Page 1

televizijos PROGRAMos rugpjūč io 24–30 d.

2013 m. Nr. 34

KVIE­TI­MAS

Ken­čian­tiems dėl iš­vaiz­dos gelbės „Gro­žio ar­chi­tek­tai“

TAIKIKLYJE

padėkime jiems

nusišypsoti Tiražas 34 800

UŽ KAD­R

O Ant­ro­ji is­to­ri­nė krep ­ši­n kom ­ ent­a­to­riaus kny­gaio


pjūvis TV HE­RO­JUS

Sūrs­kis grįž­ta P

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5 (IV aukštas), 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

as­ta­rą­jį se­zo­ną TV3 ete­ry­ je fi­gū­ra­vęs Al­gis Ra­ma­ naus­kas-Grei­tai ru­de­nį emig­ ruos į at­si­nau­ji­nan­tį BTV ka­ na­lą. Čia iš LNK per­si­kė­lu­sia­ me „Dvi­ra­čio šou“ at­gims jo per­so­na­žas Sūrs­kis. Šia pro­ ga hu­mo­ris­tai su­kur­pė is­to­ri­ ją apie su­reng­tą eks­pe­di­ci­ją į Mar­są, kur jų mar­saei­gis at­ ra­do pe­liu­ką Sūrs­kį. Šį, kaip išaiš­kė­jo, bu­vo pa­gro­bę mar­ sie­čiai, iš­try­nė at­min­tį ir da­rė dar kaž­ką, ko jis neat­si­me­na. „Dvi­ra­čio šou“ pa­vy­ko Sūrs­

kį par­si­skrai­din­ti į Že­mę – nuo nau­jo­jo BTV se­zo­ no jis su sa­vo iš­ti­ki­muo­ ju ko­le­ga Ri­mu Ša­paus­ ku – Mau­ze­riu – vėl tu­rės pe­liu­kų po­li­to­lo­gų rub­ri­ ką. Sūrs­kis nie­ko neat­si­ me­na: nei koks jo var­ das, nei kur bu­vo, nei sa­vo gy­ve­na­ mo­sios vie­tos, ir yra šven­tai įsi­ti­ ki­nęs, kad prem­ je­ras – vis dar TV3 nuo­tr. Ku­bi­lius.

s o d ­ z i a v ­ š i l ė d Ken­čian­tiems

K VIE­TI­MAS

­je­ra – pa­si­ V3 ru­dens prem „Gro­žio as t ­ kei­ti­mų pro­jek uni­ka­ ks ei t ­ su ar­chi­tek­tai“ – iems dėl t n­ ia č n­ ke ę lią ga­li­my­b sa­vo iš­vaiz­dos žmo­nėms į veid­ro­dį pa­žvelg­ ti nau­jai. Pro­jek­te ke­tu­ri ži­ no­mi

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“.

T

Vir­še­lio nuo­trau­ka „Gelbėkit vaikus“ nuotr.

su­si­burs tam, ša­lies me­di­kai ir ­ti­mi, ži­nio­mis kad sa­vo pa­tir ­ ch te os n i­ c i­ me­d mo­der­nio­mis ­tus im įg ų t ­ in l a­ š ­ no­lo­gi­jo­mis pa z­dos ne­to­bu­lu­ ar įgy­tus iš­vai ­ti­ ą su­da­rys plas mus. Ko­man­d ­ ur r i­ ch ės n i­ c ­ ­ruk nės ir re­konst ­ kš Vi s iu l u­ Sa gi­jos gy­dy­to­jas as odon­to­lo­gas rai­tis, gy­dy­to­j ­ s, gy­dy­to­jas of Da­rius Kun­čiu u­ G as t ­ an m ­gi­ tal­mo­lo­gas Al ­te­ti­nės ir la­ taus­kas bei es to­lo­gi­ ze­ri­nės der­ma­ Gra­ži­na t ­ jos spe­cia­lis ė ė. n ­ Mei­lu­tie

pa­grin­di­nis Jie tei­gia, kad at­kur­ti es­ – as l pro­jek­to tiks­ i­do, tiek kū­no te­tiš­kas tiek ve ­ ­taip ta­riant, pa pro­por­ci­jas, ki i­ r ­ tu ol ši i ik l dė­ti žmo­gui dė š­ niuan­sų ne­bei mų iš­vaiz­dos as t e­ t i­ r ­ io ios. Pr sis­kir­ti iš mi­n ­ tiems, ku­rie tu as m ­ ia k i­ bus te ta­ ą, j i­ c a­ v y­ t o­ m ri la­bai aiš­kią ­šų. čiau sto­ko­ja lė s trū­ku­mai jum os d z­ ai Jei iš­v o m i­ n e­ v ­ gy i s­t ne­lei­džia pa­jau s­ no­ri­te pa­si­kei ir o m s­ ug ia dž lt/ 3. tv w. ­ke­tą ww ti, pil­dy­ki­te an ai. grozioarchitekt

AMP­LUA

Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako TELEVIZIJOS PROGRAMOS

RUGPJŪČIO 24–30 D.

2013 m. Nr. 34

ČIANTIEMS DĖL IŠVAIZDOS KVIETIMAS KEN PADĖS „GROŽIO ARCHITEKTAI“

TAIKIKLYJE

PADĖKIME JIEMS

NUSIŠYPSOTI Tiražas 34 800

UŽ KADRO

Antroji istorinė krepši nio komentatoriaus knyga

B

TV rea­ly­bės šou „Pra­ga­ ro vir­tu­vė“ ve­dė­jas, vir­tu­ vės še­fas, pres­ti­ži­nės ku­li­na­ri­ jos mo­kyk­los „Le Cor­don Bleu“ auk­lė­ti­nis Liu­tau­ras Čep­rac­ kas bu­vo vi­sų da­ly­vių siau­bas – ne­si­bo­dė­jo juos ap­rėk­ti, sa­ vo kri­ti­ka va­rė juos iš pro­to ir dau­žė lėkš­tes su jų pa­ga­min­tu mais­tu, jei šio sko­nis ne­pa­ti­ko. Kad įtik­tų jam, tu­rės ge­ro­kai pa­si­steng­ti ir LNK šou „Sko­

nis“ da­ly­viai – šis „pra­ga­riš­ka­ sis“ vi­rė­jas pa­kvies­tas tap­ti jo tei­sė­ju. Nau­jas pa­rei­gas L.Čep­ rac­kas va­di­na dar vie­nu gy­ve­ ni­mo nuo­ty­kiu. Pro­jek­te, ku­rį ves And­rius But­kus, jis tei­sė­ jaus su dar tri­mis ko­le­go­mis. Jau ži­no­ma, kad vie­ną tei­sė­jo kė­dę užims Ag­nė Ja­ge­la­vi­čiū­tė. Į „Sko­nį“ už­pil­dy­ta ar­ti pu­sės tūks­tan­čio an­ke­tų ir jau ne­tru­ kus pra­si­dės at­ran­kos.

LNK nuo­tr.

Tei­sė­jaus „pra­ga­riš­ka­sis“ vi­rė­jas

3


4

taikiklyje

Ar pen­ki li­tai ga­li pa­keis­ti Pa­dė­ki­me Zam­bi­jos vai­kams nu­si­šyp­so­ti – taip skam­ba LNK te­le­vi­zi­ jos ir or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ kvie­ti­mas pri­si­dė­ti prie kam­pa­ni­jos, per ku­rią bus ren­ka­mos lė­šos Zam­bi­jos vai­kams. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė LNK žur­na­lis­tės Rū­ta Mi­kel­ ke­vi­čiū­tė, Gied­rė Tal­man­tie­nė ir „Gel­bė­kit vai­kus“ ge­ne­ra­li­ nė di­rek­to­rė Ra­sa Dič­pet­rie­nė sa­vai­tę vie­šė­jo Zam­bi­jos Bu­ layos bei ap­lin­ki­niuo­se kai­me­ liuo­se ir nu­fil­ma­vo do­ku­men­ ti­nį fil­mą apie Zam­bi­jos vai­kų gy­ve­ni­mą. Fil­mas, pa­va­din­tas „Zam­bi­ja: „Ačiū, Lie­tu­va!“, bus ro­do­mas rug­sė­jo 1 d. 20 val. per LNK, o jo me­tu bus ren­ka­ mi pi­ni­gai 12-ą vie­tą tarp skur­ džiau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių uži­man­čios Zam­bi­jos vai­kams. Tai – jau ant­rus me­tus Lie­tu­vo­ je vyk­do­mos pro­gra­mos „Zam­ bi­ja Eve­ryO­ne“ da­lis.

Filmo kūrėjos sako, kad Lietuvoje net šunys gyvena kur kas geriau nei Zambijos vaikai. Praė­ju­siais me­tais Zam­bi­jai lie­tu­viai paau­ko­jo 80 tūkst. li­ tų. Už šią su­mą Bu­layos ir ap­ lin­ki­nių kai­me­lių šei­moms bu­ vo nu­pirk­ta 30 ož­kų, ku­rios ap­ rū­pi­na šei­mas ne tik mais­tu, bet ir pa­ja­mo­mis už par­duo­tą pie­ną ar prieau­gį, 25 dvi­ra­čiai – vie­nin­te­lė priei­na­ma su­si­sie­ ki­mo prie­mo­nė, ypač rei­ka­lin­ ga sku­biais li­gos ir gim­dy­mo at­ve­jais. Šei­moms taip pat nu­ pirk­ta ir per­duo­ta sėk­lų, trą­šų bei ki­tų dar­ži­nin­kys­tei bū­ti­nų prie­mo­nių. Ki­ta da­lis lė­šų skir­ ta vie­tos mo­kyk­los re­mon­tui ir mo­ky­mo­si prie­mo­nėms. Fil­mo kū­rė­jos sa­ko, kad Lie­ tu­vo­je net šu­nys gy­ve­na kur kas ge­riau nei Zam­bi­jos vai­kai, o iš­vy­dęs tos to­li­mos ša­lies kas­die­ny­bę imi la­biau ver­tin­ti tai, ką pa­ts tu­ri.

R.Mi­kel­ke­vi­čiū­tė: nu­sto­ki­te zyz­ti, kad Lie­tu­vo­je blo­gai Lie­tu­viams rei­kė­ tų pa­ma­ty­ti, kaip žmo­nės gy­ve­na Zam­bi­jo­je, ką val­ go, apie ką sva­jo­ ja, kad pa­tys nu­sto­ tų zyz­ti, kaip blo­gai mū­ sų ša­ly­je gy­ven­ti. Mes iš tie­sų gy­ve­na­me nuo­sta­bio­je ša­ly­je. Zam­bi­jo­je net mais­tas yra di­ de­lė pro­ble­ma – žmo­nės kas­ dien val­go ku­ku­rū­zų ko­šę ši­ mą, be jo­kios drus­kos ar alie­ jaus. Alie­jus ten par­duo­da­mas kamš­te­liais – po 5 li­tus už vie­ ną. Di­de­lė pro­ble­ma ir ta, kad žmo­nės neiš­si­la­vi­nę. Vy­riau­ sy­bė su­ma­nė mo­kyk­lo­je duo­ ti ne­mo­ka­mus pie­tus – ši­mos ir pu­pų, kad tik vai­kai atei­tų. O ei­na jie ir 10, ir 20 ki­lo­met­rų. Mo­ky­to­ju kai­me iš­ren­ka­mas la­biau­siai iš­pru­sęs žmo­gus, iš­ siaiš­ki­no­me, kad kai­mo mo­ky­ to­ja pa­ti vos tris kla­ses bai­gu­ si, dir­ba ji tik sa­vo no­ru ir mo­ ki­niai ją be ga­lo ger­bia. Zam­bi­jo­je, kur gy­ve­na 13 mln. žmo­nių, net mi­li­jo­nas vai­kų au­ga vai­kų na­muo­se, pu­ sė mi­li­jo­no – gat­vė­je. Nie­kas jų neį­si­vai­ki­na – žmo­nės at­sa­ko, kad pa­tys tu­ri gau­sias šei­mas ir ne­ži­no, kaip jas iš­lai­ky­ti. Skur­das Zam­bi­jo­je pri­bloš­kia. Bai­su man pa­si­ro­dė ir tai, kad mo­te­ris be vy­ro ten yra nie­kas, bai­su, kad 12-me­tę mer­gai­tę ten ga­li nu­si­pirk­ti už ke­tu­rias viš­tas. Kai mer­gai­tės tam­pa mer­gi­no­mis, jos iš­siun­čia­mos į sto­vyk­las, kur yra mo­ko­mos su­vi­lio­ti vy­rą. Suk­rė­tė vie­nos 13-me­tės mer­gai­tės, ku­ri šiuo

me­tu jau tu­rė­ tų bū­ti su­si­ lau­ku­si vai­ ko, is­to­ri­ja. Jos sva­jo­nė bu­vo tie­ siog tu­rė­ ti lė­lę, nes jos nie­ka­da ne­tu­rė­jo. Mer­ gai­tę iš­prie­var­ta­ vo pa­tė­vis, o šei­ma, ne­ no­rė­da­ma už­si­trauk­ti gė­dos, ją iš­va­rė iš na­mų. Ga­liau­siai ją ra­do po­li­ci­ja ir nu­ve­žė į vai­kų na­mus. Lie­tu­vo­je kal­ba­ma apie dep­ re­si­ją, bai­sius da­ly­kus, kai žmo­nės nu­spren­džia pa­si­trauk­ ti iš gy­ve­ni­mo, o Zam­bi­jo­je tai neak­tua­lu. Gal­būt to­dėl, kad lai­mė ne vi­sa­da yra pi­ni­gai, sėk­mė. Lai­ko­te sa­ve ne­lai­min­ gais, ma­no­te, kad jums gy­ve­ni­ me vi­siš­kai ne­si­se­ka, kad esa­te skur­džius? Su­vo­ki­mas ga­li aki­ mirks­niu pa­si­keis­ti pa­ma­čius Zam­bi­jos gy­ve­ni­mo kad­rus – su­pra­si­te, jog esa­te la­bai tur­ tin­gas ir lai­min­gas, kad, nors ma­no­te, jog jums rei­kia pa­gal­ bos, ga­li paaiš­kė­ti, kad iš tie­sų pa­dė­ti rei­kia vi­sai ki­tiems. Mū­sų fil­mas ska­ti­na da­ry­ ti ge­rus dar­bus, at­jaus­ti, pri­ glaus­ti, kal­ba apie ge­ru­mą ir ge­rus sa­va­no­rių at­lie­ka­mus dar­bus. Jei ne­no­ri­te pa­dė­ti Af­ ri­kai, ne­pa­dė­ki­te, bet tuo­met pa­dė­ki­te sa­viems.

R.Dič­pet­rie­nė: nuo­sta­bą ke­lia žmo­nių pa­stan­gos Džiu­gu, kad Lie­tu­vos žmo­nės vien pa­žiū­rė­ ję anon­sus per LNK jau au­ko­ja Zam­bi­jai. Šian­

dien yra paau­ko­ta per 15 tūkst. li­tų. Su­rink­tos lė­šos pir­miau­ sia ski­ria­mos mais­tui, vai­kų moks­lui. Su lie­tu­vių pa­gal­ba su­re­mon­tuo­ta kai­mo mo­kyk­ la, gy­ven­to­jams nu­pirk­ta ož­kų ir dvi­ra­čių. Taip pat bu­vo bū­ti­ na pa­rū­pin­ti sėk­lų ir kaup­tu­kų, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų už­si­veis­ ti dar­žą. Tai pa­si­ro­dė keis­ta, ta­ čiau su­ži­no­jo­me, kad mo­di­fi­ kuo­tos dar­žo­vės ne­tu­ri sėk­lų. Per šį vi­zi­tą į Zam­bi­ją man di­ džiau­sią įspū­dį pa­li­ko pro­gre­ sas. Nu­vy­ko­me pas 11 vai­kų tu­rin­čią šei­mą, ku­riai anks­čiau bu­vo­me pa­do­va­no­ ję ož­kin­gą ož­ ką su ožiu, ir iš­vy­ do­me laks­ tan­tį ožiu­ką ir vėl ož­kin­ gą ož­ką.


i žmogaus gyvenimą?

Aukoti galima Skambinant arba siun čiant žinutę trumpuoju telefono numeriu 1419. Žinutės lauke bū tina įra šy ti ZAM BI JA. Aukos dydis – 5 litai. Lė šos bus renkamos iki spalio 1 d.

„Gelbėkit vaikus“, BFL nuotr.

Ką tai reiškia šiai šeimai? Jos pajamos – 11 dolerių per mėnesį. Ožka kainuoja 50 dolerių. Netrukus šeima turės keturias ožkas, tad galima tik įsivaizduoti, kokį saugumo jausmą tai teikia. Jei, pavyzdžiui, susirgs vaikas, jie galės parduoti vieną ožką ir nupirkti vaistų. Nuostabą kėlė šiferinis lūšnelės stogas. Pasirodo, šeimos tėvas nusipirko šiferio pardavęs derlių, gautą iš lietuvių padovanotų sėklų. Tai reiškia, kad lietaus sezonu ant jo 11 vaikų nebelašės vanduo.

Giedrė Talmantienė: keli litai keičia žmogaus gyvenimą Dažnai diskutuojama, kodėl turėtume padėti Afrikai, kai ir Lietuvoje pilna problemų. Aš pamačiau, kad ten žmonių gyvenimui pakeisti kartais

reikia kelių ar kelių dešimčių litų. Vykdama į Zambiją klausiau, ar mes rasime anksčiau dovanotas ožkas, dviračius. Gal ožkos bus suvalgytos, o dviračiai sulaužyti. Bet buvo atvirkščiai. Nuostabu matyti, kaip ožką gavęs žmogus taip pagerina savo gyvenimą, kad šiandien sako esąs turtingas. Mums kasdienė Zambijos žmonių košė atrodo beskonė, o jie, kad ši būtų puresnė, deda anglies ir pasimėgaudami valgo. Vanduo ten irgi prabanga, net indų niekas neplauna, o viską iki kruo-

pelės išgramdo. Zambijos žmonėms užtenka visai nedaug, ir jie moka vertinti tai, ką turi. Keli mūsų litai gali padėti jiems pakeisti gyvenimą, nes jie patys nori keisti jį, – nesėdi, nelaukia, kol ateis dar viena labdaros siunta ir vėl ką nors duos. Pamatai, kad čia tavo pagalba nenueina perniek, kad tai nėra šulinys, į kurį gali mesti kiek nori, vis tiek niekas nesikeis. Zambijoje atrodo savaime suprantamas dalykas, kuris ne vieną mūsų stebina, – darbas be atlygio. Pavyzdžiui, kaimo medicinos sesuo, tiksliau, moteris, apmokyta teikti pirmąją pagalbą, gyvena be jokio atlyginimo, tokioje pačioje trobelėje kaip ir visi, skuba žmonėms į pagalbą net už 20 kilometrų ir nesupranta klausimo, kodėl ji tai daro. Ji tiesiog atsako, kad kaime visgi turi būti toks žmogus.

Apie projektą Programos „Zambija EveryOne“ tikslas – teikti humanitarinę paramą Zambijos Bulayos kaimo ir aplinkinių kaimelių bendruomenėms. Šiais metais renkamos lėšos bus skirtos trims sritims. Pirmoji – vaikų švietimas ir galimybė mokytis. Zambijoje gyvena apie 12,5 mln. žmonių, iš jų 51 proc. – vaikai iki 18 metų. 0,5 mln. vaikų gyvena gatvėje be tėvų ir 1 mln. dėl skurdo nelanko mokyklos. Antroji – vaikų bei motinų sveikatos apsauga ir sveikatos paslaugų kokybės didinimas. Apie 3 mln. Zambijos vaikų kenčia nuo nuolatinio maisto trūkumo. Vienas iš penkių vaikų miršta. Dažniausia vaikų iki 5 metų mirties priežastis – maliarija, diarėja, plaučių uždegimas, gimdymo komplikacijos. Trečioji sritis, kuriai šiemet kviečiami aukoti Lietuvos gyventojai, – priemonės, skirtos Zambijos vaikų ir šeimų skurdui bei badui mažinti. 86 proc. Zambijos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos – šeimos dienos pajamos siekia vos 1 JAV dolerį. Kas antras Zambijos gyventojas neturi darbo.


už kadro

To­lyn is­to­ri­jos la­bi­rin­tais Il­ga­me­tis TV3 spor­to „Ži­nių“ ve­dė­jas, krep­ši­ nio ko­men­ta­to­rius, pro­tmū­šių ve­dė­jas Ro­ber­tas Pet­raus­kas pa­sta­ruo­ju me­tu spor­to pa­sau­lį bu­ vo iš­mai­nęs į is­to­ri­jos la­bi­rin­tus. Kla­jo­nių re­zul­ ta­tas – is­to­ri­nė kny­ga „Lem­tin­gi spren­di­mai“. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Tai pir­mo­sios jo kny­gos apie Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą „Tre­čio­jo Rei­cho trium­fas“, ku­ri iš­leis­ta dar prieš tre­jus me­tus, tę­si­nys. Im­tis kny­gų ra­šy­mo R.Pet­raus­ ką, dip­lo­muo­tą is­to­ri­ką, pa­ska­ ti­no aist­rin­gas do­mė­ji­ma­sis Ant­ruo­ju pa­sau­li­niu ka­ru. Su­ kaup­tas ži­nias su­dė­jęs į kny­gą, jis nu­ste­bi­no ne tik is­to­ri­jos mė­gė­jus, bet ir lei­dyk­lą – „Tre­ čio­jo Rei­cho trium­fas“ vir­ši­jo vi­sus par­da­vi­mo lū­kes­čius, o 10 tūkst. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žas bu­vo iš­šluo­tas. Vos po po­ros mė­ne­sių kny­gą te­ko per­leis­ti. Dėl ant­ro­sios kny­gos R.Pet­ raus­kas praė­ju­sių me­tų pra­ džio­je išė­jo kū­ry­bi­nių ato­sto­gų – ku­riam lai­kui ap­lei­do te­le­vi­zi­ją. Bet jau ne­ tru­kus ir jai ati­duos duok­lę – grįž­ta į ete­rį ko­men­tuo­ ti ru­de­nį vyk­ sian­čio Eu­ ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­ to. Ta­čiau il­gai te­le­vi­ zi­jo­je vy­ras, ma­tyt, neuž­si­bus. Kny­gos pri­sta­ ty­me jis pra­si­ta­ rė, kad pla­nuo­ja ir tre­čią is­to­ri­nę kny­gą, ku­rios jau yra pa­ra­šy­ta dvi­ de­šimt pus­la­pių. „Kai pir­ma kny­

ga su­lau­kia sėk­mės, bai­su, kad ant­ra bus pra­stes­nė. Ta­čiau tai kaip se­ria­las, ja­me ga­li bū­ti ir silp­nes­nių se­ri­jų. Ant­ro­sios pa­ bai­ga – la­bai ge­ra, o tre­čia, ma­ nau, bus pa­ti ga­lin­giau­sia“, – sa­kė R.Pet­raus­kas. Jis juo­ka­vo, kad svars­to ir apie ket­vir­tą, ir apie penk­tą kny­gas, net spal­vas joms iš­rin­kęs, ta­čiau ga­liau­siai tik tars­te­lė­jo no­rįs tu­rė­ti dau­ giau lai­ko. R.Pet­raus­kas ap­gai­ les­ta­vo, kad dėl to­kių jo is­to­ri­ nių ke­lio­nių ken­čia šei­ma, ir dė­ko­jo jai už kant­ry­bę. O di­džiau­siu sa­vo dar­bo pa­sie­ki­ mu ir ma­lo­nu­mu jis lai­ko dia­lo­gą su sa­vo kū­ri­nių skai­ty­to­ jais.

Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.

6


2013 08 24

šeštadienis

lietuviškos

21.00 Gražiausios „Auksinio balso“ akimirkos.

22.40 „Džo Purvinis“.

13.40 „Penelopė“.

21.30 „Pirmoji eskadrilė“.

15.05 „Beieškant Rin Tin Tino“.

6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“ (4). 8.10 „Ogis ir tarakonai“ (7–9). 8.35 Anim. s. „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“ (1) (JAV, 2012 m.). 9.00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (2). 9.30 Anim. f. „Batuotas šuo“ (Rusija, 1981 m.). 10.00 Anim. f. „Šaunusis ponas Lapinas“ (JAV, 2009 m.). 11.45 Nuotykių komedija „Bukas ir Bukesnis“ (JAV, 1994 m.) (N-7). 13.55 Nuotykių komedija „Kaip valgyti keptus sliekus?“ (JAV, 2006 m.). 15.35 Koncertas „Auksinis gramofonas“ (Rusija, 2010 m.). Dalyvauja: F.Kirkorovas, Velarija, S.Rotaru, J.Antonovas, I.Alegrova, N.Baskovas, E.Vaenga, O.Gazmanovas, „Liube“, T.Povali, S.Pjecha. 17.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.15 „Viešbutis „Grand Hotel“ (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Tikras vyras“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (N-7). 22.40 Nuotykių komedija „Džo Purvinis“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 0.30 Farai (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Redakajus“ (9). 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Statybų TV. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 Nuotykių f. „Dinotopija“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2002 m.). 11.45 Komedija „Džonsonų atostogos“ (JAV, 2004 m.). 13.40 Komedija „Penelopė“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 15.40 „X faktorius“. 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Komedija „Ir velnias dėvi Pradą“ (JAV, 2006 m.). 21.10 Nuotykių f. „Žvaigždžių dulkės“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.). 23.45 Veiksmo f. „Žemės branduolys“ (D.Britanija, JAV, 2003 m.). 2.20 Komedija „Mano boso dukra“ (JAV, 2003 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarkime. 8.00 Gyvenimo spalvos. 9.00 Atsargiai – moterys! (9) (N-7). 9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 Galiūnai. Lietuvos vilkikų tempimo čempionatas. 12.00 Juoko kovos (N-7) (k). 13.00 Cukrus (N-7) (k). 13.30 Milijonieriai (N-7). 14.00 Lietuvos muzikos legendos (N-7). 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 Pragaro virtuvė (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Belaisvis“ (4) (N-7). 20.00 Auksarankiai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Veiksmo drama „Pirmoji eskadrilė“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-14). 0.20 Siaubo trileris „Ijano Stouno mirtys“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 1.50 „Jūrų velniai“ (6) (N-7). 2.45 „Bamba TV“ (S).

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 TV pokštai (N-7). 10.00 Vasara su Asta. 11.00 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (4) (N-7). 12.05 „Ilgai ir laimingai“. 13.00 Dok. f. „Hitlerio vietininkas. Nuosprendis be teismo“ (N-7). 14.05 Dok. f. „Greičiausiai kintanti vieta žemėje“ (N-7). 15.05 Vaid. f. „Beieškant Rin Tin Tino“ (JAV, 2007 m.). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Ilgai ir laimingai“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“ (N-7). 20.25 „Pora kaip tvora“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Šeštadienio detektyvas. „Italų detektyvas“ (1) (D.Britanija, 2011 m.). 23.20 Siaubo naktis. „Kelionė į vieną pusę“ (Šveicarija, Austrija, 2011 m.) (S).

5.50 Programos pradžia. 6.00 Stilius. Namai (k). 6.35 Stilius. Veidai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Keliautojai – laiko valdovai“ (5). 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.30 Mūsų miesteliai. Balninkai (2). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Šiaurietiškas būdas“ (8). 13.00 Pasaulio dokumentika. Chirurgijos istorija (4). „Veidas: nuo atkūrimo iki persodinimo“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 14.00 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. „Bertramo“ viešbutis“ (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Gražiausios „Auksinio balso“ praėjusio sezono akimirkos. 23.00 Drama „Niagaros“ motelis“ (Kanada, 2005 m.) (N-14).

19.00 TV3



21.00 LNK



„Ir velnias dėvi Pradą“ („The Devil Wears Prada“)

„Tikras vyras“ („The Man“)

Komedija. JAV, 2006 m. Rež. Davidas Frankelis. Vaidina Meryl Streep, Anne Hathaway.

Veiksmo komedija. JAV, Vokietija, 2005 m. Rež. Lesas Mayfieldas. Vaidina Samuelis L.Jacksonas, Eugene’as Levy.

Vos baigusi koledžą panelė Endė Saks iš mažo miestelio atvyksta ieškoti laimės į milžinišką megapolį ir iš karto patraukia į madingiausio žurnalo redakciją. Nors apie madas mergina nieko nenutuokia, tampa madų diktatorės Mirandos Pristli asistente.

Dėl apmaudžios klaidos agentas Derikas Vanas atsiduria vienoje komandoje su pačiu netinkamiausiu porininku – stomatologijos įmonės atstovu Endžiu Fidleriu. Detroite ši keista porelė turi išpainioti komplikuotą buvusio Endžio porininko nužudymo paslaptį.

7


8

šeštadienis

2013 08 24

lietuviškos

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 „Kelias“. Laida evangelikams (k). 9.45 Penkios choreografinės novelės (1987 m.) (k). 10.15 Girių horizontai. 10.45 Emigrantai. 11.30 Spalvų jėga (2). 12.00 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 13.40 J.Straussas. Operetė „Šikšnosparnis“ (1983 m.) (k). 16.35 Šventadienio mintys. 17.00 LRT aukso fondas. „Žaibo nušviesti“ (1995 m.) (k). 18.35 Muzika gyvai. R.Rachmaninovo Koncertai Nr. 2, Nr. 3. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Solistas A.Palei (JAV). 20.05 Rašytojų klube. Rašytojo Vytauto Bubnio jubiliejinis kūrybos vakaras. (2012 m.). 21.10 Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis. Giedriaus Kuprevičiaus miuziklas „Veronika“. 22.35 KINFO. Informacinė kino naujienų laida. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Pasaulio dokumentika. Chirurgijos istorija (4). „Veidas: nuo atkūrimo iki persodinimo“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 0.20 Roko maršas per Lietuvą (2).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 Nuotykių s. „Nepaprastoji istorija“ (1) (JAV, 2009 m.). 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“ (N-7). 10.30 „Zoologijos sodo pasakojimai“ (4). 11.00 „Šuniukų auklėjimo subtilumai“ (4). 11.30 „Didžioji gamtos knyga“ (5). 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 Nuotykių f. „Greistokas. Tarzanas – beždžionių valdovo legenda“ (D.Britanija, 1984 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Juokas juokais (k). 16.00 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ (N-7). 17.00 „Kas namie šeimininkas?“ 18.00 „Nekenčiu žvaigždės“ (3) (N-7). 19.00 Donnos Leon detektyvai. „Tylūs kanalai“ (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Įsimylėjusi keturiasdešimtmetė“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.40 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIV. Mirtis šalikelėj“ (D.Britanija, 2011 m.) (N-7) (k). 0.25 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7).

10.05 Kultūra +. 10.35 Svajonių sodai. 11.30 Ūkininkas ieško žmonos. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Agatha Christie. „Tomis ir Tapensė“ (7). 16.00 „Frosto prisilietimas“. 18.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Rojaus sodo pakraštys“ (Kanada, 2011 m.). 21.40 Drama „Tai, ką mes praradome“ (JAV, 2007 m.).

21.10 TV3

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Nepaprasti rusiški kadrai. 10.00 „Ledo kelias“. 11.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 13.30 Jokių kliūčių! 14.40 Aukščiausia pavara. 15.45, 1.50 Skraidantys motociklai (5). 16.45 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Veiksmo f. „Gilus sukrėtimas“ (JAV, 1998 m.). 21.30 „Klivlando šou“. 22.00 „Pabudimas“ (2). 23.00 „Paskutinis iš vyrų“. 0.00 „Tarzano nuotykiai“. 1.00 „Kovotojas nindzė“.

7.20 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (1) (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Anim. f. „Maksas ir draugai“ (N-7). 10.35 „Vienišų seselių klubas“. 11.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 12.00 „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 13.40 Mokslo sriuba. 14.10 Romantinė komedija „Staiga 70-ies!“ (N-7). 15.45 Telelaikraštis. 16.20 Komedija „Lengvabūdė marti“ (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.50 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (1). 20.30 Kauno istorijos. 21.00 „Biblijos kodas“ (2). 22.35 Fantastinis trileris „Aušros kariai“ (N-14). 0.15 Komedija „Bruno“.

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10 KK2 (N-7) (k). 14.35 Dviračio šou (k). 15.00, 16.20 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 15.30 KK2 (N-7) (k). 15.55 Dviračio šou (k). 16.50 KK2 (N-7) (k). 17.15 Dviračio šou (k). 17.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 18.10 KK2 (N-7) (k). 18.35 Dviračio šou (k). 19.00 KK2 penktadienis (N-7) (k). 20.30 Diagnozė: valdžia (k). 21.30 KTV – kino ir televirtuvė. 21.55 24 valandos (N-7) (k). 22.40 Farai (N-14). 23.30 24 valandos (N-7) (k). 0.15 Nuo... Iki... (k). 1.05 24 valandos (N-7) (k). 1.50 Diagnozė: valdžia (k). 2.40 24 valandos (N-7) (k). 3.25 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 3.50 24 valandos (N-7). 4.35 Plikis ir ponia (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15, 23.50 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (2). 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (7). 11.45 „Likimo dovana“. 12.45 „Pražūtingas auksas“. 13.45 Mūsų augintiniai. 14.15 „Senas geras faras“. 16.15 Romantinė drama „Myliu tave, Paryžiau“ (Prancūzija, Lichtenšteinas, Šveicarija, 2006 m.). 18.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1). 19.30 TV šou „Maisto detektyvai“. 20.00 Fantastinė nuotykių drama „Tiltas į Terabitiją“ (JAV). 21.45 Drama „Vėlyvas žydėjimas“ (Prancūzija, Belgija, D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 23.20 „Vienišų seselių klubas“. 0.50 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“.



6.00 Geroms mergaitėms blogi berniukai. 7.45 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 9.25 „Liuks!“ muzika. 10.20 Koncertas „Legendos sugrįžta“. 12.00 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 13.45 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 15.25 „Liuks!“ muzika. 16.20 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 18.00 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 19.45 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 21.25 „Liuks!“ muzika. 22.20 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 0.00 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 1.45 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 3.25 „Liuks!“ muzika. 4.20 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 9.45 Geras pasirinkimas. Teleparduotuvė (k). 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis (k). 19.00 Muzikinė vaivorykštė (k). 20.00 Piliečių labui ir saugumui (k). 21.00 OTV muzika.

23.00 LRT



„Žvaigždžių dulkės“ („Stardust“)

„Niagaros“ motelis“ („Niagara Motel“)

Nuotykių filmas. D.Britanija, JAV, 2007 m. Rež. Matthew Vaughnas. Vaidina Charlie Coxas, Sienna Miller.

Drama. Kanada, 2005 m. Rež. Gary Yatesas. Vaidina Craigas Fergusonas, Janet Laine Green.

Tristanas mylimajai pažadėjo atnešti iš dangaus nukritusią žvaigždę. Vaikinas dar nežino, kad žvaigždė pavirto šviesiaplauke mergina Iveina. Kaip tik tuo metu ima aiškėti, kad žvaigždžių mergina parūpo ne tik Tristanui. Ją trokšta susirasti ir trys raganos.

„Niagaros“ motelis įsikūręs šalia populiarios turistų atrakcijos – Niagaros krioklio. Čia susikerta kelių žmonių likimai – jaunos porelės, turinčios kriminalinę praeitį, jaunos padavėjos Lori, vidutinio amžiaus poros Lili ir Henrio, kuris niekaip nesusiranda darbo.


2013 08 24 rusiškos

7.05, 9.00 Naujienos. 7.30, 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.00 V.Avilovas. „Su Volandu esu atsiskaitęs“. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 „Pats stambiausias politikas pasaulyje“. 11.20 Idealus remontas. 12.25 Komedija „Olimpinis kaimelis“. 14.00 „Pamestinukas 3“. 17.55 Detektyvas „Meilės taikinyje“. 20.00 Laikas. 20.30 Ekstrasensų mūšis. 23.05 Šiandien vakare. 0.45 „Fort Bojardas“. 2.00 Komedija „Merginos“. 3.30 Muz. komedija „Juokingi žmonės“. 5.00 Vaid. f. „Senelės pasakė kartu“.

6.20 „Provincialai“. 9.05 Švarus darbas. 9.45 Nemeluok man! 12.10 Jaunystės eliksyras. 12.50 Slaptos teritorijos. 13.50 Pasaulio paslaptys. 14.50 Karinė paslaptis. 16.45 Keistenybės. 17.50 Žiūrėkite visi! 19.20 Mes ir nesapnavome. 22.30 Komedija „Labai baisus kinas“. 23.55 Miglotos bedugnės paslaptys. 0.50 „Tyrėjai“.

6.05 Daina jūsų staliukui. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Pagrindinis kelias. 7.55 Jų papročiai. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 A.Pugačiovos konkurentės. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 Atmintinos melodijos. 16.35 Ir vėl sveiki. 17.05 Tyrimą atliko... 18.25 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 22.10 S. „Valstybės apsauga“ (1, 2). 0.05 „Maskva. Centrinis rajonas 3“. 2.00 Rusiškas kalėjimas vakar ir šiandien.

filmai

5.05 Vaid. f. „Mano brangioji dukra“. 6.35, 7.15 Vaid. f. „Bobų vasaros voratinklis“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.40 Ryto paštas. 9.15 Šeštadienio talka. 10.15 Mirtinas draugas R. 11.10 Vaid. f. „Velniai griebtų!“ 13.30 Sąžiningas detektyvas. 14.00 Miestelis. 14.30 Žvaigždžių karai. 15.30 Tarptautinis vaikų dainos konkursas „Naujoji banga 2013“. 17.00 Šeštadienio vakaras. 19.30 Vaid. f. „Jo meilė“. 22.55 Vaid. f. „Laimės formulė“. 0.50 Šeštadienio vakaras.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Atsitikimas, kurio niekas nepastebėjo“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Piko valanda“. 16.00, 0.30 Metų daina. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Savaitės aidas. 17.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 18.00, 20.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę.

6.00 Komedija „Žingsnis po žingsnio“. 8.00 Komedija „Vardinės“. 10.00 Melodrama „Svetimas – savas“. 12.00 Kriminalinė drama „Berniūkščiai“. 14.00 Melodrama „Apie meilę“. 16.00 Istorinė drama „Kunigaikštytė Merė“. 18.00 Nuotykių drama „Tas, kuris perėjo ugnį“. 20.00 Komedija „Apie ką kalba vyrai“. 21.50 Tragikomedija „Du viename“. 0.15 Komedija „Pats geriausias filmas 2“.

7.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 9.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Karštas taikinys“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 13.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 15.00 Romantinė drama „Žiedo istorija“ (D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m.) (N-7). 17.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 19.00 Romantinė komedija „Denas tikrame gyvenime“ (JAV, 2007 m.). 21.00 Nuotykių drama „Centurionas“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 23.00 Komedija „Dar palaukite...“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

6.50 Mistinis romantinis f. „Vanilinis dangus“. 9.15 Drama „Džeinės Ostin knygų klubas“. 11.10 Fantastinė komedija „Adamsų šeimos vertybės“. 13.00 Komedija „Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvinti“. 15.00 Fantastinė drama „Saulėlydis“. 17.15 Romantinis trileris „Jaunatis“. 19.35 Fantastinis romantinis f. „Užtemimas“. 21.55 Drama „Jaunystė be jaunystės“. 0.10 Drama „Infiltruoti“.

6.40 „Tėvai“. 11.00 „Šok, kol nukrisi“. 12.40 „Liežuvautoja“. 14.20, 19.20 „Bendraklasės“. 16.05 „Bethovenas“. 17.40, 0.50 „Heivenas“. 21.00 „Gydytojas Holivudas“. 0.20 „Sesuo Džekė“.

šeštadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Kultūra. 8.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Kalbančios knygos. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Pavojingi keliai. 12.10 Vokiškas gyvenimas. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Viena kvadratinė mylia. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 19.30 Įvartis. 20.30 Kultūra. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.15 CNN verslas. Afrika. 8.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.45 Inovacijų kūrimas. 10.30 Atviri kortai. 11.00 Piktžolės. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 13.45 Dizaino studija. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Sveikatos laida. 15.00, 20.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 Veikli moteris. 15.45 Kitokios kelionės. 16.00 Esame pasirengę. 16.30 Pasaulio žemėlapis. 17.00 Afrikos balsai. 18.00 CNN verslas. Europa. 18.30 CNN verslas. Afrika. 18.30 Inovacijų kūrimas. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.30 Afrika iš arti. 21.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 21.30 Apie Kiniją. 22.00 Piktžolės. 23.30 Esame pasirengę.

muzika

7.00, 3.30 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 „Ultra Tubes“. 13.00 „Būti žmogumi“. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.05 Prie baseino. 15.35 50 kultinių dainų. 17.10 „Ultra Tubes“. 18.00 „Inbetweeners“. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 „Viščiukas robotas“. 23.30 „Inbetweeners“. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 „World Stage“. 10.50 „Sužadėtiniai“. 12.55 „Nepritampanti“. 15.00 „World Stage“. 18.20 TV šou „Medžioklė“. 19.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 20.25 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 20.50 TV šou „Vašingtonas“. 21.40 Realybės šou „Snooki“. 22.30 „Paulis D“. 0.10 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.00 „Vidutiniokai“. 4.00 Tik hitai.

4.40 Džiazas. 9.30 T.Brown baletas „Skirta M.G. Judėjimas“. 11.15 T.Brown baletas „Aš tiesiu rankas...“ 12.00 M.Ravelio, F.Liszto, Ch.Gounod kūrinius groja D.Violi. 13.30, 16.00 Divertismentas. 14.30 L.van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. 15.55 A.Laloumas groja R.Schumanno, F.Schuberto ir C.Debussy kūrinius. 17.45 Džiazas. „Rocking Chair“ koncertas Vokietijoje. 18.45 Kjuli džiazo festivalyje koncertuoja C.Bley. 19.45 Klivlando orkestro vakaras „Carnegie Hall“ salėje. 21.00 Divertismentas. 21.30 W.A.Mozarto opera „Tito gailestingumas“. Dainuoja Paryžiaus operos teatro solistai. 0.30 „Lady Quartet“ koncertas „Sunset“ džiazo klube.

9


10

šeštadienis

2013 08 24

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Gelbėtojai. 12.00 Barbekiu meistrai. Kaimo žmonės. 14.00 Naujo būsto paieška. Sent Lusija. 14.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.00 Naujo būsto paieška. Vokietija. 15.30 Naujo būsto paieška. Europa. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „Gardenios“ viešbutis. 17.00 Išgelbėkite mano verslą! „Alpenhof Lodge“ viešbutis. 19.00 Barbekiu meistrai. Durbanas. 20.00 Prieskonių valdovas Indijoje. 20.30 Pasaulio receptai. Jamaika. 21.00 Kelionės motociklu. Rusija. 22.00 Pramogos vandenyje. Bahamos. 22.30 Pramogos vandenyje. Denveris. 23.00 Pakrančių karai. Japonija, Vokietija ir JAV. 0.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 0.30 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Edo nuotykiai“. 8.05 „Žvejų nuotykiai“. 8.50 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 13.05 „Kaip nužudyti žmogų“. 14.00 „Ledo žmogus. Britų plaukiko istorija“. 14.55 „Kaip tai veikia“. 17.35 „Techninio aptarnavimo komandos“. 18.35 „Nepalaužiamieji“. 19.25 „Superlaivai“. 20.25 „Įspūdingoji Amazonė“. 21.20 „Dviguba žmogžudystė“. 22.15 „L.Theroux. Majamio kalėjimai“. 23.15 „Ypatingosios operacijos“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Jaukas baltajam rykliui. 11.00 Milžiniško aštuonkojo paieška. 12.00 Baltųjų lokių kelionės. 13.00 Užsnigta perėja. 14.00 Bebrų užtvanka. 15.00 Laukinė Amerikos gamta. 16.00 „Austin“ automobilio remontas. 17.00 Žemės biografija. 19.00 Tunų žvejyba. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 2011 m. nelaimė Norvegijoje. 22.00 Amerikiečių kolonija. 23.00 Akimirka iki katastrofos. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Susipažinkite: romėnai“. 8.10 „Laiko komanda“. 9.00 „Legenda apie Pokahontos ir kapitono Džono Smito meilę“. 10.00 „Nuslėptos istorijos“. 11.00 „Hanibalo pėdomis“. 12.00 „Kapijongas“. 13.00 „Viduramžių numirėliai“. 14.00 „Šventyklos kalnas“. 16.00 „Civilizacijos stebuklai. Senovės Kinijos sostinė“. 17.00 „Voiničiaus rankraščio paslaptis“. 18.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 20.00 „Mitų medžiotojai“. 21.00 „Maištas vergų laive“. 22.00 „Inuitų odisėja. Naujojo pasaulio užkariavimas“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

14.00 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 8.15 Judantis taikinys. 9.10 A.Stevenso nuotykiai. Lancetinės gyvatės ieškojimas. 10.05 Šimpanzių rojus. Tonio šviesi diena. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Ekstremalai. 11.55 Nematyti Apalačai. 12.50 Keisti N.Bakerio gyvūnai. 13.45 Afrikos autsaideriai. 14.40 Šaunusis septynetas. Nuotykiai Afrikoje. 15.35 Drambliai. Gigantai. 16.30 Hipopotamai. 17.25 Paskutinė Liuvės liūtė. 18.20 Knisnos dramblių ieškojimas. 19.15 Bėgimas su vilkais. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Čarlzas ir Džesika. Gelbėjimo istorija. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. Aistros bėgimo takelyje. 0.45 Gigantiškos anakondos ieškojimas. 1.35 Potvynis.

7.00 „Gepardų dienoraščiai“. 10.00 „Laukinių gyvūnų viltis“. 12.00 „Zoologijos sodas“. 14.00 „Ežio metai“. 15.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 17.55 „Didžiosios katės dienoraštis“. 19.00 „Gyvenimas po skliautu“. 20.00 „Gamtinė technika“. 21.00 „Didysis riftinis slėnis“. 22.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 23.00 „Skaidraus vandens šalis“. 0.00 Nakties programa.



10.00 Televitrina. 11.00, 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.00 Sportas LT. Žirgų konkūrų varžybos Žagarėje. 16.00 Sportas LT. Žirgų konkūrų varžybos Ruiloje. 17.00 Sportas LT. Žirgų konkūrų varžybos Vazgaikiemyje. 18.00 Sportas LT. Žirgų konkūrų varžybos Maskvoje. 19.00 Sportas LT. Žirgų konkūrų varžybos Rygoje. 20.00 Futbolo dievai. 21.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 23.00 Sportas LT. Tarptautinis R.Tamulio bokso turnyras.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.20 Linksmiausios pasaulio reklamos. 10.30 Normaliai. 11.00 Pasikeitimas aistruoliais. 13.00 Automobilių sporto naujienos. 13.30 Motociklų sportas. „Čekijos didysis prizas“. 17.30 Automobilių sporto naujienos. 18.00 „Formulė-1“. „Belgijos didysis prizas“. 19.00 „Porsche Carrera Cup“ lenktynės. 19.30 AG profesionalai. 20.00 „Sport1“ reportažas. 20.30 Motociklų sportas. 21.30 Sportinis pokeris. 22.30 AG profesionalai. 23.00 Amerikietiškosios imtynės. 1.00 Nakties programa.

8.25 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 8.55 Tenisas. Sinsinačio turnyro finalas. 11.55 „Formulė-1“. „Belgijos didžiojo prizo“ trečia treniruotė. Tiesioginė transliacija. 13.05 Futbolas. UEFA čempionų lygos rungtynės. 14.55 „Formulė-1“. „Belgijos didžiojo prizo“ kvalifikaciniai važiavimai. Tiesioginė transliacija. 16.25 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga. 16.55 Futbolas. Anglijos čempionato rungtynės. Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 19.25 Futbolas. Anglijos čempionato rungtynės. Tiesioginė transliacija. 21.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 22.10 „Formulė-1“. „Belgijos didžiojo prizo“ kvalifikaciniai važiavimai. 23.30 Boksas. A.Abrahamas ir W.Shihepo. Tiesioginė transliacija.

9.30 „Pro Cycling Challenge“ dviračių lenktynės JAV. 10.30 Angliškojo biliardo turnyras Vokietijoje. 12.30 Vasaros šuolių su slidėmis turnyras Japonijoje. 14.15 Angliškojo biliardo turnyras Vokietijoje. 19.45 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. I etapas. 22.00 „Pro Cycling Challenge“ dviračių lenktynės JAV. 1.30 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“.

21.00 Balticum auksinis



„Pamestinukas 3“ („Найденыш 3“)

„Centurionas“ („Centurion“)

Serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Sajdo Kurbanovas.Vaidina Jelena Jakovleva, Vladislavas Vetrovas.

Nuotykių drama. D.Britanija, 2010 m. Rež. Neilas Marshallas. Vaidina Michaelas Fassbenderis, Olga Kurylenko.

Kai Anos ir Nikitos dukrai suėjo vieni metukai, moteris su mažyle nuėjo pas pediatrą, o ligoninėje jos susitiko tardytoją Gošą. Jis tiria vieno pamestinuko bylą: kūdikis buvo paliktas vežimėlyje, šalia buvo ir trumpas laiškelis: „Maldauju, išgelbėkite mano sūnų.“

Devintasis legionas, vadovaujamas generolo Virilo, siunčiamas į Didžiąją Britaniją. Jau pirmosiomis karinės operacijos dienomis romėnai miške įviliojami į spąstus. Generolas Virilas pakliūva į nelaisvę, o jį bandę išvaduoti gyvi likę legiono kariai patraukia į kalnus.


2013 08 25

sekmadienis

lietuviškos

16.45 Afrika.Lt.

20.00 „Turi mylėti šunis“.

21.15 „Operacija „Džeronimo“.

20.00 „Susižadėję, įsimylėję, susipainioję“.

21.20 „Nostradamas. Pranašystės pildosi“.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Nuotykiai elfų šalyje“ (2). 9.25 „Keliautojai – laiko valdovai“ (6). 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitrai). 10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 12.00 Tuk tuk Indija (4). 13.00 Pasaulio dokumentika. Indijos laukinės gamtos paslaptys (3). „Dykumų liūtai“ (JAV, 2011 m.) (subtitrai). 14.00 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. Rugiai kišenėje“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai). 16.45 Afrika.Lt (4). 17.45 Septynios Kauno dienos. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 Drama „Mano geriausias priešas“ (Austrija, 2011 m.) (N-14) (subtitrai) 23.15 Gražiausios „Auksinio balso“ praėjusio sezono akimirkos (k).

6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Policijos akademija“ (5). 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“ (2). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Nuotykių komedija „Sveikas sugrįžęs, Roskai Dženkinsai!“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 12.20 Mini s. „Neleisk jai išeiti“ (1, 2) (JAV, 2001 m.) (N-7). 16.00 mES Europa. Balsuokime ir kurkime Europą patys. Dalyvauja: Č.Gabalis, E.Sašenko, K.Niemycko, E.Seilius, „Studentės“, „Pikaso“, „Pop Ladies“ ir kt. 17.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Teleloto. 20.00 Romantinė komedija „Turi mylėti šunis“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 22.05 Mistinė komedija „Istviko raganos“ (JAV, 1987 m.) (N-14). 0.25 Siaubo komedija „Otis“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Redakajus“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 „Begalinė istorija“. 10.00 Anim. f. „Sinbadas. Septynių jūrų legenda“ (JAV, 2003 m.). 11.40 Komedija „Ponia Dautfajė“ (JAV, 1993 m.). 14.00 Komedija „Trobelė“ (JAV, 2011 m.). 15.50 Romantinė komedija „Absolventė“ (JAV, 2009 m.). 17.35 „Kobra 11“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 „3 už Lietuvą“. 19.15 Nuotykių komedija „Briliantinė ranka“ (Rusija, 1969 m.). 21.15 Kriminalinė veiksmo drama „Operacija „Džeronimo“. Būrys, nukovęs Osamą bin Ladeną“ (JAV, 2012 m.). 23.20 Trileris „Koriolanas“ (D.Britanija, 2011 m.). 1.45 Drama „Netikėta meilė“ (Kanada, D.Britanija, 2009 m.).

6.00 „Joyce Mayer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. Religinė laida. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Cukrus (N-7). 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Auksarankiai (N-7) (k). 9.30 Liutauro virtuvė. 10.00 „Galileo“. 11.00 „Mitų griovėjai“ (N-7). 12.00 „Plėšrūnai. Grėsmingi medžiotojai“ (5) (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Milijonieriai (N-7). 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 Drama „Daktaras Tyrsa“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 „Naujakuriai“ (N-7). 20.00 Rosamunde Pilcher. Melodrama „Susižadėję, įsimylėję, susipainioję“ (Austrija, Vokietija, 2011 m.) (N-7). 21.45 Komedija „Keisti giminės“ (JAV, Vokietija, 2006 m.) (N-7) (k). 23.30 „Jūrų velniai“ (6) (N-7). 0.25 „Belaisvis“ (4) (N-7). 1.20 „Bamba TV“ (S).

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Namų daktaras. 10.25 Teritorija. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Mūsų miškai. 12.05 „Ilgai ir laimingai“. 13.00 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.00 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (5) (N-7). 16.15 TV pokštai (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Ilgai ir laimingai“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“ (N-7). 20.25 „Pora kaip tvora“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Dok. f. „Nostradamas. Pranašystės pildosi“ (N-7). 22.20 Nuoga tiesa. 0.55 Šiandien kimba.

19.15 TV3



21.15 LRT



„Briliantinė ranka“ („Бриллиантовая рука“)

„Mano geriausias priešas“ („Mein bester Feind“)

Nuotykių komedija. Rusija, 1969 m. Rež. Leonidas Gaidajus. Vaidina Jurijus Nikulinas, Andrejus Mironovas.

Drama. Austrija, 2011 m. Rež. Wolfgangas Murnbergeris. Vaidina Moritzas Bleibtreu, Marthe Keller.

Jei paslydęs ant bananų žievės žmogus kristų ant žemės, tikriausiai jis rikteltų: „Velniai griebtų!“ O italų kontrabandininkai tik ir laukia šio slaptažodžio, nes nori deimantų partiją pergabenti į Rusiją. Taip banditų „ryšininku“ tampa turistas Gorbunkovas.

Viena, 1930 m. Turtingų žydų sūnus Viktoras Kaufmanas darbuojasi tėvo valdomoje paveikslų galerijoje. Kartą vaikystės draugas Rudis parodo Viktorui jų namuose saugomą Michelangelo šedevrą. Tada Viktoras sužino dar vieną paslaptį – Rudis yra nacių partijos narys.

11


12

sekmadienis

2013 08 25

lietuviškos

regioninės

8.00 TV f. „Dvynukės“ (1994 m.). 9.00 Anim. f. „Mes skrisime į Lietuvą“. 9.15 Lyderiai. 10.00 Mūsų dienos – kaip šventė. 11.15 Mūsų miesteliai. Balninkai (2). 12.00 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 13.40 LNOBT spektaklis. J.F.F.Halévy opera „Žydė“. 16.20 Laiko ženklai. Sovietmečio rezistencija po R.Kalantos susideginimo. 16.50 Lietuvių dokumentika. „Disidentai“ (2013 m.) (k). 17.35 Penkios choreografinės novelės (1987 m.) (k). 18.00 Muzikos istorijos. 18.45 Amžių šešėliuose. Ar gerbiame savo Konstituciją? (2005 m.). 19.30 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. „Bertramo“ viešbutis“ (N-7). 21.05 Kultūra. Dailininkas Kazys Šimonis. 21.15 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Algimanto Baltakio knygos „Pėsčias paukštis“ pristatymas (k). 22.00 Debiutas. Violončelininkas Edvardas Armonas (2000 m.). 22.10 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2013“. Dainuoja Donatas Montvydas ir Stasys Povilaitis. 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio dokumentika. Indijos laukinės gamtos paslaptys (3). „Dykumų liūtai“ (JAV, 2011 m.) (subtitrai). 0.05 Drama „Niagaros“ motelis“ (Kanada, 2005 m.) (N-14).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Nepaprastoji istorija“ (2). 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“ (N-7). 10.30 „Zoologijos sodo pasakojimai“ (5). 11.00 „Šuniukų auklėjimo subtilumai“ (5). 11.30 „Didžioji gamtos knyga“ (6). 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Pasaulio virtuvė“. 13.00 Nuotykių f. „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“ (JAV, 1991 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Juokas juokais (k). 16.00 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ (N-7). 17.00 Melodrama „Vasara... Keiptaune“ (Vokietija). 19.00 Paslaptingos istorijos. „Kelionė į aną pasaulį“ (Rusija, 2005 m.) (N-7). 20.00 „Magijos paslaptys“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Tagartas XXI. Pinigų skonis“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 22.30 Donnos Leon detektyvai. „Tylūs kanalai“ (Vokietija, 2005 m.) (N-7) (k). 0.15 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7).

10.00 Kulinarinės kelionės. 10.25 Ūkininkas ieško žmonos. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Agatha Christie. „Tomis ir Tapensė“ (8). 16.00 „Frosto prisilietimas“. 18.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Romantinė drama „Užauginti dičkį“ (Kanada, 2010 m.). 21.40 Drama „Rojaus sodo pakraštys“ (Kanada, 2011 m.).

22.05 LNK

8.45 Teleparduotuvė 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 11.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Kovotojas nindzė“. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 „Ledo kelias“. 15.45 Skraidantys motociklai (6). 16.45 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 „Formulės-1“ pasaulio čempionato „Belgijos didžiojo prizo“ lenktynės. Vaizdo įrašas. 21.30 „Klivlando šou“. 22.00 „Pabudimas“ (3). 23.00 „Paskutinis iš vyrų“. 0.00 „Tarzano nuotykiai“. 1.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“.

6.00 KTV – kino ir televirtuvė. 6.30 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 6.55, 20.20 Valanda su Rūta. 8.10, 9.30, 10.50, 12.10, 22.55, 0.15, 1.35 KK2 (N-7) (k). 8.35, 9.55, 11.15, 12.35, 23.20, 0.40, 2.00 Dviračio šou (k). 9.00, 10.20, 11.40, 23.45, 1.05 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Pasaulis X (N-7) (k). 15.30 24 valandos (N-7) (k). 16.15 Nuo... Iki... (k). 17.05 24 valandos (N-7) (k). 17.45 Diagnozė: valdžia (k). 18.35 24 valandos (N-7) (k). 19.15 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 19.40 24 valandos (N-7) (k). 21.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 2.25 24 valandos (N-7) (k). 3.10 Pasaulis X (N-7) (k). 4.00 24 valandos (N-7) (k). 4.40 Farai (N-14) (k).



7.20 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 9.00 Anim. f. „Elijas ir Karališka jachta“ (N-7). 10.15 Laiko pjūvis (k). 10.45 Koncertas „Lapės-Rock-In-Pop 2011/2012“ (k). 11.45, 13.45 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1, 2) (N-7). 13.15 Kauno istorijos (k). 15.10 Vasaros tvarkaraštis Druskininkuose (k). 15.45 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Anim. f. „Saulės princesė“ (N-7). 17.45 Komedija „Neadekvatūs žmonės“ (N-7). 19.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (N-7). 22.30 Drama „Broliai“ (N-14). 0.15 Mistinis trileris „Kuždesių sala“ (N-7).

9.00 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.30 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1). 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Komanda Č“ (N-7). 13.00 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 13.30 „Advokatė Lovinski“. 15.30 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 17.20 Komedija „Dėkui, kad rūkote“ (JAV, 2005 m.). 19.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (8). 20.00 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (3). 21.00 VIP seansas. „Kurjeris“ (Prancūzija, 2010 m.). 22.45 „GSG 9. Elitinis būrys“. 23.45 „Misija: išteisinti!“ (N-7).

23.20 TV3

6.00 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“. 7.40 „Liuks!“ muzika. 8.40 Kai švenčia Žuvys. 10.25 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 12.00 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 14.40 Kai švenčia Žuvys (k). 16.25 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 18.00 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 20.40 Kai švenčia Žuvys (k). 22.25 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 0.00 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 2.40 Kai švenčia Žuvys (k). 4.25 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Piliečių labui ir saugumui (k). 8.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Svarbesni savaitės įvykiai iš prezidentūros. 9.15 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.00 Kauniečių akimis (k). 19.15 Svarbesni savaitės įvykiai iš prezidentūros. 19.30, 20.30 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 21.00 OTV muzika.



„Istviko raganos“ („Witches of Eastwick“)

„Koriolanas“ („Coriolanus“)

Mistinė komedija. JAV, 1987 m. Rež. George’as Milleris. Vaidina Jackas Nicholsonas, Michelle Pfeiffer.

Trileris. D.Britanija, 2011 m. Rež. Ralphas Fiennesas. Vaidina R.Fiennesas, Gerardas Butleris.

Trys vienišos moterys – ekscentriška menininkė Aleksandra Medford, su vyru išsiskyrusi kompleksuota muzikantė Džeinė Spoford ir vyro palikta šešių mergyčių mama Suki Ridgemont, svajodamos vakarais apie idealų vyriškį, nelauktai atranda savyje magiškų galių.

Retai interpretuojamos Williamo Shakespeare’o pjesės veiksmas apie iš senovės Romos ištremtą didvyrį Gajų Marcijų Koriolaną perkeliamas į šiuos laikus. Tai istorija apie žmogų, kuris kovėsi už savo šalį, bet buvo uždarytas į kalėjimą ir apkaltintas išdavyste.


2013 08 25 rusiškos

6.40 Naujienos. 6.50 „Armijos parduotuvė“. 7.30 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.55 Sveikata“. 9.00 Naujienos. 9.20 Metas pietauti! 10.00 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Padriki užrašai. 11.35 Fazenda. 12.10 „Atspėk melodiją“. 12.55 Tarptautinis humoro festivalis „Jūrmala 2012“. 13.30 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. Aukščiausia lyga. 15.50 „Karališkosios piktžolės“. 20.00 Laikas. 20.15 Detektyvas „Išgelbėti vyrą“. 22.00 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. „Premier“ lyga. 23.40 Vaid. f. „Medžiotojas“. 2.50 Komedija „Trise valtyje, neskaičiuojant šuns“ 4.55 Muzika.

6.05 „Firminė istorija“. 8.20 S. „Mano brangus žmogus“ (1–16). 23.35 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė.

6.10 Moteriškas žvilgsnis 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Jų papročiai. 8.25 Grožio akademija. 9.20 Valgome namie! 9.55 Kulinarijos kursai. 10.25 Vasarnamiai. 11.25 Aukso dulkės. 12.20 „Gluchariovas“. 17.00 Akistata. 18.25 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 22.10 „Valstybės apsauga“. 0.00 „Maskva. Centrinis rajonas 3“. 1.55 Kremliaus laidotuvės.

filmai

5.00 Vaid. f. „Jo meilė“. 8.00 Meduolių namelis. 8.35 Pats sau režisierius. 9.20, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnų pasaulyje. 11.15 Anim. f. 11.30 Vaid. f. „Karuselė“. 13.30 Liudytojai. A.Demidova. „Su manim draugavo genijai“. 15.30 Tarptautinis vaikų dainos konkursas „Naujoji banga 2013“. 17.00 Juoktis leidžiama. 19.30 Vaid. f. „Meilės taikiklyje“. 21.40 Vaid. f. „Svajoti nekenksminga“. 23.30 Vaid. f. „Jaunikis“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.00 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Maša ištekėjo“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Dokumentinis ekranas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Patrulis“. 16.00 Metų daina. 16.30, 0.30 Miesto legendos. 17.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru.

6.00 Melodrama „Apie meilę“. 8.00 Drama „Namas turtingiesiems“. 10.10 Nuotykių drama „Tas, kuris perėjo ugnį“. 12.10 Detektyvas „Šviesa tunelio gale“. 14.00 Komedija „Apie ką kalba vyrai“. 16.00 Melodrama „Svetimas – savas“. 18.00 Tragikomedija „Penkios žvaigždės“. 20.00 Drama „Paskui tave“. 21.30 Nuotykių f. „Kelias“. 23.50 Komiška melodrama „O mama geresnė! Visas meilės grožis“. 1.40 Tragikomedija „Euforija“.

7.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija). 9.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada). 11.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, Prancūzija). 13.30 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai). 15.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija). 17.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV). 19.00 Drama „Mielas draugas“ (D.Britanija, Italija). 21.00 Nuotykių komedija „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija). 23.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Veiksmo trileris „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV, 2009 m.) (S).

6.35 Komedija „Pirmųjų žmonų klubas“. 8.25 Fantastinė komedija „Adamsų šeimos vertybės“. 10.05 Romantinė drama „Brangusis Džonai“. 12.00 Fantastinė drama „Saulėlydis“. 14.15 Romantinis trileris „Jaunatis“. 16.40 Fantastinis romantinis trileris „Užtemimas“. 19.00 Kriminalinė komedija „Pašėlę pinigai“. 21.00 Drama „Infiltruoti“. 23.40 Veiksmo drama „Desantininkai“. 1.50 Trileris „Gyventoja“.

6.45 „Seklys“. 11.00 „Šok, kol nukrisi“. 11.50 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20 „Heivenas“. 16.00 „Sukurti misterį Tobulybę“. 17.40 „Liežuvautoja“. 21.00 „Seserys Kardašian Niujorke“. 21.50 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 23.30 „Sudek šokyje“. 0.20 „Sesuo Džekė“.

sekmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Viena kvadratinė mylia. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 12.30 Dirbantieji. 13.10 Reporterių pranešimai. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 15.30 Kalbančios knygos. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Pavojingi keliai. 18.10 Vokiškas gyvenimas. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kalbančios knygos. 22.30 Viena kvadratinė mylia. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Pavojingi keliai.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.15 Artimieji Rytai 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 Europos verslas. 9.30 Verslo kelionės. 10.30 Laida apie golfą. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Naujienos. Speciali laida. 13.00 Piktžolės. 14.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 Apie Kiniją. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Atviri kortai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 Veikli moteris. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 Pasaulio sporto naujienos.

muzika

7.00, 3.30 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 „Ultra Tubes“. 13.00 „Būti žmogumi“. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.05 Prie baseino. 15.35, 20.05 50 kultinių dainų. 17.10 „Ultra Tubes“. 18.00 „Inbetweeners“. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. 21.45 „Viščiukas robotas“. 23.30 „Inbetweeners“. 0.00 Geriausios dainos.

7.20 Laiko patikrintos dainos. 7.40 „World Stage“. 8.20 Vasaros hitai. 9.20 „Paauglių svajos“. 12.30 TV šou „Medžioklė“. 13.20 TV šou „Staigmena“. 14.35, 20.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 15.00 Vasaros hitai. 15.50 „World Stage“. 20.50 TV šou „Medžioklė“. 21.40 „Bedarbiai“. 22.30 Realybės šou „Snooki“. 23.20 TV šou „Vašingtonas“. 2.20 „MTV apdovanojimai 2013“. 5.10 Tik hitai.

4.40 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho Mišios B-moll. 12.30 Egidiaus ansamblio koncertas. 13.30 Divertismentas. 14.30 P.McCreeshas diriguoja Ch.W. Glucko ir L.van Beethoveno kūrinių koncertą. 15.35 C.Saint-Saënso ir F.Schuberto kūrinių koncertas. 16.30 B.Mehldau koncertuoja Vienos džiazo festivalyje. 17.30 Ch.W.Glucko opera „Orfėjas ir Euridikė“. Dainuoja Niujorko Metropolitano operos artistai. 19.00 R.Strausso opera „Salomėja“. 21.00 Divertismentas. 21.30 „West-Eastern Divan“ orkestras groja R.Wagnerio ir M.Ravelio kūrinius. 23.10 F.Schuberto vokalinis ciklas „Žiemos kelias“. 0.35 E.Spalding koncertas Vienos džiazo festivalyje. 1.45 Nakties programa.

13


14

sekmadienis

2013 08 25

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Ryklių paieškos. 11.00 Silkiniai rykliai. 12.00 Afrikos akivarų pabaisa. 13.00 Užpustytas kelias. 14.00 Pavojingiausi susitikimai. 15.00 Laukinė Amerikos gamta. 16.00 Apleisti Montanos valstijos miestai. 17.00 Amerikos pirmeivių relikvijos. 18.00 Pirmeiviai, gyvenantys Nevados dykumoje. 19.00 Žvejybos karaliai. 20.00 Lobių ieškotojai. 21.00 „Ford Zodiac“ automobilio remontas. 22.00 „Harley-Davidson“ motociklų gamykla. 23.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 0.00 Lobių ieškotojai. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. Australija. 13.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 14.00 Naujo būsto paieška. Meilės ežeras Italijoje. 14.30 Naujo būsto paieška. Australija. 15.00 Naujo būsto paieška. Švedija. 15.30 Naujo būsto paieška. Rojaus salos. 16.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 16.30 Užkariautojas Bertas San Fransiske. 17.00 Pakrančių karai. Japonija, Vokietija ir JAV. 18.00 Pramogos vandenyje. Bahamos. 18.30 Pramogos vandenyje. Denveris. 19.00 Amerikos maistas. Pasienio miestelis. 20.00 Pasienis. 21.00 Kryptis. Ruanda. 22.00 Ant bangų. Be žemėlapio. 23.00 Azijos žmonės ir vietovės. Filipinai. 0.00 Kryptis. Etiopija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Edo nuotykiai“. 8.05 „Žvejų nuotykiai“. 8.50 „Kaip tai veikia“. 13.05 „Stebuklingas išsigelbėjimas Hadsone“. 13.55 „Misija „Marsas“. Pelenai ir ledas“. 14.55 „Misija „Marsas“. Ant ledo“. 15.55 „Kaip tai veikia“. 17.35 „Reaktyviniai mokymai“. 18.25 „Įspūdingoji Amazonė“. 19.25 „Akis į akį su gamta“. 20.25 „Techninio aptarnavimo komandos“. 21.25 „Superlėktuvnešis“. 22.15 „Nematomi pasauliai“. 23.15 „Įspūdingoji Amazonė“. 0.10 Nakties programa.

7.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Manet – šiuolaikinio meno pradininkas“. 10.45 „Neprilygstamasis Tati“. 12.00 „Civilizacijos stebuklai. Senovės Kinijos sostinė“. 13.00 „Viduramžių numirėliai“. 14.00 „Hanibalo pėdomis“. 15.00 „Susipažinkite: romėnai“. 16.10 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 17.10 „Ötzi. Archeologinis detektyvas“. 18.05 „Laiko komanda“. 20.00 „Seniai pamirštos dietos“. 21.00 „Praeities atspindžiai. Šeimos“. 22.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 23.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 0.00 Nakties programa.

15.50 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 8.15 Žudikai vandenyne. 9.10 Nuodingiausios barškuolės ieškojimas. 10.05 Šimpanzių rojus. Gida. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Ekstremalai. 11.55 Nematyti Havajai. 12.50 Dramblių karalystė. 13.45 Žemės tyrinėjimas su J.Corwinu. 14.40 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 15.35 Veterinaras. 16.30 Pakalbėkime su gyvūnais. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 19.15 Prarastas Australijos rojus. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Čarlzas ir Džesika. Gelbėjimo istorija. 22.00 Kaip gyvūnams išgyventi? Lygumos ir savanos. 22.55 60 pavojingiausių būtybių. Kosta Rika. Panama. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. Juodojo delfino užpuolimas. 0.45 Karališkosios kobros ieškojimas. 1.35 Auglys.

7.00 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 10.00 „Zoologijos sodas“. 12.00 „Laukinių gyvūnų viltis“. 14.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 15.55 „Gyvenimas po skliautu“. 16.50 „Akis į akį su gamta“. 17.55 „Gyvūnai visą parą“. 19.00 „Skaidraus vandens šalis“. 20.00 „Kroatijos vandens lobiai“. 21.00 „Paskutiniai Europos laukiniai arkliai“. 22.00 „M.Clunesas. Paskutinis lemūras“. 23.00 „D.Britanijos gamta“.



9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30, 12.30, 14.30 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 16.30 Klubų karaliai. Londono „Chelsea“. 17.00 Klubų karaliai. Barselonos „Barcelona“. 17.30 Klubų karaliai. Miuncheno „Bayern“. 18.00 Klubų karaliai. Milano „AC Milan“. 18.30 Klubų karaliai. Mančesterio „Manchester United“. 19.00 Sportas LT. Tradicinės karatė Lietuvos čempionatas. 20.00 Sportas LT. 50-oji tarptautinė regata „Gintariniai irklai“. 21.00 Sportas LT. Europos Lotynų Amerikos šokių profesionalų čempionatas. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Sportas LT. Dano Pozniako bokso turnyras.

9.30, 16.00, 1.25 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 10.30 Motociklų lenktynės Belgijoje. 11.00 Angliškojo biliardo turnyras Vokietijoje. 12.45 „Porsche“ automobilių lenktynės. 13.30 Angliškojo biliardo turnyras Vokietijoje. 16.30 „Vattenfall Cyclassics“ dviračių lenktynės Vokietijoje. 17.45 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. II etapas. 19.00 Angliškojo biliardo turnyras Vokietijoje. 23.00 „Pro Cycling Challenge“ dviračių lenktynės JAV. 1.00 Automobilių sporto apžvalga. 2.15 Automobilių sporto apžvalga.

8.45 Boksas. A.Abrahamas ir W.Shihepo. 12.15 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.30 „Formulė-1“. „Belgijos didžiojo prizo“ kvalifikaciniai važiavimai. 14.50 „Formulė-1“. „Belgijos didžiojo prizo“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 17.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos čempionato rungtynės. Tiesioginė transliacija. 20.00 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ Moto2 lenktynės. 21.10 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ lenktynės. 22.30 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ Moto3 lenktynės. 23.40 Futbolas. Anglijos čempionato rungtynės.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 TV žurnalas. 10.00 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 10.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.00 Motociklų sportas. „Čekijos didysis prizas“. 18.00 „Formulė-1“. „Belgijos didysis prizas“. 19.00 Sportinis pokeris. 19.30 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.15 Automobilių sporto naujienos 21.45 „Formulė-1“. „Belgijos didysis prizas“. 22.45 Pokalbis apie futbolą. 21.45 AG profesionalai. 22.45 Pokalbis apie futbolą. 0.00 Futbolas. Bundeslyga.

21.00 Balticum auksinis



„Karališkosios piktžolės“ („Королевский сорняк“)

„Lobių sala“ („L’île au(x) trésors“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Igoris Šternbergas. Vaidina Olegas Fominas, Anastasija Makejeva.

Nuotykių komedija, Prancūzija, D.Britanija, 2007 m. Rež. Alainas Berberianas. Vaidina Gerard’as Jugnot, Alice Taglioni.

Pardavėja Tonia vis dar tiki pasakomis ir laukia princo ant balto žirgo. Ir kai jis galiausiai atsiranda jos gyvenime, mergina nemato blogųjų savo vaikino darbų. Atverti jai akis bando tolima giminaitė žurnalistė Aleksandra ir jos mylimasis seklys Aleksejus.

Šioje Roberto L.Stevensono klasikinio romano ekranizacijoje pagaliau sužinosime, kodėl piratui Džonui Silveriui trūko vienos kojos. Pasirodo, kad girtas (!) daktaras Livsis po kruvino mūšio jam nurėžė visai ne tą koją, kurią reikėjo. Panašių pokštų filme apstu.


2013 08 26

pirmadienis

lietuviškos

22.30 „Scientologija. Neskelbti faktai“.

20.20 „Ponas Bynas“.

19.15 Su būda per džiungles.

23.10 „Spartakas. Kraujas ir smėlis“.

21.35 „Apaštalas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (9) (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Orai. 13.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (5, 6) (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. Orai. 21.00 „Rojus Lietuvoj“. 21.30 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Emigrantai. 22.30 Dokumentinio kino vakaras. „Scientologija. Neskelbti faktai“ (Australija, 2009 m.). 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. Orai. 23.45 „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (5, 6) (N-7) (k).

6.15 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 Tikras gyvenimas. „Geri ketinimai“ (k). 9.05 „Havajai 5.0“ (N-7) (k). 10.45 Nuotykių komedija „Sveikas sugrįžęs, Roskai Dženkinsai!“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Todėl, kad myliu“. 20.20 „Ponas Bynas“ (5) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Mistinis trileris „Raktas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 23.50 „Havajai 5.0“ (1) (N-7). 0.45 „Taikinys“ (4) (N-7). 1.40 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 Nuotykių komedija „Briliantinė ranka“ (Rusija, 1968 m.). 13.10 „Viešnios iš praeities“ (2). 13.40 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Su būda per džiungles. 19.50 „3 už Lietuvą“. 20.05 Žiūrėk! Geras! 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 sportas. 21.58 TV3 orai. 22.00 „Vestuvių muzikantai“. 23.00 „Pamergė pagal užsakymą“. 1.10 „Aiškiaregys“. 2.00 „Gelbstint Greisę“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Atsargiai – moterys! (9) (N-7). 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Dviese prieš gamtą“ (6) (N-7). 10.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Laukinis“ (5) (N-7). 16.00 Mistinės istorijos (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Veiksmo komedija „Banditės“ (JAV, Meksika, 2006 m.) (N-14). 23.10 „Spartakas. Kraujas ir smėlis“ (8) (N-14). 0.10 „Gyvi numirėliai“ (7) (N-14). 1.05 „Laukinis“ (5) (N-7). 2.00 „Bamba TV“ (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 Dok. f. „Nostradamas. Pranašystės pildosi“ (N-7). 8.15 Supernamai. 8.45 Mūsų miškai. 9.15 Šiandien kimba. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Pasaulio istorija“ (4) (N-7). 12.05 Trileris „Angelo akys“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 14.20 TV pokštai (N-7). 14.30 TV parduotuvė. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.50 „Pora kaip tvora“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 „Pasaulio istorija“ (6) (N-7). 20.05 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.32 Orai. 21.35 Veiksmo s. „Apaštalas“ (1) (Rusija, 2008 m.) (N-7). 22.50 Vasara su Asta. 23.50 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 Lietuva tiesiogiai. 0.55 „Ilgai ir laimingai“.

21.25 BTV



21.40 LNK



„Banditės“ („Bandidas“)

„Raktas“ („The Skeleton Key“)

Veiksmo komedija. JAV, Meksika, 2006 m. Rež. Joachimas Roenningas, Espen Sandberg. Vaidina Penélope Cruz, Salma Hayek.

Mistinis trileris. JAV, 2005 m. Rež. Iainas Softley. Vaidina Kate Hudson, Gena Rowlands.

Bankininko dukra Sara bei valstietė Marija priverstos plėšti bankus ir kitokiais būdais reikšti protestą prieš viską, pradedant nevykusia JAV politika ir baigiant didžiausiais merginų priešais – šiurkščiais dvikojais patinais. Abi merginos turi atkeršyti už savo tėvus.

Karolina Elis yra slaugė, Violetos Devero nusamdyta rūpintis jos vyru Benu, kuris serga ir kuriam gyventi liko neilgai. Violeta ir Benas gyvena griūvančiuose rūmuose netoli Naujojo Orleano. Greitai Karolina aptinka įrodymų, kad rūmuose slepiasi antgamtinės būtybės.

15


16

pirmadienis

2013 08 26

lietuviškos

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 LNOBT spektaklis. J.F.F.Halévy opera „Žydė“ (k). 14.10 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Žinios (k). 15.40 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Vizijos ir tikrovė. VU reformos XVIII a. (1997 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Svečių ekspresas. 18.45 Mūsų miesteliai. Balninkai (2). 19.30 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. Rugiai kišenėje“ (N-7). 21.00 „Breaking The Line“. Jurgos Šeduikytės koncertas menų fabrike „Loftas“. 22.30 Drama „Mano geriausias priešas“ (Austrija, 2011 m.) (N-14) (subtitrai). 0.10 Panorama (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2013“. Dainuoja Donatas Montvydas ir Stasys Povilaitis (k).

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.40 „Dviese geriau“ (k). 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Magijos paslaptys“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (6) (N-7). 17.00 „Dviese geriau“. 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“ (2) (N-7). 22.30 „Nuotakos siaubūnės“. 23.30 „Jos vardas Nikita“. 0.25 Sveikatos ABC (k). 0.55 „Čakas“ (N-7) (k).

5.30 24 valandos (N-7) (k). 6.15 Diagnozė: valdžia. 7.05 24 valandos (N-7) (k). 7.50 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 8.15 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 KK2 penktadienis. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Pasaulis X (N-7). 12.00 Nuo… Iki… 12.45 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 13.15 Girių horizontai. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 Valanda su Rūta (k). 15.55 KTV – kino ir televirtuvė. 16.25 Ne vienas kelyje. 17.00 Infodiena. 21.00, 1.00 Infodiena (k).

23.00 TV3

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Paskutinis iš vyrų“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.30 Siaubo f. „Pjūklas 3“ (JAV, Kanada, 2006 m.). 1.45 „CSI kriminalistai“.

9.45 „Linksmieji draugai“. 10.15 Senoji animacija. 10.50 Romantinė drama „Užauginti dičkį“ (Kanada, 2010 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Romantinė komedija „Tegyvuoja meilė“ (JAV, D.Britanija, 2003 m.). 0.30 „Gydytojos dienoraštis“.



9.00 Tarp mūzos ir cenzūros (k). 9.30 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (N-7). 11.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 12.00 Mokslo sriuba (k). 12.30 Dok. f. „Surikatos“. 13.55 Telelaikraštis. 15.55 „Patriarchė“ (2) (N-7). 17.30 Kauno istorijos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 „Patriarchė“ (3) (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė drama „Vėlyvas žydėjimas“ (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Drama „Meilė Saigone“ (N-7). 1.20 Komiška drama „Čia ir dabar!“ (N-7).

9.00 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.30 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (3). 10.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 11.30 „Karamelė“. 12.30 Komedija „Dėkui, kad rūkote“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 14.10 „Komanda Č“ (N-7). 15.10 Psichologinė drama „Šalis, kurios niekada nebuvo“ (JAV, Kanada, 2005 m.). 17.00 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 17.30 „Likimo dovana“. 18.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Senas geras faras“. 21.15 Kino akademija. „Mes esame viena tauta!“ (2). 23.05 „Balticum TV“ žinios. 23.20 Romantinė drama „Saldžių sapnų“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2007 m.) (N-14).

23.30 TV6

6.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 7.35 Vasara su „Blondinėmis“. 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas. 12.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 13.35 Vasara su „Blondinėmis“ (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 18.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 19.35 Vasara su „Blondinėmis“ (k). 21.15 „Liuks!“ muzika. 22.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 0.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 1.35 Vasara su „Blondinėmis“ (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k).

7.00 Kauniečių akimis. Savaitės apžvalga. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 9.45 „Geras pasirinkimas“. Teleparduotuvė (k). 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15, 21.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika.



„Pamergė pagal užsakymą“ („27 Dresses“)

„Pjūklas 3“ („Saw III“)

Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Anne Fletcher. Vaidina Katherine Heigl, Jamesas Marsdenas.

Siaubo filmas. JAV, Kanada, 2006 m. Rež. Darrenas Lynnas Bousmanas. Vaidina Tobinas Bellas, Shawnee Smith.

Džeinė susimąstė apie savo vedybinės laimės perspektyvas. Ne tik susimąstė, bet ir nusižiūrėjo tinkamą kandidatą. Viskas būtų buvę gerai, jei kelio Džeinei nebūtų pastojusi jos jaunėlė sesuo Tesė. Kol Džeinė tik dūsavo dėl Džordžo, Tesė nuviliojo šį svajonių jaunikį.

Filmo pradžioje sužinosime, kad Pjūklu pramintas nuožmus maniakas kažkur paslaptingai pradingo. O policijos pareigūnai išsiaiškina šokiruojančią žinią. Pasirodo, kad iš maniako pinklių išsigelbėjusi Amanda dabar pati be kraują stingdančių košmarų nebegali gyventi.


2013 08 26 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 Nacionalinė vertybė. Geriausieji. 13.45 Būkite sveiki! 14.25 Kitos naujienos. 15.10 Suprasti. Atleisti. 15.55 Mados nuosprendis. 16.55 „Moterų daktaras 2“. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.00 „Teroristė Ivanova“. 23.05 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.10 „Penkta kraujo grupė“. 0.50 Vaid. f. „Jis, ji ir vaikai“. 2.05 Vaid. f. „Vasaros atostogų laikas“. 3.35 Suprasti. Atleisti. 4:30 „Moterų daktaras 2“. 5.10 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.50, 18.45 Šeimos dramos. 6.40, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.10 Žiūrėkite visi! 8.00, 17.40 Patikima priemonė. 9.00, 14.35 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.15 „Rusiškas šokoladas“. 15.35 Nemeluok man! 20.50 Slaptos teritorijos. 21.50 Dievų maistas. 22.50 Ekstrasensų mūšis. 23.50 Kokie žmonės! 0.45 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.20 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.00 Paslaptinga Rusija. Vologodsko apskritis. 11.00 Dėmesio, rusai! 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.30 Prokurorų patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Maskva. Trys stotys“. 22.40 „Valstybės apsauga“. 0.35 „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 Miestelis. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Rizikos zonoje“. 22.35 „Trys kapitonai. Rusų Arktika“ (1). 23.30 „Bėgti“. 0.20 Merginos.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Anim. f. 9.00 Vaid. f. „Patrulis“. 11.00, 15.00, 20.00 „Teisingumo dvyliktukas“. 12.00, 21.00 „Spąstai“. 13.00 Vaid. f. „Barmenas iš „Auksinio inkaro“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00, 23.00 Vaid. f. „Jūs nepaliksite manęs“.

6.00 Karinė drama „Rytoj buvo karas“. 8.00 Melodrama „Varenka“. 10.00 Tragikomedija „Euforija“. 12.00 Romantinė komedija „Kartą po dvidešimties metų“. 14.00 Tragikomedija „Penkios žvaigždės“. 16.00 Drama „Paskui tave“. 18.00 Drama „Pagunda“. 20.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 3D“. 21.50 Dramatinis trileris „Konservai“. 0.10 Komedija „Intymus Sebastiano Bachovo gyvenimas“.

7.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Komedija „Bernvakaris Australijoje“ (Australija, D.Britanija). 11.00 Romantinė komedija „Meilė yra viskas, ko reikia“ (Danija, Švedija, Italija, 2012 m.) (N-7). 13.00 Komedija „Didysis Bakas Hovardas“ (JAV). 15.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 17.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV). 21.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV). 23.00 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 1.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija).

7.00 Dramatinis trileris „Užmiršti“. 9.00 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. 11.00 Komiška drama „Barnio versija“. 13.20 Anim. komedija „Ant bangos“. 15.00 Kriminalinė komedija „Pašėlę pinigai“. 17.00 Veiksmo drama „Desantininkai“. 19.10 Veiksmo f. „13-osios nuovados apgultis“. 21.05 Drama „Babelis“. 23.30 Drama „Nevykėlio prisiminimai“. 1.30 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.05, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Vestuvių verslas“. 11.45 „Bendraklasės“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 15.50 „Žydroji banga“. 17.45 „Seklys“. 21.00 „Seserys Kardašian Niujorke“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Ekskliuzyvas“. 0.20 „Netikėtas prabudimas“.

pirmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 3.00 MCM dainos. 8.30, 17.45 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. 21.00 Geriausios dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 Be muzikos. R.Martinas. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 13.20 „Jauni ir susituokę“. 14.10 „World Stage“. 15.00 „Paauglės motinos“. 15.50 TV šou „Medžioklė“. 16.40 „Paauglių svajos“. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 „MTV apdovanojimai 2013“. 22.30 TV šou „Staigmena“. 22.50 Realybės šou „Krantas“. 23.40 „Vidutiniokai“. 0.30 „Jackass“. 1.20 Realybės šou „Snooki“. 2.10 Realybės šou „Krantas“. 3.00 Tik hitai.

4.25 Džiazas. 10.30 Lilio nacionalinio orkestro 35 metų jubiliejaus koncertas. 11.55 Lilio fortepijono muzikos festivalis. Virtuozų koncertas. 13.05 F.Schuberto ir L.van Beethoveno kūrinių koncertas. 13.30 Divertismentas. 14.35 J.C.Maillot baletas „Pelenė“. 16.15 J.C.Maillot baletas „Dafnis ir Chlojė“. 17.00, 20.30 Divertismentas. 18.00 G.Puccini opera „Madam Baterflai“. Dainuoja Niujorko „Metropolitan“ operos teatro solistai. 21.30 Bordo muzikos festivalyje koncertuoja Kellerio kvartetas. 22.55 Bennewitzo kvartetas koncertuoja Bordo muzikos festivalyje. 0.30 Džiazas. Koncertuoja P.Fresu ir U.Caine’as.

17


18

pirmadienis

2013 08 26

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 66-asis kelias. 11.00 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 11.30 Pramogos vandenyje. Kanarų salos. 12.00 Keliautojas. Londonas. 13.00 Amerikos maistas. 14.00 Naujo būsto paieška. Honkongas. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Melburnas. 17.00 Kelionės motociklu. 66-asis kelias. 18.00 Be tabu. Bafalas. 19.00 Amerikos maistas. 20.00 Pakrančių karai. 21.00 Pramogos vandenyje. Kinija. 21.30 Pramogos vandenyje. Džersis. 22.00 Išgelbėkite mano verslą! „Bromley Sun Lodge“ viešbutis. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Melburnas. 0.00 Kelionės motociklu.

6.00 „Įsilaužėliai“. 6.45 „Užkibo!“ 7.10 „Superlaivai“. 8.15 „Savamoksliai išradėjai“. 9.05, 15.15, 18.45 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 9.55 „Statybų asai“. 10.45 „Nepalaužiamieji“. 11.40 „Le Manas. Mūšis Sarto trasoje“. 12.35 „Superlaivai“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Įsilaužėliai“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 16.55 „Superlaivai“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi“. 21.30 „Prieš gamtos stichiją“. 22.30 „Juodasis auksas“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Milžiniško aštuonkojo paieškos. 11.00 Aferistai ir turistai. 12.00 „Ford Zodiac“ automobilio remontas. 13.00 Karo didvyriai. 14.00 Hiena, grobuonių karalienė. 15.00 Amazonės pabaisos. 16.00 Lobių ieškotojai. 17.00 „Ford Zodiac“ automobilio remontas. 18.00 Karo didvyriai. 19.00 Aferistai ir turistai. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 Ateiviai Uolinių kalnų papėdėse. 23.00 Karo didvyriai. 0.00 Devintasis dešimtmetis. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Tutanchamonas. Karaliaus vaiko paslaptys“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 11.00 „Praeities atspindžiai. Šeimos“. 12.00 „Seniai pamirštos dietos“. 13.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 14.00 „Londono ligoninė“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.00 „Tutanchamonas. Karaliaus vaiko paslaptys“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Niurnbergas – nacių teismas“. 21.00 „Nuslėptos istorijos“. 22.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

16.40 NTV mir

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25, 9.10, 22.55 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 10.05, 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 11.00 Grandininiai šunys. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Nendrinės rupūžės prakeiksmas. 12.20, 19.40 Tramdytojas pagal iškvietimą. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 „Šunų jaunikliai“. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 22.00 Simpatiškiausi kačiukai ir šuneliai. 23.55 Bonė ir Klaidas. 0.45 Žvėrių žemė su D.Salmoni. Hipopotamai žudikai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Poliarinė lapė“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Héen Taak. Jūros dugne“. 13.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Anos laukiniai gyvūnai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 20.00 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 21.00 „Liūtų medis“. 22.00 „M.Clunesas. Paskutinis lemūras“. 23.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 LKL Žvaigždžių diena. 17.45 Sportas LT. Tarptautinis neįgaliųjų krepšinio turnyras. 18.15 Golfo pradžiamokslis. 19.15 Klubų karaliai. Londono „Chelsea“. 19.45 Sportas LT. „Lengvosios atletikos federacijos taurės“ varžybos. 20.45 Futbolo dievai. Raúlis. 21.15 Automoto. 21.45 Slambolas. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

9.35 Automobilių sporto apžvalga. 9.45 Angliškojo biliardo turnyras Vokietijoje. 12.00 Atviro JAV teniso čempionato vyrų finalas. 13.45 Sporto kuriozai. 14.00 „Pro Cycling Challenge“ dviračių lenktynės JAV. 15.00 „Vattenfall Cyclassics“ dviračių lenktynės Vokietijoje. 16.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 17.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. III etapas. 18.45 Atviras JAV teniso čempionatas. Pirma diena. 22.00 Teniso apžvalga. 22.05, 2.00 Atviras JAV teniso čempionatas.

23.30 TV1000

11.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 12.00 Boksas. A.Abrahamas ir W.Shihepo. 15.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Cardiff“–„Manchester City“. 17.20 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ Moto2 lenktynės. 18.30 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ lenktynės. 19.50 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ Moto3 lenktynės. 21.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 21.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“– „Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 0.00 Futbolo apžvalgos. 1.00 Motosportas. „Nascar“ lenktynių apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pasikeitimas aistruoliais. 16.15 Golfo naujienos. 17.15 „Storage Wars“. Realybės šou. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 23.15 Bundeslygos komandų žaidimo analizė. 0.30 Tarptautinis futbolo žurnalas. 1.00 Nakties programa.



„Gydytojų sprendimas“ („Дело врачей“)

„Nevykėlio prisiminimai“ („Flashbacks of a Fool“)

Serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Vladimiras Filimonovas. Vaidina Jana Aršavskaja, Georgijus Novokreščenovas.

Drama. D.Britanija, 2008 m. Rež. Baillie Walshas. Vaidina Danielis Craigas, Claire Forlani.

Jie nedėvi prokurorų mundurų ar policininkų uniformų, negesina gaisrų ir nekovoja su teroristais. Tačiau jų darbas ne mažiau atsakingas ir pavojingas. Nes jie – profesionalūs medikai, pasirengę bet kada pagelbėti tiems, kuriems skubiai prireikia pagalbos.

Holivudo aktoriaus Džo Skoto karjerai atėjo galas. Jis negali pasigirti didžiuliu populiarumu. Buvusi žvaigždė leidžia viengungio dieneles Malibu kurorte. Vieną dieną, sužinojęs apie vaikystės draugo mirtį, Skotas išvyksta į jo laidotuves Didžiojoje Britanijoje.


2013 08 27

antradienis

lietuviškos

21.00 „Rojus Lietuvoj“.

20.20 „K11. Komisarai tiria“.

21.00 Ūkininkas ieško žmonos.

20.25 Juoko kovos.

15.50 „Froido metodas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Orai. 13.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo karalius“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 „Rojus Lietuvoj“. 21.30 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Emigrantai. 22.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 23.45 Vakaro žinios. 23.50 Sportas. Orai. 0.00 „Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo karalius“ (N-7) (k).

6.15 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Havajai 5.0“ (1) (N-7) (k). 9.05 Nuotykių komedija „Kaip valgyti keptus sliekus?“ (JAV, 2006 m.) (k). 10.45 Romantinė komedija „Turi mylėti šunis“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Niekada nesakyk „niekada“. 20.20 „K11. Komisarai tiria“ (8) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Veiksmo trileris „Gyvatės lėktuve“ (JAV, Kanada, 2006 m.) (N-14). 23.50 „Havajai 5.0“ (2) (N-7). 0.45 „Taikinys“ (5) (N-7). 1.40 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.10 Komedija „Džonsonų atostogos“ (JAV, 2004 m.). 13.10 „Viešnios iš praeities“ (3). 13.40 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 18.30 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Italija–Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Graikijos (per pertrauką – 19.25 TV3 žinios). 20.25 Su būda per džiungles. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 sportas. 21.58 TV3 orai. 22.00 Veiksmo f. „Nenugalimieji. Narsos įstatymas“ (JAV, 2012 m.). 0.10 „Aiškiaregys“. 1.05 „Gelbstint Greisę“. 1.55 Drama „Juodos gyvatės dejonė“ (JAV, 2006 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Komikų klubas (N-7). 9.00 „Dviese prieš gamtą“ (7) (N-7). 10.00 Mistinės istorijos (N-7). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Laukinis“ (6) (N-7). 16.00 Mistinės istorijos (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Juoko kovos (N-7). 21.25 Kriminalinė komedija „Dvigubas užkeikimas“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 23.25 „Spartakas. Kraujas ir smėlis“ (9) (N-14). 0.25 „Gyvi numirėliai“ (8) (N-14). 1.20 „Laukinis“ (6) (N-7). 2.15 „Bamba TV“ (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.35 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Froido metodas“ (N-7). 9.15 Teritorija. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Pasaulio istorija“ (5) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.50 „Froido metodas“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 „Pasaulio istorija“ (7) (N-7). 20.05 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.27 Pažangi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Apaštalas“ (2) (N-7). 22.50 Vasara su Asta. 23.50 Reporteris. 0.17 Pažangi Lietuva. 0.22 Orai. 0.25 Lietuva tiesiogiai. 0.55 „Ilgai ir laimingai“.

21.25 BTV



„Dvigubas užkeikimas“ („Double Whammy“) Kriminalinė komedija. JAV, 2001 m. Rež. Tomas DiCillo. Vaidina Denis Leary, Elizabeth Hurley.

Pasiryžę išrauti nusikalstamumą du Niujorko policininkai Rėjus Plutas ir Džeris Kabinsas kol kas negali pasigirti rezultatais – lemiamu momentu porininkams vis sutrukdo nenumatytos aplinkybės. Gerai, kad jų priešininkai nepasižymi didesniais gabumais.

21.40 LNK



„Gyvatės lėktuve“ („Snakes on a Plane“) Veiksmo trileris. JAV, Kanada, 2006 m. Rež. Davidas R.Ellisas. Vaidina Samuelis L.Jacksonas, Julianna Margulies.

FTB agentas Nevilas Flynas į Los Andželą skrendančiame lėktuve lydi Šoną Džonsą, kuris matė, kaip garsų prokurorą nužudė gangsteris Edis Kimas. Prieš pavojingą liudytoją banditai panaudoja... šimtus nuodingų gyvačių, kurios per skrydį įleidžiamos į lėktuvo saloną.

19


20

antradienis

2013 08 27

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Laiko ženklai. Sovietmečio rezistencija po R.Kalantos susideginimo (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. R.Rachmaninovo Koncertai Nr. 2, Nr. 3. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Solistas A.Paley (JAV) (k). 13.00 Mūsų miesteliai. Balninkai (2). 13.50 Prisiminkime. Dainuoja Elena Čiudakova. 14.00 Amžių šešėliuose. Ar gerbiame savo konstituciją? (2005 m.) (k). 14.45 Muzikos istorijos (k). 15.30 Žinios (k). 15.40 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Būtasis laikas. Aktorė Unė BabickaitėGraičiūnienė. 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Septynios Kauno dienos. 19.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Lauro Bielinio knygos „Prezidentė. Antra knyga“ pristatymas. 20.20 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON. 22.00 LRT aukso fondas. „Nuoširdumas“ (1987 m.). 23.35 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (6). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Svečių ekspresas. 0.55 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.40 „Dviese geriau“ (k). 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (7) (N-7). 17.00 „Dviese geriau“. 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Epidemija“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 23.25 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 0.25 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 1.20 „Rubikonas“ (4) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Diagnozė: valdžia (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.00 TV1

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės. „Salonikų PAOK“–„FC Shalke 04“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Veiksmo trileris „Ugnikalnis“ (JAV, 1997 m.).

9.30 „Linksmieji draugai“. 10.00 Senoji animacija. 10.30 „Frosto prisilietimas“. 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Drama „Ji varo mane iš proto“ (Kanada, 2007 m.). 23.35 „Gydytojos dienoraštis“.



„Epidemija“ („Outbreak“)

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė drama „Vėlyvas žydėjimas“ (N-7). 10.50 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.20 Drama „Meilė Saigone“. 13.30 Komiška drama „Čia ir dabar!“ (N-7). 14.50 Telelaikraštis. 15.40 Komedija „Subtilumas“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00 Žinios. 18.20 Pokalbių laida „Susitikimai“. 19.10 Anim. drama „Iliuzionistas“ (N-7). 20.30 Tarp mūzos ir cenzūros. 21.00, 22.55 Žinios. Orai. 21.20 Nuotykių f. „Jūrų vilkas“ (1) (N-7). 23.15 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14). 1.00 Trileris „Bepročiai“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 „Karamelė“. 11.45 „Komanda Č“ (N-7). 12.45 TV šou „Maisto detektyvai“. 13.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1). 14.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 14.45 Veiksmo drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (1) (Vokietija, 2011 m.). 16.30 „Senas geras faras“. 17.30 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (3). 18.30 „Vienišų seselių klubas“. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Senas geras faras“. 21.15 „GSG 9. Elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (8). 23.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 0.30 „Likimo dovana“.

23.40 TV6

6.00 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“. 7.15 „Ledų šventė 2011“. 8.55 „Liuks!“ muzika. 10.10 Ugnies tramdytojai. 12.00 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 13.15 „Ledų šventė 2011“ (k). 14.55 „Liuks!“ muzika. 16.10 Ugnies tramdytojai (k). 18.00 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 19.15 „Ledų šventė 2011“ (k). 20.55 „Liuks!“ muzika. 22.10 Ugnies tramdytojai (k). 0.00 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 1.15 „Ledų šventė 2011“ (k). 2.55 „Liuks!“ muzika. 4.10 Ugnies tramdytojai (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Ugnikalnis“ („Volcano“)

Veiksmo filmas. JAV, 1995 m. Rež. Wolfgangas Petersenas. Vaidina Dustinas Hoffmanas, Rene Russo.

Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. Rež. Mickas Jacksonas. Vaidina Tommy Lee Jonesas, Anne Heche.

1967 m. Zairo džiunglėse nuo infekcijos staiga mirė visas būrys samdinių, o jų stovyklą karo lėktuvai sulygino su žeme. Po 28 metų panašaus viruso protrūkis pastebėtas mažame Afrikos kaimelyje. Į ligos židinio vietą atvyksta amerikietis daktaras Semas Danielsas.

Angelų miestu vadinamas Los Andželas yra patyręs visokių nelaimių – žemės drebėjimų, gaisrų ir net potvynių. O šio filmo autoriai sugebėjo pažadinti žemės gelmėje snaudžiančias jėgas. Pirmieji pavojaus signalus išgirdo naują metro tunelį kasantys darbininkai.


2013 08 27 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Teroristė Ivanova“. 13.35 Būkite sveiki! 14.15 Kitos naujienos. 15.15 Suprasti. Atleisti. 15.50 Mados nuosprendis. 16.55 „Moterų daktaras 2“. 17.45 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.00 „Teroristė Ivanova“. 23.05 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.10 „Penkta kraujo grupė“. 0.50 Komedija „Dvi strėlės. Akmens amžiaus detektyvas“. 2.20 Komedija „Kaip būti laimingam“. 3.40 Suprasti. Atleisti. 4.40 „Moterų daktaras 2“. 5.20 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.50, 18.40 Šeimos dramos. 6.35, 13.05 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.05 Kokie žmonės! 8.00, 13.35, 17.35 Patikima priemonė. 9.00, 14.25 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.15 „Rusiškas šokoladas“. 15.30 Nemeluok man! 20.50 Ekstrasensų mūšis. 23.50 Aktuali tema. 0.45 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Sindbado kelionės“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.30 Prokurorų patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Maskva. Trys stotys“. 22.40 „Valstybės apsauga“. 0.35 „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Paveldėtoja“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Rizikos zonoje“. 22.35 „Trys kapitonai. Rusų Arktika“ (2). 23.30 „Bėgti“. 0.20 Vaid. f. „Ieškau žmogaus“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Jūs nepaliksite manęs“. 11.00, 15.00, 20.00 „Teisingumo dvyliktukas“. 12.00, 21.00 „Spąstai“. 13.00 Vaid. f. „Prabėgantis rugpjūtis“. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 7.15, 23.00 Vaid. f. „Katuogės. Vasara“.

6.00 Romantinė komedija „Kartą po dvidešimties metų“. 8.00 Nuotykių f. „Dvido salos legenda“. 10.00 Drama „Pagunda“. 12.00 Kriminalinė drama „Berniūkščiai“. 14.00 Veiksmo f. „Knygų vagys“. 16.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 3D“. 18.00 Komedija „Apie ką kalba vyrai“. 20.00 Romantinė komedija „Apie ką dar kalba vyrai“. 21.50 Drama „Maskvos žigolo“. 0.00 Fantastinė melodrama „Nesibaigiančios svajonės apie laimę“.

7.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV). 9.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV). 11.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV). 13.00 Kriminalinė drama „Deivido Geilo paslaptis“ (JAV, Vokietija). 15.05 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija). 17.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 19.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 21.00 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Biografinė istorinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.).

6.40 Komiška drama „Barnio versija“. 9.00 Drama „Nevykėlio prisiminimai“. 11.10 Veiksmo f. „13-osios nuovados apgultis“. 13.30 Veiksmo drama „Juodasis auksas“. 16.00 Drama „Babelis“. 18.30 Mistinis trileris „Prieglobstis“. 20.35 Drama „Nevykėlio prisiminimai“. 22.40 Dramatinė komedija „Tuštybių mugė“. 1.05 Muz. drama „8 mylia“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Tik moterims“. 11.50 „Sukurti misterį Tobulybę“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.05 „Nuo mokyklos laikų“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Projektas „Vestuvės“. 22.40 „Ekskliuzyvas“. 23.30 „Seserys Kardašian Niujorke“. 0.20 „Nakties skrydis“.

antradienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 TV šou „Pasakotojai“. 8.20, 16.40 „MTV apdovanojimai 2013“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 13.20 „Jauni ir susituokę“. 14.10 „World Stage“. 15.00 „Paauglės motinos“. 15.50 TV šou „Medžioklė“. 18.20 „World Stage“. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 TV šou „Vašingtonas“. 20.50 „Bedarbiai“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.00 Realybės šou „Snooki“. 22.50 Realybės šou „Krantas“. 23.40 „MTV apdovanojimai 2013“. 1.20 Realybės šou „Snooki“. 2.10 Realybės šou „Krantas“. 3.00 Tik hitai.

4.25 Džiazas. 10.30 Liepos 14-osios šventinis koncertas. 12.00 A.Ader groja D.Scarlatti sonatas. 13.00 L.Korcia ir N.Angelichas groja S.Prokofjevo kūrinius. 14.10 Divertismentas. 14.30 J.F.Haydno opera „Tobijo sugrįžimas“. 16.55 Divertismentas. 18.00 G.Puccini opera „Manon Lesko“. Dainuoja Niujorko „Metropoliten“ operos teatro solistai. 20.55 Divertismentas. 21.30 W.A.Mozarto opera „Don Žuanas“. Dainuoja Rene operos teatro solistai. 0.30 Nansi džiazo pulsas. Sh.Jones ir „Dap-Kings“ koncertas.

21


22

antradienis

2013 08 27

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 11.30 Pramogos vandenyje. Italija. 12.00 Keliautojas. Teksasas. 13.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 14.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 14.30 Naujo būsto paieška. Peru. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Caribe Playos“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Tasmanija. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. Niujorkas. 19.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 20.00 Barbekiu meistrai. 21.00 Prieskonių valdovas Indijoje. 21.30 Pasaulio receptai. 22.00 Amerikos maistas. Vašingtonas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Tasmanija. 0.00 Kelionės motociklu.

9.00 Ryto programa. 10.00 Silkiniai rykliai. 11.00 Kiek metų Visatai? 13.00 Karo didvyriai. 14.00 Tūkstančio krokodilų ežeras. 15.00 Amazonėje gyvenantys milžinai. 16.00 Devintasis dešimtmetis. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Karo didvyriai. 19.00 Aferistai ir turistai. 20.00 Seni ginklai. 21.00 Pragaro kelias. Kas ištrauks automobilį? 22.00 Finikso ugnies kamuoliai. 23.00 Karo didvyriai. 0.00 Seni ginklai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Įsilaužėliai“. 6.45 „Užkibo!“ 7.10, 12.35, 16.55 „Mokslas apie uraganus“. 8.15 „Savamoksliai išradėjai“. 9.05 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 9.55 „Kaip tapti išradėju milijonieriumi“. 10.45 „Prieš gamtos stichiją“. 11.40 „Juodasis auksas“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Įsilaužėliai“. 15.15, 18.45 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Reaktyvinė manija“. 21.30 „Misija „Marsas“. Pelenai ir ledas“. 22.30 „Visa tiesa apie smurtą“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

7.00 „Aleksandrija – didingiausias miestas“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 11.00 „Niurnbergas – nacių teismas“. 12.10 „Maištas vergų laive“. 13.10 „Mitų medžiotojai“. 14.00 „Londono ligoninė“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.00 „Aleksandrija – didingiausias miestas“. 18.00 „Nuslėptos istorijos“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Senovės Sibiro karžygiai“. 21.00 „Margato riteriai“. 22.00 „Napoleonas“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

18.30 TV1000

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Projektas „Šunų jaunikliai“. 10.05, 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 11.00 Bonė ir Klaidas. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Įkąstojo prisiminimai. 12.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari, Gyvenimas laisvėje. 17.25 Pingvinų safaris. 18.20 Simpatiškiausi kačiukai ir šuneliai. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Žudikas gyvenvietėje. 22.00 Veterinaras. 22.55 Į laisvę su pitbuliu. Sugrįžimas į rančą. 23.50 Laiku išgelbėti. 0.45 Po užpuolimo. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Héen Taak. Jūros dugne“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Bohemija. Metai pelkėse“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30, 20.00 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 16.25 „Anos laukiniai gyvūnai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 21.00 „D.Britanijos gamta“. 22.00 „Baltieji liūtai. Gimę laisvėje“. 23.00 „Gyvūnai visą parą“.



„Prieglobstis“ („Shelter“) Mistinis trileris. JAV, 2010 m. Rež. Månsas Mårlindas. Vaidina Julianne Moore, Jonathanas Rhysas-Meyersas.

Vieniša motina psichiatrė Kara Džesup ilgai tyrinėjo asmenybės susidvejinimo sindromą. Kartą ji susiduria su pacientu, kurio poelgius sunku paaiškinti mokslinėmis teorijomis. Vyro kūne rado prieglobstį mistinė būtybė, kuri vagia mirusių žmonių sielas.

12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– „Prienai“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 18.15 Golfo pradžiamokslis. 19.15 Klubų karaliai. Amsterdamo „Ajax“. 19.45 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas. 20.45 Futbolo dievai. M.Platini. 21.15 Automoto. 21.45 Slambolas. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

8.00 Atviras JAV teniso čempionatas. 12.00 Automobilių sporto apžvalga. 12.30 Atviras JAV teniso čempionatas. 16.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 17.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. IV etapas. 18.45 Atviras JAV teniso čempionatas. 21.00 Teniso apžvalga. 22.00, 2.00 Atviras JAV teniso čempionatas.

10.30 Ledo ritulys. KHL. „Slovan“–Rygos „Dinamo“. 12.30 Motosportas. „Nascar“ lenktynių apžvalga. 13.30 Futbolas. Čempionų lygos atranka. „Schalke“–PAOK FC. 15.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Fenerbahce“– „Arsenal“. 17.10 „Formulė-1“. „Belgijos didžiojo prizo“ lenktynės. 19.20 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“–„Chelsea“. 21.10 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Arsenal“– „Fenerbahce“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. PAOK–„Schalke“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pasikeitimas aistruoliais. 16.15 Kova dėl automobilio. 17.15 „Storage Wars“. Realybės šou. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Tarptautinis futbolo žurnalas. 21.15 AG profesionalai. 22.15 „Storage Wars“. Realybės šou. 0.15 Kova dėl automobilio. 1.00 Nakties programa.

21.00 1 Baltijos



„Teroristė Ivanova“ („Террористка Иванова“)

Serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Vladas Furmanas. Vaidina Marija Šukšina, Aleksejus Serebriakovas.

Cheminės valyklos darbuotoja Polina Ivanova sužino, kad jos vyras paslaptingomis aplinkybėmis mirė tardymo izoliatoriuje. Dabar ant vargšės moters galvos ima byrėti visokiausios nelaimės. Pamažu Polina ima brandinti planą, kaip atkeršyti visiems savo priešams.


2013 08 28

trečiadienis

lietuviškos

23.00 KINFO.

15.00 „Uždrausta meilė“.

21.00 Graikija–Lietuva.

0.05 „Gyvi numirėliai“.

18.55 „Pasaulio istorija“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. Orai. 13.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai. Paskutinis vampyras“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 „Rojus Lietuvoj“. 21.30 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.30 Pasaulio dokumentika. „Į gamtą“ (Norvegija, 2008 m.). 23.00 KINFO. Informacinė kino naujienų laida. 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. Orai. 23.45 „Šerloko Holmso nuotykiai. Paskutinis vampyras“ (N-7) (k).

6.15 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Havajai 5.0“ (2) (N-7) (k). 9.05 „K11. Komisarai tiria“ (8) (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Todėl, kad myliu“ (k). 10.45 „Saldi nuodėmė“ (N-7). 11.40 Plikis ir ponia (N-7). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 Anim. s. „Kung Fu Panda“ (1) (JAV, 2013 m.). 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Atleistos nuoskaudos“. 20.20 „K11. Komisarai tiria“ (9) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Kriminalinis trileris „Teisė žudyti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.40 „Havajai 5.0“ (3) (N-7). 0.40 „Taikinys“ (6) (N-7). 1.35 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.10 Komedija „Ponia Dautfajė“ (JAV, 1993 m.). 13.40 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Su būda per džiungles. 19.50 Žiūrėk! Geras! 20.25 Ūkininkas ieško žmonos. 21.00 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Graikija–Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Graikijos (per pertrauką – 21.50 „Vikingų loto“). 23.00 Fantastinis trileris „Dešimt su puse balo. Apokalipsė“ (1) (JAV, Kanada, 2006 m.). 0.45 „Aiškiaregys“. 1.35 „Gelbstint Greisę“. 2.25 Komedija „911. Nuotykiai Majamyje“ (JAV, 2007 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Komikų klubas (N-7). 9.00 „Dviese prieš gamtą“ (8) (N-7). 10.00 „Belaisvis“ (4) (N-7). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Laukinis“ (7) (N-7). 16.00 Mistinės istorijos (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Užkalnio 5 (N-7). 21.25 Kriminalinė drama „Nežinomas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.05 „Spartakas. Kraujas ir smėlis“ (N-14). 0.05 „Gyvi numirėliai“ (9) (N-14). 1.00 „Laukinis“ (7) (N-7). 1.55 „Bamba TV“ (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.35 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Froido metodas“ (N-7). 9.15 Namų daktaras. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Pasaulio istorija“ (6) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.50 „Froido metodas“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 „Pasaulio istorija“ (8) (N-7). 20.05 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.27 Aktyvi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Apaštalas“ (3) (N-7). 22.50 Vasara su Asta. 23.50 Reporteris. 0.17 Aktyvi Lietuva. 0.22 Orai. 0.25 Lietuva tiesiogiai. 0.55 „Ilgai ir laimingai“.

21.25 BTV



„Nežinomas“ („Unknown“) Kriminalinė drama. JAV, 2006 m. Rež. Simonas Brandas. Vaidina Jimas Caviezelis, Gregas Kinnearas.

Siaubo trileris „Pjūklas“ plačiai atvėrė vartus labai kruviniems reginiams. Kai ką panašaus regime ir šiame filme. Penki žmonės atsipeikėja uždaroje patalpoje. Nors jie neatsimena, kaip čia atsidūrė, visiems teks spręsti sunkią lygtį – kam mirti, o kam likti gyvam.

21.40 LNK



„Teisė žudyti“ („Righteous Kill“) Kriminalinis trileris. JAV, 2008 m. Rež. Jonas Avnetas. Vaidina Robertas De Niro, Alas Pacino.

Rafinuoto maniako aukomis tampa tie, kuriems pavyko išvengti atpildo už nusikaltimus. Dabar nuo teisingumo išsisukusių ir ramiai gyvenančių niekšų laukia rūsčiai baudžianti šiuolaikinio Robino Hudo ranka, o serijinio žudiko – dviejų Niujorko detektyvų kerštas.

23


24

trečiadienis

2013 08 28

lietuviškos

8.00 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (6) (k). 12.00 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON (k). 13.40 Septynios Kauno dienos. 14.20 Rašytojų klube. Rašytojo Vytauto Bubnio jubiliejinis kūrybos vakaras (2012 m.) (k). 15.30 Žinios (k). 15.40 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Laiko portretai. Karščiuojančios dainos. Aktorė Aldona Bendoriūtė (2007 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Lyderiai. 20.15 Liaudies kinas. „Ko verkė pušys“ (1977 m.). 21.35 Fotografijos istorija arba istorija fotografijoje (1). Vilnius ir jo fotografai. 22.00 Prisiminkime. Skambina Balys Dvarionas. 22.10 Drama „Vanduo“ (Indija, Kanada, 2005 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Lauro Bielinio knygos „Prezidentė. Antra knyga“ pristatymas (k).

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.40 „Dviese geriau“ (k). 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (8) (N-7). 17.00 „Dviese geriau“. 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 Kriminalinis s. „Įstatymas ir tvarka“ (1) (JAV, 2006 m.) (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Per plauką nuo pražūties“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 23.00 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 0.00 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 0.55 „Rubikonas“ (5) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

21.00 TV1

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Rezidentai“. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės. „AC Milan“–„PSV Eindhoven“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Europos pokerio turas. 0.40 „CSI kriminalistai“. 1.30 „Motopatruliai“. 2.25 „Trečias luitas už Saulės“.

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 Drama „Ji varo mane iš proto“ (Kanada, 2007 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Drama „Aš ir Lukas“ (Kanada, 2006 m.). 23.35 „Gydytojos dienoraštis“.



„Per plauką nuo pražūties“ („Striking Distance“)

9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Jūrų vilkas“ (1) (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.50 Anim. f. „Halko planeta“ (N-7). 13.20 Dok. filmas „Tyson“ (N-7). 14.55 Telelaikraštis. 15.25 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 17.30 Misijos Baltijos regione. 18.00 Žinios. 18.20 Plieninės vertybės. 18.50 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 20.30 Vasaros tvarkaraštis Druskininkuose. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Jūrų vilkas“ (2) (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Siaubo trileris „Pjūklas IV“ (S). 0.55 Trileris „Moteris iš Penktojo rajono“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vienišų seselių klubas“. 9.45 „Senas geras faras“ (N-7). 10.45 „Karamelė“. 11.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 12.15 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (3). 13.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (8). 14.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.45 „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7). 16.30 „Senas geras faras“. 17.30 „Pražūtingas auksas“. 18.30 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Komanda Č“ (N-7). 23.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1).

6.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 7.25 „Liuks!“ muzika. 8.45 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 10.20 Vasara su „Blondinėmis“. 12.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 13.25 „Liuks!“ muzika. 14.45 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 16.20 Vasara su „Blondinėmis“ (k). 18.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 19.25 „Liuks!“ muzika. 20.45 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 22.20 Vasara su „Blondinėmis“ (k). 0.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 1.25 „Liuks!“ muzika. 2.45 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 4.20 Vasara su „Blondinėmis“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 19.45 Geras pasirinkimas. Teleparduotuvė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.

22.10 LRT KULTŪRA



„Vanduo“ („Water“)

Veiksmo trileris. JAV, 1993 m. Rež. Rowdy Herringtonas. Vaidina Bruce’as Willisas, Sarah Jessica Parker.

Drama. Indija, Kanada, 2005 m. Rež. Deepa Mehta. Vaidina Lisa Ray, Johnas Abrahamas.

Po tėvo žūties perkeltas dirbti į pakrančių tarnybą policininkas Tomas Hardis pradeda neoficialų tyrimą ir nori sugauti miestą seniai terorizuojantį serijinį žudiką, pramintą Raudonkepuraite. Tomas įsitikinęs, kad žudiko ieškoti reikia... pačioje policijoje.

Anksčiau Indijoje veikė moterų prieglaudos, kuriose privalėjo gyventi mirusių vyrų gedinčios našlės. Į vieną tokią įstaigą tėvas atveda savo aštuonerių metų dukrelę. Mažoji Čiuja dar daug ko nesuvokia. Jai kol kas baisiausia tai, kad nebus galima sugrįžti namo.


2013 08 28 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Teroristė Ivanova“. 13.35 Būkite sveiki! 14.20 Kitos naujienos. 15.10 Suprasti. Atleisti. 15.50 Mados nuosprendis. 17.00 „Moterų daktaras 2“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Teroristė Ivanova“. 23.00 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.10 „Nereikalingų žmonių sala“. 0.45 Vaid. f. „Poilsio laikas nuo šeštadienio iki pirmadienio“. 2.10 Vaid. f. „Prieš egzaminą“. 3.15 Suprasti. Atleisti. 3.45 Madingas nuosprendis. 4.35 „Moterų daktaras 2“. 5.20 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.50, 18.40 Šeimos dramos. 6.40, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.10 Senovės dievų laboratorija. 8.00, 13.40, 17.35 Patikima priemonė. 9.00, 14.35 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.25 „Rusiškas šokoladas“. 15.35 Nemeluok man! 20.50 Paklydimų teritorija. 22.50 Ekstrasensų mūšis. 23.40 Jaunystės eliksyras. 0.35 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Važiuojame valgyti! 11.05 „Sindbado kelionės“. 12.35 Gydytojų sprendimas. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.45 Prokurorų patikra. 19.55 Kalbame ir rodome. 20.45 „Maskva. Trys stotys“. 22.40 „Valstybės apsauga 2“. 1.00 „Broliai“. 0.40 „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Paveldėtoja“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Rizikos zonoje“. 22.35 Penktoji grafa. Emigracija. 23.30 „Bėgti“. 0.20 Vaid. f. „Senovinio gyvenimo drama“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Katuogės. Vasara“. 11.00, 15.00 „Teisingumo dvyliktukas“. 12.00, 21.00 „Spąstai“. 13.00 Vaid. f. „Don Sezaras de Bazanas“ (1). 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15 Vaid. f. „Vidurio amžiaus krizė“. 20.00 S. „Dar ne vakaras“ (1).

6.00 Kriminalinė drama „Berniūkščiai“. 8.00 Veiksmo f. „Knygų vagys“. 10.00 Komedija „Intymus Sebastiano Bachovo gyvenimas“. 12.00 Drama „Mielas, brangus, mylimas, vienintelis...“ 14.00 Komedija „Apie ką kalba vyrai“. 16.00 Romantinė komedija „Apie ką dar kalba vyrai“. 18.00 Komiška melodrama „Saugok mane, lietau“. 20.00 Drama „Gyvas“. 21.50 Drama „Jūra“. 23.40 Komedija „Alchemikai“.

7.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 9.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 11.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 13.00 Komedija „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija, 2006 m.). 15.00 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (JAV). 17.00 Fantastinė romantinė komedija „Penelopė“ (D.Britanija, JAV). 19.00 Romantinė komedija „Gera kompanija“ (JAV, 2004 m.). 21.00 Fantastinis trileris „Kelias“ (JAV). 23.00 Istorinė veiksmo drama „Auksinės gėlės prakeiksmas“ (Honkongas, Kinija, 2006 m.) (N-7). 1.00 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV).

7.25 Dramatinis vesternas „Tie žavūs žirgai“. 9.30 Mistinis trileris „Prieglobstis“. 11.50 Veiksmo drama „Juodasis auksas“. 14.30 Romantinė drama „Įsimylėjėliai“. 17.00 Drama „Niekados šalies beieškant“. 19.00 Fantastinis trileris „Išeities kodas“. 20.45 Komiškas trileris „Prielipa“. 22.35 Romantinė komedija „Tobulas vyras“. 0.25 Kriminalinis trileris „Zodiakas“.

6.40, 11.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.20, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.10 „Žydroji banga“. 11.55 „Kritimas“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 15.55 „Bendraklasės“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Sudek šokyje“. 21.50 „Projektas „Vestuvės“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.20 „Meilužiai“.

trečiadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 Be muzikos. Brandy. 8.55 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50 „MTV apdovanojimai 2013“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 14.10 „World Stage“. 15.00 „Paauglės motinos“. 15.50 TV šou „Medžioklė“. 16.40 „Paauglių svajos“. 18.20 „World Stage“. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 „Nepritampanti“. 22.00 Realybės šou „Snooki“. 22.50 Realybės šou „Krantas“. 23.40 TV šou „Vašingtonas“. 0.30 „Jackass“. 1.20 Realybės šou „Snooki“. 4.00 Tik hitai.

5.05 Džiazas. 9.30 M.Cunninghamo baletas „Intarpai“. 11.45 Dok. f. „M.Cunninghamas. Paveldas“. 12.45 M.A.Gillot baletas „Regimybė“. 13.00 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „Pasija pagal Matą“. 17.15 Divertismentas. 18.00 D.Šostakovičiaus opera „Ledi Makbet iš Mcensko srities“. Dainuoja Amsterdamo operos teatro solistai. 20.50 Divertismentas. 21.30 .F.Haydno opera „Tobijo sugrįžimas“. Diriguoja R.Norringtonas. 0.30 Džiazas. Koncertuoja J.B.Ulmeris. 1.25 Nakties programa.

25


26

trečiadienis

2013 08 28

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 11.30 Pramogos vandenyje. San Diegas. 12.00 Keliautojas. Antrojo pasaulinio karo pėdsakais. 13.00 Amerikos maistas. Vašingtonas. 14.00 Naujo būsto paieška. Singapūras. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Triangle T Ranch“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Stambulas. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. Niujorkas. 19.00 Amerikos maistas. Vašingtonas. 20.00 Kelionės motociklu. 21.00 Ant bangų. 22.00 Kryptis. Grenlandija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Stambulas. 0.00 Kelionės motociklu.

7.00 „Susipažinkite: romėnai“. 8.10 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 11.00 „Senovės Sibiro karžygiai“. 12.00 „Margato riteriai“. 13.00 „Napoleonas“. 14.00 „Įsimylėję J.Austen“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.00 „Susipažinkite: romėnai“. 18.10 „Senovės Sibiro karžygiai“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Skrydis virš Kremliaus“. 21.00 „Civilizacijos stebuklai. Didysis Lešano Buda“. 22.00 „Nušvitimo arka“. 23.10 „Kroatijos karaliai“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Tigrų karalienė. 11.00 Aferistai ir turistai. 12.00 Pragaro kelias. 13.00 Karo didvyriai. 14.00 Beždžionių gebėjimai. 15.00 Laimikis Amazonės džiunglėse. 16.00 Seni ginklai. 17.00 Pragaro kelias. 18.00 Karo didvyriai. 19.00 Aferistai ir turistai. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Draudimai. Dvigubas gyvenimas. 22.00 Ratilai danguje. 23.00 Karo didvyriai. 0.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Įsilaužėliai“. 6.45 „Užkibo!“ 7.10 „Ištvermės testas. Kelionė į Vankuverio salą“. 8.10 „Savamoksliai išradėjai“. 9.00 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 9.50 „Reaktyvinė manija“. 10.40 „Misija „Marsas“. Pelenai ir ledas“. 11.40 „Visa tiesa apie smurtą“. 12.35 „Ištvermės testas. Kelionė į Vankuverio salą“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Įsilaužėliai“. 15.15 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 16.55 „Ištvermės testas. Kelionė į Vankuverio salą“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 18.45 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Everestas. Gydytojai mirties zonoje“. 21.30 „Akis į akį su gamta“. 22.30 „Įspūdingoji Amazonė“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

22.40 NTV mir

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Simpatiškiausi kačiukai ir šuniukai. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Pingvinų safaris. 10.05, 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 11.00 Laiku išgelbėti. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Sidnėjaus įlankos gyvatės. 12.20 Grėsmė šachtoje. 12.50, 22.00 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Pakalbėkime su gyvūnais. 18.20 Pandonium. Sveiki atvykę į Volongą. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Santa Nagas. 22.55 Liūto riaumojimas. 23.50 Aptiktas veislynas. 0.45 Kaip išmaitinti lokį. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Bohemija. Metai pelkėse“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Helseno upės dienoraštis. Nuo rudens iki žiemos“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Anos laukiniai gyvūnai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 20.00 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 21.00 „Akis į akį su gamta“. 22.00 „Kalnų žavesys“. 23.00 „Gamtinė technika“.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 LKL Žvaigždžių diena. 17.45 Sportas LT. Atviras Vilniaus dziudo turnyras. 18.15 Golfo pradžiamokslis. 19.15 Klubų karaliai. Miuncheno „Bayern“. 19.45 Sportas LT. Tarptautinis P.Eigmino sambo turnyras. 20.45 Futbolo dievai. B.Charltonas. 21.15 Automoto. 21.45 Slambolas. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

8.00 Atviras JAV teniso čempionatas. 10.30 Automobilių sporto apžvalga. 11.00 Atviras JAV teniso čempionatas. 14.15 Europos merginų (iki 19 metų) futbolo čempionato pusfinaliai. 16.30 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 17.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. V etapas. 18.45 Atviras JAV teniso čempionatas. 22.00 Teniso apžvalga. 22.05, 2.00 Atviras JAV teniso čempionatas.

10.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“–„Spartak“. 12.25 Futbolas. „Ispanijos supertaurė“. „Atletico“–„Barcelona“. 14.15 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Lyon“–„Real Sociedad“. 16.05 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. PSV–„AC Milan“. 17.55 „Formulė-1“. „Didžiosios Britanijos didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 18.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Zenit“–„Pacos de Ferreira“. Tiesioginė transliacija. 21.10 „Futbol Mundial“ žurnalas. 23.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Real Sociedad“–„Lyon“. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pasikeitimas aistruoliais. 16.15 Kova dėl automobilio. 17.15 „Storage Wars“. Realybės šou. 18.00 AG profesionalai. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 Pramoginė laida. 21.00 Rankinis. 23.00 AG profesionalai. 0.00 Kova dėl automobilio. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Valstybės apsauga 2“ („Государственная защита 2“)

„Kelias“ („The Road“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Alanas Dzosijevas. Vaidina Sergejus Cepovas, Vladimiras Iljinas.

Fantastinis trileris. JAV, 2009 m. Rež. Johnas Hillcoatas. Vaidina Viggo Mortensenas, Charlize Theron.

Jeigu pavojingas nusikaltėlis nesėdi už grotų, jo kruvinų darbų liudytojams reikalinga apsauga. Rusijos banditų sostine dažnai vadinamame Sankt Peterburge šį nelengvą ir pavojingą darbą atlieka specialus Vidaus reikalų ministerijos eksperimentinis padalinys.

Pagal Cormaco McCarthy romaną sukurtame filme bevardis vyras su paaugliu sūnumi keliauja po apokalipsės nusiaubtą Ameriką. Jie ieško vietos, kurioje galėtų apsigyventi, tačiau sutinka tik civilizacijos liekanas. Žmonių giminė išnyko, o išlikę virto vampyrais.


2013 08 29

KETVIRTADIENIS

LIETUVIŠKOS

21.25 VMFD „Žalgiris“–„FC Salzburg“ (Austrija).

19.25 Tikras gyvenimas.

22.00 „Aferistas“.

20.25 Koncertas „Mūsų meilė – mūsų turtas“.

18.55 „Osvencimas. Nacių planas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Orai. 13.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai. Kilmingas viengungis“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.45 Stilius. Veidai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Klausimėlis.lt. 21.25, 22.05 Futbolas. UEFA Europos lygos atranka. VMFD „Žalgiris“–„FC Salzburg“ (Austrija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. Orai. 23.45 „Šerloko Holmso nuotykiai. Kilmingas viengungis“ (N-7) (k).

6.15 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Havajai 5.0“ (3) (N-7) (k). 9.05 „K11. Komisarai tiria“ (9) (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Niekada nesakyk „niekada“ (k). 10.45 „Auksinis gramofonas 15“. Koncerte dalyvauja F.Kirkorovas, Valerija, S.Rotaru, J.Antonovas, I.Alegrova, N.Baskovas, E.Vaenga, O.Gazmanovas, „Liube“, T.Povali, S.Pjecha (Rusija, 2010 m.) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“ (2). 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Motinos paklydėlės sugrįžimas“. 20.20 „K11. Komisarai tiria“. 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 21.34 Sportas. Orai. 21.40 „Judantis objektas“ (4). 22.40 „Paskutinė tvirtovė“ (3). 23.35 „Havajai 5.0“ (4) (N-7). 0.35 „Ties riba“ (N-14). 1.30 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 10.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 11.00 Romantinė komedija „Pamergė pagal užsakymą“ (JAV, 2008 m.). 13.10 „Viešnios iš praeities“ (4). 13.40 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.15 „3 už Lietuvą“. 18.30 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Bosnija ir Hercegovina–Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Graikijos (per pertrauką – 19.25 TV3 žinios). 20.25 Su būda per džiungles. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 sportas. 21.58 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė“ (2). 0.45 „Gelbstint Greisę“. 2.25 Komedija „Nevykėlis“ (JAV, 1996 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Komikų klubas (N-7) 9.00 „Dviese prieš gamtą“ (9) (N-7). 10.00 „Naujakuriai“ (N-7). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Laukinis“ (8) (N-7). 16.00 Mistinės istorijos (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Ingos Valinskienės naujo albumo pristatymas koncerte „Mūsų meilė – mūsų turtas“ (2012 m.). 22.35 Drama „Sinekdoki, Niujorkas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.00 „Gyvi numirėliai“ (N-14). 1.55 „Laukinis“ (8) (N-7). 2.50 „Bamba TV“ (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.35 Lietuva tiesiogiai. 8.05 Veiksmo s. „Apaštalas“ (1) (Rusija, 2008 m.) (N-7). 9.15 „Jaunikliai“ (N-7). 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Pasaulio istorija“ (7) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.50 Veiksmo s. „Apaštalas“ (1) (Rusija, 2008 m.) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Dok. s. „Osvencimas. Nacių planas“ (1) (N-7). 20.05 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.27 Įdomi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Apaštalas“ (4) (N-7). 22.50 Vasara su Asta. 23.50 Reporteris. 0.17 Įdomi Lietuva. 0.22 Orai. 0.25 Lietuva tiesiogiai. 0.55 „Ilgai ir laimingai“.

22.35 BTV



23.00 TV3



„Sinekdoki, Niujorkas“ („Synecdoche, New York“)

„Dešimt su puse balo. Apokalipsė“ („10.5: Apocalypse“)

Drama. JAV, 2008 m. Rež. Charlie Kaufmanas. Vaidina Philipas Seymouras Hoffmanas, Catherine Keener.

Fantastinis trileris. JAV, Kanada, 2006 m. Rež. Johnas Lafia. Vaidina Kim Delaney, Beau Bridgesas.

Režisierius Kadenas Kotaras repetuoja naują pjesę, o jo paties gyvenimas eina velniop – žmona su dukra išvyksta į piešinių parodą Berlyne ir negrįžta. Jo psichoterapeutei geriau sekasi prastumti dar vieną savo bestselerį, negu sugrąžinti žmogui jo paties gyvenimą.

Stiprus žemės drebėjimas nuniokojo vakarinę JAV pakrantę. Nerimą keliančios mokslininkų prognozės verčia vyriausybę paskelbti šalyje ypatingąją padėtį. Seismologė Samanta Hil vadovauja grupei, kuriai pavesta apsaugoti šalį nuo gresiančių stichijos akibrokštų.

27


28

ketvirtadienis 2013 08 29 lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Lauro Bielinio knygos „Prezidentė. Antra knyga“ pristatymas (k). 12.20 Prisiminkime. Skambina Balys Dvarionas (k). 12.35 Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis. Giedriaus Kuprevičiaus miuziklas „Veronika“ (k). 14.00 Vizijos ir tikrovė. VU reformos XVIII a. (1997 m.) (k). 14.45 Būtasis laikas. Aktorė Unė Babickaitė-Graičiūnienė (k). 15.30 Žinios (k). 15.40 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Be pykčio. 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 P.Čaikovskis. Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 1, b-moll, op. 23. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė Yeol Eum-son (Pietų Korėja). Dirigentas Juozas Domarkas. 21.00 KINFO. Informacinė kino naujienų laida. 21.30 Muzikos svetainė. Boriso Eifmano teatras (2001 m.). 22.00 LNOBT spektaklis. Borisas Eifmanas. Baletas „Broliai Karamazovai“. 23.00 Lietuvių dokumentika. „Viza namo“ (2011 m.). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Liaudies kinas. „Ko verkė pušys“ (1977 m.) (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“. 8.45 Kriminalinis s. „Įstatymas ir tvarka“ (1) (JAV, 2006 m.) (N-7) (k). 9.40 „Dviese geriau“ (k). 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“. 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 S. „Karališkos kančios“ (įvadinė s.) (JAV, 2008 m.) (N-7). 14.00 „Marijos širdis“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (9) (N-7). 17.00 „Dviese geriau“. 17.30 Juokas juokais. 18.00 Veiksmo s. „Specialioji Los Andželo policija“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka“ (2). 21.00 „Tagartas XXI. Priežastys ir pasekmės“. 22.35 „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7). 23.35 „Farų šeima“ (N-7). 0.30 „Rubikonas“ (6) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Pasaulis X (N-7) (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

15.50 Lietuvos ryto TV

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Rezidentai“. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 Trileris „Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas“ (JAV, Čekija, 2009 m.). 0.20 „CSI kriminalistai“.

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 Drama „Aš ir Lukas“ (Kanada, 2006 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Drama „Danielio dukra“ (Kanada, 2008 m.). 23.35 „Gydytojos dienoraštis“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Jūrų vilkas“ (2) (N-7). 10.55 Misijos Baltijos regione (k). 11.25 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 13.05 Trileris „Moteris iš Penktojo rajono“ (N-7). 14.30 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“. 17.30 Tarp mūzos ir cenzūros (k). 18.00 Žinios. 18.20 Vilnia – Vilniaus motina. 19.00 Dok. f. „Šiaurės pasaka“. 20.30 Svečiuose pas... 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Eurazijos aborigenas“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Drama „Dvylika“ (N-14). 1.10 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 „Karamelė“. 11.45 „GSG 9. Elitinis būrys“. 12.45 Romantinė drama „Myliu tave, Paryžiau“ (Prancūzija, Lichtenšteinas, Šveicarija, 2006 m.). 14.55 Melodrama „Didelė mažytė aš“ (Prancūzija, Belgija, 2010 m.). 16.30 „Advokatė Lovinski“. 17.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Komanda Č“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (3). 0.00 „GSG 9. Elitinis būrys“.

22.00 TV6

6.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas. 7.35 „Liuks!“ muzika. 9.05 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“. 10.20 „Ledų šventė 2011“. 12.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 13.35 „Liuks!“ muzika. 15.05 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 16.20 „Ledų šventė 2011“ (k). 18.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 19.35 „Liuks!“ muzika. 21.05 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 22.20 „Ledų šventė 2011“ (k). 0.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 1.35 „Liuks!“ muzika. 3.05 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 4.20 „Ledų šventė 2011“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.20 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.



„Apaštalas“ („Апостол“)

„Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas“ („G.I. Joe: The Rise of Cobra“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2008 m. Rež. Jurijus Morozas. Vaidina Jevgenijus Mironovas, Juozas Budraitis.

Trileris. JAV, Čekija, 2009 m. Rež. Stephenas Sommersas. Vaidina Channingas Tatumas, Josephas Gordonas-Levittas.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje Rusijoje žūsta vokiečių diversantas. Norėdami susekti jo bendrus, vadinamieji čekistai kreipiasi į nusikaltėlio brolį dvynį – kaimo mokytoją. Šis užima žuvusio brolio vietą vokiečių žvalgybos tinkle ir įsitraukia į mirtinai pavojingą žaidimą.

Du tarnybą Kazachstane atliekantys jauni kariai Diukas ir Ripkordas kartą gauna užduotį pervežti slaptus kovinius užtaisus. Vykdant šią ypatingą misiją vaikinus užpuola ginklų prekeivių gauja. Laimė, į pagalbą kariams atskuba slaptas specialiųjų pajėgų būrys.


2013 08 29 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Teroristė Ivanova“. 13.35 Būkite sveiki! 14.20 Kitos naujienos. 15.10 Suprasti. Atleisti. 15.50 Mados nuosprendis. 17.00 „Moterų daktaras 2“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.00 „Teroristė Ivanova“. 23.05 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.10 „Nereikalingų žmonių sala“. 0.50 Žvaigždėlaivis. 1.05 Komedija „Aš – Pele krikštatėvis“. 2.25 Vaid. f. „Mėnulio naktys“. 3.30 Suprasti. Atleisti. 3.55 Madingas nuosprendis. 4.50 „Moterų daktaras 2“. 5.35 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.50, 18.40 Šeimos dramos. 6.35, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.05 Keistenybės. 8.00, 13.40, 17.35 Patikima priemonė. 9.00, 14.35 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.20 „Rusiškas šokoladas“. 15.35 Nemeluok man! 20.50 Karinė paslaptis. 22.50 Ekstrasensų mūšis. 23.40 Senovės gražuolių paslaptys. 0.30 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Technikos stebuklas. 11.05 „Sindbado kelionės“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.30 Prokurorų patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 „Bedugnė“. 22.40 „Valstybės apsauga“. 0.35 „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Paveldėtoja“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Rizikos zonoje“. 22.35 „Reisas Nr. 007“. 23.30 „Bėgti“. 0.20 Vaid. f. „Klajojantis autobusas“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Vidurio amžiaus krizė“. 11.00, 15.00, 20.00 „Dar ne vakaras“. 12.00, 21.00 „Spąstai“. 13.00 Vaid. f. „Don Sezaras de Bazanas“ (2). 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Neištikimybė“.

6.00 Drama „Mielas, brangus, mylimas, vienintelis...“ 8.00 Komiška melodrama „Saugok mane, lietau“. 9.50 Romantinė komedija „Abchaziška pasaka“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis“. 14.00 Melodrama „Guvernantė“. 16.00 Drama „Jūra“. 18.00 Komedija „Zaicevai, degink! Renginių vedėjo istorija“. 20.00 Komedija „Viskas įskaičiuota“. 21.50 Trileris „Rusiškas trikampis“. 0.00 Komedija „Oi, ta Liuba!“

7.00 Fantastinė romantinė komedija „Penelopė“ (D.Britanija, JAV). 9.00 Romantinė komedija „Gera kompanija“ (JAV). 11.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 13.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija). 15.05 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai). 17.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija). 19.05 Komedija „Eglutės“ (Rusija). 21.00 Biografinė drama „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV). 23.00 Veiksmo trileris „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV). 1.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija).

7.10 Romantinė komedija „Tobulas vyras“. 9.00 Drama „Paskutinė uždanga“. 10.30 Romantinė drama „Įsimylėjėliai“. 12.45 Drama „Niekados šalies beieškant“. 14.40 Komiškas trileris „Prielipa“. 16.40 Fantastinis trileris „Išeities kodas“. 18.55 Kriminalinė drama „Žmogus, kurio nebuvo“. 21.00 Drama „Imperatoriškas klubas“. 22.55 Kriminalinis trileris „Zodiakas“. 1.40 Drama „Tėve mūsų, kuris esi medyje“.

6.40 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Pavojingas reportažas“. 10.55 „Makleodo dukterys“. 11.55 „Nuo mokyklos laikų“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.00 „Bethovenas“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Tyrimas“. 21.50 „Projektas „Vestuvės“. 22.40 „Ekskliuzyvas“. 23.30 „Sudek šokyje“. 0.20 „Kritimas“.

ketvirtadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 TV šou „Pasakotojai“. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 13.20 „Jauni ir susituokę“. 14.10 „World Stage“. 15.05 „MTV apdovanojimai 2013“. 16.40 „Paauglių svajos“. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 „Jauni ir susituokę“. 20.50 TV šou „Medžioklė“. 22.00 Realybės šou „Snooki“. 22.50 „Krantas“. 23.40 „Bedarbiai“. 0.30 „MTV apdovanojimai 2013“. 2.10 „Krantas“. 3.00 Tik hitai.

4.45 Džiazas. 10.30 30 Bordo muzikos festivalyje koncertuoja Kellerio kvartetas. 12.00 Bennewitzo kvartetas koncertuoja Bordo muzikos festivalyje. 13.00 Divertismentas. 14.30 F.F.Guy (fortepijonas) groja F.Liszto ir R.Wagnerio kūrinius. 15.50 M.Ravelio, F.Liszto, Ch.Gounod kūrinius groja D.Violi. 17.25 Divertismentas. 18.00 G.Bizet opera „Karmen“. Dainuoja Lilio operos teatro solistai. 20.10 Divertismentas. 21.30 Džiazas. T.Gustavseno ansamblio koncertas Aterstono festivalyje. 22.55 Džiazas. Koncertuoja K.Eastwoodas. 0.25 Jamaikos džiazo legendos.

29


ketvirtadienis 2013 08 29

30

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Indianoje. 11.30 Pramogos vandenyje. Džersis. 12.00 Keliautojas. Teksasas. 13.00 Amerikos maistas. Ajova. 14.00 Naujo būsto paieška. Olandija. 14.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Sunseeker“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. Bostonas. 19.00 Laukiniai Karpatai. 20.00 Pasienis. 21.00 24/7. 22.00 Laikas Azijoje. Malaizija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

8.00 Ryto programa. 10.00 Žemės planetos amžius. 12.00 Draudimai. 13.00 Karo didvyriai. 14.00 Senegalo šimpanzės. 15.00 Kenijos ežero milžinas. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Draudimai. 18.00 Generolų karas. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 Geriausi karo lakūnai. Totalus karas. 21.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 22.00 Ateiviai pasislėpė Brazilijos džiunglėse? 23.00 Generolų karas. 0.00 Geriausi karo lakūnai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Hitleris ir tyrinėtojai“. 10.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 11.00 „Nuslėptos istorijos“. 12.00 „Civilizacijos stebuklai. Didysis Lešano Buda“. 13.00 „Nušvitimo arka“. 14.05 „Niurnbergas – nacių teismas“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Barbarai pagal „pitoną“ Terry Jonesą“. 17.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 18.00 „Civilizacijos stebuklai. Didysis Lešano Buda“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Vakcina, pakeitusi pasaulį“. 21.15 „Joliot-Curie. Garsių tėvų pėdomis“. 22.25 „Mokslo istorija“. 23.35 „Kroatijos karaliai“. 0.20 Nakties programa.

6.00 „Įsilaužėliai“. 6.45 „Užkibo!“ 7.10 „Laiko stabdytojai“. 8.10 „Savamoksliai išradėjai“. 9.00 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 9.50 „Everestas. Gydytojai mirties zonoje“. 10.45 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 12.35 „Laiko stabdytojai“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Įsilaužėliai“. 15.15 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 16.55 „Laiko stabdytojai“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Greičio troškimas“. 21.20 „Techninio aptarnavimo komandos“. 22.30 „L.Theroux. Tvarka ir chaosas Lagose“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Pandonium. Sveiki atvykę į Volongą. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Pakalbėkime su gyvūnais. 10.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 11.00 Aptiktas veislynas. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Jūrų gyvatės. 12.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Čarlzas ir Džesika. Gelbėjimo istorija. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 C.Hillo katės. 18.20 Blogas šuo. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Pjautynės avilyje. 21.05 Šaunusis septynetas. 22.00 30 pavojingiausių būtybių. 22.55 Ruudas ir jo vabalai. 23.50 Kačių žudikas. 0.45 Monstrai manyje. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Helseno upės dienoraštis. Nuo rudens iki žiemos“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Musono kalnai“. 13.00, 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų gelbėjimo būrys“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Anos laukiniai gyvūnai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 20.00 „Rezervatas Kenijoje“. 21.00 „Baltieji liūtai. Gimę laisvėje“. 22.00 „Didysis riftinis slėnis“. 23.00 „Metų laikai“.



„7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ („My Week with Marilyn“) Biografinė drama. D.Britanija, JAV, 2011 m. Rež. Simonas Curtisas. Vaidina Michelle Williams, Kennethas Branagh.

Filmo veiksmas prasideda 1956-ųjų vasarą, kai garsi Holivudo kino žvaigždė Marilyn Monroe atvyksta į Angliją. Ji neseniai ištekėjo už amerikiečio dramaturgo Arthuro Millerio. O Anglijoje jos laukia įspūdingas vaidmuo Laurence’o Olivier filme „Princas ir šokėja“.

12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Kauno „Žalgiris“. 18.15 Golfo pradžiamokslis. 19.15 Klubų karaliai. Barselonos „Barcelona“. 19.45 Sportas LT. A.Mikėno sportinio ėjimo varžybos. 20.45 Futbolo dievai. F.Beckenbaueris. 21.15 Automoto. 21.45 Slambolas. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

8.00 Atviras JAV teniso čempionatas. 8.45 Pasaulio irklavimo čempionatas. 10.45 Atviras JAV teniso čempionatas. 15.45 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. 16.45 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. VI etapas. 18.45 Futbolas. Čempionų lygos burtų traukimo ceremonija. 20.00 Atviras JAV teniso čempionatas. 22.00 Teniso apžvalga. 22.05, 2.00 Atviras JAV teniso čempionatas.

23.10 1 Baltijos

10.45 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 11.15 Golfas. PGA turo užkulisiai. 11.45 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 12.15 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.15 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „AC Milan“–PSV. 15.05 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Zenit“–„Pacos de Ferreira“. 16.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Real Sociedad“–„Lyon“. 18.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos burtai. Tiesioginė transliacija. 20.00 Futbolas. „Ispanijos supertaurė“. „Barcelona“–„Atletico“. 22.00 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ Moto2 lenktynės. 23.10 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ lenktynės. 0.30 Motosportas. „Čekijos didžiojo prizo“ Moto3 lenktynės.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pasikeitimas aistruoliais. 16.15 Kova dėl automobilio. 17.15 „Storage Wars“. Realybės šou. 17.45 Pasikeitimas aistruoliais. 18.30 UEFA Europos lyga. 21.15 AG profesionalai. 23.15 Kova dėl automobilio. 0.50 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.



„Nereikalingų žmonių sala“ („Остров ненужных людей“)

Serialas. Rusija, Ukraina, 2011 m. Rež. Eduardas Pari. Vaidina Dmitrijus Uljanovas, Elvyra Bolgova.

Klestintis verslininkas Andrejus Kamorinas, jo seniai nemylima žmona Leta ir dar vienuolika turistų išvyksta į egzotišką jūros kelionę. Po laivo katastrofos visi jie atsiduria negyvenamoje saloje. Dabar juos sieja vienintelis tikslas – kaip nors išlikti gyviems.


2013 08 30

penktadienis

lietuviškos

18.30 „Detektyvo meistrai. Frosto prisilietimas“.

0.05 „Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas“.

19.50 „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“.

20.25 „Jūrų velniai“.

22.25 „Klientas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Orai. 13.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 Detektyvinis s. „Prisiminimai apie Šerloką Holmsą“ (1, 2) (D.Britanija, 1994 m.) (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 „Detektyvo meistrai. Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Detektyvinis s. „Prisiminimai apie Šerloką Holmsą“ (1, 2) (D.Britanija, 1994 m.) (N-7) (k). 1.00 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2013“ (4).

6.15 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Havajai 5.0“ (4) (N-7) (k). 9.05 „K11. Komisarai tiria“ (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Atleistos nuoskaudos“ (k). 10.45 mES Europa. Balsuokime ir kurkime Europą patys. Dalyvauja Č.Gabalis, E.Sašenko, K.Nemycko, E.Seilius, „Studentės“, „Picaso“, „Pop Ladies“ ir kt. (k). 12.30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“ (3). 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Komedija „Makheilio jūreiviai“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 21.45 Veiksmo f. „Trintukas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 0.05 Siaubo f. „Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 1.55 „Judantis objektas“ (4) (N-7) (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 10.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 11.00 „Virtuvė“. 13.10 „Viešnios iš praeities“ (5). 13.40 „Ragai ir kanopos sugrįžta“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Su būda per džiungles. 19.50 Anim. komedija „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“ (JAV, 2006 m.) (įgarsinta lietuviškai). 21.30 Fantastinis veiksmo f. „Transformeriai“ (JAV, 2007 m.). 0.25 Komedija „Pats šokiausias filmas“ (JAV, 2009 m.). 1.50 Komedija „Nepadori komedija“ (JAV, 2013 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Komikų klubas (N-7). 9.00 „Dviese prieš gamtą“ (N-7). 10.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Laukinis“ (9) (N-7). 16.00 Mistinės istorijos (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 „Jūrų velniai“ (7) (N-7). 21.25 Melodrama „Ten, kur gyvena meilė“ (Ukraina, 2006 m.) (N-7). 23.20 „Amerikietiškosios imtynės“ (N-14). 0.20 Drama „Pasileidėlis“ (N-14) (D.Britanija, 2004 m.). 2.25 „Bamba TV“ (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.35 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Apaštalas“ (2) (N-7). 9.15 „Pora kaip tvora“ (N-7). 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Pasaulio istorija“ (8) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.50 „Apaštalas“ (2) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Pašėlę TV pokštai. 18.55 „Osvencimas. Nacių planas“ (2) (N-7). 20.10 Veiksmo drama „Purvini žaidimai“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7). 22.25 Trileris „Klientas“ (JAV, 1994 m.) (N-14). 0.55 Supernamai.

20.10 Lietuvos ryto TV



21.45 LNK



„Purvini žaidimai“ („The Ides of March“)

„Trintukas“ („Eraser“)

Veiksmo drama. D.Britanija, JAV, 2011 m. Rež. George’as Clooney. Vaidina G.Clooney, Ryanas Goslingas.

Veiksmo filmas. JAV, 1996 m. Rež. Chuckas Russellas. Vaidina Arnoldas Schwarzeneggeris, Vanessa L.Williams.

Atstovas spaudai Stivenas Mejersas nuoširdžiai tikėjo JAV konstitucija, kol pateko į prezidentinę rinkimų kampaniją ir pajuto juodųjų technologijų bei šmeižto galią. Tačiau ateis momentas, kai idealistui reikės apsispręsti, ką rinktis: karjerą ar sąžinę?

Agentas Džonas Kriugeris rūpinasi tais, kurie nepabūgo liudyti prieš galingus nusikaltėlius ir pakliuvo į mirtiną pavojų. Kriugeris veikia ypatingai – jis nepastebimai naikina klientų praeitį. Dabar jis turi sergėti jauną moterį, atskleidusią baisų sąmokslą.

31


32

PENKTADIENIS

2013 08 30

LIETUVIŠKOS

8.00 8.30 9.00 11.30 12.15 12.30

14.00

14.45 15.30 15.40 17.15 18.00 18.15 18.45 19.25

21.35 22.00 22.30 23.00

0.00 0.20 0.25 0.30 1.00

REGIONINĖS

„Aivenhas“. Kaimo akademija. Labas rytas, Lietuva (k). Asistentas vienai dienai (k). Debiutas. Kvintetas „Modus“. „Breaking The Line“. Jurgos Šeduikytės koncertas menų fabrike „Loftas“ (k). Laiko portretai. Karščiuojančios dainos. Aktorė Aldona Bendoriūtė (2007 m.) (k). Be pykčio (k). Žinios (k). Laba diena, Lietuva (k). Būtovės slėpiniai. Ukrainos gimimas. Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Keliaukim! Kai aš mažas buvau. Operečių melodijos. Dainuoja Violeta Urmanavičiūtė, Virgilijus Noreika, Eduardas Kaniava. Groja Kauno muzikinio teatro orkestras. Dirigentas Julius Geniušas (2002 m.). Fotografijos istorija arba istorija fotografijoje (2). Kovojanti Lietuva. Europos vidury. Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. Džiazo vakaras. XIX tarptautinis Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Urošas Pericas ir Vilniaus džiazo orkestras (Slovėnija, Lietuva). Panorama (k). Sportas (k). Orai (k). Muzikos svetainė. Boriso Eifmano teatras (2001 m.) (k). LNOBT spektaklis. Borisas Eifmanas. Baletas „Broliai Karamazovai“ (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Įstatymas ir tvarka“ (2) (N-7). 9.40 „Dviese geriau“ (k). 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Karališkos kančios“ (2) (N-7). 14.00 „Marijos širdis“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“. 17.00 „Dviese geriau“. 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Specialioji Los Andželo policija“ (2) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka“ (3). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIV. Šiurpios paslaptys“ (D.Britanija, 2011 m.). 22.50 Snobo kinas. Muz. drama „Aplink visatą“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 1.20 „Rubikonas“ (7) (N-7).

5.00 9.00 9.20 9.40 10.05 10.30 11.15 11.40 12.15 12.45 13.15 13.45 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30

Infodiena. Žinios. Kriminalinė Lietuva (N-7). KK2 (N-7) (k). Dviračio šou (k). 24 valandos (N-7) (k). KK2 (N-7) (k). Ne vienas kelyje (k). Dviračio šou (k). Apie ūkį ir bites. Sveikatos ABC. 24 valandos (N-7). KK2 (N-7). Dviračio šou. Girių horizontai (k). KTV – kino ir televirtuvė. Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

22.50 TV1

9.15 Teleparduotuvė 9.30 Statybų TV. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 Nepaprasti rusiški kadrai. 23.00 „Paskutinis iš vyrų“. 0.00 „Konano nuotykiai“. 1.00 Aukščiausia pavara. 2.00 „CSI Majamis“.

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 Drama „Danielio dukra“ (Kanada, 2008 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Romantinė drama „Viskas ore!“ (JAV, 2009 m.). 0.00 Šok su manimi. 3.15 „Gydytojos dienoraštis“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama bin Ladenas?“ (N-7). 10.55 Vilnia – Vilniaus motina (k). 11.25 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 13.00 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (N-7). 15.15 Telelaikraštis. 15.40 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis (k). 19.00 „Vienišų seselių klubas“. 20.00 Koncertas „Žalvarinis“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Veiksmo komedija „Kick-Ass“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Karinė drama „Išminuotojų būrys“ (N-14). 1.45 Siaubo komedija „Avys žudikės“ (N-14).

9.00 9.15 9.45 10.45 11.45 12.45 14.35

16.30 17.30 18.30 19.00 20.00 20.15 20.45

22.25 22.40

„Balticum TV“ žinios. Mūsų augintiniai. „Advokatė Lovinski“. „Karamelė“. Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (8). Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-7). Romantinė drama „Pradingęs deimantas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). „Advokatė Lovinski“. „Komanda Č“ (N-7). „Maisto detektyvai“. „Karamelė“. „Balticum TV“ žinios. „Vienišų seselių klubas“. Auksinė kolekcija. „Mano pirmosios vestuvės“ (Kanada, D.Britanija, 2006 m.). „Balticum TV“ žinios. Kriminalinis veiksmo trileris „Partneriai mirti“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

0.20

BTV

6.00 Ugnies tramdytojai. 7.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.25 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 12.00 Ugnies tramdytojai (k). 13.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.25 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 18.00 Ugnies tramdytojai (k). 19.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 21.15 „Liuks!“ muzika. 22.25 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 0.00 Ugnies tramdytojai (k). 1.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.25 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k).

7.00 7.20 7.30 7.50 8.00 9.00 9.30 10.00 10.15 18.00 18.20 18.30 19.00 20.00 20.20 20.30 21.00

Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Spaudos apžvalga. Muzika. Kitokia Lietuva (k). Tautos ženklai (k). Muzika. Spaudos apžvalga (k). OTV muzika. Žinios. Orai. Kauniečių akimis. Muzika. Piliečių labui ir saugumui (k). Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Muzika. OTV muzika.



„Aplink visatą“ („Across the Universe“)

„Pasileidėlis“ („The Libertine“)

Muzikinė drama. JAV, 2007 m. Rež. Julie Taymor. Vaidina Evan Rachel Wood, Jimas Sturgessas.

Drama. D.Britanija, 2004 m. Rež. Laurence’as Dunmore’as. Vaidina Johnny Deppas, Johnas Malkovichius.

Liusė Kerigan ir Džudas susipažino 1968-aisiais, kai JAV jaunimas buvo pamišęs dėl bitlų muzikos ir aktyviai protestavo prieš karą Vietname. Jauna porelė pasineria į visus ano laikotarpio išbandymus, kad galėtų pajusti labai svarbią tiesą: „All you need is love“...

Pasileidėliu čia vadinamas skandalingas XVII a. anglų bohemos atstovas poetas Džonas Vilmotas. Kilmingo kraujo grafui nereikia sukti galvos, kaip užsidirbti duonos kąsniui. Tačiau Džonas jau seniai prarado tikrąjį gyvenimo džiaugsmą. Todėl jis nieko nebijo.


2013 08 30 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Teroristė Ivanova“. 13.35 Būkite sveiki! 14.20 Kitos naujienos. 15.10 Suprasti. Atleisti. 15.50 Mados nuosprendis. 16.55 „Moterų daktaras 2“. 17.50 „Vestuvinis sąmyšis“. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 20.55 Stebuklų laukas. 22.00 Melodrama „Milijonierius“. 0.05 Komedija „Muitinė sutinka“. 1.50 Komedija „Nacionalinės medžioklės ypatumai žiemą“. 3.00 Vaid. f. „Kur tu dabar, Maksimai?“ 4.15 Suprasti. Atleisti. 5.10 Madingas nuosprendis. 6.05 „Moterų daktaras 2“. 6.50 Muzika.

5.50, 18.40 Šeimos dramos. 6.40 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.10 Miglotos bedugnės paslaptys. 8.00, 13.45, 17.40 Patikima priemonė. 9.00, 14.35 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.20 „Rusiškas šokoladas“. 13.10 „Angelų draugai“. 15.30 Nemeluok man! 20.45 Pasaulio paslaptys. 21.50 Žiūrėkite visi! 22.50 Keistenybės. 23.50 Visatos įkaitai. 0.40 Pagal įstatymą.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Sindbado kelionės“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.35 Prokurorų patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 Detektyvas „Garbės reikalas“. 22.30 Didžioji regėjimo apgaulė. 23.35 „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.45 1000 smulkmenų. 11.20 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.30 „Paveldėtoja“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 Vaid. f. „Policijos šefas“. 23.25 Vaid. f. „Saldi moteris“. 1.20 Vaid. f. „Žmogus, kuris viską žinojo“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Neištikimybė“. 11.00, 15.00, 20.00 „Dar ne vakaras“. 12.00, 21.00 „Spąstai“. 13.00 Vaid. f. „Džokeris“. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Pasimylėkime“.

6.00 Melodrama „Varenka“. 8.00 Melodrama „Laimės formulė“. 10.00 Komedija „Žaidimas“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Kraujo užrašas“. 13.40 Trileris „Rusiškas trikampis“. 16.00 Melodrama „Laiškai Elzai“. 18.10 Istorinė drama „Šermukšnių valsas“. 20.00 Komedija „Šapito teatras. Meilė ir draugystė“. 22.00 Komedija „Šapito teatras. Pagarba ir bendradarbiavimas“. 0.10 Trileris „Afera“.

penktadienis

naujienos

7.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija). 9.05 Komedija „Eglutės“ (Rusija). 11.00 Drama „Broliai“ (JAV). 13.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV). 15.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada). 17.00 Komiška drama „Suaugusi dukra, arba Tėvo išbandymas“ (Rusija). 19.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 21.00 Pasaka „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). 23.00 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (D.Britanija, 2008 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Viskas apie verslą. 0.00 Nakties programa.

6.50 Kriminalinė drama „Žmogus, kurio nebuvo“. 9.00 Drama „Mergina parke“. 11.00 Drama „Tėve mūsų, kuris esi medyje“. 13.00 Romantinė drama „Prieš saulėlydį“. 15.00 Kriminalinė komedija „Minės pirmasis kartas“. 17.00 Melodrama „Purvini šokiai 2“. 19.00 Drama „Aš suviliojau Andy Warholą“. 21.00 Drama „Tėve mūsų, kuris esi medyje“. 23.00 Romantinė komedija „Geras vyrukas“. 1.00 Siaubo drama „Prisišaukę bėdą“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Po pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

6.40, 11.05 „Makleodo dukterys“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.20 „Sukurti misterį Tobulybę“. 11.55 „Bethovenas“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.05 „Pavojingas reportažas“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Ekskliuzyvas“. 22.40 „Tyrimas“. 23.30 „Tikra Holivudo istorija“. 0.20 „Tik moterims“.

muzika

7.00, 14.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 21.00 Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 Be muzikos. Mary J Blige. 8.20 „Jauni ir susituokę“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50, 15.50 „Medžioklė“. 12.30 „MTV apdovanojimai 2013“. 14.10, 18.20, 23.40 „World Stage“. 15.00 „Paauglės motinos“. 17.05 „Paauglių svajos“. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.25 „Vidutiniokai“. 22.50 VH1 rinkimai. Seksualiausieji. 0.30 TV šou „Vašingtonas“. 2.10 „Vidutiniokai“. 1.20 „Bedarbiai“.

4.45 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho, J.Brahmso ir R.Strausso kūrinių koncertas. 11.15 G.Lekeu, A.Caplet, E.Chaussono kūrinių koncertas Dovilio muzikos festivalyje. 13.30 Divertismentas. 14.30 Džiazas. B.Mehldau koncertas Vienoje. 15.30 Koncertuoja K.Barronas ir draugai. 16.40 Koncertuoja R.Bladesas. 17.00, 20.45 Divertismentas. 18.00 J.Offenbacho opera „Orfėjas požemių karalystėje“. 20.30 Groja V.Petrenka. 21.30 J.C.Maillot baletas „Sapnas“. 0.10 J.C.Maillot baletas „Šecherezada“. 0.50 Džiazas. Koncertuoja G.Mirabassi trio.

33


penktadienis

34

2013 08 30

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas. 11.30 Pramogos vandenyje. Bahamos. 12.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto valstybės. 13.00 Amerikos maistas. Viskonsinas. 14.00 Naujo būsto paieška. Lenkija. 14.30 Naujo būsto paieška. Peru. 15.00 „The Hotel Leger“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Praha. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. Havajai. 19.00 Amerikos maistas. Viskonsinas. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „Bromley Sun Lodge“ viešbutis. 21.00 Kryptis. Grenlandija. 22.00 Keliautojas. Antarktika. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Praha.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kur gyveno dinozaurai? 11.00 Kalėjimo sunkumai. 12.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 13.00 Generolų karas. 14.00 Indonezija. Žvejybos karas. 15.00 Žuvys, gyvenusios dinozaurų laikais. 16.00 Geriausi karo lakūnai. 17.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 18.00 Generolų karas. Kursko mūšis. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 Tunų žvejyba. 21.00 Žvejybos karaliai. 22.00 Ateivių pasiuntinys Meksikoje. 23.00 Generolų karas. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Šventyklos kalnas“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Rutka. Holokausto dienoraštis“. 10.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 11.00 „Joliot-Curie. Garsių tėvų pėdomis“. 12.00 „Mokslo istorija“. 13.10 „Vakcina, pakeitusi pasaulį“. 14.25 „Praeities atspindžiai. Šeimos“. 15.25 „Laiko komanda“. 16.15 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.10 „Šventyklos kalnas“. 18.10 „Mokslo istorija“. 19.15 „Laiko komanda“. 20.10 „Praeities atspindžiai. Šeimos“. 21.00 „Skrydis virš Kremliaus“. 22.00 „Civilizacijos stebuklai. Didysis Lešano Buda“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

6.00 „Įsilaužėliai“. 6.45 „Užkibo!“ 7.10 „Ugnies lankas“. 8.15 „Savamoksliai išradėjai“. 9.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.50 „Greičio troškimas“. 10.40 „Techninio aptarnavimo komandos“. 11.40 „Išsiliejus naftai. Paskutinis laimikis“. 12.35 „Ugnies lankas“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Įsilaužėliai“. 15.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 16.55 „Ugnies lankas“. 17.55 „Žmogus prieš Žemę“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Statybų asai“. 21.30 „Nepalaužiamieji“. 22.30 „Iš vidaus“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

20.40 NTV mir

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Blogas šuo. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 C.Hillo katės. 10.05 Šaunusis septynetas. Nuotykiai Afrikoje. 11.00 Kačių žudikas. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Pačios nuodingiausios pasaulyje. 12.20 Santa Nagas. 12.50 Veterinaras. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Pragariška katė. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Kelių demonai. 21.05 Afrikos autsaideriai. 22.00 Milžiniškas baltasis ryklys laisvėje. 23.50 Arklių gelbėtojas. 0.45 Man įkando. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Juodojo delfino užpuolimas.

7.00 „Musono kalnai“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Botetis. Sugrįžtanti upė“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Rezervatas Kenijoje“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.25 „Anos laukiniai gyvūnai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 20.00 „Rezervatas Kenijoje“. 21.00 „Dramblio dienoraštis“. 22.00 „Gyvūnai visą parą“. 23.00 „Liūtų medis“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55, 16.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 18.15 Golfo pradžiamokslis. 19.15 Klubų karaliai. Milano „AC Milan“. 19.45 Vimbldono legendos. J.McEnroe. 20.45 Futbolo dievai. G.Mülleris. 21.15 Automoto. 21.45 Slambolas. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

8.00 Atviras JAV teniso čempionatas. 9.00 Pasaulio irklavimo čempionatas. 11.00 Atviras JAV teniso čempionatas. 14.00 Futbolas. Europos lygos burtų traukimo ceremonija. 15.00 Dviračių lenktynės Belgijoje. 17.00 Dviračių lenktynės „Vuelta a España“. VII etapas. 18.45 Atviras JAV teniso čempionatas. 22.00 Teniso apžvalga. 22.05, 2.00 Atviras JAV teniso čempionatas.

11.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 11.40 Ledo ritulys. Rygos „Dinamo“–„Vityaz“. 13.40 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“–Minsko „Dinamo“. 15.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. PAOK– „Schalke“. 17.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „Arsenal“– „Fenerbahce“. 19.20 Futbolas. UEFA čempionų lygos atranka. „AC Milan“–PSV. 21.10 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.40 Futbolas. „UEFA supertaurė“. „Bayern“–„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 0.00 Futbolas. „Ispanijos supertaurė“. „Barcelona“– „Atletico“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 10.55 Motociklų sportas. 18.00 Triatlonas. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 Tarptautinis futbolo žurnalas. 21.05 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 „Storage Wars“. Realybės šou. 23.15 Linksmiausios pasaulio reklamos. 23.30 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 0.35 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Garbės reikalas“ („Вопрос чести“)

„Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ („Mirror, Mirror…“)

Detektyvas. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksandras Rogožkinas. Vaidina Jevgenijus Sidichinas, Sergejus Selinas.

Pasaka. JAV, 2012 m. Rež. Tarsemas Singhas. Vaidina Julia Roberts, Lily Collins.

Buvusios Sovietų Sąjungos šalyse randami kūnai žmonių, nužudytų žiauriu senovėje naudotu būdu – pasodinant ant baslio. Taip senovės Rusijoje buvo baudžiami išdavikai ir sukilėliai. Pirminis tyrimas parodo, kad visos aukos buvo samdomi žudikai.

Užburtoje karalystėje gyvena princesė Snieguolė. Dienas ir naktis ji leidžia tėčio karaliaus pilyje ir svajoja apie stebuklingą meilę. O šalį valdanti Piktoji Karalienė sėdi sau auksinę kriauklę primenančiame soste ir terorizuoja aplinkinius keistais įsakymais.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Williamo Faulknerio knygą „Jeruzale, jeigu tave užmirščiau“.

Vieno didžiausių XX a. prozos meistrų W.Faulknerio romaną „Jeruzale, jeigu tave užmirščiau“ sudaro du lygia greta plėtojami pasakojimai. „Laukinės palmės“ – tai tragiška meilužių Hario Vilberno ir Šarlotės Ritenmejer, viską paaukojusių dėl meilės, istorija, o „Tėtušis“ – herojiški ir kartu komiški katorgininko ir bevardės nėščios moters nuotykiai per 1927 m. Misisipės didįjį potvynį. „Jeruzale, jeigu tave užmirščiau“ – tai eilutė iš Biblijos 137 psalmės, primenančios žydų nelaisvę Babilone ir apraudančios Jeruzalę, laisvės ir tikro gyvenimo simbolį. Pagrindinė romano tema ir yra nelaisvė tiesiogine prasme ir metaforiškai, jo herojai – civilizacijos, visuomenės įstatymų, prigimties, gamtos stichijų, meilės idealo, sąžinės ir kaltės jausmo belaisviai.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 14, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Regina Grigienė iš Kauno, Osvalda Bukauskienė iš Klaipėdos ir Orinta Vaidakaitė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija. Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Visaginas. Kaip. Neteko. Evoliucija. Naga. Vatas. Elas. Erė. Rėžis. Rovė. Bra. Vyžos. Rita. Dėtis. Brijė. Kelis. Laša. KI. Įvorės. Toga. ER. Perės. Negu. Bet. Sūdys. Steka. Avėti. Sas. Kuo. Ostrakas. Horizontaliai: Venera. Įpūs. Kitara. Veda. Segė. Korys. Šaka. Derės. Go. Vėlės. Rytis. Su. Nevėžis. To. Pavažos. Ne. Sotis. Teko. Las. Blogas. Akis. Ragu. Au. Riša. Ar. Picerija. Va. Pilotė. Bėk. Java. Kreta. Masė. Kirtis. Pažymėtuose langeliuose: Įsibėgėjimas.


2013 08 22 tv diena  
2013 08 22 tv diena  
Advertisement