Page 1

Læs mere om Tillægsuddannelsen på www.journalisthojskolen.dk

tillægsuddannelsenXXXXXXXXXXXXXXX i journalistikXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Lær at formidle dit fag

layout: smokeandmirrorsstudio.dk / photos: anders hviid

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N

journalistHØJSKOLENXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DANMARKSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDIE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JOURNALISTHØJSKOLEXXXXXXXXXXXX


Tillægsuddannelsen i journalistik Ane Tarp Hansen, 24 år Bachelor i Idræt fra Aarhus Universitet og i gang med kandidatuddannelsen i Idræt

Hvorfor valgte du Tillægsuddannelsen i journalistik? Jeg har altid gået med en lille

Hvad lærte du på uddannelsen?

journalist i maven, og da jeg hørte om

Jeg har lært at vinkle artikler skarpt,

Tillægsuddannelsen, var det for mig en

tænke kreativt, arbejde under pres frem

gylden mulighed for at kombinere to af

mod en deadline, tage telefonen og

mine store interesser - idræt og skriftlig

ringe til hvem som helst, og sidst men

formidling. Jeg har altid syntes, det at

ikke mindst har jeg lært 30 mennesker at

skrive er fedt, men på universitetet

kende med vidt forskellige fagbaggrunde,

får man ikke direkte feedback på ens

der til enhver tid vil kunne give sparring,

skriftlige opgaver, og der er ikke store

hjælpe med at finde kilder og give

muligheder for sproglige finurligheder

konstruktiv kritik.

og kreative formuleringer i akademiske

opgaver. Jeg ville rigtig gerne lære at

Hvordan bruger du koblingen mellem

skrive andre genre, blive i stand til at

dit fag og journalistikken?

formidle mit fag på en spændende og

Jeg synes, at koblingen mellem idræt

kreativ måde og være med til at højne

og journalistik er helt oplagt - rigtig

kvaliteten inden for sportsjournalistikken.

mange foreninger, forbund, klubber og kommuner har brug for arbejdskraft, der kan formidle temaer inden for idræt både internt og eksternt i nyhedsbreve og blade. Jeg har et stort kendskab til teori og praksis inden for idrætsverdenen, og jeg har med Tillægsuddannelsen lært at formidle den viden, så alle kan forstå det. Hvad er dit drømmejob? Jeg vil gerne være udviklingskonsulent i et af de store idrætsforbund.

Tillægsuddannelsen i journalistik henvender sig til kandidatstuderende på lange videregående uddannelser – universiteter og tilsvarende. Uddannelsen varer ét semester, der kan meritoverføres, og indgår som en del af dit studium. På Tillægsuddannelsen får du de særlige kompetencer, der skal til for at kunne formidle viden fra dit fag i et aktivt og læsevenligt sprog. Hvad lærer du? Gennem et semester lærer du de journalistiske arbejdsmetoder, så du kan foretage en klar vinkling samt til- og fravælge oplysninger. Du lærer at formidle din faglighed til en bred målgruppe i et aktivt sprog og at gøre dig klart, hvad du vil formidle til hvem. Du lærer, om det skal være til en fagartikel, til et magasin, en hjemmeside eller ved at kontakte pressen med en god historie. Vi kommer også omkring emner som mediejura og medieteori. Hvad kan blive dit job? Du får sandsynligvis job inden for dit eget fagområde men med en formidlingsvinkel – for eksempel som informations- eller kommunikations­medarbejder. Uddannelsens opbygning Uddannelsen veksler mellem teori og praksis med fokus på mange praktiske opgaver. Formen varierer mellem undervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver.


Hvor udbydes uddannelsen? Tillægsuddannelsen udbydes på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og i København. Krav til dig Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen. Pris Uddannelsen er gratis. Regn med at bruge cirka kr. 2000,- til materialer. Uddannelsen er SU-berettiget. Hvem kan søge? Kandidatstuderende på lange videregående uddannelser, LVU. Hvordan søger du? Udfyld et ansøgningsskema og send det sammen med en motiveret ansøgning og eksamensbeviser til Journalisthøjskolen. Ansøgningsfristen er 1. april og 1. oktober for henholdsvis efterårs- og forårs­semestret. Find ansøgningsskema på www.journalisthojskolen.dk under merituddannelser. På hvert semester optages der op til 24 studerende i Aarhus og København. Holdene sammensættes af et optagelsesudvalg, som vurderer ansøgningerne og tager hensyn til en vis fagspredning. Studiestart: Ultimo august og ultimo januar.


Jesper Villadsen, 25 år Stud.scient.pol (Statskundskab) ved Aarhus Universitet

Marguerita Hvid Spangsberg, 26 år stud. mag. i Nordisk Sprog & Litteratur med suppleringsfag i Religion, Politik & Samfund ved Aarhus Universitet  

Hvorfor valgte du Tillægsuddannelsen i journalistik? Jeg valgte Tillægsuddannelsen, fordi

Hvorfor valgte du Tillægsuddannelsen i

jeg ønskede at få et bedre kendskab

mange forskellige menneskers hverdag.

journalistik?

til det journalistiske håndværk og de

Det får man jo ikke gennem studiet på

Jeg valgte at tage Tillægsuddannelsen,

journalistiske metoder. Og så valgte jeg

Statskundskab.

fordi jeg først og fremmest ønskede

uddannelsen, fordi jeg havde behov for

en praktisk vinkel på min uddannelse,

at finpudse og krydre mit sprog, så det

Hvordan bruger du koblingen mellem

som er meget teoretisk. Samtidig faldt

lærte for eksempel, hvordan man vinkler

blev mere levende.

dit fag og journalistikken?

uddannelsen i tråd med min mangeårige

en historie skarpt, hvad forskellen er på

Jeg bruger koblingen til at formidle min

interesse for at formidle. Men i stedet for

kildetyper, at bruge et levende sprog og

Hvad lærte du på uddannelsen?

viden fra statskundskab på en indby-

at famle mig vilkårligt frem, så håbede

at give og få feedback.

Ja, hvad lærte jeg ikke?! Jeg lærte

dende måde. Det kan være i artikelform

jeg på, at uddannelsen ville lære mig,

at skrive levende og formidle tunge

eller i opgaver. Og nu kan jeg pludselig

hvordan man griber formidling an i alle

Hvordan bruger du koblingen mellem

komplekse temaer på en elegant måde.

gennemskue, hvorfor politiske journali-

dets aspekter.

dit fag og journalistikken?

Uddannelsen gav mig et gedigent indblik

ster eller kommentatorer agerer som de

i den journalistiske arbejdsproces med

gør. Inden jeg begyndte på uddannelsen

Hvad lærte du på uddannelsen?

formidle min viden om religion journali-

korte deadlines osv. Og så vil jeg lige

mente jeg, at de ofte var alt for unuan-

Jeg lærte helt grundlæggende hele den

stisk. Her trækker jeg rigtig meget på min

nævne, at Tillægsuddannelsen i journa-

cerede i deres behandling af politiske

arbejdsproces, der ligger bag journali-

viden fra Tillægsuddannelsen. Derudover

listik - gennem de mange interview med

emner.

stisk formidling. Det vil sige hele vejen

har jeg valgt at fordybe mig yderligere i

fra, hvordan man kommer på en idé til

retorik og formidling på Nordisk, så det

skabelsen af et færdigt produkt. Jeg

sammen med journalistikken giver mig

diverse kilder - gav mig et bredt indblik i Derudover bruger jeg også koblingen

Jeg har et fritidsjob, hvor jeg konkret skal

til at vurdere magtforholdet mellem

en styrket kommunikationsprofil på den

medierne og det politiske system.

anden side af specialet.

Et magtforhold der hele tiden er i bevægelse.

Hvad er dit drømmejob? Mit drømmejob er at være ansat som

Hvad er dit drømmejob?

kommunikationsmedarbejder i en virk-

Ja, inden jeg begyndte på

somhed eller organisation. Det vigtigste

Journalist­højskolen var det politisk

er ikke hvor, men at jeg får lov til at

kommunikationsrådgiver. Nu står jeg lige

bruge mine kompetencer og være med

på vippen mellem det politiske system

til at kommunikere viden til andre på en

og medierne - politisk rådgiver eller

relevant og levende måde.

politisk journalist.

Tillægsuddannelsen i journalistik  

Folder om tillægsuddannelsen i journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.