Page 1

televizijos PROGRAMos rugpjūč

io 10–16 d. 2013 m. Nr. 32

SVE­TUR

Pa­kis­ta­no televizijos šou nu­ga­lė­to­jams įteik­ti kū­di­kiai

tv herojai

PREMJ­ E­RA Kul­ti­nė Tur­ki­jos meil­ės is­to­ri­ja

Tiražas 35 500


pjūvis premjera

Tur­kiš­ka mei­lės is­to­ri­ja T

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5 (IV aukštas), 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

Ku­li­na­ri­nio šou ve­dė­jas

Vir­še­lio nuo­trau­ka TV3

N

Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako TELEVIZIJOS PROGRAMO

RUGPJŪČIO 10–16S D. 2013 m. Nr. 32

PAKISTANO TELEVIZIJOS ŠOU NUGALĖTOJAMS ĮTEIKTI KŪDIKIAI

TV HEROJAI

PREMJERA Kulti nė Turkijos meilės istorija

Tiražas 35 500

lio ro­ma­ną, iš­leis­tą 1925-ai­siais. Jo cent­re – jau­na ir gra­ži Bih­ ter. Ieš­ ko­da­ma lai­mės bei ra­ my­bės ir ker­šy­da­ ma sa­vo mo­ti­nai dėl tė­vo mir­ties, iš­te­ka už ma­ mos nu­si­žiū­rė­to vy­ ro – daug vy­res­nio tur­tin­ go naš­lio Ad­na­no. Šis sa­vo rū­ muo­se gy­ve­na su vai­kais ir sū­

AMP­LUA

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“.

SVETUR

ur­ki­jo­je žiū­ri­mu­ mo re­kor­ dus vir­ši­ju­ sią, aist­ros ir pa­slap­ čių, mei­ lės ku­pi­ ną is­to­ri­ ją, trans­ liuo­ja­mą net 22ose ša­ly­se, „Užd­raus­ta mei­ lė“ pra­dės ro­dy­ti ir LNK. Se­ria­las bu­ vo pa­sta­ty­tas pa­gal to pa­ ties pa­va­di­ni­mo gar­saus tur­kų au­to­riaus Ha­li­to Zyos Uşaklı­gi­

au­ja­ja­me LNK se­zo­ ne „Aist­ra nu­ga­lė­ti“ žiū­ro­vai iš­vys spar­čiau­ siai pa­sau­ly­je po­pu­lia­rė­ jan­čio TV for­ma­to lai­dą – ku­li­na­ri­nį šou „Sko­nis“. Lie­tu­viš­ka­jai ver­si­jai di­ ri­guo­ti pa­ti­kė­ta And­ riui But­kui. „Sko­ ny­je“ dėl ge­riau­ sio vir­tu­vės vir­ tuo­zo var­do su­ si­kaus šim­tai da­ly­vių. Čia vie­ no­do­mis tei­sė­mis da­ly­vaus ir res­to­ ra­nų še­fai, ir na­ mų šei­mi­nin­kės, o jų pa­ga­min­tus pa­tie­ka­lus ak­lai ver­tins au­to­ri­te­ tin­ga ko­mi­si­ja, ku­rios vie­na na­ rių jau paaiš­kė­jo – tai Ag­nė Ja­ge­ la­vi­čiū­tė. „Kad lai­mė­ tum šį šou, ne­

tu­ri bū­ti bai­gęs spe­cia­ lių moks­lų. Tam už­ten­ka įgim­to su­ge­ bė­ji­mo de­ rin­ti pro­ duk­tus ir tu­rė­ti sko­nio jaus­mą. Aš, ma­ nau, taip pat tu­ riu to­kią gys­le­lę“, – pa­ reiš­kė A.But­kus. Pats jis sa­ko daž­ niau­siai ga­mi­nan­ tis iš to, ką ran­da šal­dy­tu­ve, ir ne­ žiū­rė­da­mas į ku­li­ na­ri­nes kny­gas. Ir pri­du­ria pro­jek­te ne­ bi­jan­tis su­sto­rė­ti – mais­to bus ra­gau­ ja­ma tik po šaukš­ tą, į ku­rį da­ly­vis tu­rės su­dė­ti tai, ką to­bu­li­no, ko mo­kė­si me­tų me­tus.

nė­nu Beh­liu­liu – jau­nu ir sim­ pa­tin­gu vy­riš­kiu. Beh­liu­lis ir Bih­ter už­mez­ga slap­tą jaus­min­ gą ro­ma­ną, pa­lie­sian­tį vi­sus šei­mos na­rius. Sup­ra­tęs, kad ro­ma­nas su Bih­ter bu­vo klai­ da, vai­ki­nas są­mo­nin­gai pra­de­ da jos veng­ti ir pa­si­per­ša Ad­na­ no duk­rai. Pag­rin­di­niai ak­to­riai dve­jus me­tus iš ei­lės Tur­ki­jos „Gol­den But­terf­ly Awards“ ap­do­ va­no­ji­muo­ se bu­vo pri­ – šio­kia pa­žin­ti lau­ ­die­nia 15 val. is rea­tais, o pa­ti is­to­ri­ ja – ge­riau­sia dra­ma.

„Užd­ra us­ta mei­lė“

sugrįžimas

Šo­kiai – vėl LRT P

o pen­ke­rių me­tų per­trau­kos LRT te­ le­vi­zi­ja at­vers du­ris ta­len­tin­giau­ siems Lie­tu­vos šo­kė­jams. „Šok!“ – tai vi­ siš­kai nau­jas šo­kių pro­jek­tas, ku­ria­me ne­bus jo­kių ap­ri­bo­ji­mų da­ly­viams: jie ga­lės da­ly­vau­ti tiek vie­ni, tiek su po­ro­ mis, bus lei­džia­ma da­ly­vau­ti ir šo­kių ko­ lek­ty­vams. Ne­bus ri­bo­ja­mas nei am­žius, nei for­ma – lau­kia­mi tau­ti­nių šo­kių, ba­ le­to šo­kė­jai, mo­der­naus šo­kio at­sto­vai, gat­vės šo­kė­jai ir pa­pras­ti žmo­nės, ku­ rie ma­no tu­rin­tys šo­kė­jo ta­len­tą. Kom­ pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­ro šo­kio meist­rai, ži­no­mi Lie­tu­vos cho­reog­ra­fai, šo­kė­jai bei spe­cia­lis­tai, at­rinks ta­len­tin­ giau­sius da­ly­vius fi­na­li­nėms ko­voms. Fi­ na­luo­se sa­vo fa­vo­ri­tus rinks ir žiū­ro­vai. LRT pro­jek­tas pa­ti­kė­tas „TV ma­ni­jos“ ko­ man­dai, net du se­zo­nus kū­ru­siai šou „Tu ga­li šok­ti“. Šo­kių pro­jek­tas „Šok!“ pra­si­ dės rug­sė­jo 29 d. Da­ly­vio an­ke­tą pil­dy­ti ga­li­ma www.lrt. lt/sok.

3


4

taikiklyje

LRT se­zo­no puoš­me­na LRT te­le­vi­zi­ja jau pa­si­gy­rė, kad ir nau­ja­ja­ me se­zo­ne jos ete­rį pa­puoš di­džiau­siu Lie­tu­ vo­je tik­ro gar­so kon­cer­tu va­di­na­mas pro­jek­ tas „Auk­si­nis bal­sas“. Na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas se­ka kon­ku­ren­tų pa­vyz­džiu ir kas sa­vai­tę at­ sklei­džia tik po po­rą šou da­ly­vių. das. Spragtukas“, „Svy­nis To­ a“, ro­ d ­ „Ai , as“ j ė­ p ­ De­mo­nas kir er­tuo­ su­ us t s­ Kri us z ­ „Jė Šian­dien ak­ty­viai kon­c e j o­ r ­ ko ope ia­ru­ jan­tis at­li­kė­jas į po­pu­l perž­vaigž­dė“. Apie nau­ją­jį iš­šū­kį J.Mi­ mo vir­šū­nę šok­te­lė­jo kai s, iai s i­ 8-a lius kal­ba taip: 200 „Tai pro­jek­tas, iš­ko­vo­jo tei­sę os v ku­ria­me svar­ gin­ti Lie­tu­ o­ r ­ biau­sia – ko­ „Eu gar­bę ky­bė. Man vi­zi­jo­je“. Iš­ ji ir­gi la­bai šū­kį sau ir svar­bi, to­dėl kla­si­ki­nės at­ kant­rau­ju os ne­ k mu­zi­ pri­si­jung­ti prie li­kė­jams vai­ „Auk­si­nio bal­so“ ki­nas me­tė LTV ­ pro e m mu­zi­ki­nia­ ko­man­dos. Bus pro­ a“. k ri­ ar­ o f ­ ium „Tr jek­te ga pa­si­mo­ky­ti nau­jų kū­ ­mė 4-ą ti­ su i t ­ uo n ­ dai ė b y­ Šio pro­jek­to fi­na­le užė m nių ir ga­li­ y­me – ši kad i, s ­ iuo k Ti­ u. vie­tą. Jo kar­je­ros ap­ra­š r ­ est k kru or­ e „Pa­ry­ a­gi.“ vaid­me­nys miu­zik­luo­s ga­li­my­bė dar bus ir sm _ ann ffm Ho „@ a“, r ed­ t ka­ žiaus

Je­ro­ni­mas Mi­lius

Eri­ca Jen­nings

kil­ Pub­li­kos myl­ i­ma ai­rių ­ „In ir ė k in­ n i­ n ­ mės dai Cul­to“ sie­los Jur­ gio Di­džiu­lio žmo­na sa­vo bal­su lie­tu­ vių šir­dis glos­to jau 15 me­tų – tuo­met mū­sų ša­ ly­je ir de­ biu­ta­vo gru­ pė „Skamp“. Gau­sy­bę mu­zi­ kos ap­do­va­no­ji­mų ­gi­no pel­niu­si gru­pė pra­džiu ­ „Eu u m y­ d o­ r i­ s pa­ iu k i­ ir pu ­ me ą r ­ ro­vi­zi­jo­je“. Prieš po

pri­sta­ tų E.Jen­nings su vyr­ u e Ball „Th ą t ek­ j ­ pro ą r tė bend­ and Chain“, o per­nai juo­du kar­tu da­ly­ va­vo LNK pro­ jekt­ e „Lie­ tu­vos bal­ sas“, ku­ria­ me užė­mė spe­cia­lią – dvi­gu­ bą – mo­ ky­to­jų kė­ dę. Nau­ja­ ja­me LRT se­ zo­ne Eri­cai dėl „Auk­si­nio bal­so“ teks ko­vo­ti be gru­ o l u­ ti­t – vie­ pės ir vy­ro pa­gal­bos nai pa­čiai. BFL nuotr.

Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Šia­me pro­jek­te de­šimt ži­no­mų Lie­tu­vos at­li­kė­jų kiek­vie­ną sa­ vai­tę lai­kys mu­zi­ki­nius eg­za­mi­ nus, o juos ver­tins ne tik ko­mi­ si­ja, bet ir gy­vą mu­zi­ką ger­bian­ tys te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai. Kiek­vie­ ną sa­vai­tę at­li­kė­jai ruoš pa­siū­ ly­to mu­zi­ki­nio sti­liaus ar te­mos

Šo­re­na Dža­niaš­vi­li

Jos ke­lias į mu­zi­ką – tik ­ra sėk­mės is­to­ri­ja. Gru­zi­ jo­je Šo­re­na bu­vo my­li­ ma kaip vie­ti­nės „Ro­bin­zo­nų“ ver­si­jos da­ly­ vė ir TV žai­ di­mo ve­dė­ ja. Lie­tu­vo­je LNK at­sto­ vai ją iš­gir­ do gie­dan­čią Gru­zi­jos him­ną po­li­ti­nia­me mi­ tin­ge ir su­si­ža­vė­ję pa­kvie­tė da­ly­vau­ti pro ­jek­ te „Mu­zi­kos aka­de­mi­j a“. Te­ le­vi­zi­ja dai­nin­go­sios gru ­zi­ nės, ku­ri, be­je, dai­na­v i­mo bu­

Liu­das Mi­ka­laus­kas

Pla­čio­ji vi­suo­me­nė cha ­riz­ ma­tiš­ką­jį bo­są at­ra­ do 2008-ai­siais, kai jis su­ži­bė­jo LRT pro­jek­ te „Trium­ fo ar­ka“ ir ta­po jo nu­ ga­lė­to­ju, lai­mė­jo 50 tūkst. li­tų bei „Auk­si­ nio bal­so“ ti­ tu­lą. Jau­nas vy­ ras ga­li pa­si­gir­ti ta­pęs iš vi­so 12 dai­ni­ nin­ kų kon­kur­sų lau­rea­tu. Te­le­ vi­zi­jo­je L.Mi­ka­laus­kas taip pat pa­li­ko ryš­kų įspau ­dą: da­

pa­si­ro­dy­mą: ret­ro, ro­ken­ro­lo, folk­mu­zi­kos, dis­ko, lie­tu­viš­kos est­ra­dos ir pan. Kas tie, pir­mie­ ji „Auk­si­nio bal­so“ da­ly­viai, ne­ pa­bū­gę kiek­vie­ną lai­dą jė­gas iš­mė­gin­ti at­li­kdami skir­tin­gų žan­rų kū­ri­nius ir pri­ta­riant or­ kest­rui, žvel­gia „TV die­na“.

vo nie­ka­da ne­si­mo­kiu­ si, ne­ pa­lei­do – mo­te­ris pa­si­ ro­dė ki­ta­me mu­zi­ki­nia­me pro ­jek­te „Žvaigž­džių due­tai 3“ su Sta­no ir užė­ mė 3-ią vie­tą. Vė­liau mer­gi­ na su Dei­vi­ du Meš­kaus­ ku trium­fa­ vo TV3 pro­ jek­te „Šok su ma­ni­mi“, ta­ čiau neap­lei­ do ir mu­zi­kos – 2010-ai­siais iš­lei­ do sa­vo de­biu­ti­nį al­bu­ mą ir pra­dė­jo kon­cer­tuo­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je su tra­di­ci­nių gru­zi­ nų dai­nų pro­gra­ma.

ly­va­vo TV3 pro­jek­te „Šo k su ma­ni­mi“ su šo­kių čem ­pio­ne Gin­ta­re Slaus­gal­vie­ne ir pel­nė 2-ą vie­tą, taip pat va­do­va­ vo Tau­ra­gės kraš­to cho­ rui TV3 pro­ jek­te „Cho­ rų ka­rai“ ir lai­mė­jo 4-ą vie­tą, bu­ vo TV3 pro­ jek­to „Šei­mų dain ­ os“ ko­mi­si­ jos na­rys. Po tre­jų me­tų per­trau­kos dai­n i­ nin­kas su­grįž­ta, kad dar kar­ tą įro­dy­tų tu­rįs iš­ties auk­si­ nį bal­są.


TV HE­RO­JAI

Pir­mie­ji ro­ko ope­ros akor­dai TV3 te­le­vi­zi­ja nau­ją­jį mu­zi­ki­nį pro­jek­tą „Ro­meo ir Džiul­je­ta“ pri­sta­ty­ti už­si­mo­jo vi­są likusią va­sa­rą – kiek­vie­ną sa­vai­tę rengs šven­tes prie gra­ žiau­sių sos­ti­nės bal­ko­nų ir per jas at­skleis šou da­ly­vius. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Mu­zi­ki­nių šou lai­mė­to­jai Mu­zi­ki­nia­me šou gar­sūs ša­ lies at­li­kė­jai ir dar ne­ži­no­mi ta­ len­tai rung­sis dėl pa­grin­di­nių vaid­me­nų Kęs­tu­čio An­ta­nė­lio ro­ko ope­ro­je „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“, ku­rią re­ži­suos Kęs­ tu­tis Jakš­tas. Pir­mie­ji to­kį no­rą pa­reiš­kė gran­dio­zi­nių TV šou nu­ga­lė­to­jai – prieš po­rą me­tų LNK pro­jek­te „2 mi­nu­tės šlo­ vės“ trium­fa­vęs Il­ja Ak­sio­no­vas ir pir­mo­jo TV3 „X fak­to­riaus“ nu­ga­lė­to­ja Gied­rė Vo­kie­ty­tė. Il­ ją TV žiū­ro­vai ma­tė da­ly­vau­

jan­tį ir pro­jek­tuose „Lie­tu­vos su­per­mies­tas“, „Žvaigž­džių due­tai 5“. 17-me­tis vai­ki­nas M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­ lo­je nuo­lat to­bu­li­na kla­si­ki­nį dai­na­vi­mą su mo­ky­to­ju Vir­gi­li­ ju­mi No­rei­ka, o prieš po­rą mė­ ne­sių pri­sta­tė vi­sai ki­to­kio sti­ liaus au­to­ri­nę dai­ną „Lū­pų da­ žai“, ku­rią pa­ly­dė­jo ro­man­tiš­ka fo­to­se­si­ja. Il­ja spin­di pa­si­ti­kė­ ji­mu sa­vi­mi, ti­ki­na ne­be­bi­jan­ tis ka­me­rų ir pa­si­ry­žęs pa­ko­vo­ ti dėl Ro­meo vaid­mens. Jo my­li­mą­ja ro­ko ope­ro­ je tap­ti pre­ten­duo­ja G.Vo­kie­ty­ tė, sa­ve va­di­nan­ti dai­nuo­jan­čia ve­te­ri­na­re, o ger­bė­jų pra­min­ta lie­tu­viš­ką­ja Pink. Kad iš sce­nos maiš­ti­nin­kės ji ga­li virs­ti ly­riš­ ka le­gen­di­nės mei­lės is­to­ri­jos he­ro­je, mer­gi­na įro­dė jaus­min­ gai už­dai­nuo­da­ma bal­ko­ne.

Paaiš­kė­jo 6 kon­ku­ren­tai Iš vi­so dėl abie­jų pa­grin­di­nių vaid­me­nų var­žy­sis po de­šimt ži­no­mų dai­ni­nin­kų ir per­spek­ ty­vių, ta­čiau dar ne­spė­ju­sių iš­ gar­sė­ti at­li­kė­jų. Pir­ma­ja­me ren­ gi­ny­je at­skleis­ti Il­jos ir Gied­rės kon­ku­ren­tai – To­mas Alen­či­kas ir Gab­rie­lė Ku­čins­kai­tė. Ant­

rą­jį bal­ko­nų va­ka­rą kon­ku­ren­ tų bū­rys pa­gau­sė­jo. Tre­čia­die­ nį ro­man­tiš­kos me­lo­di­jos skli­ do iš sos­ti­nės bal­ko­no Di­džio­ jo­je gat­vė­je. Čia pri­sta­ty­ti dar ke­tu­ri pro­jek­to da­ly­viai: at­li­kė­ jai Sas­ha Song, Lie­pa Mon­dei­ kai­tė, praė­ju­sių me­tų „Lie­tu­vos bal­so“ fi­na­li­nin­kė Mil­da Ra­sa­ la­vi­čiū­tė bei Po­vi­lo Meš­kė­los mo­ki­nys Ta­das Juods­nu­kis.

Gastrolės Lietuvoje Ki­ti kan­di­da­tai bus pri­sta­to­mi kiek­vie­ną sa­vai­tę. Pats mu­zi­ ki­nis šou vyks dviem eta­pais. Pir­ma­ja­me „Ro­meo ir Džiul­ je­tos“ eta­pe da­ly­viai, pa­de­da­ mi pro­fe­sio­na­lių šo­kė­jų ir gy­ vo or­kest­ro, kurs pa­si­ro­dy­mus, o juos ver­tins ir TV3 žiū­ro­vai. Kiek­vie­no­je lai­do­je žiū­ro­vų lauks at­si­svei­ki­ni­mas su dviem da­ly­viais – vy­ru ir mo­te­ri­mi. Mu­zi­ki­nio šou fi­na­lo nu­ga­lė­to­ jai pra­dės ant­rą eta­pą – su sce­nos meist­rais de­biu­tuos ro­ko ope­ros „Ro­meo ir Džiul­je­ta“ mo­der­nia­ me pa­sta­ty­me, ku­rio prem­je­ros vyks di­džiau­sio­se ša­lies are­no­se – gruo­džio 10 d. „Žal­gi­rio“ are­no­ je Kau­ne ir gruo­džio 15 d. „Sie­ mens“ are­no­je Vil­niu­je.

BFL nuotr.

5


6

svetur Te­le­vi­zi­jas, kal­ti­na­mas per­žen­gus vi­sas pa­ do­ru­mo ri­bas sie­kiant kuo aukš­tes­nių rei­ tin­gų, pra­len­kė kon­ ser­va­ty­vio­jo Pa­kis­ta­ no šou, ku­rio nu­ga­lė­ to­jams įteik­ti... kū­di­kiai pa­mes­ti­nu­kai.

„Reuters“ nuotr.

Is­la­miš­ko šou pri­zas – kū­di­kis Ap­do­va­no­ti už Ko­ra­no iš­ma­ny­mą To­kia is­la­miš­kos te­le­vi­zi­jos sto­ ties „Geo TV“ lai­da „Amaan Ra­ ma­dan“ vi­sa­me Pa­kis­ta­ne su­ kė­lė pa­si­pik­ti­ną ir įžie­bė karš­ tas dis­ku­si­jas apie šou mo­ra­lu­ mą. Ta­čiau jos ve­dė­jas Aa­mi­ras Lia­qua­tas Hus­sai­nas nei­gia kū­ di­kių da­ly­bo­mis be­si­vai­kan­tis rei­tin­gų ir ti­ki­na pri­si­de­dan­tis prie tik­ro­sios is­la­mo mi­si­jos – rū­pin­tis vargs­tan­čiais ir ne­lai­ min­gai­siais. Juo­lab per ra­ma­da­ ną – tuo me­tu, kai svar­bu įver­ tin­ti tai, ką tu­ri pa­ts, ir su­teik­ti lai­mės ki­tiems. Esą per Ka­lė­das krikš­čio­nims Ka­lė­dų Se­ne­lis ne­ša do­va­nų, o mu­sul­mo­nams ly­giai taip pat svar­bu ap­do­va­ no­ti žmo­nes per ra­ma­da­ną. Šou „Amaan Ra­ma­dan“ ruo­ šia­mas mais­tas, gie­da­mos is­ la­miš­kos gies­mės, dis­ku­tuo­ja­ ma apie re­li­gi­ją ir pan. Lau­kia­ miau­sia jo da­lis yra šven­tam lai­ko­tar­piui pri­de­ra­ma vik­to­ri­ na – klau­si­my­nas apie Ko­ra­ną. Ge­riau­siai iš­ma­nan­tys Ala­cho žo­dį pa­pras­tai ap­do­va­no­ja­mi ver­tin­gais pri­zais, to­kiais kaip

že­mės skly­pas, mo­to­cik­lai, mik­ro­ban­gų kros­ne­lės, skal­bi­ mo ma­ši­nos ir šal­dy­tu­vai. Ta­ čiau šį­kart lai­dos ve­dė­jas pra­ no­ko pa­ts sa­ve, be­vai­kėms šei­ moms tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je įteik­da­mas kū­di­kius.

Išk­lau­sy­tos šei­mų mal­dos Pir­mo­sioms dviem po­roms, lai­dos nu­ga­lė­to­joms, pa­do­va­ no­tos mer­gai­tės, tre­čio­ji su­lau­ kė ber­niu­ko. Šei­mos ne­ga­lė­da­ mos pa­ti­kė­ti sa­vo lai­me brau­ kė aša­ras. Vie­nos ma­žy­lės tė­vu ta­pęs in­ži­nie­rius Ria­zas ud Di­nas at­vi­rai pa­sa­ ko­jo, kad vai­ke­lio mel­ dė 14 me­tų, o iš ap­ lin­ki­nių tik ir gir­ dė­jo, kad ves­tų ant­rą kar­tą. „Tai – ra­ma­da­no do­ va­na“, – su­si­ jau­di­nu­si sa­kė jo žmo­na. Ant­ ro­ji lai­min­go­ ji šei­ma skai­čiuo­ ja jau 15 san­tuo­ kos me­tų. „Ne­tu­riu

žo­džių ap­sa­ky­ti mū­sų lai­mei. Mū­sų gy­ve­ni­me bu­vo di­de­lė tuš­tu­ma, ku­rią už­pil­dė šis vai­ ke­lis“, – džiū­ga­vo duk­te­rį „lai­ mė­jęs“ Ka­ra­čio po­li­ci­nin­kas Sai­das Zul­fi­qa­ras Hus­sai­nas. „Šis vai­kas – Pa­kis­ta­no atei­tis“, – pri­dū­rė lai­min­ga jo žmo­na So­reya Bil­qees, sva­jo­jan­ti apie ka­ri­nin­kės kar­je­rą sa­vo ma­ža­ jai duk­rai.

Tik­ra­sis is­la­mo vei­das Vie­ni žiū­ro­vai bu­vo su­ža­vė­ti to­ kių ra­ma­da­no ste­buk­lų, ki­ti ne­ slė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo, ra­gi­ no Pa­kis­ta­ną pra­bus­ti – juk kū­di­kiai nė­ra pri­zas, kal­ti­ no per­žen­gus vi­sas ri­bas ir pa­na­šiais rek­la­mi­niais triu­kais že­mi­nant re­ li­gi­ją. „Tai – ne šou vers­las. Tai – tik­ ra­sis is­la­mo vei­das: pa­dė­ ti varg­šams, iš­klau­sy­ti juos. Kur ak­to­riai? Kur ak­to­rės? Ne­ma­čiau nė vie­no. Per te­le­

vi­zi­ją mes sklei­džia­me to­le­ran­ ci­jos ži­nią“, – to­kią lai­dos idė­ją tei­si­na A.L.Hus­sai­nas. Jam pri­ta­ria ir kū­di­kius te­ le­vi­zi­jos lai­dai pa­rū­pi­nu­si aso­ cia­ci­ja „Chhi­pa Wel­fa­re“. „Yra daug vai­kų, pa­lik­tų li­ki­mo va­ liai. Kiek­vie­ną mė­ne­sį mū­sų dar­buo­to­jai ran­da iki pen­kio­ li­kos kū­di­kių gat­vė­se, šiukš­ly­ nuo­se, daž­nai jie bū­na jau ne­ gy­vi ar ap­grauž­ti. Ko­dėl ne­su­ teik­ti to­kiems pa­mes­ti­nu­kams ga­li­my­bės gau­ti ge­rus na­mus ir šei­mą? Bū­tų kvai­la sa­ky­ti, kad lei­džia­me lai­mė­ti kū­di­kius te­le­vi­zi­jo­je. Mes kruopš­čiai pa­tik­ri­na­me kan­di­da­tus ir at­ ren­ka­me tik­rai ver­tus tap­ti tė­ vais“, – į kri­ti­ką at­sa­kė aso­cia­ ci­jos at­sto­vas. Kad ir kaip bū­tų, A.L.Huss­ sai­no pro­jek­tas su­lau­kė stul­ bi­na­mo po­pu­lia­ru­mo – jo žiū­ ri­mu­mas net ap­len­kė is­to­ri­ nį kri­ke­to fi­na­lą tarp In­di­jos ir Pa­kis­ta­no, ša­lies, kur šis spor­ tas yra ko­ne to­kios pat svar­bos kaip re­li­gi­ja. Ir jau pla­nuo­ja­ mas dar vie­nas lai­dų cik­las. Pa­ren­gė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė


2013 08 10

šeštadienis

lietuviškos

23.00 „Žiaurūs žmonės“.

22.50 „Šėtono gėlelė“.

19.00 „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“.

23.30 „Vorai“.

15.05 „Pamišęs dėl krepšinio“.

6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Superdidvyrių komanda“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas prieš ateivius“. 9.00 „Tomo ir Džerio pasakos“. 9.30 Anim. f. „Atsargiai, beždionėlės!“ (Rusija). 9.45 Anim. f. „Beždžionėlės operoje“ (Rusija). 10.00 Anim. f. „Asteriksas ir vikingai“ (Danija, Prancūzija, 2006 m.). 11.35 Veiksmo komedija „Mažasis didysis karys“ (Kinija, 2010 m.) (N-7). 13.45 Romantinė komedija „Džo prieš ugnikalnį“ (JAV, 1990 m.) (N-7). 15.55 Koncertas „Du maestro. Legendos sugrįžta“ (Rusija, 2010 m.). 17.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 18.45 Žinios. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 „Viešbutis „Grand Hotel“ (N-7). 21.00 Nuotykių komedija „Didingiausias filmas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 22.50 Mistinis trileris „Šėtono gėlelė“ (Rusija, 2010 m.) (N-14). 0.40 Farai (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“ (6). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Redakajus“ (5). 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Statybų TV. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 Komedija „Daktaras Dolitlis 3“ (JAV, 2006 m.). 11.55 Komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, 2006 m.). 14.00 Komedija „Provincialai Niujorke“ (JAV, 1999 m.). 15.45 „X faktorius“. 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Romantinė komedija „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“ (JAV, 1998 m.). 21.25 Veiksmo f. „Dantės viršukalnė“ (JAV, 1997 m.). 23.40 Veiksmo drama „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.). 1.45 Nuotykių f. „Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, Kanada, 2007 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarkime. 8.00 Gyvenimo spalvos (k). 9.00 Atsargiai – moterys! (8) (N-7). 9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 „Galiūnai“ (6). 12.00 Juoko kovos (N-7) (k). 13.00 VRS kamera (N-7). 13.30 „Milijonieriai“ (N-7). 14.00 Lietuvos muzikos legendos (N-7). 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 18.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 19.00 „Belaisvis“ (2) (N-7). 20.00 Auksarankiai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 21.30 Trileris „Savigyna“ (Kanada, 1999 m.) (N-14). 23.30 Siaubo f. „Vorai“ (JAV, 2000 m.) (S). 1.30 „Jūrų velniai“ (4) (N-7). 2.25 „Bamba TV“ (S).

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Gyvenimo būdas (k). 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Vasara su Asta (k). 11.00 „Kaip užauginti planetą. Varžovas“ (N-7). 12.05 „Ilgai ir laimingai“. 13.00 Dok. f. „Žudynės Norvegijoje“ (N-7). 14.05 Dok. f. „Jaunikliai“ (N-7). 14.45 TV pokštai (N-7). 15.05 Komedija „Pamišęs dėl krepšinio“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Ilgai ir laimingai“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“ (N-7). 20.25 „Pora kaip tvora“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Kaimo diena. 21.23 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 23.30 Siaubo f. „Svetimi“ (Kanada, 2012 m.) (S).

5.50 Programos pradžia. 6.00 Stilius. Namai (k). 6.35 Stilius. Veidai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 Anim. s. „Keliautojai – laiko valdovai“ (1) (D.Britanija, 2005 m.). 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.30 Pasaulio dokumentika. „Šiaurietiškas būdas“ (6). 12.00 Naujai paskirto Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo konsekracija. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros. 13.55 Futbolas. „SMScredit.lt“ A lyga. „Dainava“–„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Alytaus. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 17.55 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 19.45 Profesionalų lygos klasikinių šokių šou. „Pasaulio taurės“ varžybos. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00 „Jūros šventė 2013“ (2). 23.00 Drama „Žiaurūs žmonės“ (Kanada, JAV, 2005 m.) (N-7).

21.00 LNK



21.25 TV3



„Didingiausias filmas“ („Epic Movie“)

„Dantės viršukalnė“ („Dante’s Peak“)

Nuotykių komedija. JAV, 2007 m. Rež. Aaronas Seltzeris, Jasonas Friedbergas. Vaidina Kalas Pennas, Adamas Campbellas.

Veiksmo filmas. JAV, 1997 m. Rež. Rogeris Donaldsonas. Vaidina Pierce’as Brosnanas, Linda Hamilton.

Amerikoje kasmet pasirodo parodijų filmų, pašiepiančių garsius sezono hitus. „Didingiausio filmo“ autoriai tyčiojasi iš „Čarlio ir šokolado fabriko“, „Supermeno“, „Narnijos kronikų“, „Hario Poterio“, „Borato“, „Da Vinčio kodo“, „Karibų piratų“ ir kitų filmų.

Vulkanologas Haris Daltonas neteko žmonos. Darbdaviai sielvartaujantį vyrą išleidžia atostogų į Kalnų Kaskados gyvenvietę. Čia Haris pradeda įtarti, kad Dantės viršukalne pavadintas vulkanas bunda. Vyras bando perspėti miestelio valdžią, bet juo niekas netiki.

7


8

šeštadienis

2013 08 10

lietuviškos

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 Kelias. Laida evangelikams (k). 9.45 Misijos Baltijos jūros regione (5). Žemaičių krikštas (k). 10.10 Girių horizontai. 10.35 Emigrantai. 11.20 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 13.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Moterų maratonas. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 16.00 Europos vidury. 16.35 Šventadienio mintys. 17.00 „Šviesa amžinoji dainos“. Koncertas, skirtas Gintauto Abariaus kūrybai. 18.20 Žurnalisto, rašytojo Stasio Kašausko 70-mečiui. Sėkmės formulė (2001 m.). 18.45 Muzika gyvai. Žalia dainų rūta. Dainuoja Marta Lukošiūtė ir Vaidas Vyšniauskas. 19.30 Dainininko Virgio Stakėno jubiliejui. Vakaro autografas. 20.20 Dainininko Virgio Stakėno jubiliejui. Tavo zona. Tikro garso koncertas. 21.05 LRT aukso fondas. Agatha Christie. „Pelėkautai“ (1) (1986 m.) (k). 22.35 KINFO. Informacinė kino naujienų laida. 23.00 Panorama. Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 „Šiaurietiškas būdas“. 0.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Transliacija iš Maskvos (k).

7.10 Dienos programa. 7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Blogiau nebūna“ (N-7). 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“ (N-7). 10.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 11.30 Dok. s. „Didžioji gamtos knyga“ (1) (D.Britanija, Kanada, 2010 m.). 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 „Pasaulio virtuvė“. 13.30 Veiksmo komedija „Džekis Čanas. Pirmasis smūgis“ (Honkongas, JAV, 1996 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 „Kaimo daktarė. Gyvenimas iš naujo“ (N-7). 18.00 Realybės šou „Nekenčiu žvaigždės“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7). 19.00 Donnos Leon detektyvai. „Krauju aplaistyti brangakmeniai“ (Vokietija, 2008 m.) (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.45 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Nutildytas oratorius“ (D.Britanija, 2002 m.) (N-14) (k). 0.35 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7).

10.05 Kultūra +. 10.35 Svajonių sodai. 11.30 Meilės trikampis. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Agatha Christie. „Tomis ir Tapensė“ (3). 16.00 „Frosto prisilietimas“ (2). 18.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Mieloji Prudencija“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 21.40 Drama „Slaptas bičių gyvenimas“ (JAV, 2008 m.).

21.00 TV1

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Ledo kelias“. 11.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (3, 4). 12.00 Adrenalinas. 12.30 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 Aukščiausia pavara. 15.45 Motociklininkų akrobatinių triukų turnyras „Skraidantys motociklai“ (1) (2012). 16.45 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Kriminalinė komedija „Velniop tą darbą“ (JAV, 1999 m.). 21.00 „Pavojingiausias karys“. 22.00 „Terra Nova“. 23.00 „Naujokė“. 0.00 „Tarzano nuotykiai“. 0.55 „Kovotojas nindzė“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10, 15.30, 16.50, 18.10 KK2 (N-7) (k). 14.35 Dviračio šou (k). 15.00 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 15.55 Dviračio šou (k). 16.20 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 17.15 Dviračio šou (k). 17.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 18.35 Dviračio šou (k). 19.00 KK2 penktadienis (N-7) (k). 20.30 Diagnozė: valdžia (k). 21.30 KTV – kino ir televirtuvė. 21.55, 23.30, 1.05, 2.40, 3.50 24 valandos (N-7) (k). 22.40 Farai (N-14). 0.15 Nuo... Iki... (k). 1.50 Diagnozė: valdžia (k). 3.25 Pasivaikščiojimai (k). 4.35 Plikis ir ponia (N-7).



7.20 Nuotykių f. „Paslaptingas Trojos lobis“ (2) (N-7). 9.00 Mokslo sriuba. 9.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.40 „Vienišų seselių klubas“ (N-7) (k). 11.40 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 12.10 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 13.55 Misijos Baltijos regione. 14.25 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (1) (N-7). 16.05 Telelaikraštis. 16.20 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.55 Romantinė komedija „Staiga 70-ies!“ (N-7). 20.30 Kauno istorijos. 21.00 Komedija „Lengvabūdė marti“ (N-7). 22.40 Drama „Ledi Čaterli“. 1.25 Istorinė drama „Klajūnė“.

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“. 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (5). 11.45 „Verbų sekmadienis“. 12.45 „Pražūtingas auksas“. 13.45 Mūsų augintiniai. 14.15 „Senas geras faras“. 16.15 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (5). 16.45 Kriminalinė veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 18.30 „GSG 9. Elitinis būrys“. 19.30 TV šou „Maisto detektyvai“. 20.00 „Jūrų vilkas“ (2) (N-7). 21.45 Romantinė drama „Meilės šventė“ (JAV). 23.35 „Vienišų seselių klubas“. 0.05 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“. 1.05 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“.

21.30 BTV

6.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“. 7.30 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ 9.10 „Liuks!“ muzika. 10.20 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas. 12.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 13.30 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 15.10 „Liuks!“ muzika. 16.20 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 18.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 19.30 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 21.10 „Liuks!“ muzika. 22.20 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 0.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 1.30 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 3.10 „Liuks!“ muzika. 4.20 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva. 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Piliečių labui ir saugumui (k). 21.00 OTV muzika.



„Paskutinis šansas įsimylėti“ („Last Chance Harvey“)

„Savigyna“ („In Her Defense“)

Romantinė drama. JAV, D.Britanija, 2008 m. Rež. Joelis Hopkinsas. Vaidina Dustinas Hoffmanas, Emma Thompson.

Trileris. Kanada, 1999 m. Rež. Sidney J.Furie. Vaidina Michaelas Dudikoffas, Marlee Matlin.

Kažkada daug gražių vilčių teikęs džiazo atlikėjas Harvis Šainas dabar verčiasi kurdamas muziką vienoje Manhatano reklamos agentūroje. Kartą atskridęs į Londone vykstančias savo dukters vestuves Harvis netikėtai sužino, kad prie altoriaus jaunamartę ves ne jis.

Advokatas Endriu Garfildas įsimyli kurčnebylę menininkę Džeinę, dažnai patiriančią savo vyro smurtą. Kartą Džeinės vyras užtinka žmoną kartu su meilužiu. Endriu nelieka nieko kita, kaip pykštelti į konkurentą iš pistoleto. Po to meilužiai paslepia nužudytojo kūną.


2013 08 10 rusiškos

7.05 Naujienos. 7.30, 7.35 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.00 „Prisipažinimas meilėje“. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.35 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. 13.00 Idealus remontas. 14.00 Komedija „Sėkmės džentelmenai“. 15.50 „Kregždutės lizdas“ (paskutinės s.). 19.20 „Atspėk melodiją“. 20.00 Laikas. 20.30 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė (subtitrai lietuvių k.). 23.00 Šiandien vakare. 0.35 „Fort Bojardas“. 1.50 Melodrama „Taigos romanas“. 3.50 Komedija „Kiekvieną kartą vis kitaip“. 5.05 Komedija „Draudimo agentas“. 6.05 Muzika.

6.10 Pagal įstatymą. 6.35 „Turistai“. 9.15 Švarus darbas. 10.00 Nemeluok man. 12.15 Jaunystės eliksyras. 13.15 Slaptos teritorijos. 14.10 Didžiojo magistro prakeiksmas. 15.10 Karinė paslaptis. 17.05 Keistenybės. 18.10 Žiūrėkite visi! 19.00 M.Zadornovo koncertas. 21.00 Mes ir nesapnavome. 23.55 Vaid. f. „Monstras“.

6.50 NTV rytas. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Pagrindinis kelias. 7.55 Jų papročiai. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 Savas žaidimas. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 16.35 Ir vėl sveiki! 17.05 Tyrimą atliko... 18.25 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 22.05 „Kekšės“. 23.55 „Maskva. Centrinis rajonas 3“.

filmai

5.00 Kreivas veidrodis. 6.30, 7.15 Vaid. f. „Pasikeiskite žiedais“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.40 Ryto paštas. 9.15 Šeštadienio talka. 10.15 Paukščių šalis. 11.15 Komedija „Dvyliktoji naktis“. 13.30 Sąžiningas detektyvas. 14.00 Miestelis. 14.25 Aktoriaus ruletė. J.Kamornas. 15.20 Vaid. f. „Vaistai senelei“ (1). 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.30 Vaid. f. „Laimės iliuzija“. 23.15 Vaid. f. „Gyveno kartą Meilė“. 1.05 Šeštadienio vakaras.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Silva“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Net negalvok“. 16.00, 0.30 Metų daina. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Savaitės aidas. 17.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę.

6.00 Trileris „Mūsų nepavysi“. 8.00 Drama „Vienintelė“. 10.00 Drama „Afera“. 12.00 Muz. komedija „Trise valtimi, neskaitant šuns“. 14.30 Komiška melodrama „Maskva – ne Maskva“. 16.10 Romantinė tragikomedija „Neadekvatūs žmonės“. 18.10 Fantastinė komedija „Tas pats Karlsonas!“ 20.00 Komedija „Šapito šou“. 22.10 Dramatinis trileris „Konservai“. 0.20 Komedija „Intymus Sebastiano Bachovo gyvenimas“.

7.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.) (N-7). 9.00 Komiška drama „Suaugusi dukra, arba Tėvo išbandymas“ (Rusija, 2010 m.) (N-7). 11.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 13.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 15.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 17.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 19.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Karštas taikinys“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.00 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-14).

7.40 Romantinė drama „Įsimylėjėliai“. 9.50 Nuotykių f. „Saksana“. 11.40 Anim. komedija „Ant bangos“. 13.15 Fantastinis nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 15.15 Romantinė drama „Įsimylėjėliai“. 17.25 Romantinė drama „Mylėti“. 19.40 Romantinė komedija „Tobulas vyras“. 21.30 Kriminalinis trileris „Ugnies siena“. 23.25 Kriminalinis siaubo f. „Pasirinkimas“. 1.00 Trileris „Raganų klubas“.

6.40 „Tėvai“. 11.00 „Šok, kol nukrisi“. 12.40 „Liežuvautoja“. 14.25 „Klauskite Sindės“. 16.00 „Atostogos su Dereku“. 17.30 „Heivenas“. 19.25 „Laikinai nėščia“. 21.00 „Gydytojas Holivudas“. 0.20 „Sesuo Džekė“.

šeštadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Susitikimas. 8.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Kalbančios knygos. 11.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 11.30 Sėkmės formulė. 12.10 Reporterių pranešimai. 12.30 Panorama. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Buriavimo dvasia. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Sunkiausios profesijos. 19.30 Mūsų pasaulis. 20.30 Susitikimas. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono. 0.10 Nakties programa.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.15 CNN verslas. Afrika. 8.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 9.15 CNN verslas. 9.30 Judėjimo menas. 9.45 Inovacijų kūrimas. 10.30 Laida apie golfą. 11.00 Dokumentika. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Verslo kelionės. 15.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 „CNN Go“. 16.00 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 16.30 Pasaulio žemėlapis. 17.00 Afrikos balsai. 18.00 Pasaulio sporto naujienos. 18.30 Judėjimo menas. 18.45 Inovacijų kūrimas. 19.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 19.30 Laida apie buriavimą. 20.00 Afrika iš arti. 20.30 Veikli moteris. 21.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 22.00 Dokumentika. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 „Ultra Tubes“. 13.00 „Būti žmogumi“. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.05 Prie baseino. 15.35 50 kultinių dainų. 17.10 „Ultra Tubes“. 18.00 „Inbetweeners“. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 „Viščiukas robotas“. 23.30 „Inbetweeners“. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 TV šou „Pasakotojai“. 8.20 D.Lovato. Išlikti stipriai. 10.50 „Sužadėtiniai“. 11.40 TV šou „Staigmena“. 12.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 15.50 TV šou „Pasakotojai“. 17.30 „Jauni ir susituokę“. 18.20 TV šou „Medžioklė“. 19.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 20.00 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 20.50 VH1 rinkimai. Seksualiausieji. 21.40 Realybės šou „Snooki“. 22.30 „Paulis D“. 23.20 VH1 rinkimai. Seksualiausieji. 0.10 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.00 „Vidutiniokai“. 3.00 Tik hitai.

5.00, 1.20 Džiazas. 10.30 H.Tomassono baletas „Spragtukas“. Šoka San Fransisko baleto artistai. 12.05 J.Bouvier baletas „Romeo ir Džuljeta“. 13.30 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „Goldbergo variacijas“ groja J.Koroliovas. 16.00 A.Schiffas groja J.S.Bacho kūrinius. 17.00, 20.55 Divertismentas. 17.30 Džiazas. Koncertuoja J.B.Ulmeras. 18.35 Koncertuoja E.Spalding. 19.40 Koncertuoja V.Repinas ir Rusijos nacionalinis orkestras. 21.30 W.A.Mozarto opera „Don Žuanas“ (2002 m. įrašas). 0.30 Džiazas. Koncertuoja J.Feliciano grupė.

9


šeštadienis

10

2013 08 10

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 24/7. Majamio oro uostas. 11.00 Barbekiu meistrai. 13.00 Pramogos vandenyje. Veilas. 13.30 Pramogos vandenyje. 14.00 Pramogos vandenyje. Kanarų salos. 14.30 Pramogos vandenyje. Vokietija. 15.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 15.30 Užkariautojas Bertas Teksase. 16.00 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 16.30 Užkariautojas Bertas Naujojoje Meksikoje. 17.00 Pakrančių karai. 19.00 Barbekiu meistrai. 20.00 Prieskonių valdovas Indijoje. 20.30 Pasaulio receptai. 21.00 Laukiniai Amerikos keliai. 22.00 Pramogos vandenyje. Kanarų salos. 22.30 Pramogos vandenyje. Vokietija. 23.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 23.30 Užkariautojas Bertas Meine. 0.00 Užkariautojas Bertas Havajuose. 0.30 Užkariautojas Bertas Floridoje.

6.00 „Edo nuotykiai“. 8.05 „Žvejų nuotykiai“. 8.50 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.40 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 13.05 „Žurnalistas Mėnulyje“. 14.00 „Žmogus prieš Žemę“. 14.55 „Kaip tai veikia“. 17.35 „Techninio aptarnavimo komandos“. 18.30 „Šiaurės jūra“. 19.25 „Konstruokime!“ 20.30 „Gentis“. 21.20 „Ledo žmogus. Britų plaukiko istorija“. 22.15 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 23.10 „Ypatingosios operacijos“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Ryklių paieška. 11.00 Lokys, sudraskęs žmogų. 12.00 Pavojingiausi Azijos gyvūnai. 13.00 Užsnigta perėja. 14.00 Neįprastas gyvūnų elgesys. 15.00 Laukiniai šiaurės gyvūnai. 16.00 „Rover P6“ automobilio remontas. 17.00 Žmogus, prisijaukinęs krokodilą. 19.00 Tunų žvejyba. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Akimirka iki katastrofos. 22.00 Amerikiečių kolonija. 23.00 Akimirka iki katastrofos. 0.00 Kalintys užsienyje.

7.00 „Luciano Pavarotti“. 8.00 „Hanibalo pėdomis“. 8.40 „Impresionistai“. 9.50 „Barokas!“ 11.00 „Hanibalo pėdomis“. 12.00 „Karvedžiai“. 13.00 „Elena iš Trojos“. 14.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 15.00 „Šventyklos kalnas“. 16.00 „Didysis Aleksandro mūšis“. 17.00 „Mitų medžiotojai“. 18.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 20.00 „Vikingų istorijos“. 21.20 „Kelionės pabaiga“. 22.00 „Viduramžių numirėliai“. 0.00 Nakties programa.

14.00 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 8.15 Įkąstieji. 9.10 A.Stevenso nuotykiai. Liūto žudiko medžioklė. 10.05 Šimpanzių rojus. Gyvenimas karantine. 10.30 Dokas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Veterinaras. 11.25 Medžiotojai iš prigimties. Nuodai. 11.55 Laukinė Prancūzija. Po deginančia saule. 12.50 Afrikoje. 18.20, 19.15 Nacionaliniai parkai: Kakadų (Australija), Fjordlando (N.Zelandija). 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Gyvenimas bandoje. Kleo karalienė. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. Arklių avarija. 0.45 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 1.35 Gyvenimo troškimas.

7.00 „Gepardų dienoraščiai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 12.00 „Zoologijos sodas“. 14.30 „Nardymas Galapaguose“. 15.00 „N.Marvenas Floridoje. Milžiniškų pitonų antplūdis“. 15.55 „N.Marvenas keliauja į Junaną“. 16.50 „Dramblio dienoraštis“. 17.55 „Didžiosios katės dienoraštis“. 19.00 „Gyvenimas po skliautu“. 20.00 „Laukinis safaris“. 21.00 „Laukinė Kolumbija su N.Marvenu“. 22.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 23.00 „Laukiniai Balkanai“. 0.00 Nakties programa.



10.00 Televitrina. 11.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 15.00 Sportas LT. 50-oji tarptautinė regata „Gintariniai irklai“. 16.00 Futbolo dievai. 17.00 Sportas LT. „Lietuvos boulingo čempionato 2012“ finalas. 17.30 Sportas LT. „Vilnius dance festival 2011“ (varžybos). 18.00 Sportas LT. „Vilnius dance festival 2011“ (parodomoji programa). 19.00 Sportas LT. Lietuvos Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionatas. 20.00 Sportas LT. Europos Lotynų Amerikos šokių profesionalų čempionatas. 21.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 23.00 Bušido turnyras „K-1&KOK Europe GP 2011“.

8.30, 12.45, 13.00, 17.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 20.00 Lengvosios atletikos žvaigždės. 21.05 Motociklų sportas. Europos spidvėjaus čempionatas. 23.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 0.45 Lengvosios atletikos žvaigždės. 1.00 Pasaulio fechtavimosi čempionatas. 2.00 Europos spidvėjaus čempionatas.

9.00, 11.00 Tenisas. Monrealio turnyro ketvirtfinalis. 13.00 „Sky Sports“ naujienos. 14.00, 16.00 Tenisas. Monrealio turnyro ketvirtfinalis. 18.20 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „TSV 1860 Rosenheim“–„VfR Aalen“. 20.10 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „FV Illertissen 1921 e.V.“–„Eintracht“. 22.00 Tenisas. Monrealio turnyro pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 0.30 „Futbol Mundial“ žurnalas. 1.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 2.00 „Formulė-1“. „Vengrijos didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 3.00 Tenisas. Monrealio turnyro pusfinalis. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.20 Automobilių sporto naujienos. 10.30 Normaliai. 11.00 Užduotis: automobilis. 12.00 AG profesionalai. 14.00 „Storage Wars“. 16.00 Kova dėl automobilio. 17.00 AG profesionalai. 18.25 Paplūdimio tinklinis (vyrai). 20.30 Automobilių sportas. 21.30 Medkirčių sportas. 22.00 Sportinis pokeris 23.00 Amerikietiškosios imtynės. 0.00 Nakties programa.

19.40 TV1000



„Sėkmės džentelmenai“ („Джентельмены удачи“)

„Tobulas vyras“ („The Perfect Man“)

Komedija. Rusija, 1971 m. Rež. Aleksandras Seras. Vaidina Jevgenijus Leonovas, Savelijus Kramarovas.

Romantinė komedija. JAV, 2005 m. Rež. Markas Rosmanas. Vaidina Hilary Duff, Heather Locklear.

Vaikų darželio vedėjas Troškinas kaip du vandens lašai panašus į Docentu vadinamą nuožmų banditą, kuris pavogė Aleksandro Makedoniečio šalmą. Milicija sukuria planą, kaip Troškiną infiltruoti į nusikalstamą susivienijimą ir sužinoti, kur paslėptas šalmas.

Vieniša mama Džina Hamilton augina dvi dukreles ir stengiasi joms būti geriausia draugė. O bandymai susitvarkyti asmeninį gyvenimą baigiasi tik nusivylimais. Kai Džina išsiskiria su nauju draugu, jos vyresnioji dukra Holė imasi iniciatyvos surasti mamai tobulą vyrą.


2013 08 11

sekmadienis

lietuviškos

21.15 Savaitė.

20.00 „Blondinės“.

19.15 „Seniai plėšikai“

20.00 „Lordai nemeluoja“.

20.25 „Pora kaip tvora“.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Keliautojai – laiko valdovai“ (2). 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitrai). 10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 12.00 Tuk tuk Indija (2). 13.00 Pasaulio dokumentika. „Indijos laukinės gamtos paslaptys“ (2). „Tigrų džiunglės“ (JAV, 2011 m.) (subtitrai). 14.00 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. Vienu pirštu“ (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai). 16.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.15 Septynios Kauno dienos. 18.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 21.00 Panorama. 21.05 Sportas. 21.10 Orai. 21.15 Savaitė. 21.45 Komedija „Žmonos maištas“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-14) (subtitrai). 23.45 „Jūros šventė 2013“ (2) (k).

6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 „Garfildas“. 7.45 Anim. s. „Policijos akademija“ (1) (JAV, 1988 m.). 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas prieš ateivius“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Romantinė komedija „Meilės receptas“ (Australija, JAV, 2007 m.). 12.10 Istorinė drama „Marija Antuanetė“ (Japonija, JAV, Prancūzija, 2006 m.) (N-7). 14.35 Trileris „Kursas į katastrofą“ (JAV, 2012 m.) (N-7). 16.25 mES Europa. Kovokime už žmogaus teises. Dalyvauja: Mantas, „Skamp“, E.Sašenko, Č.Gabalis, R.Kirilkinas, I.Starošaitė, E.Sipavičius, „Pikaso“, G.Vagelis, J.Jegorova, M.Linkytė, „Studentės“, Emy Diamond (Švedija) ir kt. (2013 m.). 17.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.00 Teleloto. 20.00 Nuotykių komedija „Blondinės“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 21.55 Veiksmo komedija „Bėk, storuli, bėk“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 0.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2010 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“ (7). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Redakajus“ (6). 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 „Begalinė istorija“. 10.00 Komedija „Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 11.45 Komedija „Kaip pavogti milijoną“ (JAV, 1966 m.). 14.10 Vesternas „Vilties ranča“ (JAV, 2002 m.). 16.05 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.35 „Kobra 11“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 „3 už Lietuvą“. 19.15 Komedija „Seniai plėšikai“ (Rusija, 1971 m.). 21.10 Veiksmo f. „Pavojingasis“ (JAV, 2009 m.). 23.05 Trileris „Žmogžudystė pasienyje“ (JAV, Kanada, 2011 m.). 0.55 Romantinė komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.).

6.00 „Joyce Mayer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. Religinė laida. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Auksarankiai (N-7) (k). 9.30 Liutauro virtuvė. 10.00 „Galileo“ (3, 4). 11.00 „Mitų griovėjai“ (N-7). 12.00 „Plėšrūnai. Grėsmingi medžiotojai“ (3) (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 „Milijonieriai“ (N-7) 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 „Mistinės istorijos“ (N-7). 19.00 „Naujakuriai“ (N-7). 20.00 Rosamunde Pilcher. Melodrama „Lordai nemeluoja“ (Vokietija, 2010 m.) (N-7). 22.00 „Pagrindinis įtariamasis“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 23.00 Komedija „Kitoje lovos pusėje“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-7) (k). 1.00 „Belaisvis“ (2) (N-7) (k). 2.25 „Bamba TV“ (S).

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Namų daktaras. 10.25 Teritorija. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Mūsų miškai. 12.05 Didžiosios Britanijos „Porsche Carreros“ ir „Renault Clio“ taurės“ lenktynės iš Snetterton trasos. 13.00 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.00 Dok. s. „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (1) (N-7). 16.15 „Jaunikliai“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Ilgai ir laimingai“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“ (N-7). 20.25 „Pora kaip tvora“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Dok. f. „Stalino bunkeris Samaroje. Vieta, keičianti likimus“ (N-7). 22.25 Nuoga tiesa. 23.30 Šiandien kimba. 0.00 Mūsų miškai.

12.10 LNK



21.10 TV3



„Marija Antuanetė“ („Marie Antoinette“)

„Pavojingasis“ („A Dangerous Man“)

Istorinė drama. JAV, Prancūzija, 2006 m. Rež. Sofia Coppola. Vaidina Kirsten Dunst, Jasonas Schwartzmanas.

Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. Rež. Keoni Waxmanas. Vaidina Stevenas Seagalas, Jeanettea Antonio.

Viena garsiausių Didžiosios prancūzų revoliucijos figūrų buvo tautos nemėgta karalienė Marija Antuanetė. Ištekėjusi už sosto paveldėtojo Liudviko Augusto ji tapo karaliene būdama vos devyniolikos, o dar po devyniolikos metų jos galva buvo nukirsta giljotinos peiliu.

Per klaidą šešerius metus praleidęs kalėjime už nepadarytą nusikaltimą, Šeinas Denielsas grįžta į laisvę. Praradęs ankstesnį gyvenimą, bet atkakliai siekdamas pradėti naują, jis tampa žmogžudystės liudininku, susiduria su kinų mafija ir žiauriais gatvės mūšiais.

11


12

sekmadienis

2013 08 11

lietuviškos

regioninės

8.00 Antanas Kučinskas. „Bulvinė pasaka“ (dviejų veiksmų opera vaikams). 9.00 Prisiminkime. Šoka Leokadija Aškelovičiūtė ir Vytautas Kudžma (k). 9.15 Lyderiai. 10.00 Mūsų dienos – kaip šventė. 11.15 Mūsų miesteliai. Marcinkonys (2). 12.05 Vaid. f. „Strazdanota vasara“ (1988 m.). 13.15 Dainininko Virgio Stakėno jubiliejui. Tavo zona. Tikro garso koncertas. Dainuoja V.Stakėnas (k). 14.00 Lietuvių dokumentika. Moters politika (2002 m.) (k). 14.55 L.Minkaus ir M.Petipa „Šešėliai“. Šoka Sankt Peterburgo valstybinio teatro baleto artistai (k). 15.30 Laiko ženklai. Kolektyvizacija. Iš vienkiemių į gyvenvietes. 16.00 Europos jaunimo (iki 20 metų) paplūdimio tinklinio čempionatas. Finalai. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 18.00 Muzikos istorijos. 18.50 Amžių šešėliuose. Sapiegų rūmų likimas (2005 m.). 19.30 Drama „Žiaurūs žmonės“ (Kanada, JAV, 2005 m.) (N-7). 21.20 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Kristijono Donelaičio knygos „Metai“ pristatymas (k). 22.00 Pasaulio dokumentika. „Indijos laukinės gamtos paslaptys“ (2). „Tigrų džiunglės“ (JAV, 2011 m.) (subtitrai). 22.50 Prisiminkime. Pianistas R.Kontrimas (k). 23.00 Panorama. Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Transliacija iš Maskvos.

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Blogiau nebūna“ (N-7). 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 10.30 Dok. s. „Zoologijos sodo pasakojimai“ (1) (Australija, 2008 m.). 11.00 Dok. s. „Šuniukų auklėjimo subtilumai“ (1) (Kanada, 2011 m.). 11.30 „Didžioji gamtos knyga“ (2). 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 „Pasaulio virtuvė“. 13.30 Komedija „Džo butas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 Bastėjos kolekcija. Melodrama „Kai į duris pasibeldžia meilė“ (Vokietija) (N-7). 19.00 „Paslaptingos istorijos. Vangos pranašystės“. 20.00 „Magijos paslaptys“. 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Šventieji ir nusidėjėliai“ (D.Britanija, 2004 m.) (N-14). 22.35 Donnos Leon detektyvai. „Krauju aplaistyti brangakmeniai“ (Vokietija, 2008 m.). 0.20 „Nuotakos siaubūnės“. 1.15 „Goko drabužių kelionė“.

10.00 Kulinarinės kelionės. 10.30 Meilės trikampis. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Agatha Christie. „Tomis ir Tapensė“ (4). 16.00 „Frosto prisilietimas“ (3). 18.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Veiksmo drama „Nukreiptas skrydis“ (D.Britanija, 2009 m.). 21.40 Drama „Mieloji Prudencija“ (JAV, Kanada, 2009 m.).

21.45 LRT

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 11.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (5, 6). 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Kovotojas nindzė“. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 „Ledo kelias“. 15.45 „Skraidantys motociklai“ (2). 16.45 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Veiksmo f. „Diena po rytojaus“ (JAV, 2004 m.). 21.30 „Klivlando šou“. 22.00 „Terra Nova“. 23.00 „Naujokė“. 0.00 „Tarzano nuotykiai“. 0.55 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (3, 4).

6.30 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 6.55 Valanda su Rūta. 8.10 9.30, 10.50, 12.10, 22.55, 0.15, 1.35 KK2 (N-7) (k). 8.35, 9.55, 11.15, 12.35 Dviračio šou (k). 9.00, 10.20, 11.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55, 15.30, 17.05, 18.35, 19.40, 2.25, 4.00 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Pasaulis X (N-7) (k). 16.15 Nuo... Iki... (k). 17.45 Diagnozė: valdžia (k). 19.15 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 20.20 Valanda su Rūta (k). 21.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 23.20 Dviračio šou (k). 23.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 0.40 Dviračio šou (k). 1.05 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 2.00 Dviračio šou (k). 3.10 Pasaulis X (N-7) (k). 4.40 Farai (N-14) (k).



7.20 Anim. f. „Alfa ir Omega“ (N-7). 9.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.10 Laiko pjūvis (k). 10.40 Koncertas „Džiazo miniatiūros“ (k). 11.40 Romantinė komedija „Chaoso teorija“ (N-7). 13.15 Kauno istorijos (k). 13.45 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 15.15 Užkulisiai (k). 15.45 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30, 18.00 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1, 2) (N-7). 19.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Mistinis trileris „Kuždesių sala“ (N-7). 23.15 Istorinė drama „Klajūnės kerštas“ (N-14). 1.20 Trileris „Atskirtoji“ (N-14).

9.00 TV šou „Maisto detektyvai“ (14). 9.30 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Likimo dovana“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Komanda Č“ (N-7). 13.00 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 13.30 „Advokatė Lovinski“. 15.30 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1) (JAV, 2012 m.). 17.05 Trileris „Sandėris“ (Kanada, JAV, 2005 m.) (N-7). 19.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 20.00 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (1). 21.00 VIP seansas. „Kūdikis už 30 milijonų“ (Honkongas, 2006 m.). 23.10 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“ (N-7). 0.10 „Misija: išteisinti!“ (N-7).

6.00 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas. 6.50 „Liuks!“ muzika. 8.40 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 10.40 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas. 12.00 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 12.50 „Liuks!“ muzika. 14.40 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 16.40 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 18.00 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 18.50 „Liuks!“ muzika. 20.40 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 22.40 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 0.00 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 0.50 „Liuks!“ muzika. 2.40 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 4.40 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k).

7.00 Kauniečių akimis. 7.15 Piliečių labui ir saugumui (k). 8.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva. 19.00 Kauniečių akimis. 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

21.55 LNK



„Žmonos maištas“ („Potiche“)

„Bėk, storuli, bėk“ („Run Fat Boy Run“)

Komedija. Prancūzija, 2010 m. Rež. François Ozonas. Vaidina Catherine Deneuve, Gérard’as Depardieu.

Veiksmo komedija. D.Britanija, 2008 m. Rež. Davidas Schwimmeris. Vaidina Simonas Peggas, Thandie Newton.

Skėčių gamybos verslui ilgai vadovavęs Roberas Pužolis žmoną Siuzaną seniai laiko atsibodusiu namų atributu. Bet kai fabriko darbininkai surengia streiką ir savo viršininką paima įkaitu, situaciją ima gelbėti ponia Pužol, padedama buvusio meilužio Moriso Bobeno.

Denis Doilas palieka savo nuotaką labai keblioje situacijoje – galima sakyti, tiesiog prie altoriaus. Po penkerių metų jis supranta, kad padarė didžiausią savo gyvenime kvailystę. Laimė, mylimoji Elizabet sutinka suteikti paklydėliui šansą, bet su viena sąlyga.


2013 08 11 rusiškos

6.40 Naujienos. 6.50 Laida kariams. 7.30 Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.55 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Metas pietauti! 10.00 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Padriki užrašai. 11.35 Fazenda. 12.20 „Vestuvinis sąmyšis“. 13.35 „Tiesa apie „Paskutinį herojų“. 14.40 „Rugpjūtis. Aštuntoji“. 17.15 L.Leščenkos jubiliejinis koncertas. 20.00 Laikas. 20.15 Melodrama „Ieškokite mamos“. 22.05 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. „Premier“ lyga. 23.40 Lyrinė komedija „Viržio kvapas“. 2.20 Melodrama „Veros vairuotojas“. 4.05 Vaid. f. „Atvejis iš laikraščio praktikos“. 5.35 Muzika.

6.20 Pagal įstatymą. 6.40 „Firminė istorija“. 9.05 Aktuali tema. 10.00 Dievų maistas. 11.00 Nemeluok man. 12.15 M.Zadornovo koncertas. 14.20 S. „Slaptosios kanceliarijos ekspeditoriaus užrašai“ (1–8). 21.40 Trileris „Namas“. 0.15 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė.

6.00 Daina jūsų staliukui. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Jų papročiai. 8.25 Grožio akademija. 9.20 Valgome namie! 9.55 Kulinarijos kursai. 10.25 Vasarnamiai. 11.25 Aukso dulkės. 12.20 „Gluchariovas“. 17.10 Akistata. 18.25 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 22.10 „Kekšės“. 0.00 „Maskva. Centrinis rajonas 3“.

filmai

4.50 Vaid. f. „Laimės iliuzija“. 8.00 Meduolių namas. 8.35 Pats sau režisierius. 9.20, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnų pasaulyje. 11.15 Vaid. f. „Dainavimo mokytojas“. 13.30 Liudytojai. „Įgaliotas pareikšti. V.Ignatenka“. 15.20 Vaid. f. „Vaistai senelei“ (2). 17.05 Juoktis leidžiama. 19.30 Vaid. f. „Penkeri metai ir viena diena“. 21.25 Vaid. f. „Plastilininės svajonės“. 23.15 Vaid. f. „Atgalinis bilietas“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.20 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Trys Viktoro Černyšovo dienos“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Marsas“. 16.00 Metų daina. 16.30, 0.30 Miesto legendos. 17.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru.

6.00 Muz. komedija „Trise valtimi, neskaitant šuns“. 8.30 Drama „Donkichotas“. 10.30 Komiška melodrama „Saugok mane, lietau“. 12.20 Romantinė komedija „Kartą po dvidešimties metų“. 14.00 Komiška melodrama „Nuomininkė“. 16.00 Komedija „Šapito šou“. 18.00 Romantinė komedija „Abchazų pasaka“. 20.00 Melodrama „Satisfakcija“. 21.50 Kovinis trileris „SLOVE. Tiesiai į širdį“. 23.40 Melodrama „Apie meilę“.

7.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 9.05 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 11.00 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 13.10 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 15.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 17.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 19.00 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 21.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.) (N-7). 23.05 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 1.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.) (N-14).

6.45 Drama „Paklydėlės širdys“. 9.05 Romantinė komedija „Tobulas vyras“. 10.55 Romantinė drama „Mylėti“. 13.05 Muz. drama „Šokio brolija“. 15.05 Drama „Ieškantys laimės“. 17.10 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 19.00 Romantinis trileris „Jaunatis“. 21.20 Kriminalinis trileris „Neįtariamasis“. 23.10 Trileris „Raganų klubas“. 1.00 Romantinė komedija „Apgirtę nuo meilės“.

6.45 „Seklys“. 11.00 „Šok, kol nukrisi“. 12.40 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20 „Heivenas“. 16.05 „Vaivorykštės gentis“. 21.00 „Seserys Kardašian Niujorke“. 21.50 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 22.40 „Sudek šokyje“. 23.30 „Ekskliuzyvas“. 0.20 „Sesuo Džekė“.

sekmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Buriavimo dvasia. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Sunkiausios profesijos. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Susitikimas. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30 Kalbančios knygos. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Sėkmės formulė. 18.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 18.30 Panorama. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kalbančios knygos. 22.30 Buriavimo dvasia. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Sėkmės formulė.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 „CNN Go“. 8.15 Artimieji Rytai 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 Europos verslas. 9.30 Verslo kelionės. 10.30 Laida apie buriavimą. 11.00 Naujienos. Speciali laida. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Naujienos. Speciali laida. 13.00 Dokumentika. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 „CNN Go“. 22.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 Pasaulio sporto naujienos.

muzika

7.00, 3.30 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 „Ultra Tubes“. 13.00 „Būti žmogumi“. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.05 Prie baseino. 15.35 50 kultinių dainų. 17.10 „Ultra Tubes“. 18.00 „Inbetweeners“. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 „Viščiukas robotas“. 23.30 „Inbetweeners“. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.20 Laiko patikrintos dainos. 7.40 TV šou „Pasakotojai“. 9.20 „Paauglių svajos“. 11.40 TV šou „Vašingtonas“. 12.30 Mano tobulas gyvenimas. 15.00 Išlikti stipriai. 15.50 TV šou „Pasakotojai“. 16.40 „World Stage“. 17.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 21.40 „Bedarbiai“. 22.30 Realybės šou „Snooki“. 23.20 TV šou „Vašingtonas“. 0.10 Realybės šou „Krantas“. 3.30 Tik hitai.

5.00 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho Mišios B-moll. Diriguoja H.Blomstedtas. 12.30 Koncertuoja „Egidius“ ansamblis. 13.10 Divertismentas. 14.30 G.Mahlerio III simfonija. Diriguoja Ch.Eschenbachas. 16.30 Koncertuoja P.Fresu ir U.Caine’as. 16.30 Koncertuoja E.Ranglinas ir „Sly & Robbie“. 17.20 Divertismentas. 18.00 J.Offenbacho opera „Orfėjas požemių karalystėje“. 20.10 Europos chorai. W.A.Mozarto vaikų choras. 21.00 Divertismentas. 21.30 Klivlando orkestro vakaras „Carnegie Hall“ salėje. 22.50 Ch.W.Glucko ir L.van Beethoveno kūrinių koncertas Verbjė muzikos festivalyje. 0.30 Džiazas. A.di Meolos „Pasaulio simfonija“ ir G.Rubalcaba.

13


14

sekmadienis

2013 08 11

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Ryklių paieškos. 11.00 Milžiniški krokodilai. 12.00 Pavojingiausi Kosta Rikos gyvūnai. 13.00 Užpustytas kelias. 14.00 Neįprastas gyvūnų elgesys. 15.00 Laukiniai šiaurės gyvūnai. 16.00 „Porsche 911“ automobiliai. 17.00 „Jaguar XJ“ automobilių gamykla. 18.00 „Ferrari FF“ automobilių ypatumai. 19.00 Šamų žvejybos ypatumai. 20.00 Lobių ieškotojai. 21.00 „Trumph Stag“ automobilio remontas. 22.00 „Audi R8“ automobilių gamykla. 23.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 0.00 Lobių ieškotojai. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 12.00 Amerikos maistas. Kalifornija. 13.00 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 13.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 14.00 Užkariautojas Bertas Meine. 14.30 Užkariautojas Bertas Havajuose. 15.00 Pakrančių karai. 17.00 Pramogos vandenyje. Veilas. 17.30 Pramogos vandenyje. 18.00 Pramogos vandenyje. Kanarų salos. 18.30 Pramogos vandenyje. Vokietija 19.00 Amerikos maistas. Denveris. 20.00 Amerikos maistas. Kalifornija. 21.00 Kryptis. Etiopija. 22.00 Stovyklautojai. 23.00 Laikas Azijoje. Honkongas. 0.00 Kryptis. Ekvadoras. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Edo nuotykiai“. 8.05 „Žvejų nuotykiai“. 8.50 „Kaip tai veikia“. 13.05 „Reaktyvinė manija“. 14.00 „Viršgarsinių lėktuvų paleidimas“. 14.55 „2011-ieji. Tornadų šėlsmas“. 15.55 „Kaip tai veikia“. 17.35 „Įsilaužėliai“. 18.30 „Juodligės bylos“. 19.25 „Akis į akį su gamta“. 20.25 „Techninio aptarnavimo komandos“. 21.15 „Kaip auga laivai“. 22.20 „Australija iš arti“. 23.10 „Gentis“. 0.10 Nakties programa.

7.00 „Gintaro kelias. Nuo Dunojaus iki Adrijos“. 7.50 „Impresionistai“. 9.00 „Vikingų istorijos“. 10.10 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 11.05 „Didysis Aleksandro mūšis“. 12.00 „Elena iš Trojos“. 13.00 „Kelionės pabaiga“. 13.30 „Kelionės pabaiga“. 14.00 „Hanibalo pėdomis“. 15.00 „Viduramžių numirėliai“. 17.00 „Kelionės pabaiga“. 18.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Kelionės pabaiga“. 21.00 „778-ieji. Rolando giesmė“. 22.00 „Viduramžių numirėliai“. 0.00 Nakties programa.

20.15 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 8.15 Nuodai iš dykumos. 9.10 Hipopotamas įkliuvo! 10.05 Šimpanzių rojus. Kazanova rojuje. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.35 Veterinaras. 11.25 Medžiotojai iš prigimties. Maskuotė. 11.55 Laukinė Prancūzija. Tūkstančio ežerų šalis. 12.50 Keisti N.Bakerio gyvūnai. 13.45 Pietų Džordžija. 14.40 Plėšrūnų teritorija. 16.30 Pakalbėkime su gyvūnais. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 19.15 Hienos naktis. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Gyvenimas bandoje. Proveržis. 22.00 Išgelbėti raganosį Filą. 22.55 60 pavojingiausių būtybių. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 0.45 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 1.35 Slaptieji agentai.

7.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 10.00 „Zoologijos sodas“. 12.00 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Baisūnų jūra“. 15.00 „Nuotykiai Hainane su N.Marvenu“. 15.55 „Gyvenimas po skliautu“. 16.55 „Akis į akį su gamta“. 17.55 „Gyvūnai visą parą“. 19.00 „Laukiniai Balkanai“. 20.00 „M.Clunesas. Žmogus, plaukiojęs su manta“. 21.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 22.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 23.00 „D.Britanijos gamta“. 0.00 Nakties programa.



9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.30 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 15.30 Sportas LT. Pasaulio štangos spaudimo čempionatas. 16.30 Sportas LT. „Kauno dviračių maratonas 2012“. 17.00 Sportas LT. „Tarptautinės ugniagesių lipimo varžybos 2011“. 17.30 Sportas LT. „Lietuvos ugniagesybos čempionatas 2011“. 18.30 Legendų dvikova. Kauno „Žalgiris“–Maskvos CSKA. 20.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Bušido turnyras „K-1&KOK Europe GP 2011“.

8.05 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 14.00 Arkties dviračių lenktynės Norvegijoje. 15.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 15.45 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 20.00 Lengvosios atletikos žvaigždės. 21.15 Arkties dviračių lenktynės Norvegijoje. 22.15 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 23.30 Lengvosios atletikos žvaigždės. 23.45 Motociklų sportas. Europos spidvėjaus čempionatas. 1.00 Pasaulio fechtavimosi čempionatas. 2.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

8.00 Motosportas. „Spidvėjaus didžiojo prizo“ lenktynės. 11.00, 13.30 Tenisas. Monrealio turnyro pusfinalis. 15.55 Futbolas. „Manchester United“–„Wigan“. Tiesioginė transliacija. 18.10 Futbolas. „Vokietijos taurės“ varžybos. „BSV Schwarz Weiß Rehden“–„Bayern“. 20.00 Futbolas. „Manchester United“–„Wigan“. 22.00 Tenisas. Monrealio turnyro finalas. Tiesioginė transliacija. 1.00 „Formulė-1“. „Vengrijos didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Televizijos žurnalas. 10.00 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 10.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.15 Pasikeitimas aistruoliais. 15.00 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 15.55 Futbolas. Tiesioginė transliacija. 18.00 Boooah! 19.00 TV žurnalas apie golfą. 19.10 Golfo naujienos. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.00 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.15 Pasikeitimas aistruoliais. 21.45 AG profesionalai. 22.45 Pokalbis apie futbolą. 1.00 Nakties programa.

19.00 Balticum auksinis



„Ieškokite mamos“ („Ищите маму“)

„Žvėrelių maištas“ („Furry Vengeance“)

Melodrama. Rusija, 2012 m. Rež. Viačeslavas Lavrovas. Vaidina Veronika Agapova, Aleksandras Ratnikovas.

Komedija. JAV, 2010 m. Rež. Rogeris Kumble’as. Vaidina Brendanas Fraseris, Brooke Shields.

Vestuvių dieną Igoris gauna neįprastą dovaną – nešulį su kūdikiu. Prie mažylio esančiame raštelyje teigiama, kad Igoris – vaiko tėvas ir turi juo pasirūpinti. Bandydamas rasti mažylio mamą Igoris susitinka su keturiomis moterimis, su kuriomis kadaise turėjo romaną.

Iš Čikagos į žaliuojantį Oregono kampelį su žmona ir sūnumi atsikraustęs statybų viršininkas Denas Sandersas per dvylika mėnesių turi paruošti didelį laukinės gamtos plotą solidžioms nekilnojamojo turto investicijoms. Bet šie planai nepatinka miško gyventojams.


2013 08 12

pirmadienis

lietuviškos

16.15 „Šerloko Holmso sugrįžimas“.

20.20 „Ponas Bynas“.

19.15 Lietuva–Švedija.

21.25 „Informatorius“.

18.55 „Mano brolis – islamistas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 8.40 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Disko metimas. Kvalifikacinės varžybos. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. Orai. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7). 16.15 Detektyvinis s. „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (1) (D.Britanija, 1986–1988 m.) (N-7). 17.15 Žingsnis po žingsnio. 17.30 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 17.50 Sportas. Orai. 18.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Finalai. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. Sportas. Orai. 21.30 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Emigrantai. 22.30 Dokumentinio kino vakaras. „D.Britanijos karališkosios vestuvės“ (2). 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. Orai. 23.45 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7) (k). 0.45 Detektyvinis s. „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (1) (N-7) (k).

6.05 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (4). 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Farų šeima“ (N-7). 9.05 „Havajai 5.0“ (N-7) (k). 10.45 Veiksmo komedija „Mažasis didysis karys“ (Kinija, 2010 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (3) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Tapytojo žmonos paveikslas“. 20.20 „Ponas Bynas“ (3) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 2013 m. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Siaubo f. „Vis dar žinau, ką veikei aną vasarą“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 23.45 „Farų šeima“ (N-7) (k). 0.40 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). 1.35 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 Komedija „Garfildas 2“ (JAV, 2006 m.). 12.40 „Didvyrių draugužiai“. 13.10 „Hana Montana“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 Anim. s. „Madagaskaro pingvinai“ (1) (JAV, 2010 m.). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva–Švedija. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką – „3 už Lietuvą“. 21.10 Ūkininkas ieško žmonos. 21.50 TV3 vakaro žinios. 22.00 TV3 sportas. 22.05 TV3 orai. 22.10 „Vestuvių muzikantai“ (7). 23.10 Romantinė drama „Vakaras“ (JAV, Vokietija, 2007 m.). 1.30 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 2.20 „Aiškiaregys“ (6).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Atsargiai – moterys! (8) (N-7). 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą. Mėgėjų išbandymai“ (7) (N-7). 10.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Trileris „Informatorius“ (JAV, 1999 m.) (N-14). 0.25 „Spartakas. Kraujas ir smėlis“ (2) (N-14). 1.25 „Gyvi numirėliai“ (5) (N-14). 2.20 „Bamba TV“ (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 Dok. f. „Stalino bunkeris Samaroje. Vieta, keičianti likimus“ (N-7). 8.15 Supernamai. 8.45 Mūsų miškai. 9.15 Šiandien kimba. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.40 „WikiLeaks“. Paslaptys ir melas“ (N-7). 12.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 12.05 Muz. f. „Pašokime!“ (Italija, 2011 m.) (N-7). 14.00 TV pokštai (N-7). 14.30 TV parduotuvė. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 15.50 „Pora kaip tvora“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Pašėlę TV pokštai. 18.55 Dok. f. „Mano brolis – islamistas“ (N-7). 20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 20.10 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.32 Orai. 21.35 „Froido metodas“ (6) (N-7). 22.55 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 23.00 Vasara su Asta. 0.00 Reporteris. 0.32 Orai. 0.35 Pašėlę TV pokštai. 1.05 „Ilgai ir laimingai“.

11.00 TV3



21.40 LNK



„Garfildas 2“ („Garfield: A Tail of Two Kitties“)

„Vis dar žinau, ką veikei aną vasarą“ („I Still Know What You Did Last Summer“)

Animacinė komedija. JAV, 2006 m. Rež. Timas Hillas. Vaidina Breckinas Meyeris, Jennifer Love Hewitt.

Siaubo filmas. JAV, 1998 m.Rež. Danny Canonas. Vaidina Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze’as jaunesnysis.

Antrajame filme katino Garfildo šeimininkas Džonas Arbaklis išsiruošia kelionėn į Didžiąją Britaniją, kur nori pasipiršti veterinarei Lizai Vilson. Savo augintinį katiną būsimas jaunavedys, žinoma, pasiima kartu. Anapus Atlanto jų laukia neįtikimi nuotykiai.

Po prieš metus išgyvento košmaro Džulijai nuolat vaidenasi nužudytas maniakas, kuris kažkodėl visai nenori ramiai ilsėtis šaltame kape. Norėdama prasiblaškyti mergina su draugais išvyksta pailsėti į tropikų salą. Besiartinanti audra taps kruvino košmaro arena.

15


16

pirmadienis

2013 08 12

lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.20 „Šviesa amžinoji dainos“. Koncertas, skirtas Gintauto Abariaus kūrybai (k). 12.40 Teatrologės Irenos Aleksaitės 80-mečiui. Valanda su Monika Mironaite (1971 m.) (k). 13.25 Žurnalisto, rašytojo Stasio Kašausko 70-mečiui. Sėkmės formulė (k). 13.55 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Transliacija iš Maskvos (k). 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Vizijos ir tikrovė. XIX a. Vilniaus šviesuoliai V.Sirokomlė ir A.H.Kirkoras (2001 m.). 18.00 Svečių ekspresas. 18.25 Futbolas. „SMScredit.lt“ A lyga. „Dainava“–„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Alytaus. 20.30 Dainuoja Vaclovas Daunoras (1980 m.). 21.00 Architekto Algirdo Kaušpėdo jubiliejui. LKS dok. f. „Ar jau įnešti „Antį“?“ (1988 m.). 21.15 Architekto Algirdo Kaušpėdo jubiliejui. Muz. f. „Kažkas atsitiko“ (1986 m.). 22.20 Komedija „Žmonos maištas“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-14) (subtitrai). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Transliacija iš Maskvos (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.45 „Draugai X“ (N-7). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (N-7). 13.10 „Magijos paslaptys“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Dviese geriau“ (2). 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“ (3) (N-7). 22.20 Realybės „Nuotakos siaubūnės“ (1) (JAV, 2012 m.) (N-7). 23.20 „Blogiau nebūna“ (N-7). 0.15 Sveikatos ABC (k). 0.45 „Jos vardas Nikita“ (N-7).

5.30 24 valandos (N-7) (k). 6.15 Diagnozė: valdžia. 7.05 24 valandos (N-7) (k). 7.50 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 8.15 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 KK2 penktadienis (N-7). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Pasaulis X (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.45 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 13.15 Girių horizontai. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 Valanda su Rūta. 15.55 KTV – kino ir televirtuvė. 16.25 Ne vienas kelyje. 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

23.10 TV3

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Pelkė“. 12.00 „Naujokė“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“ (4). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.30 Siaubo f. „Balsai iš anapus 2“ (JAV, Kanada, 2007 m.). 1.20 „CSI kriminalistai“. 2.10 „Trečias luitas už Saulės“.

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 10.50 Veiksmo drama „Nukreiptas skrydis“ (Kanada, D.Britanija, 2009 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Komedija „Margo vestuvėse“ (JAV, 2007 m.). 23.40 „Gydytojos dienoraštis“.



9.00 Užkulisiai (k). 9.30 Mistinis trileris „Kuždesių sala“ (N-7). 11.45 „Vienišų seselių klubas“. 12.45 Mokslo sriuba (k). 13.15 Komedija „Žvėrelių maištas“ (N-7). 14.50 Telelaikraštis. 16.00 Romantinė komedija „Chaoso teorija“ (N-7). 17.30 Kauno istorijos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 Drama „Patriarchė“ (1). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komiška drama „Čia ir dabar!“ (N-7). 22.40 Žinios (k). 23.00 Komedija „Subtilumas“. 0.50 Drama „Nekaltųjų balsai“ (N-14).

9.00 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.30 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (1). 10.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 11.30 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (5). 12.00 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 12.30 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (Vokietija, 2012 m.) (N-7). 14.15 „Komanda Č“ (N-7). 15.15 „Verbų sekmadienis“. 16.15 Drama „Pusė gyvenimo“ (Austrija, Vokietija, 2009 m.). 18.00 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 18.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 19.00 „Likimo dovana“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Senas geras faras“ (N-7). 21.15 Kino akademija. „Pasitinkant Ali“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 23.05 „Balticum TV“ žinios. 23.20 Kovinis veiksmo f. „Samdomų žudikų valdžia“ (Kinija, 2010 m.).

6.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 7.55 Grupės „Bavarija“ koncertas. 9.20 „Liuks!“ muzika. 10.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 12.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 13.55 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 15.20 „Liuks!“ muzika. 16.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 18.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 19.50 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 21.20 „Liuks!“ muzika. 22.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 00.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 01.55 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 03.20 „Liuks!“ muzika. 04.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k).

7.00 Kauniečių akimis. Savaitės apžvalga. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 9.45 Geras pasirinkimas. Teleparduotuvė (k). 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.30 TV6



„Vakaras“ („Evening“)

„Balsai iš anapus 2“ („Stir of Echoes 2“)

Romantinė drama. JAV, Vokietija, 2007 m. Rež. Lajosas Koltai. Vaidina Claire Danes, Vanessa Redgrave.

Siaubo trileris. JAV, Kanada, 2007 m. Rež. Ernie Barbarashas. Vaidina Robas Lowe, Marnie McPhail.

1954-aisiais geriausios draugės Lailos vestuvėse mergina Enė Grant susipažįsta su jaunu gydytoju Harisu Ardenu. Prisiminimus apie tas kelias vasaros savaitgalio dienas ji išsaugos iki gyvenimo saulėlydžio, kuriam skirta antroji jaudinančios dramos dalis.

Grįžęs iš karo Irake Tedas Koganas niekaip negali pamiršti neseniai patirtų košmarų. Į vaikino sąmonę skverbiasi jo akivaizdoje žuvusių žmonių vaiduokliai. Tedo sąžinę slegia vienas įvykis, kai jam teko duoti komandą apšaudyti furgoną. Tada žuvo maža mergaitė.


2013 08 12 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 Melodrama „Du bilietai į Veneciją“. 13.25 Būkite sveiki! 14.05 Kitos naujienos. 14.25 „Pėdsakas“. 15.20 Suprasti. Atleisti. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 „Moterų daktaras 2“. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Laikas mylėti“. 22.05 „Įsimylėję visam gyvenimui“. 0.10 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 0.20 „Gydytojas“. 1.05 „Palikimas“. 2.00 Detektyvas „Smuklė Piatnickajos gatvėje“. 3.25 Suprasti. Atleisti. 3.50 Mados nuosprendis. 4.40 „Moterų daktaras 2“. 5.25 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.).

5.50, 18.40 Šeimos dramos. 6.40, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.10 Žiūrėkite visi! 8.00, 17.45 Patikima priemonė. 9.00, 14.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.15 „Nereikalingų žmonių sala“. 13.40 Tolimųjų pasaulių šnipai. 15.45 Nemeluok man! 20.50 Slaptos teritorijos. 21.50 Dievų maistas. 22.50 Ekstrasensų mūšis. 0.00 Kokie žmonės. 0.50 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.20 Ir vėl sveiki. 9.50 Nuoširdus prisipažinimas. 10.25 Atmintinos melodijos. 11.05 Paslaptinga Rusija. Kurgano apskritis. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.30 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 S. „Bedugnė“ (1, 2). 22.40 „Broliai“. 0.35 S. „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Tyrimo paslaptys“. 22.35 Amžiaus ligos. Kas ką? 23.45 „Bėgti“. 0.40 Žinios +. 0.55 S. „Įeiga į labirintą“ (1).

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Vaid. f. vaikams. 8.30 Anim. f. 9.00 Vaid. f. „Marsas“. 11.00, 15.00 „Operatyvinis būrys“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Senovinio gyvenimo drama“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Mūšis su šešėliu“ (1, 2). 20.00 S. „Teisingumo dvyliktukas“ (1).

6.00 Drama „Vienintelė“. 8.00 Fantastinė komedija „Tas pats Karlsonas!“ 10.00 Komedija „Bjaurybė čempionui“. 12.00 Drama „Pamokos pavasario pabaigoje“. 14.00 Romantinė komedija „Abchazų pasaka“. 16.00 Komedija „Oi, ta Liuba!“ 18.00 Drama „Paskui tave“. 20.00 Dramatinis detektyvas „Kas aš?“ 21.50 Drama „Medžiotojas“. 0.10 Komedija „Ados šeimynėlė“.

7.00 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 11.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.). 13.00 Kriminalinis romantinis trileris „Trys įtemptos dienos“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 15.10 Mistinis trileris „Klastingi namai“ (JAV, 2011 m.). 17.00 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 19.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.). 21.00 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7).

7.20 Drama „Mergina su trūkumais“. 9.35 Muz. drama „Šokio brolija“. 11.35 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 13.25 Drama „Ieškantys laimės“. 15.30 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 17.15 Romantinis trileris „Jaunatis“. 19.35 Romantinė komedija „Mano penkios buvusios merginos“. 21.10 Romantinė komedija „Apgirtę nuo meilės“. 22.55 Nuotykių drama „Naujasis pasaulis“. 1.10 Romantinė drama „Jausmų galia“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.20 „Kelias namo“. 11.55 „Laikinai nėščia“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.00 „Lemtingas proveržis“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Seserys Kardašian Niujorke“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Ekskliuzyvas“. 0.20 „Genealoginis medis“.

pirmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 Be muzikos. Brandy. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.25 TV šou „Medžioklė“. 11.15 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 14.10 Be muzikos. 15.00 „Paauglės motinos“. 16.15 TV šou „Medžioklė“. 17.05 „Paauglių svajos“. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 TV šou „Medžioklė“. 20.50 Realybės šou „Snooki“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.00 „Paulis D“. 22.50 Realybės šou „Krantas“. 23.40 „Vidutiniokai“. 0.30 „Mirties slėnis“. 1.20 „Paulis D“. 2.10 Realybės šou „Krantas“. 3.00 Tik hitai.

4.45 Džiazas. 10.30 L.van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. 12.00 A.Laloumas groja R.Schumanno, F.Schuberto ir C.Debussy kūrinius. 14.05 Divertismentas. 14.30 Baletas „Don Kichotas“. Šoka Olandijos nacionalinio baleto artistai. 17.00, 21.00 Divertismentas. 17.30 Dok. f. „Paryžiaus trauka. N.Rimskis-Korsakovas“. 18.00 N.Rimskio-Korsakovo opera „Auksinis gaidelis“. Diriguoja K.Nagano. 20.00 Europos chorai. 21.30 L.van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. 22.55 Groja A.Laloumas. 0.30 Džiazas. Koncertuoja S.Lucas ir draugai.

17


pirmadienis

18

2013 08 12

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Teksase. 11.30 Pramogos vandenyje. Džersis. 12.00 Keliautojas. Turkija. 13.00 Amerikos maistas. Vakarų Virdžinija. 14.00 Naujo būsto paieška. Hondūras. 14.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Ocean Manor“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Dubajus. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Vakarų Virdžinija. 20.00 Pakrančių karai. 21.00 Pramogos vandenyje. San Diegas. 21.30 Pramogos vandenyje. Italija. 22.00 Išgelbėkite mano verslą! „Gardenios“ viešbutis. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Dubajus.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „Užstrigę lifte“. 8.15 „Nuostabūs valgiai“. 9.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.55 „Statybų asai“. 10.45 „Šiaurės jūra“. 11.40 „Uraganų medžiotojai“. 12.35 „Užstrigę lifte“. 13.35 „Nuostabūs valgiai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 15.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 16.05, 19.40 „Kaip tai veikia“. 16.55 „Užstrigę lifte“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 20.30 „Reaktyviniai mokymai“. 21.30 „Prieš gamtos stichiją“. 22.30 „Juodasis auksas“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Lokys, sudraskęs žmogų. 11.00 Dvejetas iš Misisipės kalėjimo. 12.00 „Trumph Stag“ automobilio remontas. 13.00 Geriausi karo lakūnai. 14.00 Pavojai, gresiantys bizonų jaunikliams. 15.00 Pavojingiausi dykumų ir savanų gyvūnai. 16.00 Lobių ieškotojai. 17.00 „Trumph Stag“ automobilio remontas. 18.00 Geriausi karo lakūnai. 19.00 Kalėjimo bėgliai. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Geriausi karo lakūnai. 0.00 Devintasis dešimtmetis. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 11.00 „Viduramžių numirėliai“. 12.00 „Kelionės pabaiga“. 12.30 „Vikingų istorijos“. 14.00 „Londono ligoninė“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 17.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „778-ieji. Rolando giesmė“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Hitleris ir tyrinėtojai“. 21.00 „Nuslėptos istorijos“. 22.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 23.00 „Ypatingosios operacijos“. 0.00 Nakties programa.

20.25 NTV mir

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25, 9.10, 22.55 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 10.05 Liūto diena. 11.00 Pradėk iš pradžių. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Gyvačių puota. 12.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Gyvačių duobė. 21.05 Leopardo diena. 22.00 Vandenyje plaukiojantys šuniukai. 23.50 Dzeusas kovoja dėl išlikimo. 0.45 Žvėrių žemė su D.Salmoni. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Pamokos Antarktidoje“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Sandoriai“. 13.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 18.00 „Laukinių gyvūnų viltis“. 19.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 20.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 21.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 22.00 „Dramblio dienoraštis“. 23.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“ . 16.35 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Sportas LT. „Vilnius dance festival 2011“ (varžybos). 19.45 Sportas LT. „Vilnius dance festival 2011“ (parodomoji). 20.45 Futbolo dievai. Pelé. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

8.35 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 11.45 Europos spidvėjaus čempionatas. 13.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 15.00 Dviračių lenktynės Jutoje (JAV). 16.00 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 17.40 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 21.00 Apie lengvąją atletiką. 21.15 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 22.15 Sporto kuriozai. 22.45 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 0.45 Apie lengvąją atletiką. 0.15 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 1.30 Pasaulio fechtavimosi čempionatas.

11.00 Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 13.00 Tenisas. Monrealio turnyro finalas. 16.00 Futbolas. „Manchester United“–„Wigan“. 18.00 Tenisas. Sinsinačio turnyras. Tiesioginė transliacija. 0.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 1.00 Tenisas. Monrealio turnyro apžvalga. 2.00 Tenisas. Sinsinačio turnyras. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 TV žurnalas apie golfą. 15.40 Golfo naujienos. 15.45 TV žurnalas apie golfą. 15.55 Golfo naujienos. 16.00 Pasikeitimas aistruoliais. 16.45 Linksmiausios pasaulio reklamos. 17.00 „Storage Wars“. 18.00 AG profesionalai. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Žurnalas. 23.15 „Telekom“ žaidimo analizė. 23.15 „Storage Wars“. 0.30 Tarptautinis futbolo žurnalas. 1.00 Nakties programa.

21.10 TV1000



„Bedugnė“ („Бездна“)

„Apgirtę nuo meilės“ („Punch-Drunk Love“)

Serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Dmitrijus Petrunis. Vaidina Ilja Šakunovas, Bogdanas Stupka.

Romantinė komedija. JAV, 2002 m. Rež. Paulas Thomas Andersonas. Vaidina Adamas Sandleris, Emily Watson.

Aleksandras Varlamovas vadovauja Elgesio tyrimo skyriui. Taip vadinasi policijos padalinys, kurio darbuotojai tiria serijines žmogžudystes. Kai įprasti tyrimo metodai neduoda rezultatų, iniciatyvos imasi Aleksandro vadovaujami profesionalūs psichologai.

Nors verslininkas Baris Igenas išaugo tarp septynių seserų, svetimų merginų jis bijo tarsi ugnies. O dievina seksą telefonu ir pudingą. Sugriauti šiuos giliai įsišaknijusius kompleksus gali tik koks nors didelis sukrėtimas. Pavyzdžiui, stiprus įsimylėjimas.


2013 08 13

antradienis

lietuviškos

18.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

14.25 „Auklė“.

21.00 Ūkininkas ieško žmonos.

21.25 „Pabėgusi nuotaka“.

20.10 „Ilgai ir laimingai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 8.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 20 km moterų ėjimas. (Dalyvauja K.Saltanovič, B.Virbalytė-Dimšienė, N.Aidietytė.) Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 10.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Bėdų turgus (k). 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. Orai. 15.10 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (2, 3) (N-7). 17.15 Žingsnis po žingsnio. 17.30 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 17.50 Sportas. Orai. 18.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Finalai. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 20.55 Loterija „Perlas“. 21.00 Panorama. Sportas. 21.25 Orai. 21.30 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Emigrantai. 22.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 23.45 Vakaro žinios. 23.50 Sportas. Orai. 0.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (2, 3) (N-7) (k).

6.05 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (5). 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Farų šeima“ (N-7). 9.00 Nuotykių komedija „Blondinės“ (JAV, 2007 m.) (N-7) (k). 10.55 Romantinė komedija „Meilės receptas“ (Australija, JAV, 2007 m.) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (4) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Dukros mamos tėvai“. 20.20 „K11. Komisarai tiria“ (3) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Trileris „Desperatiški veiksmai“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 23.45 „Farų šeima“ (N-7) (k). 0.40 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). 1.35 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 Komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, 2006 m.). 13.10 „Hana Montana“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Madagaskaro pingvinai“ (2). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 „Virtuvė“. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 sportas. 21.58 TV3 orai. 22.00 „Pabėgimo karaliai“. 23.00 Nuotykių f. „Karaliaus vardu. Požemių pasaulio sakmė“ (JAV, Vokietija, 2007 m.). 1.25 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 2.20 „Aiškiaregys“ (7).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą. Įdomiausi momentai“ (8) (N-7). 10.00 „Mistinės istorijos“ (N-7). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Juoko kovos (N-7). 21.25 Romantinė komedija „Pabėgusi nuotaka“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 23.40 „Spartakas. Kraujas ir smėlis“ (3) (N-14). 0.40 „Gyvi numirėliai“ (6) (N-14). 1.35 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.30 „Bamba TV“ (S).

11.00 TV3



„Mergina vaikino kelnėse“ („She’s the Man“) Komedija. JAV, 2006 m. Rež. Andy Fickmanas. Vaidina Amanda Bynes, Channingas Tatumas.

Viola žaidžia mokyklos mergaičių futbolo komandoje, ir jai puikiai sekasi. Negana to, mergina mano, kad ji taip gerai spardo kamuolį, jog galėtų žaisti vaikinų komandoje. Violos galvoje greitai gimsta genialus planas. Ji apsimeta savo broliu dvyniu Sebastianu.

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.35 Pašėlę TV pokštai. 8.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 8.10 „Froido metodas“ (5) (N-7). 9.15 Supernamai. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 Dok. f. „Mano brolis – islamistas“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 15.50 „Froido metodas“ (5) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Pašėlę TV pokštai. 18.55 Dok. f. „Rodžeris. Genocido auka“ (N-7). 20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 20.10 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.27 Pažangi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Froido metodas“ (7) (N-7). 22.55 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 23.00 Vasara su Asta. 0.00 Reporteris. 0.27 Pažangi Lietuva. 0.32 Orai. 0.35 Pašėlę TV pokštai. 1.05 „Ilgai ir laimingai“.

21.40 LNK



„Desperatiški veiksmai“ („Desperate Measures“) Trileris. JAV, 1998 m. Rež. Barbetas Schroederis. Vaidina Andy Garcia, Michaelas Keatonas.

Policininko Frenko Konerio sūnus Matas serga kaulų vėžiu, ir padėti jam gali tik sėkminga kaulų čiulpų operacija. O vienintelis tinkamas donoras sėdi mirtininkų kameroje nuteistas iki gyvos galvos. Nusikaltėlis Piteris Makeibas pasinaudoja lemtingu sutapimu.

19


20

antradienis

2013 08 13

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Laiko ženklai. Kolektyvizacija. Iš vienkiemių į gyvenvietes (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.00 Muzika gyvai. „Žalia dainų rūta“. Dainuoja Marta Lukošiūtė ir Vaidas Vyšniauskas (k). 11.50 Mūsų miesteliai. Marcinkonys (2) (k). 12.40 Dainininko Virgio Stakėno jubiliejui. Vakaro autografas (k). 13.30 Amžių šešėliuose. Sapiegų rūmų likimas (k). 14.15 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Transliacija iš Maskvos (k). 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Būtasis laikas. Pianistas Vladimiras Ružickas (1998 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Septynios Kauno dienos. 19.25 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Edmundo Gedgaudo knygos „Ona Narbutienė. Gyvenimo preliudai“ pristatymas. 20.15 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON. 21.30 LRT aukso fondas. Agatha Christie. „Pelėkautai“ (2). 23.00 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (3, 4). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Transliacija iš Maskvos (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.45 „Draugai X“ (N-7). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Dviese geriau“ (3). 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Nematomas žmogus 2“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.40 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 23.40 „Blogiau nebūna“ (N-7). 0.35 „Pabėgimas“ (5) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Diagnozė: valdžia (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.00 TV6

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“ (5). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 Drama „Bėgantis paskui aitvarą“ (JAV, 2007 m.). 0.50 „CSI kriminalistai“. 1.40 „Motopatruliai“ (5). 2.40 „Trečias luitas už Saulės“.

9.25 „Linksmieji draugai“. 9.55 Senoji animacija. 10.30 „Frosto prisilietimas“ (3). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Drama „Aštuonios dienos iki mirties“ (Kanada, JAV, 2006 m.). 23.40 „Gydytojos dienoraštis“.



„Bėgantis paskui aitvarą“ („The Kite Runner“)

9.00 Žinios (k). 9.20 Komiška drama „Čia ir dabar!“ (N-7). 10.40 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.10 Komedija „Subtilumas“ (N-7). 13.00 Drama „Klajoklis“ (N-7). 14.50 Telelaikraštis. 15.40 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00 Žinios. 18.20 Pokalbių laida „Susitikimai“. 19.15 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Užkulisiai. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Siaubo trileris „Rifas“ (N-14). 0.45 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 „Komanda Č“ (N-7). 11.45 „Pražūtingas auksas“ (N-7). 12.45 TV šou „Maisto detektyvai“ (14). 13.15 Mūsų augintiniai. 13.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 14.15 Kriminalinė veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 16.00 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (5). 16.30 „Senas geras faras“ (N-7). 17.30 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (1). 18.30 „Vienišų seselių klubas“. 19.00 „Verbų sekmadienis“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Senas geras faras“. 21.15 „GSG 9. Elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 23.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 0.30 „Likimo dovana“.

23.00 TV3

6.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas. 7.15 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“. 8.30 „Liuks!“ muzika. 10.20 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 12.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 13.15 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 14.30 „Liuks!“ muzika. 16.20 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 18.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 19.15 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 20.30 „Liuks!“ muzika. 22.20 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 0.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 1.15 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 2.30 „Liuks!“ muzika. 4.20 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Karaliaus vardu. Požemių pasaulio sakmė“ („In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale“)

Drama. JAV, 2007 m. Rež. Marcas Forsteris. Vaidina Khalidas Abdalla, Atossa Leoni.

Nuotykių filmas. JAV, Vokietija, 2007 m. Rež. Uwe Bollas. Vaidina Jasonas Stathamas, Leelee Sobieski.

Pagal afganistaniečių kilmės rašytojo Khaledo Hosseini romaną sukurtame filme po 20 metų, praleistų Amerikoje, Amiras sugrįžta į gimtąjį Afganistaną. Čia bičiulio Hasano sūnus pateko į bėdą, ir Amiras privalo jam padėti. Vaikiną slegia viena vaikystėje padaryta nuodėmė.

Kragais vadinamų karių-žvėrių kariuomenė puldinėja ramią karalystę. Piktadario Galijono vadovaujami priešai trokšta užimti Ebo pilį ir nužudyti karalių Konreidą. Karo apimtoje šalyje į žygį išsiruošia karys Farmeris, kuris nori surasti savo pagrobtą žmoną Solaną.


2013 08 13 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Įsimylėję visam gyvenimui“. 13.35 Būkite sveiki! 14.20 Kitos naujienos. 14.45 Suprasti. Atleisti. 15.35 Mados nuosprendis. 16.50 „Moterų daktaras 2“. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.00 „Laikas mylėti“. 22.00 „Įsimylėję visam gyvenimui“. 0.05 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 0.15 „Gydytojas“ (paskutinė s.). 1.00 „Palikimas“ (paskutinė s.). 1.55 „Pėdsakas“. 2.30 Komedija „Adomas ir Cheva“. 3.35 Suprasti. Atleisti. 4.30 „Moterų daktaras 2“. 5.15 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.50, 18.45 Šeimos dramos. 6.40, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.10 Kokie žmonės! 8.00, 13.40, 17.35 Patikima priemonė. 9.00, 14.35 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.15 „Nereikalingų žmonių sala“. 15.30 Nemeluok man. 20.50 Ekstrasensų mūšis. 23.25 Aktuali tema. 0.25 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Sindbado sugrįžimas“. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.30 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 „Bedugnė“. 22.40 „Broliai“. 0.35 „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Tyrimo paslaptys“. 22.35 „Rusiška nuodijimo istorija. Caro kronikos“ (1). 23.30 „Bėgti“. 0.25 Žinios +. 0.40 „Įeiga į labirintą“.

7.00 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 9.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.). 11.00 Komedija „Didysis Bakas Hovardas“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.). 15.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 17.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV, 2009 m.). 19.00 Romantinė drama „Žiedo istorija“. 21.00 Komedija „Dar palaukite...“ 23.00 Komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ 1.00 Komedija „Vykrutasai“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 17.15, 23.00 „Mūšis su šešėliu“. 11.00, 15.00, 20.00 „Teisingumo dvyliktukas“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „...todėl, kad myliu“. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina.

7.15 Nuotykių drama „Naujasis pasaulis“. 9.35 Romantinė komedija „Mano penkios buvusios merginos“. 11.10 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 13.00 Detektyvinis trileris „Gerasis vokietis“. 15.00 Romantinė komedija „Ponia Petigriu gyvena šia diena“. 17.00 Romantinė komedija „Monos Lizos šypsena“. 19.10 Mistinė drama „Keleiviai“. 21.00 Siaubo f. „Skambutis“. 23.05 Kriminalinis trileris „Apgalvota žmogžudystė“. 1.10 Trileris „Gyventoja“.

6.00 Drama „Pamokos pavasario pabaigoje“. 8.00 Drama „Paskui tave“. 9.30 Drama „Į Paryžių!“ 12.00 Muz. komedija „Šikšnosparnis“. 14.40 Dramatinis detektyvas „Kas aš?“ 16.30 Komedija „Ados šeimynėlė“. 18.15 Komedija „Jakudzos dukra“. 20.00 Melodrama „Lošimas“. 21.40 Komiška melodrama „O mama geresnė! Visas meilės grožis“. 23.20 Dramatinis trileris „Konservai“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.15, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Kalėdos su geriausiais draugais“. 11.55 „Atostogos su Dereku“. 14.20 „Tėvai“. 16.10 „Visi mano draugai palieka Brisbeną“. 17.35 „Seklys“. 19.20 „Tėvai“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Ekskliuzyvas“. 23.30 „Seserys Kardašian Niujorke“. 0.20 „Meilės įrodymas“.

antradienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 TV šou „Pasakotojai“. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.25 TV šou „Medžioklė“. 11.15 „Paauglės motinos“. 13.20 „Jauni ir susituokę“. 14.10 Be muzikos. NAS. 15.00 „Paauglės motinos“. 16.15 TV šou „Medžioklė“. 18.20 Be muzikos. Pitbull. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 TV šou „Vašingtonas“. 20.50 „Bedarbiai“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.00 „Paulis D“. 22.50 Realybės šou „Krantas“. 23.40 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.30 „Mirties slėnis“. 1.20 „Paulis D“.

4.25 Džiazas. 10.30 V.Gens ir „Les Talents Lyrique“ koncertas Venecijoje. 12.00 M.Kozenos rečitalis Prahos nacionalinėje operoje. 14.10 Divertismentas. 14.30 F.Schuberto vokalinis ciklas „Žiemos kelias“. 15.55 „West-Eastern Divan“ orkestras groja R.Wagnerio ir M.Ravelio kūrinius. 16.55 20.55 Divertismentas. 18.00 G.Rossini opera „Sevilijos kirpėjas“. Dainuoja Madrido karališkojo teatro solistai. 21.30 W.A.Mozarto opera „Pagrobimas iš seralio“. Dainuoja Rene operos solistai. 0.30 Džiazas. Koncertuoja N.Gwana.

21


22

antradienis

2013 08 13

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 11.30 Pramogos vandenyje. Veilas. 12.00 Keliautojas. Londonas 13.00 Amerikos maistas. Čarlstonas. 14.00 Naujo būsto paieška. Švedija. 14.30 Naujo būsto paieška. Australija. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! 16.00, 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Mauricijus. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Čarlstonas. 20.00 Barbekiu meistrai. 21.00 Prieskonių valdovas Indijoje. 21.30 Pasaulio receptai. 22.00 Amerikos maistas. 0.00 Kelionės motociklu.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15, 12.35, 16.55 „Areštuota ir parduota. B.Madoffo daiktų aukcionas“. 8.15 „Savamoksliai išradėjai“. 9.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.55 „Reaktyviniai mokymai“. 10.45 „Prieš gamtos stichiją“. 11.40 „Juodasis auksas“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 15.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Konstruokime!“ 21.30 „Žurnalistas Mėnulyje“. 22.30 „Somalio piratų medžioklė“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Stambiausi krokodilai. 11.00 Žmogus, prisijaukinęs krokodilą. 12.00 Kalintys užsienyje. 13.00 Geriausi karo lakūnai. 14.00 Vilkų slėnis. 15.00 Pavojingiausi gyvūnai. 16.00 Devintasis dešimtmetis. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Geriausi karo lakūnai. 19.00 Kaliniai, patraukę link Meksikos pasienio. 20.00 Seni ginklai. 21.00 Pragaro kelias. Audra. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Geriausi karo lakūnai. 0.00 Seni ginklai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 11.00 „Viduramžių numirėliai“. 12.00 „Kelionės pabaiga“. 13.00 „778-ieji. Rolando giesmė“. 14.00 „Londono ligoninė“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 17.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Nuslėptos istorijos“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Šventyklos kalnas“. 21.00 „Hanibalo pėdomis“. 22.00 „Napoleonas“. 23.00 „Ypatingosios operacijos“. 0.00 Nakties programa.

15.30 NTV mir

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Projektas „Šunų jaunikliai“. 10.05 Leopardo diena. 11.00 Dzeusas kovoja dėl išlikimo. 11.55 Gyvačių gaudytojas. 12.20 Vėžlių naujokių stovykla. 12.50 Aligatoriai pašėlo. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Pingvinų safaris. 18.20 Simpatiškiausi kačiukai ir šuneliai. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Košmaras brakonierių tvenkinyje. 21.05 „Didžiojo penketuko“ iššūkis. Buivolo diena. 22.00 Veterinaras. 22.55 Į laisvę su pitbuliu. 23.50 Užpuolimas su mačete. 0.45 Kai užpuola. Kuguaras ir briedis. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Ryklys sprunka.

7.00 „Sandoriai“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Paskutinė iš trijų“. 13.00, 19.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 18.00 „Laukinių gyvūnų viltis“. 20.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 21.00 „D.Britanijos gamta“. 22.00 „Gyvenimas po skliautu“. 23.00 „Gyvūnai visą parą“.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“ . 16.35 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Sportas LT. Atviras veteranų štangos spaudimo čempionatas. 19.45 Sportas LT. Lietuvos Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionatas. 20.45 Futbolo dievai. D.Maradona. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Reklamos meistrai. 15.45 Pasikeitimas aistruoliais. 16.30 Kova dėl automobilio. 17.00 „Storage Wars“. 18.00 AG profesionalai. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Futbolas. Kontrolinės varžybos. 23.15 Pokalbių laida apie futbolą. 0.30 Kova dėl automobilio. 1.00 Nakties programa.

11.00, 14.30 Tenisas. Sinsinačio turnyras. 18.00, 21.00 Tenisas. Sinsinačio turnyras. Tiesioginė transliacija. 0.00 Tenisas. Sinsinačio turnyras. 2.00, 3.45 Tenisas. Sinsinačio turnyras. Tiesioginė transliacija.

8.35 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 12.30 Pasaulio fechtavimosi čempionatas. 13.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 14.45, 15.15 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 17.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 17.30 Pasaulio l engvosios atletikos čempionatas. 21.00 Apie lengvąją atletiką. 21.15 Draugiškos Vokietijos–Prancūzijos futbolo jaunimo rinktinių rungtynės. 23.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 0.30 Apie lengvąją atletiką. 0.45 Motociklų sportas. Europos spidvėjaus čempionatas. 1.45 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės.

21.00 Balticum auksinis



„Likimo ženklai“ („Знаки судьбы 2“)

„Dar palaukite...“ („Still Waiting...“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Dmitrijus Martynovas. Vaidina Lilija Burkova, Aleksandras Mironovas.

Komedija, JAV, 2009 m. Rež. Jeffas Balisas. Vaidina Adamas Carolla, Johnas Michaelas Higginsas.

Antrajame populiaraus mistinio detektyvinio serialo sezone vėl matysime daug paslaptingų žmogžudysčių, painių bylų ir nusikaltimų, kurie nepaliko liudininkų. Visa tai tenka tirti Jelenai Romanovai, Andrejui Sazonovui, Jevgenijui Klimovui ir Antonui Sažinui.

Du restoranai varžosi dėl lankytojų palankumo, o jų vadybininkai – dėl paaukštinimo. Virėjams ir padavėjams skiriamos neįmanomos užduotys, spaudimas surinkti įspūdingas pinigų sumas kasdien didėja. Personalas griebiasi radikaliausių priemonių.


2013 08 14

trečiadienis

lietuviškos

22.30 KINFO.

21.40 „Šakalas“.

22.15 „Skandalas“.

23.10 „Spartakas. Kraujas ir smėlis“.

21.35 „Froido metodas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 10.15 Profesionalų lygos klasikinių šokių šou. „Pasaulio taurės“ varžybos (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Bėdų turgus (k). 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. Orai. 15.10 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (4, 5) (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (4) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Dok. f. „Mūsų širdys – Londone“. 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00 „Rojus Lietuvoj“. 21.30, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 KINFO. Informacinė kino naujienų laida. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Į gamtą“ (8). 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. Orai. 23.45 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (4, 5) (N-7) (k).

6.05 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (6). 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Farų šeima“ (N-7). 9.05 „K11. Komisarai tiria“ (3) (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Dukros mamos tėvai“ (k). 10.45 „Saldi nuodėmė“ (N-7). 11.40 Plikis ir ponia (N-7). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (5) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Meilė iki mirties“. 20.20 „K11. Komisarai tiria“ (4) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Veiksmo trileris „Šakalas“ (D.Britanija, Japonija, JAV, Prancūzija, Vokietija, 1997 m.) (N-14). 0.10 „Farų šeima“ (N-7) (k). 1.05 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). 2.00 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 „Virtuvė“. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.40 „Didvyrių draugužiai“. 13.10 „Hana Montana“. 13.40 Anim. s. „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (1) (JAV, 2007 m.). 14.10 „Madagaskaro pingvinai“ (3). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva–Švedija. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką – „3 už Lietuvą“. 21.10 Ūkininkas ieško žmonos. 21.50 TV3 vakaro žinios. 22.00 TV3 sportas. 22.05 TV3 orai. 22.10 Vikingų loto. 22.15 „Skandalas“ (3). 23.15 Komedija „Buto paieška“ (Kanada, 2000 m.). 1.00 „Aiškiaregys“ (8). 1.55 Mistinė drama „Gelbstint Greisę“ (1) (JAV, 2009 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą. Šiaurės Škotija“ (9) (N-7). 10.00 „Belaisvis“ (2) (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Užkalnio 5 (N-7). 21.25 Nuotykių f. „Skylė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.10 „Spartakas. Kraujas ir smėlis“ (4) (N-14). 0.10 Siaubo s. „Gyvi numirėliai“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-14). 1.05 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.05 „Bamba TV“ (S).

21.20 Init



„Moteris iš Penktojo rajono“ („La femme du Vème“) Trileris. Prancūzija, Lenkija, 2011 m. Rež. Pawelas Pawlikowskis. Vaidina Ethanas Hawke’as, Kristin Scott-Thomas.

Amerikietis rašytojas Tomas Riksas po darbe kilusio skandalo išvyksta į Paryžių, kur ketina daugiau dėmesio skirti dukros auklėjimui. Vos sudurdamas galą su galu Tomas dirba naktiniu sargu. Asmeninis Tomo gyvenimas ima keistis, kai jis sutinka našlę Mardžitą.

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.35 Pašėlę TV pokštai. 8.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 8.10 „Froido metodas“ (6) (N-7). 9.15 Namų daktaras. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 Dok. f. „Rodžeris. Genocido auka“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 15.50 „Froido metodas“ (6) (N-7). 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.25 Pašėlę TV pokštai. 18.55 Dok. f. „Gvantanamo uždarymas“ (N-7). 20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 20.10 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.27 Aktyvi Lietuva. Orai. 21.35 „Froido metodas“ (8) (N-7). 22.55 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 23.00 Didžiosios Britanijos „Porsche Carreros“ ir „Renault Clio“ taurės“ lenktynės iš Snetterton trasos. 23.55 Reporteris. 0.22 Aktyvi Lietuva. Orai. 0.30 Pašėlę TV pokštai. 1.00 „Ilgai ir laimingai“.

23.15 TV3



„Buto paieška“ („Apartment Hunting“) Komedija. Kanada, 2000 m. Rež. Billas Robertsonas. Vaidina Andrew Tarbetas, Kari Matchett.

Toronto žurnalistas Benas Redikas gauna užduotį parašyti apie telefoninius pasimatymus. Benas sau ir žmonai Sarai ieško erdvesnio buto, kuriame galėtų kurti šeimą. Bet pokalbiai su „telefonine“ drauge Selina vis labiau traukia Beną, ir jis užsimano pamatyti merginą.

23


24

trečiadienis

2013 08 14

lietuviškos

regioninės

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (3, 4) (k). 12.30 Misijos Baltijos jūros regione (5). Žemaičių krikštas (k). 13.00 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON (k). 14.15 Svečių ekspresas. 14.45 Vizijos ir tikrovė. XIX a. Vilniaus šviesuoliai V.Sirokomlė ir A.H.Kirkoras (2001 m.) (k). 15.30 Būtasis laikas. Pianistas Vladimiras Ružickas (1998 m.) (k). 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Laiko portretai. Medžiai – mano broliai. 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Lyderiai. 20.15 Liaudies kinas. „Kanonada“ (1961 m.). 21.35 Romantinė komedija „Kai mes susitikom“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Edmundo Gedgaudo knygos „Ona Narbutienė. Gyvenimo preliudai“ pristatymas (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.45 „Draugai X“ (N-7). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Dviese geriau“ (4). 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Specialistas“ (JAV, Peru, 1994 m.) (N-7). 23.00 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 0.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 0.55 „Pabėgimas“ (6) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.35 LRT KULTŪRA

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“ (6). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 Komedija „Pakvaišę dėl Merės“ (JAV, 1998 m.). 0.20 Europos pokerio turas. 1.20 „CSI kriminalistai“. 2.20 „Motopatruliai“ (6).

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 10.40 Drama „Aštuonios dienos iki mirties“ (Kanada, JAV, 2006 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Drama „Per jauni santuokai“ (JAV). 23.40 „Gydytojos dienoraštis“.



„Kai mes susitikome...“ („Jab We Met“)

9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Tyson“ (N-7). 10.55 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 13.40 Komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ (N-7). 15.20 Telelaikraštis. 16.00 Anim. f. „Sparnai“ (N-7). 17.30 Tarp mūzos ir cenzūros. 18.00 Žinios. 18.20 Technikos paveldas. 18.55 „Misija: išteisinti!“ (N-7) (k). 20.30 Misijos Baltijos regione. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Moteris iš Penktojo rajono“ (N-7). 22.45 Žinios (k). 23.05 Trileris „13“ (N-14). 0.45 Komiška kriminalinė drama „Gynėjas“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vienišų seselių klubas“. 9.45 „Senas geras faras“ (N-7). 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Likimo dovana“. 12.15 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (1). 13.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 14.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.45 Nuotykių drama „Don Kichotas. Niekada nepasiduok!“ (Vokietija, 2008 m.). 16.30 „Senas geras faras“. 17.30 „GSG 9. Elitinis būrys“. 18.30 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 19.00 „Pražūtingas auksas“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Komanda Č“ (N-7). 23.30 „Verbų sekmadienis“. 0.30 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“ (N-7).

22.00 TV6

6.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas. 7.25 „Liuks!“ muzika. 8.40 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 10.35 Grupės „Bavarija“ koncertas. 12.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 13.25 „Liuks!“ muzika. 14.40 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 16.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 18.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 19.25 „Liuks!“ muzika. 20.40 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 22.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 0.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 1.25 „Liuks!“ muzika. 2.40 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 4.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15, 21.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 19.45 Geras pasirinkimas. Teleparduotuvė (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k).



„Pakvaišę dėl Merės“ („There’s Something About Mary“)

Romantinė komedija. Indija, 2007 m. Rež. Imtiazas Ali. Vaidina Shahidas Kapooras, Kareena Kapoor.

Komedija. JAV, 1998 m. Rež. Bobby ir Peteris Farrelly. Vaidina Cameron Diaz, Benas Stilleris.

Nevykėlis verslininkas Aditija nelaimingas, nes jo mergina teka už kito. Jis nenori grįžti namo, tad sėda į pirmą pasitaikiusį traukinį. Čia susipažįsta su mergina Gita. Ji graži, bet baisi plepė. Gita vyksta į gimtąjį miestelį ir kuria planus pabėgti su mylimuoju.

Į mokyklos išleistuves Tedas turėjo eiti su blondine Mere. Bet pasimatymas neįvyko, ir per 13 metų neatsirado kitos gražuolės, kuri Tedo atmintyje būtų ištrynusi šviesų Merės paveikslą. Geriausias draugas pataria pasamdyti detektyvą ir paieškoti tos svajonių merginos.


2013 08 14 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Įsimylėję visam gyvenimui“. 13.40 Būkite sveiki! 14.25 Kitos naujienos. 14.45 Suprasti. Atleisti. 15.40 Mados nuosprendis. 16.50 „Moterų daktaras 2“. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Laikas mylėti“. 22.00 „Įsimylėję visam gyvenimui“. 23.15 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.25 „Penkta kraujo grupė“. 1.00 „Pėdsakas“. 1.35 Melodrama „Pasaka“. 3.00 Suprasti. Atleisti. 3.55 Mados nuosprendis. 4.45 „Moterų daktaras 2“. 5.30 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.45, 18.45 Šeimos dramos. 6.35, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.05 Lemtingas kontaktas. 8.00, 13.40, 17.40 Patikima priemonė. 9.00, 14.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.15 S. „Rusiškas šokoladas“ (1, 2). 15.40 Nemeluok man. 20.50 Paklydimų teritorija. 22.50 Ekstrasensų mūšis. 0.00 Jaunystės eliksyras. 0.50 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Važiuojame valgyti! 11.00 „Sindbado sugrįžimas“. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.30 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 „Bedugnė“. 22.40 „Broliai“. 0.35 „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Tyrimo paslaptys“. 22.35 „Rusiška nuodijimo istorija. Caro kronikos“ (2). 23.25 „Bėgti“. 0.25 Žinios +. 0.40 „Įeiga į labirintą“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „Mūšis su šešėliu“. 11.00, 15.00, 20.00 „Teisingumo dvyliktukas“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Mokesčių rinkėjas“. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15 Vaid. f. „Desantas“.

6.00 Drama „Į Paryžių!“ 8.15 Komedija „Jakudzos dukra“. 10.00 Fantastinė melodrama „Nesibaigiančios svajonės apie laimę“. 12.00 Romantinė komedija „Kartą po dvidešimties metų“. 14.00 Nuotykių trileris „XX amžiaus piratai“. 16.00 Melodrama „Lošimas“. 17.50 Drama „Namas turtingiesiems“. 20.00 Drama „Būgnelis, būgnas“. 22.00 Tragikomedija „Euforija“. 23.40 Veiksmo komedija „Deimantinis dangus“.

7.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV). 9.00 Romantinė drama „Žiedo istorija“ (D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m.) (N-7). 11.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 13.00 Kriminalinė drama „Deivido Geilo paslaptis“ (JAV, Vokietija). 15.05 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV). 19.00 Biografinė istorinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.). 21.00 Drama „Mielas draugas“ (D.Britanija, Italija, 2012 m.) (N-7). 23.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV). 1.00 Romantinė drama „Mergišius“ (JAV).

6.55 Kriminalinis trileris „Apgalvota žmogžudystė“. 9.05 Mistinė drama „Keleiviai“. 11.00 Romantinė komedija „Ponia Petigriu gyvena šia diena“. 12.45 Romantinė komedija „Monos Lizos šypsena“. 15.00 „Tamsos baikeris“. 17.10 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 19.00 Kriminalinė komedija „Pašėlę pinigai“. 21.00 Trileris „Gyventoja“. 23.00 Drama „Mano tėvas Romulas“. 1.00 Komedija „Pasidauginimas“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Vaivorykštės gentis“. 11.55 „Amžinas tylėjimas“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.05 „Laikinai nėščia“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Sudek šokyje“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Ekskliuzyvas“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.20 „Šėtono meilužė“.

trečiadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 Be muzikos. A.Lambertas. 8.20 „Sužadėtiniai“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 13.20 „Jauni ir susituokę“. 14.10 Be muzikos. M.Elliott. 15.00 „Paauglės motinos“. 15.50 TV šou „Medžioklė“. 16.40 „Paauglių svajos“. 18.20 Be muzikos. NAS. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 „Nepritampanti“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.25 „Paulis D“. 23.40 TV šou „Vašingtonas“. 0.30 „Mirties slėnis“. 1.20 „Paulis D“. 2.20 Realybės šou „Krantas“. 3.00 Tik hitai.

4.45 Džiazas. 9.30 C.Carlson baletas „Inana“. 12.00 C.Carlson baletas „Karma“. 12.45 A.Schiffas groja J.S.Bacho kūrinius. 13.15 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „Pasija pagal Matą“. 17.15 Divertismentas. 18.00 G.Puccini opera „Madam Baterflai“. Dainuoja Niujorko Metropolitano operos teatro solistai. 20.25 Divertismentas. 21.30 F.F.Guy (fortepijonas) groja F.Liszto ir R.Wagnerio kūrinius. 22.50 M.Ravelio, F.Liszto, Ch.Gounod kūrinius groja D.Violi. 0.20 Divertismentas. 0.30 Pasaulio muzika. M.Kante.

25


trečiadienis

26

2013 08 14

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Naujojoje Meksikoje. 11.30 Pramogos vandenyje. 12.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 13.00 Amerikos maistas. Savana. 14.00 Naujo būsto paieška. Australija. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Bayfront“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Savana. 20.00 Kelionės motociklu. 21.00 Greitieji traukiniai. Italija. 22.00 Kryptis. Etiopija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 0.00 Kelionės motociklu.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.25 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „Sraigtasparniai“. 8.10 „Savamoksliai išradėjai“. 9.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.45 „Konstruokime!“ 10.45 „Žurnalistas Mėnulyje“. 11.40 „Pavojingiausios profesijos“. 12.35 „Sraigtasparniai“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 15.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 16.55 „Sraigtasparniai“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „2011-ieji. Tornadų šėlsmas“. 21.30 „Akis į akį su gamta“. 22.30 „Įspūdingoji Amazonė“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 „National Geographic“ draugijai – 125 metai. 11.00 Kaliniai, patraukę link Meksikos pasienio. 12.00 Pragaro kelias. Audra. 13.00 Geriausi karo lakūnai. 14.00 Filmo „Didžioji migracija“ kūrimas. 15.00 Pavojingiausi jūrų gelmių gyvūnai. 16.00 Seni ginklai. 17.00 Pragaro kelias. Audra. 18.00 Geriausi karo lakūnai. 19.00 Kalėjimo bėgliai. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Draudimai. Noriu būti graži. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Geriausi karo lakūnai. 0.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Susipažinkite: romėnai“. 8.10 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 11.00 „Šventyklos kalnas“. 12.00 „Hanibalo pėdomis“. 13.00 „Napoleonas“. 14.00 „Gynyba pagal Garou“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 16.50 „Susipažinkite: romėnai“. 18.00 „Šventyklos kalnas“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „J.Roberto Oppenheimerio byla“. 22.00 „Katastrofa. Teroras oro uoste“. 23.00 „Ypatingosios operacijos“. 0.00 Nakties programa.

18.30 NTV mir

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Simpatiškiausi kačiukai ir šuniukai. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Pingvinų safaris. 10.05 Buivolo diena. 11.00 Užpuolimas su mačete. 11.55 Gyvačių gaudytojas. 12.20 Gyvačių duobė. 12.50 Veterinarai gelbėtojai. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Pakalbėkime su gyvūnais. 18.20 Žvėrių lenktynės. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Pabaisa Baiju. 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 22.00 Žmogus ir liūtai. Vieno safario istorija. 22.55 Liūto riaumojimas. 23.50 Katinas su skyle kakle. 0.45 Gyvųjų numirėlių įkandimas. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Paskutinė iš trijų“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 13.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 18.00 „Laukinių gyvūnų viltis“. 19.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 20.00 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 21.00 „Akis į akį su gamta“. 22.00 „Užliejamojo miško paslaptys“. 23.00 „Gamtinė technika“.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“ . 16.35 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „ Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Klubų karaliai. Barselonos „Barcelona“. 19.45 Sportas LT. Europos Lotynų Amerikos šokių profesionalų čempionatas. 20.45 Futbolo dievai. M.van Bastenas. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.45 Pasikeitimas aistruoliais. 16.30 Kova dėl automobilio. 17.00 „Storage Wars“. 18.00 AG profesionalai. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 Pramoginė laida. 21.00 „Sport1“ žaidimai. 21.05 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 AG profesionalai. 23.15 Humoro laida. 0.15 Kova dėl automobilio.

11.00, 12.30, 14.00, 15.45 Tenisas. Sinsinačio turnyras. 17.30 „Futbol Mundial“ žurnalas. 18.00 Tenisas. Sinsinačio turnyras. Tiesioginė transliacija. 21.40 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija–Paragvajus. Tiesioginė transliacija. 23.40 Tenisas. Sinsinačio turnyras. 2.00 Tenisas. Sinsinačio turnyras. Tiesioginė transliacija.

7.35 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 11.00 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 12.00 Draugiškos Vokietijos–Prancūzijos futbolo jaunimo rinktinių rungtynės. 13.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 15.15, 16.00 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 17.45 Draugiškos futbolo rungtynės. 19.00 Vasaros šuolių su slidėmis turnyras Prancūzijoje. 20.45 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 21.40 Apie lengvąją atletiką. 22.10 Visos sporto šakos. 22.15 „Nation Cup“ jodinėjimo turnyras. 23.20 Moterų golfo turnyras Prahoje. 23.35 Golfo apžvalga. 23.45 Buriavimo regatos. 24.00 2014 m. pasaulio futbolo čempionato atrankos ciklo apžvalga. 1.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 2.15 Apie lengvąją atletiką.

21.00 Balticum auksinis



„Maskva. Trys stotys“ („Москва. Три вокзала“)

„Mielas draugas“ („Bel Ami“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Rustamas Urazajevas. Vaidina Aleksejus Buldakovas, Vladimiras Steklovas.

Drama. D.Britanija, Italija, 2012 m. Rež. Declanas Donnellanas. Vaidina Robertas Pattinsonas, Uma Thurman.

Serijoje „Sugadintos atostogos“ traukinyje apiplėšiamas majoras Lapinas, važiuojantis iš Samaros atostogauti. O serijoje „Tarptautinis apsikeitimas“ į Rusiją pasidalyti patirtimi su kolegomis atvyksta operatyvininkai iš Vokietijos – Volfgangas ir Ditrichas.

Jaunas garbėtroška Žoržas Diurua skursta Paryžiuje. Be orios laikysenos ir dailios išvaizdos, jis daugiau neturi nieko. Žoržas patinka moterims, tačiau jo kišenei stinga pinigų, o savimeilei – šlovės. Viskas pasikeičia, kai vaikinas sutinka jaunystės draugą.


2013 08 15

ketvirtadienis

lietuviškos

12.00 Žolinės atlaidai Pivašiūnuose.

19.00 „Eisas Ventura 3“.

19.00 Koncertas „Bitėlandas 2013“.

22.20 „Horizontas“.

0.00 „Velniop meilę!“

6.00 Mūsų miesteliai. Naujamiestis. Berčiūnai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Gustavo enciklopedija (subtitruota). 8.30 Dok. f. „Surikatos“ (D.Britanija, 2008 m.). 10.00 Fantastinis nuotykių f. „Paslaptingoji sala“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 12.00 Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. Tiesioginė transliacija. 14.00 Dok. f. „Bebriuko nuotykiai“ (Prancūzija, Kanada, 2008 m.). 15.30 „Gintarinė pora 2013“. 17.30 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 17.45 Sportas. 17.50 Orai. 17.55 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Finalai. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Sportas. 20.45 Orai. 20.50, 22.05 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2013“. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (6, 7) (N-7).

6.30 „Auklė“ (k). 7.00 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (7). 7.30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ (k). 8.00 Anim. f. „Pirmykštė žemė. Draugų patarimai“ (JAV, 2007 m.). 9.20 Anim. f. „Piratų nuotykiai daržovių šalyje“ (JAV, 2008 m.). 10.55 Nuotykių f. „Peliukas Stiuartas Litlis 2“ (JAV, 2002 m.). 12.20 Kriminalinė komedija „Jakudzos duktė“ (Rusija, 2010 m.) (N-7). 14.05 Veiksmo f. „Laukiniai laukiniai Vakarai“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 16.15 Veiksmo f. „Pražūtinga audra“ (JAV, Vokietija, 2000 m.) (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Veiksmo komedija „Eisas Ventura 3. Jaunasis gyvūnėlių detektyvas“ (JAV, 2009 m.). 20.50 Veiksmo trileris „Mobilusis“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 22.40 Komedija „Kitoks parodijų filmas“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 0.30 Veiksmo trileris „Šakalas“ (D.Britanija, Japonija, JAV, Prancūzija, Vokietija, 1997 m.) (N-14) (k).

6.50 Teleparduotuvė. 7.05 Anim. s. „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (1) (JAV, 2007 m.). 7.35 „Madagaskaro pingvinai“ (3). 8.05 Anim. nuotykių f. „Dinozaurų sala“ (JAV, 2002 m.). 9.35 Filmas-koncertas „Jonas Brothers“ koncertas“ (JAV, 2009 m.). 11.05 Anim. f. „Nykštuko Tomo ir Coliukės nuotykiai“ (JAV, 2002 m.). 12.40 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 14.55 Komedija „Jaunavedžiai“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 16.50 Nuotykių komedija „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.). 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 Koncertas „Bitėlandas 2013“. 22.00 Komedija „Mis Kovas“ (JAV, 2009 m.). 23.50 Dok. f. „Meteorito ataka. Ugnis iš kosmoso“ (D.Britanija, 2013 m.). 0.50 „Aiškiaregys“ (9). 1.40 „Gelbstint Greisę“ (2).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Anim. f. „Alfa ir Omega“ (Indija, JAV, 2010 m.). 9.50 Nuotykių f. „Paladinas. Drakono žudiko aušra“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.55 Romantinė komedija „Pabėgusi nuotaka“ (JAV, 1999 m.) (N-7) (k). 14.10 Pasaulio pabaigos belaukiant (N-7). 16.00 Ingos ir Arūno Valinskų sidabrinių vestuvių koncertas. 18.10 „Ledų šventė 2013“. Dalyvauja: „4 Roses“, DAR, G.Karaliūnaitė, „Pop Ladies“, „Pikaso“, „Studentės“, R.Cicinas, ŽAS ir kt. 20.20 Muzikinė kaukė. 22.20 Veiksmo trileris „Horizontas“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 0.05 „Gyvi numirėliai“ (2) (N-14). 1.00 „Mentai“ (N-7). 1.55 „Bamba TV“ (S).

7.34 TV parduotuvė. 7.50 Reporteris. 8.25 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 8.30 Romantinė komedija „Ta naktis“ (JAV, 1992 m.) (N-7). 10.10 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 10.15 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Ilgai ir laimingai“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Pasaulio kiokušin karatė čempionatas. 21.00 Konkurso „Mis Lietuva 2013“ inalas. Tiesioginė transliacija iš Palangos. 0.00 Komedija „Velniop meilę!“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-14).

14.55 TV3



20.50 LNK



„Jaunavedžiai“ („Just Married“)

„Mobilusis“ („Cellular“)

Komedija. JAV, Vokietija, 2003 m. Rež. Samas Harperis. Vaidina Ashtonas Kutcheris, Brittany Murphy.

Veiksmo trileris. JAV, 2004 m. Rež. Davidas R.Ellisas. Vaidina Kim Basinger, Jasonas Stathamas.

Radijo reporteriui Tomui rūpi tik jo darbas ir aistra sportui. O rašytoja svajojanti tapti Sara yra labai miela, bet išlepusi ir įnoringa turtingų snobų dukrelė. Jau per pirmą susitikimą porelę apima romantiški jausmai, ir juodu ima kurti planus apie laimingą santuoką.

Mokytoja Džesika Martin, išlydėjusi sūnų į mokyklą, tampa ginkluotų plėšikų įkaite, nugabenama į apleistą sandėlį ir užrakinama palėpėje. Bet sumaniai moteriai pavyksta pasiųsti SOS signalą, kurį savo mobiliuoju užfiksuoja jaunas vaikinas Rajenas.

27


28

ketvirtadienis 2013 08 15 lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Edmundo Gedgaudo knygos „Ona Narbutienė. Gyvenimo preliudai“ pristatymas. 9.50 Laiko ženklai. Kolektyvizacija. Iš vienkiemių į gyvenvietes. 10.20 Žolinė. 10.50 Monografijos apie dailininką Arūną Vaitkūną pristatymas „Vilniaus knygų mugėje 2013“. 11.30 Vienos filharmonijos simfoninio orkestro vasaros koncertas Šėnbrune. 13.05 TV f. „Legendų miestas. Vilniaus laikrodis“ (Č.Grincevičiaus novelės motyvais) (1992 m.). 13.45 Vytauto Klovos opera „Pilėnai“. 15.20 Klaipėdos universiteto teatro spektaklis. Petras Tilainė. „Raganos“ (trijų dalių baladė). 16.30 V tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ pabaigtuvių vakaras. 18.20 XVIII Pažaislio muzikos festivalis. Vincas Krėvė-Mickevičius. „Skirgaila“. 20.35 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON. 21.55 Iškilmingas teatralizuotas koncertas „Opera atsiveria Valdovų rūmuose“. Režisierius Gytis Padegimas, scenografė Birutė Ukrinaitytė, dirigentas Robertas Šervenikas. 23.30 Dok. f. „Kai aš su žirgu – vadinasi, gyvenu“ (2012 m.). 0.00 Panorama. Sportas (k). 0.15 Orai (k). 0.20 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Transliacija iš Maskvos.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.40 „Dviese geriau“ (4) (k). 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Dviese geriau“ (5). 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Tagartas XXI. Saistantys ryšiai“ (D.Britanija). 22.35 „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7). 23.35 „Farų šeima“ (N-7). 0.30 „Pabėgimas“ (7) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40, 11.15, 14.30 KK2 (N-7) (k). 10.05, 12.15, 15.00 Dviračio šou (k). 10.30, 13.45, 18.15, 1.45 24 valandos (N-7) (k). 11.45, 15.30 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.45 Pasaulis X (N-7) (k). 16.00 Diagnozė: valdžia (k). 17.00, 0.30 KK2 penktadienis (N-7) (k). 19.00 Pasaulis X (N-7) (k). 19.45 Nuo... Iki... (k). 20.30 Dok. f. „Dviračiais per Altajų“ (Lietuva, 2013 m.). 21.55 Valanda su Rūta (k). 23.25 KTV – kino ir televirtuvė. 23.55 Ne vienas kelyje (k). 2.30 Pasaulis X (N-7) (k). 3.15 Nuo... Iki... (k). 4.00 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k).

22.00 TV3

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“ (7). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 Trileris „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“ (D.Britanija, 2008 m.). 0.15 „CSI kriminalistai“.

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 10.40 Drama „Per jauni santuokai“ (JAV, 2007 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Drama „Saugus uostas“ (JAV, 2009 m.). 23.35 „Gydytojos dienoraštis“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Trileris „Moteris iš Penktojo rajono“ (N-7). 10.45 Misijos Baltijos regione. 11.15 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“. 13.00 Komiška kriminalinė drama „Gynėjas“ (N-7). 14.45 Svečiuose pas... 15.15 Telelaikraštis. 16.05 Veiksmo komedija „Kurjeris“ (N-7). 17.45 Vilnia – Vilniaus motina. 18.15 Dok. f. „Laimingi buvę jo akivaizdoje“. 18.45 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.00 Koncertas „Ainiai. Prie Nemunėlio“. 21.00 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (N-7). 23.15 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 1.00 Komedija „Naktis prieš egzaminą“ (N-7).

9.00, 20.00, 22.15 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Fantastinė romantinė nuotykių komedija „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). 12.35 Fantastinis nuotykių f. „Prarastų sielų sala“ (Danija, Švedija, Vokietija, 2007 m.). 14.30 „Pražūtingas auksas“. 15.30 Romantinė nuotykių komedija „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (JAV). 17.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Komanda Č“ (N-7). 22.30 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“ (N-7). 23.30 „Vienišų seselių klubas“. 0.00 „GSG 9. Elitinis būrys“.

22.00 TV6

6.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 7.35 „Liuks!“ muzika. 9.30 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas. 10.45 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“. 12.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 13.35 „Liuks!“ muzika. 15.30 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 16.45 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 18.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 19.35 „Liuks!“ muzika. 21.30 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 22.45 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 0.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 1.35 „Liuks!“ muzika. 3.30 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 4.45 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Muzika. 10.20 OTV muzika. 18.00 Muzika. 18.20 Kauniečių akimis (k). 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Muzika. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai. 21.00 OTV muzika.



„Mis Kovas“ („Miss March“)

„Apiplėšimas Beikerio gatvėje“ („The Bank Job“)

Komedija. JAV, 2009 m. Rež. Zachas Creggeris. Vaidina Z.Creggeris, Raquel Alessi.

Trileris. D.Britanija, 2008 m. Rež. Rogeris Donaldsonas. Vaidina Jasonas Stathamas, Saffron Burrows.

Judžinas prabunda iš ketverius metus trukusios komos. Jaunuolį pribloškia naujiena, kad jo mokyklos laikų simpatija garsi skaistuolė dabar tapo erotinių žurnalų žvaigžde. Padedamas kvėšos bičiulio Judžinas nusprendžia apsilankyti „Pleibojaus“ vakarėlyje.

1971-aisiais Didžiąją Britaniją sukrėtė paslaptingas banko apiplėšimas. Šį nusikaltimą inicijavo aukšti valdžios pareigūnai. Po šios amžiaus aferos niekas nebuvo suimtas, o policija taip ir neaptiko ne tik pagrobtų pinigų, bet ir pagrobėjų pėdsakų.


2013 08 15 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Įsimylėję visam gyvenimui“. 13.00 Būkite sveiki! 13.50 Kitos naujienos. 14.15 „Pėdsakas“. 15.05 Suprasti. Atleisti. 15.45 Mados nuosprendis. 16.50 „Moterų daktaras 2“. 17.45 Susituokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Laikas mylėti“ (paskutinė s.). 22.05 „Įsimylėję visam gyvenimui“. 0.05 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 0.15 „Penkta kraujo grupė“. 1.45 Žvaigždėlaivis. 2.00 Komedija „Miegantis liūtas“. 3.10 Suprasti. Atleisti. 3.40 Mados nuosprendis. 4.30 „Moterų daktaras 2“. 5.15 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.45, 18.45 Šeimos dramos. 6.30, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.05 Keistenybės. 8.00, 13.40, 17.35 Patikima priemonė. 9.00, 14.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.20 „Rusiškas šokoladas“. 15.35 Nemeluok man. 20.50 Karinė paslaptis. 22.50 Ekstrasensų mūšis. 23.50 Senovės gražuolių paslaptys. 0.45 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Technikos stebuklas. 11.05 „Sindbado sugrįžimas“. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.30 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 „Bedugnė“. 22.40 „Broliai“. 0.35 „Medžiotojas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Tyrimo paslaptys“. 23.30 „Bėgti“. 0.25 Žinios +. 0.40 „Įeiga į labirintą“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Desantas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Teisingumo dvyliktukas“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Amnestija“. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Apsaugininkas“.

6.00 Nuotykių trileris „XX amžiaus piratai“. 7.50 Drama „Namas turtingiesiems“. 10.00 Komedija „Intymus Sebastiano Bachovo gyvenimas“. 12.00 Muz. komedija „Trise valtyje, neskaitant šuns“. 14.30 Tragikomedija „Euforija“. 15.55 Veiksmo f. „Liūto dalis“. 17.50 Drama „Mačas“. 20.00 Komiška melodrama „Mamos“. 22.00 Muz. f. „Rokas“. 23.40 Komiška melodrama „Saugok mane, lietau“.

7.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV). 9.00 Biografinė istorinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.). 11.00 Romantinė komedija „Meilė yra viskas, ko reikia“ (Danija, Švedija, Italija, 2012 m.) (N-7). 13.00 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (JAV). 15.00 Fantastinė romantinė komedija „Penelopė“ (D.Britanija, JAV). 17.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV). 19.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 21.00 Komedija „Bernvakaris Australijoje“ (Australija, D.Britanija). 23.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV). 1.00 Istorinė veiksmo drama „Auksinės gėlės prakeiksmas“ (Honkongas, Kinija, 2006 m.) (N-7).

7.05 Romantinė komedija „Laris Kraunas“. 8.50 „Tamsos baikeris“. 11.00 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 12.45 Komedija „Pasidauginimas“. 14.50 Kriminalinė komedija „Londono bulvaras“. 16.40 Kriminalinė komedija „Pašėlę pinigai“. 18.35 Romantinė komedija „Geras vyrukas“. 20.15 Drama „Aš suviliojau Andy Warholą“. 22.20 Biografinė drama „Ledi“. 0.40 Drama „Meilutė“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Seseriška neapykanta“. 11.55 „Kelias namo“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.00 „Atostogos su Dereku“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Ekskliuzyvas“. 22.30 „Gydytojas Holivudas“. 23.20 „Sudek šokyje“. 0.20 „Šėtono meilužė“.

ketvirtadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 TV šou „Pasakotojai“. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.35 „Paauglių svajos“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 13.20 „Jauni ir susituokę“. 14.10 Be muzikos. Akon. 15.50 TV šou „Medžioklė“. 16.40 „Paauglių svajos“. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 „Jauni ir susituokę“. 20.50 TV šou „Medžioklė“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.50, 2.10 „Krantas“. 23.40 „Bedarbiai“. 0.30 „Mirties slėnis“. 1.20 „Paulis D“. 3.00 Tik hitai.

5.30 Džiazas. 10.30 Klasikos archyvai. L.Stokowski. 11.25 Klasikos archyvai. C.M.Giulini ir C.Silvestri. 12.20 Klasikos archyvai. Groja J.Mravinskis, S.Richteris, E.Gilelsas. 13.30, 17.25 Divertismentas. 14.00 J.S.Bacho Mišios B-moll. Diriguoja H.Blomstedtas. 16.00 J.S.Bacho „Goldbergo variacijas“ groja J.Koroliovas. 18.00 G.Verdi opera „Kaukių balius“. Dainuoja Madrido karališkojo teatro solistai. 20.20 Europos chorai. Belgija. 20.10 Divertismentas. 21.30 Koncertuoja M.Tyneris. 22.30 K.Barronas ir draugai koncertuoja Vienos džiazo festivalyje. 23.40 Džiazas. Koncertuoja B.Trotignonas ir CNR. 0.40 Džiazas. Koncertuoja K.Barronas.

29


30

ketvirtadienis 2013 08 15 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 11.30 Pramogos vandenyje. Kanarų salos. 12.00 Keliautojas. Antarktika. 13.00, 19.00 Amerikos maistas. Ostinas. 14.00, 14.30 Naujo būsto paieška. Prancūzija. Ekvadoras. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „La Jollos“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kanada. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00, 21.00 Be tabu. 20.00 Keliautojas. Aplink pasaulį. 22.00 Laikas Azijoje. Tailandas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kanada. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „Northwest Airlines“ 253-iasis reisas. Neįvykęs terorizmo išpuolis“. 8.15 „Savamoksliai išradėjai“. 9.05, 15.15, 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.55 „2011-ieji. Tornadų šėlsmas“. 10.45 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „Įspūdingoji Amazonė“. 12.35, 16.55 „Northwest Airlines“ 253-iasis reisas. Neįvykęs terorizmo išpuolis“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Oho, šito nežinojau!“. 21.30 „Techninio aptarnavimo komandos“. 22.30 „L.Theroux. Majamio kalėjimai“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

8.00 Ryto programa. 10.00 Žmogus, prisijaukinęs krokodilą. 11.00 Kalėjimo bėgliai. 12.00 Draudimai. Noriu būti graži. 13.00 Geriausi karo lakūnai. 14.00 „Didžioji migracija“. 15.00 Aliaskos lokiai. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Draudimai. 18.00 Sraigtasparnių dvikovos. 19.00 Kalėjimo, stovinčio saloje, bėgliai. 20.00 Geriausi karo lakūnai. 21.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Sraigtasparnių dvikovos. 0.00 Geriausi karo lakūnai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 11.00 „Nuslėptos istorijos“. 12.00 „J.Roberto Oppenheimerio byla“. 14.00 „Gynyba pagal Garou“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 17.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 18.00 „Paskandinta Hitlerio paslaptis“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Betliejaus žvaigždė. Anapus mito“. 21.00 „Pirmojo Mesijo beieškant“. 22.00 „Mokslo istorija“. 23.10 „Ypatingosios operacijos“. 0.00 Nakties programa.

15.45 1 Baltijos

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Žvėrių lenktynės. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Pakalbėkime su gyvūnais. 10.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 11.00 Katinas su skyle kakle. 11.55 Gyvačių gaudytojas. 12.20 Košmaras brakonierių tvenkinyje. 12.50 Čarlzas ir Džesika. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 18.20 Blogas šuo. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Pavojus spirito gamykloje. 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 22.00 30 pavojingiausių būtybių. 22.55 Ruudas ir jo vabalai. 23.50 Pagalbos ranka. 0.45 Monstrai manyje. Gyvenimas su priešu. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Saugokis Ch.Bulwelio.

7.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Nabi – hienų princesė“. 13.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 18.00 „Laukinių gyvūnų viltis“. 19.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 20.00 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 21.00 „Gyvenimas po skliautu“. 22.00 „Didysis riftinis slėnis“. 23.00 „Metų laikai“.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“ . 16.35 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Klubų karaliai. Londono „Chelsea“. 19.45 Sportas LT. Pasaulio sambo čempionatas. 20.45 Futbolo dievai. J.Cruffas. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

8.35 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 10.45 Draugiškos futbolo rungtynės. 11.30 Draugiškos futbolo rungtynės. Kolumbija–Serbija. 12.30 2014 m. pasaulio futbolo čempionato atrankos ciklo apžvalga. 13.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 14.45, 15.45 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 17.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 20.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 20.45 Vasaros šuolių su slidėmis turnyras Prancūzijoje. 21.45 Kovos klubas. 22.45 Visos sporto šakos. 23.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 24.00 Apie lengvąją atletiką. 0.15 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 1.30 Jojimo turnyras Dubline.

11.10 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.40 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.10 Golfas. PGA turo užkulisiai. 12.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 13.10 „Trans World Sport“ žurnalas. 14.10 Futbolas. Draugiškos rungtynės. Vokietija–Paragvajus. 16.00 Tenisas. Sinsinačio turnyras. 18.00 Tenisas. Sinsinačio turnyro aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. 0.00 Tenisas. Sinsinačio turnyro aštuntfinalis. 2.00 Tenisas. Sinsinačio turnyro aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.45 Pasikeitimas aistruoliais. 16.30 Kova dėl automobilio. 17.00 „Storage Wars“. 18.00 AG profesionalai. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 Pramoginė laida. 21.15 AG profesionalai. 23.15 Kova dėl automobilio. 1.00 Nakties programa.

19.00 Balticum auksinis



„Madingas nuosprendis“ (,,Модный приговор“)

„Astro vaikis“ („Astro Boy“)

Mados nuosprendis – tai įdomi, ryški, kupina pozityvių emocijų laida. Studijoje vykstantis teismo procesas nėra baugus. Atvirkščiai – jis keičia gyvenimą. Profesionalūs stilistai pataria, kokius drabužius rinktis, kokia šukuosena tinka labiau. Juk kiekviena moteris nori būti graži!

Astro vaikis – tai nuostabus berniukas robotas, kurį futuristiniame Metro mieste sukonstravo genialus mokslininkas Tenma, netekęs savo sūnaus. Nepaprastai stiprus, greitas, kiaurai sienas matantis ir skraidyti galintis robotas trokšta sužinoti savo tikrąjį pašaukimą.

Pramoginė laida. Rusija, 2013 m.

Animacinis filmas. Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m. Rež. Davidas Bowersas.


2013 08 16

penktadienis

lietuviškos

18.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

22.45 „Gabrielius“.

22.50 „Slaptasis brolis“.

0.30 „Egzaminas“

8.10 „Gyvenimas ar kažkas panašaus“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (4) (N-7) (k). 10.00 Emigrantai (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Emigrantai (k). 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Orai. 15.10 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (8, 9) (N-7). 17.15 Žingsnis po žingsnio. 17.30 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 17.50 Sportas. 17.55 Orai. 18.00 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Finalai ir pusfinaliai. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (8, 9) (N-7) (k). 1.05 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2013“ (3).

6.05 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (8). 7.35 Nuotykių f. „Peliukas Stiuartas Litlis 2“ (JAV, 2002 m.) (k). 9.05 Veiksmo komedija „Eisas Ventura 3. Jaunasis gyvūnėlių detektyvas“ (JAV, 2009 m.) (k). 11.05 Koncertas „Du maestro. Legendos sugrįžta“ (Rusija, 2010 m.) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (6) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 „Viešbutis „Grand Hotel“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Nenugalimoji Džein“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 22.45 Mistinis trileris „Gabrielius“ (Australija, 2008 m.) (N-14). 1.05 Farai (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 10.55 Nuotykių komedija „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.). 12.40 „Didvyrių draugužiai“. 13.10 „Hana Montana“. 13.40 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (2). 14.10 „Madagaskaro pingvinai“ (4). 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Anim. komedija „Ledynmetis“ (JAV, 2002 m.). 20.50 Nuotykių f. „Kapų plėšikė Lara Kroft“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, Japonija, 2001 m.). 22.50 Veiksmo komedija „Slaptasis brolis“ (JAV, 2002 m.). 0.35 Fantastinis trileris „Orkų karai“ (JAV, 2013 m.). 2.15 Nuotykių drama „Karaliaus vardu. Požemių pasaulio sakmė“ (JAV, Vokietija, 2007 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą. Norvegija“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 10.00 Drama „Daktaras Tyrsa“ (Rusija, 2011 m.) (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (N-7). 13.00 Nuotykių f. „Paladinas. Drakono žudiko aušra“ (JAV, 2011 m.) (N-7) (k). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Mistinės istorijos“ (1) (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 „Jūrų velniai“ (5) (N-7). 21.25 Rusų kinas. Drama „Benamis“ (Ukraina) (N-14). 23.30 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.30 Trileris „Egzaminas“ (D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 2.25 „Bamba TV“ (S).

7.34 TV parduotuvė. 7.50 Žinios. 8.10 Komedija „Gyvenimas ar kažkas panašaus“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 10.15 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Ilgai ir laimingai“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Dok. f. „K-19. Nepagražinta versija“ (N-7). 19.20 Veiksmo f. „Iš Meksikos su meile“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.25 Veiksmo f. „Partneriai mirti“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.35 Komedija „Jaunikliai kurorte“ (D.Britanija, 2011 m.) (S).

20.50 TV3



21.00 LNK



„Kapų plėšikė Lara Kroft“ („Lara Croft: Tomb Raider“)

„Nenugalimoji Džein“ („Painkiller Jane“)

Nuotykių filmas. JAV, D.Britanija, 2001 m. Rež. Simonas Westas. Vaidina Angelina Jolie, Danielis Craigas.

Veiksmo filmas. JAV, 2005 m. Rež. Sanfordas Bookstaveris. Vaidina Emmanuelle Vaugier, Tate’as Donovanas.

Britų archeologo lordo Krofto dukra Lara randa seną tėvo laikrodį. Ši magiška relikvija gali išgelbėti žmoniją tada, kai visos planetos išsidėstys vienoje linijoje. Bet Larai trūksta dar dviejų stebuklingų daikčiukų, kuriuos būtinai reikia rasti per 48 valandas.

Per slaptą karinę operaciją nuo naujo cheminio ginklo žuvo visi kareiviai, išskyrus kapitonę Džeinę Brauning. Jos kūnas po tokios procedūros įgijo ypatingų galių. Vadovybė jas nori išnaudoti savo tikslams, bet merginos tokia perspektyva nevilioja ir ji ima veikti.

31


32

penktadienis

2013 08 16

lietuviškos

regioninės

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Asistentas vienai dienai. 12.15 Klaipėdos universiteto teatro spektaklis. Petras Tilainė. Raganos (trijų dalių baladė) (k). 13.25 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON (k). 14.45 Laiko portretai. Medžiai – mano broliai (k). 15.30 Be pykčio. 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Būtovės slėpiniai. Lietuva Ukrainoje. LDK pilys (3). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Kai aš mažas buvau. 19.25 LNOBT spektaklis. J.Straussas. Operetė „Vienos kraujas“. Dirigentas Jonas Aleksa, režisierė ir choreografė Monica Wiesler (Austrija), dailininkas Eldoras Renteris (Estija), choro vadovas Česlovas Radžiūnas (1998 m.). 22.00 Europos vidury. 22.30 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 23.00 Džiazo vakaras. XIX tarptautinis Klaipėdos pilies džiazo festivalis. „Tinglao Fusion Band“ (Ispanija). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Transliacija iš Maskvos (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.40 „Dviese geriau“ (5) (k). 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Dviese geriau“ (6). 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Atsparumas žmogžudystei“ (D.Britanija) (N-14). 22.50 Snobo kinas. Veiksmo trileris „Kekeksilis. Kalnų patrulis“ (Kinija, 2006 m.) (N-7). 0.35 „Pabėgimas“ (8) (N-7).

5.00 24 valandos (N-7) (k). 5.45 Valanda su Rūta (k). 7.15 KTV – kino ir televirtuvė. 7.45 Ne vienas kelyje (k). 8.20 Plikis ir ponia (N-7) (k). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.40 Ne vienas kelyje (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Apie ūkį ir bites. 13.15 Sveikatos ABC. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Girių horizontai (k). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

21.25 Lietuvos ryto TV

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Statybų TV. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Kaulai“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“ (8). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 Nepaprasti rusiški kadrai. 23.00 Komedija „Paskutinis iš vyrų“ (1, 2) (JAV, 2011 m.). 0.00 „Tarzano nuotykiai“. 0.55 Aukščiausia pavara. 1.50 „CSI kriminalistai“.

9.55 „Linksmieji draugai“. 10.25 Senoji animacija. 10.55 Drama „Saugus uostas“ (JAV, 2009 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Biografinė drama „Nenugalėta širdis“ (JAV, D.Britanija, 2007 m.). 0.00 Šok su manimi. 3.10 „Gydytojos dienoraštis“.



9.00 Vilnia – Vilniaus motina. 9.30 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (N-7). 11.40 Dok. f. „Laimingi buvę jo akivaizdoje“ (k). 12.10 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 14.00 Komedija „Naktis prieš egzaminą“ (N-7). 15.40 Telelaikraštis. 15.55 Romantinė drama „Viljamas ir Keitė. Šimtmečio meilės istorija“. 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00, 21.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis (k). 19.00 „Vienišų seselių klubas“. 20.00 Koncertas „Lana Gordon su grupe“. 21.20 Siaubo komedija „Avys žudikės“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Drama „Kelias“ (N-14). 1.05 Mistinis trileris „Vaiduoklis“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Mūsų augintiniai. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 11.45 „Verbų sekmadienis“. 12.45 Drama „Hačiko. Šuns istorija“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.). 14.25 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 14.55 Nuotykių f. „Didysis Ausio ir Tedo nuotykis“ (JAV, 2009 m.). 16.30 „Advokatė Lovinski“. 17.30 „Komanda Č“ (N-7). 18.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (14). 19.00 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vienišų seselių klubas“. 20.45 Auksinė kolekcija. „Biblijos kodas“ (2). 22.30 „Balticum TV“ žinios. 22.45 Mistinis trileris „Raudonos šviesos“ (Ispanija, JAV).

0.35 TV3

6.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 7.40 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas. 9.05 „Liuks!“ muzika. 10.05 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 12.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 13.40 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 15.05 „Liuks!“ muzika. 16.05 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 18.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 19.40 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 21.05 „Liuks!“ muzika. 22.05 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 0.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 1.40 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 3.05 „Liuks!“ muzika. 4.05 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k).

7.00 Muzika. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Piliečių labui ir saugumui (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Partneriai mirti“ („War“)

„Orkų karai“ („Orc Wars“)

Veiksmo filmas. JAV, 2007 m. Rež. Philipas G.Atwellas. Vaidina Jetas Li, Jasonas Stathamas.

Fantastinis trileris. JAV, 2013 m. Rež. Kohlas Glassas. Vaidina Rusty Joineris, Masiela Lusha.

FTB agentas Džekas Kroufordas su porininku sudorojo begalę nusikaltėlių. Tačiau teisingumas ir įstatymas pasirodo esą bejėgiai prieš totalų blogį. Kai išžudoma Džeko porininko Tomo šeima, Džekui nelieka nieko kita, kaip griebtis smurto prieš nuožmų žudiką.

Norėdamas pakeisti savo gyvenimą, Džonas Nortonas nusiperka atokią rančą Amerikos vakaruose. Naujakurio keliuose vis pasipainioja keistų klajūnų, goblinų arba elfų princesė. Pakantumas baigiasi, kai Džono teritoriją peržengia atgrasios išvaizdos orkai.


2013 08 16 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Įsimylėję visam gyvenimui“. 13.45 Būkite sveiki! 14.25 Kitos naujienos. 14.55 Suprasti. Atleisti. 15.45 Mados nuosprendis. 16.50 „Moterų daktaras 2“. 17.45 „Alimentai: turtingi taip pat moka“. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. 20.30 Stebuklų laukas. 21.35 Melodrama „Įsakyta apvesdinti“. 23.50 Komedija „Neištikimybė“. 1.10 Vaid. f. „Tie keisti suaugusieji“. 2.25 „Pėdsakas“. 3.00 Nuotykių f. „Žmogus be paso“. 4.35 Suprasti. Atleisti. 5.05 Mados nuosprendis. 5.55 „Moterų daktaras 2“. 6.35 Muzika.

5.50, 18.45 Šeimos dramos. 6.35, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.05 Kai pyksta Žemė. 8.00, 13.40, 17.40 Patikima priemonė. 9.00, 14.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.15 Senovės gražuolių paslaptys. 12.15 Kokie žmonės! 15.35 Nemeluok man. 20.50 Pasaulio paslaptys. 23.20 Keistenybės. 0.15 NASA paslaptys. 1.00 Pagal įstatymą.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Nuoširdus prisipažinimas. 11.00 „Sindbado sugrįžimas“. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.35 „Maskva. Trys stotys“. 20.30 Dok. f. „Jelcinas. Trys rugpjūčio dienos“. 22.30 „Naktinės plaštakės“. 23.25 Valdžios genas. 0.45 Dainos apie meilę.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 J.Petrosianas. „50 metų estradoje“ (1). 23.35 Vaid. f. „Kiaulpienė“. 1.20 „Įeiga į labirintą“. 2.40 Vaid. f. „Meilė ateina ne viena“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Apsaugininkas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Teisingumo dvyliktukas“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Čaklunas ir rumba“. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.10, 23.00 Vaid. f. „Septintoji diena“.

6.00 Romantinė komedija „Kartą po dvidešimties metų“. 7.50 Drama „Mačas“. 10.00 Veiksmo f. „Knygų vagys“. 12.00 Muz. f. „Rokas“. 14.00 Trileris „Afera“. 16.00 Komedija „Moterų lyga vyrams“. 18.00 Komiška melodrama „Ant kabliuko!“ 20.00 Drama „Maskvos žigolo“. 21.50 Drama „Svetimi“. 0.00 Drama „Būgnelis, būgnas“.

7.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 11.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.) (N-7). 13.05 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 15.00 Komedija „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija, 2006 m.). 17.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 19.05 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.) (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Denas tikrame gyvenime“ (JAV, 2007 m.). 23.00 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 1.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-7).

7.00 Komiška drama „Nepaprasta kelionė“. 9.00 Romantinė komedija „Geras vyrukas“. 11.00 Kriminalinė drama „Londono bulvaras“. 13.00 Drama „Meilė ir kiti dalykai“. 15.00 Drama „Niekados šalies beieškant“. 17.00 Biografinė drama „Ledi“. 19.20 Drama „Nevykėlio prisiminimai“. 21.25 Drama „Meilutė“. 23.30 Miuziklas „Širdies ritmu“. 1.35 Kriminalinė komedija „Nepastebimoji“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.20 „Atostogos su Dereku“. 11.50 „Lemtingas proveržis“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.05 „Vaivorykštės gentis“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Ekskliuzyvas“. 0.10 „Gailestingumas“.

penktadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Viskas apie verslą. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Po pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 3.00 MCM dainos. 8.30, 17.45 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 Be muzikos. R.Martinas. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 14.10 Be muzikos. Pitbull. 15.00 „Paauglės motinos“. 17.05 „Paauglių svajos“. 18.20 Be muzikos. M.Elliott. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 TV šou „Interneto kvailiai“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.25 „Vidutiniokai“. 22.50 VH1 rinkimai. Seksualiausieji. 23.40 „World Stage“. 0.30 TV šou „Vašingtonas“. 1.20 „Bedarbiai“. 2.10 „Vidutiniokai“.

5.00, 0.30 Džiazas. 10.30 Klivlando orkestro vakaras „Carnegie Hall“ salėje. 12.00 C.W.Glucko ir L.van Beethoveno kūrinių koncertas. 13.05 D.Scarlatti kūrinius groja A.Ader. 14.00 Divertismentas. 14.30 Džiazas. Koncertuoja P.Fresu ir U.Craine’as. 15.30 Džiazas. Koncertuoja T.Stanko kvartetas. 16.30 Muzikos dvikova Vienos džiazo festivalyje. 17.00 Divertismentas. 18.00 G.Donizetti „Marija Stiuart“. 20.15 Europos chorai. Gulbenkiano fondo choras (Portugalija). 20.45 Divertismentas. 21.30 Dok. f. „Meistras M.Cunninghamas“. 22.30 M.A.Gillot baletas „Reti skirtumai“. 23.10 Baletas „Intarpai“.

33


penktadienis

34

2013 08 16

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Arizonoje. 11.30 Pramogos vandenyje. San Diegas. 12.00 Keliautojas. Nigerija. 13.00 Amerikos maistas. Naujoji Meksika. 14.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 14.30 Naujo būsto paieška. Australija. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Oaks Inn“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Airija. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Naujoji Meksika. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „Gardenios“ viešbutis. 21.00 Kryptis. Etiopija. 22.00 Keliautojas. Senegalas ir Zambija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Airija. 0.00 Kelionės motociklu.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „Kaip auga laivai“. 8.15 „Savamoksliai išradėjai“. 9.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.55 „Oho, šito nežinojau!“ 10.45 „Techninio aptarnavimo komandos“. 11.40 „NSO bylos“. 12.35 „Kaip auga laivai“. 13.35 „Savamoksliai išradėjai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 15.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 16.55 „Kaip auga laivai“. 17.55 „Savamoksliai išradėjai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Statybų asai“. 21.30 „Nepalaužiamieji“. 22.30 „Iš vidaus“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Admiraliteto salos lokiai. 11.00 Kalėjimo, stovinčio saloje, bėgliai. 12.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 13.00 Sraigtasparnių dvikovos. 14.00 Admiraliteto salos lokiai. 15.00 „Didžioji migracija“. 16.00 Geriausi karo lakūnai. 17.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 18.00 Sraigtasparnių dvikovos. 19.00 Aferistai ir turistai. 20.00 Tunų žvejyba. 21.00 Šamų žvejybos ypatumai. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Geriausi karo lakūnai. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Šventyklos kalnas“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 12.00 „Mokslo istorija“. 13.00 „Betliejaus žvaigždė. Anapus mito“. 14.00 „Ispaniškas gripas. Pamirštos aukos“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 17.00 „Šventyklos kalnas“. 18.00 „Mokslo istorija“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Hanibalo pėdomis“. 21.00 „Viduramžių numirėliai“. 23.00 „Ypatingosios operacijos“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Blogas šuo. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 10.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 11.00 Pagalbos ranka. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Siaubas Australijoje. 12.20 Pabaisa Baiju. 12.50 Veterinaras. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Pragariška katė. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Žlugę spąstai. 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 22.00 Siaubo vandenynas. Baisiausios ryklių užpuolimo istorijos. 23.50 Grandininiai šunys. 0.45 Man įkando. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Arklių avarija.

7.00 „Nabi – hienų princesė“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Laukinių gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Stovyklų plėšikai“. 13.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 18.00 „Laukinių gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 20.00 „Veterinarai skuba į pagalbą“. 21.00 „Dramblio dienoraštis“. 22.00 „Gyvūnai visą parą“. 23.00 „Slaptas primatų gyvenimas“.



„Denas tikrame gyvenime“ („Danin Real Life“) Romantinė komedija. JAV, 2007 m. Rež. Peteris Hedgesas. Vaidina Steve’as Carellas, Juliette Binoche.

Denas Bernsas yra našlys, auklėjantis tris dukras, bet kur kas geriau jam sekasi krimsti žurnalisto duoną. Nauju pagreičiu Deno gyvenimas ima judėti, kai jis sutinka Mari ir su ja susipažįsta. Tačiau netrukus paaiškėja, kad jam patikusi mergina yra brolio mylimoji

12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 BEKO-LKL Žvaigždžių diena. 17.45 Klubų karaliai. Mančesterio „Manchester United“. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Sportas LT. Atviras Vilniaus dziudo turnyras. 19.45 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 20.45 Futbolo dievai. Platini. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

8.35 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 11.00 2014 m. pasaulio futbolo čempionato atrankos ciklo apžvalga. 12.00 Draugiškos futbolo rungtynės. 12.45 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 14.45 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 17.45 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. 20.30 Apie lengvąją atletiką. 20.45 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės. 21.45 2014 m. pasaulio futbolo čempionato atrankos ciklo apžvalga. 22.45 Pasaulio lengvosios atletikos čempionato apžvalga. 24.00 Apie lengvąją atletiką. 0.15 Galiūnų varžybos Olandijoje. 1.15 „Eneco Tour“ dviračių lenktynės.

11.00, 16.00 Tenisas. Sinsinačio turnyro aštuntfinalis. 18.00 Tenisas. Sinsinačio turnyro ketvirtfinalis (1). Tiesioginė transliacija. 20.00 Tenisas. Sinsinačio turnyro ketvirtfinalis (2). Tiesioginė transliacija. 22.00 Tenisas. Sinsinačio turnyro ketvirtfinalis (3). Tiesioginė transliacija. 0.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos 2012–2013 m. sezono apžvalga. 2.00 Tenisas. Sinsinačio turnyro ketvirtfinalis (4). Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Reklamos meistrai. 15.45 Motociklų sportas. 18.45 Pasikeitimas aistruoliais. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.05 Motociklų sportas. 22.15 „Sport1“ naujienos. 21.15 „Storage Wars“. 23.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 0.30 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

22.30 NTV mir



„Naktinės plaštakės“ („Стервы“)

Kriminalinis serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Stanislavas Marejevas. Vaidina Janina Bugrova, Larisa Lužina.

Vidaus reikalų ministerijos specialiojo skyriaus pareigūnų specializacija – prostitucija, prekyba žmonėmis ir seksualinė vergovė. Žavios agentės įsidarbina striptizo klube, kur ieško įkalčių prieš seksualinius nusikaltimus organizuojančius verslininkus.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Gražinos Sviderskytės knygą „Darius ir Girėnas“.

Ši knyga skirta visiems vaikams ir jų tėvams, kurie vertina ir brangina nepaprastas istorijas, domisi jomis ir mėgsta jas pasakoti vieni kitiems. Jaunesniam skaitytojui knyga taps smagia ir artima pažintimi su tautos didvyriais vadinamais lakūnais Steponu Dariumi ir Stasiu Girėnu – dviem šauniais vyrais, kurie ir šiandien atrodo savi, šiuolaikiški, toli gražu ne paslaptingi karžygiai iš gūdžios senovės. Vyresniam skaitytojui susitikimas su, atrodytų, jau puikiai pažįstamais herojais gali būti maloniai netikėtas. Mat tai bus proga prisiminti ne tik lakūnus bei „Lituanicos“ skrydį, bet ir istorijos raidą, ypač XX a. pirmosios pusės įdomybes: veržlias naujoves ir bebaimius rekordininkus, keblius iššūkius ir svaigiausius nuotykius.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetono g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Jurga Peičiūtė iš Kauno, Kristina Kontvainytė iš Klaipėdos ir Laima Žuolienė iš Vilniaus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija. Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Anaksimandras. Baku. Agama. Iguana. Tirana. Tata. Rasakila. Alkova. Kiribatis. NASA. Sijonas. Rasti. Baras. Polas. RT. Da. Sagan. OM. Alka. Kalista. Fa. Žaisliukas. Augot. Osa. Airės. „Pikaso“. Horizontaliai: Nigeris. Dažo. Aribalas. Komisija. Kia. Abortas. Kanai. La. Mastitas. II. Ilis. Kur. Negras. Sakė. Opalas. Reinas. Ogis. Gal. Las. Rantai. Batonas. Auk. Panavas. Ga. Katastrofos. A. Aitmato. Pažymėtuose langeliuose: Storas baobabas.

Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.


-30%

-30%

Visai kosmetikai

iki

.203/(.6,1ñSAUSOS, SUDIRGINTOS,5JAUTRIOS2'2635,(Ŗ,ń5$

-20%

-20%

• Jautri, dirgli oda, netoleruojanti YDQGHQVDUNRVPHWLNRV" • 3OHLVNDQRMDQWLSHUwWLQWL" • /LQNXVLĊUDXGRQĊLwVLSOòWXVLDLV NDSLOLDUDLVRGD"

9LVDLVICHY 1RUPDGHUP linijai

„Sensibio“ linija: • (IHNW\YLDLPDŗLQDRGRVGLUJOXPà • 9HLNLDUDPLQDPDL • 'DURRGàDWVSDUHVQô • 5HNRPHQGXRMDGHUPDWRORJDL

'UòNLQDPRVLRPV SULHPRQòPV 7\UDJDPWRVGRYDQDMDXWULDLRGDL

3HUNDQWLHPVEHQWYLHQàIwostin SURGXNWà

DOVANA

WUHMRSRSRYHLNLRGUòNLQDPDVLV $63,5,$DQWLSHUVSLUDQWDV PO

'RYDQRVNDLQDFW9LHQDPSLUNòMXLYLHQD GRYDQD'RYDQōNLHNLVULERWDV

-20% 3HUNDQWLHPVEau Thermale Avène kosmetikos

'29$1$*

$7.85,$0$6,6.5(0$6 32'(*,1,026, (50 ml) 'RYDQRVNDLQDFW9LHQDPSLUNòMXL YLHQDGRYDQD'RYDQōVNDLèLXV ULERWDV NUO PRAKAITAVIMO

-20%

DRICLOR e'ULFORUpsSHUJDOòSULHwJDXVō SUDNDLWDYLPà .RVPHWLNRVSULHPRQò 20 ml '5,&/25WLUSDODVUXWXOLQLVDQWLSHUVSLUDQWDV JDXVLDPSDŗDVWōGHOQōLUSòGōSUDNDLWDYLPXL PDŗLQWL(IHNW\YLDLPDŗLQDJDXVōSUDNDLWDYLPà 6XWHLNLDLOJDODLNôDSVDXJàWUXQNDQèLàNHOLDV GLHQDVRQHYDODQGDV1XRDQWURVVDYDLWòV QDXGRMDPDVNDUWXVSHUVDYDLWôDUUHèLDX 7LQNDPDVY\UDPVLUPRWHULPV%HSDUDEHQō EHNYDSLōMōPHGŗLDJō/7$&+

/W

/W

www.benu.lt Akcijos galioja 2013 08 01–31 d. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

KASDIENEI INTYMIAI HIGIENAI

LACTACYD FEMINA -DXVNLVwYDULLUJDLYLLwWLVàGLHQà NDVGLHQà

-30%

.RVPHWLNRVSULHPRQò200 ml „Lactacyd femina“ emulsija intymiai higienai (pH 5,2) \UDVSHFLDOLDLVXNXUWDLQW\PLōYLHWōNDVGLHQHLSULHŗLŅUDL 6XGòW\MHQòUDPXLOREHW\UDSLHQRUŅJwWLHVWRGòOML SDODLNRQDWŅUDOLàNŅQRDSVDXJàQXRLwRULQLōGLUJLQLPR wDOWLQLō5HNRPHQGXRMDPDQDXGRWLNDVGLHQNDLS LQW\PLRVSULHŗLŅURVGDOĊ\SDèSHUPòQHVLQHVDUSRMō SRO\WLQLōVDQW\NLōSDVSRUWDYXVYDVDUàDUSDSUDVèLDXVLDLNDLQRULWHDWVLJDLYLQWL3DVLQDXGRMXVJHUDLQXSODXWL YDQGHQLX1DXGRMDPDWLNLwRULwNDL

/W

/W

2013 08 08 tv diena  
2013 08 08 tv diena  
Advertisement