Page 1

televizijos PROGRAMos gegužė

s 25–31 d. 2013 m. Nr. 21

TAI­KIK­LY­JE

„Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“ virs ki­no fil­mu

TV HE­RO­JĖ

Hi­pe­rak­ty­vi TV3 nau­jo­kė PREMJ­ E­RA

Pap­ras­tos eg­zo­tiš­kos vir­tu­vės pa­mo­kos

Tiražas 34 530


pjūvis premjera

(Ne)eg­zo­tiš­kos vai­šės Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5 (IV aukštas), 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

K

o­vo mė­ne­sį po Viet­na­ mą ke­lia­vę Vir­tu­vės mi­tų grio­vė­jai Al­fas Iva­naus­kas ir Ali Ga­dži­je­vas TV3 žiū­ro­vams pa­ren­gė 12 lai­dų cik­lą „Ku­li­ na­ri­nės ke­lio­nės“. Ne­rei­kia iš anks­to nu­mo­ti ran­ka, kad to­ li­mos ša­lies vir­tu­vės pa­tie­ ka­lų neį­ma­no­ma pa­si­ga­min­ti dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – nei to­kių pro­duk­tų, nei prie­sko­ nių Lie­tu­vo­je nė­ra, ar rau­ky­ tis, kad ne­ke­ti­na­te ant keps­ni­ nės čirš­kin­ti ta­ra­ko­nų, svirp­ lių ar šu­nie­nos iš­pjo­vų. Pir­ma, mi­nė­tų gė­ry­bių A.Iva­naus­

kas ir A.Ga­dži­je­vas nei ma­ tė, nei ra­ga­vo, nei gir­dė­jo, kad viet­na­mie­čiams tai bū­tų la­bai įpras­ta. Ant­ra, ku­li­na­rų tiks­ las – ne tik su­pa­žin­din­ti žiū­ro­ vus su eg­zo­tiš­kais pa­tie­ka­lais, bet ir pa­tar­ti, ką su kuo įma­ no­ma de­rin­ti, ko­kius pa­tie­ka­ lus ga­li­ma su­kur­ti iš vai­sių, jū­ros gė­ry­bių, kaip iš ko­ko­so pa­si­ga­min­ti sal­dai­nių, kuo pa­ keis­ti eg­zo­tiš­kus pro­duk­tus. O pri­sta­ty­da­mi pro­jek­tą jie sa­ vo sve­čius pa­vai­ši­no su­kti­nu­ kais iš gy­va­tie­nos ir ry­žių pa­ plo­tė­lių.

„Ku­li­na r­ i­n ke­lio­nė ės s pirma “– die 19.20 nį val.

Lai­dos kū­rė­jų nuo­tr.

KVIE­TI­MAI

Ieš­ko­ma mu­zi­kos ta­len­tų

P

o sėk­min­go star­to da­ly­vių at­ran­kas ant­ra­jam se­zo­nui skel­bia du gran­dio­zi­niai pro­ jek­tai: LNK „Lie­tu­vos bal­sas“, ku­ria­mas pa­gal tarp­tau­ti­nį pa­ sau­lį už­ka­ria­vu­sį „The Voi­ce of...“, ir TV3 „X fak­to­rius“. LNK in­ter­ne­to sve­tai­nė­je jau pa­skelb­ta an­ke­ta, ku­rią ga­li už­ pil­dy­ti no­rin­tys pa­ro­dy­ti Lie­tu­ vai sa­vo ga­lin­gą bal­są ir lai­mė­

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka TV3

ti su­tar­tį su „Uni­ver­sal Mu­sic“. Praė­ju­siais me­ tais an­ke­tas už­pil­dė per 600 no­rin­čių pa­tek­ti į „Lie­ tu­vos bal­są“, 160 iš jų bu­vo pa­kvies­ti į ak­lą­sias per­klau­sas. O TV3 „X fak­to­rius“, va­di­ na­mas gei­džia­miau­sia mu­zi­ kos mo­kyk­la, du­ris at­vers ne tik už­pil­džiu­siems an­ke­tas ir jau ga­vu­siems kvie­ti­mus į

per­klau­ sas, bet ir ne­spė­ju­ siems an­ ke­tų pa­teik­ ti. Vi­si no­rin­ tys įro­dy­ti sa­vo ta­len­tą ge­gu­ žės 28 d. lau­kia­mi Klai­pė­do­je, 30 d. Kau­ne ir 31 d. Vil­niu­je.

taikiklyje

Se­ria­las virs fil­mu D

Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako

„MOTERYS MELUOJA GERIAU“ VIRS KINO FILMU

TELEVIZIJOS PROGRAMOS

GEGUŽĖS 25–31 D. 2013 m. Nr. 21

TAIKIKLYJE

TV HEROJĖ

HIPERAKTYVI TV3 NAUJOKĖ PREMJERA

Paprastos egzotiškos virtuvės pamokos

Tiražas 34 530

žiu­gios nau­jie­nos su­lau­ kė po­pu­lia­raus TV3 se­ria­lo „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“ ger­ bė­jai – jo kū­rė­jai pa­skel­bė, kad šią sa­vai­tę pra­dė­tas fil­muo­ti pil­ na­met­ra­žis fil­mas to­kiu pat pa­ va­di­ni­mu. Jau še­šis se­zo­nus te­ le­vi­zi­jo­je sėk­min­gai gy­vuo­jan­ tis se­ria­las virs ro­man­ti­ne ko­ me­di­ja, ku­rią re­ži­suo­ti ėmė­si ži­no­mas ra­šy­to­jas, ak­to­rius ir re­ži­sie­rius Al­vy­das Šle­pi­kas, o sce­na­ri­jų ku­ria ra­šy­to­jai Dai­va Vait­ke­vi­čiū­tė ir Ed­vi­nas Ka­lė­da. „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“ kū­ rė­jai sa­ko, kad sta­ty­da­mi pil­na­ met­ra­žį vai­dy­bi­nį fil­mą iš­si­kė­lė

tiks­lą bū­ti ge­riau­si. To­li sėk­ mės pa­vyz­džių ieš­ko­ti ne­rei­kia – tai vi­sa­me pa­sau­ly­je žiū­ro­vų šir­dis pa­ver­gęs se­ria­las „Sek­sas ir mies­tas“, su­kur­tas pa­gal Can­ da­ce Bush­nell be­stse­le­rį tuo pa­ čiu pa­va­di­ni­mu. Vė­liau bu­vo su­ kur­ti net du taip pat sėk­mės su­ lau­kę fil­mai „Sek­sas ir mies­tas“ bei „Sek­sas ir mies­tas 2“, to­liau pa­sa­ko­jan­tys neišs­ki­ria­mų bi­ čiu­lių nuo­ty­kius. Fil­me „Mo­ te­rys me­luo­ja ge­riau“ žiū­ro­vai taip pat iš­vys my­li­mus he­ro­jus, ta­čiau jo kū­rė­jai sa­ko, kad tai bus nau­ja is­to­ri­ja. Int­ri­ga se­ria­ lo ger­bė­jams – pa­grin­di­nį vaid­

me­nį fil­me at­liks ir ki­ne de­biu­ tuos dai­ni­nin­kas bei lai­dų ve­ dė­jas Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius. Iš sce­na­ri­jaus neišb­rauk­tas ir a. a. Vy­tau­to Šap­ra­naus­ko per­so­na­ žas – jį fil­me pa­keis ko­le­ga And­ rius Bia­lob­žes­kis. Ki­no teat­rus fil­mas „Mo­te­rys me­luo­ja ge­ riau“ tu­rė­tų pa­siek­ti dar šių me­tų lapk­ri­tį.

3


4

TV HE­RO­JĖ

Hi­pe­rak­ty­vi TV3 nau­jo­kė TV3 te­le­vi­zi­jos va­sa­ros lai­dų puokš­tė­je – nau­ja pra­mo­gi­nė lai­da „Žiū­rėk! Ge­ras!“, ku­rio­je links­ mins ki­tus ir links­min­sis pa­ti dai­ni­nin­kės Di­le­tos Meš­kai­tės, hu­mo­ris­to Jus­ti­no Jan­ke­vi­čiaus ir ak­ to­riaus Džiu­go Siau­ru­sai­čio tri­ju­lė. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Vy­rų due­tas žiū­ro­vams jau pui­kiai pa­žįs­ta­mas, o prie jų pri­si­jun­gu­si D.Meš­kai­tė dar tik ban­do pra­tin­tis prie ete­ rio. Per­nai mer­gi­na su­ži­bė­jo pro­jek­te „X fak­to­rius“ su gru­ pe „4 Ro­ses“, ne­se­niai sėk­ min­gai da­ly­va­vo TV3 rea­ly­ bės šou „Pas­lap­čių na­mai“, ku­ris šeš­ta­die­nį bai­gia­ si, ir su džiaugs­mu priė­mė pa­siū­ly­mą ves­ti lai­dą, ku­ rio­je – gau­sy­bė links­mų vaiz­ de­lių. „Tai – ma­ no lai­kas. Dar bū­da­ma vai­kas pra­dė­ jau steng­tis dėl to, dėl te­le­vi­zi­jos, dėl mu­zi­kos, dėl vis­ko. Ne­ti­kiu kal­bo­mis apie di­de­lę šlo­vės kai­ną“, – „TV die­nai“ sa­kė D.Meš­ kai­tė. – Esa­te te­le­vi­zi­jos nau­ jo­kė. Ko­kia jums at­ro­do te­le­vi­zi­ja tik įžen­gus į ją? – Jau ne vi­sai nau­jo­kė gal, nes te­le­vi­zi­jo­je pra­lei­dau pa­ly­gin­ ti ne­ma­žai lai­ko – 2 mė­ne­sius bu­vau ste­bi­ma vi­są pa­rą. O kaip sek­sis lai­do­je, ar te­le­vi­ zi­ja yra tai, ko ti­kė­jau­si, ar to­ kia, kaip ją įsi­vaiz­da­vau, ga­lė­ siu pa­pa­sa­ko­ti po ku­rio lai­ko, įsi­va­žia­vu­si į dar­bus. Apsk­ri­ tai esu nu­si­tei­ku­si po­zi­ty­viai, juo­lab kad lai­dos kom­pa­ni­ ja šau­ni. Džiau­giuo­si, kad ko­le­gos tu­ri pui­kų hu­mo­ ro jaus­mą, ge­ra vie­nas ki­ tą pa­ba­dy­ti žo­džiais. Sa­ kau, kad esa­me du bro­liai ir se­suo.

– „Pas­lap­čių na­muo­se“ pra­ lei­do­te sep­ty­nias sa­vai­tes be jo­kio bend­ra­

vi­mo su išo­ri­ niu pa­sau­liu. Koks jaus­ mas išė­jus į „lais­vę“? – La­bai keis­tas. Pa­tį pir­mą ry­tą pa­ bu­du­si na­ mie ne­ sup­ra­tau, kad jau ne­be­su rea­ ly­bės šou, ir pa­šo­kau bėg­ti ieš­ko­ti mik­ ro­fo­no. O at­ si­sto­ju­si pra­dė­jau iš sa­vęs juok­ tis. Sug­ rį­žu­si po rea­ly­bės šou žiū­riu pro lan­ gą ir džiau­giuo­ si, džiau­giuo­si net kiek­vie­na pra­ žy­du­sia tul­pe. Vis­ką vi­sai ki­taip da­bar ma­ tau. Net smulk­me­nos džiu­gi­na. Pas­te­biu tai, į ką anks­čiau dė­me­sio ne­bek­reip­da­vau. – Ko­kių da­ly­kų bu­ vo­te la­biau­siai pa­ siil­gu­si? – Tie­siog mu­zi­kos. Mu­zi­ ka man yra vis­kas, tai – vi­sas ma­no gy­ve­ni­mas. – Kaip iš ša­lies žvel­ gia­te į „Pas­lap­čių na­mus“ ir juo­se li­ ku­sius da­ly­vius? – Keis­ta, ne­ga­liu su­ vok­ti, kad ir aš pa­ti ten bu­vau. At­ro­do, lyg ko­kį se­ria­lą sek­čiau, tik kad jo ak­to­riai man pa­žįs­

ta­mi. Žiū­riu ir ste­biuo­si, kaip jie ne­sup­ran­ta, kad vi­sos pa­slap­čių užuo­mi­nos aki­vaiz­džiai su­dė­tos, – tik imk ir spėk. O kai pa­ti ten bu­vau, ir­ gi ne­ma­ty­da­vau. Da­bar sa­ky­ čiau da­ly­viams, kad ne­si­gi­lin­tų į as­me­niš­ku­mus, o pa­ti juk tą pa­tį da­riau. – Kam lin­ki­te per­ga­lės „Pas­lap­čių na­mų“ fi­na­le? – La­bai no­rė­čiau ir lin­kė­čiau, kad lai­mė­tų Ša­rū­nas. Man jis la­bai pa­ti­ko kaip žmo­gus – toks tik­ras, nuo­šir­dus, fai­nas. – Ar įsi­su­ku­si į te­le­vi­zi­ją neap­lei­si­te mu­zi­ki­nės veik­ los su gru­pe „4 Ro­ses“? – Mu­zi­ki­niai rei­ka­lai klos­to­ si ge­rai. Da­bar kaip tik ku­ria­me ir įra­ši­nė­ja­me va­sa­ros dai­ną, steng­si­mės kuo grei­čiau iš­leis­ ti ir, ži­no­ma, kon­cer­tuo­ja­me. Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad mu­zi­ki­nė ma­no veik­la tik­rai ne­liks nuo­ ša­ly­je. Esu toks žmo­gus, ku­ris kuo dau­giau da­ro, tuo dau­giau pa­da­ro. Ir hi­pe­rak­ty­vi – man tik duo­kit veik­los. – Da­ly­vau­tumėte dai­nų, šo­ kių pro­jek­tuo­se? – Tik­rai taip. Esu pa­si­ry­žu­si ir la­bai to no­rė­čiau. „Žiū­rėk! Ge­ras!“ – pirmadieniais– ketvirtadieniais 19.50 val. per TV3.


TV MEI­LĖ Pir­ma­die­nį TV3 ete­ ry­je pra­si­de­dan­čio pro­jek­to „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“ ve­dė­ja Gin­ta­rė Va­lai­ty­tė pri­ sta­tys nau­ją­jį jau­ni­kių še­še­tu­ką, ku­riam pa­ dės ieš­ko­ti ant­rų pu­ sių. Kas jie, tie sva­ jo­nių ūki­nin­kai, sa­vo skai­ty­to­jams at­sklei­ džia ir „TV die­na“

„Ūki­nin ieš­ko ž ­kas mo­nos –

Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Nau­ja­sis jau­ni­kių še­še­tu­kas

“ šio­kia­d ie­niais 17.40 val.

And­rius (28-erių)

To­mas (22-ejų)

Juo­zas (77-erių)

Kiek sa­ve pri­si­me­ na, And­rius vi­są gy­ ve­ni­mą su­ka­si di­ de­lia­me tė­vų ūky­je Pa­ne­vė­žy­je, ku­ria­ me pra­tę­siant alu­da­ rių gi­mi­nės tra­di­ci­jas jau 22 me­tus ga­mi­na­mas alus. Vai­ki­nas šiuo me­tu nuo alaus ga­my­ bos tė­vų ūky­je Pa­ne­vė­žy­je links­ta į alaus pre­ky­bą Vil­niu­je. Ge­ru hu­mo­ro jaus­mu iš­ si­ski­rian­čiam And­riui im­po­nuo­ja gy­ve­ni­ mas kai­me, šil­tas bend­ra­vi­mas, nuo­šir­du­ mas. Jis mer­gi­nai ke­lia tik vie­ną rim­tą rei­ ka­la­vi­mą – mėg­ti alų.

Pa­tir­ti­mi jis ga­ lė­tų var­žy­tis su dau­ge­liu vy­ res­nių­jų. Nuo 14-os už­si­dir­ ban­tis pa­ts, vai­ki­ nas šiuo me­tu su­ka­si kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos vers­le Prie­nų ra­jo­ne. To­mas my­li gam­tą, ver­ti­na gy­ve­ni­mą bei poil­sį kai­me, dar­ buo­ja­si ra­di­jo sto­ty­je, or­ga­ni­zuo­ja ir ve­da ren­gi­nius. Jis ieš­ko spon­ta­niš­kos, ekst­re­ ma­lios, pro­tin­gos, ko­mu­ni­ka­bi­lios ar ne­ tgi ple­pios mer­gi­nos ir ti­ki­si pa­ga­liau pa­ tir­ti mei­lės jaus­mą.

Iš Mar­cin­ko­nių ki­ lęs ir šiuo me­ tu Aly­tu­je gy­ ve­nan­tis bu­vęs kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rius, daž­ nas dai­nų šven­čių da­ ly­vis, kul­tū­ri­nių ren­gi­ nių mė­gė­jas, me­lio­ra­to­rius Juo­zas, bai­gęs dar­bus, dai­nuo­ja folk­lo­ro an­samb­ly­je. Iš­ti­ ki­mas šei­mos žmo­gus jau ke­le­tą me­tų naš­ lys. Vy­ras ieš­ko sie­los drau­gės – iš­si­la­vi­nu­ sios, ko­mu­ni­ka­bi­lios, at­vi­ros ir nuo­šir­džios mo­ters, su ku­ria bū­tų įdo­mu ir ge­ra kal­bė­ tis bei da­ly­tis sau­lė­ly­džio min­ti­mis.

Ed­mun­das (38-erių)

Va­len­ti­nas (20-ies)

Dmit­ri­jus (24-erių)

Ko­ky­biš­kas gy­ve­ni­ mas kai­me ir ge­ras mais­tas – šias dvi gy­ve­ni­mo su­dė­ti­ nes da­lis Ed­mun­ das mėgs­ta la­biau­ siai. Bu­vęs mek­si­kie­ tiš­ko res­to­ra­no sa­vi­ nin­kas, be kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­ne puo­se­lė­ji­mo, pra­dė­jo dar vie­ną veik­lą – ne­se­niai ati­da­ rė ba­rą mies­te. Iki gy­ve­ni­mo pil­nat­vės tet­ rūks­ta mo­ters – mo­te­riš­kos, sklei­džian­čios jau­ku­mą, pro­tin­gos ir ro­man­tiš­kos. Skau­ džiai iš­gy­ve­nęs nu­trū­ku­sius il­ga­lai­kius san­ty­kius, Ed­mun­das į atei­tį žvel­gia op­ ti­mis­tiš­kai ir ma­no, kad mei­lės paieš­ko­se vi­si bū­dai tin­ka­mi.

Jo ūky­je Pak­ruo­jo ra­jo­ ne – šim­tai šin­ši­lų, ku­riuos pri­žiū­ri pa­ts ir sam­do­mi dar­bi­nin­kai. Bū­si­ mas sta­ty­bos in­ži­ ne­ri­jos spe­cia­lis­tas taip pat mė­gau­ja­si stu­ di­jo­mis, ak­ty­via stu­den­tų cent­ro veik­la, or­ga­ni­zuo­ja, ve­da ren­gi­nius ir gro­ja gi­ta­ra. Vai­ki­nas ša­lia sa­vęs no­rė­tų ma­ ty­ti ža­vią ru­da­kę bru­ne­tę, ne­nu­si­lei­džian­čią jam nei ple­pu­mu, nei avan­tiū­riz­mu, my­lin­ čią gam­tą ir kai­mą. Va­len­ti­nas vi­lia­si su­tik­ti mer­gi­ną, su ku­ria kas­die­nės pro­ble­mos at­ro­ dy­tų daug ma­žes­nės, pas ku­rią no­rė­tų­si vi­ sa­da su­grįž­ti, su ku­ria bū­tų ge­ra iki gy­ve­ni­ mo pa­bai­gos.

Kai­mo tu­riz­mo so­ dy­bą Vil­niaus prie­ mies­ty­je tu­rin­tis links­mas, ko­mu­ ni­ka­bi­lus ir ak­ ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą mėgs­tan­tis vai­ki­nas ne tik dar­ buo­ja­si čia, bet ir šo­ka, spor­tuo­ja, sie­kia tre­ne­rio ser­ti­fik ­ a­to. Dmit­ ri­jaus akį trau­kia aukš­tos, liek­nos, mėgs­ tan­čios spor­tuo­ti ir sa­vo iš­vaiz­da be­si­rū­pi­ nan­čios mer­gi­nos. O svar­biau­sio­mis sa­vy­ bė­mis jis lai­ko pa­pras­tu­mą, nuo­šir­du­mą. Jam no­rė­tų­si, kad su pro­jek­to da­ly­vė­mis bū­tų ge­ra bend­rau­ti, sma­giai leis­ti lai­ką, ta­čiau čia slap­ta vi­lia­si su­tik­ti ir sa­vo gy­ ve­ni­mo mei­lę.

5


6

šeštadienis

2013 05 25

lietuviškos

21.00 Auksinis balsas.

17.05 „Džo butas“.

19.00 Paslapčių namai.

21.00 „Čempionas 2“.

11.00 Kaip užauginti planetą.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Svečių ekspresas. 12.00 Ugnies tramdytojai. 12.30 Pasaulio dokumentika. „Tikrosios dinozaurų spalvos“ (JAV, 2010 m.). 13.30 Pasaulio panorama. 13.55 Futbolas. SMScredit.lt A lyga. „Sūduva“–„Ekranas“. Tiesioginė transliacija iš Marijampolės. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 Istorinis veiksmo f. „Klajoklis“ (Prancūzija, Kazachstanas, 2005 m.) (N-14).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“. 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas“ (6). 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Nuotykių f. „Keturkojis Kupidonas“ (JAV). 11.55 Nuotykių f. „Loch Neso paslaptis“ (1, 2) (Vokietija, 2008 m.) (N-7). 16.00 „Apgavystės“ (N-7). 17.05 Komedija „Džo butas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo. 22.00 Veiksmo f. „Greiti ir įsiutę 2“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-7). 0.15 Fantastinis nuotykių f. „Betmenas ir Robinas“ (JAV, 1997 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“. 8.30 Komedija „Moderni šeima“ (1) (JAV, 2010 m.) 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Nuotykių f. „Mažasis sniego žmogus“ (JAV, 1997 m.). 12.55 Komedija „Medaus mėnuo su mama“ (JAV, 2006 m.). 14.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 15.05 „Svotai“. 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 21.00 Trileris „Apgaulinga aistra“ (JAV, 2012 m.). 23.10 Siaubo f. „Černobylio dienoraščiai“ (JAV, 2012 m.). 1.00 Drama „Nerimo dienos“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyvenimo spalvos. 9.00 Atsargiai – moterys! 9.30 Apie žūklę. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Galiūnai. Stipriausias pasaulio žmogus, 2012 m. 11.30 Ekstremali padėtis. Degančio automobilio gniaužtuose (N-7). 12.00 Dviese prieš gamtą (N-7). 13.00 VRS kamera. 13.30 „Milijonieriai“. 14.00 Prajuokink mane“ (N-7). 15.00 „Svotai“ (N-7). 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Baladė apie Bomberį“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Kriminalinis veiksmo f. „Čempionas 2“ (2006 m.) (N-14). 23.00 Siaubo f. „Užkeiktas miestas“ (Ispanija, Jungtinė Karalystė, 2005 m.) (S). 0.55 „Netikusios avys“ (N-7) (k). 1.55 Bamba (S).

7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Gyvenimo būdas (k). 9.15 „TV pokštai“ (N-7). 9.50 Padėkime augti. 10.25 Pradėk nuo savęs. 11.00 „Kaip užauginti planetą. Gėlių galia“ (N-7). 12.05 Kitaip. Su Nomeda. 13.05 „Pasaulio istorija“ (N-7). 14.15 „Pažabok stresą!“ (N-7). 15.00 Super L.T. (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10 Nuoga tiesa. 18.20 Supernamai. 19.00 „TV pokštai“ (N-7). 19.15 VTB jungtinė lyga. Antrosios pusfinalio rungtynės. Kauno „Žalgiris“ (Lietuva)–Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“ (Rusija). Transliacija iš Kauno. 21.15 Žinios. Orai. 21.35 Šeštadienio detektyvas. „Nebylus liudijimas“ (N-7). 22.45 Kriminalinė drama „Klausimai ir atsakymai“ (JAV, 1990 m.) (N-14).

21.00 TV3



22.00 LNK



„Apgaulinga aistra“ („Arbitrage“)

„Greiti ir įsiutę 2“ („2 Fast 2 Furious“)

Trileris. JAV, 2012 m. Rež. Nicholas Jarecki. Vaidina Richardas Gere’as, Susan Sarandon.

Veiksmo filmas. JAV, Vokietija, 2003 m. Rež. Johnas Singletonas. Vaidina Paulas Walkeris, Eva Mendes.

Robertas Mileris turtus susikrovė spekuliuodamas vertybiniais popieriais. Tokia veikla niekada nebūna skaidri, todėl bet kurį apgaulėmis paremtą verslą anksčiau ar vėliau ištinka bankrotas. Pajutęs šią grėsmę Mileris bando skubiai atsikratyti rizikingų aktyvų.

Federaliniai agentai negali demaskuoti Karterio Veronės, mėgstančio prabangą, gražias moteris ir nelegalias lenktynes. Priremti prie sienos agentai priversti prašyti jauno policininko Brajano pagalbos. Nes pragariškas greitis ir slaptos lenktynės – jo stichija.


2013 05 25

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.) (k). 9.30 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.45 Šventadienio mintys. 10.15 Martyno Mažvydo giesmės. 1997 m. (k). 10.40 Dok. f. „2013-ųjų Europos išradėjo rinkimai“ (Vokietija, 2013 m.) (k). 11.30 Negali būti. 12.00 Pinigų karta. 12.45 Girių horizontai. 13.10 Keliaukim! 13.35 Pergalės kaina (k). 14.00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2013“. Tiesioginė transliacija. 15.45 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.30 Dok. f. „Europos dinozauras“ (2002 m.). 18.00 XLI tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“. Tiesioginė transliacija iš Šv. Kotrynos bažnyčios. 20.00 „Giminės ir...“ (k). 20.55 Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms. „Po 450 metų. Mažvydas“ (1997 m.) (k). 21.30 Fantastinis veiksmo mini s. „Trifidų dienos“ (1) (D.Britanija, Kanada, 2009 m.) (N-14). 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas. Orai (k). 23.30 Pasaulio dokumentika. „Tikrosios dinozaurų spalvos“ (JAV, 2010 m.). 0.20 Mindaugas Urbaitis. Baletas „Acid City“. Dirigentas Martynas Staškus. (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Sumažink mane“ (N-7). 8.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 10.30 „Atgal į gamtą“ (7, 8). 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“ (9). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Komedija „Deivas“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su Andriumi Mamontovu. VDU karta. 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 16.57 Žodis – ne žvirblis (k). 17.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (N-7). 19.00 Donnos Leon detektyvai. „Ponia Bruneti“ (Vokietija, 2002 m.) (N-7). 21.00 Nuotykių komedija „Gyvenimas ant ratų“ (D.Britanija, JAV, Vokietija, 2006 m.). 23.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 0.00 „Vienuolikta valanda“ (N-7).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Ekspedicija į Arktį“. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. 12.00 „Adrenalinas“. 12.30 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 Aukščiausia pavara. 16.00 „Ekspedicija į Arktį“. 17.00 Jokių kliūčių! 18.10 „Naša Raša“. 19.00 Kriminalinė drama „Henrio nusikaltimas“ (JAV, 2010 m.). 21.00 „Viena už visus“. 21.35 UEFA čempionų lygos finalas. „Borussia Dortmund“–FC „Bayern München“. Tiesioginė transliacija. 0.00 „Vartai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (2). 1.50 „Žmogžudystė“.

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10, 15.10, 16.10 KK2 (N-7) (k). 14.45, 15.45, 16.45, 17.40 Dviračio šou (k). 17.15 KTV – kino ir televirtuvė. 18.05 KK2 penktadienis (N-7) (k). 19.25 Pasaulis X (N-7) (k). 20.30 Nuo… Iki... (k). 21.35 Diagnozė: valdžia (k). 22.40, 0.15, 2.05, 3.55 24 valandos (N-7) (k). 23.25 Farai (N-14) (k). 1.00 Nuo… Iki... (k). 2.50 Diagnozė: valdžia (k). 4.40 Alchemija. VDU karta (k).

10.10 Kultūra +. 10.40 Svajonių sodai. 11.35 Laikas keistis. 12.05 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.00 Marthos Stewart šou. 19.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Vesternas „Išsipildančios meilės svajonės“ (JAV, 2007 m.). 21.35 Drama „Vieniša kelyje“ (JAV, 2006 m.).

22.45 Lietuvos ryto TV



7.30 Drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Plyta prie plytos (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“ (N-7) (k). 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (N-7). 13.25 Jėga, grožis, sveikata (k). 13.55 Dok. f. „Šiaurės pasaka“. 15.20 Telelaikraštis. 16.40 Anim. drama „Iliuzionistas“ (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.50 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 20.30 Mūzos. 21.00 Drama „Melancholija“. 23.30 Veiksmo komedija „Kick-Ass“ (N-14). 1.25 Drama „Dvylika“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (3). 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (5). 11.15 „Apgaulinga tiesa“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Broliai detektyvai“. 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Romantinė nuotykių drama „Mėnesienos karalystė“ (JAV, 2012 m.). 17.30 Komiška drama „Mįslingas personažas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 19.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (3). 20.00 Klaipėdos savaitė. 20.30 Nuotykių f. „Paslaptingas Trojos lobis“ (2) (N-7). 22.15 Karinė drama „Nekaltųjų balsai“ (Meksika, JAV, Puerto Rikas, 2004 m.) (N-7). 0.15 Eismo įvykių kronika (k). 0.45 „Vienišų seselių klubas“. 1.15 „Vaiduokliškos istorijos“.

6.00 Grupės „Bavarija“ koncertas. 7.30 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 9.10 „Liuks!“ muzika. 10.40 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas. 12.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 13.30 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 15.10 „Liuks!“ muzika. 16.40 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 18.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 19.30 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 21.10 „Liuks!“ muzika. 22.40 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 0.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 1.30 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 3.10 „Liuks!“ muzika. 4.40 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Piliečių labui ir saugumui (k). 20.00 Muzika. 21.00 OTV muzika.

1.00 TV3



„Klausimai ir atsakymai“ („Q & A“)

„Nerimo dienos“ („Revolutionary Road“)

Kriminalinė drama. JAV, 1990 m. Rež. Sidney Lumetas. Vaidina Nickas Nolte, Timothy Huttonas.

Drama. JAV, 2008 m. Rež. Samas Mendesas. Vaidina Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.

Jaunas prokuroras Alas Frensis Reilis tiria prasikaltusio policininko kapitono Maiklo Brenano bylą. Kapitonas nušovė puertorikietį ir teigia tai padaręs gindamas savo gyvybę. Bet Alas netiki šia versija. Atrodo, kad Brenanas auką nušovė dangstydamas nusikaltimus.

Konektikuto priemiestyje du vaikus auginantys Eiprilė ir Frenkas Vyleriai iš pažiūros yra ideali amerikietiška šeima. Bet savimi pasitikinčių sėkmės kūdikių kaukės slepia didelį nusivylimą. Nerealizavusi svajonių tapti aktore Eiprilė pirmoji ryžtasi permainoms.

7


8

šeštadienis

2013 05 25

rusiškos

7.05, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 7.30, 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.10 Gudručiai ir gudrutės. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Metas pietauti! 11.20 „Idealus remontas“. 12.30 N.Bogoslovskis. „Aš miriau. Aš jus pasitinku“. 13.35 „Jūrmala 2011“. 14.30 Komedija „Garažas“. 16.30, 17.20 Šventinis koncertas. 18.20 Atspėk melodiją. 19.00 Kubas. 20.00 Laikas. 20.25 „Ekstrasensų mūšis. (su subtitrais lietuvių k.). 22.55 „Kas? Kur? Kada?“ 0.20 Detektyvas „Kriminalinis talentas“. 2.50 Komedija „Bridžo partija“. 4.20 Komedija „Barchanovas ir jo apsauga“.

5.40 „Pagal įstatymą“. 6.00 „Kareiviai“. 8.40 Švarus darbas. 9.25 100 procentų. 9.55 Nemeluok man. 12.10 Reporterio istorijos. 12.40 Apokalipsės diena. 13.40 Pasaulių kryžkelėse. 14.40 Aktuali tema. 15.40 Karinė paslaptis. 17.40 2012-ieji. Didysis šuolis. 18.40 Žiūrėkite visi! 19.35 Apokalipsės šešėlis. 21.30 M.Zadornovo koncertas. 23.20 Ezoterinio pasaulio saugotojai. 0.20 Savaitė.

6.50 NTV rytas. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 Savas žaidimas. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 Tyrimą atliko... 16.50 Atmintinos melodijos. 17.30 Ekskliuzyvas. 18.25 S. „Ieškomasis“ (1–4). 22.10 Rusiškos sensacijos. 23.05 Išpažintis. 0.05 S. „Įteisintas mentas“ (1, 2). 2.00 Šviesos spindulys.

filmai

5.00 Vaid. f. „Rudens rūpesčiai“. 6.30, 7.15 Vaid. f. „Balta suknelė“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.45 Ryto paštas. 9.20 Šeštadienio talka. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Proturizmas. 10.30 Mėnulis. Slapta zona. 11.20 Vaid. f. „Jausmų sąmyšis“. 13.30 Sąžiningas detektyvas. 13.55 Miestelis. 14.25 Paslapties pėdsakais. 15.15 Vaid. f. „Mano mamytė“ (1). 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.45 Vaid. f. „Žiemos valsas“. 23.30 Vaid. f. „Meilė ir truputis pipirų“. 1.20 Šeštadienio vakaras.

6.00 Vaid. f. vaikams. 7.15, 9.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.45, 16.00 Elitinis kvartalas. 10.00 SSRS kinas. „Muzikinė istorija“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Karalienė“. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Savaitės aidas. 17.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę. 0.30 Metų daina.

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“. 9.00 Komedija „Laimės klubas“. 11.40 Muz. komedija „Trise valtimi, neskaitant šuns“. 14.20 Drama „Generolo žmona“. 18.00 Istorinė drama „Šermukšnių valsas“. 20.00 Nuotykių komedija „Meilė su akcentu“. 22.00 Drama „Svetimi“. 0.00 Drama „Dangaus teismas“.

7.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 11.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 13.00 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 15.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.05 Drama „Mielas draugas“ (D.Britanija, Italija, 2012 m.) (N-7). 23.00 Komedija „Dar palaukite...“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.).

5.00 Komedija „Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti“. 7.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 9.00 Kriminalinis siaubo f. „Pasirinkimas“. 11.00 Komedija „Motinystė“. 13.00 Kriminalinis trileris „Ugnies siena“. 14.55 Drama „Terminalas“. 17.10 Veiksmo drama „Desantininkai“. 19.25 Komiška drama „Nepaprasta kelionė“. 21.25 Romantinė drama „Arčiau“. 23.10 Drama „Atsiskyrėlis“. 0.55 Trileris „Tiesioginė grėsmė“.

6.45 „Liežuvautoja“. 7.35 „Heivenas“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40, 0.20 „Gyvenimas kaip šou“. 14.25 „Ne tinkle“. 16.00 Nora Roberts. „Prakeikti vandenys“. 17.35 „Seklys“. 19.20 „Aleksas ir Ema“. 21.00 „Gydytojas Holivudas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 20.30 Kultūra. 8.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Pokalbių laida „Redaktoriai“. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10 Debatai. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Kino naujienos. 16.15, 21.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Indijos vandenyne su S.Reevu. 19.30 Mūsų pasaulis. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Veikli moteris. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Afrika. 8.30 Žvilgsnis atgal. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Sveikatos laida. 10.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.00 Tarptautiniai reportažai. 15.30 Apie Kiniją. 16.00 Mados verslo užkulisiai. 16.30 Darbo pasitarimas. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 Sveikatos laida. 19.30 Atviri kortai. 20.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika iš arti. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Veikli moteris. 22.00 Po pasaulį su A.Burdenu.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.30 MCM dainos. 16.10 MCM Zap. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

9.00 Ekstremalūs išbandymai. 9.50 „Paauglių svajos“. 11.30 „Holivudas“. 15.40 TV šou „Medžioklė“. 16.30 „Paauglės motinos“. 21.35 „Bedarbiai“. 23.10 Realybės šou „Snooki“. 23.40 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

5.30 Džiazas. 10.30 Dokumentinis f. „G.Romanas pristato M.Béjart’o „Šventąjį pavasarį“. 10.50 M.Béjart’o baletas „Šventasis pavasaris“. 11.35 M.Béjart’o baletas „Kantata Nr. 51“ pagal J.S.Bacho muziką. 12.00 G.Romano baletas „Arija“. 12.50 G.Romano baletas „Sinkopė“. 13.20 Divertismentas. 14.30 C.Tiberghienas ir A.Ibragimova groja F.Schuberto kūrinius. 15.50 V.Wagner ir P.Gomziakovas groja Šamboro pilyje. 16.50 B.Engerer rečitalis Šamboro pilyje. 17.10 Divertismentas. 18.15 Džiazas. Koncertuoja K.Browno trio. 19.30 G.Mahlerio IX simfonija. Diriguoja D.Gatti. 21.05 Divertismentas. 21.30 R.Wagnerio opera „Niurnbergo meisterzingeriai“. Groja Londono filharmonijos orkestras. 2.15 Nakties programa.


2013 05 25 dokumentika

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Arizonoje. 11.00 Pakrančių karai. 12.00 Maistas rojuje. Tampa. 13.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Naujoji Zelandija. 15.00 Džulijanas ir Kamila Naujojoje Zelandijoje. 16.00 Kryptis. Naujoji Zelandija. 18.00 Mėlynasis žemynas. 19.00 Maisto mašina. 20.00 Maistas rojuje. Solt Leik Sitis. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 23.00 Pavojingos žemės. Madagaskaras. 0.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 0.30 Naktis Las Vegase. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Išsigelbėjimo signalas – raudonas. 11.00 Kelias per Kanados kalnus. 12.00 Devintasis dešimtmetis. 13.00 Tunų žvejyba. 14.00 Baikeriai – gyvūnų gelbėtojai. Niujorkas. 15.00 Devintasis dešimtmetis. 17.00 Ryklių rojus. 18.00 Hienų karalienė. 19.00 Laukinė Rusijos gamta. Sibiras. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 22.00 Amišai. Kitas tikėjimas. 23.00 Devintasis dešimtmetis. 1.00 Nakties programa.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Filmai apie žvėrių jauniklius. 9.10 Mažylių planeta: lopšeliai gamtoje. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Veterinaras. 11.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 11.55 Karibai. 12.50 Laukinė Prancūzija. 18.20 Gyvenimo greitis: Vakarų Afrikos medžiotojai. 19.15 Mutantų planeta: Naujoji Zelandija. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Liūto urzgimas. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Karina: laukinis safaris. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: angelai ir demonai. 0.45 Rykliai: užpuolimo mechanizmas.

6.00 „Greičiausias motociklas pasaulyje“. 7.00 „Greičio troškimas“. 9.00 „Pavojingiausios profesijos“. 13.25 „Vyriški darbai“. 15.10 „Edo nuotykiai“. 17.50 „Statybų asai“. 18.45 „Akis į akį su gamta“. 19.40 „Savamoksliai išradėjai“. 20.30 „Nematomi pasauliai“. 21.30 „Gentis“. 22.20 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 23.10 „Australija iš arti“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Tintino pėdsakais“. 7.55 „Laiko komanda“. 8.50 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 10.40 „Mirties įrankiai“. 11.30 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 14.30 „Laiko komanda“. 15.30 „Karo laikų ūkininkai“. 19.00 „Keltų palikimas“. 20.00 „Viduramžiai“. 22.00 „K.Folletto kelionė į viduramžius“. 23.00 „Ypatingosios operacijos“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Atgal į gamtą“. 8.00 „Į gamtą su B.Keatingu“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 13.55 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 16.50 „Baltieji lokiai ir grizliai. Pasaulio viršūnėje“. 17.55 „Akiniuotieji lokiai – miško šešėliai“. 19.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 20.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 21.00 „Gamtos stebuklai“. 22.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 23.00 „Savanos urvuose“. 0.00 Nakties programa.

14.30 1 Baltijos



10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 Sportas LT. „Pasaulio laisvojo stiliaus motokroso čempionatas 2013“ Lietuvoje. 14.05 VTB lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“. 15.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 17.40 Automoto. 18.10 Krepšinio pasaulyje. 18:35 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais. Tiesioginė transliacija 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. Tiesioginė transliacija. (per pertrauką – specialus interviu). 20.55 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais. Tiesioginė transliacija ir spaudos konferencija. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 23.00 Futbolo dievai. P.Schmeichelis.

9.30, 12.30, 0.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 9.45 ATP teniso turnyro Diuseldorfe pusfinaliai. 12.15, 20.45, 1.15 Tenisas. Prancūzijos čempionato belaukiant. 18.30 Dviračių lenktynės „Ronde van Belgie“. 19.30 ATP teniso turnyro Diuseldorfe finalas. 21.00 Kovos sportas. Varžybos Milane. 22.30 Smiginis.

9.00 Futbolas. „Vokietijos „DfB“ taurė“. „Borussia“–„Bayern“. 11.00 Boksas. V.Klyčko ir F.Pianeta. 11.55 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo trečia treniruotė. Tiesioginė transliacija. 13.05 Futbolas. „Vokietijos taurė“. „Bayern“–„Borussia“. 14.55 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo kvalifikaciniai važiavimai. Tiesioginė transliacija. 16.15, 18.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 20.20 Boksas. F.Mayweatheris ir R.Guerrero. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. Tiesioginė transliacija. 0.10 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo kvalifikaciniai važiavimai. 1.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. 2012–2013 m. sezono įvarčiai.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 „Sport1“ reportažas. 10.45 Motociklų sportas. 11.45, 21.30 AG profesionalai. 12.15 Normaliai. 12.45 Linksmiausios pasaulio reklamos. 13.00 Reportažas. 14.00 „Porsche Carrera“ taurės žurnalas. 14.30 Interviu su žvaigžde. 16.00 AG profesionalai. 18.00, 0.00 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo lenktynės. 19.00 Krepšinis. Bundeslygos naujienos. 19.30 Krepšinis. Bundeslyga. Pusfinalis. 23.00 Amerikietiškosios imtynės.

21.05 Balticum auksinis



„Garažas“ („Гараж“)

„Mielas draugas“ („Bel ami“)

Komedija. Rusija, 1979 m. Rež. Eldaras Riazanovas. Vaidina Valentinas Gaftas, Ija Savina.

Drama, D.Britanija, Prancūzija, 2009 m. Rež. Declanas Donnellanas. Vaidina Robertas Pattinsonas, Uma Thurman.

Garažų kooperatyvo susirinkimo dalyviai turi išbraukti iš sąrašų vieną narį. Savanoriškai pasitraukti iš bendrijos, žinoma, niekas nenori, todėl prasideda ilgas ir triukšmingas turgus, kuriame kiekvienas stengiasi apginti save. O geriausia gynyba yra puolimas.

Jaunasis garbėtroška Žoržas Diurua skursta Paryžiuje. Be orios laikysenos ir dailios išvaizdos, jis daugiau neturi nieko. Žoržas patinka moterims, tačiau jo kišenei stinga pinigų, o savimeilei – šlovės. Viskas pasikeičia po lemtingo susitikimo su jaunystės draugu.

9


10

sekmadienis

2013 05 26

lietuviškos

21.15 Mūsų laisvės metai – 1996.

21.55 „Valytojas“.

11.00 „Mažasis sniego žmogus 2“.

11.00 Sveikatos kodas.

11.00 Šiandien kimba.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitrai). 10.30 Brolių Grimų pasakos (6). „Užkeiktas princas“ (Vokietija, 2008 m.). 11.45 Cirkas. X tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (8). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Poreikis daugintis“ (2) (subtitrai). 13.30 Detektyvo klasika. „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (3, 4) (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai). 16.45 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.45 Septynios Kauno dienos. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 Mūsų laisvės metai – 1996. 23.45 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“ (k).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“. 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas“ (7). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Anim. f. „Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas“ (JAV, 2002 m.). 11.15 Romantinė komedija „Ambicinga blondinė“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 13.10 Romantinė komedija „Skardinis puodelis“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 15.55 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Plikis ir ponia (N-7). 21.00 „Kriminalistai“ (N-7). 21.55 Kriminalinis trileris „Valytojas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.45 Veiksmo trileris „Nematomas žmogus 2“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 1.40 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“. 8.30 „Moderni šeima“ (2). 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Laikas keistis. 10.30 Sportuok su mumis. 11.00 Nuotykių f. „Mažasis sniego žmogus 2“ (JAV, 1997 m.). 12.55 Komedija „Septyni dalykai, kuriuos turiu padaryti iki 30-ojo gimtadienio“ (Kanada, JAV, 2008 m.). 14.40 „Svotai“. 18.10 Virtuvės mitų griovėjai (7). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Nuotykių f. „Narnijos kronikos. Princas Kaspijanas“ (JAV, D.Britanija, 2008 m.). 22.25 Fantastinis trileris „Diena, kai sustojo Žemė“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 0.30 Veiksmo f. „Nepaprastų šokėjų legionas“ (JAV, 2011 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. Televitrina. 12.00 Plėšrūnai. Vandenynų pabaisos (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 „Milijonieriai“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 17.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Naujakuriai (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Romantinė drama „Svajonių laivas. Balis“ (Vokietija, 2012 m.) (N-7). 22.20 „Pagrindinis įtariamasis“ (N-14). 23.20 Melodrama „Mano vaivorų naktys“ (Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14) (k). 1.10 Bamba (S).

7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 „TV pokštai“ (N-7). 9.50 Namų daktaras. 10.25 Supernamai. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Girių takais. 12.05 Super L.T. (N-7). 13.05 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.15 „Oskaro oazė“. 15.25 „Pažabok stresą!“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10 Nuoga tiesa. 18.20 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.30 „TV pokštai“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 23.30 Šiandien kimba. 0.05 Girių takais.

13.10 LNK



19.30 TV3



„Skardinis puodelis“ („Tin Cup“)

„Narnijos kronikos. Princas Kaspijanas“ („The Chronicles of Narnia: Prince Caspian“)

Romantinė komedija. JAV, 1996 m. Rež. Ronas Sheltonas. Vaidina Kevinas Costneris, Rene Russo.

Nuotykių filmas. D.Britanija, JAV, 2008 m. Rež. Andrew Adamsonas. Vaidina Benas Barnesas, Tilda Swinton.

Kai provincijos komandą treniruojantis Rojus Makavojus, pramintas Skardiniu Puodeliu, sutinka duoti golfo pamokas gražuolei Molei, jis dar nežino, kad ši yra jo konkurento Deivido Simso mergina. Nacionalinio turnyro išvakarėse ši detalė gali būti lemtinga.

Piktieji barbarai užvaldė Narnijos karalystę ir išnaikino beveik visus pasakiškos šalies gyventojus. Per stebuklą išsigelbėję gyviai slepiasi girių tankmėse. Sugrąžinti senus gerus laikus gali tik vienas žmogus – Narnijos sosto paveldėtojas princas Kaspijanas.


2013 05 26

SEKMADIENIS

REGIONINĖS

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.30 Dok. f. „Europos dinozauras“ (2002 m.) (k). 9.50 Prisiminkime. Rūta Staliliūnaitė skaito Salomėjos Nėries eilėraščius (k). 10.00 Lyderiai. 10.45 Asistentas vienai dienai (k). 11.30 XLI Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“. Didysis festivalio koncertas „Vilniaus mieste žali bromai“ (k). 13.35 Mūsų miesteliai. Vištytis (2) (k). 14.30 Legendos (k). 15.15 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.00 Lietuvių dokumentika. Miestas. Audrys Karalius. Iš ciklo „Maištininkai“. (2010 m.) (k). 17.40 Laiko ženklai. Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorija (2001 m.). 18.10 Durys atsidaro. 18.35 Pergalės kaina (k). 19.00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2013“. (k). 20.45 Lietuvių kinas trumpai. „Aš tave žinau“ (2009 m.) (k). 21.15 Džiazo vakaras. Džiazo festivalis „Mama Jazz 2012“ (1) (k). 22.15 Dok. f. „1863-ieji“ (Lenkija, 2012 m.) (k). 23.15 Panorama (k). 23.25 Sportas (k). 23.28 Orai (k). 23.30 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Poreikis daugintis“ (2) (subtitrai). 0.20 Istorinis veiksmo f. „Klajoklis“ (Prancūzija, Kazachstanas, 2005 m.) (N-14).

10.05 10.35 11.35 12.05 13.10 15.10 17.00 19.00 20.00

Mūsų gyvūnai. Šeimos savaitė. Mamyčių klubas. „Pokojus“. „Meilės sūkuryje“. „Žavūs ir drąsūs“. Marthos Stewart šou. Labanakt, vaikučiai. Komedija „Įsimylėti kaimynę“ (JAV, 2007 m.). 21.35 Vesternas „Išsipildančios meilės svajonės“ (JAV, 2007 m.). 23.10 Kultūra +.

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Sumažink mane“ (N-7). 8.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 10.30 „Atgal į gamtą“ (9, 10). 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Pasaulio virtuvė. 13.30 Komedija „Žiūrėkit, kas vėl kalba“ (JAV, 1990 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLVII. Pasaulis kaip parkas. VDU karta (k). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 Iš Barbaros Wood kolekcijos. „Širdies plazdėjimas“ (1) (Vokietija, 1998 m.). 18.57 Žodis – ne žvirblis (k). 19.00 Mistinė dokumentika. „Paslaptingos istorijos. Šamanai ir šamanizmas“ (Rusija, 2005 m.) (N-7). 20.00 „Magijos paslaptys“ (5) (N-7). 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Valdančioji klasė“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.50 „Detektyvė Samanta. Iš pirmo žvilgsnio“ (N-7). 0.30 „Vienuolikta valanda“.

20.20 BTV

8.45 9.00 9.30 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.50 16.00 17.00 18.10 19.00

21.30 22.00 23.00 0.00 0.55 1.50

Teleparduotuvė. Tavo augintinis. Vienam gale kablys. J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. Adrenalinas. „Kovotojas nindzė“. Jokių kliūčių! Aukščiausia pavara. „Ekspedicija į Arktį“. Jokių kliūčių! „Naša Raša“. „Formulės-1“ pasaulio čempionato Monako didžiojo prizo lenktynės. Vaizdo įrašas. „Bobo užkandinė“. „Žmogžudystė“. Komedija „Mažylė Houp“ (1, 2) (JAV, 2010 m.). „Vartai“. „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (2). „Žmogžudystė“.

5.10, 15.00, 16.50, 18.40 19.45, 2.00, 3.50 24 valandos (N-7) (k). 5.55 KTV – kino ir televirtuvė. 6.25 Valanda su Rūta (k). 8.00, 9.05, 10.10, 23.55, 0.55 KK2 (N-7) (k). 8.40, 9.45, 10.45, 0.30, 1.30 Dviračio šou (k). 11.10 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.) (k). 11.40 KK2 penktadienis (N-7) (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55 Pasaulis X (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 17.35 Diagnozė: valdžia (k). 19.20 Alchemija. VDU karta (k). 20.30 „Alfa“ savaitė. 21.00 Valanda su Rūta (k). 22.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 2.45 Pasaulis X (N-7) (k). 4.35 Farai (N-14) (k).



7.15 Komedija „Neadekvatūs žmonės“. 9.00 „Naisių vasara 2“. 10.10 Sveikas žmogus. 11.05 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1). 12.35 Mūzos (k). 13.05 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 14.35 Automoto (k). 15.05 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.25 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (2). 17.50 Dok. f. „É.André parkai Lietuvoje“. 18.45 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Nuotykių komedija „Ko nori gyvūnai“ (N-7). 22.35 Istorinė drama „Klajūnės kerštas“. 0.40 Trileris „Nesusekamas“.

9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (3). 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Eismo įvykių kronika (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.00 Šeimos ir valstybės istorija: Jonas Vileišis. 15.30 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (5). 16.00 Muz. romantinė drama „Kartą“ (Airija, 2006 m.). 17.40 Fantastinis nuotykių f. „Prarastų sielų sala“ (Danija, Švedija, Vokietija, 2007 m.). 19.30 „Vienišų seselių klubas“. 20.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (4). 21.00 „Nesusekamasis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.50 Klaipėdos savaitė. (k). 23.20 „GSG 9: elitinis būrys“. 0.20 TV šou „Maisto detektyvai“ (3).

22.25 TV3

6.00 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“. 7.20 „Liuks!“ muzika. 8.50 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 10.30 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas. 12.00 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 14.50 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 16.30 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 18.00 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 20.50 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 22.30 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 0.00 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 2.50 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 4.30 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Piliečių labui ir saugumui (k). 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Svajonių laivas. Balis“ („Das Traumschiff: Bali“)

„Diena, kai sustojo Žemė“ („The Day the Earth Stood Still“)

Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. Rež. Stefanas Bartmannas. Vaidina Siegfriedas Rauchas, Heide Keller.

Fantastinis trileris. JAV, Kanada, 2008 m. Rež. Scottas Derricksonas, Vaidina Keanu Reevesas, Jennifer Connelly.

Šį kartą kapitono Paulseno valdomas kruizinis laivas „Vokietija“ aplankys dvi skirtingas šalis – Singapūrą ir pasakiško grožio Balį, pramintą Dievų sala. Tarp keleivių yra Maja Landau. Ji po automobilio avarijos, dėl kurios kaltas jos vyras, nebegali vaikščioti.

Susirūpinę, kad žmonės naikina Žemės ekologinę sistemą, mūsų tolimieji kosminiai kaimynai į Manhataną atsiuntė savo inspektorių. Prieš šį vizitą staiga kilo nepaaiškinamos katastrofos. JAV vyriausybė bando suvaldyti situaciją ir kviečiasi į pagalbą mokslininkus.

11


12

sekmadienis

2013 05 26

rusiškos

6.40 Naujienos. 6.50 Tarnauju Tėvynei. 7.30, 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.00 Sveikata. 9.00, 11.00 Naujienos. 9.20 Metas pietauti. 9.55 Kol visi namie. 11.20 Netinkamos pastabos. 11.35 Vasarnamis. 12.10 Šiandien vakare. 14.00 „Asmeninės aplinkybės“. 18.05 Humoro festivalis. „Jūrmala 2012“. 20.00 Sekmadienio laikas. 21.05 Melodrama „Tikroji meilė“. 23.05 Melodrama „Namas šalia kelio“. 1.00 Tylus namas. 1.25 Detektyvas „Pulkininko Zorino versija“. 2.50 Vaid. f. „Pereinamasis amžius“. 4.00 Vaid. f. „Maniežo karalius“.

filmai

4.40 Vaid. f. „Žiemos valsas“. 8.00 Šunų planeta. 8.35 Pats sau režisierius. 9.20, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnijos pasaulyje. 11.15 Vaid. f. „Siūlau ranką ir širdį“. 13.30 Juodos skylės. Baltos dėmės. 14.15 Miestelis. 14.55 „Mano mamytė“ (2). 16.50 Juoktis leidžiama. 20.30 Vaid. f. „Gražuolė“. 22.25 Sekmadienio vakaras. 0.15 Proturizmas. 0.30 Vaid. f. „Skubiai ieškau vyro“.

6.05, 12.15 M.Zadornovo koncertas. 9.05 Aktuali tema. 10.00 Dievų maistas. 11.00 Nemeluok man. 14.00 Žiūrėkite visi! 15.00 Nematomi svečiai. 15.55 Už laiko horizonto. 16.55 Paklydimų teritorija. 18.45 Slaptos teritorijos. 19.50 Pasaulio paslaptys. 20.50 Keistenybės. 21.55 NSO. Šnipų karas. 23.40 Ekstrasensų mūšis. 1.50 Zoologijos sodas visatoje.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.10 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Talentai ir gerbėjai“. 11.45, 16.00 Elitinis kvartalas. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Prabanga“. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 0.30 Metų daina.

6.15 Moteriškas žvilgsnis. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Grožio akademija. 8.20 Jų papročiai. 9.25 Pirma pavara. 9.55 Valgome namie! 10.25 Technikos stebuklas. 11.00 Vasarnamiai. 12.30 „Kelių patrulis“. 16.20 Akistata. 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.40 Centrinė televizija. 20.35 Geležinės ledi. 21.25 Trileris „Stipri“. 23.20 Ypatingas atsitikimas. 23.55 „Įteisintas mentas“. 1.50 Kremliaus vaikai. Budionovo vaikai.

6.00 Muz. komedija „Trise valtimi, neskaitant šuns“. 8.30 Drama „Italas“. 10.30 Istorinė drama „Šermukšnių valsas“. 12.30 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“. 16.00 Nuotykių komedija „Meilė su akcentu“. 18.00 Drama „Dangaus teismas“. 20.00 Komedija „Eglutės“. 21.40 Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“. 23.40 Komiška melodrama „Likimo ironija, arba Laimingų Naujųjų!“

7.00 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 11.00 Trileris „Durys priešais“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (JAV, Ispanija, 2010 m.). 15.00 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.). 17.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Romantinė komedija „Kažkas skolinto“ (JAV, 2011 m.). 21.00 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Kriminalinė komiška drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.). 1.00 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S).

6.40 Drama „Atsiskyrėlis“. 8.35 Komiška drama „Nepaprasta kelionė“. 10.35 Drama „Terminalas“. 12.50 Trileris „Tiesioginė grėsmė“. 15.21 Romantinė drama „Brangusis Džonai“. 17.20 Romantinė drama „Arčiau“. 19.10 Romantinė drama „Jausmų galia“. 21.00 Kriminalinė romantinė drama „Vedybinis gyvenimas“. 23.00 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“. 0.40 Komiškas trileris „Prielipa“.

5.50, 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 6.45, 14.20, 0.20 „Seklys“. 12.40 „Midsomerio žmogžudystės“. 16.05 Nora Roberts. „Paveldėta žmogžudystė“. 17.40 „Bendraklasės“. 19.20 „Gyvenimas kaip šou“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Kendros šou“. 22.40 „Projektas „Vestuvės“. 23.30 „Tikra Holivudo istorija“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Kino naujienos. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Indijos vandenyne. 13.10, 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Kultūra. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30 Pokalbių laida „Redaktoriai“. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Horizontai. 18.10 Debatai. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Pokalbių laida „Redaktoriai“. 22.30 Kino naujienos. 23.30 Horizontai.

6.00, 8.00Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00, 23.30 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00, 14.00, 15.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 CNN naujienų tarnyba. 10.30 Atviri aikštynai. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Mados verslo užkulisiai. 13.00 CNN pristato. 14.00, 23.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.30 Veikli moteris. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. 18.00 Aplink pasaulį. 18.15 CNN vertybinių popierių birža. Afrika. 18.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.30 Atviri aikštynai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Tarptautiniai reportažai. 21.30 Apie Kiniją.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 Viena daina. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 „Paauglių svajos“. 8.10 Ekstremalūs išbandymai. 9.00 TV šou „Staigmena“. 10.40 „World Stage“. 11.30 „Paauglės motinos“. 13.10 TV šou „Medžioklė“. 14.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.30 „Paauglių svajos“. 18.10 TV šou „Staigmena“. 21.30 TV šou „Skandalas“. 22.20 Realybės šou „Snooki“. 23.10 „Kodas: vyras“. 24.00 „Džersio pakrantė“. 3.20 Tik hitai.

5.55 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho „Pasija pagal Matą“. 13.25 Divertismentas. 14.30 G.Mahlerio V simfonija. 16.00 „Piazzollos“ koncertas Paryžiaus džiazo festivalyje. 16.30 Divertismentas. 17.00 H.Berliozo opera „Trojėnai“. Diriguoja V.Gergijevas. 21.10 Divertismentas. 21.30 Koncertuoja H.Grimaud ir Europos kamerinis orkestras. Diriguoja V.Jurovskis. 23.05 L.Langas groja L.van Beethoveno kūrinius. 1.15 Džiazas. Koncertuoja G.Porteris. 2.05 Nakties programa.


2013 05 26 dokumentika

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Be tabu. 12.00 Amerikos maistas. Ostinas. 13.00 Kelionės motociklu. 15.00 Motociklu aplink Naująją Zelandiją. 17.00 Pažinimo traukinys. Naujoji Zelandija. 18.30 Kelionė į Naująją Zelandiją. 19.00 Amerikos maistas. Ostinas. 20.00 Amerikos maistas. Sietlas. 21.00 Svetimšalis. Brisbenas. 21.30 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.00 Stovyklautojai. 22.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 23.00 Be tabu. 0.00 Moters pasaulis. Pietų Korėja. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Devintasis dešimtmetis. 14.00 Didžiosios devintojo dešimtmečio nelaimės. 15.00 Devintasis dešimtmetis. 16.00 Geriausieji devintojo dešimtmečio sportininkai. 17.00 Devintasis dešimtmetis. 18.00 Devintasis dešimtmetis. Futbolo legendos. 20.00 Nedidelių automobilių atsarginės dalys. 21.00 Senojo „Rover“ automobilio remontas. 22.00 „Mustang“ automobilių gamyklos. 23.00 Nedidelių automobilių atsarginės dalys. 0.00 Senojo „Rover“ automobilio remontas. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Greičio troškimas“. 8.00 „Chromas“. 9.00 „Vyriški darbai“. 10.55 „Edo nuotykiai“. 13.25 „Šiaurės jūra“. 15.40 „Per kančias ir bangas“. 17.50 „Maisto varžybos“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 20.30 „Everest“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „Karių paieška“. 23.05 „Nematomi pasauliai“. 0.05 Nakties programa.

7.00 „Betliejaus žvaigždė: anapus mito“. 8.00 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 10.50 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 14.20 „Iš Rytų į Vakarus“. 16.40 „Karo laikų ūkininkai“. 19.00 „Kelionės pabaiga“. 20.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 21.10 „Gynyba pagal Garou“. 22.20 „Krakatau: paskutinės dienos“. 23.20 „Kelionės pabaiga“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Gamta kovoja. 9.10 Mažylių planeta. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.30 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55 Galapagai. 12.50 Mutantų planeta: Australija. 13.45 Mutantų planeta: Serado (Brazilija). 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 16.30 Simpatiški kačiukai ir šuneliai. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Purvinas darbas. 18.45 Alkatraso tvenkinio vėžliai. 19.15 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Liūto urzgimas. 22.00 Gyvenimas: žuvys. 22.55 60 pavojingiausių būtybių: Pietų Afrika; Australija. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: atsitikimas Berlyno zoologijos sode. 0.45 Drakonų irštvoje. 1.35 Grandininiai šunys.

7.00 „Į gamtą su B.Keatingu“. 8.00 „Atgal į gamtą“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 13.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 19.00 „Savanos urvuose“. 20.00 „Gamtos stebuklai“. 21.00 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „M.Clunesas. Paskutinis lemūras“. 0.00 Nakties programa.



„Užtemimas“ („The Twilight Saga: Eclipse“) Fantastinė romantinė drama, JAV, 2010 m. Rež. Davidas Slade’as. Vaidina Kristen Stewart, Robertas Pattinsonas.

Kalenai sugrįžta, ir Belos gyvenimas vėl stoja į senas vėžes: ji ir Edvardas vėl kartu. Tačiau Belos gyvenimą ima temdyti kiti nemalonumai. Dabar, kai Edvardas sugrįžo, mergina nori suprasti, kuriam atiduoti savo širdį – vampyrui Edvardui ar vilkolakiui Džeikobui.

9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 12.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 14.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 15.45 Sporto metraštis. 15.55 Futbolo dievai: Beckenbaueris. 16.25 Automoto. 16.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Maskvos CSKA / Samaros „Krasnyje Krylja“. Tiesioginė transliacija. 18.40 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Astana“. 20.05 Sporto metraštis. 20.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Sportas LT. Lietuvos ugniagesybos čempionatas.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 9.30 TV žurnalas. 10.00 Futbolas. Bundeslyga. 11.00 Futbolo klasikai. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.00 Futbolas. Bundeslyga. 15.15 Sportinis pokeris. 17.15 Futbolo klasikai. 18.15 Rankinis. Bundeslyga. 20.00 Krepšinis. Bundeslyga. 22.00 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo lenktynės. Įdomiausios akimirkos. 23.00 „Sport1“ naujienos. 23.54 Futbolo klasikai. 1.54 Nakties programa.

8.45 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 9.15 Boksas. T.Bellew ir I.Chilemba. 11.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 13.30 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo kvalifikaciniai važiavimai. 14.50 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Finalas. 19.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 21.30 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo lenktynės. 23.40 Boksas. T.Bellew ir I.Chilemba.

9.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 10.45 „Porsche“ automobilių lenktynės Monake. 11.45 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 16.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 18.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 23.30 Automobilių sporto apžvalga. 23.45 „Renault“ automobilių lenktynės Monake. 0.15 Motociklų lenktynės Doningtone (D.Britanija). 1.45 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 2.15 Automobilių sporto apžvalga.

21.05 1 Baltijos



„Tikroji meilė“ („Настоящая любовь“)

Melodrama. Rusija, 2012 m. Rež. Sergejus Popovas. Vaidina Kristina Asmus, Ilja Noskovas.

Pasiturintis advokatas Andrejus ir pradedanti žurnalistė Lena nepatenkinti savo asmeniniu gyvenimu. Išsiskyręs Andrejus inkognito ieško naujos meilės ir yra įsitikinęs, kad pinigai kenkia žmonių jausmams. O vyrais nusivylusi Lena imasi profesinio eksperimento.

13


14

pirmadienis

2013 05 27

lietuviškos

18.45 „Lengedės stebuklas“.

20.15 Nuo... Iki...

19.20 Kulinarinės kelionės.

21.25 Užkalnio 5.

12.05 „Viljamas ir Keitė“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas. Orai. 13.00 LRT radijo žinios. 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Drama „Lengedės stebuklas“ (1) (Vokietija, 2003 m.) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (3) (N-7). 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 Drama „Lengedės stebuklas“ (1) (Vokietija, 2003 m.) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (2) (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 „Kung Fu Panda“ (5). 8.20 „Auklė“ (5) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Nuotykių f. „Keturkojis Kupidonas“ (JAV) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3). 14.25 „Auklė“ (6). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „57-as keleivis“ (JAV, 1 992 m.) (N-7). 0.20 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.15 „Vampyro dienoraščiai“ (9) (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7). (k) 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Aliaskos ledynų šėlsmas (N-7). 10.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Užkalnio 5 (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.25 „Sostų karai“ (N-14). 1.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.25 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.15 Supernamai. 8.45 Girių takais. 9.20 Pradėk nuo savęs. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Drama „Viljamas ir Keitė. Šimtmečio meilės istorija“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7). 14.05 TV pokštai (N-7). 14.25 TV parduotuvė. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45, 16.10 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas Tėčiui. 18.40 Dok. f. „Pasikėsinimas į L.Brežnevą“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.12 Orai. 20.15 VTB jungtinė lyga. Trečiosios pusfinalio rungtynės. Krasnodaro „Lokomotiv–Kuban“ (Rusija)–Kauno „Žalgiris“ (Lietuva). Transliacija iš Krasnodaro. 22.15 Kitaip. Su Nomeda. 23.20 Siurprizas tėčiui. 23.25 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.35 Žinios. 1.02 Orai. 1.05 Kitaip. Su Nomeda.

10.55 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 10.55 Komedija „Medaus mėnuo su mama“ (JAV, 2006 m.). 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“ (3). 13.40 „Smurfai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Ūkininkas ieško žmonos. 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 Komedija „Dėl visko kaltas Styvas“ (JAV, 2009 m.). 1.00 „Eureka“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.



22.35 LNK



„Medaus mėnuo su mama“ („Honeymoon with Mom“)

„57 keleivis“ („Passenger 57“)

Komedija. JAV, 2006 m. Rež. Paulas A.Kaufmanas. Vaidina Shelley Long, Jackas Scalia.

Veiksmo filmas. JAV, 1992 m. Rež. Kevinas Hooksas. Vaidina Wesley Snipesas, Bruce’as Payne’as.

Šenon vestuvių dieną ištiko baisus košmaras – mergina paliekama tiesiog prie altoriaus. Tačiau gyvenimas tęsiasi, ir į jau nupirktą povestuvinę kelionę Šenon leidžiasi su savo ekscentriška mamyte. Havajuose ir dukra, ir mama susipažįsta su nuostabiais vyriškiais.

Lėktuvu į Los Andželo kalėjimą gabenamas nusikaltėlis Čarlzas Reinas suplanavo išsilaisvinimo operaciją. Viskas apskaičiuota iki smulkmenų. Nenumatytas tik vienas mažmožis: šiuo reisu į konferenciją skrenda aviacijos apsaugos specialistas Džonas Kateris.


2013 05 27

pirmadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 XLI Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“. Didysis festivalio koncertas „Vilniaus mieste žali bromai“ (k). 13.30 Evelina Sašenko atlieka Édith Piaf dainas (k). 14.30 Kultūra. Žurnalistas Vilius Kavaliauskas (k). 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Laiko ženklai. Lietuviškos kinematografijos istorija (2001 m.). 18.45 Aktorės Eleonoros Matulaitės 75-mečiui. Panevėžio J.Miltinio dramos teatro spektaklis. Eleonora Matulaitė. „Bitė“. 19.35 Detektyvo klasika. „Užrašai apie Šerloką Holmsą“ (3, 4) (N-7). 21.20 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Romualdo Ozolo knygos „Aušros raudonis“ pristatymas Signatarų namų salėje. 23.00 Dok. f. „Lietuvos valstybinio jaunimo teatro metraštis 1985–1995 m.“ (2012 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Dar širdyje – ne sutema. 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. K.V.Banaičio chorinės dainos.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Kidas Padlis“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 11.00 „Gražiosios melagės“ (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (N-7). 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“. 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Giunesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 18.55 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Drama „Saldi moteris“ (Rusija, 1976 m.) (N-7). 22.55 Veiksmo trileris „Anakonda 4. Kraujo žymės“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.35 Sveikatos ABC (k). 1.05 „Jos vardas Nikita“ (N-7).

5.25 24 valandos (N-7) (k). 6.10 Diagnozė: valdžia (k). 7.15 24 valandos (N-7) (k). 7.55 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 8.20 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 9.45 Diagnozė: valdžia (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Pasaulis X (N-7) (k). 12.35 KTV – kino ir televirtuvė. 13.10 KK2 Penktadienis (N-7) (k). 14.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 15.50 Ne vienas kelyje (k). 16.30 „Alfa“ savaitė (k). 17.00, 21.00, 1.00 Info diena.

23.00 TV3

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo komedija „Dženiferės kūnas“ (JAV, 2009 m.). 0.45 „6 kadrai“. 1.10 „CSI Majamis“. 1.55 „Tikri bičai“.

9.55 „Mokomės su Pokojum“. 10.25 Senoji animacija. 11.00 Komedija „Įsimylėti kaimynę“ (JAV, 2007 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Netikėta meilė“ (JAV, Kanada, 2003 m.). 23.10 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Automoto (k). 9.30 Nuotykių komedija „Ko nori gyvūnai“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis. 11.30 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 13.20 Telelaikraštis. 15.45 Drama „Tapti žvaigžde“. 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00, 22.55 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 19.00 Romantinė drama „Vėlyvas žydėjimas“. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (N-7). 23.15 Drama „Nekaltųjų balsai“ (N-14). 1.05 Drama „Taip pat, bet kitaip“ (N-7).

9.00, 18.00 Klaipėdos savaitė. 9.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (4). 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“. 11.30 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Jonas Vileišis. 12.00 Fantastinis nuotykių f. „Prarastų sielų sala“ (Danija, Švedija, Vokietija, 2007 m.). 13.50 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (5). 14.20 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.20 „Karamelė“. 16.20 Romantinė komedija „Mano pirmosios vestuvės“ (Kanada, D.Britanija, 2006 m.). 18.30 „Maisto detektyvai“ (3). 19.00 „Broliai detektyvai“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Švytinti žvaigždė“ (D.Britanija, Australija, Prancūzija, 2009 m.). 23.05 „Balticum TV“ žinios. 23.20 „Senas geras faras“. 0.20 „Komanda Č“ (N-7).

6.00 Miesto fiesta. 7.25 Geroms mergaitėms blogi berniukai. 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.20 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 12.00 Miesto fiesta (k). 13.25 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.20 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 18.00 Miesto fiesta (k). 19.25 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 21.15 „Liuks!“ muzika. 22.20 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 0.00 Miesto fiesta (k). 1.25 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.20 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k).

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.00 TV6



„Dėl visko kaltas Styvas“ („All About Steve“)

„Dženiferės kūnas“ („Jennifer’s Body“)

Komedija. JAV, 2009 m. Rež. Phillas Traillas. Vaidina Sandra Bullock, Bradley Cooperis.

Siaubo komedija. JAV, 2009 m. Rež. Karyn Kusama. Vaidina Megan Fox, Amanda Seyfried.

Galvosūkių kūrėja Merė Horovič yra graži ir protinga, bet ji prilygsta gamtos katastrofai, nes merginai nuolat nesiseka. Fatališkų Merės nesėkmių šleifas patraukia televizijos operatoriaus Styvo dėmesį. Draugai padeda suorganizuoti aklą jųdviejų pasimatymą.

Abiturientę Dženiferę apsėda piktas demonas, ir ji ima jausti keistą potraukį vaikinams. Dabar jie ją traukia ne kaip kandidatai eiti į pasimatymus ar linksmai praleisti laiką, o kaip maistas! Negalėdama savęs kontroliuoti Dženiferė ima vieną po kito žudyti vaikinus.

15


16

pirmadienis

2013 05 27

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 Dok. f. „Kabajeva“. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Buvusi žmona“. 23.20 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.35 Vakarinis Urgantas. 0.15 Pozneris. 1.10 Vakaro naujienos. 1.25 „Paskutinis susitikimas“. 2.15 Suprasti. Atleisti. 3.10 Mados nuosprendis. 4.00 „Prekybos centras“. 4.45 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

6.00, 13.40, 17.50 Šeimos dramos. 6.45, 13.25 „Angelų draugai“. 7.05 Žiūrėkite visi! 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Skaistyklos paieškos. 12.25 Visatos zoologijos sodas. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 0.00 Be cenzūros. 20.55 Slaptos teritorijos. 21.55 Kokie žmonės! 23.00 Dievų maistas. 0.50 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Rusiškos sensacijos. 11.05 Karas su savais. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Versija“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Vienišas vilkas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 S. „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.45 Tiesioginis eteris. 20.50 S. „Vaistai nuo baimės“. 22.40 „Viensėdis“. 23.40 Vaid. f. „Ugnies užkarda“. 0.30 „Vazir-Muchtaro mirtis“. 0.25 Merginos. 2.00 Žinios +. 2.20 Vaid. f. „Jaunoji Rusija“ (1).

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Vaid. f. vaikams. 8.15 Anim. f. 9.00 Vaid. f. „Prabanga“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Valstybės apsauga“. 13.00 Vaid. f. „Nuosavas šešėlis“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Vilkogaudis“.

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“. 8.40 Melodrama „Aš pirmas tave pamačiau“. 10.00 Komedija „Absoliutus ryšys“. 12.00 Drama „Nekepkite biskvitų blogos nuotaikos“. 14.00 Komiška melodrama „Likimo ironija, arba Laimingų Naujųjų!“ 16.00 Istorinė drama „Aukso amžius“. 18.00 Komedija „Eglutės“. 20.00 Komiška melodrama „Išsisukinėjimai“. 22.00 Komedija „Laimės klubas“. 0.00 Drama „Nekepkite biskvitų blogos nuotaikos“.

7.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 9.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.) (N-7). 11.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 13.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) . 17.05 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 19.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.). 21.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.). 23.05 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.).

7.00 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“. 9.00 Romantinė drama „Jausmų galia“. 11.00 Romantinė drama „Brangusis Džonai“. 13.00 Veiksmo drama „Kovotojai“. 15.30 Romantinė komedija „Laris Kraunas“. 17.20 Kriminalinė melodrama „Vedybinis gyvenimas“. 19.00 Nuotykių f. „Saksana“. 21.00 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 23.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 1.00 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Ponia Poter“. 11.55 „Patricia Cornwell. Rizikos veiksnys“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Aleksas ir Ema“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 0.20 „Bendraklasės“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. Kaip sustabdyti terorą? 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Be muzikos. Akon. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.00 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 „Top 10“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 24.00 „Bedarbiai“. 0.50 TV šou „Staigmena“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

5.20 Džiazas. 10.30 N.Angelichas groja J.S.Bacho „Goldbergo variacijas“. 11.55 N.Angelichas groja J.S.Bacho, F.Chopino ir R.Schumanno kūrinius. 13.30, 20.15 Divertismentas. 14.30 Dok. f. „Choreografo U.Scholzo portretas“. 14.45 U.Scholzo baletas „Šventasis pavasaris“. 15.30 U.Scholzo baletas „Didžiosios mišios“. 17.35 Divertismentas. 18.00 G.Verdi opera „Rigoletas“. 21.30 A.Brandelas groja F.Schuberto Sonatą D840. 22.05 T.Nikolajeva groja D.Šostakovičiaus kūrinius. 23.05 Dok. f. „Muzikos kalba“. 0.45 Koncertuoja A.Cohenas.


2013 05 27 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Meine. 10.30 Pramogos vandenyje. Denveris. 11.00 Ramybės ieškotojai. Indija. 12.00 Pietų Afrikos aromatai. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Kolumbija. 14.30 Naujo būsto paieška. Peru. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Havajai. 16.00 Keliautojas. Karibai. 17.00 Ramybės ieškotojai. Indija. 18.00 Naujo būsto paieška. Kolumbija. 18.30 Naujo būsto paieška. Peru. 19.00 Amerikos maistas. Sietlas. 20.00 Stovyklautojai. 21.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 21.30 Užkariautojas Bertas Teksase. 22.00 Pakrančių karai. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Havajai. 0.00 Kryptis. Brazilija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Chromas“. 6.55 „Per kančias ir bangas“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 10.00 „Gentis“. 10.50 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „Laimės kūdikiai“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.10 „Le Manas: mūšis Sarto trasoje“. 15.10 „Gentis“. 16.00 „Akis į akį su gamta“. 16.55 „Laimės kūdikiai“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Pavojingiausios profesijos“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 21.20 „Žvejai ekstremalai“. 22.10 „Juodasis auksas“. 23.00 „Per kančias ir bangas“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Milžiniškas Nilo krokodilas. 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 12.00 Nedidelių automobilių atsarginės dalys. 13.00 Seno „Rover“ automobilio remontas. 14.00 Tigrų karalienė. 15.00 Įtūžęs raganosis. 16.00 Automobilių atsarginės dalys. 17.00 Seno „Rover“ automobilio remontas. 18.00 Svetimšalių legionas. 19.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Devintasis dešimtmetis. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 7.50 „Laiko komanda“. 8.45 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 9.40 „Ar žinai, kas esi?“ 10.50 „Viduramžiai“. 12.50 „Mitų medžiotojai“. 13.50 „Karo laikų ūkininkai“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Karo laikų ūkininkai“. 20.10 „Senovės Sibiro karžygiai“. 21.10 „Mirties įrankiai“. 22.05 „Ypatingosios operacijos“. 23.05 „Kroatijos karaliai“. 0.05 Nakties programa.

20.25 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25, 22.55 Pragariška katė. 8.15 Kinologija. 9.10 Pandos nuotykiai. 10.05 Šeimos pasiruošimas. 11.00 Trijų uodegų istorija. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Aliaska: veterinarijos gydykla. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Amboselio drambliai. 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 17.25 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 18.20 Katės prizininkės. 19.15 Šimpanzių rojus. Septyni mažyliai naujoje šeimoje. 19.40 Veterinaras. 21.05 Brangūs mano kaimynai. 22.00 Karina: laukinis safaris. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Žvėrių žemė su D.Salmonu: tigrai žudikai. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Baltieji lokiai ir grizliai. Pasaulio viršūnėje“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55, 17.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Paskutinė iš trijų“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 19.00 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Augalų karalystė“. 23.00 „Baltieji liūtai. Gimę laisvėje“.



12.00 Televitrina. 13.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 14.45 Slambolas. 15.15 Sporto metraštis. 15.30, 17.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 19.00 Žinios +. 19.15 Slambolas. 20.10 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“. Interviu su krepšininkais ir treneriais. 20.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 22.30 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2013“ (Brands Hatch). 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 9.45 Motociklų lenktynės Doningtone (D.Britanija). 10.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 11.30 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 22.30 Europos futbolo apžvalga. 22.45 Sporto kuriozai. 23.05 Amerikietiškos imtynės. 0.45 Europos futbolo apžvalga. 1.00 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 2.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus.

11.00 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro apžvalga. 12.00, 14.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato rungtynės. 16.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Barcelona“. 17.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Bayern“. 19.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 21.55 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 22.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 23.25 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 AG profesionalai. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Žurnalas. 22.45 Vaid. f. „Nuožmi mašina“. 23.00 Amerikietiškosios imtynės. 0.45 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Eigulys“ („Лесник“)

„Agora“ („Agora“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Viktoras Konisevičius. Vaidina Olegas Štefanka, Ana Bolšova.

Drama. Ispanija, JAV, 2009 m. Rež. Alejandro Amenábaras. Vaidina Rachel Weisz, Maxas Minghella.

Šio vakaro serijoje „Princas“ viename rajoniniame centre kažkas nužudo vietos restorano direktorių Davydovskį. Įtariami du piliečiai, aprūpindavę velionį stručių mėsa, – Ivanas Biriukovas ir afrikietis Zamba Bapoto. Paskelbiama abiejų įtariamųjų paieška.

Aleksandrijos matematikė Hipatija stengėsi išlaisvinti antikinio pasaulio mokslą iš fundamentalizmo pančių ir buvo ateities mokslininkų idealas. Hipatijos grožis pakerėjo ne vieną jos amžininką, o ji pati mylėjo buvusį vergą Davusą ir kilmingą patricijų Orestą.

17


18

antradienis

2013 05 28

lietuviškos

19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba.

19.30 KK2.

17.40 Ūkininkas ieško žmonos.

21.25 „Ji ir jos vyrai“.

15.45 „Pasikėsinimas į L.Brežnevą“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Vieša paslaptis (k). 10.40 Mokslo ekspresas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Lengedės stebuklas“ (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 Drama „Lengedės stebuklas“ (2) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3) (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 „Kung Fu Panda“ (6). 8.20 „Auklė“ (6) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 „Kriminalistai“ (N-7) (k). 10.50 Romantinė komedija „Ambicinga blondinė“ (JAV, 2007 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (4). 14.25 „Auklė“ (7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 „Ponas Bynas“ (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Keršto valanda. Atlygis“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.25 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.20 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Havajų ugnikalnis (N-7). 10.00 Mistinės istorijos (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Žvaigždutės (N-7). 21.25 Melodrama „Ji ir jos vyrai“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 23.25 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.25 „Sostų karai“ (N-14). 1.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.25 Bamba (S).

6.54 TV parduotuvė. 7.10 Žinios. 7.40 Siurprizas tėčiui. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.15 Super L.T. (N-7). 9.20 Padėkime augti. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.35 „Pažabok stresą!“ (N-7). 13.05 TV pokštai (N-7). 13.20 Siurprizas tėčiui. 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Kitaip. Su Nomeda. 15.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Pasikėsinimas į L.Brežnevą“ (N-7). 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Numatoma: 18.12 Orai. 18.15–20.15 VTB jungtinė lyga. Ketvirtosios pusfinalio rungtynės. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija)–Kauno „Žalgiris“ (Lietuva). Transliacija iš Krasnodaro. 20.15–21.00 Lietuva tiesiogiai. Arba: 18.32 Orai. 18.35 Siurprizas tėčiui. 18.40 „Sumaniausi gyvūnai“ (N-7). 19.45 Žinios. Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00, 0.45 Reporteris. Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 Siurprizas tėčiui. 23.35 „Merdoko paslaptys“.

10.50 LNK

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Ūkininkas ieško žmonos. 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“ (4). 13.40 „Smurfai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk – geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“. 23.00 Veiksmo drama „Majamio katastrofa“ (JAV, 2011 m.). 0.40 „Eureka“. 1.35 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.



21.30 TV6



„Ambicinga blondinė“ („Blonde Ambition“)

„Virtuoziškumas“ („Virtuosity“)

Romantinė komedija. JAV, 2007 m. Rež. Scottas Marshallas. Vaidina Jessica Simpson, Luke’as Wilsonas.

Fantastinė drama. JAV, 1995 m. Rež. Brettas Leonardas. Vaidina Denzelis Washingtonas, Russellas Crowe.

Ketė atvažiuoja į Niujorką, norėdama padaryti staigmeną savo jaunikiui, bet užtinka jį lovoje su kita. Ketė nusprendžia namo nebegrįžti ir nori didmiestyje ieškoti savo laimės. Ji įsidarbina vienoje bendrovėje, kurioje vyksta nuožmi buvusių sutuoktinių kova.

Ateities mokslininkams pavyko nuožmiausius nusikaltėlius nugrūsti į virtualią realybę. Kartą iš šio virtualaus kalėjimo ištrūksta teroristas Metju Graimsas. Sustabdyti maniaką gali tik buvęs policininkas Parkeris Barnsas. Bet jis pats kol kas yra kalėjime.


2013 05 28

ANTRADIENIS

REGIONINĖS

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Laiko ženklai. Lietuviškos kinematografijos istorija (2001 m.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2013“. Solistų, duetų, poetų skaitymai-koncertas „Skambančios tarmės“ Šv. Kotrynos bažnyčioje (k). 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“ (6). 14.10 Aktorės Eleonoros Matulaitės 75-mečiui. Panevėžio J.Miltinio dramos teatro spektaklis. Eleonora Matulaitė. „Bitė“ (k). 15.05 Dok. f. „Europos dinozauras“ (2002 m.) (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Septynios Kauno dienos. 19.25 Režisieriaus Gedimino Skvarnavičiaus 80-mečiui. Lietuvių dokumentikos meistrai. 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Vilniaus katedros grąžinimas tikintiesiems 1998 m. 22.20 Rašytojo Vytauto Martinkaus 70-mečiui. V.Martinkus. „Vargšų Biblija“ (1998 m.). 23.20 Pasaulio dokumentika. „Susitikimai Rusijoje“ (Suomija, 2008 m.). 0.00 Panorama. Verslas (k). 0.30 Kultūra. Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 „Apie teisę“ (5, 6). 1.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Toli palei šilą.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Kidas Padlis“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 11.00 „Gražiosios melagės“ (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (N-7). 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Nėra kur bėgti“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 22.55 Veiksmo trileris „Absoliutus blogis. Išnykimas“ (Australija, D.Britanija, JAV, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 0.35 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 Ne vienas kelyje (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 KK2 penktadienis (N-7) (k). 12.50 Nuo... Iki... (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.35 LNK

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Fantastinė drama „Virtuoziškumas“ (JAV, 1995 m.). 23.45 „6 kadrai“. 0.15 „CSI Majamis“. 1.10 „Tikri bičai“. 1.40 Nenugalimas banzuke.

9.00, 18.00, 21.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (N-7). 10.55 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.25 Romantinė drama „Vėlyvas žydėjimas“. 12.50 Telelaikraštis. 15.45 Drama „Taip pat, bet kitaip“ (N-7). 17.30 Mūzos (k). 18.20 A.Stašaitis: kas nedraudžiama, tas galima. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Kalnai – mano gyvenimas. 20.30 Automoto. 21.20 Trileris „Išdavikas“. 23.20 Žinios (k). 23.40 Veiksmo drama „Tornadas: dangaus rykštė“ (1) (N-7). 1.15 Trileris „Bepročiai“.

9.25 „Mokomės su Pokojum“. 9.55 Senoji animacija. 10.30 Drama „Netikėta meilė“ (JAV, Kanada, 2003 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Iš visos širdies“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 23.10 „Mano likimo šeimininkė“.

9.00, 20.00, 21.45 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (5). 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 Romantinė nuotykių drama „Mėnesienos karalystė“ (JAV, 2012 m.). 13.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 14.45 Mūsų augintiniai. 15.15 Drama „Mes esame viena tauta!“ (1) (Vokietija, 2008 m.). 17.00 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Jonas Vileišis. 17.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (4). 18.30 „Vienišų seselių klubas“. 19.00 „Apgaulinga tiesa“. 20.15 Eismo įvykių kronika. 20.45 „Senas geras faras“. 22.00 „Advokatė Lovinski“. 23.00 „Karamelė“. 0.00 „Broliai detektyvai“.



6.00 Koncertas „Legendos sugrįžta“. 7.40 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“. 9.20 „Liuks!“ muzika. 10.15 Kai švenčia Žuvys. 12.00 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 13.40 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 15.20 „Liuks!“ muzika. 16.15 Kai švenčia Žuvys (k). 18.00 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 19.40 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 21.20 „Liuks!“ muzika. 22.15 Kai švenčia Žuvys (k). 0.00 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 1.40 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 3.20 „Liuks!“ muzika. 4.15 Kai švenčia Žuvys (k).

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.00 TV3



„Keršto valanda. Atlygis“ („Walking Tall: The Payback“)

„Majamio katastrofa“ („Miami Magma“)

Veiksmo filmas. JAV, 2007 m. Rež. Trippas Reedas. Vaidina Kevinas Sorbo, Richardas Dillardas.

Veiksmo drama. JAV, 2011 m. Rež. Todoras Chapkanovas. Vaidina Rachel Hunter, Melissa Ordway.

Kai įstatymas negali apginti nekalto žmogaus, pats žmogus turi tapti įstatymu. Šią tiesą gerai perprato kareivis Nikas Preskotas. Baigęs tarnybą vyras grįžta į gimtinę ir pamato, kad žmonės čia įbauginti, o juos valdo nuožmūs banditai bei korumpuoti policininkai.

Vulkanologė Antuanetė ir jos sesuo Emilė sužino apie neteisėtai vykdomą naftos gręžimo operaciją bundančiame ugnikalnyje ir planus darbus pabaigti prieš jam išsiveržiant. Bendrovės vadovai slepia aplinkiniams kylantį pavojų. O sesės nori, kad tragedija neįvyktų.

19


20

antradienis

2013 05 28

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.40 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Buvusi žmona“. 23.20 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.30 Vakarinis Urgantas. 0.10 Nakties belaukiant. 0.55 Vakaro naujienos. 1.10 „Paskutinis susitikimas“. 2.00 Suprasti. Atleisti. 3.55 Mados nuosprendis. 4.35 „Prekybos centras“. 5.20 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

6.00, 13.40, 17.50 Šeimos dramos. 6.45, 13.20 „Angelų draugai“. 7.05 Kokie žmonės! 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 NSO. Šnipinėjimo karas. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 0.00 Be cenzūros. 20.55 Karinė paslaptis. 23.00 Aktuali tema. 0.50 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Versija 2“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Vienišas vilkas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 0.40 „Vazir-Muchtaro mirtis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.45 Tiesioginis eteris. 20.50 „Vaistai nuo baimės“. 22.40 „Viensėdis“. 23.40 Specialusis korespondentas. 1.35 Žinios +. 1.55 Sąžiningas detektyvas. 2.20 „Jaunoji Rusija“ (2).

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Vilkogaudis“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Valstybės apsauga“. 13.00 Vaid. f. „Raudonoji strėlė“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Moterų ir šunų šiurkštumo lavinimas“.

6.00 Melodrama „Burtininkės receptas“. 7.45 Istorinė drama „Aukso amžius“. 9.30 Drama „Podporučikas Romašovas“. 12.00 Drama „Legenda apie Suramo tvirtovę“. 14.00 Komedija „Laimės klubas“. 16.00 Komiška melodrama „Išsisukinėjimai“. 18.00 Melodrama „Sniegena“. 20.00 Drama „Gyventi“. 22.10 Drama „Paskui tave“. 0.00 Fantastinis f. „Auksinė žuvelė N mieste“.

7.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 11.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 13.00 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 15.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 17.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 19.00 Mistinis trileris „Klastingi namai“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 21.00 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 23.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-7). 1.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.).

7.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 9.00 Nuotykių f. „Saksana“. 11.00 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 13.00 Mistinis trileris „23“. 15.00 Fantastinė komedija „Adamsų šeimynėlė“. 17.00 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. 19.00 Komedija „Kelyje“. 21.00 Kriminalinė drama „Naktis virš Manhatano“. 23.00 Romantinė komedija „Mylėti“. 1.15 Veiksmo f. „Pranašas“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Atostogos su Dereku“. 11.55 „Patricia Cornwell. Rizikos veiksnys“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Bendraklasės“. 21.00 „Kendros šou“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.20 „Tik moterims“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Be muzikos. Missy Elliott. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 24.00 „Bedarbiai“. 0.50 „Jauni ir susituokę“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.15 Džiazas. 10.30 G.Mahlerio IX simfonija. 12.05 G.Mahlerio V simfonija. 13.25 Divertismentas. 14.30 G.B.Pergolesi muzikos koncertas Bene muzikos festivalyje. 16.30 J.Brahmso „Vokiškasis requiem“. Diriguoja M.Jansonas. 17.30 Divertismentas. 18.00 S.Sondheimo opera „Sekmadienis parke su Džordžu“. 20.25 Divertismentas. 21.30 L.van Beethoveno opera „Fidelijas“. Diriguoja Z.Mehta. 23.55 Divertismentas. 1.00 Džiazas. Koncertuoja A.Leibovichiaus orkestras.


2013 05 28 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Komodo salos varanas. 11.00 Ryklių rojus. 12.00 Devintasis dešimtmetis. 13.00 Kalintys užsienyje. 14.00 Gyvačių karalienė anakonda. 15.00 Drakono nasruose. 16.00 Devintasis dešimtmetis. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Svetimšalių legionas. 19.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 20.00 Vaiduoklių miesto auksas. 21.00 Paranormalūs reiškiniai. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 NSO virš Europos. 0.00 Kelias per pragarą. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Havajuose. 10.30 Pramogos vandenyje. Džersis. 11.00 Ramybės ieškotojai. 12.00 Kolumbijos aromatai. 13.00 S.Grigson Jordanijoje. 14.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 14.30 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Abu Dabis 16.00 Keliautojas. Didieji istoriniai ženklai. 17.00 Ramybės ieškotojai. 18.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 18.30 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. 19.00 Amerikos maistas. Bostonas. 20.00 Pasaulio receptai. Barbadosas. 20.30 Maisto mašina. 21.00 Ekstremali virtuvė. 22.00 Amerikos maistas. Bostonas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Abu Dabis. 0.00 Kryptis. Kuba.

6.00 „Le Manas: mūšis Sarto trasoje“. 7.00 „Per kančias ir bangas“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 10.00 „Statybų asai“. 10.50 „Žvejai ekstremalai“. 11.40 „Juodasis auksas“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Statybų asai“. 16.00 „Žvejai ekstremalai“. 16.55 „Juodasis auksas“. 17.50 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Pavojingiausios profesijos“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Savamoksliai išradėjai“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „Ypatingosios operacijos“. 23.00 „Pirmasis kontaktas“.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 7.50 „Laiko komanda“. 8.45 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 9.40 „Ar žinai, kas esi?“ 10.50 „Senovės Sibiro karžygiai“. 11.50 „Keltų palikimas“. 12.50 „Mitų medžiotojai“. 13.50 „Karo laikų ūkininkai“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Karo laikų ūkininkai“. 20.05 „Šiaurės vakarų praėjimo paieškos“. 21.05 „Viduramžių numirėliai“. 22.00 „Kelionės pabaiga“. 23.05 „Kroatijos karaliai“. 0.05 Nakties programa.

16.40 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Katės prizininkės. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 10.05 Brangūs mano kaimynai. 11.00 Pasmerkti žūčiai. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Delfinų šiokiadieniai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Amboselio drambliai. 17.25 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 18.20 Pasas numylėtiniui. 19.15 Šimpanzių rojus. 19.40 Veterinaras. 22.00 Aligatoriai sukelia skandalą. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Zambija. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Monstrai manyje: teroristai plėšikai. 1.35 Aš gyvas.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Sportas LT. „Freestyle motokroso pasaulio čempionatas 2013 Lietuvoje“. 16.05 Sportas LT. Lietuvos ugniagesybos čempionatas. 17.05 Sporto metraštis. 17.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 19.00 Žinios +. 19.15 Slambolas. 20.10 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“. Interviu su krepšininkais ir treneriais. 20.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. Numatoma: 22.30 D.Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2013“ (Brands Hatch). 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

7.00 „Paskutinė iš trijų“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Paskutinis šansas: orangutanai ir J.Lumlei“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Didžiųjų mantų karalienė“.

9.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 10.15 Jojimo turnyrų apžvalga. 10.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 11.30 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 22.30 Profesionalų boksas. 0.00 „Renault“ automobilių lenktynės Monake. 0.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 2.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus.



11.00 Motosportas. „Nascar“ 600 mylių lenktynių apžvalga. 12.00, 14.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato rungtynės. 16.00 Futbolas. UEFA Europos lygos finalas. „Chelsea“–„Benfica“. 18.10 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo lenktynės. 20.20 „Futbol Mundial“ žurnalas. 20.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Real“. 22.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“–„Borussia“. 0.30 Boksas. Vladimiras Klyčko ir Francesco Pianeta.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 „Sport1“ reportažas. 21.00 Rankinis. 23.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 0.00 Futbolas. Bundeslygos naujienos. Speciali laida. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Versija 2“ („Версия-2“)

„Kelionė į vandenyno gelmes“ („Ocean World“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Leonidas Pliaskinas. Vaidina Aleksandras Lykovas, Sergejus Jaceniukas.

Dokumentinis filmas. D.Britanija, 2009 m. Rež. Jeanas Jacques’as Mantello.

Antroje serialo dalyje „Švarios rankos“ Kovos su korupcija skyriaus operatyvininkai Dziuba ir Jašinas su įkalčiais sulaiko rajono administracijos vadovą Viktorą Murašką tuo metu, kai šis ima stambų kyšį. Byla perduodama pedantui detektyvui Aleksandrui Želvisui.

Vandenynus tyrinėjantis režisierius J.J.Mantello kviečia patirti su niekuo nepalyginamų pojūčių. Revoliucinė skaitmeninė kino technologija leido užfiksuoti neįtikimą gelmių pasaulį, kuriame, remiantis oficialia statistika, lankėsi tik 1 proc. Žemės gyventojų.

21


22

trečiadienis

2013 05 29

lietuviškos

19.40 Stilius. Namai.

14.25 „Auklė“.

19.50 Žiūrėk – geras!

21.25 „Kontroliuojamos ribos“.

15.45 „Anoreksikai vaikai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Emigrantai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Lengedės stebuklas“ (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. I pusfinalis. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Lengedės stebuklas“ (3) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (4) (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 „Kung Fu Panda“ (7). 8.20 „Auklė“ (7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.45 „Ponas Bynas“ (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (5). 14.25 „Auklė“ (8). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 „Ponas Bynas“ (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo trileris „Be kompromisų“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 0.25 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.20 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Negyvenama sala (N-7). 10.00 „Svotai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 21.25 Kriminalinė drama „Kontroliuojamos ribos“ (JAV, Japonija, 2009 m.) (N-14). 23.40 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.40 „Sostų karai“ (N-14). 1.40 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.40 Bamba (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.40 Siurprizas tėčiui. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.15 Kitaip. Su Nomeda. 9.20 Namų daktaras. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 Dok. f. „Pasikėsinimas į L.Brežnevą“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 TV pokštai (N-7). 13.20 Siurprizas tėčiui. 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Anoreksikai vaikai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas tėčiui. 18.40 „Pasaulio istorija“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 Siurprizas tėčiui. 23.35 „Nebylus liudijimas“ (N-7). 0.45 Reporteris. 1.27 Orai.

21.30 TV6

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk – geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“ (5). 13.40 „Smurfai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk – geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Ryšys“. 23.05 Veiksmo f. „Priverstinis nusileidimas“ (JAV, Kanada, 2005 m.). 0.55 „Eureka“. 1.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.



22.35 LNK



„911. Nuotykiai Majamyje“ („Reno 911: Miami“)

„Be kompromisų“ („Catch.44“)

Komedija. JAV, 2007 m. Rež. Robertas Benas Garantas. Vaidina Lennie Loftin, Danny DeVito.

Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. Rež. Aaronas Harvey. Vaidina Bruce’as Willisas, Forestas Whitakeris.

Policijos vado Reno vadovaujama nevykėlių komanda vyksta į Majamio paplūdimį dalyvauti nacionalinėje tvarkdarių konvencijoje. Pareigūnai dar nežino, kad iškilmingas renginys tapo teroristų taikiniu. Dabar nuo katastrofos visus gali išgelbėti tik Reno komanda.

Tesė, Donė ir Kara Las Vegase pragyvenimui užsidirbdavo atsitiktiniais darbais, be kartą visų trijų draugių gyvenimai buvo įsukti į kriminalinės istorijos sūkurius. Viskas prasidėjo nuo pažinties su keistuoliu Melu, kuris merginoms pasiūlė rizikingą sandėrį.


2013 05 29

trečiadienis

regioninės

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Susitikimai Rusijoje“ (Suomija, 2008 m.) (k). 12.10 Režisieriaus Gedimino Skvarnavičiaus 80-mečiui. Lietuvių dokumentikos meistrai. G.Skvarnavičius. „Būkite sveiki, ufonautai“ (1979 m.), „Ko ašarojo Medėja“ (1979 m.), „Geležinės kaukės galas“ (1984 m.), „Kodėl katinui patrumpino uodegą“ (1985 m.), „Ufonautams sugrįžus“ (1986 m.), „Kuo prikąsime liežuvį?“ (1990 m.) (k). 13.00 „Apie teisę“ (5, 6) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 14.30 Kultūra. Muzikologas Jonas Bruveris. 14.50 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Durys atsidaro. 20.00 Futbolas. „SMSCredit. lt“ A lyga. Panevėžio „Ekranas“–Vilniaus „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio. 22.00 „Giminės ir...“ (5). 22.55 Elito kinas. Komedija „Barija“ (Italija, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 1.20 Panorama (k). 1.45 Verslas (k). 1.50 Kultūra (k). 1.55 Sportas (k). 2.00 Orai (k). 2.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. F.Poulenco Koncertas dviem fortepijonams ir orkestrui.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Kidas Padlis“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 11.00 „Gražiosios melagės“ (N-7). 12.00 „Magijos paslaptys“ (N-7). 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Vesternas „Vaitas Erpas“ (JAV, 1994 m.) (N-14). 0.40 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.50 Diagnozė: valdžia (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.55 LRT KULTŪRA

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 Veiksmo s. „Dingusiųjų paieškos grupė“ (1) (Belgija, 2008 m.). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Komedija „911. Nuotykiai Majamyje“ (JAV, 2007 m.). 23.10 Europos pokerio turas. 0.10 „6 kadrai“. 0.40 „CSI Majamis“. 1.30 Aukščiausia pavara.

9.25 „Mokomės su Pokojum“. 9.55 Senoji animacija. 10.30 Drama „Iš visos širdies“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Nepažįstamojo širdis“ (JAV, 2002 m.). 23.15 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „JAV prieš Johną Lennoną“ (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.50 Veiksmo drama „Tornadas: dangaus rykštė“ (1) (N-7). 13.25 Telelaikraštis. 15.40 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Ženklai ant skydo. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Nematomas teatras. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama bin Ladenas?“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Veiksmo drama „Tornadas: dangaus rykštė“ (2) (N-7). 0.45 Trileris „Ikaras“ (N-7).

9.00, 20.00, 22.15 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Broliai detektyvai“. 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (4). 12.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (3). 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 15.15 „Mes esame viena tauta!“ (2) (N-7). 17.00 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (5). 17.30 „Senas geras faras“. 18.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 19.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Apgaulinga tiesa“. 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“.

23.05 TV3

6.00 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 7.40 „Liuks!“ muzika. 8.50 Miesto fiesta. 10.10 Geroms mergaitėms blogi berniukai. 12.00 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 14.50 Miesto fiesta (k). 16.10 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 18.00 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 20.50 Miesto fiesta (k). 22.10 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k). 0.00 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 2.50 Miesto fiesta (k). 4.10 Geroms mergaitėms blogi berniukai (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.



„Barija“ („Baarìa“)

„Priverstinis nusileidimas“ („Crash Landing“)

Komedija. Italija, Prancūzija, 2009 m. Rež. Giuseppe Tornatore. Vaidina Monica Bellucci, Michele Placido.

Veiksmo filmas. JAV, Kanada, 2005 m. Rež. Jimas Wynorski. Vaidina Antonio Sabato Jr., Michaelis Paré.

Filmas apima 40 metų laikotarpį. Veiksmas nukelia į mažą Sicilijos kaimelį, kuriame visi visus pažįsta. Barijoje užaugo ir Pepino Torenova. Iš neturtingos šeimos kilęs vaikinas tampa komunistų partijos nariu, nes tiki, kad socializmas parodys kelią į geresnį rytojų.

Išlikęs gyvas po lėktuvo katastrofos lakūnas Džeimsas Mastersas gauna paprastą užduotį – į Australiją nuskraidinti milijardieriaus dukrą ir jos bičiulius. Kai lėktuvą užgrobia teroristai, pilotas supranta, kad šis reisas taps ekstremaliausiu jo gyvenime įvykiu.

23


24

trečiadienis

2013 05 29

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Procesas“. 23.15 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.30 Vakarinis Urgantas. 0.10 Laisvė ir teisingumas. 1.00 Vakaro naujienos. 1.15 Vaid. f. „Ketvirtadienį ir daugiau niekada“. 2.45 Suprasti. Atleisti. 3.40 Mados nuosprendis. 5.20 „Prekybos centras“. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

6.00, 13.40, 16.50 Šeimos dramos. 6.45, 13.20 „Angelų draugai“. 7.05 Įsivaizduokite. 7.30 Reporterio istorijos. 8.00, 16.50 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Pasaulio paslaptys. Paskutinė riba. 12.15 Slaptos teritorijos. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 23.50 Be cenzūros. 20.55 Paklydimų teritorija. 22.55 Mokslo apgautieji. 0.40 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Važiuojame valgyti! 11.05 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Versija“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Vienišas vilkas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Vazir-Muchtaro mirtis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Pabučiuok nuotaką“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.45 Tiesioginis eteris. 20.50 „Vaistai nuo baimės“. 22.40 „Viensėdis“. 23.40 Kelionė po Ameriką, ieškant Rusijos. 1.00 Žinios +. 1.20 Vaid. f. „Be kaltės kalti“ (1). 2.45 „Jaunoji Rusija“ (3).

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Moterų ir šunų šiurkštumo lavinimas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00 „Valstybės apsauga“. 13.00 Vaid. f. „Aleksandras mažasis“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Aš netikiu jumis“. 21.00 S. „Aukso veršelis“(1).

6.00 Drama „Legenda apie Suramo tvirtovę“. 7.40 Melodrama „Sniegena“. 9.20 Karinė melodrama „Dniepro ruožas“. 11.45 Fantastinė muz. melodrama „Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys“. 14.10 Drama „Paskui tave“. 15.40 Drama „Rožių slėnis“. 17.50 Kovinis f. „Nenugalimasis“. 20.00 Drama „Nepasakysiu“. 22.00 Drama „Jūra“. 0.00 Melodrama „Pradedantiems mylėti“.

naujienos

7.00 Mistinis trileris „Klastingi namai“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 9.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 11.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija, 2007 m.). 15.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, Prancūzija, 2009 m.). 19.30 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Komedija „Vudstokas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 1.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

5.00 Veiksmo f. „Pranašas“. 7.00 Fantastinė komedija „Adamsų šeimynėlė“. 9.00 Komedija „Kelyje“. 10.45 Romantinė komedija „Mylėti(s) smagu“. 13.00 Fantastinis trileris „Mergina vandenyje“. 15.00 Fantastinė komedija „Adamsų šeimos vertybės“. 16.50 Fantastinis nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 19.00 Trileris „Raktas“. 21.00 Romantinė drama „Geriausias“. 23.00 Komedija „Motinystė“. 1.00 Dramatinis trileris „Skiriamoji juosta“.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25, 0.20 „Pavogtas rojus“. 11.55 „Mirtina manija“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Lemtingas proveržis“. 21.00 „Projektas „Vestuvės“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kendros šou“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 Animacinis serialas „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 „Top 10“. Nelly Furtado. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 Realybės šou „Snooki“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 24.00 „Bedarbiai“. 0.50 TV šou „Medžioklė“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.40 Džiazas. 10.30 „Susipažinkite: M.Delente“. 10.45 M.Delente baletas „Šventasis pavasaris“. 11.50 Baletas „Žizel“. 13.20, 21.00 Divertismentas. 14.30 W.A.Mozarto Simfonija Nr. 36. 15.05 C.M.von Weberio operos „Laisvasis šaulys“ uvertiūra. 16.05 Dokumentinis f. „C.Kleiberas. Pėdsakai į niekur“. 18.00 C.Monteverdi opera „Popėjos karūnavimas“. 21.30 N.Angelichas groja J.S.Bacho „Goldbergo variacijas“. 22.55 N.Angelichas groja J.S.Bacho, F.Chopino ir R.Schumanno kūrinius. 0.30 Džiazas. Groja J.Pelto kvintetas.


2013 05 29 dokumentika

trečiadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 11.00 Ramybės ieškotojai. Kalifornija. 12.00 Kolumbijos aromatai. 13.00 Skaniausi valgiai. Peru. 14.00 Naujo būsto paieška. Tailandas. 14.30 Naujo būsto paieška. Malaizija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Polinezija. 16.00 Keliautojas. Antrojo pasaulinio karo pėdsakais. 17.00 Ramybės ieškotojai. Kalifornija. 18.00 Naujo būsto paieška. Tailandas. 18.30 Naujo būsto paieška. Malaizija. 19.00 Amerikos maistas. Detroitas. 20.00 Kelionė motociklu. 21.00 Svajonių išvyka. 21.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 22.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.30 Naktis Las Vegase. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Polinezija. 0.00 Kryptis. Mongolija.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kaip buvo kuriamas filmas „Didžioji migracija“. 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. 12.00 Vaiduoklių miesto auksas. 13.00 Kelias per Kanados kalnus. 14.00 Gimę šliaužioti gali skraidyti. 15.00 Špicbergeno salos baltieji lokiai. 16.00 Vaiduoklių miesto auksas. 17.00 Kelias per Kanados kalnus. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Išgyventi padėsiantis būrys. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 0.00 Išgyventi padėsiantis būrys. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Pirmasis kontaktas“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 10.00 „Savamoksliai išradėjai“. 10.50 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 11.40 „Įsilaužėliai“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Savamoksliai išradėjai“. 16.00 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 16.55 „Įsilaužėliai“. 17.45 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Ekstremalūs išbandymai“. 23.00 „Laukinė Kanada“.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 7.50 „Laiko komanda“. 8.45 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 9.40 „Ar žinai, kas esi?“ 10.50 „Kelionės pabaiga“. 11.50 „Šiaurės vakarų praėjimo paieškos“. 12.50 „Mitų medžiotojai“. 13.50 „Karo laikų ūkininkai“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Karo laikų ūkininkai“. 20.00 „Skrydis virš Kremliaus“. 21.10 „Projektas „Mandela“. 22.10 „Pol Potas – kelionė į mirties laukus“. 23.05 „Kroatijos karaliai“. 0.05 Nakties programa.

19.00 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Karina: laukinis safaris. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 10.05 Žudikas namuose. 11.00 Nusikalstami ketinimai. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Amboselio drambliai. 17.25 N.Bakerio gyvūnai. 18.20 Pažink savo šunį. 19.15 Šimpanzių rojus: gyvenimas karantine. 19.40 Veterinaras. 21.05 Čarlzas ir Džesika: gelbėjimo istorija. 22.00 Gyvenimas: paukščiai. 22.55 Galapagų salos. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Padarai tavo košmare: puikus grobis / povandeninis košmaras. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Paskutinis šansas: orangutanai ir J.Lumlei“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Paskutinis šansas: gorilos ir J.Simpsonas“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50, 20.00 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Lokių užkalbėtojo sugrįžimas“. 23.00 „Slaptas primatų gyvenimas“.



„Raktas“ („The Skeleton Key“) Trileris. JAV, Vokietija, 2005 m. Rež. Iainas Softley. Vaidina Kate Hudson, Gena Rowlands.

Karolina Elis yra slaugė, Violetos Devero nusamdyta rūpintis jos vyru Benu, kuris serga ir kuriam gyventi liko nedaug. Violeta ir Benas gyvena griūvančiuose rūmuose netoli Naujojo Orleano. Greitai Karolina aptinka įrodymų, kad rūmuose slepiasi antgamtinės būtybės.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 Automoto. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 17.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 Slambolas. 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 „Renault“ automobilių lenktynės Monake. 10.00 Europos futbolo apžvalga. 10.15 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 11.30 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 22.30 Visos sporto šakos. 22.35 „Tautų taurės“ jojimo turnyras Romoje. 23.35 Jojimo turnyrų apžvalga. 23.40 Golfo turnyras JAV. 0.40 Golfo turnyras Kanadoje. 1.10 Golfo apžvalga. 1.15 Buriavimo apžvalga. 1.20 Visos sporto šakos. 2.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus.

11.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato rungtynės. 13.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato rungtynės. 15.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 17.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 19.00 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 20.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Bayern“. 22.15 Boksas. Tony Bellewas ir Isaacas Chilemba. 0.15 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. 2012–2013 m. sezono įvarčiai.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.00 Sportinis pokeris. 21.00 Krepšinis. Bundeslyga. 23.15 Užduotis: automobilis. 0.00 Amerikietiškosios imtynės. 1.00 Nakties programa.

22.40 NTV mir



„Vienišas vilkas“ („Одинокий волк“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Aleksandras Kuliaminas. Vaidina Viktoras Balabanovas, Nadežda Bachtina.

Šio vakaro 21 ir 22 serijose Tūzas sužino Girino silpniausią vietą – Janą. Tūzas liepia Vilkui merginą pagrobti. Per susišaudymą Vilkui kartu su Jana pavyksta ištrūkti gyviems ir pasislėpti požemyje. Paaiškėja, kad Vilkas yra aštuonerius metus kalėjęs Dobryninas.

25


26

ketvirtadienis 2013 05 30 lietuviškos

15.00 „Namelis prerijose“.

19.30 Valanda su Rūta.

21.00 Pasirink mane.

19.25 Milijonieriai.

13.55 Gėlių galia.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Ugnies tramdytojai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Lengedės stebuklas“ (4) (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Lengedės stebuklas“ (4) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (5) (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 „Kung Fu Panda“ (8). 8.20 „Auklė“ (8) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.40 Nuo... Iki... (k). 11.45 „Ponas Bynas“ (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (6). 14.25 „Auklė“ (9). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Ties riba“ (2) (N-14). 0.30 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Kenijos savanos (N-7). 10.00 „Naujakuriai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Naujoji banga 2012“. 23.40 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.40 „Sostų karai“ (N-14). 1.40 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.40 Bamba (S).

6.19 TV parduotuvė. 6.35 Ir mokytojai mokosi. 6.45, 12.05 Reporteris. 7.30 Siurprizas tėčiui. 7.35 Lietuva tiesiogiai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 Dok. f. „Anoreksikai vaikai“ (N-7). 12.50 TV pokštai (N-7). 13.20 Siurprizas tėčiui. 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Gėlių galia“ (N-7). 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45, 16.10 „Pasaulio istorija“. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 18.40 Siurprizas tėčiui. 18.45 „Mančesterio detektyvės“. 19.45 Žinios. Numatoma: 20.12 Orai. 20.15 VTB jungtinė lyga. V pusfinalio rungtynės. Kauno „Žalgiris“ (Lietuva)–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija). 22.15 Super L.T. (N-7). 23.20 Siurprizas tėčiui. 23.25 „Merdoko paslaptys“. 0.35 Žinios. Orai. 1.05 Supernamai. Arba: 20.15 Kultūra. Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00, 0.05 Reporteris. Orai. 21.45 Super L.T. (N-7). 22.50 Siurprizas tėčiui. 22.55 „Merdoko paslaptys“. 0.50 Supernamai.

11.00 TV6

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk – geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“ (6). 13.40 „Smurfai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk – geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Aferistas“ (2). 23.00 Drama „Lemtingas vaidmuo“ (Kanada, 2011 m.). 0.50 „Eureka“. 1.40 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.



21.20 Init



„Dingusiųjų paieškos grupė“ („MPU – Missing Persons Unit“)

„Mano geriausio draugo mergina“ („My Best Friend’s Girl“)

Veiksmo serialas. Belgija, 2008 m. Vaidina Stanas Van Samangas, Kevinas Janssensas.

Komedija. JAV, 2008 m. Rež. Howardas Deutchas. Vaidina Kate Hudson, Jasonas Biggsas.

Belgijos federalinės policijos dingusių žmonių skyrius imasi priemonių, kad reikiamu metu galėtų skubiai suteikti reikalingą pagalbą. Vienos komandos užduotys – tiesiog šeimyniniai konfliktai ar klaidingi pavojaus signalai, o kitos – rimtos kriminalinės bylos.

Bandydamas patikti savo kolegei Aleksei Dastinas patyrė visišką nesėkmę. Baimė netekti gražiosios draugės pagimdo beprotišką sprendimą: Dastinas prašo išgelbėti situaciją ekstremalių išsiskyrimų specialisto – savo pusbrolio ir patikimo draugo Tanko.


2013 05 30

ketvirtadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Giminės ir...“ (5) (k). 12.25 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.00 Kultūra. Fotografas, dailininkas Algirdas Griškevičius. 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“ (7). 14.05 Dok. f. „Lietuvos valstybinio jaunimo teatro metraštis 1985–1995 m.“ (2012 m.) (k). 15.00 Laiko ženklai. Lietuviškos kinematografijos istorija (2001 m.) (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Legendos. 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 Režisieriaus Juliaus Dautarto 60-mečiui. Sėkmės formulė. 21.40 Režisieriaus Juliaus Dautarto 60-mečiui. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis. Marius Katiliškis. „Paskendusi vasara“. 0.15 Panorama (k). 0.40 Verslas (k). 0.45 Kultūra (k). 0.50 Sportas (k). 0.55 Orai (k). 1.00 „Jaunoji karta“.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Kidas Padlis“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 11.00 „Gražiosios melagės“ (N-7). 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“. 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 „Irenė Hus“ (4) (N-14). 22.45 „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7). 23.45 „Farų šeima“ (N-7). 0.40 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.15 Dviračio šou (k). 10.40 24 valandos (N-7) (k). 11.25 Valanda su Rūta (k). 12.55 Pasaulis X (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.45 TV6

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 Veiksmo s. „Dingusiųjų paieškos grupė“ (1) (Belgija, 2008 m.). 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“ (2). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Ne svetimi. 21.45 Trileris „Mechanikas“ (JAV, 2011 m.). 23.40 „6 kadrai“. 0.10 „CSI Majamis“. 1.05 „Tikri bičai“. 2.00 Nenugalimas banzuke.

9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama bin Ladenas?“ (N-7). 10.50 Nematomas teatras (k). 11.20 Veiksmo drama „Tornadas: dangaus rykštė“ (2) (N-7). 12.50 Telelaikraštis. 16.00 Trileris „Ikaras“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Drama „Eurazijos aborigenas“ (N-14). 1.25 Drama „Imtynininkas“ (N-14).

9.20 „Mokomės su Pokojum“. 9.50 Senoji animacija. 10.25 Drama „Nepažįstamojo širdis“ (JAV, 2002 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pramogų laida „Pasikeisk!“ (1) (Rusija, 2012 m.). 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Vėl tik tu ir aš“ (JAV, 2005 m.). 23.10 „Mano likimo šeimininkė“.

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“ (N-7). 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 12.15 Muz. romantinė drama „Kartą“ (Airija, 2006 m.). 13.55 Drama „Skafandras ir drugelis“ (Prancūzija, JAV, 2007 m.) (N-7). 16.00 „Broliai detektyvai“ (N-7). 17.00 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.30 „Advokatė Lovinski“. 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (4). 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).



6.00 Dešimtmetis su „Tina Dance“. 7.40 „Liuks!“ muzika. 8.35 Koncertas „Legendos sugrįžta“. 10.15 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“. 12.00 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 14.35 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 16.15 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 18.00 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 20.35 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 22.15 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k). 0.00 Dešimtmetis su „Tina Dance“ (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 2.35 Koncertas „Legendos sugrįžta“ (k). 4.15 R.Cicino solinio albumo pristatymo koncertas „Įsimylėti taip paprasta“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.

23.00 TV3



„Mechanikas“ („The Mechanic“)

„Lemtingas vaidmuo“ („Fatal Performance“)

Trileris. JAV, 2011 m. Rež. Simonas Westas. Vaidina Jasonas Stathamas, Benas Fosteris.

Drama. Kanada, 2011 m. Rež. George’as Erschbameris. Vaidina Nicholle Tom, Davidas Palffy.

Mechaniku vadinamas Artūras Bišopas yra profesionalus žudikas, tikras savo srities meistras. Kai nužudomas jo draugas Haris, elitinio žudiko darbotvarkėje svarbiausiu įrašu tampa keršas už jo žūtį. Netrukus kruvino amato paslapčių jis pradeda mokyti Hario sūnų.

Karjeros aukštumų siekianti aktorė Dana Tili pasamdoma apsimesti vienos firmos verslininke. Laikui bėgant apsišaukėlė sužino daug keistų dalykų. Vienas jų – tai, jog ja naudojamasi, kad mergina suteiktų alibi vienai moteriai, kuri nužudė savo verslo partnerį.

27


28

ketvirtadienis 2013 05 30 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.25 „Prekybos centras“ (pask. s.). 15.25, 2.50 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Procesas“. 23.30 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.35 Vakarinis Urgantas. 0.15 Politika. 1.10 Vakaro naujienos. 1.25 Muzika. „Žvaigždėlaivis“. 1.40 Komedija „Gyvenkite laimingai“. 3.45 Mados nuosprendis. 4.40 „Prekybos centras“. 5.25 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių. k.).

5.55, 13.40, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.25 „Angelų draugai“. 7.05 Keistenybės. 8.00, 16.50 Patikima priemonė. 9.00, 15.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Mokslo apgautieji. 12.15 Aktuali tema. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.50 Brangioji, mes prarandame vaikus. 22.00, 0.45 Mes ir nesapnavome.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Medicinos paslaptys. 11.05 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Versija“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Vienišas vilkas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Vaid. f. „Tyliosios pušys“ (1). 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Vaistai nuo baimės“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.45 Tiesioginis eteris. 20.50 „Vaistai nuo baimės“. 22.40 „Viensėdis“. 23.40 Dvikova. 1.15 Žinios +. 1.30 „Be kaltės kalti“ (2). 2.50 „Jaunoji Rusija“ (4).

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Aš netikiu jumis“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Aukso veršelis“. 13.00 Vaid. f. „Suardytas ratas“. 17.00, 23.00 Vaid. f. „Aš lieku“.

6.00 Fantastinė muz. melodrama „Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys“. 8.20 Istorinė drama „Aukso amžius“. 10.00 Kovinis f. „Nenugalimasis“. 12.00 Muz. komedija „Trise valtyje, neskaitant šuns“. 14.30 Drama „Jūra“. 16.10 Karinė drama „Laikų ryšys“. 18.10 Komedija „Zaza“. 20.00 Trileris „Kaukas“. 22.00 Trileris „Rusiškas trikampis“. 0.10 Detektyvas „Mėlyna barzda“.

7.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 9.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, Prancūzija, 2009 m.). 11.30 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 13.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 15.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 19.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 21.15 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 1.00 Veiksmo trileris „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV, 2009 m.).

7.00 Fantastinė komedija „Adamsų šeimos vertybės“. 9.00 Dramatinis trileris „Skiriamoji juosta“. 10.45 Fantastinis nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 12.50 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 15.00 Siaubo f. „Raktas“. 17.00 Fantastinė drama „Ponas Niekas“. 20.00 Mistinis trileris „Aklumas“. 22.40 Siaubo f. „Šmėklos“. 0.45 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Aleksas ir Ema“. 11.55 „Apgautoji“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Medaus mėnuo su mama“. 21.00, 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 0.10 „Projektas „Vestuvės“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 „Top 10“. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Be muzikos. „50 Cent“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Paauglės motinos“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 24.00 „Bedarbiai“. 0.50 Realybės šou „Snooki“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

5.20 Džiazas. 10.30 Klasikos archyvai. L.van Beethoveno IX simfonija. 11.50 Klasikos archyvai. C.M.Giulini. 12.45 Divertismentas. 13.45 G.F.Händelio ir J.Haydno kūrinių koncertas. 15.05 Operų arijas dainuoja A.Hallenberg. 17.00 E.Humperdincko opera „Jonukas ir Grytutė“. 19.00 R.Wagnerio opera „Dievų žūtis“. Dainuoja „La Scalos“ operos teatro artistai. 1.00 Paryžiaus džiazo festivalyje koncertuoja „Ping Machine“ ansamblis. 2.00 Nakties programa.


2013 05 30 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Teksase. 10.30 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 11.00 Ramybės ieškotojai. 12.00 Kolumbijos aromatai. 13.00 Skaniausi valgiai. Portugalija. 14.00 Naujo būsto paieška. Italija. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Vengrija. 16.00 Keliautojas. Ispanijos salos. 17.00 Ramybės ieškotojai. 18.00 Naujo būsto paieška. Italija. 18.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 19.00 Amerikos maistas. Virdžinija. 20.00 Be tabu. 22.00 Moterų pasaulis. Pietų Afrika. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Vengrija. 0.00 Kryptis. Mongolija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 10.00 „Maisto varžybos“. 10.50 „Ekstremalūs išbandymai“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 17.45 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Tas ar anas?“ 21.20 „Ratai iš ano pasaulio“. 22.10 „Australija iš arti“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 0.00 Nakties programa.

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Dok. f. „Didžioji migracija“. 11.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 12.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 13.00 Išgyventi padėsiantis būrys. 14.00 Laukinės Japonijos gamtos paslaptys. 15.00 Ugandos hipopotamai. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Išgyventi padėsiantis būrys. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 20.00 NSO virš Europos. 21.00 Paranormalūs reiškiniai. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 NSO virš Europos. 0.00 Paranormalūs reiškiniai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 7.50 „Laiko komanda“. 8.45 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 9.40 „Ar žinai, kas esi?“ 10.50 „Projektas „Mandela“. 11.50 „Skrydis virš Kremliaus“. 12.50 „Mitų medžiotojai“. 13.50 „Karo laikų ūkininkai“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Karo laikų ūkininkai“. 20.10 „Ląstelė“. 21.10 „Plaukas, pakeitęs istoriją“. 22.10 „Ötzi – archeologinis detektyvas“. 23.10 „Kroatijos karaliai“. 0.10 Nakties programa.

21.15 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Pažink savo šunį. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 N.Bakerio gyvūnai. 10.05, 21.05 Čarlzas ir Džesika: gelbėjimo istorija. 11.00 Palikti mirti. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinarų mokykla: safaris. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Amboselio drambliai. 17.25 Jūsų numylėtiniui patiks. 18.20 Simpatiškiausi augintiniai Amerikoje. 19.15 Šimpanzių rojus: Kazanova rojuje. 19.40 Veterinaras. 22.00 60 pavojingiausių būtybių: Australija. Indija. 22.55 Žemės tyrinėjimas su J.Corwinu. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Supergyvatė žmogėdra. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Paskutinis šansas: gorilos ir J.Simpsonas“. 8.00, 16.50, 20.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55, 17.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50, 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Gibono radijas“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 19.00 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 22.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 23.00 „Draugystė su lūšimis“.



„Ekstraktas“ („Extract“) Komedija. JAV, 2009 m. Rež. Mike’as Judge’as. Vaidina Jasonas Batemanas, Mila Kunis.

Maistinius ekstraktus gaminančio fabrikėlio savininko Džoelio gyvenimas ritasi į bedugnę. Darbuotojas rimtai susižaloja, žmona akivaizdžiai suka į šoną. O čia dar pasirodo viliokė gražuolė Sindė. Ar Džoeliui pavyks sudėlioti išsibarsčiusią savo gyvenimo mozaiką?

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Slambolas. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 17.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 „Tautų taurės“ jojimo turnyras Romoje. 10.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 11.30 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 22.30 Kovos sportas. „Total KO“ apžvalga. 23.30 Kovos sportas. „Total KO“ turnyras. 0.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 1.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus.

11.00, 13.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfinalis. 15.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 15.30 Golfas. PGA turo užkulisiai. 16.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 17.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 17.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos 2012–2013 m. sezono apžvalga. 18.30 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Mačas dėl trečios vietos. 20.20 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Finalas. 22.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 23.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos 2012–2013 m. sezono apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 10.00 Sporto viktorina. 13.00 Užduotis: automobilis. 13.30 Sportinis pokeris. 14.30 Reportažas apie automobilius. 15.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 17.00 Krepšinis. Bundeslyga. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 22.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 0.15 Užduotis: automobilis. 1.00 Nakties programa.

1.40 1 Baltijos



„Gyvenkite laimingai“ („Живите в радости“)

Komedija. Rusija, 1978 m. Rež. Leonidas Milijonščikovas. Vaidina Leonidas Kuravliovas, Vladimiras Basovas.

Viename kaime gyvenantis savamokslis išradėjas Dmitrijus Priažkinas amžinai ką nors konstruoja arba remontuoja sugadintus prietaisus. Ne visiems tokia vyro veikla patinka, Dmitrijų net žmona paliko. O kartą Priažkinas išvyksta į miestą ieškoti ekskavatoriaus.

29


30

penktadienis

2013 05 31

lietuviškos

21.15 Duokim garo!

0.10 „Veidrodžiai“.

19.20 „Zebriukas Dryžius“.

21.25 „Neramios advokatės Larinos atostogos“.

20.20 „Nepasiekiamasis“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 „Detektyvo meistrai. Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 „Trifidų dienos“ (2) (N-14). 1.05 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (6) (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 „Kung Fu Panda“ (9). 8.20 „Auklė“ (9) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (7). 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 LNK penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Mirties lenktynės“ (D.Britanija, JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-14). 0.10 Siaubo trileris „Veidrodžiai“ (JAV, Vokietija, 2008 m.) (S). 2.10 „Mentalistas“ (N-7) (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Evergleidso pelkynai (N-7). 10.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Juodos avys“ (N-7). 21.25 Rusų kinas. Detektyvas „Neramios advokatės Larinos atostogos“ (2008 m.) (N-14). 23.10 Amerikietiškosio imtynės (N-14). 0.10 Kriminalinis trileris „Pasienio miestas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 2.10 –5.59 Bamba (S).

Numatoma: 6.39 TV parduotuvė. 6.55–7.25 Žinios. Arba: 6.24 TV parduotuvė. 6.40 Reporteris. 7.25 Siurprizas tėčiui. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.00 Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 „Pasaulio istorija“ (N-7). Numatoma: 12.05 Žinios. 12.35–13.20 TV pokštai (N-7). Arba: 12.05 Reporteris. 12.50 TV pokštai (N-7). 13.20 Siurprizas tėčiui. 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „J.F.Kennedy ir slaptosios tarnybos“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas tėčiui. 18.40 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. Orai. 20.20 Veiksmo f. „Nepasiekiamasis“ (JAV, Lenkija, 2004 m.) (N-14). 22.10 Siurprizas tėčiui. 22.15 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

21.25 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk – geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“ (7). 13.40 Anim. s. „Drakonų medžiotojai“ (1) (Kinija, Prancūzija, 2004 m.). 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuotykių f. „Zebriukas Dryžius“ (Pietų Afrika, JAV, 2005 m.). 21.25 Komedija „Džonsonų atostogos“ (JAV, 2004 m.). 23.15 Komedija „Pakvaišę dėl Merės“ (JAV, 1998 m.). 1.35 Romantinė komedija „Intelektualas“ (JAV, 1994 m.).



22.00 LNK



„Džonsonų atostogos“ („Johnson Family Vacation“)

„Mirties lenktynės“ („Death Race“)

Komedija. JAV, 2004 m. Rež. Christopheris Erskinas. Vaidina Cedric the Entertainer, Vanessa Williams.

Veiksmo filmas. D.Britanija, JAV, Vokietija, 2008 m. Rež. Paulas W.S.Andersonas. Vaidina Jasonas Stathamas, Joan Allen.

Džonsonų šeima pagaliau išsirengia į ilgai planuotą atostogų kelionę. Bet vos prasidėjus išvykai pasipila nesusipratimai. Tėvas patenka į areštinę, o iš jos ištrūkęs užrūstina sunkvežimio vairuotoją, ir naujutėlaitį šeimos automobilį užgriūva cemento lavina.

Sunku pasakyti, kas yra tos „Mirties lenktynės“ – veiksmo filmas ar kompiuterinis žaidimas. Veiksmas vyksta kalėjime, o žiaurios koridos nugalėtojui pažadėta laisvė. Kaip tik jos labiausiai reikia už grotų be kaltės patekusiam lenktynininkui Džensenui Eimsui.


2013 05 31

penktadienis

regioninės

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Legendos (k). 12.15 Emigrantai. 13.00 „Jaunoji karta“ (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Asistentas vienai dienai (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 „Poezijos pavasario 2013“ laureato vainikavimas ir literatūros vakaras Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje. 19.45 Lyderiai. 20.30 Margaritos Dvarionaitės 85-osioms gimimo metinėms. Apybraiža „Margarita Dvarionaitė“ (1977 m.). 20.50 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Nepriklausomybės Akto signataro prof. Broniaus Genzelio knygos „Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis“ pristatymas Rašytojų klube. 22.20 Kai aš mažas buvau. 23.00 Džiazo vakaras. XI tarptautinis džiazo festivalis „Mama Jazz 2012“. „Wallace Roney Quintet“ (1) (JAV). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Grupės „Antis“ koncertas Vilniaus Katedros aikštėje.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Kidas Padlis“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 11.00 „Gražiosios melagės“ (N-7). 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Ji iškrenta iš žaidimo“ (D.Britanija) (N-7). 22.50 Snobo kinas. Drama „Meilė stipresnė už mane“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 1.10 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Nuo... Iki... (k). 12.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Ne vienas kelyje (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.45 KTV – kino ir televirtuvė. 16.10 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 16.35 Apie ūkį ir bites (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.50 TV1

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 ‚Dingusiųjų paieškos grupė“ (2). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“ (3). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Pavojingiausias karys“ (5). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Mažylė Houp“ (3, 4). 0.00 „Vartai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (3). 1.50 Aukščiausia pavara. 2.50 „CSI Majamis“.

9.25 „Mokomės su Pokojum“. 9.55 Senoji animacija. 10.30 Drama „Vėl tik tu ir aš“ (JAV, 2005 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! (2). 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Per visą šalį“ (JAV, Kanada, 2003 m.). 23.35 „Šok su manimi 2011“. 2.45 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 11.50 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.50 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 17.30 Ženklai ant skydo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „13“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Romantinė drama „Jaunatis“ (N-14). 1.35 Siaubo trileris „Pjūklas VI“ (S).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (3). 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Komiška drama „Mįslingas personažas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 14.15 „Apgaulinga tiesa“. 15.15 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Jonas Vileišis. 15.45 Nuotykių f. „Čarlis 2. Nepaprastas automobiliukas“ (Vokietija, 2006 m.). 17.30 „Komanda Č“ (N-7). 18.30 Eismo įvykių kronika (k). 19.00 „GSG 9: elitinis būrys“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (6). 20.45 Auksinė kolekcija. „Gera kompanija“ (JAV, 2004 m.). 22.45 „Balticum TV“ žinios. 23.00 Drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.).

23.15 TV3

6.00 Kai švenčia Žuvys. 7.50 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai. 9.30 „Liuks!“ muzika. 10.40 Miesto fiesta. 12.00 Kai švenčia Žuvys (k). 13.50 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 15.30 „Liuks!“ muzika. 16.40 Miesto fiesta (k). 18.00 Kai švenčia Žuvys (k). 19.50 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 21.30 „Liuks!“ muzika. 22.40 Miesto fiesta (k). 0.00 Kai švenčia Žuvys (k). 1.50 Paskutinė diena mokykloje. „Drąsinkime ateitį“ 2011 m. apdovanojimai (k). 3.30 „Liuks!“ muzika. 4.40 Miesto fiesta (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika 19.00 Piliečių labui ir saugumui. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Meilė stipresnė už mane“ („Reign Over Me“)

„Pakvaišę dėl Merės“ („There’s Something About Mary“)

Drama. JAV, 2007 m. Rež. Mike’as Binderis. Vaidina Adamas Sandleris, Jada Pinkett-Smith.

Komedija. JAV, 1998 m. Rež. Bobby ir Peteris Farrelly. Vaidina Cameron Diaz, Mattas Dillonas.

Po rugsėjo 11-osios teroro aktų Čarlis Fainmenas neteko šeimos. Prabėgus penkeriems metams jis sutinka savo buvusį bičiulį Alaną Džonsoną. Atrodo, kad Alano gyvenimas puikus, tačiau jis turi problemų. Ir Čarliui, ir Alanui reikia artimo bičiulio paramos.

Į mokyklos išleistuves Tedas turėjo eiti su blondine Mere. Bet pasimatymas neįvyko, ir per 13 metų neatsirado kitos gražuolės, kuri Tedo atmintyje būtų ištrynusi šviesų Merės paveikslą. Geriausias draugas pataria pasamdyti detektyvą ir paieškoti tos svajonių merginos.

31


32

penktadienis

2013 05 31

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.40 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Meilė be taisyklių“. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Lauk manęs. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 Stebuklų laukas. 22.20 Dvi žvaigždės. Finalas. 0.05 Vakarinis Urgantas. 0.55 Drama „Borisas Godunovas“. 3.55 Vaid. f. „Iš poilsiautojų gyvenimo“. 5.15 Suprasti. Atleisti. 5.40 Mados nuosprendis. 6.35 Muzika.

6.00, 13.20, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.20 „Angelų draugai“. 7.05 Jūrų demonai. 8.00, 16.50 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Brangioji, mes prarandame vaikus. 12.20 Kokie žmonės! 14.45 Nemeluok man. 18.50, 0.00 Be cenzūros. 20.55 Pasaulio paslaptys. Nemirtingųjų mūšis. 22.00 Žiūrėkite visi! 23.00 Keistenybės. 0.50 Paklydimų teritorija.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Tolimųjų reisų vairuotojai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Paslaptinga Rusija. Kostromos sritis. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 „Eigulys“. 0.20 Trileris „Antisaiperis“. 2.15 Piktžodžiavimo mokykla.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.00 „Tyliosios pušys“ (2). 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 Visa Rusija. 10.45 1000 smulkmenų. 11.20 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.05 Teisė susitikti. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.45 „Vaistai nuo baimės“. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.45 Tiesioginis eteris. 20.50 Vaid. f. „45 sekundės“. 22.50 Vaid. f. „Meilė vargšams“. 0.40 Vaid. f. „Atleisk“. 2.10 „Jaunoji Rusija“ (5). 3.40 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Aš lieku“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Aukso veršelis“. 13.00 Vaid. f. „Zorka Venera“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Žmogus, kuris tylėjo“.

6.00 Muz. komedija „Trise valtyje, neskaitant šuns“. 8.20 Komedija „Zaza“. 10.00 Detektyvas „Mėlyna barzda“. 12.00 Romantinė drama „Ašik Keribas“. 14.00 Dramatinis trileris „Bėganti per bangas“. 16.30 Komedija „Arka“. 18.30 Romantinė komedija „Be vyrų“. 20.00 Kovinis trileris „SLOVE. Tiesiai į širdį“. 21.40 Romantinė komedija „Meilės kontraktas“. 23.40 Karinė drama „Žvėries diena“.

7.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 9.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 11.15 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 13.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 15.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.05 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Meilė yra viskas, ko reikia“ (Danija, Švedija, Italija, 2012 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

7.00 Mistinis trileris „Aklumas“. 9.45 Fantastinė drama „Ponas Niekas“. 13.00 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 14.45 Detektyvinis trileris „Gerasis vokietis“. 16.40 Biografinė drama „Pagauk, jei gali“. 19.05 Komiška drama „Išradėjas“. 20.50 Veiksmo drama „Desantininkai“. 23.00 Romantinė drama „Viena diena“. 1.00 Siaubo drama „Juodoji mirtis“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Aklas pasitikėjimas“. 11.55 „Pavogtas rojus“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Atostogos su Dereku“. 21.00 „Tikra Holivudo istorija“. 0.35 „Apgautoji“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Po pasaulį su A.Burdenu. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Be muzikos. Missy Elliott. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 TV šou „Medžioklė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 „Top 10“. Nelly Furtado. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 23.10 „Jackass“. 24.00 „World Stage“. 0.50 „Paauglės motinos“. 1.40 TV šou „Interneto kvailiai“. 2.30 „Jackass“. 3.20 Tik hitai.

4.15 Džiazas. 10.30 Koncertuoja H.Grimaud. 12.05 L.Langas groja L.van Beethoveno kūrinius. 14.05 Divertismentas. 14.30 „Piazzola“ koncertuoja Paryžiaus džiazo festivalyje. 15.30 Džiazas. Koncertuoja M.Canonge. 16.45 Džiazas. Koncertuoja „Yellow Pockets“. 17.45 R.Wagnerio opera „Tanhoizeris“. 21.10, 23.45 Divertismentas. 21.30 „Matildos kelis, arba J.C.Gallottos portretas“. 21.40 J.C.Gallottos baletas „Šventasis pavasaris“. 22.30 J.C.Gallottos baletas „Brangusis Odisėjau“. 0.30 Nacionalinis džiazo orkestras: „Užsičiaupk ir šok“.


2013 05 31 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Arizonoje. 11.00 Ramybės ieškotojai. Kinija. 12.00 Skaniausi valgiai. Provansas. 13.00, 18.30 Skaniausi valgiai. Sicilija. 14.00 Naujo būsto paieška. Norvegija. 14.30 Naujo būsto paieška. Singapūras. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Seišeliai. 16.00 Keliautojas. Indijos vandenyno salos. 17.00 Ramybės ieškotojai. Kinija. 18.00 Naujo būsto paieška. Norvegija. 19.00 Amerikos maistas. Čarlstonas. 20.00 Keliautojas. Puerto Rikas. 21.00 Keliautojas. Karibų salos. 22.00 Keliautojas. Indijos vandenyno salos. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Seišeliai. 0.00 Kryptis. Islandija.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 8.00 „Edo nuotykiai“. 10.00 „Tas ar anas?“ 10.50 „Ratai iš ano pasaulio“. 11.40 „Australija iš arti“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Tas ar anas?“ 16.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.55 „Australija iš arti“. 17.45 „Nuostabūs valgiai“. 18.45 „Juodasis auksas“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Sunkiausi darbai Amerikoje“. 21.20 „Akis į akį su gamta“. 22.10 „Laimės kūdikiai“. 23.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“.

penktadienis

9.00 Ryto programa. 10.00 Dok. f. „Didžioji migracija“. 11.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 12.00 NSO virš Europos. 13.00 Paranormalūs reiškiniai. 14.00 Kuba, atsitiktinis rojus. 15.00 Dramblių kapinės. 16.00 NSO virš Europos. 17.00 Paranormalūs reiškiniai. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 20.00 Tunų žvejyba. 21.00 Sautsaido gaujos pabėgimas. 22.00 Tunų žvejyba. 0.00 Sautsaido gaujos pabėgimas. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 7.50 „Laiko komanda“. 8.45 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 9.40 „Ar žinai, kas esi?“ 10.50 „Ląstelė“. 11.50 „Plaukas, pakeitęs istoriją“. 12.50 „Mitų medžiotojai“. 13.50 „Karo laikų ūkininkai“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.10 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Karo laikų ūkininkai“. 20.10 „Ötzi – archeologinis detektyvas“. 21.10 „Kelionės pabaiga“. 21.40 „Kelionės pabaiga“. 22.10 „Viduramžių numirėliai“. 23.10 „Kroatijos karaliai“. 0.10 Nakties programa.

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Simpatiškiausi augintiniai Amerikoje. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Jūsų numylėtiniui patiks. 10.05, 21.05 Čarlzas ir Džesika: gelbėjimo istorija. 11.00 Aukos apsauga. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Oro uostas gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Amboselio drambliai. 17.25 Pandos pirmieji gyvenimo metai. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Šimpanzių rojus: Žozefina. 19.40 Veterinaras. 22.00 Ryklių puolimo vasara. 22.55 Banginių karai. Bebaimiai. 23.50 Hjustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Vabalų milžinų karai. Superžudikai. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Gibono radijas“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Nemalonumai sifakų žemėje“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Augalų karalystė“. 23.00 „Gegutė“.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF– Maskvos srities „Chimki“. 16.45 Slambolas. 17.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“– Rygos VEF. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 23.00 Žinios +. 23.15 Slambolas.

9.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 10.30 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 11.30 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus. 12.00 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 22.00 Galiūnų varžybos Australijoje. 23.00 Jojimo turnyrų apžvalga. 23.30 Atviras Prancūzijos teniso čempionatas. 1.00 Atviro Prancūzijos teniso čempionato apžvalga. 2.00 M.Vilanderis apžvelgia teniso turnyrus.

11.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfinalis. 13.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfinalis. 15.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 17.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. 19.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 21.20 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis. 23.50 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro finalas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 10.00 Motociklų sportas. 17.00 Ralis. 17.30 Dokumentinis serialas. 18.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.15 Futbolo klasikai. 23.15 Žurnalas. 0.54 Rene Schwuchowo šou. 1.45 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis 

0.55 1 Baltijos

„Meilė yra viskas, ko reikia“ („Love Is All You Need“)

„Borisas Godunovas“ („Борис Годунов“)

Romantinė komedija. Danija, Švedija, Italija, 2012 m. Rež. Susanne Bier. Vaidina Trine Dyrholm, Pierce’as Brosnanas.

Ida ir Filipas susipažįsta automobilių stovėjimo aikštelėje. Nereikšmingas nesusipratimas vos neįžiebė skandalo, bet jį užgesina moteriškos ašaros ir Idos prisipažinimas, kad ji vyksta į dukros vestuves Italijoje. Keista, bet Filipui taip pat reikia vykti į Italiją.



Drama. Rusija, 2011 m. Rež. Vladimiras Mirzojevas. Vaidina Maksimas Suchanovas, Michailas Kozakovas.

Aleksandro Puškino poemos veiksmą rusų teatro režisierius perkėlė į mūsų laikus. Klasikinio veikalo tematika – nusikaltimas ir bausmė – amžinai aktuali. Kartu su A.Puškinu autoriai mąsto apie tai, kad aukščiausią valdžią įgijęs ambicingas žmogus yra nelaimė visai šaliai.

33


34

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Margaret Atwood knygą „Tarnaitės pasakojimas“.

Netolima ateitis. Gileado respublika. Fredinė gyvena Vado ir jo Žmonos namuose. Išeiti iš namų jai leidžiama tik kartą per dieną nupirkti maisto produktų. Parduotuvių pavadinimai yra paveikslėliai, nes moterims nebeleidžiama skaityti ir apskritai siekti žinių. Kartą per mėnesį ji privalo gulėti ant nugaros ir atlikti Tarnaitės pareigą, nes mažėjančio gimstamumo amžiuje Fredinės ir kitų šiai tarnystei paskirtų moterų vertė tėra jų vaisingumas. Ji dar atmena senus laikus, kai gyveno su savo vyru Luku, žaisdavo su dukra, turėjo darbą, pinigų ir galėjo mokytis. Bet dabar visa tai jau praeitis...

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Rasa Sasnauskienė iš Kauno raj., Virginijus Vrubliauskas iš Klaipėdos ir Antanas Gaška iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Parašiutas. Atida. Vado. Amaras. Padala. Pušis. „BT“. Ne. Malis. Ar. Geda. Tanas. Era. Donas. Kis. Kabinetas. Ošas. Itilis. Netikėk. Sicilija. Orija. Ananasas. Dinasas. Horizontaliai: Sabalena. Bisa. Savana. Itin. Šale. Nica. „Ida“. Delis. Šuo. Totila. Manasis. Šampanas. Ulas. NAD. Ašis. Amis. „Koton“. Tas. Išira. Ir. Esakis. Dabar. Sėja. Astras. Kas. Pažymėtuose langeliuose: Savaitgalis.


2013-05-23 TV diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you