Page 1

televizijos PROGRAMos biržel io 1–7 d.

2013 m. Nr. 22

TAI­KIK­LY­JE

TV va­sa­ros se­zo­no šū­viai

TV HE­RO­JĖ

Ten, kur ve­da šir­dis FI­NI­ŠAS

„Auk­si­nio bal­so“ fav­ o­ri­tų olim­pas

Tiražas 34 620


pjūvis UŽ­MO­JIS

Da­ly­vaus cho­rų „Eu­ro­vi­zi­jo­je“? L

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5 (IV aukštas), 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

ie­tu­va – drą­si ša­lis. Tai tars­te­lė­jo ne vie­nas TV žiū­ ro­vas, iš­gir­ dęs, kad „Eu­ ro­vi­zi­jos“ aso­cia­ci­ja pa­ skel­bė in­for­ ma­ci­ją apie nau­ją pro­ jek­tą – cho­ rų „Eu­ro­vi­zi­ ją“, o Lie­tu­ vos de­le­ga­ci­ ja en­tu­zias­ tin­gai pa­lai­ko idė­ją ir ti­ki­ si ja­me da­ly­vau­ti. Kas­met gir­ dint skun­dus ir nuo­skau­das dėl

trūks­ta­mų lė­šų pa­si­reng­ti „Eu­ ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­sui, to­ kie už­mo­jai iš­ties ste­bi­na. Cho­rų „Eu­ro­ vi­zi­jos“ idė­ja – įvai­rio­se ša­ ly­se su­reng­ti na­cio­na­li­nes at­ran­kas, lai­ mė­ję cho­rai su­si­tiks Aust­ ri­jos sos­ti­nė­ je Vie­no­je ir jo­kių cho­rų ka­rų čia ne­ bus, nes ne­bus ir bal­suo­ja­ma, – tik dai­no­mis, vaiz­dais drau­giš­

FI­NI­ŠAS

Auk­si­niai fa­vo­ri­tų bal­sai

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“.

K

o­va dėl bi­lie­to į LRT mu­ zi­ki­nio pro­jek­to „Auk­si­ nis bal­sas“ su­per­fi­na­lą bu­vo itin įtemp­ta. Iš 144 tūkst. žiū­ ro­vų bal­sų dau­giau­sia ati­te­ ko Ka­ri­nai Krys­ko (nuo­tr.), ta­ čiau bend­ro­je len­te­lė­je ji nu­si­ lei­do Čes­lo­vui Ga­ba­liui. Be jo, į su­per­fi­na­lą pa­te­ko nuo­la­ti­nių pro­jek­to ly­de­rių tri­ju­lė: Vi­li­ja Ma­ta­čiū­nai­tė, Rus­la­nas Ki­ril­ ki­nas ir Vai­das Bau­mi­la. Vis­gi

Vir­še­lio nuo­trau­ka LNK

pro­jek­to ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja links­ta su­ teik­ti Ka­ri­nai ga­ li­my­bę ko­vo­ti dėl „Auk­si­nio bal­so“ lau­rų, nes ši dai­ni­nin­kė kon­ kur­se pa­da­rė di­džiau­ sią pa­žan­gą ir ge­riau­ siai at­si­sklei­dė at­lik­ da­ma dau­ge­lio žan­rų kū­ri­nius. Jei gaus ant­rą

UŽ KAD­RO

Po­ky­čiai TV rin­ko­je A

Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako TV VASAROS SEZONO ŠŪVIAI

TELEVIZIJOS PROGRAMOS

BIRŽELIO 1–7 D.

2013 m. Nr. 22

TAIKIKLYJE

TV HEROJĖ

TEN, KUR VEDA ŠIRDIS FINIŠAS

„Auksinio balso“ favoritų olimpas

Tiražas 34 620

kai pri­sta­to­mos ša­lys ir kar­tu trau­kia­mas Eu­ro­pos him­nas – Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no „Odė džiaugs­mui“. Šie­met Ki­je­ve dar vyks ir vai­kų „Eu­ro­vi­zi­ja“, ku­rio­je Lie­ tu­va, ti­kė­ti­na, vėl ne­da­ly­vaus dėl fi­nan­si­nių prie­žas­čių. Ta­ čiau šį kon­kur­są kas­met ap­lei­ džia vis dau­giau ša­lių – rei­kia ne­ma­žai lė­šų, TV žiū­ro­vų su­ si­do­mė­ji­mas menks­ta ir net šnabž­da­ma­si, kad jo lau­kia šo­ kių „Eu­ro­vi­zi­jos“ li­ki­mas. Šis kon­kur­sas gy­va­vo vos dve­jus me­tus – 2007–2008 m. – ir bu­ vo su­stab­dy­tas dėl ma­žo po­pu­ lia­ru­mo.

pie tai, kad įsi­gi­jo bend­ro­ vę „Bal­ti­jos TV“, kon­cer­no „MG Bal­tic“ val­do­ma bend­ro­ vė Lais­vas ir ne­prik­lau­so­mas ka­na­las pra­ne­šė dar gruo­dį. San­do­ris, ku­rio ver­tė ne­nu­ro­ dy­ta, pa­si­ra­šy­tas iki Nau­jų­jų me­tų, ta­čiau jam už­baig­ti rei­ kė­jo Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų lei­di­mų. Fi­ni­ šas jau čia pat – praė­ju­sią sa­ vai­tę pa­skelb­ta, kad Kon­ku­ren­ ci­jos ta­ry­ba lei­do LNK, TV1, „In­fo TV“ ir „Liuks TV“ trans­

liuo­jan­čiai bend­ro­vei Lais­vam ir ne­prik­lau­so­mam ka­na­lui įsi­gy­ti 100 pro­c. „Bal­ti­jos TV“ ak­ci­jų. Da­bar be­li­ko su­lauk­ti Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos spren­di­mo. Ty­ri­mų bend­ro­vės TNS LT duo­me­ni­mis, LNK ba­lan­dį užė­ mė pir­mą vie­tą Lie­tu­vo­je pa­gal au­di­to­ri­ją – ka­na­lui te­ko 17,4 pro­c. au­di­to­ri­jos pa­gal žiū­rė­tą lai­ką. BTV užė­mė ket­vir­tą vie­tą – ka­na­lui te­ko 6,9 pro­c. au­di­to­ ri­jos pa­gal žiū­rė­tą lai­ką.

šan­są ir šeš­ta­die­nį pa­ si­ro­dys „Auk­si­nio bal­ so“ fi­na­le, K.Krys­ko įgis vie­no­das tei­ses su ki­tais da­ly­viais: vi­ si anks­čiau su­ rink­ti fi­na­li­nin­kų ba­lai bus anu­liuo­ ti. Pre­ten­den­tai į Lie­tu­vos „Auk­si­nio bal­so“ ti­tu­lą ko­vą pra­dės nuo nu­lio.

3


4

tv herojė

Ten, kur ve­da šir­dis Nuo ki­tos sa­vai­tės LNK žiū­ro­vus pra­d žiu­gins po­pu­ lia­raus praė­ju­sios va­sa­ros se­ria­lo „Na­mai, kur šir­dis“ ant­ruo­ju se­zo­nu. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Pir­ma­ja­me se­zo­ne su­by­rė­jo idi­liš­kas, pa­pras­ tas ir ra­mus pa­grin­di­nės se­ria­lo he­ro­jės Vi­ li­jos, ku­rią vai­di­na ak­to­rė Jū­ra­tė Vi­lū­nai­tė, gy­ve­ni­mas – jos vy­ras ir tik­ra se­suo ke­le­rius me­tus bu­vo už­mez­gę ro­ma­ną. Pa­ty­ru­ si to­kius li­ki­mo smū­gius, mo­te­ris nu­ta­rė nuo vis­ko pa­bėg­ti į gim­tą­ jį kai­mą, ta­čiau ir čia ne­ran­da ra­ my­bės, o nau­jo gy­ve­ni­mo ho­ri­ zon­te blyks­te­li ir su­grį­žu­sios pir­ mo­sios mei­lės ži­bu­riai. Ant­ra­ja­me „Na­mai, kur šir­dis“ se­zo­ne ra­my­be taip pat ne­kve­pia: Vi­li­ja te­be­si­gy­do žaiz­das dėl vy­ ro neiš­ti­ki­my­bės su jos se­se­ri­mi, koš­ma­riš­kuo­se sap­nuo­se re­gi se­sers mir­tį ir nuo vi­sų sau­go pa­slap­tį apie ar­ti­miau­sių žmo­nių iš­da­vys­tę. Jai teks pa­tir­ti ir siau­bą din­gus duk­rai Ie­vu­ tei, nu­ry­ti nuo­skau­das iš­kel­din­tai iš bend­rų na­mų, nuo­lat sau­go­tis įtū­žu­ sio vy­ro ir any­tos kerš­to, ko­vo­ti su jais dėl tei­sės au­gin­ti duk­ras. Vi­li­ja tu­rės kur­ti nau­ją gy­ve­ni­mą: ieš­ko­ ti dar­bo, nau­jų na­mų. Bet sun­kiau­ sia jai grum­tis su no­ru at­si­duo­ti šir­dies šauks­mui ir pa­si­ti­kė­ti sa­vo pir­mą­ja mei­le Jo­kū­bu. Apie mo­ters da­lią, jai ten­kan­ čius rū­pes­čius ir džiaugs­mus su ak­to­re J.Vi­lū­nai­te kal­bė­jo „TV die­na“. – Ko­kia jū­sų he­ro­jė Vi­li­ja bus ant­ra­ja­me „Na­mai, kur šir­dis“ se­zo­ne? – Įvai­ria­ly­pė, ge­ra, rū­pes­tin­ ga, my­lin­ti sa­vo vai­kus. Sva­ jo­to­ja? Gal ne. Ji tie­siog gy­ve­ na, ir tiek daug vis­ko nu­tin­ka, kad nė­ra ka­da sva­jo­ti – rei­kia veik­ti. Ko­vo­to­ja? Bet dėl sa­vo vai­kų kiek­vie­na ma­ma ko­vo­ja ir ga­li dėl jų vis­ką pa­da­ry­ti. Ro­man­ti­kė? Ro­ži­nių aki­ nių nie­ka­da ir ne­bu­vo. Vi­li­jos ir Jo­kū­bo praei­ LNK nuotr.


„Na­ma i, kur šird ­ is “ – pirm adienį– ketvirt a 19.20 dienį val.

Gedimino Bartuškos nuotr.

tys skau­džios, vie­nas ki­tu bu­vo nu­si­vy­lę, to­dėl, ma­nau, pa­sau­ lį ji ma­to blai­viai. Tiek blai­viai, kiek įma­no­ma my­lint. O kaip to­liau klos­ty­sis jos gy­ve­ni­mas, aš pa­ti dar ne­ži­nau – fi­na­las dar tik ru­tu­lio­ja­si. – Nors sky­ry­bos nie­ko ne­ bes­te­bi­na, vis dėl­to po­žiū­ ris, kad šei­mą rei­kia iš­sau­ go­ti bet ko­kia kai­na, ga­jus. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė? – Ne­ži­nau, ką reiš­kia, kad šei­ mą rei­kia iš­sau­go­ti vi­sais įma­ no­mais bū­dais. Bet ži­nau, kad vi­saip gy­ve­ni­me nu­tin­ka. Vie­ni

sten­gia­si šei­mą iš­sau­go­ti, mo­ ko­si kar­tu gy­ven­ti ir vis­ką iš­ gy­ven­ti, ki­tiems tai ne­pa­vyks­ ta. Tai­syk­lių nė­ra. – Kaip ma­no­te, ko­dėl iš mo­ ters lyg ir rei­ka­lau­ja­ma dau­giau – tiek mo­ra­lės, tiek dar­bo, tiek bui­ties po­žiū­riu? – Man daž­nai at­ro­do, kad to prie­žas­tis, jog mo­te­rys at­sa­kin­ ges­nės ir pa­čios iš sa­vęs dau­ giau rei­ka­lau­ja. Jos ima­si ir dirb­ti, ir vai­kus au­gin­ti, ir na­ mų kam­pus lai­ky­ti, tai­gi sa­vai­ me išei­na, kad ant mo­ters pe­ čių dau­giau at­sa­ko­my­bės gu­

Te­le­vi­zi­jo­je ap­ skri­tai no­rė­čiau ma­ty­ti dau­giau įdo­mių žmo­nių, spin­din­čių, gra­ žių sa­vo vi­du­mi, – kad bū­tų ga­li­ ma ir pa­klau­sy­ti, ne tik pa­žiū­rė­ti.

la. Iš šios si­tua­ci­jos ir at­si­ran­da reik­lu­mas. – Ar jums pa­žįs­ta­mas bui­ ties dar­bų skirs­ty­mas į vy­ riš­kus ir mo­te­riš­kus? – Ne­su su­si­dū­ru­si, man tai neak­tua­lu. Vis­kas vyks­ta sa­vai­ me, or­ga­niš­kai. Kai ku­rio­se šei­ mo­se bū­na pa­rei­gų pa­si­skirs­ty­ mas, bet as­me­niš­kai net ne­ži­ nau, ar įma­no­ma įves­ti tai­syk­ les, – juk vie­nas da­ro vie­na, ki­ tas – ki­ta, vie­nas ga­li, kai ki­tas ne­ga­li. Ar­gi ga­li bū­ti bend­ros vi­siems tai­syk­lės, kaip gy­ven­ti? Žai­di­mo tai­syk­les at­si­ne­ša­me iš sa­vo šei­mos ir ne­są­mo­nin­gai jas kar­to­ja­me sa­vo­jo­je, bet ga­ li­ma jas pa­ko­re­guo­ti. Štai pa­si­ žiū­riu į jau­nas šei­mas – ro­dos, nie­ko ne­ste­bi­na, kad tė­tis bū­na na­mie su vai­ku, ve­žio­ja, ne­šio­ja vai­kus ant ran­kų, o prieš dvi­de­ šimt me­tų tai ne­bu­vo taip daž­ na ir įpras­ta. Po­žiū­ris kei­čia­si, ne­be­lie­ka nu­si­sta­ty­mo, kas de­ra mo­te­riai, kas tin­ka vy­rui. – Ar ka­da nors esa­te bu­vu­si pa­va­din­ta fe­mi­nis­te? – Ne. Bet fe­mi­niz­me nie­ko blo­

go ne­ma­tau. Da­lis žmo­nių fe­ mi­niz­mą ta­pa­ti­na su skam­biais šū­kiais, o juk jo es­mė – ne šū­ kiai, bet tam tik­rų sa­vo prin­ci­pų įvar­di­ji­mas, sa­vo ver­tės ži­no­ji­ mas, ly­gia­tei­siš­ku­mas. Ar­gi fe­ mi­niz­mas, jei mo­te­rį lai­kai to­ kiu pat svar­biu žmo­gu­mi, kaip ir vy­rą, ly­gia­ver­te, ly­gia­tei­se? Ta­čiau tie­sa, jog ko­va dėl ly­gia­ tei­siš­ku­mo kar­tais nu­kryps­ta nuo pa­grin­di­nių tiks­lų ir pa­si­ girs­ta ab­sur­diš­kų da­ly­kų, pa­vyz­ džiui, kad ir konf­lik­tai dėl pa­va­ di­ni­mų su­tei­ki­mo pla­ne­toms. – Įsi­vaiz­duo­ja­te sa­ve kaip na­mų šei­mi­nin­kę? – Di­džio­ji da­lis mo­te­rų yra sa­ vo­tiš­kos na­mų šei­mi­nin­kės: tvar­ko, ga­mi­na, rū­pi­na­si ir t. t. Pui­ku, jei tai da­ro su ma­lo­ nu­mu. Ir pra­stai, jei kan­ki­na­ si. Sa­vęs neį­si­vaiz­duo­ju tik be­ si­rū­pi­nan­čios na­mais. Pa­si­da­ ry­tų la­bai nuo­bo­du, ne­be­lik­tų džiaugs­mo. – Ko­kio­mis mo­te­ri­mis ža­ vi­tės? – To­mis, ku­rios, ne­pai­sy­da­mos vi­sų iš­ban­dy­mų, sun­ku­mų, iš­ lie­ka stip­rios, švel­nios, rū­pes­ tin­gos, dė­me­sin­gos, at­sa­kin­ gos, darbš­čios. To­mis, ku­rios ne­puo­la į ne­vil­tį, ne­si­grie­bia tau­re­lės, ne­lie­ja pyk­čio ant vai­ kų. Ir to­kių su­tin­ku. – Nors gar­siai ak­cen­tuo­ja­ mas žmo­gaus vi­di­nis gro­ žis, pro­fe­sio­na­lu­mas, pa­tir­ tis, te­le­vi­zi­jo­je to ne­re­gė­ti. At­virkš­čiai – čia, ro­dos, ga­ lio­ja tai­syk­lė „Gro­žis iš­gel­ bės pa­sau­lį“. Ko­dėl? – Iš tie­sų keis­ta pa­dė­tis. Ne­ži­ nau, ko­dėl orien­tuo­ja­ma­si tik į tam tik­ros pub­li­kos sko­nį, o su­si­da­ro įspū­dis, kad jis – ma­ si­nis. Ži­no­ma, gro­žis ga­li bū­ti pa­brė­žia­mas, iš­ke­lia­mas, ir pra­ mo­gų pa­sau­ly­je tai įpras­ta. Bet kai jo per daug, ne­lie­ka har­ mo­ni­jos, at­sva­ros, pra­de­da var­ gin­ti. Te­le­vi­zi­jo­je ap­skri­tai no­ rė­čiau ma­ty­ti dau­giau įdo­mių žmo­nių, spin­din­čių, gra­žių sa­ vo vi­du­mi, – kad bū­tų ga­li­ma ir pa­klau­sy­ti, ne tik pa­žiū­rė­ti.


6

taikiklyje

TV va­sa­ros se­zo­no šū­viai Ka­len­do­ri­nę va­sa­rą te­le­vi­zi­jos su­tin­ka gar­siai skelb­da­mos apie po­ky­čius pro­gra­mų tink­le­liuo­se. Kuo jos ža­da nu­ste­bin­ti ir pa­ma­lo­nin­ti žiū­ro­vus, ap­ž vel­gia „TV die­na“. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

TV3 mei­lė ir ke­lio­nės TV3 va­sa­ros ko­das – pa­si­ma­ty­ mai, ke­lio­nės ir krep­ši­nis. Nuo star­to, duo­to ge­gu­žės 27-ąją, į ete­rį įsi­ver­žė pa­si­ma­ty­mų pro­ jek­tų „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“ ir „Pa­si­rink ma­ne“ tre­ti se­zo­nai, sa­vo ei­lės lau­kia tre­čia­sis rea­ly­ bės šou – su­grįž­tan­tis „Mei­lės tri­kam­pis“. Va­sa­ros links­my­ bių gre­to­se – nau­ja pra­mo­gi­ nė lai­da „Žiū­rėk! Ge­ras!“. Tie­sa, dėl nau­ju­mo ga­li­ma sua­be­jo­ ti – lai­do­je ro­do­mi ir prieš ge­rą de­šimt­me­tį žmo­nių už­fik­suo­ti links­mi vaiz­de­liai, ku­riuos jau ne vie­nas ma­tė in­ter­ne­te. Ta­ čiau pa­gir­ti­na, kad, be jų, pri­ sta­to­mi gar­sių žmo­nių nuo­ty­ kiai, pa­vyz­džiui, gru­pės „Pi­nup Girls“ dai­ni­nin­kės iš­vy­ko pa­ gy­ven­ti ūky­je, kur nė­ra ne tik karš­to du­šo, bet ir tua­le­tas lau­ ke. O dai­ni­nin­kė Do­nal­da Mei­ že­ly­tė priė­mė iš­šū­kį su­reng­ti vie­šą ba­le­to pa­si­ro­dy­mą Ro­tu­ šės aikš­tė­je Vil­niu­je. TV3 duok­lė ke­lio­nėms – vir­ tu­vės mi­tų grio­vė­jų Al­fo Iva­ naus­ko ir Ali Ga­dži­je­vo „Ku­ li­na­ri­nės ke­lio­nės“ po Viet­na­ mą bei ke­liau­nin­kų Vy­ta­ro Ra­

dze­vi­čiaus ir Mar­ty­no Star­kaus nuo­ty­kiai Azi­jo­je. TV3 vėl švęs drau­ge iš­ko­vo­ tas lais­vas Jo­ni­nes ir prie ek­ra­no kvies krep­ši­nio ger­bė­jus – trans­ liuos vi­sas Eu­ro­pos vy­rų krep­ ši­nio čem­pio­na­to drau­giš­kas rung­ty­nes, ku­rio­se žais lie­tu­viai.

LNK va­sa­ro­ja aist­rin­gai Bir­že­lio 3-ią­ją LNK vi­siš­kai at­ nau­ji­na sa­vo tink­le­lį ir pri­sta­ to va­sa­ros se­zo­no nau­jie­nas su šū­kiu „Va­sa­rok aist­rin­gai!“. Žiū­ro­vų lau­kia du nau­ji kas­die­ niai pro­jek­tai – ant­ras se­ria­lo „Na­mai, kur šir­dis“ se­zo­nas ir „Tik­ras gy­ve­ni­mas“ su Da­liu­ mi Mer­ti­nu. Dar vie­nas aist­rin­ go LNK va­sa­ros se­zo­no hi­tas – dau­gia­se­ri­ji­nis is­pa­nų fil­mas „Vieš­bu­tis „Grand Ho­tel“, nu­ kel­sian­tis žiū­ro­vus į XX a. pra­ džią, ka­ra­liaus Al­fon­so XIII lai­ kus. Va­sa­rą LNK su­pa­žin­dins su ki­tu šau­niu šu­ni­mi – Ins­ pek­to­riu­mi Alek­su. Tai len­kiš­ ko­ji se­ria­lo „Komisaras Rek­ sas“ ver­si­ja. Tarp LNK va­sa­ros spe­cia­lių­jų ren­gi­nių – kon­cer­ tas „Tai nu­ti­ko per Jo­ni­nes“, tra­di­ci­nės 1000 km lenk­ty­nės

ir du Eu­ro­pos Par­la­men­to ren­ gi­niai „mES Eu­ro­pa“. O ma­žų­jų žiū­ro­vų šeš­ta­die­nio ry­tai bus ypa­tin­gi – LNK pir­mą kar­tą ro­ dys se­ną­ją ani­ma­ci­ją.

dien“ ro­do­mi mi­ni se­ria­lai: „Ro­ bin­zo­nas Kru­zas“, „Už­te­mi­mas“, „Apo­ka­lip­sės grės­mė“, „De­mo­ nas in­ter­ne­te“, „Pra­žū­tin­gas eks­pe­ri­men­tas“ ir kt.

LRT – spor­tas ir ka­tast­ro­fos

PBK karš­tis ir šuo­liai

Na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas va­ sa­rą pra­de­da mi­nė­da­mas Są­jū­ džio 25-me­tį. Są­jū­džio gi­mi­mo die­ną, bir­že­lio 3-ią­ją, žiū­ro­vai kvie­čia­mi net į dvi šiai pro­gai su­kur­tas do­ku­men­ti­kos prem­ je­ras: tai Vir­gi­ni­jaus Sa­vu­ky­ no ir As­tos Ei­ni­ky­tės „Liau­dis tam­pa tau­ta. Są­jū­džio ke­lias“ bei Liud­vi­kos Po­ciū­nie­nės ir Pet­ro Sa­vic­kio „Di­si­den­tai“. Vi­ sa LRT va­sa­ra bus ypač spor­ tiš­ka: nu­ma­ty­ta trans­liuo­ti FI­ FA „Kon­fe­de­ra­ci­jų tau­rės“ var­ žy­bas, UEFA U-19 čem­pio­na­tą, Pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tą ir, be abe­jo, Pa­sau­ lio plau­ki­mo čem­pio­na­tą, ku­ ria­me da­ly­vaus Rū­ta Mei­lu­ty­tė. LRT va­sa­ros se­zo­ną ga­li­ma va­din­ti ir ka­tast­ro­fų va­sa­ra, nes bū­tent apie ka­tast­ro­fas, apo­ka­ lip­ses, te­ro­ris­tų iš­puo­lius pa­sa­ kos po ak­tua­li­jų lai­dos „Šian­

„Shutterstock“ nuotr.

Pag­rin­di­nės Pir­mo­jo Bal­ti­jos ka­na­lo (PBK) va­sa­ros nau­jie­ nos yra dvi: se­ria­las „Bra­zi­li­ jos pro­spek­tas“ ir rea­ly­bės šou „Pa­vo­jin­gi šuo­liai“. Bra­zi­liš­kos aist­ros į ete­rį su­grįž­ta po ke­le­ rių me­tų per­trau­kos ir nuo bir­ že­lio 4 d. žiū­ro­vus vi­lios dar­bo die­no­mis. „Bra­zi­li­jos pro­spek­ te“ pa­sa­ko­ja­ma apie Ri­tą, ku­ rią, mi­rus tė­vui, iš na­mų iš­va­ ro pa­mo­tė. Ją įsi­duk­ri­na ge­ros šir­dies mo­te­ris, o po dau­ge­lio me­tų mer­gi­na grįž­ta at­ker­šy­ti ir siek­ti tei­sin­gu­mo. Pro­jek­to „Pa­vo­jin­gi šuo­liai“, ku­ris bus ro­do­mas sek­ma­die­ nio va­ka­rais, es­mė – 16 pra­mo­ gų pa­sau­lio at­sto­vų tre­ni­ruo­ ja­si su pro­fe­sio­na­liais nar­dy­ to­jais ir pa­si­ryž­ta ri­zi­kin­gam šuo­liui į van­de­nį iš ke­lių met­ rų aukš­čio. Įdo­mu tai, kad kai ku­rie da­ly­viai iki šio pro­jek­to nė ne­mo­kė­jo plauk­ti.


2013 06 01

šeštadienis

lietuviškos

21.00 Auksinis balsas.

23.15 „Neperšaunamas“.

19.00 „Ilgo plauko istorija“.

23.00 „Šuniškos dienos“.

22.40 „Tigrų šalis“.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.30 Svečių ekspresas. 12.00 Festvalis „Benai, plaukiam į Nidą“. Dainuok ir šok su „O lia lia“. 14.00 Detektyvo klasika. „Mis Marpl. Lavonas bibliotekoje“ (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 Siaubo trileris „Mirtinos lenktynės“ (Kanada, JAV, 2009 m.) (N-14).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“. 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas“ (8). 9.00 „Tomo ir Džerio pasakos“ (2). 9.30 „Na, palauk!“. 10.00 Nuotykių f. „Ne šuo, o stebuklas!“ (JAV, 2011 m.). 11.45 Nuotykių f. „Mažoji detektyvė“ (JAV, 2008 m.). 13.45 Komedija „Operacija „Baltosios pupytės“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 15.50 „Apgavystės“ (N-7). 16.50 Nuotykių komedija „Mano bičiuliai amerikiečiai“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai. „Vaikų diena 2013 m.“. Speciali laida Vaikų gynimo dienai. 21.20 Romantinė komedija „Pametę galvas Las Vegase“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.15 Nuotykių komedija „Neperšaunamas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 0.55 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“. 8.30 „Moderni šeima“ (3). 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Komedija „Dvynių nuotykiai“ (JAV, 2011 m.). 12.40 Anim. f. „Planeta 51“ (Ispanija, D.Britanija, 2009 m.). 14.20 Komedija „Sniego šunys“ (JAV, 2002 m.). 16.25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.55 X faktorius. 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Anim. f. „Ilgo plauko istorija“ (JAV, 2010 m.). 20.55 Nuotykių f. „Galiūnas Džo“ (JAV, 1998 m.). 23.10 Komedija „Kelionė po koledžus“ (JAV, 2008 m.). 0.50 Drama „Tarpininkai“ (JAV, 2009 m.). 2.45 Veiksmo drama „Majamio katastrofa“ (JAV, 2011 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyvenimo spalvos. 9.00 Brydės. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 „Stipriausias pasaulio žmogus 2012“. 11.30 Ekstremali padėtis. Aukštos įtampos grėsmė (N-7). 12.00 Dviese prieš gamtą (N-7). 13.00 VRS kamera. 13.30 „Milijonieriai“. 14.00 Prajuokink mane (N-7). 15.00 „Svotai“ (N-7). 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Baladė apie Bomberį“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Teisė žudyti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.00 Siaubo komedija „Šuniškos dienos“ (D.Britanija, 2009 m.) (S). 0.40 „Juodos avys“ (N-7). 1.40 Bamba (S).

7.19 TV parduotuvė. 7.40 „Oskaro oazė“. 7.50 Mokausi gaminti. 8.10 Gyvenimo būdas (k). 9.10 Siurprizas tėčiui. 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Padėkime augti. 10.25 Pradėk nuo savęs. 11.00 „Kaip užauginti planetą. Varžovas“ (N-7). 12.05 Siurprizas tėčiui. 12.10 Kitaip. Su Nomeda. 13.10 „Pasaulio istorija“ (N-7). 14.15 „Pažabok stresą!“ (N-7). 15.00 Super L.T. (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10,17.10 Nuoga tiesa. 18.20 Supernamai. 19.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Siurprizas tėčiui. 21.25 „Nebylus liudijimas“ (N-7). 22.35 Siurprizas tėčiui. 22.40 Karinė drama „Tigrų šalis“ (JAV, 2000 m.) (N-14).

21.20 LNK



21.00 BTV



„Pametę galvas Las Vegase“ („What Happens in Vegas“)

„Teisė žudyti“ („Righteous Kill“)

Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Tomas Vaughanas. Vaidina Cameron Diaz, Ashtonas Kutcheris.

Veiksmo trileris. JAV, 2008 m. Rež. Jonas Avnetas. Vaidina Robertas De Niro, Alas Pacino.

Filmas prasideda kaip anekdotas. Du nepažįstamieji ryte atsibunda vienoje lovoje. Abiem beprotiškai skauda galvą, ir nė vienas negali prisiminti, kodėl juodu kartu. Pamažu pradeda aiškėti, kad išvakarėse Džekas ir Džoja Las Vegaso lošimo namuose išlošė krūvą pinigų.

Rafinuoto maniako aukomis tampa tie, kuriems pavyko išvengti atpildo už nusikaltimus. Dabar nuo teisingumo išsisukusių ir ramiai gyvenančių niekšų laukia rūsčiai baudžianti šiuolaikinio Robino Hudo ranka, o serijinio žudiko – dviejų Niujorko detektyvų kerštas.

7


8

šeštadienis

2013 06 01

lietuviškos

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 „Kelias“. Laida evangelikams (k). 9.45 Šventadienio mintys. 10.10 Režisieriaus Gedimino Skvarnavičiaus 80-mečiui. Lietuvių dokumentikos meistrai. 11.00 Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Koncertas „Vilniaus vaikai“. 12.30 Dok. f. „Gegučių vaikai“ (2013 m.) (N-7). 13.00 „Giminės ir...“ (5) (k). 14.00 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Susitikimai. Poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakaras (1993 m.). 15.00 Aktorės Eugenijos Šulgaitės 90-mečiui. Žmonės kaip žmonės. E.Šulgaitė. 15.15 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.00 Onos Baliukonytės 65-osioms gimimo metinėms. Brydė. Poetė O.Baliukonytė (1997 m.). 17.45 Tarptautinei vaikų gynimo dienai. „Aš ir mano šeima“. Šventė visai šeimai. 19.00 Aktorės Eugenijos Šulgaitės 90-mečiui. Panevėžio dramos teatro spektaklis. Antanas Vienuolis. „Prieblandoje“. 21.00 Respublikinė moksleivių dainų ir šokių šventė. Tiesioginė transliacija iš Kauno dainų slėnio. 23.30 Panorama. Sportas (k). 23.55 Orai (k). 0.00 „Trifidų dienos“ (2) (N-14).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Sumažink mane“ (N-7). 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“ (N-7). 10.30 „Atgal į gamtą“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 „Pasaulio virtuvė“. 13.30 Nuotykių f. „Šuo futbolininkas. Europos taurė“ (JAV, 2004 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“ (N-7). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (N-7). 19.00 Nuo... Iki... 20.00 Pasaulis X (N-7). 21.00 Komedija „Odinės galvos“ (JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 23.05 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“ (N-7). 0.05 „Vienuolikta valanda“ (N-7).

5.00 Info diena. 9.00 Info diena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10 KK2 (N-7) (k). 14.45 Dviračio šou (k). 15.10 KK2 (N-7) (k). 15.45 Dviračio šou (k). 16.10 KK2 (N-7) (k). 16.45 Dviračio šou (k). 17.15 KTV – kino ir televirtuvė. 17.40 Dviračio šou (k). 18.05 KK2 Penktadienis (N-7) (k). 19.25 Pasaulis X (N-7) (k). 20.30 Nuo... Iki... (k). 21.35 Diagnozė: valdžia (k). 22.40 24 valandos (N-7) (k). 23.25 Farai (N-14) (k). 0.15 24 valandos (N-7) (k). 1.00 Nuo... Iki... (k). 2.05 24 valandos (N-7) (k). 2.50 Diagnozė: valdžia (k). 3.55 24 valandos (N-7) (k). 4.40 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k).

21.00 TV1

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Ekspedicija į Arktį“. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. 12.00 „Adrenalinas“. 12.30 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 13.30 Jokių kliūčių! 14.50 Aukščiausia pavara. 16.00 „Ekspedicija į Arktį“. 17.00 Jokių kliūčių! 18.10 „Naša Raša“. 19.00 Veiksmo f. „Žemės branduolys“ (D.Britanija, JAV, 2003 m.). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Mažylė Houp“ (5, 6). 0.00 „Vartai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (4). 1.50 „Žmogžudystė“.

10.05 Kultūra +. 10.35 Svajonių sodai. 11.30 Laikas keistis. 12.00 „Mokomės su Pokojum“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Pramogų laida „Pasikeisk!“ (1, 2) (Rusija, 2012 m.). 17.00 Kriminalinė drama „Detektyvė Fišer“ (1) (Australija, 2012 m.). 18.10 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Romantinė drama „Brangusis Džonai“ (JAV, 2010 m.). 22.00 Drama „Per visą šalį“ (JAV, Kanada, 2003 m.).



„Odinės galvos“ („Leatherheads“) Komedija. JAV, Vokietija, 2008 m. Rež. George’as Clooney. Vaidina George’as Clooney, Renée Zellweger.

Nenuorama Dodžas Konelis ryžtasi suburti geriausią Amerikoje futbolo komandą. Bet tik kai „Odinių galvų“ gretas papildo Kulka pramintas karo didvyris Karteris Rutherfordas, nušvinta viltis, kad amžinai pralaiminti komanda pagaliau išbris iš nesėkmių.

7.15 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Sveikatos šaltiniai (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“. 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Dok. f. „Šiaurės pasaka“. 13.10 Nematomas teatras. 13.40 Anim. drama „Iliuzionistas“ (N-7). 15.00 Telelaikraštis. 16.15 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.45 Anim. f. „Kikės siuntinių tarnyba“ (N-7). 20.30 Mūzos. 21.00 Veiksmo f. „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (N-14). 22.35 Drama „Melancholija“. 1.05 Veiksmo komedija „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Svajonių kruizai“ (4). 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (6). 11.15 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Broliai detektyvai“ (N-7). 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Psichologinė drama „Šalis, kurios niekada nebuvo“ (JAV, Kanada, 2005 m.). 17.35 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 19.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (4). 20.00 Klaipėdos savaitė. 20.30 Komedija „Ačiū, užteks!“ (JAV, Pietų Afrika, Italija, 2007 m.) (N-7). 22.10 Kovinis veiksmo f. „Samdomų žudikų valdžia“ (Kinija, 2010 m.). 0.05 Eismo įvykių kronika (k). 0.35 „Vienišų seselių klubas“. 1.05 „Vaiduokliškos istorijos“.

6.00 Geroms mergaitėms blogi berniukai. 7.45 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 9.25 „Liuks!“ muzika. 10.20 Koncertas „Legendos sugrįžta“. 12.00 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 13.45 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 15.25 „Liuks!“ muzika. 16.20 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 18.00 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 19.45 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 21.25 „Liuks!“ muzika. 22.20 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 0.00 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 1.45 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 3.25 „Liuks!“ muzika. 4.20 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Piliečių labui ir saugumui (k). 20.00 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.00 LRT



„Mirtinos lenktynės“ („Phantom Racer“) Siaubo trileris. Kanada, JAV, 2009 m. Rež. Terry Ingramas. Vaidina Gregas Eviganas, Nicole Eggert.

Kateris ir Džei Džei buvo amžini varžovai ne tik automobilių trasoje. Jie mylėjo tą pačią gražuolę merginą Džesę. Tragiškai susiklosčius įvykiams lenktynėse Kateris žūva. Kankinamas kaltės Džei Džei palieka lenktynes, gimtąjį miestą ir tampa sunkvežimio vairuotoju.


2013 06 01 rusiškos

7.00 Naujienos. 7.25 Animacija. Vaikų klubas. „Vėžliukai nindzės“. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas pietauti! 11.20 „Idealus remontas“. 12.20 „Aleksandras Abdulovas. Su tavim ir be tavęs“. 13.45, 14.20, 17.20 Komedija „Gražuolis“. 14.00, 17.00 Naujienos. 18.05 Komedija „Išnuomotas tėtis“. 20.00 Laikas. 20.25 „Ekstrasensų mūšis. Juodieji ir baltieji“ (su subtitrais lietuvių k.). 22.55 „Kas? Kur? Kada?“. 0.10 „Prasimanėlis“. 0.55 Komedija „Paprastas stebuklas“. 3.10 Komedija „Meilės formulė“. 4.35 Vaid. f. „Teisė nušokti“. 6.10 Muzika.

6.10 „Kareiviai“. 8.50 Švarus darbas. 9.35 100 procentų. 10.00 Nemeluok man. 13.10 Reporterio istorijos. 13.40 Slaptos teritorijos. 14.35 Pasaulio paslaptys. Nemirtingųjų mūšis. 15.30 Karinė paslaptis. 17.25 Keistenybės. 18.25 Žiūrėkite visi! 19.25 Mirtis veidrodžių karalystėje. 20.30 Visa tiesa apie apokalipsę. 21.30 Komedija „Auklės dienoraštis“. 23.25 Gigantų laikas. 0.20 Savaitė.

6.50 NTV rytas. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 Savas žaidimas. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 Tyrimą atliko... 16.50 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 17.30 Šviesos spindulys. 18.25 S. „Legenda tyrėjai“ (1–4). 22.05 Rusiškos sensacijos. 23.05 Tu nepatikėsi. 0.00 „Įteisintas mentas“.

filmai

5.00 Vaid. f. „Meilė vargšams“. 6.35, 7.15 Vaid. f. „45 sekundės“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.45 Ryto paštas. 9.20 Šeštadienio talka. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Linksmieji vaikinai. 11.20 Vaid. f. „Sekmadienio tėtis“. 13.30 Visa Rusija. 13.45 Sąžiningas detektyvas. 14.10 Paslapties pėdsakais. 15.05 Komedija „Tikras tėtis“. 17.00 Šeštadienio vakaras. 19.45 Vaid. f. „Provincijos mūza“. 23.40 Vaid. f. „Patikėk: viskas bus gerai“. 1.40 Proturizmas.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 9.45, 16.00 Elitinis kvartalas. 10.00 SSRS kinas. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Bulvarinė painiava“. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Savaitės aidas. 17.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę. 0.30 Metų daina.

6.00 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 8.30 Komedija „Arka“. 10.10 Romantinė komedija „Be vyrų“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“. 14.00 Romantinė komedija „Meilės kontraktas“. 16.00 Romantinė tragikomedija „Neadekvatūs žmonės“. 18.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 20.00 Komedija „Naša Raša. Likimo kiaušai“. 21.40 Komiška melodrama „Myliu ir taškas“. 23.30 Melodrama „Tik neišeik…“

7.00 Kriminalinė komiška drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (JAV, Ispanija, 2010 m.) (N-7). 11.00 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.) (N-7). 13.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Romantinė komedija „Kažkas skolinto“ (JAV, 2011 m.). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Mistinis trileris „Klastingi namai“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 21.00 Veiksmo drama „Raudonoji uola“ (Kinija, 2008 m.) (N-7). 23.25 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Trileris „Durys priešais“ (JAV, 2009 m.) (N-7).

7.00 Dramatinis vesternas „Tie žavūs žirgai“. 9.05 Romantinė drama „Viena diena“. 11.00 Romantinė drama „Prieš saulėlydį“. 13.00 Komiška drama „Išradėjas“. 14.45 Kriminalinis trileris „Ugnies siena“. 16.40 Veiksmo drama „Desantininkai“. 18.50 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 20.50 Siaubo trileris „Gotika“. 22.40 Siaubo drama „Juodoji mirtis“. 0.30 Dramatinis vesternas „Tie žavūs žirgai“.

6.45 „Heivenas“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40 „Gyvenimas kaip šou“. 14.25 „Bendraklasės“. 16.05 „Skarlet“. 17.40 „Seklys“. 19.25 „Klausyk savo širdies“. 21.00 „Gydytojas Holivudas“. 0.20 „Gyvenimas kaip šou“.

šeštadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.10 Viskas apie kvepalus. 8.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Prisiminimai iš karinio laivo. 11.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 11.30 Viena kvadratinė mylia. 12.10 Reporterių pranešimai. 12.30 Dirbantieji. Ekvadoras. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Golfo dvasia. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Indijos vandenyne. 19.30 Mūsų pasaulis. 20.10 Viskas apie kvepalus. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00, 9.00, 14.30, 20.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Veikli moteris. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Žvilgsnis atgal. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 10.30 Kinijos šimtmetis. 11.00 CNN „Laisvės projektas“. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 15.00 Tarptautiniai reportažai. 15.30 Kinijos šimtmetis. 16.00 CNN „Laisvės projektas“. 16.30 Darbo pasitarimas. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 Atviri kortai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 20.30 Afrika iš arti. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Veikli moteris. 22.00 Darbo pasitarimas. 23.30 Kinijos šimtmetis.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.30 MCM dainos. 16.10 MCM Zap. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

9.00 Ekstremalūs išbandymai. 9.50 „Paauglių svajos“. 11.30 „Holivudas“. 15.40 TV šou „Medžioklė“. 16.30 „Paauglės motinos“. 21.35 „Bedarbiai“. 23.10 Realybės šou „Snooki“. 23.40 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

5.30 Džiazas. 10.30 Baletas „Šventasis pavasaris“. 11.50 Baletas „Žizel“. 14.05 Divertismentas. 14.30 G.F.Händelio ir J.Haydno kūrinių koncertas. 15.55 Operų arijas dainuoja A.Hallenberg. 17.10 Divertismentas. 17.45 Džiazas Berlyne. 19.00 L.Langas groja L. van Beetheveno kūrinius. 21.05 Divertismentas. 21.30 G.Verdi opera „Falstafas“. 23.45 Paryžiaus portretas. G.Verdi. 0.30 Džiazas. Koncertuoja D.N.Roseo ansamblis. 1.30 Koncertuoja B.McFerrinas. 2.30 Nakties programa.

9


10

šeštadienis

2013 06 01

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 10.30 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 11.00 Pramogos vandenyje. Brazilija. 11.30 Pramogos vandenyje. Finiksas. 12.00 Maistas rojuje. Solt Leik Sitis. 13.00 Pasaulio receptai. Barbadosas. 13.30 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Šveicarija. 14.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.00 Naujo būsto paieška. Nepalas. 15.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 16.00 Ramybės ieškotojai 18.00 Ekstremali virtuvė. 19.00 Maisto mašina. 20.00 Maistas rojuje. Nešvilis. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Paojingos vietos. Madagaskaras. 23.00 Pavojingos žemės. Bornas. 0.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 0.30 Naktis Las Vegase. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Chromas“. 7.00 „Le Manas: mūšis Sarto trasoje“. 8.00 „Stipriausi koziriai“. 9.00 „Pavojingiausios profesijos“. 10.55 „Juodasis auksas“. 13.25 „Edo nuotykiai“. 17.50 „Statybų asai“. 18.45 „Akis į akį su gamta“. 19.40 „Savamoksliai išradėjai“. 20.30 „Nematomi pasauliai“. 21.30 „L.Theroux. Pavojingiausi Amerikos naminiai gyvūnai“. 23.25 „L.Theroux. Majamio kalėjimai“. 0.25 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Dok. f. „Didžioji migracija“. 11.00 Kelias per Kanados kalnus. 12.00 Saksų aukso lobis. 13.00 Namo prie ežero brangenybės. 13.30 Turtai iš pelenų. 14.00 Krokodilų dvikovos. 15.00 Buivolai puola žmones. 16.00 Seno „Rover“ automobilio remontas. 17.00 Krokodilų labirintas. 18.00 1950 m. tornadas. 19.00 Vilkų slėnis. 20.00 Įkaito Irake dalia. 21.00 Sukčiai ir turistai. 22.00 Amišai. Už įstatymo ribų. 23.00 Įkaito Irake dalia. 0.00 Sukčiai ir turistai. 1.00 Nakties programa.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Gamtos galia. 9.10 Pandos pirmieji gyvenimo metai. 10.05 Šimpanzių rojus. 11.00 Veterinaras. 11.25 Šri Lanka. 11.55 Monstrų mėnuo: Ruudas ir jo vabalai. Milžiniškų vabalų sala. 18.20 Mutantų planeta: Australija. 19.15 Seradas (Brazilija). 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Čarlzas ir Džesika: gelbėjimo istorija. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Karina: laukinis safaris. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: žaidimai su rykliais. 0.45 Rykliui į dantis.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Mitų medžiotojai“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Karo laikų ūkininkai“. 17.10 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.05 „Šiaurės vakarų praėjimo paieškos“. 20.10 „Projektas „Mandela“. 21.10 „Šiuolaikinė istorija. Branduolinio pasaulio projektas“. 22.10 „Katastrofa: teroras oro uoste“. 23.10 „Ypatingosios operacijos“. 0.10 Nakties programa.

18.05 1 Baltijos

7.00 „Draugystė su lūšimis“. 8.00 „Didysis mėlynasis“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 14.00 „Nemalonumai sifakų žemėje“. 15.00 „Paskutinė iš trijų“. 16.00 „Martinas Clunesas. Paskutinis lemūras“. 16.50 „Japoninės markatos. Tvirtos ir nelabai“. 17.55 „Sumanios beždžionės“. 19.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 20.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 21.00 „Gamtos stebuklai“. 22.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 23.00 „Tobulas plėšrūnas iš vidaus“. 0.00 Nakties programa.



10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Kauno „Žalgiris“. 13.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“. 18.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 20.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Kauno „Žalgiris“.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Normaliai. 10.45 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 11.45 Vokietijos futbolo sąjungos jaunimo taurės turnyras. 14.00 Motociklų sportas. „Italijos didysis prizas“. 17.30 Automobilių sportas. Graikijos ralis. 19.00 Krepšinis. Bundeslygos naujienos. 20.30 „Sport1“ reportažas. 21.00 AG profesionalai. 23.00 Amerikietiškosios imtynės. 0.00 Vaid. f. „Tamsos glėbyje“ (JAV, 2001 m.). 2.00 Nakties programa.

9.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 11.30 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 12.00, 16.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 Teniso apžvalga. 22.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 0.00 Kovos sportas. „Super Kombat“. 1.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 2.30 Teniso apžvalga.

9.05 Boksas. Vladimiras Kličko ir Francesco Pianeta. 10.00 Boksas. Floydas Mayweatheris ir Robertas Guerrero. 11.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 13.30 Motosportas. Italijos didžiojo prizo „Moto3“ lenktynių kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 14.20 Motosportas. Italijos didžiojo prizo lenktynių ketvirta treniruotė. Tiesioginė transliacija. 15.05 Motosportas. Italijos didžiojo prizo lenktynių kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 16.00 Motosportas. Italijos didžiojo prizo „Moto2“ kvalifikacija. Tiesioginė transliacija. 17.00 Futbolas. Vokietijos DFB taurė. „Borussia“–„Bayern“. 19.00 Krepšinis. BBL finalinio ketverto varžybos. „Ventspils“–„Prienai“. 20.50 Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayern“–„Stuttgart“. Tiesioginė transliacija. 23.10 Motosportas. Spidvėjus. Kardifo didžiojo prizo lenktynės.

21.00 Balticum auksinis



„Išnuomotas tėtis“ („Папа напрокат“)

„Raudonoji uola“ („Chi bi“)

Komedija. Rusija, 2008 m. Rež. Artiomas Litvinenka. Vaidina Sergejus Garmašas, Aliona Babenko.

Veiksmo drama. Kinija, 2008 m. Rež. Johnas Woo. Vaidina Tony Leung Chiu Wai, Chen Chang.

Jauna sėkmingai dirbanti verslininkė Irina viena augina dešimtmetį sūnų Kirilą. Nors jos gyvenimas puikiai klostosi, sūnui labai trūksta tėčio. Berniukas labai pavydi savo bendraamžiams, kurie turi mylinčius tėčius. Kartą Kirilas susitinka su milicininku Anatolijum.

Senovės Kinija. 208 m. po Kristaus. Įtakingas valdininkas Coa Cao įtikina imperatorių paskelbti karą Siu karalystėms vakaruose ir U rytuose. Šių karvedžiai suvienija jėgas atkirčiui. Žūtbūtinės kovos kulminacija – mūšiai prie Raudonosios uolos.


2013 06 02

sekmadienis

lietuviškos

10.30 Popchoro „Kotita“ ir draugų koncertas.

13.50 „Meilėje ir kare“.

19.30 „Kūdikis už 30 000 000“.

23.20 „Kontroliuojamos ribos“.

22.25 „Mančesterio detektyvės“.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitrai). 10.30 Jubiliejinis popchoro „Kotita“ ir draugų koncertas. 12.15 Dok. f. apie Vidmanto Urbono ekologinę akciją „Vanduo – gyvybė“. 13.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Lenktynės dėl išlikimo“ (3) (su subtitrais). 14.00 Detektyvo klasika. „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (5, 6) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. (su vertimu į gestų k.). 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (su subtitrais). 16.45 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.15 Algimanto Čekuolio kelionės. Meksikos slėpiniai. 17.45 Septynios Kauno dienos. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 Palanga, Lietuvos kultūros sostinė 2013. Kurorto šventė „Palangai 760“. 23.15 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“ (k).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“. 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas“ (9). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Nuotykių f. „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“ (JAV, 1991 m.) (N-7). 12.05 Romantinė komedija „Netikėti susitikimai“ (Kanada, 2003 m.) (N-7). 13.50 Melodrama „Meilėje ir kare“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 16.05 „Apgavystės“ (N-7). 18.00 Ne vienas kelyje. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Teleloto. 20.00 Romantinė komedija „Nuotakų karai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 22.00 Veiksmo drama „Paskutinė tvirtovė“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 0.30 Drama „London“ (D.Britanija, JAV, 2005 m.) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“. 8.30 „Moderni šeima“ (4). 9.00 Nuotykių s. „Begalinė istorija“ (1) (Kanada, 2011 m.). 10.00 Laikas keistis. 10.30 Sportuok su mumis. 11.00 Komedija „Gyvenimas su Maikiu“ (JAV, 1993 m.). 12.55 Komedija „Sudėtingas pagrobimas“ (JAV, 1995 m.). 14.45 Anim. f. „Naktis prekybos centre“ (JAV, 2009 m.). 16.30 „Aferistas“ (2). 17.35 Nuotykių s. „Kobra 11“ (1) (Vokietija, 2010 m.). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Nuotykių komedija „Kūdikis už 30 000 000“ (Honkongas, 2006 m.). 22.05 Trileris „Sučiupus nužudyti“ (Kanada, 2010 m.). 0.05 Trileris „Projektas „Monstras“ (JAV, 2008 m.). 1.35 Veiksmo f. „Privertinis nusileidimas“ (JAV, Kanada, 2005 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7). 8.00 Duok labas. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. Televitrina. 12.00 Plėšrūnai. Mėlynojo banginio kelionė (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 „Milijonieriai“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 „Naujakuriai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Romantinė drama. Rosamunde Pilcher. „Širdies ilgesys“ (Vokietija, 2009 m.) (N-7). 22.20 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-14). 23.20 Kriminalinė drama „Kontroliuojamos ribos“ (JAV, Japonija, 2009 m.) (N-14) (k). 1.25 Bamba (S).

7.19 TV parduotuvė. 7.40 „Oskaro oazė“. 7.50 Mokausi gaminti. 8.10 Skonio reikalas. 9.10 Siurprizas tėčiui. 9.15 TV pokštai (N-7). 9.50 Namų daktaras. 10.25 Teritorija. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Mūsų miškai. 12.05 Siurprizas tėčiui. 12.10 Super L.T. (N-7). 13.10 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.15 „Oskaro oazė“. 15.25 Siurprizas Tėčiui. 15.30 „Pažabok stresą!“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10 Nuoga tiesa. 18.20 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.30 TV pokštai (N-7). 20.55 Siurprizas Tėčiui. 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 Siurprizas tėčiui. 22.25 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 23.35 Šiandien kimba. 0.10 Teritorija.

20.00 LNK



20.20 BTV



„Nuotakų karai“ („Bride Wars“)

„Širdies ilgesys“ („Herzenssehnsucht“)

Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Gary Winickas. Vaidina Anne Hathaway, Kate Hudson.

Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. Rež. Stefanas Bartmannas. Vaidina Denise Zich, Jochenas Horstas.

Visos merginos svajoja apie nuostabias vestuves. Neabejingos šiam stebuklui ir nuo mokyklos laikų nesiskiriančios draugės Liv ir Ema. Ligi šiol jos dar nė karto nesusipyko. Merginos nė neįtaria, kad klastingas likimas jau rengia jų draugystės tvirtumo išbandymą.

Airiškos tekstilės tradicijas puoselėjančios įmonės savininkas Džonatanas Makena perleidžia verslą dukrai ir jos vyrui. Niekas nė neįtaria, kad Džonatanas slepia tamsią paslaptį: jis turėjo nesantuokinį sūnų, kuris prieš mirtį patikėjo jam savo dukterį Teresą.

11


12

sekmadienis

2013 06 02

lietuviškos

regioninės

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.40 Margaritos Dvarionaitės 85-osioms gimimo metinėms. Apybraiža „Margarita Dvarionaitė“ (1977 m.) (k). 10.00 Lyderiai. 10.45 VI tarptautinis vaikų ir jaunimo popmuzikos kolektyvų ir solistų festivalis-konkursas „Popkopėčios 2013“. 12.45 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Mitingas, smerkiantis Molotovo–Ribentropo paktą. 1988 m. rugpjūčio 23 d. Vilnius, Vingio parkas. 14.30 Legendos (k). 15.15 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.00 Baigiamasis tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2013“ vakaras Vilniaus universiteto M.K.Sarbievijaus kieme. Tiesioginė transliacija. 18.45 Aktorės Eugenijos Šulgaitės 90-mečiui. Žmonės kaip žmonės. (k). 19.00 Režisieriaus, prodiuserio Viktoro Snarskio jubiliejui. Muz. f. „Duktė viena namie liko“ (1979 m.). 19.30 Koncertas Tėvo dienai. 2004 m. 20.45 Tikros istorijos. Tėvo diena. 21.05 Durys atsidaro. 21.30 Dok. f. „Gegučių vaikai“ (2013 m.) (N-7) (k). 22.00 Džiazo vakaras. XI tarptautinis džiazo festivalis „Mama Jazz 2012“. „Wallace Roney Quintet“ (1) (JAV) (k). 23.00 Panorama. Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Lenktynės dėl išlikimo“ (3) (su subtitrais). 0.05 Siaubo trileris „Mirtinos lenktynės“ (Kanada, JAV, 2009 m.) (N-14).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Sumažink mane“. 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 10.30 „Atgal į gamtą“. 11.00 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Komedija „Tėvų diena“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 Iš Barbaros Wood kolekcijos. „Širdies plazdėjimas“ (2) (N-7). 18.50 Paslaptingos istorijos. Vanga. (Rusija). 20.00 „Magijos paslaptys“. 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Prarastas vaikas“ (D.Britanija). 22.45 Detektyvinis s. „Detektyvė Samanta. Laukinių Vakarų paslaptis“ (JAV). 0.25 „Vienuolikta valanda“. 1.20 Realybės šou „Nuotakos siaubūnės“ (1) (JAV).

5.10, 15.00, 16.50, 18.40, 19.45, 2.00, 3.50 24 valandos (N-7) (k). 5.55 KTV – kino ir televirtuvė. 6.25, 22.00 Valanda su Rūta. 8.00, 9.05, 10.10, 23.55, 0.55 KK2 (N-7) (k). 8.40, 10.45, 0.30, 1.30 Dviračio šou (k). 9.45 Priimk. Drąsink. Keiskis. 11.10 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.) (k). 11.40 KK2 Penktadienis (N-7) (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55, 2.45 Pasaulis X (N-7) . 15.45 Nuo... Iki... (k). 17.35 Diagnozė: valdžia (k). 19.20 Pasivaikščiojimai. (k). 20.30 Dok. f. „Dviračiais per Altajų“ (Lietuva, 2013 m.). 4.35 Farai (N-14).

22.00 LNK

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Kovotojas nindzė“. 13.30 Jokių kliūčių! 14.50 Aukščiausia pavara. 16.00 „Ekspedicija į Arktį“. 17.00 Jokių kliūčių! 18.05 „Naša Raša“. 19.00 Romantinė komedija „Gal tai meilė?“ (JAV, 2005 m.). 21.30 „Bobo užkandinė“. 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Mažylė Houp“ (7, 8). 0.00 „Vartai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (5). 1.50 „Žmogžudystė“.

10.05 Mūsų gyvūnai. 10.35 Sportuok su mumis. 11.30 Mamyčių klubas. 12.00 „Mokomės su Pokojum“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 Pasikeisk! 17.00 „Detektyvė Fišer“ (2). 18.05 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Filderio pasirinkimas“ (JAV, 2005 m.). 21.35 Romantinė drama „Brangusis Džonai“ (JAV, 2010 m.). 23.35 Kultūra +.



7.30, 13.05 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1, 2). 9.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.10 Sveikas žmogus. 11.05 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 12.35 Mūzos (k). 14.30 Automoto (k). 15.00 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 18.20 Nuotykių komedija „Ko nori gyvūnai“ (N-7). 20.00 Koncertas „Bitlai“ su kanklėm“. 21.00 Istorinė drama „Karaliaus kalba“ (N-7). 23.00 Kriminalinė drama „Pasienio miestas“. 0.50 Istorinė drama „Klajūnės kerštas“

9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (4). 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Eismo įvykių kronika (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.00 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Antanas ir Emilija Vileišiai. 15.30 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (6). 16.00 Nuotykių komedija „Nimės sala“ (JAV). 17.45 Komedija „Sensacija“ (D.Britanija, JAV). 19.30 „Vienišų seselių klubas“. 20.00 „Svajonių kruizai“ (5). 21.00 VIP seansas. „Pagrobimas“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 22.45 Klaipėdos savaitė. (k). 23.15 „GSG 9: elitinis būrys“ (N-7). 0.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (4).

6.00 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“. 7.45 „Liuks!“ muzika. 8.30 Kai švenčia Žuvys. 10.20 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 12.00 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 13.45 „Liuks!“ muzika. 14.30 Kai švenčia Žuvys (k). 16.20 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 18.00 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 19.45 „Liuks!“ muzika. 20.30 Kai švenčia Žuvys (k). 22.20 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 0.00 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 1.45 „Liuks!“ muzika. 2.30 Kai švenčia Žuvys (k). 4.20 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Piliečių labui ir saugumui (k). 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

22.05 TV3



„Paskutinė tvirtovė“ („The Last Castle“)

„Sučiupus nužudyti“ („Hunt to Kill“)

Veiksmo drama. JAV, 2001 m. Rež. Rodas Lurie. Vaidina Robertas Redfordas, Jamesas Gandolfini.

Trileris. Kanada, 2010 m. Rež. Keoni Waxmanas. Vaidina Ericas Robertsas, Steve’as Austinas.

Nepriekaištingos reputacijos generolas Judžinas Irvinas viršijo įgaliojimus Burundyje ir buvo nuteistas kalėti dešimt metų. O kalėjime jis pradeda asmeninį karą su komendantu Vinteriu, įteisinusiu „paskutinėje pilyje“ ne įstatymo, bet prievartos diktatūrą.

JAV pasienio patrulių agentas Džimas Roudsas išgyvena skaudžias skyrybas su žmona, todėl su dar vienu praradimu jis tikrai nesitaikstys. Kai nusikaltėliai pagrobia Džimo dukrą ir paslepia ją miške, vyrui užverda kraujas. Tolesnius įvykius nesunku nuspėti.


2013 06 02 rusiškos

6.40, 9.00, 11.00 Naujienos. 6.50 Tarnauju Tėvynei. 7.30 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.00 Sveikata. 9.20 Metas pietauti. 9.55 Kol visi namie. 11.20 Netinkamos pastabos. 11.35 Fazenda. 12.10 Gyvenamoji aplinka. Produktai iš buvusios Tarybų Sąjungos. 13.30. Aleksandrui Abdulovui 60 metų. „Tarp, jau ir visada“. 15.35 Šiandien vakare. 17.15 „Alimentai: turtingieji irgi moka“. 18.20 Humoro festivalis „Jūrmala 2012“. 20.00 Sekmadienio laikas. 21.05 Melodrama „Mama ne savo noru“. 23.30 Melodrama „Svetimos sielos“. 1.05 Melodrama „Su mylimaisiais nesiskirkite“. 2.20 Komedija „Daug triukšmo dėl nieko“. 3.35 Nuotykių f. „Projektas. Alfa“. 5.00 Muzika.

6.40 Mes ir nesapnavome. 9.15 Aktuali tema. 10.05 Dievų maistas. 11.00 S. „Didėjantis liūdesys“ (1–12). 23.10 Ekstrasensų mūšis. Juodieji ir baltieji. 0.25 Senovės dievų meilė.

6.30 Laukinis pasaulis. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Grožio akademija. 8.20 Jų papročiai. 9.25 Pirma pavara. 9.55 Valgome namie! 10.25 Technikos stebuklas. 11.00 Vasarnamiai. 12.30 „Kelių patrulis“. 16.20 Akistata. 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.40 Centrinė televizija. 20.35 Geležinės ledi. 21.25 Trileris „Žudikų medžiotojas DK“. 23.15 Ypatingas atsitikimas. 23.50 „Įteisintas mentas“. 1.45 Kremliaus vaikai.

filmai

4.20 Vaid. f. „Provincijos mūza“. 7.35 Šunų planeta. 8.05 Pats sau režisierius. 8.50 Juoko panorama. 9.25 Vaikų dainos konkurso „Eurovizija 2013“ nacionalinės atrankos finalas. Tiesioginė transliacija. 13.00, 19.00 Žinios. 13.30 Juoktis leidžiama. 15.20 Koncertas „Suaugusieji ir vaikai“. 20.30 Vaid. f. „Aš jį apakinau“. 22.35 Sekmadienio vakaras. 0.20 XXIV kino festivalio „Minotauras“ atidarymo ceremonija. 1.35 Vaid. f. „Rugiagėlės Vasilisai“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.10 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Trys plius du“. 11.45, 16.00 Elitinis kvartalas. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Pasimylėkime“. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 0.30 Metų daina.

6.00 Komiška melodrama „Sniego žmogus“. 8.00 Komiška melodrama „Laimės fabrikas“. 10.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“. 14.00 Komiška melodrama „Myliu ir taškas“. 16.00 Komedija „Naša Raša. Likimo kiaušai“. 18.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 3D“. 20.00 Komiška melodrama „Mamos“. 22.00 Drama „Kaukazo ruletė“. 23.40 Fantastinė drama „Taikinys“.

sekmadienis

naujienos

7.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.00 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 11.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 13.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 19.00 Drama „Mielas draugas“ (D.Britanija, Italija, 2012 m.) (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Centurionas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 23.00 Trileris „Dvylika“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Dar palaukite...“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Golfo dvasia. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Indijos vandenyne. 13.10 Viskas apie kvepalus. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30 Prisiminimai iš karinio laivo. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Viena kvadratinė mylia. 18.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 18.30 Dirbantieji. Ekvadoras. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Prisiminimai iš karinio laivo. 22.30 Golfo dvasia. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Viena kvadratinė mylia.

7.05 Anim. komedija „Ant bangos“. 8.50 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 11.00 Kriminalinis trileris „Ugnies siena“. 13.00 Trileris „Gotika“. 15.00 Kriminalinė komedija „Nuo turto prie skurdo“. 17.00 Romantinė drama „Brangusis Džonai“. 19.00 Komiška drama „Barnio versija“. 21.30 Melodrama „Purvini šokiai 2“. 23.10 Komedija „Veino pasaulis 2“. 1.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“.

6.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 Verslo kelionės. 9.30 CNN naujienų tarnyba. 10.30 Afrikos balsai. 11.00 CNN „Laisvės projektas“. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.30 Mados verslo užkulisiai. 13.00 CNN pristato. 14.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 18.00 Aplink pasaulį. 18.15 CNN vertybinių popierių birža. Afrika. 18.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Atviri kortai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Tarptautiniai reportažai. 21.30 „CNN Go“. 23.30 Sporto naujienos.

6.45, 14.20, 0.20 „Seklys“. 11.00 „Šok iki nukritimo“. 12.45 „Atostogos su Dereku“. 16.05 „Skarlet“. 17.40 „Niekas neprilygsta šventėms“. 19.20 „Ponia Poter“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Kendros šou“. 22.40 „Projektas „Vestuvės“. 23.30 „Tikra Holivudo istorija“.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 Viena daina. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 „Paauglių svajos“. 8.10 Ekstremalūs išbandymai. 9.00 TV šou „Staigmena“. 10.40 „World Stage“. 11.30 „Paauglės motinos“. 13.10 TV šou „Medžioklė“. 14.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.30 „Paauglių svajos“. 18.10 TV šou „Staigmena“. 21.30 TV šou „Skandalas“. 22.20 Realybės šou „Snooki“. 23.10 „Kodas: vyras“. 0.00 „Džersio pakrantė“. 3.20 Tik hitai.

5.55 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho kūrinių koncertas. 12.00 J.Brahmso „Vokiškasis requiem“. 13.20 Divertismentas. 14.00 Koncertuoja H.Grimaud ir Europos kamerinis orkestras. 15.45 Džiazas. Koncertuoja R.Hargrove’as. 16.30 Divertismentas. 17.00 G.F.Händelio opera „Aleksandras“. 20.00 Divertismentas. 21.30 Rusijos valstybinis simfoninis orkestras groja S.Rachamninovo kūrinius. 0.45 Džiazas. Koncertuoja M.Canonge. 2.05 Nakties programa.

13


14

sekmadienis

2013 06 02

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Dok. f. „Didžioji migracija“. 11.00 Kelias per Kanados kalnus. 12.00 Miesto vaiduoklio auksas. 13.00 Juodaodžių bažnyčia Filadelfijoje. 14.00 Komodo salos varanas. 15.00 Pumų sala. 16.00 Laukinė Rusijos gamta. 19.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 20.00 Lobių ieškotojai. 21.00 „Trumph Stag“ automobilio remontas. 22.00 „Corvette“ automobilių gamyklos. 23.00 Lobių ieškotojai. 0.00 „Trumph Stag“ automobilio remontas. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Be tabu. 12.00 Amerikos maistas. Meksika. 13.00 Amerikos maistas. Bostonas. 14.00 Naujo būsto paieška. Barbadosas. 14.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.30 Naujo būsto paieška. Australija 16.00 Pramogos vandenyje. Brazilija. 16.30 Pramogos vandenyje. Finiksas. 17.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 17.30 Užkariautojas Bertas Teksase. 18.00 Amerikos maistas. Florida. 19.00 Amerikos maitas. Meksika. 20.00 Amerikos maistas. Bostonas. 21.00 Svetimšalis. Briuselis. 21.30 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.00 Stovyklautojai. 22.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 23.00 Be tabu. 0.00 Moters pasaulis. Pietų Afrika. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 9.00 „Edo nuotykiai“. 13.20 „Per kančias ir bangas“. 14.20 „Pirmasis kontaktas“. 15.20 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 18.00 „Maisto varžybos“. 18.50 „Juodasis auksas“. 19.40 „Ekstremalūs išbandymai“. 20.30 „Blogio mokslas“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „Karių paieška“. 23.05 „L.Theroux. Pavojingiausi Amerikos naminiai gyvūnai“. 0.55 Nakties programa.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 7.55 „Laiko komanda“. 8.50 „Impresionistai“. 11.10 „Futurizmo revoliucija mene“. 12.15 „Impresionistai“. 14.35 „Ötzi – archeologinis detektyvas“. 15.40 „Laiko komanda“. 16.40 „Karo laikų ūkininkai“. 19.00 „Kelionės pabaiga“. 20.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 21.10 „Gynyba pagal Garou“. 22.20 „Krakatau: paskutinės dienos“. 23.20 „Senovės Sibiro karžygiai“. 0.20 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Pačios nuodingiausios Afrikos gyvatės. 9.10 Kaip tapti... tigru. 10.05 Šimpanzių rojus: Sampos ir Tonio gelbėjimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.30 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55 Galapagai. 12.50 Mutantų planeta: Lūžių slėnio Ežerai (Afrika). 13.45 Mutantų planeta: Madagaskaras. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 16.30 Simpatiški kačiukai ir šuneliai. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 19.15 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Čarlzas ir Džesika: gelbėjimo istorija. 22.00 Gyvenimas: paukščiai. 22.55 60 pavojingiausių būtybių: Australija, Indija. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: katastrofos. 0.45 Krokodilai žudikai. 1.35 Laiku išgelbėti.

7.00 „Didysis mėlynasis“. 8.00 „Draugystė su lūšimis“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 13.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 19.00 „Gegutė“. 20.00 „Gamtos stebuklai“. 21.00 „Baltieji liūtai. Gimę laisvėje“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Didysis mėlynasis“. 0.00 Nakties programa.



„Centurionas“ („Centurion“) Veiksmo trileris. D.Britanija, 2010 m. Rež. Neilas Marshallas. Vaidina Michaelas Fassbenderis, Olga Kurylenko.

Devintasis legionas, vadovaujamas generolo Virilo, siunčiamas į Britaniją. Jau pirmosiomis karinės operacijos dienomis romėnai miške įviliojami į spąstus. Generolas Virilas pakliūva į nelaisvę, o jį bandę išvaduoti gyvi likę legiono kariai patraukia į kalnus.

9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 Sportas LT. „Freestyle motokroso pasaulio čempionatas 2013 Lietuvoje“. 13.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Kauno „Žalgiris“. 15.05 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 16.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 18.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 20.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Kauno „Žalgiris“. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Slambolas.

9.30 Sporto kuriozai. 9.45 „Renault“ automobilių lenktynės Belgijoje. 10.15 Besirengiant Le Mano automobilių lenktynėms. 10.30 Teniso apžvalga. 11.00 Kanojų irklavimo varžybos. „Pasaulio taurė“. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 22.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 23.45 „Renault“ automobilių lenktynės Belgijoje. 0.15 Automobilių sporto apžvalga. 0.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 1.45 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 2.15 Automobilių sporto apžvalga.

8.55 Motosportas. Spidvėjus. Kardifo didžiojo prizo lenktynės. 11.55 Motosportas. Italijos didžiojo prizo „Moto3“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.15 Motosportas. Italijos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 14.25 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 14.50 Motosportas. Italijos didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 16.10 Futbolas. Vokietijos taurė. „Bayern“– „Stuttgart“. 18.20 Boksas. Tony Bellew ir Isaacas Chilemba. 19.30 Motosportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.30 Motosportas. Italijos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės. 0.40 Motosportas. Italijos didžiojo prizo lenktynės.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 TV žurnalas. 10.00 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.00 Motociklų sportas. „Italijos didysis prizas“. 17.00 Automobilių sportas. „Porsche Carrera“ taurė“. 17.30 Futbolo pasaulyje. 19.00 Krepšinis. Bundeslyga. 21.30 Linksmiausios pasaulio reklamos. 22.00 Automobilių sportas. Graikijos ralis. 23.00 AG profesionalai. 0.00 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

21.05 1Baltijos



„Mama ne savo noru“ („Мама поневоле“)

Melodrama. Rusija, 2012 m. Rež. Eva Strelnikova. Vaidina Irina Griniova, Igoris Vernikas.

Penkiolikametės Julios mama žuvo automobilio avarijoje. Mergaitės globa paskiriama jos tetai gydytojai Tatjanai. Dėl mamos mirties Julia kaltina kaip tik ją. Tai ypač apsunkina jųdviejų santykius. Šiuo sudėtingu laikotarpiu Julios gyvenime pasirodo jos tėvas.


2013 06 03

pirmadienis

lietuviškos

21.00 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-mečiui.

20.05 Tikras gyvenimas.

16.40 „Ašarų karalienė“.

9.00 Žmogus prieš gamtą.

19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dvidešimtpenkmečio minėjimas Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Tiesioginė transliacija. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. Sportas. Orai. 13.15, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.50 Žinios. Sportas. Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Nuotykių f. „Robinzonas Kruzas“ (1) (Prancūzija, 2003 m.) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.00, 22.00 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-mečiui. Dok. apybraiža „Liaudis tampa tauta. Sąjūdžio kelias“ (2013 m.). 21.55 Loterija „Perlas“. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. Orai. 23.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.25 „Na, palauk!“ (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (7) (k). 7.50 „Vėžliukai nindzės“ (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Romantinė komedija „Nuotakų karai“ (JAV, 2009 m.) (N-7) (k). 12.30 „Na, palauk!“ (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (8). 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (1). 20.05 Tikras gyvenimas. „Moteriška formulė“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Specialistas“ (JAV, Peru, 1994 m.) (N-7). 0.50 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.45 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Vaid. f. „Zebriukas Dryžius“ (Pietų Afrika, JAV, 2005 m.). 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 Muz. drama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 1.05 „ Eureka“. 2.00 Muz. s. „Choras“ (1) (JAV, 2011 m.). 2.50 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.45 Veiksmo drama „Firma“ (1) (JAV, Kanada, 2012 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Ekvadoro džiunglėse (N-7). 10.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Užkalnio 5 (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.25 „Sostų karai“ (N-14). 1.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.25 Bamba (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.15 Supernamai. 8.45 Mūsų miškai. 9.15 Šiandien kimba. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 Dok. f. „Žiurkių antplūdis“ (N-7). 12.05 Veiksmo f. „Nepasiekiamasis“ (JAV, Lenkija, 2004 m.) (N-7). 14.00 TV pokštai (N-7). 14.25 TV parduotuvė. 15.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Pora kaip tvora“ (N-7). 17.20 Dok. s. „Jaunikliai“ (1) (N-7). 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 Dok. s. „Žemė iš paukščio skrydžio“ (1) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.32 Orai. 21.35 Istorinis veiksmo s. „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (1) (Rusija, 2012 m.) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 23.40 Reporteris. 0.12 Orai. 0.15 Kitaip. Su Nomeda.

22.35 LNK



23.00 TV3



„Specialistas“ („The Specialist“)

„Šokis hiphopo ritmu“ („Step Up“)

Veiksmo filmas. JAV, Peru, 1994 m. Rež. Luisas Llosa. Vaidina Sylvesteris Stallone, Sharon Stone.

Muzikinė drama. JAV, 2006 m. Rež. Anne Fletcher. Vaidina Channingas Tatumas, Jenna Dewan.

Buvęs CŽV agentas ir sprogdinimų specialistas Reimondas Kvikas įsipainioja į pavojingą žaidimą ir ilgai nesuvokia jo taisyklių. O prasidėjo viskas nuo pažinties su seksualia blondine Mėj Munro, kurios šeimą išžudė kubiečių mafiozai. Dabar išmušė keršto valanda.

Tailerio Geidžo gyvenimas bėgo purvinose gatvėse. Jo kasdienybė – smulkus chuliganizmas ir automobilių vagystės. Užsimiršti ir pabėgti nuo realybės vaikinui padeda hiphopas. Šokio salėje Taileris sutinka Norą Klark – ambicingą jauną klasikinio baleto šokėją.

15


16

PIRMADIENIS

2013 06 03

LIETUVIŠKOS

REGIONINĖS

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas. Tiesioginė transliacija iš LITEXPO parodų centro. 12.25 Grupės „Antis“ koncertas Vilniaus katedros aikštėje (k). 13.45 Prisiminkime. Skambina Aleksandra Juozapėnaitė. 14.00 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Konferencija-forumas Mokslų akademijoje. Tiesioginė transliacija. 17.00 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Dok. f. „Lietuvos prisikėlimas“ (2000 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Laiko ženklai. Kauno fortai (2001 m.). 18.45 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. „Geltona. Žalia. Raudona“ (2008 m.). 19.35 Detektyvo klasika. „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (N-7). 21.20 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Yra šalis. Gražiausios dainos. 23.00 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Dok. f. „Atgimimo kronika“ (1997 m.). 0.10 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 LRT OPUS ORE. Alinos Orlovos koncertas.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VI“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.10 „Magijos paslaptys“ (N-7). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Komedija „Ūsuota auklė“ (Rusija) (N-7). 22.30 Kriminalinis trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.35 Sveikatos ABC (k). 1.05 „Jos vardas Nikita“ (N-7).

5.30 6.15 7.05 7.50

24 valandos (N-7). Diagnozė: valdžia. 24 valandos (N-7). Pasivaikščiojimai. VDU karta. 8.15 24 valandos (N-7). 9.00 Žinios. 9.15 KK2 penktadienis (N-7). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 Pasaulis X (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.50 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 13.20 Girių horizontai. 13.45 24 valandos (N-7) (k). 14.30 Valanda su Rūta. 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Ne vienas kelyje. 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

21.20 INIT

9.15 9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30

1.15 2.05 2.35

Teleparduotuvė. Universitetai.lt. „Gelbėtojai Havajuose“. Dingusiųjų paieškos grupė (3). „Kaulai“. „Univeras“. Nenugalimas banzuke. Teleparduotuvė. „Išlikimas“. „Gelbėtojai Havajuose“. Dingusiųjų paieškos grupė (4). „Kaulai“. „CSI Majamis“. „Univeras“. „Tikri bičai“. „Naša Raša“. Mistinė siaubo drama „Nekviesti svečiai“ (JAV, Kanada, 2009 m.). „CSI Majamis“. „Tikri bičai“. Nenugalimas banzuke.

9.30 „Mokomės su Pokojum“. 10.00 Senoji animacija. 10.20 Drama „Filderio pasirinkimas“ (JAV, 2005 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Melodrama „Ugnies šviesoje“ (Vokietija, 2000 m.). 23.15 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Automoto (k). 9.30 Istorinė drama „Karaliaus kalba“ (N-7). 11.30 Melomano pusvalandis. 12.00 Nuotykių komedija „Ko nori gyvūnai“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.40 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 17.30 Svečiuose pas... 18.00, 21.00, 22.55 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.20 Drama „Pusė gyvenimo“ (N-7). 23.15 Mistinė drama „Nesidairyk į praeitį“. 1.05 Drama „Nekaltųjų balsai“ (N-14).

9.00, 18.00 Klaipėdos savaitė. 9.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (5). 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“. 11.30 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Antanas ir Emilija Vileišiai. 12.00 Psichologinė drama „Šalis, kurios niekada nebuvo“ (JAV, Kanada). 13.50 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (6). 14.20 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.20 „Karamelė“. 16.20 Politinė istorinė drama „Labanakt ir sėkmės“ (JAV, D.Britanija, Prancūzija, 2005 m.). 18.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (4). 19.00 „Broliai detektyvai“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Saldžių sapnų“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2007 m.) (N-14). 22.40 „Balticum TV“ žinios. 22.55 „Senas geras faras“. 23.55 „Komanda Č“ (N-7).

6.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 7.40 Vasara su blondinėmis. 9.20 „Liuks!“ muzika. 10.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas. 12.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 13.40 Vasara su blondinėmis (k). 15.20 „Liuks!“ muzika. 16.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 18.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 19.40 Vasara su blondinėmis (k). 21.20 „Liuks!“ muzika. 22.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 0.00 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 1.40 Vasara su blondinėmis (k). 3.20 „Liuks!“ muzika. 4.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k).

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.30 TV6



„Pusė gyvenimo“ („Ein Halbes Leben“)

„Nekviesti svečiai“ („The Uninvited“)

Drama. Vokietija, Austrija, 2009 m. Rež. Nikolausas Leytneris. Vaidina Josefas Haderis, Mathias Habichas.

Mistinė siaubo drama. JAV, Kanada, 2009 m. Rež. Thomas Guardas. Vaidina Emily Browning, Davidas Strathairnas.

Ulrichas praleido pusę gyvenimo ieškodamas savo dvidešimtmetės dukters prievartautojo ir žudiko. Jis nusivylė kriminalistais, todėl savarankiškai tęsė tyrimą. Pagaliau jam pavyksta atrasti trūkstamus įkalčius. Bet rezultatas bus visai kitoks, negu jis tikėjosi.

Jauna mergina Ana po dešimties mėnesių sugrįžta namo iš psichiatrijos ligoninės, į kurią pakliuvo nesugebėdama susitvarkyti su savo skausmu po tragiškos motinos mirties. Namuose Ana patiria naują šoką. Pasirodo, jos tėvas susižadėjo su buvusia motinos tarnaite.


2013 06 03 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Metas pietauti! 10.35 Kontrolinis pirkimas. 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 G.Burkovas. Ironiškasis Don Kichotas. 12.50 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.20 „Meilė be taisyklių“. 15.25, 3.20 Suprasti. Atleisti. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Liudininkų apsauga“. 23.10 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.25 Vakarinis Urgantas. 0.00 Pozneris. 0.55 Vakaro naujienos. 1.10 „Paskutinis susitikimas“. 2.00 Melodrama „Du ir viena“. 4.20 Mados nuosprendis. 5.10 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.).

6.05, 13.40, 17.50 Šeimos dramos. 6.50, 13.20 „Angelų draugai“. 7.10 Žiūrėkite visi! 8.05, 16.50 Patikima priemonė. 9.05, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.20 Kosmoso keliautojai. 12.20 Žvaigždžių vartai. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.55 Slaptos teritorijos. 22.00 Kokie žmonės! 23.00 Dievų maistas. 0.45 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Atmintinos melodijos. 10.05 Rusiškos sensacijos. 11.05 Tu nepatikėsi. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 S. „Svetimas rajonas“. 0.35 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.45 Tiesioginis eteris. 20.50 „Vaistai nuo baimės“. 22.40 S. „Mįslė Verai“. 23.40 Šalies budėtojas. 0.30 S. „Tėvai ir vaikai“. 1.25 Merginos. 2.00 Žinios +. 2.20 „Jaunoji Rusija“.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Vaid. f. vaikams. 8.20 Anim. f. 9.00 Vaid. f. „Pasimylėkime“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Aukso veršelis“. 13.00 Vaid. f. „Unikumas“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Marsas“.

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“. 8.00 Komedija „Naujasis Odeonas“. 10.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 3D“. 12.00 Biografinis f. „Pirosmanis“. 14.00 Drama „Patėvis“. 16.00 Komiška melodrama „Mamos“. 18.00 Melodrama „Balta suknelė“. 20.00 Fantastinė drama „Taikinys“. 22.40 Drama „Paskui tave“. 0.10 Drama „ДухLess“.

7.00 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 9.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 13.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 15.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 19.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 21.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.) (N-14). 23.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.).

7.15 Romantinė drama „Brangusis Džonai“. 9.10 Komiška drama „Barnio versija“. 11.35 Romantinė komedija „Nuo turto prie skurdo“. 13.30 Melodrama „Purvini šokiai 2“. 15.15 Drama „Terminalas“. 17.30 Romantinė komedija „Laris Kraunas“. 19.20 Komedija „Broliai Solomonai“. 21.00 Mistinė drama „Aklumas“. 23.15 Komiškas trileris „Prielipa“. 1.00 Romantinė komedija „Kišenpinigiai“.

6.40, 10.50 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Kritimas“. 11.50 „Lemtingas proveržis“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Klausyk savo širdies“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 0.35 „Šėtono meilužė“.

pirmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. Kaip sustabdyti terorą? 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Be muzikos. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.00 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Top 10. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Bedarbiai“. 0.50 TV šou „Staigmena“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.40, 0.30 Džiazas. 10.05 Trys F.Chopino noktiurnai. 10.30 F.Chopino kūriniai fortepijonui. I, II ir III koncertai. 13.25 Divertismentas. 14.30 J.C.Gallotta pristato baletą „Šventasis pavasaris“. 14.45 J.C.Gallottos baletas „Šventasis pavasaris“. 15.30 J.C.Gallottos baletas „Odisėjas“. 16.45, 21.05 Divertismentas. 17.45 R.Wagnerio opera „Tanhoizeris“. 21.30 M.Ravelio siuita „Dafnis ir Chlojė“. 21.50 C.Debussy simfoninis preliudas „Fauno popietė“. 22.10 W.A.Mozarto Koncertas fortepijonui Nr. 27. 22.40 Dok. F. „Berlyno filharmonija Trečiajame reiche“.

17


18

pirmadienis

2013 06 03

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Pakrančių karai. 11.00 Motociklu aplink Naująją Zelandiją. 12.00 Maistas rojuje. Honolulu. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Šveicarija. 14.30 Naujo būsto paieška. Olandija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Šveicarija. 16.00 Keliautojas. Olandija. 17.00 Pakrančių karai. 18.00 Amerikos maistas. 19.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 20.00 Stovyklautojai. 20.30 Kelionė į Mozambiką. 21.00 Užkariautojas Bertas San Fransiske. 21.30 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 22.00 Keliautojas. Kanada. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Šveicarija. 0.00 Kryptis. Zambija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 9.00 „Juodasis auksas“. 10.00 „Sunkiausi darbai“. 10.50 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „Laimės kūdikiai“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Sunkiausi darbai“. 16.00 „Akis į akį su gamta“. 16.50 „Laimės kūdikiai“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Statybų asai“. 21.20 „Žvejai ekstremalai“. 22.10 „Juodasis auksas“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Tigrų karalienė. 11.00 Pabėgęs iš vienutės. 12.00 Lobis Pensilvanijos valstijoje. 12.30 Pilietinio karo laikų mūšio vieta. 13.00 „Trumph Stag“ automobilio remontas. 14.00 Mozambiko lygumos. 15.00 Banginis, plaukiantis paskui ryklį. 16.00 Lobis Pensilvanijos valstijoje. 16.30 Pilietinio karo laikų mūšio vieta. 17.00 „Trumph Stag“ automobilio remontas. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Šešetas kalinių, pabėgusių tuneliu. 20.00 Aštuntasis dešimtmetis. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Aštuntasis dešimtmetis. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Geografiniai atradimai“. 11.10 „Šiuolaikinė istorija. Branduolinio pasaulio projektas“. 12.10 „Projektas „Mandela“. 13.10 „Mitų medžiotojai“. 14.10 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 15.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 15.50 „Žmonijos kelionė“. 16.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Geografiniai atradimai“. 20.00 „Nuslėptos istorijos“. 21.00 „Mirties įrankiai“. 22.00 „Ypatingosios operacijos“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

16.40 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25, 22.55 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Pandos pirmieji gyvenimo metai. 10.05 Čarlzas ir Džesika: gelbėjimo istorija. 11.00 Antkaklis kilpa. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Purvinas darbas. 13.15 Alkatraso tvenkinio vėžliai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Ambozelio drambliai. 17.25 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Šimpanzių rojus. Zakas pretenduoja į pergalę. 19.40 Veterinaras. 21.05 Liūto riaumojimas. 22.00 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Kaip išmaitinti lokį. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „M.Clunesas. Paskutinis lemūras“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Draugystė su lūšimis“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50, 20.00 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Medžioklinis sakalas, tundrinis vilkas“. 23.00 „Baltieji liūtai“.



12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“. 14.45, 23.15 Slambolas. 15.15 Sporto metraštis. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“. 17.10 Sporto metraštis. 17.20 Sportas LT. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos Rygoje. 18.25, 21.10, 23.00 Žinios +. 18.40 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais (numatoma). 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Tiesioginė transliacija (numatoma). 21.00 Tiesioginė rungtynių spaudos konferencija (numatoma). 21.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Kauno „Žalgiris“ .

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 9.45 Visos sporto šakos. 10.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 10.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 11.30 Teniso apžvalga. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 22.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 23.30 Sporto kuriozai. 23.45 Amerikietiškosios imtynės. 0.15 Jojimo turnyrų apžvalga. 0.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 2.00 Teniso apžvalga.

21.00 TV1000

11.00 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro apžvalga. 12.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos 2012–2013 m. sezono apžvalga. 14.00, 15.30 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis. 17.05 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro finalas. 18.50 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „Bayern“– „Stuttgart“. 21.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 22.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Finalas. 0.20 Motosportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynių apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 AG profesionalai. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 „Sport1“ naujienos. 20.30 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 22.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 0.15 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.



„Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“ („Из жизни капитана Черняева“)

„Aklumas“ („Blindness“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2009 m. Rež. Maksimas Kubrinskis. Vaidina Sergejus Lanbaminas, Piotras Barančejevas.

Mistinė drama. Brazilija, Japonija 2008 m. Rež. Fernando Meirellesas. Vaidina Julianne Moore, Danny Gloveris.

Operatyvininkas Timofejus Černiajevas, kurį draugai vadina tiesiog Timu, nuolat įsivelia į neįtikimas istorijas ir tuo supykdo savo viršininkus. Jis iš pradžių atlieka veiksmą ir tik vėliau pagalvoja apie padarinius. Bet Timas labai stengiasi pasižymėti.

Pagal Nobelio premijos laureato José Saramago romaną sukurta drama (kartais ji net vadinama filosofiniu trileriu) pretenduoja į antiutopijos laurus. Tiksliai neįvardytoje šiuolaikinėje metropolijoje dėl nesuprantamos priežasties prasideda keista epidemija.


2013 06 04

antradienis

lietuviškos

22.00 „Lyderiai“.

19.20 „Namai, kur širdis“.

21.00 Pasirink mane.

21.30 „Nepaisant visko“.

21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Nuotykių f. „Robinzonas Kruzas“ (1) (Prancūzija, 2003 m.) (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. 15.00 Sportas. Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Robinzonas Kruzas“ (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.00 Emigrantai. 21.55 Loterija „Perlas“. 22.00 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. Orai. 23.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (1) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (8) (k). 7.50 „Vėžliukai nindzės“ (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Moteriška formulė“ (k). 10.45 Nuotykių f. „Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“ (JAV, 1991 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (9). 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (2). 20.05 Tikras gyvenimas. „Ekstrasensas“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo trileris „Mirties apsuptyje“ (JAV, Vokietija, 2002 m.) (N-14). 0.40 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.35 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“. 23.00 Trileris „Išduotas pasitikėjimas“ (Kanada, 2012 m.). 0.50 „ Eureka“. 1.45 „Choras“ (2). 2.35 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.30 „Firma“ (2).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Australijos dykynės (N-7). 10.00 Mistinės istorijos (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Romantinė komedija „Nepaisant visko“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 23.10 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.10 „Sostų karai“ (N-14). 1.10 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.10–5.59 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 Istorinis veiksmo s. „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (1) (Rusija, 2012 m.) (N-7). 9.15 Teritorija. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 Dok. s. „Žemė iš paukščio skrydžio“ (1) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 Istorinis veiksmo s. „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (1) (Rusija, 2012 m.) (N-7). 17.20 „Jaunikliai“ (2) (N-7). 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (2) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.27 Pažangi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (2) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 23.40 Reporteris. 0.07 Pažangi Lietuva. 0.12 Orai. 0.15 Kitaip. Su Nomeda.

10.45 LNK



„Sugrįžimas į Žydrą ją pakrantę“ („Return to the Blue Lagoon“)

23.00 TV3



„Išduotas pasitikėjimas“ („Broken Trust“)

Nuotykių filmas. JAV, 1991 m. Rež. Williamas Grahamas. Vaidina Milla Jovovich, Brianas Krause.

Trileris. Kanada, 2012 m. Rež. Ronas Oliveris. Vaidina Laura Vandervoort, Shawnas Robertsas.

Po dramatiškų siužeto vingių negyvenamoje saloje įsikuria du paaugliai – mergaitė Lili ir iš skęstančio laivo išgelbėtas berniukas Ričardas. Abu užauga tikrame žemiškame rojuje, kuriame ilgainiui nuoširdi vaikiška draugystė pavirsta visai kitokiais jausmais.

Sofija Anderson yra pagrindinė advokatė intelektinės nuosavybės byloje prieš korumpuotą farmacijos bendrovę. Kai pagrobiamas jos mokytojas ir bosas Briusas Henšo, Sofija ima lenktyniauti su laiku. Tik taip ji gali išlaisvinti Briusą ir pabėgti iš mirtinų spąstų.

19


20

antradienis

2013 06 04

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Laiko ženklai. Kauno fortai (2001 m.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Baigiamasis tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2013“ vakaras Vilniaus universiteto M.K.Sarbievijaus kieme (k). 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“ (8). 14.05 Kauno dramos teatro spektaklis. B.Sruoga. „Dobilėlis penkialapis“ (1976 m.). 15.40 Kultūra. Poetas Vladas Braziūnas. 16.00 Parodos „Lukas Kranachas vyresnysis (1472–1553). „Madona su kūdikiu po obelimi“ (iš Valstybinio ermitažo rinkinių) atidarymas. Tiesioginė transliacija iš Dailės muziejaus. 17.00 Literatūros almanacho „Varpai 2013“ ir Leono Peleckio-Kaktavičiaus biografinės monografijos „Adolfas Vaičaitis. Kaltas, nes tapo menininku“ sutiktuvės Rašytojų klube. 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Septynios Kauno dienos. 19.25 Vakaro autografas. Dalios Tamulevičiūtės dešimtukas Jaunimo teatre (2003 m.). 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 „Apie teisę“ (7, 8). 21.30 Žemaitė. „Piršlybos“ (1996 m.). 22.45 Kultūra. Dailininkas Rimas Bičiūnas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Sveiki atvykę į vakarus...“ (Suomija, 2008 m.). 23.45 Kultūra. Kompozitorius Raimondas Paulas. 0.00 Panorama. Verslas (k). 0.15 Kultūra. Sportas. Orai. 0.30 „Laimingasis – tai aš“. Filmas pagal Juozo Grušo novelę (1993 m.).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VI“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.20 „Namai, kur širdis“ (1) (k). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Specialusis būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.40 Veiksmo f. „Nešvarus žaidimas“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 0.15 „Ties riba“ (N-14). 1.10 „Jos vardas Nikita“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.45 Diagnozė: valdžia (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.35 LNK

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 Dingusiųjų paieškos grupė (4). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 Dingusiųjų paieškos grupė (5). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Nuotykių f. „Mitas“ (Kinija, Honkongas, 2005 m.). 0.35 „CSI Majamis“. 1.25 „Tikri bičai“. 2.50 Nenugalimas banzuke.

9.20 „Mokomės su Pokojum“. 9.50 Senoji animacija. 10.25 Melodrama „Ugnies šviesoje“ (Vokietija, 2000 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.30 Melodrama „Likimo suvesti“ (Vokietija, 2002 m.). 23.10 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00, 18.00, 21.00, 23.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Pusė gyvenimo“ (N-7). 10.55 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.25 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (N-7). 13.00 Telelaikraštis. 16.00 Romantinė drama „Vėlyvas žydėjimas“. 17.30 Mūzos (k). 18.20 Tarp mūzos ir cenzūros. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Kalnai – mano gyvenimas. 20.30 Automoto. 21.20 Nuotykių f. „Lobių sala“ (1) (N-7). 23.20 Trileris „Išdavikas“. 1.05 Veiksmo drama „Tornadas. Dangaus rykštė“ (1) (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (6). 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 Komedija „Sensacija“ (D.Britanija, JAV). 13.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ (34). 14.45 Mūsų augintiniai. 15.15 Nuotykių drama „Don Kichotas. Niekada nepasiduok!“ (Vokietija). 17.00 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Antanas ir Emilija Vileišiai. 17.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (5). 18.30 „Vienišų seselių klubas“. 19.00 „Apgaulinga tiesa“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Eismo įvykių kronika. 20.45 „Senas geras faras“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Advokatė Lovinski“. 23.00 „Karamelė“. 0.00 „Broliai detektyvai“.

22.00 TV6

6.00 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“. 7.15 „Ledų šventė 2011“. 8.55 „Liuks!“ muzika. 10.10 Ugnies tramdytojai. 12.00 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 13.15 „Ledų šventė 2011“ (k). 14.55 „Liuks!“ muzika. 16.10 Ugnies tramdytojai (k). 18.00 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 19.15 „Ledų šventė 2011“ (k). 20.55 „Liuks!“ muzika. 22.10 Ugnies tramdytojai (k). 0.00 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 1.15 „Ledų šventė 2011“ (k). 2.55 „Liuks!“ muzika. 4.10 Ugnies tramdytojai (k).

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Mirties apsuptyje“ („Half Past Dead“)

„Mitas“ („San Wa“)

Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2002 m. Rež. Donas Michaelas Paulas. Vaidina Stevenas Seagalas, Nia Peeples.

Nuotykių filmas. Kinija, Honkongas, 2005 m. Rež. Stanley Tongas. Vaidina Jackie Chanas, Tony Leung Ka Fai.

Buvęs FTB agentas Saša Petrosevičius, po vieno susišaudymo vos išsikapstęs iš klinikinės mirties, patenka į vėl pradėjusį veikti Alkatrazo kalėjimą. Čia mirties nuosprendžio įvykdymo laukia kalinys Lesteris, žinantis, kur paslėptas 200 mln. vertės auksas.

Senas kapavietes tyrinėjantis archeologas Džekas įtraukiamas į daugiau nei prieš du tūkstančius metų buvusius įvykius. Džekas tampa galingos imperijos generolu Mengu, nuo kurio sumanumo ir strateginių sugebėjimų priklauso visos Rytų civilizacijos likimas.


2013 06 04 rusiškos

filmai

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Metas pietauti! 10.35 Kontrolinis pirkimas. 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.35 Mados nuosprendis. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 Premjera. „Brazilijos prospektas“. 16.25 Suprasti. Atleisti. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Liudininkų apsauga“. 23.20 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.30 Vakarinis Urgantas. 0.10 Nakties belaukiant. 1.00 Vakaro naujienos. 1.15 „Paskutinis susitikimas“. 2.05 Komedija „Gerieji“. 3.20 Suprasti. Atleisti. 4.15 Mados nuosprendis. 5.10 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.).

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 0.40 „Tėvai ir vaikai“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.50 Tiesioginis eteris. 20.50 „Vaistai nuo baimės“. 22.40 „Mįslė Verai“. 23.40 Specialusis korespondentas. 1.35 Žinios +. 1.55 Sąžiningas detektyvas. 2.20 „Jaunoji Rusija“.

5.55, 13.45, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.25 „Angelų draugai“. 7.05 Kokie žmonės! 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Jūrų demonai. 12.20 Surasti Atlantidą. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 23.50 Be cenzūros. 20.55 Karinė paslaptis. 22.55 Aktuali tema. 0.40 Naujienos 24.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Marsas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Aukso veršelis“. 13.00 Vaid. f. „Mergaite, gal nori filmuotis kine?“ 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Mytiščinsko maniakas“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Svetimas rajonas“. 0.35 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

6.00 Biografinis f. „Pirosmanis“. 8.00 Melodrama „Balta suknelė“. 10.00 Karinė nuotykių drama „Tėvynė arba mirtis“. 12.00 Muz. komedija „Mano jūreivė“. 14.00 Drama „Paskui tave“. 16.00 Drama „Suchodolas“. 18.00 Komiška melodrama „Išsisukinėjimai“. 20.00 Drama „ДухLess“. 22.00 Drama „Maskvos žigolo“. 0.00 Melodrama „Pelenė 4 x 4. Viskas prasideda nuo svajonių...“

7.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.). 9.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 11.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, Prancūzija, 2009 m.). 13.30 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 15.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 17.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 19.00 Romantinė komedija „Meilė yra viskas, ko reikia“ (Danija, Švedija, Italija, 2012 m.) (N-7). 21.00 Komiška melodrama „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.). 23.00 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.).

7.15 Romantinė komedija „Kišenpinigiai“. 9.10 Komedija „Broliai Solomonai“. 10.50 Komiškas trileris „Prielipa“. 12.35 Romantinė komedija „Laris Kraunas“. 14.20 Mistinis trileris „Aklumas“. 16.30 Komedija „Žinių vedėjas“. 18.25 Nuotykių f. „Prarastasis“. 21.00 Drama „Ties riba“. 22.35 Kriminalinė drama „Naktis virš Manhatano“. 0.35 Nuotykių f. „Prarastasis“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Vaivorykštės gentis“. 11.50 Patricia Cornwell. „Rizikos faktorius“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Niekas neprilygsta šventėms“. 21.00 „Kendros šou“. 22.15 „Gydytojas Holivudas“. 23.05 „Tikra Holivudo istorija“. 0.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“.

antradienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45, 1.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Be muzikos. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Bedarbiai“. 0.50 „Jauni ir susituokę“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.00 Džiazas. 10.30 G.Mahlerio V simfonija. 11.50 G.Mahlerio IX simfonija. Diriguoja G.Gatti. 13.30 Paryžiaus muzika. G.Mahleris. 13.55 Divertismentas. 14.30 Dok. f. „G.Sebokas. Muzikos kalba“. 16.00 Klasikos archyvai. T.Nikolajeva groja D.Šostakovičiaus kūrinius. 17.00 F.Schuberto Sonata D840. 17.40, 23.55 Divertismentas. 18.00 J.B.Lully opera „Armidė“. 21.00 R.Strausso opera „Ariadnė iš Nakso“. 23.30 R.Strausso simfoninė poema „Mirtis ir nušvitimas“. 0.30 Dakaro džiazo festivalyje.

21


22

antradienis

2013 06 04

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 10.30 Kelionė į Mozambiką. 11.00 Motociklu aplink Naująją Zelandiją. 12.00 Maistas rojuje. Finiksas. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Barbadosas. 14.30 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Antigva. 16.00 Keliautojas. Karibai. 17.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 17.30 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 18.00 Amerikos maistas. Florida. 19.00 Amerikos maistas. Los Andželas. 20.00 Pasaulio receptai. Jamaika. 20.30 Maisto mašina. 21.00 Ekstremali virtuvė. 22.00 Amerikos maistas. Detroitas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Antigva. 0.00 Kryptis. Madagaskaras.

6.00 „Pavojingiausios profesijos“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 9.00 „Juodasis auksas“. 10.00 „Statybų asai“. 10.50 „Žvejai ekstremalai“. 11.40 „Juodasis auksas“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Pavojingiausios profesijos“. 15.10 „Statybų asai“. 16.00 „Žvejai ekstremalai“. 16.50 „Juodasis auksas“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Savamoksliai išradėjai“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „Ypatingosios operacijos“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Gyvačių karalienė anakonda. 11.00 Krokodilų labirintas. 12.00 Aštuntasis dešimtmetis. 13.00 Kalintys užsienyje. 14.00 Didžiųjų kačių odisėja. 15.00 Tragiški įvykiai Afrikos kaimelyje. 16.00 Aštuntasis dešimtmetis. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Ieškomiausias Ohajo valstijos bėglys. 20.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 21.00 Sunkvežimis, nuvažiavęs nuo kelio Donerio perėjoje. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 0.00 Sunkvežimis, nuvažiavęs nuo kelio Donerio perėjoje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Geografiniai atradimai“. 11.10 „Nuslėptos istorijos“. 12.10 „9-ojo dešimtmečio muzika“. 13.10 „Mitų medžiotojai“. 14.10 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 15.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 15.50 „Žmonijos kelionė“. 16.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Geografiniai atradimai“. 20.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 21.00 „Viduramžių numirėliai“. 22.00 „1066-ieji“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 10.05, 21.05 Liūto riaumojimas. 11.00 Žiaurūs niežai. 11.55 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Skunkų tramdytojas. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Ambozelio drambliai. 17.25 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 18.20 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 19.15 Šimpanzių rojus: Toniui graži diena. 19.40 Veterinaras. 22.00 Maištaujantys aligatoriai. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Kosta Rika. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Laukinis kriminalas: dramblio kaulas. 1.35 Aš gyvas

7.00 „Japoninės markatos. Tvirtos ir nelabai“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 10.50, 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Kodėl mylime kates ir šunis?“ 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Kodėl mylime kates ir šunis?“

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15, 15.00 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 16.45 Automoto. 17.15 Sportas LT. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos. 18.15 Sporto metraštis. 18.25 Žinios +. 18.40 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais (numatoma). 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Tiesioginė transliacija (numatoma). 21.00 Tiesioginė rungtynių spaudos konferencija (numatoma). 21.10 Žinios +. 21.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalo rungtynės. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

10.50 Motosportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynės. 14.50 Motosportas. Spidvėjus. Kardifo didžiojo prizo lenktynės. 17.50 Motosportas. Italijos didžiojo prizo „Moto3“ lenktynės. 19.00 Motosportas. Italijos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės. 20.10 Motosportas. Italijos didžiojo prizo lenktynės. 20.30 „Futbol Mundial“ žurnalas. 22.00 Futbolas. UEFA Europos lygos finalas. „Chelsea“–„Benfica“. 0.10 Boksas. A.Khanas ir L.Petersonas.

9.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 10.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 12.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 13.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 14.30 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 15.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 21.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 22.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 0.00 Besirengiant Le Mano automobilių lenktynėms. 0.15 „Renault“ automobilių lenktynės Belgijoje. 0.45 „Lamborghini“ automobilių lenktynės Anglijoje. 1.15 Automobilių sporto apžvalga. 1.45 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 2.15 Sporto kuriozai.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 AG profesionalai. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 „Sport1“ naujienos. 20.30 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.00 Užduotis: automobilis. 23.00 Dok. f. „Taisonas. Žmogus, mitai, tiesa“. 1.00 Nakties programa.

21. 00 Balticum auksinis 

22.40 NTV mir

„Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ („Служебный роман. Наше время“)

„Svetimas rajonas“ („Чужой район“)

Tai senos komiškos melodramos perdirbinys. Liudmila Kalugina dabar vadovauja ne statistikos kontorai, bet yra didelės bendrovės direktorė. O Anatolijus Novoselcevas – kuklus šios firmos finansų analitikas, fanatiškas baikeris ir dviejų dukrelių tėvas.

Dalyvaudamas vienoje operacijoje policininkas Andrejus Frolovas sulaikė nusikaltėlį. Vėliau paaiškėja, kad tai įtakingo žmogaus giminaitis. Frolovas paskiriamas į žemesnes pareigas ir perkeliamas į vieną pavojingiausių rajonų, kurį valdo kriminalinis autoritetas.

Komiška melodrama. Rusija, 2011 m. Rež. Sarikas Andreasianas. Vaidina Vladimiras Zelenskis, Svetlana Chodčenkova.



Veiksmo serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Maksimas Briusas, Andrejus Koršunovas. Vaidina Denisas Rožkovas, Kirilas Poluchinas.


2013 06 05

trečiadienis

lietuviškos

21.00 Teisė žinoti.

21.00 Farai.

19.50 Žiūrėk! Geras!

21.25 „Sukurtas Haroldas“.

20.10 „Gongo gangas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Robinzonas Kruzas“ (2) (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. 15.00 Sportas. 15.05 Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Robinzonas Kruzas“ (3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. Kultūra. 20.55 Sportas. Orai. 21.00 Teisė žinoti. 21.55 Loterija „Perlas“. 22.00 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 23.05 Vakaro žinios. Sportas. 23.15 Orai. 23.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (2) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (9) (k). 7.50 „Vėžliukai nindzės“ (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Ekstrasensas“ (k). 10.45 Valanda su Rūta (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 Anim. s. „Agentas Šunytis“ (1) (JAV, 2013 m.). 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (3). 20.05 Tikras gyvenimas. „Suokalbis“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Siaubo trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.55 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Ryšys“. 23.05 Komedija „50 tablečių“ (JAV, 2006 m.). 0.45 „ Eureka“. 1.40 „Choras“ (3). 2.30 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.25 „Firma“ (3).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Meksikos vario kanjonas (N-7). 10.00 „Svotai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 21.25 Komiška drama „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.35 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.35 „Sostų karai“ (N-14). 1.35 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.35 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (2) (N-7). 9.15 Namų daktaras. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (2) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (2) (N-7). 17.20 „Jaunikliai“ (3) (N-7). 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (3) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.27 Aktyvi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (3) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 23.40 Reporteris. 0.07 Aktyvi Lietuva. 0.12 Orai. 0.15 Kitaip. Su Nomeda.

22.35 LNK



„Dėžė“ („The Box“)

23.05 TV3



„50 tablečių“ („Fifty Pills“)

Siaubo trileris. JAV, 2009 m. Rež. Richardas Kelly. Vaidina Cameron Diaz, Frankas Langella.

Komedija. JAV, 2006 m. Rež. Theo Avgerinos. Vaidina Lou Tayloras Pucci, Kristen Bell.

Prieš Kalėdas Virdžinijos valstijos Ričmondo miestelyje gyvenantys sutuoktiniai Norma ir Artūras gauna keistą medinę dėžutę su mygtuku. Jei šeimininkai paspaus mygtuką, jie gaus milijoną dolerių. Bet už tai mirs žmogus, kurio Norma ir Artūras nepažįsta.

Po daug nuostolių atnešusio vakarėlio Darenas netenka stipendijos koledže. Vidurinės klasės šeimoje užaugęs vaikinas neturi pinigų susimokėti už mokslus. Jo kambario draugas, organizavęs skandalingą vakarėlį, pataria Darenui, kaip išspręsti nemalonią problemą.

23


24

trečiadienis

2013 06 05

lietuviškos

regioninės

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Sveiki atvykę į vakarus...“ (Suomija, 2008 m.) (k). 12.15 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. „Geltona. Žalia. Raudona“ (2008 m.) (k). 13.00 „Apie teisę“ (7, 8) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Septynios Kauno dienos. 14.50 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Susitikimai. Poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakaras (1993 m.) (k). 15.45 Laiko ženklai. Kauno fortai (2001 m.) (k). 16.20 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Lyderiai. 20.15 Liaudies kinas. LKS vaid. f. „Kol ne vėlu“ (1957 m.). 21.40 Dar širdyje – ne sutema. 22.15 Elito kinas. Anim. veiksmo f. „Renesansas“ (Prancūzija, D.Britanija, Liuksemburgas, 2006 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Parodos „Lukas Kranachas vyresnysis (1472–1553). „Madona su kūdikiu po obelimi“ (iš Valstybinio ermitažo rinkinių) atidarymas. Transliacija iš Dailės muziejaus (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VI“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.20 „Namai, kur širdis“ (2) (k). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Kriminalinė drama „Sunkus nusikaltimas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.00 Siaubo trileris „Mirties urvas“ (JAV, 2006 m.) (S). 0.30 „Užribis“ (8) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Nuo... Iki... (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.00 TV6

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 Dingusiųjų paieškos grupė (5). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 13.30 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 Dingusiųjų paieškos grupė (6). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Veiksmo f. „Jūrų pėstininkas“ (JAV, 2006 m.). 0.00 Europos pokerio turas. 1.00 „CSI Majamis“. 1.50 „Tikri bičai“. 2.15 Nenugalimas banzuke.

9.20 „Mokomės su Pokojum“. 9.50 Senoji animacija. 10.25 Melodrama „Likimo suvesti“ (Vokietija, 2002 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! (5). 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Širdies auka“ (JAV, 2007 m.). 23.10 „Mano likimo šeimininkė“.



„Jūrų pėstininkas“ („The Marine“) Veiksmo filmas. JAV, 2006 m. Rež. Johnas Bonito. Vaidina Johnas Cena, Robertas Patrickas.

Sugrįžęs namo iš karo Irake jūrų pėstininkas Džonas Tritonas supranta, kad ir taikiame gyvenime karinė patirtis labai praverčia. Ypač tada, kai pagrobiama Džono gražuolė žmona Keitė. Atrodo, tai gerai organizuotos brangakmenių vagių gaujos darbas.

9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Lobių sala“ (1) (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.50 Dok. f. „JAV prieš Johną Lennoną“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.55 Veiksmo drama „Tornadas. Dangaus rykštė“ (1) (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Ženklai ant skydo. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „Lobių sala“ (2) (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama Bin Ladenas?“ (N-7). 0.55 Veiksmo drama „Tornadas. Dangaus rykštė“ (2) (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Broliai detektyvai“. 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (5). 12.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (4). 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 15.15 Nuotykių komedija „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (6). 17.30 „Senas geras faras“. 18.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 19.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Apgaulinga tiesa“. 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“.

22.15 LRT KULTŪRA

6.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 7.30 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 9.10 „Liuks!“ muzika. 10.20 Vasara su blondinėmis. 12.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 13.30 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 15.10 „Liuks!“ muzika. 16.20 Vasara su blondinėmis (k). 18.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 19.30 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 21.10 „Liuks!“ muzika. 22.20 Vasara su blondinėmis (k). 0.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 1.30 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 3.10 „Liuks!“ muzika. 4.20 Vasara su blondinėmis (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.



„Renesansas“ („Renaissance“) Animacinis veiksmo filmas. Prancūzija, D.Britanija, Liuksemburgas, 2006 m. Rež. Christianas Volckmanas.

Paryžius, 2054 m. Pagrobiama jauna mokslininkė Ilona Tasujeva, korporacijos „Avalonas“ darbuotoja. Pagrobėjai nežinomi, išpirkos nereikalaujama, o bandymai rasti merginą bevaisiai. Reikalo imasi įkaitų vadavimo specialistas kapitonas Bartolomėjus Karas.


2013 06 05 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Metas pietauti! 10.35 Kontrolinis pirkimas. 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.35 Mados nuosprendis. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 „Brazilijos prospektas“. 16.25 Suprasti. Atleisti. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Liudininkų apsauga“. 23.20 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.35 Vakarinis Urgantas. 0.10 Laisvė ir teisingumas. 1.10 Vakaro naujienos. 1.25 Melodrama „Norų laikas“. 3.00 Suprasti. Atleisti. 3.30 Mados nuosprendis. 5.10 „Prekybos centras“. 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.).

6.05, 13.30, 17.45 Šeimos dramos. 6.50, 13.30 „Angelų draugai“. 7.10 Įsivaizduokite. 7.35 Reporterio istorijos. 8.05, 16.50 Patikima priemonė. 9.05, 15.50 Nuteisk mane. 10.20, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.25 Pasaulio paslaptys. Nemirtingųjų mūšis. 12.25 Slaptos teritorijos. 14.50 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.55 Paklydimų teritorija. 23.00 Mokslo apgautieji. 0.40 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Važiuojame valgyti! 11.05 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Svetimas rajonas“. 0.35 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 0.30 „Tėvai ir vaikai“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.50 Tiesioginis eteris. 20.50 „Vaistai nuo baimės“. 22.40 „Mįslė Verai“. 23.40 Kita tikrovė. 1.25 Žinios +. 1.40 Miestelis. 2.10 „Jaunoji Rusija“.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Mytiščinsko maniakas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Aukso veršelis“. 13.00 Vaid. f. „Vampyras“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Medžioklės sezonas“.

6.00 Muz. komedija „Mano jūreivė“. 8.00 Komiška melodrama „Išsisukinėjimai“. 10.00 Melodrama „Žmogus vėjas“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“. 14.00 Melodrama „Pelenė 4 x 4. Viskas prasideda nuo svajonių...“ 16.00 Drama „Maskvos žigolo“. 18.00 Komiška melodrama „Mano vaikinas – angelas“. 20.00 Karinė drama „Laikų ryšys“. 22.00 Trileris „Afera“. 23.50 Komiška melodrama „Gesinkit šviesą!“

7.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 9.00 Romantinė komedija „Meilė yra viskas, ko reikia“ (Danija, Švedija, Italija, 2012 m.) (N-7). 11.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 13.15 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV). 15.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 17.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 19.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 21.00 Fantastinis siaubo trileris „Bepročiai“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 23.00 Veiksmo trileris „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV, 2009 m.). 1.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija, 2007 m.).

7.00 Nuotykių f. „Prarastasis“. 9.30 Komedija „Žinių vedėjas“. 11.15 Drama „Spalio dangus“. 13.10 Drama „Atsiskyrėlis“. 14.55 Komedija „Provincialai Niujorke“. 16.40 Romantinė drama „Šeris“. 18.30 Kriminalinė drama „Vertėja“. 20.45 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 22.45 Biografinė drama „Ledi“. 1.05 Fantastinis trileris „Mergina vandenyje“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Amžinas tylėjimas“. 11.50 „Šalutinis poveikis“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Mis Poter“. 20.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 21.00 „Projektas „Vestuvės“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.35 „Kendros šou“. 0.50 „Angelo akys“.

trečiadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Top 10. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 TV serialas „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 Realybės šou „Snooki“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Bedarbiai“. 0.50 TV šou „Medžioklė“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.40 Džiazas. 10.30 Dok. f. „Choreografo U.Scholzo portretas“. 10.45 U.Scholzo baletas „Šventasis pavasaris“. 11.25 U.Scholzo baletas „Didžiosios mišios“. 13.45 Divertismentas. 14.30 G.F.Händelio oratorija „Laiko ir išminties triumfas“. 17.00 Divertismentas. 18.00 S.Sondheimo opera „Sekmadienis parke su Džordžu“. 20.25 Divertismentas. 21.30 „Ebene“ kvartetas groja W.A.Mozarto kūrinius. 23.00 „Ebene“ kvartetas ir N.Angelichas koncertuoja Verbjė muzikos festivalyje. 0.30 Džiazas. Groja V.Iyerio trio.

25


26

trečiadienis

2013 06 05

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas San Fransiske. 10.30 Užkariautojas Bertas Meine. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Maistas rojuje. Tampa. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Kelionė į Mozambiką. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kalifornija. 16.00 Keliautojas. Los Andželas. 17.00 Užkariautojas Bertas San Fransiske. 17.30 Užkariautojas Bertas Meine. 18.00 Amerikos maistas. San Diegas. 19.00 Amerikos maistas. Detroitas. 20.00 Kelionės motociklu. 21.00 Svajonių išvyka. Havajai. 21.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 22.00 Prezidentinės atostogos. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kalifornija. 0.00 Kryptis. Čilė.

6.00 „Pavojingiausios profesijos“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 9.00 „Juodasis auksas“. 10.00 „Savamoksliai išradėjai“. 10.50, 16.00 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 11.40 „Įsilaužėliai“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 13.25 „Nuostabūs valgiai“. 14.20 „Pavojingiausios profesijos“. 15.10 „Savamoksliai išradėjai“. 16.50 „Įsilaužėliai“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Ekstremalūs išbandymai“. 22.10 „Nepalaužiamieji“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Gimęs šliaužioti gali ir skraidyti. 11.00 Ieškomiausias Ohajo valstijos bėglys. 12.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 13.00 Sunkvežimis, nuvažiavęs nuo kelio Donerio perėjoje. 14.00 Milžiniška panda. 15.00 Baltieji rykliai. 16.00 Aukso miestas vaiduoklis Montanoje. 17.00 Sunkvežimis, nuvažiavęs nuo kelio Donerio perėjoje. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Kaliniai, pabėgę per stogą. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Išgyvenimo būrys. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 0.00 Išgyvenimo būrys. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Geografiniai atradimai“. 11.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 12.10 „Versalio iškilimas ir žlugimas. Liudvikas XIV“. 13.10 „Mitų medžiotojai“. 14.10 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 15.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 15.50 „Žmonijos kelionė“. 16.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Geografiniai atradimai“. 20.00 „A.Prostas. Skubantis gyventi“. 21.00 „Ar žinai, kas esi?“ 22.10 „Karališka išpirka“. 23.10 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

20.25 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Mano augintinis – interneto žvaigždė. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Miklūs gyvūnų pabėgimai. 10.05, 21.05 Liūto riaumojimas. 11.00 Kova dėl gyvybės. 11.55 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Ambozelio drambliai. 17.25 N.Bakerio gyvūnai. Tikrasis gremlinas. 18.20 Auksinių rankų meistras. 19.15 Šimpanzių rojus: Gida. 19.40 Veterinaras. 22.00 Gyvenimas: vabzdžiai. 22.55 Mutantų planeta: Naujoji Zelandija. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Padarai tavo košmare: mirtinas kamuoliukas / paskutinė perkėla. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Sumanios beždžionės“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 10.50, 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 22.00 „Lokių užkalbėtojo sugrįžimas“. 23.00 „Kalnų žavesys“.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Sportas LT. „Pasaulio laisvojo stiliaus motokroso čempionatas 2013“ Lietuvoje. 16.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalo rungtynės. 17.50 Automoto. 18.20 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2013“ (Brands Hatch). 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalo rungtynės. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45, 23.15 Slambolas. 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +.

9.30 Šaudymas iš lanko. 10.00 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 11.00 Teniso apžvalga. 11.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 12.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 13.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 14.30 Teniso apžvalga. 15.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 21.00 Teniso apžvalga. 21.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 22.30 Golfo, buriavimo, jojimo ir polo turnyrų apžvalga. 22.35 Jojimo turnyras Šveicarijoje. 23.40 „Memorial“ golfo turnyras JAV. 0.40 „Nordea“ Scandinavian Master“ golfo turnyras Švedijoje. 1.10 Golfo moterų turnyras Vokietijoje. 1.35 Visos sporto šakos. 2.00 Teniso apžvalga.

10.50 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 11.50 „Futbol Mundial“ žurnalas. 12.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Šveicarija. 14.20 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 16.20 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 18.20 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“–„Borussia“. 20.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Bayern“. 22.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 0.15 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. 2012–2013 m. sezono įvarčiai.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 AG profesionalai. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.45 „Sport1“ naujienos. 18.55 Futbolas. 21.00 „Sport1“ naujienos. 21.25 Futbolas. 23.30 „Sport1“ naujienos. 0.00 Amerikietiškosios imtynės. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Eigulys“ („Лесник“)

„Bepročiai“ („The Crazies“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Viktoras Konisevičius. Vaidina Olegas Štefanka, Ana Bolšova.

Fantastinis siaubo trileris. JAV, JAE, 2010 m. Rež. Breckas Eisneris. Vaidina Timothy Olyphantas, Radha Mitchell.

Šio vakaro serijoje „Miško broliai“ miško kirtavietės savininkas Olegas Drugovas su savo vaikinais verčiasi reketu. Neapsikentęs vietos autoritetas Stepanas Voronovas ryžtasi išsiaiškinti su Drugovu. Prasideda nuožmi kova. Niekas nenori nusileisti.

Viename ramiame miestelyje ima dėtis keisti dalykai. Į mokyklines krepšinio varžybas atsvirduliuoja vietos girtuoklis su ginklu rankoje. Miestelyje kasdien gausėja keistai besielgiančių gyventojų gretos. Netrukus ima aiškėti, kad taip miestelyje plinta zombiai.


2013 06 06

ketvirtadienis

lietuviškos

6.00 Labas rytas, Lietuva.

14.25 „Auklė“.

19.20 Kulinarinės kelionės.

9.00 Žmogus prieš gamtą.

9.50 Skonio reikalas.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Robinzonas Kruzas“ (3) (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. 15.00 Sportas. 15.05 Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Robinzonas Kruzas“ (4) (N-7). 19.40 Stilius. Veidai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.00, 22.00 Mūsų dienos – kaip šventė. 21.55 Loterija „Perlas“. 22.35 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai) (k). 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (3) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.50 Anim. s. „Agentas Šunytis“ (1) (JAV, 2013 m.) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Suokalbis“ (k). 10.45 „Havajai 5.0“ (N-7) (k). 11.40 KK2 penktadienis (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (2). 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (4). 20.05 Tikras gyvenimas. „Melagė“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Ties riba“ (3) (N-14). 0.30 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“ (3). 23.00 Trileris „Šaltasis sprogimas“ (JAV, 2011 m.). 0.50 „ Eureka“. 1.40 „Choras“ (4). 2.30 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.30 „Firma“ (4).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Islandija: ugnies ir ledo žemė (N-7). 10.00 „Naujakuriai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Naujoji banga 2012“. 23.25 Karo vilkai. „Desantininkai“ (N-14). 0.25 „Sostų karai“ (N-14). 1.25 Brydės (k) 1.55 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (3) (N-7). 9.15 „Jaunikliai“ (3) (N-7). 9.50 Skonio reikalas. 10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (3) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (3) (N-7). 17.20 „Jaunikliai“ (4) (N-7). 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (4) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.27 Įdomi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (4) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 23.40 Reporteris. 0.07 Įdomi Lietuva. 0.12 Orai. 0.15 Kitaip. Su Nomeda.

23.00 TV3



„Šaltasis sprogimas“ („Cold Fusion“)

22.00 TV6



„Nepalaužiamasis“ („Unbreakable“)

Trileris. JAV, 2011 m. Rež. Ivanas Mitovas. Vaidina Adrianas Paulas, Michelle Lee.

Fantastinis trileris. JAV, 2000 m. Rež. M.Nightas Shyamalanas. Vaidina Bruce’as Willisas, Samuelis L.Jacksonas.

1970-aisiais virš buvusios Sovietų Sąjungos teritorijos numušamas neatpažintas skraidantis objektas, o jo nuolaužos išgabenamos slaptiems tyrimams. Po dviejų dešimtmečių informaciją apie ateivius sužino mistinės teroristų organizacijos vadai.

Iš Niujorko į Filadelfiją vykstančio traukinio katastrofoje žūsta per 130 žmonių. Bet futbolo stadiono apsaugininkas Deividas Diunas lieka sveikut sveikutėlis. Pamažu Deividas ima manyti, kad yra nepalaužiamas. Kaip tik čia, matyt, ir reikėtų laukti netikėtumų.

27


28

KETVIRTADIENIS 2013 06 06 LIETUVIŠKOS

8.00 8.30 9.00 11.30

13.00 13.15 14.10

16.10 16.20 16.35 17.40 18.00 18.15 18.45 19.30 20.15 21.10 21.30

22.40 23.00

23.40 0.00 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

REGIONINĖS

Gustavo enciklopedija. Girių horizontai. Labas rytas, Lietuva (k). Koncertas „Vilniaus vaikai“. Dalyvauja Sandra Jonušaitė, Karoliniškių muzikos mokyklos kolektyvai, Vilniaus mokyklų tautinių šokių kolektyvai (k). Kultūra. Dailininkas Rimas Bičiūnas (k). „Gyvenimas pagal uošvius“ (9). VI tarptautinis vaikų ir jaunimo popmuzikos kolektyvų ir solistų festivalis-konkursas „Popkopėčios’13“ (k). Prisiminkime. Dainuoja „Liepaitės“. Žinios (k). Laba diena, Lietuva (k). Žinios (k). Kultūrų kryžkelė. Menora. Kaimo akademija. Asistentas vienai dienai. Legendos. „Šnipai“ (N-7). „Jaunoji karta“. Aktorės Vandos Marčinskaitės 80-mečiui. J.Marcinkevičius, V.Marcinkevičienė. TV spektaklis „Namo“ (1984 m.). Kultūra. Operos solistas Kęstutis Alčiauskis. Lietuvių dokumentika. Ne spalvotų viršelių herojė. Dana Migaliova. Iš ciklo „Maištininkai“ (2010 m.). Kultūra. Poetas Vladas Braziūnas (k). Panorama (k). Verslas (k). Kultūra (k). Sportas (k). Orai (k). Liaudies kinas. LKS vaid. f. „Kol ne vėlu“ (1957 m.) (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VI“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.20 „Namai, kur širdis“ (3) (k). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 „Irenė Hus“ (5) (N-14). 22.45 „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7). 23.40 „Farų šeima“ (N-7). 0.35 „Užribis“ (9) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7) (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Pasaulis X (N-7) (k). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.20 INIT

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 Dingusiųjų paieškos grupė (6). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 Dingusiųjų paieškos grupė (7). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Fantastinis trileris „Nepalaužiamasis“ (JAV, 2000 m.). 0.15 „CSI Majamis“. 1.10 „Tikri bičai“. 2.30 Nenugalimas banzuke.

9.25 „Mokomės su Pokojum“. 9.55 Senoji animacija. 10.30 Drama „Širdies auka“ (JAV, 2007 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.30 Romantinė drama „Paskutinė daina“ (JAV, 2010 m.). 23.30 „Mano likimo šeimininkė“.



„Agentės“ („Les femmes de l’ombre“)

9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių filmas „Lobių sala“ (2) (N-7). 11.00 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.30 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama Bin Ladenas?“ (N-7). 13.00 Telelaikraštis. 16.00 Veiksmo drama „Tornadas. Dangaus rykštė“ (2) (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Karinė drama „Agentės“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (N-14). 1.30 Drama „Eurazijos aborigenas“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Apgaulinga tiesa“. 12.15 Drama „Hačiko. Šuns istorija“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.). 13.55 Kinomano užrašai (k). 14.10 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 16.00 „Broliai detektyvai“. 17.00 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.30 „Advokatė Lovinski“. 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (5). 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

0.30

6.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas. 7.35 „Liuks!“ muzika. 9.05 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“. 10.20 „Ledų šventė 2011“. 12.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 13.35 „Liuks!“ muzika. 15.05 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 16.20 „Ledų šventė 2011“ (k). 18.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 19.35 „Liuks!“ muzika. 21.05 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 22.20 „Ledų šventė 2011“ (k). 0.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 1.35 „Liuks!“ muzika. 3.05 Grupės „Skamp“ koncertas „Live & deadly“ (k). 4.20 „Ledų šventė 2011“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.

LRT KULTŪRA



„Kol ne vėlu“

Karinė drama. Prancūzija, Vokietija, 2008 m. Rež. Jeanas Paulis Salomé. Vaidina Sophie Marceau, Julie Depardieu.

Vaidybinis filmas. Lietuva, 1957 m. Rež. Julijus Fogelmanas, Vytautas Žalakevičius. Vaidina Kęstutis Genys, Irena Leonavičiūtė.

Per Antrąjį pasaulinį karą Prancūzijos pasipriešinimo judėjimo atstovė Luiza de Fonten Londone tampa Anglijos premjero Winstono Churchillio planuojamų operacijų dalyve. Jos vadovaujamą grupę sudaro vien moterys: šokėja, sprogmenų ekspertė, radistė ir prostitutė.

Saulėtą dieną Kuršmarėse motorinė žvejų valtis išdidžiu pavadinimu „Uraganas“ veža bažnyčion tuoktis Nijolę ir Aloyzą. Bet motoras užgęsta, tenka prašytis žvejo Viliaus valties buksyro. Nuo šio nemalonaus įvykio prasideda jaunosios Nijolės jausmų sumaištis.


2013 06 06 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Metas pietauti! 10.35 Kontrolinis pirkimas. 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.35 Mados nuosprendis. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 „Brazilijos prospektas“. 16.25 Suprasti. Atleisti. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Liudininkų apsauga“. 23.20 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.35 Vakarinis Urgantas. 0.10 Politika. 1.05 Vakaro naujienos. 1.20 Muzika. „Žvaigždėlaivis“. 1.35 Muz. komedija „Meilė už meilę“. 2.55 Suprasti. Atleisti. 3.50 Mados nuosprendis. 5.30 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.).

6.00, 13.45, 17.50 Šeimos dramos. 6.50, 13.25 „Angelų draugai“. 7.10 Keistenybės. 8.05, 16.50 Patikima priemonė. 9.05, 15.45 Nuteisk mane. 10.20, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.20 Mokslo apgautieji. 12.20 Aktuali tema. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 23.50 Be cenzūros. 20.50 Brangioji, mes prarandame vaikus. 21.55, 0.40 Mes ir nesapnavome.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Medicinos paslaptys. 11.05 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Iš kapitono Černiajevo gyvenimo“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Svetimas rajonas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 1.15 „Tėvai ir vaikai“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Vaistai nuo baimės“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.50 Tiesioginis eteris. 20.50 „Vaistai nuo baimės“. 22.40 „Mįslė Verai“. 23.40 Dvikova. 2.05 Žinios +. 2.25 „Jaunoji Rusija“.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Medžioklės sezonas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Aukso veršelis“. 13.00 Vaid. f. „Prochindiada“. 17.00 Metų daina. 17.10, 23.00 Vaid. f. „Medžioklės sezonas“.

6.00 Melodrama „Balta suknelė“. 8.00 Komiška melodrama „Mano vaikinas – angelas“. 10.00 Veiksmo komedija „Deimantinis dangus“. 12.00 Muz. drama „Granato spalva“. 14.00 Trileris „Afera“. 16.00 Karinė drama „Laikų ryšys“. 18.00 Melodrama „Varenka“. 20.00 Drama „Dangaus teismas“. 21.50 Drama „Namas turtingiesiems“. 0.00 Drama „Kontraktas“.

7.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 9.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 11.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada). 13.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 19.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 21.00 Veiksmo trileris „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (Prancūzija, JAV, 2010 m.) (N-14). 23.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S).

6.40 Drama „Spalio dangus“. 8.35 Kriminalinė drama „Vertėja“. 10.50 Komedija „Provincialai Niujorke“. 12.30 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 14.30 Biografinė drama „Ledi“. 16.50 Romantinė komedija „Naktys Las Vegase“. 19.00 Romantinė drama „Viena diena“. 21.00 Siaubo trileris „10 Biblijos prakeiksmų“. 22.50 Biografinė drama „Pagauk, jei gali“. 1.15 Trileris „Patriotų žaidimai“.

6.45, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.40, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 17.40 „Seklys“. 9.30 „Galutinis nuosprendis“. 11.55 „Šiek tiek nesavos“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 16.05 „Atostogos su Dereku“. 21.00, 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 23.30 „Projektas „Vestuvės“. 0.20 „Tiesiog draugai“.

ketvirtadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Top 10. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Be muzikos. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Paauglės motinos“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Bedarbiai“. 0.50 Realybės šou „Snooki“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

5.20 Džiazas. 10.30 Dok. f. „C.Klieberas. Mano pasaulis“. 11.30 W.A.Mozarto Simfonija Nr. 36. 12.05 C.M.von Weberio operos „Laisvasis šaulys“ uvertiūra. 13.05 Divertismentas. 13.25 J.S.Bacho „Goldbergo variacijos“. 14.45 Dok. f. „Kaip bus atliekamos J.S.Bacho „Goldbergo variacijos“. 16.20 J.S.Bacho, F.Chopino ir R.Schumanno kūrinių koncertas. 18.00 C.Monteverdi opera „Popėjos karūnavimas“. 21.10 Divertismentas. 21.30 Ch.Valdesas ir A.Sheppas. „Afrokubietiškas projektas“. 22.30 Koncertuoja Ch.Valdesas ir M.Camillo. 23.40 Ch.Valdeso koncertas Vienos džiazo festivalyje.

29


30

ketvirtadienis 2013 06 06 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Ohajuje. 10.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Maistas rojuje. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Bolivija. 14.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Švedija. 16.00 Keliautojas. Švedija ir Danija. 17.00 Kelionė į Mozambiką. 17.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 18.00 Amerikos maistas. Meksika. 19.00 Amerikos maistas. Ostinas. 20.00 Prabangūs traukiniai. 21.00 Be tabu. 22.00 Moterų pasaulis. Filipinai. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Švedija. 0.00 Kryptis. Čilė.

6.00 „Pavojingiausios profesijos“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 9.00 „Juodasis auksas“. 10.00 „Maisto varžybos“. 10.50 „Ekstremalūs išbandymai“. 11.40 „Nepalaužiamieji“. 12.35 „Gigantiški statiniai“. 13.25 „Nuostabūs valgiai“. 14.20 „Pavojingiausios profesijos“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 16.55 „Nepalaužiamieji“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Tas ar anas?“ 21.20 „Ratai iš ano pasaulio“. 22.10 „Australija iš arti“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Japonijos laukinė gamta. 11.00 Kaliniai, pabėgę per stogą. 12.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 13.00 Išgyvenimo būrys. 14.00 Tūkstančio kaimanų ežeras. 15.00 Baltųjų ryklių guolis. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Išgyvenimo būrys. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Vagis džentelmenas J.Thompsonas. 20.00 NSO virš Europos. 21.00 Paslaptingiausios žmogžudystės žmonijos istorijoje. 22.00 Paranormalūs reiškiniai. 23.00 NSO virš Europos. 0.00 Paslaptingiausios žmogžudystės žmonijos istorijoje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Klastotės Hitleriui“. 10.00 „Geografiniai atradimai“. 11.10 „Paryžius. Sostinės istorija“. 12.10 „Versalio iškilimas ir žlugimas. Liudvikas XVI“. 13.10 „Mitų medžiotojai“. 14.10 „Klastotės Hitleriui“. 15.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 15.50 „Žmonijos kelionė“. 16.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Geografiniai atradimai“. 20.00 „Ląstelė“. 21.00 „Mokslo istorija“. 22.00 „Elektros istorija“. 23.00 „Kovos klubas. Smurto istorija“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Auksinių rankų meistras. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 N.Bakerio gyvūnai: tikrasis gremlinas. 10.05, 21.05 Liūto riaumojimas. 11.00 Gyvybė ir mirtis. 11.55 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Greitoji pagalba gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Ambozelio drambliai. 17.25 Šunys ar katės? 18.20 Blogas šuo. Gudinis. 19.15 Šimpanzių rojus. 19.40 Veterinaras. 22.00 60 pavojingiausių būtybių: Indija; Borneo. 22.55 Ruudas ir jo vabalai; milžiniškų vabalų sala. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Grobis – žmogus: žudikai laisvėje. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Paskutinė iš trijų“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Nabi – hienų princesė“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 23.00 „Paslaptingas gyvenimas drėgnuosiuose miškuose“.



„Linkėjimai iš Paryžiaus“ („From Paris with Love“) Veiksmo trileris. Prancūzija, JAV, 2010 m. Rež. Pierre’as Morelis. Vaidina Johnas Travolta, Jonathanas Rhysas-Meyersas.

Džeimsas Rysas dirba Paryžiuje ambasadoriaus padėjėju. Kartą jam liepiama sutvarkyti nesklandumus, kilusius vienam amerikiečiui Paryžiaus oro uoste. Slaptasis agentas Čarlis Vaksas atvyko su specialia misija, ir Džeimsui dėl to teks įsivelti į mirtinus pavojus.

12.00 Televitrina. 13.00, 18.30, 21.10, 23.00 Žinios +. 13.15, 23.15 Slambolas. 13.45 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalo rungtynės. 17.15 „Sport1“ ringas. „Lietuvos jaunių bokso čempionatas 2013“. 18.00 Automoto. 18.40 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais (numatoma). 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Tiesioginė transliacija (numatoma). 21.00 Tiesioginė rungtynių spaudos konferencija (numatoma). 21.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalo rungtynės.

10.50 Motosportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynių apžvalga. 11.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Kanada. 13.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–Suomija. 15.50 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 16.20 Golfas. PGA turo užkulisiai. 16.50 „Trans World Sport“ žurnalas. 17.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 18.20 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Latvija–Prancūzija. 20.15 Krepšinis. Europos moterų čempionatas. Lietuva–Rusija. 22.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 0.15 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos sezono apžvalga.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 9.45 „Renault“ automobilių lenktynės Belgijoje. 10.15 Žiedinės automobilių lenktynės. 10.45 Jojimo turnyras Šveicarijoje. 11.45 Teniso apžvalga. 12.15 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 13.15 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 16.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 20.00 Teniso apžvalga. 20.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 21.00 Kovos sportas. Turnyras Japonijoje. 22.45 Visos sporto šakos. 23.00 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 0.15 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 2.00 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina 17.00 AG profesionalai. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.45 „Sport1“ naujienos. 18.55 Futbolas. 21.00 „Sport1“ naujienos. 21.15 Krepšinis. BBL pusfinalis. 23.30 „Sport1“ naujienos. 23.45 Smiginis. 1.00 Nakties programa.

21.05 1 Baltijos



„Liudininkų apsauga“ (,,Защита свидетелей“)

Serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Aleksejus Lebedevas. Vaidina Svetlana Kožemniakina, Sergejus Puskepalis.

Sankt Peterburgo policijoje įkurtas skyrius, kurio užduotis – apsaugoti liudininkus. Pareigūnams tenka dalyvauti pavojingose operacijose, sekti nusikaltėlius, bet yra ir pilka kasdienybė. Į skyrių ateina naujokė Olga Prilepina, kuri labai atidžiai narplioja bylas.


2013 06 07

penktadienis

lietuviškos

21.45 Pasaulio futbolo čempionato atranka.

22.30 „Nindzė“.

19.20 „Norbitas“.

0.25 „Baaderio–Meinhof kompleksas“.

20.10 „Avarija“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Robinzonas Kruzas“ (4) (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. 15.00 Sportas. 15.05 Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. Orai. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21.30 Futbolo studija. 21.45, 22.00 Pasaulio futbolo čempionato atranka. Lietuva–Graikija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 21.55 Loterija „Perlas“. 23.45 Futbolo studija. 0.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (4) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (2) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Melagė“ (k). 10.45 Žvaigždžių duetai. Vaikų diena. Speciali laida Vaikų gynimo dienai. Dalyvauja: N.Bunkė, V.Malinauskas, Č.Gabalis, V.Grubliauskas, J.Jonušas, A.Pilypaitė ir kt. (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (3). 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 „Koncertas „mES Europa“. Renginys skirtas kovai už privatumą. Dalyvauja: „Biplan“, I.Starošaitė, I.Kazlauskaitė, Mia, Studentės, V.Genytė, Ž.Žvagulis ir kt. 22.30 Veiksmo f. „Nindzė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.15 Siaubo trileris „Nuo sutemų iki aušros“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 2.25 „Mentalistas“ (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Norbitas“ (JAV, 2007 m.). 21.30 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“ (JAV, 2000 m.). 23.45 Veiksmo f. „Delta“ būrys“ (JAV, Izraelis, 1986 m.). 2.15 Trileris „Išduotas pasitikėjimas“ (Kanada, 2012 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Škotijos aukštumos (N-7). 10.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Juodos avys“ (N-7). 21.25 Rusų kinas. Kriminalinė drama „Dviese ant tilto“ (N-14). 23.25 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.25 Kriminalinis veiksmo f. „Baaderio–Meinhof kompleksas“ (Vokietija, Prancūzija, Čekija, 2008 m.) (N-14). 3.20 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (4) (N-7). 9.15 „Pora kaip tvora“ (N-7). 9.50 Skonio reikalas. 10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (4) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (4) (N-7). 17.20 „Jaunikliai“ (5) (N-7). 18.25 Pašėlę TV pokštai. 19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (5) (N-7). 20.10 Kriminalinė drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-7). 22.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

21.25 BTV



21.30 TV3



„Dviese ant tilto“ („На мосту“)

„Paskutinis jaunikio išbandymas“ („Meet the Parents“)

Kriminalinė drama. Rusija, Ukraina, 2007 m. Rež. Ivanas Sautkinas. Vaidina Aleksandras Tiutinas, Ksenija Kniazeva.

Komedija. JAV, 2000 m. Rež. Jay Roachas. Vaidina Robertas De Niro, Benas Stilleris.

Vadimas Semionovas yra vieno Rusijos TV kanalo generalinis prodiuseris, uoliai slepiantis kai kurias praeities paslaptis. Kartą jį už senas nuodėmes ima šantažuoti nusikaltėlis, pasivadinęs Specialistu. Kaip tik tada Vadimas ant tilto išgelbėja jauną merginą.

Gregas Fokeris susidraugauja su mokytoja Pam, ir ši netrukus pakviečia savo mylimąjį susipažinti su savo tėvais. Oficialus jaunikio pristatymas baigiasi abejonėmis, ar Gregas tikrai tinkamiausia kandidatūra. Todėl įpykęs tėtušis griebiasi net melo detektoriaus.

31


32

PENKTADIENIS

2013 06 07

LIETUVIŠKOS

8.00 8.30 9.00 11.30 12.12 13.00 13.15 14.10 14.45 16.00

REGIONINĖS

„Aivenhas“. Kaimo akademija. Labas rytas, Lietuva (k). Asistentas vienai dienai. Legendos (k). „Jaunoji karta“ (k). „Šnipai“ (N-7) (k). Dar širdyje – ne sutema. Aš ir mano šeima (k). Kultūra. Dailininkas Algirdas Griškevičius. 16.20, 17.40 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 MES 2013. 18.45 Kai aš mažas buvau. 19.30 Choro dirigento ir pedagogo Hermano Perelšteino 90-osioms gimimo metinėms. 20.15 Choro dirigento ir pedagogo Hermano Perelšteino 90-osioms gimimo metinėms. Atmintis yra tiltas. H.Perelšteinas Lietuvoje (1996 m.). 20.45 Choro dirigento ir pedagogo Hermano Perelšteino 90-osioms gimimo metinėms. Choras „Ąžuoliukas“ (1994 m.). 21.20 Prisiminkime. Dainuoja Irena Žukaitė. 21.30 Europos vidury. 22.00 Fotografijos istorija arba istorija fotografijoje (1). Vilnius ir jo . 22.30 Pagauk kampą. 23.00 Džiazo vakaras. XI tarptautinis džiazo festivalis „Mama Jazz 2012“. Dima Golovanovas. 23.45 Kultūra. Fotomenininkas Romualdas Rakauskas. 0.00 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 0.30 Literatūros almanacho „Varpai 2013“ ir Leono Peleckio-Kaktavičiaus biografinės monografijos „Adolfas Vaičaitis. Kaltas, nes tapo menininku“ sutiktuvės Rašytojų klube (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 8.45 „Visa menanti“ (N-7). 9.45 „Draugai VI“ (N-7). 10.40 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 11.05 „Kidas Padlis“. 11.30 „Betmenas iš ateities“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Gražiosios melagės“ (N-7). 13.20 „Namai, kur širdis“ (4) (k). 14.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Apgavystės“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Vulfas lieka namie“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 Istorinė drama „Frostas prieš Niksoną“ (D.Britanija, JAV, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 1.05 „Užribis“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.05 Dviračio šou (k). 10.30 24 valandos (N-7) (k). 11.15 KK2 (N-7) (k). 11.40 Ne vienas kelyje (k). 12.15 Dviračio šou (k). 12.45 Apie ūkį ir bites. 13.15 Sveikatos ABC. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Girių horizontai (k). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

22.50 TV1

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 Dingusiųjų paieškos grupė (7). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 Dingusiųjų paieškos grupė (8). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „6 kadrai“. 23.00 „Mažylė Houp“ (9, 10). 0.00 „Vartai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (7). 1.50 Aukščiausia pavara. 2.50 „CSI Majamis“.

9.05 „Mokomės su Pokojum“. 9.35 Senoji animacija. 10.05 Romantinė drama „Paskutinė daina“ (JAV, 2010 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Šešiolikmetė mama“ (JAV, 2005 m.). 23.15 Šok su manimi. 2.35 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). 10.55 Nuomonės (k). 11.45 Drama „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.45 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 17.30 Ženklai ant skydo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Komedija „Suaugusi dukra, arba Tėvo išbandymas“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“. 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Naktis prieš egzaminą“ (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Trileris „13“ (N-14). 1.05 Romantinė drama „Jaunatis“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (4). 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 14.10 „Apgaulinga tiesa“. 15.10 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Antanas ir Emilija Vileišiai. 15.40 Romantinė veiksmo komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 17.30 „Komanda Č“ (N-7). 18.30 Eismo įvykių kronika (k). 19.00 „GSG 9: elitinis būrys“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (7). 20.45 Auksinė kolekcija. „Žiedo istorija“ (D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m.) (N-7). 22.50 „Balticum TV“ žinios. 23.05 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (JAV, 2007 m.).

0.15

6.00 Ugnies tramdytojai. 7.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.20 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 12.00 Ugnies tramdytojai (k). 13.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.20 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 18.00 Ugnies tramdytojai (k). 19.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 22.20 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 0.00 Ugnies tramdytojai (k). 1.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.20 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k).

7.00 7.20 7.30 7.50 8.00 9.00 9.30 10.00 10.15 18.00 18.20 18.30 19.00 20.00 20.20 20.30 21.00

Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Spaudos apžvalga. Muzika. Kitokia Lietuva (k). Tautos ženklai (k). Muzika. Spaudos apžvalga (k). OTV muzika. Žinios. Orai. Kauniečių akimis. Muzika. „Piliečių labui ir saugumui“. Pokalbių laida (k). Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Muzika. OTV muzika.

LNK



„Frostas prieš Niksoną“ („Frost/Nixon“)

„Nuo sutemų iki aušros“ („From Dusk Till Dawn“)

Istorinė drama. D.Britanija, JAV, Prancūzija, 2008 m. Rež. Ronas Howardas. Vaidina Michaelas Sheenas, Frankas Langella.

Siaubo trileris. JAV, 1996 m. Rež. Robertas Rodriguezas. Vaidina George’as Clooney, Quentinas Tarantino.

Filmas prasideda priminimu apie 1974 m. įvykius, kai 37-asis JAV prezidentas Richardas Nixonas paskelbė apie savo atsistatydinimą. Tuo pat metu Australijoje dirbęs britų žurnalistas Davidas Frostas sugalvojo organizuoti sensacingą ir atvirą interviu su Nixonu.

Du broliukai Setas ir Ričardas sprunka nuo Teksaso policijos ir FTB agentų į Meksiką. Pakeliui bėgliai paima įkaitais pastoriaus šeimą ir sustoja pailsėti nepadoraus pavadinimo smuklėje. Rami oazė tuoj po vidurnakčio pavirsta tikru pragaru, o klientai – vampyrais.


2013 06 07 rusiškos

filmai

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Metas pietauti! 10.35 Kontrolinis pirkimas. 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.35 Mados nuosprendis. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 „Brazilijos prospektas“. 16.25 Suprasti. Atleisti. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 18.00 Lauk manęs. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 Stebuklų laukas. 22.20 Dvi žvaigždės. Post scriptum. 0.25 Komedija „Dvylika kėdžių“. 2.55 Vaid. f. „Artima toluma“. 4.25 Suprasti. Atleisti. 5.20 Mados nuosprendis. 6.15 Muzika.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Tėvai ir vaikai“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 Visa Rusija. 10.45 1000 smulkmenų. 11.20 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Teisė susitikti. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Vaistai nuo baimės“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.50 Tiesioginis eteris. 20.50 Kreivas veidrodis. 23.20 Vaid. f. „Maša“. 1.05 Vaid. f. „Gyveno toks vaikinas“. 3.00 „Sėkmės džentelmenai“. Po 40 metų. 3.40 Vesti.ru.

6.05, 13.40, 17.45 Šeimos dramos. 6.55, 13.15 „Angelų draugai“. 7.10 Žvaigždžių keliu. 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Brangioji, mes prarandame vaikus. 12.10 Kokie žmonės! 14.40 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.55 Pasaulio paslaptys. Badas. 21.55 Žiūrėkite visi! 22.55 Keistenybės. 0.40 Paklydimų teritorija.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Medžioklės sezonas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Aukso veršelis“. 13.00 Vaid. f. „Baltasis ežeras“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Net negalvok“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Paslaptinga Rusija. Archangelsko sritis. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 „Eigulys“. 0.25 Trileris „Bėgliai“. 2.15 Piktžodžiavimo mokykla.

6.00 Muz. drama „Granato spalva“. 8.00 Melodrama „Varenka“. 10.00 Komedija „Alchemikai“. 12.00 Drama „Pamokos pavasario pabaigoj“. 14.00 Drama „Namas turtingiesiems“. 16.20 Drama „Dangaus teismas“. 18.05 Komiška melodrama „Balandėlė“. 20.00 Fantastinė melodrama „Pabučiavimas per sieną“. 21.40 Dramatinis detektyvas „Kas aš?“ 23.40 Drama „Gyventi“.

7.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 9.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Trileris „Durys priešais“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 15.00 Kriminalinė komiška drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 17.00 Trileris „Dvylika“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 19.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 21.00 Komedija „Dar palaukite...“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.00 Auksinė premjera. Romantinė komedija „30 širdies dūžių“ (Prancūzija, JAV, 2012 m.) (S). 1.00 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

7.00 Biografinė drama „Pagauk, jei gali“. 9.25 Romantinė drama „Viena diena“. 11.20 Siaubo trileris „10 Biblijos prakeiksmų“. 13.05 Romantinė komedija „Naktys Las Vegase“. 15.15 Drama „Meilė už mane stipresnė“. 17.25 Drama „Meilė ir kiti dalykai“. 19.00 Drama „Radijas“. 21.25 Drama „Vyrukai jau čia“. 23.15 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 1.20 Kriminalinė melodrama „Vedybinis gyvenimas“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Klausyk savo širdies“. 11.50 „Mis Poter“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 16.05 „Mano vardas Ridas Fišas“. 21.00 „Tikra Holivudo istorija“. 0.20 „Galutinis nuosprendis“.

penktadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Po pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Be muzikos. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Top 10. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 23.10 „Jackass“. 0.00 „World Stage“. 0.50 „Paauglės motinos“. 1.40 TV šou „Interneto kvailiai“. 2.30 „Jackass“. 3.20 Tik hitai.

4.05 Džiazas. 10.30 D.Šostakovičiaus kūrinių koncertas. 12.15 Koncertuoja H.Grimaud ir Europos kamerinis orkestras. 13.45 Divertismentas. 14.30 Džiazas. Koncertuoja R.Hargrove’as. 15.30 Dok. f. „Kelyje su ONJ D.Yvinecu“. 16.30 Džiazas. Koncertuoja J.Redmano kvartetas. 17.30 Divertismentas. 18.00 G.Verdi opera „Rigoletas“. 20.25 Divertismentas. 21.30 M.Petipa baletas „Raimonda“. 0.15 Džiazas. Koncertuoja J.Redmano dvigubas trio. 1.30 D.Linxas koncertuoja Briuselio džiazo festivalyje.

33


34

penktadienis

2013 06 07

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Hampšyre. 10.30 Užkariautojas Bertas Havajuose. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Maistas rojuje. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Vengrija. 14.30 Naujo būsto paieška. Bosnija ir Hercegovina. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Botsvana. 16.00 Keliautojas. Pietų Afrika. 17.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Hampšyre. 17.30 Užkariautojas Bertas Havajuose. 18.00 Amerikos maistas. Savana. 19.00 Amerikos maistas. Čarlstonas. 20.00 Keliautojas. Vakarų Teksasas. 21.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto žemės. 22.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Botsvana. 0.00 Kryptis. Antarktika.

6.00 „Pavojingiausios profesijos“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 9.00 „Juodasis auksas“. 10.00 „Tas ar anas?“ 10.50 „Ratai iš ano pasaulio“. 11.40 „Australija iš arti“. 12.35 „Gigantiški statiniai“. 13.25 „Nuostabūs valgiai“. 14.20 „Pavojingiausios profesijos“. 15.10 „Tas ar anas?“ 16.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.50 „Australija iš arti“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Sunkiausi darbai“. 21.20 „Akis į akį su gamta“. 22.10 „Laimės kūdikiai“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kuba, atsitiktinis rojus. 11.00 Vagis džentelmenas J.Thompsonas. 12.00 NSO virš Europos. 13.00 Paslaptingiausios žmogžudystės žmonijos istorijoje. 14.00 Ką gali beždžionės. 15.00 Baltųjų ryklių dydis. 16.00 NSO virš Europos. 17.00 Paslaptingiausios žmogžudystės žmonijos istorijoje. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Septynetas bėglių iš Teksaso kalėjimo. 20.00 Tunų žvejyba. 21.00 Kalėjimo sunkumai. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Tunų žvejyba. 0.00 Kalėjimo sunkumai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Šeima, pergyvenusi Hitlerį“. 10.00 „Geografiniai atradimai“. 11.10 „Ląstelė“. 12.10 „Mokslo istorija“. 13.10 „Mitų medžiotojai“. 14.10 „Šeima, pergyvenusi Hitlerį“. 15.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 15.50 „Žmonijos kelionė“. 16.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Geografiniai atradimai“. 20.00 „Klastotės Hitleriui“. 21.00 „Nuslėptos istorijos“. 22.00 „Viduramžių numirėliai“. 0.00 Nakties programa.

23.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Blogas šuo. Gudinis. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Šunys ar katės? 10.05, 21.05 Liūto riaumojimas. 11.00 Pietų Afrikos gyvūnų apsaugos skyrius. 11.55 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Oro uostas gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Ambozelio drambliai. 17.25 Mažylių planeta: motinos instinktas. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Šimpanzių rojus. 19.40 Veterinaras. 22.00 Kova dėl ryklių. 22.55 Banginių karai. Kablio pagalba. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Vabalų milžinų karai. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Nemalonumai sifakų žemėje“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 9.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 10.00 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Poliarinė lapė“. 14.00 „Laukinėje karalystėje“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Ana laukinėje gamtoje“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 22.00 „Šaltakraujų istorija“. 23.00 „Baisūnų jūra“. 0.00 Nakties programa.



„30 širdies dūžių“ („30 Beats“) Romantinė komedija. Prancūzija, JAV, 2012 m. Rež. Alexis Loyd. Vaidina Justinas Kirkas, Ingeborga Dapkūnaitė.

Filme yra dešimt herojų. Visi jie turi trumpus vardus ir pristatomi lakoniškomis charakteristikomis – nekalta mergelė, antropologas, psichiatrė, mergina su randu, pasiuntinys, fizioterapeutas, operatorė, jaunuolis, kalbų kūrėjas ir elitinė prostitutė Alisa.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios + . 13.15 Automoto. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalo rungtynės. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 17.15 „Sport1“ ringas. „Lietuvos jaunių bokso čempionatas 2013“. 18.00 Sportas LT. V tarptautinis memorialinis P.Eigmino sambo turnyras. 18.30 Žinios +. 18.40 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais (numatoma). 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Tiesioginė transliacija (numatoma). 21.00 Tiesioginė rungtynių spaudos konferencija (numatoma). 21.10 Žinios +. 21.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalo rungtynės. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 Angliškojo biliardo turnyras Bulgarijoje. 13.30 Teniso apžvalga. 14.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 20.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 20.30 „Criterium du Dauphine Libere“ dviračių lenktynės. 21.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 0.00 2014 m. pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro apžvalga. 1.00 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 2.00 Teniso apžvalga.

11.10 Krepšinis. Europos moterų čempionato ketvirtfinalis. 12.55 Krepšinis. Europos moterų čempionato pusfinalis. 14.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rungtynės dėl trečios vietos. 17.00 „Formulė-1“. Kanados didžiojo prizo pirma treniruotė. Tiesioginė transliacija. 18.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. 2012–2013 m. sezono įvarčiai. 19.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija–Latvija. 21.40 Futbolas. Pasaulio čempionato atranka. Austrija–Švedija. Tiesioginė transliacija. 23.40 „Formulė-1“. Kanados didžiojo prizo antra treniruotė.

7.00 Ryto programa. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Viktorina. 16.00 Motociklų sportas. 17.00 „Formulė-1“. 18.35 Triatlonas. 19.00 Viktorina. 20.30 Interviu su žvaigžde. 21.00 „Formulė-1“. 22.45 Smiginis. 1.00 Nakties programa.

0.25 1 Baltijos



„Dvylika kėdžių“ („Двенадцать стульев“)

Komedija. Rusija, 1971 m. Rež. Leonidas Gaidajus. Vaidina Arčilas Gomiašvilis, Sergejus Filipovas.

Ostapas Benderis su Ipolitu Vorobjaninovu ieško kėdžių, į kurias „rusų demokratijos tėvo“ tetulė po revoliucijos paslėpė šeimos deimantus. Per šią šeimyninių relikvijų medžioklę Benderis bus priverstas apsimesti jaunikiu, dailininku ir šachmatų čempionu.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Sarah’os Jio knygą „Kovo žibuoklės“.

Rašytoja Emilė Vilson dvidešimties turėjo viską – sėkmę ir mylintį vyrą, tačiau laimė netruko sudužti į šipulius. Pasirašius skyrybų dokumentus ją apima neviltis. Kurti taip pat nėra įkvėpimo. Įkalbėta geriausios draugės, Emilė išvyksta aplankyti tetos. Viešėdama Beinbridžo saloje netikėtai atranda dienoraštį, datuotą 1943 m. Dar didesnį Emilės susidomėjimą radiniu sukelia tetos nenoras kalbėti apie dienoraščio autorę Esterą. Suintriguota šeimos paslapčių ir dienoraštyje aprašomos meilės istorijos, Emilė pasiryžta išsiaiškinti tiesą ir sužinoti, kas toji Estera. S.Jio knygos patenka į „New York Times“ perkamiausių knygų sąrašus. „Kovo žibuokles“ leidinys „Library Journal“ išrinko geriausia 2011 m. knyga.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Eglė Kumeliauskaitė iš Kauno, Jūratė Šimkienė iš Klaipėdos ir Virginija Turauskaitė iš Vilniaus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija. Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Ma. Nelaimis. Žemyna. Ši. Altas. Kada. Elniai. Kyla. Metai. Boridai. Mada. Ovalas. Asuanas. Fata. Vis. Žvalus. Min. Kst. Irsto. Limfa. O. Maes. Petarda. Ak. Kasta. Horizontaliai: Žiema. Be. Ledas. Mantas. Ūla. Mylia. Už. Ir. Antai. AV. MD. Aai. Ona. Fa. Valka. Basus. Ei. Kol. Stok. Vyras. Ar. Lis. Mi. Kad. Firma. Avansas. Indai. Tet. Karosa. Pažymėtuose langeliuose: Mortyra.

Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.


2013 05 30 tv diena  
2013 05 30 tv diena  
Advertisement