Page 1

Lietuva V.Gap­šio tei­gi­mu, ­ dėl Dar­bo bei ­ Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jų jung­tu­vių ­ šiuo me­tu ­ pa­da­ry­ta pau­zė.

8p.

Sportas Kauno dziudo ­ meistras K.Bauža ­ iš Vengrijos sostinės grįžo su Europos čempionato ­ bronzos medaliu.

10p.

Namai

12p.

Šimt­me­čius ­ val­dęs ­ mū­ras ­ iš­stu­mia­mas ­ iš šiuo­lai­ki­nės ­ sta­ty­bos.

Ar po ­ rinkimų ­ Islandijos ­ derybos ­ su ES ­ nutrūks?

15p.

Pirmadienis balandžio 29, 2013 Nr. 97 (19958) Kaunodiena.lt 2 Lt

Savaitgalio pra­mo­gų gon­gas: Kau­nas pa­bu­do

Vai­nat­ra­kio ka­pi­nėms – ža­lia švie­sa Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Pa­ga­liau il­gai tru­ku­si, daug aist­rų, skan­da­lų su­kė­lu­si Vai­nat­ra­kio ka­ pi­nių pro­jek­to is­to­ri­ja su­lau­kė fi­ na­lo. Teis­mas pri­ta­rė sa­vi­val­dy­ bės ir že­mės sa­vi­nin­kų tai­kos su­ tar­čiai. Pa­lai­mi­no su­tar­tį

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ta­ rė su­da­ry­tai tai­kos su­tar­čiai su že­ mės skly­pų Vai­nat­ra­kiuo­se sa­vi­ nin­kais. Už­si­tę­su­sius gin­čus per­nai ru­de­ nį pa­ban­dė iš­spręs­ti Kau­no mies­to ta­ry­ba, sky­ru­si 860 tūkst. li­tų sa­ vi­nin­kams, kad šie ne­reikš­tų pre­ ten­zi­jų dėl sa­vo skly­pų, pa­ten­kan­ čių į ka­pi­nių te­ri­to­ri­ją ir jos sa­ni­ta­ri­nę zo­ną.

2

Dienos citata „Iš es­mės tai yra gam­to­ sau­gi­nis spek­tak­lis, ku­rio pa­grin­di­nė ideo­lo­gi­nė fra­ zė – „Tik­ra­sis že­mės ma­ ras yra žmo­ni­ja“, –

„„Akor­das: sep­ty­nių vo­ka­lis­tų džia­zo gru­pė „Na­tu­ral­ly 7“ pa­ver­gė are­no­je su­si­rin­ku­sią pub­li­ką. 

Tomo Raginos nuotr.

„Kau­nas Jazz“ fes­ti­va­lis tra­di­ciš­ kai vy­ko įvai­rio­se mies­to vie­to­se. Bu­vo ga­li­ma džia­zuo­ti ir Vie­ny­bės ai­kštė­je, ir VDU di­džio­jo­je sa­lė­je. Džia­zo mu­zi­kan­tai už­su­ko ir į Vy­ tau­to baž­ny­čią, ir į si­na­go­gą. Va­kar vė­lai va­ka­re paaiš­kė­jo, kad pub­li­ kos ir ko­mi­si­jos nu­my­lė­ti­niu ta­po džia­zo dai­ni­nin­kas Gre­go­ry Por­ te­ris. Jam ati­te­ko fes­ti­va­lio pri­zas.

Vis dėl­to džia­zas bu­vo ne vie­nin­ te­lė sa­vait­ga­lio pra­mo­ga Kau­ne. Lais­vės alė­jo­je šeš­ta­die­nį vy­ko dvi­ ra­ti­nin­kų pa­ra­das, o va­sa­ros se­zo­ no ati­da­ry­mo šven­tės ak­cen­tu ta­po įjung­tas fon­ta­nas. Į Za­pyš­kį vi­lio­ jo ait­va­rų en­tu­zias­tai, o va­kar se­ zo­nas ati­da­ry­tas Zoo­lo­gi­jos so­de, ku­rio lan­ky­to­jai iš­vy­do nau­ją­jį so­ do gy­ven­to­ją – tig­rą Edą. 4, 5p.

Gru­pės iš JAV „Na­tu­ral­ly 7“ kon­cer­tu „Žal­ gi­rio“ are­no­je ir „A. Spell“ pasirodymu „Combo“ klube va­kar va­ka­re su Kau­nu at­si­svei­ki­no 23-ia­sis fes­ti­va­lis „Kau­nas Jazz“. Vis dėl­to šį sa­vait­ga­lį tai bu­vo ne vie­nin­te­lė pra­mo­ga mies­te.

pri­sta­ty­da­mas spek­tak­lį ­ „Bak­chan­tės“ ­ sa­kė re­ži­sie­rius ­ Gin­ta­ras Var­nas.

16p.


2

Pirmadienis, balandĹžio 29, 2013

miestas

Oro kokybÄ— Kaune 0

12

50mg/m3

Ĺ altinis: Kauno miesto aplinkos kokybÄ—s tyrimai

Kietosios dalelÄ—s (KD10) Nustatyta 24 val. ribinÄ— vertÄ—

0

0,65

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinÄ— vertÄ—

0

59

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinÄ— vertÄ—

Vai­nat­ra­kio ka­pi­nėms – Şa­lia ťvie­sa

inf­rast­ruk­tō­rÄ…, nes jau se­niai pa­ reng­ti vi­si rei­kia­mi do­ku­men­tai. Jie, be­je, sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo apie 400 tĹŤkst. li­tĹł. „ŠiĹł ka­pi­niĹł mies­ tui uŞ­teks ĹĄim­tui me­tĹłâ€œ, – sa­kÄ— di­ rek­to­rius.

Dai­nius Rat­ke­lis:

Šį rať­tą nu­ne­ťė­me į teis­mą kar­tu su tai­kos su­tar­ti­mi.

„„Sto­ka: Kau­ne grei­tai vi­siť­kai ne­liks vie­tos nau­joms lai­do­ji­mo vie­toms. 

Vis dÄ—l­to ĹĄie­met pro­jek­ 1 tas vÄ—l bu­vo at­si­dō­rÄ™s ak­la­vie­tė­je, nes tai­kos su­tar­Ä?iai ne­

ti­kė­tai ne­pri­ta­rÄ— tre­Ä?io­ji ĹĄa­lis sa­vi­ val­dy­bÄ—s by­lo­se su Ĺže­mÄ—s sa­vi­nin­ kais – Na­cio­na­li­nÄ— Ĺže­mÄ—s tar­ny­ba (NĹ˝T). Jos at­sto­vai „Kau­no die­nai“ aiť­ki­no, esÄ… sa­vi­val­dy­bÄ— pa­siō­liu­si sa­vi­nin­kams tris­kart di­des­nÄ™ su­mÄ… nei rea­li Ĺže­mÄ—s ver­tÄ— rin­ko­je. Kau­no sa­vi­val­dy­bÄ—s ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­riaus Dai­niaus Rat­ke­ lio tei­gi­mu, ne­se­niai NĹ˝T per­si­gal­

vo­jo ir at­siun­tÄ— sa­vi­val­dy­bei rať­tÄ…. „Ja­me tar­ny­ba tei­gia, kad ne­ma­to rei­ka­lo da­ly­vau­ti tvir­ti­nant tai­kos su­tar­tÄŻ teis­me, nes bet ko­kia by­los baig­tis ne­tu­rÄ—s jo­kiĹł tei­si­niĹł pa­ sek­miĹł tar­ny­bai. Ĺ ÄŻ rať­tÄ… nu­ne­ťė­ me ÄŻ teis­mÄ… kar­tu su tai­kos su­tar­ ti­mi“, – kal­bė­jo D.Rat­ke­lis. Il­ga­lai­kis gin­Ä?as

Vai­nat­ra­ky­je skly­pus val­dan­Ä?iĹł sa­ vi­nin­kĹł at­sto­vas Rim­vy­das Tva­ri­jo­ nas nei­gÄ—, kad jie truk­dÄ— ÄŻgy­ven­din­ti

nau­jĹł ka­pi­niĹł pro­jek­tÄ… dÄ—l sa­vo go­ du­mo. „Pui­kiai su­pran­ta­me ka­pi­niĹł svar­bÄ… mies­tui, ta­Ä?iau anks­tes­nÄ— mies­to val­dĹžia iť­lei­do net 1,9 mln. li­tĹł kom­pen­sa­ci­joms, ku­rios skir­tos tik 4 sa­vi­nin­kams, kai iĹĄ jĹł vi­suo­me­ nÄ—s po­rei­kiams bu­vo paim­ta 39 ha. To­kiu bō­du val­dĹžia ban­dÄ— ap­gau­ti ir be nie­ko pa­lik­ti ki­tus skly­pĹł val­dy­ to­jus, ku­riĹł skly­pai li­ko ka­pi­niĹł de­ ta­lia­ja­me pla­ne. Iť­leis­tos ke­liems Ĺžmo­nÄ—ms su­mos bō­tĹł vi­siť­kai uŞ­ te­kÄ™ vi­siems li­ku­siems 16 sa­vi­nin­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

kĹł. Bō­tent dÄ—l to krei­pė­mÄ—s ÄŻ teis­mÄ… ir pa­sie­kė­me, kad de­ta­lu­sis pla­nas bō­tĹł at­ťauk­tas“, – tvir­ti­no sa­vi­nin­ kas. Tai­kos su­tar­ty­je nu­ma­ty­tÄ… 860 tĹŤkst. li­tĹł kom­pen­sa­ci­jÄ… pa­si­da­lys 7 sa­vi­nin­kai. By­lo­se ne­da­ly­va­vÄ™ dar 9 gy­ven­to­jai, ku­riĹł skly­pai pa­ten­ka ÄŻ 112 ha ka­pi­niĹł de­ta­lio­jo pla­no te­ri­ to­ri­jÄ…, liks be pi­ni­gĹł. Nė­ra kur lai­do­ti

D.Rat­ke­lio tei­gi­mu, ne­li­ko jo­kiĹł kliō­Ä?iĹł ÄŻreng­ti tin­ka­mÄ… ka­pi­nÄ—ms

Pa­gal nau­jus rei­ka­la­vi­mus ka­pi­ nÄ—s ne­ga­li bō­ti di­des­nÄ—s nei 40 ha. De­ta­lu­sis pla­nas pa­reng­tas iki ÄŻsta­ ty­mo pa­kei­ti­mĹł, to­dÄ—l jis yra tei­sė­ tas. Atei­ty­je 112 ha te­ri­to­ri­jo­je bus ga­li­ma steig­ti dar ke­lias ka­pi­nes. Apie nau­jĹł ka­pi­niĹł bō­ti­ny­bÄ™ mies­tui pra­bil­ta dar prieĹĄ 14 me­ tĹł. Ĺ iuo me­tu jau iť­nau­do­ti pa­pil­ do­mai pa­skir­ti Kar­mė­la­vos ka­pi­ niĹł plo­tai. Apie 80 pro­c. kau­nie­Ä?iĹł lai­do­ja­mi ĹĄei­mĹł ka­pa­vie­tė­se, ki­ti – Le­dos ka­pi­nė­se Kau­no ra­jo­ne, UŞ­ lie­dĹžiĹł se­niō­ni­jo­je. Ten vie­tos lai­ do­ti uŞ­teks maŞ­daug pus­me­Ä?iui. Be to, ten nė­ra nu­sau­si­ni­mo sis­te­mos, to­dÄ—l lie­tin­go­mis die­no­mis ka­pi­nÄ—s bō­na pa­Şliu­gu­sios.

Gatves gali tvarkyti ir gyventojai, ir ÄŻmonÄ—s vaÄ?iÄ… iniciatyvÄ… prisidÄ—ti prie gatviĹł tvarkymo. Verslas, galintis skirti paramÄ… kitiems paramos projektams, galbĹŤt gali padÄ—ti ir miestui. Suprantame, kad gatviĹł prieĹžiĹŤra yra savivaldybÄ—s pareiga, taÄ?iau labai lauktume pagalbos iĹĄ visĹł gyventojĹłâ€œ, – kalbÄ—jo D.Ratkelis. Pasak jo, ne visus bendrus su gyventojais ar ÄŻmonÄ—mis projektus pavyks ÄŻgyvendinti iĹĄkart, mat 70 proc. savivaldybÄ—s skiriamĹł lÄ—ĹĄĹł yra nemaĹža dalis, taÄ?iau ÄŻvaŞų, atokesniĹł gatviĹł remontas taptĹł prioritetinis, palyginti su kitais panaĹĄiais objektais, kuriuos reikÄ—tĹł ďŹ nansuoti iĹĄ miesto biudĹžeto ĹĄimtu procentu. „Manau, kad maĹžesnÄ—s apimties projektai gali sulaukti savivaldybÄ—s ďŹ nansavimo ir darbĹł organizavimo gana greitai“, – mano D.Ratkelis.

Romas Naujalis ÄŽmonÄ—s ir gyventojai gali treÄ?daliu prisidÄ—ti prie miesto inĹžineriniĹł statiniĹł, ÄŻvaŞų, gatviĹł, keliĹł tiesimo bei remonto darbĹł. PamirĹĄtas nutarimas

Dar prieĹĄ septynerius metus Kauno savivaldybÄ—s taryba priÄ—mÄ— sprendimÄ…, kuriuo leido ďŹ ziniams ir juridiniams asmenims 30 proc. prisidÄ—ti prie inĹžineriniĹł statiniĹł, gatviĹł, ÄŻvaŞų ar kitĹł objektĹł statybos. Tokiu atveju bĹŤtĹł sulaukta 70 proc. savivaldybÄ—s paramos ir projekto ÄŻgyvendinimo. Nuo 2008 m. sprendimas buvo pakoreguotas. Prie gatviĹł, keliĹł ar kitĹł objektĹł statybos ĹĄiuo metu gali prisidÄ—ti ďŹ ziniai ir pelno nesiekiantys ribotos civilinÄ—s atsakomybÄ—s juridiniai asmenys. „Šis sprendimas nepelnytai pamirĹĄtas. Daugelis gyventojĹł neĹžino, kad yra tokia galimybÄ—. Nesitikime, kad gyventojai prisidÄ—s prie dar neÄŻrengtĹł naujĹł gatviĹł tiesimo darbĹł, o kalbame apie jau esanÄ?ias ÄŻvaĹžas, kurioms reikalingas neatidÄ—liotinas einamasis remontas“, – teigÄ— Kauno miesto meras Andrius KupÄ?inskas. ÄŽvaĹžos – prastos bĹŤklÄ—s

Daugelis ÄŻvaŞų ÄŻ daugiabuÄ?iĹł kiemus yra duobÄ—tos ir jau seniai reikalauja remonto. TaÄ?iau Lietuvos automobiliĹł keliĹł direkcijos iĹĄ keliĹł prieĹžiĹŤros ir plÄ—tros programos skiriamĹł lÄ—ĹĄĹł vargiai uĹžtenka netgi pagrindinÄ—ms gatvÄ—ms sutvarkyti. Dar daug likÄ™ ĹžvyruotĹł keliĹł, reikÄ—tĹł iĹĄ esmÄ—s

ď ŽGalimybÄ—: XRYVĂşĂ&#x;cN Ăş_RZ\[a\QN_ONVTNYV]N`]N_aĂ›aVV_TfcR[a\WĂşN_Ă&#x;Z\[VĂşQĂ›XN 

rekonstruoti daugelÄŻ miesto asfaltuotĹł gatviĹł, todÄ—l ÄŻvaĹžoms lÄ—ĹĄĹł nelieka. „MĹŤsĹł name daugelis automobiliĹł savininkĹł norÄ—tĹł prisidÄ—ti prie ÄŻvaĹžos ir kiemo dangos remonto, taÄ?iau neĹžinojome apie galimybÄ™ ÄŻgyvendinti tokÄŻ projektÄ… kartu su savivaldybe“, – kalbÄ—jo Ĺ ilainiĹł gyventojas Rimas Kundrotas. Kau no mies to savival dybÄ—s Miesto tvarkymo skyriaus vedÄ—jas Aloyzas PakalniĹĄkis sakÄ—, kad galimybe prisidÄ—ti prie keliĹł remonto darbĹł susidomÄ—jimas didÄ—ja. „Pastaruoju metu gyventojai itin aktyviai pradÄ—jo domÄ—tis galimybe savo lÄ—ĹĄomis prisidÄ—ti prie gatviĹł remonto darbĹł. Ĺ iuo metu miesto

biudĹžete neturime atskiros eilutÄ—s, skirtos ÄŻvaĹžoms tvarkyti, todÄ—l miestieÄ?iĹł pagalba bĹŤtĹł labai vertinga“, – teigÄ— vedÄ—jas. Tvarkys tik savivaldybÄ—

Kauno savivaldybÄ—s administracijos direktorius Dainius Ratkelis akcentavo, kad savivaldybÄ— su gyventojais ar ÄŻmonÄ—s dalyvauja tik tuose projektuose, kurie susijÄ™ vieĹĄosiomis erdvÄ—mis. „Skiriame vieĹĄas lÄ—ĹĄas, todÄ—l ir darbai turi bĹŤti atliekami vieĹĄojoje erdvÄ—je. Negalime remontuoti aptvertĹł teritorijĹł, kurios yra uĹždaros, jomis naudojasi tik nedidelÄ— dalis ĹžmoniĹłâ€œ, – aiĹĄkino D.Ratkelis.

A\Z\?NTV[\`[b\a_

BendrĹł projektĹł darbus taip pat gali rengti tik savivaldybÄ—. „Kadangi naudojamos miesto biudĹžeto lÄ—ĹĄos, darbams privalome skelbti vieĹĄus konkursus. Gyventojai arba ÄŻmonÄ—s negali parinkti savo rangovo. Kartais ĹžmonÄ—ms atrodo, kad savivaldybÄ—s rangovai dirba brangiau, taÄ?iau jos savo veiklÄ… vykdo skaidriai, turi visus reikalingus sertiďŹ katus“, – aiĹĄkino D.Ratkelis. KvieÄ?ia prisidÄ—ti ÄŻmones

D.Ratkelis ragino miesto ÄŻmones prisidÄ—ti pagal galimybes prie gatviĹł remonto. Yra pramoniniĹł rajonĹł, kur vaĹžinÄ—ja daug sunkiasvorio transporto, todÄ—l sveikintume pri-

Sudaromos sutartys

ObjektĹł darbai atliekami po to, kai ďŹ ziniai ir pelno nesiekiantys ribotos civilinÄ—s atsakomybÄ—s juridiniai asmenys sudaro su savivaldybÄ—s administracija sutartÄŻ. Joje gyventojai ÄŻsipareigoja sumokÄ—ti prisidedamÄ… sumÄ… sutartyje nustatyta tvarka. SavivaldybÄ—s taryba priima atskirÄ… sprendimÄ… dÄ—l darbĹł ďŹ nansavimo, organizavimo, atlikimo sÄ…lygĹł ir tvarkos kiekvienu konkreÄ?iu atveju. PraĹĄymai ir paraiĹĄkos dÄ—l inĹžineriniĹł statiniĹł, prie kuriĹł ďŹ nansavimo nori prisidÄ—ti patys gyventojai, pateikiami Kauno miesto savivaldybÄ—s AsmenĹł aptarnavimo skyriuje (LaisvÄ—s al. 96). UĹžs. 1102787


3

pirmADIENIS, balandĹžio 29, 2013

Miestas

Kauno klinikinÄ—je ligoninÄ—je – maĹži stebuklai per dvi dienas Operacija, chirurgas, skalpelis – ĹĄie ĹžodĹžiai kiekvienam pacientui kelia ne tik siaubÄ…, bet ir baimÄ™. Kauno klinikinÄ—je ligoninÄ—je veikiantis Dienos chirurgijos centras keiÄ?ia ĹĄÄŻ poĹžiĹŤrÄŻ, o ne pirmÄ… kartÄ… ÄŻ ĹĄio centro chirurgĹł rankas pakliuvÄ™ pacientai giria ir nuoĹĄirdĹžiai dÄ—koja uĹž suteiktÄ… rĹŤpestingÄ… gydymÄ….

Vilija Žukaitytė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Naujos gydymo tendencijos

Dienos chirurgija plaÄ?iai paplitusi pasaulyje, taÄ?iau buvo laikas, kai ĹĄi idÄ—ja sukeldavo daug svarstymĹł, nuogÄ…stavimĹł. Atsirasti dienos chirurgijai padÄ—jo medikai, taÄ?iau patys pacientai padiktavo naujas chirurgijos madas, naujas gydymo tendencijas. „Ligonis ĹĄiandien nori greitos operacijos ir greito gijimo – dienos chirurgija ĹĄiuos norus iĹĄpildo“, – pasakojo Dienos chirurgijos centro vadovas gydytojas chirurgas Edmundas Ĺ˝urauskas. Juk patogu – iĹĄ ryto uĹžsiregistravai, po valandos atliekama operacija, o po dviejĹł dienĹł jau keliauji namo, grÄŻĹžti ÄŻ savo ÄŻ ÄŻprastÄ… gyvenimo ritmÄ…. „Pacientams be galo svarbu, kad suĹžalojimai yra minimalĹŤs, pooperacinis skausmas nedidelis, be to, greitas gijimas“, – pranaĹĄumus vardijo chirurgas. Ĺ venÄ?ia aĹĄtuntÄ… jÄŻ gimtadienÄŻ

Kauno klinikinÄ—je ligoninÄ—je Dienos chirurgijos centras ÄŻsikĹŤrÄ— prieĹĄ aĹĄtuonerius metus, pirmÄ… kartÄ… centro durys buvo pravertos 2005 m. kovo 1 d. „Šiemet mums jau aĹĄtuoneri metai“, – dĹžiaugÄ—si centro vadovas. ÄŽgyvendinti seniai gydytojĹł galvose gvildentÄ… idÄ—jÄ… – ÄŻkurti Dienos chirurgijos centrÄ… – padÄ—jo Pasaulio bankas, kuris skyrÄ— lÄ—ĹĄĹł. Chirurgo E.Ĺ˝urausko teigimu, ÄŻstaigos pavadinimas puikiai atitinka jos struktĹŤrÄ…. „IĹĄ esmÄ—s mĹŤsĹł centre nÄ—ra atskirĹł gydytojĹł. Visi chirurgai, kurie dirba Kauno klinikinÄ—s ligoninÄ—s kituose skyriuose, dirba ir Ä?ia“, – teigÄ— vadovas. PerĹžengÄ™s centro paradinÄŻ ÄŻÄ—jimÄ… pasijunti lyg patekÄ™s visai ÄŻ kitÄ… pasaulÄŻ. Centro patalpos puikiai ÄŻrengtos, sienas puoĹĄia fotograďŹ jĹł parodos, kurios suteikia ligoninei jaukumo. Atskira registratĹŤra, poilsio zona, procedĹŤrĹł kabinetai, protokolinÄ—, kur registruojamos visos opera-

cijos, operacinÄ—s, palatos – visai tai sutelpa Dienos chirurgijos centre. Chirurgai kasdien atlieka nuo paprasÄ?iausiĹł iki itin sudÄ—tingĹł operacijĹł. Anot centro vadovo, operacinÄ—se chirurgai atlieka ginekologines, urologines, kraujagysliĹł, plastikos, ausĹł, nosies ir gerklÄ—s operacijas. „Pernai chirurginÄ— planinÄ— pagalba buvo suteikta 1 390 pacientĹł, palyginti su 2011-aisiais, tai yra 334 pacientais daugiau. Ĺ iĹł metĹł rezultatai yra panaĹĄĹŤs kaip ir pernai“, – pasidalijo statistiniais duomenimis E.Ĺ˝urauskas. Chirurgo kasdienybÄ—

Bend rosios pra kti kos chi rurgas Audrius ParĹĄeliĹŤnas – daĹžnas centro sveÄ?ias. Gydytojas prisipaĹžino, kad kiekviena diena vis skirtinga, taÄ?iau nebĹŤna tokios dienos, kad jis neoperuotĹł. „DaĹžniausiai per dienÄ… atlieku bent tris operacijas. Pacientai ÄŻ mane kreipiasi pagalbos dÄ—l apgamĹł, papilomĹł, nes teikiu konsultacijas odos klinikoje“, – pasakojo A.ParĹĄeliĹŤnas. Chirurgas atskleidÄ— tik vienintelÄŻ darbo trĹŤkumÄ…: „Kartais nesudÄ—tingos operacijos trunka vos 10 minuÄ?iĹł, taÄ?iau uĹžpildyti ligonio kortelÄ™ trunka tris kartus ilgiau“, – ĹĄmaikĹĄÄ?iai nusiteikÄ™s sakÄ— medikas. A.ParĹĄeliĹŤno nuomone, centrui reklamos tikrai nereikia, nes geriausia reklama yra pacientĹł geri atsiliepimai, pagyros. PacientĹł stygiumi Dienos chirurgijos centras tikrai nesiskundĹžia. „Mes savo pacientui galime pasiĹŤlyti daugelÄŻ operacijĹł, nes turime tam reikalingÄ… ÄŻrangÄ…, su kuria dirbti norÄ—tĹł kiekvienas chirurgas“, – tikino A.ParĹĄeliĹŤnas. Itin sudÄ—tingos ir ilgai trunkanÄ?ios operacijos Dienos chirurgijos centre neatliekamos, nes pacientai medikĹł priĹžiĹŤrimi vos dvi dienas. „Žinoma, kiekvienas pacientas yra individualus, todÄ—l gali ilgiau jausti skausmÄ… po operacijos – tuomet mes jÄŻ perkeliame ÄŻ Kauno klinikinÄ—s ligoninÄ—s Chirurgijos skyriĹłâ€œ, – savo darbo speciďŹ kÄ… atskleidÄ— chirurgas.

ď ŽOperacinÄ—: PUV_b_TNVNaYVRXNYN]N_\`X\]V[Ă?cVR[\]WĂ­cV\b_\Y\TV[Ă?\]R_NPVWĂ–

Moderni laparoskopinÄ— ÄŻranga

Norint, kad Dienos chirurgijos centras puikiai funkcionuotų, neuŞtenka vien profesionalių gydytojų, ťiuolaikinei intervencinei medicinai reikia ir moderniausios įrangos. Šiandien kiekvienai ligoninei belieka tik pavydėti, nes pernai rudenį ligoninės lėťomis buvo įsigyta naujausia įranga – laparoskopinis įrenginys laparoskopinėms operacijoms atlikti.

Dienos chirurgijos centre jau nuo praÄ—jusiĹł metĹł pakanka vienintelio pjĹŤvio bamboje ligos paĹžeistam inkstui paĹĄalinti. ÄŒia taip pat atliekamos apendicito, tulĹžies pĹŤslÄ—s, Ĺžarnyno, taip pat ginekologinÄ—s operacijos. „LaparoskopinÄ— operacija ĹĄiomis dienomis yra ÄŻprastas reiĹĄkinys. Tokios operacijos praĹĄo ir patys pacientai, nes tokios vieno pjĹŤvio operacijos pacientui sukelia maĹžesnÄŻ skausmą“, – teigÄ— vadovas, pabrÄ—Ĺždamas, kad chirurgams tai labai svarbu. Atliekant laparoskopines-endoskopines operacijas, chirurgui bĹŤtina ekrane labai aiĹĄkiai matyti anatomines struktĹŤras ir audinius, nes atliekant ĹĄias operacijas reikalingas ypatingas atsargumas ir tikslumas. Ĺ ypsenos – didĹžiausia padÄ—ka

Edmundas Žurauskas:

Ligonis ťiandien nori greitos operacijos ir greito gijimo – dienos chirurgija ťiuos norus iťpildo.

„AukĹĄÄ?iausios raiĹĄkos monitorius, kamera, teleskopas, iĹĄmanusis elektrogeneratorius, skirtas kraujavimui stabdyti“, – moderniÄ… ÄŻrangÄ… vardijo centro vadovas E.Ĺ˝urauskas. Pasak chirurgo, visos chirurgijos sritys plÄ—tojamos minimaliai invazine kryptimi, naudojant endoskopines-laparoskopines sistemas, maĹžinant pjĹŤviĹł skaiÄ?iĹł ir jĹł dydÄŻ.

Chirurgas E.Ĺ˝urauskas prisipaĹžino, kad chirurgo darbas reikalauja didelÄ—s iĹĄtvermÄ—s, taÄ?iau kasdien sulaukdamas ĹĄypsenĹł iĹĄ savo ligoniĹł supranta, kodÄ—l pasirinko tokiÄ… specialybÄ™. PadÄ—kĹł knyga Centro registratĹŤroje gali papasakoti kur kas daugiau nei bet kuris centre dirbantis chirurgas. Kiekviename knygos puslapyje – nuoĹĄirdĹžiausi padÄ—kos ĹžodĹžiai, linkÄ—jimai stiprybÄ—s ir sveikatos. „GalbĹŤt kam nors gali atrodyti, kad tai senovinis reliktas, taÄ?iau mĹŤsĹł pacientai patys pageidavo, jog turÄ—tume padÄ—kos knygÄ…. NÄ— vieno paciento specialiai nepraĹĄome kÄ… nors paraĹĄyti – jie savo noru palieka ÄŻraĹĄÄ…â€œ, – prisipaĹžino E.Ĺ˝urauskas. IĹĄ RaseiniĹł atvykusi Marija BanienÄ—, kuriai chirurgai atliko kojos venĹł operacijÄ…, negailÄ—jo graĹžiĹł ĹžodĹžiĹł jÄ… gydĹžiusiems gydytojams ir visam personalui.

„IĹĄ pradĹžiĹł labai bijojau, taÄ?iau dabar galiu drÄ…siai pasakyti, kad be jokios baimÄ—s grÄŻĹĄiu Ä?ia dar kartÄ… operuoti kitÄ… kojÄ…. Vargu ar kitose Lietuvos gydymo ÄŻstaigose rastumÄ—te tokiĹł puikiĹł gydytojĹł kaip Ä?ia“, – teigÄ— moteris. UĹžsiregistruoti Dienos chirurgijos centre atliekamoms paslaugoms pacientai gali paskambinÄ™ tel. (8 37) 306 077.

PaslaugĹł ÄŻkainiai ď Ž Dienos chirurgijos centro paslau-

gomis gali pasinaudoti kiekvienas ligonis, taÄ?iau ne visiems jĹł paslaugos yra nemokamos. ď Ž Jeigu ligonis ÄŻ Dienos chirurgijos

centrÄ… patenka su gydytojo siuntimu, operacijos yra nemokamos. Tiems pacientams, kurie neturi sveikatos draudimo – tenka apmokÄ—ti iĹĄlaidas. ď Ž Chirurgo konsultacija – 42,10 Lt ď Ž LipolizÄ— (riebalĹł naikinimas la-

zeriu su daugkartiniu antgaliu) – 498,5 Lt ď Ž Histeroskopija su intravenine

anestezija ir operacinÄ—s medĹžiagos iĹĄtyrimu – 490,84 Lt ď Ž MaŞų odos augliĹł iĹĄpjovimas ir

operacinÄ—s medĹžiagos iĹĄtyrimas – 285,94 Lt ď Ž AusĹł deformacijos korekcija –

436,95 Lt ď Ž TulĹžies pĹŤslÄ—s paĹĄalinimas (lapa-

roskopinė operacija) – 1517,47 Lt UŞs. 1103741


4

Pirmadienis, balandžio 29, 2013

Miestas

„„Fa­vo­ri­tas: ame­ri­kie­čių džia­zo dai­ni­nin­kas G.Por­te­ris su­kė­lė tik­rą su­si­ža­vė­ji­mo aud­rą. Vi­si įsi­ti­ki­no, kad, pa­

sak „Kau­nas Jazz“ ve­dė­jo Alf­re­do Ku­kai­čio, džia­zo tė­vy­nė nea­be­jo­ti­nai yra Ame­ri­ka. Žmo­nės aud­rin­gai plo­ jo, sto­jo­si nuo kė­džių, dar ir dar kar­tą kvies­da­mi G.Por­te­rį į sce­ną ir, at­ro­dė, ne­bus ga­lo.

„„ Uni­ka­lu: gru­pė „Na­tua­ral­ly 7“ tai, pa­sak J.Ju­čo, sep­ty­ni Bob­biai McFer­ri­n

tu­kas su­ge­ba taip su­gro­ti džia­zo, ro­ko, rit­menb­liu­zo, po­pmu­zi­kos kū­ri­ni kad sce­no­je nė­ra inst­ru­men­tais gro­jan­čios gru­pės. 

Džia­zuo­jan­čio Kau­no sa­vai En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Ke­tu­rias die­nas ir nak­tis tru­ku­ sio fes­ti­va­lio „Kau­nas Jazz“ neiš­ gąs­di­no nei lie­tus, nei vė­sus oras – nuai­dė­jus pir­mie­siems akor­dams ro­tu­šė­je, kur tra­di­ciš­kai fes­ti­va­lis pe­rė­mė mies­to rak­tą, Kau­ną už­ val­dė pa­šė­lu­si džia­zo mu­zi­ka.

Vie­ny­bės aikš­tė­je penk­ta­die­nį, li­ kus ke­lioms mi­nu­tėms iki kvie­ti­ mo-kon­cer­to pra­leis­ti sa­vait­ga­lį džia­zuo­jant ir vai­kų pie­ši­nių ak­ ci­jos, dar ga­na smar­kiai li­jo lie­ tus. „Na, ką pa­da­ry­si, jei lis, bus ne ta­py­ba, o ak­va­re­lė“, – šmaikš­ ta­vo An­ta­n o Mar­t i­n ai­č io dai­ lės mo­kyk­los pe­da­go­gė, ta­py­to­ja Auš­ra An­dziu­ly­tė, su ko­le­gė­mis į aikš­tę at­si­ve­du­si moks­lei­vius, ku­rie su Ire­nos Mi­ku­li­čiū­tės dai­ lės stu­di­jos vai­kais ir Kau­no ko­le­ gi­jos stu­den­tais spal­vo­mis iš­puo­ šė vi­są aikš­tę. Tai­gi ly­giai 18 val., kai tu­rė­jo pra­si­dė­ti Ju­liaus Vil­no­nio ir Kau­ no big­ben­do bend­ras pro­jek­tas bei vai­kų tapyba ant aikš­tės grin­dinio, lie­tus lio­vė­si ir, neiš­gąs­di­nęs at­ vė­su­siu oru, džia­zuo­jan­čius kau­ nie­čius įsu­po į fes­ti­va­lio svai­gu­ lį: vie­ni džia­za­vo Ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je, ki­ti – Vie­ny­bės aikš­tė­je, kur vi­są sa­vait­ga­lį vy­ko ne­mo­ka­mi kon­cer­tai, bu­vo pri­sta­ty­tos džia­

zo ma­dos ir nu­griau­dė­jo fe­jer­ver­ kas. Sug­rį­žęs į su­re­mon­tuo­tą VDU di­džią­ją sa­lę „Kau­nas Jazz“ šė­lo ir ten. „Net ne­ži­nau, kur ei­ti“, – ap­ si­spręs­ti nie­kaip ne­ga­lė­jo iš Ai­ri­ jos į fes­ti­va­lį at­vy­kęs Mo­des­tas. – Taip sma­gu ir čia, aikš­tė­je, bet ir la­bai no­riu iš­girs­ti Gre­go­ry Por­te­ rį, – jis bu­vo at­vy­kęs į gar­sų džia­zo fes­ti­va­lį Ai­ri­jo­je, bet tuo­met ne­ga­ vau bi­lie­to, tad kaip šau­nu, kad tu­ riu ga­li­my­bę jį iš­girs­ti Kau­ne.“ Ne­pa­mirš­ta­mą kon­cer­tą pa­do­ va­no­jęs ame­ri­kie­čių džia­zo dai­ni­ nin­kas G.Por­te­ris ir ta­po pub­li­kos nu­my­lė­ti­niu bei fes­ti­va­lio ko­mi­si­ jos iš­rink­tuo­ju: jam ati­te­ko fes­ti­ va­lio pri­zas – Min­dau­go Juo­džio su­kur­ta sta­tu­lė­lė. „To­kio kon­cer­ to įspū­džių už­ten­ka de­šim­čiai me­ tų“, – ti­ki­no iš Vil­niaus į kon­cer­tą at­va­žia­vu­si Mo­ni­ka. „Kau­nas Jazz“ tra­di­ciš­kai ap­ lan­kė ir Kau­no si­na­go­gą, ir Vy­tau­ to Di­džio­jo baž­ny­čią, o no­rin­tie­ ji džia­zo fies­tą pra­tęs­ti iki pa­ry­čių rin­ko­si klu­be „Com­bo“, kur pa­si­ ro­dė klau­sy­to­jų sim­pa­ti­jas už­ka­ ria­vę „Mal­ted Milk“ (Pran­cū­zi­ja), Mo­ni­ka Bor­zym (Len­ki­ja), Ntjam Ro­sie (Ny­der­lan­dai), „A.Spell“ (Švei­ca­ri­ja, PAR). Na, o „Žal­gi­rio“ are­no­je kon­cer­ ta­vo fes­ti­va­lio žvaigž­dės „Na­tu­ral­ ly 7“, ku­rie, pa­sak „Kau­nas Jazz“ su­ma­ny­to­jo Jo­no Ju­čo, yra kaip septyni Bob­biai McFer­ri­nai.

„„Tra­di­ci­ja: su „Kau­nas Jazz“ fes­ti­va­lio pub­li­ka kas­met pa­si­svei­ki­na ir su

at­li­kė­jais trum­pai su­pa­žin­di­na Ind­rė Ju­čai­tė ir Alf­re­das Ku­kai­tis.

„„Sug­rį­žo: dau­ge­lis džia­zo my­lė­to­jų lau­kė se­no­kai „Kau­nas Jazz“ kon­

cer­ta­vu­sių Pet­ro Ge­niu­šo ir Vla­di­mi­ro Če­ka­si­no. Jų bend­ras pro­jek­tas pub­li­kos bu­vo priim­tas ypač šil­tai.

„„Sukaktis: Ntjam Ro­sie iš Ny­der­

lan­dų, kon­cer­ta­vu­si „Com­bo“ klu­be, tą­dien šven­tė gim­ta­die­nį.

„„Nau­jo­vė: „Dar taip fes­ti­va­ly­je nė­ra bu

ge su Kau­no big­ben­du“, – prieš fes pir­mie­siems akor­dams bu­vo aki­vaiz­d

„„Links­mi­no­si: džia­zo mu­zi­ką mėgs­tan­čios pub­li­kos neiš­gąs­di­no nei ap­niu

nei vė­sa.

„„Grįž­te­lė­jus: „Ren­giant pir­muo­sius „Kau­nas Jazz“, dau­ge­lis jiems pie­šė

liūd­ną atei­tį, ir iš­ties – tai bu­vo sa­vo­tiš­ka avan­tiū­ra“, – sakė J.Ju­čas.

„ „ Ža­b an­gos: kas­met spal­vo­mis ant a

nepabūgo prieš ak­ci­ją smar­kiai nu­li


5

Pirmadienis, balandžio 29, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Pa­si­py­lė se­zo­nų ati­da­ry­mai Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Sa­vait­ga­lį Kau­ne šė­lo va­sa­ros se­ zo­no šauk­liai. Jų pla­nus gra­si­no su­žlug­dy­ti pra­stas oras, ta­čiau jam ne­pa­vy­ko. Se­zo­no star­tą pa­ skel­bė dvi­ra­čių ir ait­va­rų mė­gė­jai. Va­sa­ros se­zo­nas star­ta­vo ir Lais­ vės alė­jo­je, ir Zoo­lo­gi­jos so­de. Niū­rų dan­gų puo­šė ait­va­rai

­nai. Vien bal­sais šis šau­nu­sis sep­ty­ne­ ius, jog už­si­mer­kęs nie­kaip ne­pa­ti­kė­si, To­mo Ra­gi­nos, And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

t­ga­lis

„„Star­tas: Lais­vės alė­jos fon­ta­nas pra­ne­šė apie va­sa­ros se­zo­no pra­džią.

An­ta­nas Mic­ke­vi­čius:

Tai per karš­ta, tai per šal­ta. Vė­jo tai per daug, tai per ma­žai. O man vi­sa­da ge­ras oras.

u­vę, kad skam­bė­tų var­pų mu­zi­ka drau­ s­ti­va­lį int­ri­ga­vo J.Ju­čas. Nus­kam­bė­jus z­du, kad int­ri­ga pa­si­tei­si­no.

u­kęs oras,

Si­nop­ti­kus ap­mul­ki­nu­si gam­ta šeš­ta­die­nį Kau­nui pa­siun­tė la­biau ru­de­nį nei va­sa­rą pri­me­nan­čius orus, ta­čiau vė­jui ir lie­tui ne­pa­ vy­ko su­žlug­dy­ti nė vie­no ren­gi­nio. Tie­sa, oro są­ly­gos ren­gi­niams ne­ lei­do tap­ti re­kor­di­niams. „Kuo žmo­nės da­ro­si le­pes­ ni, tuo šven­tė tam­pa pra­stes­nė. Tai per karš­ta, tai per šal­ta. Vė­ jo tai per daug, tai per ma­žai. O man vi­sa­da ge­ras oras“, – šyp­so­ jo­si Za­pyš­kio, Eže­rė­lio ir Ka­čer­ gi­nės kle­bo­nas An­ta­nas Mic­ke­ vi­čius. Dva­si­nin­kas jau de­šim­tą kar­tą da­ly­va­vo Za­pyš­ky­je kas­met vyks­tan­čio­je ait­va­rų mė­gė­jų šven­ tė­je. Ją ly­dė­ju­si dulks­na at­bai­dė ne vie­ną pra­de­dan­tį ait­va­rų lei­dė­ją, ta­čiau jos pa­bū­go ne vi­si.

„Da­ly­vau­ju pir­mą kar­tą, bet ma­ nau, kad da­ly­vau­siu ir ki­tą­met“, – sa­kė „Žal­gi­rio“ krep­ši­nio ko­man­ dos ve­te­ra­nas Da­rius Las­kys. Pask­rai­din­ti ait­va­rą ne­pra­lei­do pro­gos ir Kau­no ra­jo­no me­ras Va­ le­ri­jus Ma­kū­nas. „Oras pa­si­tai­kė pra­stas, bet ši šven­tė jau tu­ri tra­di­ci­jas, tad nea­ be­jo­jo­me, kad žmo­nių bus ne­ma­ žai“, – kal­bė­jo me­ras. La­biau­siai šven­te džiau­gė­si ma­žie­ji jos da­ly­viai. Juos ait­va­ro skrai­di­ni­mo, ga­mi­ni­mo ir spal­vi­ ni­mo pa­slap­čių mo­kė pa­ty­rę en­ tu­zias­tai. Pa­ra­de – per šim­tą da­ly­vių

„„Po­d iu­m as: neats­ki­ria­

ma fes­ti­va­lio de­ta­lė ta­ po džia­zo ma­dos.

aikš­tės grin­di­nio džia­zuo­jan­tys vai­kai i­jusio lie­taus.

Da­ly­vių skai­čius ne­nu­liū­di­no ir tra­di­ci­nio Kau­no dvi­ra­ti­nin­kų pa­ ra­do or­ga­ni­za­to­rių. Skai­čiuo­ja­ma, kad pe­da­lus my­nė apie 120 dvi­ra­ ti­nin­kų. „Džiu­gu, kad toks di­de­lis dvi­ ra­ti­nin­kų bū­rys ne­pa­bū­go vė­saus oro ir pro­gno­zuo­ja­mo lie­taus“, – džiau­gė­si vie­nas tra­di­ci­nio ren­gi­ nio or­ga­ni­za­to­rių Li­nas Vai­nius. Maž­daug 15 ki­lo­met­rų tra­są su­ ge­bė­jo įveik­ti ir ma­ža­me­čiai, ir gar­baus am­žiaus da­ly­viai. Da­lis jų puo­šė­si iš­ra­din­gais kos­tiu­mais, nes pa­ra­de įsi­vy­rau­ja tra­di­ci­ja ap­ do­va­no­ti sti­lin­giau­sius dvi­ra­ti­ nin­kus. Jie ap­do­va­no­ti fi­ni­šo vie­ to­je – VDU Kau­no bo­ta­ni­kos so­de. Anks­čiau pa­ra­dai baig­da­vo­si ki­to­ se mies­to vie­to­se. „Sten­gia­mės pa­rink­ti vi­siems įvei­kia­mas ir vis nau­jas tra­sas, kad bū­tų įdo­miau“, – sa­kė L.Vai­nius. Star­tą pa­skel­bė fon­ta­nas

Dvi­ra­ti­nin­kų pa­ra­do iš­ju­din­ta Lais­vės alė­ja ne­nu­ri­mo iki sek­ma­

„„Nau­jo­kas: va­kar lan­ky­to­jams pa­si­ro­dęs Edas kol kas ne­pa­si­ruo­šęs mai­vy­tis. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

die­nio nak­ties. Su­si­bū­ru­si Lais­vės alė­jos bend­ruo­me­nė šeš­ta­die­nį mies­to šir­dy­je už­kū­rė ke­lis ne­di­ de­lius pra­mo­gų ži­di­nius, o pa­grin­ di­niu ak­cen­tu ta­po Lais­vės alė­jos fon­ta­no įjun­gi­mas, pa­skel­bęs va­ sa­ros pra­mo­gų se­zo­no pra­džią. Fon­ta­no čiur­le­ni­mą ly­dė­jo šo­ kio teat­ro „Au­ra“ spe­cia­lus mi­ni spek­tak­lis, Kau­no stu­den­tiš­ko­jo cho­ro ir 16Hz bei ko­lek­ty­vo „Ali­ ce Way“ at­lie­ka­mos dai­nos. Se­zo­no ak­cen­tas – Edas

Va­kar apie 75-ojo se­zo­no star­tą pra­ne­šė Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­ das. Šia pro­ga pir­mą kar­tą lan­ky­ to­jai ga­lė­jo iš­vys­ti gar­siau­sią so­do nau­jo­ką Edą. „La­bai džiau­gia­mės kup­ra­nu­ga­riu­ku ir ki­tais nau­jais Zoo­lo­gi­jos so­do gy­ven­to­jais, bet tig­ras – svar­biau­sias šį se­zo­ną“, – sa­kė Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­do di­ rek­to­rius Au­ri­mas Di­džio­kas. „Amū­ri­nį tig­rą la­bai sun­ku gau­ti. Ieš­ko­jo­me dve­jus me­tus, kol tin­ka­ mą va­rian­tą su­ra­do­me Če­ki­jo­je“, – pa­sa­ko­jo Žin­duo­lių sky­riaus ve­dė­ ja An­ge­lė Greb­liaus­kie­nė. Iš Ost­ra­vos tig­ras par­vež­tas žie­ mą, ta­čiau jis jau­tė­si la­bai ne­drą­ siai, to­dėl bu­vo sle­pia­mas nuo smal­suo­lių akių. Edas drą­sa ne­ pa­si­žy­mė­jo ir sek­ma­die­nį. Mie­ liau lai­ką jis lei­do ne mai­vy­da­ ma­sis lan­ky­to­jams, o gu­lė­da­mas už rąs­to. Dau­ge­liui lan­ky­to­jų pa­ vy­ko ma­ty­ti tik jo nu­ga­rą, uo­de­gą ir da­lį gal­vos. Ti­ki­ma­si, kad Edas grei­tai taps drą­ses­nis ir ru­de­nį jau bus pa­si­ruo­šęs su­si­lauk­ti pa­li­kuo­ nių su Zoo­lo­gi­jos so­de gy­ve­nan­čia amū­ri­nio tig­ro pa­te­le.

„„Ne­suž­lug­do: pra­stas oras iš­gąs­di­no ait­va­rų mė­gė­jus, ta­čiau šven­tės

jis ne­su­ga­di­no. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Gegužės 5 d. –

Mamos diena Pasveikink mamą specialiame sveikinimų puslapyje gegužės 4 d. dienraštyje 10 x 5 cm sveikinimas su nuotrauka – tik 90 Lt Informacija tel. 302 231


6

Pirmadienis, balandžio 29, 2013

nuomonės

Tal­kų rei­kia ne tik pa­miš­kėms

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Tarp mo­der­no ir li­guis­tos lais­vės

Sau­lius Po­cius

B

rai­dant po in­for­ma­ci­jos ty­rus į akis kri­to dvi pa­sta­r ų­jų die­nų nau­jie­ nos, ku­r ių ant­raš­tės la­bai jau iš­kal­ bin­gos. Pir­mo­ji ir kvie­tė, ir skel­bė: „Vi­sų šei­mų die­no­je“ lau­k ia­mi ir vai­kus au­g i­ nan­tys ho­mo­sek­sua­lai“. Ant­ro­ji pra­ne­šė dar vie­ną nū­die­nos ži­nią: „Išk­ry­pė­lis Kau­ne pen­ ke­rius me­tus prie­var­ta­vo ma­ža­me­čius iš vai­ kų glo­bos na­mų“. Jau įma­no­ma at­spė­ti, ko­k į pa­ra­le­lių pa­sian­ są ga­l i­ma iš vi­so to su­dė­l io­t i. Tai­g i pra­dė­si­ me nuo pir­mo­sios, ape­liuo­jan­čios į li­be­ra­lų­ jį šių die­nų mo­der­ną – ho­mo­sek­sua­lią bend­ rys­tę. Pa­si­ro­do, ne­pai­s ant vi­s ų de­ba­t ų Sei­me ir šiaip nie­ko ne­vei­kian­čio­je vi­suo­me­nės da­ly­ je, jau nu­spręs­ta, kad du ho­mo­sek­sua­lai yra šei­ma, nes jie, kaip sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ ly­kas, pri­ski­ria­mi prie įpras­tų su­tuok­ti­nių. Žo­ džiu, kaž­koks ano­ni­mas jau iden­ti­fi­ka­vo, kad du se­ni pe­de­ras­tai vis dėl­to yra to­k ia pat šei­ ma kaip ir tie, ku­rie pri­mi­ty­viai gy­ve­na ci­vi­ li­nė­je san­tuo­ko­je. Tik pa­sta­rų­jų ry­šy­je – jo­kio mo­der­no, jo­k ios se­ce­si­jos, vien kot­le­tai, nuo ku­rių kva­po rei­kia iš­si­plau­ti gal­vas, kaip pa­ta­ rė vi­siems ge­rai ži­no­mas sti­lis­tas, sa­vo ly­tį gi­ liai pa­slė­pęs įvaiz­d žio fan­tas­ma­go­ri­jo­se.

N

e­kant­rau­da­mas lau­kiu ne tik pa­va­sa­rio, bet ir tra­di­ci­nės tal­kos. Nuo jau­nys­tės man ba­lan­ dis aso­ci­juo­ja­si su vi­sa­liau­di­ne tvar­ky­mo­si kam­pa­ni­ja. Da­ly­ vau­d a­vau tal­ko­se ne­gal­vo­d a­ mas apie tai, kad ap­lin­ką šva­ ri­na­me tik „par­ti­jai ir tė­vy­nei“ – juk ir so­viet­me­čiu nu­tir­pus snie­gui iš­lįs­da­vo bai­sūs šiukš­ ly­nai. Gal tik pa­kuo­čių bū­da­vo ma­ žiau – juk net ir mais­to pro­ duk­tus mums įsuk­da­vo į be­maž kar­to­ni­nį po­pie­rių, ku­ris, kad ir iš­mes­tas į lau­ką, grei­tai iš­tiž­da­ vo ir ne­ba­dy­da­vo akių, kaip kad da­bar pa­krū­mė­se, ant ža­lio­sios ve­jos, vie­šo­jo trans­por­to sto­te­ lė­se nu­mes­ti spal­vin­gi po­pie­rė­ liai nuo le­dų, sal­dai­nių. Tai­gi, da­bar pa­kuo­čių ir jų spal­ vų kur kas dau­giau, o en­tu­ziaz­mo tvar­ky­tis – ge­ro­kai ma­žiau.

P

ja po pamokų.

„„Aps­tu: šiukš­ly­nai ba­do akis. 

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Vytauto Petriko nuotr.

ers­kai­č iau dien­raš­č io ra­ši­nį „Ug­nia­ge­siai: žo­ lės gais­rų pa­dau­gė­ja po pa­mo­kų“ („Kau­no die­ na“, ba­lan­džio 26 d.) ir pa­šiur­ pau – tai štai į ko­kius „bū­re­lius“ vaikš­ti­nė­ja ne­pri­žiū­ri­mi mo­ki­ niai! Kol par­l a­m en­ta­rai ne­s ii­m a keis­ti įsta­ty­mų, pa­gal ku­riuos vi­s i 14 me­t ų ne­s u­l au­k ę vai­kai pri­va­lė­tų bū­ti suau­gu­sio­jo pri­ žiū­r i­m i, tol, ma­tyt, ga­l ė­s i­m e ti­k ė­t is ir dau­g iau staig­m e­n ų. Vis dėl­to vai­kai lie­ka vai­kais – pa­v yz­d žiui, aš ne­p a­ž įs­

tu vai­ko, ku­r is de­g in­t ų žo­l ę. Užau­go ma­n o vai­kai – to­k ie ne­b u­vo, nors iš­d ai­g ų iš­k rės­ da­vo, užau­go ir bro­lio at­ža­los, bet di­d žiau­s ia iš­d ai­ga te­b u­ vo iš­dauž­tas stik­las mo­kyk­lo­ je. Kal­čiau­si, ma­no nuo­mo­ne, suau­g u­s ie­j i, ku­r ie ro­d o blo­g ą pa­v yz­d į vai­kams. Per me­t us iš­girs­ta­me apie ne vie­ną at­ve­ jį, kai žo­lę pa­de­gęs žmo­g us ir pa­ts žūs­ta sy­kiu su va­ba­lė­liais. Jei se­n e­l iai de­g i­n a žo­l ę, ti­k ė­ ti­n a, kad tų se­n e­l ių vai­kai ir­ gi nie­ko prieš žo­l ės de­g i­n i­m ą ne­tu­ri, va­di­na­si, nei­šaiš­ki­na ir

sa­vo at­ž a­l oms, kad taip elg­t is yra pra­žū­tin­ga ir ža­lin­ga. Kad mies­te ne­trūks­ta pi­ro­ma­ nų ro­do ir dū­mų de­be­sys Mar­ ve­l ė­je. Ru­d e­n į, jei tik ne­ly­ja, vi­s as kvar­ta­l as pa­s kęs­ta de­ gi­n a­m ų ša­k ų ir ki­to­k ių lau­ko šiukš­lių dū­muo­se. Ir nie­ko tie žmo­n ės ne­b i­jo – o juk jų dū­ mai ir lau­žai vi­siems kaip ant del­no. Po­li­ci­ja be var­go su­ras­ tų to­kius pa­žei­dė­jus ir gal vie­ ną ki­t ą kar­t ą nu­baus­t ų taip, kad ne­b e­k il­t ų no­ro žais­t i su ug­ni­mi. Ge­di­mi­nas Alek­sand­ra­vi­čius

Liks tik su­lo­py­to­ji Lie­tu­va?

Ki­taip ta­r iant, no­m i­na­l iems žmo­ge­l iams iki tų bio­lo­g i­n io iš­si­lais­v i­n i­mo ar­ba ho­mo­sek­ sua­laus mo­der­niz­mo aukš­ty­bių taip to­li, kaip asi­lui iki ba­ro­ko. O kas gi šiais lai­kais no­ri bū­ ti asi­lu? Štai ir so­cia­li­zuo­ja­si „iš­lais­vė­ję“ vy­riš­ kos ver­si­jos ele­men­tai pe­di­kiū­ru bei ap­temp­ to­mis kel­nė­mis, šau­kian­čio­mis apie pa­sy­vią­ ją sek­sua­l i­nę elg­se­ną. Vi­sa tai lo­giš­kai ve­da prie ant­ro­sios ant­raš­tės apie šau­nų­jį dė­dę, prie­var­ta­v u­sį glo­bos na­ mų vai­kus. Gal tai taip pat bu­vo skver­bi­ma­sis į mo­der­nu­mą, į šiuo­lai­kiš­kai bio­lo­gi­zuo­tą Ju­ gends­til? Juk tik ino­va­ty­vi elg­se­na iš­lais­vi­na as­me­n į ir pa­ky­lė­ja jį nau­jiems žyg­dar­biams. Part­ne­r iai kei­čia­m i kaip mo­bi­l ie­ji te­le­fo­nai, ku­r ie tu­r i bū­ti vis nau­jes­ni (jau­nes­ni). Esą tik taip ga­l i­ma iš­sau­go­t i mo­der­nu­mą ir jį reiš­ kian­čius sek­sua­l i­nio var­to­ji­mo įgū­d žius. Tik gal su­g rį­ž us į rea­ly­bę bū­t ų ga­l i­ma abu šiuos at­ve­jus pa­va­d in­t i tik­r uo­ju var­du? Pa­ vyz­džiui, ly­ti­niu li­guis­tu­mu, ku­ris tu­rė­tų bū­ ti kli­ni­kos da­ly­kas. informacija:

Ge­ri­man­tas Ra­mo­nas

Kas kal­tas dėl de­gi­na­mos žo­lės

„„Faktas: žolės gaisrų padaugė-

Part­ne­riai kei­čia­mi kaip mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai, ku­rie tu­ri bū­ti vis nau­jes­ni (jau­ nes­ni). Esą tik taip ga­li­ma iš­sau­go­ti mo­der­nu­mą.

Tu­riu ome­ny­je ne vien gra­žia ma­da ta­pu­sią tra­di­ci­ją tvar­ky­ti vie­šuo­sius plo­tus – ras­ki­te nors vie­ną ko­lek­ty­vą, ku­ris tvar­ky­tų­si sa­vo dar­bo vie­to­se. Jei ir tvar­ko­ si, tai tik vie­nas ki­tas. Darb­da­viai ne­be­ga­li pri­vers­ ti dar­buo­to­jų, kad šie paau­ko­ tų lais­va­die­nį ir kar­tu su­tvar­ky­ tų įmo­nės te­ri­to­ri­ją ar nu­va­ly­tų biu­ro lan­gus. Ir ką – mo­ka pa­pil­ do­mai va­ly­to­joms, nu­rė­žia pi­ni­ gų nuo tų pa­čių dar­buo­to­jų. Poil­sis, su­pran­ta­ma, svar­bus, ta­čiau pri­pa­žin­ki­me – ne vie­nas iš mū­sų tas lais­vas die­nas pra­lei­ džia kiurk­so­da­mi prie te­le­vi­zo­ riaus ir au­gin­da­mi la­ši­nių rin­kes ant pil­vo. O jei­gu atei­tu­me pa­si­tvar­ky­ ti į dar­bo­vie­tę, ne tik bent mi­ni­ ma­liai pa­ju­dė­tu­me, bet gal ir su bend­ra­dar­biais ar­ti­miau su­si­bi­ čiu­liau­tu­me.

302 250

A

t­ro­do, tik va­kar sto­ vė­jo­me su­si­ki­bę ran­ ko­mis, džiaugs­min­gai skan­duo­da­mi bran­gų žo­dį „Lie­tu­va!“ Kas mums at­si­ti­ko? Bu­vu­si ga­lin­ga Lie­tu­vos pra­ mo­nė vir­to griu­vė­siais, įren­ gi­niai – me­ta­lo lau­žu. Ma­si­nis ne­dar­bas ir tar­nau­to­jų sa­vi­va­ lė dar­bin­giau­sius žmo­nes iš­vi­jo į sve­čias ša­lis. Ge­riau­sia že­mė, pa­vers­ta kil­ no­ja­muo­ju tur­tu, at­si­dū­rė „ap­ suk­rių ber­niu­kų“ ran­ko­se. Keis­ ta Eu­ro­pos Są­jun­gos ska­ti­ni­mo po­li­ti­ka pri­ve­dė prie to, kad ne­ beau­gi­na­mi kai­muo­se ir mies­ te­liuo­se gy­vu­liai ir paukš­čiai, di­dė­ja dir­vo­nuo­jan­čios že­mės plo­tai.

nie­kur pa­bėg­ti ne­no­ri ir ne­ga­ li. Tad jiems su­ma­ži­no pen­si­jas. Skriau­dos ne­grą­žins. Mies­tie­čiams, ku­rie dar tu­ri no­ro dar­buo­tis so­do skly­puo­se, su­gal­vo­tas nau­jas mo­kes­tis – už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą žie­mą. Ne­pai­sant to, kad ten ne­ gy­ve­ni, tu­ri vež­ti šiukš­les į so­dą ir pa­dė­ti jas ne­ži­nia kur, nes kon­ tei­ne­rių nė­ra. Pa­siū­lė juos nu­si­ pirk­ti. O mies­to gy­ven­to­jai ir taip mo­ka so­li­džius mo­kes­čius mies­ to ko­mu­na­li­nin­kams. Mo­kė­ti ra­ jo­no ko­mu­na­li­nin­kams bū­tų ga­ li­ma tik už va­sa­ros mė­ne­sius, bet ne dvie­jo­se vie­to­se: ir mies­te, ir so­de. Ir vėl pen­si­nin­kai va­ro­mi į kam­pą: toks ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­ta­ri­mas, toks Rink­lia­ vos įsta­ty­mas.

Tu, žmo­ge­l i, mo­k ėk ir ne­ si­do­mėk, ko­dėl, kiek ir už ką. Sa­v i­val­dy­b ių ta­ry­b os na­r iai, juo la­biau tar­nau­to­jai, pa­mir­ šo, kad tu­ri pa­dė­ti, tu­ri tar­ nau­ti sa­vo darb­da­viams – mo­ kes­čių mo­kė­to­jams. Klai­pė­dos sa­v i­val­dy­b ės tar­n au­to­j ų abe­ jin­gu­mo ir aro­gan­ci­jos vir­šū­nė – už­si­ra­kin­ti nuo sa­vo mies­to žmo­nių. Sa­vo darb­da­vių, mo­ kes­čių mo­kė­to­jų, lei­di­mo ne­ klau­sė. Lie­tu­va at­gims, kai vi­sų ly­gių mū­sų iš­rink­tie­ji, gau­da­mi pri­ vi­le­gi­jas, su­pras, kad ima­si sun­ kaus ir gar­bin­go dar­bo – kur­ ti tau­tos ir Tė­vy­nės ge­ro­vę. Tad lai­kas at­si­bus­ti ir dirb­ti ne sau, o Tė­vy­nei. Ri­čar­das Pa­da­gas

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

Dau­gė­ja ir vis­kuo nu­si­vy­lu­sių žmo­nių, sa­vi­žu­džių, be­na­mių. Dar li­ko ne­par­duo­ta že­mė už­sie­ nie­čiams. Įkur­tos kon­to­ros, ma­ siš­kai su­per­kan­čios že­mę, o dar, nau­jam įsta­ty­mui lei­džiant, – ir miš­ko plo­tus, lau­kia pa­lai­min­gos die­nos – lei­di­mo par­duo­ti že­mę už­sie­nie­čiams. Kas iš mū­sų Lie­tu­vos liks? Su­ lo­py­ta, var­ga­na ša­lis, o mes ir mū­sų vai­kai – ku­me­čiai bu­vu­ sia­me sa­va­me kraš­te. Ar ga­li­ma že­mę par­duo­ti sve­ti­miems? Ką pa­sa­ky­tų mū­sų se­no­liai ir pro­ se­no­liai, tiek ją gy­nę ir krau­ jo pra­lie­ję? Su­ži­no­ję kars­te ap­ si­vers­tų. Dar li­ko ne­pri­baig­ti po­ka­rio mies­tų ir kai­mų kū­rė­jai – da­ bar­ti­niai pen­si­nin­kai. Jie jau

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

Menas ir Pramogos: (8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

Pirmadienis, balandžio 29, 2013

Miestas

Lif­ti­nin­kai neuž­lei­džia mo­no­po­lio sos­to Daug me­tų mies­te ka­ra­liau­jan­tys „Kau­no lif­tai“ prie­ši­na­si ad­ mi­nist­ra­to­riams, no­rin­tiems už­tik­rin­ti skaid­rią lif­tų prie­žiū­rą ir mo­der­ni­za­ci­ją. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Dir­ba be kon­ku­ren­ci­jos

Kau­ne daug me­tų lif­tus dau­gia­bu­ čiuo­se pri­žiū­ri, juos re­mon­tuo­ja ar kei­čia nau­jais vie­nin­te­lė bend­ ro­vė „Kau­no lif­tai“. Iki 2006 m. ši įmo­nė tu­rė­jo iš­skir­ti­nes tei­ses mo­der­ni­zuo­ti su­si­dė­vė­ju­sius kė­li­ mo įren­gi­nius. Vis dėl­to pa­si­rink­ ta ne­nau­din­ga gy­ven­to­jams sis­te­ ma. Ša­lia įpras­tų mo­kes­čių už lif­to prie­žiū­rą žmo­nės pe­rio­diš­kai mo­ kė­jo kau­pia­mas lė­šas lif­tų mo­der­ ni­za­ci­jai. Jos bu­vo de­da­mos į bend­ rą ka­ti­lą ir ski­ria­mos pa­gal įmo­nės „Kau­no lif­tai“ nu­staty­tą tvar­ką. Dėl to, pa­vyz­džiui, Dai­na­vos mik­ ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­sup­ras­da­vo, ko­dėl daug me­tų kau­pę lė­šas ne­ga­ lė­da­vo su­lauk­ti, kol jiems bus pa­ keis­tas su­si­dė­vė­jęs lif­tas. Tie­siog jų pi­ni­gai ga­lė­jo bū­ti iš­leis­ti ku­riam nors Ši­lai­nių dau­gia­bu­čiui. Per de­ šimt­me­tį įreng­ti tik 99 nau­ji lif­tai. Sa­vi­val­dy­bė iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų už lif­tus su­mo­kė­jo dau­giau nei 7 mln. li­tų. Kau­ne gy­ve­na­muo­sius na­mus pra­dė­ję pri­žiū­rė­ti ad­mi­nist­ra­to­riai at­si­sa­kė iš gy­ven­to­jų su­rink­tus pi­ ni­gus per­ves­ti į bend­rą ka­ti­lą. Ta­ čiau jie su­si­dū­rė su ki­ta pro­ble­ma: sa­vi­val­dy­bė ne­lei­do skelb­ti kon­ kur­sų ir ieš­ko­ti pi­giau­siai lif­tus ga­ lin­čios mo­der­ni­zuo­ti bend­ro­vės. Nė­ra kont­ro­lės

Su stip­riu „Kau­no lif­tų“ pa­si­prie­ ši­ni­mu keis­ti žai­di­mo tai­syk­les

lif­tų prie­žiū­ros rin­ko­je su­si­dū­rė ir ke­lios ad­mi­nist­ra­to­rių įmo­nės. Bend­ro­vės „Ma­no būs­tas“ Kau­no re­gio­no va­do­vė Vi­da Nau­džiū­nie­ nė tvir­ti­no, kad ad­mi­nist­ra­to­riai Dai­na­vos, Ši­lai­nių, ki­tuo­se mik­ro­ ra­jo­nuo­se pa­ju­to lif­ti­nin­kų spau­ di­mą, kai pa­no­ro skelb­ti kon­kur­ sus lif­tams pri­žiū­rė­ti.

Nei ad­mi­nist­ra­to­ riai, nei gy­ven­to­ jai nie­ka­da ne­ga­lė­ jo kont­ro­liuo­ti lif­ tų prie­žiū­ros dar­ bų ir jiems skir­tų iš­ lai­dų. „Gy­ven­to­jai kas mė­n e­s į mo­ ka lif­t ų prie­ž iū­ros mo­kes­t į, ta­ čiau nė­ra jo­k ių duo­m e­n ų dėl tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo: ko­kios de­ta­ lių, dar­bų kai­nos ir pa­na­šiai. Nei ad­m i­n ist­ra­to­r iai, nei gy­ven­to­jai nie­ka­da ne­ga­lė­jo kont­ro­liuo­ti lif­ tų prie­žiū­ros dar­bų ir jiems skir­ tų iš­lai­dų. Ne­bu­vo de­ta­lių dar­bų ak­tų, są­ma­tų ir mo­der­ni­zuo­jant lif­tus. Tik ži­no­me, kad už vie­ną nau­ją lif­tą įmo­nė mo­kė­da­vo nuo 63 tūkst. iki 100 tūkst. li­tų“, – kal­bė­jo V.Nau­džiū­nie­nė. Pa­sak va­d o­v ės, ad­m i­n ist­ra­to­ riams įpras­ta dėl kiek­vie­no dar­ bo skelb­t i kon­k ur­s us, pa­teik­ ti gy­ven­to­jams dar­bų są­ra­šus ir są­ma­tas. „Ke­ti­no­me to­kią tvar­ką tai­ky­ti ir pri­žiū­rint lif­tus. Ša­ly­je

vei­kia ne vie­na stip­ri tos sri­ties įmo­n ė. Kon­k ur­se ga­l ė­t ų da­ly­ vau­ti ir „Kau­no lif­tai“. Tik ran­ go­vai tu­r ė­t ų skaid­r iai vyk­dy­t i sa­vo veik­l ą“, – aiš­k i­n o V.Nau­ džiū­nie­nė. Puo­lė stab­dy­t i kon­kur­sus

„Kau­no lif­tai“, su­ži­no­ję apie ren­ gia­mus kon­kur­sus, krei­pė­si į Vy­ riau­sy­bės at­sto­vę Kau­no ap­skri­ ty­je, o pa­sta­ro­ji skun­dą per­da­vė Kau­n o sa­v i­val­dy­b ės ad­m i­n ist­ ra­ci­jai, ku­ri puo­lė stab­dy­ti kon­ kur­s ą. „Mes į vers­l o san­ty­k ius ne­si­ki­ša­me, ta­čiau ga­vo­me pra­ ne­ši­mą dar ir iš Dar­bo ins­pek­ci­ jos, kad kon­kur­so me­tu ga­li kil­ti grės­mė pa­lik­ti lif­tus be at­sa­kin­ go pri­ž iū­r ė­to­jo. To­d ėl rea­ga­vo­ me į įspė­ji­mą“, – aiš­ki­no Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis. Ta­čiau dau­gia­bu­čių pri­žiū­rė­to­ jai kon­kur­so ne­nut­rau­kė. V.Nau­ džiū­nie­nė sa­kė, kad ad­mi­nist­ra­ to­riai ne­nu­leis ran­kų ir im­sis vi­sų tei­si­nių prie­mo­nių už­tik­rin­ti są­ ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją. „Sos­ti­nė­je, Klai­pė­do­je nie­ko ne­ste­bi­na vyks­ tan­tys kon­kur­sai lif­tų prie­žiū­rai. O Kau­ne ma­to­me aki­vaiz­dų mo­ no­po­li­jos įsi­ga­lė­ji­mą“, – ste­bė­ jo­si V.Nau­džiū­nie­nė. Ban­do tei­sin­t is

Įmo­nės „Kau­no lif­tai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Gu­za­vi­čius ėmė neig­t i, kad uži­m a mo­n o­p o­l i­n ę pa­dė­tį mies­te. „Be mū­sų,Kau­ne dar dir­ba trys lif­tus pri­žiū­rin­čios

„„Būk­lė: dau­gu­mos dau­gia­bu­čių lif­tų būk­lė pra­sta, bet „Kau­no lif­tai“ ne­

no­ri da­ly­tis jų prie­žiū­ra su ki­to­mis įmo­nė­mis.

įmo­n ės. O dau­g u­m a gy­ven­to­j ų mus ren­ka­s i dėl daug me­t ų ne­ si­kei­čian­čio lif­tų prie­žiū­ros mo­ kes­čio – vi­du­ti­niš­kai apie 11 li­tų bu­tui“, – ti­ki­no jis. J.Gu­za­vi­čius tvir­ti­no, kad lif­tų pri­ž iū­r ė­to­j ų kon­k ur­sas dau­g ia­ bu­č iams esą bū­t ų ža­l in­gas lif­ tų sau­gai. „Kau­ne vei­kian­ti lif­tų sis­te­m a pri­pa­ž in­ta kaip ge­r iau­ siai dis­p e­č e­r i­z uo­ta Eu­ro­p o­je, o tai už­t ik­r i­n a žmo­n ių sau­g u­m ą. Vien ka­be­lių tink­las, tu­rin­tis už­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

tik­rin­ti ry­šį tarp ava­ri­nės ir lif­ tų, su­da­ro apie 50 km. Ne­ga­li­ma leis­ti vi­so to suar­dy­ti. Mes už­tik­ ri­na­me“, – kal­bė­jo J.Gu­za­vi­čius. „Kau­n o die­n a“ ra­š ė apie šią sa­vai­tę Ši­lai­niuo­se įvy­ku­sią lif­to ava­r i­j ą, kai nu­t rū­ko ly­n as. Tuo me­tu lif­to ka­bi­no­je bu­vo žmo­gus. Lai­mė, tra­ge­di­jos pa­vy­ko iš­veng­ ti. „Kau­no lif­tų“ va­do­vas šį įvy­ kį iš pra­džių ban­dė nu­slėp­ti nuo žur­n a­l is­t ų, o vė­l iau ti­k i­n o, kad nie­ko rim­ta neį­vy­ko.

Iš­da­ly­ti „Lie­tu­vos teat­rų pa­va­sa­rio“ pri­zai En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Bai­gė­si 35-asis „Lie­tu­vos teat­rų pa­ va­sa­ris“, ku­ris, kaip pa­ste­bė­jo bai­ gia­ma­ja­me fes­ti­va­lio va­ka­re da­ly­ va­vęs Kau­no me­ras And­rius Kup­ čins­kas, šį­met, de­ja, ne­su­ta­po su tik­ruo­ju pa­va­sa­riu.

Vis dėl­to ga­na žvar­bų šeš­ta­die­nio va­ka­rą pil­nu­tė­lė­je „Girs­tu­čio“ rū­ mų sa­lė­je ne­trū­ko džiu­gios šven­ tiš­kos nuo­tai­kos, nes su­si­rin­ku­ sie­ji lau­kė spek­tak­lio „Pat­rio­tai“ (rež. Jo­nas Vait­kus, Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo teat­ras), o re­ži­sie­riai ir ak­to­riai į sce­ną ėjo at­siim­ti pel­ ny­tų pri­zų. „Pub­li­kos nuo­mo­ne, jau­no­jo me­ni­nin­ko pri­zas pri­klau­so ak­ to­riui Ma­riui Rep­šiui už Lau­ry­no vaid­me­nį Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro spek­tak­ly­je Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus „Ka­ted­ra“, – pir­ mą­jį lau­rea­tą pa­skel­bė fes­ti­va­lio „Lie­tu­vos teat­rų pa­va­sa­ris“ va­do­ vė Gin­ta­rė Alek­sand­ra­vi­čie­nė. Pri­zą pel­nė ir Os­ka­ro Koršuno­ vo/Vilniaus mies­to teat­ro spek­

„„Pa­ger­bė: ap­do­va­no­ti ge­riau­si fes­ti­va­lio akto­riai ir re­ži­sie­riai. 

tak­lio „Ju­li­jus Ce­za­ris“ re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma už po­li­ti­nio teat­ro sti­lis­ti­kos plė­to­tę.

Cho­reog­ra­fei Leo­ka­di­jai Da­bu­ žins­kai­tei pri­zas bu­vo įteik­tas už Lie­ tu­vos ru­sų dra­mos teat­ro spek­tak­lio

Tomo Raginos nuotr.

„Trys my­lin­čios“ plas­ti­nį spren­ di­mą. Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro spek­tak­lio „Bal­ta dro­bu­lė“

dai­li­nin­kui Gin­ta­rui Ma­ka­re­vi­čiui įteik­tas ap­do­va­no­ji­mas už trem­ties dra­ma­tiš­kus at­spin­džius spek­tak­lio vi­zua­li­nia­me spren­di­me. „Jūs rin­ko­te la­biau­siai pa­ti­ku­sius mo­ters ir vy­ro vaid­me­nis“, – pub­ li­kai pri­mi­nė G.Alek­sand­ra­vi­čie­nė, pa­skel­bu­si, kad už Beat­ri­čės vaid­ me­nį teat­ro „Me­no for­tas“ spek­tak­ ly­je „Die­viš­ko­ji ko­me­di­ja“ ap­do­va­ no­ja­ma ak­to­rė Ie­va Triš­kaus­kai­tė. Už An­ta­no Garš­vos vaid­me­nį Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ ro spek­tak­ly­je „Bal­ta dro­bu­lė“ pri­ zas pa­skir­tas ak­to­riui Dai­niui Svo­ bo­nui. Pub­li­kos nuo­mo­ne, ge­riau­sias spek­tak­lis – Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­ čiaus „Ka­ted­ra“ (Lie­tu­vos na­cio­na­ li­nis dra­mos teat­ras). Tra­di­ciš­kai fes­ti­va­lio spek­tak­lius žiū­rė­jo ir ver­ti­no žiu­ri (teat­ro­lo­gė Vi­ta­li­ja Trus­kaus­kai­tė (žiu­ri pir­mi­ nin­kė), teat­ro­lo­gė Jur­gi­ta Sta­niš­ky­ tė, teat­ro­lo­gas Ed­ga­ras Kli­vis), ku­ rios nuo­mo­ne, ge­riau­sias šių­me­čio fes­ti­va­lio spek­tak­lis – D.Alig­hie­ ri „Die­viš­ko­ji ko­me­di­ja“ (rež. Ei­ mun­tas Nek­ro­šius, teat­ras „Me­no for­tas“).


8

pirmadienis, balandžio 29, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Jung­tu­vės strin­ga Nu­ma­ty­tą Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo bei Dar­bo par­ti­jų su­si­jun­gi­mo pla­ną ko­re­guo­ja pa­sta­ro­sios su­ si­jun­gi­mas su lei­bo­ris­tais.

„Įvy­ko pir­ma­sis eta­pas, Dar­bo par­ti­jos ir lei­bo­ris­tų su­si­jun­gi­ mas, po sa­vait­ga­lio su­si­rink­si­me ir žiū­rė­si­me to­liau“, – į klau­si­mą, kaip vyks­ta de­ry­bos dėl par­ti­jų su­si­jun­gi­mo, BNS at­sa­kė nau­jo­ sios Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ris­tų) ly­ de­ris Vy­tau­tas Gap­šys. Anks­čiau pla­nuo­ta, kad ge­gu­ žės 4 d. tu­rė­tų įvyk­ti par­ti­jų ta­ ry­bų po­sė­džiai, ku­riuo­se bū­tų pa­tvir­tin­ti de­ry­bų gru­pių dar­ bo re­zul­ta­tai, ir ne anks­čiau kaip po 30 die­nų, tai yra apie bir­že­lio 8 d., įvyk­tų stei­gia­ma­sis su­va­žia­ vi­mas. Ta­čiau Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­jos at­sto­vas Va­len­ti­ nas Ma­zu­ro­nis sa­ko, kad ta­ry­bos po­sė­dis dėl jun­gi­mo­si ga­lės bū­ti ren­gia­mas, kai bus baig­tos tei­si­ nės pro­ce­dū­ros dėl Dar­bo par­ti­ jos ir lei­bo­ris­tų są­jun­gos. „Pro­ce­sai ju­da, bet kai Dar­bo par­ti­ja su­si­jun­gė su lei­bo­ris­tais, jie tu­ri pa­teik­ti do­ku­men­tus Tei­ sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, kad ši įre­ gist­ruo­tų par­ti­ją. Tai ga­li už­truk­ ti iki mė­ne­sio, ir ta­da bus lai­kas nu­spręs­ti dėl nau­jo jun­gi­nio“, – BNS sa­kė V.Ma­zu­ro­nis. „Ki­ti jun­gi­mo­si dar­bai, de­ry­bos vyks­ta kaip ir vi­suo­met – dviem su­si­že­nyt su­dė­tin­ga, kar­tais dau­ gy­bę me­tų ne­nu­ta­ria, o čia – ke­ lio­li­ka tūks­tan­čių. Ir Dar­bo par­ ti­jo­je, ir pas mus yra na­rių, ku­rie abe­jo­ja, bet, ma­no nuo­mo­ne, su­ si­jun­gi­mas bū­tų tei­sin­gas žings­ nis“, – kal­bė­jo Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo at­sto­vas. Su lei­bo­ris­tais su­si­jun­gu­sios nau­jo­sios Dar­bo par­ti­jos pir­mi­ nin­ku iš­rink­tas V.Gap­šys ver­tin­ da­mas de­ry­bų pro­ce­są sa­kė, kad „daug da­ly­kų pa­ju­dė­jo į prie­kį“. Klau­sia­mas, ar su­tar­ta dėl bū­si­ mo par­ti­jos va­do­vo, V.Gap­šys sa­ kė, kad to su­tar­ta ne­ko­men­tuo­ti, o spren­di­mą esą par­ti­jos kar­tu pra­neš ži­niask­lai­dai. „Spren­di­mą dėl par­ti­jos pir­mi­ nin­ko mes, abie­jų par­ti­jų at­sto­ vai, pri­sta­ty­si­me kar­tu, kol kas

ži­niask­lai­dai nu­tar­ta ne­ko­men­ tuo­ti“, – sa­kė V.Gap­šys. Klau­sia­mas, ar par­ti­jų su­si­ jun­gi­mas vyks vė­liau, nei bu­vo su­pla­nuo­ta, V.Gap­šys sa­kė, kad „pla­nas yra toks da­ly­kas, ku­ris vi­sa­da ko­re­guo­ja­mas“. „Jei bū­sim pa­si­ren­gę ir tu­rė­sim ką pa­teik­ti ta­ry­boms, t .y. do­ku­ men­tus, jos įvyks, mums su­šauk­ti ta­ry­bą ne­su­dė­tin­ga“, – sa­kė Dar­ bo par­ti­jos (lei­bo­ris­tų) ly­de­ris, klau­sia­mas, ar par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dis, kaip ir pla­nuo­ta, įvyks ge­gu­žės 4 d.

Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis:

Dviem su­si­že­nyt su­ dė­tin­ga, kar­tais dau­ gy­bę me­tų ne­nu­ta­ ria, o čia – ke­lio­li­ka tūks­tan­čių. Va­sa­rį Dar­bo bei Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos pra­ne­šė ke­ ti­nan­čios su­si­jung­ti, par­ti­jų ta­ ry­bos su­da­rė de­ry­bų gru­pes. Ta­ čiau ko­vą paaiš­kė­jo, kad prieš tai Dar­bo par­ti­ja pra­dė­jo su­si­jun­gi­ mo pro­ce­są su rea­liai ne­vei­kian­ čia Lei­bo­ris­tų par­ti­ja. Tre­čia­die­nį įvy­ko jun­gia­ma­sis šių par­ti­jų su­ va­žia­vi­mas. Lei­bo­ris­tų par­ti­ja bu­vo įkur­ ta 2008 m. jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ jos „Dar­bas“ pa­grin­du, ją ini­ci­ja­ vo Dar­bo par­ti­jos ly­de­rio Vik­to­ro Us­pas­ki­cho bend­ra­žy­gis Vik­to­ras Fio­do­ro­vas, Sei­mo na­rys, iš­rink­ tas su Dar­bo par­ti­ja. Šiuo me­tu Dar­bo par­ti­ja tei­ sia­ma už tai, kad 2004–2006 m. ga­lė­jo į ap­skai­tą neįt­rauk­ti dau­ giau nei 24 mln. li­tų pa­ja­mų ir 23 mln. li­tų iš­lai­dų. Vals­ty­bi­nį kal­ ti­ni­mą by­lo­je pa­lai­kan­tis Ge­ne­ ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ ras Sau­lius Ver­sec­kas tei­gia, kad, Dar­bo par­ti­jai su­si­jun­gus su ki­ ta po­li­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja ir įstei­gus nau­ją ju­ri­di­nį as­me­nį, ga­li ne­lik­ti ga­li­my­bės ją pa­trauk­ti bau­džia­ mo­jon at­sa­ko­my­bėn. BNS inf.

„„Mos­tai: įsta­ty­mo ini­cia­to­riai sie­kia ne tik kont­ro­liuo­ti is­to­ri­nę at­min­tį, bet ir baus­ti ne­pak­lūs­tan­čius. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Parūpo tautos atmintis Griež­čiau kont­ro­liuo­ti ir pla­nuo­ti tau­tos is­to­ri­nę at­min­tį ar­ti­ miau­siu me­tu ga­li ir ne­pa­vyk­ti. Sau­je­lės Sei­mo na­rių už­mo­ jai įkur­ti is­to­ri­nės at­min­ties ta­ry­bą ir ne­tgi baus­ti ne­pak­lus­ niuo­sius ku­riam lai­kui ati­de­da­mi. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

No­ri baus­mių ir kont­ro­lės

Gru­p ė skir­t in­goms frak­c i­joms pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių dar per­nai va­sa­rą įre­gist­ra­vo tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties įsta­ty­mą, ku­ ria­me iš­skir­tos vals­ty­bės šven­tės, nu­sta­to­ma, ko­kia tvar­ka mi­ni­mos is­to­ri­nių įvy­kių su­kak­tys, siū­lo­ma su­da­ry­ti tau­tos is­to­ri­nės at­min­ ties ta­ry­bą. Pro­jek­to au­to­riai skel­bė, kad įsta­ty­mas nu­sta­tys tau­tos is­to­ri­ nės at­min­ties ob­jek­tą, vals­ty­bės po­li­ti­kos, įpras­mi­nan­čios Lie­tu­ vai svar­baus is­to­ri­nio pa­vel­do at­ mi­ni­mą, for­ma­vi­mo ir įgy­ven­di­ni­ mo prin­ci­pus. Ta­čiau tai, ži­no­ma, tik fa­sa­ das. Vie­na­me įsta­ty­mo pro­jek­ to straips­ny­je nu­ro­do­ma, kad vi­ si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys tu­ri gerb­ ti spren­di­mą pa­skelb­ti me­tus at­ min­ti­nais, sa­va­no­riš­kai da­ly­vau­ti vals­ty­bės at­min­ti­nų me­tų ren­gi­ niuo­se. „Už šių nuo­sta­tų ne­pai­ sy­mą as­me­nys at­sa­ko tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka“, – ra­šo­ma įsta­ ty­mo pro­jek­te. Su­ju­do ir val­dan­tie­ji

„„Sus­to­jo: V.Gap­šys ne­sle­pia, kad dėl Dar­bo bei Tvar­kos ir tei­sin­gu­

mo par­ti­jų jung­tu­vių šiuo me­tu pa­da­ry­ta pau­zė.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Jau at­ro­dė, kad toks pro­jek­tas nu­ guls Sei­mo stal­čiuo­se, ta­čiau jį pri­si­mi­nė ir da­bar­ti­niai val­dan­ tie­ji. Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­riai Vy­riau­sy­bei prieš mė­ne­sį iš­siun­tė raš­tą. Ja­me Vy­ riau­sy­bė ra­gi­na­ma kuo grei­čiau pa­teik­ti sa­vo iš­va­das dėl šio įsta­ ty­mo pro­jek­to. Vy­riau­sy­bė jų dar ne­pa­tei­kė. Ta­čiau Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja re­ ko­m en­d uo­ja įsta­ty­m o pro­jek­ tui pri­tar­ti. Tie­sa, mi­nė­tas įsta­ ty­mas su­lau­kė ne­ma­žai pa­sta­bų. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­ kai aiš­ki­na, kad tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties ta­ry­bos veik­los reg­la­

men­ta­vi­mas įsta­ty­me neaiš­kus, nes nė­ra aiš­kiai api­brėž­tas jos sta­ tu­sas. Ne­paaiš­kin­ta, iš ko­kių lė­ šų bū­tų fi­nan­suo­ja­ma to­kios ta­ ry­bos veik­la. Ga­liau­siai ne­nu­ro­dy­ti nei ta­ry­ bos tiks­lai, nei jiems įgy­ven­din­ ti ski­ria­mos funk­ci­jos. Mi­nis­te­ri­ jos at­sto­vai taik­liai pa­ste­bė­jo, kad dau­gu­ma funk­ci­jų, no­ri­mų pri­skir­ ti ta­ry­bai, yra tau­tos is­to­ri­nio at­ mi­ni­mo po­li­ti­kos for­ma­vi­mo funk­ ci­jos, o tai – vyk­do­mo­sios val­džios kom­pe­ten­ci­ja.

Svars­ty­ti­na, ar už abst­rak­čių re­ko­ men­da­ci­nio po­bū­ džio nuo­sta­tų ne­ pai­sy­mą as­me­nims ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­ ta at­sa­ko­my­bė.

Užkliuvo abstraktumas

Pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą tau­tos is­to­ri­nės at­min­ties ta­ry­bai va­ do­vau­t i tu­r ė­t ų Sei­m o kanc­l e­ ris. „Tai nea­ti­tin­ka Sei­mo sta­tu­ to 31 straips­ny­je api­brėž­tos Sei­mo kanc­le­rio kom­pe­ten­ci­jos“, – pri­ me­na Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­ teik­ta­me do­ku­men­te. – Neaiš­kus ir pa­čios veik­los ta­ry­bo­je po­bū­dis – ar jos na­riai sa­vo funk­ci­jas vyk­ dys at­ly­gin­ti­nai ar vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais.“ Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams už­kliu­ vo ir įsta­ty­mo nuo­sta­ta, pa­gal ku­ rią as­me­nys ga­li bū­ti bau­džia­mi: „Pas­ku­ti­nia­me sa­ki­ny­je nu­ma­ty­ ta as­me­nų at­sa­ko­my­bė už mi­nė­tų nuo­sta­tų ne­pai­sy­mą, ta­čiau svars­ ty­ti­na, ar už to­kių abst­rak­čių re­ ko­men­da­ci­nio po­bū­džio nuo­sta­tų ne­pai­sy­mą as­me­nims ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė.“

Siūlo kurti tarybą Ini­cia­to­riai tvir­ti­na, kad tau­tos is­to­ri­ nės at­min­ties įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­ reng­ti pa­ska­ti­no sie­kiai puo­se­lė­ti is­ to­ri­nę są­mo­nę ir at­min­tį kaip žmo­ gaus ver­ty­bių orien­ta­ci­jos bei tau­ tos vals­ty­bės eg­zis­ten­ci­jos pa­ma­tą. Anot jų, pa­reng­ti pro­jek­tą pa­ska­ti­no tai, kad šiuo me­tu nė­ra aiš­kaus tei­sės ak­tuo­se su­for­muo­to vals­ty­bės po­ žiū­rio į is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­ mą, nė­ra nu­ma­ty­ta prio­ri­te­tų, nea­ pib­rėž­tos fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bės, fi­ nan­sų sky­ri­mas ir val­dy­mas. Pro­j ek­te nu­ro­do­mos Lie­t u­vo­j e šven­čia­mos šven­tės, jos iš­skirs­to­ mos į vals­t y­bės, tra­d i­ci­nes re­l i­g i­ nes ir tarp­tau­t i­nes šven­tes, reg­la­ men­tuo­ja­ma, kaip mi­ni­mos vals­ty­ bei svar­bios da­tos, ju­bi­lie­jai ir t. t. Įs­ta­ty­mu taip pat bū­tų api­brėž­ti at­ min­t i­nų me­t ų nu­sta­t y­mo prin­ci­ pai, siū­lo­ma, kad Lie­t u­vos vals­t y­ bės kū­ri­mo, lais­vės bei ne­prik­lau­ so­my­b ės ko­v ų, kul­t ū­ros ir ki­tos Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mui svar­bios da­tos bū­t ų mi­n i­mos pra­de­dant 20-osio­mis me­t i­nė­mis iki 100-ųjų me­t i­n ių – kas de­š imt me­t ų, nuo šim­tų­jų me­t i­nių – kas 25 me­tus; iš­ ki­lių as­me­ny­bių, nu­si­pel­niu­sių Lie­ tu­vos vals­t y­bin­g u­mui, ju­bi­l ie­jai mi­ni­mi kas 25 me­tus, o nuo šim­tų­ jų me­ti­nių – kas 50 me­tų. Taip pat įsta­t y­mu bū­t ų su­da­ro­ ma tau­tos is­to­r i­nės at­min­t ies ta­ ry­ba, pa­gal pa­rei­gas į ją įei­tų Sei­ mo kanc­le­ris, Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ ri­jos kanc­le­ris, mi­nist­ro pir­mi­nin­ ko kanc­le­ris, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­ te­ri­jos kanc­le­ris, Lie­tu­vos na­cio­na­ li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ kas, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cent­ro va­do­ vas, Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ar­chy­va­ ras, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, Lie­tu­vos sa­vi­ val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius.


9

pirmadienis, balandžio 29, 2013

ekonomika kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lai per sa­vai­tę at­pi­go

„Lu­koil“ 95 mar­kės ben­zi­ną penk­ta­die­nį par­da­vė po 4,86 li­to – 5 cen­tais pi­giau nei prieš sa­vai­tę. „Sta­toil“ ir „Or­len“ jo kai­na bu­vo 4,88 li­to – ati­tin­ka­mai 4 ir 3 cen­tais pi­giau. Dy­ze­li­nas „Lu­koil“ at­pi­go 5 cen­tais, „Sta­toil“ – 6 cen­tais, iki 4,6 li­to už lit­rą, „Or­len“ – 3 cen­tais, iki 4,62 li­to. Sus­kys­tin­ tų­jų du­jų kai­nos „Lu­koil“ kri­to 5 cen­tais, iki 2,39 li­to, „Sta­toil“ – 2 cen­tais, iki 2,42 li­to, o „Or­len“ – 3 cen­tais, iki 2,41 li­to.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0632 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0976 JAV do­le­ris 1 2,6512 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6016 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9334 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3077 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5195 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4905 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8098

Dau­giau kaip 450 tūkst. gy­ven­to­jų iki šios sa­vai­tės pra­ džios bu­vo dek­la­ ra­vę, kad ga­li su­ si­grą­žin­ti apie 180 mln. li­tų gy­ven­to­ jų pa­ja­mų mo­kes­ čio (GPM). Iš vi­so pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ jas Vals­ty­bi­nei mo­ kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) jau pa­tei­kė apie 700 tūkst. gy­ ven­to­jų.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,1700 % +1,0879 % +0,1700 % +0,5216 % +0,0020 % –0,1514 % +0,3531 % +0,3439 % +0,4002 %

 Parama: ES dalinis finansavimas projektui „Create4Compete – kūrybiškumas SVV

kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ – 1,2 mln. litų (beveik 356 tūkst. eurų). JTS archyvo nuotr.

Bendra lietuvių, lenkų ir rusų sėja

„„By­ra: tai­syk­lin­gai dek­la­ra­ci­jas už­pil­džiu­siems gy­ven­to­jams VMI jau

pra­dė­jo grą­žin­ti GPM per­mo­kas už praė­ju­sius me­tus.

Ša­rū­no Ma­žei­kos / BFL nuo­tr.

Į gy­ven­to­jų ki­še­nes grįš šim­tai mi­li­jo­nų Lu­kas Mik­ne­vi­čius l.miknevicius@diena.lt

Ir gaus, ir pri­mo­kės

Ar­tė­jant ge­gu­žės 2 d., kai baig­sis ter­mi­nas, per ku­rį rei­kia pa­teik­ ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas už praė­ ju­sius me­tus, aiš­kė­ja, kad šie­met gy­ven­to­jams bus grą­žin­ta pa­na­ši GPM per­mo­kų su­ma, kaip ir praė­ ju­siais me­tais. Tai­syk­lin­gai dek­la­ra­ci­jas už­ pil­džiu­siems gy­ven­to­jams VMI penk­ta­die­nį jau bu­vo per­ve­du­si 88,6 mln. li­tų GPM per­mo­kų, ta­ čiau tai dar ne pa­bai­ga. Iki praė­ ju­sio sa­vait­ga­lio dau­giau kaip 454 tūkst. gy­ven­to­jų bu­vo dek­la­ra­vę, kad ga­li su­si­grą­žin­ti dau­giau kaip 180 mln. li­tų. Per­nai gy­ven­to­jams bu­vo grą­žin­ta 206 mln. li­tų GPM per­mo­kų. Tie­sa, da­liai gy­ven­to­jų, ku­rie praė­ju­siais me­tais už­siė­mė in­di­ vi­dua­lią­ja veik­la ar­ba pa­si­nau­do­ jo per di­de­liu neap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džiu, teks pa­pur­ty­ti ki­ še­nes ir pri­mo­kė­ti vals­ty­bei. Penk­ta­die­nį dau­giau kaip 87 tūkst. gy­ven­to­jų bu­vo dek­la­ra­vę, kad tu­rės su­mo­kė­ti be­veik 108 mln. li­tų GPM ne­prie­mo­kų. Pi­ni­gai jau per­ve­da­mi

„Kaip ir kas­met, gy­ven­to­jai, no­ rin­tys su­si­grą­žin­ti da­lį praė­ju­siais me­tais pa­tir­tų iš­lai­dų, tu­ri pa­teik­ ti me­ti­nę pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją“, – tei­gė VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ ja Vil­ma Vil­džiū­nai­tė.

Pa­si­nau­do­ti GPM leng­va­ta ga­li tie gy­ven­to­jai, ku­rie 2012 m. mo­ kė­jo gy­vy­bės drau­di­mo, pen­si­jų įmo­kas, taip pat už pir­mas stu­ di­jas ir (ar) pir­mą pro­fe­si­nį mo­ ky­m ą, pa­l ū­ka­n as už vie­n ą iki 2009 m. paim­tą būs­to pa­sko­ lą. To­kia ga­li­my­be taip pat ga­li pa­si­nau­do­ti tie gy­ven­to­jai, ku­ rie praė­ju­siais me­tais mo­kė­jo 15 pro­c. GPM, ir tie, ku­rie pa­si­nau­ do­jo per ma­žu ar vi­sai ne­si­nau­ do­jo neap­mo­kes­ti­na­muo­ju pa­ja­ mų dy­džiu. Tie gy­ven­to­jai, ku­rie pa­si­nau­ do­jo per di­de­liu neap­mo­kes­ti­ na­mų­jų pa­ja­mų dy­džiu, tu­rė­ tų pa­teik­ti dek­la­ra­ci­ją ir mo­kes­tį su­mo­kė­ti. Gy­ven­to­jai, no­rin­tys pa­si­tik­ rin­ti, ar jie pri­va­lo teik­ti dek­la­ ra­ci­ją, tai ga­li pa­da­ry­ti pri­si­jun­gę prie VMI feis­bu­ko pus­la­py­je esan­ čios pa­sky­ros „Nau­din­ga“ ir pa­ si­nau­do­ti pro­gra­mė­le „Ar dek­la­ ruo­ti?“. Gy­ven­to­jams, pa­tei­ku­siems ge­ ras dek­la­ra­ci­jas elekt­ro­ni­niu bū­ du, mo­kes­čio per­mo­kos tu­ri bū­ti grą­žin­tos iki lie­pos pa­bai­gos, ta­ čiau, pa­sak V.Vil­džiū­nai­tės, VMI sieks lė­šas per­ves­ti kuo anks­čiau. Per­mo­kos tai­syk­lin­gai pa­tei­ku­ siems dek­la­ra­ci­jas elekt­ro­ni­niu bū­du bu­vo pra­dė­tos grą­žin­ti jau ba­lan­džio pra­džio­je, o tiems gy­ ven­to­jams, ku­rie pil­dys po­pie­ri­ nes dek­la­ra­ci­jas, pi­ni­gai bus per­ ves­ti įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka – iki lie­pos 31 d.

Gre­sia bau­dos

Iki ge­gu­žės 2 d. pa­ja­mas pri­va­lo dek­la­ruo­ti gy­ven­to­jai, ku­rie 2012 m. vyk­dė in­di­vi­dua­lią­ją veik­lą pa­ gal pa­žy­mą ar­ba įsi­gi­ję vers­lo liu­ di­ji­mą. VMI at­krei­pia dė­me­sį, kad pa­ rei­ga dek­la­ruo­ti pa­ja­mas nu­sta­ty­ ta vi­siems 2012 m. sa­va­ran­kiš­kai su vers­lo liu­di­ji­mu ar in­di­vi­dua­ lio­sios veik­los pa­žy­mė­ji­mu dir­bu­ siems gy­ven­to­jams, ne­svar­bu, ga­ vo jie pa­ja­mų ar ne. Net ir ke­le­tui die­nų vers­lo liu­di­ji­mą įsi­gi­jęs gy­ ven­to­jas pri­va­lo pa­teik­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją už vi­są mo­kes­ti­nį lai­ ko­tar­pį, t. y. už me­tus. Dek­la­ruo­ ti daž­niau­siai pa­mirš­ta ne­di­de­les pa­ja­mas ga­vę ar pa­ja­mų ne­ga­vę gy­ven­to­jai, ta­čiau pa­si­tai­ko ir pik­ ty­bi­nių ne­dek­la­ra­vi­mo at­ve­jų. Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius ne­ tu­ri tiks­lo nu­baus­ti mo­kes­čių mo­ kė­to­jus, to­dėl VMI ra­gi­na ne­lauk­ti pa­sku­ti­nės die­nos ir su­skub­ti pa­ teik­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas. Ne­dek­la­ra­vu­siems gre­sia ad­mi­ nist­ra­ci­nė bau­da nuo 200 iki 500 li­tų.

206

Nuo seno įprasta, kad pavasarį, atbudus gamtai, prasideda pavasario darbai: švarinimasis, sėja. Planuojamas metų derlius. Šį pavasarį kunkuliuoja darbai ir bendruose lietuvių, lenkų bei rusų bendradarbiavimo per sieną projektuose. Kokių rezultatų galime tikėtis? Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – programos) projektams, kuriuos iš dalies finansuoja ES ir (didelės apimties projektų atveju) Rusijos Federacija, vėluojantis 2013-ųjų pavasaris – pats darbymetis. 60 ypatingų projektų pasienyje Iš kitų ES finansuojamų projektų Lietuvoje ši sėja išsiskiria tuo, kad ji – tarptautinė. Dėl to, ką sėti, kur sėti ir kaip, tariasi lietuviai, lenkai ir rusai. Kiekvienas projektas turi vieną biudžetą ir vieną tikslą. Taigi partneriams tenka dirbti kartu, stiprinant pasitikėjimą vienų kitais. Užtat jie įsitikina, kad ieškodami sprendimų kartu gali nuveikti daugiau ir padaryti tai kur kas sėkmingiau. Tam ir skirta kaimynystės ir partnerystės programa. Programa siekia skatinti ekonominę bei socialinę plėtrą abiejose ES ir Rusijos sienos pusėse, spręsti bendrus iššūkius bei problemas ir remti žmonių bendradarbiavimą. Programoje įgyvendinami ES ir (didelės apimties projektų atveju) Rusijos Federacijos iš dalies finansuojami bendri projektai, kuriuos vykdo juridiniai ne pelno siekiantys asmenys iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų bei visos Kaliningrado srities. Lietuvai programoje galėjo atstovauti organizacijos iš Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Marijampolės, Alytaus ir Kauno apskričių. 53 įprastiniams ir septyniems didelės apimties projektams iš viso paskirta daugiau nei 467 mln. litų (135 mln. eurų). Kiekvieno projekto partneriams tereikia pridėti 10 proc. savų lėšų. Net iki 90 proc. paramos sumos programa įsipareigoja išmokėti avansu. Kaimynų renginiai ir nauji objektai Birželį ne mažiau kaip 60 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių atstovų iš Marijampolės bei Kauno regionų bus pakviesti į mokymus. Tai – projekto „Create4Compete – kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ renginys. Projekto paramos gavėjas yra

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas. Projektą jis vykdo su partneriais: Kauno regiono plėtros agentūra, Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmais bei fondu „Victoria“ (abu partneriai iš Rusijos). Didžiausią programos projektą vykdo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Rusijos Kaliningrado srities valstybinė vyriausybinė įstaiga „Kaliningrado srities kelių valdyba“. Įgyvendinant didelės apimties projektą „Panemunės ir Tilžės (Sovetsko) aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“ Lietuvoje bus nutiestas 4 km ilgio kelio ruožas ir pastatyta estakada, sujungsianti kelią su naujuoju tiltu per Nemuną. Naująjį tiltą per Nemuną pastatys Rusijos Federacija, ji įsipareigojo baigti statybas iki 2014 m. pabaigos. ES šiam projektui skyrė 34 mln. litų (10 mln. eurų). Bendradarbiavimo per sieną projektus taip pat įgyvendina Kauno teritorinė muitinė ir Kėdainių krašto muziejus. Programos derlius – nauji europiniai santykiai Programai vadovauja ir jos įgyvendinimą koordinuoja Lenkijos Respublikos regioninės plėtros ministerija. Lietuvoje jos partnerė yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Rusijoje – Rusijos Federacijos regioninės plėtros ministerija ir Užsienio reikalų ministerija. Už kasdienį vadovavimą projektams ir pagalbą paramos gavėjams atsakingas programos Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – JTS), veikiantis Varšuvoje. Teikiant informaciją visiems, besidomintiems programa Lietuvoje, jam padeda JTS Vilniaus filialas. Visą informaciją apie programą ir jos projektus rasite interneto svetainėje www.lt-pl-ru.eu. Na, o dabar bendradarbiavimo per sieną projektus įgyvendinantys lietuviai, lenkai ir rusai ne tik gerina savo gyvenimo bei darbo aplinką, bet ir kuria naujus europinius ryšius bei santykius. Šie santykiai ir taps labai svarbia programos derliaus dalimi. Šis tekstas parengtas panaudojant ES paramą pagal 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jo turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi ES pozicijos, atsako JTS Vilniaus filialas. Užs. 1104977

mln. li­tų

per­nai gy­ven­to­jams grą­ži­no VMI.

Programme is co-financed by the European Union Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga


10

pirmADIENIS, balandžio 29, 2013

sportas Lai­mė­jo reg­bi­nin­kai

Gins ti­tu­lą

Ru­si­jos mo­te­rų krep­ši­nio ly­ gos ma­žo­jo fi­na­lo se­ri­jo­je Oren­bur­go ko­man­da „Na­dež­ da“, ku­rią tre­ni­ruo­ja Al­gir­das Pau­laus­kas (nuotr.), 3:0 nu­ga­ lė­jo Auš­ros Bim­bai­tės Kurs­ko „Di­na­mo“, ku­rį tre­ni­ruo­ja Alf­ re­das Vai­naus­kas. Oren­bur­go klu­bui ati­te­ko bron­zos ap­do­ va­no­ji­mai.

Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė įsi­ra­šė į sa­vo są­skai­tą pir­mą per­ga­lę šį se­zo­ną. Vil­niu­je vy­ku­sia­me ma­ če šei­mi­nin­kai po per­mai­nin­gos ko­vos pra­no­ko Kroa­ti­jos ko­man­ dą vie­nu taš­ku – 15:14 (12:9). Pa­čio­je dvi­ko­vos pa­bai­go­je kroa­ tai neiš­nau­do­jo ga­li­my­bės per­ sver­ti re­zul­ta­tą sa­vo nau­dai, ne­ rea­li­za­vę pa­pil­do­mo smū­gio.

Pas­ku­ti­niuo­ju Eu­ro­ly­gos fi­na­ lo ket­ver­to da­ly­viu ta­po Pi­rė­ jo „Olym­pia­cos“, penk­to­sio­se ket­virt­fi­na­lio se­ri­jos rung­ty­nė­se na­muo­se 82:72 įvei­kę Stam­bu­ lo „Ana­do­lu Efes“. Pus­fi­na­ly­je ti­tu­lą gi­nan­ti Mar­ty­no Ge­ce­vi­ čiaus eki­pa su­si­tiks su Mask­vos CSKA, o ki­ta po­ra – Mad­ri­do „Real“ su „Bar­ce­lo­na Re­gal“.

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Lie­tu­vio ekipa – trečia

„„Kul­mi­na­ci­ja: LKL fi­na­las ry­toj star­tuos Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je.

Įp­ras­tas fi­na­las Ry­toj Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je star­tuos Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) fi­na­lo se­ri­ja. Kaip ir ti­kė­ta­ si, 14-ąjį kar­tą iš ei­lės dėl čem­pio­ nų ti­tu­lo kau­sis Kau­no „Žal­gi­ris“ ir Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“.

Žal­gi­rie­čiai pir­mie­ji pa­te­ko į fi­na­ lą, kai du kar­tus par­klup­dė Klai­ pė­dos „Nep­tū­no“ krep­ši­nin­kus. Penk­ta­die­nį tuo pa­čiu ke­liu pa­ se­kė ir Vil­niaus eki­pa, ant­rą­ syk 84:74 nu­ga­lė­ju­si am­bi­cin­gus „Prie­nus“. Tris kė­li­nius Vir­gi­ni­ jaus Šeš­kaus auk­lė­ti­niai su­ge­bė­ jo prie­šin­tis, ta­čiau vė­liau pa­lū­žo. Prie­niš­kiai po­ryt pra­dės ko­vą dėl bron­zos su klai­pė­die­čiais. Tiek „Žal­gi­ris“, tiek „Lie­tu­vos ry­ tas“ LKL at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se šie­met žings­nia­vo ne­sus­tab­do­mai. Kau­nie­čiai dėl LKL auk­so kau­sis jau 20-ąjį kar­tą ly­gos is­to­ri­jo­je. Na­mų aikš­tės pra­na­šu­mą tu­rės re­gu­lia­rio­jo se­zo­no nu­ga­lė­to­jas „Žal­gi­ris“. Šį se­zo­ną kau­nie­čiai su prin­ ci­pi­niais sa­vo var­žo­vais ie­tis bu­ vo su­kry­žia­vę ke­tu­ris kar­tus. Du kar­tus stip­res­nė bu­vo Kau­no ko­ man­da, kar­tą ge­riau se­kė­si sos­ti­ nės at­sto­vams. „Žal­gi­ris“ lai­mė­ jo pir­mą­ją Su­per­tau­rės dvi­ko­vą 89:71 ir LKL re­gu­lia­rio­jo se­zo­no pir­mo­jo ra­to ma­čą 90:79. Vil­nie­

Re­zul­ta­tas „Prie­nai“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 74:84 (25:18, 18:27, 17:21, 14:20). A.Va­lei­ka 22 taš­kai, S.S.Ve­ne 17, G.Ore­l i­kas 15/R.Sei­bu­t is 17, N.Ne­do­v i­čius ir E.Ben­d žius po 13.

čius sėk­mė ly­dė­jo re­gu­lia­rio­jo se­ zo­no fi­ni­še 73:70. Vie­na dvi­ko­va – Su­per­tau­rės at­sa­ko­ma­sis ma­ čas – pa­si­bai­gė tai­kiai 87:87. Šie­met „Žal­gi­rio“ are­no­je ap­si­lan­ kę krep­ši­nio aist­ruo­liai jau pa­ge­ri­no ne vie­ną Eu­ro­ly­gos ir VTB Vie­nin­go­ sios ly­gos lan­ko­mu­mo re­kor­dą. Dau­ gu­mą LKL ma­čų žal­gi­rie­čiai žai­dė iš­ vy­ko­se, to­dėl da­bar yra pui­ki pro­ga at­si­grieb­ti ir triukš­min­gai pa­lai­ky­ti sa­vo my­li­mą ko­man­dą. LKL fi­na­lo iš­va­ka­rė­se „Žal­gi­ris“ suor­ga­ni­za­vo spe­cia­lią ak­ci­ją iš­ ti­ki­miau­siems sa­vo aist­ruo­liams. Per­kan­tie­ji bi­lie­tus į pir­mą­sias ir tre­čią­sias LKL fi­na­lo se­ri­jos rung­ ty­nes, bi­lie­tą į ba­lan­džio 30 d. ma­čą ga­li įsi­gy­ti su 30 pro­c. nuo­lai­da. Ši nuo­lai­da ga­lio­ja tik per­kant bi­lie­tus Bi­lie­tai.lt ka­so­se. Tre­čio­sios fi­na­lo se­ri­jos rung­ty­nės bus žai­džia­mos ge­gu­žės 4 d. „Žal­gi­rio“ are­no­je. KD inf.

Kau­niečiams – tau­rė

Tarp­t au­t i­n ia­m e grai­k ų-ro­m ė­ nų im­ty­nių tur­ny­re „Kau­no tau­ rė 2013“ še­šis auk­so me­da­lius iš­ ko­vo­jo ir pir­mą ko­man­di­nę vie­tą užė­mė šei­mi­nin­kų eki­pa.

Kau­nie­čiams Al­dui Lu­ko­šai­čiui, De­nui Mar­kū­nui, Tau­rui Liaug­ mi­nui, Ti­tui Ker­še­vi­čiui, Ig­nui Bu­kaus­kui ir Ar­mi­nui Lyg­nu­ga­riui įteik­ta tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jų tau­rė. Sėk­min­gai ko­vo­jo dar pen­ki mū­ sų ša­lies at­le­tai. Pir­mą­sias vie­ tas užė­mė Do­mas Krikš­čiū­nas iš Anykš­čių, klai­pė­die­tis Pau­lius Gal­ ki­nas, vi­sa­gi­nie­tis Dmit­ri­jus Pa­ re­che­laš­vi­lis, jo­niš­kie­tis Ado­mas Gri­ga­liū­nas ir ma­ri­jam­po­lie­tis Vi­

lius Sa­vic­kas. Dvi­ko­vas Kau­ne įdė­ miai ste­bė­jo olim­pi­niai pri­zi­nin­kai Min­dau­gas Miz­gai­tis ir Alek­sand­ ras Ka­za­ke­vi­čius bei pa­sau­lio čem­ pio­na­tų me­da­li­nin­kai Min­dau­gas Ežers­kis ir Val­de­ma­ras Venc­kai­tis. Šiems ti­tu­luo­tiems at­le­tams nau­ ja­sis Lie­tu­vos im­ty­nių fe­de­ra­ci­jos (LIF) pre­zi­den­tas Ri­čar­das Ma­ti­jo­ šai­tis įtei­kė at­mi­ni­mo me­da­lius. „Da­ly­vių skai­čiu­mi šis tur­ny­ ras yra di­džiau­sias iš ka­da nors su­ reng­tų Lie­tu­vo­je. To­kio mas­to im­ ty­nių var­žy­bos is­to­ri­nė­je Kau­no spor­to ha­lė­je ren­gi­niui su­tei­kė so­ li­du­mo.“, – sa­kė var­žy­bų sek­re­to­ rius Vi­das Pa­lec­kis. KD, im­ty­nes.lt inf.

Par­ve­žė bron­zą Veng­ri­jos sos­ti­nė­je Bu­da­peš­te pa­ si­bai­gu­sia­me Eu­ro­pos dziu­do čem­ pio­na­te bron­zos me­da­lį svo­rio ka­ te­go­ri­jo­je iki 90 kg tarp 36 da­ly­vių iš­ko­vo­jo Ka­ro­lis Bau­ža.

Kau­no mies­to „Ga­jos“ spor­to mo­ kyk­los ir dziu­do klu­bo „Da­nas“ auk­lė­ti­nis nu­ga­lė­jo Juod­kal­ni­jos at­sto­vą Dmit­ri­jų Vu­ko­ti­čių, įvei­kė azer­bai­dža­nie­tį Šech­ma­dą Ma­go­ me­do­vą, pra­lai­mė­jo bū­si­ma­jam vi­ ce­čem­pio­nui gru­zi­nui Var­la­mui Li­ par­te­lia­niui, pa­guo­dos var­žy­bo­se pri­ver­tė pa­si­duo­ti sep­tin­to­jo­je po­ zi­ci­jo­je li­ku­sį ita­lą Wal­te­rį Fa­cen­ te’ą, o le­mia­mo­je ko­vo­je įro­dė sa­ vo pra­na­šu­mą prieš penk­tą­ją vie­tą užė­mu­sį vo­kie­tį Mar­cą Odent­ha­lį. Iš Jur­bar­ko ki­lęs at­le­tas tre­ni­ ruo­ja­si pas Pet­rą Vin­ciū­ną. Ne­pa­si­se­kė šio­je svo­rio ka­te­go­ri­ jo­je Žil­vi­nui Le­ka­vi­čiui, ku­ris pir­ mą­ją ko­vą pra­lai­mė­jo bū­si­ma­jam penk­to­sios vie­tos sa­vi­nin­kui ser­bui Alek­sand­rui Ku­kol­jui ir pa­si­trau­kė iš ko­vos dėl ap­do­va­no­ji­mų. Eu­ro­pos čem­pio­nu ta­po ru­sas Ki­ ri­las De­ni­so­vas, o ant­ro­jo bron­zos me­da­lio sa­vi­nin­ku – ki­tas Ru­si­jos spor­ti­nin­kas Ki­ri­las Vop­ro­so­vas. Sep­tin­to­ji vie­ta pir­me­ny­bė­se ati­te­ko Ma­riui Paš­ke­vi­čiui (+100 kg; 23 da­ly­viai), ku­ris įvei­kė bri­

„„Lai­mi­kis: iš že­my­no pir­me­ny­bių su ap­do­va­no­ji­mu šį sy­kį grį­žo tik

K.Bau­ža (kairėje). 

tą Matt­hew Clemp­ne­rį, pra­lai­mė­ jo penk­to­sios vie­tos sa­vi­nin­kui slo­ vė­nui Mat­ja­žui Če­ra­jui, o pa­guo­dos var­žy­bo­se tu­rė­jo pri­pa­žin­ti bron­zos me­da­li­nin­ko pran­cū­zo Jea­no Se­ bas­tie­no Bon­voi­si­no pra­na­šu­mą. Auk­są iš­ko­vo­jo pran­cū­zas Ted­ dy Ri­ne­ris, si­dab­rą pel­nė gru­zi­ nas Ada­mas Ok­ruaš­vi­lis, o ant­ro­ jo bron­zos me­da­lio sa­vi­nin­ku ta­po veng­ras Bar­na Bo­ras. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 73 kg (40 da­ly­vių) Ar­tū­ras Mai­bo­ro­da pir­ mą­ją ko­vą pra­lai­mė­jo bū­si­ma­jam bron­zos me­da­li­nin­kui pran­cū­zui

AFP nuo­tr.

Pier­re’ui Dup­ra­tui bei pa­si­trau­kė iš to­les­nės ko­vos dėl ap­do­va­no­ji­mų. Čem­pio­nu šio­je svo­rio ka­te­go­ ri­jo­je ta­po slo­vė­nas Ro­kas Drak­ ši­čius, ap­len­kęs gru­zi­nus Nug­za­rį Ta­ta­laš­vi­lį ir Ze­be­dą Rech­viaš­vi­lį. Ko­man­dų ri­kiuo­tė­je Lie­tu­vos rink­ ti­nė tarp 44 ša­lių aš­tuo­nio­lik­tą­ją vie­ tą pa­si­da­li­jo su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja. Nu­ ga­lė­jo Pran­cū­zi­jos eki­pa, su­si­žė­ru­si 12 me­da­lių – 4 auk­so, 1 si­dab­ro ir 7 bron­ zos. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Gru­zi­jai (7 – 3,3,1), o tre­čią­ja po­zi­ci­ja ten­ki­no­si Ru­ si­jos (6 – 2,2,2) dziu­do meist­rai. KD, BNS inf.


11

pirmADIENIS, balandžio 29, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

Po nu­vylusio se­zo­no – abe­jo­nės dėl atei­ties Praė­ju­siais me­tais Sten­lio tau­rės fi­na­le ko­vo­jęs Nau­jo­jo Džer­sio „De­vils“ klu­bas pri­vers­tas nu­ry­ti kar­čią pi­liu­lę. Šie­met Dai­niaus Zub­raus at­sto­vau­ja­ma ko­man­da li­ko už at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų bor­to.

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Nesėkmingas se­zo­nas

Du­rys Nau­jo­jo Džer­sio le­do ri­tu­ li­nin­kams už­si­tren­kė anks­ti – iki re­gu­lia­rio­jo se­zo­no pa­bai­gos li­kus žais­ti sa­vai­tę. Kas nu­ti­ko? Kas kal­tas, kad „vel­ niai“ šie­met bu­vo kaip nie­kad blan­ kūs ir ant­rą kar­tą per pa­sta­ruo­sius 17 me­tų li­ko už at­krin­ta­mų­jų var­ žybų bor­to? Kal­tų­jų paieš­kos pra­ dė­tos dar ne­su­dė­jus vi­sų taš­kų ant „i“. Sa­vo ver­si­jas tu­ri tiek klu­bo ge­ne­ra­li­nis va­dy­bi­nin­kas Lou La­ mo­riel­lo, tiek ko­man­dos vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Pe­te­ris De­Boe­ras. „Pui­kiai su­pran­tu, kad po to­kio fias­ko tre­ne­rių šta­bo dar­bas ne­ liks ne­pas­te­bė­tas. Ži­nau, kad ana­ li­zuo­jant klai­das pir­miau­sia dė­me­ sys kryps į mus. Vaiz­din­gai kal­bant, šį se­zo­ną tie­siog iš­tuš­ti­no­me ba­ ką. Per vi­są se­zo­ną tu­rė­jo­me daug pro­ble­mų dėl trau­mų, ta­čiau ne­no­ riu ieš­ko­ti pa­si­tei­si­ni­mų“, – at­vi­ ra­vo eki­pos tre­ne­ris. Klai­dos ir trau­mos

Šį se­zo­ną „De­vils“ eki­pą pra­žu­dė de­šim­ties iš ei­lės pra­lai­mė­ji­mų se­ ri­ja pa­čio­je re­gu­lia­rio­jo se­zo­no pa­ bai­go­je. Po šio juo­do pe­rio­do iki tol nuo­žmiai dėl pa­te­ki­mo tarp aš­tuo­ nių stip­riau­sių Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos ko­man­dų ko­vo­jęs klu­bas ga­liau­siai

bu­vo pri­vers­tas iš­kel­ti bal­tą vė­lia­vą. „Esu tre­ni­ra­vęs ne­ma­žai ko­man­ dų, ku­rios tik­rai ne­bu­vo ver­tos at­ krin­ta­mų­jų, ta­čiau apie da­bar­ti­nį „De­vils“ to tik­rai ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ ti. Ma­nau, kad, įver­ti­nus vis­ką, mes bu­vo­me ver­ti bū­ti ten“, – ne­slėp­da­ mas kar­tė­lio kal­bė­jo P.De­Boe­ras.

Dai­nius Zub­rus:

Ne­su nu­ste­bęs, kad klu­bo va­do­vai kol kas abe­jin­gi. Jo­kios nau­jos su­tar­ties „De­ vils“ man ne­siū­lė, ta­ čiau tai yra įpras­ta pra­kti­ka.

Vis­gi NHL ap­žval­gi­nin­kai dėl to­kio pra­sto eki­pos pa­si­ro­dy­ mo ne­ma­žai kal­tės siū­lo prisiim­ ti ir L.La­mo­riel­lo. Klu­bo va­do­vas po praė­ju­sio se­zo­no ne­su­ge­bė­jo iš­ sau­go­ti ko­man­dos ka­pi­to­no Za­cho Pa­ri­se, ir ta­pęs lais­vuo­ju agen­tu šis pran­cū­zų kil­mės ame­ri­kie­tis su­da­rė 13 me­tų 98 mln. JAV do­le­rių ver­tės su­tar­tį su Mi­ne­so­tos „Wild“. Li­kę be sa­vo emo­ci­nio ly­de­rio „vel­niai“ aukš­tai iš­kel­tos kar­te­lės neiš­lai­kė. Šį se­zo­ną „vel­niai“ pra­dė­jo tie­

siog įspū­din­gai. Po pir­mų­jų 12 ma­čų eki­pa bu­vo iš­ko­vo­ju­si 8 per­ga­les, 3 kar­tus su­žai­du­si ly­gio­sio­mis ir tvir­ tai pir­ma­vo Ry­tų kon­fe­ren­ci­jo­je. Vis dėl­to min­tis apie ant­rą iš ei­lės sėk­ min­gą se­zo­ną grei­tai kei­tė su­si­rū­ pi­ni­mo nuo­tai­kos. Iš ri­kiuo­tės dėl už­spaus­to nu­ga­ros ner­vo ku­riam lai­kui iš­kri­to var­ti­nin­kas Mar­ti­ nas Bro­deu­ras, o ne­tru­kus de­ši­nio­ jo pe­ties trau­mą pa­ty­rė ki­tas eki­pos ly­de­ris Il­ja Ko­val­čiu­kas. Li­ku­si be dvie­jų sa­vo ban­gi­nių „De­vils“ pra­ lai­mė­da­vo vie­ną ko­vą po ki­tos. D.Zub­raus di­le­ma

Ne­sėk­min­gai šis se­zo­nas su­si­klos­ tė ir vie­nin­te­liam Lie­tu­vos at­sto­vui stip­riau­sio­je pla­ne­tos ly­go­je. D.Zub­ rus va­sa­rio pra­džio­je po su­si­dū­ri­mo su var­žo­vu pa­ty­rė kai­rio­jo rie­šo raiš­ čių trau­mą ir po ope­ra­ci­jos bu­vo pri­ vers­tas gy­dy­tis iki pat ba­lan­džio. De­be­sys po nu­si­vy­li­mu vir­tu­sio se­zo­no kau­pia­si ne tik virš tre­ne­ rio, bet ir lie­tu­vio gal­vos. Šis se­ zo­nas D.Zub­rui pa­sku­ti­nis vil­kint „De­vils“ marš­ki­nė­lius ir la­bai daug klau­si­mų, ar L.La­mo­riel­lo no­rės pra­tęs­ti su­tar­tį su 34-erių me­tų ve­te­ra­nu iš Elekt­rė­nų. Šis se­zo­nas puo­lė­jui bu­vo be­ ne pa­ts pra­sčiau­sias per 17 Šiau­rės Ame­ri­ko­je pra­leis­tų me­tų. Lie­tu­vis per 19 ma­čų pel­nė vos 2 įvar­čius ir at­li­ko 6 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Pa­gal at­ly­gi­ni­mo dy­dį (3,4 mln.

„„Niuksas: Stenlio taurės vicečempionai reguliarųjį sezoną užbaigė pra-

laimėjimu principiniam priešininkui Niujorko „Rangers“.

JAV do­le­rių per me­tus – aut. pa­st.) „De­vils“ eki­po­je D.Zub­rų len­kia vos 7 žai­dė­jai. Ti­kė­ti­na, kad tau­py­da­mi pi­ni­gus klu­bo va­do­vai rink­sis ar­ba jau­nes­nį, ar­ba pi­ges­nį žai­dė­ją. Jei D.Zub­rui tek­tų ieš­ko­ti nau­jos dar­bo vie­tos, be­veik nea­be­jo­ja­ma, kad ne­sun­kiai jis ga­lė­tų įsi­tvir­tin­ ti Kon­ti­nen­ti­nė­je le­do ri­tu­lio ly­go­ je (KHL). Tai jam taip pat ne­bū­tų nau­jie­na, ka­dan­gi Ru­si­jo­je lie­tu­vis yra rung­ty­nia­vęs per 2004–2005 m. se­zo­no NHL lo­kau­tą ir ta­da at­ sto­va­vo Tol­ja­čio „La­dai“. Va­do­vai nie­kur ne­sku­ba

„Ne­su nu­ste­bęs, kad klu­bo va­do­ vai kol kas abe­jin­gi. Jo­kios nau­jos su­tar­ties „De­vils“ man ne­siū­lė, ta­čiau tai yra įpras­ta pra­kti­ka. Vi­ liuo­si, kad tam dar bus lai­ko. Pri­ si­me­nu praė­ju­sius me­tus. Su Za­ chu (Pa­ri­se – aut. pa­st.) de­ry­bos taip pat bu­vo pra­dė­tos la­bai vė­lai. Tai­gi, ko­dėl šie­met tu­rė­tų bū­ti vis­ kas ki­taip?“ – vil­tin­gai prieš ke­lias die­nas klau­sė D.Zub­rus. Lie­tu­vis ne­slė­pė, kad su­grįž­ti po pu­sant­ro mė­ne­sio tru­ku­sios trau­

AFP nuotr.

mos ne­bu­vo leng­va. „Kas kar­tą jau­ čiuo­si vis ge­riau, ta­čiau esu dar to­li iki ge­riau­sios sa­vo for­mos. Ti­kiuo­si, kad atei­ty­je bus vis­kas tik ge­riau“, – sa­vo žai­di­mą ver­ti­no lie­tu­vis. Šiau­rės Ame­ri­kos le­do ri­tu­ lio ap­žval­gi­nin­kai taip pat pa­ste­ bi, kad pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je, kaip ir D.Zub­rus, yra ir če­kas Pat­ri­kas Elia­sas. 37-erių me­tų če­kas pa­gal su­rink­tus taš­kus (13 įvar­čių ir 20 re­zul­ta­ty­vių per­da­vi­mų) pir­mau­ ja eki­po­je, ta­čiau su­tar­ties ki­tiems me­tams taip pat ne­tu­ri. Anot „De­vils“ ly­de­rio, rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad dėl lo­kau­ to šis se­zo­nas nuo įpras­tų 82 ma­ čų bu­vo su­trum­pin­tas iki 48 dvi­ ko­vų. „Ma­nau, kad tai ir­gi vie­na prie­žas­čių, ko­dėl mums ne­pa­si­se­ kė. Il­gą lai­ką mes žai­dė­me iš­re­tė­ju­ sio­mis gre­to­mis, o se­zo­no pa­bai­go­ je de­monst­ra­vo­me la­bai so­li­dų le­do ri­tu­lį prieš vie­nas stip­riau­sių kon­ fe­ren­ci­jos ko­man­dų kaip Pits­bur­go „Pen­guins“ ar Bos­to­no „Bruins“. Ma­nau, kad da­bar ga­li­me nu­ga­lė­ti bet ką, ta­čiau mū­sų lai­kas jau praė­ jo“, – ap­gai­les­ta­vo če­kas.


12

pirmADIENIS, balandžio 29, 2013

14p.

Artėja „Dizaino savaitė“.

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

namai

Šimt­me­čius val­dęs mū­ras iš­stu­mia­mas Su­ma­nius sta­ty­ti na­mą pir­miau­sia ten­ ka ap­si­spręs­ti, ko­kią me­džia­gą pa­si­rink­ti. Dar visai neseniai dau­ge­liui ne­ki­lo dve­ jo­nių – ge­riau­siai tiks ply­tos, o da­bar ši sta­ty­bi­nė me­džia­ga jau tam­pa eg­zo­ti­ka.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Paš­ven­tė sa­vo lais­va­lai­kį

Lie­tu­viai to­li gra­žu ne­bu­vo mū­ro pra­di­nin­kai Eu­ro­po­je. Tuo me­tu, kai Va­ka­rų Eu­ro­po­je jau ki­lo mū­ ro sie­nos, lie­tu­viai dar net ne­ži­no­ jo, kad ak­me­nis ga­li­ma su­jung­ti. Vis dėl­to su krikš­čio­ny­be ir į mū­sų kraš­tą at­ke­lia­vo nau­jo­sios sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jos. Po to il­gus šimt­me­ čius mū­ri­niai pa­sta­tai bu­vo lai­ko­ mi pa­tva­riais ir il­gaam­žiais, ne­bi­ jan­čiais gais­rų. Tie­sa, mū­ri­nį na­mą ga­lė­jo pa­si­sta­ty­ti tik tur­tin­gie­ji. Jų dė­ka šian­dien ga­li­ma gro­žė­tis se­ na­mies­čiais ir nau­ja­mies­čiais. Su­rink­ti kiek įma­no­ma dau­giau au­ten­tiš­ko is­to­ri­nio Lie­tu­vos mū­ro gy­vas­ties pa­si­šo­vė Vy­tau­to Di­džio­ jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­ tas Le­van­daus­kas, ne­se­niai iš­lei­dęs kny­gą „Lie­tu­vos mū­ro is­to­ri­ja“. Šiam dar­bui jis pa­sky­rė dau­giau kaip ke­tu­ris de­šimt­me­čius, tie­sa, te­ko da­ry­ti per­trau­kas. Be to, kad mū­ras bu­vo jo moks­li­ nio dar­bo ty­ri­mo ob­jek­tas, tai bu­vo ir aist­ra. Sa­vait­ga­liais ar lais­vą die­ ną nuo ki­tų dar­bų V.Le­van­daus­kas su žmo­na Ni­jo­le sės­da­vo į au­to­mo­ bi­lį ir va­žiuo­da­vo ty­ri­nė­ti vie­no ar ki­to mū­ro ob­jek­to. „Au­to­mo­bi­lį daž­niau­siai vai­ ruo­da­vo žmo­na, o aš va­žiuo­da­mas sva­jo­da­vau apie pa­sto­ges ir rū­ sius“, – il­ga­me­tį triū­są pri­si­me­na kny­gos au­to­rius. Jam iki šiol su­vir­ pa šir­dis pa­ma­čius se­ną, au­ten­tiš­ ką mū­rą kur nors Lie­tu­vos gū­du­ mo­je. „Dar la­biau šir­dis su­vir­pa, kai ar­cheo­lo­gai at­ka­sa že­mės klo­ duo­se pa­slėp­tus mū­rus“, – pri­dū­ rė pa­šne­ko­vas. Lie­tu­viš­kas mū­ras – miš­rus

„„Nyks­ta: kny­gą „Lie­tu­vos mū­ro is­to­ri­ja“ pa­ra­šęs VDU pro­fe­so­rius V.Le­

van­daus­kas pri­pa­žįs­ta, kad šiuo­lai­ki­nė­je sta­ty­bo­je ply­tos nau­do­ja­mos vis re­čiau. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ma­no­ma, kad pir­mie­ji ply­ti­niai pa­ sta­tai da­bar­ti­nė­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ jo­je pa­sta­ty­ti ne anks­čiau kaip XIII a. vi­du­ry­je, ta­čiau duo­me­nų apie to lai­ko ply­ti­nius pa­sta­tus Kau­ne nė­ ra. Vis dėl­to Kau­nas tur­tin­gas uni­ ka­laus mū­ro pa­li­ki­mo.

„Bu­vo­me įsi­ti­ki­nę, kad pir­mo­ji Kau­no pi­lis – vie­na se­niau­sių mū­ ri­nių pi­lių Lie­tu­vo­je, bet da­bar ar­ cheo­lo­gai jos da­tą šiek tiek pa­vė­li­ no – iki XIV a. vi­du­rio. Ne­pai­sant to, Kau­no pir­mo­sios pi­lies mū­rai yra ar­cha­jiš­ki ir ver­tin­gi“, – nea­ be­jo­ja V.Le­van­daus­kas. Ant­ro­ji Kau­no pi­lis, pa­sak jo, me­na XIV a. pa­bai­gą ar­ba XV a. pra­džią. „Jo­je yra va­di­na­mo­jo lie­ tu­viš­ko­jo mū­ro, ku­ris at­spin­di lie­ tu­vių iden­ti­te­tą. Ku­ni­gaikš­čio Vy­ tau­to lai­kų lie­tu­viš­kas mū­ras tuo me­tu bu­vo kom­po­nuo­ja­mas iš ak­ me­nų ir ply­tų juos­tų. Uni­ka­liu ar­cha­jiš­ku mū­ru pa­si­ žy­mi ir, kaip ma­no­ma, XV a. pra­ džio­je sta­ty­ta Vy­tau­to baž­ny­čia. Jos fa­sa­de ma­ty­ti uni­ka­lūs juo­dai deg­tų ply­tų raš­tai.

Šiuo­lai­ki­nės tech­ no­lo­gi­jos leis­tų pa­ ga­min­ti ko­ky­biš­kas ply­tas, ta­čiau yra ki­tų sta­ty­bi­nių me­ džia­gų, ku­rios pi­ges­ nės, leng­ves­nės, ge­res­nės jų ši­lu­mos lai­du­mo sa­vy­bės.

Šimt­me­čiu jau­nes­nis, bet uni­ ka­lus Kau­no se­na­mies­čio mū­ri­nu­ kas – Per­kū­no na­mas, kaip ma­no­ ma, sta­ty­tas XV a. pa­bai­go­je – XVI a. pra­džio­je. V.Le­van­daus­kas spė­ ja, kad šį Kau­no ar­chi­tek­tū­ros per­ liu­ką ga­lė­jo sta­ty­ti už­sie­nio meist­ rai, pa­de­da­mi vie­ti­nių auk­sa­ran­kių. Vis dėl­to tiks­lių ži­nių apie to me­to mū­ri­nin­kus Kau­ne nė­ra. „Ži­nant, kad Kau­nas bu­vo pirk­lių mies­tas, čia bu­vo ne­ma­ža vo­kie­čių bend­ ruo­me­nė, jie ga­lė­jo at­si­ga­ben­ti sa­ vų sta­ty­bi­nin­kų“, – svars­tė pro­fe­ so­rius.

„„ Ty­ri­mai: po že­me stūk­san­čius pir­m

Se­nos ply­tos ne­prie­kaiš­tin­gos

Pa­ra­dok­sa­lu, ta­čiau anuo­me­tis mū­ras iš ply­tų kur kas ko­ky­biš­kes­ nis už dar vi­sai ne­se­ną – so­viet­me­ čio mū­rą. Iš­mo­kus deg­ti ply­tas, jos bu­vo ga­mi­na­mos vie­to­je, nes ža­lia­ vos – mo­lio – Lie­tu­vo­je už­tek­ti­nai. Vis dėl­to kar­tais jos bū­da­vo ir at­ ga­be­na­mos, pa­vyz­džiui, kry­žiuo­ čiai sta­ty­bi­nių me­džia­gų at­pluk­ dy­da­vo lai­vais. Tai, kad vi­du­ram­žių ply­tos pa­ tva­rios iš­li­ko iki šių die­nų ir dar ne­ži­nia kiek at­lai­kys, ste­bi­na net ir pa­t į pro­fe­so­r ių. Moks­l i­n in­ kai 7-aja­me praė­ju­sio­jo am­žiaus de­š imt­m e­ty­je paė­m ė XIII–XVII a. pi­lių ir baž­ny­čių ply­tų pa­vyz­ džius ir ly­gi­no juos su tuo me­tu deg­to­mis ply­to­mis. At­lie­kant la­ bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, spe­cia­lio­ je ka­me­ro­je ply­tų ban­di­niai bu­vo daug kar­tų už­šal­do­mi ir vėl at­ šil­do­mi. „Nau­jo­sios ply­tos la­bai grei­tai su­by­rė­jo, o se­no­sios – at­lai­kė, ne­ žiū­rint į tai, kad jos jau šim­tus me­ tų ir taip at­lai­kė pa­na­šius cik­lus bū­da­mos pa­sta­tuo­se“, – ko­men­ ta­vo V.Le­van­daus­kas Jo nuo­mo­ne, se­nų­jų ply­tų ko­ ky­bė ne­prie­kaiš­tin­ga, nes jos bu­vo ga­mi­na­mos la­bai pre­ci­ziš­kai. Prieš mū­ri­jant, bu­vo da­ro­ma at­ran­ka –


13

pirmADIENIS, balandžio 29, 2013

namai Pir­mo­jo mū­ro ap­raiš­kos Se­niau­si ak­me­nų sta­ti­niai Lie­tu­vo­je ir kai­my­ni­niuo­se bal­tų kraš­tuo­se ži­no­ mi iš vė­ly­vo­jo neo­li­to lai­ko­tar­pio (apie 3000–2000 me­tų pr. Kr.) – tai ži­di­niai. Bron­zos am­žiaus (apie 2000–500 m. pr. Kr.) ir anks­ty­va­ja­me ge­le­ž ies am­ žiu­je (500 m. pr. Kr. – I a. pr. Kr. pa­bai­ga) Va­ka­rų Lie­tu­vos pa­jū­ry­je ir kai­my­ni­ nė­je Prū­si­jo­je pa­pli­to lai­do­ji­mo pa­ mink­lai – pil­ka­piai, ku­rių įran­gai nau­ do­t i ak­me­nys. Pa­vyz­d žiui, Mi­šei­k ių pil­ka­piams bū­din­gi iš ak­me­nų su­dė­ti rū­se­liai, ku­riuo­se lai­ky­ta ur­na su mi­ ru­sio­jo pe­le­nais. Tie­sa, tuo me­tu ri­ša­ mo­ji me­džia­ga ne­nau­do­ta, ak­me­nys su­glaus­ti be jo­kių tar­pų, kar­tais už­pil­ dy­ti ma­žais ak­me­nu­kais. Ar­chi­tek­tū­ ro­lo­gas Rim­vy­das Bui­vy­das, at­si­žvelg­ da­mas į ak­mens nau­do­ji­mą pa­go­nių kul­to ri­tua­lams, ne­re­tai ir pa­čių ak­me­

nų kul­tą ak­mens am­žiu­je, iš­kė­lė abe­ jo­ti­ną, nors ir ori­gi­na­lią prie­lai­dą, kad bū­tent tai stab­dė mū­ro at­si­ra­di­mą Lie­ tu­vo­je. Esą to­dėl iki vi­du­ram­žių Lie­tu­ vos te­ri­to­ri­jo­je ne­bu­vo ak­mens mū­ro pa­sta­tų, ak­me­nų uti­li­ta­ri­nis pa­nau­do­ ji­mas sta­ty­bų reik­mėms at­ro­dė kaip die­vų ne­leis­ti­nas sak­ra­lu­mo iš­nie­ki­ni­ mas. Pir­ma­ja­me tūks­tant­me­ty­je Lie­tu­ vo­je kū­rė­si ge­rai įtvir­tin­tos gy­ven­vie­ tės, py­li­mams su­tvir­tin­ti nau­do­ti ir ak­me­nys. XIII a. pra­si­dė­jus kry­ž iuo­ čių eks­pan­si­jai į Ry­tus, Lie­tu­vo­je im­ ta sta­ty­ti me­di­nes pi­lis. Di­des­nių pi­lių py­li­mų šlai­tai bū­da­vo grin­džia­mi ak­ me­ni­mis. Pa­vyz­džiui, Bra­žuo­lės pi­lies išo­ri­nį py­li­mą iš vi­daus rė­mė iš ak­me­ nų su­krau­ta 0,8–1,1 m aukš­čio ir 0,8 m sto­rio sie­na, ku­rią su­da­rė vie­na ant ki­ tos su­krau­tų ak­me­nų ei­lės. Ak­me­nys

su­jung­ti mo­liu. To­kiu bū­du iš ak­me­ nų su mo­liu klo­ti pi­lies pa­ma­tai ir net co­ko­l is. Vi­sais mi­nė­tai­siais at­ve­jais ak­me­nys bū­da­vo de­da­mi ar­ba krau­ na­mi vie­nas prie ki­to, bet ne­jun­g ia­ mi skie­di­niu. To­dėl tai ne tik­ras, o va­ di­na­ma­sis krau­ti­nis, ar­ba krūs­ni­nis, mū­ras. Mo­l iu su­jung­t i ak­me­nys ir­g i ne­lai­ky­ti­ni mū­ru, nes, esant dau­giau drėg­mės, toks jun­gi­nys grei­tai suy­ra. Neišp­lė­to­jus kal­kių skie­di­nio tech­no­ lo­gi­jos, ne­bu­vo ga­li­my­bės sta­ty­ti su­ dė­t in­ges­n ių konst­r uk­ci­jų – aukš­tes­ nių sie­nų, skliau­tų. Tiks­liai at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ka­da lie­tu­viai ir ap­skri­tai bal­ tų gen­tys įsi­sa­vi­no mū­ro tech­no­lo­gi­ją, kol kas neį­ma­no­ma. Leng­viau iš­siaiš­ kin­ti, ka­da jie pir­mą kar­tą su mū­ru su­ si­dū­rė, tai yra pa­ma­tė pir­muo­sius mū­ ro sta­ti­nius. Hen­ri­ko Lat­vio Li­vo­ni­jos

kro­ni­ko­je ra­šo­ma, kad ly­vių apaš­ta­las ir pir­ma­sis vys­ku­pas Mei­nar­das pa­sta­ ty­di­nęs jiems pir­mą­sias pi­lis Ikš­ki­lė­je ir Hol­me. 1185 m. va­sa­rą šio pa­moks­li­ nin­ko kvie­ti­mu iš Got­lan­do at­vy­kę ak­ men­ta­šiai. „... kai­my­nai pa­go­nys se­mi­ ga­lai (žem­ga­liai), iš­gir­dę apie pa­sta­tą iš ak­mens ir ne­ži­no­da­mi, kad ak­me­nys su­kli­juo­ti kal­kė­mis, atė­jo su drū­to­mis lat­vių vir­vė­mis ir no­rė­jo neiš­ma­nė­liai pi­lį nu­temp­ti į Dau­gu­vą. Su­žeis­ti strė­ lė­mis jie pa­si­trau­kė nie­ko ne­pa­da­rę.“ Nė­ra jo­k ių duo­me­nų, kad tuo me­tu, iki XII a. pa­bai­gos, pa­si­ga­min­t i ri­ša­ mo­sios me­d žia­gos bū­t ų mo­kė­ję lie­ tu­viai, že­mai­čiai ar prū­sai. Vis dėl­to nė­ra abe­jo­nės, kad jau XIII a. pir­mo­jo­ je pu­sė­je lie­tu­viai bu­vo su­si­pa­ži­nę su Ka­la­vi­juo­čių or­di­no mū­ro sta­ty­bo­mis per ka­ro žy­gius. Pir­mi mū­ro reiš­ki­niai

lie­tu­vių, kaip ir ki­tų bal­tų, re­gio­ną pa­ sie­kė jau XII a. pa­bai­go­je, o konk­re­ čio­mis sta­ty­bo­mis pa­si­reiš­kė vė­liau­ siai XIII a. Mū­ro sta­ty­bos pra­džią lė­ mė ne vals­ty­bės kū­r i­ma­sis, o krikš­ čio­ny­bė. Vienp­ras­m iš­kai at­sa­k y­t i į klau­si­mą, ar lie­tu­v ius iš­mo­kė mū­ro sta­ty­bos ger­ma­nai, ar sla­vai, neį­ma­ no­ma. Deg­t i kal­kes ir ga­min­t i mū­ro skie­di­nį kur kas pa­pras­čiau, ne­gu pa­ si­da­ry­ti ply­tų. Turint kal­kių skie­di­nio ga­li­ma su­mū­ry­ti, ar­ba, ki­taip sa­kant, su­jung­ti na­tū­ra­lios kil­mės sta­ty­bi­nę me­džia­gą – lau­ko ak­me­nis. La­bai ga­ li­mas da­ly­kas, kad ply­tas lie­tu­viai pa­ ži­no per Ry­tų sla­vų ver­ži­mą­si į šiau­ rę, per Gar­di­no, Po­loc­ko ir ki­tų mies­ tų cerk­vių sta­ty­bas. Pa­reng­ta pa­gal V.Le­van­daus­ko kny­gą „Lie­tu­vos mū­ro is­to­ri­ja“

Bu­vo­me įsi­ti­ki­ nę, kad pir­mo­ ji Kau­no pi­lis – vie­na se­niau­ sių mū­ri­nių pi­ lių Lie­tu­vo­je, bet da­bar ar­cheo­lo­ gai jos da­tą šiek tiek pa­vė­li­no.

mo­sios Kau­no pi­lies mū­rus prieš ke­le­rius me­tus bu­vo at­ka­sę ar­cheo­lo­gai.

ku­rį lai­ką ply­tos bu­vo iš­ban­do­mos lai­kant jas lau­ko są­ly­go­mis. Išs­tu­mia ki­tos me­džia­gos

„Šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos leis­tų pa­ga­min­ti ko­ky­biš­kas ply­tas, ta­ čiau yra ki­tų sta­ty­bi­nių me­džia­ gų, ku­rios yra pi­ges­nės, leng­ves­ nės, ge­res­nės jų ši­lu­mos lai­du­mo sa­vy­bės. Ply­tų dar ga­mi­na­ma, bet vis ma­žiau“, – pa­ste­bi V.Le­van­ daus­kas. Vis dėl­to nau­jo­sios sta­ty­bi­ nės me­džia­gos ne to­kios il­gaam­ žės kaip mū­ras. To­li gra­žu ne vi­si šian­die­niai pa­sta­tai iš­sto­vės šimt­ me­čius ir virs ver­tin­gais se­na­mies­ čiais atei­ties kar­toms. Pa­si­kei­tė ir po­rei­kiai – žmo­nės ta­po mo­bi­les­ ni, ne­be­si­ti­ki­ma, kad da­bar sta­to­ ma­me na­me gy­vens vai­kai, vai­kai­ čiai ir pro­vai­kai­čiai. Sta­tant na­mus am­ži­nu­mo ne­sie­kia­ma. Ki­ta ver­tus, mū­ras ke­lia sen­ti­ men­tų, to­dėl šiuo­lai­ki­nė­je sta­ty­ bo­je itin po­pu­lia­ru mū­rą imi­tuo­ti – de­ko­rui nau­do­ja­mos va­di­na­mo­ sios klin­ke­rio ply­te­lės. Pro­fe­so­rius svars­to, kad tra­di­ci­ nės ply­tos dėl ga­na di­de­lės jų kai­ nos ir ne itin pa­trauk­lių ši­lu­mos sa­ vy­bių statant pa­sta­tus gal­būt vi­sai iš­nyks. Nors, lai­kui su­kan­tis spi­ra­ le, į mū­rą vėl bus at­si­gręž­ta?

„Pa­vyz­džiui, ak­muo yra dar pra­ stes­nė me­džia­ga ši­lu­mos lai­du­mo at­žvil­giu. Gy­ven­ti ak­me­ni­nia­me na­me vi­siš­kai ne­pa­to­gu. Ne­pai­sant to, ak­me­niu kaip sta­ty­bi­ne me­džia­ ga da­bar daug kas do­mi­si, nau­do­ja jį sa­vo so­dy­bo­se – kad ir pa­gal­bi­ niams pa­sta­tams. Tai tar­si eg­zo­ ti­ka“, – pa­vyz­dį pa­tei­kė pro­fe­so­ rius. Pa­sak jo, ana­lo­giš­kai žmo­nės ga­li pa­siilg­ti ir tik­rų ply­tų. Se­na rau­do­nų ply­tų sie­na in­ter­je­ re ta­po tik­ra ver­ty­be, ir jei tik būs­ tas tu­ri to­kią sie­ną, ji ne sle­pia­ma, o eks­po­nuo­ja­ma it pa­veiks­las. Ne tik vi­du­ram­žių, bet ir ca­ri­nio lai­ko­tar­ pio bei tar­pu­ka­rio rau­do­nas mū­ras la­bai ver­tin­gas ir pa­tva­rus. Ver­tin­ga in­ter­je­ro de­ta­lė

Mū­ro re­pu­ta­ci­ja ge­ro­kai nu­ken­tė­ jo so­viet­me­čiu. Nors sa­ko­ma, kad ply­ti­nis dau­gia­bu­tis yra ge­riau už blo­ki­nį, ply­ta ply­tai ne­ly­gi. Rau­ do­nų, gel­to­nų ir bal­tų ply­tų sa­vy­ bės sky­rė­si. Pa­sak V.Le­van­daus­ko, so­viet­me­ čiu bu­vo sie­kia­ma pa­ga­min­ti kuo dau­giau, ne vi­sa­da at­si­žvel­giant į ko­ky­bę. Prob­le­ma, pa­sak jo, glū­ di tuo­me­tė­je ply­tų ga­my­bos tech­ no­lo­gi­jo­je. Nau­do­jant tam tik­rus juos­ti­nius pre­sus rau­do­nos ir gel­ to­nos ply­tos pjaus­tant šiek tiek de­

„„ Vi­du­ram­žiai: Per­kū­no na­mas – uni­ka­lus mū­ro meist­rys­tės pa­vyz­dys.

for­muo­da­vo­si. Be to, sie­kiant įvyk­ dy­ti pla­nus, jos bū­da­vo de­ga­mos sku­bo­tai. Vė­liau su­mū­ri­jus jas, vei­kiant kli­ma­to są­ly­goms, ply­tos im­da­vo tru­pė­ti – ap­tru­pė­ju­sį mū­ rą ga­li­ma pa­ma­ty­ti ant dau­ge­lio so­viet­me­čiu sta­ty­tų rau­do­nų ar­ba gel­to­nų ply­tų dau­gia­bu­čių. „Kai ku­rios įmo­nės sa­vo do­ku­ men­tuo­se ra­šy­da­vo, kad rau­do­ nos ply­tos tin­ka ne­bent vi­daus dar­bams“, – pri­si­me­na V.Le­van­ daus­kas. Bal­tos si­li­ka­ti­nės ply­tos anuo­met bu­vo ko­ky­biš­kes­nės už mo­li­nes – rau­do­nas ar gel­to­nas, jos ma­žiau bi­jo­jo ap­lin­kos po­vei­kio, tad bal­tų ply­tų dau­gia­bu­čiai iš­si­lai­kė ge­riau. Vis dėl­to šiuo­lai­ki­nė­je sta­ty­bo­je si­ li­ka­ti­nės ply­tos taip pat nyks­ta. Tik­ras ko­ky­biš­kas mū­ras, tvir­ ti­na pro­fe­so­rius, da­bar jau iš tie­sų yra ver­ty­bė. Anks­čiau mū­ras vi­sų pir­ma bu­vo konst­ruk­ci­nis ele­men­ tas, o da­bar tai – ir ver­tin­ga de­ko­ro de­ta­lė. Kai kas ply­tų mū­rą kaip in­ ter­je­ro de­ta­lę ne­tgi ku­ria ir nau­jai. „Nors ply­ta yra pa­ga­min­ta žmo­ gaus ran­ko­mis, da­bar ji jau lai­ko­ma na­tū­ra­lia me­džia­ga, nes pa­ga­min­ta iš na­tū­ra­lių me­džia­gų ir ne­da­ro ža­ los žmo­gaus svei­ka­tai“, – dar vie­ ną nau­din­gą ply­tos as­pek­tą įžvel­gė V.Le­van­daus­kas.

„„Uni­ka­lūs: Vy­tau­to baž­ny­čios fasade ma­ty­ti juo­dai deg­tų ply­tų raš­tai.


14

pirmADIENIS, balandžio 29, 2013

namai

Ar Fo­lio me­to­das tiks­liai nu­sta­to li­gas? Pas­ta­ruo­ju me­tu ma­ne itin daž­nai kan­ki­na mig­re­ni­niai gal­vos skaus­mai, ne­be­pa­de­da net an­ti­dep­ re­san­tai ir vais­tai nuo skaus­mo. Esu ne­ma­žai gir­dė­ju­si apie elekt­roa­ku­punk­tū­ri­nę diag­nos­ti­ką Fo­ lio me­to­du. No­rė­čiau dau­giau su­ži­no­ti, ko­kios yra šios diag­nos­ti­kos ga­li­my­bės. Ar tai pa­dė­tų iš­ Auš­ra spręs­ti ma­no pro­ble­mą? Vi­li­ja Zur­bie­nė

Kli­ni­kos „Bio­fi rst“ gy­dy­to­ja

E

lekt­roa­k u­punk­t ū­r i­nės diag­ nos­ti­kos tai­kant Fo­lio me­to­dą ga­l i­my­bės yra iš­t ies pla­čios. Juo ga­l i­ma tir­t i kvė­pa­v i­mo ta­k us, lim­fi ­nę ir ner­v ų sis­te­mas, sto­ rą­jį ir plo­ną­jį žar­ny­ną, krau­jo­ta­ką, šir­ dį, šla­pi­mo ir tul­ž ies pūs­lę, ke­pe­n is, stu­bu­rą, ka­są ir ki­ta. Šiuo diag­nos­t i­ kos me­to­du tiks­l iai nu­sta­to­m i or­ga­ nų funk­ci­niai su­tri­k i­mai, įver­t i­na­ma krau­jo­ta­ka, or­ga­n iz­mo in­tok­si­ka­ci­ja, imu­n i­nės ir en­dok­r i­n i­nės sis­te­mos būk­lė. Taip pat įver­t i­na­mas or­ga­n iz­ mo už­terš­tu­mas kon­ser­van­tais, sun­ kiai­siais me­ta­lais, bak­te­ri­jo­mis, pa­ra­ zi­ti­nė­mis kir­mė­lė­mis. Jei sa­ko­te, kad mig­re­ni­nių gal­vos skaus­mų ne­nu­mal­ ši­na net stip­riau­si vais­tai, ga­li bū­ti, kad bu­vo nu­sta­t y­ta ne­t iks­l i ne­ga­la­v i­mų prie­žas­tis ar­ba pa­skir­tas ne­tin­ka­mas gy­dy­mas. Fo­l io me­to­das ypa­t in­gas tuo, kad pa­de­da pa­tiks­lin­ti diag­no­zę, kai ti­riant ki­tais me­to­dais ji neaiš­ki. Jis per trum­pą lai­ką lei­džia įver­tin­ti vi­sų or­ga­niz­mo sis­te­mų funk­ci­nę būk­lę ir nu­sta­ty­ti ląs­te­lė­se vyks­tan­čius pa­ki­

Tai nauja rubrika „Kauno dienos“ priedo „Namai“ skaitytojams. Klauskite apie statybà, remontà, buitá, augalus, naminius gyvûnus, sveikà gyvensenà, vartotojø teises, telekomunikacijø, bankø, draudimo paslaugas, teisæ ir tarpusavio santykius. Rubrikoje atsakymus pateiks ávairiø srièiø profesionalai.

Klausimus siuskite e. paštu

namai@diena.lt.

ti­mus, ku­r ie daž­nai neap­t in­ka­m i at­ lie­kant įpras­tus ty­ri­mus. Lė­ti­nių li­g ų iš­var­g in­t iems mū­sų kli­ni­kos pa­cien­ tams daž­nai re­ko­men­duo­ja­me iš­ban­ dy­t i elekt­roa­k u­punk­t ū­r i­nę diag­nos­

ti­ką pa­gal dr. Fo­l į „DER­M AT­RON CLS 3D“ apa­ra­t u. Ino­va­t y­v us Vo­k ie­t i­jos moks­l i­nin­k ų su­kur­tas apa­ra­tas ypa­ tin­gas tuo, kad yra nau­do­ja­mas ne tik diag­nos­ti­kai, bet ir te­ra­pi­jai, per ku­rią

yra stip­ri­na­ma na­tū­ra­li jū­sų or­ga­niz­ mo ap­sau­ga. Tai sau­gi ir ne­skaus­min­ ga pro­ce­dū­ra, per ku­r ią vie­ną elekt­ ro­dą pa­cien­tas lai­ko ran­ko­je, o ki­t u gy­dy­to­jas ma­tuo­ja ati­tin­ka­mus bio­lo­

giš­kai ak­ty­vius taš­kus ant ran­kos ar ko­jos pirš­tų. Ty­ri­mo re­zul­ta­tai fik­suo­ ja­mi kom­piu­te­ry­je ir jais re­mian­tis yra pa­ski­ria­mas in­di­vi­dua­lus ho­meo­pa­ti­ nis gy­dy­mas.

Di­zai­nas įsi­kraus­tys į Kau­no vit­ri­nas Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Įsi­bė­gė­jant pa­va­sa­riui, Lie­tu­vos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se tra­di­ciš­ kai nu­vil­nys Di­zai­no sa­vai­tės ren­ gi­niai. Kau­ne šie­met prie di­zai­no aki­mis ga­lės pri­si­lies­ti Lais­vės alė­ jos ir Vil­niaus gat­vės praei­viai.

Šie­met jau aš­tun­tą kar­tą, ge­gu­žės 4–12 d. Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­ je ir Tel­šiuo­se vyks Di­zai­no sa­vai­ tė. Tai jau tra­di­ci­ja ta­pęs ren­gi­nys, per ku­rį vi­suo­me­nė tu­rės ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su įvai­rių sri­čių di­zai­ ne­rių dar­bais. Įvai­rio­se mies­tų vie­ to­se veiks pa­ro­dos, bus skai­to­mos pa­skai­tos, vyks pri­sta­ty­mai. Šiais ren­gi­niais sie­kia­ma at­ kreip­ti dė­me­sį į di­zai­no, ku­ris mus su­pa kiek­vie­na­me žings­ny­je, svar­ bą ir ku­ria­mą pri­dė­ti­nę ver­tę. Pa­ sak Di­zai­no sa­vai­tės ren­gi­nius Kau­ne or­ga­ni­zuo­jan­čio Gied­riaus Bu­čo, šie­met į di­zai­no sklai­dą ak­ ty­viai įsi­trau­kė Kau­no mies­to mo­ ky­mo įstai­gos – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Kau­no fa­kul­te­ tas ir Kau­no ko­le­gi­ja.

„„Ren­gi­niai: Di­zai­no sa­vai­tė vyks ge­gu­žės 4–12 d. ne tik Kau­ne, bet ir Vil­niu­je, Klai­pė­do­je ir Tel­šiuo­se, ją or­

ga­ni­zuo­ja „Di­zai­no fo­ru­mas“. 

Gau­siau­sias ir la­biau­siai žmo­ nėms priei­na­mas šių me­tų Di­zai­no sa­vai­tės Kau­ne pro­jek­tas bus pri­

Ve­re­tos Ru­pei­kai­tės nuo­tr.

sta­to­mas Lais­vės alė­jo­je ir Vil­niaus gat­vė­je. Kai ku­rių įstai­gų vi­tri­nos pa­si­puoš Di­zai­no sa­vai­tės juos­to­

mis. Tai bus ženk­las, kad vit­ri­no­ je eks­po­nuo­ja­mas koks nors di­zai­ no ob­jek­tas.

Iš vi­so dvy­li­ko­je vit­ri­nų bus eks­po­nuo­ja­mi lie­tu­vių ir už­sie­ nio di­zai­ne­rių įvai­rūs dar­bai. Pa­ sak G.Bu­čo, kai ku­rie iš jų jau tu­ ri sa­vo rin­kas ir pir­kė­jus, o ki­ti dar tik ski­na­si sa­vo ke­lią, tad vi­suo­ me­nės ver­ti­ni­mas jiems bus la­bai svar­bus. Prie vit­ri­no­se ro­do­mų ob­ jek­tų bus pa­teik­ti vi­sų daik­tų ap­ra­ šy­mai su au­to­rių ir ga­min­to­jų pa­ va­di­ni­mais. Am­fi­teat­re prie Ne­mu­no prie­ plau­kos bus ro­do­mos dvi VDA stu­ den­tų ins­ta­lia­ci­jos. Ant­rus me­tus iš ei­lės Lat­vi­jos in­ves­ti­ci­jų ir plėt­ ros agen­tū­ra suor­ga­ni­za­vo Lat­vi­jos di­zai­ne­rių ir ga­min­to­jų kon­tak­tų mu­gę. Ji vyks ge­gu­žės 9 d. in­ter­je­ ro di­zai­no cent­re „Ar­tis“, ten pat tą pa­čią die­ną bus ga­li­ma da­ly­vau­ ti įvai­riuo­se se­mi­na­ruo­se. Vyks­tant Di­zai­no sa­vai­tei įvai­ rūs sa­lo­nai lan­ky­to­jams ro­dys nau­jas ko­lek­ci­jas ir ki­taip pa­žin­ dins su di­zai­nu. Ge­gu­žės 10-ąją ma­dos gur­ma­nus nu­džiu­gins tra­ di­ci­nis ir jau tarp­tau­ti­nis ma­dos ren­gi­nys „Ap­kal­bos 2013“, pri­sta­ ty­sian­tis jau­nų­jų di­zai­ne­rių kur­tus dra­bu­žius.


15

pirmadienis, balandžio 29, 2013

pasaulis Su­lai­ky­tas pro­gra­mi­šius

Mįs­lin­gas su­si­šau­dy­mas

Slo­vė­nų pro­tes­tas

Is­pa­ni­jo­je suim­tas Ny­der­lan­ dų pi­lie­tis, pa­rei­gū­nų sie­ja­ mas su įvyk­dy­ta ki­ber­ne­ti­ne ata­ka. Ko­vo mė­ne­sį su­reng­tos ata­kos tai­ki­niu ta­po „Spam­ haus“ – sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­ ja, skel­bian­ti elekt­ro­ni­nio pa­što šiukš­lin­to­jų są­ra­šus, ku­riais nau­do­ja­si tink­lai ne­pa­gei­dau­ ja­miems laiš­kams ša­lin­ti.

Du po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai bu­vo su­žeis­ti per su­si­šau­dy­mą prie Ita­li­jos vy­riau­sy­bės būs­ti­nės tuo me­tu, kai vy­ko ša­lies nau­ jų­jų mi­nist­rų pri­saik­di­ni­mo ce­re­mo­ni­ja. In­ci­den­tas įvy­ ko maž­daug už ki­lo­met­ro nuo pre­zi­den­tū­ros. Neaiš­ku, ar šis iš­puo­lis su­si­jęs su nau­jos vy­ riau­sy­bės dar­bo pra­džia.

Tūks­tan­čiai slo­vė­nų šeš­ta­die­ nį su­si­rin­ko Liub­lia­nos cent­re, pro­tes­tuo­da­mi dėl ko­rup­ci­jos ir griež­to tau­py­mo prie­mo­nių kri­zės apim­to­je eu­ro zo­nos ša­ly­je. Jie taip pat rei­ka­la­vo iki šių me­tų pa­bai­gos su­reng­ti pir­ma­lai­kius rin­ki­mus. Pro­tes­ tą or­ga­ni­za­vo ju­dė­ji­mas „Vi­sos Slo­vė­ni­jos su­ki­li­mas“.

Mi­na ant to pa­ties grėb­lio? Is­lan­dai ta­rė „ne“ bu­vu­siai val­džiai ir iš­ rin­ko tuos, ku­rie vos prieš pen­ke­rius me­ tus pri­ve­dė ša­lį prie fi­nan­si­nio žlu­gi­mo. Ko­dėl is­lan­dai mi­na ant to pa­ties grėb­lio? De­ši­nių­jų trium­fas

Cent­ro de­ši­nės Nep­rik­lau­so­my­bės par­ti­jos šta­be lie­jo­si aša­ros. Šį kar­ tą džiaugs­mo, o ne ne­vil­ties, kaip prieš ket­ve­rius me­tus, kai ša­lis val­ dant šiai par­ti­jai at­si­dū­rė prie fi­ nan­si­nės ka­tast­ro­fos slenks­čio. Par­la­men­te, ku­ris Is­lan­di­jo­ je va­di­na­mas Al­tin­gu, par­ti­ja ga­vo 19 man­da­tų iš 63, ji su­rin­ko 26,7 pro­c. bal­sų. Tie­sa, ant­rą vie­tą užė­ mu­si ag­ra­ri­nė Pa­žan­gos par­ti­ja at­ si­li­ko ne­ką ma­žiau. Ši po­li­ti­nė jė­ga su­rin­ko 24,4 pro­c. bal­sų ir taip pat už­si­tik­ri­no 19 vie­tų par­la­men­te.

Aki­vaiz­du, kad ma­ nev­ruo­ti vie­tos nė­ ra, o jie pa­ža­dė­jo la­ bai daug. O So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos vy­ riau­sy­bė, va­do­va­vu­si ša­liai pa­sta­ ruo­sius ket­ve­rius me­tus, ga­li krau­ tis daik­tus. Nors kai­rie­ji daž­nai va­di­na­mi tais, ku­rie su­ge­bė­jo iš­trauk­ti Is­lan­ di­ją iš liū­no, is­lan­dams jų re­for­mos

bu­vo ne prie šir­dies, kaip ir kal­bos apie ga­li­mą pri­si­jun­gi­mą prie ES. So­cial­de­mok­ra­tai ga­vo vos 12,9 pro­c. bal­sų ir tik de­vy­nias vie­tas par­la­men­te. Už jos są­jun­gi­nin­ką – Kai­rių­jų ir ža­lių­jų ju­dė­ji­mą – bal­ sa­vo 10,9 pro­c. rin­kė­jų. Tai­gi jam ati­te­ko sep­ty­nios vie­tos. Tie­sa, po šių me­tų rin­ki­mų Al­ tin­gas pa­si­pil­dė nau­jo­mis jė­go­mis. Vie­na jų – va­di­na­mo­ji Pi­ra­tų par­ti­ja, pa­si­sa­kan­ti už ne­var­žo­mą da­li­ji­mą­si duo­me­ni­mis in­ter­ne­ te. Par­ti­ja su­lau­kė 5,1 pro­c. rin­kė­jų pa­lai­ky­mo ir ga­vo tris vie­tas. Taip pat par­la­men­te dirbs už ša­ lies na­rys­tę ES pa­si­sa­kan­ti Švie­ sios atei­ties par­ti­ja – ji su­rin­ko 8,2 pro­c. bal­sų ir už­si­tik­ri­no še­šis man­da­tus. Iš­li­po sau­si?

Is­lan­di­jos ban­kų sek­to­riaus žlu­gi­ mas 2008 m. su­kė­lė ša­ly­je eko­no­ mi­nę ir po­li­ti­nę kri­zę. Ka­dai­se Eu­ro­pos fi­nan­si­niu cent­ ru bu­vu­si Is­lan­di­ja ta­po di­džiau­ sia Se­no­jo že­my­no sko­li­nin­ke. Tuo me­tu ša­lį val­dė Nep­rik­lau­so­my­bės par­ti­ja. Ši po­li­ti­nė jė­ga val­džio­je iš­ bu­vo nuo pat 1980 m. ir prieš ket­

„„Keis­ta: prieš pen­ke­rius me­tus is­lan­dai pik­ti­no­si val­džia, o da­bar vėl iš­rin­ko tuos pa­čius po­li­ti­kus jiems va­

do­vau­ti. 

ve­rius me­tus ga­vo tai, ko nu­si­pel­nė, – bent taip ma­nė is­lan­dai. Par­ti­ja bu­vo at­sa­kin­ga už ša­lies ban­kų sis­ te­mos pri­va­ti­za­ci­ją, fi­nan­sų sek­to­ riaus li­be­ra­li­za­vi­mą ir jo žlu­gi­mą. Ta­čiau is­lan­dai nuo­dė­mes de­ši­ nie­siems, re­gis, at­lei­do. Už tai, kad šie pa­ža­dė­jo ap­kar­py­ti mo­kes­čius, ska­tin­ti dar­bo vie­tų kū­ri­mą ir pri­ trauk­ti in­ves­ti­ci­jų. Taip pat cent­ro de­ši­nie­ji pa­ reiš­kė, kad tarp­tau­ti­niai kre­di­to­ riai, ban­dan­tys at­gau­ti sa­vo lė­šas bank­ru­ta­vu­siuo­se ša­lies ban­kuo­ se „Lands­ban­ki“, „Kaupt­hing“ ir „Glit­nir“, tu­rės su­si­tai­ky­ti su nuo­sto­liais, ku­rie ga­li siek­ti apie 75 pro­c. ban­kuo­se lai­ky­tų lė­šų. Is­lan­dams šie pa­ža­dai pa­ti­ko, nes so­cial­de­mok­ra­tus daž­nas kal­ ti­no dėl sko­lų grą­ži­ni­mo tarp­tau­ti­ niams kre­di­to­riams po­li­ti­kos. Kar­tu Is­lan­di­jos bal­sa­vi­mo re­ zul­ta­tai reiš­kia „ne“ na­rys­tei ES.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Bū­tent so­cial­de­mok­ra­tai tvir­ti­ no, kad na­rys­tė Bend­ri­jo­je ga­ran­ tuo­tų il­ga­lai­kį ša­lies sau­gu­mą. Jie 2009 m. pra­dė­jo bels­tis į ES du­ris, ta­čiau de­ry­bos ne­bu­vo leng­vos. Da­bar abi rin­ki­mus lai­mė­ju­sios par­ti­jos – eu­ros­kep­tiš­kos, to­dėl vis gar­siau kal­ba­ma, kad de­ry­bos su Briu­se­liu ga­li ap­skri­tai nu­trūk­ti. Nu­si­vy­li­mas po­li­ti­ka

Ana­li­ti­kai juo­kau­ja, kad ša­ly­je, kur pre­zi­den­tas vaikš­to be ap­sau­gos ir pės­čias, o par­la­men­to na­rių ad­re­ sus bei te­le­fo­nus ga­li­ma ras­ti te­le­ fo­nų kny­go­je, su­for­muo­ti koa­li­ci­ją ne­tu­rė­tų už­truk­ti. Vis dėl­to ne vi­si is­lan­dai bu­ vo pa­ten­kin­ti re­zul­ta­tais. 44-erių Halldó­ras Guð­munds­so­nas pik­ ti­no­si: „Žmo­nių at­min­tis, re­gis, trum­pa. Lai­mė­jo par­ti­jos, ku­rios įstū­mė mus į šį jo­va­lą.“ Iš vi­so tei­sę bal­suo­ti Is­lan­di­jo­

je tu­ri 235 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų. Nors rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bu­vo 83,3 pro­c., įžvel­gia­ma daug ženk­lų, kad vi­suo­me­nė nu­si­vy­lu­si po­li­ti­ka. Apk­lau­sos prieš rin­ki­mus pa­ro­dė, kad tik apie 15 pro­c. ša­lies gy­ven­to­ jų pa­si­ti­ki par­la­men­tu. Pir­mo­je vie­ to­je pa­gal ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, ne­nuos­ ta­bu, at­si­dū­rė ša­lies ban­kai. „Aki­vaiz­du, kad ma­nev­ruo­ti vie­ tos nė­ra, o jie pa­ža­dė­jo la­bai daug. Ma­nau, jų po­pu­lia­ru­mas iš­ga­ruos po tri­jų mė­ne­sių“, – pro­gno­za­vo rin­ki­mų lai­mė­to­jų atei­tį po­li­ti­kos ko­men­ta­to­rius Egil­las Hel­ga­so­nas. O 55-erių Thu­ry Steint­hors­dot­ tir pri­dū­rė: „Man šis bal­sa­vi­mas svar­bus tik dėl to, kad po jo paaiš­ kės, ar ma­no duk­tė su­ge­bės iš­lai­ky­ ti sa­vo na­mus, ar ne. Da­bar ji dir­ba po 70–80 va­lan­dų per sa­vai­tę, kad ga­lė­tų su­mo­kė­ti pa­sko­lą. Tai ne­ga­ li to­liau tęs­tis.“ BBC, „Reu­ters“, BNS inf.

Ban­dė iš­smuk­ti nepastebėtas Bang­la­de­šo sos­ti­nės Da­kos prie­ mies­ty­je su­griu­vu­sio pra­mo­ni­nio pa­sta­to va­do­vas Mo­ham­me­das So­he­lis Ra­na bu­vo su­čiup­tas ne­to­ li In­di­jos sie­nos.

„„Bė­go: Bang­la­de­šo sos­ti­nės Da­kos prie­mies­ty­je su­griu­vu­sio pa­sta­to

šei­mi­nin­kas su­čiup­tas ne­to­li In­di­jos sie­nos.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Tre­čia­die­nį įvy­ku­si ne­lai­mė pa­si­ glem­žė 360 žmo­nių gy­vy­bę. Pa­sak liu­di­nin­kų, pa­sta­tas su­griu­vo tar­si kor­tų na­me­lis. Ja­me vei­kė ke­lios dra­bu­žių siu­vi­ mo įmo­nės. Trys iš aš­tuo­nių to pa­ sta­to aukš­tų bu­vo įreng­ti ne­tei­sė­ tai, ne­ga­vus jo­kių lei­di­mų. Ši tra­ge­di­ja – dau­giau­sia au­ kų nu­si­ne­šu­si ne­lai­mė Bang­la­de­ šo dra­bu­žių ga­my­bos pra­mo­nė­je, ku­ri kas­met už­dir­ba apie 20 mlrd. JAV do­le­rių ir yra vie­nas svar­biau­ sių eko­no­mi­kos rams­čių. Tie­sa, ei­li­niai dar­bi­nin­kai ša­ly­je teuž­dir­ba po 38 do­le­rius (apie 100 li­tų) per mė­ne­sį, nors jų pa­siū­tais

dra­bu­žiais pre­kiau­ja dau­ge­lis gar­ sių tarp­tau­ti­nių ap­ran­gos par­duo­ tu­vių tink­lų. M.S.Ra­na bu­vo ieš­ko­mas tei­sė­ sau­gos nuo tre­čia­die­nio. Jį pa­rei­ gū­nai kal­ti­na ap­lai­du­mu. Nors pa­ sta­to sie­no­se aiš­kiai bu­vo ma­ty­ti di­de­lių įtrū­ki­mų, jis įti­ki­no nuo­mi­ nin­kus, tarp jų – pen­kias dra­bu­žių siu­vyk­las, kad pa­sta­tas sau­gus. Vie­nas pir­ma­me aukš­te įsi­kū­ręs ban­kas ir ke­lios par­duo­tu­vės už­ vė­rė du­ris, kai po­li­ci­ja tre­čia­die­nį nu­ro­dė eva­kuo­ti pa­sta­tą, ta­čiau ki­ tuo­se aukš­tuo­se vei­ku­sių siu­vyk­lų va­do­vai nu­ro­dė dar­buo­to­jams tęs­ti dar­bą. Dar po ke­lių va­lan­dų pa­sta­ tas pa­va­di­ni­mu „Ra­na Pla­za“ vir­ to griu­vė­sių krū­va, o dau­ge­lis au­kų bu­vo su­traiš­ky­tos di­de­lių be­to­no plokš­čių ir mū­ro nuo­lau­žų. Dra­bu­žių ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja nu­ro­dė, kad ta­me pa­sta­te vei­ku­

sio­se siu­vyk­lo­se dir­bo 3122 žmo­ nės, ta­čiau neaiš­ku, kiek jų bu­vo vi­du­je, kai sta­ti­nys su­by­rė­jo. Du įmo­nės va­do­vai ir du in­ži­nie­riai bu­vo suim­ti Bang­la­de­še šeš­ta­die­nį. Pa­sak pa­rei­gū­nų, suim­tie­ji ne­rea­ga­ vo į per­spė­ji­mą nea­ti­da­ry­ti pa­sta­to. Di­džiau­sios iš pen­kių komp­lek­se vei­ku­sių įmo­nių „New Wa­ve Sty­le“ sa­vi­nin­kas bei vyk­do­ma­sis di­rek­to­ rius pa­tys pa­si­da­vė Bang­la­de­šo dra­ bu­žių pra­mo­nės aso­cia­ci­jai ir bu­vo per­duo­ti po­li­ci­jai. Ka­tast­ro­fa su­kė­lė įtū­žį dėl dar­bo są­ly­gų teks­ti­lės pra­mo­nė­je, kur dir­ ba apie 3,6 mln. Bang­la­de­šo gy­ven­ to­jų, dau­giau­sia mo­te­rų. Ki­lus pro­ tes­tų ban­gai, šim­tai žmo­nių vėl išė­jo į gat­ves šeš­ta­die­nio ry­tą, bu­vo dau­ žo­mi ir de­gi­na­mi au­to­mo­bi­liai. De­ monst­ran­tai taip pat su­si­rė­mė su po­ li­ci­ja, ši at­sa­kė aša­ri­nė­mis du­jo­mis. BNS inf.


16

pirmadienis, balandĹžio 29, 2013

menas ir pramogos 7*-/*64$*5:01&3"*3-*&567047"-45:#*/*44*.'0/*/*403,&453"413*45"50

70-'("/(0"."%ĉ+"64.0$"35001&3"

(&(6Ìĉ4  %

7*-/*"64,0/(3&4ÄŒ3Ä?.604& %*3*(&/5"4ÂŻ(*/5"3"43*/,&7*Ăż*64 3&ĂŚ*4*&3ĉÂŻ%"-*"*#&-)"615"*5ĉ 4$&/0(3"'"4ÂŻ."3*+64+"$074,*4 ,045*6.ÄŒ*3(3*.0%"*-*/*/,"4ÂŻ +60;"445"5,&7*Ăż*64

40-*45"*

+63(*5""%".0/:5ĉ 7*,503*+",".*/4,"*5ĉ ,045"44.03*(*/"4 5"%"4(*3*/*/,"4 7*,503*+".*ä,Ä?/"*5ĉ

#*-*&564("-*5&Ć4*(:5*8885*,&5"-5"3#"7*-/*"64,0/(3&4ÄŒ3Ä?.604&

Sce­no­je – ci­v Na­cio­na­li­nia­me Kau­no dra­mos teat­ re vie­ťės Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­ mos teat­ras, pri­sta­ ty­da­mas nau­jau­siÄ…, vos prieĹĄ sa­vai­tÄ™ ÄŻvy­ku­siÄ…, prem­je­rÄ… „Bak­chan­tÄ—s“.

Dai­va Ĺ a­ba­se­vi­Ä?ie­nÄ— „„Ryť­ku: nau­ja­sis G.Var­no spek­tak­lis

Nau­jau­sia prem­je­ra

Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­lio­je sce­no­je tai yra pir­ma­sis grai­kĹł dra­ma­tur­gi­jos kla­si­ko Eu­ri­pi­do pa­sta­ty­mas, ku­rio re­Şi­sie­rius – Na­cio­na­li­nÄ—s pre­mi­ jos lau­rea­tas Gin­ta­ras Var­nas. Ĺ i vieť­na­gÄ— Kau­no dra­mos teat­ re yra sim­bo­liť­ka ke­liais as­pek­ tais. Pir­ma, tiek Kau­no, tiek Vil­ niaus pub­li­ka dar pri­si­me­na ĹĄiĹł dvie­jĹł teat­rĹł bō­tent ge­gu­Şį vyk­ da­vu­sias mai­nĹł gast­ro­les, per ku­ rias abie­jĹł mies­tĹł Ĺžiō­ro­vai tu­rė­jo ga­li­my­bÄ™ su­si­pa­Şin­ti su di­dĹžiau­ siĹł Lie­tu­vos sce­nĹł nau­jau­siais ir iť­k i­l iau­s iais pa­s ta­ty­m ais. Ypa­ tin­gas Ĺžiō­ro­v Ĺł dė­m e­sys ak­to­ riams tap­da­vo di­dĹžiau­sia do­va­na ir ÄŻver­ti­ni­mu. Ant­ra, Lie­t u­vos na­c io­n a­l i­n is dra­mos teat­ras pir­mÄ… kar­tÄ… vie­ ĹĄÄ—s re­konst­ruo­to­je Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro Di­dĹžio­jo­ je sce­no­je. Tre­Ä?ia, su „Bak­chan­tė­mis“ ÄŻ Kau­nÄ… su­grįŞ­ta ne tik dra­mos teat­ rui va­do­va­vÄ™s re­Şi­sie­rius G.Var­nas, bet ir ĹĄio teat­ro bu­vu­si ĹžvaigŞ­dÄ— – Juo­zas Bud­rai­tis. Abu me­ni­nin­kai Kau­no dra­mo­je su­kō­rÄ— vie­nus ge­ riau­siĹł spek­tak­liĹł. ÄŽ teat­ro is­to­ri­ jÄ… jau ĹĄian­dien ÄŻei­na to­kie spek­tak­ liai kaip E.O‘Neillo „Ge­du­las tin­ka Elekt­rai“ (1999), J.L.Lagarce‘o „To­ li­ma ĹĄa­lis“ (2001), M.Carr „Por­ti­ ja Kog­len“ (2002), F.Gar­cia Lor­cos „Don­ja Ro­si­ta, ar­ba Gė­liĹł kal­ba“ (2003), F.Dos­to­jevs­kio „Nu­si­kal­ ti­mas ir baus­mė“ (2004), D.Lo­ her „Ne­kal­ti“ (2006) ir „Ruz­vel­to aikť­tė“ (2008) ir ki­ti. J.Bud­rai­tis Kau­no dra­mos teat­ rÄ… ĹĄlo­vi­no uni­ka­liais sa­vo vaid­ me­ni­mis Jo­no Vait­kaus re­Şi­suo­ tuo­se pa­sta­ty­muo­se. Tarp su­kur­tĹł vaid­me­nĹł – Sol­ne­sas („Sta­ty­to­jas Sol­ne­sas“), Ĺ a­rō­nas („Ša­rō­nas“), He­rė­ja („Ka­li­gu­la“), Ri­Ä?ar­das II („Ri­Ä?ar­das II“), Bos­to­nas („Gol­ go­ta“). Lai­kÄ… pra­len­kÄ™s kō­ri­nys

Nau­ja­ja­me „Bak­chan­Ä?iĹłâ€œ pa­sta­ ty­m e J.Bud­rai­t is vai­d i­n a Tė­b Ĺł mies­to ÄŻkō­rė­jÄ… Kad­mÄ…. Jo ir Vik­ to­ri­jos Kuo­dy­tÄ—s – Kad­mo duk­ ters Aga­vÄ—s – ta­len­tin­ga par­tne­ rys­tÄ— „Bak­chan­Ä?iĹłâ€œ pa­sta­ty­mui su­tei­kia ypa­tin­gos ÄŻtai­gos, ste­ bi­na nau­ja tra­ge­di­jos trak­tuo­te, iť­raiť­kos prie­mo­nė­mis pra­ple­Ä?ia

tra­ge­di­niĹł vaid­me­nĹł kō­ri­mo tra­ di­ci­jÄ…. G.Var­nas – re­Şi­sie­rius in­te­lek­ tua­las, daug dė­me­sio ski­rian­tis sta­to­mo vei­ka­lo ana­li­zei, vi­suo­ me­ni­niam ir kul­tō­ri­niam kon­teks­ tui, ieť­kan­tis spek­tak­lio emo­ci­niĹł ir pra­smi­niĹł ry­ťiĹł su da­bar­ti­mi. Pats re­Şi­sie­rius apie kō­ri­nÄŻ sa­ko: „Eu­ri­pi­das ne­su­lau­kÄ— „Bak­chan­Ä?iĹłâ€œ prem­je­ros. Tai bu­vo pa­sku­ti­nÄ— jo tra­ ge­di­ja, pa­sta­ty­ta po mir­ties. ÄŽdo­mu, kad praė­jus ke­le­riems me­tams po tra­ge­di­jos pa­sta­ty­mo di­die­ji Atė­ nai bu­vo uŞ­ka­riau­ti, o Eu­ri­pi­das po mir­ties bu­vo ap­kal­tin­tas „Bak­chan­ tė­mis“ su­grio­vÄ™s Grai­ki­jos Auk­so am­ŞiĹł. Ar­gi tai ne di­dĹžiu­lis komp­li­ men­tas teat­rui? Ir Eu­ri­pi­dui?“

Gin­ta­ras Var­nas:

IĹĄ es­mÄ—s tai yra gam­ to­sau­gi­nis spek­tak­ lis, ku­rio pa­grin­di­ nÄ— ideo­lo­gi­nÄ— fra­zÄ— – „Tik­ra­sis Ĺže­mÄ—s ma­ ras yra Ĺžmo­ni­ja“.

Anot G.Var­no, „Bak­chan­tÄ—s“ – ci­vi­li­za­ci­jos de­ka­dan­so, ar­ba pa­ bai­gos, tra­ge­di­ja, ku­ri ru­tu­lio­ja­ si tar­si ko­me­di­ja. Keis­tas an­ti­kos mo­der­niz­mas. „IĹĄ es­mÄ—s tai yra gam­to­sau­gi­ nis spek­tak­lis, ku­rio pa­grin­di­nÄ— ideo­lo­gi­nÄ— fra­zÄ— – „Tik­ra­sis Ĺže­ mÄ—s ma­ras yra Ĺžmo­ni­ja“. Ma­nau, kad baus­da­mas Ĺžmo­gĹł Dio­ni­sas yra tei­sus. Ĺ˝mo­gĹł rei­kia baus­ti. UĹž tai, kÄ… Ĺžmo­gus pa­da­rÄ— su gam­ta. Jis jau­Ä?ia­si jos val­do­vu, ĹĄei­mi­nin­ku. Ir vi­sa, kas jam ken­kia, ne­rei­ka­lin­ga, tu­ri bō­ti pa­ťa­lin­ta, su­nai­kin­ta. Jis jau­Ä?ia­si vi­sos pla­ne­tos val­do­vu. Ne­ga­li, bet tur­bĹŤt sva­jo­ja vis­kÄ… ap­ glÄ—b­ti. Tiks­las vie­nas – nau­da, ge­ ro­vÄ—, pi­ni­gai“, – spek­tak­lio te­mas at­sklei­dĹžia re­Şi­sie­rius. Dio­ni­sÄ… vai­di­na tri­se

„Bak­chan­tė­se“ svar­biau­sias Dio­ ni­so vaid­muo te­ko trims ar­tis­tams: kal­ban­Ä?io­jo ir vei­kian­Ä?io die­vo vaid­me­nÄŻ at­lie­ka vie­nas ge­riau­ siĹł dra­mos teat­ro ak­to­riĹł Mar­ty­


17

pirmadienis, balandžio 29, 2013

menas ir pramogos

i­li­za­ci­jos žlu­gi­mo pra­na­šys­tė

trykš­ta sod­rio­mis spal­vo­mis ir emo­ci­jo­mis. 

nas Ne­dzins­kas, šo­kan­čio­jo – jau­ nas ge­nia­lus ba­le­to šo­kė­jas Kip­ras Chle­bins­kas, o dai­nuo­jan­čio­jo – ope­ros so­lis­tas, ab­so­liu­čiai uni­ka­ laus bal­so – sop­ra­ni­no – sa­vi­nin­ kas Vik­to­ras Ge­ra­si­mo­vas. Dio­ni­so kaip per­so­na­žo reikš­ mi­nė amp­li­tu­dė la­bai pla­ti, to­dėl skir­tin­gos to pa­ties vaid­mens kū­ ri­mo prie­mo­nės at­sklei­džia ir re­ži­ sie­riaus fan­ta­zi­ją, ir vi­sų tri­jų at­li­ kė­jų ta­len­tą. „Dio­ni­sas yra šio spek­tak­lio tik­ ra­sis re­ži­sie­rius ir pa­grin­di­nis ak­ to­rius. Jis vei­kia kaip bau­džian­ tis gam­tos die­vas, o sa­vo baus­mei pa­si­ren­ka teat­rą. Teat­ras ir­gi tu­ri baus­ti“, – sa­ko re­ži­sie­rius. Dio­ni­so kerš­tas kren­ta ant Tė­bų ka­ra­liaus Pen­tė­jo. Am­bi­cin­gą, pik­ tą, nei­gian­tį die­vus per­so­na­žą ku­ ria pa­sta­rų­jų me­tų teat­ro žvaigž­dė Ma­rius Rep­šys. Ak­to­rius at­sklei­ džia jau­di­nan­tį val­do­vo ir žmo­gaus, pa­kliu­vu­sio į Dio­ni­so spąs­tus, pa­ veiks­lą, žai­ža­ruo­jan­tį ar­tis­ti­ne iš­ mo­ne. Stip­ri ak­to­rių ko­man­da

Bak­chan­tes, Dio­ni­so pa­ly­do­ves, sau­gan­čias gam­tą ir dėl jos dar mė­gi­nan­čias bent ką nors da­ry­ti, vai­di­na Ai­ri­da Gin­tau­tai­tė, Ves­ ta Grabš­tai­tė, El­zė Gu­da­vi­čiū­tė, Jur­ga Kal­vai­ty­tė, Ne­lė Sa­vi­čen­ ko, Eg­lė Špo­kai­tė, Au­re­li­ja Ta­mu­ ly­tė ir To­ma Vaš­ke­vi­čiū­tė. Spek­ tak­ly­je taip pat vai­di­na Vy­tau­tas Rum­šas, Ma­rius Či­žaus­kas, Do­ vy­das Ston­čius, Ai­nis Stor­pirš­tis ir Pau­lius Ta­mo­lė. Spek­tak­ly­je „Bak­chan­tės“ nau­ do­ti pje­sės teks­tai, ku­riuos iš se­ no­sios grai­kų kal­bos ver­tė Si­gi­tas Nar­bu­tas ir Jo­nas Dum­čius, tiks­li­ no ir re­da­ga­vo Elž­bie­ta Ba­ny­tė. Sce­nog­ra­fas – Gin­ta­ras Ma­ka­re­ vi­čius, kos­tiu­mų dai­li­nin­kas – Juo­ zas Stat­ke­vi­čius, kom­po­zi­to­rius – Li­nas Rim­ša, vaiz­do pro­jek­ci­jų au­to­rius – Mi­kas Žu­kaus­kas, cho­ reog­ra­fas – Krzysz­to­fas Pas­to­ras. Vie­nos da­lies spek­tak­lis, truk­mė – 2 va­lan­dos. kas: LNDT spek­tak­lis „Bak­chan­tės“. kur: Na­cio­na­li­nia­me Kau­no dra­mos teat­re. kada: ge­gu­žės 3 d. 18 val.

Dmit­ri­jaus Mat­ve­je­vo nuo­tr.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite vitaminus C-300 Imuno N60 ir vieną labiausiai intriguojančių 2013 m. knygų – Gedimino Stanišausko psichologinį trilerį „Laikrodininkas“. Laikraščio žurnalistas gauna paslaptingą laišką, kuriame užduodamas vienintelis klausimas. Siekdamas sužinoti atsakymą, jis virtualioje erdvėje užmezga pažintį su charizmatiškąja Berta. Juk santykiai namuose vis vien pašliję. Veiksmas įgyja pagreitį, kai žurnalistas tampa sąmokslo Europoje liudininku. Vidinių prieštaravimų kamuojamas pagrindinis herojus mėgina nuslopinti jausmus Bertai, bet ar jam pavyks? Ką jis pasirinks: aistringąją Bertą ar laiko išbandytą sielą, kantriai jo laukiančią namuose. Galiausiai, darosi neaišku, kokias paslaptis slepia laikrodininkas. Japonijos konsulo dukterėčią jis sutiko prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. Skaitytojas virtuoziškai perkeliamas tai į tarpukario Kauną, tai sugrąžinamas atgal į šiuos laikus...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 7 d.


18 2

pirmadIENIS, balandžio 29, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� �������������������������������������������������������20 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Kviečia � ���������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis ��������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������20 Dovanoja�������������������������������������������������20 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą Ieškome vilkikų (cementovežių) vairuotojų Kaune, turinčių vairavimo patirties ir C, E kategorijas. Pervežimai tik Lietuvoje, atlyginimas mokamas laiku. CV siųsti e. paštu erika@bullcargo.lt, dėl informacijos skambinti tel. 8 684 58 242. 1102685

„Žėručio“ autoservisui Kaune (Savanorių pr. 266) reikalingas dažytojas-paruošėjas, turintis darbo patirties. Tel. 8 655 18 890. 1104920

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Graikijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose (ir iš algos), viešbučiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 1104013

Automobilių švaros centrui reikalingi darbuotojai (merginos ir vaikinai). Apmokome. Tel. 712 525. 1104571

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško: baldų apmušėjų, porolono pjovėjo (-os), dirbančio su pjovimo staklėmis; tiekėjo-sandėlininko; technologo padėjėjo (-os). Siųsti CV greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417. 1104426

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune. Krovinių (šaldytų maisto produktų) pervežimas Lietuvoje (po prekybos centrus). Reikalavimai: C ir CE vairuotojo pažymėjimo kategorija, panašaus darbo patirtis. Teirautis dėl darbo vietos kontaktiniu tel. 8 612 14 978 arba siųsti savo CV e. paštu cv@nnl.lt

Akupunktūra gydymos stuburo, sąnarių, virškinimo, kvėpavimo organų ligos, neuralgijos, tikai, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 8 698 80 305. www. altermeda.lt.

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

1102237

1095593

Sunkvežimių remonto bendrovei reikalingas tentų remontininkas. Tel. 8 687 13 056.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Atliekame įvairius statybos ir apdailos darbus. Glaistymas, dažymas, gipskartonio montavimas, tapetavimas ir t.t. Tel. 8 626 70 671.

1102318

Tarptautinių pervežimų įmonė plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių. Darbas maršrutu Lietuva–Vakarų Europa (4 sav.). Reikalavimas – ADR pažymėjimas. Privalumai: 2 m. darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos, užsienio kalbų žinios. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas, naujus vilkikus; neturinčius patirties apmokome. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298. 1099382

Technologinės įrangos, nestandartinių įrengimų gamybos įmonei reikalingas konstruktorius. Braižymas kompiuteriu. Atlyginimas pagal susitarimą. Kreiptis tel./faks. 457 352, e. paštas dirmeta@dirmeta.lt. 1103102

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800. 1097124

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai dirbti kryptimis Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 10 705 1103953

1103204

Įmonė ieško sandėlio darbuotojo. Reikalavimai: automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas; gera sveikatos būklė. Dėl darbo teirautis tel. 8 698 11 484 nuo 9 iki 16 val. 1105312

Padangų restauravimo įmonė ieško darbuotojų: pardavimo vadybininko, padangų restauratoriaus – apmokome dirbti. Tel. 8 656 30 300, 8 687 76 693. 1104292

Reikalingi lauko teritorijos valytojai (slankusis grafikas, darbo laikas 6–14.30, 13.30–22 val.) PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 015. 1102625

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 685 81 081. 1100570

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 671 78 390. 1102697

Reikalingi: profesionalus betonuotojas, mūrininkas, santechnikas ir pagalbinis. Tel. 8 672 06 511. 1103893

Restoranas GANBEICITY ieško virėjo gaminti sušius. CV siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt, daugiau informacijos tel. 8 678 80 880. 1102840

Restoranui reikalingi: virėjai (-os) ir padavėjos. Kaunas, tel. 8 653 50 628. 1105281

Šilainiuose dirbti alaus bare reikalinga (-as) barmenė (-as). Tel. 8 698 22 004. 1105380

Siuvėjoms siūlome darbą Domeikavoje, stabiliai dirbančioje įmonėje. Visos soc. garantijos, geras atlyginimas, visada laiku. Tel. 8 699 75 052, 8 650 26 705, e. paštas erlandod@takas.lt. 1102629

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai dirbti Lietuvoje ir Vokietijoje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1097758

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Statybos įmonei reikalingi: staliai-bendrastatybiniams darbams, betonuotojai-mūrininkai, montuotojai-betonuotojai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331.

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas, trikotažinių-tekstilinių gaminių pakuotoją-lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1093476

UAB „Vytrita“ ieško automobilinio krano operatoriaus dirbti Kauno regione automobiliniu kranu KRUPP 25 GMT-AT. Reikalavimai – patirtis. Atlyginimas nuo 2 500 Lt. Tel. 8 655 05 112, e. paštas giedre@vytrita.lt. 1101599

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094234

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinio darbo patirties tinkuotojai, mūrininkai, grindų plytelių klojėjai, apdailininkai (glaistymas, dažymas) statybose. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimai, patirtis, anglų kalbos pagrindai. Skambinti tel. 8 620 77 510 darbo dienomis 8–17 val. 1102099

Paslaugos Medikų

1101203

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 1096402

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1102866

1081800

Kokybiškos masažo paslaugos už prieinamą kainą. Kaune, Petrašiūnuose, prie LESTO. Tel. 8 602 78 278, e. paštas GirDmasazai@gmail.com. 1104483

Medicinos centre „Neuromeda“ – speciali kaina! Kaklo kraujagyslių echoskopija – tik 69 Lt, abiejų kojų kraujagyslių echoskopija – tik 69 Lt (vienos kojos – 45 Lt). Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1090915

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128.

Kompiuterininkų Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1083157

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1094089

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1101618

1096600

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1093726

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1100846

Buitinės technikos remonto Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1094114

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1101331

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Visų kompiuterių ir televizorių bei garso technikos servisas. Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1071021

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1096790

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 2 m. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 8 607 94 043.

1094648

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1102645

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1102474

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1102454

1103586

Atliekame kokybiškai parketo, grindų šlifavimą, lakavimą, poliravimą, dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 1105138

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1092009

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1105191

Atliekame šildymo, santechnikos darbus. Prietaisų montavimas. Tel. 8 699 99 116, e. paštas zelenskis@gmail.com. 1103801

Atliekame šlaitinių stogų dengimo darbus, karkasinė statyba. Pavėsinių, terasų įrengimas. Įvairios tvoros. Aplinkos darbai. Tel. 8 615 57 070. 1100462

Statybos, remonto

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo ir lyginimo darbus su ekskavatoriumi-krautuvu. Tel. 8 614 05 241.

AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4–6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553.

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309.

1087079

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 670 04 759, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1101460

Akcija! Stogeliai su permatoma danga virš durų, stoginės, verandos. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1095610

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1094671

1089330

1099945

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

1089558

Angokraščių apdaila, gipskartonio montavimas, sienų lyginimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato ir plytelių dėjimas. Tel. 8 608 82 865. 1105261

1100893

1102433

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096675

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 1095192

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1097564

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148. 1102283

Dedame gipskartonį, klojame plyteles, glaistome, dažome. Elektros darbai. Sudarome sąmatas. Konsultuojame. Tel. 8 676 07 755. 1098410

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187.

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val.

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224.

1098839

1105033

Atliekame fasadų šiltinimo darbus, dažome struktūriniais dažais. Tel. 8 638 99 645.

1101696

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

1105490

1101990

Dengiame šlaitinius stogus, keičiame senas konstrukcijas ir seną šiferio dangą į bet kurią kitą. Lankstome nestandartinius skardos gaminius. Tel. 8 687 75 804. 1101847

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862.

1089545

1089199

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Dengiame, renovuojame plokščius stogus prilydomąja danga, keičiame įlajas, šaliname pūsles. Suteikiame garantiją, sudarome sąmatas. Tel. 8 684 11 785.

1093821

1100070

Nukelta į 19 p.


19 3

pirmaDIENIS, balandžio 29, 2013

klasifikuoti skelbimai Santechnikas Jums patogiu laiku (ir poilsio dienomis) atlieka visus santechnikos darbus. Taikau nuolaidas. Garantija. Tel. 8 620 40 434, (8 37) 705 609.

Paslaugos Statybos, remonto

1099721

Elektriko paslaugos. Kokybiškai ir greitai. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1102289

Glaistome, dažome, klijuojame plyteles, sukame gipskartonį. Kalame dailylentes, dedame laminatą. Kiti vidaus apdailos darbai. Tel. 8 670 67 156. 1104098

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1100080

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 650 44 922. 1096098

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mūrijame, betonuojame, išvežame statybinį laužą. Konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. 1103855

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 1097482

Klijuoja plyteles, dengia vonias, vamzdynus, deda plastikines lubas, laminuotas grindis. Smulkūs santechnikos, elektros, dažymo darbai. Tel. 8 679 26 819. 1105021

KLOJAME trinkeles. BOBCAT mini krautuvo, mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 677 45 566. 1102227

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40 mm). PLASTIKINIAI ir MEDINIAI LANGAI, BALKONŲ stiklinimas. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB „Runesa“. 1094692

Mūrijame pertvaras, kaminus. Montuojame gipskartonį, pakabinamąsias lubas. Klojame kiliminę dangą. Tel. 8 680 50 069. 1103849

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Gipskartonio montavimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 1099879

Mūrininkų brigada stato individualius namus. Mūrijame blokeliais, apdailinėmis plytomis. Atliekame betonavimo darbus. Tel. 8 673 50 825, 8 633 95 604. 1102421

Mūrinių ir karkasinių namų statyba. Vidaus ir lauko apdaila. Tvorų montavimas. Statybos darbų organizavimo paslaugos. Tel. 8 671 94 586. 1088572

NAMŲ ŠILTINIMAS ekovata ir polistireno granulėmis. Darbas amerikietiška įranga KRENDL. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 655 66 061. 1096121

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162. 1093796

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1101732

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams – garantija. Senus langus išvežame. Galima išsimokėtinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1093709

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048.

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1102391

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Atvykstame greitai ir Jums patogiu laiku. Tel. 8 680 50 069.

1103887

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1102442

1102299

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1105178

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1103289

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264. 1098826

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1092973

BALDAI PER VIENĄ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvės, komodos, prieškambario baldai ir kiti. Galima įsigyti IŠSIMOKĖTINAI. Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946. 1094205

Santechnikas-rekonstruotojas atlieka santechnikos, rekonstrukcijos, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos darbus. Šulinių kasimas. Tel. 8 670 48 327.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai ir jums patogiu laiku pakeis, suremontuos vamzdyną, klozetus, sumontuos atbulinį vožtuvą ar šildymo sistemą. Tel. 8 677 76 588.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1104838

1103871

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1092203

Statybininkų brigada mūrija įvairiais blokeliais, betonuoja. Turime savo įrankius, stelažus. Yra galimybė parodyti padarytus darbus. Tel. 8 608 40 774. 1103332

Statybos ir remonto darbai: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonis, plytelių klojimas, grindų dėjimas, elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 616 23 924. 1105041

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739.

1104775

1091861

Taisome minkštuosius baldus, aptraukiame nauju gobelenu, remontuojame lankstus. Smulkus kietųjų baldų remontas ir surinkimas. Tel. 8 673 61 473, 706 964. 1105336

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1084405

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome pavėsines ir tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1101738

Trinkelių klojimas, akmenų, vejos ir kelio bortelių statymas. Šulinių lyginimas. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Tel. 8 645 23 519. 1104943

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1091517

Trinkelių klojimas. Želdinimo darbai. Kokybiškai atliekame aplinkos tvarkymo darbus: įrengiame vejas, alpinariumus, vandens telkinius. Tel. 8 699 48 200. 1104970

Tvarkingi griovimo, rekonstrukcijos, mūro, tinko, pamatų, tvorų, betonavimo, laiptinių dažymo darbai. Garantija. Konsultacija. Tel. 8 648 23 501. 1104834

Tveriame įvairių tipų tvoras. Gaminame vartus, vartelius. Liejame sąramas. Atliekame suvirinimo darbus. Metalo darbai pagal užsakymus. Tel. 8 674 52 897. 1102372

Tvoros. Tvorų montavimas. Konsultavimas. Tel. 8 671 94 586.

1088553

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 17 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1097343

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1104633

Gaminame lauko, vidaus, šarvuotas (šarvuotų durų spynų keitimas) duris, taip pat gaminame stogelius, terasas. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 1102132

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, Ritininės užuolaidos, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1092338

Dėmesio! Padedame parduoti butą, sodą, namą. Sutvarkome visus dokumentus. Tel. 8 611 76 935; kestutis.aero@yahoo.com. 1100584

2 k. butą (51 kv. m, 5/1 a., mūrinis, tvarkingas, šiltas, maži mokesčiai, stipri bendrija, baldai). Kaina 115 000 Lt. Turiu kitą, pigesnį variantą. Tel. 8 678 00 678. 1100855

20 arų žemės sklypą (paskirtis – kita) prie kelio Kaunas–Garliava, Ražiškių k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginė vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 1100737

3 k. butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5/3 a., plytinis, b. pl. 62 kv. m, plast. langai, tamsus kambarys, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 1104999

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058098

Naujos statybos kotedžą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiškėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tinka komercijai. Tel. 8 656 47 866. 1105018

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.). 1091228

Parduodamas 27 a namų valdos sklypas Domeikavoje, Rožių g. Yra 15 kW elektra, leidimas namo statyboms, detalusis planas. LASA NOVA. Tel. 8 683 66 839, 331 415. 1103971

Šventėms Kviečiame rengti vaikų stovyklas, organizacijų, sporto ir kitokias šventes kaimo turizmo sodyboje „Rojaus Kampelis“. www.turizmaskaimo.lt. Tel. 8 640 30 900. 1100132

Kitos

Parduodamas kol. sodas Drąseikiuose, SB „Aidas” (6 a, yra vanduo, elektra). Daugiau informacijos tel. 8 656 50 666. 1105256

Parduodame 1 k. butą Dainavoje, Taikos pr. (5 bl./3 a., butas be balkono, reikalingas remontas). LASA NOVA, tel. 8 630 01 371, (8 37) 331 415. 1103970

1100061

1104513

Privačių ir daugiabučių namų šiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiliuojami ekologiški fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt.

Baldžių

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1090885

Aplinkos projektavimas. Alpinariumų, gėlynų, vejos įrengimas. Žemės apdirbimo darbai. Pavėsinės, terasos, tvoros. Augalų sodinukai. Tel. 8 685 18 588. 1100468

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1094552

Profesionalus medžių genėjimas, žolės aeravimas, aplinkos tvarkymo darbai. Tel. 8 600 24 977. 1103181

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 1105355

Žemės kasimo, lyginimo darbai traktoriumi, 1 val. – 80 Lt. Trinkelių, plytelių, vejos, kelio bortų klojimas, pagrindų ruošimas, tvorų statymas. Tel. 8 654 89 956. 1100444

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555, 333 666; www.simokusilas.lt. 1095478

1 kambario butą Šilainiuose, Rietavo g. (bendr. pl. 37 kv. m, I a., suremontuotas, šalia poliklinika, parduotuvė). Be tarpininkų. Kaina sutartinė. Tel. 8 685 38 317. 1101474

10,27 a sklypą Artojų g., Garliavoje (Laukų g. 12, yra projektas, leidimas statybai, pamatai, elektros skydelis (12 kW), privažiavimo kelias, komunikacijos vietinės, gyvena kaimynai). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 657 94 150. 1104684

Parduodame 1 k. butą Eiguliuose, Ašigalio g. (5 bl./2 a., plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, remontuotinas). LASA NOVA, tel. 8 630 01 371, (8 37) 331 415. 1103969

Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a, namų valda, elektra yra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

1104997

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29 x 31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. Sodybą Raseinių r., Molupių k. (1 a. namas, b. pl. 63 kv. m, 28 arai žemės su vaismedžiais, lauko virtuvė, ūkiniai pastatai). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 4 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 82 kv. m, geras išplanavimas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Sodą SB „Bitukas“, Šlienavoje (2 a. mūrinis namas, b. pl. 50 kv. m, suremontuotas, šildomas kietuoju kuru, šulinys, 7 a). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 3 k. butą Geležinio Vilko g. (5/5 a., b. pl. 60 kv. m, vidinis, kapitališkai suremontuotas, parketas, langai plastikiniai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 k. butą Eiguliuose, Ašigalio g. (5/1 a., b. pl. 50 kv. m, vidinis, WC ir vonia atskirai, pakeisti vamzdynai, balkonas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 k. butą Kalniečiuose, P.Plechavičiaus g. (5/3 a., b. pl. 50 kv. m, vidinis, šiltas, reikalingas kosmetinis remontas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 1104995

Parduodame 6 a sodą Gervėnupyje (yra 28 kv. m vasarnamis, naujas stogas, sudėtos lam. grindys, lauk. tualetas, vieš. transportas). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 630 01 306.

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923.

1103968

4 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/5 a., b. pl. 78 kv. m, virtuvė 6,5 kv. m, 2 balkonai, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Reikalinga paskola. Grąžinimas garantuojamas nekilnojamuoju turtu įį įkeičiant, taip pat notaru, hipoteka. Mokėsiu iki 4,5 % metinių palūkanų. Tel 8 678 00 678. 1100819

6 a sklypą Prienų r., SB „Aronija“ (yra baldais apstatytas vagonėlis, medinė pašiūrė, sandėliukas, šalia tvenkinys). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 2 k. butą Ežerėlyje, Kauno g. (2/2 a., b. pl. 52 kv. m, labai tvarkingas, balkonas, rūsys, kaina 34 000 Lt). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 3 kambarių butą A. Šančiuose, Verkių g. (5/4 a., b. pl. 65 kv. m, įstiklintas balkonas, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Namą su 13 a sklypu Romainiuose, Krivių g. (autonominis šildymas dujomis/kietuoju kuru, židinys, b. pl. 420 kv. m, komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. Sklypą Klevų g., Giraitėje (8 a, visos komunikacijos, rami vieta, privažiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 3 k. butą Dainavoje, Pramonės pr. (5/4 a., b. pl. 48 kv. m, toliau nuo gatvės, rami vieta, puikus susisiekimas, daug žaliosios zonos). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/2 a., plytinis, b. pl. 64 kv. m, puikiai įrengtas, pakeisti radiatoriai, elektros instaliacija, santechnika). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 2 k. butą Kalniečiuose, P.Plechavičiaus g. (9/7 a., b. pl. 50 kv. m, plastikiniai langai, sienos dažytos, su baldais). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 8 a sodo sklypą Amaliuose, Jonvabalių take (komunikacijos šalia sklypo, puikus susisiekimas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

1 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (5/1 a., b. pl. 18 kv. m, buvęs bendrabutis). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, M.Jankaus g. (2/1 a., rąstinis namas, b. pl. 58 kv. m, 2,35 a žemės, WC ir vonia kartu, 2 įėjimai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5/5 a., b. pl. 44 kv. m, WC ir vonia kartu, įstiklintas balkonas, tvarkinga laiptinė). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 1104998

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 12 a sodą Jūrėje, Prienų r. (geras medinis namas, nauja krosnis, neseniai daryta pirtelė). Kaina 32 000 Lt. Tel. 8 682 27 386. 1104480

Parduodame ungurių perdirbimo ir auginimo cechą (plotas 1760 kv. m, žemės plotas 1,0523 ha) Vydmantuose, šalia Palangos. Kaina 250 000 Lt. Tel. 8 605 66 996. 1103564

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1085554

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071818

Nukelta į 20 p.


20 2

pirmadIENIS, balandžio 29, 2013

klasifikuoti skelbimai Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409.

Parduoda Kitos prekės

Tel. 8 686 10 846

PIGIAI

PARDUODAME MALKAS Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1101293

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454. 1084818

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784.

1099005

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Vežame mažais kiekiais. Tel. 8 652 59 118.

1074511

1103597

1103522

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888.

Mažais kiekiais atvežame žvyro, smėlio, skaldos ir t.t. Kokybiškos malkos. Tel. 8 620 24 446.

1099085

Užsienio kompanija perka miškus su žeme ir ŽŪP žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel 8 688 88 811.

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1100371

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1089310

Automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius – geromis kainomis. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1100027

Bendrovė perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696. 1091384

1099340

Parduodamas bankrutavusių UAB „Kauno statybos trestas“, UAB „Transforma“, UAB „Plieno raštas“, UAB „Ventelektra“, UAB „Vistilė“, UAB „Džuda“, UAB „Eurostartas“, UAB „Avertė“, UAB „Irgitos miškas“, UAB „RVN“, UAB „Pušies baldai“, UAB „Kremontė“, UAB „Armabelus“, UAB „AG projektai“ ilgalaikis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, trumpalaikis turtas, žemės sklypai, skardinis sandėlis su požeminėmis saugyklomis, nebaigtas statyti namas, statybinės medžiagos, ortakiai, baldai, biuro technika, plaukų priežiūros priemonės, reikalavimo teisės, priteistos skolos ir kitas turtas. Detalesnę informaciją apie turtą, pardavimo kainas ir tvarką galima gauti UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, A.Juozapavičiaus pr. 21–60, Kaunas. Infor. tel. 8 678 80 274, faks. (8 37) 551 511, e. p. giedriuia@gmail.com. 1105342

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093923

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1103275

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1092367

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1101065

Investuoju į žemės ūkio paskirties sklypus ilgam laikui. Galiu nupirkti ir sudaryti nuomos sutartį 10 metų. Tel. 8 643 75 526. 1091409

Nekilnojamojo turto agentūros LASA NOVA klientas ieško 2 kambarių buto Šilainiuose, pageidautina suremontuoto, tarpiniame aukšte. Tel. (8 37) 331 415, 8 656 88 760. 1103976

Nekilnojamojo turto agentūros LASA NOVA klientas ieško 2–3 kambarių buto Kauno miesto Centre arba Senamiestyje, privalumas – autonominis šildymas. Tel. (8 37) 331 415, 8 640 51 958. 1103975

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

1098230

Vežame malkas po 10 kub. m, skaldytas. Turime beržo, alksnio, sausos pušies. Atvežimas – nemokamai. Tel. 8 629 00 708. 1097512

1091857

1094023

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094444

Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29 992.

1095845

Perka

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1083986

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1099926

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1099938

Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 395 004, 8 676 22 955. Nebrangiai pirksiu namą arba sodybą Kauno r. Tel. 301 103, 8 614 22 030.

1104287

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798. 1102728

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1086654

Savikrovio savivarčio paslaugos. Žemės, žvyro, komposto atvežimas, šiukšlių, statybinio laužo išvežimas. Aplinkos tvarkymas. Žemės darbai. Tel. 8 698 88 879. 1100474

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971. 1096074

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1104520

Kelionės

1104980

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

1091911

Paskolos

1065597

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.). 1091207

Perku butus ir sklypus su skolomis, įkeistus, areštuotus, neprivatizuotus. Tel. 8 678 74 682. 1105395

Perku, padedu parduoti sodą, sklypą, namą, sodybą, butą, patalpas, garažą, mišką. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555. www.simokusilas.lt.

Individuali įmonė Ričardo Žygio firma „RŽ“ (įmonės kodas 133094353, buveinės adresas Šv. Gertrūdos g. 42, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Kauno filialo juridinių asmenų registre) informuoja, kad yra priimtas sprendimas pertvarkyti šią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę UAB „Jolanas“, kurios buveinės adresas bus Šv. Gertrūdos g. 42, Kaunas. Po pertvarkymo veiksiančios UAB „Jolanas“ įstatinio kapitalo dydis bus 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų), jis bus padalytas į 100 (vieną šimtą) nematerialiųjų paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto litų) nominalios vertės akcijų. Nuo šio skelbimo išleidimo dienos kiekvieną darbo dieną 12–17 valandomis įmonės buveinėje, Šv. Gertrūdos g. 42, Kaunas, galima susipažinti su naujos teisinės formos juridinio asmens – uždarosios akcinės bendrovės „UAB Jolanas“ – steigimo dokumentais. 1104946

UAB „LUKMINDA“ keičia pavadinimą į UAB AD Color. Įmonės kodas 302568549. Adresas Taikos pr. 96, Kaunas. 1105379

Pamesta

1105147

Pamestą mokyklos-darželio „Šviesa“ mokinio pažymėjimą, išduotą Aurimui Andriulioniui, laikyti negaliojančiu. Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Įvairūs

1091848

Išsinuomoja Išsinuomočiau suremontuotą su baldais ir buitine technika butą Šilainiuose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 677 76 588. 1104848

Išsinuomotume tvarkingą butą, namą ar namo dalį Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 684 55 498. 1105026

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1104327

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1100250

Atliekame paslaugas savivarčiu su fiskaru: atvežame žvyro, skaldos, gaubtinių atraižų kūrenti ir kt. Tel. 8 657 81 131. 1098831

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1102717

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, betono, juodžemio, statybinio laužo iki 7 tonų. „Bobcat“ ir mini ekskavatoriaus nuoma, išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 1103530

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 1098041

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 1103877

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

1095469

1097360

Pirkčiau būstą. Remontą galėtume pasidaryti patys. Sudomintų ir sodas ar sodyba. Siūlyti įvairius variantus. Galima ir SMS, perskambinsiu. Tel. 8 672 77 277.

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu žvyrą, žemes ir t. t. Tel. 8 687 73 505.

1100797

Kiti

Pamestą mokinio pažymėjimą MP Nr. 1527983, išduotą Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Mindaugui Pasilauskui, laikyti negaliojančiu.

1092388

Pigiai įvairias malkas. Atvežimas – nemokamai. 1 erdvinio m kaina – nuo 70 Lt. Tel. 8 673 10 627. Supjautos atraižos: beržo, ąžuolo, uosio. Kaina 380 Lt. Atraižos maišuose. 1 vnt. kaina 7 Lt. Tel. 8 670 32 999.

1094389

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 614 93 479, 8 609 96 653.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1103110

1081484

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1094338

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1098270

1090046

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1099588

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736.

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio ir atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

1095835

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

Pirksiu 2 arba mažesnį 3 kambarių butą Centre arba Senamiestyje. Be tarpininkų. Labai brangių nesiūlyti. Tel. 8 645 41 309.

1104374

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1091797

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1091776

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1091752

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1091538

1104482

Dovanoja Mirus katytės šeimininkei, skubiai ieškome jai naujų ramių namų. Katytei 4 metai, balta, trumpaplaukė. Reikalingi ramūs, tylūs namai, neturi būti vaikų ar kitų gyvūnų. Tel. 8 646 05 142, e. paštas vivaprimavera@gmail.com. 1104506

Kviečia Neseniai atidaryti globos namai SENJORŲ VILA (Žalioji g. 19, Garliava) pradeda senjorų priėmimą į naują korpusą ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų priežiūroje. Geros gyvenimo sąlygos. Tel. 552 258, 8 652 93 000. 1100970


213

pirmaDIENIS, balandžio 29, 2013

klasifikuoti skelbimai informuoja

Karščiausi kelionių pasiūlymai

GLAUKOMA SERGANČIŲ žmonių BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas vyks ba­lan­džio 30 d. 15 val. Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­ je, Lais­vės al. 39, Kau­ne.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ ITALIJA, Riminis – nuo 1579 Lt.

TAPKITE ĮTĖVIAIS ARBA GLOBĖJAIS! Ba­lan­džio 30 d. 18 val. kvie­čia­me ap­si­ spren­du­sius ar svars­tan­čius apie ga­li­my­bę sa­vo šei­mo­je au­gin­ti vai­ką at­vyk­ti į Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­tą (L.Za­men­ho­fo g. 9), į pir­ mą­jį GIMK mo­ky­mų bū­si­miems įtė­viams ir glo­bė­jams su­si­ti­ki­mą. Mo­ky­mai ne­mo­ka­ mi. De­ta­les­nė in­for­ma­ci­ja tel. (8 37) 750 935 ar­ba www.ssins­ti­tut.lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Raudondvario pl. 150, UAB „Pirmas žingsnis” konferencijų salėje Gegužės 2 d. 16–17.30 val. – ŠVIESUVOS studentų švietėjų forumas SVEIKESNĖS VI­ SUOMENĖS LINK. Sveikatos priežiūros raida. Ieva Matulevičiū­ tė, LSMU. Mitai apie savižudybes. Aidas Vagonis, „Jaunimo linija” Kauno padalinio vadovas. Ką galiu padaryti, kad būtume sveikesni? Mantas Jukna, LSMU. Gegužės 9 d. 16–17.30 val. – psichologas Zenonas Streikus. LAIMĖS IR MEILĖS PAIEŠ­ KOS. Gegužės 16 d. 16–17.30 val. – gyd. Val­ donė Valienė. (NE) STEBUKLINGAS BŪDAS LIEKNĖTI. Jau penkti metai visi renginiai nemokami! KAUNO KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA šau­kia ei­li­nį vi­suo­ti­nį ata­skai­ti­nį sa­vo na­ rių su­si­rin­ki­mą, ku­ris vyks ge­gu­žės 12 d. 14 val. Da­nų g. 15A, Kau­no ne­įga­lio­jo jau­ni­mo už­im­tu­mo cen­tre. In­for­ma­ci­ja tel. 8 652 42 620, e. paš­tu kau­no.kns@gmail.com. TARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI Ge­gu­žės 15 d. 17 val. Ge­ro­jo Ga­ny­to­jo pa­ra­ pi­jos baž­ny­čio­je (V.Krė­vės pr. 95) – Kau­no me­nų dar­že­lio „Etiu­das” ren­gi­nys SAULA­ LA RIDUOLĖLA, skir­tas Tarp­tau­ti­nei šei­mos die­nai. Ren­gi­nį ves Do­vi­lė Ta­lač­kai­tė, Jur­gi­ ta Ur­ni­žie­nė, Aud­ro­nė Spei­čie­nė. SPORTUOK KARTU SU STUDENTAIS! KTU Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cen­tras kvie­čia vi­suo­me­nę įsi­trauk­ti į Svei­ka­tin­gu­mo me­tų ren­gi­nius. At­ei­ki­te į ne­mo­ka­mas ry­ti­nes mankš­tas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to sta­dio­ne ir pa­ju­si­te sie­los ir kū­no dar­ną, pra­dė­si­te die­ną ku­pi­ni džiaugs­mo ir nau­jų jė­gų. Ge­gu­žės mė­ne­sį nuo 7.30 val. ren­gia­mos ry­ti­nės mankš­tos KTU sta­dio­ne (Rad­vi­lė­nų pl. 19): 7 d. – šo­kio te­ra­pi­ja; 8 d. – svei­ka­ ti­ni­mo mankš­ta; 9 d. – pi­la­te­so mankš­ta; 14 d. – im­ty­nių mankš­ta; 15 d. – šiau­rie­tiš­ kas ėji­mas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos tei­rau­tis Lau­ ros Da­niu­se­vi­čiū­tės, tel. 453 511, e. p. lau­ra.da­niu­se­vi­ciu­te@ktu.lt, http://ktu.lt/tu­r i­nys/ktu-ren­g i­n iai-2013svei­ka­tin­gu­mo-me­tai. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakš­to g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Balandžio 29 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jau­ nimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugs­ mai”: paveikslas mamai. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Balandžio 30 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: dovana mamai (įvairi technika). Veda Daiva Vainauskienė. Gegužės 2 d. 18 val. – tapybos mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Prie molber­ to”: natiurmortas. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Gegužės 4 d. 15 val. – paskaita „Žmogus ir tėvynė. Tėviškė ir protėvynė”, skirta Motinos dienai. Lektorius – Aleksandras Žarskus. Gegužės 6 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jau­ nimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugs­ mai”: gėlių tapyba. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė. Gegužės 7 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: tekstilės dirbiniai (rankinė, palaidinė). Veda Daiva Vainaus­ kienė. Gegužės 9 d. 18 val. – tapybos mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Prie molber­ to”: natiurmortas. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Gegužės 11 d. 15 val. – paskaita „Tautišku­ mas ir lietuviškumo bruožai”. Lektorius – Aleksandras Žarskus. Susitikimas su me­ nininke Lina Opulskiene „Debesų laiškai ir spalvos”. II d.

8 DIENŲ POILSIO KELIONĖS IŠ VILNIAUS: BULGARIJA, Varna, Burgas – nuo 1124 Lt, EGIPTAS, Hurgada – nuo 1295 Lt, GRAIKIJA, Rodas – nuo 1259 Lt, TURKIJA, Bodrumas – nuo 1299 Lt, KROATIJA, Rijeka – nuo 1479 Lt,

15 DIENŲ POILSIO KELIONĖS IŠ VARŠUVOS: TUNISAS, Tunisas – nuo 2228 Lt, EGIPTAS, Taba – nuo 2068 Lt, MAROKAS, Agadyras – nuo 2736 Lt, ITALIJA, Sardinija – nuo 2646 Lt, KANARAI, Fuerteventura – nuo 2974 Lt, GRUZIJA, Batumi – nuo 3269 Lt. Paskutinės minutės pasiūlymų vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

Tel. 207 879, 8 698 03 091 M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt

Kviečia mokytis A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pava­ rų dėže). Vytauto pr. 2–25, A. Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218.

1103061

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kur­ sus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos gru­ pės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1090091

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 05 20, šaunamojo gin­ klo įsigijimo savigynai – 2013 05 22. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1104361

05 04 – „Panemunės pilys: gražiausiu Lietuvos keliu“, 73 Lt. Grafų Tiškevičių rūmų parkas, Raudonės ir Panemunės

pilys, Veliuonos piliakalnis ir dvaro rū­ mai... 05 11 – „Tulpių žydėjimo šventė“ Bur­ biškio dvare, 73 Lt. Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus, Kleboniškių kaimo buities ekspozicija... 05 18 – „Punsko link pas jotvingius“, 91 Lt. Nacionalinių lenkiškų patiekalų de­ gustacija, Seinai, unikali senovės baltų genčių gyvenvietė. Gidų kursai nuotoliniu būdu.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Dėmesio! Gegužės 10 d. 18 val. Kauno valstybiniame lėlių teatre turėsite galimybę išgirsti JUDITOS LEITAITĖS specialiai paruoštą koncertinę progra­ mą ROMANSŲ VAKARAS. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322. 1103338

Picerija pas Paolo „Bella Italia“ yra vienintelė Paolo picerija. Mieli klien­ tai, Paolo laukia Jūsų tik čia! „Bella Italia“, esančioje S.Daukanto g. 14, Jus pasitiks pats Paolo su savo šeima. Taip pat maisto pristatymas į namus, tel. 777 444, 426 691. 1095698

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

AB „Swedbank“ LT 39 7300 0100 0226 4304

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


22

pirmadienis, balandžio 29, 2013

kas, kur, kada PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1092076

Paminklų, antkapių, tvorelių projektavimas ir gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiš­ kas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granito plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granito skaldos. Nemoka­ mai konsultuojame. Paminklams iš ekspozicijos taikomos nuo­ laidos. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, Kaune tel. 541 177, 8 655 79 020, 8 614 41 608; www.gransta.lt. 1086826

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pa­ matus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Ju­ zėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki gegužės 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams.

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ba­lan­džio 30 d. 18.30 val. – PREMJERA! Iva­nas Tur­ge­ne­vas. MĖNUO KAIME. Dra­ma. Rež. Va­lius Ter­te­lis. Di­džio­ji sce­na. Gegužės 3 d. 18 val. – Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Euripidas. BAKCHANTĖS. Rež. Gintaras Varnas. Didžioji scena. Gegužės 4 d. 18 val. – Lietuvos naciona­ linis dramos teatras. Birutė Mar. LAIŠKAI Į NIEKUR. Kamerinis spektaklis. Rež. Birutė Mar. Rūtos salė. 15 val. – Inesa Paliulytė. LIŪDNAS DIEVAS. Liūdna istorija visai šeimai. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė. Gegužės 7 d. 18.30 val. – Klaipėdos jauni­ mo teatras. BATAI. Muzikos, ritmo ir judesio spektaklis. Rež. Valentinas Masalskis. Didžioji scena.

1092595

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

teleloto

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Lošimo Nr. 890, balandžio 28 d. Keturi kampai (9 Lt): 18 35 58 23 03 38 25 39 21 67 22 04 63 60 01 11 26 02 06 42 15 51 44 05 29 32 24 33 40 70 52 53 37 59 30. Eilutė (5 Lt): 20 45 13 14 41. Įstrižainės (19 Lt): 48 73 27 66 55. Visa lentelė (59 257 (1x59 257) Lt): 71 49 50 61 31 72. Papildomi prizai: „Renault Thalia“ (TV) – Rita Mockienė; „Citroën C3“ – 0468203; „Fiat Punto“ – 0497592; „Ford Fiesta“ – 0343315; „Nissan Micra“ – 0177417; anti­ virusinės programos „Kaspersky“ – 020*724; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 22 d.) – Virginija Marchalevičiūtė iš Kauno; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 22 d.) – Jadvyga Kvaėnskienė iš Kauno raj.; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 22 d.) – Aldona Pajaujienė iš Vilniaus; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 22 d.) – Vitas Vainalavičius iš Alytaus; 5 000 Lt (tel. 1634, balandžio 22 d.) – Lylia Bagdonavičienė iš Ignalinos. Pakvietimai į TV: 012*601, 045*750, 050*639. Prognozė: Aukso puode bus 700 000 Lt.

Ge­gu­žės 3 d. 18 val. – Cy Co­le­ma­nas. MIE­ LOJI ČARITI. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė, cho­re­og­ra­fas Au­re­li­jus Liš­kaus­kas. Truk­mė 3.10 val. Ge­gu­žės 4 d. 18 val. – Jo­han­nas Straus­sas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­ niu­šas, dai­li­nin­kas El­doras Ren­teris (Es­ti­ja). SKIRTA SOLISTO LAIMONO PAUTIENIAUS JUBILIEJUI. Ge­gu­žės 9 d. 18 val. – Jo­han­nas Straus­ sas. ŠIKŠNOSPARNIS. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ja­ni­na Ma­li­naus­kai­tė. SKIRTA VITOLDO CHRISTAUSKO 70-MEČIO JUBILIEJUI.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Gegužės 4 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje – ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ, rež. J.Januškevičiūtė (pagal P.Hakso apysakas, apie tai, kas gali nutikti per vienas atosto­ gas), nuo 5 m. Gegužės 5 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje Motinos dienai – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 m.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Balandžio 30 d. 18 val. – literatūros ir muzikos vakaras ESU IEVA, ESU MAGDALE­ NA... Dalyvauja: aktorė Daiva Škelevaitė, pianistė Ina Vaičienė. Gegužės 3 d. 18 val. – Molière. PREMJERA! ŠYKŠTUOLIS, arba MELO MOKYKLA. Komedi­ ja su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Gegužės 5 d. 18 val. – Molière. PREMJE­ RA! ŠYKŠTUOLIS, arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Gegužės 8 d. 10, 12 val. – KAIP ATPAŽINTI RAGANĄ? Spektaklis vaikams. Režisierius A.Rubinovas.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Ba­lan­džio 29 d. 18 val. – MEILĖ PAGAL GRA­ FIKĄ. Ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Ba­lan­džio 30 d. 18 val. – LANGAS Į PARLA­ MENTĄ. Ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Ge­gu­žės 2 d. 18 val. – SEX GURU. In­te­rak­ty­ vus šou. Re­ži­sie­rius S.Už­da­vi­nys. A/CH Šokio teatras Gegužės 3 d. 19 val. – Anželikos Cholinos šokio teatro spektaklis ANA KARENINA. Levo Tolstojaus romano motyvais. Pagrin­ dinių vaidmenų atlikėjai Gintaras Visockis

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

(Vronskis), Beata Molytė (Ana Karenina). Choreografė Anželika Cholina. Pasakojimas muzika ir judesiais. Scenografas Marijus Jacovskis. Kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius. Bilietai parduodami www.bilietai.lt

VDU TEATRAS S.Daukanto g. 27

Gegužės 22, 23 d. 19 val. – PREMJERA! Jeanas-Paulis Sartre’as. INTYMUMAS. Rež. Artūras Areima. Bilietus platina „Tiketa” internete www.tiketa.lt, taip pat visose „Tiketos” kasose. Rezervacija tel. 1588 (2 Lt/min.).

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Ba­lan­džio 30 d. 14 val. – jau­nų­jų klar­ne­ti­ nin­kų kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­ kos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo eks­per­to Vi­ta­liaus Že­mai­čio mo­ki­niai Sta­sys Makš­tu­tis (9 kl.), Ug­nė Va­ran­aus­kai­tė (10 kl.), Ar­tū­ras Šu­kys (12 kl.), be­si­ruo­šian­tys tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui Lat­vi­jo­je „Jau­na­sis mu­zi­kas”, kon­cert­meis­te­rės Jo­li­ta Makš­tu­tie­nė, Dai­va Stul­gy­tė. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Balandžio 30 d. 15 val. – Trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimas tema „Lietuvių ir lenkų santykiai Kaune tarpukario laiko­ tarpiu”. Kviečiame pamatyti šiuo metu veikiančias parodas: „Gintauto Gavenavičiaus neminto lino skulptūros”, „Profesoriaus Juozo Blužo fenomenas”, Antano Visockio akvarelės parodą „Sugrįžimas” ir ekspoziciją „Kau­ nas laiko ženkluose”.

J.TUMO-VAIŽGANTO MEMORIALINIS MUZIEJUS Aleksoto g. 10–4

Balandžio 30 d. 16 val. – Vaižganto 80-ųjų mirties metinių minėjimas. Dalyvauja Maironio lietuvių literatūros muziejaus di­ rektorė Aldona Ruseckaitė, kunigai Kęstutis Rugevičius, Rimantas Sinkevičius, Justas Ja­ sėnas, Ustronės muziejaus vedėjas Audrius Daukša, aktoriai Olita Dautartaitė, Tomas Vaisieta, Kristina Kazakevičiūtė, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis ir pavaduotojas bei Kauno skyriaus pirmininkas Alfas Pakėnas. Klar­ netu gros Juozo Gruodžio konservatorijos abiturientas Karolis Kaminskas. 17.30 val. – Vaižganto palaidojimo vietos lankymas Vytauto bažnyčios kriptoje. 18 val. kun. Kęstutis Rugevičius aukos šv. Mišias už Vaižgantą.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Dešimtasis fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO 2013 Balandžio 30 d. 17.30 val. – vizitas su gidu į pagrindinę festivalio parodą „Ačiū už sveikinimus” M.Žilinsko dailės galerijoje; 18 val. – galerijos auditorijoje – projekcijų vakaras/susitikimas su menininkais. 1-oje vakaro dalyje belgų fotografas Nickas Hannesas supažindins su savo darbų serija „Tradicijos Flamandijoje”, pasakojančia apie flamandų švenčių iškilmes, tradicijas, ritualus, bei ankstesniu darbu „Raudona kelionė” – fotografijomis iš penkiolikos buvusios Sovietų Sąjungos respublikų. 2-ojoje dalyje – susitikimas su jaunosios kartos lietuvių menininku Rudolfu Levuliu ir jo filmų „Būk linksmas” ir „Viens, du, trys...” peržiūra. Renginiai nemokami.

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, 322 kamb.

Ba­lan­džio 30 d. 17 val. – Jus­ti­no Ži­lins­ko kny­gos „KGB vai­kai” pri­sta­ty­mas. Ren­gi­ny­je

da­ly­vaus au­to­rius ir ra­šy­to­ja, žur­na­lis­tė Ug­nė Ba­raus­kai­tė. Jus­ti­nas Ži­lins­kas – tei­si­nin­kas ir dės­ty­to­jas, ra­šy­to­jas ir pub­li­cis­tas, vai­kų li­te­ra­tū­ros au­to­rius. Nau­jo­ji au­to­riaus kny­ga „KGB vai­ kai” skir­ta, anot lei­dė­jų, įvai­raus am­žiaus jau­ni­mo kar­toms. Tai nuo­ty­kių ro­ma­nas: daug šne­kų, va­žia­vi­mo, bė­gi­mo ir ma­žai fi­lo­so­fi­jos. Tai is­to­ri­nis ro­ma­nas: šeš­tų­jų ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos me­tų tik­ro­vė, po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja ir kas­die­ny­bė su so­vie­ti­nio lai­ko­tar­pio re­lik­tais. Tai de­tek­ty­vi­nis ro­ma­ nas: vei­kė­jai spren­džia tra­di­ci­nes už­duo­tis: kas ir ko­dėl? Kaip jiems pa­vy­ko, su­ži­no­si­te per­skai­tę kny­gą. O vi­si no­rin­tieji pa­ben­ drau­ti su ra­šy­to­ju ar įsi­gy­ti ro­ma­ną yra lau­kia­mi ren­gi­ny­je. Įė­ji­mas lais­vas.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Kvie­čia moks­lei­vius į nau­ją edu­ka­ci­nę pro­gra­mą ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je „Ze­no­nas Var­naus­kas – Kau­no mo­kyk­los ma­est­ro”. Vi­sų at­vy­ku­sių lau­kia ke­lio­nė po mo­der­ naus ek­pe­ri­men­tuo­to­jo Ze­no­no Var­naus­ ko kū­ry­bos pa­sau­lį su pro­gra­mos au­to­re ta­py­to­ja Eg­le Ve­la­niš­ky­te. Šis me­ni­nin­kas ne tik ta­pė, bet ir ak­ty­viai vei­kė ne­di­du­kė­je ta­py­bos plokš­tu­mo­je: lie­jo, var­vi­no da­žus, dras­kė ir kli­ja­vo, try­nė ir sku­ti­nė­jo pa­veiks­lo pa­vir­šių, keis­da­vo jį be gai­les­čio. Šio­je ret­ros­pek­ty­vi­nė­je pa­ro­do­je pri­sta­to­ ma jo kū­ry­bos vi­su­ma: pir­mie­ji po­ka­ri­niai pei­za­žai, teks­ti­lė, ka­ri­ka­tū­ros, vė­les­nio­ji ta­py­ba­gu­a­šu ir eks­pe­ri­men­tai su Xe­rox ko­pi­juok­liu. Vė­liau ga­lė­si­te pa­tys tap­ti me­ni­nin­kais ir pa­ro­dos vaiz­dų bei nuo­tai­kų įkvėp­ti nu­ta­ py­ti ma­mos por­tretą. Pra­šo­m gru­pes re­gist­ruo­tis iš anks­to I–V nuo 9 iki 16 val. tel. 229 475. Už­si­ė­mi­mai vyks­ta II–V nuo 11 iki 17 val. iki ge­gu­žės 3 d.

KERAMIKOS MUZIEJUS Rotušės a. 15

Iki gegužės 19 d. pratęsiama tarptautinė Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos paroda PAVASARIS 2013. Jau septintąjį kartą surengta Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos paroda „Pavasa­ ris 2013” supažindina su naujausiomis keramikos meno tendencijomis, technolo­ giniais ieškojimais ir originaliais kūrybiniais sprendimais. Šių metų ekspozicijoje šalia vyresniosios kartos dailininkų parodoje dalyvauja ne­ mažas būrys jaunųjų menininkų. Parodoje savo darbus pristato kūrėjai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Gertrūdos g. 58

Gegužės 1 d. 14 val. – choro ir ansamblio „Russkaja piesnia” (meno vadovė Natalija Jackevičienė) koncertas MŪSŲ JAUNYSTĖS DAINOS. Organizatoriai – Kauno rusų kultūros centras „Mokslas-Šviesa”. Įėjimas nemokamas.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Gegužės 2 d. 14 val. – šventinis koncertas BUVAI, ESI IR BŪSI MYLIMA, skirtas Motinos dienai. Koncertą dovanoja Kauno kameri­ nio teatro aktorė Alma Masilionytė ir nuo­ taikinga popgrupė: Henrikas Mališauskas, Algis Januškevičius ir Vidas Sipavičius.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498, www.petrauskumuziejus.lt

Gegužės 2 d. 14 val. – muzikinė jautrių, romantiškų ir patriotinių kūrinių popietė, skirta Motinos dienai ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

4 d. 15 val.

A/CH Šokio teatras

3 d. 19 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

5 d. 11 val.


23

pirmadienis, balandžio 29, 2013

kas, kur, kada Koncertuos Kauno J.Basanavičiaus gimnazi­ jos moksleiviai. Atlikėjus paruošė gimnazijos vyresnioji muzikos mokytoja Diana Burkauskienė. Įėjimas nemokamas.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r.

Veikia Albinos ŽIUPSNYTĖS (tapyba) ir Igno KAZAKEVIČIAUS (keramika) paroda Anapus mūsų.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Pats baisiausias filmas 5” – iki 2 d. 18.20, 20.15, 22.15 val. „Statyk už mėgstamiausią” – iki 2 d. 16, 20.30 val. „Transo būsena” – iki 2 d. 19.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė” 3D (dubliuota lietuviškai) – iki 2 d. 13.15 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė” (dubliuota lietuviškai) – iki 2 d. 11.45, 15, 17 val. „Piktieji numirėliai” – iki 2 d. 21.55* val. (*išsk. 29, 1 d.). „Niujorko šešėlyje” – 29, 1 d. 21.55 val. „Užmirštieji” – iki 2 d. 12.45, 18.45, 21.30 val. „Džekas milžinų nugalėtojas” 3D – 29, 1 d. 11 val. „Sielonešė” – iki 2 d. 12.30, 15.45 val. „Krudžiai” 3D (dubliuota lietuviškai) – iki 2 d. 11*, 15.15, 17.30 val. (*išsk. 29, 1 d.). „Krudžiai” (dubliuota lietuviškai) – iki 2 d. 12, 14.15, 16.30, 19 val. „Gimtadienis” – iki 2 d. 21.15 val. „Valentinas vienas” – iki 2 d. 13.45, 18.10 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Pats baisiausias filmas 5“ (premjera, N-13) – iki 2 d. 15, 19.15, 21.30 val. „Laukinės atostogos“ (premjera, N-16) – iki 2 d. 11.15, 13.30, 16.15, 18.45, 21 val. „Statyk už mėgstamiausią“ (premjera, N-13) – iki 2 d. 17.45 val. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 2 d. 11.45, 15, 18, 20.45 val. „Krudžiai“ (liet, k., V) – 1 d. 10.15 val.; iki 2 d. 12.30, 14.45, 17 val. „Krudžiai“ 3D (liet, k., V) – iki 2 d. 11, 13.45 val. „Piktieji numirėliai“ (N-18) – iki 2 d. 15.45, 19, 21.15 val. „Džekas milžinų nugalėtojas“ 3D (N-7) – iki 2 d. 13.15, 16.30 val. „Milijardierius ir blondinė“ (N-13) – iki 2 d. 19.30 (seansas nevyks 30 d.), 21.40 val. „Niujorko šešėlyje“ (N-13) – iki 2 d. 14.30, 21.50 val. „Transo būsena“ (N-16) – iki 2 d. 19.50, 22 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ (N-13) – iki 2 d. 12 val. „Ozas: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – iki 2 d. 10.30 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 2 d. 17.20 val. „Olimpo apgultis“ (N-13) – iki 2 d. 17.10, 19.30 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ (liet. k., N-7) – iki 2 d. 10.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ 3D (liet. k., N-7) – iki 2 d. 13 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Tuštybių mugė“ (T) – 30 d. 19 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Ba­lan­džio 29 d. 17 val. – „Fil­mas apie meilę ir gry­bus” (dra­ma, JAV, Len­ki­ja, 2012 m.). 19 val. – „Emig­ran­tai” (dra­ma, Lie­tu­ va, 2013 m.). Ba­lan­džio 30 d. 17 val. – „Nu­li­nio lai­ko zo­na” (pil­na­met­ra­žis do­ku­men­ti­nis, Lie­ tu­va, 2012 m.). 18 val. – ne­ko­mer­ci­nis an­ti­ko­rup­ci­nių ki­no fil­mų fes­ti­va­lis „Drą­sus Žo­dis”. Fes­ti­va­lis truks iki ge­gu­žės 3 d. nuo 18 val. kiek­vie­ną die­ną.

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 29 d. 16.30 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Drama „Merlinas“ (1) (Prancūzija, Čekija, Italija, 2012 m.) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Paskendę povandeniniai laivai. Nelaimės jūroje“ (JAV, 2003 m.). 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 Drama „Merlinas“ (1) (Prancūzija, Čekija, Italija, 2012 m.) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora. Dora gelbsti undinėles“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.50 Veiksmo f. „Nuotykių ieškotojas“ (JAV, 1996 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Labiausiai ieškomas žmogus“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 0.40 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.35 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 8.00 „Detektyvas Monkas“ (3). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. pasaka „Hortonas“ (JAV, 2008 m.) (įgarsinta lietuviškai). 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (5). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k).

DATOS (balandžio 29 d.) 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Komikų klubas (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Laiko ženklai. Tarpukario diplomatija (2001 m.) (k). 12.00 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 12.25 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.00 Forumas–minėjimas „Įkalinti „Dievų miške“, skirtas 1943 m. nacių suimtiems ir Štuthofo koncentracijos stovykloje įkalintiems Lietuvos šviesuoliams atminti. Tiesioginė transliacija iš Seimo konferencijų salės. 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.40 Tarptautinei šokio dienai. Pramoginių šokių kolektyvo „Sūkurys“ 50-mečio koncertas. 19.35 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai. Ketverto ženklas“ (D.Britanija, 1987 m.) (N-7). 21.20 mES 2013. 21.45 Kultūra. Lietuvos baleto artistė Leokadija Aškelovičiūtė. 22.00 Šarūno Barto kūrybos retrospektyva. Drama. „Septyni nematomi žmonės“ (2005 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Tarptautinei šokio dienai. Klaipėdos universiteto kolektyvo „Žuvėdra“ koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (2). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (4). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (3). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Chimerų prisikėlimas“ (JAV, Prancūzija, Kanada, 2009 m.). 0.50 „Naša Raša“. 1.45 „CSI Majamis“. 2.35 „Gamtos jėgos“. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Ilgas kelias į laimę“ (Vokietija, 2000 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 „Gyvenimo kryžkelės“. 22.10 Melodrama „Meilės skardis“ (Vokietija, 1999 m.). 23.50 Paslapčių namai.

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.15 Supernamai. 8.45 Girių takais. 9.15 Pradėk nuo savęs. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Dok. f. „Dingęs. Europos Sąjungos politinis gyvūnas“ (N-7). 14.05 „TV pokštai“ (N-7). 14.30 TV parduotuvė. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas Mamai. 18.40 „Šių laikų šnipai“ (N-7). 19.45 Žinios. Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. Orai. 21.45 Kitaip. Su Nomeda. 22.50 Siurprizas Mamai. 22.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.05 Reporteris. Orai. 0.50 Kitaip. Su Nomeda.

9.00 Automoto (k). 9.30 Romantinė komedija „Lengvabūdė marti“ (N-7). 11.05 Melomano pusvalandis (k). 11.35 Komedija „Neadekvatūs žmonės“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 16.00 Komedija „Eglutės“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 Drama „Patriarchė“ (1) (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Patriarchė“ (2) (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Romantinė mistinė drama „Saulėlydis“. 1.20 Drama „Erotinė Rišaro istorija“ (S).

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 7.40 Radži koncertas „Ką daryt?“. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 12.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 13.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 18.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 19.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 0.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 1.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k).

12.00 Televitrina. 13.00 Sporto metraštis. 13.10 Automoto. 13.40 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Prienai“. 15.25 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Klaipėdos „Neptūnas“. 17.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 19.00 Žinios +. 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“. 21.00 Žinios +. 21.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Utenos „Juventus“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

Tarptautinė šokio diena Imunologijos diena 1786 m. gimė Frydrichas Gotlybas Hasenšteinas, padėjęs Liudvikui Rėzai ruošti 1816 m. Biblijos leidimą. Mirė 1830 m. 1818 m. gimė Rusijos caras Aleksandras II. 1896 m. gimė Domas Andrulis, lietuvių muzikas. Mirė 1973 m. 1931 m. SSRS parodyta bandomoji televizijos laida. 1957 m. gimė britų aktorius Danielis Day-Lewisas. 1958 m. gimė aktorė Michelle Pfeiffer. 1967 m. gimė supermodelis Rachel Williams. 1970 m. gimė aktorė Uma Thurman. 1973 m. gimė airių grupės „Cranberries“ narys Mike’as Hoganas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Jausite emocinę įtampą. Galbūt net prarasite gyvenimo džiaugsmą. Tačiau atsiras proga prisiminti seniai atidėliotus reikalus ir sėkmingai juos užbaigti. Jautis (04 21–05 20). Išsiskirs jūsų ir šeimos narių požiūriai. Tačiau nereikia ginčytis, veltis į konfliktus, keisti aplinką, tegul viskas lieka taip, kaip yra. Dvyniai (05 21–06 21). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Neužrieskite nosies. Vėžys (06 22–07 22). Tikėtina, kad gailėsitės neteisingai apsisprendęs. Laukia daug nerimo ir išgyvenimų, kuriuos pasistenkite nukreipti pozityvia linkme. Liūtas (07 23–08 23). Esate nusivylęs savo karjera. Dėl aplinkinių provokacijų galite prarasti savitvardą. Pasistenkite būti kantrus. Mergelė (08 24–09 23). Neigiamai vertinsite savo darbus, gyvenimą. Neteisingai suprasta kito žmogaus nuomonė gali suklaidinti jus, todėl atidžiai klausykite pašnekovo. Svarstyklės (09 24–10 23). Sveika nuovoka padės sėkmingai išspręsti sudėtingas problemas. Nemalonūs dalykai nepasikartos, jei apmąstysite savo klaidas ir pasistengsite jų nebekartoti. Skorpionas (10 24–11 22). Jūsų kolegos nepateisins vilčių, dėl to gali strigti darbai. Stenkitės vengti konfliktų ir kivirčų. Atminkite, kad emocijos dažnai būna blogas patarėjas. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų darbas ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą, dėl to gali kilti konfliktų. Pasistenkite panaikinti šią įtampą, kol tai visiškai nesugadino jūsų santykių. Ožiaragis (12 22–01 20). Galite apsirikti, nes būsite kupinas nerealių svajonių. Dėl to gali nukentėti artimi žmonės. Geriau fantazuokite būdamas vienas arba savo fantazijas išliekite kurdamas. Jokiu būdu nereikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų vaizduotės reginius. Vandenis (01 21–02 19). Abejojate savo padėties visuomenėje tvirtumu. O gyvenimas lyg tyčia siūlo naujų galimybių situacijai pakeisti. Tik ar šie pokyčiai verti jūsų pastangų? Priimtas sprendimas gali nepateisinti jūsų lūkesčių. Žuvys (02 20–03 20). Ginčysitės su aplinkiniams. Nesulauksite pritarimo ir paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Pasistenkite būti pakankamai aktyvus, nes pasyvumas erzins.


Orai

Šiandien visoje Lietuvoje palis, šils iki 11–14 laipsnių. Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis numatomi trumpi lietūs. Naktį vyraus 3–8, dieną 8–15 laipsnių šiluma.

Šiandien, balandžio 29 d.

+11

+11

Telšiai

+12

Šiauliai

Klaipėda

+12

Panevėžys

+11

Utena

+11

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi 

119-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 246 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+13

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +16 Brazilija +26 Briuselis +12 Dublinas +11 Kairas +34 Keiptaunas +22 Kopenhaga +10

Londonas +14 Madridas +9 Maskva +15 Minskas +15 Niujorkas +14 Oslas +8 Paryžius +14 Pekinas +26

orai kaune šiandien

Praha +16 Ryga +13 Roma +27 Sidnėjus +23 Talinas +11 Tel Avivas +33 Tokijas +21 Varšuva +18

Vėjas

Marijampolė

6–11 m/s

Karš­čiau, nei ti­kė­ta­si

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+13

+8

–1

4

+7

+11

+7

+6

4

+5

+11

+14

+4

4

rytoj

poryt

Moks­l i­n in­kai sa­ko, kad Že­mės bran­ duo­l io tem­pe­ra­t ū­ra ga­l i bū­t i ge­ro­kai aukš­tes­nė, nei anks­čiau ma­ny­ta. Tai­ gi, moks­li­nin­kai ma­no, kad karš­tis Že­ mės bran­duo­ly­je ga­l i bū­t i toks, koks Sau­lės pa­vir­šiu­je – apie 6 tūkst. laips­ nių pa­gal Cel­ci­jų. Anks­čiau moks­l i­ nin­kai tvir­t i­no, kad tem­pe­ra­t ū­ra Že­ mės gel­mė­se sie­k ia apie 5 tūkst. laips­ nių. Pa­sak moks­l i­n in­k ų, da­bar įma­ no­ma tiks­liau nu­sta­ty­ti karš­t į. Že­mės bran­duo­lio karš­čio ma­ta­vi­mas – svar­ bus dau­ge­liui dis­cip­li­nų. Tarp jų – ty­ ri­mams apie že­mės dre­bė­ji­mus ir Že­ mės mag­ne­ti­n į lau­ką. BBC inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Kiek me­tų K.La­ger­fel­dui? Ma­dos na­mų „Cha­nel“ di­zai­ne­ris Kar­las La­ger­fel­das 2008 m. šven­ tė sa­vo 70-ąjį gim­ta­die­nį, o jau po ket­ve­rių me­tų mi­nė­jo 79-ąjį, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad ma­dos ger­bė­jai ga­na skep­tiš­kai ver­ti­na jo nau­jau­ sią pa­reiš­ki­mą apie sa­vo am­žių. Šis vo­kie­tis aukš­to­sios ma­dos kū­rė­jas, nuo ku­rio įvaiz­džio neat­ sie­ja­mi griež­to kir­pi­mo kos­tiu­ mai, marš­ki­niai aukš­to­mis apy­ kak­lė­mis, į ka­se­lę su­riš­ti plau­kai ir tam­sūs aki­niai, da­bar tei­gia esan­tis 77 me­tų. Duo­da­mas in­ter­viu Pran­cū­zi­jos žur­na­lui „Pa­ris Match“, K.La­ger­ fel­das sa­kė gi­męs 1935 m., ta­čiau jo mo­ti­na dėl ne­ži­no­mų prie­žas­ čių pa­kei­tė gi­mi­mo da­tą sū­naus

ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se, su­ kel­da­ma vė­les­nę pai­nia­vą. „Ma­no mo­ti­na pa­kei­tė da­tą. Bu­vo leng­viau pa­da­ry­ti 3 ar­ba 8“, – pa­reiš­kė jis. „Su­ži­no­jau tai po jos mir­ties ir ne­ži­nau, ko­dėl ji tai pa­da­rė“, – pri­dū­rė di­zai­ne­ris. Šiuo me­tu Pa­ry­žiu­je gy­ve­nan­tis ma­dos kū­rė­jas, gi­mė kaip Kar­las La­ger­fel­das Ham­bur­ge, ta­čiau dėl ko­mer­ci­nių prie­žas­čių nu­kir­ po pa­sku­ti­nę sa­vo pa­var­dės rai­dę. Sa­vo pir­mą­ją ko­lek­ci­ją 1958 m. jis pri­sta­tė Ro­lan­do Kar­lo var­du. Straips­ny­je apie K.La­ger­fel­dą in­ter­ne­to en­cik­lo­pe­di­jo­je „Wi­ki­ pe­dia“ da­bar nu­ro­do­ma, kad jis gi­męs 1935 m. rug­sė­jo 10 d. AFP-BNS inf.

+14

+12

Vilnius

+12

Alytus

5.44 20.49 15.05 0.18 8.26

Vardai Augustinas, Indrė, Rita, Rosvita, Tarmantas.

2013-04-29 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you