Page 1

deze week

3609

Winnares... pagina 8

Open huis… pagina 8

Expositie... pagina 8

61e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper

IEPENING SUTELAKSJE

YN

STIENS

Fleanende start fan de Sutelaksje yn Stiens Boargemaster E.J. ter Keurs fan Ljouwerteradiel jout op freedtemiddei 4 septimber by it gemeentehûs yn Stiens it startskot fan de lêste Sutelaksje, nei ’t It Fryske Boek mei in soad spektakel letterlik út ’e loft fallen is. Om krekt 14.30 oere ferskynt in SARhelikopter boppe it gemeentehûs. Yn 2009 fiert It Fryske Boek in jubileum. De stichting bestiet 75 jier. Dat jubileum betsjut foar It Fryske Boek net allinne weromsjen op in lange tiid fan promoasje foar de Fryske literatuer. It doel is benammen om foarút te sjen. Tiid foar in nije oanpak. Dêrom is de Sutelaksje fan ’t jier foar it lêst. Noch ien kear sille sa’n 1.800 frijwilligers yn ferskate plakken yn Fryslân mei kroaden fol boeken hûs oan hûs by de doarren lâns. By de iepening fan de Sutelaksje, dêr’t skriuwers en Stienzer sutelers by oanwêzich binne, wurdt ek it jubileumboek fan It Fryske Boek presintearre en de Skriuwerskalinder foar 2010. As dat pakket delkommen is, kriget Boargemaster Ter Keurs fan beide it earste eksimplaar út hannen fan presintatrise Aly van der Mark. Dêrnei sille de earste sutelers op ’en paad. Om 17.00 oere komme skriuwers en sutelers byelkoar yn De Skalm foar in

ZATERDAG

10.00

12 SEPTEMBER 17.00 UUR,

TOT

MEERDERE LOCATIES

Trimdiel Keunstrûte 2009 Wegens succes geprolongeerd. Dit jaar zal voor de tweede keer in de gemeente Leeuwarderadeel de ‘Trimdiel Keunstrûte’ plaatsvinden. Ruim 20 kunstenaars, zowel professionals als amateurs, verspreid over de gemeente, stellen op deze dag hun atelier, huiskamer of garage open voor het publiek. Naast schilderkunst zijn er verschillende andere kunstuitingen te bewonderen, zoals fotografie, leerkunst en quilten. Galery ‘De Garaazje’, Moundyk 17 in Stiens, zal dienst doen als centraal punt, met een selectie van het werk van de deelnemende kunstenaars. Kijk voor meer info op pagina 8

bôlemiel. Under it iten kinne hja in presintaasje fan de kalinderfoto’s ferwachtsje en in optreden fan Adri de Boer. Dêrnei sille de sutelers wer mei kroaden fol boeken op stap. Oan 20.00 oere ta binne dy ûnderweis yn Stiens en omkriten en yn in part fan Britsum. De beide boekebussen fan It Fryske Boek binne ek oanwêzich. Foar in mear wiidweidich oersjoch: www.fryskeboek.nl. Bradery sneon 4 septimber yn Stiens Diskear sille ek wer skriuwers presint wêze om Fryske boeken te ferkeapjen op de Stienzer bradery. Fansels wolle se graach in hântekening yn de oankeapen sette. De boekebus en de kreamkes fan It Fryske Boek binne tusken 10.00 en 18.00 oere by it gemeentehûs te finen. Dêr komme û.o.: Auck Peanstra, Anders Rozendal, Jan Schotanus, Hylke Speerstra, Koos Tiemersma, Willem Verf, Sietse de Vries en Durk van der Ploeg. Aksjeboek foar bern 2009 Foar bern tusken 2 en 6 jier ha Berber van der Geest en Babs Wijnstra in humoristysk printeboek makke dat oanslút by it tema fan de Berneboeketiid: Om ’e tafel! Ite en snobje yn berneboeken. Yn it boek freget it jonk-

je Rolfke oan syn mem: “Mem, wat ite wy hjoed?” Dat is ek de titel fan it boek. It jonkje heart fan syn mem hieltyd wer nije útdrukkings dy’t se sjongend mei alliterearjende ûnsinwurden hearre lit. Bygelyks ‘sa sterk as in bear’ en ‘sa linich as in aap’. De tekst, dy’t hiel werkenber is foar jonge bern, wurdt prachtich oanfolle troch de yllustraasjes. By it aksjeboek heart in teken/kleurplaat dêr’t bern in boekepakket mei winne kinne.

Skriuwerskalinder 2010 en Boek fan de Wike De Skriuwerskalinder 2010 hat it tema Wat oars meikrigen. In hiel tapaslik tema mei it each op de takomst fan It Fryske Boek. Mar ek in tema dêr’t dichters mei út ’e fuotten koene. De kalinder ferskynt wer yn syn âlde fertroude foarm. De yllustraasjes binne fan natoerfotograaf Jan Weistra. Nijsgjirrich is dat dy foto’s ek hiel moai oanslute by it tema. Keapje de minsken it ‘Boek fan de Wike’, dan kinne se de kalinder der hielendal fergees by krije mar allin-

Ondernemers opgelet!!! STIENS - Herman Gaarman Reclame komt in november uit met de 2e uitgave van Bedrijvengids Wie? Wat? Waar? De gids zal ook dit jaar weer met een oplage van ruim 6000 exemplaren gratis huis-aan-huis (incl. buitengebieden) verspreid worden in de gemeente Leeuwarderadeel, tevens is de gids gratis verkrijgbaar in het Gemeentehuis voor nieuwe inwoners en bij diverse ondernemers/winkeliers. Alle bedrijven gevestigd in de gemeente Leeuwarderadeel kun-

nen ook in deze uitgave weer kosteloos worden opgenomen en worden dan ook weer keurig overzichtelijk en op alfabetische volgorde gerangschikt. Overigens kunnen ook bedrijven van buiten de gemeente Leeuwarderadeel in de gids opgenomen worden, maar daar worden dan wel (geringe) kosten voor berekend. Meedoen kan nog steeds!!! U kunt nog steeds uw bedrijfsgegevens door ons laten opnemen, maar dan dient u zich wel vóór 1 oktober bij ons aan te melden.

Voor al uw: • verbouw • onderhoud • renovatie • nieuwbouw • stallenbouw • utiliteitsbouw • molenbouw

Het enige wat u hoeft te doen is ons een mailtje sturen (info@bedrijvengidswiewatwaar.nl) met hierin uw bedrijfsgegevens en de branche(s) waarbij u wilt worden opgenomen. Uw opname in Wie? Wat? Waar? is dan zo geregeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Gaarman Reclame, Langebuorren 1, Stiens, Tel. 058 - 216 39 38 E-mail: info@bedrijvengidswiewatwaar.nl ◆

ne as de bon út BoekeNijs ynfolle en ynlevere wurdt. Hjirûnder de ’Boek fan de Wike’-boeken: nr. 1, 4 o/m 12 sept. – Hedzer Hooijenga: Unrêst op Sumarreheide nr. 2, 14 o/m 19 sept.- Marga Claus: Bollman en Bollman nr. 3, 21 o/m 26 sept.- Wieke de Haan en Jacqueline van Leeuwenstein: Ytboekje nr. 4 28 sept. o/m 3 okt. – Eelkje Tuma: Paadwizer nr. 5 5 o/m 10 okt. – Sietse de Vries: Potstro Fongers nr. 6 12 o/m 17 okt. – Manuëla Köster: Tantalus ◆


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o.

Stiens

Hege Stins, Stiens

t/m 1 november Expositie Mark Glotzbach in gemeentehuis 1, 15 en 29 september 15.00-16.30 u. Spreekuur WoonFriesland in gemeentehuis 3 september 19.00 u. Hollywood stuntshow, Noarderfjild vrijdag 4 september 18.00 u. Sutelaksje Stichting het Fryske boek. In de Skalm 5 september 10.00-17.00 u. Braderie zondag 6 september 15.00 u. Seniorencafé in de Skalm 12 september 10.00-16.00 u. Open Friese Molendag 12 september Vanaf 10.00 u. Nationale Monumentendag 12 september 10.00-17.00 u. Trimdiel Keunstroute 12 september ± 11.00 u. Rijtoer Amerikaanse oldtimers en klassiekers, bedrijventerrein Middelsee 13 september 10.00 u. Historische motorraces Bedrijventerrein Middelsee COLLECTE 28 juni t/m 5 september: vrije periode 7 t/m 12 september: KWF Kankerbestrijding

zondag 6 september

09.30 u. dhr. G. de Jong, Leeuwarden

St. Vitus, Stiens 09.30 u. ds. U. Tjallingii, Deinum. Fryske Tsjinst

zondag 6 september

Gereformeerde kerk, Britsum zondag 6 september 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing en ds. M. Hulzebos startzondag in Koarnjum Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum zondag 6 september 09.30 u. ds. A.R. v.d. Honing en ds. M. Hulzebos startzondag Gereformeerde kerk, Hijum 10.00 u. ds. G.P.R. Pennekamp, Sneek krijgsmachtpredikant

zondag 6 september

R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St.Annaparochie zondag 6 september 10.15 u. Pastor Marco Conijn Eucharistieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden Zaterdag 5 september 19.00 u. Pastor A. Buter Eucharistieviering Zondag 6 september 09.30 u. Pastor A. Buter met Dom. koor Eucharistieviering

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden 11.00 u. Pastor A. Buter met Bon.Cantorij Eucharistieviering

Zondag 6 september

De Salvator, Leeuwarden zondag 6 september 09.30 u. en 11.45 u. Richard Klomp, thema ‘Afremmen om af te stemmen’ Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden, Leeuwarden 10.00 u. ds. E. van Duyl, avondmaal

zondag 6 september

Start restauratie toren Sint Vitus Op maandag 31 augustus is de restauratie van de Sint Vitus toren aangevangen. Aannemersbedrijf de Haan uit Dokkum heeft hiertoe de steigers geplaatst. De vorige restauratie was in het jaar 1974. De start van de eerste fase was toen op 1 augustus. Aanleiding was de hevige novemberstorm van 1972. Binnenkort zal ook begonnen worden met de herstel van de klokken. Eén van de klokken zal uit de toren getild worden en naar de gieterij vervoerd worden om daar te worden gerepareerd. De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel zal u van te voren op de hoogte stellen op welk tijdstip dit spektakel zal plaatsvinden. Braderie De braderie op zaterdag 5 september zal geen hinder ondervinden van de restauratie. De Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel is uiteraard wel met een stand aanwezig. Wij starten op 5 september met de verkoop van de unieke monumentenkalender 2010. Het prachtige fotowerk van deze kalender is verzorgd door Fotoclub 8-88. Er zal ook een quilt worden verloot. De quilt is gemaakt door de plattelands vrouwenvereniging Passage. Tot ziens op de braderie! ◆

Jelsum/Koarnjum t/m september 14.00-17.00 u. Iedere woensdagmiddag Open Kerk in Herv. Kerk Jelsum.

Jelsum 12 en 13 september 13.00-17.00 u. Dekema State Open Monumenten dagen

Britsum, Jelsum, Koarnjum, Stiens en Hijum zaterdag 12 september 13.30-17.00 u. Openstelling van de prachtige kerken

Het Bildt t/m 13 september 13.00-16.00 u. Open Deuren van de kerken, Froubuurt, St. Anne, St. Jacob, Ouwe-Syl en Minnertsgea.

St. Annaparochie Iedere zaterdag t/m 26 september 11.00-16.00 u. Open Deuren in van Harenskerk met expositie van Mark Glotzbach

Leeuwarden 1 september 19.30-22.00 u. Alzheimercafé , Jansoniusstraat4 t/m 27 september ‘Onmetelijk licht’ expositie van Ellen Floris in Natuurmuseum Fryslân t/m 18 oktober Tentoonstelling ‘Van Stadhouder tot Koningin’ in Grutterswinkel, Nieuwesteeg 5

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum 09.30 u. ds. J.J. Verwey 16.30 u. ds. T. Groenveld

Zondag 6 september

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 6 september 09.30 u. ds. G. de Jong, Leeuwarden Gereformeerde kerk Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging

Welkom in de Salvator

Diensten in september

Campagne: 40 dagen van Gebed en Aanbidding! 6 Pre-campagne: Afremmen om af te stemmen! Spreker: ds. Richard Klomp 13 Startschot: De dynamiek van verwachting! (deel 1) Spreker: ds. Nicolas van Amerom 20 Bidden zoals Jezus leerde bidden! (deel 2) Spreker: ds. Nicolas van Amerom 27 Creëer een stiltecentrum in je hart! (deel 3) Spreker: Jelmer Woudstra * Thema avond m.m.v. SOS band Spreker: Otto de Bruijne. Aanvang: 19.30 uur Aanvang diensten om: 9.30 en 11.45 uur. Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden

www.desalvator.nl

Skilhiem voor thuiszorg,

verpleging & verzorging en dienstverlening

Veenwouden t/m 13 september 13.30-17.00 u. Fototentoonstelling “Moments of nature” van Marcel van Kammen (natuur- en landschapsfoto’s. In de Schierstins, Hoofstraat 1. Van dinsdag t/m zondag

Ook voor dagverzorging en dagbehandeling

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens (058) 257 61 00 altijd in de buurt

Stienser Omroeper

2

www.paletgroep.nl

Possibility Coaching gevestigd in Stiens Per 1 augustus 2009 heb ik mij, Alex Vermeij in Stiens gevestigd met mijn bedrijf Possibility Coaching. Als coach richt ik mij op de persoonlijke ontwikkeling van mensen, ze te begeleiden, hun doelen vast te stellen en te bereiken, zowel op het gebied van hun privéleven als hun zakelijke leven. Coaching is er voor mensen die meer uit hun leven willen halen dan ze nu doen. Maar ook voor mensen die op het punt staan een grote verandering in hun leven aan te brengen, denk hierbij bv. aan een pensionering, een nieuwe baan, partner, kinderen, verhuizen. Op het gebied van counselling help ik mensen die een probleem hebben dit op te lossen of er mee om te gaan. Counselling kan u helpen bij emotionele problemen, stress, relatieproblemen, geen beslissing kunnen nemen, het vinden van een levensdoel, angsten, trauma's, fobieën, verwerking van verlies, eenzaamheid, depressies, vage lichamelijke of geestelijke klachten, moeilijkheden met andere mensen. Ik heb mij gespecialiseerd in relatie problemen in de ruimste zin van het woord. Relaties zijn in een mensenleven zeer belangrijk, ze maken ons tot wie we zijn. Voor meer informatie kunt terecht op www.possibilitycoaching.nl of bellen met 0643722692 ◆

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Stiens Secretaris: S. Bijma tel. 058 - 257 3363 Uitvaartleider: J.P. de Vries tel. 058 - 257 50 64 06 - 50 23 89 22

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 7 september 2009. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl

internet: www.stienseromroeper.nl

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: Dhr. Larooi (058) 2574906 Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00

De Klaverjasclub Organiseert voor de komende winter acht gezellige klaverjas avonden. En begint op:

Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Lekkere eenvoudige kookcursus voor de eenvoudige snelle keukenprins of prinses. 4 Avonden, 1x per maand op vrijdagavond. Kosten 70,- excl. ingrediënten. Opgeven: 0518-403332. Aangeboden integere huishoudelijke hulp aantal ochtenden of middagen in de week beschikbaar. Inl. 0518-421032. M. Boonstra.

Te koop op bestelling: Hubert legkippen, worden zaterdag 5 sept. bezorgd. O. Ferwerda, Stiens, 0582573159. Naailessen: voor beginners en gevorderden. Modevaksch. Lisette Doevenspek, bel voor info: 0582572384. Gevraagd: Huishoudelijke hulp 1x per 14 dagen op maandagmorgen 058-257 2164.

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Gezellig 5 september naar de

Braderie in Stiens

Vrijdag 25 september 2009 Vrijdag 30 oktober 2009 Vrijdag 27 november 2009 Vrijdag 18 december 2009 Vrijdag 29 januari 2010 Vrijdag 26 februari 2010 Vrijdag 26 maart 2010 Vrijdag 23 april 2010 Er zal gestreden worden voor mooie vleesprijzen en natuurlijk een poedelprijs. Wie aan het einde van het seizoen over 6 wedstrijden de meeste punten behaalt, wint de wisselbeker met een extra verrassingsprijs. Waar?

In de Smalle Brug te Stiens Inlichtingen, inschrijvingen, opgeven bij:

Jappie Groenje (058) 257 5925 De Smalle Brug (058) 257 1263

Inleg per keer 3.50 euro De kaartavonden starten om 20.00 uur

KNIP UIT EN BEWAAR

WER NEI SKOALLE Dizze aksje is jildich fan 31 augustus o/m 5 septimber 2009

Bôle fan de Moanne:

LYTSE ARDEENSKE BÔLE fan 1.35

foar 1.10

BIJDEHANDJE lekker foar tuskentroch fan 1.25

foar 0.90

Gebak fan de wike:

APPELTAART / APPELCAKE fan 6.75

foar 5.25

Stienser Omroeper

3


Gemeente Leeuwarderadeel WEEK

36

Hoe veilig is onze gemeente? Vul de Veiligheidsmonitor Fryslân in!

GEMEENTEHUIS

Achttien Friese gemeenten, waaronder de gemeente Leeuwarderadeel, doen dit jaar voor het eerst mee aan de Veiligheidsmonitor Fryslân, een grootschalig veiligheidsonderzoek onder burgers in de provincie Fryslân. Vanaf 11 september aanstaande worden vragen over veiligheid gesteld aan een aantal inwoners van de Friese gemeenten. Inwoners krijgen vragen voorgelegd als: “Hoe veilig is uw buurt?”, “Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf?” en “Hoe tevreden bent u over de politie?”

OPENINGSTIJDEN

Met de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor heeft de gemeente een goed instrument in handen om de veiligheid te verbeteren. Het onderzoek gaat over criminaliteit, onveiligheid, problemen in de buurt, preventiemaatregelen en het optreden van gemeente en politie. Door hele concrete vragen te stellen wordt duidelijk waar gestuurd of bijgestuurd moet worden. De Veiligheidsmonitor is de opvolger van drie verschillende enquêtes die in het verleden onder de bevolking werden gehouden en nu zijn gebundeld. De Veiligheidsmonitor wordt op verschillende niveaus uitgevoerd: landelijk, regionaal en plaatselijk. Het onderzoek bij de Friese gemeenten wordt uitgevoerd door Companen. Het onderzoek wordt in de Friese en de Nederlandse taal afgenomen. In maart 2010 worden de eerste resultaten verwacht. De benaderde inwoners krijgen een brief waarin een internetadres en een wachtwoord staat om de vragenlijst op internet in te kunnen vullen. Ook kan een schriftelijke vragenlijst opgevraagd worden. De inwoners die geen vragenlijst op internet invullen of schriftelijk aanvragen, kunnen worden benaderd voor een telefonische enquête door het bureau Companen. De te verwachten respons wordt hoog ingeschat. In onze gemeente zullen 600 inwoners gevraagd om mee te doen.

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van: Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur en maandag- t/m donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dinsdagmiddag is het gemeentehuis zelfs bereikbaar tot 17.00 uur.

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tijden: 09.00 - 12.00 uur Tel.nr.: 058-2576677 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-9009 (NUON)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Verloren en gevonden voorwerpen week 36 Verloren -Knuffel (olifant) -Bruin leren herenbeurs -Grijs met blauwe stippen kindervest Gevonden -Beeren ondergoed wit Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

.

Stienser Omroeper

4

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de burgers die benaderd worden ook meedoen aan de Veiligheidsmonitor. Alleen bij een hoge respons wordt een goed beeld gekregen van de veiligheidssituatie in onze en de regio. Daar kan vervolgens het veiligehidsbeleid weer op worden afgestemd. De overige deelnemende Friese gemeenten zijn: Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Boarnsterhim, Dantumadiel, Dongeradeel, Franekeradeel, Ferwerderadiel, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Lemsterland, Menaldumadeel, Terschelling,Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf

.

Heeft u vragen over de Veiligheidsmonitor Fryslân dan kunt u hiervoor terecht bij onze medewerker Openbare Orde en Veiligheid, de heer Siemon van der Meulen (tel. nr. 058 2576613) Stiens, 31 augustus 2009 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel J.J. Kingma, secretaris, Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

.

Afgegeven kapvergunning Twee iepen aan de Arjen Roelswei 25 (Bouma-Zijlstra) in Alde Leie

Stiens, 31 augustus 2009. J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Collecterooster 2009 (september t/m december)

Omwisselen bromfietscertificaat voor een bromfietsrijbewijs.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijke collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. Alléén de ‘vrije’ perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen die willen collecteren. De Stichting Collecteplan en het CBF hebben in het verleden afgesproken dat op zondag niet wordt gecollecteerd. 6 t/m 12 september: KWF Kankerbestrijding 13 t/m 19 september: Prinses Beatrix Fonds 20 t/m 26 september: Nierstichting Nederland 27 september t/m 3 oktober: Fonds verstandelijk gehandicapten 4 t/m 10 oktober: Dierenbescherming 11 t/m 17 oktober: Nederlandse Brandwonden Stichting 18 t/m 24 oktober: vrije periode (herfstvakantie noord, midden) 25 t/m 31 oktober: vrije periode (herfstvakantie zuid) 1 t/m 7 november: Diabetes Fonds 8 t/m 14 november: Stichting Alzheimer Nederland 15 t/m 21 november: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 22 november t/m 31 december: vrije periode

Tot 1 oktober 2009 is het voor houders van het bromfietscertificaat nog mogelijk om deze om te laten zetten in een bromfietsrijbewijs (categorie AM) Heb je vanaf 1 oktober 2009 alleen maar de beschikking over een bromfietscertificaat, is omwisseling niet meer mogelijk. Wil je vanaf deze datum in aanmerking komen voor een bromfietsrijbewijs, dan dien je eerst een examen af te leggen. Voor de omwisseling neem je 1 recente pasfoto en het bromfietscertificaat mee naar de afdeling burgerzaken om een aanvraag te doen. De kosten bedragen €35,00. Een week na aanvraag kun je het bromfietsrijbewijs ophalen

Meer informatie: Website Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl. Gemeente Leeuwarderadeel: G. de Vries, tel.nr. 058-2576617

.

Nieuwe informatie over reisdocumenten De informatie betreft de opname de vingerafdruk in een paspoort en het afschaffen van de gratis identiteitskaart aan 14-jarigen. Invoering vingerafdruk uitgesteld De staatssecretaris, mevrouw Bijleveld, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de datum invoering van de vingerafdrukken in Nederlandse reisdocumenten uitgesteld. De vingerafdrukken in het nationaal paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en de reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen worden ingevoerd op maandag 21 september 2009. Vanaf 26 juni 2012 is het niet meer mogelijk om kinderen in de paspoorten van de ouder(s) of voogd bij te schrijven. De geldigheid van alle bijschrijvingen en kinderstickers vervalt op 26 juni 2012 Het vervallen van de geldigheid van de bijschrijvingen op 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort van de ouder(s) of voogd waarin ze staan bijgeschreven. Vanaf 1 januari 2010 geldt voor kinderen tot en met 13 jaar voor de Nederlandse identiteitskaart (NIK) een verlaagd tarief (jeugdtarief). De hoogte van het jeugdtarief moet nog worden vastgesteld. Deze zal vergelijkbaar zijn met de prijs van een bijschrijving. Afschaffing gratis Nederlandse identiteitskaart Met ingang van 1 januari 2010 wordt de eenmalige gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14-jarigen afgeschaft. Lees hier de feiten van deze verandering. • De eenmalige gratis Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor 14-jarigen wordt met ingang van 1 januari 2010 afgeschaft. • 14-jarigen die hun gratis NIK nog niet hebben aangevraagd kunnen dit nog doen tot en met uiterlijk 24 december 2009 (laatste werkdag van het jaar). • Vanaf 8 weken voordat een jongere veertien jaar wordt, kan hij of zij een gratis NIK aanvragen. Wanneer de periode van 8 weken geheel of gedeeltelijk in 2009 valt, dan kan een jongere die begin 2010 (uiterlijk 25 februari) veertien jaar wordt, tot en met uiterlijk 24 december 2009(laatste werkdag van het jaar) nog zijn gratis NIK aanvragen. De gratis NIK wordt afgeschaft om de NIK tegen jeugdtarief (geldt tot en met 13 jaar) te financieren

.

.

Aanwijsbesluit vaarwegen BESLUIT van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarderadeel van 16 juni 2009, nr. 90879, betreffende de aanwijzing van een bevoegde autoriteit als bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement (besluit aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel; Overwegende, dat in verband met de negende wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement (Stbl. 307/2004) een aangepaste wijziging van personen als bevoegde autoriteit noodzakelijk is; Gelet op artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement; Besluiten: I. aan te wijzen als de bevoegde autoriteit of de bevoegde autoriteiten, bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement voor de vaarwegen in beheer bij de gemeente Leeuwarderadeel: de heer Geert de Groot, ambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel, opzichter gemeentewerken, cluster beheer, belast met het toezicht op de voorschriften van het Binnenvaartpolitiereglement, voor wat betreft de artikelen: 1.10, vierde lid; 1.12, derde en vierde lid; 1.13, tweede en derde lid; 1.14; 1.15, tweede lid; 1.17, eerste lid; 1.20; 6.19, zesde lid; 6.26, eerste, tweede, derde lid, onderdelen c en e, en zevende lid; 6.28, tweede, vierde, tiende en veertiende lid; 7.02, derde lid; II. dit besluit te publiceren in de Nederlandse Staatscourant en in de Stienser Omroeper

.

Stiens, 31 augustus 2009. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel drs. E.J. ter Keurs, burgemeester. J.J.Kingma, gemeentesecretaris.


Aanwijzingsbesluit jachthaven Britsum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maakt bekend dat op grond van de hem toekomende bevoegdheid op grond van de artikelen 2 en 13 van de Ligplaatsenverordening gemeente Leeuwarderadeel is besloten de oever gelegen achter het perceel Efter de Wâl 20 te Britsum aan te wijzen als zijnde een oever alwaar het toegestaan is ligplaatsen in te nemen. Het aanwijzingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 1 september 2009 tijdens openingstijden gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn rechtstreeks beroep instellen bij de rechtbank in het arron¬disse¬ment Leeuwar¬den, sector bestuursrechtspraak, tenzij hen redelijkerwijs verweten kan worden geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren te hebben gebracht. Het ondertekende beroepschrift bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het beroep. Indien beroep is ingesteld kunt u om een voorlopige voorzie¬ning verzoeken bij de president van de rechtbank in het arrondissement Leeuwarden, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de rechtbank in het arrondissement Leeuwarden is: Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden

.

Stiens, 31 augustus 2009 Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel J.J. Kingma, secretaris Drs. E.J. ter Keurs, burgemeester

Stiens: politiebureau per Informatie 1 september gesloten over Vliegbasis Leeuwarden

De politie sluit per 1 september het politiebureau aan de Moundyk in Stiens. De politie wil het pand afstoten en het staat inmiddels te koop. Het is gebleken dat het aanbod aan het bureau gering is en dat dit niet opweegt tegen de kosten van het openhouden van het bureau. Het is efficiënter om die menskracht beschikbaar te hebben voor het werk op straat. In de komende maanden wil de politie van het team Middelsee dat ook laten zien!

Export geluid - Nederlandse gevechtsvliegtuigen nemen jaarlijks enkele weken deel aan grootschalige oefeningen in Europa, Canada en de Verenigde Staten. Dit om de getraindheid hoog te houden en geluidshinder op de thuisbasis te verminderen. De vaardigheden die een F-16-vlieger onder de knie moet hebben, zijn talrijk en divers. Ze moeten goed kunnen: navigeren, avondvliegen, formatievliegen, luchtgevechten kunnen aangaan, onderscheppingen kunnen uitvoeren, instrumentvliegen, kunnen bijtanken in de lucht, schieten en (oefen)bommen afwerpen. Om deze vaardigheden goed te kunnen beheersen en op peil te houden, moet er veel geoefend worden. Gelet op de geluidshinder dat bijvoorbeeld door avondvliegen veroorzaakt wordt, vliegen de vliegers van Leeuwarden veel bij duisternis in het buitenland. De komende weken doen zij dat eveneens in het buitenland, waar ook het schieten, afwerpen van (oefen)bommen beoefend wordt. De vliegbasis probeert met dergelijke maatregelen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de omgeving. Tot en met december wordt er frequent deelgenomen aan buitenlandse oefeningen zoals Red Flag in Las Vegas, Green Flag in Barksdale en wordt er geluid geëxporteerd naar Hill. Vanaf vliegbasis Leeuwarden wordt hierdoor minder gevlogen. Burenmailing Het persbericht bevat altijd de laatste stand van zaken en is voorzien van meer detailinformatie zoals: wat participeert in de oefening, hoeveel vliegtuigen zijn dat en hoe laat en waar wordt er gevlogen. Ook u kunt de berichten die naar de pers gaan op uw e-mail ontvangen. Hoe u dat moet doen? Heel simpel, mail uw e-mailadres door naar: lw.csostafvoorlichting@mindef.nl of bel met Staf Voorlichting op 058-2346700.

Op verschillende dagen zullen de dorpen in de vier gemeenten daadwerkelijk worden bezocht. Afgelopen dinsdag 18 augustus heeft het team dat ook gedaan door alle 42 dorpen in Menaldumadeel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel te bezoeken. Daarbij werd op verschillende manieren contact gelegd met de burger. In een vraaggesprekje op een school of gewoon op straat vroeg de politie aan de inwoners naar hun veiligheidsgevoel en verwachtingen van de politie. Maak een afspraak met de politie Ondanks de sluiting van dit bureau is het heel gemakkelijk om een afspraak te maken met de politie. Een locatie om bijvoorbeeld een melding door te geven of aangifte te doen wordt dan in overleg met de beller bepaald. Bijvoorbeeld op het gemeentehuis, wijkcentrum of bij u thuis. Voor het doen van een aangifte kan men terecht op het politiebureau in St. Annaparochie dat op werkdagen geopend is van 9 tot 17 uur. In principe is het mogelijk op elk bureau in Fryslân aangifte te doen. Via telefoonnummer 0900 - 8844 kunt u een afspraak laten inplannen in de agenda van de plaatselijke politie. Internet aangifte Ook bestaat de mogelijkheid om via internet, via de pagina www.politie.nl aangifte te doen van eenvoudige veel voorkomende strafbare feiten. U ontvangt dan de aangifte via de e-mail thuis op de computer. Kom langs bij de politie Via www.politie.nl/friesland kunt u het dichtstbijzijnde bureau waar u terecht kunt opzoeken. Bij spoed bel 1-1-2 Bij spoedeisende gevallen kunt u altijd 1-1-2 bellen! Ook als u getuige bent van een misdrijf. Dus als u ziet dat iemand iets vernielt, steelt, of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2 ◆

Activiteitenkalender Deze activiteitenkalender biedt een zo volledig mogelijke planning van de genoemde periode. Echter door operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van onderstaande planning worden afgeweken. Aan deze activiteitenkalender kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de burenmailing. Of kijk op www.defensie.nl/actueel /vliegbewegingen ◆

LEEUWARDEN, 24

AUGUSTUS

2009

Stem van leden Rabobank is geld waard! Ieder jaar stelt de Rabobank een deel van haar winst beschikbaar voor het Coöperatiefonds. Een fonds dat initiatieven ondersteunt die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van de bank de stimuleren. Er kwamen dit jaar maar liefst 62 aanvragen binnen waarvan er 22 genomineerd zijn. Maar een nominatie betekent nog geen bijdrage. Om deze nominatie om te zetten in een bijdrage moet er eerst gestemd worden. Daarom ontvangen alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland eind augustus een uitnodiging met hierin een persoonlijke code die toegang geeft tot de website www.coöperatiefonds.nl. De genomineerde projecten worden hier kort beschreven en van ieder project is een filmpje te zien. Ieder lid kan vier stemmen uitbrengen, één stem per ledenafdeling (Harlingen, Franeker, Leeuwarden en St.Annaparochie/Stiens). Stemmen kan van 1 september tot en met 18 oktober ◆

Schildercursussen Edgar de Cruijer De inschrijving voor de schildercursussen van september gaan weer van start. Van 9 september tot en met 25 november geeft Edgar de Cruijer schilderlessen in galerie de Kleine Hoogstraat in Leeuwarden. De lessen zijn elke woensdagochtend van 9.30-12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur. Inlichtingen en opgave bij Edgar de Cruijer (058) 844 9525 of 06 25023477 en galerie de Kleine Hoogstraat (058) 844 2545. De groepen gaan tot maximaal 8 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Tijdens de Trimdiel Keunstrute van zaterdag 12 september is werk van Edgar de Cruijer van 10.00 tot 17.00 uur in zijn atelier te bezichtigen ◆

Stienser Omroeper

5


Raadsvergadering 27 augustus door Wouter v.d. Wal

Eerste raadsvergadering Leeuwarderadeel na zomerreces Ze zaten op een na allemaal weer op hun plek afgelopen donderdagavond; de raadsleden, de burgemeester en de wethouders. Er zijn frisse lampjes in de kroonluchters gedraaid en de microfoon van Jamila Ennour werkte weer zonder digitale bliepgeluiden. Wethouder Jaap Keizer moest alleen nog wel even wennen aan zijn nieuwe mobiele telefoon die tot twee keer toe luidruchtig van zich liet horen ,,ik wit noch net goed hoe’t ik em stil krije moat” verontschuldigde Keizer zich. Het is nog even wennen maar het moge duidelijk zijn dat de vakantie voorbij is. Er stonden meerdere belangrijke zaken op de agenda, waaronder het MFC en de haven van Britsum en een financieringsvoorstel voor het project Elfstedenroute Bevaarbaar. Hierover meer in de volgende berichten. Gemeenteraad akkoord met investeringsvoorstel Elfstedenroute De gemeente Leeuwarderadeel gaat 189.000 euro investeren in het project Noordelijke Elfstedenroute Bevaarbaar. Het gaat om de tweede fase waarin, onder andere, de vaarten worden uitgediept en taluds worden aangelegd. In de vorige fase zijn de bruggen opgehoogd. Het aanpassen van de sluizen hoort ook nog bij de eerste fase. De aanbesteding daarvan wordt halverwege september gestart. De raad was kritisch over het uitgeven van zoveel geld terwijl het financieel niet voor de wind gaat met de gemeente maar volgens wethouder Jaap Keizer kan de financiering niet worden uitgesteld omdat dit het project onnodig zou vertragen. Volgens hem is er bovendien sprake van een ongekend gunstige deal met de provincie. Keizer heeft hen zover weten te krijgen dat de bijdrage van de gemeente is verlaagd van ruim vier ton naar de genoemde 189 duizend euro. ,,Zij staan garant voor een half miljoen”. Daarmee is de bijdrage van de provincie veel hoger dan gewoon is bij dergelijke projecten. Als de aanbesteding positief uitpakt dan is de winst voor de provincie maar als deze negatief uitvalt, dekken zij de kosten. ,,Ik durf nu niet meer naar de provincie te gaan met een ander voorstel dan dit”, aldus de wethouder. Bij monde van Agda Wagter van het CDA erkende de gemeenteraad het belang van het project: ,,Het levert langdurige werkgelegenheid op en geeft kansen aan regionale ondernemers”. Tuininga van de FNP benadrukte dat je niet zomaar van een rijdende trein kunt springen. Minder positieve geluiden kwamen er vanuit de fracties van de VVD en GBL. Zij vinden dat de gemeente in deze tijden van financiële krapte zulke uitgaven moet opschorten en rente moet sparen op de gereserveerde gelden. ,,We vullen nu het ene gat met het andere, dat komt zo niet goed”, aldus een bezorgde Wiebe Ekas van GBL, ,,en de provincie geeft de laatste tijd zoveel uit, daar kunnen deze paar centen nog wel bij”. Uiteindelijk stemde de raad met een kleine meerderheid (8 voor, 6 tegen) voor het financieringsvoorstel ◆

Raad blaast stof van twee jaar oud voorstel haven Britsum Met uitzondering van GBL heeft de gemeenteraad donderdagavond ingestemd met een gezamenlijke motie van de PvdA, het CDA en de FNP om met spoed een nieuw bestemmingsplan te maken voor de haven van Britsum. Daarbij wordt een voorstel als leidraad genomen dat in september 2006 is afgekeurd door de provincie. Men wil nu de wijzigingen die de provincie toen voorstelde doorvoeren. Dit betekent dat een strook water langs het watersportbedrijf van Boeije Tienstra de aanduiding ‘watersportbedrijf’ krijgt in plaats van ‘water’ en dat zijn woning aanduid wordt als ‘bedrijfswoning’ in plaats van ‘woonbestemming’. De fractie van GBL is het hier niet mee eens. Deze vindt dat Tienstra op die manier te veel macht krijgt. Wiebe Ekas van GBL zou daarom het liefste zien dat er een beperking wordt opgenomen in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld dat de strook 30 meter lang wordt in plaats van 150 meter. ,,Anders kan Tienstra als hij dat wil via de rechter bevechten dat ‘zijn’ kade niet meer door anderen gebruikt mag worden”. De aanleiding voor de motie is een lang slepende onenigheid over het gebruik van de haven. Het water wordt door de gemeente verhuurd aan twee partijen. Enerzijds is er de werf van watersportbedrijf Tienstra, anderzijds watersportvereniging De Klompskippers. Volgens De Klompskippers belemmert de werf van Tienstra hun activiteiten. Tienstra op zijn beurt vindt dat hij recht heeft op gebruik van het water omdat hij er al meer dan tien jaar gevestigd is met zijn bedrijf. Feitelijk had er in maart 2006 al een nieuw bestemmingsplan moeten liggen maar dit kwam er niet van doordat er bij ieder voorstel bezwaren werden aangetekend tegen het plan of omdat de provincie het afkeurde. De discussie over het gebruik van de haven duurt intussen op een paar maanden na elf jaar. Tienstra, die insprak in de vergadering en aanwezig was bij de discussie, reageert nadien gelaten op de situatie. ,,Ik haw dy bedriuwstak net echt nedich om bestean te kinnen”, legt hij uit ,,mar myn soan wol it graach fan my oernimme en dat kin allinnich at alles goed regele is”. Tienstra heeft intussen ,,pakken papier” verzameld over het onderwerp en is moe gestreden. Hij sluit niet uit dat hij het bijltje er binnenkort bij neergooit: ,,Ik sit ticht by dy grins”. Op dit moment is de deadline voor het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld op 1 januari 2010 vanwege de plannen om de haven te privatiseren.

Plan MFC Britsum definitief van tafel De gemeenteraad van Leeuwarderadeel heeft donderdagavond unaniem ingestemd met het voorstel van het college om af te zien van het plan voor een MFC in Britsum. De woningbouwcorporaties zien er geen heil meer in omdat de behoefte aan nieuwe woningen terugloopt. Daarnaast zijn een aantal aanvragen voor subsidies verlopen. De gemeente kan daardoor niet anders dan concluderen dat het project financieel niet haalbaar is. De uitkomst verbaasde Jeroen Pot van de VVD in het geheel niet. ,,Ik heb al eerder gezegd dat dit plan niet realistisch is. Maar ik gunde het de Britsumers van harte en het is jammer dat het niet is gelukt”. Harm de Kroon van de PvdA is ,,sa lilk as in spin” maar beseft dat er geen ander besluit meer mogelijk is. Hij verwijt het college dat ze in de afgelopen twee jaar te weinig de regie heeft gevoerd en dat ze te weinig heeft samengewerkt met de stuurgroep. ,,De stjoergroepleden hienen by de petearen wêze moatten mei bygelyks de wenningboukorporaasjes en doarpswurk, dan hienen sy mei belibje kinnen hoe’t it fêstrûn en dan hienen se mear begryp hân foar de hiele sitewaasje”.

Klachten over de milieustraat? Meldt ze bij de gemeente of bij Omrin. Bij de gemeente zijn klachten binnengekomen over de milieustraat. Deze gaan onder andere over verschillende tarieven voor soortgelijke ladingen en over de klantvriendlijkheid van de instelling. De gemeente doet daarom een oproep om eventuele klachten, goed omschreven en met naam en toenaam, te melden bij de gemeente. Dat kan zowel telefonisch als via e-mail. De klacht kan ook direct bij Omrin worden gemeld ◆

,,De dream fan de wethâlder is útkommen, spot Reitze Ketellapper van GBL, ,,it is allinnich in nachtmerje wurden. Ik fyn it slim dat minsken jild krigen hawwe foar dat broddelwurk”. Volgens Ketellapper is het project al in 2006 de das om gedaan toen er een contingent van twintig woningen werd aangewezen aan de andere kant van het dorp. ,,Je kunt een contingent maar één keer uitgeven dus waren de corporaties vanaf dat moment al niet meer geïnteresseerd in het MFC”. Wethouder Haites reageerde op dit punt door aan te geven dat er in de plannen voor het MFC ,,nooit is ingezoomd op woningbouw” en dat dit niets te maken heeft met het mislukken van het plan. Agda Wagter van het CDA steunde de wethouder door aan te geven dat er in relatief korte tijd veel werk is verzet door de verschillende partijen. ,,Zulke onderhandelingen duren altijd lang”. Uiteindelijk stemden alle partijen met tegenzin in met het voorstel om de aandacht te verleggen naar de renovatie en verbouw van de beide schoolgebouwen en dorpshuis Britsenburgh. De 50.000 euro die in een eerder stadium was toegezegd aan het dorpshuis blijft staan, al moet er nog worden uitgezocht waar dit geld vandaan moet komen omdat er op de meerjarenbegroting geen geld gereserveerd is voor de renovatiewerkzaamheden. Wethouder Haites durfde geen toezeggingen te doen over de wens van een aantal raadsleden om Britsum ter compensatie voorrang te geven bij dorpsontwikkelingsprojecten ◆

De Leren & Werkenbus komt naar je toe dit najaar! Informatieavond Wil je aan de slag? Wil je (weer) aan het leren? Wil je aan het werk in een andere sector? Wil je tijdens je werk een diploma halen Met andere woorden: Wat wil ik met mijn toekomst? Deze vragen kunnen in de Leren & en Werkenbus gesteld worden door jongeren. Deze bus komt dit najaar op verschillende datums en plaatsen te staan in het Noorwesten van Friesland. Hij zal staan op ‘centrale’ plaatsen in de gemeente: het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Menaldumadeel en Leeuwarderadeel, onder andere bij jongerencentra en hij is aanwezig op diverse activiteiten waar veel jongeren aanwezig zijn. Voor wie is deze bus bedoeld? De Leren & Werkenbus is bedoeld voor iedereen, maar vooral voor jongeren. Het is nu het moment om na te gaan denken over je toekomst. Wil ik verder leren, hoe ga ik mij specialiseren in mijn beroep, hoe vind ik werk. Nu Nederland met een recessie te maken heeft, is er minder vraag naar jongeren op de arbeidsmarkt. Juist nu is het tijd voor je om de komende twee jaar voor te bereiden op je werkende toeStienser Omroeper

6

komst en je verder te ontwikkelen! Wil ik het werk wat ik nu doe, waar ik diploma’s voor heb gehaald, mij verder in gaan specialiseren; of ga ik me oriënteren op geheel ander werk en/of in een andere sector? Kortom je kunt komen voor alle vragen die je hebt over de mogelijkheden van leren, werken of het veranderen van baan: De Leren & Werkenbus komt naar je toe en is er voor jou! Aan wie kan ik mijn vragen stellen? In de bus zitten diverse mensen die een antwoord weten op al je vragen. Te denken valt aan: • Scholingsmakelaar, deze is bekend met alle scholingstrajecten en de opleidingen die er zijn bij de diverse ROC’s in je buurt. Op alle vragen over een leerwerktraject, Ervaringscertificaten (EVC’s) kunnen zij je antwoord geven. • Leerplichtambtenaar, voor o.a. alle vragen over de leerplichtwet en leeftijden waarop je verplicht naar school moet; • Werkcoaches/ jobhunters, zij kunnen je vragen beantwoorden je kansen op de arbeidsmarkt; • Jongerenwerker, heb je vragen over jongerenwerk in je gemeente, zoals sooswerk,

hulpverlening (bv. een maatjesproject) of een maatschappelijk probleem maatschappelijke problemen. Dan kun je bij hun terecht. Welke organisaties werken samen? De Leren & en Werkenbus is een project van de provincie Fryslân in samenwerking met 23 Friese gemeenten, UWV werkbedrijf, Jongerenwerk (o.a. de Skûle, Timpaan en Stichting Welzijn Middelsee) NHL, Stenden, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, het MKB ( Midden en Klein Bedrijf), kenniscentra uit diverse branches en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Meer informatie? Voor de Leren & Werkenbus in Friesland: www.leerwerkloketfryslan.nl. Voor de landelijke site: www.lerenenwerk.nl Wanneer komt de Leren & Werkenbus in mijn regio? Vanaf 18 augustus t/m 15 december 2009 komt de bus in Noordwest Fryslân. 3 september Stiens, Jeugdhonk St. Welzijn Middelsee, Pieter Jurjenstrjitte van 13.30-15.15 ◆

over borstvoeding

Op woensdag 9 september organiseert borstvoedingorganisatie La Leche League weer een informatieavond voor a.s. en voedende moeders. Natuurlijk zijn ook vaders en jonge kinderen van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur. Aanmelden kan bij Anita de Groot Boersma, lll-leeuwarden@xs4all.nl of bij Karin van der Burg, tel. 058-2573561. Graag tot ziens! ◆

Ontmoetingsochtend voor vrouwen Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze ontmoetingsochtend op woensdag 23 september a.s. We gaan samen zingen, praten en luisteren om elkaar in het geloof te bemoedigen en op te bouwen. Het thema is: Ik zou wel eens willen weten! De heer F. van der Werf uit Leeuwarden zal een inleiding houden over dit thema. Vanaf 9.15 uur staat de koffie/ thee klaar in de Nije Fenne, Burg. Vlaskampstraat te St. Anna. Wil je meer weten? Mina Kuiken (0518-462056) en Ria Rondaan (0518-403621) ◆


SeniorWeb Stiens stiens

Start van het 2e lustrum Open Huis op 9, 16, 23 en 30 september van 13.00 - 16.00 uur

Voor de volgende cursussen en workshops kunt u zich opgeven. In week 41 (5 oktober) starten we een nieuwe serie cursussen en workshops. Cursussen: (8 lessen) Maandagmiddag Maandagmiddag Dinsdagochtend Dinsdagmiddag Dinsdagmiddag Woensdagmiddag Donderdagochtend Donderdagmiddag Vrijdagochtend

13.00-15.00 uur 15.30-17.30 uur 09.30-11.30 uur 13.00-15.00 uur 15.30-17.30 uur 13.00-16.00 uur 09.30-12.00 uur 15.30-17.30 uur 09.30-11.30 uur

Minicursussen: (4 lessen) Woensdagochtend 07-10 t/m 04/11 Woensdagochtend 11/11 t/m 02/12 Donderdagmiddag 08/10 t/m 05/11 Donderdagmiddag 12/11 t/m 03/12

Internet en e-mail Windows Vista Internet en e-mail Windows XP Basiscursus Windows XP Fotobewerking met Photofiltre Basiscursus Windows Vista INLOOPMIDDAG. WORKSHOPS Cursus Powerpoint (office 2003) INTERNETBANKIEREN/WORKSHOPS

09.30-11.30 uur 09.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur 13.00-15.00 uur

Voor de workshops is enige ervaring met de computer vereist. Cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende belangstelling. Voor aanmelding kunt u bellen op maandagmorgen van 10.00 - 12.00 uur en woensdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur naar het leercentrum op telefoonnummer 058 - 2570800. Ook kunt u even langs komen op woensdagmiddag, onze inloopmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Adres Skilhiem Nije Poarte 33 Stiens. Mailen kan ook: swstiens@hccnet.nl of zie voor info: www. seniorwebstiens.nl Prijzen: Per cursus van 8 dagdelen €70,00 (excl boek inclusief koffie of thee) Per cursus van 4 dagdelen €35,00 (excl boek inclusief koffie of thee) Workshop €10,00 per dagdeel (2,5 uur incl: koffie of thee en materiaal) Voor een gratis workshop internetbankieren kunt u zich opgeven bij de Rabobank te Stiens of bij SeniorWeb Stiens.

WIJ STOPPEN ERMEE. ALLES MOET WEG 40% korting

20% korting

op alle stoffenquiltstoffen

op alle sokkenwol

50% korting

20% korting

op breigaren

op alle fournituren

op alle borduur pakketten

Op 5 septimber te krijen by de Echte Bakker Nico en Aeltsje

Bradery oanbieding: 4 FIERLJEPPERS

foar 3.00

Website maken in Word (office 2003. Cursus Moviemaker. Cursus Picasa. Handige online toepassingen.

In de komende periode kunt u zich opgeven voor de hier onderstaande Workshops: Alle workshops worden gegeven van 09.30-12.00 uur. Workshops: Donderdag 8 oktober Kennismaken met Excel (office 2003). Vrijdag 9 oktober Windows Mediaplayer. Donderdag 15 oktober Kennismaken met Powerpoint (office 2003). Vrijdag 16 oktober Internetbankieren Rabobank. Donderdag 29 oktober Zoeken met Google. Vrijdag 30 oktober Internetbankieren Rabobank. Donderdag 5 november Foto-CD maken met Picasa. Donderdag 12 november Opfriscursus. (mappen,verkenner en kopiëren van internet) Vrijdag 19 november Opfriscursus. (mappen,verkenner en kopiëren van internet) Vrijdag 13 november Internetbankieren Rabobank. Vrijdag 20 november Wenskaarten maken maken in word (office 2003). Donderdag 26 november Adressen en etiketten deel 1. Vrijdag 27 november Internetbankieren Rabobank. Donderdag 03 december Adressen en etiketten deel 2.

50% korting

DE IENNIGE ECHTE FIERLJEPPER

Foar de bern is der in Echte Bakker springkessen en fansels stiet de kofje de hiele dei klear mei wat lekkers der by! En ha jo in aksje-enveloppe ynlevere? Wa wit wurdt dy fan jo der útlutsen en winne jo foar 100 euro oan bôleguod fergees!

Lekker shoppen in Stiens FeelGood & Koopal Fotografie Organiseren op zaterdag 5 september tijdens de braderie in Stiens....! ot

tosho o F e o r n o Marilyn M

De complete outfit (jurk en pruik) aanwezig. We hebben 2-3 outfits, dus met vrienden of bekenden tegelijk is ook een leuke optie. Kosten zijn 10 euro (4 foto's) en we starten om 11.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Wil je verzekerd zijn van deelname, dan kan je je opgeven in de winkel en plannen we je in!

Tot 5 september in FeelGood, Smelbrêge 4, Stiens. Stienser Omroeper

7


Vervolg... Trimdielroute

Winnaar van de fotowedstrijd thuisblijvers

Hier kan men ook de informatiefolder halen waarmee men de route kan verkennen. Deze folder is tevens verkrijgbaar bij het gemeentehuis te Stiens, het VVV-kantoor in Leeuwarden en bij verschillende culturele instellingen in Leeuwarden en Stiens. De toegang is overal gratis. De Trimdiel Keunstrûte wordt georganiseerd door de Kultuerried Ljouwerteradiel ◆

Mevrouw K. Hijma-Bakker uit Hijum heeft de eerste prijs gewonnen met de fotowedstrijd van deze krant. De jury vond de compositie, afbeelding en de juiste tekst bij de foto zeer geslaagd. Als bijzonder detail vertelde mevrouw Hijma-Bakker, dat ze afgelopen zomer als verjaardagskado de digitale camera had gekregen. En nog niet precies wist waar alle knopjes voor dienen op het toestel ◆

W. van der Heide

Open huis bij atelier Elbow

Slikwerk gemist? Geen probleem, zondag 6 september houdt Atelier Elbow aan de Nieuwebildtdijk weer open huis. Tussen 14-17u. kunt u er vrijblijvend een kijkje nemen. Ellen Floris en Bowe Roodbergen leven en werken in hun sfeervol verbouwde, ruime en lichte dijkhuis-annex-galerie temidden van het weidse Bildtse landschap. Beiden laten zich inspireren door hun omgeving. Ellen toont voornamelijk kleurrijke en verstilde waddenfoto’s die ze voor een groot deel bij Zwarte Haan en Westhoek heeft gemaakt. Ze is gefascineerd door het licht, de kleuren en de weerspiegelingen van het wad. Voor haar expositie ‘Onmetelijk

Licht’ die tot 27 september in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden plaatsvindt, zijn tijdens het open atelier vrijkaartjes verkrijgbaar. Bowe richt zich op het maken van subtiel ontworpen licht- en andere objecten en z/w-foto’s. Zijn ritmisch vormgegeven ‘waddenpaneel’ is tijdens het open atelier te zien. De rode lijn in zijn werk uit zich in de kunst van het weglaten, minimalisme, herhaling, ritme, perfectie en puurheid. Adres: Atelier Elbow, Nieuwebildtdijk 220, 9076 PM St. Annaparochie. Tel. (06) 1441 06 07. Open: iedere 1e zondag van de maand tussen 14-17u. Voor meer informatie zie: www.elbowworks.nl ◆

(advertentie)

Wij kiezen voor Leeuwarden. U toch ook?

Stienser Omroeper

8

Van 1 september tot 1 november exposeert Mark Glotzbach in het Gemeentehuis te Stiens

Gelijk zo vele Friese schilders is Mark Glotzbach (1938, Leeuwarden) autodidact. Veertig jaar lang verdiende hij zijn brood in de randstedelijke dagbladjournalistiek, veruit het langste bij de Haagsche Courant. Al die jaren, en ook daar vóór al, ging hij tevens te keer met penseel en olieverf. De stoot tot deze kunstzinnige activiteiten werd hem toegediend op de Haagse Vrije School, waar creatieve vakken als zeer belangrijk werden en worden gezien, zij het dat daar het schilderen met waterverf geschiedde. In 1999 vestigde hij zich met zijn vrouw in Sint Annaparochie, waar zijn ouders en grootouders hebben gewoond en gewerkt. Daar, aan de Nieuwebildtdijk, wijdt hij zich sinds tien jaar full time aan het schilderen, wat tot een aantal exposities in de omgeving leidde. Hij werd lid van de Kunstkring Uytland, bestaande uit ruim twintig beeldende kunstenaars en fotografen uit de streek. Deze kring heeft in het dorp Oudebildtzijl een eigen tentoonstellingsruimte in de Aerden Plaats. Glotzbach legde zich aanvankelijk toe op het abstract schilderen. Hij beschouwde dit toen vooral als een spel met kleur en vorm, waarbij hij naar evenwicht tussen die twee aspecten streefde. Soms ging hij uit van een bepaald idee, dikwijls geïnspireerd op muziek: het uitbeelden van bij

voorbeeld een taptoe, Weense wals of de fugavorm. Het begrip tijd is voor hem een ander thema. Dit resulteerde in schilderijen als ‘Tijdsprong’, ‘Tijdslinger‘ en ‘De droevige tijdreiziger’. Zijn liefde voor science fiction is natuurlijk niet vreemd aan deze keuze van onderwerp. Hij pleegt abstracte werken vaak te beginnen met een enkele willekeurige streep ergens op het doek. Bij het verdergaan is dan sprake van wat ‘gedirigeerd toeval’ schijnt. Maar Glotzbach komt steeds meer tot de overtuiging dat er van wetmatigheid sprake moet zijn. Uit een streep of vlak volgt onherroepelijk een bepaalde voortzetting, volgens een plan in het brein van de kunstenaar. Dus niks ‘spielerei’. Veel van die werken hebben strenge, architectonische vormen. Zijn schilderijen zijn alle intens van kleur. Glotzbach beschouwt zichzelf als een kleurverslaafde. Sinds zijn verhuizing naar Friesland schildert Glotzbach tevens landschappen. Wadden en kwelders, het Bildtse boerenen dijkenland, de zee en de duinen vormen zijn meest geliefde onderwerpen. En, hoe vrij ook benaderd, die stellen hém de wet. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur ◆


Uitslag verloting t.b.v. zanggroep ‘De Welle’ te Britsum De 1e prijs van 50.00 euro is gevallen op lotnummer 1233 De 2e prijs van 35.00 euro is gevallen op lotnummer 0759 De 3e prijs van 25.00 euro is gevallen op lotnummer 1533 De 4e prijs van 10.00 euro is gevallen op lotnummer 1812

TAROTcursus voor beginners in Hallum.

De prijs kunt u, op vertoon van het winnende lot, afhalen bij Syta Martha Kamminga, Menno van Coehoornwei 17, 9055 MC Britsum. De winnaars worden van harte gefeliciteerd met hun prijs. Zanggroep "De Welle", Britsum ◆

Start zaterdag 26 september van 12.00 tot 16.00 u Info:tarotcompany@gmail.com of 06-15408313

Wij laten u Leeuwarden ontdekken op de braderie in Stiens!

Door het grote succes van onze slagerij/eetwinkel zoeken wij een

Aankomend slager Voor 24 uur per week die ons team van medewerkers in ons bedrijf wil komen versterken. Onze slagerij behoort tot de weinige bedrijven in ons land waar nog het hele vak wordt beoefend: van slachten tot het maken van maaltijden en buffetten. Onze voorkeur gaat uit naar mensen die houden van lekker eten en het helpen en adviseren van onze klanten. In onze Topslagerij produceren wij dagelijks Topkwaliteit. Hygiëne en Service zijn bij ons ‘vanzelfsprekende’ begrippen. En bij ons is de Klant nog Koning. Vind jij deze manier van werken ook ‘vanzelfsprekend’ en vind jij het ook prettig om op deze manier te werken, bel dan of kom eens langs om info over deze baan. Schrijven of mailen kan natuurlijk ook. Wij bieden jou: een fijne werksfeer afwisselend werk een leuk team van medewerkers een prima loon volgens slagers-CAO een prettige werkomgeving en diverse schoolopleidingen.

SCHREIBER UW TOPSLAGER FERWERT Nije Buorren 4, 9172 MZ, Tel: 0518-411643 e-mail: info@topslagerijschreiber.nl

Braderie Centrum Stiens zaterdag 5 september 2009 van 10.00 - 17.00 uur Circa 120 marktkramen, rommelmarkt, gehele dag live muziek en pure gezelligheid

gratis parkeren Stienser Omroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Woensdag 2 september Kaatsen (Sportveld Britsum)

16.00 u. Diplomakeatsen jeugd Lopen (Britsenburgh Britsum) 19.00 u. Ee-loop Britsum.

Bedrijfskaatsen Stiens groot succes Met 20 parturen op de lijst was het bedrijfskaatsen op voorhand al een succes. De organisatie had er alles aan gedaan om meer parturen op de lijst te krijgen dan gebruikelijk was. Veel bedrijven hadden gehoor gegeven aan de oproep om deel te nemen. Omdat het niveauverschil onderling groot kan zijn werd er in drie klassen gekaatst. De sportieve prestaties waren in iedere klasse gelijk waarbij gesteld kan worden dat in de C klasse parturen waren die gezien inzet en enthousiasme zeker een prijs verdienden.

Vrijdag 4 september Korfbal (Korfbalveld Hijum)

18.00 u. M.N. en W. B1 - TFS B1

Zaterdag 5 september Voetbal (Voetbalveld Jelsum/Koarnjum)

14.00 u. DTD Da1 - Dronrijp Da1 Korfbal (Korfbalveld Hijum)

14.00 u. M.N. en W. A1 Tietjerk A2 15.30 u. M.N. en W. 1 - Frigo 1

De A-klasse werd gewonnen door het partuur van Faber Sondel de overwinning in de B-klasse ging naar Friso en in de C klasse waren de kransen voor het partuur van Pedicure Tineke. De prijzen waren beschikbaar gesteld door o.a. C1000, Ypma, Jensen, Chinees restaurant Azië, Slagerij Brolsma, Primera, De Kern, Restyle, Leeuwarder Courant, Waterstad FM, Feel Good, Hayma, Jumbo, Hoekstra, Pearle, Faber, Albert Heijn Bello Forma, Lico Lico, Nynke, Nico de Groot, Piter Jelles en de Hema. De aanmoedigingsprijs was voor het partuur van Plafond wereld. De leden van dit partuur kregen een prachtig naslagwerk van het oranje huis.

Vissen (Weidum)

Vertrek 6.30 u.Wegen 12.00 u.

Zondag 6 september Voetbal (Voetbalveld Jelsum/Koarnjum)

12.00 u. DTD 3 - Bakhuizen 2 14.00 u. DTD 1 - Gorredijk 1 Voetbal (De Stipe, Stiens)

Volgend jaar is de organisatie in handen van de winnaars van dit jaar. De parturen van dit jaar zullen dan zeker weer van de partij zijn en de organisatie gaat ervan, dat er meer bedrijven, verenigingen en-of instellingen op de lijst staan. Zo´n dag mag je niet missen voor o.a. de sportiviteit, maar ook voor het leggen van zakelijke contacten ◆

10.00 u. Stiens 4 - Robur 3 11.00 u. Stiens 3 - Oosterlittens 2

Woensdag 9 september Korfbal (Korfbalveld Hijum)

19.30 u. M.N. en W. MW1 Marfûgels/Stânfries MW1

Nieuws DSC Jurjen Tolsma Donderdags kan er weer geschaakt worden in één van de zalen van Café-Restaurant De Smalle Brug te Stiens. Om 19:45 gaan we los. Dus wilt u schaken en regelmatig een partijtje schaken, dan bent u van harte welkom. Kom eens langs en kijk hoe wij proberen om de kampioen van vorig seizoen te verslaan. Informatie bij wedstrijdleider Gerrit Antoon Torensma sillan 93 Britsum 058-2574714 ◆

Graag foto’s apart aanleveren i.p.v. in het Word document? En tenminste 1MB

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhofwest. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus 5 september 2009. Bedankt namens korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo ◆ Stienser Omroeper

10

Club van 100 kaatspartij Onder ideale kaatsomstandigheden is op 22 augustus in Britsum de traditionele club van 100 kaatspartij gehouden, bij de heren stonden er 7 partuur op de lijst en bij de vrouwen 4. Bij de heren was er een winnaar en een verliezersronde, de dames kaatsten een poule. De club van 100 kaatspartij is een partij die mogelijk gemaakt en gesponsord wordt door kaatsliefhebbers uit het dorp en omstreken. De prijzen die dit jaar beschikbaar werden gesteld waren mooie lauwertakjes. Klaas Walstra, de initiator van deze partij, had ook weer een groot aantal prijzen voor de verloting bij elkaar gesprokkeld waardoor iedereen met een goed gevoel naar huis ging.

Heren - 1e prijs Kerst Walstra, Gerrit Hottinga en Robert Schaap Heren - 2e prijs Jisk Nicolay, Gabe Bruinsma en Theo Looijenga Heren verliezersronde - 1e prijs Wim Henk Nicolay, Wouter Sijtsma en Jan van der Zee Dames - 1e prijs Anna Postma, Marije Postma en Rieja van der Heide Dames - 2e prijs Ingrid Kuipers, Ytsje Hoekstra en Renske Feenstra ◆

SV Friesland komt met nieuwe loopinitiatieven SV Friesland uit Sint-Jabik is jaarlijks betrokken bij meer dan 50 loopevenementen in Groningen, Drenthe en Friesland. Voor september en oktober ziet deze actieve loopvereniging toch nog ruimte voor nieuwe initiatieven op het programma. Glazenstadloop Zaterdagmiddag 12 september organiseert SV Friesland met de tuinders in Beetgum en Berlikum de Glazenstadloop. Een wedstrijdloop over 4 – 8 – 16 km. De tuinders organiseren hier hun eerste Nederlandskampioenschap over 10 Engelsemijlen. In hun landelijke vakblad Groente en Fruit en de website www.waddenglas.nl is hier ruim aandacht aan besteed. Voorafgaand aan de Glazenstadloop vindt om 14:30 uur het Open Jeugdkampioenschap van Menaldumadeel plaats over 1.500 meter. Jeugd van buiten deze gemeente is dus ook van

harte welkom. Het parcours voert de jeugd over een nieuw aangelegd recreatief pad in het kassengebied. Er is muziek en het beloofd een mooie loopsportdag te worden. Veel regionale toplopers worden er aan de start verwacht. Dankzij de sponsering van VZM uitzendbureau, de grootste in de tuinbouw, kan de organisatie deze lopers een leuk prijzenpakket aanbieden. Zaterdag 3 oktober is er de wandeltocht van Sint-Jabik naar Leeuwarden over 25 km. Het parcours loopt over het begin van de bekende pelgrimsroute ‘het Sint Jabikspaed’. Deze wordt georganiseerd door www.bewegenvooroverleven.nl. Er worden meer dan duizend wandelaars verwacht voor deze sportieve manifestatie. SV Friesland organiseert tegelijkertijd het hardloopevenement over 21 km (halve marathon). De hardlopers starten om 10.30 uur en lopen vanaf Sint-Jabik via SintAnnaparochie naar Froubuurt.

Vanaf Vrouwenparochie hebben de hardlopers de wandelaars die over de Oudebildtdijk lopen ingehaald en lopen ze verder op de route van de wandelaars. Bussen vervoeren de lopers ’s morgens vanuit Leeuwarden naar de start in Sint-Jabik. Zaterdag 10 oktober organiseer SV Friesland de wandeltocht “Franeker de Ster van de Elfsteden”. Franeker is in oktober gastheer van het Elfstedenfeest. Er is een prachtige route uitgezet over 9 – 12 – 16 – 21 km. De start is van 13.00 tot 14.00 uur vanaf Restaurant De Doelen op de Breedeplaats in Franeker. Een boerenkapel zorgt voor de muziek. Er is een geheel verzorgd weekend in Rotterdam of een stad in Europa als prijs uitgeloofd welke onder de deelnemers wordt verloot met nog meerdere prijzen. De deelnemers krijgen tot 18.00 uur de tijd om de tocht te volbrengen. De route gaat naar Dongjum, Tzummarrum, Fird-

gum, Ried, langs de Rie waar ook de elfstedenschaatsers langs komen als de tocht verreden wordt, Slappeterp, Peins, Schalsum, Franeker waar de wandelaars feestelijk worden ingehaald. Er worden 400 deelnemers verwacht. De kortere route gaat na Dongjum naar Boer en Ried. waar gebruik wordt gemaakt van het nieuw aangelegde fietspad. Zaterdag 31 oktober, de afsluiting van “Franeker de Ster van de Elfsteden” is er een wedstrijd en prestatieloop over 5 – 9 – 12 – 16 - 21 km. Alle afstanden gaan om 11.00 uur van start vanaf de Breedeplaats in het centrum van Franeker. Ook hiervoor moeten de deelnemers zich aanmelden in Restaurant de Doelen. Kleed en douchegelegenheid is bij AV Spartacus dicht bij Bloemketerp. Op het parkeerterrein aan de Leeuwarderweg is voldoende ruimte om veel auto’s te parkeren. Zie ook www.svfriesland.nl ◆


Goed weekend voor De Molenwieken in Dronrijp Afgelopen weekeinde waren de Molenwieken weer actief op de kringwedstrijd in Dronrijp. Er was goed gepresteerd door de Molenwieken, en ook dit weekend waren er veel prijzen behaald door de Molenwieken. In de B categorie C startte Hanna de Vries uit Jelsum met Sheerza. Zij haalde een mooie winstpunt met 190pt. Op haar tweede proef haalde ze 172pt. Ook in de B maar dan in de categorie c startte Gelbirch Jensma uit Hallum met haar pony Subliems Daisy zij reed 2 nette proeven en behaalde 183 en 185pt. Met die punten haalden ze een verdiende 3e en een 2e plaats. In de B categorie E startte Jurjen Attema uit Vinkum. Hij reed op z’n pony Pursar M voor het eerst in de B, en behaalde gelijk al 2 wintspunten met 2 maal 180pt. In de L1 categorie C startte Anke Marije de Vries uit Jelsum met haar mooie pony Toran. Zij haalde 192 en 172pt. Ook in de L1 maar dan de categorie D startte voor het eerst in de L1 Sanne Smit uit Hallum met Nikita, zij behaalde

maar liefst 200 en 195 pt.! En daarmee haalde ze 2 maal een keurige 2e plaats. Ook in deze categorie startte Anna Smit uit Beetgummermolen met Olly. Zij reed 2 nette proeven en haalde 196 en 177pt. Anna wist hiermee de 3e prijs binnen te halen. Marte de Jager uit Hallum met Izmir reed ook 2 keurige proeven in de L1. Zij behaalde 194 en 187pt. Marte won de 4e prijs. Ook in de L1 maar dan in de categorie E startte Willemijn Laverman uit St. Anna. Met haar mooie pony Vincent haalde ze maarliefst 209pt.! Met een welverdiende eerste plaats! Op haar 2e proef haalde ze ook 2 winstpunten met 198pt. In de M1 categorie C startte Jenny Kloosterman uit Hallum met haar mooie schimmel Sanne. Zij behaalde een mooie winstpunt met 180pt. Op haar 2e proef kreeg ze 170pt. Ook Jeanine Krol uit Beetgummermolen deed mee in deze categorie, zij haalde 171 en 174pt. Geen winstpunten voor Jeanine maar wel een 1e plaats. In de M1 categorie C startte Marielle de Groot uit St. Jacobi met haar mooie E pony Melody. Zij haalde 160pt.

Ook waren de molenwieken weer volop aan het springen. Als eerste startte Hanna de Vries met Sheerza, in de BB categorie C. Helaas werd zij uitgesloten wegens een val. In de B categorie C startte Jenny Kloosterman met Sanne. Zij reed een mooi parcours en behaalde een stijl van 48.5pt. Helaas behaalde ze 8 strafpunten wegens 2 balkjes. Maar met dit resultaat behaalde ze wel een mooie 3e plaats. In de B categorie D startte Rianne de Groot uit St. Jacobi met haar mooie pony Toka. Zij haalde 8 strafpunten wegens een weigering en een balk. Met een stijl van 46pt. viel ze helaas net buiten de prijzen. Ook in deze categroie startte Dyan Wiersma ook uit St. Jacobi. Zij reed met haar pony Harvest Song een mooi

foutloos parcours en behaalde een stijl van 49 pt. en daarmee haalde ze een 2e plaats. In het B springen categorie E startte Willemijn Laverman met Vincent. Zij haalde 7 strafpunten wegens een weigering en tijdsoverschrijding. Willemijn behaalde een stijl van 45pt., waarmee ze helaas ook net buiten de prijzen viel. In het L categorie C startte Anke Marije de Vries met Toran. Zij behaalde helaas 4 strafpunten, met een tijd van 71 seconden. In het 6-tal van de Molenwieken reed dit keer: Willemijn Laverman met Vincent, Jenny Kloosterman met Sanne, Jeanine Krol met Alice, Sanne Smit met Nikita, Rianne de Groot met Toka en Marte de Jager met Izmir. Zij behaalden een mooie winstpunt met 154 pt. â—†

Aanleg

 

 

Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

  

  

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

        

   

Totale opruiming

KIJKERS bij Thomas Sytsma Langebuorren 8 9051 BG Stiens Tel: 0582574800

Stienser Omroeper

11


SportVervolg

UITSLAG WEDSTRIJDVLUCHT

De Noordervlucht Blija

1370erip\l FEDERATIE TUSKEN WAED

EN IE OPGERICHT IN

1980

Federatie kaatsen Oude Bildtzijl Zaterdagmiddag 22 augustus was alweer de laatste kaatswedstrijd van het federatiekaatsen. Deze wedstrijd werd georganiseerd door K.V. de Kolk in Oude Bildtzijl. Voor de laatste wedstrijd hadden zich bijna 60 kinderen aangemeld. Voor dat het voetbalseizoen weer was begonnen was dit dus een hele flinke opkomst. Er kon in alle categorieën gekaatst worden. Bij de welpen werd er in een A en een B klasse gekaatst. Aan het eind van de middag gingen de volgende kinderen met een prijs naar huis. Welpen A. 1. Roeland vd Ploeg 2. Wiard Bruinsma Welpen B. 1. Martine de Boer en Jauke Swart 2. Yannica vd Ploeg en Menno Bierma Pupillen winnaarsronde. 1. Lieuwe vd Werff en Ilse vd Ploeg 2. Fedde Akkerman en Rudolf Winkel Pupillen verliezersronde. 1. Roald Bruinsma en Angela Donga 2. Gerke van der Werff en Willemien Houtsma Schooljeugd. 1. Ale vd Galiën, Mirjam Plantenga en Ilse Plantenga 2. Wytske vd Wal, Alex Wagenaar en Baudien Winkel Jongens/meisjes 1. Jeroen Nouwen, Annamaaike vd Werk en Gradus Talsma 2. Hilde Kuipers en Gert-Jan Jensma Eindklassement winnaars d.e.l. wedstrijden federatie Tusken Waed en Ie.

22 Augustus was de laatste d.e.l. wedstrijd van de federatie van het kaatsseizoen 2009. Totaal zijn er 6 wedstrijden georganiseerd. Alle 6 wedstrijden zijn verkaatst. We hebben een prachtig seizoen gedraaid, altijd mooi weer en veel deelname. Zo in de loop van het seizoen kwamen er ook steeds weer nieuwe kinderen bij. Ook zag je dat de kinderen goed vooruit zijn gegaan. Inmiddels zijn er een flink aantal kinderen die naast de federatiewedstrijden regelmatig met KNKB wedstrijden meedoen en ook daar een prijs weten te bemachtigen. De sfeer op de velden was altijd gezellig en de organiserende verenigingen hadden alles altijd prima voor elkaar! Tot de laatste dag was het in het eindklassement spannend. Uiteindelijk zijn de volgende kinderen winnaar geworden van het eindklassement. Catg. welpen meisjes: Ilse Verbeek, Oude Leie Catg. welpen jongens: Roeland vd Ploeg, Ferwert Catg. pupillen meisjes: Elske Pijnacker, Ferwert Catg. pupillen jongens: Lieuwe van der Werff, Corjum Jetze Plantenga, Hijum Catg. schoolmeisjes: Melanie van der Mossel, Vrouwenparochie Wytske van der Wal, Oude Leije Catg. schooljongens: Ale van der Galiën Catg. meisjes: Annamaaike vd Werk, Hijum Catg. Jongens: Jeroen Nouwen, Hallum ◆

Stienser Omroeper

12

Postduivenhouders PV ‘Op Eigen Wjukken’ Stiens Op het programma van Friesland 96 stonden voor het weekend van 22 Augustus 2 vluchten de eerste Natourvlucht (Jonge duiven en Oude duiven) en het Nationaal Concours voor jonge duiven. Deze laatsten vlogen vanaf het Noord Franse Molincourt. Voor de liefhebbers uit noord Friesland een vlucht van 460 km. Het was dit weekend schitterend duiven weer, heldere lucht en bijna windstil. De vlucht uit Heteren 150 km had een zeer vlot verloop de prijzen waren binnen 20 minuten verdeeld. De eerste 2 duiven van Op Eigen Wjukken arriveerden net als vorige week in Cornjum de Comb Span Hoogland is de laatste weken moeilijk te kloppen. Hun eerste duif kwam met een snelheid van bijna 85 km huiswaarts 1415 meter per minuut. Het waren voor het merendeel de oude duiven die met de kopprijzen aan de haal gingen. De eerste jonge duif was van Herman Bootsman uit Marum welke 4 in de totaal stand was. Dat de duif van de Comb Span Hoogland een vroege was blijkt uit het zijn klassering in het ACG 3 Leeuwarden en omstreken met een 4 de plaats, De Comb Span Hoogland hadden 4 duiven bij de eerste 100 prijs duiven in dit spelverband. In de Waadkant zal deze duif zeer waarschijnlijk met de eerste prijs gaan strijken. Ook P Boschma was weer ruim vertegenwoordig in de top 10 met een 3 .7 .8.9 de prijs een prima resultaat. Maar door de snelle duif van Span Hoogland moest hij wel 50 punten inleveren van het Generaalkampioenschap. Voor dit kampioenschap neemt de spanning in de komende 3 weken nog flink toe. Voor het Nationaal Concours Jonge duiven kon worden ingekorfd in Holwerd en in Leeuwarden. Er was bij Op Eigen Wjukken maar 1 lid die aan dit zware concours durfde deel te nemen. Mia van Hiel uit Marum korfde in Leeuwarden 5 jonge duiven in. In het ACG 3 Leeuwarden en omstreken werd zij 38ste, een prima resultaat. Haar duif overbrugde de afstand van Molincourt naar Marum met een snelheid van 1280 meter per minuut, 77 km per uur.En als ik goed ben ingelicht waren s’avonds al haar duiven van Molincourt in Marum terug gekeerd.Geweldig.!!! Uitslag: Comb Span Hoogland 1.2.5.6.19.24.27.34.43.63.70.81. P.Boschma 3.7.8.9.11.26.28.29 33. 40.44.46.47.49.50. H.M. Bootsman 4.18.20.23.25.30.31.35.36.37.39.42.52.54.57. 58.64. 65.73.75. 76.77.78.80. L Hamersma 10.17.59.61. Comb Wijbenga 12.13.14.21.22.38.55.60.69.71.72.79. R. van der Zwaag 15.16.32.48.51.53.74. R A Ketellapper 41.66.67.68. H Meijer 56.62.

Heteren 22-08-2009 Los: 08.00 Deelnemers:13 Duiven:330 Weer: westzuidwest Hiemstra P.J. ( 11/ 34) 1 4 5 8 10 12 14 17 18 20 21 Wal v/d G. ( 7/ 20) 2 9 25 34 38 41 46 Hiemstra A. ( 7/ 19) 3 11 27 39 43 56 57 Bootsma S.J. ( 13/ 41) 6 7 15 19 24 26 37 58 60 64 67 70 74 Dijkstra W. en G.P. ( 2/ 7) 13 52 Greijdanus ( 3/ 13) 16 23 36 Cuperus W. ( 5/ 27) 22 48 50 54 78 Hiemstra J. ( 13/ 44) 28 29 31 33 35 42 44 47 53 68 69 79 82 Hiemstra D. ( 8/ 33) 30 32 45 59 72 75 76 83 Ronner & Zn. Comb. ( 10/ 39) 40 49 55 61 62 63 66 71 73 80 Hoekstra J.J. ( 1/ 3) 51 Brouwer E.H. ( 1/ 32) 65 Wolbers.D ( 2/ 18) 77 81 ◆

Streetdance Oude Bildtzijl Voor jongens en meisjes. Kom jij er ook bij? Vrijdag 4 september beginnen we weer. 16.30.uur groep 2/3 (5/6 jaar) 17.30 uur groep 4/5 (7/8 jaar) 18.30 uur groep 6 en hoger (9 jaar en ouder) De lessen worden gegeven in de grote zaal van Eetcafé “Het Graauwe Paard” Voor meer info Nynke Boterhoek 0518-421180 ◆


Loodgieters- & Installatiebedrijf Voor al uw

BOONSTRA Totaal installateur

• Airco • Dakbedekking • Gas • Zinkwerken • Water • Elektra • Sanitair • Centrale verwarming • Riool ontstoppingen

Seedûker 7, 9051 VB Stiens • tel 058-2574689 www.boonstra-installaties.nl

Nieuw bij Nynke

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl

Lekker shoppen in Stiens

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Topslager Schreiber Maandag/dinsdag Braadworst speciaal 500 gram

Italiaanse burgers 4 voor

Woensdag

per pers. tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Rundergehakt kilo voor

395 95 2

Maaltijd naar keuze

395 4

95

Donderdag

Paddo’s

3 voor

Blinde vinken

6

95

Gemarineerde filetlapjes 4 voor

5

2 voor

eigen gemaakte

Schouderham

Vrijdag/zaterdag

100 gram

50

Binnen schilderwerk?

Hele week per stuk

Gemarineerde biefstukjes

4

95

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

Broodje gezond per stuk

1 50 2 130 25 2 00

www.stienser omroeper.nl

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 5 september 2009

Voor (H)eerlijk vlees met traditie.

Neem ook eens een kijkje op:

Lege Hearewei 1 / 9051 BJ Stiens T. 058 - 257 12 08 / M. 06 - 22 144 907

Hierop kan je ook het archief bekijken van 12 weken terug en advertentietarieven

Stienser Omroeper

13


Rusland Kinderhulp weer op braderie

Breng jouw nieuws onder de aandacht via Radio Middelsee

Ook dit jaar is de werkgroep Stiens e.o. van Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) weer met een stand aanwezig op de braderie. Traditioneel vormt de braderie voor de werkgroep de start voor het nieuwe winterseizoen. Na het vertrek van de Wit-Russische kinderen dit voorjaar heeft de werkgroep even wat gas teruggenomen om weer nieuwe energie op te doen voor een nieuw seizoen vol activiteiten. Want… in het komende winterseizoen zult u weer veel van de werkgroep horen.

Hebt u iets interessants of leuks te melden? Vindt er binnenkort een evenement plaats in uw omgeving? Of vindt u dat een bepaald onderwerp aandacht verdient? Stuur het naar: redactie@radiomiddelsee.nl en wij doen er wat mee!

In de stand op de braderie wordt alvast een voorschot genomen op alles wat er weer te gebeuren staat. Natuurlijk ontbreekt de traditionele verloting niet en kunt u weer meedoen aan een wedstrijd. Na de sterkste knijper in 2007 en het spijkerslaan in 2008, kunt u dit jaar opnieuw uw krachten meten en dat alles weer voor een prachtige hoofdprijs. Ook kunt u in de stand nog even nagenieten van de groep van kanker herstellende kinderen die dit voorjaar vanuit Wit-Rusland in Leeuwarderadeel te gast is geweest. Verder treft u artikelen aan die dit najaar in samenwerking met De Singelier en Talant zullen worden gevent. Want in het komende najaar zal er weer een huis-aan-huis ventactie georganiseerd worden waarbij de werkgroep Stiens e.o. weer met artikelen, gemaakt door de cliënten van Talant, langskomt. Doel van al deze en andere activiteiten is natuurlijk om met de opbrengst de hulp aan de meest kwetsbare mensen in Wit-Rusland voort te (kunnen) zetten. Die hulp is helaas nog steeds zeer dringend nodig en wordt mede door de schrikbarende geldontwaarding in het land alleen nog maar urgenter. De werkgroep Stiens e.o. nodigt u daarom van harte uit om tijdens de braderie vooral de stand van SRK te komen bezoeken en u te laten informeren over de verschillende humanitaire hulpprojecten van de werkgroep in Wit-Rusland én, natuurlijk, om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Help de werkgroep helpen. Graag tot zaterdag 5 september aanstaande. Voor meer informatie kunt u terecht bij Tilly Mulder, secretaris, tel. 058-2570408 en/of op de website van de werkgroep: http://stiens.ruslandkinderhulp.nl ◆

Radiocafé rechtstreeks vanuit café De Kern in Stiens Vrijdag 4 september komt de uitzending van het Middelsee Radiocafé rechtstreeks vanuit café de Kern in Stiens. Voortaan zal daar iedere eerste vrijdagavond van de maand de uitzending plaatsvinden. Uiteraard is publiek welkom!

Te gast is de Friese Bluesband Ubrabaya. Deze formatie bestaat uit zeven mannen en een vrouw, zangeres Tanja Nab. Ze spelen ‘Blues uit de Dockumer Delta’. Gitarist en violist Oege Reitsma en gitarist Brant Visser hadden in het verleden ook al succes in de Friese bluesscene met de band Swiet & Bjuster, vooral bekend van de Fordson Dexta Blues. Het radiocafé wordt gemaakt door producent Trijnie Schippers en presentator Henk Schippers. Het programma is iedere vrijdagavond vanaf acht uur te beluisteren op Radio Middelsee, op 105.3 FM ◆

Uw bericht kan zowel in de blokken met lokaal nieuws, die te horen zijn tijdens de uren met nonstop-muziek, als op de website van Radio Middelsee een plaatsje krijgen. En als het onderwerp interessant genoeg wordt gevonden door de redactie, dan vragen ze u misschien wel om het een en ander toe te komen lichten in één van de radioprogramma’s ◆

Interesse in de tarot? Dan is het nu mogelijk een cursus voor beginners te volgen bij de Tarotcompany. De basiscursus is bedoeld om kennis te maken met de kaarten: uitleg over de symboliek, kleuren en getallen. Een belangrijk onderdeel van de lessen is met elkaar diverse legsystemen oefenen. Na deze cursus kan je verder gaan met de vervolgcursus. De Tarotcompany bestaat 6 jaar en is opgericht uit passie voor de Tarot en staat voor professionaliteit en kwaliteit. Start: zaterdag 26 september van 12.00 u. – 16.00 u., 4 zaterdagen 1 x in de 2 weken. De cursus wordt gegeven in Hallum. Adres: Prysterfinne 5. Voor overige informatie: email: tarotcompany@gmail.com of 0615408313 ◆

Finaliste Miss Noord Nederland 2009 De 18 jarige Stephanie Oevering uit Stiens doet mee aan de Miss Noord Nederland Verkiezingen 2009. In september vorig jaar deed ze ook mee met de Miss Noord Verkiezing en had eveneens als dit jaar de finale behaald. Het motiveerde haar om door te gaan met de Miss Verkiezingen. Het is een verkiezing voor de drie Noordelijke Provincies Friesland, Groningen en Drenthe in totaal worden er 18 finalisten gekozen. Afgelopen zaterdag waren de voorrondes in zalencentrum “de Pompstee” in Roden waar 40 meiden zich voor hadden aangemeld. Ze heeft een finaleplaats behaald en zit nu bij de gelukkige 18 finalisten van de drie Noordelijke Provincies. De winnares van de Miss Noord Nederland Verkiezing 2009 krijgt een prijzenpakket dat bestaat onder meer uit audio/videoapparatuur, fotoshoot en kleding, ter waarde van in totaal enkele duizenden euro’s. Tevens zal de nieuwe Miss Noord 2009 en de nummers 2 en 3 in een oldtimer meerijden in de Rodermarkt-parade in Roden. De finale Miss Noord Nederland zal plaatsvinden op vrijdag 18 september in het Jaarbeurspaviljoen te Roden. Kijk voor meer informatie op de website www.missnoord.nl ◆

Stienser Omroeper

14

Country CD van de maand september De Country CD van de maand september is Destination Life van Rhonda Vincent. Vincent is van oorsprong een bluegrass zangeres. Ze speelt ook mandoline, gitaar en viool. Als kind al was ze in de jaren 70 bezig met bluegrassprojecten. Sindsdien won ze maar liefst zeven keer een prijs als beste vrouwelijke vocalist. Op het album Destination Life, dat in juni dit jaar is verschenen, staan zowel nieuwe nummers als remakes van klassiekers. Vincent geeft het bluegrass-genre een hedendaagse tint doordat haar teksten gaan over alle voordelen en nadelen van het moderne leven en omdat ze muzikale uitdagingen zoekt binnen het genre. In de hele maand september laat Marty West wekelijks een nummer van Destenation Life horen in The Highway of Country. Dit radioprogramma is iedere week op woensdagavond te beluisteren van 20:00 tot 21:00. Op zondagmiddag wordt het programma herhaald. De CD’s van de maand worden beschikbaar gesteld door muziekspeciaalzaak Van den Akker uit Leeuwarden ◆

AI-Leeuwarderadeel: sinds 1980 in actie tegen rechteloosheid Op zaterdag 5 september zullen in de AI-stand op de Langebuorren (bij de apotheek) handtekeningen worden verzameld voor slachtoffers. De daders worden vaak niet berecht, laat staan gestraft en juist dat geeft mensen een onvrij gevoel. Denk maar eens aan een verkrachter die vrij rond loopt, terwijl het slachtoffer wel dagelijks aan haar straf wordt herinnerd. We vragen handtekeningen voor situaties in een aantal landen om de actie voor rechtsherstel te ondersteunen: 1. In Congo is een jarenlange strijd bezig, verschillende stammen strijden om de belangrijke grondstoffen in het land. Vrouwen zijn steeds opnieuw het slachtoffer, doordat ze moeten klaar staan voor de mannen die hen ‘bevrijden’. Tegen deze straffeloosheid wil Amnesty wat doen. In maart was er een actie voor Justine Masika Bihamba om haar te steunen bij het werk voor vrouwen om hen bewust te laten zijn van hun recht, deze actie is daar een vervolg op. 2. In Japan zijn 64 jaar na de tweede wereldoorlog nog altijd vrouwen (en organisaties) bezig de onrechtmatigheid van het kunnen beschikken over deze troostmeisjes berecht te krijgen. 3. In Indonesië blijven de naweeën van het Nederlandse koloniale bewind ook nog steeds nasudderen: de Molukse gemeenschap die nog steeds geen vrijheid kent als zelfstandig volk. De petitie vraagt om vrijlating van de Molukse vlaghijsers die met deze gewetensactie hun vrijheid zijn kwijtgeraakt. 4. In Burma is Aung San Suu Kyi na jaren huisarrest opnieuw haar vrijheid kwijt. Voor haar liggen er voorbeeldbrieven – deze zitten ook in de schrijftas - alleen een handtekening is voldoende. Onze AI-groep begint haar 29e jaar traditiegetrouw op de braderie. In dezelfde week beginnen ook de schrijftassen te rouleren. Het werkt heel simpel: u krijgt een tas met informatie, voorbeeldbrieven en een beursje voor de porto. U leest de info, zoekt een voorbeeldbrief uit, schrijft die over (of downloaden via de website)u zet de handtekening, doet de brief in een envelop, adres en porto erop + geld in het beursje. Alles komt weer in de tas en u geeft deze door aan het volgende adres. De tassenverdeler zorgt voor de rest (brievenbus, nieuwe postzegels). Het zijn deze aanhoudende acties die resultaat hebben: jaarlijks komen vele mensen vrij en worden de schenders van mensenrechten berecht. Als groep komen we vier keer per jaar bij elkaar, we organiseren in september de stand op braderie, 10 december en 8 maart staan we in de bibliotheek. Ook proberen we in februari mee te doen met de jaarlijkse collecteweek voor AI. Daarnaast gaan we graag in op uitnodigingen om te vertellen over het mensenrechtenwerk (bij scholen, catechese of verenigingen). Meer weten of actief worden? Kijk op website www.amnesty.nl of neem contact op met: Douwine Boomsma-Reitsma, tel. 257 4063, ook financiële steun is welkom (giro: 4400531) ◆

Artikel over Radio Middelsee en Vitaal Media in Friesch Dagblad Zaterdag 29 augustus j.l. stond er een artikel in de Sneinspetiele van het Friesch Dagblad over de samenwerking tussen Radio Middelsee en Vitaal Media en over de positie van lokale omroepen binnen het huidige omroepbestel.

Vanaf 1 september is er bij Radio Middelsee overdag namelijk een nieuw programma te beluisteren in de plaats van Omrop Fryslân. Het nieuwe, zogenaamde raamprogramma, heet Vitaal FM en bestaat uit een combinatie van blokken met nationaal, regionaal en lokaal nieuws met daar omheen veel muziek. Het wordt in opdracht van Radio Middelsee geproduceerd door Vitaal Media uit Heerenveen. Radio Middelsee wil met dit programma de eigen identiteit versterken. In tegenstelling tot Omrop Fryslân zal de luisteraar er tijdens de uitzendingen van Vitaal FM regelmatig aan worden herinnerd welke zender aan staat en wordt er voor het lokale nieuws een speciale editie gemaakt voor de Middelseeregio ◆


Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak!

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

* Schilderwerk

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

* Glas * Wandafwerking

Lytse dyk 1 9055 NC Britsum (058) 257 3615 (06) 14285129

I H C

• verbouwingen • Badkamers • Dakkapellen • Dakramen • Kozijnen (reparatie) • Onderhoud

N

INDIS S EE

SCHILDERSBEDRIJF

* Hoogwerkerverhuur

Timmer & onderhoudsbedrijf

SOL

van Lingen

Seerob 8 - 9051 VA Stiens Telefoon: 058 - 257 29 31 Internet: www.vanlingenschilders.nl

Pedicure Corine Pondman Behandeling bij u thuis Bel of mail voor een afspraak 0518-411527 - 06-47333624 pedicurecorine@upcmail.nl Lid PROVOET aantekening voetverzorging Diabetici en reumapatiënten

CH REST AU RA NT

AZ I E

Speciale aanbiedingen voor afhalen en in het restaurant: 1. Kroepoek 2. Mini loempia’s 3. Kerrie loempia’s 4. Soep naar keuze 5. Fris, Heineken of iets naar keuze

€ 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,00

Geldig t/m 31-10-2009

Het is tijd voor Buffet catering. Wij verzorgen al uw feestelijke bijeenkomsten een warm buffet, inclusief warmhouders, borden en bestek (min. 20 personen) voor 1. Mini loempia’s 2. Pisang 3. Kroepoek 4. Saté 5. Babi Pangang 6. Roedjak Bief

€ 13,50 p.p. 7. Foe Yong Hai 8. Tjap Tjoy 9. Zoetzure kip 10. Tja Siew 11. Kip Pangang 12. Nasi, Bami en witte rijst

Stienser Omroeper

15


Wij zijn 5 september

Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding!

op de braderie in Stiens. U toch ook?

HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, A B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z WONINGBOUWVERENIGINGEN! EN WONINGBOU UWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D VAKWERK V AKWERK OP HET GEBIED VAN: A VA VA AN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA ATIE T S, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T CV CV-KETEL V--KETEL VER VERVANGING, RVA ANGIN NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VER VERWARRWA ARMING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOER VLOERVERWARMING, RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T SANIT SANITAIR, AIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZONNEZO ONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

Technisch T e echnisch Installatiebedr Installatiebedrijf rijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon Te elefoon (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N H BRITSUM NH

www w.hai . ijma.nl info@haijma.nl www.haijma.nl

SC Heerenveen kleding sterk afgeprijsd

E I T C A E I R E D A R B

Voordeel nieuws

100 1euro

C1000 Snelschiller Aardappelen

C1000 Magere drinkyoghurt

Kruimelig

Alle varianten

zak 5 kilo

2 pakken à 1 ltr.

2.89 Malse Bieflappen (rundvlees) 125 gram

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

Meer C1000 Kooistra voordeel kunt u vinden op www.c1000.nl of in de folder die wekelijks bij u door de bus komt

Stienser Omroeper

16

1.50 Vers uit eigen oven

Appelflappen

1.98 C1000 Steenoven Pizza Mozzarella, Salami of Tonijn per stuk

1.41 1.79 Del Monte Ananasschijven Blik 836 gram

2 stuks

1.58

1.89

Omroeper 36 2009  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you