Page 1

miestas

lietuva

2p.

5p.

pasaulis

9p.

1

penktadienis,

Leng­va­tos tau­ti­nių ­ ma­žu­mų­ mo­kyk­lų ­ abi­tu­rien­tams ­ disk­ri­mi­nuo­ja ­ ki­tus dvy­lik­to­kus?

me portale Atnaujinta – nosantaka na.lt/naujienos/kaujūsų kūrybai. http://kauno.die gyvenimą ir erdvė no kultūros

2013

vartai į Kau

santaka

unodiena.lt santaka@ka Violeta Juodelienė Redaktorė

PAR sporto didvyrio ­ O.Pistoriaus ­ byloje dėl ­ širdies draugės ­ nužudymo – ­ netikėtas posūkis.

REMIA

Šiandien su „Kauno diena“ –

i

ros šešėlia

kated Notrdamo

Nr. 79

Skirtingi ir i tuo vienod

dra­ me Kauno Nacionalinia gre­ pirmąkart su mos teatre vienos šeimos tinami trijų rulių – A. ir K.Pet dailininkų tytės bei J.Mykolai darbai.

dukart storesnis kultūros ir meno priedas

4

Neišdavę savų vertybių

cijos“ fotome­ „Plėšrių jų sek mu dėl šian­ nera nininkams kūrėjus kaus­ dien Lietuvos zūros. Daug cen tančios savi žai ma simuliakro, sako jie. originalumo,

6

Martyno Aleksos

nuotr.

Kau­no me­ras nė nesvarsto galimybės nu­trauk­ti­ „Žal­gi­rio“ are­nos­ kon­ce­si­jos su­tar­ties,­ nes vyk­domi visi­ įsi­pa­rei­go­ji­mai.

vasario 22,

spek Naujas šokio

taklis Kau

no valstybi

niame mu

teatre zikiniame

3

mos Užgesus „Žie ekranams“

„Santaka“

režisieriaus Kino klasiko pek­ filmų retros E.Rohmero čechovišku jo tyva sužavė gų ir gyveni­ požiūriu į žmo ma no mą: laimė įma mi. savi tik būnant

8

Penktadienis vasario 22, 2013 Nr. 43 (19904) Kaunodiena.lt 2 Lt

Miesto Pan­to­mi­mos teat­ro die­nos – jau su­skai­čiuo­tos

Ar virs Kau­nas ty­los zo­na

Kau­no po­li­ti­kai to­ liau tę­sia kry­žiaus žy­gį prieš kul­tū­ rą – vėl bus ban­do­ ma už­da­ry­ti 43 me­ tus vei­kian­tį vie­ nin­te­lį ša­ly­je Pan­ to­mi­mos ir plas­ti­ kos teat­rą. Mies­to val­džios mo­ty­vas – taip bus su­tau­py­ta pi­ni­gų, nors rea­liai tai – itin ma­ža su­ma.

Ba­ras, ku­ria­me gro­ja mu­zi­ka, ga­ li bū­ti griež­tai bau­džia­mas – tam ne­rei­kia triukš­mo ma­ta­vi­mo, už­ ten­ka tik praei­vio skun­do. To­kio spren­di­mo vos ne­priė­mė Kau­no po­li­ti­kai. Ba­rų sa­vi­nin­kai, su­lai­kę kvė­pa­vi­mą, lau­kia šios is­to­ri­jos ato­maz­gos.

Man­tas La­pins­kas

Bau­da už bar­nį

Kau­no po­li­ti­kai prieš ke­le­tą sa­ vai­čių bu­vo už­si­mo­ję pa­tvir­tin­ ti nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos vie­šo­se vie­to­se tai­syk­les. Ka­vi­nių šei­mi­nin­kai pik­ti­no­si, kad tai­syk­ lės pa­reng­tos pa­sku­bo­mis, ypač juos šo­k i­ra­vo vie­n as punk­tas, skel­bian­tis, kad nu­baus­ti triukš­ ma­da­rį ga­li­ma ir neat­likus sklin­ dan­čio triukš­mo ma­ta­ vi­mų.

2

Dienos citata „Pas­ku­ti­nė bu­vo grei­čiau­ siai J.Mar­cin­ke­vi­čiaus tri­lo­ gi­ja, o pa­ti pa­ti pa­sku­ti­nė – tai tur­būt 44 mlrd. fi­nan­si­ nės per­spek­ty­vos kny­ga“, – pa­klaus­ta, ko­kias kny­gas skai­to,­ sa­kė Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Teat­rų va­do­vų nie­kas ne­klau­sė

Ar­tė­jant Kau­no mies­to ta­ry­bos po­ sė­džiui, už­re­gist­ruo­ti du al­ter­na­ ty­vūs spren­di­mo, lem­sian­čio Pan­ to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ro li­ki­mą, pro­jek­tai. Pa­gal vie­ną jų teat­ras bus nai­ki­na­mas. Pa­gal ki­tą – pri­jun­ gia­mas prie Kau­no šo­ kio teat­ro „Au­ra“.

3

„„Išs­kir­ti­nis: Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ras – vie­nin­te­lis pro­fe­sio­na­lus šio žan­ro re­per­tua­ri­nis teat­ras Lie­

tu­vo­je. 

„Shutterstock“ nuotr.

16p.


2

penktadienis, vasario 22, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

26

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,88

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

38

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Už nau­ja­gi­mio mir­tį su­lau­kė at­pil­do Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos teis­mas Jur­bar­ ko ra­jo­no gy­ven­to­jai Re­na­tai Lu­ ko­še­vi­čie­nei va­kar sky­rė 10 me­ tų ne­lais­vės baus­mę. Pa­gim­džiu­ si lau­ko tua­le­te, į fe­ka­li­jas įkri­tu­ sią duk­re­lę ji pa­li­ko mir­ti. Toks gim­dy­vės veiks­mas įver­tin­tas kaip ty­či­nė žmog­žu­dys­tė.

Neei­li­nė by­la Kau­no apy­gar­dos teis­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma už­da­ ruo­se teis­mo po­sė­džiuo­se, to­dėl va­kar teis­mas pa­skel­bė tik re­zo­ liu­ci­nę nuo­spren­džio R.Lu­ko­še­ vi­čie­nei da­lį.

Tai, kad gim­dy­mas įvy­ko to­kio­mis ap­ lin­ky­bė­mis – ir reiš­ kia, kad bu­vo ne­lai­ min­gas at­si­ti­ki­mas.

23 me­tų Jur­bar­ko ra­jo­no gy­ ven­to­ja pri­pa­žin­ta kal­ta. Pro­ku­ ro­rai mo­te­rį siū­lė nu­teis­ti 14 me­ tų lais­vės atė­mi­mo baus­me. R.Lu­ko­še­vi­čie­nė nu­teis­ta 10 me­tų lais­vės atė­mi­mu, baus­ mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­ se. Kol teis­mo nuo­spren­dis įsi­ ga­lios, mo­te­ris liks lais­vė­je. Jai pa­lik­ta ga­lio­ti kar­do­mo­ji prie­ mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­ mas neiš­vyk­ti. Nuosp­ren­dis ga­

li bū­ti ap­skųs­tas per 20 die­nų. R.Lu­ko­š e­v i­č ie­n ę gy­n u­s i ad­ vo­ka­tė Je­le­na Smir­no­va nea­be­ jo­jo, kad skųs šį teis­mo spren­ di­mą. Ji lai­ko­si nuo­mo­nės, kad gim­dy­mas bu­vo ne­lai­min­gas at­ si­ti­ki­mas. Tra­giš­kas įvy­kis Jur­bar­ko ra­ jo­ne už­fik­suo­tas 2011 m. ko­vo 20 d. Tą die­ną R.Lu­ko­še­vi­čie­nė sa­ vo so­dy­bos lau­ko tua­le­te pa­gim­dė svei­ką mer­gai­tę. Bu­vo tei­gia­ma, kad mo­te­ris su­spau­dė, nu­plė­šė virkš­te­lę, ir ką tik gi­mu­si mer­gy­ tė įkri­to į fe­ka­li­jas. Kal­ti­na­mo­jo­je iš­va­do­je bu­ vo mi­ni­ma, kad R.Lu­ko­še­vi­čie­ nė su­pra­to, kas vyks­ta. Eks­per­tai nu­sta­tė, kad ką tik gi­mu­si mer­gy­ tė po ke­lių ar ke­lio­li­kos mi­nu­čių su­ša­lo ir mi­rė. Į klau­si­mą, ką R.Lu­ko­še­vi­čie­nė pa­da­rė, kad iš­gel­bė­tų ką tik gi­ mu­sį sa­vo vai­ke­lį, ad­vo­ka­tė at­ sa­kė klau­si­mu: „Ar ji ga­lė­jo kaž­ ką pa­da­ry­ti tam, kad iš­gel­bė­tų?“ Ad­vo­ka­tė at­si­sa­kė ko­men­tuo­ ti ap­lin­ky­bes, ko­dėl R.Lu­ko­še­vi­ čie­nė ne­va­žia­vo gim­dy­ti į gy­dy­mo įstai­gą, ar bū­da­ma nėš­čia mo­te­ris lan­kė­si pas spe­cia­lis­tus, ar lau­kė vai­ke­lio gi­mi­mo. „Tai, kad gim­dy­mas įvy­ko to­ kio­mis ap­lin­ky­bė­mis – ir reiš­ kia, kad bu­vo ne­lai­min­gas at­si­ ti­ki­mas“, – aiš­ki­no J.Smir­no­va. Į pir­mą teis­mo po­sė­dį per­nai pa­ va­sa­rį R.Lu­ko­še­vi­čie­nę at­ly­dė­jo ar­ti­mie­ji, jos vy­ras. Nuosp­ren­dį R.Lu­ko­še­vi­čie­nei pa­dė­jo iš­klau­ sy­ti tik jos ad­vo­ka­tė.

„„At­gi­jo: per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus Se­na­mies­tis ta­po trau­kos cent­ru.

Ar virs Kau­nas ty­los zo­na Pat­vir­ti­nus nau­jas tai­ 1 syk­les, bū­tų pa­ka­kę tie­ siog pa­skam­bin­ti ar pa­ra­šy­ti skun­

dą sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riui. Ba­rų sa­vi­nin­kai ne­slė­pė, kad taip bū­tų bu­vę ga­li­ma su­si­do­ro­ti su be­ne vi­so­mis va­sa­rą vei­kian­čio­mis lau­ko ka­vi­nė­mis. Vers­li­nin­kai net tik tu­ rė­tų su­mo­kė­ti bau­dą, bet ir iš­kil­tų grės­mė ne­tek­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu li­cen­ci­jos. Tai, vers­li­nin­kų tei­gi­mu, pri­lyg­tų mir­ties nuo­spren­džiui. Be to, šis punk­tas bū­tų įsi­ga­lio­ jęs ir gy­ven­to­jams – čia įtrauk­tas ir „bui­ti­nio triukš­mo šal­ti­nis“, tad gar­siau be­si­gin­či­jan­tys su­tuok­ti­ niai, pa­si­skun­dus kai­my­nams, taip pat ga­lė­jo su­lauk­ti bau­dų. Mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je išvy­ dę ka­rin­gai nu­si­tei­kusius ba­rų ir užei­gų sa­vi­nin­kus po­li­ti­kai klau­ si­mą ati­dė­jo. Į pra­šy­mus neat­siž­vel­gė

„„Smū­gis: by­los pra­džio­je R.Lu­ko­še­vi­čie­nę glo­bo­jo ar­ti­mie­ji, ta­čiau

nuo­spren­dį ji iš­klau­sė vie­na. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­jo Do­na­to Se­ni­ko tei­gi­mu, tai­ syk­lės bus to­bu­li­na­mos ir ieš­ko­ma komp­ro­mi­so. Jis ne­slė­pė, kad kai ku­rie tai­syk­lių punk­tai su­ra­šy­ti at­ si­žvel­gus į gy­ven­to­jų skun­dus. „Tai­syk­les ren­gia spe­cia­lis­tai, o vers­li­nin­kai no­ri, kad jos bū­tų pa­ lan­kes­nės jiems“, – pa­klaus­tas, ko­ dėl ne­bu­vo at­si­žvelg­ta ir į vers­li­nin­ kų pa­sta­bas, iš­si­su­ki­nė­jo D.Se­ni­kas. „Da­ly­va­vo ren­giant šias tai­syk­ les, ta­čiau į mū­sų siū­ly­mus ne­bu­

vo at­si­žvelg­ta. Džiu­gu, kad bent mies­to ta­ry­bos na­riai pa­ma­tė, kad tai ne itin ko­rek­tiš­kas punk­tas, lei­ džian­tis baus­ti be jo­kių ma­ta­vi­mo prie­tai­sų“, – sa­kė Se­na­mies­čio drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Ko­le­vai­tis.

Bet ku­ris ba­ro kai­ my­nas kiek­vie­ną die­ną ga­lė­tų atei­ti ir sa­ky­ti, kad jam mu­ zi­ka per gar­si. Kad ne­si­skųs­tų, jis ga­lė­ tų rei­ka­lau­ti at­ly­gio. Įran­kis šan­ta­žui

„Pat­vir­ti­nus nau­jas triukš­mo tai­ syk­les, at­si­ras­tų pui­kus įran­kis šan­ta­žui – bet ku­ris ba­ro kai­my­ nas kiek­vie­ną die­ną ga­lė­tų atei­ti ir sa­ky­ti, kad jam mu­zi­ka per gar­ si. Kad ne­si­skųs­tų, jis ga­lė­tų rei­ka­ lau­ti at­ly­gio. Jau ne­kal­bu apie kon­ ku­ren­tus, ku­rie tik­rai ne­pa­tin­gė­tų skun­dais dėl triukš­mo už­vers­ti sa­ vi­val­dy­bės“, – sa­kė vie­no di­džiau­ sių Lais­vės alė­jos ba­rų sa­vi­nin­kas. Sa­vo no­rą iš­lik­ti ne­ži­no­mam jis mo­ty­va­vo tuo, kad Cent­ro ba­rų ir klu­bų bend­ruo­me­nė nuo­lat su­ si­du­ria su sa­vi­val­dy­bės mė­gi­ni­ mais už­gniauž­ti jų įstai­gas dėl ne­ va sklin­dan­čio triukš­mo.

Bau­da nuo 200 iki 2 tūkst. li­tų Dėl iš ba­ro sklin­dan­čios mu­z i­kos ne­pa­ten­kin­ti gy­ven­to­jai ga­li kreip­ tis į Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rą (KVSC). Jo spe­cia­l is­tai, at­ vy­kę pa­gal iš­k vie­t i­mą ir iš­ma­t a­ vę triukš­mą bei pa­si­t vir­t i­nus pa­ žei­d i­mui, apie tai in­for­muo­ja po­ li­ci­ją ar­ba Vie­šo­sios tvar­kos sky­ rių. Pa­si­bai­g us dar­bo va­lan­doms į triukš­mo vie­tą siun­čia­m i Kau­no ap­skri­t ies vy­r iau­sio­jo po­l i­ci­jos ko­ mi­sa­r ia­to Pat­r u­l ių rink­t i­nės pa­rei­ gū­nai. Pa­žei­dė­jui grės­da­vo bau­da nuo 200 iki 1 000 li­tų bau­dą. Ant­rą kar­ tą pra­si­žen­gu­sie­ji ri­zi­kuo­da­vo su­ lauk­ti nuo 1 iki 2 tūkst. li­tų bau­dos. Per me­tus KVSC su­lau­k ia apie 30 to­k ių skun­dų.

„Se­na­mies­čio vers­li­nin­kai šiuo klau­si­mu yra vie­nin­gi. Tai­syk­lė­ se tu­ri bū­ti api­brėž­tos konk­re­čios triukš­mo nor­mos. O pa­gal siū­ly­tą va­rian­tą kiek­vie­nas praei­vis ga­lė­ jo iš klau­sos nu­sta­ty­ti, ar triukš­mo ly­gis vir­ši­ja­mas. Nus­ta­ty­ti triukš­ mo ly­gį pa­gal vaiz­do me­džia­gą ar­ ba kai­my­nų skun­dus – nei šis, nei tas. Da­bar mes vėl kvie­čia­mi da­ly­ vau­ti to­liau svars­tant tai­syk­les“, – sa­kė E.Ko­le­vai­tis.

Me­ras pa­ten­kin­tas are­nos ope­ra­to­riaus dar­bu Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­ma­to jo­kio pa­grin­do nu­trauk­ti „Žal­gi­rio“ are­nos kon­ce­si­jos su­tar­ties, BNS sa­kė Kau­no mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas.

„Tie­sio­gi­nio po­vei­kio tik­rai nė­ra, nes are­na yra sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­ bė. Pri­va­tus ope­ra­to­rius yra „Kau­no Žal­gi­rio rė­mė­jas“, tai – vie­šo­ji įstai­ ga, ir jie veik­lą vyk­do – praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tai ro­do, kad jie iš­pil­dė kon­ce­si­jos są­ly­gas, dėl to sa­vi­val­dy­bė per­ve­dė jiems kon­ce­si­jos mo­kes­tį“, – ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.Kup­čins­kas. Kon­ce­si­nin­kui vyk­dant su­tar­tį, me­ro tei­gi­mu, prie­žas­čių nu­trauk­ ti su­tar­tį nė­ra pa­grin­do. Be to, kon­ ce­si­nin­kas pa­sko­lą „Žal­gi­rio“ are­ nai įreng­ti ėmė ne Ūkio ban­ke. Kon­ce­si­ją vyk­dan­čios bend­ro­vės „Kau­no are­na“ di­rek­to­rė An­ge­lė De­men­ta­vi­čiū­tė sa­kė, kad pre­ci­ziš­

kai lai­ko­ma­si vi­sų su­tar­ties są­ly­gų. Pa­nai­ki­nus Ūkio ban­ko li­cen­ci­ją, vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­gir­do kal­bų, esą ga­li iš­kil­ti rū­pes­čių ir „Žal­gi­ rio“ are­nai. Apie tai ži­niask­lai­do­ je pra­bi­lo ir Lie­tu­vos ban­ko val­dy­ to­jas Vi­tas Va­si­liaus­kas. „La­bai gai­la, kad vie­šo­jo­je erd­vė­ je bu­vo su­ta­pa­tin­ti du skir­tin­gi ob­ jek­tai – „Žal­gi­rio“ are­na Kau­ne ir „Žal­gi­rio“ sta­dio­nas Vil­niu­je („Žal­ gi­rio spor­to are­na“). To­dėl mums da­bar ten­ka aiš­kin­tis, kad mes esa­me Kau­no are­na, o ne Vil­niaus „Ža­gi­rio“ sta­dio­nas. Mums nie­kas ne­gre­sia, mes dir­ba­me sa­vo dar­bą. Vi­si nu­ma­ty­ti ren­gi­niai „Žal­gi­rio“ are­no­je Kau­ne vyks­ta ir vyks. Ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad kaž­kas gal­būt ten­den­cin­gai su­mai­šė dvie­jų skir­ tin­gų įmo­nių pa­va­di­ni­mus“, – sa­ kė „Kau­no are­nos“ va­do­vė. KD, BNS inf.

„„Ob­jek­tas: per pir­mus veik­los me­tus „Žal­gi­rio“ are­no­je ap­si­lan­kė dau­giau nei 835 tūkst. žmo­nių. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.


3

penktadienis, vasario 22, 2013

miestas

Miesto Pan­to­mi­mos teat­ro die­nos – jau su­skai­čiuo­tos Ža­da­ma, kad, su­jun­gus 1 teat­rus, mi­mai su­da­rys at­ski­rą „Au­ros“ tru­pę. Ki­tu at­ve­ju

12 dar­buo­to­jų lik­tų be dar­bo. Abu teat­rus no­rė­ta su­jung­ti jau per­nai – ta­da sa­vi­val­dy­bė taip pat mo­ty­va­vo lė­šų tau­py­mu, ta­čiau spren­di­mas, su­ki­lus me­ni­nin­kams, ne­bu­vo priim­tas. „Vi­sas pa­sta­rą­sias die­nas pra­lei­ džiu sa­vi­val­dy­bė­je, – pa­sa­ko­jo lai­ ki­nai Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ro di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Arū­ nas Kat­kaus­kas. – Nie­ko ne­ti­kė­to – mes nuo praė­ju­sio pa­va­sa­rio sė­di­me kaip ant ada­tų. Nie­kas ne­si­kei­čia: vis kal­ba­ma apie nau­jų da­ri­nių – pri­jun­ giant, lik­vi­duo­jant – kū­ri­mą.“

Gal ne­rei­kia vi­sai?

Abu pro­jek­tus – nai­kin­ti Pan­to­ mi­mos ir plas­ti­kos teat­rą ir jung­ ti jį prie „Au­ros“ – ini­ci­ja­vo šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­ jek­tą svars­tan­ti dar­bo gru­pė, ku­ riai va­do­vau­ja mies­to me­ras And­ rius Kup­čins­kas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis tei­gė, kad abie­jų pro­jek­tų mo­ty­vai to­kie pat kaip ir per­nai – sie­kis ra­cio­na­ liau nau­do­ti lė­šas, ma­žin­ti val­dy­ mo iš­lai­das. „Ta­ry­bos na­riams bus siū­lo­ ma ap­si­spręs­ti dėl teat­ro pri­jun­gi­ mo, kad vie­no­je įstai­go­je bū­tų dvi tru­pės – „Au­ros“ ir Pan­to­mi­mos. Kiek te­ko gir­dė­ti, Kul­tū­ros ir me­ no ta­ry­bo­je bu­vo kal­bų, kad gal vi­ sai ne­rei­kia šio teat­ro“, – pri­pa­ži­ no D.Rat­ke­lis. Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ras – iš sa­vi­val­dy­bės ki­še­nės gy­ve­nan­ ti biu­dže­ti­nė įstai­ga. Teat­re įsteig­ ta 9,25 eta­to. Su­tau­pys vie­ną eta­tą

Arū­nas Kat­kaus­kas:

Nei su mu­mis, nei, kiek ži­nau, su „Au­ros“ teat­ru nie­kas ne­kal­ bė­jo. „Mo­ty­vuo­ja, kad pas mus silp­ na va­dy­ba, ta­čiau tik prieš me­tus mums su­teik­ta pu­sė eta­to va­dy­bi­ nin­kui. Aiš­ku, už to­kį at­ly­gi­ni­mą, toks tas ir va­dy­bi­nis dar­bas“, – at­ si­du­so A.Kat­kaus­kas. Jo tei­gi­mu, ne­pai­sant to, teat­ ras vis tiek vei­kia – teat­ro rek­la­ma ma­to­ma, spek­tak­liai lan­ko­mi. „Nie­ka­da ne­vir­ši­jo­me mums skir­to biu­dže­to. Va­rian­tas, kad pe­rei­si­me dirb­ti į „Au­rą“, yra, ta­ čiau jis nu­leis­tas iš vir­šaus. Nei su mu­mis, nei, kiek ži­nau, su „Au­ ros“ teat­ru nie­kas ne­kal­bė­jo“, – ap­mau­do ne­slė­pė Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ro lai­ki­na­sis va­do­vas A.Kat­kaus­kas.

„Ne­ga­lė­čiau sa­ky­ti, kad ši įstai­ga – di­de­lė fi­nan­si­nė naš­ta sa­vi­val­ dy­bei. Praė­ju­siais me­tais įstai­gos biu­dže­tas su­da­rė 247 tūkst. li­tų. Tai nė­ra daug. Kaip su­pran­tu, vi­ si po­ky­čiai ini­ci­juo­ja­mi dėl veik­los – tam, kad ji bū­tų efek­ty­ves­nė“, – sa­kė Ri­man­tė Juo­de­nie­nė, mies­to Švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gų ūkio ir fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja. „Pri­jun­gi­mo at­ve­ju ne­daug su­ tau­py­si­me – tik vie­ną di­rek­to­riaus eta­tą“, – at­vi­rai ta­rė R.Juo­de­nie­nė apie Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ ro ir šo­kio teat­ro „Au­ra“ jun­gi­mo efek­ty­vu­mą. Sa­vi­val­dy­bė iš teat­rų su­jun­gi­mo su­tau­py­tų apie 100 tūkst. li­tų per me­tus. „Au­ros“ va­do­vė šo­ki­ruo­ta

Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos bei Ma­ ža­sis teat­rai po­li­ti­kų tai­kik­ly­je bu­ vo at­si­dū­rę be­veik prieš me­tus. Jau ta­da Pan­to­mi­mos teat­rą pla­nuo­ta jung­ti prie „Au­ros“ teat­ro, o Ma­ žą­jį teat­rą – prie Kau­no ki­no stu­ di­jos. Ta­da tarp mies­to me­ni­nin­kų sklan­dė kal­bos, kad vi­ce­me­ro Sta­

„„Pas­ta­tas: Se­na­mies­ty­je, M.Dauk­šos gat­vė­je, esan­tis na­mas, iš­kraus­čius mi­mus, tap­tų pa­klau­sia vie­ta. 

nis­lo­vo Buš­ke­vi­čiaus glo­bo­ja­mai Ki­no stu­di­jai pri­si­rei­kė Ma­žo­jo teat­ ro pa­tal­pų Se­na­mies­ty­je, M.Dauk­ šos gat­vė­je 34. Šia­me na­me įsi­kū­ręs Pan­to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ras ir – įdo­mi de­ta­lė – tuo pa­čiu ad­re­su re­ gist­ruo­ta Kau­no ki­no stu­di­ja. Gre­ta vei­kia „Au­ros“ teat­ras. Jei bus priim­tas spren­di­mas Pan­ to­mi­mos teat­rą už­da­ry­ti, pa­tal­pos liks sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je ir gal­būt ati­teks Ki­no stu­di­jai. Jei teat­rai bus su­jung­ti, pa­tal­pas tu­rė­tų pe­ rim­ti „Au­ros“ teat­ras. Vis dėl­to „Au­ros“ va­do­vės Bi­ru­ tės Le­tu­kai­tės tuok­tu­vės su Pan­ to­mi­mos ir plas­ti­kos teat­ru vi­siš­ kai ne­ža­vi. Kaip ir per­nai, taip ir šiais me­tais ji itin skep­tiš­kai žiū­ri į to­kį jun­gi­nį. „To­kio jun­gi­nio, kad šo­kio teat­ re „Au­ra“ at­si­ras­tų at­ski­ra mi­mų gru­pė, ne­ga­li bū­ti. Jie, mi­mai, tu­ rė­tų in­teg­ruo­tis į mus, kas ma­žai ti­kė­ti­na. Tai gy­vi žmo­nės, o ne fo­ te­liai – ne­ga­li jų at­neš­ti ir pa­sta­ ty­ti pas mus teat­re“, – sa­kė B.Le­ tu­kai­tė.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus, To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„„ Po­zi­ci­ja: „Žmo­nės – ne fo­te­liai, kad juos ga­li­ma bū­tų at­neš­ti, kur no­ri, ir

pa­sta­ty­ti“, – apie Pan­to­mi­mos teat­ro pri­jun­gi­mą kal­bė­jo B.Le­tu­kai­tė.

Van­den­tie­kio ava­ri­ja su­jau­kė ryt­me­tį Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Va­kar Tai­kos pro­spek­to 63-io­jo na­mo gy­ven­to­jų įpras­tą ryt­me­ tį su­trik­dė van­den­tie­kio ava­ri­ja. Kai ku­riems į dar­bą te­ko kul­niuo­ ti ne­si­prau­sus, nes van­dens tie­ki­ mas bu­vo at­nau­jin­tas tik prieš vi­ dur­die­nį.

„Prau­siau­si du­še, bu­vau vi­sas mui­ li­nas, ir stai­ga din­go van­duo“, – ku­rio­zi­nę si­tua­ci­ją pa­sa­ko­jo kau­ nie­tis And­rius Rav­ka. Jo tei­gi­mu, van­duo din­go apie 7 val. ry­to. Ko­dėl gy­ven­to­jai li­ko be

van­dens, A.Rav­ka su­ži­no­jo, kai jam pa­skam­bi­no na­mo pir­mi­nin­kė ir pa­pra­šė pa­trauk­ti au­to­mo­bi­lį, nes jis truk­dė ava­ri­nės tar­ny­bos trans­ por­tui pri­va­žiuo­ti. „Vi­sas mū­sų kie­mas plau­kė, ša­li­ mais esan­čio na­mo kie­mas ir­gi bu­ vo pil­nas van­dens“, – pa­sa­ko­jo su­ ne­ri­męs A.Rav­ka. Bend­ro­vės „Kau­no van­de­nys“ Van­den­tie­kio ava­ri­nės tar­ny­bos vir­ ši­nin­kas Ri­mas Stun­žė­nas po­rta­lui kau­no­die­na.lt sa­kė, kad bu­vo trū­ku­ si van­den­tie­kio kvar­ta­li­nė li­ni­ja. „Gy­ven­to­jai la­bai ope­ra­ty­viai in­ for­ma­vo apie ava­ri­ją. At­vy­kę iš­kart iš­jun­gė­me van­dens tie­ki­mą šiam

dau­gia­bu­čiui“, – tei­gė R.Stun­žė­nas. Dar­bi­nin­kų bri­ga­da kie­me iš­ka­ sė mil­ži­niš­ką duo­bę, kad ga­lė­tų pa­ siek­ti trū­ku­sį vamz­dį.

Prau­siau­si du­še, bu­ vau vi­sas mui­li­nas, ir stai­ga din­go van­ duo.

„Žie­mą ap­tik­ti tiks­lią ava­ri­jos vie­tą bū­na la­bai sun­ku, nes trū­kus vamz­džiui dėl įša­lo van­duo pra­si­

skver­bia ten, kur ran­da lais­vą ply­ šį. Ge­rai, kad šį kar­tą ži­no­me tiks­lią van­den­tie­kio ava­ri­jos vie­tą“, – raus­da­mi duo­bę sa­kė dar­bi­nin­kai. Anot R.Stun­žė­no, šio­je vie­to­je vamz­džiai pa­klo­ti prieš 30 me­tų, jie jau se­niai su­si­dė­vė­ję. „So­viet­ me­čiu klo­ti vamz­džiai nė­ra at­ spa­rūs mū­sų žie­miš­kiems orams, da­bar klo­ja­mi pa­ti­ki­mes­ni vamz­ džiai“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas. Ly­giai prieš me­tus ša­lia to pa­ties na­mo jau bu­vo trū­kęs van­den­tie­ kio vamz­dis, ta­da gy­ven­to­jai be van­dens bu­vo li­kę ke­lias die­nas. „Tik­riau­siai čia tik su­ta­pi­mas“, – svars­tė R.Stun­žė­nas.

„„Būk­lė: vamz­džiai klo­ti prieš 30

me­tų, to­dėl jau su­si­dė­vė­ję.Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


4

penktadienis, vasario 22, 2013

Lietuva

At­sa­ko­my­bė už ava­ri­nes duo­bes – vie­no­se ran­ko­se Šal­tuo­ju me­tų lai­ku nuo­lat pri­žiū­rė­ti ke­ lius ir lai­ki­nai už­tai­ sy­ti at­si­ve­rian­čias duo­bes ke­ti­na­ma pa­ti­kė­ti vien tik sa­ vi­val­dy­bės įmo­nei „Kau­no šva­ra“. To­ kiu bū­du bus už­tik­ rin­tas ope­ra­ty­ves­ nis ir ko­ky­biš­kes­ nis pa­vo­jin­giau­sių duo­bių tvar­ky­mas. „„ Būk­lė: se­niai ties­to­se gat­vė­se šal­tuo­ju me­tų lai­ku at­si­ve­ria daug duo­

bių. 

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Tvar­kys vie­na įmo­nė

Pla­ni­niai gat­vių tvar­ky­mo dar­bai pa­pras­tai pra­si­de­da pa­va­sa­rį, at­ ši­lus orams ir stam­biau­sioms ga­ myk­loms pra­dė­jus ga­min­ti karš­tą as­falt­be­to­nį. Ta­čiau nau­jos duo­ bės nuo­lat at­si­ve­ria ir jau pa­si­bai­ gus ke­lių re­mon­to dar­by­me­čiui. Daug jų at­si­vė­rė ir šiais me­tais per ato­drė­kius. To­kioms ava­ri­nėms duo­bėms tvar­ky­ti kas­met skel­bia­mi ran­go­vų kon­kur­sai. Lai­mė­ju­sios bend­ro­vės ke­li­nin­kai dar­buo­ja­si ke­lis mė­ne­ sius, iki pra­si­de­da di­die­ji re­mon­ to dar­bai. Jie lai­ki­nai už­tai­so duo­ bes, kad vai­ruo­to­jai iš­veng­tų ža­los, bū­tų už­tik­rin­tas eis­mo sau­gu­mas. Pas­kui, pa­va­sa­rį, šio­se vie­to­se at­ lie­ka­mas su­dė­tin­ges­nis re­mon­tas: tan­ki­na­mas grun­tas, lie­ja­mas karš­ tas as­fal­tas. Šie­met sa­vi­val­dy­bė, siek­da­ma efek­ty­ves­nio ava­ri­nių duo­bių tvar­ ky­mo, nu­spren­dė keis­ti ke­lių prie­ žiū­ros tvar­ką – bus siū­lo­ma at­si­sa­ ky­ti nuo­lat be­si­kei­čian­čių ran­go­vų kon­kur­sų ir nepla­ni­nius, ava­ri­nius re­mon­to dar­bus pa­ti­kė­ti vie­nai įmo­nei „Kau­no šva­ra“. Su­pap­ras­tė­tų dar­bas

Pa­sak Kau­no me­ro And­riaus Kup­ čins­ko, įmo­nės „Kau­no šva­ra“ val­ dy­ba jau pri­ta­rė šiai idė­jai. „Da­bar lau­kia­me at­sa­ky­mo iš Vie­šų­jų pir­ ki­mų tar­ny­bos. Ji ža­dė­jo at­sa­ky­ ti ki­tą sa­vai­tę. Jei gau­si­me pri­ta­ri­ mą, reng­si­me pa­pil­do­mą klau­si­mą Kau­no ta­ry­bai, ku­ri įtvir­tins nau­ ją gat­vių prie­žiū­ros tvar­ką“, – aiš­ ki­no me­ras. Pa­sak A.Kup­čins­ko, „Kau­no šva­ ra“ tu­ri daug pa­tir­ties atlikdama gat­vių prie­žiū­ros dar­bus: jas va­lo, bars­to. „Te­lie­ka, kad ta pa­ti įmo­nė tvar­ky­tų drus­kos bars­ty­mo pa­sek­ mes – juk tai ir­gi yra daž­na duo­ bių at­si­ra­di­mo prie­žas­tis. Taip pat ma­tau ir daug ki­tų pri­va­lu­mų, jei ava­ri­nių duo­bių lo­py­mą pa­ti­kė­si­ me sa­vai įmo­nei. Pa­vyz­džiui, per­ da­vę „Kau­no šva­rai“ gat­vių va­ly­mo dar­bus aki­vaiz­džiai pa­ge­ri­no­me si­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„ Dar­bai: ke­li­nin­kams ten­ka plušė­ti ir žie­mą, o pa­ti­kė­jus šiuos dar­bus vie­

nai įmo­nei, ti­ki­ma­si, kad ava­ri­nės duo­bės bus už­tai­so­mos grei­čiau.

Rim­tie­ji gat­vių re­ mon­tai pra­ si­de­da, kai įsi­vy­rau­ ja rei­kia­ma vi­du­ti­nė pa­ ros tem­pe­ ra­tū­ra, ki­tu at­ve­ju oro są­ly­gų per­ mai­nos nie­ kais pa­vers ke­li­nin­kų dar­bą.

tua­ci­ją mies­te, nes tu­ri­me dau­giau po­vei­kio prie­mo­nių nei pa­gal su­ tar­tį dir­ban­čiam ran­go­vui“, – tei­ gė A.Kup­čins­kas. Mies­to va­do­vas už­si­mi­nė, kad, per­da­vus ava­ri­nių duo­bių tvar­ky­ mą įmo­nei „Kau­no šva­ra“, su­pap­ ras­tė­tų ir at­si­skai­ty­mas už dar­bus, at­si­ras­tų ga­li­my­bė ati­dė­ti mo­kė­ji­ mą, kai lė­šų trūk­tų ar jų tuo me­tu la­biau rei­kė­tų ki­toms sri­tims. „Kau­no šva­ra“ tvar­ky­tų ne tik gat­ves, bet ir re­mon­tuo­tų tu­rėk­ lus, gat­vių tvo­re­les, laip­tus. Pa­vel­dė­tos bė­dos

Ke­lių re­mon­to, sta­ty­bos ko­ky­ bės ir sta­ty­bi­nių me­džia­gų kont­ ro­lės ty­ri­mus at­lie­kan­čios įmo­nės „La­bo­ra­to­ri­nių ban­dy­mo cent­ ras“ di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Kun­ či­nas pa­ste­bi, kad mies­tui bū­ti­na di­din­ti ke­lių prie­žiū­ros efek­ty­vu­ mą. „Iš tik­rų­jų rei­kė­tų re­konst­ ruo­ti dau­gu­mą mies­to gat­vių, bet mies­tas tai pa­da­ry­ti ne­pa­jė­gus. To­dėl kau­nie­čiams svar­bus ope­ ra­ty­vus ir ko­ky­biš­kas se­nų­jų gat­ vių re­mon­tas vi­sus me­tus“, – aiš­ ki­no G.Kun­či­nas. Pa­sak jo, Kau­ne la­bai daug gat­vių nė­ra pri­tai­ky­tos in­ten­sy­viam eis­ mui, jų grun­tai, dan­ga da­bar sun­ kiai at­lai­ko nuo­la­ti­nes eis­mo ap­ kro­vas. „Be to, mies­to ke­liai ties­ti so­viet­me­čiu, kai trans­por­to eis­ mas ne­bu­vo toks in­ten­sy­vus. Ne pa­slap­tis, kad ne­ma­žai me­džia­ gų bū­da­vo iš­va­gia­ma, ne­si­lai­ko­ma rei­kia­mų tech­no­lo­gi­jų“, – kal­bė­jo di­rek­to­rius. Da­bar au­to­mo­bi­lių srau­tai daug kar­tų pa­di­dė­ję, tad nu­dė­vė­tos, dau­gy­bę kar­tų lo­py­tos ir per­lo­ py­tos gat­vės by­ra ir er­zi­na vai­ ruo­to­jus. Rei­ka­lin­ga aky­la prie­žiū­ra

G.Kun­či­no tei­gi­mu, įmo­nė „La­bo­ ra­to­ri­nių ban­dy­mo cent­ras“ da­ro vis­ką, kad sam­dy­ti ran­go­vai ko­ky­ biš­kai tvar­ky­tų gat­ves. „Pa­ti­kė­ki­te, daug kar­tų ver­tė­me iš nau­jo per­ klo­ti dan­gą, už­tai­sy­ti ne­ko­ky­biš­ kai už­lo­py­tą duo­bę. Ta­čiau se­no­se gat­vė­se duo­bių pro­ble­ma yra nuo­ la­ti­nė“, – tvir­ti­no G.Kun­či­nas.

„„Pla­nai: A.Pa­kal­niš­kis ti­ki­si, kad gat­vė­se ava­ri­niai

re­mon­tai bus spar­tes­ni. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Pa­sak jo, kai nė­ra ga­li­my­bės iš nau­jo per­klo­ti iš­ti­sus gat­vės ruo­ žus, bū­ti­na bent už­tik­rin­ti efek­ ty­vią jų prie­žiū­rą, lai­ku su­tvar­ky­ ti pra­dė­ju­sią trupė­ti dan­gą. Pa­sak G.Kun­či­no, ava­ri­nių duo­ bių re­mon­to dar­bai daž­nai ga­lė­tų bū­ti pi­ges­ni, jei ne­lauk­tu­me, kol at­si­vers di­džiu­liai kra­te­riai. „Kar­ tais už­ten­ka su­tvar­ky­ti įtrū­kius, iš ku­rių vė­liau su­si­for­muo­ja di­de­lės duo­bės. Ta­čiau ran­go­vai ne vi­sa­da tu­ri no­ro, mo­ty­va­ci­jos ar pa­jė­gų ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į ke­lių būk­lę, sek­ti po­ky­čius“, – ma­no G.Kun­ či­nas. De­da daug vil­čių

Už ke­l ių prie­ž iū­r ą at­s a­k in­ go Kau­n o sa­v i­val­dy­b ės Mies­to

tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Aloy­ zas Pa­kal­n iš­k is vy­l ė­s i, kad, pa­ kei­t us gat­v ių tvar­k y­m o stra­te­ gi­j ą šal­t uo­j u me­t ų lai­k u, ke­l ių būk­lė pa­ge­rės. „Šiuo me­tu įmo­ nės po lai­mė­to kon­kur­so dar­buo­ ja­si vos ke­lis mė­ne­sius ir ne­ži­no, ar jų pa­slau­gų pri­reiks ki­tais me­ tais. Dėl to jos ne­si­ryž­ta daug in­ ves­t uo­t i į spe­c i­f i­n ę įran­g ą, ku­r i pa­dė­tų daug ope­ra­ty­viau ša­lin­ti gat­vių de­fek­tus“, – ma­no A.Pa­ kal­niš­kis. Pa­sak jo, nuo­lat tai­sant at­si­ve­ rian­čias ke­lių duo­bes įmo­nė ga­ lė­tų įsi­gy­ti as­fal­to re­ge­ne­ra­vi­mo įran­g ą. Ji kai­t i­n a as­fal­to tru­p i­ nius ir pa­ga­mi­na ma­sę, ku­ri tin­ ka­m a duo­b ei laikinai už­l o­py­ ti. Šiuo me­tu duo­bės už­pi­la­mos

skal­da ar­ba šal­tuo­ju as­falt­be­to­ niu. Pa­sta­ra­sis bū­das la­bai bran­ gus. Lie­t i įpras­t ą as­fal­t ą ga­l i­ ma tik esant 10 laips­nių ši­lu­mos. To­dėl ir rim­tie­ji gat­vių re­mon­tai pra­si­de­da, kai įsi­vy­rau­ja rei­kia­ma vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra, ki­tu at­ve­ju oro są­ly­gų per­mai­nos nie­ kais pa­vers ke­li­nin­kų dar­bą. A.Pa­kal­n iš­k io tei­g i­m u, „Kau­ no šva­ra“, ži­no­da­ma, kad ava­ri­ nių duo­bių re­mon­tas nė­ra vie­no se­zo­no dar­bas, ga­lės pla­nuo­ti in­ ves­ti­ci­jas ir šiems dar­bams. Pla­nuo­ja­mas pra­ne­ši­mų cent­ras

Bend­ro­vė „Kau­no šva­ra“ neuž­ siim­tų ka­pi­ta­li­niu gat­vių re­mon­tu, o tik ava­ri­nių duo­bių lai­ki­nuo­ju lo­py­mu, su­ga­din­tų tu­rėk­lų, gat­ vių pa­kraš­čių re­mon­tu. To­kiems dar­bams la­bai svar­bus ope­ra­ty­vu­ mas. „Įmo­nė „Kau­no šva­ra“ pri­ va­lės ne tik re­mon­tuo­ti, pri­žiū­rė­ti, bet ir pa­sta­ty­ti įspė­jan­čius ženk­ lus apie at­si­vė­ru­sias duo­bes, kol jos ne­bus už­tai­sy­tos“, – aiš­ki­no A.Pa­kal­niš­kis. Šie ne­pla­ni­niai dar­bai bū­tų vyk­ do­mi vi­sus me­tus. A.Pa­kal­niš­kio tei­gi­mu, no­rė­da­ ma pa­grei­tin­ti in­for­ma­ci­jos ga­ vi­mą apie įvy­kius gat­vė­se, sa­vi­ val­dy­bė atei­ty­je įmo­nė­je „Kau­no šva­ra“ ke­ti­na įsteig­ti pra­ne­ši­mų priė­mi­mo cent­rą, kur gy­ven­to­jai, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, vie­šo­jo trans­por­to vai­ruo­to­jai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­lė­tų in­for­muo­ti apie at­si­ve­rian­čias duo­bes. „Cent­ras dirb­tų vi­są pa­rą. Ne­dar­bo me­ tu bu­din­tys dar­buo­to­jai pa­sta­tytų tvo­re­les prie duo­bės, ženk­lus, o ry­te dar­bi­nin­kai jau ga­lė­tų im­tis re­mon­to dar­bų“, – aiš­ki­no A.Pa­ kal­niš­kis. Į pra­n e­š i­m ų cent­r ą ga­l ė­t ų plauk­ti ir ki­to­kie pra­ne­ši­mai apie ūkio būk­lę mies­te. „Da­bar žmo­ nės daž­nai ne­ži­no, kur skam­bin­ ti, kai at­si­ve­ria duo­bė dėl trū­ku­ sių vamz­džių, išt­rykš­ta van­duo, dėl ki­tų įvy­kių. Cent­ras per­duo­ tų in­for­ma­ci­ją rei­kia­moms tar­ny­ boms, kad šios lik­vi­duo­tų ava­ri­ jas“, – sa­kė A.Pa­kal­niš­kis. Užs. 1079460


5

penktADIENIS, vasario 22, 2013

LIETUVA

kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Komentarai Auš­rinė Bur­nei­kienė

Ly­g ių ga­l i­my­bių kont­ro­l ierė

F „„Nuspręs­ta: tau­ti­nių ma­žumų abi­tu­rien­tai šie­met lai­kys pa­leng­vintą lie­tu­vių kal­bos eg­za­miną. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Tau­tinėms ma­žu­moms – vald­žios re­ve­ran­sas Leng­vatų tau­ti­nių ma­žumų mo­kyklų abi­tu­ rien­tams lai­kant lie­tu­vių kal­bos eg­za­miną bus. Ta­čiau po metų ši tvar­ka ga­li būti per­žiūrė­ta. Opo­zi­ci­ja aiš­ki­na, kad val­dan­ tie­ji taip pa­tai­kau­ja koa­li­ci­jos par­tne­riams. Leng­va­tas tau­ti­nių ma­žumų mo­ kyklų abi­tu­rien­tams lai­kant lie­tu­ vių kal­bos ir li­te­ratū­ros bran­dos eg­ za­miną įtei­si­nantį įsa­kymą pa­si­rašęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vas Dai­nius Pa­ val­kis va­kar ti­ki­no, kad po metų bus grįžta prie šio klau­si­mo ir eg­za­mi­no tvar­ka galbūt bus griež­ti­na­ma. Nors mi­nist­ras anks­čiau ne kartą yra minėjęs, jog leng­va­tos nu­ma­ to­mos lai­ki­nai – vie­niems me­tams, mi­nist­ro pa­si­ra­šy­ta­me įsa­ky­me konk­re­tus vienų metų lai­ko­tar­pis

ne­nu­ro­do­mas. D.Pa­val­kis BNS va­ kar pa­tvir­ti­no, kad įsa­ky­me konk­ re­tus ter­mi­nas ne­nu­ma­ty­tas, ta­ čiau ti­ki­no, jog prie šio klau­si­mo bus grįžta po metų. „Ten pa­pras­čiau­siai pa­kei­čia (eg­ za­mi­no rei­ka­la­vi­mus – red. pa­st.), bet pa­gal ga­lio­jan­čią tvarką mes kas­ met turė­si­me per­žiūrė­ti. Mes turė­ sim per­žiūrė­ti re­zul­ta­tus. Prieš pa­ vie­šin­da­mi re­zul­ta­tus, tu­ri­me per­žiūrė­ti juos, ar jie nėra ko­kie nors išk­ryps­tan­tys, nu­kryps­tan­tys, ir tik ta­da juos vie­šin­ti. Ma­nau, kad mes

prie šio klau­si­mo vis grįšim ir grį­ šim, ir galbūt ki­tais me­tais bus ta tvar­ka šiek tiek su­griež­tin­ta, ma­ty­ si­me, kaip mūsų jau­ni­mas lai­ko vals­ ty­binį lie­tu­vių kal­bos eg­za­miną“, – sakė D.Pa­val­kis. „Ką būti­nai rei­kia pa­brėžti, mes įsta­ty­mo nuo­statų ne­ kei­čia­me, ir vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­ bos eg­za­mi­no, ku­ris to­kia for­ma bus lai­ko­mas pirmą kartą, neat­si­sa­ko­ me“, – pri­dūrė mi­nist­ras. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras DP at­sto­vas D.Pa­val­kis va­kar pa­si­rašė įsa­kymą, ku­riuo įtei­si­no nau­jas leng­va­tas tau­ti­nių ma­žumų mo­ kyklų abi­tu­rien­tams lai­kant lie­ tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros bran­dos eg­za­miną. Da­lis po­li­tikų, aukštųjų mo­kyklų at­stovų ti­ki­na, jog pa­da­ry­tos nuo­lai­ dos tau­ti­nių ma­žumų at­sto­vams yra reikš­min­gos ir jau ne­ga­li­ma teig­ti, kad lie­tu­viškų ir ne­lie­tu­viškų mo­kyklų at­ sto­vai lai­ko vie­nodą eg­za­miną. BNS, KD inf.

or­m a­l iai kol kas ne­n ag­ rinė­j ant prie­ž as­č ių, kodėl priim­t as toks spren­d i­mas – ar tie­s iog da­rant re­ve­ransą tau­t inėms ma­ž u­moms, ar le­m iant kitoms nors ob­j ek­t y­v ioms ap­l in­ kybėms, jei­g u ko­k ios nors ap­l in­kybės iš tiesų yra pa­tei­s i­n a­mos, adek­v a­ čios ir pro­p or­c in­gos tam skir­t in­g u­ mui, ta­d a to­k ia nuo­s ta­t a lyg ir galė­ tų būti, bet for­ma­l iai šiuo mo­men­t u, ži­no­m a, ga­l i­m a įžvelg­t i ne­v ie­nodą trak­t a­v imą. Ne­v ie­n o­d as trak­t a­v i­m as va­d i­n a­ mas disk­r i­m i­n a­c i­j os ap­r aiš­k a. Kol kas ne­bu­vo skundų dėl pa­leng­v in­to lie­t u­v ių kal­b os eg­z a­m i­no, bet jei to­ kių su­l auk­t u­me, kont­ro­l ie­r iaus tar­ ny­b a aiš­k intų­s i, kodėl toks spren­d i­ mas priim­t as.

Va­len­ti­nas Stun­dys

Kon­ser­va­to­r ius, buvęs Sei­mo Švie­t i­mo ir moks­lo ko­m i­te­to pir­m i­n in­kas

A

ki­vaiz­du, kad šios Vy­riau­ sybės dar­bas tam­pa pa­ gei­da­vimų kon­cer­tu, todėl pir­m iau­s ia at­s a­ko­mybė dėl dest­ruk­ty­vių, vi­suo­menę skal­dan­ čių spren­dimų ten­ka prem­je­rui Al­gir­ dui But­ke­vi­čiui. Tas tau­t i­n ių ma­ž umų at­s to­vas, ku­ ris mo­ko­s i lie­t u­v iš­ko­j e mo­k yk­l o­ je, pir­m iau­s ia bus disk­r i­m i­nuo­j a­ mas. Disk­r i­m i­nuo­ja­m i bus vi­s i, nes šis eg­z a­m i­n as kar­t u yra ir sto­ja­ma­ sis į aukštą­s ias mo­k yk­l as. Be abe­jo, aukštą­s ias mo­k yk­l as to­k ie pa­kei­t i­ mai ver­č ia sua­b e­j o­t i bend­ro­j o pri­ ėmi­mo sis­te­mos tei­sin­g u­mu. Bu­v u­s i Vy­r iau­s ybė ėmėsi prie­m o­ nių, kad pa­d ėtų tau­t i­n ių ma­ž umų mo­k yklų moks­l ei­v iams pa­s i­reng­t i su­v ie­no­d in­t am eg­z a­m i­nui, taip pat bu­vo nu­m a­t y­t as pe­rei­n a­m a­s is lai­ ko­t ar­p is, nu­s ta­t y­t i švel­n es­n i eg­z a­ mi­no ver­t i­n i­mo rei­k a­l a­v i­m ai.

Nei už, nei prie­š Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė tei­gia, kad dis­ku­si­jos dėl ho­mo­ sek­sualų par­tne­rystės Lie­tu­vo­ je la­bai anks­ty­vos, ir aiš­kios po­ zi­ci­jos šiuo klau­si­mu kol kas neiš­sa­ko.

„Ma­n au, kad tai yra la­b ai anks­ty­vos dis­k u­s i­j os Lie­t u­ vo­je, jos tik už­s i­m ez­ga. Ma­ nau, bet ko­k iu klau­s i­m u Lie­ tu­vo­je ver­ta dis­ku­tuo­ti. O kai pri­bręs rei­ka­las, ta­da ir sprę­ sim. Ma­n au, kol kas tai la­bai anks­ty­va dis­ku­si­ja“, – žur­na­ lis­tams va­kar sakė Pre­zi­dentė, pa­k laus­ta apie ho­m o­sek­s ualų par­tne­rystę. Iš did­žiųjų Lie­tu­vos po­li­ti­ nių par­tijų už tos pa­čios ly­ ties as­menų par­tne­rystę pa­si­ sa­ko tik Li­be­ralų sąjūdis, ki­tos yra prie­š. „Mes ne­skirs­to­me žmo­nių į ly­tis ir mes kal­ba­me apie par­tne­rystę tarp pa­čių įvai­riau­sių žmo­nių, pri­pa­žin­da­mi vi­so­kias par­tne­rystės for­mas. Mes ne­tu­ ri­me nei mo­ra­linės, nei po­li­tinės teisės ig­no­ruo­ti šių žmo­nių pro­ blemų ir vaiz­duo­ti, kad jų neiš­ ky­la“, – yra pa­reiškęs Li­be­ralų sąjūdžio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je nėra įtei­ sin­ta par­tne­rystė ir tarp skir­tin­ gos ly­ties as­menų. Eu­ro­po­je ho­ mo­sek­sua­lių as­menų san­tuo­kos įtei­sin­tos aš­tuo­nio­se vals­tybė­se – Bel­gi­jo­je, Da­ni­jo­je, Is­lan­di­jo­ je, Ny­der­lan­duo­se, Nor­ve­gi­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je ir Šve­ di­jo­je, po pir­mo­jo svars­ty­mo tam pri­tarė ir Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja. Dar 13-oje Eu­ro­pos ša­lių tos pa­ čios ly­ties as­me­nys ga­li įtei­sin­ti par­tne­rystę. KD, BNS inf.


6

Penktadienis, vasario 22, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Prieš dvi­vamz­dį

Ma­rius Bag­do­nas

D

ar ne­nu­ri­mus aist­roms dėl ato­mi­ nės elekt­ri­nės sta­ty­bų, tau­ta ir vėl ri­kiuo­ja­si į dvi sto­vyk­las. Ska­lū­nų du­jos – re­vo­liu­ci­ją JAV pa­do­va­no­ ję ang­lia­van­de­ni­liai – ne tik iš es­mės kė­si­na­ si per­brai­žy­ti ener­ge­ti­n į Se­no­jo že­my­no že­ mė­la­pį, ta­čiau ir į skir­tin­gas ba­ri­ka­dų pu­ses bloš­k ia vi­sus eu­ro­pie­čius. Kaip į dis­k u­si­jas apie žval­gy­bą rea­guo­ja lie­tu­viai? Nors Eu­ro­ pos ska­lū­nų uo­lie­nų sluoks­niai var­gu ar bus to­kie dos­nūs kaip ana­pus At­lan­to, jau da­bar aiš­ku, kad mū­siš­kiai su­si­vi­lio­jo ga­li­my­be vai­ ky­tis ame­ri­kie­tiš­ką sva­jo­nę. Vos ke­li ban­do­mie­ji grę­ži­niai di­džio­sio­se Eu­ ro­pos vals­ty­bė­se su­kė­lė ypač stip­r ų vi­suo­ me­nės pa­si­prie­ši­n i­mą. Ne­pa­l iau­ja­ma kri­t i­ kuo­ti skal­dy­mo tech­no­lo­gi­ja, ta­čiau net tai ne­ sut­ruk­dė mū­siš­kiams bū­ti pio­nie­riais. Mes įsi­ ti­ki­nę: at­si­lie­ka tas, ku­ris ne­drįs­ta ap­lenk­ti. Kol vie­na pu­sė ne­nuils­da­ma krank­si apie iš čiau­pų bė­gan­tį lieps­no­jan­tį van­de­nį, ki­ta sten­ gia­si at­si­tver­ti ty­los sie­na ir į bet ko­kią pa­si­ro­ džiu­sią in­for­ma­ci­ją rea­guo­ja itin jaut­riai. Vie­ nos tie­sos čia nė­ra ir ne­ga­li bū­ti. Kai kal­ba­ma apie di­de­lius pi­ni­gus, do­ro­vė nustumia­ma į

Mes įsi­ti­ki­nę: at­si­lie­ka tas, ku­ris ne­drįs­ta ap­lenk­ti. ant­rą­jį pla­ną. Kol tau­ta lau­kia iš­ga­ny­to­jo, Ry­tai ir Va­ka­rai pra­dė­jo pro­pa­gan­di­nį mū­šį ir ryž­tin­ gai ban­do at­si­riek­ti kuo di­des­nę te­ri­to­ri­ją po­li­ ti­nės ko­vos lau­ke. Kol kas pir­mie­ji lo­zun­gams ir vi­suo­me­nės pro­tes­tams įsiū­buo­ti dė­me­sio ski­ria daug dau­giau nei aud­rą pa­ža­bo­ti trokš­ tan­tis opo­nen­tas. Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ny­ der­lan­dų, Aust­ri­jos ir Liuk­sem­bur­go kon­ser­ va­ty­vu­mas šiuo klau­si­mu mums nė mo­tais. Šį­ syk de­monst­ruo­ja­me prin­ci­pin­gu­mą, spjau­na­ me į ri­zi­kos ty­ri­mus, sto­ja­me į ma­žu­mos pu­sę ir kar­tu su len­kais bei uk­rai­nie­čiais svai­čio­ja­ me apie at­si­ve­rian­tį pi­gių du­jų gau­sy­bės ra­gą. Su „Shell“ pa­siut­pol­kę nu­spren­du­siems su­tryp­ ti uk­rai­nie­čiams ru­sai jau pa­grū­mo­jo kumsčiu ir pa­pil­do­mai už ne­su­var­to­tas du­jas at­siun­tė 7 mlrd. do­le­rių są­skai­tą. Di­džiau­siai pa­sau­ly­ je ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jai „Ex­xon“ pa­kaps­čius Len­ki­jos pa­vir­šių, re­zul­ta­tai bu­vo per pra­sti ir ame­ri­kie­čiai su­si­vy­nio­jo meš­ke­res. At­ro­do, kad lie­tu­viai pa­tys sa­vo no­ru sto­ja prieš Iva­no ir ap­lin­ko­sau­gos dvi­vamz­dį. O jei­gu ku­ris ims ir pykš­te­lės? Sa­ko­ma, kad jei pro­ble­ma ver­ta dis­ku­si­jos, ge­riau pa­ban­dy­ti iš­veng­ti jų abie­jų. Vis dėl­to sva­jo­nė, kad tap­si­me ant­rą­ja Nor­ve­ gi­ja, ku­ri, iki neat­ra­do naf­tos, bu­vo skur­di Eu­ ro­pos pro­vin­ci­ja, stip­res­nė už šal­tą pro­tą ir di­ džių­jų vals­ty­bių pa­tir­tį. O jei­gu šė­to­nas ve­ja jus prieš sa­ve, jūs jau ne­ga­li­te su­sto­ti... informacija:

302 250

Ar są­ži­nės ir do­ros ne­rei­kės įra­šy­ti į Rau­do­ną­ją kny­gą?

A

t­si­me­nu, kaip 1992 m. at­si­da­riau są­skai­tą Ūkio ban­ke. Tuo me­tu ban­kas vei­kė J.Gruo­ džio gat­vė­je, Kau­ne. Iki pat šių me­tų va­sa­rio 12 d., kai bu­vo su­ žlug­dy­ta ban­ko veik­la, nė kar­to ne­bu­vo iš­ki­lę jo­kių keb­lu­mų, ne­ su­sip­ra­ti­mų, ne­ma­lo­nu­mų šia­me ban­ke. Vi­sa­da ma­lo­ni ap­lin­ka, nuo­lat be­si­kei­čian­čios dai­li­nin­ kų pa­ro­dos ban­ko fo­jė, ma­lo­ nus ir pa­slau­gus klien­tų ap­tar­ na­vi­mas. Tik­rai aš ne­bu­vau nei stam­bus in­dė­li­nin­kas, nei vers­ li­nin­kas – tie­siog jau­nas žmo­ gus, tu­rin­tis ne­ga­lią ir gau­nan­ tis į sa­vo są­skai­tą šal­pos pen­si­ją. Tuo lai­ku ban­ko kor­te­lių dar ne­ bu­vo, tad per­ves­da­vo pi­ni­gus į ma­no są­skai­tą ir pa­gal po­rei­kį va­žiuo­da­vau į ban­ką pa­siim­ti. Nors esu neį­ga­lus, ra­te­liuo­se, bet man gy­ve­ni­me nu­si­šyp­so­ jo lai­mė – su­kū­riau gra­žią šei­ mą, su­lau­kė­me dvie­jų duk­re­lių. Žmo­nos at­ly­gi­ni­mas taip pat bu­ vo per­ve­da­mas į są­skai­tą ta­me pa­čia­me ban­ke. Mer­gai­tėms ir­ gi su­da­rė vai­kų drau­di­mo su­tar­tį Ūkio ban­ke. At­si­ra­dus elekt­ro­ni­ nei ban­ki­nin­kys­tei, ja pui­kiau­ siai nau­do­jo­mės, įsi­gi­jo­me pre­ kių iš­si­mo­kė­ti­nai ir, vos ne vos su­dur­da­mi ga­lą su ga­lu, įsi­gi­jo­ me bal­dų, šal­dy­tu­vą, te­le­vi­zo­rių. Da­bar są­skai­tos už­da­ry­tos – už­ dels­ti mo­kė­ji­mai ir už vis­ką kap­ si dels­pi­ni­giai. Kas bus to­liau? Čia pat šim­ta­die­nis. Jau ir jau­ nes­nia­jai mū­sų duk­rai aš­tuo­ nio­li­ka, ji bai­gia dvy­lik­tą kla­sę. Mes pla­na­vo­me kaip tik šio­ mis die­no­mis pa­siim­ti su­kaup­ tą jos drau­di­mo su­mą ir tie­siog leis­ti jai pa­si­puoš­ti, nu­si­pirk­ti, ką ji no­rė­jo ir ko mes, pa­pras­ti kau­nie­čiai, ne­ga­lė­jo­me jai duo­ ti. De­ja, mū­sų pla­nams ne­lem­ ta iš­si­pil­dy­ti, nes ban­ke mū­sų są­skai­tos įšal­dy­tos. Duok Die­ ve, kad nors ne­pra­pul­tų pi­ni­gai, nes kai pa­klau­sai Lie­tu­vos ban­ ko val­dy­to­jo žo­džių, jog ne­be­li­ ko pas juos nei mo­ra­lės, nei eti­ kos, vis­ko ga­li ti­kė­tis. Sup­ra­tau, kad tu­ri­me Lie­tu­vo­je tik­rą ne­ prik­lau­so­my­bę – iš­ren­ki val­džią ir nuo ta­vęs kaip pi­lie­čio jau nie­ kas ne­bep­rik­lau­so. Ne­su pik­tas žmo­gus, bet jau bai­gia­si kant­ry­bė ir ne vel­tui yra to­kia ru­sų pa­tar­lė: „Tik nuo šu­niš­ko gy­ve­ni­mo šuo pa­si­da­ ro pik­tas, kan­džio­ja­si.“ At­ro­do jau dau­ge­lį mū­sų Lie­tu­vo­je bai­ gia pri­ves­ti iki to­kio gy­ve­ni­mo, kai bi­jai iš­tar­ti žo­dį, kad ta­ve kas įskųs, iš­mes iš dar­bo, kad klau­

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

sys ta­vo po­kal­bių te­le­fo­nu, kad už­vers tau ant pe­čių ne­pa­ke­ lia­mus mo­kes­čius, de­šim­te­rio­ pai ap­mo­kes­tins tą lo­pi­nė­lį že­ mės, ant ku­rio sto­vi ta­vo būs­tas, pri­vers mo­kė­ti du ar tris PSD – pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo mo­kes­ čius, jei dir­bi die­ną nak­tį ke­liuo­ se dar­buo­se ir ban­dai iš­gy­ven­ti ne­pra­šy­da­mas so­cia­li­nės pa­ra­ mos. Val­džia ta­ve ad­mi­nist­ruos, baus, bran­gins elekt­rą ir duo­ną, ne­tai­sys gat­vių, ma­žins pen­si­jas ir slau­gos iš­mo­kas. Ga­lų ga­le im­sis kre­di­to uni­ jų ir ban­kų, su­da­ry­da­mi są­ly­ gas ne­blo­gai už­si­dirb­ti dar tik be­si­plunks­nuo­jan­tiems au­di­ to­riams, sa­vo drau­gams ad­vo­ ka­tams ir jų drau­gų drau­gams iš di­džio­sios Eu­ro­pos. Taip „su­val­ dy­da­mi kri­zę“ ir su­kel­da­mi di­ džiau­sią chao­są ir stre­są vi­suo­ me­nei. O tu, žmo­ge­li, juk ne­ga­li su­ pras­ti, kaip ga­li kaž­koks Frik­lis per die­ną už­dirb­ti po du mi­li­jo­ nus li­tų. Ge­rai sa­kė am­ži­na­til­sį mū­sų poe­tas Jus­ti­nas Mar­cin­ ke­vi­čius apie to­kius už­dar­bius: „Koks vel­niš­kai sun­kus dar­bas tai tu­rė­tų bū­ti...“ Na, gal dar ant­sto­liai pas mus ne­blo­gai už­ dir­ba iš ki­tų ne­lai­mės – juk ir vie­ną laiš­ką pa­ra­šy­ti jiems kai­ nuo­ja la­bai bran­giai. Dar bu­vu­si fi­nan­sų mi­nist­rė gy­rė­si, kad ve­ja­mės ES, ma­tyt, ly­gi­no pa­gal be­veik bank­ru­tuo­ jan­čias Eu­ro­pos vals­ty­bes ir pra­ si­sko­li­ni­mo ly­gį. Lie­tu­va tik sko­ li­na­si ir taip „val­do“ kri­zę. Va­ro į

bank­ro­tą ban­kus ir uni­jas – ir vėl sko­li­na­si mū­sų vi­sų var­du. Už­ lei­džia žmo­nes vi­sa­ga­liais ant­ sto­liais – kiek be­na­mių Lie­tu­vo­ je, kiek šei­mų ver­kia, emig­ruo­ja, nes ne­ga­li už­si­dirb­ti, iš­mo­kė­ti pa­sko­lų, aki­mirks­niu apau­gan­ čių dels­pi­ni­gių kup­ro­mis. Taip tai jau gy­ve­na­me! Lie­tu­va įstum­ta į bai­sią sko­lų duo­bę, ir kas to­liau? „Sod­ra“ mai­ti­na­ma sko­lin­tais pi­ni­gais, o ir tai da­ ro­ma bū­si­mų­jų pen­si­nin­kų są­ skai­ta. Juk Vals­ty­bės sko­la – tai Vy­riau­sy­bės, sa­vi­val­dy­bių, vals­ ty­bės so­cia­li­nės ap­sau­gos fon­dų ir su jais su­si­ju­sių su­bjek­tų, tu­ rin­čių tei­sę sko­lin­tis, pri­siim­tų, bet dar neį­vyk­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­ mų kon­so­li­duo­ta su­ma. Jau val­ džia ne­be­sa­ko – „kad ga­lė­tu­me dirb­ti ir gy­ven­ti“, o sa­ko – „tam, kad ga­lė­tu­me to­liau sko­lin­tis“. Lie­tu­vo­je pen­si­nin­kai, neį­ga­ lie­ji, net dir­ban­tys žmo­nės įvai­rių mo­kes­čių su­mo­kė­ti tu­ri dau­giau, nei gau­na pi­ni­gų. Ne­beuž­ten­ ka lė­šų iš­gy­ven­ti. Neįs­teng­da­ mi nu­si­pirk­ti vais­tų vais­ti­nė­se, žmo­nės jau ren­ka­si pi­ges­nį va­ rian­tą – vais­tus per­ka ve­te­ri­na­ ri­jos vais­ti­nė­se, nes gy­vu­liams skir­ti vais­tai yra pi­ges­ni. Lie­tu­vo­je nuo 2012 m. pra­ dė­tas vė­lin­ti pen­si­nis am­žius. Jis vis di­dės ke­tu­riais mė­ne­siais per me­tus mo­te­rims ir dviem mė­ne­siais vy­rams, kol 2026 m. pa­sieks 65 me­tų ri­bą. Pa­sau­ly­je pa­gal gy­ve­ni­mo truk­mę mes esa­me 62 tarp 191 ša­lių.

J.Š.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Shutterstock“ nuotr.

Gal taip Lie­tu­vo­je no­ri­ma kuo grei­čiau at­si­kra­ty­ti se­ne­liais, neį­ga­liai­siais ir net jau­ni­mu? Ge­rai ži­nau, ką reiš­kia neį­ga­ lia­jam ieš­ko­tis dar­bo – ne­dar­ bas tarp žmo­nių su ne­ga­lia Lie­ tu­vo­je yra še­šis kar­tus di­des­nis nei bend­ras ša­lies ne­dar­bo ly­gis. Ko­dėl žmo­nės ver­čia­mi pa­min­ti sa­vo žmo­giš­ką oru­mą ir ra­gi­na­ mi mal­dau­ti pa­ra­mos? Lie­tu­va – ste­buk­lų kraš­tas. Že­ mės ūkio pro­duk­ci­jos su­pir­ki­mo kai­nos čia yra vie­nos že­miau­sių vi­so­je ES, dar­bo jė­ga – vie­na pi­ giau­sių, al­gos ir pen­si­jos – vie­nos ma­žiau­sių, ta­čiau ne­ma­ža da­ lis mais­to pro­duk­tų – bran­ges­ni ne­tgi nei Šve­di­jo­je, Suo­mi­jo­je ar Vo­kie­ti­jo­je. Pa­vyz­džiui, Ang­li­ jo­je ne­kva­li­fik ­ uo­tas dar­bi­nin­kas už mi­ni­ma­lų va­lan­di­nį at­ly­gį ga­li nu­si­pirk­ti še­šis pro­duk­tus: 1 lit­rą pie­no, 1 ki­log­ra­mą mil­tų, 1 ki­log­ ra­mą cuk­raus, 6 kiau­ši­nius, 1 lit­ rą alie­jaus, 1 lit­rą dy­ze­li­no. ...Lie­tu­vo­je ne­kva­li­fi­kuo­tas dar­bi­nin­kas už mi­ni­ma­lų va­lan­ di­nį at­ly­gį ne­pa­jė­gus nu­pirk­ti 1 lit­ro dy­ze­li­no, 1 lit­ro alie­jaus (nes bran­ges­nis už dy­ze­li­ną su ak­ci­ zais) ir iš li­ku­sių ke­tu­rių aukš­ čiau iš­var­dy­tų pro­duk­tų ga­ li nu­si­pirk­ti tik vie­ną ku­rį nors, nes ki­tiems įsi­gy­ti pi­ni­gų jau ne­ pa­kan­ka. Da­bar­ti­nis mū­sų prem­je­ras, o ta­da dar Sei­mo so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Al­gir­das But­ ke­vi­čius bu­vo įsi­ti­ki­nęs: vals­ty­bė tu­rė­jo ga­li­my­bių žmo­nėms duo­ti ne žu­vį, o meš­ke­rę tai žu­viai pa­ si­gau­ti, ta­čiau pa­sielg­ta prie­šin­ gai dėl vi­siš­ko eko­no­mi­kos neiš­ ma­ny­mo. Duok Die­ve, kad da­bar at­si­ras­ tų tas iš­ma­ny­mas, kad ne­rei­kė­ tų di­džia­jai da­liai žmo­nių dan­tis su­kan­dus ken­tė­ti, kad ne­bū­tų griau­na­mos ir už­da­ro­mos vei­ kian­čios ins­ti­tu­ci­jos, ban­kai, mo­kyk­los, ne­bū­tų slo­pi­na­ma są­ ži­nin­ga veik­la ir ini­cia­ty­va. Kad vals­ty­bė­je ne­bū­tų švo­ge­rių val­ džios. Ir kad są­ži­nės, do­ru­mo ir iš­ti­ki­my­bės ne­rei­kė­tų įra­šy­ti į Rau­do­ną­ją kny­gą. „Vi­sų mū­sų dra­bu­žiai vie­no­di: mes ap­si­ren­ gę lai­ku. Vi­si tu­rim ir vie­ną di­de­ lį, bend­rą tiks­lą – esam mir­tin­ gi.“ (J.Mar­cin­ke­vi­čius) Šim­ta­die­nio val­są ma­no duk­ ra šoks be gra­žių ba­te­lių, ne­tu­ rės iš­sva­jo­to­sios su­kne­lės. Tiek to. Kad tik Lie­tu­vai bū­tų ge­riau. Gal ta pro­ga pa­si­puoš duk­ros tų, dėl ku­rių šian­dien ver­kia ma­no šei­ma.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 18 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

penktADIENIS, vasario 22, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,03 %

313 mln. litų

sausį siekė „Sod­ros“ de­fi­ci­tas.

–0,95 %

–0,12 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Kom­pen­sa­ci­joms – dau­giau lėšų

Šių metų pirmą ket­virtį būsto šil­dy­mo iš­ laidų ir van­dens iš­laidų kom­pen­sa­ci­joms mokė­ti nu­ma­ty­ta skir­ti 90,3 mln. litų iš vals­tybės biud­že­to. Tai 11,5 pro­c. dau­giau, ne­gu šioms kom­pen­sa­ci­joms mokė­ti iš­ leis­ta tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai. Vi­du­ti­ niš­kai per vieną 2012 m. šil­dy­mo se­zo­no mėnesį būsto šil­dy­mo iš­laidų kom­pen­sa­ ci­jas ga­vo 198,8 tūkst. žmo­nių – 6,6 pro­c. visų Lie­tu­vos gy­ven­tojų.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0277 DB sva­ras ster­lingų 1 3,9562 JAV do­le­ris 1 2,6038 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5599 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9343 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2911 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6480 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6120 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8039

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+1,1323 % –0,3878 % +1,1302 % +0,5618 % –0,0284 % +0,0519 % –0,1482 % +0,5464 % +0,2933 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,78

4,64

2,50

„Va­koil“

4,74

4,60

2,51

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta

94,46 dol. už 1 brl. 113,85 dol. už 1 brl.In­ves­ti­ci­jos į ša­lies ūkį au­ga lėčiau

Sta­tis­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad va­sarį, pa­ly­ gin­ti su sau­siu, Lie­tu­vo­je bus už­fik­suo­ta 0,1 pro­c. su­de­rin­ta mėne­sinė inf­lia­ci­ja, o Lie­ tu­vos ban­ko ana­li­ti­kai nu­ma­to 3,1 pro­c. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) au­gimą.

Pi­go dra­bu­žiai ir ava­lynė

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ ni­mis, va­sarį su­de­rin­ta me­tinė inf­ lia­ci­ja turėtų būti 2,4 pro­c., vi­du­ tinė me­tinė inf­lia­ci­ja – 3 pro­c. Tai pra­nešė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­ tas. Pa­sak sta­tis­tikų, tikė­ti­na, kad did­žiau­sią įtaką va­sa­rio mėne­ sio var­to­ji­mo kai­noms turės dėl brangs­tan­čių de­galų šiek tiek didė­ jan­čios trans­por­to pre­kių grupės kai­nos. Au­gimą turėtų pri­stab­dy­ti se­zo­ni­nis žie­mos dra­bu­žių ir ava­ lynės iš­par­da­vi­mas. Kitų pre­kių ir pa­slaugų gru­pių kai­nos, anot sta­tis­tikų, tikė­ti­na, reikš­min­gai ne­kis ir turės ne­daug įta­kos bend­rai kainų di­na­mi­kai. Sausį Lie­tu­vo­je už­fik­suo­ta 0,2 pro­c. su­de­rin­ta mėne­sinė inf­lia­ci­ ja, 2,7 pro­c. su­de­rin­ta me­tinė inf­ lia­ci­ja ir 3,1 pro­c. su­de­rin­ta vi­du­ tinė me­tinė inf­lia­ci­ja. Lie­tu­vos ban­ko eko­no­mis­tai vi­ du­tinės me­tinės 2013-ųjų inf­ lia­ci­jos pro­gnozę su­ma­ži­no 0,4 pro­cen­ti­nio punk­to, iki 2,4 pro­c. Praė­ju­sių metų pa­bai­go­je inf­lia­ ci­jos ten­den­ci­jos var­to­to­jams bu­ vo pa­lan­kesnės, nei tikė­ta­si, – me­ tinė inf­lia­ci­ja su­mažė­jo, pa­ste­bi­mai sulėtė­jus ši­lu­mos ener­gi­jos ir de­ galų kainų au­gi­mui. „Dar di­desnę įtaką turė­jo 2012 m. pa­bai­go­je pra­tęstas PVM leng­vatų

Lie­tu­vos ban­ ko eko­no­mis­ tai vi­du­tinės me­tinės 2013-ųjų inf­lia­ci­jos pro­gnozę su­ma­ži­no 0,4 pro­cen­ti­ nio punk­to, iki 2,4 pro­c.

ši­lu­mos ener­gi­jai ir kom­pen­suo­ja­ mie­siems vais­tams ga­lio­ji­mas“, – teigė Lie­tu­vos ban­ko Eko­no­mi­kos ir fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo tar­ny­bos di­rek­torė Rūta Rodz­ko. Kainų ki­li­mas pa­nai­ki­nus leng­ va­tas, anks­čiau įtrauk­tas į 2013 m. inf­lia­ci­jos pro­gno­zes, da­bar per­ ke­lia­mas į 2014-ųjų pro­gnozę, kai nu­ma­to­mas 3 pro­c. vi­du­ti­nis kai­ nų pa­didė­ji­mas. Ta­čiau, anot Lie­ tu­vos ban­ko ana­li­tikų, jei leng­vatų ga­lio­ji­mas būtų pra­tęstas, ati­tin­ ka­mai būtų ma­ži­na­ma ir kitų me­ tų inf­lia­ci­jos pro­gnozė. Pa­si­gen­da in­ves­ti­cijų

Taip pat Lie­tu­vos ban­ko ana­li­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad ša­lies BVP au­gi­ mas šie­met sieks 3,1 pro­c. Didė­jant pra­monės po­rei­kiui in­ves­tuo­ti ir ne­ slops­tant eks­por­to plėtrai, 2014 m. jis turėtų siek­ti 3,8 pro­c. „Už­sie­nio pre­ky­bos rai­da rea­ lųjį BVP šie­met veiks pa­lan­kiau, nei pro­gno­zuo­ta, ta­čiau šių me­ tų jo pro­gnozė ne­kei­čia­ma dėl šiek tiek pra­stesnės kitų BVP su­ de­damųjų da­lių, visų pir­ma – in­ ves­ti­cijų, per­spek­ty­vos“, – pra­ne­ ši­me spau­dai sakė Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Kuo­dis. Pa­sak R.Kuod­žio, in­ves­ti­ci­jos ša­ lies ūky­je ne­be­didė­ja jau kurį laiką – pa­ste­bi­miau ūgtelė­jo tik in­ves­

„„Pers­pek­ty­vos: nors ša­lies ūkis augs ir to­liau, eks­per­tai ne­ri­mau­ja dėl jau kurį laiką ne­didė­jan­čių in­ves­ti­cijų. 

ti­ci­jos į trans­por­to prie­mo­nes. Ta­ čiau ti­ki­ma­si, kad šis ro­dik­lis vis dėlto ims kil­ti, nors ir ma­žes­niu tem­pu, nei pro­gno­zuo­ta anks­čiau. Lie­tu­vos ban­ko ver­ti­ni­mu, šie­ met in­ves­ti­ci­jos turėtų pa­didė­ti 4,6 pro­c. (per­nai lapk­ritį pro­gno­ zuo­tas 6,2 pro­c. au­gi­mas), o 2014 m. in­ves­ti­cijų au­gi­mas turėtų siek­ ti 7,4 pro­c. Po itin gau­saus pra­ėju­sių me­ tų der­liaus mais­to ir žemės ūkio pro­duktų eks­por­tas dar kurį lai­ ką ga­li didė­ti. Tai­gi, anot Lie­tu­ vos ban­ko ana­li­tikų, eks­por­to plė­ tra ar­ti­miau­siu me­tu dar turėtų būti ne­men­ka – pro­gno­zuo­ja­ma,

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

kad šie­met eks­por­tas pa­didės 5,8 pro­c., o 2014 m. – 6 pro­c. Im­por­to au­gi­mas, cent­ri­nio ban­ko ana­li­tikų ver­ti­ni­mu, šie­met turėtų siek­ti 6,1 pro­c., o 2014-ai­siais – 6,5 pro­c. Ne­dar­bas kas­met mažės

Lie­tu­vos ban­ko eks­per­tai pro­gno­ zuo­ja, kad su­stab­dy­ta Ūkio ban­ ko veik­la reikš­min­gos įta­kos eko­ no­mi­kos rai­dai ne­turės, nes šia­me ban­ke lai­kytų neapd­raustų lėšų su­ ma palyginti ma­ža. Ne­dar­bo ly­gis, per­nai siekęs 13,2 pro­c., šie­met turėtų su­mažė­ti iki 11,6 pro­c., o 2014 m. – iki 10 pro­c. Dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mas šie­met

turėtų siek­ti 4,4 pro­c., o 2014 m. sulėtė­ti iki 3,7 pro­c. Anot Lie­tu­vos ban­ko ana­li­tikų, pri­va­taus var­to­ji­mo iš­lai­dos 2013 ir 2014 m. augs ati­tin­ka­mai 2,5 ir 3,3 pro­c., o vald­žios sek­to­riaus var­to­ji­ mo iš­lai­dos pa­didės ati­tin­ka­mai 1,3 ir 2,4 pro­c. Nu­ma­to­ma, kad pri­va­tus var­to­ji­mas dau­giau kils vėles­niais me­tais, kai la­biau suak­tyvės išorės ir vi­daus pa­klau­sa, tai­gi, spar­čiau didės namų ūkių pa­ja­mos. Taip pat pro­gno­zuo­ja­ma, kad Lie­tu­vos ei­na­mo­sios sąskai­tos de­ fi­ci­tas šie­met su­da­rys 2 pro­c. BVP, o 2014 m. ūgtelės iki 2,6 pro­c. KD, BNS inf.

Už­sie­nie­čiai pa­gyrė Bal­ti­jos ša­lis Tarp­t au­t inė kre­d i­t o rei­t ingų agentū­ra „Fitch Ra­tings“ Bal­ti­jos ša­lių at­si­ga­vimą po krizės įvar­di­ jo kaip įspūdingą Eu­ro­pos sėkmės is­to­riją. Tau­py­mas pa­dėjo

„„Ly­derės: už­sie­nio eks­per­tai ne­

gailė­jo gerų žod­žių Lie­tu­vai, Lat­ vi­jai ir Es­ti­jai, ku­rių eko­no­mi­ka su­ laukė spar­taus at­lyd­žio po krizės. 

Kęstu­čio Va­na­go nuo­tr.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos at­si­ga­ vi­mas po 2008–2009 m. krizės ir iš­si­ver­ži­mas į ES ly­de­res pa­gal eko­ no­mi­kos au­gimą 2011–2012 m. yra įspūdin­ga Eu­ro­pos sėkmės is­to­ri­ja. Tai tei­gia tarp­tau­tinė kre­di­to rei­ tingų agentū­ra „Fitch Ra­tings“. Ta­čiau praei­ty­je pa­stebė­ti mak­ roe­ko­no­mi­kos svy­ra­vi­mai įro­do, kad vis dėlto šių ša­lių ūkiui svy­ra­ vi­mai būdin­gi. O juos, pa­sak tarp­ tau­ti­nių eks­pertų, le­mia eko­no­ mi­kos at­vi­ru­mas, di­de­lis ban­ko

pa­skolų ir indė­lių san­ty­kis bei už­ sie­nio sko­los ly­gis. Tei­gia­ma, kad Bal­ti­jos ša­lims at­ kur­ti sa­vo eko­no­mi­kos pu­siaus­ vyrą, pa­di­din­ti kon­ku­ren­cin­gumą ir vėl im­ti aug­ti pa­dėjo griež­tos tau­ py­mo prie­monės, ku­rių im­ta­si vos ki­lus kri­zei, eko­no­mi­kos lanks­tu­ mas, skaus­min­gas vi­daus de­val­ va­ci­jos pro­ce­sas ir di­delė so­cia­linė san­glau­da.

ro įve­dimą. Re­mian­tis jo­mis, Lie­ tu­va eurą įsi­ves 2015 m. sausį, o Lat­vi­ja – me­tais anks­čiau.

Bal­ti­jos ša­lims at­ kur­ti eko­no­mi­kos pu­siaus­vyrą pa­dėjo griež­tos tau­py­mo prie­monės, ku­rių im­ ta­si vos ki­lus kri­zei.

Prog­nozės dėl eu­ro pa­lan­kios

Spe­cia­lis­tai teigė, kad pra­ėju­siais me­tais Bal­ti­jos ša­lių ūkio prieau­ gis siekė vi­du­ti­niš­kai 4 pro­c., o tai ro­do įspūdingą šių ša­lių ūkio at­ spa­rumą eu­ro zo­nos eko­no­mi­kos nuo­smu­kiui. „Fitch Ra­tings“ pa­si­ da­li­jo ir sa­vo pro­gnozė­mis apie eu­

„Ma­no­me, kad, ne­pai­sant ga­limų būsimų eu­ro zo­nos gelbė­ji­mo pro­ gramų fi­nan­sa­vi­mo sąnaudų, eu­ro įve­di­mas šiems ne­di­de­liems, at­vi­ riems, lanks­tiems ir su eu­ru la­bai

glaud­žiai su­si­ju­siems ūkiams bus nau­din­gas“, – ra­šo­ma agentū­ros ata­skai­to­je apie Bal­ti­jos ša­lis. Ty­ko ir pa­vo­jai

Agentū­ra ma­no, kad Bal­ti­jos vals­ tybės dėl sa­vo pre­ky­bos, dar­bo ir ka­pi­ta­lo srautų at­vi­ru­mo ga­li nu­ kentė­ti dėl pa­sau­li­nių su­krėtimų. „Nus­tatė­me, kad BVP ir inf­lia­ ci­jos svy­ra­vi­mai per pa­sta­ruo­sius de­šimt metų bu­vo vie­ni did­žiau­sių Eu­ro­po­je. Ne­sant no­mi­na­laus va­ liu­tos kur­so lanks­tu­mo, su­ma­žin­ti pa­dėties blogė­ji­mo ri­ziką ir ska­tin­ ti tvarų au­gimą pa­dėtų an­ti­cik­linės fis­ka­linės po­li­ti­kos prie­monės bei ak­ty­vi bankų prie­žiū­ra“, – tei­gia­ ma ata­skai­to­je. KD, BNS inf.


8

penktadienis, vasario 22, 2013

ekonomika

Sakoma, kad svarbiausia norint sėkmingai vystyti verslą – turėti gerą idėją. Tačiau kartais net pačios geriausios idėjos nepavyksta įgyvendinti dėl paprasčiausio bankų nenoro skolinti, juk idėjos neužstatysi. Šiuo atveju gali padėti ES lėšomis finansuojamas „Verslo angelų fondas I“, paremiantis perspektyvius verslus ne tik lėšomis, bet ir žiniomis. „„Sėkmė: „TakeWay“ restoranų plėtra įvyko „Verslo angelų fondo I“, kurie patikėjo naujo verslo idėja, dėka. 

„TakeWay“ nuotr.

„Verslo angelai“ padėjo idėją paversti realybe Darius Mikelis Bankai skolinti nesutiko

Jau daugiau nei metus Vilniuje veikia du ne tik greito, bet ir sveikesnio maisto restoranai „TakeWay“. Jų įkūrėjas Eimantas Navikauskas teigia, kad be „Verslo angelų fondo I“ pagalbos restoranų tinklas plėstųsi gerokai lėčiau. „Restoranus atidariusi bendrovė „Sveikatingumo projektai“ – jauna įmonė, todėl joks bankas, ypač pastarųjų metų sąlygomis, nenorėjo finansuoti įmonės veiklos be solidaus užstato – nekilnojamojo turto. Deja, įmonė tokio užstato neturėjo. Todėl buvo ieškota kitokio finansavimo būdo, kai finansuojama gera idėja su gera investicijų grąža, – tai būtent ir daro rizikos kapitalo fondai“, – pasa-

kojo UAB „Sveikatingumo projektai“ vadovas E. Navikauskas. Pasak bendrovės vadovo, svarbu ir tai, kad rizikos kapitalo atstovai padeda ne tik pinigais, bet ir savo žiniomis, kaip suvaldyti verslą. Sutartį su „Verslo angelais“ bendrovė pasirašė 2011 m. gegužės 10 d. Jau rudenį buvo atidaryti pirmieji du restoranai „TakeWay“. Numatyta pradinė investicijų suma – 700 tūkst. litų, kuri buvo investuota etapais. „Šiandien investicijų suma siekia 1,38 mln. litų, ir tai yra maksimali suma, kurią gali investuoti fondas pagal savo numatytą investavimo strategiją“, – sakė E. Navikauskas. Investicijų reikėjo įrangai

Investuotos lėšos buvo panaudotos tikslingai: reikalingai techno-

loginei įrangai įsigyti, patalpoms įrengti, pradiniam patalpų nuomos įnašui bei baldams, apyvartinėms lėšoms. Pagrindinė nauda – tai galimybė sparčiai auginti verslą. Turint pakankamai lėšų galima per gana trumpą laiką įrengti prekybos vietą, pradėti dirbti bei gauti pajamų tolesnei įmonės veiklai plėtoti. Verslininko teigimu, įkalbėti „Verslo angelus“ investuoti į jo idėją nebuvo labai sunku. „Norint pritraukti rizikos kapitalo fondų ar „Verslo angelų“ investicijų reikia ne tik turėti gerą idėją, tačiau ir žinoti, kaip ji veiks. Mes jau buvome išbandę keletą greitojo maisto užeigų variantų, todėl tai buvo pliusas mums įtikinėjant investuotojus. Tačiau investuotojas investuotojui nelygu: vienas investuoja vadovaudamasis emo-

cijomis, o kitas – racionaliu išskaičiavimu“, – pasakojo „Sveikatingumo projektų“ vadovas. Padeda greičiau plėstis

E. Navikauskas neabejojo, kad būtų radęs būdų, kaip sukurti restoranų tinklą. Tačiau tai būtų užtrukę ilgiau ir nebūtų buvę sąlygų greitai plėstis. „Tokią ES iniciatyvą, kai pinigai investuojami į įmonės kapitalą, vertinu labai teigiamai, nes dauguma atvejų jie panaudoti tikslingai ir naudingai“, – sakė verslininkas. 2010 m. įsteigtas bendrai investuojantis fondas „Verslo angelų fondas I“ kartu su „verslo angelais“ (privačiais investuotojais) investuoja į smulkiojo ir vidutinio verslo įmones (iki 1,38 mln. litų į vieną įmonę). „Verslo angelų fondas I“ kartu su „verslo angelu“ in-

vestuoja lygiomis dalimis, t. y. po 50 proc. nuo bendros investicijų sumos. Fondas ir „verslo angelas“ dalijasi su įmone, į kurią investavo, sukauptomis žiniomis ir patirtimi, padeda įmonei tobulinti verslo valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti ilgalaikėje perspektyvoje. Šiai priemonei skirta 27,6 mln. litų ES struktūrinės paramos lėšų. Daugiau informacijos apie fondą ir jo veiklą galima rasti „Verslo angelų“ fondo tinklalapyje www.mesinvest.lt

Rizikos kapitalo fondai padeda kurti ir plėsti įmones Tomas Simaniukas Verslininkams skundžiantis, kad pastaruoju metu vis sunkiau gauti bankų paskolas, ne vienas jau pasinaudojo alternatyviu ES finansuojamu investicijų šaltiniu – rizikos kapitalo fondais. Skatina verslumą

„„Nauda: pasak I.Miliauskienės, rizikos kapitalo fondas verslo naujokams

parankus ne tik kaip investicijų šaltinis, bet ir tuo, kad planuojamos veiklos riziką įvertina patyrę verslininkai. LR ūkio ministerijos nuotr.

Siekiant skatinti verslumą ES kuriami rizikos kapitalo fondai, į kuriuos gali kreiptis įmonės, kai joms prireikia lėšų plėtrai ar naujai įmonei steigti. Paprastai fondo investicinį kapitalą sudaro iš ES struktūrinių fondų skirtos lėšos. Būtent iš jo teikiama dalis investicijų verslui. Kitą dalį sudaro privačių investuotojų lėšos. „Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis, atpažįstamas kaip investicijų į įmonių nuosavą kapitalą forma. Tokios formos finansavimas, arba investicijos į įmonių akcinį kapitalą, atliekamas įmonėse, kurios dažnai būna inovatyvios arba pasižymi didelio augimo bei plėtros galimybėmis ir

yra pradžios, ankstyvo augimo ar plėtros stadijų“, – sakė Ūkio ministerijos ES paramos koordinavimo departamento Finansinių priemonių skyriaus vedėja Inga Miliauskienė. Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų arba vėliau pardavęs tas akcijas. Rizikos kapitalo investuotojas aktyviai dalyvauja įmonės veikloje ir savo žiniomis, ryšiais, patirtimi stengiasi prisidėti plėtojant įmonės veiklą. Dažniausiai rizikos kapitalo fondas investuoja į įmones įsigydamas nedidelę dalį akcijų, suteikiančių kontroliavimo teisę trejų–septynerių metų laikotarpiui.

Norėdamas, kad rizikos kapitalo fondas investuotų į plėtojamą verslą arba paremtų finansiškai verslo idėją, verslininkas turi kreiptis į rizikos kapitalo fondo valdytoją, kuris investuoja kapitalą tiesiogiai į įmonių akcinį kapitalą. Rizikos kapitalo fondų valdytojai, prieš priimdami kiekvieną investicinį sprendimą, kruopščiai patikrina įmonę. Tikrinant atsižvelgiama į pelno augimo potencialą, verslo idėjos kokybę, konkurencinį pranašumą, pagrįstą kapitalo poreikį, įmonės komandos tvirtumą, kitus svarbius elementus. Daugiau informacijos apie rizikos kapitalo fondus galima rasti interneto tinklalapiuose www. litcapital.lt, www.baltcap.com, www.mesinvest.lt, www.practica. lt, www.invega.lt.

Kaip pasinaudoti

Rizikos kapitalo galimybėmis gali pasinaudoti tiek ankstyvosios vystimosi stadijos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, tiek besiplečiančios spartaus augimo potencialą turinčios mažos ir vidutinės įmonės.

Užs. 1079068


9

PenktADIENIS, vasario 22, 2013

pasaulis Ga­lin­gas ­ spro­gi­mas

At­si­sakė ­ aiš­kin­tis

Ma­žiau­siai 53 žmonės, dau­giau­sia ci­vi­liai, va­kar žu­vo Da­mas­ko cent­re spro­gus au­ to­mo­bi­ly­je pa­slėptam ga­lin­gam už­tai­sui. Iš­puo­lio tai­ki­nys bu­vo Si­ri­jos val­dan­čio­ sios par­ti­jos „Baath“ būstinė. Spro­gi­mo ban­ga iš­daužė Ru­si­jos am­ba­sa­dos lan­ gus, ta­čiau jos dar­buo­to­jai ne­nu­kentė­jo. Jung­ti­nių Tautų duo­me­ni­mis, per jau be­ veik dve­jus me­tus vyks­tantį konf­liktą Si­ri­ jo­je žu­vo ma­žiau­siai 70 tūkst. žmo­nių.

JAV am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je Mi­chae­las McFau­las (nuotr.) ir Ru­si­jos par­la­men­to Tarp­tau­ti­nių rei­kalų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alek­se­jus Puš­ko­vas va­kar su­si­kir­to dėl Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se įvai­kin­to rusų ber­ niu­ko Mak­si­mo Kuz­mi­no mir­ties. Am­ba­ sa­do­rius at­si­sakė at­vyk­ti į Ru­si­jos par­la­ men­to Že­muo­sius rūmus at­sa­ky­ti į klau­si­ mus dėl šios tra­ge­di­jos. Pa­sak rusų tyrėjų, ber­niuką nu­žudė jo įmotė ame­ri­kietė.

4700 žmo­nių,

ku­rių dalį su­da­ro ci­vi­liai, žu­vo per slaptą JAV be­pi­lo­čių lėktuvų karą Pa­kis­ta­ne ir ki­to­se ša­ly­se.

Kal­tin­to­jas vir­to įta­ria­muo­ju Pietų Af­ri­kos Res­pub­li­kos spor­to did­vy­ rio Os­ca­ro Pis­to­riaus by­lo­je dėl šir­dies draugės nu­žu­dy­mo Šv. Va­len­ti­no dieną – ne­tikė­tas po­sūkis.

Šaudė į mik­roau­to­busą

Paaiškė­jo, kad ty­ri­mui dėl O.Pis­to­ riaus draugės nu­žu­dy­mo va­do­vau­ jan­čiam pa­reigū­nui pa­čiam gre­sia sep­ty­ni kal­ti­ni­mai ban­dy­mu nu­ žu­dy­ti už šau­dymą į žmo­nių pilną mik­roau­to­busą, kurį 2009 m. jis su dviem po­li­ci­nin­kais norė­jo su­ stab­dy­ti. „Mes tik va­kar bu­vo­me in­for­ muo­ti, kad kal­ti­ni­mai Hil­to­nui Bot­hai ban­dy­mu nu­žu­dy­ti bu­vo grąžin­ti“, – va­kar sakė po­li­ci­jos at­sto­vas Ne­vil­le Ma­li­la. Pa­sak jo, tie kal­ti­ni­mai tyrė­jui iš pra­džių pa­teik­ti 2009 m., bet pa­skui bu­vo at­šauk­ti. Pats tyrė­jas tvir­ti­na, kad jam te­ ko pa­leis­ti ugnį į mik­roau­to­busą, nes šis norė­jo išs­tum­ti iš ke­lio po­ li­ci­ninkų au­to­mo­bilį. Pa­reigū­nas už­tik­ri­no, kad šau­do­ma bu­vo tik į ra­tus, o žmonės ne­nu­kentė­jo. Jis taip pat neigė pra­ne­ši­mus, kad šaudė būda­mas ne­blai­vus, nors pri­pa­ži­no, kad jo krau­jo po in­ci­ den­to nie­kas ne­tyrė. Kol kas neaiš­ku, ar H.Bot­ha to­ liau dirbs O.Pis­to­riaus by­lo­je. Ty­ri­me – daug klaidų

Tre­čia­dienį H.Bot­hos pa­teik­tus įro­dy­mus teis­me kruopš­čiai nag­ rinė­jo O.Pis­to­riaus ad­vo­ka­tai. Jie pri­vertė tyrėją pri­pa­žin­ti daug šio­ je by­lo­je pa­da­rytų klaidų, tarp jų – tai, kad spor­ti­nin­ko na­muo­se, kur bu­vo nu­šau­ta jo draugė, H.Bot­ ha ne­vilkė­jo ap­sau­gi­nių dra­bu­žių, ku­rie pa­de­da ne­pa­lik­ti pa­ša­li­nių pėdsakų. Per kryž­minę ap­klausą H.Bot­ha taip pat bu­vo pri­vers­tas pri­pa­žin­ ti, kad O.Pis­to­riaus pa­teik­ta ver­ si­ja apie pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio pa­ry­čiais įvy­kusį šau­dymą ati­ti­ ko sąly­gas nu­si­kal­ti­mo vie­to­je. Tai su­si­lpni­no kal­tin­tojų tei­gi­nius, kad žmog­žu­dystė bu­vo ap­gal­vo­ta iš anks­to. H.Bot­hos tei­gi­niams taip pat trū­ ko nuo­sek­lu­mo. Jis aiš­ki­no, kad nak­ tį prie­š pat tra­ge­diją vie­nas liu­di­nin­ kas girdė­jo šauks­mus O.Pis­to­riaus na­muo­se. Iš pra­džių tyrė­jas teigė, kad liu­di­nin­kas juos girdė­jo iš 600 m at­stu­mo, o vėliau – iš 300 m. Pa­laikė įsib­rovė­liu

Tra­ge­di­ja spor­ti­nin­ko na­muo­se įvy­ko va­sa­rio 14-osios pa­ry­čiais.

Pa­sak pa­ties O.Pis­to­riaus, jo mer­ gi­na – 29 metų Ree­va Steen­kamp – nu­sprendė iš anks­ty­vo ry­to pa­si­ ruoš­ti įsi­mylėjė­lių die­nai, o jis, iš­ girdęs bu­te kaž­kokį triukšmą, pa­ laikė ją įsib­rovė­liu. Spor­ti­nin­kas čiu­po pis­to­letą ir ėmė šau­dy­ti į vo­nios du­ris. Dvi kul­ kos pa­taikė mo­te­riai į ranką, vie­na – į šlaunį, ir dar vie­na į galvą. O.Pis­to­rius ti­ki­na tik vėliau su­ pratęs, kas bu­vo vo­nio­je, nors kal­ tin­to­jai ban­do įro­dy­ti, jog tai bu­vo ty­činė žmog­žu­dystė. Ra­š y­t i­n iuo­s e pa­ro­d y­m uo­s e O.Pis­to­rius pri­si­pa­ži­no, kad vi­suo­ met mie­go­jo po lo­va lai­ky­da­mas pis­to­letą. Teisė­sau­ga tei­gia, kad jis ne­turė­jo teisės lai­ky­ti ginklą. Salė juokė­si

26 metų spor­ti­nin­kui gre­sia kalė­ ji­mas iki gy­vos gal­vos. Šią sa­vaitę teis­mas svars­to jo pra­šymą būti pa­ leis­tam už užs­tatą. Ir čia H.Bot­ha su­gebė­jo „pa­si­žymė­ti“. „Kal­ti­na­ma­sis yra spor­ti­nin­kas pa­ro­lim­pie­tis, tu­ri abiejų kojų pro­ te­zus. Ma­nau, abu ga­li­me su­tik­ti, kad jo vei­das ži­no­mas vi­sa­me pa­ sau­ly­je. Ar tik­rai ti­ki­te, kad jis pa­ si­nau­dos ga­li­my­be iš­vyk­ti iš PAR, būda­mas tuo, kas jis yra, ir nau­do­ da­ma­sis pro­te­zais?“ – tyrė­jo klau­ sė teisė­jas. „Taip“, – at­sakė H.Bot­ha. Ap­ sau­gos dar­buo­to­jams te­ko tram­ dy­ti juoką teis­mo salė­je, o teisė­jo vei­de žur­na­lis­tai pa­matė nuo­šird­žią nuo­stabą. Mie­ga ant grindų

Jei­gu teis­mas ne­pa­leis O.Pis­to­riaus už užs­tatą, jam ke­lis mėne­sius teks pra­leis­ti kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo įstai­ go­je, kol by­la bus pra­dėta nag­rinė­ ti iš esmės. Da­bar spor­ti­nin­kas lai­ko­mas Pre­to­ri­jos po­li­ci­jos sky­riaus ka­ me­ro­je, skir­to­je as­me­nims, įta­ ria­miems žmog­žu­dys­te. To­kio­ se ka­me­ro­se ne­būna lo­vos, todėl O.Pis­to­rius, PAR lai­ko­mas na­cio­ na­li­niu did­vy­riu, pri­vers­tas mie­go­ ti ant grindų. Kal­ti­na­mo­jo dėdė Ar­nol­das Pis­ to­rius pa­sa­ko­jo, kad spor­ti­nin­kas, nu­žudęs draugę, iš­tik­tas šo­ko, ka­ me­ro­je ne­valgė pen­kias die­nas ir skai­to Bib­liją. BNS, BBC, ne­wsru.com inf.

„„Pai­nia­va: H.Bot­ha (nuo­tr. viršuje) tir­da­mas O.Pis­to­riaus draugės nu­žu­dymą pri­darė klaidų, pai­nio­jo pa­ro­

dy­mus, o ga­liau­siai pa­ts ta­po įta­ria­muo­ju dėl ban­dy­mo nu­žu­dy­ti. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Trum­pos biog­ra­fi­jos „„R.Steen­kamp

„„O.Pis­to­rius

Žur­na­las vy­rams FHM du kar­t us iš eilės bu­vo pri­pa­ž inęs PAR mo­delį R.Steen­kamp vie­na iš 100 sek­sua­liau­ sių pa­sau­l io mo­terų. 29 metų Nel­so­ no Man­de­los uni­ver­si­te­to Teisės fa­ kul­te­to ab­sol­ventės nuo­t rau­ka pui­ ka­vo­si šio žur­na­lo 2011 m. gruod­ž io nu­me­ry­je.

O.Pis­to­riui bu­vo 17 metų, kai 2004-ai­ siais Atėnų pa­ro­lim­pinė­se žai­dynė­se nu­bėgęs 200 m jis laimė­jo auk­so me­ dalį. Vėliau jis ta­po vie­nu žy­miau­sių pa­ro­lim­pie­čių.

Iš gim­to­jo Port Eli­za­be­to ji at­v y­ko į Jo­han­se­burgą, kai laimė­jo kos­me­t i­ kos bend­rovės „Avon“ rek­la­mos kon­ kursą. Ji daž­nai pa­si­ro­dy­da­vo vie­šu­ mo­je, fil­ma­vo­si rek­la­mo­je, vedė ke­ lias te­le­vi­zi­jos lai­das. „Sėkmė bu­vo jos lem­tis, – sakė R.Steen­ kamp va­dy­bi­n inkė Sa­r it Tom­l in­son. – Ji bu­vo nuo­sta­bi, pro­tin­ga mer­g i­na, turė­jo ne­pap­rastą vers­lu­mo dva­sią.“ Pirmą kartą su O.Pis­to­riu­mi ji vie­šai pa­si­rodė per­nai lapk­ritį per spor­ti­nių ap­do­va­no­jimų tei­k i­mo ce­re­mo­n iją. Nors tuo­met mo­te­ris pa­reiškė, kad juo­ du yra tie­siog drau­gai, grei­tai paaiškė­ jo, jog juos sie­ja kai kas dau­giau. Praė­jusį šeš­ta­d ienį turė­jo būti pra­ dėtas trans­l iuo­t i rea­lybės šou „Tro­ pinė lo­bių sa­la“, ku­r ia­me prie­š mirtį spėjo nu­si­fi l­muo­ti R.Steen­kamp, kar­ tu su 13 kitų da­ly­vių var­žy­da­ma­si dėl mi­li­jo­no randų pri­zo. Rea­lybės šou tink­la­la­py­je ra­šo­ma, kad R.Steen­kamp turė­jo aistrą au­to­ mo­bi­l iams, bu­vo pui­k i virė­ja, lais­va­ lai­k iu mėgo skai­t y­t i ir leis­t i laiką su drau­gais bei ar­ti­mai­siais.

Jo­ha­nes­bur­ge gi­mu­siam bėgi­kui ko­ jos bu­vo am­pu­tuo­tos, kai jam bu­vo 11 mėne­sių, nes O.Pis­to­riaus pėdų kau­ lai bu­vo ne­su­si­for­mavę. Vis­g i nau­do­ da­mas šiuo­lai­k i­n ius spy­r uok­l i­n ius ang­l ies pluoš­to pro­te­z us O.Pis­to­r ius ga­li ne tik vaikš­čio­ti, bet ir var­žy­tis su pa­jėgiau­siais pa­sau­lio spor­t i­nin­kais. Mo­k yk­lo­je jis pra­dėjo žais­t i regbį, bet 2004 m. pa­tyrė traumą ir per­ėjo į lengvąją at­le­tiką. Po aš­tuo­nių mėne­ sių jis de­biu­ta­vo pa­ro­lim­pinė­se žai­ dynė­se ir, įveikęs la­biau pa­ty­ru­sius var­žo­vus, laimė­jo 200 m bėgi­mo auk­ so me­dalį ir 100 m dis­tan­ci­jos bronzą. Pe­k i­no ir Lon­do­no pa­ro­l im­pinė­se žai­dynė­se jis ir­g i iš­ko­vo­jo auk­so me­ da­lių, be to, pa­ge­ri­no ke­letą re­kordų. Per­nai Lon­do­ne jis įėjo į is­to­r iją kaip pir­ma­sis žmo­g us su abiejų kojų pro­ te­zais, olim­pia­do­je da­ly­vavęs bėgi­ mo rung­ty­je. Jis pa­te­ko į 400 m bėgi­ mo pus­fi ­nalį. O.Pis­to­r ius yra tik­ras ad­re­na­l i­no fa­ na­t i­kas: jo žavė­jimą­si grei­čiu at­spin­ di aist­ra mo­to­cik­lams. Jis anks­čiau taip pat au­g i­no du bal­tuo­sius tig­r us, ta­čiau vėliau par­davė juos vie­nam Ka­na­dos zoo­lo­g i­jos so­dui, kai jie ta­ po per di­de­li.


10

penktADIENIS, vasario 22, 2013

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Kau­no ran­ki­nin­kų der­bis – jau ket­virt­fi­na­ly­je? Di­de­lė ti­ki­my­ bė, kad šį se­zo­ną dėl Lie­tu­vos vy­ rų ran­ki­nio ly­gos (LVRL) čem­pio­ na­to ap­do­va­no­ ji­mų ko­vos tik vie­na iš dvie­ jų Kau­no ko­ man­dų, nes jos tik­riau­siai su­si­ tiks jau pir­ma­ja­ me at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pe.

Re­zul­ta­tai 17-asis tu­ras: Kau­no „LSU-Lū­šis“– Klaipėdos „Dra­g ū­nas“ 30:32 (13:16), Kau­n o „Gra­n i­t as-Ga­j a-Ka­r ys“– Pasvalio „Trio­bet“ 41:24 (18:13), Vil­ niaus VHC „Švie­s a“–Šiaulių „Uni­ ver­si­te­tas-Gu­ber­n i­ja“ 31:23 (18:13), Aly­t aus „Al­mei­d a-Strong­l a­s as“– Varėnos „Ūla“ 27:19 (14:11).

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

1. „Dra­gū­nas“ 2. „Almeida–Strong.“ 3. „Švie­sa“ 4. „Granitas–G.-K.“ 5. „LSU–Lūšis“ 6. „Vil­nius“ 7. „Uni­ver.–Gub.“ 8. „Ūla“ 9. „Trio­bet“ 10. „Ute­na“

Rungt. Perg. Lyg. Pral. Tšk.

17 17 17 17 17 16 17 17 17 16

14 14 11 10 9 8 5 5 3 0

1 0 2 2 2 1 1 0 0 1

2 3 4 5 6 7 11 12 14 15

29 28 24 22 20 17 11 10 6 1

lai­m ė­jo 34:29, o ant­ro­j i dvi­ko­va bai­g ė­s i ly­g io­s io­m is – 22:22. Į re­zul­ta­ty­viau­sio LVRL re­gu­lia­ raus se­zo­no žai­dė­jo ti­tu­lą pre­ten­ duo­ja ke­tu­ri snai­pe­riai: šiuo me­tu

Į re­zul­ta­ty­viau­sio LVRL re­gu­lia­raus se­ zo­no žai­dė­jo ti­tu­lą pre­ten­duo­ja ke­tu­ri snai­pe­riai. „„Pa­baig­tu­vės: pa­sku­ti­nia­me LVRL re­gu­lia­raus se­zo­no tu­re su­si­kaus ša­lies čem­pio­nas „Dra­gū­nas“ ir vi­ce­čem­pio­

nas „Gra­ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“. 

Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

Per­nai Kau­no „Gra­ni­to-Ga­jos-Ka­ rio“ ran­ki­nin­kai ta­po ša­lies vi­ce­ čem­pio­nais, o „LSU-Lū­šies“ eki­ pa pel­nė bron­zos me­da­lius. Šie­met iki re­gu­lia­raus se­zo­no pa­ bai­gos li­kus vie­nam tu­rui jau ži­no­ mi vi­si ket­virt­fi­na­lio da­ly­viai, nors

dvi­ko­vų po­ros paaiš­kės tik po pa­ sku­ti­nio – 18-ojo – tu­ro rung­ty­nių. Pir­ma­ja­me at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pe su „Gra­ni­tu-Ga­ja-Ka­riu“ ir „LSU-Lū­ši­mi“ da­ly­vaus Lie­tu­vos čem­pio­no ti­tu­lą gi­nan­tis Klai­pė­ dos „Dra­gū­nas“, Aly­taus „Al­mei­ da-Strong­la­sas“, Vil­niaus „Švie­sa“ ir „Vil­nius“, Šiau­lių „Uni­ver­si­te­tasGu­ber­ni­ja“ ir Va­rė­nos „Ūla“.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Už bor­to tik­rai liks Pas­va­lio „Trio­bet“ ir „Ute­nos“ klu­bai. Ket­virt­fi­na­ly­je re­gu­lia­raus se­ zo­no nu­ga­lė­to­jai iš­mė­gins jė­gas su 8-ąją vie­tą užė­mu­sia eki­pa, 2-oji ko­man­da – su 7-ąja, 3-io­ji – su 6-ąja ir 4-oji – su 5-ąja. Gra­ni­tie­čiams li­ko ma­čas Klai­ pė­do­je su „Dra­gū­nu“, „LSU-Lū­ šies“ ran­ki­nin­kams – Šiau­liuo­se

su „Uni­ver­si­te­tu-Gu­ber­ni­ja“. Jei­ gu ne­bus staig­me­nų, abi kau­nie­čių ko­man­dos fi­ni­šuos gre­ta – 4-ojo­ je ir 5-ojo­je po­zi­ci­jo­se, to­dėl vė­liau vie­na iš jų pri­zi­nės vie­tos jau ne­ be­pa­sieks. Šį se­zo­n ą Kau­n o klu­b ų der­by­ je – „LSU-Lū­š ies“ ran­k i­n in­k ų per­sva­ra: pir­m o­jo ra­to su­s i­t i­k i­ mą su „Gra­n i­t u-Ga­ja-Ka­r iu“ jie

674

L.Mes­si įklim­po „San Si­ro“ aikš­tė­je Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Sen­sa­ci­ja: is­pa­nų „Bar­ce­lo­na“ su ge­riau­siu pa­sau­lio fut­bo­li­nin­ku Lio­ne­liu Mes­si per ma­čą su „AC Mi­lan“ eki­pa ne­su­ren­gė nė vie­nos ypač grės­min­gos ata­kos ir ri­zi­kuo­ ja lik­ti už Čem­pio­nų ly­gos ket­virt­ fi­na­lio bor­to.

perdavimus

674 per­da­vi­mus, o mi­la­nie­čiai – 261. Vis dėl­to į var­tus „Bar­ce­lo­na“ smū­gia­vo vos du kar­tus, „AC Mi­ lan“ – še­šis. „Pra­lai­mė­jo­me, nes žai­dė­me blo­ gai, – sa­vo iš­va­dą pa­skel­bė „Bar­ ce­lo­nos“ gy­nė­jas Ge­rar­das Pi­que. – Nė­ra pra­smės skųs­tis aikš­tės ko­ ky­be ar tei­sė­jų dar­bu.“

at­li­ko Is­pa­ni­jos at­sto­vai ir kont­ro­lia­vo ka­muo­lį net 65 pro­c. vi­so rung­ty­nių lai­ko.

Re­zul­ta­tai

Nep­ra­mu­šė gy­ny­bos

Sut­ram­dė žvaigž­dę

Pir­mo­sio­se aš­tunt­fi­na­lio rung­ty­ nė­se „AC Mi­lan“ sa­vo are­no­je įvei­ kė Ka­ta­lo­ni­jos žvaigž­dy­ną 2:0. „Bar­ce­lo­na“ ne­su­kū­rė nė vie­nos rea­lios pro­gos įvar­čiui. L.Mes­si bu­ vo sa­vo pa­ties še­šė­lis ir už­du­so Mi­ la­no fut­bo­li­nin­kų gy­ny­bos gniauž­ tuo­se. „Mū­sų tre­ne­ris at­li­ko nuo­sta­ bų dar­bą. Lai­mė­jo­me, nes bu­vo­ me vie­nin­gi. Žai­dė­me su ge­riau­sia pla­ne­tos ko­man­da ir eg­za­mi­ną iš­ lai­kė­me. Pir­mau­ja­me dviem įvar­ čiais, ta­čiau švęs­ti dar anks­ti. Sa­ va­me „Camp Nou“ jie ga­li lai­mė­ti ir pen­kiais įvar­čiais“, – sa­kė ant­ ro­jo „AC Mi­lan“ įvar­čio au­to­rius Sul­ley Mun­ta­ri. Sta­tis­ti­ka – iš­kal­bin­ga: Is­pa­ni­jos at­sto­vai kont­ro­lia­vo ka­muo­lį net 65 pro­c. vi­so rung­ty­nių lai­ko ir at­li­ko

„„„AC Mi­lan“–„Bar­ce­lo­na“ 2:0 (0:0).

Jei ka­ta­lo­nams iš­si­ka­pa­no­ti ne­pa­ vyks, tai bū­tų pir­ma­sis kar­tas nuo 2007-ųjų, kai „Bar­ce­lo­na“ lik­tų už aš­tuo­nių stip­riau­sių že­my­no ko­ man­dų bor­to.

Ge­rar­das Pi­que:

Pra­lai­mė­jo­me, nes žai­dė­me blo­gai. Nė­ra pra­smės skųs­tis aikš­ tės ko­ky­be ar tei­sė­jų dar­bu.

„Šia­me Mi­la­no sta­dio­ne rung­ ty­niau­ti vi­suo­met sun­ku. Su­dė­ tin­ga pa­de­monst­ruo­ti sa­vo po­ ten­cia­lą, kai var­žo­vai žai­džia taip

šiau­lie­čio Ai­va­ro Bud­rio są­skai­to­ je – 106 įvar­čiai, Gin­tau­tas Adam­ ke­vi­čius iš „Al­mei­dos-Strong­la­so“ ir Vai­das Trai­na­vi­čius iš „Švie­sos“ yra pel­nę po 105 įvar­čius, o gra­ ni­tie­tis Vai­das Dre­vins­kas – 104. Taik­liau­sias „Dra­gū­no“ žai­dė­jas Be­nas Pet­rei­kis (94 įvar­čiai) ne­ grei­tai pa­ge­rins sa­vo re­zul­ta­tą, nes gy­do­si sun­kią čiur­nos trau­mą.

50 734 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 57 min. K.P.Boa­ten­gas, 81 min. S.Mun­ta­ri. „„Stam­b u­l o

„„Gy­ny­ba: „AC Mi­lan“ žai­dė­jai už­kir­to snai­pe­riui L.Mes­si vi­sus ke­lius prie

sa­vo var­tų. 

su­si­spau­dę“, – kal­bė­jo „Bar­ce­lo­ nos“ stra­te­gas Jor­dis Rou­ra. Šis spe­cia­lis­tas ko­man­dos vai­ rą pe­rė­mė po to, kai Ti­to Vi­la­no­ vai dėl at­si­nau­ji­nu­sio gerk­lės vė­žio bu­vo at­lik­ta ope­ra­ci­ja ir pa­ša­lin­tas aug­lys. J.Rou­ra taip pat ne­gai­lė­jo kri­ti­ kos „San Si­ro“ are­nos aikš­tei, pa­ va­di­nęs ją bul­vių lau­ku. „AC Mi­lan“ stra­te­gas Mas­si­mi­lia­ no Al­leg­ri pa­reiš­kė, kad jis nė aki­mir­ kos ne­nus­to­jo ti­kė­ti sa­vo auk­lė­ti­nių

„Ga­l a­t a­s a­r ay“– Gelzenkircheno „Schal­ke 04“ 1:1 (1:1). 79 532 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 12 min. B.Yilmazas/45 min. J.Jo­ne­sas.

AFP nuo­tr.

pra­na­šu­mu. „Įvei­kė­me ko­man­dą, ku­rią vi­si lai­kė fa­vo­ri­te. Ma­no žai­dė­jai už pa­siau­ko­ji­mą nu­si­pel­nė sa­vo dar­ bo vai­sių. Da­bar­ti­nis re­zul­ta­tas mus ten­ki­na, ta­čiau jo neuž­ten­ka, kad pa­ tek­tu­me į ki­tą eta­pą. Pri­va­lo­me ge­rai su­žais­ti sve­čiuo­se“, – džiaug­tis ne­ sku­bė­jo 45-erių spe­cia­lis­tas. Vo­kie­čių per­spek­ty­vos

Ki­ta dvi­ko­va tarp Stam­bu­lo „Ga­la­ ta­sa­ray“ ir Gel­zen­kir­che­no „Schal­ke 04“ Tur­ki­jo­je pa­si­bai­gė tai­kiai 1:1.

Pra­sib­rau­ti į ket­virt­fi­na­lį pui­ kius šan­sus tu­ri vi­sos trys Vo­kie­ ti­jos ko­man­dos – be „Schal­ke 04“, aš­tunt­fi­na­ly­je sėk­min­gai kau­na­si ir Lon­do­no „Ar­se­nal“ klu­bą pir­ma­ja­ me ma­če 3:1 su­try­pęs Miun­che­no „Bayern“, ir sve­čiuo­se su Do­nec­ ko „Šach­tar“ ly­gio­sio­mis 2:2 su­ žai­du­si ša­lies čem­pio­nė Dort­mun­ do „Bo­rus­sia“. Gel­zen­kir­che­no klu­bas pa­sku­ti­ nį kar­tą Čem­pio­nų ly­gos pus­fi­na­lį bu­vo pa­sie­kęs prieš dve­jus me­tus.


11 3

penktaDIENIS, vasario 22, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai���������������������������������� 11 Paslaugos�������������������������������������������������� 11 Parduoda� ������������������������������������������� 11, 12 Perka� ����������������������������������������������������������� 12 Įvairūs� ������������������������������������������������� 12, 13 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 13 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 13 Kviečia � ����������������������������������������������� 12, 13 Pamesta� ���������������������������������������������������� 13 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 13 Informuoja� ��������������������������������������������� 13 Vikingų loto�������������������������������������������� 13

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Paslaugos Medikų

Siūlo darbą Automobilių servisui reikalingi: serviso važiuoklės meistrai, automobilių mechanikai. Tel. 8 698 02 939. 1078804

Besiplečiančiai 101 kepyklėlei skubiai reikalingas kepėjas-konditeris (-ė). Tel. 8 655 25 628.

1075758

DARBAS VYRAMS IR MOTERIMS. IŠVYKIMAS KOVO MĖN. ANGLIJOJE: PAKAVIMO DARBAI FABRIKE. NORVEGIJOJE: KEPYKLOS, SŪRIO FABRIKAI, DRABUŽIŲ, GĖLIŲ PAKAVIMAS. VOKIETIJOJE: DEŠRELIŲ GAMYKLA, SULČIŲ FABRIKAS. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tel. 8 699 94 931; karjeros.biuras@gmail.com. 1079038

Elektros prekių parduotuvei reikalingi pardavėjai-vadybininkai. Kviečiame į pokalbį vasario 26 d. 10 val. (su savimi turėti savo CV). UAB „Elektrobig“, Draugystės g. 19, Kaunas.

1065800

Ieškau sukirpėjų ir siuvėjų dirbti pagal individualius užsakymus. Tel. 8 615 42 937.

1078255

Įmonė ieško vairuotojo-ekspeditoriaus išvežioti maisto produktus, turinčio darbo patirties šioje srityje. Dirbti 3 darbo dienas per savaitę. Tel. 8 699 98 934. 1047889

Įmonei reikalingi cecho darbininkai: stiklintojai, paruošėjos. Darbas Karmėlavoje. Skambinti tel. 8 670 30 627. 1078267

Įmonei, užsiimančiai šildymo sistemų montavimo darbais, reikalingi: montuotojai-santechnikai, montuotojai-suvirintojai, specialistai šiluminių punktų sistemoms montuoti. Tel. 8 699 90 126 arba CV siųsti e. paštu arnoldas@lakmalit.lt. 1075555

Jei esi simpatiška! Nori dirbti Graikijoje! Šokti. Konsumacija. Naktiniuose klubuose. Išlaidos apmokamos. Tel. +3069 8143 4650 (Inga), +3069 7568 6534 (Vilma). 1078405

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1071679

Reikalinga pagalbinė(-is) virėja(-as) dirbti puse etato. Turinčias žalingų įpročių prašom nesikreipti. Tel. 8 620 65 089. 1079070

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 685 81 081. 1078756

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti vilkikais su užuolaidinėmis puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1078639

Reikalingos valytojos dirbti miesto Centre, Palemono g., Draugystės g. Tel. 8 656 85 356, 8 692 52 591; e. paštas info@valymaskaune.lt. 1079234

Restoranui „Bajorų kiemas“, PLC MEGA, Islandijos pl. 32, Kaunas, reikalingas virėjas (-a), pageidautina turintis patirties. Be patirties – apmokome. Tel. 8 612 82 313.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1058851

Psichologų konsultacijos ir tyrimai, psichikos ligų gydymas, kompiuterinis nervų sistemos ištyrimas, kodavimas, išblaivinimas. Pagalba net ir sudėtingais atvejais klinikoje „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt. 1073352

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1077171

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1078627

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1077458

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1072379

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1076582

1079052

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas, trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją ir viršutinio trikotažo konstruktorę dirbti Lectra sistema. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1073777

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1071875

1071994

Statybos, remonto

Plastikinių langų remontas, lankstų, tarpinių keitimas. Tel. 8 683 55 766.

AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4–6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

1078857

1067437

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1071970

Atliekame statybos ir apdailos darbus. Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas ir t.t. Tel. 8 626 70 671. 1078651

Atlieku vidaus apdailos darbus: glaistau, dažau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis. Tel. 8 658 44 635.

1078707

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, žvirgždo, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 1078489

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Buitinės technikos remonto

1063876

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1072160

Be dulkių šlifuojame, restauruojame, dedame grindis. Statome medines konstrukcijas. Kapitaliniai ir kiti statybos darbai. Apdaila. Šiltinimas. Tel. 8 638 92 411. 1078974

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1075044

1076799

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1076383

Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 618 19 775. 1078767

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1077367

Vidaus įrangos

1 kambario butą Partizanų g. (bendr. pl. 29 kv. m, 5/1 a., tvarkingas). Kaina 68 000 Lt. Tel. 8 657 71 433.

1072586

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

1077626

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

Elektriko paslaugos. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

1078196

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1070898

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1078174

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1078683

Kompiuterininkų Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1079136

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1073666

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1078011

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 1078359

Glaistau, dažau, tapetuoju. Atlieku ir kitus statybinius darbus. Galiu pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044.

1077968

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001. 1067234

Griovimo ir rekonstrukcijos darbai modernia įranga. Namų, pastatų, mūro, betonavimo, tvorų darbai. Tel. 8 648 23 501. 1077070

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1072531

Klijuoju glazūruotas plyteles, darau vonios ir vamzdynų uždengimus, atlieku santechnikos darbus. Tel. 707 838, 8 619 66 635.

1070915

1077356

1061905

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

1067905

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1071280

Medžių, vaismedžių pjovimas, genėjimas, kelmų rovimas. Tel. 8 655 55 800. 1078215

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1078054

Klijuoju plyteles, lyginu sienas. Atlieku įvairius statybos darbus. Tel. 8 688 84 414, (8 37) 421 177.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1079110

1071687

1079006

www.simokusilas.lt

„NT unija“ padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678.

1078622

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

1078936

(8 37) 333 555 (8 37) 333 666 (8 37) 333 888

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

Dengiame stogus, montuojame gipsą, dažome, dedame grindis, šiltiname pastoges. Atliekame įvairius statybos darbus. Tel. 8 656 27 767.

1077577

PREKYBA NEKILNOJAMUOJU TURTU 8 618 84 422 8 646 46 366 8 610 23 833

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 37 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, tvarkingas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1073158

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1072987

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

1078167

1078262

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554.

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224.

1078562

1063538

Tik 30 Lt už val. Perkraustymo, pervežimo paslaugos Kaune, senų baldų, daiktų išvežimas utilizuoti. Yra krovikai, dirbame visą savaitę! 8–22 val. tel. 8 680 11 777.

1077650

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

1078972

1076563

Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956.

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 618 84 422, 333 555, 333 666, www.simokusilas.lt.

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456.

1077289

Profesionalus sodų GENĖJIMAS – senų obelų, kriaušių atnaujinimas, pažeminimas. Kt. darbai. 22 m. patirtis. Tel. 8 643 55 161.

Akcija! Kasetinės ritininės užuolaidos: virtuvės langui – 119 Lt, kambario langui – 199 Lt. Matavimas ir montavimas nemokamas. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

ARDO, AEG, BOCH, BEKO ir kitų automatinių mašinų remontas. Iškvietimas nemokamas. Garantija iki 24 mėn. Tel. 8 662 39 860.

1077193

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai ir tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331.

1071714

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

1071254

1075160

1077718

2 kambarių butą K.Baršausko g., prie „Molo“ (5/2 a., b. pl. 37 kv. m, balkonas, kambariai nepereinami, rūsys). 65 000 Lt. Tel. 8 658 85 398; sonata888888@gmail.com. 1079207

2 kambarių butą Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas, su virtuvės baldais). Kaina sutartinė. Tel. 226 345. 1078795

3 kambarių butą V.Landsbergio-Žemkalnio g. (b. pl. 61 kv. m, 9/1 a., labai tvarkingas). Kaina 108 000 Lt. Tel. 8 657 71 433. 1077722

80 a ž. ū. paskirties sklypą Domeikavoje, prie bažnyčios, šalia pagrindinio kelio į Vandžiogalą. Yra elektra. 1 a kaina iki 3 300 Lt. Tel. 8 675 03 868. 1074202

BUAB „Laikinosios sostinės projektai“ parduoda nekilnojamojo turto kompleksą adresais: Vytauto pr. 3, Kaunakiemio g. 4 ir M.K.Čiurlionio g. 5. Nekilnojamojo turto kompleksas parduodamas kaip vienas turto vienetas. Komplekso kaina 12 738 000 Lt. Pasiūlymus teikti bankroto administratoriui A.Gedeikiui adresu D.Poškos g. 6B–2, Kaunas, arba e. paštu aruans@gedeikis.lt. 1079209

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058044

Garliavoje parduodame bendrabučio tipo butą. Tel. 8 608 36 913. 1077363

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.).

1072281

Parduodamas 15,8 a sklypas Kaune (elektra, nuotekų tinklai, namų valda). 1 a – 3890 Lt. Tel. 8 655 55 644. 1078242

Parduodamas 3 kambarių butas Ringauduose (bendr. pl. 65 kv. m, II a., mūrinis namas, suremontuotas, ekonomiškas šildymas, su naujais virtuvės baldais). Kaina 167 000 Lt. Tel. 8 685 70 060. 1079027

Parduodu du 18–19 a sklypus Šlienavoje. Tel. 8 648 17 643.

1078401

Nukelta į 12 p.


12 2

penktadIENIS, vasario 22, 2013

klasifikuoti skelbimai parduoda

Įvairūs

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Akcininkams!

Kiti

2013 m. kovo 22 d. 8 val. R.Kalantos g. 28 šaukiamas UAB „Kaligrafas“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkėje: 1. Metinio pranešimo tvirtinimas. 2. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. Pelno už 2012 m. skirstymas. 4. Įstatinio kapitalo didinimas. 5. Kiti klausimai. Valdyba.

Parduodamas gerai įrengtas namas Žaliakalnyje. Pasirinktinai – su baldais ar be jų. Kaina sutartinė. Tel. 8 698 86 648, e. paštas ananamuose@takas.lt. 1077229

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1079172

UAB „Metga“ akcininkams! 2013 m. kovo 26 d. 15 val. bendrovės patalpose, Raudondvario pl. 164, Kaune, vyks visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 2012 m. valdybos ataskaita; metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas; nekilnojamojo turto pardavimas. Kreiptis tel. 363 422.

6 a sklypą Šventojoje, SB „Darba“ (35 000 Lt), 15 a namų valdą Palangoje (55 000 Lt), 4 kambarių butą Šventojoje (155 000 Lt). Tel. 8 609 60 600, NTA „Green-Haus“. 1074849

Bankrutavusi UAB „Slenkančios sistemos“ parduoda nekilnojamojo turto kompleksą (žemės sklypus su statiniais), esantį Širvintų r. sav. Širvintų sen., Juodelių k. Bendras žemės sklypų plotas – 3,9454 ha, bendras pastatų plotas – 7713,51 kv. m. Pardavimo kaina – 3.710.040,00 Lt plius PVM. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 686 32 435. 1079302

Parduodamas gražus renovuotas namas pačiame Stakliškių centre. Namo plotas 75 kv. m, sklypas 25 a. Visi patogumai name. Šildymas krosnimi. Netoliese stotelė ir kelios parduotuvės. Puiki vieta poilsiui ir gyventi. Kaina 85 000 Lt. (galima derėtis). Tel. 8 659 86 188. 1077112

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1062773

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071790

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974208

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 1066796

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487. 1075486

Skaldytas sausas uosio malkas iš malkinės. 6 m kaina 650 Lt. Tel. 8 696 49 350. 1079299

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

1076610

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161. 1075376

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1061758

Statybinės medžiagos

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1077142

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1077154

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064401

1075632

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1077472

Atvešime skubiai (užsakymo dieną) kokybiškų fasuotų baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų (RUF arba karšto presavimo PINI-KAY). Tel. 8 600 25 915. 1078192

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (supakuoti maišuose po 500 kg). Geros kainos, greitas pristatymas. Atvežimas nemokamas. Tel. 8 614 88 448.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064335

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064466

1075103

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1075673

Atvežame įvairių skaldytų malkų, atraižų, beržinių sausų trinkelių. Pristatymas nemokamas. Tel. 8 673 06 327. 1077803

Atvežame malkų miškavežiu. Malkos trinkelėmis. Brangiai perkame mišką. Tel. 8 618 28 211.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 1064270

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064594

1078946

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1073404

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1074136

Bankrutavusi UAB „Slenkančios sistemos“ išparduoda trumpalaikį, ilgalaikį turtą ir transporto priemones. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 686 32 435. 1079301

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1078952

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Vežame mažais kiekiais. Tel. 8 652 59 118. 1075858

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1078124

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064202

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

1064140

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074479

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1072927

Perka

1079222

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių daužtus, nevažiuojančius automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1076751

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Gabenimai Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1070951

Paskolos

1075663

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1072016

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1072124

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava. Tel. 8 611 39 500.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1071636

Paskolos per 1 valandą (turintiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1071588

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1071566

1072104

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065543

Perku 1 arba 2 kambarių butą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.).

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1071546

Pirksiu KAMAZ – vilkiko galinius tiltus su reduktoriais. Tel. 8 654 38 280.

Reikalinga paskola nuo 20 000 iki 45 000 Lt. Užstatas yra. Dėl procentų tarsimės. Firmos nesikreipkite. Tel. 8 674 75 929.

1078939

1079105

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

1072332

1071088

1068762

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830. 1052118

Superku automobilius bet kokios būklės. Pasiimu pats. Sutvarkome dokumentus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 608 86 664, e. paštas vilgiedrius@gmail.com. 1078901

Ūkininkas brangiai pirktų, nuomotųsi žemę Krekenavos, Žibartonių, Sidabravo, Naujamiesčio apylinkėse. Tel. 8 606 14 770. 1074017

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1072037

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 614 21 015, 8 614 93 479. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 395 097, 8 676 22 955. Trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 536, 8 614 20 820. 1077777

kviečia

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis vasario 19 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-236 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Šniūrų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0012:500, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-237 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Ražių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0011:396, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-238 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Seniavos k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0001:782, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-239 – „Dėl Kauno r. sav. Zapyškio sen. Dievogalos k. žemės sklypų, kadastriniai Nr. 5293/0006:383 ir 5293/0006:594, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, sujungimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-240 – „Dėl Kauno r. sav. Neveronių sen. Neveronių k. Purienų g. žemės sklypų, kadastriniai Nr. 5233/0016:1050, 5233/0016:1173 ir 5233/0016:1174, detaliojo plano patvirtinimo, sujungimo ir padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis vasario 20 d. pasirašė įsakymą: Nr. ĮS-243 – „Dėl Kauno r. sav. Lapių sen. Lapių mstl. Eglyno g. 28 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5240/0011:430, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai. 1079392

Nukelta į 13 p.


13 3

penktaDIENIS, vasario 22, 2013

klasifikuoti skelbimai VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 1041, vasario 20 d. AUKSO PUODAS – 29 713 977 Lt DIDYSIS PRIZAS – 5 307 333 Lt 07 08 09 13 31 38

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kovo 5 d. 18 val. kviečiame į aktoriaus ANDRIAUS BIALOBŽESKIO poezijos ir muzikos vakarą AŠ PAŽINAU KARALIŲ TAVYJE Kauno valsty­ biniame lėlių teatre. Bilietai: Lėlių teatro kasoje, tel. (8 37) 221 691, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

„COMMODORRE“ KAJUTĖ VIENAM + AUTOMOBILIS – nuo 495 Lt (asm.) Akcija galioja linijai Klaipėda–Kylis iki 2013 05 31.

Papildomi skaičiai 16 43

Prognozė: Aukso puode – 29 mln. Lt Didysis prizas – 2,5 mln. Lt Džokeris – 180 000 Lt

Pramogos

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Auksinis skaičius 18 Lietuvoje laimėti prizai 5 skaičiai – 6 216 Lt (6 priz.) 4 skaičiai – 141 Lt (362 priz.) 3 skaičiai – 11 Lt (6121 priz.) 2 + papildomas sk. – 6 Lt (7868 priz.) Džokeris – bil. nr. 070 089 821 (171 859 Lt)

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

„COMMODORRE“ KAJUTĖ DVIEM + AUTOMOBILIS – nuo 425 Lt (asm.) Akcija galioja linijai Klaipėda–Karlshamnas iki 2013 05 31.

AKCIJOS KELTŲ BILIETAMS IŠ KLAIPĖDOS

KELIONĖ KELTU Į EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSĄ – nuo 266 Lt (asm.) (vieta kajutėje) Galioja linijai Klaipėda–Karlshamnas.

KETURVIETĖ KAJUTĖ + AUTOMOBILIS – nuo 218 Lt (asm.) Akcija galioja linijoms Klaipėda–Kylis ir Klaipėda–Karlshamnas iki 2013 05 31.

Įvairūs Pranešame, kad 2013 m. kovo 7 d. šaukiamas bankrutavusios UAB „Autoservisas Vaišvydava“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo vieta – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas. Susirinkimo pradžia – 11.30 val.

1079298

R.Kemežio įmonė (į. k. 160288572) reorganizuojama į mažąją bendriją „Biuras R“. Susipažinti su įmonės dokumentais galima Tirkiliškių k., Alšėnų sen., Kauno r., tel. (8 37) 206 895; info@namoprojektas.eu. 1079012

Šokiai Sportinių šokių klubas „Gintarėliai“ kviečia norinčius išmokti šokti į naujas grupes: vaikų (nuo 6–7 m.) sportinių šokių; suaugusiųjų pramoginių šokių pradedantiesiems. Repeticijos vyks antradieniais ir ketvirtadieniais, pradžia kovo 7 d. Kauno technikos kolegijos didžiojoje salėje, Tvirtovės al. 35, Kaune. Daugiau informacijos tel. 8 612 54 053, e. paštu orestas@daliadance.lt. Ateikite, pažiūrėkite, pabandykite – Jums tikrai patiks!

Sportas Kauno bridžo klubas kviečia į sportinio bridžo kursus, kurie vyks Jonavos g. 40, „Undinės“ salėje, 2 aukšte, ketvirtadieniais nuo 18 val. Įvadinė pas­ kaita – vasario 28 d. Turinčiuosius bridžo pagrindus kviečiame prisijungti nuo kovo 14 d. Balandžio mėnesį vyks naujokų turnyrai. Informacija tel. 8 687 60 254, 8 682 17 227; www.bridzas.lt. 1078965

Pamesta

1079014

Pranešame, kad 2013 m. kovo 8 d. 14 val. adresu UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas, šaukiamas bankrutavusios UAB „Rita“ kreditorių susirinkimas. Neįvykus 2013 m. kovo 8 d. kreditorių susirinkimui, UAB „Rita“ pakartotinis kreditorių susirinkimas bus šaukiamas 2013 m. kovo 19 d. 16 val. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas.

1074402

1079376

Daugiau specialių pasiūlymų www.krantas.lt

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyriaus tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230.

Kiti

1079237

Kovo 9 d. viešbutyje „Vanagupė“ – Lietuvos talentų finalininko Ju­ rijaus Veklenko „Tribute to James Blant & Bruno Mars“ koncertas, skirtas specialiai moterims jų šventės proga! Bilieto kaina 40 Lt (asmeniui). Į kainą įskaičiuota: koncertas, taurė vyno su užkandžiu. Daugiau informacijos www.vanagupe.lt.

Dingusį Kauno suaugusiųjų mokymo centro brandos atestatą E Nr. 051653, registracijos Nr. 829, išduotą 2010 m. Vyčiui Juozaičiui, laikyti negaliojančiu. 1079372

Dingusius UAB „GCG Baltija“ (įm. kodas 110891151, reg. adresas Kirtimų g. 11A, Vilnius) įmonės registravimo pažymėjimą ir įstatus laikyti negaliojančiais. 1079021

Kauno turistų klubas vasario 23 d. visus kviečia į žygį slidėmis „Snaigė – 2013” Kačerginėje. Startas 11–12 val. poilsiavietėje „Barsukynė”. Informacija tel. 8 685 73 392; www.kaunoturistuklubas.lt. 1078861

Dėmesio! Vasario mėnesį priimami nauji nariai! Kyokushin ka­ ratė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusie­ siems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas – didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatai stiprinti, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės asmenims, atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatai stiprinti, traumų profilaktikai. Savanorių pr. 206, tel. 8 678 34 748. www.stoikas.lt. 1074801

Atsiliepkite! V.Krėvės pr. pamesta juoda piniginė su asmens tapatybės kortele ir vairuotojo pažymėjimu, išduotais Rimantui Grikšeliui. Radusiajam atsilyginsiu. Tel. 8 685 28 086. 1079411

informuoja APEIKIM LIETUVĄ Va­sa­rio 23 d. 11 val. – žy­gis APEIKIM LIETUVĄ. Ren­ka­mės Pa­ne­mu­nė­je, A.Sme­to­nos al. pra­džio­je, prie pir­te­lės. Ka­dan­gi bus Vie­ver­ sio die­na, tai ir su­si­pa­žin­si­me su juo. SVEIKATOS MOKYKLA Va­sa­rio 26 d. 18 val. Vai­do­to pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je (Vai­do­to g. 115) – pa­skai­ta VANDENS PASLAPTYS. Lek­to­rius gy­dy­to­jas Gin­ tau­tas Lau­ri­na­vi­čius. Da­nu­tės pa­ta­ri­mai svei­ka­tos klau­si­mais. Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­nės cen­tras ir Žo­lin­čių aka­de­mi­ja ŠVENTĖ SPORTO HALĖJE Va­sa­rio 24 d. 15 val. Kau­no spor­to ha­lė­je – pa­va­sa­rio šven­tė, ku­rio­je su­ži­no­si­me, kaip ir ko­kią įsi­vaiz­duo­ja­me šios šven­tos Ąžuo­ly­ no par­ko vie­tos at­ei­tį. Apie tai sa­vo min­ti­ mis ir vaiz­di­ne me­džia­ga pa­si­da­lys Lie­tu­vos spor­to šlo­vės alė­jos pro­jek­to au­to­riai Vi­das Min­ke­vi­čius ir Kęs­tu­tis Lin­kus. O pir­muo­ sius re­a­lius, nors ir la­bai ma­žy­čius, pi­ni­gė­ lius alė­jos pa­ma­tams pa­klo­ti au­kos at­vy­kę vai­ku­čiai iš vi­sos Lie­tu­vos. Tam KAUNO GALERIJOS stik­lo meist­rai ku­ria „Au­kų dė­žu­tę”, ku­ri bus per­duo­ta sau­go­ti Lie­tu­vos spor­to mu­zie­jui. Šven­tė­je bus pa­de­monst­ruo­tas vi­ de­ofi­ l­mas apie 1991 me­tais Kau­ne vy­ku­sias Pa­sau­lio lie­tu­vių žai­dy­nes. Me­ni­nę pro­gra­ mą do­va­nos Zyp­lių dva­ro ka­pe­la, va­do­vau­ ja­ma Re­mi­gi­jaus Po­de­rio. DVASINIO UGDYMO IR MEDITACIJOS CENTRAS Ko­vo 2–3 d. (šeš­ta­die­nį 15–18 val., sek­ma­ die­nį 10–13 val.) kvie­čia į ne­mo­ka­mą se­mi­ na­rą „Gy­vo­jo „aš” ste­buk­las: kin­tan­ti ir pa­ sto­vio­ji tik­ro­vė”. Se­mi­na­rą ve­da soc. moksl. dak­ta­rė Egi­di­ja Lau­mens­kai­tė. I die­na. Dva­si­nio „aš” es­mė ir lai­ki­nos su­si­ ta­pa­ti­ni­mų for­mos. Ne­ri­mo ir bai­mės prie­ žas­tys bei iš­si­va­da­vi­mo iš jų ga­li­my­bė. II die­na. Aukš­čiau­sios jė­gos su­pra­ti­mas. Kū­ rė­jas ir kū­ri­nys: pa­na­šu­mas bei skir­tu­mai. Su­si­pa­žin­si­me su se­ną­ja ra­dža jo­gos me­di­ ta­ci­ja. Se­mi­na­ras vyks Ge­di­mi­no g. 47, 307 kab. (buv. „Žem­pro­jek­to” pa­tal­po­se). Už­si­re­gist­ruo­ti iki va­sa­rio 28 d. tel. 8 600 51 418.

MAŽASIS LEKTORIUMAS Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Va­sa­rio 22 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne. Va­sa­rio 23 d. 12 val. – „Sa­vi­ma­sa­žas – pa­ gal­ba kū­nui”. Lek­to­rė – Sa­lo­mė­ja Ri­še­vi­čiū­ tė-Vi­lie­nė, ma­sa­žu nu­ga­lė­ju­si in­va­li­dumą. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18 Vasario 22 d. 17 val. A. ir J.Juškų etninės kultūros muziejuje (Kauno mažoji g. 2, Vilkija) – Romos Serapinaitės tapybos parodos atidarymas ir KTKC folkloro ansamblio „Sodailio” koncertas. Įėjimas nemokamas. Vasario 23 d. 15 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – paskaita „Sveikata ir vartotojiška medicina”. Lektorius Aleksandras Žarskus. Susitikimas su istoriku Kęstučiu Kasparu „Pamokos pas Moką. Liaudies filosofijos gelmės”. III d. ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS L.Zamenhofo g. 9 Vasario 26 d. 17.30 val. – nemokama paskaita „Kodėl vaikai meluoja?“. Registracija tel. (8 37) 750 935. MŪSŲ ODISĖJA kviečia kartu paminėti Tarptautinę gido dieną nemokamų renginių cikle AMBASADO­ RIAI PRISTATO KAUNĄ: vasario 27 d. 12 val. – ekskursija Lietuvos sporto muziejuje; kovo 6 d. 12 val. – ekskursija Kauno tvirtovės VII forte. Būtina išankstinė registracija. Informacija M.Valančiaus g. 19, Kaunas. Tel. (837) 207 879, 8 698 03 091, www.musuodiseja.lt, info@turinfo.lt. VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUS, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus pa­da­li­nys K.Do­ne­lai­čio g. 13, tel. 206 488 Kvie­čia­me pra­di­nių kla­sių moks­lei­vius ko­ vo 21 d. 13 val. da­ly­vau­ti skai­to­vų kon­kur­ se, skir­ta­me 2013 m. po­etams ju­bi­lia­tams. Kvie­čia­me pa­si­rink­ti ir de­kla­muo­ti vie­ną K.Sa­ka­laus­ko-Va­na­gė­lio, K.Bin­kio, K.Ku­bi­ lins­ko, A.Ma­tu­čio, J.La­pa­šins­ko, M.Vai­ni­lai­ čio, J.Juš­kai­čio, V.Pal­čins­kai­tės, V.Skrip­kos, S.Ge­dos, L.De­gė­sio, J.Er­lic­ko ei­lė­raš­tį. Kon­kur­se ga­li da­ly­vau­ti 1–4 kla­sių moks­lei­ viai, ne dau­giau kaip du iš vie­nos mo­kyk­los. Pra­šom re­gist­ruo­tis iki ko­vo 12 d. tel. 206 488, e. paštu vai­kai@mai­ro­nio­mu­zie­jus.lt.


14

penktadienis, vasario 22, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Dėl buvusio UAB „Baltijos polistirenas“ darbuotojo Algimanto TOTILO mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną, dukras bei artimuosius. UAB „Baltijos polistirenas“ kolektyvas Nuoširdžiai užjaučiame prof. Vidmantą BARAUSKĄ ir jo šeimą, mirus mylimam tėveliui. Kruonio medžiotojų klubas

Žodžiai sustingsta, žvilgsniai nuslysta į tolių tolius, iš kur negrįžtam... (Osvalda Ivanauskienė) Gilaus liūdesio valandą, mirus brangiai Mamytei, nuoširdžiai užjaučiame Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoją kultūrai ir ugdymui Lijaną ČIARIENĘ. Kauno neformaliojo ugdymo taryba Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui, Oną Rugienę nuoširdžiai užjaučia VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės darbuotojai. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Genei TOTILIENEI ir jos šeimai dėl netikėtos vyro mirties. UAB „Nordic Minds“ darbuotojai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame vyr. finansininkę Genę TOTILIENĘ, jos šeimą ir artimuosius dėl mylimo vyro mirties. UAB „RD Grupė“ darbuotojai

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmi­ ninkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukauko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1071896

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Vasario 22 d. 18.30 val. – Jean Dell ir Gerald Sibleyras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vienos dalies komedija. Rež. Ričardas Vitkaitis. Didžioji scena. Vasario 23 d. 15 val. – Inger Hagerup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vienos dalies komedija. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. 18.30 val. – Šiaulių dramos teatras. Niko­ lajus Leskovas. LEDI MAKBET IŠ MCENSKO APSKRITIES. Dviejų dalių choro pasakoji­ mas su vienuolika uždainių. Rež. Raimun­ das Banionis. Didžioji scena. Vasario 24 d. 12 val. – Šiaulių dramos teatras. Pagal Vytauto Račicko knygą BERNIUKAI ŠOKA BREIKĄ. Vienos dalies kasdienės istorijos (N-7). Rež. Antanas Gluskinas. Didžioji scena. 18.30 val. – Šiaulių dramos teatras. Yasmina Reza. SKERDYNIŲ DIEVAS. Dviejų dalių komedija. Rež. Arvydas Lebeliūnas. Didžioji scena. 18 val. – Marius von Mayenburgas. BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis. Rež. Vilius Malinauskas. Mažoji scena.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Va­sa­rio 24 d. 12 val. – Spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Di­ly­tė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Vasario 24 d. 12 val. – KLOUNŲ ŠOU. Linksmos istorijos apie komiškas situacijas mūsų gyvenime. Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Vasario 22 d. 19 val. – I.Pukelytės komedi­ ja BRENDŽIO TRIMS. Vasario 23 d. 19 val. – koncertas Indraya Acoustic – PASIKALBĖKIME APIE MEILĘ... Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

IMPROVIZACIJŲ TEATRAS Vasario 24 d. 18 val. – KITAS KAMPAS. Improvizacijų spektaklis.

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Va­sa­rio 24 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Va­sa­rio 22 d. 18 val. – Ge­or­ges Bi­zet. KARMEN. So­lis­tų žvaigž­dy­nas: Lai­ma Jo­nu­ty­tė (LNOBT), Eri­kas Fen­to­nas (JAV), Lai­mo­nas Pau­tie­nius (Deut­sche Ope­ra am Reihn), Gi­ta­na Peč­ky­tė (KVMT), To­mas La­ di­ga (KVMT). Moks­lei­viams, stu­den­tams ir so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims bi­lie­tai – su 50 proc. nuo­lai­da. Vasario 23 d. 18 val. – Francas Leharas. LINKSMOJI NAŠLĖ. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dalininkė Virginija Idzelytė, cho­ reografas Danilas Salimbaevas (Rusija). Vasario 24 d. 12 val. – SNIEGO KARALIE­ NĖ. 2 dalių baleto spektaklis vaikams H.K.Anderseno pasakos motyvais, pagal E.Griego muziką. Choreografas Aleksandras Jankauskas, dirigentas Jonas Janulevičius, dailininkė Ramunė Skrebūnaitė. 18 val. – Imrė Kalmanas. BAJADERĖ. 3 veiksmų operetė. Pastatymo meno vado­ vas ir režisierius Gintas Žilys, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Artūras Šimonis, kostiumų dailininkė Jolanta Rim­ kutė, choreografas Andrius Kurienius.

Vasario 24 d. 12 val. – BATUOTAS KATINAS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Dėmesio – AKCIJA! Vasario mėnesį bilietai į visus spektaklius – tik 8 Lt! Vasario 23 d. 12 val. – ŽVAIGŽDĖS VAIKAS, rež. A.Stankevičius (pagal O.Vaildo pasa­ ką), nuo 5 metų. Vasario 24 d. 12 val. – ZUIKIO KAPRIZAI, rež. A.Stankevičius (spektaklis-žaidimas apie tai, kas nutiko užsispyrėliui zuikučiui), nuo 3 metų.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Vasario 22 d. 18 val. – E.Radzinskij. KOBA. Monodrama. Režisierius S.Rubinovas. Vasario 23 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvi­ dešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Vasario 24 d. 12 val. – KAIP ATPAŽINTI RAGANĄ? Spektaklis vaikams. Režisierius A.Rubinovas. 18 val. – P.Lagerkvistas. NEŪŽAUGA. Mono­ drama. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 22 d. 19 val. – Alek­se­jus Sla­pov­ skij. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

23 d. 18 val.

„ŽALGIRIO“ ARENOS AMFITEATRAS Karaliaus Mindaugo pr. 50, kasos tel. 354 403

Vasario 23 d. 19 val. – grupės SAULĖS BRO­ LIAI koncertas. Bilietus platina „Bilietai.lt”.

renginiai J.GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kal­nie­čių g. 93, tel. 330 860

Va­sa­rio 22 d. 14 val. – li­te­ra­tū­ri­nė-mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja „Šven­tės, bran­di­nan­čios sa­vi­tą ir sa­vą­ją raiš­ką”, skir­ta Lie­tu­vos Ne­pri­ klau­so­my­bės Ak­to pa­skel­bi­mo 95-osioms me­ti­nėms ir ar­tė­jan­čiai Lie­tu­vos Ne­pri­klau­ so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai. Ren­gi­ny­je da­ly­ vaus kom­po­zi­ci­jos au­to­rė Kal­bos pre­mi­jos lau­re­a­tė, li­tu­a­nis­tė Vio­le­ta Ba­ku­tie­nė.

III tarp­tau­ti­nis sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis KAUNAS MUSICA RELIGIOSA Va­sa­rio 22 d. 14.45 val. – kon­kur­so ati­da­ry­ mo ce­re­mo­ni­ja. 15 val. – cho­rų kon­kur­sas. 18 val. – jau­nų­jų at­li­kė­jų ir fes­ti­va­lio sve­čių kon­cer­tas. 19.30 val. – ba­lų pa­skel­bi­mas. Ap­do­va­no­ji­mai. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­ te­to Di­džio­joje Au­loje (Gim­na­zi­jos g. 7). Va­sa­rio 23 d. 14 val. – GRAND PRIX kon­kur­ sas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Di­džio­joje Au­loje (Gim­na­zi­jos g. 7) 18 val. – fes­ti­va­lio sve­čių kon­cer­tas Kau­no Šv. Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro (jė­zui­tų) baž­ny­čioje (Ro­tu­šės a. 9). Va­sa­rio 24 d. Fes­ti­va­lio cho­rai gie­da šv. Mi­šio­se Kau­no baž­ny­čio­se. 10 val. – šv. Mi­šios Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ jos Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je (A.Jakš­to g. 1). 12 val. – šv. Mi­šios Kau­no Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų (Vy­tau­to Di­džio­jo) baž­ny­čio­je (Alek­so­to g. 3).

V.KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VITEBSKO PADALINYS P.Luk­šio g. 60

Va­sa­rio 22 d. 16 val. bib­lio­te­ka kar­tu su kū­ry­bi­nės raiš­kos aso­cia­ci­ja „Kau­no bran­ du­ma” ren­gia va­ka­ro­nę KALBU SAVO TĖVŲ ŠNEKTA, skir­tą Tar­mių me­tams. JAUNIMO, MENO IR MUZIKOS SKYRIUS Sa­va­no­rių pr. 377, tel. 411 185

Iki va­sa­rio 27 d. vei­kia Kau­no ko­le­gi­jos Jus­ ti­no Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­to lek­to­rės Bi­ru­tės Šle­žie­nės fo­to­gra­fi­kos pa­ro­da.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r., tel. 556 400

Vasario 22 d. 17 val. – Romos Serapinai­ tės (Kaunas) tapybos ant drobės ir šilko parodos TRELĖS atidarymas. Dalyvaus ir V.Braziulienės vadovaujamas folkloro ansamblis „Sodailio” (Kaunas).

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

TEATRO KLUBAS

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS

24 d. 12 val.

Va­sa­rio 22 d. 17 val. – dai­nų au­to­riaus ir at­li­kė­jo Ed­mun­do Ja­nu­šai­čio kom­pak­ti­nės plokš­te­lės „Tam­sa leng­va” pri­sta­ty­mas (skir­ta R.Ka­lan­tai at­min­ti). Da­ly­vaus: dai­nų au­to­rius ir at­li­kė­jas Ed­mun­das Ja­nu­šai­tis, gy­vo gar­so gru­pė, šo­kio te­at­ro „Au­ra” šo­kė­jai (va­do­vė Bi­ru­tė Le­tu­kai­tė), vaiz­do ir gar­so im­pro­vi­za­to­rius Gin­tau­tas Ve­ly­kis. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Vasario 22 d. 15 val. – VDU docentės, etno­ logijos dr. Rasos Račiūnaitės-Paužuolienės monografijos LIETUVIŲ ŠEIMA VERTYBIŲ SANKIRTOJE (XX a.–XXI a. pr.) pristatymas. Renginyje dalyvaus istorikė-etnologė Virgi­ nija Mikutavičiūtė ir filologė Vilija Sipaitė. Renginys nemokamas. Va­sa­rio 23 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS mu­zie­ju­je! Kvie­čia­me da­ly­vau­ti ne­mo­ka­ mo­je eks­kur­si­jo­je po Kau­no mies­to mu­zie­jų (kai­nuos tik mu­zie­jaus bi­lie­tas). Eks­kur­ si­jo­je bus pri­sta­ty­ta eks­po­zi­ci­ja „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se”, su­ži­no­si­te įdo­miau­sius, uni­ka­liau­sius Kau­no rai­dos as­pek­tus, su­si­ pa­žin­si­te su mies­to is­to­ri­ja. Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės eks­kur­si­jai nuo 12 ar­ba nuo 14 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. edu­ka­ci­ja.kmm@gmail.com arba mu­zie­ju­je.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS SALĖ Lais­vės al. 39, II aukš­tas

Va­sa­rio 23 d. 16 val. – li­te­ra­tū­ri­nė po­pie­tė TARP LOBIŲ – GIMTOJI ŽEMĖ LIETUVA, skir­ta Tar­mių me­tams. Kon­cer­tuos fol­klo­ri­nis an­ sam­blis „Ku­po­lė”. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

ŠV. JURGIO BAŽNYČIA Papilio g. 9

Va­sa­rio 24 d. 10.30 val. pran­ciš­ko­nas kun. Sau­lius Pau­lius By­tau­tas au­kos šv. Mi­šias už va­sa­rio mė­ne­sį mi­ru­sius po­etus. Po šv. Mi­šių vie­nuo­ly­no Kon­ven­to sa­lė­je vyks po­eto An­ta­no Miš­ki­nio psal­mių ir laiš­kų iš trem­ties skai­ty­mai. Da­ly­vau­ja ak­to­rė Oli­ta Dau­tar­tai­tė, kun. Sau­lius Pau­lius By­tau­tas, mu­zie­ji­nin­kas Al­fas Pa­kė­nas.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Va­sa­rio 24 d. 12 val. – pro­jek­to „Dia­lo­gas – Žo­dis ir Spal­va” ren­gi­nys. Žo­džio va­lan­ do­je – ak­to­rė Jū­ra­tė Onai­ty­tė. Rai­mun­do Ma­jaus­ko ta­py­bos pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

DAILĖS DARBŲ PARODA „ATGIMIMAS” Iki ko­vo 16 d. Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Ra­das­tų g. 2), Kau­no vals­ty­ bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je (L.Sa­pie­gos g. 5) ir „Girs­tu­čio” kul­tū­ros ir spor­to cen­tre (Ko­vo 11-osios g. 26) eks­po­nuo­ja­ma kas­me­ti­nė Kau­no dai­li­nin­kų klu­bų „Sfink­sas” ir „Me­no spar­nai” dai­lės dar­bų pa­ro­da ATGIMIMAS, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, ir Ko­vo 11-ajai, Lie­tu­ vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai, pa­žy­mė­ti. Šven­ti­nis pa­ro­dos pri­sta­ty­mas ir lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mas vyks ko­vo 8 d. 16 val. Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Snie­go ka­ra­lie­nė“ 3D – 23, 25, 28 d. 11.30

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA 24 d. 12 val.


15

penktadienis, vasario 22, 2013

kas, kur, kada val.; iki 28 d. 13.25 val. „Snie­go ka­ra­lie­nė“ – iki 28 d. 12, 14, 16 val. „Ne­mir­tin­gų­jų kro­ni­kos: nuo­sta­būs su­ tvė­ri­mai“ – iki 28 d. 11.15*, 13.45*, 18.15, 20.45 val. (*išsk. 28 d.). „Kie­tas rie­šu­tė­lis. Pui­ki die­na mir­ti“ – iki 28 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30 val. „Ru­sų nuo­ty­kiai Las Ve­ga­se“ – iki 28 d. 16.15*, 20, 22 val. (*išsk. 28 d.). „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 28 d. 11.45, 15.20, 16.35, 17.25, 18.45*, 19.35, 21.45 val. (*išsk. 23, 25, 27 d.). „Ana Ka­re­ni­na“ – 23, 25, 27 d. 18.45 val.; iki 28 d. 21.15 val. „Žu­viu­kas Ne­mo“ 3D – 22, 24, 26 d. 11.15 val. „Ty­li nak­tis“ – iki 28 d. 18 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – iki 28 d. 14.15 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Sniego karalienė“ 3D (premjera, liet. k., V) – iki 28 d. 12.30, 15.15, 17.30 val. „Sniego karalienė“ (liet. k., V) – iki 28 d. 10.30 val. „Aukšta klasė“ (premjera) – iki 28 d. 13.30, 16, 18.30, 21 val.; 22, 23 d. 23.30 val. „Linkolnas“ (premjera, N-13) – iki 28 d. 11.30, 14.45, 18, 21.15 val. „Svajonių komanda, 1935“ (premjera, latvių k.) – iki 28 d. 16.45, 19.15 (seansas nevyks 27 d.) val. „Gimę mylėti“ (premjera, N-13) – iki 28 d. 21.45 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Saugus prieglobstis“ – 27 d. 19.15 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 28 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45 val.; 22, 23 d. 23.15 val. „Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“ (N-13) – iki 28 d. 14, 16.15, 18.45, 21.30 val.; 22, 23 d. 23.45 val. „Žuviukas Nemo“ 3D (liet. k., V) – iki 28 d. 10.15, 12.45, 14.30 val. „Rusų nuotykiai Las Vegase“ (N-16) – iki 28 d. 19.30, 22 val.; 22, 23 d. 23.59 val. „Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai“ (N-7) – iki 28 d. 12, 17.45 (seansas nevyks 26 d.) val. „Ana Karenina“ (N-13) – iki 28 d. 15, 20.30 val. „Jonukas ir Grytutė: raganų medžiotojai“ (N-13) – 22, 23 d. 23 val. „Legendos susivienija“ (liet. k., V) – iki 28 d. 11.45 val. „Ralfas Griovėjas“ (liet. k., V) – 23, 24 d. 11 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Prancūziška apgaulė“ (T ) – 26 d. 17.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Vasario 22 d. 17 val. – PREMJERA! „Veidas už balso – Virgilijus Kęstutis Noreika“ (dokumentinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Virginija Vareikytė). 19 val. – „Tabu” (drama, 2012 m., Portugalija, Vokietija, Brazilija, Prancūzija, rež. Miguel Gomes, lietuviški titrai). 21 val. – „Medžioklė” (drama, 2012 m., Danija, rež. Thomas Vinterberg, lietuviški titrai). Vasario 23 d. 14 val. – „Spragtukas” (veiksmo, fantastinis, muzikinis, šeimai, 2009 m., D. Britanija. Vengrija, rež. Andrei Konchalovsky, įgarsinta lietuviškai). 16 val. – „Tabu” (drama, 2012 m., Portugalija, Vokietija, Brazilija, Prancūzija, rež. Miguel Gomes, lietuviški titrai). 18 val. – „Medžioklė” (drama, 2012 m., Danija, rež. Thomas Vinterberg, lietuviški titrai). 20 val. – „Aurora” (fantastinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Kristina Buožytė, N-18). Vasario 24 d. 14 val. – animacinis filmas „Vėžliuko Semio nuotykiai” (nuotykių, Belgija, rež. Ben Stassen, įgarsintas lietuviškai). 16 val. – „Aurora” (fantastinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Kristina Buožytė, N-18). 18 val. – „Tabu” (drama, 2012 m., Portugalija, Vokietija, Brazilija, Prancūzija, rež. Miguel Gomes, lietuviški titrai). 20 val. – „Medžioklė” (drama, 2012 m., Danija, rež. Thomas Vinterberg, lietuviški titrai). Nuo vasario 26 d. vyks „Vokiško kino dienos”.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ 

22 d. 19 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (4) (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“ (5). 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Fantastinis f. „Kiklopas“ (JAV, 2008 m.) (N-7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (2) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (3) (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Universalus karys. Atsiskaitymo diena“ (JAV, 2011 m.) (N-14). 0.20 Siaubo trileris „10 Biblijos prakeiksmų“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 2.20 Šlovė ir turtai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 X faktorius. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Planas tėčiui“ (JAV, 2007 m.). 21.30 Veiksmo trileris „Transporteris“ (Prancūzija, JAV, 2002 m.). 23.15 Siaubo trileris „Lemtingas posūkis 2. Aklavietė“ (JAV, Kanada, 2007 m.). 1.15 Komedija „Žandaras ir žandariukės“ (Prancūzija, 1982 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Juoko kovos (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k).

DATOS (vasario 22 d.) 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Trileris „Meilė su antspaudu „Visiškai slaptai“ 3“ (Rusija, 2010 m.) (N-14). 22.50 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.50 Mitų griovėjai (N-7) (k). 0.50 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.50 N-uoga (S). 2.20 Bamba (S).

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 12.40 Savęs link. Sandoros skrynia (1998 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 „Vilniaus knygų mugė 2013“ (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 „Vilniaus knygų mugė 2013“. 19.30 Vytauto Klovos opera „Pilėnai“. 21.00 „Vilniaus knygų mugė 2013“. 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.35 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „Marc Ayza Group“ (Ispanija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mokslo ekspresas. 1.00 Dainuoja „Žvaigždžių kvartetas“ (1999 m.) (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Simpsonai“. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“ (2). 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Vilko bilietas“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Gelbstint Greisę“. 0.50 „Klivlando šou“. 1.40 „Kastlas“. 2.30 „CSI Majamis“.

9.10 „Linksmieji traukinukai“. 9.35 Senoji animacija. 10.05 Drama „Mis Teksasas“ (Vokietija, 2005 m.). 11.55 Pasaulis tavo lėkštėje (5). 12.55 „Rozalinda“. 13.45 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje (6). 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 „Naisių vasara“. 21.55 Drama „Savi vaikai“ (Ukraina, Rusija, 2007 m.). 23.45 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30, Ryto reporteris. 7.50 Bunda sirgaliai. 7.55 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 Dok. f. „Pasaulio lemtis“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. s. „Didysis barjerinis rifas“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 19.35 Dok. f. „Milžiniški cunamiai“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 23.55 Gyvenimo būdas. 0.55 Girių takais.

9.00 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 11.05 Nuomonės (k). 12.00 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (N-7). 13.45 Telelaikraštis. 16.00 Anim. f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“. 17.30 Laida „Nematomas teatras“ (k). 18.00 Žinios. 18.20 Dok. f. „Jungtinės Amerikos Valstijos prieš Johną Lennoną“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Istorinė drama „Barbarosa“ (N-14). 23.30 Žinios (k). 23.50 Veiksmo f. „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (N-14). 1.20 Drama „Eurazijos aborigenas“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai. 9.30 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

8.00 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 9.55 Drama „Osama“ (Afganistanas, Olandija, Iranas, Japonija, Airija, 2003 m.) (N-14). 11.20 Trileris „Gyvatė“ (Prancūzija, 2006 m.) (N-14). 18.00 Biografinė drama „Greičio svajonė“ (Naujoji Zelandija, JAV, Šveicarija, Japonija, 2005 m.) (N-14). 20.10 Drama „45-asis kalibras“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 21.50 Komedija „Sveiki atvykę“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 0.35 Siaubo f. „Baubas“ (JAV, 2005 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 21.00, 23.00 Žinios + . 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–„Nymburk“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnojarsko „Enisey“. 18.30 Futbolo dievai. Platini. 18.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Samaros „Krasnyje Krylja“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 20.45 Sporto metraštis. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Nižnij Novgorod“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

Nusikaltimų aukų rėmimo diena 1511 m. įkurta Šilutė (Šilokarčema). 1732 m. gimė pirmasis JAV prezidentas (1789–1797 m.) George‘as Washingtonas. 1788 m. gimė vokiečių filosofas Arthuras Schopenhaueris. 1810 m. gimė lenkų kompozitorius Frederickas Chopinas. 1891 m. gimė dailininkas Vilius Jomantas. 1900 m. gimė ispanų režisierius siurrealistas Luisas Bunuelis. 1947 m. gimė verslininkas bei vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų Stasys Brundza. 1962 m. gimė garsus Australijos gamtininkas, laukinės gamtos žinovas Steve’as Irwinas. 1974 m. gimė britų dainininkas bei dainų autorius James Bluntas. 1975 m. gimė amerikiečių aktorė Drew Barrymore. 1997 m. Anglijoje gimė pirmasis klonuotas žinduolis – avytė Doli.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Būsite patenkintas savo karjera ir praktiniais gebėjimais, noriai ieškosite problemų sprendimo būdų. Vadovybė įvertins jūsų požiūrį į darbą. Jautis (04 21–05 20). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių elgesio jausitės prislėgtas. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite pats savęs. Dvyniai (05 21–06 21). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams ir tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus ir iššvaistyti per daug pinigų. Vėžys (06 22–07 22). Pasitelkęs vaizduotę rasite puikią galimybę pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai manys, kad esate idealistas, bet jums visiškai pritars. Liūtas (07 23–08 23). Pernelyg laki vaizduotė ir klaidingas idealų suvokimas gali išmušti iš vėžių. Vėliau galbūt gailėsitės dėl priimto sprendimo. Mergelė (08 24–09 23). Kils sunkumų kuriant naujus planus. Kiti žmonės gali nesutikti su jūsų idėjomis. Nesiginčykite ir nebandykite pasiekti savo, nes rytoj tam neprireiks jokių pastangų. Svarstyklės (09 24–10 23). Dėl skirtingų vertybių nesuprasite kito žmogaus, o šis gali jums mesti iššūkį. Neskubėkite ginčytis, geriau dar kartą išklausykite savo pašnekovą. Skorpionas (10 24–11 22). Galimi emocijų protrūkiai, ypač bendraujant su jaunesniais žmonėmis. Dažniau šypsokitės, bent jau sau. Šaulys (11 23–12 21). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite lengvo nuovargio ir nesustokite. Ožiaragis (12 22–01 20). Būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus nepakankamai teisingi, todėl geriau pailsėkite ir nusiraminkite. Vandenis (01 21–02 19). Esate komunikabilus ir sumanus. Bendrausite su autoritetingu žmogumi. Vis dėlto iš naujos pažinties ar susitikimo nieko daug nesitikėkite. Žuvys (02 20–03 20). Greitai suvoksite, kurie dalykai svarbiausi. Tinkamas laikas rinktis naujus baldus, drabužius, įvertinti savo turtą. Materialiniai dalykai taps svarbiausi, todėl naudinga tvarkyti turto reikalus.


Orai

Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, sniego nenumatoma. Temperatūra bus 2–8 laipsniai šalčio. Šeštadienį kritulių neprognozuojama. Šaltis sušvelnės: naktį bus 9–16, dieną 0–4 laipsniai šalčio.

Šiandien, vasario 22 d.

–7

–2

–5

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–5

Panevėžys

–8

Utena

–6

Tauragė

–7

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas –1 Brazilija +28 Briuselis 0 Dublinas +3 Kairas +25 Keiptaunas +25 Kopenhaga –1

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+3 +11 –7 –2 +4 +1 +2 +9

Praha –3 Ryga –6 Roma +11 Vėjas Sidnėjus +25 0–3 m/s Talinas –2 Tel Avivas +24 Tokijas +9 Varšuva –2

–4

–8

Marijampolė

Vilnius

–7

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

7.25 17.41 10.16 14.13 5.21

53-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 312 dienų. Saulė Žuvų ženkle.

Vardai Almis, Aristas, Dangira, Darvydas, Elvinas, Gintautė, Margarita.

Lai­vas vai­duok­lis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–16

–7

–11

–12

3

–6

–1

–5

–9

4

–6

0

–5

–7

4

rytoj

poryt

Ru­si­jo­je pa­sta­ty­tas 100 m il­gio krui­zi­nis lai­vas „Lyu­bov Or­lo­va“, po ne­sėk­min­gų pa­stan­gų ati­duo­ti jį į me­ta­lo lau­žą drei­ fuo­jan­tis At­lan­to van­de­ny­ne prie Ka­na­ dos kran­tų, ke­lia neiš­ven­gia­mą pa­vo­jų ap­lin­kai. Lai­vą du kar­tus bu­vo ne­sėk­ min­gai mė­gin­ta vilk­ti. Da­bar ja­me nė­ra nei įgu­los, nei įspė­ja­mų­jų švie­sų. „Su­si­ dū­rus, nu­sken­dus ar bet ko­kio ki­to in­ci­ den­to at­ve­ju „Lyu­bov Or­lo­va“ neiš­ven­ gia­mai į ap­lin­ką pa­leis de­ga­lų, po­lich­lo­ rin­tų di­fe­ni­lų ar ki­to nuo­din­go skys­čio, as­bes­to (...), gyv­si­dab­rio ir vi­so­kių nei­rių at­lie­kų“, – sa­ko­ma ap­lin­ko­sau­gos gru­pės „Ro­bin des Bois“ pa­reiš­ki­me. BNS inf., AFP nuo­tr.

Ką skai­to Pre­zi­den­tė? Va­kar 14-ąją tarp­tau­ti­nę Vil­niaus kny­gų mu­gę ati­da­riu­si Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad pa­ sta­ruo­ju me­tu skai­tė poe­to Jus­ti­ no Mar­cin­ke­vi­čiaus kū­ry­bą ir su 2014–2020 m. Eu­ro­pos fi­nan­si­ ne per­spek­ty­va su­si­ju­sius do­ku­ men­tus.

Da­lia Gry­baus­kai­tė:

Skai­tau vis­ką, ką gau­ nu, gau­nu la­bai daug, ir tai daž­niau­siai – žmo­nių do­va­nos.

Be­veik pu­sant­ros va­lan­dos ap­ žiū­ri­nė­ju­si kny­gų mu­gės eks­po­zi­ ci­ją ir bend­ra­vu­si su ren­gi­nio da­ ly­viais ša­lies va­do­vė tei­gė, kad daž­niau­siai skai­to žmo­nių jai do­ va­no­tas kny­gas. „Skai­tau vis­ką, ką gau­nu, gau­nu la­bai daug, ir tai daž­niau­siai – žmo­ nių do­va­nos. Pa­ti jų tie­siog ne­per­ ku, nes mė­gi­nu su­spė­ti per­skai­ty­ ti, ką žmo­nės at­siun­čia. Pas­ku­ti­nė bu­vo grei­čiau­siai J.Mar­cin­ke­vi­čiaus tri­lo­gi­ja, o pa­ti pa­ti pa­sku­ti­nė – tai tur­būt 44 mlrd. fi­nan­si­nės per­ spek­ty­vos kny­ga“, – žur­na­lis­tams kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė. Ren­gi­nio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­ je ji sa­kė, kad lie­tu­viai yra skai­tan­ ti ir kū­ry­bin­ga tau­ta. Pa­sak D.Gry­ baus­kai­tės, kny­ga su­jun­gia tau­tą, pa­de­da iš­sau­go­ti kal­bą, ne­pa­mirš­ ti tar­mių ir sa­vo ta­pa­ty­bės. „Kas­met dau­giau nei 60 tūkst. žmo­nių su­plūs­ta į kny­gų mu­gę ieš­ko­ ti nau­jų kny­gų. Tai gra­žiau­sias įro­dy­ mas, kad esa­me skai­tan­ti, iš­si­la­vi­nu­si ir kū­ry­bin­ga tau­ta. Kiek­vie­na per­skai­ ty­ta kny­ga pra­tur­ti­na ir da­ro mus stip­ res­nius“, – pa­ro­dos ati­da­ry­mo ce­re­ mo­ni­jo­je sa­kė ša­lies va­do­vė. BNS inf.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Rachelės Gibson knygą „Gana nevykusių pasimatymų“.

Ką daryti, kad būtum pakviesta į padorų pasimatymą? Adelė Haris nė nenutuokia. Jau kelerius metus jai tenka eiti į nevykusius pasimatymus, lyg būtų prakeikta...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, vasario 26 d.

2013-02-22 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you