Page 1

miestas

2p.

nuomonės

6p.

pasaulis

9p.

1

penktadienis,

Po­li­ti­niai vi­ra­žai: ­ Pan­to­mi­mos ir ­ plas­ti­kos teat­ro ­ ne­li­ko, bet Kau­no ­ me­ras ža­da, kad ­ jis bus at­kur­tas.

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai: ­ glo­bos na­mai ­ luo­ši­na vai­kus, ­ ta­čiau val­džia ­ rim­tų re­for­mų ­ ven­gia.

Bulgarijos ­ prezidentas R.Plevnelijevas ­ neišgirdo tautos ­ balso ir paskelbė ­ pirmalaikius rinkimus.

me portale Atnaujinta – nosantaka na.lt/naujienos/kaujūsų kūrybai. http://kauno.die gyvenimą ir erdvė no kultūros

kovo 1, 2013

vartai į Kau

unodiena.lt ičius santaka@ka s Arūnas Andriuškev Redaktoriu REMIA

santaųkmugaė

Šiandien su „Kauno diena“ –

tik knyg Jau ne vien

Nr. 80

dukart storesnis kultūros ir meno priedas Simono Švitros

nuotr.

Įspūdžiai iš

14-osios Vilniaus

knygų mugės,

kurioje šiemet

ieškota kelių

Didžiojo vaidmens belaukiant

o Kauno valstybini teatro muzikinio isolistė G.Juknev čiūtė – atvirai apie save ir muziką.

3

ų širdis į vaikų ir paaugli

100 metų žvelgiant į dangų Padangių veterano V.Ašmens s– ko gyvenima s it lietuviško aviacijos mozaika.

6

4 Ž.Navikaitės angelų medžioklė

„Santaka“

se Žaismingo stiklo miniatiūrose – dievų ir žmonių susitikimų ženklai.

7

Penktadienis kovo 1, 2013 Nr. 49 (19910) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kauno iž­das: gatvių duo­bės taps pa­vel­du Va­kar Kau­no sa­vi­ val­dy­bė­je po­sė­džia­ vu­si mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 2013-ųjų biu­dže­tą. Val­dan­ čių­jų par­ti­jų at­sto­ vai jį va­di­na su­ba­ lan­suo­tu, o opo­zi­ci­ jos at­sto­vai pro­gno­ zuo­ja liūd­ną per­ spek­ty­vą, kad mies­ te iš es­mės nie­kas nepa­ge­rės.

Tra­giš­ka paieš­kos ato­maz­ga Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Va­kar Kle­bo­niš­kio miš­ke ras­tas 22 me­tų Al­gir­do Ba­raus­ko kū­nas. Kū­ ne – šau­ti­nė žaiz­da, ša­lia gu­lė­jo ly­ gia­vamz­dis šau­tu­vas. Ti­ria­mą sa­ vi­žu­dy­bės ver­si­ją pa­tvir­ti­na stu­ den­to kom­piu­te­ry­je ras­tas laiš­kas, ku­rį pa­rei­gū­nai va­di­na at­si­svei­ki­ ni­mo. Ja­me nu­ro­dy­tos sa­vi­žu­dy­ bės prie­žas­tys. Pas­te­bė­jo praei­vė

„Kol kas nė­ra jo­kių duo­me­nų, kad prieš vai­ki­ną bū­tų įvyk­dy­tas nu­si­ kal­ti­mas“, – sa­kė dėl sa­vi­žu­dy­bės pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­ liuo­jan­tis Kau­no apy­gar­dos pro­ ku­ro­ras Da­rius Val­ka­ vi­čius.

3

Dienos citata „Per sep­ty­nis dar­bo Kau­ne mė­ne­sius su­pra­tau, ką reiš­kia bū­ti lie­tu­viu ar žal­gi­rie­čiu“, –

Man­tas La­pins­kas

sa­kė „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis­ tre­ne­ris Joa­nas Pla­za.

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Di­des­nis nei per­nai

Šiais me­tais Kau­nas tu­rės iš­si­vers­ ti su kiek dau­giau nei 696 mln. li­ tų pa­ja­mų. Pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos – 736 mln. Su­si­da­riu­sį skir­tu­mą, 40 mln. li­tų, sa­vi­val­dy­bė sko­lin­sis. Di­ džiau­sia da­lis – 418 mln. li­tų bus skir­ta švie­ti­mui. Tai – 59 pro­c. vi­so mies­to biu­dže­to. Praė­ju­siais me­tais švie­ti­mui skir­ta be­veik 55 pro­c. lė­šų.

2

10p. „„Diag­no­zė: Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas A.Lau­cius pri­pa­ži­no, kad striu­ka bus ne vie­nai sri­čiai.

Li­go­ni­nė­je neuž­si­bu­vo

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

4p.


2

penktadienis, kovo 1, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

38

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,41

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

73

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kauno iž­das duo­bės tap „„Var­žo­vai: G.J.Fur­ma­na­vi­čius neat­si­sa­ko rei­ka­la­vi­mo, kad A.Ru­čie­nė bū­tų at­sta­ty­din­ta iš An­ti­ko­rup­ci­jos

ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės pa­rei­gų. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

G.J.Fur­ma­na­vi­čius: me­re, esa­te me­la­gis Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Nors Dar­bo par­ti­ja ir „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ofi­cia­liai pa­skel­bė apie su­ža­dė­tu­ves, tarp šių po­li­ ti­nių jė­gų at­sto­vų Kau­ne pa­liau­ bų ne­ma­ty­ti. Va­kar mies­to ta­ry­ bos po­sė­dy­je tarp jų ki­lo žo­džių mū­šis.

Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Gin­ta­ ras Jo­nas Fur­ma­na­vi­čius yra vie­ šai pa­skel­bęs, kad įta­ria, jog An­ti­ ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vė Auš­ra Ru­čie­nė, ėmė tal­kin­ti pri­ va­čiai bend­ro­vei „Ka­mes­ta“. Pa­sak jo, A.Ru­čie­nės el­ge­sys is­ to­ri­jo­je su 12 mln. li­tų, ku­riuos sa­ vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta per­ves­ti „Ka­ mes­tai“, švel­niai ta­riant, keis­tas ir dvel­kia ne itin šva­riais da­ly­ kais „Ne sa­vi­val­dy­bės, o pri­va­čios bend­ro­vės nau­dai“, – sa­kė jis.

„Kau­no die­na“ ra­šė, kad prieš ke­le­tą sa­vai­čių G.J.Fur­ma­na­vi­ čius krei­pė­si į Kau­no me­rą And­ rių Kup­čins­ką, kad bū­tų pa­reng­ tas spren­di­mo pro­jek­tas at­šauk­ti A.Ru­čie­nę iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­ mi­si­jos pir­mi­nin­kės pa­rei­gų. Va­kar toks pro­jek­tas į dar­bot­ var­kę ne­bu­vo įtrauk­tas, o tik bu­ vo ban­do­ma at­lik­ti ro­ki­ruo­tę tarp kon­ser­va­to­rių ir pa­keis­ti An­ti­ko­ rup­ci­jos ko­mi­si­jos su­dė­tį. G.J.Fur­ma­na­vi­čius pik­ti­no­si, kad tre­čia­die­nį se­niū­nų suei­go­ je me­ras pa­ža­dė­jo, jog spren­di­mo pro­jek­tas dėl A.Ru­čie­nės bus pa­ reng­tas. „Ne­no­rė­ki­te, kad reng­čiau pro­ jek­tus ar ma­no ran­ko­mis kaž­kas bū­tų da­ro­ma“, – į Dar­bo par­ti­jos at­sto­vo prie­kaiš­tus at­kir­to A.Kup­ čins­kas. Po to mies­to ta­ry­bos sa­ lė­je už­vi­rė žo­džių mū­šis. „Ne­vai­din­ki­te, kad ne­sup­ran­ ta­te, apie ką kal­ba­m e. No­r iu,

kad ati­d žiai klau­sy­t u­m ė­te, nes vie­šai me­luo­ja­te ir aš da­bar jus va­di­nu me­la­giu. Jūs man paaiš­ kin­k i­te, kam ta­d a rei­ka­l in­ga ta se­n iū­n ų suei­ga? Man dau­g iau kvie­t i­m ų į šią šven­t ų­j ų suei­g ą ne­s iųs­k i­te“, – at­š o­v ė G.J.Fur­ ma­na­vi­čius. Me­ras ban­dė iš­si­suk­ti teig­da­ mas, kad „yra pa­si­ra­šy­ta koa­li­ci­ jos su­tar­tis ir jūs juk su­pran­ta­te vi­sus niuan­sus“. „Po­nas Fur­ma­na­vi­čiau, jei šian­ dien ne­si­se­kė iš­si­mie­go­ti, rei­kia pa­si­žiū­rė­ti, koks klau­si­mas bu­vo svars­to­mas“, – rė­žė į žo­džių dvi­ ko­vą įsi­jun­gu­si A.Ru­čie­nė. Va­kar An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­kės at­sta­ty­di­ni­mo klau­si­mas ne­bu­vo svars­to­mas, ta­čiau be­veik nė­ra abe­jo­nių, kad ki­ta­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­ je dvi­ko­va tarp G.J.Fur­ma­na­vi­ čiaus ir A.Ru­čie­nės ga­li su­lauk­ ti tę­si­nio.

Pan­to­mi­mos teat­rą pri­jun­gė prie „Au­ros“ Man­tas La­pins­kas Taip va­kar nu­spren­dė mies­to ta­ ry­ba. Jei ti­kė­tu­me me­ro And­riaus Kup­čins­ko pa­ža­du – Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ro Kau­no kul­tū­ros že­mė­la­py­je ne­li­ko lai­ki­nai, kol bus pa­reng­ti rei­kia­mi do­ku­men­ tai, kad bū­tų ga­li­ma įsteig­ti vie­šą­ ją įstai­gą.

Nors sa­vi­val­dy­bės sie­kis už­da­ry­ti teat­rą iš pra­džių grįs­tas lė­šų tau­ py­mu, va­ka­rykš­čia­me mies­to ta­ ry­bos po­sė­dy­je pra­bil­ta, kad esą ne­ten­ki­na ir teat­ro ku­ria­mo re­ per­tua­ro ko­ky­bė. Pa­sak Švie­ti­mo ir kul­tū­ros val­ dy­bos di­rek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Ma­žei­kos, Pan­to­mi­mos teat­ras pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ga­vo nė vie­ no teat­ra­lams ski­ria­mo ap­do­va­ no­ji­mo. Skep­tiš­kai į teat­rų tuok­tu­ ves žiū­rin­čių po­li­ti­kų pri­rem­tas

V.Ma­žei­ka pri­pa­ži­no, kad teat­ ro veik­los re­zul­ta­tai nuo 2008 m. ge­rė­jo. „Ko­dėl da­ro­mi to­kie spren­di­ mai? Ne­ga­li­ma iš­si­rink­ti vie­nos biu­dže­ti­nės įstai­gos ir ją su­do­ro­ti vi­du­ry bal­tos die­nos“, – rė­žė Li­ be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Si­mo­nas Kai­rys.

Ne­ga­li­ma iš­si­rink­ti vie­nos biu­dže­ti­nės įstai­gos ir ją su­do­ro­ ti vi­du­ry bal­tos die­nos.

Frak­ci­jos „Dir­bam Kau­nui“ se­ niū­nas Gin­tau­tas La­ba­naus­kas sa­kė, kad sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai, leis­da­mi nai­kin­ti teat­rą, tap­tų „le­ ni­nų gvar­di­ja, ku­ri re­mia tik ki­no

me­ną“. Jis pri­dū­rė, kad šis teat­ras – ko ge­ro, vie­nin­te­lė įstai­ga, ku­ri taip gau­siai lan­ko­ma klau­sos ne­ ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Kad teat­ras ne­bū­tų pri­jung­tas, pa­si­sa­kė net vi­ce­me­ras Vy­tau­tas Va­si­len­ka, pa­pras­tai la­biau be­si­ do­min­tis reg­bio rei­ka­lais. Vi­ce­ me­ras ta­ry­bos sa­lė­je min­ti­nai ėmė var­dy­ti teat­ro spek­tak­lius. Ne­no­rą bū­ti su­jung­tiems iš­ reiš­kė ir po­sė­dy­je da­ly­va­vęs lai­ki­ nai Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ ro di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Arū­nas Kat­kaus­kas, ir „Au­ros“ va­do­vė Bi­ru­tė Le­tu­kai­tė. Po il­gų dis­ku­si­jų nu­spręs­ta bal­ suo­ti už lai­ki­ną teat­rų su­jun­gi­mą, o sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­ rei­go­ta pa­reng­ti vi­sus do­ku­men­ tus, rei­ka­lin­gus reor­ga­ni­za­ci­jai į vie­šą­ją įstai­gą. Pla­nuo­ja­ma, kad teat­ras tu­rė­tų at­gim­ti ko­vo pa­bai­go­je vyk­sian­ čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

„„ Vil­tis: šiais me­tais biu­dže­tą bus ban­do­ma gel­bė­ti Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do są

So­cia­li­nei ap­sau­gai bus 1 skir­ta 15,7 pro­c. lė­šų – 0,3 pro­c. ma­žiau nei per­nai. Tre­čio­ji

prio­ri­te­ti­nė Kau­no sri­tis – kul­tū­ ra, spor­tas ir re­li­gi­ja gau­na 5 pro­c. biu­dže­to asig­na­vi­mų. Tai 0,1 pro­c. ma­žiau nei per­nai. Nors šių me­tų biu­dže­te pla­nuo­ ja­ma su­rink­ti 14,8 mln. li­tų dau­ giau pa­ja­mų nei praė­ju­sių­jų, di­de­ lė da­lis jų pla­nuo­ja­ma gau­ti iš jau ne vie­nus me­tus ne­sėk­min­gai ren­ ka­mų pi­ni­gų į Pri­va­ti­za­vi­mo fon­ dą ar iš es­mės ma­žai ką reiš­kian­čių žo­di­nių su­si­ta­ri­mų su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Til­tas pa­ki­bo ore

Kau­no ta­ry­bos po­sė­dy­je dau­giau­ sia dis­ku­si­jų su­kė­lė sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai, skir­ti Pa­ne­mu­nės til­tui sta­ty­ti. Dar prieš tvir­ti­nant biu­dže­tą sta­ to­mam til­tui ne­bu­vo nu­ma­ty­ta nė li­ to, nors bu­vo pra­šo­ma 10 mln. li­tų. Po biu­dže­to tiks­li­ni­mo kon­ser­ va­to­rių frak­ci­ja Pa­ne­mu­nės til­tui pa­pil­do­mai nu­ma­tė kiek dau­giau

nei 4 mln. li­tų. Bė­da ta, kad šie pi­ ni­gai nu­ma­ty­ti iš liūd­nai pa­gar­sė­ ju­sio nuo­lat tuš­čio Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do. Jį teo­riš­kai ti­ki­ma­si pa­pil­ dy­ti 6 mln. li­tų už daug me­tų ne­ par­duo­da­mas „Sto­ties tur­gaus“ ak­ci­jas. „Pa­sa­ky­ki­me žmo­nėms, kaip pa­ sta­ty­si­me til­tą, kai jam ne­nu­ma­ tė­me pi­ni­gų?“ – gan pik­tai klau­sė kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas Vy­gan­tas Gu­dė­nas. Vė­liau jis kal­tę dėl su­sprog­din­to til­to ban­dė vers­ti praė­ju­sios ka­den­ci­jos Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bei. Esą jie kal­ ti, kad bu­vo „pra­dė­ti pro­ce­sai, nu­ grio­vę til­tą“. V.Gu­dė­nas ne­no­rė­jo gir­dė­ti rep­ li­kų, kad til­tą su­sprog­di­no ne kas ki­tas, bet kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja. „Jo­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­bu­vo. Bu­vo tik po­kal­biai (su Su­sisie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja – red. pa­st.) ir dis­ku­ si­jos dėl til­to sta­ty­bos. Iš sa­vi­val­ dy­bės pu­sės įsi­pa­rei­go­ji­mų taip pat ne­bu­vo“, – kad Pa­ne­mu­nės til­to rei­ka­l ai įstri­go, pri­pa­ž i­n o biu­dže­tą pri­sta­tęs sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas Al­gi­ man­tas Lau­cius. Pi­ni­gai, ku­rių rea­liai nė­ra

Kaip ir per­nai, taip ir šie­met, neeg­ zis­tuo­jan­tys tūks­tan­čiai iš Pri­va­ti­ za­vi­mo fon­do bu­vo žars­to­mi steig­ti Kau­ne blai­vyk­lai, įreng­ti Mi­li­ko­nių mo­kyk­los spor­to sa­lei. Šiais me­tais į Pri­va­ti­za­vi­mo fon­ dą pla­nuo­ja­ma su­rink­ti be­veik 10 mln. li­tų., ta­čiau tai – tik vil­tys. Taip pat lie­ka neaiš­ku, ko­kių pi­ ni­gų ga­li ti­kė­tis Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Vi­soms Kau­no spor­ to or­ga­ni­za­ci­joms me­tams nu­ma­ ty­ti 3 mln. li­tų, o pa­pil­do­mas mi­ li­jo­nas pa­skir­tas taip pat iš tuš­čio Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do. Gat­vė­se augs žo­lė?

„„Ironija: I.Matijošaitienė rodys

Kauno duobes svečiams.

Nors Mies­to tvar­ky­mo sky­rius pra­ šė 2,5 mln. li­tų gat­vių duo­bėms lo­


3

penktadienis, kovo 1, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

as: gatvių s pa­vel­du Dir­žų ver­ži­mo­si me­tas „„Kul­tū­ros pro­jek­tams Kau­ne vie­

toj pra­šy­tų 3,6 mln. li­tų skir­ta 2,4 mln. „„Ne­nu­ma­ty­tas ir 2,7 mln. li­tų sie­

kian­tis kon­ce­si­jos mo­kes­tis bend­ ro­vei „Ka­mes­ta“, ku­ri dėl Alek­so­to prie­til­čio su sa­vi­val­dy­be by­li­nė­ja­ si teis­muo­se. „„Kau­nas ne­su­lauks ir nu­ma­ty­tų re­

gu­liuo­ja­mų pės­čių­jų pe­rė­jų – joms pa­pil­do­mo mi­li­jo­no neat­si­ra­do. „„Pa­ne­mu­nės pa­plū­di­miui įreng­ti

vie­toj 1,7 mln. skir­ta tik 150 tūkst. li­tų. „„Be­veik 0,5 mln. li­tų ne­gaus ir S.Da­

riaus ir S.Gi­rė­no spor­to cent­ras. „„Gat­vėms bars­ty­ti žie­mą vie­toj

„„Iš­va­da: eks­per­tai kol kas neį­var­di­jo tiks­lios mir­ties prie­žas­ties, ta­čiau nea­be­jo­ja­ma, kad A.Ba­raus­kas sa­

vo no­ru pa­si­trau­kė iš gy­ve­ni­mo. 

Tra­giš­ka paieš­kos ato­maz­ga Anot pa­rei­gū­nų, kū­ną 1 dar tre­čia­die­nio va­ka­rą pa­ma­tė Kle­bo­niš­kio miš­ke šu­nį

ve­džio­ju­si mo­te­ris. Apie tai po­li­ ci­jai ji pra­ne­šė tik va­kar, apie 11.30 val. Pa­rei­gū­nai dė­kin­gi, kad kau­ nie­tė jiems su­tei­kė šią itin svar­bią in­for­ma­ci­ją.

pra­šy­tų 2 mln. skir­ta 800 tūkst. li­tų.

skai­ta.

Artūro Morozovo nuotr.

py­ti, skir­ta tik 500 tūkst. li­tų. Šie pi­ni­gai – taip pat neeg­zis­tuo­jan­ tys, mat įra­šy­ti Pri­va­ti­za­vi­mo fon­ de. Sky­rius ti­ki­si iš­gy­ven­ti su Ke­ lių di­rek­ci­jos ski­ria­mais 10–12 mln. li­tų. Sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­kal­ niš­kis pri­pa­ži­no, kad tai – taip pat iš­šū­kis. Tvir­ti­nant biu­dže­tą, neat­ siž­velg­ta nė į vie­nos frak­ci­jos siū­ ly­mus skir­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų įva­ žoms ar gat­vėms re­mon­tuo­ti.

Artūras Orlauskas:

Ski­ria­te pi­ni­gų sa­vi­ val­dy­bės at­vi­ru­kams, o ką ant jų spaus­din­ si­te? Kad čia gra­žios gat­vės? „Nes­ky­rė­te nė vie­no li­to gat­ vėms – va­ži­nė­si­me ark­liais. Vis­ kas bus pa­deng­ta žvy­ru ir augs žo­lė. Gy­vū­nai ja ga­lės mai­tin­tis – nu­šau­si­me du zui­kius vie­nu šū­ viu“, – iro­ni­za­vo frak­ci­jos „Dir­ bam Kau­nui“ se­niū­nas Gin­tau­tas La­ba­naus­kas. Jam pri­ta­rė ir Li­be­ra­lų są­jū­džio se­niū­nas Si­mo­nas Kai­rys. Jo tei­ gi­mu, mies­to va­do­vams trūks­ta stra­te­gi­nio mąs­ty­mo, nes orien­ tuo­ja­ma­si tik į rink­lia­vas. Kaip pa­ vyz­dį jis pa­tei­kė Kau­no ra­jo­ną, ku­ ris tvar­ko­si ge­ro­kai sėk­min­giau nei mies­tas.

Po­li­ti­kas klau­sė A.Lau­ciaus, ko­ dėl pa­sta­ra­sis ti­ki­si, kad Vy­riau­ sy­bės fi­nan­suo­ja­ma Ke­lių plėt­ros pro­gra­ma Kau­nui šiais me­tais pri­ dės nuo 12 iki 30 mln. li­tų. A.Lau­cius ap­ta­kiai at­sa­kė, kad vil­tys pa­grįs­tos „tam tik­ra me­to­ di­ka“. Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jas pa­tvir­ti­no, kad ki­tų pa­ja­mų gat­vių duo­bėms lo­py­ti ne­nu­ma­to­ma. Klai­kioms gat­vėms – tru­pi­niai

Val­dan­čių­jų nuo­mo­nės ne­su­ta­po dėl šiais me­tais pla­nuo­ja­mų K.Pet­ raus­ko gat­vės ir Sa­va­no­rių pro­ spek­tų įkal­nės re­konst­ruk­ci­jų. Sko­l in­to­m is lė­š o­m is vyk­d ant dar­b us abie­jo­se gat­v ė­se, mies­ te su­si­da­ry­tų mil­ži­niš­kos au­to­ mo­bi­lių spūs­tys. Kon­ser­va­to­rius Ma­r i­j us Pan­ce­r is siū­l ė įkal­n ės pro­jek­tą ati­dė­ti ir šiuos pi­ni­gus skir­ti Lais­vės alė­jos rekonstruk­ cijos pradžiai. Tam pa­si­prie­ši­no so­cial­de­mok­ ra­tas vi­ce­me­ras Va­si­li­jus Po­po­vas. Jo tei­gi­mu, Lais­vės alė­ja – ne pir­ maei­lis pro­jek­tas Kau­no mies­tui. Po dis­ku­si­jų nu­spręs­ta lik­ti prie pir­mo­jo va­rian­to. „Mū­sų ko­mi­te­tas ma­no, kad kul­ tū­ra ir švie­ti­mas yra svar­bes­ni, tad ne­pri­ta­rė­me frak­ci­jų siū­ly­mams skir­ti pi­ni­gų gat­vių duo­bėms re­ mon­tuo­ti“, – sa­kė Biu­dže­to ir fi­ nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Edi­ta Gu­di­šaus­kie­nė. Toks po­žiū­ris nu­ste­bi­no frak­ci­ jos „Dir­bam Kau­nui“ na­rį Ar­tū­rą Or­laus­ką. „Ski­ria­te pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bės at­vi­ru­kams (sa­vi­val­dy­bei vie­šin­ ti – red. pa­st.), o ką ant jų spaus­ din­si­te? Kad čia gra­žios gat­vės?“ – kal­bė­jo jis. Iro­ni­zuo­da­ma jam pri­ta­rė ir „Vie­nin­go Kau­no“ na­rė Ire­na Ma­ ti­jo­šai­tie­nė, ku­ri tei­gė sve­čiams iš ki­tų mies­tų pa­sa­ko­jan­ti, kad Kau­ne gat­vių duo­bių lo­py­ti ne­ga­li­ma, nes tai – kul­tū­ri­nis pa­vel­das.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Kol kas nė­ra jo­kių duo­me­nų, kad prieš vai­ki­ną bū­tų įvyk­ dy­tas nu­si­kal­ti­mas. Ne­gy­vas vai­ki­nas ap­tik­tas to­je miš­ko da­ly­je, ku­ri dar bu­vo li­ku­si neap­žiū­rė­ta. „Di­de­lė Kle­bo­niš­kio miš­ko te­ri­to­ri­ja bu­vo su­skirs­ty­ ta da­li­mis nuo Ne­ries upės iki Jo­ na­vos ke­lio. Ma­no­me, kad ne­tru­ kus bū­tu­me ir pa­tys ra­dę kū­ną“, – paieš­kos ei­gą aiš­ki­no Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Da­rius Žu­kaus­kas. Pa­si­ge­do tė­vas

Ant­ra­die­nio nak­tį šu­kuo­ti Kle­bo­ niš­kio miš­ką pra­dė­ję apie 100 Vie­ šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­ nų, šiek tiek ma­žes­nė­mis jė­go­mis paieš­ką tę­sė iki ket­vir­ta­die­nio. Iš pra­džių bu­vo ap­žiū­rė­ti sun­kiau­ siai priei­na­mi plo­tai. Pa­sak miš­ką šu­ka­vu­sių Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ ny­bos pa­rei­gū­nų, bu­vo pa­tik­rin­ ta per 50 pro­c. miš­ko. Ba­lan­džio pra­džio­je 23 me­tų gim­ta­die­nį ga­lė­ju­sio švęs­ti vai­ki­

no im­ta ieš­ko­ti po jo tė­vo skam­ bu­čio. Ant­ra­die­nį, apie 19 val., į Kau­no mies­to Ža­lia­kal­nio po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­tą te­le­fo­nu krei­pė­si jau­nuo­ lio tė­vas – 59-erių Kau­no kli­ni­kų Vai­kų chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­ vas pro­fe­so­rius Vid­man­tas Ba­ raus­kas. Jis pra­ne­šė, kad 18.30 val. grį­žęs na­mo Šiau­rės pro­spek­te esan­čia­ me bu­te pa­si­ge­do le­ga­liai lai­ko­ mo ly­gia­vamz­džio šau­tu­vo ir ke­ tu­rių šo­vi­nių. Na­muo­se ne­bu­vo ir 1990 m. gi­mu­sio jo sū­naus A.Ba­ raus­ko. Įta­rė sa­vi­žu­dy­bę

Tė­vas po­li­ci­jai pra­ne­šė, kad su sū­nu­mi su­si­siek­ti ne­pa­vyks­ta, jo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas iš­jung­ tas – jis įta­rė, kad sū­nus ga­lė­jo paim­ti mi­nė­tą šau­tu­vą su šo­vi­ niais ir išei­ti į Kle­bo­niš­kio miš­ką. Bū­tent dėl šios tė­vo iš­kel­tos ver­ si­jos di­de­lės pa­jė­gos bu­vo mes­tos ap­žiū­rė­ti šią vie­tą. „Kau­no die­nai“ V.Ba­raus­kas sa­ kė, kad ant­ra­die­nio ry­tą su duk­ra išė­jo į dar­bą, o Al­gir­dą pa­li­ko dar mie­gan­tį. Jis tu­rė­jo kel­tis va­lan­da vė­liau. Tė­tis apie 11 val. mė­gi­no pa­skam­bin­ti sū­nui, ta­čiau jo mo­ bi­lu­sis te­le­fo­nas bu­vo iš­jung­tas. Tuo me­tu V.Ba­raus­kas dar neį­ ta­rė, ko­kia tra­ge­di­ja įvy­ko jo šei­ mo­je. Pra­dė­ję paieš­ką pa­rei­gū­nai pa­ tik­ri­no ir stu­den­to kom­piu­te­rį. Ja­ me ras­tas laiš­kas su­stip­ri­no ne­ge­ rą nuo­jau­tą. Vai­ki­no paieš­kai bu­vo mes­tos di­džiu­lės pa­jė­gos. Šu­kuo­

ti Kle­bo­niš­kio miš­ką iš­siųs­ta 100 Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­ gū­nų. Prie­žas­tys nu­ro­dy­tos

Į pa­gal­bą pa­si­telk­tas Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos sraig­tas­par­nis, ku­ria­me įreng­tas ter­mo­vi­zo­rius, t. y. spe­cia­lus prie­tai­sas, ku­ ris as­mens bu­vi­mo vie­tą nu­sta­ to pa­gal kū­no sklei­džia­mą ši­lu­ mą. Ter­mo­vi­zo­rius jo­kių sig­na­lų ne­su­se­kė. Pa­rei­gū­nai neat­me­ta prie­lai­dos, kad tuo me­tu, kai di­džiu­lės pa­jė­ gos ieš­ko­jo A.Ba­raus­ko, jis jau bu­ vo ne­gy­vas. Po to, kai jau bu­vo ras­tas A.Ba­ raus­ko kū­nas, pa­rei­gū­nai pa­tvir­ ti­no, kad kom­piu­te­ry­je bu­vo pa­ ra­šy­tas at­si­svei­ki­ni­mo laiš­kas. Ja­me nu­ro­dy­tos ir sa­vi­žu­dy­bės prie­žas­tys. Laiš­kas bu­vo pa­ra­ šy­tas ant­ra­die­nio ry­tą, tą pa­ čią die­ną, kai va­ka­re vai­ki­no im­ ta ieš­ko­ti.

Psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba „„Vai­kų li­ni­ja www.vai­ku­li­ni­ja.lt,

tel. 116 111. Kas­dien 11.00-21.00. „„Jau­ni­mo li­ni­ja www.jau­ni­mo­li­ni­

ja.lt, tel. 8 800 28 888 (vi­są pa­rą). „„Vil­ties li­ni­ja, psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­

ba suau­gu­sie­siems www.kpsc.lt, tel. 8 800 60 700 (vi­są pa­rą).


4

Penktadienis, Kovo 1, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Darbo partijos lyderis li­go­ni­nė­je neuž­si­bu­vo „„Pa­leis­tas: T.Lu­ko­še­vi­čius tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pra­lei­do tris mė­ne­

sius. 

Artūro Morozovo nuo­tr.

Dai­ni­nin­kas švais­tū­nas lais­vė­je Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Bu­vęs „N.E.O“ at­li­kė­jas Ta­das Lu­ ko­še­vi­čius va­kar at­ga­vo lais­vę, nes jam skir­ta švel­nes­nė kar­do­ mo­ji prie­mo­nė – na­mų areš­tas.

Kau­no apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ ja­ma T.Lu­ko­še­vi­čiaus bau­džia­ mo­ji by­la. Jis kal­ti­na­mas maž­daug pu­sės mi­li­jo­no li­tų sve­ti­mo tur­to iš­švais­ty­mu. Suim­tas ir ap­gy­ven­ din­tas tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je jau­ na­sis at­li­kė­jas bu­vo ne iš kar­to. Kau­no apy­lin­kės teis­mą bau­ džia­mo­ji by­la pa­sie­kė per­nai pa­ va­sa­rį, ta­čiau T.Lu­ko­še­vi­čius ven­gė lan­ky­tis teis­mo po­sė­džiuo­ se. Bu­vo pa­skelb­ta jo paieš­ka, nors in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je nuo­lat bu­vo vie­ši­na­mos T.Lu­ko­še­vi­čiaus pa­si­links­mi­ni­mų vie­tos. Po to, kai T.Lu­ko­še­vi­čius bu­ vo ras­tas, jam skir­ta griež­čiau­sia

kar­do­mo­ji prie­mo­nė – suė­mi­mas. Tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je T.Lu­ko­še­ vi­čius gy­ve­no nuo praė­ju­sių me­tų gruo­džio. Ko­vo 1 d. bai­gia­si anks­ čiau skir­tas suė­mi­mo ter­mi­nas. Kau­no apy­lin­kės teis­me spren­ džiant, pra­tę­sti suėmimą, nu­tar­ ta ir vėl skir­ti švel­nes­nę kar­do­ mą­ją prie­mo­nę. Švel­nes­nė kar­do­mo­ji prie­mo­ nė – na­mų areš­tas – skir­ta 6 mė­ ne­sių lai­ko­tar­piui. As­muo pri­va­ lo nuo 22 val. iki 12 val. bū­ti sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je, ne­si­lan­ky­ti vie­šo­se vie­to­se (klu­buo­se, res­to­ ra­nuo­se, ba­ruo­se), iš­sky­rus gy­dy­ mo įstai­gas ir par­duo­tu­ves. T.Lu­ko­še­vi­čius kal­ti­na­mas iš pa­žįs­ta­mų sko­li­nę­sis įvai­rias su­ mas pi­ni­gų. Kaip ga­ran­ti­ją, kad grą­žins sko­lą, ra­šęs vek­se­lius, ta­ čiau kai atei­da­vo su­tar­tas sko­los grą­ži­ni­mo ter­mi­nas, T.Lu­ko­še­vi­ čius ras­da­vo įvai­rių prie­žas­čių pi­ ni­gų ne­grą­žin­ti.

Dar­bo par­ti­jos ly­ de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas va­ kar iš Kau­no kli­ ni­kų iš­leis­tas į na­mus, nors bu­ vo pro­gno­zuo­ta, kad pas me­di­kus jis už­si­bus il­giau. „„Pas­vei­ko: Dar­bo par­ti­jos ly­de­riui me­di­kai pa­ta­ria veng­ti įtam­pos. 

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

„Įver­ti­nus ir komp­lek­siš­kai iš­ty­rus V.Us­pas­ki­cho būk­lę, ga­liu kom­pe­ ten­tin­gai kons­ta­tuo­ti, kad ūmi­nis iše­mi­nis sind­ro­mas, ar­ba ūmi­nis in­fark­tas, ne­pat­vir­tin­tas, – va­kar pa­reiš­kė Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos va­ do­vas Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas. – Mio­ kar­do in­fark­to ri­zi­ka yra ma­ža, to­ dėl mes, nors dar no­rė­jo­me at­lik­ti de­ta­les­nius ty­ri­mus, pa­cien­tui pa­ gei­dau­jant, jį iš­ra­šo­me.“ Anot gy­dy­to­jo, V.Us­pas­ki­chui per ar­ti­miau­sią pus­me­tį stai­gios mir­ties, mio­kar­do in­fark­to, in­sul­ to ri­zi­ka yra ma­žes­nė kaip 1 pro­c. Po­li­ti­kui diag­no­zuo­ta an­gios­ pas­ti­nė krū­ti­nės an­gi­na, skran­ džio opa ir skran­džio iš­var­ža. Jam re­ko­men­duo­ja­ma ap­si­lan­ky­ti pas

gast­roen­te­ro­lo­gą ir veng­ti įtam­ pos. V.Us­pas­ki­chas pa­dė­ko­jo gy­ dy­to­jams ir per­so­na­lui, ti­ki­no, kad jau­čia­si ne­blo­gai. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad man pir­mą kar­tą, ei­nant 54-us me­tus, te­ko tai pa­tir­ti. No­rė­tų­si na­mo, to­dėl pa­ pra­šiau, kad iš­ra­šy­tų, jei nė­ra po­ rei­kio ma­ne čia lai­ky­ti. O jau­čiuo­si ne­blo­gai“, – kal­bė­jo V.Us­pas­ki­ chas. Pak­laus­tas, kas pri­ver­tė jį kreip­ tis į me­di­kus, po­li­ti­kas sa­kė, kad bu­vo su­ne­ri­męs, nes su­spau­dė kai­ rę krū­ti­nės pu­sę. Ar iš­si­gan­do iš­ gir­dęs me­di­kų įta­ri­mus, kad jam gal­būt grė­sė in­fark­tas? „Ne. Gy­ ve­ni­me ma­žai ko bi­jau“, – pa­reiš­ kė Dar­bo par­ti­jos va­do­vas. Ką jis ban­dys pir­miau­sia keis­ti gy­ve­ni­me, kad vėl neat­si­dur­tų li­ go­ni­nė­je? „Dėl to pa­si­tar­si­me su

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

žmo­na. Ji jau ra­šo nau­ją ma­no gy­ ve­ni­mo pla­ną“, – juo­ka­vo V.Us­ pas­ki­chas. Už­si­mi­nus apie opo­nen­tų įta­ri­ mus, kad šir­dies pro­ble­mos – iš­ gal­vo­tos ir į li­go­ni­nę jis at­si­gu­lė no­rė­da­mas iš­veng­ti teis­mo po­sė­ džių, V.Us­pas­ki­chas tei­gė net ne­ no­rįs apie tai kal­bė­ti. Anot jo, to­kios kal­bos vi­siš­kai ne­ver­tos dė­ me­sio. Po­li­ti­kas į Kau­no kli­ni­kas bu­vo at­vež­tas ant­ra­die­nio nak­tį. Me­di­ kai įta­rė gre­sian­tį mio­kar­do in­fark­ tą ir tei­gė, kad po­li­ti­ką anks­čiau­siai iš­leis penk­ta­die­nį. V.Us­pas­ki­chui yra pa­teik­ti kal­ ti­ni­mai su­kčia­vi­mu by­lo­je, ku­rio­ je Dar­bo par­ti­ja kal­ti­na­ma 2004– 2006 m. ga­lė­ju­si neaps­kai­ty­ti dau­giau nei 24 mln. li­tų pa­ja­mų ir 23 mln. li­tų iš­lai­dų.

Cent­ra­li­zuo­tas vai­kų mai­ti­ni­mas: pri­va­lu­mai ir bai­mės tuo­ti į įran­gos at­nau­ji­ni­mą, in­ves­ ti­ci­jos kar­tais sie­kia mi­li­jo­ną ar dar dau­giau“, – pri­va­lu­mus var­di­jo ge­ ne­ra­li­nė di­rek­to­rė.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Cent­ra­li­zuo­tas vai­kų mai­ti­ni­mas dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se – ne nau­ jie­na, ta­čiau Kau­nas vis dar neap­ sisp­ren­džia, ar bi­jo­ti šios tvar­kos, ar su­ri­zi­kuo­ti.

Sklai­do mi­tus

Ten­ki­na da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja

Cent­ra­li­zuo­tas mai­ti­ni­mas – mai­ ti­ni­mo ša­lies įstai­go­se or­ga­ni­za­vi­ mo bū­das, kai mais­tą dar­že­liui ar mo­kyk­lai tie­kia vie­nas pri­va­tus ope­ra­to­rius. Šiuo me­tu Kau­no moks­lei­vių ir dar­že­li­nu­kų mai­ti­ni­mu rū­pi­na­ si kiek­vie­na įstai­ga in­di­vi­dua­liai: skel­bia pa­slau­gų pir­ki­mo kon­kur­ są, ren­ka­si ge­riau­sias są­ly­gas pa­ siū­liu­sį tie­kė­ją. Kau­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gų ūkio ir fi­nan­ sų sky­riaus ve­dė­ja Ri­man­tė Juo­ de­nie­nė už­si­mi­nė, kad šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė ne­svars­to ga­li­my­bės pe­rei­ti prie cent­ra­li­zuo­to vai­kų mai­ti­ni­mo. „Šis klau­si­mas bu­vo iš­kel­tas prie ke­le­rius me­tus, ta­čiau vi­suo­me­ nei pa­si­prie­ši­nus po­li­ti­kai at­me­ tė šį siū­ly­mą“, – pri­si­mi­nė R.Juo­ de­nie­nė. Anot jos, sa­vi­val­dy­bė bi­jo ri­ zi­kuo­ti, nes jei nu­tik­tų taip, kad įmo­nė bank­ru­tuo­tų, vi­sos Kau­no

„ „ Pie­t ūs: dėl dar­že­li­nu­kų ir moks­lei­vių mai­ti­ni­mo te­bek­ry­žiuo­ja­mos

ie­tys. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

švie­ti­mo įstai­gos lik­tų be mai­ti­ ni­mo. R.Juo­de­nie­nės nuo­mo­ne, esa­ mas mo­de­lis, kai kon­kur­so tvar­ka kiek­vie­nai mo­kyk­lai pa­ski­ria­mas pa­slau­gos tei­kė­jas, – pa­si­tvir­ti­no. „Įmo­nės iš sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ja pa­tal­pas ir sėk­min­gai dir­ba“, – sa­ kė R.Juo­de­nie­nė.

sios pa­keis­ti įsi­se­nė­ju­sią tvar­ką, tik lai­mė­tų. „Vie­nas ope­ra­to­rius, cent­ra­li­ zuo­tai pirk­da­mas mais­to pro­duk­ tus, ga­li ge­ro­kai su­tau­py­ti“, – aiš­ ki­no A.Ten­dze­gols­kie­nė. Ki­tas pri­va­lu­mas – nie­kas neat­ lei­džia val­gyk­lų dar­buo­to­jų iš dar­ bo. Pri­va­tus ope­ra­to­rius sten­gia­si pe­rim­ti dar­buo­to­jus, per­duo­da sa­ vo pa­tir­tį, or­ga­ni­zuo­ja mo­ky­mus kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti. „Sa­vi­val­dy­bėms daž­nai trūks­ta lė­šų įsi­gy­ti nau­jai įran­gai ar­ba jai at­nau­jin­ti. Il­ga­lai­kė su­tar­tis ope­ ra­to­riui su­tei­kia ga­li­my­bę in­ves­

Sa­vi­val­dy­bė tik lai­mė­tų

Cent­ra­li­zuo­to vai­kų mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės „Pon­tem“ ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės Aud­ro­nės Ten­dze­gols­kie­nės nuo­ mo­ne, sa­vi­val­dy­bės, nu­spren­du­

Anot bend­ro­vės „Pon­tem“ di­rek­ to­rės A.Ten­dze­gols­kie­nės, daž­nai nuo­gąs­tau­ja­ma, kad cent­ra­li­zuo­ tai tie­kia­mas mais­tas yra ne­ko­ky­ biš­kas. „Tai ne­tie­sa – mais­to ko­ky­bė mums yra pa­ts svar­biau­sias da­ ly­kas. Mū­sų vi­rė­jai mais­tą ruo­šia svei­kai, pra­ktiš­kai be rie­ba­lų, o tai ypač svar­bu mai­ti­nant vai­kus“, – tei­gė A.Ten­dze­gols­kie­nė. Jos įsi­ti­ki­ni­mu, cent­ra­li­zuo­to vai­kų mai­ti­ni­mo mo­de­liui prie­ši­ na­ma­si ir to­dėl, kad, atė­jus ope­ ra­to­riui, dings­ta ga­li­my­bė iš vai­kų pa­si­sa­vin­ti pro­duk­tus – ir pa­val­ gy­ti pa­tiems val­gyk­los dar­buo­to­ jams, ir na­mo par­si­neš­ti. Kė­dai­niai džiau­gia­si

Kė­dai­niai cent­ra­li­zuo­to vai­kų mai­ ti­ni­mo pa­slau­ga džiau­gia­si dau­giau nei pen­ke­rius me­tus. „Il­gai dis­ku­ta­vo­me, ar ver­ta keis­ti se­ną tvar­ką. Mais­to ga­mi­ni­ mo įran­ga ug­dy­mo įstai­go­se bu­vo pa­se­nu­si ir nu­dė­vė­ta, o jai at­nau­ jin­ti ne­tu­rė­jo­me pa­pil­do­mo mi­li­ jo­no“, – pa­sa­ko­jo Kė­dai­nių sa­vi­ val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė

Nau­jo­kie­nė. Anot vi­ce­me­rės, šian­ dien po­li­ti­kai drą­siai ga­li pa­sa­ky­ti, kad spren­di­mas pa­si­tvir­ti­no. „Vi­ so­se švie­ti­mo įstai­go­se įran­ga yra mo­der­ni, o sa­vi­val­dy­bė nein­ves­ ta­vo nė li­to“, – džiau­gė­si N.Nau­ jo­kie­nė. Kė­dai­nių „Švie­sio­sios“ gim­na­zi­ jos di­rek­to­rė Vio­le­ta Liut­kie­nė pa­ tvir­ti­no, kad ope­ra­to­riaus pa­slau­ go­mis yra pa­ten­kin­ta. „Mais­tas ska­nus, ko­ky­biš­kas. Dau­gu­ma mū­ sų dar­buo­to­jų ir vai­kų vi­sa­da pie­ tau­ja val­gyk­lo­je“, – tei­gė V.Liut­ kie­nė.

Ope­ra­to­rius, cent­ ra­li­zuo­tai pirk­da­ mas mais­to pro­ duk­tus, ga­li ge­ro­ kai su­tau­py­ti.

Di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad val­gyk­ lo­je dir­ba tie pa­tys dar­buo­to­jai, ku­rie ir anks­čiau dir­bo, dar prieš pra­dė­jus teik­ti cent­ra­li­zuo­to mai­ ti­ni­mo pa­slau­gą. Di­r ek­to­r ė nuo­m o­n e, ki­ tas pliu­sas – ma­žos mais­to kai­ nos. „Anks­čiau pa­tie­ka­lai kai­na­ vo bran­giau“,  – ti­ki­no Kė­dai­nių gim­na­zi­jos di­rek­to­rė.


5

penktadienis, kovo 1, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Bal­sa­vo van­giai Tre­čia­die­nį – pir­mą­ją išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­ną – Sei­mo rin­ki­ muo­se tri­jo­se vien­man­da­tė­se apy­ gar­do­se sa­vo va­lią pa­reiš­kė 0,93 pro­c. vi­sų bal­so tei­sę tu­rin­čių rin­ kė­jų – 975 as­me­nys.

„„Abejonės: tiek ekspertų, tiek politikų tikinimų, šio plaukiojančio terminalo projektui po keistų Viešųjų pir-

kimų tarnybos ir „Klaipėdos naftos“ veiksmų iškilo grėsmė strigti teismuose. Energetikos ministerijos vizualizacija

Grės­mė du­jų ter­mi­na­lui Stra­te­gi­nio Lie­tu­vos pro­jek­to – su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo – sta­ty­bai iš­ki­lo kliū­čių: dar ne­pra­si­dė­ju­sį SGD ter­mi­na­lo pro­jek­tą stab­do abe­jo­nių ke­lian­tys Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos spren­di­mai (VPT). Už val­di­nin­kų nu­ga­rų, spė­ja­ma, ky­ šo aukš­tų po­li­ti­kų au­sys. Gied­rius Šim­ke­vi­čius g.simkevicius@diena.lt

Spren­di­mas mig­lo­tas

Bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ or­ ga­ni­zuo­tas du­jo­tie­kio sta­ty­bos pro­jek­tas pa­ki­bo ant plau­ko. Ko­ ją čia ki­ša Žyd­rū­no Plyt­ni­ko va­do­ vau­ja­ma VPT. Sta­ty­bų kon­kur­sas įvy­ko ir jį lai­mė­jo net 20 mln. li­tų ma­žes­nę kai­ną pa­siū­lęs Lie­tu­vos įmo­nių „Kau­no du­jo­tie­kio sta­ty­ ba“ (KDS) ir „Šiau­lių du­jo­tie­kio sta­ty­ba“ kon­sor­ciu­mas, įvei­kęs Vo­kie­ti­jos įmo­nę „PPS Pi­pe­li­ ne sys­tems“. Ta­čiau VPT pa­tei­kė sa­vo iš­va­dą ir kon­kur­so re­zul­ta­tus pa­nai­ki­no. Mat po lie­tu­vių per­ga­lės kon­ kur­se į VPT su skun­du krei­pė­si kon­kur­se net ne­da­ly­va­vu­si Vo­kie­ ti­jos bend­ro­vė „Fried­rich Vor­ werk“. Nors Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ ty­mas VPT įpa­rei­go­ja prii­mant spren­di­mus at­si­žvelg­ti į vals­ty­ bės in­te­re­sus ir va­do­vau­tis pro­ tin­gu­mo kri­te­ri­jais, tar­ny­ba, ne­ pai­sy­da­ma šio stra­te­gi­nio ob­jek­to svar­bos vals­ty­bei, ne tik kad su­ stab­dė, bet ir pa­nai­ki­no kon­kur­ so re­zul­ta­tus. Tar­ny­ba paaiš­ki­no pri­tai­kiu­ si „gal­būt ga­lė­ju­sių da­ly­vau­ti, bet ne­da­ly­va­vu­sių kon­kur­se as­me­nų tes­tą“. Tai­gi, at­ro­do, kad stra­te­gi­ nio Lie­tu­vai pro­jek­to sta­ty­bos už­ truks, o gin­čais kel­sis į teis­mus. Su­ju­do po­li­ti­kai

Abe­jo­ti­nu ir ne­pag­rįs­tu VPT spren­ di­mą va­di­na ne tik tei­si­nin­kai, bet ir po­li­ti­kai. Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, Sei­mo Eko­no­mi­kos rei­ka­lų ko­mi­te­ to pir­mi­nin­kas, sa­kė, kad val­di­nin­ kų ran­ko­mis stab­do­mas itin svar­ bus Lie­tu­vai pro­jek­tas. Ma­ža to, vals­ty­bė dėl to ga­li pa­tir­ti šim­ta­ mi­li­jo­ni­nių nuo­sto­lių. „Šį at­ve­jį tu­ri iš­siaiš­kin­ti spe­ cia­lio­sios tar­ny­bos, Sei­mo Na­cio­ na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­ mi­te­tas. Kas už ko sto­vi ir kie­no

in­te­re­sus gi­na vie­na ar ki­ta ins­ti­ tu­ci­ja ar vals­ty­bės įstai­ga. Kel­si­me va­do­vų at­sa­ko­my­bės klau­si­mą, ko­dėl taip el­gia­ma­si. Tiks­las – kuo grei­čiau ir ope­ra­ty­viau at­lik­ti SGD ter­mi­na­lo sta­ty­bos dar­bus, o da­bar vis­kas vyks­ta prie­šin­gai“, – va­kar kal­bė­jo R.Že­mai­tai­tis.

Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis:

Tiks­las – kuo grei­čiau ir ope­ra­ty­viau at­lik­ ti SGD terminalo sta­ ty­bos dar­bus, o da­bar vis­kas vyks­ta prie­ šin­gai. „Klai­pė­dos naf­ta“ abe­jo­ti­ną VPT spren­di­mą ga­lė­jo skųs­ti teis­ mui, ta­čiau to ne­pa­da­rė. Neo­fi­cia­ lio­mis ži­nio­mis, to­kį spren­di­mą „Klai­pė­dos naf­tos“ va­do­vai priė­ mė po kon­sul­ta­ci­jų su Ūkio mi­ nis­te­ri­jos va­do­vy­be – pa­ra­dok­sas, bet at­ro­do, kad pa­ti Vy­riau­sy­bė ne­no­ri, jog pro­jek­tas bū­tų baig­ tas sklan­džiai ir lai­ku. „Klai­pė­ dos naf­tos“ va­do­vai va­kar sa­vo spren­di­mų vie­šai ne­ko­men­ta­vo – tai ke­ti­na­ma pa­da­ry­ti šian­dien spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. „Su­si­da­ro įspū­dis, kad „Klai­pė­ dos naf­tos“ va­do­vai ap­lai­džiai at­ li­ko sa­vo pa­rei­gą, – juk ant jų kris at­sa­ko­my­bė, jei­gu neį­vyk­dys pro­ jek­to lai­ku. Mes jų klau­si­me, ko­ dėl, nes jie yra pir­ki­mo or­ga­ni­za­ to­riai ir įgy­ven­din­to­jai. Anks­čiau ar vė­liau, jei pro­jek­tas vė­luos, mes jų klau­si­me: kur jūs bu­vo­te ir ką da­rė­te, kad pra­si­dė­jo toks chao­ sas?“ – įspė­jo Sei­mo Eko­no­mi­ kos ko­mi­te­to va­do­vas. Pra­si­dės by­li­nė­ji­ma­sis?

R.Že­mai­tai­tis svars­to, kad „Klai­ pė­dos naf­ta“ tu­rė­tų stab­dy­ti nau­ ją kon­kur­są ir kreip­tis į teis­mą dėl

VPT raš­to, taip pat ini­ci­juo­ti ty­ ri­mą dėl VPT veiks­mų tei­sė­tu­mo bei pa­grįs­tu­mo. „Da­bar žmo­nės, ku­rie da­ly­va­vo kon­kur­se, bus pri­vers­ti kreip­tis į, pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mą dėl pa­žei­džia­mų di­rek­ty­ vų ir ki­tų tei­sės ak­tų, prieš Lie­tu­vą ga­li bū­ti pra­dė­ta pa­žei­di­mo pro­ce­ dū­ra, pro­jek­tas ga­li bū­ti su­stab­dy­ tas, nes ga­li bū­ti pri­tai­ky­tos lai­ki­ no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės. SGD ter­mi­na­lo sta­ty­bos ga­li bū­ti ati­dė­ tos, o pa­ties pro­jek­to pa­bai­ga nu­ kel­ta ne­ži­nia ku­riam lai­kui. Tai­gi, ar gal­vo­ja­ma apie tai, kai prii­ma­ mi to­kie spren­di­mai“, – sam­pro­ ta­vo R.Že­mai­tai­tis. Eko­no­mi­kos reikalų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, šiuo at­ve­ju ža­la ga­li siek­ti apie 100 mln. li­tų ir dau­giau. Ma­ža to, lau­kia ne­ma­lo­ni pro­ce­dū­ra prieš pa­čią vals­ty­bę. Ži­niask­lai­do­je jau skelb­ta, kad Lie­tu­vos bend­ro­vė KDS, kon­kur­ se įvei­ku­si už­sie­nie­čius, bet vė­ liau li­ku­si be nie­ko, ren­gia ieš­ki­ nį teis­mui.

Są­ly­gos – įtar­ti­nos VPT sa­vo spren­di­mu į kon­kur­so pro­ce­dū­ras grą­ž i­no sta­ty­bų lai­ ką, kaip eko­no­miš­kai nau­din­giau­ sio ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų, ir įpa­rei­go­ jo „Klai­pė­dos naf­tą“ kon­kur­so da­ ly­viams pa­siū­ly­ti pa­teik­ti ga­lu­ti­ nius pa­siū­ly­mus nu­ma­tant ga­li­ my­bę dar­bus at­lik­ti anks­čiau, t. y. iki 2014 m. rugp­jū­čio ar­ba rug­sė­ jo 1 d., ir už tai su­tei­kiat pa­pil­do­mą skai­čių ba­lų. Ta­čiau eks­per­tai nu­ro­do, kad nė vie­nas kon­kur­so da­ly­vių pir­ma lai­ko at­lik­ti dar­bų jo­kios ga­li­my­ bės ne­tu­rės, nes šio kon­kur­so ran­ go­vų dar­bams už­baig­ti ir su­tar­ti­ niams įsi­pa­rei­go­ji­mams įvyk­dy­ti rei­ka­lin­gi ki­tų „Klai­pė­dos naf­tos“ or­ga­ni­zuo­ja­mų dar­bų re­zul­ta­tai, o jų lig šiol nė­ra.

Ak­ty­ves­ni išanks­ti­nia­me bal­sa­vi­ me bu­vo Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no apy­gar­ dos rin­kė­jai, čia sa­vo va­lią pa­reiš­ kė 445 rin­kė­jai, ar­ba 1,27 pro­c. vi­so apy­gar­dos elek­to­ra­to. Bir­žų-Ku­piš­kio apy­gar­do­je iš anks­to ar spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­ se sa­vo va­lią pa­reiš­kė 1,04 pro­c. rin­kė­jų, iš vi­so 368 as­me­nys. Pa­sy­viau­siai iš anks­to bal­suo­ ta Uk­mer­gės apy­gar­do­je, bend­ras apy­gar­dos rin­kė­jų ak­ty­vu­mas sie­kė 0,47 pro­c., bal­sa­vo 162 žmo­nės. Vi­so­se tri­jo­se apy­gar­do­se iš anks­ to bal­sa­vo 682, spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se – 293 rin­kė­jai. Šio­se apy­ gar­do­se iš vi­so yra 104 827 rin­kė­jai, vie­no­je apy­gar­do­je jų skai­čius svy­ ruo­ja tarp 34 ir 35 tūkst. Tre­čia­die­nį pra­si­dė­jęs išanks­ti­ nis bal­sa­vi­mas va­kar vis dar bu­ vo tę­sia­mas mi­nė­tų apy­gar­dų sa­ vi­val­dy­bė­se nuo 8 iki 20 val., ki­tur Lie­tu­vo­je šių apy­gar­dų rin­kė­jai ga­ li bal­suo­ti ap­skri­čių cent­ri­niuo­se pa­štuo­se jų dar­bo va­lan­do­mis. Iš anks­to ga­lė­jo bal­suo­ti tie rin­kė­jai, ku­rie sek­ma­die­nį ne­ga­lės at­vyk­ti į sa­vo rin­ki­mų apy­lin­kę. Šian­dien bus tę­sia­mas bal­sa­vi­ mas ir spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­ se. Čia bal­suo­ja rin­kė­jai, ku­rie dėl svei­ka­tos būk­lės ar am­žiaus yra svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės rū­ py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ba at­

lie­ka ka­ro tar­ny­bą, taip pat esan­tys su­lai­ky­mo ar areš­to įstai­go­se. Šian­dien ir ry­toj vyks bal­sa­vi­mas na­muo­se. Bal­suo­ti na­muo­se ga­li tik šie rin­kė­jai: neį­ga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, su­lau­ kę 70 me­tų ir vy­res­ni rin­kė­jai, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­ li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę. Sei­mo na­rio rin­ki­mai tri­jo­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se vyks sek­ma­die­nį, ko­vo 3 d. Dėl tri­jų par­ la­men­ta­rų man­da­tų iš vi­so var­žo­ si 37 po­li­ti­kai. Juos ke­lia 17 par­ti­jų, taip pat trys kan­di­da­tai su­rin­ko ne ma­žiau kaip tūks­tan­tį jų kan­di­da­ ta­vi­mą re­mian­čių apy­gar­dos rin­kė­ jų pa­ra­šų ir iš­si­kė­lė sa­va­ran­kiš­kai. Dau­giau­sia – 14 – kan­di­da­tų re­ gist­ruo­ta Uk­mer­gės apy­gar­do­je, 12 – Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no apy­gar­do­je, 11 – Bir­žų-Ku­piš­kio apy­gar­do­je. Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no ir Bir­žų-Ku­piš­ kio apy­gar­do­se rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­nai­kin­ti dėl nu­sta­ty­tų šiurkš­ čių pa­žei­di­mų, o Uk­mer­gė­je nau­ jas Sei­mo na­rys bus ren­ka­mas vie­ toj mi­ru­sio Ju­liaus Ve­sel­kos. KD, BNS inf.


6

penktadienis, kovo 1, 2013

nuomonės

Glo­bos na­mai luo­ši­na vai­kus?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovskis@diena.lt

At­gal į ur­vi­nius lai­kus

K

au­no kli­ni­kų me­di­kų iš­gel­bė­tos ant mir­ties slenks­čio at­si­dū­ru­sios Ven­tos glo­bos na­mų auk­lė­ti­nės is­to­ri­ja, pa­sak ne­vy­ riau­sy­bi­nin­kų, tu­rė­tų pa­ska­tin­ti val­džios at­sto­vus im­tis es­mi­nės glo­bos sis­te­mos per­tvar­kos. „Dar­bas ins­ti­tu­ci­jo­se at­bu­ki­na“

Sau­lius Tvir­bu­tas

G

in­čai, leis­ti ar ne­leis­ti me­di­kams da­ly­vau­t i gim­dant na­muo­se, at­ sklei­d žia, ko­k iais keis­tais lai­kais gy­ve­n a­me: nau­do­j a­mės iš­m a­ niai­siais te­le­fo­nais, lei­d žia­me į kos­mo­są pa­ ly­do­vus, bet įta­r iai žiū­ri­me į svei­ka­tos moks­ lų pa­sie­k i­mus. Su­t in­k u, kad tei­sė­sau­ga, per­se­k io­da­ma me­ ni­n in­k us, kaž­ka­da su­k ū­r u­sius do­k u­men­t i­ nį fil­mą apie gim­dy­mą ne li­go­ni­nė­je, stip­riai per­len­kė laz­dą. Bet ne­ga­liu pa­ti­kė­ti ir gim­dy­ mo na­muo­se ša­li­nin­k ų ar­gu­men­tais, esą tai ge­ras ir svei­k in­t i­nas bū­das at­ves­t i į pa­sau­l į sa­vo at­ža­las. Ži­nau la­bai konk­re­tų at­ve­jį, kai bu­vo iš­gel­bė­ ta vie­nų kau­nie­čių šei­mos vai­ko gy­vy­bė tik dėl to, kad li­go­ni­nė­je bu­dė­jo vis­kam pa­si­ren­ gę me­di­kai. Mo­ters nėš­tu­mas bu­vo be jo­k ių komp­li­ka­ci­jų, bet per gim­dy­mą virkš­te­lė stai­ ga at­si­dū­rė prie­ky­je ir vai­kui ki­lo grės­mė už­ dus­ti. Me­di­kė ran­ka lai­kė nau­ja­g i­mio gal­vy­ tę, stab­dy­da­ma gim­dy­mą, kol pa­cien­tė bu­vo per­vež­ta į ope­ra­ci­nę ir ten jai at­lik­tas Ce­za­rio pjū­vis. Pa­sak me­di­k ų, jei taip bū­tų įvy­kę jau­ kio­je na­mų ap­l in­ko­je, tė­vai, be abe­jo­nės, bū­ tų pra­ra­dę kū­di­k į.

Dar kar­tą vie­šai pra­bil­ti apie įsi­ se­nė­ju­sią pro­ble­mą įvai­rių ne­ vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­ sto­vus pa­ska­ti­no at­ve­jis, kai į Kau­no kli­ni­kas iš Ak­me­nės r. Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų at­vež­ta kri­ti­nės būk­lės sep­tyn­ me­tė, sve­rian­ti vos 5 kg. Me­di­ kams ki­lo įta­ri­mų, kad mer­gai­tė glo­bos įstai­go­je bu­vo ma­ri­na­ma ba­du. Žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­to di­ rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­ nan­ti Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė ti­ki­no, kad šis at­ve­jis at­sklei­dė pro­ ble­mą, ta­čiau iš val­džios at­sto­ vų pu­sės kol kas ne­nus­kam­bė­jo jo­ks pa­siū­ly­mas ją spręs­ti. „Šiuo me­tu mer­gai­tė – me­ di­kų ran­ko­se, bet kas bus, kai ją ap­gy­dys? Ji grįš į glo­bos na­mus ir vėl taps vie­na iš tų 200 li­ki­ mo nu­skriaus­tų vai­kų. Ži­no­ma, tai ga­li tap­ti iš­skir­ti­niu at­ve­ju. Pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti pa­sielg­ta

informacija:

302 250

Ne­ri­jus Ma­čiu­lis

„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas

D

au­gu­ma mo­kes­čių tie­ sio­giai kė­si­na­si į gy­ ven­to­jų pa­ja­mas ar­ba jų per­ka­mą­ją ga­lią, to­dėl iš vi­suo­me­nės su­lau­kia daug pa­si­ prie­ši­ni­mo. Vis dėl­to eg­zis­tuo­ja du mo­kes­čiai, ku­riems dau­gu­ma gy­ven­to­jų pri­ta­ria ir no­ri, kad jie bū­tų di­des­ni. Tai yra tie mo­kes­ čiai, ku­rie, ma­no­ma, gy­ven­to­ jams ne­tu­ri jo­kios įta­kos. Pir­ma­sis po­pu­lia­rus mo­kes­tis yra pel­no mo­kes­tis. Daž­niau­ siai ma­no­ma, kad šį mo­kes­tį su­mo­kės ne gy­ven­to­jai, o „go­ džios“ bend­ro­vės ir kor­po­ra­ci­ jos. Ta­čiau ak­ci­nin­kai, įdar­bin­ da­mi sa­vo pi­ni­gus vie­na­me ar ki­ta­me vers­le, ti­ki­si, kad jų gau­ na­ma in­ves­ti­ci­nė grą­ža at­spin­ dės pri­sii­ma­mą ri­zi­ką – tai pa­ ma­ti­nės fi­nan­sų teo­ri­jos ži­nios. Juk re­tas ku­ris sko­lin­tų sa­vo pi­ reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404. „Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Kiek kai­nuo­ja su­luo­ši­ni­mas?

Šiuo me­tu vie­nam vai­kui iš­lai­ ky­ti glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­je vals­ty­ bė per mė­ne­sį ski­ria per 2 tūkst. li­tų. Tai ke­tu­ris kar­tus dau­giau, nei ski­ria­ma vai­ką įsi­vai­kin­ti nu­ spren­du­siai šei­mai. Sut­ri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kiui na­muo­se iš­ lai­ky­ti kas mė­ne­sį ski­ria­ma nuo 3,5 iki 6 tūkst. li­tų.

šin­tas“, – tei­gė vai­kų psi­chiat­ ras, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­ so­rius Dai­nius Pū­ras. Ki­ti ėmė­si re­for­mų

Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė:

Glo­bos įstai­go­ se dir­ba to­kie pat žmo­nės kaip mes, bet gy­ve­ni­mas ir dar­bas ins­ti­tu­ci­jo­ se at­bu­ki­na žmo­ nes, pa­da­ro juos ne­ jaut­rius vai­kams.

„Keis­čiau­sia, kad į kū­di­kių na­ mus daž­nai pa­ten­ka svei­ki ma­ žy­liai, ta­čiau ten jie tam­pa neį­ ga­lūs, su­ser­ga sun­kio­mis, daž­nai ne­pa­gy­do­mo­mis li­go­mis. Pa­ra­ dok­sas, ta­čiau išei­na taip, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jai kas mė­ne­ sį su­mo­ka po 3,5–6 tūkst. li­tų už tai, kad kū­di­kis bū­tų su­luo­

Pa­sak D.Pū­ro, Ry­tų Eu­ro­po­ je eg­zis­tuo­ja sek­ti­nų pa­vyz­džių, kai vals­ty­bės ak­ty­viai ėmė­si re­ for­mų. „Bul­ga­ri­ja ir Gru­zi­ja šiuo at­ve­ ju ge­riau­si pa­vyz­džiai Ry­tų Eu­ ro­po­je. Kas sa­vai­tę ten be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų klau­si­mu vyks­ta vy­riau­sy­bės po­sė­džiai. Prak­tiš­kai są­vo­ka „kū­di­kių glo­ bos na­mai“ jau yra pa­mirš­ta“, – pa­ste­bė­jo psi­chiat­ras. Lie­tu­vo­je si­tua­ci­ja kol kas kar­ di­na­liai prie­šin­ga. Už mi­li­jo­nus li­tų sta­to­mi nau­ji vai­kų na­mai, o į vie­šu­mą pa­te­kus in­for­ma­ci­ jai apie pa­žei­di­mus, bau­džia­mi že­miau­sios gran­dies dar­buo­to­ jai, neieš­kant pro­ble­mos prie­ žas­čių. „Gy­do­mi simp­to­mai, bet ne li­ga. Jei­gu tie pi­ni­gai, ku­rie lai­ do­ja­mi vai­kų ins­ti­tu­ci­jo­je, bū­ tų in­ves­tuo­ja­mi į vai­ko ap­lin­ką, į dar­bą su šei­mo­mis, jų šei­mų paieš­ką, bū­si­mų glo­bė­jų pa­ruo­ ši­mą, vis­kas bū­tų ki­taip. Vis dėl­ to pra­dė­ti per­tvar­ką rei­kė­tų nuo vir­šaus. Bū­tų la­bai ge­rai, jei ne koks nors de­par­ta­men­tas ar mi­ nis­te­ri­ja, bet Vy­riau­sy­bė su­ si­rink­tų ir ap­tar­tų šį klau­si­mą rim­tai“, – pa­ste­bė­jo D.Pū­ras.

Ko­kius mo­kes­čius no­ri mo­kė­ti gy­ven­to­jai?

Eko­lo­gi­ja yra ge­rai, bet tam tu­ri bū­ti ir sai­kas. Mes ap­skri­tai daug mie­liau klau­so­mės vi­so­ kio plau­ko šar­la­ta­nų nei kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­ lis­tų. Te­le­vi­zi­jos, ra­di­jo lai­do­se ša­lies po­li­ti­nius, eko­no­mi­nius įvy­kius kuo rim­čiau­siu vei­du ko­ men­tuo­ja ast­ro­lo­gai, Ta­ro kor­tų my­lė­to­jai ir ki­ to­kio plau­ko ver­tel­gos. Tai dar ga­li­me ver­tin­ti kaip cir­ką, bet daug pa­vo­jin­giau, kai ap­si­šau­kė­ liai vie­šai pra­de­da po­strin­gau­ti apie skie­pų ža­ lą. Jau yra ir tra­giš­kų to­kių pais­ta­lų pa­da­ri­nių: ėmė dau­gė­ti kok­liu­šo at­ve­jų, tu­ri­me ir mir­ties at­ve­jų nuo šios pa­vo­jin­gos li­gos, ku­ri iki šiol bu­ vo efek­ty­viai kont­ro­liuo­ja­ma skie­pais. Jei to­liau ti­kė­si­me kvai­lys­tė­mis apie skie­pų ža­lą, pa­ts lai­kas ieš­ko­ti lais­vų že­mių re­zer­va­ tams, kur ve­ši­me gy­ven­ti raup­suo­tuo­sius, kaip bū­da­vo vi­du­ram­žiais. Nuo šios ne­gan­dos Eu­ ro­pą prieš 200 me­tų iš­va­da­vo tik ge­nia­lus Ed­ war­do Jen­ne­rio at­ra­di­mas – vak­ci­na­ci­ja. Šo­k i­ruo­ja ir vai­k ų mir­tys vien dėl to, kad tė­ vai, pri­si­k lau­sę kvai­lų teo­ri­jų, at­si­sa­ko gy­dy­ to­jų pa­skir­tų vais­tų ir gy­do įsi­siau­tė­ju­sią li­gą tik žo­le­lė­mis. Eko­lo­g i­ja yra ge­rai, bet tam tu­ ri bū­t i ir sai­kas. Ki­t u at­ve­ju rei­kė­t ų už­da­r y­ ti elekt­r i­nes, nu­g riau­t i fab­r i­k us ir grįž­t i į ur­ vus. Ta­da tik­rai šim­tu pro­cen­tų gy­ven­tu­me eko­lo­g iš­kai.

taip, kaip mėgs­ta pa­sielg­ti mū­ sų kai­my­ni­nių vals­ty­bių ry­tuo­se pre­zi­den­tai. Tuo­met ta mer­gai­tė at­si­durs šei­mo­je ir bus iš­gel­bė­ta. Bet ki­ti 199 vai­kai ir to­liau ken­ tės. Nu­baus­ti šiuo at­ve­ju ins­ti­ tu­ci­ją – va­di­na­si, ne­nu­baus­ti nie­ko“, – dės­tė D.Ša­ka­lie­nė. Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos yra pa­vie­ši­nu­sios ne vie­ną at­ve­ jį, kai vai­kai glo­bos na­muo­se at­ si­du­ria ant iš­se­ki­mo ri­bos ar yra su­luo­ši­na­mi. „Tai ne vie­nin­te­lis at­ve­jis. Ne pa­slap­tis, kad vai­kus ir prie lo­vų nak­ti­mis pri­ri­ša, kad ne­truk­dy­tų per­so­na­lui iš­si­mie­go­ti, ir skriau­ džia, ir mu­ša tuos vai­kus. Bet tai – ne žmo­nių, o sis­te­mos pro­ble­ ma. Glo­bos įstai­go­se dir­ba to­kie pat žmo­nės kaip mes, bet gy­ve­ ni­mas ir dar­bas ins­ti­tu­ci­jo­se at­ bu­ki­na žmo­nes, pa­da­ro juos ne­ jaut­rius vai­kams. Vie­nin­te­lis bū­das pa­keis­ti pa­dė­tį – at­si­sa­ ky­ti vai­kų ap­gy­ven­di­ni­mo ins­ ti­tu­ci­jo­se“, – tei­gė D.Ša­ka­lie­nė.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

ni­gus Grai­ki­jos vy­riau­sy­bei už 2 pro­c. me­ti­nių pa­lū­ka­nų, nes ri­ zi­ka, kad pi­ni­gai ne­bus grą­žin­ti, yra per­ne­lyg di­de­lė. Jei­gu vals­ty­bės pra­de­da tai­ ky­ti di­de­lį pel­no mo­kes­tį ir taip ma­ži­na ak­ci­nin­kų ka­pi­ta­lo grą­ žą, įmo­nės tu­ri tris le­ga­lias, nors ne­bū­ti­nai mo­ra­lias, ga­li­my­bes šią pro­ble­mą iš­spręs­ti. Pir­ma – pa­di­din­ti ga­mi­na­mos pro­duk­ci­ jos ar tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas. Ypač tuo­se sek­to­riuo­se ir to­ se ša­ly­se, ku­rio­se kon­ku­ren­ci­ja nė­ra la­bai in­ten­sy­vi. Tai­gi, to­kiu at­ve­ju di­des­nį pel­no mo­kes­tį su­ mo­ka vi­si var­to­to­jai, mo­kė­da­mi dau­giau už įsi­gy­ja­mas pre­kes. Ant­ra­sis bū­das – mo­kė­ti ma­ žes­nius at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­ jams, taip su­ma­ži­nant są­nau­das ir pa­sie­kiant ak­ci­nin­kų rei­ka­lau­ ja­mą grą­žą. Vis dėl­to, jei ša­ly­je yra di­de­ lė kon­ku­ren­ci­ja ir že­mas ne­dar­ bas, ne­lei­džian­tis di­din­ti kai­nų ar pikt­nau­džiau­ti mo­kant pro­ duk­ty­vu­mo nea­ti­tin­kan­tį dar­bo už­mo­kes­tį, yra ir tre­čio­ji al­ter­ na­ty­va, ku­ria įmo­nės la­bai daž­ nai pa­si­nau­do­ja. Ga­li­ma įsteig­ ti hol­din­go kom­pa­ni­ją ma­žes­nių mo­kes­čių ša­ly­je ir pel­no mo­kes­ Platinimo tarnyba: 302

242

tį su­mo­kė­ti ten. Mėgs­ta­miau­sia Lie­tu­vos įmo­nių „ato­sto­gų nuo pel­no mo­kes­čio“ kryp­tis yra Kip­ras. Pel­no mo­kes­tis tu­ri dar vie­ ną lo­gi­kai prieš­ta­rau­jan­čią ydą – tai dvi­gu­bas ap­mo­kes­ti­ni­mas. Nie­kas ne­sa­ko, kad ka­pi­ta­lo sa­ vi­nin­kai ne­tu­ri mo­kė­ti mo­kes­ čių. Ta­čiau jie juos su­mo­ka ga­ vę pa­ja­mas – di­vi­den­dus. Be­je, Lie­tu­vo­je di­vi­den­dai ap­mo­kes­ ti­na­mi di­des­niu gy­ven­to­jų pa­ ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fu nei dar­bo pa­ja­mos. To­dėl pel­no ap­mo­kes­ ti­ni­mas dar prieš tai, kai jis iš­ mo­ka­mas ak­ci­nin­kams, reiš­kia, kad vals­ty­bė ap­kar­po lė­šas, ku­ rios gal­būt net ne­bus iš­mo­kė­tos ak­ci­nin­kams, o bus nu­kreip­tos į in­ves­ti­ci­jas ir nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Gar­sūs praė­ju­sio am­žiaus eko­ no­mis­tai, plė­to­ję op­ti­ma­lią mo­ kes­čių teo­ri­ją, pa­vyz­džiui, Fran­ kas Ram­sey, Ja­me­sas Mirr­lees ar net No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tas Jo­sep­has Stig­lit­zas, sa­vo eko­no­ mi­niuo­se mo­de­liuo­se įro­dė, kad op­ti­ma­lus (vi­suo­me­nės nau­dą mak­si­mi­zuo­jan­tis) pel­no mo­ kes­tis tu­ri bū­ti ly­gus nu­liui. Tad ky­la klau­si­mas – ko­dėl to­kių ša­ Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

lių, ku­rio­se pel­nas neap­mo­kes­ ti­na­mas, yra daug ma­žiau nei vals­ty­bių, ku­rio­se jis iš­lie­ka ga­ na aukš­tas? Taip yra to­dėl, kad po­li­ti­kams daug leng­viau pa­ siū­ly­ti įves­ti ar di­din­ti mo­kes­ tį, ku­riam pri­ta­ria rin­kė­jai, nes jie klai­din­gai ma­no, kad jį mo­ kės kaž­kas ki­tas. Pa­na­šiai yra ir su fi­nan­si­nių san­do­rių mo­kes­čiu – jis bu­ vo su­tik­tas su en­tu­ziaz­mu, nes bu­vo ma­ny­ta, kad tai – mo­kes­ tis, ku­rį su­mo­kės fi­nan­si­nės ins­ti­tu­ci­jos. Ta­čiau šį mo­kes­ tį mo­kės gy­ven­to­jai, įsi­gy­jan­ tys įmo­nių ak­ci­jų ar Vy­riau­sy­ bės ob­li­ga­ci­jų, taip pat įmo­nės, be­si­drau­džian­čios nuo va­liu­tos kur­so ar ki­tos fi­nan­si­nės ri­zi­kos, pen­si­jų fon­dai, in­ves­tuo­jan­ tys atei­ties pen­si­nin­kų lė­šas, ir vals­ty­bė, sko­lin­da­ma­si fi­nan­sų rin­ko­se. Šis mo­kes­tis bū­tų ma­ žiau ža­lin­gas, jei jį tai­ky­tų vi­sos ES vals­ty­bės. Da­bar, kai jį pla­ nuo­ja įsi­ves­ti tik ma­žiau nei pu­ sė vals­ty­bių, re­zul­ta­tas ne­sun­ kiai pro­gno­zuo­ja­mas ir ne kar­tą jau ma­ty­tas praei­ty­je – fi­nan­ sų san­do­riai bus vyk­do­mi to­ se ša­ly­se, ku­rio­se šio mo­kes­ čio nė­ra. http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


Naujas mados leidinys —

jau kovo mÄ—n. prekybos vietose


8

penktadienis, kovo 1, 2013

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0498 DB sva­ras ster­lin­gų 1 3,9858 JAV do­le­ris 1 2,6274 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5710 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9281 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3086 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6109 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6060 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8262

OMX Riga

+0,93 %

pokytis

–0,3789 % +0,1155 % –0,3792 % –0,0467 % –0,0527 % +0,2328 % –0,3803 % –0,2492 % –0,2224 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,74

4,59

2,49

„Va­koil“

4,69

4,53

2,51„Brent“ naf­ta+0,15 %

Sta­ty­bų sek­to­riu­je vers­lo ten­den­ci­jos va­ sa­rį kiek pa­ge­rė­jo, o šio sek­to­riaus pa­ si­ti­kė­ji­mo ro­dik­lis per mė­ne­sį išau­go 3 punk­tais, tie­sa, jis iš­lie­ka nei­gia­mas – mi­nus 30 pro­c. Šio sek­to­riaus pa­si­ti­kė­ji­ mo ro­dik­lio au­gi­mą lė­mė op­ti­mis­tiš­kes­ nė dar­buo­to­jų skai­čiaus pro­gno­zė. Di­ din­ti dar­buo­to­jų skai­čių ža­da 16 pro­c. ap­klaus­tų sta­ty­bų įmo­nių va­do­vų, ma­ žin­ti – 21 pro­c.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

OMX Tallinn

Op­ti­miz­mas ­ dėl sta­ty­bų

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

–0,14 %

92,85 dol. už 1 brl. 112,15 dol. už 1 brl.

3,6 proc.,

pa­tiks­lin­tais duo­me­ni­mis, išau­go Lie­tu­vos BVP 2012-ai­siais.

Du­jų mo­no­po­lis ar­do­mas Kon­cer­no „Gazp­rom“ val­do­mų „Lie­tu­vos du­jų“ nuo lie­pos lau­ kia per­tvar­ka: Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ ja nu­spren­dė at­skir­ti Ru­si­jos kon­cer­no kont­ro­liuo­ja­mo du­jų tie­ki­mo, per­da­vi­mo ir skirs­ty­mo Lie­tu­vo­je veik­las. Per­mai­nos – va­sa­rą

„Šian­dien ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no „Lie­ tu­vos du­jų“ pa­teik­tas at­sky­ri­mo są­ ly­gas, ku­rios iš prin­ci­po kons­ta­tuo­ja, kad „Lie­tu­vos du­jos“ yra pa­si­ren­ gu­sios tin­ka­mai ir lai­ku įvyk­dy­ti ES tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to rei­ka­ la­vi­mus. Taip pat bu­vo pa­tvir­tin­ ta, kad pa­teik­tas tur­to są­ra­šas, ku­ ris tu­ri tei­sin­gai at­skir­ti tur­tą tarp veik­lų, ati­tin­ka to­kius kri­te­ri­jus“, – vakar po ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­ lis­tams sa­kė Kai­nų ko­mi­si­jos na­rys Vy­gan­tas Vait­kus. Pa­sak jo, pa­gal pa­tvir­tin­tas są­ly­ gas iki lie­pos 31 d. tu­ri bū­ti įsteig­ta nau­ja bend­ro­vė, ku­ri lai­ki­nai vyk­ dys du­jų per­da­vi­mo veik­lą. „Lai­ki­nai“ sa­kau to­dėl, kad li­cen­ ci­ja bus lai­ki­na, iki tol, kol iki 2014 m. pa­bai­gos bus ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ ta, kaip bus per­tvar­ky­ta tos įmo­nės kont­ro­lė“, – sa­kė ko­mi­si­jos at­sto­ vas. Anot jo, vakar priim­tas spren­ di­mas ten­ki­no ir „Lie­tu­vos du­jas“, ir Kai­nų ko­mi­si­ją.

„Lie­tu­vos du­jų“ Stra­te­gi­nio vys­ ty­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Sau­lius Bi­lys po po­sė­džio žur­na­lis­tams tei­ gė, kad konk­re­čios at­sky­ri­mo są­ ly­gos bus pa­skelb­tos ko­vo 7 d. per ak­ci­jų bir­žą. Į kal­bas ne­si­lei­do

Pa­sak jo, „Lie­tu­vos du­jos“ to­liau pre­kiaus gam­ti­nė­mis du­jo­mis, ta­čiau pla­čiau at­sky­ri­mo ne­ko­men­ta­vo. „Nau­jai įkur­ta bend­ro­vė vyk­dys gam­ti­nių du­jų per­da­vi­mą, kaip tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­muo­se, o „Lie­tu­ vos du­jos“ tęs veik­lą gam­ti­nių du­ jų pre­ky­bos ir skirs­ty­mo sek­to­ riuo­se“, – sa­kė „Lie­tu­vos du­jų“ at­sto­vas. S.Bi­lys tvir­ti­no, kad bend­ro­ vė at­skir­ti veik­las yra pa­si­ruo­šu­ si, ta­čiau pa­klaus­tas, kaip at­sky­ri­ mas pa­veiks du­jų kai­nas, tei­gė, kad bend­ro­vė va­do­vau­ja­si įsta­ty­mais, ir šio klau­si­mo ne­ko­men­ta­vo. „Bend­ro­vė vyk­do tei­sės ak­tus. Man sun­ku ko­men­tuo­ti – įsta­ty­

mai tu­ri bū­ti vyk­do­mi ir aš ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju ki­to bū­do“, – pa­klaus­ tas, ar bend­ro­vę ten­ki­na są­ly­gos, tvir­ti­no S.Bi­lys. Pert­var­ką va­di­no spau­di­mu

Kai­nų ko­mi­si­jos per­nai pa­tvir­tin­ta­ me „Lie­tu­vos du­jų“ veik­lų at­sky­ri­ mo pla­ne nu­ma­ty­ta, kad bend­ro­vė iki 2013 m. lie­pos 31 d. pri­va­lo at­ skir­ti du­jų per­da­vi­mo veik­lą ir įkur­ti nau­ją bend­ro­vę, o iki 2014 m. spa­lio 31 d. at­skir­ti ir skirs­ty­mo veik­lą bei įsteig­ti ant­ri­nę bend­ro­vę. „Lie­tu­vos du­jų“ val­dy­ba du­ jų per­da­vi­mo ir skirs­ty­mo veik­ lų at­sky­ri­mo są­ly­gas pa­tvir­ti­no šių me­tų sau­sio 30 d., ta­čiau abu „Gazp­rom“ at­sto­vau­jan­tys val­dy­ bos na­riai – Va­le­ri­jus Go­lu­be­vas ir Ki­ri­las Se­lez­nio­vas – bal­sa­vo su iš­ly­ga. Anot „Gazp­rom“ at­sto­vų, dėl Lie­tu­vos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų da­ro­mo spau­di­mo kon­cer­nas pri­ vers­tas pri­tar­ti jo iš da­lies val­do­ mos bend­ro­vės per­tvar­kai.

„„Kei­sis: „Lie­tu­vos du­jos“ per­tvar­ką tu­rės įgy­ven­din­ti iki lie­pos 31-­

osios. 

Iki 2014 m. spa­lio pa­gal ES tre­ čią­jį ener­ge­ti­kos pa­ke­tą per­tvar­kius „Lie­tu­vos du­jas“, ma­gist­ra­li­niai du­jo­tie­kiai ati­teks nuo „Lie­tu­vos du­jų“ at­ski­ria­mai nau­jai įmo­nei. Pa­čioms „Lie­tu­vos du­joms“ liks tik du­jų tie­ki­mo veik­la, o skirs­ty­mo veik­lą ir skirs­ty­mo vamz­dy­nus pe­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

rims nau­jai stei­gia­ma ant­ri­nė „Lie­ tu­vos du­jų“ įmo­nė. „Gazp­rom“ da­bar val­do 37,06 pro­c., Vo­kie­ti­jos „E.ON Ruhr­gas In­ter­na­tio­nal“ – 38,9 pro­c., Ener­ ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja – 17,7 pro­c. „Lie­tu­vos du­jų“ įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo. KD, BNS inf.


9

penktadienis, kovo 1, 2013

pasaulis Pa­rems ­ su­ki­lė­lius

Gerbs ­ įpė­di­nį

Nau­ji­ įta­ri­mai

JAV vals­ty­bės sek­re­to­rius Joh­nas Ker­ry (nuotr.) va­kar sa­kė, kad Va­šing­to­nas su­teiks 60 mln. do­le­rių pa­gal­bą Si­ri­ jos opo­zi­ci­jai, ko­vo­jan­čiai su pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mu. Jis taip pat sa­kė, kad Va­šing­to­nas pa­pil­do­mai su­ teiks tie­sio­gi­nę pa­gal­bą mais­ tu ir vais­tais su­ki­lė­liams.

Po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI va­ kar, pa­sku­ti­nę sa­vo va­do­va­vi­ mo 1,2 mlrd. pa­sau­lio ka­ta­li­ kų bend­ruo­me­nei die­ną, pa­ ža­dė­jo be­są­ly­giš­ką pa­klus­nu­ mą ir pa­gar­bą bū­si­mam po­ pie­žiui. „Te­gu Vieš­pats pa­ro­ do tą, ku­rį iš­si­rin­ko“, – sa­kė po­nti­fi­kas, at­si­svei­kin­da­mas su su­si­rin­ku­siais kar­di­no­lais.

Bu­vęs Ita­li­jos mi­nist­ras pir­ mi­nin­kas Sil­vio Ber­lus­co­ ni (nuotr.) at­si­dū­rė nau­jo ko­ rup­ci­jos ty­ri­mo tai­kik­ly­je, įta­ ria­ma, kad jis 2006 m. pa­pir­ ko vie­ną kai­rių­jų pa­žiū­rų se­ na­to­rių. Pro­ku­ro­rai įsi­ti­ki­nę, kad jis su­mo­kė­jo se­na­to­riui Ser­gio De Gre­go­rio 3 mln. eu­rų (10,4 mln. li­tų).

Po­li­ti­nė kri­zė Bul­ga­r i­jos pre­z i­den­t as R.Plev­ne­ li­je­vas va­kar pa­skel­b ė, kad ge­g u­ žės 12 d. bus su­reng­t i pir­ma­lai­k iai rin­k i­mai, sie­k iant iš­s pręs­t i po­l i­t i­ nę kri­z ę, ga­l in­č ią su­t rik­dy­t i šios Bal­k a­nų ša­l ies eko­no­m i­kos sta­ bi­lu­mą. Prem­je­ras B.Bo­ri­so­vas at­si­sta­ty­di­ no praė­ju­sią sa­vai­tę dėl ša­l ies vi­ suo­me­nės spau­di­mo at­šauk­ti pa­di­ din­tas elekt­ros kai­nas, nors pla­nai su­ma­ž in­ti kai­nas ir at­šauk­ti elekt­ ros skirs­ty­mo ope­ra­to­riaus li­cen­ci­ ją iš Če­k i­jos bend­ro­vės ČEZ ga­li at­ bai­dy­ti ki­tus in­ves­tuo­to­jus. Vi­sos di­džio­sios Bul­ga­ri­jos par­ti­jos pa­reiš­kė ne­no­rin­čios for­muo­ti vy­ riau­sy­bės esant da­bar­ti­nei par­la­men­ to su­dė­čiai. Ne­t ur­t in­g iau­s iai ES na­rei pa­v y­ ko iš­lai­k y­t i ma­žą sko­lą ir biu­d že­ to de­fi­ci­tą, sie­k iant už­tik­rin­ti pa­si­ ti­kė­ji­mą jos va­l iu­tos susiejimu su eu­r u 1997 m., kai ma­si­n iai pro­tes­ tai dėl hi­pe­rinf­l ia­ci­jos nu­ver­tė kai­ rių­jų vy­riau­sy­bę.

„„Eitynės: dešimtys tūkstančių žmonių, sekmadienį žygiavusių Sofijos ir kitų Bulgarijos miestų gatvėmis, reikalavo dialogo su prezidentu

R.Plevnelijevu, o ne naujų prezidento rinkimų. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Tau­tos bal­so neiš­gir­do

Bul­ga­ri­jos pre­zi­den­tas Ro­se­nas Plev­ne­li­je­vas pa­skel­bė pir­ma­lai­kius rin­ki­mus, nors ne pir­mą sa­vai­tę pro­tes­tuo­jan­tys gy­ven­to­jai ti­kė­jo­si iš jo vi­sai ki­to­kių žings­nių. Kar­ti pa­tir­tis

Kal­bė­da­mas per te­le­vi­zi­ją Bul­ga­ri­ jos pre­zi­den­tas at­ro­do su­glu­męs. Tam yra prie­žas­čių. Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Boi­ko Bo­ri­so­vas at­si­ sta­ty­di­no kar­tu su vi­sa vy­riau­sy­ be. Opo­zi­ci­jo­je esan­tys so­cia­lis­tai ir tre­čią vie­tą pa­sta­ruo­siuo­se rin­ ki­muo­se lai­mė­jęs Ju­dė­ji­mas už tei­ ses ir lais­ves rei­ka­lau­ja išanks­ti­nių par­la­men­to rin­ki­mų, o de­šim­tys tūks­tan­čių pro­tes­tuo­to­jų gat­vė­se no­ri, kad de­pu­ta­tai dirb­tų to­liau ir pra­dė­tų es­mi­nes re­for­mas. Riau­ šių po­li­ci­ja prie par­la­men­to net ne­ sup­ran­ta, ką tu­ri da­ry­ti: ar stab­dy­ti pro­tes­tuo­to­jus, kad jie neį­si­verž­tų į vi­dų, ar pa­dė­ti jiems ir ne­leis­ti de­ pu­ta­tams išei­ti. Bul­ga­ri­ja tu­ri di­de­lę gat­vės pro­ tes­tų, lai­ki­nų­jų vy­riau­sy­bių ir nau­ jų po­li­ti­nių ju­dė­ji­mų pa­tir­tį. 1997 m. so­cia­lis­tų vy­riau­sy­bė žlu­go dėl hi­pe­rinf­lia­ci­jos po sa­vai­ tes tru­ku­sių pro­tes­tų su ba­ri­ka­do­ mis. Bu­vęs ca­ras Si­meo­nas Bo­ri­ so­vas 2001 m. lai­mė­jo rin­ki­mus ir užė­mė prem­je­ro po­stą, bet ne­su­ ge­bė­jo tin­ka­mai vyk­dy­ti sa­vo pa­ rei­gų.

B.Bo­ri­so­vo par­ti­ja „Pi­lie­čiai už eu­ro­pie­tiš­ką Bul­ga­ri­jos vys­ty­mą­si“ už­tik­rin­tai lai­mė­jo 2009 m. par­la­ men­to rin­ki­mus ir pa­ža­dė­jo pa­ža­ bo­ti ko­rup­ci­ją bei įveik­ti skur­dą, bet to ne­pa­da­rė.

Atė­jau čia ko­vo­ti už tei­sy­bę, lais­vę ir tei­ sin­gu­mą. Ypač tei­ sin­gu­mą, nes tai yra di­de­lė pro­ble­ma mū­sų vi­suo­me­nė­je. Nie­kas ne­si­kei­čia

„Ga­lė­tu­me sa­ky­ti, kad vy­riau­sy­ bės griū­tis ro­do, jog Bul­ga­ri­jos de­ mok­ra­ti­ja rea­guo­ja į pi­lie­čių va­lią, – sa­kė So­fi­jo­je įsi­kū­ru­sio Li­be­ra­lių stra­te­gi­jų cent­ro eks­per­tas Da­nie­lis Smi­lo­vas. – Bet tiems, kas no­ri ma­ žes­nių są­skai­tų ir di­des­nių pa­ja­mų, nie­kas ne­si­kei­čia. Pa­dė­tis tik pa­blo­ gė­jo. Žmo­nės ne­be­tu­ri į ką kreip­tis su sa­vo pra­šy­mais.“ Vie­ni ap­žval­gi­ nin­kai at­si­sta­ty­di­nu­sį prem­je­rą va­

di­na bai­liu, ki­ti sa­ko, kad jis ne­tu­rė­ jo ki­to pa­si­rin­ki­mo ir kad ša­ly­je bū­tų ki­lu­si tik­ra re­vo­liu­ci­ja, jei­gu jis bū­tų to­liau lai­kę­sis įsi­tvė­ręs kė­dės. „Gat­vė­se pro­tes­tuo­ja įvai­rūs žmo­nės, nuo skur­džiau­sių iki vi­ du­ri­nės kla­sės at­sto­vų“, – sa­kė 31 me­tų An­ge­lo Slav­che­vas, vie­nas pro­tes­tų ly­de­rių. Jis bu­vo iš­rink­tas per pro­tes­tų or­ga­ni­za­to­rių su­si­rin­ ki­mą cent­ri­nia­me Sli­ve­no mies­te praė­ju­sį sa­vait­ga­lį. Pak­laus­tas, ką ma­no apie kai ku­rių de­monst­ran­tų smur­ti­nius veiks­mus, ku­rie pa­kurs­tė kru­vi­nus su­si­rė­mi­mus su po­li­ci­ja, jis at­sa­ kė: „At­li­ko­me sa­vo ty­ri­mą. Priė­jo­ me iš­va­dą, kad tai bu­vo jau­nuo­liai, ku­rie ne­su­si­val­dė. Taip dau­giau ne­nu­tiks – mes tai įro­dė­me sek­ ma­die­nį.“ Tą die­ną de­šim­tys tūks­ tan­čių žmo­nių žy­gia­vo So­fi­jos ir ki­ tų Bul­ga­ri­jos mies­tų gat­vė­mis. Tai bu­vo di­džiau­sia pro­tes­to ak­ci­ja po to, kai žlu­go vy­riau­sy­bė. A.Slav­che­vo ir ki­tų or­ga­ni­za­to­rių už­duo­tis – pa­lai­ky­ti pro­tes­tų ban­ gą ir pa­da­ry­ti taip, kad tau­tos rei­ ka­la­vi­mai pa­tek­tų į po­li­ti­nę dar­ bot­var­kę.

„Bet mes ne­for­muo­si­me po­li­ti­ nės par­ti­jos“, – sa­kė A.Slav­che­ vas. Už es­mi­nes per­mai­nas

So­cia­lis­tų par­ti­jos ly­de­ris Ser­ge­jus Sta­ni­še­vas, ėjęs mi­nist­ro pir­mi­nin­ ko pa­rei­gas nuo 2005 iki 2009 m., ban­do kal­bė­ti nuo­sai­kiai. „Mes pa­si­sa­ko­me už es­mi­nes per­mai­nas, už de­mok­ra­tiš­ką ir so­ cia­liai orien­tuo­tą Bul­ga­ri­ją, – sa­ kė jis. – Pas­ta­rų­jų dvie­jų de­šimt­ me­čių de­mok­ra­ti­nius pa­sie­ki­mus, įskai­tant pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ir ge­ro­vės vals­ty­bės su­kū­ri­mą, su­ grio­vė ši vy­riau­sy­bė. Tūks­tan­čiai žmo­nių gat­vė­se at­sto­vau­ja di­de­lei vi­suo­me­nės da­liai, bet yra ir ki­tų žmo­nių, tu­rin­čių par­ti­nių ir po­li­ti­ nių sim­pa­ti­jų. Ir pa­ga­liau mes pir­ mau­ja­me ap­klau­so­se.“ Psi­cho­lo­gas Vih­re­nas, sek­ma­ die­nį kar­tu su žmo­na Ma­ja ir dviem duk­ro­mis pri­si­jun­gęs prie pro­tes­ tų, sa­kė: „Atė­jau čia ko­vo­ti už tei­ sy­bę, lais­vę ir tei­sin­gu­mą. Ypač tei­sin­gu­mą, nes tai yra di­de­lė pro­ble­ma mū­sų vi­suo­me­nė­je.“ BNS, BBC inf.

Ta­čiau de­šim­čių tūks­tan­čių bul­ ga­r ų de­monst­ra­ci­jos jau pri­ver­tė im­tis kai ku­rių nuo­lai­dų, o bet ku­ri po­li­ti­nė jė­ga, ku­ri lai­mės rin­ki­mus, bus nuo­lat spau­džia­ma di­din­ti biu­ dže­to iš­lai­das ir ge­r in­t i gy­ve­n i­mo stan­dar­tus. Šiuo me­t u vi­du­t i­n is dar­bo už­mo­ kes­t is Bul­ga­r i­jo­je ne­sie­k ia nė pu­ sės ES vi­dur­k io. „Esu įsi­ti­ki­nęs, kad dėl bū­ti­nų es­mi­ nių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų tu­rė­tų nu­ spręs­ti nau­jas par­la­men­tas. Nusp­ ręs­ta su­reng­t i rin­k i­mus“, – pre­z i­ den­tas R.Plev­ne­li­je­vas va­kar sa­kė sau­sa­k im­šo­je par­la­men­to sa­lė­je. Šiuo me­t u vi­du­t i­n is at­ly­g i­n i­m as Bul­g a­r i­j o­j e yra apie 400 eu­r ų (1381 li­tas) per mė­ne­s į, o pen­si­jos per­pus ma­žes­nės, to­dėl pa­d i­d in­ tos elekt­ros kai­nos, nors ir vie­nos ma­ž iau­s ių ES, ta­p o itin skau­d žiu smū­g iu, ypač žie­mą, kai dau­ge­l is žmo­n ių elekt­ra šil­do­si na­mus.

Pro­tes­tuo­to­jų rei­ka­la­vi­mai „„Pas­kelb­ti mo­ra­to­riu­mą vi­soms

są­skai­toms už elekt­rą ir šil­dy­mą, kol bus at­lik­tas ne­prik­lau­so­mas jų au­di­tas. „„Ne­teik­ti jo­kių ieš­ki­nių de­šim­tims

tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie neap­mo­ kė­jo są­skai­tų. „„Ne­del­siant su­for­muo­ti „eks­per­

tų ta­ry­bą“, ku­ri pra­dė­tų de­ry­bas su pre­zi­den­tu dėl po­li­ti­nių re­for­mų. „„ Ati­d ė­t i par­l a­m en­t o pa­l ei­d i­m ą,

kol bus priim­t i nau­j i įsta­t y­m ai, už­tik­ri­nan­tys „pi­lie­ti­nę kont­ro­lę“ par­l a­m en­t o, na­c io­n a­l i­n io ban­k o ir ki­t ų vals­t y­b i­n ių ins­t i­t u­c i­j ų at­ žvil­giu.


10

sportas

penktADIENIS, kovo 1, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

J.Pla­za: su­pra­tau, ką reiš­kia bū­ti lietuviu Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai šian­dien Is­ pa­ni­jo­je pa­ban­dys at­gai­vin­ti sa­vo vil­tis Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­pe. Lie­tu­vos čem­ pio­nų var­žo­vė – pir­ma­ja­me ra­te nu­ga­lė­ta Ma­la­gos „Uni­ca­ja“. Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Ko­vos iki ga­lo

„„Dar­bas: žal­gi­rie­čiai su­si­kau­pę ren­gė­si ma­čui su „Uni­ca­ja“. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Kau­nie­čių vi­zi­tas An­da­lū­zi­jo­je bus karš­tas – ir „Uni­ca­ja“, ir „Žal­gi­ris“ sten­gia­si pra­si­brau­ti iš E gru­pės į aš­tunt­fi­na­lį. Pir­mo­jo ra­to dvi­ko­vą žal­gi­rie­ čiai sa­vo aikš­tė­je lai­mė­jo 75:63, ta­ čiau „Jo­se Ma­ria Mar­tin Car­pe­nos“ spor­to rū­muo­se to­kio pa­ties leng­vo pa­si­vaikš­čio­ji­mo nie­kas ne­si­ti­ki. „La­bai gai­la, kad praė­ju­sią sa­vai­ tę pra­lai­mė­jo­me vie­ną svar­biau­sių ma­čų šį se­zo­ną Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­ kos“ eki­pai. Vis dėl­to, kol tu­rė­si­me bent men­kiau­sią šan­są, tol ko­vo­si­ me. Jei no­ri­me ti­kė­tis sėk­mės, Ma­ la­go­je pri­va­lo­me ge­rai žais­ti vi­sas 40 mi­nu­čių. „Uni­ca­ja“ – pa­jė­gi ko­ man­da, to­dėl ne­ga­lė­si­me at­si­pa­lai­ duo­ti nė aki­mir­kos“, – prieš iš­vy­ką į Is­pa­ni­ją kal­bė­jo nau­ja­sis „Žal­gi­ rio“ ka­pi­to­nas Mar­ko Po­po­vi­čius. Re­zul­ta­ty­viau­sias šį se­zo­ną „Žal­ gi­rio“ žai­dė­jas Eu­ro­ly­go­je pri­pa­ži­ no ti­kė­ję­sis pra­stes­nės at­mos­fe­ros dra­bu­ži­nė­je po pra­lai­mė­ji­mo „Pa­ nat­hi­nai­kos“. „Vy­rai lai­ko­si ge­riau, nei ti­kė­ jau­si. Vi­si su­pran­ta­me, kad si­tua­ ci­ja nė­ra leng­va, ta­čiau ži­no­me ir tai, kad ga­li­me ko­vo­ti su bet ku­ riuo var­žo­vu, ne­svar­bu – iš­vy­ko­je ar na­muo­se, ir jį įveikti“, – ko­vin­ gu­mo ne­sto­ko­jo kroa­tas. M.Po­po­vi­čiui šie­me­tis „Top 16“ eta­pas su 14 rung­ty­nių at­ro­do daug tin­ka­mes­nis nei anks­tes­niais me­ tais, kai kiek­vie­na eki­pa su­žais­da­ vo tik po še­šis ma­čus. „Ta­da pa­ty­ rus vie­ną ar dvi ne­sėk­mes šan­sai jau bū­da­vo mi­ni­ma­lūs. Šie­met žai­ džia­me dau­giau ma­čų ir yra dau­ giau ga­li­my­bių pa­tai­sy­ti sa­vo pa­ dė­tį“, – svars­tė žal­gi­rie­tis. Lau­kia sun­kaus ma­čo

Žal­gi­rie­čių tre­ne­ris Joa­nas Pla­za pa­ žy­mė­jo, kad Ma­la­go­je lau­kia dvi­ko­ va su pui­kiai sa­vo are­no­je žai­džian­ čiais var­žo­vais, ku­riuos pa­lai­kys dau­gia­tūks­tan­ti­nė sir­ga­lių mi­nia. „Pag­rin­di­nė „Uni­ca­jos“ stip­ ry­bė žai­džiant na­muo­se – sir­ga­ liai. Tai vie­na iš tri­jų eki­pų, tu­rin­ čių ge­riau­sius ger­bė­jus Is­pa­ni­jo­je, to­dėl ten žais­ti bū­na la­bai sun­ku. Ma­la­gos klu­bas tu­ri pui­kų įžai­dė­ ją – Mar­cu­są Wil­liam­są, jam ge­rai tal­ki­na Lu­ka Zo­ri­čius, Ear­las Cal­ lo­way’us, Ser­gio Vi­da­lis, Fra­nas Vas­que­zas, An­dy Pan­ko. Šie žai­dė­ jai su­da­ro pui­kią ko­man­dą“, – sa­kė Is­pa­ni­jos krep­ši­nio spe­cia­lis­tas. Var­žo­vų gre­to­se bus du J.Pla­zai pui­kiai pa­žįs­ta­mi vei­dai – E.Col­ lo­way’us ir Txe­mis Ur­ta­su­nas. Abu juos da­bar­ti­nis „Žal­gi­rio“ stra­te­gas tre­ni­ra­vo dirb­da­mas Se­vi­li­jos „Ca­ ja­sol“ eki­po­je ir 2011-ai­siais kar­tu iš­ko­vo­jo Eu­ro­pos tau­rę. Ką įro­dy­ti sa­vo bu­vu­siai ko­man­ dai, tu­rės ir Trem­me­las Dar­de­nas – „Žal­gi­rio“ puo­lė­jas praė­ju­sį se­zo­ną vil­kė­jo bū­tent „Uni­ca­jos“ marš­ki­ nė­lius.

„Per sep­ty­nis dar­bo Kau­ne mė­ ne­sius su­pra­tau, ką reiš­kia bū­ti lie­ tu­viu ar žal­gi­rie­čiu. Rei­kia ko­vo­ti įvai­rio­mis ap­lin­ky­bė­mis, grū­din­tis spau­džiant pro­ble­moms. Dar kar­tą mums tai pa­da­ry­ti teks penk­ta­die­nį Ma­la­go­je. Ti­kiuo­si, kad žai­dė­jai at­ si­lai­kys, nors šio­mis die­no­mis pas gy­dy­to­ją bu­vo ap­si­lan­kęs per­ša­lęs Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius (puo­lė­jas ga­lės žais­ti Ma­la­go­je – red. pa­st.), dėl nu­ga­ros skaus­mų vis dar ne­si­ tre­ni­ruo­ja Ma­rio De­la­šas“, – kal­ bė­jo J.Pla­za. Ti­ki­si mies­to pa­ra­mos

„Žal­gi­rio“ tre­ne­ris pa­brė­žė, kad jam svar­būs ir įvy­kiai už are­nos ri­bų. „Šios die­nos ypač svar­bios „Žal­gi­riui“. Mies­to val­džia svars­ to, kaip ga­lės pa­dė­ti ko­man­dai. Mes vi­si esa­me kar­tu – mies­tas, jo sa­vi­val­dy­bė, „Žal­gi­rio“ sir­ga­liai. Da­bar ypač rei­kia, kad vi­si mums pa­dė­tų. Ir mies­tas, ir sa­vi­val­dy­bė“, – va­kar tei­gė J.Pla­za.

Su­pran­ta­me, kad si­ tua­ci­ja nė­ra leng­va, ta­čiau ži­no­me ir tai, kad ga­li­me ko­vo­ti su bet ku­riuo var­žo­vu.

– Tre­ne­ri, ko­kios jū­sų ko­man­ dos nuo­tai­kos? – prieš iš­vy­ką į An­da­lū­zi­ją pa­klau­sė­me J.Pla­zos. – Kaip jau ne kar­tą sa­kiau, ban­dau su­kur­ti sie­ną ap­link ją. Tik ne­ži­nau, ko­kio aukš­čio sta­ti­nį ga­liu su­ręs­ ti. Tai sun­kus už­da­vi­nys, nes ne­su stip­riau­sias žmo­gus pa­sau­ly­je. Vie­ nas da­ly­kas, ku­rį ga­li­me sau leis­ti, – pa­svars­ty­ti apie sa­vo pa­jė­gu­mą. Pri­va­lo­me ati­duo­ti vi­sas jė­gas aikš­ te­lė­je ir per tre­ni­ruo­tes. Ko­man­dos ka­pi­to­nas ir ki­ti žai­dė­jai dir­ba ne­ pai­sy­da­mi ne­sėk­mių, ati­duo­da vi­ sas jė­gas. Ti­kiuo­si, kad tai da­ry­si­me ir to­liau. Yra daug žmo­nių, ku­rie ti­ ki mu­mis čia, taip pat už Kau­no ri­ bų ir vi­so­je ša­ly­je. Jie ti­ki, kad ne­pa­ si­duo­si­me ir ko­vo­si­me. – Ko­kį įspū­dį nau­ja­sis „Žal­gi­ ris“ įžai­dė­jas D.McGrat­has pa­ li­ko per sa­vo de­biu­ti­nes rung­ ty­nes su „Šiau­liais“? – Ti­kiuo­si iš jo dau­giau. Vi­liuo­si, kad jis to­bu­lės kiek­vie­ną die­ną. Don­ nie žai­džia svar­bio­je po­zi­ci­jo­je. Jis – ku­rian­tis žai­dė­jas. Jam pri­va­lu pui­ kiai pa­žin­ti vi­sus ko­man­dos na­rius.

E gru­pė Komanda

1. „Real“ 2. „Ana­do­lu Efes“ 3. CSKA 4. „Pa­nat­hi­nai­kos“ 5. „Uni­ca­ja“ 6. „Žal­gi­ris“ 7. AL­BA 8. „Bro­se Bas­kets“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

7 7 5 5 4 3 1 0

1 1 3 3 4 5 7 8

599:546 585:549 647:596 565:580 587:596 593:569 530:601 596:665


11 3

penktaDIENIS, kovo 1, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Padėka� �������������������������������������������������������� 11 Darbo skelbimai���������������������������������� 11 Paslaugos������������������������������������������� 11, 12 Parduoda� ������������������������������������������������� 12 Perka� ����������������������������������������������������������� 12 Įvairūs� ������������������������������������������������� 12, 13 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 13 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 13 Kviečia � ������������������������������������������������������ 13 Kviečia mokytis���������������������������������� 13 Pamesta� ���������������������������������������������������� 13 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 13 Vikingų loto�������������������������������������������� 13 Informuoja� ��������������������������������������������� 13

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Metalo keramikai – 50 % nuolaida. Apžiūra nemokama. Tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas.

padėka

1079084

Vasario 19, 20 d. Taurakiemyje vyko akcija, kurios metu į seniūniją atvykę senyvo amžiaus gyventojai galėjo pasikeisti nebegaliojančius ar galiojimo terminui besibaigiančius asmens dokumentus. Neįgalūs senjorai buvo lankomi namuose. Dėkoju Kauno apskrities VPK pasų poskyrio viršininkei l. e. migracijos skyriaus viršininko pareigas Vilmai Venclovienei ir jos vadovaujamam kolektyvui už gražią ir reikalingą iniciatyvą Taurakiemio seniūnijos gyventojams. Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

DARBo skelbimai

1080539

Siūlo darbą „Žėručio“ servisui, Savanorių pr. 266, Kaunas, reikalingas kėbulų remonto automobilių šaltkalvis. Darbo pobūdis – automobilių atstatymas po eismo įvykių. Tel. 8 655 18 890. 1081744

Ąžuolinių baldų gamybos įmonei Noreikiškėse reikalingi staliai-staklininkai. Kreiptis tel. 8 699 24 578, (8 37) 397 468, e. paštas info@fornestas.lt. 1080838

Besiplečiančiai 101 kepyklėlei skubiai reikalingas kepėjas-konditeris (-ė). Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628.

Ieško darbo

1081722

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1077176

Buitinės technikos remonto Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1080761

60 metų vyras be žalingų įpročių padėtų moteriai prižiūrėti gyvulius kaime. Tel. 8 604 95 687.

1080686

Patyrusi lituanistė redaguoja įvairius tekstus. Moko lietuvių kalbos. Tel. 330 269, 8 616 48 151. 1081826

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1079561

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1076586

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Paslaugos Medikų

1081003

1078567

Jei esi simpatiška! Nori dirbti Graikijoje! Šokti. Konsumacija. Naktiniuose klubuose. Išlaidos apmokamos. Tel. +3069 8143 4650 (Inga), +3069 7568 6534 (Vilma).

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1078411

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1080266

Reikalinga (-as) konditerė (-is) gaminti sausainius. Darbas Kaune. Tel. 8 698 03 634.

1081857

Reikalinga pardavėja (-as) džiovintų vaisių, riešutų ir prieskonių parduotuvėje, „Urmo“ bazėje. Dirbame dviese. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. Tel. 8 698 78 830; justinas@baiva.lt. 1081732

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 685 81 081. 1078759

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti vilkikais su užuolaidinėmis puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1078643

Restauravimo įmonei reikalingi: statybos darbų vadovas, turintis atestatą, kvalifikuoti apdailininkai, dažytojai. Tel. 8 614 23 139. 1079730

Restoranui „Bajorų kiemas“, PLC MEGA, Islandijos pl. 32, Kaunas, reikalingas virėjas (-a), pageidautina turintis patirties. Be patirties apmokome. Tel. 8 612 82 313. 1077199

Siūlome darbą meistrui, turinčiam 35–55 % darbingumą, mokančiam atlikti elektronikos, mechanikos remonto darbus. Tel. 8 618 00 837. 1081940

Tarptautinių pervežimų įmonė plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių. Darbas Vakarų Europoje (4 savaitės). Reikalavimai: ADR pažymėjimas. Privalumai: 2 metų darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos, užsienio kalbų žinios. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas, naujus vilkikus. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298. 1080292

Vestuvinių drabužių salonui reikalinga darbuotoja. Tel. 8 673 81 595. 1081271

Efektyvi anoniminė pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Psichiatro konsultacija + kodavimas – tik 299 Lt. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1082152

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1058854

Iššūkis antsvoriui! Organizuojamos palaikymo grupės norintiesiems sumažinti svorį ir išmokti taisyklingai maitintis. Spec. mankštos ir mityba, paskaitos, testavimas. Renkamos ir vyresnio amžiaus grupės. Tel. 8 680 57 851. 1080680

Maisto netoleravimo testas – 20 % nuolaida. Pakeitus mitybą, susireguliuoja svoris, pagerėja bendra savijauta, išnyksta pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas ir t. t. „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis, tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt. 1079798

Pirmai pasirinktai mezoterapijos procedūrai – net 50 % nuolaida! Ateikite ir išbandykite grožio sugrąžinimo 100 % natūraliais preparatais galią. Modernioji gydomoji mezoterapija Jums padės sustabdyti plaukų slinkimą, išlyginti veido odą, efektyviai sumažinti celiulitą, pašalinti kūno judesius ribojančius randus ir strijas (ypač efektyvu po gimdymo). „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis, tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt. 1079783

Vilmos Rugevičienės odontologijos klinika ir dantų protezavimo laboratorija. Dantų gydymas ir plombavimas, burnos gleivinės, periodonto gydymas, protezavimas įvairiais protezais, dantų implantavimas, burnos chirurgija, profesionali burnos higiena, rentgenografija. Teikiame paslaugas asmenims, turintiems ligonių kasų finansavimą iš PSDF biudžeto. Tvirtovės al. 47 (I–V 8–14 ir 15–20 val.). Tel. 338 084, 8 687 72 847. 1081227

Atliekamas profesionalus dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 646 53 192.

1073164

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1078199

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1081048

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantiją. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1081038

Kompiuterininkų Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1079142

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1082607

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1080786

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1078017

Statybos, remonto

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1082580

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1079576

Atlieku sienų šiltinimo iš vidaus darbus, dažau, klijuoju plyteles, kloju grindis ir parketą, montuoju santechniką ir kt. 20 metų darbo patirtis. Tel. 8 650 39 361. 1081643

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, žvirgždo, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 1078492

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1082012

Dažau, glaistau, tapetuoju, lyginu „Rotband“u, suvežu medžiagas, darbus atlieku greitai ir kokybiškai. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paštas artas2222@gmail.com. 1080047

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1082372

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 604 31 597. 1076992

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1079982

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136. 1079851

Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 618 19 775. 1078772

Vidaus apdaila. Gipskartonio montavimas. Glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas. Santechnika. Langai, durys. Parketas. Laminatas. Tel. 8 678 37 395. 1081703

Vidaus patalpų dažymas, glaistymas tapetavimas, sienų dekoravimas. Tel. 8 630 01 186.

1081508

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1078906

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1077370

1080307

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1081873

Dengiame stogus, montuojame gipsą, dažome, dedame grindis, šiltiname pastoges. Atliekame įvairius statybos darbus. Tel. 8 656 27 767.

1077580

Dengiame stogus, statome karkasinius namus, lankstome skardas. Sukomplektuojame medžiagas. Tel. 8 652 67 042. 1081316

Glaistau, dažau, tapetuoju. Atlieku ir kitus statybinius darbus. Galiu pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044.

1077971

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1080720

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1072537

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1079876

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju, glaistau, šlifuoju be dulkių. Tel. 8 677 05 040.

www.meistras24.lt. Atliekame visus santechnikos, šildymo, vėdinimo ir smulkius montavimo darbus, suteikiame garantijas. Tel. (8 37) 223 311, 8 699 49 955, e. paštas info@agiris.lt. 1080493

Vidaus įrangos Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 1081414

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1082039

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1081099

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

1077629

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1079440

1080516

Kokybiškai, nebrangiai remontuoju butus. Glaistau, dažau, tapetuoju, klijuoju parketą, plyteles, montuoju gipskartonį. Tel. 8 614 30 566. 1081709

Namų meistras. Visi remonto ir apdailos darbai. Tel. 316 497, 8 618 01 560.

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

1067907

1081555

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002. 1079314

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Dedame grindis. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Tel. 8 677 50 219, 707 989. 1079605

Atliekame statybos ir apdailos darbus. Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas ir t.t. Tel. 8 626 70 671. 1078653

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1082581

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1082150

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1076804

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1081052

Nukelta į 12 p.


12 2

penktadIENIS, kovo 1, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Kitos

Medžių, vaismedžių pjovimas, genėjimas, kelmų rovimas. Tel. 8 655 55 800. 1078219

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1080271

Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956. 1063541

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Kiti

Perka

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555, 333 666; www.simokusilas.lt. 1081753

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 37 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, tvarkingas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

1075162

2 aukštų gyvenamąjį namą Raudondvaryje, Kauno r., yra sodas, 15 a žemės. Tel. 8 602 73 842. 1081097

2 k. butą Dainavoje (44 kv. m, 5/1 a., vidinis, šiltas, maži mokesčiai, reikia remontuoti, graži aplinka). Kaina 69 900 Lt. Yra ir dar vienas butas. Tel. 8 678 00 678. 1082436

BUAB „Limenta“ laisvame pardavime be varžytynių parduoda įvairų trumpalaikį turtą, debitorines skolas. Tap pat vykdo nekilnojamojo turto 1/10 dalies pastato – siurblinės, esančios Europos pr. 122, Kaune, pardavimą už pradinę 20 700 Lt kainą, iš viešųjų varžytynių (1-osios varžytynės 2013 m. kovo 27 d., 2-osios – 2013 m. balandžio 8 d.). Dėl tikslesnės informacijos apie parduodamą turtą, tvarką ir kainas kreiptis į administratorių, tel. 8 600 23 480. 1081612

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1080318

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

UAB „Alternate heat“ perka žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 643 75 526.

1080359

Perka Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064276

1075676

Atvežame įvairių skaldytų malkų, atraižų, beržinių sausų trinkelių. Pristatymas nemokamas. Tel. 8 673 06 327. 1077805

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1074139

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1078957

Malkas (beržas, 3 m), kaina sutartinė. Atvežimas, iškrovimas nemokamai. Tel. 8 611 38 939. 1080861

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1078130

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064600

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.). 1080084

Parduodu 2 a. 150 kv. m mūrinį namą, iš dalies įrengtą, pritaikytą dviem šeimoms, Šilainiuose, 7 a sklype, 315000 Lt. Tel. 8 655 94 825, 8 685 28 225, e. paštas airinazv@gmail.com. 1080754

Perku būstą. Remontą galėtume pasidaryti patys. Sudomintų ir sodas ar sodyba. Siūlyti įvairius variantus. Galima ir SMS, paskambinsiu. Tel. 8 678 00 678. Mantas. 1077660

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Prie įvažiavimo į Palangą statomam kempingui reikalingas kompanionas – statybos įmonė. Tel. 8 687 13 957. 1081914

Parduodamas gražus renovuotas namas pačiame Stakliškių centre. Namo plotas 75 kv. m, sklypas 25 a. Visi patogumai name. Šildymas krosnimi. Netoliese stotelė ir kelios parduotuvės. Puiki vieta poilsiui ir gyventi. Kaina 85 000 Lt (galima derėtis). Tel. 8 659 86 188. 1077114

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1075115

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1080968

Pigiausios malkos – nuo 450 Lt (7 m): sausas ąžuolas, uosis, beržas, juodalksnis. Pjuvenų briketai. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1081560

Skaldytas pusiau sausas beržo, uosio, ąžuolo malkas. 6 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485. 1081994

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161. 1075383

Perka

1074573

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1077148

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1077160

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064407

1071793

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1073188

Kitos prekės Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1077477

1080330

1075664

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1072045

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

1080588

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065549

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d.d. 9–18 val.).

1080104

Skubiai perkame žemės ūkio paskirties žemę (be planelių, be dokumentų). Tel. 8 673 19 696. 1080346

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064341

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064472

Įvairūs Nuomoja 2 kambarių bute Pašilės g. nuomojamas kambarys (kartu gyvena buto šeimininkė). Galimas buto pirkimas. Tel. 8 687 13 957. 1081904

Gabenimai Nuolat vežame įvairias siuntas į Norvegiją, Švediją. Numatomas reisas iš LT kovo 12–14 d. Tel. 8 606 47 765; www.siuntosinorvegija.lt. 1081334

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1070954

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1081599

Paskolos

1070596

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1068765

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830. 1052104

1081613

BUAB „Stilistos pasaulis“ parduoda įvairų materialųjį turtą pagal sąrašą – likutinė turto vertė 12412,06 Lt. Debitorines skolas: UAB „Bondi LT“ – 531 Lt skolą bei UAB „Metalų komercijos agentūra“ – 233,54 Lt skolą. Su parduodamo turto sąrašu, kainomis ir dokumentais galima susipažinti pas administratorių, tel. 8 600 23 480. 1081610

1081910

1081126

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

1081902

BUAB „AM Ranga“ parduoda debitorinius įsiskolinimus: AB YIT Kausta 649 Lt – už 486,75 Lt, UAB „Mitnija“ 24 558,06 Lt už 18 418,55 Lt, UAB „Andaris“ 110 000 Lt už 82 500 Lt. Dėl tikslesnės informacijos kreiptis į administratorių, tel. 8 600 23 480.

Informuojame apie parengtą visuomenei svarbaus statinio projektą. Prekybos centro V.Krėvės pr. 14B, Kaune, statybos projektas. Statybvietės adresas V.Krėvės pr. 14B, Kaunas. Statinio paskirtis – prekybos. Detalusis planas patvirtintas 2012 m. rugpjūčio 30 d. Kauno m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3212. Numatoma statybos darbų pradžia – 2013 m. II ketv., pabaiga – 2013 m. IV ketv. Projektuotojas – UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“, Laisvės al. 61–2, Kaunas, tel. (8 37) 223 042, e. paštas gjs@takas.lt. Projekto vadovas G.Jurevičius. Susipažinti su rengiamo projekto sprendiniais galima darbo valandomis (8–17 val.) rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas vyks Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A, Kaune, 2013 m. kovo 14 d. 16 val.

1072933

1081150

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

1079614

1064145

1058050

1080460

Trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 536, 8 614 21 023.

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Kauno mieste parduodami, nuomojami spaudos kioskai su vieta ir nusikelti Savanorių pr., Panerių g., Tvirtovės al., Jurbarko g., K.Petrausko g., Sargėnuose, Šiaurės pr., Taikos pr. prie Aklųjų komb. ir kitur. Tel. 8 682 42 425. 1082671

Trijų arba keturių kambarių butą tarpiniame aukšte. Gali būti be remonto. Tel. 395 097, 8 676 22 955.

1064208

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

974210

1072043

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 614 21 015, 8 614 93 479.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935.

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Aš, D.Ačas, ATSIPRAŠAU nukentėjusiųjų H.A.Štarkos, R.Kuzmicko, V.Daniliausko ir E.Šaliamoro už padarytus nuostolius.

Informuojame, kad yra parengtos UAB „Sarguva” (buveinė A.Kačanausko g. 26–5, Kaunas, kodas 134536283, PVM kodas LT345362811, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Kauno filiale, įstatinis kapitalas – 10000 Lt) ir UAB „Sarguva ir ko” (buveinė A.Kačanausko g. 26–13, Kaunas, kodas 135259049, PVM kodas LT352590414, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Kauno filiale, įstatinis kapitalas – 10000 Lt) reorganizavimo sąlygos. Reorganizavimas vyks prijungimo būdu. Reorganizavimo metu UAB „Sarguva ir ko” bus prijungta prie UAB „Sarguva”. UAB „Sarguva” – reorganizavime dalyvaujanti ir po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė. UAB „Sarguva ir ko” – reorganizuojama ir po reorganizavimo baigianti veiklą bendrovė. Po reorganizavimo visos UAB „Sarguva ir ko” teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal visus sandorius, pereina UAB „Sarguva”, ir tokie sandoriai įtraukiami į UAB „Sarguva” buhalterinę apskaitą nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jeigu imperatyvios teisės normos nenustato kitaip. Su LR Civilinio kodekso 2.96 str. 4 d. bei LR akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. išvardytais dokumentais galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. A.Kačanausko g. 26–5, Kaunas. UAB „Sarguva” direktorius Vladimiras Miakiševas UAB „Sarguva ir ko” direktorius Vladimiras Miakiševas 1082270

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1080211

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1080165

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1080144

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1080124

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1081179

Kauno irklavimo mokykla skelbia nereikalingo nusidėvėjusio turto pardavimo aukcioną, kuris vyks 2013 m. kovo 8 d. 10 val. Gervių g. 5, Lampėdžiai, Kaunas. Aukcione bus parduodamas netinkamas naudoti ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas: katerių varikliai, kompiuteris, valtys, irklai ir kitas netinkamas naudoti inventorius. Parduodamas turtas yra visiškai susidėvėjęs ir sulūžęs. Pirmajame aukcione neparduotas turtas bus parduodamas antrajame, kuris vyks 2013 m. kovo 15 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Informacija dėl parduodamo turto teikiama tel. (8 37) 384 440. Turto apžiūra vyks aukcionų dienomis nuo 8 iki 10 val. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu. Dalyvavimas aukcione nemokamas. 1081966

Padedu skubiai parduoti, išnuomuoti, nusipirkti NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ. Dirbu individualiai. Turiu rekomendacijas. Paslaugos nebrangios. Tel. 8 630 00 439. 1079745

Nukelta į 13 p.


13 3

penktaDIENIS, kovo 1, 2013

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Tiražo Nr. 1042, vasario 27 d. AUKSO PUODAS – 29 286 834 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 659 152 Lt 06 15 18 23 26 37 Auksinis skaičius 20 Papildomi skaičiai 11 14 Lietuvoje laimėti prizai 5 skaičiai – 4017 Lt (9 priz.) 4 skaičiai – 135 Lt (366 priz.) 3 skaičiai – 11 Lt (5736 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (7798 priz.) Džokeris – bil. nr. 080 272 675 (170 000 Lt) Prognozė: Aukso puode – 31 mln. Lt Didysis prizas – 2,5 mln. Lt Džokeris – 170 000 Lt

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Pramogos Kovo 7 d. 18 val. kviečiame apsilankyti Kauno valstybinėje filharmonijoje, renginyje TEATRO BALSAI. Dalyvauja: REGINA VARNAITĖ, VYTAUTAS PAUKŠTĖ, SAULIUS BAREIKIS, VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ. Bilietai: Filharmonijos kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Informacija tel. 8 672 62 322. 1081974

Pranešame, kad likviduojama UAB „Fata morgana“ (įmonės kodas 133670728, buveinė Kauno m. sav., Kauno m., Tymo g. 16, registras – VĮ Registrų centras Kauno filialas). 1081477

informuoja NEMOKAMA EKSKURSIJA Tu­riz­mo įmo­nės „Mū­sų odi­sė­jos” gi­dų kur­ sų ab­sol­ven­tai ko­vo 3 d. 12 val. ves ne­mo­ kamą eks­kur­siją „Di­di­ko K.Z.Pa­co pa­li­ki­ mas Pa­žais­ly­je”. Ne­pra­leis­ki­te pro­gos su­ži­no­ti apie sim­bo­ li­nes tris lie­pas vie­nuo­ly­no kie­me, apie le­ gen­do­mis api­pin­tus tu­ne­lius, apie pa­slap­ tin­gą var­po skam­bė­ji­mą. Taip pat ga­lė­si­te pa­si­gė­rė­ti ori­gi­na­lio­mis fres­ko­mis, su­skai­ čiuo­ti baž­ny­čią puo­šian­čius lan­gus ir su­ži­ no­ti ka­mal­du­lių gy­ve­ni­mo pa­slap­tis. Kvie­čia­me kau­nie­čius ir mies­to sve­čius pa­si­ vaikš­čio­ti to­mis vie­to­mis, į ku­rias no­rė­sis su­ grįž­ti dar ne kar­tą. Ren­ka­mės prie Kau­no ma­rių (au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je). In­for­ma­ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­nas. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.mu­suo­di­se­ja.lt, in­fo@tu­rin­fo.lt.

„COMMODORRE“ KAJUTĖ VIENAM + AUTOMOBILIS – nuo 495 Lt (asm.) Akcija galioja linijai Klaipėda–Kylis iki 2013 05 31.

Kovo 9 d. viešbutyje „Vanagupė“ – Lietuvos talentų finalininko Jurijaus Veklenko „Tribute to James Blant & Bruno Mars“ koncertas, skirtas specialiai moterims jų šventės proga! Bilieto kaina 40 Lt (asmeniui). Į kainą įskaičiuota: koncertas, taurė vyno su užkandžiu. Daugiau informacijos www.vanagupe.lt. 1074408

Šokiai Sportinių šokių klubas „Gintarėliai“ kviečia norinčiuosius išmokti šokti į naujas grupes: vaikų (nuo 6–7 m.) sportinių šokių; suaugusiųjų pramoginių šokių pradedantiesiems. Repeticijos vyks antradieniais ir ketvirtadieniais, pradžia kovo 7 d. Kauno technikos kolegijos didžiojoje salėje, Tvirtovės al. 35, Kaune. Daugiau informacijos tel. 8 612 54 053, e. paštu orestas@daliadance.lt. Ateikite, pažiūrėkite, pabandykite – Jums tikrai patiks! 1079382

Įvairūs

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Sportas Dėmesio! Priimami nauji nariai! Kyokushin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas – didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatai stiprinti, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės asmenims, atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatai stiprinti, traumų profilaktikai. Savanorių pr. 206, tel. 8 678 34 748. www.stoikas.lt. 1074807

Kauno turistų klubas kovo 2 d. visus kviečia į žygį slidėmis „Snaigė-2013“ Kulautuvos miške. Žygio startas nuo 11 iki 12 val., vieta – 400 m pavažiavus Kulautuvos keliu nuo jo sankirtos su keliu Kaunas–Jurbarkas. Išsamesnė informacija tel. 8 650 39 780 ir www.kaunoturistuklubas.lt. 1081992

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

„COMMODORRE“ KAJUTĖ DVIEM + AUTOMOBILIS – nuo 425 Lt (asm.) Akcija galioja linijai Klaipėda–Karlshamnas iki 2013 05 31.

AKCIJOS KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS

KELIONĖ KELTU Į EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSĄ – nuo 266 Lt (asm.) (vieta kajutėje) Galioja linijai Klaipėda–Karlshamnas.

KETURVIETĖ KAJUTĖ + AUTOMOBILIS – nuo 218 Lt (asm.) Akcija galioja linijoms Klaipėda–Kylis ir Klaipėda–Karlshamnas iki 2013 05 31.

Daugiau specialių pasiūlymų www.krantas.lt

Kviečia mokytis 98 Lt nuolaida pasirinkus dvejus „Dokumentų rengimo ir apskaitos“ ir „Personalo ir darbo užmokesčio apskaitos“ kursus! Kursai vyksta nuolatos. V.Krėvės pr. 13A, Kaunas. Daugiau informacijos www.docinta.lt. Tel. 8 685 07 009, e. paštas info@docinta.lt. 1081824

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 03 18, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 03 20. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1078105

Kviečia Kauniečiams! Kovo 1 d. (penktadienį) 16.30 val. Kauno savivaldybės didžiojoje salėje Kauno JDJ organizuoja Kauno miesto savivaldybės, AB „Kauno energija“, KTE, Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų susitikimą su visuomene tema „Mokesčių už šildymą mažinimas ir daugiabučių renovacija“. Kviečiame atvykti ir aktyviai dalyvauti, iš anksto pateikiant klausimus tel. 8 612 96 543, e. paštas ruta.zabieliene@gmail.com, www.judejimas.eu. 1078598

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Ko­vo 2 d. 15 val. – lek­to­riaus Alek­san­dro Žars­kaus pa­skai­ta „Pa­sau­lė­žiū­ra, svei­ka­ta ir li­ki­mas”. Su­si­ti­ki­mas su kny­gos „Šnek­tos tarp Ne­mu­no ir Še­šu­pės” au­to­re tau­to­dai­li­ nin­ke Ire­na Ma­kaus­kie­ne. Ko­vo 4 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­di­ jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­mai”: mar­gu­čių mar­gi­ni­mo bū­dai lie­tu­vių liau­dies me­ne (sku­ti­nė­ji­mas). Ve­da dai­li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. In­for­ma­ci­ja tel. 8 670 49 904. Ko­vo 5 d. 18 val. KTKC (A.Jakš­to g. 18) – rank­dar­bių mo­ky­mai jau­ni­mui ir su­au­gu­ sie­siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je”: ažū­ri­nio ša­li­ko vė­li­mas. Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. In­for­ma­ci­ja tel. 8 679 36 715. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“ Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Ko­vo 6 d. 15–17 val. – „DAKTARAS KIŠENĖJE” nuo 100 li­gų. Al­la Ka­ra, pro­vi­zo­rė, far­ ma­ko­lo­gė, Ki­je­vo (Uk­rai­na) Tarp­tau­ti­nės sau­gaus žmo­ni­jos vys­ty­mo­si aka­de­mi­jos na­rė, ir Zi­nai­da Ar­laus­kie­nė, LSMU. TSŽVA – me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų moks­lo ty­ri­mo cen­ tras; čia ku­ria­mi ir ga­mi­na­mi nau­jos kar­tos me­di­ci­nos prie­tai­sai. Bus ver­čia­ma į lie­tu­ vių kal­bą. Pa­si­tei­rau­ti tel. 8 699 76 438; www.svie­su­va.lt KETVIRTI METAI RENGINIAI NEMOKAMI! PAVASARIO RANKDARBIŲ DIENA Ko­vo 16 d. 12–17 val. Kau­no kul­tū­ros cen­tre „Tau­tos na­mai” (Vy­tau­to pr. 79/Kęs­tu­čio g. 1) – „Pa­va­sa­rio rank­dar­bių die­na”. Idė­ja suor­ga­ni­zuo­ti „Pa­va­sa­rio rank­dar­bių die­ną” pa­ska­ti­no 2012 m. ru­de­nį „Tau­tos na­muo­se” vy­kęs ren­gi­nys, ku­riuo mi­nė­ta „Tarp­tau­ti­nė rank­dar­bių die­na”. Kau­no kul­ tū­ros cen­tras „Tau­tos na­mai” vėl kvie­čia kū­ rė­jus su­reng­ti sa­vo dar­bų pa­ro­das-par­da­vi­ mus, rank­dar­bių tech­ni­kų de­monst­ra­vi­mus, iš­mo­ky­ti žiū­ro­vus dir­bi­nius ver­tin­ti ir apie juos nu­si­ma­ny­ti, pa­ska­tin­ti pa­čius pa­ban­ dy­ti kur­ti. Da­ly­va­vi­mas ne­mo­ka­mas, o dar­ be­lius ga­li­te par­da­vi­nė­ti. Jei­gu su­si­do­mė­jo­te – ra­šy­ki­te ir­ re­gist­ruo­ ki­tės iš anks­to a.van­dy­te@tau­tos­na­mai.lt. Dau­giau in­for­ma­ci­jos tel. (8 37) 204 417, www.tau­tos­na­mai.lt. Įė­ji­mas ir da­ly­va­vi­mas ne­mo­ka­mi!

Atsiliepkite! Vasario 12 d., apie 16.40 val., Veiverių pl. ir Europos pr. sankryžoje policija sustabdė auksinės spalvos „Ford Mondeo“. Liudininkus, mačiusius eismo situaciją, prašom paskambinti tel. 8 687 47 256. 1081681

Pamesta Dingusį Kauno politechnikumo diplomą Nr. 197915, išduotą Vytautui Daminaičiui, laikyti negaliojančiu. 1081719

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.


14

penktadienis, kovo 1, 2013

kas, kur, kada SĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­ so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

teatras

Laima Krasauskaitė

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

(1926–2013)

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Štai: lyg nesuprastą pamoką tylėdami išnešam žmogų. O atrodo, kad upę, išėjusią iš krantų... (Just. Marcinkevičius) Atmintis įrašinėja išskirtinius žmogaus buvimus ir jais žingsnelis po žingsnelio grindžia duobėtą gyvenimo kelią. Iš atminties atplaukia Laimos Krasauskaitės, buvusios anuometės J. Aleksonio, dabar – „Saulės“ gimnazijos direktorės žvilgsnis, sukeliantis pavasarėjančios erdvės paukščių giesmę... Su direktorės Laimos gyvenimu susiję įvairių spalvų ir atspalvių prisiminimai. Tačiau turbūt stipriausias – „Saulės“ gimnazijos pojūtis. Buvusi direktorė, kažkada atsakydama į klausimą „Ką galite prisiimti apie nuveiktus darbus būnant mokyklos vadove?“, paminėjo, kad jos vadovavimo laikotarpiu (1973–1979 m.) buvo užbaigta gimnazijos priestato statyba ir atliktas kapitalinis seno pastato remontas. Tačiau tai nebuvo svarbiausia. Didžiausia vertybė – žmonės – visi mokiniai, tėvai, mokytojai – jų tarpusavio santykiai bei ugdymo procesas. Ypatingai svarbūs direktorei buvo mokiniai. Jos supratimu, mokinio išgyvenimai, jausmai, interesai, gabumų plėtojimas – svarbiausi dalykai mokyklos gyvenime. L.Krasauskaitė kiekvienais mokslo metais pati išsiruošdavo į kelią prasmės ir laimės ieškoti, vesdavo visą bendruomenę į kelionę po žinių šalį. Suprato, kad, kur benueitų, benuklystų, ugdytiniai visada turės atrasti save... Direktorė atsiminimuose teigė, kad visada siekė būti teisinga. Jai patiko teiginys „Draugas Platonas, bet didžiausias draugas yra teisybė“. Direktorė labai jautriai išgyvendavo negeroves, pasitaikiusias darbe (vėliau svarstė, kad jai, taip į viską jautriai reaguojančiam žmogui, nereikėjo dirbti vadovu), yra sakiusi: „Mokykla gyvenau aš“. 1979 metais lapkričio 1 d. direktorė dėl ligos atsistatydino. Vėliau dar vienerius metus dirbo istorijos mokytoja. L.Krasauskaitės gyvenimas vyko moksleivių pasaulyje. Ji visada kartodavo, kad žodis – gyvas, prasmingas, skleidžiantis amžinųjų vertybių šviesą: „Atsiminkite, – savo jauniems bičiuliams kartojo, – kad nėra jėgos, kuri sustabdytų jūsų dvasios skrydį. Tikėkite!“. Galbūt Jos išėjimas Gimimo dienos išvakarėse nėra atsitiktinis – tai nuolat gimstančio ir atgimstančio Žmogaus ėjimas į atbundančią žemę, į pavasarį, į jauną ir suaugusį žmogų, į sūnų, į anūkus, į artimuosius, į kolegas, draugus... Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenė liūdi dėl Anapilin išėjusios buvusios direktorės L.Krasauskaitės. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. Jūs, miela direktore, dabar atgimsit iš Anapus, kad pasakytumėte, kaip buvo gera tiesiog būti kartu, iš tikrųjų būti dabar ir visados... Ilsėkitės ramybėje... A. a. L.Krasauskaitės palaikai pašarvoti Šv. Antano Paduviečio parapijos salėje (Radvilėnų pl. 15A). Atsisveikinimas su velione – kovo 1 d. iki 13 val.

Ko­vo 1 d. 18 val. – Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­ tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­de­ris. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – Gy­čio Iva­naus­ko te­at­ras ir Nau­jų Idė­jų Ka­me­ri­nis Or­kest­ras. Gy­tis Iva­naus­kas ir Ge­di­mi­nas Gel­go­tas. PAUKŠČIAI. Šo­kio spek­tak­lis. Il­go­ji sa­lė. 18.30 val. – Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė. Ter­ren­ce McNally. MEISTRIŠKUMO PAMOKA. Tra­gi­ ko­me­di­ja su ope­ri­niu dai­na­vi­mu. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Di­džio­ji sce­na. Ko­vo 3 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­ lis vai­kams nuo 5 iki 105 me­tų pa­gal Liud­vi­ ko Ja­ki­ma­vi­čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai”. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MARKIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Kovo 1 d. 18 val. – ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. SKIRTA SOLISTĖS G.JUKNEVIČIŪTĖS JUBILIEJUI. 2 dalių muzikinis reviu. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Jonas Janulevičius, dailininkė Vilma Galeckaitė-Dabkienė, choreografai Dainius Bervingis, Gintaras Visockis. Kovo 2 d. 18 val. – Imre Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiksmų operetė. Režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkė Marija Rubavičiūtė, choreografas Agris Danilevičs (Latvija). Kovo 3 d. 12 val. – Wolfgangas Amadeus Mozartas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. 2 dalių muzikinė pasaka vaikams. Režisierius Andrzej Gałła (Lenkija), dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkas Krzysztofas Truss (Lenkija). 18 val. – Johannas Straussas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkas Eldor Renter (Estija).

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

Amžinąjį atilsį

Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą. Mirus ilgametei darbuotojai Vidai VENSLOVIENEI, skaudžią netekties ir liūdesio valandą reiškiame užuojautą artimiesiems. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto bendruomenė Lietuvos energetikos instituto Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos darbuotoją Virginijų KAZLAUSKĄ, mirus tėtei, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi bendradarbiai. Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą RUDĮ dėl mylimos Mamytės mirties. Netekties skausmą tesumažina šviesus Jos prisiminimas. UAB „Inžineriniai tinklai“ kolektyvas „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukauko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1081998

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki balandžio 1 d. taikoma 15 % nuolaida darbams. 1080601

55-asis teatro sezonas Ko­vo 2 d. 12 val. – nu­ma­to­ma PREMJERA – SKRUDŽAS, ARBA DIENA, KAI GALIMA ATVERTI SAVO ŠIRDĮ (pa­gal Č.Di­ken­so apy­ sa­ką „Ka­lė­dų gies­mė”), nuo 6 m. Au­to­rė Dai­va Če­paus­kai­tė, re­ži­sie­rius Ar­vy­das Le­be­liū­nas, dai­li­nin­kai Ser­gė­jus Bo­cul­lo, Da­nie­lius So­dei­ka, kom­po­zi­to­rius Jo­nas Sa­ka­laus­kas. Ko­vo 3 d. 12 val. – TIGRIUKAS PETRIKAS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (ar sun­ku gy­ven­ti, drąsą pa­me­tus?), nuo 3 m. 16 val. – hu­mo­ro gru­pė AHA su pro­gra­ma MŪSŲ KIEMAS. Da­ly­vau­ja Ha­na Šu­mi­lai­tė, Ar­tū­ras Sat­ke­vi­čius, Alek­sas Kar­pa­vi­čius.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Kovo 3 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Ko­vo 1 d. 18.30 val. – IŠ(NE)PLAUTAS DANGUS. Chor. B.Le­tu­kai­tė. BLC ver­slo ly­de­rių cen­tras, Elip­sės sa­lė, K.Do­ne­lai­čio g. 62. Ko­vo 11 d. 18.30 val. – PREMJERA. 1863. Chor. F.Fe­her. Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos te­at­ras, Di­džio­ji sa­lė, Lais­vės al. 71. Bi­lie­tus ga­li­te įsi­gy­ti bi­lie­tai.lt ka­so­se ir va­lan­dą prieš ren­gi­nį.

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Kovo 3 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCE-

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ko­vo 3 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Kovo 2 d. 15 ir 19 val. – PARYŽIAUS KATEDRA. Miuziklas. Režisierius R.Marcinkus. Kovo 5 d. 18 val. – DAKTARAS. Komedija. Režisierius A.Večerskis. Kovo 7 d. 18 val. – LANGAS Į PARLAMENTĄ. Komedija. Režisierius A.Večerskis. Kovo 9 d. 14 ir 18 val. – SEX GURU. Interaktyvus šou. Režisierius S.Uždavinys. IDIOTEATRAS Kovo 3 d. 18 val. – URVINIS ŽMOGUS. Komedija. Režisieriai D.Kazlauskas, K.Smoriginas. VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS Kovo 6 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS. OVIDIJUS VYŠNIAUSKAS IR GRUPĖ Kovo 8 d. 18 val. – GYVO GARSO KONCERTAS.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Kovo 1 d. 19 val. – komedija KĄ GALVOJA VYRAI? Kovo 2 d. 19 val. – akustinis koncertas EGLĖ SIRVYDYTĖ. Bilietus platina „Tiketa”.

renginiai VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS S.Daukanto g. 28, mažojoje salėje

Kovo 1 d. VDU atidaromas Taivano centras – pirmasis tokio pobūdžio padalinys visoje Rytų Europoje. Šis centras skleis žinias apie Taivano kultūrą ir visuomenę Lietuvoje, vystys bei gilins mokslininkų bendradarbiavimą Kinijos ir Taivano studijų kontekste. Šiai progai skirti renginiai vyks mažojoje salėje. 9 val. čia prasidės iškilminga centro atidarymo ceremonija ir tarptautinė mokslinė konferencija „Kinijos ir Taivano studijos Baltijos šalyse”. Daugiau informacijos apie Taivano centrą ir jo atidarymo renginius galima rasti VDU Azijos studijų centro tinklalapyje http://asc.vdu.lt/lt/2013/02/ taiwan-center-established/.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498

Ko­vo 1 d. 15 val. ati­da­ro­ma pa­ro­da NEPAPRASTOS ŽYMIŲ MUZIKŲ MOTERYS, skir­ta Tarp­tau­ti­nei mo­ters die­nai pa­mi­nė­ti.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Ko­vo 1 d. 17 val. – tarp­tau­ti­nės Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­dos PAVASARIS 2013 ati­da­ry­mas. Jau sep­tin­tą­jį kar­tą vyk­sian­ti Bal­ti­jos ša­lių šiuo­lai­ki­nės ke­ra­mi­kos pa­ro­da „Pa­va­sa­ ris 2013” su­pa­žin­dins su nau­jau­sio­mis ke­ra­mi­kos me­no ten­den­ci­jo­mis, tech­no­lo­ gi­niais ieš­ko­ji­mais ir ori­gi­na­liais kū­ry­bi­niais spren­di­mais. Šių me­tų eks­po­zi­ci­jo­je ša­lia vy­res­nio­sios kar­tos dai­li­nin­kų pa­ro­do­je da­ ly­vau­ja ne­ma­žas bū­rys jau­nų­jų me­ni­nin­kų. Pa­ro­do­je sa­vo dar­bus pri­sta­to kū­rė­jai iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 12 www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Ko­vo 1 d. mu­zie­ju­je – ATVIRŲ DURŲ DIENA. Pa­žy­mė­da­mi Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­jaus mu­zi­kos in­stru­men­tų sek­to­riaus įkū­ri­mo 1983 m. ko­vo 1 d. 30 me­tų su­kak­tį, kvie­čia­me vi­sus no­rin­čius ap­lan­ky­ti mū­sų

mu­zie­jų ir pri­si­min­ti mū­sų kar­tu su mu­zie­ jaus įkū­rė­ju ir il­ga­me­čiu va­do­vu Vai­do­tu Stul­ga nu­ei­tą ke­lią nuo Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­jaus pa­da­li­nio iki sa­va­ran­kiš­ ko Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės mu­zie­jaus. Nuo 16 val. eks­po­zi­ci­jo­se skam­bės sku­du­ čių, ra­gų ir ban­do­ni­jų gar­sai. Gros Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blių da­ly­viai. Mu­zie­jaus lan­ky­mas ne­mo­ka­mas.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Ko­vo 1 d. 17 val. – Alek­san­dros Ja­cov­sky­tės fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos VILNIAUS VAIZDAI ati­da­ ry­mas. A.Ja­cov­sky­tė – ži­no­ma te­at­ro dai­li­ nin­kė. Yra su­kū­ru­si sce­nog­ra­fi­ją ir kos­tiu­mus dau­gy­bei te­at­ro spek­tak­lių, ope­rų ir ba­le­tų tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je. Ši me­ni­nin­kė nuo stu­di­jų lai­kų fo­to­gra­fuo­ja drau­gus, ko­ le­gas, pa­žįs­ta­mus ar ži­no­mus žmo­nes pa­ro­ dų ati­da­ry­muo­se, įvai­riuo­se in­ter­je­ruo­se ir Vil­niaus se­na­mies­ty­je, ku­ris dau­ge­liu at­ve­jų jau ne­bė­ra toks, koks bu­vo ta­da, prieš daug me­tų. Me­ni­nin­kės fo­to­gra­fi­jas ga­li­ma la­bai aiš­kiai skir­ti į dvi gru­pes: mies­tas ir žmo­nės. Ar­ba pa­pras­čiau sa­kant – žmo­nės mies­te.

ROKŲ KULTŪROS CENTRAS Ne­mu­no g. 14, Ro­kai

Ko­vo 1 d. 17 val. – Ka­ziu­ko mu­gė. Ge­rą nuo­tai­ką do­va­nos Ro­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­ los moks­lei­vių tau­ti­nės sa­vi­raiš­kos gru­pė „Šul­du bul­du” ir kul­tū­ros cen­tro lie­tu­viš­kos mu­zi­kos ir dai­nos an­sam­blis.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Kovo 2 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS. kviečiame visus (šeimas, draugus, grupes ir pavienius asmenis) dalyvauti edukacinėje programoje „Miesto herbas” ir nulipdyti taurą iš molio. Iš anksto registruokitės NEMOKAMAI (kainuos tik muziejaus bilietas) linksmai edukacijai nuo 12 arba 14 val. Registruotis tel. 208 220, e. p. edukacija.kmm@gmail.com arba Kauno miesto muziejuje. Įsigiję muziejaus bilietą galėsite pamatyti parodas: „(Ne)Muziejinis muziejaus gyvenimas“, „Laikinosios sostinės architektūra 1919–1939 m.“, „Puodų turgus“.

M.DOBUŽINSKIO KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS V.Krėvės pr. 54, tel. 313 039

Kovo 2 d. 12 val. kviečiame vaikus ir tėvelius atvykti į Šeimos popietę kūrybiškai praleisti laiką meistriškumo pamokoje MENO ABĖCĖLĖ. Susipažinsite su taikomąja tekstile, dekoratyviniu stiklu, daile, dizainu ir dekoravimu bei keramika. Pamoką veda profesionalūs dailininkai.

ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA Kovo 3 d. 12 val. bus aukojamos šv. Mišios už Kauno miesto garbės pilietį, poetą, kunigą Ričardą Mikutavičių. Po Mišių vyks R.Mikutavičiaus naujos eilėraščių knygos „Trečioji duona” pristatymas. Akademinė asociacija „Consilia academica”, Kauno miesto savivaldybė

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ko­vo 3 d. 15 val. – liau­diš­kos mu­zi­kos šven­ tė KAZIUK, PAGROK MAN VALSŲ. Da­ly­vaus liau­diš­kos ka­pe­los „Lau­me­na”, „Pu­ne­lė”, „Su­bat­va­ka­ris”, „Jol­di­ja”, „Lan­ke­sa”, „Klum­ pė”, fol­klo­ro gru­pė „Kroks”, an­sam­blis „Du­ dziarz”, liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vai „Suk­ti­nis” ir „Pu­šy­nė­lis”. Jo­nas Kir­ve­le­vi­čius (Jo­na­va) de­monst­ruos se­nų­jų in­stru­men­tų ko­lek­ci­ją. Kon­cer­to ve­dė­jai – Ri­ma Če­pur­nie­nė ir Ed­ ga­ras Šni­pai­tis.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Ko­vo 5 d. 17 val. – Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro, po­li­ti­kos vei­kė­jo, fi­lo­so­fo, pro­fe­ so­riaus Bro­niaus Gen­ze­lio kny­gos „Tau­ti­nės

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2 d. 18 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

3 d. 12 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

3 d. 18 val.


15

penktadienis, kovo 1, 2013

kas, kur, kada sa­vi­mo­nės iš­li­ki­mas ir bren­di­mas Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis” pri­sta­ty­mas-dis­ku­ si­ja. Kny­go­je nag­ri­nė­ja­mi iki šiol ak­tu­al­ūs klau­si­mai: ko­kios bu­vo ga­li­my­bės tau­ti­nei sa­vi­mo­nei iš­lik­ti ir bręs­ti oku­puo­to­je Lie­tu­ vo­je, ko­kie veiks­niai są­ly­go­jo ap­lin­ky­bes, at­ve­du­sias žmo­nes į Są­jū­dį, kaip jos reiš­kė­ si Ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo iš­va­ka­rė­se? Šia te­ma­ti­ka ren­gi­ny­je dis­ku­tuos kny­gos au­to­rius prof. Bro­nius Gen­ze­lis, fi­lo­so­fas, po­li­to­lo­gas dr. Ry­tis Bu­lo­ta, VDU lek­to­rius dr. Kas­ty­tis An­ta­nai­tis, is­to­ri­jos moks­lų dr. Au­ri­mas Šu­kys.

MENO GALERIJA „KAUNO LANGAS” M.Valančiaus g. 5

Iki kovo 12 d. veikia Sauliaus Treinio juvelyrikos paroda „Organiška”.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Gim­ta­die­nis“ (iš­anks­ti­nis se­an­sas) – 7 d. 20.45 val. „Ma­ma“ – iki 7 d. 13.05, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Ša­lu­ti­nis po­vei­kis“ – iki 7 d. 21.15 val. „Ką iš­da­ri­nė­ja vy­rai“ – iki 7 d. 20.45*, 22.15 val. (*išsk. 7 d.). „Snie­go ka­ra­lie­nė“ 3D – iki 7 d. 10.45, 12.45, 15 val. „Snie­go ka­ra­lie­nė“ – iki 7 d. 12.15, 14.30, 16.25 val.; 1, 4, 6 d. 18 val. „Ne­mir­tin­gų­jų kro­ni­kos: nuo­sta­būs su­tvė­ri­ mai“ – iki 7 d. 12, 18.45 val. „Kie­tas rie­šu­tė­lis. Pui­ki die­na mir­ti“ – iki 7 d. 16.30, 20 val. „Ru­sų nuo­ty­kiai Las Ve­ga­se“ – iki 7 d. 11.30, 18* val. (*išsk. 1, 4, 6 d.). „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 7 d. 14.15, 17, 18.30, 19.15, 21.30 val. „Ana Ka­re­ni­na“ – iki 7 d. 15.30 val. „Ty­li nak­tis“ – iki 7 d. 13.30 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – iki 7 d. 10.55 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ką išdarinėja vyrai“ (premjera, N-18) – iki 7 d. 17, 19 (seansas nevyks 2 d.), 21.45 val.; 1, 2 d. 23.50 val. „Mama“ (premjera, N-13) – iki 7 d. 11.30, 13.45, 16, 18.30, 20.45 val.; 1, 2 d. 23 val. „Šalutinis poveikis“ (premjera, N-16) – iki 7 d. 14.45, 19.15 (seansas nevyks 7 d.), 21.30 (seansas kovo 2 d.) val.; 1 d. 23.40 val. „Saugus prieglobstis“ (premjera, N-13) – iki 7 d. 11, 13.30, 16.15, 18.40, 21 val.; 1, 2 d. 23.30 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Hičkokas“ (N-13) – 6 d. 18.15 val. Cosmo Vip seansas. „Pašėlę pirmieji metai“ – 6 d. 17.50 val. LNK KINO STARTAS. „OZAS: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – 7 d. 19 val. RADIOCENTRO SEANSAS. „Gimtadienis“ – 7 d. 19.15 val. „Valentinas vienas“ (2 versija, N-16) – iki 7 d. 13, 15.15, 18, 20.30 val.; 1, 2 d. 23.15 val. „Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“ (N-13) – 2, 3 d. 13.15 val.; iki 7 d. 15.30, 20.15 (seansas nevyks 7 d.) val.; 1, 2 d. 22.30 val. „Sniego karalienė“ 3D (liet. k., V) – iki 7 d. 12 (seansas nevyks 5, 6 d.), 14.15, 16.45 (seansas nevyks 2 d.) val. „Sniego karalienė“ (liet. k., V) – iki 7 d. 10.45 val. „Linkolnas“ (N-13) – iki 7 d. 12.45, 18.15 (seansas nevyks 6 d.), 21.15 val. „Žuviukas Nemo“ 3D (liet. k., V) – iki 7 d. 10.15, 12.30 val. „Ralfas Griovėjas“ (liet. k., V) – 2, 3 d. 10.30 val. „Aukšta klasė“ (N-13) – iki 7 d. 15.45 val. „Legendos susivienija“ (liet. k., V) – 2, 3 d. 11.15 val. „Ana Karenina“ (N-13) – iki 7 d. 11.45 (seansas nevyks 2, 3 d.), 17.30 (seansas nevyks 5–7 d.) val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Šokėja tamsoje“ (T) – 5 d. 17.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

TEATRO KLUBAS

1 d. 19 val.

DATOS (kovo 1 d.)

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (9) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Trileris „Patologija“ (JAV, 2008 m.) (S).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (5). 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (7) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Tomas ir Džeris“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (8) (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Šešios kulkos“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 0.20 Siaubo trileris „Juodojo ežero paslaptis“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 2.10 Šlovė ir turtai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Chorų karai. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Anim. f. „Princesė ir varlius“ (JAV, 2009 m.) (įgarsinta lietuviškai). 21.25 Nuotykių f. „Bibliotekininkas 3. Judo taurės prakeiksmas“ (JAV, 2008 m.). 23.15 Komedija „Aš, kitas aš ir Irena“ (JAV, 2000 m.). 1.40 Siaubo f. „Kelionė į mirtį“ (JAV, 2011 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Juoko kovos (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Kriminalinis f. „Bučinys į galvą“ (Rusija, 2012 m.) (N-14). 23.05 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.05 Mitų griovėjai (N-7) (k). 1.05 „Laukinis“ (N-7) (k). 2.05 N-uoga (S). 2.35 Bamba (S).

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Iššūkis žvaigždėms(k). 12.30 Vienas eilėraštis. 12.40 Savęs link. Vaclovo Into akmenų muziejus (1996 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Arti toli. 19.30 Galantiškasis Kazanova. Baroko operų arijas atlieka Kauno muzikinio teatro solistai. Dalyvauja kamerinė orkestro grupė. Koncerto vedėjas Viktoras Gerulaitis. 21.40 Vienas eilėraštis. 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.35 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. Nguyên Lê „Songs of Freedom“ (Prancūzija, Kanada, Belgija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mokslo ekspresas. 1.00 Pramoginės muzikos koncertas. Kompozitoriaus Juliaus Siurbio kūrybos vakaras (1998 m.).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Simpsonai“. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 Kriminalinė drama „Mastrichto policija“ (1) (Olandija, 2007 m.). 12.00 Skraidantys motociklai (2). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“ (2). 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 Kriminalinė drama „Kaltės kaina“ (1) (JAV, 2010 m.). 0.10 Eurolygos rungtynės. Šešioliktukas. Malagos „Unicaja“–Kauno „Žalgiris“. Vaizdo įrašas. 1.55 „Gelbstint Greisę“. 2.45 „Kastlas“.

8.50 „Andželas ir draugai“. 9.20 Senoji animacija. 9.55 Komedija „Vyro palaidūno sugrįžimas“ (Rusija, 2006 m.). 11.55 Pasaulis tavo lėkštėje. 12.55 Drama „Marija Mersedes“ (Meksika, 1992 m.). 13.45 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 Drama „Marija Mersedes“ (Meksika, 1992 m.). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.55 Karinė drama „Meilėje ir kare“ (JAV, 2001 m.). 23.45 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30, 7.55 Ryto reporteris. 7.50 Bunda sirgaliai. 9.15 „Negaliu tylėti“. 10.15 Padėkime augti. 10.55 Dok. s. „Kaip užauginti planetą. Gyvybė iš šviesos“ (1) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 13.35 Oskaro oazė. 13.45 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Didysis barjerinis rifas“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 18.35 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 19.35 Dok. f. „Islandijos Eroivajokudlis“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 23.55 Gyvenimo būdas. 0.55 Teritorija.

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). 10.55 Nuomonės (k). 11.50 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (N-7). 17.30 Nematomas teatras (k). 18.00 Žinios. 18.20 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Tamsos pakraštys“ (N-14). 23.20 Žinios (k). 23.40 Istorinė drama „Barbarosa“ (N-14). 1.45 Veiksmo f. „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

8.00 Trileris „Tvirtovės apgultis“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.40 Komedija „Nuotaka paštu“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 11.20 Trileris „Jokių stabdžių“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 18.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Bulgarija, 2007 m.) (N-7). 19.45 Drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 21.40 Nuotykių komedija „Sachara“ (D.Britanija, Ispanija, Vokietija, JAV, 2005 m.) (N-14). 23.45 Trileris „Nesusekamas“ (JAV, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–Maskvos srities „Chimki“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnojarsko „Enisey“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.30 Futbolo dievai. Platini. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Rygos VEF. 21.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

1810 m. gimė lenkų kilmės prancūzų kompozitorius ir pianistas Fredericas Chopinas. 1869 m. gimė dramaturgas Juozas Vilkutaitis-Keturakis. 1880 m. Pensilvanija tapo pirmąja Amerikos valstija, panaikinusia vergovę. 1916 m. gimė literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas Kazys Umbrasas. 1934 m. gimė tapytojas ir grafikas Vincas Kisarauskas. 1937 m. gimė fotomenininkas Rimantas Dichavičius. 1956 m. gimė Lietuvos Respublikos Prezidentė (nuo 2009 m. gegužės 17 d.) Dalia Grybauskaitė. 1977 m. Amerikos bankas pradėjo naudoti VISA pavadinimą ant savo kreditinių kortelių. 1990 m. įsteigtas Lietuvos bankas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudami su artimais žmonėmis. Sugebėsite lengvai išspręsti svarbias problemas. Nepraraskite pasitikėjimo savimi. Jautis (04 21–05 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, jūsų protas bus ypač aktyvus. Tačiau pernelyg nesipuikuokite savo sugebėjimais, nes jei būsite ne itin dėmesingas, galite įžeisti kitus žmones. Dvyniai (05 21–06 21). Ieškosite, kur galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Svajosite apie nerealią meilę. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis. Vėžys (06 22–07 22). Jausite šeimos, draugų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Galite patirti naudos iš pavaldinių bei jaunų žmonių. Tik nepiktnaudžiaukite tuo. Liūtas (07 23–08 23). Iškils problemų dėl asmeninio gyvenimo, todėl tapsite labai jautrus. Bendraudamas su aplinkiniais pasistenkite būti malonus, venkite kivirčų. Mergelė (08 24–09 23). Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tačiau tai nesuteikia teisės kištis į jus supančių žmonių gyvenimą, venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Svarstyklės (09 24–10 23). Lengvas laikas, viskas vyks sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Pats laikas pagalvoti apie tobulinimosi ar karjeros galimybes. Skorpionas (10 24–11 22). Tikėtini emocijų protrūkiai ir konfliktai. Būkite atsargus ir kantrus bendraudamas su vyresniais žmonėmis. Neskubėkite pateikti savo išvadų ir apibendrinimų. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų idėjos ir mintys gali prieštarauti kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Galima bloga nuotaika, nenoras bendrauti. Ožiaragis (12 22–01 20). Esate labai susikaupęs ir greitas, o žodžiai – vienintelis ginklas, kurio jums prireiks. Galbūt jūsų vertinimai nepakankamai teisingi, todėl geriau mažiau kalbėkite. Vandenis (01 21–02 19). Pernelyg laki vaizduotė gali išmušti iš vėžių. Vėliau gailėsitės dėl priimto sprendimo. Nieko naujo nesiimkite, tvarkykite įprastus reikalus. Žuvys (02 20–03 20). Esate vertinamas dėl savo gebėjimo susitvarkyti su užduotimis. Pernelyg neatviraukite, ypač su mažai pažįstamais žmonėmis, nes galite sulaukti priekaištų dėl neatsargiai išsakytos nuomonės.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje ir švies saulė, ir snigs. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis pasnigs, oro temperatūra pakils iki 3 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį temperatūra nukris iki 7 laipsnių šalčio, snigs. Dieną vietomis pasnigs, bus debesuota su pragiedruliais. Oro temperatūra svyruos tarp 3 laipsnių šalčio ir 2 šilumos.

Šiandien, kovo 1 d.

+3

+3

+2

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+1

Panevėžys

+1

Utena

+2

Tauragė

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +15 Berlynas +5 Brazilija +26 Briuselis +5 Dublinas +8 Kairas +22 Keiptaunas +24 Kopenhaga +5

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+7 +9 +2 +2 +7 +4 +7 +5

Praha +3 Ryga +2 Roma +14 Sidnėjus +21 Talinas +1 Tel Avivas +19 Tokijas +12 Varšuva +4

+2

+2

Vėjas

Marijampolė

6–17 m/s

Vilnius

+2

Alytus

Saulė teka 7.08 Saulė leidžiasi 17.55 Dienos ilgumas 10.47 Mėnulis (pilnatis) teka 22.57 Mėnulis leidžiasi 8.00 60-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 305 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Vardai Albinas, Antanina, Eudokijus, Eudora, Rusnė, Talgaudas.

Atė­jo tam­sūs lai­kai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+3

+3

+4

6

+1

+2

+1

0

4

+1

+2

+2

0

6

rytoj

poryt

Die­nos il­gė­ja, pa­va­sa­riu Vo­kie­ti­jo­je nė ne­kve­pia. Ša­lies me­teo­ro­lo­gai skel­bia, kad ši žie­ma bu­vo tam­siau­sia per pa­ sta­ruo­sius 43 me­tus. Na­cio­na­li­nės me­ teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, nuo gruo­džio iki va­sa­rio sau­lė švie­tė ma­žiau nei 100 va­lan­dų, nors šio me­tų lai­ko vi­ dur­kis sie­kia maž­daug 160 va­lan­dų. Vo­kie­ti­jos laik­raš­čiai ci­tuo­ja be­si­skun­ džian­čius gy­ven­to­jus: „Kur pa­va­sa­ris? Ka­da pa­ga­liau baig­sis žie­ma?“ Spe­cia­ lis­tai įspė­ja, kad sau­lės švie­sos trū­ku­ mas nei­gia­mai vei­kia or­ga­niz­mą, bet ap­si­niau­ku­sio­mis die­no­mis pa­ta­ria ne drybsoti ant so­fos, o dau­giau bū­ti lau­ke. „Der Spie­gel“ inf., AFP nuo­tr.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą.„ Tik 1 tabletė per dieną!

„„Pas­t an­gos: dai­ni­nin­kė dve­jus

me­tus mo­ko­si lie­tu­vių kal­bos. 

„Fotodienos“ / Roberto Dačkaus nuotr.

Šo­re­na už­dai­nuos lie­tu­viš­kai Dai­ni­nin­kė Šo­re­na Dža­niaš­vi­ li lau­kia ko­vą įvyk­sian­čios mu­zi­ ki­nės iš­pa­žin­ties „Kar­to­ki­te: My­ liu!“ prem­je­ros. „Il­gai svars­čiau prieš su­tik­da­ma da­ly­vau­ti šia­me pro­jek­te. Tai man – sa­vęs iš­ban­dy­mas. Bet da­bar jau­ čiu, kad padariau tei­sin­gai, su­ti­ku­si iš­mė­gin­ti sa­ve nau­ja­me amp­lua“, – sa­kė Š.Dža­niaš­vi­li. Lie­tu­vių kal­bos dai­ni­nin­kė mo­ ko­si pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus ir jau­čia jau ga­lin­ti at­lik­ti ja pa­ra­šy­ tus kū­ri­nius. „Ne­a­be­jo­ju, kad su už­duo­ti­mi su­si­tvar­ky­siu. Dai­nuo­ti lie­tu­viš­kai svar­bu man pa­čiai. Iki šiol tai esu da­riu­si tik gim­tą­ja gru­zi­nų kal­ba“, – tvir­ti­na Š.Dža­niaš­vi­li. „Kar­to­ki­te: My­liu!“ prem­je­ra Kau­ne nu­ma­ty­ta ko­vo 17 d. KD inf.

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Rachelės Gibson knygą „Gana nevykusių pasimatymų“.

Ką daryti, kad būtum pakviesta į padorų pasimatymą? Adelė Haris nė nenutuokia. Jau kelerius metus jai tenka eiti į nevykusius pasimatymus, lyg būtų prakeikta...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, kovo 5 d.

2013-03-01 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you