Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

TREÄŒIADIENIS, balandĹžio 17, 2013

www.kl.lt

87 (19 690)

10

RUBRIKA A?2š6.162;6@/ .9.;1 6<$ 

[NZNV-XYYa ?RQNXa\_Ă&#x203A; 9V[N/VRYVNb`XNVaĂ&#x203A;

namai

BuvÄ&#x2122;s kino tea tras

Tra­ge­di­ja Bos­to­ne: kas ĹĄÄŻ kar­tÄ&#x2026; smo­gÄ&#x2014; JAV?

Pat­riar­chÄ&#x2026; V.Lands­ber­gÄŻ uŞ­rĹŤs­ti­no par­ti­jos ko­le­gos.

Lietuva 7p.

Pasaulis 12p.

Bu­vÄ&#x2122;s ki­no teat­ras â&#x20AC;&#x17E;Vai­vaâ&#x20AC;&#x153; virs mo­der­niu pre­ky­bos cent­ru.

Uostamiestyje neilgai trukus turÄ&#x2014; tĹł atgimti dar vienas ilgus metus ve getavÄ&#x2122;s ir batalijĹł epicentre buvÄ&#x2122;s statinys. TarybiniĹł laikĹł kino teatrÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Vaivaâ&#x20AC;&#x153; naujieji sa vininkai ketina pavers ti moderniu pre kybos centru.

Lina Bieliaus

l.bieliauskaite@

â&#x20AC;&#x17E;Vaivaâ&#x20AC;&#x153; atgim s kaip

prekybos cen tras

kaitÄ&#x2014;

kl.lt

Lydi skandalo ĹĄlei

fas

Dar visai nese niai buvÄ&#x2122; pa stato Herkaus Manto gatvÄ&#x2014;je 11 savi ninkai â&#x20AC;&#x201C; bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;InvesticijĹł kvadrantasâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; jo vie to ĹĄeĹĄis daugiaaukĹĄ je planavo statyti Ä?ius namus. TaÄ?iau ĹĄis pro jektas ÄŻĹžiebÄ&#x2014; principingÄ&#x2026; aplin ď ŽPlanai: Ob kiniĹł gyvento cb`V\XV[\aRNa jĹł bei anuomeÄ?io Kul _\ CNVcNÂ&#x2022;]N tĹŤ `NaĂ&#x2013;XRaV[NZ N_RX\[`a_b\ partamento Klai ros paveldo deUĹžsitÄ&#x2122;sus aVWNbVRZRa vadovo Naglio pÄ&#x2014;dos padalinio nimo pro detaliojo plano deri- mos, Puteikio pasipriecedĹŤroms, inves Ä?ia turÄ&#x2014;tĹł ras ĹĄinimÄ&#x2026;. tuotojai lÄ&#x2014; ka tis ir nedidetapo banko ÄŻkai vinÄ&#x2014;. baigti ĹĄiemet tais, nes nebe iki spalio, bet gebÄ&#x2014;jo vykdyti suâ&#x20AC;&#x17E;Tai bus komer viskas kybos priklauso nuo kreditiniĹł ÄŻsipa centrÄ&#x2026;, su cinÄ&#x2014;s to, kaip rei- ties patal gojimĹł. pos, taÄ?iau kas paskir- projektuotiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kal spÄ&#x2014;sime su- nius vienetus. formuojant du tĹŤrijose atsi- â&#x20AC;&#x17E;Til bÄ&#x2014;jo bendrovÄ&#x2014;s Skandalingos Archi istorijos atomaz- ras, dar tiksliai negalime ĹžÄ&#x2014;s projektaiâ&#x20AC;&#x153; Gailiaus teigimu, tekto Romualdo ga praÄ&#x2014;jusiĹł atstovas. pasakyti, viena aktualiau konkreÄ?iai jokiĹł metĹł pabaigo problemĹł â&#x20AC;&#x201C; kad siĹł sutarÄ?iĹł pasira je ta- ta nÄ&#x2014; po buvusio ki nepagalvota, kaip ĹĄy- PaĹžÄ&#x2014;rÄ&#x2014; pa raâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvirtino no prekiĹł iĹĄkrovi iki stabĹł paĹĄnekovas. nÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Vaivaâ&#x20AC;&#x153; teatro varĹžytimo Jis prisipa Kol kas pirminei jau krovininis trans vietos privaĹžiuos projekto vizijai parduota uĹž kiek pirmu kartu kiama ÄŻgy Ĺžino, kad projektÄ&#x2026; sie- chi portas. artektai pa ven dau din â&#x20AC;&#x17E;Kaip numaty giau ti kaip ÄŻmano nei 2,5 opera mln. litĹł. ta, prekes pri ma Ekspertai ĹžÄ&#x2014;rÄ&#x2014; nemaĹžai pastabĹł. tan tyviau. â&#x20AC;&#x17E;Plana statys nepritarÄ&#x2014; buvu vome jÄŻ paBendras pasta sio kino turÄ&#x2014;s vilkikai iĹĄ S.Ĺ imkaus gatvÄ&#x2014;s teatro pastato atbuli lÄŻsti pro rekonstrukcijai apie 1,8 tĹŤkst. to plotas siekia gyventojĹł kieÄŻ pre- mÄ&#x2026; iki kv m, o nuomo projekto rengÄ&#x2014; jamo sklypo plotas jĹł pastate nuâ&#x20AC;&#x201C; 42 arus. Teigiama, kad pastatas jau spÄ&#x2014; pereiti ÄŻ naujas jo ran rekonstrukcijos kas. Ĺ iandien jo Romualdas Gai reikalais rĹŤpi lius: nasi bendrovÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Til ĹžÄ&#x2014;s projektaiâ&#x20AC;&#x153;.

XX a. viduryje statytas â&#x20AC;&#x17E;Vaivosâ&#x20AC;&#x153; kino teatras gana vykÄ&#x2122;s ir vertingas sta tinys tiek savo pla nine struktĹŤra, tiek kompozicija. Dabar ti projektas daug nis silpnesnis.

Tikisi greito

CfaNba\=Ra_V X\[b\a_

rezultato

PavardÄ&#x2014;s nepa no liotasis akcinin rÄ&#x2122;s vieĹĄinti ÄŻgakĹł no, jog investuo atstovas patikitojai nepuose grandioziniĹł uĹž lÄ&#x2014;ja mojĹł. â&#x20AC;&#x17E;Statyti kaĹžkÄ&#x2026; nauja nesiruo ĹĄiame, uĹžstatymo plotas liks tas pa o pastatas bus rekonstruotas. ts, Ĺ iuo metu svarsto me, bĹŤtĹł galima pa dÄ&#x2014;liojame, kaip graĹžinti ne tik patÄŻ statinÄŻ, bet ir aplinkÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa tikino paĹĄnekovas. InvestuotojĹł atstovas nenei jog po rekonst gÄ&#x2014;, ruk no teatro patal cijos buvusio kipos bus nuomo ja- ď ŽVizija:

Ĺ iandien priedas

Kaina 1,30 Lt `XN[QNYV[TN` V`]_\WRXaN`cVR a\WRÂ CNVc\`Â&#x2022;]N `aNafaVRV`QNb TVNNbXĂ&#x2DC;Vb`YV X\V`a\_VWN=_\WRXa\cVgbNYVgNP

VW\`

Al­gĹł di­dÄ&#x2014;­ji­mo me­tas Kai ku­riĹł Klai­pÄ&#x2014;­ dos sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s bend­ro­viĹł va­do­vĹł dar­bo uŞ­mo­kes­ tis dras­tiť­kai au­ga, nors pa­pras­tĹł dar­ buo­to­jĹł al­gos li­ko to­kios pat ar net su­ ma­ŞÄ&#x2014;­jo. Stul­bi­na ir fak­tas, kad kai ku­riĹł ÄŻmo­niĹł di­rek­to­riĹł at­ly­gi­ni­mai ge­ro­kai vir­ťi­ja mies­to me­ro al­gÄ&#x2026;.

â&#x20AC;&#x17E;Jei kas nors bus blo­gai, ga­lÄ&#x2014;­si­te ma­ne kal­ti prie kry­Şiaus.â&#x20AC;&#x153; Klai­pÄ&#x2014;­dos sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s Kul­tō­ros sky­riaus ve­dÄ&#x2014;­jas Na­rō­nas Lend­rai­tis po­li­ti­kams pri­sie­kÄ&#x2014;, jog Jō­ros ĹĄven­tÄ&#x2014; bus surengta sklan­dĹžiai.

2p.

Atgimimo aikĹĄtÄ&#x2014; virs parku? Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tÄ&#x2014; v.spuryte@kl.lt

Pap­ras­ti klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iai, Klai­pÄ&#x2014;­dos is­to­ri­jos Ĺži­no­vai, ar­chi­tek­tai pa­ŞÄ&#x2014;­ rÄ&#x2014; idÄ&#x2014;­jĹł, ko­kia tu­rÄ&#x2014;­tĹł bō­ti At­gi­mi­ mo aikť­tÄ&#x2014;. Ta­Ä?iau vie­nin­gos nuo­ mo­nÄ&#x2014;s taip ir ne­pa­vy­ko ras­ti. No­ri dau­giau me­dĹžiĹł

As­ta Dy­ko­vie­nÄ&#x2014; a.dykoviene@kl.lt

Pas­ka­ti­ni­mas uŞ re­zul­ta­tus?

Sa­v i­val­dy­b Ä&#x2014;s kont­ro­l iuo­ja­m o­je bend­ro­vÄ&#x2014;­je â&#x20AC;&#x17E;Gat­viĹł ap­ťvie­ti­masâ&#x20AC;&#x153; va­do­vau­jan­Ä?io­se pa­rei­go­se dir­ba trys Ĺžmo­nÄ&#x2014;s. Vi­du­ti­nÄ&#x2014; jĹł al­ga 2012 me­tais per mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ bu­vo 4 751 li­tas. Ta­Ä?iau ĹĄiĹł me­tĹł I ket­vir­tÄŻ tĹł pa­Ä?iĹł va­do­vĹł at­ ly­gi­ni­mas ĹĄok­te­lÄ&#x2014;­jo dau­giau nei 1 tĹŤks­tan­Ä?iu li­tĹł ir sie­kÄ&#x2014; 5 759 li­tus per mÄ&#x2014;­ne­sÄŻ neats­kai­Ä?ius mo­kes­Ä?iĹł.

4

Â&#x201E;Â&#x201E;Ĺ uo­lis: sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s kont­ro­liuo­ja­mos ÄŻmo­nÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Gat­viĹł ap­ťvie­ti­masâ&#x20AC;&#x153; va­do­vo A.Lau­ri­na­vi­Ä?iaus al­ga pir­mÄ&#x2026; ĹĄiĹł

me­tĹł ket­vir­tÄŻ, pa­ly­gin­ti su tuo pa­Ä?iu lai­ko­tar­piu per­nai, pa­ki­lo net tĹŤks­tan­Ä?iu li­tĹł. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Pa­siō­ly­mai, kaip tvar­ky­ti mies­to cent­re esan­Ä?iÄ&#x2026; erd­vÄ&#x2122;, lyg iĹĄ gau­ sy­bÄ&#x2014;s ra­go pa­si­py­lÄ&#x2014; va­kar va­ka­ re or­ga­ni­zuo­to­je dis­ku­si­jo­je â&#x20AC;&#x17E;At­ gi­mi­mo aikť­tÄ&#x2014;: is­to­ri­ja, da­bar­tis ir atei­tisâ&#x20AC;&#x153;. Vie­n as dis­k u­s i­j os ini­c ia­to­ riĹł Klai­pÄ&#x2014;­dos me­ro pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ä&#x152;e­pas pa­brÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014;, jog At­ gi­mi­mo aikť­tÄ&#x2014;s prie­Şiō­ra per me­ tus kai­nuo­ja apie 300 tĹŤkst. li­tĹł, ta­Ä?iau ji Ĺžmo­nÄ&#x2014;ms vis tiek ne­pat­rauk­li, to­dÄ&#x2014;l esÄ&#x2026; ir rei­kia kÄ&#x2026; nors da­ry­ti.

2

Mies­te pra­Şy­do tĹŤks­tan­Ä?iai nať­lai­Ä?iĹł Mil­da Ski­riu­tÄ&#x2014; m.skiriute@kl.lt

Klai­pÄ&#x2014;­dos gat­ves ir aikť­tes va­kar pa­puo­ťÄ&#x2014; tĹŤks­tan­Ä?iai nať­lai­Ä?iĹł. ÄŽvai­rias­pal­viai Ĺžie­dai klai­pÄ&#x2014;­die­ Ä?ius ir mies­to sve­Ä?ius dĹžiu­gins iki bir­Şe­lio vi­du­rio, kai juos pa­keis ki­ tos gÄ&#x2014;­lÄ&#x2014;s.

Nať­lai­tÄ&#x2014;s bu­vo pa­so­din­tos vi­so­se mies­to gat­vÄ&#x2014;­se ir aikť­tÄ&#x2014;­se esan­Ä?io­ se va­zo­se, klom­bo­se. Ĺ ios gÄ&#x2014;­lÄ&#x2014;s pa­ puo­ťÄ&#x2014; ir At­gi­mi­mo aikť­tÄ&#x2014;­je esan­Ä?iÄ&#x2026; kom­po­zi­ci­jÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Lai­ve­lisâ&#x20AC;&#x153;.

Pa­va­sa­ri­nio gÄ&#x2014;­liĹł so­di­ni­mo eta­ po me­tu pa­so­din­ta apie 7 tĹŤkst. nať­lai­Ä?iĹł. Jos at­siÄ&#x2014;­jo apie 10 tĹŤkst. li­tĹł. â&#x20AC;&#x17E;Pa­so­di­nus nať­lai­tes, mies­tas iĹĄ kar­to pa­gy­vÄ&#x2014;­joâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; dĹžiau­gÄ&#x2014;­ si Klai­pÄ&#x2014;­dos sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s Mies­ to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dÄ&#x2014;­ja Ire­ na Ĺ a­ka­lie­nÄ&#x2014;. Pa­sak bend­ro­v Ä&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Klai­p Ä&#x2014;­d os Ĺžel­di­niaiâ&#x20AC;&#x153; di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Va­la­ťi­no, nať­lai­tÄ&#x2014;s ypaÄ? tin­ka­mos da­bar­ti­nÄ&#x2014;ms oro sÄ&#x2026;­ly­goms. â&#x20AC;&#x17E;Nak­ ti­mis ĹĄal­nĹł dar bus, o ĹĄios gÄ&#x2014;­lÄ&#x2014;s joms at­spa­rios.

3

Â&#x201E;Â&#x201E;GÄ&#x2014;­lÄ&#x2014;s: va­kar mies­te esan­Ä?io­se va­zo­se ir klom­bo­se bu­vo pa­so­din­tos ÄŻvai­rias­pal­vÄ&#x2014;s nať­lai­tÄ&#x2014;s. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


2

TREČIADIENIS, balandžio 17, 2013

miestas

Pra­dė­jo kaup­ti pa­jė­gas va­sa­rai Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Klai­pė­da pra­dė­jo ruoš­tis va­sa­ ros se­zo­nui – jau ieš­ko­ma gel­bė­ to­jų, ku­rie už­tik­rins poil­siau­to­jų sau­gu­mą pa­plū­di­miuo­se. Jų pa­jė­ gos iš­liks to­kios kaip ir praė­ju­siais me­tais.

Jau yra už­si­re­gist­ra­vę 25 žmo­nės, no­rin­tys dirb­ti gel­bė­to­jais. Pu­sė jų poil­siau­to­jų sau­gu­mu rū­pi­no­ si ir per­nai. „Čia tik pra­džia. Tik pra­dė­jo­me re­gist­ruo­ti žmo­nes. Pag­rin­di­niai rei­ka­la­vi­mai, kad žmo­nės mo­kė­tų plauk­ti, bū­tų stip­rūs fi­ziš­kai ir psi­ cho­lo­giš­kai, at­sa­kin­gi, ži­no­tų, ko­kį dar­bą ei­na dirb­ti. Lau­kia­me ne tik vai­ki­nų, bet ir mer­gi­nų“, – tvir­ti­ no Klai­pė­dos skęs­tan­čių­jų gel­bė­ ji­mo tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­ lis­tas Alek­sand­ras Siak­ki. Vi­si kan­di­da­tai į gel­bė­to­jus tu­ rės pe­rei­ti at­ran­kas ba­sei­ne. Pir­ mo­ji gel­bė­to­jų at­ran­ka vyks jau ki­tą sa­vai­tę. Vė­liau bus ren­gia­mi mo­ky­mai. Po jų, ge­gu­žę, bus or­ga­ni­zuo­ ja­ma ant­ra gel­bė­to­jų at­ran­ka ba­ sei­n e. Vė­l iau – mo­k y­m ai ant­rai gru­pei. Klai­pė­dos skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­ mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­ jus Ur­bo­nas tvir­ti­no, jog gel­bė­to­jų skai­čius šie­met ne­si­keis. Pap­lū­ di­miuo­se jų dirbs tiek pat, kiek ir praė­ju­siais me­tais – 77. „Sau­gu­mui pa­plū­di­miuo­se už­ tik­rin­ti to­kio gel­bė­to­jų skai­čiaus pa­kan­ka. Vis­kas pri­klau­so nuo žmo­nių srau­tų. Pa­jė­gas taip pat ski­ria­me pa­gal juos“, – tei­gė V.Ur­ bo­nas. Gel­b ė­to­jams mo­ka­m as mi­ ni­m a­l us dar­b o už­m o­kes­t is – 1 tūkst. li­tų. Pa­sak V.Ur­bo­no, šie­met Skęs­tan­ čių­jų gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bus skir­ ta 830 tūkst. li­tų, tai yra šiek tiek dau­giau nei per­nai, nes pa­di­dė­jo mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis. Įsi­gy­ti nau­jos tech­ni­kos tar­ny­ba ne­ke­ti­na: „Ką čia ga­li pirk­ti to­kiais lai­kais? Per­nai įsi­gi­jo­me nau­ją ke­ tur­ra­tį“, – tvir­ti­no vir­ši­nin­kas. Ta­čiau, anot V.Ur­bo­no, bus at­

nau­jin­tos gel­bė­to­jų uni­for­mos, plū­dės, žiū­ro­nai. Nu­pirk­tos ir nau­ jos pro­fe­sio­na­lios ra­ci­jos Meln­ra­ gė­je dir­ban­tiems gel­bė­to­jams. „Jų mums tik­rai rei­kė­jo. Meln­ ra­gės pa­plū­di­my­je bu­din­tys gel­ bė­to­jai anks­čiau nau­do­jo­si pu­siau bui­ti­nė­mis ra­ci­jo­mis“, – pa­sa­ko­ jo va­do­vas. Šį se­zo­ną ne­si­keis ir gel­bė­to­ jų bu­dė­ji­mo lai­kas. Pap­lū­di­miuo­se jie dirbs nuo 9 iki 21 val. Ka­da pra­ si­dės gel­bė­to­jų dar­bo se­zo­nas, pri­ klau­sys nuo orų. Va­sa­ros se­zo­no pra­džia, at­si­žvel­ giant į orus, skel­bia­ma sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu. „Vis­kas pri­klau­so nuo orų. Esa­ me pra­dė­ję dirb­ti ir ge­gu­žės, ir bir­ že­lio pra­džio­je. Dėl to iš anks­to ir ruo­šia­me gel­bė­to­jų ko­man­dą, kad pri­rei­kus ne­kil­tų pro­ble­mų“, – tvir­ti­no V.Ur­bo­nas.

„„Įver­ti­ni­mas: Jū­ros šven­tė jau se­niai va­di­na­ma di­džiau­sia Lie­tu­vos va­sa­ros fies­ta.

Šven­tei – nau­ja tvar­ka

Jū­ros šven­tei or­ga­ni­zuo­ti šie­met pla­nuo­ja­ma su­rink­ti ne ma­ žiau nei pu­sę mi­li­jo­no li­tų, to­dėl pa­grin­di­nė uos­ta­mies­čio me­ tų fies­ta tu­rė­tų bū­ti ko­ky­biš­kes­nė nei anks­čiau. Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

830 – tiek tūkst. li­tų šie­met skir­ta Klai­pė­dos skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mo tar­ny­bai.

Mieli bendradarbiai, gerbiami mūsų klientai, kolegos, Saulė vėl džiugina mus nuostabiausia gamtos dovana – šiluma. Sulaukę pavasarinio atokvėpio, balandžio 17-ąją energetikai mini savo profesinę šventę – Lietuvos energetikų dieną. Šia proga sveikiname visus AB „Klaipėdos energija“ buvusius ir esamus darbuotojus, kolegas. Ačiū Jums už ištikimybę sudėtingai energetiko profesijai! Gerbiamiems AB „Klaipėdos energija“ klientams dėkojame už pasitikėjimą bendrove. Mes kasdien nuoširdžiai dirbame Jums. Linkime visiems neišsenkančios šilumos, sveikatos ir šviesios pavasariškos nuotaikos. AB „Klaipėdos energija“ valdyba

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Prie Jū­ros šven­tės vai­ro šie­met stos du nau­ji vy­rai – prieš ge­rą pus­me­ tį Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ ros sky­riaus ve­dė­ju ta­pęs Na­rū­nas Lend­rai­tis ir maž­daug mė­ne­sį vie­ šo­sios įstai­gos „Klai­pė­dos šven­tės“ di­rek­to­riu­mi dir­ban­tis Ro­man­das Žiub­rys. „Ka­dan­gi abu esa­me nau­ji, ana­ li­za­vo­me, kaip pa­leng­vin­ti Jū­ros šven­tės fi­nan­sa­vi­mą. To­dėl ir gi­mė nau­ja da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka“, – aiš­ki­no So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­ te va­kar ją pri­sta­tęs N.Lend­rai­tis. Es­mė ta, jog pa­si­rin­kus Jū­ros šven­tę iš da­lies fi­nan­suo­ti iš mies­to biu­dže­to, ne­rei­kės or­ga­ni­zuo­ti vie­ šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų. Tai reiš­kia, kad pa­vyks su­tau­py­ti apie 20 pro­c.

ren­gi­niams nu­ma­ty­tos su­mos, jos kaip PVM mo­kes­čio ne­su­mo­kant į vals­ty­bės biu­dže­tą, o ski­riant kel­ti Jū­ros šven­tės me­ni­nį ly­gį. Po­li­ti­kams iš­kart už­kliu­vo, kad Jū­ros šven­tės da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­še yra punk­tas, jog pi­ ni­gai ga­li bū­ti ski­ria­mi tik tiems pro­jek­tų tei­kė­jams, ku­rių pa­sta­rų­jų tre­jų me­tų veik­los re­zul­ta­tai įro­do jo pa­si­ren­gi­mą vyk­dy­ti bent tris pro­ gra­mas, ku­rių są­ma­ti­nė ver­tė bū­tų ne ma­žes­nė nei 700 tūkst. li­tų. N.Lend­rai­tis aiš­ki­no, kad to­kia nuo­sta­ta at­si­ra­do spe­cia­liai – tam, kad pi­ni­gai ati­tek­tų vie­ša­jai įstai­gai „Klai­pė­dos šven­tės“, ku­ri ir or­ga­ ni­zuo­tų Jū­ros šven­tę. „Aiš­ku, jei at­si­ras ko­kia nors ki­ta įstai­ga ar bend­ro­vė, ku­rios kom­pe­ ten­ci­ja, ga­li­my­bės or­ga­ni­zuo­ti Jū­ ros šven­tę bus di­des­nės nei „Klai­

pė­dos šven­čių“, tuo­met pi­ni­gai ir bus skir­ti jai“, – tei­gė Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas. Nu­ma­ty­ta, jog da­li­niam Jū­ros šven­tės fi­nan­sa­vi­mui iš mies­to biu­ dže­to bus skir­ta apie 400 tūkst. li­ tų. Juos ti­ki­ma­si gau­ti ir pre­kei­vių, ku­rie su­mo­kės rink­lia­vą už pre­ky­ bos per Jū­ros šven­tę vie­tas. Dar ma­žiau­siai 20 pro­c. šios su­ mos jos ga­vė­jas pri­va­lės su­rink­ti iš rė­mė­jų. To­dėl skai­čiuo­ja­ma, kad šie­met Jū­ros šven­tei or­ga­ni­zuo­ti bus iš­leis­ta ma­žiau­siai 500 tūkst. li­tų. Da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo siek­sian­ti įstai­ga „Klai­pė­dos šven­tės“ sa­vi­ val­dy­bei pri­va­lės pa­teik­ti vi­są Jū­ros šven­tės pro­jek­tą, ku­riam ir pra­šys da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo. Pa­teik­tą pro­ jek­tą ver­tins eks­per­tų ko­mi­si­ja. Šie­met Jū­ros šven­tė Klai­pė­do­je vyks lie­pos 26–28 die­no­mis.

Atgimimo aikštė virs parku? Vie­šo­jo­je erd­vė­je jau 1 pa­skli­do siū­ly­mai da­ lį aikš­tės už­sta­ty­ti – at­kur­ti is­to­

ri­nį gat­ve­lių tink­lą, prie jų pa­sta­ ty­ti ma­žaaukš­čius pa­sta­tus. Po ja taip pat siū­lo­ma įreng­ti po­že­mi­ nę au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­ lę, o pa­čio­je aikš­tė­je gal­būt tu­rė­tų iš­kil­ti nau­jas mo­der­nus sa­vi­val­dy­ bės pa­sta­tas. Į dis­ku­si­ją va­kar su­si­rin­kę gar­ baus am­žiaus klai­pė­die­čiai pies­ tu sto­jo prieš ke­ti­ni­mus At­gi­mi­ mo aikš­tę už­sta­ty­ti. Esą ce­men­to mies­te ir taip yra per daug, to­dėl erd­vę rei­kia iš­sau­go­ti, tik jo­je pa­ so­din­ti dau­giau žel­di­nių – įreng­ ti ne­di­de­lį par­ką. Ja­me žmo­nės esą mie­lai leis­tų lai­ką, o me­džiai pa­dė­ tų ko­vo­ti su mies­to cent­re nuo­lat fik­suo­ja­ma oro tar­ša. Su­nai­kin­ti erd­vę – nuo­dė­mė

„At­gi­mi­mo aikš­tė yra mū­sų is­to­ ri­ja, jo­je vi­si sto­vė­jo­me, kai at­gi­mė Lie­tu­va, to­dėl bū­tų nuo­dė­mė šią erd­vę su­nai­kin­ti“, – pa­brė­žė klai­ pė­die­čiai. At­gi­mi­mo aikš­tė dau­giau­siai prie­kaiš­tų su­si­lau­kia dėl to, kad

yra ne­jau­ki, jo­je ne­si­ren­ka žmo­nės tie­siog pa­sė­dė­ti, ji ta­po tik pe­rei­ na­ma vie­ta. Ar­chi­tek­tas Ed­mun­das And­ri­ jaus­kas aiš­ki­no, kad aikš­tė yra už­

Si­mo­nas Gent­vi­las:

Mū­sų kar­ta tik­rai yra įga­li su­kur­ti ką nors nau­jo, ne­bū­ti­na grę­žio­tis į praei­tį.

prog­ra­muo­ta bū­ti ne­jau­ki, nes ji yra per di­de­lė, o at­stu­mai tarp pa­ sta­tų – per il­gi. Jis įvar­di­jo, jog At­ gi­mi­mo aikš­tės plo­tas yra 2,3 hek­ ta­ro, o, pa­vyz­džiui, Teat­ro aikš­tės – vos 0,6 hek­ta­ro. „Jau prieš 15 me­tų siū­lė­me ir da­bar siū­lo­me at­sta­ty­ti ne­di­de­ lį kvar­ta­lą aikš­tė­je prie Da­nės ir Man­to gat­vių san­kry­žos. Taip aikš­tės plo­tas su­ma­žės, ji na­tū­ ra­liai taps jau­kes­nė. Ats­ta­ty­tuo­ se is­to­ri­niuo­se pa­sta­tuo­se ga­lė­tų

įsi­kur­ti sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos“, – siū­lė E.And­ri­jaus­kas. Siū­lė at­sta­ty­ti Bir­žą

To­kį siū­ly­mą pa­lai­kė ir is­to­ri­kai, ku­ rie ypač pa­si­sa­kė už tai, kad bū­tų at­ sta­ty­ta ne tik da­lis bu­vu­sio pa­sta­tų kvar­ta­lo At­gi­mi­mo aikš­tės kam­pe, bet ir se­na­sis Bir­žos pa­sta­tas, sto­ vė­jęs da­bar­ti­nia­me skve­re tarp Da­ nės gat­vės ir Bir­žos til­to. Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­ to­rius Jo­nas Ge­nys bu­vo įsi­ti­ki­nęs, jog kal­bė­ti apie At­gi­mi­mo aikš­tės per­spek­ty­vą yra la­bai pa­vo­jin­ga, nes tai – jaut­ri vie­ta. To­dėl, jo nuo­mo­ne, gal­būt net rei­kė­tų skelb­ti tarp­tau­ti­ nį kon­kur­są, kad bū­tų su­lauk­ta idė­jų, kaip su­tvar­ky­ti At­gi­mi­mo aikš­tę. „Mū­sų kar­ta tik­rai yra įga­li su­kur­ ti ką nors nau­jo, ne­bū­ti­na grę­žio­tis į praei­tį ir gy­ven­ti pa­gal ka­ro ir po­ ka­rio trau­muo­tų žmo­nių po­žiū­rį. Žmo­gus to­kio­je vie­šo­jo­je erd­vė­je tu­ri jaus­tis jau­kiai“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos me­ro pa­ta­rė­jas Si­mo­nas Gent­vi­las. „Kiek žmo­nių, tiek ir nuo­mo­ nių“, – re­ziu­ma­vo V.Če­pas, pa­ brė­žęs, jog vi­si siū­ly­mai bus ana­ li­zuo­ja­mi.


3

TREČIADIENIS, balandžio 17, 2013

miestas Pra­dės so­din­ti me­de­lius

Lan­ky­sis mi­nist­rė

Atp­lauks „Kru­zensh­tern“

Lie­pų gat­vė­je bai­gia­mi rau­ti nu­pjau­tų se­nų me­džių kel­mai. Šią sa­vai­tę vie­to­je jų pla­nuo­ ja­ma pra­dė­ti so­din­ti nau­jus me­de­lius. Vie­to­je se­nų­jų me­ džių bus pa­so­din­tos 65 olan­ diš­kos lie­pos. Jos jau at­vež­tos į Klai­pė­dą. Lie­pos so­di­na­mos ir Reik­ja­vi­ko gat­vė­je vie­to­je iš­ kirs­tų se­nų tuo­pų.

Klai­pė­do­je penk­ta­die­nį lan­ky­sis so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė (nuo­tr.). Ji ke­ti­na su­si­tik­ti su uos­ ta­mies­čio me­ru Vy­tau­tu Grub­ liaus­ku, ap­si­lan­ky­ti „Sod­ros“ ir Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Klai­pė­dos sky­riuo­se, Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je, ki­to­se so­cia­li­nės veik­los įstai­go­se.

Penk­ta­die­nį į Klai­pė­dą at­plauks vie­nas di­džiau­sių ir gra­žiau­ sių pa­sau­ly­je mo­ko­mų­jų bur­lai­ vių „Kru­zensh­tern“. Nu­ma­to­ ma, kad Krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­ le jis tu­rė­tų pri­si­švar­tuo­ti apie 9 val. „Kru­zensh­tern“ bus at­vi­ras lan­ky­mui – penk­ta­die­nį ir šeš­ ta­die­nį nuo 11 iki 15 val. ir nuo 17 iki 20 val.

Vais­ti­nės pa­tal­pas siū­lo par­duo­ti Uos­ta­mies­čio ta­ry­bai siū­lo­ma ko­re­guo­ ti pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Į jį no­ ri­ma įtrauk­ti ir mies­to cent­re esan­čias pa­ tal­pas, ku­rio­se anks­čiau vei­kė vais­ti­nė. m.skiriute@kl.lt

„„Ne­si­do­mė­jo: sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vy­ko iš­nuo­mo­ti bu­vu­sios vais­ti­nės pa­

Ge­no­vai­tės Pau­li­kie­nė:

tal­pų. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Mies­to cent­re esan­ čias pa­tal­pas ke­lis kar­tus ban­dy­ta iš­ nuo­mo­ti, bet ne­sėk­ min­gai.

va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Jį siū­lo­ ma pa­pil­dy­ti pa­tal­po­mis, ku­rios yra Tau­ra­lau­ky­je, Jau­ni­mo gat­vė­je 4. G.Pau­li­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jos sa­vi­ val­dy­bei pri­skir­tos teis­mo ke­liu. Šios pa­tal­pos bu­vo be­šei­mi­nin­kės. Anks­čiau jo­se bu­vo įsi­kū­ręs pa­što sky­rius, ta­čiau vė­liau iš­si­kraus­tė. Pa­sak G.Pau­li­kie­nės, šių pa­tal­ pų sa­vi­val­dy­bės veik­lo­je ne­la­bai įma­no­ma pa­nau­do­ti. Da­lis jų yra bend­ro nau­do­ji­mo. Per jas vaikš­ to ir ki­ti as­me­nys. Į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą siū­lo­ma įtrauk­ti ir Tur­gaus gat­vės

19-aja­me na­me esan­čias pa­tal­pas, ku­rio­se anks­čiau vei­kė vais­ti­nė „Juo­da­sis ere­lis“. Įmo­nės veik­la praė­ju­sių me­tų vi­du­ry­je bu­vo nu­ trauk­ta. Ji lik­vi­duo­ta. G.Pau­li­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad mies­ to cent­re esan­čias pa­tal­pas ke­ lis kar­tus ban­dy­ta iš­nuo­mo­ti, bet ne­sėk­min­gai. Ve­dė­ja pa­brė­žė, kad jos ne­rei­ka­lin­gos sa­vi­val­dos funk­ ci­joms vyk­dy­ti. Jei šie ob­jek­tai bus įtrauk­ti į pri­ va­ti­zuo­ja­mų­jų są­ra­šą, jie bus par­ duo­da­mi auk­cio­no bū­du. Dėl to tu­ ri ap­si­spręs­ti mies­to ta­ry­ba.

la yra ava­ri­nės būk­lės ir pri­pa­žin­ta ne­tin­ka­ma nau­do­ti. Šį sta­ti­nį rei­ kė­tų tie­siog nu­griau­ti. Ta­čiau at­si­ra­do ki­tų pa­tal­pų ir sta­ ti­nių, ku­riuos pra­šo­ma įtrauk­ti į pri­

Mies­te pra­žy­do tūks­tan­čiai naš­lai­čių Bir­že­lio vi­du­ry­je naš­ 1 lai­tes ki­to­mis gė­lė­mis ga­lė­si­me pa­keis­ti pa­laips­niui, o ne

vi­sas iš kar­to. Mies­tas ne­bus toks pil­kas“, – pa­brė­žė va­do­vas. G.Va­la­ši­no tei­gi­mu, be­veik vi­sas dar ru­de­nį so­din­tas naš­lai­tes rei­kė­jo pa­keis­ti nau­jo­mis. Va­do­vo nuo­mo­ ne, gė­lėms pa­ken­kė ne tik šal­ta žie­ ma, bet ir drus­ka, ku­ria bars­to­mos gat­vės, ša­li­gat­viai. Pa­sak G.Va­la­ši­ no, dirb­ti mies­to gė­ly­nuo­se vis dar ne­ga­li­ma, nes že­mė įša­lu­si. Jais bus pra­dė­ta rū­pin­tis vė­liau. „Gė­ly­nuo­se dar tu­rė­tų su­žy­dė­ ti svo­gū­ni­nės gė­lės: tul­pės, kro­kai. Ma­nau, kad jos ge­rai per­žie­mo­jo. Šios gė­lės so­di­na­mos gi­liau į že­mę nei naš­lai­tės“, – pa­sa­ko­jo va­do­vas. I.Ša­ka­lie­nė kol kas neatsk­lei­dė, ko­ kio­mis gė­lė­mis va­sa­rą ga­lės gro­žė­ tis klai­pė­die­čiai ir mies­to sve­čiai. „Te­gul žmo­nės dar pa­si­džiau­gia naš­lai­tė­mis“, – sakė ve­dė­ja. Pap­ras­tai va­sa­ros eta­po me­tu mies­to gė­ly­nuo­se yra so­di­na­mos pe­lar­go­ni­jos, be­go­ni­jos, spri­gės. Šie­met mies­te so­di­na­moms gė­ lėms skir­ta 190 tūkst. li­tų. Pa­na­ši su­ma at­sei­kė­ta ir per­nai.

Tre­ni­ruo­tė. Šian­d ien 16 val. klai­pė­ die­čiai kvie­čia­m i da­ly­vau­t i šiau­r ie­ tiš­ko ėji­mo tre­ni­ruo­tė­se. No­rin­tys lau­ kia­mi prie suo­liu­k ų Va­sa­ros est­ra­dos ta­ko pra­d žio­je. Mankš­ta. Šian­d ien 17.30 val. Klai­pė­ dos ap­skri­t ies vie­š o­s ios I.Si­mo­nai­ ty­tės bib­l io­te­kos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vyks už­siė­mi­mas „Pir­ma­sis žings­nis“, ku­rio me­tu bus pri­sta­to­ma jo­gos, me­ di­ta­ci­jos, kvė­pa­vi­mo tech­ni­ka.

Mil­da Ski­riu­tė

Iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo siū­lo­ma iš­brauk­ti ke­tu­ris, o įtrauk­ ti du ob­jek­tus. Išb­rauk­ti iš są­ra­šo siū­lo­ma ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas, esan­čias Tai­kos pro­spek­te 107. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Pau­ li­kie­nės tei­gi­mu, da­lis šių pa­tal­pų yra iš­nuo­mo­ta, ki­ta da­li­mi leis­ta nau­do­tis pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį. Iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo siū­lo­ma pa­ša­lin­ti ir Tur­gaus gat­vės 21 pa­sta­tą, ku­ria­me anks­čiau vei­kė po­lik­li­ni­ka. Mies­to ta­ry­bos spren­ di­mu šis pa­sta­tas yra per­duo­tas Va­ka­rų Lie­tu­vos vers­lo ko­le­gi­jai. Ji sta­ti­niu ga­lės nau­do­tis dar ma­ žiau­siai ket­ve­rius me­tus. Anot G.Pau­li­kie­nės, Va­ka­rų Lie­ tu­vos vers­lo ko­le­gi­ja at­li­ko pa­sta­ to ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą sa­vo lė­šo­ mis. In­ves­tuo­ta apie 1,5 mln. li­tų. Tad pa­sta­tą lai­ky­ti pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­še yra ne­tiks­lin­ga. Ne­ par­duo­ti siū­lo­ma ir pa­sta­to K.Do­ ne­lai­čio gat­vė 12A. Bu­vu­si skal­byk­

Dienos telegrafas

Fo­r u­m as. Ket­v ir­t a­d ie­n į ir penk­t a­ die­n į Klai­p ė­do­je vyks IX Lie­t u­vos ir Bal­t a­r u­s i­j os eko­n o­m i­kos fo­r u­m as, ku­r ia­me da­ly­v aus abie­j ų ša­l ių mi­ nist­r ai pir­m i­n in­k ai – Lie­t u­vos Res­ pub­l i­kos Vy­r iau­sy­bės va­do­vas Al­g ir­ das But­ke­v i­č ius ir Bal­ta­r u­si­jos prem­ je­ras Mi­c hai­l as Mias­n i­ko­v i­č ius. Fo­ ru­m as skir­t as ak­t ua­l iau­s iems abie­ jų ša­l ių eko­no­m i­n io bend­ra­d ar­bia­ vi­mo klau­s i­mams ap­t ar­t i. Ypa­t in­gas dė­me­sys bus ski­r ia­mas trans­por­to ir lo­g is­t i­kos, ener­ge­t i­kos, tu­r iz­mo, že­ mės ūkio ir in­ž i­ne­r i­nės pra­mo­nės, ener­ge­t i­kos, ap­l in­ko­s au­gos, in­ves­t i­ ci­n iams, eks­p or­to ir ino­va­c i­jų klau­ si­mams. Ki­nas. Ry­toj 17 val. Klai­pė­dos ap­skri­ ties vie­šo­sios I.Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­ kos Ger­la­cho pa­lė­pė­je vyks jau­ni­mui skir­to kon­k ur­so „Trum­pas ki­nas. Co­ py­cat“ trum­pa­met­ra­ž ių fil­mų per­ž iū­ ra. Ren­g i­n io me­t u bus iš­r ink­tas ge­ riau­sias, o jo kū­rė­jai bus ap­do­va­no­t i pi­ni­g i­niu pri­zu. Kon­kur­są ant­rus me­ tus or­ga­ni­zuo­ja Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ to stu­den­tai. Mir­t ys. Va­kar Klai­p ė­dos sa­v i­val­dy­ bės Ci­v i­l i­nės met­r i­ka­ci­jos ir re­g ist­ra­ ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­tos 11 klai­ pė­d ie­č ių mir­t ys. Mi­rė An­to­n i­na Se­ me­n iuk (g. 1923 m.), An­ta­n i­na Gal­d i­ kie­nė (g. 1924 m.), Gri­go­r i­jus Če­ren­ ko­vas (g. 1930 m.), Da­nu­tė Še­ve­l io­va (g. 1935 m.), Ana­to­l ij Gri­šu­n in (g. 1938 m.), Vik­to­ras Ni­ko­la­ši­nas (g. 1946 m.), Ni­na Mar­t y­no­va (g. 1947 m.), Ro­man­ tas Špo­g is (g. 1954 m.), Vy­tau­tas Pus­ vaš­k is (g. 1960 m.), Vac­lo­vas Gel­ž i­ nis (g. 1961 m.), Alek­s andr Šes­t a­kov (g. 1962 m.). Lė­b ar­t ų ka­p i­n ės. Šian­d ien lai­do­j a­ mi Vy­t au­t as Pui­š ys, Ana­to­l ij Gri­š u­ nin, Mi­c hail Li­p en, An­t a­n i­n a Gal­d i­ kie­n ė, Juo­z as Ka­z a­ke­v i­č ius, An­to­ ni­n a Se­m e­n iuk, Vy­t au­t as Pus­v aš­ kis (ur­n a). Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 7 mo­te­rys. Gi­mė 3 mer­gai­tės ir 4 ber­niu­kai.

„„Pa­puo­šė: naš­lai­tė­mis ap­so­din­ta ir At­gi­mi­mo aikš­tė­je esan­ti kom­po­zi­ci­ja „Lai­ ve­lis“.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Grei­to­j i. Va­k ar iki 17 val. grei­to­s ios pa­g al­b os me­d i­k ai su­l au­kė 64 iš­ kvie­t i­mų. Klai­p ė­d ie­č iai dau­g iau­s ia skun­d ė­s i krau­j o­t a­kos su­t ri­k i­m ais, aukš­t u krau­j os­pū­d žiu, pil­vo ir gal­ vos skaus­mais.


4

trečiadienis, balandžio 17, 2013

miestas

Al­gų di­dė­ji­mo me­tas

Komentaras

1

Tos pa­čios įmo­nės dar­ bi­nin­kų al­gos, pa­ly­gin­ ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, su­ma­žė­jo 266 li­tais ir sie­kia 2 765 li­tus per mė­ne­sį. „Pas mus at­ly­gi­ni­mai nei ky­la, nei lei­džia­si, jie pri­klau­so nuo to, kiek tu­ri­me įplau­kų. Pas­ku­ti­nį ket­ vir­tį jų tu­rė­jo­me dau­giau, tai ir al­ gos pa­di­dė­jo. Vis­kas pri­klau­so nuo dar­bo re­zul­ta­tų“, – ti­ki­no bend­ro­ vės „Gat­vių ap­švie­ti­mas“ ge­ne­ra­ li­nis di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Lau­ ri­na­vi­čius. Žvel­giant į tai, kam pa­kel­ti at­ ly­gi­ni­mai bend­ro­vė­je „Gat­vių ap­ švie­ti­mas“, per­ša­si iš­va­da, kad ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­kė įmo­ nės va­do­vai, ku­rie praė­ju­sį ket­vir­ tį pa­tys sa­ve pa­ska­ti­no tūks­tan­čiu di­des­ne al­ga. „Kas dir­bo, tie ir už­dir­bo, ku­rie ne­dir­bo, tie neuž­dir­bo. Čia yra at­ ski­ras klau­si­mas“, – ti­ki­no A.Lau­ ri­na­vi­čius. 2012 me­tais įmo­nė dir­bo nuo­sto­ lin­gai, nuo­sto­lis sie­kia 110 tūkst. li­tų. Ta­čiau šiais me­tais esą dir­ba pel­nin­gai, to­dėl ir va­do­vų al­gos di­ des­nės. „Per­nai trū­ko sa­vi­val­dy­bės fi­ nan­sa­vi­mo, sa­vi­val­dy­bė neuž­mo­ kė­jo už vi­sus at­lik­tus dar­bus, to­dėl at­si­ra­do nuo­sto­lių“, – tei­gė A.Lau­ ri­na­vi­čius.

Aras Mi­leš­ka

Klai­pė­dos ap­skri­t ies darb­da­v ių aso­cia­ci­jos va­do­vas

M

„„Ne­gau­na: Klai­pė­dos tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cent­ro va­do­vės R.Sa­vic­kie­nės al­ga, išau­gus mi­ni­ma­liam

mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mui, tu­rė­jo šok­te­lė­ti 900 li­tų, bet įstai­ga jos pa­kel­ti ne­tu­ri fi­nan­si­nių ga­li­my­bių.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

mų bend­ras nau­din­gas plo­tas – 75 tūkst. kv. m. „Tai yra ab­sur­das, kai sa­vi­val­dy­ bės įmo­nės va­do­vas už­dir­ba dau­ giau ne­gu me­ras, nors, ant­ra ver­ tus, jei įmo­nė dir­ba pel­nin­gai, tai gal ir al­ga tu­rė­tų bū­ti di­des­nė“, – svars­tė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­ja Ali­na Ve­ly­kie­nė. „Klai­pė­dos bend­ra­bu­čių“ pel­ nas – ne itin įspū­din­gas, 2011 m. jis sie­kė 5 774 li­tus, o nau­jes­nių duo­ me­nų dar ne­pa­teik­ta.

Už­dir­ba kaip me­ras

Įs­pū­din­gą at­ly­gi­ni­mą gau­na sa­ vi­val­dy­bės įmo­nės „Klai­pė­dos bend­ra­bu­čiai“ di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­ja. Ji per pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­ tį vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį už­dir­bo 5,1 tūkst. li­tų neats­kai­čius mo­kes­ čių. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, al­ga išau­go dau­giau nei pu­se tūks­ tan­čio li­tų. Toks dar­bo už­mo­kes­tis yra be­ veik tiek, kiek ir Klai­pė­dos me­ ro al­ga, ku­ri neats­kai­čius mo­kes­ čių 2012-ųjų pir­mą­jį ket­vir­tį sie­kė 5 236 li­tus. Bend­ro­vės pa­grin­di­nė veik­la – dau­gia­bu­čių na­mų bu­tų ir ki­tų pa­ tal­pų sa­vi­nin­kų bend­ro­sios nuo­sa­ vy­bės ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­vi­mas ir nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra. Šiuo me­tu bend­ro­vė ad­mi­nist­ ruo­ja 28 dau­gia­bu­čius na­mus, ku­ riuo­se gy­ve­na 3 325 gy­ven­to­jai, na­

A

K

C

I

N

Ė

Ga­li­my­bės – men­kos

Klai­pė­dos tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cent­ro va­do­vės Ro­me­nos Sa­vic­ kie­nės al­ga – 6 mi­ni­ma­lūs mė­ne­ sio at­ly­gi­ni­mai, taip yra nu­sta­ty­ta mies­to ta­ry­bos spren­di­mu. „Va­do­vui nu­sta­ty­ti 6 mi­ni­ma­lūs mė­ne­si­niai at­ly­gi­ni­mai. Tai bū­tų 6 tūkst. li­tų per mė­ne­sį neats­kai­ čius mo­kes­čių. Daug“, – ste­bė­jo­si A.Ve­ly­kie­nė, ku­ri ne­se­niai iš­rink­ ta dar ir Klai­pė­dos tu­riz­mo bei in­

B

E

N

D

R

O

V

Ė

Gerbiami Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai, mokytojai ir moksleiviai, AB „Klaipėdos vanduo“ savo profesinės vandentvarkos ūkio darbuotojų šventės proga rengia atvirų durų dienas ir visus kviečia nuo šių metų gegužės 7 d. iki gegužės 24 d. į pažintines ekskursijas po bendrovės objektus. Siūlome aplankyti Klaipėdos m. 3-ąją vandenvietę ir Dumpių nuotekų valyklą. Prašome registruotis iki š. m. balandžio 29 d. telefonais: 46 61 71, 8 652 39155.

for­ma­ci­jos cent­ro val­dy­bos pir­mi­ nin­ke. „Nuo nau­jų me­tų išau­gus mi­ni­ ma­liam mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mui, ma­ no al­ga ne­pa­ki­lo, nes mū­sų įstai­ga ne­tu­ri to­kių fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Gau­nu tą pa­tį at­ly­gi­ni­mą, kaip iki tol“, – tei­gė R.Sa­vic­kie­nė. Tai­gi Klai­pė­dos tu­riz­mo ir in­ for­ma­ci­jos cent­ro va­do­vės al­ga iš­li­ko 5,1 tūkst. li­tų neats­kai­čius mo­kes­čių.

ver­tės. S.Gent­vi­las tei­gė, kad Se­ no­jo tur­gaus veik­la sa­vi­val­dy­bės va­do­vai la­bai ne­pa­ten­kin­ti. Pi­ni­gai – už ne­tur­ti­nę ža­lą

Dar vie­ną sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vę Klai­pė­dos au­to­bu­sų par­ką ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus taip pat sle­ gia nuo­sto­liai. Pa­sak šios įmo­nės va­do­vės Je­li­za­ve­tos Dau­gi­nin­kie­ nės, tai ne­su­tei­kia ga­li­my­bės kel­ ti al­gų.

Gal­vos skaus­mas dėl tur­gaus

Skaus­min­gai ban­ko „Sno­ras“ griū­ tį iš­gy­ve­no bend­ro­vė Nau­ja­sis tur­ gus – 2011-ai­siais įmo­nė pa­ty­rė dau­giau nei 3,86 mln. li­tų nuo­sto­ lį. Ta­čiau tai ne­sut­ruk­dė bend­ro­vės va­do­vams pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus. Nau­ja­ja­me tur­gu­je yra trys va­ do­vai, ku­rių vi­du­ti­nis mė­ne­sio at­ ly­gi­ni­mas neats­kai­čius mo­kes­čių yra 6853 li­tai, 343 li­tais dau­giau nei 2012 me­tais. Kuk­les­nę al­gą gau­da­vo sa­vi­val­ dy­bės bend­ro­vės Se­no­jo tur­gaus va­do­vė – 3,3 tūkst. li­tų per mė­ ne­sį, ta­čiau įmo­nė dir­bo nuo­sto­ lin­gai. „Dve­ji pa­sta­rie­ji me­tai įmo­nei bu­vo nuo­sto­lin­gi. Sa­vi­val­da iš tik­rų­jų ne­tu­rė­tų da­ry­ti vers­lo, o tur­gaus veik­la yra gry­nai ko­mer­ ci­nė, kur vi­sos pa­ja­mos iš ko­ mer­ci­nio sek­to­riaus. Ant­ra ver­ tus, tai nė­ra stra­te­gi­nė įmo­nė, to­dėl ji pri­va­lo dirb­ti pel­nin­gai“, – tvir­ti­no Se­no­jo tur­gaus Ste­bė­ to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Si­mo­ nas Gent­vi­las. Šiuo me­tu Klai­pė­dos kont­ro­lie­ rės at­lie­ka Se­no­jo tur­gaus bend­ro­ vės 2012-ųjų au­di­tą, ku­rį pla­nuo­ja baig­ti iki ba­lan­džio pa­bai­gos. „Pa­gal pa­teik­tas ata­skai­tas 2011 me­tus Se­na­sis tur­gus bai­gė tu­rė­ da­mas be­veik 60 tūkst. li­tų nuo­ sto­lį. Par­da­vi­mų pa­ja­mos su­ma­ žė­jo 205 tūkst. li­tų“, – tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Dai­va Če­po­riū­tė. Vers­le nor­ma­li pel­no grą­ža yra 6–7 pro­c. nuo įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo

a­ny­č iau, kad vals­ ty­bi­n ia­me sek­to­r iu­ je tu­rė­t ų bū­t i tam tik­ ros al­gų žirk­lės už tam tik­ras pa­rei­gas. Ver­tin­čiau vi­sų pir­ ma dar­bą. Dar prieš dve­jus me­tus Tri­š a­lė­je ta­r y­bo­je kė­lė­me klau­si­ mą dėl sa­v i­val­dy­b ės tur­to. Sa­v i­ val­dy­bės įmo­nės – ir­g i mies­to tur­ tas. Jų ro­dik­lis tu­rė­tų bū­ti val­dy­mo efek­ty­vu­mas. Va­do­vas – tas as­muo, ku­r is ga­ran­tuo­ja tų ro­d ik­l ių pa­lai­ ky­mą. At­siž­vel­giant į tai rei­kia įver­ tin­ti, ar at­ly­gi­ni­mas yra adek­va­tus. Ma­ny­čiau, kad tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas ne tiek va­do­vo at­ly­gi­ni­mas, o įmo­ nės pa­sie­ki­mai. Jei dar­bas pra­stas, tu­r i bū­t i kei­čia­mas va­do­vas. Ta­ čiau tai yra dau­giau išim­tis nei tai­ syk­lė. Už mo­ka­mas so­li­džias al­gas rei­kė­tų rei­ka­lau­ti re­zul­ta­to, nuo­sto­ lin­gos veik­los ne­ga­l i bū­t i. Bet ku­r i ki­ta ne sa­v i­val­dy­bės įmo­nė, jei ji dir­ba nuo­sto­lin­gai, o va­do­vų al­gos ky­la, ji neiš­ven­gia­mai bank­ru­tuos. Ta­čiau yra tam tik­ros funk­ci­jos, ku­ rias sa­vi­val­dy­bė tu­ri ga­ran­tuo­ti vi­ suo­me­nei ir jos ga­l i bū­t i do­t uo­ja­ mos. Įsi­vaiz­duo­ju, kad vi­suo­me­nė ne­la­bai ži­no, kas už ką gau­na at­ly­ gi­n i­mus ir ko­dėl. Jei iš­lei­d žia­ma ne­pag­r įs­tai daug pi­ni­g ų, va­di­na­si, tai da­ro­ma kaž­k ie­no są­skai­ta, nes biu­d že­tas yra su­spaus­tas. To­dėl mies­te mes tu­r i­me bū­t i ypač tau­ pūs ir at­sa­kin­gai leis­ti pi­ni­gus. Ma­ ny­čiau, kad ne at­ly­gi­ni­mas pa­ti di­ džiau­sia blo­gy­bė, o tai, kad trūks­ta skaid­ru­mo.

tė­me, bet džiau­gia­mės, kad per kri­zę al­gų ne­ma­ži­no­me, jos ga­ lė­jo ma­žė­ti tik dėl draus­mi­nių pra­si­žen­gi­mų“, – tei­gė J.Dau­ gi­nin­kie­nė. Klai­pė­dos au­to­bu­sų par­ke dir­ ba 293 dar­buo­to­jai. Va­do­vų yra 11, jų vi­du­ti­nis mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas 4 991 li­tas neats­kai­čius mo­kes­čių, vai­ruo­to­jai vi­du­ti­niš­kai bru­to už­ dir­ba 2 667 li­tus. Mo­ka­ma už kom­pe­ten­ci­ją

Ali­na Ve­ly­kie­nė:

Tai yra ab­sur­das, kai sa­vi­val­dy­bės įmo­ nės va­do­vas už­dir­ba dau­giau ne­gu me­ras.

„2009 me­tais mū­sų įmo­nės nuo­ sto­liai bu­vo 2,2 mln. li­tų, 2011 me­ tais – dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no, o per­nai jie su­ma­žė­jo iki 95 tūkst. li­ tų“, – pa­tvir­ti­no di­rek­to­rė. J.Dau­gi­nin­kie­nė sa­kė, kad vie­ na prie­žas­čių bu­vo iš­lai­dos, ku­rios esą pri­klau­sė ne nuo veik­los, tai yra rei­kė­jo at­ly­gin­ti 80 tūkst. li­tų mo­ ra­li­nės ža­los, vi­sus me­tus dėl vie­ šų­jų pir­ki­mų bend­ro­vė by­li­nė­jo­si teis­muo­se. „Klau­si­mo dėl al­gų pa­kė­li­ mo dar­buo­to­jams mes ne­svars­

Klai­pė­do­je yra ke­lios stra­te­giš­ kai svar­bios mies­tui įmo­nės. Tai bend­ro­vės „Klai­pė­dos van­duo“, „Klai­pė­dos ener­gi­ja“, Klai­pė­ dos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras. Dir­ban­čių­jų, ypač va­do­vų, al­gos šio­se bend­ro­vė­se yra ga­na so­li­džios ir kai ku­rių jų at­ly­gi­ni­mai taip pat vir­ši­ja mies­to me­ro al­gą. Vi­du­ti­nis mė­ne­sio va­do­vų at­ ly­gi­ni­mas neats­kai­čius mo­kes­čių šio­se bend­ro­vė­se sie­kia nuo 7 144 iki 9 449 li­tų. Nors kai ku­rie mies­tie­čiai į to­ kias al­gas šnai­ruo­ja, ta­čiau ofi­ cia­liai pri­pa­žįs­ta­ma šių įmo­nių svar­ba mies­tui ir jų va­do­vų at­ sa­ko­my­bė bei kom­pe­ten­ci­ja, už ku­rią esą ir mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas. „Tų įmo­nių veik­los re­zul­ta­tai yra la­bai svar­būs Klai­pė­dos mies­ to stra­te­gi­niam vys­ty­mui­si. Tam tu­ri įta­kos ir pel­no ro­dik­liai, ir su­ teik­tų pa­slau­gų skai­čius“, – ti­ki­no A.Ve­ly­kie­nė.


5

trečiadienis, balandžio 17, 2013

aktualijos

Bė­džius mai­tins ir sa­vait­ga­liais Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė ra­do ste­ buk­lin­gą bū­dą, kaip pa­mai­tin­ ti dau­giau var­gin­gai gy­ve­nan­čių klai­pė­die­čių, ta­čiau sy­kiu ir su­tau­ py­ti pi­ni­gų.

„„Po­zi­ci­ja: so­dų bend­ri­jos „Upe­lio vin­gis“ pir­mi­nin­kas A.Bič­kus pa­žė­rė prie­kaiš­tų at­lie­kų ve­žė­jams ir pa­ra­gi­

no įsi­gy­ti šluo­tas. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

So­di­nin­kai nori iš­ly­gų Klai­pė­dos ra­jo­ne esan­čių 36 so­di­nin­kų bend­ri­jų pir­mi­nin­kai re­mia ra­jo­no val­ džią prie sie­nos ir rei­ka­lau­ja mo­kes­čio už šiukš­les ne­skai­čiuo­ti už praė­ju­sius me­tus bei įro­di­nė­ja, kad yra ap­mo­kes­tin­ ti du kar­tus. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Po­sė­dy­je vi­rė aist­ros

Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je va­ kar su­si­rin­kę ko­ne vi­sų so­dų bend­ ri­jų at­sto­vai aud­rin­gai įro­di­nė­jo sa­ vo tie­są: mo­kes­tis so­di­nin­kams per di­de­lis ir ren­ka­mas ne­su­tei­kus pa­ slau­gos. Ke­lių so­di­nin­kų bend­ri­jų pir­mi­ nin­kai su­si­vie­ni­jo ir rink­lia­vą už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ad­mi­nist­ ruo­jan­čiai įmo­nei „Gargž­dų šva­ra“ įtei­kė raš­tą, ku­riuo ofi­cia­liai at­si­sa­ kė bend­rų­jų šiukš­lių kon­tei­ne­rių. „Mes ne­tu­ri­me pa­pil­do­mų eta­tų, kad pa­siųs­tu­me žmo­nes su­tvar­ky­ ti tai, kas li­ko po ve­žė­jų iš­ga­ben­ tų šiukš­lių. Bai­su, kas de­da­si, to­ kios vie­tos virs­ta šiukš­ly­nais. Mū­sų nuo­mo­ne, tas, kas gy­ve­na so­de vi­ sus me­tus, te­gul įsi­gy­ja sa­vo kon­ tei­ne­rius ir su­da­ro su­tar­tis, kad jų šiukš­lės bū­tų iš­ga­ben­tos“, – pik­ ti­no­si so­dų bend­ri­jos „Pak­ran­tė“ pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Vaiš­vi­la. So­dų bend­ri­jos „Di­tu­va“ pir­mi­ nin­kas Vy­tau­tas Ged­vi­la aiš­ki­no, kad bend­ri­ja pa­pil­do­mai ski­ria apie 6 tūkst. li­tų šva­rai pa­lai­ky­ti. „Tu­ri­me siųs­ti žmo­nes, ku­rie su­ tvar­ky­tų prie kon­tei­ne­rių be­si­mė­ tan­čias šiukš­les. Juk tai dvi­gu­bas dar­bas“, – aiš­ki­no bend­ri­jos pir­ mi­nin­kas. Ki­tos bend­ri­jos pir­mi­nin­kas pri­ si­pa­ži­no, jog mo­kė­jo už 4 sunk­ve­ži­ mius žvy­ro, kad bū­tų įreng­ta aikš­ te­lė bend­rie­siems kon­tei­ne­riams. So­dų bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Al­ fon­sas Bič­kus pik­ti­no­si, kad at­lie­ kų ve­žė­jams tik­rai ne­nuk­ris­tų ran­ kos, jei jie pa­si­steng­tų pa­lik­ti šva­rią ap­lin­ką ap­link kon­tei­ne­rius. „Ar du vy­rai ne­pa­jė­gūs paim­ti į ran­ kas šluo­tos?“ – pik­ti­no­si A.Bič­kus. Rei­ka­lau­ja šva­ros

Įmo­nės „Eko­no­vus“ va­dy­bi­nin­kė Auš­ra Pal­šie­nė aiš­ki­no, kad bend­

Ri­man­tas Mar­tin­kus:

Nuo­lai­dų so­di­nin­ kams mes ne­ga­li­me da­ry­ti, nes ki­taip ra­ jo­no gy­ven­to­jai ims mus kal­tin­ti, kad rink­ lia­va su­ren­ka­ma jų są­skai­ta. ro­vės dar­bi­nin­kai sten­gia­si ne­pa­ lik­ti šiukš­lių. „Jei at­lie­kų su­si­da­ro dau­giau, rei­kė­tų įsi­gy­ti di­des­nius kon­tei­ne­ rius. Ta­čiau žmo­nės ne­re­tai krau­na vis­ką, kas pa­puo­la – ši­fe­rio lakš­ tus, pa­dan­gas. O to­kių at­lie­kų mes ne­tu­ri­me iš­vež­ti. Kai vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra su­šy­la iki 8 laips­nių, kon­tei­ne­riai kar­tą per mė­ne­sį yra net iš­plau­na­mi“, – tei­gė at­sto­vė. Įmo­nės „Gargž­dų šva­ra“ di­rek­ to­rius Ri­man­tas Mar­tin­kus ti­ki­no, kad kon­tei­ne­rių be so­dų pir­mi­nin­ kų ži­nios bet kur ne­pas­ta­ty­si. „So­duo­se tik­ra­sis šei­mi­nin­kas yra pa­ti bend­ri­ja. Jiems ir spręs­ti. Ta­čiau nuo­lai­dų so­di­nin­kams mes ne­ga­li­me da­ry­ti, nes ki­taip ra­jo­no gy­ven­to­jai ims mus kal­tin­ti, kad rink­lia­va su­ren­ka­ma jų są­skai­ta“, – sa­kė R.Mar­tin­kus.

No­ri po­ky­čių

Su­si­vie­ni­ję so­dų pir­mi­nin­kai ra­jo­ no val­džiai ir rink­lia­vos ad­mi­nist­ ra­to­riui įtei­kė pe­ti­ci­ją, ku­rio­je siū­ lo tai­sy­ti rink­lia­vos tvar­ką. „Mes siū­lo­me, kad di­des­ni at­ lie­kų kon­tei­ne­riai ne­mo­ka­mai bū­ tų ski­ria­mi nuo­lat gy­ve­nan­tiems so­duo­se, bet ma­žes­nius taip pat ne­mo­ka­mai gau­tų ir va­sa­ro­to­jai“, – sa­kė so­dų bend­ri­jos „Pak­ran­tė“ pir­mi­nin­kas E.Vaiš­vi­la. „Ta­ry­ba yra pa­tvir­ti­nu­si 60 li­tų me­ti­nę rink­lia­vą so­dų skly­pams su ne­su­dė­tin­gu sta­ti­niu. Tie, kas so­ duo­se gy­ve­na nuo­lat, tu­rė­tų mo­ kė­ti 144 li­tų mo­kes­tį. Jiems kon­ tei­ne­riai ski­ria­mi ne­mo­ka­mai“, – aiš­ki­no rink­lia­vą ad­mi­nist­ruo­ jan­čios įmo­nės „Gargž­dų šva­ra“ va­do­vas R.Mar­tin­kus. So­di­nin­kai ėmė pik­tin­tis, ko­dėl ta­ry­ba nu­spren­dė juos ap­mo­kes­ tin­ti 60 li­tų su­ma. „Gal ta­da rei­kė­tų 80 li­tų mo­kė­ ti, bet tuo­met žmo­gus gau­tų kon­ tei­ne­rį sa­vo šiukš­lėms“, – re­to­riš­ kai klau­sė so­di­nin­kai. Ar mo­kė­ti už bu­ro­kus?

So­dų bend­ri­jos „Vyš­ne­lė“ pir­mi­ nin­kė tei­ra­vo­si, ar pri­va­lu mo­kė­ ti rink­lia­vą, jei bend­ri­ja iš­skir­ti­ no­je te­ri­to­ri­jo­je. „Mes pa­ten­ka­me į ap­sau­gos zo­ną, čia nie­ko ne­ga­li­ ma sta­ty­ti. Kas at­sa­kys, ar už dar­ žus su bu­ro­kais rei­kia mo­kė­ti rink­ lia­vą?“ – klau­sė mo­te­ris. R.Mar­tin­kaus tei­gi­mu, iki lie­ pos 1-osios so­do skly­pai, ku­riuo­se nė­ra sta­ti­nių, nė­ra ap­mo­kes­ti­na­ mi. „Ta­čiau lie­pą įsi­ga­lios ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mas, ku­ riuo kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė pri­va­ lės nu­sta­ty­ti ta­ri­fus. Ta­čiau koks bus tas mo­kes­tis, dar teks svars­ty­ ti“, – aiš­ki­no R.Mar­tin­kus. Su­si­ti­ki­me iš­sa­kę sa­vo po­zi­ci­jas, so­dų bend­ri­jų pir­mi­nin­kai ra­jo­no sa­ vi­val­dy­bei pa­tei­kė siū­ly­mą, kad rink­ lia­va už at­lie­kas bū­tų ren­ka­ma at­si­ žvel­giant tik į vie­ną tur­to vie­ne­tą, ku­ria­me žmo­gus yra dek­la­ra­vęs gy­ ve­na­mą­ją vie­tą. Ra­jo­no ta­ry­ba pri­va­ lės svars­ty­ti šį so­di­nin­kų pra­šy­mą. „Dau­gy­bė žmo­nių mo­ka rink­lia­ vą uos­ta­mies­ty­je, nes ten ir gy­ve­ na nuo­lat, o so­duo­se lei­džia tik da­ lį lai­ko. Ver­tė­tų Klai­pė­dos mies­to ir Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms su­sės­ti kar­tu ir su­si­tar­ti dėl rink­lia­ vos bū­do“, – nuo­mo­nę dės­tė pe­ti­ ci­ją pa­si­ra­šę so­di­nin­kų at­sto­vai.

Anot Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės So­ cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos Aud­ro­nės Lie­sy­tės, uos­ta­mies­tis yra ko­ne vie­nin­te­lis mies­tas Lie­tu­ vo­je, kur lab­da­ros val­gyk­los veik­lą koor­di­nuo­ja biu­dže­ti­nė įstai­ga. Klai­pė­dos so­cia­li­nės pa­ra­mos cent­ras pa­si­rū­pi­na, kad lab­da­ros val­gyk­lo­je per die­ną mais­to gau­tų apie 130–150 var­gin­gai gy­ve­nan­ čių as­me­nų. Ta­čiau to­kios pa­slau­ gos po­rei­kis yra dar di­des­nis – ei­lės ne­mo­ka­mai mai­tin­tis lau­kia apie 80 klai­pė­die­čių. Per­nai iš mies­to biu­dže­to lab­da­ ros val­gyk­lai mais­to pro­duk­tams įsi­gy­ti bu­vo skir­ta be­veik 62 tūkst. li­tų, paau­ko­ta dar už 44 tūkst. li­ tų. Šie­met nu­ma­to­ma, kad lab­ da­ros val­gyk­lo­je mai­tin­ti bė­džius iš mies­to biu­dže­to rei­kės apie 70

tūkst. li­tų. Į šią su­mą neįs­kai­čiuo­ ja­mos iš­lai­dos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ ni­mams. „Per­nai į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ ri pa­si­siū­lė pa­ti rū­pin­tis lab­da­ros val­gyk­los veik­la. Pra­šo­ma, kad iš mies­to biu­dže­to bū­tų ski­ria­ma tik da­lis lė­šų mais­to ga­my­bos kaš­tams pa­deng­ti. To­dėl ir siū­lo­me, kad lab­ da­ros val­gyk­la rū­pin­tų­si ne­be Klai­ pė­dos so­cia­li­nės pa­ra­mos cent­ras, o vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są lai­mė­ ju­si ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja“, – tei­gė A.Lie­sy­tė. Skai­čiuo­ja­ma, kad to­kiu bū­du per me­tus pa­vyk­tų su­tau­py­ti apie 70 tūkst. li­tų, o lab­da­ros val­gyk­los veik­la tik pa­ge­rė­tų, nes bė­džiai bū­tų mai­ti­na­mi ir sa­vait­ga­liais bei šven­čių die­no­mis, kas da­bar nė­ra da­ro­ma. „Ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri siū­lo­si im­tis lab­da­ros val­gyk­los veik­los, yra „Mais­to ban­kas“, – at­sklei­dė A.Lie­sy­tė. Jei mies­to ta­ry­ba pri­tars to­kiems po­ky­čiams, ti­kė­ti­na, jog ne­be­liks ir ei­lių žmo­nių, lau­kian­čių ga­li­my­bės mai­tin­tis lab­da­ros val­gyk­lo­je, ku­ri ir to­liau veik­tų Bal­ti­jos pro­spek­te.

Moks­lei­viams – neį­ga­lių­jų kai­my­nys­tė Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

A.Rub­lio­vo pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se po vie­nu sto­gu tu­rės su­ tilp­ti ir moks­lei­viai, ir su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nės.

Da­lis A.Rub­lio­vo pa­grin­di­nės mo­ kyk­los mies­to ta­ry­bos spren­di­mu nuo lie­pos bus per­duo­tos val­dy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Ta­čiau maž­daug 1 000 kvad­ra­ti­ nių met­rų plo­to pa­tal­pos il­gai tuš­ čios ne­liks – be­veik vi­sas jas pa­ nau­dos su­tar­ti­mi siū­lo­ma per­duo­ti su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­jai „Klai­pė­dos vil­tis“. Ši bend­ri­ja da­bar yra Smil­te­lės gat­vė­je esan­čia­me pa­sta­te – jį da­ li­ja­si su spe­cia­lią­ja mo­kyk­la „Gu­ bo­ja“. Ta­čiau ją nu­spręs­ta reor­ga­ ni­zuo­ti, pri­jung­ti prie „Me­dei­nės“ mo­kyk­los, moks­lei­vius ir mo­ky­to­ jus per­kel­ti į jos pa­tal­pas, esan­čias Pa­ne­vė­žio gat­vė­je. Į Smil­te­lės g. li­ku­sį at­si­lais­vi­nu­sį pa­sta­tą no­ri­ma per­kel­ti Moks­lei­vių sa­vi­raiš­kos cent­rą iš Strė­vos gat­vės, nes pa­sta­tas tu­rės bū­ti nu­griau­tas dėl Bal­ti­jos pro­spek­to tę­si­nio.

To­dėl ir ras­ta išei­tis, kad „Klai­ pė­dos vil­tis“ ga­li įsi­kur­ti A.Rub­lio­ vo pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, bet jai jau ne­bep­rik­lau­san­čio­se pa­tal­po­se Deb­re­ce­no gat­vė­je. Jei mies­to ta­ry­ba pri­tars šias pa­ tal­pas pa­nau­dos su­tar­ti­mi 10 me­ tų per­leis­ti „Klai­pė­dos vil­čiai“, ji gaus pi­ni­gų iš ES fon­dų joms re­ konst­ruo­ti. Po re­konst­ruk­ci­jos pa­tal­pos bus pri­tai­ky­tos teik­ti il­ga­lai­kę so­cia­li­ nę glo­bą 20-iai žmo­nių, tu­rin­čių pro­to ne­ga­lią. Pa­tal­po­se pla­nuo­ja­ma įreng­ti 16 vien­vie­čių gy­ve­na­mų­jų kam­ba­rių, pa­tal­pas die­nos užim­tu­mui or­ga­ ni­zuo­ti, val­go­mą­jį, vir­tu­vę, vo­nios ir tua­le­to pa­tal­pas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to na­ riai abe­jo­jo, ar to­kia kai­my­nys­tė A.Rub­lio­vo pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viams yra tin­ka­ma. Juo la­ biau kad bend­ruo­me­nės nuo­mo­nės ne­bu­vo at­si­klaus­ta. Ta­čiau Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Pau­li­kie­nė pa­ti­ki­no, jog į „Klai­pė­ dos vil­ties“ pa­tal­pas bus at­ski­ras įė­ji­mas, to­dėl neį­ga­lie­ji su moks­ lei­viais tik­rai ne­su­si­tiks.

„„Ati­duo­da: nuo lie­pos A.Rub­lio­vo mo­kyk­lai ne­bep­rik­lau­sys vie­nas tri­jų

aukš­tų kor­pu­sas. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


6

trečiadienis, balandžio 17, 2013

nuomonės

Ter­lio­to­jai – val­džios rū­pes­tis

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Trūks­ta pra­mo­gų

Pus­me­tį, kol bu­vo šal­ta, lin­dė­jo­ me na­muo­se, bi­jo­da­mi žvar­bos, tam­sos ir nu­si­kal­tė­lių. Da­bar, kai die­nos ta­po il­ges­nės, la­bai no­ri­si pra­mo­gų. Tu­ri­me pa­jū­rį, ne vie­ną par­ką, bet vien vaikš­čio­ti nė­ra įdo­ mu. No­rė­tų­si pa­si­kars­ty­ti, kaž­ką įdo­maus pa­ma­ty­ti, pa­pra­mo­gau­ti ak­ty­viai. Ta­čiau pas mus to­kia ga­ li­my­bė yra tik už pi­ni­gus. Ge­rai dar, kad už orą ne­rei­kia mo­kė­ti. Da­bar sa­vait­ga­liais už­mies­čio ka­vi­nė­se pil­na žmo­nių. Juk ne tik pa­val­gy­ti jie ten su­si­ren­ka. Žmo­nėms rei­kia pra­mo­gų. Juk dar an­ti­kos lai­kais bū­da­vo sa­ko­ma: „Duo­nos ir žai­di­ mų“. Pa­na­šu, kad da­bar mies­te ta iš­min­tis ne­sup­ran­ta­ma.

Violeta Juodelienė

P

Jei ne Rug­sė­jo 11-osios pa­ro­do­mie­ji iš­puo­liai, šios ir dau­gy­bė ki­tų de­ ta­lių ga­lė­tų bū­ti tik nie­ ko ver­ti są­moks­lo teo­ ri­jų mė­gė­jų pais­ta­lai. Iš­puo­lis – te­gu ir ne iš­skir­ti­nės ga­lios, ta­ čiau la­bai sim­bo­liš­kas: spro­g i­mai įvyk­ dy­t i Va­ka­r ų flag­ma­nu lai­ko­mo­je ša­ly­ je per ame­ri­k ie­čiams la­bai svar­bią Pat­ rio­tų die­ną. Pa­s i­kė­s in­t a į spor­to ren­g i­n į – aiš­k i užuo­mi­na į čem­pio­na­tų, olim­pia­dų, iš ku­r ių kiek­v ie­ną­syk pu­čia­mas vis di­ des­n is po­mpas­t i­kos bur­bu­las, pa­žei­ džia­mu­mą. Be to, kru­vi­ni spro­g i­mai įvyk­dy­ti ypa­ tin­gos įtam­pos fo­ne, pa­sau­l iui ste­bint Ko­rė­jos pu­sia­sa­lio kri­zę, svars­tant, ar ji ne­si­baigs ak­ty­ves­niais Va­ka­rų są­jun­gi­ nin­k ų veiks­mais. Jei ne Rug­sė­jo 11-osios pa­ro­do­mie­ji iš­ puo­liai, šios ir dau­gy­bė ki­tų de­ta­lių ga­ lė­tų bū­ti tik nie­ko ver­ti są­moks­lo teo­ri­ jų mė­gė­jų pais­ta­lai. De­ja. „Tai įvy­ko to­ kiu me­tu, kai mes jau be­veik pra­dė­jo­me ne­be­t i­kė­t i, kad kaž­kas pa­na­š aus yra įma­no­ma“, – va­kar sa­kė JAV žmo­nės, klau­sy­da­mi sku­bo­tus sau­gu­mo spe­cia­ lis­tų svars­ty­mus apie ga­li­mus kal­ti­nin­ kus de­ši­nių­jų ra­di­ka­lų sto­vyk­lo­je. At­ro­do, kad nu­ra­m in­t i tau­tą, pa­ženk­ lin­tą Rug­sė­jo 11-osios ženk­lu ir pui­k iai ži­nan­čią, ką reiš­k ia bū­t i aukš­čiau­sios kla­sės te­ro­riz­mo tai­k ik­ly­je, ne­bus taip pa­pras­ta, kaip po tra­ge­di­jos Ok­la­ho­mo­ je ar įpras­tų šau­dy­nių vie­šu­mo­je.

J

au ku­ris lai­kas Klai­pė­dos dau­gia­bu­čius na­mus ad­mi­ nist­ruo­jan­čios įmo­nės te­ ro­ri­zuo­ja bu­tų sa­vi­nin­kus, kad pa­sta­rų­jų lė­šo­mis bū­tų nu­va­ ly­tos gra­fi­ti­nin­kų api­pieš­tos na­ mų sie­nos. Pag­rin­di­nis šių rei­ka­la­vi­mų mo­ ty­vas – to­kią tvar­ką nu­sta­tė Klai­ pė­dos sa­vi­val­dy­bė ir jos pri­va­lu lai­ky­tis. Ne­pak­lu­su­siems esą bus ski­ria­mos bau­dos net iki tūks­tan­ čio li­tų. Ma­no­me, kad to­kia nu­sta­ty­ta tvar­ka yra ne­tei­sė­ta. Mums gra­fi­ ti­nin­kų pie­ši­niai ne­truk­do ir ne­tu­ri jo­kios įta­kos na­mo sau­giam eksp­ loa­ta­vi­mui. Nė­ra ga­ran­ti­jų, kad vie­ną die­ną nu­va­lius sie­nas po nak­ties jos vėl ne­bus „iš­gra­žin­tos“. Na­mų bu­tų sa­vi­nin­kai jo­kiais tei­si­niais ar ki­to­kiais nor­mi­niais do­ku­men­tais nė­ra įpa­rei­go­ti or­ ga­ni­zuo­ti sa­vi­sau­gos bū­rius, ku­rie pri­žiū­rė­tų na­mą vi­są pa­rą ir gau­

Da­lia

Laip­tai – di­de­lis iš­šū­kis

Lan­kiau­si Sto­ma­to­lo­gi­jos po­lik­li­ ni­ko­je. Gai­la žiū­rė­ti, kaip ten gar­ baus am­žiaus žmo­nės ko­pia di­de­ liais laip­tais į aukš­tes­nius aukš­tus. Po vie­ną laip­te­lį, at­sar­giai, pail­sė­da­ mi. Jiems ten­ka iš­nau­do­ti daug jė­ gų, kol pa­sie­kia no­ri­mą spe­cia­lis­tą. Įs­tai­gai rei­kė­tų pa­gal­vo­ti, kaip iš­ spręs­ti šią pro­ble­mą. Juk čia gy­do­si daug pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių. Ne­ži­nau, ar įma­no­ma iš­spręs­ti šią pro­ble­mą, bet tik­rai rei­kė­tų pa­gal­vo­ti. So­fi­ja „„Pot­rau­kis: gra­fi­ti­nin­kai ga­li „iš­da­bin­ti“ ne tik pa­sta­tus, bet ir au­to­mo­

bi­lius. 

dy­tų nu­si­kal­tė­lius ar ki­to­kius vie­ šo­sios tvar­kos pa­žei­dė­jus. Jei val­džiai taip rū­pi mies­to gro­ žis, tai ter­lio­to­jų gau­dy­mu tu­rė­tų už­siim­ti pa­tys val­di­nin­kai. Jie ga­li išaiš­kin­ti mies­to pa­sta­tus dar­kan­

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

čius „dai­li­nin­kus“ ir išieš­ko­ti iš jų nuo­sto­lius dėl pa­da­ry­tos ža­los. Pra­šo­me paaiš­kin­ti, ar mi­nė­ta Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės tvar­ka yra tei­sė­ta. Kre­tin­gos gat­vės 1 na­mo gy­ven­to­jai

Keis­tas par­da­vė­jų už­si­spy­ri­mas

P

re­ky­bos cent­ruo­se jau se­niai at­si­ra­do la­bai keis­ta tvar­ka, su­si­ju­si su lo­te­ri­jos bi­lie­tų par­da­vi­mu. Pri­va­lai bū­ti­nai pirk­ti tuos bi­lie­tus, ku­rie yra su­dė­ ti tik prie tos ka­sos. Prie vie­nos ka­ sos paim­ti bi­lie­tą ir sto­tis į ei­lę prie ki­tos šiukš­tu ne­ga­li­ma, nes to­kią tvar­ką įsi­ve­dė ka­si­nin­kės. Taip, ma­tyt, joms pa­pras­čiau ves­ti ap­skai­tą.

Te­ko ste­bė­ti ir ki­to­kią keis­tą si­ tua­ci­ją. Priė­ju­si prie ka­si­nin­kės mo­te­ris pra­šė, kad jai at­spaus­din­ tų nau­ją bi­lie­tą. Ta­čiau ka­si­nin­kė pri­myg­ti­nai siū­lė įsi­gy­ti jau iš anks­to at­spaus­ din­tus. Pir­kė­jai te­ko ge­ro­kai pa­varg­ti, kol įkal­bė­jo par­da­vė­ją jai at­spaus­din­ti nau­ją bi­lie­tą. Tai ji pa­da­rė la­bai jau ne­lai­min­gu vei­du.

Toks el­ge­sys man vi­siš­kai ne­sup­ ran­ta­mas. Ko­dėl pri­myg­ti­nai bru­ka­mas anks­čiau at­spaus­din­tas bi­lie­tas, jei žmo­gus no­ri, kad jis bū­tų iš­spaus­ din­tas prie jo akių? Par­da­vė­jams dėl to­kio pa­pras­ to pra­šy­mo tik­rai ne­rei­kė­tų per­ kreip­ti vei­do ne­pa­si­ten­ki­ni­mo mi­na. Al­do­na

Įtei­sin­tas re­ke­tas ver­čia emig­ruo­ti

M

ū­sų ša­lies įsta­ty­mai sa­ vo­tiš­kai įtei­si­no re­ke­tą. Už men­kiau­sią nu­si­ žen­gi­mą ga­li gau­ti bau­ dą, o jei ap­si­žiop­lin­si ir ją išieš­ko­ti im­sis ant­sto­liai, ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad teks mo­kė­ti neį­ti­kė­ti­ną su­mą. Po to­kių nuo­ty­kių ap­skri­tai ne­ be­si­no­ri gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

397 728

telefonas@kl.lt

Rug­sė­jo 11-osios ai­das

a­sau­l is nie­ka­da ne­bus toks, koks bu­vo iki šiol. Ši su­ba­na­lė­ju­si fra­zė, nu­skam­ bė­ju­si su­griu­vus Pa­sau­lio pre­ ky­bos cent­ro Man­ha­ta­ne bokš­tams, va­ kar pa­si­ro­dė ak­tua­li kaip nie­kad. Ne­pai­s ant dau­g y­b ės to­k ių skir­t in­g ų pa­t ir­čių, pra­de­dant Ok­la­ho­mos spro­ gi­mo 1995-ai­siais, bai­g iant Una­bom­be­ rio gau­dy­nė­mis, pir­ma reak­ci­ja į spro­ gi­mus gar­sio­jo Bos­to­no ma­ra­to­no tra­ so­je ir JAV, ir šia­pus pa­sau­lio bu­vo vie­ na: į Ame­ri­ką vėl pa­si­kė­si­no tarp­tau­ti­ niai te­ro­ris­tai. Nors lo­gi­ka rei­ka­lau­tų pir­miau­sia mąs­ ty­t i apie tai, jog Jung­t i­nė­se Vals­t i­jo­se vi­sa­da bu­vo ir te­bė­ra pui­k ios są­ly­gos ras­tis įvai­raus plau­ko vie­ti­niams te­ro­ ris­tams – nuo de­ši­n ių­jų iki eko­te­ro­r is­ tų, Rug­sė­jo 11-osios pa­t ir­t is per­ne­lyg ryš­k i, kad emo­ci­jos ne­nus­telb­tų ra­cio­ na­laus pra­do.

karštas telefonas

Pas mus vis­kas prie­šin­gai. Net ne­nu­si­žen­gęs jo­kiam įsta­ty­mui ne­ gau­ni tiek, kad bū­ti­niau­siems da­ ly­kams už­tek­tų. O jei, ne­duok die­ve, pa­gaus be bi­lie­to au­to­bu­se, pa­liks be kel­nių ir il­gam al­ka­ną. Keis­ta ta mū­sų tė­ vy­nė, kar­tais pa­na­ši į pa­mo­tę. Ser­ge­jus

Kad ir kiek pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių mū­sų mies­to au­to­bu­suo­se su­ža­lo­ja­ ma, kal­ti bū­na pa­tys ke­lei­viai. Ko­dėl stai­giai stab­do, ne­sup­ran­tu. Ma­no ma­ny­mu, ne­nor­ma­lu, kad žmo­nės griū­va ke­lei­vius ve­žio­jan­čiuo­se au­ to­bu­suo­se. Ma­nau, ke­lei­viai tu­ri tu­ rė­ti ga­li­my­bę pa­ra­šy­ti at­si­lie­pi­mą apie vai­ruo­to­jo dar­bo kul­tū­rą. Ne­ tei­sin­ga vis­kuo kal­tin­ti tik ke­lei­vius, juo la­biau gar­baus am­žiaus. Joa­na

Kal­ti bū­na tik ke­lei­viai

Ne­ma­nau, kad dėl au­to­bu­suo­se su­ si­žei­du­sių ke­lei­vių kal­ti vai­ruo­to­ jai. Jie dir­ba sa­vo dar­bą. Kal­ti pa­tys žiop­li ke­lei­viai, ku­rie neį­si­kim­ba, kai va­žiuo­ja. Nė­ra čia ko kal­tin­ti ki­tų, kai pa­ts kal­tas! Si­mas

Ne­be­ži­nau, ką val­gy­ti

Par­duo­tu­vių len­ty­nos lūž­ta, bet ką val­gy­ti, tik­rai ne­ži­nau. Daž­nai ma­ tau žmo­nes, ban­dan­čius įžiū­rė­ti ant pa­kuo­čių už­ra­šus ma­žy­tė­mis rai­de­ lė­mis. Pro­duk­tų su­dė­tis ta­po tik­ ra ab­ra­ka­dab­ra. Pri­ra­šo ne­sup­ran­ ta­mų žo­džių, lai­kai deš­rą ran­ko­je ir ne­be­sup­ran­ti, iš ko ji pa­ga­min­ta. Jei pi­gi, kad ir ką be­ra­šy­tų, aki­vaiz­ du, jog mė­sos jo­je nė­ra. Daž­ną kar­ tą vaikš­tau po par­duo­tu­vę ir gal­vo­ ju, ką nu­si­pir­kus, kad bū­tų pa­na­šu į tik­rą mais­tą. Kuo to­liau, tuo re­čiau ran­du at­sa­ky­mą į šį klau­si­mą. Eleo­no­ra Pa­ren­gė Dai­va Ja­naus­kai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Kar­tą vie­no­je už­sie­nio vals­ty­bė­ je taip pat te­ko įgy­ti pa­na­šios pa­tir­ ties. Ta­čiau ten teis­me ati­džiai klau­ si­nė­jo, ko­kios ma­no pa­ja­mos, kiek iš jų ski­riu būs­tui, kiek mais­tui. Ir tik nuo vi­sų tų iš­lai­dų li­ku­sios su­mos iš­skai­čiuo­ja­ma pa­skir­to­ji bau­da. Tei­si­nė­je vals­ty­bė­je žmo­gaus ne­ pa­lie­ka be lė­šų pra­gy­ve­ni­mui.

Vai­ruo­to­jams – at­si­lie­pi­mų kny­gą

reklamos skyrius: 397 Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

711, 397 715

Platinimo tarnyba:

Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

397 706 397 725

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 770 397 729

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

397 750

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė –

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 772 397 727

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 713

„Namai“: Lina Bieliauskaitė – 397 730 „Sveikata“: 397 705 Sandra Lukošiūtė – Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391

„TV diena“: 397 719 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėm

Prenumeratos skyrius: 397 Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Ruikė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

trečiadienis, balandžio 17, 2013

lietuva VTEK už­kliu­vo mi­nist­ras

Ka­lė­ji­mas – ne ku­ror­tas

Drau­di­mui ne­pri­ta­ria

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja su­rea­ga­vo į skun­dą dėl to, kad svei­ka­tos ap­sau­ gos mi­nist­ras Vy­te­nis And­riu­ kai­tis mi­nis­te­ri­jos au­to­mo­bi­ lį ko­vo 15 d. ko­man­di­ruo­tė­je į Ra­sei­nius nau­do­jo ir as­me­ni­ niais tiks­lais, – juo vy­ko į par­ ti­jos sky­riaus kon­fe­ren­ci­ją, ki­tus su­si­ti­ki­mus.

Sek­da­mas Šiau­rės Ai­ri­jos pa­ vyz­džiu, Ai­ri­jos aukš­ta­sis teis­ mas at­si­sa­kė iš­duo­ti Lie­tu­vai Bren­da­ną McGui­ga­ną, įta­ria­ mą gink­lų kont­ra­ban­dos by­lo­ je, mo­ty­vuo­da­mas pra­sto­mis ka­li­ni­mo są­ly­go­mis. Šio­je by­ lo­je 12 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė pa­skir­ta ir Ai­ri­jos pi­ lie­čiui Mi­chae­lui Camp­bel­lui.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­ čius, ko­men­tuo­da­mas koa­li­ci­ jos par­tne­rių, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA), siū­ly­ mą draus­ti abor­tus, sa­kė, kad abor­tų klau­si­mu prio­ri­te­tą skir­tų švie­čia­ma­jam dar­bui, o ne drau­di­mui. Be to, jis ti­ki­no, kad jo par­ti­jos ir LLRA nuo­mo­ nių skir­tu­mas „nė­ra di­de­lis“.

Kon­ser­va­to­rių žo­džių mū­šis žlu­go Ko­va dėl kon­ser­va­to­rių ved­lio po­sto da­ ro­si vis nuo­žmes­nė. And­riaus Ku­bi­liaus var­žo­vai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti vie­šuo­se kan­di­da­tų de­ba­tuo­se, nes įžvel­gė opo­ nen­tų klas­tą. Už­rūs­tin­tas ir par­ti­jos pa­triar­chas Vy­tau­tas Lands­ber­gis. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ryž­tin­gas tik A.Ku­bi­lius?

Vie­ši kan­di­da­tų į kon­ser­va­to­rių par­ti­jos pir­mi­nin­kus de­ba­tai su­ žlu­go – va­kar tu­rė­ju­si įvyk­ti dis­ ku­si­ja ne­ti­kė­tai at­šauk­ta. Iš­kart po šio įvy­kio pa­si­gir­do įvai­rių sam­ pro­ta­vi­mų, o de­ba­tuo­se tu­rė­ję da­ ly­vau­ti par­ti­jos de­le­ga­tai pik­ti­no­si ir dėl kiek keis­to­ko de­ba­tų or­ga­ni­ za­vi­mo, ir dėl vė­les­nio spren­di­mo juos at­šauk­ti. „Ke­liems kan­di­da­tams at­si­sa­ kius da­ly­vau­ti ir li­kus tik vie­nam, ku­ris ryž­tų­si da­ly­vau­ti dis­ku­si­ jo­je dėl pro­gra­mos ir vi­zi­jos, TSLKD ly­de­rių de­ba­tai at­šau­kia­mi!“ – taip nu­ro­dė dis­ku­si­jos or­ga­ni­za­ to­riai, tarp ku­rių – par­la­men­ta­ras Man­tas Ado­mė­nas. Po­li­ti­kas pa­tvir­ti­no, kad tas vie­ nin­te­lis drą­suo­lis, ne­pa­bū­gęs dis­ ku­si­jos, ži­no­ma, yra lig­šio­li­nis par­ ti­jos pir­mi­nin­kas A.Ku­bi­lius. Ko­dėl

ki­ti taip ūmai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti, M.Ado­mė­nas at­skleis­ti ne­pa­no­ro. „Ko­dėl jus do­mi­na neį­vy­kę ren­gi­ niai?“ – ste­bė­jo­si A.Ku­bi­liui sim­ pa­ti­jų ne­sle­pian­tis po­li­ti­kas.

Vy­tau­tas Lands­ber­gis:

Jie pa­skel­bė, jog da­ly­ vau­siu, o vė­liau paaiš­ kė­jo, kad ren­gi­nys – šou po­bū­džio, ir man jis pa­si­ro­dė ne­priim­ ti­nas. Keis­tas or­ga­ni­za­vi­mas

Mi­nė­tus de­ba­tus or­ga­ni­zuo­ti ėmė­si bū­tent M.Ado­mė­nas, par­ti­jos pir­ mi­nin­ko rin­ki­muo­se ra­gi­nan­tis rem­ti da­bar­ti­nį par­ti­jos pir­mi­nin­ ką. Ga­liau­siai pa­gal pla­ną jis tu­rė­jo bū­ti ir de­ba­tų mo­de­ra­to­rius.

„„ Ko­va: A.Ku­bi­liaus ša­li­nin­ko M.Ado­mė­no or­ga­ni­zuo­ti, bet taip ir neį­vy­kę de­ba­tai su­kė­lė įta­ri­mų V.Lands­

ber­giui. 

Re­gis, li­ku­siems kan­di­da­tams tai ne­pa­ti­ko. „Tas dis­ku­si­jos or­ga­ni­ za­vi­mas la­bai keis­tai vy­ko. Iš pra­ džių pri­myg­ti­nai rei­ka­la­vo, kad da­ ly­vau­čiau, pa­skui praė­ju­sią sa­vai­tę po­zi­ci­ja pa­keis­ta ir pa­reikš­ta, kad at­šau­kia­ma. Ap­lin­ky­bių ne­ži­nau, bet at­ro­do tik­rai keis­to­kai“, – ste­ bė­jo­si kan­di­da­tas į TS-LKD pir­mi­ nin­ko po­stą Va­len­ti­nas Stun­dys. Tai­gi pro­ga, kai vi­si kan­di­da­tai į TS-LKD pir­mi­nin­ko po­stą ga­lė­tų kar­tu pa­dis­ku­tuo­ti, pra­leis­ta. Dau­ giau to­kių dis­ku­si­jų ne­nu­ma­to­ma.

Kan­di­da­tai ap­si­ri­bos par­ti­jų sky­rių lan­ky­mu, sa­vo teks­tų skel­bi­mu. Pat­riar­chas re­gi šou

M.Ado­mė­no ir jo bend­ra­min­čių or­ga­ni­zuo­ti de­ba­tai įta­ri­mą su­kė­lė ir par­ti­jos pa­triar­chui, A.Ku­bi­liaus var­žo­vui V.Lands­ber­giui. Ko­dėl at­ si­sa­kė da­ly­vau­ti jis? „Aš ne­ži­no­jau, kas ten tu­rė­jo bū­ ti. Pir­miau­sia or­ga­ni­za­to­rių el­ge­sys bu­vo ne­tin­ka­mas. Jie pa­skel­bė, jog da­ly­vau­siu, o kai pa­siaiš­ki­nau, ko­ kio po­bū­džio ren­gi­nys, paaiš­kė­jo,

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.

kad jo toks šou po­bū­dis, ir man jis pa­si­ro­dė ne­priim­ti­nas“, – paaiš­ki­ no V.Lands­ber­gis. Il­ga­me­tį TS-LKD ved­lį, re­gis, suer­zi­no tai, kad de­ba­tus or­ga­ni­za­ vo A.Ku­bi­liaus rė­mė­jas M.Ado­mė­ nas. Ta­čiau V.Lands­ber­gis šių de­ta­ lių pa­tiks­lin­ti ne­pa­no­ro: „Ne­tu­riu nei pa­rei­gos, nei lai­ko jums tei­sin­ tis“, – bai­gė pa­triar­chas. Iš TS-LKD pir­mi­nin­ko rin­ki­mų pa­si­trau­kus Lai­mai And­ri­kie­nei, su A.Ku­bi­liu­ mi var­žy­tis li­ko tik du kan­di­da­tai – V.Stun­dys ir V.Lands­ber­gis.

D.Pa­val­kiui – Pre­zi­den­tės prie­kaiš­tai Sei­mas re­fe­ren­du­mui ne­prieš­ta­rau­ja Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė po su­si­ti­ki­mo su Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nist­ru Dai­niu­mi Pa­val­kiu iš­ sa­kė po­zi­ci­ją, kad lai­kant lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną nie­ kam ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos jo­kios pri­vi­le­gi­jos.

„Pre­zi­den­tė at­krei­pia mi­nist­ro dė­ me­sį, kad skir­tin­gos eg­za­mi­no są­ ly­gos ne­pa­lan­kios ne tik lie­tu­viams, bet ir tau­ti­nių bend­ri­jų vai­kams, ku­rie pa­si­rin­ko mo­ky­tis lie­tu­viš­ ko­se mo­kyk­lo­se“, – ša­lies va­do­vės po­zi­ci­ją po su­ti­ki­mo su D.Pa­val­kiu va­kar iš­dės­tė Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė. „Lie­tu­va vi­sa­da bu­vo dau­gia­tau­ tė, to­kia ir iš­liks. Vi­si yra Lie­tu­vos pi­lie­čiai, to­dėl jo­kių pri­vi­le­gi­jų nie­ kam ne­tu­ri bū­ti. Vi­siems tu­ri bū­ti su­da­ry­tos vie­no­dos są­ly­gos, kaip ir nu­ma­to Kons­ti­tu­ci­ja, – to­kia yra prin­ci­pi­nė Pre­zi­den­tės nuo­sta­ta“, – sa­kė D.Ul­bi­nai­tė. Anot pa­ta­rė­jos, Pre­zi­den­tė ra­gi­ na mi­nist­rą ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti Ry­tų Lie­tu­vos žmo­nių švie­ti­mui. „Ry­tų Lie­tu­vos pi­lie­čiai ne­ga­ li bū­ti pra­sčiau iš­si­la­vi­nę nei vi­sos Lie­tu­vos žmo­nės. Vi­si Lie­tu­vos pi­

Sei­mas va­kar po pa­tei­ki­mo pri­ ta­rė siū­ly­mui kar­tu su pre­zi­den­ to rin­ki­mais 2014 m. reng­ti re­fe­ ren­du­mą, ku­ria­me tau­ta tu­rė­tų nu­spręs­ti, ar leis­ti įtei­sin­ti dvi­gu­ bą pi­lie­ty­bę. „„Kliū­tys: D.Pa­val­kis ap­ta­kiai pa­ža­dė­jo, kad iš­kart po šių me­tų pa­leng­

vin­to lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no tau­ti­nėms ma­žu­moms bus svars­to­ma, ar tai pa­si­tei­si­no. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

lie­čiai <...> tu­ri bū­ti vie­no­dai raš­ tin­gi, o lie­tu­vių kal­ba ne­tu­ri tap­ti jo­kių de­ry­bų ar po­li­ti­nių su­si­ta­ri­ mų ob­jek­tu“, – kal­bė­jo ji. Mi­nist­ras D.Pa­val­kis aiš­ki­no, kad, su­lau­kus šių me­tų eg­za­mi­no re­zul­ta­ tų, spren­di­mai dėl lie­tu­vių kal­bos eg­ za­mi­no ga­lė­tų bū­ti per­žiū­rė­ti. Anot jo, bus sie­kia­ma, kad vi­si moks­lei­viai lai­ky­tų vie­no­dą eg­za­mi­ną. „Tas įsa­ky­mas pa­si­ra­šy­tas. Kiek jis man pa­tin­ka, kiek ne­pa­tin­ka, aš ne­ siim­siu ko­men­tuo­ti. Ta­čiau Pre­zi­ den­tei pri­ža­dė­jau po eg­za­mi­no re­ zul­ta­tų, kai bus pa­gal ši­tą tvar­ką iš­lai­ky­tas eg­za­mi­nas, ne­lauk­da­mas

jo­kių teis­mo iš­va­dų, pri­sta­ty­ti re­zul­ ta­tus. Ma­nau, mes šio įsa­ky­mo ga­lio­ ji­mą ri­bo­si­me“, – tei­gė D.Pa­val­kis. Ta­čiau jis ne­nu­ro­dė, ka­da įsa­ky­ mas ga­lė­tų bū­ti ap­ri­bo­tas. „Klau­si­mas, kiek lai­ko ši­tas įsa­ ky­mas tu­rė­tų ga­lio­ti. Aš ne­ga­liu iš kar­to pri­ža­dė­ti, kad mes tik­rai tą įsa­ky­mą to­kį, koks jis yra, per­žiū­ rė­si­me, kei­si­me, stab­dy­si­me ar pa­ na­šiai. Sa­kau, jog per­žiū­rė­si­me eg­ za­mi­nų ro­dik­lius, ta­čiau prin­ci­pi­nė nuo­sta­ta yra, kad lie­tu­vių kal­bos eg­ za­mi­ną vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai lai­ky­ tų to­kį pa­tį“, – tei­gė mi­nist­ras. „Klaipėdos“, BNS inf.

Re­fe­ren­du­mui dėl Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo siū­lo­ma ši for­mu­luo­tė: „Pri­ta­riu, kad Lie­tu­vos Kons­ti­ tu­ci­jos 12 straips­nio ant­ro­ji da­ lis bū­tų iš­dės­ty­ta ši­taip: „Lie­tu­ vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­li bū­ti ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu.“ Už nu­ta­ri­mą dėl re­fe­ren­du­mo skel­bi­mo bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo vie­nas, 20 par­la­men­ ta­rų su­si­lai­kė. To­liau pro­jek­tas bus svars­to­mas par­la­men­ti­niuo­ se ko­mi­te­tuo­se ir tik tuo­met jo li­ ki­mas bus spren­džia­mas ple­na­ri­ niuo­se po­sė­džiuo­se. Už re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­ bos pi­lie­ty­bės bal­sa­vo vi­sos par­ la­men­ti­nės frak­ci­jos, iš­sky­rus kon­ser­va­to­rius, jų di­džio­ji da­lis su­si­lai­kė. Taip pat re­fe­ren­du­mo ne­pa­rė­mė du Dar­bo par­ti­jos at­

sto­vai ir vie­nas so­cial­de­mok­ra­ tas. Kon­ser­va­to­riai prie­kaiš­ta­vo, kad siū­ly­mas dėl re­fe­ren­du­mo pa­teik­tas už­bė­gus už akių par­ti­ joms, ku­rios ėmė­si de­rin­ti klau­ si­mą dėl re­fe­ren­du­mo. Par­la­men­ti­nių frak­ci­jų at­sto­ vai bu­vo su­si­ti­kę ir ap­ta­rę ga­ li­my­bę pa­si­ra­šy­ti me­mo­ran­du­ mą, ku­riuo įsi­pa­rei­go­tų skelb­ti re­fe­ren­du­mą, su­de­rin­ti for­mu­ luo­tę su frak­ci­jo­mis ir agi­tuo­ ti sa­vo rin­kė­jus da­ly­vau­ti re­fe­ ren­du­me. Pro­jek­tą pa­ren­gęs Dar­bo par­ti­ jos na­rys Ar­tū­ras Pau­laus­kas rep­ li­ka­vo, kad dek­la­ra­ci­jų re­fe­ren­ du­mui dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės su­reng­ti neuž­teks, taip pat tvir­ ti­no dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ini­cia­ ty­vą kė­lęs jau anks­čiau, už­praė­ ju­sio­je ka­den­ci­jo­je. A.Pau­laus­kas pa­brė­žė, kad pro­jek­tas kol kas tik pa­tei­kia­mas, tad tu­rin­tys pa­siū­ly­ mų dėl ki­to­kios for­mu­luo­tės ga­lės teik­ti juos ir pro­jek­tas ga­lės bū­ti to­bu­li­na­mas. „Klaipėdos“, BNS inf.


8

trečiadienis, balandžio 17, 2013

užribis

Ve­ly­kos bai­gė­si api­plė­ši­mu Dai­va Ja­naus­kai­tė Sta­čia­ti­kių Ve­ly­kas su at­si­tik­ti­ niais pa­žįs­ta­mais su­gal­vo­jęs at­ švęs­ti klai­pė­die­tis ta­po plė­ši­kų au­ ka. Už­ra­kin­tas sa­vo pa­ties na­muo­ se vy­ras iš­bu­vo pa­rą, kol nu­si­kal­tė­ liai tuš­ti­no jo ban­ko są­skai­tą.

Va­kar Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį 36 me­tų klai­pė­die­čiui Ma­riui Fo­ti­nui ir 27-erių Ta­dui Ta­mo­šiū­nui. Še­ še­rių ir pen­ke­rių su pu­se me­tų ne­ lais­vės baus­mės jiems skir­tos už api­plė­ši­mą, fi­zi­nį smur­tą bei sve­ ti­mos ban­ko kor­te­lės pa­nau­do­ji­mą pa­si­sa­vi­nant pi­ni­gus. Tie­sa, už šiuos nu­si­kal­ti­mus teis­mo skir­tos baus­mės yra ma­ žes­nės, ta­čiau ne kar­tą teis­ti vy­ rai už anks­čiau įvyk­dy­tus nu­si­kal­ ti­mus bu­vo at­li­kę ne vi­są skir­tą už gro­tų pra­leis­ti lai­ką, to­dėl baus­mės bu­vo su­bend­rin­tos. Per­nai pa­va­sa­rį bran­daus am­ žiaus ru­sa­kal­bis klai­pė­die­tis Spor­ ti­nin­kų gat­vė­je prie par­duo­tu­vės su­ti­ko iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mą M.Fo­ ti­ną ir pa­kvie­tė jį į sa­vo na­mus at­ švęs­ti sta­čia­ti­kių Ve­ly­kų. Šis pa­klau­sė, ar ga­lė­tų pa­si­kvies­ ti bro­lį, ku­riuo ap­si­me­tė esąs T.Ta­ mo­šiū­nas. Šei­mi­nin­kas par­si­ve­dė abu vy­rus ir su jais gir­ta­vo.

Pri­si­vai­ši­nę sve­čiai su­grie­bė šei­ mi­nin­ką, vie­nas lai­kė prie gerk­lės pri­ki­šęs pei­lį, ki­tas rei­ka­la­vo pa­sa­ ky­ti ban­ko kor­te­lės ko­dą. 51 me­tų vy­ras pra­džio­je ban­dė neiš­duo­ti slap­tų skai­čių, bet vie­ nas atė­jū­nų pei­liu smai­gė jam į už­ pa­ka­lį. Su­ži­no­ję ko­dą, plė­ši­kai su­mu­ šė šei­mi­nin­ką, pa­gro­bė iš bu­to dvi striu­kes, po­rą šim­tų li­tų, fo­toa­pa­ ra­tą bei ban­ko kor­te­lę. M.Fo­ti­nas ir T.Ta­mo­šiū­nas už­ ra­ki­no šei­mi­nin­ką bu­te, o rak­tą iš­ si­ne­šė. Spy­nų ir rak­tų meist­rai jį iš­va­da­ vo tik ki­tos die­nos va­ka­re. Tuo me­tu abu plė­ši­kai pra­dė­ jo švais­ty­ti sve­ti­mus pi­ni­gus. Vos išė­ję iš au­kos na­mų kios­ke iš­lei­do 9 li­tus ir taip įsi­ti­ki­no, kad smur­tu iš­gau­tas ban­ko ko­das – tei­sin­gas. Nu­si­kal­tė­liai tuš­ti­no są­skai­tą ban­ko­ma­tuo­se ir par­duo­tu­vė­se, kol ga­liau­siai įkliu­vo, iš­švais­tę dau­giau nei pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų. Tar­do­mas pa­rei­gū­nų T.Ta­mo­šiū­ nas pa­pa­sa­ko­jo, kad nu­si­kal­ti­mą įvyk­dė su M.Fo­ti­nu, ta­čiau kai pa­ rei­gū­nai su­ren­gė akis­ta­tą, iš­si­gan­ do ir ban­dė aiš­kin­ti jo ne­pa­žįs­tąs. Pa­na­šu, kad aš­tuo­nis kar­tus anks­čiau teis­tas M.Fo­ti­nas tarp nu­si­kal­tė­lių tu­ri di­des­nį au­to­ri­te­tą už pen­kis­kart teis­tą T.Ta­mo­šiū­ną.

Ne­ri­mas dėl kar­je­ros Sa­vait­ga­lį sos­ti­nės se­na­mies­čio ba­re su bend­ra­moks­liais links­mi­nę­sis ir in­ ci­den­to da­ly­viu ta­ pęs Klai­pė­dos mies­ to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Da­rius Kur­ pa­vi­čius tei­gia ne­ nu­si­kal­tęs prieš įsta­ty­mus ir lau­ kia Tei­sė­jų ta­ry­bos spren­di­mo.

jį nu­skriau­dę M.Fo­ti­nas (kai­rė­je) ir T.Ta­mo­šiū­nas už tos die­nos nuo­ty­ kius su­lau­kė lais­vės atė­mi­mo baus­mės. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

D.Kur­pa­vi­čius tei­gė ne­no­rįs pir­ma lai­ko spręs­ti, kaip šis in­ci­den­tas ga­li nu­lem­ti jo to­les­nę kar­je­rą. „Aš nie­ko blo­go ne­pa­da­riau ir kal­tas ne­si­jau­čiu. Tai tik­ras ne­su­ sip­ra­ti­mas. Jei­gu bū­tų pra­šę, bū­ čiau pa­si­tik­ri­nęs al­ko­ho­lio kie­kį, bet kad ne­pra­šė. Pro­to­ko­lo taip pat nie­kas ne­ra­šė, ne­pra­šė paaiš­ki­ni­mų ir pre­ten­zi­jų man nie­kas ne­reiš­kė“, – ti­ki­no in­ci­den­to da­ly­viu va­di­na­ mas uos­ta­mies­čio tei­sė­jas. D.Kur­pa­vi­čius Klai­pė­dos mies­ to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ kės Aud­ro­nės Gai­žu­tie­nės ka­bi­ ne­te ap­si­lan­kė pir­ma­die­nį iš ry­to, kai ži­nia apie in­ci­den­tą dar ne­bu­ vo pa­skli­du­si. „Nors ir ne­pri­va­lė­jo, D.Kur­pa­ vi­čius atė­jo ir pa­ts pa­rei­gin­gai pa­ pa­sa­ko­jo apie įvy­kius Vil­niu­je. Kol kas ne­tu­riu pa­grin­do juo ne­ti­kė­ti. Aš ne­ga­liu nei gi­lin­tis, nei ver­tin­ ti šios si­tua­ci­jos. No­ri­si, kad bū­tų dau­giau in­for­ma­ci­jos“, – ne­slė­pė A.Gai­žu­tie­nė.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Nus­te­bi­no in­terp­re­ta­ci­jos

Ši sa­vai­tė pra­si­dė­jo skan­da­lin­ga ži­nia apie tai, kad klai­pė­die­tis tei­ sė­jas D.Kur­pa­vi­čius ir jo bend­ra­ moks­lis Vil­niaus mies­to apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Aud­rius Pės­ti­nin­kas, ne vie­nus me­tus dir­ bęs Klai­pė­do­je, nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį pa­bu­vo­jo po­li­ci­jo­je. Bū­ta ži­nių, kad abu tei­si­nin­kai su­kė­lė muš­ty­nes ir bu­vo pa­rei­gū­nų su­lai­ky­ti. Esą pro­ku­ro­ras į al­ko­ho­ lio ma­tuok­lį įpū­tė 3,02 pro­mi­lės. Skan­da­lin­ga ži­nia nu­ste­bi­no ne tik tei­sė­jo bei pro­ku­ro­ro ko­le­gas, bet ir juos pa­čius. Pats D.Kur­pa­vi­čius si­tua­ci­ją, į ku­ rią pa­te­ko, va­di­no ne­su­sip­ra­ti­mu. Vie­nas jau­niau­sių teis­mo tei­sė­ jų pa­sa­ko­jo į sos­ti­nę va­žia­vęs da­ ly­vau­ti tei­sė­jų krep­ši­nio tur­ny­re, o po jo li­kęs ste­bė­ti ka­ra­tė čem­pio­ na­to bei su­si­tik­ti su bend­ra­moks­ liais, su ku­riais prieš 12 me­tų drau­ ge bai­gė tei­sės stu­di­jas. Striu­kę per­ka­bi­no ki­tur

„„Atš­ven­tė: per­nai sta­čia­ti­kių Ve­ly­kas su nu­ken­tė­ju­siuo­ju šven­tę ir vė­liau

Ne­tu­ri dėl ko at­gai­lau­ti

„Man bu­vo di­džiu­lė nuo­sta­ba, ko­ dėl rei­ka­las taip iš­pūs­tas. Taip, mes lan­kė­mės vo­kie­čių ba­re, aš pa­ts gė­riau tik alaus ir gir­tas tik­rai ne­si­jau­čiau. Ne­ma­čiau si­tua­ci­jos, kai ma­no kur­so ir gru­pės drau­gas A.Pės­ti­nin­kas pa­si­ge­do striu­kės. Aš tuo me­tu bu­vau sa­lė­je. Kiek ži­ nau, kaž­kas ją per­ka­bi­no į ki­tą vie­ tą, to­dėl jos bu­vo pa­si­ges­ta. Ne­ži­ nau, kas kvie­tė po­li­ci­ją. Tik­rai ne aš. Ma­nau, ten tie­siog bu­vo gar­siai aiš­ki­na­ma­si dėl striu­kės“, – sa­

Skan­da­lin­ga ži­nia nu­ste­bi­no ne tik tei­ sė­jo bei pro­ku­ro­ro ko­le­gas, bet ir juos pa­čius.

Įvy­kius ver­tins ta­ry­ba

„„Nuos­ta­ta: ne­se­niai tei­sė­ju pra­

dė­jęs dirb­ti D.Kur­pa­vi­čius ti­ki­no sa­vait­ga­lį ne­nu­si­žen­gęs.

vait­ga­lio įvy­kius pri­si­mi­nė D.Kur­ pa­vi­čius. Tei­sė­jas pa­sa­ko­jo, kad ga­liau­siai rū­bas sėk­min­gai at­si­ra­do, o jis su bi­čiu­liu prie ba­ro lau­kė iš­kvies­to tak­si, kai at­va­žia­vo po­li­ci­ja. „No­rė­jo­me iš­siaiš­kin­ti si­tua­ ci­ją, bet pa­tys at­si­ra­do­me po­li­ci­ jo­je. Man keis­ta, kad ra­šo­ma apie kaž­ko­kias muš­ty­nes. Jo­kių muš­ty­ nių ne­bu­vo. Be to, jei­gu kas pa­na­ šaus bū­tų bu­vę, ki­ti as­me­nys taip pat bū­tų at­si­dū­rę po­li­ci­jo­je, bū­tų tik­ri­na­mas ir jų gir­tu­mas, – aiš­ ki­no tei­sė­jas. – Ne­no­rė­jau drau­go pa­lik­ti vie­no, jis bu­vo dau­giau iš­ gė­ręs. Po­li­ci­jo­je aš dvi su pu­se va­ lan­dos sė­dė­jau pas bu­dė­to­jus, o ma­no drau­gas bu­vo nu­ves­tas į ki­ tas pa­tal­pas. Tie­siog sė­dė­jau ant suo­liu­ko, lau­kiau jo. Nie­kas ma­ nęs neapk­lau­sė, gir­tu­mo ne­ma­ta­ vo, nie­ko ne­ra­šė.“

„Aš ne­tu­riu jo­kių duo­me­nų apie šį in­ci­den­tą. Pa­ti ten nei bu­vau, nei ką ži­nau. La­bai ap­mau­du, kad ne­ tu­rint in­for­ma­ci­jos sku­ba­ma ją pa­ skelb­ti. Aš, kaip teis­mo pir­mi­nin­ kė, ne­tu­riu jo­kių duo­me­nų apie tai, kad tei­sė­jui D.Kur­pa­vi­čiui bū­tų su­ ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­ žei­di­mų pro­to­ko­las. Po­li­ci­ja apie tai tu­rė­tų in­for­muo­ti Tei­sė­jų ta­ry­ bą, ir tai yra pa­da­riu­si. Ži­nau, kad ta­ry­bos pir­mi­nin­kas pa­rei­ka­la­vo vi­sos in­for­ma­ci­jos iš po­li­ci­jos. Pir­ ma­die­nį ma­no ka­bi­ne­te ap­si­lan­kęs tei­sė­jas pa­sa­ko­jo, kad jo­kio paaiš­ ki­ni­mo jis nie­kam ne­da­vė ir pro­to­ ko­lo nie­kas net ne­pra­šė pa­si­ra­šy­ ti“, – tei­gė teis­mo pir­mi­nin­kė. Tei­sė­jų ta­ry­bos po­sė­dis nu­ma­ty­ tas ge­gu­žės 3 die­ną. Jei­gu nė­ra lais­vės ap­ri­bo­ji­mo, įsta­ty­mas nu­ma­to nu­si­žen­gu­sį tei­ sė­ją trauk­ti ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ ko­my­bėn bend­ra tvar­ka, o pa­žei­di­ mą už­fik­sa­vęs pa­rei­gū­nas apie tai per tris die­nas pra­ne­ša Tei­sė­jų ta­ ry­bai. Šią sa­vai­tę tei­sė­jas D.Kur­pa­vi­ čius dir­ba kaip įpras­ta.

Ka­so­je din­go tūks­tan­čiai li­tų Dai­va Ja­naus­kai­tė Vals­ty­bės įmo­nės „Re­git­ra“ Klai­pė­ dos fi­lia­lo bu­hal­te­ri­jo­je pa­si­ges­ta per 26 tūkst. li­tų gry­nų­jų pi­ni­gų.

Toks trū­ku­mas nu­sta­ty­tas at­li­ kus vi­di­nį „Re­git­ros“ Klai­pė­dos fi­lia­lo bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­ tik­ri­ni­mą. Ka­so­je pa­si­ges­ta 26 580 li­tų. Įmo­nės va­do­vai krei­pė­si į po­li­ci­ ją pra­šy­da­mi iš­siaiš­kin­ti kal­ti­nin­

ką. Dėl šio fak­to pra­dė­tas iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas. Klai­pė­dos fi­lia­lo va­do­vas Sau­lius Bu­di­nas ne­slė­pė, kad įta­ri­mai kri­ to ant ka­si­nin­kės. Bran­daus am­ žiaus mo­te­ris įmo­nė­je dir­ba aš­ tun­tus me­tus. Vos paaiš­kė­jus, kad ka­so­je trūks­ ta ne­men­kos su­mos, ka­si­nin­kė bu­ vo nu­ša­lin­ta nuo pa­rei­gų, šian­dien ke­ti­na­ma spręs­ti dėl to­li­mes­nės ga­li­my­bės jai dirb­ti įmo­nė­je. „Dėl to­kios su­mos ne­bank­ru­tuo­si­me,

bet mums tai ga­na di­de­lė su­ma“, – ne­slė­pė S.Bu­di­nas. „Re­git­ros“ Klai­pė­dos fi­lia­lo va­ do­vas pa­sa­ko­jo, kad in­ven­to­ri­za­ci­ja pa­pras­tai at­lie­ka­ma kar­tą per me­ tus, o pa­tik­ri­ni­mai at­lie­ka­mi kur kas daž­niau. „Spė­ju, kad mo­te­ris pa­te­ko į keb­lią gy­ve­ni­mo si­tua­ci­ ją. Ti­kiuo­si, kad tiks­les­nes pi­ni­gų din­gi­mo prie­žas­tis nu­sta­tys po­ li­ci­ja. Apie šias ap­lin­ky­bes ži­nau tik pre­li­mi­na­riai. Ma­ne toks įvy­kis nu­ste­bi­no“, – tei­gė S.Bu­di­nas.

„„Pa­sek­mės: iš „Re­git­ros“ ka­sos din­gę pi­ni­gai įmo­nės ne­suž­lug­dys, bet

jų trū­ku­mas – žy­mus pra­ra­di­mas.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


9

trečiadienis, balandžio 17, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,49 %

252

–1,13 %

Siū­lo ne­mo­kė­ti ­ di­vi­den­dų Di­džiau­sia bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ ak­ ci­nin­kė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja siū­lo ne­mo­ kė­ti di­vi­den­dų su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­ jų (SGD) ter­mi­na­lą įgy­ven­di­nan­čios įmo­nės ak­ci­nin­kams dve­jus ar­ti­miau­sius me­tus, kol bus sta­to­mas ter­mi­na­las. Be to, mi­nis­te­ri­ja siū­lo priim­ti pro­to­ko­li­nį Vy­riau­sy­bės spren­ di­mą, ku­ris bū­tų pa­teik­tas ban­kams kaip įro­dy­mas, kad ji lai­ky­sis nuo­sek­lios po­li­ti­ kos SGD ter­mi­na­lo pro­jek­to at­žvil­giu.

mln. li­tų

per­nai Lie­tu­vo­je in­ves­tuo­ta į ko­mer­ci­nį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

Pas­ta­ruo­ju me­tu nuo­lat ma­žė­ju­sios „Vi­li­bor“ pa­lū­ka­ nų nor­mos šio­mis die­no­mis šok­te­lė­ jo į vir­šų. Tai reiš­ kia, kad pa­sko­las li­ tais iš ban­kų pa­siė­ mę gy­ven­to­jai tu­ rės mo­kė­ti di­des­ nes pa­lū­ka­nas.

–0,23 %

kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0467 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0395 JAV do­le­ris 1 2,6415 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5825 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9281 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3950 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5932 Ru­si­jos rub­lis 100 8,3949 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8398

pokytis

–0,2162 % –0,2050 % +0,0151 % –0,3704 % –0,0041 % –0,0583 % –0,1652 % –0,3809 % +0,0634 %

Pa­lū­ka­nų nor­mų šuo­lis

Per pa­sta­ruo­sius me­tus me­ti­nė „Vi­li­bor“ pa­lū­ka­nų nor­ma su­ma­ žė­jo nuo 2,09 iki 0,82 pro­c. Ta­čiau ba­lan­džio 15 d. „Vi­li­bor“ šok­te­lė­jo iki 1,35 pro­c. „Vi­li­bor“ ap­skai­čiuo­ti nau­do­ja­ mos ne ma­žiau kaip pen­kių ban­kų skel­bia­mos pa­lū­ka­nų nor­mos. Šie ban­kai tu­ri at­lik­ti ope­ra­ci­jas tarp­ ban­ki­nė­je in­dė­lių bei pa­sko­lų rin­ ko­je ir bū­ti di­džiau­si jos da­ly­viai. „Vi­li­bor“ ap­skai­čiuo­ja­mos taip: di­džiau­sia ir ma­žiau­sia fik­suo­tos pa­lū­ka­nų nor­mos at­me­ta­mos, o iš li­ku­sių ati­tin­ka­mo ter­mi­no pa­ lū­ka­nų nor­mų ap­skai­čiuo­ja­mas arit­me­ti­nis vi­dur­kis. Pa­sak fi­nan­sų ana­li­ti­kų, bū­ tent ši ap­skai­čia­vi­mo me­to­di­ka ir yra „Vi­li­bor“ pa­lū­ka­nų nor­mų di­dė­ji­mo prie­žas­tis. Iki šiol vie­ nas ban­kų, ku­rio skel­bia­mos pa­ lū­ka­nų nor­mos bu­vo nau­do­ja­mos „Vi­li­bor“ pa­lū­ka­nų nor­moms ap­ skai­čiuo­ti, bu­vo „UniC­re­dit Bank“ Lie­tu­vos sky­rius. Ta­čiau šis ban­ kas nu­spren­dė pa­si­trauk­ti iš Lie­

Taip tei­gia JAV ir Jung­ti­nės Ka­ra­ lys­tės moks­li­nin­kai bei vers­lo at­ sto­vai. Pa­sak jų, tin­ka­mai val­do­mi ir pri­žiū­ri­mi pro­ce­sai po­vei­kio ap­ lin­kai ne­tu­rės. „Vo­kie­ti­jo­je du­jų po­rei­kis yra ki­ toks. Jie tu­ri ang­lių. Pran­cū­zi­ja tu­ ri ato­mi­nę ener­ge­ti­ką. Va­ka­rų Eu­ ro­pa ska­lū­nus ver­ti­na kaip tai, ko

Du­jos

„Sta­toil“

4,91

4,66

2,43

„Apoil“

4,86

4,61

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta87,30 dol. už 1 brl. 100,63 dol. už 1 brl.

dir­ba­ma ir vėl pa­nau­do­ja­ma ga­vy­ bos pro­ce­se. O Tek­sa­so vals­ti­jo­je per­dir­ba­ma tik apie 10 pro­c. van­ dens, li­kęs pa­lai­do­ja­mas grę­ži­niuo­ se. „Ma­nau, Lie­tu­vo­je jūs ne­tu­ri­te ga­li­my­bių lai­do­ti ir taip tvar­ky­ti van­de­nį, to­dėl čia tin­ka­miau­sias va­rian­tas tur­būt bū­tų per­dirb­ti van­de­nį“, – va­kar spau­dos kon­fe­ ren­ci­jo­je sa­kė D.Yoxt­hei­me­ris. JAV Ko­lo­ra­do aukš­to­sios kal­ na­ka­sy­bos mo­kyk­los pro­fe­so­rius Wil­lia­mas Flec­kens­tei­nas tvir­ti­ no, kad ska­lū­nų ga­vy­bos tech­no­ lo­gi­jos jau iš­ban­dy­tos, o il­ga­lai­kis po­vei­kis ap­lin­kai ne­ža­lin­gas.

„Ko­mi­te­to iš­va­do­se sa­ko­ma, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­dė Es­po kon­ven­ci­ jos rei­ka­la­vi­mus dėl ša­lies kai­my­ nės vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo, dėl po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo do­ku­ men­tų tei­ki­mo ki­tai ša­liai iš­va­doms gau­ti, do­ku­men­tų tu­ri­nio, pla­nuo­ ja­mos ūki­nės veik­los al­ter­na­ty­vų nag­ri­nė­ji­mo ir ga­lu­ti­nio spren­di­ mo dėl veik­los leis­ti­nu­mo“, – pra­ ne­ši­me spau­dai sa­kė ap­lin­kos mi­ nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Pa­sak jo, Bal­ta­ru­si­ja įpa­rei­go­ja­ma tęs­ti po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras pa­gal Es­po kon­ven­ci­ jos rei­ka­la­vi­mus, kad bū­tų at­sa­ky­ ti vi­si Lie­tu­vos už­duo­ti klau­si­mai ir įver­tin­ti vi­si ko­men­ta­rai. „Bal­ta­ru­si­ja taip pat įpa­rei­go­ja­ ma priim­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl AE sta­ty­bos vie­tos, lai­kan­tis Es­po kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, – jis tu­ ri bū­ti pa­rem­tas po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo do­ku­men­tų iš­va­do­mis, dvi­ša­lių kon­sul­ta­ci­jų re­zul­ta­tais“, – tei­gė V.Ma­zu­ro­nis. Lie­tu­va nuo 2008 m. da­ly­vau­ja Ast­ra­vo AE tarp­vals­ty­bi­nio po­vei­ kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo su Bal­ta­ru­ si­ja pro­ce­se. V.Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, ne­pai­sant daug­kar­ti­nių ofi­cia­lių Lie­tu­vos pra­šy­mų, iš­lie­ka neat­sa­ky­ti klau­si­ mai dėl bran­duo­li­nės sau­gos stan­ dar­tų ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mo­si įgy­ven­di­nant pro­jek­tą. Skun­dą Es­po kon­ven­ci­jos įgy­ven­ di­ni­mo ko­mi­te­tui ir Es­po sek­re­to­ria­ tui dėl Bal­ta­ru­si­jos veiks­mų, ku­riais ji gal­būt pa­žei­džia Es­po kon­ven­ci­ją, Lie­tu­va pa­tei­kė 2011-ųjų bir­že­lį. Šių me­tų ko­vą ko­mi­te­tas jį bai­gė nag­ri­ nė­ti ir pa­ren­gė ga­lu­ti­nes iš­va­das, ku­rios tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­tos 2014 m. bir­že­lį vyk­sian­čia­me Es­po kon­ ven­ci­jos ša­lių su­si­ti­ki­me. Lie­tu­va ne kar­tą kri­ti­ka­vo Bal­ta­ ru­si­ją, kad ji neuž­tik­ri­na sau­gu­mo plė­to­da­ma Ast­ra­vo AE vos už 50 ki­lo­met­rų nuo Vil­niaus pro­jek­tą. Es­po kon­ven­ci­ja nu­ma­to, kad prio­ri­te­ti­nė pro­jek­to sta­ty­bos vie­ ta ga­li bū­ti nu­sta­ty­ta tik bai­gus po­ vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­są, tai yra at­sa­kius į vi­sus po­vei­kį gal­ būt pa­tir­sian­čių vals­ty­bių klau­ si­mus, su­pa­žin­di­nus jų vi­suo­me­ nę su pro­jek­tu ir su­ren­gus dvi­ša­les kon­sul­ta­ci­jas.

„Klaipėdos“, BNS inf.

„Klaipėdos“ , BNS inf.

„„Iš­lai­dos: pa­sko­las li­tais su kin­ta­mo­mis pa­lū­ka­no­mis tu­rin­tys gy­ven­to­jai ban­kams tu­rės mo­kė­ti dau­ To­mo Ur­be­lio­nio / BFL nuo­tr.

tu­vos ir vi­sas fi­nan­si­nes ope­ra­ci­ jas kon­cent­ruo­ti Lat­vi­jo­je. Pa­sit­rau­kus „UniC­re­dit Bank“ jo vie­tą tarp pen­kių ban­kų, ku­ rių duo­me­ni­mis re­mia­ma­si skai­ čiuo­jant „Vi­li­bor“ pa­lū­ka­nų nor­ mas, užė­mė Me­di­ci­nos ban­kas, ku­ris sko­li­na bran­giau nei di­die­ ji stam­bių ak­ci­nin­kų už­sie­ny­je tu­ rin­tys ban­kai. Šiuo me­tu „Vi­li­bor“ skai­čiuo­ja­ mos re­mian­tis SEB, „Swed­bank“, DNB, Šiau­lių ir Me­di­ci­nos ban­kų pa­lū­ka­nų nor­mo­mis. Kal­tas vie­nas ban­kas?

„Vi­li­bor“ pa­lū­ka­nų nor­mos di­dė­ji­ mo prie­žas­tys, ma­no ma­ny­mu, yra dau­giau nei ba­na­lios. Taip yra dėl skai­čia­vi­mo me­to­di­kos, o ne dėl ko­ kių nors fun­da­men­ta­lių prie­žas­čių, – sa­kė „Dans­ke“ ban­ko vy­res­nio­ ji ana­li­ti­kė Bal­ti­jos ša­lims Vio­le­ta Kly­vie­nė. – Pa­sit­rau­kus „UniC­re­dit Bank“ rei­kė­jo penk­to ban­ko, ir juo ta­po Me­di­ci­nos ban­kas. Tai ma­žas lo­ka­liai vei­kian­tis ban­kas, tad na­tū­ ra­lu, kad jo siū­lo­mos pa­lū­ka­nų nor­ mos yra di­des­nės.“ Pa­sak jos, si­tua­ci­ja ga­lė­tų pa­si­ keis­ti, jei į Lie­tu­vos ban­ki­nin­kys­tės

rin­ką atei­tų nau­jas stam­bus žai­dė­ jas ar­ba jei „Vi­li­bor“ pa­lū­ka­nų nor­ mų ap­skai­čia­vi­mo me­to­di­ka bū­tų pa­keis­ta taip, kad ma­žes­nę įta­ką tu­rė­tų smul­kes­ni ban­kai. Vis dėl­ to ma­žai ti­kė­ti­na, kad ant­ra­sis va­ rian­tas įvyk­tų ar­ti­miau­siu me­tu.

Rū­te­nis Paukš­tė:

Jei­gu vie­nas ban­kas ga­li pa­da­ry­ti to­kią įta­ką, va­di­na­si, su sis­ te­ma tik­rai ne­ge­rai.

„Jei Lie­tu­va tik­rai sieks 2015ai­siais įsi­ves­ti eu­rą, o kol kas, ro­ dos, toks ryž­tas ro­do­mas, var­gu ar to­kiu me­tu ver­ta įneš­ti su­maiš­ties į ban­kų sek­to­rių ir fi­nan­sų rin­kas. Tad kol nie­kas ne­si­keis, gy­ven­to­ jams, ku­rie tu­ri pa­sko­las li­tais su kin­ta­mo­mis pa­lū­ka­no­mis, teks už jas mo­kė­ti dau­giau“, – ne­pa­guo­ dė V.Kly­vie­nė. Me­di­ci­nos ban­ ko at­sto­vai šios si­tua­ci­jos ne­ko­ men­tuo­ja ir nu­ro­do tik tiek, kad

„Vi­li­bor“ pa­lū­ka­nų nor­mų skai­ čia­v i­m as yra Lie­t u­vos ban­ko kom­pe­ten­ci­ja. Įž­vel­gia trū­ku­mų

Lie­tu­vos ban­kų klien­tų aso­cia­ci­ jos di­rek­to­rius Rū­te­nis Paukš­tė taip pat sa­kė, kad „Vi­li­bor“ pa­lū­ ka­nų nor­mų ap­skai­čia­vi­mo me­to­ di­ka tu­ri trū­ku­mų. „Jei­gu vie­nas ban­kas, tiks­liau – net ne ban­kas, o ban­ke­lis, ga­li pa­da­ry­ti to­kią įta­ką, va­di­na­si, su sis­te­ma tik­rai ne­ge­rai, ir me­to­di­ ką rei­kia keis­ti. Tu­ri­me Lie­tu­vo­ je ke­le­tą ban­kų ir ban­do­me vir­ ti kaž­ko­kią ko­šę. Aki­vaiz­du, kad tai, kas vei­kia bran­džio­se, di­de­lė­ se rin­ko­se, mums ne­tin­ka“, – dės­ tė R.Paukš­tė. Pa­sak jo, kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad kai ban­kų ne­daug, jie dėl pa­ lū­ka­nų nor­mų ga­li tam tik­rus su­ si­ta­ri­mus. „Ne­su ašt­rus žmo­gus, bet tai, kas vy­ko nuo 2009-ųjų, kai „Vi­li­bor“ nuo­lat ir smar­kiai ki­lo, bu­vo įtei­sin­ta va­gys­tė. Ki­to­ se ša­ly­se už to­kius da­ly­kus žiau­riai bau­džia­ma“, – kal­ti­ni­mų ban­kams ne­tie­sio­giai pa­žė­rė Ban­kų klien­tų aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Už­sie­niečiai Lie­tu­vo­je gy­nė ska­lū­nus Ska­lū­nų du­jų ga­vy­ba Lie­tu­vai svar­bi, nes vals­ty­bė už im­por­tuo­ ja­mas ru­siš­kas du­jas mo­ka bran­ giau nei ki­tos Eu­ro­pos ša­lys, o bai­ mė dėl ga­li­mo po­vei­kio ap­lin­kai ky­la iš tech­no­lo­gi­jų ir jų ga­li­my­ bių neiš­ma­ny­mo.

Dy­ze­li­nas

Lie­tu­vos pa­sta­bos Bal­ta­ru­si­jai dėl ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos sta­to­ mos Ast­ra­vo ato­mi­nės elekt­ri­nės (AE) yra pa­grįs­tos. Taip tei­gia Es­ po kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ko­ mi­te­tas.

Pas­ko­las bran­gi­na po­ky­čiai rin­ko­je l.miknevicius@diena.lt

A 95

Sto­jo Lie­tu­vos pu­sėn

giau. 

Lu­kas Mik­ne­vi­čius

Vakar Tink­las

bū­tų ge­rai tu­rė­ti, ta­čiau ne­bū­ti­na. Nes, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­ja už du­ jas mo­ka maž­daug 25 pro­c. ma­žiau nei Lie­tu­va. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė taip pat tu­ri du­jo­tie­kį iš Nor­ve­gi­ jos“, – va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­ jo­je Vil­niu­je sa­kė ener­ge­ti­nio sau­ gu­mo bend­ro­vės „Gold­wyn Glo­bal Stra­te­gies“ pre­zi­den­tas Da­vi­das Gold­wy­nas, jis pri­sta­tė pir­ma­die­ nį Vil­niu­je vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos apie ska­lū­nų du­jas re­zul­ta­tus. Pa­sak jo, Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­ bėms rei­kia ieš­ko­ti sa­vų iš­tek­lių. „Ži­no­ma, Lie­tu­vo­je yra ki­toks po­rei­kis vys­ty­ti to­kių du­jų iš­tek­ lius“, – tei­gė D.Gold­wy­nas.

Jis tvir­ti­no dar ne­san­tis iki ga­lo su­si­pa­ži­nęs su Lie­tu­vo­je dėl ska­ lū­nų žval­gy­bos ir ga­vy­bos ky­lan­ čio­mis vi­suo­me­nės bai­mė­mis, ta­čiau tei­gė, jog svar­biau­sia, kad bū­tų už­tik­rin­ta kont­ro­lė. Pa­sak jo, di­džio­ji in­ves­ti­ci­jų da­lis tu­ri lik­ti to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se vyk­tų ska­lū­nų du­jų ga­vy­ba. JAV Pen­sil­va­ni­jos uni­ver­si­te­to hid­ro­geo­lo­gas ir moks­lo dar­buo­to­ jas Da­vi­das Yoxt­hei­me­ris tei­gė, kad jei Lie­tu­vo­je bū­tų iš­gau­na­mos ska­ lū­nų du­jos, grei­čiau­siai tai bū­tų da­ ro­ma pa­na­šiai kaip Pen­sil­va­ni­jo­je, kur 90 pro­c. ska­lū­nų du­jų ga­vy­bo­ je pa­nau­do­ja­mo van­dens yra per­


10

TREČIADIENIS, balandžio 17, 2013

rubrika

namai

namai@kl.lt Redaktorė Lina Bieliauskaitė

Buvęs kino teatras „Vai­va“ at­gims ka Uos­ta­mies­ty­je neil­ gai tru­kus tu­rė­tų at­ gim­ti dar vie­nas il­ gus me­tus ve­ge­ta­ vęs ir ba­ta­li­jų epi­ cent­re bu­vęs sta­ti­ nys. Ta­ry­bi­nių lai­ kų ki­no teat­rą „Vai­ va“ nau­jie­ji sa­vi­nin­ kai ke­ti­na pa­vers­ti mo­der­niu pre­ky­bos cent­ru.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Ly­di skan­da­lo šlei­fas

Dar vi­sai ne­se­niai bu­vę pa­sta­to Her­kaus Man­to gat­vė­je 11 sa­vi­nin­ kai – bend­ro­vė „In­ves­ti­ci­jų kvad­ ran­tas“ – jo vie­to­je pla­na­vo sta­ty­ti še­šis dau­giaaukš­čius na­mus. Ta­čiau šis pro­jek­tas įžie­bė prin­ ci­pin­gą ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų bei anuo­me­čio Kul­tū­ros pa­vel­do de­ par­ta­men­to Klai­pė­dos pa­da­li­nio va­do­vo Nag­lio Pu­tei­kio pa­si­prie­ ši­ni­mą.

Ro­mual­das Gai­lius:

XX a. vi­du­ry­je sta­ ty­tas „Vai­vos“ ki­no teat­ras ga­na vy­kęs ir ver­tin­gas sta­ti­nys tiek sa­vo pla­ni­ne struk­tū­ra, tiek kom­ po­zi­ci­ja. Da­bar­ti­nis pro­jek­tas daug silp­ nes­nis.

„„Pla­nai: bu­vu­sio ki­no teat­ro „Vai­va“ pa­sta­tą ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti jau šie­met. 

Už­si­tę­sus de­ta­lio­jo pla­no de­ri­ ni­mo pro­ce­dū­roms, in­ves­tuo­to­jai ta­po ban­ko įkai­tais, nes ne­be­su­ ge­bė­jo vyk­dy­ti kre­di­ti­nių įsi­pa­rei­ go­ji­mų. Skan­da­lin­gos is­to­ri­jos ato­maz­ ga praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je ta­ po bu­vu­sio ki­no teat­ro var­žy­ti­ nės – „Vai­va“ jau pir­mu kar­tu par­duo­ta už kiek dau­giau nei 2,5 mln. li­tų. Bend­ras pa­sta­to plo­tas sie­kia apie 1,8 tūkst. kv m, o nuo­mo­ja­mo skly­po plo­tas – 42 arus. Tei­gia­ma, kad pa­sta­tas jau spė­jo pe­rei­ti į nau­jas ran­kas. Šian­dien jo re­konst­ruk­ci­jos rei­ka­lais rū­pi­na­si bend­ro­vė „Til­žės pro­jek­tai“.

mos, čia tu­rė­tų ras­tis ir ne­di­de­ lė ka­vi­nė. „Tai bus ko­mer­ci­nės pa­skir­ ties pa­tal­pos, ta­čiau kas jo­se at­si­ ras, dar tiks­liai ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, konk­re­čiai jo­kių su­tar­čių pa­si­ra­šy­ ta nė­ra“, – tvir­ti­no pa­šne­ko­vas. Jis pri­si­pa­ži­no, kad pro­jek­tą sie­ kia­ma įgy­ven­din­ti kaip įma­no­ma ope­ra­ty­viau. „Pla­na­vo­me jį pa­

baig­ti šie­met iki spa­lio, bet vis­kas pri­klau­so nuo to, kaip spė­si­me su­ pro­jek­tuo­ti“, – kal­bė­jo bend­ro­vės „Til­žės pro­jek­tai“ at­sto­vas. Pa­žė­rė pa­sta­bų

Kol kas pir­mi­nei pro­jek­to vi­zi­jai ar­ chi­tek­tai pa­žė­rė ne­ma­žai pa­sta­bų. Eks­per­tai ne­pri­ta­rė bu­vu­sio ki­no teat­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai į pre­

ky­bos cent­rą, su­for­muo­jant du tū­ri­ nius vie­ne­tus. Ar­chi­tek­to Ro­mual­do Gai­liaus tei­gi­mu, vie­na ak­tua­liau­sių pro­ble­mų – kad ne­pa­gal­vo­ta, kaip iki pre­kių iš­kro­vi­mo vie­tos pri­va­žiuos kro­vi­ni­nis trans­por­tas. „Kaip nu­ma­ty­ta, pre­kes pri­sta­ tan­tys vil­ki­kai iš S.Šim­kaus gat­vės tu­rės at­bu­li lįs­ti pro gy­ven­to­jų kie­ mą iki pro­jek­to ren­gė­jų pa­sta­te nu­

Ti­ki­si grei­to re­zul­ta­to

Pa­var­dės ne­pa­no­ręs vie­šin­ti įga­ lio­ta­sis ak­ci­nin­kų at­sto­vas pa­ti­ki­ no, jog in­ves­tuo­to­jai ne­puo­se­lė­ja gran­dio­zi­nių už­mo­jų. „Sta­ty­ti kaž­ką nau­ja ne­si­ruo­šia­ me, už­sta­ty­mo plo­tas liks tas pa­ts, o pa­sta­tas bus re­konst­ruo­tas. Šiuo me­tu svars­to­me, dė­lio­ja­me, kaip bū­tų ga­li­ma pa­gra­žin­ti ne tik pa­tį sta­ti­nį, bet ir ap­lin­ką“, – pa­ti­ki­no pa­šne­ko­vas. In­ves­tuo­to­jų at­sto­vas ne­nei­gė, jog po re­konst­ruk­ci­jos bu­vu­sio ki­ no teat­ro pa­tal­pos bus nuo­mo­ja­

„„Vi­zi­ja: skan­da­lin­ga­sis pro­jek­tas vie­to­je „Vai­vos“ pa­sta­ty­ti še­šis dau­giaaukš­čius li­ko is­to­ri­ja. 


11

TREČIADIENIS, balandžio 17, 2013

namai par­duo­ta dau­giau

Biu­ro pa­tal­pų ma­žė­ja

Pa­ro­da ne tik sta­ty­to­jams

Per pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­ tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu me­ tu per­nai, nau­jų būs­tų par­duo­ ta 34 pro­c. dau­giau, skel­bia „MG Val­da“. Gy­ven­to­jai įsi­gi­jo 420 to­kių būs­tų. 2012 m. už­ fik­suo­tas var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­ mas per­kant bu­tus dar tik sta­ to­muo­se pro­jek­tuo­se pa­ste­bi­ mas ir šių me­tų pra­džio­je.

Pag­rin­di­niuo­se Lie­tu­vos mies­ tuo­se to­liau ma­žė­ja vers­lo cent­ruo­se esan­čių lais­vų biu­ ro pa­tal­pų plo­tas. Bend­ro­ vės „Ober-Haus“ duo­me­ni­mis, Klai­pė­do­je fik­suo­ja­mas jų ma­ žė­ji­mas nuo 19,1 iki 17,8 pro­c., ta­čiau lais­vų pa­tal­pų ly­gis čia iš­lie­ka aukš­čiau­sias, pa­ly­gin­ti su Vil­niu­mi ar Kau­nu.

Uos­ta­mies­čio are­no­je šian­dien pra­si­de­da tra­di­ci­nė pa­ro­da „In­di­vi­dua­li sta­ty­ba“. Iki ba­lan­ džio 20-osios truk­sian­čia­me ren­gi­ny­je bus ga­li­ma su­si­pa­ žin­ti su sta­ty­bų vers­lo bei būs­ to įren­gi­mo ak­tua­li­jo­mis. Pag­ re­čiui su „In­di­vi­dua­lia sta­ty­ba“ vyks ir so­do idė­jų pa­ro­da „Ma­ no so­das“.

aip pre­ky­bos cent­ras sta­ti­nys tiek sa­vo pla­ni­ne struk­tū­ ra, tiek kom­po­zi­ci­ja. Ir Her­kaus Man­to gat­vės iš­klo­ti­nė­je jis vi­sai gra­žiai įsi­kom­po­na­vo. Da­bar­ti­nis pro­jek­tas daug silp­nes­nis“, – pri­ pa­ži­no pa­šne­ko­vas.

ku­mų, ta­čiau bent jau tu­rė­jo idė­ją. Ap­va­lių pa­sta­tų tū­riai, sim­bo­li­za­vę dramb­lio pė­das, tar­si reiš­kė užuo­ mi­ną į ka­dai­se šio­je vie­to­je sto­vė­ ju­sį Dramb­lio na­mą. At­vi­ri pa­siū­ly­mams

Abe­jo­ja pa­skir­ti­mi

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ma­ty­tos ram­pos, bus blo­kuo­ja­mas šios gat­vės pra­va­žia­vi­mas. O kaip­gi gy­ven­to­jų in­te­re­sai? Juo la­biau kad įpras­tai pre­kės ve­ža­mos nak­tį ar­ba la­bai anks­ti ry­tą“, – kal­bė­jo spe­ cia­lis­tas. Paš­ne­ko­vas pri­si­pa­ži­no, jog abe­jo­nių ke­lia ir siū­lo­mi ar­chi­ tek­tū­ri­niai pa­sta­to spren­di­mai. „XX a. vi­du­ry­je sta­ty­tas „Vai­vos“ ki­no teat­ras ga­na vy­kęs ir ver­tin­gas

Ar­chi­tek­tas pri­pa­ži­no, jog šiuo at­ ve­ju pro­jek­tuo­to­jai tu­ri iš­spręs­ ti su­dė­tin­gą už­da­vi­nį – pai­sy­ti ir ko­mer­ci­jos, ir ur­ba­nis­ti­kos, ir ar­ chi­tek­tū­ros. „O da­bar – „pa­kos­me­ti­na­ma“, nu­griau­na­mas pa­ts prie­kis, ku­ ris yra gra­žiau­sia, iš­raiš­kin­giau­sia pa­sta­to da­lis, jo ver­ty­bė, iš­dar­ko­ mi tū­riai ir pro­por­ci­jos“, – ap­gai­ les­ta­vo pa­šne­ko­vas. Spe­cia­lis­tų pa­sta­bų su­lau­kė ir pro­jek­tuo­to­jų siū­ly­mai aikš­tė­je prieš pa­sta­tą įreng­ti „miš­ką“ de­ ko­ra­ty­vi­nių švies­tu­vų, ku­rių funk­ ci­ja lie­ka neaiš­ki. „Vi­siš­kai ne­gal­vo­ta apie sto­gą. Tai juk penk­ta­sis pa­sta­to fa­sa­das. Nu­ dervuotas ru­be­roi­di­nis sto­gas ga­ liau­siai apaugs ven­ti­lia­ci­jos ir kon­ di­cio­na­vimo sis­te­mo­mis, o žmo­nės pro lan­gus tu­rės žiū­rė­ti į to­kį vaiz­ dą“, – kons­ta­ta­vo R.Gai­lius. Aps­kri­tai spe­cia­lis­tas abe­jo­jo, ar tai la­biau­siai tin­ka­ma vie­ta pre­ky­ bos cent­rui. „Sup­ran­ta­ma, vers­lo in­te­re­sas – kuo grei­čiau įsi­gi­jus daik­tą jį „pa­leis­ ti“, kad pi­ni­gai pra­dė­tų cir­ku­liuo­ti. O kas iš to ap­lin­ki­niams gy­ven­to­ jams ir mies­tui? Ma­tyt, šiuo at­ve­ ju rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie funk­ci­ją, kaip iš­spręs­ti gre­ti­my­bių pro­ble­mą. Vis dėl­to šis pa­sta­tas sto­vi gy­ven­to­jų kie­muo­se, jis ap­žiū­ri­mas iš vi­sų pu­ sių“, – svars­tė ar­chi­tek­tas. Pa­sak pa­šne­ko­vo, nors skan­ da­lą įžie­bęs anks­tes­ny­sis pro­jek­ tas taip pat neiš­ven­gė rim­tų trū­

Pap­ra­šy­tas pa­si­da­ly­ti pa­reng­to ir ar­chi­tek­tams pri­sta­ty­to pro­jek­to vi­zua­li­za­ci­ja, in­ves­tuo­to­jų at­sto­ vas kuk­li­no­si, jog tai – tik pir­mi­ nės jo gai­rės, „griau­čiai“. „Kol kas pro­ce­sas tik vyks­ta. Kaip pa­sta­tas at­ro­dys, pro­jek­to dar

Skan­da­lą įžie­bęs anks­tes­ny­sis pro­ jek­tas taip pat neiš­ ven­gė rim­tų trū­ku­ mų, ta­čiau bent jau tu­rė­jo idė­ją. rei­kė­tų luk­telė­ti. Iš ar­chi­tek­tų su­ lau­kė­me įvai­rių pa­sta­bų, pa­siū­ly­ mų. Vie­nas jų – pa­lik­ti to­kį pat fa­ sa­dą, tik jį su­tvar­ky­ti. Ta­čiau mes tu­ri­me su­ma­ny­mą jo frag­men­tą nu­griau­ti ir pa­sta­ty­ti nau­jai, nes ši da­lis funk­ciš­kai sun­kiai iš­nau­do­ja­ ma, ski­ria­si aukš­čių ly­gis“, – sa­vo mo­ty­vus var­di­jo pa­šne­ko­vas. Ta­čiau jis pa­ti­ki­no, jog „Vai­vos“ sa­vi­nin­kai at­vi­ri komp­ro­mi­sui. Bet ko­kiu at­ve­ju, pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, po re­konst­ruk­ci­jos pa­sta­tas, jo priei­gos at­ro­dys ge­riau nei iki šiol. „No­rė­tu­me, kad ir ša­lia esan­ti aikš­tė tap­tų žmo­nių trau­kos cent­ ru, gal čia ga­lė­tų at­si­ras­ti skulp­tū­ ra, fon­ta­nas, dau­giau ža­lu­mos, me­ džių. Ži­no­ma, vi­sa tai dar dis­ku­si­jų ob­jek­tas“, – dės­tė „Til­žės pro­jek­ tų“ at­sto­vas.

Nau­ji bu­tai pi­go, na­mai – bran­go Re­gist­rų cent­ro pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, per pir­muo­sius tris šių me­tų mė­ne­sius ša­ly­je šiek tiek pi­go nau­jos sta­ty­bos bu­tai, ta­čiau na­mų kai­nos šok­te­lė­jo.

Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nė per­leis­tų se­nes­nės sta­ty­bos bu­tų kai­na su­da­rė 1 tūkst. 551 li­tą už 1 kv. m, anks­tes­nio ket­vir­čio re­zul­ta­tus pra­nok­da­ma 7,1 pro­c., o vi­sų praė­ ju­sių me­tų vi­dur­kį – 3,4 pro­c. Nau­jos sta­ty­bos bu­tai di­des­nė­ je ša­lies da­ly­je 2013-ųjų pra­džio­je par­da­vi­nė­ti už vi­du­ti­nę 2 tūkst. 385 li­tų už 1 kv. m kai­ną – 4 pro­c. pi­giau

„„Norai: gyventi nuosavame name – daugelio lietuvių svajonė. 

„Shutterstock“ nuotr.

Ser­ti­fi­kuo­ti ne­rei­kės? Bus spren­džia­ma, ar at­leis­ti ava­ri­ nės būk­lės pa­sta­tus ar at­ski­rus bu­ tus nuo pri­va­lo­mo ener­gi­nio nau­ din­gu­mo ver­ti­ni­mo.

Sei­mas va­kar po pa­tei­ki­mo priė­ mė svars­ty­ti ati­tin­ka­mas Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas ir to­liau jas ana­ li­zuos ge­gu­žės pa­bai­go­je, kai su­ lauks jų an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Projekto vizualizacijos

nei pa­sta­ruo­sius tris praė­ju­sių me­tų mė­ne­sius, ar­ba 6,3 pro­c. ma­žiau už bend­rą praė­ju­sių me­tų vi­dur­kį. Sos­ti­nės nea­pi­man­čio­je ša­lies da­ly­je pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį už­ fik­suo­tas se­niai ne­ma­ty­tas vi­du­ti­ nės in­di­vi­dua­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų kai­nos šuo­lis. Sausį–kovą di­džio­jo­je ša­lies da­ ly­je nu­si­sto­vė­jo 1 tūkst. 787 li­tų už 1 kv. m nau­jos sta­ty­bos pri­va­ čių na­mų par­da­vi­mo kai­na. Ji bu­ vo 16 pro­c. di­des­nė už pa­sku­ti­nio 2012 m. ket­vir­čio re­zul­ta­tus ir 24,3 pro­c. vir­ši­jo bend­rą praė­ju­sių me­tų kai­nų vi­dur­kį.

„Sa­vi­val­dy­bė­se to­kių būs­tų ir pa­ tal­pų, ku­rie yra be­ver­čiai, daug, ser­ ti­fik ­ uo­ti juos kai­nuos dau­giau nei pa­ ti pa­tal­pa“, – sa­kė pa­tai­sas pri­sta­tęs „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius. Nuo šių me­tų sau­sio 9-osios įsi­ ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas par­duo­dant ar iš­nuo­mo­jant pa­sta­tus ar bu­ tus gau­ti jų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mą. „Klai­pė­dos“, BNS inf.


12

trečiadienis, balandžio 17, 2013

pasaulis

Kas šį kar­tą smo­gė Ame­ri­kai? Kas or­ga­ni­za­vo spro­gi­mus? „Al Qae­da“? O gal vie­tos ekst­re­mis­tai? Bos­to­ne po iš­ puo­lio pra­si­dė­jo me­džiok­lė, o Ame­ri­ką pir­mą­syk po 2001 m. su­kaus­tė siau­bas. Ieš­ko­ma pėd­sa­kų

Pa­sak eks­per­tų, dvi Bos­to­no cent­ re esan­čios Boils­to­no gat­vės šiau­ ri­nė­je pu­sė­je spro­gu­sios bom­bos ne­bu­vo ga­lin­gos, nors, kaip pa­tvir­ ti­no me­di­kai, gy­dan­tys su­žeis­tuo­ sius, pri­grūs­tos me­ta­li­nių šra­tų, kad kuo la­biau trau­muo­tų. Aukš­tos ko­ky­bės sprog­me­nų, to­ kių kaip C-4, eks­per­tai ne­ra­do, to­ dėl spė­jo, kad bom­bos – na­mų ga­ my­bos. Ar tai „Al Qae­dos“ dar­bas? O gal vie­tos ekst­re­mis­tų? 1995 m. Ame­ri­ką su­krė­tė te­ro­ro ak­tas, kai ult­ra­de­ši­nių­jų pa­žiū­rų Ti­ mot­hy McVeig­has ir Ter­ry Ni­chol­ sas Ok­la­ho­mos mies­te, Ok­la­ho­mos vals­ti­jo­je, de­to­na­vo sunk­ve­ži­my­je pa­slėp­tą be­veik 2 t už­tai­są. Spro­gi­mas su­grio­vė vi­są fe­de­ra­li­ nį pa­sta­tą, žu­vo 168 žmo­nės. Spro­ gi­mas Ok­la­ho­mo­je bu­vo kru­vi­niau­ sias te­ro­ro iš­puo­lis JAV is­to­ri­jo­je iki pat rug­sė­jo 11-osios ata­kų Niu­jor­ke ir Va­šing­to­ne. Be­je, sprogs­ta­mie­ ji už­tai­sai, pa­nau­do­ti Bos­to­ne, bu­ vo pa­na­šaus dy­džio, kaip de­to­nuo­ tas 1996 m. per iš­puo­lį Šimt­me­čio olim­pi­nia­me par­ke At­lan­to­je. Per šią ata­ką iš vamz­džio pa­ga­ min­tos bom­bos spro­gi­mas su­žei­ dė per 100 žmonių, dar du žmo­ nės žuvo. Ta­da pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad spro­gi­mų or­ga­ni­za­to­rius bu­vo ekst­re­mis­tas Eri­cas Ro­ber­tas Ru­ dolp­has, nuo 1996 iki 1998 m. su­ ren­gęs ke­lis spro­gi­mus skir­tin­go­se JAV vals­ti­jo­se.

nų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė trys as­me­ nys. Pir­mą­jį ži­niask­lai­da api­bū­di­ no kaip „vy­rą juo­dais dra­bu­žiais“. Juo­dao­dis vy­riš­kis bu­vo pa­ste­bė­ tas prieš pat spro­gi­mus su kup­ri­ne vaikš­čio­jan­tis ne­to­li ma­ra­to­no fi­ ni­šo li­ni­jos. Jis vil­kė­jo juo­dą megz­ ti­nį su gob­tu­vu. Pa­sak liu­di­nin­kų, prieš pat spro­gi­mą vy­riš­kis ban­dė įei­ti į ri­bo­to pa­te­ki­mo zo­ną, ta­čiau vė­liau pa­si­ša­li­no.

Kal­bant apie už­tai­sų ga­lin­gu­mą, at­ro­do, kad tai la­biau su­si­ję su de­ši­niuo­ju ekst­ re­miz­mu, o ne su „Al Qae­da“. Ant­rą įta­ria­mą­jį po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai ap­klau­sė mi­nė­ta­me Re­vy­ro ra­jo­ne, nes šis au­to­mo­bi­liu įtar­ti­ nai su­kio­jo­si ne­to­li spro­gi­mo vie­ tos, ir tai bu­vo už­fik­suo­ta ap­sau­ gos ka­me­ros. Tre­čias pa­rei­gū­nų aki­ra­ty­je at­si­dū­ ręs as­muo – Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­tis, tu­rin­tis stu­den­to vi­zą. Jis dėl nu­de­gi­ mų gy­do­mas vie­no­je Bos­to­no li­go­ni­ nė­je. JAV ži­niask­lai­da pa­tvir­ti­no, kad vy­ras li­go­ni­nė­je bu­vo ap­klaus­tas, nes bu­vo pa­ste­bė­tas bė­gan­tis iš įvy­kio vie­tos po pir­mo­jo spro­gi­mo. Įvai­rios ver­si­jos

Trys įta­ria­mie­ji?

Bos­to­no iš­puo­liui tir­ti bu­vo pa­skir­ tas JAV Fe­de­ra­li­nis ty­ri­mų biu­ras. Pa­sak agen­tų, bu­vo pra­dė­tas bau­ džia­ma­sis ty­ri­mas dėl te­ro­riz­mo. Net­ru­kus po iš­puo­lio bu­vo at­lik­ta kra­ta vie­na­me bu­te Bos­to­no prie­ mies­ty­je Re­vy­re. Nors įta­ria­mų­jų ne­su­lai­ky­ta, ži­niask­lai­da tei­gė, kad pa­rei­gū­

JAV ži­niask­lai­da svars­tė, kad ra­di­ ka­lios de­ši­nio­sios Ame­ri­kos gru­ puo­tės ga­lė­jo pa­si­rink­ti Bos­to­no ma­ra­to­ną, nes jis ren­gia­mas Ma­sa­ ču­set­se mi­nint Pat­rio­tų die­ną, per ku­rią pri­si­me­na­mi pir­mie­ji Ame­ri­ kos re­vo­liu­ci­jos mū­šiai. Taip pat pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad ne­ra­do spro­gi­mo vie­to­je mir­ ti­nin­ko la­vo­no, o bom­bos, pa­sak jų,

„„Tiks­las: pa­sak sprog­me­nų eks­per­tų, nors bom­bos ne­bu­vo ga­lin­gos, jos bu­vo pri­grūs­tos me­ta­li­nių šra­tų,

kad kuo stip­riau su­žeis­tų. 

bu­vo gan silp­nos, pa­ly­gin­ti su to­ mis, ko­kias nau­do­ja „Al Qae­da“. Ri­char­dui Bar­ret­tui, bu­vu­siam Jung­ti­nių Tau­tų „Al Qae­dos“ ir Ta­ li­ba­no ste­bė­ji­mo ko­man­dos koor­di­ na­to­riui, dėl šių fak­tų ki­lo įta­ri­mas. „Kal­bant apie už­tai­sų ga­lin­gu­ mą, at­ro­do, kad tai la­biau su­si­ ję su de­ši­niuo­ju ekst­re­miz­mu, o ne su „Al Qae­da“, – dės­tė eks­per­ tas. – Tai nu­ti­ko per Pat­rio­tų die­ ną, be to, ba­lan­džio 15-oji JAV yra ter­mi­nas, iki ku­rio rei­kia pa­teik­ ti mo­kes­čių dek­la­ra­ci­jas, o Bos­to­ nas – sim­bo­li­nis mies­tas. Vi­si šie nors ma­žy­čiai veiks­niai, ma­nau, yra svar­būs.“ Tie­sa, R.Bar­ret­tas pri­dū­rė, kad kol kas la­bai sun­ku pa­sa­ky­ti, kas kal­tas. Ko­vos su te­ro­riz­mu eks­per­ tas Ric­kas Nel­so­nas pa­brė­žė, kad, jo nuo­mo­ne, Bos­to­ne vei­kė ne vie­ nas as­muo.

„Ga­li bū­ti, kad bu­vo įsi­vė­lu­si gru­pė as­me­nų, nes iš­puo­lis komp­ lek­siš­kas. Be to, pa­si­rink­ta spro­gi­ mo vie­ta ro­do, kad jie sie­kė kuo di­ des­nio ži­niask­lai­dos dė­me­sio ir kad spro­gi­mai bū­tų fik­suo­ja­mi ka­me­ rų“, – aiš­ki­no eks­per­tas. Am­pu­tuo­tos ga­lū­nės

Sau­gu­mo pa­reng­tis po spro­gi­mų Bos­to­ne bu­vo su­stip­rin­ta vi­so­je ša­ ly­je, ypač did­mies­čiuo­se. JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma per na­cio­na­li­nę te­le­vi­zi­ją pa­ža­dė­ jo, kad kal­ti­nin­kai neiš­vengs at­sa­ ko­my­bės. „Žmo­nėms ne­rei­kė­tų da­ry­ti sku­ bo­tų iš­va­dų, kol ne­tu­ri­me vi­sų fak­ tų, – sa­kė B.Oba­ma. – Ta­čiau ne­ suk­lys­ki­te: mes pri­si­ka­si­me iki dug­no ir nu­sta­ty­si­me, kas tai pa­da­ rė, nu­sta­ty­si­me, ko­dėl jie tai pa­da­ rė.“ Kai ku­rie žmo­nės bu­vo su­žeis­

„Scan­pix“ nuo­tr.

ti la­bai smar­kiai. 17 žmo­nių būk­lė praė­jus die­nai po iš­puo­lio bu­vo la­ bai sun­ki. Be­veik 30 žmo­nių ne­te­ko vie­nos iš ga­lū­nių, ki­ti at­si­pir­ko nu­ broz­di­ni­mais ir su­ža­lo­ji­mais. Trys ma­ra­to­no žiū­ro­vai žu­vo vie­ to­je, tarp jų – aš­tuo­ne­rių ber­niu­ kas Mar­ti­nas Ri­char­das iš Bos­to­ no prie­mies­čio Dor­čes­te­rio, atė­jęs pa­svei­kin­ti sa­vo tė­čio, bė­gu­sio ma­ ra­to­ne. Iš 152 su­žeis­tų­jų – aš­tuo­ ni vai­kai. „Ma­tė­me žmo­nių nu­trauk­to­mis ko­jo­mis, – pa­sa­ko­jo liu­di­nin­kas Mar­kas Ha­go­pia­nas. – Ne­to­li ma­ nęs bu­vu­siam žmo­gui bu­vo per ke­ lius nu­trauk­tos ko­jos – jis bu­vo dar gy­vas. Bu­vo bai­su, vis­kas įvy­ko la­bai grei­tai. Spro­gi­mas bu­vo mil­ži­niš­kas. Pa­ju­tom vė­ją sa­vo vei­dais... Po­li­ci­ja šau­kė: „Ei­kit iš ten, pa­si­trau­kit – ten ga­li bū­ti dau­giau bom­bų.“ „Dai­ly Mail“, BBC, CNN, BNS inf.

Lie­tu­viai iš ar­ti pa­ma­tė skaus­mą ir be­pras­my­bę Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis j.galisanskis@diena.lt

Bos­to­no ma­ra­to­ne da­ly­va­vęs lie­ tu­vis My­ko­las Kat­kus dė­ko­ja Die­ vui, kad jam ne­te­ko pa­ma­ty­ti krau­ jo, o ki­tą bė­gi­kę – Li­gi­tą Vi­soc­ky­tę – nuo bom­bų sky­rė vos ke­lios de­ šim­tys met­rų.

si, kad pa­tek­tų į Bos­to­ną ir pa­jėg­tų įveik­ti ma­ra­to­ną. Tai­gi šis ren­gi­nys yra tar­si ge­riau­sių žmo­gaus sa­vy­ bių trium­fas.

Po Bos­to­no bom­bų ir ma­ra­to­nai ne­be­bus to­kie, ko­kie bū­da­vo.

Žmo­nėms sun­ku su­vok­ti

„„Patirtis: M.Katkus apie tragedi-

ją sužinojo jau grįžęs namo, bet ji paliks gilų pėdsaką jo atmintyje. 

Šarūno Mažeikos / BFL nuotr.

„Vi­si yra bai­siau­siai su­tri­kę, – Bos­ to­ne tvy­ran­čią at­mos­fe­rą va­kar te­ le­fo­nu api­bū­di­no M.Kat­kus. – Tai taip ne­ti­kė­ta to­kia­me ren­gi­ny­ je, ku­ris toks gra­žus ir įkū­ni­jan­ tis vi­sa, kas ge­riau­sia Ame­ri­ko­je. Toks bend­ruo­me­niš­ku­mas, žmo­ nės vie­ni ki­tus pa­lai­ko – pu­sė mi­ li­jo­no žmo­nių išei­na pa­lai­ky­ti bė­ gi­kų. Vi­si vie­nas dėl ki­to sten­gia­si, vi­si su­si­kau­pę pa­dė­ti.“ Kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas, bė­ gi­kai apie pu­sant­rų me­tų ren­gia­

„Bos­to­no ma­ra­to­nas nė­ra spor­ ti­nis ren­gi­nys, ku­ria­me ge­ria­mas alus ir žiū­ri­ma, kaip pen­ki žmo­ nės laks­to. Tai ren­gi­nys, ku­ria­me vi­si da­ly­vau­ja, vie­naip ar­ba ki­taip – ar pa­tys bėg­da­mi, ar pa­lai­ky­da­mi bė­gi­kus. Dėl šios prie­žas­ties žmo­ nėms, kiek man te­ko kal­bė­ti, sun­ku su­vok­ti, kad kas nors pa­na­šaus ga­ lė­jo įvyk­ti to­kia­me ren­gi­ny­je kaip Bos­to­no ma­ra­to­nas“, – pa­sa­ko­jo M.Kat­kus.

Sky­rė vos 20 žings­nių

Vy­ras ir ki­ti jo pa­žįs­ta­mi bė­gi­kai lie­tu­viai ži­nią apie spro­gi­mus su­ ti­ko jau grį­žę na­mo. O Lon­do­ne gy­ve­nan­čią ir Bos­ to­no ma­ra­to­ne da­ly­va­vu­sią lie­tu­vę L.Vi­soc­ky­tę spro­gi­mai už­klu­po jau fi­ni­ša­vu­sią, su­si­rin­ku­sią daik­tus ir ei­nan­čią ap­lan­ky­ti drau­gės jos biu­ re Boils­to­no gat­vė­je. „Ką tik sau­giai grį­žau na­mo. Man vis­kas ge­rai, bet pir­ma bom­ba bu­vo vos 20 žings­nių už ma­nęs, o ant­ ra – už 10–20 žings­nių prie­ky­je... Po to per ste­buk­lą pa­ma­čiau drau­ gę ir pa­si­ju­tau ge­riau... Da­bar esu na­muo­se, sau­giuo­se na­muo­se...“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ va­kar ra­šė L.Vi­soc­ky­tė. Vė­l iau mo­te­r is pri­d ū­r ė: „Pa­ žiū­r ė­j u­s i nuo­t rau­kas su­vo­k iau, kad bu­vau ar­č iau ant­ros bom­ bos, nei ma­niau. Ji bu­vo prie pat ma­n o drau­g ės biu­ro pa­s ta­to, jo

apa­č io­je, vos už ke­l ių žings­n ių nuo jo...“ Liūd­ni pa­mąs­ty­mai

M.Kat­kus vė­liau tink­la­raš­ty­je ra­šė: „Kaip pa­ra­šė pa­tys ma­ra­to­no or­ga­ ni­za­to­riai, tra­ge­di­jos aki­vaiz­do­je 27 tūkst. bė­gi­kų as­me­ni­niai iš­gy­ve­ni­mai ūmai ta­po vi­siš­kai ne­svar­būs. Bal­sas, ku­rį pri­si­min­siu il­giau­siai, yra vi­sai ki­toks – tai pa­sa­ko­ji­mas apie skaus­ mą, be­pras­my­bę ir liū­de­sį.“ Įra­šą vy­ras bai­gė liūd­nais pa­ mąs­ty­mais apie atei­tį: „Po Bos­ to­no bom­bų ir ma­ra­to­nai ne­be­bus to­kie, ko­kie jie būda­vo, – vie­nin­ te­lis ma­si­nis spor­tas, kur bet kas atė­jęs ga­li pa­tapš­no­ti per pe­tį sa­vo mėgs­ta­mam spor­ti­nin­kui, su­šuk­ ti jo var­dą. Ma­ra­to­nas bus bė­ga­ mas, ta­čiau te­ri­to­ri­jos bus ap­tver­ tos, o dva­sia, ku­rią šis di­dis įvy­kis su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti nuo tų lai­kų, kai jį bė­go 15 en­tu­zias­tų, bus ki­to­kia.“


13

trečiadienis, balandžio 17, 2013

sportas

„Neptūno“ pergalė

Meras Vytautas Grubliauskas ir vicemeras Vytautas Čepas pasveikino sunkiaatletį Žygimantą Stanulį, Europos sunkiosios atletikos čempionate iškovojusį du medalius.

Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkai, nesunkiai įveikę 85:71 (23:21, 21:18, 24:13, 17:19) Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ penketuką, žengė pirmąjį žingsnį į Lietuvos krepšinio lygos čempionato pusfinalį.

„„Dovana: V.Grubliauskas sportininkui įteikė specialų mero prizą. Vytauto Petriko nuotr.

Ž.Stanulį pagerbė meras Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Šeštadienį Tiranoje vienintelis pirmenybėse dalyvavęs Lietuvos atletas, rungtyniavęs svorio iki 94 kg grupėje, rovimo veiksmu iškėlė 172 kg štan-

gą. Už šį rezultatą ir už dvikovės sumą – 372 kg 20-metis jaunuolis gavo po bronzos medalį. Stūmimo rungtyje iškėlęs 200 kg štangą Klaipėdos stipruolis užėmė ketvirtą vietą. Čempionu tapo Azerbaidžano sportininkas Intigamas Zairovas –

Per pirmuosius du kėlinius aukštaičiai turėjo jėgų priešintis šeimininkams, tačiau po pertraukos įvyko lemiamas lūžis. Laimėję trečiąjį ketvirtį 24:13, Kazio Maksvyčio auklėtiniai susikrovė 16 taškų pranašumą – 68:52. Paskutinįjį kėlinį „Neptūno“ žaidėjai nesunkiai išsaugojo įgytą persvarą.

Rezultatyviausiai tarp nugalėtojų žaidė Vytautas Šarakauskas, pelnęs 19 taškų, Valdas Vasylius ir Rashaunas Broadusas – po 15 bei Deividas Gailius - 12. Antrosios ketvirtfinalio rungtynės Pasvalyje vyks balandžio 19 d. Jei reikės trečiojo susitikimo, jis vyks Klaipėdoje sekmadienį. Kitos pirmosios ketvirtfinalio rungtynės: Kauno „Žalgiris“ – Kėdainių „Nevėžis“ 94:51, „Prienai“ – „Šiauliai“ 92:82. Vakar dar žaidė Vilniaus „Lietuvos rytas“ ir Utenos „Juventus“.

396 kg (180+216), vicečempionu – Rusijos sunkiaatletis Rinatas Kirejevas – 389 kg (173+216). Prizininką į meriją atlydėjo treneris Bronislavas Vyšniauskas ir Klaipėdos sporto centro direktorius Rimantas Vitkus.

A.Fokino taurė – „Saremai“ Česlovas Kavarza

Pirmą kartą Aleksandro Fokino taurės turnyre triumfavę „Saremos“ futbolininkai trofėjų išplėšė po nuožmios lemiamos kovos su „Klarksono-Plikių“ vienuolike. Trečius metus paeiliui į finalą patekusi „Klarksono-Plikių“ komanda turėjo vytis varžovus, kai 31-ąją min. taikliai kamuolį į vartus galva nukreipė „Saremos“ puolėjas Gabrielis Naeimas. Tačiau netrukus buvo atkurta pusiausvyra. 38ąją min. pasižymėjo Maksimas Jegorovas. Antrąjį kėlinį abi ekipos turėjo po keletą progų įmušti įvartį, tačiau vartuose kamuolys nepabuvojo nė karto. 11 m baudinius taikliau smūgiavę „Saremos“ futbolininkai laimėjo savotišką loteriją 4:3. Baudinių serijos prireikė ir rungtynėse dėl 3-iosios vietos tarp „Vakarų Baltijos“ ir „Baltų“ komandų. Po pagrindinio laiko buvo lygu 3:3 („Baltai“ pirmavo net 3:0), o nuo 11 m žymės taikliau smūgiavo „Vakarų Baltijos“ žaidėjai – 6:5. 12-ajame turnyre varžėsi šešios komandos. A grupėje geriausiai žaidė „Vakarų Baltijos“ ir „Baltų“ komandos. Jos, aplenkusios Klai-

„„Scenarijus: klaipėdiečiai (mėlyna apranga) pranoko svečius antroje

rungtynių pusėje. 

„„Sveikinimas: Klaipėdos futbolo federacijos prezidentas R.Jonaitis antro-

sios vietos taurę įteikė „Klarksono-Plikių“ kapitonui V.Žalneravičiui.

pėdos futbolo mokyklos vienuolikę, pateko į pusfinalį. B grupėje meistriškumu išsiskyrė „Saremos“ ir „Klarksono-Plikių“ klubai, dideliais skirtumais įveikę „Herkaus galerijos-Sendvario“ ekipą. Pusfinalyje „Klarksonas-Plikiai“ palaužė „Baltus“ 4:2, „Sare-

ma“ įveikė „Vakarų Baltiją“ net 7:3. Po turnyro buvo išrinkti geriausi komandų žaidėjai – Evaldas Garbauskas („Sarema“), Valdas Žalneravičius („Klarksonas-Plikiai“), Donatas Mantvydas („Vakarų Baltija“) ir Tadas Karinauskas („Baltai“).

„„Triumfas: „Saremos“ žaidėjai garsaus futbolininko turnyrą laimėjo pirmą sykį. 

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Vytauto Petriko nuotr.


19

trečiadienis, balandžio 17, 2013

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Carly Phillips knygą „Slaptos fantazijos“ .

Carly Phillips. „Slaptos fantazijos“ – Čikagos spauda mirga nuo antraščių: „Gerbiamo senatoriaus dukra pabėgo iš savo vestuvių, palikusi prie altoriaus perspektyvų jauną politiką.“ Džuljeta ieško nuošalios vietos, kur galėtų pasislėpti nuo persekiojančių žurnalistų ir išsigydyti širdies žaizdas. Ji atsiduria privačioje saloje, kurios savininkės tikslas – išpildyti slapčiausias čia atvykusiųjų fantazijas. Nusivylusi meile Džuljeta svajoja tik apie viena: susipažinti su nuoširdžiu vyru ir nors trumpam pasijusti geidžiama. Jau pirmąją viešnagės dieną ji susižavi aukštu tamsiaplaukiu. Bet ar šis vyras – tikrai tas, kuo dedasi?

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę

rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 23 d.

Avinas (03 21–04 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Trūks artimųjų pritarimo ir meilės. Galite susipykti su brangiu žmogumi, todėl patirsite stresą. Bet pyktis greitai atlėgs ir tai santykiams smarkiai nepakenks. Jautis (04 21–05 20). Neigiamai vertinsite savo idėjas ir mintis, o neteisingai suprasta kito žmogaus nuomonė suklaidins jus, todėl šiandien geriausia tiesiog patylėti ir imtis tik tiesioginių pareigų. Dvyniai (05 21–06 21). Norėsite bendrauti ir dalytis mintimis. Tačiau pokalbio partnerį rinkitės atsargiai, kad vėliau netektų gailėtis dėl to, ką pasakėte. Atminkite, kad geras pašnekovas gali tapti ištikimu draugu. Vėžys (06 22–07 22). Niekuo neišsiskirianti diena. Atrodys, kad pasiekti ką nors reikšminga tiesiog neįmanoma. Kol kas išsvajotos aukštumos jums nepasiekiamos, bet visi geri dalykai jūsų laukia ateityje. Liūtas (07 23–08 23). Galite tikėtis aplinkinių paramos. Tik nereikia piktnaudžiauti svetima pagalba, pirmiausia pasikliaukite savo jėgomis. Mergelė (08 24–09 23). Svajokite, juk ne taip dažnai pasitaiko tokių galimybių. Gera knyga ar filmas padės atitrūkti nuo realybės. Apsilankykite kokiame nors renginyje, pabendraukite su įdomiais žmonėmis, tai jus įkvėps ir suteiks jėgų. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą. Taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Ir toliau nenuilsdamas ieškokite naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali prieštarauti jūsų jausmams ir norui tobulėti bei keistis. Teks rinktis – kelias į sėkmę ar asmeninis tobulėjimas. Bet šios paieškos gali tapti labai įdomiu procesu. Šaulys (11 23–12 21). Laikas pasinaudoti kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Minėtos savybės bei gebėjimas reikšti savo mintis žavės aplinkinius. Ožiaragis (12 22–01 20). Prisiminsite jaunystę ar tam tikrus malonius praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis gali kilti nesutarimų ar net agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Vandenis (01 21–02 19). Puikiai seksis dalyti patarimus remiantis asmenine patirtimi, todėl jūsų populiarumas vis augs. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis, sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Labiau pasikliaukite savimi.

Festivalio koncerte susipins tyli malda ir siautulingi šokiai Klaipėdos kamerinio orkestro ir žymaus estų smuikininko bei dirigento Andreso Mustoneno programoje, kuri rytoj skambės Klaipėdos koncertų salėje, bus derinami du labai skirtingi pradai.

Apie tai liudija ir koncerto pavadinimas „Tyli malda ir siautulingi šokiai“. Kupiną gilaus susikaupimo pirmosios dalies nuotaiką įkvėps gruzinų autorių kūryba. Po pertraukos pasigirsiančios gyvybingos melodijos ir siautulingi ritmai aprėps tolimas epochas, pradedant renesansu ir baigiant dabarties šokių muzika.

„Tiek Lully, Beethovenas, Schubertas, Dvořákas, tiek Joplinas ir „Led Zeppelin“ – man tai yra vienas pasaulis. Man patinka požiūris, jog akademinė muzika gali skleisti džiaugsmą ir energiją. Net labai skirtingų autorių kūrybą galima puikiai suderinti viename koncerte. Dabarties pasaulyje klestintis atvirumas suteikia daugiau laisvės atlikėjui. Ir grodamas klasikos kūrinius, savo instrumentu turi muzikuoti lengvai, džiaugsmingai, iš tavęs turi sklisti pozityvumas. Juk Mozartas ir Schubertas buvo labai jauni, kai rašė muziką. Įprasta, kad juos groja solidūs ir rimti atlikėjai“,

– samprotavo A.Mustonenas, mėginantis keisti nusistovėjusias tradicijas ir savo koncertuose muzikuoti labai emocionaliai. To dabar jis siekia scenoje, daug grieždamas ir diriguodamas visame pasaulyje. Šiuo metu jo namai yra Estija ir Izraelis, o koncertų geografija driekiasi nuo Rusijos, Suomijos iki Italijos ir Ispanijos, nuo Lotynų Amerikos iki Slovėnijos, Šveicarijos ar Lenkijos. Štai ir į Klaipėdą šiemet jis atvyko jau antrą kartą kolegos ir bičiulio Mindaugo Bačkaus kvietimu, kad parengtų programą su jo vadovaujamu Klaipėdos kameriniu orkestru.

Jau keturis dešimtmečius pats A.Mustonenas vadovauja senosios muzikos ansambliui „Hortus Musicus“ (Estija), pernai pasirodžiusiame ir „Klaipėdos muzikos pavasaryje“. Jis groja daug baroko kompozitorių kūrinių, su chorais ir orkestrais atlieka stambios formos opusus. A.Mustonenas yra ir pripažintas šiuolaikinės muzikos interpretatorius. Koncertas „Tyli malda ir siautulingi šokiai“ balandžio 18-ąją skambės XXXVIII festivalyje „Klaipėdos muzikos pavasaris“. Pradžia – 18 val. „Klaipėdos“ inf.

„„Svečias: A.Mustonenas yra žymus

estų smuikininkas bei dirigentas.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje palis, šilti orai išsilaikys. Šiandien oras sušils iki 9–17 laipsnių. Trumpai palyti turėtų didžiojoje šalies dalyje. Ketvirtadienio naktį lietaus nenumatoma, o dieną lis visoje šalyje. Temperatūra naktį 3–6, dieną 10–19 laipsnių šilumos.

Šiandien, balandžio 17 d.

+11

+7

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

+15

Šiauliai

Klaipėda

+16

Panevėžys

+15

Utena

+12

6.26 20.46 14.20

107-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 258 dienos. Saulė Avino ženkle.

Tauragė

+17

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +16 Berlynas +17 Brazilija +24 Briuselis +18 Dublinas +13 Kairas +23 Keiptaunas +17 Kopenhaga +14

kokteilis Ame­ri­ko­je drau­džia ženk­lai Skai­ty­to­jas WWW pri­ta­r ia tiems, ku­ rie tvir­ti­na, kad gar­sus kal­bė­ji­mas te­ le­fo­nu vie­šu­mo­je apie vi­so­kius nie­kus – to žmo­gaus kul­tū­ros sto­ka ir neišp­ru­ si­mas. „Ga­lė­tu­me paim­t i pa­vyz­d į iš Jung­t i­ nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, – kvie­tė WWW. – Šios ša­lies vie­ša­ja­me trans­por­te yra ženk­lai, per­spė­jan­tys, kad drau­d žia­ ma pliurp­ti te­le­fo­nu.“ Anot „Kok­tei­l io“ ger­b ė­jo, Ame­r i­kos trau­k i­nu­k uo­se net gar­siai ne­kal­ba­ ma, ne­val­go­ma. „Ga­lė­tų ir mū­sų marš­ru­ti­niuo­se mik­ roau­to­bu­suo­se ar di­d žiuo­siuo­se au­ to­bu­suo­se bū­t i įspė­jan­čios len­te­lės, kad ke­lei­viai ne­si­nau­do­tų te­le­fo­nais. Aš tik siū­lau. Kaip jums toks pa­siū­ly­ mas?“ – klau­sė skai­ty­to­jas.

Londonas +16 Madridas +26 Maskva +12 Minskas +15 Niujorkas +16 Oslas +10 Paryžius +20 Pekinas +16

Praha +17 Ryga +13 Roma +21 Sidnėjus +20 Talinas +8 Tel Avivas +18 Tokijas +22 Varšuva +17

Vėjas

6–11 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+6

+7

+5

+4

6

+7

+12

+10

+6

9

rytoj

penktadienį

+7

Marijampolė

Vilnius

+16

Alytus

Vardai Anicetas, Dravenis, Giedrė, Giedrius, Robertas, Skaidra.

balandžio 17-ąją

Rytas

+6

+16

+15

+5

+4

8

1790 m. mi­rė žy­mus ame­r i­k ie­č ių po­l i­t i­k as, moks­l i­n in­kas Ben­ja­m i­ nas Frank­l i­n as. Gi­mė 1706 m. 1824 m. Ru­si­ja ir JAV įsi­pa­rei­go­jo gerb­t i vie­ na ki­tos tei­ses bei in­te­ re­sus Ra­m ia­ja­me van­ de­ny­ne. 1894 m. gi­mė SSRS ly­de­ ris (1958–1964 m.) Ni­ki­ta Chruš­čio­vas. 1895 m. Ki­ni­ja ir Ja­po­ni­ ja pri­pa­ži­no Ko­rė­jos ne­ prik­lau­so­my­bę.

1974 m. gi­mė bu­vu­sios gru­pės „Spi­ce Girls“ dai­ ni­n in­kė bei ang­lų fut­ bo­lo žvaigž­dės Da­v id Beck­ham žmo­na Vic­ to­ria Beck­ham.

1977 m. pir­mą kar­tą bal­ so tei­sė rin­k i­muo­se su­ teik­ta Lich­tenš­tei­no mo­ te­rims. 1998 m. su­lau­k u­si 56-e­ rių nuo krū­ties vė­žio mi­rė vers­li­nin­kė, fo­tog­ra­fė bei se­ro P.McCart­ney žmo­na Lin­da McCart­ney. 2008 m. su­lau­kęs 94 me­tų Ka­ri­bų jū­ros sa­lo­ je Mar­ti­ni­ko­je mi­rė juo­ dao­dis Pran­cū­zi­jos poe­ tas Ai­me Ce­sai­re, ak­ty­ vus Af­ri­kos kul­tū­ros sa­ vi­tu­mo pro­pa­guo­to­jas.

Naujieji metai – vandens mūšyje Afrikos

sraigių invazija Pietų Floridos valstijos gamtosaugos pareigūnai nežino, ką daryti su už­ plūdusiomis pusiasalį didžiulėmis Afrikos sraigėmis. Pasak mokslininkų, sraigės yra pavojingos, nes valgo vis­ ką, kas žalia pasitaiko jų kelyje. Kai ku­ riose Karibų salose, kur šių sraigių po­ puliacija gerokai viršija leistinas nor­ mas, sraigių kiautai net praduria au­ tomobilių padangas. Pasak ekspertų, problema ir ta, kad šios sraigės patin­ ka žmonėms. Daugelis jų nelaiko pa­ razitais. Be to, šios sraigės greitai dau­ ginasi. Nuo 2011 m., kai pietinėje Flori­ doje buvo pastebėta pirmoji Afrikos sraigė, jų iš viso buvo pagauta dau­ giau nei 117 tūkst.

„„Prak­ti­ka: už­sie­ny­je yra ne tik

ženk­lų, per­spė­jan­čių, jog ne­ga­li­ma kal­bė­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais.

Vo­kie­ti­jos au­to­bu­suo­se ne­ple­pa Gand­ras pri­si­pa­ž i­no, kad Vo­k ie­t i­jo­je nė­ra gir­dė­jęs, jog kas nors kal­bė­tų te­le­ fo­nu au­to­bu­se: „Tai yra kul­tū­ros sto­ka. Pats kal­ban­ty­sis tu­rė­tų su­si­mąs­ty­ti“.

Links­mie­ji tirš­čiai

„„Tradicija: vandens mūšiai kasmet darosi vis beprotiškesni.

Sta­čio­kė blon­di­nė, ran­ko­je lai­ky­da­ma mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, įli­po į pil­ną au­to­bu­ są ir šau­kia: – Pra­leis­ki­te nėš­čią mo­te­rį! Su­si­do­mė­jęs vy­riš­kis: – Tai kad ne­ma­ty­ti, jog bū­tu­mė­te nėš­čia. – Tu ką... No­ri, kad po 15 mi­nu­čių ma­ ty­tų­si?

Tūks­tan­čiai iš plas­ti­ki­nių bu­te­lių pa­ si­ga­min­tais van­dens šau­tu­vais ir ki­ bi­rais ap­si­gink­la­vu­sių žmo­nių išė­jo į piet­va­ka­ri­nio Ki­ni­jos Dzing­hon­go mies­to gat­ves, į kas­me­ti­nę van­dens šven­tę, ku­ri ki­lo iš bu­dis­tų apei­gų.

Čes­ka (397 719; šian­dien kuk­lus ju­bi­lie­jus – 10 me­tų, kai Čes­kai bu­vo pa­ti­kė­tas „Kok­tei­lio“ plak­tu­vas)

Šė­l io­n ės pra­s i­d ė­jo pir­m a­d ie­ nio vi­dur­die­nį, kai spe­cia­liai van­ dens mū­šiams pa­ruoš­to­je aikš­tė­je

BBC inf., AFP nuotr.

tūks­tan­čiai žmo­nių pra­dė­jo lais­ty­ti van­de­nį į dan­gų ir į vie­ni ki­tus. „Kas­met šis lais­ty­ma­sis da­ro­si vis be­pro­tiš­kes­nis“, – sa­kė Ki­ni­ jos da­jų et­ni­nės ma­žu­mos at­sto­ vas 67-erių pen­si­nin­kas Ai Han­ nu­nas. Pa­gal da­jų ka­len­do­rių ši van­dens šven­tė reiš­kia nau­jų me­tų pra­džią. Šven­tę, ku­ri ki­lo iš re­li­gi­nių Bu­dos sta­tu­los api­

plo­vi­mo apei­gų ir ku­ri yra šven­ čia­ma ir ki­to­se Ry­tų Azi­jos ša­ ly­se, įskai­tant Tai­lan­dą, pra­dė­jo oran­ži­niais rū­bais ap­si­ren­gę bu­ dis­tų vie­nuo­liai. „Van­de­niu bū­da­vo lais­to­ma­ si na­muo­se su sa­vo šei­ma ir drau­ gais, taip sie­kiant pa­ro­dy­ti pa­gar­ bą“, – sa­kė jis. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

2013-04-17 Klaipeda  
Advertisement