Page 1

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Donostia, kulturaren hiria San Sebastiรกn, ciudad de la cultura


aurkibideaíndice BAT BI

HIRU

LAU

BOST

SARRERA INTRODUCCIÓN

4

MARKALA MARCA Marka La marca Sare-konposizioa Composición reticular Babes-eremua Zona de protección Markaren gutxieneko erabilera Uso mínimo de la marca Gama kromatikoa Gama cromática Gris-eskala Escala de grises Aplikazioak Aplicaciones Markaren erabilera okerrak Usos indebidos de la marca Markaren tipografia Tipografía de la marca Tipografia korporatiboa Tipografía corporativa Beste tipografia bat Tipografía alternativa

7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20

APLIKAZIO KORPORATIBOAKAPLICACIONES CORPORATIVAS Txartel pertsonala Tarjeta personal Txartel handia Tarjetón Eskutitz-orria Hoja de carta Gutun-azal amerikanoa Sobre americano Gutun-azal ertaina Sobre mediano Gutun-azal handia Sobre grande Karpeta Carpeta CD eta DVD gutun-azala Sobre CD y DVD CD eta DVD galleta Galleta CD y DVD Sinadura elektronikoa Firma electrónica Bazkide-txartela Tarjeta socio Haur bazkide-txartela Tarjeta socio infantil Kutxa bazkide-txartela Tarjeta socio Kutxa Web-orria Web Web-orriaren goiburua Cabecera web

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

APLIKAZIO ARAUAKNORMAS DE APLICACIÓN Kartel soila Cartel simple Goiburudun kartela Cartel con cabecera Kartela hainbat antolatzaileekin Cartel con varios organizadores Donostia Kultura liburuxka Folleto Donostia Kultura Beste liburuxka batzuk Otros folletos

41 47 49 51 55

MERCHANDISING Kamisetak Camisetas Txapelak Gorras Boligrafoak Bolígrafos

59 60 61


Identitate korporatiboari buruzko oinarrizko eskuliburua, Donostia Kulturaren irudi korporatibo berria eta logotipoa, bai eta markak ere, erabiltzeko erantzukizuna duten profesionalek izango dituzten arau grafikoen erreferentzia gisa ulertu behar da. Bertan aurreikusten ez diren kasuetan erabilpen egokia Donostia Kultura Komunikazio Unitatearen irizpidearen araberakoa izango da ikus-identitatearen irakurgarritasun eta identifikazio onena lortzearren.

Este manual básico de identidad corporativa debe entenderse como una referencia de normas gráficas a disposición de aquellos profesionales que tengan la responsabilidad de aplicar la nueva imagen corporativa y logotipo de Donostia Kultura, así como de las marcas. La aplicación correcta en los casos no contemplados, dependerá del criterio de la Unidad de Comunicación de Donostia Kultura para conseguir una óptima legibilidad e identificación de la identidad visual.


MarkaLa marca


Marka

La Marca

Markak enpresari zigilua jartzen dio eta identifikatu egiten du. Gainerakoetatik bereiziko duen eta plagio eta faltsutzeak ekidinez nortasuna emango dion ikur materiala da.

La marca sella e identifica la empresa. Es el signo material para distinguirse de las demรกs y dotarla de personalidad evitando plagios y falsificaciones.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

7


Marka. Sare-konposizioa.

La Marca. Composición reticular.

Puntu-sare hau jarraituz, edozein euskarritan erreproduzi dezakegu, dimentsioa edo erreprodukzio-bitartekoa edozein duela ere. Markak beti ondoko proportzioak eta konposizioa mantenduko ditu.

Guiándonos por esta retícula podemos reproducir en cualquier soporte, sea cual sea su dimensión o su medio de reproducción. La marca conservará siempre las siguientes proporciones y composición.

U= neurri unitate bat

U hori planoaren barruan unitate gisa ezarritako neurria da eta zenbakiak irudia osatzen duten atal desberdinen U neurriaren kopurua irudikatzen du.

8

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

U= 1 unidad de medida

La U equivale a la medida establecida por unidad dentro del plano, el número representa las veces que la medida U está en las diferentes partes que componen la imagen.


Marka. Babes-eremua.

La Marca. Zona de protección.

Babes-eremuak, markarekin batera testuak, argazkiak edo ilustrazioak ditugunean garbi mantendu behar diren gutxieneko guneei egiten die erreferentzia.

La zona de protección se refiere a los espacios mínimos que han de conservarse diáfanos cuando la marca va acompañada de textos, fotografías o ilustraciones.

Markaren babes-eremua ezartzeak markaren beraren ikus-askatasuna bermatzen du gainerako elementu grafikoekiko, berehala identifikatzeko erraztasuna eskainiz.

Establecer una zona de protección de la marca asegura la independencia visual de la misma respecto al resto de elementos gráficos, facilitando así su inmediata identificación.

U= neurri unitate bat

Markaren babes-eremua markaren tamainarekin proportzioan handitu edo txikituko da.

U= 1 unidad de medida

La zona de protección de la marca crece o se reduce proporcionalmente al tamaño de la misma.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

9


10

Marka. Markaren gutxieneko erabilera.

La Marca. Uso mínimo de la marca.

Markaren erreprodukzioaren gutxieneko tamainak, modu egokian irakurtzeko aukera eskaintzen duen markaren tamaina txikiena adierazten du.

El tamaño mínimo de reproducción de la marca indica el tamaño menor en el que se puede representar la marca para su adecuada lectura.

Txikiagotzea eskalan egin behar da marka bera ez aldatzeko.

La reducción debe hacerse a escala para no modificar la marca.

Erreprodukzioak desberdinak izango dira web-orrietarako edo inprentarako badira.

Variará dependiendo de si su reproducción es para web o para imprenta.

Inprentarako gomendatzen den gutxieneko tamaina Tamaño mínimo recomendado para imprenta

Web-orrietarako gomendatzen den gutxieneko tamaina Tamaño mínimo recomendado para web

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Marka. Gama kromatikoa.

La Marca. Gama cromática.

Markak bi kolore nagusi eta korporatibo ditu, Pantone Process Cyan eta Pantone Process Black.

La marca tiene dos colores principales y corporativos, Pantone Process Cyan y Pantone Process Black.

Jarraian, erabili behar den bitarteko edo euskarriaren araberako baliokideak ageri dira.

A continuación se facilitan las correspondencias según el medio o soporte a utilizar.

Ez da beste kolorerik erabiliko.

No debe usarse ningún otro color.

* RGB-RVA, web-orri, power point eta beste multimedia-formatutan ondo dabil. Onena da pantailan erreproduzitzeko baina EZ DA INPRESIORAKO EGOKIA.

* RGB-RVA, funciona bien en la web, power point y otros formatos multimedia. Es el mejor para reproducir en pantalla pero NO FUNCIONA BIEN PARA IMPRESIÓN.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

11


12

Marka. Gama kromatikoa.

La Marca. Gama cromรกtica.

Marka gris-eskalan aplikatzea.

Aplicaciรณn de la marca a escala de grises.

Marka gris-eskalan erabili behar denean, cyan urdinaren (Pantone Process Cyan) ordez, beltza % 40 moldatuz lortutako grisa erabiliko da.

Cuando se tenga que aplicar la marca en escala de grises, el azul cyan (Pantone Process Cyan) se sustituirรก por un gris obtenido de tramar el negro al 40%.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Marka. Gama kromatikoa.

La Marca. Gama crom谩tica.

Negatiboan aplikatzea.

Aplicaci贸n en negativo.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

13


14

Marka. Gama kromatikoa.

La Marca. Gama crom谩tica.

Urdin korporatiboaren gainean aplikatzea.

Aplicaci贸n sobre azul corporativo.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Marka. Gama kromatikoa.

La Marca. Gama cromรกtica.

Markaren erreprodukzioa hondo grisen gainean.

Reproducciรณn de la marca sobre fondos grises.

Hondo beltza eta zuriaren gainean egin bezala, marka hondo grisaren gainean jartzen denean, marka cyan urdinarekin (Pantone Process Cyan) erabiliko da.

Al igual que sobre fondo negro y blanco, cuando la marca se aplique sobre fondo gris, se utilizarรก la marca con el color azul cyan (Pantone Process Cyan).

Beltzaren portzentajea % 70 edo handiagoa bada, marka zurian jarriko da errazago bereizteko.

Si el porcentaje de negro es mayor o igual que 70%, la marca se aplicarรก en blanco para una mayor visibilidad.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

15


Marka. Gama kromatikoa.

La Marca. Gama cromĂĄtica.

Markaren erreprodukzioa koloretako hondoen gainean.

ReproducciĂłn de la marca sobre fondos de color.

Marka koloretako hondoetan erabili behar denean, cyan urdinaren (Pantone Process Cyan) ordez, beltza % 40 moldatuz lortutako grisa erabiliko da. Eta irakurri ezin den kasuetan, zuriarekin ordezkatuko da.

Cuando la marca se aplica sobre fondos de color, el color azul cyan (Pantone Process Cyan), se sustituirĂĄ por un gris obtenido de tramar el negro al 40%. Y en el caso de que no tenga lectura, por el blanco.

Horrela, irakurgarritasun-arazoak eta kolore-konbinazio desatseginak ekidingo ditugu.

De este modo evitamos problemas de legibilidad y combinaciones de color molestas.

Arau gisa, beltza (Pantone Process Black), markaren kolore nagusia da kasu horietarako. Bere ikuspena eragiten ez duen kasu guztietan erabiliko da.

16

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

Como norma, el negro (Pantone Process Black), es el color principal de la marca para estos casos. Se debe aplicar siempre que la visibilidad de ĂŠsta no se vea afectada.


Marka. Gama kromatikoa.

La Marca. Gama cromática.

Markaren erabilera okerrak.

Usos indebidos de la marca.

Marka osatzeko bide oker ugari dago. Jarraian, adibide batzuk ikus daitezke. Ez dira inoiz oker hauek egingo.

Hay muchos caminos incorrectos para formar la marca. Algunos de los ejemplos se representan a continuación. Nunca deben cometerse estos errores.

- Marka ez da kolore bakarrarekin erabiliko, nahiz eta irudi korporatiboa osatzen dutenetako bat izan.

- No podrá aplicarse la marca utilizando un sólo color, aunque sea alguno de los que componen la imagen corporativa.

- Erabilera okertzat hartuko da eskuliburu honetan definitu diren kolore korporatiboak jarraituko ez dituen erabilera oro.

- Se considera incorrecta cualquier aplicación de la marca que no siga los colores corporativos definidos en este manual o que los alterne.

- Inoiz ez dira formak desitxuratuko.

- Nunca se distorsionarán las formas.

- Markari ezin zaio efekturik aplikatu, ez itzalik, degradaturik, visel-ik, erlieberik...

- A la marca no se le podrá aplicar ningún efecto, sea sombreado, degradado, vísel, relieve,...

Marka osoa tonu bakarrean Aplicación toda la marca a 1 tono

Kolore korporatiboak txandakatzea Alternar colores corporativos

Marka desitxuratzea Deformar la marca

Itzal, visel, erliebe... efektuak Efectos sombreados, visel, relieve...

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

17


18

Marka. Markaren tipografia.

La Marca. Tipografía de la marca.

Frutiger 55 Roman Bold tipografia.

Tipografía Frutiger 55 Roman Bold.

Tipografia hori Donostia Kultura logotiporako soilik erabiliko da, markaren parte denez, beste helburu batzuekin erabiltzeak nahasmena sortuko bailuke.

Esta tipografía se usará exclusivamente para el logotipo de Donostia Kultura, ya que al formar parte de la marca, su utilización para otras finalidades crearía confusión.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Marka. Tipografia korporatiboa. Donostia Kulturaren tipografia korporatiboa Frutiger familia da, bere aldaera desberdinekin, tipografia-familia horren berezitasuna irakurketa-baldintza ezin hobea baita. Horiek guztiak, lehentasunez, % 100eko eskala horizontalarekin erabiliko dira. Jarraian, horietakoren bat ikus daiteke. Aipatu tipografia, ahal den neurrian, ikuspen handiko elementu nagusietan erabiliko da.

La Marca. Tipografía corporativa. La tipografía corporativa de Donostia Kultura es la familia Frutiger, con sus distintas variedades, ya que esta familia de tipografías se caracteriza por poseer unas condiciones de lectura óptimas. Todas ellas, se utilizarán, preferentemente con una escala horizontal del 100%. A continuación os mostramos alguna de ellas. Dicha tipografía debe emplearse en la medida de lo posible en elementos principales y de gran visibilidad.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

19


Marka. Beste tipografia bat. Frutiger tipografia ordenagailu pertsonal gehienetan lehenetsita instalatu gabe dagoenez, inprimatutako barne-testuetarako, Arial tipografia erabiltzeko aukera dago.

La Marca. Tipografía alternativa. Dado que la tipografía Frutiger no está instalada por defecto en la mayoría de los ordenadores personales, para textos internos impresos, se usará como alternativa la tipografía Arial.

20

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio korporatiboakAplicaciones corporativas


Aplikazio korporatiboak Txartel pertsonala Tamaina: 90x50 mm. Eskala: % 100

Aurrealdea Anverso

Aplicaciones corporativas Tarjeta personal Tama単o: 90x50 mm. Escala: 100%

Atzealdea Reverso

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

23


Aplikazio korporatiboak Txartel handia Tamaina: 150x100 mm Eskala: % 100

Aplicaciones corporativas Tarjet贸n Tama帽o: 150x100 mm Escala: 100%

24

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio korporatiboak Eskutitz-orria Tamaina: 210x297 mm Eskala: % 55

Aplicaciones corporativas Hoja de carta Tama単o: 210x297 mm Escala: 55%

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

25


Aplikazio korporatiboak Gutun-azal amerikarra Tamaina: 225x115 mm Eskala: % 80

Aplicaciones corporativas Sobre americano Tama単o: 225x115 mm Escala: 80%

26

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio korporatiboak Gutun-azal ertaina Tamaina: 261x184 mm Eskala: % 70

Aplicaciones corporativas Sobre mediano Tama単o: 261x184 mm Escala: 70%

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

27


Aplikazio korporatiboak Gutun-azal handia Tamaina: 360x260 mm Eskala: % 50

Aplicaciones corporativas Sobre grande Tama単o: 360x260 mm Escala: 50%

28

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio korporatiboak Karpeta Tamaina: 470x230 mm Eskala: % 40

Aplicaciones corporativas Carpeta Tama単o: 470x230 mm Escala: 40%

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

29


Aplikazio korporatiboak CD eta DVD karatula Tamaina: 335x125 mm Eskala: % 60

Aplicaciones corporativas CarĂĄtula CD y DVD TamaĂąo: 335x125 mm Escala: 60%

30

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio korporatiboak CD eta DVD galleta Tamaina: 118 mm Ø Eskala: % 100

Aplicaciones corporativas Galleta CD y DVD Tamaño: 118 mm Ø Escala: 100%

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

31


Aplikazio korporatiboak Sinadura elektronikoa Tamaina: 1020x166 píxel Eskala: % 100

Aplicaciones corporativas Firma electrónica Tamaño: 1020x166 píxeles Escala: 100%

32

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio korporatiboak Bazkide-txartela Tamaina: 85x54 mm Eskala: % 100

Aplicaciones corporativas

Aurrealdea AnversoTarjeta socio TamaĂąo: 85x54 mm Escala: 100%

Atzealdea Reverso

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

33


Aplikazio korporatiboak Haur bazkide-txartela Tamaina: 85x54 mm Eskala: % 100

Aurrealdea Anverso

Aplicaciones corporativas Tarjeta socio infantil Tama単o: 85x54 mm Escala: 100%

Atzealdea Reverso

34

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio korporatiboak Kutxa bazkide-txartela Tamaina: 85x54 mm Eskala: % 100

Aplicaciones corporativas Tarjeta socio Kutxa Tama単o: 85x54 mm Escala: 100%

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

35


Aplikazio korporatiboak Web-orria

Aplicaciones corporativas Web

36

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio korporatiboak Web-orriaren goiburua Donostia Kulturari loturiko web-orri guztiek Donostia Kulturaren logotipoa duen goiburua izango dute. Web-orrietan txertatzeko bertsio hau ez da oso inbaditzailea eta ez da dagoen diseinua aldatu behar. Victoria Eugenia Antzokiaren web-orria dugu hau.

Aplicaciones corporativas Cabecera web Todas las webs asociadas a Donostia Kultura deberán llevar una cabecera con su logotipo. Se trata de una versión poco invasiva para la inclusión en las webs, sin tener que modificar el diseño ya existente. Mostramos ejemplo de la página web del Victoria Eugenia.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

37


Aplikazio-arauak Normas de aplicaci贸n


Aplikazio-arauak 1. Kartel soila Donostia Kultura antolatzailea bakarra denean. (Adib.: Victoria Eugenia, San Telmo, Jazzaldia eta beste Jaialdi batzuk)

Normas de aplicaci贸n 1. Cartel simple Cuando Donostia Kultura es 煤nico organizador. (Ej.: Victoria Eugenia, San Telmo, Jazzaldia y otros Festivales)

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

41


Aplikazio-arauak 1. Kartel soilaren adibidea

Normas de aplicaci贸n 1. Ejemplo de cartel simple

42

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio-arauak 1. Kartel soila babesleen logotipoekin Donostia Kultura antolatzaile denean eta babesleen logotipoekin batera ageri denean.

Normas de aplicación 1. Cartel simple con logotipos patrocinadores Cuando Donostia Kultura es organizador y va en compaùía de logotipos patrocinadores.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

43


Aplikazio-arauak 1. Kartel soilaren adibidea babesleen logotipoekin

Normas de aplicaci贸n 1. Ejemplo cartel simple con logotipos patrocinadores

44

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio-arauak 1. Kartel soila babesle eta laguntzaileen logotipoekin. Donostia Kultura antolatzaile denean eta babesle eta laguntzaileen logotipoekin batera ageri denean.

Normas de aplicación 1. Cartel simple con logotipos patrocinadores y colaboradores. Cuando Donostia Kultura es organizador y va en compaùía de logotipos patrocinadores y colaboradores.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

45


Aplikazio-arauak 1. Kartel soilaren adibidea babesle eta laguntzaileen logotipoekin.

Normas de aplicaci贸n 1. Ejemplo cartel simple con logotipos patrocinadores y colaboradores.

46

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio-arauak 2. Goiburudun kartela Lehen aipatu diren arauak jarraituz, diseinuaren baldintzek logotipoa irakurtzea eragozten duten karteletan, goiburua aplikatzeko aukera dago.

Normas de aplicaciĂłn 2. Cartel con cabecera Aplicando las normas anteriormente mencionadas, se podrĂĄ aplicar una cabecera a aquel cartel que por circustancias de diseĂąo dificulte la lectura del logotipo.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

47


Aplikazio-arauak 2. Goiburudun kartelaren adibidea

Normas de aplicaci贸n 2. Ejemplo cartel con cabecera

48

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio-arauak 3. Kartela hainbat antolatzaileekin Donostia Kultura antolatzaile bakarra ez denean.

Normas de aplicaci贸n 3. Cartel con varios organizadores Cuando Donostia Kultura NO es el 煤nico organizador.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

49


Aplikazio-arauak 3. Kartela hainbat antolatzaileekin adibidea

Normas de aplicaci贸n 3. Ejemplo cartel con varios organizadores

Euskara Zerbitzua

50

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio-arauak 4. Donostia Kultura liburuxka Donostia Kulturarenak diren liburuxkentzat.

Normas de aplicaci贸n 4. Folleto Donostia Kultura Para los folletos propios de Donostia Kultura.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

51


Aplikazio-arauak 4. Donostia Kulturaren Haurrak liburuxka Tamaina: 100x210 mm Eskala: % 82

Normas de aplicaci贸n 4. Folleto Infantil Donostia Kultura Tama帽o: 100x210 mm Escala: 82%

52

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio-arauak 4. Donostia Kulturaren Agenda liburuxka Tamaina: 100x200 mm Eskala: % 85

Normas de aplicaci贸n 4. Folleto Agenda Donostia Kultura Tama帽o: 100x200 mm Escala: 85%

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

53


Aplikazio-arauak 4. Donostia Kulturaren Arte Eszenikoak liburuxka Tamaina: 110x210 mm Eskala: % 82

Normas de aplicación 4. Folleto Artes Escénicas Donostia Kultura Tamaño: 110x210 mm Escala: 82%

54

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Aplikazio-arauak 5. Beste liburuxka batzuk Lehenetsitako irudia duten Donostia Kulturaren liburuxketarako.

Normas de aplicaci贸n 5. Otros folletos Para folletos propios con imagen predeterminada.

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

55


Merchandising


Merchandising Kamisetak Camisetas

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

59


Merchandising Txapelak Gorras

60

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa


Merchandising Boligrafoak BolĂ­grafos

identitate korporatiboaren eskuliburua manual identidad corporativa

61


DONOSTIA KULTURA: irudi korporatiboa / imagen corporativa  

Erakundearen irudi korporatiboaren gidaliburua Manual de identidad corporativa de la entidad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you