Page 1

televizijos PROGRAMos rugpjū

čio 3–9 d. 2013 m. Nr. 31

TAI­KIK­LY­JE

Nut­rau­kia­mas LNK se­ria­las „Na­mai, kur šir­dis“

TV HE­RO­JĖ

Kai­mo mi­tų grio­vė­ja Tiražas 33 690

UŽ KAD­RO

Do­va­na te­le­vi­zi­jos de­tek­ty­vų ger­bė­jams


pjūvis TAI­KIK­LY­JE

Nut­rau­kia­mas se­ria­las L

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5 (IV aukštas), 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379.

NK te­le­vi­zi­ja pa­tvir­ti­no, kad po­pu­lia­rus se­ria­las „Na­ mai, kur šir­dis“ ne­be­bus ro­do­ mas. Pa­ra­dok­sas – šiuo at­ve­ju kal­tas ne pra­stas žiū­ri­mu­mas, o... ap­lin­ka. Tiks­liau, se­ria­lą ku­ rian­čios pro­diu­se­rių bend­ro­vės „VRS WPI Vil­nius“ ga­my­bi­nės pa­tal­pos, kur trū­kus van­den­tie­ kio vamz­džiui van­duo už­lie­jo vaiz­do mon­ta­ži­nę. De­ja, la­biau­ siai nu­ken­tė­jo pa­grin­di­nis mon­ ta­ži­nis kom­piu­te­ris, ku­ria­me bu­vo lai­ko­mos nau­jos „Na­mai,

kur šir­dis“ se­ri­jos ir di­de­lė da­lis dar ne­su­mon­tuo­tos me­džia­gos. At­kur­ti stan­džio­jo dis­ko vaiz­ do me­džia­gą Lie­tu­vos spe­cia­ lis­tai pa­si­ro­dė esą be­jė­giai, tad se­ria­lo kū­rė­jai krei­pė­si į dis­ko ga­min­to­jus Pie­tų Ko­rė­jo­je, ku­ rie su­ti­ko ge­ra­no­riš­kai pa­dė­ ti. Te­le­vi­zi­ja pri­vers­ta nu­trauk­ti se­ria­lo trans­lia­ci­ją ir lauk­ti ge­ rų ži­nių iš Ko­rė­jos. Pe­si­mis­ti­nis va­rian­tas – teks fil­muo­ti iš nau­ jo, o tai už­truk­tų nuo ke­tu­rių mė­ne­sių iki pus­me­čio.

kvietimas

Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

Le­gen­di­nė mei­lės is­to­ri­ja T

V3 te­le­vi­zi­ja pa­si­ gy­rė, kad ke­ti­na kur­ ti am­bi­cin­giau­sią bei įspū­ din­ giau­sią Lie­tu­vo­ je prem­je­ rą – mu­zi­ki­ nį šou „Ro­ meo ir Džul­je­ta“ pa­gal kul­ti­nę Kęs­tu­čio An­ta­nė­lio ro­ko ope­rą „Mei­lė ir mir­tis Ve­ro­no­je“. Dėl pa­grin­di­nių Ro­meo ir Džul­je­tos

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka TV3

vaid­me­nų ja­me rung­sis 10 ryš­ kiau­sių Lie­tu­vos sce­nos žvaigž­ džių ir 10 ta­len­tin­gų, ta­čiau dar

ne­ži­no­mų at­li­kė­jų. Pa­de­da­mi pro­fe­sio­na­lių šo­kė­jų ir gy­vo or­ kest­ro, jie kurs įspū­din­gus, kva­ pą gniau­žian­čius mu­zi­ki­nius bei cho­reog­ra­fi­nius nu­me­rius, ku­riuos ver­tins ir TV3 žiū­ro­vai. Kiek­vie­no­je lai­do­je žiū­ro­vai at­ si­svei­kins su dviem da­ly­viais – vy­ru ir mo­te­ri­mi, o šou nu­ga­lė­ to­jai de­biu­tuos kaip pa­grin­di­niai ro­ko ope­ros „Ro­meo ir Džul­je­ta“ he­ro­jai. No­rin­tys tap­ti Ro­meo ar Džul­je­ta tu­ri už­pil­dy­ti an­ke­tą TV3 in­ter­ne­to pus­la­py­je.

AMP­LUA

Lie­tu­vos hu­mo­ris­tai vie­ni­ja­si Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako NUTRAUKIAMAS LNK SERIALAS „NAMAI, KUR ŠIRDIS“

TELEVIZIJOS PROGRAMOS

RUGPJŪČIO 3–9 D. 2013 m. Nr. 31

TAIKIKLYJE

TV HEROJĖ

KAIMO MITŲ GRIOVĖJA Tiražas 33 690

UŽ KADRO

Dovana televizijos detektyvų gerbėjams

D

žiu­gia nau­jie­na žiū­ro­ vams, mėgs­tan­tiems įvai­ riau­sią hu­mo­rą, die­vi­nan­tiems stand up co­me­dy pa­si­ro­dy­mus, ru­de­nį taps TV3 lai­da „Hu­mo­ ro gran­dų šou“, su­vie­ny­sian­ ti ge­riau­sius Lie­tu­vos hu­mo­ ris­tus. Šios lai­dos ve­dė­ju taps Vi­ta­li­jus Co­lo­lo. Po „Hu­mo­ ro gran­dų šou“ sto­gu įsi­kurs ir „Hu­mo­ro klu­bo“ ko­man­da –

Man­tas Kat­le­ris, Jus­ti­nas Jan­ ke­vi­čius, Do­mas Rai­bys, Do­ mi­ny­kas Kla­ju­mas ir Vai­do­tas Šio­ži­nis. Stand up co­me­dy žan­ ras pa­sau­ly­je da­bar itin po­pu­ lia­rus – penk­ta­die­nio va­ka­rai di­džiau­sio­se te­le­vi­zi­jo­se skir­ ti stand up co­me­dy žvaigž­dėms, ap­žvel­gian­čioms, pa­vyz­džiui, sa­vai­tės įvy­kius. Šio žan­ro hu­ mo­ris­tai nuo­lat ren­gia pa­si­ro­

dy­mus po­kal­bių lai­do­se ir links­mi­na pub­li­ką pa­ste­bė­ji­ mais įvai­riau­sio­mis te­mo­mis. „Hu­mo­ro klu­bo“ vai­ki­nai ir­gi ­ti­ki­na, kad ne­pa­tin­gės su­kur­ ti skan­da­lin­gų žvaigž­džių, po­ pu­lia­rių te­le­vi­zi­jos pro­jek­tų ar po­li­ti­kų pa­ro­di­jų.

3


tv herojė

Kai­mo mi­tų grio­vė­ja TV3 va­sa­ros pa­si­ma­ty­mų pro­jek­tas „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“ pra­de­da ant­rą eta­pą. Pa­dė­ju­si at­lai­ky­ti laiš­kų la­vi­ną „pirš­lie­nė“ Gin­ta­rė Va­lai­ ty­tė mo­te­ris pa­ga­liau kvies su­si­pa­žin­ti su ūki­ nin­kais gy­vai. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

„Ūki­nin ieš­ko ž ­kas nuo ru mo­nos“ gp­jū TV3 nuotr.

4

­č šio­kia­d io 5 d. ie­niais 21 val.

Tre­čią se­zo­ną ku­ria­mas pro­jek­ tas va­di­na­mas tik­ru kai­mo mi­ tų grio­vė­ju, įro­dan­čiu, kad gy­ ve­ni­mas kai­me ne­kve­pia bau­ džia­va, kad nu­te­kė­ji­mas už ūki­ nin­ko – ne pa­sau­lio pa­bai­ga, o ga­li­my­bė kur­ti gra­žų gy­ve­ni­ mą ir kad šiuo­lai­ki­niai ūki­nin­ kai – ne su­kum­pę juo­da­dar­biai, ne­va­los, ne­ven­gian­tys stik­ liu­ko, o šau­nūs, darbš­tūs, sti­ lin­gi, mo­kan­tys links­min­tis ir džiaug­tis gy­ve­ni­mu vy­rai, ku­ riems iki vi­siš­kos lai­mės tet­rūks­ta šei­mos. Še­ši to­kie ūki­ nin­kai ir pri­sta­to­mi pro­jek­te „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“. Rei­ kia pri­dur­ti, kad ne­spė­ju­sios jiems pa­ra­šy­ti laiš­kų ne­tu­rė­tų pra­ras­ti vil­ties – ne vi­sos te­le­ vi­zi­nės pa­žin­tys bai­gia­si sėk­ min­gai, o į sva­jo­nių ūki­nin­ko šir­dį ga­li­ma nu­si­tai­ky­ti ir be TV ka­me­rų. Bū­tent taip nu­ti­ko per­nykš­čio pro­jek­to da­ly­viui Mar­ty­nui, ku­rį bū­si­mo­ji žmo­na pa­ma­tė per te­le­vi­zo­rių ir iš­drį­ so už­megz­ti pa­žin­tį. O apie šių me­tų vil­tis „TV die­na“ kal­bė­jo su G.Va­lai­ty­te. – Kuo iš­si­skirs nau­jas pro­ jek­to „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­ nos“ se­zo­nas? – Tre­čias se­zo­nas bus vi­sai ki­ toks nei anks­tes­ni. Vien dėl to, kad šie­met su­si­pa­ži­nau su la­bai skir­tin­gais ūki­nin­kais, – jie iš tie­sų yra la­bai mo­der­ nūs. Net du iš jų tu­ri kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas, taip pat yra eko­lo­giš­ko ūkio sa­vi­nin­kas. Va­ len­ti­nas tu­ri šin­ši­lų fer­mą, o tai vėl­gi ne­stan­dar­ti­nė veik­la. Ūki­ nin­kų, ku­rie dirb­tų su ša­kė­mis, au­gin­tų kar­ves ir kiau­les, nė­ra. – Ko­kios mo­te­rys pa­no­ro var­žy­tis dėl ūki­nin­kų mei­ lės? – Ne­ga­lė­čiau iš­skir­ti konk­re­ čios mo­te­rų ka­te­go­ri­jos. Ka­ dan­gi mū­sų ūki­nin­kai la­bai skir­tin­gi, jiems ir ra­šė la­bai skir­tin­gos mo­te­rys. Pa­vyz­

džiui, Juo­zui – 77-eri, tai­gi jis su­lau­kė laiš­kų iš vy­res­nio am­ žiaus mo­te­rų. Kai ku­rių ra­šiu­ sių mo­te­rų gy­ve­ni­mo is­to­ri­jos net man, skai­čiu­siai laiš­kus, pa­ lie­tė šir­dį, su­jau­di­no. Bu­vo mo­ te­rų, ku­rios iš­si­sky­ru­sios vie­ nos au­gi­na vai­kus. Ži­no­ma, daug bu­vo ir jau­nų mer­gi­nų ir jų juo­kin­gų bei ne­la­bai juo­kin­ gų nuo­trau­kų. Mer­gi­nos ne­sto­ ko­ja fan­ta­zi­jos ir, tie­są sa­kant, kar­tais ma­ne net šo­ki­ra­vo. Vie­ nas ūki­nin­kas į pa­gal­bą pa­si­ kvie­tė tė­tį, klau­sė pa­ta­ri­mų, ki­ tas vai­ki­nas laiš­kus skai­tė su drau­gais, pa­kri­ze­no, pa­si­juo­ kė. Bet vi­si kan­di­da­tes ver­ti­no pro­tin­gai, žvel­gė į laiš­kų tu­ri­nį. Tie­sa, bu­vo ir to­kių mer­gi­nų, ku­rios jau sa­vo pri­si­sta­ty­mo laiš­ke pri­si­pa­ži­no mei­lę. Var­das, am­žius, iš kur ir „aš ta­ve my­liu“ – net ir toks laiš­kas bu­vo. Ori­gi­ na­lus bū­das su­si­pa­žin­ti. – Kaip se­ka­si praė­ju­sio se­ zo­no da­ly­viams? – La­bai džiau­giuo­si, kad net dviem per­nykš­čio se­zo­no da­ly­ viams pa­si­se­kė su­ras­ti mei­lę. Mar­ty­nas rugp­jū­tį tuo­kia­si, jau tu­riu ir kvie­ti­mus į ves­tu­ves. O jau­no­ji po­ra And­rius ir Do­vi­lė drau­gau­ja, yra su­si­ža­dė­ję ir gal­ vo­ja apie ves­tu­ves. Pui­ku, kad links­mas, nuo­tai­kin­gas va­sa­ros pro­jek­tas bai­gė­si ves­tu­vė­mis. – Jūs ir­gi esa­te po­ten­cia­li nuo­ta­ka. Ar te­ko pa­čiai bū­ ti per­ša­mai? O gal su­lau­kė­ te ūki­nin­kų dė­me­sio? – Tik su Ed­mun­du pa­juo­kau­da­ vo­me. Jis vis pa­klaus­da­vo, vie­ ni­ša aš ar ne. Aš klaus­da­vau, ką jis ma­no apie mei­lę, o Ed­mun­ das to pa­ties klaus­da­vo ma­nęs. Bū­ti per­ša­mai nie­ka­da ne­te­ko – pa­ti ėmiau­si šio vaid­mens. Ir pui­kiai pa­vy­ko – jau du su­pir­ šau. Drau­gams pirš­liau­ti dar ne­te­ko, bet po dve­jų me­tų dar­ bo pro­jek­te „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“ ga­lė­čiau sa­ky­ti, kad


Dmitrijus

tu­riu vi­są ba­ga­žą pa­tir­ties, tai­ gi gal jau iš­drį­siu.

Keis­ta gir­dė­ti, kad ki­ tiems kai­mas – gir­ti vy­ rai, mėš­las, gu­mi­niai ba­ tai, ša­kės, dal­giai, dar­ bas nuo ry­to iki va­ka­ro. Taip jau ne­bė­ra. – Ko­kios vy­ro sa­vy­bės jums pa­trauk­lios? – Man vi­sa­da la­bai sun­ku at­ sa­ky­ti, ko­kia vy­ro iš­vaiz­da ma­ ne trau­kia, ko­kia spe­cia­ly­bė ar cha­rak­te­rio sa­vy­bės. Ga­li­ma var­dy­ti – darbš­tus, pro­tin­gas, kū­ry­bin­gas, bet man at­ro­do, kad tie­siog pa­ma­tai žmo­gų ir va­di­na­mo­ji che­mi­ja su­vei­kia, o pa­skui jau žiū­ri į tas sa­vy­bes. – Ver­čiau ieš­ko­ti mei­lės ar lauk­ti jos? – Tai pri­klau­so nuo pa­ties žmo­gaus. Jei ūki­nin­kams šį

Edmundas

klau­si­mą už­duo­čiau, jie tik­ riau­siai at­sa­ky­tų: lau­kėm, lau­ kėm, bet ji nea­tė­jo, to­dėl nu­ spren­dė­me ieš­ko­ti. Jei lau­kia­ ma mei­lė nea­tei­na, ma­tyt, reik­ tų im­tis ini­cia­ty­vos.

je sos­ti­nė­je pa­si­tai­ko ge­ro­ kai bai­ses­nių vaiz­dų nei kai­ me. Kai­me man pa­tin­ka ra­my­ bė. Pa­sis­ve­čia­vus čia ir grį­žus į sos­ti­nę ar did­mies­tį spen­gia au­sy­se.

– Pro­jek­tas sklai­do ste­reo­ti­ pus, ly­din­čius kai­mo įvaiz­ dį. O ko­kius mi­tus su­grio­ vė­te sau as­me­niš­kai? – Pa­ti kai­mo mi­tų nie­ka­da ne­ tu­rė­jau. Juk vi­sas va­sa­ras vai­ kys­tė­je, paaug­lys­tė­je pra­leis­ da­vau kai­me. Ir da­bar ką tik nuo­sta­biai pra­lei­dau ke­le­tą die­nų pas tė­ve­lius kai­me. Man ne­sve­ti­mi dar­bai – ir ra­viu, ir ruo­šiu at­sar­gas žie­mai, ir bul­ ves kas­ti mo­ku. Žmo­gus, tu­ rin­tis am­bi­ci­jų, no­ro, kai­me ga­li ne tik iš­gy­ven­ti, bet net ir pui­kiai gy­ven­ti. Su ma­ma ap­va­žia­vo­me sa­vo kai­mą dvi­ ra­čiais, tai pa­ti­kė­kit, kaip ge­ rai žmo­nės kai­me gy­ve­na: tai tro­ba nau­ja, tai sto­gas pa­keis­ tas, ap­lin­ka su­tvar­ky­ta. Pa­čio­

– Ar jums pa­vy­ko įveik­ti viš­tų bai­mę? – Iš­si­gy­dy­ti ši­tos bai­mės ne­pa­ vy­ko. Kaip bi­jo­jau, taip ir bi­jau, kaip juo­kė­si iš ma­nęs dėl to, taip ir te­be­si­juo­kia. Kai šie­met Va­len­ti­nas pa­kvie­tė pa­žiū­rė­ti, ką dar au­gi­na, ir pa­ma­čiau viš­ tas, kaip kul­ka nė­riau kuo to­ liau. Ši­ta pa­niš­ka ma­no bai­mė, ma­tyt, vi­sam gy­ve­ni­mui.

Valentinas

– Pas­va­jo­ja­te apie nuo­sa­vą kai­mo so­dy­bą? – Ži­no­ma, be abe­jo. Ir da­bar tu­ riu so­dy­bą Že­mai­ti­jo­je, kur gy­ ve­na ma­no tė­ve­liai. Gai­la tik kad at­stu­mas la­bai di­de­lis – į Vil­nių ten­ka grįž­ti ke­tu­rias va­ lan­das. Ar no­rė­čiau tu­rė­ti sa­vą so­dy­bą? Taip, ypač vė­liau, kai

Andrius

Juozas

bus šei­ma, vai­kų, no­rė­tų­si tu­ rė­ti kur pa­kvė­puo­ti gry­nu oru, pa­vaikš­čio­ti ant sa­vos žo­lės, ati­trūk­ti nuo šur­mu­lio. Kol kas sa­vą so­dy­bą įsi­vaiz­duo­ju kaip va­sar­na­mį, iš pra­džių gal už­ tek­tų tik ve­jos, o kai bū­čiau vy­ res­nė, ko­dėl neuž­siau­gi­nus sa­ vų po­mi­do­rų ar agur­kų. – Ko­kias aso­cia­ci­jas jums ke­lia žo­dis „kai­mas“? – Pa­čias ge­riau­sias. Pir­miau­sia prieš akis iš­ky­la ma­no kai­mas. Kai­mo so­dy­ba, se­nas na­mas, klė­tis, di­de­lis so­das su obe­li­ mis, kriau­šė­mis, treš­nė­mis, dar­žo­vės, uo­gos. Keis­ta gir­dė­ti, kad ki­tiems kai­mas – gir­ti vy­ rai, mėš­las, gu­mi­niai ba­tai, ša­ kės, dal­giai, dar­bas nuo ry­to iki va­ka­ro. Taip jau ne­bė­ra. Ma­no se­ne­liai ir­gi vi­sa­da gra­žiai gy­ ve­no, tu­rė­jo gy­vu­lių, bet tvar­ kė­si, sten­gė­si. Man kai­mas bu­ vo ir yra gra­žus bei ge­ras, o ar ga­li pa­si­keis­ti ma­no nuo­mo­nė, pa­ro­dys lai­kas.

Tomas


už kadro

Pa­siil­gu­siems TV de­tek­ty­vo Se­ria­lų „Se­nis“, „Kob­ra 11“ ger­bė­jai ga­li jaus­tis pa­ma­lo­nin­ti – LNK ne­tru­kus pra­dės ro­dy­ti kri­ mi­na­li­nių is­to­ri­jų se­ria­lą „K11: ko­mi­sa­rai ti­ria“, ku­rį pir­ma­die­nį ofi­cia­liai pri­sta­tė Lie­tu­vos po­li­ ci­jos mo­kyk­los šau­dyk­lo­je. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Vai­di­na tik­ri pa­rei­gū­nai Se­ria­las „K11: ko­mi­sa­rai ti­ria“ Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je ir Aust­ ri­jo­je ro­do­mas jau dau­giau nei 10 se­zo­nų ir vi­są lai­ką šio­ se ša­ly­se yra tarp po­pu­lia­riau­ sių. Ne ma­žes­nės sėk­mės ti­ki­ si ir lie­tu­viš­ko­sios ver­si­jos kū­ rė­jai. Sa­vo ko­man­dą jie su­bū­rė iš tik­rų pro­fe­sio­na­lų, ku­riems pui­kiai pa­žįs­ta­mas kri­mi­na­lų iš­pai­nio­ji­mo me­cha­niz­mas ir gink­lų val­dy­mo tech­ni­ka. Pag­rin­di­nius vaid­me­nis „K11: ko­mi­sa­rai ti­ria“ at­liks Vil­niaus kri­mi­na­li­nės po­li­ci­ jos ty­rė­jas Jo­nas Ka­lė­da, Aly­

taus po­li­ci­jos fi­zi­nio ir ko­vi­nio pa­ren­gi­mo gru­pės vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Ed­man­tas Svi­ri­ na­vi­čius ir Pa­ne­vė­žio kri­mi­na­ li­nės po­li­ci­jos au­tot­rans­por­to prie­mo­nių gro­bi­mo ty­rė­ja Li­na Lu­ko­še­vi­čiū­tė. Prie jų pri­si­jun­ gė vie­nin­te­lis ak­to­rius – Ša­rū­ nas Da­te­nis. „Iš ko­le­gų pa­rei­ gū­nų te­ko iš­mok­ti, kaip tin­ka­ mai lai­ky­ti gink­lą, kaip už­dė­ ti ant­ran­kius, kaip par­klup­dy­ti nu­si­kal­tė­lį“, – apie se­ria­lo pa­ mo­kas sa­kė Š.Da­te­nis.

BFL nuotr.

6

Smui­ką iš­kei­tė į gink­lą Se­ria­lo pri­sta­ty­mo ren­gi­ny­je „K11: ko­mi­sa­ rai ti­ria“ ket­

„K1 komisa 1: rai tiria antrad ie ketvirt niais– adienia is 20.20 val.

ver­tas vaiz­džiai pa­de­monst­ra­ vo sa­vo šau­dy­mo ge­bė­ji­mus ir pa­kvie­tė pa­si­var­žy­ti vi­sus no­ rin­čius. Per to­kią įtemp­tą at­rak­ci­ją išaiš­kė­jo la­bai me­niš­ka vie­no pa­rei­gū­no pa­slap­tis – ne pra­sčiau nei gink­lą J.Ka­lė­da val­ do smui­ką ir net ti­ki­na, kad iš­mok­ti gro­ti smui­ku leng­ viau, nei šau­dy­ti. 33-ejų vy­ ras – ra­di­ka­lių gy­ve­ni­mo po­ky­čių pa­vyz­dys. J.Ka­lė­da bai­gė Juo­zo Nau­ja­lio mu­zi­ kos mo­kyk­lą bei Juo­zo Gruo­ džio kon­ser­va­to­ri­ją Kau­ne, ta­ da ir Mu­zi­kos aka­de­mi­ją, il­gai gro­jo pas Juo­zą Do­mar­ką bei Gin­ta­rą Rin­ke­vi­čių, tu­rė­jo sa­vo kvar­te­tą ir net sa­vo or­kest­rą. O pa­skui... nu­ta­rė dirb­ti po­li­ci­jo­ je. Ir tvir­ti­na nė kar­to ne­si­gai­ lė­jęs. Nors šian­dien J.Ka­lė­dos ran­ko­se – ne stry­kas, o kri­mi­ na­li­nės by­los, nuo mu­zi­kos jis ne­nu­to­lo – žmo­na Ju­li­ ja Stup­nia­nek-Ka­lė­die­nė dai­ nuo­ja Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­ me ope­ros ir ba­le­to teat­re.

Įk­ve­pia rea­lios is­to­ri­jos Pas­vei­kin­ti ko­le­gų su lie­tu­viš­ ko kri­mi­na­li­nio se­ria­lo at­si­ra­ di­mu at­vy­ko Po­li­ci­jos de­par­ ta­men­to at­sto­vas spau­dai Ra­ mū­nas Ma­to­nis. „Džiau­giuo­si, kad lie­tu­viš­ki se­ria­lai se­mia­ si įkvė­pi­mo iš rea­lių is­to­ri­jų ir tols­ta nuo mui­lo ope­rų žan­ro. Ma­nau, kad pa­rei­gū­nų dar­bo pa­tir­tis ir pra­kti­ka leis žiū­ro­ vams la­biau su­si­pa­žin­ti su ša­ lies po­li­ci­jos veik­la bei ją įver­ tin­ti“, – sa­kė R.Ma­to­nis. Jis pri­ dū­rė, kad te­le­vi­zi­ja ar­tė­ja prie rea­ly­bės, o ak­to­riams ne­trūks­ ta kom­pe­ten­ci­jos. Be to, is­to­ri­jų nė ne­rei­kia iš­ gal­vo­ti – su nu­si­kal­ti­mais, ku­ rie bus per­tei­kia­mi se­ria­le, ko­ man­da su­si­du­ria kas­dien. Tai va­gys­tės, gro­bi­mai, žmog­žu­ dys­tės, prie­var­ta­vi­mai, šei­my­ ni­niai konf­lik­tai, ava­ri­jos, in­ ka­sa­to­rių už­puo­li­mai etc. Sek­ ti by­lų ty­ri­mus ir įver­tin­ti pa­ rei­gū­nų ak­to­rių dar­bą žiū­ro­ vai ga­lės nuo rugp­jū­čio 7 d. per LNK.


2013 08 03

šeštadienis

lietuviškos

21.00 „Jūros šventė 2013“.

23.25 „21“.

19.00 „Geri metai“.

21.30 „Nuotykių ieškotojas“.

15.05 „Muzikos imperija“.

6.00 Stilius. Namai. 6.35 Stilius. Veidai. 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi. 11.00 Pasaulio plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos. Transliacija iš Barselonos (dalyvauja R.Meilutytė). 13.00 Pasaulio dokumentika. „Chirurgijos istorija“ (2). „Kraujuojančios širdys“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 13.55 Futbolas. „SMScredit.lt“ A Lyga. „Atlantas“–„Šiauliai“. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 19.00 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai. Transliacija iš Barselonos (gali dalyvauti R.Meilutytė). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 „Jūros šventė 2013“. 23.00 Kriminalinis trileris „Kryžminė ugnis“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14).

6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Superdidvyrių komanda“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas prieš ateivius“. 9.00 „Tomo ir Džerio pasakos“. 9.30 Anim. f. „Beždžionėlės, pirmyn!“ (Rusija). 9.40 Anim. f. „Beždžionėlės ir plėšikai“ (Rusija). 9.55 Anim. f. „Pokemonai didvyriai“ (Japonija, 2003 m.). 11.15 Nuotykių f. „Andrė“ (JAV, 1994 m.). 13.05 Nuotykių f. „Greistokas. Tarzanas – beždžionių valdovo legenda“ (D.Britanija, 1984 m.). 15.40 „Krymo muzikos festivalis 2012“ (3). Festivalio uždarymo koncerte dalyvauja: A.Pugačiova, M.Galkinas, S.Rotaru, F.Kirkorovas, K.Orbakaitė, LIUBE, T.Gverdciteli, Lolita, M.Rasputina, B.Moisejevas ir kt. 17.45 „Havajai 5.0“ (9) (N-7). 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.15 „Viešbutis „Grand Hotel“ (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Slėpkit pamerges“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 23.25 Kriminalinis trileris „21“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.55 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“ (4). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Redakajus“ (3). 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Statybų TV. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 Komedija „Daktaras Dolitlis“ (JAV, 1998 m.). 11.45 Nuotykių f. „Artūras ir minimukai“ (Prancūzija, 2006 m.). 13.45 Romantinė komedija „Mėnesienos karalystė“ (JAV, 2012 m.). 15.35 „X faktorius“. 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Komedija „Geri metai“ (JAV, 2006 m.). 21.20 Nuotykių drama „Devintojo legiono erelis“ (JAV, D.Britanija, 2011 m.). 23.40 Drama „Apolo 13“ (JAV, 1995 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyvenimo spalvos (k). 9.00 Atsargiai – moterys! 9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 Lietuvos galiūnų čempionato IV etapas. 12.00 Juoko kovos (N-7). 13.00 VRS kamera. 13.30 „Milijonieriai“. 14.00 Prajuokink mane“ (N-7). 15.00 „Svotai“ (N-7). 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Belaisvis“ (N-7). 20.00 „Auksarankiai“ (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 21.30 Veiksmo trileris „Nuotykių ieškotojas“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 23.10 Siaubo trileris „Vabalas“ (JAV, 2006 m.) (S). 1.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 2.00 Bamba (S).

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Gyvenimo būdas (k). 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Vasara su Asta (k). 11.00 Dok. s. „Kaip užauginti planetą. Gyvybė iš šviesos“ (1) (N-7). 12.05 „Gongo gangas“. 13.00 Dok. f. „Lubianka. Mistinė teritorija“ (N-7). 14.05 „Jaunikliai“ (N-7). 14.45 TV pokštai (N-7). 15.05 Muz. komedija „Muzikos imperija“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Gongo gangas“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“ (N-7). 20.25 „Pora kaip tvora“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Kaimo diena. 21.23 Šeštadienio detektyvas. „Mančesterio detektyvės“ (9, 10) (N-7). 23.30 Siaubo naktis. „Devynios mirtys“ (JAV, 2010 m.) (S).

13.45 TV3



21.00 LNK



„Mėnesienos karalystė“ („Moonrise Kingdom“)

„Slėpkit pamerges“ („Wedding Crashers“)

Romantinė komedija. JAV, 2012 m. Rež. Wesas Andersonas. Vaidina Kara Hayward, Bruce’as Willisas.

Romantinė komedija. JAV, 2005 m. Rež. Davidas Dobkinas. Vaidina Owenas Wilsonas, Vince’as Vaughnas.

Baigiantis 1965-ųjų vasarai iš skautų stovyklos „Aivenhas“ pabėga 12-metis berniukas Semas Šakuskis. Tuo pat metu iš Bišopų šeimos namų pradingsta sunkiu vaiku vadinama dukra Sjuzė. Atrodo, kad vaikai susitarė pabėgti drauge, nes jautėsi vieniši ir nemylimi.

Džonas ir Džeremis yra skyrybų tarpininkai, kuriems labai patinka nekviestiems lėbauti nepažįstamų žmonių vestuvėse. Besibaigiant sėkmingam sezonui, vyrukai sužino, kad netrukus tuoksis garsaus politiko Viljamo Klerio duktė. Argi tokią progą galima praleisti?

7


8

šeštadienis

2013 08 03

lietuviškos

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.) (k). 9.30 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.45 Misijos Baltijos jūros regione (4). Kankinystės (k). 10.15 Girių horizontai. 10.45 Emigrantai. 11.30 Amžinai graži suknelė (4). 12.00 Keistuolių teatro spektaklis „Zuikio paveikslėliai“ (lietuvių tautosakos motyvais) (1998 m.). 12.35 G.Rossini operų bei operečių uvertiūros ir arijos (k). 14.15 Pasaulio plaukimo čempionatas. Atrankos varžybos. Transliacija iš Barselonos (dalyvauja R.Meilutytė) (k). 16.15 Europos vidury (k). 16.50 Šventadienio mintys. 17.20 LRT aukso fondas. „Raudonmedžio rojus“ (5). 18.20 Muzika gyvai. Kauno valstybinio choro meno vadovo ir vyr. dirigento Petro Bingelio jubiliejinis koncertas. 19.50 Rašytojų klube. Vytauto Sirijos Giros 100-osioms gimimo metinėms. Atminimo vakaras. 21.40 Dok. f. „Vilties misija“. 22.35 KINFO. Informacinė kino naujienų laida. 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas. Orai (k). 23.30 Pasaulio dokumentika. „Chirurgijos istorija“ (2). „Kraujuojančios širdys“. 0.25 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai. Transliacija iš Barselonos (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Blogiau nebūna“ (N-7). 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“ . 10.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Anim. f. „Ant bangos“ (JAV, 2007 m.). 14.45 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 „Kaimo daktarė. Gyvenimas iš naujo“. 19.00 Donnos Leon detektyvai. Drama „Suklastoti įkalčiai“ (Vokietija, 2005 m.). 21.00 Nuotykių drama „Planketas ir Makleinas“ (D.Britanija, 1999 m.). 23.00 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Kol dar nenumiriau“ (D.Britanija) (N-14) (k). 0.50 „Nuotakos siaubūnės“.

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10, 15.30, 16.50, 18.10 KK2 (N-7) (k). 14.35 Dviračio šou (k). 15.00, 16.20, 17.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 15.55, 17.15, 18.35 Dviračio šou (k). 19.00 KK2 penktadienis (N-7) (k). 20.30 Diagnozė: valdžia (k). 21.30 KTV – kino ir televirtuvė. 21.55, 23.30, 1.05, 2.40 24 valandos (N-7) (k). 22.40 Farai (N-14). 0.15 Nuo... Iki... (k). 1.50 Diagnozė: valdžia (k). 3.25 Alchemija. VDU karta (k). 3.50 24 valandos (N-7). 4.35 Plikis ir ponia (N-7).

23.00 LRT

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Ledo kelias“. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. 12.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 12.30 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 Aukščiausia pavara. 15.45 Adrenalino fanatikai. 16.45 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Komedija „Rokeris“ (JAV, 2008 m.). 21.00 „Pavojingiausias karys“. 22.00 „Terra Nova“. 23.00 „Naujokė“. 0.00 „Tarzano nuotykiai“. 0.55 „Kovotojas nindzė“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

10.05 Kultūra +. 10.35 Svajonių sodai. 11.30 „Meilės trikampis“. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Agatha Christie. Kriminalinė drama „Tomis ir Tapensė“ (1) (D.Britanija, 1983 m.). 16.00 Valgyk ir lieknėk. 17.00 „Vieno žmogaus širdis“ (6). 18.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Daugiau nei mokykla“ (JAV, 2011 m.). 21.50 Kriminalinė drama „Laisvės puslapiai“ (JAV, Vokietija, 2007 m.).



7.20 Nuotykių f. „Paslaptingas Trojos lobis“ (1) (N-7). 9.00 Mokslo sriuba. 9.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.40 „Vienišų seselių klubas“ (N-7) (k). 11.40 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 12.10 Nuotykių f. „Paslaptingas Trojos lobis“ (2) (N-7). 13.45 Misijos Baltijos regione (k). 14.15 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 16.00 Telelaikraštis. 16.20 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (1) (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.50 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 20.30 Kauno istorijos. 21.00 Romantinė komedija „Staiga 70-ies!“ (N-7). 22.35 Istorinė drama „Klajūnė“ (N-14). 0.40 Drama „Biutiful“ (N-14).

6.00 Kai švenčia Vandeniai. 7.40 „Liuks!“ muzika. 9.20 Nauja daina 2010. 12.00 Kai švenčia Vandeniai (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 15.20 Nauja daina 2010 (k). 18.00 Kai švenčia Vandeniai (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 21.20 Nauja daina 2010 (k). 0.00 Kai švenčia Vandeniai (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 3.20 Nauja daina 2010 (k).

23.10 BTV

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“. 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (4). 11.45 „Verbų sekmadienis“. 12.45 „Pražūtingas auksas“. 13.45 Mūsų augintiniai. 14.15 „Senas geras faras“. 16.15 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (4). 16.45 Komedija „Atpirkimo ožys“ (Rusija, 2004 m.). 18.30 „GSG 9: elitinis būrys“. 19.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (13). 20.00 Nuotykių drama „Jūrų vilkas“ (1) (Vokietija, 2008 m.) (N-7). 21.45 Komedija „Padavėjų varžybos“ (JAV, 2009 m.). 23.35 „Vienišų seselių klubas“. 0.05 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“. 1.05 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva. 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Piliečių labui ir saugumui (k). 21.00 OTV muzika.



„Kryžminė ugnis“ („Les insoumis“)

„Vabalas“ („Bug“)

Kriminalinis trileris. Prancūzija, 2008 m. Rež. Claude’as Michelis Rome’as. Vaidina Richardas Berry, Pascalis Elbé.

Siaubo trileris. JAV, 2006 m. Rež. Williamas Friedkinas. Vaidina Ashley Judd, Michaelas Shannonas.

Į priemiesčio policiją atvyksta dirbti naujas inspektorius Vensanas Drijo. Jis iš karto suvokia, kad kolegos nėra padėties šeimininkai. Viską čia valdo kriminalinės gaujos, kurios žudo nepaklusnius policininkus. Vensanas imasi bylų, kurias visi seniai pamiršo.

Po to, kai Agnes Vait vyras smurtautojas atsidūrė už grotų, moteris stengiasi būti viena. Sužinojusi, kad sutuoktinis netrukus bus paleistas iš kalėjimo, Agnes išvyksta gyventi į mažą miestelį Oklahomoje. Bet netrukus ją kažkas ima terorizuoti telefono skambučiais.


2013 08 03 rusiškos

7.05 Naujienos. 7.30 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 8.00 M.Vertinskaja. „Meilė mano sieloje“. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 11.15 Idealus remontas. 12.15 „Kregždutės lizdas“. 19.25 „Atspėk melodiją“. 20.00 Laikas. 20.25 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė (subtitrai lietuvių k.). 22.35 Šiandien vakare. 0.15 „Fort Bojardas“. 1.30 Komedija „Pati nuostabiausia ir patraukliausia“. 2.50 Nuotykių f. „Jūros pasakojimai“. 4.00 Detektyvas „Vilos „Greta“ paslaptys“. 5.45 Muzika.

filmai

5.00 Kreivas veidrodis. 6.30, 7.15 Vaid. f. „Paskutinė auka“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.25 Anim. f. 8.40 Ryto paštas. 9.15 Šeštadienio talka. 10.15 Paukščių šalis. 11.05 Vaid. f. „Mokyklinis valsas“. 13.30 Visa Rusija. 13.45 Sąžiningas detektyvas. 14.15 M.Golub. „Nepriprask prie lietaus“. 15.15 Vaid. f. „Tamsūs vandenys“ (1). 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.30 Vaid. f. „Nemylima“. 23.05 Vaid. f. „Meilė pagal tvarkaraštį“. 0.55 Šeštadienio vakaras.

6.15 Pagal įstatymą. 6.35 „Turistai“. 9.15 Švarus darbas. 10.00 Nemeluok man. 12.15 Mūšis dėl Sniego karalystės. 13.15 Povandeninių gelmių dievai. 14.10 Didžiojo magistro prakeiksmas. 15.10 Žvaigždžių šnabždesiai. 17.05 Senovės dievų eliksyrai. 18.00 Žiūrėkite visi! 19.00 M.Zadornovo koncertas. 22.10 Vakarinis kvartalas.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Zosė“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Apie verslininką Fomą“. 16.00, 0.30 Metų daina. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Savaitės aidas. 17.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę.

6.40 NTV rytas. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Pagrindinis kelias. 7.55 Jų papročiai. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 Savas žaidimas. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 16.35 Ir vėl sveiki! 17.05 Tyrimą atliko... 18.25 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 22.05 „Kekšės“. 23.55 „Maskva. Centrinis rajonas 3“.

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Dvidešimtasis amžius prasideda“ (TSRS, 1968 m.). 8.00 Fantastinė melodrama „Nesibaigiančios svajonės apie laimę“. 10.00 Komedija „Oi, ta Liuba!“ 12.00 Karinė drama „Rytoj buvo karas“. 14.00 Veiksmo f. „Knygų vagys“. 16.00 Komedija „Žmogus iš Kapucinų bulvaro“. 18.00 Komedija „Arka“. 20.00 Komedija „Šapito teatras. Meilė ir draugystė“. 22.00 Veiksmo komedija „Nevykėlis“. 23.35 Drama „Gyventi“.

7.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 9.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.) (N-7). 11.05 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-7). 13.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 15.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 17.05 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 21.10 Veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ (Prancūzija, JAV, 2009 m.) (N-14).

7.00 Mistinis trileris „Prieglobstis“. 9.05 Fantastinis f. „Mėnulio princesė“. 11.00 Komiška drama „Grynbergas“. 13.00 Fantastinė veiksmo drama „Pasaulių karas“. 15.00 Miuziklas „Širdies ritmu“. 16.50 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 19.10 Drama „Niekados šalies beieškant“. 21.00 Drama „Mergina parke“. 23.00 Mistinė drama „Keleiviai“. 0.40 Siaubo f. „Šmėklos“.

6.45 „Tėvai“. 11.00 „Šok, kol nukrisi“. 12.40 „Liežuvautoja“. 14.30 „Sukurti misterį Tobulybę“. 16.10 „Visi mano draugai palieka Brisbeną“. 17.35 „Heivenas“. 19.25 „Klauskite Sindės“. 21.00 „Gydytojas Holivudas“. 0.20 „Sesuo Džekė“.

šeštadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Susitikimas. 8.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Kalbančios knygos. 11.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 11.30 Sėkmės formulė. 12.10 Reporterių pranešimai. 12.30 Vidurinė klasė. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Redaktoriai. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Sunkiausios profesijos. 19.30 Mūsų pasaulis. 20.30 Susitikimas. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.15 CNN verslas. Afrika. 8.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Skaitmeninės naujienos. 10.30 Dokumentika. 11.00 Spaudos apžvalga. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Ch.Amanpour reportažai. 13.00 Afrika iš arti. 13.30 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.00 Naujienos. Speciali laida. 15.30 Esame pasiruošę žaisti. 16.00 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 16.30 Pasaulio žemėlapis. 17.00 Afrikos balsai. 18.00 Pasaulio sporto naujienos. 18.30 Atvirai apie golfą. 19.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 19.30 Naujienos. Speciali laida. 20.00 Afrika iš arti. 20.30 Veikli moteris. 21.00 Dokumentika. 22.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 22.30 Esame pasiruošę žaisti. 23.00 Naujienos. Speciali laida. 23.30 Pasaulio sporto naujienos.

muzika

7.00, 3.30, 21.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 „Ultra Tubes“. 13.00 „Būti žmogumi“. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.05 Prie baseino. 15.35, 20.05 50 kultinių dainų. 17.10 „Ultra Tubes“. 18.00 „Inbetweeners“. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 „Viščiukas robotas“. 23.30 „Inbetweeners“. 24.00 „Top Tubes“.

9.25 Ekstremalūs išbandymai. 10.15 „Paauglių svajos“. 10.40 Gyvenimas retro stiliumi. 11.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 12.20 „Jauni ir susituokę“. 14.50 TV šou „Medžioklė“. 16.30 „World Stage“. 16.55 „Gyvai“. „One Direction“. 17.20 TV šou „Pasakotojai“. 18.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 19.50 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 20.40 TV šou „Medžioklė“. 21.30 TV šou „Skandalas“. 22.20, 2.30 VH1 rinkimai. Seksualiausieji. 23.10 Realybės šou „Snooki“. 1.15 „Jackass“. 1.40 TV šou „Skandalas“. 3.20 Tik hitai.

4.25 Džiazas. 10.30 Šokis. C.Carlson baletas „Blue Lady“. 11.50 Šokis. C.Carlson baletas „Karma“. 12.25 Šokis. O.Duboc baletas „3 boleros“. 13.30 Divertismentas. 14.30 Koncertas „Revoliucijos permainos“. 16.00 Jubiliejinis K.Masuro koncertas Vienoje. 17.00, 20.55 Divertismentas. 17.40 Džiazas. Koncertuoja E.Palmieri „Salsa Orchestra“. 18.40 Džiazas. T.Stanko kvartetas groja „Škodos“ džiazo festivalyje. 19.50 Koncertuoja Rusijos nacionalinis orkestras ir N.Luganskis. 21.30 G.Verdi opera „Kaukių balius“. 0.30 Džiazas. J.Leandre „Stone“ kvartetas.

9


10

šeštadienis

2013 08 03

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 24/7. Majamio oro uostas. 12.00 Barbekiu meistrai. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Naujo būsto paieška. Ekvadoras. 15.00 Naujo būsto paieška. Australija. 15.30 Naujo būsto paieška. Sent Lusija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „Periwinkle Inn“ viešbutis. 17.00 Išgelbėkite mano verslą! „The Curve“ viešbutis. 18.00 Barbekiu meistrai. 20.00 Prieskonių valdovas Indijoje. 20.30 Pasaulio receptai. 21.00 Raiteliai. 22.00 Pramogos vandenyje. 22.30 Pramogos vandenyje. Finiksas. 23.00 Užkariautojas Bertas Kolorade. 23.30 Užkariautojas Bertas Los Andžele. 0.00 Užkariautojas Bertas. 0.30 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 13.25 „Kaip tai veikia“. 17.50 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 18.45 „Šiaurės jūra“. 19.30 „Konstruokime!“ 20.30 „Gentis“. 21.20 „Everestas. Gydytojai mirties zonoje“. 22.10 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 23.05 „Sunkvežimiai gigantai“. 23.30 „Sunkvežimiai gigantai“. 23.55 „Techninio aptarnavimo komandos“. 0.45 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kūjagalvių ryklių sala. 11.00 Hienų karalienė. 12.00 Pavojingiausi Indijos gyvūnai. 13.00 Užsnigta perėja. 14.00 Neįprastas gyvūnų elgesys. 15.00 Laukiniai šiaurės gyvūnai. 16.00 „Ford Anglios“ automobilio remontas. 17.00 Žmogaus kūno galimybės. 19.00 Tunų žvejyba. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Akimirka iki katastrofos. 22.00 Amerikiečių kolonija. 23.00 Akimirka iki katastrofos. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Dirbtinių palydovų istorija“. 8.00 „Impresionistai“. 9.10 „Barokas!“ 10.10 „Karvedžiai“. 11.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 12.00 „Karo laikų ūkininkai“. 14.10 „Geometrijos genijai“. 15.10 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 16.10 „Progreso spąstai“. 18.00 „Žmonijos kelionė“. 19.00 „Keltų palikimas“. 20.00 „Mitų medžiotojai“. 22.00 „Nindzės. Nematomi kariai“. 23.00 „Skrydis virš Kremliaus“. 0.00 Nakties programa.

12.15 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Lobių ieškotojas. 9.10 A.Stevenso nuotykiai. Amazonės žudikai. 10.05 Šimpanzių rojus. 7 mažyliai naujoje šeimoje. 10.30 Dokas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Veterinaras. 11.25 Medžiotojai iš prigimties. Ekstremalai. 11.55 Laukinė Prancūzija. Alpių viršūnės. 12.50 Afrikoje. 18.20 Liūto riaumojimas. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Gyvenimas bandoje. Bušo įstatymas. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. Leopardo užpuolimas. 0.45 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 1.35 Lenktynės su mirtimi.

7.00 „Gepardų dienoraščiai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 12.00 „Zoologijos sodas“. 14.00 „Laukinė Maljorka“. 14.30 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 16.50 „Dramblio dienoraštis“. 17.55 „Laukinės gamtos sergėtojas“. 19.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 20.00 „Laukinis safaris“. 21.00 „Laukinė Kolumbija su N.Marvenu“. 22.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 23.00 „Jūrinio erelio sakmė“. 0.00 Nakties programa.



10.00 Televitrina. 11.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 12.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 14.35 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. 16.20 Sportas LT. A.Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos. 17.20 Sportas LT. Europos šaudymo čempionatas. 18.20 Sportas LT. Lietuvos Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionatas. 19.20 Sportas LT. Tarptautinis R.Tamulio vardinis bokso turnyras. 20.20 Futbolo dievai. F.Beckenbaueris. 20.50, 21.50, 22.50 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

9.30 Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje. 14.00 Vasaros šuolių su slidėmis turnyras Lenkijoje. 14.45 Europos jaunimo (iki 19 m.) futbolo čempionato finalas. 16.00 Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje. 17.30 Pasaulio vandensvydžio čempionatas. 18.30 Pasaulio plaukimo čempionato apžvalga. 19.00 Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje. 21.30 Vasaros šuolių su slidėmis turnyras Lenkijoje. 22.15 Pasaulio vandensvydžio čempionatas. 0.30 Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje. 1.30 „Tour de Pologne“ dviračių lenktynės. 2.30 Pasaulio vandensvydžio čempionatas.

8.00, 11.00 Tenisas. Vašingtono turnyro ketvirtfinalis. 13.00 „Sky Sports“ naujienos. 14.00 Tenisas. Vašingtono turnyro ketvirtfinalis. 16.55 Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 18.55 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „TSV 1860 Rosenheim“–„VfR Aalen“. Tiesioginė transliacija. 20.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 21.25 „Futbol Mundial“ žurnalas. 22.00 Tenisas. Vašingtono turnyro pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 0.30 Golfas. PGA turo užkulisiai. 1.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 2.00 Tenisas. Vašingtono turnyro pusfinalis. Tiesioginė transliacija.. 4.30 Boksas. J.C.Chávezas jaunesnysis ir B.Vera. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.20 Automobilių sporto naujienos. 10.30 Normaliai. 11.00 Užduotis: automobilis. 12.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 14.00 „Storage Wars“. 16.00 Kova dėl automobilio. 17.30 Automobilių sportas. Suomijos ralis. 18.00 Motociklų sporto naujienos. 18.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 „Sport1“ reportažas. 20.00 Motokrosas. 23.00 Amerikietiškosios imtynės. 0.00 Vaid. f. „Mergina už merginą“ (JAV, 2000 m.). 1.45 Nakties programa.

21.10 Balticum auksinis



„Kregždutės lizdas“ („Ласточкино гнездо“)

„Išrinktųjų medžioklė“ („Push“)

Serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Dmitrijus Tiurinas. Vaidina Tatjana Arntgolc, Jurijus Stojanovas.

Veiksmo trileris. JAV, Kanada, 2009 m. Rež. Paulas McGuiganas. Vaidina Dakota Fanning, Djimonas Hounsou.

Šešiolikmetei Idai artimiausias žmogus buvo jos mama. Bet kai ji staiga mirė, globoti mergaitę ėmė velionės sesuo. O Ida nusprendė tapti gydytoja, kad galėtų gelbėti žmones. Netrukus atsiliepia Idos tėvas rašytojas Denisas Kornilovas ir pasiima dukrą pas save.

Per Antrąjį pasaulinį karą naciai darė eksperimentus su savo kareivių psichika. Taip atsirado naujos rūšies supermenai. Regis, tokie eksperimentai vykdomi ir dabar. Grupelė antgamtinių galių turinčių jaunų amerikiečių ryžtasi atsikratyti savo auklėtojų globos.


2013 08 04

sekmadienis

lietuviškos

17.15 Lietuva – jūrinė valstybė.

22.05 „40-ies ir vis dar skaistus“.

21.05 „Maksas Peinas“.

8.00 Duok „labas“.

11.00 Šiandien kimba.

6.00 Emigrantai. 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitrai). 10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 12.00 Tuk tuk Indija (1). 13.00 Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. 14.45 Klausimėlis.lt. 15.00 Pasaulio dokumentika. „Indijos laukinės gamtos paslaptys“ (1). „Dramblių karalystė“ (JAV, 2011 m.) (subtitrai). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). Orai. 16.10 Afrika.lt (3). 17.15 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.45 Septynios Kauno dienos. 18.30 Turizmo vietovės pritaikytos visiems. 19.00 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai. Transliacija iš Barselonos (gali dalyvauti R.Meilutytė). 20.30 Panorama. Sportas. Orai. Savaitė. 21.15 Muz. komedija „Apsišaukėlių orkestras“ (Prancūzija, Italija, Rumunija, 2009 m.) (N-7) (subtitrai). 23.35 „Jūros šventė 2013“ (k).

6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 „Garfildas“. 7.45 „Superdidvyrių komanda“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas prieš ateivius“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Nuotykių f. „Išlaisvinti Vilį“ (2). 11.55 Romantinė komedija „Seni bambekliai 2“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 13.55 Veiksmo f. „Potvynis. Šėlstanti upė“ (JAV, 1997 m.). 15.50 Linksmos Velykos su LNK. Šventiniame koncerte dalyvauja: M.Jampolskis, Irūna, I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Č.Gabalis, „Čilinam“, „Kvinta“, E.Sipavičius, I.Valinskienė, „Patruliai“, Radži, Deivis bei Renata ir kt. 17.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Teleloto. 20.00 Veiksmo komedija „Beprotiški pinigai“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 22.05 Romantinė komedija „40-ies ir vis dar skaistus“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 0.25 Kriminalinis trileris „Paskutinis pasivažinėjimas“ (JAV, 2004 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“ (5). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Redakajus“ (4). 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 „Begalinė istorija“. 10.00 Komedija „Daktaras Dolitlis 2“ (JAV, 2001 m.). 11.45 Vaid. f. „Dideli mažųjų bičiulių nuotykiai“ (JAV, 2011 m.). 13.25 Romantinė drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.). 15.50 Nuotykių f. „Zolaris“ (JAV, 2004 m.). 17.35 „Kobra 11“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Pasaka „Alisa stebuklų šalyje“ (JAV, 2010 m.). 21.05 Veiksmo trileris „Maksas Peinas“ (Kanada, JAV, 2008 m.). 23.10 Komedija „Meilės guru“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2008 m.). 0.55 Trileris „Esminis instinktas 2“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, Ispanija, 2006 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Auksarankiai“ (N-7) (k) 9.30 Liutauro virtuvė. 10.00 „Galileo: norintiems žinoti“. Populiarioji dokumentika. 11.00 Mitų griovėjai (N-7). 12.00 Plėšrūnai. Grėsmingi medžiotojai. Medžioklė būriais (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 „Milijonieriai“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 „Naujakuriai“ (N-7). 20.00 Rosamunde Pilcher. Melodrama „Meilės sparnai“ (Vokietija, 2010 m.) (N-7). 21.40 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-14). 22.35 Veiksmo komedija „Taksi 2“ (Prancūzija, 2000 m.) (N-14) (k). 0.05 „Belaisvis“ (N-7) (k). 1.05 Bamba (S).

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Namų daktaras (k). 10.25 Supernamai (k). 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Girių takais. 12.05 „Gongo gangas“. TV žaidimas. 13.00 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.00 „Kaip užauginti planetą. Gėlių galia“ (2) (N-7). 16.15 „Jaunikliai“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Gongo gangas“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“ (N-7). 20.25 „Pora kaip tvora“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Dok. f. „Žudynės Norvegijoje“ (N-7). 22.25 Nuoga tiesa. 23.30 Šiandien kimba. 0.00 Girių takais.

19.00 TV3



20.00 BTV



„Alisa stebuklų šalyje“ („Alice in Wonderland“)

„Meilės sparnai“ („Flügel der Liebe“)

Pasaka. JAV, 2010 m. Rež. Timas Burtonas. Vaidina Mia Wasikowska, Johnny Deppas.

Melodrama. Vokietija, 2010 m. Rež. Dieteris Kehleris. Vaidina Florentine Lahme, Marcus Grüsseris.

Alisa – jau nebe maža mergaitė, o tikra panelė. Viename vakarėlyje jai pasipiršęs turtingo lordo kvailys sūnelis paskatina svajoklę kuo toliau mauti nuo perspektyvos už jo ištekėti. Bėgdama per sodą ji įkrenta į gilų urvą ir atsiduria Raudonosios Karalienės valdose.

Ornitologė Mija Kempbel perima savo tėvo sakalų veisimo ūkį. Tėvas mokslininkas dingo, išėjęs į paukščių stebėjimo žygį. Mija labai išgyvena dėl netekties ir tvirtai apsisprendžia išpildyti jo gyvenimo svajonę – visą savo valdomą žemę atiduoti gamtos rezervatui.

11


12

sekmadienis

2013 08 04

lietuviškos

regioninės

8.00 „Gintarai sultonaitės karūnai“. TV spektaklis Aldonos Liobytės pasakos „Kuršiukas“ motyvais (1, 2) (1988 m.). 10.15 Dok. f. „Medininkai. Nebaigta byla“ (1996 m.) (k). 11.00 Mūsų miesteliai. Marcinkonys (1). 11.50 „Tele bim-bam“ simfonija. 13.00 Liaudies kinas. Vaid. f. „Žaizdos žemės mūsų“ (1971 m.) (k). 14.30 LNOBT spektaklis. Baletas „Vasarvidžio nakties sapnas“ (pagal F.MendelssohnoBartholdy muziką). Choreografas K.Pastoras, dirigentas M.Staškus, dailininkas A.Jacovskis (k). 15.50 Dok. f. „Vilties misija“ (k). 16.45 Laiko ženklai. Tarybinė nomenklatūra ir A.Sniečkus. 17.15 Lietuvių dokumentika. Domeikos sindromas (2002 m.) (k). 18.00 Muzikos istorijos. 18.50 Amžių šešėliuose. J.Pilsudskis (2005 m.). 19.29 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Mažosios Lietuvos leidyklos (k). 20.10 Kino operatoriaus Jono Griciaus 85-mečiui. Vakaro autografas. Kino operatorius Jonas Gricius. 21.00 LRT OPUS ORE. Grupės „Kurak“ koncertas. 22.00 Pasaulio dokumentika. „Indijos laukinės gamtos paslaptys“ (1). „Dramblių karalystė“ (JAV, 2011 m.) (subtitrai). 22.50 Kultūra. Kompozitorė Raminta Šerkšnytė (k). 23.00 Panorama. Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Kriminalinis trileris „Kryžminė ugnis“ (Prancūzija, 2008 m.). 0.50 Pasaulio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. Finalai. (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Blogiau nebūna“ (N-7). 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“ (N-7). 10.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Nuotykių f. „Frenkas“ (JAV, 2007 m.). 14.52 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 Iš Bastėjos kolekcijos. Melodrama „Vilkų tarpeklio paslaptis“ (Vokietija). 19.00 Paslaptingos istorijos. „Žmonės be atminties“. 20.00 „Magijos paslaptys“. 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Nuodėmės atpildas“ (D.Britanija, 2005 m.). 22.35 Donnos Leon detektyvai. „Suklastoti įkalčiai“ (Vokietija, 2005 m.) (N-7) (k). 0.25 „Nuotakos siaubūnės“. 1.20 „Goko drabužių kelionė“.

6.00 KTV – kino ir televirtuvė. 6.30, 19.15 Alchemija. VDU karta. 6.55, 20.20 Valanda su Rūta. 8.10, 9.30, 10.50, 12.10, 22.55, 0.15, 1.35 KK2 (N-7) (k). 8.35, 11.15, 12.35, 23.20, 0.40, 2.00 Dviračio šou. 9.00, 10.20, 11.40, 23.45, 1.05 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 9.55 Priimk. Drąsink. Keiskis. 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55, 15.30, 17.05, 18.35, 19.40, 2.25, 4.00 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Pasaulis X (N-7) (k). 16.15 Nuo... Iki... (k). 17.45 Diagnozė: valdžia (k). 21.35 Plikis ir ponia (N-7) (k).

20.00 LNK

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. 11.00 Dok. s. „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (1, 2) (Australija, 2002 m.). 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Kovotojas nindzė“. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 „Ledo kelias“. 15.45 Adrenalino fanatikai. 16.45 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Komiška drama „Karštis“ (Rusija, 2006 m.). 21.00 „Klivlando šou“. 22.00 „Terra Nova“. 23.00 „Naujokė“. 0.00 „Tarzano nuotykiai“. 0.55 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“.

10.00 Kulinarinės kelionės. 10.30 „Meilės trikampis“. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Agatha Christie. „Tomis ir Tapensė“ (2). 15.30 Valgyk ir lieknėk. 17.00 Kriminalinė drama „Frosto prisilietimas“ (1) (D.Britanija, 1992 m.). 18.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Betono kanjonai“ (Kanada, 2010 m.). 21.50 Drama „Daugiau nei mokykla“ (JAV, 2011 m.).



7.20 Nuotykių f. „Čarlis 2. Nepaprastas automobiliukas“ (N-7). 9.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.10 Laiko pjūvis (k). 10.40 Koncertas „Bitlai su kanklėmis“ (k). 11.40 Anim. f. „Alfa ir Omega“. 13.15 Kauno istorijos (k). 13.45 Romantinė komedija „Chaoso teorija“ (N-7). 15.15 Užkulisiai (k). 15.45 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 18.00 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1). 19.30 „Vienišų seselių klubas“. 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (2). 22.30 Trileris „Atskirtoji“. 0.05 Drama „Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“.

9.00 TV šou „Maisto detektyvai“ (13). 9.30 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Likimo dovana“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Komanda Č“ (N-7). 13.00 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 13.30 „Advokatė Lovinski“. 15.30 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 17.05 Trileris „Apgaulinga aistra“ (JAV, 2012 m.). 19.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (5). 20.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (14). 21.00 VIP seansas. „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, D.Britanija, JAV, 2006 m.). 23.10 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 0.10 „Misija: išteisinti!“ (N-7).

21.15 LRT

6.00 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas. 7.35 „Liuks!“ muzika. 8.25 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 10.05 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas. 12.00 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 13.35 „Liuks!“ muzika. 14.25 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 16.05 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 18.00 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 19.35 „Liuks!“ muzika. 20.25 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 22.05 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 0.00 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 1.35 „Liuks!“ muzika. 2.25 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 4.05 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k).

7.00 Kauniečių akimis. 7.15 Piliečių labui ir saugumui (k). 8.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva. 19.00 Kauniečių akimis. 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Beprotiški pinigai“ („Mad Money“)

„Apsišaukėlių orkestras“ („Le concert“)

Veiksmo komedija. JAV, 2008 m. Rež. Callie Khouri. Vaidina Diane Keaton, Tedas Dansonas.

Muzikinė komedija. Prancūzija, Rusija, 2009 m. Rež. Radu Mihaileanu. Vaidina Aleksejus Guskovas, Mélanie Laurent.

Kai iš darbo atleidžiamas Bridžitos Kardigan vyras, ji įsidarbina naktine valytoja JAV centriniame banke. Netrukus su dar dviem banko darbuotojomis Bridžita imasi realizuoti sumanų planą, leidžiantį prie kuklios algos prisidurti nemenkas šlamančiųjų sumeles.

Andrejus sovietų laikais buvo garsus dirigentas ir dirbo Maskvos didžiajame operos ir baleto teatre, bet jo karjera žlugo, kai vyras nesutiko atleisti žydų tautybės muzikantų. Praėjus trisdešimčiai metų jam pasitaiko puiki proga išvykti į gastroles Prancūzijoje.


2013 08 04 rusiškos

6.40 Naujienos. 6.50 „Tarnauju Tėvynei!“ 7.30 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.55 Sveikata“. 9.00 Naujienos. 9.15 Metas pietauti! 9.55 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Padriki užrašai. 11.35 Fazenda. 13.35 „Gynyba“. 17.55 Pavojingas šuolis. 20.00 Laikas. 20.15 Tarptautinis humoro festivalis „Jūrmala 2012“. 22.05 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. „Premier“ lyga. 23.40 Vaid. f. „Širdis ant delno“. 2.20 Melodrama „Karuselė turgaus aikštėje“. 3.45 Komedija „Jūsų laukia pilietė Nikanorova“. 5.05 Muzika.

6.20 Pagal įstatymą. 6.40 Gyvensite. 6.55 „Firminė istorija“. 9.25 Vakarinis kvartalas. 11.00 Nemeluok man. 13.15 M.Zadornovo koncertas. 16.25 S. „Planas B“ (1–8). 23.55 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė.

6.00 Daina jūsų staliukui. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Jų papročiai. 8.25 Grožio akademija. 9.20 Valgome namie! 9.55 Kulinarijos kursai. 10.25 Vasarnamiai. 11.25 Aukso dulkės. 12.20 „Gluchariovas“. 17.10 Akistata. 18.25 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 22.10 „Kekšės“. 0.00 „Maskva. Centrinis rajonas 3“.

filmai

4.50 Vaid. f. „Nemylima“. 8.00 Meduolių namas. 8.35 Pats sau režisierius. 9.20, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnų pasaulyje. 11.15 Anim. f. 11.25 Vaid. f. „Ūsuotoji auklė“. 13.30 A.Pachmutova. „Atsakysiu už kiekvieną natą“. 15.15 „Tamsūs vandenys“ (2). 17.05 Juoktis leidžiama. 19.30 Vaid. f. „Mamos meilė“. 21.20 Vaid. f. „Norėdamas nesugalvosi“. 23.25 Vaid. f. „Porą bėrių“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.20 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Inžinieriaus Garino hiperboloidas“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Pagyvenusio žmogaus meilė“. 16.00 Metų daina. 16.30, 0.30 Miesto legendos. 17.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru.

6.10 Karinė drama „Rytoj buvo karas“. 8.00 Komedija „Arka“. 10.00 Melodrama „Auksinis dangus“. 12.00 Komedija „Ūsuotoji auklė“. 13.30 Karinė drama „Popas“. 16.00 Komedija „Šapito teatras. Meilė ir draugystė“. 18.00 Komedija „Žingsnis po žingsnio“. 20.00 Istorinė drama „Kunigaikštytė Merė“. 22.00 Komedija „Zaicevai, degink! Renginių vedėjo istorija“. 23.40 Melodrama „Derintojas“.

7.00 Istorinė veiksmo drama „Auksinės gėlės prakeiksmas“ (Honkongas, Kinija, 2006 m.) (N-7). 9.00 Komedija „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija, 2006 m.). 11.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 13.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.) (N-7). 15.00 Komiška drama „Suaugusi dukra, arba Tėvo išbandymas“ (Rusija, 2010 m.) (N-7). 17.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 19.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 21.00 Muz. melodrama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 23.00 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 1.00 Romantinė drama „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S).

7.20 Mistinė drama „Keleiviai“. 9.00 Miuziklas „Širdies ritmu“. 10.50 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 13.10 Romantinė drama „Arčiau“. 15.00 Drama „Mano tėvas Romulas“. 17.00 Drama „Niekados šalies beieškant“. 19.00 Fantastinė drama „Saulėlydis“. 21.15 Veiksmo drama „Juodasis auksas“. 23.35 Siaubo f. „Šmėklos“. 1.35 Dramatinis trileris „Užmiršti“.

6.45 „Seklys“. 11.00 „Šok iki nukritimo“. 12.40 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20 „Heivenas“. 16.05 „Nuo mokyklos laikų“. 17.40 „Liežuvautoja“. 21.00 „Seserys Kardašian Niujorke“. 22.40 „Ieškau topmodelio!“ 23.30 „Ekskliuzyvas“.

sekmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Redaktoriai. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Sunkiausios profesijos. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Susitikimas. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30 Kalbančios knygos. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Sėkmės formulė. 18.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kalbančios knygos. 22.30 Redaktoriai. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Sėkmės formulė.

6.00, 8.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.15 Artimieji Rytai 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 Europos verslas. 9.30 Sveikatos laida. 10.30 Laida apie golfą. 11.00 Naujienos. Speciali laida. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Naujienos. Speciali laida. 13.00 Dokumentika. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Pasaulio žemėlapis. 21.30 Naujienos. Speciali laida. 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 Pasaulio sporto naujienos.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 „Ultra Tubes“. 13.00 „Būti žmogumi“. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.05 Prie baseino. 15.35 50 kultinių dainų. 17.10 „Ultra Tubes“. 18.00 „Inbetweeners“. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 „Viščiukas robotas“. 23.30 „Inbetweeners“. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

7.20 „Paauglių svajos“. 8.10 Ekstremalūs išbandymai. 10.40 TV šou „Staigmena“. 11.55 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 12.20 TV šou „Medžioklė“. 14.00 „Paauglės motinos“. 14.50 Gyvenimas retro stiliumi. 15.40 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 16.30 Demi Lovato. Išlikti stipriai. 18.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 19.00 „Jauni ir susituokę“. 21.30 „MTV sala 2013. Malta“. 23.10 VH1 rinkimai. Seksualiausieji. 0.00 „Džersio pakrantė“.

4.30 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho instrumentinė drama „Pasija pagal Matą“. 13.10 Divertismentas. 14.30 Europos chorai. Vokietija, Berlyno dainavimo akademija. 15.30 G.Mahlerio IX simfonija. Diriguoja Ch.Eschenbachas. 16.30 Džiazas. Koncertuoja E.Ranglinas ir „Sly & Robbie“. 17.20, 21.00 Divertismentas. 18.00 G.Donizetti opera „Marija Stiuart“. 21.30 V.Gens ir „Les Talents Lyriques“ koncertas Venecijoje. 22.55 M.Kozenos rečitalis Prahos nacionalinėje operoje. 0.40 Džiazas. „Take 6“ koncertas Vienoje.

13


14

sekmadienis

2013 08 04

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Ryklių paieškos. 11.00 Baltieji lokiai. 12.00 Pavojingiausi Šiaurės Amerikos gyvūnai. 13.00 Užpustytas kelias. 14.00 Neįprastas gyvūnų elgesys. 15.00 Laukiniai šiaurės gyvūnai. 16.00 Neatpažintų objektų nusileidimo aikštelė? 17.00 Skraidančios lėkštės virš Teksaso. 18.00 NSO paieškos. 19.00 Šamų žvejybos ypatumai. 20.00 Lobių ieškotojai. 21.00 „Rover P6“ automobilio remontas. 22.00 Elektromobilių „Chevy Volt“ gamyklos. 23.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 0.00 Lobių ieškotojai. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 12.00 Amerikos maistas. Portlandas. 13.00 Amerikos maistas. Denveris. 14.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 14.30 Naujo būsto paieška. Italija. 15.00 Naujo būsto paieška. Grenadinai. 15.30 Naujo būsto paieška. Italija. 16.00 Užkariautojas Bertas Kolorade. 16.30 Užkariautojas Bertas Los Andžele. 17.00 Užkariautojas Bertas. 17.30 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 18.00 Pramogos vandenyje. 18.30 Pramogos vandenyje. Finiksas. 19.00 Amerikos maistas. Portlandas. 20.00 Amerikos maistas. Denveris. 21.00 Kryptis. Papua Naujoji Gvinėja. 22.00 Stovyklautojai. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Marakešas. 0.00 Kryptis. Papua Naujoji Gvinėja. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.00 „Kaip tai veikia“. 13.25 „J.May. Didžiosios idėjos“. 15.25 „Technikos stebuklai“. 18.05 „Įsilaužėliai“. 18.45 „Sunkvežimiai gigantai“. 19.40 „Akis į akį su gamta“. 20.30 „Techninio aptarnavimo komandos“. 21.20 „Sunkvežimiai gigantai“. 22.15 „Australija iš arti“. 23.05 „Gentis“. 23.55 „Everestas. Gydytojai mirties zonoje“. 0.50 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Impresionistai“. 9.10 „Barokas!“ 10.10 „Kelionės pabaiga“. 11.10 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 12.00 „Karo laikų ūkininkai“. 13.10 „Dirbtinių palydovų istorija“. 14.05 „Mokslo istorija“. 15.15 „Kelionės pabaiga“. 15.50 „Senovės Egiptas. Gyvenimas ir mirtis Karalių slėnyje“. 17.00 „Amerikos indėnai. Ašarų kelias“. 18.30 „Laiko komanda“. 20.30 „Kelionės pabaiga“. 21.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 22.00 „Ramzis II. Didžioji kelionė“. 23.10 „Mitų medžiotojai“. 0.00 Nakties programa.

13.35 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 8.15 Karas pasienyje. 9.10 Milžiniškas pitonas. 10.05 Šimpanzių rojus. 7 mažyliai naujoje šeimoje. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.35 Veterinaras. 11.25 Medžiotojai iš prigimties. Paslapčia. 11.55 Laukinė Prancūzija. Tarp uolos ir vandenyno. 12.50 Nacionaliniai parkai. Kakadų (Australija), Fjordlando (Naujoji Zelandija). 14.40 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 16.30 Pakalbėkime su gyvūnais. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 19.15 Paskutinė gyvatė. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Gyvenimas bandoje. Dviejų vadų istorija. 22.00 Keisti N.Bakerio gyvūnai. 22.55 60 pavojingiausių būtybių. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. Saugokis Ch.Bulwelio. 0.45 „Didžiojo penketo“ iššūkis. 1.35 Žudiko maniako persekiojimas.

7.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 9.55 „Zoologijos sodas“. 12.00 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 15.00 „Orangutanų dienoraštis“. 15.55 „Skrydis dėl išlikimo“. 16.50 „Akis į akį su gamta“. 17.55 „Gyvūnai visą parą“. 19.00 „Didysis baltasis ryklys – gyvoji legenda“. 20.00 „M.Clunesas. Paskutinis lemūras“. 21.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 22.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 23.00 „Varnų pulkas“.



9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. 12.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“. 14.00 BEKO-LKL Žvaigždžių diena. 17.00 Vimbldono legendos. B.J.Kingas. 18.00 Sportas LT. Žirgų konkūrų varžybos Maskvoje. 19.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 20.45 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.45 Sporto metraštis. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

9.30 Pasaulio plaukimo čempionato apžvalga. 11.00 Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje. 13.30 Motociklų žiedinės lenktynės Anglijoje. 15.00 Automobilių žiedinės lenktynės Argentinoje. 15.30 Motociklų žiedinės lenktynės Anglijoje. 16.30 Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje. 17.30 Motociklų žiedinės lenktynės Anglijoje. 18.30 Pasaulio plaukimo čempionatas Barselonoje. 21.30 Automobilių žiedinės lenktynės Argentinoje. 23.00 Motociklų sporto apžvalga. 23.15 Pasaulio plaukimo čempionato apžvalga. 0.45 Motociklų žiedinės lenktynės Anglijoje. 2.15 Motociklų sporto apžvalga.

7.00 Motosportas. „Spidvėjaus didžiojo prizo“ lenktynės. 10.10 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „TSV 1860 Rosenheim“–„VfR Aalen“. 12.00 „Formulė-1“. „Vengrijos didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 13.00 „Sky Sports“ naujienos. 14.00, 16.30 Tenisas. Vašingtono turnyro pusfinalis. 19.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos sezono apžvalga. 19.25 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „FV Illertissen 1921 e.V.“–„Eintracht“. Tiesioginė transliacija. 21.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 22.00 Tenisas. Vašingtono turnyro finalas. Tiesioginė transliacija. 1.00 Boksas. J.C.Chávezas jaunesnysis ir B.Vera.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 Televizijos žurnalas. 10.00 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 15.00 Pasikeitimas aistruoliais. 15.30 Futbolas. Didžioji dvikova. 16.30 Sportinis pokeris. 18.30 Boooah! 19.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 20.00 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 22.00 Motociklų sportas. 23.00 Humoro laida. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Gynyba“ („Защита“)

„Tapti žvaigžde“ („Fame“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2008 m. Rež. Ilja Makarovas. Vaidina Aleksejus Kravčenka, Jelena Liadova.

Muzikinė melodrama. JAV, 2009 m. Rež. Kevinas Tancharoenas. Vaidina Naturi Naughton, Kay Panabaker.

1947 m. Leitenantas Pavelas Morozovas grįžta namo. Jis dvejus metus dirbo Prahoje, padėjo atstatyti miestą. Jo gimtame Novosibirske gyvena mama ir būsima žmona. Ir atrodytų, kad laimė jau čia pat, bet staiga Morozovui kaltinimus pateikia majoras Michailas Buniuginas.

Ketveri metai, kuriuos Denisė, Malikas, Džeinė, Markas, Alisa, Viktoras, Džoja, Nylas, Rouzė ir Kevinas praleis menų mokykloje, pažers ne tik muzikos, šokio ar aktorystės pamokų. Būsimųjų šokėjų laukia ir nusivylimai, ir nesėkmės. Bet kol kas visi jie veržiasi į sceną.


2013 08 05

pirmadienis

lietuviškos

22.30 „D.Britanijos karališkosios vestuvės“.

20.20 „Ponas Bynas“.

21.10 Ūkininkas ieško žmonos.

21.25 „Kazino Džekas“.

20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Orai. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (3, 4) (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 „Rojus Lietuvoj“. 21.30 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Emigrantai. 22.30 Dokumentinio kino vakaras. „D.Britanijos karališkosios vestuvės“ (1) (D.Britanija, 2011 m.). 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. Orai. 23.45 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (3, 4) (N-7) (k).

6.15 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Žuviukai burbuliukai“. 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Farų šeima“ (N-7). 9.05 „Havajai 5.0“ (N-7) (k). 10.50 Romantinė komedija „Seni bambekliai 2“ (JAV, 1995 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Šviesus paveikslas“. 20.20 „Ponas Bynas“ (1) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 2013 m. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Siaubo trileris „Žinau, ką padarei aną vasarą“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 23.45 „Farų šeima“ (N-7) (k). 0.40 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). 1.35 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 Komedija „Garfildas“ (JAV, 2004 m.). 12.40 „Transformeriai. Praimas“. 13.10 „Hana Montana“ (3). 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva–Belgija. Tiesioginė transliacija. 19.50 „3 už Lietuvą“. 21.10 Ūkininkas ieško žmonos. 21.50 TV3 vakaro žinios. 22.00 TV3 sportas. 22.05 TV3 orai. 22.10 „Vestuvių muzikantai“ (6). 23.10 Melodrama „Australija“ (Australija, JAV, 2008 m.). 2.25 „Aiškiaregys“ (2).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Atsargiai – moterys! (7) (N-7). 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą. Nuostabiausios akimirkos“ (2) (N-7). 10.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (6) (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Kriminalinė komedija „Kazino Džekas“ (Kanada, 2010 m.) (N-14). 23.30 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (9) (N-14). 0.30 Siaubo s. „Gyvi numirėliai“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-14). 1.30 „Tikras kraujas“ (7) (N-14). 2.30 „Bamba TV“ (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Žinios. 7.10 Dok. f. „Žudynės Norvegijoje“ (N-7). 8.15 Supernamai. 8.45 Girių takais. 9.15 Šiandien kimba. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Ledo žemė“ (4) (N-7). 12.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 12.05 Komedija „Eisas Ventura. Kai gamta šaukia“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 14.05 TV pokštai (N-7). 14.30 TV parduotuvė. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 15.50 „Pora kaip tvora“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 „Ledo žemė“ (5) (N-7). 20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 20.10 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.32 Orai. 21.35 „Froido metodas“ (2) (N-7). 23.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 23.05 Vasara su Asta. 0.05 Reporteris. 0.37 Orai. 0.40 Lietuva tiesiogiai. 1.10 „Ilgai ir laimingai“.

10.50 LNK



23.10 TV3



„Seni bambekliai 2“ („Grumpier Old Men“)

„Australija“ („Australia“)

Romantinė komedija. JAV, 1995 m. Rež. Howardas Deutchas. Vaidina Jackas Lemmonas, Walteris Matthau.

Melodrama. Australija, JAV, 2008 m. Rež. Bazas Luhrmannas. Vaidina Hugh Jackmanas, Nicole Kidman.

Džonas Gustafsonas ir Maksas Goldmanas susivienijo prieš bendrą priešą – į jų miestelį atvyko italė Marija Rageti, trokštanti vietos žvejų užeigą paversti itališku restoranu. Džonas ir Maksas bando priešintis, bet Marija kaipmat suskaldo opozicijos gretas.

Anglų aristokratė Sara Ešli prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią atvyksta į tolimąją Australiją, kur paveldėjo didžiulius žemės plotus ir milžiniškas galvijų bandas. Bet aplinkiniai žemvaldžiai prieš atvykėlę surezga sąmokslą, ketindami atimti jai priklausantį turtą.

15


16

pirmadienis

2013 08 05

lietuviškos

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Respublikinė moksleivių dainų ir šokių šventė „Svaja – tavo sparnai“. Transliacija iš Kauno Dainų slėnio. 14.15 Prisiminkime. Pianistas R.Kontrimas. 14.25 Europos vidury (k). 15.00 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 15.30 Kai aš mažas buvau (k). 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Vizijos ir tikrovė. Dvarų kultūra. Kraštovaizdžio architekto É.André parkai (1998 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Svečių ekspresas. 18.45 Mūsų miesteliai. Marcinkonys (1) (k). 19.35 Kino operatoriaus Jono Griciaus 85-mečiui. Dok. f. „Monologai apie Joną Gricių“ (2011 m.). 20.20 Kino operatoriaus Jono Griciaus 85-mečiui. Drama „Niekas nenorėjo mirti“ (1965 m.). 22.00 Muz. komedija „Apsišaukėlių orkestras“ (Prancūzija, Italija, Rumunija, 2009 m.) (N-7) (subtitrai). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Kino operatoriaus Jono Griciaus 85-mečiui. Legendos.

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.45 „Draugai X“ (N-7). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (8) (N-7). 13.10 „Magijos paslaptys“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“ (2) (N-7). 22.25 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 23.25 „Blogiau nebūna“ (N-7). 0.25 Sveikatos ABC (k). 0.55 „Jos vardas Nikita“ (N-7).

5.30 24 valandos (N-7) (k). 6.15 Diagnozė: valdžia. 7.05 24 valandos (N-7) (k). 7.50 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 8.15 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 KK2 penktadienis (N-7). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Pasaulis X (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.45 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 13.15 Girių horizontai. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 Valanda su Rūta. 15.55 KTV – kino ir televirtuvė. 16.25 Ne vienas kelyje. 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.00 Init

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Pelkė“. 12.00 „Naujokė“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Puma“ (9). 18.00 „Pelkė“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.30 Siaubo trileris „Mirčių kolekcionierius“ (JAV, 2006 m.). 1.10 „CSI kriminalistai“. 2.00 „Trečias luitas už Saulės“.

9.35 „Linksmieji draugai“. 10.05 Senoji animacija. 10.35 Drama „Betono kanjonai“ (Kanada, 2010 m.). 12.30 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“ (5). 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Romantinė komedija „Myliu tave, žmogau“ (JAV, 2009 m.). 23.55 „Gydytojos dienoraštis“ (5).



9.00 Užkulisiai (k). 9.30 Komedija „Žvėrelių maištas“ (N-7). 11.00 „Vienišų seselių klubas“. 12.00 Mokslo sriuba (k). 12.30 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 14.00 Romantinė komedija „Chaoso teorija“ (N-7). 15.30 Melomano pusvalandis. 16.00 Nuotykių f. „Didysis Ausio ir Tedo nuotykis“. 17.35 Telelaikraštis. 18.00 Laiko pjūvis. 18.30 Drama „Klajoklis“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Romantinė komedija „Subtilumas“. 22.50 Drama „Nekaltųjų balsai“ (N-14). 0.40 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (N-14).

9.00 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“. 10.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 11.30 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (4). 12.00 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 12.30 Anim. f. „Maksas ir draugai“ (Šveicarija, Belgija, Prancūzija). 13.55 „Komanda Č“ (N-7). 14.55 „Verbų sekmadienis“. 15.55 Romantinė biografinė drama „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija). 18.00 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 18.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 19.00 „Likimo dovana“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Senas geras faras“. 21.15 Kino akademija. „Avarija“ (JAV, Vokietija). 23.20 „Balticum TV“ žinios. 23.35 Komedija „Beveik trisdešimties“ (Kanada, Prancūzija).

6.00 Grupės „Antis“ koncertas. 7.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“. 8.30 „Liuks!“ muzika. 10.20 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ 12.00 Grupės „Antis“ koncertas (k). 13.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 14.30 „Liuks!“ muzika. 16.20 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 18.00 Grupės „Antis“ koncertas (k). 19.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 20.30 „Liuks!“ muzika. 22.20 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 0.00 Grupės „Antis“ koncertas (k). 1.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 2.30 „Liuks!“ muzika. 4.20 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k).

7.00 Kauniečių akimis. Savaitės apžvalga. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė. 8.50 Kauniečių akimis. 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 19.30 Kultūros alėja. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.30 TV6



„Subtilumas“ („La délicatesse“)

„Mirčių kolekcionierius“ („See No Evil“)

Romantinė komedija. Prancūzija, 2011 m. Rež. Davidas ir Stéphane’as Foenkinos. Vaidina Audrey Tautou.

Siaubo trileris. JAV, 2006 m. Rež. Gregory Darkas. Vaidina Glenas Jacobsas, Christina Vidal.

Žuvus vyrui Natali mokosi gyventi viena, pasikliaudama žaizdas gydančia darbo terapija. Per atsitiktinumą jaunos našlės gyvenime atsiranda kitas meilės objektas. Viskas prasideda nuo bučinio, kuriuo Natali, pati nesuprasdama kodėl, apdovanoja kolegą Markusą.

Pasiturinti senutė apleistame pastate nori įkurti prieglaudą benamiams, bet anksčiau čia buvusį viešbutį reikia suremontuoti. Ji kreipiasi į kalėjimo vadovybę, ir ši sutinka savaitgaliui komandiruoti už smulkius nusikaltimus nubaustus aštuonis kalinius.


2013 08 05 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Brazilijos prospektas“. 12.50 Būkite sveiki! 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Lauk manęs. 15.20 Suprasti. Atleisti. 15.55 Mados nuosprendis. 16.55 „Moterų daktaras 2“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Vienas prieš visus“. 22.05 „Serafima nuostabioji“. 0.10 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 0.15 „Gydytojas“. 1.05 Palikimas“. 1.55 Trileris „Atsakomasis ėjimas“. 3.15 Suprasti. Atleisti. 3.40 Mados nuosprendis. 4.35 „Moterų daktaras 2“. 5.15 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.).

5.55, 18.45 Šeimos dramos. 6.40, 13.15 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.15 Žiūrėkite visi! 8.05, 13.45, 17.40 Patikima priemonė. 9.00, 14.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.15 „Nereikalingų žmonių sala“. 15.40 Nemeluok man! 20.50 Slaptos teritorijos. 21.50 Dievų maistas. 22.50 Ekstrasensų mūšis. 0.05 Kokie žmonės. 0.55 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.20 Ir vėl sveiki. 9.50 Nuoširdus prisipažinimas. 10.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 11.05 Paslaptinga Rusija. Kirovo apskritis. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.30 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 „Patrulis“. 22.40 „Specialusis greitojo reagavimo būrys“. 0.35 „Broliai“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.00, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Tyrimo paslaptys“. 22.35 A.Koško. Rusiško sekimo genijus. 23.30 S. „Bėgti“. 0.25 Žinios +.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Vaid. f. vaikams. 8.30 Anim. f. 9.00 Vaid. f. „Pagyvenusio žmogaus meilė“. 11.00, 15.00, 20.00 „Operatyvinis būrys“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Žmogus, kuriam sekėsi“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Vakarienė keturiomis rankomis“.

6.00 Karinė drama „Popas“. 8.15 Komedija „Žingsnis po žingsnio“. 10.10 Drama „Nekepkite biskvitų blogos nuotaikos“. 12.00 Drama „Donkichotas“. 14.00 Komedija „Zaicevai, degink! Renginių vedėjo istorija“. 16.00 Istorinė drama „Kunigaikštytė Merė“. 18.00 Romantinė komedija „Meilės kontraktas“. 20.00 Komedija „Šapito teatras“. 22.00 Komiška drama „Ivanovas“. 1.00 Drama „Kaukazo ruletė“.

7.00 Kriminalinis romantinis trileris „Trys įtemptos dienos“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 9.10 Mistinis trileris „Klastingi namai“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 13.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 15.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Mistinis trileris „Kuždesių sala“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.15 Veiksmo trileris „Mačetė“ (JAV, 2010 m.) (S). 1.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (JAV, Ispanija, 2010 m.).

6.40 Komiška drama „Nauja kalėdinė pasaka“. 8.30 Komiška drama „Pamotė“. 10.40 Drama „Mano tėvas Romulas“. 12.35 Dramatinis trileris „Užmiršti“. 14.15 Komiška drama „Rimtas vyrukas“. 16.15 Fantastinė drama „Saulėlydis“. 18.30 Komiška drama „Tuštybių mugė“. 20.55 Drama „Jonvabaliai sode“. 22.45 Drama „Terminalas“. 1.00 Kriminalinė drama „Žmogus, kurio nebuvo“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Šiek tiek nesavos“. 11.55 „Klauskite Sindės“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.05 „Pavojingas reportažas“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Seserys Kardašian Niujorke“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Ekskliuzyvas“. 0.20 „Gyvenimas užsienyje“.

pirmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 8.55 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 13.20 „Jauni ir susituokę“. 14.10 TV šou „Pasakotojai“. 15.00 „Paauglės motinos“. 15.50 TV šou „Medžioklė“. 16.40 „Paauglių svajos“. 17.30 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 18.20 Mary J Blige. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 TV šou „Medžioklė“. 20.50 Realybės šou „Snooki“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.25, 1.20 „Paulis D“. 23.40 „Vidutiniokai“. 0.30 „Mirties slėnis“. 3.00 Realybės šou „Krantas“.

4.45 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho Mišios B-moll. Diriguoja H.Blomstedtas. 12.00 F.Schuberto ir L.van Beethoveno kūrinių koncertas. 14.05, 17.30 Divertismentas. 14.30 C.Carlson baletas „Inana“. 16.05 C.Carlson baletas „Karma“. 18.00 I.Stravinskio opera „Meilė trims apelsinams“. 20.00 Europos chorai. Didingi Bulgarijos balsai. 21.00, 23.00 Divertismentas. 21.30 J.S.Bacho Mišios B-moll. Diriguoja H.Blomstedtas. 0.30 „Škodos“ džiazo festivalis. Koncertuoja Ph.Catherine ir sūnūs.

17


18

pirmadienis

2013 08 05

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 11.30 Pramogos vandenyje. Brazilija. 12.00 Keliautojas. Senegalas ir Zambija. 13.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 14.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 14.30 Naujo būsto paieška. Panama. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „The Curve“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kosta Rika. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 20.00 Stovyklautojai. 20.30 Kelionė į Gruziją. 21.00 Pramogos vandenyje. Kanarų salos. 21.30 Pramogos vandenyje. Vokietija. 22.00 Išgelbėkite mano verslą! „Casa Verde“ viešbutis. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kosta Rika. 0.00 Kelionės motociklu.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „Žurnalistas Mėnulyje“. 8.15 „Kaip tai veikia“. 9.05 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Sunkiausi darbai“. 10.45 „Šiaurės jūra“. 11.40 „Uraganų medžiotojai“. 12.40 „Žurnalistas Mėnulyje“. 13.35 „Nuostabūs valgiai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 15.15 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 17.00 „Žurnalistas Mėnulyje“. 17.55 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Reaktyviniai mokymai“. 21.30 „Prieš gamtos stichiją“. 22.30 „Juodasis auksas“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Tanzanijos krokodilai. 11.00 Teksaso kalėjimo bėgliai. 12.00 „Rover P6“ automobilio remontas. 13.00 Antrasis pasaulinis karas. 14.00 Lokys, sudraskęs žmogų. 15.00 Pavojingiausi Azijos gyvūnai. 16.00 Lobių ieškotojai. 17.00 „Rover P6“ automobilio remontas. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Teksaso kalėjimo bėgliai. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 Paranormalūs reiškiniai. 23.00 Antrasis pasaulinis karas. 0.00 Devintasis dešimtmetis.

7.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Mitų medžiotojai“. 12.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 13.00 „Ramzis II. Didžioji kelionė“. 14.10 „Tintino pėdsakais“. 15.10 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Karvedžiai“. 21.00 „Elena iš Trojos“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

20.25 NTV mir

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25, 9.10, 22.55 Pragariška katė. 8.15 Felinologija. 10.05, 21.05 Liūto riaumojimas. 11.00 Lenktynės su mirtimi. 11.55 Gyvačių gelbėtojas. Velniai bėdoje. 12.50, 19.40 Tramdytojas pagal iškvietimą. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 16.30 Ekstremalai. 17.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. Pagaliau laisvi. 19.40 Laukiniai našlaičiai. 22.00 Simpatiškiausi kačiukai ir šuneliai. 23.50 Kova dėl gyvybės. 0.45 Gamta su D.Saimonu. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Varnų pulkas“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „M.Clunesas. Žmogus, plaukiojęs su manta“. 13.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas keliauja į Junaną“. 20.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 21.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 22.00 „Dramblio dienoraštis“. 23.00 „Mangustų šeimynėlė“.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55, 16.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Sportas LT. „Lietuvos sambo čempionatas 2012“. 19.45 Sportas LT. „Lengvosios atletikos federacijos taurės“ varžybos. 20.45 Futbolo dievai. Ronaldo. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

9.30 Automobilių žiedinės lenktynės Argentinoje. 10.15 Motociklų žiedinės lenktynės Anglijoje. 11.00 Nuotykiai. 11.30 Pasaulio plaukimo čempionato apžvalga. 13.00 Lengvosios atletikos rekordai. 14.30 „Ride London Classic“ dviračių lenktynės. 15.00 Motociklų žiedinės lenktynės Anglijoje. 16.00 Pasaulio plaukimo čempionato apžvalga. 17.00 Lengvosios atletikos rekordai. 18.00 „Ride London Classic“ dviračių lenktynės. 19.00 Pasaulio plaukimo čempionato apžvalga. 20.45 Lengvosios atletikos rekordai. 21.45 Sporto kuriozai. 22.00 Amerikietiškosios imtynės. 23.30 Pasaulio plaukimo čempionato apžvalga. 1.00 Lengvosios atletikos rekordai. 2.15 Motociklų sporto apžvalga.

10.50 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.20 „Formulė-1“. „Vengrijos didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 12.20 Tenisas. Vašingtono turnyro finalas. 15.20 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „TSV 1860 Rosenheim“–„VfR Aalen“. 17.10 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „FV Illertissen 1921 e.V.“–„Eintracht“. 19.00 Tenisas. Monrealio turnyras. Tiesioginė transliacija. 21.35 Futbolas. „Vokietijos taurės“ varžybos. „BSV Schwarz Weiß Rehden“–„Bayern“. Tiesioginė transliacija. 23.30 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 0.30 Tenisas. Monrealio turnyras. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Reklamos meistrai. 16.00 Golfo naujienos. 16.05 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 17.00 „Storage Wars“. 18.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 23.15 „Sport1“ naujienos. 23.15 „Storage Wars“. 0.15 Linksmiausios pasaulio reklamos. 0.30 Kova dėl automobilio. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Patrulis“ („Патруль“)

„Kuždesių sala“ („Shutter Island“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Jevgenijus Semionovas. Vaidina Konstantinas Vorobjovas, Sergejus Alimpijevas.

Mistinis trileris. JAV, 2010 m. Rež. Martinas Scorsese. Vaidina Leonardo DiCaprio, Benas Kingsley.

Serija „Milijonas dolerių“ pasakoja apie tai, kaip vieną stambią bendrovę apiplėšia mergina, kuriai iš įvykio vietos pavyksta pasprukti su dideliu grobiu. O „Pamestas pistoletas“ pasakoja apie taupomosios kasos apiplėšimą. Grobikams pavyksta nuginkluoti pareigūną.

Nacių koncentracijos stovykloje Dachau savo akimis regėjęs žemišką pragarą JAV maršalas Tedis Danielsas antrąkart su praeities šmėklomis susiduria Kuždesių saloje. Atrodo, kad jį čia atvedė ne tik profesinė užduotis, bet ir noras surasti žmonos Doloresos žudiką.


2013 08 06

antradienis

lietuviškos

12.00 „Namelis prerijose“.

23.45 „Farų šeima“.

11.00 „Daktaras Dolitlis 2“.

21.25 „Kitoje lovos pusėje“.

21.35 „Froido metodas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Bėdų turgus (k). 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Orai. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (5, 6) (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 „Rojus Lietuvoj“. 21.30 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Emigrantai. 22.30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 23.45 Vakaro žinios. 23.50 Sportas. 23.55 Orai. 0.00 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (5, 6) (N-7) (k).

6.00 Dienos programa. 6.05 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Žuviukai burbuliukai“. 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Farų šeima“ (N-7). 9.00 Nuotykių f. „Išlaisvinti Vilį 2“ (JAV, Prancūzija, 1995 m.) (k). 10.50 Veiksmo komedija „Beprotiški pinigai“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Pirmosios meilės auka“. 20.20 „Ponas Bynas“ (2) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 2013 m. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Veiksmo f. „Mirtinas žaidimas“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.45 „Farų šeima“ (N-7) (k). 0.40 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). 1.35 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 Komedija „Daktaras Dolitlis 2“ (JAV, 2001 m.). 12.40 „Transformeriai. Praimas“. 13.10 „Hana Montana“ (4). 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva–Belgija. Tiesioginė transliacija. 21.10 Ūkininkas ieško žmonos. 21.50 TV3 vakaro žinios. 22.00 TV3 sportas. 22.05 TV3 orai. 22.10 „Pabėgimo karaliai“. 23.10 Mistinis trileris „39-oji byla“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 1.20 „Aiškiaregys“ (3). 2.10 „Penktadienio vakaro žiburiai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą. Gruzija“ (3) (N-7). 10.00 „Mistinės istorijos“ (N-7). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (7) (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Juoko kovos (N-7). 21.25 Komedija „Kitoje lovos pusėje“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 23.10 „Karo vilkai. Likvidatoriai“ (N-14). 0.10 „Gyvi numirėliai“ (2) (N-14). 1.10 „Tikras kraujas“ (8) (N-14). 2.10 „Bamba TV“ (S).

9.00 LNK



„Išlaisvinti Vilį 2“ („Free Willy 2: The Adventure Home“) Nuotykių filmas. Prancūzija, JAV, 1995 m. Rež. Dwightas H.Little’as. Vaidina Jasonas Jamesas Richteris, Francis Capra.

Praėjo dveji metai nuo to laiko, kai berniukas Džesis paleido į laisvę delfiną Vilį. Dabar pas Džesį į svečius atvažiuoja jo netikras brolis Elvis. Po jūroje įvykusios didžiulio laivo avarijos abu berniukai vėl sutinka savo draugus – banginį Vilį ir indėną Randolfą.

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 8.05 Detektyvinis s. „Froido metodas“ (1) (Rusija, 2012 m.) (N-7). 9.15 Supernamai. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Ledo žemė“ (5) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 15.50 Detektyvinis s. „Froido metodas“ (1) (Rusija, 2012 m.) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 „Ledo žemė“ (6) (N-7). 20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 20.10 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.27 Pažangi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Froido metodas“ (3) (N-7). 23.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 23.05 Vasara su Asta. 0.05 Reporteris. 0.32 Pažangi Lietuva. 0.37 Orai. 0.40 Lietuva tiesiogiai. 1.10 „Ilgai ir laimingai“.

21.40 LNK



„Mirtinas žaidimas“ („Game of Death“) Veiksmo filmas. JAV, 2010 m. Rež. Giorgio Serafini. Vaidina Wesley Snipesas, Ernie Hudsonas.

Gindamas įtakingą diplomatą asmens sargybinis agentas Markusas bei keli jo bendražygiai sužeidžiami ir atsiduria ligoninėje. Čia jie susitinka su savo kolege, vykdančia ypatingą misiją. Jie sukuria bendrą veiksmų planą, bet jį pakoreguoja tolesni įvykiai.

19


20

antradienis

2013 08 06

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Laiko ženklai. Tarybinė nomenklatūra ir A.Sniečkus (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. Kauno valstybinio choro meno vadovo ir vyr. dirigento Petro Bingelio jubiliejinis koncertas (k). 13.00 Kino operatoriaus Jono Griciaus 85-mečiui. Legendos (k). 13.45 Prisiminkime. Dainuoja Romanas Marijošius. 14.00 Mūsų miesteliai. Marcinkonys (1) (k). 14.50 Amžių šešėliuose. J.Pilsudskis (2005 m.) (k). 15.30 Muzikos istorijos (k). 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Būtasis laikas. Fotografas Karlas Baulas (1998 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Septynios Kauno dienos. 19.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Kristijono Donelaičio knygos „Metai“ pristatymas. 20.15 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON. 21.30 LRT aukso fondas. Agatha Christie. „Pelėkautai“ (1) (1986 m.). 23.00 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (1, 2) (Švedija, 2009 m.). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Svečių ekspresas. 0.55 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.45 „Draugai X“ (N-7). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (9) (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Keršto valanda. Teisingumas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 22.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 23.45 „Blogiau nebūna“ (N-7). 0.45 S. „Pabėgimas“ (1) (JAV, 2006 m.) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Diagnozė: valdžia (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.00 TV6

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Pelkė“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Puma“. 18.00 „Pelkė“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 Veiksmo f. „Taikdarys“ (JAV, 1997 m.). 0.25 „CSI kriminalistai“. 1.25 „Puma“. 2.25 „Trečias luitas už Saulės“.

9.25 „Linksmieji draugai“. 9.55 Senoji animacija. 10.30 Kriminalinė drama „Frosto prisilietimas“ (1) (D.Britanija, 1992 m.). 12.30 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“ (6). 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Kriminalinė drama „Lemtinga klaida“ (JAV, 2006 m.). 23.35 „Gydytojos dienoraštis“ (6).



„Taikdarys“ („The Peacemaker“)

9.00 Kauno istorijos (k). 9.30 Komedija „Subtilumas“ (N-7). 11.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.50 Drama „Klajoklis“ (N-7). 13.40 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7). 15.30 Melomano pusvalandis. 16.00 Anim. f. „Halko planeta“ (N-7). 17.25 Telelaikraštis. 18.00 Sveikatos šaltiniai. 18.30 Pokalbių laida „Susitikimai“. 19.15 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Užkulisiai. 21.00 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 22.35 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 0.35 Komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Senas geras faras“ (N-7). 10.45 „Komanda Č“ (N-7). 11.45 „Pražūtingas auksas“ (N-7). 12.45 TV šou „Maisto detektyvai“. 13.15 Mūsų augintiniai. 13.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 14.15 Komedija „Atpirkimo ožys“ (Rusija, 2004 m.). 16.00 Istorinių laidų ciklas „Misijos Baltijos jūros regione“ (4). 16.30 „Senas geras faras“. 17.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (14). 18.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 19.00 „Verbų sekmadienis“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Senas geras faras“ (N-7). 21.15 „GSG 9. Elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (5). 23.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 0.30 „Likimo dovana“.

23.10 TV3

6.00 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas. 7.40 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas. 8.25 „Liuks!“ muzika. 10.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 12.00 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 13.40 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 14.25 „Liuks!“ muzika. 16.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 18.00 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 19.40 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 20.25 „Liuks!“ muzika. 22.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 0.00 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 1.40 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 2.25 „Liuks!“ muzika. 4.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„39-oji byla“ („Case 39“)

Veiksmo filmas. JAV, 1997 m. Rež. Mimi Leder. Vaidina George’as Clooney, Nicole Kidman.

Mistinis trileris. JAV, Kanada, 2009 m. Rež. Christianas Alvartas. Vaidina Renée Zellweger, Jodelle Ferland.

Kažkur už Uralo sprogsta traukinys, o juo gabentas atominis ginklas atsiduria tarptautinių teroristų rankose. Kad piktadariai negalėtų pasinaudoti pavojingu arsenalu, į kovą su teroristais stoja Baltųjų rūmų specialistė daktarė Džulija Keli ir pulkininkas Tomas Devo.

Geraširdė socialinė darbuotoja Emilė Dženkins rūpinasi vaikais iš probleminių šeimų. Vieną dieną ant jos darbo stalo atsidūrusi 39-oji byla verčia sunerimti. Tėvai bandė nužudyti savo vienintelę dukrą – dešimtmetę Lilę. Emilė priglaudžia mergaitę savo namuose.


2013 08 06 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Paskutinis herojus“. 13.25 Būkite sveiki! 14.05 Kitos naujienos. 14.30 „Pėdsakas“. 15.20 Suprasti. Atleisti. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 „Moterų daktaras 2“. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.00 „Vienas prieš visus“. 22.00 „Serafima nuostabioji“ (paskutinės s.). 0.00 Lietuvos laikas (liet. k.). 0.10 „Gydytojas“. 0.55 „Palikimas“. 1.55 „Moteris, kuri dainuoja“. 3.05 Suprasti. Atleisti. 4.00 Mados nuosprendis. 4.50 „Moterų daktaras 2“. 5.35 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.50, 18.40 Šeimos dramos. 6.35, 13.25 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.10 Kokie žmonės! 8.00, 17.35 Patikima priemonė. 9.00, 14.25 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.20 „Nereikalingų žmonių sala“. 13.55 Skubus iškvietimas. 15.30 Nemeluok man. 20.50 Ekstrasensų mūšis. 23.55 Aktuali tema. 0.45 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Sindbado sugrįžimas“. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.30 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 „Patrulis“. 22.40 „Specialusis greitojo reagavimo būrys“. 0.40 „Broliai“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.00, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Tyrimo paslaptys“. 22.35 Proto keitiklis. IQ. 23.30 „Bėgti“. 0.25 Žinios +.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Vakarienė keturiomis rankomis“. 11.00, 15.00, 20.00 „Operatyvinis būrys“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Deguonies badas“. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.10, 23.00 Vaid. f. „Kunigaikštytė Merė“.

6.25 Drama „Donkichotas“. 8.20 Romantinė komedija „Meilės kontraktas“. 10.10 Komedija „Šapito teatras“. 12.10 Drama „Vienintelė“. 14.00 Nuotykių f. „Dvido salos legenda“. 16.00 Nuotykių f. „Kelias“. 18.10 Komedija „Žaidimas“. 20.00 Komedija „Šapito šou“. 22.10 Drama „Beduinas“. 0.00 Melodrama „Guvernantė“.

7.00 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV). 13.00 Romantinė komedija „Meilė yra viskas, ko reikia“ (Danija, Švedija, Italija, 2012 m.) (N-7). 15.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.). 19.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Karštas taikinys“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.). 21.00 Romantinė istorinė drama „Popiežė Joana“ (Vokietija, D.Britanija, Italija, 2009 m.) (N-7). 23.25 Veiksmo f. „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV). 1.00 Veiksmo trileris „Ikaras“ (Kanada, 2010 m.) (S).

6.50 Komiška drama „Pamotė“. 9.00 Komiška drama „Tuštybių mugė“. 11.25 Komiška drama „Rimtas vyrukas“. 13.20 Drama „Terminalas“. 15.50 Trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“. 17.45 Drama „Jaunystė be jaunystės“. 20.00 Kriminalinė komedija „Minės pirmasis kartas“. 21.40 Kriminalinė drama „Žmogus, kurio nebuvo“. 23.45 Siaubo f. „Raktas“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Tik moterims“. 11.55 „Galutinis nuosprendis“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.05 „Kalėdos su geriausias draugais“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Ekskliuzyvas“. 23.30 „Seserys Kardašian Niujorke“. 0.20 „Bendraklasės“.

antradienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 14.30, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 TV šou „Pasakotojai“. 8.55 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 13.10 Išlikti stipriai. 15.00 „Paauglės motinos“. 15.50 „MTV sala 2013. Malta“. 17.30 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 18.20 TV šou „Pasakotojai“. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 TV šou „Vašingtonas“. 20.50 „Bedarbiai“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.00, 1.20 „Paulis D“. 23.40 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.30 „Mirties slėnis“. 2.10 Realybės šou „Krantas“. 3.00 Tik hitai.

4.25 Džiazas. 10.30 Koncertuoja V.Repinas ir Rusijos nacionalinis orkestras. 11.55 G.Mahlerio III simfonija. 14.10 Divertismentas. 14.30 Klasikos archyvai. C.M.Giulini ir C.Silvestri. 15.25 Klasikos archyvai. Groja J.Mravinskis, S.Richteris, E.Gilelsas. 16.25 Klasikos archyvai. L.Stokowski. 16.55, 20.55 Divertismentas. 18.00 G.Donizetti opera „Teatro tvarka ir netvarka“. 20.00 Europos chorai. Vokietija, Berlyno dainavimo akademija. 21.30 G.Bizet opera „Karmen“. Dainuoja Lilio operos teatro solistai. 0.30 Džiazas. Koncertuoja S.Jorge ir „Almaz“ trio.

21


22

antradienis

2013 08 06

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 11.30 Pramogos vandenyje. Finiksas. 12.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 13.00 Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 14.00 Naujo būsto paieška. Australija. 14.30 Naujo būsto paieška. Panama. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Casa Verde“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Skandinavija. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 20.00 Barbekiu meistrai. 21.00 Prieskonių valdovas Indijoje. 21.30 Pasaulio receptai. 22.00 Amerikos maistas. Kalifornija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Torontas. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „Žmogus prieš Žemę“. 8.15 „Nuostabūs valgiai“. 9.05 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Reaktyviniai mokymai“. 10.45 „Prieš gamtos stichiją“. 11.40 „Juodasis auksas“. 12.40 „Žmogus prieš Žemę“. 13.35 „Nuostabūs valgiai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 15.15 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 17.00 „Žmogus prieš Žemę“. 17.55 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Konstruokime!“ 21.30 „Juodligės bylos“. 22.30 „Kaip nužudyti žmogų“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Paskutinė liūtė. 11.00 Žmogaus kūno galimybės. 13.00 Antrasis pasaulinis karas. 14.00 Stambiausi krokodilai. 15.00 Pavojingiausi Kosta Rikos gyvūnai. 16.00 Devintasis dešimtmetis. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Kaliniai, pabėgę tuneliu. 20.00 Seni ginklai. 21.00 Pragaro kelias. 22.00 Paranormalūs reiškiniai. 23.00 Antrasis pasaulinis karas. 0.00 Seni ginklai.

7.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Karvedžiai“. 12.00 „Elena iš Trojos“. 14.00 „Tintino pėdsakais“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Karvedžiai“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Šventyklos kalnas“. 21.00 „Hanibalo pėdomis“. 22.00 „Napoleonas“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

11.00 NTV mir

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Projektas „Šunų jaunikliai“. 10.05 Liūto riaumojimas. 11.00 Žudiko maniako medžioklė. 11.55 Gyvačių gelbėtojas. 12.20 Alkatrazo tvenkinio vėžliai. 12.50 Aligatorius arklių rijikas. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. 17.25 Pingvinų safaris. 18.20 Simpatiškiausi kačiukai ir šuneliai. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Naminis oposumas. 21.05 „Didžiojo penketuko“ iššūkis. Pažinties diena. 22.00 Veterinaras. 22.55 Į laisvę su pitbuliu. 23.50 Gyvybė ir mirtis. 0.45 Kai užpuola. Pavojingi plaukiojimai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „M.Clunesas. Žmogus, plaukiojęs su manta“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Povandeniniai padarai“. 13.00 „N.Marvenas keliauja į Junaną“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas Floridoje. Milžiniškų pitonų antplūdis“. 20.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 21.00 „D.Britanijos gamta“. 23.00 „Gyvūnai visą parą“.



12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55, 16.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Sportas LT. „Vilnius dance festival 2011“ (varžybos). 19.45 Sportas LT. „Vilnius dance festival 2011“ (parodomoji programa). 20.45 Futbolo dievai. P.Maldini. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Reklamos meistrai. 16.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 17.00 „Storage Wars“. 18.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 „Sport1“ naujienos. 20.15 Linksmiausios pasaulio reklamos. 20.45 Futbolas. Kontrolinės varžybos. 23.15 Pokalbių laida apie futbolą. 0.30 Dokumentika. 1.00 Nakties programa.

11.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 11.40 Tenisas. Monrealio turnyras. 17.10 Futbolas. „Vokietijos taurės“ varžybos. „BSV Schwarz Weiß Rehden“–„Bayern“. 19.00, 0.00 Tenisas. Monrealio turnyras. Tiesioginė transliacija.

9.30 Lengvosios atletikos rekordai. 10.30 Pasaulio plaukimo čempionato apžvalga. 12.00 Sporto kuriozai. 13.00 Bėgimas. Sprinto meistrai. 14.00 Europos komandų lengvosios atletikos čempionatas. 16.00 Lengvosios atletikos rekordai. 17.00 Bėgimas. Sprinto meistrai. 18.00 Lengvosios atletikos varžybos Čekijoje. 20.00 Bėgimas. Sprinto meistrai. 21.00 Profesionalų boksas. 23.30 Sporto kuriozai. 0.30 „Endurance“ automobilių lenktynės Belgijoje. 1.30 Motociklų žiedinės lenktynės Anglijoje. 2.15 Motociklų sporto apžvalga.

23.25 Balticum auksinis



„Sindbado sugrįžimas“ („Возвращение Синдбада“)

„Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ („Crank: High Voltage“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2009 m. rež. Jegoras Abrosimovas. Vaidina Andrejus Smelovas, Ana Nosatova.

Veiksmo filmas. JAV, 2009 m. Rež. Markas Neveldine’as. Vaidina Jasonas Stathamas, Amy Smart.

Kai Rusijos specialiųjų tarnybų vadovai praranda ryšį su Artimuosiuose Rytuose dirbančia agente Jelena Ozerskaja, išsiaiškinti moters likimą privalo buvęs jos kolega Borisas Ščepkinas. Šiai misijai Borisas sukomplektuoja ypatingą komandą ir su jos nariais išvyksta į Izraelį.

Samdomam žudikui kinų mafijos chirurgai išima širdį ir jos vieton įtaiso prietaisą, kuris kraują po organizmą varinėja tik įkraunamas elektros energija. Atsigavęs po tokio transplantacijos seanso Čevas leidžiasi į kvapą gniaužiančias jo organo grobikų paieškas.


2013 08 07

trečiadienis

lietuviškos

22.30 KINFO.

20.20 „K11. Komisarai tiria“.

22.05 „Skandalas“.

21.25 „Žiaurus gailestingumas“.

20.10 „Ilgai ir laimingai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Bėdų turgus (k). 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Orai. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (7, 8) (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (1) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 „Rojus Lietuvoj“. 21.30, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 KINFO. Informacinė kino naujienų laida. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Į gamtą“ (7). 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. 23.40 Orai. 23.45 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (7, 8) (N-7) (k).

6.05 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (1). 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Farų šeima“ (N-7). 9.05 „Ponas Bynas“ (2) (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Pirmosios meilės auka“ (k). 10.45 „Saldi nuodėmė“ (N-7). 11.40 Plikis ir ponia (N-7). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. 19.23 Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Princas ir elgeta“. 20.20 Kriminalinės istorijos „K11. Komisarai tiria“ (1) (2013 m.) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 2013 m. 21.34 Sportas. 21.38 Orai. 21.40 Veiksmo komedija „Paskutinis skautas“ (JAV, 1991 m.) (N-14). 23.50 „Farų šeima“ (N-7) (k). 0.45 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14). 1.40 „Išrinktieji“ (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 12.35 „Transformeriai. Praimas“. 13.10 „Hana Montana“ (5). 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 „Virtuvė“. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Skandalas“ (2). 23.05 Drama „Triušio urvas“ (JAV, 2010 m.). 0.55 „Aiškiaregys“ (4). 1.45 „Penktadienio vakaro žiburiai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą“ (4) (N-7). 10.00 Fantastinis s. „Belaisvis“ (1) (D.Britanija, 2009 m.) (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (8) (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Užkalnio 5 (N-7). 21.25 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (Ispanija, JAV, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 23.10 Nuotykių s. „Spartakas. Kraujas ir smėlis“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-14). 0.10 „Gyvi numirėliai“ (3) (N-14). 1.10 „Tikras kraujas“ (9) (N-14). 2.10 „Bamba TV“ (S).

21.40 LNK



„Paskutinis skautas“ („The Last Boy Scout“) Veiksmo komedija. JAV, 1991 m. Rež. Tony Scottas. Vaidina Bruce’as Willisas, Damonas Wayansas.

Džo Halenbekas tapo tikru didvyriu, kai išgelbėjo prezidentui gyvybę. Bet dabar jis privatus agentas, kurio reikalų klestinčiais pavadinti negalima. Kartą jis gauna užduotį saugoti striptizo klubo šokėją. Bet ją netrukus kažkas nužudo, o Džo iškyla mirtini pavojai.

23.05 TV3

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 8.05 „Froido metodas“ (2) (N-7). 9.15 Namų daktaras (k). 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Ledo žemė“ (6) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 15.50 „Froido metodas“ (2) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Dok. f. „Greičiausiai kintanti vieta žemėje“ (N-7). 20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 20.10 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.27 Aktyvi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Froido metodas“ (4) (N-7). 23.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 23.05 Vasara su Asta. 0.05 Reporteris. 0.32 Aktyvi Lietuva. 0.37 Orai. 0.40 Lietuva tiesiogiai. 1.10 „Ilgai ir laimingai“.



„Triušio urvas“ („Rabbit Hole“) Drama. JAV, 2010 m. Rež. Johnas Cameronas Mitchellas. Vaidina Nicole Kidman, Aaronas Eckhartas.

Sutuoktiniai Beka ir Hovardas negali atsigauti po didelės nelaimės. Prieš aštuonis mėnesius žuvo jųdviejų sūnelis, ir šis įvykis perskyrė laimingos poros gyvenimą į du periodus – iki ir po. Dabar su dvasine tuštuma kiekvienas stengiasi susidoroti savaip.

23


24

trečiadienis

2013 08 07

lietuviškos

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (1, 2) (Švedija, 2009 m.) (k). 12.30 Misijos Baltijos jūros regione (4). Kankinystės (k). 13.00 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON (k). 14.15 Prisiminkime. Šoka Leokadija Aškelovičiūtė ir Vytautas Kudžma. 14.30 Rašytojų klube. Vytauto Sirijos Giros 100-osioms gimimo metinėms. Atminimo vakaras (k). 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Laiko portretai. Skrajojimai tyloje. 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Lyderiai. 20.15 Liaudies kinas. „Posūkis“ (1967 m.). 21.35 2013 m. pasaulio regbio 7 čempionato gražiausi momentai. 22.30 Romantinė drama „Mažosios tėčio mergaitės“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Kristijono Donelaičio knygos „Metai“ pristatymas (k).

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.45 „Draugai X“ (N-7). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Keršto valanda. Atlygis“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 22.45 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 23.45 „Blogiau nebūna“ (N-7). 0.45 „Pabėgimas“ (2) (N-7).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Pelkė“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 Kriminalinis s. „Motopatruliai“ (1) (Vokietija, 2000 m.). 18.00 „Pelkė“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 Fantastinis trileris „Diena, kai sustojo Žemė“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 0.05 Europos pokerio turas. 1.05 „CSI kriminalistai“. 2.00 Kriminalinis s. „Motopatruliai“ (1) (Vokietija, 2000 m.). 2.55 „Trečias luitas už Saulės“.

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 11.30 Agatha Christie. „Tomis ir Tapensė“ (2) (D.Britanija, 1983 m.). 12.30 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“ (7). 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Drama „Įkyri laimė“ (Kanada, 2009 m.). 23.40 „Gydytojos dienoraštis“ (7).

22.00 TV6



„Diena, kai sustojo Žemė“ („The Day the Earth Stood Still“)

9.00 Sveikatos šaltiniai (k). 9.30 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 11.30 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.15 Komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ 14.00 Anim. f. „Sparnai“ (N-7). 15.25 Melomano pusvalandis. 15.55 Nuotykių f. „Šalin rankas nuo Misisipės“ (N-7). 17.35 Telelaikraštis. 18.00 Tarp mūzos ir cenzūros. 18.30 Technikos paveldas. 19.00 „Misija: išteisinti!“ (N-7) . 20.30 Misijos Baltijos regione. 21.00 Trileris „13“ (N-14). 22.45 Komiška kriminalinė drama „Gynėjas“ (N-7). 0.25 Veiksmo komedija „Kurjeris“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 9.45 „Senas geras faras“ (N-7). 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Likimo dovana“. 12.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“. 13.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (5). 14.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.45 Nuotykių f. „Čarlis 2. Nepaprastas automobiliukas“ (Vokietija, 2006 m.). 16.30 „Senas geras faras“ (N-7). 17.30 „GSG 9. Elitinis būrys“ (N-7). 18.30 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 19.00 „Pražūtingas auksas“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Komanda Č“ (N-7). 23.30 „Verbų sekmadienis“. 0.30 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“ (N-7).

6.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas. 7.20 „Liuks!“ muzika. 9.25 Grupės „Antis“ koncertas. 10.25 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“. 12.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 15.25 Grupės „Antis“ koncertas (k). 16.25 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 18.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 21.25 Grupės „Antis“ koncertas (k). 22.25 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 0.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 3.25 Grupės „Antis“ koncertas (k). 4.25 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva. 9.00 Kultūros alėja. 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 19.45 Geras pasirinkimas (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Kur Nemunėlis teka. 21.00 OTV muzika.

22.30 LRT KULTŪRA



„Mažosios tėčio mergaitės“ („Daddy’s Little Girls“)

Fantastinis trileris. JAV, Kanada, 2008 m. Rež. Scottas Derricksonas, Vaidina Keanu Reevesas, Jennifer Connelly.

Romantinė drama. JAV, 2007 m. Rež. Tyleris Perry. Vaidina Gabrielle Union, Idris Elba.

Susirūpinę, kad žmonės naikina Žemės ekologinę sistemą, mūsų tolimieji kosminiai kaimynai į Manhataną atsiunčia savo inspektorių. Prieš šį vizitą staiga kyla nepaaiškinamos katastrofos. JAV vyriausybė bando suvaldyti situaciją ir kviečiasi į pagalbą mokslininkus.

Vienišas tėvas mechanikas Montis praranda galimybę globoti savo tris mažas dukreles. Taip nusprendė teismas, nors mergyčių motina neatsikračiusi priklausomybės nuo narkotikų. Visai nusiminęs Montis kreipiasi pagalbos į patyrusią teisininkę Džuliją ir ją įsimyli.


2013 08 07 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Paskutinis herojus“. 13.30 Būkite sveiki! 14.10 Kitos naujienos. 14.30 „Pėdsakas“. 15.20 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 „Moterų daktaras 2“. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.00 „Vienas prieš visus“. 22.00 „Angelas širdyje“. 0.10 Lietuvos laikas (liet. k.). 0.15 „Gydytojas“. 1.50 Melodrama „Gervė danguje“. 3.15 Suprasti. Atleisti. 3.45 Mados nuosprendis. 4.35 „Moterų daktaras 2“. 5.20 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.45, 18.40 Šeimos dramos. 6.35, 13.25 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.05 Požemio gyventojai. 8.00, 17.35 Patikima priemonė. 9.00, 14.25 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.20 „Nereikalingų žmonių sala“. 13.55 Skubus iškvietimas. 15.30 Nemeluok man. 20.50 Paklydimų teritorija. 22.45 Ekstrasensų mūšis. 23.45 Jaunystės eliksyras. 0.40 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Važiuojame valgyti! 11.00 „Sindbado sugrįžimas“. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.30 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 „Patrulis“. 22.40 „Specialusis greitojo reagavimo būrys“. 0.35 „Broliai“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Tyrimo paslaptys“. 22.35 Amžinos jaunystės paslaptys. 23.30 „Bėgti“. 0.25 Žinios +.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Kunigaikštytė Merė“. 11.00, 15.00, 20.00 „Operatyvinis būrys“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Amerikietis vaikinas“. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Senutės“.

6.00 Nuotykių f. „Dvido salos legenda“. 8.00 Komedija „Žaidimas“. 10.00 Komedija „Trys dienos su prietranka“. 12.00 Komedija „Ūsuotoji auklė“. 14.00 Melodrama „Auksinis dangus“. 16.00 Drama „Beduinas“. 18.00 Komedija „Grobikų vadas“. 20.00 Istorinė drama „Gyveno kartą boba“. 22.40 Komedija „Šapito šou“. 0.45 Drama „Maskvos žigolo“.

7.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.). 11.00 Biografinė istorinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.). 13.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 15.00 Komedija „Didysis Bakas Hovardas“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 19.00 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 21.00 Muzikinė melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 23.00 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

7.00 Drama „Jaunystė be jaunystės“. 9.15 Komedija „Veino pasaulis 2“. 11.00 Trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“. 13.00 Kriminalinė komedija „Minės pirmasis kartas“. 15.00 Komedija „Kaimynas šnipas“. 17.00 Drama „Radijas“. 19.00 Romantinė komedija „Auklės dienoraštis“. 21.15 Drama „Paskutinė uždanga“. 23.00 Siaubo f. „Raitelis be galvos“. 1.00 Siaubo drama „Prisišaukę bėdą“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Pavojingas reportažas“. 11.50 „Kelionė namo“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.05 „Klauskite Sindės“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Sudek šokyje“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Ekskliuzyvas“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.20 „Tiesiog draugai“.

trečiadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 Be muzikos. Pitbull. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 12.30 „MTV sala 2013. Malta“. 14.10 TV šou „Pasakotojai“. 16.40 „Paauglių svajos“. 17.30 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 19.35 TV šou „Staigmena“. 20.00 „Nepritampanti“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.00 „Paulis D“. 23.40 TV šou „Vašingtonas“. 0.30 „Mirties slėnis“. 1.20 „Paulis D“.

4.40 Džiazas. 10.30 H.Tomassono baletas „Spragtukas“. Šoka San Fransisko baleto artistai. 12.10 J.Bouvier baletas „Romeo ir Džuljeta“. 13.15, 17.15 Divertismentas. 14.30 L.van Beethoveno „Iškilmingosios mišios D-dur“. 16.00 A.Laloumas groja R.Schumanno, F.Schuberto ir C.Debussy kūrinius. 18.00 Ph.Glasso opera „Siaubingi vaikai“. Dainuoja Bordo operos teatro solistai. 19.40 R.V.Williamso „Kelionių dainos“ bei „Jūrų raiteliai“. 20.25, 0.20 Divertismentas. 21.30 Groja Prancūzijos nacionalinis orkestras. 23.05 A.Adler groja D.Scarlati sonatas. 0.30 Džiazas. Koncertuoja A.J.Marie.

25


trečiadienis

26

2013 08 07

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Meine. 11.30 Pramogos vandenyje. Vokietija. 12.00 Keliautojas. Hondūras. 13.00 Amerikos maistas. Sietlas. 14.00 Naujo būsto paieška. Italija. 14.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Gurneyss Inn“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Lisabona. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Sietlas. 20.00 Raiteliai. 21.00 Laukiniai Amerikos keliai. 22.00 Kryptis. Etiopija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Lisabona. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „Reaktyvinė manija“. 8.15 „Nuostabūs valgiai“. 9.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.50 „Konstruokime!“ 10.45 „Juodligės bylos“. 11.40 „Pavojingiausios profesijos“. 12.40 „Reaktyvinė manija“. 13.35 „Nuostabūs valgiai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 15.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 16.05 „Kaip tai veikia“. 17.00 „Reaktyvinė manija“. 17.55 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 19.40 „Kaip tai veikia“. 20.30 „Įsilaužėliai“. 21.30 „Akis į akį su gamta“. 22.30 „Per kančias ir bangas“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Gyvačių karalienės paieškos. 11.00 Kaliniai, pabėgę tuneliu. 12.00 Pragaro kelias. 13.00 Antrasis pasaulinis karas. 14.00 Kuprotųjų banginių kodas. 15.00 Pavojingiausi Pietryčių Azijos gyvūnai. 16.00 Seni ginklai. 17.00 Pragaro kelias. 18.00 Geriausi karo lakūnai. 19.00 Pabėgę iš Konektikuto kalėjimo. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Draudimai. 22.00 Pranašystės apie pasaulio pabaigą. 23.00 Geriausi karo lakūnai. 0.00 Pasaulio pabaigos belaukiant.

7.00 „Didysis Aleksandro mūšis“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Šventyklos kalnas“. 12.00 „Hanibalo pėdomis“. 13.00 „Napoleonas“. 14.00 „Tintino pėdsakais“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Didysis Aleksandro mūšis“. 18.00 „Šventyklos kalnas“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Oswaldo šmėkla“. 21.30 „B.Obama. Didieji lūkesčiai“. 22.30 „Hanibalo pėdomis“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Simpatiškiausi kačiukai ir šuniukai. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Pingvinų safaris. 10.05 „Didžiojo penketuko“ iššūkis. Pažinties diena. 11.00 Gyvenimo troškimas. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Gyvatės mieste. 12.20 Švilpiko diena. 12.50 Veterinarai gelbėtojai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Pakalbėkime su gyvūnais. 18.20 Bušo sodai. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. Naujas gyvenimas. 19.40 Požemio spąstuose. 21.05 Dramblio diena. 22.00 Plėšrūnų teritorija. 22.55 Išgelbėti raganosį Filą. 23.50 Pusiaunakčio reidas. 0.45 Dideli ir baisūs. Tigrai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Povandeniniai padarai“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Kalmarų dauginimasis ir migracija“. 13.00 „Milžiniškų pitonų antplūdis“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Nuotykiai Hainane su N.Marvenu“. 20.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 21.00 „Akis į akį su gamta“. 22.00 „Laukiniai Balkanai“. 23.00 „N.Marvenas keliauja į Junaną“.



„Šokis hiphopo ritmu 3“ („Step Up 3“) Muzikinė melodrama. JAV, 2010 m. Rež. Jonas Chu. Vaidina Alyson Stoner, Sharni Vinson.

Jaunam šokėjui Lukui gresia benamio likimas. Jei neras kokios nors išeities, jį netrukus išmes iš namų – apleisto sandėlio, kuriame glaudžiasi ir kiti jo likimo draugai gatvės šokėjai. Ši neoficiali šokėjų šeima yra subūrusi komandą „Piratų namai“.

12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55, 16.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Sportas LT. Tarptautinis neįgaliųjų krepšinio turnyras. 19.45 Sportas LT. Lietuvos Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionatas. 20.45 Futbolo dievai. D.Maradona. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Reklamos meistrai. 16.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 17.00 „Storage Wars“. 18.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 Kova dėl automobilio. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 22.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 23.15 Humoro laida. 0.45 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.

22.40 NTV mir

11.00, 14.45 Tenisas. Monrealio turnyras. 18.30 „Futbol Mundial“ žurnalas. 19.00 Tenisas. Monrealio turnyras. Tiesioginė transliacija.

9.30 Motociklų sporto apžvalga. 10.45 Sporto kuriozai. 11.45 Europos komandų lengvosios atletikos čempionatas. 13.00 Lengvoji atletika. Ieties metikai. 14.00 Lengvosios atletikos varžybos Čekijoje. 16.00 Bėgimas. Sprinto meistrai. 17.00 Lengvoji atletika. Šuolininkai. 18.00 Lengvosios atletikos rekordai. 19.00 Pasaulio fechtavimo čempionatas. 21.00 Golfas, buriavimas, jojimas. 21.05 „Tautų taurės“ jojimo varžybos. 22.05 Jojikų klubas. 22.10 Golfo turnyras Saint Endriuse (Škotija). 23.10 „Reno Tahoe“ golfo turnyras JAV. 0.10 Golfo turnyras Akrone (JAV). 1.15 Buriavimo apžvalga. 1.30 Automobilių sporto apžvalga.



„Specialusis greitojo reagavimo būrys“ („СОБР“) Kriminalinis serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Stanislavas Marejevas. Vaidina Aleksejus Komaška, Vladislavas Diominas.

Specialusis būrys – tai keturi vyrai, kurie kariavo karštuose taškuose. Dabar jie grįžo namo, ir čia teks pritaikyti savo patirtį. Jie gaudo ypač pavojingus nusikaltėlius, persekioja mafiją ir narkotikų prekeivius, o išgyventi padeda karinė patirtis.


2013 08 08

ketvirtadienis

lietuviškos

22.30 Legendos.

21.40 „Judantis objektas“.

15.40 „Natalija“.

0.25 „Gyvi numirėliai“.

18.55 „Fukušima. Ar atominė energija saugi?“

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (1) (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Emigrantai (k). 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Orai. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (9, 10) (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (2) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.45 Stilius. Veidai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.05 Mūsų dienos – kaip šventė. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Legendos. 23.30 Vakaro žinios. 23.35 Sportas. 23.40 Orai. 23.45 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (9, 10) (N-7) (k).

6.05 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (2). 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Farų šeima“ (N-7). 9.05 „K11. Komisarai tiria“ (1) (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Princas ir elgeta“ (k). 10.45 „Krymo muzikos festivalis 2012“. Festivalio uždarymo koncerte dalyvauja: A.Pugačiova, M.Galkinas, S.Rotaru, F.Kirkorovas, K.Orbakaitė, „Liube“, T.Gverdciteli, Lolita, M.Rasputina, B.Moisejevas ir kt. (3) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 S. „Uždrausta meilė“ (1) (Turkija, 2011 m.). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Sportas. Orai. 19.25 Tikras gyvenimas. „Tikras tėvas“. 20.20 „K11. Komisarai tiria“ (2) (N-7). 21.00 Kriminalinė Lietuva (N-7). 21.21 Žinios. Verslas. 2013 m. Sportas. Orai. 21.40 „Judantis objektas“ (2). 22.40 Veiksmo s. „Paskutinė tvirtovė“ (1) (JAV, 2012 m.) (N-7). 23.40 „Farų šeima“ (N-7) (k). 0.35 „Ties riba“ (N-14). 1.30 Sveikatos ABC (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 „Virtuvė“. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.40 „Transformeriai. Praimas“. 13.10 „Hana Montana“ (6). 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 „Virtuvė“. 19.50 „3 už Lietuvą“. 20.05 Žiūrėk! Geras! 21.00 Ūkininkas ieško žmonos. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“. 23.00 Romantinė komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ (JAV, 2011 m.). 1.05 „Aiškiaregys“ (5). 1.55 „Penktadienio vakaro žiburiai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą. Šiaurinė Australija. Darwinas“ (5) (N-7). 10.00 „Naujakuriai“ (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (9) (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 Muzikinė kaukė. 22.25 Kriminalinis trileris „Mes valdome naktį“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.25 „Gyvi numirėliai“ (4) (N-14). 1.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.25 „Bamba TV“ (S).

22.25 BTV



23.00 TV3

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 8.05 „Froido metodas“ (3) (N-7). 9.15 „Jaunikliai“ (N-7). 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 Dok. f. „Greičiausiai kintanti vieta žemėje“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 15.50 „Froido metodas“ (3) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Dok. f. „Fukušima. Ar atominė energija saugi?“ (N-7). 20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 20.10 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. Įdomi Lietuva. Orai. 21.35 „Froido metodas“ (5) (N-7). 23.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 23.05 Vasara su Asta. 0.05 Reporteris. Įdomi Lietuva. Orai. 0.40 Lietuva tiesiogiai. 1.10 „Ilgai ir laimingai“.



„Mes valdome naktį“ („We Own the Night“)

„Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ („You May Not Kiss the Bride“)

Kriminalinis trileris. JAV, 2007 m. Rež. Jamesas Gray. Vaidina Joaquinas Phoenixas, Markas Wahlbergas.

Romantinė komedija. JAV, 2011 m. Rež. Robas Heddenas. Vaidina Robas Schneideris, Dave’as Annable’as.

1980-aisiais Niujorko policininkai turėjo įkvepiantį šūkį „Mes valdome naktį“, kuris simbolizavo ambicingą tikslą – pašalinti iš miesto gatvių nusikaltėlius, narkotikų prekeivius ir kitokias kriminalinio pasaulio padugnes, kurios vykdė nelegalią veiklą naktimis.

Kroatijos mafiozas priverčia Brajeną vesti jo dukrelę, kad ši gautų žaliąją kortą. Ši santuoka turi daug sąlygų. Svarbiausia – vaikinas negali net paliesti savo žmonos. Bet šią sąlygą Brajenas užmiršta vos pamatęs Mašą. Ją per medaus mėnesį kažkas pagrobia.

27


28

ketvirtadienis 2013 08 08 lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Kristijono Donelaičio knygos „Metai“ pristatymas (k). 12.10 Laiko ženklai. Tarybinė nomenklatūra ir A.Sniečkus (k). 12.40 2013 m. pasaulio regbio 7 čempionato gražiausi momentai (k). 13.35 Likimai. Kompozitorius, dirigentas Lionginas Abarius (1995 m.). 14.05 L.Minkaus ir M.Petipa „Šešėliai“. Šoka Sankt Peterburgo valstybinio teatro baleto artistai. 14.45 Vizijos ir tikrovė. Dvarų kultūra. Kraštovaizdžio architekto É.André parkai (1998 m.) (k). 15.30 Būtasis laikas. Fotografas Karlas Baulas (1998 m.) (k). 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Be pykčio. 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Netradicinės pamokos. 20.15 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON. 21.30 KINFO. Informacinė kino naujienų laida. 21.55 Baletas „Karmen“ pagal G.Bizet ir R.Ščedrino muziką. Choreografas K.Pastoras, dirigentas M.Staškus, dailininkas A.Jacovskis. 22.45 Kultūra. Kino režisierius Arūnas Žebriūnas. 23.05 Lietuvių dokumentika. „Moters politika“ (2002 m.). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Liaudies kinas. „Posūkis“ (1967 m.) (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.45 „Draugai X“ (N-7). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Tagartas XX. Marionetė“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 22.35 S. „Gyvenimas pagal Harietą“ (1) (JAV, 2012 m.). 23.35 „Farų šeima“ (N-7). 0.30 „Pabėgimas“ (3) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Pasaulis X (N-7) (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.00 Init

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Pelkė“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“ (2). 18.00 „Pelkė“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 22.00 „Grobuonis 2“ (JAV, 1990 m.). 0.10 „CSI kriminalistai“.

9.45 „Linksmieji draugai“. 10.15 Senoji animacija. 10.50 Drama „Įkyri laimė“ (Kanada, 2009 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“ (8). 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Romantinė drama „Nuotakos dukra“ (Kanada, 2008 m.). 23.40 „Gydytojos dienoraštis“ (8).



„Pradingęs deimantas“ („The Loss of a Teardrop Diamond“)

9.00 Tarp mūzos ir cenzūros (k). 9.30 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“ (N-7). 11.15 Misijos Baltijos regione (k). 11.45 Komiška kriminalinė drama „Gynėjas“ (N-7). 13.30 Veiksmo komedija „Kurjeris“ (N-7). 15.10 Melomano pusvalandis. 15.40 Komedija „Muzikinės kovos“ (N-7). 17.35 Telelaikraštis. 18.00 Vilnia – Vilniaus motina. 18.30 Dok. f. „Advokatas K.Venclauskis“. 19.15 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Svečiuose pas... 21.00 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“ (N-7). 22.50 Komedija „Naktis prieš egzaminą“ (N-7). 0.30 Romantinė drama „Viljamas ir Keitė. Šimtmečio meilės istorija“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 „GSG 9. Elitinis būrys“ (N-7). 11.45 Trileris „Apgaulinga aistra“ (JAV) (N-7). 13.40 „Pražūtingas auksas“. 14.40 Sporto drama „Užsispyrėlė“ (Vokietija, JAV, 2006 m.). 16.30 „Advokatė Lovinski“. 17.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (5). 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Komanda Č“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“ (N-7). 23.30 „Vienišų seselių klubas“. 0.00 „GSG 9. Elitinis būrys“.

22.00 TV6

6.00 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ 7.40 „Liuks!“ muzika. 9.35 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas. 11.15 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas. 12.00 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 15.35 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 17.15 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 18.00 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 21.35 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 23.15 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 0.00 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 3.35 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 5.15 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.20 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Tautos ženklai. 21.00 OTV muzika.



„Grobuonis 2“ („Predator 2“)

Romantinė drama. JAV, 2008 m. Rež. Jodie Markell. Vaidina Bryce Dallas Howard, Chrisas Evansas.

Fantastinis trileris. JAV, 1990 m. Rež. Stephenas Hopkinsas. Vaidina Danny Gloveris, Gary Busey.

Išdidi Memfio plantacijų savininko duktė Fišer grįžta iš mokslų užsienyje į namus. Ji įsimyli prastos reputacijos bedarbį Džimą ir pristato jį namiškiams kaip kilmingą bei turtingą poną. Apgaulė paaiškėja, kai iš namų paslaptingai dingsta brangus deimantas.

Antrajame filme nebus Arnoldo Schwarzeneggerio, o veiksmas persikels į Los Andželą, kurio gatvėse vyksta tikras karas tarp Jamaikos ir Kolumbijos narkotikų mafijų. Policija bejėgė, tačiau nelauktai atsiranda kažkokia jėga, kuri ima retinti nusikaltėlių gretas.


2013 08 08 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 „Uraza-Bairam“. Tiesioginė transliacija iš Ufos mečetės. 9.45 Gyvenk sveikai! 11.00 Naujienos. 11.35 „Paskutinis herojus“. 13.30 Būkite sveiki! 14.10 Kitos naujienos. 14.30 „Pėdsakas“. 15.20 Suprasti. Atleisti. 15.55 Mados nuosprendis. 16.55 „Moterų daktaras 2“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Vienas prieš visus“ (paskutinės s.). 22.10 „Angelas širdyje“. 0.20 Lietuvos laikas (liet. k.). 0.25 „Gydytojas“. 1.55 Žvaigždėlaivis. 2.10 Lyrinė komedija „Kelias iki jūros“. 3.25 Suprasti. Atleisti. 3.50 Mados nuosprendis. 4.40 „Moterų daktaras 2“. 5.25 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.45, 18.40 Šeimos dramos. 6.35, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.05 Keistenybės. 8.00, 13.40, 17.35 Patikima priemonė. 9.00, 14.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.15 „Nereikalingų žmonių sala“. 15.35 Nemeluok man. 20.50 Karinė paslaptis. 22.50 Ekstrasensų mūšis. 23.45 Senovės gražuolių paslaptys. 0.35 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Technikos stebuklas. 11.00 „Sindbado sugrįžimas“. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.30 „Maskva. Trys stotys“. 20.25 „Patrulis“. 22.40 „Specialusis greitojo reagavimo būrys“. 0.35 „Broliai“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.35 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Tyrimo paslaptys“. 22.35 Vaid. f. „Karštas rugpjūtis“. 23.25 „Bėgti“. 0.25 Žinios +.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Senutės“. 11.00, 15.00, 20.00 „Operatyvinis būrys“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Dešimt negriukų“ (1). 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Sodas skendėjo mėnesienoje“ (1, 2).

6.00 Muz. komedija „Šikšnosparnis“. 8.40 Melodrama „Auksinis dangus“. 10.20 Komedija „Grobikų vadas“. 12.00 Nuotykių trileris „XX amžiaus piratai“. 13.30 Karinė drama „Rytoj buvo karas“. 15.10 Istorinė drama „Gyveno kartą boba“. 18.00 Drama „Paskui tave“. 20.00 Dramatinis trileris „Konservai“. 22.10 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 0.00 Komedija „Alchemikai“.

7.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 9.00 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 11.00 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (JAV). 13.00 Fantastinė romantinė komedija „Penelopė“ (D.Britanija, JAV). 15.00 Komedija „Bernvakaris Australijoje“ (Australija, D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 17.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV). 21.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, Prancūzija). 23.30 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ (Prancūzija, JAV, 2009 m.) (N-14).

7.00 Komedija „Kaimynas šnipas“. 9.00 Drama „Radijas“. 11.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 13.00 Melodrama „Meilės romano pabaiga“. 15.00 Drama „Radijas“. 17.00 Romantinė komedija „Auklės dienoraštis“. 19.00 Drama „Imperatoriškas klubas“. 21.00 Siaubo drama „Prisišaukę bėdą“. 23.00 Dramatinis trileris „Paslaptingas langas“. 0.45 Kriminalinis trileris „Zodiakas“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.20 „Bendraklasės“. 11.50 „Tik moterims“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.05 „Šiek tiek nesavos“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Ekskliuzyvas“. 23.30 „Sudek šokyje“. 0.20 „Netikėtas prabudimas“.

ketvirtadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 Geriausios dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 TV šou „Pasakotojai“. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 14.10 Be muzikos. Mary J Blige. 15.50 TV šou „Medžioklė“. 16.40 „Paauglių svajos“. 17.30 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 19.10 TV šou „Staigmena“. 20.00 „Jauni ir susituokę“. 20.50 TV šou „Medžioklė“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.00 „Paulis D“. 22.50 TV serialas „Krantas“. 23.40 „Bedarbiai“. 0.30 „Mirties slėnis“. 2.10 „Krantas“.

4.45, 1.00 Džiazas. 10.30 M.Perahia groja L.van Beethoveno Koncertus fortepijonui. 11.40 L.van Beethoveno Koncertus fortepijonui groja M.Perahia. 13.30, 17.25 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „Goldbergo variacijas“ groja J.Koroliovas. 16.00 A.Schiffas groja J.S.Bacho kūrinius. 17.30 Dok. f. „Paryžiaus trauka. N.Rimskis-Korsakovas“. 18.00 N.Rimskio-Korsakovo opera „Auksinis gaidelis“. 20.00 Europos chorai. Latvijos radijo choras. 20.10 Divertismentas. 21.30 Džiazas. Koncertuoja P.Fresu ir U.Caine’as. 22.35 E.Spalding koncertuoja Vienos džiazo festivalyje. 23.40 Džiazas. Koncertuoja Z.Hussainas.

29


30

ketvirtadienis 2013 08 08 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Havajuose. 11.30 Pramogos vandenyje. Italija. 12.00 Keliautojas. Pietų Afrika. 13.00 Amerikos maistas. Bostonas. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Naujo būsto paieška. Australija. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „Penguin“ viešbutis. 16.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kambodža. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00, 21.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Bostonas. 20.00 Keliautojas. Aplink pasaulį. 22.00 Laikas Azijoje. Honkongas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kambodža. 0.00 Kelionės motociklu.

6.00, 14.25 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „Viršgarsinių lėktuvų paleidimas“. 8.15 „Nuostabūs valgiai“. 9.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.55 „Įsilaužėliai“. 10.45 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „Per kančias ir bangas“. 12.40 „Viršgarsinių lėktuvų paleidimas“. 13.35 „Nuostabūs valgiai“. 15.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 16.05, 19.40 „Kaip tai veikia“. 17.00 „Viršgarsinių lėktuvų paleidimas“. 17.55 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 20.30 „Oho, šito nežinojau!“ 21.30 „Techninio aptarnavimo komandos“. 22.30 „L.Theroux. Pavojingiausi Amerikos naminiai gyvūnai“.

8.00 Ryto programa. 10.00 Žmogaus kūno galimybės. 12.00 Draudimai. 13.00 Geriausi karo lakūnai. 14.00 Kojotų antpuolis. 15.00 Pavojingiausi Amazonės gyvūnai. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Draudimai. 18.00 Geriausi karo lakūnai. 19.00 Bėgliai iš Pietų Afrikos kalėjimo. 20.00 Geriausi karo lakūnai. 21.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 22.00 Paranormalūs reiškiniai. 23.00 Geriausi karo lakūnai.

7.00 „Elena iš Trojos“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Klastotės Hitleriui“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Didysis Aleksandro mūšis“. 12.00 „B.Obama. Didieji lūkesčiai“. 13.00 „Mitų medžiotojai“. 14.00 „Tintino pėdsakais“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Elena iš Trojos“. 18.05 „Klastotės Hitleriui“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Visa tiesa apie J.Gagariną“. 21.10 „Teleskopo istorija“. 22.05 „Mokslo istorija“. 23.05 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

23.00 TV1000

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Bušo sodai. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Pakalbėkime su gyvūnais. 10.05 Dramblio diena. 11.00 Pusiaunakčio reidas. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Milžinų sala. 12.20 Naminis oposumas. 12.50 Greitoji pagalba gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. 17.25 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 18.20 Blogas šuo. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Fortas „Barškuolė“. 21.05 Raganosio diena. 22.00 Žemoji Kalifornija. 22.25 Britų Kolumbija. 22.55 Ruudas ir jo vabalai. Apversti dangų ir žemę. 23.50 Slaptasis agentas veikia. 0.45 Persikūnijimo meistrai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Žąsies užpuolimas.

7.00 Kalmarų dauginimasis ir migracija“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Baisūnų jūra“. 13.00 „Nuotykiai Hainane su N.Marvenu“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30, 20.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Laukinė Kolumbija su N.Marvenu“. 21.00 „Gyvenimas po skliautu“. 22.00 „N.Marvenas Floridoje. Milžiniškų pitonų antplūdis“. 23.00 „Liūtų šalis“.



„Paslaptingas langas“ („Secret Window“)

12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55, 16.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Sportas LT. Atviras veteranų štangos spaudimo čempionatas. 19.45 Sportas LT. Europos Lotynų Amerikos šokių profesionalų čempionatas. 20.45 Futbolo dievai. Mülleris. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

9.30 „Tautų taurės“ jojimo varžybos. 10.00 Lengvoji atletika. Ieties metikai. 12.00 „Ride London Classic“ dviračių lenktynės. 13.00 Vidutinių nuotolių bėgikai. 14.00 Lengvosios atletikos varžybos Šveicarijoje. 15.00 Arkties dviračių lenktynės Norvegijoje. 16.30 Vidutinių nuotolių bėgikai. 17.30 Bėgimas. Sprinto meistrai. 18.30 Arkties dviračių lenktynės Norvegijoje. 19.30 Pasaulio fechtavimo čempionatas. 22.30 Vidutinių nuotolių bėgikai. 23.15 Kovos klubas. 1.00 Pasaulio fechtavimo čempionato apžvalga. 2.00 Automobilių lenktynių apžvalga.

11.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 11.30 Golfas. PGA turo užkulisiai. 12.00 Tenisas. Monrealio turnyras. 17.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 18.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 19.00 Tenisas. Monrealio turnyro aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Reklamos meistrai. 16.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 17.00 „Storage Wars“. 18.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 Kova dėl automobilio. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 22.15 „Nauja seno automobilio gyvenimas“. 23.15 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 1.00 Nakties programa.

2.10 1 Baltijos



„Kelias iki jūros“ („Дорога к морю“)

Dramatinis trileris. JAV, 2004 m. Rež. Davidas Koeppas. Vaidina Johnny Deppas, Johnas Turturro.

Lyrinė komedija. Rusija, 1965 m. Rež. Irina Poplavskaja. Vaidina Larisa Barabanova, Georgijus Vicinas.

Populiaraus rašytojo Morto Reinio bėdos prasideda po skyrybų su žmona, kai Mortas persikrausto į nuošalų kaimo namelį, ketindamas čia pataisyti stresų išvargintą sveikatą. Kartą naktį jo ramybę sudrumsčia kažkoks nepažįstamasis, labai panašus į psichopatą.

Seserys dvynės Asia ir Slavka svajoja įstoti į jūreivystės mokyklą. Kai čia merginų nepriima, jos išvažiuoja į tolimą užbaikalės miestelį. Čia merginos netrukus įsidarbina gyvulininkystės ūkyje, susiranda draugų, net įsimyli. Bet nustoja svajojusios apie jūrą.


2013 08 09

penktadienis

lietuviškos

17.15 „Kobra 11“.

19.15 „Viešbutis „Grand Hotel“.

19.15 „Garfildas 2“.

21.25 „Jokių ypatingų žymių“.

18.40 „WikiLeaks“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (2) (N-7) (k). 10.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Emigrantai (k). 14.00 Žinios. 14.10 Sportas. 14.15 Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Orai. 15.10 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (3) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7) (k). 1.05 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2013“ (2).

6.05 Nuo... Iki... 7.05 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (3). 7.35 „Auklė“ (k). 8.05 „Farų šeima“ (N-7). 9.05 „K11. Komisarai tiria“ (2) (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Tikras tėvas“ (k). 10.45 „Linksmos Velykos su LNK“. Šventiniame koncerte dalyvauja: M.Jampolskis, Irūna, I.Starošaitė, Ž.Žvagulis, Č.Gabalis, „Čilinam“, „Kvinta“, E.Sipavičius, I.Valinskienė, „Patruliai“, Radži, Deivis ir Renata, Eglė ir kt. (2013 m.) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Dreikas ir Džošas“. 13.25 „Kung Fu Panda“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Uždrausta meilė“ (2) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 „Viešbutis „Grand Hotel“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Juodojo vanago žūtis“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 23.55 Siaubo trileris „Rykštė“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 1.40 „Judantis objektas“ (2) (N-7) (k).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 Nuodėmių dešimtukas. 11.00 „Virtuvė“. 11.30 „3 už Lietuvą“. 11.45 Žiūrėk! Geras! 12.40 „Transformeriai. Praimas“. 13.10 „Hana Montana“ (7). 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 „Moterys meluoja geriau“. 18.45 TV3 žinios. 19.05 TV3 sportas. 19.10 TV3 orai. 19.15 Komedija „Garfildas 2“ (JAV, 2006 m.). 21.00 Nuotykių f. „Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2007 m.). 22.50 Romantinė komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.). 1.05 Veiksmo komedija „Tigro širdis“ (JAV, 1996 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 „Žmogus prieš gamtą. Mojavos dykuma. Las Vegasas“ (6) (N-7). 10.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 „Kalbame ir rodome“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 „Ekstrasensai detektyvai“ (N7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 Oplia! (N-7). 20.00 Žinios. 20.25 „Jūrų velniai“ (4) (N-7). 21.25 Rusų kinas. Trileris „Jokių ypatingų žymių“ (Ukraina, 2006 m.) (N-14). 23.25 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.25 Siaubo komedija „Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas“ (JAV, Kanada, 2010 m.) (S). 2.25 „Bamba TV“ (S).

21.00 TV3



„Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas“ („Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer“) Nuotykių filmas. JAV, Vokietija, D.Britanija, 2007 m. Rež. Timas Story. Vaidina Ioanas Gruffuddas, Jessica Alba.

Kosmose gyvenantis sidabrinis banglentininkas atvyksta į Žemę parengti mūsų planetos mirčiai. Skriedamas Žemės orbita, kosminis atėjūnas kelia sąmyšį ir baimę. Fantastiškajam ketvertui reikia įspėti jo jėgos paslaptį.

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.00 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 8.05 „Froido metodas“ (4) (N-7). 9.15 „Pora kaip tvora“ (N-7). 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 Dok. f. „Fukušima. Ar atominė energija saugi?“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 15.50 „Froido metodas“ (4) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Pašėlę TV pokštai. 18.40 Dok. f. „WikiLeaks“. Paslaptys ir melas“ (N-7). 20.05 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 20.10 Muz. f. „Pašokime!“ (Italija, 2011 m.) (N-7). 22.10 „Mis Lietuva 2013“ iš arti. 22.15 Komedija „Ar tai ji(s)?“ (JAV, 1991 m.) (N-14). 0.25 Supernamai.

21.00 LNK



„Juodojo vanago žūtis“ („Black Hawk Down“) Veiksmo filmas. JAV, 2001 m. Rež. Ridley Scottas. Vaidina Joshas Hartnettas, Ewanas McGregoras.

1993-iųjų spalį į Somalio sostinę Mogadišą atvykę kariai turėjo areštuoti maištautojų vadą kartu su visais jo ministrais. Visai operacijai buvo skirta viena valanda. Tačiau žaibiškai realizuoti planų nepavyko. Prasidėjo kur kas ilgiau trukęs gatvių karas.

31


32

penktadienis

2013 08 09

lietuviškos

regioninės

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Asistentas vienai dienai (k). 12.15 Netradicinės pamokos (k). 13.00 Tarptautinis menų čempionatas ART-O-THLON (k). 14.20 Kultūra. Kino režisierius Arūnas Žebriūnas (k). 14.45 Laiko portretai. Skrajojimai tyloje. (k). 15.30 Be pykčio (k). 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Būtovės slėpiniai. Lietuva Ukrainoje. LDK pilys (2). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Teatrologės Irenos Aleksaitės 80-mečiui. Valanda su Monika Mironaite (1971 m.). 19.30 Kauno valstybinio muzikinio teatro spektaklis. I.Kalmanas. Operetė „Marica“. Dirigentas S.Domarkas, rež. V.Staknys, dailininkas E.Renteris, baletmeisteriai E.Eivė ir J.Šalnaitė. 22.00 Misijos Baltijos jūros regione (5). Žemaičių krikštas. 22.30 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 23.00 Džiazo vakaras. XIX tarptautinis Klaipėdos pilies džiazo festivalis. „Nabil Khemir Exotic Band“ (Tunisas, Lietuva). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Baletas „Karmen“ pagal G.Bizet ir R.Ščedrino muziką. Choreografas K.Pastoras, dirigentas M.Staškus, dailininkas A.Jacovskis (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 9.45 „Draugai X“ (N-7). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Garfildas“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Striksės“ (N-7). 13.10 „Marijos širdis“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Blogiau nebūna“ (N-7). 17.00 „Dviese geriau“ (1) (2010 m.). 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Nutildytas oratorius“ (D.Britanija, 2002 m.) (N-14). 22.50 Kriminalinė drama „Meilės jūra“ (JAV, 1989 m.). 1.00 „Pabėgimas“ (4) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.20 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.40 Ne vienas kelyje (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Apie ūkį ir bites. 13.15 Sveikatos ABC. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Girių horizontai (k). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.50 TV3

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Statybų TV. 10.00 „Vampyrų žudikė“. 11.00 „Pelkė“. 12.00 „Rezidentai“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Vampyrų žudikė“. 17.00 „Motopatruliai“ (3). 18.00 „Pelkė“. 19.00 „CSI kriminalistai“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Nepaprasti rusiški kadrai“ (5–8). 23.00 „Naujokė“. 0.00 „Tarzano nuotykiai“. 0.55 Aukščiausia pavara. 1.45 „CSI kriminalistai“.

9.45 „Linksmieji draugai“. 10.15 Senoji animacija. 10.50 Romantinė drama „Nuotakos dukra“ (Kanada, 2008 m.). 12.30 „Meilės konvejeris“. 13.30 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 „Meilės konvejeris“. 18.00 „Gydytojos dienoraštis“. 19.00 „Marimar“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 22.00 Drama „Slaptas bičių gyvenimas“ (JAV, 2008 m.). 0.05 Šok su manimi. 3.15 „Gydytojos dienoraštis“.



9.00 Vilnia – Vilniaus motina. 9.30 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 11.15 Dok. f. „Advokatas K.Venclauskis“ (k). 11.50 Komedija „Naktis prieš egzaminą“ (N-7). 13.30 Romantinė drama „Viljamas ir Keitė. Šimtmečio meilės istorija“ (N-7). 15.00 Melomano pusvalandis. 15.30 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (N-7). 17.30 Telelaikraštis. 18.00 Svečiuose pas... (k). 18.30 Laiko pjūvis (k). 19.00 „Vienišų seselių klubas“. 20.00 Koncertas „Džiazo miniatiūros su G.Kilčiauskiene“. 21.00 Drama „Kelias“ (N-14). 22.55 Mistinis trileris „Vaiduoklis“ (N-14). 1.00 Drama „Elegija“ (N-14).

9.00, 20.00, 22.35 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Mūsų augintiniai. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (5). 11.45 „Verbų sekmadienis“. 12.45 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 14.20 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (16). 14.50 Komedija „Ačiū, užteks!“ (JAV, Pietų Afrika, Italija, 2007 m.) (N-7). 16.30 „Advokatė Lovinski“. 17.30 „Komanda Č“ (N-7). 18.30 TV šou „Maisto detektyvai“. 19.00 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“ (N-7). 20.15 „Vienišų seselių klubas“. 20.45 Auksinė kolekcija. „Biblijos kodas“ (1) (Prancūzija, Austrija, Vokietija). 22.50 Veiksmo drama „Niekada nepasiduok!“ (JAV).

22.50 TV1

6.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 8.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas. 9.20 „Liuks!“ muzika. 11.00 Grupės „Antis“ koncertas. 12.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 14.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 15.20 „Liuks!“ muzika. 17.00 Grupės „Antis“ koncertas (k). 18.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 20.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 21.20 „Liuks!“ muzika. 23.00 Grupės „Antis“ koncertas (k). 0.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 2.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 3.20 „Liuks!“ muzika. 5.00 Grupės „Antis“ koncertas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva. 9.00 Tautos ženklai. 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Piliečių labui ir saugumui (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Mano geriausio draugo mergina“ („My Best Friend’s Girl“)

„Meilės jūra“ („Sea of Love“)

Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Howardas Deutchas. Vaidina Kate Hudson, Jasonas Biggsas.

Kriminalinė drama. JAV, 1989 m. Rež. Haroldas Beckeris. Vaidina Alas Pacino, Ellen Barkin.

Bandydamas patikti savo kolegei Aleksei Dastinas patiria visišką fiasko. Baimė netekti gražiosios draugės pagimdo beprotišką sprendimą: Dastinas išgelbėti situaciją prašo ekstremalių išsiskyrimų specialisto – savo pusbrolio ir patikimo draugo Tanko.

Niujorke siaučia serijinis žudikas. Jo aukomis tampa vidutinio amžiaus vyriškiai, mėgstantys ieškoti intymių pažinčių per skelbimus laikraščiuose. Susekti žudiką privalo patyrę detektyvai Frenkas Kleris ir jo porininkas Šermanas. Jiems gimsta puikus planas.


2013 08 09 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.35 „Paskutinis herojus“. 13.25 Būkite sveiki! 14.10 Kitos naujienos. 14.35 „Pėdsakas“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 „Moterų daktaras 2“. 17.55 A.Nevzorovas. „600 sekundžių“ ir visas gyvenimas“. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. 20.30 Stebuklų laukas. 21.35 Melodrama „Svajonės iš plastilino“. 23.30 Drama „Namas“. 1.45 Detektyvas „Be teisės į klaidą“. 3.10 Suprasti. Atleisti. 4.05 Mados nuosprendis. 4.55 „Moterų daktaras 2“. 5.40 Muzika.

5.45, 18.45 Šeimos dramos. 6.35, 13.10 „Sandokanas. Du tigrai“. 7.05 Visata po 2012-ųjų. 8.00, 13.40, 17.45 Patikima priemonė. 8.55, 14.40 Nuteisk mane. 10.10, 19.45 Kviestinė vakarienė. 11.10 Senovės gražuolių paslaptys. 12.10 Kokie žmonės! 15.40 Nemeluok man. 20.50 Pasaulio paslaptys. 21.50 Žiūrėkite visi! 22.50 Keistenybės. 23.50 Paklydimų teritorija.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Nuoširdus prisipažinimas. 11.00 „Sindbado sugrįžimas“. 12.35 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 15.30 „Likimo ženklai“. 16.25 Prokurorų patikra. 18.35 „Maskva. Trys stotys“. 20.30 „Patrulis“. 22.25 „Broliai“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 21.40 „Sklifasovskis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Ypatingas atsitikimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.35 „Pabučiuok nuotaką“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 Kreivas veidrodis. 22.35 Vaid. f. „Pasikeiskite žiedais“. 0.35 Vaid. f. „Vizitas pas Minotaurą“. 2.00 Vaid. f. „Jos širdis“.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Sodas skendėjo mėnesienoje“ (1, 2). 11.00, 15.00, 20.00 „Operatyvinis būrys“. 12.00, 21.00 „Wolfas Messingas. Aiškiaregys“. 13.00 Vaid. f. „Dešimt negriukų“ (2). 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. 16.08, 19.08 Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.10, 23.00 Vaid. f. „Vestuvės“.

6.00 Komedija „Ūsuotoji auklė“. 8.00 Veiksmo komedija „Deimantinis dangus“. 10.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. 12.00 Muz. komedija „Šikšnosparnis“. 14.40 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 16.15 Trileris „Mūsų nepavysi“. 18.00 Veiksmo f. „Liūto dalis“. 20.00 Kriminalinė komedija „Šlamantys“. 22.00 Romantinė tragikomedija „Neadekvatūs žmonės“. 0.00 Drama „Namas turtingiesiems“.

7.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV). 9.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV). 11.00 Komedija „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija). 13.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV). 15.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija). 17.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija). 19.00 Istorinė veiksmo drama „Auksinės gėlės prakeiksmas“ (Honkongas, Kinija). 21.00 Drama „Žiedo istorija“ (D.Britanija, Kanada, JAV). 23.00 Romantinė drama „Mergišius“ (JAV). 1.00 Kriminalinė drama „Deivido Geilo paslaptis“ (JAV).

7.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 9.00 Drama „Imperatoriškas klubas“. 11.00 Romantinė drama „Meilės romano pabaiga“. 12.45 Biografinė drama „Rėjus“. 15.25 Anim. komedija „Ant bangos“. 17.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 19.00 Romantinė drama „Įsimylėjėliai“. 21.10 Kriminalinis trileris „Zodiakas“. 23.55 Komiška drama „Maištinga vaikystė“. 1.30 Kriminalinis trileris „Ugnies siena“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 9.25 „Galutinis nuosprendis“. 11.50 „Kalėdos su geriausiais draugais“. 14.20, 19.20 „Tėvai“. 16.00 „Kelionė mano“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Ekskliuzyvas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Ekskliuzyvas“. 0.20 „Pabučiuok nuotaką“.

penktadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Viskas apie verslą. 0.00 Nakties programa.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.00 CNN naujienų redakcija. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 CNN naujienų redakcija. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 CNN naujienų redakcija. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Po pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vieningas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 14.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 17.45 MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 21.00 Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.40 Be muzikos. Akon. 8.20 „Sužadėtiniai“. 9.10 „Paauglių svajos“. 10.50 TV šou „Medžioklė“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „16-os ir nėščia“. 13.20 „Jauni ir susituokę“. 15.00 „Paauglės motinos“. 16.40 „Paauglių svajos“. 17.30 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 18.20 TV šou „Pasakotojai“. 19.10 „MTV sala 2013. Malta“. 20.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 21.40 TV šou „Išdaiga“. 22.00 „Vidutiniokai“. 22.50 VH1 rinkimai. Seksualiausieji. 23.40 „World Stage“. 1.20 „Bedarbiai“. 2.10 „Vidutiniokai“.

5.00, 0.30 Džiazas. 10.30 V.Gens ir „Les Talents Lyrique“ koncertas Venecijoje. 12.00 M.Kozenos rečitalis Prahos nacionalinėje operoje. 14.00 Divertismentas. 14.30 Džiazas. Koncertuoja E.Ranglinas ir „Sly & Robbie“. 15.30 Džiazas. A.di Meolos „Pasaulio simfonija“ ir G.Rubalcaba. 16.30 Džiazas. K.Barrono koncertas Marsiake. 17.00, 20.45 Divertismentas. 18.00 G.Rossini opera „Sevilijos kirpėjas“. 20.00 O.Messiaeno muzikos festivalyje. 21.30 T.Brown baletas „Aš tiesiu rankas...“ 22.15 T.Brown baletas „Skirta M.G. Judėjimas“. 22.55 T.Brown baletas „Newark“.

33


34

penktadienis

2013 08 09

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 11.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 11.30 Pramogos vandenyje. Denveris. 12.00 Keliautojas. Madridas. 13.00 Amerikos maistas. Detroitas. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Naujo būsto paieška. Vietnamas. 15.00 Išgelbėkite mano verslą! „New Yorker“ viešbutis. 16.00 Laukiniai Karpatai. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Be tabu. 19.00 Amerikos maistas. Detroitas. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! „Casa Verde“ viešbutis. 21.00 Kryptis. Etiopija. 22.00 Keliautojas. Nigerija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Vietnamas. 0.00 Kelionės motociklu.

6.00 „Edo nuotykiai“. 6.50 „Užkibo!“ 7.15 „2011-ieji. Tornadų šėlsmas“. 8.15 „Nuostabūs valgiai“. 9.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 9.55 „Oho, šito nežinojau!“ 10.45 „Techninio aptarnavimo komandos“. 11.40 „NSO bylos“. 12.40 „2011-ieji. Tornadų šėlsmas“. 13.35 „Nuostabūs valgiai“. 14.25 „Edo nuotykiai“. 15.15 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 16.05, 19.40 „Kaip tai veikia“. 17.00 „2011-ieji. Tornadų šėlsmas“. 17.55 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 20.30 „Statybų asai“. 21.30 „Šiaurės jūra“. 22.30 „Iš vidaus“. 23.30 „FTB. Kova su nusikalstamumu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Baltieji lokiai. 11.00 Bėgliai iš Pietų Afrikos kalėjimo. 12.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 13.00 Geriausi karo lakūnai. 14.00 Admiraliteto salos lokiai. 15.00 Pavojingiausi džiunglių gyvūnai. 16.00 Geriausi karo lakūnai. 17.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 18.00 Geriausi karo lakūnai. 19.00 Dvejetas iš Misisipės kalėjimo. 20.00 Tunų žvejyba. 21.00 Šamų žvejybos ypatumai. 22.00 Paranormalūs reiškiniai. 23.00 Geriausi karo lakūnai. 0.00 Tunų žvejyba.

7.00 „Elena iš Trojos“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Paskandinta Hitlerio paslaptis“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Teleskopo istorija“. 12.10 „Mokslo istorija“. 13.15 „Visa tiesa apie J.Gagariną“. 14.20 „Tintino pėdsakais“. 15.15 „Laiko komanda“. 16.05 „Ar žinai, kas esi?“ 17.15 „Elena iš Trojos“. 18.10 „Mokslo istorija“. 19.20 „Laiko komanda“. 20.10 „Hanibalo pėdomis“. 21.10 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 22.05 „Karvedžiai“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 7.25 Blogas šuo. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 10.05 Raganosio diena. 11.00 Slaptasis agentas veikia. 11.55 Gyvačių gaudytojas. Susirėmimas su mirtimi. 12.20 Požemio spąstuose. 12.50 Veterinaras. 13.45 Greitoji pagalba gyvūnams. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Šamvari. Gyvenimas laisvėje. 17.25 Pragariška katė. 19.15 Susigiminiavę su beždžionėmis. 19.40 Tramdytojas pagal iškvietimą. 21.05 Liūto diena. 22.00 Rykliai žmogėdros. 22.55 Karas pasienyje. 23.50 Pradėk nuo pradžių. 0.45 Man įkando. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Bulių pokeris.

7.00 „Baisūnų jūra“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Gepardų dienoraščiai“. 12.00 „Pamokos Antarktidoje“. 13.00 „Laukinė Kolumbija su N.Marvenu“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.20 „Laukinėje karalystėje“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 20.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 21.00 „Nuotykiai Hainane su N.Marvenu“. 22.00 „Gyvūnai visą parą“. 23.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 0.00 Nakties programa.



„Žiedo istorija“ („Closing the Ring)

12.00 Televitrina. 13.00 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 14.55 BEKO-LKL Žvaigždžių diena. 17.45 Sportas LT. Tarptautinės ugniagesių lipimo varžybos. 18.15 „Sniegas akyse“. TV žurnalas žiemos sporto mėgėjams. 19.15 Sportas LT. Festivalis „Sportas visiems 2012“. 19.45 Sportas LT. 50-oji tarptautinė regata „Gintariniai irklai“. 20.45 Futbolo dievai. Batistuta. 21.15 Automoto. 21.45 Ekstremaliojo sporto žurnalas „Rip“. 22.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga.

10.30 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 12.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos burtai. Tiesioginė transliacija. 13.15 Tenisas. Monrealio turnyro aštuntfinalis. 18.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos burtai. 19.00, 21.00 Tenisas. Monrealio turnyro ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 23.00 Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 1.00, 3.00 Tenisas. Monrealio turnyro ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija.

9.30 Pasaulio fechtavimo čempionato apžvalga. 10.45 Lengvosios atletikos rekordai. 11.45 Bėgimas. Sprinto meistrai. 12.45 Futbolas. Čempionų lygos burtų traukimo ceremonija. 13.15 Sporto kuriozai. 14.00 Futbolas. 14.30 Lengvosios atletikos rekordai. 15.30 Vidutinių nuotolių bėgikai. 16.30 Arkties dviračių lenktynių apžvalga. 17.00 Arkties dviračių lenktynės Norvegijoje. 18.30 Lengvoji atletika. Ieties metikai. 19.30 Pasaulio fechtavimo čempionatas. 22.30 Bėgimas. Sprinto meistrai. 23.30 Motociklų lenktynės. 1.00 Pasaulio fechtavimo čempionato apžvalga. 2.00 Arkties dviračių lenktynės Norvegijoje.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Reklamos meistrai. 16.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 17.00 Motociklų sportas. 18.00 Triatlonas. 18.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 Kova dėl automobilio. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 „Storage Wars“. 23.15 Linksmiausios pasaulio reklamos. 23.30 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 0.35 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

23.30 1 Baltijos



„Namas“ („Дом“)

Drama. D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m. Rež. Richardas Attenborough. Vaidina Shirley MacLaine, Christopheris Plummeris.

Drama. Rusija, 2011 m. Rež. Olegas Pogodinas. Vaidina Sergejus Garmašas, Bogdanas Stupka.

Antrasis pasaulinis karas. Numušto lėktuvo pilotas atiduoda sužadėtuvių žiedą vietiniam vaikinui ir paprašo grąžinti šį amžinos meilės simbolį merginai, kuri gyvena Amerikoje. Prabėga daugiau nei pusė amžiaus. Netikėtai surasto žiedo istorija susidomi vienas jaunuolis.

Dideliame name Dono stepėse gyvena Šamanovų šeima. Viskas namie gerai, išskyrus vieną dalyką – tarp gyventojų nėra santarvės, meilės ir supratimo. Visi tarpusavyje konfliktuoja. Įtampos dar padaugėja, kai namo sugrįžta 25 metus čia nebuvęs sūnus Viktoras.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Grégoire’o Delacourt’o knygą „Mano norų sąrašas“.

Žoslina nuo jaunystės svajojo tapti garsia drabužių dizainere, tačiau dirba nuosavoje siuvimo reikmenų parduotuvėje. Ji žavisi dailiomis kūno formomis, bet pati toli gražu negali jomis pasigirti. Moteris mėgsta skaityti knygas ir rašo tinklaraštį rankdarbių mėgėjoms apie nėrinius bei mezginius. Žoslina laukė išsvajoto princo, o gavo įprastą šeimos gyvenimą, kuriuo lyg ir negali skųstis... Tačiau vieną dieną, įkalbėta savo draugių kirpėjų, ji nusiperka loterijos bilietą ir netikėtai išlošia daugiau kaip aštuoniolika milijonų eurų. Ar tikrai tądien Žoslina gauna laimingo gyvenimo pažadą?

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Rita Baltrušaitienė iš Kauno, Vita Kilišauskaitė iš Klaipėdos ir Vitalijus Zuikauskas iš Vilniaus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija. Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Pasaka. Ėdmenis. Anomalija. Utar. Pro. Prima. Abu. Eolas. Akrilas. Kertė. Suva. Aso. Sirai. Kebabas. Datos. Gonada. Ek. Vat. Fėja. Kara. Ari. Oiratai. Elit. Diakonai. Organinė. Atsarga. Osas. Horizontaliai: PAR. Savaip. Mano. Kitara. So. Erotika. Amperas. Karoti. Ona. Dalilė. „Fiat“. Ima. Gėris. Vėjas. Koja. Da. „Senator“. Dauba. Arg. Be. Kvadriga. Praba. Niu. Keno. Stalas. Alis. Abas. Erina. Kruso. Katės. Pažymėtuose langeliuose: Kontrolinis darbas.

Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.


2013 08 01 tv diena  
Advertisement