Page 1

deze week

0510

It moat heve... pagina 2

Nederlandschap... pagina 7

Basketbalclinic... pagina 10

62e Jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 12.320

huis-aan-huis in Stiens e.o.

Stienser

omroeper Voetzorg Friesland komt naar u toe Voor veel ouderen wordt het helaas steeds moeilijker om de zorg “onder handbereik” te krijgen. Voorzieningen in eigen dorp of buurt verplaatsen vaak naar locaties waar veel mensen komen, dus meest verder weg. Geen

probleem

wanneer

je

mobiel bent, maar wel erg lastig wanneer je afhankelijk bent van kinderen of derden. Voetzorg Friesland is een initiatief van twee ervaren orthopedisch schoentechnici die niet bang zijn om met de tijd mee te gaan. Een helemaal nieuw bedrijf wat het leveren van zorg anders wil benaderen. Is het voor u als

klant lastig om bij ons te komen? Geen probleem: Voetzorg Friesland komt naar u toe! Op afspraak wordt u thuis bezocht voor het aanmeten, passen of afleveren van aangepast schoeisel. Daarnaast komt onze voetzorg ook tot uiting in het product: met de uiterste aandacht voor pasvorm en alle keuze in uit-

voering bedienen wij onze cliënten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u uiteraard een verwijzing van uw medisch specialist hebben. Vanwege het feit dat Voetzorg Friesland een beginnend bedrijf is, kent het geen wachtlijsten. U vindt Voetzorg Friesland aan de Celsiusweg 6 in Leeuwarden. www.voetzorgfriesland.nl Wie zijn wij? Henk Praamstra (rechts op de foto) Gediplomeerd orthopedisch schoentechnicus sinds 1980. Ik heb veel ervaring opgedaan tijdens mijn werk en opleiding bij J.Y.Kooistra, Orthopedisch Schoentechnisch Centrum. De combinatie van ambachtelijke vaardigheden en de modernste technieken en materialen biedt unieke mogelijkheden voor cliënten van Voetzorg Friesland! Rob Berger (linkst op de foto) Na mijn studie en werkervaring als fysiotherapeut heb ik de opleiding tot orthopedisch schoentechnicus gevolgd. Juist vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut kan ik een grote bijdrage leveren aan ons vak. Waar ik overigens ook al weer ruim 13 jaar in werk! ◆

Eerste resultaat ANBO ledenwerf campagne Het aantal leden van de ANBOafdeling Leeuwarderadeel is vrij stabiel. Gezien de opbouw en de aard van de ouderenbond betekent het dat sterfgevallen gelukkig worden gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen van senioren die het belang onderkennen van een sterke ouderenorganisatie. Helaas is het in deze maatschappij zo dat het aantal bepalend is voor de invloed op regionaal en landelijk niveau in het benaderen van de overheid. Sinds ANBO als zelfstandige bond werkt onder de koepel van de FNV, een club waarin heel veel vakbonden samenwerken, wordt de ANBO ook de belangen behartiger van senioren van andere bonden. De vakverenigingen spannen zich vooral in voor de “werkenden”. Hier is sprake van een functionele taakverdeling! De ANBO heeft nu een zetel in de Sociaal Economische Raad, spreekt mee in de Stichting van de Arbeid én is een belangrijke gesprekspartner geworden bij de ministeries in Den Haag. De ANBO werkt als een vakbond voor de belangen van ouderen. Om ook de afdeling nieuwe impulsen te geven, starten we

Woning van de week!

Stiens - Felixwei 70 Voor meer informatie betreffende deze schitterende woning kunt u contact opnemen met ons kantoor, of een bezoekje brengen aan onze website (www.germeraadengermeraad.nl).

een campagne om meer leden te werven in de gemeente Leeuwarderadeel. Ook in deze gemeente wil de ANBO zich meer laten horen als belangen groep. Ook hier moet de ANBO meer worden gehoord. In de campagne benadert de ANBO niet-leden in de dorpen eind januari of begin februari. In Stiens gaat dit per wijk, anders is het door de vrijwilligers niet te behappen. Het eerste succes in deze campagne hebben we al binnen, dhr. Tabe

de Vries. Tabe maakt al dankbaar gebruik van de korting die leden van de ouderenbonden krijgen bij het Filmhuis Stiens. Andere voordelen worden in het “campagnepakket” duidelijk gemaakt. We hopen dat vele senioren het voorbeeld van Tabe de Vries zullen gaan volgen. Als je de eerste bent, is dat een mooi moment om te onderstrepen, vandaar de bloemenhulde van de voorzitter van de afdeling aan het adres van Dhr. De Vries ◆

Voorzitter Bauke Wiersma van de ANBO overhandigd de bloemen en het tijdschrift aan Tabe de Vries.

Pieter Jellessingel 9 9051 BV Stiens T. (058) 257 18 25

Beloven is doen! Lijst 1

Wij zijn er voor u. U ook voor ons? Reageren? www.gemeentebelangenleeuwarderadeel.nl


Uit Agenda

Kerkdiensten Stiens e.o. St. Vituskerk, Stiens

Stiens 4 februari 14.00 u. Ouderensoos in de Skalm 5 februari 20.00 u. Shantyband Dutch Courage in Radiocafé van Radio Middelsee aan de Wythûsterwei 4 6 februari 20.00 u. Toanielferiening De Plankewrotters mei ‘Sa Hat It Sitten’ in de Smalle Brug 7 februari 15.00 u. Seniorencafé in de Skalm 8 februari 20.00 u. Filmhuis ‘Picnic’ in de Skalm 13 februari 20.00 u. Foarstelling Arendz’ Arends in de Skalm t/m 14 mei Nationale Kinderjury, basisschoolkinderen mogen stemmen op hun mooieste boek in de bibliotheek t/m 1 april Expositie Wopke v.d. Heide in de Bibliotheek t/m 1 april Expositie Paul van Gent in het gemeentehuis Collecte: 31 januari t/m 6 februari: Hersenstichting Nederland 7 januari t/m 13 februari: Amnesty International

Hijum 6 februari 20.00 u. Foarstelling Arendz’ Arends in de Kampioen

zondag 7 februari

NOORDWEST TANGENT

19.00 u. Taize-viering

Doopsgemeente, Stiens zondag 7 februari 09.30 u. da. J.M. Boonstra-Duijf Gereformeerde kerk, Britsum 11.00 u. dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard

zondag 7 februari

Hervormde gemeente, Koarnjum, Britsum, Jelsum zondag 7 februari 09.30 u. ds. M. Hulzebos Gereformeerde kerk, Hijum zondag 7 februari 10.00 u. ds. L.H. Kwast, Leeuwarder R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St.Annaparochie 11.00 u. Geen viering, maar afscheidsviering van Pastor Ineke Beverlo in Harlingen

zondag 7 februari

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 6 februari zondag 7 februari

19.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering 09.30 u. Pastor A. Buter + Dom.koor Eucharistieviering

Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 7 februari

Noordwest Tangent plaatsing bord

11.00 u. Pastor A. Buter + Bon. Cantorij Eucharistieviering

Baptisten gemeente, Parkkerk Leeuwarden zondag 7 februari 10.00 u. ds. E. van Duyl, avondmaal Vrije Baptistengemeente de Wijngaard Leeuwarden 10.00 u. br. R. Santinge

zondag 7 februari

Opstandingskerk, Leeuwarden 10.00 u. dhr. E. Douma, Heilig avondmaal

zondag 7 februari

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum diensten in Blije 09.30 u. ds. T. Groenveld 14.00 u. ds. J.M. Burger

ZO SNEL MOGELIJK AANLEGGEN

Onder dit motto heeft het "Platform Ondernemers Noordwest Tangent" de locoburgemeester van Leeuwarden, de heer Krol en de burgemeesters van het Bildt en Leeuwarderadeel, resp. de heren Van der Werff en Ter Keurs bereid gevonden het door het "Platform" geïnitieerde Promo/Actiebord te onthullen. De burgemeester van Ferwerderadiel was verhinderd, maar steunt de actie wel. Met deze actie wil men de aandacht vestigen op het belang van de aanleg van de Noordwest Tangent. Het bord is geplaatst ter hoogte van "Haan Reklame" aan de noordelijke invalsweg van Stiens. OVL voorzitter Jochum Baltjes legt uit dat het "Platform" opkomt voor deze infrastructurele belangen van de ondernemers van het Bildt, Ferwerderadiel, Ameland en Leeuwarderadeel . Het niet doorgaan van de aanleg van deze, voor Noordwest-Fryslân, zo belangrijke toevoer en ontsluitingsweg, zal grote negatieve gevolgen hebben voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid en dus ook voor de gemeenten. Het verkeer van en naar NW-Fryslân heeft veel hinder van de doorstroom in Leeuwarden, met name de noordelijke en westelijke rondweg vormen een ware flessenhals. Hierdoor ondervindt o.a. St. Annaparochie veel hinder van sluipverkeer. De Noordwest Tangent is en blijft de oplossing om deze problematiek op te lossen. Het reeds gepresenteerde plan van de NWT ging, i.v.m. de te hoge kosten, van tafel om vervolgens weer in een versoberde versie met lagere kosten een herkansing te krijgen. In deze versie is de belangrijkste van de drie aan te leggen tunnels, namelijk die in de Langestraat, weggelaten. Gemeente Menaldumadeel wil en kan hiermee niet akkoord gaan. Zij vindt dat de weg in zijn oorspronkelijk ontwerp, volgens eerder gemaakte afspraken, moet worden aangelegd.

zondag 7 februari

Koarnjum 8 februari 19.45 u. Jiergearkomste, foarljochting oer de WMO. Dorpshuis De Bining

Marrum 12 februari 20.00 u. ‘Jaloezyen’ door toanielferiening Marrum e.o. in Dorpshuis

Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. 09.30 u. ds. D. Scholtens, St. Vituskerk Stiens

zondag 7 februari

Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging

Het "Platform Ondernemers Noordwest Tangent" pleit voor een zo snel mogelijke aanleg doch heeft wel aangegeven dat men ernstig moet overwegen de tunnel in de Langestraat alsnog aan te leggen, als er ergens financieel voordeel ontstaat. Met de slogan "It moat heve", hoopt voorzitter Jochum Baltjes dat Provinciale Staten binnenkort positief besluit en dat men half februari kan zeggen: "It sil heve."◆

Hegebeintum t/m 28 februari Expositie van fotograaf Geertjan Plooijer foto’s in oude techniek.

St. Annaparochie 7 februari 14.00-17.00 u. Open huis bij Atelier Elbow Nieuwe Bildtdijk 220 13 februari 14.00 u. Workshop teken je levensboom. In Atelier Het Bosch. Opgave: www.kreacoach.nl.

Hallum 7 februari 14.00 u. Toeterviering m.m.v. Whispering Hope in de Hoeksteen

Holwerd 6 februari en 13 maart 09.00-16.30 u. Workshop werken met speksteen. M’Atelier www.creatief-rouwen.nl

Leeuwarden t/m 28 februari Expositie De geheime tuin in het Natuurmuseum Fryslân 6 februari 20.00 u. Nieuwjaarsconcert in de Koepelkerk. Organist: Jan Kobus m.m.v. Klaas van Slageren (fluit) t/m 17 april Expositie oud speelgoed en nostalgisch snoepgoed in museum de Grutterswinkel Nieuwesteeg 5

Gratis parkeren in Stiens Stienser Omroeper

2

Colofon

Harm blijft zichzelf

Het volgende nummer verschijnt op maandag 8 februari 2010. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl

Dit is Harm. Elke ochtend zwemt hij met zijn vrienden. En het huishouden? Dát doet Palet. Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

Weekblad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huis-aan-huis verspreid wordt. Persberichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina's. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de

redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: € 0,25 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Jelsum, Koarnjum, Britsum, Stiens, Alde Leie, Feinsum, Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Vrouwenparochie, Beetgum, Beetgumermolen, Oude Bildtzijl tot kruispunt Nij Altoena, Nieuwe Bildtdijk tot aan Zwarte Haan, St. Annaparochie. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Weekblad Stienser Omroeper is een uitgave van O.V.L. Voor eventuele fouten in de publicaties aanvaardt deuitgever geen aansprakelijkheid.


Stienser

omropperkes

✂ 0.70 1,50 1.40 3,00 2.10 4,50 6,00 2.80 7,50 3.50 9,00 4.20 10,50 4.90 12,00 5.60 13,50 6.30 15,00 7.00 Naam:

Tel.:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Datum:

Paraaf:

Prijs: € 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) € 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur.

Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097

Gevr. hulp in huish. 2 uren p.w. 058-2574285

Grote schuurverkoop zat 6 feb. Mulseleane 10 Berlikum van 10.00 tot 17.00 uur

www.massagepraktijkjolandanumans.nl. Gedipl. sportmasseur. Sport/klassiek/hotstone/antistress/be handelende/massage. Div. bodypakkingen. 55 Lamps zonnebank, 5 gezichtsbruiners!! Ook in weekend en ‘s avonds. Redelijke prijzen. Froubuurt (achter sauna) 06-51282821

Michel de Vries gediplomeerd uurwerkrestaurateur. Specialist in antieke klokreparaties. Vrijblijvende prijsopgaaf vooraf. Seedûker 5a Stiens 058-2570507. Jongemastraat 27 Bolsward 0515573414 of 06-27230044

Lekker shoppen in Stiens

WINTERSPELEN 2010 Deze actie is geldig van 1 t/m 6 februari 2010

Bôle fan de Moanne:

ARDEENSKE BÔLE fan 1.24

foar 0.99

CRANBERRY-CAKE fan 3.50

WINTERFLAAI fan 8.45

foar 2.85 foar 6.25

Stienser Omroeper

3


Stremming Graldastins Stiens Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

Gemeente Leeuwarderadeel

WEEK

5

GEMEENTEHUIS

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

AFSPRAAK MET LEDEN COLLEGE VAN B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-ADVIESRAAD wmoadviesraadlwdeel@hetnet.nl

MELDINGEN KLEIN LEED

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

RIOLERING 0800-3330030 (AquarioWatermanagement)

OPENBARE VERLICHTING 0800-0513 (Liandyn)

POLITIE Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

ALG.KLACHTEN (VUIL)CONTAINERS 0900-2100215 (Omrin algemeen)

BEDRIJFSSERVICE 058 -2100217

DIERENAMBULANCE telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791)

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer 600 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Deze vorm van kanker komt voor bij vrouwen van alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen van 30 t/m 60 jaar. Daarom wordt voor vrouwen van deze leeftijdsgroep het bevolkingsonderzoek georganiseerd. Voor wie Alle vrouwen van 30 t/m 60 jaar ontvangen eenmaal in de vijf jaar een uitnodiging van de screeningsorganisatie voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit onderzoek is erop gericht baarmoederhalskanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Vroege ontdekking vergroot de kans op genezing aanzienlijk. Vrouwen bij wie een beginnende afwijking wordt gevonden hebben meestal geen klachten. Daarom is het onderzoek belangrijk. De persoonsgegevens voor de uitnodiging zijn afkomstig van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Zodra een vrouw zich inschrijft in een gemeente, worden de persoonsgegevens in deze administratie opgenomen. De screeningsorganisatie heeft toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de uitnodiging. Het onderzoek Het onderzoek gebeurt door middel van een uitstrijkje in de huisartsenpraktijk. Dit wordt meestal gemaakt door de assistente van de huisarts. De uitslag van het uitstrijkje is een momentopname. Het is geen garantie dat alles tot het volgende uitstrijkje in orde zal blijven. Bij klachten is het verstandig contact op te nemen met de huisarts. Het laten maken van een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is voor alle uitgenodigde vrouwen gratis. U moet dan wel het laboratoriumformulier, dat u tegelijk met de uitnodiging ontvangt, meenemen naar uw huisarts. Planning In de komende maanden worden de vrouwen uitgenodigd die geboren zijn in de jaren 1955, 1980 en 1960. Als u in de afgelopen maanden een uitnodiging heeft ontvangen, maar u heeft nog geen uitstrijkje laten maken, kunt u alsnog een afspraak maken met uw huisartsenpraktijk. Neemt u dan wel het laboratoriumformulier mee. Heeft u de uitnodigingsbrief met het laboratoriumformulier niet meer? Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de screeningsorganisatie: Tel. 0900 - 20 30 100 info@bevolkingsonderzoeknoord.nl www.bevolkingsonderzoeknoord.nl De planning voor heel 2010 ziet er als volgt uit: Oproepmaand Geboortejaar januari 1955 februari 1980 maart /april 1960 mei/juni 1965 augustus 1975 september/oktober 1970 november 1950

.

Stienser Omroeper

4

Nieuws van het Centrum voor Jeugd en Gezin: VTO-vroeghulp

Collecterooster 2010 (februari)

Je maakt je zorgen over de ontwikkeling van je kind, je vraagt je af; komt dit nog wel goed? Voor vragen, twijfels en zorgen over de ontwikkeling bij jonge kinderen kunnen ouders terecht bij het VTO-Vroeghulpteam. Wat betekent VTO-Vroeghulp? `Het VroegTijdig Onderkennen van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0-7 jaar en in een zo vroeg mogelijk stadium hulp verlenen aan kind en ouder(s)/verzorgers. VTO-Vroeghulp Friesland is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen. Iedereen kan aanmelden, ook de ouders. Hulp en advies zijn gratis! Voor wie is VTO-Vroeghulp? Soms ontwikkelt of gedraagt een kind zich anders dan verwacht. Vooral op jonge leeftijd is het niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is. Dit kan allerlei vragen oproepen. Ouders kunnen hun vragen, twijfels of zorgen bespreken op het consultatiebureau, met de huisarts, met de leiding van de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Als de vragen blijven bestaan of complex zijn kunnen zij terecht bij VTO-Vroeghulp. Wat gebeurt er na aanmelding? Indien ouders willen weten wat er met hun kind aan de hand is, of meer ondersteuning willen, komt er na aanmelding een casemanager van VTO-Vroeghulp bij de ouders thuis. De casemanager wil in gesprek met de ouders helder krijgen welke zorgen zij hebben over hun kind. In het VTO-Vroeghulpteam wordt het kind door deskundigen uit verschillende disciplines, waaronder een kinderarts en psycholoog besproken, waarna er een advies volgt voor de ouders. De wensen van de ouders en de ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal. Bij dit advies wordt ook de informatie meegenomen die met toestemming van de ouders bij andere betrokkenen zoals huisarts, peuterspeelzaalleidster en consultatiebureauarts worden opgevraagd. Dit advies wordt door de casemanager met de ouders besproken en zij kunnen vervolgens bepalen of ze dit advies opvolgen. De ouders worden door het team geholpen en begeleid tot hun hulpvragen rondom het kind zijn beantwoord en duidelijk is: • Wat er met het kind aan de hand is; • Welke acties er ondernomen moeten worden; • Welke indicaties er eventueel nodig zijn; • Dat het kind uiteindelijk op de goede plaats zit; • Dat de ouders de juiste ondersteuning hebben. Voor informatie en aanmelding: - Provinciaal coördinator VTO: tel. 06-20447473 - Jeugdgezondheidszorg Friesland: (088) 229 94 44 - MEE Friesland: 058-2844911

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote landelijke collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen.

*Het CJG ( Centrum voor Jeugd en Gezin) Middelsee is actief in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Het CJG Middelsee geeft kosteloos informatie, advies en ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen. Coördinator van het CJG Middelsee is Annelien Ellerman.Tel. 058-2348434 of per mail: a.ellerman@sinnewelzijn.nl

.

De Wmo-adviseur, uw persoonlijk aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) zorgt namens de gemeente Leeuwarderadeel voor een persoonlijk en uitgebreid informatiepunt over de Wmo in de vorm van een Wmo-adviseur. Bij deze Wmo-adviseur kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Door haar kennis van de sociale kaart en haar netwerk in de gemeente kan de Wmo-adviseur uw hulpvraag vertalen naar een passende oplossing of antwoord op uw vraag. Contactgegevens van de Wmo-adviseur in Leeuwarderadeel: Jacqueline van Bruggen 06-106 701 43 j.vanbruggen@sozawe-nw-fryslan.nl

.

Leeuwarderadeel aantrekkelijk voor starters koopwoning De gemeente Leeuwarderadeel biedt samen met WoonFriesland starters de mogelijkheid een woning te kopen door middel van een starterslening. De lening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat men bij de bank kan lenen. De Starterslening is van toepassing op bestaande woningen (voormalige huurwoningen) en nieuwe woningen die door WoonFriesland worden aangeboden. De doelgroep van de lening zijn inwoners of mensen die inwoner zijn geweest in de gemeente Leeuwarderadeel en nog niet eerder in het bezit zijn geweest van een koopwoning. Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten. Aan de verwervingskosten is een maximum van €200.000,- verbonden. Bent u geïnteresseerd in de lening of heeft u vragen dan kunt u contact op nemen met de gemeente Leeuwarderadeel. Op of www.leeuwarderadeel.nl kunt u het maximum van de starterslening berekenen en kijken of u in aanmerking komt voor de lening

.

Ontvangen aanvraag

Overzicht spreekuren Leeuwarderadeel Dorpshuis ‘De Bining’ in Koarnjum Ontmoetingscentrum ‘Britsenburgh’ in Britsum Dorpshuis ‘De Kampioen’ in Hijum Dorpshuis ‘Ons Gebouw’ in Aldeleie Gemeentehuis Stiens

Alléén de ‘vrije’ perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen die willen collecteren. De Stichting Collecteplan en het CBF hebben in het verleden afgesproken dat op zondag niet wordt gecollecteerd. 31 januari t/m 6 februari : Hersenstichting Nederland 7 t/m 13 februari : Amnesty International 14 t/m 20 februari: vrije periode (carnaval) 21 t/m 27 februari: vrije periode (voorjaarsvakantie noord, midden, zuid) 28 februari t/m 6 maart : Jantje Beton

Dag Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Dinsdag

Tijd* 9.30 - 10.30 11.00 - 12.00 10.00 - 11.00 11.30 - 12.30 15.30 - 16.30

*De spreekuren zijn zoveel mogelijk afgestemd op de activiteiten bij u in de dorpshuizen, hierin kunnen wijzigingen optreden. Houdt daarom de advertenties van de Dienst en de gemeente in de gaten. Algemeen De Dienst 0517-380200 wmo-adviseurs@sozawe-nw-fryslan.nl

.

• Lichte bouwvergunning 20100008 voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend Felixwei 1, 9051 KE te Stiens. Ontvangstdatum 25-01-2010. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.


CENTRAAL STEMBUREAU

Verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010

Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leeuwarderadeel. De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelet op artikel I 17 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 3 maart 2010 te houden verkiezing zijn ingeleverd de volgende geldige lijsten van kandidaten:

De burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel maakt bekend dat er op 3 maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

Lijst 1 Gemeentebelangen Leeuwarderadeel Nr Naam Woonplaats 1 Ketellapper, R.A. (Reitze) (m) Koarnjum 2 Ekas, W.F. (Wiebe) (m) Britsum 3 de Haan, M. (Meint) (m) Stiens 4 Elgersma, A. (Aizo) (m) Stiens 5 Hermans, L.G.G.P. (Leo) (m) Stiens 6 de Jong, G.G. (Germ) (m) Koarnjum 7 Lugtenborg, J.H. (Jan) (m) Koarnjum 8 Bos, P. (Petra) (v) Jelsum 9 Boorsma, J. (Jelmar) (m) Britsum 10 Dijkstra, M. (Ria) (v) Jelsum 11 Loonstra-Beumer, A. (Ans) (v) Koarnjum 12 Sinnema, D. (Douwe) (m) Alde Leie 13 Slagter-Adelaar, P.A.M. (Nelleke) (v) Hijum 14 Kuipers, R.P. (Roel) (m) Koarnjum 15 Zijlstra, B. (Bouwe) (m) Hijum 16 Dijkstra, H.J. (Joop) (m) Feinsum 17 van der Schaaf, R. (Reijer) (m) Britsum 18 Oosterhoff, A.J. (Albert) (m) Stiens 19 Oosterhof, W. (Wietse) (m) Britsum 20 Smidt, P. (Piet) (m) Stiens 21 Ketellapper, M. (Marten) (m) Stiens

Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Nr Naam Woonplaats 1 Visser, G. (Gelly) (v) Stiens 2 de Kroon, H. (Harm) (m) Stiens 3 de Voogd, U.C. (Ursula) (v) Britsum 4 Ennour, J. (Jamila) (v) Stiens 5 van der Werff, P. (Pieter) (m) Koarnjum 6 Bijsterbosch, C.G. (Toke) (v) Feinsum 7 Buit, N. (Nils) (m) Britsum 8 Dam, A.F. (Almar) (m) Stiens 9 van der Geest, T.C. (Trino) (m) Stiens 10 Bakker-Bron, J. (Jenny) (v) Stiens 11 Fokkema-de Beer, G. (Gerda) (v) Britsum 12 Venema, L.J. (Lydia) (v) Stiens 13 Bakker, J. (Janneke) (v) Feinsum 14 Wagenmakers, M. (Marit (v) Stiens 15 Dijkstra, H. (Hendrikus) (m) Koarnjum 16 van der Burg, K. (Karin) (v) Stiens 17 Grit, A. (Bert) (m) Feinsum 18 Roosma, S.R. (Sikke) (m) Stiens

Lijst 3 Christen Democratisch Appèl (CDA) Nr Naam Woonplaats 1 Wachter-van Veen, A. (v) Stiens 2 de Jager, H. (m) Stiens 3 Keuning, J.E. (m) Stiens 4 Tilma, L (m) Stiens 5 Brouwer, S. (m) Stiens 6 Spoelstra, W. (m) Stiens 7 Smid, A.J. (m) Hijum 8 Stienstra, J. (m) Britsum 9 Visser, J. (m) Stiens 10 de Vries, W.S. (m) Stiens 11 de Haan, H. (m) Stiens 12 Tigchelaar, K. (m) Stiens 13 van der Goot, J. (m) Stiens 14 van der Weij, H. (m) Britsum 15 Haites-Miedema, F. (v) Stiens

Lijst 4 FNP (Fryske Nasjonale Partij) Nr Naam 1 Dijkstra, F. (Folkert) (m) 2 Tuininga, J.W. (Jan Willem) (m) 3 Keizer, J.S. (Jaap) (m) 4 Hansma, H. (Harm) (m) 5 de Groot-Zantema, A. (Aeltsje) (v) 6 Roorda, P. (Pieter) (m) 7 Stienstra, AE. (AEsger) (m) 8 Kerstma, J.W. (Jaap) (m) 9 Rijpstra-Dijkstra, A. (Anita) (v) 10 Overeem, F.J.H. (Fred) (m) 11 Bijlsma, U. (Loekie) (v) 12 Bosma, P. (Pieter) (m) 13 Bouma, P.S. (Pieter Sipke) (m) 14 Brander, G. (Gerard) (m) 15 Jongsma-Hoekstra, T. (Tea) (v) 16 Ringia, M.P. (Marcel) (m) 17 ten Hoeve, H. (Hindrik) (m) 18 Bijlsma, D. (Douwe) (m)

Lijst 5 VVD Nr Naam 1 Kielstra, K. (Klaas) (m) 2 van Diggelen, D. (Dominick) (m) 3 Jensma, K.J. (Klaas Jan) (m) 4 van Amerongen, J. (Jerry) (m) 5 van Zuiden, P. (Piet) (m) 6 Broekens, R.G. (Renze) (m) 7 v.d. Meulen-v.d. Ende, R. (Rinske) (v) 8 Vellinga, K. (Klaas) (m)

Woonplaats Stiens Stiens Hijum Stiens Stiens Britsum Stiens Stiens

Woonplaats Stiens Stiens Jelsum Jelsum Stiens Stiens Alde Leie Feinsum Koarnjum Stiens Britsum Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens Stiens

Overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet zijn de navolgende lijstencombinaties aangegaan:

Stiens, 22 januari 2010. De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leeuwarderadeel, drs. E.J. ter Keurs

Openbare Vergadering “Kleine Welstandscommissie” De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag (3 februari) van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek.

Stemmen met de stempas Gemeente Leeuwarderadeel gaat bij deze verkiezingen voor het eerst gebruik maken van de stempas. Voordeel is dat u nu zelf kunt bepalen in welk stembureau in Leeuwarderadeel u wilt gaan stemmen. Denkt u er wel aan dat u zonder stempas niet kunt stemmen. Het is niet meer mogelijk om op vertoon van uw legitimatiebewijs te stemmen. Neem uw legitimatiebewijs wel mee, want de voorzitter van het stembureau vraagt hierom. De voorzitter ziet erop toe dat geen misbruik wordt gemaakt van de op naam gestelde stempas. Misbruik van de stempas, door het opzettelijk vervalsen of ontvreemden, is strafbaar. Stempas kwijt of niet ontvangen Als u de stempas niet ontvangen heeft of bent verloren, zoek dan zo snel mogelijk contact met de afdeling burgerzaken. De uiterste datum waarop een duplicaat stempas kan worden aangevraagd is vrijdag 26 februari tot 12.00 uur. Zelf stembureau kiezen Voordeel van de stempas is dat u als kiezer nu zelf kan bepalen in welk stembureau u in de gemeente Leeuwarderadeel wilt gaan stemmen. Op de stempas staat als service aan de kiezer wel het dichtstbijzijnde stembureau vermeld. Een overzicht van alle stembureaus staat in de kandidatenlijsten, die voorafgaand aan de verkiezingen huis aan huis zullen worden verspreid. Iemand machtigen door overdracht van stempas Wilt u iemand machtigen om uw stem uit te brengen? Dan kunt u uw stempas op de achterzijde daarvan zelf omzetten in een volmachtbewijs. De gemachtigde moet wel kiesgerechtigd zijn in Leeuwarderadeel en gelijktijdig met uw stem zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde dient naast de door u overgedragen stempas ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u te tonen. Een gemachtigde mag maximaal voor twee andere personen stemmen. Ook hierbij is van toepassing dat de gemachtigde op alle stembureaus in de gemeente Leeuwarderadeel zijn eigen stem gelijktijdig met uw stem kan uitbrengen. Iemand machtigen door schriftelijke aanvraag Bij de afdeling burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor een verzoekschrift om bij volmacht te stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk woensdag 17 februari 2010 door de kiezer worden ingediend bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Leeuwarderadeel, waar hij/zij op dinsdag 19 januari als kiezer is geregistreerd. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet eveneens op dinsdag 19 januari in de gemeente Leeuwarderadeel als kiezer geregistreerd zijn. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs

.

Politiek Café in De Skalm te Stiens Praat mee over de toekomst van uw gemeente! Op dinsdag 9 februari 2010 kunt u als inwoner van gemeente Leeuwarderadeel laten horen hoe u denkt over de toekomst van uw gemeente. Samenwerken of Herindelen? Hoe denkt u bijvoorbeeld over: - samenwerking in Middelseeverband. - herindelen/ fusie in Middelseeverband. - herindelen/fusie met Leeuwarden. U kunt bij dit verkiezingsdebat reageren op de meningen van de politieke partijen en op elkaar. De gespreksleider bij deze avond is mevr. Arjette de Pree. De zaal is open om 19.30 uur; start: 20.00 uur. Graag tot dan!

.

Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/home/laatste nieuws.

.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, telefoonnummer 058-2576645, e-mail; tea@leeuwarderadeel.nl

Gevonden en verloren voorwerpen week 5 Gevonden -1 sleutel met sleutelhanger geel/grijs muisje Verloren -gouden kinderarmbandje met bedeltje (beertje) -Zwarte beurs met div. pasjes

.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptionistes van het gemeentehuis, tel. 058 2576666

Stienser Omroeper

5


Welke toekomst willen wij voor Leeuwarderadeel? Binnenkort gaan we weer naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe gemeenteraad in onze gemeente. Dat doen we in een periode waarin er veel op gemeenten afkomt. Steeds meer taken van Rijk en provincie komen op het bordje van de lokale overheid te liggen. En dat moet allemaal gebeuren met minder geld. Met recht een zware opgave waarover veel gemeenten zich momenteel buigen en welke ongetwijfeld zal leiden tot scherpe keuzes. Eén van die keuzes heeft te maken met de wijze waarop gemeenten in staat zullen zijn om in hun huidige vorm burgers en bedrijven goed te kunnen blijven bedienen. Als ondernemersvereniging Leeuwarderadeel (OVL) willen wij deze discussie wat breder trekken. De huidige koers van samenwerking in ‘Middelsee verband’ is slechts één mogelijke optie om onze gemeente op een goede manier de toekomst in te brengen. En toch wordt er enkel en uitsluitend over deze variant gesproken. Als ondernemersvereniging zeggen wij: om een goede afweging te maken wat de beste keuze is, moet je goed in beeld hebben waar je voor kunt kiezen. Andere varianten zijn: 1. fusie tot één Middelsee gemeente, voortvloeiend uit de eerder genoemde samenwerking, echter heb je daarvoor wel alle vier gemeenten nodig en het lijkt dat twee van de vier gemeenten geen fusie willen. 2. Zelfstandig blijven. Met het oog op de landelijke schaalvergroting lijkt een kleine, financieel zwakke gemeente met een tekort aan expertise en personele bezetting geen bestaansrecht te hebben. 3. Fusie met een grote, belangrijke gemeente zoals bijvoorbeeld Leeuwarden. Hoe wordt daar tegen aan gekeken en wat zijn daar de voor- en nadelen van ? Al met al varianten genoeg waarvan wij denken dat in ieder geval twee serieus moeten worden onderzocht. Wat wordt voor de toekomst onze positie ? Kunnen wij daarin zelf een rol spelen of wordt het ons straks

door de Provincie opgelegd? Dat zijn zaken waarover wij, ondernemers maar ook burgers, goed moeten nadenken. Wat weten wij, wat moeten wij weten en hoe bepalen wij onze positie. Kortom er zijn diverse punten die helder gemaakt moeten worden. Daarom hebben wij onder onze ondernemers een peiling uit laten voeren door studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden/Thorbecke Academie. Deze peiling is gekoppeld aan een ‘vergelijkend waren onderzoek’ tussen de optie ‘Middelsee’ en een eventuele herindeling met Leeuwarden. Een paar uitkomsten willen wij alvast met u delen. Uit deze peiling blijken een aantal zaken. Onder het thema dienstverlening vindt men bijvoorbeeld brede beschikbaarheid van digitale dienstverlening van groot belang. Een item waar de gemeente Leeuwarden erg goed op scoort. Kijkend naar de service voor ondernemers, dan kan gesteld worden dat Leeuwarden ook hier een stapje voor loopt. Naast de bedrijvencontactfunctionarissen die ook in Middelseeverband actief zijn heeft Leeuwarden in een Servicepunt Bedrijven ook de meest relevante kennis gebundeld. Onder het thema invloed en zeggenschap komt naar voren dat onze leden waarde hechten aan een daadkrachtige gemeente. Kracht die nodig is om het economisch belang in de regio te kunnen dienen. Een mogelijke herindeling met Leeuwarden zou kunnen leiden tot een sterke gemeente met meer dan 100.000 inwoners, waarmee écht gewicht in de schaal wordt gelegd. De begrijpelijke angst die dan vaak naar voren komt is gericht op het ondersneeuwen van het belang van bijvoorbeeld de dorpen. Uit de peiling blijkt ook dat men waarde hecht aan zeggenschap van dorpen en dorpsgemeenschappen over tal van zaken. En Leeuwarden doet dat gewoon goed, geven de dorpen uit de gemeente Leeuwarden zelf aan. Ze hebben beschikking over eigen budget en krijgen vanuit bestuur én organisatie van de gemeente volop ondersteuning.

Het laatste thema was financiën. Uit dit onderdeel van de peiling blijkt dat men vindt dat voor het veiligstellen van de toekomstige financiële positie van onze gemeente fusie beter is dan samenwerking, met een lichte voorkeur voor een herindeling met een grote en sterke gemeente. Leeuwarden is zo’n gemeente. Voor de individuele burger (op basis van de begroting 2010) zijn de gemeentelijke woonlasten in Leeuwarden lager dan in onze gemeente (gemiddeld zo’n 50 euro op jaarbasis). Voor ons ondernemers zijn deze weer wat hoger, maar daar staat wel een ondernemersfonds tegenover waaruit collectieve ondernemerskosten uit worden gefinancierd zoals bijvoorbeeld beveiliging en promotie. Uit de eerste negen stellingen blijkt wel dat de meeste ondernemers een fusie noodzakelijk vinden. Een samenwerkingsverband levert te weinig op. De laatste stelling ging over de keuze tussen een fusie met de Middelsee gemeenten of een fusie met Leeuwarden. Deze stelling gaf een bijna 50/50 score, in vergelijking met de negen voorgaande stellingen was dit één waarin de “emotie” een rol speelt. Logisch, bij een proces van herindeling speelt niet alleen de ratio een factor, want kijkend naar de uitkomsten op de negen stellingen, zou een ander percentage kunnen horen……. Wij pleiten hier vanaf deze plek niet direct voor een herindeling met de gemeente Leeuwarden. Waar wij wel voor pleiten is dat deze optie serieus onderzocht wordt de komende periode. Kiezen tussen alleen Middelsee is geen keuze. Dat wordt het pas wanneer er een serieus alternatief tegenover staat. In onze peiling en de verdieping daarop hebben we kunnen zien dat een herindeling met Leeuwarden een serieuze optie is, waarbij op tal van terreinen winst geboekt kan worden. Een keuze voor de toekomst van onze gemeente, voor al onze inwoners en ondernemers, verdient namelijk een zo optimaal mogelijke uitkomst ◆ Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel

Ingezonden PvdA in gemeente en provincie op één lijn

VEILIG NOORDWEST TANGENT

MOET ER KOMEN.

De nieuwe weg van Stiens naar Marssum moet er komen en die moet veilig zijn. Daar zijn PvdA Leeuwarderadeel en de PvdA Statenfractie het over eens. Het is wel verantwoord om te bezuiniging door de tunnel bij de Stienser Hegedyk iets hoger aan te leggen. De tunnel wordt wat meer zichtbaar in het landschap, maar dat nadeel valt mee, omdat de Stienser Hegedyk zelf nog hoger in het landschap ligt. Daar zijn PvdA Leeuwarderadeel en de PvdA Statenfractie het over eens. Beide PvdA fracties zijn het er ook over eens dat het vervangen van de tunnel in de Skrédyk door een gelijkvloerse steriele kruising onverantwoord is. Het is te gevaarlijk voor de overstekende fietsers. Bovendien zullen auto’s daar dan toch van de Skrédyk stiekem de autoweg op gaan. Ook dat is gevaarlijk. De PvdA fractie in de Staten zal daarom stemmen voor een Noordwest tangent met drie tunnels. Dus ook een tunnel onder de Skrédyk. PvdA Leeuwarderadeel is daar blij mee. PvdA Leeuwarderadeel vindt ook dat onze gemeente haar eigen bijdrage aan het Noordwest Tangent desnoods met tien tot twaalf procent moet verhogen om de weg mogelijk te maken. In deze discussie worden we geholpen door PvdA Leeuwarden, die er mede voor heeft gezorgd dat de stad Leeuwarden mee betaalt aan het Noordwest Tangent. PvdA Leeuwarderadeel, de PvdA Statenfractie en PvdA Leeuwarden maken dus één front. Zo zie je maar dat een stem op PvdA Leeuwarderadeel je ook invloed geeft op het beleid van de provincie en op het beleid van de stad. Iedereen blijft natuurlijk zelf baas, maar we luisteren wel goed naar elkaar. Een partij als Gemeente Belangen heeft die invloed in de provincie en in de stad niet. Kies je voor PvdA Leeuwarderadeel dan kies je voor invloed PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Jamila Ennour, Marit Wagenmakers.Reageren? hdekroon@planet.nl

Ingezonden PIETER

EN DE JEUGD

Het doen en laten van de jeugd is in hoofdzaak een verantwoordelijkheid van de ouders. Daarnaast heeft de overheid ook een verantwoording om de jeugd de gelegenheid te bieden om goed voorbereid de weg in het maatschappelijke leven te vinden. Dat zoiets niet altijd lukt is te merken wanneer de jeugd op stap is en in aanraking komt met de verlokkingen die de maatschappij te bieden heeft. Overlast en vernielingen zijn dan ook de negatieve gevolgen daarvan; denk maar aan afgelopen jaar 1 maart toen er 16 autoruiten werden ingeslagen. Als FNP zijn wij dan ook blij dat door een steviger aanpak van de politie de overlast afgenomen is het afgelopen half jaar. Om vandalisme en overlast door de jeugd, niet alleen uit eigen gemeente, te voorkomen steunt de FNP het project “Vroeg op stap”. Dit kan alleen tot resultaat leiden als het met de buurgemeenten wordt opgepakt en in nauw overleg met de horeca. De FNP wil met behulp van educatieve- en recreatieve voorzieningen, zoals het sportontmoetingsplaats aan de Griene Leane in Stiens, het zogenaamde “Panna-veldje” ook in de andere dorpen proberen te realiseren. Het experiment met het jeugdhonk (“de Keet”) in Hijum toont aan dat jeugd heus wel eigen verantwoordelijkheid aan kan. Aanvragen uit andere dorpen voor een dergelijke voorziening kunnen rekenen op de steun van de FNP ◆ FNP Ljouwerteradiel,Pieter Roorda, Stiens www.fnp-ljouwerteradiel.nl

Ingezonden SAMENWERKING IN MIDDELSEEVERBAND IN RELATIE TOT DE (SNELLE) AANLEG VAN DE NOORDWESTTANGENT In de Leeuwarder Courant van 19 januari 2010 stond een artikel over de Noordwest-tangent (rechtstreekse aansluiting van o.a. Stiens op auto(snel)weg rond Leeuwarden). Uit dit artikel blijkt overduidelijk de positieve houding (dus niet) van de ge-meente Menaldumadeel en haar inwoners ten aanzien van de aanleg van deze weg als er één tunnel minder in wordt aangebracht dan aanvankelijk de bedoeling was. Menaldumadeel is één van de vier Middelseegemeenten, waar-

Stienser Omroeper

6

mee Leeuwarderadeel een samenwerkingsverband vormt en dat de betreffende gemeenten willen versterken; kennelijk als tegenhanger van de grote stad Leeuwarden, waar tegen men zich meent te moeten afzetten. Deze samenwerking, zo is vermeld op de website van Leeuwarderadeel, betreft o.a. het gezamenlijk ontwikkelen van gebiedsgericht beleid, met als pijlers landbouw, ruimte, recreatie, toerisme en economie. Met betrekking tot de ruimte (tracé Noordwesttangent) lukt dit met Menaldumadeel niet. Deze aan te leggen weg is van wezenlijk belang voor een vlotte bereikbaarheid en daarmee de ontwik-

keling van o.a. Leeuwarderadeel. Dat de Middelseegemeente Menaldumadeel, in tegenstelling tot de buurgemeente Leeuwarden, niet mee wil werken aan een snelle realisering van van de Noordwest-tangent blijkt nog eens overduidelijk uit het artikel in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 januari 2010, waarin staat, dat de burgemeester van Menaldumadeel, Gerrie van Delft-Jaasma, niet bij de onthulling van het bord op het bedrijventerrein Middelsee te Stiens over een snelle aanleg van deze weg aanwezig wil zijn. Gelet op de houding van de gemeente Menaldumadeel met betrekking tot de aanleg van de

Noordwesttangent, vraag ik mij dan ook af, of men moet kiezen voor samenwerken met deze gemeente. Wat mij betreft nee dus; Menaldumadeel heeft meerde-re malen laten blijken een gemeente te zijn, die tegenwerkt, in plaats van samenwerkt. Nee, dan kies ik liever voor samenwerken (en wat mij betreft uitmondend in samengaan) met grote broer Leeuwarden. De inwoners van Leeuwarderadeel zijn voor het overgrote deel immers georiënteerd op Leeuwarden en hebben geen enkele relatie met de gemeenten Ferwerderadiel en Menaldumadeel en ook niet of nauwelijks

met het Bildt. De afkeer van Leeuwarden berust volgens mij op koudwatervrees. Dit vind ik niet terecht. Dorpen als bijvoorbeeld Wirdum en Lekkum, die tot 1944 bij Leeuwarderadeel hoorden, hebben tot op heden alle gelegenheid gehad en gehouden om zich te ontplooien. Met andere woorden door te kiezen voor samengaan met Leeuwarden hoeft de positie van Stiens en ook van de overige dorpen in Leeuwarderadeel zeker niet in het gedrang te komen; integendeel, Stiens kan er baat bij hebben ◆ Stiens, Folkert Jongma


Feest om het Nederlanderschap

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

5 euro korting als u in de maand februari een afspraak maakt

Glunderend staan de families Ferwerda en Abdulahad voor het schilderij van Koning Willem II in het gemeentehuis in Stiens. Daar was alle reden voor. Eerder op de ochtend had Ponnia Ferwerda (links op de foto) van burgemeester Eric ter Keurs “de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap door optie” ontvangen. Aan de familie Abdulahad werden een viertal “Bekendmakingen van verlening van het Nederlanderschap” uitgereikt. Uiteraard gingen de feestelijkheden rond het Nederlanderschap vergezeld van bloemen en kadootjes voor de kinderen Ponnia, Marissa en Tianda Ferwerda en Mark en Jovan Abdulahad ◆

Kijk eens op www.stienseromroeper.nl voor het archief

Zondag 7 februari Open Huis Bij Atelier Elbow Sneeuwluchten boven het wad, uitgestrekte witte vlaktes en strakke lijnen van de dijken van het Bildt. Temidden daarvan houdt Atelier Elbow zondagmiddag a.s. tussen 14-17u. weer open huis. U bent van harte welkom aan de Nieuwebildtdijk 220, waar Ellen Floris en Bowe Roodbergen hun werk tonen. Ellen geniet inmiddels enige bekendheid door haar foto’s van het wad. Met een goed gevoel voor kleur en licht en voor het juiste moment laat zij de schoonheid van dit gebied zien. Verstilde, soms vervreemdende beelden op papier en op canvas.

Bowe toont nieuw werk: collages van papier, potlood en fotomateriaal. Na zijn z/w-foto’s, lichtobjecten en zwarte doosjes is ook hier zijn ‘handtekening’ in te herkennen. De kunst van het weglaten, herhaling, ritme en zijn streven naar perfectie vormen de rode draad in zijn werk.

www.vanderwagen.nl

It kin ek oars!

Adres: Atelier Elbow, Nieuwebildtdijk 220, 9076 PM St. Annaparochie. Tel. (06) 1441 06 07. Open: iedere 1e zondag van de maand tussen 14-17u. Voor meer informatie zie: www.elbowworks.nl ◆

Ellen Floris - rijp op hek Bowe Roodbergen Compositie met rode lijn

Yvonne Spaanstra

Voetverzorger Pedicure G. Smit

Zoekt u een betrouwbaar administratie- en belastingkantoor dat al uw zorgen uit handen neemt? Een kantoor dat ook nog eens betaalbaar is? Kom dan eens vrijblijvend met ons praten. Yvonne Spaanstra uit Stiens heeft een hairstudio en is al bijna 6 jaar tevreden klant!

Ungastins 53 Stiens 058-2574047 AL MEER DAN 30 JAAR EEN BEGRIP IN FRIESLAND Behandeling volgens afspraak

gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

St. Vitusplein 4, 9051 BT STIENS Tel. (058) 257 1545, Fax (058) 257 1543, E-mail: info@vanderwagen.nl Internet: vanderwagen.nl

ADMINISTRATIES • ADVIEZEN • BELASTINGZAKEN

Stienser Omroeper

7


Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarderadeel 3 maart 2010

Zo zien wij het... LEEUWARDERADEEL EEN ZELFSTANDIGE PLATTELANDSGEMEENTE

Ook onderhandelingen met Leeuwarden nodig

WAAROM EEN MIDDELSEEGEMEENTE

ZOEKEN NAAR DE BESTE TOEKOMST VOOR LEEUWARDERADEEL GBL gaat de komende raadsperiode van 4 jaren in met de overtuiging dat Leeuwarderadeel een zelfstandige gemeente moet en kan blijven. Verdergaande samenwerking met andere gemeenten is een must.

dient verdergaande samenwerking te worden gezocht met andere, vergelijkbare plattelandsgemeenten. • Een gering percentage koos voor samenwerking met Leeuwarden.

Onze redenen: • Begin jaren negentig werd er al gesproken over herindeling met Leeuwarden. Mede om die reden is, eind 1993, GBL opgericht. Wij voelen ons sterk verbonden met het karakter van een plattelandsgemeente. Wij waren en zijn ook nu van mening dat door herindeling de afstand van de gemeentelijke overheid tot de burger onaanvaardbaar groot zal worden. De dienstverlening aan de burger zal niet aantoonbaar worden verbeterd. • Lokale sturing van onderhoudsprocessen in het openbaar gebied verkiezen wij boven gedecentraliseerde aansturing. Het is het onderhoud van het openbaar gebied dat de burger raakt; daar manifesteert de gemeente zich aan de burger. • GBL staat voor korte lijnen naar de inwoners toe. Bestuurders moeten aanspreekbaar zijn. • In 2006, voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen, heeft GBL, onder leiding van de Noordelijke Hogeschool, een objectieve volksraadpleging gehouden in Leeuwarderadeel.

De (bijna) afgelopen raadsperiode heeft ons geleerd dat samenwerking met andere gemeenten een goede zaak is. Bestaande samenwerkingsverbanden zijn: • Middelseegemeenten • Sociale Zaken • Milieu Adviesdienst • De Raad voor het Landelijke Gebied (RLG) • Stadsregio Leeuwarden

De conclusies uit het rapport zijn: • Leeuwarderadeel moet een zelfstandige plattelandsgemeente blijven. • Indien het niet anders kan dan

Een aantal mogelijkheden voor de toekomst zijn: • verdergaande samenwerking uitbreiden waar de ambtelijke dienstverlening in de knel dreigt te raken • inkopen van diensten bij andere gemeenten. Kwaliteit tegen een lage prijs. • de gemeentelijke financiën op orde brengen en houden. We zullen creatief en inventief moeten zijn en zakelijker moeten denken en handelen. Een gemeente waarin de infrastructuur in stand blijft, waar voldoende aandacht wordt besteed aan de groenvoorzieningen en waar we landelijk, veilig en prettig kunnen wonen en recreëren, is waar GBL in gelooft. Het zal een grote inspanning van u en van ons vragen. Wilt u reageren? www.gemeentebelangen leeuwarderadeel.nl ◆

Kiezen tussen Leeuwarden en Middelsee Leeuwarderadeel kan niet zelfstandig blijven, omdat onze gemeente te duur wordt en omdat de gemeenten steeds meer taken krijgen die Leeuwarderadeel niet zelfstandig kan uitvoeren. Onze ambtenaren kunnen zich te weinig specialiseren voor een goede, betrouwbare dienstverlening aan de burgers. Er moet dus wat gebeuren. Daarom wordt er een plan gemaakt voor een intensieve samenwerking van de vier Middelsee gemeenten. De Gemeenteraad moet daar deze zomer over besluiten. PvdA Leeuwarderadeel vindt het onverantwoord daar over te beslissen zonder dat onze Raad weet wat Leeuwarden aan Leeuwarderadeel te bieden heeft. Uit de twee opties Middelsee en Leeuwarden moet de keuze worden gemaakt die voor de inwoners het beste is. Daarom vindt de PvdA dat Leeuwarderadeel deze zomer officieel met Leeuwarden moet gaan onderhandelen. Dan kunnen de voor- en nadelen van Middelsee en van Leeuwarden goed met elkaar worden vergeleken en kan de Raad een verantwoorde keuze maken voor de toekomst van onze gemeente. Samenwerking met Middelsee levert te weinig op De PvdA verwacht dat de beoogde intensieve Middelsee samenwerking het probleem van onze dure gemeente en de te geringe specialisatie van de ambtenaren niet oplost. Uit zes jaar samenwerking blijkt dat Middelsee weinig daadkracht heeft, duur is en bureaucratisch werkt. Het ontwikkelprogramma 2008 van de Middelsee gemeenten is vrijwel vastgelopen. Van de 9 plannen zijn er maar 2 of 3 opgepakt; de andere plannen sluimeren. Er zou ieder jaar een rapportage komen met de resultaten van de Middelsee samenwerking. Die rapportage is er niet, omdat er te weinig resultaten zijn bereikt. Kortom: Middelsee heeft in de afgelopen zes jaar te weinig opgeleverd. En er is geen enkel signaal dat het beter wordt. Het blijft een vergaderclub van vier burgemeesters, vier secretarissen en meer dan 10 wethouders. Samenwerking in Middelsee lijkt dus geen goede oplossing te zijn voor Leeuwarderadeel. Fusie Middelsee komt er niet Een fusie van de Middelsee gemeenten zou een flinke sprong voorwaarts zijn, maar volgens de PvdA komt die fusie er niet. Nu niet en in de toekomst niet. Van de andere 3 gemeenten zijn er immers minstens 2 die geen fusie willen. Menaldumadeel denkt dat bij een fusie de gemeente waarschijnlijk wordt

opgeknipt; Boksum, Deinum, Marssum, Dronrijp en Berlikum hebben niks met het noorden. Die zijn georiënteerd op Leeuwarden en Franeker. In Ferwerderadiel willen Blija en Ferwert bij een fusie liever naar Dongeradeel. De discussie over fusie leidt in Menaldumadeel en Ferwerderadiel tot een scheuring in die gemeenten en dus willen ze geen fusie. Bovendien zou de nieuwe fusiegemeente Middelsee een nieuw Boarnsterhim worden. Boarnsterhim is vooral mislukt omdat de samengevoegde gemeenten niks met elkaar hadden, maar wel werden samengevoegd. Ook Middelsee heeft geen logisch centrum. De gemeenten zijn wel buren, maar hebben vrijwel geen band met elkaar. Kiezen voor een Middelsee fusie als toekomst voor Leeuwarderadeel is dus kiezen voor een doodlopende weg. Fusie met Leeuwarden lijkt het beste Op basis van een eigen verkenning verwacht de PvdA dat een fusie met Leeuwarden de beste oplossing is. Uit de onderhandelingen met Leeuwarden moet blijken of deze verwachting klopt. De verwachte voordelen van Leeuwarden zijn: 1. De gemeente wordt goedkoper voor de inwoners; de lasten voor de burgers zijn lager en Leeuwarden is een stuk rijker dan Leeuwarderadeel; 2. De inwoners krijgen een gemeentelijke organisatie die klaar is voor de toekomst; 3. De gemeente wordt beter bereikbaar voor bezoek, per telefoon en via internet; 4. Een goed dorpenbeleid. Alle dorpsbelangen krijgen een eigen budget van € 4.500 voor hun organisatie en ook nog € 3,30 per inwoner voor eigen investeringen in de leefbaarheid van hun dorp. Dat is nu al zo in Leeuwarden; 5. Het gemeentehuis is de hele dag en op koopavond open. 6. De toekomst van ons zwembad is verzekerd; 7. Onderhandelingen over forse eenmalige extra investeringen in Leeuwarderadeel zijn kansrijk. Overleg met Leeuwarden starten in 2010 PvdA Leeuwarderadeel zal na 3 maart in de nieuwe Raad voorstellen om de onderhandelingen met Leeuwarden te starten. Dan kunnen de voor- en nadelen van een fusie met Leeuwarden in beeld worden gebracht. De plannen van Middelsee zijn dan al bekend. Om een goede keus te kunnen maken moeten de mogelijkheden van Middelsee en Leeuwarden naast elkaar liggen ◆

Leeuwarderadeel tot nu toe. De gemeente Leeuwarderadeel heeft in de afgelopen 20 jaar een voorzieningenniveau voor haar burgers gerealiseerd dat breed en van prima kwaliteit is. Dat is op eigen kracht gedaan en dat willen we graag vasthouden. De afgelopen jaren is daar de samenwerking in Middelsee bijgekomen. • Dit is mede gerealiseerd door de inzet van de medewerkers van de gemeente(n). • De ligging van deze gemeenten nodigt als vanzelfsprekend uit samen te werken en zit ingebakken in de geschiedenis. Waarom Middelsee? Er vindt takenverschuiving plaats vanuit Den Haag naar de gemeenten. De provincie gaat zich herbezinnen over haar kerntaken. Op termijn zullen daar zeker taken worden afgestoten. U kunt denken aan subsidies voor evenementen en organisaties. Willen de gemeenten deze taken goed blijven uitvoeren dan vraagt dat om bundeling van kracht. • De vier gemeenten kunnen zich inzetten door zich voor de andere gemeenten te specialiseren in kennis en kunde op die werkvelden waar een ieder goed in is. • Kwaliteit van de ambtelijke organisatie versterkt zich. • Samenwerking op ICT, inkoop, handhaving,recreatie, één centrum voor jeugd en gezin, het succesvolle Go-4 sport, en inmiddels ook de samenwerking tussen It Gryn en de Bildtse slag zijn het resultaat tot nu toe. • Maar ook: eigenheid bewaren en verschil van mening respecteren. • Dienstverlening voor de burger, welke men nu ook al oprecht en goed uitvoert, profiteert van de ontwikkeling van kennis die in Middelsee wordt ontwikkeld. • Uiteindelijk meer doen voor hetzelfde geld. Andere redenen… De vier gemeenten kennen nog meer verwevenheden.

Volgende week is het thema: Stienser Omroeper

8


toekomst gemeente LJOUWERTERADIEL FAN’E KAART?

E?

• Een structuur die op elkaar lijkt en de vier zijn bijna even groot. • Landbouwgemeenten: beleid voor natuur en landschap. • Forenzen-gemeenten: wonen op het platteland en elders werken. • Beleid en actie moeten gaan ontwikkelen op vergrijzing en de demografische ontwikkeling van daling van de bevolking! Gespreide verantwoordelijkheid. Het CDA Leeuwarderadeel vindt dat samenleven in onze gemeente het beste tot haar recht komt als haar burgers interactief zijn, samenwerken met anderen en verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van anderen. Daarom wil CDA Leeuwarderadeel de verantwoordelijkheden daar leggen waar dat het beste kan en hoort. • Geen grote, centralistisch aangestuurde gemeenten waar de dagelijkse macht in handen is van bureaucratie. Toekomst? Sterke gemeenten worden niet alleen bepaald door de grootte van het getal, maar ook door hun wijze van besturen. Het CDA Leeuwarderadeel zet zich in voor verdere samenwerking met de drie andere Middelsee gemeenten, met als einddoel om te komen met een voorstel tot vorming van één Middelsee gemeente, een sterke plattelandsgemeente. Dat betekent voor de toekomst: • voortzetting van deze intensieve samenwerking tussen de vier landelijke gemeenten met als einddoel een fusie tot één Middelsee gemeente; • Uiterlijk voor 2013 een helder standpunt indeze. • op korte termijn het in elkaar vlechten van de ambtelijke organisaties waardoor efficiëntie in werken leidt tot een goede ondersteuning van de vier raden. • het stimuleren van samenwerking Middelsee met de gemeente Leeuwarden en de Westergozone, zodat een sterke Noordwestregio ontstaat ◆

Deputearre Sjoerd Galema (CDA), kommissaris fan de keninginne John Jorritsma (VVD) en sels twa kollegapartijen fan ús fine dat it foar Ljouwerteradiel better is op te gean yn Grut-Ljouwert. Soe it ek sa wêze kinne dat men in spultsje mei ús ynwenners spylje wol omdat boppeneamde minsken no ienris mear belang hawwe by de stêd Ljouwert dan it plattelân? Ja, dat moat wol, temear as jo betinke dat Den Haach wol dat weryndieling fan ûnderen ôf bepaald wurdt. It is mar goed dat Galema en Jorritsma gjin inkel foech hawwe. Gearwurkingsferbân Middelsee. Al wat jierren sit ús gemeente mei Ferwerderadiel, it Bilt en Menameradiel yn it gearwurkingsferbân Middelsee omdat alle fjouwer gemeenten plattelânsgemeenten binne en sawat like grut binne. It wêrom fan dizze gearwurking is in logysk ferfolch fan it jimmeroan knipen fan de gemeentlike finânsjes troch it Ryksregear út Den Haach. De gearwurking is al sa fier dat de ûnderskate rieden yn 2010 it beslút nimme kinne dat it personeel fan de fjouwer gemeenten yninoar ferflochten wurde kin, ien en oar om de kwaliteit te ferheegjen. Wat is der oant no ta yn Middelseeferbân berikt? • ien buro iepenbier ûnderwiis (Stiens) • buro brânwachtsaken (St. Anne) • mienskiplik ynkeapburo (Ferwert) • digitale tsjinstferliening ICT (Menaam) • buro Hanthaving (St. Anne)

• GO-4 Sport (Ferwert, foarhinne Stiens) • ôfstimming finânsjes • rekreaasje en toerisme (yn tarieding) Wêrom net nei Ljouwert? Boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert hat ferline jier in knap ferkeapferhaaltsje hâlden foar de gemeenteried fan Ljouwerteradiel wêrom as ús gemeente opgean moast yn Ljouwert en wêrom as soks better wie foar de ynwenners fan Ljouwerteradiel. It wie allegearre posityf fan de kant fan Ljouwert, op it momint nei dat der fan út de ried fragen kamen dy’t net sa posityf wienen lykas: • de € 5.000.000,= risiko by de WWB (Wet Werk en Bijstand), dy’t net kompensearre wurdt troch it Ryk • de tsientallen miljoenen Euro’s risiko by it wenteprojekt Suderbuorren • de jildfergriemerij op it Zaailand (ôfbrekke en bou nije parkearkelder, bou nij Frysk Museum) • de 200 miljoen Euro skuld dy’t Ljouwert hat yn it jier 2010 Stel dat Ljouwerteradiel opslokt wurdt troch Ljouwert dan wurdt de jildpine foar Ljouwert minder, mar is soks foar de ynwenners fan Ljouwerteradiel wol sa oantreklik? • bliuwe de doarpshuzen dan noch wol bestean? • is der noch wol takomst foar de sportfjilden en de sporthallen? • moat it swimbad ek ticht fanwege konkurrinsje mei de Blauwe Golf? • meie der noch wol huzen boud wurde?

Fergelyk heffingen Ljouwerteradiel-Ljouwert Alle jierren stiet der yn’e âldjiersbylage fan de Ljouwerter Krante de stân fan heffingen fan de Fryske gemeenten. Foar it jier 2010 wienen de gegevens fan Ljouwert noch net bekend, dat yn ûndersteande blokjes binne de gegevens fan 2009 ferwurke, om te sjen of Ljouwert werklik wol safolle goedkeaper is. Mei it krantesifer en de taryfgegevens fan beide gemeenten binne foar de mearpersoanshúshâldens de gemiddelde WOZ-wearden te bepalen. 2009 gemiddelde WOZ-wearde OZB ôffalstoffenheffing rioelbelesting (sifer Ljouwerter Krante)

Ljouwerteradiel € 164.540,= 271 (0.1647% fan €164.540,=) 233 174 678

Ljouwert € 147.950,= 195 (0.1318% fan € 147.950,=) 282 151 (77,= + 0.05% fan €147.950,=) 628

DE TOEKOMST

VAN ONZE GEMEENTE LIGT IN HET ZUIDEN!!

De VVD is zeer kritisch als het gaat om de samenwerking met de andere Middelsee gemeenten. De afgelopen jaren is er veel tijd en geld gespendeerd aan de samenwerking tussen Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, het Bildt en Ferwerderadiel. Dit heeft niet geleid tot aansprekende resultaten. En die zullen er ook niet komen. Uiteindelijk zullen de deelnemende gemeenten er niet sterker van worden. En dat is heel erg nodig. De huidige coalitie heeft zich altijd welwillend opgesteld in de samenwerking waarbij een fusie niet wordt uitgesloten. Voor Het Bildt, Menaldum en Ferwerderadiel is dit onbespreekbaar. De VVD heeft altijd gewaarschuwd voor dit scenario en ziet het gelijk aan haar zijde. De Middelsee samenwerking zal tot niets leiden. Daarmee is Leeuwarden een echt alternatief geworden. Leeuwarden als stad met veel mogelijkheden is een veel beter keuze. De inwoners van onze gemeente zijn voor een groot deel afhankelijk van en georiënteerd op de stad. Onze gemeente kan veel voordeel hebben van de kennis, kunde en netwerken van de stad. Onze bedrijven zullen profiteren van de netwerken en de economische kracht van Leeuwarden. En wij zullen op onze beurt bijdragen aan het versterken van de economische motor van Friesland waar we allemaal van profiteren en waar een groot deel van onze mensen haar brood verdient. Maar het is niet alleen de economie waar we van zullen profiteren. Ook de gemeentelijke dienstverlening zal sterk profiteren van de stad. In een stad met veel overheidskracht en kennis zullen burgers beter de weg weten te vinden in het doolhof dat overheid heet. Ook op het gebied van onderwijs

kan Leeuwarderadeel profiteren van de stad. Er is veel kennis, de schoolgebouwen worden blijvend goed onderhouden en mogelijk kan een stuk voortgezet onderwijs binnen onze gemeente een plek krijgen. De stad kan ook kracht en bereidheid inzetten voor een betere ontsluiting naar Leeuwarden. Het ophanden zijnde Noordwest-tangent helpt zeker, maar er is meer mogelijk. De VVD maakt zich zorgen over de vergrijzing en mogelijke leegloop van Noord Friesland. Denkt u eens na over de ontwikkeling van de huizenprijzen bij deze ontwikkeling (voor veel mensen een belangrijk deel van hun vermogen). De huizen worden bij een leegloop van onze gemeente een stuk minder waard. Met een sterke stad kan dit rampscenario beter worden aangepakt. Maar ook op sociaal gebied biedt de stad betere mogelijkheden. Een grote stad als Leeuwarden is alleen al door de grootte veel beter in staat een sociale ontwikkeling te realiseren en als het nodig is een beter vangnet te organiseren. Leeuwarden is niet voor alles de oplossing. De streek en de mensen blijven natuurlijk in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Maar de stad die zo dichtbij ons ligt, biedt op dit moment de beste garanties voor de solide toekomst voor de inwoners van onze gemeente. Daarom kiest VVD Leeuwarderadeel er voor om serieus werk te maken van de optie Leeuwarden en de samenwerking met de Middelsee gemeenten te bevriezen op het punt waar het zich nu bevindt totdat de mogelijkheden met Leeuwarden zijn onderzocht. ◆

Wat opfalt is dat de gemiddelde WOZ-wearde fan Ljouwert leger is, dit betsjut dat dêr in korreksje op komme moat want oars is it in spultsje fan appels mei parren fergelykje. 2009 gemiddelde WOZ-wearde OZB ôffalstoffenheffing rioelbelesting

Ljouwerteradiel € 164.540,= 271 233 174 678

Ljouwert (nei korreksje) € 164.540,= 217 (0.1318% fan € 164.540,=) 282 159 (77,= + 0.05% fan €164.540,=) 658

Dêrom giet de FNP foar it gearwurkingsferbân Middelsee! Ut it boppesteande relaas mei it dúdlik wêze dat de FNP fynt dat de belangen fan de ynwenners fan plattelânsgemeente Ljouwerteradiel ta harren rjocht komme yn gearwurkingsferbân Middelsee. www.fnp-ljouwerteradiel.nl ◆

Gemeentelijke financiën Stienser Omroeper

9


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 6 februari Korfbal (Iehal, Stiens)

Basketbalclinic voor leerlingen van De Jint een succes!! Biljarten, Libre

hoofdklasse

11.00 u. MNenW e1 - WWC/ Keuningbouw e4 12.00 u. MNenW d2 - DFD d2 13.00 u. MNenW d1 Stânfries d1. 14.00 u. MNenW 2 - DTL 4 15.10 u. MNenW 1 - Frigro 1

Op vrijdagavond 12 en zaterdagmiddag 13 februari wordt het districtskampioenschap van Friesland in dorpshuis Britsenburgh in Britsum gespeeld.

11.00 u. CSL e2 - WIK ‘34 e1 11.00 u. CSL e1 De Waterpoort e3 16.20 u. CSL 4 - Flamingo’s 3 17.30 u. CSL 5 - Flamingo’s 4

Deelnemers zijn: A. Hoogterp, BV Nea Tocht Gaastmeer Q.T.Nguyen, Friesche Club L’warden H. Soepboer, De Posthoorn H’veen L.A. Lolkema, De Bleek Franeker K. de Vries, De Bleek Franeker J. Stelwagen, ’t Centrum Heerenveen Aanvangstijd op vrijdagavond is 19.00 uur en zaterdag om 11.00 uur. Aantal te maken caramboles 180. Toegang is gratis ◆

Waterpolo (It Gryn, Stiens) (<15 jaar)

17.00 u. SG Middelsé - De Skelp cg1 - SG Najade/ZZG cg 1 Voetbal (Voetbalveld, Koarnjum/Jelsum)

10.30 u. DTD c1 - Wykels c1

Waad en Ie futsal toernooi

Zondag 7 februari Voetbal (Voetbalveld, Koarnjum/Jelsum)

10.00 u. DTD 4 - De Walden 2 14.00 u. DTD 2 - Robur 2 Handbal (Iehal, Stiens)

10.00 u. FHC heren jeugd b1 Meppel AZ b1 11.00 u. FHC heren jeugd a1 BPZ/Unitas a1

Bloembollen actie vv Stiens Vrijdag 12 februari 2010 is het weer zover. Dan komen de vrijwilligers van vv Stiens bij u aan de deur met bloembollen. Ook dit jaar kunt u weer kiezen tussen Hyacinten en Narcissen. Laat het voorjaar vroeg beginnen en verras uzelf, uw partner of iemand anders met een bloembol van de vv Stiens. De Lente begint bij de VV Stiens ◆

Nicole Folkertsma wint goud in Antwerpen Zaterdag 23 januari werd in Antwerpen voor de 5e maal een groot internationaal judotoernooi gehouden. Voor sportschool Poelstra kwamen Nicole Folkertsma en Jesse Krekelaar in actie. Nicole Folkertsma tot 57 kilo bij de dames < 15 jaar, vorig week nog verliezend om brons op de Dutch Open in Eindhoven wist nu in de halve finale van de Belgische Berger met Ippon te winnen (uitgerekend de winnares van de Dutch Open). In de finale een Nederlands onderonsje met Vera Tousian uit Maassluis won Nicole overtuigend met 2 maal yuko. Jesse Krekelaar bij de mannen tot 46 kilo kwam met prachtig judo in de finale die Jesse met yuko voor kwam, echter in de laatste minuut werd de druk van Stanley van der Stok van Mahorokan uit Maassluis te groot en verloor Jesse de partij nog. Maar zilver wel een fantastisch resultaat ◆ Stienser Omroeper

10

Op vrijdag 22 januari jl. hebben basketballers van eredivisieclub De Friesland Aris uit Leeuwarden een basketbalclinic gegeven aan de groepen 6, 7 en 8 van o.b.s. De Jint uit Stiens. De clinic stond onder leiding van Randy Wiel, voormalig coach van o.a. Eiffel Towers Den Bosch en het Nederlands team. Hij werd geassisteerd door de Amerikanen Jayme Miller en Keith Spencer en de Canadees Tristan Blackwood, allen spelend bij De Friesland

Zwemvereniging Middelsé zoekt trainers ZV Middelsé, een dynamische zwemvereniging, opgericht in 1982, is op zoek naar vrijwilligers die in hun vrije tijd zich in willen zetten als trainer. Dit kan voor een uurtje in de week, maar meerdere uren per week is eveneens mogelijk. Middelsé is niet alleen actief in de wedstrijdsport, wij bieden ook recreanten van alle leeftijden de mogelijkheid zich te bekwamen in de zwemsport, hierbij staat gezelligheid voorop. Daarnaast zijn er vier waterpolo teams actief in competitieverband. Bent u bekend met de zwemsport en wilt u actief bezig zijn als trainer? Geef u dan bij ons op. Middelsé maakt graag gebruik van uw diensten. Wilt u een cursus volgen voor opleiding tot zwemtrainer, A (en/of B)? In overleg worden de kosten hiervan door de vereniging betaald. Ook te volgen opleidingen van de KNBRD en EHBO, zullen worden vergoed door Middelsé. Alles in goed overleg. Meer informatie verkrijgbaar bij D.Nauta, 0582573114 of e-mail Middelse@chello.nl ◆

Aris. De leerlingen konden tijdens deze clinic op een leuke manier kennismaken met basketbal. Er werden lay- ups geoefend, schotoefeningen gedaan en er werd gedribbeld. Het enthousiasme bij de kinderen en de leerkrachten was groot. De clinic voor groep 8 werd afgesloten met een partijtje basketbal tussen de spelers en de groep, waarbij de spelers nog versterking kregen van juf Cato Santema. Zij liet zien dat ze het basketball spelen nog niet verleerd was. Groep 6 en 7 kregen aan het einde van hun cli-

nic nog een aantal spetterende dunks van Jayme Miller te zien. Tenslotte kreeg elke leerling na afloop een foto met handtekening van de spelers en een teamfoto. Al met al was het een zeer geslaagde ochtend voor zowel de leerlingen als voor de basketballers. Voor degenen die graag eens een wedstrijd van de Friesland Aris willen zien: Zondag 7 februari a.s. in Sporthal het Kalverdijkje in Leeuwarden, aanvang 16.00 uur De Friesland ArisUpstairs BSW Weert. Info: www.defrieslandaris.nl.◆

Zaterdag 6 februari 2010 worden de finales gespeeld van het Waad en Ie futsal toernooi. De beste teams van Wardy, Blija, CSC, Wykels Hallum, Marrum, DTD en FC Birdaard spelen dan om de eerste plaatsen per leeftijdscategorie. De zaalvoetbalwedstrijden worden gespeeld in de Bordinehal in Stiens en de Heechfinne in Ferwert. F, E en B jeugd spelen hun wedstrijden in Ferwert en C en D jeugd in Stiens. Voor het schema kijkt u op de weblog: http://waadeniefutsaltoernooi.web-log.nl/ ◆

Uitslag darten 4 Judoka’s van Poelstra naar NK Vrijdag de 22e en zaterdag de 23e januari ’10 was het weer zover, het jaarlijkse open dart toernooi georganiseerd door IT LÛD in Britsum. Vrijdag werd er gestreden door de jeugd en dames en de winnaars zijn geworden. Jeugd: 1e Jelmer Deelstra 2e Laurens Deelstra Dames: 1e Janny Ladenius 2e Margaretha Deelstra Jeugd dubbel; 1e Jelmer Deelstra en Wiard Bruinsma. 2e Jitze Nicolay en Job Asjes Dames dubbel: 1e Margaretha Deelstra en Ria Terpstra Zaterdag middag kwamen er maar liefst 34 heren naar Britsenburgh om te strijden om de titel- beker en “zakken” vol met geld, de winnaars zijn geworden: Heren A: 1e Alex Visser. 2e Freerk v.d. Werff Heren B: 1e Hedzer Jacobi 2e Robert Schaap. 2e Sjoerd Hengst Verliezers Heren A: 1e Ibo Nicolay Verliezers Heren B; 1e Wybe v.d. Zee. 2e Jan v.d. Zee Twee zeer geslaagde dagen, mede door de organisatie, de vrijwilligers van Birtsenburgh en de vele sponsoren waar we uiteraard heel erg blij mee zijn. Hartelijk dank allen en tot 2011 bij It Lûd te Britsum ◆

De Van der Bijhal in Kollum was weer het decor voor het DK –20 jaar. Tijdens deze Noordelijke Kampioenschappen judo plaatsten de nummers 1 en 2 zich voor het NK dat over twee weken in Nijmegen wordt gehouden. Sportschool Poelstra verscheen met 6 judoka’s op dit kampioenschap, waarvan zich er 4 wisten te plaatsen voor NK en 3 daarvan als kampioen. In de klasse –60 kg had Glenn Dijkstra een bye in de eerste ronde. In de halve finale moest hij het opnemen tegen Mathein Drent uit Hoogezand. Deze partij werd zeer snel door Glenn gewonnen met armklem. In de finale moest Glenn het opnemen tegen Alco Hofstee van Judoschool Oord uit Drachten. Glenn trok met yuko aan het langste eind en pakte dus de noordelijke titel. Bij de dames –57 kg waren er 5 deelnemers, waarbij er een halve competitie werd gespeeld. Soraya Folkertsma begon zeer sterk en won haar eerste partij tegen Willemijn Blok met een prachtige schouderworp: ippon. In haar volgende partij tegen Marije Tempel liet ze zich verrassen met armklem en verloor deze partij dus. Daarna herpakte Soraya zich uitstekend en wist de volgende partij Michele Bouwers met een prachtige overname te verslaan. Ook deze partij judode ze uitstekend en met een overname scoorde ze yuko waarna Soraya Jenneke versloeg met houdgreep. Hiermee was een plek op het NK zeker en doordat Jenneke nog won van Marije Tempel werd het goede optreden van de 16-jarige Soraya Folkertsma ook nog beloond met haar 1e Noordelijke titel. Daarna was het de beurt aan Gert Rabe om de Noordelijke titel voor zich op te eisen. Hij wist zich te plaatsen voor de finale in de klasse –100 kg. Daarin wist hij Henk van Arnhem met ippon te verslaan en zo de derde Noordelijk Kampioen van Sportschool Poelstra te worden. Met als laatste troef nog achter de hand, Robert v.d. Wal in de klasse –81 kg kon het een superdag worden voor coach John Poelstra. Na een bye in de eerste ronde rekende Robert in de kwartfinale knap af met Johan Blokzijl (yuko), maar blesseerde Robert zich wel in deze partij aan zijn knie. In de halve finale moest Robert het opnemen tegen de sterke Wouter Pol. Puur op karakter wist Robert deze partij met yuko in zijn voordeel te beslissen en zich te plaatsten voor de finale. Daarin moest hij het opnemen tegen Dennis Snippe, maar door zijn knieblessure werd het helaas geen 4e titel voor Poelstra. Dit keer was Dennis Snippe duidelijk de betere en pakte de titel, Robert moest zich genoegen stellen met het zilver en ook hij plaatste zich dus voor het NK. Bas Veenstra (-66 kg) en Reinier de Vries (-73) wisten helaas niet te plaatsen voor het NK ◆


Fanwegen grut sukses giet de yntime winterfoarstelling Arendz’ Arends yn reprize...

ZINZI

De

allerlêste

foarstelling:

Arendz’ Arends In eigenwize dokumintêre

Zilveren ZINZI ringen gezet met twee schitterende rijen witte zirconia’s en kleurstenen.

Kies je favoriete kleur! Van € 65,- nú € 45,- p.st.

Op syn ‘eigen wize’ fertelt akteur Jan Arendz oer syn hast-nammegenoat, de skriuwer Jan Arends. En komt mei him yn petear. Jan Arendz giet op ‘e siik nei Jan Arends. Hie Jan Jan helpe moatten? Hat Arendz ek wol wat fan Arends? En fansels krûpt er yn de hûd fan de skriuwer, om syn gedichten foar te dragen en de rânen fan Arends’ siel te ûndersykjen.

Sneon 13 febrewaris, 20.00 uur Entree: € 12,50 norm. / € 11,25 freon/65+ Cultureel Centrum ‘De Skalm’ P. Jurjensstrjitte 17 te Stiens, 058 2575220

We zijn nu ook op maandagmiddag geopend van 13.00-18.00 uur

Langebuorren 2, Stiens tel. 058-2573622

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar

Topslager Schreiber Maandag/dinsdag Schouderkarbonade kilo voor

Romaanse schijven 4 stuks voor

695 2

95

Nasi of Bami met Ajam Pangang

per persoon

Woensdag

4

95

tot 12 uur geopend

Half om half gehakt kilo voor

Runder gehakt kilo voor

3 4

95 95

Hele week Snert pakket

Hamburgerpakket

met broodjes en saus

Donderdag Braadlappen 500 gram voor

voor

495

Punjabi gehakt 500 gram

Punjabi pistolet per stuk

Vrijdag/zaterdag Gemarineerde kip-filet 4 voor Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 februari 2010

Zure Zult 100 gram

5

00

Milanese salami 100 gram

Specialiteit van de week

Nijebuorren 4, 9172 MZ Ferwert, Telefoon 0518 4116 43 www.topslagerijschreiber.nl

3 00 5 75 250 190 045 2 75

Voor (H)eerlijk vlees met traditie. Stienser Omroeper

11


(advertentie)

Radio Middelsee FM 105.3 Mhz 96.1 Op 5 februari komt Shantyband Dutch Courage live spelen in het Radiocafé bij Radio Middelsee. Dutch Courage is een groep van 4 enthousiaste muzikanten, die allemaal al op één of andere manier al met muziek bezig waren, voordat zij in 1999 als gelegenheidstrio voor een Shanty-festival in Hull, in Groot Brittannië, gevraagd werden. De naam van de groep is bedacht door de organisator van dit festival, Shanty Jack, die zelf een bekende zanger in dit genre is. Dutch Courage betekent zoiets als dronkenmans moed; eerst een neut, dan pas de Bühne op. Sinds 2002 is het trio met een vierde lid uitgebreid. Het repertoire is zowel Engels als Nederlandstalig, met een enkel Fries lied er tussendoor. Naast het zingen van de shanties brengt de groep ook prachtige ballades en vlotte meezingers. Meestal traditionele, maar ook in de traditie passend, eigen werk. Ook instrumentale nummers worden niet geschuwd.

Het Radiocafé is iedere vrijdagavond te beluisteren bij Radio Middelsee. Het programma begint om 20:00 uur en duurt tot middernacht. Presentatie : Henk Schippers. Productie: Trijnie Schippers Publiek is welkom aan de Wythûsterwei 4 in Stiens. Country CD van de maand februari De Country-CD van de maand februari is van Lucky Tubb and The Modern Day Troubadours. Midden vorig jaar brachten zij het album Damn the Luck uit. Een album met traditionele countrymuziek zonder allerlei technische snufjes. Zes van de elf nummers zijn nieuw geschreven door Tubb. Daarin bezingt hij, onder andere, zijn heimwee naar de countrymuziek uit de jaren vijftig en zestig tot aan zijn drugsverleden. Voor wie de naam Tubb bekend voorkomt: Lucky Tubb is de achterneef van wijlen Ernest Dale Tubb, die in de jaren 40 tot de jaren 60 een grootheid was

in de honky tonk scene. En, hoewel Lucky volgens de recensies beslist niet hetzelfde klinkt als zijn oudoom, houdt hij wel de muziekstijl uit die tijd in ere. Uw countryhost Marty West draait iedere week een nummer van het bovengenoemde album. Het programma ‘The higway of country’ is iedere woensdagavond tussen acht en negen uur live te beluisteren. Op zondagmiddag wordt het programma om drie uur herhaald. Voor reacties of voor het aanvragen van een plaat of een ‘twaling’ kunt u mailen naar country@radiomiddelsee.nl Elke dag Muziek & Nieuws bij Radio Middelsee 105.3 FM Radio Middelsee is 22 uren per dag in de lucht. Door de week is er van ’s ochtends zeven tot ’s middags vier uur bijvoorbeeld een programma te horen met muziek en nieuws. Op de hele uren hoort u daarin het belangrijkste nieuws uit binnen- en bui-

tenland van de NOS en op de halve uren het streeknieuws, gelezen door Wouter van der Wal. Dus als u (agenda)berichten heeft, stuur ze naar redactie@radiomiddelsee.nl, dan besteden wij er aandacht aan! De muzieklijst is heel anders dan bij andere radiozenders omdat er niet op genre wordt geselecteerd. Van pop tot regiohit en van r&b tot rock. Alles komt voorbij. Daarmee is het een mix voor elk wat wils en dus zeer geschikt voor, bijvoorbeeld, op de werkplek. Radio Middelsee is op zoek naar sponsoren voor dit programma. Bij interesse kunt u contact opnemen via het bovengenoemde mailadres of door te bellen met 06-30168737. Radio Middelsee is in Noordwest Fryslân in de ether te beluisteren op 105.3 FM, op de kabel in Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel op 96.1 FM, en wereldwijd via www.radiomiddelsee.nl ◆

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo Korfbalclub MNenW en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum komen dit jaar elke eerste zaterdag van de maand (6 februari 2010) glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhof-west. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens ◆

PICNIC

Roemeens-Frans drama in Filmhuis Stiens Stiens. Maandag 8 februari a.s. om 20.00 uur vertoont het Filmhuis Stiens in Cultureel Centrum “De Skalm” het Roemeens-Franse drama “PICNIC” (2007) van de Roemeense regisseur Adrian Sitaru. In de film verlaat een jonge vrouw met haar minnaar de stad voor een picknick aan het water. Al tijdens de autorit zijn de twee constant aan het ruziën. Dat hun gekibbel een dieper liggende reden heeft zal weldra duidelijk worden. Maar voordat de geliefden hun relatieproblemen kunnen aanpakken, neemt hun uitstapje een onfortuinlijke wending als ze onderweg een schaars geklede vrouw aanrijden. Om hun geheime verhouding niet in gevaar te brengen, willen ze haar eerst achterlaten. Als de vrouw, een prostituee, plotseling ontwaakt, nemen ze haar mee. Aangekomen op de picknicklocatie, met fraai uitzicht op een meer, begint ze het tweetal te manipuleren. Het psychologische spel dat zij met het koppel speelt, zal de spanningen in hun relatie nog verder op scherp zetten. Picnic, het speelfilmdebuut van regisseur/scenarist Adrian Sitaru, is een lichtvoetige en bij vlagen absurde film over de complexiteit van menselijke relaties. Met een minimum aan middelen weet Sitaru de film van een duidelijke eigen visie te voorzien. Zo wordt er voortdurend vanuit het point of view van een van de personages gefilmd, een opvallende visuele ingreep die perfect aansluit bij het gelaagde scenario. De film was een van de beste films op het filmfestival van Venetië 2008 en won een prijs voor Beste Scenario op het Mons International Festival Of Love Films 2009. Kijkwijzer: 9 jaar e.o. Zie ook: www.RegioStiens.nl/filmhuis ◆

Toeter4ing over eerlijke handel Op zondag 7 februari zal de Toeter4ing in Hallum worden gehouden over één van de thema’s van de Micha Campagne. Deze campagne roept christenen in Nederland op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de armoede en onrecht in de wereld, veraf en dichtbij, en aan de slag te gaan. Deze Toeter4ing zal gaan over ‘Eerlijke Handel’, ook wel ‘Fair Trade’ genoemd. Waarschijnlijk zul jij je, net als ons, verbazen over hoe wij ons als consument kunnen inzetten voor Eerlijke Handel! Wil je daar achter komen, kom dan op 7 februari om 14.00 uur naar de Hoeksteen! Ds. Burger zal ons in deze viering een ‘bewust- wordend’ verhaal vertellen over dit thema. De muziekgroep Whispering Hope begeleidt deze viering met bijpassende liederen ◆ Stienser Omroeper

12

Taize-viering in Stiens Op zondag 7 februari a.s. wordt er in Stiens een Taize-viering gehouden. Taize is een dorpje in Frankrijk, dat bekend is om zijn oecumenische kloostergemeenschap. Jaarlijks worden er tienduizenden jongeren uit de hele wereld ontvangen. Deze jongeren zijn in Taize vaak op zoek naar zichzelf en naar God of het geloof. Naast o.a. groepsgesprekken, zangrepetitie en werk zijn daar 3 keer per dag gebedsdiensten. Door middel van zang en licht creëert men daar een bijzondere sfeer, waarin ook ruimte is voor meditatie. Het feit dat er geen preek is in deze gebedsvieringen spreekt vooral veel jongeren aan. In Stiens willen we proberen de bijzondere Taize-sfeer door te geven. De viering in Stiens zal worden gehouden op 7 februari a.s. om 19.00 uur in de Sint Vituskerk. Iedereen (jong en oud) is van harte welkom.◆

Ontmoetingsochtend voor vrouwen Ontmoetingsochtend voor vrouwen in de Nije Fenne te St. Annaparochie op woensdag 10 februari 2010 van 9.30 – 11.30 uur We gaan samen zingen, praten en luisteren om elkaar in het geloof te bemoedigen en op te bouwen.Het thema is: Met vreugde vrouw zijn! Mevr. N. de Jong uit Bolsward zal een inleiding houden over dit thema. Wil je meer weten? Mina Kuiken, tel. 0518 462056 & Ria Rondaan tel. 0518 403621◆

“Jaloezyen”door toanielferiening Marrum e.o. Deze nog jonge toneelvereniging heeft, na een tweetal geslaagde producties, er nu voor gekozen om een stuk van de bekende Nederlandse schrijver Haye v. d. Heyde te gaan spelen. Dit toneelstuk zal voor u gebracht worden in de Friese vertaling van Gurbe Dijkstra. Deze komedie speelt zich af in een groot en duur huis aan de “goudkust” van Leeuwarden. Dit huis hebben Charel en Rosa van hun (schoon)moeder gekregen. Natuurlijk heeft die daar zo haar bedoelingen mee!! Rosa is een succesvol actrice. Charel daarentegen is een slechte schrijver die naar z’n eigen mening bijna omkomt van honger ….naar liefde. En dan komt recensent Alfred ook nog langs. Wat voor invloeden dit allemaal heeft op de onderlinge relaties kunt u komen zien op vrijdag 12 februari om 20.00 uur in het doarpshûs te Marrum. Info is en voorverkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij mw A.van Kammen. Tel 0518-411428 ◆


Matras 90x200

Senioren led nachtkastje ikant + elektrische l matras 90x2 attenbodem 00 nu â&#x201A;Ź 99

OPRUIMING van â&#x201A;Ź145,-

nu â&#x201A;Ź

98,-

5,-

TJERRY en PIETEKE

GAAN VERBOUWEN

maart en tijdens de De heropening is in we gewoon open. verbouwing blijven tie: profiteer van de ac Kom dus langs en

Bredijk 27 Stiens | (058) 2571107 | kars@colorsathome.nl

  

  

 

 

     !" #$% " & " & ' (  )& * ' 

  

  

        

   

Onbetwist uw Visspecialist!

Pedicure Corine Pondman

Elke woensdag t/m zaterdag staat de viskraam t.o. de Hema in Stiens!

Behandeling bij u thuis 0518-411527 - 06-47333624 www.pedicurecorine.nl Lid PROVOET aantekening voetverzorging Diabetici en reumapatiĂŤnten

Openingstijden:

w w w. t r i m s a l o n - j o l a n d a . n l

Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

Binnen schilderwerk?

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

En op afspraak! Bedrijventerrein Middelsee SeedĂťker 12, 9051 VB Stiens tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

www.jemanicleaning.nl

Lege Hearewei 1 / 9051 BJ Stiens T. 058 - 257 12 08 / M. 06 - 22 144 907 www.buwaldaschilderwerken.nl

Reinigers van glas gevels en gebouwen SkĂťtsje 8, 9051 PR Stiens â&#x20AC;˘ T (058) 267 12 47 â&#x20AC;˘ (06) 55 123 787

Stienser Omroeper

13


Klanten bedankt, Langs deze weg wil ik mijn dank uitspreken voor het gestelde vertrouwen in mij als monteur bij garage van der Weij aan de Moundijk. In 1979 ben ik in dienst gekomen bij oom Piet en tante Jansje, later werd Simon mijn werkgever. Van oom Piet zijn vakmanschap heb ik veel geleerd en de eerste jaren was ik leerlingmonteur onder de hoede van Brant de Vries. Ik heb er 30 jaar met heel veel plezier gewerkt en zie er met genoegen op terug, het doek is nu gevallen voor de garage en ik ga een andere periode tegemoet. De persoonlijke contacten zal ik gaan missen en ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele attenties die ik gekregen heb de afgelopen weken en wens jullie het allerbeste toe

Voor binnen en buiten Informeer naar het BTW tarief als uw woning ouder is dan 2 jaar. Uw schilder vertelt u hier graag meer over.

Britsum

06-14403788

Henk de Jong, Wergea henkwergea@planet.nl

f.wolf4@chello.nl kvk nr. 01171921

Oriflame bij FeelGood

Ook een fan van Oriflame produkten? Of wil je dit product leren kennen?

Kom dan langs op vrijdag 5 februari bij FeelGood in Stiens. De gehele middag en avond is een adviseuse van Oriflame aanwezig voor adviezen over de bekende en nieuwe producten van Oriflame, van huidverzorgingsproducten tot make-up en parfums. (ook voor heren, -valentijnsdagtip-!)

Ook zal er twee keer een workshop gegeven worden (gratis) van 14.00-15.00 u. en 20.00-21.00 u. • Nieuw bij FeelGood, geurkaarsboeketten • speciaal deze dag een leuke korting op dit nieuwste FeelGood artikel. • Nieuwe kleding, voorjaars shawls en leuke actiekortingen!

Oriflame bij Feelgood van 13.30 tot 22.00 u. Smelbrege 4 Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u een leuke attentie bij uw aankoop!

foar al jo túnwurk

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw Ek foar it snoeien en roaien

Met loopclinics fit over de finish van de Marathon van Leeuwarden op 6 juni 2010

fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

Zondag 6 juni a.s. organiseert de Stichting Gezonde Stad Leeuwarden alweer de vierde editie van de Marathon van Leeuwarden. Voor veel beginnende en licht gevorderde deelnemers is het volgen van een 12 weken durende loopclinic een goede voorbereiding om dan fit over de finish te komen. De clinics worden verzorgd op 10 locaties in heel Friesland.

AUTOPALLAS AUTOVERHUUR GOED EN NIET DUUR! AL VA

NAF

25,00

PER

DAG

incl.

BTW

Verhuur van: bestelwagens • 9 pers. bussen • personenauto’s • aanhangers • shortlease Vestiging Stiens Seerob 2 Vestiging Leeuwarden 9051 VA Stiens Pallasweg 8 Tel. 058 - 257 37 40 8938 AS Leeuwarden Vestiging Harlingen Tel. 058 - 288 60 30 Tel. 0900 - 288 67 25

Ook in Groningen

Stienser Omroeper

14

www.autopallas.nl

Clinics voor beginnende en licht gevorderde hardlopers Zaterdag 13 maart starten de clinics voor de 5 en 10 km. De trainingen beginnen om 9:30 uur en duren ca. 1,5 uur. Door middel van theoretische ondersteuning en opbouwende trainingen, kan men verantwoord trainen voor de afstand die men wil lopen. Ook wordt men in hun individuele trainingen ondersteund met behulp van een schema. De locaties van deze clinics zijn: Leeuwarden, Sneek, Drachten, Heerenveen, Franeker, Dokkum, Kollum, Wergea, Berlikum en Stiens. Specifieke informatie per cliniclocatie In Stiens wordt op sportcomplex Brintsenburgh de clinic verzorgd. In Berlikum bij SC Berlikum door Sonja Hogerhuis en Meindert Mak. Inschrijven voor deze clinics kan via het digitale inschrijfformulier op de website www.marathonvanleeuwarden.nl Informatie-ochtend Op zaterdag 6 februari om 9.30 uur is er een gratis informatie-ochtend bij de Leeuwarder Courant (Sixmastraat te Leeuwarden). Hier kan men deelnemen aan een kennismakingstraining en krijgt men uitgebreide informatie over de clinics. Ook kan men hier een gratis fitcheck laten doen. Aanmelden voor deze informatie-ochtend is simpel. Stuur een mail met naam en adresgegevens naar: hardlopen@lc.nl ◆


Lêste Foarstelling Arendz’ Arends In eigenwize dokumintêre Fanwegen grut sukses giet de yntime winterfoarstelling Arendz’ Arends yn reprize. Op 13 febrewaris spilet Arendz’ Arends yn De Skalm yn Stiens, dit sil de lêste foarstelling wêze! De oanfang is om 20.00 oere. Kaarten binne te krijen op tel. 058-2575220.

Op syn ‘eigen wize’ fertelt akteur Jan Arendz oer syn hast-nammegenoat, de skriuwer Jan Arends. En komt mei him yn petear. Jan Arendz giet op ‘e siik nei Jan Arends. Hie Jan Jan helpe moatten? Hat Arendz ek wol wat fan Arends? En fansels krûpt er yn de hûd fan de skriuwer, om syn gedichten foar te dragen en de rânen fan Arends’ siel te ûndersykjen. Jan Arends wie skriuwer, reklameman en húsfeint, ûnder lêzers bekend fan syn ferhalebondel Keefman (1972). Arends hat ek in beheind tal gedichten publisearre. In grut part fan syn libben hat er yn psychiatryske ynrjochtingen trochbrocht; hy makke sels in ein oan syn libben. “Een prachtige Arendz!” (Rynk Bosma, Wijd&Zijd) Foar mear ynformaasje sjoch op www.tryater.nl ◆

Foto gemaakt door Sanne van Amerongen. Op een mooie dag met een middagzon in een weiland aan de Witewei te Stiens ◆

Mentor voor iemand die wilsonbekwaam is Er zijn veel mensen in Nederland, die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke beperking of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging of begeleiding? Dat is het werk van een mentor. Mentorschap Friesland zoekt vrijwilligers die mentor willen worden van mensen die als gevolg van ziekte, stoornis of verstandelijke beperking niet meer over het vermogen beschikken om verstandig te kunnen oordelen over hun eigen welzijn en gezondheid. Een mentor kan zelf zijn tijd indelen. Het mentorschap wordt in principe voor onbepaalde tijd aangegaan en wordt door de kantonrechter benoemd. Een mentorschap kan drie maanden duren maar ook 15 jaar. Het kost u circa acht tot tien uur per maand.

Tijdens de Nationale voorleesdagen hebben de peuters van p.s.z “de Troetelbeertjes” in Hijum genoten van een heerlijk ontbijt, terwijl juf Janny het boek De ”Wiebelbillenboogie’’ voorlas ◆

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de vrijwilligerscentrale Leeuwarderadeel in cultureel centrum “De Skalm” te Stiens, donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, tel. 058-2575220, of e-mail: a.vdveer@welzijnmiddelsee.nl ◆

De kampanje is begûn

Op een stralende winterdag konden de kinderen van de basisscholen de Homeie en de Foarikker genieten op de ijsbaan it Leechje in Britsum. Er werd een "Elfstedentocht" gehouden, er werden spelletjes gedaan, er waren onderlinge wedstrijden en er mocht vrij worden geschaatst. Om het feest compleet te maken was er tot slot voor alle kinderen "koek en zopie". Een fantastische middag onder ideale omstandigheden ◆ Stienser Omroeper

15


Vakmensen V akmensen a aan an d de e leiding! leiding!

OPEN DAG

HAIJMA TEC TECHNISCH CHNISCH INST INSTALLATIEBEDRIJF TA ALLA AT TIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 0 JAAR HET VERTROUWDE ADRES A VOOR PARTICULIEREN, P A ARTICULIEREN, BEDRIJVEN, B AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN Z EN WONINGBOU WONINGBOUWVERENIGINGEN! UWVERENIGINGEN!

CSG ULBE VAN HOUTEN

HAIJMA LEVER LEVERT RT UITSTEKEND D V AKWERK A VA VA AN: VAKWERK OP HET GEBIED VAN:

Je bent van harte welkom op woensdag 10 februari 2010

COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, INSTALLA ATIE T S, DAKGODAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T CV CV-KETEL V--KETEL VER VERVANGING, RVA ANGIN NG, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SER SERVICEDIENST, RVICEDIEN V NST T, VER VERWARRWA ARMING, RADIATOREN, RADIA AT TOREN, VLOER VLOERVERWARMING, RVER V RWA AR RMING, KOELING, VENTILATIE, VENTILA ATIE, T ELEKTRO-TECHNISCHE ELEKTRO-TECH HNISCHE INSTALLATIES, INST ALLA ATIES, T SANIT SANITAIR, AIR, DUURZAME DUURZAM ME ENERGIE TOEPASSINGEN, TOEP PASSINGEN, A ZONNEBOILERS, ZO ZONNEONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN. SUBSIDIE-AANVRAGEN N.

van 15.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

Technisch T e echnisch Installatiebedrijf Installatiebedrrijf Haijma B.V B.V. V.

Telefoon Te elefoon (058) ( 257 12 33

Aldlânsdyk 19, 9055 N NH H BRITSUM

www www.haijma.nl w.hai . ijma.nl info@haijma.nl

Christelijk voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie Havo/ VWO klas 1, 2 en 3 VMBO theoretische / gemengde leerweg VMBO beroepsgerichte leerwegen (Economie en Zorg & Welzijn)

Steven Huygenstraat 4, Sint Annaparochie, tel: (0518) - 401447, www.csgulbevanhouten.nl

Kijk eens op www.stienseromroeper.nl

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

voor het archief, prijsopgave. Vanaf maandagmiddag staat de krant online

www.stucadoorstiens.nl

De beste deals bij uw C1000 slager Varkens rollade

kilo

4.

99 99

fijn gekruid

Handsinaasappelen

Verse worst

kilo

3.

29 29

1.

38 38

6.

98 98

vers uit eigen oven

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 16

3.69

m 100 gra

Vers van ‘t mes

1.

39 39

1.79 per kilo

Appeltaart

9.48

Stienser Omroeper

1.

99 99

Yorkham

Crystal Clear ltr n à 1.5 4 flesse Frisdrank

3.

00 00

diverse smaken

2.58 kilo

rundvlees

kilo net à 3

Verse Brocolli

4.98 Malse sukadelappen

nieuws

2.99

7.48 fijn of grof

Voordeel

4.00 k per stu

1.

99 99

Senseo koffiepads diverse soorten VOORDEELPAK

Openingstijden: Maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur Donderdag en Vrijdag 8.00 - 21.00 uur Zaterdag 8.00 - 20.00 uur

s 48 stuk

3.

79 79

Omroeper 05 2010  
Omroeper 05 2010  

Stienser Omroeper

Advertisement