Page 1

Lietuva

5p.

D.Gry­baus­kai­tė Vo­kie­ti­jo­je pa­gir­ta už tai, kad ne­vy­nio­ja žo­džių į va­tą.

Ekonomika

7p.

Pasaulis

Inf­lia­ci­jos ma­žė­ji­mo ten­den­ci­jos Lie­tu­vai ve­ria ke­lius eu­ro zo­nos link.

8p. Po smurto kupinos kampanijos – žodis Pakistano rinkėjams.

AKCIJA Kaina 208 Lt/m , su PVM *

KERAMINIAMS BLOKELIAMS 3

* Kaina pateikta pasiimant produkciją iš sandėlio Technikos g. 7C, Kaunas. Akcija vyksta iki 2013 06 01. Prekių kiekis ribotas.

Tel. 8 37 400225, 8 696 94538. www.serfas.lt

Penktadienis gegužės 10, 2013 Nr. 106 (19967) Kaunodiena.lt 2 Lt

Oro taršos detektyvas

63

Krep­ši­nio žvaigž­dės – Lon­do­ne Ar­vy­das Sa­bo­nis ir Ša­rū­nas Ja­si­ ke­vi­čius lau­kia­mi Lon­do­ne, kur šian­dien pra­si­dės Eu­ro­ly­gos fi­ na­lo ket­ver­to tur­ny­ras. Lie­tu­vos krep­ši­nio žvaigž­džių mi­si­jos bus skir­tin­gos.

μg/kub. m

– toks vir­ši­jan­tis nor­mą už­terš­tu­mas už­fik­suo­tas Pet­ra­šiū­nuo­se.

Sa­bas pa­kvies­tas į ko­mi­si­ją, ku­ ri ver­tins Tra­fal­ga­ro aikš­tė­je vyk­ sian­čio dė­ji­mų į krep­šį kon­kur­so da­ly­vius. Is­pa­nų „Bar­ce­lo­nos Re­gal“ eki­pai at­sto­vau­jan­tis Ša­ras mė­gins penk­ tą kar­tą tap­ti Eu­ro­ly­gos čem­pio­nu. Lie­tu­vis – kol kas vie­nin­te­lis krep­ ši­nin­kas šio eli­ti­nio tur­ny­ro is­to­ri­ jo­je, pa­grin­di­nį tro­fė­jų iš­ko­vo­jęs su tri­mis skir­tin­gais klu­bais.

Sportas

9p.

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Dienos citata

„„Sekliai: Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai jau ke­lias sa­vai­tes ieš­ko prie­žas­čių, ko­dėl oro tar­ša Pet­ra­šiū­nuo­se nie­kaip ne­ma­žė­ja.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai su­ne­ri­mę: šį mė­ne­sį Kau­ne jau ne pir­mą die­ną kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja ore vir­ši­ja ri­bi­nę nor­mą. Tą pa­ju­to ir mies­tie­čiai – daug ką kan­ki­na du­ su­lys, slo­ga, kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mai. Žmo­ nės vakar kaip išganymo laukė lie­taus.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Pet­ra­šiū­nai la­biau­siai už­terš­ti

Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros duo­ me­ni­mis, pa­sku­ti­nės pa­ros rod­ me­nys Kau­nui nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo – Pet­ra­šiū­nuo­se esan­ti oro tar­ šos ma­ta­vi­mo sto­te­lė ro­dė 63 mg/ kub. m, o leis­ti­na oro tar­šos nor­

ma – 50 mg per pa­rą. Kau­ne šiais me­tais oro tar­ša jau buvo padidėjusi 32 kar­tus, per me­tus vir­šy­ti nor­mą lei­džia­ma tik 35 die­nas. „Si­tua­ci­ja tik­rai pra­sta, ta­čiau Kau­nas neiš­sis­ ki­ria iš ki­tų did­mies­čių, vi­sur – tas pa­ts“, – aiškino Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Oro ko­ky­bės ver­ti­ni­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­ cia­lis­tė Vil­ma Bim­bai­tė.

3

„Kar­tais dar­be gin­či­ja­ mės dėl ko­kio žo­džio ra­ šy­bos ar­ba sky­ry­bos, tu­ rė­da­ma šį ti­tu­lą da­bar ga­ lė­siu tvir­čiau iš­sa­ky­ti sa­ vo nuo­mo­nę“, – sa­kė Na­cio­na­li­nia­me dik­tan­te šie­met trium­fa­vu­si kau­nie­tė Vai­da Vi­šins­kai­tė.

6p.


2

Penktadienis, gegužės 10, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 48 50mg/m

0

3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

Anglies monoksidas (CO)

0,64

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

72

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­no VI for­te iš­ ri­kiuo­ta 200 įvai­ riuo­se ka­ruo­se da­ ly­va­vu­sių dži­pų, sunk­ve­ži­mių – to­ kią vi­zi­ją tu­ri is­to­ri­ nių trans­por­to prie­ mo­nių en­tu­zias­ tai, tre­čia­die­nį žen­ gę pir­mą žings­nį Ka­ ro tech­ni­kos mu­zie­ jaus įkū­ri­mo link. „„Nu­ra­šy­tas: sunk­ve­ži­miu­ką „Pinz­gauer“ ko­lek­ci­nin­kas pir­ko iš ka­rių.

„„Pra­var­dė: Ožys – to­kią pra­var­dę „Gaz 67“ da­vė so­vie­tų ka­rei­viai.

Ka­ro tech­ni­kos ger­bė­jų džiaugs­mas iš na­rio mo­kes­čio, sa­vo trans­por­ to prie­mo­nių nuo­mos. Aso­cia­ci­jos ko­lek­ci­jo­je – mo­ to­cik­lai, leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, sunk­ve­ži­miai, ka­ro lau­ko vir­tu­ vės, nė­ra tik sun­kių­jų šar­vuo­čių – tan­kų ir tan­ke­čių. Eks­po­na­tų skai­ čius per­ko­pė 200. „Nuo­lat ieš­ko­me nau­jų eks­po­na­tų ir pil­do­me ko­lek­ ci­ją. Neį­ti­ki­ma, bet itin daug se­nos tech­ni­kos ran­da­me kai­muo­se, pas se­ny­vo am­žiaus žmo­nes, taip pat trau­kia­me ją iš šiukš­ly­nų. Ge­res­nės būk­lės tech­ni­kos įsi­gy­ja­me už­sie­ ny­je“, – pa­sa­ko­jo en­tu­zias­tas. Bū­si­mų­jų eks­po­na­tų res­tau­ra­vi­ mas už­trun­ka ne vie­nus me­tus. Pa­ vyz­džiui, vien su­rink­ti da­lis Ant­ ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų ru­siš­kam dži­pui už­tru­ko tre­jus me­tus.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Eks­po­zi­ci­ja – Alek­so­te

Lie­t u­vos is­to­r i­n ių trans­p or­to prie­mo­nių iš­sau­go­ji­mo aso­cia­ci­ja „Ret­ro­mo­bi­le“ tre­čia­die­nį su­lau­kė ver­tin­gos do­va­nos. Mies­to po­li­ti­ kai Alek­so­te, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g., pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį aso­cia­ ci­jai sky­rė 850 kv. m ne­nau­do­ja­ mą stak­lių ce­chą. Čia bus įreng­ta ne tik is­to­ri­nių trans­por­to prie­ mo­nių eks­po­zi­ci­ja, bet ir res­tau­ra­ vi­mo dirb­tu­vės. Aso­cia­ci­jos na­riai sa­vo lė­šo­mis įsi­pa­rei­go­jo su­tvar­ky­ ti dirb­tu­ves ir jų ap­lin­ką. „Ret­ro­mo­bi­le“ pre­zi­den­tas Ra­ mū­nas Kar­de­lis ne­sle­pia: ga­lu­ti­ nis jų tiks­las – nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ti Kau­no VI for­tą. „Tech­ni­ kos eks­po­na­vi­mas stak­lių ce­che – tik pir­ma­sis eta­pas. Vė­liau siek­si­ me eks­po­zi­ci­ją per­kel­ti į VI for­tą, ta­čiau ten lau­kia dar daug dar­bo. For­tą rei­kia su­re­mon­tuo­ti ir pri­tai­ ky­ti eks­po­zi­ci­jai“, – „Kau­no die­ nai“ sa­kė R.Kar­de­lis. Kurs sa­vo lė­šo­mis

Šiuo me­tu aso­cia­ci­ja yra pa­ren­ gu­si Ka­ro tech­ni­kos eks­po­zi­ci­

„„En­tu­ziaz­mas: V.Gan­saus­kas džiau­gia­si, kad bus kur eks­po­nuo­ti su­

rink­tus au­to­mo­bi­lius.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

jos-mu­zie­jaus VI for­to te­ri­to­ri­ jo­je pro­jek­t ą. Ja­m e nu­m a­to­m a su­tvar­ky­ti for­to te­ri­to­ri­ją, re­no­ vuo­ti sta­ti­nius ir juos pri­tai­ky­ti mu­zie­ji­nei veik­lai. Pra­di­nes lė­šas

ža­da skir­ti pa­ti 44 na­rius vie­ni­ jan­ti aso­cia­ci­ja. Vi­sas trans­por­to prie­mo­nes aso­ cia­ci­jos na­riai res­tau­ruo­ja pa­tys. Tam rei­ka­lin­gas lė­šas jie su­ren­ka

Vi­sas trans­por­ to prie­mo­nes aso­ cia­ci­jos na­riai res­ tau­ruo­ja pa­tys. Ne­tu­ri kur lai­ky­ti

Alek­so­te su­teik­to­mis pa­tal­po­ mis džiau­gė­si Gi­rai­tė­je gy­ve­nan­

tis „Ret­ro­mo­bi­le“ na­rys Val­de­ma­ ras Gan­saus­kas. Dau­giau kaip 30 au­to­mo­bi­lių sa­vo ko­lek­ci­jo­je tu­ rin­tis ko­lek­ci­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad pa­grin­di­nė pro­ble­ma iki šiol bu­vo au­to­mo­bi­lių lai­ky­mas. Lig šiol jie iš­bars­ty­ti po vi­są Lie­tu­vą, mat sa­ va­me kie­me tie­siog ne­tilp­tų. Da­bar V.Gan­saus­ko kie­me sto­vi tik Ant­ ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kus me­nan­ tis vi­su­rei­gis „Gaz 67“ ir aust­riš­ kas aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio ka­ri­nis sunk­ve­ži­miu­kas „Pinz­gauer“. „Gaz“ vi­su­rei­gio kė­bu­las – vi­ siš­kai nau­jas, pa­da­ry­tas pa­ties V.Gan­saus­ko ran­ko­mis. „Ne­ži­ nau, ar tai tei­sy­bė, bet šios ma­ši­ nos spi­do­met­ras te­ro­do 1,5 tūkst. nu­va­žiuo­tų ki­lo­met­rų. Ji ke­liaus į eks­po­zi­ci­ją Alek­so­te“, – pa­sa­ko­jo ko­lek­ci­nin­kas. Nau­jo­jo­je eks­po­zi­ci­jo­je kau­nie­ čiai tu­rė­tų iš­vys­ti ir au­to­mo­bi­ lį „Pinz­gauer“. Aust­ri­jo­je to­kiais au­to­mo­bi­liais daž­niau­siai va­ži­nė­ ja kal­nuo­se gy­ve­nan­tys ūki­nin­kai, o vo­kie­čių „Ma­gi­rus“ bend­ro­vė šį mo­de­lį pri­tai­kė Vo­kie­ti­jos ka­ri­ nėms pa­jė­goms. V.Gan­saus­kas jį įsi­gi­jo iš Lie­tu­ vos ar­mi­jos – pa­sta­ro­ji jį jau bu­vo nu­ra­šiu­si.

Kurs nau­ją Ro­tu­šės aikš­tės dra­bu­žį Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Pas­ku­ti­nį kar­tą 1972 m. iš es­mės re­konst­ruo­ta Kau­no ro­tu­šės aikš­ tė pra­šo­si nau­jo grin­di­nio ir pro­tin­ gai su­sty­guo­to veiks­mo jo­je. Nau­ją Se­na­mies­čio aikš­tės sce­na­ri­jų mė­ gins at­ras­ti ar­chi­tek­tai.

„„Būtinybė: kon­kur­są ren­gian­čios KAUET na­riai nea­be­jo­ja, kad pa­grin­

di­nė Se­na­mies­čio aikš­tė pri­bren­do at­nau­ji­ni­mui.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Per ar­ti­miau­sią mė­ne­sį pla­nuo­ja­ ma pa­skelb­ti at­vi­ro su­pap­ras­tin­to pro­jek­to Ro­tu­šės a. pri­tai­ky­mo vi­ suo­me­nės po­rei­kiams kon­kur­są, jo nu­ga­lė­to­jai tu­rė­tų paaiš­kė­ti rug­sė­jo pa­bai­go­je. Kon­kur­są vyk­dys Kau­no ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos eks­ per­tų ta­ry­ba (KAUET). Šios vie­šo­ sios įstai­gos di­rek­to­rė Jū­ra­tė Mer­ ke­vi­čie­nė paaiš­ki­no, kad kon­kur­so lai­mė­to­jų dar­bai ne­pri­va­lės bū­ti vi­siš­kai įgy­ven­din­ti, ta­čiau tai bus ge­ra pro­ga pa­siū­ly­tas idė­jas ap­ svars­ty­ti su vi­suo­me­ne.

Kon­kur­sui reng­ti mies­to sa­vi­val­ dy­bė yra nu­ma­čiu­si skir­ti 45 tūkst. li­tų. Iš jų 30 tūkst. li­tų ati­teks lai­ mė­to­jų pre­mi­joms: pir­mai vie­tai – 12 tūkst., ant­rai – 8 tūkst. li­tų, tre­ čiai – 6 tūkst. li­tų, dar nu­ma­to­ma įteik­ti dvi pa­ska­ti­na­mą­sias pre­mi­ jas po 2 tūkst. li­tų. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ur­ ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­čius ti­ki­ si, kad po kon­kur­so ne­be­bus del­ sia­ma pra­dė­ti reng­ti tech­ni­nį pro­ jek­tą. Ka­da ga­lė­tų pra­si­dė­ti rea­lus aikš­tės per­tvar­ky­mas, kas jį fi­nan­ suos, N.Va­lat­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, tu­ ri spręs­ti sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai. „Ro­tu­šės a. – rep­re­zen­ta­ci­ nė mies­to vie­ta. Vers­li­nin­kai sa­vo mi­si­ją at­li­ko, at­gai­vi­no gy­ve­ni­mą aikš­tė­je ir jos priei­go­se. Gal rei­kė­tų ir sa­vi­val­dy­bei pri­si­dė­ti?“ – svars­tė Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­ riaus ve­dė­jas.

Ro­tu­šės a. ne tik pa­gy­vė­ju­si, jo­je ne­stin­ga ir chao­so. Kon­kur­ se ti­ki­ma­si iš­spręs­ti ne tik ma­žo­ sios ar­chi­tek­tū­ros, bet ir au­to­mo­ bi­lių sta­ty­mo, trans­por­to eis­mo, žel­di­nių su­tvar­ky­mo, lau­ko ka­ vi­nių iš­dės­ty­mo ir ki­tas svarbias pro­ble­mas. „Nors aikš­tė yra gra­žiau­sio­je Se­ na­mies­čio da­ly­je – ne­to­li dvie­jų upių san­ta­kos, į ku­rią ve­da is­to­ri­ nis Vil­niaus ke­lias, – ma­siš­kai lan­ ko­ma mies­tie­čių ir tu­ris­tų, ši vie­ta nė­ra es­te­tiš­kai pa­trauk­li. Jo­je vyks­ tan­tys ren­gi­niai at­si­tik­ti­niai, kar­ tais ne­tin­ka­mo mas­to, neaiš­ki pa­ čios aikš­tės funk­ci­ja. Vis au­gan­ti ap­lin­ki­nių ka­vi­nių, nak­ti­nių klu­ bų veik­la su se­zo­ni­nė­mis te­ra­so­ mis ir pa­vil­jo­nais ku­ria chao­tiš­ko di­zai­no ir funk­ciš­kai ne­su­val­dy­tos erd­vės įspū­dį“, – pa­ste­bi kon­kur­ so są­ly­gas ren­gian­ti ar­chi­tek­tė Lo­ re­ta Ja­nu­šai­tie­nė.


3

Penktadienis, gegužės 10, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Oro taršos detektyvas

„Di­džio­ji da­lis vir­ši­ji­mų 1 bu­vo už­fik­suo­ta šal­tuo­ju me­tų lai­ku, per pir­mus tris šių me­

tų mė­ne­sius. Pa­va­sa­ri­nis už­terš­tu­ mas dar nė­ra la­bai di­de­lis, ga­li bū­ti ir blo­giau“, – ma­no V.Bim­bai­tė. Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra sa­ vi­val­dy­bėms už oro tar­šą nuo­bau­ dų ne­ski­ria, tik tei­kia re­ko­men­ da­ci­jas, kad ji bū­tų kuo grei­čiau su­ma­žin­ta. Dir­ba pa­gal pla­ną

„Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tai pa­si­ do­mė­jo, ar mies­to val­džia tu­ri stra­ te­gi­ją, kaip mies­te ma­žin­ti už­terš­ tu­mą. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ap­ lin­kos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­ sio­ji spe­cia­lis­tė Jur­ga Pak­ros­nie­nė aiš­ki­no, kad dar 2010 m. pa­bai­go­ je bu­vo pa­tvir­tin­ta Oro ko­ky­bės val­dy­mo pro­gra­ma 2011–2014 m. „Tu­ri­me vi­są prie­mo­nių pla­ną, ką rei­kia da­ry­ti, kad oro tar­ša ne­di­dė­ tų, o jei­gu ji pa­di­dė­ju­si – su­ma­žin­ ti“, – tei­gė J.Pak­ros­nie­nė. Dve­jus me­tus iš ei­lės balandžio– gegužės mėn. va­lo­mos mies­to gat­ vės nuo su­si­kau­pu­sio per žie­mą smė­lio ir ne­šva­ru­mų, ku­rie, lai­kan­ tis sau­siems orams, ky­la į orą. Mat pa­grin­di­nis tar­šos šal­ti­nis – trans­ por­to prie­mo­nės ir po žie­mos ša­li­ ke­lė­se li­kęs smė­lis. Ne tik va­lo, bet ir lais­to

Ar ži­no­te, kaip va­lo­mos gat­vės? Tvar­ka la­bai pa­pras­ta: vie­nas pa­ skui ki­tą va­žiuo­ja ke­tu­ri spe­cia­lūs trak­to­riai su prie­ka­bo­mis, gat­vės yra drė­ki­na­mos, o smė­lis iš kar­to su­ren­ka­mas į spe­cia­lias tal­pyk­las. Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­ cia­lis­tė J.Pak­ros­nie­nė tei­gė, kad kai ku­rios gat­vės yra ne tik va­lo­mos, bet ir lais­to­mos. „Jei­gu gat­vė la­bai pra­stos būk­lės, pvz., Rau­dond­va­ rio pl., prieš va­lant, pa­pil­do­mai pa­lais­to­ma ir tik ta­da iš­va­žiuo­ja trak­to­riai su­rink­ti pur­vo“, – aiš­ ki­no J.Pak­ros­nie­nė.

Pra­dė­ti gat­ves va­duo­ti nuo su­si­ kau­pu­sio smė­lio, pur­vo ga­li­ma tik ta­da, kai oro tem­pe­ra­tū­ra yra tei­ gia­ma, ki­taip – už­šal­tų trak­to­rių drė­ki­ni­mo sis­te­mos. Va­ly­mo sau­ suo­ju bū­du ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­ re­ko­men­duo­ja, nes tai kenks­min­ga žmo­gaus svei­ka­tai. Gat­vių va­ly­mo ir lais­ty­mo dar­ bams ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ ne­siams sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te yra skir­ta 280 tūkst. li­tų. „Ga­li­me pri­trūk­ti lė­šų, jei­gu ir to­liau teks kas­dien po du kar­tus lais­ty­ti gat­ ves“, – ap­gai­les­ta­vo spe­cia­lis­tė.

Jurga Pakrosnienė:

Dar nie­ka­da mies­te ne­bu­vo im­ta­si to­kių kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių.

50

μg/kub. m – to­kia leis­ti­na oro tar­šos nor­ma. kar­tų ši gat­vė bu­vo va­ly­ta, spe­cia­ lis­tai jau nė ne­sus­kai­čiuo­ja. „Dar nie­ka­da mies­te ne­bu­vo im­ta­si to­ kių kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių“, – pa­ brė­žė J.Pak­ros­nie­nė. Šian­dien pro­gno­zuo­ja­mas lie­ tus, tad ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai jo­kių gat­vės lais­ty­mo dar­bų Pet­ra­šiū­ nuo­se neuž­sa­kė. Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne gat­vės iš vi­so ne­bu­vo lais­ty­tos, nes ne­bu­ vo po­rei­kio – už­te­ko tik šla­piai jas nu­va­ly­ti.

Ma­tuo­ja dvi sto­te­lės

Kau­ne oro už­terš­tu­mas ma­tuo­ ja­mas dvie­jo­se sto­te­lė­se: esan­ti Pet­ra­šiū­nuo­se, R.Ka­lan­tos g., pri­ klau­so Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ rai, o esan­ti Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ ne, Pra­mo­nės g., – sa­vi­val­dy­bei. Skir­tin­guo­se mies­to ra­jo­nuose vy­rau­ja skir­tin­ga tar­ša. Oro tar­šos pa­sku­ti­nės pa­ros nor­ma Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne bu­vo 45 mg/kub. m ir ne­vir­ši­jo nu­sta­ty­tos ri­bos. Šia­me ra­jo­ne šiais me­tais pa­di­dė­ju­si tar­ ša bu­vo už­fik­suo­ta 15 kar­tų – per­ pus ma­žiau nei Pet­ra­šiū­nuo­se. J.Pak­ros­n ie­n ė pri­pa­ž i­n o, kad jų sky­rius su­lau­kė ne­ma­žai prie­ kaiš­tų iš Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­ tū­ros, esą per ma­žai de­da­ma pa­ stan­g ų tar­š ai su­m a­ž in­t i. „Kas mums be­li­ko – ėmė­mės vi­sų prie­ mo­nių, ne­tgi gat­ves lais­ty­ti“, – tei­gė ji. Pet­ra­šiū­nų mik­ro­ra­jo­no pa­grin­ di­nė ar­te­ri­ja – R.Ka­lan­tos g. – jau vi­są sa­vai­tę kas­dien lais­to­ma ry­ te, 7 val., ir pa­va­ka­re, 16 val. Kiek

Ta­po de­tek­ty­vais

Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­ cia­lis­tai jau ke­lias sa­vai­tes jau­čia­ si lyg sek­liai, nes ieš­ko prie­žas­ čių, ko­dėl oro tar­ša Pet­ra­šiū­nuo­se nie­kaip ne­ma­žė­ja, nors pa­nau­do­ tos vi­sos įma­no­mos prie­mo­nės jai su­ma­žin­ti. „At­se­kė­me, kad oro tar­ša nuo­ lat vir­ši­ja­ma ne dėl gat­vės už­terš­ tu­mo, o dėl ne­to­lie­se vei­kian­čių įmo­n ių“, – už­s i­m i­n ė J.Pak­ros­ nie­nė. Ša­lia oro tar­šos ma­ta­vi­mo sto­ te­lės Pet­ra­šiū­nuo­se įsi­kū­ru­si įmo­ nė, ku­ri ver­čia­si sta­ty­bi­nio lau­ žo per­dir­bi­mu. Paaiš­kė­jo, kad ši įmo­nė smul­ki­na sta­ty­bi­nį lau­žą – tai la­bai di­de­lis tar­šos kie­to­sio­mis da­le­lė­mis šal­ti­nis. Spe­cia­lis­tai tu­ri in­for­ma­ci­jos, kad Pet­ra­šiū­nuo­se vei­kia dar vie­ na įmo­nė ter­šė­ja. Dėl jos veik­los 21–24 val. R.Ka­lan­tos gat­vė­je fik­ suo­ja­mas dvi­gu­bas ar­ba tri­gu­bas vi­sų ter­ša­lų pa­di­dė­ji­mas ore.

„„Stūkso: ne­baig­tas sta­ty­ti viešbutis sto­vi ne­nau­do­ja­mas nuo 1993 m. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ren­gia­ma­si pe­rim­ti „Res­pub­li­ką“ Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­ba nu­spren­dė nu­kel­ti ap­leis­ to „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­čio paė­ mi­mo vi­suo­me­nės reik­mėms svars­ty­mą. Me­ro tei­gi­mu, ta­ry­ bos na­riai į klau­si­mą no­rė­tų įsi­ gi­lin­ti ge­riau.

„Vi­si no­ri ži­no­ti, kas bus po pir­ mo­jo žings­nio, ko­kie žings­niai to­ liau bū­tų. To­dėl ki­tą sa­vai­tę siū­ lo­ma su­reng­ti jung­ti­nį ko­mi­te­tų po­sė­dį“, – per ta­ry­bos po­sė­dį kal­ bė­jo Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas. Jo už­re­gist­ruo­ta­me spren­di­mo pro­jek­te siū­lo­ma ap­ leis­tą vieš­bu­tį nu­sa­vin­ti, su­mo­ kant sa­vi­nin­kui rin­kos kai­ną. A.Kup­čins­kas anks­čiau yra sa­ kęs, kad pe­rim­ta­me pa­sta­te bū­tų

ga­li­ma įreng­ti būs­tus jau­niems, uni­ver­si­te­tus ką tik bai­gu­siems žmo­nėms – to­kią idė­ją me­rui pa­siū­lė aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir stu­ den­tų at­sto­vai. „Šis ne­baig­tas sta­ty­ti mo­no­ li­ti­nis gelž­be­to­nio pa­sta­tas sto­vi ne­nau­do­ja­mas nuo 1993 m. Di­de­ lis „vai­duok­lis“ – di­de­lė pro­ble­ ma mies­tui, šis pa­sta­tas jau il­gus me­tus yra ne­si­bai­gian­čių ir, at­ ro­do, nuo­la­tos be­vai­sių dis­ku­si­ jų ob­jek­tas“, – ra­šo­ma spren­di­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Dai­niaus Rat­ke­lio tei­gi­mu, to­kio pro­jek­to sa­vi­val­ dy­bė vie­na im­tis grei­čiau­siai ne­ pa­jėg­tų ir ieš­ko­tų in­ves­tuo­to­jų. BNS inf.

Čia priėjo Ona ir uždavė 2 mįsles: 1. Savivaldybės įmonė, kurią dabar valdo nelegalus valdybos pirmininkas, kuris, pats būdamas nelegalus, savo nelegaliu parašu patvirtino įmonės nelegalų direktorių neaišku kokiems nelegaliems darbams nudirbti. KAS? („Autrolis“)

μg/kub. m

„„Šva­ru: Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne esan­čia­me par­ke oras – gry­nų gry­niau­sias.

(Kauno miesto savivaldybė)

45

2. Akcininkas, kuris leidžia savo įmonę valdyti nelegalams ir net sudaro galimybę Kauno miesto gyventojams taip pat tapti nelegalais – važinėti troleibusais zuikiu. KAS tas geradarys?

– toks už­terš­tu­mas už­fik­suo­tas Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne. Tomo Raginos nuotr.

Per Kauno miesto tarybos posėdį buvo išaiškinta, kad dabartinis „Autrolio“ generalinis direktorius buvo paskirtas pažeidžiant valdybos reglamentą – nelegaliai.


4

Penktadienis, gegužės 10, 2013

Miestas

Būsto administratoriams – netikėtas kirtis Romas Naujalis Administruoti per 100 namų su liftais Kauno taryba skubiai paskyrė savivaldybės įmonę. Tokią skubą valdininkai grindžia savais argumentais. Valdžios atakuojami būsto administratoriai įžvelgia sąsajas su liftų priežiūros konkursais, kurių paskelbimui priešinosi biurokratai.

kurios veikia tos pačios savivaldybės teritorijoje. „Tačiau bendrovė „Baltijos liftai“, su kuria per valdančiąją įmonę yra susiję Dainavos ir Šilainių daugiabučių administratoriai, Kaune veiklos nevykdo. Be to, šio įstatymo nuostatos turi būti įgyvendinamos tik 2014 metų viduryje“, – tvirtino bendrovės „Mano būstas“ Kauno regiono vadovė Vida Naudžiūnienė.

Projekto viešai nesvarstė

Sprendimą keisti namų administratorių Kauno taryba priėmė trečiadienį. Pagal šį sprendimą visų daugiabučių su liftais administravimą Dainavos ir Šilainių seniūnijose turėtų perimti savivaldybės įmonė „Kauno komunalinis butų ūkis“. Šiai bendrovei norima perduoti valdyti 111 daugiabučių namų, kuriuose gyvena daugiau nei 15 tūkst. kauniečių.

Namus norima atiduoti įmonei, kuri nėra pajėgi užtikrinti kokybišką daugiabučių priežiūrą. Toks sprendimas buvo netikėtas septynerius metus daugiabučius administruojančių įmonių vadovybei – sprendimo projektas buvo paruoštas pirmadienio vakare, atsisakant viešų svarstymų. Valdininkų parengtame aiškinamajame rašte remiamasi Civilinio kodekso pakeitimais, kuriuose nurodoma, kad namų administratoriais negali būti įmonės, susijusios su liftų priežiūros bendrovėmis,

Sprendimą skųs teisme

Tikėtina, jog paskubomis priimtas sprendimas savivaldybei gali smogti atgalios. Administratoriai sako, kad biurokratų teisinės argumentacijos spragos bado akis. V.Naudžiūnienė akcentavo, kad Kauno savivaldybė daugiabučius perduoda įmonei, kuri taip pat neturi teisės vykdyti bendrųjų objektų priežiūros. „Įmonė „Kauno komunalinis būtų ūkis“ negali būti administratoriumi, nes per Kauno miesto savivaldybę yra susijusi su atliekų vežėju „Kauno švara“, taip pat su šilumos tiekėju „Kauno energija“, – aiškino ji. V.Naudžiūnienė tikino, kad dėl tarybos narių priimto sprendimo labiausiai nukentės šių namų gyventojai, iš kurių bus atimta galimybė pasirinkti mažesnį liftų priežiūros tarifą taikančią įmonę. „Panašu, jog šiuos namus norima paprasčiausiai atimti ir atiduoti savivaldybės komunalinei įmonei, kuri su savo turimais resursais galimai net nėra pajėgi užtikrinti kokybišką daugiabučių priežiūrą. Nė vienas iš šių 111 daugiabučių namų niekada nebuvo pareiškęs noro keisti administratorių – atvirkščiai, gyventojai buvo ir yra patenkinti mūsų teikiamomis paslaugomis. Todėl to-

„„Sprendimas: Šilainių ir Dainavos daugiabučiams Kauno taryba, nepaisydama teisininkų perspėjimų, nu-

sprendė pakeisti būstų administratorius. 

kį Kauno miesto tarybos sprendimą traktuočiau kaip neteisėtą ir prasilenkiantį su įstatymais. Mes neabejotinai jį skųsime“, – rėžė V.Naudžiūnienė. Neatsižvelgė į pastabas

Pastangų pakeisti administruojančią bendrovę teisėtumu, atrodo, abejojama ir savivaldybėje. Savivaldybės teisininkai sprendimo projekte prirašė savo pastabą, kad pagal teisės aktus administratorių turi pasirinkti patys gyventojai, o savivaldybė tik tvirtina to-

kį pasirinkimą. Miesto politikai į tai nutarė neatsižvelgti. „Antra vertus, Vyriausybė turėjo parengti taisykles, kurios numatytų, kaip gyventojai gali pakeisti administratorių. Todėl šiuo metu tokioje situacijoje nėra visiškai aišku, kas yra teisėta paskiriant administratorių, o kas – ne“, – svarstė Kauno savivaldybės administracijos direktorius Dainius Ratkelis. Administratoriai neatmeta versijos, kad toks savivaldybės sprendimas sutapo su daugiabučių namų administratorių ir bendrovės

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

„Kauno liftai“ prasidėjusia kova dėl liftų priežiūros Kaune. D.Ratkelis neneigė, kad sprendimas gimė būtent dėl šio konflikto. „Atsižvelgėme į „Kauno liftų“ skundą dėl administratorių rengiamo liftų prižiūrėtojų konkurso, taip pat į įmonės „Kauno komunalinis butų ūkis“ prašymą perimti šiuos namus savo žinion. Tiesa sakant, savivaldybės administracija čia įžvelgė teisinių spragų, bet viską palikome spręsti miesto tarybai“, – pripažino D.Ratkelis.


5

penktadienis, gegužės 10, 2013

lietuva

Pre­zi­den­tei Vo­kie­ti­jo­je lie­jo­si pa­gy­ros Vo­kie­ti­jo­je Ka­ro­lio Di­džio­jo ap­do­va­no­ji­ mu pa­gerb­ta Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė su­lau­kė pa­gy­rų už per kri­zę priim­tus spren­di­mus ir nuo­pel­nus ES. Pa­ti ša­lies va­do­vė sa­kė pri­zą ski­rian­ti vi­siems tau­tie­ čiams ir pa­brė­žė po­li­ti­nės va­lios svar­bą. Eg­lė Še­pe­ty­tė

e.sepetyte@diena.lt

Pa­vyz­dys Eu­ro­pai

Ket­vir­ta­die­nį Vo­kie­ti­jos Ache­ no mies­te Lie­tu­vos Pre­zi­den­tei D.Gry­baus­kai­tei įteik­tas pres­ti­ži­ nis Ka­ro­lio Di­džio­jo ap­do­va­no­ji­ mas. Jis ša­lies va­do­vei skir­tas už „iš­skir­ti­nes pa­stan­gas siek­ti di­des­ nės in­teg­ra­ci­jos ES ir ras­ti spren­di­ mus, pa­de­dan­čius įveik­ti da­bar­ti­nę kri­zę“. D.Gry­baus­kai­tė ta­po 55-ąja po­li­ti­kos „Os­ka­ru“ va­di­na­mo ap­ do­va­no­ji­mo lau­rea­te. Svei­kin­da­mas D.Gry­baus­kai­tę Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) va­do­vas Mar­ti­nas Schul­zas tei­gė, kad šiuo ap­do­va­no­ji­mu pa­ger­bia­mi vi­si Lie­ tu­vos pi­lie­čiai. „Pa­ger­bia­me lie­tu­vius – tau­tą, ku­ri per sa­vo is­to­ri­ją daug iš­ken­tė­jo ir tu­rė­jo sun­kiai ko­vo­ti, kad ga­lė­tų užim­ti tei­sė­tą vie­tą Eu­ro­pos tau­ tų šei­mo­je. Pa­ger­bia­me tau­tą, ku­ ri iš­kel­ta gal­va ir daug ko at­si­sa­ky­ da­ma įvei­kė kri­zę ir dėl sa­vo tvir­to ti­kė­ji­mo ES bei ryž­tin­go so­li­da­rios Eu­ro­pos pa­lai­ky­mo vi­siems mums yra ir ga­li bū­ti pa­vyz­dys. Man di­de­ lį įspū­dį pa­da­rė tai, kaip iš­di­džiai, ra­miai ir ryž­tin­gai žmo­nės sten­gė­ si įveik­ti eko­no­mi­kos kri­zę“, – sa­ kė M.Schul­zas. Jis pri­mi­nė, kad 2009 m. ša­lies eko­no­mi­ka smu­ko be­veik 15 pro­c., to­dėl bu­vo su­ma­žin­tos vie­šo­sios iš­lai­dos, pen­si­jos. M.Schul­zas ne­gai­lė­jo komp­li­ men­tų D.Gry­baus­kai­tei ir pa­brė­ žė, kad Lie­tu­vos va­do­vė sa­ko tai, ką gal­vo­ja, nie­ko ne­gra­ži­na, va­di­ na daik­tus tik­rai­siais var­dais, ne­ to­le­ruo­ja biu­rok­ra­ti­jos ir yra pui­ki de­ry­bi­nin­kė.

„Su ju­mis, ger­bia­ma Pre­zi­den­ te, man vi­sų pir­ma aso­ci­juo­ja­si šios trys sa­vy­bės: ener­gi­ja, veiks­ min­gu­mas ir pa­ti­ki­mu­mas“, – sa­ kė M.Schul­zas. Po­li­ti­kas ak­cen­ta­vo ir D.Gry­ baus­kai­tės vaid­me­nį sie­kiant prie ES priar­tin­ti po­so­vie­ti­nes Ry­tų kai­my­nes. Taip pat jis tei­gė, kad dar bū­da­ma eu­ro­ko­mi­sa­rė Pre­zi­den­ tė re­for­ma­vo ES biu­dže­tą ir daug pri­si­dė­jo per de­ry­bas dėl 2007– 2013 m. ES biu­dže­to. Pa­sak jo, tai bū­tų svar­bu ir de­ran­tis dėl 2014– 2020 m. ES biu­dže­to, ku­rį dar tu­ri pa­tvir­tin­ti EP.

Mar­ti­nas Schul­zas:

Man pa­da­rė di­de­lį įspū­dį tai, kaip iš­di­ džiai, ra­miai ir ryž­tin­ gai lie­tu­viai sten­gė­ si įveik­ti eko­no­mi­kos kri­zę. Svar­biau­sia – va­lia

D.Gry­baus­kai­tė sa­kė ap­do­va­no­ji­ mą prii­man­ti ne as­me­niš­kai, bet ski­rian­ti jį vi­sai Lie­tu­vai. Ji pa­brė­ žė, kad per kri­zę, kai im­ta­si griež­ tų tau­py­mo prie­mo­nių, „lie­tu­viai pa­ro­dė su­pra­ti­mą ir kant­ry­bę“. Taip pat ji sa­kė, kad ko­vo­jant su kri­ze svar­biau­sia yra po­li­ti­nė va­ lia priim­ti at­sa­kin­gus spren­di­mus, o šian­dien Eu­ro­pai esą rei­kia at­sa­ kin­gos fis­ka­li­nės po­li­ti­kos, ku­rios es­mė – gy­ven­ti pa­gal iš­ga­les. Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, nors biu­ dže­to ba­lan­sa­vi­mas, sko­los ir inf­ lia­ci­jos val­dy­mas skam­ba la­bai

„„Pa­gy­ros: EP va­do­vas M.Schul­zas Lie­tu­vos va­do­vę sa­ko ger­bian­tis už tvir­tą nuo­mo­nę ir su­ge­bė­ji­mus de­rė­tis. 

tech­niš­kai, „be šių prie­mo­nių įgy­ ven­di­ni­mo mes ir to­liau sa­ve ap­ gau­di­nė­si­me, kad gy­ve­na­me ge­rai, nors ge­ra bus tik sta­tis­ti­ka“. D.Gry­baus­kai­tė lei­do su­pras­ ti, kad griež­tos tau­py­mo prie­mo­ nės vi­sa­da dau­giau pa­gy­rų su­lau­ kia sve­tur, o ne pa­čio­je vals­ty­bė­je, ku­rio­je yra tai­ko­mos. Ta­čiau svar­ biau­sia esą – re­zul­ta­tas. „Ži­no­ma, toks at­sa­kin­gas el­ge­sys tik­riau­siai

„Scan­pix“ nuo­tr.

ne­pa­dės lai­mė­ti rin­ki­mų, bet tai už­tik­rins tva­rų au­gi­mą“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė. Kalbėjo apie jaunimą

Pre­zi­den­tė taip pat sa­kė, kad Eu­ro­ pa da­bar pri­va­lo in­ves­tuo­ti į prie­ mo­nes ko­vo­ti su jau­ni­mo ne­dar­bu, „kad nu­si­vy­li­mas ne­tap­tų pa­grin­ di­niu Eu­ro­pos kū­ri­mo prin­ci­pu“. D.Gry­baus­kai­tė pa­gy­rė ir ap­do­va­

no­ji­mą jai sky­ru­sios ša­lies – Vo­kie­ ti­jos – vaid­me­nį bei in­dė­lį iman­ tis ly­de­rys­tės ieš­kant bū­ti­niau­sių spren­di­mų eu­ro­pi­niu ly­giu. „Vo­kie­ti­ja šiuo me­tu at­lie­ka pa­ grin­di­nį vaid­me­nį už­tik­ri­nant Eu­ ro­pos sta­bi­lu­mą, ne­lei­džia mums iš­klys­ti iš pa­si­ti­kė­ji­mo Eu­ro­pa ke­ lio. To­dėl jai – Vo­kie­ti­jai – ten­ka ir di­džiau­sia kri­ti­ka, ir di­džiau­sia mū­ sų pa­gar­ba“, – kal­bė­jo Pre­zi­den­tė.

Pa­ger­bė įra­šu lie­tu­vių kal­ba Ren­gi­ny­je taip pat da­ly­va­vo Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Her­ma­ nas Van Rom­puy, Vo­kie­ti­jos fi­nan­sų mi­nist­ras Wolf­gan­gas Schäub­le, eu­ro­ ko­mi­sa­ras Al­gir­das Še­me­ta.

Eu­ro­pos Va­do­v ų Ta­r y­bos pir­m i­n in­ kas H.Van Rom­puy D.Gry­baus­kai­tę pa­svei­k i­no įra­šu lie­t u­v ių kal­ba so­ cia­l i­n ia­me tink­le „Twit­ter“. Svei­k i­n i­ mo laiš­k ą Lie­t u­vos Pre­z i­den­tei at­ Ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ją ste­bė­jo ir siun­tė ir Lat­vi­jos pre­zi­den­tas And­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Lands­ Bėr­zi­nis. ber­gis, bu­vę prem­je­rai And­rius Ku­bi­ Tarp­tau­ti­niu Ka­ro­lio Di­džio­jo ap­do­va­ lius bei Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, so­cial­de­ no­ji­mu anks­čiau bu­vo pa­gerb­ti po­pie­ mok­ra­tas Čes­lo­vas Jur­šė­nas. žius Jo­nas Pau­lius II, ES įkū­rė­jai – Jea­

nas Mon­net, Kon­ra­das Ade­naue­r is, Ro­ber­tas Schu­ma­nas, Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos prem­je­ras Wins­to­nas S.Chur­ chil­lis, JAV pre­zi­den­tas Bil­las Clin­to­ nas, Če­ki­jos hu­ma­nis­tas ir šios ša­lies va­do­vas Václa­vas Ha­ve­las, Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel, Ny­der­lan­dų ka­ra­lie­nė Beat­ri­čė, Liuk­sem­bur­go mi­ nist­ras pir­mi­nin­kas Jea­nas Claude’as Junc­ke­ris.

N.Venc­kie­nės ieš­kos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė pa­skelb­ ti „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nės Ne­rin­gos Venc­kie­ nės paieš­ką.

„„Pra­ša­po: N.Venc­kie­nė din­go po to, kai par­la­men­tas pa­nai­ki­no jos tei­

si­nę ne­lie­čia­my­bę. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„Iš­nau­do­jus vi­sas ga­li­my­bes nu­ sta­ty­ti įta­ria­mo­sios N.Venc­kie­ nės da­bar­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą ir įteik­ti jai šau­ki­mą at­vyk­ti į ap­klau­ są, Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­ je priim­tas spren­di­mas pa­skelb­ti jos paieš­ką“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ ros pra­ne­ši­me. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­ves­ta nu­sta­ty­ti tiks­lią Sei­mo na­rės gy­ ve­na­mą­ją vie­tą. Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ro­rė bu­ vo pa­ve­du­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams įteik­ti N.Venc­kie­nei šau­ki­mą at­ vyk­ti į ap­klau­sas Šiau­lių apy­gar­ dos pro­ku­ra­tū­ro­je, ta­čiau pa­rei­ gū­nai po­li­ti­kės ne­ra­do. N.Venc­kie­nės pa­si­gen­da­ma nuo ba­lan­džio 9 d., kai par­la­men­tas pa­ nai­ki­no jos tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Nuo to lai­ko par­la­men­ta­rė ne­be­si­ ro­dė Sei­me, jos ne­ran­da ir šau­ki­ mą į ap­klau­są no­rin­tys įteik­ti pa­ rei­gū­nai. Sa­vo va­do­vės bu­vi­mo vie­tos tvir­ti­na ne­ži­nan­tys ir „Drą­sos ke­lio“ par­ti­jos frak­ci­jos at­sto­vai. Šios frak­ci­jos na­rys Val­das Va­si­ liaus­kas už­si­mi­nė, kad N.Venc­ kie­nė yra JAV ir ga­li pra­šy­ti po­li­ ti­nio prie­globs­čio. Pro­ku­ro­rai per­nai spa­lį N.Venc­ kie­nei pa­tei­kė įta­ri­mus pa­gal še­šis Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius. Įta­ria­ma, kad ji prieš dve­jus me­tus Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mo pa­tal­po­se vie­šai už­gau­liai pa­že­mi­ no teis­mą, ne­vyk­dė 2011 m. gruo­dį priim­to Kė­dai­nių teis­mo spren­di­ mo sku­biai per­duo­ti mer­gai­tę mo­ ti­nai Lai­mu­tei Stan­kū­nai­tei, praė­ ju­sių me­tų ge­gu­žę truk­dė ant­sto­lei vyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą, pikt­ nau­džia­vo vai­ko at­sto­vo tei­sė­mis psi­chiš­kai gniuž­dy­da­ma vai­ką ir pa­nau­do­da­ma fi­zi­nį smur­tą pa­

si­prie­ši­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui, o per­duo­dant vai­ką jo mo­ti­nai su­kė­lė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šių vei­kų at­lie­ka Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­ tū­ra. Ta­čiau per­nai lapk­ri­čio vi­du­ ry­je Sei­mo na­rio prie­sai­ką da­vu­si N.Venc­kie­nė įgi­jo tei­si­nį imu­ni­te­ tą, to­dėl jo­kių iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mų, su­si­ju­sių su ja, ne­bu­vo ga­li­ma at­lik­ti. Nuo 2009 m. spa­lio iki 2012 m. ge­gu­žės N.Venc­kie­nė bu­vo mi­ru­ sio bro­lio Drą­siaus Ke­džio ir bu­ vu­sios jo su­gy­ven­ti­nės L.Stan­kū­ nai­tės ma­ža­me­tės duk­ters glo­bė­ja. Mer­gai­tė iš jos paim­ta ir per­duo­ta mo­ti­nai per­nai ge­gu­žės 17 d. pa­si­ tel­kus di­de­les po­li­ci­jos pa­jė­gas. D.Ke­dys kal­ti­no L.Stan­kū­nai­tę par­da­vi­nė­jus jų duk­rą pe­do­fi­lams. Ta­čiau L.Stan­kū­nai­tei ne­bu­vo pa­ teik­ti įta­ri­mai dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos, o vie­nin­te­lį įta­ria­mą­jį And­ rių Ūsą teis­mas iš­tei­si­no. KD, BNS inf.


6

penktadienis, gegužės 10, 2013

nuomonės

Raš­tin­giau­sia Lie­tu­vo­je – tei­sė­jo pa­dė­jė­ja iš Kau­no

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Val­diš­ka tin­gi­nys­tė

– Jū­sų nuo­mo­ne, lie­tu­vių kal­ba yra sun­ki? – Vie­na­reikš­miš­kai – taip. As­me­ na­vi­mas, links­nia­vi­mas įkan­da­ mas ne kiek­vie­nam lie­tu­viui, o už­ sie­nie­čiui – iš vi­so pai­nus da­ly­kas. Pa­ti mo­ku ke­lias už­sie­nio kal­bas, jų gra­ma­ti­ka ge­ro­kai leng­ves­nė.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Š Sau­lius Tvir­bu­tas

K

o­kias min­tis jums su­ke­lia fra­zės „val­ diš­ka at­sa­ko­my­bė“, „val­diš­kas po­žiū­ ris“? Jos jau se­niai ta­po abe­jin­gu­mo ir tin­gu­mo si­no­ni­mais. Jau ven­gia­ me va­din­ti ge­rai dir­ban­čius spe­cia­lis­tus val­di­ nin­kais. Šis žo­dis ne­tgi tam­pa įžei­džian­čiu. Pa­ tys val­di­nin­kai ir­gi daug mie­liau sa­ve įvar­di­ja tar­nau­to­jais. Tik ar šis žo­dis taip pat ne­deg­ra­ duos iki keiks­ma­žo­džio? Žur­na­lis­tai, ap­ra­šy­da­mi žmo­nių rū­pes­čius, la­ bai daž­nai iš val­džios at­sto­vų iš­girs­ta ge­rai nu­ šli­fuo­tus at­sa­ky­mus: sprę­si­me, lau­kia­me įsta­ ty­mų pa­tai­sų, trūks­ta lė­šų ir pan. Nors daž­ niau­siai už­tek­tų bent kiek ini­cia­ty­vos ir tru­ pu­čio en­tu­ziaz­mo. An­tai Kau­ne ke­lių nuo­sa­vų na­mų gy­ven­to­jai se­niai mal­dau­ja sa­vi­val­dy­bės su­tram­dy­ti jai pri­klau­san­čio dau­gia­bu­čio nuo­mi­nin­kus, ku­ rie nuo­lat pi­la šiukš­les ki­tų skly­pų pa­tvo­riuo­ se. Se­niū­ni­jos ir sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jai skės­ čio­ja ran­ko­mis: esą šiukš­lės ver­čia­mos neaiš­ ku kam pri­klau­san­čia­me skly­pe, to­dėl nė­ra ko įpa­rei­go­ti pa­lai­ky­ti tvar­ką. O iš tik­rų­jų už­tek­ tų griež­tes­nio po­kal­bio su šiukš­lin­to­jais, ku­rie leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis nuo­mo­ja­si so­cia­li­ nius būs­tus.

Tar­nau­to­jų at­sa­ko­my­bė iš­ si­bars­to pai­niuo­se ko­ri­do­ riuo­se, ka­bi­ne­tuo­se, o kont­ ro­liuo­jan­čių­jų jų dar­bą nė­ra. Iš­si­su­ki­nė­da­mi nuo at­sa­ko­my­bės ir dangs­ ty­da­mi ne­veik­lu­mą val­di­nin­kai fan­tas­tiš­kai iš­to­bu­li­no tuš­čia­žo­džia­vi­mo me­ną. Pas­ku­ti­ nia­me Kau­no ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­nas po­li­ ti­kas spe­cia­liai per­skai­tė gau­tą val­di­nin­ko at­ sa­ky­mą apie vie­šo­jo kon­kur­so ei­gą. Tri­jų la­pų do­ku­men­te mir­gė­jo da­tos, pa­rei­gy­bės, do­ku­ men­tų nu­me­riai, o vie­nas sa­ki­nys nu­si­drie­kė net per 17 ei­lu­čių. Teks­to es­mės ne­sup­ra­to nė vie­nas iš ke­lių de­šim­čių sa­lė­je bu­vu­sių po­li­ti­ kų. Pa­si­pik­ti­nę ta­ry­bos na­riai pa­rei­ka­la­vo to­ kio ra­šei­vos gal­vos. Mie­lie­ji, at­si­kvo­šė­ki­te, tai jo­kia sen­sa­ci­ja – gy­ven­to­jams gau­ti to­kias raš­ lia­vas įpras­ta. Apie abe­jin­gu­mą ir ne­veik­lu­mą vi­so­se val­ džios ins­ti­tu­ci­jo­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se ga­li­ma kal­bė­ti ir kal­bė­ti. Bė­da ta, kad tar­nau­to­jų at­sa­ ko­my­bė iš­si­bars­to pai­niuo­se ko­ri­do­riuo­se, ka­ bi­ne­tuo­se, o kont­ro­liuo­jan­čių­jų jų dar­bą nė­ra. Daug gir­di­me apie pri­teis­tas bau­das, kom­pen­ sa­ci­jas iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, bet la­bai re­tai iš val­di­nin­kų, jų va­do­vų. To­dėl be­pi­gu gau­ti ge­ rą al­gą, prie­dus už ne­va di­de­lį dar­bo krū­vį ir be bai­mės pri­dirb­ti ne­są­mo­nių, iš­vis nie­ko ne­ veik­ti ar­ba at­sai­niai elg­tis su in­te­re­san­tais. informacija:

302 250

eš­tus me­tus or­ga­ni­zuo­ ja­m a­m e kas­m e­č ia­m e suau­gu­sių­jų ir mo­ki­nių raš­tin­gu­mo kon­kur­se – na­cio­na­li­nia­me dik­tan­te šie­met trium­fa­vo kau­nie­tė Vai­da Vi­šins­ kai­tė. 25-erių mer­gi­na bu­vo ge­ riau­sia suau­gu­sių­jų gru­pė­je tarp 64 Na­cio­na­li­nio dik­tan­to fi­na­ lo da­ly­vių. V.Vi­šins­kai­tė, di­de­ lį tai­syk­lin­gos gim­to­sios kal­bos ba­ga­žą su­kau­pu­si dar be­si­mo­ ky­da­ma „San­ta­ros“ gim­na­zi­jo­ je, šiuo me­tu dir­ba Kau­no apy­ lin­kės teis­mo tei­sė­jo pa­dė­jė­ja. Dien­raš­tis „Kau­no die­na“ pa­ kal­bi­no nu­ga­lė­to­ją, kaip ji jau­ čia­si, ką jos gy­ve­ni­me reiš­kia lie­ tu­vių kal­ba.

Tu­rė­jau nuo­sta­bią lie­tu­vių kal­bos mo­ ky­to­ją – Dei­man­tę Ka­ra­liū­tę. Ji su di­ de­liu at­si­da­vi­mu mums sten­gė­si per­ teik­ti vi­sas mū­sų gim­to­sios kal­bos su­bti­ly­bes.

– Ar pir­mą kar­tą da­ly­va­vo­te kon­kur­se ir ra­šė­te na­cio­na­li­ nį dik­tan­tą? – Dik­tan­tą ra­šiau jau ant­rą kar­ tą. Pir­mą kar­tą sa­vo jė­gas iš­ban­ dy­ti nu­spren­džiau dar stu­di­jų me­tais, prieš 4–5 me­tus. Tuo­met lai­mė­jau 2 vie­tą. Tik ta­da ap­do­ va­no­ji­mai ne­bu­vo to­kie iš­kil­min­ gi kaip šie­met.

– Kaip gal­vo­jo­te, ko­dėl tiek daug tarp jau­ni­mo yra ne­raš­ tin­gų ar­ba la­bai pra­stai mo­ka lie­tu­vių kal­bą? – Tai lė­mė įvai­rios tech­no­lo­gi­jos, grei­tas gy­ve­ni­mo tem­pas, ne­be­ lie­ka lai­ko at­kreip­ti dė­me­sį į ra­ šy­bos niuan­sus. Žmo­nės sku­bė­ da­mi ra­šo bet kaip. Be to, įta­kos tu­ri už­sie­nio kal­bos. Aš ma­nau, kad kiek­vie­nas lie­tu­vis tu­ri mo­ kė­ti sa­vo gim­tą­ją kal­bą.

– Tai ko­dėl ry­žo­tės dar kar­tą da­ly­vau­ti? – No­rė­jau iš­ban­dy­ti sa­ve, pa­si­ tik­rin­ti, ar neuž­si­mir­šo dar mo­ kyk­lo­je įgy­tos lie­tu­vių kal­bos ži­ nios. Dir­bu teis­me, o čia la­bai rei­ka­lin­gas ge­ras lie­tu­vių kal­bos mo­kė­ji­mas, nes ra­šau do­ku­men­ tų pro­jek­tus. – Ar jums pa­ti­ko lie­tu­vių kal­ ba mo­kyk­lo­je, gal­būt tai bu­ vo jū­sų mėgs­ta­miau­sia pa­ mo­ka? – Gal ir ne pa­ti mėgs­ta­miau­sia, bet vi­sos kal­bos man la­bai ge­rai se­kė­si. Iš lie­tu­vių kal­bos vals­ty­ bi­nio eg­za­mi­no su­rin­kau mak­si­ ma­lų ba­lą – 100.

„„Per­ga­lė: V.Vi­šins­kai­tei šis ti­tu­las su­tei­kė dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­

– Kam rei­kė­tų dė­ko­ti, kad taip ge­rai iš­mo­ko­te lie­tu­vių kal­bą, gal­būt mo­ky­to­jai? – Tu­rė­jau nuo­sta­bią lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ją – Dei­man­tę Ka­ra­liū­tę. Ji su di­de­liu at­si­da­vi­ mu mums sten­gė­si per­teik­ti vi­sas mū­sų gim­to­sios kal­bos su­bti­ly­ bes. Ji net di­džiau­sius tin­gi­nius pui­kiai iš­mo­kė lie­tu­vių kal­bos. Esu jai la­bai dė­kin­ga, no­rė­tų­si, kad to­kių pe­da­go­gų bū­tų dau­ giau, tuo­met vi­sų Lie­tu­vos vai­ kų raš­tin­gu­mas pa­ge­rė­tų.

– Ku­ris teks­tas jums bu­vo sun­kes­nis: ar pir­mo­jo dik­ tan­to eta­po, ar fi­na­li­nis? – Pir­mas bu­vo tik­rai sun­kes­nis, ta­čiau tur­būt dėl to, kad prieš fi­n a­l i­n į eta­p ą dau­g iau ruo­ šiau­s i. Pir­m a­ja­m e teks­te te­k o pa­suk­ti gal­vą dėl kai ku­rių žo­ džių ra­šy­bos, ar jie ra­šo­mi di­ džiąja rai­de, ar ma­žąja. Per fi­ na­l ą dėl sky­ry­b os ar ra­š y­b os man jo­kių abe­jo­nių ne­ki­lo, tik dve­j o­jau dėl pa­s trai­p ų at­sky­ ri­mo.

vi­mi. 

– Ar lie­tu­vių kal­bos tai­syk­lės la­bai pa­si­kei­tė nuo mo­kyk­los lai­kų, ar te­ko daug ką pa­si­ kar­to­ti prieš dik­tan­tą? – Pri­si­pa­žin­siu, prieš dik­tan­tą te­ko per­žiū­rė­ti tai­syk­les, ta­čiau nu­ste­bau, nes jos vi­sai ne­pa­si­ kei­tu­sios. – Kai su­ži­no­jo­te, kad nu­ga­ lė­jo­te, ko­kios emo­ci­jos už­ plū­do? – Tik­rai ap­si­džiau­giau. Da­bar la­biau pa­si­ti­kiu sa­vi­mi. Kar­tais dar­be gin­či­ja­mės dėl vie­no ar ki­ to žo­džio ra­šy­bos ar­ba sky­ry­bos, tu­rė­da­ma šį ti­tu­lą da­bar ga­lė­siu

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

tvir­čiau iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, pa­tar­ti ko­le­goms.

– Kaip rei­kė­tų pa­ska­tin­ti vi­ sus lie­tu­vius my­lė­ti sa­vo kal­ bą ir steng­tis var­to­ti ją tai­ syk­lin­gai? – Šei­mo­je tė­vai tu­ri per­duo­ti sa­vo vai­kams pir­muo­sius kal­bos įgū­ džius. Rei­kia nuo ma­žens skai­ ty­ti kny­ge­les, o ne tik prie kom­ piu­te­rio sė­dė­ti. Ži­no­ma, rei­kia ne vers­ti, bet su­do­min­ti. O mo­kyk­ lo­je pe­da­go­gai tu­ri ne tik vers­ti mus iš­kal­ti tai­syk­les, bet su­ža­ vė­ti lie­tu­vių kal­ba. – Ar ke­ti­na­te dar kar­tą iš­ ban­dy­ti sa­vo ži­nias ra­šy­da­ ma na­cio­na­li­nį dik­tan­tą? – Nie­ka­da ne­pa­kenks, jei­gu nuo­ lat tik­rin­si­me sa­vo ži­nias, – juk to­bu­lė­ji­mui ri­bų nė­ra. Ofi­cia­liai gal dau­giau ne­da­ly­vau­siu, tegu ki­ti lai­mi.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

– Kas yra sun­kiau: gra­ma­ti­ka ar sky­ry­ba? – Tik­riau­siai sky­ry­ba. No­si­ nes rai­des, ki­tą ra­šy­bą ga­li­ma iš­mok­ti, o sky­ry­bai kar­tais ži­ nių neuž­ten­ka, rei­kia nuo­jau­tos, kaž­ko­kio šeš­to­jo po­jū­čio, kad su­ pras­tum teks­to es­mę.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

penktadienis, gegužės 10, 2013

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

4,5

Uždaryta viena Kauno kredito unija Kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas“ nevykdant kapitalo pakankamumo ir kai kurių kitų riziką ribojančių normatyvų, įsipareigojimams gerokai viršijus turto vertę ir jos vadovams pripažinus, kad jie nebeturi galimybių atkurti unijos veiklos stabilumą, Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. Uždaryta viena Kauno kredito unija

proc.

– tiek šie­met išau­go „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ per­vež­tų ke­lei­vių skai­čius.

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0228 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0832 JAV do­le­ris 1 2,6268 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6203 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9320 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3701 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5698 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4361 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8072

pokytis

–0,2343 % +0,1496 % –0,2355 % –0,0038 % +0,0061 % +0,4742 % +1,1712 % –0,4026 % +0,0214 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,75

4,48

2,36

„Va­koil“

4,79

4,52

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta96,56 dol. už 1 brl. 104,34 dol. už 1 brl.

„Vers­li Lie­tu­va“ li­ko be va­do­vo Ūkio mi­nis­te­ri­jos val­do­mą vie­šą­ją įstai­gą „Vers­li Lie­tu­va“ pa­lie­ka ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pau­lius Lu­ kaus­kas. Ūkio mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ šė, kad jis iš pa­rei­gų trau­kia­si ša­ lių su­ta­ri­mu.

„„Pa­ta­ri­mas: eko­no­mis­tų tei­gi­mu, daug vi­di­nių prie­mo­nių, kaip dar la­biau su­ma­žin­ti inf­lia­ci­ją, Lie­tu­va ne­

tu­ri, ta­čiau tu­ri steng­tis bent ne­pa­di­din­ti kai­nų. 

To­mo Ur­be­lio­nio / BFL nuo­tr.

Inf­lia­ci­jos kryp­tis – eu­ro link Inf­lia­ci­jos ten­den­ci­jos pa­lan­kios, Lie­tu­vai sie­kiant įsi­ves­ti eu­rą 2015-ai­siais, ta­čiau kai ku­rie ana­li­ti­kai sa­ko, jog ma­ža inf­ lia­ci­ja dar ne­bū­ti­nai reiš­kia, kad mū­sų ša­lis ati­tiks Mast­rich­to kri­te­ri­jus. Tei­gia­ma nau­jie­na

Pa­sak „Dans­ke Bank“ vy­res­nio­ sios ana­li­ti­kės Bal­ti­jos ša­lims Vio­ le­tos Kly­vie­nės, 1,2 pro­c. ba­lan­dį sie­ku­si me­ti­nė inf­lia­ci­ja yra tei­ gia­ma nau­jie­na ša­liai. „Mū­sų pro­gno­zė bu­vo šiek tiek di­des­nė, kad me­ti­nis kai­nų po­ky­ tis sieks apie 1,3 pro­c. Pag­rin­di­niai veiks­niai bu­vo ži­no­mi – aiš­ku, kad dėl se­zo­ni­nio po­ky­čio brangs dra­ bu­žiai, ava­ly­nė, švie­žios dar­žo­ vės. Dėl tei­gia­mų pa­sau­li­nių ža­ lia­vų ten­den­ci­jų var­to­ji­mo kai­nų po­ky­tis ir au­gi­mas yra ma­žes­nis. Tai tei­gia­ma nau­jie­na, ypač ver­ti­ nant tai, kad tu­ri­me sie­kį įsi­ves­ti eu­rą“, – BNS sa­kė V.Kly­vie­nė. Pa­sak jos, pa­sau­li­nės ten­den­ci­ jos yra pa­lan­kios Lie­tu­vai, nes di­ dė­ja ga­li­my­bė ati­tik­ti Mast­rich­to kri­te­ri­jus, ta­čiau ana­li­ti­kė at­krei­ pė dė­me­sį, kad inf­lia­ci­jos ma­žė­ji­ mo ten­den­ci­jos iš­lie­ka vi­so­je Eu­ ro­po­je. „Mū­sų pro­gno­zė­mis, 2013 m. vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ci­ja pro­gno­ zuo­ta apie 1,8–1,9 pro­c., ta­čiau jei to­kios ten­den­ci­jos ir to­liau lai­ky­ sis, vi­du­ti­nė inf­lia­ci­ja vei­kiau­siai bus dar ma­žes­nė. Na, ir tai ro­ do, kad yra daug šan­sų ne­vir­šy­ti Mast­rich­to kri­te­ri­jaus, ta­čiau tos že­mė­ji­mo ten­den­ci­jos yra ir Eu­ro­ po­je, to­dėl ri­zi­ka vir­šy­ti vis dėl­to iš­lie­ka“, – tei­gė V.Kly­vie­nė. Pa­sak jos, daug vi­di­nių prie­ mo­nių, kaip su­ma­žin­ti inf­lia­ci­ją, Lie­tu­va ne­tu­ri, ta­čiau tu­ri steng­ tis bent ne­pa­di­din­ti kai­nų. „Di­de­lių ga­li­my­bių, kaip pa­ veik­ti inf­lia­ci­ją ir kaip vi­di­nė­mis

prie­mo­nė­mis su­kur­ti pa­lan­kią ap­lin­ką, nė­ra. Ta­čiau tik­rai ne­ ga­li­ma ju­din­ti vi­sų ne­tie­sio­gi­nių mo­kes­čių: ak­ci­zų ir PVM. Jei sie­ kia­me eu­ro 2015 m., ne­ga­li­ma ju­ din­ti, pa­vyz­džiui, PVM leng­va­tos šil­dy­mui“, – sa­kė „Dans­ke Bank“ ana­li­ti­kė.

Ne­ri­jus Ma­čiu­lis:

Žiū­rint į atei­tį, reik­tų neuž­mig­ti ant lau­rų su to­kiu nuo­sai­kiu pa­ si­ten­ki­ni­mu dėl ma­ žė­jan­čios inf­lia­ci­jos. Rei­kia elg­tis at­sar­giai

Pa­sak „Swed­bank“ vy­riau­sio­ jo eko­no­mis­to Ne­ri­jaus Ma­čiu­lio, me­ti­nė inf­lia­ci­ja kri­to ypač že­mai, ta­čiau ne­reik­tų ti­kė­tis, kad dėl to bū­ti­nai ša­lis ati­tiks Mast­rich­to kri­te­ri­jus. „Me­ti­nė inf­lia­ci­ja nu­kri­to iki la­ bai že­mo ly­gio – 1,2 pro­c., kar­tu ma­žė­jo ir vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ ci­ja – ro­dik­lis, ku­rį jau grei­čiau nei po me­tų ver­tins Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, tik­rin­da­ma, ar Lie­tu­va pa­si­ruo­šu­ si pri­si­jung­ti prie eu­ro zo­nos. Žiū­ rint į atei­tį, reik­tų neuž­mig­ti ant lau­rų su to­kiu nuo­sai­kiu pa­si­ten­ ki­ni­mu dėl ma­žė­jan­čios inf­lia­ci­ jos, ti­kin­tis, kad tas ap­do­va­no­ji­ mas – eu­ras – jau yra ran­ko­se“, – sa­kė N.Ma­čiu­lis. Anot jo, grei­čiau­siai ati­ti­ki­mą Mast­rich­to kri­te­ri­jams Lie­tu­vo­

je lems de­šim­to­sios pro­cen­to da­ lys. „Me­ti­nė inf­lia­ci­ja tur­būt že­miau nei 1 pro­c. ne­su­ma­žės, esant pa­ lan­kioms ten­den­ci­joms, ki­tų me­tų pra­džio­je vi­du­ti­nė Lie­tu­vos me­ti­ nė inf­lia­ci­ja bus la­bai ar­ti Mast­ rich­to kri­te­ri­jaus ir mū­sų ten­ki­ ni­mą ar­ba ne­ten­ki­ni­mą kri­te­ri­jaus lems vie­na de­šim­to­ji pro­cen­ti­nio punk­to. Tai reiš­kia, kad Vy­riau­ sy­bė to­liau for­muo­da­ma sa­vo po­ li­ti­ką tu­ri la­bai at­sar­giai ver­tin­ti kiek­vie­ną spren­di­mą, ga­lin­tį lem­ti kai­nų di­dė­ji­mą“, – ti­ki­no „Swed­ bank“ eko­no­mis­tas.

„Ne­tu­ri­me ypač daug prie­kaiš­tų vie­šo­sios įstai­gos „Vers­li Lie­tu­va“ va­do­vui, ta­čiau fak­tas, kad žmo­gus net penk­ta­da­lį dar­bo lai­ko skir­da­ vo ne „Vers­lios Lie­tu­vos“ dar­bams, o as­me­ni­niams vers­lams ar ko­kiems nors pro­jek­tams, mums ke­lia ne­ri­ mą. Aš no­rė­čiau, kad šios Lie­tu­vai svar­bios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas šim­ tu pro­cen­tų at­lik­tų tie­sio­gi­nes sa­vo pa­rei­gas ir su­si­telk­tų į eks­por­to plėt­ rą“, – pra­ne­ši­me sa­kė B.Vė­sai­tė. Jos tei­gi­mu, bu­vo at­lik­tas „Vers­ lios Lie­tu­vos“ veik­los au­di­tas, po ku­rio esą paaiš­kė­jo, kad lė­šos, skir­ tos įstai­gos veik­lai ir pro­jek­tams, nau­do­ja­mos ne itin efek­ty­viai. „Mū­sų nuo­mo­ne, tos di­džiu­lės lė­šos, – nuo 2009 m. per 86 mln. li­tų, – ku­rios ski­ria­mos šios or­ga­ ni­za­ci­jos veik­lai ir jos vyk­do­miems pro­jek­tams, yra nau­do­ja­mos ne itin efek­ty­viai, ypač svar­bi Kon­tak­tų cent­ro veik­la taip pat ne­pa­sie­kia

ke­lia­mų tiks­lų“, – sa­kė ūkio mi­ nist­rė. Pa­sak jos, spren­di­mas, kas ga­lė­tų lai­ki­nai ei­ti „Vers­lios Lie­tu­ vos“ va­do­vo pa­rei­gas, kol kas ne­ priim­tas.

Fak­tas, kad žmo­gus net penk­ta­da­lį dar­ bo lai­ko skir­da­vo ne „Vers­lios Lie­tu­vos“ dar­bams.

P.Lu­kaus­kas 2009 m. gruo­ džio pra­džio­je pra­dė­jo va­do­vau­ ti tuo­me­tei vie­ša­jai įstai­gai „Eks­ por­tuo­jan­čio­ji Lie­tu­va“ (da­bar – „Vers­li Lie­tu­va“). Iki tol jis bu­vo „Procter&Gamble Mar­ke­ting Lat­ vios“ at­sto­vy­bės va­do­vas. Pert­var­kius Lie­tu­vos eko­no­mi­ nės plėt­ros agen­tū­rą ir at­sky­rus eks­por­to ska­ti­ni­mo bei in­ves­ti­ci­ jų pri­trau­ki­mo funk­ci­jas, 2010 m. pra­džio­je įkur­tos dvi nau­jos vie­šo­ sios įstai­gos – „Eks­por­tuo­jan­čio­ji Lie­tu­va“ ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“. BNS inf.

Ma­žės ir to­liau

DNB ban­ko vy­res­nio­ji ana­li­ti­kė Ind­rė Ge­ny­tė-Pik­čie­nė tei­gė, kad šie­met ti­ki­ma­si to­les­nio inf­lia­ci­ jos ma­žė­ji­mo. „Ver­ti­ndami vi­sų me­tų per­spek­ ty­vą, ti­ki­mės to­les­nio inf­lia­ci­jos ma­žė­ji­mo. Prog­no­zuo­ja­mas itin sėk­min­gas pa­sau­li­nis žem­dir­bys­ tės pro­duk­tų der­lius lems pa­sau­ li­nių mais­to kai­nų kri­ti­mą, ku­ris ant­ro­je me­tų pu­sė­je tu­rė­tų pa­ siek­ti ir Lie­tu­vą. Be to, ar­ti­miau­ sią pus­me­tį ti­ki­ma­si ir že­mes­ nių ener­ge­ti­kos iš­tek­lių kai­nų“, – ban­ko iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re tei­gė I.Ge­ny­tė-Pik­čie­nė. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­tas pra­ne­šė, kad me­ti­nė (ba­ lan­dį, pa­ly­gin­ti su 2012 m. ba­ lan­džiu) inf­lia­ci­ja sie­kė 1,2 pro­c., o vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ci­ja bu­vo 2,6 pro­c. Mė­ne­si­nė inf­lia­ci­ja sie­ kė 0,3 pro­c. KD, BNS inf.

„„Kar­je­ra: vie­ša­jai įstai­gai „Vers­li Lie­tu­va“ P.Lu­kaus­kas va­do­va­vo nuo

2009-ųjų. 

To­mo Luk­šio / BFL nuo­tr.


8

PenktADIENIS, gegužės 10, 2013

pasaulis Vil­tys ­ žlun­ga?

Ant­ra ­ au­ka

Skun­das ­ at­mes­tas

Ži­nia, jog Ka­na­dos bend­rovė „Ta­lis­man Ener­gy Inc.“ trau­ kia­si iš skalūnų dujų tel­ki­nių žval­gy­bos pro­jek­to Len­ki­jo­ je, ta­po smūgiu šios ša­lies vil­ tims, kad jos tu­ri­mi ang­lia­van­ de­ni­lių iš­tek­liai grei­tai su­ma­ žins pri­klau­so­mybę nuo Ru­ si­jos ir taps pa­spir­ti­mi silpnė­ jan­čiai eko­no­mi­kai.

Gelbė­to­jai su spe­cia­liai dre­ suo­tais šu­ni­mis va­kar išt­raukė ant­ros au­kos kūną iš po sta­ to­mo via­du­ko griuvė­sių vi­du­ rio Nor­ve­gi­jo­je po dieną prie­š tai įvy­ku­sios griū­ties. Ki­ta au­ ka ta­po vy­ras, va­žiuo­jan­tis au­ to­mo­bi­liu po sta­to­mu via­du­ ku. Dar pen­ki su­žeis­tie­ji bu­vo pa­gul­dy­ti į li­go­ninę.

Mi­la­no ape­lia­ci­nis teis­mas tre­čia­dienį pa­li­ko ga­lio­ti ket­ve­ rių metų kalė­ji­mo nuo­sprendį bu­vu­siam prem­je­rui ir cent­ ro de­ši­niųjų ly­de­riui Sil­vio Ber­ lus­co­ni už su­kčia­vimą mo­kant mo­kes­čius ir taip dar la­biau su­komp­li­ka­vo ką tik su­da­ry­ tos Ita­li­jos koa­li­cinės vy­riau­ sybės pa­dėtį.

Po smur­to ku­pi­nos kam­pa­ni­jos – žo­dis tau­tai Pa­kis­ta­nie­čiai ry­to­jaus rin­ki­muo­se turės nu­spręsti, kas val­dys be­ne ne­sta­bi­liau­sią pa­sau­ly­je ir bran­duo­linį ginklą tu­rin­čią šalį. Da­ly­vau­ja dau­giau mo­terų

193 mln. gy­ven­tojų tu­rin­čią ir 66 me­tus gy­vuo­jan­čią vals­tybę did­ žiąją jos is­to­ri­jos dalį valdė ka­rinės vy­riau­sybės. Bet šių metų rin­ki­ mai svei­ki­na­mi kaip de­mok­ra­tiš­ kiau­si li­gi šiol. Anot Pa­kis­ta­no rin­kimų ko­mi­si­ jos, rin­kimų teisę ga­vo dar 36 mln. žmo­nių, todėl rinkėjų skai­čius išau­go iki 86 mln. Dau­giau nei dvi­ gu­bai – nuo 64 iki 161 – pa­daugė­jo kan­di­da­tuo­jan­čių mo­terų. „Tai nau­ja vil­tis mūsų ša­liai, ir aš ti­kiuo­si, kad tai pa­keis pa­dėtį Pa­kis­ta­ne. Šį kartą bal­sa­vi­mas bus reikš­min­gas“, – JAV te­le­vi­zi­ jai CNN sakė pa­kis­ta­nietė Sai­ma Moh­sin. Val­dan­čiųjų ko­zi­ris

Da­bar­tinė val­dan­čio­ji Pa­kis­ta­no liau­dies par­ti­ja (PPP) ta­po pirmą­ja ci­vi­li­ne vy­riau­sy­be, iš­dir­bu­sia vi­ są pen­ke­rių metų ka­den­ciją. Trys pa­sta­ro­sios vy­riau­sybės, dir­bu­sios po dik­ta­to­riš­ko ka­ri­nio val­dy­to­jo Zia ul Ha­qo mir­ties 1988 m., bu­vo nu­vers­tos ka­riuo­menės. Šios per­ tur­ba­ci­jos su­skaldė šalį ir pa­ra­ly­ žia­vo eko­no­miką. Smur­tas gen­čių re­gio­nuo­se tebė­ ra gi­liau­sia Pa­kis­ta­no žaiz­da. Nuo ba­land­žio Ta­li­ba­nas nu­žudė de­ šim­tis žmo­nių per ata­kas prie­š tris pa­grin­di­nes par­ti­jas. Ir vis dėlto PPP ti­ki­si laimė­ ti, va­do­vau­ja­ma Bi­la­wa­lo Bhut­toZar­da­ri, nu­žu­dy­tos bu­vu­sios mi­ nistrės pir­mi­ninkės Be­na­zir Bhut­to sūnaus.

Nors būda­mas 24-erių jis yra per jau­nas užim­ti prem­je­ro po­stą, Bhut­to po­li­tinės di­nas­ti­jos at­sto­vas lai­ko­mas pa­grin­di­niu PPP ko­zi­riu. Var­žo­vai mi­na ant kulnų

Pag­rin­dinė PPP var­žovė yra Pa­kis­ ta­no mu­sul­monų ly­ga, va­do­vau­ja­ ma vie­no pa­grin­di­nių ša­lies pra­ mo­ni­ninkų ir tur­tin­giau­sių žmo­nių Na­wa­zo Sha­ri­fo. Jis du kar­tus bu­ vo mi­nist­ras pir­mi­nin­kas, bet bu­vo nu­vers­tas ir iš­vy­ko iš ša­lies 1999 m., kai vald­žią užėmė ge­ne­ro­las Per­ve­ zas Mus­har­ra­fas. Ši kon­ser­va­ty­vi po­li­tinė jė­ ga, ant­ra did­žiau­sia Pa­kis­ta­ne, ti­ ki, kad būtų laimė­ju­si rin­ki­mus 2008-ai­siais, jei­gu B.Bhut­to nu­ žu­dy­mas ne­būtų pa­ska­tinęs ma­si­ nio PPP pa­lai­ky­mo. Nuo Pa­kis­ta­no mu­sul­monų ly­ gos ne­daug at­si­lie­ka Im­ra­nas Kha­ nas, buvęs kri­ke­to žaidė­jas ir tau­tos nu­mylė­ti­nis, ku­ris da­bar va­do­vau­ ja Judė­ji­mui už tei­sin­gumą. Nors jam ne­pa­vy­ko pa­vers­ti sa­ vo žvaigždės sta­tu­so bal­sais, šį po­ li­tiką, anot ana­li­tikų, pa­lai­ko vi­du­ rinė mies­tie­čių klasė, ku­ri pri­ta­ria jo ra­gi­ni­mams nu­trauk­ti be­pi­lo­čių lėktuvų ata­kas gen­čių re­gio­nuo­se ir tarp­tau­tinę pa­galbą, ku­ri tik ska­ti­ na ko­rup­ciją. I.Kha­no par­ti­ja boi­ko­ta­vo 2008 m. rin­ki­mus, iš­va­di­nu­si P.Mus­har­rafą dik­ta­to­riu­mi. Šis tuo­met pri­pa­ži­ no pra­laimė­jimą, ir vald­žią per­ėmė PPP ly­de­ris, B.Bhut­to naš­lys Asi­ fas Zar­da­ri. Da­bar, kai PPP sie­kia laimė­ti ant­rą ka­den­ciją, šie rin­ki­

„„Pa­žan­ga: ne­pai­sant smur­to, šių metų rin­ki­mai Pa­kis­ta­ne svei­ki­na­mi kaip de­mok­ra­tiš­kiau­si li­gi šiol. 

mai taps pir­mu tik­ru iš­ban­dy­mu I.Kha­no judė­ji­mui, tu­rin­čiam ne­ mažą mi­li­jonų naujų Pa­kis­ta­no rinkėjų pa­lai­kymą. I.Kha­nas šią sa­vaitę bu­vo nu­vež­ tas į li­go­ninę, kai su­si­žeidė stu­burą nu­kritęs nuo plat­for­mos per rin­ kimų ren­ginį. Ana­li­ti­kai pro­gno­ zuo­ja, kad tai ga­li tei­gia­mai at­si­ liep­ti jo rei­tin­gams, bet abe­jo­ja, ar jo par­ti­ja for­muos vy­riau­sybę. Už­kir­to ke­lią į po­li­tiką

Kad ir ne­da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, vie­na ryš­kiau­sių figūrų juo­se yra P.Mus­har­ra­fas. Ket­ve­rius me­tus iš­

gy­venęs už­sie­ny­je jis ne­se­niai grį­ žo į tėvynę da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bet teis­mas už­kir­to jam ke­lią į po­ li­tiką. Jo par­ti­ja – Vi­so Pa­kis­ta­no mu­sul­monų ly­ga – pa­skelbė rin­ kimų boi­kotą. Se­ku­lia­rios ir li­be­ra­lios Pa­kis­ta­ no par­ti­jos prie­š rin­ki­mus pa­tyrė ne­menką smūgį. Ta­li­ba­nas de­gi­no jų biu­rus, žudė jų po­li­ti­kus ir taip ne­lei­do vyk­dy­ti rin­kimų kam­pa­ ni­jos. Pa­kis­ta­no ži­niask­lai­da pra­ne­ ša, kad dėl sau­gu­mo su­me­timų B.Bhut­to-Zar­da­ri pa­ts rin­ki­muo­ se šeš­ta­dienį ne­da­ly­vaus.

AFP nuo­tr.

Mat Ta­li­ba­nas per šią rin­kimų kam­pa­niją ata­ka­vo ne tik se­ku­lia­ rias bei li­be­ra­lias par­ti­jas, bet ir de­ ši­niuo­sius, ku­rie ko­vo­to­jams rodė to­le­ran­ciją. Pir­ma­dienį 18 žmo­nių žu­vo per mi­tingą, ku­rį or­ga­ni­za­vo par­ti­ja „Ja­miat Ule­ma-E-Is­lam“. Ta­li­ba­nas pri­si­ėmė at­sa­ko­mybę už šį iš­puolį ir pa­reiškė, kad vie­nas šios par­ti­jos kan­di­da­tas per­davė mod­ža­he­dus Jung­tinėms Vals­ti­joms. Kaip ir dau­ge­lis pa­kis­ta­nie­čių, iš­gy­ve­nu­sių il­gus me­tus smur­ to, par­ti­ja nu­sprendė tęsti po­li­tinę kam­pa­niją. CNN inf.

Rinkimų kan­di­da­tas tapo įkai­tu Už­puo­li­kai va­kar pa­grobė Pa­kis­ ta­no bu­vu­sio prem­je­ro sūnų, ku­ ris da­ly­vau­ja ša­lies rin­ki­muo­se.

„„Po­li­ti­kas: Ali Hai­de­ris Gil­la­ni kan­di­da­ta­vo į Pand­ža­bo pro­vin­ci­jos

asamblėją. 

AFP nuo­tr.

A.H.Gil­la­ni bu­vo pa­grob­tas ša­ lies cent­ri­nia­me re­gio­ne esan­čio Mul­ta­no mies­to pa­kraš­ty­je. Buvęs prem­je­ras You­su­fas Ra­za Gil­la­ni ir jo gi­mi­nai­čiai pri­klau­so vie­nai įta­ kin­giau­sių to re­gio­no šeimų. „Žmonės at­va­žia­vo mo­to­cik­ lu. Jie taip pat turė­jo au­to­mo­bilį, jie pra­dėjo šau­dy­ti ir juo­da „Hon­ da“ pa­grobė Y.R.Gil­la­ni sūnų Ali Hai­d erį“, – žur­n a­l is­tams sakė po­li­ci­jos pa­reigū­nas Khur­ra­mas Sha­ku­ras. – Už­darė­me įva­žia­vi­ mus ir iš­va­žia­vi­mus, pra­dėjo­me paiešką.“

Ki­tas po­li­ci­jos pa­reigū­nas, Ghu­ la­mas Mo­ham­ma­das Do­ga­ras, pa­ tvir­ti­no pa­gro­bi­mo faktą ir pri­dūrė: „Tai tik­rai te­ro­ristų veiks­mas.“ In­ci­den­tas įvy­ko Ma­ti­ta­lo ra­jo­ ne pa­sku­tinę ofi­cia­lią kam­pa­ni­jos dieną prie­š šeš­ta­die­nio rin­ki­mus, ku­rie žymės is­to­rinį de­mok­ra­tinį vald­žios per­da­vimą ša­ly­je. Taip pat vyks pro­vin­cijų rin­ki­mai, ku­riuo­se Ali Hai­de­ris yra pa­sau­lie­ tinės Pa­kis­ta­no liau­dies par­ti­jos kan­di­da­tas į Pand­ža­bo pro­vin­ci­jos asamblėją. Du jo bro­liai yra kan­di­ da­tai į na­cio­na­linį par­la­mentą. Vy­res­ny­sis Gil­la­ni bu­vo pa­ša­lin­ tas iš rinkimų, nes per­nai bu­vo at­ leis­tas ir Aukš­čiau­sio­jo teis­mo ap­ kal­tin­tas dėl at­si­sa­ky­mo at­nau­jin­ti

ko­rup­ci­jos by­las pre­zi­den­tui. Pa­ kis­ta­no ka­riš­kiai va­kar pa­skelbė, jog prie rin­kimų apy­lin­kių ir bal­ sų skai­čia­vi­mo centrų su­telks de­ šim­tis tūkstan­čių ka­rių, kad Ta­ li­ba­nas ne­suž­lug­dytų šeš­ta­die­nio rin­kimų. Ta­li­ba­nas pla­nuo­ja per šeš­ta­die­ nio rin­ki­mus vyk­dy­ti mir­ti­ninkų iš­puo­lius, kad pa­kirstų bal­sa­vimą, kaip sa­ko­ma šios su­ki­limą tęsian­ čios gru­puotės ly­de­rio laiš­ke. Ta­me laiš­ke Ta­li­ba­no at­sto­vui, ku­rio tekstą ga­vo nau­jienų agentū­ ra „Reu­ters“, ra­gi­na­ma ke­lio­se ša­ lies da­ly­se vyk­dy­ti iš­puo­lius ir su­ žlug­dy­ti „šią ne­tikė­lių sis­temą, ku­ri va­di­na­ma de­mok­ra­ti­ja“. BNS inf.


9

penktadienis, gegužės 10, 2013

sportas

kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Ša­ras sieks penk­to­tro­fė­jaus Šian­dien ir ry­toj Lon­do­no O2 are­no­ je skam­bės pa­sku­ti­ niai Eu­ro­ly­gos se­ zo­no akor­dai – dėl pres­ti­ži­nio tro­fė­jaus kau­sis net trys lie­ tu­vius sa­vo gre­to­se tu­rin­čios eki­pos.

Komentaras Joa­nas Pla­za

„Žal­g i­r io“ vy­r iau­sia­sis tre­ne­r is

L

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

„„Kar­je­ra: Š.Ja­si­ke­vi­čius su „Bar­ce­lo­na Re­gal“ ant­rą kar­tą ko­vos Eu­ro­

Ste­bi­si sa­vi­mi

Sva­res­nis vaid­muo ga­li tek­ti tik „Bar­ce­lo­nos Re­gal“ ve­te­ra­nui Ša­ rū­nui Ja­si­ke­vi­čiui, nes Mar­ty­ nas Ge­ce­vi­čius yra tvir­tas Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ at­sar­gi­nis, o Mad­ ri­do „Real“ pri­klau­san­tis Mar­ty­ nas Po­cius sveiks­ta po stre­si­nio ko­jos lū­žio. Pus­fi­na­ly­je Mask­vos CSKA sieks at­si­re­van­šuo­ti „Olym­pia­cos“ už per­nai fi­na­le pa­tir­tą skau­džią ne­ sėk­mę, o „Real“ iš­mė­gins jė­gas su prin­ci­pi­niu kon­ku­ren­tu – „Bar­ce­ lo­na Re­gal“. „Aš ir pa­ts ste­biuo­si, kad dar no­ riu siek­ti ti­tu­lų. Kol mo­ty­va­ci­jos bus, tol žai­siu“, – pa­reiš­kė 37-erių Š.Ja­si­ke­vi­čius. Iki šiol Ša­ras – vie­nin­te­lis krep­ ši­nin­kas Eu­ro­ly­gos is­to­ri­jo­je, fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bas lai­mė­jęs su tri­ mis skir­tin­gais klu­bais: jis tai jau yra pa­da­ręs su „Bar­ce­lo­na Re­gal“, Tel Avi­vo „Mac­ca­bi Elect­ra“ ir Atė­ nų „Pa­nat­hi­nai­kos“.

ly­gos fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­re. 

Pėd­sa­kai is­to­ri­jo­je

Jei pa­vyk­tų trium­fuo­ti šį sa­vait­ga­ lį, tai bū­tų jau penk­ta­sis Ša­ro ti­tu­ las. 2003-iai­siais auk­si­nis Lie­tu­vos ber­niu­kas at­ve­dė į vir­šū­nę Is­pa­ni­ jos, 2004 ir 2005 m. – Iz­rae­lio, o 2009-ai­siais – Grai­ki­jos klu­bą.

Aš ir pa­ts ste­biuo­si, kad dar no­riu siek­ti ti­tu­lų. Kol mo­ty­va­ci­ jos bus, tol žai­siu. „Bus la­bai sun­ku, ta­čiau mes tu­ri­me šan­są ir pa­si­steng­si­me jį iš­nau­do­ti. Pus­fi­na­ly­je su „Re­ al“ lau­kia rim­tas mū­šis. Mad­ri­do ko­man­dai at­sto­vau­jan­tys is­pa­nai yra žai­dę svar­biau­sio­se var­žy­bo­ se – pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­ na­tuo­se, olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se“, –

AFP nuo­tr.

į rep­li­ką, kad iš da­bar­ti­nio „Real“ nė vie­nas krep­ši­nin­kas nė­ra lai­mė­ jęs Eu­ro­ly­gos tur­ny­ro, at­kir­to Š.Ja­ si­ke­vi­čius. Pa­si­ge­do žal­gi­rie­čių

Lau­kia­ma, kad į Ang­li­jos sos­ti­nę ste­bė­ti Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­to ko­vų at­vyks apie 2,5 tūkst. Mad­ri­ do klu­bo aist­ruo­lių. 1,5 tūkst. sir­ ga­lių ar­mi­ją tu­rė­tų Pi­rė­jo klu­bas, apie 1,2 tūkst. – Bar­se­lo­nos eki­pa. CSKA aist­ruo­lių pa­jė­gos tik­riau­ siai bus ma­žiau­sios – apie 1 tūkst., nes ru­sai su­si­du­ria ir su vi­zų pro­ ble­mo­mis. Iš vi­so O2 are­no­je krep­ši­nį ga­li ste­bė­ti 18 tūkst. žiū­ro­vų, tad Eu­ro­ ly­gos va­do­vams te­ko su­kti gal­vas, kaip už­pil­dy­ti apy­tuš­tes tri­bū­nas ir su­do­min­ti krep­ši­niu pro­tą dėl fut­ bo­lo pa­me­tu­sius bri­tus. Šia­me kon­teks­te bu­vo pri­si­min­ tas ir Kau­no „Žal­gi­ris“. Svars­ty­

on­do­ne lau­k ia la­bai int­r i­ guo­jan­tis fi­na­las. Vi­si ke­tu­ri klu­bai tu­ri ne­blo­gus šan­sus iš­ko­vo­ti čem­pio­no ti­tu­lą. La­ žy­bi­nin­k ų fa­vo­ri­tai – „Bar­ce­lo­nos Re­ gal“ ir Mask­vos CSKA klu­bai, ta­čiau aš ma­nau ki­taip. Išk­ri­tus iš ri­kiuo­tės Pe­ te’ui Mic­kae­lui, ka­ta­lo­nams ki­lo žai­ di­mo pro­ble­mų. Da­bar daug kas pri­ klau­so nuo Jua­no Car­lo­so Na­var­ro ir jo spor­ti­nės for­mos. Mad­ri­do „Real“ yra fi­na­lo ket­ver­to fa­ vo­r i­tas. Jei pus­fi ­na­ly­je mad­r i­d ie­čiai pa­ro­dys vi­są sa­vo po­ten­cia­lą ir su­ge­ bės per­ženg­ti „Bar­ce­lo­nos Re­gal“ bar­ je­rą, jie trium­fuos ir fi­na­le. CSKA so­li­džiai rung­ty­nia­vo vi­są šį se­ zo­ną ir nea­be­jo­ju, kad pri­si­me­na praė­ ju­sių me­tų įvy­kius Stam­bu­le. Mask­vos eki­pa sieks at­si­re­van­šuo­t i „Olym­pia­ cos“ už 2012-uo­sius. Ki­ta ver­tus, Grai­ ki­jos klu­bas ne­tu­r i ko pra­ras­t i, o taip nu­si­tei­ku­sios ko­man­dos vi­suo­met la­ bai pa­vo­jin­gos. Pi­rė­jo klu­bas tu­r i pa­ kan­ka­mai ta­len­t ų, ga­l in­č ių su­k ur­t i sen­sa­ci­ją ir šie­met, ta­čiau tam rei­k ia ir žiups­ne­lio sėk­mės.

ta, koks bū­tų sir­ga­lių ant­plū­dis, jei le­mia­mą tur­ny­ro sta­di­ją bū­tų pa­ sie­kęs le­gen­di­nis Lie­tu­vos klu­bas. Juk Ang­li­jos sos­ti­nė­je, neo­fi­cia­ liais duo­me­ni­mis, yra įsi­kū­rę per 200 tūkst. lie­tu­vių. Šį se­zo­ną „Žal­gi­ris“ yra iš­mė­gi­ nęs jė­gas su tri­mis fi­na­lo ket­ver­to da­ly­viais: „Olym­pia­cos“ (79:61 ir 63:77), „Real“ (74:75 ir 104:105) bei CSKA (73:87 ir 61:70). Pri­si­min­ti ir 1999-ie­ji, kai Miun­ che­ne žal­gi­rie­čių trium­fą Eu­ro­ly­ go­je ste­bė­jo sau­sa­kim­šos ža­lia ir bal­ta spal­vo­mis nu­si­da­žiu­sios tri­ bū­nos.

„LSU-Lū­šis“ – vėl bron­zinė komanda Kau­no „LSU-Lū­šies“ ran­ki­nin­ kai ant­rus me­tus iš ei­lės iš­ko­vo­ jo Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio ly­gos (LVRL) čem­pio­na­to bron­zos me­ da­lius.

Ma­žo­jo fi­na­lo se­ri­jo­je iki dvie­jų per­ga­lių kau­nie­čiai 2:0 (na­muo­ se – 33:25 ir sve­čiuo­se – 25:20) įvei­kė „Vil­niaus“ ko­man­dą. „La­b ai džiau­g ia­m ės, dai­ nuo­ja­me, šo­ka­me, mau­do­mės šam­pa­no purs­luo­se, – po ant­ rų­jų rung­ty­nių pa­ke­liui au­to­ bu­su iš Vil­niaus į Kau­ną sa­kė „LSU-Lū­šies“ tre­ne­ris An­ta­ nas Kat­ke­v i­č ius, pa­j uo­ka­v ęs, kad ant­ro­ji ir tre­čio­ji vie­tos jam at­si­bo­do ir no­rė­tų, kad atei­ty­ je jo eki­pa bū­tų ar­ba pir­ma, ar­ ba pa­sku­ti­nė. „Iš tik­rų­jų tre­čio­ji vie­ta – pui­ kus pa­sie­ki­mas. Daug dir­bo­ me ir štai – toks der­lius. Ma­nau, kad per­ga­lę ma­ža­ja­me fi­na­le lė­ mė mū­sų ko­vin­gas nu­si­tei­ki­ mas, pa­tir­tis ir di­des­nis meist­ riš­ku­mas“, – jau rim­tai pri­dū­rė A.Kat­ke­vi­čius. 2012-ai­s iais „lū­š iu­kams“ bron­zos me­da­liai ati­te­ko be pa­ pil­do­mos ko­vos, nes jie, pa­si­bai­ gus re­gu­lia­ria­jam se­zo­nui, užė­ mė 3-ią­ją vie­tą ir dau­giau nei še­šiais taš­kais ap­len­kė Vil­niaus „Švie­są“, to­dėl pa­gal tuo­me­tį čem­pio­na­to reg­la­men­tą ma­žo­jo fi­na­lo ma­čo ne­pri­rei­kė. 2011-ai­siais „Lū­šies“ ko­man­ da LVRL di­džio­jo fi­na­lo se­ri­jo­ je 0:3 (32:36, 33:35 ir 27:30) nu­ si­lei­do Klai­pė­dos „Dra­gū­nui“ ir pel­nė si­dab­rą. 2009-ai­siais A.Kat­ke­vi­čiaus ka­riau­na le­mia­ mą ma­čą vėl­gi 0:3 (28:32, 23:29 ir 25:32) pra­lai­mė­jo Kau­no gra­ ni­tie­čiams. KD, LVRL inf.


10 2

penktadIENIS, gegužės 10, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai�������������������������������� 10 Paslaugos������������������������������������������ 10, 11 Parduoda� �������������������������������������������������� 11 Perka� ����������������������������������������������������� 11, 12 Įvairūs� ������������������������������������������������� 12, 13 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 12 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 13 Kviečia � ����������������������������������������������� 12, 13 Kviečia mokytis ��������������������������������� 13 Pamesta� ���������������������������������������������������� 12 Vikingų loto�������������������������������������������� 13

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187.

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121.

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

Atliekame fasado šiltinimo darbus, klijuojame putą, vatą, armuojame, dedame struktūrinį tinką, dažome namus. Informacija tel. 8 645 13 438.

1108386

1110730

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35-55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094987

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai trimeriu. Tel. 796 732, 8 656 20 895. 1109949

Siūlo darbą AB AKSA ieško: šaltkalvio (betono mazgo priežiūra), suvirintojo (detalių gamyba). Tel. 8 656 42 450. 1111246

Automobilių švaros centrui reikalingi darbuotojai (merginos ir vaikinai). Apmokome. Tel. 712 525.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104245

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564.

50 m. vairuotojas, turintis vairuotojo kortelę, A, B, C, D, E vairavimo kat. ir hidromanipuliatoriaus pažymėjimus, ieško darbo. Užsienio šalių nesiūlyti. Tel. 8 615 45 998. 1109340

1111084

1109968

Gamybos įmonei Kaune reikalingas plastmasinių detalių liejikas (-ė) dirbti pamainomis, slankiuoju grafiku. Reikalavimai: darbštumas, sąžiningumas, panašaus darbo patirtis būtų privalumas. Siūlome: geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas. Neturinčius darbo patirties apmokome. Teirautis darbo dienomis nuo 8 iki 15 val. tel. 8 655 12 350 arba 8 656 08 139.

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 685 81 081.

Tvarkingas vyras, turintis neįgalumo grupę, prižiūrėtų sodą (važiuojant Drąseikių link, prie Neries) ar sodybą netoli Kauno. Tel. 8 676 96 293.

1111555

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune (šaldytų maisto produktų pervežimas Lietuvoje į prekybos vietas). Reikalinga: C ir/ar CE vairuotojo kategorijos pažymėjimas, panašaus darbo patirtis. Dėl darbo vietos teirautis tel. 8 612 14 978 arba siųsti gyvenimo aprašymą cv@nnl.lt. 1110688

Įmonei reikalingas medienos formatinių pjovimo staklių operatorius. Tel. 8 687 70 570, e. paštas gintautas@plastena.lt. 1110695

Įmonei reikalingi fasadų šiltintojai, automobilinio bokštelio ZIL vairuotojas ir aukštalipiai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408. 1109754

Legalus darbas Anglijoje, kalba nebūtina, Išvykimai kiekvieną dieną. Darbai daržovių fabrike ir laukuose. Apgyvendiname namuose, gera alga. Tel. 8 602 16 970. 1109381

Maisto prekių parduotuvei reikalinga pardavėja (-as)-kasininkė (-as), darbas Garliavoje. Tel. 8 610 64 752. 1109996

Metalo apdirbimo įmonė ieško eksporto vadybininko (-ės). Naujų klientų paieška, užsakymų formavimas. Patirtis ir anglų kalba – būtina. Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų. CV siųsti info@metalinis.lt. 1111064

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas-šaltkalvis dirbti visą darbo dieną. Tel. 261 213, 8 698 03 279. 1102157

Plečiame kolektyvą ir ieškome siuvėjų siūti šiomis siuvimo mašinomis: flatlocku, kanto, plokščiasiūle, overloku, tiesiasiūle. Taip pat reikia: lygintojos, pakuotojos (0,5 etato, gali būti studentė), klojėjos, sukirpėjo. Kaunas. Tel. 8 655 21 923, 8 615 34 719. 1102691

1110173

1110144

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti vilkikais su užuolaidinėmis puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas.

1098626

1110142

1109457

Medikų

1111347

Restoranas ieško virėjų, padavėjų ir pagalbinių darbuotojų. CV siųsti e. paštu henrikas@gabeicity.lt. Daugiau inf. tel. 8 678 80 880 (skambinti darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.). 1109504

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 675 23 777. 1105846

Siuvyklai, siuvančiai moteriškas kelnes ir sijonus, reikalingos (-i) siuvėjos (-ai), turinčios patirties. Darbas viena pamaina 7–16 val. Puikios darbo sąlygos. Vidutinis atlyginimas 1300 Lt, mokamas du kartus per mėnesį. Galima uždirbti 2000 Lt ir daugiau, reikia tik noro. Tel. 362 909, 8 685 11 951. 1110423

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1104661

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai dirbti kryptimis Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 10 705 1103955

Techninių gaminių siuvykla Vilijampolėje ieško sukirpėjo vyro. Darbas viena pamaina, visu etatu. Puikios darbo sąlygos. Tel. 8 687 16 383.

1111238

Valymo kompanijai reikalingas vairuotojastraktorininkas dirbti PC „Akropolis“ (lauko teritorijos priežiūrai), nakties metu (22–6 val.). Tel. 8 656 20 015. 1108905

1105688

1107830

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1109059

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1110873

Akcija – iki gegužės 31 d. 20 % pavasario nuolaida. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirties Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, Baltų pr. 7, 351 kab., Kaunas. 1110448

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1107049

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www. isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1101875

Psichologinė pagalba; patikima pagalba atsisakant alkoholio, tabako, raminamųjų vaistų priklausomybių; pagalba lieknėjant. Tel. 8 670 97 959. www.laisvi.lt. 1109433

SPECIALUS PASIŪLYMAS MOTERIMS MEDICINOS CENTRE „NEUROMEDA“! 30 % nuolaida krūtų echoskopijai. KAINA tik 49 Lt. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1104041

Visos odontologijos paslaugos: dantų gydymas, rovimas, protezavimas klinikoje Savanorių pr. 216–1. Konsultacija nemokama. Registracija tel. 8 610 67 497. 1106188

Automobilininkams Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1109322

1109933

1109385

Atliekame fasadų šiltinimo darbus, dažome struktūriniais dažais. Tel. 8 638 99 645.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1111136

Atliekame griovimo darbus: atraminių, pertvarinių sienų, perdangų. Pamatų išardymas. Sąramų montavimas. Griovimo darbai. Tel. 8 673 29 800. 1108974

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271. 1106798

Atliekame visus griovimo darbus (namus, kaminus). Pjauname angas, montuojame sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 673 85 192. 1108965

Atliekame visus vidaus apdailos darbus: dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektra ir santechnika. Suteikiame garantiją. Tel. 8 615 19 090. 1111135

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778.

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

Atlieku namų fasadų struktūrinį dažymą, tinkavimą, restauravimą. Turiu pastolius. Tel. 8 628 24 758.

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322.

Atvežame 1–5 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. „Bobcat“ ir mini ekskavatoriaus nuoma. Rašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

Kompiuterininkų

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 624 02 954.

1109798

1110699

Reikalingi vairuotojai dirbti taksi su firmos automobiliais. Pirmenybė teikiama dirbusiems tokį darbą. Tel. 8 606 39 767.

1106902

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1105207

Paslaugos

1098843

1101700

Ieško darbo

Oficialių pagalbinių darbuotojų nuoma – dirba visus darbus. Užsakymai priimami iš anksto. Tel. 8 672 06 511.

Reikalingi pagalbiniai darbuotojai dirbti nuolat arba laikinai. Tel. 8 672 06 511.

Buitinės technikos remonto

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

1110658

Reikalingas vairuotojas, turintis C kat., maisto prekėms išvežioti. Tel. 341 368, 8 600 19 444.

1111268

1109960

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Reikalingas stalius dailidė ir pagalbinis darbininkas. Tel. 8 606 29 702, 8 659 96 655.

1104576

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško: baldų apmušėjų; porolono pjovėjo (-os), dirbančio su pjovimo staklėmis. Darbas viena pamaina. CV siųsti greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417.

1110182

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinio darbo patirties grindų plytelių klojėjai, tinkuotojai, mūrininkai, apdailininkai (glaistymas, dažymas) statybose. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimai, patirtis, anglų kalbos pagrindai. Skambinti darbo dienomis 8–17 val. tel. 8 620 77 510.

Nuo gegužės 10 d. gydytojas norėtų slaugyti neįgalius ligonius jų namuose, Dainavos ar Kalniečių mikrorajonuose. Tel. 8 699 27 434.

1110777

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Statybos įmonei Kaune reikalingas mini krautuvo BOBCAT operatorius, turintis C kategoriją. Tel. 8 698 07 749.

1108480

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1107468

1110738

1110244

1110887

1106928

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336.

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Stogų dengimas, remontas. Tel. (8 37) 330 686, 8 682 62 551.

1107224

1101627

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

1096709

1105522

1109784

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1097569

1106845

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148.

AKCIJA! PLASTIKINIAI LANGAI „ALUPLAST“ 6 kamerų, 3 stiklų – už 5 kamerų kainą! Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Atliekame vidinę apdailą. UAB „Arventa“, tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002.

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Ilgametė darbo patirtis. Pristatau medžiagas. Tel. 8 684 54 974.

Statybos, remonto

1107550

1104553

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1096911

Akcija! Stogeliai su permatoma danga virš durų, stoginės, verandos. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1095614

1110545

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1101994

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, 743 220. 1098552

Dengiame, skardiname, apšiltiname plokščius ir šlaitinius stogus. AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 1107746


113

penktaDIENIS, gegužės 10, 2013

klasifikuoti skelbimai Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938.

Paslaugos Statybos, remonto Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363. 1097699

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 1110089

Greitai ir kokybiškai atliekame vidaus tinkavimo darbus profesionalia KNAUF įranga, kalkių ir gipso mišiniais. Tel. 8 672 80 397 1109764

GRINDŲ BETONAVIMAS – Kaune ir Kauno apylinkėse. Organizuojame medžiagų tiekimą, išrašome sąskaitas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899. 1104442

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1111470

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mūrijame, betonuojame, išvežame statybinį laužą. Nemokamai atvykstame, konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. 1108442

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1107074

Klijuoju plyteles, atlieku santechnikos darbus, elektros instaliacija. Tel. 8 647 73 244. 1110772

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40 mm). PLASTIKINIAI ir MEDINIAI LANGAI, BALKONŲ stiklinimas. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB „Runesa“. 1098122

Metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno. Laiptai, turėklai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai šiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt. 1097413

Mini ekskavatoriumi atliekame gręžimo, kasimo darbus. Statome ir betonuojame tvoros stulpus. Tel. 8 653 66 987.

1106652

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasame, lyginame, ruošiame pagrindus. Klojame trinkeles. Tel. 8 600 72 223. 1107144

Mūrijame pertvaras, kaminus. Montuojame gipskartonį, pakabinamąsias lubas. Klojame kiliminę dangą. Betonuojame laiptus, terasas. Tel. 8 680 50 069. 1108456

Mūrininkų brigada stato individualius namus. Mūrijame blokeliais, apdailinėmis plytomis. Atliekame betonavimo darbus. Tel. 8 673 50 825, 8 633 95 604. 1102426

Mūrinių ir karkasinių namų statyba. Vidaus ir lauko apdaila. Tvorų montavimas. Statybos darbų organizavimo paslaugos. Tel. 8 671 94 586. 1088575

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 1105885

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162. 1111163

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1109083

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1105419

Renovuojame senus ir dažome stogus. Šiltiname sienas. Atliekame skardinimo, fasado darbus. Tel. 8 653 31 638. 1098413

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1103297

1109391

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Pjaustau ir virinu dujomis. Atvykstame greitai ir Jums patogiu laiku. Tel. 8 680 50 069. 1108428

Santechnikas-suvirintojas kvalifikuotai montuoja vandentiekio, šildymo, kanalizacijos sistemas. Keičiame WC, dušo kabinas. Atliktiems darbams suteikiame garantiją. Tel. 8 675 55 026. 1111069

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai ir jums patogiu laiku pakeis, suremontuos vamzdyną, klozetus, sumontuos atbulinį vožtuvą ar šildymo sistemą. Tel. 8 677 76 588. 1108449

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1101359

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Garantuojame. Konsultuojame. Tel. 8 689 68 528; www.juodasisgarnys.lt. 1107673

Statybos ir remonto darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonis, grindų, plytelių klojimas, santechnika. Smulkūs elektros darbai. Tel. 8 616 23 924. 1110565

Tarpblokinių siūlių remontas, blokų termohidroizoliacija. Kiti aukštuminiai darbai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 677 49 776, 8 606 70 561. 1108917

Tarpblokinių siūlių sienų remontas, dažymas. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 24 m). Tel. 8 601 37 177. 1100644

Tarpblokinių sujungimų remontas. Fasadų šiltinimas termokeraminiais dažais. Plokščiųjų stogų dengimas. Tel. 8 654 38 041. 1110993

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome pavėsines ir tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1109074

Trinkelių klojimas, akmenų, vejos ir kelio bortelių statymas. Šulinių lyginimas. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Tel. 8 645 23 519. 1107902

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1103450

Tvoros. Tvorų montavimas. Konsultavimas. Tel. 8 671 94 586.

1088556

UAB „Lietukas“ priima užsakymus bituminių stogų remonto darbams atlikti. Atliekame ir stogų renovacijos darbus. Tel. 8 685 73 608. 1110756

Visos elektriko paslaugos. Visi namų meistro darbai. Visiems darbams suteikiu garantiją. Tel. 8 677 14 653, 440 803. 1110591

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1108434

Žemės kasimo, pamatų, drenažo, tranšėjų bei gręžimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. Tel. 8 685 43 966. 1107649

Vidaus įrangos Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1110548

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1111028

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1104340

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

1107732

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1105220

Baldai. Projektavimas, gaminimas, montavimas. Virtuvės, svetainės, prieškambario. Stumdomųjų durų sistemos. Tel. 8 614 74 909, 479 209. 1108421

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1110743

Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960. www.kavinepartizanai.lt. 1095675

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1106634

Parduodu juodą šuniuką 4 mėn. CIHUAHUA (16–22 cm, 1,5 kg). Skiepytas, su dokumentais. Kaina 600 Lt. Tel. 771 132, 8 685 00 797. 1110683

1103546

Aleksote mūrinį, renovuotą, ekonomišką 2 aukštų namą su mansarda. Gali gyventi 2 šeimos. Sutvarkyta aplinka, puiki vieta. Tel. 8 687 64 771. 1110903

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058107

Dviejų kambarių butą V.Krėvės pr. (bendr. pl. 43,93 kv. m, geras susisiekimas, I a., šarvuotos durys, plastikinis langas). Tel. 8 676 94 780. Gyvenamąjį rąstų namą Aukštaičių g., Kaune (b. pl. 86 kv. m, tvarkingas, autonominis šildymas dujomis, miesto komunikacijos). Be tarpininkų. Tel. 8 630 82 878. 1110762

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir paskirties žemės ir sodų sklypus, sodybas, namus ir jų dalis. Tel. 8 684 74 312. www.musukvartalai.lt 1108378

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 666. www.simokusilas.lt. 1107299

NT unija padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678. 1100780

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1107887

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1101297

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454. 1084824

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1099013

Malkas (beržas, 3 m), kaina sutartinė. Atvežimas, iškrovimas nemokamai. Tel. 8 611 38 939. 1105677

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093907

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1091574

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446.

Dujų balionų pristatymas Kaune ir 10 km aplink miestą. Tel. 8 620 76 004. UAB „Jozita“, www.jozita.lt. Medžių šalinimo darbai, genėjimas, gyvatvorių karpymas, vejų įrengimas ir aeravimas. Tel. 8 611 45 542.

Parduodu 3 kambarių butą Vilijampolėje (5 a. plytinio namo 4 a., bendr. pl. 57 kv. m). Tel. 8 678 04 196.

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

Pirkčiau arba nuomočiausi butą arba namą Kaune. Tel. 8 613 27 075 (Lukas).

Pigiai parduodu „trailerį“ su visais patogumais, gintaro ir plastmasinius gaminius, enciklopediją, knygas, testamentus. Tel. 8 650 53 943.

Surenkamus medinius sodo namelius, medžioklės bokštelius, pavėsines. Pastatome. UAB „Romdetas“, Jurbarko g. 5, SMETONOS turgus, tel. 8 686 35 388.

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt, beržo, ąžuolo, juodalksnio – 380 Lt. Atraižos maišuose – 1 vnt. kaina 7 Lt; pjuvenos maišuose – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999.

1105297

1111227

1110263

Paminklai gamintojo kainomis. Išsimokėtinai. Tvorelės. Pamatai. Birštono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001; akmensgaminiai@gmail.com. 1105249

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104252

Pjaunu ir sėju veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 1110043

PROFESIONALIOS KOMUNALINĖS PASLAUGOS. Nuotekų valymo įrenginių, siurblinių, riebalų, naftos gaudyklių, smėliagaudžių servisas. Buitinių, pramoninių nuotekų tvarkymas, išsiurbimas, išvežimas, dumblasiurbės, asenizacijos paslaugos. Vamzdynų, kanalų, talpyklų valymas kombinuotomis hidrodinaminėmis 10 kubų dumblasiurbėmis. Televizinė vamzdynų diagnostika (tvd, cctv) vaizdo kameromis, vamzdynų vidaus apžiūros vaizdo įrašas ir defektų, nuolydžio įvertinimas bei techninė priežiūra. www.rosma.lt. Tel. (8 37) 758 585, faks.(8 37) 758 575. 1102600

Žemės kasimo, lyginimo darbai traktoriumi, 1 val. – 80 Lt. Trinkelių, plytelių, vejos, kelio bortų klojimas, pagrindų ruošimas, tvorų statymas. Tel. 8 654 89 956. 1100448

parduoda

1103994

1110907

1108701

Kauno r., Netonių kaime, SB „Netoniai“ parduodamas 7,19 a sutvarkytas sodas (prie tvenkinio, sodo namas mūrinis su mansarda ir rūsiu po visu pastatu, iš viso 82 kv. m, mūrinis 14 kv. m priestatas, trifazė, židinys, lauko tualetas, šaltinis, šiltnamis). Kaina 74 000. Tel. 8 699 95 809, 8 611 80 644, e. paštas broned@gmail.com.

Stogų dengimas. Pastatų šiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195.

2 kambarių butą Ž. Šančiuose (3/2 a., mūriniame name, bendr. pl. 36 kv. m, po remonto, yra signalizacija, autonominis šildymas, internetas). Tel. 8 674 64 821.

1098274

1110435

1107520

Perka

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 12 a sodą Jūrėje, Prienų r. (geras medinis namas, nauja krosnis, neseniai daryta pirtelė). Kaina 32 000 Lt. Tel. 8 682 27 386. 1110813

Namą Batėgaloje, Jonavos r. (vieno aukšto, alytnamis, b. pl. 140 kv. m, 4 kambariai, patogumai, ūkinis pastatas, 33 a žemės). Kaina 159 000 Lt. Tel. 8 698 03 317. 1110909

Namą Rumšiškėse, Marių g. (mūrinis, plastikiniai langai, 15 a žemės). Kaina 260 000 Lt. Tel. 8 650 16 120. 1110921

Sodybą Dambravos k., iki Išlaužo 4 km (rąstų namas, langai, 34 a žemės). Kaina 84 000 Lt. Tel. 8 650 16 120. 1110922

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1096734

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1107095

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1107107

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1096441

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1101898

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074519

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1107705

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1107536

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1108312

Automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius – geromis kainomis. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597.

1110651

1 kambario butą Šilainiuose, Rietavo g. (bendr. pl. 37 kv. m, I a., suremontuotas, šalia poliklinika, parduotuvė). Be tarpininkų. Kaina sutartinė. Tel. 8 685 38 317.

1108021

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

1110638

1071823

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Santechnikas keičia WC, gyvatukus, maišytuvus, vonias, dušo kabinas, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus. Padeda nupirkti, atvežti. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 646 03 025.

1100619

6 a sklypą su vasarnamiu (20 kv. m) Rokuose, SB „Jiesia“. Aptvertas ir apsodintas. Kaina 37 000 Lt. Tel. 8 620 39 018.

Gyvūnai

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.).

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 37 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, tvarkingas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

1110226

1110587

1110951

Šventėms

Santechnikas Jums patogiu laiku (ir poilsio dienomis) atlieka visus santechnikos darbus. Taikau nuolaidas. Garantija. Tel. 8 620 40 434, (8 37) 705 609. 1105667

6 a kolektyvinį sodą su 40 kv. m namu Gervėnupyje (židinys, krosnis, apželdintas, kraštinis, aptvertas). Tel. 8 686 19 651.

1109837

1108410

1101477

1103836

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Maisto prekės Parduodu 3 mėsines kiaules skersti. Tel. 8 608 83 094. 1111299

1105121

Nukelta į 12 p.


12 2

penktadIENIS, gegužės 10, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094347

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1105099

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1101079

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1091556

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 1094031

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094453

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

Atvešiu nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Tel. 8 653 02 322.

Įvairūs

1065606

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526. 1107591

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.).

1104022

Pirksiu 2 kambarių butą 5 a. name (vidinį) pirmajame, antrajame, trečiajame aukštuose Ašigalio g., Šiaurės pr. gale, Sukilėlių pr. Tel. 8 684 20 401. 1110349

Privatūs asmenys 120 mašinų smėlio ir 100 mašinų kelio skaldos arba žvyro Islandijos pl. Tel. 8 686 34 448.

1106082

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1103476

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888. 1090054

UAB „Alternate heat’’ perka žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 673 19 696.

1107561

Užsienio kompanija perka miškus su žeme ir ŽŪP žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel 8 688 88 811. 1081499

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1094398

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 262. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 395 097, 8 600 41 775. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 300 914, 8 614 21 015. 1109009

Pamesta Dingusius invalidumo pažymėjimą Nr. 0961491 (išd. 2003 06 02) ir nukentėjusio asmens pažymėjimą Nr. 017498 (išd. 2006 03 08), išduotus Vladimirui Blinovui, laikyti negaliojančiais. 1111233

Pamestą brandos atestatą (serija Nr. 034249) ir jo priedą (serija Nr. 037212), išduotus Audriui Sabaliauskui, laikyti negaliojančiais. 1111237

Teismo informacija

1110320

2013 04 25 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1670601/2013 iškėlė bankroto bylą UAB INTERBARAS (įmonės kodas 302303084, juridinis adresas Vilniaus g. 14–4, Kaunas) ir šios įmonės administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (adresas Jonavos g. 16A, Kaunas, įmonės kodas 235238440, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 14 a). Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo ir UAB INTERBARAS bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2013 05 07. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p., 11 str. 3 d. 13 p. administratorius informuoja, kad BUAB INTERBARAS visų sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, toliau nevykdys. Visi įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai UAB INTERBARAS per 2013 04 25 Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytą 45 kalendorinių dienų terminą, t.y. iki 2013 06 20. Siūlome ne vėliau kaip iki 2013 06 20 pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai UAB INTERBARAS ir perduoti juos kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais bankrutuojančios UAB INTERBARAS administratoriui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurui, Jonavos g. 16A, LT44269 Kaunas. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945. 1110586

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Dėmesio! Gegužės 10 d. 18 val. Kauno valstybiniame lėlių teatre turėsite galimybę išgirsti JUDITOS LEITAITĖS specialiai paruoštą koncertinę programą ROMANSŲ VAKARAS. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322.

1109053

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. BOBCAT paslaugos. Išvežame (atvežame) statybinį laužą. Tel. 8 698 07 749.

1109694

1106013

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 699 30 078. 1105651

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 1108363

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu žvyrą, žemes ir t. t. Tel. 8 687 73 505. 1104378

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, grunto sklypui pakelti iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1108764

Mažais kiekiais atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos ir t.t. Kokybiškos malkos. Tel. 8 620 24 446. 1109231

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1108082

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1108294

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1090593

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Tel. 8 656 21 251. 1104615

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900.

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971.

0–24 val. atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

1109226

1105583

1108780

Skubi paskola nuo 5 000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

1111449

1104072

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, durpes ir statybines atliekas iki 5 t. Įvairios transportavimo paslaugos. Kauno apskritis. Tel. 8 615 15 740. 1106775

AB „Kauno energija“ praneša AB „Kauno energija“ praneša, kad dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių IV etapo hidraulinių bandymų ir planinių remontų laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Centro seniūnijoje (44 zona) nuo 2013 m. gegužės 21 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 24 d. 16.30 val. vartotojams: Aušros takas 4, S.Daukanto g. 4, 10, 14, 16, 26, 28, 28A, K.Donelaičio g. 27, 43, 45, 49, 52, 55, 58, 60, 62, 67, 71, Gedimino g. 2, 13, 13A, 15, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 39A, 41, 43, 44, Griunvaldo g. 22, 26, 26A, Kęstučio g. 16, 27, 27A, 29, 31, 35, 36, 36A, 37, 38, 40B, 42, 44, 44A, 45, 47A, 51, 53, Laisvės al. 23, 27, 27B, 29, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47A, 48, 50, 50A, 51, 51A, 53, 54, 55, 56, 58, 60, A.Mickevičiaus g. 2, 4, 6, 7, 8, 8A, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 18A, 19, 23, 25, 27, 27A, 27D, 29, 31, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, Miško g. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28A, 30, Nepriklausomybės a. 12, V.Putvinskio g. 13, 17, 22, 24, 26, 28B, 30A, 32, 32A, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, Spaustuvininkų g. 9, 11. Dainavos, Gričiupio ir Žaliakalnio seniūnijose (43 zona) nuo 2013 m. gegužės 21 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 27 d. 16.30 val. vartotojams: A.Baranausko g. 5, 12, 13, 18, 19, 19A, 22, Gražinos g. 4, 9, 11, J.Kraševskio g. 19, 23, 25, 30, 34, J.Mateikos g. 62, Radvilėnų pl. 7, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17, 19, 80, 82, Rimvydo g. 11, 13, 15, 18, 20, Saulės g. 3, 4, 4B, 8, 10, 16, 19, 21, 22, 23B, 23C, B.Sruogos g. 5, 7, 21,

Paskolos

41, 41A, Studentų g. 2A, 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 32, 41, 45, 48, 48A, 50, 54, 56, 67, 69, 71, Taikos pr. 21, 25, 27, 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, Varpo g. 6, 8, 10, 29, 39, 43. Vilijampolės seniūnijoje (49 zona) nuo 2013 m. gegužės 23 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 24 d. 16.30 val. vartotojams: Demokratų g. 3, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 53, A.Fromo-Gužučio g. 20, 24, Jūžintų g. 1, 3, 9, 10, 10A, Kulvos g. 6, 14A, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 46, Kuršėnų g. 32, Neries krantinė 20, 22, 23, 24, 25, 26, 32, Pagėgių g. 17, 26, 26A, 26B, Pikulo g. 31, Ramygalos g. 9, 45, Varnių g. 45, 47, 49, 51, J.Vienožinskio g. 56. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus. Užs. 1111089

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104183

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1104111

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1104134

1103490

Nuomoja Išnuomojame 36 kv. m patalpas Partizanų g. 24, yra atskiras įėjimas iš gatvės pusės. Tel. (8 37) 313 311. 1111490

Privačioje valdoje Aleksote išnuomojamas kambarys. Tel. 8 687 64 771. 1110905

Nukelta į 13 p.


13 3

penktaDIENIS, gegužės 10, 2013

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Tiražo Nr. 1052, gegužės 8 d.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

AUKSO PUODAS – 50 787 776 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 569 687 Lt 06 08 15 16 32 46 Auksinis skaičius 23 Papildomi skaičiai 20 23 Lietuvoje laimėti prizai: 5 + papildomas sk. 389 639 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 10 126 Lt (3 priz.) 4 skaičiai – 168 Lt (248 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (4638 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (6435 priz.) Džokeris – bil. nr. 090 248 961 (150 000 Lt)

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt PASKUTINĖS MINUTĖS PASIŪLYMAI 7 NAKTŲ KRUIZAMS ITALIJA–PRANCŪZIJA–ISPANIJA Genuja, Marselis, Barselona, Palma de Maljorka, Valencija, Roma. Išvykimas iš Genujos 2013 05 26. Kaina nuo 1192 Lt.

Prognozė: Aukso puode – 52 mln. Lt Didysis prizas – 2,5 mln. Lt Džokeris – 150 000 Lt

ITALIJA–GRAIKIJA–TURKIJA Roma, Sicilija, Atėnai, Kušadasis, Chania, Kreta. Išvykimas iš Romos (Civitavecchia) 2013 05 26. Kaina nuo 1226 Lt. ITALIJA–TUNISAS–ISPANIJA–PRANCŪZIJA Roma, Palermo, Tunisas, Ibiza, Genuja. Išvykimas iš Romos (Civitavecchia) 2013 05 25. Kaina nuo 1432 Lt. Kaina pateikta asmeniui dvivietėje kajutėje iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų rasite www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Įvairūs Išsinuomoja

Malta – 944 Lt (asm.), Sicilija – 1114 Lt (asm.), Maljorka – 1118 Lt (asm.).

Išsinuomočiau butą Jonavoje. Tel. 8 685 54 545.

1107382

Kiti Atliekamas viso organizmo testavimas molekuliniu lygiu, nustatant sveikatos sutrikimų priežastį. Tel. 8 620 78 443.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt.

SB „Kalneliai“ nariams! 2013 m. gegužės 25 d. 11 val. pirmininkės kieme vyks ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 2012 m. bendrijos veiklos ataskaita. 2. 2012 m. revizijos komisijos ataskaita. 3. Valdybos ir pirmininko rinkimai. 4. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai. 5. Kiti klausimai. Valdyba

Poilsinės kelionės. 7 nakvynių trukmės kelionės: Kosas – 836 Lt (asm.), Rodas – 899 Lt (asm.), Kreta – 992 Lt (asm.),

1111215

1110589

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 05 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 05 22. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1104367

Aviabilietai mažiausia kaina: Stokholmas – 106 Lt (asm.), Oslas – 120 Lt (asm.), Frankfurtas – 138 Lt (asm.), Roma – 187 Lt (asm.), Paryžius – 187 Lt (asm.). Pažintinės kelionės: Tailandas – 3757 Lt (asm.), Indija – 3957 Lt (asm.).


14

penktadienis, gegužės 10, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

Mirus Janinai GEDMANTIENEI, artimuosius nuoširdžiai užjaučia BSB „Dabartis“ gyventojai.

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamai, gydytoją akušerę ginekologę Loretą KAROBLIENĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia Akušerijos ir ginekologijos klinikos kolektyvas. Ringaudų pradinės mokyklos priešmokyklinio auklėjimo pedagogę Laimą PAŠKAUSKAITĘ, mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučia „Žiogelių“ grupės vaikai ir tėveliai. „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, gies­ mininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Reno­ vuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1104958

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103613

Paminklai! Gaminami originalūs įvai­ rių spalvų paminklai (akmeniniai stalvir­ šiai, stalai, palangės), tvorelės, originalūs antkapiai iš švediš­ ko, suomiško, afrikietiško akmens. Pasirinkimas iš vokiškų, itališkų katalogų! Liejame pamatus, kalame raides, mon­ tuojame visoje Lietuvoje! Tel. 8 685 22 256, (8 37) 556 460; www.originalpaminklai.lt. 1095274

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1105858

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pa­ matus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki birželio 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1104592

kviečia Globos namai SENJORŲ VILA (Žalioji g. 19B, Garliava) tęsia senjorų priėmimą į naują kor­ pusą ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų priežiūroje. Geros gyvenimo sąly­ gos: vienviečiai, dviviečiai kambariai, lauko terasa, yra kur pasivaikščioti. Tel. 552 258, 8 652 93 000.

1110055

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių II gyvenvietėje, Kaišiadorių rajone, adminis­ tracija kviečia visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, švietimo ir mokslo įstai­ gų atstovus, pavienius piliečius dalyvauti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos veikloje. Tel. (8 346) 56 333. 1110357

Ge­gu­žės 10 d. 18.30 val. – Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­kai­tė. BALTA DROBULĖ. Dra­ma pa­gal An­ta­ną Škė­mą. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Di­džio­ji sce­na. Ge­gu­žės 11 d. 15 val. – Iva­nas Tur­ge­ne­vas. MĖNUO KAIME. Dra­ma. Rež. Va­lius Ter­te­lis. Di­džio­ji sce­na. Ge­gu­žės 12 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ASTRIDA. Spek­tak­lis Ast­ri­dos Lind­gren biog­ra­fi­jos ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Di­džio­ji sce­na. 18 val. – So­fi Ok­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ge­gu­žės 10 d. 18 val. – Leo Fal­lis. MADAM POMPADUR. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rė ir cho­re­og­ra­fė An­že­li­ka Cho­li­na, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­cov­skis, kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius. Ge­gu­žės 11 d. 18 val. – Co­le’as Por­te­ris. BUČIUOK MANE, KEIT. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Ai­das Gi­nio­tis, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Vil­ma Dab­kie­nė, cho­ re­og­ra­fė Ves­ta Grabš­tai­tė. Ge­gu­žės 12 d. 18 val. – DULKIŲ SPINDESYS. 2 da­lių šo­kio spek­tak­lis. Cho­re­og­ra­fai ir lib­re­to au­to­riai Dai­nius Ber­vin­gis ir Gin­ ta­ras Vi­soc­kis, mu­zi­ka – Li­nas Ado­mai­tis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Gegužės 10 d. 18 val. – Juditos Leitaitės ROMANSŲ VAKARAS. Gegužės 11 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Rat­ kevičių lėlių muziejuje – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiurauskas (teatralizuotas renginys), nuo 3 m. Gegužės 12 d. 12 val. PREMJERA – SNIE­ GUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI (pagal brolių Grimų pasaką, apie jautrią širdį, nugalėju­ sią raganiškus burtus), nuo 5 m. Režisierius O.Žiugžda, dailininkė A.Jankauskienė, kompozitorius B.Ščepanskis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Gegužės 10 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvi­ dešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Gegužės 12 d. 18 val. – A.Volodinas. PENKI VAKARAI. Dviejų dalių romantinė drama. Režisierius A.Pociūnas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Gegužės 10 d., penktadienį, 18 val.

Koncertas (egzaminas) „Jaunoji dainininkų karta“

VDU Muzikos akademijos magistrai, tarptautinių konkursų laureatai: SIMONA RADIŠAUSKAITĖ (sopranas) ARTŪRAS KURMALIJEVAS (tenoras) ANDRIUS APŠEGA (baritonas) MANTAS GACEVIČIUS (baritonas) Dalyvauja: MANGIRDAS DABKUS (tenoras) AUDRONĖ EITMANAVIČIŪTĖ (fortepijonas) RITA KOCHANAUSKAITĖ (fortepijonas) Programoje skambės kompozitorių G.Verdi, G.Puccini, R.Wagner, E.W.Korngold, N.Rota, G.Kuprevičiaus, J.Massenet, Ch.Gounod, G.Rossini, R.Leoncavallo, G.Bizet, W.Herbert, F.Cilea, P.Čaikovskij, S.Rachmaninov operų arijos, Fr.Lehár ir E.Kálmán operečių bei J.Kander, J.Bock, E.John, V.Ganelino, R.Ortolani, A.Menken miuziklų arijos ir duetai Bilieto kaina 10 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Krekenavos plenero Kauno akvarelininkų ir svečių paroda „Maironio Lietuva“.

Gegužės 12 d. 12 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS. Klounų žaidimas-spektaklis vaikams.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 11 d. 18 val. – Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. N-16. Ge­gu­žės 12 d. 12 val. – spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. A.Ba­niū­nas. 18 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­kis. N-16.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Gegužės 14 d. 18 val. – PRIMADONOS. Režisierius O.Šapošnikovas.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ge­gu­žės 12 d. 12 val. – PAGRANDUKAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO AZIJOS STUDIJŲ CENTRAS Vaiž­gan­to g. 30

Ge­gu­žės 10 d. nuo 10 val. – ren­gi­nys, skir­tas vi­siems, be­si­do­min­tiems Ry­tų Azi­jos ša­li­mis – „Ry­tų Azi­jos die­na”.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Gegužės 10 d. 13 val. – susitikimas-koncer­ tas KAI GEGUŽIO PAUKŠČIAI GIEDA.

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS Vei­ve­rių g. 132

Ge­gu­žės 10 d. 15 val. – pir­mo­jo Lie­tu­vo­je šuo­lio iš lėk­tu­vo su pa­ra­šiu­tu 85-me­čio mi­nė­ji­mas, da­ly­vaus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­ra­šiu­ti­nio ren­gi­mo cen­tro vir­ši­nin­kas mjr. Aud­rius Mie­čius, at­li­kęs apie 6000 šuo­lių. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

KAUNO KRISTAUS PRISIKĖLIMO CERKVĖ Vy­tau­to pr. 38

Ge­gu­žės 10 d. 17 val. – XV tarp­tau­ti­nio ru­sų sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio kon­cer­tas. Gie­dos vals­ty­bi­nis cho­ras „Vil­nius” (me­no va­do­vas ir vy­riau­sia­sis di­ri­gen­tas Po­vi­las Gy­ lys). Pro­gra­mo­je – Ser­ge­jaus Rach­ma­ni­no­ vo „Šv. Jo­no Auk­sa­bur­nio Li­tur­gi­ja” op. 31.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mickevičiaus g. 19

Gegužės 10 d. 17 val. – IX tęstinio kultūri­ nio-edukacinio-socialinio projekto menų festivalio „Gražiausiu taku” programa PAVA­ SARIO GARSAI. Renginys nemokamas. Ge­gu­žės 11 d. 14 val. – Tarp­tau­ti­nis XIV mer­gi­nų ir mo­te­rų cho­rų fes­ti­va­lis AVE MARIA. Įė­ji­mas lais­vas.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Gegužės 10 d. 17 val. – skulptūros ir grafikos atrankinės-konkursinės parodos POTENCIJA atidarymas.

PUNTOJAZZ PALĖPĖ Kęstučio g. 6

Gegužės 10 d. 21 val. kokybiškos muzikos mėgėjus į Kauno gyvos muzikos klubą „PuntoJazz palėpė” vilios muzikinis projek­ tas „Tribute To Jessie J”.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Ge­gu­žės 11 d. 11 val. – šei­my­ni­nio mu­zi­ ka­vi­mo fes­ti­va­lis MUZIKUOJAME ŠEIMOJE2013, skir­tas Tarp­tau­ti­nei šei­mos die­nai. Da­ly­vau­ja: Kau­no, Vil­niaus, Kė­dai­nių, Ute­nos, Anykš­čių, Ro­kiš­kio, Vei­ve­rių mu­zi­ kuo­jan­tys šei­my­ni­niai an­sam­bliai. Fes­ti­va­lį ren­gia Kau­no Mi­ko Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­la. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

„GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26

Ge­gu­žės 11 d. 12 val. Kau­no ben­druo­me­nės cen­tras „Girs­ta” kvie­čia į šven­tę MAMA IR ŽODIS. „Ant Ta­vo ran­kų su­pa­si ge­ru­mas...” Pro­gra­mo­je: prof. Sa­bi­nos Mar­ti­nai­ty­tės stu­den­tų at­lie­ka­mos ari­jos, jau­nų­jų ben­druo­me­nės at­li­kė­jų dai­nos ir šo­kiai.

S.NĖRIES MEMORIALINIS MUZIEJUS S.Nė­ries g. 7, Pa­le­mo­nas, tel. 373 606

Ge­gu­žės 11 d. 14 val. – tra­di­ci­nė mo­te­rų kū­ ry­bos po­pie­tė PAVASARIO VĖJŲ DVELKIMAS.

Da­ly­vaus ra­šy­to­jos: Do­vi­lė Zel­čiū­tė, Li­na Na­vic­kai­tė-Grei­čiu­vie­nė, Eg­lė Pe­red­ny­tė, Al­do­na Ru­sec­kai­tė, Ir­na La­bo­kė, Ni­jo­lė Rai­žy­tė, Rai­mon­da Mi­kuc­ky­tė, Al­do­na Ele­ na Pui­šy­tė, Zi­ta Gai­žaus­kai­tė. Kon­cer­tuos Juo­zo Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos moks­lei­vės Ag­nė Pil­kaus­kai­tė ir Aus­tė­ja Kriū­nai­tė. Veiks pa­ro­da POEZIJA IR KITI MENAI PALEMONE.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ge­gu­žės 11 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS mu­zie­ju­je. Kvie­čia­me vi­sus (šei­mas, gru­pes ir pa­vie­nius as­me­nis) su­ži­no­ti apie Kau­no le­gen­das ir su­kur­ti sa­vo le­gendą – dar­bai da­ly­vaus kon­kur­se ir bus ap­do­va­no­ti. Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMOMS (kai­nuos tik mu­zie­jaus bi­lie­tas) links­moms edu­ka­ci­nėms pro­gra­moms „Kau­no le­gen­ dos” nuo 12 ar­ba 14 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. edu­ka­ci­ja.kmm@gmail.com ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je. Įsi­gi­jus mu­zie­jaus bi­lie­tą, ga­lė­si­te pa­ma­ty­ti vei­kian­čias pa­ro­das: „Gin­tau­to Ga­ve­na­ vi­čiaus ne­min­to li­no skulp­tū­ros”, An­ta­no Vi­soc­kio ak­va­re­lės pa­ro­dą „Su­grį­ži­mas” ir eks­po­zi­ci­ją „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se”.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498, www.pet­raus­ku­mu­zie­jus.lt

Ge­gu­žės 11 d. 11 val. – ŠEIMOS SAVAIT­ GALIS MUZIEJUJE. Tai pui­ki pro­ga vi­sai šei­mai links­mai ir pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką. Pa­bū­si­te Juo­zo Gruo­džio mu­zie­ju­je, su­ži­no­si­te daug įdo­maus apie kom­po­zi­to­ riaus gy­ve­ni­mą ir kū­ry­bą, pa­si­klau­sy­si­te J.Gruo­džio mu­zi­kos. Jei orai mus le­pins ir to­liau, ieš­ko­si­me lo­bio J.Gruo­džio so­de, o jei oras lau­ko žai­di­mams ne­bus tin­ka­mas, links­min­si­mės kom­po­zi­to­riaus na­me. Re­gist­ruo­ki­tės iš anks­to tel. 732 498 dar­bo lai­ku.

KAUNO SPORTO HALĖ Ge­gu­žės 11 ir 12 d. – 48-osios tarp­tau­ti­nės spor­ti­nių šo­kių var­žy­bos GINTARINĖ PORA 2013, skir­tos spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Sū­ku­ rys” 50-me­čiui. Ge­gu­žės 11 d. 19 val. – var­žy­bų pus­fi­na­liai, fi­na­lai. Kon­cer­ti­nė pro­gra­ma. Da­ly­vaus Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių tarp­tau­ti­ nių var­žy­bų pri­zi­nin­kai An­tonas Al­da­jevas ir Na­ta­lia Po­luk­hi­na (Ru­si­ja), Kau­no ae­ro­bi­ kos klu­bas „Jo­an ­ a” (va­do­vė Jo­a­na Bar­taš­ kie­nė), šo­kė­jų ko­man­da „In* Be­at”. Ge­gu­žės 12 d. 18 val. – var­žy­bų pus­fi­na­liai, fi­na­lai. Kon­cer­ti­nė pro­gra­ma. Da­ly­vaus WDSF pro­fe­sio­na­lų ly­gos 2013 m. pa­sau­lio čem­pio­nai Mir­ko Gaz­zo­li ir Edi­ta Da­niū­tė, WDSF pro­fe­sio­na­lų ly­gos Eu­ro­pos čem­pio­na­to pri­zi­nin­kai Do­na­tas Vė­že­lis ir Li­na Chat­ke­vi­čiū­tė, pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­nai Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Lo­ty­nų Ame­ri­kos spor­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Žu­vėd­ra”. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”. Stu­den­tams, moks­lei­viams, sen­jo­rams tai­ko­ma 50 % nuo­lai­da.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Ge­gu­žės 12 d. 12 val. – pro­jek­to „Dia­lo­gas – Žo­dis ir Spal­va” ren­gi­nys. Žo­džio va­lan­do­je – ak­to­rius Sau­lius Ba­ga­ liū­nas. Eu­ge­ni­jos Ivaš­ke­vi­čiū­tės ta­py­bos pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA Ge­gu­žės 12 d. 16 val. – IV tarp­tau­ti­nio var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­lio „Ju­bi­la­te Deo” kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja Jū­ra­tė Land­sber­gy­tė (var­go­nai). Pro­gra­mo­je: O.Mes­sia­e­no, Č.Sas­naus­ko, M.K.Čiur­lio­nio, C.Franc­ko, M.Re­ge­rio kū­ri­niai var­go­nams. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

„Snieguolė Ir septyni nykštukai“ KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS 12 d. 12 val.

„Penki vakarais“ KAUNO KAMERINIS TEATRAS

12 d. 18 val.

„Primadonos“ DOMINO TEATRAS

14 d. 18 val.


15

penktadienis, gegužės 10, 2013

kas, kur, kada kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Di­dy­sis Get­sbis” 3D (iš­anks­ti­nė OMNI ID prem­je­ra!) – 21.20* val. (*tik 16 d.). “Ri­fo pa­sa­ka 2” 3D – iki 16 d. 11.45*, 13.45 val. (*išsk. 11, 13, 15 d.). „Ri­fo pa­sa­ka 2” – iki 16 d. 11, 13, 15, 17 val. „Ope­ra­ci­ja: Zo­dia­kas” – iki 16 d. 14, 18.20, 21.30 val. „Ge­le­ži­nis žmo­gus 3” 3D – iki 16 d. 15.45, 18.30, 21.20* val. (*išsk. 16 d.). „Merg­va­ka­ris Mal­jor­ko­je” – iki 16 d. 12.15, 16.15, 18.15 val. „Dyk­vie­tė” – iki 16 d. 20.45 val. „Pats bai­siau­sias fil­mas 5” – iki 16 d. 20.15, 22.15 val. „Pa­bė­gi­mas iš pla­ne­tos Že­mė” (lie­t. k.) – iki 16 d. 12, 14.15, 16.25 val. „Už­mirš­tie­ji” – iki 16 d. 21.45 val. „Kru­džiai” 3D (lie­t. k.) – 11.30* val. (*tik 11, 13, 15 d.). „Kru­džiai” (lie­t. k.) – iki 16 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30 val. „Va­len­ti­nas vie­nas” – iki 16 d. 19 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Agentų žaidimai“ (premjera, N-13) – iki 16 d. 11.15, 13.45, 16, 18.15, 21.15 val.; 10, 11 d. 23.30 val. „Operacija: Zodiakas“ 3D (premjera, N-13) – iki 16 d. 19.20 val. „Operacija: Zodiakas“ (premjera, N-13) – iki 16 d. 15 val. „Rifo pasaka 2“ (premjera, liet. k., N-7) – iki 16 d. 10.15, 14.30 val. „Rifo pasaka 2“ 3D (premjera, liet. k., N-7) – iki 16 d. 12.30, 16.30 val. COSMO VIP SEANSAS. „Didysis Getsbis“ 3D (N-13) – 16 d. 20.30 val. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 16 d. 12, 14.45, 18, 20.45 val.; 10, 11 d. 23.15 val. „Geležinis žmogus 3“ 3D (N-13) – iki 16 d. 11, 14.15, 17.15, 20.30 (seansas nevyks 16 d.) val.; 16 d. 21.30 val.; 10, 11 d. 23.45 val. „Geležinis žmogus 3“ (N-13) – iki 16 d. 18.30, 21.30 (seansas nevyks 16 d.) val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – 11 d. 10.30 val.; iki 16 d. 12.45, 15.15, 17.45 (seansas nevyks 14 d.) val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 16 d. 11.45, 16.15, 21 val. „Laukinės atostogos“ (N-16) – iki 16 d. 14, 18.45 val.; 10, 11 d. 23 val. „Dykvietė“ (N-16) – iki 16 d. 20.15 val. „Milijardierius ir blondinė“ (N-13) – 10, 11 d. 22.30 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ (liet. k., N-7) – iki 16 d. 10.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ 3D (liet. k., N-7) – iki 16 d. 13 val. „Mergvakaris Maljorkoje“ (N-13) – iki 16 d. 17.30 val. „Pats baisiausias filmas 5“ (N-13) – iki 16 d. 21.50 val. „Transo būsena“ (N-16) – 10, 11 d. 23.59 val. SEKMADIENIO VAIKŲ RYTMETYS. „Karališka drąsa“ (liet. k., N-7) – 12 d. 10.30 val. Bilieto kaina 6 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „7 dienos ir naktys su Marilyn“ (T) – 14 d. 18.10 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gegužės 10–11 d. – festivalis EUROPOS KINAS DIENĄ IR NAKTĮ Gegužės 10 d. 17 val. – „Tigrai mieste” (komedija, Slovakija, 2012 m.). 19 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m.). Gegužės 11 d. 12 val. – specialus „Mokausi iš kino” seansas. 14 val. – festivalis „Europos kinas dieną ir naktį”: „Cirkas! Cirkas! Cirkas!” (animacinis, Danija, 2011 m.). 16 val. – „Emigrantai” (drama, Lietuva, 2013 m.). 18 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m.). 20 val. – „Medžioklė” (drama, Danija, 2012 m.). Gegužės 12 d. 14 val. – „Į Romą su meile” (romantinė komedija, JAV, Italija, Ispanija, 2012 m.). 16 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m.). 18 val. – „Aurora” (mokslinė drama, Lietuva, 2013 m.). Gegužės 15 d. 17 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m.). 19 val. – specialus renginys Šeimos dienai. Nemokamas!

„Sapnuoju, kad einu” KINO TEATRAS „ROMUVA“ 

10 d. 19 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. Orai. 18.30 „Paskutinis paradas“ (5) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Drama „Rytoj bus geriau“ (Lenkija, 2010 m.) . 1.30 „Paskutinis paradas“ (5) (N-7) (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.45

„Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. „Tomas ir Džeris“. „Vėžliukai nindzės“ (3) (k). „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 24 valandos (N-7) (k). Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (4). 13.25 „Vėžliukai nindzės“ (4). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo trileris „Miesto teisingumas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.05 Siaubo trileris „Mirties urvas“ (JAV, 2006 m.) (S). 1.40 „Mentalistas“ (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“ (6). 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Virtuvės mitų griovėjai 12.30 „Didvyrių draugužiai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 Anim. s. „Meškiukai Gamiai“ (1) (JAV, 1985 m.). 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 21.40 Komedija „Ji man – ne pora“ (JAV, 2010 m.). 23.45 Fantastinis trileris „Grobuonis“ (JAV, 1987 m.). 1.50 Komedija „Vampyras Brukline“ (JAV, 1995 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Juoko kovos (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Plėšrūnai. Nuodingieji žudikai (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“(N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Taip. Ne (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 21.30 Rusų kinas. Kriminalinė drama „Šiaurės vėjas“ (Rusija, 2011 m.) (N-14). 23.30 Amerikietiškosios imtynės

DATOS (gegužės 10 d.) (N-14) (WWE RAW). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Iššūkis žvaigždėms (k). 12.30 Legendos (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Asistentas vienai dienai (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Lyderiai. 19.30 Dainininkės Janinos Miščiukaitės 65-osioms gimimo metinėms. Auksinės melodijos. Ar vien tik retro? Dainininkė J.Miščiukaitė. 20.15 Dainininkės Janinos Miščiukaitės 65-osioms gimimo metinėms. Nepabuvęs kareivėliu. J.Miščiukaitė (2002 m.). 20.45 Menininko Jurgio Mačiūno 35-osioms mirties metinėms. „Zefiro Torna, arba Scenos iš Jurgio Mačiūno gyvenimo“ (1992 m.). 21.20 Dok. f. „Diasporos. Lietuvos totoriai“ (Rusija, 2011 m.). 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.30 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „La Campagnie des Musiques A Ouir“ (Prancūzija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mokslo ekspresas. 1.00 Iššūkis žvaigždėms (k).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“ (7). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (8). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Pavojingiausias karys“ (2). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“ (8). 0.00 „Terjerai“. 0.55 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Rusija–Suomija. Vaizdo įrašas. 2.45 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Baltarusija–Kanada. Vaizdo įrašas. 4.35 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.40 Drama „Širdies urvai“ (JAV, 2004 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Drama „Ilga kelionė“ (JAV, 2005 m.). 22.40 Chorų karai.

6.29 6.45 7.25 8.00

TV parduotuvė. Reporteris. Lietuva tiesiogiai. Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Pasaulio istorija“ (2) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Super L.T. (N-7). 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Devyni gyvenimai. Fidelis Kastro“ (N-7).

17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Vertas kinas. Veiksmo f. „Partneriai mirti“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 22.30 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Eglutės 2“. 11.00 Nuomonės (k). 11.50 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 13.40 Telelaikraštis. 15.55 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 17.30 Fotografijos istorija (k). 18.00 Žinios. 18.20 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Sekso turas“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 Siaubo trileris „Pjūklas V“ (S). 1.05 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva. 9.00 Tautos ženklai. 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 7.40 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas. 9.35 „Liuks!“ muzika. 10.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“. 12.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 13.40 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 15.35 „Liuks!“ muzika. 16.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 18.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 19.40 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 21.35 „Liuks!“ muzika. 22.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 0.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 1.40 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 3.35 „Liuks!“ muzika. 4.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.05 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ (I). 16.25 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ (II). 17.40 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (III). 18.40 Sporto metraštis. 19.00 Žinios +. 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 21.00 Žinios +. 21.15 Sporto metraštis. 21.30 Automoto. 21.55 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (III). 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Zinedine’as Zidane’as.

Buhalterių diena (švenčiama antrąjį gegužės penktadienį) 1861 m. viešai naudoti buvo pradėtas Kauno–Virbalio geležinkelio ruožas – pirmasis geležinkelis Lietuvoje. 1981 m. socialistas François Mitterrand’as laimėjo prezidento rinkimus Prancūzijoje: pirmą kartą per tris pastaruosius dešimtmečius į valdžią atėjo kairiųjų vyriausybė. 1992 m. Lietuvos Trispalvė suplevėsavo aukščiausioje pasaulio viršukalnėje Evereste. Į 8848 m aukštį ją iškėlė keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas. 2002 m. Vilniuje buvo pradėti Valdovų rūmų atkūrimo statybos darbai. 2012 m. Graikijos Olimpijos mieste buvo įžiebta Londono olimpinių žaidynių ugnis. Londonas – kol kas vienintelis miestas, kuriame olimpinė ugnis įžiebta jau antrąjį kartą.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Būsite kalbesnis, noriai ir lengvai bendrausite. Jautis (04 21–05 20). Naujo ciklo pradžia. Leiskite sau šiek tiek papramogauti, pasimėgauti gyvenimu. Gal atsiras laisvo laiko savo dvasiniam pasauliui pažinti. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius. Vėžys (06 22–07 22). Sugebėsite įžvelgti ir įvertinti vienišiaus gyvenimo grožį, kitaip vertinsite gyvenimo situacijas. Pasistenkite neišlaidauti ir nešvaistyti laiko poilsiui. Liūtas (07 23–08 23). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Mergelė (08 24–09 23). Emociškai esate pasiruošęs spręsti problemas. Tačiau tikėtina, kad priimtus sprendimus rytoj teks svarstyti iš naujo. Venkite kategoriškumo. Svarstyklės (09 24–10 23). Stenkitės vengti konfliktų ir kivirčų. Jūsų mintys neatitiks jausmų, dėl to patirsite nuoskaudų ir pajusite nesutarimų kartėlį. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Skorpionas (10 24–11 22). Ginčysitės su aplinkiniais. Nesulauksite pritarimo ir paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Kas nors gali jums mesti iššūkį. Šaulys (11 23–12 21). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajų. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Ožiaragis (12 22–01 20). Būkite atsargus siekdamas įgyvendinti savo svajones, nes galite nukrypti nuo teisingo kelio. Jausmai neatitiks jūsų fantazijų, o norus bus nelengva patenkinti. Bet pasvajoti galima. Vandenis (01 21–02 19). Jausmai nesiderins su jūsų dvasinėmis vertybėmis. Laikinai prarasite gyvenimo džiaugsmą. Tačiau atsiras proga užbaigti atidėliotus reikalus. Žuvys (02 20–03 20). Puikiai praleisite laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą.


Orai

Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra sieks 20– 24 laipsnius, tik pajūryje bus vėsiau – sušils tik iki 12 laipsnių. Šeštadienį lietus numatomas visoje Lietuvoje, sekmadienį palis tik vietomis. Naktimis didžiojoje šalies dalyje bus 12–18 laipsnių šilumos, pajūryje bus keliais laipsniais vėsiau, dienomis temperatūra sieks 16–22 laipsnius šilumos.

Šiandien, gegužės 10 d.

+22

+12

+20

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+24

Panevėžys

+24

Utena

+23

Tauragė

+24

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +22 Berlynas +20 Brazilija +26 Briuselis +15 Dublinas +13 Kairas +31 Keiptaunas +20 Kopenhaga +16

Londonas +16 Madridas +24 Maskva +27 Minskas +23 Niujorkas +25 Oslas +14 Paryžius +16 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +16 Ryga +21 Roma +22 Sidnėjus +22 Talinas +12 Tel Avivas +27 Tokijas +25 Varšuva +24

+24

+24

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+24

Alytus

4–9 m/s

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.22 21.10 15.48 5.37 21.54

130-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 235 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

Vardai Antoninas, Bertoldas, Gordijonas, Kernius, Putinas, Viktorina.

Medžioja tigrą žudiką

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+21

+24

+22

+18

4

+19

+22

+20

+18

1

+17

+20

+18

+15

2

rytoj

poryt

Nepalo policija ir laukinės gyvūnijos apsaugos pareigūnai medžioja tigrą, kuris vakar mirtinai sudraskė du žmones. Tigras pirmiausiai nužudė 75 metų vyrą ir ištempė jo kūną iš trobelės šalies centrinėje dalyje esančio Čitvano nacionalinio parko pakraštyje. Policijos vyresnysis inspektorius Deepakas Kumaras Thapa sakė, kad vėliau tas pats tigras sudraskė 31 metų vyrą, kuris buvo vienas iš grupės kaimo gyventojų, mėginusių susekti tą žvėrį. Dešimtys policininkų ir miškų tarnybų pareigūnų buvo pasiųsti į tą vietą su narvu, kuriuo tigrą tikimasi sugauti gyvą. BNS inf., AFP nuotr.

įvairenybės

„Li­tua­ni­ca“ su­grį­žo drą­sin­ti tau­tos

„„Ati­da­ry­ta: taip da­bar at­ro­do at­nau­jin­ta is­to­ri­niam skry­džiui at­min­ti skir­ta eks­po­zi­ci­ja.

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­ju­je (VDKM) ati­da­ry­ta at­nau­jin­ta „Li­ tua­ni­cos“ eks­po­zi­ci­ja. Pa­sak VDKM Ka­ry­bos is­to­ri­jos sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Nau­ja­lie­nės, ku­ri su bend­ra­ min­čiais per po­rą me­tų at­nau­ji­no šią eks­po­zi­ci­ją, jos ati­da­ry­mas be­ veik su­ta­po su oran­ži­nės paukš­tės var­do pa­rin­ki­mo 80-me­čiu.

gy­bės ki­tų.1933 m. ge­gu­žės 6-ąją Či­ka­gos Mid­vė­jaus oro uos­te įvy­ko lėk­tu­vo krikš­ty­nos: jį pa­šven­ti­no du lie­tu­vių ku­ni­gai, o S.Da­riaus mo­ti­ na ame­ri­kie­čių pa­pro­čiu su­dau­žė į pro­pe­le­rio ašį bu­te­lį šam­pa­no. „Tą pa­čią aki­mir­ką bu­vo nuim­ tas au­dek­las, slė­pęs lėk­tu­vo pa­va­ di­ni­mą. Ki­tą die­ną „Li­tua­ni­ca“ iš­ skri­do į sa­vo star­to vie­tą Niu­jor­ke – Floid Be­ne­to ae­rod­ro­mą“, – pri­ mi­nė oran­ži­nės paukš­tės is­to­ri­nes aki­mir­kas D.Nau­ja­lie­nė.

Su šam­pa­no bu­te­lio šu­kė­mis

„Li­tua­ni­ca“ – šį bran­gų kiek­vie­no lie­tu­vio šir­džiai pa­va­di­ni­mą, ku­rį pa­siū­lė žur­na­lis­tas An­ta­nas Vai­va­ da, Steponas Da­rius iš­rin­ko iš dau­

Eks­po­zi­ci­ja pra­tur­tė­jo

At­nau­jin­to­je „Li­tua­ni­cos“ eks­po­ zi­ci­jo­je ne­ma­ža nau­jų eks­po­na­tų – da­lį jų pa­tei­kė S.Da­riaus vai­kai­tis

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Skir­mun­tas Maš­ta­ras. Tai – la­kū­ no die­no­raš­tis, or­di­nai ir me­da­liai, ku­riais S.Da­rius bu­vo ap­do­va­no­tas, ko­vo­da­mas JAV ka­riuo­me­nės su­ dė­ty­je Pran­cū­zi­jos fron­te, bei Lie­ tu­vos ap­do­va­no­ji­mai, skir­ti did­vy­ riui po mir­ties. Eks­po­zi­ci­jo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne tik spe­cia­lis­tų su­tvar­ky­tas „Li­tua­ ni­cos“ lie­ka­nas, bet ir ke­lis iš be­veik tūks­tan­čio laiš­kų, ku­riuos la­kū­nai pir­mi pa­sau­ly­je ga­be­no oru iš Šiau­ rės Ame­ri­kos į Kau­ną, did­vy­rių as­ me­ni­nius daik­tus, dra­bu­žius, ba­tus. Ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir pluoš­tą do­ le­rių, ku­riuos 1983 m. ra­do Sta­sio Gi­rė­no kos­tiu­mo kel­nių laik­ro­džio ki­še­nė­lė­je jo dra­bu­žius res­tau­ra­vu­si

„„Iš­li­ko: res­tau­ruo­ta S.Da­riaus ap­ran­ga.

Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus res­tau­ ra­to­rė Ele­na Jaz­bu­tie­nė. Be­je, vi­si abie­jų la­kū­nų dra­bu­žiai po ka­tast­ ro­fos bu­vo per­pjau­ti taip, kad bū­tų leng­viau išim­ti did­vy­rių kū­nus. „Li­tua­ni­ca“ skren­da

D.Nau­ja­lie­nė eks­po­zi­ci­jo­je at­krei­ pė dė­me­sį į S.Da­riaus 1920 m. at­ si­vež­tą į Lie­tu­vą už­ra­šų kny­ge­lę, ku­rio­je jis pa­ts klai­din­gai įra­šė sa­ vo gi­mi­mo da­tą. Čia pat eks­po­nuo­ja­mas jo bi­lie­tas (lei­di­mas) į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Stei­gia­mo­jo Sei­mo po­sė­dį, „Li­tua­ ni­cos“ tech­ni­nis pa­sas, ki­ti su šiuo is­to­ri­niu skry­džiu su­si­ję do­ku­men­ tai, as­me­ni­niai la­kū­nų daik­tai.

S.Da­rius ir S.Gi­rė­nas, sa­vo skry­ džiu sie­kę pa­ža­din­ti tau­tą, jos sa­ vi­mo­nę, šią už­duo­tį įvyk­dė, nes, pa­sak VDKM di­rek­to­riaus ats. plk. Kęs­tu­čio Kur­še­lio, „Li­tua­ni­ca“ skren­da mū­sų šir­dy­se iki šiol, nors jos skry­dis nu­trū­ko prieš 80 me­tų. Tai pa­tvir­ti­no ir gau­siai į eks­po­zi­ ci­jos ati­da­ry­mą su­si­rin­kę kau­nie­ čiai bei mies­to sve­čiai. Tarp jų bu­vo ir „Li­tua­ni­cos“ skry­džio 60-me­čio pro­ga oran­ ži­nės paukš­tės rep­li­ką su­konst­ ra­vęs ir ja iš Sol­di­no į Kau­ną at­ skri­dęs Vla­das Kens­gai­la, ne­ma­žai ži­no­mų avia­ci­jos is­to­ri­kų, avia­to­ rių, nea­be­jin­gų Lie­tu­vos is­to­ri­jai žmo­nių.

2013-05-10 Kauno diena  
2013-05-10 Kauno diena  
Advertisement