Page 1

Televizijos PROGRAMos Balandžio 27– Gegužės 3 d.

2013 m. Nr. 17

TV HE­RO­JUS

Pa­gal­ba at­si­dūru­siems gy­ve­ni­mo kryž­kelė­se

Taikiklyje

TV3 20-me­čio ju­bi­lie­jaus iškilmės

DE­BIU­TAS

LNK „Ži­nio­se“ – nau­j a orų mer­gaitė

Tiražas 34 620


pjūvis DE­BIU­TAS

SUGRĮ­ŽI­MAS

Nau­ja orų mer­gaitė

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5 (IV aukštas), 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka TV3.

L

NK „Ži­nių“ orų pra­nešėją Ka­ro­ liną Liu­kai­tytę, išei­nan­čią mo­ti­ nystės ato­stogų, pir­ma­dienį pa­keis te­le­vi­zi­jos nau­jokė – 23-ejų po­ li­ti­kos ir me­dijų spe­cia­lybės ma­gist­rantė Mo­ni­ka Ma­za­ liaus­kaitė. Apie darbą te­le­vi­ zi­jo­je vi­sa­da sva­jo­ju­si mer­gi­na jau du mėne­sius mo­ko­si dik­ci­ jos pas LNK „Ži­nių“ vedėją Gin­tarą Deksnį, do­mi­si me­ teo­ro­lo­gi­ja, skai­to kny­gas, ste­bi Lie­ tu­vos ir už­sie­nio ša­lių nau­jienų laidų orų pra­nešėjų darbą ir sa­ko no­rin­ti pa­si­ro­dy­ti kuo ge­riau­siai. „Orai – ­ tai leng­vas „Ži­nių“ už­bai­gi­mas. Ši rub­ri­ka tu­ri turė­ti nuo­taiką ir spal­ vą“, – sakė M.Ma­za­liaus­kaitė. Ji pri­ dūrė pa­si­steng­sian­ti lik­ti žais­min­ ga ir jau­nat­viš­ka, o su sti­lis­te su­tarė veng­ti kla­si­ki­nių su­kne­lių. Kol kas did­žiau­sias iššū­kis Mo­ni­kai – aukš­ta­ kul­niai, ku­riuos per fo­to­se­siją avė­jo pirmą kartą.

Kad­ras iš lai­dos

Vėl į pa­jūrį Ž

LNK nuo­tr.

ur­na­lis­tas Hen­ri­kas Vai­tiekū­nas, per­nai ta­ pęs LRT lai­dos „Lie­tu­va – jūrinė vals­tybė“ ka­pi­to­nu, šie­met vėl leid­žia­si į pa­jūrį. Jis žiū­ro­ vus šį se­zoną kvies pa­žin­ti ne tik jūrinę Klaipė­ dos pusę, įsi­jaus­ti į jūri­nin­ko gy­ve­nimą, bet pa­ si­žval­gy­ti ir pa­krantė­je, pa­ty­rinė­ti, kuo tur­tin­ gas bei gar­sus šis kraš­tas. Lai­da „Lie­tu­va – jūri­ nė vals­tybė“ pri­sta­to­ma kaip rim­ti ir žais­min­gi po­kal­biai, jūri­niai eks­pe­ri­men­tai, ku­riems va­do­ vau­ja H.Vai­tiekū­nas. Bus kal­ba­ma apie Klaipė­ dos vals­ty­bi­nio jūrų uos­to ak­tua­li­jas, vers­lo ga­ li­my­bes pa­jūrio kraš­te, mokslą, stu­di­jas, čia gy­ ve­nan­čius ki­ta­tau­čius, lais­va­laikį, jūrą.

NE­TEK­TIS

Grau­dus „Chorų karų“ su­per­fi­na­las P

Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako Televizijos PRoGRAMos Balandžio 27– Gegužės 3 d.

2013 m. Nr. 17

Tv­He­ro­Jus

Pa­gal­ba­aT­si­dūru­siems­ gy­ve­ni­mo­kryž­kelė­se

Taikiklyje

TV3 20-mečio jUBIlIEjAUS iškilmės

DEBIUTAS

LNK „Žiniose“ – nauja orų mergaitė

Tiražas 34 620

raė­ju­sią sa­vaitę Lie­tuvą su­krėtė ži­nia apie ak­to­riaus ir il­ga­me­ čio TV3 laidų vedė­jo Vy­tau­to Šap­ ra­naus­ko pa­si­trau­kimą iš gy­ve­ni­ mo. Dėl skaud­žios ne­tek­ties ne­vy­ko „Chorų karų“ mu­zi­kinės ko­vos, pa­ sku­tinė lai­da bu­vo skir­ta sa­vi­žu­dy­ bių pre­ven­ci­jai, o mu­zi­ki­niai pa­si­ro­ dy­mai de­di­kuo­ti V.Šap­ra­naus­kui. Per spe­cia­lią „Chorų karų“ trans­lia­ciją Lie­tu­vos te­le­fo­ni­nių psi­cho­lo­ginės pa­gal­bos tar­nybų aso­cia­ci­jai žiū­ro­ vai suau­ko­jo 224 450 litų. Prislėg­ ti žiū­ro­vai apie šią ne­tektį, ma­tyt, dar il­gai kalbės, o TV3, ku­ri V.Šap­ra­ nauską gar­siai va­di­no ge­riau­siu visų laikų šou vedė­ju, ten­ka spręsti la­bai že­mišką už­duotį – kas jį pa­keis ete­ ry­je. Kas pe­rims at­ran­kas jau pra­ dėju­sio „X fak­to­riaus“ teisė­jo pa­rei­ gas, dar ne­ban­do­ma spėlio­ti, o „Cho­ rų karų“ su­per­fi­na­le, ku­ris vyks jau šį sek­ma­dienį, ša­lia In­gos Jan­kaus­

Vyginto Skaraičio / BFL nuo­tr.

kaitės stos Min­dau­gas Sta­siu­lis. Su­ per­fi­na­le ko­vos trys cho­rai: Kau­ no Stu­den­tiš­ka­sis cho­ras, Pa­nevė­ žio „In­di­go“ ir Vil­niaus Šach­ma­ti­nis cho­ras. Šis ke­ti­no so­li­da­ri­zuo­tis su sa­vo ge­ne­rolė­mis, il­ga­me­te V.Šap­ra­ naus­ko my­limą­ja Ie­va Sta­siu­le­vi­čiū­ te ir ar­ti­ma jos drau­ge Gin­ta­re Va­ lai­ty­te, jei jos nu­tartų ne­be­da­ly­vau­

ti pro­jek­te, ta­čiau at­likė­jos pa­ti­ki­no, kad cho­ro ne­nu­vils ir ves jį į per­galę. Jei pa­vyktų iš­ko­vo­ti per­galę, Šach­ ma­ti­nis cho­ras pri­zą skirtų Lie­tu­ vos te­le­fo­ni­nių psi­cho­lo­ginės pa­ gal­bos tar­nybų aso­cia­ci­jai. Pri­me­na­ me, kad už laimėtą pirmą vietą ati­ teks 25 tūkst. litų če­kis, už ant­rą – 15 tūkst. litų.

3


tv herojus

Būti kar­tu

gy­ve­ni­mo kryž­kelė­se Pra­šy­ti pa­gal­bos – ne gėda, o kar­tu ras­ti išeitį iš gy­ve­ni­mo kryž­kelės yra leng­viau, kaip ti­ki­ na at­si­nau­ji­nu­sios TV3 so­cia­li­nių ak­tua­lijų lai­ dos „Gy­ve­ni­mo kryž­kelės“ vedė­ju tapęs Ge­di­ mi­nas Jau­nius. Agnė Klim­čiaus­kaitė Sėkmin­gai gy­va­vu­sio TV3 pro­ jek­to „TV pa­gal­ba“ na­rys šįkart į gelbė­ji­mo mi­si­jas ne­vyks­ta – jas pa­ti­ki lai­dos žur­na­lis­čių bū­ riui. „Vis dėlto jau­čiu, kad bend­ rau­ju su žmonė­mis, ku­rie žiū­ri laidą, ku­rie gal mo­ko­si iš sve­ timų klaidų, gal iš­va­das da­ro, gal kar­tais pa­si­šyp­so į ūsą“, – „TV die­nai“ sakė G.Jau­nius. – Sakė­te, kad kai grįžti į pra­mogų pa­saulį, jam pa­sko­li­ni dalį sa­vo gy­ve­ni­mo. Ar ver­ta? – Gal la­biau į te­le­vi­ziją, ne į pra­ mogų pa­saulį, nes nuo šio ne­ bu­vau nu­tolęs, ne­si­jau­čiu at­si­ traukęs, o ir vi­si ma­no dar­bai bu­ vo tie­sio­giai su­si­ję su pra­mogų pa­ sau­liu. Da­bar gy­ve­ni­me at­si­ra­do dau­giau triukš­mo, dėme­sio, kal­bi­ ni­mo. Tai leng­va per­mai­na, su­ta­ pu­si su šven­ti­niu TV3 ju­bi­lie­jaus šur­mu­liu. Ver­ta ar ne, ne­ži­nau. Bet, ma­nau, la­biau ne­ver­ta bai­ min­tis, o kas būtų, jei­gu būtų. Ne­ gal­vo­jau apie su­grįžimą, jis pra­ si­dėjo te­le­vi­zi­jos ju­bi­lie­jaus šven­ te, dar nu­fil­ma­vo­me pri­si­mi­nimų kli­pus, o vėliau at­ėjo pa­si­ūly­mas ves­ti „Gy­ve­ni­mo kryž­ke­les“, tuo­ met pa­gal­vo­jau: „O ka­da, jei ne da­ bar?“ Man ši­ta lai­da pa­si­rodė įdo­ mi ir ga­lin­ti būti pra­smin­ga. – Ar „Gy­ve­ni­mo kryž­kelės“ pa­na­ šios į gar­siąją „TV pa­galbą“? – Ly­gin­ti lai­das, aiš­ku, ga­li­ma, tik ar rei­kia? Tam tikrų jų pa­na­ šumų ga­li­ma įžvelg­ti, juk pa­de­da­ ma žmonėms išspręs­ti bėdas, ta­ čiau ne­ma­nau, kad į tą pa­čią upę

ga­li­ma įbris­ti du kar­tus. Ki­ta ver­ tus, „TV pa­gal­bo­je“ dir­bau gelbė­to­ ju, vy­kau pas žmo­nes, da­bar ma­no dar­bas – pri­sta­ty­ti is­to­riją, da­ry­ ti iš­vadą, pa­teik­ti ją. Gy­ve­ni­me ne­ ver­ta gręžio­tis at­gal, ne­ver­ta ban­ dy­ti kar­to­ti ir pro­jek­to, ypač jei jis bu­vo sėkmin­gas, ge­ras, įdo­mus, pa­tei­sinęs lūkes­čius. „Gy­ve­ni­mo kryž­kelės“ ke­lia nau­jus iššū­kius, at­skleid­žia ki­tokį pa­gal­bos kampą, todėl esu čia. Ly­gin­ti, ko­pi­juo­ti, at­ kar­to­ti man būtų ne­įdo­mu.

Esu žmo­gus, ku­riam la­biau pa­tin­ka duo­ti, ne­gu im­ti, bet su­gebė­ti priim­ti pa­galbą taip pat svar­bus da­ly­kas. – Ko iš­mo­ko­te iš „TV pa­gal­bos“? – La­bai daug. Neį­ma­no­ma nu­pa­ sa­ko­ti. Tai, kas bran­giau­sia, no­ri­ si sau­go­ti – ne­su­tal­pin­čiau į vieną sa­kinį. Gal pa­sa­ky­čiau taip: „TV pa­gal­ba“ lei­do pa­tir­ti bend­rystės jausmą, pa­žin­ti žmo­nes. Te­le­vi­zi­ ja nėra akis, ap­rėpian­ti visą pa­ saulį. Vi­sai ki­toks pa­sau­lis at­si­ve­ ria, kai va­žiuo­ji pas žmo­nes, gy­vai bend­rau­ji, at­ran­di šalį ne tik geog­ ra­fiš­kai, bet ir tai, kuo ji gy­ve­na, jos na­cio­na­linį cha­rak­terį. Šis tau­ tos cha­rak­te­rio ir gy­vas žmo­nių pa­jau­ti­mas tebė­ra ma­no šir­dy, tai bran­gus pri­si­mi­ni­mas. – Al­ko­ho­liz­mas, smur­tas, neiš­ti­ki­ mybė, bėgi­mas nuo at­sa­ko­mybės vai­kams, rėksmin­gos že­mių da­ly­ bos – ne itin gražūs tau­tos bruo­žai iš­ky­la pa­galbą siū­lan­čio­se lai­do­se... – Ne­su­tik­čiau, kad tai lai­doms su­

TV3 nuo­tr.

4

tei­kia nei­giamą at­spalvį ar kad vie­ši­na­mas so­cia­li­nių pa­kraš­čių gy­ve­ni­mas. Smur­to, daug su­dėtin­ ges­nių formų, ra­fi­nuo­to, ypač tur­ tin­go­se šei­mo­se, yra dar dau­giau, tik prie to­kių at­vejų su ka­me­ro­mis sun­ku pra­si­brau­ti. „TV pa­gal­ba“ bu­vo vi­sa­pu­siš­ka – ir ran­ka iš­tie­ sia­ma, ir daug hu­mo­ro, ir fi­lo­so­fi­ nių klau­simų. O „Gy­ve­ni­mo kryž­ ke­les“ dar anks­ti ver­tin­ti – rei­kia lai­ko pa­ma­ty­ti, ko­kie žmonės žiū­ri laidą, pra­šo pa­gal­bos, ko­kios, kaip ją ga­li­ma su­teik­ti ir pan.

ti. Turė­da­mi te­le­vi­zi­jos už­nu­garį kar­tais žmonės ge­riau vie­ni ki­tus iš­girs­ta, užuot to­liau gin­čiję­si, te­le­ vi­zi­jos žmo­nių, ro­dos, la­biau klau­ so­ma. Te­le­vi­zi­ja yra įvai­ria­lypė: tai ir pra­mo­ga, ir in­for­ma­ci­jos šal­ti­ nis, ir ug­do­mo­ji prie­monė. Dirb­da­ mas „Gy­ve­ni­mo kryž­kelė­se“ jau­čiu, kad pri­si­lie­čiu prie so­cia­liai ak­ty­ vios, at­sa­kin­gos ir šiek tiek ug­dan­ čios te­le­vi­zi­jos. Ma­tau to pra­smę. – Ar at­si­dūręs gy­ve­ni­mo kryž­kelė­ se drįsta­te kreip­tis pa­gal­bos į ki­tus? – Esu žmo­gus, ku­riam la­biau pa­ tin­ka duo­ti, ne­gu im­ti, bet su­gebė­ ti priim­ti pa­galbą taip pat yra svar­ bus da­ly­kas. Ne­su išim­tis – pa­gal­ bos te­ko pra­šy­ti, toks jau gy­ve­ni­mas.

– Kar­tais at­ro­do, kad te­le­vi­zi­ja lai­ko­ ma pa­sku­ti­niu šiau­du, ste­buk­lin­ga laz­de­le, vi­sa­ga­le. Ar tik­rai ta­po ne­ įma­no­ma bėdų išspręs­ti be ka­merų? – Ne­suab­so­liu­tin­čiau te­le­vi­zi­jos – Apie kryž­ke­les sa­ko­ma – kad ir kaip vi­sa­galės, bet tai tik­rai yra būdas išspręs­ti pro­blemą, ar­bit­ra­žo ką pa­si­rink­si, vis tiek gailė­sie­si. Su­tik­tumė­te su šia nuo­mo­ne? funk­ci­ja jai ne­sve­ti­ma. Jau tai, kad – Tik­rai ne. Žmo­gus tuo ir ski­ria­ imie­si spręsti pro­blemą, yra nau­ din­ga: ją pa­ma­to val­di­nin­kai, at­sa­ si nuo asi­lo, ku­ris at­si­dūręs tarp kin­gi pa­reigū­nai, pa­tys žmonės sa­ dviejų šie­no ku­petų mirš­ta iš ba­do. Žmo­gui duo­ta va­lia, jis ve pa­ma­to iš šo­no ir su­ pa­ts ku­ria sa­vo gy­ve­nimą si­mąsto, ar jų kaltės ap­si­spren­di­mais, pa­si­rin­ ne­sa­ma, kar­tais vi­ „Gyv­ en ­ i­ m ki­mais. Nuo tavęs pa­ sai pa­kei­čia nuo­ o kryžk­ ties pri­klau­so, ar ma­tai monę. Nebū­ti­nai šio­kia­d elės“ – ien ­ ia stik­linę pu­siau tuš­čią, te­le­vi­ziją iš­sik­ is 17.40 val. ar pu­siau pilną. Ma­no vietęs žmo­gus yra stik­linė vi­suo­met yra tei­sus – si­tua­ci­ja pu­siau pil­na. ga­li vi­siš­kai ap­si­vers­


TAIKIKLYJE

Prašmatnus TV3 20-mečio jubiliejus 20-mečio jubiliejų švenčianti TV3 televizija nesikuklina – tikina, kad didžiosios iškilmės bus toks renginys, kokio dar Lietuvoje nebuvo ir kurio žiūrovai tikrai nepamirš.

Susibūrė šimtai profesionalų Sukurti tokią nepamirštamą šventę susibūrė keli šimtai garsiausių šalies dizainerių, stilistų, choreografų, dainininkų, re ežisierių, kaskadininkų, teatro, operos ir techchnikos specialistų, laukiama 800 svečių, specialiai rengiami pasirodyymai, netikėti sugrįži žimai, pergalės, s, geriausios muzikos fiesta ir nostalgiški prisiminimai. Garbė būti ceremonijos šeimininkais teko dainininkei Rūtai Ščiogolevaitei ir Džiugui Siaurusaičiui. Jie ne tik ves renginį, bet ir jame dalyvaus. TV3 išdavė, kad Rūtai gaminamas specialus galvos papuošalas iš... tūkstančio karoliukų, o nagai bus papuošti šimtais Swarovski kristalų. Šventėje laukia itin daug triukų. Tuo rūpinasi gausiai kaskadininkų komandai vadovaujantis profesionalas Tomas Ereminas, dirbantis ir su ryškiausiomis Holivudo žvaigždėmis.

Kelionė laiku Beveik tris valandas truksiančioje šventėje TV3 visus pakvies keliauti laiku. Žiūrovus renginys sugrąžins į televizijos istoriją ir primins visas per 20 metų me pamėgtas laidas, pro pr jektus, laidų vedė ved jus, TV3 TV ete e ryje j užgimusias s

žvaigžžva des, serialus bei mus. TV žaidim nius Į legendini 1997-uosius, kai Jamesas Cameronas sukūrė legendinį „Titaniką“, skries R.Ščiočiogolevaitė – ji atliks gararsiąją „My Heart Will Go On“. 2002-aisiais realybės šou „Akvariumas 2“ laimėjusi ir vėliau sėkmingai į muzikos olimpą sugrįžusi Džordana Butkutė garsiausias savo dainas atliks naujai. O Violetai Tarasovienei teks išskirtinėss pareigos – ji naujam gyvenimui prikels kultines pra-

mogines laidas „Penktadienio muzikos šou“, „Padainuokim!“.

Kokybiškos muzikos meka Ceremonijoje pasirodys žinomiausi šalies dainininkai – nuo muzikinių projektų dalyvių iki popmuzikos atlikėjų ir tokių scenos grandų kaip Virgilijus Noreika. Visi muzikiniai pasirodymai bus atliekami gyvai. O kaip kitaip, jei iškilmės vyks Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre – klasikinės muzikos mekoje. Dainininkams akompanuos trigubai išaugusi muzikos grupė: pagrindinę ritmo grupę papildys šešių narių pučiamųjų ansamblis ir penkiolikos narių styginių orkestras.

Muzikinis kaleidoskopas taip pat leis grįžti į praeitį ir prisiminti gražiausias XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios dainas. TV3 intriguoja, kad trijų dainininkių – Girmantės Vaitkutės, Evelinos Sašenko ir Irenos Starošaitės – pasirodymas priblokš net įnoringiausius žiūrovus. Girmantė atliks Jurgos ariją, vėliau su Evelina scenos deivės duetu atliks kūrinį „Meilės netylėk“. Dainininkės šią kultinę dainą iš Barbros Streisand ir Céline Dion repertuaro Lietunoje atliks pirmą kartą. vos scen O pasirodymą vainikuos legendinė Whit W ney Houston daina „Queen of the Night“, kurią „Que kartu atliks ir I.Starošaitė. Vien šiam pasirodymui V rruošiasi ir daugiau nei ttrys dešimtys šokėjų. Parengė Agnė Klimčiauskaitė

TV3 nuotr.

TV3 20 iškilmėmečio gegužė s – 18.30 s 3 d. val.

Gedulo aptemdyti apdovanojimai TV3 20-me čio iš kilmių iš va karė se bus paro dy ta „TV3 20-me čio mylimiausių“ ceremonija, kurią aptemdė porą valandų prie š filmavimą iš girsta žinia apie Vy tau to Šapranausko pasitraukimą iš gy venimo. Sukrėsti su-

sirinkusieji laidų vedėją ir ak torių pagerbė tylos minute, o vėliau – griausmingais aplodismentais. „Televizija per dvidešimt metų pakeitė enciklopedijas, realybės šou – giminių suva žiavimus, o laidų vedė jai – pa storius. Visa tai

mes stebė jome savo akimis, guldami ir keldamiesi su žvaigždė mis iš televizijos ekrano. Stebėsime ir toliau, ta čiau at ėjo laikas susėsti su jais prie šventine staltiese papuoš to stalo ir paklausti, ar jie juto visą tą laiką mūsų, žiū-

rovų, nuo šird žiausią meilę?“ – kalbėjo apdovanojimų ceremonijos vedė jas Giedrius Druk teinis. TV3 mylimiausius buvo patikė ta iš rink ti patiems televizijos žiū rovams, o kas jais tapo, bus paskelbta gegužės 2-ąją.

5


2013 04 27

šeštadienis

lietuviškos

18.30 „Frosto prisilietimas“.

10.00 „Ilgakojis Džekas atvyksta į Ameriką“.

9.30 Mamyčių klubas.

23.00 „Velnio atstumtieji“.

14.00 Moksleivių krepšinio lygos finalinės rungtynės.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Svečių ekspresas. 12.00 Ugnies tramdytojai. 12.30 Pasaulio dokumentika. „Uždraustasis Čingischano kapas“ (D.Britanija, 2011 m.). 13.30 Pasaulio panorama. 13.55 Futbolas. SMScredit.lt A lyga. „Sūduva“–„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Marijampolės. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 Muz. komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“ (5). 7.45 „Žvėrelių būrys“ (9). 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Anim. f. „Ilgakojis Džekas atvyksta į Ameriką“ (JAV, 2004 m.). 11.35 Nuotykių f. „Manatu. Sakyk tiesą“ (Vokietija, 2007 m.). 13.45 Veiksmo f. „Nuotykių ieškotojas“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 15.55 „Apgavystės“ (N-7). 16.55 Komedija „Puikios atostogos“ (JAV, 1988 m.) (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo. 22.00 Veiksmo f. „Nerealusis Halkas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 0.15 Romantinė komedija „Meilės virusas“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 2.00 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“ (4). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk fu“ (5, 6) 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Komedija „Daktaras Dolitlis“ (JAV, 1998 m.). 12.40 Fantastinė drama „Jūržemė“ (JAV, 2004 m.). 16.15 „Svotai“. 17.25 „Visos upės teka“ (9). 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 21.00 Melodrama „Australija“ (Australija, JAV, 2008 m.). 0.25 Vesternas „Tikras išbandymas“ (JAV, 2010 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Auksarankiai (N-7) (k). 7.30 Gyvenimo spalvos (k). 8.30 Amerikos talentai VI (k). 9.30 Autofanai. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Pasitarkime (N-7) (k). 12.00 Dviese prieš gamtą (N-7). 13.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 14.00 Lietuvos muzikos legendos (k). 16.00 Juoko kovos (N-7) (k). 17.00 „Svotai“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Drakono bučinys“ (JAV, Prancūzija, 2001 m.) (N-14). 23.00 Siaubo f. „Velnio atstumtieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (S). 1.05 S. „Karo angelai“ (Ukraina, 2012 m.) (N-7) (k). 2.05 Bamba (S).

7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Gyvenimo būdas (k). 9.15 „TV pokštai“ (N-7). 9.50 Padėkime augti. 10.25 Pradėk nuo savęs. 11.00 „Kokį maistą perkame?“. 12.05 Kitaip. Su Nomeda. 13.05 „Pažabok stresą!“ (N-7). 13.40 „TV pokštai“ (N-7). 14.00 Lietuvos moksleivių krepšinio lygos finalinės rungtynės. Tiesioginė transliacija. 16.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10, 18.00 Nuoga tiesa. 18.20 Supernamai. 19.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „Praeities šešėliai“ (N-14). 23.30 Drama „Viljamas ir Keitė. Šimtmečio meilės istorija“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7).

21.00 TV3



21.00 BTV



„Australija“ („Australia“)

„Drakono bučinys“ („Kiss of the Dragon“)

Melodrama. Australija, JAV, 2008 m. Rež. Bazas Luhrmannas. Vaidina Hugh Jackmanas, Nicole Kidman.

Veiksmo filmas. JAV, Prancūzija, 2001 m. Rež. Chrisas Nahonas. Vaidina Jetas Li, Tchéky Karyo.

Anglų aristokratė Sara Ešli prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią atvyko į tolimąją Australiją, kur paveldėjo didžiulius žemės plotus ir milžiniškas galvijų bandas. Bet aplinkiniai žemvaldžiai prieš atvykėlę surezgė sąmokslą, ketindami atimti jai priklausantį turtą.

Inspektorius Liu Jianis iš Šanchajaus atvyksta į Paryžių padėti prancūzų kolegai Žanui Pjerui Rišarui įveikti kinų mafijos lyderį. Bet kai Rišaras nužudo vieną įtariamąjį, Liu Jianiui tenka slapstytis nuo persekiotojų, nes būtent prieš jį atsisuka šis nusikaltimas.

7


8

šeštadienis

2013 04 27

lietuviškos

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Menora (k). 9.00 Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.) (k). 9.30 „Kelias“. 9.45 Šventadienio mintys. 10.15 „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Edmundo Gedgaudo knygos „Ona Narbutienė. Gyvenimo preliudai“ pristatymas (k). 11.00 Dar širdyje – ne sutema. 11.30 Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi (k). 12.00 „Tapatybė.lt“ (k). 12.15 Pinigų karta. 13.05 Girių horizontai. 13.30 Keliaukim! 14.00 Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Dok. f. „Gamtoje. Gražioji grobikė“ (1997 m.). 14.30 Pergalės kaina (k). 14.55 Negali būti. 15.20 „Atžalos“ (k). 16.10 Emigrantai. 17.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Janina Lapinskaitė. „Venecijaus gyvenimas ir Cezario mirtis“ (2002 m.) (k). 18.00 Simfoninės muzikos koncertas. Dalyvauja LNSO. 19.30 Iššūkis žvaigždėms (k). 20.30 Medicinos darbuotojų dienai. „Pranešimas apie draugą“ (2012 m.). 21.25 Aktorės Monikos Mironaitės 100-osioms gimimo metinėms. „Prisiminkime“. Eiles skaito Monika Mironaitė. 21.45 Dalia Kutraitė kalbina... Moniką Mironaitę (1999 m.). 22.15 Legendos. Monika Mironaitė. 23.00 Panorama (k). 23.30 Pasaulio dokumentika. „Uždraustasis Čingischano kapas“ 0.25 Trileris „Žudikas manyje“ (2010 m.) (S).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Kas namie šeimininkas?“ (2) (k). 8.40 Daktaras Ozas. (N-7). 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“. Kulinarinė laida (1) (D.Britanija, 2012 m.). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. (1) (D.Britanija, 2012 m.). 13.00 Romantinė komedija „Begalinis Niko ir Noros grojaraštis“ (2008 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su Juozu Statkevičiumi. 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 16.57 Žodis – ne žvirblis (k). 17.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (3, 4) (N-7). 19.00 Detektyvinis s. „Detektyvė Samanta. Žaidimas prasideda“. 21.00 Komedija „Išprotėjęs profesorius“ (JAV, 1996 m.) (N-7). 22.50 „Goko drabužių kelionė“ (3) (k). 23.50 Daktaras Ozas. (N-7). 0.45 „Paskutinis jaunavedžių išbandymas“.

5.00 Info diena. 9.00 Info diena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10 KK2 (N-7) (k). 14.45 Dviračio šou (k). 15.10 KK2 (N-7) (k). 15.45 Dviračio šou (k). 16.10 KK2 (N-7) (k). 16.45 Dviračio šou (k). 17.15 KTV – kino ir televirtuvė. 17.40 Dviračio šou (k). 18.05 KK2 Penktadienis (k). 19.25 Pasaulis X (N-7) (k). 20.30 Nuo.. Iki... (k). 21.35 Diagnozė: valdžia (k). 22.40 24 valandos (N-7) (k). 23.25 Farai (N-14) (k). 0.15 24 valandos (N-7) (k). 1.00 Nuo.. Iki... (k). 2.05 24 valandos (N-7) (k). 2.50 Diagnozė: valdžia (k). 3.55 24 valandos (N-7) (k).

23.00 LRT

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Aukščiausia pavara. 11.00 Su Anthony Bourdainu be rezervacijos (4). 12.00 „Adrenalinas“. 12.30 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 13.30 Jokių kliūčių!. 14.45 Aukščiausia pavara. 16.00 Šuoliai į vandenį. 17.00 Jokių kliūčių!. 18.10 „Naša Raša“. 19.05 Fantastinis nuotykių f. „Žvaigždžių karai II. Klonų puolimas“ (JAV, 2002 m.). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“ (3). 0.00 „Terjerai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 „Žmogžudystė“. 2.45 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.10 Kultūra +. 10.40 Svajonių sodai. 11.35 Laikas keistis. 12.05 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.00 Marthos Stewart šou. 19.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Melodrama „Gyvenimo pavasaris“ (Vokietija, 1999 m.). 21.40 Melodrama „Žuvėdros vėjyje“ (Vokietija, 1999 m.).



7.15 Komiška drama „Užsispyrėlė“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Plyta prie plytos (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“. 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Romantinė komedija „Staiga 70-ies!“ (N-7). 13.20 Jėga, grožis, sveikata (k). 13.50 Komedija „Ekstraktas“. 15.25 Telelaikraštis. 16.20 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (1) (N-7). 18.00 „Susitikimai“ (k). 18.55 Drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 20.30 Mūzos. 21.00 Drama „Ledi Čaterli“. 23.45 Trileris „Akis“ (N-14). 1.20 Komedija „Bruno“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (1). 11.15 „Verbų sekmadienis“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Broliai detektyvai“ (N-7). 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Komedija „Atpirkimo ožys“ (Rusija, 2004 m.) (N-7). 17.30 „Patriarchė“ (2) (N-7). 19.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 20.30 Komedija „Bambu“ (Prancūzija, 2009 m.). 22.15 Kriminalinė komiška drama „Gynėjas“ (Kanada, JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 0.00 Reidas. (k). 0.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 1.00 „Vaiduokliškos istorijos“.

6.00 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“. 7.40 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas. 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas. 12.00 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 13.40 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 18.00 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 19.40 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 21.15 „Liuks!“ muzika. 22.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 0.00 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 1.40 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva. 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzika. 21.00 OTV muzika.

0.25 TV3



„Muzikinės kovos“ („Bandslam“)

„Tikras išbandymas“ („True Grit“)

Muzikinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Toddas Graffas. Vaidina Alyson Michalka, Vanessa Hudgens.

Vesternas. JAV, 2010 m. Rež. Ethanas ir Joelis Coenai. Vaidina Jeffas Bridgesas, Hailee Steinfeld.

Dėl muzikos pakvaišęs paauglys Vilas Bartonas atvyksta į naują mokyklą, kurioje yra kelios muzikos grupės. Greitai naujoku susidomi viena gražiausių mokyklos merginų Šarlotė. Kartu jie įkuria naują grupę. Vilas nori įrodyti, kad muzika jam svarbesnė už viską.

Keturiolikmetės Metės tėvas žuvo nuo bandito Tomo Čeinio kulkos. Mergaitė nusprendžia nepasikliauti vien valdžios pagalba ir ieškoti žudiko imasi pati. Metė suranda vienakį girtuoklį maršalą Kogberną ir drauge su juo išvyksta į mirtinai pavojingą kelionę.


2013 04 27 rusiškos

7.00 Naujienos. 7.25 Animacija. Vaikų klubas. „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.55 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai“. 8.05 Gudručiai ir gudrutės. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.20 „Idealus remontas“. 12.25 „Vicinas, kurio nepažinojome“. 13.35, 17.20 Komedija „Likimo ironija, arba Po pirties“. 17.00 Naujienos. 17.55 Pasverti ir laimingi. 20.00 Laikas. 20.25 Ekstrasensų mūšis. Titanų kova (su subtitrais lietuvių k.). 22.55 „Kas? Kur? Kada?“ 0.25 Melodrama „Moteris visiems“. 1.45 Detektyvas „Išlaikytinės išpažintis“. 3.10 Vaid. f. „Juodoji strėlė“. 6.00 Muzika.

5.40 Pagal įstatymą. 6.00 „Kareiviai“. 8.45 Švarus darbas. 9.30 100 procentų. 10.00 Nemeluok man. 13.20 Keistenybės. 14.20 Slaptos teritorijos. 15.20 Senovės dievų laboratorija. 16.20 Karinė paslaptis. 18.20 Žiūrėkite visi. 19.20 Apokalipsė. Visata. 20.30 Visatos kerštas. 21.30 M.Zadornovo koncertas. 23.35 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman.

7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 Savas žaidimas. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 Tyrimą atliko... 16.50 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 17.30 Šviesos spindulys. 18.25 „Įteisintas mentas“. 22.10 Rusiškos sensacijos. 23.10 Tu nepatikėsi. 0.05 „Nešvarus darbas“. 1.55 Vasermano reakcija.

filmai

5.00 Vaid. f. „Stipri silpna moteris“. 6.35, 7.15 Vaid. f. „Kai žydi alyvos“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.30 Anim. f. 8.45 Ryto paštas. 9.20 Šeštadienio talka. 10.15 Proturizmas. 10.30 Pasaulinis tvanas. 11.25 Vaid. f. „Muitinė“. 13.30 Sąžiningas detektyvas. 13.55 Miestelis. 14.25 Paslapties pėdsakais. 15.15, 2.55 Vaid. f. „Gėlės nuo Lizos“ (1). 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.45 Vaid. f. „Mano mylima pabaisa“. 23.30 Vaid. f. „Tylos įžadai“. 1.10 Vaid. f. „ Aš laiminga!“.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Vaikinas iš mūsų miesto“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 „Volfas Mesingas. Matantis ateitį“. 16.00 Savaitės aidas. 16.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.00, 0.30 Savaitės briaunos. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę.

6.00 Istorinė drama „Vėrinys mano mylimajai“. 8.00 Komiška melodrama „Balandėlė“. 10.00 Drama „Dešimt metų be teisės susirašinėti“. 12.00 Drama „Vėjavaikis“. 14.00 Trileris „Aistros fonograma“. 16.00 Komedija „Pasimatymas“. 18.00 Komedija „Alchemikai“. 20.00 Komedija „Nacionalinės politikos ypatumai“. 22.00 Trileris „Kaukas“. 0.00 Komedija „Į Rusiją meilės!“

7.00 Psichologinis trileris „Kuždesių sala“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.15 Nuotykių f. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 11.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-7). 13.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 15.30 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 17.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 19.00 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.00 Romantinė drama „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Veiksmo trileris „Mačetė“ (JAV, 2010 m.) (S).

7.05 Trileris „Gerasis vokietis“. 9.00 Kriminalinis trileris „Ugnies siena“. 11.00 Mistinis trileris „23“. 13.00 Veiksmo f. „Itališkas apiplėšimas“. 15.00 Komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“. 17.00 Kriminalinis trileris „Kaulų kolekcininkas“. 19.10 Biografinė drama „Pagauk, jei gali“. 21.40 Drama „Mažumų merginoms“. 0.10 Komiška drama „Maištinga vaikystė“.

6.45 „Liežuvautoja“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40, 0.20 „Gyvenimas kaip šou“. 14.20 „Nora Roberts. Šiaurės pašvaistė“. 16.00 „Amžinas tylėjimas“. 17.40 „Seklys“. 19.25 „Ponia Poter“. 21.00 „Vilos gražuolės“.

šeštadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Dirbantieji. Kroatija. 8.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Ateitis iš arti. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10 Išgyventi Izraelyje. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Viena kvadratinė mylia. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Kino naujienos. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Mano šalis. Kinija. 19.30 Įvartis. 20.30 Dirbantieji. Kroatija. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Afrika. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Reporterių pranešimai. 10.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.00 Tarptautiniai reportažai. 15.30 Apie Kiniją. 16.00 Žvilgsnis atgal. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 CNN verslas. Afrika. 18.45 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Atviri kortai. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika iš arti. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Veikli moteris. 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 Nepapasakotos istorijos.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.30 MCM dainos. 16.10 MCM Zap. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. 3.30 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 „Top 40“. Geriausios R&B dainos. 9.25 „Top 10“. Nicky Minaj. 10.15 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 11.50 „Holivudas“. 16.00 „Jauni ir susituokę“. 17.40 „Paauglės motinos“. 19.20 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 20.40 „Jauni ir susituokę“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 TV šou „Skandalas“.

5.00 Džiazas. 10.30 V.Vainoneno baletas „Spragtukas“ pagal P.Čaikovskio muziką. 12.15 G.Balanchine’o baletas „Brangakmeniai“. Šoka Sankt Peterburgo Marijos teatro solistai. 13.25 Divertismentas. 14.30 G.Rossini „Mažosios iškilmingosios mišios“. Diriguoja R.Chailly. 16.00 Monrealio džiazo festivalio padėkos koncertas M.Davisui. 17.00 Džiazas Izraelyje. Jeruzalėje koncertuoja Y.Hermanas ir draugai. 18.00 A.Jamalo trio koncertuoja Grenoblio džiazo festivalyje. 19.30 H.Berliozo „Requiem“. Diriguoja J.E.Gardineris. 21.00 Divertismentas. 21.30 G.Puccini opera „Turandot“. Dainuoja Valencijos operos solistai. 0.10 Divertismentas. 0.30 Džiazas. „Laisvę dabar!“. 1.25 Džiazas. Koncertuoja R.Browno trio.

9


10

šeštadienis

2013 04 27

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Teksase. 11.00 Pakrančių karai. 11.30 Pramogos vandenyje. Džersis. 12.00 Maisto mašina. 13.30 Pasaulio receptai. Sent Lusija. 14.00 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. 15.30 Naujo būsto paieška. Peru. 16.00 Keliautojas. Beždžionių planeta. 17.00 Be tabu. 18.00 Išgelbėkit mano verslą! „The Dream Inn“ viešbutis. 19.00 Pasaulio receptai. Sent Lusija. 19.30 Maisto mašina. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Išgelbėkit mano verslą! 23.00 Pavojingos žemės. Papua Naujoji Gvinėja. 0.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Tankų dirbtuvė“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 13.25 „Statybų asai“. 14.45 „Prieš gamtos stichiją“. 17.50 „Gentis“. 18.45 „Juodasis auksas“. 20.30 „Broliai Jonesai Amazonės miškuose“. 21.20 „Gentis“. 22.10 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 23.05 „L.Theroux: Majamio kalėjimai“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Pasienis. Pasala. 11.00 Kelias per pragarą. 12.00 Seni Naujojo Hampšyro universiteto pastatai. 12.30 Lobis Hot Springso viešbutyje. 13.00 Tunų žvejyba. 14.00 Baikeriai – gyvūnų gelbėtojai. 15.00 Tankų gamyklos. 16.00 „Ford Cosworth“ automobilių likimas. 17.00 Didžiojo vandenyno civilizacijos. 19.00 Laukinė Rusijos gamta. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Aferistai ir turistai. 22.00 Amišai. Negaliu grįžti namo. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Aferistai ir turistai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Ar žinai, kas esi?“ 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 11.00 „Nuslėptos istorijos“. 12.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.00 „Šiuolaikinė istorija. Branduolinio pasaulio projektas“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Ramzis II. Didžioji kelionė“. 21.00 „Tutanchamonas: karaliaus vaiko paslaptys“. 22.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XIV“. 23.00 „Civilizacijos stebuklai. Senovės Kinijos sostinė“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Jūros gyvatės. 9.10 Nematomas driežas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Lotynų Amerikoje: Venesuela. 12.50 Neištirtos salos. 18.20 Savanos karalienės: menas būti karaliene. 19.15 Viliojimo menas. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Pragariška katė: mylimas kačiukas. 22.55 Skunkų tramdytojas: mažyliai. 23.20 Stormis pavargo. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: slėpynės su mirtimi. 0.45 Krokodilai žudikai.

7.00 „Heen Taak. Jūros dugne“. 8.00 „Hibridiniai šunys“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 14.00 „Zoologijos sodas“. 19.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 20.00 „Žemės planeta“. 21.00 „Gamtos stebuklai“. 22.00 „Bohemija – metai pelkėse“. 23.00 „Didysis riftinis slėnis“. 0.00 Nakties programa.



„Riedėk!“ („Whip It“) Drama. JAV, 2009 m. Rež. Drew Barrymore. Vaidina Ellen Page, Marcia Gay Harden.

Blisė jaučiasi suvaržyta pasaulio, kuris daugeliui Teksaso merginų atrodo tarsi pasaka: ramus gyvenimas su nustatytais vaidmenimis, dažni grožio konkursai, darbas populiariausioje užkandinėje, vedybos baigus mokyklą. Blisė supranta, kad ji taip gyventi negali.

10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Prienai“. 13.05 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 14.50 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Klaipėdos „Neptūnas“. 17.00 Sporto metraštis. 17.20 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (III). 18.40 Sporto metraštis. 18.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija (numatoma). 20.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– Kauno „Žalgiris“. 22.40 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Varšuvoje (III).

9.30 Fitnesas. 12.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 15.30 „Renault“ automobilių lenktynės Ispanijoje. 19.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 20.00 Europos ralio čempionatas. Antra diena. 21.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 0.00 Dviračių lenktynės „Tour of Turkey“. 1.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija).

8.40, 10.40 Tenisas. Barselonos turnyro ketvirtfinalis. 12.40 Krepšinis. Eurolygos atkrintamosios varžybos. 14.30, 17.00 Tenisas. Barselonos turnyro pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 19.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Newcastle“ – „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Tenisas. Barselonos turnyro pusfinalis. 0.00 Boksas. Amiras Khanas ir Julio Díazas. Tiesioginė transliacija. 2.00 „Formulė-1“. Bahreino didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 3.00 Boksas. Brianas Rose'as ir Joachimas Alcine'as. 4.00 Boksas. Danny García ir Zabas Judahas.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Užduotis: automobilis. 11.15 AG profesionalai. 12.15 Normaliai. 12.45 Linksmiausios pasaulio reklamos. 13.00 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 14.15 Interviu su žvaigžde. 14.45 Užduotis: automobilis. 15.30 „Tikslas – žaliasis pragaras“. Reportažas. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.30 Užduotis: automobilis. 19.30 „Massive“. 21.00 „Sport1“ naujienos. 23.00 Amerikietiškosios imtynės. 1.00 Nakties programa.

0.25 1 Baltijos



„Moteris visiems“ („Женщина для всех“)

Melodrama. Rusija, 1991 m. Rež. Anatolijus Mateško. Vaidina Margarita Bystriakova, Michailas Dementjevas.

Ana – vieniša išsiskyrusi moteris. Marija be vyro augina du vaikus ir nesijaučia labai laiminga. Ji myli Nikolajų, bet jis turi šeimą ir rūpinasi sunkiai sergančia dukra. Kai Nikolajus pagaliau ryžtasi palikti šeimą, Marijos namuose jis randa visai kitą moterį.


2013 04 28

sekmadienis

lietuviškos

17.45 Mokslo ekspresas.

10.00 „Auklės dienoraštis“.

17.40 Virtuvės mitų griovėjai.

22.10 „Blogas policininkas“.

21.20 „24/7“.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (su subtitrais). 10.30 Brolių Grimų pasakos (2). „Stebuklingas stalelis“ (Vokietija, 2008 m.). 11.45 X tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (5). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Žmonių planeta. Upės. Draugai ir priešai“ (7) (su subtitrais). 13.30 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai. Ketverto ženklas“ (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 16.45 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.45 Mokslo ekspresas. 18.00 mES 2013. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 Mūsų laisvės metai – 1995. 23.35 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“ (k).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“ (6). 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Komedija „Auklės dienoraštis“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 12.15 Nuotykių s. „Karaliaus Saliamono kasyklos“ (1, 2) (JAV, Vokietija, 2004 m.). 15.55 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Plikis ir ponia (N-7). 21.00 „Kriminalistai“ (9) (N-7). 21.55 Kriminalinis trileris „Baltasis dramblys“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 23.50 Veiksmo trileris „Dienos šviesa“ (JAV, 1996 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“ (5). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk fu“ (7, 8). 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Laikas keistis. 10.30 Sportuok su mumis. 11.00 Komedija „Prezidento sūnus“ (JAV, 1996 m.). 13.05 Nuotykių f. „Paslaptingoji sala“ (JAV, Tailandas, Vokietija, 2005 m.). 16.30 „Svotai“. 17.40 Virtuvės mitų griovėjai (7). 18.10 Mano TV3. Jau 20 metų! Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Chorų karai. Tiesioginė transliacija. 22.30 Trileris „Raudonos šviesos“ (JAV, 2012 m.). 0.50 Nuotykių f. „Pandos pėdsakais“ (Kinija, 2009 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. Televitrina. 12.00 Plėšrūnai. Paslaptingosios gorilos (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Sveikinimai. 16.00 Komikų klubas (N-7) (k). 17.00 Taip. Ne (k). 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Gyvenimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Melodrama. Emilija Richards. „Nepamirštama Rojaus sala“ (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 22.10 Kriminalinė drama „Blogas policininkas“ (JAV, 2009 m.) (N-14) (k). 0.25 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 1.25 Bamba (S).

7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 „TV pokštai“ (N-7). 9.50 Namų daktaras. 10.25 Supernamai. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Girių takais. 12.05 Didžiosios Britanijos „Porsche Carrera“ taurės lenktynės iš „Donington Park“ trasos. 13.05 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.10 „Oskaro oazė“. 15.25 „Pažabok stresą!“ (N-7). 16.00 Žinios. 16.08 Orai. 16.10 LKL čempionato pusfinalio rungtynės. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.30 „TV pokštai“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 23.30 Šiandien kimba. 0.05 Girių takais.

20.20 BTV



21.55 LNK



„Nepamirštama Rojaus sala“ („Sehnsucht nach Paradise Island“)

„Baltasis dramblys“ („Elephant White“)

Romantinė drama. Vokietija, 2011 m. Rež. Thomas Hezelis. Vaidina Liane Forestieri, Wayne'as Carpendale'as.

Kriminalinis trileris. JAV, 2011 m. Rež. Prachya Pinkaew. Vaidina Djimonas Hounsou, Kevinas Baconas.

Profesionalus Naujosios Zelandijos lobių ieškotojas Džeikas Donovanas nustemba, kai pas jį atvyksta jo pilnametė dukra. Naujuose namuose dukra elgiasi labai įžūliai ir nepagarbiai. Jai patinka tik viena pramoga – leisti laiką su milijonieriaus sūnumi Dilanu Vordu.

Samdomo žudiko Kurčio Čerčio gyvenimą netikėtai pakeičia komandiruotė į Tailandą. Susipažinęs su keturiolikmete azijiete Mej, Kurtis patenka į anksčiau nepažintą pasaulį, kuriame Rytų filosofija glaudžiai persipina su kančiomis, vaikų prostitucija ir narkotikais.

11


12

sekmadienis

2013 04 28

lietuviškos

regioninės

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.40 Kultūra. Operos solistė Irena Milkevičiūtė (2007 m.) (k). 10.00 Lyderiai. 10.45 Asistentas vienai dienai (k). 11.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 12.45 Tūkstantmečio pokalbiai. 13.35 Mūsų miesteliai. Viduklė (1) (2009 m.) (k). 14.30 Legendos (k). 15.15 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.00 Irklais išmatavę jūrą (2000 m.) (k). 18.00 Laiko ženklai. Tarpukario diplomatija (2001 m.). 18.30 Pergalės kaina (k). 19.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „Kaf Kaf“ (Lietuva), „Vilkšu Pa Muguru“ (Lietuva), „Singaz“ (Lietuva) (k). 20.00 Durys atsidaro. 20.25 Posūkiai su V.Gerulaičiu (k). 21.00 Lietuvių kinas trumpai. „Dievas sukūrė viską, išskyrus kilimą“ (2012 m.) (k). 21.25 Šventavartė. Opera džiazo motyvais (pagal A. VienuolioŽukausko legendą). Libreto autorė ir režisierė Galina Germanavičienė (k). 22.45 Prisiminkime. „Makropulo receptas“. 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio dokumentika. „Žmonių planeta. Upės. Draugai ir priešai“ (7) (su subtitrais). 0.05 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Kas namie šeimininkas?“. 8.40 Daktaras Ozas. (N-7). 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“ (2). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“ (2). 13.00 Komedija „Gyvūnas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLV. VDU karta (k). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 Romantinė drama „Alpių klinika. Netikėtumai“. 18.57 Žodis – ne žvirblis (k). 19.00 S. „Volfas Mesingas. „Matau žmonių mintis“. 20.00 „Magijos paslaptys“. (1) (JAV, 2000 m.) (N-7). 21.00 Detektyvas „Volanderis. Atsitikimas rudenį“ (2012 m.) (N-14). 22.50 „Pavojingasis Deivisas“. 0.15 „Goko drabužių kelionė“. 1.15 „Paskutinis jaunavedžių išbandymas“.

5.10 24 valandos (N-7) (k). 5.55 KTV – kino ir televirtuvė. 6.25 Valanda su Rūta (k). 8.00 KK2 (N-7) (k). 8.40 Dviračio šou (k). 9.05 KK2 (N-7) (k). 9.45 Dviračio šou (k). 10.10 KK2 (N-7) (k). 10.45 Dviračio šou (k). 11.10 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1998 m.) (k). 11.40 KK2 Penktadienis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55 Pasaulis X (N-7) (k). 15.00 24 valandos (N-7) (k). 15.45 Nuo.. Iki... (k). 16.50 24 valandos (N-7) (k). 17.35 Diagnozė: valdžia (k). 18.40 24 valandos (N-7) (k). 19.20 Alchemija. VDU karta (k). 19.45 24 valandos (N-7) (k). 20.30 „Alfa“ savaitė (k). 21.00 Valanda su Rūta (k). 22.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 23.55 KK2 (N-7) (k). 0.30 Dviračio šou (k). 0.55 KK2 (N-7) (k).

22.30 TV3

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 Su Anthony Bourdainu be rezervacijos (5). 12.00 Adrenalinas. 12.30 Topmodeliai. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 Aukščiausia pavara. 16.00 Šuoliai į vandenį. 17.00 Jokių kliūčių! 18.10 „Naša Raša“. 19.05 Fantastinis nuotykių f. „Žvaigždžių karai III. Sitų kerštas“ (JAV, 2005 m.). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“ (4). 0.00 „Terjerai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 „Žmogžudystė“. 2.45 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.05 Mūsų gyvūnai. 10.35 Šeimos savaitė. 11.35 Mamyčių klubas. 12.05 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.00 Marthos Stewart šou. 19.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Melodrama „Ilgas kelias į laimę“ (Vokietija, 2000 m.). 21.40 Melodrama „Gyvenimo pavasaris“ (Vokietija, 1999 m.). 23.20 Kultūra +.



7.15 Romantinė komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ (N-7). 9.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.10 Sveikas žmogus. 11.05 Romantinė drama „Viljamas ir Keitė: šimtmečio meilės istorija“ (N-7). 12.40 Mūzos (k). 13.10 Komedija „Muzikinės kovos“ (N-7). 15.05 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 18.10 Automoto (k). 18.45 Komedija „Neadekvatūs žmonės“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Romantinė komedija „Lengvabūdė marti“. 22.40 Drama „Broliai“ (N-14). 0.25 Trileris „Negyvųjų šnabždesiai 2. Praregėjimas“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 „Maisto detektyvai“. 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Reidas. (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.00 Burlaivių pėdsakais. 15.30 Ieškokime geriausio! 15.45 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 17.20 Romantinė komedija „Mano geriausias meilužis“ (N-7). 19.15 „Vienišų seselių klubas“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Aukščiausia klasė“. 21.00 VIP seansas. „Kūdikis už 30 milijonų“ (Honkongas, 2006 m.). 23.10 Klaipėdos savaitė. (k). 23.40 „GSG 9: elitinis būrys“ (N-7). 0.40 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (1).

23.50 LNK

6.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 7.55 „Liuks!“ muzika. 8.25 Kai švenčia Jaučiai. 10.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 12.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 13.55 „Liuks!“ muzika. 14.25 Kai švenčia Jaučiai (k). 16.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 18.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 19.55 „Liuks!“ muzika. 20.25 Kai švenčia Jaučiai (k). 22.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 0.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 1.55 „Liuks!“ muzika. 2.25 Kai švenčia Jaučiai (k). 4.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k).

7.00 Kauniečių akimis. 7.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva. 19.00 Kauniečių akimis. 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Raudonos šviesos“ („Red Lights“)

„Dienos šviesa“ („Daylight“)

Trileris. JAV, 2012 m. Rež. Rodrigo Cortésas. Vaidina Sigourney Weaver, Robertas De Niro.

Veiksmo trileris. JAV, 1996 m. Rež. Robas Cohenas. Vaidina Sylvesteris Stallone, Amy Brenneman.

Daktarė Margaret Mateson daug laiko skiria kovai su apsišaukėliais. Ji jau demaskavo ne vieną dešimtį mediumų, ekstrasensų ir kitokių fokusininkų. Dabar jai teks susigrumti su aklu ekstrasensu Saimonu Silveriu, kuris viešuose seansuose rodo stebuklus.

Požeminiame tunelyje, jungiančiame Manhataną ir Naująjį Džersį, sprogsta nuo policijos sprunkančių nusikaltėlių sunkvežimis ir sprogimo banga sugriauna gelžbetonines pertvaras. Pavojaus zonoje į spąstus pakliūna daug žmonių. Tačiau viltis išsigelbėti tikrai yra.


2013 04 28 rusiškos

6.45 Naujienos. 6.55 Tarnauju tėvynei. 7.40 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.55 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Metas pietauti. 10.00 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi. 12.20 „Fazenda“. 12.30 „Jeralašas“. 12.50 „Kaip prisijaukinti slibiną“. 14.50 „Jeralašas“. 14.55 Gyvenamoji aplinka. 16.05 Šiandien vakare. 18.00 Komedija „Meilė – morka 3“. 20.00 Sekmadienio laikas. 21.10 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji lyga. 23.40 Pozneris. 0.40 Komedija „Husarų baladė“. 2.10 Pasverti ir laimingi (su subtitrais lietuvių k.). 3.50 Pasverti ir laimingi. 4.45 Muzika.

5.40 M.Zadornovo koncertas. 7.20 Pragaro virtuvė. 21.45 „Titanikas“. Reportažas iš ano pasaulio. 23.30 Ekstrasensų mūšis.

6.25 Senojo pasaulio pabaiga. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Grožio akademija. 8.20 Jų papročiai. 9.25 Pirma pavara. 9.55 Valgome namie! 10.25 Technikos stebuklas. 11.00 Vasarnamiai. 12.30 „Kelių patrulis“. 16.20 Akistata. 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.40 Centrinė televizija. 20.35 „Jūrų velniai“. 22.20 Geležinės ledi. 23.10 Ypatingas atsitikimas. 23.45 „Nešvarus darbas“. 1.35 Kremliaus vaikai.

filmai

4.45 Vaid. f. „Rugiagėlės“. 8.00 Šunų planeta. 8.35 Pats sau režisierius. 9.20, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnijos pasaulyje. 11.15 Vaid. f. „Dvyliktoji naktis“. 13.30 Juodosios skylės. Baltosios dėmės. 14.15 Miestelis. 14.50, 2.25 Vaid. f. „Gėlės nuo Lizos“ (2). 16.50 „Tai vis ji“. Jubiliejinė J.Stepanenko programa. 20.30 Vaid. f. „Meilė iš mėgintuvėlio“. 22.25 Sekmadienio vakaras. 0.25 Proturizmas. 0.40 Vaid. f. „Įsimylėjęs ir neginkluotas“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.30 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Gydytojas Kaliužnas“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 „Volfas Mesingas. Matantis ateitį“. 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 17.00 Slaptas kodas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 0.30 Be kvailių.

6.00 Drama „Vėjavaikis“. 8.00 Komedija „Alchemikai“. 10.00 Melodrama „Dvi istorijos apie meilę“. 12.00 Komedija „Naujasis Odeonas“. 14.00 Komiška melodrama „Uogienė iš sakuros“. 16.00 Komedija „Nacionalinės politikos ypatumai“. 17.40 Karinė drama „Popas“. 20.00 Drama „Jūra“. 22.00 Kriminalinis trileris „Akmuo“. 0.00 Komiškas veiksmo f. „Nevykėlis“.

7.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija, 2007 m.). 9.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 13.15 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 15.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 17.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 19.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ (Prancūzija, JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 Komiška drama „Maištinga vaikystė“. 8.35 Biografinė drama „Pagauk, jei gali“. 11.00 Komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“. 13.10 Drama „Amžina meilė“. 15.15 Romantinė drama „Jausmų galia“. 17.00 Komedija „Broliai Solomonai“. 19.00 Romantinė drama „Arčiau“. 21.00 Romantinė drama „Meilės romano pabaiga“. 23.00 Drama „Vyrukai jau čia“. 1.00 Kriminalinis trileris „Neįtariamasis“.

6.45, 14.05, 0.20 „Seklys“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.35 „Nora Roberts. Karštas vidudienis“. 15.40 „Edas iš televizijos“. 17.40 „Vėl siek sėkmės“. 19.20 „Gyvenimas kaip šou“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Sudek šokyje“. 22.40 „Projektas „Vestuvės“. 23.30 „Tikra Holivudo istorija“.

sekmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai. 10.30 Kino naujienos. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Mano šalis. Kinija. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Dirbantieji. Kroatija. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30 Ateitis iš arti. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Horizontai. 18.10 Išgyventi Izraelyje. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Viena kvadratinė mylia. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Ateitis iš arti. 22.30 Kino naujienos. 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Europa. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 Ekologijos laida. 10.30 Naujienų aptarimas. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Nepapasakotos istorijos. 13.00 81 minutė. Didžiausia meno vertybių vagystė (2). 14.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema. 14.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 Veikli moteris. 15.45 Kelionių manija. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 CNN vertybinių popierių birža. Afrika. 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Tarptautiniai reportažai. 21.30 Apie Kiniją. 22.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 Viena daina. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.20 „Top 20“. JAY-Z. 9.00 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 10.40 „World Stage“. 11.30 TV šou „Medžioklė“. 13.10 „Jauni ir susituokę“. 14.50 „Paauglės motinos“. 16.30 „Holivudas“. 20.40 TV šou „Medžioklė“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 TV šou „Skandalas“. 23.10 „Džersio pakrantė“. 2.30 Nakties programa.

4.40 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho „Pasija pagal Matą“. Diriguoja I.Fischeris. 13.20 Divertismentas. 14.30 G.Rossini „Mažosios iškilmingosios mišios“. Diriguoja R.Chailly. 16.00 Monrealio džiazo festivalio padėkos koncertas M.Davisui. 17.00 Džiazas Izraelyje. Jeruzalėje koncertuoja Y.Hermanas ir draugai. 18.00 B.Britteno opera „Bilis Budas“. Groja Londono filharmonijos orkestras. 21.00 Divertismentas. 21.30 Nacionalinis Tulūzos Kapitolijaus orkestras groja I.Stravinskio kūrinius. 23.05 I.Stravinskio kūrinių koncertas Tulūzoje. 0.40 Džiazas. Dok. f. 145 Nakties programa.

13


14

sekmadienis

2013 04 28

dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Olandija. 11.00 Be tabu. 12.00 Amerikos maistas. Detroitas. 13.00 Ekstremali virtuvė. 14.00 Vestuvės Tailande. 15.00 Vestuvės Indonezijoje. 16.00 Keliautojas. Istoriniai ženklai. 17.00 Užkariautojas Bertas Teksase. 17.30 Pakrančių karai. 18.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 18.30 Pramogos vandenyje. Džersyje. 19.00 Ekstremali virtuvė. 20.00 Išgelbėkit mano verslą! 21.00 Kelionė į Prahą. 21.30 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.00 Raiteliai Tibete. 22.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 23.00 Be tabu. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kambodža. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Tankų dirbtuvė“. 8.00 „Stipriausi koziriai“. 9.00 „Statybų asai“. 10.20 „Prieš gamtos stichiją“. 13.25 „Nepalaužiamieji“. 17.50 „Maisto varžybos“. 18.45 „Broliai Jonesai Amazonės miškuose“. 19.40 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 20.30 „Everestas: gydytojai mirties zonoje“. 21.20 „Maisto varžybos“. 22.10 „L.Theroux: Majamio kalėjimai“. 23.15 „Broliai Jonesai Amazonės miškuose“. 0.05 Nakties programa.

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Paranormalūs reiškiniai. 11.00 Didžiulis namas prie vandenyno. 11.30 Niujorko masonų ložė. 12.00 Amerikos čigonai. 13.00 Serengečio dykumos liūtai. 14.00 Žvėrys titanai. 15.00 Tigrų karalienė. 16.00 Vilkų slėnis. 17.00 Grifai gali išnykti. 18.00 Paranormalūs reiškiniai. 19.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 20.00 Džipų atsarginės dalys. 21.00 Seno karinio džipo remontas. 22.00 Krikščionybė. Mesijas. 23.00 Džipų atsarginės dalys. 0.00 Seno karinio džipo remontas. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Ar žinai, kas esi?“ 8.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 9.00 „Impresionistai“. 10.00 „Impresionistai“. 11.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XIV“. 12.00 „Impresionistai“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 17.00 „Palaidoti senovės miestai“. 18.00 „Ramzis II. Didžioji kelionė“. 19.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 20.00 „Mokslo istorija“. 21.00 „Londono ligoninė“. 22.05 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XVI“. 23.05 „J.Roberto Oppenheimerio byla“. 1.00 Nakties programa.

12.50 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Jūros gyvatės. 9.10 Nepaprasti N.Bakerio gyvūnai. Žuvis frankenšteinas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.35 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Lotynų Amerikoje: Pantanalas. 12.50 Savanos karalienės. Menas būti motina. 13.45 Rūsčios damos. Savana Lein: pasiruošimas šeimai. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 16.30 Blogas šuo. 17.25 Pragariška katė. Mylimas kačiukas. 18.20 Aligatoriai išdykauja. 19.15 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Japonija. 22.55 Gyvenimas bandoje: proveržis. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: netikėti didvyriai. 0.45 Kaip išmaitinti krokodilą. 1.35 Oro uostas gyvūnams.

7.00 „Hibridiniai šunys“. 8.00 „Heen Taak. Jūros dugne“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Roplių gelbėtojai“. 15.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 16.00 „Paskutiniai Europos laukiniai arkliai“. 17.00 „Antarktidos iššūkis. Visuotinis atšilimas“. 18.00 „Arkties alpinistai“. 19.00 „Gamtos stebuklai“. 20.00 „Prarastoji lagūna“. 21.00 „Musono kalnai“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Didysis baltasis ryklys – gyvoji legenda“. 0.00 Nakties programa.



09.00 Televitrina 10.00 Krepšinio pasaulyje. Vido Mačiulio publicistinė laida 10.30 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“ 12.20 LKL. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Prienai“ 14.10 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Kauno „Žalgiris“ 15.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Klaipėdos „Neptūnas“ 18.05 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Prienai“. Vaizdo įrašas. 19.55 LKL. „Prienai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.40 Sporto metraštis 21.50 Sporto metraštis 22.00 Krepšinio pasaulyje. Vido Mačiulio publicistinė laida 22.30 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Varšuvoje (III).

9.30 Žiedinės automobilių lenktynės Slovakijoje. 10.15 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 14.30 Motociklų lenktynės Olandijoje. 15.30 Žiedinės automobilių lenktynės Slovakijoje. 17.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 21.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 0.00 Dviračių lenktynės „Tour of Turkey“. 1.00 „Renault“ automobilių lenktynės Ispanijoje. 1.30 Automobilių sporto apžvalga. 1.45 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 2.15 Motociklų sporto apžvalga.

7.00 Boksas. Manny Pacquiao ir Juanas Manuelis Márquezas. 8.35 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Newcastle“ – „Liverpool“. 10.25 Tenisas. Barselonos turnyro pusfinalis. 15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Reading“–QPR. Tiesioginė transliacija. 17.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“–„Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Tenisas. Barselonos turnyro finalas. 23.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Arsenal“–„Manchester United“.

7.00 Ryto programa. 10.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 10.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.00 Futbolas. Bundeslyga. 16.30 Sportinis pokeris. 18.30 Rankinis. Bundeslyga. 20.00 „Sport1“ naujienos. 20.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.30 „Sport1“ naujienos. 22.00 Futbolas. Bundeslyga. 23.00 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 0.45 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Kaip prisijaukinti Slibiną“ („How to Train Your Dragon“)

„Ponas ir ponia gangsteriai“ („Killers)

Animacinė pasaka. JAV, 2010 m. Rež. Deanas DeBlois, Chrisas Sandersas.

Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. Rež. Robertas Luketicas. Vaidina Ashtonas Kutcheris, Katherine Heigl.

Vikingai jau keletą šimtmečių gyvena pilietinio karo sąlygomis. Bet vado sūnus Hikapas nenori kariauti. Kai vaikinas ūgtelėjo, jis buvo priverstas išvykti į žygį, per kurį privalo sumedžioti savo pirmąjį slibiną ir įrodyti, kad yra pasirengęs tapti tinkamu savo tėvo įpėdiniu.

Praėjus trejiems metams po vedybų Spenseris Eimsas ir jo žmonelė Dženė staiga atsiduria beprotiškų nuotykių epicentre. Idilė baigiasi per Spenserio trisdešimtąjį gimtadienį, kai paaiškėja, kad už sukaktuvininko galvą kažkas pažadėjo 5 mln. dolerių.


2013 04 29

pirmadienis

lietuviškos

19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba.

21.30 Dviračio šou.

20.30 Gyvenimas yra gražus.

18.25 „Brolis už brolį“.

15.45 „Uraganų persekiotojai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Drama „Merlinas“ (1) (Prancūzija, Čekija, Italija, 2012 m.) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Paskendę povandeniniai laivai. Nelaimės jūroje“ (JAV, 2003 m.). 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 Drama „Merlinas“ (1) (Prancūzija, Čekija, Italija, 2012 m.) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora. Dora gelbsti undinėles“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.50 Veiksmo f. „Nuotykių ieškotojas“ (JAV, 1996 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Labiausiai ieškomas žmogus“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 0.40 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.35 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 8.00 „Detektyvas Monkas“ (3). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. pasaka „Hortonas“ (JAV, 2008 m.) (įgarsinta lietuviškai). 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (5). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Komikų klubas (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.15 Supernamai. 8.45 Girių takais. 9.15 Pradėk nuo savęs. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Dok. f. „Dingęs. Europos Sąjungos politinis gyvūnas“ (N-7). 14.05 „TV pokštai“ (N-7). 14.30 TV parduotuvė. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas Mamai. 18.40 „Šių laikų šnipai“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Kitaip. Su Nomeda. 22.50 Siurprizas Mamai. 22.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.05 Reporteris. 0.47 Orai. 0.50 Kitaip. Su Nomeda.

10.50 LNK



11.00 TV3



„Nuotykių ieškotojas“ („The Quest“)

„Hortonas“ („Horton Hears a Who!“)

Veiksmo filmas. JAV, 1996 m. Rež. Jeanas Claude'as Van Damme'as. Vaidina J.C.Van Damme'as, Rogeris Moore'as.

Animacinė pasaka. JAV, 2008 m. Rež. Jimmy Haywardas, Steve'as Martino.

Krisui Diubua likimas lėmė tapti kvapą gniaužiančio nuotykio dalyviu. Smulkus vagišius Niujorke buvo pagrobtas ginklų kontrabandininkų ir parduotas piratams. Taip vyrukas atsidūrė vienoje Tailando saloje ir buvo priverstas kautis mirtinose kikbokso kautynėse.

Pagal populiaraus JAV Daktaro Seuso (tikroji pavardė Theodoras Geiselas) knygą sukurtoje pasakoje dramblys Hortonas kartą savo didžiulėmis ausimis užfiksuoja vos girdimus balsus, sklindančius iš mažos gėlės. Pasirodo, jos viduje įsikūręs tikras miestelis Kasvilis.

15


16

pirmadienis

2013 04 29

lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Laiko ženklai. Tarpukario diplomatija (2001 m.) (k). 12.00 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 12.25 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.00 Forumas–minėjimas „Įkalinti „Dievų miške“, skirtas 1943 m. nacių suimtiems ir Štuthofo koncentracijos stovykloje įkalintiems Lietuvos šviesuoliams atminti. Tiesioginė transliacija iš Seimo konferencijų salės. 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.40 Tarptautinei šokio dienai. Pramoginių šokių kolektyvo „Sūkurys“ 50-mečio koncertas. 19.35 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai. Ketverto ženklas“ (D.Britanija, 1987 m.) (N-7). 21.20 mES 2013. 21.45 Kultūra. Lietuvos baleto artistė Leokadija Aškelovičiūtė. 22.00 Šarūno Barto kūrybos retrospektyva. Drama. „Septyni nematomi žmonės“ (2005 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Tarptautinei šokio dienai. Klaipėdos universiteto kolektyvo „Žuvėdra“ koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“ (5). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (4) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (3) (N-7) (k). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ (4). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (4) (N-7). 18.55 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Šuns širdis“ (2) (N-7). 22.25 Fantastinis siaubo trileris „Sfera“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 1.00 Sveikatos ABC (k).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (2). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (4). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (3). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Chimerų prisikėlimas“ (JAV, Prancūzija, Kanada, 2009 m.). 0.50 „Naša Raša“. 1.45 „CSI Majamis“. 2.35 „Gamtos jėgos“. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Ilgas kelias į laimę“ (Vokietija, 2000 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 „Gyvenimo kryžkelės“. 22.10 Melodrama „Meilės skardis“ (Vokietija, 1999 m.). 23.50 Paslapčių namai.

5.25 24 valandos (N-7) (k). 6.10 Diagnozė: valdžia (k). 7.15 24 valandos (N-7) (k). 7.55 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 8.20 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 „Alfa“ savaitė (k). 9.45 Diagnozė: valdžia (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Pasaulis X (N-7) (k). 12.35 KTV – kino ir televirtuvė. 13.10 KK2 Penktadienis (N-7) (k). 14.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 15.50 Ne vienas kelyje (k). 16.30 „Alfa“ savaitė (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

22.00 LRT KULTŪRA



9.00 Automoto (k). 9.30 Romantinė komedija „Lengvabūdė marti“ (N-7). 11.05 Melomano pusvalandis (k). 11.35 Komedija „Neadekvatūs žmonės“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 16.00 Komedija „Eglutės“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 Drama „Patriarchė“ (1) (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Patriarchė“ (2) (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Romantinė mistinė drama „Saulėlydis“ (N-14). 1.20 Drama „Erotinė Rišaro istorija“ (S).

9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“. 11.30 Burlaivių pėdsakais. Jūrų mūšiai. 12.00 Komedija „Atpirkimo ožys“ (N-7). 13.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (1). 14.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.15 „Karamelė“. 16.15 Romantinė komedija „Tik draugai“ (N-7). 18.00 Klaipėdos savaitė. (k). 18.30 „Maisto detektyvai“. 19.00 „Broliai detektyvai“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Maiklo Kleitono sukurta tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 23.10 „Balticum TV“ žinios. 23.25 „Senas geras faras“ (N-7). 0.25 „Komanda Č“ (N-7).

22.35 LNK

6.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 7.40 Radži koncertas „Ką daryt?“. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 12.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 13.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 18.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 19.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 0.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 1.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k).

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Septyni nematomi žmonės“ („Seven Invisible Men“)

„Labiausiai ieškomas žmogus“ („Most Wanted“)

Drama. Lietuva, Portugalija, Prancūzija, 2005 m. Rež. Šarūnas Bartas. Vaidina Dmitrijus Podnozovas, Rita Klein.

Trileris. JAV, 1997 m. Rež. Davidas Hoganas. Vaidina Keenenas Ivory Wayansas, Jonas Voightas.

Tai filmas kelionė. Jo veiksmas vyksta Lietuvoje, Lenkijoje, buvusios Sovietų Sąjungos pietuose. O herojai – gyvenimo užribio žmonės. Vieni slapstosi nuo teisingumo, kiti bėga nuo savęs. Tik visų jų beviltiškas bėgimas nuo pasaulio, žinoma, negali jo pakeisti.

Jūrų pėstininkas Džeimsas Danas atsisakė šauti į dešimtmetį berniuką ir nužudė tai liepusį padaryti seržantą. Už tai Džeimsas buvo nuteistas mirties bausme, bet likus kelioms dienoms iki nuosprendžio įvykdymo jis dingo iš kalėjimo ir atsidūrė slaptųjų tarnybų rankose.


2013 04 29 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.10 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 „Jurijus Jakovlevas „Caras. Labai malonu“. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.35 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (subtitrai lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Gražuolė“. 23.25 Laikas. Lietuvos laikas (k). 23.40 „Nugalėtojo vėjas. Šviesi diena“. 1.25 Vakaro naujienos. 1.40 Muz. komedija „Jos jaunystės receptas“.

5.50 Visatos kerštas. 6.35, 13.10 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.05 Žiūrėkite visi. 8.00 Senovės dievų laboratorija. 8.55 Keistenybės. 10.15 Kviestinė vakarienė. 12.30 Pagal įstatymą. 13.40 Šeimos dramos. 14.35 Nemeluok man. 15.45 „Titanikas“. Reportažas iš ano pasaulio. 17.50 Patikima priemonė. 18.50, 0.10 Be cenzūros. 19.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Prarastų žinių paslaptis. 20.55 Slaptos teritorijos. 21.55 Pasverti ir laimingi. 23.05 Dydis turi reikšmės. Konkurso dienoraštis. 23.10 Dievų maistas.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Rusiškos sensacijos. 11.05 Tu nepatikėsi! 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.35 „Krasino gynyba“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Operatyvinės paieškos skyrius“. 22.40 „Eigulys“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Bumerangas iš praeities“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 Vaid. f. „Vienas du! Tave myliu!“. 23.55 Merginos. 0.35 Žinios +. 0.55 Vaid. f. „Artistė iš Gribovo“. 3.25 Vesti.ru.

7.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Komedija „Didysis Bakas Hovardas“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Komedija „Bernvakaris Australijoje“ (N-7). 15.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.00 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Fantastinė veiksmo drama „Nemirtingieji“ . 21.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (N-14). 23.00 Fantastinė drama „Kelias“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Karinė veiksmo drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Be kvailių. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Seklių biuras „Feliksas“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Pasakojimas apie paprastus dalykus“.

7.10 Drama „Vyrukai jau čia“. 9.00 Romantinė drama „Jausmų galia“. 10.50 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 13.00 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 14.40 Kriminalinis siaubo f. „Pasirinkimas“. 16.40 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 19.00 Kriminalinis trileris „Neįtariamasis“. 21.00 Kriminalinė drama „Nepalaužiama drąsa“. 23.10 Draminis trileris „Skiriamoji juosta“. 0.55 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“.

6.00 Komedija „Naujasis Odeonas“. 8.00 Komedija „Trys dienos su prietranka“. 10.00 Komiška melodrama „Namų darbininkė“. 11.50 Drama „Atgaila“. 14.30 Karinė drama „Popas“. 16.50 Drama „Jūra“. 18.20 Komedija „Arka“. 20.00 Komiškas veiksmo f. „Nevykėlis“. 22.00 Romantinė tragikomedija „Neadekvatūs žmonės“. 0.00 Drama „Atvykėlis darbuotojas“.

6.30, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.20, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.10, 17.40 „Seklys“. 9.00 „Edas iš televizoriaus“. 11.50 „Naktinis skrydis“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Ponia Poter“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 22.15 „Vilos gražuolės“. 22.40 „Po skalpeliu“. 23.30 „Tikra Holivudo istorija“. 0.20 „Merės viltys ir lūkesčiai“.

pirmadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Ch.Amanpour reportažai. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 5.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 10.10 „Eilinė Onutė“. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.40 „Holivudas“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 Nakties programa.

4.30 Džiazas. 10.30 J.B.Lully opera „Fajetonas“. 13.10 Divertismentas. 14.30 A.Preljoçajaus baletas „Baltas sniegas“. 16.00 A.Preljoçajaus baletas „Parkas“. Šoka Paryžiaus nacionalinės operos teatro artistai. 17.35 Divertismentas. 18.00 G.Verdi opera „Makbetas“. Dainuoja Londono karališkosios operos solistai. 20.40 Divertismentas. 21.30 J.Strausso opera „Šikšnosparnis“. Diriguoja C.Kleiberas. 0.05 Divertismentas. 0.30 Džiazas Vienoje. Koncertuoja M.Gardot. 1.35 Nakties programa.

17


18

pirmadienis

2013 04 29

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Karibų salos. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „Gurneys Inn“ viešbutis. 12.00 Amerikos maistas. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Singapūras. 14.30 Vestuvės Filipinuose. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Vietnamas. 16.00 Keliautojas. Karibų salos. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „Gurneys Inn“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Singapūras. 18.30 Vestuvės Filipinuose. 19.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto žemės. 20.00 Jūros žmonės. Peru. 21.00 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 21.30 Pakrančių karai. 22.30 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 23.00 Keliautojas. Karibų salos. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Vietnamas. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Gentis“. 10.50 „Pavojingiausios profesijos“. 11.40 „Per kančias ir bangas“. 12.35 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Gentis“. 16.05 „Pavojingiausios profesijos“. 16.55 „Per kančias ir bangas“. 17.50 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Juodasis auksas“. 23.05 „Nepalaužiamieji“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Tanzanijos draustinio plėšikai. 11.00 Metai griežtojo režimo kalėjime. 12.00 Atsarginės džipų dalys. 13.00 Seno karinio džipo remontas. 14.00 Kai krokodilai grūmėsi su dinozaurais. 15.00 Laukinė Amerikos gamta. Miškai. 16.00 Atsarginės džipų dalys. 17.00 Seno karinio džipo remontas. 18.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Metai griežtojo režimo kalėjime. 20.00 Amerikiečių kolonija. Kelionė į Kanadą. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Amerikiečių kolonija. Kelionė į Kanadą. 0.00 Kalintys užsienyje.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Mokslo istorija“. 12.00 „Tutanchamonas: karaliaus vaiko paslaptys“. 13.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XIV“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Palaidoti senovės miestai“. 21.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 22.00 „Didysis Aleksandro mūšis“. 23.00 „Kroatijos karaliai“.

9.25 NTV MIR

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Pandos nuotykiai. 10.05 Karibai. 11.00 Išnykę, bet neužmiršti. 11.55 Prancūzų kvartalo kojotas. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Orangutanų sala. Pasivaikščiojimas laisvėje. 17.25 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Afrikoje: Okavangas. 22.00 Skunkų tramdytojas. 22.55 Pragariška katė. 23.50 Antkaklis-kilpa. 0.45 Gamta, kokia yra su D.Salmonu: dramblys. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: po oda.

7.00 „Arkties alpinistai“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marveno ryklių sala“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 23.00 „N.Marveno ryklių sala“.



A.Žurbinas. Atmintinos melodijos Populiaraus muzikinio projekto vedėjas Aleksandras Žurbinas – garsus kompozitorius, rašytojas ir televizijos laidų vedėjas. Į savo laidą jis kviečia tik žmones, kuriuos drąsiai galėtų pavadinti žvaigždėmis. Kas yra žvaigždė, A.Žurbinas aiškina taip: tai žmogus, kurį daugelis pažįsta ir myli, jis mažų mažiausiai turi būti susikūręs savo mikropasaulį: jei aktorius, tai jis turi savo braižą, jei vokalistas – savo dainas.

12.00 Televitrina. 13.00 Sporto metraštis. 13.10 Automoto. 13.40 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Prienai“. 15.25 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Klaipėdos „Neptūnas“. 17.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 19.00 Žinios +. 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– Kauno „Žalgiris“. 21.00 Žinios +. 21.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Utenos „Juventus“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 10.45 Motociklų lenktynės Olandijoje. 11.30 Europos salės futbolo taurės finalas. 13.30 Teniso apžvalga. 14.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 18.00 Teniso apžvalga. 18.30 Europos futbolo apžvalga. 19.15 Teniso laida. 19.30 Visos sporto šakos. 19.45 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 1.00 Europos futbolo apžvalga. 1.30 Teniso laida. 1.45 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija).

11.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 11.30 Tenisas. ATP 500 turnyro Barselonoje apžvalga. 12.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–Suomija. 14.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pusfinalis. Rusija–Suomija. 16.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Mažasis finalas. Čekija–Rusija. 18.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. Švedija–Suomija. 21.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 21.55 „Aston Villa“–„Sunderland“. Tiesioginė transliacija. 0.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 1.00 Motosportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynių apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Futbolas. Bundeslyga. 16.30 Viktorina. 17.00 Užduotis: automobilis. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.15 Futbolas. „Energie Cottbus“–„1.FC Kaiserlautern“. 23.15 „Liga total!“. 0.30 „Premier“ lyga. 1.00 Nakties programa.

21.00 TV1000



„Nepalaužiama drąsa“ („The Brave One“) Kriminalinė drama. JAV, 2007 m. Rež. Neilas Jordanas. Vaidina Jodie Foster, Terrence'as Howardas.

Radijo stoties vedėja Erika Bein kartą su mylimuoju gimtajame mieste tampa smurto aukomis. Centriniame parke vaikštinėjančią porelę sumuša ir apiplėšia padugnių gauja. Erikos vaikinas nužudomas, o ji pati atsigavusi po komos ima keršyti už sugriautą gyvenimą.


2013 04 30

antradienis

lietuviškos

17.00 „Senis“.

19.30 KK2.

19.20 „Pamiršk mane“.

20.30 Juoko kovos.

19.00 LKL čempionato finalo rungtynės.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Vieša paslaptis (k). 10.40 Mokslo ekspresas (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.30 Nyderlandų karaliaus inauguracija. Tiesioginė transliacija. 16.30 Dok. f. „Nyderlandų karališkoji dinastija“ (Nyderlandai, 2003 m.). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Merlinas“ (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Merlinas“ (2) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile!. 10.45 Komiška drama „Auklės dienoraštis“ (JAV, 2007 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Pasaulis X (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Baisūs nusikaltimai“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 1.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.55 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Tauro ragas (N-7) (k). 8.30 Cukrus (N-7). 9.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 10.00 „Alibi. Daktaras Monro“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Žvaigždutės (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Pasitarkime (N-7). 22.30 „Spartakas. Kerštas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.40 Siurprizas Mamai. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.15 Super L.T. (N-7). 9.15 Padėkime augti. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.20 Siurprizas Mamai. 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Šių laikų šnipai“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas Mamai. 18.40 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato finalo rungtynės. Tiesioginė transliacija. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 Siurprizas Mamai. 23.35 „Praeities šešėliai“ (N-14). 0.40 Reporteris. 1.22 Orai.

10.45 LNK

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“ (4). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (6). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.



„Auklės dienoraštis“ („The Nanny Diaries“) Komiška melodrama. JAV, 2007 m. Rež. Robertas Pulcini. Vaidina Scarlett Johansson, Paulas Giamatti.

Baigdama prestižinį Niujorko universitetą Enė Bredok tikrai neplanavo dirbti paprasta aukle. Gavusi pasiūlymą tapti ketverių metų berniuko aukle ir peržengusi ponų X apartamentų slenkstį, Enė manė čia ilgai neužsibūsianti. Bet viskas pakrypo kita linkme.

22.35 LNK



„Baisūs nusikaltimai“ („High Crimes“) Kriminalinis trileris. JAV, 2002 m. Rež. Carlas Franklinas. Vaidina Morganas Freemanas, Ashley Judd.

Advokatė Klerė Kubik su vyru ramiai gyvena Kalifornijoje. Tačiau netikėtai paaiškėja, kad Tomo sąžinę slegia ne viena atimta gyvybė. Jis seniai slapstosi nuo teisingumo už dalyvavimą masinėse žudynėse Salvadore. Klerė ryžtasi jį ginti kariniame tribunole.

19


20

antradienis

2013 04 30

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Simfoninės muzikos koncertas. Dalyvauja LNSO. Solistai Viktorija Miškūnaitė (sopranas), Saulius S.Lipčius (gitara). Dirigentas Jurijus Serovas (Rusija) (k). 13.00 Mokslo ekspresas. 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Mūsų miesteliai. Viduklė (2). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Dok. f. „Gamtoje. Gražioji grobikė“ (1997 m.). 16.00 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.40 Dok. f. „Petras, teatras ir TV“. 19.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Metų verstinės knygos rinkimai. 20.05 Teatrologės dr. Audronės Girdzijauskaitės jubiliejinis vakaras Rašytojų klube. 21.20 Lietuvių dokumentika. „Gandrai visada grįžta namo...“ (2011 m.). 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.00 Pasaulio dokumentika. Dok. f. „Aktualusis dvejetukas. Ilgas atsisveikinimas“ (Suomija, 2010 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Savęs link. Apie vandenį (1) (1996 m.). 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Choreografinės miniatiūros.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“ (6). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (5) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (4) (N-7) (k). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ (5). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (5) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Tamsos baikeris“ (Australija, JAV, 2007 m.) (N-14). 23.05 Veiksmo trileris „Slenkstis“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 0.55 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 Ne vienas kelyje (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 KK2 Penktadienis (N-7) (k). 12.50 Nuo... Iki... (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

21.20 Init

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (3). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (5). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (4). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „FC Bayern München“–„FC Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Fantastinis vesternas „Ateiviai prerijose“ (Kanada, 2009 m.). 1.20 „CSI Majamis“. 2.05 „Gamtos jėgos“. 2.30 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Meilės skardis“ (Vokietija, 1999 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 „Gyvenimo kryžkelės“. 22.10 Melodrama „Apsisprendimų metas“ (Vokietija, 2000 m.). 23.50 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Patriarchė“ (2). 10.55 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.25 Veiksmo f. „Gynėjas“. 12.55 Telelaikraštis. 16.00 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (N-7). 17.30 Mūzos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Misijos Baltijos jūros regione. 20.30 Automoto. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Trileris „Keleiviai“ (N-14). 0.50 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (1). 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 13.40 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.10 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“. 14.40 Mūsų augintiniai. 15.10 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 17.00 Burlaivių pėdsakais. Jūrų mūšiai. 17.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 18.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 19.00 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. 20.45 „Senas geras faras“ (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Advokatė Lovinski“. 23.00 „Karamelė“. 0.00 „Broliai detektyvai“ (N-7).

6.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“. 7.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 12.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 13.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 18.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 19.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 0.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 1.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k)

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.40 TV6



„Įžūlios dienos“ („Дерзкие дни“)

„Ateiviai prerijose“ („High Plains Invaders“)

Romantinė komedija. Rusija, 2007 m. Rež. Ruslanas Balceris. Vaidina Andrejus Dementjevas, Goša Kucenko.

Fantastinis vesternas. Kanada, 2009 m. Rež. Kristofferis Tabori. Vaidina Jamesas Marstersas, Cindy Sampson.

Pajūrio mieste Ignatas susipažįsta su pradedančia dainininke Lina. Meilė gimsta tą pačią minutę. Viskas būtų gerai, bet mergina atsitiktinai tampa nusikaltimo liudininke ir banditai ją paverčia įkaite. Išgelbėti gali tik Ignatas. Dėl Linos jis gali padaryti bet ką.

Šį filmą amerikiečiai pavadino totaliu anachronizmu, nes čia į vieną krūvą suversta tolima praeitis ir fantastinė ateitis. XIX a. pabaigoje laukiniuose Vakaruose mirčiai pasmerkto Semo Denvilio egzekuciją netikėtai nutraukia fantastiškų vabzdžių invazija.


2013 04 30 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.45 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (subtitrai lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Gražuolė“ (paskutinės s.). 23.25 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.35 „Yesterday live“. 0.40 „Nugalėtojo vėjas. Šviesi diena“. 2.15 Suprasti. Atleisti. 2.45 „Prekybos centras“. 3.30 „Gražuolė“. 5.05 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.40, 13.40 Šeimos dramos. 6.30, 13.10 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.00 Pasverti ir laimingi. 8.05 Patikima priemonė. 9.00 Nemeluok man. 11.10 D.Copperfieldas: meilė, šnipinėjimas ir kiti fokusai. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 19.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. NSO įsiveržimas. 20.55 Karinė paslaptis. 22.55 Aktuali tema. 23.55 Be cenzūros. 0.45 Epidemijos. Ataka iš kosmoso.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Bėglys“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.35 „Krasino gynyba“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.40 Kalbame ir rodome. 20.35 „Operatyvinės paieškos skyrius“. 22.30 „Eigulys“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Teisė susitikti. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Bumerangas iš praeities“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 Anšlagas ir kompanija. 22.45 Vaid. f. „Meilės oazė“. 0.40 Vaid. f. „Man – dvidešimt metų“. 3.50 Visa Rusija.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Pasakojimas apie paprastus dalykus“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Kontrolinis specialybės darbas“.

6.00 Drama „Atgaila“. 8.35 Komedija „Arka“. 10.15 Istorinė drama „Aukso amžius“. 12.10 Muz. komedija „Keistuoliai“. 14.00 Romantinė tragikomedija „Neadekvatūs žmonės“. 15.55 Pasaka „Stebuklingas paveikslas“. 17.35 Karinė melodrama „Dniepro ruožas“. 20.00 Komiška melodrama „Mamos“. 21.50 Istorinė drama „Pakraštys“. 0.00 Komedija „Moterų lyga vyrams“.

7.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Fantastinė veiksmo drama „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 13.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.) (N-7). 15.05 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 17.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 19.00 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Romantinė istorinė drama „Popiežė Joana“ (Vokietija, D.Britanija, Italija, 2009 m.) (N-7). 23.25 Veiksmo trileris „Adrenalinas 2: aukšta įtampa“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Kriminalinis siaubo trileris „Apokalipsės pranašai“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

7.15 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 9.25 Draminis trileris „Skiriamoji juosta“. 11.10 Kriminalinis siaubo f. „Pasirinkimas“. 12.45 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 15.00 Drama „Atsiskyrėlis“. 16.45 Trileris „Tiesioginė grėsmė“. 19.10 Trileris „Raganų klubas“. 21.05 Drama „Tikri chuliganai“. 22.55 Draminis trileris „Vėl mirusi“. 0.50 Trileris „Raganų klubas“.

6.45, 10.50 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.40, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 17.40 „Seklys“. 9.30 „Saldus kąsnelis“. 11.45 „Merės viltys ir lūkesčiai“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Nėštumo sutartis“. 21.00 „Kendros šou“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Prabangūs būstai“. 23.05 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.25 „Ponia Poter“.

antradienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Ch.Amanpour reportažai. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 1.00 P.Morgano laida. 2.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 10.10 „Eilinė Onutė“. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.40 „Holivudas“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“.

4.25 Džiazas. 10.30 Koncertuoja „Anima Eterna“ ansamblis. 12.15 Friburgo baroko muzikos orkestras groja J.S.Bacho siuitas. 13.40 Divertismentas. 14.30 Klasikos archyvai. Ch.Ludwig ir D.FisherisDieskau. 15.25 Rudens diena. D.Fisheris-Dieskau. 16.25 R.Strausso „Keturios paskutinės dainos“. Dainuoja L.Popp. 17.30 Divertismentas. 18.00 Ch.W.Glucko opera „Alkestidė“. Diriguoja J.E.Gardineris. 20.45 Divertismentas. 21.30 W.A.Mozarto opera „Don Žuanas“. Dainuoja Paryžiaus Eliziejaus laukų teatro solistai. 0.30 M.Portalo trio koncertuoja Europos džiazo festivalyje.

21


22

antradienis

2013 04 30

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „Penguin“ viešbutis. 12.00 Rojaus patiekalai. Solt Leik Sitis. 13.00 Rojaus patiekalai. Baltimorė. 14.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. 14.30 Vestuvės Taivane. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kenija. 16.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „Penguin“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. 18.30 Vestuvės Taivane. 19.00 Keliautojas. Terksas ir Kaikosas. 20.00 Pasaulio receptai. Grenada. 20.30 Maisto mašina. 21.00 Išgelbėkit mano verslą! „Gurneys Inn“ viešbutis. 22.00 Išgelbėkit mano verslą! 23.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kenija.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Maisto varžybos“. 10.20 „Maisto varžybos“. 10.50 „Juodasis auksas“. 12.35 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 13.25 „Į ateitį“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.05 „Juodasis auksas“. 17.50 „Į ateitį“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Konstruokime!“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „Ypatingosios operacijos“. 23.05 „Nepalaužiamieji“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Bizonų jaunikliai. 11.00 Didžiausia kristalų ola. 12.00 Amerikiečių kolonija. 13.00 Kalintys užsienyje. 14.00 Nesugaunamas jaguaras. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 Amerikiečių kolonija. Kelionė į Kanadą. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Metai griežtojo režimo kalėjime. 20.00 Seno policijos pastato griovimas. 20.30 Marmuro fabrikas Vermonte. 21.00 Greitkelis per pragarą. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Seno policijos pastato griovimas. 23.30 Marmuro fabrikas Vermonte. 0.00 Kelias per pragarą.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Palaidoti senovės miestai“. 12.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 13.00 „Versalio iškilimas ir žlugimas: Liudvikas XVI“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Geometrijos genijai“. 21.00 „Maču Pikču kodas“. 22.00 „Nuslėptos istorijos“. 23.00 „Kroatijos karaliai“.

16.35 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 10.05 Afrikoje: Okavangas. 11.00 Susirėmimas šunų prieglaudoje. 11.55 Šeimos drama. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50, 22.00 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Orangutanų sala. 17.25 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 18.20 Skunkų tramdytojas. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Afrikoje: Namibija. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Peru. 23.50 Siaubingi niežai. 0.45 Monstrai manyje: epidemija. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: angelai ir demonai

7.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Nabi – hienų princesė“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marveno ryklių sala“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „N.Marveno ryklių sala“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 LKL Lietuvos repšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“– Klaipėdos „Neptūnas“ . 15.25 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (I). 16.40 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“ –Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.40 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 Žinios +. 21.30 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (II). 22.35 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (III). 23.00 Žinios +. 23.15 S„Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (III).

9.30 Lengvasis kultūrizmas. 9.45 Europos futbolo apžvalga. 10.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Ketvirtfinaliai. 12.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 16.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 21.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 0.00 Automobilių ralio apžvalga. 1.00 „Renault“ automobilių lenktynės Ispanijoje. 1.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 2.15 Žiedinių automobilių lenktynių apžvalga.

16.45 TV1000

10.35 Boksas. A.Khanas ir J.Diazas. 11.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pirmas ketvirtfinalis. 13.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Antras ketvirtfinalis. 15.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Trečias ketvirtfinalis. 17.45 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtas ketvirtfinalis. 19.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Real“. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“–„Borussia“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. Anglijos „Premier‘ lyga. „Arsenal“– „Manchester United“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 Užduotis: automobilis. 18.00 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 19.55 Rankinis. Bundeslyga. 21.30 Pokalbis apie futbolą. 1.00 Nakties programa.



„Krasino gynyba 3“ („Защита Красина 3“)

„Tiesioginė grėsmė“ („Clear and Present Danger“)

Kriminalinis serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksejus Šikinas. Vaidina Jurijus Archangelskis, Matalija Tkačemko.

Trileris. JAV, 1994 m. Rež. Phillipas Noyce'as. Vaidina Harrisonas Fordas, Willemas Dafoe.

Šio vakaro serijoje principingasis pareigūnas Olegas Krasinas netikėtai pats tampa nusikaltėlių auka. Jį pagrobia Zaozersko miestelio mafijozo Zubko sėbrai, padarę kratą Krasino bute. Surasti ir išlaisvinti pareigūną bus lemta vietiniam milicininkui Kruglovui.

Tomo Clancy romano ekranizacija. CŽV agentas Džekas Rajanas sėkmingai kovojo su Kolumbijos kokaino mafija, tačiau vėliau pareiga jį pašaukė artimiau susipažinti su aukščiausio rango sąmokslais Vašingtone, į kuriuos, atrodo, įsivėlė pats ponas prezidentas.


2013 05 01

trečiadienis

lietuviškos

19.40 Stilius. Namai.

16.20 „Šventinis žvaigždžių paradas“.

19.00 „Operacija Y ir kiti Šuriko nuotykiai“.

20.25 Taip. Ne.

17.15 „Pažabok stresą!“

6.00 Klausimėlis.lt 6.15 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 7.15 Bėdų turgus (k). 8.15 Emigrantai (k). 9.15 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 11.00 LRT Aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Nyderlandų karaliaus inauguracija (k). 14.00 Kosto Smorigino jubiliejinis koncertas. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Merlinas“ (3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00, 22.05 ZUZI fiesta. Šventinis koncertas. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.25 „Merlinas“ (3) (N-7) (k). 0.25 „Senis“ (N-7) (k).

6.15 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.45 „Tomas ir Džeris“. 7.15 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.45 Nuotykių f. „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 9.25 Veiksmo nuotykių komedija „Zatura. Nuotykiai kosmose“ (JAV, 2005 m.). 11.30 Veiksmo komedija „Piko valanda“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 13.25 Nacionaliniai apdovanojimai „Auksiniai kiaušiniai“ (2013 m.). 16.20 Koncertas „Šventinis žvaigždžių paradas“. Dalyvauja: F.Kirkorovas, V.Leontjevas, L.Vaikulė, N.Baskovas, J.Kobzonas, V.Meladzė, I.Nikolajevas, I.Alegrova, V.Presniakovas, D.Bilanas, J.Antonovas, Valeria, „Buranovskie babushki“ (Rusija). 18.45 Žinios. Kriminalai. 18.55 Sportas. Orai. 19.00 KK2. Speciali laida, skirta Tarptautinei darbo žmonių šventei paminėti (N-7). 19.50 Nuotykių f. „King Kongas“ (JAV, Naujoji Zelandija, Vokietija, 2005 m.) (N-7). 23.25 Komedija „Iš kokios tu planetos?“ (JAV, 2000 m.) (N-14). 1.30 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

7.15 Teleparduotuvė. 7.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 8.00 Anim. f. „Lobių sala“ (JAV, 2002 m.). 9.30 Vaid. f. „Princas ir elgeta“ (D.Britanija, Vengrija, 2000 m.). 11.30 Komedija „Lizės Magvair filmas“ (JAV, 2003 m.). 13.15 Anim. f. „Ilja Muromietis ir Lakštingala Galvažudys“ (Rusija, 2007 m.). 14.55 Komedija „Išdykėlis Danstonas“ (JAV, 1996 m.). 16.45 Komedija „Mažylio atostogos“ (JAV, 1994 m.). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Komedija „Operacija Y ir kiti Šuriko nuotykiai“ (Rusija, 1965 m.). 21.00 Drama. „Dangaus karalystė“ (JAV, Ispanija, D.Britanija, Vokietija, 2005 m.) (per pertrauką – 22.00 „Vikingų loto“). 22.05 Drama. „Dangaus karalystė“ (JAV, Ispanija, D.Britanija, Vokietija, 2005 m.). 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.50 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Juoko kovos (N-7) (k). 10.00 Dviese prieš gamtą (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Gyvenimo spalvos (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.20 Pliusai minusai (N-7). 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Pliusai minusai (N-7). 20.25 Taip. Ne. 21.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.25 „Karo angelai“ (N-7). 23.25 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.25 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.25 Bamba (S).

6.49 TV parduotuvė. 7.05 Reporteris. 7.50 Siurprizas Mamai. 7.55 Kitaip. Su Nomeda. 9.00 Super L.T. (N-7). 10.00 Fantastinė komedija „Nematomo žmogaus išpažintis“ (Prancūzija, JAV, 1992 m.) (N-7). 12.05 Siurprizas Mamai. 12.10 „Sodo detektyvės“ (N-7). 14.25 Dok. f. „Stikliai“. Vienos svajonės istorija. 15.35, 16.10 Dok. s. „Pasaulio istorija“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.10 Siurprizas Mamai. 17.15 „Pažabok stresą!“ (N-7). 18.20 Siurprizas Mamai. 18.25 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato rungtynės dėl III vietos. Tiesioginė transliacija. 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Detektyvas „Profas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-7). 23.40 Siurprizas Mamai. 23.45 „Praeities šešėliai“ (N-14).

19.50 LNK



„King Kongas“ („King Kong“) Nuotykių filmas. JAV, N.Zelandija, 2005 m. Rež. Peteris Jacksonas. Vaidina Jackas Blackas, Naomi Watts.

Tyrinėtojų ir kino kūrėjų grupė organizuoja ekspediciją į Kaukolės salą, kurioje, pasak legendos, gyvena gigantiška gorila. Kai King Kongu praminta beždžionė bus pagauta ir pargabenta į Ameriką, prasidės labai netikėta meilės istorija apie gražuolę ir pabaisą.

21.00 TV3



„Dangaus karalystė“ („Kingdom of Heaven“) Drama. JAV, D.Britanija, 2005 m. Rež. Ridley Scottas. Vaidina Orlando Bloomas, Jeremy Ironsas.

Jaunas ginklakalys Balianas priverstas bėgti iš Prancūzijos. Vaikinas prisideda prie kryžiuočių riterių būrio, kuriam vadovauja jo tėvas. Viename mūšyje prieš mirtį tėvas spėja paskelbti savo sūnų riteriu. Taip Balianas prisiekia ištikimybę Jeruzalės karaliui.

23


24

trečiadienis

2013 05 01

lietuviškos

regioninės

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aktualusis dvejetukas. Ilgas atsisveikinimas“ (Suomija, 2010 m.) (k). 9.50 Klaipėdos universiteto kolektyvo „Žuvėdra“ koncertas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (k). 11.40 mES 2013. 12.05 „Carmen“. Spektaklis pagal George'o Bizet ir Rodiono Ščedrino muziką. Choreografė Anželika Cholina. Scenografė Jūratė Paulėkaitė. Kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Aktoriaus Leonardo Zelčiaus 85-mečiui. Likimai. Aktorius Leonardas Zelčius (1995 m.). 14.40 Aktoriaus Leonardo Zelčiaus 85-mečiui. Lietuvos televizijos spektaklis. V.Krėvės „Žentas“ (1978 m.). 17.50 LKS vaid. f. „Regno“. (1991 m.). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.40 Aktoriaus Leonardo Zelčiaus 85-mečiui. Kauno akademinio dramos teatro spektaklis. J.C.Brisville’io „Vakarienė“. 20.20 Durys atsidaro. 20.45 Pagauk kampą. 21.10 „Giminės ir...“ (1). 22.05 Kūrybos metas. Leonardas Zelčius. „Allegro. Andante. Scherzo“ (1998 m.). 22.40 Elito kinas. „Beždžioniautojos“ (Švedija, 2011 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.20 Sportas (k). Orai (k). 0.30 Pramoginių šokių kolektyvo „Sūkurys“ 50-mečio koncertas (k). 1.25 Baleto „Bajederė“ fragmentai „Šešėliai“.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“ (7). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (6) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ (6). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 Komedija „Kosminis krepšinis“ (JAV, 1990 m.). 18.35 Veiksmo f. „Paskutinis veiksmo filmų herojus“ (JAV, 1993 m.) (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Griaustinio dienos“ (N-14). 23.05 Drama „Tema pokalbiui“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 1.05 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.50 Diagnozė: valdžia (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Nuo... Iki... (k). 17.00 24 valandos (N-7) (k). 17.45 Diagnozė: valdžia (k). 18.45 24 valandos (N-7) (k). 19.30 Nuo... Iki... (k). 20.40 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 21.10 KK2 Penktadienis (N-7). 22.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 23.50 Ne vienas kelyje (k). 0.30 Apie ūkį ir bites (k). 0.55 Žinios. 1.10 „Menininkų portretai“ (1998 m.) (k). 1.45 Pasaulis X (N-7) (k). 2.45 24 valandos (N-7) (k). 3.30 Valanda su Rūta (k).

22.40 LRT KULTŪRA

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (4). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Topmodeliai. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (5). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 Kriminalinis s. „Kaulai“ (1) (JAV, 2005 m.). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „Borussia Dortmund“–„Real Madrid CF“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Europos pokerio turas. 0.50 „6 kadrai“. 1.20 „CSI Majamis“. 2.05 „Gamtos jėgos“. 2.30 „Tikri bičai“. 2.55 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Apsisprendimų metas“ (Vokietija, 2000 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Vesternas „Paskutinis kaubojus“ (JAV, 2003 m.).



„Beždžioniautojos“ („Apflickorna“)

9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 10.55 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.45 Anim. f. „Halko planeta“. 13.05 Svečiuose pas... (k). 13.35 Dok. f. „Mediniai Lietuvos dvarai“. 14.35 Telelaikraštis. 14.50 Dok. f. „Šiaurės pasaka“. 16.15 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (1) . 17.50 Kai Lietuvos nebuvo. 18.20 „Naisių vasara 2“ (N-7). 19.30 Koncertas „Baltas paukštis. Vytautą Kernagį prisimenant...“. 21.00 Drama „Kelias“ (N-14). 22.50 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 0.30 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (2) (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Broliai detektyvai“ (N-7). 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 „Aukščiausia klasė“. 12.15 „Maisto detektyvai“. 12.45 Fantastinė romantinė nuotykių komedija „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). 14.35 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 15.05 Komedija „Neadekvatūs žmonės“ (Rusija, 2010 m.) (N-7). 17.00 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (1). 17.30 „Senas geras faras“ (N-7). 18.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“. 19.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“ (N-7).

23.25 LNK

6.00 Radži koncertas „Ką daryt?“. 7.20 „Liuks!“ muzika. 8.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 10.20 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 12.00 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 14.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 16.20 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 18.00 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 20.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 22.20 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 0.00 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 2.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 4.20 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k)

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Muzika. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.



„Iš kokios tu planetos?“ („What Planet Are You From?“)

Drama. Švedija, 2011 m. Rež. Lisa Aschan. Vaidina Mathilda Paradeiser, Linda Molin.

Komedija. JAV, 2000 m. Rež. Mike'as Nicholsas. Vaidina Annette Bening, Johnas Goodmanas.

Kai Ema susipažino su Kasandra, tarp jųdviejų prasidėjo painūs santykiai, kupini fizinių ir psichologinių problemų. Kad laikytųsi naujų žaidimo taisyklių, Ema pasiryžusi bet kam. Tačiau mergina supranta, kad nuolatinis balansavimas ties pavojinga riba gali blogai baigtis.

Pasiekę aukštą išsivystymo lygį vienos planetos atstovai panoro užvaldyti ne tokius išsivysčiusius visatos gyventojus visai ne aukštų technologijų ginklais, bet labai rafinuotu būdu. Jie atsiunčia į Žemę savo pasiuntinį, kad jis kuo skubiau čia pradėtų naują rasę.


2013 05 01 rusiškos

6.00 Naujienos. 8.10 Olegas Jefremovas. „Mano vidinis balsas“. 7.20 Spalvotas legendinis kinas. „Cirkas“. 9.00 Naujienos. 9.20 Nuotykių f „Šnipų vaikučiai. 3D“. 11.00 Naujienos. 11.15 Komedija „Karališkoji regata“. 13.35 Komedija „Baltos rasos“. 15.20 Komedija „Dryžuotas reisas“. 16.55 „Angelas širdyje“. 20.00 Laikas. 20.30 „Meilė nesidalija iš dviejų“. 22.20 Vaid. f. „Dvi dienos“. 0.15 Komedija „Vestuvės su kraičiu“. 2.20 Vaid. f. „Tai nutiko milicijoje“. 3.40 Vaid. f. „Vyšnių sūkurys“. 4.55 Muzika.

5.45, 7.05, 0.00 „Retro FM“ legendos. 6.35, 13.35 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 10.15 Įsivaizduokite. 10.50 Nemeluok man. 11.40 Specialusis projektas. 14.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Tiesa apie NSO. 15.05 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Likimo ženklai. 16.00 S. „Mes iš ateities“ (1–4). 19.50 M.Zadornovo koncertas. 23.00 Žiūrėkite visi.

6.35 Gelbėtojai. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 7.20 Jų papročiai. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.25 Būsto klausimas. 10.25 Važiuojame valgyti! 11.00 „Bėglys“. 12.25 Iki teismo. 13.25 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 „Nugalėti vėžį“ (1). 15.40 Prokuroro patikra. 16.50 „Krasino gynyba“. 18.35 „Operatyvinės paieškos skyrius“. 22.15 „Eigulys“.

filmai

5.05 Vaid. f. „Saugokite moteris“. 7.25 Vaid. f. „Didelė šeima“. 9.25 Vaid. f. „Isajevas“. 13.00, 19.00 Žinios. 13.20 Komedija „ Žingsnis pasitinkant“. 14.55 Kreivas veidrodis. 16.55 Disko vasarnamis. 19.35 Komedija „Gegužės lietus“. 21.20 Vaid. f. „Laikas mylėti“. 1.00 Vaid. f. „Viešbutis Pelenei“. 3.00 Vaid. f. „Gegužės pirmoji“.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Kontrolinis specialybės darbas“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Paskui laimę“.

6.00 Muz. komedija „Keistuoliai“. 7.30 Pasaka „Stebuklingas paveikslas“. 9.25 Komiškas detektyvas „Dinastijos įpėdinio žiedas“. 11.20 Komedija „Imeretijos eskizai“. 12.50 Karinė melodrama „Dniepro ruožas“. 15.20 Komiška melodrama „Mamos“. 17.15 Melodrama „Derintojas“. 20.00 Fantastinė melodrama „Pabučiavimas per sieną“. 22.00 Komedija „Laimės klubas“. 0.00 Draminis detektyvas „Kas aš?“.

7.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 9.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 11.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 13.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 15.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija, 2007 m.). 17.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 21.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 23.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7).

6.55 Trileris „Raganų klubas“. 8.45 Drama „Mergina su trūkumais“. 11.00 Drama „Atsiskyrėlis“. 12.45 Trileris „Tiesioginė grėsmė“. 15.20 Anim. f. „Planeta 51“. 17.00 Anim. nuotykių f. „Svajonių traukinys“. 18.50 Nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 21.00 Fantastinė drama „Ponas Niekas“. 0.00 Trileris „Baimės kaina“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Medaus mėnuo su mama“. 11.50, 0.20 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Siek sėkmės“. 21.00 „Projektas „Vestuvės“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kendros šou“.

trečiadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 10.10 „Eilinė Onutė“. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.40 „Holivudas“. 21.30 TV šou „Skandalas“. 22.10 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“.

4.50 Džiazas. 10.30 A.Kingo baletas „Šecherezada“. 11.20 A.Kingo baletas „Kolonų trikampiai“. Šoka „Lines“ baleto artistai. 12.30 A.Brucknerio Septintoji simfonija. 13.50 Divertismentas. 14.00 H.Berliozo „Requiem“. 15.30 Koncertuoja „Ensamble Psalentes“. 16.10 J.Brahmso „Vokiškasis requiem“. 17.30 Divertismentas. 18.00 P.Čaikovskio opera „Ledi Makbet iš Mcensko srities“. Diriguoja M.Jansonas. 20.45 Divertismentas. 21.30 G.B.Pergolesi muzikos koncertas Bono muzikos festivalyje. 23.35 A.Schollis koncertuoja Bone muzikos festivalyje. 1.00 Džiazas Izraelyje. Koncertuoja G.Abro.

25


trečiadienis

26

2013 05 01

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „New Yorker“ viešbutis. 12.00 Rojaus patiekalai. Honolulu. 13.00 Rojaus patiekalai. Finiksas. 14.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 14.30 Naujo būsto paieška. Norvegija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Maljorka. 16.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „New Yorker“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 18.30 Naujo būsto paieška. Norvegija. 19.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 20.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja. 21.00 Raiteliai kalnuose. 21.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 22.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.30 Naktis Las Vegase. 23.00 Keliautojas. Puerto Rikas.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Everestas: gydytojai mirties zonoje“. 10.50 „Įsilaužėliai“. 11.40 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 12.35 „Į ateitį“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Everestas: gydytojai mirties zonoje“. 16.05 „Įsilaužėliai“. 16.55 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 17.50 „Į ateitį“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 22.10 „Gentis“. 23.05 „Nepalaužiamieji“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Tigrų karalienė. 11.00 Metai griežtojo režimo kalėjime. 12.00 Seno policijos pastato griovimas. 12.30 Marmuro fabrikas Vermonte. 13.00 Kelias per pragarą. 14.00 Kengūros kelia sumaištį. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 Seno policijos pastato griovimas. 16.30 Marmuro fabrikas Vermonte. 17.00 Kelias per pragarą. 18.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Metai griežtojo režimo kalėjime. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Išgyvenimas. Kovos dvasia. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Pasaulio pabaigos belaukiant.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Maču Pikču kodas“. 12.00 „Nuslėptos istorijos“. 13.00 „Barokas!“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 21.00 „Pol Potas – kelionė į mirties laukus“. 22.00 „Milosas Formanas“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

18.50 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Stormis pavargo. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 10.05 Afrikoje: Namibija. 11.00 Apaluza. 11.55 Pragariški nasrai. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Gyvūnų apsaugos skyrius. 13.15 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 B.Baley ir povai. 17.25 N.Bakerio gyvūnai. 18.20 Auksinių rankų meistras: madų demonstravimas. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Afrikoje: Ngorongoro krateris. 22.00 Gyvenimas: išgyvenimo priemonės. 22.55 Laukinė Prancūzija: žemyn pasroviui. 23.50 Kova dėl gyvenimo. 0.45 Pavojaus akivaizdoje. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: atsitikimas Berlyno zoologijos sode.

7.00 „Nabi – hienų princesė“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Poliarinė lapė“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Bjaurieji gyvūnai“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Paseka – Velykų drambliukė“. 23.00 „Bjaurieji gyvūnai“.



„Mano monstriukas ir aš“ („Water Horse: The Legend of the Deep“) Nuotykių filmas. D.Britanija, JAV, 2007 m. Rež. Jay Russellas. Vaidina Alexas Etelis, Geraldine Brophy.

Vienišius Angusas trokšta draugo. Ir kartą toks atsiranda, kai berniukas vandeny aptinka ir namo parsineša keistos formos kiaušinį. Jau pirmą naktį iš jo išsirita mažas dinozauriukas. Slėpti naująjį įnamį tenka ne tik nuo mamos, bet ir nuo namuose apsistojusių kariškių.

10.40 Televitrina. 11.40 Žinios +. 11.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“– Samaros „Krasnyje Krylja“. Tiesioginė transliacija. 13.50 „Sport 1“ ringas. tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 metų) (I dalis). 14.35 Sporto metraštis . 14.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Rygos VEF. Tiesioginė transliacija. 16.50 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.40 Sporto metraštis. 18.50 Sporto metraštis. 19.00 Žinios +. 19.15 „Sport 1“ ringas. tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 metų) (II). 20.00 Krepšinio pasaulyje. 20.30 Automoto. 21.00 Žinios + . 21.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“. Vaizdo įrašas. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Žiedinių automobilių lenktynių apžvalga. 9.45 „Renault“ automobilių lenktynės Ispanijoje. 10.15 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Ketvirtfinaliai. 15.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 19.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 0.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 1.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija).

22.15 NTV mir

10.55 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Pirmas pusfinalis. 13.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Antras pusfinalis. 15.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Mažasis finalas. 17.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 19.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Barcelona“. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Bayern“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ – „Panathinaikos“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 10.00 Sporto viktorina. 13.00 Futbolas. 13.30 Sportinis pokeris. 14.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 16.00 Rankinis. Bundeslyga. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 23.15 Amerikietiškos imtynės. 0.15 Užduotis: automobilis. 1.00 Nakties programa.



„Eigulys“ („Лесник“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Viktoras Konisevičius. Vaidina Olegas Štefanko, Ana Bolšova.

Šio vakaro serijoje „Sūnus trim dienoms“ Jurijus išeina iš kalėjimo ir dėl darbo kreipiasi į seną pažįstamą. Šis vyrukui pasiūlo dalyvauti apiplėšime. Bet Jurijus atsisako ir vyksta į Olchovkos kaimą, kur susiranda Pantelejičių ir pasisako esąs jo sūnus.


2013 05 02

ketvirtadienis

lietuviškos

19.40 Vieša paslaptis.

19.30 Valanda su Rūta.

19.50 „Mylimiausi“.

20.30 „Raudonos nosies diena“.

22.55 „Porsche Carrera“ taurės lenktynės.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Ugnies tramdytojai (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Merlinas“ (4) (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Merlinas“ (4) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 „Kriminalistai“ (9) (N-7) (k). 9.50 „mES Europa“. Koncerte, skirtame kovai už žodžio laisvę, dalyvauja: V.Juozapaitis, R.Ščiogolevaitė, V.Baumila, L.Adomaitis, „Pop ladies“, S.Povilaitis ir kt. (2013 m.) (k). 12.25 „Tomas ir Džeris“ (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Deksteris“ (N-14). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Juoko kovos (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Paramos koncertas „Raudonos nosies diena“. 23.00 Melodrama „Pabaisa“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 0.35 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.35 Bamba (S).

6.49 TV parduotuvė. 7.05 Žinios. 7.25 Lietuva tiesiogiai. 8.00 Siurprizas Mamai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 Dok. f. „Kruvinoji italų mafija“ (N-7). 12.05 Dok. f. „Frankenšteinas“ (N-7). 13.20 Siurprizas Mamai. 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Kokį maistą perkame?“. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Nužudyti Hitlerį“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas Mamai. 18.40 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato finalo rungtynės. Tiesioginė transliacija. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Super L.T. (N-7). 22.50 Siurprizas Mamai. 22.55 Didžiosios Britanijos „Porsche Carrera“ taurės lenktynės iš „Donington Park“ trasos. 0.05 Reporteris. 0.47 Orai. 0.50 Supernamai.

10.30 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“ (5). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 10.30 Komedija „Mažylio atostogos“ (JAV, 1994 m.). 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (7). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 „Mylimiausi“. TV3 20-mečio mylimiausių rinkimai. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dingęs be žinios“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 2.55 Programos pabaiga.



23.00 BTV



„Mažylio atostogos“ („Baby's Day Out“)

„Pabaisa“ („Beastly“)

Komedija. JAV, 1994 m. Rež. Patrickas Readas Johnsonas. Vaidina Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle.

Romantinė drama. JAV, 2011 m. Rež. Danielis Barnzas. Vaidina Alexas Pettyferis, Justinas Bradley.

Trys garsaus laikraščio fotografais apsimetę plėšikai pagrobia dar nė metų neturintį naujagimį ir tikisi už jį iš tėvų gauti didžiulę išpirką. Tačiau grobikų laukia liūdna dalia. Nors pagrobtasis moka tik ropoti, jį sutramdyti šantažuotojams tikrai nepavyks.

Septyniolikmetis Kailas yra arogantiškas gražuoliukas. Jis mėgaujasi savo išvaizda, turtais ir padėtimi mokykloje. Kartą puikybės nuodėmėje skęstantis Kailas savo pašaipų objektu ir nauju pažeminimo taikiniu pasirenka magiškų galių turinčią moksleivę Kendrą.

27


28

ketvirtadienis 2013 05 02 lietuviškos

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Giminės ir...“ (1) (k). 12.25 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Metų verstinės knygos rinkimai (k). 13.00 LKS vaid. f. „Regno“ (1991 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Laiko ženklai. V.Storosta-Vydūnas (2003 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Legendos. 20.15 Dar širdyje – ne sutema. 20.50 Kūrybos metas. Nuskaidrinta būtis. Literatūrologė Viktorija Daujotytė (2002 m.). 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Sekmadienis toks, koks yra“ (2003 m.) (N-7). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Divertismentas“ (1972 m.), „Pasaulis panašus į pasaką“ (1974 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 1.10 Lietuvos šokių dešimtukas (k).

regioninės

7.10 Dienos programa. 7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“ (8). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (7) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ (7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (1). 18.00 „Arti namų“ (6) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Makbraidas. Mirtis eteryje“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-7). 22.40 „Begėdis“ (N-14). 23.40 „Farų šeima“ (5) (N-7). 0.35 „Ties riba“ (N-14).

5.10 KK2 Penktadienis (N-7) (k). 6.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 7.50 Ne vienas kelyje (k). 8.30 Diagnozė: valdžia (k). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.15 Dviračio šou (k). 10.40 24 valandos (N-7) (k). 11.25 Valanda su Rūta (k). 12.55 Pasaulis X (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

21.25 LRT KULTŪRA

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (5). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Kriminalinis s. „Kaulai“ (1) (JAV, 2005 m.). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (6). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (2). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Nesvetimi. 21.45 Fantastinis trileris „Laiko kilpa“ (JAV, 2012 m.). 0.10 „6 kadrai“. 0.40 „CSI Majamis“. 1.30 „Gamtos jėgos“. 1.50 „Tikri bičai“. 2.20 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Vesternas „Paskutinis kaubojus“ (JAV, 2003 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 „Gyvenimo kryžkelės“. 22.10 Drama „Odrės lietus“ (JAV, 2003 m.). 23.50 Paslapčių namai.



„Sekmadienis toks, koks yra“ Trumpametražė novelė. Lietuva, 2003 m. Rež. Ignas Jonynas. Vaidina Regimantas Adomaitis, Arūnas Sakalauskas.

Jaunas nusikaltėlis nesiruošia išduoti savo draugų. Tardytojai bejėgiai prieš tokią taktiką. Kartą vaikiną aplanko motina, kurios jis niekada nebuvo matęs. Vaikinas nepratęs prie sentimentų, bet atgailaujančios motinos žodžiai sujaukia jo įprastą gyvenimą.

9.00 Fotografijos istorija. 9.30 Komedija „Vykrutasai“ (N-7). 11.10 Kai Lietuvos nebuvo (k). 11.40 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.50 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (2) (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“ (N-7). 23.10 Žinios (k). 23.30 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14). 1.15 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“ (N-7). 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 12.15 Nuotykių f. „Lobių sala“ (1, 2) (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 16.00 „Broliai detektyvai“ (N-7). 17.00 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.30 „Advokatė Lovinski“. 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 23.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

21.45 TV6

6.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“. 7.20 „Liuks!“ muzika. 8.35 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 10.15 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“. 12.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 14.35 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 16.15 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 18.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 20.35 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 22.15 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 0.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 2.35 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 4.15 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k)

7.00 Muzika. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.



„Laiko kilpa“ („Looper“) Fantastinis trileris. JAV, 2012 m. Rež. Rianas Johnsonas. Vaidina Bruce'as Willisas, Josephas Gordonas-Levittas.

Ateities pasaulyje klesti nelegalios kelionės laiku. Tuo naudojasi nusikaltėlių grupuotės. Norėdamos atsikratyti žmogaus, nusiunčia jį atgal į praeitį, kur jį nužudo samdomi žudikai. Tokį darbą dirba pagrindinis herojus Džo ir jam kol kas tai puikiai sekasi.


2013 05 02 rusiškos

5.50 Vaid. f. „Romanas rusišku stiliumi“. 7.05 „Nugalėtojo vėjas. Šviesi diena“. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.45 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar nevėlu. 13.45 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.15 Atspėk melodiją. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.00 „Meilė nesidalija iš dviejų“. 23.00 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.10 Iškilmingas Marinino teatro atidarymas. 1.10 Marinino teatras ir V.Gergijevas. 2.35 Muzika. Žvaigždėlaivis. 2.50 Vaid. f. „Gyvačių gaudytojas“. 4.25 „Prekybos centras“. 5.10 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.35, 7.05 „Retro FM“ legendos. 6.35, 13.40 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 9.00 Šeimos dramos. 10.15 Nemeluok man. 11.15, 14.10 S. „Medžioklė ant asfalto“ (1–8). 18.50, 23.55 Be cenzūros. 19.50 Visa tiesa apie Vangą. 21.55 Paklydimų teritorija. 0.45 Apokalipsė. Visata.

6.35 Gelbėtojai. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 7.20 Jų papročiai. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.25 Vasarnamiai. 10.25 Medicinos paslaptys. 11.00 „Bėglys“. 12.25 Iki teismo. 13.25 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 „Nugalėti vėžį“ (2). 15.40 Prokuroro patikra. 16.50 „Krasino gynyba“. 18.25 „Operatyvinės paieškos skyrius“. 22.05 „Eigulys“.

filmai

5.10 Vaid. f. „Trys dienos Maskvoje“. 7.30 Vaid. f. „Virvių virvę veja“. 9.25 „Isajevas“. 13.00, 19.00 Žinios. 13.20 Vaid. f. „Vedęs viengungis“. 15.00 Humoro koncertas. 16.55 Koncertas „Pavasario žiedai ir dainos“. 19.35 Komedija „Tvirta santuoka“. 21.25 Vaid. f. „Frodia“. 1.00 Vaid. f. „Ši moteris atėjo pas mane“.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Paskui laimę“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Menas gyventi Odesoje“.

6.00 Komedija „Imeretijos eskizai“. 7.20 Melodrama „Derintojas“. 10.05 Komiškas detektyvas „Zuikio dėsnis“. 12.00 Drama „Legenda apie Suramo tvirtovę“. 13.35 Komedija „Laimės klubas“. 15.20 Fantastinė melodrama „Pabučiavimas per sieną“. 17.00 Komiškas melodrama „Ivanovas“. 20.00 Draminis detektyvas „Kas aš?“. 21.45 Melodrama „Kartą provincijoje“. 0.00 Melodrama „Pradedantiems mylėti“.

7.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 13.00 Veiksmo nuotykių f. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 15.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 17.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (2010 m.) (N-7). 19.00 Romantinis kriminalinis trileris „Afera pagal Entonį Zimerį“ (N-7). 21.00 Trileris „Durys priešais“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (N-7). 1.00 Komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ (Prancūzija, JAV, 2009 m.) (N-14).

5.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 7.10 Fantastinė drama „Ponas Niekas“. 10.00 Trileris „Baimės kaina“. 12.20 Anim. nuotykių f. „Svajonių traukinys“. 14.40 Fantastinis nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“. 17.00 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 19.00 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 21.00 Melodrama „Viena diena“. 23.00 Komiška drama „Trumeno šou“. 1.00 Nuotykių f. „Piteris Penas“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Siek sėkmės“. 11.50, 0.50 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Mano vardas Ridas Fišas“. 21.00, 23.20 „Tikra Holivudo istorija“. 22.30 „Gydytojas Holivudas“. 0.05 „Projektas „Vestuvės“.

ketvirtadienis

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.40 „Holivudas“. 21.30 „Paauglės motinos“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“.

5.00 Džiazas. 10.30 W.A.Mozarto simfonijos. Diriguoja K.Bohmas. 12.00 W.A.Mozarto „Requiem“. 13.30 J.Kaufmanno koncertas Miuncheno filharmonijoje. 13.20 Divertismentas. 14.15 G.Mahlerio dainų ciklas „Keliaujančio pameistrio dainos“. 14.40 R.Strausso simfoninė poema „Mirtis ir nušvitimas“ 15.10 G.Mahlerio simfonija-kantata „Daina apie Žemę“. 16.20 Divertismentas. 16.45 R.Wagnerio opera „Parsifalis“. Diriguoja K.Nagano. 20.55 Divertismentas. 21.30 B.McFerrino koncertas Marsiake (2008 m.). 22.30 Džiazas. Koncertuoja G.Porteris. 23.20 Džiazas. Koncertuoja Ch.Dave’as. 0.30 Džiazas Izraelyje. Koncertuoja A.Leibovichius.

29


30

ketvirtadienis 2013 05 02 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Bangladešas. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „Ocean Manor Resort“ viešbutis. 12.00 Rojaus patiekalai. Tampa. 13.00 Rojaus patiekalai. Solt Leik Sitis. 14.00 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. 14.30 Naujo būsto paieška. Šveicarija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Dubajus. 16.00 Keliautojas. Bangladešas. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „Ocean Manor Resort“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. 18.30 Naujo būsto paieška. Šveicarija. 19.00 Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 20.00 Pavojingos žemės. 21.00 Be tabu. 22.00 Moterų pasaulis. Rusija. 23.00 Keliautojas. Ukraina. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Dubajus.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Maisto varžybos“. 10.20 „Maisto varžybos“. 10.50 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 11.40 „Gentis“. 12.35 „Į ateitį“. 14.20 „Savadarbiai automobiliai“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.05 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 16.55 „Gentis“. 17.50 „Į ateitį“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 21.20 „L.Theroux: tvarka ir chaosas Johanesburge“. 22.15 „Nusikalstamas Azijos pasaulis“. 23.05 „Nepalaužiamieji“.

9.00 Ryto programa. 10.30 Vilkų slėnis. 11.00 Metai griežtojo režimo kalėjime. 12.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 13.00 Išgyvenimas. Kovos dvasia. 14.00 Slaptas ryklių guolis. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Išgyvenimas. Kovos dvasia. 18.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 NSO virš Europos. 21.00 Paranormalūs reiškiniai. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 NSO virš Europos. 0.00 Paranormalūs reiškiniai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Hitleris ir tyrinėtojai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Pol Potas – kelionė į mirties laukus“. 12.00 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 13.00 „Barokas!“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Elektros istorija“. 21.00 „Mokslo istorija“. 22.00 „Henriko VIII kūnas“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

19.00 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Auksinių rankų meistras: madų demonstravimas. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 N.Bakerio gyvūnai: kurmis. 10.05 Afrikoje: Ngorongoro krateris. 11.00 Šaunus karys. 11.55 Bomba vilkikų parke. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinarų mokykla: safaris. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 B.Bailey ir povai. 17.25 Bušo sodai. 18.20 Projektas „Šunų jaunikliai“. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Afrikoje: Zambezė. 22.00 Gyvenimas bandoje: sugrįžimas namo. 22.55 N.Marvenas pristato: kita Kinija. 23.50 Gyvenimas ir mirtis. 0.45 Žmogėdros: liūtai.

7.00 „Poliarinė lapė“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Auginant Sančą“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas Floridoje. Milžiniškų pitonų antplūdis“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Žemės planeta“. 23.00 „N.Marvenas Floridoje. Milžiniškų pitonų antplūdis“.



„Piteris Penas“ („Peter Pan“) Nuotykių filmas. JAV, D.Britanija, 2003 m. Rež. P.J. Hoganas. Vaidina Jasonas Isaacsas, Jeremy Sumpteris.

Vendė Darling vakarais pasakoja savo broliams apie nuotykius ir piktąjį piratų kapitoną Kablį. Vieną vakarą vaikai patys patenka į Pasakų šalį, į kurią juos nuskraidina Piteris Penas. Čia negalioja suaugusiųjų pasaulio taisyklės, o blogį įveikti padeda draugystė.

10.40 Televitrina. 11.40 Žinios +. 11.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Sankt Peterburgo „Spartak“. Tiesioginė transliacija. 13.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“– Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. Tiesioginė transliacija. 15.50 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“– Klaipėdos „Neptūnas“. 17.35 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Lodzėje (I). 18.40 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – Žinios +). 21.15 Žinios +. 21.30 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Lodzėje (II). 22.35 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Lodzėje (III). 23.00 Žinios +. 23.15 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Lodzėje (III).

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 Užduotis: automobilis. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.00 Sportinis pokeris. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 22.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 23.15 Smiginis. 1.00 Nakties programa.

21.00 1 Baltijos

9.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Ketvirtfinaliai. 11.15 Lengvasis kultūrizmas. 11.30 Laida apie tenisą. 12.30 Diunkerko keturių dienų dviračių lenktynės. 13.15 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 15.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 18.00 ATP teniso turnyras Portugalijoje. 20.00 Teniso laida. 20.15 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 21.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 0.00 Diunkerko keturių dienų dviračių lenktynės. 1.15 Kovos klubas. 2.00 Automobilių sporto apžvalga.

11.10 Boksas. D.García ir Z.Judahas. 12.20 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.20 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 13.50 Golfas. PGA turo užkulisiai. 14.20 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 14.50 Ledo ritulys. 2008 m. pasaulio čempionato finalas. Kanada–Rusija. 17.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. Rusija–Kanada. 19.35 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 22.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Chelsea“–„Basel“. Tiesioginė transliacija. 0.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Benfica“ – „Fenerbahce“.



„Meilė nesidalija iš dviejų“ („Любовь не делится на два“)

Serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Kira Angelina. Vaidina Ana Peskova, Dmitrijus Jefremovas.

Maskvoje kukliame daugiabučio namo bute gyvena Jakovas, Sonia ir jų sūnus Denisas. Vaikinui jau aštuoniolika, o jis dar tikras vėjo pamušalas – kiauras dienas brązgina gitaros stygas ir kuria dainas. O Samaroje gyvena Jakovo giminaičiai – Glebo Dorochovo šeima.


2013 05 03

penktadienis

lietuviškos

18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.

22.00 „Mirtinas smūgis“.

19.20 TV3 20-mečio iškilmės.

20.30 Komikų klubas.

15.45 „Nužudyti Hitlerį“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Trileris „Pinklėse“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 1.00 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Mirtinas smūgis“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-14). 23.55 Fantastinis trileris „Pandorum“ (D.Britanija, Vokietija, 2009 m.) (S). 2.05 „Mentalistas“ (N-7) (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Juoko kovos (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Plėšrūnai. Paslaptingosios gorilos (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Taip. Ne (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 21.30 Rusų kinas. Detektyvas „Ginklas“ (2011 m.) (N-14). 23.15 Amerikietiškos imtynės (N-14). 0.15 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.15 Bamba (S).

6.24 TV parduotuvė. 6.40 Reporteris. 7.25 Siurprizas Mamai. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 Dok. f. „Stikliai“. Vienos svajonės istorija. 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.20 Siurprizas Mamai. 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Nužudyti Hitlerį“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas Mamai. 18.40 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Vertas kinas. Drama „Helena“ (JAV, D.Britanija, Kanada, Vokietija, 2009 m.) (N-7). 22.55 Siurprizas Mamai. 23.00 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

22.00 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“ (6). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 Biografinis s. „Kas nori nužudyti Mią?“ (1) (Lietuva, 2011 m.). 11.00 Chorų karai. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.30 TV3 20-mečio iškilmės. Raudonasis kilimas. Tiesioginė transliacija. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 TV3 20-mečio iškilmės. Tiesioginė transliacija. 22.00 Drama „Neliečiamieji“ (Prancūzija, 2011 m.). 0.20 Romantinė drama „Ana Karenina“ (JAV, Rusija, 1997 m.).



23.55 LNK



„Neliečiamieji“ („The Intouchables“)

„Pandorum“ („Pandorum“)

Drama. Prancūzija, 2011 m. Rež. Olivier Nakache'as, Ericas Toledano. Vaidina François Cluzet, Omaras Sy.

Fantastinis trileris. JAV, Vokietija, 2009 m. Rež. Christianas Alvartas. Vaidina Benas Fosteris, Dennis Quaidas.

Milijonierius Filipas susižeidė skraidydamas parasparniu ir tapo prie vežimėlio prikaustytu invalidu. O polėkio nestokojantis imigrantas Drisas atliko bausmę kalėjime už smulkias vagystes ir ieško naujų nuotykių. Greitai abiejų vyrų likimai glaudžiai susipins.

Apleistame erdvėlaivyje miego kameroje prabunda du astronautai – leitenantas Peitonas ir kapralas Baueris. Netrukus vyrai įsitikina, kad čia jie ne vieni. Painiais koridoriais klaidžioja ginkluoti žmonės. Bet labiausiai Peitonui ir Baueriui reikia saugotis ne jų.

31


32

penktadienis

2013 05 03

lietuviškos

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Iššūkis žvaigždėms (k). 12.30 Legendos. 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Asistentas vienai dienai (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Vilniaus „Lėlės“ teatro spektaklis. Marcelijaus Martinaičio „Žemės dukra“ (1989 m.). 19.45 „Vaikystės dienoraštis“. Pagal M.Martinaičio eilėraštį „Rauda boružei“. Anim. f. „Vasaros sapnas“ (2009 m.). 19.55 Muz. f. „Vakar ir visados“ (1984 m.). 21.00 Dok. f. „Filosofų garlaivis“ (Rusija, 2012 m.). 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.30 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „Vein“ ir Janas Maksimovičius (Šveicarija, Lietuva). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mokslo ekspresas. 1.00 Iššūkis žvaigždėms (k).

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“ (9). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (8) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ (8). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (2). 18.00 „Arti namų“ (7) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XV. Pamoka, privertusi žudyti“ (N-14) (D.Britanija, 2013 m.). 23.00 Snobo kinas. Komedija „Uodega vizgina šunį“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 0.55 „Ties riba“ (N-14).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (6). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“ (2). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (7). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (3). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“ (5). 0.00 „Terjerai“. 0.50 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Čekija–Bulgarija. Vaizdo įrašas. 2.45 „CSI Majamis“. 3.30 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

5.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Nuo... Iki... (k). 12.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Ne vienas kelyje (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.45 KTV – kino ir televirtuvė. 16.10 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 16.35 Apie ūkį ir bites (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Drama „Odrės lietus“ (JAV, 2003 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Drama „Paslaptingos sielos“ (JAV, 2006 m.). 22.50 Chorų karai.

20.20 Lietuvos ryto TV



9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“ (N-7). 11.05 Nuomonės (k). 12.00 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.40 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7). 17.30 Fotografijos istorija (k). 18.00 Žinios. 18.20 Komedija „Eglutės 2“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Istorinė drama „Klajūnė“ (N-14). 23.25 Žinios (k). 23.45 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“. 1.30 Siaubo trileris „Pjūklas IV“ (S).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Romantinė komedija „Mano geriausias meilužis“ (JAV, 2005 m.). 14.10 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 15.10 Burlaivių pėdsakais. Jūrų mūšiai. 15.40 Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada, 2006 m.). 17.30 „Komanda Č“ (N-7). 18.30 Reidas. (k). 19.00 „GSG 9: elitinis būrys“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (2). 20.45 Auksinė kolekcija. „Užsispyrėlė“ (Vokietija, JAV, 2006 m.). 22.35 „Balticum TV“ žinios. 22.50 Istorinė karinė drama „Barbarosa“ (Italija, 2009 m.) (N-14).

23.15 LRT

6.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 7.40 Radži koncertas „Ką daryt?“. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 12.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 13.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 18.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 19.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 0.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 1.40 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k)

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Helena“ („Helen“)

„Pinklėse“ („Committed“)

Drama. JAV, D.Britanija, Kanada, 2009 m. Rež. Sandra Nettelbeck. Vaidina Ashley Judd, Goranas Visnjicius.

Trileris. JAV, 2011 m. Rež. Norma Bailey. Vaidina Andrea Roth, Peteris MacNeillas.

Helena Leonard laimingai gyvena su vyru Deividu ir paaugle dukra iš pirmos santuokos. Puikiai klostosi ir jos darbo reikalai universitete, kur moteris dėstytojauja. Tačiau už gražaus fasado neretai slepiasi apgaulingas turinys. Helena taip pat turi paslaptį.

Daktarė Diupont atvyksta į psichiatrijos ligoninę tartis dėl darbo. Garsus daktaras Kvilis ją apklausia ir pasirašo dokumentus. Laiminga gavusi darbą moteris palydima į savo kambarį. Tačiau pamačius, kad jis tame pačiame aukšte, kaip ir pacientų, ją apima panika.


2013 05 03 RUSIŠKOS

6.00 Juoko festivalis „Jūrmala 2011“. 7.05 „Nugalėtojo vėjas“. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.50 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar nevėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.15 Atspėk melodiją. 17.55 Lauk manęs. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 20.55 Stebuklų laukas. 22.05 Jubiliejinis S.Michailovo koncertas „20 metų kelyje“. 0.40 Muzikinė drama „Siela“. 2.10 Komedija „Tuštybių tuštybė“. 3.35 Suprasti. Atleisti. 4.30 Mados nuosprendis. 5.20 „Prekybos centras“.

5.45, 7.10 „Retro FM“ legendos. 6.40, 13.10 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 8.05, 13.40, 17.45 Šeimos dramos. 10.15, 14.40 Nemeluok man. 11.10 Visatos įkaitai. 12.10 Žemė. Mirtinas magnetas. 15.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Uždrausta chemija. 16.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 19.50 Vanga. 22.55 Žiūrėkite visi. 0.45 Paklydimų teritorija.

6.45 NTV rytas. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Jų papročiai. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Bėglys“. 12.25 Iki teismo. 13.25 Prisiekusiųjų teismas. 14.30 „Nugalėti vėžį“ (3). 15.40 Prokuroro patikra. 16.50 Paslaptinga Rusija. Stavropolio kraštas. 18.25 „Operatyvinės paieškos skyrius“. 22.05 „Eigulys“.

FILMAI

5.30 Respublikos paveldas. 8.00 Vaid. f. „Miestiečiai“. 9.35 „Isajevas“. 13.00, 19.00 Žinios. 13.20 N.Baskovo jubiliejinis koncertas. 14.55, 19.35 „Maša ir lokys“. 15.05 Kreivas veidrodis. 17.05 Šventinis koncertas. 21.25 Vaid. f. „Išauš šviesi diena“. 1.05 Proturizmas. 1.20 Vaid. f. „Bulviniai blynai“. 3.25 Vaid. f. „Svetima giminė“.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Menas gyventi Odesoje“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Varžovės“.

6.00 Drama „Legenda apie Suramo tvirtovę“. 7.30 Komiška melodrama „Ivanovas“. 10.30 Drama „Gauja“. 12.20 Fantastinė muz. melodrama „Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys“. 14.30 Drama „Retrum“. 16.20 Melodrama „Pelenė 4 x 4. Viskas prasideda nuo svajonių...“ 18.10 Drama „Minesota“. 20.00 Istorinė drama „Junkeriai“. 22.00 Melodrama „Apie meilę“. 0.00 Komedija „Tai fantastiška!“.

7.00 Trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 9.00 Romantinis kriminalinis trileris „Afera pagal Entonį Zimerį“ (Prancūzija, 2005 m.). 11.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 13.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.). 15.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Psichologinis trileris „Kuždesių sala“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.15 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 21.00 Auksinė premjera. Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Veiksmo trileris „Mačetė“ (JAV, 2010 m.) (S). 1.00 Trileris „Vaiduoklis“ (N-7).

7.05 Komiška drama „Trumeno šou“. 9.00 Veiksmo f. „Virtuoziškumas“. 11.00 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 13.00 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 15.00 Anim. komedija „Ant bangos“. 17.00 Fantastinė komedija „Adamsų šeimos vertybės“. 19.00 Nuotykių f. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 21.00 Drama „Durys grindyse“. 23.00 Drama „Universiteto dvasia“. 1.00 Veiksmo f. „Virtuoziškumas“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Merės viltys ir lūkesčiai“. 11.50, 0.25 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Kalėdos su geriausiais draugais“. 21.00 „Tikra Holivudo istorija“.

PENKTADIENIS

NAUJIENOS

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

MUZIKA

7.00 8.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.30 14.45 17.45 18.00 18.55 19.45 21.00 2.00

7.00 7.45 8.30 9.20 10.10 11.00 11.40 12.30 14.20 15.10 16.00 16.50 17.40 18.30 19.20 20.40 21.30 23.10

MCM dainos. Vaizdo klipai. Muzikos naujienos. Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. Viena daina. Subkultūra. MCM dainos. Vaizdo klipai. „Bleach“. Viena daina. Gyvenimas. „Top Tubes“. Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

Laiko patikrintos dainos. „Pasakotojai“. „Sužadėtiniai“. „Kambarių plėšikai“. „Eilinė Onutė“. „Made“. „Paauglės motinos“. „Sužadėtiniai“. Aklas pasimatymas. „Kambarių plėšikai“. „Holivudas“. Mano saldusis 16-asis gimtadienis. „Made“. „Kambarių plėšikai“. Aklas pasimatymas. „Holivudas“. „Interneto kvailiai“. „Kodas: vyras“.

5.00 Džiazas. 10.30 G.B.Pergolesi muzikos koncertas Bone muzikos festivalyje. 12.35 A.Schollis koncertuoja Bono muzikos festivalyje. 13.45 Divertismentas. 14.30 Džiazas. M.Daviso koncertų Montrė džiazo festivalyje ištraukos. 16.05 Džiazas. Koncertuoja R.Haygrove’as ir R.del Fra. 17.00 M.Peyroux koncertas Cully džiazo festivalyje. 18.00 P.Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“. 20.30 Divertismentas. 21.30 Dok. f. „A.Liepa. Didysis šokis Sankt Peterburgo Marijos teatre“. 21.40 I.Stravinkio baletas „Šventasis pavasaris“. 22.25 V.Nižinskio baleto „Faunas“ įžanga. 22.50 M.Fokine’o baletas „Rožės spektras“. 23.45 M.Fokine’o baletas „Šecherezada“. 0.15 Džiazo legendos.

33


34

penktadienis

2013 05 03

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „Purple Orchid Resort&Spa“ viešbutis. 12.00 Rojaus patiekalai. Nešvilis. 13.00 Rojaus patiekalai. San Diegas. 14.00 Naujo būsto paieška. Malaizija. 14.30 Naujo būsto paieška. Barbadosas. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Mauricijus. 16.00 Keliautojas. Rytų Teksasas. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „Purple Orchid Resort&Spa“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Malaizija. 18.30 Naujo būsto paieška. Barbadosas. 19.00 Amerikos maistas. Sietlas. 20.00 Keliautojas. Bangladešas. 21.00 Pavojingos žemės. 22.00 Keliautojas. Las Vegasas. 23.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Mauricijus.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Oho, šito nežinojau!“. 10.50 „Tas ar anas?“. 11.40 „Įsilaužėliai“. 12.35 „Į ateitį“. 13.25 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Savadarbiai automobiliai“. 15.10 „Oho, šito nežinojau!“. 16.05 „Tas ar anas?“. 16.55 „Įsilaužėliai“. 17.50 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Gentis“. 21.20 „Pavojingiausios profesijos“. 22.10 „Per kančias ir bangas“. 23.05 „Nepalaužiamieji“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Grifai gali išnykti. 11.00 Kalėjimo sunkumai. 12.00 NSO virš Europos. 13.00 Paranormalūs reiškiniai. 14.00 Lašišų reikšmė. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 NSO virš Europos. 17.00 Paranormalūs reiškiniai. 18.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Pabėgę iš kalėjimo. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Pabėgę iš kalėjimo. 1.00 Nakties programa.

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Bušo sodai. 10.05 Afrikoje: Zambezė. 11.00 Šunų veislynas. 11.55 Kapų iškasimo naktis. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Oro uostas gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. Pagalbos ranka. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 B.Bailey ir povai. 17.25 Pandos nuotykiai. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Afrikoje: Virunga. 22.00 Ryklių miestas. 22.55 Banginių karai. Ledo garsas. 23.50 Slaptieji agentai. 0.45 Vabalų milžinų karai. Kraujas pievelėje. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: katastrofos.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Katiuša: didinga mažos moters istorija“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.00 „Mokslo istorija“. 12.00 „Elektros istorija“. 13.00 „Barokas!“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 21.00 „Palaidoti Senovės miestai“. 22.00 „Nuslėptos istorijos“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

21.00 TV1000

7.00 „Auginant Sančą“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir orkų sala“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Botetis. Sugrįžtanti upė“. 22.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 23.00 „N.Marvenas ir orkų sala“. 0.00 Nakties programa.



„Durys grindyse“ („The Door in the Floor“) Drama. JAV, 2004 m. Rež. Todas Williamsas. Vaidina Jeffas Bridgesas, Kim Basinger.

Po siaubingos avarijos, per kurią tėvų akyse žuvo abu sūnūs, Tedo ir Marianos Koulų akys apsitraukusios gedulo rūku. Tedas pasineria į rašomą romaną, Mariana valandų valandas ašaroja prie jūros. Kai Tedas nusisamdo pagalbininką, situacija dar labiau komplikuojasi.

10.40 Televitrina. 11.40 Žinios + . 11.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Samaros „Krasnyje Krylja“– Liubercų „Triumph“. Tiesioginė transliacija. 13.50 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.50 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Varšuvoje (I). 17.10 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 19.00 Žinios +. 19.10 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. Tiesioginė transliacija. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Astana“. Vaizdo įrašas. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Žiedinės automobilių lenktynės. 10.00 Diunkerko keturių dienų dviračių lenktynės. 11.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 15.00 ATP teniso turnyras Portugalijoje. 16.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 19.30 ATP teniso turnyras Portugalijoje. 0.00 Diunkerko keturių dienų dviračių lenktynės. 1.15 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija).

0.40 1 Baltijos

10.50 Tenisas. ATP 500 turnyro Barselonoje apžvalga. 11.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija–Latvija. 13.50 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Finalas. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija– Slovakija. Tiesioginė transliacija. 18.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 19.10 „Futbol Mundial“ žurnalas. 19.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija–Vokietija. Tiesioginė transliacija. 22.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Šveicarija. 0.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija–Baltarusija.

7.00 Ryto programa. 9.30 Sporto viktorina. 10.00 Motociklų sportas. „Ispanijos didysis prizas“. 13.00 Reportažas. 14.00 Motociklų sportas. „Ispanijos didysis prizas“. 17.15 Ledo ritulys. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.10 Ledo ritulys. 23.30 Futbolas. Antroji lyga. 0.40 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.



„Siela“ („Душа“)

Muzikinė drama. Rusija, 1981 m. Rež. Aleksandras Stefanovičius. Vaidina Sofija Rotaru, Michailas Bojarskis.

Garsios estrados dainininkės gyvenime prasidėjo nesėkmių periodas. O čia dar tarptautinio muzikos festivalio išvakarėse ji sužino, kad gali visai prarasti balsą, jei nepadarys pertraukos. Atgauti jėgas ir pasitikėjimą savimi dainininkei padeda jos kolega.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Johno Burdetto knygą „Bankoko šmėklos“.

Bankoke – mieste, kuriame klesti korupcija, prostitucija ir narkotikų prekyba, – patyręs pareigūnas Sončajus yra matęs beveik visko, tačiau asmeniškai jam anonimiškai atsiųstas filmas sukrečia: „Nedaug nusikaltimų verčia baimintis dėl žmonių padermės evoliucijos. Dabar tokį stebiu.“ Sončajus žiūri sadistišką filmą, kuriame užfiksuota, kaip nužudoma mergina. Tai Damrong – Sončajaus motinos viešnamyje dirbusi prostitutė, kurią jis buvo beprotiškai įsimylėjęs. Johnas Burdettas (g. 1951m.) – tarptautinį pripažinimą pelnęs britų rašytojas, savitu braižu ir juoduoju humoru išsiskiriantis kriminalinių romanų autorius, prieš imdamasis grožinės kūrybos bene dvylika metų dirbo teisininku Honkonge. Šiuo metu vien rašo, dalį laiko gyvena Prancūzijoje, dalį – Tailande. Tai trečioji knyga iš Bankokui skirto kriminalinių romanų ciklo, išgarsinusio Burdettą visame pasaulyje.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Mantas Kukcinavičius iš Kauno, Aušra Austienė iš Klaipėdos ir Aistė Norvaišaitė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Mėsmalė. Pelerina. Ras. AEG. Gintaras. Drabužinė. Spa. Ju. La. DG. Iu. KMI. Avalynė. AB. Rk. Sijonas. Medis. Ūsai. Sebastian. Ni. Ris. Sagan. Aromatas. Si. Rojus. mada. Natas. Kaspinukai. Horizontaliai: Pedikiūras. Alga. Isadora. Mot. Kraujas. Maja. Iežuvis. Tus. Ngi. Ajeras. Lobis. Gėlynas. Anas. PMS. Sena. Ėsti. Ap. Odi. Apgamas. An. Benai. Ėras. Ik. Aspirinas. Auksiniai. Pažymėtuose langeliuose: Gimtinė.


2013-04-25 TV diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you