__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaanuar 2020 nr. 5

Hind 30 senti

PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL

LITTERA Meie kooli söökla mõõnad ja tõusud Alates 2019-2020 õppeaasta algu-

5.-7. klasside hulgas korraldatud kü-

tasid muutusi, nagu näiteks võiks

sest on meie koolil uus toitlustaja:

sitluses selgus, et kuigi enamik õpila-

söögivahetund olla 10 minutit pi-

Daily. See tõi kaasa üpris palju

si on uue sööklaga rahul, on ikka

kem (30 minutit), et ka need õpila-

muutusi: kadusid kindlaksmäära-

veel neid, kes tänaseks ei käi enam

sed, kes on järjekorra lõpus, jõuak-

tud istumiskohad, õpilased saavad

söömas, vaid söövad Selverist oste-

sid tundi hilinemata oma söögi

nüüd ise valida omale sobiva söö-

tud valmistoitu, mis ei ole aga tervis-

rahulikult ära süüa. Vastavalt kü-

gi, sellele lisandeid, ning joogi.

lik.

üleskutse:

sitlusele ongi kõige suurem prob-

Samuti peavad õpilased ja õpetajad

„Head kaasõpilased, juba neli nädalat

leem liiga pikk järjekord, mis põh-

ootama pikas järjekorras, et süüa

on meie koolipere õnneks armastatud

justab hilinemisi. Osad probleemid

tõsta. Muidugi on muutunud ka

kokk Aide tagasi ja toit on muutunud

on ka juba lahenduse leidnud, näi-

toidu kvaliteet võrreldes eelmise

palju maitsvamaks – tulge sööma

teks sai söökla hiljuti uued kandi-

toitlustajaga: toit ise peaks olema

ning te ei kahetse!“ Nagu näha, siis

kud, mille peal taldrikud ei libise

tervislikum, ent see-eest on see

natuke üle kolmveerandi küsitletud

enam nii palju. Kuna uus toitlusta-

vahel ala- või ülemaitsestatud. Ei

õpilastest on sööklaga rohkem või

ja on meie koolis olnud ainult 4

saa mainimata jätta, et kõik on tä-

vähem rahul. Enamikule meeldis just

kuud, siis tuleb lihtsalt üksteisega

naseks paremaks muutunud, tuleb

kõige rohkem valikuvõimalus ja

kohanduda, nii kooliperel uue toi-

lihtsalt kannatlik olla.

maitsev toit. Mõned õpilased soovi-

duga kui ka uuel toitlustajal kooli-

Siinkohal

teeksin

pere soovidega.

Head õpilased,

tulge sööma – toit on maitsev ja täidab keha ning vaimu hea energiaga!

Aleks Lember

„Tulge sööma ning te ei kahetse!“


LITTERA

2.b klass – LINNUSÕBRAD juba teist korda Firma Balsnack korraldab

grupi üle Eestimaa lasteaialastest ku-

väga hästi. Koguni kahel korral

juba mitmendat aastat järjest

ni väikeste põhikoolideni. Meie koo-

jõuti ülesannete lahendamisel pa-

konkurssi Linnusõbrad. Kon-

li esindab juba teist aastat järjest tä-

rimate hulka ja osaleti ka finaalis.

kursi eesmärk on läbi erine-

navune 2. b klass. Konkursi käigus

Finaal oli pingeline ja tihedas re-

vate ülesannete leida Eesti-

lahendatakse erinevaid ülesandeid,

bimises jäid meie kooli linnusõb-

maa suurimad linnusõbrad

mis aitavad osalejatel saada uusi

rad lõpuks II kohale. Traditsiooni-

ning seeläbi juhtida tähelepa-

teadmisi ja areneda ning lisaks juhti-

liselt oli linnusõprade esimeseks

nu kodumaal talvituvatele

da tähelepanu Eestis talvituvatele lin-

ülesandeks

lindudele, nende õigesti toit-

dudele. Kokku antakse 3 ülesannet.

MAJA meisterdamine, et sulepal-

misele ja lindude eest hoolit-

Iga ülesande järel hindab konkursi-

lidel oleks oma söögilaud, kus nad

semisele. Konkurss toimub

töid žürii, kuhu kuuluvad AS Bal-

karmides talveoludes kosutavaid

oktoobrist

aprillini

snack International Holding töötajad.

toidupalakesi

2020. Konkurss on suunatud

Facebookis toimub avalik hääletus,

Kindlaid reegleid ette ei antud,

eelkõige

põhikooliealistele

kus võitjaks kuulutatakse enim like

aga oluline oli meeles pidada, et

noortele. Kokku on sel aastal

kogunud pilt võistlustööst. Möödu-

linnukestel oleks hea ja turvaline

osalejaid üle kaheksakümne

nud aastal läks praegusel 2. b klassil

sinna sööma lennata.

2019

ka tänavu LINNU-

haarata

saaksid.

Meie linnusõpradel 2.b klassist valmis toredate lapsevanemate abiga lausa 2 ülivahvat linnumaja. Nii saadetigi konkursile mõlemad. Facebooki hääletusel oli tihe rebimine ja seekord me finaali ei pääsenud. Puudu jäi õige natukene, vaid paarkümmend like. Siinkohal paluvadki linnusõbrad oma koolikaaslasi ja kõiki õpetajaid: meil on järgmisel hääletusel tõesti tarvis teie like, koolikaaslased ju hoiavad ühte! Koos me suudame! Kon-

kursi teine ülesanne on joonistada/pildistada

Foto: Siiri Sitska

meil talvituvaid linde Balsnacki uue linnutoidu pappkarbi kujunduse jaoks. Võitjate töö saabki selle toote pakendi peale. Ka 2. b nuputab praegu parimat lahendust, aega on meil jaanuari lõpuni.

Leht 2

Siiri Sitska 2.b klassijuhataja


Jaanuar 2020 nr. 5

Persoonilugu Littera 1. persoonilugu on motokrossisõitjast Robin Raudseppast, kes õpib 5. b klassis. Kui vanalt sa hakkasid motokrossiga tegelema? Hakkasin tegelema motokrossiga 7-aastaselt. Mitu korda sa nädalas trennis käid? Minu trennigraafik on üpris tihe. Suvel teen trenni peaaegu iga päev. Sügisel ja talvel on pisut kergem: käin krossitrennis nädalavahetustel Lõuna-Eestis Sõmerpalus. Lisaks käin 3 korda nädalas karates, jooksmas ning ujumas. Kui palju oled oma esimesest võistlusest võrreldes tänasega arenenud? Olen esimesest võistlusest võrreldes praeguste võistlustega päris palju arenenud: nii tehniliselt kui ka füüsiliselt. Kui ei arene, ei ole ka tulemusi! Ka võistlusmasin on tänaseks võimsam, sõidan KTM 65cc-ga. Mis sind motiveerib seda iga päev, iga hooaeg uuesti tegema? Mulle väga meeldib sport, eriti kross. Suureks motivaatoriks on mu isa, kes annab mulle nõu ning on alati toeks. Samuti annavad motivatsiooni sõbrad, kes on minuga koos stardijoone taga, ning treeninglaagrite treenerid. Eriti Harri Kullas ja Andre Park, nemad on mulle suurimateks eeskujudeks. Kui tihti sa võistlustel käid? Suvel on võistlused peaaegu igal nädalavahetusel. Praegu kord kuus. Mis on täna su parim tulemus? Osalesin 2019. a suvel kahel võistlusel: Eesti meistrivõistlustel ja Eesti Noorte Karikavõistlustel. Meistrivõistlustel jäin napilt neljandaks ning Karikavõistlustel kuuendaks. 2020. aasta eesmärk on jõuda esikolmikusse. Mis on sinu tulevikuplaanid? Minu suurim soov on jõuda tulevikus maailmameistrivõistlustele. Unistama peab ju (muheledes).

,,Kui ei arene, ei ole ka tulemusi!“

Intervjureeris Foto: Genadi Katenev

Diandra Leppenit Leht 3


PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOL

Randolf Alt oli Eesti Tehnika- ja Spordi Liidu aastalõpu auhinnagalal edukas! 14. detsembril Tallinnas toimunud Eesti Tehnika

Eesti MV 1/10 siseraja elektriautode juunioride

- ja Spordi Liidu aastalõpu auhinnagaalalt jõudis

klassi tiheda konkurentsiga saavutatud 2. koht

Paidesse kolm hõbemedalit. Paide Avatud Noor-

oli heaks kinnituseks tehtud treeningutele. Eesti

tekeskuse mudeliringis kaks aastat tagasi tehni-

MV 1/10 välisraja elektriautode klassis suvel väl-

kaspordiga alustanud Randolf Alt on nüüdseks

ja võideldud üldarvestuse 2. koht oli aga tõsiseks

kanda kinnitamas Eesti parimate raadio teel juhi-

maiusplaks ja motivatsiooniks juba alanud

tavate automudelistide seas. Lõppeva aasta jook-

hooajal. Hetkel on automudelistidel alanud ka

sul sai Randolf viimast aastat osaleda Juunior

uus hooaeg ja Eesti MV elektriautode 1/10 klas-

Liiga 1/18 mõõdus elektriautode klassis ja võit-

sis on Randolf üldarvestuses peale kahte toimu-

les seal endale auhinnalise 2. koha. Uueks ja

nud etappi neljandal kohal.

isiklikuks arenguks rohkem võimalusi pakkuva

Viimase etapi eduka päeva nurjas mootoririke, mis otsustavas sõidus langetas Randolfi A-finaali kuuendale kohale. Ees on veel neli etappi. Nüüd jääb ainult loota, et jõuluvana suudab enne järgmist võistlust oma kingikotist piisavalt heatasemelise mootori välja võluda, et Randolfile ka järgmise hooaja auhinnagaalal sama palju autasusid osaks saaks.

Tarmo Alt Paide Avatud Noortekeskuse mudeliringi juhendaja Foto: Paide Hammerebecki põhikooli Facebooki leht Lehe tõid teieni: Aleks Lember, Anne Maria Vaher, Diandra Leppenit ja Laura-Lisanna Nurmsalu Külalisautorid: Siiri Sitska ja Tarmo Alt

Profile for Dina Ressaar

Littera 5  

Littera 5  

Profile for dinare
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded