Page 1

KVIE­TI­MAS

ant­ra­sis „X fak­to­riaus“ se­zo­nas lau­kia an­ketų

Televizijos PROGRAMos

2013 m. Nr. 16

balandžio 20– 26 d.

Taikiklyje

Į pa­saulį su

„Sve­čių eksp­re­su“

DEbiutas

„Chorų karų“ da­lyvė – TV3 se­ria­le

Tiražas 34 640


pjūvis KVIE­TI­MAS

„X fak­to­rius“ skel­bia nau­jas at­ran­kas T

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5 (IV aukštas), 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

SUGRĮ­ŽI­MAS

P

Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako Televizijos PRoGRAMos

2013 m. Nr. 16

balandžio 20–26 d.

Taikiklyje

Į pasaulĮ su

„svečių ekspresu“

Debiutas

„Chorų karų“ dalyvė – TV3 seriale

o­pu­lia­rus TV3 va­sa­ros pro­jek­tas „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“ su vedė­ja Gin­ta­re Va­lai­ty­te, ku­ri šiuo me­tu „Chorų ka­ruo­se“ į per­galę ve­da Vil­niaus šach­ma­tinį chorą, vėl pirš­ liaus vie­ni­šiems ša­lies ūki­nin­kams. Kad ga­li­mybė meilę ras­ti te­le­vi­zi­jo­je – ne pro­diu­se­rių triu­kas, pa­ti­kin­ti ga­ li vie­na pra­ėju­sio se­zo­no da­ly­vių po­ra. Šia­me šou pra­ėju­sią va­ sarą su­si­pa­žinę 23-ejų And­rius ir me­tais jau­ nesnė Do­vilė iš­kart kri­to vie­nas ki­tam į akį, mei­ liai bur­ka­vo ne tik prie­š ka­ me­ras, bet ir už jų, – me­tus puo­ selėję sa­vo jaus­mus jau­nuo­liai jau pla­nuo­ja ves­tu­ves. Da­bar mi­li­jo­nus žiū­rovų pa­sau­ly­je ir daug gerbėjų Lie­tu­vo­je prie te­le­vi­ zi­jos ek­ranų su­kvie­tu­sio te­le­vi­zi­jos pro­jek­to rengė­jai lau­kia naujų he­rojų an­ketų. Tad, jei esa­te vie­ni­šas ūki­

nin­kas, ne­pra­leis­ki­te pro­gos su­si­ras­ ti sa­vo sva­jo­nių mo­terį. TV3 in­ter­ne­ to sve­tainė­je esa­te kvie­čia­mi už­pil­ dy­ti an­ketą, ku­rio­je pra­šo­ma ap­ra­šy­ ti tu­rimą ūkį, sa­vo cha­rak­te­rio bruo­ žus, pa­sva­jo­ti apie lau­kiamą nuo­taką ir pa­pa­sa­ko­ti links­miau­sią gy­ve­ni­ mo nuo­tykį. Pro­jek­te da­ly­vau­jan­ tys ūki­nin­kai, ku­rie sa­vo vie­ni­šu­mui pa­tei­sin­ ti tu­ri svarų ar­gu­ mentą, – dar­bas, dar­bas ir dar­ bas, galės su­ si­pa­žin­ti su taip pat vie­ ni­šo­mis mo­ te­ri­mis, ke­ liau­ti į pa­si­ ma­ty­mus, o la­biau­siai pa­ ti­ku­sias kan­di­ da­tes pa­si­kvies­ti į sa­vo ūkį. Nau­joms po­ roms pro­jek­to rengė­jai do­ va­nos ro­man­tiš­kas ke­lio­nes į eg­ zo­tiš­kus kraš­tus ir, ži­no­ma, lai­kys kumš­čius už tai, kad jos pa­liktų ne su­dau­žy­tas šir­dis bei vil­tis, o at­ver­ tas du­ris mei­lei ir galbūt šei­mai.

LRT nuo­tr.

Vėl pirš­liaus ūki­nin­kams

Vir­še­lio nuo­trau­ka „Shutterstock“

Tiražas 34 640

TV3 nuo­tr.

TV MEILĖ

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“.

„X fakToriaus“ kVieTiMas seanTzoranassislau kia ankeTų

V3 laidų vedė­jas Ma­ri­jus Mi­ku­ ta­vi­čius per tie­sio­ginę rea­lybės šou „Pas­lap­čių namai“ trans­lia­ciją pa­ skelbė did­žiąją TV3 nau­jieną – ru­denį pra­si­dės nau­jas mu­zi­ki­nio pro­jek­to „X fak­to­rius“ se­zo­nas. Per­nai Lie­tu­vo­je star­tavęs mu­zi­ki­nis pro­jek­tas su­kėlė ne­regėtą su­si­domė­jimą – įvai­riuo­ se ša­lies mies­tuo­se į at­ran­kas rin­ko­ si tūkstan­čiai no­rin­čių pa­ro­dy­ti sa­vo gebė­ji­mus ir iš­garsė­ti. „Tie, kas per­nai sėdėjo kam­pu­ty­je ir ne­pa­tik­liai žiūrė­ jo, da­bar ži­no, kad „X fak­to­rius“ – tai vie­ta ta­len­tams“, – sakė pro­jek­to pro­ diu­se­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas. O vi­si, ti­kin­tys sa­vo ta­len­tu dai­nuo­ti ir no­rin­tys da­ly­vau­ti ant­ra­ja­me mu­zi­ ki­nio pro­jek­to se­zo­ne, jau ga­li pil­dy­ti an­ketą TV3 in­ter­ne­to sve­tainė­je.

Sugrįžęs na­mo

K

o­vo pra­džio­je pa­likęs LNK te­ le­vi­zi­jai pri­klau­san­čio ka­na­lo „In­fo TV“ „Ži­nių“ laidą žur­na­lis­ tas Dei­vi­das Jur­se­vi­čius vėl ete­ ry­je. Šįkart – LRT, kur su­grįžo po ke­le­rių metų per­trau­kos. Jam na­ cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas pa­tikė­jo LRT te­le­vi­zi­jos laidą „La­ba die­na, Lie­tu­va“ ir LRT ra­di­jo laidą „Die­ nos te­ma“. „Džiau­giuo­si pa­ga­liau vėl su­grįžęs na­mo. Ma­tyt, reikė­ jo išei­ti, kad su­ži­no­čiau, kur dir­ ba ge­riau­si ži­niask­lai­dos pro­fe­sio­ na­lai, ku­riems rūpi dar­bo ko­kybė ir pa­tys aukš­čiau­si stan­dar­tai“, – sakė D.Jur­se­vi­čius. Ne vie­nus me­ tus LRT ra­di­ju­je jis skaitė ži­nias, vedė au­to­ri­nes lai­das. Vėliau žur­ na­listą iš ra­di­jo pa­veržė te­le­vi­zi­ja – D.Jur­se­vi­čius bu­vo vie­nas LRT te­ le­vi­zi­jos nau­jienų veidų, kurį pri­ si­me­na ir „Pa­no­ra­mos“, ir „Va­ka­ro ži­nių“ žiū­ro­vai.

3


debiutas

„Chorų karų“ da­lyvė – TV3 se­ria­le Pir­mo­jo rea­lybės šou „Ke­lias į žvaigž­des“ da­ lyvė Ra­min­ta Vyš­niaus­kaitė šian­dien ve­da ra­ di­jo sto­ties „Po­wer Hit Ra­dio“ lai­das, or­ga­ni­ zuo­ja ren­gi­nius, da­ly­vau­ja „Chorų ka­ruo­se“ su Šach­ma­ti­niu cho­ru, o da­bar pa­ra­gaus ir ak­ torės duo­nos. Agnė Klim­čiaus­kaitė Mer­gi­na sau pa­čiai ne­tikė­tai pri­ si­jungė prie po­pu­lia­raus TV3 se­ ria­lo „Pa­miršk ma­ne“. Čia ji ta­ po pa­salū­niš­ka Da­nie­liaus mei­ lužės In­gos drau­ge, ku­ri ja nau­do­ ja­si, – bend­rau­ja tam, kad iš­peštų in­for­ma­ci­jos straips­niams apie žvaigžd­žių gy­ve­nimą ir už­ku­li­sius. „Ga­na bjau­ri ir pik­ta ma­no he­rojė, bet pa­ti vi­sa­da žavė­jau­si ne ge­rie­ čių vaid­me­ni­mis, pik­ti, kvai­li blo­ giu­kai kur kas įdo­mes­ni“, – „TV die­nai“ sakė R.Vyš­niaus­kaitė. – Se­ria­le „Pa­miršk ma­ne“ bu­vo­te pa­kvies­ta at­lik­ti epi­zo­di­nio vaid­ mens, bet, ro­dos, ja­me pa­si­lik­si­te il­gam. Pa­ju­to­te norą būti ak­to­re? – Ne­ži­nau, kaip vaid­muo klos­ty­sis to­liau. Ne­leng­va dirb­ti prie­š ka­me­ ras, pri­si­pra­tin­ti vaid­menį. Ne­su ir stu­di­ja­vu­si ak­to­rystės, bet su vai­ dy­ba, teat­ru, sce­na nuo vai­kystės bu­vau su­si­ju­si. Nuo vi­sai mažų dienų kar­tu su tėve­liais ke­liau­da­ vau po Lie­tuvą, nes ma­no a. a. tė­ tis bu­vo re­ži­sie­rius, turė­jo sa­vo hu­ mo­ro ko­lek­tyvą, ku­ria­me ir man te­ko da­ly­vau­ti, ma­ma ir­gi ak­ty­viai tuo už­siėmė. Vai­dy­ba man vi­sa­ da pa­ti­ko, la­bai norė­jau stu­di­juo­ ti ak­to­rystę, bet tuo­met gal­vo­jau pra­gma­tiš­kiau, nes stu­di­juo­da­mas šį da­lyką be­veik ne­ga­li dirb­ti. Tai­gi pa­si­rin­kau pa­pras­tesnį ke­lią – so­ cia­li­nio dar­bo stu­di­jas. – Juk gy­ve­ni­mo ke­lią keis­ti nie­ka­ da ne­vėlu? – Taip, bet tuo­met da­bar­ti­nis gy­ve­ ni­mas ap­si­verstų aukš­tyn ko­jo­mis. Pažįs­tu ne vieną žmogų, stu­di­juo­ jantį ak­to­rystę, ir ži­nau, kad tam

rei­kia vi­siš­kai at­si­duo­ti. Jei ne­ga­li au­ko­tis, ne­rei­kia nė pra­dėti stu­dijų. Šiuo me­tu ne­su tam pa­si­ren­gu­si, bet ką ga­li ži­no­ti, gal ry­toj nu­švis to­kia min­tis ir tap­siu tik­ra ak­to­re. – Ar žiū­ri­te lie­tu­viš­kus se­ria­lus? – Nie­ka­da ne­bu­vau jų gerbė­ja, net bu­vau nu­si­tei­ku­si skep­tiš­kai lie­ tu­viškų se­rialų at­žvil­giu, bet kuo to­liau, tuo dau­giau jų at­si­ran­da ir jų ko­kybė gerė­ja. Vi­sa­da akies kraš­te­liu pa­žiūrė­da­vau „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“, taip pat la­bai pa­ ti­ko LTV se­ria­las „Nes­kubėk gy­ ven­ti“ – jis tie­siog pui­kus. – Ku­riais se­rialų ak­to­riais ža­vitės? – Pir­miau­sia And­riu­mi Bia­lob­žes­ kiu. Jo vaid­muo se­ria­le „Pa­miršk ma­ne“ yra la­bai drąsus, nes pa­ pras­tai žiū­ro­vai ima ak­to­rių ta­pa­ tin­ti su jo per­so­na­žu. Turėtų būti sun­ku būti lai­ko­mam blo­gu žmo­ gu­mi. Iš se­ria­lo „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“ man la­bai pa­tin­ka Džiu­ gas Siau­ru­sai­tis, jis pui­kiai ku­

ria ko­me­dinį vaid­menį, o tai la­bai sun­ku. Ir dar daug kitų. – Jūsų he­rojė – ap­si­metėlė, ieš­ kan­ti nau­dos iš draugės, šni­pinė­ jan­ti ją. Ar pa­čiai te­ko su to­kio­mis draugė­mis su­si­dur­ti gy­ve­ni­me? – Lyg ir ne. Draugų tu­riu ne­daug, ma­nau, mo­ku at­si­rink­ti žmo­nes, su ku­riais bend­rau­ju. Bet ap­skri­tai esu at­vi­ras žmo­gus, gy­ve­nu at­ver­tu­si kor­ tas, todėl ir šni­pinė­ti ne­būtų dėl ko. – Ar esa­te pa­ty­ru­si smur­to, ma­čiu­ si jo ne tik fil­muo­jant? – Ma­no šei­mo­je to ne­bu­vo, džiau­ giuo­si dėl to, bet te­ko iš ar­ti ma­ ty­ti šei­mos, ku­rio­je smur­tau­ja­ ma, mo­delį. Tai bai­su. Nors žiū­ro­ vai sa­ko, kad smur­to sce­nos se­ria­ le žiau­rios, gy­ve­ni­me dar ne taip vyks­ta. Ti­kiuo­si, „Pa­miršk ma­ne“

turės švie­čiamąją reikšmę, ne vie­ nas žiū­ro­vas su­si­mąstys, kad taip ne­tu­ri būti, ry­šis keis­ti gy­ve­nimą. – Su­gebė­tumė­te at­leis­ti ranką pa­ kėlu­siam my­li­mam žmo­gui? – Ne. Smur­to nie­ka­da neat­leis­ čiau. Ant­ro kar­to ne­būtų. Tikė­ti, kad tai ne­pa­si­kar­tos, ne­ver­ta, nes daž­niau­siai ranką pa­ke­lian­tys žmonės ne­si­kei­čia. – Te­le­vi­zi­jo­je yra ne vie­nas pa­vyz­ dys, kai se­rialų ak­to­riai tam­pa lai­ dų vedė­jais. Jus su­do­mintų to­kie pro­fe­si­niai po­ky­čiai? – Taip, kodėl gi ne. La­bai ge­rai gy­ve­nau be te­le­vi­zi­jos, ne­si­ver­ žiau į ją, skan­dalų ne­kėliau, kad ten pa­tek­čiau. O jei­gu at­si­rastų įdo­mus pa­si­ūly­mas ves­ti laidą, aš – tik už. TV3 nuo­tr.

4

„Pa­mir šk man ­ e “ – pirmad ie n ia is– ketvirta d 19.20 ieniais val.


taikiklyje

Į pa­saulį –

„Sve eksp­re č­ ių ­sas“ šeš­tad ­ ie­niais – 11.30 v al.

su „Sve­čių eksp­re­su“ Už­sie­nie­čiai ti­ria Lie­tu­vos kultūrą, tra­di­ci­jas, pra­mo­gas, o lie­tu­viai tą pa­t į da­ro sve­čio­se ša­ ly­se. Ty­ri­mo at­sa­ky­mai, ver­ti­ni­mai ir sve­tin­gu­ mo tes­tas – LRT lai­do­je „Sve­čių eksp­re­sas“, ją „TV die­nos“ skai­ty­to­jams pla­čiau pri­sta­to jos pro­diu­serė Bi­rutė La­vic­kienė.

Agnė Klim­čiaus­kaitė Pro­jek­tas: ke­lio­nių lai­da „Sve­ čių eksp­re­sas“. Vedė­jai: žur­na­lis­tas, pro­tmūšių vedė­jas ir tie­siog ke­liau­nin­kas Vy­ ta­ras Ra­dze­vi­čius (nuotr. apačioje) bus lai­dos šei­mi­nin­kas Lie­tu­vo­je. Jo par­tnerė – na­mais Lon­doną va­ di­nan­ti žur­na­listė ir lie­tu­viš­ko tu­ ris­ti­nio gi­do apie Did­žio­sios Bri­ ta­ni­jos sos­tinę „Sa­vas Lon­do­nas“ au­torė Vil­ma Anu­saitė, ku­riai te­ ko vieš­nios, ty­rinė­sian­čios kitų ša­ lių ypa­tu­mus, vaid­muo. Žiū­ro­vai: lai­da skir­ta ne iš­le­ pin­tiems ke­liau­nin­kams, ku­rie tu­ri di­delį biud­žetą ir ato­sto­ goms už­si­sa­ko ke­lia­lapį „vis­ kas įskai­čiuo­ta“. Lai­dos kūrėjai steng­sis orien­tuo­tis į vi­du­tinę, eko­no­ minę, ke­liau­ tojų grupę – žmo­nes, ku­rie pa­tys or­ga­ni­zuo­ ja­si ke­lio­ nes, pa­tys žval­go­si į pa­saulį, tau­po ir žiū­ri, ką ver­ta rink­tis ir ką ap­lenk­ti. Žemė­la­pis: Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Če­ ki­ja, Olan­di­ja, Vo­kie­ti­ja, Ško­ti­ ja, Ai­ri­ja ir ap­skri­tai Šiaurės bei vidurio Eu­ro­pa. Pietų ša­lių lai­ dos kūrėjai ne­sieks – ma­tyt, čia dau­giau šansų lie­tu­viams pra­ loš­ti kal­bant apie maistą ar sve­ tin­gumą. Lie­tu­vo­je bus fil­muo­

ja­ma ne tik sos­tinė­je, bet ir Tel­ šiuo­se, Ni­do­je, Drus­ki­nin­kuo­se, ke­liau­ja­ma et­nog­ra­fi­niais marš­ ru­tais ir pan. Tiks­lai: pir­miau­sia, pa­žin­ti pa­ saulį ke­liau­jant ir pa­ska­tin­ti žiū­ ro­vus leis­tis į ke­lio­nes bent sa­ vait­ga­liais. V.Anu­saitė sve­tur, o sve­čiai iš už­sie­nio – Lie­tu­vo­je at­liks sa­vo­tišką ly­gi­namąją ša­lių ana­lizę, įver­tins jas ne tik tu­ris­ ti­niu po­žiū­riu, bet ap­tars ir žmo­ nių elg­se­nos mo­de­lius, nu­sta­tys pra­na­šu­mus bei trūku­mus. Te­mos: nuo... iki, tai, kas ak­tua­ lu ke­liau­to­jams. Bus kal­ba­ma apie ap­gy­ven­di­nimą (kur pi­giau, įdo­miau, jau­kiau ir t. t.), gast­ro­ tu­rizmą (ra­gau­ja­mas mais­tas, griau­na­mi mi­tai apie ša­lių vir­ tu­ves), su­si­sie­kimą (ke­liau­ja­ ma įvai­rių rūšių trans­por­ tu, pvz., Olan­di­jo­je ir Lie­tu­vo­je ban­do­ma ke­liau­ti dvi­ra­čiais, trau­ki­niais, lai­vais ir pa­ly­gi­na­ma), šei­ my­ninį, po­so­vie­tinį tu­rizmą (so­vie­ti­nių laikų ap­raiškų ieš­ko­ ji­mas Vil­niu­je ir Ber­ ly­ne). Ne vie­nam ak­tua­ li pa­si­ro­dys te­ma apie ke­lio­nes su au­gin­ti­niais. Šią sritį Vil­niu­ je tirs škotų ter­je­ras, o Lon­do­ne – tak­sas. B.La­vic­kienė už­si­minė apie Lon­do­ne esan­čias ka­vi­nes, kur pa­tei­kia­mas val­gia­raš­tis ne tik klien­tui, bet ir jo šu­niui. O štai grei­to­jo mais­to paieš­ka Ško­ ti­jo­je baig­sis dar vie­nu stul­bi­na­

Vieš­nia: kaip ki­tos ša­lys prii­ma ke­liau­to­jus, ko jiems siū­lo ir kuo trau­kia, lai­do­je „Sve­čių eksp­re­sas“ aiš­kin­sis žur­na­listė V.Anu­saitė.  Lai­dos kūrėjų nuo­tr.

mu at­ra­di­mu – pa­si­ro­do, tu­ris­ tams pri­trauk­ti ško­tai sumąstė mar­sainį – „Mars“ šo­ko­ladą jie de­da į tešlą, gruz­di­na gruz­din­ tuvė­je ir pa­tie­kia su bul­vytė­mis. Ša­lių sve­tin­gu­mas lai­do­je bus ti­ria­mas ne tik bend­rau­jant su vie­tos žmonė­mis gatvė­se, bet ir pra­šan­tis į sve­čius. Prem­je­ra: pir­mo­je lai­do­je ieš­ ko­ta pra­mogų Vil­niu­je ir Ta­li­ ne. Vy­ta­ras Vil­niu­je pri­ėmė is­ paną Ri­car­do, o Vil­ma viešė­ jo Ta­li­ne. Abiejų jų tiks­las bu­vo su­si­pa­žin­ti su jų lan­komų ša­lių „Eu­ro­vi­zi­jos“ da­ly­viais ir gau­ti jų au­tog­ra­fus. Ri­car­do Vil­niu­je su­pa­žin­din­tas su Eri­ca ir Jur­giu Did­žiu­liais, o Vil­ma pri­sta­ty­ta Es­ti­jos at­sto­vams, „Eu­ro­vi­zi­jo­ je“ laimė­ju­siems penktą ir šeš­

tą vie­tas. Abiejų ša­lių sos­tinė­se taip pat ieš­ko­ta pra­mogų. Be­je, Vil­nius pa­si­rodė drau­giš­kes­nis ir mie­les­nis gal dėl to, kad Ta­ li­ne bu­vo dar šal­čiau, dėl už­da­ res­nio žmo­nių būdo, „vėses­nių“ pra­mogų. Pvz., kon­cer­te es­tams du­kart pa­plo­ti – jau vi­sai ne­ma­ žai, o Vil­niu­je žmonės pa­pras­ tai ir pa­švil­pia, ir pa­try­pia. Ku­rio­zai: jų tik­rai bus ne vie­ nas. Kad ir toks, kai sve­čias – juo­dao­dis iš Ni­ge­ri­jos – su­si­ruo­ šia į Nidą žve­jo­ti. Žmo­gus su ke­pu­re kau­ke, pri­si­rengęs, ne­la­ bai ma­ty­ti, ko­kios jis odos spal­ vos, bet kai iš­tie­sia ranką pa­si­ svei­kin­ti su vie­tos žve­jais, su­ke­ lia did­žiau­sią nuo­sta­bos bangą, vi­si puo­la ran­kos žiūrė­ti ir ste­ bi­si, kaip anas nu­degęs.

5


6

šeštadienis

2013 04 20

lietuviškos

12.30 „Olimpinio sidabro žingsniai. Antanas Mikėnas“.

19.00 Žvaigždžių duetai.

19.00 Paslapčių namai.

23.00 „Stebėtoja“.

9.50 Padėkime augti.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Svečių ekspresas. 12.00 Ugnies tramdytojai. 12.30 LRT dok. f. „Olimpinio sidabro žingsniai. Antanas Mikėnas“ (2013 m.). 13.30 Pasaulio panorama. 14.00 Juokis 2010. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 Muz. romantinė komedija „Neatrastasis“ (JAV, 2005 m.) (N-7).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“ (3). 7.45 „Žvėrelių būrys“ (7). 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Nuotykių f. „Piratiškos atostogos“ (Vokietija, 2006 m.). 12.00 Nuotykių f. „Paprastas noras“ (JAV, 1997 m.). 13.45 Nuotykių f. „Šventasis“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 16.05 „Apgavystės“ (N-7). 17.05 Komedija „Kvaišos“ (JAV, 1992 m.) (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo. 22.00 Fantastinis veiksmo f. „Milžinas Halkas“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 0.50 Drama „Erotiniai žaidimai 2“ (JAV, 2000 m.) (N-14). 2.35 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“ (2). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 Anim. f. „Skunk Fu“ (1, 2) (Airija, 2007 m.). 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Muz. komedija „Mokyklos miuziklas“ (JAV, 2006 m.). 13.05 Nuotykių f. „Einantis per ugnį“ (JAV, 1986 m.). 15.20 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.20 „Svotai“. 17.25 „Visos upės teka“ (8). 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 21.00 Fantastinis trileris „Prisiminti pavojinga“ (JAV, 2003 m.). 23.20 Veiksmo f. „Taikdarys“ (JAV, 1997 m.). 1.45 Drama „Bėgantis paskui aitvarą“ (JAV, 2007 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Auksarankiai (N-7) (k). 7.30 Gyvenimo spalvos (k). 8.30 Amerikos talentai VI (k). 9.30 Autofanai. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Pasitarkime (N-7) (k). 12.00 Dviese prieš gamtą (N-7). 13.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 14.00 Lietuvos muzikos legendos (k). 16.00 Juoko kovos (N-7) (k). 17.00 „Svotai“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Veiksmo drama. „Sumautos atostogos Meksikoje“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 23.00 Siaubo trileris „Stebėtoja“ (Kanada, 2008 m.) (S). 0.45 „Mentai“ (N-7) (k). 1.45 Bamba (S).

7.20 Programa. 7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. 8.15 Gyvenimo būdas (k). . 9.15 „TV pokštai“. (N-7). 9.50 Padėkime augti. 10.25 Pradėk nuo savęs. Laida apie ekologiją. 11.00 „Kokį maistą perkame?“ 12.05 Kitaip. Su Nomeda. 13.05 „Kaip kyla žemės drebėjimai“. Dokumentinis serialas (N-7). 14.15 „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7). 15.00 Super L.T. (N-7). 16.00 Žinios. 16.08 Orai. 16.10–18.00 NUMATOMA. LKL čempionato ketvirtfinalio 3-iosios rungtynės. 16.10 Nuoga tiesa. 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 Nuoga tiesa (tęs.). Diskusijų laida. Vedėja R.Janutienė. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Supernamai. 19.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Premjera. „Praeities šešėliai“. Detektyvinis serialas. (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.25 Drama „Metas žudyti“. (JAV, 1996 m.) (N-14).

21.00 TV3



21.00 BTV



„Prisiminti pavojinga“ („Paycheck“)

„Sumautos atostogos Meksikoje “ („Get the Gringo“)

Fantastinis trileris. JAV, 2003 m. Rež. Johnas Woo. Vaidina Benas Affleckas, Uma Thurman.

Veiksmo drama. JAV, 2012 m. Rež. Adrianas Grunbergas. Vaidina Melas Gibsonas, Peteris Stormare.

Futuristinės technologijų korporacijos darbuotojas Maiklas Dženingsas tikisi po kelerių darbo metų papildyti sąskaitą aštuonženkle suma. Bet vietoj jos vyrukui įteikiamas paketas su keistais daiktais. Maiklo laukia košmariška dabartis ir gyvo taikinio dalia.

M.Gibsono herojus, vadinamas tiesiog Gringo, tikisi per JAV ir Meksikos valstybinę sieną sėkmingai pergabenti du milijonus dolerių ir po šios operacijos mėgautis išsvajotomis atostogomis prabangiame Kankūno viešbutyje. Bet ši odisėja baigiasi Meksikos kalėjime.


2013 04 20 lietuviškos

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Menora (k). 9.00 Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 Kelias. (k). 9.45 Šventadienio mintys. 10.15 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Vlado Drėmos knygos „Dingęs Vilnius“ pristatymas (k). 11.00 Nacionalinio diktanto finalas. Tiesioginė transliacija. 12.00 „Tapatybė.lt“ (k). 12.15 Pinigų karta. 13.05 Girių horizontai. 13.30 Keliaukim! 14.00 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Dok. f. „Pavasaris prasideda nuo pamario“ (1994 m.). 14.30 Pergalės kaina (k). 14.55 Negali būti. 15.20 „Atžalos“ (k). 16.10 Emigrantai. 17.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Janina Lapinskaitė. „Traukinys stovi penkias minutes“ (k). 18.00 Muzika gyvai. Rodiono Ščedrino 80-mečiui. Simfoninės muzikos koncertas. Groja LNSO. Solistas – Philippe’as Graffinas. 19.10 Kultūra. Kalbininkas Bronys Savukynas (2007 m.). 19.30 Aktoriaus Kosto Smorigino kūrybos retrospektyva. TV f. „Dviese sūpuoklėse“ (1, 2) (1994 m.). 21.35 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.15 Panorama (k). 23.35 Sportas. Orai (k). 23.45 Dok. f. „Olimpinio sidabro žingsniai. Antanas Mikėnas“. 0.40 Iššūkis žvaigždėms (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Šunys darbininkai“. 8.40 Daktaras Ozas. (N-7). 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Keksiukų karai“. 13.00 Nuotykių f. „Mano monstriukas ir aš“ (2007 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLV. 16.00 „Goko drabužių kelionė“ (1) (D.Britanija, 2008 m.). 16.57 Žodis – ne žvirblis (k). 17.00 S. „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (1, 2) (Rusija, 2011 m.) (N-7). 19.00 Detektyvas „Detektyvė Samanta. Atpirkimas“ (JAV, 2005 m.). 21.00 Veiksmo komedija „Super Džonis“ (D.Britanija, Prancūzija, 2003 m.) (N-7). 22.40 Realybės šou „Goko drabužių kelionė“ (1) (D.Britanija, 2008 m.). 23.45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 0.40 „Paskutinis jaunavedžių išbandymas“.

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10 KK2 (N-7) (k). 14.45 Dviračio šou (k). 15.10 KK2 (N-7) (k). 15.45 Dviračio šou (k). 16.10 KK2 (N-7) (k). 16.45 Dviračio šou (k). 17.15 KTV – kino ir televirtuvė. 17.40 Dviračio šou (k). 18.05 KK2 penktadienis (N-7). 19.25 Pasaulis X (N-7) (k). 20.30 Nuo… Iki... (k). 21.35 Diagnozė: valdžia (k). 22.40 24 valandos (N-7) (k). 23.25 Farai (N-14). 0.15 24 valandos (N-7) (k). 1.00 Nuo… Iki... (k). 2.05 24 valandos (N-7) (k). 2.50 Diagnozė: valdžia (k). 3.55 24 valandos (N-7) (k).

22.00 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Aukščiausia pavara. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (2). 12.00 „Adrenalinas“. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 14.00 Jokių kliūčių. 15.00 Šuoliai į vandenį. 15.30 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. I divizionas, B grupė. Lietuva–Estija. Tiesioginė transliacija. 18.05 „Naša Raša“. 18.35 „Naša Raša“. 19.00 Fantastinis f. „Žvaigždžių karai I. Pavojaus šešėlis“ (JAV, 1999 m.). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nokautas“. 0.00 „Terjerai“. 1.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.55 „Žmogžudystė“. 2.50 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.10 Kultūra +. 10.40 Svajonių sodai. 11.35 Laikas keistis. 12.05 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.00 Marthos Stewart šou. 19.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Melodrama „Meilės kaina“ (Vokietija, 1998 m.). 21.40 Melodrama „Seserys“ (Vokietija, 1997 m.).



7.30 Anim. f. „Sparnai“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Sveikatos šaltiniai (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“. 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Komiška drama „Užsispyrėlė“ (N-7). 13.30 Kai Lietuvos nebuvo (k). 14.00 Romantinė komedija „Staiga 70-ies!“ (N-7). 15.35 Telelaikraštis. 16.25 Komedija „Ekstraktas“. 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.50 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (1) (N-7). 20.30 Mūzos. 21.00 Drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 22.35 Komedija „Bruno“ (N-14). 0.00 Drama „Biutiful“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 11.15 „Verbų sekmadienis“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „Jūros patruliai“. 14.15 „Broliai detektyvai“. 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Romantinė komedija „Ko nori gyvūnai“. 17.30 Drama „Patriarchė“ (1) (Vokietija, 2005 m.). 19.15 „Maisto detektyvai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 20.30 Nuotykių komedija „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.). 22.10 Komedija „Beveik trisdešimties“ (Kanada, Prancūzija, 2009 m.). 23.40 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 0.10 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 0.40 „Vaiduokliškos istorijos“.

6.00 A.Rimiškio naujojo albumo „Mano kelias“ pristatymas. 7.35 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“. 9.10 „Liuks!“ muzika. 10.20 Kai švenčia Vandeniai. 12.00 A.Rimiškio naujojo albumo „Mano kelias“ pristatymas (k). 13.35 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 15.10 „Liuks!“ muzika. 16.20 Kai švenčia Vandeniai (k). 18.00 A.Rimiškio naujojo albumo „Mano kelias“ pristatymas (k). 19.35 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 21.10 „Liuks!“ muzika. 22.20 Kai švenčia Vandeniai (k). 0.00 A.Rimiškio naujojo albumo „Mano kelias“ pristatymas (k). 1.35 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 3.10 „Liuks!“ muzika. 4.20 Kai švenčia Vandeniai (k)

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzika. 21.00 OTV muzika.

22.25 Lietuvos ryto TV



„Milžinas Halkas“ („The Hulk“)

„Metas žudyti“ („A Time to Kill“)

Fantastinis veiksmo filmas. JAV, 2003 m. Rež. Ang Lee. Vaidina Ericas Bana, Jennifer Connelly.

Drama. JAV, 1996 m. Rež. Joelis Schumacheris. Vaidina Sandra Bullock, Matthew McConaughey.

Pagal garsų komiksą sukurtame filme naujos rūšies bombą bandantis išrasti mokslininkas Briusas Beneris per eksperimentą apšvitinamas gama spindulių ir pavirsta Halku – nepaprasto dydžio ir neįtikimų galių turinčiu milžinu. Dabar kariškiai nori jį sunaikinti.

Juodaodis Karlas Li Heilis nušauna du mažos dukrelės prievartautojus ir už tai atsiduria teisiamųjų suole. Jo šansus būti išteisintam komplikuoja dvi aplinkybės: teismas vyksta viename pietinių valstijų miestelyje, o prisiekusių teisėjų vietose sėdi baltaodžiai.

7


8

šeštadienis

2013 04 20

rusiškos

7.00 Naujienos. 7.25 Animacija. Vaikų klubas. „Saladinas“. 7.55 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.05 Gudručiai ir gudrutės. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.20 Juoko festivalis „Jūrmala 2011“. 12.20, 14.20 „Po priedanga“. 14.00 Naujienos. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais). 17.20 Atspėk melodiją“. 18.00 Pasverti ir laimingi (su subtitrais lietuvių k.). 20.00 Laikas. 20.25 Ekstrasensų mūšis. Titanų kova (su subtitrais lietuvių k.). 22.50 „Kubas“. 0.00 „Kas? Kur? Kada?“ 1.05 Vaid. f. „Vaistai nuo baimės“.

5.40 Pagal įstatymą. 6.00 „Kareiviai“. 8.45 Švarus darbas. 9.30 100 procentų. 10.00 Nemeluok man. 13.15 Keistenybės. 14.15 Slaptos teritorijos. 15.10 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 16.10 Karinė paslaptis. 18.00, 23.05 Žiūrėkite visi. 19.30 Šėtono paveldėtojai. 20.30 Ateiviai iš praeities. 21.30 M.Zadornovo koncertas. 23.30 Apokalipsė. Gelbėjimo paslaptis. 0.25 Savaitė.

6.10 Moteriškas žvilgsnis. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 Savas žaidimas. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 Tyrimą atliko... 16.50 Atmintinos melodijos. 17.30 Šviesos spindulys. 18.25 „Įteisintas mentas“. 22.10 Rusiškos sensacijos. 23.10 Tu nepatikėsi. 0.05 „Nešvarus darbas“. 1.55 Vasermano reakcija.

filmai

5.00 Vaid. f. „Smėlio lietus“. 6.40, 7.15 Vaid. f. „Guvernantė“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.45 Ryto paštas. 9.20 Šeštadienio talka. 10.15 Ateiviai. Karinės paslapties istorija. 11.15 Vaid. f. „Senosios sienos“. 13.30 Sąžiningas detektyvas. 13.55 Kas mūsų neišleidžia į Marsą? 14.25 Paslapties pėdsakais. 15.25, 1.35 Vaid. f. „Atidarykite: čia aš!“ 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.45 Vaid. f. „Rugiagėlės“. 23.30 Vaid. f. „Alibi – viltis, alibi – meilė“. 1.20 Proturizmas.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Mylėti žmogų“ (1). 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Volfas Mesingas. Matantis ateitį“ (1, 2). 16.00 Savaitės aidas. 16.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.00, 0.30 Savaitės briaunos. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę.

6.00 Drama „Legenda apie Suramo tvirtovę“. 8.00 Komiška melodrama „Uogienė iš sakuros“. 10.00 Komedija „Vardinės“. 12.00 Komedija „Žydrieji kalnai, arba Neįtikėtina istorija“. 14.00 Komedija „Arka“. 16.00 Pasaka „Stebuklingas paveikslas“. 17.45 Tragikomedija „Du viename“. 20.00 Romantinė komedija „Laiminga pabaiga“. 22.20 Komiška melodrama „Aštuoni pirmi pasimatymai“. 0.00 Komiškas detektyvas „Dinastijos įpėdinio žiedas“. 1.55 Istorinė drama „Pakraštys“.

7.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 9.05 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija, 2007 m.). 13.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 15.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 17.15 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 19.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 21.00 Komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ (Prancūzija, JAV, 2009 m.) (N-14). 23.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Kriminalinis siaubo trileris „Apokalipsės pranašai“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

5.00 Drama „Paklydėlės širdys“. 7.20 Kriminalinis trileris „Kaulų kolekcininkas“. 9.30 Drama „Vyrukai jau čia“. 11.20 Drama „Meilė ir kiti dalykai“. 13.10 Romantinė komedija „Ponia Petigriu gyvena šia diena“. 14.50 Komedija „Ten ir atgal“. 16.30 Drama „Paklydėlės širdys“. 18.50 Fantastinis f. „Įspėjantis pranešimas“. 21.20 Kriminalinė drama „Londono bulvaras“. 23.10 Kriminalinis trileris „Kaulų kolekcininkas“. 1.20 Komedija „Motinystė“. 2.55 Kriminalinis trileris „Apgalvota žmogžudystė“.

6.45 „Liežuvautoja“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40, 0.20 „Gyvenimas kaip šou“. 14.20, 19.20 „Bethovenas“. 17.40 „Seklys“. 21.00 „Vilos gražuolės“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Kultūra. 8.30 Politikos apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Ateitis iš arti. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10 Išgyventi Izraelyje. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Panorama. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Mano šalis. Kinija. 19.30 Įvartis. 20.30 Kultūra. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Afrika. 8.30 Ekologijos laida. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Reporterių pranešimai. 10.30 Atviri kortai. Laida apie tenisą. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Sveikatos laida. 15.00 Tarptautiniai reportažai. 15.30 Veikli moteris. 16.00 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 CNN verslas. Afrika. 18.45 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika iš arti. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Apie Kiniją. 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 CNN „Laisvės projektas“.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.30 MCM dainos. 16.10 MCM Zap. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Top 20. Kanye West. 9.25 „MTV kino apdovanojimai 2013“. 11.50 „Holivudas“. 16.00 „MTV kino apdovanojimai 2013“. 17.40 „Deva“. 18.10 „Jauni ir susituokę“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 „MTV kino apdovanojimai 2013“. 0.00 Nakties programa.

4.45 Džiazas. 10.30 Baletas „Romeo ir Džuljeta“ pagal S.Prokofjevo muziką. Šoka Sankt Peterburgo Marijos operos teatro artistai. 13.00 I.Stravinskio baletas „Vestuvės“. Choreografė B.Nižinskaja. 13.25 Divertismentas. 14.30 C.Monteverdi kūrinių koncertas. Diriguoja Ch.Pluhar. 16.00 C.Monteverdi kūrinių koncertas Sen Deni. 17.35 Džiazas Izraelyje. Koncertuoja A.Hoffmanas. 18.35 Vakaras, skirtas Ch.Bakeriui. Groja R.Hargroveas ir R.del Fra. 19.35 G.Rossini „Mažosios iškilmingosios mišios“. Diriguoja R.Chailly. 21.00 Divertismentas. 21.30 G.Bizet opera „Karmen“. Diriguoja J.E.Gardineris. 0.10 Divertismentas. 0.30 Džiazas. „Laisvę dabar!“ 1.25 Džiazas. Koncertuoja W.Marsaliso sekstetas.


2013 04 20 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Tenesyje. 10.30 Užkariautojas Bertas Floridoje. 11.00 Pakrančių karai. 11.30 Pramogos vandenyje. Denveris. 12.00 Maisto mašina. 13.30 Pasaulio receptai. Barbadosas. 14.00 Naujo būsto paieška. Nepalas. 14.30 Naujo būsto paieška. Australija. 15.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.30 Naujo būsto paieška. Bolivija. 16.00 Kryptis. Antarktika. 17.00 Keliautojas. Antarktika. 18.00 Išgelbėkit mano verslą! „The Vermont Inn“ viešbutis. 19.00 Pasaulio receptai. Barbadosas. 19.30 Maisto mašina. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Išgelbėkit mano verslą! „The Dream Inn“ viešbutis. 23.00 Pavojingos žemės. Kambodža. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Australija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Chromas“. 7.00 „Le Manas: mūšis Sarto trasoje“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 13.25 „Statybų asai“. 17.50 „Karių paieška“. 18.45 „Juodasis auksas“. 20.30 „Prieš gamtos stichiją“. 21.20 „Gentis“. 22.10 „Karių paieška“. 23.00 „L.Theroux: Majamio kalėjimai“. 0.00 Nakties programa.

šeštadienis

9.00 Ryto programa. 10.00 Pasienis. 11.00 Kelias per pragarą. 12.00 Didžiulis namas prie vandenyno. 12.30 Niujorko masonų ložė. 13.00 Tunų žvejyba. 14.00 Baikeriai – gyvūnų gelbėtojai. 15.00 Japoniškų lenktyninių automobilių dalys. 16.00 Automobilių „Ford Cosworth“ likimas. 17.00 Kaip kinta ledynai? 18.55 Geriausios „National Geographic“ nuotraukos. 21.00 Aferistai ir turistai. Praha. 22.00 Pasaulio kultūros paveldas. Versalio rūmai. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Aferistai ir turistai. Praha. 1.00 Nakties programa.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Galapagų legendos. 9.10 Nepaprasti N.Bakerio gyvūnai: tas, kuris gyvena pelkėje. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 12.50 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Lotynų Amerikoje: Amazonė. 18.20 Gyvenimo greitis: Centrinės Amerikos žudikai. 19.15 Gyvenimo greitis: Rytų Afrikos medžiotojai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Pragariška katė: katė arba šeima. 22.55 Nedas skuba į pagalbą. Nukentėjęs Oklahomoje. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: kova už išlikimą. 0.45 Orkos žudikės.

7.00 „Tintino pėdsakais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Akmens amžiaus pamokos“. 10.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 13.00 „Karo laikų ūkininkai“. 15.10 „Seniai pamirštos dietos“. 18.10 „Karo laikų ūkininkai“. 21.30 „Seniai pamirštos dietos“. 0.30 Nakties programa.

7.00 „Pieva“. 8.00 „Malavis – žvaigždžių ežeras“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 14.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 19.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 20.00 „Žemės planeta“. 21.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 22.00 „Afrikos Drakeno kalnai“. 23.00 „Didysis riftinis slėnis“. 0.00 Nakties programa.

18.50 TV1000



„Įspėjantis pranešimas“ („Minority Report“) Fantastinis filmas. JAV, 2002 m. Rež. Stevenas Spielbergas. Vaidina Tomas Cruise’as, Colinas Farrellas.

2054 m. Amerikoje įveiktas nusikalstamumas. Teisingumo departamento agentai atvyksta į būsimo nusikaltimo vietą prieš jam įvykstant. Bet kartą Nusikaltimų skyriaus vadovas Džonas Andertonas sužino, kad jis pats įtariamas nužudęs žmogų, kurio net nepažįsta.

10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (I). 12.00 Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (II). 12.45 „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (I). 14.05 „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (II). 15.35 „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (III). 16.35 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2013“. 17.05 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2013“. 17.35 Automoto. 18.05 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–„Šiauliai“. Vaizdo įrašas (numatoma). 19.55 LKL. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.50 „Sport1“ ringas. Lietuvos jaunių bokso čempionatas 2013 (II). 22.20 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldovoje (III). Vaizdo įrašas.

9.30 Fitnesas. 9.45 „Giro del Trentino“ dviračių lenktynės. 10.30 Jojimo turnyras Pekine. 12.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 15.00 Europos meninės gimnastikos čempionatas. 16.30 Biliardo turnyras Šefilde. 21.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 0.00 Kovos sportas. „Superkombat“. 1.30 Biliardo turnyras Šefilde.

1.05 1 Baltijos

8.25 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 8.55 Tenisas. Monte Karlo „Masters“ turnyro ketvirtfinalis. 10.45 Tenisas. Monte Karlo „Masters“ turnyro ketvirtfinalis. 10.55 „Formulė-1“. Bahreino didžiojo prizo trečia treniruotė. Tiesioginė transliacija. 13.55 „Formulė-1“. Bahreino didžiojo prizo kvalifikaciniai važiavimai. Tiesioginė transliacija. 15.15, 17.40 Tenisas. Monte Karlo „Masters“ turnyro pusfinalis. 20.00 Motosportas. Lenkijos spidvėjaus didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 23.00 Motosportas. Amerikos didžiojo prizo kvalifikaciniai važiavimai. 23.50 Boksas. B.Rose’as ir J.Alcine’as. Tiesioginė transliacija. 1.00 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalio rungtynės.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Užduotis: automobilis. 11.45 Automobilių sportas. 12.15 Normaliai. 12.45 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 14.00 Tikslas – žaliasis pragaras. 14.45 „Tikslas – žaliasis pragaras“. Reportažas. 15.00 Tarptautinės ledo ritulio rungtynės. Vokietija–Švedija. Tiesioginė transliacija. 17.30 „Formulė-1“. Bahreino didysis prizas. Kvalifikaciniai važiavimai. 18.10 Automobilių sportas. Portugalijos ralis. 18.30 Krepšinis. Bundeslyga. 20.30 Motociklų sportas. Teksaso didysis prizas.



„Vaistai nuo baimės“ („Лекарство против страха“)

Vaidybinis filmas. Rusija, 1978 m. Rež. Albertas Mkrtčianas. Vaidina Aleksandras Fatiušinas, Georgijus Žonovas.

Pagal brolių Georgijaus ir Arkadijaus Vainerių apysaką sukurtame filme nusikaltėliai, nežinomais vaistais apnuodiję milicijos kapitoną Pozdniakovą, pagrobia jo dokumentus. Bylą tiriantis kapitonas Tichonovas greitai užčiuopia paslaptingų vaistų šaltinį.

9


10

sekmadienis

2013 04 21

lietuviškos

16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu.

14.05 „Paskutinis šansas įsimylėti“.

19.30 Chorų karai.

22.10 „Baltasis Oleandras“.

11.00 Šiandien kimba.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Brolių Grimų pasakos (1). „Karalius Strazdabarzdis“ (2008 m.). 11.45 X tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (5). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Žmonių planeta. Savanos ir stepės. Galingosios šaknys“ (6) (subtitrai). 13.30 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 16.45 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.45 Mokslo ekspresas. 18.00 MES 2013. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.) (N-7) (subtitrai). 23.20 „Auksinis balsas“ (k).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“ (4). 7.45 „Žvėrelių būrys“ (8). 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Nuotykių f. „Fliperis“ (JAV, 1995 m.). 12.00 Komedija „Nevykėlių mokykla“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 14.05 Romantinė komedija „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 15.55 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Plikis ir ponia (N-7). 21.00 „Kriminalistai“ (8) (N-7). 21.55 Veiksmo trileris „Sniegynų įkaitai“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 0.15 Drama „Ieškantys laimės“ (JAV, 2006 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“ (3). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“ (3, 4). 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Laikas keistis. 10.30 Sportuok su mumis. 11.00 Muz. komedija „Mokyklos miuziklas 2“ (JAV, 2007 m.). 13.15 Romantinė komedija „Ir kaip ji viską suspėja?“ (JAV, 2011 m.). 15.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 16.30 „Svotai“. 17.40 Virtuvės mitų griovėjai (7). 18.10 Mano TV3. Jau 20 metų! Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Chorų karai. Tiesioginė transliacija. 22.30 Fantastinis trileris „Suvokimas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.). 0.50 Komedija „Pamišėlis laisvėje“ (JAV, 2010 m.).

5.59 Programa. 6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. Televitrina. 12.00 Plėšrūnai. Piranijų protėvių beieškant (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Sveikinimai. 16.00 Komikų klubas (N-7) (k). 17.00 Taip. Ne (k). 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Gyvenimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Melodrama. Emilie Richards. „Smėlėtosios įlankos ilgesys“ (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 22.10 Drama „Baltasis Oleandras“ (JAV, 2002 m.) (N-7) (k). 0.10 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 1.10 Bamba (S).

13.15 TV3



20.20 BTV

7.20 Programa. 7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. 8.15 Skonio reikalas (k). Kulinarinių kelionių laida. Vedėjas G.Šapiro-Bilas. 9.15 „TV pokštai“. (N-7). 9.50 Namų daktaras. Sveikatinimo laida. Vedėjas gyd. G.Apanavičius. 10.25 Supernamai. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Girių takais. 12.05 Super L.T. (N-7). 13.05 Detektyvinis s. „Detektyvas Linlis“. (D.Britanija, 2002 m.). 15.25 Premjera. „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10–18.00 NUMATOMA. LKL čempionato ketvirtfinalio 3-iosios rungtynės. 16.10 Nuoga tiesa. 17.00 Žinios. Orai. 17.10 Nuoga tiesa (tęs.). Diskusijų laida. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.30 „TV pokštai“. (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 Detektyvinis s. „Mančesterio detektyvės“. (D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 23.30 Šiandien kimba. 0.05 Girių takais.



„Ir kaip ji viską suspėja?“ („I Don’t Know How She Does It“)

„Smėlėtosios įlankos ilgesys“ („Sehnsucht nach Sandy Bay“)

Romantinė komedija. JAV, 2011 m. Rež. Douglasas McGrathas. Vaisina Sarah Jessica Parker, Pierce’as Brosnanas.

Romantinė drama. Vokietija, 2011 m. Rež. Oliveris Dommengetas. Vaidina Nina Bott, Dave’as Jamiesonas.

Talentinga prestižinio investicijų banko fondų valdytoja Keitė Redi iš visų jėgų stengiasi būti gera dviejų mylimų vaikučių mama ir puiki žmona. Kaip seksis puikiai organizuotai, patraukliai, protingai ir turtingai Keitei suderinti motinystę ir atsakingą darbą?

Geologas Timotis labai nutolsta nuo savo žmonos psichoterapeutės Antuanetės. Moteris paplūdimyje sutinka žavų gydytoją ir jį suvilioja. Tiesa, ji pamiršta jam pasakyti, kad yra ištekėjusi. Gydytojas ir Antuanetė randa ir daugiau bendra – jiems abiem rūpi ekologija.


2013 04 21 LIETUVIŠKOS

SEKMADIENIS

REGIONINĖS

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.40 Kultūra. Kalbininkas Bronys Savukynas (2007 m.) (k). 10.00 Lyderiai. 10.45 Asistentas vienai dienai (k). 11.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 12.45 Tūkstantmečio pokalbiai. 13.35 Mūsų miesteliai. Leipalingis (1998 m.) (k). 14.30 Legendos (k). 15.15 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.00 Lietuvių dokumentika. „Šarūnas Bartas, vienas lauke – karys“ (Lietuva, Prancūzija) (k). 18.00 Laiko ženklai. 1939–1940 m. Istorinis kontekstas (2000 m.). 18.30 Pergalės kaina (k). 19.00 Durys atsidaro. 19.30 Aktoriaus Kosto Smorigino kūrybos retrospektyva. Drama „Velnio sėkla“ (1979 m.) (N-7). 20.40 Posūkiai su V.Gerulaičiu (k). 21.10 Lietuvių kinas trumpai. „Berniukas ir jūra“ (2006 m.) (k). 21.30 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Dok. f. „Pavasaris prasideda nuo pamario“ (1994 m.) (k). 22.00 Koncertas „Nepamirštamos dainos“ (2001 m.) (k). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio dokumentika. „Žmonių planeta. Savanos ir stepės. Galingosios šaknys“ (6) (subtitrai). 0.05 Muz. romantinė komedija „Neatrastasis“ (JAV, 2005 m.) (N-7).

7.15 7.45 8.40 10.30 11.30 12.00 13.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.57 19.00 21.00 22.40 0.05 1.05

5.10 5.55 6.25 8.00, 0.55 8.40 11.10 11.40 13.00 13.30 13.55 15.00 15.45 16.50 17.35 18.40 19.20 19.45 20.30 21.00 22.35 2.00 2.45 3.50 4.35

Teleparduotuvė. „Šunys darbininkai“ (N-7). Daktaras Ozas. (N-7). „Dirbantys gyvūnai“. „Gyvūnijos pasaulyje“. „Keksiukų karai“. Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. Teleparduotuvė. Pasivaikščiojimai. VDU karta. Prof. Algis Mickūnas (k). „Goko drabužių kelionė“. Romantinė drama „Alpių klinika. Širdies reikalai“ (N-7). Žodis – ne žvirblis (k). „Karališkos kančios“. Detektyvas „Džesis Stounas. Pasitikėjimas“. Detektyvinė komedija „Pavojingasis Deivisas“. „Goko drabužių kelionė“ (2) (k). „Paskutinis jaunavedžių išbandymas“.

24 valandos (N-7) (k). KTV – kino ir televirtuvė. Valanda su Rūta (k). 9.05, 10.10, 23.55, KK2 (N-7) (k). 9.45, 10.45, 0.30 Dviračio šou (k). Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1998 m.) (k). KK2 penktadienis (N-7). Teleparduotuvė. KTV – kino ir televirtuvė. Pasaulis X (N-7) (k). 24 valandos (N-7) (k). Nuo... Iki... (k). 24 valandos (N-7) (k). Diagnozė: valdžia (k). 24 valandos (N-7) (k). Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 24 valandos (N-7) (k). „Alfa“ savaitė (k). Valanda su Rūta (k). Plikis ir ponia (N-7) (k).. 24 valandos (N-7) (k). Pasaulis X (N-7) (k). 24 valandos (N-7) (k). Farai (N-14).

21.15 LRT

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (3). 12.00 Adrenalinas. 12.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.00 Topmodeliai. 14.00 Jokių kliūčių. 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 Šuoliai į vandenį. 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 „Formulės-1“ pasaulio čempionato Bahreino didžiojo prizo lenktynės. Vaizdo įrašas. 21.30 „Bobo užkandinė“. 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 Drama „Nepažįstamieji“ (1) (JAV, 2010 m.). 0.00 „Terjerai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 „Bobo užkandinė“. 2.30 „Gamtos jėgos“. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

7.30 Anim. f. „Elijas ir Karališka jachta“ (N-7). 9.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.10 Sveikas žmogus. 11.05 Romantinė komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ (N-7). 12.45 Mūzos (k). 13.15 Romantinė drama „Viljamas ir Keitė: šimtmečio meilės istorija“ (N-7). 14.50 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Komedija „Muzikinės kovos“ (N-7). 18.20 Automoto (k). 18.50 „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Komedija „Neadekvatūs žmonės“ (N-7). 22.45 Trileris „Negyvųjų šnabždesiai 2. Praregėjimas“ (N-14). 0.20 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (N-14).

8.45 9.00 9.30 10.00 10.30 11.30 12.00 13.00 13.30 14.30 15.00 15.30

10.05 10.35 11.35 12.05 13.10 15.10 17.00 19.00 20.00

Mūsų gyvūnai. Šeimos savaitė Mamyčių klubas. „Pokojus“. „Meilės sūkuryje“. „Žavūs ir drąsūs“. Marthos Stewart šou. Labanakt, vaikučiai. Melodrama „Sugrįžimas į rojų“ (Vokietija, Austrija, 1998 m.). 21.40 Melodrama „Meilės kaina“ (Vokietija, 1998 m.). 23.20 Kultūra +.



17.40 19.15 19.45 20.00 21.00 23.25 23.55 0.55

Ieškokime geriausio! Klaipėdos savaitė. (k). „Maisto detektyvai“. Mūsų augintiniai. „Advokatė Lovinski“. „Vaiduokliškos istorijos“. „Karamelė“. Reidas. (k). „Komanda Č“ (N-7). TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ Burlaivių pėdsakais: laivų statymas. Drama „Greičio svajonė“ (Naujoji Zelandija, JAV, Šveicarija, 2005 m.). Komedija „Dėkui, kad rūkote“ (2005 m.) (N-7). „Vienišų seselių klubas“. Ieškokime geriausio! Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. VIP seansas. „Septyni kardai“ (2005 m.) (N-14). Klaipėdos savaitė. (k). „GSG 9: elitinis būrys“. Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“.

6.00 „Ledų šventė 2011“. 7.40 „Liuks!“ muzika. 8.30 „Nauja daina 2010“. 12.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 14.30 „Nauja daina 2010“ (k). 18.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 20.30 „Nauja daina 2010“ (k). 0.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 2.30 „Nauja daina 2010“ (k).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.00 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

21.55 LNK



„Tapti žvaigžde“ („Fame“)

„Sniegynų įkaitai“ („The Grey“)

Muzikinė romantinė drama. JAV, 2009 m. Rež. Kevinas Tancharoenas. Vaidina Naturi Naughton, Kay Panabaker.

Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. Rež. Joe Carnahanas. Vaidina Liamas Neesonas, Dermotas Mulroney.

Ketveri metai, kuriuos Denisė, Malikas, Džeinė, Markas, Alisa, Viktoras, Džoja, Nylas, Rouzė ir Kevinas praleis menų mokykloje, pažers ne tik muzikos, šokio ar aktorystės pamokų. Būsimųjų šokėjų laukia ir nusivylimai, ir nesėkmės. Bet kol kas visi jie veržiasi į sceną.

Negyvenamos Aliaskos sniegynuose atsiduria po lėktuvo katastrofos likę gyvi šeši naftininkai. Aplink – šimtai kvadratinių kilometrų neišbrendamų miškų, žemesnė nei minus 30 laipsnių temperatūra ir vieninteliai gyvi padarai – prie atšiaurių sąlygų prisitaikę vilkai.

11


12

sekmadienis

2013 04 21

rusiškos

6.35 Naujienos. 6.45 Armijos parduotuvė! 7.25 Animacija. Vaikų klubas. „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.55 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Metas pietauti. 10.00 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi. 12.20 „Fazenda“. 12.55 Gyvenamoji aplinka. 14.00 „Vanga. Regėtas ir neregėtas pasaulis“. 15.10 „Romanovai. Caro dinastijos mistika“. 16.15 Šiandien vakare. 18.10 „Fort Bojard“ (finalas). 20.00 Sekmadienio laikas. 21.10 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji lyga. 23.40 Melodrama „Virtiniai su vyšniomis“. 1.00 Pozneris. 1.55 Pasverti ir laimingi (su subtitrais lietuvių k.). 3.25 Pasverti ir laimingi. 4.10 Vaid. f. „Vaikymas su persekiojimu“. 5.35 Muzika.

5.40 Aktuali tema. 6.30 Dievų maistas. 7.15 M.Zadornovo koncertas. 8.35, 21.35 S. „Aklas“. 11.00 Nemeluok man. 20.00 Pragaro virtuvė. 0.45 Ekstrasensų mūšis.

6.20 Senojo pasaulio pabaiga. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Tiesiog cirkas. 8.20 Jų papročiai. 9.25 Pirma pavara. 9.55 Valgome namie! 10.25 Technikos stebuklas. 11.00 Vasarnamiai. 12.30 „Kelių patrulis“. 16.20 Akistata. 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 19.40 Centrinė televizija. 20.35 „Gazprom“ 20-mečio šventinis koncertas. 22.30 Geležinės ledi. 23.20 Ypatingas atsitikimas. 23.55 „Nešvarus darbas“. 1.45 Kremliaus vaikai.

filmai

4.45 Vaid. f. „Rugiagėlės“. 8.00 Šunų planeta. 8.35 Pats sau režisierius. 9.20, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnijos pasaulyje. 11.15 Vaid. f. „Velniai griebtų!“ 13.30 Juodosios skylės. Baltosios dėmės. 14.15 Poliarinis gambitas. Drama legendos šešėlyje. 15.00 Miestelis. 15.25, 2.00 Vaid. f. „Atidarykite: čia aš!“ 17.05 Juoktis leidžiama. 20.30 Faktorius A. 22.20 Sekmadienio vakaras. 0.10 Vaid. f. „Atgalinis kelias“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.30 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Mylėti žmogų“ (2). 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Volfas Mesingas. Matantis ateitį“ (3, 4). 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 17.00 Slaptas kodas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 0.30 Be kvailių.

6.00 Komedija „Žydrieji kalnai, arba Neįtikėtina istorija“. 8.00 Pasaka „Stebuklingas paveikslas“. 9.45 Tragikomedija „Du viename“. 12.00 Drama „Norų medis“. 14.00 Komiška melodrama „Aštuoni pirmi pasimatymai“. 16.00 Romantinė komedija „Laiminga pabaiga“. 18.00 Komiška melodrama „Laisvasis plaukiojimas“. 20.00 Istorinė drama „Pakraštys“. 22.10 Drama „Dingęs be žinios“. 0.00 Komiškas detektyvas „Zuikio dėsnis“. 2.00 Fantastinė muz. melodrama „Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys“.

7.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 9.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 11.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 13.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (2009 m.) (N-7). 15.00 Nuotykių f. „Audros karys“ (2006 m.). 17.00 Psichologinis trileris „Kuždesių sala“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.15 Komedija „Žvėrelių maištas“ (2010 m.). 21.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (2009 m.). 23.00 Veiksmo trileris „Mačetė“ (2010 m.) (S). 1.00 Karinė veiksmo drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

5.00 Romantinė komedija „Ponia Petigriu gyvena šia diena“. 6.40 Komedija „Provincialai Niujorke“. 8.20 Mokslinės fantastikos veiksmo f. „Įspėjantis pranešimas“. 10.50 Komedija „Motinystė“. 12.25 Kriminalinė drama „Londono bulvaras“. 14.15 Nuotykių f. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 16.10 Romantinė komedija „Mano penkios buvusios merginos“. 17.45 Kriminalinis trileris „Apgalvota žmogžudystė“. 19.50 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 22.50 Miuziklas „Devyni“. 1.00 Veiksmo f. „Pranašas“.

.45, 14.20, 0.20 „Seklys“. 6 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40 „Mano vardas Ridas Fišas“. 16.05 „Aistros radijo bangomis“. 17.45 „Vėl siek sėkmės“. 19.20 „Gyvenimas kaip šou“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Sudek šokyje“. 22.40 „Projektas „Vestuvės“. 23.30 „Penkiolika Holivudo mamų iš „Forbes“ sąrašo“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Politikos apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Panorama. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Mano šalis. Kinija. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Kultūra. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Reporterių pranešimai. 15.30 Ateitis iš arti. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Horizontai. 18.10 Išgyventi Izraelyje. 19.30 Politikos apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Ateitis iš arti. 22.30 Panorama. 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 23.30 Horizontai.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Pokalbiai apie Aziją. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Europa. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 Ekologijos laida. 10.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 CNN „Laisvės projektas“. 13.00 81 minutė. Didžiausia meno vertybių vagystė. 14.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema. 14.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 Apie Kiniją. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Geriausios laidos. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 CNN vertybinių popierių birža. Afrika. 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie buriavimą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Tarptautiniai reportažai. 21.30 Veikli moteris. 22.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 Sporto naujienos.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 Viena daina. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi videoklipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00–10.40 Techninė TV siųstuvų profilaktika. 10.40 „World Stage“. 11.30 TV šou „Medžioklė“. 13.10 „Jauni ir susituokę“. 14.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 16.30 TV šou „Medžioklė“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 „Bedarbiai“. 0.50 Nakties programa.

4.35 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho Kalėdų oratorija, Kantata Nr. 1. 11.00 J.S.Bacho Velykų kantatos. Diriguoja S.Kuijkenas. 12.00 L.van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. 13.20 Divertismentas. 14.30 Freiburgo baroko muzikos orkestras groja J.S.Bacho siuitas. 16.05 Didysis R.Hargrove’o orkestras koncertuoja Marsiako festivalyje. 16.55 Divertismentas. 18.00 Ch.W.Glucko opera „Alkestidė“. Diriguoja J.E.Gardineris. 20.15 Divertismentas. 21.30 H.Berliozo „Requiem“. Diriguoja J.E.Gardineris. 23.00 G.Rossini „Mažosios iškilmingosios mišios“. Diriguoja R.Chailly. 0.30 Europos džiazo festivalyje koncertuoja M.Portalas ir B.Z.Duo. 1.30 Nakties programa.


2013 04 21 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Hondūras. 11.00 Kryptis. Antraktika. 12.00 Amerikos maistas. Bostonas. 13.00 Ekstremali virtuvė. 14.00 Naujo būsto paieška. Australija. 15.00 Naujo būsto paieška. Italija. 16.00 Keliautojas. Turkija. 17.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 17.30 Pakrančių karai. 18.00 Užkariautojas Bertas Tenesyje. 18.30 Pramogos vandenyje. Denveris. 19.00 Ekstremali virtuvė. 20.00 Išgelbėkit mano verslą! „The Dream Inn“ viešbutis. 21.00 Išgelbėkit mano verslą! ,,The Vermont Inn“ viešbutis. 22.00 Raiteliai Kinijoje. 22.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 23.00 Keliautojas. Turkija. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Vokietija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Greičio troškimas“. 9.00 „Statybų asai“. 13.25 „Iš Sidnėjaus į Tokiją bet kokia kaina“. 15.25 „Nepalaužiamieji“. 17.55 „Maisto varžybos“. 18.45 „Gentis“. 19.40 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 20.30 „Konstruokime!“ 21.20 „Maisto varžybos“. 22.10 „L.Theroux: Majamio kalėjimai“. 23.10 „Prieš gamtos stichiją“. 0.00 Nakties programa.

sekmadienis

9.00 Ryto programa. 10.00 Paranormalūs reiškiniai. 11.00 Lėktuvo dalys senoje fermoje. 11.30 Konektikuto miestas vaiduoklis. 12.00 Amerikos čigonai. 13.00 Seniausias krabas. 14.00 Kalmaro ir kašaloto dvikova. 15.00 Alkanos Teksaso barškuolės. 16.00 Paskutiniai Sumatros tigrai. 17.00 Serengečio dykumos liūtai. 18.00 Paranormalūs reiškiniai. 19.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 20.00 „Mini“ automobilių atsarginės dalys. 21.00 Kaip atgaivinti seną „Beetle“ automobilį? 22.00 Užmiršti Biblijos personažai. 23.00 „Mini“ automobilių atsarginės dalys. 0.00 Kaip atgaivinti seną „Beetle“ automobilį? 1.00 Nakties programa.

7.00 „Tintino pėdsakais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Henriko VIII kūnas“. 10.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 13.00 „Karo laikų ūkininkai“. 15.20 „Seniai pamirštos dietos“. 18.20 „Karo laikų ūkininkai“. 19.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 20.00 „Mokslo istorija“. 21.00 „Londono ligoninė“. 22.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 22.45 „Seniai pamirštos dietos“. 0.45 Nakties programa.

15.10 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Pačios pavojingiausios gyvatės Amerikoje. 9.10 Nepaprasti N.Bakerio gyvūnai. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.35 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Lotynų Amerikoje: Andai. 12.50 Savanos karalienės. Menas būti karaliene. Gundymo menas. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 16.30 Blogas šuo. Katės ir dideli nemalonumai. 17.25 Pragariška katė. Katė arba šeima. 18.20 Maištaujantys aligatoriai. 19.15 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Nematomi Apalačų kalnai. 22.55 Gyvenimas bandoje: Kleo karalienė. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: atsargiai, kanda! 0.45 Medūza žudikė. 1.35 Oro uostas gyvūnams.

7.00 „Malavis – žvaigždžių ežeras“. 8.00 „Pieva“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Gamtos simfonija“. 15.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 16.00 „Paslaptingas gyvenimas drėgnuosiuose miškuose“. 17.00 „Gamta karo zonoje“. 18.00 „Mirties slėnis“. 19.00 „Aukštieji Tatrai. Sustingę laike“. 20.00 „Rezervatas Kenijoje“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Padūkėliai. Kurį kelią pasirinkti?“ 0.00 Nakties programa.



9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (I). 11.50 „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (II). 13.20 „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (III). 14.40 „Sport1“ ringas. Lietuvos jaunių bokso čempionatas 2013 (I). 15.25 „Sport1“ ringas. Lietuvos jaunių bokso čempionatas 2013 (II). 16.10 LKL. Kėdainių „Nevėžis“– Kauno „Žalgiris“. 17.55 LKL. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 19.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Klaipėdos „Neptūnas“. 21.45 Sporto metraštis. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldovoje (III).

9.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 10.45 Lengvosios atletikos žvaigždės. 11.00 Londono maratonas. 14.15 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Antra diena. 15.15 Dviračių lenktynės Lježas–Bastonė–Lježas. 18.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 19.30 Europos meninės gimnastikos čempionatas. 21.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 0.00 Dviračių lenktynės „Tour of Turkey“. 1.00 Automobilių sporto apžvalga. 1.15 Dviračių lenktynės Lježas–Bastonė–Lježas. 2.15 Automobilių sporto apžvalga.

22.50 TV1000

8.20 Golfas. PGA turo užkulisiai. 8.50 Tenisas. Monte Karlo „Masters“ turnyro pusfinalis. 11.20 Ledo ritulys. KHL finalas. 13.30 „Formulė-1“. Bahreino didžiojo prizo kvalifikaciniai važiavimai. 14.50 „Formulė-1“. Bahreino didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 17.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 17.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Liverpool“–„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Tenisas. Monte Karlo „Masters“ turnyro finalas. 23.00 Motosportas. Amerikos „MotoGP Moto3“ lenktynės. 0.10 Motosportas. Amerikos „MotoGP Moto2“ lenktynės. 1.20 Motosportas. Amerikos „MotoGP“ lenktynės.

7.00 Ryto programa. 10.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 10.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.00 Futbolas. Bundeslyga. 15.30 Tarptautinės ledo ritulio rungtynės. Vokietija–Švedija. 17.55 „Formulė-1“. „Bahreino didysis prizas“. 18.55 Motociklų sportas. „Teksaso didysis prizas“. 20.00 „Sport1“ naujienos. 20.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.10 Motociklų sportas. „Teksaso didysis prizas“. 23.00 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 0.45 „Sport1“ naujienos.



„Romanovai. Caro dinastijos mistika“ („Романовы. Мистика царской династии“)

„Devyni“ („Nine“)

Romanovų dinastija – viena paslaptingiausių Rusijos istorijoje. Vis dar ieškoma atsakymo į klausimą, kodėl šią šeimą ištiko toks tragiškas likimas. Manoma, kad prie to nemažai prisidėjo Rasputinas, kuris turėjo išgydyti caro Nikolajaus II sūnų, tačiau tik pablogino padėtį.

Šį miuziklą amerikiečiai sukūrė pagal italų režisieriaus Federico Fellini šedevrą „Aštuoni su puse“. Kurdamas naują filmą režisierius Gvido Kontini išgyvena kūrybinę krizę. Tuo pat metu jis stengiasi tvarkyti santykius su įtakingomis ir aistringomis moterimis.

Dokumentinis filmas. Rusija, 2012 m.

Miuziklas. JAV, 2009 m. Rež. Robas Marshallas. Vaidina Danielis Day-Lewisas, Penélope Cruz.

13


14

pirmadienis

2013 04 22

lietuviškos

22.15 „Radiofobija“.

15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.

13.30 „Smurfai“.

20.30 Žvaigždutės.

18.35 „Berluskonio šou“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Radiofobija“ (Ispanija, 2005 m.). 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora. Nuotykiai keliaujant po pasaulį“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Nuotykių f. „Piratiškos atostogos“ (Vokietija, 2006 m.) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo filmas „Desperado“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 0.45 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.40 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 8.00 „Mano vaikinai“ (5, 6). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Romantinė komedija „Pamergė pagal užsakymą“ (JAV, 2008 m.). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 Anim. s. „Smurfai“ (1) (JAV, Belgija, 1981 m.). 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“ (8). 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 Drama „Eureka“ (1) (JAV, 2008 m.). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Komikų klubas (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.15 Supernamai. 8.45 Mūsų miškai. 9.15 Pradėk nuo savęs. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Drama „Somersbis“ (Prancūzija, JAV, 1993 m.) (N-7). 14.30 TV parduotuvė. 15.00, 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Uraganų persekiotojai“. Realybės dokumentika (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Dok. f. „Berluskonio šou“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Kitaip. Su Nomeda. 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.05 Reporteris. 0.47 Orai. 0.50 Kitaip. Su Nomeda.

10.45 LNK



21.20 Init



„Piratiškos atostogos“ („Pirate Vacation“)

„Patriarchė“ („Die Patriarchin“)

Nuotykių filmas. Vokietija, 2006 m. Rež. Franziska Meyer Price. Vaidina Christophas M.Ohrtas, Ann Kathrin Kramer.

Drama. Vokietija, 2005 m. Rež. Carlo Rola. Vaidina Iris Berben, Ulrichas Noethenas.

Ilgai neatostogavusi Vensenų šeima pagaliau išvyksta į Karibus. Pasiplaukiojimas jachta „Vandenyno karalienė“ tėvams ir dviem jų atžaloms suteikė daug džiaugsmo. Bet niekas nesitikėjo, kad piratai užgrobs laivą ir keliauninkus išlaipins negyvenamoje saloje.

Per plauką išvengusi mirties gaisro liepsnose ir aviakatastrofoje netekusi vyro namų šeimininkė Nina perima žlungantį šeimos verslą. Trapi moteris atsiduria intrigų, aferų bei šeimos skriaudikų spąstuose, bet priima iššūkius ir kovoja už šeimos gerovę.


2013 04 22 lietuviškos

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Koncertas „Nepamirštamos dainos“ (k). 12.30 Aktoriaus Kosto Smorigino jubiliejui. Rytas su... Kostu Smoriginu. 13.15 Dok. f. „Irklais išmatavę jūrą“ (2000 m.). 14.20 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.40 Aktoriaus Kosto Smorigino jubiliejui. LKS filmas „Nebūsiu gangsteris, brangioji“ (1978 m.). 19.50 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (N-7). 21.35 „MES 2013“. 22.00 Šarūno Barto kūrybos retrospektyva. „Namai“ (1997 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.) (N-7) (su subtitrais).

pirmadienis

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Detektyvas Drupis“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 S. „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (1) (Rusija, 2011 m.) (N-7) (k). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys darbininkai“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 18.55 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Drama „Šuns širdis“ (1) (Rusija, 1988 m.) (N-7). 22.25 Paslaptingos istorijos. Mistinis dok. f. „Paskutinis karalienės Tamaros prieglobstis“ (Rusija, 2003 m.) (N-7). 23.00 Siaubo trileris „Vampyrai. Virsmas“ (JAV, 2005 m.) (S). 0.30 Sveikatos ABC (k). 1.00 „Vaiperis“ (N-7).

5.25 24 valandos (N-7) (k). 6.10 Diagnozė: valdžia (k). 7.15 24 valandos (N-7) (k). 7.55 Alchemija. VDU karta (k). 8.20 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 „Alfa“ savaitė (k). 9.45 Diagnozė: valdžia (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Pasaulis X (N-7) (k). 12.35 KTV – kino ir televirtuvė. 13.10 KK2 penktadienis (N-7) (k). 14.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 15.50 Ne vienas kelyje (k). 16.30 „Alfa“ savaitė (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

22.35 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Su Anthony Bourdainu be rezervacijos (2). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Fantastinis trileris „Smėlynų gyvatės“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 0.50 „Naša Raša“. 1.40 „CSI Majamis“. 2.30 „Gamtos jėgos“. 2.55 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Sugrįžimas į rojų“ (Vokietija, Austrija, 1998 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Melodrama „Piktžolės gėlių darželyje“ (Vokietija, 1998 m.). 23.50 Paslapčių namai.



9.00 Automoto (k). 9.30 Komedija „Neadekvatūs žmonės“ (N-7). 11.15 Melomano pusvalandis. 11.45 Komedija „Eglutės“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 16.10 Anim. f. „Saulės princesė“ (N-7). 17.30 Svečiuose pas... 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 19.00 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Patriarchė“ (1). 22.55 Žinios (k). 23.15 Drama „Erotinė Rišaro istorija“ (S). 0.30 Drama „Meilė Saigone“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“. 11.30 Burlaivių pėdsakais. Laivų statymas. 12.00 Komedija „Dėkui, kad rūkote“ (N-7). 13.35 Ieškokime geriausio! 13.50 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 14.20 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.20 „Karamelė“. 16.20 Anim. f. „Maksas ir draugai“ (Šveicarija, Belgija, Prancūzija, 2007 m.). 17.45 Klaipėdos savaitė. (k). 18.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 18.45 „Broliai detektyvai“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Pusė gyvenimo“ (2009 m.) (N-7). 22.45 „Balticum TV“ žinios. 23.00 „Senas geras faras“ (N-7). 0.00 „Komanda Č“ (N-7).

6.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas. 7.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas. 12.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 13.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 18.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 19.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.25 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 0.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 1.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 3.00 „Liuks!“ muzika.

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė. 8.50 Kauniečių akimis. 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 19.30 Kultūros alėja. 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.00 TV6



„Desperado“ („Desperado“)

„Smėlynų gyvatės“ („Sand Serpents“)

Veiksmo filmas. JAV, 1995 m. Rež. Robertas Rodriguezas. Vaidina Antonio Banderas, Salma Hayek.

Fantastinis trileris. JAV, Kanada, 2009 m. Rež. Jeffas Renfroe. Vaidina Jasonas Gedrickas, Tamara Hope.

Šaunus klajojantis muzikantas po daugelio metų atvyksta keršyti nuožmiam narkotikų prekeivių gaujos vadui Bučui už peršautą kairę ranką ir mylimos merginos nužudymą. Vaikino rankose – gitaros dėklas, kuriame ne muzikos instrumentas, o tikras ginklų arsenalas.

JAV kareivių būrio nariai Afganistano stepėse tirdami nesuprantamą įvykį, panašų į teroristų išpuolį, surengia pasalą. Netrukus paaiškėja, kad amerikiečių laukia kur kas baisesnis priešas nei sukilėliai. Iš žemės gelmių išropoja milžiniški sliekai.

15


16

pirmadienis

2013 04 22

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.10 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 „Diatlovo perėja. Išbraukti dėl mirties“. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Legendos apie Michailą Krugą“. 23.20 Laikas. Lietuvos laikas (k.). 23.30 Vakarinis Urgantas. 0.15 Laisvė ir teisingumas. 1.10 Vakaro naujienos. 1.25 „Paskutinis susitikimas“. 2.15 Komedija „Užsispyrėlės sutramdymas“. 3.35 Mados nuosprendis.

5.50, 13.25, 17.50 Šeimos dramos. 6.35, 12.55 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.05 Žiūrėkite visi. 8.00, 16.55 Patikima priemonė. 9.00 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Pagal įstatymą. 11.50 Epidemija. Ataka iš kosmoso. 14.20 Nemeluok man. 15.25 Pragaro virtuvė. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.55 Slaptos teritorijos. 21.55 Pasverti ir laimingi. 22.50 Dydis turi reikšmės. Konkurso dienoraštis. 22.55 Dievų maistas.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Atmintinos melodijos. 10.05 Rusiškos sensacijos. 11.05 Tu nepatikėsi! 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Krasino gynyba 3“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Įteisintas mokytojas“. 22.40 „Eigulys“. 0.35 „Ypatingos paskirties agentas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Bumerangas iš praeities“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Naikintojai“. 22.05 „Kamenskaja“. 23.05 Borneo. Tikrų vyrų kurortas. 0.00 S. „Petras I“. 1.00 Merginos. 1.40 Žinios +. 2.00 Vaid. f. „Grybų lietus“. 3.15 Vesti.ru.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Be kvailių. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00, 17.00, 21.00 S. „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Teatro sezonas“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Nežinomas paveldėtojas“.

6.00 Drama „Norų medis“. 8.00 Komiška melodrama „Laisvasis plaukiojimas“. 10.00 Fantastinė muz. melodrama „Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys“. 12.30 Muz. f. „Rokas“. 14.00 Drama „Dingęs be žinios“. 16.00 Komiška melodrama „Įsakyta sutuokti“. 18.00 Tragikomedija „Figa.Ro“. 20.00 Romantinė komedija „Be vyrų“. 22.00 Sportinė drama „Kovotojui neskauda“. 0.00 Romantinė komedija „Spartakiada. Atšilimas“.

7.00 Komedija „Didysis Bakas Hovardas“ (JAV, 2008 m.). 9.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 Fantastinė veiksmo drama „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 13.00 Trileris „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Romantinė istorinė drama „Popiežė Joana“ (2009 m.) (N-7). 17.25 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 19.00 Kriminalinis romantinis trileris „Trys įtemptos dienos“ (2010 m.) (N-7). 21.10 Kriminalinis veiksmo trileris „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (Prancūzija, JAV, 2010 m.) (N-14). 23.00 Drama „Miegančioji gražuolė“ (Australija, 2011 m.) (S). 1.00 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.).

6.40 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 8.55 Dramatinis miuziklas „Devyni“. 11.00 Nuotykių f. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 12.55 Veiksmo f. „Pranašas“. 14.40 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 16.55 Fantastinis trileris „Mergina vandenyje“. 18.50 Komiškas trileris „Prielipa“. 20.40 Komedija „Negyvėlis studentų miestelyje“. 22.20 Komiška drama „Pamotė“. 23.00 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 0.30 Anim. komedija „Ant bangos“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Kalėdos“. 11.50 „Bethovenas“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10, 0.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Šalutinis poveikis“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Vilos gražuolės“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. 21.00 „Top Tubes“.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 10.10 „Eilinė Onutė“. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.35 „Holivudas“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“.

4.30 Džiazas. 10.30 R.Strausso simfoninė poema „Mirtis ir nušvitimas“. 10.55 G.Mahlerio simfonijakantata „Daina apie Žemę“. 12.05 G.Mahlerio dainų ciklas „Keliaujančio pameistrio dainos“. 12.30 J.Kaufmano koncertas Miuncheno filharmonijoje. 13.10 Divertismentas. 14.30 A.Kingo baletas „Šecherezada“. 15.15 A.Kingo baletas „Kolonų trikampiai“. 16.15 A.Kingo baletas „Dulkės ir šviesa“. 16.50 Divertismentas. 17.30 R.Wagnerio baletas „Lohengrinas“. Dainuoja J.Kaufmanas. 20.55 Divertismentas. 21.30 W.A.Mozarto simfonijos. Diriguoja K.Bohmas. 23.00 W.A.Mozarto „Requiem“. 23.45 Divertismentas. 0.30 Džiazas. Koncertuoja M.Portalo sekstetas.


2013 04 22 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Turkija. 11.00 Bebaimiai. Kolumbija. 12.00 Amerikos maistas. 13.00 Maisto mašina. 13.30 Valgomų automobilių lenktynės. 14.00 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. 14.30 Vestuvės Taivane. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kipras. 16.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 17.00 Bebaimiai. Kolumbija. 18.00 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. 18.30 Vestuvės Taivane. 19.00 Keliautojas. Turkija. 20.00 Pasaulio sportas. 21.00 Užkariautojas Bertas Rytų Teksase. 21.30 Pakrančių karai. 22.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 22.30 Pramogos vandenyje. 23.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kipras.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kosminis krabas. 11.00 Prispausti prie sienos. 12.00 „Mini“ automobilių atsarginės dalys. 13.00 Kaip atgaivinti seną „Beetle“ automobilį? 14.00 Tanzanijos plėšikai. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 „Mini“ automobilių atsarginės dalys. 17.00 Kaip atgaivinti seną „Beetle“ automobilį? 18.00 Nacistų medžioklė. J.Mengele. 19.00 Metai griežto režimo kalėjime. 20.00 Amerikiečių kolonija. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Amerikiečių kolonija. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Tankų dirbtuvė“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Statybų asai“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Gentis“. 10.50 „Pavojingiausios profesijos“. 11.40 „Per kančias ir bangas“. 12.35 „Įmanoma – neįmanoma“. 13.25 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 14.15 „Tankų dirbtuvė“. 15.15 „Gentis“. 16.05 „Pavojingiausios profesijos“. 16.55 „Per kančias ir bangas“. 17.50 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Statybų asai“. 20.30 „Pragaras jūroje“. 21.20 „Juodasis auksas“. 23.05 „Nepalaužiamieji“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.00 „Mokslo istorija“. 12.00 „Akmens amžiaus pamokos“. 13.00 „Impresionistai“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Palaidoti senovės miestai“. 21.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 22.00 „Civilizacijos stebuklai. Senovės Kinijos sostinė“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

16.40 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Kaip tapti... drambliu. 10.05 Lotynų Amerikoje: Patagonija. 11.00 Pabaiga. 11.55 Žudikas gyvenvietėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Orangutanų sala. 17.25 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Brazilija / Amazonė. 22.00 Skunkų tramdytojas. 22.25 Gyvatės, pelėdos ir bitės. 22.55 Pragariška katė. Katė arba šeima. 23.50 Trijų uodegų istorija. 0.45 Gamta, kokia yra. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Mirties slėnis“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Roplių gelbėtojai“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Mažoji panda Laimingasis Drakonas“. 16.50 „Vėžlio vadovas po vandenyną“. 17.55 „Draugystė su lūšimis“. 19.00 „Baltieji lokiai ir grizliai. Pasaulio viršūnėje“. 20.00 „Poliarinė lapė. Atšilimas“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Žemės planeta. Ateitis“. 23.00 „Vėžlio vadovas po vandenyną“.



12.00 Televitrina. 13.00 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldavijoje (I). 14.15 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldavijoje (II). 15.35 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldavijoje (III). 17.00 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 19.00 Žinios +. 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–„Šiauliai“. 21.00 Žinios +. 21.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kėdainių „Nevėžis“–Kauno „Žalgiris“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 9.50 Dviračių lenktynės Lježas–Bastonė–Lježas. 10.45 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 15.00 Dviračių lenktynės „Tour of Turkey“. 16.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Trečia diena. 19.30 Europos futbolo apžvalga. 20.15 Sporto kuriozai. 20.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 1.00 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai. 1.45 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija).

10.30 Boksas. Brianas Rose'as ir Joachimas Alcine'as. 11.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 12.10 Motosportas. Spidvėjaus Lenkijos didžiojo prizo lenktynės. 15.10 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalio rungtynės. 17.00 Ledo ritulys. KHL finalas. 19.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Liverpool“– „Chelsea“. 21.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 21.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“–„Aston Villa“. Tiesioginė transliacija. 23.55 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalio rungtynės.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Futbolas. Bundeslyga. 16.30 Viktorina. 17.00 Užduotis: automobilis. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.15 Futbolas. „MSV Duisburg“–„1.FC Köln“. 23.15 „Liga total!“ 0.30 „Premier“ lyga. 1.00 Nakties programa.

23.00 Balticum auksinis



„Krasino gynyba 3“ („Защита Красина 3“)

„Miegančioji gražuolė“ („Sleeping Beauty“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksejus Šikinas. Vaidina Jurijus Archangelskas, Natalija Tkačenko.

Drama. Australija, 2011 m. Rež. Julie Leigh. Vaidina Emily Browning, Rachael Blake.

Trečiajame sezone provincijos miestelio Zaozersko laukia didelės permainos. Jos prasideda po to, kai principingasis pareigūnas Olegas Krasinas priverčiamas palikti milicijos gretas ir įsidarbina stambaus banko apsaugos tarnyboje. O jo vietą užima buvusi žmona.

Smalsi studentė Liusė, kartą atsiliepusi į skelbimą laikraštyje, atsiduria prabangiuose elito pramogų apartamentuose, kur jai pasiūloma kurį laiką padirbėti padavėja keistokomis sąlygomis: atlygis 250 dolerių per valandą, o apranga – tik apatinis trikotažas.

17


18

antradienis

2013 04 23

lietuviškos

12.00 Šv. mišios.

13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

16.00 „Ašarų karalienė“.

20.30 Juoko kovos.

12.50 „Pažabok stresą!“

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Vieša paslaptis (k). 10.40 Mokslo ekspresas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Naujai paskirtojo Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ingreso šv. mišios. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros. 13.30 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.50 Romantinė komedija „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Pasaulis X (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Gatvės kraujas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Anim. s. „Smurfai“ (1) (JAV, Belgija, 1981 m.). 8.00 „Mano vaikinai“ (7, 8). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (2). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“ (2). 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“ (9). 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“ (6). 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“ (2). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Tauro ragas (N-7) (k). 8.30 Cukrus (N-7). 9.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 10.00 „Alibi. Daktaras Monro“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Žvaigždutės (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Pasitarkime (N-7). 22.30 „Spartakas: Kerštas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.20 Super L.T. (N-7). 9.20 Padėkime augti. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „Pažabok stresą!“ Realybės dokumentika (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Berluskonio šou“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (4) (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Praeities šešėliai“ (N-14). 0.40 Reporteris. 1.22 Orai.

10.50 LNK



21.20 Init



„Paskutinis šansas įsimylėti“ („Last Chance Harvey“)

„Keleiviai“ („Passengers“)

Romantinė komedija. JAV, 2008 m. Rež. Joelis Hopkinsas. Vaidina Dustinas Hoffmanas, Emma Thompson.

Siaubo trileris. JAV, 2008 m. Rež. Rodrigo García. Vaidina Anne Hathaway, Patrickas Wilsonas.

Buvęs džiazo muzikos atlikėjas Harvis Šainas dabar turi tenkintis kompozitoriaus darbu vienoje Manhatano reklamos agentūroje. Atskridęs į Londone vykstančias savo dukters vestuves Harvis netikėtai sužino, kad prie altoriaus jaunamartę ves visai ne jis.

Į Kanados miestą Vankuverį skrendantį keleivinį lainerį netikėtai sustabdo siaubinga katastrofa. Lėktuvu skrido daugiau kaip 100 žmonių, bet išsigelbėjo tik devyni laimingieji. Oro linijų bendrovės prašymu į pagalbą skubiai iškviečiama gydytoja terapeutė Klerė Simons.


2013 04 23 lietuviškos

antradienis

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Kompozitoriaus Rodiono Ščedrino 80-mečiui. Simfoninės muzikos koncertas. (k). 12.40 Dešimtoji klojimo teatrų krivulė (1996 m.). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Mūsų miesteliai. Viduklė (1) (2009 m.). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Aktoriaus Kosto Smorigino jubiliejui. „Nebūsiu gangsteris, brangioji“ (1978 m.) (k). 16.40 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 „Tapatybė.lt“. 19.00 Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi. 19.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Edmundo Gedgaudo knygos „Ona Narbutienė. Gyvenimo preliudai“ pristatymas. 20.20 Keliaukime po Paryžių paskui Vytautą Kasiulį (2009 m.). 20.45 Algis Latėnas skaito Antano Strazdo eiles. 21.00 Lietuvių dokumentika. „Nulinio laiko zona“ (2012 m.) (N-14). 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Įkyrių minčių nelaisvėje“ (4, 5). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Kai mūzos prabyla. Henrikas Radauskas. Šimtas metų vienatvės. Skaito aktorius Andrius Bialobžeskis. 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Koncertuoja fortepijoninis trio „Kaskados“.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 Anim. s. „Betmenas iš ateities“ (1) (JAV, 1999 m.). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (2) (N-7) (k). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys darbininkai“ (N-7). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Mirties nuosprendis“ (JAV, 1990 m.) (N-14). 22.45 Siaubo trileris „Raudonas vanduo“ (JAV, 2003 m.) (N-14). 0.30 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 Ne vienas kelyje (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 KK2 penktadienis (N-7) (k). 12.50 Nuo.. Iki... (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

22.35 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Su Anthony Bourdainu be rezervacijos (3). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės UEFA čempionų lygos rungtynės. 23.40 Veiksmo f. „Nindzės kaukė“ (JAV, 2008 m.). 1.20 „6 kadrai“. 1.50 „CSI Majamis“. 2.40 „Gamtos jėgos“. 3.05 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Piktžolės gėlių darželyje“ (Vokietija, 1998 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Melodrama „Širdžių muzika“ (Vokietija, 1998 m.). 23.50 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Patriarchė“ (1). 10.55 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.25 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (N-7). 12.55 Telelaikraštis. 15.20 Drama „Meilė Saigone“. 17.30 Mūzos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Mokomės kartu. 19.00 „Susitikimai“. 20.00 Misijos Baltijos jūros regione. 20.30 Automoto. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Siaubo trileris „Keleiviai“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (1) (N-7). 0.50 Nuotykių komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (kart.). 12.00 Drama „Greičio svajonė“ (Naujoji Zelandija, JAV, Šveicarija, 2005 m.). 14.10 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.40 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.10 Anim. f. „Sparnai“ (Rusija, 2012 m.). 16.45 Burlaivių pėdsakais. Laivų statymas. 17.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 18.15 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 18.45 „Verbų sekmadienis“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Senas geras faras“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Advokatė Lovinski“. 23.00 „Karame“. 0.00 „Broliai detektyvai“.

6.00 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas. 7.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.05 Kai švenčia Jaučiai. 12.00 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 13.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.05 Kai švenčia Jaučiai (k). 18.00 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 19.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 21.15 „Liuks!“ muzika. 22.05 Kai švenčia Jaučiai (k). 0.00 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 1.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.05 Kai švenčia Jaučiai (k).

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.40 TV6



„Gatvės kraujas“ („Streets of Blood“)

„Nindzės kaukė“ („Mask of the Ninja“)

Veiksmo filmas. JAV, 2009 m. Rež. Charlesas Winkleris. Vaidina Sharon Stone, Valas Kilmeris.

Veiksmo filmas. JAV, 2008 m. Rež. Bradfordas May. Vaidina Casperas Van Dienas, Anthony Wongas.

Uragano Katrina nusiaubtas Naujasis Orleanas vis dažniau tampa veiksmo filmų vieta. „Gatvės kraujuje“ per stichinę nelaimę žūva vienas policijos pareigūnas. Tiriant jo žūties aplinkybes, atsiranda įrodymų, kad jis galėjo tapti nusikalstamų grupuočių auka.

Miškingose Malibu kalvose įsikūrė milijonierius Kendžis Takeo ir jo dukra Miko. Kendžis neseniai dirbo naują biologinį ginklą gaminančioje bendrovėje, todėl žino slaptus kodus. Būtent jie parūpo kaukėtiems žudikams nindzėms iš „Juodosios mirties“ komandos.

19


20

antradienis

2013 04 23

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.10 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar nevėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Legendos apie Michailą Krugą“ (paskutinės s.). 23.20 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.30 Vakarinis Urgantas. 0.15 Vakaro naujienos. 0.30 Gyvenkime sveikai. 1.20 „Paskutinis susitikimas“. 2.10 Komedija „Krantai“. 3.30 Suprasti. Atleisti. 3.55 Mados nuosprendis. 4.45 „Prekybos centras“. 5.30 Muzika.

5.45, 13.30, 17.45 Šeimos dramos. 6.35, 13.00 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.05 Pasverti ir laimingi. 8.00, 16.40 Patikima priemonė. 9.00, 15.40 Nuteisk mane. 10.20, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.20 Pagal įstatymą. 11.55 Visatos įkaitai. 14.35 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.55 Karinė paslaptis. 22.50 Aktuali tema. 0.45 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.05 Rusiškas įdaras. 11.00 „Bėglys“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Krasino gynyba“. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 „Įteisintas mokytojas“. 22.30 „Eigulys“. 0.25 „Ypatingos paskirties agentas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Nemylimas“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Bumerangas iš praeities“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Naikintojai“. 22.05 „Kamenskaja“. 23.05 Specialusis korespondentas. 0.05 „Petras I“. 1.15 Žinios +. 1.30 S. „Pavojingas posūkis“ (1). 3.15 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Nežinomas paveldėtojas“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Suvenyras prokurorui“.

6.00 Muz. f. „Rokas“. 8.00 Romantinė komedija „Spartakiada. Atšilimas“. 10.00 Tragikomedija „Figa.Ro“. 12.00 Muz. komedija „Mano jūreivė“. 14.00 Drama „Kovotojui neskauda“. 16.00 Romantinė komedija „Be vyrų“. 18.00 Istorinė drama „Aukso amžius“. 20.00 Tragikomedija „Apgraibomis“. 22.00 Drama „Svetimi“. 0.00 Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“.

7.00 Kriminalinis romantinis trileris „Trys įtemptos dienos“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 9.10 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 11.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (N-7). 13.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 15.00 Komedija „Bernvakaris Australijoje“ (2011 m.). 17.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 19.00 Biografinė istorinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.). 21.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 23.00 Biografinė drama „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, 2006 m.). 1.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV, 2009 m.).

7.00 Muz. drama „Šokio brolija“. 9.05 Komedija „Negyvėlis studentų miestelyje“. 11.00 Komiškas trileris „Prielipa“. 12.50 Komiška drama „Pamotė“. 15.00 Anim. komedija „Ant bangos“. 16.40 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 19.00 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 21.00 Romantinė komedija „Pasimatymas su žvaigžde“. 22.50 Muz. drama „Šokio brolija“. 1.00 Dramatinis trileris „Paslaptingas langas“.

6.40, 10.50 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Gailestingumas“. 11.45 „Bethovenas“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10, 0.15 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Nora Roberts. Šiaurės pašvaistė“. 21.00 „Sudek šokyje“. 21.50 „Vilos gražuolės“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 10.10 „Eilinė Onutė“. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.40 „Holivudas“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“.

5.10 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho „Pasija pagal Matą“. Diriguoja I.Fischeris. 13.25 Divertismentas. 14.30 Rudens diena. D.Fisheris-Dieskau. 15.30 Klasikos archyvai. Ch.Ludwig ir D.Fisheris-Dieskau. 16.30 R.Strausso „Keturios paskutinės dainos“. Dainuoja L.Popp. 17.20 Divertismentas. 18.00 W.A.Mozarto opera „Užburtoji fleita“. Diriguoja S.Rattle’as. 20.45 Divertismentas. 21.30 C.Debussy opera „Pelėjas ir Melisandra“. Diriguoja J.E.Gardineris. 0.20 Divertismentas. 0.45 M.Portalo ir H.Drake’o duetas koncertuoja Europos džiazo festivalyje.


2013 04 23 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Pietų Atlanto žemės. 11.00 Bebaimiai. Šri Lanka. 12.00 Maistas rojuje. Tampa. 13.00 Maistas rojuje. Šarlotė. 14.00 Naujo būsto paieška. Peru. 14.30 Vestuvės Tailande. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Johanesburgas. 16.00 Keliautojas. Antarktida. 17.00 Bebaimiai. Šri Lanka. 18.00 Naujo būsto paieška. Peru. 18.30 Vestuvės Tailande. 19.00 Keliautojas. Puerto Rikas. 20.00 Pasaulio receptai. Sent Lusija. 21.00 Išgelbėkit mano verslą! 22.00 Išgelbėkit mano verslą! „The Dream Inn“ viešbutis. 23.00 Keliautojas. Antarktida. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Johanesburgas. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Tankų dirbtuvė“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Statybų asai“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Pragaras jūroje“. 10.50 „Juodasis auksas“. 12.35 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 14.15 „Tankų dirbtuvė“. 15.15 „Pragaras jūroje“. 16.05 „Juodasis auksas“. 17.50 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Statybų asai“. 20.05 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Broliai Jonesai Amazonės miškuose“. 21.20 „Somalio piratų medžioklė“. 22.10 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 23.05 „Nepalaužiamieji“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kalmaro ir kašaloto dvikova. 11.00 Arkties ledynų fotografas. 12.30 Geriausios „National Geographic“ nuotraukos. 13.00 Kalintys užsienyje. 14.00 Žvėrys titanai. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 Amerikiečių kolonija. Atstumtieji. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Metai griežto režimo kalėjime. 20.00 Seni Naujojo Hampšyro universiteto pastatai. 20.30 Lobis Hot Springso viešbutyje. 21.00 Kelias per pragarą. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Seni Naujojo Hampšyro universiteto pastatai. 23.30 Lobis Hot Springso viešbutyje. 0.00 Kelias per pragarą. Kanada.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.00 „Palaidoti senovės miestai“. 12.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 13.00 „Impresionistai“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Areštuota ir parduota: B.Madoffo daiktų aukcionas“. 21.00 „Visa tiesa apie smurtą“. 22.00 „Nuslėptos istorijos“. 23.00 „Kroatijos karaliai“.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 10.05 Brazilija / Amazonė. 11.00 Motina. 11.55 Santa Nagas. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50, 22.00 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Orangutanų sala. 17.25 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 18.20 Skunkų tramdytojas. Stormis pavargo. 18.45 Gyvatės, pelėdos ir bitės. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Vankuveris. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Meksika. 23.50 Pasmerkta žūčiai. 0.45 Monstrai manyje. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: netikėti užpuolimai.

7.00 „Roplių gelbėtojai“. 8.00 „Mažoji panda Laimingasis Drakonas“. 8.55 „Vėžlio vadovas po vandenyną“. 9.55 „Draugystė su lūšimis“. 10.50 „Baltieji lokiai ir grizliai. Pasaulio viršūnėje“. 12.00 „Poliarinė lapė. Atšilimas“. 13.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „D.Britanijos gamta“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „N.Marveno ryklių sala“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (I). 14.35 Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (II). 16.05 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (III). 17.05 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Utenos „Juventus“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.55 LKL. Kauno „Žalgiris“ / Kėdainių „Nevėžis“– Klaipėdos „Neptūnas“ / Pasvalio „Pieno žvaigždės“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 21.15 Žinios +. 21.30 Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (I). 22.10 Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (iki 70 kg) (I). Vaizdo įrašas. 23.00 Žinios +. 23.15 Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (iki 70 kg) (I). Vaizdo įrašas.

9.30 Fitnesas. 9.45 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai. 10.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 12.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Ketvirta diena. 15.00 Dviračių lenktynės „Tour of Turkey“. 16.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 20.15 Gražiausi Europos futbolo įvarčiai. 21.00 Biliardo turnyras Šefilde. 1.00 Profesionalų boksas. „Biggers Better“. 2.15 Automobilių sporto apžvalga.

22.30 NTV mir

10.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 11.55 Krepšinis. Eurolygos ketvirtfinalio rungtynės. 13.45 Motosportas. Amerikos didžiojo prizo „Moto3“ lenktynės. 14.55 Motosportas. Amerikos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės. 16.05 Motosportas. Amerikos didžiojo prizo lenktynės. 17.25 Futbolas. UEFA čempionų lyga. PSG–„Barcelona“. 19.15 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–PSG. 21.05 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“–„Aston Villa“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 „Sport1“ dokumentika. 16.30 Viktorina. 17.00 Užduotis: automobilis. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 „Premier“ lyga. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 23.15 Pokalbis apie futbolą. 0.30 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.



„Gatvių lenktynininkai“ („Стритрейсеры“)

„Eigulys“ („Лесник“)

Iš tarnybos grįžęs Stepanas pakliūva į anksčiau nežinomą pasaulį, kuriame tempą diktuoja naktinių lenktynių kaifas. Kariuomenėje spaudęs maksimalų greitį vairuodamas tanką Stepanas dabar gali dar labiau kaitinti kraują, sėdėdamas prie prabangių automobilių vairo.

Palikęs tarnybą agentas Karpovas dirba eiguliu ir sėkmingai narplioja bylas, į kurias yra įsipainiojęs neteisėtas verslas bei brakonieriai. Jis taip pat padeda Olchovkos kaimo gyventojams apsisaugoti nuo nusikaltėlių. Felčerė Vera Bolšajeva pamilsta Karpovą.

Veiksmo filmas. Rusija, 2008 m. Rež. Olegas Fesenka. Vaidina Aleksejus Čadovas, Marina Aleksandrova.

Veiksmo serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Viktoras Konisevičius. Vaidina Olegas Štefanko, Ana Bolšova.

21


22

trečiadienis

2013 04 24

lietuviškos

15.00 „Namelis prerijose“.

17.45 24 valandos.

19.50 Paslapčių namai.

20.30 Taip. Ne.

19.00 LKL čempionato pusfinalio rungtynės.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Emigrantai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“. 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Lyderiai. Susitinka Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandos. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 „Kriminalistai“ (8) (N-7) (k). 10.50 Ne vienas kelyje (k). 11.40 Nuo... Iki... (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Diagnozė: valdžia. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Drama „Vienos nakties nuotykis“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 0.45 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.40 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Juoko kovos (N-7) (k). 10.00 Dviese prieš gamtą (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Pasitarkime (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Karo angelai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.20 Kitaip. Su Nomeda. 9.20 Namų daktaras. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Naciai ir ateiviai. Sąmokslo teorija“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (4) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato pusfinalio rungtynės. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Praeities šešėliai“ (N-7). 0.40 Reporteris. 1.22 Orai.

21.00 TV1

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“ (2). 8.00 „Mano vaikinai“ (9). 8.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Prieš srovę. 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (3). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“ (3). 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Motina ir sūnus“ (N-7). 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI kriminalistai“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.05 „Eureka“ (3). 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.



21.20 Init



„Aš – šnipas“ („I Spy“)

„Karštas taikinys“ („Wild Target“)

Veiksmo komedija. JAV, 2002 m. Rež. Betty Thomas. Vaidina Owenas Wilsonas, Eddie Murphy.

Kriminalinė komedija. D.Britanija, 2010 m. Rež. Jonathanas Lynnas. Vaidina Billas Nighy, Emily Blunt.

Šnipas Aleksas Skotas gauna naują misiją. Reikia kuo greičiau sugrąžinti naujausią lėktuvą, kurio negali susekti radarai. Šis ypatingas technikos stebuklas pateko į garsaus ginklų prekeivio Arnoldo Gundarso rankas ir greitai bus parduodamas nelegaliame aukcione.

Viktoras yra aristokratiškiausias ir profesionaliausias samdomas žudikas. Tačiau į paskutinę užduotį prieš pensiją išsiruošęs vienišius nesugeba paleisti kulkos į meno vertybių vagišę Rouzę, nes... įsimyli šią gražuolę patrakėlę apsimetinėjimo meistrę.


2013 04 24 LIETUVIŠKOS

TREČIADIENIS

REGIONINĖS

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Įkyrių minčių nelaisvėje“ (4, 5) (k). 12.30 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.05 Vienas eilėraštis. 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi (k). 14.40 „Tapatybė.lt“ (k). 15.00 „mES 2013“. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Durys atsidaro. 20.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 21.10 „Atžalos“ (1998 m.). 22.00 Elito kinas. Drama „Nes tai gražu“ (Švedija, 2009 m.) (N-14). 23.40 Kultūra. Operos solistė Irena Milkevičiūtė (2007 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. B.Kutavičiaus oratorija „Iš jotvingių akmens“.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“ (2). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 Veiksmo nuotykių s. „Šnipų žaidimai“ (1) (JAV, 1996 m.) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ Realybės dokumentika (1) (D.Britanija, 2008 m.). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 S. „Arti namų“ (1) (JAV, 2005 m.) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo komedija „Aš – šnipas“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 22.50 Fantastinis siaubo trileris „Masalas 2“ (2007 m.) (N-14). 0.40 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.50 Diagnozė: valdžia (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Nuo.. Iki... (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

22.00 LRT KULTŪRA

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Topmodeliai. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės UEFA čempionų lygos rungtynės. 23.40 Europos pokerio turas. 0.40 „6 kadrai“. 1.15 „CSI Majamis“. 2.00 „Gamtos jėgos“. 2.25 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Širdžių muzika“ (Vokietija, 1998 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Melodrama „Meilės magija“ (Vokietija, 1999 m.). 23.50 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Anim. f. „Halko planeta“. 10.40 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.30 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (1). 13.05 Telelaikraštis. 15.35 Nuotykių komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Fotografijos istorija. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (2) (N-7). 0.55 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7).

8.45 9.00 9.15 9.45 10.45 11.15 12.15 12.45 13.45 14.15 14.45 15.00 16.45 17.15 18.15 18.45 19.45 20.00 20.15 21.15 22.15 22.30 22.45 23.45 0.45

Ieškokime geriausio! „Balticum TV“ žinios. „Vaiduokliškos istorijos“. „Broliai detektyvai“. „Vienišų seselių klubas“. Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. „Maisto detektyvai“. „Komanda Č“ (N-7). Reidas. Eismo įvykių kronika (k). Mūsų augintiniai. Ieškokime geriausio! Nuotykių f. „Čarlis 2. Nepaprastas automobiliukas“. „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. „Senas geras faras“. TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ „Jūros patruliai“ (N-7). Ieškokime geriausio! „Balticum TV“ žinios. „Advokatė Lovinski“. „Karamelė“. „Balticum TV“ žinios. Kinomano užrašai (k). „Verbų sekmadienis“. „GSG 9: elitinis būrys“. Programos pabaiga.

22.35 LNK

6.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 7.40 „Liuks!“ muzika. 9.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas. 10.20 Grupės „69 danguje“ koncertas. 12.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 15.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 16.20 Grupės „69 danguje“ koncertas (k). 18.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 21.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 22.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k). 0.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 3.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 4.20 Grupės „69 danguje“ koncertas „Supermergaičių vasara“ (k).

7.00 7.20 7.30 7.50 8.00 9.00 9.30 10.00 10.15 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20

Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis. Spaudos apžvalga. Muzika. Kitokia Lietuva. Kultūros alėja. Muzika. Spaudos apžvalga (k). OTV muzika. Žinios. Orai. Kauniečių akimis. Muzika. Tautos ženklai. Muzika. Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis. 20.30 Kur Nemunėlis teka. 21.00 OTV muzika.



„Nes tai gražu“ („Till det som är vackert“)

„Vienos nakties nuotykis“ („One Night Stand“)

Drama. Švedija, 2009 m. Rež. Lisa Langseth. Vaidina Alicia Vikander, Samuelis Fröleris.

Drama. JAV, 1997 m. Rež. Mike'as Figgisas. Vaidina Wesley Snipesas, Nastassja Kinski.

Dvidešimtmetė bedarbė Katarina su draugu gyvena neišvaizdžiame Geteborgo priemiestyje. Kartą internete mergina paklauso Mozarto „Requiem“ fragmento. Ši muzika taip paveikia Katariną, kad ji ryžtasi savo ligšioliniam gyvenimui suteikti visai kitą prasmę.

Reklamos firmos direktorius Maksas, darbo reikalais atskridęs iš Los Andželo į Niujorką, nusprendžia aplankyti AIDS sergantį draugą Čarlį. Bet jų pasimatymas ligoninėje įvyks tik po metų, nes dabar viešbučio kavinėje Maksas susipažįsta su vieniša moterimi Karen.

23


24

trečiadienis

2013 04 24

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.10 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Gražuolė“. 23.30 Lietuvos laikas. 23.40 Vakarinis Urgantas. 0.25 Vakaro naujienos. 0.40 Gyvenkime sveikai. 1.30 Suprasti. Atleisti. 2.00 Mados nuosprendis. 2.50 „Prekybos centras“. 3.35 „Gražuolė“. 5.15 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.50, 13.40, 17.45 Šeimos dramos. 6.35, 13.10 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.05 Įsivaizduokite. 7.35 Kaip reikia. 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Valstybinės svarbos meilužės. 14.40 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.55 Paklydimų teritorija. 22.55 Mokslo apgautieji. 0.50 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.20 Būsto klausimas. 10.25 Važiuojame valgyti! 11.00 „Bėglys“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Krasino gynyba“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Įteisintas mokytojas“. 22.40 „Eigulys“. 0.35 „Specialiosios paskirties agentas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Nemylimas“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Bumerangas iš praeities“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Naikintojai“. 22.05 „Kamenskaja“. 23.05 Istorinės kronikos. 0.00 „Petras I“. 1.05 Žinios +. 1.25 „Pavojingas posūkis“. 2.20 Miestelis. 3.15 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Suvenyras prokurorui“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Kairiarankis“.

6.00 Muz. komedija „Mano jūreivė“. 8.00 Istorinė drama „Aukso amžius“. 10.00 Romantinė komedija „Meilės kontraktas“. 12.00 Romantinė drama „Ašik Keribas“. 14.00 Muz. drama „Kartą su manimi“. 16.00 Tragikomedija „Apgraibomis“. 18.00 Romantinė komedija „Laiminga pabaiga“. 20.00 Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“. 22.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 0.00 Kriminalinė komedija „Šlamantys“.

7.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 9.00 Biografinė istorinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.). 11.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 13.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.). 15.00 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 17.00 Istorinė drama „Agora“ (2009 m.) (N-7). 19.05 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 23.00 Fantastinis siaubo trileris „Pandorum“ (Vokietija, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 1.00 Fantastinė drama „Kelias“ (JAV, 2009 m.) (N-7).

7.00 Romantinė drama „Geriausias“. 8.50 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 11.00 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. 13.00 Komedija „Pereinamasis amžius“. 15.00 Dramatinis trileris „Paslaptingas langas“. 16.50 Drama „Didžioji scena“. 19.00 Romantinė drama „Arčiau“. 21.00 Mistinė drama „Pirmoji nuodėmė“. 23.10 Romantinė drama „Prieš saulėlydį“. 1.00 Romantinė drama „Geriausias“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Mano vardas Ridas Fišas“. 11.50 „Bethovenas“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10, 0.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Nora Roberts. Karštas vidudienis“. 21.00 „Projektas „Vestuvės“. 21.50 „Vilos gražuolės“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Sudek šokyje“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 10.10 „Eilinė Onutė“. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.40 „Holivudas“. 21.30 TV šou „Skandalas“. 22.10 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“.

5.30 Džiazas. 10.30 V.Vainoneno baletas „Spragtukas“ pagal P.Čaikovskio muziką. 12.15 G.Balanchine’o baletas „Brangakmeniai“. Šoka Sankt Peterburgo Marijos teatro solistai. 13.50 Divertismentas. 14.30 Koncertuoja „The Tallis Scholars“ ansamblis. 15.55 Sento muzikos festivalis. Koncertuoja P.van Nevelsas ir „Huelgas“ ansamblis. 17.15 Divertismentas. 18.00 R.Strausso „Kapričio“. Dainuoja R.Fleming. 20.25 Divertismentas. 21.30 J.Kaufmano koncertas Miuncheno filharmonijoje. 22.15 R.Strausso simfoninė poema „Mirtis ir nušvitimas“. 22.45 G.Mahlerio simfonija-kantata „Daina apie Žemę“. 24.00 G.Mahlerio dainų ciklas „Keliaujančio pameistrio dainos“.


2013 04 24 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Antarktida. 11.00 Bebaimiai. Ladakas. 12.00 Amerikos maistas. Bostonas. 13.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 14.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 14.30 Vestuvės Indonezijoje. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Marakešas. 16.00 Keliautojas. Nigerija. 17.00 Bebaimiai. Ladakas. 18.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 18.30 Vestuvės Indonezijoje. 19.00 Keliautojas. Indokinija. 20.00 Pasaulio sportas. Turkija. 21.00 Raiteliai Tibete. 21.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 22.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.30 Naktis Las Vegase. 23.00 Keliautojas. Nigerija.

trečiadienis

6.00 „Tankų dirbtuvė“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Statybų asai“. 8.25 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Broliai Jonesai Amazonės miškuose“. 10.50 „Somalio piratų medžioklė“. 11.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 12.35 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 14.15 „Tankų dirbtuvė“. 15.15 „Broliai Jonesai Amazonės miškuose“. 16.05 „Somalio piratų medžioklė“. 16.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 17.50 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 22.10 „Gentis“. 23.05 „Nepalaužiamieji“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Alkanos Teksaso barškuolės. 11.00 Metai griežto režimo kalėjime. 12.00 Seni Naujojo Hampšyro universiteto pastatai. 12.30 Lobis Hot Springso viešbutyje. 13.00 Kelias per pragarą. Kanada. 14.00 Tigrų karalienė. 15.00 Laukinė Amerikos gamta. 16.00 Seni Naujojo Hampšyro universiteto pastatai. 16.30 Lobis Hot Springso viešbutyje. 17.00 Kelias per pragarą. Kanada. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Metai griežto režimo kalėjime. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Išgyvenimas. 22.00 Tunų žvejyba.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.00 „Areštuota ir parduota: B.Madoffo daiktų aukcionas“. 12.00 „Nuslėptos istorijos“. 13.00 „Impresionistai“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Šiuolaikinė istorija. Branduolinio pasaulio projektas“. 21.00 „J.Roberto Oppenheimerio byla“. 23.00 „Kroatijos karaliai“.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Stormis pavargo. 7.50 Gyvatės, pelėdos ir bitės. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 10.05 Vankuveris. 11.00 Bebaimiai budėjimo metu. 11.55 Skerdynės avilyje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Gyvūnų apsaugos skyrius. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Orangutanų sala. 17.25 N.Bakerio gyvūnai: krabas. 18.20 Auksinių rankų meistras. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Nematyti Havajai. 22.00 Japonija. 22.55 Laukinė Prancūzija: tūkstančio ežerų šalis. 23.50 Nusikalstami ketinimai. 0.45 Pavojaus akivaizdoje. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

7.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Paskutiniai Europos laukiniai arkliai“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marveno ryklių sala“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Bohemija – metai pelkėse“. 23.00 „N.Marveno ryklių sala“.



„Meilė ir šokiai“ („Love N' Dancing“) Melodrama. JAV, 2009 m. Rež. Robertas Iscove'as. Vaidina Amy Smart, Billy Zane'as.

Nuobodžiaujanti anglų kalbos mokytoja Džesika Donovan atgyja, kai sutinka svingo šokių čempioną Džeiką Mičelą. Abu jaučia vienas kitam nenusakomą trauką, nors Džesika turi jaunikį, o Džeikas – draugę. Bet abu jie nori laimėti pasaulio šokių konkurse.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (I). 14.35 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (II). 16.15 Automoto. 17.10 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“ / Kėdainių „Nevėžis“–Klaipėdos „Neptūnas“ / Pasvalio „Pieno žvaigždės“. 19.00 Žinios +. 19.15 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (III). 20.30 Automoto. 21.00 Žinios + . 21.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“ / Utenos „Juventus“–„Prienai“ / „Šiauliai“. Vaizdo įrašas. 23.00 Žinios +. 23.15 „Sport1“ ringas. 2013 m. Lietuvos jaunių bokso čempionatas (I). Vaizdo įrašas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pasitikėk! „Sport1“ dokumentika. 16.30 Viktorina. 17.00 Užduotis: automobilis. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 23.15 Amerikietiškos imtynės. 0.15 Užduotis: automobilis. 1.00 Nakties programa.

0.35 NTV mir

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 9.45 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 12.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Penkta diena. 15.00 Dviračių lenktynės „Tour of Turkey“. 16.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 19.30 Visos sporto šakos. 19.35 Jojimo turnyrų apžvalga. 19.40 Golfo turnyras Žironoje (Ispanija). 20.10 Golfo turnyras JAV. 21.10 Visos sporto šakos. 21.20 Buriavimo apžvalga. 21.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Penkta diena. 1.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija).

11.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.30 Motosportas. Amerikos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės. 12.40 Motosportas. Amerikos didžiojo prizo lenktynės. 14.00 Tenisas. Monte Karlo „Masters“ turnyro finalas. 16.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Malaga“. 18.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Galatasaray“–„Real“. 20.35 „Formulė-1“. Bahreino didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos pusfinalio rungtynės.



„Specialiosios paskirties agentas“ („Aгент особого назначения“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Konstantinas Stackis. Vaidina Sergejus Peregudovas, Vladimiras Matvejevas.

Serijoje „Atsitikimas medžioklėje“ vienoje Centrinės Azijos respublikoje sulaikomas rusų verslininkas, pabandęs atsiskaityti padirbtais eurais. Jų jis gavo pardavęs savo akcijų paketą verslininkui Aleksandrui Šatovui. Netrukus kažkas nužudo Šatovo žmoną.

25


26

ketvirtadienis 2013 04 25 lietuviškos

18.45 „Komisaras Reksas“.

23.35 „Deksteris“.

21.00 „Moterys meluoja geriau“.

20.30 Lietuvos muzikos legendos.

18.35 „Mančesterio detektyvės“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Ugnies tramdytojai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. 12.00 Laba diena. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 KK2 penktadienis (N-7) (k). 11.20 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (9) (N-7). 23.35 „Deksteris“ (9) (N-14). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Juoko kovos (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Lietuvos muzikos legendos. 22.30 Kriminalinė drama „Blogas policininkas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.50 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.50 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (4) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Kokį maistą perkame?“. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Frankenšteinas“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.15 Kultūra. 20.18 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Super L.T. (N-7). 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.05 Reporteris. 0.47 Orai. 0.50 Supernamai.

15.30 Init

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“ (3). 8.00 Detektyvinė komedija „Detektyvas Monkas“ (1) (JAV, 2009 m.). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Mano TV3. Jau 20 metų! Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (4). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“ (4). 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 Ašarų karalienė. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Mano TV3. Jau 20 metų! Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dingęs be žinios“ (7). 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“ (4). 1.55 „Įstatymas ir tvarka.



„Traukinys į Jumą“ („3:10 to Yuma“) Vesternas. JAV, 2007 m. Rež. Jamesas Mangoldas. Vaidina Russellas Crowe, Christianas Bale'is.

Klasikinio vesterno (1957 m.) perdirbinyje pasakojama ta pati istorija. Fermeris Danas Evansas sutinka už atlygį nugabenti banditą Beną Veidą į kalėjimą. Situaciją komplikuoja tai, kad bandito bendrai laukia porelės stotyje ir čia pasiryžę savo draugą išvaduoti.

21.25 LRT KULTŪRA



„Dievas sukūrė viską, išskyrus kilimą“ Dokumentinė novelė. Lietuva, 2012 m. Rež. Mikas Žukauskas, Gintarė Valevičiūtė.

Li-Fraumeni sindromas – tai itin reta genetinė negalia, kuri padidina piktybinių navikų atsiradimo tikimybę. Ši paveldima geno mutacija nustatoma vos vienam kitam žmogui iš milijono. Bet pakitęs genas gali būti perduotas vaikams, ir šį procesą sunku kontroliuoti.


2013 04 25 lietuviškos

ketvirtadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Atžalos“ (k). 12.25 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Edmundo Gedgaudo knygos „Ona Narbutienė. Gyvenimo preliudai“ pristatymas (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Laiko ženklai. Vyskupas J.Masalskis (2003 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Legendos. 20.15 Dar širdyje – ne sutema. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Dievas sukūrė viską, išskyrus kilimą“ (2012 m.). 21.50 Aktorės Monikos Mironaitės 100-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Variacijos 100-ojo vaidmens tema“ (1974 m.). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Janina Lapinskaitė. „Venecijaus gyvenimas ir Cezario mirtis“ (2002 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 1.10 Šventavartė. Opera džiazo motyvais (pagal A. VienuolioŽukausko legendą). Libreto autorė ir režisierė Galina Germanavičienė.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“ (3). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (2) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ (2). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Gineso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (2) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Makbraidas. Daktaro nėra ir nebus“ (D.Britanija, 2005 m.). 22.40 „Begėdis“ (N-14). 23.40 „Farų šeima“ (4) (N-7). 0.35 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.15 Dviračio šou (k). 10.40 24 valandos (N-7) (k). 11.25 Valanda su Rūta (k). 12.55 Pasaulis X (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

21.30 TV6

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Šuoliai į vandenį. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 Nuotykių drama „Gelbėtojai“ (1) (JAV, 1999 m.). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Mistinis Trileris „Kas aš?“ (Kanada, JAV, 2009 m.). 23.20 „6 kadrai“. 0.00 „CSI Majamis“. 0.55 „Gamtos jėgos“. 1.20 „Geri vyrukai“. 2.10 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Meilės magija“ (Vokietija, 1999 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Melodrama „Rožių uola“ (Vokietija, 1999 m.). 23.50 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 11.00 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.30 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (2) (N-7). 13.05 Telelaikraštis. 15.30 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7). 1.20 Drama „Persikėlimas“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“ (N-7). 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Verbų sekmadienis“ (N-7). 12.15 Nuotykių drama „Jūrų vilkas“ (1, 2) (Vokietija, 2008 m.) (N-7). 15.45 „Broliai detektyvai“. 16.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.15 „Advokatė Lovinski“. 18.15 Mūsų augintiniai. 18.45 „Karamelė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

6.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas. 7.35 „Liuks!“ muzika. 8.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas. 10.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 12.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 13.35 „Liuks!“ muzika. 14.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 16.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 18.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 19.35 „Liuks!“ muzika. 20.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 22.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 0.00 Radži albumo „Visko būna“ pristatymo koncertas (k). 1.35 „Liuks!“ muzika. 2.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 4.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Tautos ženklai. 21.00 OTV muzika.

22.30 BTV



„Kas aš?“ („Do You Know Me?“)

„Blogas policininkas“ („Bad Lieutenant“)

Mistinis trileris. Kanada, JAV, 2009 m. Rež. Penelope Buitenhuis. Vaidina Rachelle Lefevre, Jeremy Londonas.

Kriminalinė drama. JAV, 2009 m. Rež. Werneris Herzogas. Vaidina Nicolas Cage'as, Valas Kilmeris.

Su draugais universiteto mokslų pabaigtuves švenčianti Eli Karter netikėtai pastebi skelbimą su nuotrauka: prieš dvidešimt metų dingo mergaitė, panaši į ją. Eli paskambina nurodytu telefonu ir sužino, kad šis kadaise dingęs vaikas iš tikrųjų yra ji pati.

Policininkui Terensui Makdonahui korupcijos ir marodierių užvaldytame Naujajame Orleane, kurį neseniai nusiaubė uraganas Katrina, tenka tirti šeimos iš Senegalo nužudymo bylą. Atrodo, neturtingi emigrantai tapo vietos narkomafijos aukomis.

27


28

ketvirtadienis 2013 04 25 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Tiesioginė linija su Vladimiru Putinu. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 „Viačeslavas Fetisovas. Viskas sąžiningai“. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.30 „Gražuolė“. 23.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 0.00 „Politika“. 1.05 Vakaro naujienos. 1.20 Muzika. Žvaigždėlaivis. 1.35 „Pėdsakas“. 2.10 Mados nuosprendis. 3.05 „Prekybos centras“. 3.50 „Gražuolė“. 5.25 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.45, 13.45, 17.50 Šeimos dramos. 6.35, 13.15 „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.05, 9.00 Nuteisk mane. 8.00, 16.50 Patikima priemonė. 10.15 Kviestinė vakarienė. 11.20 Mokslo apgautieji. 12.15 Aktuali tema. 14.45, 17.50, 19.50 Nemeluok man. 18.50, 0.00 Be cenzūros. 20.55 Mes ir nesapnavome. 23.45 Žiūrėkite visi. 0.45 Visatos įkaitai.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.25 Medicinos paslaptys. 11.00 „Bėglys“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Krasino gynyba“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Įteisintas mokytojas“. 22.40 „Eigulys“. 0.35 „Ypatingos paskirties agentas“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Nemylimas“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 11.00 Tiesioginė linija su V.Putinu. 14.05 Borneo. Tikrų vyrų kurortas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Bumerangas iš praeities“. 20.10 „Naikintojai“. 22.00 „Kamenskaja“. 22.55 Istorinės kronikos. 23.55 „Petras I“. 0.55 Žinios +. 1.10 „Pavojingas posūkis“. 3.15 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Kairiarankis“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Vėlyvas susitikimas“.

6.00 Romantinė drama „Ašik Keribas“. 8.00 Fantastinis f. „Pirmieji Mėnulyje“. 10.00 Romantinė komedija „Laiminga pabaiga“. 12.00 Drama „Pamokos pavasario pabaigoj“. 14.00 Komedija „Pats geriausias filmas 2“. 16.00 Komedija „Vardinės“. 17.50 Drama „Namas turtingiesiems“. 20.00 Kriminalinė komedija „Šlamantys“. 22.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 3D“. 0.00 Melodrama „Burtininkės receptas“.

7.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.). 9.05 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 11.00 Romantinis kriminalinis trileris „Afera pagal Entonį Zimerį“ (2005 m.) (N-7). 13.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (2010 m.) (N-7). 15.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (2010 m.) (N-7). 17.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 19.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 21.00 Karinė veiksmo drama „Išminuotojų būrys“. 23.05 Kriminalinis siaubo trileris „Apokalipsės pranašai“ (N-14). 1.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7).

7.10 Romantinė drama „Arčiau“. 9.00 Romantinė drama „Prieš saulėlydį“. 10.45 Drama „Didžioji scena“. 13.00 Komiška drama „Nepaprasta kelionė“. 15.00 Romantinė drama „Arčiau“. 17.00 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 19.00 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“. 21.00 Kriminalinė drama „Generolo duktė“. 23.05 Komiška drama „Barnio versija“. 1.25 Komedija „Pagauk ir paleisk“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Vėl siek sėkmės“. 11.50 „Aistros radijo bangomis“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10, 0.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Naktinis skrydis“. 21.00 „Po skalpeliu“. 21.50 „Vilos gražuolės“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Projektas „Vestuvės“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.40 „Holivudas“. 21.30 „Paauglės motinos“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 Nakties programa.

5.50 Džiazas. 10.30 F.Schuberto dainų ciklas „Gražioji malūnininkė“. 11.35 Dok. f. „Dieviškas balsas. D.Fisheris-Dieskau“. 13.20 Divertismentas. 14.30 J.Brahmso „Vokiškasis requiem“. 15.50 R.Strausso kūrinių koncertas Amsterdame. 17.25 Divertismentas. 18.00 G.Verdi opera „Makbetas“. Dainuoja Londono karališkos operos solistai. 20.40 Divertismentas. 21.30 Monrealio džiazo festivalio vakaras, skirtas M.Davisui. 23.00 A.Jamalo trio groja Grenoblio džiazo festivalyje. 0.30 Džiazas Izraelyje. Koncertuoja G.Abro. 1.30 Nakties programa.


2013 04 25 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Madridas. 11.00 Bebaimiai. Borneo. 12.00 Ekstremali virtuvė. 13.00 Ekstremali virtuvė. 14.00 Naujo būsto paieška. Malaizija. 14.30 Vestuvės Malaizijoje. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kosta Rika. 16.00 Keliautojas. Pavojingos vietos. 17.00 Bebaimiai. Borneo. 18.00 Naujo būsto paieška. Malaizija. 18.30 Vestuvės Malaizijoje. 19.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja. 20.00 Pavojingos žemės. Papua Naujoji Gvinėja. 21.00 Be tabu. 22.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Stambulas. 23.00 Keliautojas. Turkija. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kosta Rika. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Tankų dirbtuvė“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Maisto varžybos“. 10.20 „Maisto varžybos“. 10.50 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 11.40 „Gentis“. 12.35 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.05 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 16.55 „Gentis“. 17.50 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 21.20 „L.Theroux: Majamio kalėjimai“. 22.25 „Nusikalstamas Azijos pasaulis“. 23.05 „Nepalaužiamieji“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.30 Geriausios „National Geographic“ nuotraukos. 11.00 Metai griežto režimo kalėjime. 12.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 13.00 Išgyvenimas. 14.00 Vilkų slėnis. 15.00 Laukinė Amerikos gamta. 16.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 17.00 Išgyvenimas. 18.00 Nacistų medžioklė. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 NSO virš D.Britanijos. 21.00 Paranormalūs reiškiniai. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 NSO virš D.Britanijos. 0.00 Paranormalūs reiškiniai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.00 „Šiuolaikinė istorija. Branduolinio pasaulio projektas“. 12.00 „Civilizacijos stebuklai. Senovės Kinijos sostinė“. 13.00 „Impresionistai“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Elektros istorija“. 21.00 „Mokslo istorija“. 22.00 „Masinio naikinimo ginklai“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

19.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Auksinių rankų meistras. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 N.Beikerio gyvūnai: krabas. 10.05 Nematyti Havajai. 11.00 Kova dėl išlikimo. 11.55 Kelių demonai. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinarų mokykla. 13.45 Gyvūnų teritorija: meilės pergalė. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Orangutanų sala: paauglystės kompleksai. 17.25 Povandeninis pasaulis. 18.20 Projektas „Šunų jaunikliai“. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Nematomi Apalačų kalnai. 22.00 Gyvenimas bandoje: proveržis. 22.55 N.Marvenas pristato: kita Kinija. 23.50 Palikta mirčiai. 0.45 Žmogėdros: lokiai.

7.00 „Paskutiniai Europos laukiniai arkliai“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Antarktidos iššūkis. Visuotinis atšilimas“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marveno ryklių sala“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Žemės planeta“. 23.00 „N.Marveno ryklių sala“. 0.00 Nakties programa.



„Astro vaikis“ („Astro Boy“) Animacinis filmas. Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m. Rež. Davidas Bowersas.

Astro vaikis – tai nuostabus berniukas robotas, kurį futuristiniame Metro mieste sukonstravo genialus mokslininkas Tenma, netekęs savo sūnaus. Nepaprastai stiprus, greitas, kiaurai sienas matantis ir skraidyti galintis robotas trokšta sužinoti savo tikrąjį pašaukimą.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (I). 14.00 Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (II). 14.45 2013 m. Lietuvos jaunių bokso čempionatas (I). 15.30 2013 m. Lietuvos jaunių bokso čempionatas (II). 16.15 Krepšinio pasaulyje. 16.45 Sporto metraštis. 17.05 LKL. Vilniaus „Lietuvos rytas“ / Utenos „Juventus“– „Prienai“ / „Šiauliai“. 18.55 LKL. Klaipėdos „Neptūnas“ / Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgiris“ / Kėdainių „Nevėžis“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 21.15 Žinios +. 21.30 Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (II). 22.00 Sporto metraštis. 22.10 Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (iki 70 kg) (II). Vaizdo įrašas. 23.00 Žinios +. 23.15 Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (iki 70 kg) (II). Vaizdo įrašas.

9.30 Visos sporto šakos. 9.45 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 12.45 Fitnesas. 13.00 Dviračių lenktynės „Tour of Turkey“. 15.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Šešta diena. 19.00 Galiūnų čempionų lyga. Varžybos Martinikoje. 20.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 1.00 Kovos sportas. „Total Ko“.

21.30 1 Baltijos

11.00 Motosportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynių apžvalga. 12.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 13.30 Golfas. PGA turo užkulisiai. 14.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 14.30 Tenisas. Barselonos turnyro aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. 20.30 Boksas. Brianas Rose'as ir Joachimas Alcine'as. 21.40 Krepšinis. Eurolygos atkrintamosios varžybos. Tiesioginė transliacija. 23.40 Krepšinis. Eurolygos atkrintamosios varžybos.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 Užduotis: automobilis. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.00 Sportinis pokeris. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 22.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 23.15 Smiginis. 1.00 Nakties programa.



„Gražuolė“ („Красавица“)

Serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Aleksejus Kozlovas. Vaidina Anastasija Mikulčina, Valerijus Barinovas.

Gražuolė Ana Koroliova jau įprato, kad žmonės apie ją sprendžia iš išvaizdos. Tarp jos gerbėjų yra ir vietos banditų autoritetas Žukovas. Bet gražuolė visai nekreipia į jį dėmesio. Todėl Žukovas liepia ją nubausti. Merginą užstoja pro šalį einantis Andrejus.

29


30

penktadienis

2013 04 26

lietuviškos

22.10 Duokim garo!

0.45 „Žuvis frankenšteinas“.

19.20 „Hortonas“.

19.25 Auksarankiai.

22.35 „MAD MEN. Reklamos vilkai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 22.10 Duokim garo! 23.15 Trileris „Žudikas manyje“ (D.Britanija, JAV, Kanada, Švedija, 2010 m.) (S). 1.20 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Koncertas „mES Europa“ (2013 m.). Renginys skirtas kovai už žodžio laisvę. Dalyvauja V.Juozapaitis, R.Ščiogolevaitė, V.Baumila, L.Adomaitis, „Pop ladies“, S.Povilaitis ir kt. 21.40 Farai (N-14). 22.40 Veiksmo trileris „Mirtinos žaizdos“ (JAV, Australija, 2001 m.) (N-14). 0.45 Siaubo f. „Žuvis frankenšteinas“ (JAV, 2004 m.) (S). 2.20 „Mentalistas“ (9) (N-7) (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Juoko kovos (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Plėšrūnai. Piranijų protėvių beieškant (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Taip. Ne (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 21.30 Kriminalinė drama „Garbės reikalas“ (Rusija, 2011 m.) (N-14). 23.25 Amerikietiškos imtynės (N-14). 0.25 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.25 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 Dok. f. „Milžiniški cunamiai“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Super L.T. (N-7). 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Kruvinoji italų mafija“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.30 LKL čempionato pusfinalio rungtynės. 20.30 Dok. f. „Dingęs. Europos Sąjungos politinis gyvūnas“ (N-7). 22.35 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

21.30 BTV

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“ (4). 8.00 „Detektyvas Monkas“ (2). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Chorų karai. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Anim. komedija „Hortonas“ (JAV, 2008 m.) (lietuviškai). 21.00 Komedija „Šuns kailyje“ (JAV, 2006 m.). 22.55 Drama „Pabėgimas iš Šoušenko“ (JAV, 1994 m.). 1.45 Drama „Stepas“ (Kanada, JAV, Prancūzija, 2007 m.).



22.40 LNK



„Garbės reikalas“ („Дело чести“)

„Mirtinos žaizdos“ („Exit Wounds“)

Kriminalinė drama. Rusija, 2011 m. Rež. Olegas Larinas. Vaidina Sergejus Selinas, Janas Capnikas.

Veiksmo trileris. Australija, JAV, 2001 m. Rež. Andrzejus Bartkowiakas. Vaidina DMX, Stevenas Seagalas.

Policijos kapitonas Aleksejus Sucharevas su kolega planuoja sulaikyti stambų narkotikų prekeivį. Tačiau pinigai gali daugiau nei teisingumas – mafijos bosas turi užtenkamai pinigų, kad melagingai apkaltintų policijos kapitoną žmogžudyste. Yra net įrodymų!

Policininkas Orinas Boidas yra negailestingas priešams. Kartą jis perkeliamas į pavojingiausią nuovadą Detroite. Tuo metu kažkas pagrobia 15 kilogramų iš narkomafijos konfiskuoto heroino. Boidas įtaria, kad šį planą organizavo kas nors iš policijos darbuotojų.


2013 04 26 lietuviškos

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Iššūkis žvaigždėms (k). 12.30 Legendos (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Asistentas vienai dienai (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Lyderiai. 19.30 „Carmen“. Spektaklis pagal George'o Bizet ir Rodiono Ščedrino muziką. Choreografė Anželika Cholina. Scenografė Jūratė Paulėkaitė. Kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius. 20.45 Dok. f. „Niekada neužmiršk meluoti“ (JAV, 2012 m.) (su subtitrais). 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.30 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „Kaf Kaf“ (Lietuva), „Vilkšu Pa Muguru“ (Lietuva), „Singaz“ (Lietuva). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pramoginės muzikos koncertas. Šlagerių festivalis „Palanga 2003“.

penktadienis

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“ (4). 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (3) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ (3). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (3) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XV. Siciliškoji gynyba“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 23.00 Snobo naktis. Romantinė drama „Optimisto istorija“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 1.15 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Info diena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Nuo.. Iki... (k). 12.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Ne vienas kelyje (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.45 KTV – kino ir televirtuvė. 16.10 Alchemija. VDU karta (k). 16.35 Apie ūkį ir bites (k). 17.00 Info diena. 21.00 Info diena (k). 1.00 Info diena (k).

23.15 LRT

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 Nuotykių drama „Gelbėtojai“ (1) (JAV, 1999 m.). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Šuoliai į vandenį. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai“ (2). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“ (2). 0.00 „Terjerai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 Aukščiausia pavara. 2.45 „CSI Majamis“. 3.35 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Rožių uola“ (Vokietija, 1999 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Melodrama „Žuvėdros vėjyje“ (Vokietija, 1999 m.). 22.55 Chorų karai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 10.55 Nuomonės (k). 11.45 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.45 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 17.30 Fotografijos istorija (k). 18.00 Žinios. 18.20 Komedija „Vykrutasai“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“. 23.05 Žinios (k). 23.25 Siaubo trileris „Pjūklas IV“ (S). 1.05 Mistinis trileris „Vaiduoklis“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Maisto detektyvai“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Romantinė komedija „Ko nori gyvūnai“ (Vokietija, 2012 m.). 14.00 „Verbų sekmadienis“. 15.00 Burlaivių pėdsakais. Laivų statymas. 15.30 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (Vokietija, 2012 m.) (N-7). 17.15 „Komanda Č“ (N-7). 18.15 Reidas. (k). 18.45 „GSG 9: elitinis būrys“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (1). 20.45 Auksinė kolekcija. „Dubleris“ (Prancūzija, Italija, Belgija, 2006 m.). 22.20 „Balticum TV“ žinios. 22.35 Romantinė nuotykių drama „Klajūnės kerštas“ (Vokietija, 2012 m.) (N-14).

22.55 TV3

6.00 Kai švenčia Jaučiai. 7.55 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 9.30 „Liuks!“ muzika. 10.40 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas. 12.00 Kai švenčia Jaučiai (k). 13.55 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 15.30 „Liuks!“ muzika. 16.40 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 18.00 Kai švenčia Jaučiai (k). 19.55 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 21.30 „Liuks!“ muzika. 22.40 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 0.00 Kai švenčia Jaučiai (k). 1.55 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 3.30 „Liuks!“ muzika. 4.40 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva. 9.00 Tautos ženklai. 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Žudikas manyje“ („The Killer Inside Me“)

„Pabėgimas iš Šoušenko“ („The Shawshank Redemption“)

Trileris. D.Britanija, JAV, Kanada, 2010 m. Rež. Michaelas Winterbottomas. Vaidina Casey Affleckas, Kate Hudson.

Drama. JAV, 1994 m. Rež. Frankas Darabontas. Vaidina Timas Robbinsas, Morganas Freemanas.

Šerifo padėjėjas Lu Fordas aplinkiniams atrodo panašus į lėtapėdį ir labai draugišką vyruką. Tačiau po šia kauke slepiasi bejausmis žmogžudys, kuriam svetima gyvybė nekainuoja nė sudilusio skatiko. Jis mėgaujasi savo sugebėjimais nusikalsti ir išvengti bausmės.

Apkaltintas žmonos nužudymu pasiturintis bankininkas Endis Diufrenas įkalinamas iki gyvos galvos. Jis nekaltas, bet šią tiesą gali įrodyti tik būdamas laisvas. Todėl net 20 metų jis ruošia pabėgimą, kurį įvykdyti jam padės... Holivudo žvaigždė Rita Heivort.

31


32

penktadienis

2013 04 26

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.10 Juoko festivalis. „Jūrmala 2011“. 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar nevėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Lauk manęs. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 Stebuklų laukas. 22.25 Dvi žvaigždės. 0.05 Vakarinis Urgantas. 0.55 „Beduinas“. 3.25 Vaid. f. „Sportinė garbė“. 5.05 Suprasti. Atleisti. 5.35 „Prekybos centras“.

5.50, 13.40, 17.50 Šeimos dramos. 6.35, 13.10 Vaikų klubas. „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.05 Mokslo apgautieji. 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00 Epidemija. Ataka iš kosmoso. 10.10 Dievų maistas. 11.05 Karinė paslaptis. 13.40, 15.45 Nemeluok man. 14.40 Proto melas. 18.50, 0.00 Be cenzūros. 19.50 Kviestinė vakarienė. 21.55 Žiūrėkite visi. 23.00 Keistenybės. 0.50 Visatos įkaitai.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Bėglys“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Paslaptinga Rusija. Kursko sritis. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 „Įteisintas mokytojas“. 22.35 „Eigulys“. 0.30 Superžvaigždė. Svajonės komanda. 2.20 Piktžodžiavimo mokykla.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Nemylimas“. 10.00, 13.00, 18.40 Žinios. 10.30 Visa Rusija. 11.05 „Jefrosinija“. 14.00 Teisė susitikti. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Bumerangas iš praeities“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Naikintojai“. 0.00 Vaid. f. „Tylenis“. 1.45 Vaid. f. „Žmona išėjo“. 3.20 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Vėlyvas susitikimas“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Seklių biuras „Feliksas“.

6.00 Drama „Pamokos pavasario pabaigoj“. 8.00 Komedija „Vardinės“. 10.00 Istorinė drama „Šermukšnių valsas“. 12.00 Istorinė drama „Vėrinys mano mylimajai“. 14.00 Komedija „Labai rusiškas filmas 3D“. 16.00 Romantinė komedija „Be vyrų“. 18.00 Komiška melodrama „Balandėlė“. 20.00 Komedija „Pasimatymas“. 22.00 Trileris „Aistros fonograma“. 0.00 Drama „Kaukazas“.

7.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 9.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 11.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 15.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 17.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 19.05 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 21.00 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.).

7.20 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 9.20 Veiksmo trileris „Traukinio užgrobimas“. 10.55 Komiška drama „Nepaprasta kelionė“. 12.55 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 14.55 Trileris „Gerasis vokietis“. 16.50 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 18.50 Kriminalinis trileris „Ugnies siena“. 20.45 Veiksmo f. „Itališkas apiplėšimas“. 22.40 Mistinis trileris „23“. 0.35 Kriminalinis trileris „Kaulų kolekcininkas“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.25, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Šalutinis poveikis“. 11.55 „Saldus kąsnelis“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10, 0.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Merės viltys ir lūkesčiai“. 21.00, 23.30 „Tikra Holivudo istorija“. 22.40 „Po skalpeliu“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 Muzikos naujienos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.30 „Sužadėtiniai“. 9.20 „Kambarių plėšikai“. 10.10 „Eilinė Onutė“. 11.00 „Made“. 11.40 „Paauglės motinos“. 12.30 „Sužadėtiniai“. 14.20 Aklas pasimatymas. 15.10 „Kambarių plėšikai“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 „Made“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.20 Aklas pasimatymas. 20.40 „Holivudas“. 21.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 23.10 „Kodas: vyras“.

5.15 Džiazas. 10.30 Koncertuoja ansamblis „Anima Eterna“. 12.15 H.Berliozo „Requiem“. 13.45 Divertismentas. 14.30 R.Hargrove’o ansamblis koncertuoja Vienos džiazo festivalyje. 15.30 I.L.Cachao koncertuoja „Tempo Latino“ festivalyje. 16.30 Džiazas. A.Leibovichiaus orkestras koncertuoja Jeruzalėje. 17.30 Divertismentas. 18.00 J.Massenet opera „Verteris“. Dainuoja J.Kaufmanas ir S.Koch. 20.40 Divertismentas. 21.30 A.Preljoçajaus baletas „Snieguolė“. 23.00 A.Preljoçajaus baletas „Parkas“. Šoka Paryžiaus nacionalinės operos artistai. 0.45 Džiazas. Koncertuoja R.Browno trio.


2013 04 26 dokumentika

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Pavojingos vietos. 11.00 Bebaimiai. Sumatra. 12.00 Maistas rojuje. Šarlotė. 13.00 Maistas rojuje. Solt Leik Sitis. 14.00 Naujo būsto paieška. Olandija. 14.30 Vestuvės Singapūre. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Torontas. 16.00 Keliautojas. Olandija. 17.00 Bebaimiai. Sumatra. 18.00 Naujo būsto paieška. Olandija. 18.30 Vestuvės Singapūre. 19.00 Keliautojas. Turkija. 20.00 Pasaulio sportas. Indonezija. 21.00 Pavojingos žemės. Papua Naujoji Gvinėja. 22.00 Keliautojas. Papua Naujoji Gvinėja. 23.00 Keliautojas. Pavojingos vietos. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Torontas. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 9.55 „Uraganų medžiotojai“. 11.40 „Įsilaužėliai“. 12.35 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Uraganų medžiotojai“. 16.55 „Įsilaužėliai“. 17.50 „Atsargiai! Vyksta kasimo darbai“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Gentis“. 21.20 „Pavojingiausios profesijos“. 22.10 „Per kančias ir bangas“. 23.05 „Nepalaužiamieji“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Serengečio dykumos liūtai. 11.00 Kalėjimo sunkumai. 12.00 NSO virš D.Britanijos. 13.00 Paranormalūs reiškiniai. 14.00 Grifai gali išnykti. 15.00 Laukinė Amerikos gamta. 16.00 NSO virš D.Britanijos. 17.00 Paranormalūs reiškiniai. 18.00 Paskutinės Trečiojo Reicho paslaptys. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Streso kamera. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Streso kamera. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Slaptasis karas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.00 „Mokslo istorija“. 12.00 „Elektros istorija“. 13.00 „Impresionistai“. 14.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Ar žinai, kas esi?“ 17.00 „Didvyriai, kultas ir virtuvė“. 18.00 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 19.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijos istorijoje“. 20.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 21.00 „Palaidoti senovės miestai“. 22.00 „Nuslėptos istorijos“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Povandeninis pasaulis. 10.05 Nematomi Apalačų kalnai. 11.00 Gelbėkite mane! 11.55 Pragariškas šernas. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Paskutinis šansas: gražuolė ir žvėris. 13.45 Gyvūnų teritorija. Žmonių medžioklė. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Orangutanų sala: grandininė reakcija. 17.25 Pandos nuotykiai. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Karibai. 22.00 Ryklių užpuolimai. 22.55 Banginių karai. Virimo taškas. 23.50 Apginti auką. 0.45 Vabalų milžinų karai. Mirtini susirėmimai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: košmaras ir stebuklas.

7.00 „Antarktidos iššūkis. Visuotinis atšilimas“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Arkties alpinistai“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marveno ryklių sala“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Dryžuotieji broliai. Mangustų šeimynėlė“. 23.00 „N.Marveno ryklių sala“.



„Pikokas“ („Peacock“) Drama. JAV, 2010 m. Rež. Michaelas Landeris. Vaidina Cillianas Murphy, Susan Sarandon.

Nebraskos valstijos Pikoko miestelio padangės nedrumstė jokios intrigos. Tačiau po traukinio katastrofos gyvenimas pasikeičia. Viskas prasideda po to, kai nuo traukinio atitrūkęs vagonas rėžiasi į vieno namo kiemą tuo metu, kai šeimininkė lauke džiauna skalbinius.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios + . 13.15 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldavijoje (I). 14.30 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldavijoje (II). 15.50 „Sport1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldavijoje (III). 17.10 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Klaipėdos „Neptūnas“. 19.00 Žinios +. 19.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ / Pasvalio „Pieno žvaigždės“–Kauno „Žalgiris“ / Kėdainių „Nevėžis“. 21.00 Žinios +. 21.15 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“ / „Šiauliai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“ / Utenos „Juventus“. Vaizdo įrašas. 23.00 Žinios +. 23.15 „Sport1“ ringas. 2013 m. Lietuvos jaunių bokso čempionatas (II).

11.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.30 Tenisas. Barselonos turnyro aštuntfinalis. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 Tenisas. Barselonos turnyro ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 22.00 Krepšinis. Eurolygos atkrintamosios varžybos. 23.50 Tenisas. Barselonos turnyro ketvirtfinalis.

0.55 1 Baltijos

9.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 12.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). Šešta diena. 15.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 15.30 Europos ralio čempionatas. 16.30 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 20.00 Europos ralio čempionatas. 21.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 0.00 Dviračių lenktynės „Tour of Turkey“. 1.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija).

7.00 Ryto programa. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Tikslas – žaliasis pragaras. 17.00 Motociklų sportas. „Teksaso didysis prizas“. 18.00 Triatlonas. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.10 Pokalbių laida. 20.40 Ledo ritulys. Šveicarija– Vokietija. 23.00 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. Antroji lyga. 0.40 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.



„Beduinas“ („Бедуин“)

Drama. Rusija, 2011 m. Rež. Igoris Vološinas. Vaidina Olga Simonova, Remigijus Sabulis.

Norėdama išgelbėti leukoze sergančią dukrą Rita sutinka tapti surogatine motina keistai gėjų porai. Bet gauti pinigų Rita nesuspėja. Susidūrusi su medikų bejėgiškumu moteris ryžtasi išvykti į Jordaniją. Ji yra girdėjusi, kad ten beduinai vėžį gydo kupranugarių pienu.

33


34

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti 50 litų dovanų čekį apsipirkti internetinėje parduotuvėje.

PatalynesPasaulis.lt – tai didžiausia patalynės parduotuvė internete. Čia rasite visų prekių, kurios reikalingos saldžiam miegui. Patyrę konsultantai padės išsirinkti tinkamiausią patalynę. Taip pat siuvame patalynės užvalkalus pagal individualius matmenis. Perkant už 170 litų ir daugiau – prekes pristatome nemokamai. Nepatikus prekei – 100 % grąžinimo garantija. Miegas – geriausia dovana, sau ir artimam! PatalynesPasaulis.lt

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Joana Zaborskytė iš Kauno, Saulius Grudis iš Klaipėdos ir Aušra Žukauskienė iš Vilniaus rajono. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Nugarinė. Upra. Dūmė. Platintojas. Ineta. Angelas. Knisimas. Skautė. Gais. VKL. Srj. Nkai. Senai. Sužadėtinis. Padorus. Kaustė. Lynas. Iškars. Anat. Statistikai. Kasas. Tian. Isako. Horizontaliai: Pudingas. Lak. Gūnia. Upyna. Pamesi. Žanas. Rėtis. Adata. AM. Dos. NP. Nėr. Gėlės. KTU. TT. Vaisiai. „Vitaskin“. Šta. In. Kin. Žengs. Skas. Tekis. Arti. Uola. Usis. Pjausnys. Ka. Rastra. Trak. As. Ėjikė. Io. Pažymėtuose langeliuose: Priekalnis.


Gerai girdėti ir bendrauti yra neįkainojama dovana. Gera klausa yra didžiausia vertybė, tad netekti šios dovanos būtų nepakeliama našta.

1XRVWDEXWXUØWL JHUÇNODXVÇ Džonis gyvena Švedijos mieste Malmėje. Jis daug metų dirbo triukšmingoje aplinkoje. Prieš keletą metų pastebėjo, kad silpsta klausa. Jam tai buvo stiprus sukrėtimas. Tačiau šiandien Džonis džiaugiasi, kad atrado skandinaviškas tabletes Tone.

„I

lgus metus dirbau labai triukšmingoje Š™•’—”˜“Žǯȱ ž˜ȱ –Žžȱ —Žȱ —Žœžœ’–­œȬ ²’Šžȱ Š™’Žȱ Š’ǰȱ ”Šȱ ›Ž’”’Šȱ —Šž˜’ȱ ”•Šžœ­ȱ Š™œŠžŠ—²’Šœȱ ™›’Ž–˜—Žœǯȱ Š²’Šžǰȱ ”Š’ȱ ™›’Žñȱ”Ž•Ž­ȱ–Žāȱ™ŠœŽ‹½“Šžǰȱ”Šȱ”•ŠžœŠȱœ’•™Ȭ œŠǰȱ œž™›ŠŠžǰȱ ”Šȱ Ÿ’Ž—Šȱ ’ñȱ ™›’ŽċŠœ²’āȱ Š•½“˜ȱ ‹Ā’ȱŠžœ’—’āǰȱœŠžŠ—²’āȱ—ž˜ȱ›’ž”ñ–˜ǰȱ—Ž—ŠžȬ ˜“’–Šœǯȱ Žȱ Š‹Ž“˜ǰȱ Š–ċ’žœȱ Š’™ȱ ™Šȱ ™Š•’Ž”Šȱ ™½œŠ”žœȃǰȱȮȱ™ŠœŠ”˜“Šȱċ˜—’œǯ

ϟŠ’›Šžœȱ Š–ċ’Šžœȱ ċ–˜—½œǰȱ Š²’Šžȱ Šċ—’Šžœ’Š’ȱ “˜œȱ ŸŠ›Ȭ ’—Šȱ Ÿ¢›Žœ—’žœǯȱ Žȱ ŠžȬ ½“Šȱ ’›ȱ “Šž—āȱ ċ–˜—’āǰȱ ‹ŽȬ œ’œ”ž—ċ’Š—²’āȱ ”•Šžœ˜œȱ œžȬ œ’•™—½“’–žǯȱ Šžȱ ċ–˜—’āǰȱ ž›’—²’āȱ ™›˜‹•Ž–āȱ ½•ȱ ”•ŠžȬ œ˜œǰȱ —˜›’ȱ Š’ȱ —žœ•½™’ǰȱ ˜½•ȱ Š™œ’–ŽŠǰȱ”Šȱ’›’ȱŽ›’Šžȱ—Ž’ȱ¢›Šȱ’ñȱ’”›ā“āǯ

Atrado tabletes Tone

Su amžiumi susiję pakitimai

žȱ Š–ċ’ž–’ȱ œžœħ¿œȱ ”•ŠžȬ œ˜œȱ œžœ’•™—½“’–Šœȱ ŸŠ’Ȭ —Š–Šœȱ ™›Žœ‹’Š”ž£ħŠȱ ǻ•˜ǯȱ presbyacusiaǼǯȱŠċ—’Šžœ’ȱ—žȬ œ’œ”ž—’–Š’DZȱ œž—”žȱ œž™Ȭ ›Šœ’ǰȱ ”Š’ȱ ”Š•‹Š–Šȱ ¢•’Š’ǰȱ ’› Āċ’–Šœȱ Šžœ¢œŽǯȱ „–˜žœȱ Šċ—Š’ȱ™›’œ’Š’”˜ȱ™›’Žȱ”•ŠžȬ œ˜œȱ™Š”’’–āǰȱŠ²’Šžȱ“Ïȱ•Š‹Š’ȱ ŸŠ›’—ŠȱĀċ’–ŠœȱŠžœ¢œŽǰȱŠ•Ȭ Ÿ˜“Žǯȱ yċ’–Šœȱ œžœ’™›½“Šȱ ™ŠŸŠ›žœȱ Š›ȱ œžœ’—Ž›Ȭ Ÿ’—žœǰȱ ŸŠ”Š›Žǰȱ ¢•’˜“Žȱ Š™•’—”˜“Žǯȱ yċŽœ¢œȱ ŠȬ •’ȱ ŸŠ›’—’ȱ ’›ȱ —Š”Ïǯȱ „–˜—½–œǰȱ ”ž›’Ž–œȱ œžȬ œ’•™—½“˜ȱ ”•ŠžœŠǰȱ ¢™Š²ȱ œŸŠ›‹’ȱ “āȱ ™œ’Œ‘˜•˜’—½ȱ œŠŸħŠžŠǯȱ Šċ—Š’ȱ “’Žȱ ”Ž—²’Šȱ —ž˜ȱ •’ĀŽœ’˜ǰȱ —ŽȬ ›’–˜ǰȱœž–’ñ’–˜ǰȱ—ŽœŠžž–˜ǰȱ–ŠċŽœ—’˜ȱœ˜Œ’ŠȬ •’—’˜ȱŠ”¢Ÿž–˜ǯȱŠžȱċ–˜—’āȱž›’ȱ™›˜‹•Ž–āȱ ½•ȱ ”•Šžœ˜œȱ ’›ȱ Šžž–Šȱ ‹Š—˜ȱ Š’ȱ —žœ•½™’ǯȱ Žȱ™Šœ•Š™’œȱȮȱ—’Ž”Š–ȱ—Ž™Š’—”Šȱ“Šžœ’œȱ”’˜Ȭ ”’Š–ǰȱ—Ž—˜›’–Šȱœž”Ž•’ȱ”’āȱċ–˜—’āȱ™Š“ž˜”˜œǰȱ Triukšmas žaloja klausą ›’ž”ñ–Šœȱ •¢’ȱ –žœȱ ”Šœ’Ž—ǯȱ Š›œ˜ȱ žċȬ —Žœȱ —Žœž™›Š—’ȱ Š›ȱ —Žȱ Ÿ’œŠŠȱ ’ñ’›œ’ǰȱ ”Šœȱ œŠȬ Ž›ñž–ŠœȱŠ™˜ȱ’Ž•Žȱ–˜Ž›—’˜œȱŸ’œž˜–Ž—½œȱ ”˜–Šǯȱ½•ȱñ’˜œȱ™›’ŽċŠœ’ŽœȱŠžŽ•’œȱ™›˜‹•Ž–­ȱ ™›˜‹•Ž–Šǯȱ ŠžŽ•¢“Žȱ Š›‹˜ȱ Ÿ’Žāȱ ¢›Šȱ ’Ž•’œȱ —Ž’’Šȱ’›ȱŽ’’Šǰȱ”ŠȱŸ’œ”Šœȱ¢›ŠȱǮŽ›Š’ȃǯ ›’ž”ñ–˜ȱ •¢’œǰȱ ”•Šžœ˜–Žȱ Š›œ’˜œȱ –ž£’”˜œǰȱ ˜ȱŠŸ½œȱ›’ž”ñ–Šœȱ—Žȱ’”ȱŽ›£’—Šǰȱ‹Žȱ’›ȱċŠ•˜“Šȱ Faktai apie tabletes Tone ”•Šžœ­ǯȱ ŠžŽ•’ž’ȱ ċ–˜—’āȱ ½•ȱ ’Ž•’˜ȱ ›’ž”ñȬ Toneȱ Ȯȱ Š’ȱ ˜›’’—Š•žœȱ œ”Š—’—ŠŸ’ñ”Šœȱ –Š’œ˜ȱ –˜ȱ ™Š–Šċžȱ œžœ’•™—½“Šȱ ”•ŠžœŠǯȱ ž›’—ȱ ”•ŠžȬ ™Š™’•Šœǰȱ ”ž›’Š–Žȱ ¢›Šȱ ”•ŠžœŠ’ȱ —Šž’—āȱ œ˜œȱ ™›˜‹•Ž–āǰȱ Šċ—Š’ȱ ‹Ā—Šȱ œž—”žȱ Š•¢ŸŠž’ȱ ‹’˜•˜’ñ”Š’ȱŠ”¢Ÿ’āȱ–Žċ’Šāǯ Š—ħ˜“ŽȱŠ–’—Š–āȱŠ‹•Ž²’āȱToneȱœž½¢“Žȱ ™˜”Š•‹¢“Žǰȱ Š•’ȱ œžœ’Š›¢’ȱ Ϝ™Ā’œǰȱ ”Šȱ ŽœŠȬ Žȱ ™Š•’”’ȱ —ž˜ñŠ•¢“Žǯȱ Žȱ ˜ǰȱ “Ž’ȱ ċ–˜—½œȱ “ž–œȱ ¢›Šȱ ›’”’āǰȱ –½•¢—’āȱ ž˜āǰȱ Š•™’—ħāȱ ñŠ”—āȱ ’›ȱ Ÿ’œ”­ȱ ž›½œȱ ”Š›˜’ȱ žȱ ”Š›žœǰȱ “’Žȱ Š•’ȱ ™Š–ŠȬ Š™¢—’āȱ œ™ž›āȱ Ž”œ›Š”āǰȱ —’ŠŒ’—˜ǰȱ ”Š•’˜ȱ ’›ȱ —¢’ǰȱ ”Šȱ ŽœŠŽȱ —ŽŠ’žœǰȱ ’ñœ’‹•Šñ”¿œȱ Š›ȱ —Žȱ –Š—’˜ǯȱ ›’”’āȱ Ž”œ›Š”Šœȱ Ȯȱ —ŠĀ›Š•žœȱ ‹’˜Ȭ ”ŸŠ’•Šœǯȱ ›˜‹•Ž–āȱ ½•ȱ ”•Šžœ˜œȱ Š•’ȱ ž›½’ȱ ̊Ÿ˜—˜’˜ȱ ›ž’—˜ȱ ñŠ•’—’œǯȱ ’ŠŒ’—Šœȱ ’›ȱ –ŠȬ Ǯžœ’•™—½“žœ’ȱ ”•ŠžœŠǰȱ ñŠ•ž’—’Š’ȱ ›’ž”ñ–Š’ȱ Šžœ¢œŽȱ •Š‹Š’ȱ Ž›£’—˜ǰȱ —Žœȱ ›ž”½ȱ —˜›–ŠȬ •’Š’ȱ ‹Ž—›Šž’ȱ œžȱ ñŽ’–Šǰȱ ›ŠžŠ’œǰȱ ”•Šžœ¢Ȭ ’œȱ ›Šħ˜ȱ Š›ȱ ċ’Ā›½’ȱ Ž•ŽŸ’£˜›’āǯȱ Š’ȱ •Š‹Š’ȱ —Ž–Š•˜—žǯȱ ›Š½“Šžȱ ˜–½’œǰȱ ”Š’™ȱ Š•’žȱ ™Šœ’›Ā™’—’ȱ œŠŸ˜ȱ ”•ŠžœŠǯȱ Š›­ȱ ™Ž›œ”Š’²’Šžȱ œ›Š’™œ—Ïȱ Š™’Žȱ œ”Š—’—ŠŸ’ñ”­ȱ ™›Ž™Š›Š­ȱ Tone ’›ȱ —žœ™›Ž—ċ’Šžȱ “Ïȱ ’ñ‹Š—¢’ǯȱ Tone Š‹•Ž²’āȱ —žœ’™’›”Šžȱ ŸŠ’œ’—½“Žȱ ’›ȱ ½›’Šžȱ ™˜ȱ Řȱ Š‹•ŽŽœȱ ”Šœ’Ž—ǰȱ”Š’™ȱ›Ž”˜–Ž—ž˜“Š–Šǯȱ˜ȱ”ž›’˜ȱ•Š’Ȭ ”˜ȱ™ŠœŽ‹½“Šžǰȱ”ŠȱŽ›£’—Š—¢œȱñŠ•ž’—’Š’ȱ›’ž”ñȬ –Š’ȱ Šžȱ –Šċ’Šžȱ ›ž”˜ȱ ”•Šžœ¢’œȱ ›Šħ˜ȱ Š›ȱ ‹Ž—›Šž’ȱ œžȱ Š™•’—”’—’Š’œǯȱ Š‹Š›ȱ “Šž²’ž˜œ’ȱ •Š’–’—Šœǰȱ¢™Š²ȱ‹ĀŠ–ŠœȱŠ–˜“Žǰȱ—Žœȱ—’Ž”Šœȱ —Ž›ž”˜ȱ ”•Šžœ¢’œȱ —ž˜œŠ‹’āȱ Š–˜œȱ Š›œāȱ Ȯȱ ¢•Šžœȱ Ÿ½“˜ȱ ñ’ž›Ž—’–˜ȱ –Žċ’āȱ Ÿ’›ñĀ—½œŽǰȱ ċžŸ’Žœȱ ™•’Šž”ñŽ•½“’–˜ȱ ŽċŽ›Žȱ Š›ȱ —ž˜œŠ‹’˜œȱ ™Šž”ñ²’˜ȱ’Žœ–½œȃǰȱȮȱċ’Šž’Šœ’ȱċ˜—’œǯ

—’œȱ ¢›Šȱ œŸŠ›‹Āœȱ —Ž›Ÿāȱ œ’œŽ–˜œȱ ž—”ŒħŠ’ǯȱ Š—’œȱ ™ŠŽŠȱ ™Š•Š’”¢’ȱ —˜›–Š•’­ȱ ċ–˜Šžœȱ ™œ’Œ‘˜•˜’—¿ȱ ‹Ā”•¿ȱ ’›ȱ ™ŠŽŠȱ –Šċ’—’ȱ —ž˜Ȭ ŸŠ›Ïǯȱ Š—’œȱ Š’™ȱ ™Šȱ ™ŠŽŠȱ ’ñ•Š’”¢’ȱ Ž•Ž”›˜•’āȱ ™žœ’ŠžœŸ¢›­ǯȱ ˜›–Š•’ȱ —Ž›Ÿāȱ œ’œȬ Ž–˜œȱ ŸŽ’”•Šǰȱ Ž•Ž”›˜•’āȱ ™žœ’ŠžœŸ¢›Šȱ ’›ȱ ™œ’Ȭ Œ‘˜•˜’—½ȱ‹Ā”•½ȱ¢›ŠȱœŸŠ›‹’ȱŸ’œŠ–ȱ˜›Š—’£–ž’ǰȱ taip pat ir normaliai klausai. Ž›”’Žȱ ™˜ȱ ŗȱ Š‹•Ž¿ȱ ›¢Žȱ ’›ȱ ™˜ȱ ŗȱ Š‹•Ž¿ȱ ŸŠ”Š›ŽȱŸŠ•’˜ȱ–Žžȱ–Šċ’Šžœ’Š’ȱŘȮřȱ–½—Žœ’žœǰȱ ”Šȱ ™Š•Š’”¢ž–½Žȱ —˜›–Š•’­ȱ —Ž›Ÿāȱ œ’œŽ–˜œȱ ŸŽ’”•­ȱ ’›ȱ œŸŠ›‹’Šžœ’āȱ Šžœ’Žœȱ Š•’āȱ Ž•Ž”›˜•’āȱ ™žœ’ŠžœŸ¢›­ǯȱ ŸŠ›‹žȱ ϟŠ’›’ȱ ’›ȱ œž‹Š•Š—œž˜Šȱ –’¢‹Šȱ‹Ž’ȱœŸŽ’”Šœȱ¢ŸŽ—’–˜ȱ‹ĀŠœǯ

Kur įsigyti Tone tablečių?

›’’—Š•’āȱToneȱŠ‹•Ž²’āȱŠ•’ŽȱϜ’¢’ȱ ŸŠ’œ’—½œŽȱŠ›‹ŠȱŠ–’—˜“˜ȱ’—Ž›—Ž˜ȱ œŸŽŠ’—½“Žȱwww.newnordic.lt.

Turite klausimų?

˜›½Š–’ȱŠž’ȱŠž’Šžȱ’—˜›–ŠŒħ˜œǰȱ œ”Š–‹’—”’ŽȱŽ•Ž˜—žȱǻŞȱřŝǼȱŘŘȱŘŖȱŘřȱŠ›‹Šȱ Š™œ’•Š—”¢”’Žȱ’—Ž›—Ž˜ȱœŸŽŠ’—½“Žȱ www.newnordic.lt.


2013-04-18 TV diena  
2013-04-18 TV diena  
Advertisement