Page 1

deze week

1812

Bas wint... pagina 6

Milieustraat... pagina 5

Bij de laatste 10 ... pagina 11

Stienser

64e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

I.V.M.

SUCCES VERVOLG OP DONDERDAG

24

EN VRIJDAG

25

MEI

Wooninfodagen kantoor ABN Amro Bank Stiens

Voor de tweede keer zijn de Wooninfodagen georganiseerd. Hierbij stonden notaris mr. Siebe Swart (De Haan AGW Advocaten & Notarissen), makelaar Pieter Germeraad (Makelaardij Germeraad & Germeraad) en hypotheek- en vermogensadviseur Sydo Jansma (ABN Amro Bank) beschikbaar voor belangstellenden over de verschillende onderwerpen die bij het aankopen van een woning aan de orde komen. Wij zien terug op twee geslaagde dagen. Diverse klanten spraken positief over dit initiatief en vooral het gemak en de toegankelijkheid waren voor hen redenen om eens vrijblijvend en kosteloos in gesprek te gaan en antwoorden te krijgen op diverse vragen. Voor de zoekende starter was er - naast een goede indicatie te krijgen van wat men maximaal kan lenen - tevens een extra mogelijkheid om inlichtingen te vragen bij de makelaar en notaris over wat er allemaal nog meer bij de aankoop van een woning komt kijken. Kortom, twee zeer geslaagde dagen met een vervolg op donderdag 24 en vrijdag 25 mei, eveneens samen met de notaris en makelaar, op het kantoor van de ABN Amro Bank te Stiens. U bent van harte welkom! Uit handen van notaris mr. Siebe Swart ontving één van de bezoekers, Sietse van der Veen uit Nij Altoenae, een leuke attentie en een bloemetje (zie foto) ◆

v.l.n.r. notaris mr. Siebe Swart, Sietse van der Veen en hypotheek- en vermogensadviseur Sydo Jansma (ABN Amro Bank)

Project opvoeden 2012 van start! Donderdagochtend 19 april hebben Wethouders Dijkstra (Menameradiel), de Haan (Leeuwarderadeel), Hijma (Ferwerderadiel) en Tol ( het Bildt) de feestelijke aftrap verzorgd voor het project Opvoeden in 2012! Hiermee is het startsein gegeven voor een estafette van activiteiten door de vier gemeenten, die allemaal in het teken staan van vragen, dilemma’s en oplossingen voor en door opvoeders. Om half tien werden de wethouders, beleidsambtenaren van de gemeenten, professionals, de pers en vooral opvoeders welkom geheten bij Peuterspeelzaal It Hûnenêst in Berltsum. De kinderen hielden allemaal een rood lint vast dat was opgevrolijkt met ballonnen. Wethouder Dijkstra voltrok het eerste en officiële deel van de aftrap; het doorknippen van het lint. Daarna werden alle aanwezigen gevraagd om hun beste opvoedtip op een kaartje te noteren. De 4 wethouders lieten onder gelijktijdig hun tip in de TipBox glijden, en daarmee was het project officieel geopend. Dit werd gevierd met koffie, thee, ranja en taart! Wilt u kans maken op het winnen van een praamvaart met afsluitende barbecue met uw gezin? Geef uw opvoedtip dan door via: - Opvoedtips@welzijnmiddelsee.nl - www.cjgmiddelsee.nl - Opvoeden2012.hyves.nl Of lever uw tips in tijdens één van de activiteiten die het komend jaar georganiseerd worden in Menameradiel, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Het Bildt. Dit programma kunt u vinden op de website van het CJG of op onze hyves pagina ◆

Op de foto knipt wethouder Arend Dijkstra met een peuter het ‘opvoedlint’ door. (Foto Jitske Bosch, gemeente Leeuwarderadeel) Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

TE HUUR VANAF APRIL 2012 IND.TERREIN MIDDELSEE HOEK SEEASTER-SEEROB

info@ajaa.nl

1 kantoor ◆ 1 loods 225 m2 ◆ 1 loods 450 m2 ◆ beide verwarmd ook losse stalling ◆ Info: 06-10959188

Stuur eens een leuke foto mee met uw persbericht. stienseromroeper @planet.nl


UitAgenda Stiens

woensdag 2 mei 14.00 uur Sport en spelmiddag verzamelen bij jeugdhonk zondag 6 mei 14.30 uur Seniorcafé in de Skalm tot eind juni Expositie van Connie Versteeg-Corba in gemeentehuis tot eind juni Expositie van Wob Bijlsma in bibliotheek

Jelsum

4 mei 19.45 uur Dodenherdenking op kerkhof, verzamelen bij Consistorie

Ferwert

dinsdag 1 mei 20.00 uur Martin Mans geeft orgelconcert in Sint Martinustsjerke 7 t/m 10 mei 18.00 uur Avondvierdaagse SVKV Ferwert t/m juni Expositie van schilderijen van Jappie Kooistra in het gemeentehuis.

Hegebeintum

t/m 31 mei Expositie van schilderijen van Sjoerdtsje Kars en verzameling van dhr en mevr Sprik 'Ot en Sien' in het Bezoekerscentrum

St. Jacobiparochie

zondag 6 mei 15.30 uur Di Gojim in de Groate kerk vrijdag 11 mei 17.30 uur Rommelmarkt in de K. de Vriesstraat

Brantgum

zaterdag 12 mei 13.00-16.00 uur Kledingbeurs aan de Roosterweg 8

Boksum

3, 4, 5 en 6 mei 13.00 - 17.00 uur Utstalling fan stifting Boksum foar de Lins oer de twadde wrâldoarloch in de St. Margryttsjerke

Welkom in de salvator Diensten in mei

Mei Mei

volwassenheid

verheerlijking

13 Als God ‘nee’ zegt! Spreker: Ds. Nicolas van Amerom Moederdag

verkondiging

17 Ticket to Heaven Spreker: Johan van der Kamp Hemelvaartsdag

vorming

20 Fatale verleiding! Spreker: Ds. Nicolas van Amerom

Aanvang dienst om 10.00 uur Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden

De Hege Stins, Stiens zondag 6 mei 09.30 u. ds. J.W. van Dijken Sint Vituskerk, Stiens vrijdag 4 mei 19.30 u. ds. G. Wessels dodenherdenking IKW zondag 6 mei 09.30 u. ds. G. Wessels 19.00 u. Taizédienst Doopsgezinde gemeente, Stiens zondag 6 mei 09.30 u. da. J.M. Boonstra-Duijf Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum vrijdag 4 mei 19.00 u. ds. M. Hulzebos vesperdienst voorafgaand aan dodenherdenking in Jelsum zondag 6 mei 09.30 u. ds. A. R. v.d. Honing in Hoekstien Gereformeerde kerk Britsum vrijdag 4 mei 19.00 u. ds. M. Hulzebos vesperdienst voorafgaand aan dodenherdenking in Jelsum zondag 6 mei 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing in Hoekstien Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 6 mei 10.00 u. ds. Th. Korteweg, Ferwert P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 6 mei 09.30 u. ds. A. Mak, Haarlem. m.m.v. gelegenheidsen jeugdkoor o.l.v. T. Bloemhof Hervormde gemeente, Vrouwenparochie zondag 6 mei 09.30 u. ds. Gort, Tzum R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 6 mei 10.15 u. Parochievoorgangers, Woord- en communieviering Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 6 mei 09.30 u. ds. H.J. Delwig, Leeuwarden, H.A. Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum zondag 6 mei 09.30 u. ds. A. Kobus, Mantgum R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 5 mei 19.00 u. Pastores A. Buter en P. Vermaat, Eucharistieviering zondag 6 mei 09.30 u. Pastores en P. Vermaat, Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 6 mei 11.00 u. Pastores A. Buter en P. Vermaat, en Joh.Fr. koor. Eucharistieviering De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 6 mei 10.00 u. Jelmer Woudstra, Avondmaal Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 6 mei 10.00 u. br. W. Sikkema Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 6 mei 09.30 u. ds. G. Wessels, St. Vituskerk, Stiens

SPORT- EN SPELMIDDAG VOOR DE KINDEREN.

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging ◆

Ingezonden Aan de inwoners van Ferwerderadiel: Inwoners van Blije, Ferwert, Reitsum, Ginnum, Burdaard, Lichtaard, Jannum, Jislum, Bartlehiem, Wanswert, Farrebuorren, Tergrêft, Marrum, Westernijtsjerk, Hallum c.a.

06 Het belang van goede keuzes! Spreker: Jelmer Woudstra Avondmaal

27 Kracht van boven! Spreker: Jelmer Woudstra Pinksteren

Kerkdiensten

Sport/spel

verbondenheid www.desalvator.nl

PvdA Ferwerderadiel is blij om te mogen functioneren in onze bloeiende gemeente: hoarizonbreed en himelheech. Velen van u vallen op door hun grote gave van hart en ziel. U wenst in vrede te leven en baas te zijn in eigen kring. PvdA is daarvoor. De vele vormen van werkgelegenheid en het zelf willen zoeken naar samenwerkingsverbanden is voor PvdA voldoende om vast te houden aan ZELFSTANDIGHEID Dit in combinatie met misschien een fusie van het ambtenarenapparaat van gemeenten in het noordoosten van Fryslân.Wij vragen ons af waarom de provincie daarover anders denkt. De wensen van ieder dorp of buurtschap zijn uiteindelijk bepalend voor onze keuze Beste inwoners: Laat u horen!! ◆ Ad F.L. Permentier, secretaris PvdA Ferwerderadiel

middag

Op woensdag 2 mei 2012 wordt er een sport- en spelmiddag georganiseerd. Deze middag kunnen de kinderen al hun energie kwijt. Er worden verschillende spellen en sporten georganiseerd, waarmee jij je kunt gaan vermaken! We verzamelen bij het jeugdhonk aan de P. Jurjensstrjitte 17 te Stiens. Bij slecht weer kunnen we dan binnenspelen gaan doen. Het begint om 14:00 uur en zal met pauze duren tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven kan (maar hoeft niet) via : j.adema@welzijnmiddelsee.nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten ◆

Vroege vogelexcursie IVN Op zondagmorgen 13 mei a.s. organiseert het IVN Leeuwarden e.o. een vroege vogelexcursie naar de Jan Durkspolder tussen Earnewâld en Aldegea. O.l.v. ervaren vogelaars zal dan, in twee groepen van max.15 personen, een wandeling van ongeveer twee uur worden gemaakt door dit gebied dat rijk is aan water-, riet- en zangvogels. Het is een fantastische ervaring om het ontwaken van de natuur mee te maken. De excursie start om 05.00 uur vanaf het weggetje de Westersanning nabij de vogelkijkhut Jan Durkspolder. De mensen die zich aanmelden ontvangen een routekaartje. Het verdient aanbeveling een verrekijker en vogelgids mee te nemen. Laarzen zijn noodzakelijk. Deelname is gratis. Opgave bij Durk Weijma, tel. 0514 - 57 13 18 of E-mail: durkweijma@ hetnet.nl ◆

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 7 mei 2012. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

StienserOmroeper

2


PROEF DE PURE SMAAK!!! Ze zijn erweer: Kalter Aardbeien pondsbak € 2.99 Hollandse jonge bosbietjes bos € 0.99 Komkommers 2 voor maar € 0.99

Lekkere en vol vitaminen Kiwi’s 10 dikke € 2.99 + 2 gratis

MENU VAN DE WEEK: Madrasschotel + 1 gegrilde kippebout € 6.99 + gratis vanillekwark

SALADE VAN DE WEEK: Vitaminesalade 200 gram € 1.99

Ook het adres voor uw lekkerste kant en klare maal tijden en rauwkostsalades.

Let elke dag op onze scherpe stoepbordacties!! Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2 9051 BT Stiens Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

Groente en Fruit Rauwkostsalades Gesneden groenten Kant-en-Klare maaltijden Noten en Zuidvruchten

Grote Geld Bingo

Tevens avondje uit

32 32 41

25 8

Met 3 hoofdprijzen van 100,-, 150,- en 250,- euro

Iedere woensdag boekje van enkel, dubbel en driedubbel te koop in de zaal In de zaal van Café restaurant De Smalle Brug Stiens (058) 2571263 Zaal open 18.30 uur. Aanvang 20.00 uur

Maitiid - Leukste tiid Dizze aksje is jildich fan 23 april o/m 6 maaie Bôle fan de wike:

Savannebôle fan 1.47 foar 1.25 (lyts)

Sinneblombroadsjes

3+ 1 fergees

Kerse-cakefan 4.25 foar 3.35

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Kalfs Hamburgers

Figaro

4 stuks

4

50

100 gram

1

25

VLEESWARENKOOPJE

DINSDAG PIEKENDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

Boterhamworst + Rauwe ham

SCHNITZELS

ALLE SOORTEN IN DE RECLAME

2 x 100 gram

div. soorten, per stuk

2

99

1

00

Tip: STROGANOFF GEHAKT

DONDERDAG VOORDEEL

TIP VAN UW KEURSLAGER

VRIJDAG EN ZATERDAG

BAMI of NASI + Babi Pangang

Aspergeham

SHOARMA PAKKET vlees, saus & 4 broodjes

1 kilo + 500 gram

100 gram

samen

795

225

595

Aanbiedingen zijn geldig van 30-04-2012 t/m 05-05-2012.

Healwize Bôle fan 2.40 foar 1.95

Keurslagerij Brolsma Langebuorren 13, 9051 BD STIENS Tel. 058-2571271, Fax 058-2575316 www.brolsma.keurslager.nl info@brolsma.keurslager.nl

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

WEEK

18

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

OPENBARE VERLICHTING

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 058-2576696. U wordt doorgeschakeld naar Ziut en naast het nummer dient u ook de locatie (postcode) van de lichtmast door te geven.

VOEDSELBANK L&F

Email: voedselbanklenf@gmail. com. Of bel 06-18950012

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS

0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

4 MEI HERDENKING

Trimdiel keunstrûte '12

Herdenkingsbijeenkomst Stiens Op vrijdag 4 mei a.s. wordt in verband met de herdenking van de gevallenen in de 2de Wereld Oorlog en bij Vredesmissies een speciale bijeenkomst in de St. Vituskerk in Stiens gehouden. Deze bijeenkomst is een ogenblik van bezinning, een moment om op gepaste wijze de slachtoffers te herdenken, maar ook om te kijken naar de rijkdom die we hebben als we aan vrijheid denken. De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur en zal worden geleid door ds.G. Wessels. Muzikale medewerking wordt verzorgd door de VituStinscantorij en Johanna van Dijk zal de samenzang begeleiden. Stille tocht en krans- en bloemlegging Aansluitend aan de bijeenkomst start vanaf (19.50 uur) het St. Vitushûs de Stille tocht naar het monument bij het gemeentehuis. De tocht wordt begeleid door enkele trommelaars van Takostu 19.55 uur: Aankomst Stille tocht bij het monument; 19.59 uur: Spelen Taptoe; 20.00 uur: Twee minuten stilte. Aansluitend zingen van het "Wilhelmus"; 20.03 uur: Kranslegging - en bloemlegging o.a. door.: - Het gemeentebestuur, het IKW Stiens en leerlingen van de scholen in Stiens; - Hierna worden de overige aanwezigen in de gelegenheid gesteld om bloemen neer te leggen. (Verzocht wordt zelf bloemen mee te nemen).; 20.15 uur: Toespraak door burgemeester Joop Boertjens van de gemeente Leeuwarderadeel; 20.20 uur : Einde van de plechtigheid. Een ieder is van harte uitgenodigd de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen en/of mee te lopen in de Stille Tocht naar het monument bij het gemeentehuis. De 4 mei herdenking in Stiens wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens in samenwerking met de gemeente Leeuwarderadeel

.

Ophalen takken in '12

Openbare kennisgevingen

Voor 2012 worden de inzameldata aangegeven op de Afvalkalender 2012. De takken worden zes maal per jaar opgehaald, in de maanden maart, april, mei, augustus, oktober en november. De eerstvolgende ronde is van 7 t/m 11 mei. Op de afvalkalender kunt u zien op welke dag u de takken kunt aanbieden, nadat u ze heeft gemeld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 april 2012 de volgende verordening heeft vastgesteld: • Verordening tot wijziging van de brandbeveiligingsverordening

Aanmelden van takken: Voor de takken geldt voortaan het volgende. Voordat de takken aan de weg wordt gelegd moet dit minimaal twee werkdagen van tevoren worden gemeld. Dit kan op twee manieren, namelijk: telefonisch via telefoonnummer 0900-210 0 215 (lokaal tarief) van Omrin of via internet op de site www.omrin.nl (meld uw grofvuil aan en kies vervolgens voor takken). Aanbieden aangemelde takken: Vervolgens moet u de aangemelde takken aanbieden op de ophaaldag voor 07.00 uur. De aanbieder is verantwoordelijk voor hetgeen aangeboden tot het moment van ophalen. De takken moet u aanbieden ter hoogte van uw huisadres. Indien dat plaatselijk niet mogelijk is kunt u dat bij aanmelding aangeven en wordt er in overleg een andere plek aangewezen. U mag maximaal 2 m3 aanbieden. De takken of grof snoeiafval mag niet langer zijn dan 3 meter. Langere stammen kunnen niet worden geladen. Leg het snoeiafval vrij van heggen, lichtmasten en op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe. Niet gemeld: Indien blijkt dat er takken zijn aangeboden die niet (of onjuist) zijn aangemeld dan worden deze niet meegenomen

.

De betreffende verordening is vastgesteld wegens de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012. Per die datum is het Besluit brandveilig gebruik komen te vervallen. Gevolg is dat de Brandbeveiligingsverordening diende te worden aangepast. De Verordening tot wijziging van de brandbeveiligingsverordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2012. Stiens, 1 mei 2012 Burgemeester en wethouders voornoemd, Drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester Harrie Siegersma, secretaris

Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2012 de bestuurscommissie genaamd Werkgeverscommissie griffie heeft ingesteld en de Verordening Werkgeverscommissie gemeenteraad Leeuwarderadeel heeft vastgesteld. De gemeenteraad draagt een deel van zijn werkgeversbevoegdheden ten aanzien van de griffie(r) over aan deze bestuurscommissie. De verordening treedt in werking de dag volgende op die van deze bekendmaking. De verordening en het instellingsbesluit liggen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens

.

Stiens, 1 mei 2012 Burgemeester en wethouders voornoemd, Drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester Harrie Siegersma, secretaris

In Leeuwarderadeel, op meerdere locaties Zaterdag 22 september 11.00 - 17.00 uur Zondag 23 september 12.00 - 17.00 uur Op zaterdag 22 en zondag 23 september a.s. vindt voor de vijfde keer in de Gemeente Leeuwarderadeel de ‘Trimdiel Keunstrûte’ plaats. Meer dan 20 kunstenaars, zowel professionals als amateurs, verspreid over de gemeente, stellen op deze dag hun atelier, huiskamer of garage open voor het publiek. Er zijn verschillende kunstuitingen te bewonderen, waaronder schilderkunst, fotografie en beeldhouwkunst. Galery ‘De Garaazje’, Moundyk 17 in Stiens, doet dienst als centrale locatie. Hier zal een selectie van het werk van de deelnemende kunstenaars te zien zijn. Vanaf enkele weken voorafgaand aan de kunstroute en tijdens het weekend waarin de Trimdiel Keunstrûte plaatsvindt is hier ook de folder verkrijgbaar met informatie over de deelnemende kunstenaars, aan de hand waarvan men de route kan verkennen. De folder wordt tevens verspreid bij een groot aantal culturele instellingen in Leeuwarden en in Leeuwarderadeel, bibliotheken, het Gemeentehuis te Stiens, het VVV-kantoor in Leeuwarden, en bij de deelnemende kunstenaars. De toegang is overal gratis. De Trimdiel Keunstrûte wordt georganiseerd door de Kultuerried Ljouwerteradiel. U kunt zich opgeven voor deelname aan de kunstroute door uw gegevens op te sturen naar: Ronald de Haan, Martenawei 35, 9056 PH Koarnjum, of door te mailen naar: ronald_haan@orange.nl. Wij vragen van u de volgende gegevens: • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en (eventueel) website; • Een (digitale) foto van een werkstuk; • Een korte beschrijving van het soort werk dat u maakt (bijv. Beelden in brons, schilderijen in acryl, etc.), dan wel van de kunstvorm die u beoefent. • De plek waar u exposeert/ optreedt: thuis, eigen atelier of een andere locatie. • Andere bijzonderheden, bijv. workshops tijdens de kunstroute.

.

Opgave voor de Trimdiel Keunstrûte kan tot 1 juni a.s

De Kultuerried Ljouwerteradiel.

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als het besluit, gelet op de betrokken belangen, daarvoor aanleiding geeft. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Afgegeven vergunning: • Omgevingsvergunning 2012-0024 voor het plaatsen van een bedrijfsverzamelgebouw, het aanleggen van een uitweg en het plaatsen van reclame op de gevel, plaatselijk bekend Seestjer 2A t/m 10A, 9051 VD te Stiens. Verzenddatum 24-04-2012

.

Stiens, 1 mei 2012. drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester Harrie Siegersma, secretaris

Ontvangen aanvraag

• Omgevingsvergunning 20120038 voor het veranderen van de woning, plaatselijk bekend Moundyk 14B, 9051 AH te Stiens. Ontvangstdatum 19-04-2012. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Praktisch verkeersexamen 2012 Het praktisch verkeersexamen is gehouden op maandag 23 april en dinsdag 24 april. Dit jaar ook weer vanuit de Skalm te Stiens. Tijdens deze 2 dagen konden de kinderen van het basisonderwijs van de gemeenten Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel hun verkeerskennis en -vaardigheden in de praktijk toetsen. Spannend, maar toch ook erg leuk voor de kinderen om mee te maken. Wat wel opviel dit jaar is dat er toch wel kinderen waren die niet zo goed uitkeken en niet altijd stopten voor het stopbord of het zebrapad (als er iemand overstak). Op deze regenachtige dagen hebben de meeste kinderen gelukkig het fietsparcours wel droog kunnen afleggen. Naast het fietsen van het parcours konden de kinderen in een speciaal daarvoor ingerichte vrachtwagencombinatie tekst en uitleg krijgen over de dode hoek en ervaren via korte filmfragmenten wat de problemen zijn van de chauffeur. Alle grote vrachtwagens zijn nu verplicht een extra dode hoekspiegel of camera te hebben. De dode hoek wordt hierdoor kleiner, maar nog steeds ziet een vrachtwagenchauffeur niet alles wat vóór, rechts, naast of achter de vrachtwagen is, zeker als de verkeersomstandigheden druk en chaotisch zijn. Voor de kinderen is het belangrijk om dit te weten als ze zelf als fietser (of voetganger) in een verkeerssituatie komen met een vrachtauto

.


1

5

9

Ingezonden

Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Openbare vergadering “Kleine Welstands-commissie” 15

De eerstvolgende tweewekelijkse 19 vergadering vindt plaats a.s. woensdag 25 april a.s. van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/home/laatste nieuws. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 0582576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

.

03

02

07

08

Melding 8.40 Namens de burgemeester en wethouders van gemeente Leeuwarderadeel maakt de direc10 teur van de Milieuadviesdienst te Leeuwarden ingevolge artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat melding is ontvangen op grond van: • Het Activiteitenbesluit voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het ompakken, opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk en een handelsonderneming in bouw- en doe-het-zelfmaterialen aan de Seestjer 9, 9051 VD te Stiens. Omdat bovengenoemd besluit gebaseerd is op algemeen geldende regels en voorschriften (8.40 amvb’s ) die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep. Indien gewenst kan door een medewerker van de Milieuadviesdienst een mondelinge toelichting op de melding worden gegeven. (telefoon: 058-2339050)

.

Wijziging in de Modelbouwverordening (MBV) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maken bekend dat op 1 april 2012 het nieuwe bouwbesluit van kracht is geworden. Als gevolg hiervan is de Modelbouwverordening aangepast. Deze aanpassing is vastgesteld door de raad Stiens, 23 april 2012. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel. Drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester. Harrie Siegersma, secretaris

.

14

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 26 april 2012 17

16

18

De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 20 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5a. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 15 maart 2012 5b. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 4 april 2012 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken algemien 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktieve ynformaasjeplicht 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. Ferklearring fan gjin betinkingen foar de oanfraach omjouwingsfergunning foar funksjewiziging fan de pleats op it perseel Truerderdyk 24 en 24A te Stiens 10. Ynventarisaasje fan ferpachte grûn 11. Ynstellen fan in wurkjouwerskommisje Beslútfoarmjend ûnderdiel 12. Subsydzjeoanfragen doarpshúzen De Bining en Us Gebou 2012 Sluting

04

WET MILIEUBEHEER 06

13

12

11

Toelichting: U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mevrouw Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken kunt u raadplegen via de website van de gemeente: www.leeuwarderadeel. nl onder het kopje Raadsinformatie / Raadsvergaderingen 2012 en liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens

.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 24 april 2012. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 uur) • FNP (19.00 - 19.30 oere) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (19.30 - 20.00 uur) U bent van harte welkom!

.

FNP-er Folkert Dijkstra deed in de laatste Omroeper een serieuze poging de hoge lasten van Leeuwarderadeel recht te praten, maar het stuk hangt echt van doorzichtige drogredenen aan elkaar: 1. Volgens Dijkstra is het tarief van de ozb alhier het afgelopen jaar slechts erg gematigd verhoogd in vergelijking met andere gemeenten. Nou prachtig hoor, maar je hoeft bepaald geen rekenwonder te zijn om dan te concluderen, dat het gemeentelijke tarief vorig jaar (en waarschijnlijk ook de jaren daarvoor) ook al het hoogste van de provincie was en minimaal toen ook al 76% boven het landelijke gemiddelde. We worden dus (met enthousiaste instemming van Dijkstra en zijn FNP) al jarenlang bestolen! 2. Dijkstra verblijdt ons met het feit, dat we geen parkeergelden hoeven betalen. Nou dat moet er nog bijkomen ook! De burgers hebben al eerder moeten betalen voor de kosten van de (her)inrichting van het centrum en Dijkstra zou het dus normaal vinden die burgers daar nog eens voor te laten bloeden? 3. Volgens Dijkstra was de exploitatie van het sportcomplex indertijd mooier voorgesteld dan de realiteit. Feitelijk wil Dijkstra dus zeggen, dat de raad, waaronder zijn FNP-voorgangers, enorm hebben zitten slapen bij de behandeling van het investeringsvoorstel. Neen, nu zijn ze wakker.. 4. Dijkstra meldt, dat de exploitatie van het sportkomplex al 20 jaar zwaar op de gemeentebegroting drukt. Mij dunkt, dat hij en zijn politieke vrienden dus die 20 jaar hebben zitten snurken in plaats van eens goed in te grijpen. Exploitatie is nl. geen natuurwet! 5. Tot zijn verbazing is de gemiddelde huizenprijs in onze gemeente hoger dan gemiddeld. Realiseert Dijkstra zich wel, dat dat in combinatie met de torenhoge tarieven betekent, dat burgers hier dus helemaal legaal worden uitgeknepen? Toen ik 40 jaar geleden in militaire dienst zat, hadden we een zeer ervaren opperwachtmeester, die alle smoesjes van dienstplichtigen inmiddels wel kende en elke nieuwe smoes of excuus uit volle borst overschreeuwde met de kreet: "GELUL!!!" Nergens om, maar toen ik het stukje van Folkert Dijkstra las, moest ik plotseling weer denken aan die ouwe opper.....u Klaas Elgersma

Aan alle verpleegkundigen; Die werken met de nieuwe WMO regels, waarbij er veel meer een beroep zal worden gedaan op je omgeving, de zogenaamde mantelzorgers, zou ik willen vragen om eens te kijken vanuit een ander oogpunt. Helaas heb ik geen ouders. Ze zijn absoluut niet in staat om zich aan hun ouderlijke plicht te houden. Ze hebben er alles aan gedaan om hun drie kinderen uit huis te jagen. Met grof geweld zijn alledrie de kinderen huilend het ouderlijk huis uit gejaagd. Ook een opa en een oma heb ik niet, geen neven, geen nichten en ook geen ooms doordat mijn moeder met iedereen ruzie maakte. Er is wel één lieve tante. Die al jaren van alles voor mij doet. Ze heeft me opgevangen toen ik uit huis vluchtte, ze verzorgde me toen ik ziek was, ze adviseerde me bij belangrijke keuzes die gemaakt moesten worden, ze hielp me met verhuizen, tot twee maal toe. Maar deze lieve tante heeft ook een eigen leven. Een man die haar zomaar verliet. Drie kinderen waarvan 1 hele dwarse puber en bovendien een fulltime baan. Vorig jaar lag ik in het ziekenhuis. Ik was net geopereerd. Ik

had een tumor in mijn hoofd. Tja mijn leven loopt niet op rolletjes, om het zo maar even te zeggen.Mijn ouders kwamen ook langs. Daar zat mijn vader, aan mijn voeteneinde. Wel drie meter van mijn voeteneinde af. Met een opgezwollen gezicht want het was nog wel erg vroeg, 1 uur in de middag, zijn kater was nog niet over. En mijn moeder was er ook. Die zat te janken. Want jeetje, wat maakte ze toch veel mee met die dochter van haar. Alleen maar problemen. Dat kon ze niet meer aan. Hield het dan nooit eens op met mij? Gelukkig gingen ze gauw weer weg. Emotioneel als je wordt van een weekje in het ziekenhuis met een zeer spannende operatie achter de rug,liggend op een afdeling waar nog een aantal mensen verblijven met flinke hechtingen in hun schedelpan en slechte vooruitzichten, zit je niet te wachten op mensen die je ook nog een schuldgevoel bezorgen. Als er dan een paar dagen later iemand aan je bed komt en vraagt of je echt thuiszorg nodig hebt of dat er iemand in mijn omgeving is die je wel wil verzorgen, is dat heel erg vervelend.

Ozb Leeuwarderadeel Naar aanleiding van de bijdrage Te Gast in de Leeuwarder Courant van donderdag 12 april van de heer Dijkstra, fractievoorzitter FNPLeeuwarderadeel, het volgende. Dhr. Dijkstra concludeert hierin dat Leeuwarden feitelijk koploper is met de ozb voor eigenaar woning met 0,201 procent tegen 0,185 procent in Leeuwarderadeel. Maar hier verdraait hij de feiten. Het tarief ozb eigenaar in Leeuwarden bedraagt 0,1397 procent. Dhr. Dijkstra telt hier ten onrechte het percentage rioolheffing eigenaar van 0,06125 bij op. De aanslag rioolheffing bestaat in Leeuwarden verder uit een vast (laag) bedrag voor gebruiker. Maar net als in Leeuwarderadeel is ook in Leeuwarden de rioolheffing geen onderdeel van de ozb. Nog even ter vergelijking. Zou ik, als inwoner van Stiens, in mijn situatie een aanslag gemeentelijke belastingen over 2012 van Leeuwarden hebben ontvangen, dan was deze 121 euro lager uitgevallen dan de aanslag van Leeuwarderadeel. Overigens woont het prima in Leeuwarderadeel, maar dat zal naar ik aanneem na een herindeling met Leeuwarden niet anders zijn u W. Jepma, Stiens

Als ze dan ook nog door vraagt, terwijl je al meerdere keren, met het schaamrood op je kaken "nee er is niemand" hebt gemompeld, is dat ronduit genant! Als er dan vervolgens ook nog wordt gevraagd of je geen buren hebt die het misschien willen doen en je daar ook nog ontkennend op moet antwoorden, voel je je al helemaal een holbewoner met een eq van een barbaar! En als je dan eindelijk toestemming krijgt voor thuiszorg en mevrouw vertrekt met haar rottige formulieren, dan voel je je wel heel erg eenzaam en verlaten op deze wereld. Dat blijft dan dagenlang hangen, dat gevoel dat je een complete mislukkeling bent. Voor een ieder die dit leest en op wat voor manier dan ook invloed kan hebben op deze regeling: Houd rekening met de gevoelens van een ander in deze situatie. Als iemand amper bezoek krijgt, stel deze vragen dan niet en vraag gewoon thuiszorg aan. En mocht je je nou zo graag aan het "boekje"willen houden, vraag dan, middels één vraag of er ook iemand is die voor diegene wil zorgen. Dat lijkt me voldoende u Met vriendelijke groet, Inge Blonk

26

APRIL

2012

Gerrit Breteler Sjongen, Fryske muzyk en Aaipop Gerrit Breteler is in multytalint; hy is sjonger, skriuwer en byldzjend keunstner. Op ien fan de earste Aaipopedysjes hat Gerrit Breteler al optreden, doe yn de band Kneppelfreed. Gerrit Breteler syn optredens wurde omskreaun as yntym en sfearfol. Hy sil net allinne sjonge en spylje mar ek fertelle oer de skiednis fan de Fryske muzyk en oer Aaipop. Hy hat alle edysjes fan it festival op ‘e foet folge. Plak: Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert. 20.00 oere. Tagong fergees, oanmelde op ynfo@tresoar.nl u StienserOmroeper

5


Burgemeester en wethouder op bezoek bij Milieustraat Stiens “De burgers verdienen echt een compliment,” zegt John Vernooij, algemeen directeur van Omrin. Hij ontvangt burgemeester Joop Boertjens, wethouder Jaap Keizer en de bedrijvencontactfunctionaris Hetty Gaastra voor een bedrijfsbezoek aan de Milieustraat in Stiens. Vernooij: “Burgers komen hier speciaal naartoe en bieden hun afval netjes gescheiden aan. Zo zien we het ook

En iedereen die drie kleine apparaten tegelijk inlevert, ontvangt daarnaast een spaarlamp. In het eerste kwartaal zijn maar liefst 800 spaarlampen uitgereikt! In Stiens wordt veel wit- en bruingoed ingeleverd. Elke week gaat er een volle container de deur uit richting Oudehaske. Daar worden alle ingeleverde elektrische apparaten uit Noord-Nederland (alles ten noorden van de grote rivieren) gesorteerd en daarna naar verwerkers gebracht voor recycling.”

Stienser

omropperkes

#0.70

#

1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

V.l.n.r. communicatieadviseur Omrin Menno Koopmans, teamleider Omrin Leendert Schuil, directeur Omrin John Vernooij, wethouder Jaap Keizer, burgemeester Joop Boertjens. het liefst. Als de mensen zelf hun afval gescheiden aanleveren, zoals witgoed, metalen en hout, dan is het voor ons het gemakkelijkst om te recyclen. We halen nu een scheidingspercentage van 90%. Slechts 10 % is restafval en daar zijn we heel trots op. Compliment aan de burger!” Afvalverwerkingsbranche is innovatief Directeur Vernooij: “De 10% restafval vervoeren we van Stiens naar de REC in Harlingen. De REC (ReststoffenEnergieCentrale) in Harlingen is heel geavanceerd, zeker op wereldschaal. In deze centrale wordt door verbranding van afval energie geproduceerd. Een groot bedrijf als de zoutfabriek in Harlingen draait voor een groot deel op de vrijgekomen warmte van de REC en bespaart daarmee 75 miljoen kuub aardgas per jaar. De afvalverwerkingsbranche is zeer innovatief. Een goed voorbeeld daarvan is onze Scheidings- en BewerkingsInstallatie (SBI) in Oudehaske. In deze installatie halen we allerlei afvalstoffen, zoals metalen, kunststoffen/ plastics en organisch materiaal uit het restafval. Verreweg de meeste afvalstoffen zijn herbruikbaar. Zo worden van de kunststoffen o.a. bankjes en bermpaaltjes gemaakt. Onderdeel van de SBI in Oudehaske is de vergistingsinstallatie. De grijze container voor restafval bevat gemiddeld nog ruim 30% gft-afval! Dat wordt afgescheiden in de SBI en daarna vergist. Dat levert ongeveer 17 miljoen kuub biogas per jaar op.. Onze afvalinzamelvoertuigen rijden op dit biogas, dus die rijden eigenlijk op het ingezamelde afval!” ‘Lekker stuk’ is een succes John Vernooij vertelt enthousiast aan zijn bezoek dat de campagne ‘Lekker stuk’ een succes is. “Iedereen die een elektrisch apparaat inlevert bij de Milieustraat in Stiens, ontvangt een actiecode en maakt kans op een tablet-PC die elke drie maanden wordt verloot.

Milieustraat is zes dagen per week geopend Leendert Schuil is teamleider van 11 milieustraten. Leendert is sinds 1976 werkzaam bij Omrin en maakte de opening mee van de Milieustraat Stiens in augustus 2006. Leendert: “In het begin was de Milieustraat alleen een aantal middagen open. Maar vanaf het begin in 2006 was het meteen heel druk! Er kwamen veel bezoekers tegelijk en er ontstonden zoveel files dat de openingstijden verruimd zijn. We zijn nu open van maandag – vrijdag 13.00 uur – 16.30 uur en zaterdag 9.00 – 13.00 uur. In 2011 ontvingen we hier maar liefst 30.000 bezoekers. Dat zijn 27 bezoekers per uur!” . Milieustraatmedewerkers zijn klantvriendelijk Directeur Vernooij vertelt dat alle Omrinmedewerkers goed opgeleid zijn, waarbij veel aandacht is voor een klantvriendelijke houding. “Laatst had een van onze vrachtwagens afval gemorst op een personenauto. De medewerkers hebben vervolgens in de buurt aangebeld om te vragen van wie de auto was en zorgden voor een nette oplossing. Dat werd zeer gewaardeerd.” John Vernooij reed een tijdje geleden zelf een dagje mee op de vuilniswagen en zag dat de medewerkers van Omrin een ware attractie vormen. “Kinderen zwaaien vanachter het raam en vinden het leuk als de chauffeur gaat toeteren en terugzwaaien. Er wordt zelfs over getwitterd!.” Milieustraat is vlekkeloos schoon De Milieustraat ligt er vlekkeloos bij, nergens een los papiertje of rommeltje te zien. Vernooij tegen een van de medewerkers. “Jullie krijgen een compliment van de burgemeester en de wethouder, omdat het hier zo schoon is.” De medewerker glimt van trots en antwoordt: “We doen ons best om alles zo goed mogelijk schoon te houden.” ◆

Praktijk voor psychotherapie “De Levensvraag” w w w. d e l e v e n s v r a a g . nl.tel. 058-2573307.

Te huur Terschelling 4 pers chalet 058-2542449 of zie op www.onsterschelling.nl.

Haagconiferen vanaf Bildtse kweekerij. Thuja Frieslandia en Thuja Brabant. Sterk in klei gekweekt. Kunnen hierdoor gewoon in kleigrond worden gepoot. Speciaal voor ons klei- en kustgebied. ‘t Bosch 5a St. Anna. Open vr+za andere dagen na 16.00 uur 0518-400825 of 06-52293756.

Piano/keyboardles:www. muziekpraktijk-kpboonstra.artiet.nl 058-2574758

TK solide wit bureau met 4 laden 128x64x75 €25,- tel. 058-2571273

Giant Twist E-bike dubbele accu, 1 jaar oud en pas door fabriek onderhoud gehad. vr.pr. 1100,- euro 0518-403041 als nieuw.

Huishoudelijke hulp 0,5 dag per week gevraagd te Stiens 06-53406856

Te koop een mooie goed onderhouden type Hobby Classic bwj 1990 opbouw 4.20 m gewicht 800kg licht interieur helemaal compleet met voortent en luifel. Voor foto's kijk op speurders.nl 058-2571040

Te koop gevraagd: zilveren guldens €2,50 p/s zilveren rijksdaalders €6,50 p/s gouden tientjes €200,- p/s trouwringen €35,- p/s andere gouden sieraden ook welkom tel: 06-45305706

Goud is geld: sloopgoud, munten, maar ook zilver kunt u bij ons inleveren voor contant geld. Tinq shop troelstraweg 151 Leeuwarden 06-53896721 of bel voor afspraak thuis.

TK op bestelling Huberts legkippen worden zaterdag 5 mei thuis bezorgd Ferwerda Stiens 0582573159

Boekenkast massief eiken handgemaakt - meubelmaker - 2x0.35x0.90 = h x d x b €325,- 0622192402 /058-2571913

Te huur vakantiewoning in Zweden www.vilasig. com. Swingende gitarist voor hobbyband uit Dronrijp tel. 0517-231577

VACCINATIEPOST STIENS Gaat u een binnenkort een verre reis maken? Vraag een reisanamnese formulier aan via telefoon, email of website. Elke woensdagmiddag van 14:00 -17:00 uur is er een vaccinatiespreekuur in Gezondheidscentrum Stiens, tussen 15:30 en 16:00 uur is er ook gelegenheid tot vaccineren. • geen wachttijden • alles in één bezoek geregeld • ruime parkeergelegenheid • medicatiebewaking • concurrerende prijzen Kom langs of maak een afspraak voor een uitgebreid persoonlijk advies Vaccinatiepost Stiens, Griene Leane 5a, 9051 LZ Stiens 058-2572131 inf@apotheekstiens.nl www.apotheekstiens.nl StienserOmroeper

5


BAS

DE

GROOT

WINT HOOFDPRIJS IN SLAGZINWEDSTRIJD

'Een schone buurt is prettiger… niet dan?' Afgelopen vrijdag 20 april heeft Bas de Groot uit Hallum de hoofdprijs gewonnen in de slagzinwedstrijd uitgeschreven door Green Dream District (zie www.greendreamdistrict.nl) in samenwerking met Nederland schoon. Onder ruim 750 inzendingen is de zin van Bas als beste uit de bus gekomen. De volgende zin moest worden aangevuld. 'Een schone buurt is prettiger …."? Bas heeft dit aangevuld met "Een schone buurt is prettiger… niet dan?" Een tv-ploeg van Disney-XD onder aanvoering van Levy van Kempen kwam hem vrijdagmiddag rond 14:00 in zijn klas overvallen. Bas is leerling van OBS op'e Dobbe in Hallum en zit in groep 7. Levy overhandigde hem een IPad2 en 4 vrijkaartjes voor de voorpremière van een nieuwe Disneyfilm. Natuurlijk kreeg de hele klas een handtekening van Levy en gingen ze samen op de foto ◆

ZONDAG 6

MEI OM

15.30

UUR

Klezmercollectief Di Gojim in Groate Kerk St. Jabik In 1988 werd het klezmerorkest Di Gojim opgericht. Zes enthousiaste jonge musici verdiepten zich in de toen nog onbekende Jiddische klezmermuziek. Di Gojim maakte zich niet alleen deze stijl eigen, maar creëerde geheel in de geest van de klezmer een eigen variant. Volgens eigen zeggen gaat bij het spelen het dak eraf ... Di Gojim brengt muzikale ode aan ‘Vysotsky´ "Zeer swingende proeve van bekwaamheid door klezmercollectief Di Gojim". Klezmercollectief Di Gojim speelt het nieuwe theaterconcert ‘Vysotsky’. Nederland is een blinde vlek als het gaat om bekendheid met het oeuvre van Wladimir Vysotsky. Daar brengt Di Gojim verandering in! De overrompelende (vertaalde) teksten van deze Russische levenskunstenaar en de virtuoze composities en arrangementen van Di Gojim maken van ‘Vysotsky’ een warmbloedig programma. Over de liefde voor het gajes, het schorem en het geteisem; in allerlei talen bezongen, van het Nederlands, Jiddisch en Liwaddes tot het Frans. De Joods/Russische zanger, dichter en acteur Wladimir Vysotsky wordt ook wel de Jacques Brel van Rusland genoemd. Hij gebruikt zelf liever de geuzennaam “Dirty Yid”. Zijn teksten gaan over de zelfkant van de maatschappij; hoeren en de liefde zijn tijdloos. Als Vysotsky in 1980 veel te jong, maar opgebrand sterft, laat hij zo’n zeshonderd liedjes na.

Koninklijke Onderscheiding voor drie inwoners van Ferwerderadiel Burgemeester mr. Wil v.d. Berg van gemeente Ferwerderadiel heeft op vrijdag 27 april drie inwoners van de gemeente Ferwerderadiel verrast met een Koninklijke Onderscheiding. De heer D.H. Brouwer uit Ferwert en de heren S. Hoogland en M. Brander uit Hallum zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. D.H. Brouwer (59) uit Ferwert zet zich sinds 1991 als assistent-rayonhoofd in voor de doorgang van de Elfstedentocht door het rayon Burdaard. Daarnaast is Brouwer sinds 1995 actief als voorzitter en hoofdtrainer/coach van de Ferwerter Iisklub. Binnen de Iisklub ontstond in 1985 een soort trainingsgroep, die zich vanaf 1995 ontwikkelde tot een officiële en zelfstandige schaatstrainingsgroep (STG) met een eigen huishoudelijk reglement als onderdeel van de Ferwerter Iisklub. De STG is onder bezielende leiding van Brouwer uitgegroeid tot een belangrijke vereniging op het gebied van de schaatssport met trainingsgroepen voor jong en oud en een diversiteit aan niveaus. Brouwer is eveneens betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten, waaronder trainingsdagen op de Weissensee, een trainingskamp op Ameland en een wielerwedstrijd/tijdrit in de gemeente. Brouwer was tot 2011 lid van de vrijwillige brandweer van Ferwerderadiel. Naast de normale brandbestrijding en hulpverlening had hij gedurende 20 jaar een sturende en coördinerende rol bij de post/bluseenheid in Ferwert. S. Hoogland (50) uit Hallum is sinds 1991 lid van de vrijwillige brandweer van Ferwerderadiel. Hij heeft hier diverse activiteiten ontplooid op het terrein van de openbare veiligheid in zijn woonplaats en de regio. M. Brander (50) uit Hallum is ruim 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer van Ferwerderadiel. Hij heeft hier diverse activiteiten ontplooid op het terrein van de openbare veiligheid in zijn woonplaats en de regio ◆ StienserOmroeper

6

Di Gojim speelde onlangs op de uitvaartplechtigheid van Harry Mulisch. Beelden van het “orkest in witte pakken” gingen de hele wereld over. Zij warmden het publiek op in de Heineken Muziek Hal op VARA's Leve de Beschaving. Tevens waren zij eind vorig jaar prijswinnaar op het Internationaal Joods Muziekfestival te Amsterdam ◆

EDWIN’S GEZONDE EETWINKEL

UIT

Rauwkost bokaal 2012 De lente die weer zijn intrede heeft gedaan, dit is voor iedereen een mooi jaargetijde, zo ook voor uw AGF-specialist. Er komen vele vernieuwde producten beschikbaar om uw AGF-specialist de ruimte te geven om zijn/haar vakmanschap ten toon te stellen. Edwin’s Gezonde Eetwinkel uit Stiens doet dit onder andere door een ruim assortiment rauwkostsalades aan te bieden. Deze worden allemaal in eigen keuken bereidt wat een aantal erg lekkere, gezonde en calorie-arme salades oplevert. Deze unieke zelf gemaakte ambachtelijke salades leveren veel positieve reacties op van vaste klanten en hebben ertoe geleidt dat Edwin’s Gezonde Eetwinkel uit Stiens dit jaar meedoet aan de verkiezing ‘Beste rauwkost salades van Nederland’. Om dit te vieren zal in de maanden mei en juni elke week een rauwkost of salade in

Deze bazaar annex rommelmarkt die eens per twee jaar wordt georganiseerd door o.b.s. De Jint uit Stiens, was ook deze keer een succes. De vele bezoekers konden naast eerder genoemde activiteiten o.a. getuige zijn van een demonstratie van de brandweer. Voor de kinderen werden er allerlei spelletjes georganiseerd. En er was een muzikaal hoogtepunt, een optreden van Ruud

het zonnetje komen te staan als ‘salade van de week’. De jury van de verkiezing zal een onaangekondigd bezoek brengen aan Edwin’s Gezonde Eetwinkel uit Stiens. Vervolgens worden deze salades en rauwkost beoordeeld op punten als originaliteit, versheid, smaak en presentatie. Na alle deelnemers te hebben bezocht zal de jury besluiten wie er dit jaar aan de haal gaat met de Rauwkostbokaal 2012 Een ding is zeker, Edwin’s Gezonde Eetwinkel uit Stiens maakt een goede kans om in de prijzen te vallen ◆

Profiteren van de kleine ondernemersregeling omzetbelasting Als u als ondernemer omzet behaalt, heeft u te maken met verplichtingen voor de btw. Bedraagt uw afdracht aan omzetbelasting per jaar minder dan € 1.883,-, dan is er een regeling om u hierin tegemoet te komen: kleine ondernemersregeling omzetbelasting. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor een vermindering van het te betalen btw-bedrag aan de Belastingdienst. De hoogte van deze belastingvermindering is afhankelijk van het btw-bedrag dat u moet afdragen. De volgende voorwaarden gelden voor toepassing van de kleine ondernemersregeling omzetbelasting: - U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband (zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (vof)) - U betaalt na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- in een jaar - U voldoet aan uw administratieve verplichting voor de btw Bedraagt het per saldo te betalen btw bedrag per jaar meer dan Ð 1.883 dan krijgt u geen vermindering. Bedraagt het per saldo te betalen btw bedrag per jaar tussen de € 1.345 en € 1.883 dan krijgt u een gedeeltelijke vermindering. Bedraagt het per saldo te betalen bedrag € 1.345 of minder, hoeft u het verschuldigde bedrag niet af te dragen. Let op: u moet wel aangifte doen. Indien u handel doet in/met buitenland, werkt met btw verlegd of in de landbouwregeling zit, gelden er nog enkele specifieke rekenregels voor de berekening van het te betalen btw-bedrag omzetbelasting voor toepassing van de kleine ondernemersregeling omzetbelasting. Hoeft u door de kleine ondernemersregeling omzetbelasting geen btw te betalen en verwacht u dit ook voor het komende jaar? Dan kunt u schriftelijk ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw aanvragen. Wilt u voor uw situatie meer advies, neem dan contact op met uw adviseur◆ Bron: Althof Jager Accountants en Adviseurs, Stiens

Jintedei 2012 succesvol! Je nagels laten verzorgen in de nagelstudio! Een blik in de toekomst! Een rit op een pony. Een prachtig bloemstuk kopen. Prijzen winnen! Even bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. Het kon allemaal zaterdag 21 april jl. op de Jintedei.

STIENS

Woltring en de band Crushing Jackhammer. De opbrengst van deze dag is deels bestemd voor de aanschaf van materialen die niet uit het reguliere

budget kunnen worden betaald. Daarnaast gaat er een deel van de opbrengst naar de Stichting Voedselbank LeeuwarderadeelFerwerderadeel. We willen alle bedrijven in Stiens die een bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken ◆


Senioren café in Rommelmarkt in St Jacobiparochie de Skalm Stiens Ieder jaar organiseert de kaatsvereniging een grote rommelmarkt. Ook dit Het Senioren café is op zondag 6 mei vanaf 14.30 uur. Tijdens deze middag ontmoeten mensen elkaar voor een praatje en een kopje koffie of thee. Vaak worden er ook spelletjes gedaan zoals sjoelen, triominos en rummikub. Ook u bent van harte welkom! De entree is gratis ◆

jaar proberen wij weer een leuk aantal goederen te verzamelen. Gaat u verhuizen of heeft u grote schoonmaak kriebels...niets weggooien! U steunt de KV en dit jaar hebben we als goed doel Stichting Doe een Wens. Even Roel de Weert 0518-491957 of Peter Bokma 0518-491467 of Marty Slager 0518-491645 bellen en het wordt binnen een week opgehaald. Vorig jaar hadden we als goed doel Stichting Otjiruze in Namibie

Tige tank foar alle goede winsken op us 60-jierrich houliksfeest Henk & Gé Jansma

Datum 1e rommelmarkt 11 mei 2012 aanvang 17.30 uur in de K. de Vriesstraat ◆

Bouwen oan in better Britsenburgh

Autorijschool R.Kort Stiens

Sawat 2 moannen lyn stie der yn de Stienser Omropper in stikje oer iet begjin fan de ferbou fan Britsenbrugh.

✔ Altijd gratis intake!

No it ferfolch derop want der is al hyl wat bard. Dit is it stikje nijbou wat achter Britsenburgh komt en nei 30 april begjinne we te slopen sadat der straks in moaie grutte seal komt mei skowand oan beide siden

fan de no besteande grutte seal.Der komt ek noch in nije romte foar lytse gearkomsten en de biljertseal giet in koart slach om. Dat net allinnich Britsumers nijsgjirrich binne nei de ferbouwing die freed de 20e april wol bliken want der kaam in delegaasje fan de politiek lâns om harren by prate te litten oer Britsenburgh en oer fan alles yn Britsum. Guon fan it bestjoer fan Britsenburgh wie-

nen oanwêzich, wat frijwilligers en minsken út it doarp en de bouwers fan Lont. Allegearre sa út it wurk wei stapt want dat moat kinne by de party dy’t de arbeiders heech yn it findel hat stean. Al mei al ha we in goed petear mei syn allen hâwn. Britsenburgh giet wer fierder en oer in moanne as wat litte we wer wat witte yn dizze krante ◆

Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger

L

✔ Compleet pakket incl. boek/examen: 995,- euro ✔ Geld retour bij pakket wat niet is opgebruikt!

✔ Wij hebben een zeer hoog slagingspercentage!

✔ U kunt hier al beginnen met rijlessen vanaf 16.5 jaar! ✔ Ophalen van huis altijd mogelijk!

✔ Individuele theorielessen auto/bromfiets!

✔ U kunt met 15.5 jaar beginnen met bromfiets! ✔ Praktijkcursus incl. examen: 340.- euro ✔ Praktijklessen en examen op één dag!

Maak een afspraak: voor de GRATIS INTAKE! Bel (058) 257 37 56 Seerob 10 9051 VA STIENS www.autorijschoolkort.nl

Lutz Jacobi op bezoek in Leeuwarderadeel Vroege hulp beter en goedkoper Op 20 april maakte de PvdA fractie een rondgang door de gemeente met tussenstops bij Britsenburgh, Skilhiem, De Skalm, Gezondheidscentrum en Skilhiem. De rode draad uit dit werkbezoek: mensen in problemen op tijd hulp bieden is beter voor de mensen en voorkomt later hogere kosten. Die rode draad begon al bij het Skilhiem. Als je zorgt voor goede thuiszorg en dagopvang tegen vereenzaming kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven. Dat doen de mensen liever en voor de samenleving is het veel goedkoper. Het probleem is dat de gemeente via de WMO de thuiszorg en de dagopvang moet betalen. Als dat goed werkt zijn de kosten voor de verzorgingshuizen lager, maar dat voordeel komt bij het Rijk. Dat wringt natuurlijk, want de gemeente wordt al door het Rijk afgeknepen. Dan is het zuur dat het Rijk het financiële voordeel op strijkt als de Gemeente haar werk goed doet. Bij de het Centrum voor Jeugd en Gezin kwam dezelfde rode draad te voorschijn: mensen in problemen op tijd hulp bieden is beter voor de mensen en voorkomt later hogere kosten. Als kinderen op de basisschool wat problemen hebben kan steun van School Maatschappelijk Werk erger voorkomen. Met tijdige

steun voor die kinderen kan baldadigheid, slechte schoolprestaties, criminaliteit en werkloosheid op latere leeftijd worden voorkomen. Ook hier blijkt dat je de moed moet hebben om nu te investeren in maatschappelijk werk en onderwijs om hoge kosten later te voorkomen. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om de kinderen zelf. Ook voor de kinderen is het veel beter om in het begin met een beetje steun op het goede spoor te blijven dan verder weg te zakken in het moeras van maatschappelijke problemen. Tijdens de rondgang door de gemeente kreeg de PvdA waardevolle indrukken en adviezen. In Britsum lag de nadruk op het levendige dorp waar veel vrijwilligers het dorpshuis en veel verenigingen laten draaien. De boodschap van Britsum: meer aandacht voor jongeren; voor onder de 18 een eigen jeugdhonk; voor boven de 18 meer huurwoningen voor de jongeren die in Britsum willen blijven wonen. In Skilhiem was er veel kritiek op de enorme bureaucratie rondom de indicatie van hulp die mensen mogen hebben. Lutz Jacobi: Misschien moeten we wel stoppen met het dure en bureaucratische Centrum voor Indicatie in de Zorg. Dat scheelt al veel geld en de artsen en verzorgers kunnen wel zien wat mensen nodig

hebben. De leiding van Palet, waar Skilhiem bij hoort, pleitte voor het verminderen van de marktwerking in de zorg. Samenwerking is voor de klanten beter dan keiharde marktwerking. Lutz Jacobi: Dat is ook één van de keuzes van de PvdA voor de toekomst van Nederland. Bij de Stichting Welzijn in De Skalm was de PvdA delegatie onder de indruk van de aanpak van het beleid voor de jeugd, de jongeren en de ouderen in onze samenleving. Bij de jeugd gaat het om de voor en naschoolse opvang, de jongeren hebben profijt van de jongerenwerker en het jeugdhonk en voor de ouderen wordt onder de roepnaam “ Omtinkerij” een deel van het WMO beleid uitgevoerd. Aan het eind van de middag was er een gesprek met de Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel. Voorzitter Jochum Baltjes wees op de succesvolle acties van OVL om het winkelaanbod in Stiens te vergroten. De samenwerking met de gemeente is goed, maar Baltjes benadrukte dat een snelle fusie van de gemeente nodig is om voldoende slagkracht te houden. Lutz Jacobi en de PvdA fractie in de raad zullen alle opmerkingen en ideeën zoveel mogelijk verwerken in de acties en de standpunten van de PvdA ◆

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl

StienserOmroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Vrijdag 4 mei

kaatsen sportveld Jelsum/Koarnjum 13.00 u. Federatiepartij jeugd t/m 16 jaar del + verliezersronde

Zaterdag 5 mei

voetbal voetbalveld Jelsum/Koarnjum 09.00 u. DTD d1 - Rood Geel d2 10.00 u. DTD f2 - Nicator f3 10.30 u. DTD b1 SC Berlikum b1 10.30 u. DTD e1 - Nicator e1 14.00 u. DTD da1 - Frisia da1

Zondag 6 mei

Tennis sportpark it Gryn 10.00 u. Gemengd Stiens 1 SANTANA 3 10.00 u. Heren Stiens 1 Cream Crackers 5

KC de Boer organiseerde voor de tweede keer het kaatskamp voor haar jeugdleden Op 21 en 22 april organiseerde KC de Boer het tweedaagse kaatskamp voor de jeugd. In totaal deden er een 34 jeugdleden en een 15 tal trainers / begeleiders aan dit geweldige evenement mee. Onder wisselende weersomstandigheden werden er diverse trainingen en spelactiviteiten afgewerkt. Op de zaterdagavond werd enthousiast voor het eerst, het speciaal voor KC de Boer gemaakte clublied gezongen, met als refrein; Hé allé, kom keatse, keatse bij KC de Boer. Ook de mysteryquest ontbrak dit jaar niet. Zondagochtend begon met de parkloop, hierna werden de spelactiviteiten voortgezet. Met het zingen van het clublied werd het kaatskamp zondagmiddag onder grote belangstelling van de ouders afgesloten. Mede door onze sponsoren, bakkerij Nico & Aeltsje, Eatcorner Pieter Jelles en Diepenmaat Sport in Leeuwarden en Stiens, werd ook dit kaatskamp weer een groot succes! ◆

Postduivenhouders van Op Eigen Wjukken Stiens

Gouden Acro duo Turnlust Hallum Zondag 22 april reisde Turnlust Hallum af naar Oss, waar de halve finale Acro D/E plaats vond.

Fenomenale uitslag van Reitse Ketellapper (zie foto) op de 3de Vitessevlucht van af Sint Truiden in België, met een 1ste in de Vereniging een 8ste plaats in het ACG 3 op 1588 duiven, en een 1ste in het spelgebied van de Waadkant en dat op 1247 duiven een geweldig resultaat. Klasse!! Vrijdag werden onze duiven ingemand voor de wedvlucht ST Truiden België, voor een afstand van 275 km. Zaterdagmorgen werd door de convoyeur de heer S. A. Brouwer uit Blije om 8.20 uur de duiven gelost. Dit bij redelijke weersomstandigheden, het was zonnig en licht bewolkt. Ruim zicht en een zuidwestenwind. De duiven waren dan ook snel vertrokken uit St Truiden. Echter het weer in het noorden van Nederland was duidelijk minder met af en toe flinke buien en sommige met hagel. Het verloop van de vlucht was redelijk binnen een half uur na aankomst van de eerste duif, 10.54.38 waren alle prijsduiven binnen. 's Avonds bij het afslaan van de klokken bleek dat er nog maar enkele duiven niet terug waren. De eerste duif van Op Eigen Wjukken de 07-1167736 een 5 jaar oude nestduivin van Reitse Ketellapper was thuis

voor de melker nog op het hok was en was reeds terug op de nestbak met daarin de eieren op uitkomen. Deze stand heeft waarschijnlijk de drang naar huis vergroot, waardoor deze duivin deze prachtige prestatie neer kon zetten. Met een snelheid van 1776 meter per minuut dit betekend meer dan 105 km per uur. Ook de Comb Span Hoogland uit Cornjum was deze week duidelijk in beeld met een tweede plaats en 6 duiven bij de eerste 10 een topprestatie, ook deze duiven staan in de top van het ACG 3 en de Waadkant. De Comb v. d. Zwaag Britsum die de afgelopen weken zeer sterk vloog was met een 3 en 4 plaats bij de eerste tien. Naast Reitse Ketellapper was ook Joh Hiemstra Stiens in de top van het ACG 3 te vinden. Het duifkampioenschap Vitesse over 3 vluchten wordt aangevoerd door de 10-1072497 van H.Bootsman uit Marrum.

Uitslag Op Eigen Wjukken. 1. 9. 14. 19. 21. 28. 29. 30. 32. 40. 45. 51. 54. 57. 58. 62. 63. R. A. Ketellapper Cornjum, 2. 5. 6. 7. 8. 10. 13. 24. 31. 39. 60. Comb. Span Hoogland, 3. 4. 11. 15. 16. 17. 33. 36. 37. 50. 55. 56. 75. Comb v. d. Zwaag Britsum,12. 23. 47. 69 Bert Suichies Britsum,Comb, 18. 20. 22. 26. 27. 35. 43. 53.59. 73. Comb A.en Mus Minnertsga, 25. 41. 42. 46. 48. 49. 61. 64. 70. 71. 74. Comb H en Zn Ruig Oude Bildtzijl. 34. 38 P. van der Veen Stiens, 44. 52 John Logeman. Engelum. 65. 66. 67. 68 Comb Wijbenga. Uitslag rayon de Waadkant:1 R . A. Ketellapper Cornjum. 2 J.Hiemstra Stiens, 3 J. en S. Ronner Ferwerd, 4 Hoekstra Ferwerda Ternaard 5.8.9. en 10 Comb. Span Hoogland Cornjum. 6.7 Comb van der Zwaag Britsum. Snelste duif Ameland J. Kooiker Buren 1690 m per minuut. S. duif Boxtel Hoekstra Ferwerda Ternaard. Vleespakket K. de Vries. Volgende week Midfondvlucht vanuit Nijvel België ◆

Twee teams van Turnlust hadden zich hiervoor geplaatst. Het Acro Duo Anneke Wiersma en Idskia Wassenaar in de categorie senior E lieten wederom een strakke oefening zien op de vloer. Zowel technisch als artistiek scoorden zij hoge punten. Hun oefening met een score van 26.550 werd dan ook beloond met een gouden medaille. Zij hebben zich hierdoor geplaatst voor het NK Acro D/E op 16 juni in Surhuisterveen. Het podium was in deze categorie geheel voor Friesland, zilver was er voor een duo van WSBF uit Surhuisterveen en brons voor SGC Stiens. Het trio D team van Turnlust maakte een technische fout bij een balanselement waardoor plaatsing voor het NK werd uitgesloten ◆

De Stienserloop 12 mei 2012 Voor de 15e keer organiseren Jan Kalsbeek en Jan v.d. Wal in samenwerking met S.V. Friesland De Stienserloop'. De afstanden zijn 3km,7,5km,10,5km,16,09km (10EM) en de ½ marathon. Dit alles vindt plaats op sportcomplex 'It Gryn' in Stiens. De start van de 21.1 kilometer en de 16 kilometer is om 11.00 uur alle afstanden 5 minuten later. Nieuw dit jaar is dat zorginstelling Talant met verschillende bewoners, onder begeleiding mede met leden van de S.V.Friesland de afstanden 3 en 7 kilometer gaan wandelen onder het motto "Voel je goed, ga bewegen en gezonde voeding". R. Ketelapper bij zijn duivenhokken in Koarnjum StienserOmroeper

8

Hopelijk tot ziens op 12 mei! ◆


Judo Lustrum Friese Masters Stiens groot succes Op zaterdag 21 april 2012 werd voor de 5e maal de Friese Masters in Stiens georganiseerd door de Stichting Judosport4all in samenwerking met Sportschool Poelstra. Dit jaar werd om het lustrum te vieren een Ne-Waza toernooi gehouden, voor het eerst in Noord-Nederland. Voor Poelstra werd deze editie ook sportief gezien een waar succes. Een record aantal deelnemers van 564 uit binnen en buitenland. Liefst 47 judoka’s van onze club namen deel en ruim de helft daarvan viel in de prijzen, wat uiteindelijk de clubbeker met cheque van € 150,00 voor beste club van het toernooi betekende. Kampioenen (9) Sanne Vermeer, zilver tijdens de NK -17, won 4 maal en werd overtuigend kampioene in de categorie -52 kilogram. Bij de dames -17 jaar -48 kilo won Silke Kloetstra de finale van de Surinaamse Savannah Abdulahfiezkan na een spannende wedstrijd met schouderworp. Tot 63 kilo liet Nicole Folkertsma zien duiDTD – OERTERP 1 – 2 (0 – 1)

DTD rouwt

Heel DTD was in rouw gedompeld nadat het bericht was binnengekomen dat Cor van Huizen na een slopende ziekte was overleden. Een half jaar geleden moest de gemeenschap Jan Reitsma missen. Net als Jan was Cor ook een fanatieke DTD man. Een groot verlies voor DTD, de gemeenschap, familie en zijn gezin. Vanaf deze kant voor een ieder veel sterkte. Vooraf aan de wedstrijd werd er een minuut stilte in acht genomen. In de heenwedstrijd had DTD kansloos

delijk de beste te zijn. In de klasse +70 kilo pakte Saskia Haarsma na een ongelooflijk spannende finale tegen Femke v.d. Valk de winst. Jesse Krekelaar was een klasse apart bij de heren -17 jaar tot 55 kilo. In de finale klopte hij Rik Vermeer, zijn clubgenoot, met ippon, hierin werd Rik dus tweede. Bij de heren senioren -66 kilo deed Glenn Dijkstra het fantastisch, na prachtige overwinningen in de voorrondes won Glenn zeer verrassend de finale van Albert Westerhof uit Grootegast. Zilver (8) Na twee maal winst werd de finale helaas verloren door Anandi Bomas bij de meisjes -10 jaar tot 27 kilo. Haar zus Lisenka Bomas deed exact hetzelfde maar dan in de klasse tot 12 jaar -32 kilogram. Bij de jongens -10 jaar tot 25 kilo verloor Esben Poelstra er één, maar won van clubgenoot Yoeri Buitenveld, zodat Esben tweede werd en Yoeri derde. De in een bloedvorm verkerende Robert v.d. Wal won op magnifieke wijze zijn voorrondes, echter in de finale in een mistig Ureterp met 3 – 0 verloren. Dus moest er wat recht gezet worden. Maar in de beginfase gaat het al goed mis. Sytze Pieter

v/d Zwaag verslikt zich in de vasthoudendheid van de Oerterp spits. Hij verliest de bal en uit deze actie komt de bal strak voor. Wat volgde was even intikken waardoor Oerterp goedkoop op voorsprong kwam. DTD zette daarna aan en kreeg een paar opgelegde kansen. Hendrik Harm Kingma en Harald Riewald konden beide een grote kans niet verzilveren. Na de pauze een gretiger DTD. Met veel inzet werd Oerterp naar achteren gedrongen. Nu werd het een echte wedstrijd. Een hoog tempo

verloor Robert met 2 tegen 1 straffen van Rick Nieters uit Emmen (Heren senioren -81 kilo). Ook pakte Robert nog brons in een gewichtsklasse hoger (tot 90 kilo) waar hij de strijd om zilver en brons verloor van clubgenoot Martijn de Groot. Martijn bekroonde een sterk optreden dus met zilver. Bronzen plakken (9) Bij de jongens -10 jaar; -33 kilo won Kevin Zwiers keurig de bronzen medaille. Tot 38 kilo was er brons voor Willem Nieuwhof. In de klasse -46 kilo verloor Feike Nieuwhof in de voorronde op beslissing van Redmer Nicolai, waardoor hij niet meer de finale kon halen, maar werd nog wel keurig derde. Myrddin Hilbrands liet zich bij de dames -15 jaar tot 44 kilo in de halve finale verrassen door de Duitse Pia Sorensen, maar in de strijd om brons klopte ze met houdgreep Suzan Schoof. Bij de jongens tot 15 jaar onder de 42 kilogram knokte Jesse Koopmans zich in een grote poule naar zeer verdienstelijk brons ◆ met twee voetballende ploegen. Voor de neutrale toeschouwer een enerverende strijd. De mannen uit Ureterp kregen het steeds lastiger. Dan komt de bal goed voor en Stefan Melgert zet er het hoofd tegen aan. Door een woud van benen benen gaat de bal in het doel. Dit was de meer dan verdiende gelijkmaker. Oerterp leek erdoor te zitten en DTD probeerde de wedstrijd te doen kantelen. Daar kregen ze ook enkele malen de gelegenheid voor. Maar goed keeperswerk en wat missers aan DTD zijde zorgden ervoor dat Oerterp overeind bleef. In de counter waren ze zeker gevaarlijk. Het team van Oerterp is een sterk collectief met veel voetbal in de ploeg. Na een afgeslagen aanval van DTD is Oerterp snel aan de andere kant. Op snelheid komt de spits schuin de zestien binnen. Met een harde geplaatste schuiver laat hij de meegereisde supporters uit Ureterp juichen. Nu moet DTD aan de bak aangezien de wedstrijd in het laatste kwartier aanbeland. Eerst moet de tegentreffer nog worden verwerkt maar het slotoffensief komt er. Vele aanvallen, corners en vrije trappen moeten toch nog voor succes kunnen zorgen. Maar de goal blijft uit ondanks een paar grote kansen. Zo laat DTD deze competitie zes punten aan Oerterp, als het achteraf dure punten zullen zijn moet worden afgewacht ◆

Jongens FHC A op koers ondanks matig spel

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo

Zondag 22 april speelden onze handbal mannen een thuiswedstrijd in Hippolytushoef. BKC uit Anna Paulowna was deze keer de tegenstander.

Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhof-west.

Het was een slordige wedstrijd. De aanvallen werden niet netjes opgebouwd en afgerond en verdedigend lieten de heren ook wat steken vallen. Ruststand was 13 – 9 voor FHC. In de tweede helft ging het wat beter; BKC heeft maar 2 doelpunten gemaakt en FHC 15. De eindstand kwam op 28 – 11 voor FHC. De meeste doelpunten werden gemaakt door Stefan; hij maakte er 7, gevolgd door Gjalt met 6 doelpunten en Jappie met 5 stuks. Laas scoorde 3 keer, Terry, Harm en Thom ieder 2 keer en Justin 1 keer. De mannen hebben nu twee weekenden vrij. Ze kunnen zich nu goed voorbereiden op hun laatste wedstrijd op 13 mei. Ze spelen dan om 13.00 in Wervershoof. In deze wedstrijd wordt beslist wie kampioen wordt in deze zomercompetitie. Wij verwachten heel veel supporters om de jongens aan te moedigen. Ze zullen het nodig hebben! ◆

Schildersbedrijf Nutterts Binnenschilderwerk Wandafwerking Buitenschilderwerk mobiel: (06) 31 97 95 35 e-mail: schildersbedrijfnutterts@kpnmail.nl Jipperdastrjitte 3, 9074 CW Hallum

Kapotte glazen, s.v.p. even in een apart (boterham) zakje. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus 5 mei 2012. Bedankt namens korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo ◆

www.stienseromroeper.nl StienserOmroeper

9


Burgemeester Joop Boertjens feliciteert echtpaar Dwarshuis met diamanten huwelijk Op maandag 23 april jl. bezocht burgemeester Boertjens het echtpaar Dwarshuis in woonzorgcentrum “Skilhiem” om ze te feliciteren met hun 60 jarig huwelijksjubileum. De heer Dwarshuis woont sinds juli 2010 in het “Skilhiem”, het laatste jaar op de afdeling “kleinschalig wonen”. Mevrouw Dwarshuis woont nog zelfstandig in Stiens. Beiden zijn in 1928 geboren in de provincie Groningen. Na de huwelijksdag op 23 april 1952 gingen ze wonen boven de bakkerij in Zuidwolde (Gr) Ze kregen daar drie kinderen, twee zoons en een dochter. Deze bakkerij runde Dwarshuis al vanaf zijn 16e jaar. Zijn vader is in de oorlogsjaren omgekomen. Zodoende moest hij al op jonge leeftijd voor zijn moeder, broers en zus zorgen. In 1958 verhuisde het gezin naar Leeuwarden. Dwarshuis kreeg daar een betrekking bij de Keuringsdienst van Waren. Hij begon als keurmeester, werd later hoofdkeurmeester, chef buitendienst en uiteindelijk waarnemend directeur. Mevrouw Dwarshuis was verantwoordelijk voor de huishouding. In 1978 werd Stiens hun woonplaats. Tien jaar later ging de heer Dwarshuis op 60 jarige leeftijd met de Vut. Altijd zijn ze kerkelijk en maatschappelijk actief geweest. In Leeuwarderadeel voor de evangelisatiecommissie, zendingscommissie, het koor “Looft den Heer”, het koor van Britsum en de PCOB. Daarnaast hebben ze zich een aantal jaren ingezet als begeleider van vakantiereizen

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Wilt u iets betekenen voor een dorpsbewoner? Heeft u een klusje dat u door omstandigheden niet zelf kunt doen?

Vrijwilligerswerk is er in vele vormen: Structureel: bijvoorbeeld iedere woensdagmiddag kaarten met de buurvrouw die zich eenzaam voelt. Incidenteel: zoals ieder jaar helpen bij het versieren van het dorpshuis. Een eenmalige klus: bijvoorbeeld helpen bij het afbreken van een schuurtje van iemand uit de buurt Flexwerk: af en toe met iemand uit het dorp naar het ziekenhuis gaan. Mensen doen om meerdere redenen vrijwilligerswerk: - Goed doen: Mensen helpen die het hard nodig hebben, dat geeft gelijk een goed gevoel over uzelf. - Nieuwe sociale contacten: Inspirerend en motiverend om af en toe in een hele nieuwe omgeving te stappen. - Gevoel van eigenwaarde vergroten: Vrijwilligerswerk staat goed op een CV. - Opgedane kennis en ervaring gebruiken. Hoe zonde is het om kennis en ervaring niet te delen met anderen?

Op de foto feliciteert burgemeester Joop Boertjens, namens het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel, de heer en mevrouw Dwarshuis met hun diamanten huwelijk. (Foto Bert en Douty Dwarshuis) voor zieken en gehandicapten. Op 21 april hebben de heer en mevrouw Dwarshuis hun diamanten huwelijk in kleine kring gevierd in het “Skilhiem”. De showband “Takostu” kwam hier voor ze spelen en het feestje muzikaal omlijsten. Dit werd door de jubilarissen en de feest-

Humanitas biedt ernstig zieken en nabestaanden hulp bij het schrijven van een levensverhaal. Het levensverhaal vertelt de gebeurtenissen, mijlpalen, episoden en kruispunten, dat je als mens vormt en tot uitdrukking brengt wie je bent. Herinneringen over deze momenten hebben de luchtige kant van ‘die goeie ouwe tijd' en de bedachtzame kant van ‘hoe was het ook al weer?’ Velen zouden hun levensverhaal willen verwoorden in een levensboek om nog eens ter hand te nemen en terug te kijken, zoals ernstig zieken die via een levensboek iets tastbaars willen nalaten aan kinderen en kleinkinderen. Wanneer een dierbare wegvalt, zoals een partner, kind, of een goede vriendin kan bij een nabestaande de behoefte ontstaan waardevolle herinneringen te willen bewaren. Terugblikken kan helpen bij het accepteren en verwerken van verlies. De vrijwilligers van Humanitas zijn speciaal opgeleid om u te helpen bij het vastleggen uw levensverhaal. De vrijwilliger bezoekt de schrijver thuis om herinneringen op te halen en te zoeken naar een vorm om deze vast te leggen. Verhalen worden opgeschreven. Daarbij dient een gedicht, lied, of foto ter illustratie bij het vertalen van het levensverhaal naar een levensboek. De wensen van de schrijver zijn daarbij bepalend. Het is ook mogelijk om door middel van een serie van 7 gezamenlijke bijeenkomst vorm te geven aan een eigen levensverhaal. Inwoners van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, BoarnsterhimNoord, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland, Ameland, het Bildt, Harlingen, Franekeradeel, Franeker en Menaldumadeel kunnen zich inschrijven voor ‘Van levensverhaal tot levensboek’. Deelname aan deze activiteit is kosteloos. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de coördinator van Rouw en Verlies. Mevr. M.J. Huizinga-Bruning e-mail: huizingabruning@upcmail.nl telefoon: 06-53118822 Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg ◆

10

Vrijwilligerscentrale Middelsee

Vrijwilligerscentrale Middelsee is er voor iedereen die informatie of advies wil over: - Vrijwilligerswerk - Mantelzorgondersteuning Maatschappelijke stages - Burenhulp - Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Van levensverhaal tot levensboek

StienserOmroeper

MENAMERADIEL, FERWERDERADIEL, LEEUWARDERADEEL EN HET BILDT

gangers, maar zeker ook door de overige bewoners van het “Skilhiem”, bijzonder werd gewaardeerd. Ook zong het koor uit Britsum het jubilerende echtpaar toe. Al met al werden het zeer geslaagde dagen met een diamanten randje! ◆

Kledingbeurs in Brantgum Zaterdag 12 mei is er in Brantgum een kledingbeurs met kleding en accessoires van goede kwaliteit. Het betreft dames-, kinder- en herenkleding van 13.00 uur tot 16.00 uur. Aan de Roosterweg 8 Brantgum. De volgende data zijn: 26 mei, 2 juni, 30 juni. Belangstellenden kunnen zich aanmelden: Hennie Reijenga: 0519 561144/ 06 54282500 ◆

Moederdagworkshop 'werken met speksteen' Op zondag 13 mei kunnen ouders en kinderen een workshop volgen in het werken met speksteen in Leeuwarden. Speksteen is een zachte steensoort, geschikt om mee te werken voor groot en klein, ook opa’s en oma’s zijn welkom met hun kleinkinderen. Aan het eind ontstaat er een mooi eigen gemaakt beeldje. U kunt zich aanmelden (liefst 1 week van te voren) bij M’ATELIER, Sjoukje Maria Kramer 0519 – 561997 of via mateliersj@kpnplanet.nl ◆

Mantelzorg Het overkomt ons allemaal. Mantelzorg vloeit voort uit een familierelatie of vriendschap, en het overkomt je. U bent bijvoorbeeld mantelzorger als u een aantal uren per dag voor langere tijd voor uw gehandicapte ouder of uw partner met alzheimer zorgt. Dikwijls bent u mantelzorger zonder dat u het beseft. U doet het gewoon. Een mantelzorger is echter geen vrijwilliger! Het leven veranderd door het bieden van zorg. Mantelzorgers zitten vaak in een dubbelrol. Zij zijn vooral zorgverlener maar kunnen, als zij overbelast raken, zorgvrager worden. Als mantelzorger kun je niet zomaar stoppen. Het is van belang om op tijd uw grenzen aan te geven, hulp te vragen en tijd voor uzelf te nemen. Bij Vrijwilligerscentrale Middelsee kunt u terecht voor advies, informatie en ondersteuning. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Maatschappelijke stage is het leukst als je dit in je eigen dorp kunt doen. Wil je graag in je eigen omgeving Maatschappelijke Stage lopen? Neem contact met ons op. Sportleane 7, 9041 EC Berltsum tel.0518-462363 www.welzijnmiddelsee.nl ◆

“CBS

DE

SPRANKEL” STIENS

Sponsorloop en verkoping voor Braziliaanse straatkinderen Wat werd er hard gelopen in het parkje bij “de Sprankel”!!! Afgelopen dinsdag 17 april hebben de leerlingen van cbs de Sprankel actie gevoerd voor Stichting Help mij Leven. Zowel de kinderen van de onder- als bovenbouw liepen mee. De kinderen waren erg enthousiast. De ouders moedigden hen aan en er waren zelfs ouders die meeliepen voor de gezelligheid. In de school was er een markt georganiseerd door de leerlingen. Er kon naast drinken, heerlijke cakejes , broodjes ook kaarten, vriendschapsbandjes, boekjes, tomatenplantjes en mooie sleutelhangers worden gekocht. Het was een groot succes en we hopen met elkaar een mooi bedrag opgehaald te hebben voor Stichting Help mij Leven. Deze stichting helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan. website: www.helpmijleven.org ◆


Nico en Aeltsje by de tsien leukste winkels fan Fryslân! Wat wie it spannend: soene wy troch de twadde ronde komme fan “de leukste winkel van Friesland”? Op tongersdei-te-moarn 26 april wie de spanning te snijen: mar doe kaam de ferlossende mail: wy binne by de lêste tsien “leukste winkels”! Fuort de flagge út fansels. Geweldich, dat der safolle minsken op ús stimd ha, betanke dêrfoar. Wy woene Stiens op de kaart sette, en mei elkoar ha wy dat klear krigen. Fansels kinne wy dat net sûnder ús minsken. Geandewei de earste ronde kaam it enthousiasme, en yn de twadde ronde waard dat allinne mar mear. It is fijn as der in team is, dat meitinkt en meilibbet, want oars wurde wy nea de “leukste winkel”! De kommende wiken kinne ek ús klanten meidele yn de feestfreugde. Mar fansels komt no it belangrykste: de finale! Mei elkoar de skouders der ûnder, wy geane der foar! Jimme meie (wer!) stimme: sms winkel 114 nei 2255 of sjoch op lwvf.nl/114. Alfêst betanke foar jo stim! ◆ Nico en Aeltsje.

STIENS

zaterdag 5 mei 2012

GEOPEND van 9.00 - 17.00 uur

Bij inlevering van de kortingsbonnen ontvangt u 20% korting op 1 artikel naar keuze alleen geldig t/m zaterdag 5 mei 2012

Foto: J.E. Geertsma

alleen geldig t/m zaterdag 5 mei 2012

Formido Seerob 3 Stiens

Ook BC Stiens 2 kampioen

Braaksma Houtbouw

Net als het eerste seniorenteam van Badmintonclub Stiens is ook het tweede team dit seizoen gepromoveerd naar de Derde Klasse van de Regio Noord. Het team won tien van de twaalf wedstrijden, speelde een keer gelijk en verloor een keer. Op de foto v.l.n.r. Arnold Disco, Anneke Ferwerda en Dirk Draaisma. Op de foto ontbreken vanwege blessures Ed Baakman en Paulien Langerak.

• • • • • •

Garages Bergingen Blokhutten Tuinhuisjes Paardeboxen Tuinhout

Doniaweg 49, 9074 TK Hallum - 0518-431487

alleen geldig t/m zaterdag 5 mei 2012

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten Leyester Hegedyk 72, 9077 TV Vrouwenparochie info@friesespil.nl

PARTICULIERE VERKOOP VAN: • • • • • • • • •

Bomen in container Heesters en Hagen Coniferen en Buxus Klimplanten en Rozen Vaste planten Groenteplanten Terrasplanten Perkplanten Geraniums

Openingstijden: vanaf 27 april 2012 Dagelijks tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 uur. Zondags gesloten. AANHANGWAGEN AANWEZIG Aan de weg tussen Vrouwenparochie en Oude Leye

StienserOmroeper

11


Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat … • Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

lijvend ng kunt u vrijb ie en aanmeldi at n rm ge fo ra in nv or aa Vo ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl





AFVOER VERSTOPT?  BEERPUT VOL? 

Gezellig winkelen in Stiens 





 

  





NIEUnWs!

in Stie

















Hét adres voor al uw

 





RIOOL& WEGENBEHEER

 



 

 

 

  

 

  Tel. 058 257 4030

 

  

   

  Middelsee II)   Seestjer 9 Stiens (Industrieterrein

    

Openingstijden







 

Verkoop van schroeven, bouten, pluggen, schakelaars, verlengsnoeren, PVC buis en onderdelen, electrotechnische installatiematerialen,     hout, plaatmateriaal, gips, tuinhout, openhaardhout, beton, cement, schuurpapier,     etc. kwasten, doorslijpschijven   



 





  



BAARD

STIENS-BEETGUM

Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen,     rioleringswerken,  Verhuur van aluminium  steigers en hoogwerkers,       inspectiecamera, veegauto’s en         trilplaat, grondfrees, boormachines, decoupeermini-kraan verhuur.                  www.baard-reiniging.nl  zaag, cirkelzaag, grondboor, aanhangers etc.

    





  

tuin- en klusmateriaal!

 

(06)51203406  



Rauwerda Stiens

  





  BEL: (06)53259053 of   

 







   

   

 

 

 

   

   

 

  









 

 

  

 

    



 



 

 

 

     

  

    

    

Ma. t/m wo. 8.00-18.00 uur Do t/m vr. 8.00-18.00 uur . 19.00-21.00 Za. 8.00-17.00 uur 

 

 

 

  

     



 

    

   

 





   

  

 









 







 

  

 

 







  

 



                     



 

 









  

 



 

 













 

   









  



 



  

 

 

 



 

 

   

 

 



 





  



 





    





 

 

   

 

  





       

     



 







    

 







 



 



 



  





 



 

  

  

  

  

 







 

    

  

 

  

 

















  







 

 





  



  

  



 

  

 

    

 

  

  

    

 

  StienserOmroeper 12      



 

 

 

 

 





  





 



               



  







  

 

 





 

                           







 





 

     









 







 

 

  





 

 

 





 

 



    

 







  

 

   



  



 



 

     





 

  

 



     

                    









  







  

       

    



 

 



  

   





 



  



     



  



 



 

 

  



   







 

   

  

  



  



 Aanbiedingen zijn geldig      van   woe. 2 mei t/m di. 8 mei      





 

  

  

 





      

 

  

  

    



 

 

  





 

   



 





      

    



 









 



 

 

 

    

  

    





   

 

   

    



 



C1000 Stiens is vrijdag 4 mei tot 19.00 uur open







Omroeper 18 12  

Stienser Omroeper

Advertisement