Page 1

sugrįžimas

TV3 TELEVIZIJA PRIMINS „TANGOMANIJOS“ LAIKUS

Televizijos PROGRAMos 2013 m. Nr. 10

kovo 9–15 d.

tv herojai

LIETUVOS DIDVYRIŲ PAIEŠKOS Tiražas 34 620

taikiklyje E.Jakila

itis dalys „Auksinius kiaušinius“


pjūvis istorija

premjera

Do­vy­das prie­š Ga­li­jotą

TV3 lai­ko ma­ši­na

T

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Žurnalistai Indrė Pepcevičiūtė, Laima Žemulienė. Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“.

V3, be­si­ruoš­da­ma ga­lin­gam dvi­de­ šim­ta­jam gim­ta­die­niui, ko­vo 7 d. 20.30 val. pra­de­da naują de­vy­nių laidų ciklą − „Ma­no TV3. Jau dvi­de­šimt metų!“. Tai pa­sa­ko­ji­mas apie lai­das, per dvi­de­šimt metų ta­pu­sias kul­tinė­ mis. Kaip prie­š du de­šimt­me­čius at­ rodė ir ką kalbė­jo iki šiol po­pu­liarūs vei­dai – Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius, Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas ir Mar­ty­nas Star­ kus? Ką da­bar vei­kia le­gen­di­nis pro­fe­ so­rius Ri­čar­das Kaz­laus­kas? Pir­mo­jo­ je lai­do­je ge­ro­mis emo­ci­jo­mis ir da­ly­ sis pro­fe­so­rius R.Kaz­laus­kas, su­kūręs 400 le­gen­di­nių laidų „Lan­gas į gamtą“, sa­vo kar­je­ros te­le­vi­zi­jo­je pra­džią pri­si­mins ete­rio chu­li­ga­nai – „Tan­go­ ma­ni­jos“ vedė­jai M.Mi­ ku­ta­vi­čius bei Sa­mas. „Ma­n Vėlesnė­se lai­do­se žiū­ Jau dv o TV3. i­d ro­vams bus pri­min­ metų!“e­šimt ti kul­ti­niai rea­lybės ko­vo 7 – šou „Ak­va­riu­mas“, 20.30 d. „Ho­li­vu­das“ ir „Dan­ val. gus“, maest­ro Vy­tau­to Ker­na­gio ves­ti pro­jek­tai „Džiunglės“ ir „Ro­bin­zo­nai“.

Amplua

Vir­še­lio nuo­trau­ka TV3

Fil­ma­vi­mai – ne­mi­gos prie­žas­tis I l­gai lauk­tas sva­jonės iš­si­pil­dy­mas jau­ niau­siai LNK laidų vedė­jai Unei ne­leid­žia už­mig­ti prie­š fil­ma­vi­mus. Minkš­tu­ tis ir mie­las Va­karų Ško­ti­jos bal­ta­sis ter­ je­ras jau ap­si­gy­ve­no Vai­kystės mies­ te. Tad jau šeš­ta­dienį ma­žo­sios lai­dos „At­gal į vai­kystės miestą“ vedė­jos Unės džiaugs­mui ne­bus ribų – mer­gaitė jau ne vie­nus me­tus sva­jo­jo na­mie turė­ti šu­ niuką. Ma­ma, at­likė­ja Dia­na Dar­gienė, to­kiems po­ky­čiams ne­si­ryž­ta, ta­čiau be

tv3 teLeviZija PriMiNS sugrįžimas „taNGoMaNijoS“ LaiKUS

K

ga­lo džiau­gia­si, kad lai­da, kur šu­niu­kas ga­li gulė­ti su mer­gai­te lo­vytė­je, iš­pil­do jos duk­relės sva­jo­nes. „Su­ži­no­ju­si, kad teks fil­muo­tis su šu­ ne­liu, Unė neuž­mi­go visą naktį. Vis snūdu­ria­vo, šo­kinė­jo ir klau­sinė­jo, ka­ da vyk­si­me į fil­ma­vimą, – pa­sa­ko­jo ma­ ma Dia­na. – Sup­ran­tu, kad ji la­bai no­ri, bet šu­ne­lis – di­delė at­sa­ko­mybė, o to Unė dar kol kas ne­sup­ran­ta, nes jai tai at­ro­do kaip minkš­tas, mie­las žais­liu­kas.“

Televizijos PRoGRAMos 2013 m. Nr. 10

kovo 9–15 d.

tv herojai

LIETUVOS DIDVYRIŲ PAIEŠKOS Tiražas 34 620

TAIKIKLyjE

E.Jakilaitis dalys „Auksinius kiaušinius“

„At­ga į vai­kys l miestą tės ko­vo 9“ – 9 val. d.

o­vo 11-ąją LRT te­le­vi­zi­jos ete­ry­je – svar­bi prem­je­ ra: „Lie­tu­vos ka­ta­likų baž­ny­ čios kro­ni­kai“ skir­ta­me Vir­gi­ ni­jaus Sa­vu­ky­no fil­me „Do­vy­ das prie­š Ga­li­jotą“ žiū­ro­vams pirmą kartą bus at­skleis­ti uni­kalūs KGB fil­muo­ti kad­rai. „Į šį filmą įdėjau daug dar­ bo, lai­ko ir šir­dies. Sėdėjau ar­ chy­vuo­se ieš­ko­da­mas vi­zua­ linės med­žia­gos, ją ran­kio­jau po tru­pinį ir re­konst­ra­vo­me to me­to įvy­kius. Pa­vy­ko su­ ras­ti iš tiesų uni­ka­lių įrašų. Ku­ni­go Vir­gi­li­jaus Jau­ge­lio pa­sku­tinės kal­bos teis­me gar­ so įra­šą, ku­ria­me jis drąsiai kal­ti­na so­vie­tinę vald­žią per­ se­kio­ji­mu. Al­fon­so Sva­rins­ko pa­moks­lo įrašą, nu­fil­muo­tus di­si­den­tus per Vik­to­ro Pet­ kaus teismą. Taip pat su­ra­dau Jung­ti­nių Vals­tijų pre­zi­den­to Ro­nal­do Rea­ga­no kalbą, ku­ rio­je jis mi­ni vys­ku­pus A.Sva­ rinską, Ju­li­joną Ste­po­na­vi­ čių“, – sakė V.Sa­vu­ky­ „Do­vy­d nas. as

Ga­li­jotą prie­š kov­ o 1 “ – 18.30 1 d. val.

3


4

tv herojai Ko­vo 11-ąją – Lie­tu­ vos ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo dieną – iš­kil­min­ga­me šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je „Lie­tu­vos garbė 2013“ jau aš­tuntą kartą bus pa­gerb­ti pa­pras­ti žmonės, ku­rie sa­vo dar­bais ir poel­giais kei­čia mūsų gy­ve­nimą.

Įvertinimas: renginyje „Lietuvos garbė“ už kilnius darbus apdovanojami paprasti žmonės.

TV3 nuo­tr.

Pa­gerbs ša­lies did­vy­rius Indrė Pep­ce­vi­čiūtė Ge­ri dar­bai tu­ri būti įver­tin­ti, o juos da­ran­tys – pa­gerb­ti. Šiuos žod­žius būtų ga­li­ma va­din­ti pa­grin­di­niu „Lie­tu­vos garbės“ šūkiu ir tiks­lu. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai bu­ vo kvie­čia­mi jiems ži­no­mus pa­ pras­tus ša­lies žmo­nes, ku­rie pa­ saulį da­ro gra­žesnį, o Lie­tuvą – ge­resnę, pa­si­ūly­ti „Lie­tu­vos garbės 2013“ did­vy­rio var­dui gau­ti. Į TV3 Ži­nių tar­nybą su­plūdo šūsnis laiškų su kil­niais žmo­nių dar­ bais. Ko­vo 11-ąją Na­cio­na­linė­je fil­har­mo­ni­jo­je vyk­sian­čia­me ren­ gi­ny­je la­biau­siai ver­tiems did­vy­ rio var­do bus įteik­tos „Lie­tu­vos garbės 2013“ sta­tulėlės. Iš­kil­mingą ren­ginį, kaip ir per­ nai, ves TV3 „Ži­nių“ vedė­jai Re­na­ta Ša­ka­lytė-Ja­kov­le­va bei Ro­kas Pet­ ke­vi­čius ir iš­ti­ki­mas TV3 te­le­vi­zi­ jos vei­das Ma­ri­jus Mi­ku­ta­vi­čius. R.Pet­ke­vi­čiui šis ren­gi­nys ypa­tin­ gas – būtent per jį 2006 m. jis bu­vo pri­sta­ty­tas kaip nau­ja­sis te­le­vi­zi­jos dar­buo­to­jas, kei­čian­tis il­ga­metį ži­ nių vedėją Ma­rių Ve­selį. Visų kortų apie artė­jan­čią ce­re­mo­niją ne­ no­rin­tis at­skleis­ti vie­nas ren­gi­nio vedėjų su „TV die­na“ pa­si­da­li­jo ke­ le­tu min­čių ir pa­žadė­jo, kad lau­kia iš­ties įspūdin­gas re­gi­nys.

– Ro­kai, šį kilnų ren­ginį ve­si­te jau sep­tin­tus me­tus. Pa­pa­sa­ko­ki­te, ku­ ris ap­do­va­no­ji­mas jums la­biau­siai įstri­go at­min­ty? – Na, ne­norė­čiau nė vie­no jų išs­kir­ti, nes vi­si jie ap­gal­vo­ti, įsi­min­ti­ni ir po­zi­tyvūs. Ne­ga­li ly­gin­ti, ku­ris jų ver­tes­nis to var­do: ar jau­nuo­lis, iš­ gelbėjęs skęstan­čius drau­gus, ar moks­li­ninkė Bi­rutė Gal­di­kas, ar kons­teb­lis iš Lon­do­no, pra­mokęs lie­tu­vių kal­bos ir sie­kian­tis pa­dėti nau­jie­siems at­vykė­liams. Tai yra ne­ly­gi­na­mi da­ly­kai. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad šie­met neap­si­ri­bo­si­me vien lie­tu­viais, gy­ve­nan­čiais mūsų ma­žo­je ša­lelė­je, nes mūsų tau­tie­čių ne­ma­žai pa­sklidę ir po sve­čias ša­lis. La­bai sma­gu, kad Lie­tu­va pa­trauk­ li už­sie­nie­čiams. Ne tik vers­li­nin­ kams – kal­bu ir apie dva­si­nius da­ ly­kus. Tai­gi vi­so to šių­metė­je ce­re­ mo­ni­jo­je taip pat ne­trūks. – Sup­ran­tu, kad ne­ga­li­te at­skleis­ti de­ta­lių, bet pa­si­da­ly­ki­te nors tuo, kas jus pa­tį ža­vi šia­me ren­gi­ny­je ir kiek to ža­ve­sio bus šie­met? – „Lie­tu­vos garbė“ yra šou, nes tai yra te­le­vi­zi­ja. Tu­ri būti vi­zua­ liai pa­trauk­lu. Trans­lia­ci­jos vie­ ta kas­met kei­čia­ma. Šie­met ren­ gi­nys vyks Ko­vo 11-ąją Na­cio­na­ linė­je fil­har­mo­ni­jo­je – tai ir­gi la­

bai ma­lo­nu, nes pa­sta­tas svar­bus Lie­tu­vos is­to­ri­jai (1905 m. čia su­ si­rinkęs Di­dy­sis Vil­niaus Sei­mas pirmą­kart pa­rei­ka­la­vo Lie­tu­vos po­li­tinės au­to­no­mi­jos), salė­je – ge­ ra akus­ti­ka ir au­ra.

Šia­me ren­gi­ny­je at­si­ gręžia­me į nuo­ša­les­nes Lie­tu­vos vie­tas, į kaimą. Ir šie­met turė­si­me kai­mo he­rojų is­to­rijų. Man ypač pa­ti­ko per­nykštė mu­ zi­kinė da­lis: at­si­ra­do gy­vas or­kest­ ras, di­ri­gen­tas Mo­des­tas Pitrė­nas. Ki­taip ta­riant, at­si­ra­do ge­ro sko­ nio so­lid­žių mu­zi­ki­nių nu­me­rių ir jų daugė­ja. Ir šie­met mu­zi­ka bus ge­ros ko­kybės: ir po­pu­lia­ri, bet tu­ rin­ti ir in­te­lek­tualų už­taisą. Pri­si­ min­si­me, kad esa­me ir spor­to ša­lis. Dar man pa­tin­ka, kad ne vis­kas gy­ ve­ni­me yra var­to­to­jiš­ka. Kad yra žmo­ gaus pa­rei­ga, at­sa­ko­mybė, pa­šau­ki­mo da­ly­kai, daug gra­žių darbų. Kas šie­ met teiks apdovanojimus, neiš­duo­siu, bet pa­me­nu, kaip Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė da­ly­va­vo ren­gi­ny­je, kai dar bu­vo Eu­ro­pos ko­mi­sarė, vi­sad pri­ si­me­nu ir pre­zi­dentą Valdą Adamkų su po­nia Al­ma – ši po­ra būda­vo mūsų šventės puoš­me­na. At­si­me­nu ir Ri­čar­

do Do­vei­kos žod­žius. Iš­kilūs Lie­tu­vos as­me­nys ir šie­met bus su mu­mis. Ne­ trūks ir staig­menų, ir Fil­har­mo­ni­jos salė bus neat­pažįs­ta­ma – ap­si­vil­ku­si gražų te­le­vi­zinį dra­bužį. – Kal­bant apie ren­gi­nio tikslą – pa­ stebė­ti, įver­tin­ti, pa­gerb­ti to nu­si­ pel­niu­sius, – ar jis toks vie­nin­te­lis, ar tu­ri ir kitų at­spal­vių? – Mūsų ša­lis kai­miš­ka, ir tuo ji yra ža­vi. La­bai džiau­giuo­si, kad ir „Ži­ nio­se“, ir šia­me ren­gi­ny­je at­si­gręžia­ me į nuo­ša­les­nes Lie­tu­vos vie­tas, į kaimą. Ir šie­met turė­si­me kai­mo he­ rojų is­to­rijų. Bus pa­lies­ti bend­ruo­me­ niš­ki rei­ka­lai. La­bai svar­bu pa­ro­dy­ ti tuos pa­vyzd­žius. Lie­tu­vo­je ne vi­sur yra juo­da, pil­ka ta­me kai­me. La­bai lau­kiu pa­žin­ties su tais žmonė­mis. Jiems tai ypač svar­bu, net at­va­žiuo­ti į Vil­nių jiems yra svar­bu. – Kaip jau­čia­si pa­tys vedė­jai ruoš­ da­mie­si iš­ties di­de­lei ce­re­mo­ni­jai? – Šian­dien (po­kal­bis vy­ko ant­ra­ dienį – red. pa­st.) jau šiek tiek jau­ di­namės – ir Re­na­ta, ir aš. Bet tas jau­du­lys svei­kas. Per­žiūrė­jo­me siu­ že­tus, Re­na­ta net gar­si­no juos. La­ bai ge­ra su ja dirb­ti. Ji įsi­jau­čia, yra nea­be­jin­ga. Bus ir Ma­ri­jus, ir dar ke­le­tas ko­legų iš Ži­nių tar­ny­bos, bet ką jie da­rys, ne­no­riu at­skleis­ti.


taikiklyje

E.Ja­ki­laitį su­vi­lio­jo „Auk­si­niai kiau­ši­niai“

Ba­land­žio 1-oji – ne už kalnų. Tą – ant­rąją Ve­lykų – dieną per LNK te­le­vi­ziją bus tie­sio­giai su­reng­ta iš­kil­min­ga „Auk­si­nių kiau­ši­nių“ tei­ki­ mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rią ves trum­pam į LNK te­le­ vi­ziją grįžtan­tis žur­na­lis­tas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis.

Lai­ma Že­mu­lienė Pen­ki te­le­vi­zi­jos vy­rai – Vy­tau­tas Šerė­nas, E.Ja­ki­lai­tis, Lau­ry­nas Šeš­kus, Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius ir Gin­ta­ras Ruplė­nas – nu­sprendė ba­land­žio 1-ąją pra­juo­kin­ti tuos, ku­rie juos juo­ki­no vi­sus me­tus. „Tai – tre­čias ar ket­vir­tas kar­ tas nuo Kris­taus gi­mi­mo, kai ba­land­žio 1-oji su­tam­pa su Ve­ ly­ko­mis. Ta pro­ga per na­cio­ na­li­nius hu­mo­ro ap­do­va­no­ji­ mus teik­si­me kiau­ši­nius“, – pa­ skelbė vie­nas lai­dos „Dvi­ra­čio šou“ kūrėjų H.Mac­ke­vi­čius. Tai bus hu­mo­ro ir su­si­tai­ ky­mo va­ka­ras – „Dvi­ra­čio šou“ per­so­na­žai tai­ky­sis su po­li­ti­kais. „Auk­si­nių kiau­ši­nių“ ren­gi­ny­je su­si­tiks du pa­sau­liai: vie­nas, ku­ ria­me gy­ve­na „Dvi­ra­čio šou“ su sa­vo per­so­na­žais, ir ki­tas, ku­ria­ me – po­li­ti­kos žur­na­lis­tas E.Ja­ ki­lai­tis su po­li­ti­kais. Iš po­li­ti­kos ba­ri­kadų į hu­mo­ ro ren­ginį – tai stai­gus po­sūkis ži­no­mo žur­na­lis­to E.Ja­ki­lai­čio gy­ve­ni­me. Tuo po­sūkiu pa­si­ domė­jo „TV die­na“.

si pri­pratę ma­ty­ti juos be­siel­gian­ čius. Bu­vo­me su­si­tikę su „Dvi­ra­čio šou“ ko­man­da, jie pa­si­ūlė prie ren­ gi­nio pri­si­dėti, ir tai man pa­si­rodė vi­sai įdo­mu. Tik­rai ži­nau, kad hu­ mo­ras to­je spe­cia­lio­je ap­do­va­no­ jimų ce­re­mo­ni­jo­je bus su­bti­lus, ko­ ky­biš­kas ir ne­vul­ga­rus. Tai bus tik­rai ge­ras, įdo­mus ren­gi­nys. Tad kodėl gi ne­siim­ti ves­ti tos lai­dos? Po­li­tikų ap­do­va­no­ji­mai už vi­so­ kias keis­te­ny­bes ir tai, ką aš vei­kiu kiek­vieną dieną, man at­ro­do, vi­siš­ kai ne­prieš­ta­rau­ja vie­nas ki­tam. O ypač – ba­land­žio 1-ąją. – Ar tai reiš­kia, kad grįžo­te į LNK te­le­vi­ziją po aš­tuo­ne­rių metų per­ trau­kos? – Pa­tiks­lin­čiau – ne į LNK te­le­vi­ ziją, o į LNK eterį. Ir tik­tai ba­land­žio 1-ąją. Ne­ma­nau, kad čia ko­ kia nors ypa­tin­ga int­ri­ga. Nie­kur aš ne­grįžtu. Bet, ži­nia, gy­ve­ni­me vi­sa­da vis­ko ga­li nu­tik­ti.

– Gal nuo laidų „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jo­je, į ku­rias reikė­jo įdėti daug dar­bo, jau­čiatės pa­vargęs ir nu­tarė­te šiek tiek at­si­pūsti? – Ne. Jau­čiuo­si pailsėjęs, nes tas dar­bas man la­bai pa­tin­ka. O – Ed­mun­dai, kodėl nu­sprendė­ „Auk­si­niai kiau­ši­niai“ – pui­ te ves­ti vi­siš­kai sau ne­ ki ga­li­mybė sma­giai pra­ būdingą – hu­mo­ro – leis­ti laiką. Kodėl be­ laidą? „Auk­si­ si­juo­kiant iš įvai­rių – Ba­land­žio 1-oji kiau­ši­n niai pro­cesų, įvy­kių, žmo­ – to­kia die­na, kai baland iai“ – žio 1d. nių veiksmų ne­pa­si­ žmonės ga­li elg­tis juok­ti galbūt ir pa­ keis­tai ir ne­būti­ čiam iš savęs? nai taip, kaip vi­

„Fotodienos“ / Dmit­ri­jaus Rad­lins­ko nuo­tr.

Ieško nusipelniusių Vieną „Auk­si­nių kiau­ši­nių“ laimė­toją slap­ tu bal­sa­vi­mu iš­rinks pa­tys Sei­mo na­riai. LNK žiū­ro­vai taip pat ga­li siū­ly­ti, ku­rie

po­li­ti­kai ar vi­suo­menės veikė­jai yra ver­ ti „Auk­si­nio kiau­ši­nio“, ir ra­šy­ti ad­re­su auksiniaikiausiniai@lnk.lt.

– Ar ne dėl to pa­li­ko­te „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­ziją, kad ten įkėlė koją Li­nas Ryš­kus? – Bu­vau tos te­le­vi­zi­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ir iš tų pa­reigų išė­jau pra­ėju­sių metų gruod­žio 31 d. Esu ne­prik­lau­so­mas žur­na­lis­tas, ren­gian­tis lai­das „Lie­tu­vos ry­ to“ te­le­vi­zi­jai. Bet tai ne­tu­ri nie­ko bend­ro su jo­kiais išė­ji­mais. Taip vei­kia te­le­vi­zi­jos pa­sau­lis. Žmonės dir­ba pro­diu­se­rių bend­rovė­se ir ren­gia lai­das te­le­vi­zi­joms. Taip

tie­siog su­kur­tas te­le­vi­zi­nis gy­ve­ ni­mas. Ly­giai taip dir­bu ir aš. – Ku­ri pa­starųjų laidų bu­vo sun­ kiau­sia, pai­niau­sia ir pa­rei­ka­la­vo dau­giau­sia dar­bo? – Ne­ži­nau. Tik­rai nėra to­kių, kur būtų kas nors la­bai pai­naus. Ren­ giu kas­die­nes lai­das, jų pa­ren­giu dau­giau kaip 20 per mėnesį. Tie­ siog jau esu pri­pratęs prie to­kio tem­po, to­kios ru­ti­nos ir ne­ma­nau, kad čia būtų kas nors ali­nan­čio.

5


6

šeštadienis

2013 03 09

lietuviškos

10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite.

16.55 „Policijos akademija 7 Misija Maskvoje“.

17.30 „Visos upės teka“.

20.20 „Jūrų velniai“.

18.20 Supernamai.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 Ekologiškiausi pasaulio namai (8). 12.30 Pasaulio dokumentika. Visatos stebuklai. Kritimas (3). 13.30 „Juokis“. 15.15 Klausimėlis.lt. 15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (7) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 Kriminalinė komedija „Lengvi pinigai“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14).

6.30 „Ozis ir Driksas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Beprotiškos linksmybės“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Komedija „Trys nindzės sugrįžta“ (JAV, Japonija, 1994 m.). 11.50 Komedija „Jaunasis Einšteinas“ (Australija, 1988 m.) (N-7). 13.40 „Juodoji magija“ (N-7). 14.55 „Apgavystės“ (N-7). 16.55 Komedija „Policijos akademija 7. Misija Maskvoje“ (JAV, 1994 m.) (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo. 22.00 Veiksmo f. „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 0.15 Fantastinis veiksmo f. „Erdvėlaivio kariai 2. Federacijos didvyris“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 2.05 Drama „Penktadienio vakaro žiburiai“ (JAV, 2004 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Bakuganas“. 7.30 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 8.00 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Anim. komedija „Visa tiesa apie ryklį“ (JAV, 2004 m.). 12.45 Komedija „Padavėjų varžybos“ (JAV, 2009 m.). 14.40 Romantinė komedija „Pamergių kerštas“ (JAV, 2010 m.). 16.30 „Svotai“ (2). 17.30 „Visos upės teka“ (2). 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Paslapčių namai. 21.00 Veiksmo f. „Jūrų pėstininkas“ (JAV, 2006 m.). 22.45 Veiksmo f. „Hitmanas“ (Prancūzija, JAV, 2007 m.). 0.35 Fantastinis trileris „X failai. Noriu tikėti“ (JAV, Kanada, 2008 m.). 2.30 Drama „Šuolis nuo Klauseno molo“ (JAV, 2005 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Auksarankiai (N-7). 7.30 Nematoma tiesa (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Amerikos talentai VI. 9.30 Autofanai. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Pasitarkime (N-7). 12.00 Žmogus prieš gamtą. Įdomiausi momentai (N-7). 13.00 Mitų griovėjai (N-7). 14.00 Lietuvos muzikos legendos (k). 16.00 Juoko kovos (N-7). 17.00 „Mentai“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Jūrų velniai“ (N-7). 21.20 Veiksmo trileris „Tamsos baikeris 2. Keršto demonas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2011 m.) (N-14). 23.05 Siaubo f. „Aštuonkojis“ (JAV, 2000 m.) (S). 0.55–5.59 Bamba (S).

7.34 TV parduotuvė. 7.50 Reporteris. 8.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 9.00 „Padūkėlis Eliotas“. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 Mokausi gaminti. 10.00 Padėkime augti. 10.30 Pradėk nuo savęs. 11.00 „Gamink sveikiau!“ 12.00 Gyvenimo būdas. 13.00 „Didysis barjerinis rifas“ (3) (N-7). 14.00 „Moterys, karas ir taika. Bosnija“ (N-7). 15.05 „Išdurtukai“ (N-7). 15.30 Super L.T. (N-7). 16.00 Žinios. 16.08 Orai. 16.10 Super L.T. (N-7). 16.45 Nuoga tiesa. 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 Nuoga tiesa. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Supernamai. 19.00 „Komisaras Megrė“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 23.40 Drama „Begerio Venco legenda“ (JAV, 2000 m.) (N-7).

21.20 BTV



„Tamsos baikeris 2. Keršto demonas“ („Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance“) Veiksmo trileris. JAV, Jungtiniai Arabų Emiratai, 2011 m. Rež. Markas Neveldine’as. Vaidina Nicholas Cage’as, Violante Placido.

Buvęs kaskadininkas Džonis Bleizas turi šėtoniškų galių. Vyras išvyksta į Rytų Europą, ten tikisi atsikratyti šio prakeiksmo. Tačiau Džonis sutinka vienuolių ordino narį, ir šis paprašo išgelbėti jauną moterį bei jos sūnų, nes į juos nusitaikė šėtoną garbinanti sekta.

22.00 LNK



„Išrinktųjų medžioklė“ („Push“) Veiksmo filmas. JAV, Kanada, 2009 m. Rež. Paul McGuiganas. Vaidina Dakota Fanning, Djimonas Hounsou.

Per Antrąjį pasaulinį karą nacių mokslininkai darė eksperimentus su savo kareivių psichika. Taip atsirado naujos rūšies agentai, kuriems nėra nieko neįmanoma. Šiais laikais keli antgamtinių galių turintys jauni amerikiečiai ryžtasi atsikratyti savo auklėtojų globos.


2013 03 09 lietuviškos

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 „Kelias“ (k). 9.45 Šventadienio mintys. 10.10 „Vilniaus knygų mugė 2013“. Knygos „Žmogus laiko taikinyje“ pristatymas (k). 11.15 Lietuvos kronika (1993-05). Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (k). 11.30 „Lyderiai“ su Andriumi Tapinu. 12.15 Pinigų karta. 13.05 Girių horizontai. 13.35 Keliaukim! 14.00 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Pusiaujo krašte Ekvadore (4). Jūrų liūtų kaimynystėje (1996 m.). 14.30 Pergalės kaina. 14.55 Negali būti. 15.20 „Atžalos“ (k). 16.10 Emigrantai. 16.55 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. „Atsisveikinimas su karūna“ (2006 m.) (k). 17.45 Muzika gyvai. Griežia Čiurlionio kvartetas. Solistas Martynas Levickis (akordeonas). 19.30 Amerika nematytoji (2). 20.15 OKT spektaklis. V.Shakespeare’o „Hamletas“ (1, 2). Rež. Oskaras Koršunovas. Vaidina D.Meškauskas, R.Samuolytė, D.Gavenonis ir kt. 23.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 23.30 Ryčio Cicino jubiliejinis koncertas.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Nepaprastoji istorija“. 8.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 10.30 „Šunys darbininkai“ (N-7). 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Gordono Ramzio virtuvės pamokos“ (6). 13.00 Romantinė komedija „Tas pažįstamas jausmas“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLII. VDU karta. Valstybė po Gerard’o Depardieu. 16.00 „Sumažink mane“ (N-7). 16.57 Žodis – ne žvirblis (k). 17.00 „Marijos širdis“ (N-7). 19.00 „Istviko raganos“ (N-7). 20.00 „Klientų sąrašas“ (N-7). 21.00 Romantinė komedija „Garbės žodis“ (JAV, 1987 m.) (N-7). 22.45 „Puma“ (5). 23.45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 0.45 „Sumažink mane“ (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje. 14.10, 15.10, 16.10 KK2 (N-7). 14.45, 15.45, 16.45, 17.40 Dviračio šou. 17.15 KTV – kino ir televirtuvė. 18.05 KK2 penktadienis (N-7). 19.25 Pasaulis X (N-7). 20.30, 1.00 Nuo... Iki... (k). 21.35 Diagnozė: valdžia. 22.40 24 valandos (N-7). 23.25 Farai (N-14). 0.15, 2.05, 3.55 24 valandos (N-7). 2.50 Diagnozė: valdžia (k). 4.40 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k).

22.45 TV3

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys (4). 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Aukščiausia pavara. 11.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Simpsonai“. 13.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 14.00 Jokių kliūčių! 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 Skraidantys motociklai (5). 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Romantinė komedija „Myliu tave, žmogau“ (JAV, 2009 m.). 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Nuodėmingoji Kalifornija“ (3, 4). 23.10 „Kaltės kaina“ (5) . 0.05 „Gelbstint Greisę“. 1.00 „Klivlando šou“. 2.00 „Liudininkai“. 2.50 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.10 Sportuok su mumis. 10.40 Svajonių sodai. 11.35 Laikas keistis. 12.05 „Andželas ir draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Drama „Mano Luizianos dangus“ (JAV, 2001 m.). 21.55 Drama „Netikėta meilė“ (Kanada, D.Britanija, 2009 m.).



7.15 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 9.00 Žinios (k). 9.20 Plyta prie plytos (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“ (N-7) (k). 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Drama „Tapti žvaigžde“. 13.30 Atradimai. 14.00 Anim. f. „Astro vaikis“. 15.35 Telelaikraštis. 16.25 Komedija „Žvėrelių maištas“ (N-7). 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 18.55 Anim. f. „Alfa ir Omega“. 20.30 Kauno istorijos. 21.00 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 22.40 Mistinis trileris „Klaidžiojanti siela“. 0.20 Komedija „Zakas ir Miri kuria porno“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (5). 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 11.15 „Verbų sekmadienis“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Kritinė riba“ (N-7). 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Ieškokime geriausio! 16.00 „Ozo šalies raganos“ (2). 17.30 „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 19.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Klaipėdos savaitė. 20.30 Romantinė komedija „Ko nori gyvūnai“ (Vokietija, 2012 m.). 22.15 Kriminalinė drama „Deivido Geilo paslaptis“ (JAV, Vokietija, 2003 m.) (N-14). 0.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 1.00 „Vienišų seselių klubas“. 1.30 „Vaiduokliškos istorijos“.

8.00 Komedija „Saldžių sapnų“ (JAV, D.Britanija, Vokietija, 2007 m.) (N-14). 9.35 Drama „Visi nepastebėti vaikai“ (Prancūzija, Italija, 2005 m.) (N-14). 11.45 Komedija „Fido“ (Kanada, 2006 m.) (N-14). 13.25 Drama „Babelis“ (Prancūzija, JAV, Meksika, 2006 m.) (N-14). 15.55 Komedija „Gražuoliukas 2“ (Vokietija, 2009 m.) (N-14). 18.30 Drama „Gabrielė“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 20.05 Komedija „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 21.55 Veiksmo f. „DOA. Gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 23.25 Drama „Baaderio–Meinhof kompleksas“ (Vokietija, Prancūzija, 2008 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.00 LRT



„Hitmanas“ („Hitman“)

„Lengvi pinigai“ („Cash“)

Veiksmo filmas. Prancūzija, JAV, 2007 m. Rež. Xavieras Gensas. Vaidina Timothy Olyphantas, Olga Kurylenko.

Kriminalinė komedija. Prancūzija, 2008 m. Rež. Ericas Besnardas. Vaidina Jeanas Dujardinas, Jeanas Reno.

Pagal kompiuterinį žaidimą „Hitman“ sukurto filmo herojus, agentas 47, yra genetinių bandymų rezultatas – laboratorijoje pagimdyta ideali žudymo mašina. Visada elegantišku juodu kostiumu vilkintis vyrukas kartą gauna užsakymą nužudyti Rusijos prezidentą.

Elegantiškas sukčius Kešas mėgsta grandiozines aferas. Tačiau kartą ir nuo jo nusisuko sėkmė. Dabar jam reikia surinkti naują patikimų avantiūristų komandą, kad būtų galima sėkmingai užbaigti kruopščiai suplanuotą operaciją – prabangaus deimanto vagystę Monake.

7


8

šeštadienis

2013 03 09

rusiškos

7.05, 9.00, 11.00, 16.00 Naujienos. 7.30, 8.00 Animacija. Vaikų klubas. 8.10 Gudručiai ir gudrutės. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas pietauti! 11.20 Komedija „Dangaus kregždutės“. 14.20 Premjera. „Daugiavaikės nuotakos“. 15.35, 16.20 Komedija „Mamos“. 18.05 „Pasverti ir laimingi“ (su subtitrais lietuvių k.). 20.00 Laikas. 20.25 „Ekstrasensų mūšis. 23.05 „Šiandien vakare“. 0.40 Komedija „Meilė pikta...“ 2.00 Komedija „Seniai – plėšikai“. 3.25 Kovinis f. „Savas tarp svetimų, svetimas tarp savų“. 5.00 Muzika.

filmai

4.05 Vaid. f. „Bekraitė“. 5.35, 6.15 Vaid. f. „Draugės“. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Žinios. 7.45 Ryto paštas. 8.20 Šeštadienio talka. 9.20 Pugačiova, Rasputina... Visos Derbeniovo žvaigždės. 10.25 Komedija „Septyni senukai ir viena mergina“. 12.30 Koncertas „Visos žvaigždės – mylimajai“. 14.10, 0.40 „Svotai“. 16.10 Šeštadienio vakaras. 18.45 Vaid. f. „Parduodama katė“. 20.55 Vaid. f. „Tik apie meilę“.

5.55 Pagal įstatymą. 6.40 „Kareiviai“. 9.20 Didžiosios paslaptys. Pirmi NSO. 10.15 Mūšis dėl Sniego karalystės. 11.10 Povandeninių gelmių dievai. 12.20 Didžiojo magistro prakeiksmas. 13.25 Žvaigždžių šnabždesiai. 15.10 Grybų ateiviai. 16.05 Jautrių pasaulių saugotojai. 17.05 Marso kronikos. 18.05 Apokalipsės diena. 19.00 Kovo 8-oji dideliame mieste. 20.50 M.Zadornovo koncertas. 22.40 NSO. Šnipinėjimo karas. 0.30 Geišos prisiminimai.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Sudie, faraonai!“ 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 Miesto legendos. 13.30 Rusiškas akcentas. 14.00 Nustebink mane. 16.00 Savaitės aidas. 16.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.00 Slaptas kodas. 18.00 Didžioji apgaulė. Pakeisti lytį žvalgybos įsakymu. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę. 21.00 Vaid. f. „Kiškis virš bedugnės“. 23.30 Rusiškas akcentas. 0.30 Slaptas kodas.

6.00, 8.00, 11.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Apžiūra. 6.55 Pagrindinis kelias. 7.25 Gaminame maistą. 8.25 Rusiškas įdaras. 8.55 Kulinarų dvikova. 9.55 Būsto klausimas. 11.25 Savas žaidimas. 12.10 Mūsiškiai. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.55 Tyrimą atliko... 15.50 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 16.30 Reporterio istorijos. 17.20 „Voratinklis“. 21.10 NTV žvaigždžių koncertas. 23.10 Trileris „Įteisintas mokytojas“.

7.00 Karinė drama „Aleksandra“. 9.00 Komedija „Įėjimas pro langą“. 11.30 Anim. f. „Trys didvyriai ir Šamachando princesė“. 13.00 Anim. f. „Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas“. 15.00 Romantinė komedija „Be vyrų“. 17.00 Drama „Nekepkite biskvitų blogos nuotaikos“. 19.00 Komedija „Ados šeimynėlė“. 21.00 Drama „Retrum“. 23.00 Melodrama „Meteoidiotas“. 1.00 Kriminalinė komedija „Šlamantys“.

7.00 Istorinė karinė drama „Raudonoji uola“ (Kinija, 2008 m.) (N-7). 9.25 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Komedija „Ekstraktas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 13.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 15.00 Trileris „Dvylika“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 19.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Biografinė drama „Karalienė“ (D.Britanija, Prancūzija, Italija, 2006 m.). 23.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m.) (N-14).

5.55 Anim. komedija „Ant bangos“. 7.30 Nuotykių f. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 9.40 Veiksmo drama „Dogtauno ekstremalai“. 11.40 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 13.55 Trileris „Raganų klubas“. 15.50 Drama „Marija Antuanetė“. 18.00 Siaubo trileris „Gotika“. 20.00 Siaubo f. „Skambutis“. 22.00 Dramatinis miuziklas „Devyni“. 0.05 Kriminalinis trileris „Apgalvota žmogžudystė“.

5.45 „Liežuvautoja“. 10.00, 16.40, 20.00 „Tarpininkas Keitas“. 11.40, 18.20 „Seklys“. 12.30, 19.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 13.25 „Šalutinis poveikis“. 15.05 „Kalėdinis vakarėlis“. 21.45 „Bendraklasės“. 23.25 „Pabučiuok nuotaką“. 0.55 „Bethovenas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 8.30 Įsijunk internetą. 9.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 9.30 Viskas apie verslą. 10.10 Laida apie futbolą. 10.30 Horizontai. 11.10 Debatai. 12.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 12.30 Naujienos iš viso pasaulio. 13.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 13.30 Mūsų pasaulis. 14.30 Ateitis iš arti. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Kelionių laida. 16.30 Žvilgsnis iš Londono. 17.10 Reporterių pranešimai. 17.30 XXI amžiaus stebuklai. 18.30 Mūsų pasaulis. 19.30 Įvartis. 20.30 Kelionių laida. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Įsijunk internetą. 22.10 Debatai. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00, 9.00, 20.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimųjų Rytų apžvalga. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Azijos verslas. 8.30, 16.30 Žvilgsnis atgal. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Ekologijos laida. 10.30 Gyvenimas žaidžiant golfą. 10.45 Transporto mazgas. 11.00, 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30, 20.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Verslo kelionės. 15.00 Tarptautiniai reportažai. 15.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 16.00, 23.30 Naujienos. Speciali laida. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.15 Azijos verslas. 18.30 Trumpai ir aiškiai. 19.30 Buriavimo regata. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Veikli moteris. 21.45 Ateities miestai.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.30 MCM dainos. 16.10 MCM Zap. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

6.00 Tik hitai. 7.55 Laiko patikrintos dainos. 8.45 Justino Bieberio dienoraštis. 9.10 „World Stage“. 10.00 Demi Lovato: išlikti stipriai. 10.50 „Holivudas“. 16.20 „Broliai“. 17.10 „Nepritampanti“. 18.50 „Eilinė Onutė“. 20.30 TV šou „Medžioklė“. 21.20 „Tikrasis gyvenimas“. 22.10 TV šou „Interneto kvailiai“. 23.00 Realybės šou „Krantas“. 2.20 TV šou „Interneto kvailiai“. 5.00 Tik hitai.

5.35 Džiazas. 9.30 M.Pages baletas „Utopija“. 11.50 Baletas „Fuenteovejuna“. Skirta A.Gadesui. 13.45 S.Prokofjevo kūrinių koncertas. 15.00 S.Prokofjevo, R.Wagnerio, I.Stravinskio kūrinių koncertas. 16.10 J.Brahmso ir A.Dvoráko kūrinių koncertas. 17.45 S.G.Brassas koncertuoja Paryžiaus džiazo festivalyje. 18.45 Dok. f. „Visa, ką darome. L.Konitzas ir D.Tepferas“. 19.45 Koncertuoja Paryžiaus orkestras. 21.00, 0.10 Divertismentas. 21.30 R.Wagnerio opera „Valkirijos“. 1.30 Džiazas. Koncertuoja F.Diawara.


2013 03 09 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Urugvajus ir Paragvajus. 11.00 Užkariautojas Bertas Tenesyje. 11.30 Pramogos vandenyje. Brazilija. 12.00 Pyragų kepimo varžybos. 13.00 Maistas rojuje. Nešvilis. 14.00 Naujo būsto paieška. Vengrija. 14.30 Naujo būsto paieška. Peru. 15.00 Naujo būsto paieška. Tailandas. 15.30 Naujo būsto paieška. Italija. 16.00 Kryptis. Mongolija. 17.00 24/7. Oro uostas Majamyje. 18.00 Išgelbėkit mano verslą! „Corpus Christi“ viešbutis. 19.00 Maistas rojuje. Nešvilis. 20.00 Amerikos maistas. Florida. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Išgelbėkit mano verslą! „La Jollos“ viešbutis. 23.00 Keliautojas. Buenos Airės. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Vengrija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 13.25 „Nepalaužiamieji“. 14.15 „Ekstremalūs išbandymai“. 15.10 „Prieš gamtos stichiją“. 16.05 „Vyriški darbai“. 20.30 „Prieš gamtos stichiją“. 21.20 „Nepalaužiamieji“. 22.10 „J.May: didžiosios idėjos“. 23.10 „NSO bylos“. 0.45 Nakties programa.

šeštadienis

9.00 Ryto programa. 10.00 Banditų automobilių dalys. 11.00 Apleistas pensionatas. 11.30 Senas popieriaus fabrikas. 12.00 Tunų žvejyba. 13.00 Ryklį sudraskęs banginis. 14.00 Kaip buvo nužudytas A.Linkolnas? 16.00 Mauna Kea ugnikalnis Havajuose. 17.00 Kaip atrodo Žemė iš kosmoso? 19.00 Kalintys užsienyje. 20.00 Du narkotikus gabenę vyrai. 21.00 Draudimai. Išsigimimas. 22.00 Kalintys užsienyje. 23.00 Du narkotikus gabenę vyrai. 0.00 Draudimai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Puccini pėdomis“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 11.20 „Kapijongas“. 12.25 „Margato riteriai“. 13.25 „Gugė – senovės Tibeto karalystė“. 14.25 „Istorijos paslaptys. Skaisčioji karalienė“. 15.25 „Mitų medžiotojai“. 18.25 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 19.00 „Viduramžiai“. 21.10 „Kroatijos karaliai“. 23.00 „Mirties įrankiai“. 0.00 Nakties programa.

20.00 TV1000

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Arizonos raguota barškuolė. 9.10 Mikaelos zoologijos turas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 11.00 Nepaprasti šunys. 11.25 Laukinis šou. 11.55 Galapagų salos. 12.50 Greitoji pagalba gyvūnams. 16.30 Į laisvę su pitbuliu. 18.20 Laukinė Prancūzija: po deginančia saule. 19.15 Tūkstančio ežerų šalis. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Galapagų salos. 22.00 Kačių pabėgimas. 22.55 Skunkų tramdytojas. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: juodojo delfino užpuolimas. 0.45 Gyvenimas bandoje: Bušo įstatymas.

7.00 „Nabi – hienų princesė“. 8.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 14.00 „Kodėl mylime kates ir šunis?“ 15.00 „Neapolio šunys“. 16.00 „Džiunglių šunys: nematomi Brazilijos medžiokliai“. 17.00 „Miškinės katės: slypinčios Vokietijos miškuose“. 18.00 „Hibridiniai šunys“. 19.00 „D.Britanijos gamta“. 20.00 „Žemės planeta“. 21.00 „Užliejamojo miško paslaptys. Dunojaus nacionalinis parkas“. 22.00 „Orangutanų dienoraštis“. 23.00 „Bohemija. Metai pelkėse“. 0.00 Nakties programa.



„Skambutis“ („The Ring“) Siaubo filmas. JAV, 2002 m. Rež. Gore’as Verbinski. Vaidina Naomi Watts, Martinas Hendersonas.

Pagal japonų rašytojo Koji Suzuki romaną sukurtame trileryje mirtina grėsmė tyko visų, kurie peržiūri paslaptingą vaizdajuostę. Tada aukos namuose pasigirsta telefono skambutis su perspėjimu: „Po savaitės tu mirsi.“ Šį šiurpų reikalą tiria žurnalistė Reičel.

10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Rygos VEF. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Kauno „Žalgiris“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodadro „Lokomotiv Kuban“–Klaipėdos „Neptūnas“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Rygos VEF. 18.15 Sportas LT. „Freestyle“ motokroso pasaulio čempionatas 2013“ Lietuvoje. 21.15 Krepšinio pasaulyje. 21.45 VTB lyga. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“.

9.30 Dviračių lenktynės Paryžius–Nica. 10.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 11.00 Šiaurės dvikovė. „Pasaulio taurė“. 11.45 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 13.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 14.00 Biatlonas. „Pasaulio taurė“. 15.15 Šiaurės dvikovė. „Pasaulio taurė“. 16.00 Šiaurės dvikovė. Lenktynės pagal Gunderseno sistemą. 16.45 Biatlonas. „Pasaulio taurė“. 18.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 19.45 Dviračių lenktynės Paryžius–Nica. 21.00 Dviračių lenktynės Adrija–Tirėnų jūra. 22.00 Kovos klubas. 0.00 Kovos klubas. „Total Ko“. 1.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. „Pasaulio taurė“. 2.15 Dviračių lenktynės Paryžius–Nica.

0.40 1 Baltijos

9.10 Krepšinis. Eurolyga. „Besiktas“–„Caja Laboral“. 11.00 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“– „Montepaschi“. 12.50 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“– „Panathinaikos“. 14.40 Ledo ritulys. KHL rungtynės. 16.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 17.15 Boksas. Manny Pacquiao ir Juanas Manuelis Marquezas. 18.10 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“–„Real“. 20.00 Tenisas. „Masters 1000“. „Indian Wells“ turnyro finalas. 22.00 Boksas. „Betfair London’s Finest“ dvikova. 23.00 Boksas. Lee Purdy ir Carsonas Jonesas. 0.00 Boksas. Danny Connoras ir Chrisas Evangelou. 1.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. Tiesioginė transliacija. 4.00 Boksas. Tavoris Cloudas ir Bernardas Hopkinsas.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15, 17.40 TV žurnalas apie automobilių sportą. 10.30 Normaliai. 13.00 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 14.10 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 14.40 Futbolas. FA taurės turnyras. Ketvirtfinalis. 16.40 Žirgų sportas. 18.40 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.25 Futbolas. FA taurės turnyras. Ketvirtfinalis. 21.25 Krepšinis. Bundeslyga. 23.30 Meksikos ralis. 0.00 Amerikietiškųjų imtynių žvaigždės.



„Meilė pikta....“ („Любовь зла...“)

Komedija. Rusija, 1999 m. Rež. Vladimiras Zaikinas. Vaidina Ivanas Paršinas, Maksimas Averinas.

Kostia ir Veronika beprotiškai myli vienas kitą. Artėja ta diena, kai jaunikio tėvai susipažins su sūnaus išrinktąja. O būsimą nuotaką jos buvęs gerbėjas Korabelnikovas įtikina prieš žengiant lemiamą žingsnį surengti savo mylimajam rimtą ištikimybės išbandymą.

9


10

sekmadienis

2013 03 10

lietuviškos

20.45 Europos balsas.

21.00 „Kriminalistai“.

10.30 Sportuok su mumis.

19.00 Gyvenimo spalvos.

16.00 VTB jungtinė lyga.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“ (4). 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruota). 10.30 Brolių Grimų pasakos. „Henzelis ir Grėtel“ (Vokietija, 2012 m.). 11.45 IX tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“. 12.30 Pasaulio dokumentika. „Žmonių planeta. Dykumos gyvenimas kaitroje“ (2) (subtitruota). 13.30, 14.30 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 „Lyderiai“ su Andriumi Tapinu. 17.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.15 Mokslo ekspresas. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 Istorinė drama „Kapitonas Alatristė“ (Ispanija, 2006 m.) (N-14) (subtitruota). 23.55 Pasaulio dokumentika. 0.55 „Senis“ (N-7) (k).

6.30 „Ozis ir Driksas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Beprotiškos linksmybės“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Nuotykių f. „Frenkas“ (JAV, 2007 m.). 11.55 Romantinė komedija „Vaikinams tai patinka!“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 13.55 S. „Jakutijos velnias“ (Rusija, 2005 m.) (N-7). 14.55 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Plikis ir ponia (N-7). 21.00 „Kriminalistai“ (3) (N-7). 22.05 Kriminalinis trileris „Vagių pasaulis“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-14). 0.10 Veiksmo komedija „Starskis ir Hečas“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 2.15 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Bakuganas“. 7.30 Anim. s. „Ant bangos“ (1) (JAV, Kanada, 2009 m.). 8.00 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Laikas keistis. 10.30 Sportuok su mumis. 11.00 Komedija „Daktaras Dolitlis 5. Lakis keliauja į Holivudą!“ (JAV, 2009 m.). 12.50 Komedija „Žiurkių lenktynės“ (JAV, Kanada, 2001 m.). 15.00 Nuotykių f. „Kelionė Amazone“ (JAV, Peru, 1993 m.). 16.50 „Svotai“ (3). 18.10 Mano TV3. Jau 20 metų! Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Chorų karai. Tiesioginė transliacija. 22.30 Kriminalinis trileris „Gundanti klasta“ (JAV, 2008 m.). 0.45 Veiksmo f. „Jūrų pėstininkas“ (JAV, 2006 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Plėšrūnai. Monstrų medžiotojas. Šaltakraujai žudikai (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.30 Komikų klubas (N-7). 17.00 Taip. Ne. 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Gyvenimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Romantinė drama „Povestuvinė kelionė į Maroką“ (Vokietija, 2009 m.) (N-7). 22.10 Kriminalinė drama „Afera pagal Antonį Zimerį“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-14) (k). 23.45 „Mentai“ (N-7). 0.45–5.59 Bamba (S).

7.44 TV parduotuvė. 8.00 Reporteris. 8.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 9.00 „Padūkėlis Eliotas“. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 Mokausi gaminti. 10.00 Namų daktaras. 10.30 Teritorija. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Mūsų miškai. 12.00 Super L.T. (N-7). 13.00 Nuoga tiesa. 14.00 „Putinas. Valdžios perėmimas“ (N-7). 15.15 „Išdurtukai“ (N-7). 15.50 Žinios. 15.58 Orai. 16.00 VTB jungtinė lyga. Donecko „Donetsk“ (Ukraina)–Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva). Tiesioginė transliacija iš Ukrainos. 18.00 Žinios. 18.13 Orai. 18.15 VTB jungtinė lyga. Minsko „Tsmoki“ (Baltarusija)–Kauno „Žalgiris“ (Lietuva). Transliacija iš Baltarusijos. 20.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 „Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma“ (2) (N-7). 23.25 Šiandien kimba. 0.00 Teritorija.

20.20 BTV



„Povestuvinė kelionė į Maroką“ („Hochzeitsreise nach Marrakesch“) Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. Rež. Hansas Jürgenas Tögelis. Vaidina Eva Maria Grein von Friedl, Patrikas Fichte.

Vestuvių planuotojai Marija ir Danielis rūpinasi poromis, keliaujančioms į Marakešą švęsti savo vestuvių. Vienas jaunikis yra daug vyresnis už savo nuotaką. Jis pasikviečia savo sūnų Sveną, kuriam nepatinka, kad jo naujoji motina bus jaunesnė už jį patį.

21.15 LRT



„Kapitonas Alatristė“ („Alatriste“) Istorinė drama. Ispanija, 2006 m. Rež. Agustínas Díazas Yanesas. Vaidina Viggo Mortensenas, Eduardo Noriega.

Pagal rašytojo Arturo Pérezo-Reverte knygą sukurtame filme po sunkių mūšių Flandrijoje į tėvynę sugrįžta sužeistas karžygys Diego Alatristė. Jis negali ramiai stebėti Ispanijoje klestinčios neteisybės. Kai tėvynė pavojuje, patriotas neturi teisės ilsėtis.


2013 03 10 lietuviškos

sekmadienis

regioninės

8.00 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė. Moksleivių dainų diena „Skambantys vaikystės sodai“ Vingio parke. 11.05 Grynas gyvenimas. 11.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 13.10 Tūkstantmečio pokalbiai. 14.00 „LRT rankinio taurės“ moterų finalas. Tiesioginė transliacija iš Kauno. 15.30 Lietuvių dokumentika. „Baltam skersgatvy...“ (2012 m.) (k). 16.10 Dok. f. „Dienoraštis be datų“. 16.30 „LRT rankinio taurės“ vyrų finalas. Tiesioginė transliacija iš Kauno. 18.00 „Frosto prisilietimas“ (7) (N-7). 19.40 Inžinieriaus architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio 120-osioms gimimo metinėms. 20.20 Durys atsidaro. 20.45 Posūkiai su V.Gerulaičiu (k). 21.15 Lietuvių kinas trumpai. „Gėlė“ (2009 m.) (k). 21.30 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Pusiaujo krašte Ekvadore (4). Jūrų liūtų kaimynystėje (1996 m.) (k). 22.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „European Saxophone Ensemble“ (ES) (k). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Kriminalinė komedija „Lengvi pinigai“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Nepaprastoji istorija“. 8.40 Daktaras Ozas. 10.30 „Šunys darbininkai“. 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Gordono Ramzio virtuvės pamokos“ (7). 13.00 Kriminalinė komedija „Gaudynės“ (JAV, 1987 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su kino režisiere Kristina Buožyte. VDU karta (k). 16.00 „Sumažink mane“. 17.00 Melodrama „Seserų namas“ (Vokietija). 18.57 Žodis – ne žvirblis (k). 19.00 „Karališkos kančios“ (4, 5). 21.00 Detektyvas „Tagartas XXIII. Daugiabutis“ (D.Britanija, 2007 m.). 22.30 „Detektyvinė komedija Pavojingasis Deivisas“ (D.Britanija, 2007 m.). 0.00 „Sėsk ir tylėk“ (8). 0.30 „Sumažink mane“.

5.10, 15.00, 16.50, 18.40, 19.45, 2.00, 3.50 24 valandos (N-7). 5.55, 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 6.25, 21.00 Valanda su Rūta. 8.00, 9.15, 10.10, 23.55, 0.55 KK2 (N-7). 8.35, 9.45, 10.45, 0.30, 1.30 Dviračio šou. 9.00 Dugno nuosėdų tyrimas Kuršių mariose. 2013 m. 11.10 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1997 m.). 11.40 KK2 penktadienis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 13.55 Pasaulis X (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 17.35 Diagnozė: valdžia. 19.20 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 20.30 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 22.35 Plikis ir ponia (N-7). 2.45 Pasaulis X (N-7) (k).

22.05 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Simpsonai“. 13.00 Topmodeliai. 14.00 Jokių kliūčių! 15.00 „Pirmyn į Dakarą!“ 16.00 Skraidantys motociklai (6). 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 Veiksmo f. „Diena po rytojaus“ (JAV, 2004 m.). 21.30 „Bobo užkandinė“. 22.00 „Nuodėmingoji Kalifornija“ (5, 6). 23.10 „Kaltės kaina“ (6). 0.10 „Gelbstint Greisę“. 1.05 Drama „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“ (1) (Rusija, 2010 m.). 2.00 „Bobo užkandinė“. 2.25 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.05 Mūsų gyvūnai. 10.35 Šeimos savaitė. 11.35 Mamyčių klubas. 12.05 „Andželas ir draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.05 Marthos Stewart šou. 20.00 Drama „Kupidonas ir Keitė“ (JAV, 2000 m.). 21.55 Drama „Mano Luizianos dangus“ (JAV, 2001 m.).



7.40 Anim. f. „Trys plėšikai“. 9.00 Sveikatos šaltiniai (k). 9.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.35 Sveikas žmogus. 11.30 „Misija: išteisinti!“ (N-7). 13.10 Nematomas teatras (k). 13.40 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“. 15.50 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.25 K omedija „Bėgam, bėgam“. 17.55 Automoto (k). 18.20 Mistinis trileris „Kuždesių sala“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Romantinė komedija „Chaoso teorija“ (N-7). 22.30 Trileris „Mr 73“ (N-14). 0.30 Siaubo komedija „Avys žudikės“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga (k). 9.30 TV šou „Maisto detektyvai“. 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.00 Istorinių laidų ciklas „Spaudos kelias“ (2). 15.30 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (Vokietija, 2012 m.) (N-7). 17.15 Romantinė drama „Žiedo istorija“ (D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m.). 19.15 „Vienišų seselių klubas“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 21.00 VIP seansas. „Taksi 4“ (Prancūzija, 2007 m.). 22.40 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga (k). 23.10 „GSG 9: elitinis būrys“. 0.10 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“.

0.45 TV3

8.00 Drama „Gabrielė“ (Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 9.35 Komedija „Man per brangu“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 11.25 Veiksmo f. „DOA. Gyvos arba mirusios“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 12.55 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 14.35 Komedija „Palaukit“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 16.15 Komedija „Prilaikyk liežuvį“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 18.30 Drama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.10 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 21.50 Drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 0.00 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (Ispanija, JAV, 2007 m.) (N-14).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Vagių pasaulis“ („Thick As Thieves“)

„Jūrų pėstininkas“ („The Marine“)

Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 2009 m. Rež. Mimi Leder. Vaidina Morganas Freemanas, Antonio Banderasas.

Veiksmo drama. JAV, 2006 m. Rež. Johnas Bonito. Vaidina Johnas Cena, Robertas Patrickas.

Patyręs Niujorko vagis Keitas Riplis pakviečia Gabrielį Martiną darbuotis kartu. Porelės tikslas – pavogti du legendinius Fabergé kiaušinius. Abiem profesionalams užduotis atrodo gana paprasta, tačiau Keitui ant kulnų seniai mina policijos leitenantas Veberis.

Sugrįžęs namo iš karo Irake jūrų pėstininkas Džonas Tritonas supranta, kad ir taikiame gyvenime karinė patirtis labai praverčia. Ypač tada, kai pagrobiama Džono gražuolė žmona Keitė. Atrodo, kad tai gerai organizuotos brangakmenių vagių gaujos darbas.

11


12

sekmadienis

2013 03 10

rusiškos

6.25 Naujienos. 6.35 Karinė parduotuvė. 7.15 Animacija. Vaikų klubas. „Saladinas“. 7.45 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. PIN kodas“. 7.55 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Kol visi namie. 10.15 Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.20 Projekto pokalbių laida „Pasverti ir laimingi“. 12.25 Humoro festivalis „Jūrmala 2011“. 14.10 F.Kirkorovas, Alsu, S.Lazarevas jubiliejiniame grupės „A-Studio“ koncerte. 16.00 „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“. Aukščiausioji lyga. 18.25 „Fort Bojard“. 20.00 Sekmadienio laikas. 21.05 Komedija „Vyras su garantija“. 22.50 Didelis skirtumas. 0.35 V.Butusovo jubiliejinis koncertas. 2.05 Pasverti ir laimingi. 4.15 Vaid. f. „Lanfer kolonija“. 5.30 Muzika.

6.10, 21.30 S. „Kulinaras“ (1–20). 20.00 Pragaro virtuvė.

5.35 Būna gi! 6.00, 8.00, 11.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Vaikų rytas. 6.50 Tiesiog cirkas. 7.20 Jų papročiai. 8.25 Pirma pavara. 8.55 Valgome namie! 9.25 Technikos stebuklas. 10.00 Vasarnamiai. 11.25 F. „Baltasis žmogus“ (1–4). 15.05 Vaid. f. „Margos prietemos“. 16.25 Ypatingas atsitikimas. 17.20 „Voratinklis“. 21.05 Aukso dulkės. 21.40 S. „Devintasis skyrius“ (1, 2). 23.35 NTV koncertų salė. Metų žvaigždės. 0.30 Paslaptinga Rusija. Šiaurė.

filmai

4.00 Vaid. f. „Mano švelniai mylimas detektyvas“. 5.20 Vaid. f. „Meilės melodija“. 7.35 Pats sau režisierius. 8.20, 12.00, 18.00 Žinios. 9.15 Juoko panorama. 9.45 Gyvūnijos pasaulyje. 10.15 Anim. f. 10.25 Vaid. f. „Dviese naujuose namuose“. 12.30 Šventinis koncertas. 14.10, 1.00 „Svotai“. 16.10 Juoktis leidžiama. 19.30 Faktorius A. 21.15 Vaid. f. „Tik apie meilę“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.30 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Berniukas ir mergaitė“. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Miesto legendos. 13.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 14.00 Vaid. f. „Kiškis virš bedugnės“. 16.00 ART navigatorius. 16.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 17.00 Savaitės briaunos. 18.00 Alternatyvi istorija. Spalio revoliucija. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 21.00 Nustebink mane. 23.30 Alternatyvi istorija. Raudona ir balta Rusija. 0.30 Be kvailių.

7.00 Anim. f. „Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas“. 9.00 Drama „Nekepkite biskvitų blogos nuotaikos“. 11.00 Melodrama „Dvi istorijos apie meilę“. 13.00 Komedija „Ados šeimynėlė“. 15.00 Drama „Retrum“. 17.00 Romantinė komedija „Spartakiada. Atšilimas“. 19.00 Kriminalinė komedija „Šlamantieji“. 21.00 Karinė drama „Ir buvo karas“. 23.10 Drama „Mama“. 1.00 Romantinė komedija „Meilės kontraktas“.

7.00 Kriminalinis romantinis trileris „Trys įtemptos dienos“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 9.10 Komedija „Atsiklauskite vaikų!“ (Prancūzija, 2007 m.). 11.00 Biografinė istorinė drama „Karaliaus kalba“ (D.Britanija, 2010 m.). 13.00 Fantastinė istorinė drama „1612-ieji: tamsiųjų laikų kronikos“ (Rusija, 2007 m.). 15.25 Romantinė komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (Rusija, 2011 m.). 17.00 Drama „Babelis“ (JAV, Prancūzija, 2006 m.). 19.20 Romantinė komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 21.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 23.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.). 1.00 Istorinė nuotykių drama „Centurionas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.).

6.00 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 8.15 Komedija „Negyvėlis studentų miestelyje“. 10.00 Komedija „Kelyje“. 12.00 Romantinė drama „Brangusis Džonai“. 14.00 Siaubo trileris „Gotika“. 16.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 18.00 Drama „Ieškantys laimės“. 20.05 Kriminalinis trileris „Apgalvota žmogžudystė“. 22.10 Kriminalinė drama „Londono bulvaras“. 0.00 Drama „Jaunystė be jaunystės“.

5.45, 12.30, 19.10 „Seklys“. 10.00, 18.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 10.50, 20.50 „Tarpininkas Keitas“. 13.20 „Aleksas ir Ema“. 15.00 „Bendraklasės“. 16.40, 22.30 „Šeimos genealogija“. 23.20 „Mano vardas Ridas Fišas“. 0.50 „Šalutinis poveikis“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Indijos verslo apžvalga. 8.30 Kelionių laida. 9.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 9.30 Ateitis iš arti. 10.10 Reporterių pranešimai. 10.30 Žvilgsnis iš Londono. 11.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 11.30 XXI amžiaus stebuklai. 12.10 Menas Rusijoje. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Verslo naujienos. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Įsijunk internetą. 16.30 Horizontai. 17.10 Debatai. 18.30 Indijos verslo apžvalga. 19.10 Menas Rusijoje. 20.30 Viskas apie verslą. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Ateitis iš arti. 22.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 22.30 XXI amžiaus stebuklai. 23.30 Horizontai. 0.30 Nakties programa.

6.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00, 22.30 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 8.00, 9.00, 12.00, 22.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 Reporterių pranešimai. 10.30 Atviras teismas. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.30 Naujienos. 13.00 CNN pristato. 14.00, 21.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.30 Veikli moteris. 15.45 Ateities miestai. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Azijos verslas. 18.30 Gyvenimas žaidžiant golfą. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.30 Žirgų lenktynės. 19.45 Transporto mazgas. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 „CNN Go“. Azijos miestai.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 Viena daina. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 0.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.00 Tik hitai. 7.55 Laiko patikrintos dainos. 8.45 „Top 10“. 9.35 „World Stage“. 10.25 TV šou „Medžioklė“. 12.05 „Eilinė Onutė“. 13.50 „Broliai“. 14.40 „Eilinė Onutė“. 15.30 „Holivudas“. 19.40 TV šou „Medžioklė“. 21.20 „Bedarbiai“. 23.00 „Vidutiniokai“. 0.40 Realybės šou „Krantas“. 5.00 Tik hitai.

5.30 Džiazas. 10.30 J.S.Bacho Mišios b-moll. Diriguoja J.Savallas. 12.20 N.Fago oratorija „Nuskendęs faraonas“. 14.30 I.Stravinskio „Ugnies paukštė“. Diriguoja P.Boulezas. 15.30 Kvartetas „Belcea“ groja L.van Beethoveno kūrinius. 16.45 Džiazo festivalis „Jazzdor“. 18.00 B.Britteno opera „Vasarvidžio nakties sapnas“. 20.20 Divertismentas. 21.30 Koncertuoja Rusijos nacionalinis orkestras. Solistas N.Luganskis. 22.45 Koncertuoja Rusijos nacionalinis orkestras. Solistas V.Repinas. 0.30 Džiazas. Dok. f. „P.Fresu 50-metis“. 1.35 Nakties programa.


2013 03 10 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 24/7. Oro uostas Majamyje. 11.00 Kryptis. Mongolija. 12.00 Amerikos maistas. Florida. 13.00 Ekstremali virtuvė. Miestas vaiduoklis. 14.00 Naujo būsto paieška. Ispnanija. 14.30 Naujo būsto paieška. Naujoji Zelandija. 15.00 Naujo būsto paieška. Norvegija. 15.30 Naujo būsto paieška. Šveicarija. 16.00 Keliautojas. Beždžionių planeta. 17.00 Kelionė į Jutą. 17.30 Pramogos vandenyje. Italija. 18.00 Pramogos vandenyje. Denveris. 18.30 Užkariautojas Bertas Tenesyje. 19.00 Ekstremali virtuvė. Miestas vaiduoklis. 20.00 Išgelbėkit mano verslą! „La Jollos“ viešbutis. 21.00 Išgelbėkit mano verslą! ,,Corpus Christi“ viešbutis. 22.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 23.00 Keliautojas. Beždžionių planeta. 0.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Maljorka.

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 9.00 „Pasienio kariai“. 9.55 „Rugsėjo 11-oji: bokštai dvyniai“. 11.40 „Vyriški darbai“. 16.05 „Pirmyn į Dakarą!“ 20.30 „Įmanoma – neįmanoma“. 21.20 „Everesto ligoninės priimamasis“. 22.10 „Karių paieška“. 23.05 „Prieš gamtos stichiją“. 23.55 „Nepalaužiamieji“. 0.45 Nakties programa.

sekmadienis

9.00 Ryto programa. 10.00 Apleistas pensionatas. 10.30 Senas popieriaus fabrikas. 11.00 Aliaskos auksas. 12.00 Apokalipsė. 14.00 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas. 16.00 Apokalipsė. 17.00 Besivaikant ateivius. 18.00 Lėktuvų avarijų priežastys. „United Airines“ avarija. 19.00 2011 m. žemės drebėjimas Japonijoje. 21.00 Kaip krikščionys užvaldė senovės pasaulį. 22.00 2011 m. žemės drebėjimas Japonijoje. 0.00 Kaip krikščionys užvaldė senovės pasaulį. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Kaip Ferencas tapo Lisztu“. 7.55 „Laiko komanda“. 8.55 „Iš Rytų į Vakarus“. 12.25 „Gugė – senovės Tibeto karalystė“. 13.25 „Majų hieroglifų paslaptis“. 14.25 „Katiuša: didinga mažos moters istorija“. 15.15 „Mitų medžiotojai“. 16.15 „J.Austen: asmeninio gyvenimo nesėkmės“. 17.50 „Egiptas“. 18.50 „Mitų medžiotojai“. 19.50 „Gynyba pagal Garou“. 21.00 „Londono ligoninė“. 22.10 „Ląstelė“. 23.10 „Masinio naikinimo ginklai“. 0.10 Nakties programa.

21.05 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Felinologija. 8.15 Plaukimas su aligatoriais. 9.10 Mikaelos zoologijos turas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 11.00 Nepaprasti šunys. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Nežinomos salos: Šri Lanka. 12.50 Laukinė Prancūzija: pasroviui. 13.45 Gelmių lobiai. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 15.35 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai. 17.25 Kačių pabėgimas. 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 19.15 Nuodų medžiotojas: nuodai iš dykumos. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Mutantų planeta: Madagaskaras. 22.55 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: pavojingi žaidimai su aligatoriais. 0.45 Gyvenimas bandoje.

7.00 „Gamta – gyvybės šaltinis“. 8.00 „Nabi – hienų princesė“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 19.00 „Dramblių užkalbėtojas“. 20.00 „Auginant Sančą“. 21.00 „Malda už paukščius“. 22.00 „D.Britanijos gamta“. 23.00 „Užliejamojo miško paslaptys. Dunojaus nacionalinis parkas“. 0.00 Nakties programa.



„Vyras su garantija“ („Мужчина с гарантией“)

Komedija. Rusija, 2012 m. Rež. Artiomas Aksionenka. Vaidina Aleksandras Oleška, Nona Grišajeva.

Viename dideliame prekybos centre apsaugininku dirba labai keistas vyrukas. Ne tik dirba, bet ir gyvena šiame įvairiausių prekių rojuje – nemokamai rengiasi, maitinasi restoranuose, miega baldų skyriuje ir dalyvauja naktinėse grindų plovimo mašinų lenktynėse.

9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 VTB lyga. „Nymburk“– Kauno „Žalgiris“. 12.15 VTB lyga. Krasnodadro „Lokomotiv Kuban“–Klaipėdos „Neptūnas“. 14.00 VTB lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Maskvos srities „Chimki“. 15.45 Sporto metraštis. 15.55 VTB lyga. „Minsk“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 17.55 VTB lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Liubercų „Triumph“. Tiesioginė transliacija. 19.50 VTB lyga. „Donetsk“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.30 Automoto. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Sportas LT. Kikbokso turnyras.

9.30 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 10.45 Kalnų slidinėjimas. Vyrai, moterys. 12.15 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 13.15 Biatlonas. „Pasaulio taurė“. 14.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. „Pasaulio taurė“. 16.30 Biatlonas. Estafetės. 19.00 Dviračių lenktynės Paryžius–Nica. VII etapas. 20.00 Dviračių lenktynės Adrija–Tirėnų jūra. V etapas. 22.00 Profesionalų boksas. 23.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 0.00 Pasaulio greitojo čiuožimo trumpuoju taku čempionatas. 1.00 Biatlonas. 1.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis.

22.10 TV1000

7.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. 15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Fulham“–„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 17.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Liverpool“– „Tottenham“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 10.00 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 10.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.00 Futbolas. Bundeslyga. 14.55 Sportinis pokeris. 16.55 Futbolas. Bundeslygos įdomybės. 18.25 Futbolas. FA taurės turnyras. Ketvirtfinalis. 20.30 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.30, 23.00, 0.45 „Sport1“ naujienos. 22.00 Automobilių sportas. Meksikos ralis. 23.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 1.00 Nakties programa.



„Londono bulvaras“ („London Boulevard“) Kriminalinė drama. JAV, D.Britanija, 2010 m. Rež. Williamas Monahanas. Vaidina Colinas Farrellas, Keira Knightley.

Bėgdamas nuo kriminalinės praeities Mičas susipažįsta su kino žvaigžde Šarlote, kuri slepiasi savo namuose nuo ją persekiojančių reporterių ir fotografų. Pavergtas merginos grožio Mičas imasi ją saugoti nuo persekiotojų. Nuo šiol jis – Šarlotės asmens sargybinis.

13


14

pirmadienis

2013 03 11

lietuviškos

14.30 Koncertuoja Stasys Povilaitis.

12.20 „Dėdė Bakas“.

19.00 „Lietuvos garbė 2013“.

20.25 Žvaigždutės.

19.20 „1410. Žinomas nežinomas Žalgiris“.

6.00 IX tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (k). 6.45 Gustavo enciklopedija (su subtitrais) (k). 7.15 „Henzelis ir Grėtel“ (Vokietija, 2012 m.) (k). 8.30 Lietuvos tūkstantmečio datos. 10.00 Iškilmingas Lietuvos Respublikos Seimo minėjimas. 11.30 Dok. f. „Lietuva. Statusas – nepriklausoma“. 12.00 Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija. 12.30 Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 13.30 Dok. f. „Misija Sibiras’12. Chakasija“. 14.30 Koncertuoja Stasys Povilaitis ir Klaipėdos universiteto kolektyvas „Žuvėdra“. 17.00 Mūsų laisvės metai. Kovo 11-oji. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). Sportas. Orai. 18.30 „Dovydas prieš Galijotą. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – kova už tiesos žodį ir laisvę tada, kai tauta buvo pavergta“ (2013 m.). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25, 22.00 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 20.50 Įžvalgos. 21.50, 22.05 Karinė drama „Dievų miškas“. 0.15 Dok. f. apie Antaną Terlecką. „Neokupuotas“.

6.20 „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (6). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2) (k). 7.50 Anim. f. „Kelionė į Vakarus. Laimingojo Luko nuotykiai“ (Prancūzija, 2007 m.). 9.20 Anim. f. „Skūbis Dū! Goblinų karalius“ (JAV, 2008 m.). 10.45 Nuotykių f. „Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga“ (JAV, 2003 m.). 12.20 Komedija „Dėdė Bakas“ (JAV, 1989 m.). 14.25 Komedija „Žiūrėkit, kas vėl kalba“ (JAV, 1990 m.). 16.05 Nuotykių f. „Legenda apie Zoro“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Muzikinė metų dvikova. Koncertas „Šokėjai prieš dainininkus“ (2013 m.). Kovoja: Katažina ir D.Dimša, A.Kandelis ir E.Jakštytė, Radži ir A.Kapustina, V.Mackonis ir I.Kazlauskaitė, Ž.Žvagulis ir I.Starošaitė. 21.00 Nuotykių f. „10 000 metų prieš Kristų“ (JAV, PAR, 2008 m.) (N-7). 23.05 Veiksmo komedija „Pinigų traukinys“ (JAV, 1995 m.) (N-14). 1.15 „4400“ (N-7).

6.35 Teleparduotuvė. 6.50 „Simpsonai“. 7.20 Anim. f. „Denis – grėsmė visuomenei. Nuotykiai laive“ (JAV, 2002 m.). 8.55 Komedija „Beždžionėlė ekstremalė“ (Kanada, 2003 m.). 10.40 Nuotykių komedija „Asteriksas olimpinėse žaidynėse“ (Prancūzija, 2008 m.). 13.00 Komedija „Džiunglių karalius 2“ (JAV, Australija, 2003 m.). 14.45 Nuotykių f. „Lobių sala“ (D.Britanija, Airija, 2012 m.). 18.30 „Lietuvos garbės 2013“ apdovanojimų ceremonija. Tiesioginė transliacija. 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 „Lietuvos garbės 2013“ apdovanojimų ceremonija. Tiesioginė transliacija. 21.30 Veiksmo drama „Kovotojas“ (JAV, 2010 m.). 23.50 Kriminalinė drama „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.). 1.55 „Biuras“. 2.45 „Vilfredas“ (5).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7). 9.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 10.00 Mitų griovėjai (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Svotai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Atsargiai – moterys! 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Pliusai minusai (N-7). 20.25 Žvaigždutės (N-7). 21.25 Užkalnio 5 (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.25 „Laukinis“ (N-7). 1.25–5.59 Bamba (S).

8.04 TV parduotuvė. 8.20 „Dičkis šuo Klifordas“. 8.50 „Padūkėlis Eliotas“. 9.05 Mokausi gaminti. 9.25 Drama „Šalin vyrus!“ (JAV, Prancūzija, 1995 m.) (N-7). 11.50 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 14.10 Detektyvas „Jaunasis Morsas“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-7). 16.00 Žinios. 16.08 Orai. 16.10, 17.10 „Sodo detektyvės“ (N-7). 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 Gyvenimo būdas. 19.20 Edukacinis dok. f. „1410. Žinomas nežinomas Žalgiris“. 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Romantinė drama „Mano liūdna meilės istorija“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.50 Gyvenimo būdas.

16.05 LNK



21.00 LNK



„Legenda apie Zoro“ („The Legend of Zorro“)

„10 000 metų prieš Kristų“ („10,000 B.C.“)

Nuotykių filmas. JAV, 2005 m. Rež. Martinas Campbellas. Vaidina Antonio Banderasas, Catherine Zeta-Jones.

Nuotykių filmas. JAV, PAR, 2008 m. Rež. Rolandas Emmerichas. Vaidina Camilla Belle, Stevenas Straitas.

Žemvaldžių engiami Meksikos valstiečiai žino: kai toliau kentėti bus neįmanoma, būtinai pasirodys juodasis raitelis su veidą dengiančia kauke ir visus išgelbės. Nors Zoro žmonai ir sūnui žadėjo daugiau nesivelti į jokias avantiūras, savo pažadą jam tenka sulaužyti.

Rūsčią jauno medžiotojo širdį sušvelnina meilė gražuolei Evoletai. Bet kai mylimąją pagrobia priešai, vaikinui kartu su savo genties kariais tenka leistis į pavojingą kelionę per dykumą. Šis žygis padės įveikti visus priešus ir net atrasti dingusią civilizaciją.


2013 03 11 lietuviškos

pirmadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.25 „Kuo man graži Tėvynė Lietuva“. Rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų meninių programų konkurso laureatų koncertas. 10.00 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7). 10.55 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (1) (D.Britanija, 1986–1988 m.) (N-7). 12.00 Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro gimtadienio koncertas. Dalyvauja Lilija Gubaidulina ir Edgaras Montvidas. 14.15 Geresnės muzikologijos troškimas. Šventinis vakaras Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje. 16.00 Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje (k). 16.30 Iškilmingas Lietuvos Respublikos Seimo minėjimas, skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (k). 18.00 Septynios Kauno dienos. 18.25 Pianisto Kasparo Uinsko rečitalis Berlyno filharmonijos salėje. 19.35 Lietuvių dokumentika. „Vytautas Landsbergis: mintys ir darbai“ (1) (2012 m.). 20.30 „Tikime laisve“. Iškilmingas koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui (2010 m.). 23.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 23.20 Istorinis veiksmo trileris „Kapitonas Alatristė“ (Ispanija, 2006 m.) (N-14) (su subtitrais).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Pirmykštė žemė“. 8.15 „Garfildas“. 8.40 „Kovotojas Reksas“. 9.05 „Draugai III“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys patruliai“ (6). 16.30 „Draugai IV“. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Rizoli“. 18.55 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai“. 20.00 „Mentalistas“. 21.00 Drama „Kai apkabinsiu tave“ (Lietuva, Vokietija, 2010 m.). 22.40 Trileris „Negirdėti blogio“ (JAV, 1993 m.). 0.30 Fantastinis nuotykių f. „Laivas į pragarą“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 2.05 Sveikatos ABC (k).

5.25, 7.15, 8.20, 10.45, 16.55, 18.45, 2.45 24 valandos (N-7) (k). 6.15 Diagnozė: valdžia (k). 7.55 Alchemija. VDU karta (k). 9.00 Žinios. 2013 m. 9.15 „Alfa“ savaitė (k). 9.40 Diagnozė: valdžia (k). 11.30 Pasaulis X (N-7) (k). 12.35 KTV – kino ir televirtuvė. 13.10, 21.10 KK2 penktadienis (N-7) (k). 14.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 15.50 Ne vienas kelyje (k). 16.30 „Alfa“ savaitė (k). 17.45 Diagnozė: valdžia (k). 19.30 Nuo... Iki... (k). 20.40 Alchemija. VDU karta (k). 22.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 23.50 Ne vienas kelyje (k). 0.30 „Alfa“ savaitė (k). 0.55 Žinios (k). 2013 m. 1.10 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1997 m.) (k). 1.45 Pasaulis X (N-7) (k). 3.30 Valanda su Rūta (k).

21.30 TV3

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Simpsonai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Žmogėdra“ (JAV, Kanada, 2007 m.). 0.55 „Kastlas“. 1.45 „CSI Majamis“. 2.35 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.25 „Andželas ir draugai“. 9.55 Senoji animacija. 10.30 Drama „Kupidonas ir Keitė“ (JAV, 2000 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės (3). 22.10 Mokslinės fantastikos f. „Paskutiniame krante“ (Australija, JAV, 2000 m.).



9.00 Automoto (k). 9.30 Romantinė komedija „Chaoso teorija“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandi. 11.30 Mistinis trileris „Kuždesių sala“ (N-7). 13.45 Svečiuose pas... 14.15 Telelaikraštis. 15.00 Roko opera „Jotvingio daina“. 16.30 Dok. f. „Ledo vaikai“. 17.30 Laiko pjūvis. 18.00 V.Klovos opera „Žalgiris“. 18.55 Komedija „Žmonos maištas“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Drama „Žiedo istorija“. 23.00 Drama „Vanduo“. 1.00 Romantinė drama „Emos laimė“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00, 17.45 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga (k). 9.30 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“. 11.30 „Spaudos kelias“ (2). 12.00 Nuotykių f. „Čarlis 2. Nepaprastas automobiliukas“ (Vokietija, 2006 m.). 13.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 14.15 Nuotykių drama „Don Kichotas. Niekada nepasiduok!“ (Vokietija, 2008 m.). 16.00 Romantinė komedija „Denas tikrame gyvenime“ (JAV, 2007 m.). 18.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 18.45 „Kritinė riba“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 „Greičio svajonė“ (Naujoji Zelandija, JAV, Šveicarija, 2005 m.). 23.10 „Balticum TV“ žinios. 23.25 „Senas geras faras“ (N-7). 0.25 „Komanda Č“ (N-7).

21.50 LRT

8.00 Komiška drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 9.40 Fantastinis nuotykių f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 11.05 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 19.55 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.40 Veiksmo f. „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV, 2009 m.) (S).

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Muzika. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Muzika. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Kovotojas“ („The Fighter“)

„Dievų miškas“

Veiksmo drama. JAV, 2010 m. Rež. Davidas O.Russellas. Vaidina Markas Wahlbergas, Christianas Bale’as.

Karinė drama. Lietuva, D.Britanija, 2005 m. Rež. Algimantas Puipa. Vaidina Valentinas Masalskis, Stevenas Berkoffas.

Filmo centre – du netikri broliai, pamišę dėl bokso. Vyresnysis Dikis galėjo tapti Amerikos čempionu, jei ne kai kurios ekscentriško charakterio savybės ir polinkis kvaišalams. Dabar visas nerealizuotas ambicijas ir savo meistriškumą Dikis nori perteikti Mikiui.

Pagal Balio Sruogos romaną sukurta drama vienu metu ir šiurpą kelia, ir verčia kvatotis. Humoro jausmas padėjo pačiam rašytojui ištverti Štuthofo koncentracijos stovyklos siaubus. Panašia apsaugine reakcija apsiginklavęs ir pagrindinis herojus Profesorius.

15


16

pirmadienis

2013 03 11

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 10.20 Kol visi namie. 11.10 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 Metas pietauti! 13.00 Naujienos. 13.15 „Prekybos centras“. 15.05 Mados nuosprendis. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 16.55 „Aš skiriuosi“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 20.45 „Meilės lygtis“. 22.40 Vakarinis Urgantas. 23.25 Vakaro žinios. 23.40 Laisvė ir teisingumas su A.Makarovu. 0.40 Detektyvas „Ieškokite moters“. 3.05 Vaid. f. „Senovinė komedija“. 4.30 Mados nuosprendis. 5.25 Muzika.

5.50, 18.50 Šeimos dramos. 6.40, 13.10 Vaikų klubas. „Angelų draugai“. 7.10 Slaptos teritorijos. 8.05 Patikima priemonė. 9.05 Apokalipsės diena. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 „Pagal įstatymą“. 11.40 Komedija „Išdavystė“. 13.40 Jautrių pasaulių saugotojai. 14.30 Koncertas „Kovo 8-oji dideliame mieste“. 16.20 Pragaro virtuvė. 17.50 Nemeluok man. 20.55 Senovės dievų eliksyrai. 21.55 Pasverti ir laimingi. 22.55 Dievų maistas. 23.55 Baisūs žaisliukai. 0.50 Naujienos 24.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Atmintinos melodijos. 9.05 „Tėvai“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Saugotojas“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Jūrų velniai“. 21.40 „Voratinklis“. 23.35 „Nuodėmės sostinė“.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05 Ieškotojai. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 14.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 15.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 16.40 S. „Čigonės šokis“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 S. „Veronika“. 21.05 „Karštais pėdsakais“. 22.05 Poligrafas. 23.00 S. „Miškuose ir kalnuose“. 23.50 Merginos. 0.30 Žinios +. 0.50 Vaid. f. „Adomas veda Ievą“ (1). 2.15 Vesti.ru.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Be kvailių. 9.00, 16.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00, 17.00, 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Vestuvių dovana“. 14.30 Rusiškas akcentas. 15.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 19.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Baltasis prakeiksmas“.

7.00 Romantinė komedija „Spartakiada. Atšilimas“. 9.00 Detektyvas „Pyragėliai su bulvėmis“. 11.00 Anim. f. „Alisos gimtadienis“. 13.00 Istorinė drama „Vėrinys mano mylimajai“. 15.00 Karinė drama „Ir buvo karas“. 17.10 Melodrama „Pradedantiems mylėti“. 19.00 Romantinė komedija „Meilės kontraktas“. 21.00 Komiška melodrama „Uogienė iš sakuros“. 23.00 Nuotykių melodrama „Dvylikta vasara“. 1.00 Komedija „Intymus Sebastiano Bachovo gyvenimas“.

7.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 9.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 11.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 15.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.05 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.05 Fantastinis nuotykių f. „Konanas barbaras“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 21.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.). 23.05 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Romantinė drama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.).

6.00 Komedija „Kelyje“. 8.00 Romantinė drama „Brangusis Džonai“. 10.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 12.00 Anim. nuotykių f. „Svajonių traukinys“. 13.45 Drama „Ieškantys laimės“. 15.50 Nuotykių drama „Tie žavūs žirgai“. 18.00 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“. 20.00 Dramatinis trileris „Paslaptingas langas“. 22.00 Veiksmo f. „Virtuoziškumas“. 0.00 Mokslinės fantastikos trileris „Žvaigždžių kelias. Pirmasis kontaktas“.

5.40, 0.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.25, 17.30 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.40 „Seklys“. 9.10 „Šalutinis poveikis“. 10.45 „Kalėdos Manhatane“. 13.20, 18.20 „Liežuvautoja“. 14.10, 19.10, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.05 „Bethovenas“. 20.00 „Tikra Holivudo istorija“. 21.35 „Angelo akys“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30 Atviras pokalbis. 12.45, 18.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.00, 1.30 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 „Paauglės motinos“. 9.10 Aš turiu antsvorio. 10.00 „Made“. 10.50 „Broliai“. 11.40 „Eilinė Onutė“. 12.30 Kai man buvo 17 metų. 13.20 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Broliai“. 16.40 Ekstremalūs išbandymai. 17.30 Aklas pasimatymas. 18.45 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 19.40 „Holivudas“. 20.30 „Džersio pakrantė“. 21.20 TV šou „Medžioklė“. 22.10 „Vidutiniokai“. 23.00 Realybės šou „Krantas“. 23.50 TV šou „Interneto kvailiai“.

5.25 Džiazas. 10.30 Kvartetas „Belcea“ groja L.van Beethoveno kūrinius. 13.50 Divertismentas. 14.30 J.Neumeierio baletas „Dama su kamelijomis“. 16.45 Dok. f. „Kaip buvo kuriamas baletas „Dama su kamelijomis“. 17.35, 20.25 Divertismentas. 18.00 R.Wagnerio opera „Skrajojantis olandas“. 21.30 L.van Beethoveno IV simfonija. Diriguoja C.Kleiberas. 22.15 Klasikos archyvai. Koncertuoja P.Fournier ir W.Kempffas. 23.15 Klasikos archyvai. Groja A.Grumiaux. 0.30 P.Frsu jubiliejaus koncertas.


2013 03 11 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Antrojo pasaulinio karo pėdsakais. 11.00, 11.30 Pikta planeta. Pasaulio pabaiga. Verdantis ežeras. 12.00 Amerikos maistas. Misisipė. 13.00 Maisto mašina. 13.30 Kepto maisto valgymo varžybos. 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Naujo būsto paieška. Australija. Belgija. Olandija. 16.00 Kelionės motociklu. 17.00, 0.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 18.00 Kruizu link šiaurės šviesų. 19.00 Keliautojas. Madridas. 20.00 Be tabu. San Fransiskas. 21.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 21.30, 22.00 Pramogos vandenyje. Džersis. Denveris. 22.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Hampšyre. 23.00 Kelionės motociklu.

pirmadienis

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 7.00 „Pirmyn į Dakarą!“ 8.00 „Vyriški darbai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „J.May: didžiosios idėjos“. 10.50 „Konstruokime!“ 11.40 „Savamoksliai išradėjai“. 12.35 „Žvejų nuotykiai“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „J.May: didžiosios idėjos“. 16.05 „Konstruokime!“ 16.55 „Savamoksliai išradėjai“. 17.50 „Pirmyn į Dakarą!“ 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Vyriški darbai“. 20.30 „Nepalaužiamieji“. 21.20 „Ekstremalūs išbandymai“. 22.10 „Prieš gamtos stichiją“. 23.05 „Pirmyn į Dakarą!“ 23.55 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Porsche 911“ automobilių gamykla. 11.00 Lėktuvų avarijų priežastys. 12.00 Krikščionybė. 13.00 Nesugaunamas jaguaras. 14.00 Sumatros beždžionžmogiai. 15.00 Lėktuvų avarijų priežastys. 16.00 Krikščionybė. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Mustang“ automobilių gamykla. 19.00 Amerikiečių kolonija. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Amerikiečių kolonija. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Senovės pasauliai“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 11.05 „Pirato Juodabarzdžio laivas“. 12.00 „Gynyba pagal Garou“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.45 „Senovės pasauliai“. 14.45 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 15.45 „Laiko komanda“. 16.45 „Iš Rytų į Vakarus“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 19.50 „Egiptas“. 20.55 „1066-ieji“. 22.00 „Kovos klubas: smurto istorija“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

15.50 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Blogas šuo. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Pandamoniumas: Mei Šenio istorija. 10.05 Nežinomos salos: Hebridai. 11.00 Dingę šuns jaunikliai. 11.55 Veterinarai gelbėtojai. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinaras žygyje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Šimpanzių rojus. Žozefina. 17.25 Džiunglės debesyse. 18.20 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Okavangas. 22.00 Dar vienas smūgis. 22.25 B.Bailey ir povai. 22.55 Pragariška katė: kačių pabėgimas. 23.50 Motina. 0.45 Grobis – žmogus: rykliai žudikai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: dramblio Šorčio kerštas.

7.00 „Hibridiniai šunys“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Dramblių užkalbėtojas“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Tegu sninga!“ 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50, 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Didžiųjų mantų karalienė“. 23.00 „Vėžlio vadovas po vandenyną“.



„Tie žavūs žirgai“ („All the Pretty Horses“) Nuotykių drama. JAV, 2000 m. Rež. Billy Bobas Thorntonas. Vaidina Mattas Damonas, Penélope Cruz.

1949 m. jaunas Teksaso kaubojus Džonas Greidis kartu su ištikimu draugu Leisiu patraukia į Meksiką laimės ieškoti. Vaikinams pavyksta įleisti šaknis turtingo fermerio Hektoro de la Ročės valdose. Netrukus Džonas suranda bendrą kalbą ir su šeimininko dukra Aleksandra.

12.00 Televitrina. 13.00 Sportas LT. Lotynų Amerikos šokių profesionalų čempionatas. 14.00 Futbolo dievai. Pelé. 14.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Liubercų „Triumph“. 16.10 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Kauno „Žalgiris“. 17.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Maskvos srities „Chimki“. Tiesioginė transliacija. 19.45 Sportas LT. Pasaulio laisvojo stiliaus motokroso čempionatas Lietuvoje, 2013 m. 22.45 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas.

9.30 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 11.00 Biatlonas. „Pasaulio taurė“. 12.45 Jojimo apžvalga. 13.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 14.00 „Algarvės taurės“ futbolo turnyras. 16.15 Dviračių lenktynės Adrija–Tirėnų jūra. 17.15 „Algarvės taurės“ futbolo turnyras. 19.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 20.00 Europos futbolo apžvalga. 20.45 Biatlonas. „Pasaulio taurė“. 21.40 Sporto kuriozai. 22.00 Amerikietiškosios imtynės. 23.45 Kovos klubas. „Total Ko“. 0.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 1.30 Sporto kuriozai. 1.45 Europos futbolo apžvalga.

11.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. 17.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 20.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 21.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pokalbių laida apie futbolą. 17.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 18.30 Futbolas. Bundeslyga. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.15 Futbolas. 23.15 „Liga total!“ Žaidimo analizė. 0.30 Futbolas. „Premier“ lyga. 1.00 Nakties programa.

21.40 NTV mir



„Voratinklis“ („Паутина“)

Kriminalinis serialas. Rusija, 2007 m. Rež. Vladimiras Krasnopolskis, Valerijus Uskovas. Vaidina Olegas Charitonovas, Olegas Šklovskis.

Fiodoras Tumanovas pateko į nusikaltimų voratinklį. Už tai, kad nevykdė vyresnybės įsakymų ir visada turėjo savo nuomonę, vyras buvo perkeltas į žemesnes pareigas. Negana to – jo žmona išėjo pas kitą. Dabar Tumanovui liko tik darbas ir noras apsaugoti kitus žmones.

17


18

antradienis

2013 03 12

lietuviškos

21.15 Emigrantai.

16.00 Būk mano meile!

22.00 „Tėvynė“.

19.25 Atsargiai – moterys!

19.45 „Moterys, karas ir taika. Afganistanas“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (7). 7.20 „Ogis ir tarakonai“. 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.55 Komedija „Dėdė Bakas“ (JAV, 1989 m.) (k). 11.05 Komedija „Policijos akademija 7. Misija Maskvoje“ (JAV, 1994 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3). 13.55 „Nerami tarnyba“ (6) (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Pasaulis X (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Nėra kur bėgti“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 0.40 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.35 „4400“ (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Tauro ragas (N-7). 8.30 Atsargiai – moterys! 9.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 10.00 „Alibi. Tapatybė“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Mentai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Atsargiai – moterys! 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Pasitarkime (N-7). 22.30 „Spartakas. Kerštas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7). 1.30–5.59 Bamba (S).

6.59 TV parduotuvė. 7.15 Žinios. 7.30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.30 Gyvenimo būdas. 9.30 Šiandien kimba. 10.05 „Kas tu toks?“ 11.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 13.00 „Išdurtukai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Anoreksikai berniukai“ (N-7). 16.00 Žinios. 16.07 Orai. 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. 18.42 Orai. 18.45 Nuoga tiesa. 19.45 „Moterys, karas ir taika. Afganistanas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Nuoga tiesa. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7).

11.05 LNK

7.15 Teleparduotuvė. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Motina ir sūnus“ (N-7). 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Simpsonai“. 18.10 Be komentarų. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tėvynė“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Firma“. 1.50 „Biuras“. 2.45 „Vilfredas“ (6).



„Policijos akademija 7. Misija Maskvoje“ („Police Academy 7: Mission to Moscow“) Komedija. JAV, 1994 m. Rež. Alanas Metteris. Vaidina George’as Gaynesas, Davidas Grafas.

Bukagalviai Vašingtono policijos akademijos nariai su ypatinga misija atvyksta į Maskvą. Jie nori padėti rusų kolegoms pažaboti mafiją, užvertusią visą pasaulį nelegaliais kompiuteriniais žaidimais. Pasipriešinti jiems gali tik komendanto Lasaro auklėtiniai...

21.00 TV1



„Merkurijaus kodas“ („Mercury Rising“) Veiksmo trileris. JAV, 1998 m. Rež. Haroldas Beckeris. Vaidina Bruce’as Willisas, Miko Hughes.

FTB agentas Artas Džefris gauna užduotį sergėti autizmu sergantį berniuką, kurio tėvai buvo žiauriai nužudyti. Senas žvalgybos asas jaučia, kad nusikaltėliai mėgins susidoroti ir su nepilnamečiu liudininku. Juk berniukas žino slaptą karinių operacijų kodą.


2013 03 12 lietuviškos

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Mano dainos Jums, mylimos moterys“. Liongino Abariaus kūrybos vakaras. Dalyvauja moterų choras „Aidas“, vyrų choras „Sakalas“ (k). 13.00 Mokslo ekspresas. 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Mūsų miesteliai. Luokė (1). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Durys atsidaro. 18.45 „Lyderiai“ su Andriumi Tapinu. 19.30 Gintarinės batutos meistrai. Saulius Sondeckis. 21.00 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Vytauto Landsbergio knygos „Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?“ pristatymas. 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Kai gandras nuvilia“ (1, 2) (Danija, 2003 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Amerika nematytoji (2) (k). 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja akordeonų kvintetas „Modus“.

antradienis

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 Anim. s. „Geniuko Vudžio šou“ (1) (JAV, 1998 m.). 8.15 „Garfildas“. 8.40 Anim. s. „Marvel animė. Ašmenys“ (1) (Japonija, 2011 m.) (N-7). 9.05 „Draugai IV“ (N-7) (k). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys patruliai“ (7). 16.30 „Draugai IV“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Merkurijaus kodas“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 23.00 Kriminalinis trileris „Tamsos miestas“ (Australija, JAV, 1998 m.) (N-14). 0.50 „Bręstantis blogis“ (N-14).

5.10 KK2 penktadienis (N-7) (k). 6.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 7.50 Ne vienas kelyje (k). 8.30 „Alfa“ savaitė (k). 9.00 Žinios. 9.15 Apie ūkį ir bites (k). 9.40 Ne vienas kelyje (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 KK2 penktadienis (N-7) (k). 12.50 Nuo... Iki... (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.20 Init

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „FC Shalke 04“–„Galatasaray A.S.“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Dok. f. „Belaukiant supermeno“ (JAV, 2010 m.). 1.55 UEFA čempionų lygos apžvalga. 2.10 „Naša Raša“. 3.10 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.30 „Andželas ir draugai“. 9.55 Senoji animacija. 10.30, 22.10 Mokslinės fantastikos f. „Paskutiniame krante“ (Australija, JAV, 2000 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 0.15 Paslapčių namai.



„Moteris iš Penktojo rajono“ („La femme du Vème“) Trileris. Prancūzija, D.Britanija, 2011 m. Rež. Pawelas Pawlikowskis. Vaidina Ethanas Hawke’as, Kristin Scott-Thomas.

Amerikietis rašytojas Tomas Riksas po darbe kilusio skandalo išvyksta į Paryžių, kur ketina daugiau dėmesio skirti dukros auklėjimui. Vos sudurdamas galą su galu Tomas dirba naktiniu sargu. Asmeninis vyro gyvenimas ima keistis, kai jis sutinka našlę Mardžitą.

9.00 Nematomas teatras (k). 9.30 Drama „Žiedo istorija“. 11.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 12.00 Komedija „Žmonos maištas“. 13.40 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Hačiko. Šuns istorija“. 17.30 Atradimai. 18.00 Žinios. 18.20 Mokomės kartu. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Misijos Baltijos jūros regione. 20.30 Automoto. 21.00, 22.45 Žinios. Orai. 21.20 Trileris „Moteris iš Penktojo rajono“. 23.05 Veiksmo komedija „Kurjeris“. 0.40 Veiksmo drama „Kova su šešėliu 2. Revanšas“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 Nuotykių f. „Lobių sala“. 13.50 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.20 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 14.50 Ieškokime geriausio! 15.05 Drama „Ričardo Niksono nužudymas“ (JAV, Meksika, 2004 m.). 16.45 Istorinių laidų ciklas „Spaudos kelias“ (2). 17.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 18.15 „Vienišų seselių klubas“ 18.45 „Verbų sekmadienis“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Senas geras faras“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Kritinė riba“ (N-7). 23.00 „Advokatė Lovinski“. 0.00 „Karamelė“.

22.35 LNK

8.00 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 9.55 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 12.00 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 18.00 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 19.35 Drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.50 Fantastinis nuotykių f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 23.15 Komedija „Bruno“ (JAV, 2009 m.) (S).

7.00 Muzika. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Nėra kur bėgti“ („Nowhere to Run“) Veiksmo filmas. JAV, 1993 m. Rež. Robertas Harmonas. Vaidina Jeanas Claude’as Van Damme’as, Rosanna Arquette.

Bankų plėšikas Semas Gilenas pabėga iš kalėjimo autobuso ir pasislepia nuošalioje fermoje. Netoli gyvena žemės savininkė našlė Klaidė Anderson, auginanti du vaikučius. Moterį jau kurį laiką terorizuoja godus žemės spekuliantas su savo draugais banditais.

19


20

antradienis

2013 03 12

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00, 13.00 Naujienos. 10.20 Gyvenkite sveikai. 11.15 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 Metas pietauti! 13.20 „Prekybos centras“. 15.05 Mados nuosprendis. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 16.55 „Aš skiriuosi“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Meilės lygtis“. 23.15, 5.50 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.25 Vakarinis Urgantas. 0.00 Vakaro naujienos. 0.15 Komedija. „Mesjė Perišono kelionė“. 1.30 Suprasti. Atleisti. 2.25 Mados nuosprendis. 3.15 Vaid. f. „Atvykėlė“. 4.50 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

6.00 Mūšis dėl Žemės. 6.45, 13.05 Vaikų klubas. „Angelų draugai“. 7.15 Pasverti ir laimingi. 8.10 NSO. Šnipų karas. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.10 Kvailiai, keliai, pinigai. 11.20 Melodrama „Sniegas ant galvos“. 13.35 Skubus iškvietimas. 14.00, 17.50 Nemeluok man. 14.55, 18.50 Šeimos dramos. 15.55 Patikima priemonė. 16.50 Nuteisk mane. 20.55 Karinė paslaptis. 22.50 Aktuali tema. 23.50 Visatos saugotojai. 0.40 Naujienos 24.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Kulinarų dvikova. 9.25 Rusiškas įdaras. 10.00 „Alibi dviem“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Saugotojas“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Jūrų velniai“. 21.40 „Voratinklis“. 23.35 „Nuodėmės sostinė“.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05, 23.00 „Miškuose ir kalnuose“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 14.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 15.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 16.40 „Čigonės šokis“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Veronika“. 21.05 „Karštais pėdsakais“. 22.05 Gyvenimais mainais. Lombardai. 23.50 Žinios +. 0.10 Sąžiningas detektyvas. 0.40 Vaid. f. „Adomas veda Ievą“ (2). 2.15 Vesti.ru.

6.00, 15.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00, 17.00, 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Baltasis prakeiksmas“. 19.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Ar-chi-me-dai!“

7.00 Anim. f. „Alisos gimtadienis“. 9.00 Komedija „Intymus Sebastiano Bachovo gyvenimas“. 11.00 Melodrama „Pradedantiems mylėti“. 13.00 Drama „Aklo žmogaus sapnas“. 15.00 Komiška melodrama „Uogienė iš sakuros“. 16.40 Tragikomedija „Du viename“. 19.00 Drama „Sūnelis“. 21.00 Komedija „Pasimatymas“. 23.00 Komiška melodrama „Leiskite pabučiuoti… vėl“. 1.00 Istorinė drama „Pakraštys“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 Komedija „Pažadėk man!“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.). 13.05 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 15.00 Kriminalinė veiksmo drama „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 17.15 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7). 19.00 Kriminalinė veiksmo drama „Infiltruotieji“ (JAV, Honkongas, 2006 m.) (N-7). 21.25 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.) 23.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 1.00 Nuotykių drama „Apokalipto“ (JAV, 2006 m.) (N-7).

6.00 Anim. nuotykių f. „Svajonių traukinys“. 7.45 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 9.45 Dramatinis vesternas „Tie žavūs žirgai“. 12.00 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“. 14.00, 22.00 Siaubo drama „Juodoji mirtis“. 16.00 Dramatinis trileris „Paslaptingas langas“. 18.00 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“. 20.00 Drama „Atsiskyrėlis“. 0.00 Mokslinės fantastikos drama „Žvaigždžių kelias. Sukilimas“.

5.40, 0.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.25, 17.30 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.40 „Seklys“. 9.10 „Bendraklasės“. 10.50 „Aistros radijo bangomis“. 13.20, 18.20 „Liežuvautoja“. 14.10, 19.10, 23.15 „Šok iki nukritimo“. 15.05, 21.40 „Bethovenas“. 20.00 „Milijonieriaus nuotaka“. 20.50 „Šeimos genealogija“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30, 0.30 Atviras pokalbis. 12.45, 18.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.00, 1.30 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 „Paauglės motinos“. 9.10 Aš turiu antsvorio. 10.00 „Made“. 10.50 „Broliai“. 11.40 „Eilinė Onutė“. 12.30 Kai man buvo 17 metų. 13.20 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Broliai“. 16.40 Ekstremalūs išbandymai. 17.30 Aklas pasimatymas. 18.45 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 19.40 „Holivudas“. 20.30 „Džersio pakrantė“. 22.10 TV šou „Interneto kvailiai“. 23.00 Realybės šou „Krantas“. 23.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.40 TV šou „Medžioklė“.

5.15 Džiazas. 10.30 A.Brucknerio kūrinių koncertas. 12.00 Koncertuoja V.Repinas ir Rusijos nacionalinis orkestras. 13.30 Divertismentas. 14.30 J.Brahmso IV simfonija. Diriguoja C.Kleiberas. 15.20 Klasikos archyvai. H.Szeryngas groja J.Brahmso kūrinius. 16.15 J.Brahmso ir M.Ravelio kūrinių koncertas. 17.05 Divertismentas. 18.00 W.A.Mozarto opera „Don Žuanas“. 20.50 Divertismentas. 21.30 P.Dukaso opera „Arianė ir Barbė Blu“. 23.35 R.Strausso opera „Ariadnė iš Nakso“.


2013 03 12 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Senegalas ir Zambija. 11.00 Pikta planeta. Audros. 11.30 Pikta planeta. Urvai. 12.00 Maistas rojuje. San Diegas. 13.00 Skaniausi valgiai. Portugalija. 14.00 Naujo būsto paieška. Londonas. 14.30 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 15.00 Naujo būsto paieška. Austrija. 15.30 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. 16.00 Kelionės motociklu. 17.00 Laikas Amerikoje. Kalifornija. 18.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 19.00 Keliautojas. Hondūras. 20.00 Be tabu. Sietlas. 21.00, 22.00 Išgelbėkit mano verslą! „Oaks Inn“ viešbutis. „La Jolla Cove Suites“ viešbutis. 23.00 Kelionės motociklu. 0.00 Laikas Amerikoje. Kalifornija.

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 7.00 „Pirmyn į Dakarą!“ 8.00 „Vyriški darbai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Nepalaužiamieji“. 10.50, 16.05 „Ekstremalūs išbandymai“. 11.40 „Prieš gamtos stichiją“. 12.35 „Žvejų nuotykiai“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „Nepalaužiamieji“. 16.55 „Prieš gamtos stichiją“. 17.50 „Pirmyn į Dakarą!“ 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Vyriški darbai“. 20.30 „Savamoksliai išradėjai“. 21.20 „Ypatingosios operacijos“. 22.10 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 23.05 „Akis į akį su gamta“. 23.55 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Ugnikalnis, rusenantis po vandeniu. 11.00 Amerikiečių kolonija. 12.00 Kalintys užsienyje. 13.00 Padangių grobuonys. 14.00 Mongolijos vikšras. 15.00 Amerikiečių kolonija. 16.00 Kalintys užsienyje. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Lexus“ automobilių gamyklos. 19.00 Vaiduoklių namas. 19.30 Misisipės gyvenvietės. 20.00 Amerikiečių klasikinių automobilių dalys. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Vaiduoklių namo lobiai. 22.30 Misisipės gyvenvietės. 23.00 Amerikiečių klasikinių automobilių dalys. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Senovės pasauliai“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 11.05 „Egiptas“. 12.05 „1066-ieji“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.45 „Senovės pasauliai“. 14.45 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 15.45 „Laiko komanda“. 16.45 „Iš Rytų į Vakarus“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 19.50 „Atskleisti paslaptį“. 20.50 „Germanų gentys“. 22.00 „Mirties įrankiai“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

20.00 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Simpatiškiausi kačiukai ir šunų jaunikliai. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Džiunglės debesyse. 10.05 Afrikoje: Okavangas. 11.00 Insulino injekcija. 11.55 Veterinarai gelbėtojai. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Šimpanzių rojus: Zakas pretenduoja į pergalę. 17.25 J.Corwinas laisvėje: gyvūnai ekstremalai. 17.50 Gyvūnų mimikrija. 18.20 Kačių pabėgimas. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Namibija. 22.00 Didvyriški šunys. 23.50 Šunys policininkai. 0.45 Rykliai žudikai: juodasis gruodis. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: Marlino užpuolimas.

7.00 „Tegu sninga!“ 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Pingvinai: paukščiai, panorę būti žuvimis“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „D.Britanijos gamta“. 23.00 „Medžioklinis sakalas, tundrinis vilkas“. 0.00 Nakties programa.



„Atsiskyrėlis“ („Detachment“) Drama. JAV, 2011 m. Rež. Tony Kaye. Vaidina Adrienas Brody, Jamesas Caanas.

Mokytojui Henriui Bartsui niekaip nepavyksta užmegzti artimesnio ryšio su mokiniais. Tikriausiai todėl, kad jis pats ligi šiol nerodė noro įveikti nesusikalbėjimo barjerą tarp savęs ir mokinių bei kolegų. Tačiau naujoje mokykloje viskas pasikeičia.

12.00 Televitrina. 13.00 Sporto metraštis. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– Liubercų „Triumph“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Maskvos srities „Chimki“. 18.30 Futbolo dievai. Ronaldo. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–„Prienai“. Tiesioginė transliacija. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Europos futbolo apžvalga. 10.15 Biatlonas. „Pasaulio taurė“. 11.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 12.00 Biliardo turnyras Airijoje. I diena. 16.00 Dviračių lenktynės Adrija–Tirėnų jūra. 18.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. „Pasaulio taurė“. 20.45 Biliardo turnyras Airijoje. I diena. 21.30 Biliardo turnyras Airijoje. I diena. 0.45 Žiedinės automobilių lenktynės Le Mane. 1.00 Bandomasis važiavimas. Ženeva. 1.15 Automobilių sportas. 2.15 Sporto kuriozai.

0.15 1 Baltijos

11.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 12.00 Motosportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynių apžvalga. 13.00, 16.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. 17.55 Krepšinis. BBL. „Pieno žvaigždės“–„Kalev / Cramo“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. Tiesioginė transliacija. 21.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Milan“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Schalke 04“–„Galatasaray“. 1.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga. 1.50 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Turbo. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.55 Futbolas. „Premier“ lyga. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.15 Pokalbių laida apie futbolą. 0.30 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.



„Mesjė Perišono kelionė“ („Путешествие мсье Перришона“)

Komedija. Rusija, 1976 m. Rež. Sergejus Mikaelianas. Vaidina Olegas Tabakovas, Marina Zudina.

Du jaunuoliai – Armanas ir Danielis – įsimyli pono Perišono dukrą. O ši neapsisprendžia, kurį iš kavalierių pasirinkti. Mergina nusprendžia išbandyti abu jaunikius ir kartu su jais bei savo tėvu vyksta į kalnus ieškoti lobio. Viskas paaiškės ekstremaliose situacijose.

21


22

trečiadienis

2013 03 13

lietuviškos

19.40 Stilius. Namai.

20.15 Diagnozė: valdžia.

22.05 „Daktaras Hausas“.

21.30 Sąmokslo teorija.

21.55 Lietuva tiesiogiai.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Ugnies tramdytojai. 22.45 Pergalės kaina. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (8). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 „Kriminalistai“ (3) (N-7) (k). 11.45 Pasaulis X (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4). 13.55 „Nerami tarnyba“ (7) (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Diagnozė: valdžia. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.50 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.45 „4400“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Prieš srovę. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Simpsonai“. 18.10 Be komentarų. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Motina ir sūnus“ (N-7). 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Majamis“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Firma“. 1.55 „Biuras“. 2.45 „Vilfredas“ (7).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Užkalnio 5 (N-7). 9.00 Juoko kovos (N-7). 10.00 „Svotai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Komikų klubas (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Mentai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7). 1.30–5.59 Bamba (S).

6.49 TV parduotuvė. 7.05 Reporteris. 7.55 Lietuva tiesiogiai. 8.30 Super L.T. (N-7). 9.30 Namų daktaras. 10.05 „Kas tu toks?“ 11.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.00 Reporteris. 12.55 „Išdurtukai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Moterys, karas ir taika. Afganistanas“ (N-7). 16.00 Žinios. 16.07 Orai. 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. 18.42 Orai. 18.45 Nuoga tiesa. 19.45 „Kaip užauginti planetą. Varžovas“ (3) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Nuoga tiesa. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7).

21.00 TV1



„Žemės sunaikinimas“ („Annihilation Earth“) Fantastinis veiksmo filmas. JAV, 2009 m. Rež. Nickas Lyonas. Vaidina Luke’as Gossas, Marina Sirtis.

Tirdamas sprogimą hadronų kolaideryje fizikas Deividas Vindemas kartu su mokslininkų komanda išvyksta į buvusią Prancūzijos teritoriją, pavirtusia radioaktyvia dykyne. Greitai Deividas sužino apie sąmokslą, kurio tikslas – pakeisti politinį žemės kraštovaizdį.

21.20 Init



„Klajoklis“ („Nomad“) Drama. Prancūzija, Rusija, 2005 m. Rež. Sergejus Bodrovas. Vaidina Kuno Beckeris, Jasonas Scottas Lee.

Filmas pasakoja apie labai dramatiškus kazachų tautos įvykius, o jo herojai yra tikros istorinės asmenybės. XVIII a. karys ir aiškiaregys Orazas išgelbėja būsimą chaną Mansurą nuo kazachų priešo Galdan Cereno ir išauklėja jį kaip narsų karį.


2013 03 13 lietuviškos

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Kai gandras nuvilia“ (1, 2) (Danija, 2003 m.) (k). 12.30 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.05 Vienas eilėraštis. 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 „Lyderiai“ su Andriumi Tapinu. 14.55 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja akordeonų kvintetas „Modus“ (k). 15.15 Dok. f. „Dienoraštis be datų“ (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Durys atsidaro. 20.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 21.10 „Atžalos“. 22.00 Savęs link. Tautodailininkas Eduardas Jonušas (1997 m.). 22.30 Elito kinas. Drama „Sutrikusi Ana“ (Ispanija, 2007 m.) (N-14). 0.25 Panorama (k). 0.50 Verslas (k). 0.55 Kultūra (k). 1.00 Sportas (k). 1.05 Orai (k). 1.10 Lietuvos šokių dešimtukas (k).

trečiadienis

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“ (2). 8.15 „Garfildas“. 8.40 „Marvel animė. Ašmenys“ (2) (N-7). 9.05 „Draugai IV“ (N-7) (k). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys patruliai“ (8). 16.30 „Draugai IV“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Fantastinis veiksmo f. „Žemės sunaikinimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 22.50 Fantastinis trileris „Daktaro Moro sala“ (JAV, 1996 m.). 0.40 „Bręstantis blogis“ (N-14).

5.00 Infodiena (k). 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.50 Diagnozė: valdžia (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.30 LRT KULTŪRA

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Topmodeliai. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „Málaga CF“–FC „Porto“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Europos pokerio turas. 0.40 „6 kadrai“. 1.10 „Kastlas“. 2.05 „CSI Majamis“. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.15 „Andželas ir draugai“. 9.45 Senoji animacija. 10.20 Mokslinės fantastikos f. „Paskutiniame krante“ (Australija, JAV, 2000 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Pamergės“ (JAV, 1989 m.). 23.50 Paslapčių namai.



„Sutrikusi Ana“ („Caótica Ana“) Drama. Ispanija, 2007 m. Rež. Julio Medemas. Vaidina Manuela Vellés, Charlotte Rampling.

Graži aštuoniolikmetė Ana su vokiečiu tėvu Klausu gyvena Ibizos saloje. Savo laisvą dvasią ir aistringą meilę gyvenimui mergina išlieja spalvinguose paveiksluose. Menų globėja Žiustina atkreipia dėmesį į jos piešinius ir pakviečia Aną drauge vykti į Madridą.

9.00 Žinios (k). 9.20 Trileris „Moteris iš Penktojo rajono“ (N-7). 10.45 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.35 Veiksmo komedija „Kurjeris“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.15 Veiksmo drama „Kova su šešėliu 2. Revanšas“. 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00, 23.10 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Kauno istorijos (k). 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Klajoklis“ (N-7). 23.30 Trileris „Suvokimas“ (N-7). 1.30 Kriminalinė drama „Amerikietis“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Kritinė riba“ (N-7). 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 12.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 Mūsų augintiniai. 14.45 Karinė drama „Nekaltųjų balsai“ (Meksika, JAV, Puerto Rikas, 2004 m.) (N-7). 16.45 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 17.15 „Senas geras faras“ (N-7). 18.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 18.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Verbų sekmadienis“. 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“.

22.35 LNK

8.00 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 9.35 Drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.50 Fantastinis nuotykių f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 20.05 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 21.45 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.40 Siaubo f. „Pandorum“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.



„Suvilioti nepažįstamą jį“ („Perfect Stranger“) Kriminalinis trileris. JAV, 2007 m. Rež. Jamesas Foley. Vaidina Bruce’as Willisas, Halle Berry.

Kai žurnalistė Rovena Peris įtaria, kad su jos draugo nužudymu gali būti susijęs įtakingas reklamos firmos savininkas multimilijonierius Harisonas Hilas, ji su pagalbininku Mailsu imasi savarankiško tyrimo. Narsi mergina veikia iš karto dviem frontais.

23


24

trečiadienis

2013 03 13

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.20 Gyvenkite sveikai su G.Malachovu. 11.15 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 Metas pietauti! 13.00 Naujienos. 13.20 „Prekybos centras“. 15.05 Mados nuosprendis. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 16.55 „Aš skiriuosi“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Meilės lygtis“. 23.15, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.25 Vakarinis Urgantas“. 0.00 Vakaro naujienos. 0.20 Muz. komedija. „Husaro piršlybos“. 1.25 Suprasti. Atleisti. 2.20 Mados nuosprendis. 3.10 Vaid. f. „Dėdės sapnas“. 4.35 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.50, 14.55, 18.50 Šeimos dramos. 6.40, 13.05 Vaikų klubas. „Angelų draugai“. 7.10, 9.00, 16.50 Nuteisk mane. 8.05, 15.55 Patikima priemonė. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 NSO. Ypač svarbi byla. 13.40 Skubus iškvietimas. 14.05, 17.45 Nemeluok man. 20.55 Paklydimų teritorija. 22.50 Kokie žmonės! 23.50 Nemirtingųjų rasė. 0.45 Naujienos 24.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.20 Būsto klausimas. 9.25 Važiuojame valgyti! 10.00 „Alibi dviem“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Saugotojas“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Jūrų velniai“. 21.40 „Voratinklis“. 23.35 „Nuodėmės sostinė“.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05, 23.15 „Miškuose ir kalnuose“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 14.55 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 15.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 16.40 „Čigonės šokis“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Veronika“. 21.05 „Karštais pėdsakais“. 22.05 S.Michalkovo 100-osioms gimimo metinėms. „Tėvas“. 0.10 Žinios +. 0.25 Miestelis. 0.55 Vaid. f. „Damos vizitas“ (1). 2.15 Vesti.ru.

6.00, 15.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00, 17.00, 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Ar-chi-me-dai!“ 19.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Allegro su ugnimi“.

7.00 Tragikomedija „Du viename“. 9.20 Drama „Viena grandis“. 11.00 Karinė drama „Aleksandra“. 13.00 Komedija „Pasimatymas“. 15.00 Drama „Sūnelis“. 17.00 Drama „Minesota“. 19.00 „Pakraštys“. 21.10 Istorinė drama „Stebuklas“. 23.10 Komiška melodrama „Auksinis raktelis“. 1.05 Melodrama „Ana“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.05 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Romantinė drama „Emos laimė“ (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 13.00 Romantinė komedija „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 15.00 Istorinė karinė drama „1971-ieji“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 17.15 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.) . 19.00 Romantinė drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 21.05 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.). 23.00 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Trileris „Oda, kurioje gyvenu“ (Ispanija, 2011 m.) (N-14).

6.10 Nuotykių f. „Piteris Penas“. 8.10 Fantastinė komedija „Adamsų šeimynėlė“. 9.55 Drama „Didžioji scena“. 12.00 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“. 14.00 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Pasaulių karas“. 16.00 Drama „Meilė ir kiti dalykai“. 18.00 Komiška drama „Maištinga vaikystė“. 19.40 Mistinė melodrama „Vanilinis dangus“. 22.00 Veiksmo trileris „Juodintas plienas“. 0.00 Mokslinės fantastikos trileris „Žvaigždžių kelias. Atpildas“.

5.40, 23.50 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.25, 17.30 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.40 „Seklys“. 9.10 „Medaus mėnuo su mama“. 10.45 „Vėl siek sėkmės!“ 13.20, 18.20 „Liežuvautoja“. 14.10, 19.10, 23.05 „Šok iki nukritimo“. 15.05 „Nuo mokyklos laikų“. 20.00 „Tik moterims“. 21.30 „Pabučiuok nuotaką“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30 Atviras pokalbis. 12.45, 18.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 Animacinis serialas „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.00, 1.30 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 „Paauglės motinos“. 9.10 Aš turiu antsvorio. 10.00 „Made“. 10.50 „Broliai“. 11.40 „Eilinė Onutė“. 12.30 Kai man buvo 17 metų. 13.20, 17.30 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Broliai“. 16.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.45 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 19.40 „Holivudas“. 20.30 „Bedarbiai“. 22.10 TV šou „Medžioklė“. 23.00 Realybės šou „Krantas“. 23.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.40 „Bedarbiai“.

4.45 Džiazas. 10.30 C.Sauros baletas „Flamenco hoy“. 12.45 Dok. f. „Kaip buvo kuriamas baletas „Flamenco hoy“. 13.35, 20.55 Divertismentas. 14.30 L.van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. 16.00 Šais-Dju muzikos festivalis. J.S.Bacho ir J.D.Zelenkos kūrinių koncertas. 17.30 Divertismentas. 17.45 G.F.Händelio opera „Heraklis“. Dainuoja Paryžiaus operos artistai. 21.30 L.van Beethoveno Sonatos smuikui ir fortepijonui. 1.25 Džiazo festivalis Tokijuje.


2013 03 13 dokumentika

trečiadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00, 19.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 11.00 Kelionė į Jutą. 11.30 Pikta planeta. Uraganai. 12.00 Amerikos maistas. Sietlas. 13.00 Skaniausi valgiai. Peru. 14.00 Naujo būsto paieška. Bosnija ir Hercegovina. 14.30, 15.00, 15.30 Naujo būsto paieška. Čilė. Lenkija. Anglija. 16.00 Kelionės motociklu. 17.00 Laikas Amerikoje. Teksasas. 18.00 Išgelbėkit mano verslą! „La Jolla Cove Suites“ viešbutis. 20.00 Be tabu. Arizona. 21.00 24/7. Oro uostas Majamyje. 22.00 Pavojingi keliai. 22.30 Gyvenant kelionėmis. Terksas ir Kaikosas. 23.00 Kelionės motociklu. 0.00 Laikas Amerikoje. Teksasas.

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 7.00, 17.50, 23.05 „Akis į akį su gamta“. 8.00 „Vyriški darbai“. 8.30 „Vyriški darbai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Savamoksliai išradėjai“. 10.50 „Ypatingosios operacijos“. 11.40, 16.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 12.35 „Žvejų nuotykiai“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „Savamoksliai išradėjai“. 16.05 „Ypatingosios operacijos“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Vyriški darbai“. 20.30 „Edo nuotykiai“. 21.20 „Everesto ligoninės priimamasis“. 22.10 „Į ateitį“. 23.55 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Ferrari“ automobilių gamykla. 11.00 Vaiduoklių namo lobiai. 11.30 Misisipės gyvenvietės. 12.00 Amerikiečių klasikinių automobilių dalys. 13.00 Šernė. 14.00 Jūrų pabaisa. 15.00 Vaiduoklių namo lobiai. 15.30 Misisipės gyvenvietės. 16.00 Amerikiečių klasikinių automobilių dalys. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Teslos“ elektromobiliai. 19.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 20.00 Draudimai. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 23.00 Draudimai. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Senovės pasauliai“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 11.05 „Atskleisti paslaptį“. 12.05 „Germanų gentys“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.45 „Senovės pasauliai“. 14.45 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 15.45 „Laiko komanda“. 16.45 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 19.50 „Progreso spąstai“. 21.25 „J.Cardiffas: gyvenimas anapus kameros“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

21.05 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Kačių pabėgimas. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Gyvūnai ekstremalai. 9.35 Gyvūnų mimikrija. 10.05 Afrikoje: Namibija. 11.00 Šimpanzė Fredas. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Šimpanzių rojus. Tonis. 17.25 N.Bakerio gyvūnai: žuvis Frankenšteinas. 18.20 Viskas apie šunis. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Ngorongoro krateris. 22.00 Mutantų planeta: Japonija. 22.55 Laukinė Prancūzija: miškai rūke. 23.50 Šunys policininkai. 0.45 Greiti gyvūnų pabėgimai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: gepardo užpuolimas.

7.00 „Pingvinai: paukščiai, panorę būti žuvimis“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Sugrįžimas į Pingvinų miestą“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Orangutanų dienoraštis“. 23.00 „Japoninės markatos. Tvirtos ir nelabai“.



„Romo dienoraštis“ („The Rum Diary“) Komedija. JAV, 2011 m. Rež. Bruce’as Robinsonas. Vaidina Johnny Deppas, Amber Heard.

Žurnalistas Polas Kempas iš Niujorko persikelia gyventi į San Chuaną, Puerto Riką, ir įsidarbina vietos laikraštyje. Nors už redakcijos sienų siaučia chaosas, korupcija ir smurtas, amerikiečiui patinka, kad čia alkoholis pigus, o moterys lengvai prieinamos.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Maskvos srities „Chimki“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Liubercų „Triumph“. 16.45 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–„Prienai“. 18.30 Futbolo dievai. Ronaldinho. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Dano Pozniako bokso turnyras. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Automobilių sportas. 9.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 10.15 Kalnų slidinėjimas. 11.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. „Pasaulio taurė“. 12.15 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 14.00 „Algarvės taurės“ futbolo turnyras. 16.15 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 18.45 „Algarvės taurės“ futbolo turnyras. 20.55 Žiedinės automobilių lenktynės Le Mane. 21.10 Sporto kuriozai. 21.15 Jojimo apžvalga. 21.25 Golfo apžvalga. 22.25 Atviras golfo turnyras. 23.30 Buriavimo apžvalga. 23.45 Biliardo turnyras Airijoje. 1.00 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas.

11.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyras. 16.10 „Futbol Mundial“ žurnalas. 16.20 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Schalke 04“–„Galatasaray“. 18.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Milan“. 20.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. 21.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“–„Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Malaga“–„Porto“. 1.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga. 1.50 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Turbo. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasika. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 23.00 Dvikovos. 1.00 Nakties programa.

0.20 1 Baltijos



„Husaro piršlybos“ („Сватовство гусара“)

Muzikinė komedija. Rusija, 1979 m. Rež. Svetlana Družinina. Vaidina Michailas Bojarskis, Jelena Koreneva.

Palūkininkas Loskutkovas viską pratęs matuoti pinigais. Kai jo dukra pamilsta gražuolį husarą Nalimovą, tėvui šis Lizos pasirinkimas visai nepatinka. Kad dukra nesugalvotų pabėgti su mylimuoju, tėvas ją įkalina namuose. Bet husaras sugalvoja, kaip godų senį pergudrauti.

25


26

ketvirtadienis 2013 03 14 lietuviškos

21.15 Tautos aikštė.

22.35 „Mentalistas“.

23.00 „Ieškotojas“.

19.25 Nematoma tiesa.

19.45 „Kaip gyvena krokodilai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (9). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 KK2 penktadienis (N-7) (k). 11.20 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5). 13.55 „Nerami tarnyba“ (8) (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (3) (N-7). 23.35 „Deksteris“ (3) (N-14). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Mano TV3. Jau 20 metų!“ Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Simpsonai“. 18.10 Be komentarų. 18.45 TV3 žinios, sportas, orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Mano TV3. Jau 20 metų!“ Laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios, sportas, orai. 22.00 Veiksmo drama „Dingęs be žinios“ (1) (JAV, Čekija, 2012 m.). 23.00 „Ieškotojas“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Firma“. 1.50 „Biuras“. 2.45 „Vilfredas“ (8) (JAV, 2011 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Žvaigždutės (N-7). 9.00 Taip. Ne. 10.00 Žmogus prieš gamtą. Įdomiausi momentai (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Nematoma tiesa (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Lietuvos muzikos legendos. 22.30 Drama „Mergina, verta milijono“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 1.05 „Laukinis“ (N-7). 2.05–5.59 Bamba (S).

6.49 TV parduotuvė. 7.05 Reporteris. 7.55 Lietuva tiesiogiai. 8.30 Nuoga tiesa. 9.30 Mūsų miškai. 10.05 „Kas tu toks?“ 11.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 12.00 Reporteris. 12.55 „Išdurtukai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Kaip užauginti planetą. Varžovas“ (3) (N-7). 16.00 Žinios. 16.07 Orai. 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. 18.40 Kultūra. 18.43 Orai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 Dok. f. „Kaip gyvena krokodilai“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.50 Kultūra. 21.53 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Supernamai“. Namų vizijos laida.

18.00 Mikrovisata



21.20 Init



„JCVD“ („JCVD“)

„Švytinti žvaigždė“ („Bright Star“)

Veiksmo komedija. Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas, 2008 m. Rež. Mabroukas El Mechri. Vaidina Jeanas Claude’as Van Damme’as, Valerie Bodson.

Biografinė drama. D.Britanija, Australija, 2009 m. Rež. Jane Campion. Vaidina Abbie Cornish, Benas Whishaw.

Ar galite patikėti, kad veiksmo filmų žvaigždė J.C.Van Damme’as, kurio inicialais pavadintas šis filmas, skendi skolose ir pralaimi bylą dėl dukters globos? Bėgdamas nuo blėstančios šlovės, senstantis aktorius sugrįžta į Briuselį ir patenka į tikrą įkaitų dramą.

1818 m. Fanė Braun gyvena Londone, ji domisi madomis ir drabužių gamyba. Kaimynystėje apsistojęs garsus poetas Džonas Kytsas mano, kad mergina lengvabūdė. Kai Fanė padeda Kytsų šeimai sunkiai susirgus Džono broliui, poetas pamoko ją rašyti eiles.


2013 03 14 lietuviškos

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Atžalos“ (k). 12.20 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Vytauto Landsbergio knygos „Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?“ pristatymas (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Laiko ženklai. Elgetos (2006 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Grynas gyvenimas. 19.30 Legendos. 20.15 Dar širdyje – ne sutema. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Ieškome „Nebaigtosios sonatos“ (2012 m.). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Janina Lapinskaitė. „Iš skruzdėlių gyvenimo“ (1994 m.), „Iš elfų gyvenimo“ (1996 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 1.10 Gintarinės batutos meistrai. Saulius Sondeckis (k).

ketvirtadienis

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“ (3). 8.15 „Garfildas“. 8.40 „Marvel animė. Ašmenys“ (3) (N-7). 9.05 „Draugai IV“ (N-7) (k). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys patruliai“ (9). 16.30 „Draugai IV“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvinis s. „Makbraidas. Nuverstas stabas“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 22.40 „Begėdis“ (N-14). 23.40 „Gynėjai“ (N-7). 0.40 „Bręstantis blogis“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.15 Dviračio šou (k). 10.40 24 valandos (N-7) (k). 11.25 Valanda su Rūta (k). 12.55 Pasaulis X (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.30 TV6

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Skraidantys motociklai“ (5). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Mokslinės fantastikos f. „Žvaigždžių kelias“ (JAV, Vokietija, 2009 m.). 0.15 „6 kadrai“. 0.50 „Kastlas“. 1.40 „CSI Majamis“. 2.30 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Andželas ir draugai“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Drama „Pamergės“ (JAV, 1989 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Septintoji srovė“ (JAV, 2001 m.). 0.00 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Klajoklis“ (N-7). 11.10 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.40 Trileris „Suvokimas“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 15.45 Dok. f. „Jungtinės Amerikos Valstijos prieš Johną Lennoną“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Biografinė drama „Švytinti žvaigždė“ (N-7). 23.20 Žinios (k). 23.40 Drama „Apgaulė“. 1.15 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Verbų sekmadienis“. 12.15 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (Vokietija, 2012 m.) (N-7). 14.00 „Kritinė riba“ (N-7). 15.00 Veiksmo drama „Gimęs lenktyniauti“ (JAV, 2011 m.). 16.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.15 „Advokatė Lovinski“. 18.15 Mūsų augintiniai. 18.45 „Karamelė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“ (6). 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

22.00 TV3

8.00 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 10.05 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 11.45 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 18.00 Komedija „JCVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 19.45 Fantastinis nuotykių f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 21.15 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.50 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.



„Žvaigždžių kelias“ („Star Trek“)

„Dingęs be žinios“ („Missing“)

Mokslinės fantastikos filmas. JAV, Vokietija, 2009 m. Rež. J.J.Abramsas. Vaidina Chrisas Pine’as, Zachary Quinto.

Veiksmo serialas. JAV, Čekija, 2012 m. Rež. Gregory Poirier. Vaidina Ashley Judd, Cliffas Curtisas.

Garsaus kino serialo priešistorėje Džeimsas Kerkas dar tik stoja į Kosminio laivyno akademiją, kurioje didžiausias jo priešininkas bus jaunasis Spokas. Šie amžini antagonistai bus priversti darbuotis drauge, kai iš Vulkano planetos Žemę pasieks pavojaus signalai.

Svarbiausi šio veiksmo serialo įvykiai bus susiję su motina Beka Vinston, kurios sūnus prieš metus pradingo kažkur Italijoje. Beka nusprendžia jį susirasti ir bet kokia kaina grąžinti namo. Netrukus ima aiškėti, kad ryžtingai nusiteikusi motina – buvusi CŽV agentė.

27


28

ketvirtadienis 2013 03 14 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00, 13.00 Naujienos. 10.20 Gyvenkite sveikai su G.Malachovu. 11.10 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 Metas pietauti! 13.20 „Prekybos centras“. 15.05 Mados nuosprendis. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 16.55 „Aš skiriuosi“. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Meilės lygtis“. 23.15, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 22.25 Vakarinis Urgantas. 0.00 Vakaro naujienos. 0.15 Nakties belaukiant. 1.00, 5.25 Muzika. 1.20 Vaid. f. „1000 dolerių į vieną pusę“. 2.40 Suprasti. Atleisti. 3.10 Mados nuosprendis. 4.00 Vaid. f. „Šeimyninė laimė“. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

5.55, 14.55, 18.50 Šeimos dramos. 6.45, 13.00 Vaikų klubas. „Angelų draugai“. 7.15, 9.05, 16.55 Nuteisk mane. 8.10, 15.50 Patikima priemonė. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.10 Kokie žmonės! 12.05 Aktuali tema. 13.30 Skubus iškvietimas. 14.10, 17.50 Nemeluok man. 20.55 Mes ir nesapnavome. 23.50 Mėnulio takeliai. 0.40 Kas atsitiko?

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.35 Šiandien. 8.25 Vasarnamiai. 9.25 Medicinos paslaptys. 10.00 „Alibi dviem“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Saugotojas“. 17.35 Prokuroro patikra. 18.45 Kalbame ir rodome. 19.40 „Jūrų velniai“. 22.05 „Voratinklis“. 23.55 „Nuodėmės sostinė“.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05, 23.40 „Miškuose ir kalnuose“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 14.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 15.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 16.40 „Čigonės šokis“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Veronika“. 21.05 „Karštais pėdsakais“. 22.05 Dvikova. 0.30 Žinios +. 0.50 Vaid. f. „Damos vizitas“ (2). 2.15 Vesti.ru.

6.00, 15.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00, 17.00, 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Allegro su ugnimi“. 19.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Netikėlis“.

7.00 Drama „Minesota“. 9.00 Melodrama „Ana“. 11.00 Anim. f. „Trys didvyriai ir Šamachando princesė“. 13.00 Anim. f. „Caraitis Ivanas ir Vilkas Pilkas“. 15.00 Istorinė drama „Stebuklas“. 17.00 Melodrama „Laiškai Elzai“. 19.00 Komiška melodrama „Tik su tavimi“. 21.00 Drama „Maskvos žigolo“. 23.00 Drama „Žmonių žemė“. 1.00 Nuotykių melodrama „Klounai“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.). 11.00 Komedija „Didysis Bakas Hovardas“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Kriminalinė komiška drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.). 15.00 Trileris „Durys priešais“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Dok. f.„Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 19.00 Trileris „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“ (JAV, Prancūzija, Vokietija, 2006 m.) (N-14). 21.25 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 23.00 Komedija „Dar palaukite...“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Melodrama „Paskutinis bučinys“ (JAV, 2006 m.) (N-7).

5.55 Drama „Didžioji scena“. 8.00 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Pasaulių karas“. 10.00 Drama „Meilė ir kiti dalykai“. 11.50 Komiška drama „Maištinga vaikystė“. 13.25 Mistinė melodrama „Vanilinis dangus“. 15.45 Drama „Terminalas“. 18.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 20.20 Kriminalinė komedija „Tikra mėnesiena“. 22.00 Tragikomiškas trileris „Ieškotojai“. 0.00 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“.

5.40, 0.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.25, 17.30 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.40 „Seklys“. 9.10 „Bethovenas“. 10.45 „Merės viltys ir lūkesčiai“. 13.20, 18.20 „Liežuvautoja“. 14.10, 19.10, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.05 „Kalėdos Manhatane“. 20.00 „Aistros radijo bangomis“. 21.40 „Milijonieriaus nuotaka“. 22.30 „Šeimos genealogija“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30, 0.30 Atviras pokalbis. 12.45, 18.45, 20.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.00 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 „Paauglės motinos“. 9.10 Aš turiu antsvorio. 10.00 „Made“. 10.50 „Broliai“. Realybės šou. 11.40 „Eilinė Onutė“. 12.30 Kai man buvo 17 metų. 13.20 Aklas pasimatymas. 14.10 „Made“. 15.00 „Holivudas“. 15.50 „Broliai“. 16.40 Ekstremalūs išbandymai. 17.30 Aklas pasimatymas. 18.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 19.40 „Holivudas“. 20.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 21.20 „Džersio pakrantė“. 23.00 Realybės šou „Krantas“. 23.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.40 „Nepritampanti“. 1.05 „Vidutiniokai“. 1.30 Tik hitai.

5.30 Džiazas. 10.30 W.A.Mozarto Koncertai fortepijonui. Diriguoja D.Bareinboimas. 13.30 Divertismentas. 14.30 Kvartetas „Belcea“ groja L.van Beethoveno kūrinius. 17.30, 21.00 Divertismentas. 18.00 J.Offenbacho opera „Hofmano pasakos“. Dainuoja Barselonos didžiojo licėjaus teatro solistai. 21.30 Koncertas „Džiazo baronas“ Th.Monko muzikos motyvais. 22.50 C.Tayloro 80-mečio jubiliejaus koncertas. 0.30 Džiazas. N.Le „Laisvės dainos“.


2013 03 14 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Hondūras. 11.00 Pikta planeta. Havajai. 11.30 Pikta planeta. Griaustinis. 12.00 Ekstremali virtuvė. 13.00 Alkanas ir ištroškęs. Estija. 14.00 Naujo būsto paieška. Ispanija. 14.30 Naujo būsto paieška. Vengrija. 15.00 Naujo būsto paieška. Kolumbija. 15.30 Naujo būsto paieška. Nepalas. 16.00 Keliautojas. Jungtinės Valstijos. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 24/7. Oro uostas Majamyje. 19.00 Keliautojas. Barselona. 20.00 Pavojingos žemės. Haitis. 21.00 Kryptis. Islandija. 22.00 Kelionė trečios klasės vagonu. Berlynas. 23.00 Keliautojas. Jungtinės Valstijos. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 7.00 „Akis į akį su gamta“. 8.00 „Vyriški darbai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „Edo nuotykiai“. 10.50 „Everesto ligoninės priimamasis“. 11.40 „Į ateitį“. 12.35 „Žvejų nuotykiai“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „Edo nuotykiai“. 16.05 „Everesto ligoninės priimamasis“. 16.55 „Į ateitį“. 17.50 „Akis į akį su gamta“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Vyriški darbai“. 20.30 „NSO bylos“. 22.10 „Amerikietiškas okultizmas“. 23.05 „Akis į akį su gamta“. 23.55 „Susitikimai su pavojingiausiais žmonėmis D.Britanijoje 2“.

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 „Corvette“ automobilių gamykla. 11.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 12.00 Draudimai. 13.00 Didžiausi Afrikos gyvūnai. 14.00 Neįprastas gyvūnų elgesys. 15.00 „National Geographic“ draugijai – 125 metai. 16.00 Draudimai. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Gumpert Apollo“ automobilių gamyklos. 19.00 NSO virš Europos. 20.00 Paranormalūs reiškiniai. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 Paranormalūs reiškiniai. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Senovės pasauliai“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 11.05 „Didžiojo ekrano žvaigždės“. 12.10 „S.Donenas: gyvenimas kaip miuziklas“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.45 „Senovės pasauliai“. 14.45 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 15.45 „Laiko komanda“. 16.45 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 19.50 „Ląstelė“. 20.55 „Plaukas, pakeitęs istoriją“. 21.55 „Ötzi – archeologinis detektyvas“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

18.00 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Viskas apie šunis. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 N.Bakerio gyvūnai: žuvis Frankenšteinas. 10.05 Afrikoje: Ngorongoro krateris. 11.00 Pusiaunakčio reidas. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinaras laukinėje gamtoje: Nepalas. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Šimpanzių rojus. 17.25 Stereotipų griovėjai. 18.20 C.Hillo katės. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Afrikoje: Zambezė. 22.00 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 22.55 D.Britanijos gamta su R.Mearsu. 23.50 Šunys policininkai. 0.45 Žmogėdros: tigrai, lokiai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: žąsies užpuolimas.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“– „Prienai“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“– Maskvos srities „Chimki“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– Liubercų „Triumph“. 18.30 Sporto metraštis. 18.40 „Žalgirio“ TV. Eurolygos rungtynių belaukiant. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

7.00 „Sugrįžimas į Pingvinų miestą“. 8.00, 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „N.Marvenas ir pingvinai“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Žemės planeta“. 23.00 „Didysis baltasis ryklys – gyvoji legenda“.

9.35 Slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 10.15 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 13.30 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. „Pasaulio taurė“. 14.00 „Biatlono pasaulio taurė“. 15.15 Biliardo turnyras Airijoje. III diena. 18.45 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. „Pasaulio taurė“. 20.00 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas. 21.45 Biliardo turnyras Airijoje. 1.30 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas.



„Mano gyvenimo žuvis“ („Big Fish“) Fantastinis nuotykių filmas. JAV, 2003 m. Rež. Timas Burtonas. Vaidina Ewanas McGregoras, Jessica Lange.

Tai labai gražus ir prasmingas filmas, suteikiantis realiam gyvenimui stebuklinės pasakos ypatybių, mokantis į žemišką ją egzistenciją žvelgti su liūdna šypsena ir kartu su filosofine rimtimi. Taip, kaip tai daro pagrindinio herojaus Vilo Blumo tėvas Edvardas.

1.20 1 Baltijos

11.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 11.30 Golfas. PGA turo užkulisiai. 12.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.30 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro aštuntfinalis. 18.40 „Formulė-1“. Sezono apžvalga. 19.40 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro aštuntfinalis. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Montepaschi“– „Olympiacos“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“–„Chimki“. 1.30 Krepšinis. Eurolyga. „Caja Laboral“–„Fenerbahce Ulker“. 3.25 „Formulė-1“. Australijos didžiojo prizo pirma treniruotė. Tiesioginė transliacija. 5.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro ketvirtfinalis.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Turbo. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.15 Turbo. 22.15 Smiginis. 1.00 Nakties programa.



„1000 dolerių į vieną pusę“ („1000 долларов в одну сторону“)

Komedija. Rusija, 1991 m. Rež. Aleksandras Surinas. Vaidina Natalija Gundareva, Sergejus Gazarovas.

Mažame Ivanovsko miestelyje gyvenančios Natašos sesuo Tamara išvyko į Jungtines Valstijas, ištekėjo už amerikiečio ir visai neblogai įsitaisė Čikagoje. O Nataša vis dar tikisi savo laimę susikurti gimtinėje. Todėl ir neskuba į Ameriką, nors Tamara ją dažnai kviečia.

29


30

penktadienis

2013 03 15

lietuviškos

18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.

21.40 Farai.

17.40 „Simpsonai“.

18.25 „Laukinis“.

21.45 „MAD MEN. Reklamos vilkai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Siaubo trileris „Nešantys žinią 2. Baidyklė“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.05 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 13.55 „Nerami tarnyba“ (9) (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 mES Europa. Koncertas „Kovokime už žmogaus teises“ (2013 m.). Dalyvauja: Mantas, „Skamp“, E.Sašenko, Č.Gabalis, R.Kirilkinas, I.Starošaitė, E.Sipavičius, „Pikaso“, G.Vagelis, J.Jegorova, M.Linkytė, „Studentės“, Amy Diamond (Švedija) ir kt. 21.40 Farai (N-14). 22.40 Kriminalinis trileris „Baudėjas“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14). 1.10 Trileris „Anakonda“ (Brazilija, JAV, Peru, 1997 m.) (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 Gyvenimo spalvos. 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Rusų kinas. Detektyvas „Rezervistas“ (2009 m.) (N-14). 22.45 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.45 Mitų griovėjai (N-7). 0.45 N-uoga (S). 1.15 „Laukinis“ (N-7). 2.15–5.59 Bamba (S).

6.49 TV parduotuvė. 7.05 Reporteris. 7.55 Lietuva tiesiogiai. 8.30 Nuoga tiesa. 9.30 Padėkime augti. 10.05 „Kas tu toks?“ 11.00 „Sodo detektyvės“ (N-7). 12.00 Reporteris. 12.55 „Išdurtukai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Kaip gyvena krokodilai“ (N-7). 16.00 Žinios. 16.07 Orai. 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.32 Orai. 18.35 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 19.35 „Putinas. Grėsmės demokratijai“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 23.55 Gyvenimo būdas.

19.20 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Chorų karai. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9). 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Simpsonai“. 18.10 Be komentarų. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Anim. f. „Madagaskaras“ (JAV, 2005 m.). 21.00 Nuotykių komedija „Paskutinės atostogos“ (JAV, 2006 m.). 23.20 Komedija „Kelionė po Europą“ (JAV, Čekija, 2004 m.). 1.10 Mokslinės fantastikos f. „Atkeliavęs iš anapus“ (JAV, 2011 m.).



„Madagaskaras“ („Madagascar“) Animacinė pasaka. JAV, 2005 m. Rež. Ericas Darnellas, Tomas McGrathas.

Tai smagi istorija apie tai, kaip į laisvę išsiveržia keturi Niujorko centriniame parke įsikūrusio zoologijos sodo gyventojai. Pirmiausiai anapus aukštos tvoros atsiduria smalsuolis zebras Martis. O jo ieškoti patraukia liūtas Aleksas, žirafa Melmanas ir begemotė Glorija.

21.00 TV3



„Paskutinės atostogos“ („Last Holiday“) Nuotykių komedija. JAV, 2006 m. Rež. Wayne’as Wangas. Vaidina Queen Latifah, Timothy Huttonas.

Džordžija Berd dirba virtuvės reikmenų parduotuvėje, todėl su puodais ir peiliais moka elgtis meistriškai. Kai moteris sužino, kad jos dienos suskaičiuotos, išvažiuoja pasigydyti į prabangų Europos kurortą. O čia Džordžija palaikoma ekscentriška turtuole.


2013 03 15 lietuviškos

penktadienis

regioninės

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Iššūkis žvaigždėms (k). 12.30 Dok. f. „Lino giesmė“ (1965 m.). 12.45 Savęs link. Tautodailininkas Eduardas Jonušas (1997 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Kompozitorių ir bardą Vytautą Kernagį prisimenant. „Kaip gražu miške“. Dainos teatro koncertas (1991 m.). 19.50 Kompozitorių ir bardą Vytautą Kernagį prisimenant. Vakaro autografas. Estrados artistas V.Kernagis (2003 m.). 20.40 Kompozitorių ir bardą Vytautą Kernagį prisimenant. Koncertas „Baltas paukštis“. V.Kernagio dainas atlieka Liudas Mikalauskas ir kvartetas „Bass Arco“. 22.00 Kai aš mažas buvau. 22.40 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. Peterio Brötzmanno „Full Blast“ (Šveicarija, Vokietija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mokslo ekspresas. 1.00 Pramoginės muzikos koncertas. Šlagerių festivalis „Palanga 2007“.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“ (4). 8.15 „Garfildas“. 8.40 „Marvel animė. Ašmenys“ (4) (N-7). 9.05 „Draugai IV“ (N-7) (k). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Vaiperis“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šunys patruliai“. 16.30 „Draugai IV“ (N-7). 17.00 „Auklė“ (N-7). 18.00 „Detektyvė Rizoli“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Midsomerio žmogžudystės XIV. Šventas tikėjimas“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 23.10 Melodrama „Kur nuneša sapnai“ (JAV, Naujoji Zelandija, 1998 m.) (N-7). 1.10 „Bręstantis blogis“ (N-14).

5.00 Infodiena (k). 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Nuo... Iki... (k). 12.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Ne vienas kelyje (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.45 KTV – kino ir televirtuvė. 16.10 Alchemija. VDU karta (k). 16.35 Apie ūkį ir bites (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.40 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Simpsonai“. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Skraidantys motociklai“ (6). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Nuodėmingoji Kalifornija“. 23.10 „Kaltės kaina“ (7). 0.10 „Gelbstint Greisę“. 1.00 Eurolygos rungtynės. Šešioliktukas. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“. Vaizdo įrašas. 2.45 „Kastlas“. 3.35 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.30 „Andželas ir draugai“. 10.00 Senoji animacija. 10.35 Drama „Septintoji srovė“ (JAV, 2001 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Drama „Viktorija. Jaunoji karalienė“ (D.Britanija, JAV, 2009 m.). 23.15 Chorų karai.



„Baudėjas“ („The Punisher“) Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 2004 m. Rež. Jonathanas Hensleigh. Vaidina Tomas Jane’as, Johnas Travolta.

FTB agentas Frenkas Kaslas galingo mafijos boso Hovardo Seinto priešu tampa tą dieną, kai žūsta jo sūnus. Mafijos smogikai pagal vendetos principą išžudo visą Frenko šeimą, bet jis pats prisikelia iš numirusiųjų, kad taptų gailesčio nežinančiu baudėju ir imtų keršyti.

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Švytinti žvaigždė“. 11.20 Nuomonės (k). 12.10 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“. 13.45 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“. 17.30 Misijos Baltijos jūros regione (k). 18.00, 21.00, 22.50 Žinios. 18.20 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“. 20.00 „Vienišų seselių klubas“. 20.30 Laiko pjūvis. 21.20 Siaubo trileris „Rifas“. 23.10 Romantinė drama „Tobulas jausmas“. 0.40 Trileris „Tamsos pakraštys“.

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Romantinė veiksmo komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 14.05 „Verbų sekmadienis“ (N-7). 15.05 Istorinių laidų ciklas „Spaudos kelias“ (2). 15.35 Ieškokime geriausio! 15.50 Nuotykių f. „Bebriuko nuotykiai“ (Prancūzija, 2008 m.). 17.15 „Komanda Č“ (N-7). 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 18.45 „GSG 9: elitinis būrys“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 20.45 Auksinė kolekcija. „Kartą“ (Airija, 2006 m.). 22.25 „Balticum TV“ žinios. 22.40 Kriminalinė drama „Žiaurus gyvenimas“ (Vokietija, 2006 m.).

23.10 TV1

8.00 Komiška drama „ŽKVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 9.40 Fantastinis nuotykių f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 11.05 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 12.40 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 19.55 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.40 Romantinė komedija „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Kur nuneša sapnai“ („What Dreams May Come“) Melodrama. JAV, N.Zelandija, 1998 m. Rež. Vincentas Wardas. Vaidina Robinas Williamsas, Annabella Sciorra.

Citata iš Hamleto monologo pavadintame filme Krisas Nilsenas žūsta automobilio katastrofoje ir patenka į dangų. O be mylimo vyro nebenorinti gyventi jo žmona Enė nusižudžiusi pakliūva į pragarą. Nors Krisui naujoje vietoje visai neblogai, jis ryžtasi susirasti Enę.

31


32

penktadienis

2013 03 15

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.20 Gyvenkite sveikai su G.Malachovu. 11.15 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 Metas pietauti! 13.00 Naujienos. 13.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 16.50 Meilė vyrų akimis. 17.55 Lauk manęs. 18.50 Žmogus ir įstatymas su A.Pimanovu. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 Stebuklų laukas. 22.15 Dvi žvaigždės. 0.55 Vakarinis Urgantas. 0.40 Detektyvas. „Trys dienos už įstatymo ribų“. 2.15 Komedija „Šiaudinė skrybėlaitė“. 4.20 Mados nuosprendis. 5.15 Vaid. f. „Baudžiamojo skyriaus inspektorius“. 6.40 Muzika.

5.55, 15.00, 18.50 Šeimos dramos. 6.50, 13.10 Vaikų klubas. „Sandokanas. Tigras vėl riaumoja“. 7.10 Kokie žmonės! 8.05, 16.00 Patikima priemonė. 9.00, 16.50 Nuteisk mane. 10.15 Kviestinė vakarienė. 11.10 Karinė paslaptis. 13.35 Skubus iškvietimas. 14.05, 17.50 Nemeluok man. 19.50 Kviestinė vakarienė. 20.50 Keistenybės. 21.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Amazonės politikoje. 22.45 Žiūrėkite visi! 23.45 Paklydimų teritorija.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šiandien. 8.25 Akistata. 9.25 Gelbėtojai. 10.00 „Alibi dviem“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Saugotojas“. 17.35 Prokuroro patikra. 18.45 Kalbame ir rodome. 19.40 „Jūrų velniai“. 21.35 „Voratinklis“. 1.25 Piktžodžiavimo mokykla.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 5.40 „Miškuose ir kalnuose“. 9.00, 12.00, 18.00 Žinios. 9.30 Visa Rusija. 9.45 1000 smulkmenų. 10.20 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Teisė susitikti. 14.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 15.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 16.40 „Čigonės šokis“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 Vaid. f. „Plastilininės svajonės“. 21.05 Vaid. f. „Atgalinis bilietas“. 23.00 Vaid. f. „Pienė“. 0.40 Vaid. f. „Mano brangi dukrelė“.

6.00, 15.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00„Taksistė“. 10.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Tyrimo paslaptys“. 13.00 Vaid. f. „Netikėlis“. 19.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 20.00 S. „Varovai“. 23.00 Vaid. f. „Vilties“ vėjas“.

7.00 Anim. f. „Trys didvyriai ir Šamachando princesė“. 9.00 Nuotykių melodrama „Klounai“. 11.00 Komiška melodrama „Įsakyta sutuokti“. 13.00 Melodrama „Laiškai Elzai“. 15.00 Komiška melodrama „Tik su tavimi“. 17.00 Komedija „Žingsnis po žingsnio“. 19.00 Melodrama „Kartą provincijoje“. 21.00 Drama „Maskvos žigolo“. 23.00 Fantastinis f. „Pirmieji Mėnulyje“. 1.00 Trileris „Kaukas“.

naujienos

7.00 Romantinė drama „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 9.05 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 11.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.). 13.00 Komedija „Atsiklauskite vaikų!“ (Prancūzija, 2007 m.). 15.00 Mistinis trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Istorinė karinė drama „Raudonoji uola“ (Kinija, 2008 m.) (N-7). 19.25 Istorinė nuotykių drama „Centurionas“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-14). 21.00 Siaubo trileris „Bepročiai“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 23.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.). 1.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30, 18.30 BBC naujienos. 11.30, 16.30 Atviras pokalbis. 12.45, 20.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 17.00, 17.30 Jūsų nuomonė. 18.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 21.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.30 Mūsų pasaulis. 23.00 Naujienos iš Amerikos. 0.00 Nakties programa.

6.00 Drama „Terminalas“. 8.15 Romantinė komedija „Mano pirmosios vestuvės“. 10.00 Kriminalinė drama „Naktis virš Manhatano“. 12.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 14.15 Romantinė komedija „Mano penkios buvusios merginos“. 15.50 Nuotykių komedija „Meksikietis“. 18.00 Tragikomiškas trileris „Ieškotojai“. 19.50 Kriminalinis trileris „Zodiakas“. 22.35 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“. 0.25 Kriminalinis veiksmo f. „Šaftas“.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 13.30 CNN naujienų centras. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.40, 0.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.30, 12.25, 17.30 „Gilmorų merginos“. 8.20, 16.40 „Seklys“. 9.15 „Vėl siek sėkmės!“ 10.45 Nora Roberts. „Šiaurės pašvaistė“. 13.20, 18.20 „Liežuvautoja“. 14.10, 19.10, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.05 „Medaus mėnuo su mama“. 20.00 „Merės viltys ir lūkesčiai“. 21.40 „Tarpininkas Keitas“.

muzika

7.00, 14.45, 3.00 MCM dainos. 8.30, 17.45 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

6.00, 3.10 Tik hitai. 7.30 Aklas pasimatymas. 8.20 „Paauglės motinos“. 9.10 Aš turiu antsvorio. 10.00, 14.10 „Made“. 10.50, 15.50 „Broliai“. 11.40 „Eilinė Onutė“. 12.30 Kai man buvo 17 metų. 13.20, 17.30 Aklas pasimatymas. 15.00, 19.40 „Holivudas“. 16.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.45 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 20.30 „Bedarbiai“. 21.20 TV šou „Medžioklė“. 22.20 „Jauni ir susituokę“. 23.00 „World Stage“. 23.50 Realybės šou „Krantas“. 0.15 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.40 „Vidutiniokai“. 1.30 Realybės šou „Krantas“.

5.10 Džiazas. 10.30 Koncertuoja N.Luganskis ir Rusijos nacionalinis orkestras. 11.45 J.Brahmso kūrinių koncertas. 13.05 J.Brahmso IV simfonija. 13.50, 17.30 Divertismentas. 14.30 Džiazo festivalis „Jazzdor“. Koncertuoja L.Konitzas ir D.Tepferas. 15.30 Džiazas. Koncertuoja L.Fieldsas ir „The expressions“. 16.35 Džiazas Marsiake. Koncertuoja H.Uehara. 18.00 R.Strausso opera „Ariadnė iš Nakso“. 20.15 R.Strausso „Keturios paskutinės dainos“. 20.35 Divertismentas. 21.30 Dok. f. „R.Nurijevas. Neprilygstama žvaigždė“. 22.25 R.Nurijevo ir M.Petipas baletas „Bajederė“. 0.40 Džiazas. Koncertuoja A.Ceccarelli.


2013 03 15 dokumentika

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Madridas. 11.00 Pikta planeta. Karšta–šalta. 11.30 Pikta planeta. Italija. 12.00 Amerikos maistas. Bostonas. 13.00 Skaniausi valgiai. Sicilija. 14.00 Naujo būsto paieška. Italija. 14.30 Naujo būsto paieška. Bolivija. 15.00 Naujo būsto paieška. Paryžius. 15.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 16.00 Keliautojas. Aplink pasaulį. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Kryptis. Islandija. 19.00 Keliautojas. Turkija. 20.00 Be tabu. Bufalas. 21.00 Pavojingos žemės. Haitis. 22.00 Keliautojas. Ispanijos salos. 23.00 Keliautojas. Aplink pasaulį. 0.00 Kelionės motociklu. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Pagani“ automobilių gamyklos. 11.00 NSO virš Europos. 12.00 Paranormalūs reiškiniai. 13.00 Gorilų paslaptys. 14.00 Neįprastas gyvūnų elgesys. 15.00 NSO virš Europos. 16.00 Paranormalūs reiškiniai. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Nissan GT-R“ automobiliai. 19.00 Kalintys užsienyje. 20.00 Prekyba senais ginklais. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Kalintys užsienyje. 23.00 Prekyba senais ginklais. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Žvejų nuotykiai“. 7.00 „Akis į akį su gamta“. 8.00 „Vyriški darbai“. 9.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 9.55 „NSO bylos“. 11.40 „Uraganų medžiotojai“. 12.35 „Žvejų nuotykiai“. 13.25 „Ratai iš ano pasaulio“. 15.10 „NSO bylos“. 16.55 „Uraganų medžiotojai“. 17.50 „Akis į akį su gamta“. 18.45 „Ratai iš ano pasaulio“. 19.40 „Pavojingiausios profesijos“. 20.25 „J.May: didžiosios idėjos“. 21.25 „Konstruokime!“ 22.25 „Savamoksliai išradėjai“. 23.10 „Akis į akį su gamta“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Senovės pasauliai“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 11.05 „Ląstelė“. 12.10 „Plaukas, pakeitęs istoriją“. 13.10 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.45 „Senovės pasauliai“. 14.45 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 15.45 „Laiko komanda“. 16.45 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 17.50 „Mitų medžiotojai“. 18.50 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 19.50 „Čingischanas“. 20.55 „Mirties įrankiai“. 22.00 „Kovos klubas: smurto istorija“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 C.Hillo katės. 8.15, 16.30 Felinologija. 9.10 Stereotipų griovėjai. 10.05 Afrikoje: Zambezė. 11.00 Slaptasis agentas veikia. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Paskutinis šansas: išgelbėti Viltį. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Šimpanzių rojus. 17.25 Pandamoniumas: Lulu istorija. 18.20 Blogas šuo. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Rūsčioji Arktika: ledo dykuma. 22.00 Oro nasrai. 22.55 Banginių karai: adata šieno kupetoj. 23.50 Šunys policininkai: naujokai. 0.45 Vabalų milžinų karai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi: bulių pokeris.

7.00 „N.Marvenas ir pingvinai“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55, 17.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Antarktidos iššūkis. Visuotinis atšilimas“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 19.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 22.00 „Dramblio dienoraštis“. 23.00 „Botetis. Sugrįžtanti upė“. 0.00 Nakties programa.



„Bepročiai“ („The Crazies“) Siaubo trileris. JAV, JAE, 2010 m. Rež. Breckas Eisneris. Vaidina Timothy Olyphantas, Radha Mitchell.

Viename ramiame miestelyje ima dėtis keisti dalykai. Į mokyklines varžybas atsvirduliuoja vietos girtuoklis su ginklu rankoje. Miestelyje kasdien gausėja keistai besielgiančių gyventojų gretos. Netrukus ima aiškėti, kad taip miestelyje plinta zombiai.

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Maskvos srities „Chimki“. 15.00 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–„Prienai“. 16.45 Sportas LT. Tradicinės karatė Lietuvos čempionatas. 17.40 „Žalgirio“ TV. Eurolygos rungtynių belaukiant. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“. 18.00 Automoto. 18.30 Futbolo dievai. Platini. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Liubercų „Triumph“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.35 Bandomasis važiavimas. Ženeva. 10.35 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 11.30 Kalnų slidinėjimas. „Pasaulio taurė“. 13.00 Futbolas. Čempionų lygos burtų traukimo ceremonija. 13.30 Futbolas. Europos lygos burtų traukimo ceremonija. 14.00 „Biatlono pasaulio taurė“. 15.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 16.30 Šiaurės dvikovė. 17.15 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. „Pasaulio taurė“. 19.30 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas. 21.00 Biliardo turnyras Airijoje. 0.30 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas.

0.40 1 Baltijos

7.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 7.25 „Formulė-1“. Australijos didžiojo prizo antra treniruotė. Tiesioginė transliacija. 9.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro ketvirtfinalis. 11.00 Boksas. Tavorisas Cloudas ir Bernardas Hopkinsas. 14.00, 16.00 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro ketvirtfinalis. 17.55 Krepšinis. Eurolyga. CSKA–„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 19.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 20.40 „Formulė-1“. Sezono apžvalga. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Real“–„Unicaja“. Tiesioginė transliacija. 23.40, 1.40 Tenisas. „Indian Wells“ turnyro ketvirtfinalis. 3.55 „Formulė-1“. Sezono apžvalga. 4.55 „Formulė-1“. Australijos didžiojo prizo trečia treniruotė. Tiesioginė transliacija. 6.05 Krepšinis. Eurolyga. CSKA–„Žalgiris“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Turbo. 16.30 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 18.00 Ralis. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasika. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 23.25, 0.40 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 1.00 Nakties programa.



„Trys dienos už įstatymo ribų“ („Три дня вне закона“)

Detektyvas. Rusija, 1992 m. Rež. Timofejus Spivakas. Vaidina Dmitrijus Ščerbina, Jevgenija Kriukova.

Buvęs desantininkas Andrejus už muštynes suimamas ir gabenamas į kalėjimą kartu su recidyvistais. Pakeliui banditai išsilaisvina ir priverčia Andrejų bėgti kartu. Šis prisiglaudžia draugo namuose, bet kartu su jo seserimi tampa žmogžudystės liudininkais.

33


34

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Salvadoro Dalí romaną „Paslėpti veidai“.

Vienintelis S.Dalí romanas „Paslėpti veidai“ nukelia mus į keistą romantiško dekadentizmo atmosferą. Pasitelkdamas vizualiai turtingą, beveik fotografišką kalbą, autorius aprašo aristokratų gyvenimus, jų iškrypusias aistras ir taurią meilę. Ekscentriškas, švaistūniškas aukštuomenės gyvenimo būdas simbolizuoja prieškario Europos nuosmukį. Knygos veiksmas, prasidėjęs 1934 m. Paryžiuje, ritasi iki Maltos, Šiaurės Afrikos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir vėl sugrįžta į Prancūziją, kur ir baigiasi paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo dienomis. S.Dalí (1904–1989 m.) – ispanų dailininkas, tapytojas, grafikas ir skulptorius, vienas žymiausių siurrealizmo atstovų ir svarbiausių XX a. menininkų.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Stasys Špirkauskas iš Kauno, Andrius Šakauskas iš Klaipėdos ir Valdas Banevičius iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

8

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Gandralizdis. Ak. Umaras. Anakonda. Suros. Mus. Ės. Ilas. Kebas. ST. Inis. Šitos. Vis. SS. Opera. Tiek. Krata. Liesi. Mindaugas. Likt. Suopiai. Šypsena. Oma. Saugai. ES. Horizontaliai: Gusinskis. Tamulis. Nuo. Naras. Dom. Ūdros. Kapa. Ras. Orui. Pas. Špaga. Kietais. Diametras. Zn. Boa. Šu. Damas. Lyg. Likus. Lipa. SOS. Tiksi. Sviete. Padėties. Ne. Kas. Skitas. Pažymėtuose langeliuose: Kaldera.


Stiprios akys – geras regėjimas

Originali švediška WDEOHWĖDNLPV „Aš labai mėgstu skaityti, tačiau pastebėjau, kad daug skaitant akys pavargsta, pradeda ašaroti, liejasi raidės. Tačiau šiandien esu labai laiminga, nes atradau švediškas Blue Berry tabletes“, – pasakoja Kathy. Atrado Blue Berry tabletes

ǮŠ’œ’—½“Žȱ—žœ’™’›”ŠžȱñŸŽ’ñ”āȱBlue Berryȱ Š‹•Ž²’āǰȱ”ž›’ŠœȱŸŠ›˜“žȱ“ŠžȱŠ—›­ȱ–½—ŽœÏȱ’›ȱ Žœžȱ•Š‹Š’ȱ™ŠŽ—”’—Šǰȱ—Žœȱ—Žȱ’›ȱ’•Š’ȱœ”Š’Š—ȱ Š”¢œȱ—Ž™ŠŸŠ›œŠǰȱ˜ȱ›Š’½œȱ—Žœ’•’Ž“ŠǷȱœžȱ•ŠȬ ‹Š’ȱ•Š’–’—Šǰȱ—Žœȱ Blue BerryȱŠ‹•Ž½œȱ–Š—ȱ •Š‹Š’ȱ™Š½“˜ǷȱBlue BerryȱŠ‹•ŽŽœȱ›Ž”˜–Ž—Ȭ ž˜“žȱŸ’œ’Ž–œǰȱ”ž›’ŽȱŠžȱœ”Š’˜ǰȱŸŠ’›ž˜“Šȱ Šž˜–˜‹’•Ïȱ Š–œ’Š’œȱ ŸŠ”Š›Š’œȱ Š›ȱ —Š”Ïǰȱ Ÿ’œ­ȱ ’Ž—­ȱ ™›Š•Ž’ċ’Šȱ ™›’Žñȱ ”˜–™’žŽ›’˜ȱ –˜—’˜›’āǯȃ

Matyti geriau, vadinasi, gyventi geriau!

žœŠ¢Šǰȱ ”Šȱ Š”’āȱ Ž‹½“’–Šœȱ ˜”žœž˜’ȱ ›¢ñ”āȱ ’›ȱ Š’ñ”āȱ ŸŠ’£­ȱ Š•’ȱ ™Š‹•˜½’ȱ ½•ȱ •¿ñ’ž”˜ȱ œž”’Ž½“’–˜ǰȱ ”Š›Š’œȱ Ȯȱ ½•ȱ Š”’Žœȱ ›Šž–Ž—āȱ œžœ’•™—½“’–˜ȱ Š›ȱ Š”’–œȱ ›Ā”œŠ—ȱ ”Š’ȱ ”ž›’āȱ –’¢‹’—’āȱ –Žċ’Šāǯȱ ŠžŽ•’œȱ ċ–˜—’āȱ Š’ȱ ™Š“Šž²’Šǰȱ ”Š’ȱ œ”Š’˜ȱ ŽœŠ—ȱ ‹•˜Ȭ Š–ȱ Š™ñŸ’Ž’–ž’ǰȱ ŸŠ’›ž˜Š–’ȱ Šž˜–˜‹’•Ïȱ —Š”Ïȱ Š›ǰȱ ™ŠŸ¢£ċ’ž’ǰȱ —˜›½Š–’ȱ Ïȱ ŠŠ­ȱ ϟŽ›’ȱœ’Ā•­ǯ

Originali švediška Blue Berry tabletė

iŸŽ’ñ”āȱ Blue Berryȱ Š‹•Ž²’āȱ œž½¢“Žȱ ¢›Šȱ Š”’–œȱ —Šž’—āȱ –½•¢—’āǰȱ Š”’ñŸŽ’²’āǰȱ Ÿ¢—ž˜’āȱœ½”•āȱŽ”œ›Š”āǯȱ½•¢—’āȱ—ŠžŠȱ ›Ž½“’–ž’ȱ ‹žŸ˜ȱ ™ŠœŽ‹½Šȱ Š›ȱ ȱ ™ŠœŠžȬ •’—’˜ȱ ”Š›˜ȱ –ŽŠ’œǰȱ ”Š’ȱ ‹›’āȱ •Š”Ā—Š’ȱ Š•¢Ȭ ŸŠžŠŸ˜ȱ —Š”’—½œŽȱ ˜›˜ȱ ŠŠ”˜œŽǯȱ Iœ’’”’—Šǰȱ ”Šȱ –½•¢—½œŽȱ ¢›Šȱ –Žċ’Šāǰȱ ™Š•Š’”Š—²’āȱ ›Ž½“’–­ȱŠ–œ˜“Žȱ’›ȱ™›’Ž‹•Š—˜“Žǯȱ¢—ž˜’āȱ œ½”•āȱŽ”œ›Š”ŽȱŽœŠ—¢œȱ™˜•’Ž—˜•’Š’ȱ™Šœ’ċ¢Ȭ –’ȱ Š—’˜”œ’ŠŒ’—½–’œȱ œŠŸ¢‹½–’œǯȱ Ÿ’Ž“˜œŽȱ Blue Berryȱ Š‹•Ž½œŽȱ Š’™ȱ ™Šȱ ¢›Šȱ ŗŖȱ – Ž•˜—˜“˜ȱ ™’–Ž—˜ȱ •’žŽ’—˜ǰȱ ”ž›’œȱ ›Š—ŠȬ –Šœȱ Š”’Žœȱ Ž•˜—˜“˜“Žȱ ½–½“Žȱ –Š”ž•˜“Žǰȱ ŠœŠ”’—˜“ŽȱžċȱŒŽ—›’—Ïȱ–Š¢–­ǯ

Blue Berryȱ Š‹•Ž½œȱ ›Ž”˜–Ž—ž˜“Š–˜œȱ ŸŠ›˜’ȱŸ’œ’Ž–œǰȱ”ž›’ŽȱŠžȱœ”Š’˜ǰȱŸŠ’›ž˜“Šȱ Šž˜–˜‹’•Ïǰȱ’›‹Šȱ”˜–™’žŽ›’žǯȱBlue Berryȱ ’—”ŠȱϟŠ’›ŠžœȱŠ–ċ’Šžœȱċ–˜—½–œǰȱŠ’™ȱ™Šȱ ’›ȱ ’Ž–œǰȱ ”ž›’Žȱ —Žñ’˜“Šȱ ”˜—Š”’—’žœȱ •¿ñ’žœȱ Š›ȱ Š”’—’žœǯȱ ŸŠ›‹žȱ ϟŠ’›’ȱ ’›ȱ œž‹Š•Š—œž˜Šȱ –’¢‹Šȱ‹Ž’ȱœŸŽ’”Šœȱ¢ŸŽ—’–˜ȱ‹ĀŠœǯ

Regos pokyčiai

˜›–Š•žǰȱ ”Šȱ œžȱ Š–ċ’ž–’ȱ Šœ’›Š—Šȱ ’›ȱ ›Ž½“’–˜ȱ ™˜”¢²’āǯȱ ˜½•ȱ —Žž›½ž–½Žȱ •Šž”’ǰȱ ”˜•ȱ “Āœāȱ ›Ž½“’–Šœȱ ™Š‹•˜½œǰȱ Š”¢œȱ ™ŠŸŠ›œȱ Š›ȱ ™›Š½œȱ ŠñŠ›˜’ǯȱ ’›–’Ž“’ȱ œ’•™œŠ—²’˜ȱ ›Ž½“’–˜ȱ ™˜ċ¢–’Š’ȱ ¢›Šȱ ›Ž’Šœȱ Š”’āȱ —ž˜ŸŠ›’œǰȱ ™Ž›ñ½“’–Šœǰȱ ŠñŠ›˜“’–Šœǯȱ ½•’Šžȱœ’•™œŠ—²’˜ȱ›Ž½“’–˜ȱ™˜ċ¢–’žœȱŠ•’Ȭ –Šȱ™ŠœŽ‹½’ȱœ”Š’Š—ȱȮȱ¢™Š²ȱ™›’Ž‹•Š—˜“Žǰȱ ”Š’ȱ›Š’½œȱŠ›œ’ȱ’ñ™•Šž”’Šǯȱž—”’Šžȱ–Š˜–Žȱ ˜•’ȱ ŽœŠ—²’žœȱ ˜‹“Ž”žœǰȱ Š’”Š’ȱ ’›ȱ ˜‹“Ž”Š’ȱ Š›˜˜ȱ ’Žœ—’ȱ Š›‹Šȱ –ŠċŽœ—’ǰȱ —Ž’ȱ ¢›Šȱ ’ñȱ ’”›ā“āǯȱ Š›Š’œȱ ċ–˜—½œȱ œ”ž—ċ’Šœ’ǰȱ ”Šȱ Kur įsigyti Blue Berry tablečių? œ”Š’Š—ȱ›Š’½œȱǮñ˜”’—½“Šȃǰȱ™›’ŽñȱŠ”’œȱ–Š˜ȱ iŸŽ’ñ”­ȱ–Š’œ˜ȱ™Š™’•­ȱBlue Berr¢ȱ “ž˜­ȱ½–¿ǰȱ›Ž½“’–ŠœȱŸ’œȱ‹•˜½“Šǯ Š•’ŽȱϜ’¢’ȱŸŠ’œ’—½œŽȱŠ›‹ŠȱŠ–’—˜“˜ȱ ’—Ž›—Ž˜ȱœŸŽŠ’—½“Žȱwww.newnordic.lt.

Ar jūsų regėjimas geras?

Akys dažnai pavargsta, ašaroja Blogiau nei anksčiau matote prieblandoje ir tamsoje Ilgiau skaitant raidės pradeda lietis Akys jautriai reaguoja į stiprią šviesą Neryškiai matote toli esančius daiktus ar objektus

Jei teigiamai atsakėte bent į tris teiginius, jūsų regėjimas gali būti susilpnėjęs.

Turite klausimų?

˜›½Š–’ȱŠž’ȱŠž’Šžȱ’—˜›–ŠŒħȱ˜œǰȱ œ”Š–‹’—”’ŽȱŽ•Ž˜—žȱǻŞȱřŝǼȱŘŘȱŘŖȱŘřȱŠ›‹Šȱ Š™œ’•Š—”¢”’Žȱ’—Ž›—Ž˜ȱ’—”•Š•Š™¢“Žȱ www.newnordic.lt. Žñ”˜”’Žȱœ’Š‹›’—’˜ȱ–ŽŽ•’˜ȱ •˜˜’™˜ȱŠ—ȱ™Š”ž˜½œǯȱŠ’ȱ Š›Š—ħȱŠǰȱ”Šȱ™›˜ž”Šœ ȱŠ’’—”ŠȱŠž”ñ²’Šžœ’žœȱ ǮŽ ȱ˜›’Œȃȱ”˜”¢‹½œȱ’›ȱ œŠžž–˜ȱœŠ—Š›žœǯȱǮŽ ȱ ˜›’Œȃȱ›Ā™’—Šœ’ȱċ–˜—½–’œȱ’›ȱŠ–Šǯ


s3HJEHQLNRs/HSSDQKHMFf@O@Q@S@H XQ@O@SHJHLHL@MNRTJTQS@H DKDJSQN@JTOTMJS┼ЎQ@Hf #Q 1DHMGNKC5NKKCQ %NKHR

6─ё1$5,КЈ6.$860$,

s,@MDHKF@HJ@MJHMNONKH@QSQHS@R L@TRC@UNR─ўM@QHTR NFXCXSNI@HMDRTQ@CNRJ@TRL┼ЮOQHD┼Б@RSHDR (┼јSXQTRNQF@MHYL─ў#$1, 31.-"+2#@O@Q@STO@@H┼јJ─ДIN J@C KHFNRRTJ─ДK─ДI@RlRJHDO@H┼г,@MATUNO@RJHQS@RHMCHUHCT@KTRGNLDNO@SHMHROQDO@Q@S@R JTQ─хU@QSNI@TONQ─ўL─ДMDRH┼ЮCDQHM@MS RTEHYHNSDQ@OHI@HQRJ@TRL@HUHR@HH┼јMXJN f ,HMC@TF@R/ LDS@H

.2'ка/9(57$5,1.7,6 DERMATRON CLS 3D ',$*1267,.─ё" t 7JTPPSHBOJ[NPJ├ЮUZSJNBT /DQDMDQFDSH┼јJ@H@JSXUHTRS@┼јJTRATR─хUDQSHMSH)┼ЎR┼ЮNQF@MHYLNAHNDMDQFDSHMH@HONJX─ЏH@H  t -JHкѕQSFWFODJKB#@QMDO@RHQDH┼јJTRKHFNRRHLOSNL@LR F@KHA┼ЎSHT┼БEHJRTNSH)┼ЎR┼ЮNQF@M┼ЮO@JHSHL@HJKHMHJHM─ДIDRS@CHINID t *OEJWJEVBMVTHZEZNBT1DLH@MSHRSXQHLNQDYTKS@S@HR )TLRATRO@RJHQS@RHMCHUHCT@KTRGNLDNO@SHMHRFXCXL@R t 4BVHVTJSOFTLBVTNJOHBTUZSJNBT @SKHDJ@L@RUHDMHMSDKHT!@KSHINR ┼ј@KXRD@O@Q@ST JTQ─хRTJ┼ЎQ─ДLNJRKHMHMJ@HH┼ј5NJHDSHINR

.82<3$7,1*$6$3$5$7$6 DERMATRON CLS 3D" t %WFKPQBTWFJLJNBT O@Q@S@RM@TCNI@L@RMDSHJCH@FMNRSHJ@H ADSHQ SDQ@OHI@H JTQHNRLDSTXQ@RSHOQHM@L@M@S┼ЎQ@KH)┼ЎR┼ЮNQF@MHYLN@OR@TF@

├б,5',(61(*$/$9,0$,

s*@QSRMTNJ@QSNRTCTQC@UN┼јHQC─х S@CMTROQDMC┼БH@TH┼јRHSHQSHNQF@MHYL─ўDKDJSQN@JTOTMJS┼ЎQHM─ДRCH@FMNRSHJNROQHMBHOT J@CRT┼БHMNSHSHJRKH─ўRJ@TRL┼ЮOQHD┼Б@RS─х /NCH@FMNY─ДRATU@T┼јNJHQTNS@lQDHJ─ДINFXCXSHC@MSDM┼ЮT┼БCDFHL─ў┼г,@MO@RJXQ─ДHMCHUHCT@K┼Ю FXCXL─ўHQONONQNRL─ДMDRH┼Ю@SKHJS@O@J@QSNSHM@CH@FMNRSHJ@MDADQNC─ДC@MSDM┼Ю T┼БCDFHLNHQ┼јHQCHDRCHDFKH@HKHJNT┼БL@Q┼јSX┼гt 1@HLNMC@/ LDS@H

*$/9266.$860$,

s*@MJHMNLHFQDM@ RTJTQH@JNUNI@TJNMD─хU@HQH@TRH@HRA┼ЎC@HR S@─ЏH@TF@K┼ЮF@KD O@U@QF@TFDQSH@MSHCDOQDR@MSTRADHMTRJ@TRLHM@LTNRHTRHQO@RHQX┼Б@TH┼јRHSHQSH%NKHNLDSNCT -DA┼Ў─ЏH@TO@SHJ─ДITRHR@UNCH@FMNYD S@─ЏH@T@O@Q@SNLNMHSNQHTID S@HATUN@JHU@HYCTlJHQLHM@H┼г'NLDNO@SHMH@HRHMCHUHCT@KH@HL@MO@QHMJS@HROQDO@Q@S@HRL@MATUNH┼јU@KXS@RNQF@MHYL@R RTQDFTKHTNS@RUHQ┼јJHMHL@RHQST┼јSHMHL@RHR ,HFQDMHMH@HF@KUNRRJ@TRL@HATUNO@LHQ┼јSH t 5HQFHMHI@* LDS@H

t 4VSFHVMJVPKBNBNJUZCB O@Q@ST@SKHDJ@L@RL@HRSNMDSNKDQ@UHLN SDRS@R JTQHNLDSTH┼јSHQH@L@MDSL@HRSNOQNCTJS┼ЮADHF─ДQHL┼ЮHQMTRS@SNL@ JTQHTNR)┼ЎR┼ЮNQF@MHYL@RSNKDQTNI@ NJTQH┼ЮCDQ─ДS┼Ю@SRHR@JXSH t 4BVHVTNFEJDJOJOJTQSJFUBJTBT O@Q@S@RXQ@OQHRJHQH@L@R(( LDCHBHMNROQHDS@HR┼ЮJK@RDHHQ@SHSHMJ@+HDSTUNRLDCHBHMNRMNQLNR,- f,DCHBHMNROQHDS@HR┼ЮR@TFNRSDBGMHMHRQDFK@LDMS@UHL@RtQDHJ@K@UHLTR

BIOFIRST, Student┼│ g. 37, Kaunas. Tel.: (8-37) 750866, (8-686) 40115. www.bioklinika.lt

2013-03-07 TV diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you