Page 1

H O L L A N D A

D İ Y A N E T

V A K F I

A Y L I K

H A B E R

B Ü L T E N İ

HAZİRAN • 2011 SAYI 27

5

HDV Culemborg İmam-ı Azam Camii Hizmete Açıldı

7

Hollanda Diyanet Vakfı’ndan Gençlik Kampı

14

Helal Kesim Konusunda Hollanda’daki Gelişmeler Hakkında Açıklama


ÖNSÖZ

Bu sayıda

Cevdet KESKİN

Hollanda Diyanet Vakfı İdari Koordinatör

Çok değerli HDV Bülten okuyucuları,

H

DV Bülten’in Haziran ayı sayısı olan 27. sayısında tekrar birlikteyiz. Bu sayımıza da yine müjdeli bir haberle başlamak istiyorum. Bu müjdemiz de şudur. Hollanda, kubbeli ve minareli olarak temelden inşa edilen yeni bir camiye daha kavuştu. Evet, kapak haberimizde de görüleceği üzere Hollanda’nın Culemborg şehrinde inşa edilen bu camimiz, Haziran ayı içerisinde geniş bir katılım ortamında hizmete açıldı. Bu güzel haberin ayrıntılarını bu sayımızda okuyacaksınız. Geçen sayımızda bahsettiğimiz üzere Hollanda’da Müslümanları ilgilendiren önemli konuların başında gelen “helal kesim” konusunda yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyuna geniş bir bilgilendirme yapılacağını belirtmiştik. Bu bilgilendirmeyi de HDV Bülten’in bu sayısında sizlere sunuyoruz. Helal Kesim konusun Müslümanların çok önem verdikleri inanç özgürlüğü bağlamında bir konu olmasına rağmen pratikte bu konuyu gereği gibi önemsemedikleri bu süreçte ortaya çıkmıştır. Mesela; Hollanda’da helal olarak satılan etlerin %80 inin zaten şoklanarak kesildiği iddia edilmektedir. Helal Kesim tartışmalarında ortaya çıkan bu iddia şoksuz kesimi yasaklamak isteyenler tarafından ortaya atılsa da araştırılmaya değer önemli bir iddiadır.

Hollanda Diyanet Vakfı Aylık Haber Bülteni SAYI 27 | HAZİRAN 2011 hdvbulten@gmail.com hdvbulten@diyanet.nl Islamitische Stichting Nederland Hollanda Diyanet Vakfı Javastraat 2 2585 AM Den Haag T. 070-3624481 F. 070-3644565 www.diyanet.nl • info@diyanet.nl 2 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

Diğer taraftan maalesef İslami usullere göre şoksuz kesim yaptığını iddia eden bazı mezbahanelerin hayvanlara kesim esnasında yaptıkları kötü muamele ve bu kötü muamelenin gizli kameralarla tespit edilerek Hollanda Temsilciler Meclisi üyelerine izlettirilmesi, meclis üyelerini etkilemiştir. Daha önceki yıllarda denenen ancak başarılı olamayan şoksuz kesimin yasaklanması girişimleri bu malzemeler sayesinde bu kez başarıya ulaşmak üzere. Helal Kesim yasağı konusunda prosedür henüz bitmiş değil. Yasak getiren kanun büyük bir çoğunlukla Hollanda temsilciler meclisinde kabul edildi. Bundan sonra Senatoda yani Hollanda Birinci Meclisinde görüşülecek. Burada da kabul edilmesi halinde kanun yasallaşacak. Kanunun yasallaşmasını önlemek üzere Müslüman ve Yahudi kuruluşlar lobi faaliyetlerine devam etmektedirler. Yine Helal kesim yasağının kanunlaşması halinde hukuki mücadele de verilecek. Bu mücadele, Müslümanların temel inanç özgürlüklerini ne derece önemseyerek savunduklarının bir göstergesi olacak ve kaybedilmesi halinde belki de sıra diğer özgürlüklere gelecek. Ümit ediyoruz ki bu mücadele Müslümanların lehine sonuçlanır. Gelecek sayımızda buluşmak üzere, Selametle kalın.

Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Bülent Şenay Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cevdet Keskin HDV İdari Koordinatörü HDV Personeli

HDV Bülten Yayın Kurulu Cevdet Keskin Sabri Gündoğan Abdullah Kaya Yunus Türkyılmaz

1

Tasarım Bülent Yiğittop

5

Baskı Drukkerij Dizayn 010-4254030

Adı Soyadı

2 3 4 6 7 8 9

Cevdet Keskin Sabri Gündoğan Abdullah Kaya Erdal Çetinkaya Uğur Kaya Orhan Yemenoğlu Turgay Ergezen Osman Ergin İlhan Karataş

Görevi

İdari Koordinatör Muhasebe Sekreter Cenaze Fonu Gençlik Koordinatörü Cenaze Fonu Cenaze Firması Cenaze Firması Cenaze Firması


BAŞYAZI

İRFANDAN HİKMETE TECELLİYÂT

Doç. Dr. Bülent Şenay

Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

D

eğerli dostlarım Nisan sayımızda (ilerlemeye/gelişmeye) mazhar olan insanın ilkini yazmış olduğumuz, manevî yolculuğunun kat edilmiş mesâfeleridir iç dünyamızda, manevi bâsiret, ferâset ve irfan. Son noktası hiçbir dinamiklerimizle ilgili, medeniyetleri şekilde târif edilemez bu terakkî yolculuğunun, ayakta tutan sütunlar gibi olan, mühim sınırlandırılamaz da. Dış görünüşü itibariyle değerlerimizden İrfan ve Hikmet kavramlarını maddî bir varlık olan insanın, bir avuç balçık işlemeye, ruhi anlamda bir mola mesabesindeki olması bir bidâyettir, yalnızca bir başlangıç. akışa bu yazımızda da devam ediyoruz. İnsan terakkîsinin hayatiyetinde önemli olan Hidâyet ilâhî bir lûtuftur.. Tevhid, kişinin ruhi bir şeyin kökeni, neden yapıldığı değildir, yapısında ahengi, akıl-irade ve hareket işbirliğini ortaya çıkan şeyin kapasitesi, kıymeti ve gösterdiği için insanın ideallerinden birini ulaşabileceği nihâî noktadır onu önemli kılan, oluşturur. O, kişinin hırsı, bu anlam âdeta irfânî Beşikten kabre kadar ihtirası ve şehveti üzerinde idrâkın zenginliğine işaret tam bir kontrol sahibi terakkîye (ilerlemeye/ etmektedir. İnsanın kemâl olmaya işaret eder. İnsan yolculuğunu duraklatan, gelişmeye) mazhar öncelikle iyiliği (birr), inkıtaa/kesintiye uğratan olan insanın manevî hayrı, güzelliği sevmeli, önemli unsurlardan yolculuğunun kat istemeli, kötülükten ve birisi, nefsine mağlup isyandan nefret etmelidir. edilmiş mesâfeleridir olmaktır. Bir başka Kalbini, iç dünyasını bâsiret, ferâset ve irfan. ifadeyle, insiyaklerinin/ Allah şuuruyla (zikrullah) içgüdülerinin hükmü huzura kavuşturmalı ve yaptığı tüm iyilikleri altına girdiği zamanlardır. Bizzat ilâhî vecheye çıkar kaygısı taşımadan hatta cennet ümidi, ve rızaya sevk eden insiyaklar değil ama cehennem korkusu için de değil yalnız Allah’ın dizginleyemediği kendisine ait inisiyakleri hoşnutluğunu kazanmak için yapmalıdır. insanın hatası ve ayıbı olarak kemâline ket vurur. İnsan ruhunun maddeye galebe gelmesi, Bâsiret ve ferâset ise bu ilahî lûtufta mündemiç insanın derûnî istidatlarının basiret, ferâset ve iki ihsandır ki, insan tekâmülünün seyr-i irfan ile beslenmesiyle mümkün olabilmektedir. sülûkunun iki önemli manevî dinamiğidir. Bahse konu `seyr-i sülûk`un bir hülâsası ve İnsan, hayatı boyunca neyi, neye ve niçin hasadı olan irfan ise basiret ve ferasetin bir tercih edeceği gibi seçeneklerle karşı karşıya neticesidir. İrfan, insanın kendisini neredeyse kalır ve bu tercihlerinin neticesi de o insanın insanlığın kaderinden sorumlu tutma irfanının neticesi olur. Başlı başına insanın şuurudur. Dünya çapında bir medeniyet inşâına zemini olan irfan ne zaman ki bir kişinin ya yönelmektir. Beşikten kabre kadar terakkîye da bir toplumun ayrılmaz parçası olmuşsa HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 3


HDV BÜLTEN artık Hikmet’e yolculuğu Şeyh Galib’in dediği inandırarak yalanın girdabına düşer. Kendini gibi mumdan gemilerle başlamış demektir. Bu kandırmak dedikleri bir haldir bu. Hikmet yolculuk geri dönüşü olmayan bir yolculuktur, arayışı, insanı basiretin ve ferasetin ufkuna tıpkı hayatın kendisi gibi fâniliği temsil eden yerleştirip, yalan bulutlarının gölgesinden mumdan gemiler, varılacak menzile ulaştıran kurtarır. Şeytan büsbütün yalana sarılmaz ama geri döndürmeyen, dönüşün olmadığının insanı kandırma çabasında. O bir avuç hakikatı mesajını da sessiz bir çığlık gibi ruha fısıldayan alır, yalan bulutunda gezdirip kulağına fısıldar mumdan gemiler, bu fısıltılar bimbir çeşit tereddütte olan insanın. Çaresi ve şifası, bir imtihanlardan ve hezeyanlardan ak süt gibi şeye niyet ve teşebbüs edileceği zaman, önce berrak çıkabilen, irfân idrâkiyle demlenen durup bir düşünmek, Cenab-ı Hak’tan basiret ve nihayetinde Hikmet dünyasına göç ve feraset dilemektir. edebilenlere, hangi durumda olursanız olun faniliğinizi, Eğitim bir insanı doktor, Bu hususta Hz. mutevaziliğinizi ve sadeliğinizi mühendis yapabilir.. Hatta Ali efendimiz unutmayın şuurunu ruha usta-çırak münasebeti ile “İlim öğreniniz, nakış nakış işleyen fısıltılardır. de bir insan usta bir mimar ilmin içinde vakar Ne mutlu irfan libasını giyen olabilir ki pek çok örneği hikmet diyarına göç eden öğreniniz” derken vardır. Fakat insanın bu dostlara… bu dertlere işaret ve buna benzer seviyelere ulaşması o insanı hakikatin etmiştir ki bu Hikmet diyarında yaşamak, tüm vecheleriyle fıtrata en sözü bir ser-levha Hollanda’da veya başka yakîn haliyle insan kılmaz. yerde, nerede olursak olalım, Aç gözlü, hasis, zalim, hükmündedir. bu hal üzere olmayı gerekli ilkesiz ve adaletsiz olarak İlme, ilim ehline kılmaktadır. Hikmet, bilginin, da yukarıda bahsettiğimiz ve fazilete yakın hakikatin aşığı olmak; düzeylere erişebilir insan. olmayı hepimiz külli varlıkların hakikatini Ve bu insanlar toplum ve bilme ve bu bilgiyi hakikat devlet hayatında pekçok adına diliyorum. doğrultusunda gerektiği gibi mertebelere erişip itibarda kullanmak demektir. Hikmet vasıtasıyla insan, görebilirler. Ancak hakikatin ifadesi olan geri kalan diğer varlıkların, esasen Allah’dan irfan ve hikmetin kendilerindeki tecelliyâtları nasıl varlık, gerçeklik (el-hakika) ve ‘birlik’ noktasında hezeyâna uğramışlar demektir. aldıklarını; onlardan her birisinin varlık, gerçeklik ve birlikteki paylarının ne olduğunu Bu hususta Hz. Ali efendimiz “İlim ve diğer şeylerin anlamlarını Allah’tan nasıl öğreniniz, ilmin içinde vakar öğreniniz” kazandıklarını temâşâ etme şuuruna erer. Bu derken bu dertlere işaret etmiştir ki bu sözü bir ne büyük bir saadettir. Hikmet ehlinden, zan, ser-levha hükmündedir. İlme, ilim ehline ve eksik bilgi veya hayal değil, hakikat ve isâbet fazilete yakın olmayı hepimiz adına diliyorum. sâdır olur. Tefekkür dünyasında isabet etmek, hakikat doğrultusunda olmak, ancak ve ancak Hepimiz adına hikmetli ve irfânî bir hayatın yalanın her türlüsünden uzak durmakla sahibi olma temennisi ile hepinizi muhabbetle mümkün olur: davranışta yalan, duruşta yalan, selamlıyorum. niyette yalan, ifadede yalan. Pek çok insan yalan söyleme maksadı olmadığına kendini 4 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011


HDV BÜLTEN

HDV Culemborg İmam-ı Azam Camii Hizmete Açıldı Hollanda’nın Culemborg şehrinde yeni inşa edilen Hollanda Diyanet Vakfı İmam-ı Azam Camii törenle hizmete açıldı. Hollanda Diyanet Vakfı’nın da desteğiyle 2010 yılı Haziran ayında satın alınan arsa arsa üzerine inşa edilen HDV Culemborg İmam-ı Azam Camii, bir yıl gibi kısa sürede tamamlanarak muhteşem bir törenle ibadete açıldı.

İ

mamı Azam Camii’nin açılış törenine, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Doç. Dr. Bülent Şenay, Culemborg Belediye Başkanı Ronald Van Schelven, Deventer Başkonsolosu Nihat Erşen, Hollanda Diyanet Vakfı Culemborg Camii Başkanı Ali İhsan Saybaş, Kiliseler Birliğinden Jan Goed, Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı cami yöneticileri, din görevlileri ile çok sayıda Türk ve Hollandalı misafirlar katıldı. Cami Muhasibi Adnan Şahin’in sunuculuğunu yaptığı açılış töreni Culemborg İmam-ı Azam Camii din görevlisi Salih Şahin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış ve selamlama konuşması, cami başkanı Ali İhsan Saybaş tarafından yapıldı. Davete icabet eden misafirlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ali İhsan Saybaş, cami için arsanın alınmasına, inşa edilmesine resmi prosedürlerin halledilmesine yardım eden ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kiliseler Birliği Başkanı Jan Goed, yönetiminde olduğu kurumu adına cami açılışına katıldığını ve onur duyduğunu ifade etti. Jan Goed konuşmasında, “İmam-ı Azam Camii sadece sizin için değil tüm Culemborg halkı için de bir kazanımdır. Burada olmaktan dolayı kendimi onurlandırılmış hissediyorum. Müslümanların ve Hıristiyanların açılışı beraberce kutlamaları bir ayrıcalık. Dünyanın ve Hollanda’nın pek çok yerinde bunu yapabilmek mümkün olmazdı. Bunun mümkün olması aynı zamanda caminin açık tutumundan da kaynaklanıyor. Gelecekte karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirmek çok iyi olur. Ortak paydalarımız çok fazla. Bizim Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya, Hz İlyas’a ve Hz İsa’ya dayanan ortak noktalarımız var. Kutsal kitaplardan ilham alıyoruz ve haksızlığa müsamaha edilmeyen, sevginin en önemli muharrik güç olduğu ve bütün olan bir dünya arzuluyoruz. Benzer şekilde Hıristiyanlar ve Müslümanlar olarak ortak noktalarımıza sahip çıkarak farklılıklarımızı da anlamaya çalışabiliriz.” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Culemborg Belediye Başkanı Ronald Van Schelven’de bir konuşma yaptı.

Belediye Başkanı konuşmasında, “Bugün buraya bu kadar insanın gelmesi çok sevindirici. Belediyemiz çeşitliliğe önem vermektedir. Bu çok renkli topluma Türk halkının da katkısı büyüktür. Culemborg’da yapılan bu yeni cami şehrimize yeni bir renk katacak. Hollanda’da çok kültürlü toplumun tartışıldığını biliyoruz. Hollanda toplumunun bir kesiminde Müslümanların çoğalarak var olmaları korku ve itiraz duygularını kabartıyor. Bunu aksine yeni bir camii açılmasını samimi duygular ile tebrik etmek her zaman doğal karşılanmıyor. Bu meyanda Hollanda, içinde bir çok halkların etnik grupların ve dinlerin beraber yaşamak zorunda oldukları uluslararası toplumun bir laboratuarı oldu. Bundan dolayıdır ki, ikinci dünya savaşından sonra dünya çapında makes bulan ve insan hakları evrensel beyannamesi çerçevesinde gelişen uluslararası hukuk değerli bir kazanım olarak her devletin ve vatandaşın bu çerçevede sorumluluk alması gereken bir husus olmalıdır.” ifadelerini kullandı. Schelven sözlerine şöyle devam etti: “Bu çerçevede Hollanda’da demokrasi din özgürlüğü ve din ve devlet işlerinin ayrı olduğu hukukun üstünlüğünün kural olduğu bir ayrıcalığımız bulunuyor. Bu hukuk devletinde bütün dinler inançlarını ifade edebilir ve yaşayabilir. Yine bu hukuk devleti çerçevesinde kiliseler ve camiiler yaHAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 5


HDV BÜLTEN pılabilir ve tabii ki, Culemborg’da da yeni bir Türk camii yapılabilir. Binaenaleyh böyle bir camiinin açılışı da bir bayram havasında oluyor. Zira burada din ve ifade özgürlüğü yaşamak ve kutlamak bizim hakkımızdır. Fakat bu inanç özgürlünün bir de sorumluluğu bulunmaktadır. Hollanda’da bulunan bütün dini cemaatlerden dolayısıyla camii ve kiliselerden kendi ilahi kaynaklarından ilham alarak, kendi varoluş ve özgürlüklerini de borçlu oldukları bu hukuk devletimizin korunması ve desteklenmesi yolunda katkıda bulunmalarını istemek en doğal haktır. Ülkemizde bulunan bütün vatandaşlarımızın ve tabii ki dini cemiyetlerimizin bu hukuk devletimizin desteklenmesi ve saygı gösterilmesi hususunda bir sorumlulukları bulunmaktadır. İslam hakkında çok az bilgim var. Ancak İslam’da Allah’ın 99 adet güzel isimlerine dikkat edildiğini biliyorum. Bunlardan ilkinin çok merhametli demek olduğunu biliyorum. Rahman olan Allah. Onun içindir ki, tüm Culemborg halkına İmamı Azam Camii açık, merhametli sevecen ve ilgili yaklaşımla sıcak bir ortamın burada da oluşacağına eminim. Tüm Culemborg halkı adına sizleri tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum.”

Törene katılan Deventer Başkonsolosu Nihat Erşen ise, camilerin medeniyet, sanat, eşitlik, birlik, sohbet, ilim, sevgi, tevekkül, arınma ve anlama yerleri olduğunu belirterek, “Camiler öncelikle ibadet etmek içindir ama, aynı zamanda bizi bir araya getiren, birlik ve beraberliği sağlayan, toplumumuzun ibadet yanında eğitim ve kültürel gelişmesine de hizmet eden mekanlar olduğunu” idfade ederek camiye emeği geçen herkesi kutladığını söyledi. 6 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

Son olarak kürsüye gelen Din Hizmetleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı, Doç. Dr. Bülent Şenay ise, yaptığı konuşmasında, “İmam-ı Azam Camii’nin ismi hukuk devletine saygının garantisidir. İmam-ı Azam İslam Akidesinin tarih içerisinde hukuk düzenini formüle etmiş en önemli dini entellektüel ve hukukçuların başında gelir. Müslümanların büyük bir çoğunluğu da İmam-ı Azam ekolünü takip ederler. Hollanda’daki imamlarımızın uyum kursunu başarı ile tamamlamaları yüz yıllardır bir uyum medeniyetinden geliyor olmalarından kaynaklanıyor. Anadolu medeniyeti, zaten bir uyum medeniyetidir. Türk toplumunun zaten uyum sorunu yoktur. İşte Culemborg’taki bu fotoğraf bu uyumun en güzel delilidir. Biz ayrıca bir lale toplumuyuz. Allah lafzını kaligrafik olarak yazdığınız zaman uçlarından Lale çıkar. Gül, Hz Peygamberi, Lale ise Tevhidi temsil eder. Culemborg camii budur. Kesrette Vahdeti ifade eder. Cami insanları bir araya getiren mekân demektir. Biz sadece uyum toplumu ve medeniyeti değil, lale medeniyetiyiz. Lale çağının çocuklarıyız. Hollanda’ya gelişimiz tesadüfü değil. Laleyi Hollanda’ya biz getirdik. Culemborg İmam-ı Azam Camii geleceğe birlikte yaşamanın garantisidir.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek cami ibadete açıldı. HDV İmam- ı Azam Camii Yönetim Kurulu açılışa katılan bütün davetliler açık büfe usulü yemek ikram edildi.

HDV Culemborg İmam-ı Azam Camii’nin inşaatına 11 Haziran 2010 tarihinde başlanılmış olmasına rağmen, inşaat bir yıl gibi bir sürede tamamlandı. İmam-ı Azam Camii’nin mescit, sınıf, konferans salonu, lojman ve kantin gibi müştemilatı bulunmaktadır. Cami projesi, mimar Erdal Önder tarafından çizildi


HDV BÜLTEN

Hollanda Diyanet Vakfı’ndan Gençlik Kampı Hollanda Diyanet Vakfı Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği gençlik kampı, 4 ve 5 Haziran günleri Doorwerth Golden Tulip Hotel’de yapıldı. Kampa, Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı 27 camiden toplam 46 genç katıldı. Program Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp Pazar günü saat 16.00’da sona erdi.

4

Haziran Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren gençler hotelde toplandı. Saat 11:00’de başlayan programın sunuculuğu Yasin İnan tarafından yapıldı. Din Görevlileri Koordinatörü Yunus Türkyılmaz ‘ın Kur’an-ı Kerim okumasıyla devam eden programda, HDV Gençlik Koordinatörü Uğur Kaya da bir konuşma yaptı. Konuşmasında kampın gençlik teşkilatı için öneminden bahsetti. Hollanda toplumunda şuurlu gençlerin misyon ve vizyonlarının nasıl olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca bu kampın bundan sonra da yapılacak olan gençlik çalışmalarına bir temel teşkil etmesi ve böylece merkezi bir yapılanmanın gereğini dile getirdi. Programa CMO adına katılan Muhsin Köktaş, CMO’nun işleyişi hakkında bir sunum yaptı. Programın öğleden sonraki bölümünde Delfzijl Yunus Emre camii din görevlisi Nuri Akın İslam dininde gençliğe verilen önem ve toplumu dönüştürmede gençliğin misyonu üzerine bir sohbet yaptı. Daha sonraki bölümlerde bazı camilerin gençlik yapı-

lanmaları, teşkilatlanmaları ve yapmış oldukları faaliyetlerine dair sunumlar yaptılar. Sunum yapan cami gençlik kolları şunlardı.

Programın son bölümünde Gençlik koordinatörü Uğur Kaya’nın hazırladığı gençlik teşkilatları ve sorunları üzerine öneriler tarışmaya açıldı. Gençlerin soruları ve önerilerinin dinlenip değerlendirilmesi ile kamp programı sona erdi.

1. Eindhoven Fatih Camii Gençlik Kolları 2. Haarlem Selimiye Gençlik 3. Tilburg Gençlik 4. Utrecht Ulu Gençlik 5. Roermond (Lisiemo) Gençlik 6. Venlo Gençlik 7. Dieren Gençlik 8. Utrecht Gençlik Bayanlar Programın ikinci gününde Multi Elan adlı kuruluşun Müdürü Doğan Soykan, Hollanda da genel anlamda dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının yapıları ve teşkilatlanmaları hakkında Hollanda yasalarının getirmiş olduğu yükümlülükler ile ilgili bilgiler sundu. HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 7


HDV BÜLTEN

Sanat Tarihçilerinden Amsterdam Eyüp Sultan Camii’ne Ziyaret

H

DV Amsterdam Eyüp Sultan camii, Amsterdam Oost Belediyesi tarafından Avrupa birliği bütçesinden yapılması dolayısıyla zaman zaman Hollandalılar tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerden birisi de Doç. Dr. İrene Sloet başkanlığında bir grup

sanat tarihçisinin 26 Mart 2011 Cumartesi günü yaptığı ziyaret oldu. Olumlu bir hava içinde geçen ziyarette, misafirler tarafından çeşitli sorular soruldu. Cami din görevlisi Cemalettin Yiğit, gençlik kollarından Rıdvan Ergül, Ferhat Kaya ve Emre Aşüt, yardımıyla misafirler tarafından sorulan so-

Assen’da “Anneler Günü” Kutlaması

H

DV Assen Mevlana Camii’nde, 8 Mayıs Pazar günü Anneler Günü olması münasebetiyle bir kutlama programı yapıldı. Cami bahçesinde yapılan program öğle vakti başlayıp akşam saatlerine kadar devam etti. Annelere gül ikram edilmesiyle başlayan programa bayan erkek, küçük büyük herkes katıldı. Piknik yapılarak kutlanan programda mangallar kuruldu. Kebaplar hazırlandı. Katılan herkese hazırlanan bu yiyeceklerden ikram edildi. Çocuklar için hazırlanan bölümde çocuklar akşama kadar gönüllerince eğlendiler. Öğle 8 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

ve ikindi namazları beraberce kılındı. Çay eşliğinde samimi sohbetler yapıldı. Bu güne özel olarak programın hazırlanması ve hizmetler tamamen erkekler tarafından yapıldı.

ruları cevaplayarak camiyi ziyarete gelen konuklar bilgilendirildi. Ziyaretten çok memnun olduklarını belirten Doç. Dr. İrene Sloet kendilerine gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ederek İslam mimarisi ve İslam’da cami mimarisi ile ilgili aldıkları bilgiden çok memnun olduklarını ifade etti.


HDV BÜLTEN

Assen’da Açık Gün

H

DV Assen Mevlana Camii, Faslıların Camii ve on bir kilise aynı gün kapılarını ziyaretçilere açtılar. 14 Mayıs Cumartesi günü dinler arası diyaloğun güzel bir göstergesi olacak şekilde kiliselerle camiler aynı gün opendag yaptılar. Özellikle Hollandalı ziyaretçiler hem kiliseleri hem de camileri aynı gün içerisinde gezip dolaşma, dinler ve mabetleri hakkında bilgi sahibi olma imkanını buldular. HDV Mevlana Camii de Hollandalı ziyaretçilerine İslam Dini ve Türk kültürünü tanıtma fırsatı buldu. Yoğun

ilgi gören camide, ilk önce ziyaretçiler karşılandı. Kendilerine Türk çayı, kahve gibi içeceklerin yanısıra Türk mutfağından pasta, börek, kurabiye, dolma, sarma gibi yiyecekler ikram edildi. Müslüman Türk kültürüne ait bazı objeler sergilenip tanıtıldı. Cami lokalinde cami ve cemiyet tanıtılıp yapılan etkinlikler, caminin vizyon ve misyonu anlatıldı. Cami içerisine alınan ziyaretçilere, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlaka dair prensipleri anlatıldı. Ziyaretçilerin soruları cevaplandırıldı. Mevlana Camii ve Faslılara ait olan cami, kiliselerden daha fazla ziyaretçi çekti.

Din Görevlileri Barendrecht’te Buluştu

14

Haziran Salı günü Rotterdam bölgesinde görev yapan onbeş din görevlisi aileleriyle birlikte Barendrecht şehri yakınlarında bulunan Oude Maas Veerweg piknik sahasında buluşup kaynaştılar ve gönüllerince vakit geçirdiler. Din Görevlileri ve ailelerinin birbirleri ile daha fazla tanışma ve kaynaşmasına vesile olan bu tür programların kendilerini ve ailelerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirten din görevlileri, 15 Temmuz tarihinde görev süreleri sona erecek olan Delft din görevlimiz Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve Haarlem Selimiye din görevlisi Ahmet Demirer’i de, bu buluşmaya davet ederek, Türkiye’deki görevlerinde başarı dilediler. HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 9


HDV BÜLTEN

Mahmut Rauf Arcaklıoğlu’ dan Hollanda’ya Veda

16

Kasım 2006 tarihinden beri HDV Delft Sultan Ahmet Camii’nde din görevlisi olarak başarıyla hizmet eden Mahmut Arcaklıoğlu için Cami Yönetim Kurulu, bayanlar ve gençler kolu ile birlikte 18 Haziran 2011 tarihinde bir VEDA programı tertip edildi. Delft cemaatinin yanı sıra Hollanda’nın farklı yerlerinden çok sayıda davetlinin katıldığı programa Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İ. Hilmi Bilgi, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Arif Yakışır, HDV Yönetim Kurulu Üyesi ve HDV Rotterdam Mevlana Camii dernek başkanı Abdurrahman Aydeğer katılarak duygularını ifade eden konuşmalar yaptılar. Çok sayıda din görevlisinin de iştirak ettikleri programda Cami derneği adına Murat Gümüş ve Türk Kültür Cemiyeti adına Semih Akbulut Mahmut hocaya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Caminin bayanlar, genç kızlar ve genç erkeler kolları da Mahmut hoca hakkında duygularını dile getirdiler. 10 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

Delftte bulunan Vierhovenkerk, Adelbert ve Marcuskerk din adamları, belediye vb. yerel kurum temsilcileri de Mahmut hocayı vedasında yalnız bırakmadılar ve beraber yapılan güzel etkinliklerden dolayı memnun kaldıklarını vurguladılar. 2006-2008 yılları arasında Hollanda Diyanet Vakfının 12. Yönetim Kurulunda da Sekreter olarak görev yapmış olan Mahmut Arcaklıoğlu, 15 Temmuz 2011 tarihinde yurt içi görevi olan Polatlı İlçe Vaizliğine dönecektir.


HDV BÜLTEN

Gözlerde Yaş, Dudaklarda “Şehadet”, Kalplerde İman Bir Yürek daha İslam’la Buluştu

T

üm dünyada olduğu gibi Hollanda’da İslam yükselen bir değer olarak gönüllere girmeye devam ediyor. Zelhem şehrinde yaşayan Nicolay isimli bir genç; okulda tanıştığı Müslüman arkadaşlarından çok etkilendiğini ve bu vesile ile İslam’ı araştırmaya başladığını, yaptığı araştırmalar neticesinde İslam’ı kabul etmeyi düşündüğünü söyleyerek, HDV Dieren Selimiye Camii’ne müracaat etti. Selimiye Camii din görevlisi ve Dieren gençleri tarafından sıcak ilgi ile karşılanan kardeşimize, karşılıklı güven ve muhabbetin daha da olgunlaşması için çok titiz, samimice ve muhabbet dolu bir yöntem izlendi.

Futbol maçlarına davet edilen, gençler tarafından evlerine yemeğe davet edilen kardeşimiz bu arada İslam’la ilgili aklına takılan konuları din görevlisine sorarak bilgi aldı. Ve nihayetinde 12 Haziran 2011 tarihinde bu mutlu ana şahitlik etmek için bir ihtida töreni düzenlendi. Nicolay’ın annesinin, kardeşinin ve HDV Selimiye Camii Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin, hanım kollarının ve gençlerin katıldığı tören, din görevlisi Abdullah Söylemez tarafından okunan Kur’an-ı Kerimle başladı. Okunan ayetlerin Hollanda-

ca tercümesi ve İslam inanç, ibadet ve ahlak esaslarının anlatıldığı kısa bir sunumun ardından şehadet merasimi gerçekleşti. Duygular yoğunlaştı, kelimeler düğümlendi, kalpteki iman dudaklardan şehadet olarak döküldü. Tebriklerin ardından kardeşimize Hollandaca Kur’an-ı Kerim meali, İslam’la ilgili kitap ve CD’ler, beş vakit ezan okuyan saat ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Program sonrasında içilen çay ve kahveler muhabbetleri daha da koyulaştırdı. Özellikle ailesinin tören sonunda yaşadığı mutluluğa tüm katılımcılar ortak oldular.

HDV Delft Sultan Ahmet Camii’nde Kermes

1

0/12 Haziran 2011 tarihleri arasında HDV Delft Sultan Ahmet Camii Yönetimi tarafından organize edilen ve üç gün süren kermese Delft ve çevre şehirlerden yoğun ilgi oldu. Camii yönetimi, bayanlar ve gençler kolunun fedakarca çalışmalarına cemaatte de bay ve bayanların desteğiyle kermes düzenlendi. Cami yönetim kurulu başkanı Hasan Karadirek, mübarek üç aylar içerisinde yapılan bu hayır yarışına maddi ve manevi destekleri olan bütün cemaate teşekkür ederek bu hayır faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Geleneksel Türk mutfağının birbirinden

güzel yemeklerinin , dini ve kültürel Türkçe ve Hollandaca kitapların cami yararına satışa sunulduğu üç gün boyunca, çok sayıda bay ve bayan cemaat kermese katılarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygusunu bir kez daha sergilediler.

HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 11


HDV BÜLTEN

Dieren’de Hoşgörünün Adı Selimiye Camii

H

ollanda Diyanet Vakfi Dieren Selimiye Camii bulunduğu şehirde yaptığı faaliyetlerle çevresine hoşgörü ve İslam’ın barış mesajını yaymaya devam ediyor. Selimiye Camii bir ibadet yeri olmanın ötesinde bir eğitim ve kültür yuvası ve aynı zamanda yerel birimler ve halkla kurduğu güzel münasebetler ilgi ile takip ediliyor ve takdirle izleniyor. 26 Haziran 2011 Pazar günü Kiliseler Birliği, Sinagog yöneticileri ve yerel gazeteciler, Selimiye Camii Din görevlisi Abdullah Söylemez, cami yönetim kurulu, hanım kolları, gençlik birimleri ile yemekte bir araya geldiler. Din görevlisi Abdullah Söylemez’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda tüm katılımcıların ortak sloganı “daha fazla diyalog daha fazla hoşgörü” söyleminde birleşti. “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” diye tüm dünyaya 13. yy. da mesaj yollayan ünlü düşünür Yunus Emre’nin çağrısı ile sözlerine başlayan Din görevlisi konuşmasında, özellikle birlikte yaşamanın artık günümüzde vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “İnsanların birbirlerini sevmesi bir12 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

birlerini tanımalarına bağlıdır. Tanıdıkca önyargılar kırılacak, ve farklı kültürlere saygı duyacaklardır. Farklılıkları zenginlik olarak kabul edip herkesin bir başkasına zarar vermeden kendi kültürünü yaşaması insani ve ahlaki bir haktır. Bu günde burada bu hoşgörünün bir örneğini sergiliyoruz. Farklı kültürler ve farklı dinler bir arada aynı mekanda . Bu çalışma grubunun daha önce çok

başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği “3 gün 3 din “ projesi, “gece yürüyüşü” şu an hazırlanmakta olan Hz İbrahim(a.s.) projesi buradaki birlikte yaşamanın bir ürünü olarak dünya barışına bu küçük köyden atılan büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz.” Kiliseler Birliği Başkanı Papaz Joke Quick hanım, Din Gorevlisi Abdullah beyi tasdikleyen konuşmasında şimdiye kadar icra edilen organizelerin bugüne zemin hazırladığını ve bu birlik ve

beraberliğin ileride organize edilecek programlarla daha da pekiştirileceğine vurgu yaptı. Wytse Noordhof isimli hristiyan ressam katılımcının, aşırı milliyetci Gert Wilders’in beraat ettiği günde karakalemle çizdiği Selimiye Camii portresi bu özel günü daha da anlamlandırdı. Bu hassasiyeti sebebiyle Wytse Bey katılımcılardan yogun alkış aldı. Wytse bey çalışmasının tüm haklarını da Camiye devrederek büyük bir jest yaptı. Katılımcılar arasındaki birlik ve beraberlik tüm dünyaya örnek teşkil edecek tarzdaydı. Katılımcılardan Gera van Ek hanım helal kesimle alakalı yapılan tartışmaların bir Hollandalı olarak kendisini çok üzdüğünü belirterek bunu verdigi şu örnekle pekiştirdi;“Bir müslüman kasaba gittiğinde hangisi helal? Bir yahudi kasaba gittiginde hangisi koşer? Fakat bir Hollandalı kasaba gittiginde maalesef hangisi ucuz? Sorusunu sorar.” Yerel gazetecilerden birisinin “buraya sadece işim olduğu düşüncesi ile gelmiştim ancak gönlüme hitap eden çok güzel şeylerle karşılaştım” sözleri dinleyenleri duygulandırdı.Yenilen yemekten daha ziyade sıcak ve samimice yapılan sohbetler, cami içerisinde sorulan sorulara verilen cevaplar akıllarda iz bıraktı.


HDV BÜLTEN yetişkin bayanlar arasında dini bilgiler ve genel kültür yarışması tertip edilerek tatlı bir heyecan yaşandı. Program İstiklal marşı ve ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış Kur’an-ı Kerim tilavetini bakara süresi 285-286. ayetleri ezbere 78 yaşındaki hacı Fatma Kaldırım okudu.

HDV Amsterdam Eyüp Sultan Camii’nde Çifte Sevinç

H

DV Amsterdam Eyüp Sultan Camii’nde öğrencilerin başarısı ve gayretleri devam etmektedir. Daha önce kısa bir süre içinde 11 yaşındaki öğrencimiz Tarık Yurt hutbe okuma başarısını göstererek önce camimizde cuma günü hutbesini güzel bir şekilde okumuş ,bölge yarışmalarına katılarak da dördüncü olmuştur. 6 Mayıs Cuma günü yine öğrencilerimizden Mustafa Köymen kısa süre içinde hutbe okuma başarısını göstermiş, öğrencimizin 8 Mayıs do-

ğum günü olması hasebiyle de anneler günü ile ilgili hutbesinde ‘’ANNE HAKKI VE ANNE SEVGİSİ’’ üzerinde durarak, hutbeyi Türkçe ve Hollandaca okuyarak, kendisi ve ailesine çifte mutluluğu yaşatmıştır.

Kur’an tilavetinin ardından kürsüye gelen din görevlisinin eşi Gülüzar Yiğit hoca hanım, konuşmasını şöyle sürdürdü. “Her anne baş ucunda uykusuz geceler geçirdiği yavrusunu hiç karşılık beklemeden sever. Anne sevgisinin gücünü hiç bir şey açıklayamaz. Aslında her gün anneler günüdür. Annelerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır. En değerli varlıklara nasıl davranılması gerekiyorsa annelerimize de öyle davranmalıyız. Hepinize, anne sevgisi ile dolu bir ömür diliyorum.”

Yine aynı gün anneler günü anısına HDV Amsterdam Eyüp Sultan Camii’nde bir yıl boyunca Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler dersi alan

Venray’da Bayanlara Belge Merasimi

H

DV Venray Hacı Bayram Camii’nde bayan kursiyerlere hatim ve belge merasimi

yapıldı. Duygulu anların yaşandığı bir manevi ortam içerisinde geçen merasim töreninde davetlilere güzel bir Kur’an-ı

Kerim ziyafeti verildi. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalardan sonra, bayanlara belgeleri takdim edildi. HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 13


HDV BÜLTEN

Helal Kesim Konusunda Hollanda’daki Gelişmeler Hakkında Açıklama

K

onu, Hollanda Diyanet Vakfı öncülüğünde, Hollanda’da mevcut Türk kuruluş ve Federasyonlarımızın oluşturduğu bir komisyon tarafından en ince ayrıntılarına kadar ciddiyetle takip edilmiş, gerek siyasi partiler nezdinde ve gerekse STK’lar aracılığıyla bu yasağın kanunlaştırılmaması için girişimlerde bulunulmuş ve Yahudilerle birlikte lobi çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 1. Hollanda Diyanet Vakfı’nın öncülüğünde 2009 yılında kurulan Yüksek İstişare Kurulu, Helal Gıda konusunu gündemine almış, ve bu konuda gerekli çalışmalar için bir komisyon oluşturulmasına karar vermiştir. Oluşturulan bu komisyon, Helal gıda konusunda, işin dini boyutunu ve kontrol sistemini belirleyecek ve bu belirlenen esaslar çerçevesinde projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarına başladı. 2. Hollanda Diyanet Vakfı öncülüğünde bu çalışmalar devam ederken, Hollanda Standartları Enstitüsünün (NEN) helal gıda konusunda bir toplantısı olduğu haberinin basına yansıması üzerine, Hollanda Standartları Enstitüsü ile temasa geçilmiş ve yukarıda bahsedilen çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Hollanda Standartları Enstitüsünün talebi üzerine Hollanda devleti tarafından da tanınan Hükümetle Muhatap İslami Üst Kuruluş olan CMO’nun bu konuda Müslümanları temsil edebileceği 14 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

Bilindiği üzere son günlerde, Hollanda meclisinde bir siyasi parti tarafından verilen şoksuz canlı hayvan (helal) kesimin yasaklanması hakkındaki kanun teklifinin Meclisin çoğunluğunu oluşturan partiler tarafından desteklenerek ikinci meclisten büyük bir çoğunlukla geçmesi sonucuna varan gelişmeler, Hollanda kamuoyunda helal kesim tartışmalarını devam ettirmektedir. ileri sürülünce, aynı zamanda CMO üyesi olan Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturan Vakıf ve Federasyonlar daha önce oluşturulan bu komisyon üyeleri arasından bir heyet oluşturarak hem CMO hem de Yüksek İstişare Kurulu adına Müslümanları temsil etmek üzere toplantıya katılmışlardır. 3. 13 Aralık 2010 tarihinde Hollanda’nın Delft şehrinde bulunan Hollanda Standartları Enstitüsü (NEN) binasında yapılan bu toplantıya Hollanda’da bir milyona yaklaşan Müslümanları temsilen katılan komisyon üyelerinin yanı sıra, Hollanda’da helal sertifika veren kuruluşların temsilcileri, helal üretim yaptığını iddia eden bazı üretici firma yetkilileri de katılmışlardı. 4. Toplantıda Yüksek İstişare Kurulu ve CMO adına katılan heyet, helal standartlarının dini içeriğini oluşturmada Hollanda’da ve Avrupa’da Müslümanları temsil eden ve devletler tarafından da resmen tanınmış üst kurumların (dini otoritelerin) İslami esaslara uygun içeriği doldurmasının önemli olduğu bu sebeple, ne devletlerin ve ne de ticari kuruluşların koyacağı standardın toplumda kabul göremeyeceği gerçeği ifade edildi. Bunun üzerine Hollanda Standartları Enstitüsü yetkilisi, Hollanda Diyanet Vakfı merkezine davet edilerek kendisine HDV Başkanı Doç. Dr. Bülent Şenay tarafından konunun İslami Kuruluşlar açısından önemi ve yapılan çalışmalar anlatıldı. Yetkili, 14-15

Şubat tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsünün organizesiyle Antalya’da ikinci toplantının yapılacağını, bu toplantıya çeşitli Avrupa ülkelerinden Standart enstitülerinin yanı sıra İslami organizasyonların temsilcilerinin katılacağını ve toplantıya Hollanda Müslümanlarını temsilen iki kişinin katılmasını arzu ettiklerini bildirdi. Yapılan yazışmalardan sonra Hollanda devleti tarafından muhatap olarak tanınan İslami üst Kuruluş CMO’nun da çoğunluğunu oluşturan Yüksek İstişare Kurulunu temsilen daha önce oluşturulan komisyonun iki üyesinin bu toplantıya katılması kararlaştırılmıştı. 5. Türk Standartları Enstitüsü ev sahipliğinde 13-14 Şubat 2011 tarihinde Antalya da yapılan toplantıya çeşitli Avrupa ülkeleri standart enstitüleri temsilcileri ile Uluslararası Fıkıh Akademisi adına ve Diyanet İşleri Başkanlığı adına iki temsilci de katılmışlardır. Toplantıda özetle, gerek Hollanda ve gerekse İngiltere delegasyonu Avrupa şartlarının farklı olduğunu bunu Avrupa’da yaşayan Müslümanların daha iyi bildiğini, burada verilen fetvalarla amel edemeyeceklerini, bu konunun Avrupa şartlarını bilen uzmanlar tarafından tespit edilmesi gerektiğini ifade edilmiştir. Yapılan çeşitli müzakerelerden sonra Hollanda delegasyonunun “Avrupa çapında helal yiyecek konusunda bir uzmanlar toplantısı” düzenlenmesi ve Avrupa’da Helal yiyecek konusunun çeşitli uzmanlar tarafından çok yönlü olarak ele alınması ve neticede bir so-


HDV BÜLTEN nuç bildirgesiyle Helal standartlarının oluşturulması şeklindeki Hollanda teklifi katılımcı Avrupa ülkeleri Müslüman temsilcileri tarafından kabul görerek sonuç bildirisine alınmıştır. 6. Bu kararın bir gereği olarak, gerek Hollanda parlamentosunda ve Hollanda Standartları Enstitüsü ve gerekse Avrupa çapında Avrupa Standardizasyon Enstitüsü (CEN) tarafından yoğun bir şekilde tartışılan, İslami usullere göre kesim ve helal standardizasyonu konularıyla alakalı bir Uluslararası konferans düzenlendi. (International Conference Ritual Slaughter and Halal Food in Europe) 24 Nisan 1011 Pazar günü HDV Rotterdam Eğitim Merkezi Konferans salonunda, Hollanda’daki Müslüman üst kuruluşların üye olduğu kısa adı CMO olan, Hükümetle muhatap İslami Kuruluş tarafından düzenlen konferansa, Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika’dan da 21 Müslüman üst kuruluş iştirak etti. Konferansa ayrıca, Hollanda ve çeşitli Avrupa ülkelerinden dinleyici olarak 90 kişi katıldı. Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı, Doç. Dr. Bülent Şenay’ın oturum başkanlığını yaptığı Uluslararı Helal Kesim ve Helal Konferansı”na, İngiltere’den, Britanya Müslüman Konseyinden Dr. S. Shafi, Fransa Uluslararası İslam Birliğinden Z. Seddiki, Almanya’dan Avrupa Helal Sertifika Enstitüsünden Yusuf Çalkara, Hollanda’dan Inholland Yüksek Okulu Öğretim Üyelerinden Mücahit Sağsu ve yine Fransa’dan H. Rezgui ile Avusturya’dan Tarafa Bagajathi katılarak birer tebliğ sundular. Oturum başkanı, Doç. Dr. Bülent Şenay yaptığı konuşmada iki konuya açıklık getirdi. Bunlardan birincisi, Diyanet İşleri Başkanlığının helal kesim konusundaki görüşünün öncesi ve sonrası alınmayarak, şoksuz kesimi yasaklamak isteyenler tarafından, yanlış ve maksadının dışında kullanıldığını, Diyanetin ilgili görüşünde İslami usullere göre kesimin esas olduğunun belirtildiğini, batı toplumlarında Müslümanların, İslami usullere göre kesim

konusunda işbirliği içinde çalışmaları gerektiğine işaret edildiğini ifade etti. İkinci olarak da, Hollanda’da bazı siyasi parti temsilcilerinin dile getirdiklerinin aksine, Türkiye’de Tarım Bakanlığı tarafından şoksuz kesimin yasaklaması konusunda bir kanun çalışması olmadığını belirtti. Konferansa çeşitli Avrupa Ülkelerinden Müslüman üst kuruluşlar adına katılanlar, ortak görüş olarak, var olan İslami usullere göre kesim hakkının Müslümanların elinden alınamayacağını açıkladılar. Rotterdam’da 24 Nisan 2011 tarihinde yapılan “Uluslararı Helal Kesim ve Helal Konferansı”na, Yahudi Hahamlar Konseyinden, Haham Evers ve Hollanda Yahudiler Birliğinden Robbert Baruk da katılarak birer konuşma yaptılar. Her iki yetkili yaptıkları konuşmalarda Müslümanların Avrupa düzeyinde bu konuda aldıkları inisiyatif ve yaptıkları çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Müslümanlara başarılar dilediler.

CMO tarafından ve Hollanda Diyanet Vakfı sahipliğinde yapılan konferans sonucunda Hollanda parlamentosuna, Hollanda medyasına ve Hollanda Standartları Enstitüsü’ne iletilmek üzere bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Bu sonuç bildirgesine göre, özetle, halen mevcut olan şoksuz helal kesimin yasaklanmaması, şoklamanın bizzat acı verme ihtimalinin dikkate alınması, şoklamanın hayvanı hareketsizleştirip paralize ettiği, ancak acısını hayvana en az acı veren uygulanan usulüne uygun kesim olduğu, İslam alimlerinin çoğuna göre kesim sonucu hareket etmesinin acıyla ilgili olmadığı kanın dışarı atılmasını sağladığı, İslam’ın hayvanlara şefkati dini bir

vecibe olarak kabul ettiği, helal kesim meselesinin inanç özgürlüğü ve insan hakları bağlamında ele alınması gerektiği ve müdahale edilmesinin, İslamofobik, kültürel-politik bir provokasyon olduğu, Müslüman kuruluşların, kamuoyunun kaygılarını giderecek şekilde konunun devlet makamları başta olmak üzere, ilgili taraflarla görüşerek, takipçisi olacakları belirtildi. 7. Bir yandan bu çalışmalar sürdürülürken diğer taraftan helal kesim yasağı ile ilgili kanun teklifi Hollanda temsilciler meclisinde görüşülmeye devam edilmekteydi. Komisyonumuz Yahudi temsilciler ile birlikte aynı zamanda konuyu siyasi partiler nezdinde lobi çalışmaları yaparak takip etti. Hollanda Meclisinde kanun teklifi hakkında ilk görüşme 13 Nisan 2011 tarihinde yapılmış, bir sonuca ulaşılamamış ve kanun teklifi komisyona havale edilerek, Müslüman ve Yahudi kuruluş temsilcilerinin komisyonda dinlenmesine karar verilmiştir. 8. 16 Mayıs 2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar’ın isteği üzerine konuyla ilgili Hollanda’daki gelişmeleri aktarmak üzere, Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Bülent Şenay, HDV İdari Koordinatörü Cevdet Keskin, Hollanda İslam Merkezi Vakfı Başkanı Haydar Akkaya ve İslam Merkezi Vakfı Koordinatörü Ebubekir Öztüre’ den oluşan bir heyet, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret ederek, Din İşleri Yüksek Kurulu’na brifing vermişlerdir. 9. 16 Haziran 2011 tarihinde helal ve koşer kesimin (şoksuz) yasaklanmasını istemeyen Müslüman ve Yahudi temsilcileri dinleyen çeşitli partilere mensup komisyon üyeleri aynı zamanda yasağın lehinde ve aleyhinde olan hukukçular ve veterinerlerden oluşan uzmanları da dinlemişlerdir. 10. 21 Haziran 2011 tarihinde Müslüman kuruluşlar yasağın aleyhinde, hayvan severler partisi de yasağın lehinde topladıkları imzaları Komisyon başkanına teslim etmişHAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 15


HDV BÜLTEN lerdir. Müslüman kuruluşlar çoğunluğu Diyanet vakfına bağlı camilerimizden olmak üzere toplam 40.000 imza toplamış, hayvan severler partisi ise, 5000 imza ve oluşturdukları web sitesi vasıtasıyla (http://home. deds.nl/~shepherd/4sheep/stop_ritueel_slachten.html) 40.000 dijital imza toplayarak teslim etmişlerdir. 11. Kanun daha sonra Temsilciler meclisinde 22 Haziran 2011 tarihinde yapılan Meclis görüşmelerinde tartışılmıştır. Bu tartışmalarda Müslümanlar ve Yahudilerin din özgürlüğünün de kısıtlanması anlamına gelen bu yasağın bir uzlaşma teklifi ile düzeltilmesi yönünde verilen teklif de kabul edilmesine rağmen, 28 Haziran 2011 tarihinde Hollanda’da parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Hayvanlar Partisi’nin (PvdD) sunduğu şoksuz kesimin (helal kesim) yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edilmiştir. Mecliste iki sandalyeyle temsil edilen Hayvanlar Partisinin (PvdD) hazırladığı tasarıya, Hristiyan orijinli partiler (CDA,CU,SGP) dışındaki meclis çoğunluğu destek verdi. Öneriye 116 milletvekili “evet” oyu verirken, 30 milletvekili ise karşı oy kullandı. 12. Yasa, parlamentonun üst kanadı Senato’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kabul edilen yasa metni şu şekilde dir. “Het slachten van dieren volgens de Israëlische of de is-

lamitische ritus is slechts toegestaan, indien de slachtdieren voorafgaand zijn bedwelmd.” (İslami ve İsraili Usullere göre hayvan kesimi önceden şoklama yapılmak kaydıyla serbestir.) 13. Ülkede uzun süredir tartışılan yasa teklifi, hayvanların şoklandıktan sonra kesilmesini mecburi hale getiriyor. Yasanın Senato’da da onaylanarak yürürlüğe girmesi durumunda Müslümanlarla Yahudileri helal et konusunda büyük zorluklar bekliyor. Hollanda’da yaşayan 1 milyonda fazla Müslüman ve yaklaşık 50 bin Musevi’nin bu durumda helal et ihtiyaçlarını ülke dışından karşılama yoluna gidecekleri belirtiliyor. Netice olarak Hollanda’da Helal kesim konusu en üst düzeyde Hollanda Diyanet Vakfımızın da dahil olduğu Müslüman Kuruluş ve Federasyonlar tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından takip edilmiş, Hollanda’da mevcut siyasi partilerde bulunan Türk milletvekilleri harekete geçirilmiş, yasaktan etkilenecek Hollanda Yahudi kuruluşlarıyla da temasa geçilerek lobi faaliyetlerinde destek alınmış ancak bütün bu gayretlere rağmen milletvekillerinin bir çoğu ikna edilememiş ve yasak lehinde oy kullanmıştır. Üzücü olan diğer bir nokta da şudur ki, maalesef helal kesim yapan mezbahanelerin bir kısmında (hepsinde değil) hayvanlara yapılan İslam’ın

ruhundan uzak muameleler ve bunların gizli görüntüleri bu yasağa temel teşkil etmiştir. (http://home.deds. nl/~shepherd/4sheep/stop_ritueel_ slachten.html) Helal kesim konusunda yapılan çalışmalar zaman zaman duyurular yoluyla HDV internet sitesinde başta cami yöneticilerimiz ve din görevlilerimiz olmak üzere hedef kitleye duyurulmaya gayret edilmiştir. 14 Nisan 2011 tarihinde HDV Cami Yönetim Kurulu ve din görevlilerine konuyla ilgili gelişmeleri bildiren bir duyuru, yine 17 Haziran 2011 tarihinde de kanun teklifine karşı imza kampanyası düzenlenmesine dair HDV Yönetim Kurulu Başkanlığından bir yazı gönderilmiş, her iki duyuru ve yazı aynı zamanda www.diyanet.nl adlı web sitesinden ilan edilmiştir. Kanunun bundan sonraki durağı Hollanda birinci (Senato) meclisi olacaktır. Burada da kabul edilirse, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Helal kesim yasağın Hollanda birinci meclisinde (Senato) kanunlaşmaması için gerek Müslüman organizasyonlar ve gerekse Yahudi kuruluşlar her türlü demokratik mücadele ve lobi çalışmalarını sürdürmektedirler. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı

Terborg’da Kandil Programı

R

egaib kandili münasebetiyle Terborg Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen programda, cami derslerine devam eden öğrenciler ilahiler söylediler, dualar okudular. Sohbet, slayt ve Kuran-ı Kerimden tilavetlerle zenginleştirilen programın sonunda Din görevlisi Adem Topkara yaptığı konuşmada çocuklarının eğitimini takip eden velilere teşekkür etti. 16 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011


HDV BÜLTEN

Ögrencilerden Hengelo Ayasofya Camii’ne Ziyaret Farklı okul ve gruplarda öğrenim gören Hollandalı ve Türk öğrenciler gruplar halinde Hengelo HDV Ayasofya Camiine ziyaret gerçekleştirmektedirler.

H

afta sonu cami derslerine gelen öğrencilere okullarındaki aynı sıraları paylaştıkları arkadaşlarının cami ziyaretlerine gelip hem kültürümüz hem de dinimiz İslam konusunda bilgi alabilecekleri hocaları din görevlisi Ahmet Gözcü tarafından teşvik edilen öğrenciler daha sonra bilgilendirme ödev – spreekbeurt- ve gezi amaçlı yaptıkları toplu camii gezilerinin çok faydalı geçtiğini ifade etmektedirler. Öğretmenleri ile beraber camiide

din görevlisi Ahmet Gözcü ve camii yönetimi üyelerinden Adnan Coşkunsu tarafından karşılanan öğrencilere cami içerisi gezdirilmekte camide bulunan minber, mihrap, kürsü, mahfil vb.. yerler tanıtılmakta ve İslam hakkında önemli ve özet bazı bilgiler sunulmaktadır.

kütüphanesinde bulundurmak üzere Hollanda Diyanet Vakfınca hazırlanan Hollandaca mealli Kur’an-Kerim hediye edilmekte, günün anısına çekilen fotoğralardan sonra konuklar uğurlanmaktadır.

Gelen talep doğrultusunda Kur’an-ı Kerimin tilavet olduğu ve ezanın okunduğu camii ziyareti sonrası ise gelen konuklara ikram yapılmakta, ayrıca her gelen okul öğretmenine okul

Hoorn’da Açık Gün

H

oorn’da mevcut olan HDV Abdülkadir Geylani Camii’nde 22 Mayıs’ta bir kermes düzenlendi. Cami yönetimi ve gönüllüler tarafından kermes için günler önce hazırlık yapıldı. Özelllikle Türk mutfağının tanıtıldığı kermese çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Kermese Hollandalıların da ilgisi büyüktü. Yapılan yemeklerden tadan Hollandalılar kermesten çok memnun olduklarını

söylediler. Ayrıca yüz kadar Hollandalı Camii’yi ziyaret edip kendilerine rehberler aracılığıyla ve slayt gösterileriyle Cami tanıtılıp İslam dini hakkında bilgiler verildi. Öğle namazınada katılan bazı yabancılar, namazın ardından din görevlisi tarafindan okunan Kur’an-ı Kerimi huşu icinde dinlediler. Okunan Kur’andan ve kendilerine gösterilen ilgiden memnun kalan Hollandalılar teşekkür ederek ayrıldılar. Kendilerine

İslamı anlatan dini broşürler verildi. Kermes sonunda cami yönetim kurulu başkanı Bülent Helelespe bu tür faaliyetlerin birlik, beraberlik ve kaynaşma açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, kermese katılan herkese, özellikle de kermeste emeği çok olan bayanlara ve gönüllü olarak kermeste görev yapanlara tesekkür edip, benzer faaliyetlerin devam edecegini dile getirdi. HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 17


HDV BÜLTEN

HDV Hengelo Ayasofya Camii’nde Bayanlara Yönelik İrşat Hizmeti HDV Hengelo Ayasofya Camii’nde kız ve erkek öğrenciler için hazırlanan temel dini bilgiler, genel kültür ve Kur’an-ı Kerim dersleri yanında bayan din eğitmeni ve konuk bayan din görevlilerince vaaz irşat programları devam etmektedir.

H

engelo’da hafta sonu öğrenciler için hazırlanan temel dini bilgiler, genel kültür ve Kur’an-ı Kerim derslerine ilave, hafta içide bayanlara yönelik Kur’an-ı Kerim dersleri ve vaaz irşat programları, İlahiyatçı Gülsüm Gözcü hoca hanım tarafından verilmektedir. Camii dershanesinde yapılan programlarda inanç esasları, ibadet, ahlak konuları, genel kültür ve insani değerler vb. sosyal ve dini konular anlatılmaktadır. Doğru ve güzel Kur’an tilavet edebilmenin temel kurallarına ilaveten sure ve dua ezberlerine de ağırlık verilmektedir. Hengelo HDV Ayasofya Camii’nde bu tür faaliyetler farklı yaş grubundaki bayan katılımcılara sunulmakta ve halkımızın dini, sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar edinmelerine katkı sağlanmaktadır. 18 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

Her hafta gelenek haline gelen bayanlar için Cuma sohbetleri Gülsüm Gözcü hoca hanım tarafından yapılmaktadır. Ayrıca her hafta okunan hatimlerin duası bağışlanmakta, haftanın sohbetinin akabinde soru cevap faslı ile program daha etkin kılınmaktadır. Geçen ay Deventer bölgesinde görevli Mukaddes Adışen ve Aysun Dündar hoca hanımlar Deventer Başkon-

solosluğumuz Din Hizmetleri Ataşeliğimizin hazırlamış oldukları program gereği Cuma sohbet programlarına katıldılar. Bayan cemaat tarafından ilgiyle dinlenen hoca hanımların Hollanda’da görevli olmalarından dolayı mutluluklarını ifade eden bayanlar, Hollanda Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Hollanda Diyanet Vakfı tarafından halkımıza sunulan din hizmetleri konusunda şükranlarını ifade edilmektedirler.


HDV BÜLTEN

HDV Rotterdam Kocatepe Camii’nde Sergi

H

DV Rotterdam Kocatepe camimizde bu yıl Kadın Kolları tarafından düzenlenen El Sanatları Sergisi açıldı. Kocatepe Camii salonunda yıl boyunca kursa devam eden seksen kadar öğrenci yıl boyunca kurslarda öğrendiklerini sergileme imkanı buldular. ‹Kurdele Nakışı, Tezhip, Ebru, Tel Kırma, Bon-

cuk İşleme, Mekik, Dikiş, Ney, İğne Oyası’ alanında kursiyer hanımlar el becerilerini halkın ziyaretine sundular. Kursiyerlere ayrıca bir de sertifika töreni düzenlendi. Sergi ve sertifika programına Rotterdam Başkonsolosu Esen Altuğ, Feijenoord İlçe Belediye Başkanı Seyit Yeyden, Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İsmail Hilmi Bilgi,

HDV Rotterdam Kocatepe Camii Din Görevlisi Lütfi Aydın, Ebru sanatçısı Mehmet Refii Kileci, kursu başarıyla tamamlayan seksen kursiyer ile Hollandalılar misafirler katıldı. Programın açılışında minikler semazen gösterisi yapdı ve ney öğrencileri de ney dinlendisi sundular. Bir sonraki sezona ise 50 civarında öğrenci kayıt yaptırdı.

HDV Rotterdam Laleli Camii’nde Anneler Günü

R

otterdam Lâleli Camii Din Görevlisi Harun Durak’ın eşi Enbiye Durak’ın hazırlayıp sunduğu program, cami derslerine devam eden öğrencilerden Zümrüt Kaya’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Din Görevlisinin eşi Enbiye Durak “Anne sevgisi” başlıklı konuşmasında şunları söyledi. “Anne-baba-

ya itaat Allah’ın emridir. Biz çocuklarımıza karşı sevgi, şefkat ve merhametimizi gösterirsek onlar da bize karşı saygılı ve itaatkar olacaklardır. Bizler büyükler olarak sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz ve örnekliğimizi gösterdiğimiz takdirde onlar da anne-baba başta olmak üzere büyüklerine karşı sorumluluklarını yerine getireceklerdir.” şeklinde konuştu.

Kübra Yumuşak ve Nisanur Karan’ın oynadığı “Anne Fedakarlığı” oyunu katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilerden Emine Parlak, Özge ve Zuhal Arslan okudukları şiirler, ilahi korosu da söyledikleri ilahiler ile programa renk kattılar. Din Görevlisinin eşinin hazırladığı slayt gösteriminin ardından öğrencilerin annelerine gül takdimi ile program sona erdi.

Cami derslerine devam eden öğrencilerden Talimet-Sema ve Şerife Gülcan, Ayşe Braziova, Ayşe Maviş, Azra Akın, Nefiye Atalan, Tuğçe Aatalan, Tuba Emin ve Beyzanur Parlak’ın oynadıkları “Anne sevgisi” oyunu ile HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 19


HDV BÜLTEN

Haarlem Selimiye Camii’nden Din Görevlisine Vefa

2

1 Kasım 2006 tarihinden bu yana HDV Haarlem Selimiye Camii’nde din görevlisi olarak görev yapan ve 15 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye’ye dönecek olan Ahmet Demirer için cami yönetimi ve CCS (Kültürel Centrum Selimiye) tarafından bir veda programı tertip edildi.

Veda programı, Beverwijk Alem Party Centrum’da gerçekleştirildi. Programın sunumunu Amsterdam Fatih Camii Din Görevlisi Mehmet Yürek’in yaptığı programda, Haarlem Selimiye Camii adına cami sekreteri Erol Sayar, Gençlik Kolları adına Ayşe Yavaş, Hanım Kolları adına Saliha Korkmaz ve Din Görevlileri adına kendisi de 15 Temmuz’da dönecek olan Delft Sultan Ahmet Camii Din Görevlisi Mahmut Arcaklıoğlu birer konuşma yaptılar. Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. İsmail Hilmi Bilgi, çevre camilerin din görevlileri, Ahmet Demirer’in 20 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

Hollanda’ya gelişte dönem arkadaşları, Hollanda Diyanet Vakfı çalışanları, çevre cami cemiyet başkan ve yöneticileri ile cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kurum ve kuruluş ismine bakılmaksızın birlik ve beraberliğinin hayati bir önem olduğu vurgusu yapılmıştır.

Anlamlı konuşmaların, hatıraların yad edilmesinin ardından Assen Din Görevlisi Tacettin Bıyık tarafından muhteşem bir müzik ziyafeti sunulmuştur. Adına veda programı düzenlenen Din Görevlisi Ahmet Demirer’in, İmam Hatipli yıllarından hayatında ayrı bir yeri olan Tuncer ailesinin de programa gelmeleri duygulu anların yaşanmasına vesile olmuştur.


HDV BÜLTEN

HDV Rotterdam Laleli Camii’nden Genç Kızlara Sohbet

R

otterdam Lâleli Camii’nde “Genç kızlar”, Din görevlisi Harun Durak’ın eşi Enbiye Durak’ın başkanlığında her cuma günü akşamı sohbet ortamında bir araya geliyorlar. Dini sohbetin yapıldığı bu huzur ortamında, Hz. Peygamber (s.a.v) in hayatının konu edinildiği “Siyer” bölümü, güncel ve farklı konuların ele

alındığı, “Hayatın İçinden” bölümü, ayrıca genç kızlarımızın hazırlanıp arkadaşlarına sunum yaptıkları “Bir Hanım Sahabinin Hayatı” bölümü yer almaktadır. Gerçekleştirilen programda, Erasmus Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İlkay Kılış, Hz. Hatice (r.a.) ile ilgili olarak yaptığı çalışmada özetle şunları söyledi. ‘Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin ilk hanımı olan Hz. Hatice (r.â.) temiz, iffetli ve güzel ahlâk

sahibi olan bir hanım idi. Hz. Hatice (r.â.), Hz. Peygamber (s.a.v)’e ilk iman etme şerefine ulaşmış, Peygamberimiz (s.a.v)’e moral vermiş, güzel söz ve davranışları ile hayatı boyunca O’na destek olmuş bir kimse idi. Hz. Hatice (r.â.), Allah’ın rızasını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve ahiret saadetini uman bütün anneler için en güzel örnek olarak önümüzde durmaktadır.”

Kolej Ögrencilerinden HDV Abdülkadir Geylani Camii’ne Ziyaret

H

oorn’da bulunan Martinus Koleji ikinci sınıf ögrencileri HDV’ye bağlı Abdulkadir Geylani Camii’ne bir ziyaret gerçekleştirdiler. Rehber Burak Emeni

aracılığıyla din görevlisi tarafından kendilerine camii tanıtılıp, İslam toplumunda caminin önemine dikkat çekildi. Ayrıca İslam dini hakkında kendilerine detaylı bilgi verildi. Soru-

lan sorulara cevaplandırıldı. Bu ziyaretten cok memnun kalan öğrenciler din görevlisi Murat Top’a ve rehber Burak Emeni’ye teşekkür ederek camiden ayrıldılar. HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 21


HDV BÜLTEN

Rotterdam Bölgesinde Hutbe Yarışması

H

ollanda Diyanet Vakfı Amsterdam Eyüp Sultan Camii’nde Roterdam 4. Bölge içinde hutbe yarışması heyecanı yaşandı. Amsterdam Eyüp Sultan Camii’nde 03.04.2011 pazar günü saat 11:00’de Rotterdam 4.bölge camilerinden 15 öğrencini katılımıyla hutbe yarışması düzenlendi. Yarışma Amsterdam Eyüp Sultan Camii din görevlisi Cemalettin Yiğit’in yarışmaya katılan öğrencilere ve onu yetiştiren başta anne babalar olmak üzere din görevlilerine ve programa katılan misafirlere hitap ettiği konuşmayla başladı. Program Rotterdam Mevlana camii din görevlisi Bayram Dana’cının Kur’an tilavetiyle devam etti. Yarışma jüri üyelerinin iştirakiyle zamanında başlayarak olumlu bir havada geçti. Yarışmaya katılan öğrenciler hutbelerini en güzel şekilde okuyarak öncelikle dereceye girebilmek ve ardından ülke finaline katılabilmek için mücadele ettiler. Yarışma arasında jüri üyeleri ve Amsterdam Eyüp Sultan Camii öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun programa katılan misafirlere bir birinden güzel ilahiler söyleyerek ayrı bir heyecan kattılar. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler şöyle sıralandı. 22 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

1. Zaandam Sultan Ahmet Camii: Ömer Düzgün 2. Amsterdam Fatih Camii: Mehmet Şahin 3. Zaandam Sultan Ahmet Camii: Enes Öztürk 4. Amsterdam Eyüp Sultan Camii: Tarık Yurt Yarışmaya katılan öğrencilere ve anne babalara ve misafirlere jüri başkanı Rotterdam Gültepe camii din görevlisi Yusuf Kabakçı bir konuşma yaparak teşekkür etti. Dereceye girmek bir manada sıralamayı belirlemek için önemli. Ancak biz onları bu güzel hutbelerini okuyarak hepsini gönüllerin birincisi olarak görüyoruz ifadelerinde bulundu. Ayrıca Avrupa’da bu mabetlerin yapımında

emeği geçenlere teşekkür ederek ahirete göç edenlere dualar gönderiyoruz dileklerinde bulundu. Amsterdam Eyüp Sultan Camii dernek başkanı İbrahim Görmez de konuşmasında geçmişte bu günleri çok özlediklerini, namaz kılabilecek camileri, namaz kıldırabilecek görevlileri ,dini bilgileri öğrenecek ve çocuklarımıza öğretecek ve onları yetiştirecek din görevlilerini mum ışığında aradıklarını, ancak bugün bu tabloyu burada gördükten sonra artık geleceğimizden endişe duymayacaklarını ifade ederek, artık çocuklarımız emin ellerde, dinini öğrenerek en güzel şekilde yetişiyorlar, din görevlilerimizden en güzel şekilde eğitimlerini alarak bu görevi yerine getirebilecek durumda olduklarını görüyorum.” dedi.


HDV BÜLTEN

Amsterdam Süleymaniye Camii’nden Yıl Sonu Etkinliği

A

msterdam’da bütün bir yıl boyunca okul dersleriyle birlikte Kuran-ı Kerim, Tecvid, Siyer, Akaid vb. dersleri alan Süleymaniye Camii öğrencileri, camii yönetiminin düzenlediği etkinlikte neşeli bir gün yaşadılar. Belçika’nın Lichtaart şehrinde bulunan Bobbejaanland Family Park Eğlence Merkezi’ne düzenlenen gezi öğrencilerin yoğun

katılımıyla gerçekleşti. Kız ve erkek yaklaşık 80 öğrencinin katıldığı, geziye camii ikinci başkanı Mustafa Uslu, altı ay önce göreve başlayan HDV Süleymaniye Camii Din görevlisi Osman Fedayi ve fahri hocalardan oluşan grup eşlik etti. Eğlence merkezindeki değişik oyun aletlerinde doyasıya eğlenen çocuklar,

böyle bir günü düzenleyen camii yönetimine ve hocalarına teşekkür ettiler. Din Görevlisi Osman Fedayi de, öğrencilerin gösterdikleri başarılı performansla bu eğlenceli günü fazlasıyla hak ettiklerini, bu gibi organizasyonların önümüzdeki yıl daha fazla olacağını, şimdiden gelecek yılın eğitim planlaması üzerinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

HDV Schiedam Muradiye HDV Rotterdam Mevlana Camii’nden Bayanlara Yıkama Kursu Camii’nden Çocuklara Gezi Cenaze otterdam Din Hizmetleri Ataşeliği nezdinde göProgramı revli bayan Din Görevlisi Dr. Fatma Ömeroğlu

R

otterdam HDV Mevlana Camii Yönetim kurulu ve din görevlisi tarafından Kuran-ı Kerim Kursuna devam eden öğrenciler için gezi programı düzenlendi. Din Görevlisi, Cami Yönetim Kurulu ve Veliler nezaretinde Walibi’ye düzenlenen gezide çocuklar gönüllerince eğlenerek bir yılın yorgunluğunu giderdiler.

R

tarafından bayanlara cenaze yıkama kursu veriliyor. Kursa HDV Schiedam Muradiye Camii, HDV Maasluis Yeni Camii, HDV Rotterdam Gültepe Camilerinden bayanlar katılıyor. Bu alandaki büyük eksikliğin giderilmesi adına bu kurs çok önem arz ediyor. Üç bölüm halinde verilecek olan kursun ikincisi Maasluis yeni Camii, üçüncüsü de Rotterdam Gültepe Camilerinde verilecektir. HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 23


HDV BÜLTEN

Terborg’da Hatim Programı HDV Rotterdam Mevlana Camii’nde Bayanlara Hatim Merasimi

10

Haziran 2011 Cuma günü Rotterdam HDV Mevlana Caminde hatim merasimi düzenlendi. Programa bir yıl boyunca Kuran-ı Kerim Kursuna devam eden bayan öğrenciler ve misafir bayanlar katıldı. Bir yıl boyun-

ca hanımlara Kuran-ı Kerim dersi veren Hoca hanım Aslı Danacı Kuran-ı Kerimi öğrenmenin öneminden bahseden bir konuşma yaptı. Program daha sonra okunan Kuran-ı Kerım ve ilahilerle devam etti. Merasim, hatim duası ve yemek ikramıyla son buldu.

H

DV Terborg Mimar Sinan Camii’nde hatim programı gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim ve Dini Bilgiler derslerine devam eden yetişkin bayanlar, yaklaşık bir yıldır devam ettikleri ders döneminin sonunda çok güzel bir program icra ettiler. Çevre camilerden bayanların da iştirak ettikleri programda görev alanlar, kendilerini yetiştiren Seher Topkara hoca hanıma teşekkürlerini ifade ederek önümüzdeki yıllar da aynı programın gelenekselleşerek icra edilmesi temennisinde bulundular.

HDV Rotterdam Mevlana Camii’nde Hafızlık Merasimi

H

DV Rotterdam Mevlana Camii’nde bir yıl boyunca Kuran-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursuna devam eden öğrencilerin sezon sonu programı ve Camide hafızlığa çalışıp hafızlığını bitiren Nazife Turhan’ın Hafızlık merasimi yapıldı. Program istiklal marşının okunması ardından Kuran-ı Kerimin 24 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011

tilavetiyle açıldı. Cami Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aydeğer’in konuşmasından sonra program, kız ve erkek öğrencilerden oluşan korunun ilahileri ile devam etti. Din Görevlisi Bayram Danacı yaptığı konuşmada bir yıl boyu dinimizi öğrenmek için buralara gelerek çok büyük bir iş yaptınız. Aynı şevk ve heyecanla önü-

müzdeki sezona da başlamayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hafızlığı bitiren kardeşimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatında da hıfzını korumasını ve hafızlığını unutmamasını temenni ediyorum dedi. Programımız Cami yönetimi tarafından yarışmaya katılan ve hafızlığını bitiren öğrencilere hediyeler verilmesiyle son buldu.


HDV BÜLTEN

Terborg’da Dinlerarası Diyalog Programı

H

DV Terborg Mimar Sinan Camii’nin ev sahipliğini üstlendiği farklı dinlere mensup gençler arası diyalog programı Terborg HDV Mimar Sinan Camii’nde yapıldı.

Yaşları 17-23 arası değişen, çoğunluğu Kiliseler Birliğine mensup 12 Hıristiyan ve Yahudi gençle 12 Müslüman gencin sorunlarını konuştuğu programa Gendringen Belediye başkan yardımcısı da

katıldı. Din görevlisi Adem Topkara, bir yıldır devam eden ve gençler arasında üçüncüsü gerçekleştirilen bu diyalog akşamlarının birlikte yaşama kültürüne katkıda bulunacağını ifade ettiler.

HDV Schiedam Muradiye Camii’nde Kurs Kapanış Programı

H

DV Schiedam Muradiye Camii’nde Kur’an Kursunda okuyan öğrenciler 2010-2011 eğitim sezonunu düzenledikleri bir programla kapatarak tatile girdiler. Kapanış programını ğrencilerin okudukları aşırlar, sureler, dualar,

mealler, şiirler, ilahiler eşliğinde düzenlendi. Öğrencilerin ayrıca kapanış programında hazırladıkları iki ayrı piyes takdir topladı. Program sonunda öğrenciler belgeler ve çeşitli hediyeler verildi. Öğrencileri okutan yardımcı hocalara da belge, hediye ve çiçek

takdim edildi. Sezon sonunda güzel ve hoş bir programa imza atan öğrenciler, onları okutan ve programı hazırlayan hocalar, programa katkıda bulunanlara ve sponsor olanlara teşekkür edildikten sonra program sona erdi. HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 25


ŞİİR KÖŞESİ Yolculuk Var ve Yol Bize Yar… Hadi hazırlan yüreğim yolculuk var ve yol bize yar… Önce karar vermeliyim nereye diye. Sonra kopmalıyım düşüncelerden. Götürmemeliyim onları da benimle. Ki zaten gidişim bu nedenle. Uzak bir diyar olmalı gideceğim yer. Sonra uzun yollar olmalı. Aşması kimi zaman kolay, kimi zaman zor. Bulmalıyım bir yer, en uzak olan cinsinden. Biletimi almalıyım sonra, belki de gidiş biletini yalnızca. Ben sıyrılmalıyım kendimden, bendimden, benlikten. Sıyrılmalıyım işte herşeyden. Bavulumu hazırlamalıyım derken. Götürmeyeceklerim belli zaten. Huzuru götürmeliyim en erken. Ardından mutluluklarımı koymalıyım düzgünce. Birkaç anıyı da almalıyım giderken, birkaç fotoğraf seçilmişlerden. Kitabım, kalemim, kağıdım, not defterimi koyarken, Gözyaşlarım akar mağrur ve derinden. Onlarda gelmek niyetindeler. Birkaç tanesi düşer bavuluma sessizce. Ben koymasamda onlar da artık benimle. Hüzün… Geride bırakmayacağım tek şey belki de. Koymayacağım onu bavula elbette. Yoldaş edineceğim Hüznü kendime. Yar, yaren, sırrıma kadem oldu vaktiyle. Şimdi de yoldaş olmak varmış kader de. İşte hazırdı bavulum bile. Vedalaşma vakti geldi aniden. Başlamalıyım işte bir yerden. Sessiz ve habersizce olacaktı gidişim. Vedalarımda sessiz olmalıydı bu yüzden, tıpkı yaşayışım gibi. Son kez bakıyordum, camime, evime, mahalleme, semtime, Onlar herşeyden bihaberken. Ve şimdi son kez bakıyorum yaşadığım şehre. Son vedamı etmeden önce. En sona sakladım bu vedayı. Unutması daha kolay olsun diye. Şimdi mutsuzluklarımı, kırgınlıklarımı, İçimi en çok acıtan yanlarımı, Umutsuzluğa düşmek üzere olduğum anlarımı, Çalınan zamanlarımı Ve birde sessiz haykırışlarımı bırakıyorum ardımda. Bunlar son kez yadımda. Bir yumru boğazımda ve yanağıma düşen son birkaç damlayla. Hadi hazırlan yüreğim yolculuk var ve yol bize yar… Zafer İlyas HDV Enschede Selimiye Camii Din Görevlisi 26 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011


HDV BÜLTEN

Vaassen’da Çanakkale Kutlaması

Ç

anakkale Zaferinin 96. Yıldönümü, Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mustafa Kahraman’ın konuşmacı olarak katıldığı ve 19.03.2011 tarihinde Vaassen Sultan Ahmet Camii Kültür Merkezinde düzenlenen bir programla kutlandı. Sunuculuğu Cami Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Güler’in yaptığı program, İstiklal Marşının okunması ve Din Görevlisi Şakir Şahin’in okuduğu Kur’an-ı Kerim’le başldı. Çanakkale Savaşının anlatıldığı “Çanakkale Destanı- Kınalı Kuzular” isimli 15 dakikalık sinovizyon gösterimi, Ebu Hureyre Aslan’ın slaytlar eşliğinde okuduğu Mehmet Akif Ersoy’a

ait “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiir ve Yunus Kar, Mücahit Amac ve Yusuf Ak isimli öğrencilerin İstiklal Marşı’nın on kıtasını bölüm bölüm okumaları esnasında duygulu anlar yaşandı. Ardından kürsüye gelen Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mustafa Kahraman Çanakkale Şehitleri üzerine bir konuşma yaptı. Çanakkale şehitlerini rahmetle anarak sözlerine başlayan Kahraman, Şehitlik, insanın malını – mülkünü eşini, çoluk-çocuğunu ve bütün her şeyini bir tarafa bırakarak hiç gözünü kırpmadan canını Allah yolunda vermesidir diyerek Çanakkale

şehitlerine adlı şiirde bu mahşerin ve fedakarlığın en güzel şekilde anlatıldığını ifade etti. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz ve Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyiniz ayetlerine atıfla, gerçekte diri oluşun sırrına işaret etti.Anadolu’nun Rum diyarından Anadolu’ya dönüşmesinde ve İslamlaşmasında 1071 deki Malarzgirt Savaşının öncesinde buraya göç eden erenlerin etkisinin büyük olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Kahraman Avrupada yaşayan Türk vatandaşlarını Anadolu erenlerine benzeterek şöyle devam etti: “Camiler, içinde bulunduğumuz memleketin manevi tapusudur. Kendimize değer vermemiz gerekir. Avrupa’nın İslam’a koşmasında en büyük pay burada yaşayan Müslümanların İslam’ı temsildeki örnekliğidir”. Mustafa Kahraman Çanakkale’de mücadele eden başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ederek sözlerini tamalamasından sonra, Çanakkale Şehitleri için okunan dört adet hatmi şerifin duası yapıldı. Sultan Ahmet Camii Dernek Başkanı Sermet Rumevleklioğlu’nun teşekkür konuşması, hediye takdimi ve bir hayırsever vatandaşın sponsorluğunu üstlendiği ikramın ardından program sona erdi.

Tiel’de Rolmodel Bilgilendirme Akşamı

3

Nisan 2011 pazar günü Tiel‘de Hollanda Diyanet Vakfı Tiel Ahmet Yesevi Cami gençliği “Stichting BOEK” tarafından düzenlenen Rolmodel toplantısına Amsterdam VU Medisch Centrum‘da doktor olarak görev alan Gülhan Şahin konuşmacı olarak katıldı. Diyanet Vakfı Gençlik Koordinatörü Uğur Kaya‘nın da hazır bulunduğu programın açılışını BOEK Vakfı üyesi ve Rolmodel projesi sorumlusu Ümit Öztoprak gerçekleştirdi. Konuk Gülhan Şahin ve Uğur Kaya‘nın yaptığı sunum ve konuşmaların ardından programda bulunan öğrencilerle yapılan soru-cevap şekliyle toplantı sona erdi.

BOEK Vakfı yetkilileri Rolmodel projesinin temel gayesinin öğrencilerin önüne başarılı ve yüksek eğitim görmüş Türkleri örnek olarak çıkarmak ve öğrencileri bu şekilde daha yüksek seviyelerde okumaları için motive etmek olduğunu belirterek daha önce bu programa avukatların, öğretmenlerin, psikologların, iş adamlarının ve değişik meslek sahiplerinin katıldığını eklediler. Tiel Ahmet Yesevi Camii ile de sık sık iletişim ve işbirliği içinde olduklarını söyleyen yetkililer, Uğur Kaya, Gülhan Şahin ve gelen herkese teşekkürlerini ilettiler. HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 27


FIKIH KÖŞESİ

AHİD Ahid kelimesi mastar olarak “bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, tâlimat vermek, birine söz vermek”; isim olarak ise “emir, taahhüt, antlaşma, güven veren söz, yükümlülük, tâlimat” gibi anlamlara gelir. Ahlâkî bir kavram olarak ahit genellikle “birine söz verme, vaat etme, taahhütte bulunma, anlaşma yapma” anlamlarında kullanılmıştır. Fıkıh kavramı olarak ahit daha çok “anlaşma” ve “taahhüt” anlamında akid kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ahidde hem kesin söz verme, hem de yemin anlamı vardır. Kur’ân’da Allah Teâlâ’nın Hz. Âdem’e, Mûsâ’ya, İbrâhim ve İsmail’e ahid verdiği ifade edilmektedir (Bakara, 2/125; A’râf, 7/134; Tâhâ, 20/115). Bu ahidden maksadın emir veya tâlimat verme olduğu ifade olunmuştur. Yine Kur’ân’da Allah’la kulları arasındaki bir ahidleşmeden söz edilmiş (Yâsin, 36/60) ve bu ahdin bozulmaması istenmiştir (Nahl, 16/91). Ahidlerine bağlı kalanlara büyük mükâfât vadedilmiş (Feth, 48/10), ahdini yerine getirmeyenler bozguncu olarak nitelendirilmiştir (Bakara, 2/27). Tasavvufta mürîdin tarîkata girerken şeyhe verdiği söze de ahid denir.

AHİDNÂME Söz vermek, yemin etmek, ısmarlamak, vasiyet etmek, emanet vermek ve zimmetine almak anlamlarına gelen ahid kelimesi ile Farsça mektup, kitap anlamındaki nâme kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bir isimdir. Üst seviyedeki yetkililerin emriyle, çeşitli kademelerdeki yönetici ve memurlar hakkında düzenlenen tayin kararı, yazılı emir ve tâlimat; bazı şahıs ve gruplara tanınan hak ve imtiyazları (ayrıcalıkları), yabancılarla yapılan antlaşma hükümlerini ihtiva eden belge demektir. Tasavvufta ise, şeyhin yerine geçecek olan müridi veya halifeyi belirleyen yazılı belge veya sözlü beyanı ile müridlere yapılan tavsiyeleri, uymaları gereken kuralları ihtiva eden yazılı metin anlamında kullanılmaktadır.

28 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011


HUTBE

Allah’ı Zikir Muhterem Müslümanlar!

A

llah (C.C) bütün mahlûkatına kendini tanıtmış ve onları daimi bir surette zikir ile vazifelendirdiğini Kur’an’da şöyle belirtmiştir: “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız.”1 Mahlûkatın en şereflisi olarak yarattığı insanoğlunun yaratılış gayesinin de Allah’ı bilmek ve zikretmek olduğunu şöyle bildirmiştir: “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah aksam Rabbini zikret. Gafillerden olma.”2, “Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.”3 Muhterem Mü’minler! İnsan bedeni türâbidir, toprağa mensuptur. Yemek içmek gibi hususlarla insan hayvanî, ruh itibariyle nurânidir, Allah’a mensuptur. Beden işleri insanda galip olursa, insan Allahtan uzaklaşır. Fakat insanda ruhun işleri galip olursa, insan Allah’a yaklaşır, kalbi ve bedeni nurlanır. Kalbin hastalıkları Allah’ın zikriyle tedavi olur. “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” 4 “Ey inananlar! Allah’ı çokça zikredin.”5 Zikir; üstün derecesi, güzel sonucu nedeniyle Allah katında amellerin en hayırlısıdır. Bu hususta Peygamberimiz: “Amellerinizin en hayırlısını, melikiniz katında en geçerli olanını, dereceleriniz içerisinde en yükseğini, sizin için altın ve gümüşü yığmaktan daha hayırlısını, düşmanla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlısını size bildireyim mi? “Allah’ı zikretmektir.”6 buyurmuştur. Değerli mü’minler! Zikir, dil, kalp ve beden ile olmak üzere üç çeşittir. Dil

ile zikir, Allah’ı güzel isimleriyle anmak, O’na hamdetmek, tespihte bulunmak, Kur’an okumak ve dua etmektir. Peygamberimiz: “Dilin hep Allah’ın zikriyle meşgul olsun.”7 , “Rabbini zikredenle zikretmeyenin farkı diriyle ölünün farkı gibidir.”8 buyurarak bu hususa dikkatimizi çekmiştir. Kalp ile zikir Allah’ı gönülden çıkarmamak ve O’nu tefekkür etmektir. Kuran’ı Kerim’de: “Allah’ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun!”9 buyrulmuştur. Peygamberimiz de: “Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da Allah’ı zikirdir.”10 buyurmuştur. Beden ile zikir ise vücudun bütün organlarıyla Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmaktır. “Ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah’ı zikredin.”11 Ayeti zikrin her hal ve durumda yapılabileceğini ifade etmektedir. Kul Allah’ı zikrederse Allah’da onu zikreder, buda kul için en büyük şereftir. Allah’ı zikretmek Gam ve kederi giderir. Sevinç getirir. Kalbi güçlendirir ve sabit kılar. Kalbi ve yüzü nurlandırır. Rızkın genişlemesine sebep olur. Allah’ı zikretmek, bilgi ve murakabeye yol açar. Allah onun tek sığınağı ve kalbinin kıblesi olur. Yüce Rabbimiz hepimizi şu mübarek günlerde O’nun murad ettiği gibi aşk ile zikreden ve öylece huzuruna giden kullardan eylesin.

1-İsra, 17/44

2-A’raf, 7/205

3-Ta-Ha, 20/125

4-Ra’d, 13/28

5-Ahzab, 33/41

6-Tirmizi, Deavat, 6; İbn Mace, Edeb, 53

7-Buhari, Deavat, 4

8-Buhari, Deavat, 6

9-Zümer, 39/22

10-Suyuti, 2, 362

11-Nisa, 4/103

Yunus Türkyılmaz

HDV Merkez Din Görevlisi HAZİRAN 2011 | SAYI 27 | 29


HDV BÜLTEN

Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp da, hemen tevbe edenlerin tevbesini kabul etmeyi üzerine almıştır. Allah işte onların tevbesini kabul eder. Allah Bilen’dir, Hakim olandır. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman; “şimdi tevbe ettim” diyenler ile kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici azab hazırlamışızdır. (Nisa Suresi 17.-18. Ayetler)

Hz.Enes (ra

dıyallahu anh) anlat ıyor: Resûlullah (aleyhissal âtu vesselâm) buyurdula r ki: “İnsano ğlunun he rbiri hatakârdır . Ancak ha takârların en hayırlıs ı tevbekâr olanlarıdır .” Tirmizî, K ıy İbnu Mâce âmet 50, (2501); , Zühd 30 , (4251).

30 | SAYI 27 | HAZİRAN 2011


T.C.

Lahey Büyükelçiliği DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ ile

HOLLANDA DİYANET VAKFI tarafından

KAMPANYASI

Dergilerimize abone olmak için; 1. Yıllık abone ücretini Bureau van Sociale Zaken adına ABN AMRO bankası, Den Haag şubesindeki 51.77.34.958 nolu hesabına yatırınız. 2. Adres bilgilerinizin yer aldığı ekteki formu doldurarak Din Hizmetleri Müşavirliğine gönderiniz veya bölgenizdeki HDV Camii Din Görevlisine veya yöneticilerine teslim ediniz. ABONELİK MÜRACAATI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SÜRELİ YAYINLARI YURTDIŞI YILLIK ABONE ÜCRETLERİ

Tarih : .......... / .......... /2011

Derginin Adı

HOLLANDA DİYANET VAKFI’NA Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından süreli yayınlar olarak çıkarılan dergilerden aşağıdakilere abone olmak istiyorum. (Abone olmak istediğiniz dergiyi/dergileri işaretleyiniz.)

1. Diyanet Avrupa Aylık Dergi (24 Avro) 2. Diyanet Çocuk Dergisi (24 Avro) 3. Diyanet Aylık Dergi (30 Avro) 4. Diyanet İlmi Dergi (20 Avro) Bir yıllık abonelik ücretini, Bureau van Sociale Zaken adına ABN AMRO bankası, Den Haag şubesindeki 51.77.34.958 nolu hesabına ödedim. Ödeme belgesinin fotokopisini ekte gönderiyorum. Adres bilgilerim aşağıda verilmiştir. Aboneliğimin bugünden itibaren başlatılmasını talep ediyorum.

Yıllık Abone Ücreti

Diyanet Avrupa Aylık Dergi

24 Avro

Diyanet Çocuk Dergisi

24 Avro

Diyanet İlmi Dergi

20 Avro

Diyanet Aylık Dergi

30 Avro

Abonenin:

Adı :....................................................................................................................................... Soyadı :....................................................................................................................................... Adresi :....................................................................................................................................... Posta Kodu :....................................................................................................................................... Şehir :....................................................................................................................................... E-mail adresi :....................................................................................................................................... Telefonu

: +31-......................................................................................................................

HDV BULTEN SAYI 27  
HDV BULTEN SAYI 27  

HDV BULTEN SAYI 27

Advertisement