Page 1

miestas Lė­lių teat­re įteik­tos ­ Kau­no mies­to ­ sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ­ ir me­no pre­mi­jos: ­ tarp lau­rea­tų ­ ir J.Šmid­tie­nė.

3p.

pasaulis

9p.

sveikata

12p.

Kū­di­kio mir­tį Kau­no ­ li­go­ni­nė­je ty­ru­si jos ­ me­di­kų ko­mi­si­ja ne­ra­do ­ duo­me­nų, kad jis ­ mi­rė nuo ka­lio ­ chlo­ri­do tir­pa­lo.

F.Hollande‘as, ­ regis, ­ turėtų ­ atidžiau ­ rinktis savo ­ ministrus.

Antradienis balandžio 16, 2013 Nr. 86 (19947) Kaunodiena.lt 2 Lt

Pra­mo­gą ža­dė­jęs po­tvy­nis pakaunėje pa­ro­dė ir il­tis

Rie­te­nos dėl „Aut­ro­lio“ di­rek­to­riaus Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) at­sto­vai to­liau siau­tė­ja „Aut­ ro­lio“ val­dy­bo­je. Nau­ja­sis, sa­vas bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius grei­čiau­siai pa­skir­tas ne­si­lai­ kant reg­la­men­to. Tren­kė du­ri­mis

Va­kar „Aut­ro­lio“ val­dy­ba nu­spren­ dė, kad nau­juo­ju ge­ne­ra­li­niu di­ rek­to­riu­mi tu­rė­tų tap­ti da­bar­ti­nis val­dy­bos pir­mi­nin­kas Lais­vy­das Ru­džians­kas. O val­dy­bos pir­mi­nin­ko vie­ta nu­ ma­ty­ta ki­tam TT de­le­guo­tam val­ dy­bos na­riui Do­na­tui Se­ni­kui. Ta­ čiau abe­jo­ja­ma, ar to­kį spren­di­mą pa­vyks įtei­sin­ti, nes bal­sa­vi­me da­ ly­va­vo tik 4 val­dy­bos na­ riai iš 7.

2

Dienos citata „Ir spor­te, ir po­li­ti­ko­je rei­kia ro­dy­ti ge­rus re­zul­ta­tus“,– pa­klaus­tas, kam sun­kiau va­do­vau­ti: Sei­mui ar mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nei,­ sa­kė kau­no­die­na.lt fo­ru­me da­ly­va­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las. „„Stichija: Babtų seniūnijoje, pralaužęs apsauginius pylimus, vanduo siūbtelėjo į gyventojų būstus. 

Atrodė, kad šie­me­tis pa­va­sa­rio po­tvy­nis ne­ža­da blo­gų staig­me­nų: jo­kių už­lie­tų kie­ mų Ra­di­kiuo­se ar Kle­bo­niš­ky­je, jo­kios bai­ mės, kad sti­chi­ja taps grės­min­ga. Vis dėl­to va­kar pa­tvi­nęs Ne­vė­žis pra­lau­žė ap­sau­ gi­nius py­li­mus Bab­tų se­niū­ni­jo­je.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Rei­kia dė­ko­ti be­brams?

Va­kar pa­va­ka­rę Bab­tų se­niū­ni­jo­ je, Nau­jat­rio­biuo­se, pra­si­dė­jo gel­ bė­ji­mo dar­bai. Ne­se­niai su­tvir­ tin­ti ap­sau­gi­niai py­li­mai neiš­lai­kė – van­duo juos pra­lau­žė. Neat­me­ ta­ma ver­si­ja, kad py­li­mų su­tvir­

Artūro Morozovo nuotr.

ti­ni­mus pa­grau­žė ir iš­tą­sė be­brai. Pra­ne­ši­mą apie ekst­re­ma­lią pa­dė­tį spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­vo apie 16 val. Gel­bė­to­jams pra­neš­ta, kad pa­ ki­lęs Ne­vė­žio van­duo pra­lau­žė ap­ sau­gi­nį py­li­mą ir už­lie­jo so­dus, ap­ sem­tos ma­žiau­siai še­šios so­dy­bos. Į ne­lai­mės vie­tą bu­vo sku­biai iš­ siųs­ti ug­nia­ge­sių gel­bė­ to­jų ir na­rų eki­pa­žai.

4

6p.


2

antradienis, balandžio 16, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

15

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

Anglies monoksidas (CO)

0,28

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

48

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Rie­te­nos dėl „Aut­ro­lio“ di­rek­to­riaus „Spren­di­mui priim­ti rei­ 1 kia bent pen­kių bal­suo­ jan­čių­jų, to­dėl kvo­ru­mo nė­ra.

Ne­ži­nau, kaip jie ke­ti­na vis­ką įfor­ min­ti“, – kal­bė­jo prieš bal­sa­vi­mą du­ri­mis tren­kęs ir po­sė­dį pa­li­kęs val­dy­bos na­rys Pra­nas Paš­ke­vi­ čius. Val­dy­bos po­sė­dį pa­li­ko trys li­ be­ral­cent­ris­tų, so­cial­de­mok­ra­tų ir jau­na­lie­tu­vių frak­ci­jų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je de­le­guo­ti na­riai. Po­sė­dy­ je li­ko trys TT ir vie­nas kon­ser­va­ to­rių de­le­ga­tas. At­sit­vė­rė ty­los sie­na

Kuo bai­gė­si po­sė­dis, su­ži­no­ti pa­ vy­ko tik va­kar pa­va­ka­rę. TT de­le­ guo­tas val­dy­bos pir­mi­nin­kas L.Ru­ džians­kas die­ną dien­raš­čiui sa­kė ne­ga­lin­tis kal­bė­ti te­le­fo­nu, nes at­ si­lie­pė vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį. Jis siū­lė pa­skam­bin­ti vė­liau, ta­čiau te­ le­fo­nu ne­beat­si­lie­pė. Ki­tas TT de­le­guo­tas val­dy­bos na­rys Do­na­tas Se­ni­kas taip pat ne­ tryš­ko no­ru kal­bė­ti, ta­čiau pa­tvir­ ti­no, kad ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ra bu­vo ap­tar­ta, bet jo­ kie ofi­cia­lūs spren­di­mai esą nė­ra priim­ti. „Val­dy­bos po­sė­dis bu­vo už­da­ras, to­dėl ne­no­riu vie­šin­ti, apie ką bu­ vo kal­bė­ta. Apie priim­tus spren­di­ mus in­for­muo­si­me vė­liau“, – sa­ kė po­li­ti­kas. Ne­kal­bė­jo ir lai­ki­nai „Aut­ro­lio“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Al­vy­das Sta­nis­lo­vai­tis. „Aš esu ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­ buo­to­jas. Dėl val­dy­bos spren­di­mų

Šiuo me­tu „Aut­ro­lis“ ver­čia­si be nuo­la­ti­nio ge­ne­ra­li­nio di­rek­ to­riaus, nes praė­ju­sį mė­ne­sį mi­ rė bu­vęs va­do­vas Gin­tau­tas Či­ ni­kas.

skam­bin­ki­te val­dy­bos na­riams. Jų spren­di­mų ko­men­ta­vi­mas nė­ ra ma­no kom­pe­ten­ci­jo­je“, – sa­kė A.Sta­nis­lo­vai­tis Ne­si­lai­kė reg­la­men­to

Val­dy­bos po­sė­džiuo­se ap­ta­ria­mi klau­si­mai jos na­riams tu­ri bū­ti pa­ teik­ti prieš tris dar­bo die­nas. Šį­kart nu­spręs­ta reg­la­men­to ne­si­lai­ky­ti. „Ke­tu­ri klau­si­mai bu­vo at­siųs­ti penk­ta­die­nį po dar­bo va­lan­dų. Tai jau yra pa­žei­di­mas, bet prieš jį dar bu­vo ga­li­ma už­merk­ti akis. Ta­čiau ne­ga­lė­jo­me su­tik­ti su pir­mą kar­ tą pir­ma­die­nį iš­girs­tu siū­ly­mu pa­ tvir­tin­ti ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą, iš­rink­ti nau­ją val­dy­ bos pir­mi­nin­ką“, – kal­bė­jo P.Paš­ ke­vi­čius.

Dai­nius Rat­ke­lis:

Jei­gu spren­di­mai priim­ti ne pa­gal reg­ la­men­tą, jie yra nie­ ki­niai. „Mes jiems sa­kė­me: su­ruoš­ki­te nor­ma­liai do­ku­men­tus, pa­lau­kia­ me tris die­nas, šau­kia­me val­dy­bos po­sė­dį ir ne­bus jo­kių pa­žei­di­mų, bet jie nu­spren­dė ki­taip“, – ste­bė­ jo­si taip pat bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­ vęs val­dy­bos na­rys Pet­ras Šva­žas. Už nau­jo ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ riaus pa­sky­ri­mą bal­sa­vę ta­ry­bos na­riai vi­lia­si, kad spren­di­mas bus

Po­sė­džiuo­se – rie­te­nos

„„Pos­tas: nau­juo­ju „Aut­ro­lio“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas D.Se­ni­kas. 

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

lai­ko­mas tei­sė­tu, nes į po­sė­dį su­ si­rin­ko vi­si na­riai. P.Paš­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad jiems neiš­degs. Re­ gist­rų cent­re iš jų pa­pra­šys bal­sa­ vi­mo re­zul­ta­tų, o to­kių nė­ra“, – sa­ kė P.Paš­ke­vi­čius. „Jei­gu spren­di­mai priim­ti ne pa­ gal reg­la­men­tą, jie yra nie­ki­niai“, – iš­gir­dęs apie ga­li­mą reg­la­men­to pa­žei­di­mą sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis. Di­rek­to­riaus ne­pris­ta­tė

„Mes ne­sa­me nu­si­sta­tę ka­te­go­riš­ kai prieš, bet tu­ri­me bū­ti su­pa­žin­ din­ti su to­kiu svar­biu klau­si­mu. Mums net ne­pris­ta­tė di­rek­to­riaus

kan­di­da­tū­ros“, – ste­bė­jo­si P.Šva­ žas. Kan­di­da­tas į ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ riaus po­stą bu­vo lai­ko­mas pa­slap­ ty­je. Tik gan­dų ly­giu kal­bė­ta, kad šią ne­blo­gą vie­tą no­rė­tų užim­ti pa­ts L.Ru­džians­kas. Per­nai „Aut­ ro­lio“ va­do­vui vi­du­ti­niš­kai bu­vo mo­ka­ma 8 491 li­to dy­džio al­ga. Val­dan­čio­jo­je sa­vi­val­dy­bės ta­ ry­bos dau­gu­mo­je esan­čios po­li­ti­ nės jė­gos bu­vo su­si­ta­ru­sios de­rin­ti siū­lo­mus įmo­nių va­do­vus tar­pu­sa­ vy­je. Šiuo at­ve­ju TT spjo­vė į su­si­ ta­ri­mą. „Apie pla­nus pa­skir­ti nau­ją ge­ ne­ra­li­nį di­rek­to­rių nie­kas ne­ži­no­ jo“, – tvir­ti­no P.Paš­ke­vi­čius.

Kau­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­ gu­mai pri­klau­san­ti TT frak­ci­ja į „Aut­ro­lio“ val­dy­bą yra de­le­ga­vu­ si 3 na­rius iš 7. To­dėl jų žo­dis prii­ mant spren­di­mus yra itin sva­rus, ta­čiau val­dy­bo­je tvy­ro įtam­pa. Jos pir­mi­nin­kas da­lį na­rių skun­dė, kad šie ne­lan­ko po­sė­džių. Pas­ta­rie­ ji at­šau­na, kad to­kio­je kom­pa­ni­jo­ je neį­ma­no­ma dirb­ti. „Konst­ruk­ty­vaus dar­bo nė­ra, ki­ ta nuo­mo­nė ig­no­ruo­ja­ma“, – kal­ bė­jo P.Paš­ke­vi­čius. Į vie­šu­mą rie­te­nos iš­lin­do ta­ da, kai TT de­le­guo­ti na­riai, vers­ da­mie­si per gal­vas, ru­de­nį siū­lė įstai­gą „Ba­ri­to­nų trio“ pa­rem­ti 20 tūkst. li­tų. Nuos­to­lin­gai vei­kian­ tis „Aut­ro­lis“ to­kia pi­ni­gų su­ma įstai­gą jau bu­vo pa­rė­męs pa­va­sa­rį. TT ly­de­rė Kau­ne Auš­ra Ru­čie­nė su vy­ru Ri­mu An­ta­nu Ru­čiu pri­sta­to­ mi kaip vie­ni pa­grin­di­nių vie­šo­sios įstai­gos „Ba­ri­to­nų trio“ ren­gia­mo fes­ti­va­lio „Ope­re­tė Kau­no pi­ly­je“ rė­mė­jų. D.Rat­ke­lis žie­mą siū­lė išar­dy­ti val­dy­bą, ta­čiau jos na­rius de­le­ga­vę po­li­ti­kai ne­pa­no­ro nie­ko keis­ti. „Jei­gu jų veik­la bū­tų vyk­do­ma pa­žei­džiant tei­sės ak­tus, im­tu­mė­ mės griež­tes­nių veiks­mų. O da­bar žai­džiame to­liau“, – sa­kė D.Rat­ke­lis.

Konferencijoms Kaunas turi ir erdvių, ir specialistų Vereta Rupeikaitė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Kaunas turi ambicijų plėtoti itin pelningą tarptautinį konferenci­ nį turizmą. Tokių renginių pažers Lietuvos pirmininkavimas ES Ta­ rybai. Kaunas taip pat įsitrauks į jų organizavimą. Tiesa, dėl investici­ jų dar teks pakovoti. Galutinai nusprendžia Briuselis

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Vytau­ tas Šileikis nė neabejoja, kad, nuo šių metų liepos Lietuvai perėmus pirmi­ ninkavimą ES Tarybai, Kaune galėjo būti organizuojama nemažai D kate­ gorijos renginių. Tai yra ne valstybės žinybų ar ministerijų lygio, o univer­ sitetų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių lygio konferencijos, su­ sitikimai, forumai. „Vienas iš renginių, ES Tarybai pirmininkaujant Lietuvai, bus Eu­ ropos įmonių ir inovacijų tinklo pro­ gramos konferencija. Tikėjomės, kad konferencija įvyks Kaune, tam dėjo­ me daug pastangų“, – teigė V.Šilei­ kis, apgailestaudamas, kad galiausiai ši konferencija liko Vilniuje. „Kai bendravome su Užsienio reikalų ministerijos pareigūnais, kurie yra atsakingi už pasirengimą minėtiems renginiams, jie sutiko su mūsų pasiūlymais. Vėliau su­ pratau, kad Vilniuje lobistinės jė­ gos yra stipresnės negu Kaune“, – apgailestavo V.Šileikis. Į minėtą trijų dienų renginį būtų atvykę 900 žmonių. „Buvome su­ skaičiavę, kiek Kaune turime vieš­

„„Viltis: apie„2„tūkst.„žmo„nių„ga„lė„ju„si„pri„trauk„ti„Eu„ro„pos„įmo„nių„ir„ino„va­

ci„jų„tink„lo„pro„gra„mos„kon„fe„ren„ci„ja„ga„lė„jo„vyk„ti„ir„„Žal„gi„rio“„are„no„je.

To„mo„Ra„gi„nos„nuo„tr.

bučių, pasidomėję maitinimo ga­ limybėmis, suderinę, kad renginys vyks „Žalgirio“ arenoje. Mat 900 žmonių – vien iš užsienio, o pridė­ jus lietuvius, būtų susidarę beveik 2 tūkst. žmonių, tam buvo galima išnaudoti ir didžiąją arenos erdvę“, – svarstė pašnekovas. V.Šileikio teigimu, renginio pro­ gramoje – ne tik darbas, bet ir pra­ mogos. Svečiams būtų buvusi pri­ statoma Kauno kultūra. „Vis dėlto kažkas įrodė Briu­ seliui, kad sostinėje surengti to­ kį renginį bus paprasčiau. Galu­ tinį sprendimą priėmė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės ge­ neralinis direktoratas, nes jis ski­ ria didžiąją dalį finansavimo. Šiam renginiui bus skirta maždaug mi­ lijonas litų. Tačiau direktorato at­ stovai net nebuvo atvykę įvertin­ ti Kauno. Žinia, kad konferencija

galėjo vykti Kaune, iki Briuselio nė neatėjo“, – neabejojo V.Šileikis. Negalima nuleisti rankų

„Nepriklausomai nuo to, ar Lie­ tuva pirmininkauja ES Tarybai, ar ne, manau, Kaune mums reikia la­ bai smarkiai susitelkti ir pagalvo­ ti, kaip sukoordinuoti veiksmus, kad vis dėlto Kaunas būtų traukos centras įvairioms konferencijoms“, – tvirtino V.Šileikis. Jo nuomone, šiam darbui jėgas turi sutelkti val­ džios, akademinės bendruomenės bei verslo atstovai. Artėjant svarbiam Lietuvos įvy­ kiui, ir Kauno aukštosios mokyk­ los siūlė savo specialistus ir turi­ mas erdves. Kauno technologijos universiteto rektorius Petras Bar­ šauskas užsiminė, kad bus prisi­ dedama žmogiškaisiais ištekliais, pavyzdžiui, Europos universite­

tų asociacijos tarybos ir valdybos posėdžiuose. Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Zigmas Lydeka pasakojo, kad atsakingiems asmenims buvo pateikęs aukštosios mokyklos ga­ limybes prisidėti prie Lietuvos pir­ mininkavimo ES Tarybai renginių organizavimo. Pavyzdžiui, vertė­ jaujant, suteikiant konferencijų sa­ les. „Buvo prasitarta, kad į tam tik­ rus renginius mes būsime pakviesti kaip padedantieji, o tiesiogiai atsa­ kingos bus valstybės lygio institu­ cijos“, – teigė Z.Lydeka. Iniciatyva davė vaisių

Praėjusių metų rugsėjį Kauno mies­ to meras Andrius Kupčinskas vi­ soms ministerijoms išsiuntė raštą, kuriame jis kvietė, kad ekspertų su­ sitikimams būtų pasirinktas Kau­ nas. „Kaunas, būdamas strategiškai patogioje vietoje, gali džiaugtis pui­ kiu susisiekimu su sostine ir kitais Lietuvos miestais, dėl greta esan­ čio tarptautinio oro uosto yra leng­ vai pasiekiamas įvairių šalių keliau­ tojų“, – rašome kreipimesi. A.Kupčinsko nuomone, tai puiki galimybė pristatyti šalies, regiono, miesto kultūros ir ekonomikos po­ tencialą. „Kaunas Lietuvos istorijoje ne kartą atliko didelį vaidmenį, todėl šį kartą taip pat tikimės tapti istori­ jos liudytojais“, – baigiamas raštas. Į šį kreipimąsi atsiliepė Užsienio reikalų ministerija. Kaune nutarta organizuoti Rytų partnerystės jau­ nimo dviejų dienų forumą. Į jį at­ vyks apie 150 žmonių, jis vyks vie­ name iš Kauno viešbučių.

Iš viso Lietuvoje vyks beveik 200 renginių, susijusių su artėjančiu Lie­ tuvos pirmininkavimu ES Tarybai, Kaune vyks iki dešimties renginių. Net tik sostinė turi gražėti

A.Kupčinsko teigimu, ne Kauno atstovai priėmė sprendimus, ką čia organizuoti, tačiau jie padarė viską, kad kuo daugiau renginių persikel­ tų į antrąjį pagal dydį šalies miestą. „Aš pats, vien asmeninėmis pastan­ gomis, bent trejetą renginių atvedu į Kauną. Renginiai vyks ne tik per sa­ vivaldybę, bet ir organizuojančias agentūras. Bendrauju su viešbučių ir kavinių savininkais, renginiai, su­ siję su Lietuvos pirmininkavimu ES tarybai, tikrai neaplenks Kauno“, – patikino miesto meras. Tiesa, Kaunui tvarkyti dėme­ sio iš centrinės valdžios mažoka. Spaudoje skelbta, kad, rengiantis artėjančiam renginių maratonui, iš Susisiekimo ministerijos Kelių plėt­ ros ir priežiūros programos Vilniaus gatvėms tvarkyti skirta 15,7 mln. li­ tų, o Kaunas savo gatvių duobėms lopyti papildomų lėšų negavo. „Šiuo metu aiškinamės, kokia yra situacija. Jei iš tiesų taip yra, tokį sprendimą skųsime. Mūsų įsitikini­ mu, toks lėšų paskirstymas yra ne­ proporcingas ir neteisingas. Kaunas lygiai taip pat rengiasi pirmininkau­ ti, čia vyks ne viena konferencija. Ne tik Vilnius turi pasigražinti“, – neabejoja A.Kupčinskas. Jo nuomo­ ne, tokie centrinės valdžios spren­ dimai tik parodo, kad Lietuvoje nėra regioninės politikos. Užs. 1098705


3

antradienis, balandžio 16, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Bran­giau­sia LDK lai­kų mo­ne­ta Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Is­to­ri­nė­je pre­zi­den­tū­ro­je va­kar pri­sta­ty­ta ver­tin­giau­sių Lie­tu­ vos is­to­ri­nių mo­ne­tų rep­li­kų ko­ lek­ci­ja „Lie­tu­vos pi­ni­gų is­to­ri­ja“ ir pir­mo­ji jos mo­ne­ta – Žy­gi­man­ to Au­gus­to 1562 m. lie­tu­viš­kas po­ rtu­ga­las.

„„Lau­rea­tės: šie­met pre­mi­jas pel­nė (iš kairės) teks­ti­li­nin­kė J.Šmid­tie­nė, ra­šy­to­ja D.Zel­čiū­tė-Gim­be­rie­nė, o iš­

vy­ku­sią „Au­ros“ va­do­vę B.Le­tu­kai­tę-Koms­kie­nę per ap­do­va­no­ji­mus pa­va­da­vo at­sto­vė spau­dai. Artūro Morozovo nuotr.

Kul­tū­ros die­ną pa­ži­ro pre­mi­jos

Mi­nint Tarp­tau­ti­nę kul­tū­ros die­ną Vals­ty­bi­nia­me lė­lių teat­re va­kar iš­kil­min­gai įteik­tos Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ ros ir me­no pre­mi­jos. En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Tarp­tau­ti­nės kul­tū­ros die­na pra­ si­dė­jo Tai­kos vė­lia­vos pa­kė­li­mu ir Kau­no pu­čia­mų­jų inst­ru­men­ tų or­kest­ro „Ąžuo­ly­nas“ su cho­ reog­ra­fi­ne gru­pe pa­si­ro­dy­mu Lais­ vės alė­jo­je. Vė­liau šven­tė per­si­kė­lė į Kau­no vals­ty­bi­nį lė­lių teat­rą, kur bu­vo įteik­tos pre­mi­jos. 10 tūkst. li­tų Kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ją pel­nė ra­šy­to­ja Do­vi­lė Zel­ čiū­tė-Gim­be­rie­nė už 2011 m. iš­ leis­tą rin­ki­nį „Pa­leisk ma­no ran­ką“ ir po­kal­bių apie teat­rą kny­gą „Po re­pe­ti­ci­jos“. „Esu la­bai lai­min­ga, kad ga­liu at­sto­vau­ti sa­vo mies­tui. Kau­nas įsi­ra­šęs į ma­no sap­nus, ei­ lė­raš­čius, lai­kau sa­ve mies­to poe­te, – at­siim­da­ma svei­ki­ni­mus kal­bė­jo D.Zel­čiū­tė. – Esu lai­min­ga, kad ga­

liu bū­ti iš­girs­ta ne tik gi­mi­nių, bet ir ko­le­gų, jau­čiuo­si pa­lai­min­ta, kad gy­ve­nu Kau­ne.“ Ren­gi­nio ve­dė­jas ak­to­rius Pet­ras Vens­lo­vas per­skai­ tė D.Zel­čiū­tės ei­lė­raš­tį.

Kau­nas įsi­ra­šęs į ma­no sap­nus, ei­lė­ raš­čius, lai­kau sa­ve mies­to poe­te. To­kia pat pre­mi­ja pa­gerb­ta ir šo­kio teat­ro „Au­ra“ va­do­vė Bi­ru­tė Le­tu­kai­tė-Koms­kie­nė už il­ga­me­ tę ak­ty­vią ir reikš­min­gą kul­tū­ri­nę veik­lą, sce­nos me­no puo­se­lė­ji­mą, aukš­čiau­sius lai­mė­ji­mus res­pub­ li­ki­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se kon­ kur­suo­se. B.Le­tu­kai­tė at­siim­ti ap­

do­va­no­ji­mo ne­ga­lė­jo, nes šiuo me­tu su „Au­ros“ tru­pe yra iš­vy­ku­si į Šve­di­ją. „Au­ros“ at­sto­vė spau­dai per­da­vė nuo­šir­džiau­sius B.Le­tu­ kai­tės pa­dė­kos žo­džius, ak­cen­tuo­ da­ma, kad pre­mi­ja B.Le­tu­kai­tei – kar­tu ir šo­kio teat­ro pri­pa­ži­ni­mo bei įver­ti­ni­mo ženk­las. Teks­ti­li­nin­kei, ga­le­ri­jos „Bal­ta“ va­do­vei Jo­lan­tai Šmid­tie­nei Kul­tū­ ros ir me­no pre­mi­ja įteik­ta už no­ va­to­riš­ką kul­tū­ri­nę idė­ją ir jos įgy­ ven­di­ni­mą Kau­no mies­te. „At­leis­ki­te, la­bai jau­di­nuo­si ir jau­čiuo­si šiek tiek ne­ver­ta pre­mi­ jos, – iš­ta­rė J.Šmid­tie­nė. – Ma­no ko­le­gos, pri­sta­ty­da­mi ma­ne pre­mi­ jai, pa­sa­kė dau­giau gra­žių žo­džių, nei ti­kė­jau­si. Jau­čiuo­si lai­mės kū­ di­kiu, ei­nan­čiu gel­to­nu ply­tų ke­ liu, o tos gel­to­no­sios ply­tos – ma­no ko­le­gos, ma­ne su­pan­tys žmo­nės.“

Teis­mas iš­tei­si­no ug­nia­ge­sį Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Kau­no apy­lin­kės teis­mas va­kar nu­spren­dė, kad vie­nas iš Jur­bar­ ko ug­nia­ge­sių va­do­vų Ne­ri­jus Bla­ žys be­jė­giš­kos au­kos iš­ža­gi­ni­mu kal­tin­tas ne­pag­rįs­tai.

Prieš nuo­spren­dį N.Bla­žys at­ro­ dė ra­mus. Re­gis, ug­nia­ge­sys ži­no­ jo, kad teis­mas la­biau pa­ti­kė­jo jo, o ne au­ka by­lo­je va­din­tos mer­gi­ nos pa­sa­ko­ta įvy­kių ver­si­ja. Teis­ mas N.Bla­žį vi­siš­kai iš­tei­si­no. Ne­m a­l o­n i is­to­r i­ja už­s i­m ez­ gė prieš dve­jus me­tus, kai bu­vu­

si stu­den­tė Jur­bar­ko prieš­gais­ri­ nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­ką N.Bla­žį ap­kal­ti­no iš­ža­ gi­ni­mu. Mer­gi­nos tei­gi­mu, ją ir jos drau­ gę iš va­ka­rė­lio ve­žęs N.Bla­žys ir jo drau­gas bend­ra­ke­lei­vėms da­ vė at­si­ger­ti, ma­tyt, kaž­ko­kiais vais­tais pa­gar­din­tos ko­los. Nuo to mo­men­to mer­gi­na nie­ko ne­ be­pa­me­na, o at­si­bu­do tik ki­tą ry­ tą N.Bla­žio bro­lio bu­te, pa­ža­din­ ta anks­čiau at­si­ga­vu­sios drau­gės. Jos marš­ki­nė­liai bu­vo su­plė­šy­ti, su­lau­žy­ta dir­žo sag­tis. Vė­liau ant mer­gi­nos kel­nai­čių ir džin­sų eks­

per­tai ap­ti­ko N.Bla­žio sper­mos. Pats kal­ti­na­ma­sis vi­są lai­ką kar­ to­jo, kad au­ka sa­ve pri­sta­tan­ti mer­ gi­na prie­var­tos ne­pa­ty­rė, o šią pa­ sa­ką iš­si­gal­vo­jo tik tam, kad ga­lė­tų pa­si­tei­sin­ti prieš tą­nakt jos ne­su­ lau­ku­sį vai­ki­ną. Iš bu­to mer­gi­nos išė­jo pa­siė­mu­ sios N.Bla­žiui pri­klau­san­čio „Peu­ geot“ rak­tus ir pa­spru­ko šiuo au­ to­mo­bi­liu. Bėg­lės tei­gė, kad to­kiu bū­du gel­bė­jo­si. Tuo me­tu N.Bla­ žys pa­reiš­kė, kad jos pa­vo­gė ma­ši­ ną. Teis­mas mer­gi­nas dėl va­gys­tės iš­tei­si­no, taip pat ne­su­ti­ko N.Bla­ žiui pri­teis­ti mo­ra­li­nės kom­pen­sa­ ci­jos – 1,5 tūkst. li­tų.

„Lie­tu­viai net ne­ži­no, ko­kie lo­ biai sau­go­mi mū­sų mu­zie­juo­se, to­dėl ši ko­lek­ci­ja leis vi­siems su­ si­pa­žin­ti su mū­sų is­to­ri­ja“, – sa­ kė bend­ro­vės „Mo­ne­tų na­mai“ at­sto­vė Ie­va Ga­liaus­kie­nė. Ko­lek­ci­ją su­da­ro 24 mo­ne­tos, ku­rio­je yra ne tik bran­giau­sia ša­ lies mo­ne­ta, bet ir Ste­po­no Ba­to­ ro du­ka­tai, Va­zos lai­kais kal­din­ tos mo­ne­tos, XIV a. de­na­rai, ne­tgi pa­sku­ti­nių­jų Abie­jų Tau­tų Res­ pub­li­kos lie­tu­viš­ki še­šiag­ra­šiai. „Tai mo­ne­tų rep­li­kos ar­ba jų ko­pi­jos. Tų mo­ne­tų, ku­rių ori­ gi­na­lai bu­vo auk­si­niai, ko­pi­jos – paauk­suo­tos, ki­tų – pa­si­dab­ruo­ tos“, – tei­gė I.Ga­liaus­kie­nė. Ant mo­ne­tų įspaus­ta rai­dė R žy­mi, kad tai – rep­li­kos, o ne ori­ gi­na­lai. Anot Lie­tu­vos nu­miz­ma­ti­kos eks­per­to pro­fe­so­riaus Sta­nis­ lo­vo Sa­jaus­ko, pir­mo­ji ko­lek­ci­ jos mo­ne­ta – Žy­gi­man­to Au­gus­ to 1562 m. lie­tu­viš­kas po­rtu­ga­las – ne tik bran­giau­sia, bet ir gra­ žiau­sia mo­ne­ta Lie­tu­vos nu­miz­

ma­ti­ko­je. Šios mo­ne­tos ori­gi­na­lą tu­ri tik ke­li tur­tin­giau­si pa­sau­lio mu­zie­jai. Is­to­ri­kai ma­no, kad mo­ne­ta bu­vo nu­kal­din­ta Žy­gi­man­to Au­ gus­to se­sers ka­ra­lai­tės Kot­ry­nos Jo­gai­lai­tės ir Šve­di­jos ka­ra­liaus Eri­ko XIV bro­lio – Suo­mi­jos ku­ ni­gaikš­čio Jo­no Va­zos – ves­tu­vių pro­ga. „Šią uni­ka­lią mo­ne­tą ves­tu­vių pro­ga do­va­nų ga­vo gar­bin­giau­si sve­čiai“, – pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius S.Sa­jaus­kas. Mo­ne­tos aver­so cent­ri­nia­me sky­de pui­kuo­ja­si Žy­gi­man­to Au­ gus­to po­rtre­tas, o re­ver­so cent­ re – LDK her­bas Vy­tis, po juo – Ge­di­mi­nai­čių stul­pai. Lie­tu­viš­ko po­rtu­ga­lo ver­tė – 10 flo­ri­nų, mo­ ne­ta bu­vo auk­si­nė ir svė­rė 3,5 g. Pir­ma­sis auk­si­nis lie­tu­viš­kas po­ rtu­ga­las bu­vo kal­din­tas Vil­niaus mo­ne­tų ka­lyk­lo­je. In­ter­ne­tu pla­ti­na­mos ko­lek­ci­jos kai­na – 119 li­tų, pir­mo­ji ko­lek­ci­ jos mo­ne­ta įver­tin­ta 59 li­tais. „Nu­miz­ma­ti­ka – tai ne tik moks­las apie mo­ne­tas, jo­se at­ si­spin­di vi­sa vals­ty­bės po­li­ti­ka: ša­lies san­tvar­ka, va­do­vai, eko­ no­mi­ka“, – pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius S.Sa­jaus­kas. Jei­gu mo­ne­ta bū­da­vo auk­si­nė – tai sim­bo­li­zuo­da­vo vals­ty­bės eko­no­mi­nį sta­bi­lu­mą. „Ne kiek­ vie­na vals­ty­bė sau ga­lė­jo leis­ ti kal­din­ti auk­si­nes mo­ne­tas“, – ti­ki­no eks­per­tas.

„„Is­to­ri­ja: ant mo­ne­tų įspaus­ta rai­dė R žy­mi, kad tai – rep­li­kos, o ne

ori­gi­na­lai. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


4

antradienis, balandžio 16, 2013

miestas

Pra­mo­gą ža­dė­jęs po­tvy­nis pakaunėje pa­ro­dė ir il­tis Ar­tė­jant su­te­moms pa­ 1 tvi­nu­sio Ne­vė­žio van­duo šiek tiek te­be­ki­lo, po tru­pu­tį sem­

da­mas so­dų kvar­ta­lus. Apie 20 val. van­duo bu­vo ap­sė­męs apie 20 įvai­ rios pa­skir­ties pa­sta­tų – ne tik na­ mų, bet ir ūki­nių pa­sta­tų, šilt­na­ mių, tua­le­tų, šu­li­nių. Po van­de­niu at­si­dū­rė vie­nin­te­ lis į Nau­jat­rio­bius ve­dan­tis ke­lias. Gy­ven­to­jai bu­vo pa­ra­gin­ti pa­lik­ti po­tvy­nio zo­ną. Kai ku­rios šei­mos pa­li­ko na­mus, ku­ruo­se grin­dis jau sė­mė van­duo. Pa­ni­ro San­ta­ka

Tuo me­tu Kau­ne šių­me­tis po­tvy­ nis la­biau pri­me­na pra­mo­gą. Ne­ mu­no kran­ti­nė vi­są sa­vait­ga­lį bu­vo pil­na žmo­nių – kau­nie­čiai smal­ siai ste­bė­jo ky­lan­tį upės van­de­nį. Jis sprin­dis po sprin­džio glem­žė­si dvi­ra­čių ta­kus ir San­ta­kos pa­kran­ tes, bet rea­lios gres­mės nei Ne­mu­ nas, nei Ne­ris Kau­nui šie­met ne­ ke­lia. Sa­vait­ga­lį už­plū­du­si ši­lu­mos ban­ga po van­de­niu pa­slė­pė ne tik dvi­ra­ti­nin­kų ir bė­gi­kų pa­mėg­tą Ne­mu­no kran­ti­nę, bet ir vi­są smė­ lė­tą dvie­jų upių san­ta­kos tri­kam­ pį. Iš Ne­mu­no kran­ti­nės li­ko tik tu­rėk­lai su ant jų tu­pin­čio­mis žu­ vėd­ro­mis.

Pa­me­nu, kaip van­ duo už­sem­da­vo ir Ro­tu­šės aikš­tę, kar­ tais pa­siek­da­vo ir Lais­vės alė­ją. Vai­kai vi­sur plau­kio­da­vo ne­di­de­lė­mis val­te­lė­ mis. Per vie­ną die­ną van­duo priar­tė­ jo ir prie kau­nie­čių pa­mėg­to am­fi­ teat­ro Ne­mu­no kran­ti­nė­je – pir­ ma­die­nį no­rin­tie­siems jį pa­siek­ti nuo Vy­tau­to Di­džio­jo baž­ny­čios pu­sės te­ko ro­po­ti nuo­žul­niu kran­ ti­nės kraš­tu. Sa­vait­ga­lį van­duo čia ki­lo itin spar­čiai. Vis dėl­to bai­mės nė­ra: kau­nie­čiai šio­mis die­no­mis mie­lai fo­tog­ra­fuo­ ja­si pa­tvi­nu­sio Ne­mu­no fo­ne. Am­ fi­teat­ras ta­po vie­ta, iš ku­rios žiū­ rė­ti po­tvy­nio su­si­ren­ka dau­gy­bė žmo­nių. Kau­nas pri­min­da­vo Ve­ne­ci­ją

Nu­vy­kę pa­si­žval­gy­ti, kaip pa­tvi­nu­ sios upės se­mia San­ta­ką, iš­vy­do­me, kad Kau­no pi­lies zo­no­je van­duo spar­čiai ko­pia aukš­tyn – po­pie­tę trū­ko tik ke­lių sprin­džių, kad bū­tų ap­sem­tas ne­se­niai čia įreng­tas dvi­ ra­čių ir pės­čių­jų ta­kas. Su anū­kė­liu San­ta­ko­je vaikš­ti­nė­ jan­ti bu­vu­si Se­na­mies­čio gy­ven­to­ ja Ni­jo­lė Daug­vi­lie­nė fo­tog­ra­fa­vo­si prie ap­sem­tų me­džių. „Vai­kys­tė­je au­gau Kau­no se­na­ mies­ty­je, tad pa­me­nu, kaip van­ duo už­sem­da­vo ir Ro­tu­šės aikš­tę, kar­tais pa­siek­da­vo ir Lais­vės alė­ją,

nes dar ne­buvo hid­roe­lekt­ri­nės, ku­ri van­de­nį da­bar su­lai­ko. Vai­ kai vi­sur plau­kio­da­vo ne­di­de­lė­mis val­te­lė­mis“, – pa­sa­ko­jo N.Daug­vi­ lie­nė apie lai­kus, kai Kau­nas at­ro­ dy­da­vo tar­si Ve­ne­ci­ja. Ste­bi­na ir žve­jus

Kiek to­lė­liau, ki­to­je Ne­mu­no pu­ sė­je ties uos­tu su­si­rin­kę žve­jai taip pat gy­vai dis­ku­ta­vo apie po­tvy­nį. Čia van­duo jau vi­siš­kai bu­vo už­sė­ męs laip­tus, ve­dan­čius į že­mes­nią­ ją prie­plau­kos da­lį. „Už­per­nai bu­vo už­lie­ta vi­sa ši­ta prie­plau­kos aikš­te­lė, le­dai su­lanks­ tė me­ta­li­nius tu­rėk­lus. Vis­kas bu­ vo už­neš­ta že­mė­mis. Šie­met le­dų nė­ra, ta­čiau nuo šeš­ta­die­nio van­ duo vis ky­la. Lu­ka­šen­ka van­de­nį mums ke­lia“, – juok­da­ma­sis sa­kė dau­giau nei tris­de­šimt me­tų šio­je vie­to­je žve­jo­jan­tis Vac­lo­vas. Vy­ras mi­nė­jo, kad šiuo me­tu van­duo prie­plau­ko­je nuo šeš­ta­ die­nio pa­ki­lęs apie 1,5 met­ro. Jis pa­ste­bė­jo, kad kol kas van­duo la­ bai ne­šva­rus – vis­kas su­bė­ga iš ati­ tirps­tan­čių miš­kų, rais­tų. „Van­duo ky­la nuo­lat – vien nuo sek­ma­die­nio iki pir­ma­die­nio van­ duo pa­ki­lo met­rą. Žve­jo­ja­me ir šiek tiek že­miau prie­plau­kos, ta­čiau ten jau šian­dien ko­jos ne­ga­li­me įkel­ti, nes vis­kas ap­sem­ta. Pa­va­sa­ris yra pa­va­sa­ris“, – sa­kė žve­jys.

„„Ver­si­ja: „Lu­ka­šen­ka van­de­nį mums ke­lia“, – juo­ka­vo

kau­nie­tis žve­jys Vac­lo­vas.

„„At­sig­rę­žus: N.Daug­vi­lie­nė pri­si­mi­nė lai­kus, kai

pa­tvi­nęs Ne­mu­nas siek­da­vo Lais­vės alė­ją.

Van­duo ne­prog­no­zuo­ja­mas

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį pa­vo­jaus var­ pais skam­bi­nan­tys ša­lia Ne­ries esan­čių Ra­di­kių, Sa­lių ir Kle­bo­niš­ kio gy­ven­to­jai šiais me­tais ra­mūs. Nors žie­miš­ki orai už­si­tę­sė il­gai, stai­gi ši­lu­mos ban­ga ne­su­for­ma­vo le­dų san­grū­dų. „Pot­vy­nio ieš­ko­te? Čia jo ne­ ra­si­te. Ne­ma­nau, kad šiais me­tais mus už­sems, nes jau nė­ra le­dų. Štai ten, ties sa­le­lė­mis, su­si­for­ muo­da­vo le­dų san­grū­dos, dėl to sem­da­vo ir ma­ne, ir kai­my­nus“, – ran­ka ro­dy­da­mas į upę sa­kė vi­sai ša­lia upės Ra­di­kių Gi­rai­tės gat­vė­ je gy­ve­nan­tis sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­ sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ri­ mas Si­de­ra. Šiuo me­tu ato­sto­gau­jan­tis ve­ dė­jas sa­kė ge­rai pa­me­nan­tis prieš po­rą me­tų daug ža­los pri­da­riu­ sį po­tvy­nį. Ra­di­kių gy­ven­to­jams spe­cia­liai įreng­ta au­to­ma­ti­nė si­ re­na, ku­ri žmo­nes per­spė­tų apie po­tvy­nį. Sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Ge­di­mi­nas Jan­ kus sa­kė di­de­lio pa­vo­jaus Kau­nui ne­ma­tan­tis. Pir­ma­die­nio ry­tą sa­ vi­val­dy­bė­je vy­ko įvai­rių sky­rių ve­ dė­jų pa­si­ta­ri­mas, per ku­rį ap­tar­ta at­si­vė­ru­si smeg­duo­bė Kar­ka­zų Ra­ to gat­vė­je, šiek tiek pa­tvi­nęs Jie­sios upe­lis. „Si­tua­ci­ja nuo­lat ste­bi­ma, di­ des­nių pa­vo­jų mies­tui nė­ra, ta­čiau po­lai­džio van­duo ky­la kiek ne­ti­kė­ to­se vie­to­se – pa­vyz­džiui, sa­vait­ ga­lį jis bu­vo grės­min­gai priar­tė­jęs prie Kle­bo­niš­kio gat­vės, ta­čiau ne prie ša­lia esan­čio Ne­ries kran­to“, – sa­kė G.Jan­kus.

„„Už­lie­jo: Ne­mu­no ir Ne­ries san­kir­to­je esan­tis mies­tie­čių pa­mėg­tas Santakos iš­ky­šu­lys – po van­de­niu. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„Sti­chi­jos: mies­tas nuo di­džiu­lių po­tvy­nių ken­tė­da­vo iki 1960-ųjų, kol bu­vo pa­sta­ty­ta Kau­no hid­roe­lekt­ri­nė


5

Antradienis, balandžio 16, 2013

Miestas

Rė­mė­jai di­di­na pa­ra­mą „Žal­gi­riui“ Kau­no krep­ši­nio klu­bui sun­kiu me­ tu ran­ką iš­tie­sė iš­ ti­ki­mi jo rė­mė­jai – Kau­no bend­ro­ vės „Tête-à-tête“ kazino ir „Top Sport“, pa­di­di­nu­ sios ko­man­dai fi­ nan­si­nę pa­ra­mą.

Romas Naujalis Abe­jo­nių ne­bu­vo

Šio se­zo­no pra­džio­je Kau­no „Žal­ gi­rio“ ko­man­dos bron­zi­ne rė­mė­ ja ta­pu­si bend­ro­vė „Tête-à-tête“ kazino vėl pa­ro­dė, kad yra so­cia­ liai at­sa­kin­ga įmo­nė. Sun­kio­je si­ tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­siai „Žal­gi­rio“ eki­pai „Tête-à-tête“ kazino iki se­ zo­no pa­bai­gos žy­miai pa­di­di­no pa­ ra­mą. Nuo šiol 61 ri­bo­to lo­ši­mo au­to­ ma­tų sa­lo­nų tink­lą Lie­tu­vo­je val­ dan­čios bend­ro­vės pre­kės ženk­lą bus ga­li­ma iš­vys­ti ant žal­gi­rie­čių marš­ki­nė­lių Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos ir VTB Vie­nin­go­sios ly­gos rung­ty­nė­se. „Esa­me di­de­li „Žal­gi­rio“ ger­ bė­jai. No­ri­me, kad ko­man­da per­ ga­lin­gai baig­tų se­zo­ną, to­dėl, su­ pras­da­mi, jog „Žal­gi­riui“ pa­gal­bos rei­kia čia ir da­bar, be jo­kių abe­jo­nių nu­spren­dė­me pa­dė­ti sa­vo my­li­mai ko­man­dai“, – tei­gė dau­giau kaip 300 dar­buo­to­jų tu­rin­čio „Tête-àtête“ kazino va­do­vas Sa­moi­las Ka­ cas. Jam pri­ta­rė ir įmo­nės „Top Sport“ va­do­vas Gin­ta­ras Sta­niu­lis. „Ši ko­man­da la­bai svar­bi mies­tui, ji dau­ge­liui kau­nie­čių ke­lia šil­tų pri­si­mi­ni­mų, bet šiais lai­kais vien idė­jos neuž­ten­ka – krep­ši­nio klu­ bams la­bai svar­bus fi­nan­si­nis pa­ grin­das“, – sa­kė G.Sta­niu­lis. Šil­ti pri­si­mi­ni­mai

Gar­bin­gos se­nų­jų kau­nie­čių šei­ mos na­rys vers­li­nin­kas S.Ka­cas tei­gia, kad pa­ra­ma spor­tui – tai pa­ ra­ma ša­liai ir mies­tui, ku­riems at­ sto­vau­ja spor­ti­nin­kai. Kau­nie­čio va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė „Tête-àtête“ kazino šie­met ta­po krep­ši­nio klu­bo „Žal­gi­ris“ rė­mė­ja. Bend­ro­vės va­do­vas pri­si­pa­žįs­ta, kad ir jis, ir jo dar­buo­to­jai yra di­de­li „Žal­gi­rio“ ko­man­dos ger­bė­jai. „Mū­sų vers­lo šak­nys yra Kau­ne, čia – pa­grin­di­nė būs­ti­nė, įmo­nės

„„Bendradarbiavimas: prie „Žalgirio“ pergalių daug prisideda ir rėmėjai. 

dar­buo­to­jai taip pat yra kau­nie­čiai, tai­gi ne­nuos­ta­bu, kad ak­ty­viai ser­ ga­me už sa­vo mies­to ko­man­dą“, – sa­ko S.Ka­cas. Pa­sa­ko­da­mas apie tai, kad ne vie­na jo pro­tė­vių kar­ ta gy­ve­no ir dir­bo Kau­ne, jis ne­pa­ mirš­ta pri­dur­ti, kad „Žal­gi­ris“ jam as­me­niš­kai ke­lia daug ge­rų pri­si­ mi­ni­mų. „Pa­me­nu, kaip su di­de­liu azar­tu su drau­gais ste­bė­jo­me šios ko­man­ dos žai­di­mą prieš dau­ge­lį me­tų, kai žai­dė Ge­di­mi­nas Bud­ni­kas, Hen­ri­ kas Gied­rai­tis, Mo­des­tas Pau­laus­ kas, ki­ti le­gen­di­niai žai­dė­jai. Be abe­jo, pri­si­me­na­me pui­kų V.Cho­ mi­čiaus, S.Jo­vai­šos, A.Sa­bo­nio lai­ kų „Žal­gi­rį“. Krep­ši­nis mums ta­da bu­vo ypač svar­bus mies­to ir vi­sos ša­lies sim­bo­lis“, – pa­sa­ko­ja S.Ka­ cas. Ir ne­sle­pia ti­kįs, kad atei­nan­ tis se­zo­nas „Žal­gi­riui“ at­neš dar di­des­nę sėk­mę. Do­va­na mies­tui

Pa­ra­mą Kau­no krep­ši­nio klu­bui vers­li­nin­kas ver­ti­na kaip jo vado­ vaujamos bendrovės nuo­šir­džią do­va­ną gim­ta­jam mies­tui. Ir, at­ ro­dy­tų, ne­svar­bu, kad šian­die­n spor­te di­de­lį vaid­me­nį vai­di­na klu­ bų dis­po­nuo­ja­mos lė­šos, už ku­rias ga­li­ma įsi­gy­ti ge­res­nių žai­dė­jų, – pa­sak S. Ka­co, tik­ro­sios ver­ty­bės iš­lie­ka. „Mes ser­ga­me už sa­vo ko­ man­dą, ku­ri su­ge­ba įkvėp­ti pa­trio­ ti­nius jaus­mus ir yra mū­sų mies­to sa­vas­tis“, – tei­gia S.Ka­cas. At­ro­do, kad tai nė­ra tuš­ti žo­ džiai: vers­li­nin­ko dar­bo ka­bi­ne­ te – dau­gy­bė pa­dė­kų iš ki­tų spor­to

ša­kų klu­bų, tur­ny­rų or­ga­ni­za­to­rių. Pa­dė­kos raš­tai už pa­gal­bą ren­giant var­žy­bas Za­ra­suo­se „300 eže­ rų ra­lis“, Drus­ki­nin­kuo­se – „Ral­ ly Cla­ssic“, pa­ra­mą Lietuvos ka­ra­tė kiokušin meist­rams, sėk­min­gai da­ ly­vau­jan­tiems tarp­tau­ti­nė­se var­ žy­bo­se.

Jeigu verslui bus sudaromos palankios sąlygos augti, verslininkai galės teikti paramą, prisidėti prie svarbiausių projektų.

Re­mia ne tik spor­tą

Įmo­nė re­mia ne tik spor­tą, ta­čiau pa­de­da ir on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių vai­kų lab­da­ros ir pa­ra­ mos fon­dui „Ru­gu­tė“. Vien per praė­ju­sius me­tus „Tête-à-tête“ kazino pa­ra­mai sky­rė dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Net ir praė­ju­sį pa­va­sa­rį, ne­ti­kė­ tai su­de­gus Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ ro sto­gui, bend­ro­vės va­do­vy­bė ne­ dve­jo­da­ma sky­rė lė­šų re­mon­tui. „Rei­kia puo­se­lė­ti sa­vo mies­tą, rū­ pin­tis tuo, kas puo­šia jo vei­dą, nes nie­kas ki­tas to už mus ne­pa­da­rys“, – aiš­ki­na vers­li­nin­kas Bend­ro­vė „Tête-à-tête“ kazino iš­si­ski­ria ne tik pa­ra­ma ki­tiems, bet ir sėk­min­ga veik­la. „Tête-

à-tête“ kazino nu­ga­lė­jo Lie­tu­ vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se „Ge­riau­sias smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo at­sto­vas 2007“ ir bu­vo ap­ do­va­no­ta kaip sėk­min­giau­siai be­ si­ple­čian­ti bend­ro­vė tarp smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo įmo­nių, taip pat Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­ de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se „Ge­riau­sios vers­lo bi­tės 2008“ bu­ vo pri­pa­žin­ta la­biau­siai veik­lą mo­ der­ni­za­vu­sia įmo­ne. Rei­kia ap­si­spręs­ti

Įmo­n ės „Top Sport“ va­d o­vas G.Sta­niu­lis ma­no, kad dėl „Žal­ gi­rio“ atei­ties rei­kia ap­si­spręs­ ti ir Kau­no val­džiai, vi­siems kau­ nie­čiams. „Kau­nui ti­kė­tis tu­re­ti ko­man­dą, ne­tu­rint pa­ra­mos šal­ ti­nių, bū­tų nai­vu. Bū­ti­na su­da­ ry­ti ke­le­rių me­tų fi­nan­si­nę klu­bo stra­te­gi­ją, o ne pla­nuo­ti fi­nan­sa­vi­ mą vie­nam se­zo­nui“, – įsi­ti­ki­nęs G.Sta­niu­lis, ku­ris yra „Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nas, žai­dė šio­je ko­man­do­je prieš 20 me­tų. G.Sta­niu­lis mi­nė­jo, kad „Žal­gi­ ris“ jau daug me­tų tu­ri ge­rą re­pu­ ta­ci­ją ne tik Lie­tu­vo­je ir ją bū­ti­na iš­sau­go­ti. „Dau­ge­liui žai­du­sių­jų „Žal­gi­ry­je“ at­si­ve­ria di­de­lės ga­li­ my­bės di­des­niems kont­rak­tams“, – pa­ste­bi vers­li­nin­kas. G.Sta­niu­lis sa­kė ne­pra­ran­dan­ tis op­ti­miz­mo. „Šie­met bu­vo vie­ nas ge­riau­sių se­zo­nų, ne­daug trū­ ko,kad pa­tek­tu­me į Eu­ro­ly­gos aš­tun­tu­ką, tik gal­būt fi­nan­si­nė su­ maiš­tis pa­ki­šo ko­ją. Ti­kiu, kad dir­

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

bant kryp­tin­gai ge­rų tiks­lų ga­li­ma pa­siek­ti per tre­jus me­tus“, – ma­ no jis. Lau­kia val­džios su­pra­ti­mo

Spor­to klu­bai nie­kaip neiš­gy­ven­ tų be vers­lo pa­ra­mos. „Žal­gi­rio“ rė­mė­jai mi­nė­jo, kad tam ga­li pa­ si­tar­nau­ti ir ge­ra­no­riš­kas val­džios po­žiū­ris. Pa­sak G.Sta­niu­lio, la­žy­ bų vers­lui la­bai truk­do ne­są­ži­nin­ ga kon­ku­ren­ci­ja elekt­ro­ni­nė­je erd­ vė­je. „In­ter­ne­ti­nėms bend­ro­vėms, tei­kian­čioms nuo­to­li­nių lo­ši­mų pa­slau­gas iš užsienio, nė­ra to­kių rei­ka­la­vi­mų kaip li­cen­ci­jas tu­rin­ čioms ir le­ga­liai rin­ko­je vei­kian­ čioms įmo­nėms“, – ap­gai­les­ta­vo G.Sta­niu­lis. S.Ka­cas ti­ki, kad šios ka­den­ci­jos Sei­mas bus ge­ra­no­riš­kas vers­lui ir su­pras jo lū­kes­čius. „Jei­gu vers­lui bus su­da­ro­mos pa­lan­kios są­ly­gos aug­ti, dirb­ti nor­ma­lio­mis sa­ly­go­ mis, vers­li­nin­kai į vers­lą in­ves­tuos, kurs dar­bo vie­tas, teiks pa­ra­mą, pri­si­dės prie svar­biau­sių pro­jek­tų ir ska­tins ge­ras ini­cia­ty­vas“, – sa­ ko S.Ka­cas. Verslininkai ti­ki­si po­zi­ty­vių per­ mai­nų jau artimiausioje ateityje, kai Sei­me vyks klau­sy­mai ir bus svars­to­mi lo­ši­mų rinkos reguliavi­ mo ir or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mai. „Ma­nau, kad įstatymų leidėjai priims tin­ka­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios de­ra­mai su­re­gu­liuos rin­kos san­ty­kius šio­je veik­los sri­ty­je taip, kad tai bū­tų nau­din­ga vi­soms pu­ sėms – vi­suo­me­nei, vers­lui ir vals­ ty­bei“, – kal­bė­jo S.Ka­cas.


6

Antradienis, balandžio 16, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Prem­je­ras vėl pa­sly­do Justinas Argustas

P

rem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir vėl pa­sly­do ly­gio­je vie­to­je. Nuo penk­ta­ die­n io ap­skri­tai nei­gęs „Gazp­rom“ at­sto­v ų ke­lia­mas są­ly­gas dėl pi­ges­ nių du­jų, va­kar jis ga­l iau­siai pri­pa­ž i­no, kad vis dėl­to kaž­kas pa­na­šaus bu­vo. A.But­ke­v i­čius ban­do ap­si­d raus­t i, aiš­k in­da­ mas, kad Ener­ge­t i­kos mi­n is­te­r i­jai at­siųs­tas „E.ON Rurh­gas“ me­mo­ran­du­mo pro­jek­t as siųs­tas ne „Gazp­rom“ at­sto­v ų, tai­g i jo ne­rei­ kia lai­ky­ti ofi­cia­l iu do­ku­men­tu. Tai – tik de­ta­lės. Vi­sai ne­svar­bu, per ką šie pa­ siū­ly­mai dėl pi­ges­nių du­jų bu­vo per­duo­ti ar kas bu­vo jų siun­tė­jas. Nors net kai ku­r ie mi­ nist­rai pri­pa­ž i­no, kad mi­ni­mas me­mo­ran­du­ mas yra „ri­bo­to nau­do­ji­mo“, mi­nis­te­ri­jo­se bu­ vo trak­tuo­ja­mas kaip ofi­cia­lus raš­tas. To­dėl vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­ma, kam net ke­le­ tą die­nų ap­skri­tai ofi­cia­l iai rei­kė­jo neig­t i to­ kio me­mo­ran­du­mo eg­zis­ta­vi­mą. Juo­lab kad toks keis­tas sla­pu­ka­vi­mas ir aki­vaiz­d žių fak­ tų nei­g i­mas stip­r i­na įta­r i­mus, kad už­k u­l i­si­ nės kon­sul­ta­ci­jos su „Gazp­rom“ dėl du­jų tie­ ki­mo są­ly­g ų iš­ties vyks­ta. So­cial­de­mok­ra­tų ved­lys yra ne kar­tą kal­bė­ jęs, kad pi­ges­nių du­jų Lie­tu­vai rei­kia. Ki­to ke­ lio, kol nė­ra ter­mi­na­lo, nei de­rė­t is su „Gazp­ rom“, kol kas nė­ra. Tad ži­niask­lai­dos ke­lia­mas klau­si­mas, ką mai­nais bent teo­riš­kai ga­li pa­ siū­ly­ti Lie­tu­va, – vi­sai pa­g rįs­tas.

A.But­ke­vi­čius, ėmęs vis­ką neig­ ti ir ži­niask­lai­dą kal­tin­ti są­ moks­lo teo­ri­jų kū­ri­mu, pa­sly­do. A.But­ke­v i­čius, ėmęs vis­ką neig­t i ir ži­n iask­ lai­dą kal­tin­ti są­moks­lo teo­ri­jų kū­ri­mu, pa­sly­ do. Tuo, ži­no­ma, iš kar­to pa­si­nau­do­jo ir opo­ zi­ci­ja. Štai opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius ėmė skelb­ti, kad ne­ti­ki jo­kiais A.But­ke­vi­čiaus žo­džiais, ir pa­pra­šė pa­teik­ti prem­je­ro su­si­ti­ki­ mo su Dmit­ri­ju­mi Med­ve­de­vu at­min­ti­nes. Iki to bu­vo ga­l i­ma ir ne­priei­t i, jei A.But­ke­ vi­čius lai­k u bū­t ų pa­sa­kęs tie­są, užuo­t nuo klau­si­mų iš­si­su­k i­nė­jęs. Prem­je­ro pro­pa­gan­ di­nin­kai, aiš­ku, vėl ban­dys tai­sy­ti šią klai­dą. Bet A.But­ke­vi­čiaus „pri­si­šne­kė­ji­mų“ są­ra­šas – jau ir taip įspū­din­gas. Kas bus šį­syk? A.But­ke­vi­čius aiš­kin­sis, ko­dėl penk­ta­d ie­n į re­por­te­r iams sa­kė vie­na, o pir­ ma­die­nį – pa­tiks­li­no? Ne­nus­teb­tu­me. Štai va­ sa­rio 8 d. A.But­ke­vi­čius pa­reiš­kė do­mė­sią­sis, ko­dėl jis pa­ts ir bū­rys so­cial­de­mok­ra­tų ne­pri­ ta­rė len­k iš­k ų pa­var­d žių ra­šy­bai praėjusios ka­den­ci­jos Sei­me. Nuo va­sa­r io pra­bė­go jau dau­g iau nei du mė­ne­siai. Ar jau iš­siaiš­k i­no, ko­dėl tik vie­nas G.Kir­k i­las pa­lai­kė tą įsta­ty­ mo pro­jek­tą? informacija:

302 250

V.Ged­vi­las: ir spor­te, ir po­li­ti­ko­je rei­kia ge­rų re­zul­ta­tų

V

a­kar dien­raš­čio po­rta­ lo www.kau­no­die­na.lt su­reng­to­je kon­fe­ren­ ci­jo­je su skai­ty­to­jais bend­ra­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las at­sa­kė į klau­si­ mus apie skal­ū­ni­nes du­jas, ša­ lies ener­ge­ti­kos atei­tį, už­sie­nio po­li­ti­kos ak­tua­li­jas ir krep­ši­ nį. Pa­tei­kia­me iš­trau­ką iš nea­ki­ vaiz­daus V.Ged­vi­lo ir skai­ty­to­jų po­kal­bio.

– Ka­da vals­ty­bi­nės pen­si­jos vėl grįš į prieš­kri­zi­nį ly­gį, ka­da bus nu­ma­ty­tas neiš­mo­ kė­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas? – Vy­riau­sy­bė­je šiuo me­tu yra su­ kur­ta dar­bo gru­pė, ku­ri per­žiū­ ri mo­kes­ti­nę sis­te­mą, tarp jų ir pen­si­jas. Jos iš­va­dos bus pateik­ tos Sei­mui. – Įdo­mu, kiek už­dir­ba Sei­mo pir­mi­nin­kas. – 8 tūkst. li­tų, atskaičius mo­kes­ čius. Tai nė­ra pa­slap­tis. – Ko­kia vis dėl­to Lie­tu­vos val­džios po­zi­ci­ja dėl ato­mi­ nės elekt­ri­nės? Dau­gu­ma tau­tos pa­si­sa­kė prieš sta­ty­ bą, bet val­dan­tie­ji vis tiek vėl ke­lia ban­gas, kad dar nie­kas ne­nusp­ręs­ta. Ar tai reiš­kia, kad spjau­na­ma į tau­tos nuo­ mo­nę? – Vi­sos par­ti­jos į sa­vo rin­ki­ mų pro­gra­mas bu­vo įtrau­ku­sios nuo­sta­tą, kad ato­mi­nė elekt­ri­nė rei­ka­lin­ga. Po rin­ki­mų, kai bu­vo su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ ma, Sei­mas priė­mė spren­di­mą iki ge­gu­žės 15 d. įpa­rei­go­ti Vy­riau­ sy­bę pa­reng­ti eks­per­tų iš­va­das dėl Lie­tu­vos ener­ge­ti­nio sau­gu­ mo ir jas pa­teik­ti Sei­mui. Dar­ bo gru­pei bu­vo su­for­mu­luo­tos už­duo­tys: pir­ma, kaip už­tik­rin­ti ener­ge­ti­nį sau­gu­mą be ato­mi­nės elekt­ri­nės, ir ant­ra, kaip už­tik­ rin­ti tą pa­tį ener­ge­ti­nį sau­gu­mą su ato­mi­ne elekt­ri­ne. Re­fe­ren­du­mas dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės įvy­kęs, bet jis bu­vo pa­ ta­ria­ma­sis. Vy­riau­sy­bė ga­li at­si­ žvelg­ti į tau­tos nuo­mo­nę, bet jei tu­ri nau­jų fak­tų, ga­li priim­ti ki­ tą spren­di­mą. Vis dėl­to ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl elekt­ri­nės sta­ty­ bos priims Sei­mas, at­si­žvelg­da­ mas į eks­per­tų iš­va­das. To­kius re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­ tus nu­lė­mė tai, jog vie­šo­je erd­vė­ je bu­vo ne­pa­kan­ka­mai in­for­ma­ ci­jos, kad vi­suo­me­nė su­si­da­ry­tų ob­jek­ty­vią nuo­mo­nę. Man as­ me­niš­kai at­ro­do, kad ato­mi­nis

ten­kan­čią mo­kes­čių naš­tą. 

reak­to­rius Lie­tu­vai rei­ka­lin­gas, bet vie­ni šio pro­jek­to mes neį­gy­ ven­din­si­me. Pa­vyz­džiui, 50 pro­c. vi­sos elekt­ros ener­gi­jos Šve­di­jo­ je su­ku­ria ato­mi­nės elekt­ri­nės. Šve­dai ne­kal­ba apie tai, kad rei­ kia už­da­ry­ti reak­to­rius, nors jų yra net 12. – Kai nu­spren­dė­te iš­ban­dy­ ti jė­gas po­li­ti­ko­je, jums pa­ vy­ko pa­tek­ti tik į da­bar tei­ sia­mo as­mens par­ti­ją, ku­ris pel­nė rin­kė­jų sim­pa­ti­jas juos gir­dy­da­mas ir ža­dė­da­mas ne­ rea­lius da­ly­kus. Kaip jūs jau­ čia­tės į to­kį at­sa­kin­gą vals­ty­ bės po­stą pa­te­kęs per to­kios re­pu­ta­ci­jos par­ti­ją? – Kai sto­jau į par­ti­ją, jo­kie teis­ mo pro­ce­sai ne­vy­ko. 98 pro­c. vi­ sų tuo­me­čių Dar­bo par­ti­jos na­rių anks­čiau ne­prik­lau­sė jo­kiai ki­tai par­ti­jai. Aš ger­biu sa­vo bend­ra­ žy­gius, nes jie ma­ne pa­lai­ko, ma­ ni­mi pa­ti­kė­jo ir pa­siū­lė kan­di­da­ tuo­ti į Sei­mo pir­mi­nin­ko po­stą. Apk­lau­sos ro­do, kad žmo­nės pa­ si­ti­ki Dar­bo par­ti­ja. Pas­ta­ruo­ju me­tu ši par­ti­ja yra tarp ly­de­rių. – „Žal­gi­ris“ – mū­sų vals­ty­ bės sim­bo­lis, jis žlun­ga, jam pa­de­da­me tik žo­džiais. Ka­da bus at­kur­ti se­ni spor­ti­nin­kų mo­kes­čių įkai­niai, nes už­ sie­nie­tis kai­nuo­ja pi­giau nei lie­tu­vis spor­ti­nin­kas. Ar pa­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

dė­si­te at­si­gau­ti spor­tui, ku­rį kon­ser­va­to­riai bai­gia su­žlug­ dy­ti? Ka­da bus grą­žin­ta „Žal­ gi­riui“ 2 mln. sko­la už Eu­ro­ ly­gos čem­pio­nų tau­rę? – Klau­si­mas dėl už­sie­nie­čių yra tei­sin­gas. Mes mo­ka­me ma­žiau mo­kes­čių nei už­sie­nio spor­ti­nin­ kai ir tre­ne­riai. Ma­no pa­ve­di­mu yra su­bur­ta spe­cia­lis­tų gru­pė, ku­ri ruo­šia pa­tai­sas. Jei Sei­mas pri­tars, bus su­vie­no­din­ti mo­kes­ čiai tiek už­sie­nie­čiams, tiek lie­tu­ viams. Ne­su­tik­čiau su nuo­mo­ne, kad „Žal­gi­riui“ pa­de­da­ma tik žo­ džiais. „Žal­gi­riui“ pa­de­da Kau­ no mies­to sa­vi­val­dy­bė, rė­mė­jai. Di­džiau­si ša­lies krep­ši­nio klu­bai rū­pi ir Vy­riau­sy­bei. Tai at­spin­di vals­ty­bi­nių įmo­nių pa­ra­ma. Dėl sko­los ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, nes ne­ži­nau de­ta­lių. – Kas sun­kiau – va­do­vau­ ti mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nei ar Sei­mui? – Sun­ku ir ten, ir ten. Di­de­lė at­ sa­ko­my­bė, di­de­lis vi­suo­me­nės, ži­niask­lai­dos dė­me­sys. Ir spor­ te, ir po­li­ti­ko­je rei­kia ro­dy­ti ge­ rus re­zul­ta­tus. – Jūs pa­sie­kė­te vie­ną di­ džiau­sių per­ga­lių Lie­tu­vos krep­ši­nio is­to­ri­jo­je. Ta­čiau tai bu­vo be­veik prieš du de­ šimt­me­čius. Man at­ro­do ne­ tei­sin­ga, kad to­kie krep­ši­nio

stra­te­gai ne­dir­ba krep­ši­nio sri­ty­je. Jei vis dėl­to tek­tų pa­ lik­ti po­li­ti­ką, ar po to­kios il­ gos per­trau­kos su­ge­bė­tu­mė­ te aukš­čiau­siu ly­giu vėl dirb­ti tre­ne­riu? – Su­ge­bė­čiau, tik rei­kėų 2–3 me­ tų tam pa­si­ruoš­ti. Da­bar kar­tais pa­var­tau sa­vo už­ra­šus, skai­tau kny­gas apie krep­ši­nį, do­miuo­si nau­jau­sio­mis krep­ši­nio ten­den­ ci­jo­mis. Vis dėl­to da­bar dau­ giau­sia ten­ka do­mė­tis po­li­ti­ka. – Ar plė­to­si­te tą ska­lū­nų pro­ jek­tą, ar at­si­žvelg­si­te į mū­ sų pra­šy­mus ir su­stab­dy­si­ te pla­nuo­ja­mą ka­sy­bą mū­sų skly­puo­se? – Klau­si­mas la­bai pla­tus, ta­čiau Ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­tas ir Ap­ lin­kos mi­nis­te­ri­ja yra at­sa­kin­gi už ga­lu­ti­nį spren­di­mą, kaip to­ liau elg­sis Vy­riau­sy­bė dėl ska­ lū­ni­nių du­jų ga­vy­bos. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl šio pro­jek­to dar ne­priim­tas. Per val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­si­ta­ri­mą pa­siū­ly­ta at­skir­ti ska­lū­nų žval­gy­bą ir ga­ vy­bą. Bu­vo net to­kių pa­siū­ly­ mų, kad Lie­tu­va pa­ti tu­rė­tų at­ lik­ti ska­lū­nų žval­gy­bą, ta­čiau tai kai­nuo­tų apie 50 mln. li­tų. Da­bar su­tar­tis dar ne­pa­si­ra­šy­ta, to­liau vyks­ta dis­ku­si­jos šiuo klau­si­mu. Vi­si klau­si­mai ir at­sa­ky­mai – kaunodiena.lt

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„„Vil­tis: V.Ged­vi­las ti­ki­si, kad pa­vyks pa­keis­ti tei­sės ak­tus, ku­rie su­ma­žins Lie­tu­vos spor­to klu­bams

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

Menas ir Pramogos: (8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

antradienis, balandžio 16, 2013

lietuva Nu­ša­li­no dar trims mė­ne­siams

naujas iš­puo­lis afganistane

Trau­kia­si ­ iš rin­ki­mų

Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­ kės teis­mas dar trims mė­ne­ siams pra­tę­sė ky­ši­nin­ka­vi­ mu ir pikt­nau­džia­vi­mu įta­ria­ mo Min­dau­go Bal­čiū­no nu­ša­ li­ni­mą nuo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nio sek­re­ to­riaus pa­rei­gų. Jam pa­teik­ti įta­ri­mai dėl su­kčia­vi­mo, pikt­ nau­džia­vi­mo ir ky­ši­nin­ka­vi­mo.

Af­ga­nis­ta­ne vie­šint kraš­to ap­ sau­gos mi­nist­rui Juo­zui Ole­ kui, Go­ro pro­vin­ci­jos sos­ti­nė­ je Čag­ča­ra­ne va­kar ry­tą po Lie­tu­vos ka­rių šar­vuo­tu vi­su­ rei­giu įvy­ko spro­gi­mas, ka­riai ne­nu­ken­tė­jo. Ba­lan­džio 7 d. Čag­ča­ra­ne į šar­vuo­tą lie­tu­vių vi­su­rei­gį gra­nats­vai­džiu šo­vė Af­ga­nis­ta­no ar­mi­jos ka­rys.

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Lai­ ma And­ri­kie­nė nu­spren­dė pa­ si­trauk­ti iš Tė­vy­nės są­jun­gosLie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­ tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų. Po­li­ti­kė tei­gė, kad ji ne­ti­kė­tai ta­po kan­di­da­te į aukš­tas pa­ rei­gas Eu­ro­pos Par­la­men­te, o vyk­dy­ti dviejų rin­ki­mų kam­pa­ ni­jų vie­nu me­tu neį­ma­no­ma.

Po žu­dy­nių Kau­ne po­li­ci­ja su­tri­ko

Po­li­ti­kų ir ap­žval­ gi­nin­kų aist­ras pa­ kurs­tęs me­mo­ran­ du­mas dėl du­jų kai­ nų Lie­tu­vai – nie­ki­ nis. Bent taip aiš­ki­ na prem­je­ras Al­gir­ das But­ke­vi­čius.

Bu­vęs ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­ va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ja­sai­tis tei­ gė, jog po Kau­no tei­sė­jo Jo­no Fur­ ma­na­vi­čiaus nu­žu­dy­mo Kau­no po­li­ci­ja net neį­ta­rė, kad jį nu­žu­ dy­ti ga­lė­jo Drą­sius Ke­dys. „Ieš­ko­kit D.Ke­džio“

„„Nu­si­lei­do: ku­rį lai­ką „Gazp­rom“ me­mo­ran­du­mo bu­vi­mą nei­gęs prem­

je­ras A.But­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad toks do­ku­men­tas yra. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Aist­ros – dėl nie­ko? Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Bu­vi­mo ne­be­nei­gia

Dar penk­ta­die­nį ap­skri­tai nei­gęs to­kio me­mo­ran­du­mo bu­vi­mą, va­ kar prem­je­ras pa­ga­liau pri­pa­ži­no, kad jis vis dėl­to bu­vo. Ta­čiau pri­ dū­rė: „Nie­kas jo ne­su­reikš­mi­no ir nie­kas į to­kį do­ku­men­tą ne­krei­pė dė­me­sio.“ Vy­riau­sy­bė pa­ga­liau pa­tvir­ti­no, kad do­ku­men­tą pa­tei­kė „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­nin­ko „E.ON Rurh­gas“ at­sto­vas. Me­mo­ran­du­mas bu­vo per­siųs­tas Vy­riau­sy­bei, pre­zi­den­ tū­rai ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ jai. Jame nu­ma­to­ma, kad mai­nais už il­ga­lai­kę su­tar­tį ir ki­tas są­ly­gas „Gazp­rom“ 20 pro­c. su­ma­žin­tų du­jų kai­ną Lie­tu­vai. „Jei pra­dės mi­nist­rui pir­mi­nin­ kui ne­šio­ti kiek­vie­ną to­kį do­ku­ men­tė­lį, tai la­bai keis­tai at­ro­dys“, – tei­si­no­si A.But­ke­vi­čius. Prem­ je­ras il­gai aiš­ki­no nie­ko nau­ja šia­ me do­ku­men­te ne­pers­kai­tęs, esą to­kios są­ly­gos bu­vo ke­lia­mos dar iki jo vi­zi­to ir su­si­ti­ki­mo su Ru­si­ jos prem­je­ru Dmit­ri­ju­mi Med­ve­de­ vu. „Tas do­ku­men­tas yra kaip nie­ ki­nis“, – dės­tė A.But­ke­vi­čius. No­ri pi­ges­nių du­jų

Prem­je­ras ir vėl kar­to­jo, kad tre­ čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to įgy­ven­ di­ni­mas ne­bus ko­re­guo­ja­mas, o su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­ mi­na­lo sta­ty­ba bus įvyk­dy­ta lai­ku.

Vis dėl­to A.But­ke­vi­čius taip ir ne­ pa­ko­men­ta­vo, ar Lie­tu­va ir „Gazp­ rom“ ga­lė­tų pa­si­ra­šy­ti nau­ją il­ga­ lai­kę su­tar­tį. Esą tai – eks­per­tų rei­ka­las. Re­mian­tis Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­ mu, vie­šo­jo­je erd­vė­je mi­ni­mą me­ mo­ran­du­mo pro­jek­tą Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai at­siun­tė „E.ON Rurh­ gas“ at­sto­vas ir „Lie­tu­vos du­jų“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Achi­mas Sau­lis. Me­mo­ran­du­mo pro­jek­te siū­lo­ ma, kad „Gazp­rom“ su­tik­tų su­ma­ žin­ti du­jų kai­ną 20 pro­c., jei Lie­tu­ va įsi­pa­rei­go­tų iki 2020 m. pra­tęs­ti il­ga­lai­kę du­jų tie­ki­mo su­tar­tį ir už­ tik­rin­ti pa­ti­ki­mą du­jų tran­zi­tą į Ka­ li­ning­ra­dą. Pro­jek­te taip pat siū­ lo­ma nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę me­tams ati­dė­ti „Lie­tu­vos du­jų“ nuo­sa­vy­ bės at­sky­ri­mą – iki 2015 m. spa­ lio 31 d. „E.ON Ruhr­gas“ at­sto­vai vi­sos šios is­to­ri­jos ne­ko­men­tuo­ja. Pa­gei­dau­ja tiks­lu­mo

Pro­gos pa­ko­men­tuo­ti per tar­pi­nin­ kus Lie­tu­vai per­duo­to „Gazp­rom“ me­mo­ran­du­mo ne­pra­lei­do ir opo­ zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius. Ką Sankt Pe­ter­bur­ge su Ru­si­jos prem­ je­ru ir „Gazp­rom“ va­do­vu kal­bė­jo Lie­tu­vos prem­je­ras? Tai no­ri su­ži­ no­ti A.Ku­bi­lius ir rei­ka­lau­ja pa­teik­ ti A.But­ke­vi­čiaus bei D.Med­ve­de­vo po­kal­bių iš­klo­ti­nes, nes esą abe­jo­ja pa­ties Vy­riau­sy­bės va­do­vo žo­džiais. „No­rė­čiau su­si­pa­žin­ti su ra­šy­ti­

nė­mis at­min­ti­nė­mis, no­ri­si ži­no­ti, apie ką kal­bė­ta­si tuo­se po­kal­biuo­ se. Pas­ku­ti­nę sa­vai­tę prem­je­ras pa­ ro­dė, kad jo pa­sa­ky­ti žo­džiai ga­ li bū­ti pa­nei­gia­mi ar­ba tai­so­mi, ir tai vyks­ta po to, kai jam už­duo­da­ mi tiks­lūs klau­si­mai“, – aiš­ki­no A.Ku­bi­lius.

And­rius Ku­bi­lius:

Jei bū­tų įgy­ven­din­ tas toks me­mo­ran­du­ mas, tai bū­tų Lie­tu­ vos stra­te­gi­nių in­te­ re­sų iš­da­vys­tė. A.But­ke­vi­čiaus el­ge­sį – esą šis nė­ra nei gir­dė­jęs, nei ma­tęs „Gazp­ rom“ at­sto­vų me­mo­ran­du­mo, ku­ ria­me dės­to­mi du­jų kon­cer­no rei­ ka­la­vi­mai Lie­tu­vai dėl penk­ta­da­liu ma­žes­nės du­jų kai­nos – A. Ku­bi­ lius ly­gi­no su vo­de­vi­liu. Ko­men­tuo­da­mas „Gazp­rom“ me­mo­ran­du­mą opo­zi­ci­jos ly­de­ris tei­gė, jog mi­nė­tų rei­ka­la­vi­mų es­mė pa­pras­ta, – Lie­tu­va tu­ri su­tik­ti, kad su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­las, ku­ ris da­bar sta­to­mas, tu­rė­tų lik­ti ne­ vei­kian­tis. „Jei bū­tų įgy­ven­din­tas toks me­ mo­ran­du­mas, tai bū­tų Lie­tu­vos stra­te­gi­nių in­te­re­sų iš­da­vys­tė“, – nu­kir­to A.Ku­bi­lius.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­ mas, nag­ri­nė­jan­tis bau­džia­mą­ ją by­lą dėl Po­li­ci­jos de­par­ta­men­ to pa­rei­gū­nų ga­li­mo ne­tin­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo, pikt­nau­džia­vi­ mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir do­ku­ men­to su­klas­to­ji­mo rea­guo­jant į įvy­kius Kau­ne, kai bu­vo nu­žu­dy­ ti tei­sė­jas J.Fur­ma­na­vi­čius ir Lai­ mu­tės Stan­kū­nai­tės se­suo Vio­le­ ta Na­ru­še­vi­čie­nė, kaip liu­dy­to­jus ap­klau­sė pen­kis as­me­nis, tarp jų – ir G.Ja­sai­tį. By­lo­je kal­ti­na­mi bu­vęs po­li­ci­ jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­ duo­to­jas Vis­val­das Rač­kaus­kas, bu­vęs Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­ li­ci­jos biu­ro va­do pa­va­duo­to­jas To­mas Ul­pis, Kri­mi­na­li­nio po­li­ ci­jos biu­ro pa­rei­gū­nai, ope­ra­ty­ vi­nius veiks­mus at­li­kę Da­riu­šas Sin­ke­vi­čius bei Vi­ta­li­jus Vit­ kovs­kis ir jų va­do­vas Nu­si­kal­ti­ mų ty­ri­mo 1-osios val­dy­bos 1-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kas Emi­li­jus Da­ mu­kai­tis. Iš kar­to po pra­ne­ši­mų apie tei­ sė­jo nu­žu­dy­mą G.Ja­sai­tis pa­sa­ ko­jo iš­vy­kęs į Kau­ną ste­bė­ti, kaip ap­žiū­ri­ma nu­si­kal­ti­mo vie­ta. Įvy­kio vie­to­je jis ra­do Kau­no apy­gar­dos vy­riau­sią­jį pro­ku­ro­ rą Kęs­tu­tį Be­tin­gį, jo pa­va­duo­ to­ją Vla­di­mi­rą Ka­koš­ki­ną, Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vo pa­va­duo­to­ ją Da­rių Žu­kaus­ką, taip pat po­li­ ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­ duo­to­ją V.Rač­kaus­ką. „Aš pa­klau­siau, ar jie ieš­ ko D.Ke­džio, at­sa­kė, kad ver­si­ jų daug. O ko­kios ki­tos pa­var­ dės, ko­kios ofi­cia­liai ži­no­mos? Kai Vis­val­das (Rač­kaus­kas – BNS inf.) pa­sa­kė, kad „ne“, sa­kiau – ieš­ko­kit D.Ke­džio“, – teis­me pri­ si­mi­nė G.Ja­sai­tis. Iki tol ne­ži­no­jo

Da­bar tei­s ia­m as V.Rač­kaus­kas po po­s ė­d žio žur­n a­l is­tams sa­ kė, kad D.Ke­džio pa­var­dę su­ži­ no­jo tik po įvy­kių Kau­ne: „Kai bu­vo iš­v yks­ta­m a iš Vil­n iaus į Kau­ną, į nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo vie­tą, bu­vo ma­no­ma, kad tei­sė­ jas nu­žu­dy­tas dėl sa­vo tar­ny­bi­ nių pa­rei­gų vyk­dy­mo. Iš­vy­kus, jau pa­ke­liui iš po­li­ci­jos, pro­ku­ ra­tū­ros, ži­niask­lai­dos bu­vo gau­ na­ma įvai­rios in­for­ma­ci­jos, vė­ liau at­s i­ra­d o D.Ke­d žio ver­s i­ja.

Ta­da aš su­ži­no­jau apie pe­do­fi­ li­jos pro­ble­mą, jei­gu ją taip ga­ li­ma įvar­dy­ti, apie tas pa­var­des, apie D.Ke­dį pir­mą kar­tą iš­gir­ dau.“ Bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­ mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas taip pat sa­ kė, kad D.Ke­džio po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai ėmė ieš­ko­ti, kai tik to­kia ver­si­ja at­si­ra­do. „Kai tik to­kia ver­si­ja bu­vo iš­kel­ ta, pa­rei­gū­nai nu­vy­ko į jo na­mus, bet jo ne­ra­do, ne­ra­do ir le­ga­liai lai­ky­tų gink­lų“, – sa­kė kal­ti­na­ ma­sis. Vė­liau pa­rei­gū­nai nu­vy­ko į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą, kur K.Be­tin­gio ka­bi­ne­te se­kė si­ tua­ci­ją. Po ku­rio lai­ko ga­vo pra­ ne­ši­mą, kad nu­šau­ta V.Na­ru­še­ vi­čie­nė.

Gin­ta­ras Ja­sai­tis:

Aš pa­klau­siau, ar jie ieš­ko D.Ke­džio, at­sa­kė, kad ver­si­jų daug.

Ži­no­jo apie pla­nus?

G.Ja­sai­tis pri­pa­ži­no, kad jis bu­ vo iš­reiš­kęs nuo­mo­nę, jog rei­ kia iš­siaiš­kin­ti, ar po­li­ci­ja de­ ra­mai vyk­dė sa­vo pa­rei­gas, kad bū­tų iš­veng­ta V.Na­ru­še­vi­čie­nės žū­ties. Anks­tes­nia­me po­sė­dy­je bu­vęs Vil­niaus apy­gar­dos vy­riau­sio­ jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­tas Ir­man­ tas Mi­ke­lio­nis, da­bar dir­ban­tis Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je, pa­ reiš­kė, kad pro­ku­ra­tū­rai bu­vo ži­ no­ma, jog ren­gia­ma­si nu­žu­dy­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ją J.Fur­ma­na­vi­čių. Pa­sak I.Mi­ke­lio­nio, 2009 m. rug­sė­jį įvy­ko jo ir vy­riau­sio­ jo apy­gar­dos pro­ku­ro­ro Ra­mu­čio Jan­ce­vi­čiaus po­kal­bis. Pa­sak liu­ dy­to­jo, R.Jan­ce­vi­čius in­for­ma­vo, kad pas jį bu­vo at­vy­kęs tuo­me­tis Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­ nas T.Ul­pis ir pa­tei­kė in­for­ma­ci­ ją apie D.Ke­dį. „Jis pa­mi­nė­jo, kad T.Ul­pis in­ for­ma­vo, jog D.Ke­dys ren­gia­si ar pla­nuo­ja nu­žu­dy­ti J.Fur­ma­na­vi­ čų, kaž­ku­ris iš as­me­nų tu­ri šau­ na­mą­jį gink­lą, ieš­ko­mas žmo­ gus įvyk­dy­ti žmog­žu­dys­tę. Vi­sų de­ta­lių neat­si­me­nu. R.Jan­ce­vi­ čius pa­sa­kė, kad vi­sa in­for­ma­ ci­ja per­duo­ta pro­ku­ro­rui Ne­ri­jui Bie­liaus­kui“, – liu­di­jo I.Mi­ke­ lio­nis. KD, BNS inf.


8

antradienis, balandĹžio 16, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

â‚Ź

ValiutĹł kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0533 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0478 JAV do­le­ris 1 2,6411 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5921 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9283 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3999 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6008 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4270 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8380

–0,03 %

pokytis

+0,0098 % –0,1825 % +0,1859 % –0,6135 % –0,0041 % +0,2040 % –0,2818 % –1,1762 % +0,1765 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,50

4,48

2,42

„Va­koil“

4,47

4,46

2,44„Brent“ naf­ta3

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja siō­lo pen­ kioms miť­kĹł urė­di­joms per­duo­ti 182,9 ha vals­ty­bi­nÄ—s Ĺže­mÄ—s, ku­rio­ je bō­tĹł vei­sia­mi nau­ji miť­kai. Vy­ riau­sy­bÄ—s nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ ro­do­ma, kad Ĺ i­lu­tÄ—s miť­kĹł urė­di­ jai bō­tĹł per­duo­ta 70,2, Kai­ťia­do­ riĹł – 52,2, Anykť­Ä?iĹł – 31,7, Ro­kiť­ kio – 25,7, o Tau­ra­gÄ—s – 3 ha vals­ ty­bi­nÄ—s Ĺže­mÄ—s.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,22 %

Miť­kus ati­duos ­ urė­di­joms

De­ga­lų kai­nos

Ĺ iandien Valiuta

–0,42 %

97,90 dol. uĹž 1 brl. 107,93 dol. uĹž 1 brl.

proc.

ĹĄa­lies eko­no­mi­kos au­gi­mÄ… ĹĄie­met pro­gno­zuo­ja ban­kas „Fi­nas­ta“.

Pot­vy­nis at­pluk­dÄ— nuo­sto­liĹł Lu­kas Mik­ne­vi­Ä?ius l.miknevicius@diena.lt

Sa­vait­ga­lį stai­giai pra­dė­jęs kil­ti upių van­duo da­liai gy­ven­to­jų pri­ da­rė ne­men­kų nuo­sto­lių ir to­se ťa­ lies vie­to­se, ku­rio­se po­tvy­niai pa­ pras­tai ne­fik­suo­ja­mi. Tie­sa, drau­ di­kai sa­ko, kad si­tua­ci­ja tik­rai ne­ tra­giť­ka.

DraudĹžia ne visoje Lietuvoje Lie­tu­vo­je, re­mian­tis Me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, yra tam tik­ ros po­tvy­nio zo­nos, ku­rio­se nuo po­ tvy­nio ri­zi­kos ne­drau­dĹžia­ma, nes po­tvy­nis to­se vie­to­se bō­na kas­met ir nė­ra stai­gus bei ne­ti­kė­tas reiť­ki­ nys. To­kios zo­nos yra Ĺ i­lu­tÄ—s ir Pa­ gė­giĹł sa­vi­val­dy­bė­se. Vi­so­je ki­to­je Lie­tu­vos da­ly­je nuo po­tvy­nio yra ap­draus­tas vi­sĹł klien­tĹł, su­da­riu­siĹł bĹŤs­to drau­di­mo su­tar­tis, tur­tas. Pot­vy­niu ne­lai­ko­ma, jei pa­sta­tai ap­ sem­ti po­lai­dĹžio van­dens (tirps­tant snie­gui), bet ne van­dens, iť­si­lie­ju­sio iĹĄ ĹĄa­lia ar ne­to­li esan­Ä?io van­dens tel­ ki­nio (upÄ—s, eĹže­ro, tven­ki­nio ir pan.). To­kiais at­ve­jais Ĺža­los ap­si­drau­du­ siems klien­tams at­ly­gi­na­mos pa­ gal jĹł su­tar­ty­se nu­ma­ty­tÄ… van­dens ri­zi­kÄ….

Lie­tu­vo­je vei­kian­Ä?ios drau­di­mo bend­ro­vÄ—s jau skai­Ä?iuo­ja pa­va­sa­ ri­nio po­tvy­nio pa­da­ry­tus nuo­sto­ lius, ta­Ä?iau pa­dė­tis dar ne to­kia kaip 2010-ĹłjĹł pa­va­sa­rÄŻ, kai po­tvy­ nis bu­vo itin di­de­lis. Tie­sa, ĹĄie­met upÄ—s dar tik pra­dė­jo kil­ti, tad pro­gno­zuo­ja­ma, kad Ĺža­la bus di­des­nÄ—. „Mō­sĹł duo­me­ni­mis, kol kas po­ tvy­nis di­de­lÄ—s Ĺža­los ne­pa­da­rÄ— – bend­ro­vÄ— re­gist­ra­vo dar iki 10 pra­ ne­ťi­mĹł apie po­tvy­nio su­ga­din­tÄ… tur­tÄ…. Kol kas po­tvy­nio mas­tas ĹĄa­ ly­je ne­di­de­lis, ti­kė­ti­na, kad jam au­ gant ati­tin­ka­mai augs ir Ĺža­lĹł skai­ Ä?ius“, – sa­kÄ— Eu­ro­pos bend­ro­vÄ—s „Er­go In­su­ran­ce“ Lie­tu­vos fi­lia­ lo Tur­to Ĺža­lĹł ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­ riaus va­do­vas Da­rius Sme­to­na. Drau­di­mo bend­ro­vÄ—s „PZU Lie­ tu­va“ Ĺ˝a­lĹł de­par­ta­men­to di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­jas Mo­des­tas Ĺ˝i­ lio­nis tei­gÄ—, kad kol kas po­tvy­nio nuo­sto­liĹł mas­to ne­ga­li­ma net ly­ gin­ti su 2010 m. pa­va­sa­riu. „DÄ—l po­tvy­nio pa­da­ry­tĹł nuo­sto­ liĹł ÄŻ mus krei­pė­si vie­na vers­lo ÄŻmo­ nÄ— ir pen­ki pri­va­tĹŤs klien­tai. Nuos­ to­liams at­ly­gin­ti re­zer­va­vo­me apie 50 tĹŤkst. li­tĹłâ€œ, – sa­kÄ— M.Ĺ˝i­lio­nis. Jis pa­sa­ko­jo, kad van­duo ap­sė­mÄ— Kau­

EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS 6-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO (ERPF) GAUTI Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa nuo 2013 m. balandŞio 8 d. skelbia 6-ąjį kvietimą teikti paraiťkas dviťalio (Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų) bendradarbiavimo projektų paramai. Paraiťkų pateikimo terminas yra 2013 m. geguŞės 20 d., 16:00 (GMT + 02:00) val. Iki to laiko paraiťkos, įskaitant ir elektronines jų versijas, turi bōti pristatytos į Jungtinį techninį sekretoriatą. Pagrindinis programos tikslas – skatinti tvarų pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Projektams bus skirta apie 3 milijonus eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos. Ši suma per metus gali bōti padidinta.

1.

2. 3.

4.

SPECIALĹŞS REIKALAVIMAI 6-AJAM KVIETIMUI TEIKTI PARAIĹ KAS Projekto vertÄ— – minimali vienam vieĹĄo konkurso bĹŤdu atrinktam projektui skiriama paramos suma yra 100 000 eurĹł, maksimali suma yra ne daugiau kaip 1 000 000 eurĹł ERPF vienam projektui. Projekto trukmÄ— – visi projektai turi bĹŤti ÄŻgyvendinti iki 2014 metĹł pabaigos. Remiamos veiklos – visos veiklos, kurios prisideda prie 1 prioriteto 1.1, 1.2 ir 1.3 sub-prioritetĹł tikslĹł ÄŻgyvendinimo, iĹĄskyrus galimybiĹł studijĹł ir techninÄ—s dokumentacijos parengimÄ…. Ypatingai laukiamos veiklos, prisidedanÄ?ios prie rezultatĹł rodiklio „MiestĹł/ bendruomeniĹł, sujungtĹł (aprÄ—ptĹł) naujais transporto, vieĹĄojo transporto, energijos, IT ir ryĹĄiĹł tinklais, skaiÄ?ius“ ÄŻgyvendinimo, kadangi minÄ—tas rodiklis programos mastu dar nÄ—ra visiĹĄkai ÄŻgyvendintas. Kitos sÄ…lygos, susijusios su Programos teritorija, tinkamais partneriais, partneryste ir bendruoju finansavimu iĹĄlieka nepakitusios:

Programa aprÄ—pia tokias teritorijas: t -JFUVWPKF "MZUBVT .BSJKBNQPMÇ•T BQTLSJUZT LBJQ pagrindinÄ—s teritorijos ir TauragÄ—s, Kauno ir Vilniaus (iĹĄskyrus Vilniaus miestÄ…) apskritys kaip besiribojanÄ?ios teritorijos. t -FOLJKPKF #BMTUPHÇ•T o 4VWBMLÇ˝ JS &MLP TVCSFHJPOBJ kaip pagrindinÄ—s teritorijos bei LomĹžos ir OlĹĄtyno subregionai kaip besiribojanÄ?ios teritorijos. 85 proc. visĹł tinkamĹł projektĹł lÄ—ĹĄĹł yra bendrai finansuojamos iĹĄ ERPF, projekto partneriai turi prisidÄ—ti 15 proc. nuosavĹł lÄ—ĹĄĹł. Jungtinis techninis sekretoriatas organizuoja konsultacijas regionuose: t CBMBOEäJP E LPOTVMUBDJKPT WZLT .BSJKBNQPMÇ•KF (MarijampolÄ—s savivaldybÄ—s administracijoje, J. #BTBOBWJÇ?JBVTB t HFHVäǕTELPOTVMUBDJKPTWZLT%BVHVPTF "MZUBVTSBKPOF %BVHÇ˝ JSLMBWJNP CB[Ç•KF ,BMWÇ˝ H  4BMPT L %BVHÇ˝ TFO "MZUBVTSBK

KonsultacijĹł pradĹžia 10 val. BĹŤtina iĹĄankstinÄ— registracija. Daugiau informacijos rasite www.lietuva-polska.eu

„„Bė­dos: upių van­duo uŞ­lie­jo pa­sta­tų rō­sius, ga­ra­Şus, ōki­nes pa­tal­pas. 

no ra­jo­ne esan­Ä?ios ÄŻmo­nÄ—s pa­tal­pas ir ap­ga­di­no pa­ťa­rĹł plė­ve­liĹł ri­ti­nius. Pa­Ä?ios pa­tal­pos ne­nu­ken­tė­jo. „Gy­ven­to­jai pra­ne­ťė apie ap­ sem­tus rō­sius, su­ga­din­tus ĹĄil­dy­ mo ÄŻren­gi­nius, su­drė­ku­sias at­sar­ gas. Re­gist­ra­vo­me pra­ne­ťi­mus iĹĄ Ĺ ir­vin­tĹł, Kė­dai­niĹł, Pak­ruo­jo, Kau­ no ra­jo­nĹłâ€œ, – var­di­jo pa­ťne­ko­vas. Va­kar ry­tÄ… ÄŻ „Lie­tu­vos drau­di­ mo“ Ĺ˝a­lĹł skam­bu­Ä?iĹł cent­rÄ… jau bu­vo krei­pę­si pus­ťim­tis bend­ro­ vÄ—s klien­tĹł, ku­rie pra­ne­ťė apie iť­ tvi­nu­siĹł upiĹł, tven­ki­niĹł van­dens pa­da­ry­tus nuo­sto­lius tur­tui. Dau­ giau­sia pra­ne­ťi­mĹł gau­ta iĹĄ Kė­dai­ niĹł, Pas­va­lio, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liť­kio

ra­jo­nĹł, dÄ—l ap­sem­tĹł rō­siĹł kreip­ta­si ir iĹĄ ki­tĹł Lie­tu­vos vie­to­viĹł. Pot­vy­ nio nuo­sto­liams at­ly­gin­ti di­dĹžiau­ sia ĹĄa­lies drau­di­kÄ— re­zer­va­vo 100 tĹŤkst. li­tĹł. „Bend­ro­vÄ—s Ĺža­lĹł eks­per­tai jau pra­dė­jo po­tvy­nio ap­ga­din­to tur­ to ap­Şiō­ras, po jĹł bus tiks­li­na­mas ir pa­tir­tos Ĺža­los dy­dis bei prie­Şas­ tys. Pag­rin­di­nÄ—s Ĺža­los, apie ku­rias in­for­muo­ja drau­dė­jai, – uŞ­lie­ti pa­ sta­tĹł rō­siai, ga­ra­Şai, ĹŤki­nÄ—s pa­tal­ pos, esan­Ä?ios grun­to ly­gy­je ir Ĺže­ miau jo. Kar­tu su­ga­din­ti pa­tal­po­se bu­vÄ™ na­mĹł apy­vo­kos daik­tai, ka­ti­ li­niĹł ÄŻran­ga, ÄŻvai­ri bui­ti­nÄ— tech­ni­ka. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma pra­ne­ťi­mĹł yra

Vi­ta­li­jaus Grei­Ä?iaus / BFL nuo­tr.

dÄ—l nu­ken­tė­ju­sio pri­va­Ä?iĹł as­me­nĹł tur­to“, – sa­kÄ— „Lie­tu­vos drau­di­ mo“ Ĺ˝a­lĹł de­par­ta­men­to di­rek­to­ rius Ar­tō­ras Juo­dei­kis.

100 tōkst. li­tų

po­tvy­nio Ĺža­lai at­ly­gin­ti jau re­zer­va­vo „Lie­tu­vos drau­di­mas“.

Rengs il­ga­lai­kes stra­te­gi­jas Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nės atei­ty­je tu­rė­tų reng­ti bent ket­ve­ rių me­tų veik­los stra­te­gi­jas, taip pat bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė jų val­ dy­bo­se dirb­ti ne­prik­lau­so­miems na­riams.

Tai nu­ma­to Ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­ reng­tos Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo pa­tai­sos.

Ke­ti­na­ma nu­ma­ty­ti, kad ÄŻmo­niĹł val­dy­bo­ se ga­lė­tĹł dirb­ti ne­ prik­lau­so­mi na­riai. Ĺ iuo me­tu ÄŻsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad to­kias ÄŻmo­nes val­dan­Ä?ios ins­ ti­tu­ci­jos nu­sta­to ÄŻmo­nÄ—s stra­te­ gi­jÄ…, ta­Ä?iau ne­nu­ro­do­ma, ko­kiam lai­kui, taip pat – kas at­sa­kin­gas uĹž stra­te­gi­jos pro­jek­to ren­gi­mÄ…. Sie­ kiant ÄŻmo­nÄ—s veik­lÄ… nuo­lat nu­krei­

pti ÄŻ atei­tÄŻ, siō­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad tu­ri bō­ti tvir­ti­na­ma bent ket­ve­riĹł me­tĹł veik­los stra­te­gi­ja, uĹž ku­riÄ… bō­tĹł at­sa­kin­gas ÄŻmo­nÄ—s va­do­vas. Toks lai­ko­tar­pis siō­lo­mas at­si­Şvel­ giant ÄŻ tai, kad iť­va­das dÄ—l stra­te­gi­ jos pro­jek­to tu­rė­tĹł pa­teik­ti val­dy­ ba, ku­ri bō­tĹł ren­ka­ma ket­ve­riems me­tams. Taip pat ke­ti­na­ma nu­ma­ty­ti, kad ÄŻmo­niĹł val­dy­bo­se ga­lė­tĹł dirb­ ti ne­prik­lau­so­mi na­riai, – tai pa­dė­ tĹł skaid­rin­ti jĹł veik­lÄ…, o re­zul­ta­tai bō­tĹł la­biau orien­tuo­ti ÄŻ fi­nan­si­nÄŻ ir so­cia­li­nÄŻ efek­ty­vu­mÄ…. To­kiĹł na­riĹł ga­lė­tĹł bō­ti ne dau­giau kaip vie­nas treÄ?­da­lis. Be to, siō­lo­ma iť­plÄ—s­ti val­dy­bos kom­pe­ten­ci­jÄ… – ji tvir­tin­ tĹł ÄŻmo­nÄ—s iť­lai­dĹł są­ma­tÄ…, priim­tĹł spren­di­mus dÄ—l fi­lia­lĹł bei at­sto­vy­ biĹł stei­gi­mo ir jĹł veik­los nu­trau­ki­ mo. Val­dy­ba ga­lė­tĹł priim­ti spren­ di­mus ir jos po­sė­dis bō­tĹł lai­ko­mas ÄŻvy­ku­siu, jei da­ly­vau­tĹł du treÄ?­da­ liai ar dau­giau na­riĹł. KD, BNS inf.

„„Pers­p ek­t y­va: sie­k ia­m a, kad

vals­ty­bės įmo­nių veik­la nuo­lat bō­tų nu­krei­pia­ma į atei­tį. 

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.


9

antradienis, balandžio 16, 2013

pasaulis Par­duos ­ pi­lie­ty­bę

Al­ter­na­ty­vi par­ti­ja

Griau­dė­jo spro­gi­mai

Kip­ro pre­zi­den­tas Ni­kas Anas­ta­sia­dis pa­reiš­kė, kad rest­ruk­tū­ri­zuo­ja­muo­se ša­lies ban­kuo­se są­skai­tų jo ša­ly­je tu­rin­tiems už­sie­nie­čiams, ku­ rie pra­ra­do bent 3 mln. eu­rų (10,4 mln. li­tų) įgy­ven­di­nant ES su­teik­to fi­nan­si­nio gel­bė­ ji­mo pa­ke­to są­ly­gas, bus iš­ duo­ti Kip­ro pa­sai.

Nau­ja Vo­kie­ti­jos par­ti­ja, ra­gi­ nan­ti iš vi­so pa­nai­kin­ti eu­ro zo­ną, sa­vait­ga­lį su­ren­gė sa­vo stei­gia­mą­jį su­si­rin­ki­mą Ber­ly­ ne. Par­ti­ja ti­ki­si pri­trauk­ti nu­si­ vy­lu­sių rin­kė­jų pa­lai­ky­mą per rug­sė­jį vyk­sian­čius Vo­kie­ti­jos par­la­men­to rin­ki­mus. Al­ter­na­ ty­vios par­ti­jos na­riai tei­gė, kad eu­ro pro­jek­tas pa­smerk­tas.

Vir­ti­nė sprog­di­ni­mų Ira­ke nu­ si­ne­šė ma­žiau­siai 24 gy­vy­ bes, dar dau­giau kaip 210 žmo­ nių bu­vo su­žeis­ta. Spro­gi­mai griau­dė­jo li­kus ke­lioms die­ noms iki pir­mų­jų rin­ki­mų ša­ly­je nuo JAV ka­rių iš­ve­di­mo. Su „Al Qae­da“ su­si­ję su­ni­tų ko­vo­to­jai daž­nai ata­kuo­ja vy­riau­sy­bės ir ci­vi­lių gy­ven­to­jų ob­jek­tus.

Liko per plau­ką nuo per­ga­lės Ne­nuos­ta­bu, kad Ve­ne­sue­los opo­zi­ci­jos ly­de­ris Hen­ri­que Cap­ ri­le­sas no­rė­tų, jog vi­si iki vie­no bal­sai bū­tų per­skai­čiuo­ti dar sy­ kį. Įveik­ti Hu­go Cháve­zo ša­li­nin­ kus jam pri­trū­ko vos vie­no pro­ cen­to bal­sų.

„„Me­la­vo: bu­vęs biu­dže­to mi­nist­ras J.Ca­hu­za­cas (dešinėje) F.Hollande’ui pa­ki­šo ko­ją – jis ap­si­me­la­vo dėl tu­

rė­tos są­skai­tos Švei­ca­ri­jos ban­ke. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Kur slepiami milijardai? Pran­cū­zi­jos ži­niask­lai­da juo­kė­si, kad už­si­mo­jęs iš­nai­kin­ti va­di­ na­muo­sius mo­kes­čių ro­jus Eu­ro­po­je Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­çois Hol­lan­de’as pa­mir­šo iš­ra­vė­ti pikt­žo­les sa­vo dar­že. Dū­ris į pa­šir­džius

F.Hol­lan­de’as ne­se­niai pa­skel­bė ka­rą ko­rup­ci­jai ir mo­kes­čių ven­ gi­mui. Ka­rą jis pa­skel­bė, ta­čiau neap­siž­val­gė, ar jo pa­ties sto­vyk­ lo­je nė­ra iš­da­vi­kų. Pran­cū­zi­jos tink­la­la­pis „Me­dia­ part“ iš­siaiš­ki­no, kad da­bar jau bu­ vęs biu­dže­to mi­nist­ras Jérôme’as Ca­hu­za­cas du de­šimt­me­čius nau­ do­jo­si ne­dek­la­ruo­ta są­skai­ta vie­ na­me Švei­ca­ri­jos ban­kų. Taip jis slė­pė mo­kes­čius, nes są­ skai­to­je lai­kė 600 tūkst. eu­rų. Nie­ko ste­bė­ti­na, kad skan­da­las įsiu­ti­no Pran­cū­zi­jos va­do­vą. Blo­ giau­sia, kad įta­kin­gi ša­lies po­li­ti­kai ir ži­niask­lai­da ėmė spė­lio­ti, gal­būt F.Hol­lan­de’as ži­no­jo apie mi­nist­ro są­skai­tas ir šią in­for­ma­ci­ją spe­cia­ liai slė­pė. O jei ne­ži­no­jo, gal pre­zi­ den­tas – nai­vus kaip vai­kas? „Ar­ba pre­zi­den­tas ne­ži­no­jo, ir tai la­bai rim­ta, nes tai reiš­kia, kad jis la­bai nai­vus, ar­ba jis ži­no­jo, kas vyks­ta, ta­čiau nu­ta­rė me­luo­ti Pran­ cū­zi­jos žmo­nėms“, – F.Hollande’ą kri­ti­ka­vo Jea­nas Fran­çois Copé, de­ ši­nio­sios par­ti­jos UMP ly­de­ris. F.Hol­lan­de’as ban­dė aiš­kin­tis, kad nau­jie­nos, ku­rias jis su­ži­no­jo iš spau­dos, jį esą „už­ga­vo“, nes bu­ vo kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus. F.Hol­lan­de’as tei­gė, kad jį ypač pa­ pik­ti­no tai, jog J.Ca­hu­za­cas vie­šai net par­la­men­to rū­muo­se nei­gė tu­ rįs są­skai­tą Švei­ca­ri­jos ban­ke. „Tai, ma­no nuo­mo­ne, są­ži­nės klau­si­mas, – sa­kė pre­zi­den­tas. – Kaip žmo­gus ga­li grįž­ti į par­la­men­

tą, kur bu­vo pa­sa­ky­tas me­las?“. Tie­sa, prieš ku­rį lai­ką paaiš­kė­jo, kad ir bu­vęs So­cia­lis­tų par­ti­jos iž­ di­nin­kas Jea­nas Jac­que­sas Au­gier yra in­ves­ta­vęs į dvi bend­ro­ves, re­ gist­ruo­tas Kai­ma­nų sa­lo­se, o tai dar la­biau nu­smuk­dė ir taip krin­ tan­tį pre­zi­den­to po­pu­lia­ru­mą.

Kaip žmo­gus ga­li grįž­ti į par­la­men­tą, kur bu­vo pa­sa­ky­tas me­las. Ga­lan­da kir­vį

Ne­nuos­ta­bu, kad F.Hol­lan­de’as nie­ko ne­lauk­da­mas ėmė skalb­ti mun­du­rą. Jis nu­ro­dė vi­siems mi­ nist­rams ir ki­tiems aukš­tiems pa­ rei­gū­nams tuč­tuo­jau pri­si­pa­žin­ti, ar ku­ris nors tu­ri są­skai­tų už­sie­ ny­je, apie ku­rias nie­kas nie­ko ne­ ži­no. Ter­mi­nas, per ku­rį vy­riau­sy­bės na­riai tu­rė­jo at­lik­ti, kas nu­ro­dy­ta, bai­gė­si va­kar. F.Hollande’as taip pat pa­reiš­ kė, kad vi­si Pran­cū­zi­jos ban­kai tu­ rės dek­la­ruo­ti ant­ri­nes įmo­nes, be to, bus įsteig­ta spe­cia­li pro­ku­ra­ tū­ra ko­rup­ci­jos bei ven­gi­mo mo­ kė­ti mo­kes­čius by­loms nag­ri­nė­ti ir nau­ja vy­riau­sy­bės įstai­ga tur­tui bei ga­li­miems mi­nist­rų, par­la­men­ ta­rų ir ki­tų aukš­to ra­ugo pa­rei­gū­nų in­te­re­sų konf­lik­tams ste­bė­ti.

Ga­liau­siai Pran­cū­zi­jos va­do­vas pa­skel­bė, kad sieks įtrauk­ti ko­vą su mo­kes­čių ro­jais į bend­rą ES dar­ bot­var­kę. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Še­me­ta pro­gno­za­vo, kad ES ša­lių tar­pu­sa­vio su­si­ta­ri­mas dėl ko­vos su mo­kes­čių slė­pi­mu tu­rė­tų bū­ti pa­siek­tas ar­ti­miau­sio­mis sa­ vai­tė­mis. Eu­ro­pos Ta­ry­bos va­do­ vas Her­ma­nas Van Rom­puy taip pat pa­brė­žė, kad klau­si­mas nea­be­ jo­ti­nai bus svars­to­mas per ki­tą ES vals­ty­bių ly­de­rių su­si­ti­ki­mą. „Kiek­vie­nais me­tais dėl mo­kes­ čių ven­gi­mo pra­ran­da­mas tri­li­jo­ nas eu­rų. To­dėl nu­ta­riau šį klau­si­ mą iš­kel­ti ki­ta­me Eu­ro­pos vir­šū­nių su­si­ti­ki­me ge­gu­žės 22 d.“, – pa­ brė­žė H.Van Rom­puy.

Opo­zi­ci­jos sto­vyk­lo­je tvy­ro­jo su­ maiš­tis. Ga­liau­siai nu­tar­ta rei­ka­ lau­ti, kad rin­ki­mų ko­mi­si­ja per­ skai­čiuo­tų vi­sus bal­sus. Ni­colás Ma­du­ro, ve­lio­nio pre­ zi­den­to H.Cháve­zo pro­te­žė, ga­vo 50,66 pro­c., o opo­zi­ci­jos ly­de­ris H.Cap­ri­le­sas – 49,1 pro­c. bal­sų. Tai reiš­kia, kad N.Ma­du­ro ga­vo 300 tūkst. dau­giau bal­sų. H.Cap­ri­le­sas prieš rin­ki­mus ža­dė­jo pri­pa­žin­ti re­zul­ta­tus, kad ir ko­kie jie bū­tų. Tą pa­tį ža­dė­ jo ir N.Ma­du­ro. Pa­sak N.Ma­du­ ro, pa­skel­bus re­zul­ta­tus jis kal­ bė­jo te­le­fo­nu su opo­zi­ci­jos ved­liu H.Cap­ri­le­su ir pra­šė rin­ki­mus pri­pa­žin­ti. Bet šis ne­su­ti­ko. Prie­šin­gai, opo­zi­ci­jos sto­vyk­la įvar­di­jo su­ skai­čia­vu­si net 3,2 tūkst. įvai­rių in­ci­den­tų rin­ki­mų apy­lin­kė­se. H.Cap­ri­le­sas sa­kė, kad kai ku­ riems as­me­nims bu­vo leis­ta bal­ suo­ti pa­si­bai­gus rin­ki­mų lai­kui, taip pat jis kal­ti­no vy­riau­sy­bę, kad ši ver­tė bal­suo­ti už N.Ma­ du­ro vals­ty­bi­nio sek­to­riaus dar­ buo­to­jus. „Šian­die­nos pra­lai­mė­to­jas esa­ te jūs, – pa­reiš­kė H.Cap­ri­le­sas tu­rė­da­mas ome­ny­je N.Ma­du­ro. – Mes ne­pri­pa­žin­si­me re­zul­ta­tų,

kol ne­bus su­skai­čiuo­tas kiek­vie­ nas bal­sas.“ Vis­gi Na­cio­na­li­nės rin­ki­mų ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ti­bi­say Lu­ce­ na pa­brė­žė, kad re­zul­ta­tai, gau­ti su­skai­čia­vus 99 pro­c. elekt­ro­ni­ nių bal­sų, „ne­pa­nai­ki­na­mi“. Apk­lau­sos ro­dė, kad per rin­ki­ mų kam­pa­ni­ją N.Ma­du­ro už var­ žo­vą bu­vo po­pu­lia­res­nis 10–20 pro­c., ta­čiau H.Cap­ri­le­sas šį kar­tą kaip rei­kiant iš­ju­di­no opo­zi­ci­ją.

Mes ne­pri­pa­žin­si­ me re­zul­ta­tų, kol ne­ bus su­skai­čiuo­tas kiek­vie­nas bal­sas. N.Ma­d u­r o ža­d ė­j o tęs­t i H.Cháve­zo iš naf­tos fi­nan­suo­ ja­mą po­li­ti­ką, ku­ri per po­pu­lia­ rias svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­ mo ir mais­to pro­gra­mas be­veik per­pus – iki 29 pro­c. – su­ma­ži­ no skur­dą. Ta­čiau H.Cháve­zas pa­li­ko ir vi­są vir­ti­nę pro­ble­mų: di­džiau­ sią Pie­tų Ame­ri­ko­je žmog­žu­dys­ čių ir pa­gro­bi­mų skai­čių, nuo­la­ ti­nį mais­to pro­duk­tų, elekt­ros bei van­dens sty­gių, di­de­lę inf­lia­ci­ją. Tie­sa, N.Ma­du­ro anks­čiau at­ me­tė kal­bas, kad su ga­na ga­lin­ ga opo­zi­ci­ja ga­lė­tų for­muo­ti są­ jun­gą. Jis pa­reiš­kė, kad ne­ke­ti­na bend­rau­ti su „bur­žua­zi­ja“. BNS, BBC inf.

Aust­ri­jos ve­to?

Tie­sa, kaip sek­sis ES ly­de­riams priim­ti bend­rą spren­di­mą, spė­lio­ ti keb­lu. Nors di­džio­sios ES ša­lys, tarp jų Is­pa­ni­ja, Ita­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja ir net il­gai sa­vo ban­kus nuo kont­ro­lės sau­go­jęs Liuk­sem­ bur­gas, pa­reiš­kė, kad su­tiks dėl kei­ti­mo­si ban­kų duo­me­ni­mis, pa­ ga­lį į ra­tus kyš­te­lė­jo Aust­ri­ja. Aust­rai pa­reiš­kė, kad ne­ke­ti­na da­ly­tis tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, nes tai pa­žeis­tų ša­ly­je ga­lio­jan­tį duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą. „Mes ko­vo­si­me už ban­kų slap­tu­ mą. Mes ne­sa­me joks mo­kes­čių ro­ jus“, – tei­gė Ma­ria Fek­ter, Aust­ri­ jos fi­nan­sų mi­nist­rė „Fran­ce 24“, „The Guar­dian“, BBC, BNS inf.

„„Nu­si­vy­li­mas: opo­zi­ci­jos ved­liui H.Cap­ri­le­sui (nuo­tr.) pri­trū­ko vos vie­

no pro­cen­to, kad įveik­tų H.Cháve­zo pro­te­žė va­di­na­mą N.Ma­du­ro.

„Reu­ters“ nuo­tr.


10

antradienis, balandžio 16, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Hel­sin­kio rin­ge trium­fa­vo kau­nie­tis

„„Įver­t i­n i­m as: E.Sta­n io­n is

– tech­niš­kiau­sias „Gee Bee“ tur­ ny­ro bok­si­nin­kas. Sau­liaus Bag­do­no (bok­so­pa­sau­lis.lt) nuo­tr.

Lie­tu­vos bok­si­nin­kai Hel­sin­ky­ je įvy­ku­sia­me 32-aja­me tarp­tau­ ti­nia­me bok­so tur­ny­re „Gee Bee“ iš­ko­vo­jo pen­kis me­da­lius.

Sėk­min­giau­siai pa­si­ro­dė kau­nie­ tis Ei­man­tas Sta­nio­nis (svo­rio ka­ te­go­ri­ja iki 69 kg). Kau­no spor­to mo­kyk­los „Ga­ja“ tre­ne­rio Vi­do Bru­žo auk­lė­ti­nis 15:9 nu­ga­lė­jo ai­rį Bria­ną Bros­na­ną, pus­fi­na­ly­je 21:8 – aust­ra­lą Da­nie­lį Le­wi­są ir fi­na­le 17:8 – olan­dą Ma­xą van der Pa­są.

E.Sta­nio­nis bu­vo pri­pa­žin­tas tech­niš­kiau­siu var­žy­bų bok­si­ nin­ku. Iki šiol pa­sku­ti­nį kar­tą „Gee Bee“ tur­ny­re Lie­tu­vos odi­nės pirš­ ti­nės meist­ras trium­fa­vo 2009-ai­ siais, kai pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo kau­nie­tis Dau­gir­das Še­mio­tas (iki 81 kg), fi­na­le 4:2 pri­ver­tęs ka­pi­tu­ liuo­ti es­tą Ai­na­rą Karl­so­ną. Du­kart iš ei­lės – 1999 ir 2000 m. – Hel­sin­ky­je sėk­mė ly­dė­jo bu­ vu­sį daug­kar­ti­nį Lie­tu­vos čem­ pio­ną kau­nie­tį Vi­dą Bi­čiu­lai­tį. Šį­kart bron­zos me­da­lius pel­nė ke­tu­ri mū­sų ša­lies bok­si­nin­kai: klai­pė­die­tis Gy­tis Vait­kus (iki 60 kg), vil­nie­čiai Vla­di­mi­ras Mi­levs­ kis (iki 81 kg) ir Eu­ge­ni­jus Tut­kus (iki 91 kg) bei kau­nie­tis Man­tas Va­la­vi­čius (dau­giau kaip 91 kg). G.Vait­kus pus­fi­na­ly­je dėl li­gos ne­ko­vo­jo, o V.Mi­levs­kis 8:15 pra­ lai­mė­jo aust­ra­lui Dy­la­nui Har­ dy, E.Tut­kus 10:16 – es­tui Rai­nui Karl­so­nui, o M.Va­la­vi­čius 6:13 – ai­riui Dea­nui Gard­nie­riui. „Gee Bee“ tur­ny­re da­ly­va­vo 77 bok­si­nin­kai iš 14 vals­ty­bių. KD, LBF inf.

„Spy­rio“ de­biu­tas – per­ga­lė prieš fa­vo­ri­tus Ma­rius Bag­do­nas Am­bi­cin­gos Kau­no „Spy­rio“ ko­ man­dos de­biu­tas Lie­tu­vos fut­ bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) 1-ojo­je ly­ go­je pra­no­ko lū­kes­čius: kau­nie­ čiai 1:0 įvei­kė praė­ju­sio se­zo­no šio tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ją Jo­na­vos „Lie­ta­vą“.

Jo­na­vos klu­bas – vie­nas 1-osios ly­gos čem­pio­na­to fa­vo­ri­tų. „Lie­ ta­vos“ marš­ki­nė­lius šie­met vil­ ki bu­vę fut­bo­lo-beis­bo­lo klu­bo (FBK) „Kau­nas“ žai­dė­jai Mo­ des­tas Sto­nys, Da­lius Re­gels­kis, Ta­das Pa­peč­kys, Ma­rius Be­zy­ kor­no­vas. Vis dėl­to šil­to ir šal­ to ma­čiu­siems ve­te­ra­nams te­ko ka­pi­tu­liuo­ti prieš bu­vu­sį bend­ ra­žy­gį Ig­ną De­du­rą ir jo jau­nuo­ sius ko­le­gas. Per vi­sas rung­ty­nes jo­na­viš­ kiai taip ir ne­su­ge­bė­jo su­kur­ti nie­ko pa­vo­jin­ges­nio prie „Spy­ rio“ var­tų. Ma­čo lū­žis įvy­ko 57ąją mi­nu­tę, kai už ant­rą­jį įspė­ ji­mą aikš­tę pa­li­ko T.Pa­peč­kys. Tuo­met kau­nie­čiai pe­rė­mė ini­

cia­ty­vą, o per­sva­rą 85-ąją mi­ nu­tę įtvir­ti­no Ro­ko Kruš­naus­ko taik­liu smū­giu. „Per­ga­lės ne­si­ti­kė­jo­me. Vis dėl­to mū­sų jau­na ko­man­da rung­ ty­nia­vo la­bai dis­cip­li­nuo­tai, o pa­ ty­ręs I.De­du­ra pui­kiai ce­men­ta­vo žai­di­mą. Jis bu­vo tar­si žai­džian­ tis tre­ne­ris. Ma­čo pra­džio­je mū­ sų jau­nus fut­bo­li­nin­kus kaus­tė star­to jau­du­lys, ta­čiau vė­liau įsi­ bė­gė­jo­me ir pel­ny­tai lai­mė­jo­me. Toks star­tas la­bai pra­džiu­gi­no“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė „Spy­rio“ ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Lai­mis Bič­kaus­kas.

1-asis tu­ras Jo­na­vos „Lie­t a­va“–Kauno „Spy­ ris“ 0:1 (0:0), Vil­niaus MFD „Žal­g i­ ris-3“–Vilniaus „Po­lo­n i­ja“ 1:2 (0:0), Kė­dai­nių „Ne­vė­ž is“–Kazlų Rū­dos „Ši­las“ 4:1 (0:0), „Tra­kai“–Klaipėdos „Gra­ni­tas“ 1:2 (0:1), Pa­ne­vė­žio „Bal­ ti­ja“–„Pa­lan­ga“ 6:3 (5:1), Rad­vi­liš­kio „Lo­ko­mo­ty­vas“–„Ši­lu­tė“ 0:0.

„„Sko­la: ga­li bū­ti, kad pus­fi­na­ly­je „Žal­gi­ris“ su­si­tiks su „Nep­tū­nu“, ku­riam LKL re­gu­lia­raus se­zo­no dvi­ko­vą

pra­lai­mė­jo. 

M.Pau­laus­kas: LKL fi­na­le nau­jo­kų tik­riau­siai ne­bus Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų trau­ki­ nys pa­ju­dė­jo – va­kar ko­vą pra­dė­jo Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ bei „Prie­nų“ ir „Šiau­lių“ ko­man­dos, o šian­dien vyks dar du ma­čai. Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Pir­miau­sia – ket­virt­fi­na­lis

Vos die­ną poil­sio po pa­sku­ti­nės LKL re­gu­lia­raus se­zo­no dvi­ko­vos tu­rė­jęs „Žal­gi­ris“ sa­vo are­no­je su­si­ti­ko su „Ne­vė­žiu“, ku­rį šie­met sau­sio 14ąją Kė­dai­niuo­se su­triuš­ki­no 83:42. Ant­ro­ji šių eki­pų ket­virt­fi­na­lio se­ri­jos iki dvie­jų per­ga­lių dvi­ko­va nu­ma­ty­ta ket­vir­ta­die­nį „Ne­vė­žio“ aikš­tė­je. Eli­mi­na­vę kė­dai­nie­čius, pus­fi­na­ ly­je žal­gi­rie­čiai iš­mė­gin­tų jė­gas su Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ ir Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­džių“ ma­čo nu­ga­lė­ to­ju. „Nep­tū­nas“ – vie­na iš dvie­jų LKL eki­pų, ku­ri re­gu­lia­raus se­zo­no var­žy­bo­se įvei­kė „Žal­gi­rį“ (ba­lan­ džio 1-ąją – 78:77). LKL vi­ce­čem­pio­nas Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ šian­dien ket­virt­ fi­na­ly­je kau­sis su Ute­nos „Ju­ven­ tus“. Jei vil­nie­čiai įveiks ute­niš­kių bar­je­rą, pus­fi­na­ly­je jų lauks „Prie­ nai“ ar­ba „Šiau­liai“. Per­nai gruo­ džio 22-ąją prie­niš­kiai sa­vo aikš­tė­ je įvei­kė „Lie­tu­vos ry­tą“ 82:76. LKL di­džio­jo fi­na­lo se­ri­jo­je bus žai­džia­ma iki ke­tu­rių per­ga­lių, o ma­če dėl bron­zos – iki 3. Int­ri­gos ne­pris­tigs

„„Iš­šū­kis: jau­nie­ji Kau­no fut­bo­li­nin­kai (gel­to­ni marš­ki­nė­liai) drą­siai

ko­vė­si su la­biau pa­ty­ru­sia „Lie­ta­va“.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

„Žal­gi­riui“ tik­rai jau už­ten­ka kvai­ lio­ti. Ma­nau, kad ne­ti­kė­tų pra­lai­ mė­ji­mų „Nep­tū­nui“ ir „Lie­tu­vos ry­tui“ – per akis. Čem­pio­nai tu­ ri pa­da­ry­ti iš­va­das ir kė­dai­nie­čius tie­siog nu­šluo­ti nuo sa­vo ke­lio.

Ma­no nuo­mo­ne, „Žal­gi­ris“ fi­na­lą tu­rė­tų pa­siek­ti išeik­vo­jęs kuo ma­ žiau jė­gų“, – sa­kė olim­pi­nis čem­ pio­nas Mo­des­tas Pau­laus­kas. Le­gen­di­nio „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­ ko tei­gi­mu, di­des­nės įtam­pos ga­li­ ma ti­kė­tis „Prie­nų“ ir „Šiau­lių“ bei „Nep­tū­no“ ir „Pie­no žvaigž­džių“ su­si­ti­ki­muo­se.

Modestas Paulauskas:

Ti­kiuo­si, kad kau­nie­ čių ko­man­da le­mia­ mo­je se­ri­jo­je tik­rai no­rės įro­dy­ti, kas iš tie­sų yra „Žal­gi­ris“.

„Ma­nau, kad Lie­tu­vos ry­tas“, kaip ir „Žal­gi­ris“, ket­virt­fi­na­ly­je pro­ble­mų ne­tu­rės, o per­nai bron­zą iš­ko­vo­ju­sių „Prie­nų“ šie­met lau­kia ne­leng­vas iš­ban­dy­mas. „Šiau­liai“ pa­sta­ruo­ju me­tu žai­džia so­li­dų

krep­ši­nį, ko­man­da jau­čia emo­ci­ nį pa­ki­li­mą, tad abie­jų eki­pų šan­ sus ver­tin­čiau 50 ir 50. Klai­pė­dos ir Pas­va­lio ko­man­dų dvi­ko­vai di­de­lės įta­kos ga­li tu­rė­ti na­mų aikš­tės pra­ na­šu­mas, šiuo at­ve­ju pa­dė­ties šei­ mi­nin­kas – „Nep­tū­nas“, – pro­ gno­za­vo M.Pau­laus­kas. Olim­pi­nis čem­pio­nas pri­pa­ži­ no, kad re­gu­lia­raus se­zo­no fi­ni­ še „Lie­tu­vos ry­to“ per­ga­lė prieš „Žal­gi­rį“ jam bu­vo ne­ti­kė­ta, bei pa­si­džiau­gė, jog ir šie­met ša­lies krep­ši­nio aist­ruo­liai LKL fi­na­ le grei­čiau­siai pa­ma­tys int­ri­guo­ jan­čią bū­tent šių prin­ci­pi­nių var­ žo­vų akis­ta­tą. „Kau­no ir Vil­niaus krep­ši­nin­kų su­per­fin ­ a­las tu­rė­tų bū­ti LKL čem­ pio­na­to puoš­me­na. Ti­kiuo­si, kad kau­nie­čių ko­man­da le­mia­mo­je se­ ri­jo­je tik­rai no­rės įro­dy­ti, kas iš tie­ sų yra „Žal­gi­ris“, – kal­bė­jo krep­ši­ nio ve­te­ra­nas. Šie­met – dau­giau dvi­ko­vų

Jau da­bar aiš­ku, kad pus­fi­na­lių po­ ros šie­met bus ki­to­kios. Per­nai ke­ ly­je į fi­na­lą „Žal­gi­ris“ eli­mi­na­vo tuo­me­tį Prie­nų „Rū­du­pį“, o „Lie­ tu­vos ry­tas“ nu­ga­lė­jo „Šiau­lius“. 2012-ai­siais ma­ža­ja­me fi­na­le prie­niš­kiai 3:1 įvei­kė šiau­lie­čius. Šį pa­va­sa­rį „Prie­nai“ ir „Šiau­liai“ kau­na­si jau ket­virt­fi­na­ly­je. Šie­met LKL at­krin­ta­mų­jų var­ žy­bų da­ly­vių gre­tos gau­ses­nės, nes per­nai var­žė­si tik še­šios eki­pos, o „Žal­gi­ris“ ir „Lie­tu­vos ry­tas“ star­ ta­vo iš­kart pus­fi­na­ly­je.


11

antradienis, balandžio 16, 2013

12p.

Kauno klinikinė ligoninė meta iššūkį teismo medicinos ekspertams.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

Be­veik du šim­tai kandidatų pa­var­ džių, dau­giau kaip pus­ket­vir­to tūks­ tan­čio bal­sų – to­kie tris sa­vai­tes tru­ku­ sių Nuo­šir­džiau­ sio Kau­no gy­dy­to­ jo rin­ki­mų pir­mo­ jo eta­po re­zul­ta­ tai. Pra­si­dė­jo ant­ra­ sis eta­pas, ku­ria­me iš „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­jų pa­siū­ly­ tų ir dau­giau­sia bal­ sų jau su­rin­ku­sių de­šim­ties gy­dy­to­ jų bus iš­rink­tas pa­ts nuo­šir­džiau­sias.

sveikata

„„Dvie­se: gy­dy­to­jui taip pat rei­kia nuo­šir­daus pa­cien­to po­žiū­rio į jį. 

„Shut­ters­tock“nuo­tr.

Nuo­šir­du­mas: ne­be­ma­din­gas, bet vis dėlto labai rei­ka­lin­gas Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

Tik­ro gy­dy­to­jo sa­vy­bės

Nuo­šir­du­mas. Tai sa­vy­bė, pa­gal ku­rią „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­ jai re­dak­ci­jos ir Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos Kau­no fi­lia­lo ren­gia­muo­ se Nuo­šir­džiau­sio gy­dy­to­jo rin­ki­ muo­se jau ant­rą pa­va­sa­rį tes­tuo­ja mū­sų mies­te dir­ban­čius gar­bin­ giau­sios pro­fe­si­jos at­sto­vus. Nuo­šir­du­mo, ku­ris šiais lai­kais lyg ir ne­be­ma­din­gas, nes ne­tei­kia šia sa­vy­be pa­si­žy­min­čiam žmo­gui jo­kios nau­dos, iš gy­dy­to­jų vis dėl­to la­bai trokš­ta jų pa­cien­tai. Nuo­šir­ du­mo si­no­ni­mų, kaip įro­do kan­di­ da­tų Nuo­šir­džiau­sio gy­dy­to­jo 2013 m. no­mi­na­ci­jai gau­ti api­bū­di­ni­mai, yra daug. „Pro­fe­sio­na­lus, dė­me­sin­gas, pa­ pras­tas“, – tai daž­niau­si epi­te­tai,

ku­riais „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­jai api­bū­di­na Nuo­šir­džiau­sio gy­dy­to­jo rin­ki­mams, ren­gia­miems gy­dy­to­ jams pa­gerb­ti Tarp­tau­ti­nės me­di­kų die­nos pro­ga, siū­lo­mą gy­dy­to­ją. Ra­šo ne­val­dęs ran­kos

Li­go­nių my­li­mų gy­dy­to­jų yra la­bai daug. Tai liu­di­ja skai­čiai. Be­veik pen­ki tūks­tan­čiai skai­ty­to­jų nuo­ šir­džiau­sią gy­dy­to­ją siū­lė kau­no­ die­na.lt po­rta­le ar bal­sa­vo už tą, ku­rį jau ra­do įra­šy­tą ki­tų. Dau­giau kaip pu­sė šim­to, tiks­liau, 63 gy­dy­ to­jai, Nuo­šir­džiau­sio no­mi­na­ci­jai bu­vo pa­siū­ly­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu. Be­ne pa­tys nuo­šir­džiau­si ran­ ka ra­šy­ti laiš­kai. Jie ir pa­tys il­giau­ si, la­bai ar­gu­men­tuo­ti, pa­gar­būs. Daž­nai, aki­vaiz­du, pa­ra­šy­ti vir­pan­ čia ran­ka ir tai iš­duo­da gar­bin­gą ra­ šiu­sių­jų am­žių. O ir pa­tys laiš­kų au­to­riai jo ne­sle­pia, juo­lab tvir­ti­na

per gy­ve­ni­mą įsi­ti­ki­nę, kad žmo­nių mei­lė ir pa­gar­ba pel­no­ma ne pi­ni­ gais, o nuo­šir­du­mu.

Svar­bu, kad tas, ku­ ris jį gy­do, bū­tų ne tik pro­fe­sio­na­lus, bet ir nuo­šir­dus, jaut­rus.

„Per sa­vo ne­trum­pą gy­ve­ni­mą to­kią nuo­šir­džią gy­dy­to­ją, kaip Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je dir­ ban­ti rea­bi­li­to­lo­gė Jo­lan­ta Ras­la­ vi­čie­nė, su­ti­kau pir­mą kar­tą“, – ra­šo kau­nie­tis Jo­nas Moc­ke­vi­čius, po in­sul­to ne­val­dęs ne tik ran­kos, bet ir da­lies kū­no. Da­bar jis val­ do ran­ką, ga­li ra­šy­ti ir yra įsi­ti­ki­

nęs, kad tai – nuo­šir­džios, sa­vo dar­bui at­si­da­vu­sios, li­go­nius my­ lin­čios gy­dy­to­jos J.Ras­la­vi­čie­nės nuo­pel­nas. Chi­rur­gai – taip pat jaut­rūs

Nuo­šir­du­mui spe­cia­li­za­ci­ja įta­kos ne­tu­ri. Li­go­niui ne­svar­bu, ko­kios sri­ties gy­dy­to­jas. Svar­bu, kad tas, ku­ris jį gy­do, bū­tų ne tik pro­fe­sio­ na­lus, bet ir nuo­šir­dus, jaut­rus. To­ kie, liu­di­ja „Kau­no die­nos“ skai­ty­ to­jų pa­sa­ko­ji­mai, yra ir chi­rur­gai. „Jam ne­gė­da įė­jus į pa­la­tą pa­ glos­ty­ti mo­čiu­tę, pa­duo­ti stik­li­nę van­dens, ne­tgi už­mau­ti pa­cien­tui ko­ji­nę“, – taip ra­šo­ma apie Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės or­to­pe­dą trau­ ma­to­lo­gą Ro­lan­dą Maš­čins­ką. „Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ro va­do­vas me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras Jo­ nas And­riuš­ke­vi­čius ne­skirs­to sa­

vo pa­cien­tų į varg­šus ir tur­tin­gus, įta­kin­gus, nie­ka­da ne­pro­vo­kuo­ ja jam at­si­dė­ko­ti. Jis griau­na mi­tą, kad vi­siems chi­rur­gams rei­kia su­ si­mo­kė­ti prieš ope­ra­ci­ją“, – ti­ki­na bu­vę šio gy­dy­to­jo pa­cien­tai. „Neei­li­nis spe­cia­lis­tas yra Lai­ mu­tis Ški­kas, or­to­pe­das trau­ma­ to­lo­gas. Jis iš­gy­do li­go­nius, ku­ riems ki­ti gy­dy­to­jai jau ne­pa­de­da. Ne­pai­sant to, prieš nie­ką ne­si­di­ džiuo­ja, iš­lie­ka nuo­šir­dus su kiek­ vie­nu li­go­niu“, – taip at­si­lie­pia­ma apie Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­ nės gy­dy­to­ją L.Ški­ką La­bai pra­šo: pa­skelb­ti

Kaip pa­ma­tuo­ti nuo­šir­du­mą, kaip ne­nu­vil­ti tų, ku­rie siū­lo pa­gerb­ti gy­ dy­to­ją, pa­dė­ju­sį pa­sveik­ti ne tik nuo vais­tų, bet ir pa­guo­džia­mu, pa­drą­si­ na­mu žo­džiu su­tei­ku­sį jė­gų ko­vo­ti su li­ga.

12


12

antradienis, balandžio 16, 2013

sveikata kaunodiena.lt/naujienos

Nuo­šir­du­mas: ne­be­ma­din­gas, bet vis dėlto labai rei­ka­lin­gas To­kiam li­go­niui jo gy­ 11 dy­to­jas at­ro­do pa­ts nuo­šir­džiau­sias. Kaip vi­sus pa­

mi­nė­ti? Kau­n o kli­n i­k i­n ės li­go­n i­n ės Trau­ma­to­lo­gi­jos punk­to va­do­ vas Rai­mun­das Ku­nic­kas („Ne­ pai­sant itin di­de­lio dar­bo krū­vio gy­dy­to­jas ran­da lai­ko iš­klau­sy­ ti kiek­vie­ną sa­vo pa­cien­tą, įsi­ gi­lin­ti į jo svei­ka­tos pro­ble­mas. Tai ne tik ypa­tin­go nuo­šir­du­mo, bet ir re­to są­ži­nin­gu­mo žmo­gus. R.Ku­nic­kas ne­trum­pai va­do­va­vo li­go­ni­nei, kai dėl šių pa­rei­gų ko­ vo­jo ne vie­nas me­di­kas, bet bū­ ti nuo­la­ti­niu va­do­vu nie­ka­da ne­ pre­ten­da­vo“). Kau­no kli­ni­kų kar­dio­chi­rur­gas Al­gi­man­tas Bud­ri­kis („Bend­rau­ jant su šiuo gy­dy­to­ju jau­čia­mas jo tik­rai nuo­šir­dus no­ras pa­dė­ti pa­ cien­tams, o ne vien tik ap­si­ri­bo­ ti „gy­dy­mo pa­slau­gų su­tei­ki­mu“) ir or­to­pe­das trau­ma­to­lo­gas Arū­ nas Ver­te­lis. Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės chi­ rur­gas Re­mi­gi­jus Žiugž­da, Kau­no on­ko­lo­gi­jos li­go­ni­nės chi­rur­gas Jo­nas Žum­ba­kys, Kal­nie­čių po­lik­ li­ni­kos gy­dy­to­ja Ona Li­li­ja Stan­ ke­vi­čie­nė... Šį są­ra­šą bū­tų ga­li­ma tęs­ti ir tęs­ti. Juk ja­me – net 183 Kau­ne dir­ban­čių gy­dy­to­jų pa­var­dės. Ir vi­sų neiš­var­dy­si. „Bū­ti­nai bent straips­ny­je pa­ mi­nė­ki­te Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­ją

en­dok­ri­no­lo­gę Gi­ną But­ku­vie­nę, nes ji – ypa­tin­ga gy­dy­to­ja, ne­pri­ lygs­ta­ma sa­vo pro­fe­sio­na­lu­mu, darbš­tu­mu. Sep­tin­tą va­lan­dą ry­ to jau bū­na sa­vo dar­bo ka­bi­ne­te ir prii­ma viršp­la­ni­nius pas ją be­ si­ver­žian­čius li­go­nius“, – ra­šo kau­nie­tė Tek­lė Ma­čiu­lie­nė. „Pa­ra­šy­ki­te, kad mik­ro­chi­rur­gas Vy­gin­tas Kai­ka­ris yra ne gra­žuo­ lių gy­dy­to­jas, o pui­kus spe­cia­lis­ tas, gelbs­tin­tis li­go­nių ran­kų, ko­ jų funk­ci­jas po sun­kių trau­mų ar li­gų. Ne­ga­na to, jis la­bai pa­pras­ tas, nuo­šir­dus žmo­gus“, – gi­ria apie nuo­šir­džiau­sio Kau­no gy­dy­ to­jo rin­ki­mus su­ži­no­ju­si pa­ne­vė­ žie­tė Vi­da Ju­rė­nie­nė. Žvilgs­nis iš ša­lies

Tai, kad gy­dy­to­jas tik­rai nuo­šir­ dus, ne­ga­li ne­pa­ti­kė­ti, kai jis gi­ ria­mas net ir ne­pa­vy­kus iš­gel­bė­ ti pa­si­li­go­ju­sio ar­ti­mo­jo. Va­di­na­si, gy­dy­to­jas pa­da­rė vis­ką, kas bu­vo įma­no­ma. Taip apie Ši­lai­nių pir­mi­nės svei­ ka­tos prie­žiū­ros kli­ni­kos gy­dy­to­ ją As­tą Gri­gie­nę pa­sa­ko­ja Rai­sa Mic­kū­nie­nė, ne­te­ku­si vy­ro, pra­ lai­mė­ju­sio ko­vą su li­ga, bet li­ku­ si dė­kin­ga šiai gy­dy­to­jai. Gy­dy­to­jų nuo­šir­du­mą itin ver­ ti­na su­si­rgu­sių vai­kų tė­vai. Iš­ties – juk su vai­ku apie svei­ka­tą, ne­ ga­la­vi­mus, po­jū­čius ne­pa­si­kal­bė­ si, gy­dy­to­jui vi­sa tai rei­kia iš­siaiš­ kin­ti pa­čiam. Tai su­pran­ta tė­vai.

Jų laiš­kai ku­pi­ni gra­žiau­sių žo­džių apie Kau­no kli­ni­ko­se dir­ban­tį vai­ kų li­gų gy­dy­to­ją Vai­do­tą Gurs­ką, Emi­lį Če­ka­naus­ką, Ri­man­tę Dob­ ro­vols­kie­nę, Dai­na­vos po­lik­li­ni­ ko­je – Vai­dą Mic­kų. Gau­si­me nau­ją re­cep­tą

Nuo­šir­du­mas gim­do nuo­šir­du­mą. Tam pri­ta­ria Kau­no kli­ni­kų gy­dy­ to­jas aku­še­ris gi­ne­ko­lo­gas To­mas Bir­žie­tis, ant­rus me­tus iš ei­lės siū­lo­mas Nuo­šir­džiau­sio gy­dy­ to­jo no­mi­na­ci­jai. „Ir su ne­nuo­šir­džiais pa­cien­ tais mes pri­va­lo­me elg­tis nuo­šir­ džiai“, – gy­dy­to­jas T.Bir­žie­tis li­ go­nių pa­gar­bą, ko ge­ro, pel­no ir to­kiais rei­ka­la­vi­mais sau. Praė­ju­siais me­tais „Kau­no die­ nos“ skai­ty­to­jų Nuo­šir­džiau­sia gy­dy­to­ja iš­rink­tos Al­do­nos Anas­ ta­zi­jos Va­lie­nės cre­do – kiek­vie­ną pa­cien­tą gy­dy­ti taip, lyg jis bū­tų tau bran­giau­sias, ta­vo ar­ti­miau­ sias žmo­gus. Net­ru­kus, ba­lan­džio 25 d., paaiš­kės, kas bus iš­rink­tas nuo­ šir­džiau­siu gy­dy­to­ju šiais me­tais ir koks jo nuo­šir­du­mo re­cep­tas. Da­bar, ant­ra­ja­me eta­pe, ren­ka­me vie­ną iš de­šim­ties, ku­riuos pa­ siū­lė dau­giau­sia „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­jų. Tai­gi jū­sų nuo­mo­nės lauk­si­me jums pa­to­giu ad­re­su: www.kau­ no­die­na.lt, sveikata@kaunodie­ na.lt ar­ba Kęs­tu­čio g. 86.

„„Ne­ra­do: R.Ba­ne­vi­čie­nė tvir­ti­na, kad nė­ra duo­me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių jau pa­s

Li­go­ni­nė nei­gi

Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja tvir­ti­na: įstaigos dar­buo­to­ jų ko­mi­si­jai at­li­kus ty­ri­mą, neap­tik­ta, kad per­nai ba­lan­dį 11 mė­ne­sių kū­di­kis mi­rė nuo jam su­leis­to ka­lio chlo­ri­do tir­pa­lo. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Prie­žas­ties ne­nus­ta­tė

Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­ to­riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai Ri­ ta Ba­ne­vi­čie­nė va­kar pri­sta­tė šio­je įstai­go­je su­da­ry­tos ko­mi­si­jos kū­di­kio mir­ties prie­žas­čiai iš­tir­ti iš­va­das. „Ko­mi­si­ja ty­rė li­go­ni­nės ži­nio­je esan­čius do­ku­men­tus, teis­mo me­

di­ci­nos eks­per­tų iš­va­das, bet jo­mis neap­si­ri­bo­jo. Nag­ri­nė­tos vi­sos ga­ li­mos ma­žy­lio mir­ties prie­žas­tys, ta­čiau vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo ko­mi­si­ja, tu­rė­da­ma duo­me­nis, pa­ teik­ti ne­ga­li. Vi­suo­me­nei bu­vo pla­ čiai pa­teik­tos ži­nios apie ūmią in­ tok­si­ka­ci­ją ka­lio chlo­ri­do tir­pa­lu. Ko­mi­si­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si me­džia­gą, fak­tų apie šią mir­ties prie­žas­tį ne­ tu­ri. Ka­dan­gi mir­ties prie­žas­tis iki

Net ir švie­žios sul Eve­li­na Zen­ku­tė At­bun­dant gam­tai, ro­dos, ir mes tu­rė­tu­me trykš­ti gy­vy­be. Rea­ly­ bė ki­to­kia: mus ka­muo­ja nuo­var­ gis, per­ša­li­mo li­gos ir blo­ga nuo­ tai­ka. Ti­ki­mės, kad pa­šli­ju­sią sa­vi­ jau­tą pa­tai­sys vi­ta­mi­nai ar mais­to pa­pil­dai. Me­di­kai tvir­ti­na, kad taip gal­vo­jan­tie­ji klys­ta. Po žie­mos – ka­tast­ro­fa

„Pa­va­sa­ris dau­ge­liui mū­sų tam­pa tik­ru svei­ka­tos iš­ban­dy­mu, kai iš­ ryš­kė­ja šal­tuo­ju se­zo­nu or­ga­niz­mui pa­da­ry­ta ža­la“, – į ak­tua­lią pro­ble­ mą at­krei­pė dė­me­sį šei­mos gy­dy­ to­ja Ri­ta Se­niū­nai­tė. Ji ži­no, kad na­tū­ra­liais bū­dais pa­ pil­dy­ti vi­di­nius iš­tek­lius taip rei­ka­ lin­go­mis nau­din­go­mis me­džia­go­ mis ne­tu­ri­me no­ro ar ga­li­my­bių. Ir tuo­met, nu­si­lpus imu­ni­te­tui, pra­de­da­me sirg­ti per­ša­li­mo li­go­ mis, jau­ča­mės nu­var­gę, mie­guis­ ti, van­gūs, pra­stos nuo­tai­kos. Oda tam­pa sau­sa, ji šer­pe­to­ja. Net­gi re­ gė­ji­mas pa­blo­gė­ja. „Šių ne­ma­lo­nių simp­to­mų prie­ žas­tis – švie­žių vai­sių ir dar­žo­vių trū­ku­mas žie­mą bei li­gos, su­si­lpni­ nu­sios or­ga­niz­mo funk­ci­jas. Kiek­ vie­nas ži­no­me, kad kas­dien vie­ na ar ki­ta for­ma tu­ri­me įsi­sa­vin­ti tam tik­rą vi­ta­mi­nų ir mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų kie­kį. No­rint gau­ti vi­ sus rei­kia­mus ele­men­tus ir pa­lai­ ky­ti op­ti­ma­lų vi­ta­mi­nų ba­lan­są esa­mos mais­to pro­duk­tų pa­siū­los ne­pa­kan­ka. Tai­gi da­bar, pa­va­sa­rį, iš­se­kęs or­ga­niz­mas mums siun­čia

įvai­rius sig­na­lus, pra­šy­da­mas pa­ si­rū­pin­ti juo“, – aiš­ki­no R.Se­niū­ nai­tė. Svar­bu lai­ku pa­val­gy­ti

Vi­ta­mi­nai ir mais­to pa­pil­dai – vie­ nas po­pu­lia­riau­sių bū­dų, pa­de­dan­ čių su­stip­rin­ti imu­ni­te­tą ir at­gau­ti jė­gas po žie­mos se­zo­no. R.Se­niū­nai­tė ti­ki­no, kad įma­no­ ma vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti vi­ta­mi­nų ir mais­to pa­pil­dų, ta­čiau tai pa­da­ry­ ti ga­li tik tas, ku­rio mais­to ra­cio­nas idea­liai su­ba­lan­suo­tas. De­ja, dau­ ge­liui tai ta­po pra­ban­ga.

Vie­nin­te­lis vi­ta­mi­ nas, ku­rį pa­ta­riu var­to­ti, yra vi­ta­mi­ nas D.

„Žmo­gaus or­ga­niz­mas funk­cio­ nuo­ja taip, kad vi­sas rei­kia­mas me­ džia­gas ga­li gau­ti iš su­var­to­ja­mų mais­to pro­duk­tų ir ap­lin­kos. Vis dėl­to da­bar mū­sų gy­ve­ni­mo tem­ pas toks grei­tas, kad pa­mirš­ta­me tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi: ne­ re­gu­lia­riai mai­ti­na­mės, val­go­me bet ką ir bet ka­da, ne­re­tai ap­skri­tai pa­mirš­ta­me pa­val­gy­ti. To­kiu at­ve­ ju vi­ta­mi­nai – ge­ra išei­tis. Vis dėl­to no­rin­tie­siems bū­ti svei­kiems siū­ ly­čiau vi­są komp­lek­są prie­mo­nių: re­gu­lia­riai mai­tin­tis, spor­tuo­ti, bū­ti gry­na­me ore, o svar­biau­sia – rū­pin­tis sa­vi­mi“, – ti­ki­no me­di­kė.


13

antradienis, balandžio 16, 2013

sveikata Gyvenimas yra toks trapus, brangus ir vienintelis...Nuoširdžiai AČIŪ Kauno klinikinės ligoninės Vidaus ligų skyriaus gydytojai dr. Gytei Damulevičienei už begalinį atsidavimą ir dėmesį Juozui Siniauskui paskutinėmis jo gyvenimo akimirkomis. Taip pat dėkojame slaugytojai Z.Cikanavičienei ir Reanimacijos skyriaus vedėjui K.Vieželiui. Žmona ir dukros

­skelb­tą kū­di­kio mir­ties prie­žas­tį Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

gia eks­per­tų iš­va­das ga­lo lie­ka neaiš­ki, mes krei­pė­mės į va­do­vą ir re­ko­men­duo­ja­me jam ini­ci­juo­ti ma­žy­lio mir­ties at­ve­jo svars­ty­mą pa­si­tel­kus dau­giau spe­ cia­lis­tų“, – sa­kė R.Ba­ne­vi­čie­nė. Ko­mi­si­jos iš­va­dos bu­vo pa­teik­ tos mi­ru­sio kū­di­kio tė­vams. Pa­sak R.Ba­ne­vi­čie­nės, li­go­ni­nės at­sto­vai sie­kia su jais su­si­tik­ti ir paaiš­kin­ti jiems sa­vo ar­gu­men­tus. Ma­to prieš­ta­ra­vi­mų

Per­nai ba­lan­dį li­go­ni­nė­je stai­ga mi­rus 11 mė­ne­sių kū­di­kiui Do­mui Drė­zui, teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ tai nu­sta­tė, kad jo mir­ties prie­žas­ tis bu­vo ūmi int­ra­ve­ni­nė in­tok­si­ ka­ci­ja ka­lio chlo­ri­do tir­pa­lu. Įtar­ta, kad šios me­džia­gos slau­gė su­lei­do vie­toj pa­skir­to gliu­ko­zės tir­pa­lo. „Mes ne­kves­tio­nuo­ja­me spe­cia­ lis­tų iš­va­dų, jas taip pat nag­ri­nė­ja­

me ir ma­no­me, kad jos pa­da­ry­tos neį­ver­ti­nus ap­lin­ky­bių vi­su­mos, jo­se yra prieš­ta­ra­vi­mų me­di­ci­ni­ niams do­ku­men­tams, ku­riuos tu­ri li­go­ni­nė“, – tei­gė R.Ba­ne­vi­čie­nė.

Egi­di­jus Drė­zas:

Pro­ku­ra­tū­ra jau yra pa­sa­kiu­si, kad vai­ kas mi­rė dėl per di­de­ lio ka­lio kie­kio, o ty­ ri­mas tu­ri nu­sta­ty­ti, kas dėl to kal­tas. Tė­vas nu­ste­bin­tas

Mi­ru­sio kū­di­kio tė­vas Egi­di­jus Drė­ zas ste­bi­si li­go­ni­nės spren­di­mu praė­ jus me­tams skelb­ti sa­vas iš­va­das.

„Ne­sup­ran­tu, ko­dėl li­go­ni­nė tai da­ro praė­jus me­tams nuo ma­no sū­naus mir­ties. Kam jiems rei­kia vie­šin­ti sa­vo nuo­mo­nę, jei pro­ku­ ra­tū­ra jau yra pa­sa­kiu­si, kad vai­kas mi­rė dėl per di­de­lio ka­lio kie­kio, o ty­ri­mas tu­ri nu­sta­ty­ti, kas dėl to kal­tas“, – kal­bė­jo vy­ras. Jis pri­mi­nė, kad li­go­ni­nė, praė­ jus trims sa­vai­tėms po šio tra­giš­ko įvy­kio, yra pa­skel­bu­si, kad kū­di­kio mir­ties prie­žas­tį tu­ri nu­sta­ty­ti me­ di­ci­nos teis­mo eks­per­tai. „Jie sa­vo iš­va­das pa­tei­kė, to­dėl ste­bi­na vėl pa­tei­kia­mos kaž­ko­kios nau­jos iš­va­dos, ku­rios yra iš oro“, – įsi­ti­ki­nęs E.Drė­zas. R.Ba­ne­vi­čie­nė sa­vo ruož­tu aiš­ ki­no, kad li­go­ni­nė pri­va­lo at­lik­ti sa­vo vi­di­nį ty­ri­mą, nes jo­je ir įvy­ ko ne­lai­mė. Ji ti­ki­no, kad anks­čiau aiš­kin­tis įvy­kio prie­žas­čių li­go­ni­

nė ne­ga­lė­ju­si dėl duo­me­nų sto­kos. „Ne­tu­rė­jo­me au­top­si­jos me­ džia­gos (skro­di­mo duo­me­nų – red. pa­st.). Tik jas ga­vę ga­lė­jo­me svars­ ty­ti apie šį at­ve­jį. Iki tol li­go­ni­nė krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą ir sten­gė­si šias iš­va­das gau­ti, bet in­for­ma­ci­ją mums pa­tei­kė pa­tys tė­vai“, – aiš­ ki­no R.Ba­ne­vi­čie­nė. Tei­sė­sau­ga ma­no ki­taip

Per­nai lapk­ri­tį Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra pa­skel­bė, kad kū­di­kį stai­gi mir­tis iš­ti­ko dėl per di­de­lės ka­lio do­zės. „Kū­di­kis mi­rė nuo jam įšvirkš­ tos per di­de­lės ka­lio do­zės, dėl to su­sto­jo šir­dis“, – sa­kė Kau­no apy­ gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­ džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Vi­tol­das Gu­lia­vi­čius. Ty­ri­mui at­lik­ti bu­vo su­da­ry­ ta tri­jų teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ tų ko­mi­si­ja, į ku­rią taip pat įtrauk­ti trys kva­li­fi­kuo­ti me­di­ci­nos spe­cia­ lis­tai: vai­kų li­gų kar­dio­lo­gė, in­ten­ sy­vio­sios te­ra­pi­jos gy­dy­to­jas ir gy­ dy­to­ja pa­to­lo­gė. „At­li­kus skro­di­mą, taip pat his­ to­lo­gi­nius, tok­si­ko­lo­gi­nius ty­ri­ mus, jo­kių ki­tų pa­to­lo­gi­nių pa­ ki­ti­mų, ga­lė­ju­sių tap­ti mir­ties prie­žas­ti­mi, ne­nus­ta­ty­ta“, – pra­ ne­šė pro­ku­ro­ras.

Pa­reikš­ti įta­ri­mai

Kū­di­kis į Kau­no kli­ni­ki­nę li­go­ni­ nę per­nai pa­te­ko prieš pat Ve­ly­ kas, ba­lan­džio 6 d. Gy­dy­to­jai įta­ rė ro­ta­vi­ru­są, nes ma­žy­lis vė­mė ir vi­du­ria­vo, to­dėl jis bu­vo pa­gul­ dy­tas į Gast­roen­te­ro­lo­gi­jos sky­ rių. Bu­vo nu­tar­ta ke­lioms va­lan­ doms pri­jung­ti la­še­li­nę ir dar tą pa­čią die­ną iš­leis­ti ber­niu­ką su ma­ma na­mo. De­ja, ma­žy­lis ki­tos die­nos taip ir ne­su­lau­kė. Įta­ria­ma, kad stai­gi mir­ tis kū­di­kį iš­ti­ko po slaugytojos Val­ da­re­zos Be­leš­kie­nės at­lik­tos vais­tų in­jek­ci­jos. Po tra­giš­ko įvy­kio Kau­no teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai nu­ro­ dė, kad kū­di­kio gy­vy­bė už­ge­so su­ tri­kus šir­dies veik­lai, ta­čiau ne­nus­ ta­tė, kas su­kė­lė šiuos ne­ga­la­vi­mus. Bu­vo kal­ba­ma, kad gal­būt per klai­ dą vai­kui bu­vo su­leis­ta ka­lio, ta­čiau iš pra­džių ty­ri­mai to ne­pa­ro­dė. To­ dėl nu­spręs­ta at­lik­ti che­mi­nį ty­ri­ mą, ku­ris yra nuo­dug­nes­nis. Iš pra­džių Kau­no San­ta­kos po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ ty­ti, ta­čiau vė­liau jis bu­vo per­kva­ li­fik ­ uo­tas į ty­ri­mą dėl neat­sar­gaus gy­vy­bės atė­mi­mo. Įta­ri­mai dėl neat­sar­gaus kū­di­kio gy­vy­bės atė­mi­mo pa­teik­ti li­go­ni­ nės slau­gy­to­jai V.Be­leš­kie­nei. Jai gre­sia iki 8 me­tų ne­lais­vės.

l­tys ga­li pa­kenk­ti At­sar­giai, nes ga­li­ma per­do­zuo­ti

Pa­va­sa­rį or­ga­niz­mą stip­ri­nant vi­ ta­mi­nais nė­ra vie­nos konk­re­čios jų gru­pės, ku­rią bū­tų ga­li­ma re­ko­ men­duo­ti kaip pa­na­cė­ją. „Žmo­gaus or­ga­niz­mui bū­ti­nas vi­sas komp­lek­sas vi­ta­mi­nų ir mi­ ne­ra­li­nių me­džia­gų. Kiek­vie­no po­ rei­kiai skir­tin­gi, to­dėl ren­kan­tis vi­ ta­mi­nus ar mais­to pa­pil­dus bū­ti­na at­si­žvelg­ti į in­di­vi­dua­lų ra­cio­ną, mi­ty­bos įpro­čius, nu­sta­ty­tas li­gas, ri­zi­kos fak­to­rius ir ki­tus as­pek­tus“, – var­di­jo gy­dy­to­ja R.Se­niū­nai­tė. Ji at­krei­pia dė­me­sį, kad daž­nai mais­to pa­pil­dai są­vei­kau­ja su vais­ tais ir ga­li bū­ti ne­su­de­ri­na­mi. Bū­ na, kad žmo­nės ge­ria mais­to pa­pil­ dus, ku­rie dub­liuo­ja vie­nas ki­tą. „Net ir po­pu­lia­rio­sios na­tū­ra­ liai spaus­tos sul­tys ga­li pa­kenk­ti. Ne­re­tai pa­mirš­ta­ma, kad jas rei­kia skies­ti“, – tei­gė spe­cia­lis­tė. Blo­gai da­ro tie žmo­nės, ku­rie var­ to­ja pa­pil­do­mus pre­pa­ra­tus, ne­pa­ žiū­rė­ję į jų su­dė­tį ar tie­siog iš­si­trau­ kę iš stal­čiaus už­si­li­ku­sį bu­te­liu­ką. „Dar blo­giau, kai no­rin­tie­ji sau pa­dė­ti vi­ta­mi­nus ar pa­pil­dus per­ka tur­gu­je. Už ke­lis li­tus, ku­riuos su­ mo­kė­si­te kont­ra­ban­di­nėms tab­le­ tėms įsi­gy­ti, ge­riau nu­si­pir­ki­te po­ rą cit­ri­nų“, – pa­ta­rė gy­dy­to­ja. Įsi­sa­vin­ti rei­kia lai­ko

Ku­riuo se­zo­nu pra­dė­ti var­to­ti vi­ta­ mi­nus, kad jų po­vei­kis bū­tų veiks­ min­giau­sias? Vis­kas pri­klau­so nuo to, ko­kia yra žmo­gaus svei­ka­tos būk­lė ir gy­ ve­ni­mo bū­do ypa­ty­bės.

„Pa­vyz­džiui, žmo­gui, ku­ris val­go vos kar­tą per die­ną, vi­ta­mi­nus re­ ko­men­duo­ja­ma ger­ti vi­sus me­tus, ne­prik­lau­so­mai nuo se­zo­no. Tam, ku­ris tie­siog no­ri su­stip­rin­ti žie­ mos li­gų nua­lin­tą imu­ni­te­tą, pa­pil­ do­mas me­džia­gas pa­tar­ti­na pra­dė­ti var­to­ti ne atė­jus pa­va­sa­riui, o mė­ ne­siui ar dviem iki jo, nes nau­din­ go­sios me­džia­gos ne­pra­dės veik­ti po die­nos ar dvie­jų. Tai­gi, no­rė­da­ mi jaus­tis svei­ki ir žva­lūs, pri­va­ lo­me apie sa­vo svei­ka­tą pa­gal­vo­ti anks­čiau“, – sa­kė R.Se­niū­nai­tė. Ne­kal­tin­ki­te vien pa­va­sa­rio

Šei­mos gy­dy­to­ja Rū­ta Ra­dze­vi­čie­ nė-Jur­gu­tė apie svei­ka­tos stip­ri­ ni­mą pa­pil­do­mais pre­pa­ra­tais yra kiek ki­to­kios nuo­mo­nės. „Ne­su ka­te­go­riš­ka vi­ta­mi­nų ar mais­to pa­pil­dų prie­ši­nin­kė, ta­čiau ma­nau, kad vi­sas or­ga­niz­mui rei­kia­ mas me­džia­gas svei­kas žmo­gus tu­ri gau­ti na­tū­ra­liai – su mais­to pro­duk­ tais. Jei jau­čia­te pa­va­sa­ri­nio nuo­var­ gio simp­to­mus, pa­ban­dy­ki­te pa­keis­ti ra­cio­ną, val­gy­ki­te įvai­res­nį mais­tą“, – ra­gi­no R.Ra­dze­vi­čie­nė-Jur­gu­tė. Me­di­kė tei­gė, kad var­to­ti vi­ta­mi­ nus ir mais­to pa­pil­dus di­de­lių svei­ ka­tos nu­si­skun­di­mų ne­tu­rin­čiam žmo­gui nė­ra bū­ti­na. Anot pa­šne­ko­ vės, nė­ra jo­kių moks­liš­kai pa­grįs­ tų ty­ri­mų, ku­rie įro­dy­tų, kad no­rint jaus­tis žva­liai ir svei­kai pri­va­lo­me or­ ga­niz­mą pa­pil­dy­ti spe­cia­lių prie­dų. „Vie­nin­te­lis vi­ta­mi­nas, ku­rį pa­ta­ riu var­to­ti, yra vi­ta­mi­nas D. Jį įsi­sa­ vi­na­me su sau­le ir mais­tu – dau­giau­ sia žu­vi­mis. Mes, lie­tu­viai, ne­sa­me

„„Pa­ta­ri­mas: pa­sak me­di­kų, vi­sas or­ga­niz­mui rei­kia­mas me­džia­gas svei­kas žmo­gus tu­ri gau­ti na­tū­ra­liai – su

mais­to pro­duk­tais. 

pra­tę val­gy­ti daug žu­vų pro­duk­tų, be to, nuo­lat jau­čia­me sau­lės, ku­ri ir yra svar­biau­sias vi­ta­mi­no D šal­ti­ nis, trū­ku­mą. Na­tū­ra­liai šio ele­men­ to gau­na­me ma­žai, o jis bū­ti­nas ne tik kau­lų tvir­tu­mui, bet ir imu­ni­te­ tui stip­rin­ti ir ko­vo­ti su blo­ga nuo­ tai­ka“, – sa­kė spe­cia­lis­tė. Anot jos, žmo­gui, be­si­skun­džian­ čiam nuo­var­giu, dirg­lu­mu, pir­ miau­sia rei­kia ieš­ko­ti šių ne­ga­la­vi­ mų prie­žas­čių. Daž­nai tai yra lė­ti­nių li­gų, me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų ar net dep­re­si­jos simp­to­mai.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


14

antradienis, balandžio 16, 2013

menas ir pramogos

V.K.Sla­vins­ko pa­slap­ties nuo­jau­tos Dai­li­nin­kas Vi­lius Ksa­ve­ras Sla­vins­kas kvie­čia į iš­skir­ti­nę pa­ro­dą, ku­ria pa­žy­mi dvi jo gy­ve­ni­me svar­bias su­kak­tis: 70-ąjį ju­bi­lie­jų ir 35 kū­ry­bai skir­tų me­tų su­kak­tį.

Vi­lius Ksa­ve­ras Sla­vins­kas. Pretenzingas.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtoja Laurencija DANĖNIENĖ. Teisingi atsakymai: PROFILAKTIKA (pirm.), KRIMINALAS (antr.), CILINDRAS (treč.), MANDOLINA (ketv.), PRIETEMA (penkt.).

Šią savaitę laimėkite vitaminus C-300 Imuno N60 bei Aurelijos Jaruševičiūtės ir Vytauto Žutauto knygą „Mirties Sudėtyje esantys citrusiniai pardavėjai“. bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Apie tai, kad ir Sovietų Sąjungoje egzistuoja narkomanija, sovietinė spauda parašė tik 1986 metais. Tuomet imta atviriau kalbėti apie prostituciją ir užsiminta, kad šalyje yra ir narkomanų. Jų tuo metu smarkiai padaugėjo, nes buvo prasidėjusi kampanija prieš alkoholizmą, tad kai kurie metėsi į narkomaniją ar toksikomaniją. 1987 metų sausio 1-ąją pagal oficialią statistiką, kuri, žinoma, buvo įslaptinta, Sovietų Sąjungoje buvo 48 000 narkomanų ir 5 000 toksikomanų. Daugiausia – Turkmėnijoje, o mažiausia – Lietuvoje.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, balandžio 23 d.

Mig­lė Mun­derz­ba­kai­tė Ne­vie­na­ly­tė kū­ry­ba

V.K.Sla­vins­kas – me­ni­nin­kas, ke­ liau­jan­tis po pa­slap­tin­gas bū­ties ir mus su­pan­čios ap­lin­kos erd­ves. Sa­vo kū­ry­bą pri­sta­tė įvai­rio­se pa­ ro­dų erd­vė­se Lie­tu­vo­je, Šve­di­jo­je, JAV, Vo­kie­ti­jo­je, Ka­na­do­je, Nor­ve­ gi­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, su­ren­gė dau­ giau nei 80 per­so­na­li­nių ir da­ly­ va­vo dau­gy­bė­je gru­pi­nių pa­ro­dų. V.K.Sla­vins­kas mo­kė­si Kau­no va­ ka­ri­nė­je dai­lės mo­kyk­lo­je, vė­liau tę­sė stu­di­jas Vil­niaus dai­lės ins­ ti­tu­te. Pir­ma­ja­me kū­ry­bi­nio ke­lio eta­ pe vy­ra­vo ak­va­re­lės, vė­liau – ak­ ri­lo tech­ni­ka kur­ti pei­za­žai ir na­ tiur­mor­tai. Jau šiuo­se rea­lis­ti­ne ma­nie­ra su­kur­tuo­se, na­tū­rą at­kar­ to­jan­čiuo­se kū­ri­niuo­se ga­li­ma ras­ti užuo­mi­nų į bū­si­mą kū­ry­bos po­ky­ tį, nau­jus ieš­ko­ji­mus, tai – eksp­ re­sy­vu­mas, sa­vi­tas spal­vų pa­si­rin­ ki­mas.

Vė­liau at­si­grę­žia­ma į slė­pi­nin­ gą pa­sau­lio pu­sę, glū­din­čią pa­sa­ mo­nė­je, ją sie­kia­ma per­teik­ti kū­ ri­nio erd­vė­je pa­si­tel­kiant fi­gū­ri­nes abst­rak­ci­jas ir ku­riant sa­vi­tas bū­ ties, jau­se­nų iš­raiš­kas. Bū­tent to­kia kū­ry­ba, at­spin­din­ ti min­tis, su­vo­ki­mus, ky­lan­čius iš vi­di­nio pa­sau­lio, me­ni­nin­ką ly­di pa­sta­ruo­sius ke­lis de­šimt­me­čius. Šią kū­ry­bą ga­li­ma skirs­ty­ti į ke­lias da­lis, tai – sim­bo­liš­kos, mis­tiš­ kos, kar­tais net ar­ti­mos siur­rea­ liz­mui abst­rak­čių fi­gū­rų kom­po­ zi­ci­jos, at­lik­tos ak­ri­lo ir ak­va­re­lės tech­ni­ka, bei ko­lia­žai, at­lik­ti miš­ ria tech­ni­ka. Pas­ka­ta mąs­ty­ti

Abst­rak­čiuo­se kū­ri­niuo­se vei­ kian­tys per­so­na­žai ne­re­tai įrė­mi­ na­mi juo­dos li­ni­jos kon­tū­ru. Be­ne svar­biau­sias dė­me­sys ski­ria­mas spal­vai, per­tei­kian­čiai me­ni­nin­ ko jaus­mus kū­ry­bos mo­men­tu ir ku­rian­čiai kom­po­zi­ci­jos nuo­tai­ką,

ku­rią pa­jaus­ti, in­terp­re­tuo­ti ga­ li žiū­ro­vas. Dai­li­nin­ko nau­do­ja­mas ko­lo­ri­ tas pa­si­žy­mi eksp­re­sy­vu­mu, ne­ti­ kė­tais spal­vų de­ri­niais. Dar­buo­se ga­li­me at­ras­ti ir dra­ma­tiš­kų, ryš­ kių, sod­rių spal­vų, ir šal­tes­nių to­ nų, ir šil­tų, ra­mių že­mės spal­vų. Abst­ra­huo­tuo­se kū­ri­niuo­se gy­ve­ nan­čios bū­ty­bės, nors pra­ra­du­sios rea­lia­me pa­sau­ly­je tu­ri­mas for­mas, bruo­žus, ta­čiau daž­nai iš kai ku­rių ele­men­tų jas iden­ti­fi­kuo­ti vis dėl­to įma­no­ma, tai – gy­vū­nai, paukš­čiai, van­de­nų pa­sau­lio gy­ven­to­jai. Da­lis kū­ri­nių ar­ti­mi vi­siš­kai abst­rak­ci­jai, juo­se – au­to­riaus ap­ mąs­ty­mai, pa­sau­lio su­vo­ki­mas, ku­rį kiek­vie­nas ga­li ban­dy­ti įmin­ ti sa­vaip. Kaip tei­gia au­to­rius, bū­tų džiu­gu jei­gu pa­vyk­tų įtrauk­ti žiū­ ro­vą į ga­li­mų su­vo­ki­mų, ap­mąs­ty­ mų pro­ce­są. Iš praei­ties su­lip­dy­ti ko­lia­žai

Me­ni­nin­ko kū­ry­bo­je gau­su ir miš­ ria tech­ni­ka at­lik­tų ko­lia­žų. Juo­ se rea­lių daik­tų ele­men­tai – nuo­ trau­kos, laik­raš­čių, žur­na­lų ir ki­tų spau­di­nių frag­men­tai įter­pia­mi į abst­rak­čią, są­ly­gi­nę ak­ri­lo tech­ ni­ka su­kur­tą kom­po­zi­ci­ją. To­kiu bū­du su­ku­ria­mi ne­ti­kė­ti for­mų, fak­t ū­r ų, spal­v ų, vaiz­d i­n ių mo­ ty­vų de­ri­niai ir pra­smės aso­cia­ ci­jos. Ko­lia­žuo­se nau­do­ja­mi ele­men­tai – ci­ta­tos iš praei­ties, pri­me­nan­čios ir pa­de­dan­čios su­si­vok­ti da­bar­ty­je. V.K.Sla­vins­ko ko­lia­žuo­se – praei­ ties kul­tū­rų, krikš­čio­ny­bės, po­pu­ lia­rio­sios kul­tū­ros ar­te­fak­tai. Kiek­ vie­na­me dar­be įpras­min­tas tu­ri­nys, ku­riam per­pras­ti rei­kia įžval­gaus žvilgs­nio, aso­cia­ty­vaus, gi­les­nio mąs­ty­mo. Kū­ri­niuo­se ga­li­mos įvai­ rios pa­ste­bė­tų ele­men­tų in­terp­re­ ta­ci­jų va­ria­ci­jos. Kaip jau mi­nė­ta, dai­li­nin­ko kū­ ri­niai ku­pi­ni min­čių, nuo­tai­kų, pa­sau­lio pa­slap­ties ap­mąs­ty­mų, ku­rie at­si­ran­da iš as­me­ni­nio in­ di­vi­dua­laus bū­ties su­vo­ki­mo, ta­ čiau ska­ti­na ir kiek­vie­ną žvel­gian­ tį­jį į kū­ri­nį įsi­trauk­ti į pa­slap­tin­gos bū­ties ap­mąs­ty­mus, pa­jaus­ti au­to­ riaus ta­py­bi­ne iš­raiš­ka per­tei­kia­mą pa­sau­lį. Dai­li­nin­kui itin svar­bi kū­ry­bi­nė lais­vė ir nuo­la­ti­nis sie­kis gi­lin­tis, ban­dy­ti su­vok­ti tai, kas pa­slap­tin­ ga, ta­čiau nuo­lat jau­čia­ma, per­ teik­ti gi­les­nę bū­ties, pa­sau­lio gro­ žio su­vo­ki­mo sam­pra­tą. Me­ni­nin­kas nea­be­jin­gas iš­ki­ lioms vals­ty­bi­nėms šven­tėms, kas­met nuo 1996-ųjų su įvai­rių dai­lės sri­čių me­ni­nin­kais ren­gia pa­ro­dą „At­gi­mi­mas“, skir­tą Va­sa­ rio 16-osios ir Ko­vo 11-osios pro­ goms pa­mi­nė­ti. V.K.Sla­vins­kas – ak­va­re­li­nin­kų gru­pės „Aqua-12“, su­si­kū­ru­sios 1991 m., Kau­no dai­ li­nin­kų klu­bo „Me­no spar­nai“ na­ rys, nuo 1994 m. dai­li­nin­kų klu­bo „Sfink­sas“ va­do­vas. kas: Ju­bi­lie­ji­nė V.K.Sla­vins­ko dar­bų pa­ro­da „Pas­l ap­ties nuo­jau­tos“. kur: „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros ir spor­to cent­re ir Kau­no ap­skri­ ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je). kada: Vei­kia iki ge­gu­žės 16 d. Pa­ro­dų ir ka­ta­lo­go pri­sta­t y­mas Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­ lio­te­ko­je ba­l an­džio 18 d. 16 val.


15 3

antraDIENIS, balandžio 16, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������� 16, 17 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Kviečia � ������������������������������������������������������ 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Kietųjų baldų gamybos įmonė ieško baldžiaus staklininko-surinkėjo. Darbas Kauno r. Ilgakiemio kaime. Dėl darbo kreiptis tel. 8 687 81 516.

DARBo skelbimai

1098247

Priimame dirbti: derintojus-operatorius prie programinių staklių, šaltkalvius. Kreiptis tel. (8 37) 332 267. 1098820

Viena didžiausių siuvimo įmonių Kaune, dirbanti su užsienio partneriais, plečia veiklą ir kviečia prisijungti prie kolektyvo kvalifikuotus specialistus. Siūlome darbą:

SUKIRPĖJAI (-UI) SIUVĖJOMS (-AMS) MODELIŲ SIUVĖJOMS (-AMS) LYGINTOJOMS (-AMS) Užtikriname: ĩ Įdomų, perspektyvų darbą. ĩ Kartu su mada žengiantį siuvamų gaminių asortimentą. ĩ Patrauklias darbo sąlygas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą (siuvėjų uždarbis 1300–2500 litų). ĩ Darbą moderniais, šiuolaikiniais įrengimais. ĩ Visas LR įstatymų bei bendrovės kolektyvinėje sutartyje numatytas socialines garantijas. Teirautis: Gaižiūnų g. 4, Personalo tarnyba, tel. 8 650 52 887, e. paštas irenav@kaunobaltija.lt.

Siūlo darbą

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564.

1097764

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško: baldų apmušėjų; porolono pjovėjo, dirbančio su pjovimo staklėmis; siuvėjų; technologo padėjėjo (-os). CV siųsti greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417. 1098928

DARBAS UŽSIENYJE. IŠVYKIMAS GEGUŽĖS MĖN. ANGLIJOJE: pakavimo darbai fabrike. NORVEGIJOJE: kepyklos, sūrio fabrikai, drabužių, gėlių pakavimas, šiltnamiai. VOKIETIJOJE: dešrelių gamykla, sulčių fabrikas. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tel. 8 699 94 931; karjeros.biuras@gmail.com. 1099123

Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909. 1093898

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1095033

Ieškote stabilaus darbo ir garantuoto atlyginimo? Norite dirbti patogiomis sąlygomis? Domina galimybė tobulėti? Sėkmingai užsienio rinkoms gaminius siuvanti AB „Kauno Baltija“ plečia veiklą ir kviečia į savo komandą naujus darbuotojus. Šiuo metu siūlome darbą kvalifikuotiems siuvimo specialistams – konstruktoriui ir technologui. Užtikriname: įdomų ir perspektyvų darbą; madingą gaminių asortimentą; puikias darbo sąlygas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą; visas LR įstatymų bei bendrovės kolektyvinėje sutartyje numatytas socialines garantijas. Kreiptis Gaižiūnų g. 4, Personalo tarnyba, tel. 8 650 52 887, e. paštas irenav@kaunobaltija.lt. 1095329

Įmonei „Plastena“ reikalingas formatinio plokščių pjaustymo staklių operatorius. Būtina panašaus darbo patirtis. Darbas Garliavoje. Tel. 8 687 70 570. CV siųsti info@plastena.lt. 1098784

Norvegijos skalbimo fabrikuose reikalingi patyrę C, CE kategorijos vairuotojai. Būtina gera anglų kalba. Daugiau informacijos tel. 8 606 24 086, 8 607 76 060 arba www.onoffservice.lt. 1098304

1090922

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – tik 1000 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

1098100

1085358

Reikalingi vairuotojai dirbti 4 ašių savivarčiu. Patirtis būtina! Teirautis tel. 8 650 49 988 (Kaunas).

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Keramikai – 50 % nuolaida. Be eilės protezuojame pacientus su Teritorinės ligonių kasos iškvietimais. Registracija 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas.

1099279

Reikalingos valytojos (-ai). Slankusis grafikas, nakties metu, PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. 1099550

Šilainiuose dirbti kavinėje-bare reikalinga (-as) virėja (-as). Tel. 8 698 22 004.

1100011

Siuvyklai Garliavoje reikia kvalifikuotų siuvėjų dirbti viena pamaina ir kontrolierės (-iaus)pakuotojos (-o). Tel. 8 686 55 793 8–16 val. 1098370

Statybos įmonei Kaune reikalingi pamatų betonuotojai ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 07 749, skambinti nuo 8 iki 17 val. 1099711

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai dirbti Lietuvoje ir Vokietijoje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1097747

Statybos įmonei reikalingi: staliai – bendrastatybiniams darbams; pagalbiniai darbininkai; betonuotojai-mūrininkai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1099145

101 kepyklėlių tinklui skubiai reikalingi kepėjai-konditeriai. Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628.

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt.

1099459

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094223

Ieško darbo 37 m. vyras ieško pagalbinio darbo statybose. Tel. 8 604 72 173 (Kaunas). 1099148

Paslaugos Medikų ECHOSKOPINIAI TYRIMAI, atliekami išskirtinės kokybės 2D/3D vaizdą atkuriančiu ultragarsiniu aparatu SIEMENS ACUSON 3D! Pritaikius pažangią vokišką technologiją Jums bus atlikti itin tikslūs pilvo bei dubens organų, skydliaukės, krūtų, prostatos, sąnarių, minkštųjų audinių ultragarsiniai tyrimai. Taip pat ypač efektyviai ištiriami kūdikių klubų sąnariai. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1099761

Kamuoja nepageidaujami apgamai, karpos ar pigmentinės dėmės? Greitas ir švelnus odos darinių šalinimas Vokietijos mokslininkų sukurtu ir kliniškai patvirtintu NAUJAUSIOS KARTOS LAZERIU „MCL 30 Dermablate Fractional Er:YAG“! Stulbinantys rezultatai vos po vienos procedūros! BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1099762

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1094878

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Brigada įrengia pamatus, mūrija, dengia stogus, skardina, atlieka apdailos darbus, naudoja savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 647 42 366.

1083146

1094078

1095181

1099507

Darome pamatus, atliekame mūro, stogų dengimo ir įvairius statybos darbus. Tel. 8 656 27 767.

Statybos, remonto

1096537

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305. 1098505

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1089194

Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363.

1096589

1097693

Elektriko paslaugos. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

1074558

1097431

Automobilininkams

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

1094280

1096664

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692.

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas (Europa–Rusija). Tel. 8 652 04 033. 1096797

Kompiuterininkų

1094860

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

1093889

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius – šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888.

1092123

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128.

Tolimųjų reisų vairuotojams siūlome darbą Europoje iki 6 savaičių. Yra ir kitų maršrutų. Palankios apmokėjimo sąlygos. Kreiptis tel. 8 698 25 709 arba remigijus@rvtransport.lt. 1093302

SKUBIAI IR NEMOKAMAI išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454.

1096810

1096159

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 670 04 759, e.paštas gediminas@arventa.lt. 1098347

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1095531

Glaistome, dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Kiti apdailos darbai. Tel. 8 657 74 383. 1088931

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001. 1092268

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 650 44 922 1096087

1095079

Apdaila. Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Dedu vidinius ir išorinius kampus, laminuotas grindis. Superku medžiagas. Tel. 8 681 70 074.

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mūrijame, betonuojame, išvežame statybinį laužą. Konsultuojame. Tel. 8 677 76 588.

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Kaminų valymas. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Tel. 8 677 96 297.

1095577

Apdaila. Mansardų įrengimas ir šiltinimas. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas. Tel. 8 630 40 405.

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1094103

Atliekame biurų, komercinių patalpų, įvairių pastatų vidaus, išorės ir rekonstrukcijos darbus. Visa apdaila. Transporto paslaugos. Sąmatų sudarymas. Tel. 8 600 92 790.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1096781

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Atliekame drenažo, vandentiekio, lietaus, buitinės kanalizacijos, vamzdynų įrengimo, nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027.

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Buitinės technikos remonto

1099244

1094649

1099940

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1092951

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1095748

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1099270

1099324

1098379

1098814

1097877

1093810

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1091991

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo, glaistymo, lakavimo darbus. Laiptų pakopų, taip pat dažytų grindų šlifavimas. Tel. 8 606 91 283. 1098630

Atliekame visą vidaus ir išorės apdailą, dedame gipskartonį, dažome. Tel. 8 676 07 805. 1098387

Atliekame žemės kasimo darbus, įrenginėjame nuotekas, vandentiekį, lietaus kanalizaciją. Tel. 8 674 63 715. 1097184

1099647

1099611

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1097473

Kaminų valymas, kaminų įdėklų montavimas. Standartinių ir nestandartinių skardos gaminių gamyba ir montavimas. Tel. 8 655 35 213; info@skardlanksta.lt. 1085457

Klijuoju glazūruotas plyteles, darau vonios ir vamzdynų uždengimus, atlieku santechnikos darbus. Tel. 707 838, 8 619 66 635. 1099467

Kloja trinkeles, akmenį, stato bortelius. Naudoja savo ir užsakovo medžiagas. Kokybė ir garantija. Tel. 8 645 34 902. 1098634

Kokybiškai, nebrangiai remontuoju butus. Glaistau, dažau, tapetuoju, klijuoju parketą, plyteles, montuoju gipskartonį. Tel. 8 614 30 566. 1098788

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40 mm). PLASTIKINIAI ir MEDINIAI LANGAI, BALKONŲ stiklinimas. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB Runesa. 1094687

Medžio apdailos, medinių namų restauracijos darbai. Pavėsinės, terasos, dekoratyviniai šuliniai, malūnai, tvorelės. Smulkūs remonto darbai. Tel. 8 648 86 623. 1094754

Nukelta į 16 p.


16 2

antradIENIS, balandĹžio 16, 2013

klasifikuoti skelbimai Ĺ laitiniĹł stogĹł konstrukcijos, dengimas, renovavimas, ĹĄiltinimas. Skardinimo darbai. KarkasinÄ— statyba. Tel. 8 688 31 941.

Paslaugos Statybos, remonto

1099373

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedĹžius, medĹžiĹł ĹĄalinimo darbai. Tel. 8 611 45 542.

Metalo gaminiai iĹĄ juodojo ir nerĹŤdijanÄ?io plieno. Laiptai, turÄ—klai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai ĹĄiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt.

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Montuojame gipskartonÄŻ, ÄŻrengiame pertvaras, statome duris, kalame ÄŻvairias dailylentes, dedame grindis, staliaus darbai. Tel. 8 680 53 765.

UAB „Lietukas“ priima uĹžsakymus bituminiĹł stogĹł remonto darbams atlikti. Atliekame ir stogĹł renovacijos darbus. Tel. 8 685 73 608.

MĹŤrijame pertvaras, kaminus. Montuojame gipskartonÄŻ, pakabinamÄ…sias lubas. Klojame kiliminÄ™ dangÄ…. Tel. 8 680 50 069.

UAB „Verslo arka“ – ekspres skardos lankstiniĹł gamyba per 1 dienÄ… pagal JĹŤsĹł individualius uĹžsakymus. Tel. 8 601 88 631, e. paĹĄtas vadyba@versloarka.lt.

TreÄ?iÄ… dalÄŻ namo MeteliĹł g. (b. p. 156, gyv. pl. 86 kv. m, 1,4 a ĹžemÄ—s, apĹĄiltintas, garaĹžas 2 automobiliams, dalis rĹŤsio, ĹĄildymas dujomis). Tel. 8 687 79 361.

VANDENS GRÄ˜Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje iĹĄtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt. Tel. 8 616 08 020, 8 686 83 265.

14/27 arĹł namĹł valdos sklypus Naujosiose MuniĹĄkÄ—se. Asfaltuotas privaĹžiavimo kelias, elektra ir vandentiekis yra prie sklypo, nuo PC „Mega“ 10 km. Kaina 2500 Lt uĹž a. Tel. 8 610 61 919.

VokiĹĄki plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys. BalkonĹł stiklinimas. LangĹł remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

20 kv. m naujai pastatytÄ… prekybos kioskÄ… be vandens Ĺ ilainiĹł turgavietÄ—je, Ĺ˝emaiÄ?iĹł pl. 66, Kaune. Yra galimybÄ— IĹ SINUOMOTI 20, 52, 57 ir 61 kv. m ploto patalpas (be vandens). Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8–16 val.

1097406

1098236

1099659

NAMŲ ŠILTINIMAS ekovata ir polistireno granulėmis. Darbas amerikietiťka įranga KRENDL. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 655 66 061. 1096110

Nebrangiai, greitai ir kokybiĹĄkai atliekame daugiabuÄ?iĹł namĹł laiptiniĹł remonto ir atnaujinimo darbus. Taikome nuolaidas. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 1092170

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). VeĹžame savivarÄ?iu ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas. Tel. 8 699 77 162. 1093785

Padorus rimtas meistras daĹžo butus, patalpas, laiptines, lauko fasadus. Atlieka plastikiniĹł langĹł apdailÄ…. Tel. 8 607 03 388; www.m-apdaila.lt. 1099075

PAMATŲ įrengimas. Liejame visų tipų pamatus. Tel. 8 631 79 567. 1099896

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1091866

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiťka kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1098484

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams – garantija. Senus langus iťveŞame. Galima iťsimokėtinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1093703

PrivaÄ?iĹł ir daugiabuÄ?iĹł namĹł ĹĄiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. Ventiliuojami ekologiĹĄki fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1095446

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keiÄ?iu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1094144

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1096410

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1088613

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1098604

Santechnikas keiÄ?ia WC, gyvatukus, vonias, duĹĄo kabinas, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus. Padedame nupirkti. AtveĹžame. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 646 03 025. 1099772

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Atvykstame greitai ir Jums patogiu laiku. Tel. 8 680 50 069.

1099651

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrÄ…, ĹĄildymÄ…, vandentiekÄŻ, kanalizacijÄ…. Dirbame be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 604 31 597. 1097460

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai ir jums patogiu laiku pakeis, suremontuos vamzdynÄ…, klozetus, sumontuos atbulinÄŻ voĹžtuvÄ… ar ĹĄildymo sistemÄ…. Tel. 8 677 76 588. 1099655

Santechnikos darbai. MedĹžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB „Ekstra projektai“, SavanoriĹł pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1092192

SienĹł ĹĄiltinimas, uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496.

1096273

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 1092739

Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimo darbai, nestandartiniĹł detaliĹł lankstymas. KarkasiniĹł namĹł statyba. MedĹžiagĹł komplektavimas. Tel. 8 600 12 939. 1095050

1091508

1093330

1092023

1093233

1096682

VoniĹł restauravimo lyderiai. Patirtis 17 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1097338

www.meistras24.lt atliekame visus, net ir smulkius, santechnikos, ĹĄildymo, vÄ—dinimo ir kondicionavimo darbus, naudojame savo ar jĹŤsĹł medĹžiagas. Suteikiame garantijÄ…. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paĹĄtas info@agiris.lt. 1098429

Vidaus ÄŻrangos

1099113

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1096829

1089476

1099196

36 arĹł ĹžemÄ—s sklypÄ… ant Nemuno kranto, DarsĹŤniĹĄkio k. (sklypas kraĹĄtinis, asfaltuotas kelias). Kaina 54 000 Lt. Tel. 8 610 61 919.

1089491

IĹĄ sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. AtveĹžame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554.

1092327

1098951

1097711

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058087

BaldĹžiĹł Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1092965

BALDAI PER VIENÄ„ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvÄ—s, komodos, prieĹĄkambario baldai ir kiti. Galima ÄŻsigyti IĹ SIMOKÄ–TINAI. Atvykstame, konsultuojame ir iĹĄmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946. 1094194

Baldai. Projektavimas, gaminimas, montavimas. VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, prieĹĄkambario. StumdomĹłjĹł durĹł sistemos. Tel. 8 614 74 909, 479 209. 1099259

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1098759

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1084396

Ĺ ventÄ—ms KavinÄ— UAB „Partizanai“ kvieÄ?ia ĹĄauniai praleisti laikÄ…, atĹĄvÄ™sti ĹĄeimos ĹĄventes (iki 100 asmenĹł). Tel. 8 612 65 960. www.kavinepartizanai.lt. 1095668

DviejĹł kambariĹł butÄ… SargÄ—nuose (b. p. 51,81 kv. m, su autonominiu ĹĄildymu, yra garaĹžas). Tel. 8 608 88 667.

1088208

Naujos statybos kotedŞą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiťkėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1099645

Padedame parduoti JĹŤsĹł butÄ…, namÄ…, sodÄ…, ĹžemÄ—s sklypÄ… ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.). 1091219

Padėsiu nupirkti, parduoti butą, namą, garaŞą, patalpas, sodą, sodybą, sklypą, miťką. Tel. 8 606 62 622, 333 888. www.simokusilas.lt. 1095489

Parduodamas gerai įrengtas namas (180 kv. m) Žaliakalnyje (Şemės plotas 6 a, apsauginės Şaliuzės, aeroterminis ťildymas, kondicionavimo sistema). Kreiptis tel. 8 682 68 375. 1099812

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1090876

Parduodamas pastatas – biuro-komercinÄ—s patalpos (670 kv. m) SavanoriĹł pr. Kreiptis tel. 8 682 68 375. Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

Pigiai vieno kambario butÄ… PartizanĹł g. (5 a. blokinio namo I a., b. pl. 29 kv. m, didelis balkonas). MaĹži mokesÄ?iai. Be tarpininkĹł. Tel. 8 656 79 880. 1096010

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Žemės sklypus: prie Rumťiťkių – 1 ha; Raudondvario sen., Miťkinių k. – 2,3 ha (ribojasi su keliu ir miťku, vaizdinga vieta, tinka sodyboms). Tel. 8 689 93 184. 1099646

Senų vaismedŞių jauninimas – Şeminimas ir kt. genėjimas, formavimas. Patirtis – 22 metai. Tel. 8 643 55 161 skambinti po 19 val.; arunas9633@gmail.com.

SodybÄ… su 3 ha ĹžemÄ—s prie vandens DidĹžiosiose TrakiĹĄkÄ—se, KazlĹł RĹŤdos sav. (rÄ…stinis namas, bendr. pl. 65 kv. m, ĹŤkiniai pastatai, ĹĄulinys ir elektra). Kaina 79 000 Lt. Tel. 8 610 61 919.

1089374

1089418

Aliuminio, vario, bronzos, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, lydmetalÄŻ, babitÄ…, akumuliatorius, elektros variklius. ElektrÄ—nĹł g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074502

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1089299

Automobilius, mikroautobusus, sunkveŞimius – geromis kainomis. IťsiveŞame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1100016

1071759

StatybinÄ—s medĹžiagos

BALTIC METAL, UAB – aukťtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą. Atsiskaitome iť karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1085563

BendrovÄ— perka ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ™ visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696. 1091373

Brolis timber akcija – ĹĄluojam! SandÄ—lio likuÄ?iĹł iĹĄpardavimas. DailylentÄ—s – nuo 14 Lt uĹž kv. m, terasinÄ—s lentos nuo 29 Lt uĹž kv. m. www.brolistimber.eu. Tel. 8 640 17 000, e. paĹĄtas poskaitis@brolis.eu. 1092016

ÄŽvairiÄ… statybinÄ™ medienÄ…, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraiĹžas. Transporto paslaugos. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1091616

MiťkaveŞiu atveŞame malkų rąsteliais. Minimalus kiekis 30 erdmetrių. Uosis (60 % sausuolis) – 100; berŞas – 75; alksnis, juodalksnis – 65 Lt uŞ erdm. Tel. 8 683 38 090.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094327

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IťsiveŞa patys. IťveŞa senus automobilius. VandŞiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1092379

Brangiai perkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. IĹĄveĹžame senus automobilius. S.LozoraiÄ?io g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1092358

1091458

Maisto prekÄ—s Parduodu bulves, morkas, burokÄ—lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ…, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1088052

Brangiai perku miĹĄkÄ… (su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti). Atsiskaitau iĹĄ karto. MiĹĄkaveĹžio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1091549

Brangiai perku miĹĄkÄ… ir ĹžemÄ™. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 600 59 633.

1092484

Kitos prekÄ—s Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä…Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559. 1097268

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1098996

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1094759

Malkas (berĹžas, 3 m), kaina sutartinÄ—. AtveĹžimas, iĹĄkrovimas nemokamai. Tel. 8 611 38 939. 1096862

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093912

Deguonies, angliarĹŤgĹĄties balionus. Tel. 8 678 68 657, 8 653 26 800.

1099722

IeĹĄkau pirkti arba nuomotis butÄ…, namÄ… Kaune ar ĹĄalia Kauno. Domina ÄŻvairĹŤs pasiĹŤlymai. Martynas, tel. 8 657 53 810. 1069077

Investuoju ÄŻ ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties sklypus ilgam laikui. Galiu nupirkti ir sudaryti nuomos sutartÄŻ 10 metĹł. Tel. 8 643 75 526. 1091398

Padėsiu parduoti, nupirkti sodą, sklypą, namą, sodybą, butą, patalpas, garaŞą, miťką. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 888. www.simokusilas.lt. 1095458

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. DidesnÄŻ kiekÄŻ pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094433

PERKAME MIĹ KÄ„. Tel. 8 602 31 516.

1065586

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477.

PERKAME MIĹ KUS visoje Lietuvoje. Tel. 8 677 64 647.

Parduodu malkas „iĹĄ pirmĹł rankĹłâ€œ. AtveĹžu miĹĄkaveĹžiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Perku butÄ…, namÄ…, sodÄ…, ĹžemÄ—s sklypÄ…, gali bĹŤti ÄŻkeistas, apleistas, su skolomis. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.).

1091567

Pigiausios malkos – nuo 450 Lt (7 m): sausas ąŞuolas, uosis, berŞas, juodalksnis. Pjuvenų briketai. AtraiŞos maiťuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1081573

1091243

1091198

Perku ĹžemÄ—s grÄ…Ĺžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldÄ—jimo teisÄ—s liudijimus. Atsiskaitau iĹĄ karto. Tel. 8 684 94 670. 1093485

Sausos supjautos atraiŞos maiťuose: berŞo, ąŞuolo, juodalksnio, puťies – 7 Lt uŞ vnt. Pjuvenos maiťuose. 1 vnt. kaina 4 Lt. Tel. 8 670 32 999.

Pirksiu 1 kambario butą su daliniais patogumais – krosnis, vanduo, WC. Arba KEIČIU butą. Tel. (8 37) 733 310.

VeŞame malkas po 10 kub. m, skaldytas. Turime berŞo, alksnio, sausos puťies. AtveŞimas – nemokamai. Tel. 8 629 00 708.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, iĹĄsiveĹžame maĹžus kiekius. Be poilsio dienĹł. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

1098221

1097501

1 ha rekreacinÄ—s paskirties ĹžemÄ—s sklypÄ… prie vandens DidĹžiosiose TrakiĹĄkÄ—se, KazlĹł RĹŤdos sav. Yra namo projektas. Kaina 39000 Lt. Tel. 8 610 61 919.

1096332

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1099810

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001; akmensgaminiai@gmail.com. 1093370

1097245

1096250

1091874

Kitos

Naudotas skalbykles, ĹĄaldytuvus, virykles. Naujus ĹĄaldytuvus „Snaigė“, skalbykles. Naujas atsargines detales. VeiveriĹł g. 61B, tel. 295 804.

1099613

8–16 a sklypai Domeikavoje. Miesto komunikacijos, su statybos leidimu ir namo projektu. Nuo 4500 Lt uŞ a. 20 a sklypai, miesto elektra, vanduo, nuotekos ťalia. 3800 Lt uŞ a. Vieta su vaizdu. Tel. 8 654 43 665.

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ–S, RitininÄ—s uĹžuolaidos, ROMANETÄ–S – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

1091416

3 k. butÄ… T.Masiulio g. (3/3 a., b. pl. 60 kv. m, vidinis, aukĹĄtos lubos, plastikiniai langai, nÄ—ra gyvatuko mokesÄ?io, rakinama laiptinÄ—, puikus susisiekimas, butas tuĹĄÄ?ias). Tel. 8 600 81 191, 8 672 95 765.

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1099927

BuitinÄ— technika

3 k. butÄ… KÄ™stuÄ?io g. (II a., virtuvÄ— 7,98, kambariai 11,7, 12,17, 32,10, WC kartu – 6 kv. m, ĹĄarvo durys, gyvatuko nÄ—ra, autonominis ĹĄildymas). Tel. 8 600 51 904.

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ—ĹžutÄ—, privaĹžiavimo kelias). Tel. 8 676 22 944.

1099667

1089424

1085543

Gaminame lauko, vidaus, ĹĄarvuotas (ĹĄarvuotĹł durĹł spynĹł keitimas) duris, taip pat gaminame stogelius, terasas. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 1099578

1,12 ha rekreacinÄ—s paskirties ĹžemÄ—s sklypÄ… ViĹĄakio RĹŤdoje (ribojasi su miĹĄku, yra kĹŤdra, nuo asfaltuoto kelio 100 m). Kaina 37000 Lt. Tel. 8 610 61 919.

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1083977

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1099915

1099137

1092499

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamÄ… transporto priemonÄ™. Atsiskaitome iĹĄ karto. Atvykstame savo transportu. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymÄ…. Tel. 8 610 38 888. 1090037

UŞsienio kompanija perka miťkus su Şeme ir ŽŪP Şemę. Atsiskaitome iť karto. Tel 8 688 88 811. 1081493

VAZ, „MoskviÄ?“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kÄ—bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1094378

Nukelta ÄŻ 17 p.


17 3

antraDIENIS, balandžio 16, 2013

klasifikuoti skelbimai Kelionės

Perka Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 262. Nebrangiai pirksiu sodą arba sodo sklypą Kaune ar Kauno r. Gražioje vietoje. Tel. 302 531, 8 614 21 015. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 614 22 030, 8 600 41 775.

1098950

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

1091904

Kiti

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Padedu skubiai parduoti, išnuomoti, nusipirkti NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ. Dirbu individualiai. Turiu rekomendacijas. Paslaugos nebrangios. Tel. 8 630 00 439. 1091705

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1090087

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 04 22, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 04 25. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1088142

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

1093001

RAVIDA, Kęstučio g. 16–10, Kaunas. Kviečiame į B kat. vairavimo kursus. Mokome automobiliais su mechanine ir automatine pavarų dėžėmis bei rankiniu valdymu. Tobuliname įgūdžius. Tel. 200 014, 8 686 86 109.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt DABAR TŪKSTANČIAI BILIETŲ PIGIAU! „SAS“ skelbia skrydžių išpardavimą iš Vilniaus ir Palangos! JAV ČIKAGA, VAŠINGTONAS – nuo 1994 Lt, NIUJORKAS – nuo 2064 Lt.

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

1099617

04 27 – „Įdomybės Šiaurės Lenkijoje“ – 340 Lt. Vilko guolis, Šv. Lipka, Malborko pilis. 05 04 – „Panemunės pilys: gražiausiu Lietuvos keliu“, 73 Lt. Grafų Tiškevičių rūmų parkas, Raudonės, Panemunės pilys, Veliuonos piliakalnis, dvaro rūmai. 05 11 – „Tulpių žydėjimo šventė“ Burbiškio dvare, 73 Lt. Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus, Kleboniškių kaimo buities ekspozicija. Gidų kursai nuotoliniu būdu.

Kviečia

Įvairūs Nuomoja Nebrangiai „Neoplan“ autobusus (su visais patogumais) kelionėms Lietuvoje ir užsienyje. Tel./faksas 430 777, 8 698 32 574.

Tel. 207 879, 8 698 03 091 M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt

1085218

Nuomojamas 8,8 a žemės sklypas komercinei veiklai J.Basanavičiaus g., šalia „Topo centro“. Tel. 8 687 78 940. 1098637

AZIJA PEKINAS – nuo 1872 Lt, ŠANCHAJUS – nuo 1942 Lt, TOKIJAS – nuo 2218 Lt. Sąlygos: Kelionės laikotarpis į JAV: 2013 05 13–06 16 ir 2013 08 12– 12 11. Kelionės laikotarpis į Aziją: 2013 05 13–07 25 ir 2013 10 14–12 11. Bilietai parduodami iki balandžio 16 d. Kainos pateiktos į abi puses su oro uostų mokesčiais. Rezervacijos mokestis (50 Lt) mokamas papildomai. Bilietų skaičius už šias kainas ribotas. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Gabenimai

Pramogos, šventės, laisvalaikis

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

Pramogos

1098931

Balandžio 17 d. 19 val. Kauno sporto halėje – POPULIARIAUSIOS VISŲ LAIKŲ DAINOS. Dalyvauja EDMUNDAS KUČINSKAS, VITALIJA KATUNSKYTĖ, RYTIS CICINAS, RADŽI, VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS, ARVYDAS VILČINSKAS. Vakarą veda „AMBROZIJA“. Bilietai: Kauno halės kasoje I–V 11–19 val., tel. 8 672 62 322, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt.

Atvešiu akmenų, atsijų, juodžemio, žvyro, skaldos. išvežame statybinį laužą. Transporto nuoma. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 1094831

Atvežame GAZ 53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

1099443

Sportas

1097869

Šokių ir sveikatingumo studija „Energy time“ Kauno AKROPOLYJE! Siūlo įvairius užsiėmimus vaikams ir suaugusiesiems! Kviečiame suaugusiuosius į pilateso, kalanetikos, jogos, zumba Latino, pilvo šokių, aerobikos ir porinių šokių užsiėmimus. Visi vaikai kviečiami į gatvės šokių ir showdance treniruotes. Organizuojami vaikų gimtadieniai, užsakomieji šokiai įvairioms progoms, individualios šokių ir mankštos treniruotės. PIRMAS UŽSIĖMIMAS – NEMOKAMAS. www.energytime.lt.

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 1098034

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

1091950

1097353

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1087358

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 1098000

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971. 1096063

Paskolos

I-asis Kauno pusės

Pamesta Pamestą diplomą Nr. B 083843, išduotą 1998 m. Kauno SRC Audriui Noreikai, laikyti negaliojančiu.

1099391

informuoja Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1091837

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1091788

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1091767

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1091743

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1091529

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakš­to g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Balandžio 16 d. 18 val. – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: tekstilės ir vilnos dirbiniai. Veda Daiva Vainauskienė. Balandžio 17 d. 18 val. – vakaronė „Šokim”. Veda Daugailė Braziulytė. Įėjimas nemokamas. Balandžio 18 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – vakaras „Pasikalbėkim ir padainuokim žemaitiškai”, skirtas Tarmių metams. Dalyvauja Kauno žemaičių bendrijos nariai, bardas Vincas Bundza. Vakarą veda Algirdas Svidinskas. Įėjimas nemokamas. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – tapybos mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Prie molberto”: sakralinė tema tapyboje. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Balandžio 20 d. 15 val. – paskaitų ciklas „Sveikata, jaunumas, grožė – Vydūno mokykla”, III d. skirtas Sveikatingumo metams. Lektorius Aleksandras Žarskus. Susitikimas su žurnaliste Audrone Vaitkute „Didžiųjų keliautojų portretai A.Vaitkutės kūryboje”.

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Raudondvario pl. 150, UAB „Pirmas žingsnis” konferencijų salėje Balandžio 18 d. 16–19 val. (su arbatos pertrauka) – FORUMAS „KUO GERIAU BŪTI: MĖSĖDŽIU, VEGETARU AR ŽALIAVALGIU?” Forumo vedėjas – prof. habil. dr. Aleksandras Kriščiūnas. Koks maistas teikia sveikatą, harmoniją, klestėjimą, džiaugsmą ir ilgą gyvenimą be ligų? Gausus būrys svečių pasidalys savo patirtimi ir įžvalgomis. Visi, besidomintys sveika mityba, turi puikią galimybę papildyti savo žinių bagažą. Dalyvaus: akad. Jurgis Brėdikis, prof. habil. dr. Leonardas Lukoševičius, prof. dr. Dalia Sekmokienė, Aleksandras Žarskus, Aidas ir Rasa Mačiuliai, Paulius Jaruševičius, Elena Saukienė. Bus pristatyta akad. J.Brėdikio dvitomio „Likimas leido” nauja knyga (2 dalis). Balandžio 22 d. 16–18 val. – OPEREČIŲ POPIETĖ, skirta maestro Ginto Žilio mirties metinėms paminėti. Dalyvaus Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas ŽELVYS ir TEATRO SOLISTAI. Visi renginiai nemokami!

maratono bėgimas

Ąžuolyno parke

balandžio 21d. RINKITĖS

500 m vaikų bėgimas

10 km

5 km

21 km

+

šiaurietiškas ėjimas, bėk nemokamai 5 km

FUN RUN.

REGISTRUOKIS

www.kaunopusemar atono.lt


18

antradienis, balandžio 16, 2013

kas, kur, kada Akcija! UAB DOROVALĖ, užsiimanti visomis laidojimo ir kremavi­ mo paslaugomis, skelbia, kad visą BALANDŽIO MĖN. KLIENTAMS, KURIE NAUDOSIS ŠIOS ĮMONĖS PASLAUGOMIS, ŠARVOJIMO SALĖ BUS SUTEIKIAMA NEMOKAMAI. PARTIZANŲ g. 19, Kaunas, tel. (8 37) 313 723, 8 680 82 206 (prie buvusios baldų parduotuvės sandėlių).

Amžinąjį atilsį Skaudžią netekties valandą dėl buvusio kolegos Rimanto IVOŠKOS mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. SDG įmonių grupės darbuotojai Mirus Viliui JAKUPKAI (1948–2013), šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia AB „Požeminiai darbai“ darbuotojai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus močiutei Jadvygai KANONAITEI, nuoširdžiai užjaučiame Marių Narijauską. Savickų šeimyna, draugai ir bendradarbiai Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ direktorei Zitai BASTRAKOVAI reiškiame gilią užuojautą, mirus mylimai Mamytei. Kauno ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacija

Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią – gyvenimą. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame lopšelio-darželio „Žvangutis“ direktorę Zitą BASTRAKOVĄ, mirus brangiai mamai. Vaikai ir tėveliai Skausmo ir liūdesio valandą UAB „Kauno spauda” kolektyvas nuoširdžiai užjaučia ilgametę darbuotoją Zitą DAUNORIENĘ dėl mylimo Brolio mirties.

1089357

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pa­ matus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Ju­ zėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki gegužės 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1092584

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ba­lan­džio 16 d. 18.30 val. – pa­gal Jez But­ter­worth. JERUZALĖ. Eks­cen­triš­ka tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Di­džio­ji sce­na. Ba­lan­džio 17 d. 18.30 val. – MODERATO­ RIAI. Vie­nos da­lies fo­ru­mas. Rež. An­drius Ku­rie­nius. Di­džio­ji sce­na. 19 val. – In­ger Ha­ge­rup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ba­lan­džio 18 d. 18.30 val. – PREMJERA! Iva­nas Tur­ge­ne­vas. MĖNUO KAIME. Dra­ma. Rež. Va­lius Ter­te­lis. Di­džio­ji sce­na. Ba­lan­džio 19 d. 18 val. – pa­gal Fried­ri­ chą von Schil­le­rį. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, Silvą Davidonienę ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno valstybinės filharmonijos kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame TV istorinių laidų kūrėją Leopoldą KRUŠINSKĄ dėl mylimos Mamytės mirties. UAB „Init“ darbuotojai Nuoširdžiai užjaučiame Kauno filialo direktorių Raimundą MIKOLAINĮ, mirus brangiai mamai. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Norėtume, kad mūsų žodžiai sumažintų sielvartą, o laikas išgydytų skausmą. UAB „Konica Minolta Baltia“ kolektyvas Nijolę POCIŪNIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus broliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame Miškų instituto Miškininkystės skyriaus mokslo darbuotoją Gintautą URBAITĮ. LAMMC Miškų instituto darbuotojai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl tėvelio mirties Donatą Večerskį ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ nariai.

Dėkoja Už užuojautą ir paramą, mirus Vidai KELERMANIENEI, nuoširdžiai dėkojame Kauno rajono merui ir administracijai, Kauno r. seniūnams, Neveronių seniūnijos darbuotojams, Neveronių bendruomenei ir senūnaičiams, Neveronių kurčiųjų bendruomenės nariams, Neveronių vidurinės mokyklos bendruomenei, Kauno r. Karmėlavos policijos darbuotojams, giminėms, draugams ir kaimynams. Velionės mama, vyras ir sūnus su šeima PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1092065

Paminklų, antkapių, tvorelių projektavimas ir gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiš­ kas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granito plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granito skaldos. Nemoka­ mai konsultuojame. Paminklams iš ekspozicijos taikomos nuo­ laidos. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, Kaune tel. 541 177, 8 655 79 020, 8 614 41 608; www.gransta.lt. 1086815

Ba­lan­džio 20, 21 d. 12 val. – Edu­ar­das Kha­ ga­gor­ty­a­nas. AUSINĖ KEPURĖ. PREMJERA. 2 da­lių ko­miš­ka ope­ra vai­kams. Di­ri­gen­tas VIRGILIJUS VISOCKIS, re­ži­sie­rė ANASTASI­ JA GRINENKO (Bal­ta­ru­si­ja), sce­nog­ra­fas ANDREJUS MERANKOVAS (Bal­ta­ru­si­ja), kos­tiu­mų dai­li­nin­kė JULIJA BABAJEVA (Bal­ta­ru­si­ja), cho­re­og­ra­fas DMITRIJUS JAKUBOVIČIUS (Bal­ta­ru­si­ja), chor­meis­te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. BAJADERĖ. 3 veiks­mų ope­re­tė. Pa­sta­ty­mo me­no va­do­ vas ir re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ar­tū­ras Ši­mo­nis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Jo­lan­ta Rim­ ku­tė, cho­re­og­ra­fas An­drius Ku­rie­nius.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Ba­lan­džio 19 d. 18 val. „Lai­min­gi žmo­nės” pri­sta­to 2-ų da­lių ro­man­ti­nę ko­me­di­ją KITAIS METAIS, TUO PAČIU METU. Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Le­be­liū­nas. Dai­li­nin­kas Ar­tū­ras Ši­mo­nis. Vai­di­na: Al­do­na Ben­do­ riū­tė, Alek­sas Ka­za­ne­vi­čius. Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.ti­ke­ta.lt ir prieš spek­tak­lį te­at­ro ka­so­je.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris – Kaunas 2013“ Balandžio 17 d. 18 val. – K.Kostenko. HITLERIS IR HITLERIS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Svečiuose MINSKO naujasis dramos teatras Balandžio 18 d. 18 val. – L.S.Černiauskaitė. BLYKSNIS PO VASAROS VANDENIU. Melo­ drama (spektaklis rusų kalba). Režisierė Virginija Tarnauskaitė. Balandžio 19 d. 18 val. – Martin McDo­ nagh. GROŽIO KARALIENĖ. Dviejų dalių tragikomedija (spektaklis baltarusių kalba). Režisierius Denis Nupreičik.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Balandžio 18 d. 19 val. – KARŠTAI MYLĖK! Teatrinis-muzikinis komiksas skambant fokstroto, tango, valso melodijoms…

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712 www.vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ba­lan­džio 17 d. 16 val., 21 d. 12 val. – S.Iva­ naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­ gal­vo­ta is­to­ri­ja Jameso Thurberio kū­ri­nių mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

Fes­ti­va­lis „Lie­tu­vos te­at­rų pa­va­sa­ris – Kau­nas 2013” KAUNO KAMERINIS TEATRAS Balandžio 17 d. 18 val. – HITLERIS IR HITLE­ RIS. Drama. Režisierius S.Rubinovas. Spektaklis vyks Kauno kameriniame teatre (Kęstučio g. 74A). VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS Balandžio 18 d. 18 val. – SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO. Režisierius V.Griško.

TEATRO KLUBAS

tė, Agnė Žurauskaitė, Inesa Semėnaitė, Jus­ tina Tomkutė, Jolanta Valiušytė. Koncer­ tmeisterė Asta Jurašienė. Koncertą ves Rita Bieliauskaitė. Įėjimas nemokamas.

KAUNO KARTŲ NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjun­gos a. 13A

Ba­lan­džio 17 d. 11 val. – Vy­tau­to Šle­kai­čio fo­to­pa­ro­dos TARP DANGAUS IR ŽEMĖS ir fo­to­al­bu­mo „Nuo auš­ros iki auš­ros” pri­sta­ ty­mas. Da­ly­vaus Ši­lai­nių ben­druo­me­nės fol­klo­ro gru­pė „Slau­nios”, su­tar­ti­nių gie­do­ to­jų gru­pė „Ka­du­jo”.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Balandžio 17 d. 14 val. – koncertas AKI­ MIRKAI PAGAVUS PAUKŠTĘ, skirtas Kultūros dienai. Renginį dovanoja: VDU Muzikos akademijos dainavimo katedros Stanis­ lavos Garbatavičiūtės dainavimo klasės vokalistės Ingrida Kažemėkaitė, Karolina Šickaitė, Gintarė Grajauskaitė (koncertm. Loreta Haidari), skaitovės Roma Girnienė ir Zita Klibavičienė.

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI

Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Vy­dū­no al. 2, Kau­ne

Balandžio 17 d. 19 val. – R.Žirgulis. KĄ GALVOJA VYRAI. Komedija. Bilietus platina „Tiketa”.

Ba­lan­džio 17 d. 15 val. – Kau­no M.Pet­ raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos Rū­tos Var­nie­nės for­te­pi­jo­no kla­sės mo­ki­nių kon­cer­tas.

VDU TEATRAS S.Daukanto g. 27

Balandžio 18, 19 ir 24 d. 19 val. – PREMJE­ RA! Jean-Paul Sartre. INTYMUMAS. Rež. Artūras Areima. Balandžio 19 d. 14 val. – konsultacija STOJANTIESIEMS Į VAIDYBĄ VDU. Doc. Goda Piktytė. Bilietus platina „Tiketa” internete www.tiketa.lt, taip pat visose „Tiketos” kasose. Rezervacija tel. 1588 (2 Lt/min.).

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ba­lan­džio 21 d. 12 val. - LAIKRODIS SU GEGUTE. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, 322 kab.

Balandžio 16 d. 17 val. – susitikimas su Vytauto Tamoliūno įsteigtos „1 euro” premijos laureatais: rašytojais Donaldu Kajoku, Dovile Zelčiūte, Vidmantu KiaušuElmiškiu, Jurgiu Gimberiu, Rita Vinciūnie­ ne, Edmundu Janušaičiu, Egle Perednyte. Įėjimas laisvas. K.Do­ne­lai­čio g. 8, sa­lė­je

Ba­lan­džio 17 d. 17 val. – mu­zi­ki­nis va­ka­ ras ATODANGOS, skir­tas ope­ros so­lis­to, kom­po­zi­to­riaus ir di­ri­gen­to Juo­zo In­dros 95-me­čiui pa­mi­nė­ti.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778; www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Ba­lan­džio 16 d. 17 val. – ren­gi­nys „Prof. Au­gus­ti­no Vol­de­ma­ro is­to­ri­niai skai­ty­mai”, skir­tas pir­mo­jo ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko 130-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

VDU DIDŽIOJI AULA Gim­na­zi­jos g. 7

Ba­lan­džio 16 d. 18 val. Di­džio­sios au­ los mu­zi­kos drau­gi­ja kvie­čia į kon­cer­tą KALBĖKIM APIE MEILĘ. Dai­nuos Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio te­at­ro so­lis­tai Ži­vi­lė La­maus­kie­nė (sop­ra­nas), Jo­nas La­maus­kas (ba­ri­to­nas). Akom­pa­nuos Mil­da Umb­ru­se­ vi­čiū­tė (for­te­pi­jo­nas).

VDU MENŲ GALERIJA „101“

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ba­lan­džio 17 d. 16 val. – dai­li­nin­ko An­ta­no Vi­soc­kio ak­va­re­lės pa­ro­dos SUGRĮŽIMAS ati­da­ry­mas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. Ba­lan­džio 20 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS mu­zie­ju­je. Kvie­čia­me vi­sus (šei­mas, gru­pes ir pa­vie­nius as­me­nis) su­ži­no­ti apie Kau­no le­gen­das ir su­kur­ti sa­vo le­gen­dą – ge­riau­si da­ly­vaus kon­kur­se. Iš anks­to re­gist­ruo­ki­ tės NEMOKAMOMS (kai­nuos tik mu­zie­jaus bi­lie­tas) links­moms edu­ka­ci­nėms pro­gra­ moms „Kau­no le­gen­dos” nuo 12 ar­ba 14 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je (M.Va­lan­čiaus g. 6). Įsi­gi­ję mu­zie­jaus bi­lie­tą ga­lė­si­te pa­ma­ty­ti pa­ro­das: „Gin­tau­to Ga­ve­na­vi­čiaus ne­min­to li­no skulp­tū­ros”, „Pro­fe­so­riaus Juo­zo Blu­žo fe­no­me­nas”, An­ta­no Vi­soc­kio ak­va­re­lės pa­ ro­dą „Su­grį­ži­mas” ir eks­po­zi­ci­ją „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se”.

KAUNO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS Sandėlių g. 7

Balandžio 17 d. 17 val. – renginys, skirtas 1863 m. sukilimo ir V.Mykolaičio-Putino gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvaus prof. A.Kulakauskas, prof. A.Saladžius, Nacionalinės premijos laureatė A.Krikščiūnaitė. Veiks 1863 m. ir V.Mykolaičio-Putino kūry­ bai skirtos parodos.

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud.

Ba­lan­džio 17 d. 17.30 val. Ro­be­ro Šu­ma­no cen­tras ir VDU HMF Is­to­ri­jos ka­ted­ra kvie­čia į is­to­ri­kės Sop­hie HASQUENOPH, Li­lio 3 uni­ ver­si­te­to (Pran­cū­zi­ja) do­cen­tės, pa­skai­tą „1812 me­tais Mask­vo­je gy­ve­nę pran­cū­zai”. Bus ver­čia­ma į lie­tu­vių kal­bą.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II a.

Balandžio 18 d. 18 val. Teatro klubas ir asociacija „Gaja moterims” kviečia į Nerin­ gos Jagelavičiūtės-Teišerskienės aliejinės tapybos darbų parodos MATRINALIA: ŽEMĖ BUNDA atidarymą. Po atidarymo – paskaita apie moters vaidmenį naujajame amžiuje. Įėjimas nemokamas.

ROKŲ KULTŪROS CENTRAS

Lais­vės al. 53

Nemuno g. 14, Rokai

Ba­lan­džio 16 d. 18 val. – ta­py­to­jų Po­vi­lo Ra­ma­naus­ko ir An­driaus Za­ka­raus­ko pa­ro­dos TINKAMOS VIETOS IEŠKOJIMAS ati­da­ry­mas.

Balandžio 18 d. 18 val. – VDU lietuvių kal­ bos katedros profesoriaus Alvydo Butkaus paskaita „Kiek senos mūsų tarmės?” Įėjimas nemokamas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI

M. IR K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS

V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Balandžio 16 d. 19 val. – koncertas JAUNI BALSAI SVEIKINA PAVASARĮ, skirtas Pa­ saulinei balso dienai. Dalyvaus Nomedos Vilkanauskaitės-Kukulskienės VDU daina­ vimo klasės studentės: Emilija Aliukonytė, Evelina Bacevičiūtė, Dagna Kondrotavičiū­

K.Petrausko g. 31, tel. 733 371, www.petrauskumuziejus.lt

Balandžio 20 d. 11 val. – ŠEIMOS SAVAITGA­ LIS MUZIEJUJE. Tai puiki proga visai šeimai linksmai ir prasmingai praleisti laiką. Edu­ kacinėje programoje „Ar pažįsti simfoninio


19

antradienis, balandžio 16, 2013

kas, kur, kada orkestro instrumentus” galėsite pagroti įvairiais muzikos instrumentais, susipažinsite su instrumentų išvaizda, skambesiu, jų vieta ir reikšme orkestre. Atliksite įvairias linksmas užduotis. Taip pat aplankysite žymaus operos dainininko Kipro Petrausko memorialinį butą: sužinosite daug įdomaus apie Kipro Petrausko gyvenimą, kūrybą ir laisvalaikį, pasiklausysite jo įdainuotų įrašų. Prašom registruotis iš anksto tel. 733 371 pirmadieniais–penktadieniais darbo laiku. Vei­kia pa­ro­da VALSTYBĖS TEATRO BALETAS. Pa­ro­dos pa­grin­dą su­da­ro Vals­ty­bės te­at­ro šo­kė­jo Pet­ro Vol­ko­vo (1910–1948) su­rink­ tos nuo­trau­kos, ku­rių dau­gu­ma yra jam de­di­kuo­tos. Pa­ro­do­je at­si­spin­di Vals­ty­bės te­at­ro ba­le­to rai­da, spek­tak­liai, Vals­ty­ bės te­at­ro ba­le­to tru­pės gast­ro­lės, šo­kė­jų lais­va­lai­kis.

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS Vytauto pr. 44, 203 aud. (II a.)

Iki balandžio 30 d. veikia muzikos mokytojos Zenonos Mankevičienės mokinių piešinių paroda KLAUSANT MUZIKOS. Darbo laikas 8–17 val.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52

Iki ba­lan­džio 18 d. veikia pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių ir jų šei­mos na­rių ben­drų kū­ry­bi­ nių dar­bų pa­ro­da VELYKINIAI PAPUOŠIMAI. Pa­ro­do­je pa­si­gro­žė­si­te ori­gi­na­liais dar­bais, ra­si­te pui­kių idė­jų, kaip ga­li­ma pa­puoš­ti sa­vo na­mus.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Vieša paslaptis (k). 10.40 Mokslo ekspresas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r.

Iki liepos mėn. veikia Albinos ŽIUPSNYTĖS (tapyba) ir Igno KAZAKEVIČIAUS (keramika) paroda ANAPUS MŪSŲ.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Iki balandžio 21 d. veikia Francescos Galliani paroda ATMINTIES IŠLAISVINIMAS („A freedom state of mind”).

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Niu­jor­ko še­šė­ly­je“ – iki 18 d. 22 val. „Už­mirštie­ji“ – iki 18 d. 12.45, 15.45, 18.30, 21.15 val. „Dže­kas mil­ži­nų nu­ga­lė­to­jas“ 3D – iki 18 d. 19.45 val. „Dže­kas mil­ži­nų nu­ga­lė­to­jas“ – iki 18 d. 11.15, 13.35, 15.55 val. „Emig­ran­tai“ – iki 18 d. 13.30, 18.15 val. „Sie­lo­ne­šė“ – iki 18 d. 11, 15.30, 18, 20.30 val. „Kru­džiai“ 3D (lie­t. k.) – iki 18 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30 val. „Kru­džiai“ (lie­t. k.) – iki 18 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19* val. (*išsk. 17 d.). „Pa­gal­bos šauks­mas“ – iki 18 d. 20 val. „Gim­ta­die­nis“ – iki 18 d. 22.05 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 18 d. 21.30 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Užmirštieji“ (premjera, N-13) – iki 18 d. 11.45, 15, 18, 20.50 val. „Milijardierius ir blondinė“ (premjera, N-13) – iki 18 d. 12.15, 14.30, 17, 19, 21 val. „Niujorko šešėlyje“ (premjera, N-13) – iki 18 d. 17.45, 20.40 val. „Olimpo apgultis“ (N-13) – iki 18 d. 11.30, 14, 16.30, 19.15, 21.45 val. „Krudžiai“ 3D (liet. k., V) – iki 18 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45 (seansas nevyks 18 d.) val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – iki 18 d. 12.30, 14.45 val. „Džekas milžinų nugalėtojas“ 3D (N-7) – iki 18 d. 13.30, 16, 18.30 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ (N-13) – iki 18 d. 10.45, 15.30 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ 3D (N-13) – iki 18 d. 21.15 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 18 d. 13.15, 18.15 (seansas nevyks 16 d.) val. „Pašėlę pirmieji metai“ (N-13) – iki 18 d. 20.30 val. „Sielonešė“ (N-13) – iki 18 d. 21.30 val. „Ozas: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – iki 18 d. 10.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Valandos“ (T) – 16 d. 18.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilieto kaina 7 Lt.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Romantinė komedija „Netikėtas bagažas“ (JAV, 1997 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (7). 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Pasaulis X (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Mistinis trileris „Tiesa apie Čarlį“ (JAV, Vokietija, 2002 m.) (N-7). 0.45 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.40 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Mažylių nuotykiai“. 8.00 „Dievobaimingos kalės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“ (4). 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“ (5). 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Pabudimas“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija.

DATOS (balandžio 16 d.) 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Tauro ragas (N-7) (k). 8.30 Cukrus (N-7). 9.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 10.00 „Alibi. Daktaras Monro“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 Žvaigždutės (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Pasitarkime (N-7). 22.30 „Spartakas. Kerštas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Violetos Urmanavičiūtės-Urmanos koncertas Marijampolėje (k). 13.00 Prisiminkime. Dainuoja Elena Čiudakova (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Mūsų miesteliai. Leipalingis (1998 m.). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 „Tapatybė.lt“. 19.00 Keliaujantiems lėtai su Martynu Starkumi. 19.30 Balio Sruogos „Pavasario giesmė“. TV spektaklis (1978 m.). 21.00 Lietuvių dokumentika. „Šarūnas Bartas, vienas lauke – karys“ (Lietuva, Prancūzija). 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Įkyrių minčių nelaisvėje“ (2, 3) (Danija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Aktorės Olitos Dautartaitės jubiliejui. Teatras (1995 m.) (k). 1.35 Muzikos pasaulio žvaigždės.F.Schuberto „Upėtakių kvintetas“.

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Dok. s. „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (1) (JAV, 2011 m.). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Veiksmo f. „Užklasinė veikla“ (JAV, 2009 m.). 23.20 „6 kadrai“. 0.00 „Naša Raša“. 1.00 „CSI Majamis“. 1.45 „Gamtos jėgos“. 2.15 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Drama „Vilties vėjas“ (Vokietija, 1997 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Širdies klystkeliai“ (Vokietija, 1997 m.). 23.50 Paslapčių namai.

6.49 TV parduotuvė. 7.05 Reporteris. 7.50 Lietuva tiesiogiai. 8.20 Super L.T. (N-7). 9.20 Padėkime augti. 9.55 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 11.00 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „Pažabok stresą!“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Bin Ladeno medžioklė“ (2) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato ketvirtfinalio 1-osios rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Utenos „Juventus“. 21.00 Reporteris. Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Praeities šešėliai“ (N-14). 0.40 Reporteris. 1.22 Orai.

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (N-7). 10.50 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.20 Drama „Meilė Saigone“. 13.30 Telelaikraštis. 15.40 Komedija „Subtilumas“. 17.30 Mūzos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Mokomės kartu. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Misijos Baltijos jūros regione. 20.30 Automoto. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Nuotykių filmas „Biblijos kodas“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Nuotykių komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 1.15 Nuotykių f. „Jūrų vilkas“ (1) (N-7).

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00 „Ledų šventė 2011“. 7.40 „Liuks!“ muzika. 8.30 „Nauja daina 2010“. 12.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 14.30 „Nauja daina 2010“ (k). 18.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 20.30 „Nauja daina 2010“ (k). 0.00 „Ledų šventė 2011“ (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 2.30 „Nauja daina 2010“ (k).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 „Sport1“ ringas. Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (I). 14.00 „Sport1“ ringas. Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (II). 14.45 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (I). 16.05 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (II). 17.35 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (III). 19.00 Žinios +. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Pirmosios ketvirtfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija (numatoma). 21.00 Žinios +. 21.15 Sportas LT. Lietuvos sambo čempionatas. 21.45 Automoto. 22.10 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Moldovoje (I). Vaizdo įrašas. 23.00 Žinios +. 23.15 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje“ (I). Vaizdo įrašas.

1879 m., sulaukusi 35-erių metų, Prancūzijoje, Nevero vienuolyne, mirė Bernadette (Bernadeta), kuriai 1858 m. Lurde buvo apsireiškusi Švenčiausioji Mergelė Marija. 1933 m. Popiežius Pijus XI paskelbė ją šventąja. 1885 m. gimė Juozas Vaičkus, vienas lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų, aktorius, režisierius. 1889 m. gimė anglų komikas Charlie Chaplinas. 1906 m. baigti ryšio kabelio tarp JAV ir Kinijos tiesimo darbai. 1940 m. gimė Danijos karalienė Margaretė II. 1948 m. mirė lietuvių muzikos klasikas, kompozitorius, profesorius Juozas Gruodis.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palankus metas kurti planus, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios situacijos. Jaučiate, kad sekasi, todėl su viskuo susitvarkote. Nešvaistykite šios puikios dienos smulkmenoms. Jautis (04 21–05 20). Seksis lengvai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Nemalonūs dalykai nepasikartos, jei nustosite reaguoti į prietarus ir baimes, susijusias su praeitimi. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkminga diena. Jausite šeimos ir draugų supratimą bei palaikymą. Jiems taip pat reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas, ypač jei norite kartu ką nors svarbaus nuveikti. Vėžys (06 22–07 22). Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situacijos. Neabejokite savo sėkme. Fortūna jums palanki, todėl dėkodamas imkite jos dovanas. Liūtas (07 23–08 23). Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Net knyga ar filmas nepadės atitolti nuo realybės. Jausitės vienišas. Gelbės darbas, fizinis krūvis, pasivaikščiojimas, venkite tuščiai leisti laiką. Mergelė (08 24–09 23). Bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Būsite nepatenkintas dabartiniu gyvenimu. Jums brangus ar svarbus žmogus nepritars jūsų veiksmams ir idėjoms. Svarstyklės (09 24–10 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausias savybes. Kils idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Kas nors gal ir nesupras jūsų, bet įvertins originalumą. Skorpionas (10 24–11 22). Domėsitės šiuolaikinėmis idėjomis. Patirsite malonumą skaitydamas knygą ar žiūrėdamas filmą. Gal taip tik stengiatės išvengti pilkos kasdienybės? Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio planai bus visiškai priešingi jūsiškiams. Imsite kritikuoti, prieštarauti, galite net išprovokuoti konfliktą. Gerai apgalvokite savo elgesį, spaudimas tikrai nepadės. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos darbe. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus arba, atvirkščiai, per griežtas. Vandenis (01 21–02 19). Palanki diena ieškoti naujų idėjų ir bendraminčių. Galimas malonus pokalbis su įdomiais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Žuvys (02 20–03 20). Užplūs idėjų lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tačiau vakarop gali apnikti apatija. Pasivaikščiokite gryname ore.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje kritulių beveik nenumatoma. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, temperatūra bus 12–14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį oro temperatūra svyruos tarp 4–6 laipsnių, dieną sušils iki 16 laipsnių. Taip pat bus debesuota su pragiedruliais, tik šiaurinėje Lietuvos dalyje numatomas nedidelis lietus.

Šiandien, balandžio 16 d.

+13

+13

+13

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+15

Panevėžys

+13

Utena

+14

Tauragė

+14

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +20 Berlynas +20 Brazilija +24 Briuselis +16 Dublinas +13 Kairas +24 Keiptaunas +17 Kopenhaga +12

Londonas +16 Madridas +26 Maskva +16 Minskas +13 Niujorkas +14 Oslas +9 Paryžius +18 Pekinas +16

orai kaune šiandien

Praha +13 Ryga +15 Roma +21 Sidnėjus +18 Talinas +7 Tel Avivas +18 Tokijas +17 Varšuva +18

+12

+13

Vėjas

Marijampolė

4–7 m/s

Vilnius

+12

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

106-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 259 dienos. Saulė Avino ženkle.

Vardai

Algedė, Benediktas, Bernadeta, Giedrius, Gražvydas, Kalikstas, Ūdrys.

Paukš­čių gri­pas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+14

+8

+1

5

+8

+14

+10

+5

4

+9

+17

+14

+4

7

rytoj

poryt

Ki­n i­j o­j e paukš­č ių gri­p as (vi­r u­s as H7N9) nu­si­ne­šė ma­žiau­siai 13 žmo­nių gy­vy­bę. Iš vi­so paukš­čių gri­pu už­si­krė­ tę yra dau­giau nei 60 žmo­nių. Pa­sau­ lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) tei­gia, kad kol kas ši li­ga ne­bu­vo diag­no­zuo­ ta už Ki­ni­jos ri­bų. PSO tei­gia, kad nė­ra ženk­lų, jog vi­ru­sas plis­tų tarp žmo­nių, o dau­gu­ma pa­cien­tų už­si­krė­tė nuo na­ mi­nių paukš­čių. Tarp­tau­ti­niai svei­ka­ tos eks­per­tai gi­ria Ki­ni­ją už skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie vi­ru­so pli­ti­mą. 2003 m., ki­lus SŪRS (sun­kus ūmi­nis res­pi­ ra­to­ri­nis sind­ro­mas) pro­trū­kiui, Ki­ni­ ja ban­dė nu­slėp­ti in­for­ma­ci­ją. „Reu­ters“ inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Antarktida – uždelsto veikimo bomba An­tark­ti­dos le­dy­nai va­sa­rą da­bar tirps­ta de­šim­te­rio­pai grei­čiau ne­gu prieš 600 me­tų, o spar­čiau­sio le­do tirps­mo lai­ko­tar­piai už­fik­suo­ti per pa­sta­ruo­sius 50 me­tų. Tai tei­gia­ma va­kar pa­skelb­to­je bend­ro­je Aust­ra­ li­jos ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos moks­ li­nin­kų stu­di­jo­je. Siek­da­ma nu­sta­ty­ti is­to­ri­nius tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mus, Aust­ ra­li­jos na­cio­na­li­nio uni­ver­si­te­to (ANU) ir Bri­ta­ni­jos An­tark­ties tar­ ny­bos bend­ra ty­rė­jų gru­pė Džeim­ so Ro­so sa­lo­je prie An­tark­ti­dos pu­sia­sa­lio iš­grę­žė 364 met­rų il­gio le­do ker­no mė­gi­nį. Aiš­kiai ma­to­mi le­do sluoks­niai ro­do lai­ko­tar­pius, kai va­sa­rą iš­kri­ tęs snie­gas ap­tirp­da­vo ir vėl už­šal­ da­vo. Ma­tuo­da­mi tuos sluoks­nius moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kaip kei­tė­si le­do tirps­mo spar­ta, pri­klau­so­mai nuo orų tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čių vie­

to­vė­je, ku­rio­je bu­vo paim­tas mė­gi­ nys, per pa­sta­rą­ją tūks­tant­me­tį. „Nus­ta­tė­me, kad šal­čiau­sios są­ ly­gos An­tark­ti­dos pu­sia­sa­ly­je ir ma­žiau­sias va­sa­ros tirps­mas bū­ da­vo maž­daug prieš 600 me­tų“, – sa­kė pa­grin­di­nė šios stu­di­jos au­ to­rė Ne­ri­lie Ab­ram iš ANU Že­mės moks­lų ty­ri­mo mo­kyk­los. „Mū­sų die­no­mis ste­bi­ma be­veik de­šimt kar­tų di­des­nis kas­me­tis snie­go tirps­mas kiek­vie­nais me­ tais, – aiš­ki­no ji. – Nors tem­pe­ra­ tū­ra šio­je vie­to­je laips­niš­kai di­dė­ jo fa­zė­mis per ke­lis šim­tus me­tų, la­biau­siai tirps­mas suin­ten­sy­vė­jo nuo XX a. vi­du­rio.“ Tai reiš­kia, kad An­tark­ti­dos pu­ sia­sa­ly­je at­ši­lo iki to­kio ly­gio, jog ne­tgi men­kiau­si tem­pe­ra­tū­ros po­ ky­čiai da­bar ga­li lem­ti di­de­lį va­sa­ ros le­do tirps­mo pa­di­dė­ji­mą. BNS inf.

Ga­mi­na­me na­muo­se Krevečių sriuba Jau­na­sis ku­l i­na­ras Pau­l ius Stra­se­ vi­čius siū­lo me­n iu paį­vai­r in­t i ska­ nia kre­ve­čių sriu­ba. „„2 svo­gū­nai, „„in­de­lis ko­ko­sų pie­no, „„1 l dar­žo­vių sul­ti­nio, „„ke­lios ka­lend­rų ša­ke­lės, „„1 ait­rio­ji pa­pri­ka, „„ry­še­lis svo­gū­nų laiš­kų, „„1 cit­ri­nos žie­ve­lė, „„tru­pu­tis tar­kuo­tų im­bie­rų, „„sau­ja ma­ka­ro­nų (pvz., kriauk­le­lių), „„kre­ve­čių (pa­gal sko­nį, ta­čiau jų ne­ tu­ri bū­ti per­ne­lyg daug), „„1 šaukš­tas svies­to, „„drus­kos, pi­pi­rų.

Į puo­dą de­da­me šaukš­tą svies­to, su­

be­r ia­me su­s mul­k in­t us svo­g ū­nus. Ke­le­tą mi­nu­čių pa­ke­pa­me, su­be­ria­ me su­smul­k in­tą ait­rią­ją pa­pri­ką, su­ pi­la­me sul­t i­n į, su­de­da­me ma­ka­ro­ nus. Pa­v i­rę apie 7 min. su­be­r ia­me smul­k iai pjaus­t y­t us svo­g ū­nų laiš­ kus, įtar­kuo­ja­me im­bie­r ų ir cit­ri­nos žie­ve­lės. Sup­jaus­to­me ka­lend­ras ir įbe­ria­me kar­tu su kre­ve­tė­mis. Už­pi­ la­me ko­ko­sų pie­nu. Įbe­r ia­me drus­ kos, pi­pi­r ų ir 2 min. pa­ver­da­me.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 230, 302 234, 308 862, 308 863, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

6.14 20.24 14.10 9.48 1.36

2013-04-16 Kauno diena