Page 1

24 ha TERITORIJOS URBANISTINĖ VIZIJA KLAIPĖDA, LIETUVA DOKUMENTAS U004 2010 Birželis-Liepa

liepų namai


00 ĮVADAS Tai, kokią teritoriją turėsime ateityje, galėtų

Taip pat aišku, kad teritorijos neįmanoma sukurti

V.Paulionienės.

apibūdinti paprastas žmogiškas supratimas: man

per metus ar du. Reikės laiko ir kantrybės. Labai

Šis

pasisekė, kad čia gyvenu. Šis supratimas yra

svarbu teisingai užkoduoti natūralų ir kiekvienu

peržvelgiamas

daug svarbesnis, nei labai išsamiai aprašytos pro-

etapu vertingą teritorijos vystymąsį.

užsakovų- R.Norvilo, B. Kemundrio, V. Joniko,

planas

nuolat dėka

buvo

tobulinamas

asmeninio

ir

projekto

K.Kuoro- indėlio, svarių įžvalgų ir profesionalaus

jektavimo gairės ar sutartimis įteisinti susitarimai. Kuriame teritoriją, kurioje Žmogus galėtų rinktis.

supratimo, kokioje aplinkoje turi gyventi Žmogus.

naują

Įvairūs kvartalų, gatvių ir erdvių tipai kartu yra

Architektų grupei Andrė Baldi architektūra ur-

gyventoją pajusti, kad jam pasisekė? Danės Upės

tiek pat gražūs kiek praktiški, novatoriški ir laiko

banistika (A. Baldišiūtė, G.T.Gylytė, I.Uogintas,

pakrantė, slėnis, įspūdingas reljefas, nuo kalvos

patikrinti, saugantys privatumą ir puoselėjantys

D. Kriščiūnaitė) teko užduotis pastarųjų metų

atsiverianti

džiaugsmą bendrauti.

procesą kūrybiškai susisteminti, surūšiuoti bei

Kokios

teritorijos

vertybės

priverstų

ir Jūros ribą pažyminti Klaipėdos

aprašyti.

miesto panorama- visa tai kartu tampa stipriu pamatu Žmogui įsikurti čia.

Ambicija sukurti Liepų namų teritoriją kilo dar

Ši sprendinių knyga dokumentiškai atspindi

2008 metais. Šis projektas - tai jungtinis kūrybinis

požiūrį į Žmogaus namus ir miestą.

Ši miesto dalis yra pilna galimybių, vertingų vietų ir

darbas, startavęs Lietuvos architektų sąjungos or-

subtilaus, nepažadinto ar net neatrasto grožio. Visi

ganizuoto kūrybinio seminaro metu (bendradarbi-

šie aspektai kartu tampa svarbiu pradžios tašku,

aujant su architektais E.Miliūnu, D.Paulauskiene,

gražia ambicija susikurti SAVO namus, kuriais

A.Kanču,

galima didžiuotis ir džiaugtis. Norėtumėme, kad

Šeiboku). Vėliau raidos programa parengta E.

ši vieta taptų ne satelitiniu Klaipėdos priemiesčiu

Miliūno studijos architektų, pristatyta ir patvirtinta

be identiteto, o aktyvia ir jaukia miesto dalimi, ku-

Klaipėdos architektų tarybos, detalus planas 2009

rioje buriasi žmonių bendruomenė.

metais pradėtas rengti klaipėdietės architektės

S.Pamerneckiu,

E.Andrijausku,

A.

Andrė Baldišiūtė, 2010 liepa


01.1

vieta KLAIPĖDOS mieste

SAVIVALDYBĖ

4 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


01 projekto atsiradimo prielaidos 01.1

vieta KLAIPĖDOS mieste Teritorija yra Šiaurės-Rytinėje Klaipėdos miesto dalyje, tarp Danės upės, Liepų gatvės ir Šaulių dvaro. Šiek tiek atokiau į vakarus- Palangos plentas. Liepų gatvė- viena centrinių ir pagrindinių miesto arterijų. Ji prasideda Atgimimo aikštės sankryžoje. Pirmais

numeriais

pažymėti

namai-

Miesto

savivaldybė ir senasis Paštas. Ši gatvė apie 2.5 km tęsiasi iki tilto per Danės upę. Iškart už upėsapie 20 ha dydžio rekreacinė pieva ir 24 ha Liepų namų kvartalas. Kitoje Liepų gatvės pusėje stovi Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, Policijos mokykla, Paštas.

projekto atsiradimo prielaidos | 5 psl.


01.2

GRETIMOS TERITORIJOS

ŠAULIŲ DVARAS ŠAULIŲ KAPINĖS

KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA PAŠTAS

BACHMANO DVARAS

KLAIPĖDOS POLICIJOS MOKYKLA

PAUPIŲ II KAPINĖS KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA

6 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


01.2

GRETIMOS TERITORIJOS

ESAMI GRETIMI PASTATAI Liepų namų kvartalas atsirastų šalia Danės upės, upės Slėnio, Šaulių dvaro ir istorinių kapinaičių. Netoliese, kitoje Liepų gatvės pusėje yra Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, Klaipėdos policijos mokykla, paštas, Bachmano dvaras. Šiek tiek atokiau už kalvos- Palangos plentas. PLANUOJAMI VIEŠIEJI PASTATAI Pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą, šalia Liepų namų teritorijos turi atsirasti vidurinė mokykla, vaikų darželis. Plėtros planuose upės slėnyje yra numatytas futbolo stadionas, sporto centrai. Danės upės slėnio specialusis planas numato mažųjų laivelių (baidarių) prieplauką, istorinių vėjo malūnų ekspozicijos parką.

projekto atsiradimo prielaidos | 7 psl.


01.3

atitikimas plト葉ros strategijoms

8 psl.

| LIEPナイ NAMAI

2010 BIRナスELIS-LIEPA


01.3

atitikimas plėtros strategijoms Klaipėdos miesto bendrasis planas Gatvių infrastruktūra Per teritoriją numatyta nutiesti „C 2“ kategorijos miesto gatvę. Ji jungtų jau šiandien esamą miesto susisiekimo arteriją, kuri prasideda Klaipėdos centre, Bangų gatvėje, vėliau pereina į Joniškės gatvę ir ties Danės upe kerta Liepų gatvę. Toliau naujai projektuojama gatvė vingiuodama per Liepų namų teritoriją nusitęstų link Tauralaukio teritorijos. Funkciniai teritorijos prioritetai Planuojama teritorija pažymėta kaip gyvenamųjų namų statybai skirta teritorija (geltona spalvaGyvenamosios teritorijos). Visuomeniniai objektai Besiribojančiose teritorijose bendrajame plane pažymėtos mokyklai ir vaikų darželiui skirtos zonos. Kultūros paveldo objektų nužymėjimas Liepų kvartalo sklypuose kultūros paveldo objektų nėra. Gretimose teritorijoe minimi Šaulių ir Bachmano dvarai, istorinės Šaulių dvaro kapinaitės. Šiuo metu rengiami pavledosauginiai tyrimai apsaugos zonoms nuo minėtų objektų nustatyti. projekto atsiradimo prielaidos | 9 psl.


01.3

atitikimas plト葉ros strategijoms

10 psl.

| LIEPナイ NAMAI

2010 BIRナスELIS-LIEPA


01.3

atitikimas plėtros strategijoms

Specialusis planas

(Klaipėdos Danės upės slėnio nuo Biržos tilto iki Palangos kelio specialusis planas, derinimo nuorašai datuojami 2008-2010 metais ).

Rekreaciniai objektai Specialiojo plano brėžinyje šalia Liepų kvartalo teritorijos, Danės upės slėnyje pažymėta istorinių vėjo malūnų parko ekspozicija, mažųjų laivelių (baidarių) prieplauka. Sporto ir pramogų objektai Šalia planuojamos teritorijos palei Liepų gatvę numatyta statyti sporto ir pramogų objektą.

projekto atsiradimo prielaidos | 11 psl.


01.4

erdvinĖS VERtYBĖS: teritorijos DYDŽIO palyginimas su klaipėdos senamiesčiu

12 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


01.4

erdvinĖS VERtYBĖS: DANĖS UPĖ IR UPĖS SLĖNIS, KALVOTAS RELFEFAS

projekto atsiradimo prielaidos | 13 psl.


01.4

erdvinĖS VERtYBĖS: atsiveriantys vaizdai į miestą

14 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


01.4

erdvinĖS VERtYBĖS: atsiveriantys vaizdai į miestą

projekto atsiradimo prielaidos | 15 psl.


02.1

teritorijos planas

16 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02 URBANISTINė VIZIJA 02.1

teritorijos planas Teritorijos plano struktūra- logiškai ir pagrįstai

struktūros priežastingumus ir esmines vertybes.

gamtines jungtis su slėniu, teritroriją apsupusiais

sudėlioti pagrindiniai plano piešinį nulemiantys

Taip pat projektavimo gairėmis pabandysime

medžiais. Stiprinant teritorijos identitetą ir prestižą

elementai, kurie poetiškai persipina su iracionaliu

apibrėžti plano interpretavimo ribas. Natūralu, kad

kitų miesto dalių atžvilgiu, labai svarbu teisingai

supratimu apie grožį, gyvenimo būdą, santykius

teritorija, vystoma nemažai metų, turės reaguoti

parinkti centrinės kvartalo dalies dydį, užkoduoti

tarp žmonių.

tiek į rinkos užgaidas, tiek į kintančius visuomenės

šios erdvės identitetą, ryšį su gamtos ir miesto el-

poreikius, tiek į būsimų pastatų kūrėjų kūrybines

ementais.

ambicijas.

Ir dar viena svarbi siekiamybė- sukurti stiprią teri-

vertybės, racionalus ir aiškus gatvių tinklas, su-

Turime ketinimų čia sukurti naują Klaipėdos

torijos struktūrą, kuri natūraliame vystymosi pro-

prantama ir patraukli viešųjų erdvių sistema, teri-

miesto dalį, kurioje žmogus jaustųsi ne tik turintis

cese ne užgožtų, o padėtų teisingai reikštis teri-

torijos erdvinį jaukumą kuriantys pastatų tūriai, bei

savo namus ar savo kiemą, bet kur žmogus turėtų

torijos gyventojų kūrybinėms iniciatyvoms.

teisingai sugrupuoti pastatų tipai ir funkcijų zonos.

galimybę ir tinkamas erdves bendrauti.

Tai

teritorijos relfejo ypatumai ir gamtinės

Kiekvienas iš minėtų elementų įtakoja plano vystymosi eigą. Nuo to, kaip lanksčiai šie elemen-

Kuriant Liepų kvartalą, išskyrėme siekiamybes,

tai pasiduos etapiškumui neprarasdami esminių

kurios ateityje galėtų lemti projekto išskirtinumą ir

savo savybių - priklausys teritorijos įgyvendinimo

gerą atmosferą teritorijoje.

sėkmė.

Danės upės slėnis ir relfefo ypatumai nulėmė

Suprasdami šį dinaminį reiškinį, kaip vieną iš

siekį išsaugoti reljefo suformuotą žalią daubą

svarbiausių planavimo procese, sekančiuose

viešam naudojimui. Taip pat svarbu gyvenamojo-

skyriuose bandysime motyvuotai išskirti parinktos

je aplinkoje ir kvartalų viešose erdvėse išsaugoti

urbanistinė vizija | 17 psl.


02.1

teritorijos planas

18 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.1

teritorijos planas

urbanistinÄ— vizija | 19 psl.


02.2

pagrindiniai plano elementai: infrastruktūra, pastatai, viešosios erdvės

20 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.2

pagrindiniai plano elementai: infrastruktūra, pastatai, viešosios erdvės

Pagrindiniai urbanistinę viziją apibūdinatys plano

ti medžiai, pėsčiųjų ir dviračių takai, parkavimo vi-

Pastatai grupuojami gatvelėmis. Svarbus vienti-

elementai- infrastruktūra, pastatai, viešosios

etos svečiams. Šios gatvelės veda į gyvenamuo-

sas gatvelių įvaizdis, erdvinė sandara, silueto ir

erdvės. Kelių ir priėjimų pagalba žmonės sutelki-

sius kvartalus, į pagrindinę erdvę- Liepų Aikštę,

erdvės pulsavimas, perspektyvos kitimas.

ami reikiamose vietose, teisingai sustatyti pastatų

bei upės slėnio link. Privažiavimai prie namų- tai

Taip pat labai svarbus lokalių erdvių sukūrimas

tūriai kuria jaukias erdves, pakankamas viešų

gatvelės akligatviai. Šiose gatvelėse kiekviena

šalia gyvenamųjų namų. Šios erdvės - lauko tera-

erdvių skaičius ir optimalus jų dydis kuria teritorijos

bendruomenė gali užsidėti užtvarą nuo svetimų

sos- saugotų žmonių privatumą, leistų džiaugtis

gerą aurą ir indentitetą. Šioje minėtoje struktūroje

automobilių, apželdinti jas ir tvarkyti pagal savitą

šiltomis dienomis.

nieko negali būti per daug, likti nemotyvuotų ir

supratimą. Dalyse kvartalų projektuojamos ūkinės

Kiekvieną, skirtinga spalva išskirtą teritorijos zoną,

itin brangių spendimų. Svarbu, kad kuriamas

gatvelės. Jos skirtos aptarnauti vidiniuose kiemu-

apibūdina vis kitas gatvelių charakteris, erdvinis

struktūros aiškumas skatintų Liepų namų gyven-

ose atsirasiančius sodelius. Iš jų, tarsi pro kiemo

užstatymas, pastatų tankumas, atsiveriančios

tojus prižiūrėti savo gyvenamąją aplinką ne tik iki

įėjimą, gyentojai galės saugiai patekti į uždarus ir

panoramos ir perspektyvos.

namų slenksčių, bet ir už jų.

unikaliai tvarkomus bendruomenių kiemelius. Viešos erdvės

infrastruktūra

Pastatai

Sėkminga

Labai svarbu, kad projektuojamų pastatų estetika

žmonių. Planuojama, kad ateityje teritorijoje

būtų vientisa išskirtų zonų ribose.

įsikurs apie 1000 gyventojų. Sukūrėme jiems

įvažiavimas priešais Kolegiją ir naujai projektuoja-

Pastatų zonos skirstomos į kelias grupes : fiksuo-

4 skirtingo dydžio viešųjų erdvių tipus: Žalioje

ma “C” kategorijos gatvė šalia tilto per Danės upę.

tos ir lanksčios.

dauboje įsikurs Laukinių Gėlių Slėnis, kelių sankir-

Liepų kvartale projektuojamos 3 tipų automobilių

Fiksuotose zonose pastatus būtina projektuoti

toje su puikia miesto panorama- urbanizuota ir

gatvės, bei ūkiniai privažiavimai prie vidinių kiemų.

tokius, koks tipas jiems priskirtas plane. Kitos

nuolat prižiūrima Liepų kvartalo Aikštė, gyvena-

“C” kategorijos gatve (pavadinome ją Serbentų)

teritorijos yra lanksčios, pastatai gali kisti nuo

muosiuose kvartaluose- Žaidimų Skverai ir Žalios

galimybę važiuoti ateityje turės visi miestiečiai.

blokuotų iki individualių namų. Rekomenduojama

ašys su bendruomenių Kiemais.

Greitis joje iki 50 km/h. Obelų, Vyšnių ir Slyvų

teritorijoje projektuoti 1-2 a. pastatus. Centrinėje

gatvės- Liepų kvartalo gyventojams. Jose numaty-

dalyje 2-4 a.

Projektuojami

keli

bendramiestinės

patekimai Liepų

į

teritoriją

gatvės:

esamas

erdvė yra ta, kurioje nuolat pilna

urbanistinė vizija | 21 psl.


02.3

reljefas ir ERDVĖS

22 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.3

reljefas ir ERDVĖS Liepų kvartalo teritorijos reljefas- išraiškingas ir

kylančias teritorijas. Ta vieta yra planuojamos teri-

Šiek tiek atokiau nuo blokuotų ir individualių namų

savitas. Pradėjęs laipsniškai aukštėti nuo Danės

torijos centre, nuo jos įspūdingai atsiveria ir Jūros

teritroijos, palei Liepų gatvę reljefas kyla dar stai-

upės slėnio, per 500 m. ilgį teritorijos aukštis pa-

ribą žymi Klaipėdos miesto panorama. Šioje gam-

giau. Šis faktorius nulėmė rytuose formuojamo

kinta net iki 20 metrų. Šis pokytis pakankamai

tos sukurtoje vietoje ir įkūrėme pagrindinę Liepų

daugiabučių ir komercinio kvartalo struktūrą: tanki

žymus ir pastebimas. Teisingai sudėliojus kvartalo

kvartalo edvę- Liepų Aikštę.

žemutinė dalis ir pavienių vertikalių atsiradimas.

struktūrą, išnaudojus visų iškilimų ir daubų sukuriamus savitumus ir privalumus teritorija turėtų

Reljefas

buvo

vienas

svarbiausių

atskaitos

Dar vienas svarbus savitumas, natūraliai sukurtas

tapti išraiškinga ir erdvia vieta gyventi. Vėl gi

taškų teisingai dėliojant kelių tinklą, o ypač or-

reljefo, tai panoraminių vaizdų ir plačios, grynos

priešingai, netinkamai parinkus gatvelių ir pastatų

ganizuojant pėsčiųjų, dviratininkų ir automobilių

erdvės dominavimas teritorijoje.

vietas yra didelė tikimybė susidurti su dideliais

srautų nukreipimą Liepų Aikštės link. Įvažiuojant

Svarbu pažymėti, kad nepaisnat to, kaip vysty-

minėtų statinių įgyvendinimo ir įrengimo kaštais,

į teritoriją Serbentų gatve, ji išsilenkdama pasis-

sis aplinkinės teritorijos rytuose, iš Liepų kvartalo

neracionaliais sprendiniais.

veikina su žaliąja dauba ir pasuka tieisiai į aikštę.

dalies apžvelgiamų vaizdų nepavyks įtakoti joki-

Rytinė Vyšnių gatvelė savo vietą surado mažojoje

ai ateities plėtrai. Upės slėnis niekuomet nebus

Vietovės identitetą charakteringiausiai nusakanti

teritrijos dauboje. Ji tolygiai leidžiasi žemyn, vaiz-

užstatytas, miesto panoramų niekuomet neužstos

reljefo vieta – Žalioji dauba.

das nuo jos fokusuojamas tiesiai į centinę aikštę.

aukšti pastatai, saulė visuomet švies iš rytų į pi-

Dauba, prasidėjusi teritorijos viduryje nusitęsusia

Vėliau, sankitroje su Serbentų gatve, Vyšnių

etus ir leisis vakaruose.

pietvakarių kryptimi Danės upės link. Daubą pa-

gatvelė virsta Obelų gatve ir vingiuodama nuve-

Beje, pietūs ir vakarai- tai tos įspūdingos kryptys,

likome viešai funkcijai . Joje galėtų įsikurti Laukinių

deda upės link. Gatvelė užsibaigia ties skardžio

sutampančios su miesto panoramomis ir Jūros

gėlių parkas.

pradžia. Nuo jo atsiveria Danės upės slėnis.

ribą žyminčiu horizontu. Galėsite iš savo terasos ar balkono stebėti, kaip tolumoje į jūrą leidžiasi

Tyrinėdami reljefą įžvelgėme dar vieną unikalią

Nors pastatai projektuojami tik 2-4 aukštų, jų

vietą teritorijoje- natūraliai susiformavusi, šiek tiek

išsidėstymas kalvotoje teritorijoje per beveik 10

per 2-3 metrus įgilinta aikštė, kuri viena kraštine

metrų aukščio skirtumą lemia žaismingą silueto

žymi daubos pradžią, kitomis trimis- aukštyn

atsiradimą.

saulė.

urbanistinė vizija | 23 psl.


02.3

reljefas ir erdvės: ilgieji pjūviai

24 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.3

reljefas ir erdvės: ilgieji pjūviai

urbanistinė vizija | 25 psl.


02.4

viešosios erdvės IR JŲ TIPAI

26 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.4

viešosios erdvės IR JŲ TIPAI

gausu

žmonių. Svarbu įvertinti, kiek laiko Žmogus nori ir

Sąmoningai sukūrėme

rekreacinių teritorijų: Danės upė, upės slėnis,

gali praleisti višoje erdvėje, kas jį ten traukia ateiti,

viešųjų erdvių tipus: 1. labiausiai gamtiška žalioji

kalvelės, apaugusios medžių grupėmis, nedideli

kaip lengvai ji jam pasiekiama, kaip dažnai jis ją

dauba- laukinių gėlių Slėnis; 2. urbanizuota,

miškeliai. Visos šios erdvės gamtiškos, laukinės,

pamato ir įvertina kasdienės buities kontekste.

apšviesta ir nuolat prižiūrima Liepų kvartalo

Aplink

planuojamą

Liepų

kvartalą

bet savitai gražios.

4 skirtingų urbanizuotų

Aikštė; 3. trys žaidimų Skverai ir 4. žalios ašys

Ateityje upės slėnyje įsikurs istorinių vėjo malūnų

Kiek laiko žmogus per dieną ar savaitę praleidžia

(žalieji praėjimai kvartalų vidiniais kiemais) su vis

ekspozicija, mažųjų laivelių prieklauka, futbolo

aikštėje, skvere, parke, gamtoje? Atsakę į šį

kitokiais bendruomenių Kiemais.

stadionas.

klausimą suprasime, kad mus labai džiugina ir

Nepaisant aplink gausiai suplanuotų rekreacinių

traukia stebėti miesto aikštes, pilnas žmonių, bet,

Žmogus Svajotojas žavėsis Gėlių Slėniu, Žmogus

vietų, pačioje teritorijoje kuriame urbanizuotas,

deja, patys dažniau būname tik foniniai šių mies-

Miestietis pramogaus Liepų Aikštėje, Žmogus

prižiūrimas, apšviestas ir saugias viešas erdves

to erdvių praeiviai. Galime tik pasidžiaugti, kad

Sportininkas

su aiškiomis funkcijomis jose.

vaikų, dirbančių žmonių ir senolių gyvenimo tem-

ose, Žmogus Kaimynas draugystę puoselės

Kam reikalingos šios erdvės? Jos kuria teritori-

pas skiriaisi. Skiritngais gyvenimo laikotarpiais vis

Bendruomenių Kiemuose. Tas pats žmogus

jos identitetą ir gerą įvaizdį, buria bendruomenes

naujai įvertiname aplink mus esančias erdves,

vis kitu savo gyvenimo laiku įprasmins erdvės

ir kuria saugumo nuotaiką. Taip pat pažymėtina,

vis naujai jas pažįstame, naujai prisijaukiname.

buvimą.

kad viešoji erdvė negali būti bet kur, teritorijos

Todėl erdves kuriame visiems, daugiasluoksnes ir

nuošalyje, atlikusioje, sunkiai prieinamoje vietoje.

leidžiančias pajusti nuolatinį atradimų džiaugsmą

Sėkminga edrvė yra ta, kurioje nuolat pilna

jose.

žais

krepšinį

Žaidimų

Skveru-

urbanistinė vizija | 27 psl.


02.4.1

viešosios erdvės IR JŲ TIPAI: centrinės aikštė pjūviai

pjūvis išilgai pagrindinės aikštės. vaizdas į blokuotus gyvenamuosius namus su visuomeninės paskirties patalpomis pirmuose aukštuose iš aikštės pusės.

pjūvis skersai pagrindinės aikštės. vaizdas į klaipėdos miesto panoramą. dėl teritorijos reljefo ypatumų, visuomeninės paskirties patalpos nuo gyvenamųju atsiskiria relfejo kitimo pagalba.

28 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.4.1

viešosios erdvės IR JŲ TIPAI: LIEPŲ aikštė

Aikštė, tai įvairioms bendruomenės veikloms sukoncentruota vieta visų kvartalo kelių sankirtoje. Per ją kasdien grįžtama namo, joje telkiasi įvairios funkcijos, ji apžvelgiama nuo atokiausių kvartalų ar skverų, vidinių kiemų. Tai erdvė, kuri apjungia skirtingas Liepų namų bendruomenes, kuria vietos dvasią ir atpažįstamą identitetą. Centrinės aikštės vietos parinkimui didžiausią įtaką turėjo reljefas. Dėl natūralaus jo perkritimo, aikštė susiskirsto į dvi erdves: mažąjį Obelų skverą ir panoraminę Liepų aikštę. Šias dalis skiria amfiteatrinės medinių laiptų pakopos. Panoraminė aikštės dalis nėra didelė, 2-3 metrais įgilinta nuo sankryžos, dviem kraštinėmis ją supa pastatai. Šių pastatų paskrtis - gyvenamoji su visuomeninės paskirties patalpomis pirmuose aukštuose. Aikštė apšviesta visą dieną, ji orientuota rytų, pietų, vakarų kryptymis, žaliosios daubos ir Danės upės link, atveriant panoramines Klaipėdos miesto perspektyvas gyventojui.

urbanistinė vizija | 29 psl.


02.4.2

viešosios erdvės IR JŲ TIPAI: pjūvis per perėją į slėnį

pjūvis per LAUKINIŲ GĖLIŲ SLĖNį (žalią daubą) parodo blokuotų namų ryšį su pagrindine gamtiška liepų namų teritorijos viešąja erdve.

30 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.4.2

viešosios erdvės IR JŲ TIPAI: PATEKIMAS Į LAUKINIŲ GĖLIŲ SLĖNĮ

Reljefo dovana Liepų kvartalui- išraiškinga žalioji dauba. Tai didelė, namais ir centrine aikšte apglėbta gamtiška erdvė. Ją siūlome apsodinti laukinėmis gėlėmis, įrengti žvirgždo ir medinių lentų takelius, neaukštus parko šviestuvus. Nesiūlome

takelių kloti kietomis trinkelių dan-

gomis. Svarbu, kad slėnis

būtų lengvai prieinamas,

gražus pažiūrėti, jaukus ir saugus. Jame galėtų vykti vasaros šventės, sporto varžybos. Daubos viršutinė briauna apstatoma pastatais, privažiavimo keliukai prie jų nutrūksta ties pasįvažiavimo keliukas nutrūksta ties paskutiniu namu šalia daubos.

kutiniais namais. Toliau keliukus pratęsia laiptai

toliau jį pratęsia laiptai žemyn ir laukinių gėlių slėnio takeliai.

žemyn į slėnį. Prie laiptų punktyriškai prisijungia mediniai ar žvirdždo dangų takeliai.

urbanistinė vizija | 31 psl.


02.4.3

viešosios erdvės IR JŲ TIPAI: žaidimų skverai

32 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.4.4

viešosios erdvės IR JŲ TIPAI: bendruomenių kiemai-žaliosios ašys

Žaliosios

ašys

ir

žaidimų

skverai

atlieka

dvejopą funkciją: skaido gyvenamąsias teritorijas į mažesnes (taip mažina bendruomenėje gyvenančių narių skaičių) bei suteikia galimybę bendruomenėms turėti pilnavertišką laisvalaikį (įrengiamos sporto aikštelės, takai). Pastatų grupavimas į tankesnes bendruomenes leidžia

atsirasti

išraiškingoms

ir

netikėtoms

erdvėms kvartalų viduje. Suprojektavome 3 žaidimų skverų erdves ir daugybę skiritngų, unikalių bendruomenių kiemų. Didžiąjame žaidimų skvere galima įrengti dvipusę krepšinio aikštelę, dviejuose mažesniuose- po kelias vienpuses. Bendruomenių

kiemai-

tai

erdvės,

kuriomis

žmogus grįžta namo dviračiu, vidiniame kvartalo kieme susitinka su kaimynu. Kiemų gale gali atsirasti stilingi sandėliukai dviračiams ar sodo rakandams laikyti.

urbanistinė vizija | 33 psl.


02.5

PASTATŲ ZONAVIMAS

34 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatų ZONAVIMAS

Pastatai skirstomi į A, B, C, D, E ir F zonas.

B zonoje ties centrine aikšte siluetas vietomis gali

bei leistų džiaugtis šiltomis dienomis.

A, B ir F zonose pastatus būtina projektuoti tokius,

pakilti iki 4 a. Bendras B teritorijos aukštingumas

Projektuojant pastatus siūloma kurti unikalius,

koks pastatų tipas plane priskirtas šioms zonoms.

2-3 aukštai.

bendruomenes išskiriančius, atpažįstamus kvar-

Tai svarbu, norint išsaugoti vientisą Liepų kvartalo

F teritorijoje rekomenduojama prisilaikyti 2-4-6

talus.

įvaizdį, teisingai suformuoti pagrindinių gatvelių

aukštų foninio užstatymo, vietomis projektuoti 8

Projektuojant blokuotus namus labai svarbu teis-

erdves.

aukštų vertikales.

ingai parinkti gatvelių proporcijas, vidinių kiemų

Kitos C, D ir E teritorijos yra lanksčios, pastatai

Pastatai grupuojami gatvelėmis. Svarbus vien-

dydžius.

jose gali kisti nuo blokuotų iki individualių namų.

tisas gatvelių įvaizdis, ervinė sandara, silueto ir

Svarbu šiuos pastatus grupuoti į segmentus, kurie

Labai svarbu, kad pastatai, atsirasiantys skirtin-

erdvės pulsavimas, perspektyvos kitimas.

suburtų ne daugiau nei 10-15 šeimų. Ieškoti būdų,

gomis spalvomis pažymėtų zonų ribose būtų pro-

Taip pat labai svarbus B, C, D, E, F zonose lokalių

kaip architektūrinėmis priemonėmis išsaugoti

jektuojami išlaikant vientisą estetiką.

erdvių sukūrimas šalia gyvenamųjų namų. Šios

šeimos privatumą ir suaktyvinti bendruomenės

A,C,D ir E zonose rekomenduojami 2 a. pastatai.

erdvės- lauko terasos- saugotų žmonių privatumą,

gyvenimą.

urbanistinė vizija | 35 psl.


02.5

PASTATAI

36 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatai

urbanistinÄ— vizija | 37 psl.


02.5

PASTATAI

38 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatai

urbanistinÄ— vizija | 39 psl.


02.5

PASTATAI

40 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatai

urbanistinÄ— vizija | 41 psl.


02.5

PASTATAI

42 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatai

urbanistinÄ— vizija | 43 psl.


02.5

PASTATAI

44 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatai

urbanistinÄ— vizija | 45 psl.


02.5

PASTATAI

46 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatai

urbanistinÄ— vizija | 47 psl.


02.5

PASTATAI

48 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatai

urbanistinÄ— vizija | 49 psl.


02.5

pastatų tipai pagal zonas

50 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatų tipai pagal zonas

F zonoje numatytas tankiausias užstatymas. Kvartalo didelė dalis šliejasi prie intensyvios Liepų gatvės, todėl šioje vietoje galioja kitokios erdvinės taisyklės nei zonose A, B, C, D ir E. Teritorijos dalyje palei Liepų gatvę rekomenduojame projektuoti 1-2 a. visuomeninės paskirties patalpas su eksploatuojamais stogais. Visas kitas dali siūlome skirti gyvenamąjai paskirčiai, jų aukštis svyruotų nuo 2 iki 4, vietomis 6-8 aukštų. F zona suskirstyta į 10 sklypų, kurių kiekvienas gali vystytis savarankiškai. Kiekviename sklype siūlome projektuoti kelių tipų tūrius, laipsniškai didėjančius Liepų gatvės link. Pagrindinės, foninio užstatymo linijos orientuotos statmenai Liepų gatvei. Vietomis siluetą pagyvina 8 aukštų vertikalės. Taip į vidinius kvartalų kiemus patektų rytų, pietų ir vakarų saulė, pastatai nemestų didelių šešėlių kiemuose. Teritorijoje architektūrinėmis priemonėmis ir tinkamai parinktomis erdvių proporcijomis svarbu kurti neaukšto, jaukaus kvartalo įvaizdį. Parkavimą siūlome organizuoti pastaų pirmuose aukštuose, vidinėse kiemų dalyse ar pravažiavimų gatvelėse. urbanistinė vizija | 51 psl.


02.5

PASTATŲ tipai pagal zonas

52 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.5

pastatĹł tipai pagal zonas

urbanistinÄ— vizija | 53 psl.


02.6.1

infrastruktūra: pagrindiniai keliai Teritorijoje projektuojamas racionalus ir motyvuotai parinktas gatvių ir pravažiavimų tinklas. Gatvių ir pravažiavimų dangos plotas užima apie 8 % projektuojamos teritorijos. Trys skirtingų tipų gatvės yra skirtos automobilių transportui, kitos- pėstiesiems ir dviračiams, avariniam privažiavimui prie pastatų. Pagrindiniai keliai- tai ne tik praktiškos erdvės susisiekimui. Jos kuria teritorijos įvaizdį, nusako jaukumą ir teritorijos identitetą. Svarbu tinkamai parinkti gatvių erdvės ir pastatų santykį, medžių, augalų ir parkavimo vietas, dviračių ir pėsčiųjų takų pločius. Labai svarbią įtaką gatvės jaukumui daro pastatų perimetras

ir

siluetas,

kintanti

perspektyva,

pastaų funkcija. Svarbu, kad gatvė netaptų tiesiu, monotonišku tuneliu automobiliui. Pagrindiniu keliu- Slyvų gatve (“C2” kat.) važiuoja visi miestiečiai. Greitis joje iki 50 km/h. Obelų, Vyšnių ir Kriaušių gatvės skirtos Liepų kvartalo gyventojams. Jose numatyti medžiai, pėsčiųjų ir dviračių takai, parkavimas svečiams. Jos veda į pagrindinę erdvę-Liepų Aikštę. Privažiavimai prie namų- tai gatvelės akligatviai. Ties įvažiavimais į jas kiekviena bendruomenė gali užsidėti užtvarą nuo svetimų automobilių. 54 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.6.1

infrastruktūra: PAgrindinės slyvų gatvės (“c” kategorija) erdvė

urbanistinė vizija | 55 psl.


02.6.1

infrastruktūra: kvartalinių gatvių erdvės

56 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.6.1

infrastruktūra: privažiavimų prie namų erdvės

urbanistinė vizija | 57 psl.


02.6.2

infrastruktūra: pėsčiųjų ir dviračių takai, parkingai

Pėsčiųjų

ir

dviračių

takai

projektuojami

pagrindindinėse Liepų kvartalo gatvėse: Vyšnių, Obelų, Slyvų. Planuojama, kad kitos gatvelės bus itin pasyvaus eismo, todėl tiek pėstieji tiek dviratininkai galės naudotis važiuojamąja kelio dalimi. Kadangi privažiavimų prie namų gatvelės nėra pravažiuojamos, todėl yra didelė tikimybė, kad gyventojai užsidės užtvarus prie įvažiavimų į jas. Dėl šios priežasties svarbu suprojektuoti papildomas parkavimo vietas teritorijos svečiams. Jos numatytos tarp medžių, išilgai Vyšnių, Obelų ir Serbentų gatvelių, arčiau centrinės Liepų Aikštės. Gyventojų parkavimo vietos suplanuotos pastatuose arba sklypų ribose prie pastatų. 58 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.6.3

infrastruktūra: PAgrindininių gatvių augalai

Rekomenduojame pačioje teritorijos vystymo pradžioje pagrindines gatves apsodinti medžiais. Jie sukurtų užbaigtumo nuotaiką, gatvelės ir jų erdvės pratintų naujus gyventojus prie Liepų kvartalo. Medžius siūlome parinkti žemaūgius, žydinčius, dekoratyvinius. Pagrindinėje teritorijos dauboje siūlome įkurti laukinių gėlių parką, joje nesodinti medžių, naudoti žvirgždo ir medinius takelius. Žaidimų skverų perimetrą siūlome apsodinti žemaūgiais medžiais, krūmais, žolynais. Kiek įmanoma mažiau ploto grįsti kietomis dangomis. Laukinės vyšnios, obelys, jazminų ir rododendrų krūmai galėtų kurti jaukų teritorijos įvaizdį. Įvairios smilgos, vijokliniai ir vazoniniai augalai privažiavimų gatvelėse sukurtų šiuolaikiško jaukumo atmosferą. urbanistinė vizija | 59 psl.


02.7

inžineriniai tinklai:

60 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


02.7

inžineriniai tinklai:

ir

link teritorijos šiaurinės ribos. Nuo centinės Liepų

Vanduo tiekiamas per centralizuotus miesto

sudėtingiausių projekto dalių. Pagrindinis princi-

aikštės, tinklai atsišakotų į rytus-pagrindine žaliąja

inžinerinius tinklius. Pagrindinė trasa ateina Žaliąja

pas inžinerinių tinklų projektavimui - racionalus

ašimi ir į vakarus -Obelų gatvele. Nuo šių dviejų

dauba, valstybiniame sklype. Nuo centrinės

pagrindinių trasų parinkimas, jų grupavimas ir

trasų toliau pagal poreikį jie atsišakotų į lokalias

aikštės per Žaliąja ašį arba Obelų gatvelę vanduo

išdėstymas teritorijoje.

gatveles. Tinklai ir gatvės plėstųsi pagal eglės

paskirstomas į kvartalines gatveles.

Inžineriniai tinklai turi atitikti etapiškumo strategiją.

šakelės principą.

Inžineriniai

tinklai-

viena

brangiausių

Nuotekos

Nors dažniausiai inžinerinių tinklų trasos praeina po gatvėmis, šioje teritorijoje tam tikrose vietose

Elektra

Butinės nuotekos surenkamos centralizuotai į

tinklus siūloma tiesti per pagrindines viešąsias

Teritorijos

erdves.

tros transformatorinės. Nuo jų tinklai tiesiami

Pagrindinė trasa ateina Žaliąja dauba, valstybin-

Teritorijos įvaizdžiui suformuoti ir gyventojų pa-

kvartalinėmis gatvelėmis.

iame sklype. Nuo centrinės aikštės per Žaliąja ašį

pakraščiuose

numatytos

elek-

miesto inžinerinius tinklus.

arba Obelų gatvelę nuotekų surinkimas organ-

togumui pagerinti svarbu pagrindines teritorijos gatvels padengti asfaltu jau pračioje vystymo

Dujos (šildymui)

zisuojamas į kvartalines gatveles.

pradžioje. Todėl suprantama, kad pagrindinės

Dujų reguliavimo punktas statomas pietiniame

inžinerinių tinklų trasos pagrindinėmis pirmųjų

teritorijos pakraštyje, valstybinėje žemėje. Nuo jo

Atliekų tvarkymas

etapų gatvėmis (žr. etapiškumo schemą) ne-

per kvartalinę gatvę trasa nutiesiama iki žaliosios

Buitinėms atliekoms surinkti statomi konteineriai.

turi praeiti (jie bus įrenginėjami tik surinkus

ašies. Nuo jos per centrą ir Obelų gatvę tinklai

Numatomas atliekų rūšiavimas: konteineriai at-

pakankamą skaičių gyventojų atskiruose kvarta-

pasiektų vakarinę dalį arba rytų dalies kvartalines

kirai popieriui, stiklui, plastikui. Konteineriai stato-

luose).

gatveles.

mi grupėmis palei kvartalines gatves, patogioje vietoje privažiuoti prie kelio. Atliekas siūloma rinkti

Inžinerinius tinklus siūloma tiesti pagal etapiškumo logiką- tranzitiniai tinklai praeitų žaliąja dauba,

Vandentiekis

naudojant požemines atliekų surinkimo sistemas.

urbanistinė vizija | 61 psl.


04.1

62 psl.

1

2

4

5

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA

ETAPIŠKUMAS:

3

6


7

04 skaičiai

Tinkamai nuspėti etapiškumą labai sunku arba beveik neįmanoma. Mes siūlome vystymo logiką,

04.1

kuri leistų racionaliai priimti teisingus sprendimus reaguojant į rinkos poreikius ir paklausos greitį. Svarbu pabrėžti, kad teritorijos sėkmė priklausys ne tik nuo vystymo pradžioje parduotų sklypų skaičaus ar racionaliai įrengtų inžinerinių tinklų trasų. Įvaizdį ir identitetą (nesunku nuspėti, kad ir tolesnę ilgalaikę sėkmę) lemia supratimas, kaip svarbu nuosekliai įrenginėti viešąsias erdves, for-

6

muoti žmonių įpročius lankytis pagrindinėse kvar-

ETAPIŠKUMAS:

į namus gatvelėse. Šių gatvelių užbaigtumas priklausys nuo atskirų nedidelių bendruomenių pajėgumų. Bendrajame plane numatyta “C” kategorijos gatvė (viena iš miesto arterijų), jei bus poreikis, galės atsirasti tik paskutiniame etape. Jos ilgas nebuvimas teritorijos įvaizdžiui ir vystymuisi didelės

talo teritorijose, net jei jos laikinai ir nėra išbaigtos.

įtakos neturės.

Pirmuoju etapu pagrindines gatves siūlome ap-

principu) visos gatvės sueina į centrą- Liepų

sodinti medžiais. Gyventojams jie padės orientuotis erdvėje, žmonės nesančias gatves pradės vadinti vardais. Pakankamai nedidelės investicijos sukurs užbaigtumo nuotaiką. Tvarkai palaikyti jau pačioje pradžioje svarbu išasfaltuoti pagrindines gatves - įvažiavimus į teritoriją. Šiose gatvėse inžinerinių tinklų trasos nepraeina, todėl asfaltuojant gatves be inžinerinių tinklų, įrengimo kaštai nebus itin dideli. Inžineriniai tinklai atsiras atskirais etapais pravažiavimų

Liepų kvartale (istoriniuose miestuose veikiančiu aikštę, kuri turi stiprią jungtį su Laukinių gėlių slėniu (žaliąja dauba). Planuojama, kad aikštė, įsiterpusi svarbių kelių sankirtoje, pradžioje bus žole dengta žaidimų, susirinkimų ir rajono švenčių vieta. Čia po truputį galės kurtis prekyba. Išaugus Liepų kvartalui- aikštė apsistatys pastatais, kuriuose įsikurs kavinukės, parduotuvėlės. Svarbiausia, kad žmonėms nebereikės iš naujo priprasti čia ateiti. Aikštė bus per laiką susistovėjusi ir visų pamėgta sėkminga vieša erdvė. skaičiai | 63 psl.


04.2

SKLYPŲ DYDŽIAI

64 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


04.2

SKLYPŲ PROPORCIJOS TERITORIJOJE

Planuojama, kad 24,2 ha teritorijoje atsiras apie 390 sklypų individualiems ir blokuotiems namams ir 10 sklypų daugiabučiams pastatams su visuomeninės paskirties patalpomis pirmuose aukštuose ( palei Liepų gatvę). Bendras parduodamų sklypų skaičius teritorijoje užima apie 16.5 ha plotą.

skaičiai | 65 psl.


04.3

SKLYPŲ NUMERACIJA

66 psl.

| LIEPŲ NAMAI

2010 BIRŽELIS-LIEPA


04.3

pastatų tipų proporcija

Sklypų numeracija sugrupuota pagal užstatymo zonas A, B, C, D, E ir F. Kiekviena jų turi tam tikrą skaičių sklypų. Apie 50 % teritorijos sklypų ploto suplanuota blokuotiems namams, 30 %- individualiems namams, likusi 20 % - daugiabučiams pastatams su visuomeninės paskirties patalpomis palei Liepų gatvę. Pagal skaičių, sklypai suskirstyti į šias dalis: 66 sklypai ind. namams, 10 sklypų daugiabučiams, 323 sklypai blokuotiems namams. Šiandien itin sunku nuspėti, kurią aiškią ir nekintamą teritorijos vystymo logiką rinktis. Nėra Didesnė dalis sklypų suskirstyta smulkesniais vienetais, ku-

aišku, ar atietyje žmonės norės labiau gyventi

riuos ateityje apjungus galima statyti vieną individualų namą

individualiuose ar blokuotuose namuose. Dėl

vietoje trijų blokuotų.

šios priežasties pabandėme paieškoti lankstumo šiame procese. Sklypų dydis ir proporcijos blokuotų namų teritorijose (C, D ir E zonose) buvo parinkti pagal racionalią logiką: didesnė dalis sklypų suskirstyta smulkesniais vienetais. Spėjame, kad ateityje nebus sunku atskiruose kvartaluose (svarbu prisilaikyti aprašyto pastatų zonų vientisumo) vietoje 3 blokuotų namų įsigijus tris sklypus statyti vieną individualų namą. skaičiai | 67 psl.


Liepų namų projektas parengtas 2010 m. Birželio-Liepos mėnesį. Ruošiant projektą susipažinta su: spausdinta medžiaga

2008 m. Lietuvos architektų

sąjungos organizuoto kūrybinio seminaro (architektai

E.Miliūnas,

D.Paulauskienė,

A.Kančas, S.Pamerneckis, E.Andrijauskas, A. Šeibokas); raidos programa, parengta E.

Miliūno

studijos

architektų

(patvirtin-

ta Klaipėdos architektų tarybos); 2009 m. pradėto rengti detalaus plano pagrindiniu brėžiniu (architektė V.Paulionienė); Klaipėdos miesto bendruoju planu; Danės upės slėnio specialiuoju planu. Šis

planas

nuolat

peržvelgiamas

dėka

buvo

tobulinamas

asmeninio

ir

projekto

užsakovų (R.Norvilo, B. Kemundrio, V. Joniko, K.Kuoro) indėlio, svarių įžvalgų ir profesionalaus supratimo, kokioje aplinkoje turi gyventi Žmogus. Architektų grupei Andrė Baldi architektūra ur-

24 ha TERITORIJOS URBANISTINĖ VIZIJA KLAIPĖDA, LIETUVA

banistika (A. Baldišiūtė, G.T.Gylytė, I.Uogintas,

DOKUMENTAS U004

D. Kriščiūnaitė) teko užduotis pastarųjų metų

2010 Birželis-Liepa

procesą kūrybiškai susisteminti, surūšiuoti bei

Andrė Baldi architektūra urbanistika

aprašyti. Ši sprendinių knyga dokumentiškai atspindi požiūrį į Žmogaus namus ir miestą.

Šv. Stepono 18, LT-01138 Vilnius, Lietuva andre@andrebaldi.lt www.andrebaldi.lt

Liepu namai. 24 ha teritorijos urbanistinė vizija 2010