Page 1

miestas

pasaulis

2p.

Ro­mai­nių tu­ber­ku­lio­zės kli­ni­ki­nė­je ­ li­go­ni­nė­je gais­ras ki­lo, nes vie­na ­ pa­cien­tė nu­spren­dė pa­rū­ky­ti lo­vo­je.

Ar branduolinis ­ bandymas ­ nesukiršins ­ Kinijos ir ­ Šiaurės ­ Korėjos?

8p.

sportas

Ge­riau­sio me­tų kū­ri­nio­ rin­ki­muo­se – pa­sku­ti­nės­ bal­sa­vi­mo die­nos.

9p.

Šokių ant ledo ­ pora ­ I.Tobias ir ­ D.Stagniūnas ­ sieks olimpinių ­ kelialapių.

13p.

Trečiadienis vasario 13, 2013 Nr. 36 (19897) Kaunodiena.lt 2 Lt

Smū­gis ša­lies įvaiz­džiui: vėl klup­do­mas ban­kas

Ką vei­kia Cent­ro se­niū­nas? Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Cent­ro se­niū­nas per me­tus su­ge­bė­ jo vie­šie­siems dar­bams pa­si­telk­ti vos 15 pa­šal­pų ga­vė­jų, o ma­žes­nė­je Pet­ra­šiū­nų se­niū­ni­jo­je įdar­bin­tas 81 žmogus. Toks skir­tu­mas šo­ki­ ra­vo mies­to va­do­vus, ku­riems ki­ lo įta­ri­mų dėl Cent­ro se­niū­no ne­ veik­lu­mo. Plė­šė skel­bi­mus

Cent­ro se­niū­ni­ja api­ma te­ri­to­ri­ją nuo Se­na­mies­čio ir vi­są Nau­ja­mies­tį. Čia gy­ve­na apie 16 tūkst. gy­ven­to­jų. Cent­ro se­niū­ni­jos duo­me­ni­mis, 2,5 tūkst. vie­tos gy­ven­to­jų yra so­cia­liai rem­ti­ni. Cent­ro se­niū­nas Vy­tau­tas Pau­liu­kas ban­dė tei­sin­tis, ko­dėl per praė­ju­sius me­tus įdar­bin­ ta vos 15 žmo­nių.

2

Dienos citata „Ka­dan­gi jau ne­be­su di­rek­ to­rius, esu lais­vas paukš­tis, nie­ko ne­sa­ky­siu“, –

„„Va­kar: Ūkio ban­ko klien­tai, su­stab­džius ban­ko veik­lą, bergž­džiai ban­dė at­siim­ti gry­nuo­sius pi­ni­gus. 

Va­kar per­piet Lie­tu­vos ban­kas pa­skel­bė ap­ri­bo­jan­tis Ūkio ban­ko veik­lą ir pa­ski­ rian­tis lai­ki­ną­jį ad­mi­nist­ra­to­rių, bu­vu­sį ūkio vi­ce­mi­nist­rą Ado­mą Ąžuo­lą Au­dic­ ką. Kai ku­rie spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad Lie­ tuvos finansų sistemai tai – smūgis. Automobilių dizaino šedevrai

10p.

Nus­to­jo vei­kti ban­ko­ma­tai

„Sku­bė­ti prie Ūkio ban­ko ban­ko­ ma­tų nė­ra pra­smės“, – toks pra­ne­ ši­mas va­kar, apie 14 va­lan­dą, pa­si­ ro­dė in­ter­ne­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je, jį iš­pla­ti­no ra­di­jas. Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­ nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas pa­tvir­ti­ no: „Ban­ko­ma­tai jau iš­jung­ti.“ Vis dėl­to žmo­nės, ne­ši­ni Ūkio

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ban­ko kor­te­lė­mis, bū­ria­vo­si prie ban­ko­ma­tų ir ban­dė lai­mę. La­min­ gų­jų ne­bu­vo. Ban­ko­ma­tai va­kar nuo pie­tų iš­ ties ne­be­vei­kė, par­duo­tu­vė­se, de­ ga­li­nė­se ar ka­vi­nė­se ne­be­bu­vo ga­li­ma at­si­skai­ty­ti Ūkio ban­ko kor­ te­lė­mis. Kai ku­rie Ūkio ban­ko sky­riai už­vė­rė du­ris.

4

Vac­lo­vas Dum­čius ne­ko­men­tuo­ja,­ ko­dėl prieš sa­vai­tę pa­si­trau­kė­ iš Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos­ so­do di­rek­to­riaus pa­rei­gų.

3p.


2

Trečiadienis, vasario 13, 2013

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

24

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,51

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

92

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ką vei­kia Cen „Tik tiek žmo­nių mums 1 at­siun­tė So­cia­li­nės pa­ ra­mos sky­rius“, – at­kir­to se­niū­

„„Prie­žas­tis: gais­ras li­go­ni­nė­je ki­lo dėl neat­sar­gaus rū­ky­mo lo­vo­je. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Li­go­nius te­ko eva­kuo­ti Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ant­ra­die­nio nak­tį Kau­ne, Ro­mai­ nių tu­ber­ku­lio­zės kli­ni­ki­nė­je li­go­ ni­nė­je, ki­lo gais­ras. Bu­vo eva­kuo­ ta 10 žmo­nių. Lai­mė, au­kų iš­veng­ ti pa­vy­ko.

Bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras pra­ ne­ši­mą apie gais­rą ga­vo 2.45 val. nak­ties. Pra­neš­ta, kad Ši­lai­nių plen­te esan­čio­je li­go­ni­nė­je de­ ga pa­la­ta ant­ra­me aukš­te. Į įvy­kio

vie­tą bu­vo iš­siųs­tos su­stip­rin­tos Kau­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos. Per gais­rą nie­kas ne­nu­ken­tė­ jo, ap­de­gė tik pa­ta­ly­nė. „Dėl sau­ gu­mo bu­vo eva­kuo­ta 10 žmo­nių. Gais­ro prie­žas­tis – neat­sar­gus el­ ge­sys“, – po­rtra­lui kau­no­die­na.lt sa­kė Kau­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­ mo val­dy­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­ tė Džiu­gin­ta Vait­ke­vi­čie­nė. Li­go­ni­nės di­rek­to­rius Al­gi­man­ tas Ta­ru­ta sa­kė, kad ži­nia apie gais­ rą jo ne­nus­te­bi­no. „Vos ne kiek­

vie­nais me­tais kas nors pa­na­šaus įvyks­ta. Mū­sų pa­cien­tai daž­nai yra ne­draus­min­gi, mėgs­ta iš­ger­ti, pa­ rū­ky­ti“, – kal­bė­jo A.Ta­ru­ta. Jo ži­nio­mis, ne­lai­mė at­si­ti­ko mo­te­rų pa­la­to­je, jo­je gu­lė­jo trys pa­cien­tės. „Lieps­nos ne­bu­vo. Rū­ ko čiu­ži­nys, pa­gal­vė“, – sa­kė li­go­ ni­nės va­do­vas. Gais­rą su­kė­lu­si mo­te­ris ne­tu­ri nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos. „Na, pa­rū­kiau. Tai ką man da­bar da­ry­ti?“ – klau­sė at­vy­ku­sių ty­rė­ jų pa­cien­tė.

Nu­žu­dy­tas, kai ieš­ko­jo din­gu­sio ke­tur­ra­čio Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

O ko lauk­ti, kad ma­ ne dar už­muš­ tų?

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos teis­mas narp­ lio­ja Ky­bar­tų pa­sie­ny­je nu­žu­dy­ mu pa­si­bai­gu­sį vie­tos gy­ven­to­jų konf­lik­tą. Gru­zi­jo­je gi­męs 26-erių Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tu­rin­tis Ro­ber­ tas Sop­ro­ma­dzė kal­ti­na­mas jam į tė­vus ti­ku­sio Ar­tū­ro Ka­rot­kos nu­ žu­dy­mu. Puo­lė su at­suk­tu­vu

Teis­mas va­kar pra­dė­jo nag­ri­nė­ti per­nai ba­lan­dį įvyk­dy­tos žmog­žu­ dys­tės by­lą. Kal­ti­na­ma­sis R.Sop­ ro­ma­dzė sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no iš da­lies. Jau­nas vy­ras ti­ki­no iš­si­ gan­dęs ir gy­nę­sis. Esą vė­liau žu­ vęs A.Ka­rot­ka jį puo­lė gink­luo­tas at­suk­tu­vu. Nu­ken­tė­ju­siai­siais pri­pa­žin­ti be šei­mos mai­tin­to­jo li­kę žmo­na Ra­ sa ir trys sū­nūs. Ne­lai­mės iš­va­ka­rė­se iš Ka­rot­ kų bu­vo pa­vog­tas ke­tur­ra­tis mo­ to­cik­las. Grįž­da­mi iš gi­mi­nai­čio Ka­rot­kos nu­ta­rė paieš­ko­ti pa­vog­ to daik­to. Din­gu­sio ke­tur­ra­čio sa­vi­nin­ kai vy­l ė­s i pa­tys ras­t i pa­vog­ tą trans­por­to prie­mo­nę. Vy­res­ niuo­sius Ka­rot­kas ve­žė jų sū­nus Da­rius.

Tra­ge­di­jos neįž­vel­gia

Cent­ro se­niū­nas V.Pau­liu­kas tra­ ge­di­jos dėl vos 15 įdar­bin­tų pa­ra­ mos ga­vė­jų neįž­vel­gia. „At­siun­tė tiek ir vi­siems ra­do­me dar­bo“, – ra­miai aiš­ki­no V.Pau­liu­kas. Ma­žes­ nė­je nei Cent­ro Pet­ra­šiū­nų se­niū­ ni­jo­je įdar­bin­ta bu­vo 81 pa­ra­mos ga­vė­jų. Dau­giau­sia – 253 – gau­ nan­čių­jų pa­šal­pas dir­bo Dai­na­vos se­niū­ni­jo­je. „Mes žiū­r i­m e prin­c i­p in­gai. Sten­gia­mės įti­kin­ti žmo­gų, kad dar­bas už gau­tą pa­ra­mą ne­že­mi­na, net jei­gu ir ten­ka šluo­ti gat­vę“, – aiš­ki­no Pet­ra­šiū­nų se­niū­nas Al­gi­ man­tas Vil­ke­vi­čius. Se­niū­nas tei­gė grei­tai iš­spren­dęs, kaip su­tvar­ky­ ti snie­gu už­vers­tas pės­čių­jų pe­rė­ jas. Jas šva­ri­no pa­ra­mą gau­nan­tys as­me­nys. Pet­ra­šiū­nų se­niū­nas pa­sa­ko­jo, kad pa­ra­mos ga­vė­jai dar­buo­ja­si ir nak­vy­nės na­muo­se, ta­čiau svar­ biau­sia, kad atei­na su­vo­ki­mas, jog už pa­gal­bą at­si­ly­gi­na­ma. Pa­sak jo, svar­bu įti­kin­ti žmo­gų, kad dar­bas už gau­tą pa­ra­mą ne­že­mi­na. Lau­kia ana­li­zės

„„Ver­si­ja: R.Sop­ro­ma­dzė ti­ki­na, kad gy­nė­si ir bi­jo­jo dėl

sa­vo gy­vy­bės. 

kad už tūks­tan­tį eu­rų vis­ką su­ži­ nos apie ke­tur­ra­tį. Ši fra­zė ne juo­kais su­pyk­dė A.Ka­rot­ką. Jis šo­ko prie ma­ši­ nos, ta­čiau po ke­lių R.Sop­ro­ma­ dzės smū­gių vy­ras jau gu­lė­jo ant že­mės. Ne­ti­kė­tai pa­kry­pus įvy­kiams, Ka­rot­kų sū­nus Da­rius sė­do į ma­ ši­ną ir nu­va­žia­vo. Teis­me jis aiš­ ki­no, kad iš­lė­kė kvies­ti pa­gal­bos. „O ko lauk­ti, kad ma­ne dar už­ muš­tų?“ – pa­klaus­tas, ko­dėl pa­ li­ko ma­mą, ūkiš­kai at­sa­kė D.Ka­ rot­ka.

Lem­tin­ga fra­zė

Jau­nuo­lis ne­nei­gė, kad po pa­si­ sve­čia­vi­mo tė­vai bu­vo iš­gė­rę. Apie 5 val. pa­ry­čiais jie nu­ta­rė pa­suk­ti į Viš­ty­čio pu­sę. Ten, pa­sak R.Ka­ rot­kie­nės, to­kiu lai­ku ju­da kont­ ra­ban­di­nin­kai. Ke­ly­je ieš­ko­to­jai pa­ste­bė­jo švie­ sų au­to­mo­bi­lį. Bu­vo nu­tar­ta pa­si­ kal­bė­ti su vai­ruo­to­ju. Prie ma­ši­ nos vai­ro sė­dė­jo R.Sop­ro­ma­dzė. Gru­zi­nu pra­var­džiuo­ja­mas R.Sop­ ro­ma­dzė esą D.Ka­rot­kai pa­sa­kė,

nas V.Pau­liu­kas. 15 žmo­nių mies­to Cent­re dir­bo 516 va­lan­dų. Per tą lai­ką jie nu­plė­ šdavo ant stul­pų kli­juo­ja­mus skel­ bi­mus, tvar­kė se­niū­ni­jos ap­lin­ką, vie­ną ki­tą kie­mą Se­na­mies­ty­je. Se­ niū­nas ne­tgi baks­te­lė­jo į įra­šą, kad tvar­ky­tas bu­vo ir Ra­my­bės par­kas. V.Pau­liu­kas aiš­ki­no, kad ki­tų so­ cia­li­nę pa­ra­mą gau­nan­čių Cent­ ro gy­ven­to­jų jis ne­ga­lė­jo pa­si­telk­ti dar­bams. Esą di­džio­ji da­lis tų žmo­ nių yra se­ny­vo am­žiaus, li­go­ti. Se­niū­nas su­skai­čia­vo, kad per­nai vien­kar­ti­nių pa­šal­pų pra­šė 68 as­ me­nys, ta­čiau tik 58 bu­vo iš­mo­kė­ ta be­veik 12 tūkst. li­tų. „Dau­gu­ma pa­šal­pų pra­šė dėl li­gos ar­ba grį­žę iš įka­li­ni­mo įstai­gų. Jų ne­ga­li­me siū­ ly­ti dirbti“, – aiš­ki­no se­niū­nas.

Pas­tan­gos – be­vai­sės

Nu­ken­tė­ju­sie­ji teis­me aiš­ki­no, kad R.Sop­ro­ma­dzės ne­pa­ži­no­jo, ta­čiau bu­vo gir­dė­ję apie jį daug bau­gi­na­mų da­ly­kų. Gru­zi­nas bu­ vo vie­ti­nės „ma­fi­jos“ ly­de­ris. R.Ka­rot­kie­nė dar mė­gi­no iš­ trauk­ti rak­te­lius iš R.Sop­ro­ma­dzės ma­ši­nos ir taip jį su­lai­ky­ti. Gru­zi­ nas už­ve­dė va­rik­lį ir ėmė va­žiuo­ti. Gel­bė­da­ma­si mo­te­ris iš­šo­ko iš va­ žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Po R.Sop­ro­ma­dzės smū­gių vy­ res­ny­sis Ka­rot­ka li­ko gu­lė­ti ant ke­lio. „Jis bu­vo leis­gy­vis“, – teis­ me kal­bė­jo R.Ka­rot­kie­nė. Tai, kad A.Ka­rot­kos trau­ma nebu­vo su­ de­ri­na­ma su gy­vy­be, pa­tvir­ti­no ir įvy­kio vie­to­je pa­gal­bą su­tei­ku­ si me­di­kė. Spal­vin­ga praei­tis

R.Sop­ro­ma­dzė teis­mui pa­tei­kė pa­na­šią įvy­kių ver­si­ją, ta­čiau tvir­ ti­no, kad jo veiks­mai bu­vo bū­ti­no­ ji gin­tis. Esą iš­gė­rę Ka­rot­kos įsi­ bro­vė į jo au­to­mo­bi­lį. A.Ka­rot­ka puo­lė pir­mas. „Ga­lė­jau su­duo­ti du, tris smū­gius, ta­čiau ne pen­ kis“, – gy­nė­si R.Sop­ro­ma­dzė. Eks­per­tai nu­sta­tė, kad R.Sop­ro­ ma­dzė ty­čia ran­kos kumš­čiu su­ da­vė A.Ka­rot­kai į vei­dą ne ma­žiau kaip še­šis kar­tus. Vy­ras par­kri­to, pa­kau­šiu tren­kė­si į as­fal­tuo­tą ke­ lio dan­gą ir ki­tą die­ną po in­ci­den­ to mi­rė. R.Sop­ro­ma­dzė per 26-erius sa­ vo gy­ve­ni­mo me­tus jau tris kar­ tus teis­tas.

So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ ja Ana Su­džiu­vie­nė bu­vo šo­ki­ruo­ta Cent­ro se­niū­ni­jos ro­dik­lių. „Nus­ te­bo­me su­skai­čia­vę, kad Cent­ro se­niū­ni­jo­je dar­ba­vo­si vos 15 žmo­ nių. Mes nie­kur žmo­nių ne­siun­ čia­me dirb­ti“, – nu­ste­bo ve­dė­ja iš­gir­du­si Cent­ro se­niū­no aiš­ki­ni­ mą, kad tik tiek žmo­nių jiems at­ siun­tė sky­rius. Žmo­gus, no­rin­tis gau­ti pa­šal­ pą, ei­na į se­niū­ni­ją. Iš ten So­cia­ li­nės pa­ra­mos sky­rius gau­na raš­ tus, ku­riuo­se bū­na nu­ro­dy­ta, ar pa­ra­mos ga­vė­jas ga­li dirb­ti. Ki­tas klau­si­mas, ar jis su­tin­ka. Jei ne­su­ tin­ka, ta­čiau pa­gal ta­ry­bos pa­tvir­ tin­tą ap­ra­šą už gau­tą pa­ra­mą tu­ri ati­dirb­ti, to­kiu at­ve­ju pa­šal­pa ne­ tu­ri bū­ti mo­ka­ma. A.Su­džiu­vie­nė ga­ran­ta­vo, kad gau­ti duo­me­nys bus ana­li­zuo­ja­mi. Ji pri­ta­rė, kad Cent­re – daug vy­ res­nio am­žiaus žmo­nių, ku­rie gau­ na pa­ra­mą, ta­čiau ne­slė­pė abe­jo­nių dėl vos 15-os ga­lė­ju­sių dirb­ti. Pa­sak ve­dė­jos, vi­du­ti­niš­kai Kau­ ne so­cia­li­nei pa­ra­mai ski­ria­ma 232 li­tai per mė­ne­sį vie­nam as­ me­niui. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­ mais, Cent­ro se­niū­ni­jo­je per mė­ ne­sį iš­mo­ka­ma be­veik 7 tūkst. li­tų pa­ra­mai.

„„Ra­mus: V.Pau­liu­kas (nuotr. viršuje) n

to Cent­re ne­trūks­ta ap­leis­tų vie­šų­jų

Kal­ti­ni­mai neū­kiš­ku­mu

Ne ką ma­žesnis dir­bu­sių mies­to Cent­re skai­čius nu­ste­bi­no ir Kau­ no me­rą And­rių Kup­čins­ką. „Toks skai­čius ne tik nu­ste­bi­no, bet ir šo­ ki­ra­vo. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­ves­ta at­lik­ti tar­ny­bi­nius pa­tik­ ri­ni­mus. Žmo­nės pui­kiai su­pran­ ta, kad yra ką veik­ti ir Cent­ro se­ niū­ni­jo­je, ir ki­to­se. Ne­gi jau mū­sų mies­to Cent­ras, Se­na­mies­tis bliz­ ga ir nė­ra čia dar­bų?“ – re­to­riš­kai klau­sė me­ras.

Ne­gi jau mū­sų mies­to Cent­ras, Se­ na­mies­tis bliz­ga ir nė­ra čia dar­bų? Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­ nius Rat­ke­lis kol kas dar ne­tu­rė­ jo jo­kio paaiš­ki­ni­mo dėl dau­ge­lį nu­ ste­bi­nu­sio klau­si­mo. Šios sa­vai­tės pa­bai­go­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ti­ki­si tu­rė­ti aiš­kes­nį vaiz­dą dėl Cent­ ro se­niū­ni­jos rei­ka­lų. Me­ras bu­vo ka­ te­go­riš­kas: „Tai ro­do se­niū­no neū­kiš­ ku­mą, ap­lai­du­mą. Mies­to ta­ry­bo­je, tvir­ti­nant vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą, kal­bė­jo­me, kad rei­kia spręs­ti se­niū­ no tin­ka­mu­mą ei­ti pa­rei­gas.“


3

Trečiadienis, vasario 13, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

nt­ro se­niū­nas?

Ap­lin­kos mi­nis­ te­ri­ja skel­bia kon­ kursą eiti Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­do di­ rek­to­riaus parei­ gas. Bu­vęs va­do­ vas iš posto ne­ti­kė­ tai pa­si­trau­kė prieš sa­vai­tę. „Ka­dan­ gi jau ne­be­su di­ rek­to­rius, esu lais­ vas paukš­tis, nie­ ko ne­sa­ky­siu“, – pa­reiš­kė Vac­lo­vas Dum­čius.

„„Ne­li­ko: vie­nuo­li­ka me­tų so­dui va­do­va­vęs V.Dum­čius pa­si­trau­ki­mo iš

po­sto prie­žas­čių ne­ko­men­tuo­ja. Tomo Ragino nuotr.

Zoo­lo­gi­jos so­das staiga li­ko be va­do­vo Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Po vi­zi­to į mi­nis­te­ri­ją

neieš­ko­jo prie­žas­čių, ko­dėl per­nai įdar­bi­no vos 15 pa­šal­pų ga­vė­jų, nors mies­ ų erd­vių. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Komentarai Bro­nius Gir­daus­kas

Ža­l ia­kal­n io se­n iū­n i­jos se­n iū­nas

V

yks­ta tie vi­suo­me­nei nau­ din­g i dar­b ai ir žmo­nės neat­si­kal­bi­nė­ja. Rea­liai jie pa­da­ro dar dau­g iau, nei bū­na nu­ro­do­ma. Jie mo­ty­vuo­ja tuo, kad yra lais­v i, dar­bo ne­tu­r i ir jiems ne­sun­k u pa­d ir­bė­t i. Daž­n iau­siai pa­ ren­ka­me jiems vie­tas ar­čiau jų na­mų. Jei­gu rei­kia ap­lin­ką tvar­ky­ti, jie la­bai no­riai dar­buo­ja­si. Pa­vyz­džiui, Ža­lia­kal­ nio pro­gim­na­zi­jo­je vyks­ta re­no­va­ci­ja. Kai ku­r ių pa­šal­pas gau­nan­čių as­me­ nų vai­kai ten mo­ko­si, tai jie pa­gal­bi­ nius dar­bus gim­na­z i­jo­je dir­ba. Per prie­var­tą ne­ver­čia­me dirb­ti, tik ati­tin­ ka­mus įra­šus įra­šo­me do­ku­men­tuo­se ir siun­čia­me So­cia­li­nės rū­py­bos sky­

Ieš­ko­jo prie­globs­čio

Kau­n o me­ras kon­ser­va­to­r ius A.Kup­čins­kas ne­slė­pė gir­dė­jęs apie Cent­ro se­niū­no am­bi­ci­jas tap­ti jo par­ti­jos na­riu. To­kių sa­vo ke­ti­ni­mų ka­te­go­riš­ kai ne­pa­nei­gė ir Cent­ro se­niū­nas V.Pau­liu­kas, ta­čiau sten­gė­si iš­si­ suk­t i nuo tie­saus at­sa­k y­m o. „O iš kur jūs ži­no­te? Aš dar­be ne­po­

riui, o ten jau spren­džia­ma apie pa­ra­ mos sky­ri­mo for­mą.

Gin­tau­tas Sin­ke­vi­čius

Ši­lai­n ių se­n iū­n i­jos se­n iū­nas

M

ū­sų mik­ro­ra­jo­ne tie, ku­ rie gau­na pa­šal­pas, pra­ ktiš­kai ne­s i­g in­č y­da­m i dir­ba. Se­n iū­n i­ja tik pa­ siū­lo dar­bus. Mū­sų se­n iū­n i­jo­je ga­na daug so­cia­l iai rem­t i­nų as­me­nų ir jie ga­na daug ati­dir­ba vi­suo­me­nei nau­ din­gų dar­bų. Mes taip pat žiū­ri­me, kad žmo­gui tik­tų jam siū­lo­mas dar­bas. Pa­ vyz­džiui, vie­nas mu­zi­kan­tas su­ren­gė kon­cer­tą se­n iū­n i­jos or­ga­n i­z uo­ja­ma­ me ren­gi­ny­je ir taip ati­dir­bo vi­suo­me­ nei nau­din­gų va­lan­dų skai­čių. Juo­dą dar­bą dirb­ti dau­giau­sia gau­na tie, ku­ rie nie­ko ki­to ir ne­mo­ka.

li­t i­k uo­j u“, – su­s i­g rie­b ė V.Pau­ liu­kas. Kol kas Cent­ro se­niū­no nė­ra kon­ser­va­to­rių par­ti­jos Kau­no sky­ riaus są­ra­šuo­se. Riš­liai V.Pau­liu­kas neat­sa­kė ir apie ga­li­mus ke­ti­ni­mus tap­ti šios par­ti­jos na­riu. „Na, net jei­gu ir kaž­kaip... – ėmė šnabž­dė­ti V.Pau­liu­kas. – Bet ne, aš dar­be ne­ po­li­ti­kuo­ju.“

Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­dui lai­ki­nai va­do­vau­jan­ti vy­riau­sio­ji bio­lo­ gė Vir­gi­ni­ja Rau­de­liū­nie­nė va­kar pa­tvir­ti­no, kad se­na­sis di­rek­to­rius V.Dum­čius so­dui ne­va­do­vau­ja jau sa­vai­tę. „Va­sa­rio 5-ąją bu­vo jo pa­sku­ti­nė dar­bo die­na“, – sa­kė V.Rau­de­liū­ nie­nė. Lai­ki­no­ji di­rek­to­rė ti­ki­no, kad di­rek­to­rius išė­jo sa­vo no­ru, pa­ra­šė pra­šy­mą bū­ti at­leis­tas iš pa­rei­gų. „Mes ži­no­me, kad di­rek­to­rius lan­kė­si mi­nis­te­ri­jo­je, ku­rio­je vy­ ko po­kal­bis, ta­čiau kas bu­vo kal­ bė­ta, mums neži­no­ma“, – tei­gė V.Rau­de­liū­nie­nė. Zoo­lo­gi­jos so­do di­rek­to­riaus pa­rei­gas V.Dum­čius ėjo 11 me­tų. Su žur­na­lis­tais va­kar jis bu­vo ne­ kal­bus. „Ka­dan­gi jau ne­be­su di­rek­to­rius, esu lais­vas paukš­tis, nie­ko ne­sa­ky­ siu“, – pa­reiš­kė V.Dum­čius. Pa­si­tei­ra­vus, ar di­rek­to­rius Ap­ lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vų bu­ vo spau­džia­mas pa­lik­ti po­stą, V.Dum­čius at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti. Ban­dė at­leis­ti – ne­pa­vy­ko

V.Dum­čiaus va­do­va­vi­mas ne­bu­ vo sklan­dus – 2011 m. ge­gu­žės mė­ne­sį Zoo­lo­gi­jos so­do di­rek­to­ rius bu­vo at­leis­tas iš pa­rei­gų, ta­ čiau teis­mo spren­di­mu su­grą­žin­ tas į dar­bą. Tuo­met pa­grin­di­nis at­lei­di­mo mo­ty­vas bu­vo ne­kom­pe­ten­ci­ja. Teis­mo to­kie ar­gu­men­tai neį­ti­ki­ no ir va­do­vas grį­žo ei­ti sa­vo se­nų pa­rei­gų. Į dar­bą su­grą­žin­tas di­rek­to­rius žur­na­lis­tams ta­da pa­sa­ko­jo, kad iki at­lei­di­mo apie 6–7 mė­ne­sius

jau­tė įtam­pą ir spau­di­mą, bu­vo ieš­ko­ma bū­dų jį at­leis­ti. Mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va 2011 m. rug­sė­jį bu­vo pra­dė­tas Zoo­lo­gi­jos so­do au­di­tas, ku­ris tu­rė­jo įro­dy­ ti va­do­vo ne­kom­pe­ten­ci­ją. Anot Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo, au­di­to iš­va­dos ne­nus­ta­tė, kad dar­bo trū­ku­mai bu­vo dėl di­rek­ to­riaus ne­kom­pe­ten­ci­jos. Teis­mo spren­di­mu mi­nis­te­ri­ ja tu­rė­jo su­mo­kė­ti V.Dum­čiui dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo jo ne­gau­tą at­ ly­gi­ni­mą – be­veik 10 tūkst. li­tų, pa­deng­ti ki­tas iš­lai­das. Mi­nist­ras: so­das tu­ri keis­tis

Ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis „Kau­no die­nai“ va­kar tei­gė ne­ži­nan­tis prie­žas­čių, ko­dėl Zoo­lo­gi­jos so­do di­rek­to­rius nu­ spren­dė pa­si­trauk­ti iš uži­ma­mų pa­rei­gų. „Mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai ma­ ne in­for­ma­vo, kad ga­vo­me di­rek­ to­riaus pra­šy­mą at­leis­ti jį iš pa­rei­ gų. Ten­kin­da­mas jo pa­reiš­ki­mą, aš pa­ts pa­si­ra­šiau raš­tą dėl at­lei­ di­mo“, – sa­kė V.Ma­zu­ro­nis. Pa­sak mi­nist­ro, sa­vo pra­šy­me di­rek­to­rius ne­nu­ro­dė prie­žas­čių, ko­dėl no­rė­jo pa­lik­ti po­stą. V.Ma­zu­ro­nis pa­tvir­ti­no, kad V.Dum­čius bu­vo už­si­ra­šęs į priė­ mi­mą va­sa­rio pra­džio­je, ta­čiau šis su­si­ti­ki­mas taip ir neį­vy­ko. „Prieš su­si­ti­ki­mą jis pa­da­vė pa­reiš­ki­mą, kad išei­na iš dar­bo“, – at­sklei­dė mi­nist­ras. Pa­si­tei­ra­vus, ar mi­nis­te­ri­ją ten­ ki­no di­rek­to­riaus dar­bas, jis ven­gė tie­saus at­sa­ky­mo. „Aš ne­ga­liu kal­bė­ti už vi­są mi­ nis­te­ri­ją. As­me­niš­kai per ma­žai ži­no­jau apie V.Dum­čiaus veik­lą. Vis dėl­to toks Zoo­lo­gi­jos so­das, koks yra šian­dien, ne­ga­li bū­ti“, – sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Ieš­ko pa­ty­ru­sio spe­cia­lis­to Mi­n is­te­r i­jos pra­ne­ši­me tei­g ia­ma, kad iš nau­jo va­do­vo ti­k i­ma­si ryž­ to Zoo­lo­g i­jos so­dą per­t var­k y­t i ir mo­der­n i­z uo­t i. Šiuo me­t u ren­g ia­ ma so­do ga­l i­my­bių stu­d i­ja, ku­r i pa­ro­dys, kiek lė­šų rei­kia jam iš es­ mės per­tvar­ky­ti. Ga­li­my­bių stu­di­ ją pla­nuo­ja­ma baig­ti iki ge­gu­žės. Pre­ten­den­tai užimti di­rek­to­r iaus pa­rei­gas tu­r i tu­rė­t i aukš­tą­jį uni­ ver­si­te­t i­n į iš­si­la­v i­n i­mą ir ne ma­ žiau kaip tre­jų me­tų va­do­va­vi­mo įmo­nei, įstai­gai ar pa­da­l i­n iui pa­ tir­t į. Kar­t u su do­k u­men­tais pra­ šo­ma pa­teik­t i lais­va for­ma raš­t u nu­sa­k y­tą sa­vo Lie­t u­vos zoo­lo­g i­ jos so­do vi­zi­ją. Pa­sak ap­l in­kos mi­n ist­ro Va­len­t i­ no Ma­z u­ro­n io, da­bar­t i­nė vie­n in­ te­l io Lie­t u­vo­je zoo­lo­g i­jos so­do būk­lė ne­b ea­t i­t in­ka šiuo­lai­k i­n ių rei­ka­la­vi­mų ir la­biau ke­lia gai­les­ tį čia lai­ko­m iems gy­v ū­nams, nei ska­ti­na juos pa­ž in­ti. Mi­nis­te­r i­jos duo­me­ni­mis, kai ku­ rie vol­je­rai Zoo­lo­g i­jos so­de pa­sta­ ty­ti dau­g iau kaip prieš 50 me­tų. Zoo­lo­gi­jos so­dą bus sie­kia­ma per­ tvar­k y­t i taip, kad jis bū­t ų kuo la­ biau pri­tai­ky­tas prie ja­me įkur­din­ tų gy­vū­nų na­tū­ra­lios ap­lin­kos, su­ kur­ti dau­giau pa­trauk­lių edu­ka­ci­ nių ir poil­sio zo­nų lan­ky­to­jams. Lie­tu­vos zoo­lo­g i­jos so­das Kau­ne ati­da­ry­tas 1938 m., ja­me šiuo me­ tu yra apie 250 skir­tin­g ų gy­v ū­nų rū­šių ir apie 2 000 gy­v ū­nų.


4

trečiadienis, vasario 13, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

A.But­ke­vi­čius len­kų at­si­pra­ši­nė­ti ne­ža­da Į Len­ki­ją va­kar iš­vy­kęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ne­ma­ tan­tis prie­žas­čių, dėl ku­rių vi­zi­to me­tu tu­rė­tų už ką nors at­si­pra­šy­ti.

„„Situacija: praėjusią kadenci-

ją A.Butkevičius susilaikė balsuodamas dėl įstatymo projekto dėl lenkiškų pavardžių rašybos originalo kalba. 

„Fotodienos“ / Ievos Budzeikaitės nuotr.

Smū­gis ša­lies įvaiz vėl klup­do­mas ban

„Pa­lau­kit, aš ne­pa­da­riau jo­kio nu­si­kal­ti­mo, kad im­čiau ir at­si­ pra­ši­nė­čiau. Kaip po­li­ti­kas, bal­ suo­da­mas už įsta­ty­mus ar­ba juos priim­da­mas, ar­ba ei­da­mas ki­tas pa­rei­gas, tik­rai ne­ma­tau, dėl ko tu­rė­čiau at­si­pra­ši­nė­ti“, – va­kar sa­kė A.But­ke­vi­čius. Praė­ju­sią sa­vai­tę duo­da­mas in­ ter­viu Len­ki­jos dien­raš­čiams at­ si­pra­šy­mo žo­džius iš­sa­kė so­ cial­de­mok­ra­tams pri­klau­san­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Mi­nist­ras di­de­le gė­da pa­va­di­no 2010 m. bal­sa­vi­mą Sei­me, kai Vil­ niu­je vie­šint Len­ki­jos pre­zi­den­tui Le­chui Kac­zyns­kiui Lie­tu­vos par­ la­men­ta­rai at­me­tė įsta­ty­mą dėl len­kiš­kų pa­var­džių ra­šy­bos ori­gi­ na­lo kal­ba. Tuo­met A.But­ke­vi­čius su­si­lai­kė ir ne­pa­rė­mė šio įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­rį pa­tei­kė tuo­me­tis kon­ser­va­to­ rių prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. KD, BNS inf.

„„Ne­vei­kė: dau­gu­ma ban­ko dar­buo­to­jų po pie­tų ap­tar­nau­ti klien­tų ne­be­sug­rį­žo.

Kai ku­riuo­se banko sky­ 1 riuose bu­vo ga­li­ma ma­ty­ ti tuš­čią pa­tal­pą su iš­jung­tais dar­

buo­to­jų kom­piu­te­riais. Klien­tai ne­be­bu­vo ap­tar­nau­ja­mi. Sku­biai ge­si­no pa­ni­ką

Kaip­mat iš­pla­tin­ta ofi­cia­li in­for­ ma­ci­ja, ku­ri tu­rė­jo mažinti pa­ni­ką, žai­biš­kai plin­tan­čią tarp Ūkio ban­ ko ir, kaip va­kar pa­ste­bė­jo kai ku­rie po­li­ti­kai, ki­tų ban­ko klien­tų. Pa­sak Sei­mo na­rio Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio, ko­kios tie­sio­gi­nės įta­ kos Lie­tu­vos ūkiui ga­li tu­rė­ti Ūkio ban­ko veik­los su­stab­dy­mas, kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti, ta­čiau Lie­tu­vos įvaiz­dis in­ves­tuo­to­jų aky­se neiš­ ven­gia­mai su­menks. Lie­tu­vos ban­kas su­sku­bo ra­min­ti gy­ven­to­jus, kad ap­ri­bo­ta ban­ko fi­ nan­si­nė veik­la vi­so la­bo reiš­kia, jog per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną, šiuo at­ve­ju – še­šias ka­len­do­ri­nes die­nas, lai­ki­ na­sis ban­ko ad­mi­nist­ra­to­rius ver­ tins, ko­kia yra ban­ko būk­lė. Per šį lai­ko­tar­pį žmo­nės ne­ga­lės nau­do­tis ban­ko fi­nan­si­nė­mis pa­ slau­go­mis, pa­vyz­džiui, iš­si­gry­nin­ ti pi­ni­gų, pa­da­ry­ti per­ve­di­mų per elekt­ro­ni­nę ban­ki­nin­kys­tę. Lai­ki­na­sis ban­ko ad­mi­nist­ra­to­ rius ban­ką esą ga­li įver­tin­ti ir grei­ čiau nei per jam nu­ma­ty­tas 6 ka­ len­do­ri­nes die­nas. Tu­rin­tie­ji ban­ke in­dė­lių ir lė­šų iki 100 tūkst. eu­rų (345,28 tūkst. li­tų), ra­mi­no Lie­tu­vos ban­kas, sa­ vo pi­ni­gus at­gaus, nes jie pri­va­lo­ mai yra drau­džia­mi pa­gal ES rei­ka­ la­vi­mus. 45 tūkst. li­tų at­ly­gi­ni­mas

Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas V.Va­si­ liaus­kas, va­kar api­pil­tas dau­gy­be klau­si­mų, aiš­ki­no, kad Ūkio ban­ko si­tua­ci­ja kiek ki­to­kia nei „Sno­ro“. „Sno­ro“ at­ve­ju mes su­si­dū­rė­me su gal­būt nu­si­kals­ta­ma vei­ka. (...)

Ten aki­vaiz­džiai ty­či­niai veiks­mai. Čia, sa­ky­čiau, dau­giau ap­lai­du­ mas“, – aiš­ki­no V.Va­si­liaus­kas. Jis pa­sa­ko­jo, kad lai­ki­na­sis Ūkio ban­ko ad­mi­nist­ra­to­rius, bu­vęs vi­ ce­mi­nist­ras A.A.Au­dic­kas gaus 45 tūkst. li­tų per mė­ne­sį. „Jau­nas ne­reiš­kia ne­kom­pe­ten­ tin­gas“, – pa­žy­mė­jo V.Va­si­liaus­ kas. „At­ly­gis yra pa­tvir­tin­tas toks, ko­ kį gau­da­vo Ūkio ban­ko va­do­vas. Tai yra 45 tūkst. li­tų“, – A.A.Au­dic­ko al­gą nu­pa­sa­ko­jo V.Va­si­liaus­kas.

Kaip­mat iš­pla­tin­ ta ofi­cia­li in­for­ ma­ci­ja, ku­ri tu­rė­jo mažinti pa­ni­ką, žai­ biš­kai plin­tan­čią tarp klien­tų.

Jis juo­kais tars­te­lė­jo, kad A.A.Au­ dic­ko ini­cia­lai – ge­ras ženk­las, nes jie su­tam­pa su rei­tin­gų agen­tū­ rų ge­riau­siu siū­lo­mu rei­tin­gu – AAA. Aso­cia­ci­ja: tai ne „Sno­ras“

Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos pre­ zi­den­tas Sta­sys Kro­pas tei­gė, kad bend­rai ban­kų sis­te­mai Ūkio ban­ko veik­los ap­ri­bo­ji­mas ne­tu­rė­tų tu­rė­ ti di­de­lės įta­kos. „Ma­nau, kad kaž­ko­kios reikš­ min­gos įta­kos ne­tu­rė­tų tu­rė­ti, nes ban­ko lik­vi­du­mo pro­ble­mos bu­ vo jau­čia­mos. Jos ne­bu­vo ne­ži­no­ mos, ne­tu­rė­tų bū­ti kaž­ko­kia griū­ tis. Tik­riau­siai ban­kas tu­rė­tų vie­na ar ki­ta for­ma veik­lą tęs­ti“, – kal­bė­ jo S.Kro­pas. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas pa­brė­ žė, kad lik­vi­du­mo pro­ble­mos ban­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ke nė­ra ne­mo­ku­mo pro­ble­mos. „Tai reiš­kia, kad trūks­ta lė­šų įsi­ pa­rei­go­ji­mams vyk­dy­ti“, – tei­gė S.Kro­pas. Pa­sak jo, Ūkio ban­ko si­tua­ci­ ja nė­ra ta­pa­ti „Sno­ro“ bank­ro­tui. „Ne­bū­ti­nai kaip „Sno­ras“, veik­lą (Ūkio ban­kas – red. pa­st.) ga­li tęs­ti, bet ad­mi­nist­ra­to­rius pe­ri­ma veik­ lą, ban­ko val­dy­mą. Ga­li bū­ti įvai­ rūs va­rian­tai“, – sa­kė ban­kų aso­ cia­ci­jos at­sto­vas. Lie­tu­vos ban­ko pre­ten­zi­jos

Lie­tu­vos ban­kas va­kar ne vie­ną kar­tą aiš­ki­no sa­vo po­zi­ci­ją. „Įver­ti­nus ins­pek­ta­vi­mo me­ tu su­rink­tus duo­me­nis, nu­sta­ty­ta, kad, su­for­ma­vus tin­ka­mus spe­cia­ liuo­sius ati­dė­ji­nius pro­ble­mi­nėms pa­sko­loms, tin­ka­mai įver­ti­nus ki­ tą tur­tą, Ūkio ban­ko tur­to gry­no­ji ver­tė bū­tų ma­žes­nė nei dek­la­ruo­ ja­ma prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jai pa­tei­ kia­mo­se ata­skai­to­se, o ban­kas ne­ vyk­dy­tų su ka­pi­ta­lu su­si­ju­sių ri­zi­ką ri­bo­jan­čių nor­ma­ty­vų. Be to, pa­gal Lie­tu­vos ban­kui pa­teik­tus duo­me­ nis Ūkio ban­kas va­sa­rio 12 d. ne­ be­vyk­do lik­vi­du­mo nor­ma­ty­vo“, – bu­vo ra­šo­ma pra­ne­ši­me ži­niask­ lai­dai. „Ūkio ban­ko ak­ci­nin­kai ir va­do­ vy­bė neį­gy­ven­di­no pa­sko­lų per­ tvar­ky­mo pla­no, ne­pai­sė Lie­tu­vos ban­ko nu­ro­dy­mų iš es­mės su­ma­ žin­ti su pa­grin­di­niu ak­ci­nin­ku su­ si­ju­sių pa­sko­lų po­rtfe­lio da­lį ar­ba tik for­ma­liai juos vyk­dė. Bū­tent su pa­grin­di­niu ak­ci­nin­ku su­si­ju­sioms įmo­nėms su­teik­tos pa­sko­los su­ da­ro di­džią­ją pro­ble­mi­nių pa­sko­ lų po­rtfe­lio da­lį“, – tei­gia­ma Lie­ tu­vos ban­ko pra­ne­ši­me. Net ir po ke­lių pa­kar­to­ti­nių rei­ ka­la­vi­mų Lie­tu­vos ban­kui esą ne­ pa­teik­ta duo­me­nų, įro­dan­čių, kad Ūkio ban­ko pa­grin­di­niai ak­ci­nin­kai bū­tų pa­si­ren­gę už­tik­rin­ti pa­ti­ki­mą


5

trečiadienis, vasario 13, 2013

lietuva

z­džiui: ­kas Komentaras

In­for­ma­ci­ja klien­tams „„Klien­tams ak­tua­li nau­jau­sia in­for­

ma­ci­ja dėl Ūkio ban­ko tei­kia­ma spe­ cia­lia ne­mo­ka­ma te­le­fo­no li­ni­ja 8 800 10 007 (skam­bi­nan­tiems iš Lie­ tu­vos) ir tel. +370 37 395 532 (skam­ bi­nan­tiems iš už­sie­nio). In­for­ma­ci­ja šia te­le­fo­no li­ni­ja šią sa­vai­tę bus tei­ kia­ma nuo 8 iki 20 val. dar­bo die­no­ mis ir nuo 9 iki 13 val. šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais. „„Klien­tų pa­to­gu­mui Ūkio ban­ko in­

ter­ne­to sve­tai­nė­je (www.ub.lt) ban­ko klien­tai ras at­sa­ky­mus į daž­niau­siai už­duo­da­mus klau­si­mus ir in­for­ma­ci­ ją dėl ban­ko pa­slau­gų tei­ki­mo.

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas AB Ūkio ban­kas ak­ci­n in­kas

„„In­for­ma­ci­ja bend­rais ban­ki­nin­kys­

Š

io Lie­t u­vos ban­ko val­dy­b os veiks­mo ne­si­t i­kė­jo­me. Ka­da Lie­t u­vos ban­k as pa­rei­k a­l a­ vo pa­da­r y­t i pa­pil­do­mus už­ sta­t us, mes pa­s am­dė­me ad­vo­k a­t us ir pa­ten­k i­no­me rei­ka­la­v i­mus – pa­pil­ do­mai už­s ta­tė­me 1 mlrd. li­t ų ver­tės tur­t ą. To­dėl ban­ko veik­los ap­r i­b o­ji­ mo veiks­mas mums bu­vo ne­t i­kė­t as – mums ne­bu­vo pa­teik­tos net ata­ skai­t ų iš­va­dos su­si­pa­ž in­t i. Bet su Lie­ tu­vos ban­k u gin­č y­t is nė­ra pra­smės. Juo la­biau kad jau be­veik dve­ji me­ tai, kaip pra­k tiš­kai ban­ką val­do Prie­ žiū­ros tar­ny­ba kar­t u su ban­ko ad­m i­ nist­ra­ci­ja. Gai­la, bet ant­ra­die­n į bu­vo pa­da­ry­tas pi­n i­g ų per­ve­d i­mas „Žal­g i­r io“ klu­bui. Gal­vo­ju, kad jie pa­sieks „Žal­g i­r io“ są­ skai­tą.

ban­ko val­dy­mą ir tu­rė­tų rea­lių ga­ li­my­bių stip­rin­ti ban­ko ka­pi­ta­lą bei pa­ša­lin­ti ki­tus ban­ko veik­los trū­ ku­mus. Fi­nan­si­nin­kė: teo­riš­kai tur­to yra

Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Eko­no­ mi­kos fa­kul­te­to Fi­nan­sų ka­ted­ros ve­dė­ja dr. Mei­lu­tė Ja­sie­nė aiš­ki­ no: „Jei­gu Lie­tu­vos ban­kas ga­lė­tų teik­ti lik­vi­du­mo pa­sko­las, tai to­ kiais at­ve­jais cent­ri­nis ban­kas ga­ lė­tų teik­ti pa­sko­las ko­mer­ci­niams ban­kams ir jei su mo­ku­mu vis­kas ge­rai, tai lik­vi­du­mo pro­ble­mos iš­ spren­džia­mos ir ban­kas ga­li dirb­ti to­liau. Ta­čiau Lie­tu­vos ban­kas vei­ kia va­liu­tų val­dy­mo mo­de­lio prin­ ci­pu ir di­de­lių pa­sko­lų var­gu ar ga­ lė­tų su­teik­ti, nes tai pri­klau­so nuo tu­ri­mų už­sie­nio va­liu­tų at­sar­gų.“ M.Ja­sie­nė api­bū­di­no, kuo ski­ria­ si lik­vi­du­mas ir ne­mo­ku­mas. „Teo­riš­kai ban­kas tu­ri pa­kan­ka­ mai tur­to, bet pa­ts tur­tas yra pa­ sko­lų pa­vi­da­lu, pri­si­pirk­ta ver­ ty­bi­nių po­pie­rių. Tai tur­to jis tu­ri pa­kan­ka­mai, jis ga­li ne­tgi vir­šy­ ti įsi­pa­rei­go­ji­mus. Įsi­pa­rei­go­ji­mai – tai in­dė­liai, ban­ko paim­tos pa­ sko­los. Bet jei ky­la in­dė­li­nin­kų pa­ ni­ka ir vi­si in­dė­li­nin­kai puo­la at­ siim­ti in­dė­lių, tai ban­kas teo­riš­kai tur­to tu­ri, bet jo pi­ni­gai pa­sko­lin­ ti. Ban­kas ne­ga­li liep­ti sko­li­nin­ kams grą­žin­ti pa­sko­las, nes rei­kia ki­tiems grą­žin­ti in­dė­lius. Tuo­met ir ky­la lik­vi­du­mo pro­ble­ma“, – tei­ gė VU dės­ty­to­ja. M.Ja­sie­nė kė­lė ver­si­ją, kad Ūkio ban­ką ga­lė­tų iš­gel­bė­ti ras­tas nau­ jas pir­kė­jas. Fi­nan­sų ana­li­ti­ko Val­de­ma­ro Kat­kaus nuo­mo­ne, Vy­riau­sy­bė ir Lie­tu­vos ban­kas pir­miau­sia tik­ riau­siai kreip­sis į ki­tus ko­mer­ci­ nius ban­kus ir klaus, ar jie no­rės pe­rim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus. delfi.lt, KD inf.

tės, fi­nan­sų sta­bi­lu­mo klau­si­mais bus tei­kia­ma ir spe­cia­lia Lie­tu­vos ban­ko

te­le­fo­no li­ni­ja +370 (5) 268 0068. Te­ le­fo­no li­ni­ja veiks dar­bo die­no­mis nuo 8 iki 18 val., šeš­ta­die­niais ir sek­ ma­die­niais – nuo 10 iki 15 val. „„Lie­tu­vos ban­ko in­ter­ne­to sve­tai­

nė­je taip pat su­kur­ta spe­cia­li rub­ri­ ka, ku­rio­je pa­tei­kia­mi at­sa­ky­mai į daž­niau­siai už­duo­da­mus klau­si­mus, in­for­muo­ja­ma apie Lie­tu­vos ban­ko spren­di­mus dėl Ūkio ban­ko, pa­tei­kia­ ma ki­ta ak­tua­li in­for­ma­ci­ja. „„2013 m. va­sa­rio 12 d. Lie­tu­vos ban­

ko val­dy­ba nu­ta­rė pa­skir­ti lai­ki­ną­ jį ad­mi­nist­ra­to­rių ir pri­tai­kė lai­ki­ nus veik­los ap­ri­bo­ji­mus. Jie bus tai­ ko­mi lai­ki­nai, kol bus įver­tin­ti Ūkio ban­ko veik­los at­kū­ri­mo ga­li­my­bės ir bū­dai.

Pro­ku­ra­tū­ra – apie Ūkio ban­ką Lie­tu­vos ban­kui va­kar ap­ri­bo­jus Ūkio ban­ko veik­lą, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl di­ de­lės ver­tės tur­to iš­švais­ty­mo šia­me ban­ke. Ty­ri­mas pra­dė­tas ga­vus Lie­ tu­vos ban­ko raš­tą, ku­ria­me iš­dės­ty­ta in­for­ma­ci­ja apie vei­kas, ku­rios gal­būt tu­ri šio nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių. Pa­sak pro­k u­ro­ro Si­mo­no Min­ke­v i­ čiaus, ko­k ia yra, kaip įta­r ia­ma, iš­ švais­ty­ta su­ma, neaiš­ku, ta­čiau kal­ ba­ma apie de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų. „Lie­t u­vos ban­kas pa­tei­kė duo­me­ nis apie pen­k ių ka­te­go­r i­jų pa­žei­d i­ mus – iš­duo­tos įtar­ti­nos pa­sko­los, ki­ tos nuo­sto­lin­gos su­tar­tys – tur­to įsi­ gi­ji­mas, nuo­mos su­tar­tys, kai ban­kas nuo­mo­jo­si tur­tą ne­pag­rįs­tai di­de­lė­ mis kai­nomis ir daž­nai tur­tas bu­vo nau­do­ja­mas ne ban­ko reik­mė­mis, už di­džiu­lius at­ly­gi­ni­mus įdar­bin­ti su­si­ ję as­me­nys ir tam tik­rais at­ve­jais nau­ do­ja­mos lė­šos jų in­te­re­sams ten­kin­ ti, taip pat gal­būt ne vi­sai skaid­raus ban­ko ka­pi­ta­lo di­di­ni­mas 2011 m.“, – apie ga­li­mus pa­žei­di­mus Ūkio ban­ ke sa­kė S.Min­ke­vi­čius. Nors bai­mi­na­ma­si, kad ne­pa­si­kar­to­ tų ban­ko „Sno­ras“ is­to­ri­ja, kai po na­

cio­na­li­za­vi­mo iš Lie­tu­vos pa­bė­go pa­grin­di­niai jo ak­ci­nin­kai Rai­mon­ das Ba­ra­naus­kas ir Vla­di­mi­ras An­to­ no­vas, pro­ku­ro­ras ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ ti, ar bus ima­ma­si ko­kių nors prie­mo­ nių prieš stam­biau­sią Ūkio ban­ko ak­ ci­nin­ką Vla­di­mi­rą Ro­ma­no­vą. S.Min­ ke­vi­čius tei­gė ne­ži­nan­tis, kur šiuo me­tu yra V.Ro­ma­no­vas, o dėl to­les­nių veiks­mų ir dar­bų tar­sis su šian­dien pas jį at­vyks­tan­čiu Fi­nan­si­nių nu­si­ kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos at­sto­vu. „Joks anks­tes­n is pro­k u­ra­t ū­ros ty­ ri­mas, bent jau ma­no ži­n io­mis, ne­ bu­vo at­l ie­ka­mas. Iš raš­to ne­ga­l i­ma spręs­t i, kad yra pa­g rin­do įtar­t i po­ ną Ro­ma­no­vą kaž­ko­k ių nu­si­kals­ ta­mų vei­kų pa­da­ry­mu. Jis yra ak­ci­ nin­kas. Ši­tuo at­ve­ju nu­si­kal­ti­mas, dėl ku­rio yra pra­dė­tas ty­ri­mas, yra ink­ ri­mi­nuo­ja­mas tiems as­me­nims, ku­ riems tas tur­tas pa­ti­kė­tas, ku­rie tu­ ri tei­sę jį val­dy­ti. Šiuo at­ve­ju tai bū­tų ban­ko va­do­vai, o ne ak­ci­nin­kai“, – tei­ gė S.Min­ke­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad vi­sų su­si­ju­sių as­ me­nų at­sa­ko­my­bės klau­si­mai bus spren­džia­mi ty­ri­mo ei­go­je, ku­ris tik pra­si­dė­jo, ta­čiau kol kas by­lo­je įta­ria­ mų­jų nė­ra.

B.Bra­daus­kas: tik tiek ir ži­nau Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­ to pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­ kas ra­mi­na gy­ven­to­jus, kad jų in­ dė­liai Ūkio ban­ke yra ap­draus­ti, to­ dėl lė­šų pra­ra­di­mas nie­kam ne­gre­ sia net ir blo­giau­siu at­ve­ju. Pa­si­tei­ ra­vus, ar vals­ty­bės įmo­nė „In­dė­lių ir in­ves­ti­ci­jų drau­di­mas“ tu­ri lė­šų, B.Bra­daus­kas rea­ga­vo juo­ku.

„Na, tai vis tiek, jei­gu bus to­kie da­ ly­kai spren­džia­mi, gy­ven­to­jai ga­li bū­ti ra­mūs, jų in­dė­liai ne­pra­puls, yra drau­di­mas, ir vis­kas, kaip sa­ kant, sa­vo vie­to­je“, – tei­gė B. Bra­ daus­kas. Jis tei­gė, kad te­le­fo­nu Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas V.Va­si­ liaus­kas jam tik pra­ne­šė, kad Lie­tu­ vos ban­kas tu­rė­jo sku­biai rea­guo­ti, nes iš Ūkio ban­ko pra­dė­jo „išei­di­ nė­ti pi­ni­gai“. Tiks­les­nės in­for­ma­ ci­jos po­li­ti­kas aiš­ki­no ne­tu­rįs. „Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­ mi­nin­kas man skam­bi­no, pa­sa­kė,

kad in­dė­lius ma­siš­kai pra­dė­jo at­ sii­mi­nė­ti ir ban­kas tu­rė­jo rea­guo­ ti. Tik tiek ir ži­nau“, – sa­kė B.Bra­ daus­kas. Klau­sia­mas, ar Lie­tu­vos ban­ ko reak­ci­ja bu­vo lai­ku ir vie­to­je, B.Bra­daus­kas pa­žy­mė­jo, kad Lie­ tu­vos ban­kas tu­ri rea­guo­ti ta­da, kai rei­kia. „Ma­to­te, ban­kas ga­li bū­ti link­ sniuo­ja­mas vie­naip ar ki­taip, jis ne gė­le­lė, bet ir ne dil­gy­nė. Bet kol jis nor­ma­liai vei­kia, nė­ra jo­kio pa­grin­ do im­tis kaž­ko­kių veiks­mų, ka­dan­gi kiek­vie­nas ūkio su­bjek­tas yra gi­na­ mas įsta­ty­mo. Jei­gu nė­ra tvir­tų įro­ dy­mų, tai jo­kių veiks­mų ne­ga­li­ma im­tis. O jei­gu kaž­kur kaž­kas pa­lei­ do gan­dą ir ma­siš­kai pra­dė­jo at­sii­ mi­nė­ti in­dė­lius, tai net di­džiau­siam ban­kui ky­la di­de­lis pa­vo­jus. Ma­ tyt, dėl to Lie­tu­vos ban­kas ėmė­si prie­mo­nių sta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį“, – svars­tė B.Bra­daus­kas. delfi.lt, KD inf.

Vie­toj pre­mi­jos – tik pa­dė­ka Prieš de­šimt me­tų priim­tas Vy­ riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, nu­ma­tan­ tis gy­ven­to­jams at­ly­gį už ver­tin­ gą in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kal­ti­mus, ne­vei­kia.

„Pa­gal šį nu­ta­ri­mą dar nė vie­nas pi­lie­tis ne­bu­vo ska­tin­tas“, – sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­ jos ty­ri­mo vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Pet­ raus­kas. Jo ir pa­rei­gū­nų iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT), Fi­nan­si­ nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT), Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­jos tei­gi­mu, nu­ta­ri­me iš­dės­ty­ ti rei­ka­la­vi­mai yra neį­gy­ven­di­ na­mi. „Šian­dien fi­nan­siš­kai pa­ska­ tin­ti sun­kiai įma­no­ma, ge­riau­ siu at­ve­ju pa­reiš­kia­ma ra­šy­ti­nė pa­dė­ka“, – tei­gė Spe­cia­lių­jų ty­ ri­mų tar­ny­bos (STT) Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ro­mual­das Gy­lys. „Mū­sų nuo­mo­ne, nu­ta­ri­mas ne­vei­kia dėl to, kad į jį su­jung­tos ga­na skir­tin­gos vei­kos su skir­ tin­gais pa­da­ri­niais – fi­nan­si­ niai, eko­no­mi­niai ir ko­rup­ci­niai nu­si­kal­ti­mai. Tai, kas tin­ka fi­ nan­si­niams, eko­no­mi­niams nu­ si­kal­ti­mams, ne­la­bai tin­ka ko­ rup­c i­n iams nu­s i­kal­t i­m ams“, – tvir­ti­no R.Pet­raus­kas. Dar 2003 m. priim­ta­me Vy­ riau­sy­bės nu­ta­ri­me nu­ro­dy­ta, kad kaip pre­mi­ja ski­ria­ma iki 10 pro­c. vals­ty­bei at­ly­gin­tos nu­si­kal­ti­ mu pa­da­ry­tos tur­ti­nės ža­los ar­ ba išieš­ko­tų į biu­dže­tą lė­šų, bet ji ne­ga­li vir­šy­ti 100 tūkst. li­tų. Pro­ ku­ro­ro tei­gi­mu, ko­rup­ci­nių nu­si­

kal­ti­mų at­ve­ju daž­nai pa­da­ro­ma ne tiek ma­te­ria­li­nė ža­la, kiek mo­ ra­li­nė. Be to, ne­ga­li bū­ti ska­ti­na­mas nu­si­kals­ta­mo­je vei­ko­je da­ly­vau­ jan­tis as­muo. „Si­tua­ci­ja ta, kad as­muo, da­ly­vau­jan­tis nu­si­kals­ ta­mo­je veik­lo­je, ne­ga­li bū­ti ska­ ti­na­mas, o kaip ži­no­te, ko­rup­ ci­nė­se vei­ko­se du trys žmo­nės da­ly­vau­ja. Jei­gu ku­ris nors vie­ nas iš jų pra­ne­ša, jis vis tiek ne­ bus ska­ti­na­mas“, – aiš­ki­no pro­ ku­ro­ras. R.Pet­raus­kas ir ki­ti tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai siū­lė tai­sant Vy­riau­sy­ bės nu­ta­ri­mą ne­sie­ti at­ly­gi­ni­mo sky­ri­mo su vals­ty­bei pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mu bei at­ly­gi­ni­mu. Be to, siū­ly­ta ­konk­re­ti­zuo­ti, už ko­kias vei­kas bū­tų ski­ria­mas pa­ ska­ti­ni­mas, už pa­pras­čiau­sią ne­ di­de­lį pa­pir­ki­mą pre­mi­jos ne­tu­ rė­tų bū­ti mo­ka­mos. Vi­d aus rei­ka­l ų mi­n is­te­r i­j os Vie­šo­jo sau­gu­mo po­li­ti­kos de­ par­ta­m en­to kri­m i­n a­l i­n ių pro­ ce­sų kont­ro­lės sky­riaus pa­ta­rė­ jas Al­vy­das Tu­ma­so­nis at­krei­pė dė­m e­s į, kad pa­gal ga­l io­jan­ tį do­k u­m en­t ą lė­š ų pre­m i­joms pri­va­lo ras­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­ tu­ci­jos. „Pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­ gu­lia­vi­mą as­me­nys tu­rė­tų bū­ ti ska­ti­na­mi iš įstai­gos bend­rų­ jų asig­na­vi­mų. Kaip ži­no­me, tų asig­na­vi­mų trūks­ta net sa­viems dar­buo­to­jams pa­ska­tin­ti“, – kal­ bė­jo A.Tu­ma­so­nis. STT at­sto­vų ma­ny­mu, tu­rė­tų bū­ti įsteig­tas spe­cia­lus fon­das, ku­riam asig­na­vi­mus skir­tų Vy­ riau­sy­bė. KD, BNS inf.


6

trečiadienis, vasario 13, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ži­nia ne tik ti­kin­tie­siems Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

K

a­ta­li­kų pa­sau­lį su­dre­bi­nu­si ži­nia – po­pie­ž iaus Be­ne­dik­to XVI at­si­sta­ ty­di­ni­mas – sim­bo­li­zuo­ja per­mai­ nas, ku­rių iš il­ga­me­čio Ro­mos po­ pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II įpė­di­nio lau­kė da­lis pro­gre­sy­vių­jų ka­ta­li­k ų. Pir­miau­sia – Baž­ny­ čios vys­ty­mą­si se­ku­lia­ru­mo link. Įs­pū­din­gas ne tik pa­ts Ro­mos po­pie­žiaus at­si­ sta­ty­di­ni­mo fak­tas. Šiais vi­suo­ti­nio jau­nys­tės kul­to, il­gi­na­mo dar­bin­go am­žiaus lai­kais, kai ne­drįs­ta­ma sen­ti, ne­tra­di­ciš­ka yra jau vien pri­ pa­žin­ti, kad at­si­sta­ty­di­ni­mo prie­žas­tis – me­tų naš­ta. Ypač kai tuo sa­vo pa­si­trau­ki­mą paaiš­ki­ na aukš­tas pa­rei­gas uži­man­tis as­muo. Įta­k in­g iau­siu sa­vo sri­ty­je ta­pu­sio žmo­gaus ne­nu­ver­tė skan­da­lai (nors jų Ka­ta­li­kų baž­ny­ čio­je ne­stin­ga), praei­ties šmėk­los. Me­tų naš­ ta – per sun­ki, kad ko­ky­biš­kai tar­nau­čiau, pa­ reiš­kė Be­ne­dik­tas XVI, it bū­tų ne vie­nas ga­lin­ giau­sių pla­ne­tos as­me­nų, 1,2 mlrd. skai­čiuo­ jan­čios ka­ta­li­k ų bend­ruo­me­nės ly­de­ris, bet koks pa­pras­tas Jo­sep­has Rat­zin­ge­ris iš Mart­ kl mies­te­lio Ba­va­ri­jo­je.

Kai ne­drįs­ta­ma sen­ ti, ne­tra­di­ciš­ka yra jau vien pri­pa­žin­ti, kad at­si­ sta­ty­di­ni­mo prie­žas­tis – me­tų naš­ta. Gi­liai ti­kin­tiems ka­ta­li­kams po­pie­žiaus spren­ di­mas – nuo­šir­du­mo ir nu­si­že­mi­ni­mo ges­tas. Tas, kam šv.Mi­šios – tik pa­rei­gy­bi­nių nuo­sta­ tų da­lis, po­nti­fi­ko žings­nį ga­li lai­ky­ti mo­ra­li­ niu pa­vyz­džiu, sa­vo­tiš­ku me­men­to mo­ri. Ir šį­ kart ne­bū­ti­nai vien fi­zi­ne pra­sme. Svar­būs po­stai – tik for­ma, sim­bo­li­zuo­jan­ti tei­ sę dirb­ti ypa­tin­gus dar­bus. Vis dėl­to jie ne­su­ tei­kia pri­vi­le­gi­jos dirb­ti bet kaip net ir ta­da, kai ta­ve su­pa di­de­lis pro­fe­sio­na­lų bū­rys, net jei ta­vo dar­bas – val­dy­ti ne ko­kią nors mil­ži­niš­ ką vers­lo kor­po­ra­ci­ją, bet bū­ti „tik“ mi­li­jar­do ti­kin­čių­jų ga­ny­to­ju. Iki šiol to­kios min­tys bu­vo sve­ti­mos ne tik pa­ čia­me Va­ti­ka­ne, bet ir šio­je pu­sė­je jo sie­nų. Aukš­tas po­stas – pa­grin­di­nė as­mens de­da­mo­ ji da­lis, bū­ties sta­bi­lu­mo ga­ran­tas, – Lie­tu­vo­je taip mąs­tan­čių pa­kan­ka vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ ty­se, pra­de­dant vals­ty­bi­nė­mis kul­tū­ros, švie­ ti­mo įstai­go­mis, bai­giant po­li­ti­ka ir vers­lu. Nai­vu ti­kė­t is, kad po­nti­fi ­ko žings­n is pa­dės ap­si­spręs­ti kaž­ku­riam iš sa­vo ga­li­my­bes iš­ sė­mu­sių di­rek­to­rių ar idė­ji­nių ved­lių, ta­čiau min­tis „per se­nas bū­ti po­pie­žiu­mi“ vi­sai ne­se­ niai taip pat at­ro­dė švent­va­giš­ka. informacija:

302 250

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Ne­mu­nas. Jo lai­vai ir jų žmo­nės

G

e­rą de­šimt­me­tį gir­di­ me kal­bas apie lai­vy­ bos at­gai­vi­ni­mą Ne­ mu­ne. To­kiais tem­pais dir­bant praeis ir dar de­šimt­me­ tis. Šie­met iš­gir­do­me, kad Mar­ ve­lės kro­vi­nių prie­plau­kai sta­ty­ ti Vy­riau­sy­bė sky­rė 10 mln. li­tų. Svei­kin­ti­na pra­džia. Jau esa­ me nu­de­gę pirš­tus su tua­le­tais, via­du­kais san­kry­žo­se... Bu­vo ki­ lu­si ir spar­nuo­ta idė­ja už­tvenk­ti Ne­mu­ną mies­to ri­bo­se ir įreng­ ti šliu­zus. To­kios min­tys ga­li kil­ ti tik švie­čiant mė­nu­lio pil­na­čiai. To­dėl iš sta­ty­to­jų no­rė­tų­si su­ lauk­ti konk­re­čių skai­čia­vi­mų ir iš­sa­mių pla­nų su da­to­mis. Su­ki­ ši­me mi­li­jo­nus, o Ne­mu­ne ir to­ liau bo­luos vie­ni­ša bu­rė. Pa­sa­ky­mas, kad vie­na bar­ža at­sto­ja 40 au­to­mo­bi­li­nių vil­ki­ kų, tin­ka­mas tik vai­kų dar­že­liui. Skir­tin­gos trans­por­to prie­mo­ nės, skir­tin­gi kro­vi­niai, skir­tin­ gi pri­sta­ty­mo ter­mi­nai. Iki lai­vo kro­vi­nys tu­ri bū­ti at­vež­tas ki­to­ mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, jis san­dė­liuo­ja­mas, pa­krau­na­mas, per­ve­žus iš­krau­na­mas, vėl san­ dė­liuo­ja­mas ir pri­sta­to­mas už­sa­ ko­vui. Vis­ką su­dė­jus ir paaiškėtų tik­ro­sios kro­vi­nių ga­be­ni­mo iš­ lai­dos lai­vais. Iš vie­nos jū­ros kran­to į ki­tą pa­ si­rin­ki­mo nė­ra. Čia dar ir ge­le­ žin­ke­lis lau­kia sa­vo klien­tų. Ne­ bent lai­vais vež­tų žvy­rą, smė­lį. Kiek jo ke­liau­tų iš Kau­no į Klai­ pė­dą ar at­gal – to­kių ty­ri­mų ne­ si­gir­dė­jo. Vie­naip tų sta­ty­bų po­ rei­kis at­ro­dė, kai dy­go Dai­na­vos, Kal­nie­čių, Ei­gu­lių, Ši­lai­nių kvar­ ta­lai. Ir vi­sai ki­taip, kai dygs­ta pri­va­čių na­mų sa­le­lės. Ki­tas ne ma­žiau am­bi­cin­gas no­ras – per me­tus per­vež­ti iki 500 mln. to­ nų kro­vi­nių. Tu­rint ri­bo­tą lai­vy­ bos pe­rio­dą, ne­pas­to­vų van­dens

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

ki­nin­kuo­se ir Kau­no ma­rio­se. Ypač dau­ge­lis pa­vy­dė­jo ke­ lei­vi­nio lai­vy­no upei­viams aki­ na­mai bal­to­mis uni­for­mo­mis, ka­pi­to­nams, sto­vin­tiems vai­ra­ bu­dė­se prie štur­va­lų. Ki­tas, žiū­ rėk, dar ir pyp­kę pa­psė­da­vo su ge­ro aro­ma­to ta­ba­ku.

Man pa­čiam be­ne 15 me­tų te­ko sa­vo ran­ko­mis lies­ti lai­ vus ir jų me­cha­niz­ mus, te­ko pri­žiū­ rė­ti ir re­mon­tuo­ti įren­gi­mus.

Da­bar tik suau­gu­sie­ji ga­li pa­ pa­sa­ko­ti sa­vo vai­kams, kaip jie vai­kys­tė­je su tė­vais skrie­da­vo Ne­mu­nu į Ni­dą ir Klai­pė­dą. Tik ne­dau­ge­lis ma­tė, kaip vi­sų ko­ man­dų na­riai at­ro­dy­da­vo žie­mos re­mon­to me­tu: tai bu­vo juo­das ir ali­na­mas dar­bas. Rei­kė­da­ vo per­rink­ti va­rik­lius, ap­žiū­rė­ti kiek­vie­no me­cha­niz­mo maz­gą, šli­fuo­ti ir ba­lan­suo­ti sraig­tus. Vis­ką da­rė tie pa­tys žmo­nės, tal­ki­nant įmo­nės spe­cia­lis­tams. Na­gin­gi tai bu­vo žmo­nės, ga­ lin­tys dirb­ti su įvai­ria tech­ni­ka. Vie­nas jų juo­kais yra pa­sa­kęs, kad lai­vy­nui rei­ka­lin­gi stip­rūs ir kvai­li, nes vy­ra­vo ran­kų dar­bas. Vie­ne­ti­niams dar­bams au­to­ma­ ti­kos ne­pri­tai­ky­si. Dir­bo įvai­rių li­ki­mų žmo­nės. Se­nes­nie­ji pri­si­min­da­vo tar­pu­ ka­rio, ka­ro ir po­ka­rio lai­kus, kai lai­vuo­se dar ka­lė ga­ro ma­ši­nos, kai ap­šau­dy­da­vo jų lai­vus. Ki­ti sa­vo lai­vy­bos įgū­džius bu­vo glū­ di­nę trem­ty­je – Obės, Je­ni­sie­jaus

ir Bai­ka­lo lai­vuo­se. Upei­vių gre­ tas pa­pil­dy­da­vo ka­ri­niuo­se lai­ vuo­se ati­tar­na­vęs jau­ni­mas, ku­ ris dir­bo ne tik lai­va­ve­džiais, bet ir meist­rais bei lai­vų elekt­ri­kais. At­min­ty­je ri­kiuo­ja­si to me­to Ne­mu­no lai­vai: „Alo­na“, „An­ čia“, „Alo­vė“, „Ais­ta“, „Ne­vė­ žis“, „Še­šu­pė“... Vi­sa Lie­tu­vos geog­ra­fi­ja. Ri­kiuo­ja­si ir tų lai­vų jau be­vei­dės ta­pu­sios ko­man­dos. Tik dar at­ski­rus var­dus at­kar­to­ ja at­min­tis. Jei­gu ti­kė­tu­me ano me­to sta­ tis­ti­ka, tuo­met Ne­mu­nu lai­ vai per­vež­da­vo iki 1,5 mln. to­nų kro­vi­nių. Dau­giau­siai – smė­lį iš Jur­bar­ko kar­je­rų, ku­rį 10 lai­ vų nuo­lat ga­be­no į Kau­ną ir ki­ta de­šim­tis – į Klai­pė­dą. Bu­vo ir vie­ti­nių per­ve­ži­mų, kai čia pat, Ne­mu­no ir Ne­ries san­ ta­ko­je, iš­kas­tas smė­lis bu­vo iš­ krau­na­mas Kau­no uos­te. Gal ir per daug bu­vo ka­sa­ma, kad da­ bar sun­ku pa­si­da­rė pra­plauk­ti po Alek­so­to til­tu... Be­je, upei­vis nie­ka­da ir ne­plau­kė, jis vi­są lai­ ką va­žia­vo... Tie, kurie da­bar no­ri at­kur­ ti lai­vy­bą, tu­ri ki­to­kių po­rei­kių, jų są­ly­gos – ki­to­kios. Ke­lei­vi­ niai lai­vai ne­po­pu­lia­rūs, nes bi­ lie­tų kai­nos ne­ma­žos: juk anuo­ met į Klai­pė­dą ga­lė­jai nu­skrie­ti už 5 rub­lius! Pat­rauk­les­ni bū­ tų tu­ris­ti­niai krui­zai upe, bet tam rei­ka­lin­gas stip­rus tu­riz­mo agen­tū­ros tink­las nuo Kar­mė­la­ vos ae­rouos­to iki Ni­dos pu­šy­nų ir pa­plū­di­mių. Gal jie bent kiek su­švel­nin­tų tuos mi­li­jo­nus, ku­ rie įde­da­mi lai­va­ke­liui pri­žiū­rė­ ti. Šiuo me­tu aki­vaiz­di di­le­ma: kam rei­ka­lin­gas ke­lias, jei­gu juo nie­kas ne­va­žiuo­ja? O šiaip čia tik re­quiem bu­vu­siems drau­gams nuo Ne­mu­no lai­vų... Va­lius V.

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

ly­gį Ne­mu­ne, ret­kar­čiais ky­lan­ čias ban­gas Kurš­ma­rė­se ir ne­tu­ rint pa­kan­ka­mo kie­kio lai­vų, šie no­rai tam­pa gra­žia pa­sa­kai­te. Be pa­čios kran­ti­nės, rei­ka­lin­ga o pa­kro­vi­mo ir iš­kro­vi­mo tech­ ni­ka, pri­klau­so­mai nuo kro­vi­ nio rū­šies. (...) Nuo­lat gir­dint įvai­rių sam­pro­ta­vi­mų, bent trum­pai pri­si­min­ki­me, kaip lai­vy­ba vy­ko Ne­mu­ne prieš ge­rus 20 me­tų. Lai­vai, kaip ir jų žmo­nės, gy­ ve­na ir mirš­ta. Da­bar vi­sa tai – is­to­ri­ja. Man pa­čiam be­ne 15 me­tų te­ko sa­vo ran­ko­mis lies­ ti lai­vus ir jų me­cha­niz­mus, te­ ko pri­žiū­rė­ti ir re­mon­tuo­ti įren­ gi­mus, ku­riais tie lai­vai bu­vo ke­lia­mi iš van­dens, sta­to­mi, re­mon­tuo­ja­mi, su­vi­ri­na­mi, ga­ mi­na­mos jiems įvai­rios de­ta­lės. Vis­kas bu­vo čia pat, gre­ta. Lai­vai nuo ki­lio iki klo­ti­ko ži­bu­rio stie­ be gim­da­vo čia dir­bu­sių na­gin­ gų žmo­nių dė­ka. Sraig­tai, ve­le­ nai, su­dė­tin­gi elekt­ros val­dy­mo sky­dai – vis­kas bu­vo ga­mi­na­ma vie­to­je. Jo­kių už­sa­ky­mų ki­toms įmo­nėms! Anuo­met Ne­mu­no lai­vi­nin­ kys­tė­je dir­bo per 500 žmo­nių, ku­rios su­dė­ty­je bu­vo sa­va­ran­ kiš­ki pa­da­li­niai: Kau­no lai­vų re­mon­to įmo­nė, Kau­no uos­tas ir ke­lei­vių prie­plau­ka bei Kau­ no van­dens tech­ni­nis ruo­žas. Su sa­vo ke­lio­mis žem­siur­bė­mis, plau­kio­jan­čiais kra­nais, lai­vu „Ram­by­nas“ su na­rais. Bu­vo ir lai­vas-par­duo­tu­vė „Ka­ma“ bei lai­vas-bib­lio­te­ka. Lai­vy­bos me­tu upė­je vi­rė gy­ ve­ni­mas. Kro­vi­nius ve­žė per 20 sa­vaei­gių bar­žų ir buk­sy­rų. Ke­ lei­viams bu­vo skir­tos pen­kios „Ra­ke­tos“ ir ke­tu­ri „Za­ria“ lai­ vai. Lai­vy­ba bu­vo vyk­do­ma Vil­niu­je, Tra­kų eže­re, Drus­

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiADIENIS, vasario 13, 2013

OMX Vilnius

–0,40 %

OMX Riga

–1,07 %

2,7

mlrd. litų per­nai siekė tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­cijų srau­tas į Lie­tuvą.

ekonomika

OMX Tallinn

–0,08 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Ren­ka­si ­ trau­ki­nius

Įmonė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, išanks­ti­niais duo­me­ni­mis, sausį per­vežė 412 tūkst. ke­ lei­vių – 9,2 pro­c. dau­giau nei prie­š me­tus. Tarp Vil­niaus ir Mins­ko ke­lia­vo dau­giau nei 26 tūkst. ke­lei­vių, ar­ba 44 pro­c. dau­giau, o marš­ru­tu Nau­jo­ji Vilnia–Kaunas – apie 109 tūkst. ke­lei­vių, ar­ba 15 pro­c. dau­giau ne­ gu per­nai. 2012 m. trau­ki­niais iš vi­so ke­lia­ vo 4,83 mln. ke­lei­vių – 3,4 pro­c. dau­giau nei 2011 m., kai ke­liau­jan­čių bu­vo 4,67 mln.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 2,9880 DB sva­ras ster­lingų 1 4,0408 JAV do­le­ris 1 2,5816 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5648 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9367 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3021 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6841 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5549 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8035

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,3324 % –0,7613 % –0,0155 % –0,1013 % +0,0142 % –0,4079 % +0,3492 % –0,0292 % –0,3590 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,90

4,76

2,50

„Va­koil“

4,89

4,75

2,51

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta97,59 dol. už 1 brl. 118,29 dol. už 1 brl.

Už­sie­ny­je ne­be­sis­ko­lins Lie­tu­va šie­met pla­nuo­ja dau­giau lėšų pri­trauk­ti iš vie­tos in­ves­tuo­ tojų. Ga­li būti, kad tarp­tau­tinė­se rin­ko­se iki metų pa­bai­gos ša­lis ga­ li ir ne­be­sis­ko­lin­ti.To­kie spren­di­ mai ste­bi­na už­sie­nio eks­per­tus.

„„Nesėkmės: iš 75 šiuo metu Lietuvoje veikiančių kredito unijų pernai net 25 dirbo nuostolingai. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Lie­tu­vos kre­di­to uni­jos dir­bo nuo­sto­lin­gai Ša­ly­je vei­kian­čioms kre­di­to uni­joms per­nai sekė­si ne­vie­no­dai. Kai ku­rios jų dir­bo pel­nin­gai, o 25 kre­di­to uni­jos per me­tus pa­tyrė ne­menkų nuo­sto­lių.

Indė­lių daugė­jo

Neau­di­tuo­tais duo­me­ni­mis, Lie­ tu­vos kre­di­to uni­jos per­nai pa­ tyrė 55,1 mln. litų nuo­sto­lių. Lie­ tu­vos ban­kas pra­nešė, kad per­nai 52 kre­di­to uni­jos už­dir­bo 10,3 mln. litų pel­no, ta­čiau 25 kre­di­to uni­jos dir­bo nuo­sto­lin­gai ir pa­tyrė 65,4 mln. litų nuo­sto­lių. „Tai pra­sčiau­sias re­zul­ta­tas nuo kre­di­to unijų veik­los pra­džios 1995 m. Nuos­to­lingą veiklą lėmė nu­vertė­ju­sios pa­sko­los ir dviejų kre­di­to unijų – Na­cio­na­linės kre­ di­to uni­jos bei Švy­tu­rio tau­po­ mo­sios ka­sos, ku­rių li­cen­ci­jos pa­ nai­kin­tos šių metų sausį, – pa­tir­ti nuo­sto­liai“, – teigė Lie­tu­vos ban­ ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Val­vo­nis. Pa­sak Lie­tu­vos ban­ko, at­me­ tus Na­cio­na­linės kre­di­to uni­jos ir Švy­tu­rio tau­po­mo­sios ka­sos nuo­ sto­lius, ku­rie siekė ati­tin­ka­mai 54,5 mln. ir 3,6 mln. litų, bend­ras kre­ di­to unijų veik­los re­zul­ta­tas yra 3 mln. litų pel­nas. Kre­di­to unijų per­nai priim­ tų indė­lių su­ma pa­didė­jo be­veik 30 pro­c. – iki 1,8 mlrd. litų, o pa­ skolų po­rtfe­lis pa­didė­jo dau­giau nei penk­ta­da­liu – iki 1,1 mlrd. litų.

Pel­nas – iš ver­ty­bi­nių po­pie­rių

Be­sitę­siant spar­čiai šio sek­to­riaus plėtrai, ypa­tin­gas dėme­sys turėtų būti ski­ria­mas ri­zi­kai val­dy­ti. Sau­ sio 1 d. duo­me­ni­mis, kre­di­to uni­ jų tur­tas per me­tus pa­didė­jo 26,4 pro­c., iki 2,1 mlrd. litų.

Vy­tau­tas Val­vo­nis:

Tai pra­sčiau­sias re­zul­ta­tas nuo kre­di­to unijų veik­los pra­džios 1995 m. Vi­sos kre­di­to unijų sis­te­mos lik­vi­du­mo ro­dik­lis su­darė 48,98 pro­c., o nor­ma­ty­vas – 30 pro­c. „Kre­di­to uni­jos yra koo­pe­ra­ti­ niais pa­grin­dais vei­kian­čios kre­ di­to įstai­gos, ta­čiau kai ku­rios iš jų itin spar­čiai be­si­plėsda­mos ati­to­ lo nuo kla­si­kinės kre­di­to uni­jos api­brėžties, o jų veik­la tam­pa ri­ zi­kin­ga, ypač tai pa­sa­ky­ti­na apie klientų ri­zi­kos ver­ti­nimą“, – sa­ kė V.Val­vo­nis. Iš šiuo me­tu vei­kian­čių 75 kre­di­ to unijų 63 yra Lie­tu­vos cent­rinės

kre­di­to uni­jos (LCKU) narės, 12 kre­di­to unijų LCKU ne­prik­lau­so. Šie­met sau­sio 1 d. Lie­tu­vos ban­ ko li­cen­ciją vyk­dy­ti veiklą turė­jo 77 kre­di­to uni­jos, ku­rio­se – be­veik 146 tūkst. na­rių. LCKU per­nai už­dir­bo 383 tūkst. litų neau­di­tuo­to pel­no, o 2011 m. ji bu­vo pa­ty­ru­si 15,3 mln. litų nuo­ stolį. Did­žiau­sią įtaką LCKU veik­ lai per­nai turė­jo palū­kanų pa­ja­mos, gau­tos už in­ves­ti­ci­jas į Vy­riau­sybės ver­ty­bi­nius po­pie­rius. LCKU tur­ tas per­nai pa­didė­jo 4,4 pro­c., iki 370,3 mln. litų. Ta­čiau LCKU na­rių indė­lių po­rtfe­lis per me­tus su­mažė­jo 1,6 pro­c., iki 296,8 mln. litų, indė­liai ir to­ liau bu­vo pa­grin­di­nis LCKU tur­to fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis. Įspėjo dar vieną uniją

Lie­tu­vos ban­kas kre­di­to uniją „Vil­ niaus kre­di­tas“ įspėjo dėl veik­los trūkumų. Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ ros tar­ny­ba nu­statė, kad ši kre­di­ to uni­ja kre­di­ta­vi­mo veiklą vyk­do tin­ka­mai ne­ver­tin­da­ma iš su­da­ romų ir su­da­rytų sko­li­ni­mo san­ do­rių at­si­ran­dan­čios ri­zi­kos. Be to, kai ku­riais at­ve­jais kre­di­to uni­ja ne­pa­teikė ar­ba ne­pa­tiks­li­no duo­ menų, tei­kiamų Lie­tu­vos ban­ko Pas­kolų ri­zi­kos duo­menų ba­zei. „Vil­niaus kre­di­tas“ įpa­rei­go­tas iki ge­gužės 31 d. pa­ša­lin­ti teisės ak­ tų pa­žei­di­mus ir veik­los trūku­mus. Taip pat kre­di­to uni­jai nu­ro­dy­ta šiais me­tais daž­niau nei įpras­tai Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bai teik­ti ata­ skai­tas, su­si­ju­sias su pa­sko­lo­mis. KD, BNS inf.

Fi­nansų mi­nist­ras Ri­man­tas Šad­ žius pa­reiškė, kad Vy­riau­sybė 75 pro­c. nuo šie­met rin­ko­se ke­ ti­namų pa­si­sko­lin­ti 7 mlrd. litų sieks pri­trauk­ti iš vie­tos in­ves­ tuo­tojų. Iš per­nai pri­trauktų 11 mlrd. litų vie­tos in­ves­tuo­to­jams te­ko per­pus ma­žesnė da­lis – 37 pro­c. „Mūsų stra­te­gi­ja la­biau nu­ kry­po į vi­daus rinką, ku­rio­je ma­ to­me did­žiu­lių ga­li­my­bių“, – tei­ gė R.Šad­žius. Pa­sak jo, 2008 m. pa­sau­ly­je pra­ si­dėjus eko­no­mi­kos kri­zei, įmonės ir namų ūkiai su­ma­ži­no sa­vo sko­las ir pa­di­di­no san­tau­pas, tad pa­skolų teikė­jai Lie­tu­vo­je tu­ri lėšų in­ves­ ti­ci­joms. Mi­nist­ras teigė, kad Vy­ riau­sybė no­ri pa­si­nau­do­ti šia pi­ gaus kre­di­to iš­tek­lių su­ma. Sau­sio pa­bai­go­je Lie­tu­va par­ davė 2018 m. iš­per­kamų 400

mln. eurų (535 mln. JAV do­le­rių) vertės ob­li­ga­cijų, o šių ver­ty­bi­ nių po­pie­rių pel­nin­gu­mas su­darė 2,631 pro­c. Ana­li­ti­kai pro­gno­za­ vo, kad šie­met už­sie­ny­je bus dar išp­la­tin­ta ob­li­ga­cijų, ku­rių vertė – 1 mlrd. JAV do­le­rių ar dau­giau. „Mi­nist­ro pa­sta­bos šiek tiek ste­bi­na, ypač at­si­žvel­giant į tai, kad Lie­tu­vai šie­met teks grąžin­ti skolų ir su­mokė­ti už­sie­niui palū­ kanų be­veik 2 mlrd. JAV do­le­rių“, – teigė „Royal Bank of Scot­land Group“ be­si­vys­tan­čių rinkų stra­ te­gas Mo­ham­me­das Kaz­mi. Agentū­ros „Bloom­berg“ duo­ me­ni­mis, ko­vo 5 d. Lie­tu­va tu­ri iš­pirk­ti 1 mlrd. eurų vertės ob­li­ ga­cijų emi­siją, ku­ri pra­dėta pla­ tin­ti 2003 m. „Jei­gu vis­kas bus taip, kaip pla­ nuo­ja­ma, sko­lin­tis tarp­tau­tinė­ se fi­nansų rin­ko­se mums šie­met galbūt ne­be­reikės, ne­bent nu­ spręstu­me 2014 m. pir­mam ket­ vir­čiui pla­nuo­jamą sko­li­nimą­si per­kel­ti į pa­sku­tinį šių metų ket­ virtį“ , – sakė R.Šad­žius. KD, BNS inf.

„„Vil­tis: fi­nansų mi­nist­ras R.Šad­žius ma­no, kad vi­daus rin­ko­je da­bar

sko­lin­tis ap­si­mo­ka la­biau ne­gu už­sie­nio. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


8

tREČIADIENIS, VASARIO 13, 2013

PASAULIS Sukėlė juoką

Gra­si­na pa­da­ri­niais

Griež­tas nuo­spren­dis

Ira­nas pa­reiškė, jog Iz­rae­lio prem­je­ro Ben­ja­mi­no Ne­ta­nya­ hu ko­men­ta­rai, kad Te­he­ra­ nas artė­ja prie ri­bos, kai jam at­si­vers ga­li­mybė pa­si­ga­min­ti ato­minę bombą, yra „ver­ti ­ juo­ko“. Ira­nas at­rėžė, kad ­ pa­ts sio­nistų re­ži­mas ne­teisė­ tas, jis esą ne­teisė­tai kau­pia bran­duo­li­nes gal­vu­tes.

Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­ sybė pa­reiškė, kad Ško­ti­jos spren­di­mas skelb­ti ne­prik­lau­ so­mybę nuo Did­žio­sios Bri­ta­ ni­jos atims iš Edin­bur­go na­ rystę tarp­tau­tinė­se or­ga­ni­ za­ci­jo­se. Pa­sak britų, škotų spren­di­mo pa­da­ri­niai ga­li būti blo­gi – pa­na­šiai kaip 1991 m. su­byrė­jus So­vietų Sąjun­gai.

Mi­la­no teis­mas pri­pa­ži­no kal­ tais du bu­vu­sius Ita­li­jos žval­ gy­bos va­do­vus dėl jų vaid­ mens per slaptą ope­ra­ciją, ku­ rią or­ga­ni­za­vo Jung­tinės Vals­ ti­jos. Egip­tie­tis Osa­ma Mous­ ta­fa Has­sa­nas Nas­ras bu­ vo pa­grob­tas vie­no­je Mi­la­no gatvė­je ir JAV nu­ro­dy­mu nu­ skrai­din­tas į Egiptą tar­dy­ti.

Ko­mu­nistų bom­ba su­dre­bi­no pa­saulį Kaip tarė, taip ir pa­darė. Šiaurės Korė­ja dar sykį pa­rodė bran­duo­li­nius rau­me­ nis ir įsiu­ti­no pa­saulį. Tuo pa­si­pik­ti­no net ar­ti­miau­sias Pchen­ja­no sąjun­gi­nin­kas Pe­ki­nas. Pa­pik­ti­no ki­nus

Ki­ni­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­ jos pra­ne­ši­mas kaip vi­suo­met bu­vo la­ko­niš­kas: „Pri­myg­ti­nai ra­gi­na­me Korė­jos Liau­dies De­mok­ra­tinę Res­ pub­liką lai­ky­tis sa­vo įsi­pa­rei­go­jimų dėl bran­duo­li­nio nu­si­gink­la­vi­mo ir ne­siim­ti jo­kių veiksmų, ku­rie galė­ tų pa­blo­gin­ti pa­dėtį.“ Sank­ci­jo­mis ki­nai ne­gra­si­no, ta­čiau ne­įvar­dy­ti Va­karų dip­lo­ma­tai sa­ko, kad ki­nus ban­dy­mas ge­ro­kai su­pykdė. Pe­ki­nas kurį laiką bandė įkalbė­ ti Pchen­janą, kad šis nees­ka­luotų įtam­pos re­gio­ne. Ana­li­ti­kai sa­ko, kad Ki­ni­ja yra vie­nin­telė ša­lis, ku­ri ga­li įti­kin­ti Šiaurės Korėją ne­sielg­ ti neat­sa­kin­gai. Ta­čiau, re­gis, net Pe­ki­no nuo­monė Pchen­ja­nui – nė mo­tais. „Ma­nau, Šiaurės Korė­jos ban­dy­mas pri­vers Ki­niją pamąs­ty­ ti. Iki šiol Ki­ni­ja manė, kad bran­ duo­linės pro­gra­mos klau­simą ga­li spręsti de­ry­bo­mis. Ta­čiau Pchen­ ja­nas pa­rodė stu­burą – dėl bran­ duo­linės pro­gra­mos jis ne­ke­ti­na derė­tis“, – ko­men­ta­vo Zhu Fen­gas, Šiaurės Korė­jos eks­per­tas iš Ki­ni­ jos Pe­ki­no uni­ver­si­te­to. Eks­per­tas pro­gno­za­vo, kad Pe­ ki­nas ga­li po šio ban­dy­mo užim­ti ge­ro­kai griež­tesnę po­zi­ciją Šiaurės Korė­jos at­žvil­giu. „Ži­no­ma, vie­nas ban­dy­mas stai­ ga ne­pab­lo­gins Ki­ni­jos ir Šiau­ rės Korė­jos san­ty­kių, ta­čiau jis ga­li tap­ti pa­grin­du po­ky­čiams, – pro­g-

no­za­vo Zhu Fen­gas. – Ki­ni­jos įta­ka Šiaurės Korė­jai menks­ta, nes Pe­ki­ nas nie­kuo­met ne­baudė Pchen­ja­no. Net da­bar la­bai abe­jo­ju, kad Ki­ni­ja imtų­si baus­ti kai­mynę.“ Me­duo­lis ar bo­ta­gas?

Ką rink­sis Ki­ni­ja – me­duolį ar bo­ tagą? Pir­mu at­ve­ju Pe­ki­nas su­teiktų pro­gą JAV ir jų sąjun­gi­ninkėms re­ gio­ne stip­rin­ti ka­ri­nius rau­me­nis, ant­ru – Ki­ni­jos ly­de­ris Xi Jin­pin­gas ri­zi­kuotų des­ta­bi­li­zuo­ti pa­čią Šiau­ rės Korėją, jei, pa­vyzd­žiui, ryžtų­si įves­ti Pchen­ja­nui san­kci­jas.

Ži­no­ma, vie­nas ban­ dy­mas stai­ga ne­pa­ keis Ki­ni­jos ir Šiaurės Korė­jos san­ty­kių, ta­ čiau jis ga­li tap­ti pa­ grin­du po­ky­čiams.

Jo­nat­ha­nas D.Pol­lac­kas, Azi­jos eks­per­tas, pa­brėžė: „Xi Jin­pin­go po­zi­ci­ja bus sig­na­las, ko­kią už­sie­ nio po­li­tiką jis ke­ti­na vyk­dy­ti. Gal­ būt jis glaud­žiau bend­ra­dar­biaus su Va­šing­to­nu ir Seu­lu nei jo pirm­ta­ kas Hu Jin­tao?“ Jia Qing­guo, Pe­ki­no uni­ver­si­te­ to pro­fe­so­rius, pri­ta­ria, kad Ki­ni­jos

„„Pro­tes­tas: mi­nios žmo­nių Pietų Korė­jo­je pik­ti­no­si ša­ly­je kai­mynė­je įvyk­dy­tu bran­duo­li­nio gink­lo ban­dy­mu.­ 

ir Šiaurės Korė­jos san­ty­kius reikė­ tų at­nau­jin­ti. „Po­žiū­ris la­bai sun­kiai kei­čia­si. Daug žmo­nių dar ti­ki, kad Šiaurės Korė­ja – tai tar­si bu­fe­ris, sau­gan­tis Ki­niją nuo ame­ri­kie­čių oku­pantų“, – sakė pro­fe­so­rius ir pri­dūrė, jog, jo nuo­mo­ne, Pe­ki­nas Šiaurės Korė­ jos klau­simą turėtų spręsti pa­tį pir­ mą, jei no­ri ge­res­nių san­ty­kių su JAV. „Mūsų pra­dinė sąly­ga turėtų būti Šiaurės Korė­ja. Turė­tu­me dirb­ti kar­ tu, kad ši ša­lis ne­taptų bran­duo­li­ne vals­ty­be“, – tvir­ti­no Jia Qing­guo. Sėkmin­gas ban­dy­mas

Kri­ti­kos Šiaurės Korė­jai pa­žėrė ir Ru­si­ja. Mask­va pa­reiškė, kad lai­ko šį ban­dymą Jung­ti­nių Tautų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos re­zo­liu­cijų pa­ žei­di­mu. „Smer­kia­me šiuos Šiau­ rės Korė­jos veiks­mus ir lai­ko­me juos bei ne­se­niai įvyk­dytą pa­ly­dovą iškė­lu­sios ra­ke­tos pa­lei­dimą ati­tin­

„Reu­ters“ nuo­tr.

kamų JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos re­zo­liu­ cijų pa­žei­di­mu“, – pa­brėžė vie­nas Ru­si­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­ jos at­sto­vas. Kar­tu Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­no, kad iš­ban­ dy­to už­tai­so spro­gi­mo ga­lia vir­ši­ jo 7 ki­lo­to­nas. Spro­gi­mas bu­vo šiek tiek stip­ res­nis ne­gu per anks­tes­nius du Šiaurės Korė­jos įvyk­dy­tus bran­ duo­li­nius ban­dy­mus. Pa­ly­gin­ki­ me: ant Hi­ro­ši­mos nu­mes­tos JAV ato­minės bom­bos ga­lia bu­vo apie 20 ki­lo­tonų. Pa­ti Šiaurės Korė­ja pa­reiškė, kad su­sprog­di­no mi­nia­tiū­ri­zuotą už­ taisą, nors jis ir bu­vo ga­lin­ges­nis, ne­gu de­to­nuo­ti per anks­tes­nius du ban­dy­mus 2006 ir 2009 m. Cent­rinė Šiaurės Korė­jos nau­ jienų agentū­ra pa­tvir­ti­no, kad ban­ dy­mas bu­vo sėkmin­gas. Pa­sak eks­pertų, mi­nia­tiū­ri­zuo­ ta bom­ba reiš­kia, kad Pchen­ja­nui,

re­gis, jau pa­vy­ko įval­dy­ti tech­niš­ kai su­dėtingą pro­cesą ir pa­ga­min­ti ko­vinę gal­vutę, ku­ri būtų pa­kan­ka­ mai ma­ža, kad galėtų būti skrai­di­ na­ma il­go­jo nuo­to­lio ra­ke­tos. JT, NA­TO, JAV ir ES griež­tai pa­ smerkė Pchen­janą. JAV pre­zi­den­ tas Ba­rac­kas Oba­ma pa­reiškė, kad ban­dy­mas bu­vo pro­vo­ka­ci­ja. „Šios pro­vo­ka­ci­jos ne­da­ro Šiaurės Korė­ jos sau­gesnės, – pa­brėžė B.Oba­ ma. – Šiaurės Korė­ja ta­po tik dar la­biau izo­liuo­ta ir nu­skur­di­no sa­vo žmo­nes šio­mis ne­vy­ku­sio­mis pa­ stan­go­mis kur­ti ma­si­nio nai­ki­ni­ mo gink­lus ir jų pri­sta­ty­mo prie­ mo­nes.“ NA­TO bran­duo­li­nio gink­lo ban­ dymą pa­va­di­no „neat­sa­kin­gu ak­ tu“, ES at­sto­vai „įžūliu iššū­kiu“, o JT ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ban Kimoo­nas – „smar­kiai des­ta­bi­li­zuo­ jan­čia pro­vo­ka­ci­ja“. „Was­hing­ton Post“, „New York Ti­mes“, BNS inf.

Iš Šventojo Sos­to keliaus į vie­nuo­lyną Po­pie­žiaus spren­di­mas su­kėlė dis­ ku­sijų audrą – kodėl Be­ne­dik­tas XVI nu­tarė pa­si­trauk­ti? Kaip to­liau gy­vens Baž­ny­čia ir ką veiks buvęs po­pie­žius? Galų ga­le kas gi galėtų tap­ti po­nti­fi­ko įpėdi­niu?

700 metų joks po­nti­fi­kas nėra sa­vo lais­va va­lia at­si­sakęs šios tar­nystės. Ta­čiau Be­ne­dik­to XVI spren­dimą ga­li­ma pa­tei­sin­ti. Ita­li­jos dien­raš­ tis „Il So­le 24 Ore“ tvir­ti­na, kad Šven­ta­jam Tėvui ma­žiau nei prie­š tris mėne­sius bu­vo at­lik­ta šir­dies ope­ra­ci­ja sti­mu­lia­to­riui pa­keis­ti. Vis­gi, pa­sak lei­di­nio, po­nti­fi­kas spren­dimą trauk­tis pri­ėmė po to, „„Trauk­sis: po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI­ kai par­griu­vo per vi­zitą Mek­si­ko­je norėtų li­kusį gy­ve­nimą pra­leis­ti ir Ku­bo­je pra­ėju­siais me­tais. Apie vie­nuo­ly­ne. „Reu­ters“ nuo­tr. tai ofi­cia­liai pra­neš­ta ne­bu­vo.

Ki­ti šal­ti­niai sakė, kad Be­ne­dik­ tas XVI norė­jo iš­veng­ti sa­vo pirm­ ta­ko Jo­no Pau­liaus II, ku­ris il­gai sir­go se­ki­nan­čia li­ga, li­ki­mo. Par­ kin­so­no ir klu­bo sąna­rio li­gos kan­ ki­na­mas Jo­nas Pau­lius II prie­š sa­ vo mirtį 2005 m., būda­mas 84 metų, ne­be­galė­jo nei vaikš­čio­ti, nei kalbė­ti, ir tas kan­čios pa­veiks­ las, nors jau­di­no ti­kin­čiuo­sius, bu­ vo trik­dan­tis po­pie­žiaus silp­nu­mo vaiz­das. Be­ne­dik­tui XVI at­si­sta­ty­di­nus tam­pa aiš­ku, kad jis siekė ap­sau­ go­ti Baž­ny­čią nuo dar vie­nos kan­ ki­na­mos pa­bai­gos ir galbūt ga­liau­ siai pa­dėti Baž­ny­čiai neat­si­lik­ti nuo šiuo­lai­kinės me­di­ci­nos rea­ lijų. Pa­sak Va­ti­ka­no, kai pa­si­trauks, po­nti­fi­kas iš pra­džių ap­si­stos po­

pie­žių va­sa­ros re­zi­den­ci­jo­je Kas­tel Gan­dol­fe ne­to­li Ro­mos, o pa­skui įsi­kurs bu­vu­sia­me vie­nuo­ly­ne Va­ ti­ka­no te­ri­to­ri­jo­je – vi­sai ša­lia sa­ vo įpėdi­nio. Mi­ni­mas buvęs vie­nuo­ly­nas – vie­nin­te­lis už Va­ti­ka­no sienų – bu­vo pa­sta­ty­tas 1992 m., po to, kai po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II iš­reiškė norą su­kur­ti erdvę, kur galėtų gy­ ven­ti tie, ku­rie pa­ski­ria sa­vo gy­ve­ nimą ap­mąsty­mams. Mo­der­naus trijų aukštų komp­lek­so vir­šu­je yra 12 ce­lių, o pir­ma­me aukš­te yra vir­ tuvė, bend­ra­sis kam­ba­rys, bib­lio­ te­ka ir kop­ly­čia. Pa­sak po­pie­žiaus bro­lio Geor­go, Be­ne­dik­tas XVI pla­nuo­ja lai­ky­tis ato­kiau nuo vi­suo­menės dėme­sio ir galbūt net ne­be­ra­šy­ti. G.Rat­zin­ge­

ris pri­dūrė, esą jam bro­lis apie ga­ limą sa­vo įpėdinį te­pa­sakė, kad, jo nuo­mo­ne, „rei­kia jau­nes­nio žmo­ gaus, ku­ris galėtų tvar­ky­tis su šių laikų pro­ble­mo­mis“. Spėlionės, kas galėtų tap­ti nau­ juo­ju po­pie­žiu­mi, Ro­mo­je įsi­siū­ba­ vo praėjus vos ke­lioms va­lan­doms nuo pa­skel­bi­mo. Pre­ten­dentų ga­ li būti la­bai daug, kai kas sa­ko, kad po­pie­žiaus tar­nystė pirmą kartą nuo 1978 m. ga­li būti grąžin­ta ita­ lams, o ki­ti ma­no, kad ji ga­li ati­tek­ti kam nors iš Šiaurės Ame­ri­kos, Af­ ri­kos ar Azi­jos. Eu­ro­po­je ste­bi­mas rim­tas ka­ta­li­kybės ny­ki­mas, bet ji už­tik­rin­tai ple­čia­si Af­ri­ko­je ir Azi­ jo­je. O vien Lo­tynų Ame­ri­ko­je gy­ ve­na 40 pro­c. pa­sau­lio ka­ta­likų. BNS inf.


9

Trečiadienis, vasario 13, 2013

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

I.To­bias ir D.Stag­niū­ną ap­len­kė tik bri­tų po­ra Coo­mes ir Ni­cho­la­są Buck­lan­dą (157,17 ba­lo). Tre­čią­ją vie­tą užė­mė Ita­li­jos at­ sto­vai Lo­ren­za Al­le­sand­ri­ni ir Si­ mo­ne’as Va­tu­ri (144,51 ba­lo). Pa­sau­lio dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me bus da­li­ ja­mi ir ke­lia­la­piai į 2014-ųjų žie­ mos olim­pi­nes žai­dy­nes, vyks ko­ vo 10–17 d. Ka­na­do­je. Olim­pi­nės taps 1–19 vie­tas užė­mu­sios le­do šo­kių po­ros. 2011-ai­siais pa­sau­lio čem­pio­ na­te Ru­si­jos sos­ti­nė­je Mask­vo­je I.To­bias ir D.Stag­niū­nas užė­mė 14-ąją vie­tą, 2012-ai­siais Ni­co­je (Pran­cū­zi­ja) – 18-ąją.

Lie­tu­vos dai­lio­jo čiuo­ži­mo meist­ rai Isa­bel­la To­bias ir Dei­vi­das Stag­niū­nas, reng­da­mie­si pa­sau­ lio čem­pio­na­tui, sėk­min­gai pa­ si­ro­dė tra­di­ci­nė­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se Vo­kie­ti­jo­je.

„„Šo­kas: „Bro­se Bas­kets“ eki­pa ir jos stra­te­gas Ch.Fle­min­gas dar neat­si­to­kė­jo po pra­lai­mė­ji­mo „Bayern“ ko­

man­dai. 

be­ko-bbl.de nuo­tr.

Oberst­dor­fe su­reng­to­se „Ba­va­ rian Open 2013“ le­do šo­kių var­ žy­bo­se I.To­bias ir D.Stag­niū­nas su 146,15 ba­lo tarp ke­tu­rio­li­kos due­tų užė­mė 2-ąją vie­tą. Už trum­pą­ją pro­gra­mą pel­nę 57,70 ba­lo, o už lais­vą­ją – 88,45 ba­lo (tai – nau­jas Lie­tu­vos po­ros re­kor­das), I.To­bias ir D.Stag­niū­ nas į prie­kį pra­lei­do tik Di­džio­ sios Bri­ta­ni­jos at­sto­vus Pen­ny

KD, BNS inf.

„Bro­se Bas­kets“ sir­ga­lių ap­mau­dą pa­ty­rė ir ar­bit­rai Ar­tė­jant Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­po dvi­ko­vai su Kau­no „Žal­gi­riu“, Bam­ber­go „Bro­se Bas­kets“ klu­bo sto­vyk­lo­je rū­pes­čių dau­giau nei tvir­to pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis. Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

Va­sa­rio 7-ąją „Bro­se Bas­kets“ krep­ši­nin­kai na­muo­se pra­lai­mė­ jo ša­lies tau­rės tur­ny­ro ket­virt­fi­ na­lio rung­ty­nes Miun­che­no „Ba­ yern“ eki­pai 69:77 ir pa­si­trau­kė iš šių var­žy­bų. Jas Bam­ber­go ko­man­ da bu­vo lai­mė­ju­si tris kar­tus iš ei­ lės – 2010, 2011 ir 2012 m. Be to, šio ma­čo ar­bit­ras Ro­ber­ tas Lot­ter­mo­se­ris sa­vo ata­skai­to­ je įra­šė, kad jį ir jo ko­le­gą Stef­fe­ną Neu­bec­ke­rį po rung­ty­nių ata­ka­vo gru­pė įsi­smar­ka­vu­sių Bam­ber­go sir­ga­lių, to­dėl Vo­kie­ti­jos krep­ši­nio

bun­des­ly­ga (BBL) pra­dė­jo spe­cia­lų in­ci­den­to ty­ri­mą. BBL at­sto­vas Dir­kas Kai­se­ris nau­jie­nų agen­tū­rai DPA sa­kė, kad Bam­ber­go klu­bui tik­riau­siai bus skir­ta pi­ni­gi­nė bau­da. „Bro­se Bas­ kets“ va­do­vai įpa­rei­go­ti ras­ti pa­ pil­do­mų pa­jė­gų už­tik­rin­ti ofi­cia­lių as­me­nų ir var­žo­vų de­le­ga­ci­jų sau­ gu­mą. „Bro­se Bas­kets“ ir „Bayern“ dvi­ ko­vą ste­bė­jo 6 800 žiū­ro­vų – tiek, kiek yra vie­tų „Ste­chert“ are­no­je per krep­ši­nio var­žy­bas. Chri­so Fle­min­go tre­ni­ruo­ja­ma Bam­ber­go ko­man­da va­sa­rio 10-ąją vos iš­si­su­ko nuo dar vie­no an­tau­sio

– BBL čem­pio­na­te po at­kak­lios ko­ vos 94:88 įvei­kė Ol­den­bur­go „EWE Bas­kets“ eki­pą. „At­ro­do, kad po „Bayern“ smū­gio at­si­gau­na­me, bet ne taip spar­čiai grįž­ta­me į įpras­tą rit­mą, kaip no­rė­ tų­si“, – kal­bė­jo Ch.Fle­min­gas. „Ma­nau, kad ne aš vie­nas iki pa­ ry­čių vis dar neuž­mer­kiu akių“, – pri­si­pa­ži­no Bam­ber­go klu­bo di­rek­ to­rius Wolf­gan­gas Hey­de­ris. „Bro­se Bas­kets“ – BBL čem­pio­ na­to ly­de­ris (19 per­ga­lių ir 2 pra­lai­ mė­ji­mai). Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­pe Bam­ber­go krep­ši­nin­kai kol kas ne­ pa­ty­rė per­ga­lės sko­nio – pra­lai­mė­ jo vi­sas še­šias rung­ty­nes.

„„Kar­je­ra: T.To­bias ir D.Stag­niū­nui pa­sau­lio čem­pio­na­tas Ka­na­do­je

bus tre­čia­sis. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Pa­vyz­dys bad­min­to­no ta­len­tams – ly­de­riai Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Mask­v os sri­t ies Ra­m ens­k o­j ės mies­te pra­si­dė­ju­sia­me Eu­ro­pos bad­min­to­no ko­man­dų čem­pio­ na­te Lie­tu­vos rink­ti­nė šian­dien iš­mė­gins jė­gas su kai­my­nais lat­ viais. Šan­sas jau­ni­mui

Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Juo­zas Špel­ve­ris į Ru­si­ ją iš­si­ve­žė ke­tu­ris Ša­kiuo­se su­ reng­ta­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te sėk­min­gai žai­du­sius spor­ti­nin­ kus: Kęs­tu­tį Na­vic­ką, Po­vi­lą Bar­ tu­šį, Ak­vi­lę Sta­pu­šai­ty­tę ir Vy­tau­ tę Fom­ki­nai­tę. K.Na­v ic­ko ir A.Sta­p u­š ai­ty­ tės meist­riš­ku­mas se­niai ne­ke­lia abe­jo­nių, o P.Bar­tu­šį ir V.Fom­ki­ nai­tę tre­ne­ris va­di­na bū­si­mo­mis ša­lies bad­min­to­no žvaigž­dė­mis. Ket­ver­tu­kas at­sto­vau­ja Kau­nui, Jau­na­lie­tu­vių spor­to or­ga­ni­za­ci­ jos mo­kyk­lai. „Po­vi­las – iš Tau­ra­gės, meist­ riš­ku­mą kė­lė Da­ni­jo­je. To­bu­lė­ ti są­ly­gos ten nebu­vo ge­riau­sios.

Te­ko dirb­ti ke­tu­rias die­nas per sa­ vai­tę su ke­tu­riais skir­tin­gais tre­ ne­riais. P.Bar­tu­šis ga­liau­siai me­ tė moks­lus Da­ni­jos ko­le­gi­jo­je ir su­grį­žo į Kau­ną. K.Na­vic­kui la­bai rei­kia ge­ro tre­ni­ruo­čių par­tne­rio, o Po­vi­lui taip pat la­bai nau­din­ga dirb­ti su to­kio ly­gio opo­nen­tu“, – sa­kė J.Špel­ve­ris. „Vy­tau­tė – neei­li­nio ta­len­to spor­ti­nin­kė. Nors jai dar tik pen­ kio­li­ka me­tų, ji jau da­bar meist­riš­ ku­mu len­kia dau­gu­mą bend­raam­ žių vai­ki­nų. Ma­nau, kad Vy­tau­tė su P.Bar­tu­šiu ga­lės sėk­min­gai žais­ti miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se. Ti­kiu, kad dirb­da­mi kryp­tin­gai šie spor­ti­nin­kai daug pa­sieks ir ne­ to­li­mo­je atei­ty­je tu­rė­si­me ke­tu­ris aukš­čiau­sio ly­gio bad­min­to­ni­nin­ kus“, – vy­lė­si tre­ne­ris. Fa­vo­ri­tai – bri­tai

„Kaip sek­sis Eu­ro­pos čem­pio­na­te, ga­li­ma ne­sun­kiai nu­spė­ti. Ang­lų neį­ma­no­ma nu­ga­lė­ti, o lat­viams neį­ma­no­ma pra­lai­mė­ti, – kal­bė­jo J.Špel­ve­ris. – As­me­ni­nė­se var­žy­ bo­se su bri­tais ga­li­me var­žy­tis, ta­ čiau jų dve­je­tai yra neį­kan­da­mi.“

„Jau su­si­ta­riau, kad vie­nas to­ kių tur­ny­rų vyks ir Kau­ne. Tai tu­ rė­tų bū­ti pui­ki šven­tė. Bad­min­to­no aist­ruo­liai tris va­ka­rus iš ei­lės ga­lės mė­gau­tis aukš­čiau­sio ly­gio dvi­ko­ vo­mis“, – nea­be­jo­jo J.Špel­ve­ris.

Juozas Špelveris:

Kaip sek­sis Eu­ro­pos čem­pio­na­te, ga­li­ma nu­spė­ti. Ang­lų neį­ma­ no­ma nu­ga­lė­ti, o lat­ viams neį­ma­no­ma pra­lai­mė­ti. „„Atei­tis: P.Bar­tu­šis (de­ši­nė­je) – nau­ja Lie­tu­vos bad­min­to­no vil­tis. 

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, K.Na­vic­kas ir A.Sta­pu­šai­ty­tė – ryš­kiai iš­reikš­ti vie­ne­tų žai­dė­jai, o ko­vo­ti su aukš­ čiau­sio ly­gio dve­je­tais mū­siš­kiams yra per­ne­lyg su­dė­tin­ga už­duo­tis. „Ma­žos vals­ty­bės dve­je­tų žai­dė­ jų ne­ren­gia. Olim­pi­nė­se žai­dy­nė­ se žai­džia tik 16 po­rų, pra­si­muš­ti ten pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma“, – tei­ gė tre­ne­ris.

bad­min­ton.lt nuo­tr.

Įvei­kę lat­vius, mū­siš­kiai Eu­ro­pos ko­man­dų ri­kiuo­tė­je tu­rė­tų su var­ žo­vais pa­si­da­ly­ti 9–16 vie­tas. Kau­ne – eli­to tur­ny­ras

To­kiu for­ma­tu Eu­ro­pos ko­man­dų pir­me­ny­bės šie­met vyks pa­sku­ti­nį kar­tą. Nuo 2014-ųjų at­ran­kos tur­ ny­rai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ne vie­no­ je, o ke­lio­se že­my­no ša­ly­se.

Lie­tu­vo­je šie­met pla­nuo­ja­mi du so­li­dūs tarp­tau­ti­niai tur­ny­rai. Bir­ že­lio 7–9 d. Kau­no spor­to ha­lė­ je vyks „Yo­nex Lit­hua­nian Open“ at­vi­ro­sios pir­me­ny­bės, o rug­sė­jo 13–15 d. bus or­ga­ni­zuo­ja­mas „Yo­ nex Lit­hua­nian ju­nior in­ter­na­tio­ nal“ tur­ny­ras. Taip pat pla­nuo­ja­ma su­reng­ti drau­giš­ką Lie­tu­vos ir Ai­ri­jos rink­ ti­nių ma­čą.


10

trečiadienis, vasario 13, 2013

12p.

Nau­ji au­to­mo­bi­liai: pra­lai­mi­me kai­my­nams.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

ratai

Ita­lų automobilių di­zai­no ge­n Ita­li­ja ma­dos pa­sau­ ly­je uži­ma iš­skir­ti­nę vie­tą. Ne vie­ną šios sri­ties ko­ri­fė­jų pa­ do­va­no­ju­si ša­lis iš­ si­ski­ria ne tik dra­bu­ žių pra­mo­ne. Au­to­ mo­bi­liai – ne išim­tis. Sa­vo ša­lį ita­lai va­ di­na me­no, gro­žio ir mei­lės kraš­ tu. Bū­tent toks iro­niš­kas, ta­ čiau ir la­bai uni­ka­lus sti­lius at­si­spin­di „Ber­to­ne“ kom­pa­ni­jos kū­ry­bo­je. „„For­te­pi­jo­nas: iš­skir­ti­nis „Lan­cia Stra­tos Ze­ro“ mo­de­lį sa­vo vaiz­do kli­pe pa­nau­do­jo ir M.Jack­so­nas.

Pra­džia – as­me­ni­nės dirb­tu­vės

1912 m. Šiau­rės Ita­li­jo­je, Tu­ri­ne, įkur­ta „Grup­po Ber­to­ne“ (ar­ba tie­ siog „Ber­to­ne“) – jau dau­giau nei šim­tą me­tų yra vie­na au­to­mo­bi­ lių di­zai­no ly­de­rių vi­so­je pla­ne­to­ je. Šios įmo­nės di­zai­ne­riai per il­gus gy­va­vi­mo me­tus yra dir­bę su dau­ gy­be įvai­rių au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės

ga­min­to­jų ir pa­sau­liui pa­do­va­no­ję vi­są šūs­nį iš­skir­ti­nių kū­ri­nių. Tarp „Ber­to­ne“ už­sa­ko­vų – to­ kie var­dai kaip „Abarth“, „Al­ fa Ro­meo“, „Cit­roën“, „Fer­ra­ri“, „Fiat“, „Iso Ri­vol­ta“, „Lan­cia“, „Lam­borg­hi­ni“, „Mer­ce­des Benz“, „Opel“, „Vol­vo Cars“ ir dau­ge­ lis ki­tų.

Įkū­rė­jas Gio­van­ni Ber­to­ne bu­vo šeš­ta­sis vai­kas že­mės ūkiu be­si­ ver­čian­čio­je sep­ty­nis sū­nus au­gi­ nan­čio­je šei­mo­je. Jau­nys­tė­je dir­bęs vai­ruo­to­ju ir ve­žio­jęs įvai­rias pre­ kes, ga­liau­siai tech­ni­kai im­lus ita­ las nu­spren­dė įkur­ti sa­vo au­to­mo­ bi­lių dirb­tu­ves. Pa­ži­no­da­mas Vin­cen­zo Lan­ cią, jis ga­vo ne­ma­žai už­sa­ky­mų iš „Fiat“ ir taip žen­gė pir­muo­ sius žings­nius au­to­mo­bi­lių rin­ko­ je. Anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je ga­myk­ la di­zai­ną au­to­mo­bi­liams „Fiat“ ir „Lan­cia“ kū­rė tik dėl as­me­ni­nių pa­žin­čių, ta­čiau juo to­liau, juo daž­ niau į no­va­to­riš­kų ir įdo­mių spren­ di­mų ne­sto­ko­jan­tį tu­ri­nie­tį kreip­ da­vo­si vis dau­giau šios pra­mo­nės mil­ži­nų. „Ber­to­ne“ su­kles­tė­ji­mas pra­si­ dė­jo 1950-ai­siais, kai įmo­nės vai­rą pe­rė­mė sū­nus Nuc­cio. „Kur­da­mi au­to­mo­bi­lių kė­bu­lus mes sten­ gia­mės nu­sta­ty­ti ma­dos ten­den­ci­ jas vi­sai šiai pra­mo­nės ša­kai. No­ri­ me kad mū­sų pro­to­ti­pai, pro­jek­tai ir su­ma­ny­mai bū­tų iš­skir­ti­niai“, – taip apie sa­vo kū­ry­bą yra tei­gęs N.Ber­to­ne. 2006-ai­siais ge­nia­lu­sis ita­ las bu­vo įtrauk­tas į Det­roi­te esan­ tį au­to­mo­bi­lių šlo­vės mu­zie­jų. Jo pa­var­dė da­bar pui­kuo­ja­si gre­ta to­ kių au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės įžymy­ bių kaip Hen­ry For­das, Gio­van­ni

Ag­nel­li, Loui­sas Re­nault ar bro­liai Mi­che­li­ni. Šiuo me­tu „Ber­to­ne“ kom­pa­ni­jai va­do­vau­ja N.Ber­to­ne naš­lė Lil­li. Val­tis ant ra­tų

Ma­žą ir at­vi­rą „Au­to­bian­chi A112 Ru­na­bout“ N.Ber­to­ne su­kū­rė ga­ vęs sa­vo bi­čiu­lių iš „Fiat“ pa­siū­ ly­mą. Praė­ju­sio am­žiaus sep­tin­to­ jo de­šimt­me­čio pa­bai­go­je rek­la­ma ta­po vis svar­bes­nė. Bū­ tent lai­k y­d a­m a­ sis šių ten­den­

1994-ųjų spa­lį šis apa­ra­tas pa­sie­kė ne­ken­kian­ čių gam­tai au­to­mo­bi­ lių grei­čio re­kor­dą. ci­jų vei­kė ir N.Ber­to­ne. Jo tei­gi­mu, pir­miau­sia au­to­mo­bi­lis tu­ri at­ro­ dy­ti pa­trauk­liai, o jei bus iš­skir­ti­ nis, tuo­met ir ko­va dėl už­sa­ky­mų bus lai­mė­ta ne­sun­kiai. Sun­ku pa­ti­kė­ti, ta­čiau bū­tent taip ir nu­ti­ko. 1969-ai­siais pri­ sta­ty­tas kaip „val­tis ant ra­tų“, po tre­jų me­tų jis ta­po se­ri­ji­niu „Fiat X1/9“ su ga­li­niais va­ro­maisiais ra­

tais ir au­to­mo­bi­lio ga­le įmon­tuo­ tu va­rik­liu. Nuk­ry­pi­mai nuo kur­so

1963 m. pa­g rin­d i­n is „Ber­to­n e“ di­zai­ne­ris ir „Ital­de­sign“ stu­di­ jos įkū­r ė­jas Gior­get­to Giu­g ia­ro su­kū­rė „Chev­ro­let Cor­vair Tes­ tu­do“.

Šis au­to­mo­bi­lis iš­si­sky­rė tuo, kad įpras­tų du­rų ne­tu­rė­jo. No­rint įlip­ti vai­ruo­to­jui, tek­da­vo pa­kel­ ti vi­są ka­bi­nos kor­pu­są – pa­na­ šiai kaip lėk­tu­vuo­se. Dar vie­nas uni­ka­lus spren­di­mas – „gu­lin­tys“ (bet ne pa­slėp­ti) prie­ki­niai ži­bin­ tai. Po tre­jų me­tų su pa­na­šiais di­ zai­no spren­di­mais rin­ko­je pa­si­ro­dė ir „Lam­borg­hi­ni Miu­ra“. Vis dėl­to be­ne pa­tį keis­čiau­sią au­to­mo­bi­lį „Lam­borg­hi­ni“ su­kū­rė ge­ro­kai vė­liau. 1988-ai­siais pri­sta­ ty­tas mi­ni­ve­nas „Ge­ne­sis“ pri­ver­tė stver­tis už gal­vų net vis­ko ma­čiu­ siuo­sius. Vis dėl­to dvi to­nas svė­ręs ir per­ne­lyg lė­tas au­to­mo­bi­lis ke­lią


11

trečiadienis, vasario 13, 2013

ratai

„„Spren­di­mas: „Lam­borg­hi­ni Ge­ne­sis“ – vie­nas keis­čiau­sių šios kom­pa­ni­jos kū­ri­nių.

„„Gam­ta: „paukš­tis“ „Ber­to­ne Blitz“ ne­sto­ko­jo ino­va­ty­vių spren­di­mų.

­ni­jaus ke­tur­ra­čiai še­dev­rai

Kur­da­ mi au­to­ mo­bi­lių kė­bu­lus mes sten­ gia­mės nu­sta­ty­ ti ma­dos ten­den­ci­ jas vi­sai šiai pra­ mo­nės ša­kai. „„Ūki­nin­kui: „Ber­to­ne Picks­ter“ – kiek­vie­no že­mės ūkiu be­si­ver­čian­čio vai­

ruo­to­jo sva­jo­nė.

į vai­ruo­to­jų šir­dis sky­nė­si sun­kiai. Neiš­gel­bė­jo nė di­džiu­lis be­veik dve­jų met­rų stik­las ir įmant­riai at­ si­da­ran­čios du­rys. Mu­zi­kos ka­ra­liaus žais­liu­kas

Tik­ra re­vo­liu­ci­ja sep­tin­to­jo de­ šimt­me­čio pa­bai­go­je ta­po pleiš­ to for­mos „Lan­cia Stra­tos Ze­ro“. Tra­di­ci­nių du­rų šis au­to­mo­bi­lis ap­skri­tai ne­tu­rė­jo – įlip­ti ir iš­lip­ti rei­kė­jo pa­kė­lus prie­ki­nį stik­lą. Ant­ vo­žas bu­vo įtai­sy­tas ga­li­nė­je au­to­ mo­bi­lio da­ly­je ir pa­si­kel­da­vo tar­si for­te­pi­jo­no dang­tis. To­kios kon­ cep­ci­jos au­to­mo­bi­lių pa­sau­lis dar ne­bu­vo re­gė­jęs. Šį di­zai­no ste­buk­lą va­rė ke­tu­ rių ci­lind­rų 1,6 lit­ro dar­bi­nio tū­rio „Lan­cia Ful­via“ ag­re­ga­tas. Il­gus me­tus „Stra­tos Ze­ro“ puo­šė „Ber­ to­ne“ mu­zie­jų, ta­čiau 2011-ai­siais įmo­nės fi­nan­si­nė būk­lė bu­vo to­kia pra­sta, kad ji bu­vo pri­vers­ta par­ duo­ti ke­lias sa­vo re­lik­vi­jas. Šis au­ to­mo­bi­lis bu­vo nu­pirk­tas už 761 tūkst. eu­rų. „Stra­tos Ze­ro“ bu­vo toks fu­tu­ ris­ti­nis kū­ri­nys, kad net po be­veik dvie­jų de­šimt­me­čių pa­si­ro­dė mu­ zi­kos ka­ra­liaus Mi­chae­lo Jack­so­ no fil­me „Moon­wal­ker“. „Smooth Cri­mi­nal“ dai­nos epi­zo­de dai­ni­ nin­kas pa­si­ver­čia au­to­mo­bi­liu ir pa­bė­ga nuo per­se­kio­to­jų. Geo­met­ri­nės fi­gū­ros

1973 m. „Ber­to­ne“ su­kur­ta­me „NSU Tra­pe­ze“ mo­de­ly­je bu­vo įkū­ ny­ta dau­gy­bė ly­gia­šo­nių tra­pe­ci­jų. Pats au­to­mo­bi­lio kė­bu­las žiū­rint ir iš prie­kio, ir iš šo­no bu­vo šios geo­ met­ri­nės fi­gū­ros. Įdo­mu, kad tarp dvie­jų ga­li­nių sė­dy­nių bu­vo įkom­ po­nuo­tas au­to­mo­bi­lio va­rik­lis. Vis dėl­to „Ber­to­ne“ nė­ra tik di­ zai­nas. Kad ga­li pa­siū­ly­ti ne ma­žiau įspū­din­gų ir in­ži­ne­ri­nių spren­di­ mų, šie ita­lai įro­dė 1994-ai­siais,

kai su­konst­ra­vo ag­re­ga­tą Z.E.R. (Ze­ro Emis­sion Re­cord). Kur­da­mi šį spor­ti­nio ti­po au­to­mo­bi­lį di­zai­ ne­riai krei­pė dė­me­sį į men­kiau­sias ae­ro­di­na­mi­kos de­ta­les. Re­zul­ta­tas – pa­si­prie­ši­ni­mo koe­fi­cien­tas Cx te­sie­kė vos 0,11. Šis eko­lo­giš­kas au­to­mo­bi­lis svė­rė 890 kg. 1994-ųjų spa­lį šis apa­ra­tas pa­ sie­kė ne­ken­kian­čių gam­tai au­ to­mo­bi­lių grei­čio re­kor­dą. Nar­ do ova­lo tra­so­je Os­ca­ras de Vi­ta šiuo au­to­mo­bi­liu su­ge­bė­jo iš­vys­ ti 303,977 km/val. grei­tį. Dar vie­ ną re­kor­dą Z.E.R. pa­sie­kė kaip

„„Lai­vas: val­ti­mi ant ra­tų pra­min­tas „Au­to­bian­chi A112 Ru­na­bout“ ga­liau­siai vir­to

se­ri­ji­niu „Fiat X1/9“. 

elekt­ro­mo­bi­lis per vie­ną va­lan­dą nu­va­žia­vęs to­li­miau­sią at­stu­mą – 199,882 km. Duok­lė gam­tai

1992-ai­siais pri­sta­ty­tas elekt­ro­ mo­bi­lis „Ber­to­ne Blitz“ svė­rė vos 650 kg, iš ku­rių 260 su­da­rė aku­ mu­lia­to­riaus ba­te­ri­jos. Kė­bu­lą kū­rė „Al­ba­tech“ ga­myk­los spe­cia­lis­tai, ku­riems pa­vy­ko su­kur­ti to­kį au­to­ mo­bi­lį, ku­rio pa­si­prie­ši­ni­mo koe­fi­ cien­tas Cx te­sie­kė vos 0,19. „Ber­to­ne Blitz“ mak­si­ma­lus grei­ tis – 130 km per va­lan­dą. Au­to­mo­

bi­lis ga­lė­jo įveik­ti 100–130 km, o po to jį pri­vers­ti­nai 4–6 va­lan­doms tek­da­vo įjung­ti į elekt­ros tink­lą. Au­to­m o­b i­l is iš pir­m o žvilgs­ nio pri­mi­nė paukš­tį. Ja­me įkom­ po­n uo­ta sna­p o for­m os „no­s is“ ir sti­li­zuo­ti spar­nai. Įdo­mu, kad ke­lei­vio sė­dy­nė bu­vo įreng­ta šiek tiek to­liau nei vai­ruo­to­jų, kad va­ žiuo­jan­t ie­j i ne­s i­rams­ty­t ų al­k ū­ nė­mis. Ma­din­gas fer­me­ris

No­ri­te įsi­vaiz­duo­ti, kaip at­ro­do pa­ ts sti­lin­giau­sias ūki­nin­kas? Jums

„Scanpix“ nuotr.

te­rei­kė­jo ap­lan­ky­ti Že­ne­vos sa­lo­ną 1998-ai­siais ir priei­ti prie „Ber­to­ne Pic­kart“ sten­do. Lu­cia­no D’Amb­ ro­sio šį au­to­mo­bi­lį su­konst­ra­vo vos per tris mė­ne­sius. Stilingas automobilis turi 3,2 lit­ ro, 320 ark­lio ga­lių BMW va­rik­lį, 21 co­lio „Mi­che­lin PAX“ pa­dan­go­mis apau­tus ra­tus. Tei­gia­ma, kad įkvėp­ti šio au­to­ mo­bi­lio ge­nia­lių spren­di­mų, po ke­le­rių me­tų ne vie­ną idė­ją pa­si­ sa­vi­no „Volks­wa­gen“ in­ži­nie­riai, kur­da­mi sa­vą­jį „Bu­gat­ti Vey­ron“. Pa­ren­gė Ma­rius Bag­do­nas


12

trečiadienis, vasario 13, 2013

ratai

Nau­ji au­to­mo­bi­liai: pra­lai­mi­me kai­my­nams Į Lie­tu­vą im­por­tuo­ja­mos se­nes­nės trans­por­to prie­mo­nės nei į Lat­vi­ją ar Es­ ti­ją. Į šias ša­lis per­nai dau­giau­sia bu­vo įvež­ta 6–10 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lių, į Lie­tu­vą – pa­ga­min­tų prieš 11–15 me­tų.

Įve­ža­ma dau­giau

Žvel­giant į nau­jes­nių – 1–5 me­tų – au­to­mo­bi­lių im­por­tą, lie­tu­viai taip pat at­si­lie­ka. Es­ti­jo­je to­kie au­ to­mo­bi­liai su­da­ro net treč­da­lį vi­ sų nau­jai į ša­lį įvež­tų au­to­mo­bi­lių, Lat­vi­jo­je – 19 pro­c., o Lie­tu­vo­je – tik 11 pro­c. Trans­por­to skel­bi­mų po­rta­lo au­top­lius.lt, vals­ty­bės įmo­nės „Re­ git­ra“ ir au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mų įmo­nės „Au­to­ty­ri­mai“ duo­me­ni­ mis, per­nai Lie­tu­vo­je vie­nam nau­ jam au­to­mo­bi­liui te­ko 10,45 nau­ do­tų. Lat­vi­jo­je mi­nė­tas san­ty­kis ma­žes­nis ke­tu­ris – 2,64, o Es­ti­jo­je – be­veik sep­ty­nis (1,5) kar­tus. Nors pa­gal dau­ge­lį veiks­nių Lie­ tu­vos au­to­mo­bi­lių ro­dik­liai pra­ stes­ni ne­gu Lat­vi­jo­je ar Es­ti­jo­ je, Vik­to­ras Dauk­šas, au­top­lius.lt plėt­ros va­do­vas, įžvel­gia tei­gia­mų po­slin­kių. „Per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­ tus Lie­tu­vo­je dau­gė­jo 6–10 me­ tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lių. 2010 m.

jų įvež­ta 33,6 tūkst., o per­nai – 20 tūkst. dau­giau. Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad per­nai 1–5 me­tų au­to­mo­bi­lių taip pat im­por­tuo­ta 4 tūkst. dau­ giau nei 2010 m. Šie po­ky­čiai ne­ lei­džia au­to­mo­bi­lių par­kui sen­ti. Šiuo me­tu vi­du­ti­nis au­to­mo­bi­lio am­žius Lie­tu­vo­je – 13,92 me­tų“, – kons­ta­ta­vo V.Dauk­šas. Lie­tu­vos rin­ka pa­gal įvež­tų au­to­ mo­bi­lių skai­čių ke­tu­ris kar­tus len­ kia ki­tas dvi Bal­ti­jos ša­lis. 2012 m. į Lie­tu­vą bu­vo įvež­ti ir įre­gist­ruo­ti 143,9 tūkst. au­to­mo­bi­lių, į Es­ti­ją – 33,6 tūkst., o Lat­vi­ją – 34,1 tūkst. Di­na­miš­ka rin­ka

Per­nai Lie­tu­vos nau­jų ir nau­do­ tų au­to­mo­bi­lių rin­ka bu­vo ypač di­na­miš­ka. Tre­čius me­tus iš ei­lės san­do­rių skai­čius di­dė­jo ir be­veik pa­sie­kė re­kor­di­niais va­di­na­mus 2008-ųjų re­zul­ta­tus. 2012-ai­siais įvyk­dy­ta 378 tūkst. san­do­rių. Tai yra vos 1,1 pro­c. – 4 tūkst. san­do­ rių – ma­žiau nei 2008-ai­siais.

„„Ten­den­ci­ja: lat­viai ir es­tai ren­ka­si nau­jes­nius au­to­mo­bi­lius nei lie­tu­viai.

V.Dauk­šo tei­gi­mu, Lie­tu­vos rin­ kai gy­vy­bin­gu­mo su­tei­kė nau­do­tų au­to­mo­bi­lių san­do­riai – per­nai jų bu­vo su­da­ry­ta 364,2 tūkst., t.y. 7,8 pro­c. dau­giau nei 2011 m. „Nuo 2010 m. nau­do­tų au­to­mo­ bi­lių san­do­rių nuo­sek­liai dau­gė­jo. Per­nai pir­mą kar­tą po eko­no­mi­nio

Džiaugsis moderniu geležinkeliu Dalia Giriūnaitė Ilgai lauktas tarptautinės reikšmės geležinkelis „Rail Baltica“ sujungs Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją. Naujasis geležinkelis leis efektyviau paskirstyti sparčiai augantį krovinių ir keleivių srautą, sumažinti transporto žalą aplinkai, prisidės prie regionų ekonomikos stiprinimo. Atnaujinta vėžė Traukiniai yra patraukli alternatyva automobiliams, nes mažiau kenkia aplinkai, nevėluoja, nepakliūva į transporto spūstis. Todėl tikimasi, kad vis daugiau krovinių pervežėjų ir keleivių rinksis patogų atnaujintą geležinkelį „Rail Baltica“. Mūsų šalyje jo vėžė eis per Lenkijos–Lietuvos sieną, Mockavą, Šeštokus, Marijampolę, Kazlų Rūdą, Kauną, Gaižiūnus, Radviliškį, Šiaulius, Joniškį, Lietuvos–Latvijos sieną. Nuo Lenkijos–Lietuvos sienos iki Kauno palei esamą rusiško standarto vėžę (1520 mm pločio) bus tiesiama europinio standarto vėžė (1435 mm) arba klojama sugretinta europinė vėžė, o nuo Kauno iki Lietuvos–Latvijos sienos rekonstruojama esama europinė (1520 mm) vėžė. Greičiau ir tyliau „Vykdant projektą „Rail Baltica“ dalyje ruožų bus didinamas traukinių greitis. Tarkime, rekonstravus ruožą Jonava–Radviliškis–Šiauliai, keleiviniai traukiniai juo važiuos iki 160 km/val., o krovininiai – iki 120 km/val. greičiu. Saugumui užtikrinti ruožas bus užtvertas – jame projektuojamos per-

„ Bus rekonstruojamas geležinkelio ruožas Jonava–Radviliškis–Šiauliai.

važos žmonėms, perėjos laukiniams gyvūnams“, – sakė ruožo projekto vadovas Aurelijus Guogis. Daug dėmesio skiriama ir triukšmui reguliuoti. Traukinių garsą mažins modernūs bėgiai, prie arčiausiai geležinkelio esančių namų bus montuojamos demferinės plokštelės, sumažinančios triukšmą iki 6 decibelų. Esant

„ Projektuojamas ilgai lauktas gele-

žinkelis „Rail Baltica“.

poreikiui, bus statomos garsą ribojančios sienelės, keičiami namų langai ir durys. Daugiau informacijos teiraukitės bendruoju projekto „Rail Baltica“ direkcijos telefonu (8 5) 269 2058, el. paštu info@rail-baltica.lt, skaitykite projekto interneto svetainėje www.rail-baltica.lt. Dėmesio – konkursas! Atsakykite į klausimą „Kas finansuoja projektą „Rail Baltica“?“ ir laimėkite projekto „Rail Baltica“ direkcijos firminį skėtį. Atsakymus siųskite el. paštu info@rail-baltica.lt, temoje nurodydami „Konkursas“. Burtais išrinktus laimėtojus informuosime asmeniškai. Užs. 1075777

nuo­smu­kio 2 pro­c. vir­ši­jo 2008ųjų re­zul­ta­tus. Džiu­gu, kad lie­tu­vių ne­sus­tab­dė ir gąs­di­nan­čios nau­jie­ nos iš Va­ka­rų Eu­ro­pos – eks­per­tų pra­na­šau­ta ant­ro­ji sunk­me­čio ban­ ga ir ži­nios apie su­ma­žė­ju­sį nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą“, – pa­ste­ bė­jo V.Dauk­šas.

Artūro Morozovo nuotr.

pa­dau­gė­jo ir „Toyo­ta“ au­to­mo­bi­ lių“, – pa­sa­ko­jo V.Dauk­šas. Sau­sio mė­ne­sį „Volks­wa­gen“ su­ da­rė penk­ta­da­lį (19,7 pro­c.) Lie­tu­ vos au­to­mo­bi­lių par­ko – tai 242 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Jų skai­čius per me­tus paau­go 2 pro­c. Ma­žė­jo par­da­vi­mas

Vi­du­ti­nės kai­nos di­dė­jo

Au­top­lius.lt ver­ti­ni­mu, vi­du­ti­nės nau­do­tų ir nau­jų au­to­mo­bi­lių kai­ nos pa­sku­ti­nį praė­ju­sių me­tų ket­ vir­tį sie­kė ati­tin­ka­mai 10,5 ir 69,4 tūkst. li­tų. Ly­gi­nant su tre­čiuo­ju praė­ju­sių me­tų ket­vir­čiu, vi­du­ti­nė nau­do­tų au­to­mo­bi­lių kai­na šok­te­lė­jo 400 li­ tų, ta­čiau iš­li­ko be­veik 100 li­tų ma­ žes­nė nei 2011 m. tuo pa­čiu lai­ko­ tar­piu. Spalio–gruodžio mė­ne­siais nau­jų au­to­mo­bi­lių vi­du­ti­nė kai­na, ly­gi­nant su tre­čiuo­ju ket­vir­čiu, vi­ du­ti­niš­kai pa­di­dė­jo 1 tūkst. li­tų. Pas­te­bi­ma, kad, ly­gi­nant su 2011 m. pa­sku­ti­niuo­ju ket­vir­čiu, per­nai tą pa­tį lai­ko­tar­pį 1–5 me­tų au­to­mo­ bi­liai bran­go 3 pro­c. (apie 952 li­tų, iki 32,2 tūkst. li­tų). Po­pu­lia­riau­si – 11–15 me­tų – au­to­mo­bi­liai šiek tiek at­pi­go (35 li­tais, iki 7,1 tūkst. li­tų). 6–10 me­tų se­nu­mo vi­du­ti­nė au­to­ mo­bi­lių kai­na ne­pa­ki­to. Par­kas ple­čia­si

Eks­per­tai pa­ste­bi, kad Lie­tu­vos leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­kas au­ga. „Tran­seks­tos“ ir au­top­lius.lt duo­ me­ni­mis, šių me­tų sau­sį duo­me­nų ba­zė­je bu­vo 1,228 mln. re­gist­ruo­ tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, tu­rin­ čių ga­lio­jan­čius tech­ni­nius pa­sus. Jų skai­čius ša­ly­je, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, išau­go 26 tūkst. Lie­tu­vos ke­liais dau­giau­sia va­ži­ nė­ja au­to­mo­bi­liai, ku­rių am­žius yra nuo 11 iki 20 me­tų (59 pro­c.). To­kių au­to­mo­bi­lių yra 725 tūkst. „Lie­tu­vių sko­nis be­veik ne­si­ kei­čia. Po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vo­je vis dar iš­lie­ka vo­kiš­ki au­to­mo­bi­liai – „Volks­wa­gen“, „Au­di“, „Opel“. Pas­te­bi­ma, kad dve­jus me­tus iš ei­lės dau­gė­ja „Opel“ au­to­mo­bi­lių. Vien tik per­nai jų pa­dau­gė­jo 10,5 tūkst. Per me­tus Lie­tu­vos gat­vė­se 9,4 tūkst. – be­veik penk­ta­da­liu –

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas ne toks sėk­min­gas kaip nau­do­ tų. Praė­ju­siais me­tais jų Lie­tu­vo­je par­duo­ta 8,6 pro­c., ar­ba 1,3 tūkst., ma­žiau nei 2011-ai­siais. Iš vi­so – 13,8 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Pa­sak V.Dauk­šo, per­nai Lie­tu­vo­ je – vie­nin­te­lė­je iš Bal­ti­jos ša­lių – ma­žė­jo nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­ vi­mas.

Vi­sas Bal­ti­jos ša­ lis len­kia es­tai, ku­ rie per­nai įsi­gi­jo net 22,2 tūkst. nau­jų au­ to­mo­bi­lių. „Gy­ven­to­jų skai­čiu­mi ma­žes­ nė­je Lat­vi­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­ lių nu­pirk­ta ma­žiau nei pas mus – 12,9 tūkst., bet jų par­da­vi­mas au­go. Vi­sas Bal­t i­jos ša­l is len­ kia es­tai, ku­rie per­nai įsi­gi­jo net 22,2 tūkst. nau­jų au­to­mo­bi­lių. Be abe­jo, nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­ vi­mui įta­kos tu­ri fi­nan­si­nė pa­dė­ tis ir žmo­nių pra­gy­ve­ni­mo ly­gis. Jis Lie­tu­vo­je yra že­mes­nis ne­gu Es­ti­jo­je ir pa­na­šus kaip Lat­vi­jo­je, ta­čiau nau­jų au­to­mo­bi­lių kai­nos vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se pa­na­šios“, – sa­kė V.Dauk­šas. Lie­tu­vo­je per­ka­miau­sių nau­ jų au­to­mo­bi­lių vir­šū­nė­je – „Fiat 500“ ma­žy­lis. Šių au­to­mo­bi­lių per­nai par­duo­ta dau­giau­sia – 683 vie­ne­tai. 2012 m. pui­kiai de­biu­ta­ vo vi­su­rei­gis „Ško­da Ye­ti“: pa­gal par­duo­tų au­to­mo­bi­lių skai­čių (475 vnt.) pa­ki­lo į ant­rą­ją vie­tą. Jo kai­na pra­si­de­da nuo 48,6 tūkst. li­tų. Lat­vi­jo­je po­pu­lia­riau­sias nau­jas au­to­mo­bi­lis – „Volks­wa­gen Golf“, o Es­ti­jo­je – „Toyo­ta Aven­sis“. KD, au­top­lius.lt inf.


13

Trečiadienis, vasario 13, 2013

menas ir pramogos

Me­tų kū­ri­nys lau­kia kau­nie­čių bal­sų Dar li­ko ke­lios die­ nos, per ku­rias ga­ li­ma ati­duo­ti sa­vo bal­są už la­biau­ siai pa­ti­ku­sį dai­ lės dar­bą „Ge­riau­ sio 2012 me­tų kū­ ri­nio“ pa­ro­do­je Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je.

Kaip ir kas­met, pa­ro­da – mar­ga, įvai­ri, jo­ je kiek­ vie­nas ga­li ras­ti kaž­ką sa­ vo akiai ir šir­ džiai.

Ausma Bankauskaitė. Naktinis matymas

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Va­sa­rio 16 d. 16 val. Pa­veiks­lų ga­le­ ri­jo­je, ku­ri yra K.Do­ne­lai­čio gat­vės 16-uo­ju nu­me­riu pa­ženk­lin­ta­me pastate, bus pa­skelb­ti re­zul­ta­tai. Dar­bas, su­rin­kęs dau­giau­sia pa­ ro­dos lan­ky­to­jų bal­sų, taps pub­li­ kos nu­my­lė­ti­niu. 14-ąjį kar­tą ren­ gia­mo­je itin di­džiu­lio po­pu­lia­ru­mo su­lau­kian­čio­je pa­ro­do­je sa­vą­jį ver­ dik­tą tars ir pro­fe­sio­na­li ko­mi­si­ja. Pri­zus nu­ga­lė­to­jams taip pat įstei­ gė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė, Lie­ tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Kau­no sky­rius, Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­ mos teat­ras, ka­vi­nė „Skliau­tas“, ka­vi­nė „Kul­tū­ra“. Pa­kal­bin­ti pa­tys dai­li­nin­kai šių­ me­tę „Ge­riau­sio 2012 me­tų kū­ri­ nio“ pa­ro­dą ver­ti­na kaip ga­na to­ ly­gią – be eve­res­tų ir aki­vaiz­džių duo­bių. Kiek­vie­nas me­ni­nin­ko kū­ ri­nys pa­ro­dų erd­vė­je, at­ro­do, ra­dęs sa­vo vie­tą, neuž­gož­tas kai­my­no nei me­ni­ne, nei for­ma­to pra­sme. Ša­lia ge­rai ži­no­mų ir jau pri­pa­ žin­tų dai­li­nin­kų Ele­nos Bal­siu­kai­ tės-Braz­džiū­nie­nės, Auš­ros Barz­ du­kai­tės-Vait­kū­nie­nės, Aus­mos Ban­kaus­kai­tės, Alo­no Štel­ma­no, Egi­di­jaus Ru­dins­ko ir kt. dar­bų, ku­riuos ne­sun­ku at­pa­žin­ti vos įė­ jus į pa­ro­dų sa­lę, ga­li­ma ap­tik­ti ir re­tai ar vi­sai ne­gir­dė­tų, vie­šu­mo­ je nedažnai pa­si­ro­dan­čių ta­py­to­jų, skulp­to­rių pa­var­džių ir jų kū­ri­nių. Be­je, skulp­tū­rų šių me­tų pa­ro­do­je itin ne­daug, ta­čiau at­ra­si­me ne­ma­

Auris Radzevičius. Evangelistai

žai teks­ti­lės, taip pat ta­py­bos ob­jek­ tų. Tai­gi, kaip ir kas­met, pa­ro­da – mar­ga, įvai­ri, jo­je kiek­vie­nas ga­li ras­ti kaž­ką sa­vo akiai ir šir­džiai.

Skulp­tū­rų šių me­ tų pa­ro­do­je itin ne­daug, ta­čiau at­ ra­si­me ne­ma­žai teks­ti­lės, taip pat ta­py­bos ob­jek­tų. Ku­lua­ruo­se sa­vo­tiš­ku pa­ro­ dos ly­de­riu įvar­di­ja­mas ta­py­to­ jos A.Ban­kaus­kai­tės di­de­lio for­ ma­to nak­ties mė­liu ir, re­gis, vi­sais jo niuan­sais per­si­sun­kęs pa­veiks­ las „Nak­ti­nis ma­ty­mas“ – abst­ ra­huo­tas pei­za­žas, ku­ria­me il­giau už­si­žiū­rė­jus iš­ties ima ver­tis nak­ ties pa­slap­ti­mi al­suo­jan­ti erd­vė ir

Dominykas Gutauskas. Milžinas ir slibinas

sa­vi­tas pa­sau­lis. O, tar­kim, Au­ riaus Ra­dze­vi­čiaus kū­ri­nys, kaip ir pa­ts me­ni­nin­kas, pro­vo­ka­ty­ vus – ta­py­bi­niai ob­jek­tai, „Evan­ ge­lis­tai“, kiek gąs­di­nan­tys ir drau­ ge iro­niš­ki. Ne­sun­kiai at­pa­žin­si­me ir Zi­nai­ dos Dar­gie­nės sti­lis­ti­ką – sai­kin­gai or­na­men­tuo­tas teks­ti­lės dar­bas dvel­kia šva­ra ir iš­gry­nin­ta min­ ti­mi, sa­vo ger­bė­jus pra­džiu­gins Pra­no Griu­šio ta­py­ba, tik­rai no­rė­ sis stab­te­lė­ti ties E.Ru­dins­ko gra­ fi­ka, bet, kaip sa­ko­ma, ge­riau vie­ ną kar­tą pa­ma­ty­ti ir pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, ku­ri įdo­mi ne tik dai­li­ nin­kams, bet ir me­no­ty­ri­nin­kams, nes sa­vo­tiš­kai at­spin­di ir pub­li­kos vei­dą. Tai­gi ap­lan­ky­ti pa­ro­dą ir bal­suo­ ti ga­li­ma iki va­sa­rio 15 d. 17 val., o šeš­ta­die­nį 16 val., gro­jant Kau­no big­ben­do mu­zi­kan­tams, su­ži­no­ si­me „Ge­riau­sio 2012 me­tų kū­ri­ nio“ re­zul­ta­tus.

Elena Barzdukaitė-Vaitkūnienė. Puokštė ir saulės zuikutis

Antanas Jusevičius. 23:55 val. Giminės. Fragmentas Nr. 7898


14

Trečiadienis, vasario 13, 2013

menas ir pramogos

Bal­ka­niš­kos žmo­giš­ku­mo pa­mo­kos Klai­pė­dos dra­ mos teat­ras kvie­ čia kau­nie­čius į prem­je­rą – kroa­ tų dra­ma­tur­ go Ma­te’s Ma­ti­ši­ ćiaus vie­na­veiks­ mę dra­mą „Mo­te­ ris be kū­no“.

„„Sce­no­je: vie­na pa­grin­di­nių klai­pė­die­čių spek­tak­lio te­mų – žmo­niš­ku­mo iš­sau­go­ji­mas ka­tast­ro­fos aki­vaiz­

do­je.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą.„ Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Johno Irvingo knygą „Kaip išgelbėti Paršelį Snidą“.

Johno Irvingo atsi­ minimų ir smulkio­ sios prozos rinktinė „Kaip išgelbėti Paršelį Snidą“ – tai pirma šio autoriaus tokio po­ būdžio knyga, gera dovana ištikimiems jo skaitytojams ir pui­ kus rašytojo kūrybos įvadas naujai su­ sidomėjusiesiems. Rinktinės pradžioje Johnas Irvingas pasakoja, kaip mieste­ lio šiukšliavežio mirtis įžiebė autoriui, dar paaugliui, troškimą rašyti. Toliau – šeši smagūs apsakymai, parašyti per pastaruosius dvidešimt metų, ir esė apie Charlesą Dickensą.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, vasario 19 d.

M.Ma­ti­ši­ćius, ku­rio kū­ry­bos ėmė­ si klai­pė­die­čiai, – vie­nas ryš­kiau­sių šiuo­lai­ki­nių kroa­tų ra­šy­to­jų, jo po­ pu­lia­ru­mą liu­di­ja ver­ti­mai į gau­sy­bę kal­bų ir Eu­ro­pos teat­rų re­per­tua­ rai. Tai kon­ven­ci­jų ne­pri­pa­žįs­tan­ tis au­to­rius – ne vie­ną šo­ki­ruo­ jan­tis, gąs­di­nan­tis ir pik­ti­nan­tis, o daug kam tie­siog ne­pa­to­gus. M.Ma­ti­ši­ćius, ku­rio ta­len­tas neiš­si­ten­ka vie­no­je kū­ry­bos sri­ty­je, yra ir sce­na­ris­tas, ir pui­kus džia­zo gi­ta­ris­tas bei kom­po­zi­to­rius, – jo su­kur­ta mu­zi­ka skam­bės ir klai­pė­ die­čių prem­je­ro­je, su­teiks spek­tak­ liui ypa­tin­go bal­ka­niš­ko ko­lo­ri­to. „13–16 me­tų bu­vau di­de­lė ro­ko žvaigž­dė Ju­gos­la­vi­jo­je. Il­gą lai­ką gy­ve­nau gat­vė­je, me­čiau mo­kyk­lą. O kai su­pra­tau, kad tai nė­ra ge­rai, grį­žau į ją at­gal ir vė­liau stu­di­ja­vau tei­sę“, – sa­vo ge­bė­ji­mų klo­dus at­ sklei­džia ra­šy­to­jas. M.Ma­ti­ši­ćiaus kny­gą „Po­mir­ti­ nė tri­lo­gi­ja“ per­nai Lie­tu­vo­je iš­ lei­do lei­dyk­la „Ai­dai“. Tai dra­mos, pa­sa­ko­jan­čios apie gy­ve­ni­mą Bal­ ka­nuo­se po „di­džio­jo spro­gi­mo“. Kny­gą su­da­ro trys pje­sės – „Pir­ ma lai­do­ja­mi sū­nūs“, „Mo­te­ris be kū­no“ ir „Nie­kie­no sū­nus“. Pas­ta­ ro­sios pje­sės pa­grin­du bu­vo pa­sta­ ty­tas to pa­ties pa­va­di­ni­mo fil­mas.

Iš tie­sų kal­ba – ir Lie­tu­vos žiū­ro­ vams. Apie pa­sau­ lį, nuo­lat ba­lan­suo­ jan­tį ant be­pro­ty­ bės ir prie­var­tos slenks­čio. „Kny­ga neat­si­ra­do iš jo­kios kon­ cep­ci­jos, o iš vie­nos rea­lios is­to­ ri­jos. Lan­kiau­si sa­vo gim­ta­ja­me kai­me, užė­jau į ba­rą ir pa­ma­čiau jau­nuo­lius, ku­rie gė­rė. Pak­lau­siau, ką jie čia vei­kia. Jie at­sa­kė, kad ei­ na į pa­štą, o pa­skui vi­sa­da atei­na į ba­rą. Aš pa­klau­siau, ko­dėl ei­na į pa­štą. Jie ei­da­vo pa­siim­ti pen­si­ jos, nors nė vie­nam iš jų ne­bu­vo 30 me­tų. Pa­ma­tęs to­kį pa­sau­lio vei­dą ir pa­ra­šiau pir­mą­ją šios tri­lo­gi­jos dra­mą“, – pa­sa­ko­jo au­to­rius. Pa­sak M.Ma­ti­šićiaus, nors po tiek ra­šy­mo me­tų jis jau tu­ri pro­ fe­sio­na­lių ge­bė­ji­mų ra­šy­ti pje­ses, ku­riant šią kny­gą to ne­rei­kė­jo, nes is­to­ri­ja kal­ba pa­ti sa­vai­me. Iš tie­sų kal­ba ir Lie­tu­vos žiū­ro­ vams. Apie pa­sau­lį, nuo­lat ba­lan­ suo­jan­tį ant be­pro­ty­bės ir prie­ var­tos slenks­čio. Apie sun­kų ir mir­ti­nai pa­vo­jin­gą už­siė­mi­mą – žmo­niš­ku­mo iš­sau­go­ji­mą ka­tast­ ro­fos aki­vaiz­do­je. Ar mums, lie­tu­ viams, tai ak­tua­lu? Juk tai at­si­ti­ko ne mums, to­li nuo mū­sų – kaž­kur Bal­ka­nuo­se? Į tai ge­riau­siai at­sa­ko pa­ts M.Ma­ ti­ši­ćius: „Kiek­vie­na ma­ža tau­ta yra per žings­nį nuo ka­ro.“ Klai­pė­dos dra­mos teat­ro spek­tak­ lį „Mo­te­ris be kū­no“, ku­rio prem­ je­ra įvy­ko per­nai gruo­dį, re­ži­sa­vo Ra­mu­nė Kudz­ma­nai­tė, spek­tak­lio dai­li­nin­kas Ma­ri­jus Ja­covs­kis. KD inf.

kas: Klai­pė­dos dra­mos teat­ro spek­tak­lis „Mo­te­ris be kū­no“. kur: Na­cio­na­li­nia­me Kau­no dra­mos teat­re. kada: Va­sa­rio 26 d. 18.30 val.


153

trečiaDIENIS, vasario 13, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Padėka� ������������������������������������������������������� 15 Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������� 16, 17 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis ��������������������������������� 17 Kviečia � ������������������������������������������������������ 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882.

padėka

1075710

Nuoširdžiai dėkojame Ortopedijos technikos Reabilitacijos skyriaus gydytojai reabilitologei Olgai Pantelejevai, bendros praktikos sklaugytojoms Linutei Dvaranauskienei, Danguolei Strelčiuvienei, kineziterapeutei Genutei Kindurienei už profesionalumą, gydant ir atstatant mūsų mamos Fenės Lebedevos sveikatą po lūžusio šlaunikaulio operacijos. Dukros ir sūnus 1076736

UAB „Hidraulikos centras“ ieško: automobilių elektriko, suvirintojo, šaltkalvio. Garantuojame konkurencingą laiku mokamą atlyginimą, geras darbo sąlygas. Tel. 8 611 11 193, e. paštas info@khc.lt.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1075683

Anglijoje reikia valytojos. Būtinas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Aprūpina gyvenamuoju plotu. Tel. +447 789 145 885 (mob.); +441 647 253 160 (namų). 1076781

Automobilių plovyklai reikalingi darbuotojai (vaikinai ir merginos). Darbas nuolatinis. Būtina patirtis. Tel. 8 606 85 045. 1076674

Besiplečiančiai 101 kepyklėlei skubiai reikalingas kepėjas-konditeris (-ė). Tel. 8 655 25 628.

1075754

Gamybos įmonei reikalingi: metalo lankstymo operatorius, metalinių konstrukcijų dažytojas milteliniu būdu ir šaltkalvis. Tel. 8 699 65 740. 1076773

Gamybos įmonei reikalingi: suvirintojas (argonu), tekintojas-frezuotojas. Tel. 8 699 65 740. 1076776

Įmonei reikalingas cecho darbininkas – stiklintojas. Darbas Karmėlavoje. Tel. 8 670 30 627. 1076660

Įmonei, užsiimančiai šildymo sistemų montavimo darbais, reikalingi: montuotojai-santechnikai, montuotojai-suvirintojai, specialistų šiluminių punktų sistemoms montuoti. Tel. 8 699 90 126 arba CV siųsti e. paštu arnoldas@lakmalit.lt. 1075548

Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui reikalingas garso ir vaizdo režisierius, režisieriaus asistentas. Gyvenimo aprašymą siųsti personalas@klaipedosmuzikinis.lt. Išsamesnė informacija www.klaipedosmuzikinis.lt, tel. (8 46) 397 410. 1075472

Kviečiame dirbti siuvėjas (-us). Siuvame viršutinius gaminius. Nepertraukiamas darbas, geros darbo sąlygos. Tel. 8 641 95 657. 1074919

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1076818

Reikalingas siuvimo cecho meistras. PATIRTIS SIUVIMO ĮMONĖJE BŪTINA. Darbas 1 pamaina. Taip pat reikalingos SIUVĖJOS. Tel. 8 674 10 014. 1072287

Reikalingas vadybininkas (-ė). Darbo pobūdis – pirkimas, pardavimas. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 2 metai. Tel. 8 600 19 444. 1075206

Reikalingi skrajučių platintojai Kauno mieste. Tel. 8 606 32 316. 1076816

Reikalingi vadybininkai (vokiškų automobilių chemijos produktų prekyba). Teirautis darbo dienomis nuo 11 iki 18 val. tel. 8 688 10 603. 1076006

UAB „Fegda“ priims į darbą darbų vadovą ir meistrą, turinčius kvalifikacijos atestatą; kelio darbininkus. Darbo patirtis būtina. Skambinti d. d. 7–16 val. tel. (8 37) 391 312, 8 686 99 621, e. paštas kaunas@fegda.lt.

Valymo paslaugų įmonė ieško darbuotojų poremontiniam valymui, vaškavimui, kilimų plovimui ir panašiems darbams atlikti. Patirtis – privalumas, bet galime ir apmokyti. Galimas dalinis užimtumas. Tel. 8 692 52 591, 8 691 39 187, e. paštas info@valymaskaune.lt. 1076812

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1071868

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Norvegijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 1076501

Paslaugos

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, Tel. 8 613 42 780, 331 511, www.neuromeda.lt. 1073343

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1064743

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Metalo keramikai – 50 % nuolaida. Apžiūra nemokama. Tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas.

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1073659

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1067195

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1071707

Kompiuterių priežiūra ir taisymas. Windows (7,8), antivirusinės programos ir kitų reikalingų programų instaliavimas. Tinkliniai darbai. Nešiojamųjų kompiuterių taisymas. Atvykimas į namus nemokamas. Tel. 8 600 39 100. 1074430

1074209

Psichologinė pagalba; patikima pagalba atsisakant alkoholio, tabako, raminamųjų vaistų priklausomybių; pagalba lieknėjant. Tel. 8 670 97 959. www.laisvi.lt.

Statybos, remonto

1076864

GLOBAL DIAGNOSTICS organizmo ištyrimas – puikus būdas išvengti ligų, o susirgus – greičiau pasveikti! Šveicarijos mokslininkai sukūrė inovatyvų, vienintelį Baltijos šalyse aparatą, kurio galimybėmis šiandien galite pasinaudoti ir Jūs! Tyrimas padeda nustatyti beprasidedančias bei įsisenėjusias ligas, alergiją sukeliančias medžiagas, organizme esančius parazitus, virusus, bakterijas. DĖMESIO! Su „Camelia“ kortele taikoma 20 % nuolaida „Global Diagnostics“ organizmo ištyrimui ir 10 % nuolaida „Vitalfeld“ atstatančiai terapijai. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1076865

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1062281

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

1076909

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990. 1070016

Dedu laminuotas grindis, kalu dailylentes, statau duris, spynas. Glaistau, dažau. Smulkūs santechnikos ir elektros darbai. Tel. 8 689 30 950. 1076759

Dėmesio! Greitai ir kokybiškai gaminame šarvuotas duris butams, laiptinėms, sandėliukams. Atvežame nemokamai, konsultuojame. Tel. 8 600 18 644. 1071460

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1075828

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1076408

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

Buitinės technikos remonto

1066424

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1072524

Kokybiškai atlieku apdailos darbus. Montuoju gipso plokštes, kloju plyteles, glaistau, dažau, tapetuoju, atlieku staliaus darbus. Tel. 8 673 08 034.

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1075180

1075690

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1072372

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1070438

ARDO, AEG, BOCH, BEKO ir kitų automatinių mašinų remontas. Iškvietimas nemokamas. Garantija iki 24 mėn. Tel. 8 662 39 860. 1075314

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1068735

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1073151

Skubiai ir nemokamai išveža nenaudojamą buitinę techniką; šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis. 1075889

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1074227

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

1073089

1076732

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

1075031

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

UAB „Terra animalis“ Zapyškio medelynui reikalingas pardavėjas-sodininkas. Skambinti tel. 8 612 71 949.

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

1075697

1072335

1075875

1058847

1074700

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305.

Gaminame kalvių darbo meninius stogelius, turėklus, balkonus, vartus ir t.t. Sumontuojame. Gaminame ir kitokius metalo gaminius, tekiname, frezuojame, lankstome. www.kujatis.lt, tel. 8 645 46 891.

1076768

Medikų ECHOSKOPINIAI TYRIMAI, atliekami išskirtinės kokybės 2D/3D vaizdą atkuriančiu ultragarsiniu aparatu SIEMENS ACUSON 3D! Pritaikius pažangią vokišką technologiją Jums bus atlikti itin tikslūs pilvo ir dubens organų, skydliaukės, krūtų, prostatos, sąnarių, minkštųjų audinių ultragarsiniai tyrimai. Taip pat ypač efektyviai ištiriami kūdikių klubų sąnariai. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

1075297

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1074264

Atliekamas profesionalus dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 646 53 192. 1076633

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1072776

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1071963

Atliekame kokybiškai parketo, grindų šlifavimą, lakavimą, poliravimą, dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 1076627

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454.

1072647

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309. 1076830

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1063868

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1072153

Elektriko paslaugos. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1076565

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1069337

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1071987

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1071658

Plastikiniai langai, šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 1072798

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1076791

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1076023

Rekonstruojame ir šiltiname senus statinius. Atliekame visus darbus, įrengiant butus, biurus, komercines ir gamybos patalpas. Tel. 314 466, 8 686 41 300. 1076572

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1070798

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1076376

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, vonias, dušo kabinas, gyvatukus, maišytuvus ir kt. Garantija. Tel. 8 604 95 971.

1075588

Nukelta į 16 p.


16 2

trečiaDIENIS, vasario 13, 2013

klasifikuoti skelbimai 30 Lt už val. Perkraustymo, pervežimo paslaugos Kaune, senų baldų, daiktų išvežimas utilizuoti. Malonūs krovikai, dirbame visą savaitę! 8–22 val. Tel. 8 680 11 777.

Paslaugos Statybos, remonto

1076553

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136. 1072623

Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 618 19 775.

1 kambario butą Dainavoje, Chemijos g., šalia PC „Girstupis“ (5/3 a., b. pl. 28 kv. m, vidinis, šiltas, suremontuotas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1075226

Tekinimo darbai namuose, Aleksote. Tel. 8 698 83 176. 1076719

Vidaus patalpų dažymas, glaistymas tapetavimas, sienų dekoravimas. Montuojame gipskartonio pertvaras. Tel. 8 630 01 186. 1076678

Visos elektriko paslaugos. Visi namų meistro darbai. Visiems darbams suteikiu garantiją. Tel. 8 677 14 653, 440 803. 1076762

Vyras ir žmona glaisto, dažo, tapetuoja, atlieka langokraščių apdailą. Montuoja gipskartonį, deda laminuotas grindis. Tel. 540 130, 8 657 81 131. 1073894

Vidaus įrangos Kokybiškos pušies, uosio DURYS. Įstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. Užsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254 10–21 val. 1070930

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1068741

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1072579

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

1072442

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1073697

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1070908

Atsibodo standartas? Mes Jums padėsime! NESTANDARTINIAI KIETIEJI BALDAI! Pagaminsime kokybiškus baldus pagal specialų Jūsų užsakymą. Šiuo metu virtuvės komplektams taikoma 10 %, spintoms su stumdomųjų durų sistema – 20 % nuolaida. Baldai – gamintojo kainomis, nes dirbame be tarpininkų. Atvykstame, suteikiame profesionalią konsultaciją ir išmatuojame nemokamai. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt. 1073607

Gaminame įvairios paskirties korpusinius baldus: virtuvės, prieškambario, vaikų kambario. AKCIJA: virtuvės komplektas (2,4 m) – tik nuo 900 Lt! Tel. 8 616 71 652. 1075884

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1075504

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 1076611

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1061898

„NT unija“ padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678. 1074277

1 k. LINŲ g. (2/2 a., b. pl. 26 kv. m, rąstinis, miesto vanduo, krosnis, 4 butai name). Kaina 29 900 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 1076557

2 kambarių butą Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas, su virtuvės baldais). Kaina sutartinė. Tel. 226 345. 1076667

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058037

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 646 46 366, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 1071147

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1072313

Parduodamas 15,8 a sklypas Kaune su komunikacijomis. Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 655 55 644. 1076478

Parduodamas 2 k. butas Kranto al. pradžioje (mūriniame name, 5/4 a., plastikiniai langai, jaukus ir gražus). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 645 22 052. 1076863

Parduodamas 2 k. butas Šiaurės pr. pradž. (38 kv. m, 5/1 a., sutvarkyta virtuvė ir WC su vonia, plastikiniai langai, balkonas). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 645 22 052. 1076862

Parduodamas 2 kamb. butas Kaune, Baltų pr. (bendr. pl. 50 kv. m, 1 a., geras išplanavimas, nedideli mokesčiai). Butas yra geroje vietoje. LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 684 11 170. 1076856

Parduodamas 2 kamb. butas Kaune, Šiaurės pr. (bendr. pl. 50 kv. m, 1 a., geras išplanavimas, nedideli mokesčiai). Butas yra geroje vietoje. LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 684 11 170. 1076858

Parduodamas 2 kamb. butas Kaune, Taikos pr. (5/1 a., suremontuotas, pakeistas vamzdynas, nauji plastikiniai langai). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 684 11 170. 1076859

Parduodamas mūrinis pastatas Technikos g. (skirtas gamybinei, sandėliavimo ir administracinei veiklai, yra visos komunikacijos). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 640 51 958. 1076861

Parduodamos 80 kv. m patalpos Miško g., priešais Centro polikliniką (šildymas individualus, langai plastikiniai, du įėjimai). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 640 51 958. 1076860

Pigiausias 2 k. butas už bendrabučio kainą Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, durys, atskiri patogumai, žemė). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 1076758

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Teisinės paslaugos

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt.

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1062224

Kitos Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956. 1063534

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1071273

1 kambario butą V.Krėvės pr., Dainavoje (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 30 kv. m, įstiklintas balkonas, vidinis). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Atskirą namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 76 kv. m, dalinė apdaila, rekonstruotas, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29x31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 2 k. V.Landsbergio-Žemkalnio g. (5/5 a., b. pl. 49 kv. m, plastikiniai langai, parketas, renovuotas stogas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA. 4 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 82 kv. m, geras išplanavimas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Sklypą Ž. Šančiuose, Kranto 7-ojoje g. (15 a, iki Nemuno 100 m, yra namo pamatai, visos miesto komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 1076756

Sklypą Klevų g., Giraitėje (8 a, visos komunikacijos, rami vieta, privažiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Namą A.Strazdo g. (labai tvarkingas, renovuota šildymo sistema, nauji vamzdynai, nauji radiatoriai, 6 a žemės). Tel. 8 614 20 820. KNTPA. 2 k. butą Šilainių r., Baltijos g. (5/5 a., b. pl. 51 kv. m, virtuvė 9 kv. m, vonia suremontuota, plastikiniai langai, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/2 a., plytinis, puikiai įrengtas, individuali dizainerio apdaila, b. pl. 64 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. 1076757

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 6 a sklypą Šventojoje, SB „Darba“ (35 000 Lt), 15 a namų valdą Palangoje (55 000 Lt), 4 kambarių butą Šventojoje (155 000 Lt). Tel. 8 609 60 600, NTA „Green-Haus“. 1074846

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1062765

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071786

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117. 1066453

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1073181

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870. 1067219

Drabužiai, avalynė Užsidarome! Totalinis kailinių ir striukių išpardavimas. Išparduotuvė „Le Mari“, Laisvės al. 50.

Tel. 8 69 91 1038

1074472

PIGIAI

PARDUODAME MALKAS

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1075625

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1063917

Atvešime skubiai (per 1 d. d.) kokybiškų fasuotų baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų, medienos pjuvenų granulių. Tel. 8 600 25 915. 1069807

Atvešiu baltarusiškų durpių briketų (supakuoti maišuose po 500 kg). Geros kainos, greitas pristatymas. Atvežimas nemokamas. Tel. 8 614 88 448. 1075096

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1075669

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1073400

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1074132

Beržines, ąžuolines malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 1074832

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1072920

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1072192

Įvairias malkas kurui. Supjautos trinkelėmis, skaldytos. Atvežimas nemokamas. Tel. 201 267, 8 611 80 030, 8 620 23 779.

1073590

Kokybiškos plautos DPK anglys didmaišiuose. Pjuvenų briketai – mišrios, kietmedžio medienos, baltarusiški durpių briketai. Tel. 8 677 57 228.

1075111

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis). Vežame mažais kiekiais. Tel. 8 652 59 118. 1075854

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1075569

Parduodu geros kokybės malkas: beržines, alksnines, drebulines, atvežu miškavežiu, tvarkingai sukraunu. Tel. 8 616 24 843, e. paštas vviolleta@gmail.com. 1070812

Pigiai parduodu „trailerį“ su visais patogumais, naujus moteriškus rūbus, užtrauktukus (ilgus ir trumpus), enciklopediją, knygas, plastmasę. Tel. 8 650 53 943. 1075284

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. 1076606

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161. 1075369

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių daužtus, nevažiuojančius automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1076744

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1075646

Automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius – geromis kainomis. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1073830

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1072009

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1072117

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava. Tel. 8 611 39 500. 1072097

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1071645

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1061751

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Perka katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, el. variklius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes. Tel. 8 660 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1075900

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 1054342

Skystą kurą krosnims dideliais kiekiais ir jo likučius. Moka iki 2,50 Lt už l. Pasiima. Tel. 8 647 38 395.

1073199

1075595

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Superkame juodųjų metalų laužą ir automobilius sunaikinti. Išrašome sunaikinimo pažymėjimus. Metalo laužą, automobilius pasiimame patys. Tel. 8 675 69 208.

1074123

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065535

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064393

1075291

Kitos prekės

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064327

1074671

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1068758

Superku žvėrelių kailius – išdirbtus, neišdirbtus, taip pat neluptus. Tel. 8 698 28 171. 1076032

Ūkininkas brangiai pirktų, nuomotųsi žemę Krekenavos, Žibartonių, Sidabravo, Naujamiesčio apylinkėse. Tel. 8 606 14 770. 1074009

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1072030

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064458

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064262

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064586

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064194

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064133

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 302 531, 8 614 93 479. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 614 20 820. Perku sodybą arba kolektyvinį sodą šalia Kauno arba iki 50 km nuo Kauno. Tel. 8 640 61 199.

1075937


17 3

trečiaDIENIS, vasario 13, 2013

klasifikuoti skelbimai Kiti

Perka Specializuota įmonė

SUPERKA ĮVAIRIUS SENUS AUTOMOBILIUS (su defektais, po avarijos) ir

KĖBULUS.

Pasiimame patys. Rašome utilizavimo pažymas.

Tel. 8 671 67 189; 8 648 74 669.

www.autoperka.lt

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypų Elektrėnų g. 9C (skl. kad. Nr. 1901/0091:129) ir 9N (skl. kad. Nr. 1901/0091:141) Kauno m. detalųjį planą pagal Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 70-18-112 2012 12 11; Planavimo sąlygų sąvadą Nr. S-8456 2013 01 08. Detaliojo plano rengimo tikslas – dviejų žemės sklypų sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties būdo ir pobūdžio. Detaliojo plano organizatorius – Danius Antanas Dicevičius, tel. 8 687 35 011. Rengėjas – Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „Bauprojekt“, tel. 8 687 35 011. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti detaliojo plano rengėjui. Apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos ir susirinkimo vietą bei laiką bus informuojama papildomai. 1076738

Išnuomojamas vienas kambarys su patogumais Žaliakalnyje. Parduodami du kambariai, patogumai bendri. Parduodu mašiną. Tel. 721 679, 733 559 nuo 18 val. 1076570

UAB „Miktola“ (134954140, adresas S.Nėries g. 12, Raudondvario k., Kauno r.) informuoja, jog 2013 m. vasario 4 d. yra priimtas akcininkų sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 192 000 litų iki 10 200 litų. 1076623

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Artimųjų Rytų kruizas Kruizo trukmė: 7 naktys Arabų Emyratai–Omanas Kaina nuo 1500 Lt (asm.) Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Norime Jus pakviesti į vėju, saule, smėliu ir druska kvepiančias keliones jūromis! Viduržemio jūros kruizas Kruizo trukmė: 5 naktys Ispanija–Prancūzija–Italija Kaina nuo 1460 Lt (asm.)

Įvairūs Akcininkams! Apie UAB „Labarita“, įm. k. 134277126, visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą 2013 m. kovo 6 d. Pranešama, kad 2013 m. kovo 6 d. 11 val. UAB „Labarita” buveinėje, Palaukės g. 33, Zarasuose, vyks visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus svarstoma: 1. Bendrovės vadovo atšaukimas; 2. Naujo Bendrovės vadovo rinkimai; 3. Darbo užmokesčio vadovui nustatymas. 4. Akcijų paketo pardavimas. 5. Papildomos paskolos paėmimas. Informaciją apie susirinkimą ir svarstomus klausimus galima patikslinti telefonu 8 677 98 904.

Pramogos Maloniai kviečiame vasario 16 d. 21 val. į merginų trio „BON AMI” koncertą! Prancūziška muzika, šansonai, populiarios dainos, vynas Jūsų jaukiam šeštadienio vakarui. Bilieto kaina 40 Lt (asmeniui). Į kainą įskaičiuota: koncertas, taurė vyno su prancūzišku užkandžiu. Daugiau informacijos www.vanagupe.lt. 1074395

Sportas Dėmesio! Vasario mėnesį priimami nauji nariai! Kyokushin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas – didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatai stiprinti, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės asmenims, atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatai stiprinti, traumų profilaktikai. Savanorių pr. 206, tel. 8 678 34 748. www.stoikas.lt.

Nuomoja Išnuomoju vieną atskirą kambarį bute vienai/dviem merginoms. Visi patogumai. Kaina be mokesčių po 300 Lt. Tel. 8 687 10 576. 1074601

Išsinuomoja

1074750

Į kruizo kainą įskaičiuota: apgyvendinimas pasirinktos kategorijos kajutėje; visas maitinimas; visi jūriniai pervežimai; pramogos laive, uosto mokesčiai. Papildomai: skrydis iki išvykimo uosto ir atgal; ekskursijos; arbatpinigiai. Daugiau kruizų rasite www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis

1076731

Ūkininkas pirktų arba išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės ūkininkauti. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 611 54 462, e. paštas audrius1977@gmail.com.

Karibų kruizas Kruizo trukmė: 7 naktys JAV–Bahamai–Mergelių salos–Turkų salos Kaina nuo 1960 Lt (asm.)

1074794

Kviečia

Gabenimai Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 1075514

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1070947

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1064711

Kelionės Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1064723

Paskolos

Kviečia mokytis Intensyviai mokau anglų ir lietuvių kalbų (argumentuotas kalbėjimas, raštingumas, rašinys, esė). Tel. 8 682 07 010, 8 600 03 308. 1073712

Išmok dirbti apskaitos programa „Centas“. Jau vasario 18 d. – vakarinė grupė. Kaina 639 Lt. Daugiau www.docinta.lt. Tel. 8 685 07 009, e. paštas info@docinta.lt. 1076726

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1071629

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 02 18, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 02 20. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt.

1068811

Nemokami anglų kalbos kursai. Antradieniais ir ketvirtadieniais 18–19 val. Nuo vasario 19 d. iki kovo 14 d. 4 mokymosi lygiai. Draugystės g. 1. Gera galimybė kalbėti su angiškai ir lietuviškai kalbančiais amerikiečiais bendromis ir religinėmis temomis. Ateikite ir gerai praleiskite laiką! Tel. 8 645 56 358. 1073842

1071581

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1071559

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1071539

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1071081

Pamesta Pamestą VšĮ Kauno mechanikos mokyklos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1395995, išduotą Adui Makarevičiui, laikyti negaliojančiu.

1076638


18

trečiadienis, vasario 13, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS

teatras

Mirus auklėtojai Marijai DAVIDAVIČIŪTEI, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. Kauno 13-osios vidurinės mokyklos X laidos abiturientai Dėl ilgametės gydytojos ondontologės Monikos Onos Jurgaitienės mirties UAB „Stomatologijos poliklinika“ darbuotojai reiškia nuoširdžią užuojautą namiškiams, bičiuliams, draugams.

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės ima ir palieka... Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa Ir atminty gyvi išlieka. Dėl mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Jolitą Kontvainienę. Kauno Centro sporto mokyklos darbuotojai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai mamai, Kauno kolegijos Bendratechninių mokslų katedros lektorę Salviniją Poškienę nuoširdžiai užjaučia Kauno kolegijos bendruomenė. VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 490 Lt. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki kovo 15 d. taikoma 15 % nuolaida darbams. 1072829

Vasario 15 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

MEILĖS DAINOS

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (orkestro vadovas Algimantas Treikauskas, vyr. dirigentas Imants Resnis) Solistės: ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas) RITA NOVIKAITĖ (mecosopranas) Dirigentas JONAS JANULEVIČIUS Programoje:

R.Wagner - Operos „Tristanas ir Izolda“ įžanga; P. Čaikovskis - Simfoninė poema „Romeo ir Džiuljeta“; S.Prokofjevas - Ištraukos iš siuitos „Romeo ir Džiuljeta“; A. Mariane, L. Delibes, J. Offenbach, V. Belini, S. Gastaldono, R. Chapi operų arijos ir duetai Kauno miesto savivaldybė

Globėjas

Rėmėjai:

informuoja ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pirmas žingsnis” konferencijų salė, Raudondvario pl. 150, tel. 8 699 76 438 www.sviesuva.lt Vasario 14 d. 16 val. – Žilvinas Užkuraitis. Sveikos gyvensenos ir ajurvedinės mitybos specialistas, turintis 20 metų patirtį. Lietuvos sveikuolių sąjungos lektorius. SVEIKATINANČIOS PRIESKONIŲ SAVYBĖS IR JŲ PANAUDOJIMAS GYVYBINĖMS GALIOMS STIPRINTI. JAU KETVIRTI METAI RENGINIAI NEMOKAMI! V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57 tęsia pro­jek­to „Bib­lio­te­kos pa­žan­gai” pa­ grin­di­nių tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą – stip­ri­nant ir pa­nau­do­jant vie­šų­jų bib­lio­te­kų pa­jė­gu­mus, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai žy­miai ge­riau nau­ do­tų­si in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bė­ mis sie­kiant gau­ti nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ir ben­drau­ti. Ir šiais me­tais iki ge­gu­žės mėn. kvie­čia­me gy­ven­to­jus į ne­mo­ka­mus KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PRADŽIAMOKSLIO kur­sus. Jų me­tu bus mo­ko­ma nau­do­tis kom­piu­te­riu, dirb­ti su do­ku­men­tais, at­lik­ti pa­ieš­ką in­ter­ne­te, prak­tiš­kai iš­ban­dy­ti elek­ tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ga­li­my­bes. Iš­anks­ ti­nė re­gist­ra­ci­ja į mo­ky­mus tel. (8 37) 206 414 9–19 val. Mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ja ir ki­ti bib­lio­te­kos pa­ da­li­niai. Pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos tei­rau­ki­ tės www.kau­nas.mvb.lt.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Vasario 13 d. 19 val. – Tonino Guerra. KETVIRTOJI KĖDĖ. Vienos dalies komedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Tavernos salė. 18.30 val. – pagal Jez Butterworth JERUZALĖ. Ekscentriška tragikomedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Didžioji scena. Vasario 14 d. 18 val. – pagal Friedrich von Schiller PLĖŠIKAI. Antidekalogas (N-16). Rež. Artūras Areima. Rūtos salė. Vasario 15 d. 18 val. – Juhanas Smuulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vienos dalies anekdotas. Rež. Danutė Juronytė. Mažoji scena. 18.30 val. – Eugene Scribe. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Istorinė komedija. Rež. Raimundas Banionis. Didžioji scena. Vasario 17 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai”. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 18.30 val. – Brian Friel. STEBUKLINGASIS TENESIS. Drama. Rež. Gytis Padegimas. Rūtos salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Vasario 14 d. 18 val. – NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. 2 dalių šokio spektaklis. Inscenizacijos autorius ir choreografas Aleksandras Jankauskas, muzika – Antanas Jasenka, Ričardas Kočiantė, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Artūras Šimonis, kostiumų dailininkė Rūta Biliūnaitė, vizualizacija Vladimiras Šerstobojevas. Vasario 15 d. 18 val. – Johannas Straussas. VIENOS KRAUJAS. 3 veiksmų operetė. Atnaujinimo režisierius Gediminas Maciulevičius, dirigentas Virgilijus Visockis, atnaujinimo dailininkė Marta Vosyliūtė, choreografas Aleksandras Jankauskas. . Vasario 17 d. 18 val. – NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. 2 dalių šokio spektaklis. Inscenizacijos autorius ir choreografas Aleksandras Jankauskas, muzika – Antanas Jasenka, Ričardas Kočiantė, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Artūras Šimonis, kostiumų dailininkė Rūta Biliūnaitė, vizualizacija Vladimiras Šerstobojevas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Dėmesio – AKCIJA! Vasario mėnesį bilietai į visus spektaklius – tik 8 Lt! Vasario 16 d. 12 val. – UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS, rež. O.Žiugžda (mįslinga istorija apie amžinos meilės stebuklą), nuo 6 metų. 17 val. – neoklasikinio šokio teatro „Releve” spektaklis – šokio projektas ZODIAKO ŽENKLAI. Vasario 17 d. 12 val. – KATĖS NAMAI, rež. A.Stankevičius (muzikinė pasaka apie tikrą ir tariamą draugystę), nuo 5 metų.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS „MŪSŲ ODISĖJA“ kvie­čia pa­mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nę gi­do die­ną ne­mo­ka­mų ren­gi­nių cik­le AMBASADORIAI PRISTATO KAUNĄ: va­sa­rio 20 d. 12 val. – pa­ mo­kė­lė Per­kū­no na­me „Vi­du­ram­žių raš­tas su žą­sies plunks­na”; va­sa­rio 27 d. 12 val. – eks­kur­si­ja, Lie­tu­vos spor­to mu­zie­jus. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­nas. In­for­ma­ci­ja tel. (8 37) 207 879, 321 404, 8 698 03 091 ar­ba in­fo@tu­rin­fo.lt. DĖMESYS SENJORAMS Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos cen­tras (Vy­ tau­to pr. 44) tę­sia ren­gi­nių cik­lą, skir­tą sen­ jo­rams. Ypač kvie­čia­mi ir lau­kia­mi sen­jo­rai mo­ky­to­jai. Ka­dan­gi į kai ku­rias veik­las ga­li­ me pri­im­ti ri­bo­tą skai­čių da­ly­vių, to­dėl pra­ šom re­gist­ruo­tis iš anks­to. Va­sa­rio mė­ne­sį vyks: SVEIKATOS KURSAS 14 d. 13 val. – pa­skai­ta „Ava­ly­nės įta­ka pė­ dų svei­ka­tai”. Lek­to­rė – dr. B.Sin­ku­tė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. 27 d. 11 val. – pa­skai­ta „Šir­dies ir krau­ja­ gys­lių li­gų pro­fi­lak­ti­ka”. Lek­to­rė – gy­dy­to­ja S.Ša­fe­ry­tė. Re­gist­ruo­tis tel. 200 127. BENDRAKULTŪRINIS KURSAS 27 d. 14.30 val. – iš­vy­ka „Kol dar ne­bu­vo Kau­no ma­rių”. Lek­to­rė – gi­dė S.Gri­ga­liū­nie­ nė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. Ren­ka­mės prie cen­tri­nių Ge­le­žin­ke­lio sto­ties laip­tų 14.30 val. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Va­sa­rio 17 d. 12 val. – Spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. A.Ba­niū­nas.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Vasario 14 d. 18 val. – spektaklis, skirtas Šv. Valentino dienai. D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Vasario 15 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. DIENA IR NAKTIS. Dviejų dalių drama. Režisierius S.Rubinovas. Vasario 16 d. 18 val. – D.Zelčiūtė. KŪNO VARTAI. Retroetiudai. Režisierė A.Dilytė. Vasario 17 d. 18 val. – K.Kostenko. HITLERIS IR HITLERIS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

16 d. 12 val.

M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Vasario 13 d. 19 val. – KAMASUTRA. Vizualinis spektaklis suaugusiesiems (N-18). Vasario 17 d. 12 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS. Žaidimas-spektaklis vaikams.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Vasario 14 d. 19 val. – koncertas DŽIAZO MINIATIŪROS (su Giedre Kilčiauskiene). Vasario 16 d. 19 val. – spektaklis JIS IR JI. Birutė Mar. Vasario 17 d. 16 val. – teatralizuotas koncertas visai šeimai OPEROS PAŠTETAS.

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Va­sa­rio 13 d. 16 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais). Va­sa­rio 17 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

KITOKS TEATRAS Vasario 14 d. 18 val. – TIK KŪDIKIAI GIMSTA DORI. Pikantiškai stilinga komedija. Rež. Ridas Žirgulis. DOMINO TEATRAS Vasario 17 d. 18 val. – APIE KĄ KALBA VYRAI. Komedija. Rež. Olegas Šapošnikovas.

renginiai MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Vasario 13 d. 15 val. Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto klausytojams muziejininkė Asta Vileniškytė skaitys paskaitą SALOMĖJA NĖRIS IR TEATRAS.

M. IR K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31

Vasario 13 d. 17 val. – Tito Masiulio autorinės fotografijų parodos atidarymas ir Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinio choro „Cantate Domino” koncertas. Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Įėjimas nemokamas.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498

Vasario 14 d. 16 val. – Kauno J.Basanavičiaus gimnazijos moksleivių dailės darbų parodos „Šeimos herbas” atidarymas ir Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis” jaunųjų solistų koncertas. Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Įėjimas nemokamas.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Va­sa­rio 14 d. 14 val. – šven­ti­nis kon­cer­tas SU VILTIMI ŽVELGIU, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­ bės at­kū­ri­mo die­nai. Jį do­va­no­ja J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos auk­lė­ti­niai. Skam­bės nuo­ tai­kin­ga akor­de­o­no mu­zi­ka (mo­ky­to­jai Gra­ ži­na Lu­ko­šie­nė, Lai­mo­nas Sa­li­jus ir Bi­ru­tė Ru­šė­nie­nė). Ly­riš­kos dai­ni­nin­kų at­lie­ka­mos me­lo­di­jos (mo­ky­to­jai Gied­rius Pruns­kus, Bi­ru­tė So­dai­ty­tė ir Ge­ru­tė Strač­kai­ty­tė). Džiu­gins kan­kli­nin­kės (mo­ky­to­ja In­gri­da Spa­lins­kai­tė). Akom­pa­nuos Vir­gi­ni­ja Dau­ gir­die­nė, Gied­rė Špeč­kaus­kai­tė ir Džiul­je­ta Sklė­rie­nė. Pro­gra­mą pa­į­vai­rins mė­gė­jų te­at­ro „Ai­ra” skai­to­vės.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57, ma­žo­jo­je sa­lė­je

Va­sa­rio 14 d. 17 val. – Al­gi­man­to Ra­dze­vi­ čiaus kny­gos „Taip nie­kas ta­vęs ne­my­lės”

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 17 d. 12 val.

su­tik­tu­vės. Da­ly­vaus po­etas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis, „At­min­ties” lei­dyk­los va­do­vas Do­mas Aks­ti­nas, kny­gos re­dak­to­rė Al­do­na Zim­na­chai­tė. Mu­zi­ki­nę pro­gra­mą at­liks 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los moks­lei­viai (va­do­vės Kor­ne­li­ja Bri­lin­ke­vi­čiū­tė ir Vio­le­ta Ju­ce­vi­čie­nė). Ski­ria­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai. PANEMUNĖS PADALINYS Vai­di­los g. 27

Va­sa­rio 14 d. 11 val. kvie­čia pa­mi­nė­ti Va­len­ti­no die­ną drau­ge su Pa­ne­mu­nės pa­ gy­ve­nu­sių žmo­nių die­nos cen­tru, pa­žiū­rė­ti jų pa­sta­ty­tą spek­tak­lį – S.Ky­man­tai­tėsČiur­lio­nie­nės „Kup­ro­tas ože­lis” (va­do­vė Alek­san­dra Gu­džins­kie­nė). „VITEBSKO” PADALINYS P.Luk­šio g. 60

Va­sa­rio 15 d. 16 val. bib­lio­te­ka kar­tu su Ei­gu­lių ir Dai­na­vos ben­druo­me­nių an­sam­bliais SMARAGDAS ir SŪDUVA ren­ gia va­ka­ro­nę „Dai­nuo­ju mei­lę Tė­vy­nei ir žmo­gui”.

ROKŲ KULTŪROS CENTRAS Nemuno g. 14, Rokai

Vasario 15 d. 18 val. – vakaras LIETUVIŠKOS IŠTARMĖS SKAMBĖJIMAS, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

VDU K.Do­ne­lai­čio g. 58, rek­to­ra­te

Va­sa­rio 15 d. 16 val. – dr. As­tos Pet­rai­ty­ tės-Brie­die­nės kny­gų apie Sta­sį Lo­zo­rai­tį ir lie­tu­vių di­plo­ma­tų ko­res­pon­den­ci­ją pri­sta­ ty­mas. Ren­gi­nio me­tu bus pri­sta­to­mos dvi kny­gos: „Lie­tu­vos di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos še­fas Sta­sys Lo­zo­rai­tis (1940–1983)” ir „Lie­tu­vių di­plo­ma­tų ko­res­pon­den­ci­ja (1940–1945 m.)”. Kny­gų au­to­rė ir su­da­ ry­to­ja, VDU S. ir S.Lo­zo­rai­čių mu­zie­jaus ve­dė­ja dr. A.Pet­rai­ty­tė-Brie­die­nė kvie­čia žvilg­tel­ti į lie­tu­viš­ko­sios di­plo­ma­ti­jos is­to­ri­ ją per iš­ki­lios as­me­ny­bės biog­ra­fi­ją ir di­plo­ ma­ti­jos ko­res­pon­den­ci­ją – tiek kas­die­niš­ką, tiek ka­ro me­tų. Kny­gų pri­sta­ty­me da­ly­vaus jų au­to­rė ir su­da­ry­to­ja bei is­to­ri­kai prof. Egi­di­jus Alek­san­dra­vi­čius, dr. Dai­va Dap­ku­ tė ir doc. dr. Al­gir­das Ja­kub­čio­nis.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Va­sa­rio 15 d. 17 val. – Kau­no Mi­ko Pet­ raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nų­jų ta­len­tų kon­kur­so „Žvaigž­du­tės Lie­tu­vai” kon­cer­tas, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai. Da­ly­vaus M.Pet­raus­ ko mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no, smui­ko, flei­tos, so­li­nio dai­na­vi­mo spe­cia­ly­bių mo­ki­niai: Sau­li­na Ne­dzins­kai­tė (flei­ta, mo­ ky­to­jas Pau­lius Be­rūkš­tis, kon­cert­meis­te­rė Va­le­ri­ja Dmit­ren­ko), Man­tas Iva­naus­kas (vo­ka­las, mo­ky­to­jas Oja­ras Gri­ci­jo­nas, kon­ cert­meis­te­rė Auš­ra Ga­kai­tė), Li­lyt Sarg­sy­an (for­te­pi­jo­nas, mo­ky­to­ja Svet­la­na Ci­buls­ kie­nė), Kot­ry­na Mor­dai­tė (for­te­pi­jo­nas, mo­ky­to­ja Liu­bo­vė Vi­lu­tie­nė), In­ga Gy­ky­tė ir Lau­ry­nas Mi­nel­ga (for­te­pi­jo­nas, mo­ky­to­jos Vio­le­ta Stan­ke­vi­čie­nė, Svet­la­na Ci­buls­kie­ nė), Jur­gi­ta Mar­čiu­ly­nai­tė (for­te­pi­jo­nas, mo­ky­to­ja Iri­na Tra­naus­kie­nė), Ed­ga­ras Dič­ pi­ni­gai­tis (mo­ky­to­ja Liud­mi­la Dau­no­rie­nė). Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Vasario 15 d. – ATVIRŲ DURŲ DIENA. Visą dieną kviečiame lankyti muziejų nemokamai! Mums jau 5-eri – 2008 m. vasario 15 d. Kauno miesto muziejus atvėrė duris lankytojams! 15 val. kviečiame į Kauno miesto muziejaus gimtadienio šventę. Pristatysime parodą „(Ne)Muziejinis muziejaus gyvenimas”. Tik retais atvejais pasinaudojama galimybe į dienos šviesą „ištraukti” ir parodyti tą muziejaus darbuotoją, kuris kuria muziejaus veidą, vienaip ar kitaip panaudodamas savo kūrybos instrumentus. Pasidalysime svarbiausiais muziejaus pasiekimais, gražiausiomis muziejaus veiklos akimirkomis... Supažindinsime su muziejaus globėjais, partneriais ir draugais. Nustebinsime talentais ir siurprizais. Renginys nemokamas.

DOMINO TEATRAS

17 d. 18 val.


19

trečiadienis, vasario 13, 2013

kas, kur, kada kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Ne­mir­tin­gų­jų kro­ni­kos: nuo­sta­būs su­tvė­ri­ mai“ (iš­anks­ti­nė „Ežio“ prem­je­ra!) – tik 14 d. 18.45 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 14 d. 15.45, 17.45, 19.45, 21.45 val. „Ana Ka­re­ni­na“ – iki 14 d. 11.30, 14, 16.30, 19.05, 21.40 val. „Op­ti­mis­to is­to­ri­ja“ (du bi­lie­tai už vieno kainą) – tik 14 d. 19.35 val. „Žu­viu­kas Ne­mo“ 3D – iki 14 d. 11.15, 13.30 val. „Me­džiok­lė“ – iki 14 d. 13.45 val. „Ty­li nak­tis“ – iki 14 d. 16.45, 18.45*, 20.45 val. (*išsk. 14 d.). „Pas­ku­ti­nė tvir­to­vė“ – iki 14 d. 16.15, 18.30 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – iki 14 d. 10.40, 12.50, 17.25 val. „Kie­ta­šik­niai“ – iki 14 d. 14.30, 21.10 val. „Gangs­te­rių me­džio­to­jai“ – iki 14 d. 19.35*, 22 val. (*išsk. 14 d.). „Au­ro­ra“ – iki 14 d. 15 val. „Pi gy­ve­ni­mas“ – iki 14 d. 11.10 val. „Zam­be­zi­ja“ (lie­t. k.) – iki 14 d. 12.30 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Valentinas vienas“ (premjera) – 13 d. 11.30, 16.30, 17.45, 19, 21.30 val. „Žuviukas Nemo“ 3D (premjera, liet. k.) – 13 d. 10.15, 12.30, 15, 17.15 val. „Žuviukas Nemo“ (liet. k.) – 13 d. 11.15, 13.30 val. „Ana Karenina“ (premjera) – 13 d. 11.45, 14.45, 17.30, 20.15 val. ČILI draugų seansas. „Nemirtingųjų kronikos: nuostabūs sutvėrimai“ – 13 d. 18.15 val. „Jonukas ir Grytutė: raganų medžiotojai“ – 13 d. 13.45, 15.45, 19.45, 21.45 val. „Kietašikniai“ – 13 d. 14, 18.30 val. „Ralfas Griovėjas“ (liet. k.) – 13 d. 13, 15.30 val. „Skrydis“ – 13 d. 18, 20.45 val. „Ištrūkęs Džango“ – 13 d. 20 val. „Pi gyvenimas“ – 13 d. 11, 20.30 val. „Vargdieniai“ – 13 d. 12.45, 21.20 val. „Populiari mergina“ – 13 d. 16 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – 13 d. 10.45 val. „Gangsterių medžiotojai“ – 13 d. 16.15 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva.. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. . 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (6) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Šnipai“ (N-7). 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Ugnies tramdytojai. 22.45 Pergalės kaina. 23.15 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.30 „Šnipai“ (N-7) (k). 0.30 „Senis“ (6) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Pasaulis X (N-7) (k). 11.40 Nuo... Iki... (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“ (4). 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5). 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Diagnozė: valdžia. 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Lėktuvo užgrobimas“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 0.25 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.20 „4400“ (N-7).

DATOS (vasario 13 d.) 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Komikų klubas (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Mentai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 „Odisėjo klajonės“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius (k). 13.00 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.40 Muzikos pasaulio žvaigždės. Griežia Vilniaus valstybinis kvartetas. Programoje – M.K.Čiurlionio kvartetas c-moll (k). 14.10 „Lyderiai“ su Zita Kelmickaite. 15.00 Tapatybės labirintai (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Aktorės Kristinos Kazlauskaitės jubiliejui. LTV muz. f. „Dičiaus karjera“ (1980 m.). 20.35 Dok. f. „Geltona natrio linija“ (1994 m.). 20.45 Pagauk kampą. 21.10 Atžalos“ (6). 22.00 Savęs link. Mįslingi reiškiniai. NSO (3). 22.30 Elito kinas. Čekų animacijos klasika. „Stipruolis Bilas ir įžūlūs kiškiai“ (1964 m.), „Stipruolis Bilas ir jo tvirta kilpinė“ (1972 m.), „Stipruolis Bilas ir milžiniški moskitai“ (1971 m.), „Dėkojame jums, ponai!“ (1976 m.), „Dėmesio, meška!“ (1974 m.), „Ragai“ (1972 m.), „Medžiojant gemzę“ (1978 m.), „Šarka vagilė“ (1976 m.), „Budėjimas“ (1974 m.), „Parakas ar šūviai“ (1973 m.), „Šlapias medžiotojas“ (1978 m.). 0.00 Panorama.Verslas (k). 0.30 Kultūra. Sportas. Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 1.55 Muzikos pasaulio žvaigždės. Lietuvių operų arijas atlieka Gražina Apanavičiūtė.

Laisvės al. 54

Vasario 14 d. 18 val. – KONCERTAS! „Juokais ir rimtai apie meilę”. 21 val. – Valentino dienos seansas. „Jausmų galia” (romantinė drama, 2004 m., JAV, rež. Michel Gondry). Vasario 15 d. 17 val. – PREMJERA! „Veidas už balso – Virgilijus Kęstutis Noreika“ (dokumentinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Virginija Vareikytė). 19 val. – „7 psichopatai” (kriminalinė komedija, 2012 m., JAV, D.Britanija, rež. Martinas McDonaghas). 21 val. – „Aurora” (fantastinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Kristina Buožytė, N-18). Vasario 16 d. 14 val. – animacinis filmukas „Vėžliuko Semio nuotykiai” (Belgija, rež. Ben Stassen, įgarsintas lietuviškai). 18 val. – PREMJERA! „Veidas už balso – Virgilijus Kęstutis Noreika“ (dokumentinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Virginija Vareikytė). 20 val. – „Tabu” (drama, 2012 m., Portugalija, Vokietija, Brazilija, Prancūzija, rež. Miguel Gomes). Vasario 17 d. 14 val. – animacinis filmukas „Vėžliuko Semio nuotykiai” (Belgija, rež. Ben Stassen, įgarsintas lietuviškai). 16 val. – „7 psichopatai” (kriminalinė komedija, 2012 m., JAV, D. Britanija, rež. Martin McDonagh). 18 val. – „Aurora” (fantastinis filmas, 2012 m., Lietuva, rež. Kristina Buožytė, N-18). 20 val. – „Tabu” (drama, 2012 m., Portugalija, Vokietija, Brazilija, Prancūzija, rež. Miguel Gomes).

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 13 d. 20.30 val.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Be komentarų. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“ (6). 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Akistata. 20.30 „Motina ir sūnus“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Liudininkai“. 1.50 „Lujis“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Juoko kovos (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Kamelotas“ (4). 13.00 „Moderni šeima“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Kamelotas“ (5). 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 Komedija „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“ (1, 2) (JAV, 2005 m.). 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „Real Madrid CF“–„Manchester United FC“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Europos pokerio turas. 0.40 „6 kadrai“. 1.10 „Kastlas“. 2.00 „CSI Majamis“.

8.55 „Linksmieji traukinukai“. 9.20 Senoji animacija. 9.55 Komedija „Ponas“ (Ukraina, 2006 m.). 11.55 Paliktų žmonų klubas. 12.55 „Rozalinda“. 13.45 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.55 Drama „Šiukšlininkas“ (Rusija, 2001 m.). 23.45 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14 6.30 7.50 7.55 8.00 9.15

TV parduotuvė. Ryto reporteris. Bunda sirgaliai. Aš tave myliu! Ryto reporteris. „Gamink sveikiau!“ Realybės dokumentika. 10.15 Namų daktaras. 10.55 „Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma“ (2). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Rossas Kempas. Gaujos“ (3) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 Aš tave myliu! 19.50 Dok. f. „Ledo žemė. Žaidimas su ugnimi“ (N-7). 21.00 Reporteris. Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 Aš tave myliu! 0.30 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 1.00 „Griūk negyvas!“

9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.50 Trileris „Ikaras“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.50 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Kauno istorijos (k). 19.30 „Naisių vasara 2“ (5, 6). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Trileris „Nesusekamas“ (N-14). 23.00 Žinios (k). 23.20 Veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 0.55 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.

8.00 Drama „Kasandros prakeiksmas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 9.50 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 11.40 Komedija „Kai mes susitikome“ (Indija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Drama „Meilė choleros metu“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 20.25 Komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 22.10 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.15 Kriminalinė komedija „Reikalai Briugėje“ (D.Britanija, Belgija, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“–Mariupolio „Azovmaš“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Klaipėdos „Neptūnas“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Talino „Kalev“. 18.30 Futbolo dievai. Raúl. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Rygos VEF. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. „Red Bull Tauras Venture“ Vilniuje. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 „Širdžių“ gelbėtojas karaliaus Artūro soste“.

Pelenų diena 1777 m. gimė tapytojas Juozapas Oleškevičius. Mirė 1830 m. 1806 m. gimė airių prozininkas, poetas, dramaturgas, režisierius Samuelis Barclay Beckettas, Nobelio literatūros premijos laureatas (1969 m.). 1870 m. gimė Antanas Kaupas, vertėjas, spaudos darbuotojas, kunigas. Mirė 1913 metais Čikagoje (JAV). 1906 m. gimė Adolfas Šapoka, lietuvių istorikas, „Lietuvos istorijos“ autorius. 1953 m. gimė žymi teatro ir televizijos aktorė Kristina Kazlauskaitė. 1972 m. gimė lietuvių atletas, disko metikas, vasaros Olimpinių žaidynių laimėtojas (2000, 2004 m.), pasaulio čempionas (2005 m.) Virgilijus Alekna. 1974 m. gimė Robbie Williamsas, buvęs britų popgrupės „Take That“ narys. 1978 m. Vilniuje gimė dainininkas, prodiuseris, grupės „Skamp“ narys Viktoras Diawara.

horoskopai Avinas (03 21–04 20).. Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Jautis (04 21–05 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams bei tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkminga diena. Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima ir aplinkiniais. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Jums trūks aplinkinių ir artimųjų pritarimo bei meilės. Galite susipykti su jaunais žmonėmis, todėl patirsite stresą. Liūtas (07 23–08 23). Iškils tam tikrų problemų, susijusių su asmeniniu gyvenimu, todėl pasidarysite labai jautrus. Šiandien tikėtina daugybė sunkumų, klaidų, konfliktų. Mergelė (08 24–09 23). Galite priimti neteisingą sprendimą, kuris neigiamai paveiks jūsų tolesnį gyvenimą. Pasijusite atsiskyręs nuo savo draugų. Domėsitės visuomeniniu gyvenimu. Svarstyklės (09 24–10 23). Jūsų idėjos ir mintys gali prieštarauti jūsų pačių ar kitų žmonių vertybėms. Galbūt teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Skorpionas (10 24–11 22). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Norėsite prieštarauti kitų žmonių vertybėms, plaukti prieš srovę. Nieko svarbaus nespręskite, ypač jeigu jaučiate, kad ne iki galo supratote situaciją. Šaulys (11 23–12 21). Neskubėkite, jeigu šiandien jums kas nors trukdo mąstyti. Patirsite sunkumų bendraudamas arba liksite nesuprastas. Galite susikivirčyti su vyresniu arba autoritetingu žmogumi. Ožiaragis (12 22–01 20). Būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus nepakankamai teisingi, todėl geriau šiandien pailsėkite ir nusiraminkite. Vandenis (01 21–02 19). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Žuvys (02 20–03 20). Esate komunikabilus ir sumanus, lengvai atrandate naujų idėjų. Susipažinsite su autoritetingu žmogumi. Tačiau iš naujos pažinties nieko daug nesitikėkite.


Orai

Artimiausiomis naktimis išsilaikys neigiama temperatūra, o dienomis kils virš nulio. Trečiadienį kai kur nedideli krituliai, vietomis rūkas, lijundra, plikledis. Temperatūra naktį –4 sieks nuo 2 iki 7 laipsnių šalčio, dieną Klaipėda bus 1–2 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį laikysis 2–4 laipsniai šalčio, kai kur bus rūkas. Dieną oro temperatūra sieks nuo 0 iki 1 laipsnio šilumos, bus debesuota su pragiedruliais.

Šiandien, vasario 13 d.

–5

Telšiai

–6

Šiauliai

–4

Tauragė

orai kaune šiandien

+2 +8 –1 +1 +7 –4 +3 +4

Praha –2 Ryga +1 Roma +10 Sidnėjus +20 Talinas –1 Tel Avivas +21 Tokijas +11 Varšuva –1

7.45 17.22 9.37 8.24 21.52

44-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 321 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

–3

Kaunas Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

–1

Utena

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas +2 Brazilija +30 Briuselis +2 Dublinas –4 Kairas +19 Keiptaunas +25 Kopenhaga –2

–3

Panevėžys

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

–1

–2

Vilnius

Marijampolė

–3

Alytus

Vėjas

Vardai Algaudas, Benignas, Kotryna, Loreta, Ugnė.

2–6 m/s

Snie­go tu­ne­lis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–2

–3

+2

-2

4

+1

+2

0

–3

3

–3

–1

–4

–6

2

rytoj

poryt

Ja­po­nų ke­li­nin­kai tik­rai iš­ma­no sa­vo dar­bą. Ja­po­ni­jo­je esan­čio „Ta­teya­ma Ku­ro­be Al­pi­ne“ ša­li­ke­lė­je snie­go pus­ nys sie­kia net 20 m aukš­tį. Įs­pū­din­gas kal­nų ke­lias jun­gia Ja­po­ni­jos Ta­teya­ ma ir Oma­chi sa­vi­val­dy­bes. Kaip Ja­po­ ni­jos ke­li­nin­kams pa­vy­ko su­for­muo­ti to­kias sta­čias pus­nis? Pa­sak ži­niask­lai­ dos, jie nau­do­jo ga­lin­gus snie­go purkš­ tu­vus ir eks­ka­va­to­r ius, ku­r iais ir for­ ma­vo tie­siog ver­ti­ka­lias pus­nis pa­lei va­žiuo­ja­mą­ją da­lį. Ke­lias net ta­po tu­ ris­tų trau­kos ob­jek­tu. Vie­na ke­lio juos­ ta bu­vo ap­tver­ta, kad žmo­nės ga­lė­tų pa­si­vaikš­čio­ti pa­lei snie­go sie­ną. „Core77.com“ inf. ir nuo­tr.

įvairenybės Ga­mi­na­me na­muo­se

Silkių užtepėlė

Pra­ban­gūs kek­siu­kai

„„240 g tra­di­ci­nės sil­kių fi­lė alie­ju­je,

„„250 g cuk­raus,

„„100 g ly­dy­to sū­re­lio, „„2 kiau­ši­nių, „„1 mor­kos, „„70 g svies­to, „„1 ne­di­de­lio svo­gū­no, „„prie­sko­nių pa­gal sko­nį.

Mor­k ą ir kiau­š i­n ius iš­v ir­k i­te ir at­vė­ sin­k i­te, pa­s kui su sil­kės fi­lė su­m al­ ki­te mės­m a­le. Į ma­s ę su­d ė­k i­te la­ bai smul­k iai su­pjaus­t y­t ą svo­g ū­n ą. Į ma­s ę mai­š y­d a­m i su­d ė­k i­te kam­ ba­r io tem­p e­r a­t ū­ro­j e su­m inkš­tė­j u­ sį svies­t ą ir ly­dy­t ą sū­re­l į ir vis­k ą ge­ rai iš­mai­š y­k i­te. Pa­puoš­k i­te ža­lu­my­ nais, agur­k ais ar sal­d žią­j a pa­p ri­k a.

„„150 g ka­ka­vos, „„1 stik­li­nė mil­tų, „„1 stik­li­nė pie­no, „„3 kiau­ši­nių, „„šla­ke­lis rau­do­no­jo vy­no, „„šaukš­te­lis ke­pi­mo mil­te­lių, „„ply­te­lė juo­do­jo šo­ko­la­do.

Į du­be­nį su­ber­­ti cuk­rų, ka­ka­vą, ke­pi­ mo mil­te­lius ir mil­tus. Atskirai iš­plak­ ti kiau­ši­nius, su­pil­ti pie­ną. Ats­ki­rai iš­ ly­dy­ti šo­ko­la­dą su šla­ke­liu pie­no. Vis­ ką su­pil­t i į vie­ną du­be­n į ir ge­rai iš­ mai­šy­ti. Į teš­lą įpil­ti vy­no ir dar kar­tą ge­rai iš­mai­šy­ti. Teš­lą su­pils­ty­ti į kek­ siu­kų for­me­les ir iki 180 laips­nių įkai­ tin­to­je or­kai­tė­je kep­ti apie 20 min.

2013-02-13 Kauno diena  
2013-02-13 Kauno diena  
Advertisement