Page 1

televizijos PROGRAMos birželio

8–14 d. 2013 m. Nr. 23

MI­SI­JA

Žvaigž­dės už pri­va­tu­mą ko­vos mu­zi­ka

TV HE­RO­JĖ

Per­ga­lė, pa­siek­ta ne­ty­čia TAI­KiK­LY­JE V.Ble­kai ­tis ta­po dar­že­lio auk­lė­to­ju

Tiražas 34 420


pjūvis misija

Pri­va­tu­mas, gi­na­mas mu­zi­ka J

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žurnalistai Indrė Pepcevičiūtė, Rugilė Ereminaitė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5 (IV aukštas), 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

au šį penk­ta­die­nį 19.15 val. LNK te­le­vi­zi­ja tie­sio­ giai trans­liuos uni­ka­lų ren­gi­ nį „mES Eu­ro­pa. Ko­vo­ki­me už sa­vo pri­va­tu­mą“. Ša­lies po­li­ ti­kai, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­ riai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir ži­ no­mos as­me­ny­bės dai­no­mis, as­me­ni­niais pa­vyz­džiais ir su­ kre­čian­čio­mis is­to­ri­jo­mis sieks at­kreip­ti vi­sų mū­sų dė­me­sį į duo­me­nų ap­sau­gos pro­ble­mas. Nors mo­der­nios tech­no­lo­gi­ jos ta­po neat­sie­ja­ma kas­die­ny­ bės da­li­mi, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pri­me­na: in­ter­ne­to erd­vė tam­ pa vis pa­vo­jin­ges­nė. Anot po­li­ ci­nin­kų, žmo­nės vis dar ne­su­si­

mąs­to apie tai, kad jų duo­me­ nys elekt­ro­ni­nė­je te­le­fo­nų kny­ go­je ar so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ga­li tap­ti pui­kiu ma­sa­lu su­kčiams. Išs­kir­ ti­nia­me kon­ cer­te už pri­ va­tu­mą ko­ vo­ti kvies gar­siau­si ša­lies at­ li­kė­jai: Ro­mas Damb­ raus­kas, Ta­ra­so­ vai, Vai­da

Ge­ny­tė, Mia, „El Fue­go“, Ire­na Sta­ro­šai­tė, Žil­vi­nas Žva­gu­lis, „Či­li­nam“, ŽAS, „Bip­lan“ ir t. t. Išs­kir­ti­nį pa­si­ ro­dy­mą ren­gia dai­ ni­nin­kė Ing­ ri­da Kaz­ laus­kai­tė. Kon­cer­ to ve­ dė­jai – Irū­na Pu­za­ rai­tė ir To­mas Ali­šaus­ kas (nuotr.).

SUG­RĮ­ŽI­MAS

Ta­len­tų ieš­kos ta­len­tai p

rie LNK ko­man­dos pri­si­ jun­gė „Lie­tu­vos bal­so“ nu­ ga­lė­to­ja Ju­li­ja Je­go­ro­va – ji rū­pin­sis bū­si­mais ta­len­tais. Nusp­ren­du­si pri­si­jung­ti prie nau­ją­jį pro­jek­to se­zo­ną ren­ gian­čios pro­fe­sio­na­lų ko­man­ dos, at­li­kė­ja iš es­mės pa­kei­tė sa­vo gy­ve­ni­mą – per­si­kraus­tė gy­ven­ti į Vil­nių, pa­kei­tė dar­bą ir dar ak­ty­viau ke­ti­na už­siim­ti sa­vo so­li­ne mu­zi­kan­tės kar­je­ra.

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.

Pa­ti Ju­li­ja la­bai džiau­gia­si šiais po­ky­čiais ir ti­ki­si, kad sa­ vo pa­tir­ti­mi, ži­nio­mis bei veik­la vi­sais įma­no­mais bū­dais ga­lės pri­si­dė­ti prie to, kad Lie­tu­vo­je bal­sin­gų, įver­tin­tų ir pa­ste­bė­tų žmo­nių bū­tų dar dau­giau. „Sup­ra­tau, kad rei­kia sa­ve rea­li­zuo­ti, o tai pa­da­ry­ti bent man šiuo me­tu ge­riau­sia yra ten, kur ma­tau pla­čiau­sias ga­ li­my­bes, – Vil­niu­je. Tie­sa, tuo

pat me­tu ke­ti­ nu dar ak­ty­viau kon­cer­tuo­ti ir vys­ty­ti sa­ vo mu­ zi­ki­nę kar­je­rą“, – sa­kė dai­ni­ nin­kė.

Ak­t y­vu­mas

Lin­ki spor­tiš­kos va­sa­ros Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako

ŽVAIGŽDĖS UŽ PRIVATUMĄ KOVOS MUZIKA

TELEVIZIJOS PROGRAMO

BIRŽELIO 8–14 SD. 2013 m. Nr. 23

MISIJA

TV HEROJĖ

PERGALĖ, PASIEKTA NETYČIA TAIKIKLYJE V.Ble kaitis tapo darželio auklėtoju

Tiražas 34 420

V

a­sa­ra – idea­lus me­tas spor­tuo­ ti, o ak­ty­vią die­ ną dar sma­giau už­baig­ti ir spor­ to trans­lia­ci­jo­ mis per te­le­vi­zi­ ją. Tad ką tik va­sa­ ros se­zo­ną pri­sta­čiu­ si LRT jau šį penk­ta­die­nį pra­de­da džiu­gin­ti spor­to mė­ gė­jus: 21.35 val. Pa­sau­lio fut­ bo­lo at­ran­kos rung­ty­nė­se Lie­

tu­vos rink­ti­nė su­si­ tiks su 2004-ųjų Eu­ ro­pos čem­pio­nais grai­kais. Bir­že­lio 15–30 d. tie­sio­ giai iš Bra­zi­li­jos bus trans­liuo­ja­mas ir „FI­FA kon­fe­de­ra­ ci­jų tau­rės“ tur­ny­ras, kur su­si­tiks aš­tuo­nios pa­ jė­giau­sios pa­sau­lio fut­bo­lo ko­ man­dos. Fut­bo­lo šven­tę pra­tęs ir nuo lie­pos 20-osios Kau­ne,

Aly­tu­je bei Ma­ri­jam­po­lė­je vyk­ sian­tis Eu­ro­pos jau­nių (U-19) čem­pio­na­tas. LRT šią va­sa­ rą ža­da pra­džiu­gin­ti ne tik fut­ bo­lo ger­bė­jus: lie­pos 28–rug­ pjūčio 3 d. iš Bar­se­lo­nos bus trans­liuo­ja­mas Pa­sau­lio plau­ ki­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­vaus ir Rū­ta Mei­lu­ty­tė. Iš Klai­pė­dos lie­pos 27 ir 28 d. bus ro­do­mos FI­BA pa­sau­lio mer­gi­ nų (U-19) krep­ši­nio čem­pio­na­ to trans­lia­ci­jos.

3


4

TV HE­RO­JĖ

Vis­kas pra­si­dė­jo juo­kais At­li­kė­jai Vi­li­jai Ma­ta­čiū­nai­tei „Auk­si­nio bal­so“ pro­jek­te pa­si­tvir­ti­no auk­si­ nė gy­ve­ni­mo tai­syk­lė: ko ne­si­ti­ki, tas ir nu­tin­ka. Vie­na­me Lon­do­no mu­ zi­ki­nių klu­bų šiuo me­tu dir­ban­ti Vi­li­ja sie­kia kar­je­ros ir ten. Ru­gi­lė Ere­mi­nai­tė – Daug ruo­šė­tės „Auk­si­nio bal­so“ pro­jek­tui dar iki jo pra­džios ir jam jau vyks­tant? – Ruo­šiau­si tik­rai ne­ma­žai, ypač fi­na­lui. No­rė­jau pa­si­ro­dy­ ti stip­riai ir ma­nau, kad man vi­si ne­blo­gai pa­vy­ko. Net ne­ mo­ku ap­sa­ky­ti, kaip džiau­giuo­ si, – tai fan­tas­tiš­kas jaus­mas. Esu la­bai dė­kin­ga ir lai­min­ga. – Ko­kių pa­stan­gų pri­rei­kė dau­giau­sia? – Tai ma­no dar­bas ir man – be ga­lo ma­lo­nus. Ne­sa­ky­čiau, kad la­bai daug jė­gų ati­da­viau, – da­ bar, pro­jek­tui pa­si­bai­gus, jų ga­ vau dar dau­giau. Tik­rai jau­

čiuo­si dar ge­riau ne­gu prieš tai, stip­res­nė. Praei­ta sa­vai­tė man bu­vo ga­na įtemp­ta: kas­dien ei­ da­vau į sa­vo dar­bo­vie­tę, nors ir ne dar­bo me­tu, nes la­bai rei­kė­jo ruoš­tis. Ka­dan­gi dar­be vi­si pa­ lai­kė, mie­lai lei­do nau­do­tis vis­ kuo, kiek tik no­rė­jau ir kiek rei­ kė­jo bei ka­da no­rė­jau. – Ma­no­te, kad bu­vo­te ver­ čiau­sia nu­ga­lė­ti kon­kur­są? – Ma­nau, kad vi­si da­ly­va­vę bu­ vo ver­ti, vi­si tu­rė­jo ly­gias tei­ ses ir ga­li­my­bes. Gal ki­tiems tie­siog ma­žiau pa­si­se­kė pa­si­ ren­kant kū­ri­nius. Gal ko nors pri­trū­ko? Aš į šį fi­na­lą va­žia­

vau vi­siš­kai be jo­kios min­ties, kad ga­liu lai­mė­ti ar pra­lai­mė­ ti. Tik­rai va­žia­vau kaip į di­ de­lę šven­tę. Dar pa­ti pro­jek­ to pra­džia man bu­vo šven­tė, o šeš­ta­die­nio va­ka­re vy­kęs fi­na­ las – taip pat. Į sce­ną ėjau tik­ rai pa­ki­lios nuo­tai­kos, bu­vau la­bai po­zi­ty­viai nu­si­tei­ku­si ir iki tol, vi­są die­ną. Gal­būt tai ir bu­vo pa­ts di­džiau­sias pra­na­šu­ mas šio­je si­tua­ci­jo­je. Nuo pat pro­jek­to pra­džios bu­vau vie­ na ly­de­rių ir tai man bu­vo di­ džiu­lė at­sa­ko­my­bė. Kiek vė­liau man pa­čiai tai pra­dė­jo kiš­ti ko­ ją, nes ma­no pa­si­ro­dy­mai ta­po ne to­kie ge­ri. Pas­ku­ti­nį pus­fi­ na­lio šeš­ta­die­nį ko­mi­si­ja la­bai stip­riai su­kri­ti­ka­vo ir pa­lei­ dau vil­tį. Į fi­na­lą va­žia­vau tu­ rė­da­ma tiks­lą pa­si­mė­gau­ti, pa­ si­džiaug­ti, pa­si­da­ly­ti. Ma­nau, kad man tai da­vė la­bai ge­rą re­ zul­ta­tą.

Čia esu Vi­li­ja, ku­rią vi­ si ži­no, ir tu­riu ga­li­my­ bę dai­nuo­ti tik­rai di­de­ lė­se sce­no­se su pui­kiais mu­zi­kan­tais, sim­fo­ni­niu or­kest­ru.

Talentas: 2010 m. LNK projekte „Kviečiu šokti“ V.Matačiūnaitė su šokėju Arturu Bajoru liko tik per plauką nuo pergalės – iškovojo antąją vietą.

– Į kri­ti­ką rea­guo­ja­te jaut­ riai? – Aš į kri­ti­ką rea­guo­ju la­bai po­zi­ty­viai. Kai ji yra pro­tin­ga, gra­žiai iš­sa­ky­ta. Esu šiek tiek jaut­ri, tad kar­tais, jei griež­tes­ nį žo­dį pa­sa­ko, jaut­riau ir su­ rea­guo­ju. Pas­ku­ti­niais pro­ jek­to šeš­ta­die­niais dėl griež­ to ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mo bu­vau kiek nu­si­mi­nu­si, bet ne­pa­si­da­ viau. Ži­no­jau, kad grį­šiu į Lie­ tu­vą, nuei­siu pas dės­ty­to­ją, – o

Jaut­ru­mas: V.Ma­t a­č iū­nai­tei pro­jek­t ji la­bai po­zi­ty­vus žmo­gus, ma­ ne la­bai ge­rai pa­krau­na ge­ros ener­gi­jos, vi­sa­da la­bai pa­lai­ko, įkve­pia pa­si­ti­kė­ji­mo. – Ku­rį lai­ką ne­si­ro­dė­te di­ džio­jo­je ša­lies sce­no­je. Ko­ dėl nu­spren­dė­te grįž­ti? – Ne­bu­vo to­kio spren­di­mo – pa­ si­trauk­ti ar grįž­ti... Tie­siog iš­ va­žia­vau. Ten dar neuž­ka­ria­vau vi­sų sce­nų. Per Ka­lė­das Lie­tu­ vo­je su­si­ti­ko­me su pro­diu­se­riu Mo­des­tu ir jis ta­da pa­juo­ka­vo: da­rau pro­jek­tą, gal no­ri da­ly­ vau­ti? At­sa­kiau: ko­dėl tu­rė­čiau da­ly­vau­ti? Pa­juo­ka­vo­me ir grį­ žau at­gal į Lon­do­ną. Pri­si­mi­ nu­si juo­kus apie pro­jek­tą, krei­ piau­si į pro­diu­se­rį: jei ne­ra­si Lie­tu­vo­je da­ly­vau­jan­čių, ga­liu at­va­žiuo­ti. Tas juo­kas iš­si­pil­dė ir la­bai sėk­min­gai, pa­si­ro­do.


­te ko­ją ki­šo at­sa­ko­my­bė.  – Lon­do­ne, be dai­na­vi­mo, dar kuo nors už­sii­ma­te? – Tik dai­nuo­ju. Dar šo­ku ir spor­tuo­ju. – Kur ge­riau at­lik­ti mu­zi­ką: čia ar Lon­do­ne? – Tai la­bai skir­tin­ga. Čia esu Vi­li­ja, ku­rią vi­si ži­no, ir tu­riu ga­li­my­bę dai­nuo­ti tik­rai di­de­ lė­se sce­no­se su pui­kiais mu­zi­ kan­tais, sim­fo­ni­niu or­kest­ru. Ten – dar ne. Ten mu­zi­ki­nė sti­ lis­ti­ka ki­to­kia. Ten dau­giau­sia su ko­le­go­mis at­lie­ka­me džia­zą. – Kuo džia­zas ža­vin­gas? – Su­tei­kia lais­vės. Pop­mu­zi­ko­je ir­gi ga­li­ma be ga­lo daug vis­ko pa­da­ry­ti, bet ma­no da­bar­ti­nės dar­bo­vie­tės pobūdis rei­ka­lau­ja rim­tes­nės mu­zi­kos, o džia­zas ir yra rim­tes­nė mu­zi­ka.

Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.

– Ga­li bū­ti, kad atei­ty­ je ne­be­dai­nuo­si­te po­pmu­ zi­kos? – Ne­bū­ti­nai. Man pa­tin­ka po­psce­na, jo­je jau­čiuo­si ge­rai ir net ne­ke­ti­nu iš­si­ža­dė­ti po­pu­ lia­rio­sios mu­zi­kos. Aš sa­ve lai­ kau įvai­ria­pu­siš­ka at­li­kė­ja: ir šo­kių mu­zi­ką at­lie­ku, ir džia­ zą, ir tik­rai po­pmu­zi­ką mėgs­ tu. Jei tik ji ko­ky­biš­ka – vis­kas yra gra­žu. – Jei dar kar­tą pa­siū­ly­tų da­ ly­vau­ti pa­na­šia­me pro­jek­te, su­tik­tu­mė­te? – Taip, be abe­jo. Šis pro­jek­tas man bu­vo to­bu­las dėl sa­vo ko­ ky­bės ir man la­bai sma­gu, kad na­cio­na­li­nė­je te­le­vi­zi­jo­je te­ko da­ly­vau­ti. Fan­tas­tiš­ki žmo­nės dir­bo šia­me pro­jek­te – mė­ga­ vau­si vis­kuo.

Emocijos: V.Matačiūnaitei „Lietuvos balso“ nugalėtojos titulas buvo netikėtas, tad net nulipus nuo scenos ji švytėjo iš džiaugsmo.


6

taikiklyje

Links­my­bės: V.Ble­kai­t į ma­žie­ji ne tik ata­ka­vo klau­si­mais, bet ir ne­pra­lei­do pro­gos iš­ban­dy­t i ga­liū­no jė­gos. 

Išbandymas galiūnui Kas sa­kė, kad tik Švar­cas ga­li tap­ti pui­kia auk­ le? To­k į amp­lua iš­ban­dė ir Lie­tu­vos ga­liū­nas Vi­das Ble­kai­tis, pa­kvies­tas į va­sa­riš­kai links­mą lai­dą „Žiū­rėk! Ge­ras!“. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė Va­sa­ros se­zo­nui TV3 te­le­vi­ zi­ja pa­ruo­šė sma­gų pro­jek­ tą – „Žiū­rėk! Ge­ras!“. Jį pa­mė­ gę žiū­ro­vai net ke­tu­rias die­nas per sa­vai­tę su lai­dos ve­dė­jais Jus­ti­nu Jan­ke­vi­čiu­mi bei Di­le­ ta Meš­kai­te iki aša­rų ga­li kva­ to­ti iš žmo­nių na­muo­se už­fik­ suo­tų vaiz­de­lių, ku­riuos įgar­ si­na ir žiū­ro­vų teis­mui ati­duo­ da pro­fe­sio­na­lų ko­man­da. Taip pat kiek­vie­no­je lai­do­je žiū­ro­vų lau­kia vis ki­ta Lie­tu­vos žvaigž­ dė, pa­kliū­van­ti į links­mus va­ sa­riš­kus, kar­tais – net la­bai ne­ ti­kė­tus nuo­ty­kius. Kaip sa­kė te­le­vi­zi­jos at­sto­vai, kad bū­tų iš­ties įdo­mu, į vie­ ną ar ki­tą si­tua­ci­ją sten­gia­ma­si pa­si­kvies­ti žmo­gų, ku­rio te­le­vi­ zi­jos žiū­ro­vai ti­kė­tų­si ma­žiau­ siai. Tai, kaip dai­ni­nin­kė Do­nal­

da Mei­že­ly­tė šo­ko ba­le­tą, „Pi­ nup Girls“ mer­gi­nos ėmė­si dar­ bų kai­me, bur­les­kos šo­kė­ja Eg­ li­ja Fer­gie gel­bė­jo pa­šli­ju­sius su­tuok­ti­nių san­ty­kius, ir daug ki­tų links­mų is­to­ri­jų jau spė­jo iš­vys­ti TV3 žiū­ro­vai.

Yra dar­že­liuo­se dir­ban­ čių auk­lė­to­jų, bet to­li gra­žu ne vi­si tam dar­bui tin­ka. Tik­rai ne­su­ge­bė­ čiau ir ne­rei­kia čia vai­ din­ti, kad ga­lė­čiau. Ki­tą ket­vir­ta­die­nį, birželio 13 d., lai­do­je pa­ma­ty­si­te Lie­ tu­vos ga­liū­ną V.Ble­kai­tį, ku­ ris vie­nai die­nai ta­po... dar­že­lio auk­lė­to­ju.

Pats ma­ža­me­tę at­ža­lą tu­rin­ tis spor­ti­nin­kas tei­gė la­bai my­ lin­tis vai­kus, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad su jais dirb­ti ga­li ne kiek­ vie­nas, tam rei­kia daug iš­tver­ mės ir kant­ry­bės, o vai­kų auk­ lė­to­jo dar­bas – to­li gra­žu ne vie­nas leng­viau­sių gy­ve­ni­me. – Vi­dai, ko­dėl su­ti­ko­te da­ly­ vau­ti šia­me pro­jek­te? – Bu­vo įdo­mu sa­ve iš­ban­dy­ti ki­to­je sri­ty­je. – Ko­kį įspū­dį pa­li­ko ši vie­ na­die­nė auk­lė­to­jo pro­fe­si­ja? – Na, įspū­dis toks tik­rai ne­blo­ gas. Auk­lė­to­jo (juo­kia­si). Tai dar pa­ma­ty­sit, kaip se­kė­si. Pir­ mą kar­tą su­si­dū­riau su to­kiu vaid­me­niu vi­sais as­pek­tais, sa­ vo­tiš­kai įdo­mu ir sun­ku. Šiam dar­bui rei­kia pa­šau­ki­mo, ne­tgi, sa­ky­čiau, tuo rei­kia gim­ti, o ne tie­siog su­mąs­ty­ti ir ei­ti dirb­ti to­kio dar­bo. Čia rei­kia ir as­me­ ni­nių sa­vy­bių, neuž­ten­ka vien bū­ti pe­da­go­gu. – O iš­tver­mės, kant­ry­bės už­te­ko?

Kad­rai iš laidos

– Sun­kiai už­te­ko. Pri­si­pa­žin­siu, kad net ir neuž­te­ko (šyp­so­si). – Kas la­biau­siai pa­ti­ko? – Vai­kų smal­su­mas. Aiš­ku, kai jo per daug... Vai­kams vis­kas įdo­ mu ir pa­čiam yra di­de­lis azar­tas, ir kai jie vis­kuo do­mi­si, pa­ts mė­ gi­ni įsi­gi­lin­ti, ky­la vi­so­kių min­ čių, kaip tu­rė­tų bū­ti, ieš­kai tų at­ sa­ky­mų. Jie pa­že­ria ai­bę klau­si­ mų, tik spėk į juos at­sa­ky­ti. – Jei ne­bū­tu­mė­te pa­su­kęs spor­ti­nin­ko ke­liu, ne­pai­ sant tų vi­sų rei­kia­mų sa­vy­ bių, auk­lė­to­jo pro­fe­si­ja bū­ tų ar­ti šir­dies? – Ma­nau, kad ji ne man. Tik­rai ne. Net jei ir no­rė­čiau, ma­nau, ne­su­ge­bė­čiau. Yra dar­že­liuo­ se dir­ban­čių auk­lė­to­jų, bet to­li gra­žu ne vi­si tam dar­bui tin­ka. Tik­rai ne­su­ge­bė­čiau ir ne­rei­kia čia vai­din­ti, kad ga­lė­čiau. – O my­lit vai­kus, pa­tin­ka su jais už­siim­ti? – Šiaip vai­kus la­bai my­liu, bet kar­tais juos sun­ku su­val­dy­ti (šyp­so­si).


2013 06 08

šeštadienis

lietuviškos

21.00 „Benai, plaukiam į Nidą“.

15.25 „Saldi nuodėmė“.

19.00 „Auklė pagal iškvietimą“.

21.00 „Uždrausta karalystė“.

15.00 „Mis Poter“.

6.00 Stilius. Veidai (k). 6.35 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.30 Svečių ekspresas. 12.00 Mūsų miesteliai. Virbalis (1). 13.00 Pasaulio dokumentika. „Nykstančios bitės“ (1) (D.Britanija, 2009 m.). 14.00 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. Žmogžudystė klebonijoje“ (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“. Antra diena (1). 23.00 Komiška drama „48 valandų para“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14).

6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“. 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas“. 9.00 „Tomo ir Džerio pasakos“ (3). 9.30 „Na, palauk!“ 10.00 Anim. f. „Pramuštgalviai“ (JAV, 1998 m.). 11.40 Plikis ir ponia (N-7). 13.15 Radži ieško žmonos (N-7). 15.25 S. „Saldi nuodėmė“ (1) (Lietuva, 2011 m.) (N-7). 15.55 Nuotykių f. „Legendinė kapitono Dreiko kelionė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.45 „Havajai 5.0“ (1) (N-7). 18.45 Žinios. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 „Viešbutis „Grand Hotel“ (1) (Ispanija, 2013 m.) (N-7). 21.00 Nuotykių f. „Mumija“ (JAV, 1999 m.) (N-7). 23.30 Parodijų komedija „Pats baisiausias filmas“ (JAV, 2000 m.) (N-14). 1.20 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Drama „Flika 2“ (JAV, 2010 m.). 12.55 Nuotykių f. „Sniego žmogus“ (JAV, 1994 m.). 14.45 Nuotykių komedija „Krokodilas Dandis“ (JAV, 1986 m.). 16.50 X faktorius. 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Komedija „Auklė pagal iškvietimą“ (JAV, 2009 m.). 21.00 Veiksmo f. „Déjà vu“ (JAV, 2006 m.). 23.30 Mistinė drama „Ženklai“ (JAV, 2002 m.). 1.35 Romantinė komedija „Vaiduoklių miestas“ (JAV, 2008 m.). 3.25 Trileris „Šaltasis sprogimas“ (JAV, 2011 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyvenimo spalvos. 9.00 Atsargiai – moterys! 9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 „Stipriausias pasaulio žmogus 2012“. 11.30 Ekstremali padėtis. Įkalinti po griuvėsiais (N-7). 12.00 Žvaigždutės (N-7). 13.00 VRS kamera. 13.30 „Milijonieriai“. 14.00 Prajuokink mane“ (N-7). 15.00 „Svotai“ (N-7). 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Baladė apie Bomberį“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Uždrausta karalystė“ (JAV, Kinija, 2008 m.) (N-14). 23.00 Siaubo f. „Šėtono žemė“ (Kanada, 2009 m.) (S). 0.40 „Juodos avys“ (N-7). 1.40 Bamba (S).

7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Gyvenimo būdas (k). 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Kitaip. Su Nomeda. 11.00 Dok. s. „Žemė iš paukščio skrydžio“ (1) (N-7). 12.05 „Gongo gangas“. 13.00 „Pasaulio istorija“ (5) (N-7). 14.15 Bekelės maratonas „4 x 4 perimetras“. 15.00 Drama „Mis Poter“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Gongo gangas“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Supernamai. 18.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Šeštadienio detektyvas. „Nebylus liudijimas“ (N-7). 22.25 Komedija „Sudiev, mano meile!“ (JAV, Vokietija, 1999 m.) (N-14).

21.00 LNK



„Mumija“ („The Mummy“)

21.00 TV3



„Déjà Vu“ („Déjà Vu“)

Nuotykių filmas. JAV, 1999 m. Rež. Stephenas Sommersas. Vaidina Brendanas Fraseris, Rachel Weisz.

Veiksmo filmas. JAV, 2006 m. Rež. Tony Scottas. Vaidina Denzelis Washingtonas, Paula Patton.

Senovės Egipte žynys Imhotepas už meilę faraono meilužei įkalinamas mirusiųjų miesto požemiuose. Po keliasdešimties amžių į Egiptą atvyksta trys nuotykių ieškotojai – Rikas, Evelina ir jos brolis Džonatanas. Jie aptinka mumiją ir išlaisvina Imhotepo šmėklą.

Tirdamas laivo susprogdinimo bylą agentas Dagas Karlinas susipažįsta su pirmaisiais įkalčiais. Svarbiausias jų – jaunos moters kūnas. Traumos ir nudegimai liudija tai, kad ji – tikrų tikriausia sprogimo auka. Tik surasta ji buvo anksčiau, nei laivas sprogo.

7


8

ŠEŠTADIENIS

2013 06 08

LIETUVIŠKOS

REGIONINĖS

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.) (k). 9.30 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.45 Fotografijos istorija arba istorija fotografijoje (1). 10.15 Girių horizontai. 10.45 Emigrantai. 11.30 Literatų gatvė (1). 12.00 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 13.45 Gyvasties tikrasis būdas. H.Perelšteinas (1996 m.) (k). 14.30 Atmintis yra tiltas. H.Perelšteinas Lietuvoje (1996 m.) (k). 15.00 Choras „Ąžuoliukas“ (1994 m.) (k). 15.35 Kultūra. Fotomenininkas Romualdas Rakauskas (k). 15.55 Europos vidury (k). 16.30 Šventadienio mintys. 17.00 Žemaitė. „Piršlybos“ (1996 m.) (k). 18.15 Simfoninis koncertas „Balsų simfonija“. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. 19.30 „Laimingasis – tai aš“. (1993 m.) (k). 20.10 „Šlovės laboratorija“. Finalinis renginys. 21.45 Literatūros almanacho „Varpai 2013“ ir Leono Peleckio-Kaktavičiaus biografinės monografijos „Adolfas Vaičaitis. Kaltas, nes tapo menininku“ sutiktuvės Rašytojų klube (k). 23.00 Panorama. Sportas. Orai. 23.30 „Nykstančios bitės“ (1) (D.Britanija, 2009 m.). 0.20 J.Marcinkevičius, V.Marcinkevičienė. TV spektaklis „Namo“ (1984 m.) (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Sumažink mane“ (N-7). 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“ (N-7). 10.30 Dok. s. „Nykstančios rūšys“ (1) (Kanada, Prancūzija, 2010 m.). 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Romantinė komedija „Netikėtas bagažas“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (N-7). 19.00 Nuo... Iki... 20.00 Pasaulis X (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Vyrai juodais drabužiais“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 22.45 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (N-7). 23.20 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 0.20 „Nuotakos siaubūnės“ (2) (N-7). 1.15 „Goko drabužių kelionė“.

5.00, 9.00 Infodiena. 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10, 15.30, 16.50, 18.10 KK2 (N-7) (k). 14.35, 15.55, 17.15, 18.35 Dviračio šou (k). 15.00, 16.20, 17.40 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 19.00 KK2 penktadienis (N-7). 20.30, 1.50 Diagnozė: valdžia (k). 21.30 KTV – kino ir televirtuvė. 21.55, 23.30, 1.05, 2.40, 3.50 24 valandos (N-7) (k). 22.40 Farai (N-14). 0.15 Nuo... Iki... (k). 3.25 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 4.35 Plikis ir ponia (N-7).

21.00 TV1

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Ekspedicija į Arktį“. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. 12.00 „Adrenalinas“. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 14.00 Jokių kliūčių! 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 „Ekspedicija į Arktį“. 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Nuotykių f. „Karalius Artūras“ (JAV, D.Britanija, Airija, 2004 m.). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Mažylė Houp“. 0.00 „Vartai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (8). 1.50 Aukščiausia pavara.

10.05 Kultūra +. 10.35 Svajonių sodai. 11.30 Laikas keistis. 12.00 „Mokomės su Pokojum“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Pasikeisk! 17.00 „Detektyvė Fišer“ (3). 18.10 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Giminystės ryšiai“ (JAV, Vokietija, 2005 m.). 21.35 Drama „Šešiolikmetė mama“ (JAV, 2005 m.).



7.30 9.00 9.20 10.30 11.00 11.50 13.10 13.40 15.25 16.10 18.00 18.50 20.30 21.00 22.50 0.25

Dok. f. „Šiaurės pasaka“. Žinios (k). „Naisių vasara 2“ (N-7). „Vienišų seselių klubas“ (k). Nuomonės (k). Anim. drama „Iliuzionistas“ (N-7). Jėga, grožis, sveikata. Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. Telelaikraštis. Anim. f. „Kikės siuntinių tarnyba“ (N-7). Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). Komiška drama „Denas tikrame gyvenime“. Užkulisiai. Drama „Susipynę išgyvenimai“ (N-14). Veiksmo f. „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (N-14). Drama „Melancholija“.

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (5). 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (7). 11.15 „Apgaulinga tiesa“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Broliai detektyvai“. 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Komedija „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija, 2006 m.). 17.20 Veiksmo komedija „Kūdikis už 30 milijonų“ (Honkongas, 2006 m.). 19.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (5). 20.00 Savaitės įvykių apžvalga. 20.30 Kriminalinis trileris „Zodiakas“ (1) (Vokietija, Austrija, 2007 m.) (N-7). 22.15 Drama „Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-14). 0.15 Eismo įvykių kronika (k). 0.45 „Vienišų seselių klubas“. 1.15 „Vaiduokliškos istorijos“.

6.00 Vasara su blondinėmis. 7.40 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas. 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.45 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“. 12.00 Vasara su blondinėmis (k). 13.40 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.45 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 18.00 Vasara su blondinėmis (k). 19.40 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 21.15 „Liuks!“ muzika. 22.45 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 0.00 Vasara su blondinėmis (k). 1.40 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.45 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k).

7.00 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 17.00 17.50 18.50 19.00 20.00 20.00 21.00

23.00 LRT

Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Muzika. Kur Nemunėlis teka (k). Muzika. OTV muzika. Muzika. Kitokia Lietuva (k). Kauniečių akimis. Muzikinė vaivorykštė. „Piliečių labui ir saugumui“. Pokalbių laida (k). Muzika. OTV muzika.



„Vyrai juodais drabužiais“ („Men in Black“)

„48 valandų para“ („48 heures par jour“)

Veiksmo komedija. JAV, 1997 m. Rež. Barry Sonnenfeldas. Vaidina Willas Smithas, Tommy Lee Jonesas.

Komiška drama. Prancūzija, 2008 m. Rež. Catherine Castel. Vaidina Aure Atika, Antoine’as de Caunesas.

Klastingi ateiviai iš kosmoso taip suįžūlėjo, kad persikūniję į žmones dauginasi ir plečia savo juodų darbelių spektrą. Kovoti su šiais monstrais pajėgia tik specialiosios tarnybos asai. Tokie kaip agentai Džėjus ir Kėjus, priklausantys vyrų juodais kostiumais elitui.

Pavargusi nuo bandymų suderinti savo profesinę veiklą su buities ir šeimos rūpesčiais, Mariana mėgina sukurti planą, kaip priversti savo vyrą Bruną perimti ant savo pečių dalį kasdienių pareigų. Šį planą įgyvendinti nelengva, todėl tenka imtis gudrumo ir klastos.


2013 06 08 rusiškos

7.00, 17.00 Naujienos. 7.30 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.10 Gudručiai ir gudrutės. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas pietauti! 11.20 „Idealus remontas“. 12.20 „Jūrmala 2011“. 12.55 Melodrama „Su mylimaisiais nesiskirkite“. 14.25, 17.20 „Širdies dūžiai“. 18.25 Atspėk melodiją. 19.00 Kubas. 20.00 Laikas. 20.25 „Ekstrasensų mūšis. Juodieji ir baltieji“ (su subtitrais lietuvių k.). 22.55 „Kas? Kur? Kada?“ 0.05 „Fort Bojard“. 1.25 Kovinis f. „Jėgeris“. 3.05 Vaid. f. „Pamišęs auksas“. 4.30 Vaid. f. „Pūga“. 5.50 Muzika.

filmai

5.00 Vaid. f. „Sūpuoklės“. 6.35, 7.15 Vaid. f. „Maša“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.45 Ryto paštas. 9.20 Šeštadienio talka. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Proturizmas. 10.40 „Sėkmės džentelmenai“. Po 40 metų. 11.20 Vaid. f. „Svetima“. 13.30 Visa Rusija. 13.45 Sąžiningas detektyvas. 14.10 Paslapties pėdsakais. 15.10 Vaid. f. „Bobų vasara“ (1). 17.00 Šeštadienio vakaras. 19.45 Vaid. f. „Balta varna“. 23.20 Vaid. f. „Kaip jausis širdis“. 1.15 Vaid. f. „Vienišas angelas“.

5.40 Apsauga. 6.05 „Kareiviai“. 8.45 Švarus darbas. 9.30 100 procentų. 10.00 Nemeluok man. 13.15 Gyvensite. 13.35 Dievų žaidimai. 14.35 Aktuali tema. 15.35 Karinė paslaptis. 17.30 Šnipų žaidimai. 18.40 Žiūrėkite visi! 19.35 NASA paslaptys. 20.30 Požeminiai marsiečiai. 21.30 Nuotykių f. „Šnipų vaikai“. 23.05 Laiko požemiuose. 0.00 Savaitė.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Paskui du zuikius“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Vidutinio amžiaus krizė“. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Savaitės aidas. 17.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę. 0.30 Metų daina.

6.50 NTV rytas. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 Savas žaidimas. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 Tyrimą atliko... 16.50 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 17.30 Šviesos spindulys. 18.25 S. „Parakas ir šratai“ (1, 2). 22.10 Rusiškos sensacijos. 23.10 Tu nepatikėsi. 0.05 „Įteisintas mentas“.

6.00 Drama „Pamokos pavasario pabaigoj“. 8.00 Komiška melodrama „Balandėlė“. 10.00 Komedija „Oi, ta Liuba!“ 12.00 Komedija „Trys plius du“. 14.00 Komedija „Bjaurybė čempionui“. 16.00 Fantastinė melodrama „Pabučiavimas per sieną“. 17.40 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 20.00 Drama „Gyventi“. 22.10 Komiškas veiksmo f. „Nevykėlis“. 23.50 Veiksmo f. „Knygų vagys“.

šeštadienis

naujienos

7.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 11.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 15.00 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 17.00 Komedija „Vudstokas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Istorinė nuotykių drama „Centurionas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 21.00 Biografinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.). 23.00 Drama „Mielas draugas“ (D.Britanija, Italija, 2012 m.) (N-7). 1.00 Istorinė karinė drama „Raudonoji uola“ (Kinija, 2008 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.10 Viskas apie kvepalus. 8.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10, 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 M.Ahmadinejadas. Biografija. 11.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 11.30 Interviu su grupe „The Who“. 12.10 Benamiai vaikai. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.30 Buriavimo dvasia. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Pasaulio debatai. 19.30 Mūsų pasaulis. 20.10 Viskas apie kvepalus. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

7.00 Anim. nuotykių f. „Svajonių traukinys“. 8.50 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 10.50 Drama „Meilė už mane stipresnė“. 13.00 Drama „Meilė ir kiti dalykai“. 15.00 Drama „Radijas“. 17.00 Kriminalinis siaubo f. „Pasirinkimas“. 19.00 Kriminalinė drama „Londono bulvaras“. 21.00 Veiksmo f. „13-osios nuovados apgultis“. 23.00 Kriminalinė melodrama „Vedybinis gyvenimas“. 0.45 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“.

6.00, 8.00, 9.00, 14.30 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.15 CNN verslas. Afrika. 8.30 Žvilgsnis atgal. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 10.30 Judėjimo menas. 11.00 Darbo pasitarimas. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 15.00 Tarptautiniai reportažai. 15.30 „CNN Go“. 16.00 CNN verslas. 16.30 Darbo pasitarimas. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 Judėjimo menas. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Buriavimo regatos. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika iš arti. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Artimieji Rytai iš arti. 22.00 Po pasaulį. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga 23.30 Kinijos šimtmetis.

6.45 „Heivenas“. 11.00 „Šok iki nukritimo“. 12.50 Patricia Cornwell. „Rizikos faktorius“. 14.25 „Niekas neprilygsta šventėms“. 16.05 „Skarlet“. 17.40 „Kelionė namo“. 19.20 „Sukurti misterį Tobulybę“. 21.00 „Gydytojas Holivudas“. 0.20 „Šeimos medis“.

muzika

7.00, 15.30 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 16.10 MCM Zap. 17.30 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00, 3.30 MCM dainos. 21.30 Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“.

9.00 Ekstremalūs išbandymai. 9.50 „Paauglių svajos“. 10.40 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 11.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 12.20 „Nepritampanti“. 14.50 „Jauni ir susituokę“. 15.40 TV šou „Medžioklė“. 16.30 „Gyvai“. One Direction. 17.45 Interviu su J.Bieberiu. 18.10 „Paauglės motinos“. 19.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 20.40 TV šou „Medžioklė“. 21.30 „Bedarbiai“. 22.20 Realybės šou „Snooki“. 1.40 TV šou „Skandalas“. 2.30 „Paulis D“. 3.20 Tik hitai.

4.55 Džiazas. 10.30 Dok. f. „Choreografo U.Scholzo portretas“. 10.40 U.Scholzo baletas „Šventasis pavasaris“. 11.25 U.Scholzo baletas „Didžiosios mišios“. 13.35 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „Goldbergo variacijos“. 15.55 J.S.Bacho, F.Chopino ir R.Schumanno kūrinių koncertas. 17.10, 21.05 Divertismentas. 17.40 G.Portalo koncertuoja „Lotoso“ džiazo festivalyje Lenkijoje. 18.40 Džiazas. Koncertuoja Ch.Valdeso ir M.Camillo duetas. 19.40 Koncertuoja „Les Talens Lyriques“. 21.30 R.Wagnerio opera „Niurnbergo meisterzingeriai“. 23.45 Paryžiaus portretas. G.Verdi. 1.00 Dok. f. „Kelyje su ONJ D.Yvinecu“.

9


10

šeštadienis

2013 06 08

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas San Fransiske. 10.30 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 11.00 Pramogos vandenyje. Vokietija. 11.30 Pramogos vandenyje. Italija. 12.00 Maistas rojuje. Nešvilis. 13.00 Pasaulio receptai. Trinidadas. 13.30 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 14.30 Naujo būsto paieška. Airija. 15.00 Naujo būsto paieška. Australija. 16.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 17.00 Amerikos maistas. Los Andželas. 18.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 19.00 Amerikos maistas. Bostonas. 20.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Pavojingos vietos. Borno. 23.00 Pavojingos žemės. Etiopija. 0.00 Pramogos vandenyje. Vokietija. 0.30 Pramogos vandenyje. Italija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Pavojingiausios profesijos“. 9.00 „Juodasis auksas“. 13.25 „Edo nuotykiai“. 17.50 „Statybų asai“. 18.45 „Akis į akį su gamta“. 19.40 „Savamoksliai išradėjai“. 20.30 „J.May: didžiosios idėjos“. 21.30 „Gentis“. 22.25 „Blogio mokslas“. 23.15 „Australija iš arti“. 0.10 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kai krokodilai grūmėsi su dinozaurais. 11.00 Kelias per Kanados kalnus. 12.00 Apleistas šachtininkų kaimelis Jutoje. 13.00 Popieriaus fabriko griovimo darbai. 13.30 Apleistas pensionatas. 14.00 Tigrų karalienė. 15.00 Įtūžęs raganosis. 16.00 „Trumph Stag“ automobilio remontas. 17.00 Kur gyveno mamutai? 18.00 Japonija. 2011 m. cunamio liudininkai. 19.00 Liūtė, išgelbėjusi antilopės jauniklį. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Aferistai ir turistai. 22.00 Amišai. Už įstatymo ribų. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Aferistai ir turistai. 1.00 Nakties programa.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Revoliucijos krokodilai. 9.10 Kaip tapti... drambliu. 10.05 Šimpanzių rojus. Džao kodeksas. 11.00 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55 Japonija. 12.50 Vabalų milžinų karai. 18.20 Mutantų planeta: Rifto slėnio ežerai. 19.15 Mutantų planeta: Madagaskaras. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Čarlzas ir Džesika: gelbėjimo istorija. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: lokys spąstuose. 0.45 Liūto uoloje.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Mitų medžiotojai“. 12.00 „Klastotės Hitleriui“. 13.00 „Mitų medžiotojai“. 16.00 „A.Prostas. Skubantis gyventi“. 17.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas. Liudvikas XVI“. 18.00 „Mokslo istorija“. 19.00 „Nuslėptos istorijos“. 20.00 „Trumbo“. 21.50 „Partizaninis kinas“. 22.50 „Ypatingosios operacijos“. 23.50 „Viduramžių numirėliai“. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Nabi – hienų princesė“. 8.00 „Poliarinė lapė“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 14.00 „The Big Blue“. 15.00 „Skirtingi vandenynai“. 16.05 „Nardymas Galapaguose“. 16.50 „Vėžlio vadovas po vandenyną“. 17.55 „Didysis baltasis ryklys – gyvoji legenda“. 19.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 20.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 21.00 „Dramblių užkalbėtojas“. 22.00 „Draugystė su lūšimis“. 23.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 0.00 Nakties programa.

12.55 1 Baltijos



11.15 VTB lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 13.00 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Estijoje. 14.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 15.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 17.30 Sportas LT. Tradicinė karatė Lietuvos čempionatas. 18.30 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“ - Kauno „Žalgiris“ 20.15 VTB lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Kauno „Žalgiris“ 22.00 VTB lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA.

9.30 Teniso apžvalga. 10.00 Angliškojo biliardo turnyras Bulgarijoje. 14.00 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 15.55 Teniso apžvalga. 16.00 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. 18.00 Teniso apžvalga. 18.15 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. 20.00 Motociklų lenktynės. Spidvėjus. 23.00 Jojimo turnyrų apžvalga. 23.15 „Longines Global“ jojimo turnyras. 0.30 Atvirojo Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 1.45 Teniso apžvalga. 2.00 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės.

9.00 Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 9.30 Ledo ritulys. Latvija–Suomija. 11.30 Futbolas. Pasaulio čempionato atranka. Austrija–Švedija. 13.20 Krepšinis. Europos moterų čempionato rungtynės dėl trečios vietos. 15.05 Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 16.55 „Formulė-1“. „Kanados didžiojo prizo“ trečia treniruotė. Tiesioginė transliacija. 18.05 Krepšinis. „Ventspils“–„Prienai“. 19.55 „Formulė-1“. „Kanados didžiojo prizo“ kvalifikaciniai važiavimai. Tiesioginė transliacija. 21.15 UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 23.30, 4.00 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. M.Maidana ir J.Lopezas. Tiesioginės transliacijos. 2.15 UEFA čempionų lygos apžvalga. 2.45 Boksas. F.Mayweatheris ir R.Guerrero.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 TV žurnalas apie automobilių sportą. 10.30 Normaliai. 11.00 Dok. f. „Užduotis: automobilis“. 11.45 AG profesionalai. 12.45 „Formulė-1“. „Kanados didysis prizas“. 13.45 Interviu su žvaigžde. 14.15 „Porsche Carreros“ taurės“ lenktynės. 14.50, 0.45 Smiginis. 17.00 Rankinis. Bundeslyga. 18.55 Jaunimo futbolo turnyras. Anglija–Norvegija. 21.00 „Sport1“ reportažas. 21.25 Jaunimo futbolo turnyras. Italija–Izraelis. 23.30 „Sport1“ reportažas.

21.00 Balticum auksinis



„Su mylimaisiais nesiskirkite“ („С любимыми не расставайтесь“)

„Karaliaus kalba“ („The King’s Speech“)

Melodrama. Rusija, 1979 m. Rež. Pavelas Arsenovas. Vaidina Irina Alfiorova, Aleksandras Abdulovas.

Biografinė drama. D.Britanija, Australija, 2010 m. Rež. Tomas Hooperis. Vaidina Colinas Firthas, Geoffrey Rushas.

Pagal Aleksandro Volodino pjesę sukurtoje dramoje nagrinėjama jaunų sutuoktinių drama. Mitia nustoja tikėjęs savo žmona. Jis kankinasi manydamas, kad Katia jam buvo neištikima. Kryžkelėje atsidūrusi pora išsiskiria. Netrukus po skyrybų Katia patenka į ligoninę.

Pirmoje XX a. pusėje Anglijos monarchiją ištinka skandalas – karalius Edvardas VIII atsisako sosto, kad galėtų vesti nekilmingą ir išsituokusią moterį. Taigi, į sostą teks sėsti Edvardo broliui Jurgiui VI. Tačiau būsimasis karalius turi rimtą kalbos sutrikimą.


2013 06 09

sekmadienis

lietuviškos

16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu.

20.00 „Monte Karlas“.

14.45 „Krokodilas Dandis 2“.

23.10 „Sukurtas Haroldas“.

22.10 Bobby McFerrinas su draugais.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitrai). 10.30 Jubiliejinis popchoro „Kotita“ ir draugų koncertas (2). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Šiaurietiškas būdas“ (1) (Latvija, 2009–2012 m.). 13.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Puota arba badas“ (4). (subtitrai). 14.00 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo karalius“ (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai). 16.45 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.15 Algimanto Čekuolio kelionės. Dvasingoji Indija. 17.45 Septynios Kauno dienos. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 20.45 Europos balsas. Savaitė. 21.15 Melodrama „Dvigubos vestuvės“ (JAV, 2010 m.) (N-7) (subtitrai). 23.00 Festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“. Antra diena (1) (k).

6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“. 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Nuotykių mini s. „Karaliaus Tuto prakeiksmas“ (1, 2) (JAV, 2005 m.) (N-7). 13.15 Radži ieško žmonos (N-7). 15.25 „Saldi nuodėmė“ (2) (N-7). 15.55 Romantinė komedija „Meilės įkaitai“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 17.45 Ne vienas kelyje. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Teleloto. 20.00 Nuotykių komedija „Monte Karlas“ (JAV, Vengrija, 2011 m.). 22.15 Veiksmo komedija „Netikėta sėkmė“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 0.05 Komedija „Apie Šmitą“ (JAV, 2002 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“. 8.30 „Moderni šeima“. 9.00 „Begalinė istorija“. 10.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 11.00 Vaid. f. „Skaučių vadovas“ (JAV, 2010 m.). 12.50 Komedija „Stebuklingas vaikis“ (JAV, 1993 m.). 14.45 Nuotykių f. „Krokodilas Dandis 2“ (Australija, JAV, 1988 m.). 17.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 17.35 „Kobra 11“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Veiksmo drama „Armagedonas“ (JAV, 1998 m.). 22.40 Veiksmo f. „Patruliai“ (JAV, 2012 m.). 0.50 Dok. f. „Belaukiant supermeno“ (JAV, 2010 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. Televitrina. 12.00 Plėšrūnai. Keisčiausi pasaulio gyvūnai (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 „Milijonieriai“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 „Naujakuriai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Rosamunde Pilcher. Romantinė drama „Meilė prieš visą pasaulį“ (Vokietija, 2009 m.) (N-7). 22.10 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-14). 23.10 Komiška drama „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-14) (k). 1.15 Bamba (S).

7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Namų daktaras. 10.25 Supernamai. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Girių takais. 12.05 „Gongo gangas“. 13.00 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (3, 4) (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Gongo gangas“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“ (N-7). 20.35 „Pora kaip tvora“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.10 Bobby McFerrinas su draugais Monrealio džiazo festivalyje. 23.15 Šiandien kimba. 23.50 Girių takais.

19.30 TV3



20.20 BTV



„Armagedonas“ („Armageddon“)

„Meilė prieš visą pasaulį“ („Liebe gegen den Rest der Welt“)

Veiksmo drama. JAV, 1998 m. Rež. Michaelas Bay. Vaidina Bruce’as Willisas, Benas Affleckas.

Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. Rež. Stefanas Bartmannas. Vaidina Sylvia Leifheit, Thomas Scharffas.

Milžinišku greičiu link Žemės skrieja didžiulis asteroidas. Jeigu jis trenksis į mūsų planetą, visa gyvybė bus sunaikinta. Išgelbėti žmoniją nuo tokio pasaulio pabaigos varianto gali tik... patyrę naftininkai, kurie ryžtasi sutikti mirtiną priešą atvirame kosmose.

Rachelė Vilson po dvejų metų grįžta į Kornvalį, kurį manė palikusi visiems laikams. Netrukus ji sutinka Luką Folderį, kurį kadaise mylėjo, nors Lukas buvo vedęs. Depresijos apimta Luko žmona Tara tada nusižudė. O dėl jos mirties Luko uošvė Merė iki šiol kaltina juos abu.

11


12

sekmadienis

2013 06 09

lietuviškos

regioninės

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.40 Kultūra. Dailininkas Algirdas Griškevičius (k). 10.00 Lyderiai. Ved. Alfredas Bumblauskas. 10.45 Mūsų miesteliai. Virbalis (1). 11.35 MES 2013. 12.00 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 13.45 Benai, plaukiam į Nidą. 2009 m. 16.30 Laiko ženklai. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis (2001 m.). 17.00 Parodos „Lukas Kranachas vyresnysis (1472–1553). „Madona su kūdikiu po obelimi“ (iš Valstybinio ermitažo rinkinių) atidarymas. Transliacija iš Dailės muziejaus (k). 18.00 Muzikos istorijos. 18.50 Amžių šešėliuose. J.Pilsudskis (2005 m.). 19.35 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. Žmogžudystė klebonijoje“ (1, 2) (D.Britanija, 2004 m.) (N-7). 21.15 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Domo Kauno knygos „Bibliotheca Georgii comitis de Plater“. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“ pristatymas. 22.00 LRT OPUS ORE. „Keymono“ koncertas. 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Puota arba badas“ (4) (subtitrai). 0.05 Melodrama „Dvigubos vestuvės“ (JAV, 2010 m.) (N-7) (subtitrai).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Sumažink mane“. 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 10.30 „Nykstančios rūšys“ (2). 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Nuotykių komedija „Matilda“ (JAV, 1996 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 Iš Barbaros Wood kolekcijos. Melodrama „Likimo pokštas“ (Vokietija, 2002 m.). 19.00 Dok. f. „Paslaptingos istorijos. Paskutinieji Tunguskos kariai“ (Rusija, 2008 m.). 20.00 „Magijos paslaptys“. 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Katedroje“ (D.Britanija, 2012 m.). 22.50 „Detektyvė Samanta. Kūdikėlis“ (N-7). 0.25 „Nuotakos siaubūnės“ (3) (N-7). 1.20 „Goko drabužių kelionė“.

6.00 KTV – kino ir televirtuvė. 6.30, 19.15 Pasivaikščiojimai. 6.55, 20.20 Valanda su Rūta. 8.10, 9.30, 10.50, 12.10, 22.55, 0.15, 1.35 KK2 (N-7) (k). 8.35, 9.55, 11.15, 12.35, 23.20, 0.40, 2.00 Dviračio šou (k). 9.00, 10.20, 11.40, 23.45, 1.05 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55, 15.30 17.05 18.35, 19.40, 2.25, 4.00 24 valandos (N-7) (k). 14.40, 3.10 Pasaulis X (N-7). 16.15 Nuo... Iki... (k). 17.45 Diagnozė: valdžia (k). 21.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 4.40 Farai (N-14) (k).

22.15 LNK

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 „Kovotojas nindzė“. 14.00 Jokių kliūčių! 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 „Ekspedicija į Arktį“. 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 18.55 Romantinė komedija „Pasimatymas su žvaigžde“ (JAV, 2004 m.). 21.00 „Formulės-1“ pasaulio čempionato Kanados didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.00 „Mažylė Houp“. 0.00 „Vartai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (9). 1.50 „Žmogžudystė“.

10.05 Mūsų gyvūnai. 10.35 Sportuok su mumis. 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Mokomės su Pokojum“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Pasikeisk! 17.00 „Detektyvė Fišer“ (4). 18.05 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Svajonių pakrantė“ (Vokietija, 2001 m.). 21.40 Drama „Giminystės ryšiai“ (JAV, Vokietija, 2005 m.). 23.15 Kultūra +.



7.30 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 9.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.10 Plyta prie plytos (k). 10.40 Laiko pjūvis (k). 11.10 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (2). 12.35 Laida „Užkulisiai“ (k). 13.05 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 14.50 Automoto (k). 15.20 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Nuotykių komedija „Ko nori gyvūnai“ (N-7). 18.00 Ženklai ant skydo (k). 18.30 Istorinė drama „Karaliaus kalba“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Nuotykių komedija „Don Kichotas. Niekada nepasiduok!“ (N-7). 22.35 Mistinis trileris „Klaidžiojanti siela“. 0.15 Kriminalinė drama „Pasienio miestas“.

9.00, 23.00 Klaipėdos savaitė. 9.30, 0.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (5). 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Eismo įvykių kronika (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.00 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: atminties puoselėjimas. 15.30 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (7). 16.00 Komedija „Bambu“ (Prancūzija, 2009 m.). 17.45 Drama „Pusė gyvenimo“ (Austrija, Vokietija, 2009 m.). 19.30 „Vienišų seselių klubas“. 20.00 „Svajonių kruizai“ (6). 21.00 VIP seansas. „Niekada nepasiduok!“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.30 „GSG 9: elitinis būrys“.

22.40 TV3

6.00 „Ledų šventė 2011“. 7.40 „Liuks!“ muzika. 8.45 Ugnies tramdytojai. 10.35 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 12.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 14.45 Ugnies tramdytojai (k). 16.35 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 18.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 20.45 Ugnies tramdytojai (k). 22.35 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 0.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 2.45 Ugnies tramdytojai (k). 4.35 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 „Piliečių labui ir saugumui“. Pokalbių laida (k). 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Netikėta sėkmė“ („Big Hit“)

„Patruliai“ („End of Watch“)

Veiksmo komedija. JAV, 1998 m. Rež. Kirkas Wongas. Vaidina Markas Wahlbergas, Lou Diamondas Phillipsas.

Veiksmo filmas. JAV, 2012 m. Rež. Davidas Ayeris. Vaidina Jake’as Gyllenhaalas, Anna Kendrick.

Melas, Sisko, Vincas, Gampas ir Krančas – iš pažiūros labai mieli vaikinai. Bet visi jie – samdomi žudikai. Vienas draugelių pasiūlo genialų planą, kaip greitai uždirbti milijoną dolerių. Reikia tik pagrobti vieno japonų verslininko dukrą ir pareikalauti išpirkos.

Pietų Los Andželo patruliai Brajanas ir Maikas – geri bičiuliai, kovojantys didelio miesto gatvėse su įvairaus plauko nusikaltėliais. Atlikę keletą sėkmingų operacijų ir konfiskavę meksikiečių mafijos kontrabandą jie užsitraukia nusikaltėlių gaujos rūstybę.


2013 06 09 rusiškos

6.40 Naujienos. 6.50 Tarnauju Tėvynei. 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.40 Animacija. Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.55 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Metas pietauti. 9.55 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Netinkamos pastabos. 11.35 Fazenda. 12.10 „Nuomos mokestis“. 13.20 „Jeralaš“. 13.50 Komedija „Stotis dviem“. 16.30 Šiandien vakare. 18.20 Humoro festivalis „Jūrmala 2012“. 20.00 Sekmadienio laikas. 21.05 „Pavojingas šuolis“. 23.35 Nacionalinė vertybė. A.Rybnikovas“. 1.35 Vaid. f. „Namo!“ 3.10 Vaid. f. „Kolegos“. 4.45 Muzika.

6.40 Apsauga. 6.25 Mes ir nesapnavome. 9.00 Aktuali tema. 9.55 Dievų maistas. 10.55 Nemeluok man. 12.10 Reporterio istorijos. 12.35 Visatos žemaūgiai. 13.05 Slaptos teritorijos. 14.05 Pasaulio paslaptys. Badas. 15.00 Keistenybės. 16.00 S. „Meilės įkaitais“ (1–8). 23.20 Ekstrasensų mūšis. Juodieji ir baltieji. 0.30 Lemtingas kontaktas.

6.25 Laukinis pasaulis. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Grožio akademija. 8.20 Jų papročiai. 9.25 Pirma pavara. 9.55 Valgome namie! 10.25 Technikos stebuklas. 11.00 Vasarnamiai. 12.30 „Kelių patrulis“. 16.20 Akistata. 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.40 Centrinė televizija. 20.35 Geležinės ledi. 21.25 Trileris „Šeimininkas“. 23.25 Ypatingas atsitikimas. 0.00 „Įteisintas mentas“. 1.55 Kremliaus vaikai. Žukovo vaikai.

filmai

4.45 Vaid. f. „Balta varna“. 8.00 Šunų planeta. 8.35 Pats sau režisierius. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnų pasaulyje. 11.15 Vaid. f. „Niekada nepamiršiu tavęs“. 13.30 Visa Rusija. 13.40 Juodos skylės. Baltos dėmės. 14.25 Miestelis. 15.10 Vaid. f. „Bobų vasara“ (2). 17.00 Juoktis leidžiama. 20.30 Vaid. f. „Mano tėtis – lakūnas“. 0.15 Proturizmas. 0.30 XXIV kino festivalio „Minotauras“ uždarymo ceremonija.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.20 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Tarnauju pasienyje“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Neištikimybė“. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 0.30 Metų daina.

6.00 Komedija „Trys plius du“. 8.00 Fantastinė melodrama „Nesibaigiančios svajonės apie laimę“. 9.30 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. XX amžius prasideda“. 14.55 Veiksmo f. „Knygų vagys“. 16.30 Komiškas veiksmo f. „Nevykėlis“. 18.05 Komedija „Perekšlės“. 20.00 Tragikomedija „Apgraibomis“. 22.00 Tragikomedija „Rusiška“. 0.10 Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“.

7.00 Romantinė komedija „Kažkas skolinto“ (JAV, 2011 m.). 9.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 11.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.05 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 15.05 Mistinis trileris „Klastingi namai“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Romantinė komedija „Meilė yra viskas, ko reikia“ (Danija, Švedija, Italija, 2012 m.) (N-7). 21.00 Kriminalinis trileris „Trys įtemptos dienos“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 23.10 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (JAV, Ispanija, 2010 m.) . 1.00 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.) (N-7).

6.50 Drama „Marija Antuanetė“. 9.00 Kriminalinė drama „Londono bulvaras“. 10.50 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“. 12.55 Kriminalinis siaubo f. „Pasirinkimas“. 14.30 Komedija „Motinystė“. 16.15 Komiška drama „Nepaprasta kelionė“. 18.10 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Pasaulių karas“. 20.10 Veiksmo drama „Kovotojai“. 22.40 Komiška drama „Meksikietis“. 0.55 Veiksmo drama „Įkaitas“.

6.45 „Seklys“. 11.10 „Šok iki nukritimo“. 13.00 „Vaivorykštės gentis“. 14.30 „Šalutinis poveikis“. 16.05 „Skarlet“. 17.40 „Bethovenas“. 19.25 „Klauskite Sindės“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Kendros šou“. 23.05 „Projektas „Vestuvės“. 23.50 „Tikra Holivudo istorija“. 0.40 „Sesuo Džekė“.

sekmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai. 10.30 Buriavimo dvasia. 11.10 Reporterių pranešimai Iš Jungtinės Karalystės. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Pasaulio debatai. 13.10 Viskas apie kvepalus. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30 M.Ahmadinejadas. Biografija. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Interviu su grupe „The Who“. 18.10 Benamiai vaikai. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.30 M.Ahmadinejadas. Biografija. 22.30 Buriavimo dvasia. 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 23.30 Interviu su grupe „The Who“.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 9.15 Verslo kelionės. 9.30 CNN naujienų tarnyba. 10.30 Buriavimo regatos. 11.00, 20.30 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00, 14.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Mados verslo užkulisiai. 13.00 CNN pristato. 14.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. 18.00 Aplink pasaulį. 18.15 CNN vertybinių popierių birža. Afrika. 18.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tarptautiniai reportažai. 21.30 „CNN Go“. 23.30 Sporto naujienos.

muzika

7.00, 12.45, 15.30, 21.00, 3.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 13.00 Viena daina. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.30 Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“.

7.00 „Paauglių svajos“. 8.10 Ekstremalūs išbandymai. 9.00 TV šou „Staigmena“. 10.40 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 12.20 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 13.10 TV šou „Medžioklė“. 14.00 „Paauglės motinos“. 14.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 15.40 Gyvenimas retro stiliumi. 16.30 Top 10. WILL.I.AM. 17.20 „World Stage“. 18.10 „Nepritampanti“. 20.40 Kesha. Mano tobulas gyvenimas. 21.30 TV šou „Skandalas“. 22.20 Realybės šou „Snooki“. 23.10 „Paulis D“. 0.00 „Džersio pakrantė“. 3.20 Tik hitai.

4.45 Džiazas. 10.30 G.F.Händelio oratorija „Laiko triumfas“. 13.00 Divertismentas. 14.30 G.F.Händelio ir J.Haydno kūrinių koncertas. 15.50, 20.50 Divertismentas. 16.30 Džiazas. Ch.Valdesas ir A.Sheppas. „Afrokubietiškas projektas“. 18.00 J.Adamso opera „Daktaras Atomikas“. 21.30 Koncertas Europai. Groja Berlyno filharmonijos orkestras. 23.05 Koncertuoja Izraelio filharmonijos orkestras. Diriguoja Z.Mehta. 1.00 Džiazas. Koncertuoja M.Canonge.

13


14

sekmadienis

2013 06 09

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Be tabu. 11.00 24/7. Majamio oro uostas. 14.00 Naujo būsto paieška. Italija. 14.30 Naujo būsto paieška. Belgija. 15.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 15.30 Kelionė į Mozambiką. 16.00 Amerikos maistas. San Diegas. 17.00 Amerikos maistas. Savana. 18.00 Amerikos maistas. Čarlstonas. 19.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 20.00 Amerikos maistas. Vašingtonas. 21.00 Prabangūs traukiniai. 22.00 Stovyklautojai. 22.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 23.00 Be tabu. 0.00 Moters pasaulis. Filipinai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Pavojingiausios profesijos“. 9.00 „Edo nuotykiai“. 13.25 „Australija iš arti“. 14.20 „Le Manas: mūšis Sarto trasoje“. 15.10 „Pelningos griuvenos“. 16.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 17.50 „Maisto varžybos“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.35 „Ekstremalūs išbandymai“. 20.30 „Prezidento lėktuvas“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „Nematomi pasauliai“. 23.10 „J.May: didžiosios idėjos“. 0.10 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Nesugaunamas jaguaras. 11.00 Kelias per Kanados kalnus. 12.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 13.00 Apleistas XVIII a. malūnas. 13.30 Popieriaus fabriko griovimo darbai. 14.00 Anakonda, gyvačių karalienė. 15.00 Komodo varano atakos. 16.00 Atminties lavinimas. 17.00 Kaip mes juntame aplinkinį pasaulį? 18.00 Jūs tikrai nepatikėsite, jog taip būna! 19.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 20.00 Lobių ieškotojai. 21.00 „Austin“ automobilių remontas. 22.00 „Lamborghini“ automobilių gamykla. 23.00 Lobių ieškotojai. 0.00 „Austin“ automobilių remontas. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas. Liudvikas XVI“. 8.00 „Geografiniai atradimai“. 11.30 „Žmonijos kelionė“. 13.30 „Geografiniai atradimai“. 15.55 „Žmonijos kelionė“. 19.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 20.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas. Liudvikas XIV“. 21.00 „Gynyba pagal Garou“. 22.00 „Ispaniškas gripas. Pamirštos aukos“. 23.05 „1066-ieji“. 0.05 Nakties programa.

13.50 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Kelionė į Red Senter. 9.10 Kaip išauginti gepardą. 10.05 Šimpanzių rojus: sudėtingumai su Ksena. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.30 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55 Brazilija / Amazonė. 12.50 Liūto riaumojimas. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 15.30 Veterinaras. 16.30 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Požemio spąstuose. 18.45 Fortas „Barškuolė“. 19.15 Kaip gyvūnams išgyventi? Gėlas vanduo. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Afrikoje: Okavangas. 22.00 Gyvenimas: vabzdžiai. 22.55 60 pavojingiausių būtybių: Indija; Borneo. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: banginių patrulis. 0.45 Liūto uoloje.

7.00 „Poliarinė lapė“. 8.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 19.00 „Kodėl mylime kates ir šunis?“ 20.00 „Šaltakraujų istorija“. 21.00 „Baltieji liūtai. Gimę laisvėje“. 22.00 „Medžioklinis sakalas, tundrinis vilkas“. 23.00 „Kalnų žavesys“. 0.00 Nakties programa.



09.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. Vido Mačiulio publicistinė laida. 10.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“ - Rygos VEF. 12.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ Kauno „Žalgiris“. 14.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 15.45 Sporto metraštis. 15.55 Slambolas. 16.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. Tiesioginė transliacija. Numatoma: 18.30, 19.00 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2013“ (Brands Hatch). 19.30 Automoto. 20.00 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 22.00 Krepšinio pasaulyje. Vido Mačiulio publicistinė laida 22.30, 23.00 Slambolas.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 TV žurnalas. 10.00, 0.45 „Formulė-1“. „Kanados didysis prizas“. 11.00 Futbolas. Čempionų lygos pusfinalis. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.00 Pokalbis su žvaigžde. 15.00 Krepšinis. Bundeslyga. 17.30 Smiginis. 18.55 Jaunimo futbolo turnyras. Olandija–Rusija. 21.00 „Sport1“ naujienos.

7.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. 2012–2013 m. sezono įvarčiai. 8.00, 23.00 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. 10.30, 0.10 Boksas. M.Maidana ir J.Lopezas. 13.30 „Futbol Mundial“ žurnalas. 14.00 Boksas. V.Klyčko ir F.Pianeta. 14.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 17.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 19.30 „Formulė-1“. „Kanados didžiojo prizo“ kvalifikaciniai važiavimai. 20.50 „Formulė-1“. „Kanados didžiojo prizo“ lenktynės. Tiesioginė transliacija.

9.00 Žiedinės automobilių lenktynės Maskvoje. 9.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 10.30 Atvirojo Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 11.30 Teniso apžvalga. 11.45 Besirengiant Le Mano lenktynėms. 12.00 Žiedinės automobilių lenktynės Maskvoje. 14.00 Pasaulio motociklų čempionatas Portugalijoje. 15.00 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 16.00, 22.00 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. 18.30 Teniso apžvalga. 18.45 Visos sporto šakos. 19.00 Angliškojo biliardo turnyras Bulgarijoje. 23.15, 1.15 Teniso apžvalga. 23.30 Pasaulio motociklų čempionatas Portugalijoje. 1.00 Motociklų sporto apžvalga. 2.00 Motociklų sporto savaitgalis.

21.00 Balticum auksinis



„Stotis dviem“ („Вокзал для двоих“)

„Trys įtemptos dienos“ („The Next Three Days“)

Komedija. Rusija, 1982 m. Rež. Eldaras Riazanovas. Vaidina Liudmila Gurčenko, Olegas Basilašvilis.

Kriminalinis trileris. JAV, 2010 m. Rež. Paulas Haggis. Vaidina Liamas Neesonas, Russellas Crowe.

Sunku sugalvoti rimtai pažinčiai labiau netinkamą vietą nei geležinkelio stotis. Bet būtent joje susipažįsta restorano padavėja Vera ir pianistas iš sostinės Platonas Gromovas. Jis bus priverstas kelias dienas praleisti stotyje, nors visai neketino to daryti.

Ramų literatūros dėstytojo Džono Brenano šeimyninį gyvenimą kartą nutraukia į duris pasibeldusi policija: pareigūnai apkaltina Džono žmoną Larą žmogžudyste ir ją suima. Trejus metus Džonas stengiasi palaikyti žmonos dvasią. Galiausiai ima organizuoti jos pabėgimą.


2013 06 10

pirmadienis

lietuviškos

22.00 „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“.

15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.

22.00 „Kerštas“.

21.25 „Drugio efektas“.

21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Bėdų turgus (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. 15.00 Sportas. 15.05 Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Mini s. „Užtemimas“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Emigrantai. 21.55 Loterija „Perlas“. 22.00 Dokumentinio kino vakaras. „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (4) (N-7). 23.05 Vakaro žinios. Sportas. 23.15 Orai. 23.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.25 „Na, palauk!“ (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (3) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 S. „Havajai 5.0“ (1) (N-7) (k). 10.45 Nuotykių komedija „Monte Karlas“ (JAV, Vengrija, 2011 m.) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (4). 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (5). 20.05 Tikras gyvenimas. „Mažylis“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo trileris „Per plauką nuo pražūties“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 0.45 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.40 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 10.55 Nuotykių f. „Krokodilas Dandis 2“ (Australija, JAV, 1988 m.). 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ (JAV, 2008 m.). 0.55 „Eureka“. 1.45 „Choras“. 2.35 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.30 „Firma“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Tauro ragas (N-7) (k). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Sachara (N-7). 10.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Dramatinis trileris „Drugio efektas“ (JAV, Kanada, 2004 m.) (N-14). 23.30 Karo vilkai. „Desantininkai“ (N-14). 0.30 „Sostų karai“ (N-14). 1.30 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.30 Bamba (S).

6.54 TV parduotuvė. 7.10 Žinios. 7.30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.15 Supernamai. 8.45 Girių takais. 9.15 Šiandien kimba. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (4) (N-7). 12.05 Drama „Mis Poter“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-7). 14.05 TV pokštai (N-7). 14.35 TV parduotuvė. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Pora kaip tvora“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 „Jaunikliai“ (6) (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (5) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.32 Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (5) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 23.35 Reporteris. 0.07 Orai. 0.10 Kitaip. Su Nomeda.

10.45 LNK



10.55 TV3



„Monte Karlas“ („Monte Carlo“)

„Krokodilas Dandis 2“ („Crocodile Dundee II“)

Nuotykių komedija. JAV, Vengrija, 2011 m. Rež. Thomas Bezucha. Vaidina Selena Gomez, Andie MacDowell.

Nuotykių komedija. Australija, JAV, 1988 m. Rež. Johnas Cornellas. Vaidina Paulas Hoganas, Linda Kozlowski.

Trys nuotykių ištroškusios merginos – Greisė, Megė ir Ema – Paryžiuje, atsilikusios nuo turistų grupės, atsiduria prabangaus penkių žvaigždučių viešbučio hole. Čia Greisė palaikoma išlepinta ir turtinga anglų turtuole Kordelija, didelio palikimo paveldėtoja.

Antrajame filme apie medžiotojo Maiko Dandžio nuotykius veiksmas prasideda Niujorke, bet netrukus vėl grįžta į Australijos brūzgynus. Šį kartą Maikas ir jo žavioji draugė žurnalistė Sju Čarlton stoja skersai kelio pavojingam Kolumbijos narkotikų prekeiviui.

15


16

PIRMADIENIS

2013 06 10

LIETUVIŠKOS

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Benai, plaukiam į Nidą (2009 m.) (k). 14.25 Europos vidury (k). 15.00 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 15.30 Kai aš mažas buvau (k). 16.15 Žinios (k). 16.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Svečių ekspresas. 18.45 Mūsų miesteliai. Virbalis (1). 19.35 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo karalius“ (D.Britanija, 1992 m.) (N-7). 21.20 Richardo Vagnerio 200-osioms gimimo metinėms. Opera „Skrajojantis olandas“. Rež. Francesca Zambello (JAV). Spektaklio muzikinis vadovas ir dirigentas Gintaras Rinkevičius. 23.40 Kultūra. Rašytojas Vytautas Bubnys. 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 LRT OPUS ORE. „Keymono“ koncertas (k).

REGIONINĖS

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VI“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.10 „Magijos paslaptys“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Romantinė komedija „Blondinė už kampo“ (Rusija) (N-7). 22.40 Veiksmo f. „Mirtinas šūvis“ (JAV, 1989 m.) (N-14). 0.40 Sveikatos ABC (k). 1.10 „Jos vardas Nikita“ (N-7).

5.30 6.15 7.05 7.50

24 valandos (N-7) (k). Diagnozė: valdžia. 24 valandos (N-7) (k). Pasivaikščiojimai. VDU karta. 8.15 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 KK2 penktadienis (N-7). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Pasaulis X (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.45 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 13.15 Girių horizontai. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 Valanda su Rūta. 15.55 KTV – kino ir televirtuvė. 16.25 Ne vienas kelyje. 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

22.35 LNK

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“ (8). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“ (9). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.30 Siaubo f. „Penktadienis, 13-oji“ (JAV, 2009 m.). 1.40 „CSI Majamis“. 2.30 „Tikri bičai“.

9.20 „Mokomės su Pokojum“. 9.50 Senoji animacija. 10.25 Drama „Svajonių pakrantė“ (Vokietija, 2001 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! (8). 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.30 Melodrama „Laimingieji“ (Vokietija, 2002 m.). 23.20 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Automoto. 9.30 Nuotykių komedija „Don Kichotas. Niekada nepasiduok!“ (N-7). 10.55 Melomano pusvalandis (k). 11.25 Istorinė drama „Karaliaus kalba“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.55 Nuotykių komedija „Ko nori gyvūnai“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00, 21.00, 22.50 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 Drama „Pusė gyvenimo“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.20 Romantinė komedija „Beveik trisdešimties“. 23.10 Biografinė drama „Anna Nicole“ (N-14). 0.40 Mistinė drama „Nesidairyk į praeitį“.

9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (6). 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“. 11.30 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: atminties puoselėjimas. 12.00 Komedija „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija, 2006 m.). 13.35 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (7). 14.05 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.05 „Karamelė“. 16.05 Romantinė komedija „Mano geriausias meilužis“ (JAV, 2005 m.). 18.00 Klaipėdos savaitė. 18.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (5). 19.00 „Broliai detektyvai“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Raudonos šviesos“ (Ispanija, JAV, 2012 m.). 23.00 „Balticum TV“ žinios. 23.15 „Senas geras faras“. 0.15 „Komanda Č“ (N-7).

6.00 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas. 7.30 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“. 9.10 „Liuks!“ muzika. 10.40 Edmundo Kučinsko koncertas „Už tuos, kurie…“ 12.00 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k). 13.30 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 15.10 „Liuks!“ muzika. 16.40 Edmundo Kučinsko koncertas „Už tuos, kurie…“ (k). 18.00 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k). 19.30 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 21.10 „Liuks!“ muzika. 22.40 Edmundo Kučinsko koncertas „Už tuos, kurie…“ (k). 0.00 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k). 1.30 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 3.10 „Liuks!“ muzika. 4.40 Edmundo Kučinsko koncertas „Už tuos, kurie…“ (k).

7.00, 9.00, 20.30 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 OTV muzika.

23.30 TV6



„Per plauką nuo pražūties“ („Striking Distance“)

„Penktadienis, 13-oji“ („Friday the 13th“)

Veiksmo trileris. JAV, 1993 m. Rež. Rowdy Herringtonas. Vaidina Bruce’as Willisas, Sarah Jessica Parker.

Siaubo filmas. JAV, 2009 m. Rež. Marcusas Nispelis. Vaidina Danielle Panabaker, Amanda Righetti.

Po tėvo žūties perkeltas dirbti į pakrančių tarnybą policininkas Tomas Hardis pradeda neoficialų tyrimą ir nori sugauti miestą seniai terorizuojantį serijinį žudiką, pramintą Raudonkepuraite. Tomas įsitikinęs, kad žudiko ieškoti reikia... pačioje policijoje.

Grupelė paauglių ketino praleisti smagų savaitgalį, bet pasiklydo miške ir atsidūrė apleistoje stovyklavietėje prie Krištolinio ežero. Čia kadaise siautėjo maniakas Džeisonas Vurhis. Kai pradingsta viena kompanijos narė Vitnė, jaunuoliams iškyla mirtina grėsmė.


2013 06 10 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.10 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Pirkimo valdymas. 12.35 Mados nuosprendis. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 „Brazilijos prospektas“. 16.20 Suprasti. Atleisti. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Liudininkų apsauga“. 23.25 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.40 Vakarinis Urgantas. 0.20 Pozneris. 1.10 Vakaro naujienos. 1.25 Komedija „Mūsų bendras draugas“. 3.20 Suprasti. Atleisti. 4.15 Mados nuosprendis. 5.05 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

6.00, 13.40, 17.50 Šeimos dramos. 6.45, 13.20 „Angelų draugai“. 7.05 Žiūrėkite visi! 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 NASA paslaptys. 12.20 Dievų žaidimai. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 0.05 Be cenzūros. 20.55 Slaptos teritorijos. 21.55 Kokie žmonės! 23.00 Dievų maistas. 0.55 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Rusiškos sensacijos. 11.05 Tu nepatikėsi. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 S. „Pažymėtasis“ (1, 2). 22.40 „Svetimas rajonas“. 0.35 S. „Siominas“ (1, 2).

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.45 Tiesioginis eteris. 20.50 Vaid. f. „Sprogimo epicentras“. 0.15 Vaid. f. „Liūdna širdžių dama“. 1.10 Merginos. 1.50 Žinios +.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Vaid. f. vaikams. 8.20 Anim. f. 9.00 Vaid. f. „Neištikimybė“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00 „Aukso veršelis“. 13.00 Vaid. f. „Pirmas reisas“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Mirtis kine“. 21.00 S. „Puaro nesėkmė“ (1).

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. XX a. prasideda“. 8.55 Komedija „Perekšlės“. 9.50 Komedija „Intymus Sebastiano Bachovo gyvenimas“. 12.20 Muz. komedija „Pirmoji kregždė“. 13.50 Tragikomedija „Rusiška“. 16.00 Tragikomedija „Apgraibomis“. 18.00 Melodrama „Svetimas – savas“. 20.00 Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“. 21.50 Drama „Gyventi“. 0.00 Komiška melodrama „Ivanovas“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, Prancūzija, 2009 m.). 9.30 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 11.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 13.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 15.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV). 17.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 19.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 21.00 Fantastinis trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.).

7.10 Veiksmo drama „Įkaitas“. 9.30 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Pasaulių karas“. 11.30 Komedija „Motinystė“. 13.10 Komiška drama „Nepaprasta kelionė“. 15.05 Siaubo f. „Raitelis be galvos“. 17.00 Veiksmo drama „Kovotojai“. 19.25 Romantinė komedija „Apgirtę nuo meilės“. 21.15 Romantinė drama „Arčiau“. 23.00 Veiksmo drama „Dogtauno ekstremalai“. 1.00 Komiška drama „Nauja kalėdinė pasaka“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 9.25 „Šiek tiek nesavos“. 11.50 „Šalutinis efektas“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 16.00 „Bethovenas“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 0.20 „Tiesiog draugai“.

pirmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. Kaip sustabdyti terorą? 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „16-os ir nėščia“. 10.15 TV serialas „Holivudas“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Jauni ir susituokę“. 15.10 „Paauglės motinos“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 „World Stage“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.35 „16-os ir nėščia“. 21.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Vidutiniokai“. 0.50 „Jackass“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.15 Džiazas. 10.30 F.Chopino kūriniai fortepijonui. I, II ir III koncertai. 13.25 Dok. f. „Paryžiaus muzika. F.Chopinas“. 13.50 Divertismentas. 14.30 M.Petipa ir S.Vichrevo baletas „Raimonda“. 17.05 Divertismentas. 18.00 C.Monteverdi opera „Popėjos karūnavimas“. Diriguoja E.Haimas. 21.00 Divertismentas. 21.30 G.Puccini opera „Madam Baterflai“. Dainuoja M.Freni. 0.30 Džiazas. ONJ „Piazzolla“ koncertuoja Paryžiaus džiazo festivalyje. 1.30 Džiazas Tokijuje. 2.45 Nakties programa.

17


18

pirmadienis

2013 06 10

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Jutoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Floridoje. 11.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 12.00 Maistas rojuje. San Diegas. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Nepalas. 14.30 Naujo būsto paieška. Italija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Indija. 16.00 Keliautojas. Indijos vandenyno salos. 17.00 Užkariautojas Bertas Jutoje. 17.30 Užkariautojas Bertas Floridoje. 18.00 Amerikos maistas. Virdžinija. 19.00 Amerikos maistas. Detroitas. 20.00 Stovyklautojai. 21.00 Užkariautojas Bertas Indianoje. 21.30 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 22.00 Išgelbėkite mano verslą! Viešbutis „Caribe Playa“. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Indija. 0.00 Pavojingi keliai.

6.00, 14.20 „Pavojingiausios profesijos“. 7.00, 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 9.00 „Juodasis auksas“. 10.00 „Sunkiausi darbai“. 10.50 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „Laimės kūdikiai“. 12.35 „Gigantiški statiniai“. 13.25 „Nuostabūs valgiai“. 15.10 „Sunkiausi darbai“. 16.00 „Akis į akį su gamta“. 16.50 „Laimės kūdikiai“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Statybų asai“. 19.40 „Reaktyviniai mokymai“. 20.30 „Statybų asai“. 21.20 „Prieš gamtos stichiją“. 22.10 „Juodasis auksas“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Afrikos rojus, kurio nebėra. 11.00 Septynetas bėglių iš Teksaso kalėjimo. 12.00 Lobių ieškotojai. 13.00 „Austin“ automobilių remontas. 14.00 Kongo gorilos. 15.00 Kur plaukioja rykliai? 16.00 Lobių ieškotojai. 17.00 „Austin“ automobilių remontas. 18.00 Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Pabėgęs nuteistasis. 20.00 Aštuntasis dešimtmetis. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Aštuntasis dešimtmetis. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Senovės pasauliai“. 11.00 „Ispaniškas gripas: pamirštos aukos“. 12.00 „Partizaninis kinas“. 13.00 „Mitų medžiotojai“. 14.00 „Slaptasis karas“. 15.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 16.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.00 „Seniai pamirštos dietos“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Senovės pasauliai“. 20.00 „Nuslėptos istorijos“. 21.00 „Mirties įrankiai“. 22.00 „Ypatingosios operacijos“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

20.25 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25, 22.55 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Mažylių planeta: motinos instinktas. 10.05, 21.05 Liūto riaumojimas. 11.00 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 11.55 Išgelbėti Afrikos laukinę gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Tramdytojas pagal iškvietimą. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Ambozelio drambliai. 17.25 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Šimpanzių rojus. Mažylių augimo ligos. 19.40 Veterinaras. 22.00 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Kaip išmaitinti krokodilą. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Didysis baltasis ryklys – gyvoji legenda“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Ana laukinėje gamtoje“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Gamtos stebuklai“. 23.00 „Gyvūnija ir augmenija“.



12.00 Televitrina. 13.00 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 14.45, 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 18.15 Sporto metraštis. 18.30 Krepšinio pasaulyje. 19.00 Žinios + . 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 Motociklų sporto savaitgalis. 9.45 Žiedinės automobilių lenktynės Maskvoje. 12.00 Visos sporto šakos. 12.15 Atvirasis Prancūzijos teniso čempionatas. 14.15 Teniso apžvalga. 14.30 ATP teniso turnyras Londone. 22.30 Amerikietiškosios imtynės. 23.00 Amerikietiškosios imtynės. 24.00 Angliškojo biliardo turnyro Bulgarijoje finalas. 1.30 Visos sporto šakos. 1.45 ATP teniso turnyras Londone.

11.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos sezono apžvalga. 11.30 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 13.30 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 15.30 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. 18.00 Boksas. M.Maidana ir J.Lopezas. 21.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 22.00 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „Bayern“– „Stuttgart“. 0.10 Motosportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynių apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Užduotis: automobilis“. 16.25 Golfo naujienos. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 „Sport1“ naujienos. 20.15 Sportinis pokeris. 21.15 Boooah! 22.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 0.15 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Pažymėtasis“ („Крапленый“)

„Išeities kodas“ („Source Code“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Jaroslavas Močalovas. Vaidina Valerijus Zolotuchinas, Aleksejus Guskovas.

Fantastinis trileris. JAV, 2011 m. Rež. Duncanas Jonesas. Vaidina Jake’as Gyllenhaalis, Vera Farmiga.

Vasarą prie Juodosios jūros jaunas mokslininkas Olegas Ignatjevas pristatė kolegoms savo sužadėtinę Kseniją. O po dvejų metų Olegas neva už juvelyrinės parduotuvės apiplėšimą patenka į kalėjimą. Tik vėliau ima aiškėti, kad tikroji Olego įkalinimo priežastis visai kita.

Karys Kolteris Stivensas dalyvauja eksperimente „Išeities kodas“. Vyras privalo surasti sprogdintoją, padėjusį bombą priemiestiniame Čikagos traukinyje. O kad būtų lengviau, Kolteriui suteikiama galimybė patekti į kito žmogaus kūną likus 8 minutėms iki jo žūties.


2013 06 11

antradienis

lietuviškos

10.00 Prezidentės metinis pranešimas.

19.20 „Namai, kur širdis“.

22.00 „Tikrasis teisingumas“.

21.25 „Jaunos ir karštos“.

14.00 Kitaip. Su Nomeda.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 10.45 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. Sportas. Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Užtemimas“ (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Emigrantai. 21.55 Loterija „Perlas“. 22.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 23.15 Vakaro žinios. Sportas. 23.25 Orai. 23.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (5) (k). 6.50 Anim. s. „Nickelodeon“ pristato. „Žuviukai burbuliukai“ (1) (JAV, Kanada, 2011 m.). 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (4) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Mažylis“ (k). 10.45 Romantinė komedija „Meilės įkaitai“ (JAV, 1997 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (5). 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (6). 20.05 Tikras gyvenimas. „Varžovė“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Mirties apsuptyje 2“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.25 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.20 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“. 23.00 Veiksmo f. „Gladiatorių karalystė“ (JAV, Italija, 2011 m.). 0.45 „Eureka“. 1.40 „Choras“. 2.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.20 „Firma“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Karščiu alsuojanti Sachara (N-7). 10.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Žvaigždutės (N-7). 21.25 Komedija „Jaunos ir karštos“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 23.10 Karo vilkai. „Desantininkai“ (N-14). 0.10 „Sostų karai“ (N-14). 1.10 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.10 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (5) (N-7). 9.15 Supernamai. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (5) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (5) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 „Jaunikliai“ (7) (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (6) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.27 Pažangi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (6) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 23.35 Reporteris. 0.07 Orai. 0.10 Kitaip. Su Nomeda.

10.45 LNK



„Meilės įkaitai“ („Addicted to Love“) Romantinė komedija. JAV, 1997 m. Rež. Griffinas Dunne’as. Vaidina Matthew Broderickas, Meg Ryan.

Astronomas Semas atvyksta iš mažo miestelio į Niujorką ir čia atsitiktinai sutinka fotografę Megę. Jie abu apsėsti meilės. Semas neriasi iš kailio, norėdamas susigrąžinti mylimąją Lindą, Megė dega beprotišku noru atkeršyti savo meilužiui prancūzui Antuanui.

22.35 LNK



„Mirties apsuptyje 2“ („Half Past Dead 2“) Veiksmo filmas. JAV, 2007 m. Rež. Artas Camacho. Vaidina Billas Goldbergas, Jackas Conley.

Tviču pramintas Bernardas Vašingtonas pasistengia, kad iš Naujojo Alkatrazo būtų perkeltas į dar griežtesnį kalėjimą. Čia naujokas iš karto pakliūva į dviejų gaujų kovos epicentrą. Kalėjime kilus maištui Tvičui tenka suvienyti jėgas su vienos gaujos vadu Berku.

19


20

antradienis

2013 06 11

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Laiko ženklai. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis (2001 m.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. Simfoninis koncertas „Balsų simfonija“. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Solistai Asmik Grigorian, Vaidas Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas (k). 12.45 Literatų gatvė (1) (k). 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“. 14.00 Mūsų miesteliai. Virbalis (1). 14.50 Amžių šešėliuose. J.Pilsudskis (2005 m.) (k). 15.30 Muzikos istorijos (k). 16.15 Žinios (k). 16.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Septynios Kauno dienos. 19.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Andriaus Tapino romano „Vilko valanda“ pristatymas. 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 „Apie teisę“ (9, 10). 21.30 LRT aukso fondas. „Vilius Karalius“ (1) (1988 m.). 23.00 Pasaulio dokumentika. Dok. s. „Gamtos formos“ (1, 2) (Norvegija, 2007 m.). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Svečių ekspresas. 0.55 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VI“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.20 „Namai, kur širdis“. 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Čarlio angelai“ (JAV, Vokietija, 2000 m.) (N-7). 22.55 Drama „Erotiniai žaidimai 2“ (JAV, 2000 m.) (N-14). 0.35 „Užribis“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Diagnozė: valdžia (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.00 TV6

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“ (9). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Nuotykių drama „Karaliaus vardu“ (JAV, Vokietija, 2007 m.). 0.50 „CSI Majamis“. 1.40 „Tikri bičai“. 3.10 Nenugalimas banzuke.

9.15 „Mokomės su Pokojum“. 9.45 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Laimingieji“ (Vokietija, 2002 m.) 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! (9). 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Melodrama „Kerimoro rožė“ (Vokietija, 2001 m.). 23.15 „Mano likimo šeimininkė“.



„Karaliaus vardu“ („In the Name of the King“)

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Beveik trisdešimties“. 10.45 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.15 Drama „Pusė gyvenimo“ (N-7). 12.45 Telelaikraštis. 15.55 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (N-7). 17.30 Užkulisiai (k). 18.00, 21.00, 23.05 Žinios. 18.20 Tarp mūzos ir cenzūros. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Kalnai – mano gyvenimas. 20.30 Automoto. 21.20 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Gangsteriai“ (N-7). 23.25 Nuotykių f. „Lobių sala“. 1.05 Trileris „Išdavikas“.

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (7). 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 Komedija „Bambu“ (Prancūzija, 2009 m.). 13.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 14.45 Mūsų augintiniai. 15.15 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (1) (Italija, Ispanija, Vokietija, JAV, 2007 m.) (N-7). 17.00 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: atminties puoselėjimas. 17.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (6). 18.30 „Vienišų seselių klubas“. 19.00 „Apgaulinga tiesa“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Eismo įvykių kronika. 20.45 „Senas geras faras“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Advokatė Lovinski“. 23.00 „Karamelė“. 0.00 „Broliai detektyvai“.

6.00 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“. 7.45 Kai švenčia Avinai. 9.40 „Liuks!“ muzika. 10.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas. 12.00 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“ (k). 13.45 Kai švenčia Avinai (k). 15.40 „Liuks!“ muzika. 16.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 18.00 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“ (k). 19.45 Kai švenčia Avinai (k). 21.40 „Liuks!“ muzika. 22.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 0.00 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“ (k). 1.45 Kai švenčia Avinai (k). 3.40 „Liuks!“ muzika. 4.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k).

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.00 TV3



„Gladiatorių karalystė“ („Kingdom of Gladiators“)

Nuotykių drama. JAV, Vokietija, 2007 m. Rež. Uwe Bollas. Vaidina Jasonas Stathamas, Leelee Sobieski.

Veiksmo filmas. JAV, Italija, 2011 m. Rež. Stefano Milla. Vaidina Maurizio Corigliano, Sharon Fryer.

Kragais vadinamų karių-žvėrių kariuomenė puldinėja ramią karalystę. Piktadario Galijono vadovaujami priešai trokšta užimti Ebo pilį ir nužudyti karalių Konreidą. Karo apimtoje šalyje į žygį išsiruošia karys Farmeris, kuris nori surasti savo pagrobtą žmoną Solaną.

Viduramžių laikų karalius sudaro paliaubų sutartį su senovės demonu. Deja, po kelerių metų taikos demonas sugrįžta jos sudrumsti. Grupelė narsių gladiatorių stoja į kovą už karalystės išlikimą. Šį kartą jiems teks kautis ne tarpusavy, bet susiremti su baisiu priešu.


2013 06 11 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.30 Mados nuosprendis. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 „Brazilijos prospektas“. 16.25 Suprasti. Atleisti. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Liudininkų apsauga“ (paskutinė s.). 23.25 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.35 Vakarinis Urgantas. 0.20 L.Gurčenko. „Kaip tapau dievaite“. 1.15 Vaid. f. „Namo!“ 2.45 Komedija „Karuselė“. 4.05 Mados nuosprendis. 4.55 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.55, 13.40, 17.50 Šeimos dramos. 6.45, 13.25 „Angelų draugai“. 7.05 Kokie žmonės! 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Laiko požemiuose. 12.20 Lemtingas kontaktas. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 0.00 Be cenzūros. 20.55 Karinė paslaptis. 23.00 Aktuali tema. 0.50 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Pažymėtasis“. 22.40 „Svetimas rajonas“. 0.35 „Siominas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.50 Tiesioginis eteris. 20.50 Didysis humoro koncertas. 22.45 Vaid. f. „Alpinistas“. 0.35 Vaid. f. „Liūdna širdžių dama“. 1.25 Vaid. f. „Keturi taksistai ir šuo“.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Mirtis kine“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Puaro nesėkmė“. 13.00 Vaid. f. „Pašaukimas“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Adata“.

6.00 Muz. komedija „Pirmoji kregždė“. 8.00 Melodrama „Svetimas – savas“. 10.00 Melodrama „Sėkmės ironija“. 12.00 Komedija „Naujasis Odeonas“. 13.20 Komedija „Trys plius du“. 15.00 Komiška melodrama „Ivanovas“. 18.00 Komiška melodrama „Myliu ir taškas“. 20.00 Komiška melodrama „Ant kabliuko!“ 21.40 Trileris „Rusiškas trikampis“. 0.00 Komiška melodrama „Sniego žmogus“.

7.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV). 9.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 11.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 13.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 15.00 Nuotykių komedija „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija). 17.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija). 19.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 21.00 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.00 Romantinė komedija „30 širdies dūžių“ (Prancūzija, JAV). 1.00 Veiksmo trileris „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV) (S).

7.00 Veiksmo drama „Dogtauno ekstremalai“. 9.00 Fantastinis nuotykių f. „Penki vaikai ir burtai“. 11.00 Siaubo f. „Raitelis be galvos“. 13.00 Romantinė drama „Arčiau“. 14.45 Drama „Mergina su trūkumais“. 17.00 Komedija „Kaimynas šnipas“. 18.45 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 21.00 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 22.50 Trileris „Tiesioginė grėsmė“. 1.20 Muz. komedija „Roko mokykla“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 15.10, 20.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 9.25 „Mano vardas Ridas Fišas“. 11.55 „Amžinas tylėjimas“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 16.00 „Bendraklasės“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Kendros šou“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.20 „Šėtono meilužė“.

antradienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Jauni ir susituokę“. 15.10 „Paauglės motinos“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 „World Stage“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.35 „16-os ir nėščia“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Vidutiniokai“. 0.50 TV šou „Medžioklė“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.00 Džiazas. 10.00 Dok. f. „Paryžiaus muzika. F.Chopinas“. 10.30 F.Chopino kūriniai fortepijonui. IV, V ir VI koncertai. 13.25 Divertismentas. 14.30 M.Ravelio siuita „Dafnis ir Chlojė“. 14.50 C.Debussy simfoninis preliudas „Fauno popietė“. 15.10 W.A.Mozarto Koncertas fortepijonui Nr. 27. 15.40 Dok. f. „Reicho orkestras. Berlyno filharmonijos orkestras Trečiojo reicho metais“. 17.10, 20.50 Divertismentas. 18.00 G.Verdi opera „Rigoletas“. 20.20 Dok. F. „Paryžiaus muzika. G.Rossini“. 21.30 P.Čaikovskio opera „Pikų dama“. Diriguoja V.Gergijevas. 23.55 Divertismentas. 0.30 Koncertuoja H.Sakhi.

21


22

antradienis

2013 06 11

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Las Vegase. 10.30 Užkariautojas Bertas Teksase. 11.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 12.00 Maistas rojuje. Šarlotė. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Australija. 16.00 Keliautojas. Australija. 17.00 Užkariautojas Bertas Las Vegase. 17.30 Užkariautojas Bertas Teksase. 18.00 Amerikos maistas. Bostonas. 19.00 Amerikos maistas. Sietlas. 20.00 Pasaulio receptai. Jamaika. 20.30 Maisto mašina. 21.00 Ekstremali virtuvė. 22.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Australija. 0.00 Pavojingi keliai.

6.00 „Pavojingiausios profesijos“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Reaktyviniai mokymai“. 9.00 „Statybų asai“. 10.50 „Prieš gamtos stichiją“. 11.40 „Juodasis auksas“. 12.35 „Technikos stebuklai“. 13.25 „Nuostabūs valgiai“. 14.20 „Pavojingiausios profesijos“. 15.10 „Statybų asai“. 16.00 „Prieš gamtos stichiją“. 16.50 „Juodasis auksas“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Statybų asai“. 19.40 „Reaktyviniai mokymai“. 20.30 „Savamoksliai išradėjai“. 21.20 „Superlėktuvnešis“. 22.10 „Karių paieška“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Didžiųjų kačių odisėja. 11.00 Kur gyveno mamutai? 12.00 Aštuntasis dešimtmetis. 13.00 Kalintys užsienyje. 14.00 Kai gyveno dinozaurai. 15.00 Masalas baltajam rykliui. 16.00 Aštuntasis dešimtmetis. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Sumaištimi pasinaudoję kalėjimo bėgliai. 20.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 21.00 Nuvažiavęs nuo kelio sunkvežimis. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 0.00 Nuvažiavęs nuo kelio sunkvežimis. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Senovės pasauliai“. 11.00 „Nuslėptos istorijos“. 12.00 „Berliozo pėdomis“. 13.00 „Mitų medžiotojai“. 14.00 „Slaptasis karas“. 15.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 16.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.00 „Seniai pamirštos dietos“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Senovės pasauliai“. 20.00 „Paryžius: sostinės istorija“. 21.00 „Viduramžių numirėliai“. 22.00 „1066-ieji“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 10.05 Liūto riaumojimas. 11.00 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 11.55 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Skunkų tramdytojas. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 18.20 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 19.15 Šimpanzių rojus: Mileniumo šeima. 19.40 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Okavangas. 22.00 Aligatorių tramdytojai. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Tailandas. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Laukinis kriminalas: stambios katės. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Ana laukinėje gamtoje“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Laukiniai Balkanai“. 23.00 „Gyvūnija ir augmenija“.



„Grįžimas namo“ („Homecoming“) Trileris. JAV, 2009 m. Rež. Morganas J.Freemanas. Vaidina Mischa Barton, Mattas Longas.

Buvusi mokyklos futbolo komandos žvaigždė Maikas Donaldsonas grįžta Kalėdų atostogų į gimtąjį miestelį. Ne vienas, o su nauja drauge Elizabet. Ši naujiena taip sukrečia buvusią Maiko merginą Šelbę, jog ji tetrokšta viena – kad Elizabet amžiams dingtų iš jų gyvenimo.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nižnij Novgorod“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 18.30 Automoto. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 Kelionių nuotykiai. 10.00 ATP teniso turnyras Londone. 10.30 Jojimo turnyrų apžvalga. 10.45 Visos sporto šakos. 11.45 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės. 14.00 ATP teniso turnyras Londone. 14.30 ATP teniso turnyras Londone. II diena. 22.30 Profesionalų boksas. 24.00 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga. 1.00 Žiedinių automobilių lenktynių apžvalga. 1.30 Motociklų lenktynės. Spidvėjus. 1.15 Motociklų lenktynės.

0.35 NTV mir

10.50, 12.20 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis. 13.55 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro finalas. 15.40 „Formulė-1“. „Kanados didžiojo prizo“ lenktynės. 17.50 Futbolas. Pasaulio čempionato atranka. Austrija–Švedija. 19.40 „Futbol Mundial“ žurnalas. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Šveicarija. 22.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 0.25 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Užduotis: automobilis“. 16.30 Žurnalas. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.45 „Sport1“ naujienos. 18.55 Futbolas. 21.00 „Sport1“ naujienos. 21.15 „Užduotis: automobilis“. 0.15 „Sport1“ naujienos. 0.30 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.



„Siominas“ („Сёмин“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Genadijus Baisakas. Vaidina Leonidas Kanevskis, Anastasija Panina.

Pulkininkas Borisas Siominas yra tikra Maskvos kriminalinio skyriaus legenda. Nes šis įgudęs tyrėjas sugeba atskleisti ypač sudėtingas bylas. Labiausiai jis nekenčia korupcijos, niekšiškumo ir neatsakingo požiūrio į darbą. Užtai ir jo darbo rezultatai puikūs.


2013 06 12

trečiadienis

lietuviškos

18.45 Rankinis. Lietuva–Prancūzija.

22.35 „Pasienis“.

22.05 „Ryšys“.

21.25 „Psichoanalitikas“.

21.00 Reporteris.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Emigrantai (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. 15.00 Sportas. 15.05 Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Rankinis. Europos čempionato atranka. Lietuva–Prancūzija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.00 LRT ekonomikos forumas. 21.55 Loterija „Perlas“. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (6) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Žuviukai burbuliukai“ (2). 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (5) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Varžovė“ (k). 10.45 S. „Saldi nuodėmė“ (1, 2) (Lietuva, 2011 m.) (N-7) (k). 11.40 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (6). 13.55 Anim. f. „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (1) (JAV, 1991 m.). 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (7). 20.05 Tikras gyvenimas. „Lėlė“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Pasienis“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 0.30 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.25 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Ryšys“. 23.05 Veiksmo f. „Gamtos šėlsmas. Lavina“ (Kanada, D.Britanija, Bulgarija, 2004 m.). 0.55 „Eureka“. 1.50 „Choras“. 2.35 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.30 „Firma“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Karališkasis Panamos kelias (N-7). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 21.25 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.25 Karo vilkai. „Desantininkai“ (N-14). 0.25 „Sostų karai“ (N-14). 1.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.25 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (6) (N-7). 9.15 Namų daktaras. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (6) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (6) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 „Jaunikliai“ (N-7) (8). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 Premjera. „Pasaulio istorija“ (6) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.27 Aktyvi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (7) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 23.35 Reporteris. 0.02 Aktyvi Lietuva. 0.07 Orai. 0.10 Kitaip. Su Nomeda.

21.00 TV1



„Baudėjas“ („The Punisher“) Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 2004 m. Rež. Jonathanas Hensleigh. Vaidina Tomas Jane’as, Johnas Travolta.

FTB agentas Frenkas Kaslas tampa galingo mafijos boso Hovardo Seinto priešu tą dieną, kai žūsta šio sūnus. Mafijos smogikai pagal vendetos principą išžudo visą Frenko šeimą, bet jis pats prisikelia iš numirusiųjų, kad taptų gailesčio nepažįstančiu Baudėju ir imtų keršyti.

23.05 TV3



„Gamtos šėlsmas. Lavina“ („Nature Unleashed: Avalanche“) Veiksmo filmas. Kanada, D.Britanija, Bulgarija, 2004 m. Rež. Markas Roperis. Vaidina Andrew Lee Pottsas, Adamas Croasdellas.

Kalnų slidinėjimo kurorte vyksta paskutiniai pasiruošimai naujojo viešbučio atidarymui. Gyventojai laukia turistų antplūdžio, nes tik naujasis žiemos pramogų centras gali pažadinti šį užkampį iš letargo. Bet klastinga gamta jau paspendė savo spąstus.

23


24

TREČIADIENIS

2013 06 12

LIETUVIŠKOS

REGIONINĖS

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Gamtos formos“ (1, 2) (Norvegija, 2007 m.) (k). 12.30 Fotografijos istorija arba istorija fotografijoje (1). Vilnius ir jo fotografai (k). 13.00 „Apie teisę“ (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Septynios Kauno dienos. 14.50 Mokslo komunikacijų konkursas „Šlovės laboratorija“. Finalinis renginys (k). 16.15 Žinios (k). 16.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Lyderiai. 20.15 Liaudies kinas. LKS vaid. f. „Adomas nori būti žmogumi“. V.Sirijos Giros romano „Buenos Airės“ motyvais (1959 m.). 21.40 Elito kinas. Istorinė romantinė drama „Karštas kraujas“ (Italija, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 0.10 Panorama (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Andriaus Tapino romano „Vilko valanda“ pristatymas (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VII“ (N-7). 10.40 Humoro s. „Didžiojo sprogimo teorija“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.20 „Namai, kur širdis“. 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Kriminalinis trileris „Baudėjas“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14). 23.20 Drama „Erotiniai žaidimai 3“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 0.55 „Užribis“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.40 LRT KULTŪRA

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Komedija „Raketinis diržas“ (JAV, 2008 m.). 0.05 Europos pokerio turas. 1.05 „CSI Majamis“. 2.00 „Tikri bičai“. 2.30 Nenugalimas banzuke.

9.20 „Mokomės su Pokojum“. 9.50 Senoji animacija. 10.25 Melodrama „Kerimoro rožė“ (Vokietija, 2001 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Vinegar Hilas“ (JAV, Kanada, 2005 m.). 23.15 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Gangsteriai“ (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.50 Nuotykių f. „Lobių sala“ (1) (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.45 Dok. f. „JAV prieš Johną Lennoną“ (N-7). 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Ženklai ant skydo. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Nematomas teatras. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Komedija „Padavėjų varžybos“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Nuotykių f. „Lobių sala“ (2) (N-7). 1.05 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama bin Ladenas?“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Broliai detektyvai“ (N-7). 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (6). 12.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (5). 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 15.15 „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 17.00 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (7). 17.30 „Senas geras faras“. 18.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 19.00 „Pražūtingas auksas“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Apgaulinga tiesa“. 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“.

6.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“. 7.20 „Liuks!“ muzika. 8.50 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas. 10.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“. 12.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 14.50 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k). 16.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 18.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 20.50 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k). 22.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 0.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 2.50 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k). 4.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k).

7.00 7.20 7.30 7.50 8.00 9.00 9.30 10.00 10.15 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 20.30 21.00

22.00 TV6

Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Spaudos apžvalga. Muzika. Kitokia Lietuva (k). Kultūros alėja (k). Muzika. Spaudos apžvalga (k). OTV muzika. Žinios. Orai. Kauniečių akimis. Muzika. Tautos ženklai (k). Muzika. Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Kur Nemunėlis teka (k). OTV muzika.



„Karštas kraujas“ („Sanguepazzo“)

„Raketinis diržas“ („Pretty Bird“)

Istorinė romantinė drama. Italija, Prancūzija, 2008 m. Rež. Marco Tullio Giordana. Vaidina Monica Bellucci, Luca Zingaretti.

Komedija. JAV, 2008 m. Rež. Paulas Schneideris. Vaidina Billy Crudupas, Paulas Giamatti.

Tikrais faktais pagrįstas filmas pasakoja apie du italų aktorius Osvaldą Valentį ir Luizą Feridą, kuriuos baigiantis Antrajam pasauliniam karui nužudė partizanai. Juodu susitiko Romoje, kai Osvaldas jau buvo tikra įžymybė, o Luiza dar tik svajojo patekti į kiną.

Filmas pasakoja apie tris būsimus verslininkus, kurie trokšta išrasti raketinį diržą. Itin skirtingų asmenybių kompanijoje viršų pradeda imti ne idėjos įgyvendinimas, o asmeninės ambicijos. Galiausiai į emocijų raizgalynę įsipina pagrobimas ir žmogžudystė.


2013 06 12 rusiškos

5.50, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.00 Vaid. f. „Mes, du vyrai“. 7.25 Vaikų klubas. Anim. f. „Žvėreliai 2“. 7.35 „Apie seną gerą kiną“. 8.40, 9.10 Komedija „Kazokai iš Kubos“. 11.30 „Et, būčiau aš lengvabūdiškesnis...“ 12.35, 14.20 „Pavasaris Užupio gatvėje“. 14.00 Naujienos. 14.55 Vaid. f. „Jie kovojo už tėvynę“. 18.25 „Respublikos paveldas“. Geriausieji. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 20.55 Stebuklų laukas. 21.55 „Auksinio erelio 2013“ premijos laureatas. Filmas „Minia“. 0.30, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 0.40 Jubiliejinis grupės „Liube“ koncertas. 2.10 Kriminalinė komedija „Piktasis auksas“. 3.30 Komedija „Įvykis Utinooziorske“. 4.40 Muzika.

6.00, 13.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.25 „Angelų draugai“. 7.05 Įsivaizduokite. 7.30 Reporterio istorijos. 8.00, 17.50 Patikima priemonė. 9.00 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.20 Pasaulio paslaptys. 12.20 Slaptos teritorijos. 14.40 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 19.50 Prarasta protėvių dovana. 20.50 Paklydimų teritorija. 22.55 Mokslo apgauti. 0.45 Laiškai iš kosmoso.

5.00 Trileris „Vienišė“. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Važiuojame valgyti! 11.00 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.25 Iki teismo. 13.35 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 Trileris „Surask mane“. 16.20 Nona ir Slava. Žiaurus romanas. 17.00 „Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“. 18.30 Detektyvas „Samurajaus garbė“. 20.25 „Pažymėtasis“. 22.40 „Svetimas rajonas“. 0.15 „Siominas“.

filmai

5.05 Valstybinio akademinio rusų liaudies choro ir liaudies šokių ansamblio koncertas. 5.55 Vaid. f. „XX amžiaus piratai“. 7.20 Komedija „Kareivis Ivanas Brovkinas“. 9.05 Komedija „Ivanas Brovkinas plėšiniuose“. 11.00 Rusijos Federacijos valstybinės premijos įteikimo ceremonija Kremliuje. 12.00, 13.15 Vaid. f. „Pandoros skrynia“. 13.00, 19.00 Žinios. 16.00 Kreivas veidrodis. 17.55, 19.20 Vaid. f. „Spartus žygis. Ypatingos aplinkybės“. 22.00 Jaunoji Rusija. 23.35 Vaid. f. „Keturi taksistai ir šuo 2“.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Adata“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Puaro nesėkmė“. 13.00 Vaid. f. „Ponia Marija“. 17.00 Metų daina. 17.10, 23.00 Vaid. f. „Arlekino kostiumas“.

6.00 Komedija „Naujasis Odeonas“. 8.00 Komiška melodrama „Myliu, ir taškas“. 10.00 Komedija „Nacionaliniai poledinės žūklės ypatumai, arba Visiškas atsipalaidavimas“. 11.50 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. XX a. prasideda“. 14.45 Komiška melodrama „Laimės fabrikas“. 16.30 Komiška melodrama „Ant kabliuko!“ 18.10 Nuotykių komedija „Meilė su akcentu“. 20.00 Fantastinis trileris „Artefaktas“. 21.45 Komedija „Naša Raša. Likimo kiaušai“. 23.20 Drama „Gyventi“. 1.40 Komedija „Į šipulius“.

7.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 9.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 11.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 13.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 15.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 19.15 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.). 1.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV).

6.55 Fantastinis nuotykių f. „Penki vaikai ir burtai“. 8.30 Trileris „Tiesioginė grėsmė“. 11.00 Drama „Mergina su trūkumais“. 13.15 Komedija „Kaimynas šnipas“. 14.55 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 17.05 Veiksmo f. „Desantininkai“. 19.00 Komiška drama „Rimtas vyrukas“. 21.15 Romantinė drama „Brangusis Džonai“. 23.15 Dramatinis trileris „Skiriamoji juosta“. 1.00 Drama „Tikrasis veidas“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 15.10, 20.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 9.35 „Visi mano draugai palieka Brisbeną“. 11.50 „Atostogos su Dereku“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 16.05 „Klauskite Sindės“. 17.35 „Seklys“. 21.00 „Ieškau topmodelio!“ 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kendros šou“. 0.20 „Atsakyk!“

trečiadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Jauni ir susituokę“. 15.10 „Paauglės motinos“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 „World Stage“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.35 „16-os ir nėščia“. 21.30 Realybės šou „Snooki“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Vidutiniokai“. 0.50 TV šou „Medžioklė“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

3.55 Džiazas. 10.35 J.C.Gallotta pristato baletą „Šventasis pavasaris“. 10.50 J.C.Gallottos baletas „Šventasis pavasaris“. 11.30 J.C.Gallottos baletas „Odisėjas“. 12.40 Divertismentas. 14.30 Japonijos J.S.Bacho kolegijos koncertas. 16.00 J.Brahmso „Requiem“. 17.30 R.Wagnerio opera „Tanhoizeris“. Diriguoja Ph.Jordanas. 20.55 Divertismentas. 21.30 F.Chopino kūriniai fortepijonui. I, II, III koncertai. 0.30 Džiazas. K.Browno trio kviečia B.Herbiną. 1.30 Nakties programa.

25


26

trečiadienis

2013 06 12

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Tenesyje. 10.30 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 11.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 12.00 Maistas rojuje. Baltimorė. 13.00 Maisto mašina. 14.00, 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. Peru. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Miunchenas. 16.00 Keliautojas. Didieji istoriniai ženklai. 17.00, 17.30 Užkariautojas Bertas Tenesyje. Kanadoje. 18.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 19.00 Amerikos maistas. Baltimorė. 20.00 Kelionės motociklu. 21.00 Svajonių išvyka. Havajai. 21.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 22.00 Prabangūs traukiniai. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Miunchenas. 0.00 Pavojingi keliai.

6.00 „Pelningos griuvenos“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Reaktyviniai mokymai“. 9.00 „Statybų asai“. 10.00 „Savamoksliai išradėjai“. 10.50 „Superlėktuvnešis“. 11.40 „Karių paieška“. 12.35 „Technikos stebuklai“. 13.25 „Nuostabūs valgiai“. 14.20 „Pelningos griuvenos“. 15.10 „Savamoksliai išradėjai“. 16.00 „Superlėktuvnešis“. 16.50 „Karių paieška“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Statybų asai“. 19.40 „Reaktyviniai mokymai“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Ekstremalūs išbandymai“. 22.10 „Nepalaužiamieji“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 „National Geographic“ draugijai – 125 metai. 11.00 Sumaištimi pasinaudoję kalėjimo bėgliai. 12.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 13.00 Nuvažiavęs nuo kelio sunkvežimis. 14.00 Liūtė, išgelbėjusi antilopės jauniklį. 15.00 Baltieji rykliai. Užuodžiantys kraują. 16.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 17.00 Nuvažiavęs nuo kelio sunkvežimis. 18.00 Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Vieni metai sustiprinto režimo kalėjime. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Išgyvenimo būrys. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 0.00 Išgyvenimo būrys. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Prieštaringasis Tolstojus“. 12.30 „Mitų medžiotojai“. 13.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 14.00 „Slaptasis karas“. 15.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 16.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.00 „Seniai pamirštos dietos“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Rusijos istorija“. 22.00 „Visa tiesa apie J.Gagariną“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

18.30 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 8.15 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 10.05 Afrikoje: Okavangas. 11.00 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 11.55 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 16.30 Kinologija. 17.25 N.Bakerio gyvūnai. Pelkių gyventojas. 18.20 Auksinių rankų meistras. 19.15 Šimpanzių rojus: žmogus vadas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Namibija. 22.00 Gyvenimas: medžiotojai ir aukos. 22.55 Mutantų planeta: Australija. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Padarai tavo košmare: mirtinas smūgis / fatališki spąstai. 1.35 Aš gyvas.

7.00, 13.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 8.00, 16.50, 20.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00, 17.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50, 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 19.00 „D.Britanijos gamta“. 22.00 „Lokių užkalbėtojo sugrįžimas“. 23.00 „Gyvūnija ir augmenija“.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 18.35 Slambolas. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Pasaulio štangos spaudimo čempionatas, 2013 m. 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 Motociklų lenktynės. 9.45 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės. 11.15 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga. 12.15 Futbolas. „Brazilomanija“. 12.30 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga. 13.30, 14.30 ATP teniso turnyras Londone. III diena. 22.30 Visos sporto šakos. 22.45 Golfo apžvalga. 23.40 „Lyoness“ golfo turnyras. 0.15 Jachtų klubas. 0.20 Visos sporto šakos. 0.35 Futbolas. „Brazilomanija“. 0.50 Visos sporto šakos. 1.05 ATP teniso turnyras Londone. 2.00 Visos sporto šakos.

11.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.30 Krepšinis. BBL finalinio ketverto varžybos. „Ventspils“–„Prienai“. 13.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Šveicarija. 15.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Kanada. 17.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–Suomija. 19.45 „Formulė-1“. „Kanados didžiojo prizo“ lenktynių apžvalga. 20.45 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro finalas. 22.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 0.45 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Užduotis: automobilis“. 16.30 Žurnalas. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Triatlonas. 20.30 Krepšinis. 23.15 „Sport1“ naujienos. 0.00 Amerikietiškosios imtynės. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Samurajaus garbė“ („Честь самурая“)

„Prisimink mane“ („Remember Me“)

Detektyvas. Rusija, 2012 m. Rež. Nadežda Jakuševa. Vaidina Jevgenijus Diatlovas, Valerija Suchačiova.

Romantinė drama. JAV, 2010 m. Rež. Allenas Coulteris. Vaidina Robertas Pattinsonas, Pierce’as Brosnanas.

Pagrindinis šio serialo herojus – iš „Sudužusių žibintų gatvės“ žinomas operatyvininkas policijos kapitonas Nikolajus Dymovas, pramintas Samurajumi. Viskas prasideda nuo Nikolajaus dukros Polinos vizito. Polina ryžosi supažindinti tėvą su savo jaunikiu.

Studentą Tailerį Houkinsą slegia brolio žūtis. Emocingas jaunuolis dažnai nusižengia viešosios tvarkos reikalavimams. Vienas toks akibrokštas baigiasi policijos nuovadoje, bet šį įvykį greitai užglaistys pažintis su policijos seržanto Nilo Kreigo dukra Ele.


2013 06 13

ketvirtadienis

lietuviškos

21.00 Koncertas „Misija Sibiras“.

22.35 „Mentalistas“.

22.00 „Aferistas“.

0.20 „Sostų karai“.

19.00 „Didysis barjerinis rifas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. 15.00 Sportas. 15.05 Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Užtemimas“ (3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.00 Specialus labdaros koncertas „Misija Sibiras“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Loterija „Perlas“. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (7) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Žuviukai burbuliukai“ (3). 7.20 Anim. s. „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (1) (JAV, 1991 m.) (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (6) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Lėlė“ (k). 10.45 Radži ieško žmonos (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (7). 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (2). 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (8). 20.05 Tikras gyvenimas. „Don Žuano vestuvės“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Ties riba“ (4) (N-14). 0.30 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“ (4). 23.00 Istorinė drama „Britanikas“ (JAV, D.Britanija, 2000 m.). 1.00 „Eureka“. 1.55 „Choras“. 2.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.40 „Firma“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Pavojingos Panamos džiunglės (N-7). 10.00 „Naujakuriai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Naujoji banga 2012“. 23.20 Karo vilkai. „Desantininkai“ (N-14). 0.20 „Sostų karai“ (N-14). 1.20 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.20 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (7) (N-7). 9.15 „Jaunikliai“ (2) (N-7). 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Pasaulio istorija“ (6) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (7) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 „Jaunikliai“ (9) (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 Dok. s. „Didysis barjerinis rifas“ (1) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.27 Įdomi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (8) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 23.35 Reporteris. 0.02 Įdomi Lietuva. 0.07 Orai. 0.10 Kitaip. Su Nomeda.

22.00 TV6



23.00 TV3



„Transformeriai. Nugalėtųjų kerštas“ („Transformers: Revenge of the Fallen“)

„Britanikas“ („Britannic“)

Fantastinis veiksmo filmas. JAV, 2009 m. Rež. Michaelas Bay. Vaidina Shia LaBeoufas, Megan Fox.

Drama. JAV, D.Britanija, 2000 m. Rež. Brianas TrenchardasSmithas. Vaidina Edwardas Attertonas, Jacqueline Bisset.

Antrajame filme Žemę nuo sunaikinimo išgelbėjusiam jaunuoliui Semui Vitvikiui atskleidžiama didžioji gerųjų robotų transformerių paslaptis. O jų priešininkus deseptikonus graužia pagieža ir pyktis dėl pralaimėjimo amžiniems priešams. Jie trokšta revanšo.

Karinis laivas „Britanikas“ prasidėjus Pimajam pasauliniam karui gauna naują paskirtį – jame bus gydomi sužeistieji. Vokiečių šnipas išsiaiškina laivo misiją. O šnipą demaskuoja britų pasiuntinio guvernante dirbanti Vera Kempbel, likusi gyva po „Titaniko“ katastrofos.

27


28

ketvirtadienis 2013 06 13 lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Andriaus Tapino romano „Vilko valanda“ pristatymas (k). 12.15 Laiko ženklai. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis (2001 m.) (k). 12.45 Kultūra. Rašytojas Vytautas Bubnys (k). 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“. 14.10 Aktoriaus Antano Barčo 85-osioms gimimo metinėms. Luji Varnejis. „Nemo bankas“ (1980 m.). 16.15 Žinios (k). 16.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Legendos. 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 „Jaunoji karta“. 21.20 Prizų teikimo ceremonija. „Europos išradėjo apdovanojimai 2013“ (Vokietija, 2013 m.). 21.30 Poeto Donaldo Kajoko jubiliejui. Brydė. Poetas D.Kajokas (1994 m.). 22.00 D.Kajoko knygos „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ sutiktuvės Rašytojų klube. 23.10 Lietuvių dokumentika. Laisvas žmogus. Rimas Burokas. Iš ciklo „Maištininkai“ (2010 m.). 23.50 Prisiminkime. Dainuoja Nijolė Ambrazaitytė. 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Liaudies kinas. LKS vaid. f. „Adomas nori būti žmogumi“. V.Sirijos Giros romano „Buenos Airės“ motyvais (1959 m.) (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VII“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (2) (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.20 „Namai, kur širdis“. 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 „Irenė Hus“ (6) (N-14). 22.45 „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7). 23.45 „Farų šeima“ (N-7). 0.40 „Užribis“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Pasaulis X (N-7) (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.20 Init

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Fantastinis veiksmo f. „Transformeriai. Nugalėtųjų kerštas“ (JAV, 2009 m.). 1.10 „CSI Majamis“. 2.00 „Tikri bičai“. 3.20 Nenugalimas banzuke.

9.25 „Mokomės su Pokojum“. 9.55 Senoji animacija. 10.25 Drama „Vinegar Hilas“ (JAV, Kanada, 2005 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.30 Vaid. f. „Sekretoriatas“ (JAV, 2010 m.). 23.45 „Mano likimo šeimininkė“.



„Karštas kubilas – laiko mašina“ („Hot Tub Time Machine“) Komedija. JAV, 2010 m. Rež. Steve’as Pinkas. Vaidina Johnas Cusackas, Lizzy Caplan.

Trys geri draugai – merginos paliktas Adamas, žmonos apgaudinėjamas Nikas bei alkoholikas Lu – ir Adamo sūnėnas Džeikobas išsiruošia į žiemos kurortą. Per vakarėlį karštame kubile įvyksta trumpasis jungimas, ir kubile esantis ketvertukas sugrįžta atgal į 1986-uosius!

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Padavėjų varžybos“ (N-7). 11.00 Nematomas teatras (k). 11.30 Nuotykių f. „Lobių sala“ (2) (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.55 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama bin Ladenas?“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Karinė drama „Agentės“ (N-14). 1.20 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Apgaulinga tiesa“. 12.15 Drama „Pusė gyvenimo“ (Austrija, Vokietija, 2009 m.). 14.00 Kinomano užrašai (k). 14.15 Romantinė komedija „Ko nori gyvūnai“ (Vokietija, 2012 m.). 16.00 „Broliai detektyvai“. 17.00 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.30 „Advokatė Lovinski“. 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (6). 0.00 „Pražūtingas auksas“.

6.00 Edmundo Kučinsko koncertas „Už tuos, kurie…“ 7.20 „Liuks!“ muzika. 8.25 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“. 10.05 Kai švenčia Avinai. 12.00 Edmundo Kučinsko koncertas „Už tuos, kurie…“ (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 14.25 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“ (k). 16.05 Kai švenčia Avinai (k). 18.00 Edmundo Kučinsko koncertas „Už tuos, kurie…“ (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 20.25 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“ (k). 22.05 Kai švenčia Avinai (k). 0.00 Edmundo Kučinsko koncertas „Už tuos, kurie…“ (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 2.25 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“ (k). 4.05 Kai švenčia Avinai (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.

0.30 LRT KULTŪRA



„Adomas nori būti žmogumi“ Vaidybinis filmas. Lietuva, 1959 m. Rež. Vytautas Žalakevičius. Vaidina Vytautas Puodžiukaitis, Juozas Miltinis.

Pagal Vytauto Sirijos Giros romaną „Buenos Airės“ sukurtame filme jaunuolis Adomas prieškariniame Kaune įsidarbina pasiuntinuku emigracijos biure. Vaikinas svajoja susitaupyti pinigų ir drauge su mylima mergina Liuce išvykti į egzotišką užjūrio miestą.


2013 06 13 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.30 Mados nuosprendis. 13.40 Kitos naujienos. 14.20 „Tėvelio dukrelės“. 15.30 „Brazilijos prospektas“. 16.25 Suprasti. Atleisti. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00, 23.15, 5.50 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 Melodrama „Atsisveikinimo vėjų rožė“. 23.25 Tarptautinis muzikos festivalis „Sankt Peterburgo baltosios naktys“ (1). 1.15 „Žvaigždėlaivis“. 1.30 Komedija „Karuselė“. 2.55 Melodrama „Skrydis vėluoja“. 4.10 Mados nuosprendis. 5.00 Muzika.

6.00, 17.45 Šeimos dramos. 6.50, 13.20 „Angelų draugai“. 7.10 Keistenybės. 8.05, 16.45 Patikima priemonė. 9.05 Nemeluok man. 11.20 Mokslo apgauti. 12.20 Aktuali tema. 13.40 Laiškai iš kosmoso. 14.40 Prarasta protėvių dovana. 15.45 Nuteisk mane. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 19.50 Kviestinė vakarienė. 20.50 Jaunystės eliksyras. 21.55 Kai pyksta Žemė. 22.55 Visatos sąvartynas. 0.45 Pasaulio paslaptys. Gyvenimo linija.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Medicinos paslaptys. 11.05 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Pažymėtasis“. 22.40 „Svetimas rajonas“. 0.30 „Siominas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Vaid. f. „Liūdna širdžių dama“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 Vaid. f. „Gali būti aukų“ (1). 19.50 Tiesioginis eteris. 20.50 S. „Apofegejus“. 22.40 V.Tereškova. Žuvėdra ir Vanagas. 23.40 Dvikova. 1.10 Rusiška laimė. 2.05 Žinios +.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Arlekino kostiumas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Puaro nesėkmė“. 13.00 Vaid. f. „Geras pašlemėkas, blogas pašlemėkas“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Pasimatymų namas“.

6.00 Melodrama „Svetimas – savas“. 8.00 Nuotykių komedija „Meilė su akcentu“. 9.50 Komedija „Mulkiai“. 12.00 Muz. melodrama „Verijsko kvartalo melodijos“. 14.00 Komedija „Naša Raša. Likimo kiaušai“. 16.00 Fantastinis trileris „Artefaktas“. 18.00 Melodrama „Auksinis dangus“. 20.00 Komedija „Į šipulius“. 21.40 Tragikomedija „Euforija“. 23.00 Drama „Nepasakysiu“. 1.00 Muz. komedija „Mano jūreivė“.

7.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 9.15 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 13.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 15.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 19.00 Kriminalinė komiška drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV, 2009 m.). 23.00 Trileris „Dvylika“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Dar palaukite...“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

7.00 Nuotykių f. „Saksana“. 8.45 Komiška drama „Rimtas vyrukas“. 10.45 Drama „Prisiminti numirusius“. 12.35 Drama „Desantininkai“. 14.45 Romantinė komedija „Mylėti“. 17.10 Kriminalinė drama „Londono bulvaras“. 19.00 Dramatinis trileris „Gyventojas“. 21.00 Dramatinis trileris „Skiriamoji juosta“. 22.50 Drama „Didžioji scena“. 1.00 Siaubo f. „Skambutis“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 15.15, 20.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 9.25 „Klauskite Sindės“. 11.50 „Kelionė namo“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 16.15 „Visi mano draugai palieka Brisbeną“. 17.35 „Seklys“. 21.00, 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Vilos gražuolės“. 0.10 „Ieškau topmodelio!“

ketvirtadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „16-os ir nėščia“. 10.15 TV serialas „Holivudas“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Jauni ir susituokę“. 15.10 „Paauglės motinos“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.55 „World Stage“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.35 „16-os ir nėščia“. 21.30 „Paauglės motinos“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Vidutiniokai“. 0.50 Realybės šou „Snooki“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.15 Džiazas. 10.30 F.Schuberto Sonata D840. 11.10 Klasikos archyvai. T.Nikolajevna. 12.10 Dok. f. „G.Sebokas. Muzikos kalba“. 13.40 Divertismentas. 13.30 D.Šostakovičiaus simfonijos. 16.15 Koncertuoja H.Grimaud ir Europos kamerinis orkestras. 17.456 Divertismentas. 18.00 W.A.Mozarto opera „Figaro vedybos“. Diriguoja R.Jacobsas. 21.00 Divertismentas. 21.30 C.Santiago filmas „Paskutinis poetas. Pagaminta Amerikoje“. 22.30 Koncertas „Įkaitę liežuviai“. 23.45 Dok. f. 0.45 Džiazas. Koncertuoja J.Rodmano kvartetas. 2.00 Nakties programa.

29


30

ketvirtadienis 2013 06 13 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Maistas rojuje. Ostinas. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Australija. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kipras. 16.00 Keliautojas. Turkija. 17.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 17.30 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 18.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 19.00 Amerikos maistas. 20.00 Greitkeliai. Italija. 21.00 Be tabu. 22.00 Moterų pasaulis. Turkija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kipras. 0.00 Pavojingi keliai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Pelningos griuvenos“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Reaktyviniai mokymai“. 9.00 „Statybų asai“. 10.00 „Maisto varžybos“. 10.50 „Ekstremalūs išbandymai“. 11.40 „Nepalaužiamieji“. 12.35 „Technikos stebuklai“. 13.25 „Nuostabūs valgiai“. 14.20 „Pelningos griuvenos“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 16.50 „Nepalaužiamieji“. 17.50 „Maisto varžybos“. 18.45 „Statybų asai“. 19.40 „Oho, šito nežinojau!“ 20.30 „Tas ar anas?“ 21.20 „Ratai iš ano pasaulio“. 22.10 „Australija iš arti“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Ežeras, kuriame gyvena reptilijos. 11.00 Vieni metai sustiprinto režimo kalėjime. 12.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 13.00 Išgyvenimo būrys. 14.00 Bebrų užtvanka. 15.00 Vienuolika baltųjų ryklių. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Išgyvenimo būrys. 18.00 Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Kalintys užsienyje. 20.00 NSO virš Europos. 21.00 Istorijos paslaptys. 22.00 Paranormalūs reiškiniai. 23.00 NSO virš Europos. 0.00 Istorijos paslaptys. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Senovės pasauliai“. 11.00 „Paryžius: sostinės istorija“. 12.00 „Visa tiesa apie J.Gagariną“. 13.00 „Paskandinta Hitlerio paslaptis“. 14.00 „Slaptasis karas“. 15.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 16.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 17.00 „Seniai pamirštos dietos“. 18.00 „Paskandinta Hitlerio paslaptis“. 19.00 „Senovės pasauliai“. 20.00 „Ląstelė“. 21.00 „Mokslo istorija“. 22.00 „Elektros istorija“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Auksinių rankų meistras. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 N.Bakerio gyvūnai: pelkių gyventojas. 10.05 Afrikoje: Namibija. 11.00, 23.50 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 11.55 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Greitoji pagalba gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Simpatiški kačiukai ir šuniukai. 18.20 Blogas šuo. 19.15 Šimpanzių rojus: Judžinas sulaukėja. 19.40 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Ngorongoro krateris. 22.00 60 pavojingiausių būtybių: Borneo; D.Britanija. 22.50 Ruudas ir jo vabalai; Australijos agresoriai. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Grobis – žmogus: savanos žudikai. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 8.00, 16.50 „Gyvūnų parkas“. 9.00, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00, 17.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50, 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 19.00 „D.Britanijos gamta“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 22.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 23.00 „Gyvūnija ir augmenija“.



„Nekenčiu Valentino dienos!“ („I Hate Valentine’s Day“) Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Nia Vardalos. Vaidina N.Vardalos, Johnas Corbettas.

Floristė Ženevjeva turi gėlių parduotuvę Brukline. Į pasimatymus ji žvelgia savotiškai: su vyrais susitinka ne daugiau negu penkis kartus, kad nebūtų įskaudinta. Vieną dieną Ženevjeva susipažįsta su Gregu. Gal dabar mergina pakoreguos savo meilės filosofiją?

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.35 Slambolas. 19.00 Žinios +. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.40 Žiedinės automobilių lenktynės. 10.00 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga. 11.00 Pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro apžvalga. 12.00 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga. 12.45 Futbolas. „Brazilomanija“. 13.00 ATP teniso turnyras Londone. 22.30 Kovos sportas. Kovos klubas. 24.00 Kovos sportas. „Total Ko“. 1.00 Kovos sportas. 2.00 Žiedinės automobilių lenktynės.

11.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija–Latvija. 13.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–Prancūzija. 15.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–Suomija. 17.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 17.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 18.00 Golfas. PGA turo užkulisiai. 18.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 19.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 20.00 Futbolas. UEFA Europos lygos finalas. „Chelsea“–„Benfica“. 22.10 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Finalas. 0.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos 2012–2013 m. sezono apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Užduotis: automobilis“. 16.30 Žurnalas. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.45 „Sport1“ naujienos. 19.00 Futbolas. Pusfinalis. 23.15 „Užduotis: automobilis“. 1.00 Nakties programa.

22.40 NTV mir



„Svetimas rajonas“ („Чужой район“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Maksimas Briusas, Andrejus Koršunovas. Vaidina Denisas Rožkovas, Kirilas Poluchinas.

Šio vakaro serijose „Žaidėjas“ ir „Apžiūra“ policininkas Andrejus Frolovas tiria dvi bylas. Viena susijusi su daržovių turgumi, kurį už atsisakymą mokėti duoklę nusiaubia banditai. Kitoje Frolovui teks gaudyti iš kalėjimo pabėgusį pavojingą recidyvistą Drobyševą.


2013 06 14

penktadienis

lietuviškos

12.00 Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija.

1.00 „Nuo sutemų iki aušros“.

19.20 „Kaimynas šnipas“.

21.25 „Seniai pulkininkai“.

22.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Iškilmingas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimas LR Seimo Konferencijų salėje. Tiesioginė transliacija. 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje. Tiesioginė transliacija. 12.30 Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija. Tiesioginė transliacija. 13.00, 14.50 Žinios. Sportas. Orai. 13.15, 14.05, 15.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 15.30 „Ledo vaikai“ (2012 m.). 16.30 Dok. f. „Misija Sibiras’12. Chakasija“ (2012 m.). 17.30 Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros. 18.30 Šiandien. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18.45 „Užtemimas“ (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25, 21.55 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00, 22.00 Duokim garo! 23.00 Specialus labdaros koncertas „Misija Sibiras“. 1.00 Koncertuoja grupė „Žalvarinis“ (2008 m.).

6.10 „Namai, kur širdis“ (8) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Žuviukai burbuliukai“ (4). 7.20 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (2) (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (7) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Don Žuano vestuvės“ (k). 10.45 Radži ieško žmonos (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (8). 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (3). 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 „Viešbutis „Grand Hotel“ (2) (N-7). 21.00 „Kriminalistai“ (1) (N-7). 22.05 Veiksmo trileris „Degantis žmogus“ (D.Britanija, JAV, 2004 m.) (N-14). 1.00 Siaubo trileris „Nuo sutemų iki aušros. Kruvini Teksaso pinigai“ (JAV, 1999 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Kaimynas šnipas“ (JAV, 2010 m.). 21.10 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“ (JAV, 2004 m.). 23.40 Veiksmo f. „Delta“ būrys 2. Kolumbietiškoji grandis“ (JAV, 1990 m.). 1.45 Veiksmo f. „Gladiatorių karalystė“ (JAV, Italija, 2011 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Patagonijos sniegynuose (N-7). 10.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Juodos avys“ (N-7). 21.25 Rusų kinas. Detektyvas „Seniai pulkininkai“ (Ukraina, 2007 m.) (N-7). 23.05 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.05 Trileris „Praeities šešėliai“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.55 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (8) (N-7). 9.15 „Pora kaip tvora“ (N-7). 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 Dok. s. „Didysis barjerinis rifas“ (1) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (8) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 „Jaunikliai“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Pašėlę TV pokštai. 19.00 „Didysis barjerinis rifas“ (2) (N-7). 20.10 Veiksmo komedija „3000 mylių iki „Greislando“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 22.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

21.10 TV3



22.05 LNK



„Paskutinis uošvių išbandymas“ („Meet the Fockers“)

„Degantis žmogus“ („Man on Fire“)

Komedija. JAV, 2004 m. Rež. Jay Roachas. Vaidina Robertas De Niro, Benas Stilleris.

Veiksmo trileris. JAV, D.Britanija, 2004 m. Rež. Tony Scottas. Vaidina Denzelis Washingtonas, Dakota Fanning.

Komedijoje „Paskutinis jaunikio išbandymas“ matėme, su kokiomis problemomis susidūrė Gregas Fokeris, kai atėjo susipažinti su mylimos merginos Pem tėčiu ir mama. Dabar pasižiūrėkite, kas atsitiko, kai būsimieji jaunavedžiai ryžosi supažindinti savo tėvus.

Patyręs JAV jūrų pėstininkų būrio karys Džonas Krisis gavo pelningą darbelį – saugoti dešimtmetę Meksiko miesto turtuolio Samuelio Ramoso dukrą Pitą. Vieną dieną mergaitė pagrobiama. O Džono įniršis toks stiprus, kad tampa viską naikinančio gaisro liepsna.

31


32

PENKTADIENIS

2013 06 14

LIETUVIŠKOS

REGIONINĖS

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Asistentas vienai dienai (k). 12.15 Legendos (k). 13.00 „Jaunoji karta“ (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Gedulo ir vilties dienai. H.Berliozo „Requiem“. 15.35 Verkiu ir dainuoju (1985 m.). 16.00 Žinios (k). 16.15 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 MES 2013. 18.45 Kai aš mažas buvau. 19.30 Gedulo ir vilties dienai. A.Dvorákas. Kantata „Stabat Mater“. Atlieka Vilniaus arkikatedros bazilikos Jaunimo choras. Vadovė Violeta Savickaitė-Pociūnienė. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos. 21.00 Gedulo ir vilties dienai. Publicistinė apybraiža „Įspaudas“ (2010 m.). 21.50 Gedulo ir vilties dienai. Kalba Juozas Urbšys. 22.00 Europos vidury. 22.30 Fotografijos istorija arba istorija fotografijoje (2). Kovojanti Lietuva. 23.00 Džiazo vakaras. XI tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz 2012“. „François Conepoup Trio“ (Prancūzija). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 LNOBT spektaklis. Borisas Eifmanas. Baletas „Raudonoji Žizel“.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VII“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (3) (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.20 „Namai, kur širdis“. 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Vulfas išeina iš namų“ (D.Britanija) (N-14). 22.50 Drama „Mambo karaliai“ (JAV, Prancūzija, 1992 m.) (N-14). 0.50 Kriminalinis s. „Užribis“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.40 Ne vienas kelyje (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Apie ūkį ir bites. 13.15 Sveikatos ABC. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Girių horizontai (k). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

20.10 LIETUVOS RYTO TV

9.15 9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 0.00

0.55 1.50 2.50

Teleparduotuvė. „Naša Raša“. „Gelbėtojai Havajuose“. „Dingusiųjų paieškos grupė“. „Kaulai“. „Univeras“. Nenugalimas banzuke. Teleparduotuvė. „Išlikimas“. „Gelbėtojai Havajuose“. „Dingusiųjų paieškos grupė“. „Kaulai“. „CSI Majamis“. „Univeras“. „6 kadrai“. „Mažylė Houp“. Mistinė drama „Krintantis dangus“ (1) (Kanada, JAV, 2011 m.). „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. Aukščiausia pavara. „CSI Majamis“.

8.45 „Mokomės su Pokojum“. 9.15 Senoji animacija. 9.50 Vaid. f. „Sekretoriatas“ (JAV, 2010 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Vesternas „Tvirtas meilės pažadas“ (JAV, 2004 m.). 23.10 Šok su manimi. 2.20 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Suaugusi dukra, arba Tėvo išbandymas“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 11.50 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). 13.25 Telelaikraštis. 15.50 Drama „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 17.30 Ženklai ant skydo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Drama „Užsispyrėlė“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Komedija „Kitos dienos paštas“ (N-14). 22.45 Žinios (k). 23.05 Drama „Antikristas“ (S). 0.55 Trileris „13“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (5). 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Veiksmo komedija „Kūdikis už 30 milijonų“ (Honkongas, 2006 m.). 14.25 „Apgaulinga tiesa“. 15.25 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: atminties puoselėjimas. 15.55 Nuotykių f. „Didysis Ausio ir Tedo nuotykis“ (JAV, 2009 m.). 17.30 „Komanda Č“ (N-7). 18.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 19.00 „GSG 9: elitinis būrys“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (8). 20.45 Auksinė kolekcija. „Denas tikrame gyvenime“ (JAV, 2007 m.). 22.30 „Balticum TV“ žinios. 22.45 Kriminalinė drama „Amerikietis“ (JAV, 2010 m.) (N-14).

0.05

6.00 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas. 7.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.35 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas. 12.00 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 13.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.35 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k). 18.00 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 19.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.35 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k). 0.00 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 1.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.35 Marijono Mikutavičiaus tikro garso koncertas (k).

7.00 7.20 7.30 7.50 8.00 9.00 9.30 10.00 10.15 18.00 18.20 18.30 19.00 20.00 20.20 20.30 21.00

BTV

Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Spaudos apžvalga. Muzika. Kitokia Lietuva (k). Tautos ženklai (k). Muzika. Spaudos apžvalga (k). OTV muzika. Žinios. Orai. Kauniečių akimis. Muzika. Piliečių labui ir saugumui. Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Muzika. OTV muzika.



„3000 mylių iki „Greislando“ („3000 Miles to Graceland“)

„Praeities šešėliai“ („Not Forgotten“)

Veiksmo komedija. JAV, 2001 m. Rež. Demianas Lichtensteinas. Vaidina Kevinas Costneris, Kurtas Russellas.

Trileris. JAV, 2009 m. Rež. Droras Sorefas. Vaidina Simonas Bakeris, Paz Vega.

Iš Las Vegaso lošimo namų Elvio Presley antrininkams pavyko išnešti 3 mln. dolerių. Nors per operaciją grobikų gretos praretėjo, draugiškai pasidalyti grobį pasirodė sunkiau nei organizuoti apiplėšimą. Juk visada atsiranda norinčių pasisavinti „visą banką“.

Džekas Bišopas gyveno ramų šeimyninį gyvenimą. Deja, vyro praeitis slepia paslaptį, kurios jis neatskleidė net artimiausiems žmonėms. Kai dukrelė Tobi dingsta, Džekas supranta – praeitis jį pasivijo. Kartu su FTB agentais Džekas stengiasi įveikti galingą sektą.


2013 06 14 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.35 Mados nuosprendis. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Eterio žvaigždės. J.Levitanas“. 15.30 „Brazilijos prospektas“. 16.25 Suprasti. Atleisti. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Lauk manęs. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 Stebuklų laukas. 22.20 Melodrama „Milijonierius“. 0.20 Tarptautinis muzikos festivalis „Sankt Peterburgo baltosios naktys“ (2). 2.00 Melodrama „Gėlės nuo nugalėtojų“. 3.35 Detektyvas „Juodųjų strazdų paslaptis“. 5.10 Melodrama „Žmogus stotelėje“.

5.55 Visatos sąvartynas. 6.40, 13.20 „Angelų draugai“. 7.00 Kai pyksta Žemė. 7.55, 15.45 Patikima priemonė. 8.50 Nuteisk mane. 10.10, 17.45, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.10 Jaunystės eliksyras. 12.15 Kokie žmonės! 13.20, 16.45 Šeimos dramos. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 0.00 Be cenzūros. 20.55 Pasaulio paslaptys. Tiesa dugne. 21.55 Žiūrėkite visi! 23.00 Keistenybės. 0.50 Paklydimų teritorija.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Paslaptinga Rusija. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 „Pažymėtasis“. 0.30 Trileris „Įsiūčio audra“. 2.20 Piktžodžiavimo mokykla.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Vaid. f. „Liūdna širdžių dama“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 Visa Rusija. 10.45 1000 smulkmenų. 11.20 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Gali būti aukų“. 19.50 Tiesioginis eteris. 20.50 „Apofegejus“. 22.40 Vaid. f. „Pavasario belaukiant“. 0.30 Vaid. f. „Susirašinėjimo romanas“.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Pasimatymų namas“. 11.00, 15.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Puaro nesėkmė“. 13.00 Vaid. f. „Gyvačių šaltinis“. 17.00, 23.00 Vaid. f. „Vėjo kunigaikštis“. 20.00 Miesto legendos.

6.00 Muz. melodrama „Verijsko kvartalo melodijos“. 8.00 Karinė nuotykių drama „Tėvynė arba mirtis“. 10.00 Vaid. f. „Pietietiškas kalendorius“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis“. 14.00 Tragikomedija „Euforija“. 16.00 Nuotykių f. „Dvido salos legenda“. 18.00 Komedija „Arka“. 20.00 Drama „Nepasakysiu“. 22.00 Komiška melodrama „O mama geresnė! Visas meilės grožis“. 23.30 Drama „Bedvasis“. 1.30 Trileris „Kaukas“.

7.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 11.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (JAV, Ispanija, 2010 m.) (N-7). 13.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 15.00 Trileris „Durys priešais“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Istorinė karinė drama „Raudonoji uola“ (Kinija, 2008 m.) (N-7). 19.25 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.) (N-7). 21.00 Fantastinė romantinė komedija „Penelopė“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.). 23.00 Romantinė komedija „Kažkas skolinto“ (JAV, 2011 m.). 1.00 Komedija „Vudstokas“ (JAV, 2009 m.) (N-7).

7.05 Drama „Didžioji scena“. 9.10 Dramatinis trileris „Gyventojas“. 10.50 Romantinė komedija „Mylėti“. 13.05 Kriminalinė drama „Londono bulvaras“. 15.00 Komiška drama „Trumeno šou“. 17.00 Romantinė drama „Viena diena“. 19.00 Veiksmo f. „Domino“. 21.15 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“. 23.05 Kriminalinis trileris „Kaulų kolekcininkas“. 1.10 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 14.55, 20.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 9.30 „Seseriška neapykanta“. 11.00 „Makleodo dukterys“. 11.50 „Bethovenas“. 14.10, 19.20 „Heivenas“. 15.40 „Žydroji banga“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Tikra Holivudo istorija“. 0.10 „Šeimos medis“.

penktadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Po pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.00 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Jauni ir susituokę“. 14.20 „Paauglės motinos“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 „World Stage“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.35 „16-os ir nėščia“. 21.30 „Paulis D“. 22.20 TV šou „Interneto kvailiai“. 23.10 „Jackass“. 0.00 „World Stage“. 0.50 „Paauglės motinos“. 1.40 TV šou „Interneto kvailiai“. 2.30 „Jackass“. 3.20 Tik hitai.

4.15 Džiazas. 10.30 Sankt Peterburgo Marijos teatro solistų koncertas. 12.15 L.Lango koncertas Vienoje. 13.45, 21.10 Divertismentas. 14.50 Ch.Valdesas ir A.Sheppas. „Afrokubietiškas projektas“. 15.45 Džiazas. Koncertuoja J.Redmano dvigubas trio. 16.55 Džiazas Vienoje. Koncertuoja L.Petersonas. 18.00 A.Vivaldi opera „Orlandas“. Diriguoja J.Ch.Spinosi. 21.30 B.Massin baletas „Miegančioji gražuolė“. 22.30 L.Riolono baletas „Kelionė į Europą“. 24.00 Džiazas. Ch.Valdeso koncertas Vienoje.

33


34

penktadienis

2013 06 14

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Teksase. 10.30 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Maistas rojuje. Havajai. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Australija. 14.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Johanesburgas. 16.00 Keliautojas. Beždžionių planeta. 17.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Teksase. 17.30 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 18.00 Amerikos maistas. Los Andželas. 19.00 Amerikos maistas. Florida. 20.00 Išgelbėkite mano verslą! Viešbutis „Caribe Playa“. 21.00 Keliautojas. Rytų Teksasas. 22.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Johanesburgas. 0.00 Pavojingi keliai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Pelningos griuvenos“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Oho, šito nežinojau!“ 9.00 „Statybų asai“. 10.00 „Tas ar anas?“ 10.50 „Ratai iš ano pasaulio“. 11.40 „Australija iš arti“. 12.35 „Žurnalistas Mėnulyje“. 13.25 „Maisto varžybos“. 14.20 „Pelningos griuvenos“. 15.10 „Tas ar anas?“ 16.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.50 „Australija iš arti“. 17.50 „Maisto varžybos“. 18.45 „Statybų asai“. 19.40 „Oho, šito nežinojau!“ 20.30 „Sunkiausi darbai“. 21.20 „Akis į akį su gamta“. 22.10 „Tolimiausi kraštai“. 23.00 „Supervulkanas“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Ką gali beždžionės. 11.00 Kalintys užsienyje. 12.00 NSO virš Europos. 13.00 Istorijos paslaptys. 14.00 Pavojingiausi susitikimai. 15.00 Rykliai vandenyno gilumose. 16.00 NSO virš Europos. 17.00 Istorijos paslaptys. 18.00 Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Kalintys užsienyje. 20.00 Tunų žvejyba. 21.00 Šamų žvejyba. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Tunų žvejyba. 0.00 Šamų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Karaliaus Saliamono kasyklų beieškant“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Senovės pasauliai“. 11.00 „Ląstelė“. 12.00 „Mokslo istorija“. 13.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 14.00 „Slaptasis karas“. 15.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 17.00 „Seniai pamirštos dietos“. 18.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 19.00 „Senovės pasauliai“. 20.00 „Voiničiaus rankraščio paslaptis“. 21.00 „Nuslėptos istorijos“. 22.00 „Viduramžių numirėliai“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Blogas šuo. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Simpatiški kačiukai ir šuniukai. 10.05 Afrikoje: Ngorongoro krateris. 11.00, 23.55 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 11.55 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Gyvūnų apsaugos skyrius. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Mažylių planeta: žmogaus įsikišimas. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Orangutanų sala: nauja pradžia. 19.40 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Zambezė. 22.00 Palau rykliai. 22.55 Banginių karai. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Vabalų milžinų karai. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Auginant Sančą“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „D.Britanijos gamta“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Šaltakraujų istorija“. 23.00 „Gyvūnija ir augmenija“.



„Penelopė“ („Penelope) Fantastinė romantinė komedija. JAV, D.Britanija, 2006 m. Rež. Markas Palansky. Vaidina Christina Ricci, Jamesas McAvoy.

Penelopė Vilhem paženklinta senu prakeiksmu, kurį mergina galės įveikti tik tada, kai ją pamils panašaus likimo vaikinas. Pasislėpusi nuo pašalinių žvilgsnių milžiniškame name Penelopė laiką skiria pažintims su jaunikiais, kuriuos atrenka merginos tėvai.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios + . 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nižnij Novgorod“. 15.00 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „LokomotivKuban“. 18.30 Automoto. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 ATP teniso turnyras Londone. 10.15 Visos sporto šakos. 11.15 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga. 12.00 Pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro apžvalga. 13.00 ATP teniso turnyras Londone. 14.30 ATP teniso turnyro Londone ketvirtfinaliai. 22.30 Galiūnų čempionų lygos turnyras Vokietijoje. 23.30 Jojimo turnyrų apžvalga. 24.00 Visos sporto šakos. 0.15 Sporto kuriozai. 1.15 ATP teniso turnyras Londone.

22.20 1 Baltijos

10.55 „Trans World Sport“ žurnalas. 11.55 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Finalas. 14.15 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. 2012–2013 m. sezono įvarčiai. 15.15 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Latvija–Prancūzija. 17.10 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Lietuva–Rusija. 18.55 Krepšinis. Moterų Europos čempionato ketvirtfinalis. 20.40 Krepšinis. Europos moterų čempionato pusfinalis. 22.25 Krepšinis. Europos moterų čempionato rungtynės dėl trečios vietos. 0.10 Krepšinis. Europos moterų čempionato finalas. 2.10 Boksas. M.Huckas ir O.Afolabi. 3.20 Boksas. M.Maidana ir J.Lopezas. 4.30 Boksas. C.White’as ir S.Kovaliovas. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 10.00 Motociklų sportas. 13.00 Motokrosas. 14.00 Motociklų sportas. 17.00 Sportinis pokeris. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 „Sport1“ naujienos. 20.30 Žurnalas. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Futbolas. Dokumentika. 23.15 Boksas. 1.00 Nakties programa.



„Milijonierius“ („Миллионер“)

Melodrama. Rusija, 2012 m. Rež. Sergejus Čekalovas. Vaidina Andrejus Kuzičiovas, Julija Galkina.

Kirilas Makarovas architektūros institutą baigė su raudonu diplomu, kuris vyrukui atvėrė visus kelius. Jo nuotaka gražuolė Viktorija – turtingo žmogaus dukra. Bet Kirilas jaučia, kad su Viktorija juodu labai skirtingi žmonės. Todėl jis ryžtasi nutraukti sužadėtuves.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Fredericko Forsytho knygą „Kobra“.

Polas Devero, buvęs CŽV darbuotojas, senamadiškas, sumanus ir negailestingas, visų vadinamas Kobra, iš JAV valstybės vadovo gauna, atrodytų, neįmanomą užduotį – bet kokia kaina sunaikinti kokaino industriją, nusikaltėliams duodančią milijardus dolerių pelno per metus. Jam suteikiami resursai: žmonės, ginklai, pinigai, neriboti, o operaciją nutraukti jis gali tik pasiekęs galutinį tikslą. Prasideda nuožmi kova, kurioje Kobra nusiteikęs būti toks pat žiaurus kaip ir narkotikų kartelio baronai...

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Rimantas Aukštakalnis iš Kauno, Gintarė Jankutė iš Klaipėdos ir Eglė Kazlauskaitė iš Vilniaus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija. Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Huronas. Tekėlas. Nora. Agora. Ibisa. Sima. Būras. Gilus. Fa.

Kusas. Osama. Tilis. Leninas. Kukutis. Linas. Ažūras. Prienai. Caras. Ilgės. Au. Airis. Tenesis. No. Jas. Pasakoj. Agos. As. Pamušė. Apvija. Horizontaliai: Unifikacija. Roma. Užaras. Tora. Kūris. Na. Turas. Kitas. Pa. Sabulis. Tam. Gūsis. Esu. Toras. Naš. Keras. Riekė. Kas. Ilso. Elegija. Ligoninės. Abisinas. AV. Silanai. Gi. Sumas. Anoj. Brasas. Kuosa. Pažymėtuose langeliuose: Interpretacija.

16

Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.


2013 06 06 tv diena  
2013 06 06 tv diena  
Advertisement