Page 1

Lietuva

Pasaulis

5p. A.But­ke­vi­čiaus ir A.Ku­bi­liaus žo­džių mū­šis: kas kal­tas, kad strin­ga ato­mi­nės elekt­ri­nės už­da­ry­mo dar­bai?

8p.

Sportas

Įkalintas Belgijos siaubūnas M.Dutroux prašosi į laisvę.

9p.

Kau­nie­čiai bran­di­na idė­ją į gim­ti­nę par­vež­ti JAV pa­lai­do­to pre­zi­den­to A.Sme­to­nos pa­lai­kus.

Maskvoje pasiektas dublis: vakar „Žalgiris“ įveikė Liubercų „Triumf“.

13p.

Trečiadienis vasario 6, 2013 Nr. 30 (19891) Kaunodiena.lt 2 Lt

dar Kau­no ar­chi­tek­tai piktai Ką sle­pia pra­trū­ko prieš gy­ven­to­jus M.Ža­li­mas? Vals­ty­bės sau­go­mo liu­dy­to­jo Min­ dau­go Ža­li­mo pa­ti­ki­mu­mu ėmė abe­jo­ti ir jo „krikš­ta­tė­vis“, bu­vu­ sios lai­dos „Abi­pus sie­nos“ au­to­ rius. „Gel­bė­da­mas sa­vo už­pa­ka­lį jis yra pa­si­ry­žęs bet kam“, – teis­me pa­reiš­kė Vir­gi­ni­jus Gai­ve­nis.

Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ ro­ras Arū­nas Ve­re­nius teis­me va­kar pra­ne­šė, kad dar 2009-ųjų lapk­ri­ čio 25-ąją (pu­sant­ro mė­ne­sio po va­di­na­mų­jų Kau­no žu­dy­nių) pre­ zi­den­tū­rai ano­ni­mi­niu laiš­ku bu­vo pra­neš­ta, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš anks­to ži­no­jo apie Drą­siaus Ke­ džio pla­nuo­ja­mas žu­dy­nes. A.Ve­re­nius DEL­FI tei­gė, kad šį laiš­ką pre­zi­den­tū­ra per­siun­tė pro­ku­ ra­tū­rai, ku­ri pra­dė­jo tir­ti ja­ me nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes.

4

Dienos citata „Sa­vo pa­sky­ri­mą ES am­ ba­sa­do­riu­mi Mask­vo­je ver­ti­nu ne tik kaip sa­vo, bet ir aukš­tą vi­sos Lie­tu­ vos dip­lo­ma­ti­jos įver­ti­ ni­mą“, – „„Neužs­ta­ty­tas: dėl il­gus me­tus trun­kan­čių gin­čų su namo gy­ven­to­jais į Kęs­tu­čio gat­vės skly­pą sta­ty­bi­nin­kai ne­ga­li įkel­ti ko­jos.

Skly­pe Kęs­tu­čio gat­vė­je, pa­žy­mė­ta­me 81 nu­me­riu, jau dau­gy­bę me­tų ke­ti­na­ma įspraus­ti nau­ją pa­sta­tą. Gre­ti­mo dau­gia­ bu­čio gy­ven­to­jai prieš­ta­rau­ja, kad nau­jas na­mas glaus­tų­si prie jų na­mo, nors bū­tent toks už­sta­ty­mas bū­din­gas Nau­ja­mies­čiui. Val­di­nin­kai kei­čia ka­bi­ne­tus3p.

Er­la Pal­čins­kai­tė

e.palcinskaite@kaunodiena.lt

Pa­nai­ki­no sta­ty­bos lei­di­mą

Gal­būt nau­jas pa­sta­tas ga­li sto­vė­ ti ir ne­pri­sig­lau­dęs? To­kius pa­siū­ ly­mus svars­ty­ti Kau­no ar­chi­tek­tū­ ros ir ur­ba­nis­ti­kos eks­per­tų ta­ry­bai (KAUET) pa­tei­kė de­ta­lų­jį pla­ną ren­gian­čios bend­ro­vės „Mies­to

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

pla­nas“ ar­chi­tek­tas Eval­das Barz­ džiu­kas. Po­sė­dy­je pri­min­ta, kad jau ka­ dai­se bu­vo pa­tvir­tin­tas šio skly­po de­ta­lu­sis pla­nas, ku­ria­me nau­ja­sis na­mas glau­džia­si prie se­no­jo. Bu­vo gau­tas sta­ty­bos lei­di­mas, pa­reng­ tas tech­ni­nis pro­jek­tas. Gy­ven­to­jai tam pa­si­ prie­ši­no.

2

sa­kė Eu­ro­pos Są­jun­gos at­sto­vy­bei Ru­si­jo­je va­do­vau­sian­tis Vy­gau­das Ušac­kas.

5p.

Suk­čiai šo­ki­nė­ja po ra­tais

Kau­nie­tė Re­na­ta nepamiršo in­ci­ den­to A.Ma­pu gat­vė­je. Au­to­mo­bi­liu ji lė­tai va­žia­vo siau­ra Se­na­mies­čio gat­ve­le, o su­sto­ju­si iš­gir­do šauks­ mą, esą par­tren­kė žmo­gų. Mer­gi­ na su­vo­kė, kad su­kčiai ban­do pa­ si­pel­ny­ti iš jos, ta­čiau ap­lin­kui ne­bu­vo nė vie­no liu­dy­to­jo. „Da­bar džiau­giuo­si, kad ne­puo­liau į pa­ni­ ką. Iš­kart pa­siū­liau iš­kvies­ti po­li­ci­ ją. Man ren­kant pa­rei­gū­nų nu­me­rį, vy­ras žva­liai at­si­sto­jo, pa­si­tai­sė kel­ nes ir spar­čiu žings­niu pa­trau­kė to­ lyn. Pra­dė­jau šauk­ti, kad pa­lauk­tų, ta­čiau jis ir kar­tu bu­vu­si mo­te­ris pa­ bė­go“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na. 10p.


2

Trečiadienis, vasario 6, 2013

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

27

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

2,73

Sa­vi­val­dy­bės va­ly­to­jams pri­reiks 500 tūkst. li­tų mo pa­slau­gas. „Da­ly­vau­ti kon­ kur­se pa­no­ro aš­tuo­nios įmo­nės, o tai yra ne­ma­žai. Užt­ruks ga­na il­gai, kol pa­tik­rin­si­me vi­są pa­ teik­tą in­for­ma­ci­ją ir iš­rink­si­me nu­ga­lė­to­ją“, – sa­kė Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ir kon­ce­si­jų sky­riaus ve­dė­jas Rai­ mon­das Ma­či­kė­nas, už­si­mi­nęs, kad va­ly­mo vers­las – kon­ku­ren­ cin­ga sri­tis. Jo tei­gi­mu, pa­tal­pų va­ly­mo kon­kur­sas skel­bia­mas tik vie­ niems me­tams su ga­li­my­be pra­ tęs­ti dar me­tams. „Mes ap­si­drau­džia­me, nes ga­ li įvyk­ti taip, kad kon­kur­są lai­ mės ne­kva­li­fi­kuo­tai pa­slau­gas tei­kian­ti įmo­nė“, – tei­gė R.Ma­ či­kė­nas.

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

51

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­no ar­chi­te pra­trū­ko prie

At­ly­gis pa­di­dė­jo du­kart

„„Brangs­ta: iki šiol sa­vi­val­dy­bė per me­tus už va­ly­mo pa­slau­gas at­sei­

kė­da­vo šiek tiek dau­giau nei 200 tūkst. li­tų. 

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Ar no­rė­tu­mė­te už­dirb­ti pu­sę mi­ li­jo­nų li­tų? Tiek Kau­no mies­to sa­ vi­val­dy­bė siū­lo įmo­nei, ku­ri vi­ sus me­tus va­lys val­di­nin­kų pa­ tal­pas. Skun­dė­si pra­stu dar­bu

Pas­ta­ruo­sius me­tus mies­to val­ džios ka­bi­ne­tų šva­ra rū­pi­no­ si bend­ro­vė „Vi­ta­res­ta“, ta­čiau su­tar­tis bai­gė­si. Bu­vo pa­skelb­ tas nau­jas kon­kur­sas ir ne­tru­kus tu­rė­tų paaiš­kė­ti, kam teks lai­ mė už so­li­džią su­mą šva­rin­ti sa­ vi­val­dy­bės pa­tal­pas. „Bu­vo ga­li­ my­bė pra­tęs­ti su­tar­tį su bend­ro­ve

„Shutterstock“ nuotr.

„Vi­ta­res­ta“, bet abi­pu­siu su­si­ta­ ri­mu ji ne­pra­tęs­ta“, – tei­gė Kau­ no mies­to sa­vi­val­dy­bės Bend­ro­jo sky­riaus ve­dė­jas Al­fon­sas Ja­ru­ šaus­kas. „Kau­no die­nos“ ži­nio­mis, ne vie­nas sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jas skun­dė­si, kad įmo­nės va­ly­to­jai dir­ba ne­ko­ky­biš­kai. „Nu­sis­kun­di­mų tik­rai bu­vo, ir ne vie­nas. Per­duo­da­vo­me pa­ sta­bas „Vi­ta­res­tos“ va­do­vams ir pra­šy­da­vo­me, kad pa­ge­rė­tų dar­ bo ko­ky­bė“, – tvir­ti­no A.Ja­ru­ šaus­kas. Aš­tuo­ni pre­ten­den­tai

Šian­dien bus at­plė­šia­mi vo­kai su gau­tais pa­siū­ly­mais teik­ti va­ly­

Kon­kur­są lai­mė­ju­si įmo­nė tu­rės va­ly­ti ne tik cent­ri­nia­me pa­sta­ te įsi­kū­ru­sių po­li­ti­kų ir val­di­nin­ kų ka­bi­ne­tus, bet ir vi­sų sa­vi­val­ dy­bės pa­da­li­nių, Kau­ne iš­rink­tų Sei­mo na­rių ka­bi­ne­tus. „Vi­soms pa­tal­poms va­ly­ti sa­ vi­val­dy­b ė yra nu­m a­č iu­s i apie 0,5 mln. li­t ų. Ta­č iau su­m a ga­l i ir su­ma­žė­ti“, – at­sklei­dė R.Ma­ či­kė­nas. Kaž­ka­da sa­vi­val­dy­bė už vi­sų pa­tal­pų va­ly­mą ir sam­dy­tų dar­ buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams per me­tus iš­leis­da­vo apie 800 tūkst. li­tų. „Kai nu­spren­dė­me at­si­sa­ky­ ti dar­buo­to­jų ir pirk­ti pa­slau­ gą, iš­lai­dos su­ma­žė­jo. Per me­tus „Vi­ta­res­tai“ mo­kė­jo­me per 200 tūkst. li­tų. Vis­kas brangs­ta, tad ši pa­slau­ga ir­gi ne­pin­ga“, – aiš­ki­no R.Ma­či­kė­nas, pa­klaus­tas, ko­dėl už va­ly­mo pa­slau­gas da­bar pa­ siū­ly­ta apie pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

Sen­jo­rai su­lauks nuo­lai­dų? Man­tas La­pins­kas Su­lau­kus 69 me­tų – vie­šo­jo trans­ por­to bi­lie­tai už pu­sę kai­nos. Mies­ to ta­ry­bai šią sa­vai­tę priė­mus tei­ gia­mą spren­di­mą, to­kia tvar­ka tu­ rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo ko­vo 1 d.

Iki šiol už pu­sę kai­nos bi­lie­tus ga­ lė­jo įsi­gy­ti 70 me­tų ir vy­res­ni kau­ nie­čiai. Su­lau­ku­sie­siems 80 me­tų tai­ko­ma 80 pro­c. nuo­lai­da ke­lio­ nėms mies­te. Dau­giau nei pus­me­tį sa­vi­val­ dy­bė­je dis­ku­tuo­ta, kaip bū­tų ga­ li­ma keis­ti nuo­lai­dų sis­te­mą. To ini­cia­to­rius – mies­to ta­ry­bos So­ cia­li­nių, svei­ka­tos ir šei­mos rei­ka­ lų ko­mi­te­tas. Aps­kai­čiuo­ta, kad, 50 pro­c. nuo­lai­dą ke­lio­nėms mies­to au­to­ bu­sais ir trol­ei­bu­sais pra­dė­jus tai­ ky­ti sen­jo­rams, su­lau­ku­siems 69 me­tų am­žiaus, kas­met iš mies­to biu­dže­to pa­pil­do­mai rei­kė­tų skir­ ti 415 tūkst. li­tų. Šis am­žiaus ma­ži­ni­mas – tik pla­n uo­ja­m o pro­jek­to pir­m a­ sis žings­nis. Jei jam bus pri­tar­ta, kiek­vie­nais me­tais šio am­žiaus ri­ba ma­žės vie­nais me­tais – 2014 m. 50 pro­c. nuo­lai­da jau ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ir 68 me­tų su­lau­kę sen­jo­rai.

„Bu­vo to­kie pla­nai, tik ne­ži­nau, ar da­bar klau­si­mas bus tei­kia­mas ta­ry­bai. Ko­dėl? Yra įvai­rių nuo­ mo­nių. No­rė­jo­me sek­ti Vil­niaus pa­vyz­džiu – ten už pu­sę kai­nos ga­li va­ži­nė­ti jau 65 me­tų am­žiaus su­lau­kę as­me­nys. Kad Kau­nas ne­ bū­tų la­bai nu­skriaus­tas, no­rė­tu­me kiek­vie­nais me­tais tą am­žių ma­ žin­ti. Tu­ri­me ge­rus Ry­gos ir Ta­li­ no pa­vyz­džius“, – sa­kė pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­sio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Ku­da­rie­nė. Ji ne­slė­pė abe­jo­nių, ar mies­ to ta­ry­ba pri­tars to­kiam siū­ly­

mui, nes mies­to biu­dže­to pi­ni­gi­ nė – kiau­ra. Prog­no­zuo­ja­ma, kad, vis dau­ gė­jant pen­si­nio am­žiaus ri­bą per­žen­gian­čių as­me­nų, kas­met trans­por­to kom­pen­sa­ci­joms pa­ pil­do­mai iš mies­to biu­dže­to rei­ kė­tų dau­giau nei 3,5 mln. li­tų. Praė­ju­siais me­tais sa­vi­val­dy­bė ve­žė­jams tu­rė­jo at­sei­kė­ti be­veik 37 mln. li­tų, ta­čiau li­ko sko­lin­ga be­veik 30 mln. li­tų. Skai­čiuo­ja­ma, kad 2015 m. sa­vi­ val­dy­bė kom­pen­sa­ci­joms jau tu­ rės skir­ti apie 47 mln. li­tų.

„„Kai­na: da­bar sen­jo­rai iki 70 me­tų Kau­ne ne­tu­ri jo­kių nau­do­ji­mo­si

trans­por­tu nuo­lai­dų. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„„Išei­tis: Kęs­tu­čio g. 81 skly­po de­ta­lų­jį pla­ną ren­gian­tis ar­chi­tek­tas E.Barz­džiu

žiū­rė­tų­si pri­glaus­tas prie dau­gia­bu­čio, ta­čiau ap­lin­ky­bės ver­čia da­ry­ti ply­šį

2006 m. teis­mas do­ku­ 1 men­tus pa­nai­ki­no, skly­ po sa­vi­nin­kai vėl vis­ką pra­dė­jo nuo

nu­lio. Pa­sak E.Barz­džiu­ko, gy­ven­to­jai ne­su­tin­ka su tuo, kad nau­ja­sis ob­ jek­tas pri­si­šlie­tų prie jų na­mo sie­ nos. Mat ug­nia­sie­nė­je, prie ku­rios tęs­da­mas gat­vės už­sta­ty­mą ga­lė­tų jung­tis nau­ja­sis sta­ti­nys, yra ne­di­ de­li lan­ge­liai. Be to, ki­ta­pus na­mo gy­ven­to­jai lai­ko au­to­mo­bi­lius, ten sto­vi bui­ ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai. Jei pri­si­ šlies dar vie­nas na­mas, jiems teks jį apei­ti ap­lin­kui. Pri­va­lė­jo na­mus glaus­ti

Tai­gi ren­gia­mo de­ta­lio­jo pla­no pa­ siū­ly­muo­se nau­jas pa­sta­tas pa­žy­ mė­tas tri­mis met­rais to­liau nuo dau­gia­bu­čio, tarp na­mų at­si­ran­ da tar­pas. KAUET na­riai ko­ne vien­bal­siai su­kri­ti­ka­vo to­kį sta­ti­nių iš­dės­ty­ mą. Jie įsi­ti­ki­nę, kad šis ply­šys gat­ vę dar­ky­tų, nes tiek Kęs­tu­čio gat­ vei, tiek vi­sam Nau­ja­mies­čiui yra bū­din­gas ne­pert­rau­kia­mas pe­ri­ met­ri­nis už­sta­ty­mas. KAUET na­rė, ar­chi­tek­tū­ros is­to­ ri­kė Jo­li­ta Kan­čie­nė pri­mi­nė, kad, for­muo­jant Nau­ja­mies­tį tar­pu­ ka­riu, nuo 1933 m. įsi­ga­lio­jo įsta­ ty­mas, kad mies­to cent­re nau­ ji pa­sta­tai tu­ri bū­ti sta­to­mi pa­gal rau­do­ną­ją li­ni­ją ir glaus­tis vie­ nas prie ki­to. To­dėl pa­sta­tų sie­no­ se bu­vo da­ro­mos ug­nia­sie­nės, kad ne­bū­tų kliū­čių jung­tis ki­tiems pa­ sta­tams, o pa­tek­ti į kie­mus ga­lė­ jo bū­ti pa­lik­ti pra­va­žia­vi­mo ke­liai pir­mo aukš­to ly­gy­je. KAUET po­sė­dy­je bu­vo nea­be­ jo­ja­ma, kad lan­ge­liai ug­nia­sie­ nė­je at­si­ra­do gy­ven­to­jų ini­cia­ty­ va – to­kių pa­vyz­džių Kau­ne ap­stu. „Ko­dėl rei­kė­tų lai­min­ti gy­ven­to­jų sa­vi­va­lę ir dėl to keis­ti ar­chi­tek­tū­

ri­nius spren­di­mus?“ – ne­sup­ran­ ta­ma J.Kan­čie­nei. Jei iš­kirs­ti lan­gai iš­ties yra įtei­ sin­ti, is­to­ri­kės žo­džiais, yra pa­da­ ry­tas nu­si­kal­ti­mas mies­to ur­ba­nis­ ti­nei struk­tū­rai. Kal­ti­na gy­ven­to­jus sa­vi­va­le

KAUET na­rys Jur­gis Bu­čas ra­gi­no ne­nu­si­leis­ti mies­to cent­ro gy­ven­ to­jų rei­ka­la­vi­mams: „Ob­jek­tas ma­ žas, o pro­ble­ma la­bai di­de­lė. Vi­suo­ me­nės in­te­lek­tas – kaip nau­ja­gi­mio. Rei­kia ne­leis­ti ten­kin­ti ne­sub­ren­ du­sios vi­suo­me­nės įgei­džių.“ Ki­tas ar­chi­tek­tas Sau­lius Juš­kys pik­ti­no­si, kad „ant ar­chi­tek­tų li­pa kas tik no­ri – tiek gy­ven­to­jai, tiek iš­duo­dan­tie­ji lei­di­mus“. „Ne­ga­li bet kas nio­ko­ti mies­tą, iš­si­pjo­vęs lan­gą ug­nia­sie­nė­je“, – pri­ta­rė ar­ chi­tek­tas Da­lius Ša­ra­kaus­kas. Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­ chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ne­ ri­jus Va­lat­ke­vi­čius ne­ma­no, kad konk­re­čio­je Kęs­tu­čio gat­vės si­tua­ ci­jo­je pa­vyks pa­veik­ti gy­ven­to­jus, nes kar­tą teis­mas jau yra nu­spren­ dęs jų nau­dai. Bu­tuo­se bū­tų šil­čiau

Mi­nė­to Kęs­tu­čio gat­vės 79-ojo na­ mo ant­ro aukš­to gy­ven­to­ja Kris­ti­ na Do­mar­kie­nė pri­pa­ži­no, kad gy­ ven­to­jai ne­su­ti­ko su anks­tes­niais gre­ti­mo skly­po sa­vi­nin­kų su­ma­ ny­mais. Anks­čiau, pa­sak mo­ters, po nau­juo­ju pa­sta­tu bu­vo ke­ti­na­ma įreng­ti dar ir po­že­mi­nį ga­ra­žą, to­ dėl gy­ven­to­jai būgš­ta­vo, kad 1932 m. sta­ty­tam dau­gia­bu­čiui tai dar la­biau pa­kenks. „Mes na­mą jau tvir­ti­no­me, nes per po­tvy­nį bu­vo pa­plau­tas ir bu­vo griū­van­tis“, – ar­gu­men­ta­vo gy­ven­to­ja. Da­bar, pa­sak K.Do­mar­kie­nės, kai ku­rie žmo­nės su­tik­tų, jei nau­


3

Trečiadienis, vasario 6, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ek­tai piktai eš gy­ven­to­jus Komentaras Ry­tis So­lo­gu­bas

Įmo­nės „So­l i­r is“ va­do­vas

T

u­kas su­tin­ka, kad nau­jas sta­ti­nys geriau tarp pa­sta­tų. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

jas sta­ti­nys bū­tų glau­džia­mas prie jų na­mo, ta­čiau pir­mo aukš­to ly­gy­ je tu­rė­tų bū­ti pa­lik­tas 3 met­rų plo­ čio praė­ji­mas į kie­mą. „Ma­no pa­čios vo­nio­je yra lan­ge­ lis. Aš su­pran­tu, kad kai pa­sta­tys nau­ją pa­sta­tą, ar jis bus pri­glaus­ tas, ar ne, aš pro tą lan­ge­lį sau­lės vis tiek ne­ma­ty­siu“, – kal­bė­jo mo­ te­ris, ne­prieš­ta­rau­jan­ti, kad na­mas bū­tų pri­blo­kuo­tas. Jos nuo­mo­ne, pri­šlie­jus nau­ją pa­sta­tą dau­gia­ bu­čiui bū­tų ne­tgi ge­riau, nes bū­ tų šil­čiau. Nu­ma­ty­ta įkur­ti nak­vy­nės na­mus

Gy­ven­to­jos tei­gi­mu, lan­ge­liai va­ di­na­mo­jo­je ug­nia­sie­nė­je bu­vo nuo pat na­mo pa­sta­ty­mo. „Kai 1973 m. at­si­kraus­tė­me čia gy­ven­ti, dar ne­

eis­mas, įver­ti­nęs gy­ven­to­jų kap­r i­z us, pa­nai­k i­no anks­ čiau pa­reng­tą ir spe­cia­l is­ tų su­de­rin­tą de­ta­lų­jį pla­ną, pa­gal ku­rį na­mas bu­vo vi­siš­kai pri­blo­ kuo­tas prie dau­g ia­bu­čio. Da­bar no­ri­ me nuo ri­bos at­si­trauk­ti 3 met­rus. Na­ me bend­ri­jos nė­ra, rei­kia bend­rau­ti su kiek­vie­nu gy­ven­to­ju at­ski­rai. Taip, gy­ ven­to­jai su­tik­tų, kad na­mas bū­tų glau­ džia­mas, pa­l ie­kant pir­ma­me aukš­te praė­ji­mą į kie­mą. Ta­čiau jie tik­riau­siai ne­pa­sa­kė, kad su­t i­k i­mą jie duo­tų tik su są­ly­ga: mes tu­rė­tu­me pa­keis­t i vi­ sa­me na­me lan­g us, su­tvir­t in­t i jų na­ mo pa­ma­tus. Ko­dėl tu­rė­tu­me tai da­ ry­t i? Na­me nė­ra bend­r i­jos, žmo­n ių nuo­mo­nės skir­tin­gos. Da­lis gy­ven­to­ jų, net ir tie, ku­rių bu­tai ri­bo­ja­si su sie­ na, prie ku­rios ga­lė­tų bū­ti blo­kuo­ja­mas na­mas, tam ne­prieš­ta­rau­ja. Prie­šiš­kai nu­si­tei­kę ki­tų bu­tų sa­vi­nin­kai, jie iš­kė­ lė mums są­ly­gas. Ma­no nuo­mo­ne, jie prie­ši­na­si tik tam, kad pa­si­pel­ny­tų iš mū­sų. To­dėl mes, at­si­žvelg­da­mi į teis­ mo anks­čiau priim­tą spren­di­mą, ma­ to­me vie­nin­te­lę išei­tį – vi­sai ne­si­glaus­ ti prie dau­gia­bu­čio.

bu­vo cent­ri­nio šil­dy­mo, van­duo bu­vo šil­do­mas su vo­nio­se pa­sta­ ty­tais ka­ti­lais, tam lan­ge­liai bu­ vo bū­ti­ni“, – pa­ti­ki­no K.Do­mar­ kie­nė. Jei vis dėl­to ne­bus ga­li­my­bės nau­ją­jį sta­ti­nį glaus­ti prie dau­gia­ bu­čio, dau­ge­lio KAUET na­rių nuo­ mo­ne, pa­sta­tas ga­lė­tų bū­ti ir aukš­ tes­nis, o ne to­kio pat aukš­čio kaip dau­gia­bu­tis. Skly­po sa­vi­nin­kė – įmo­nė „So­ li­ris“ čia nu­ma­to įreng­ti nak­vy­nės na­mų ti­po ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gą, ku­rio­je il­ges­nį lai­ką ga­lė­tų gy­ven­ti stu­den­tai ar sam­dy­ti dar­buo­to­jai, at­vy­kę į ko­man­di­ruo­tes. Pir­ma­ja­me aukš­te gal­būt veik­tų ka­vi­nė. Rū­sys po sta­ti­niu ne­nu­ma­ to­mas.

Aš su­pran­tu, kad kai pa­ sta­tys nau­ ją pa­sta­tą, ar jis bus pri­ glaus­tas, ar ne, aš pro tą lan­ge­lį sau­ lės vis tiek ne­ma­ty­siu.

„„Ne­su­ta­ria: muzikantė K.Domarkienė ir dalis gy­

ven­to­jų su­tin­ka, kad nau­ja­sis pa­sta­tas glaus­tų­si prie ug­nia­sie­nės, ki­ti – prie­ši­na­si. 

Antano Slavinsko nuotr.

„„Bran­giau­sias: už M.Do­bu­žins­kio gat­vės 6-ojo na­mo, kur įsi­kū­ręs Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­rius, nuo­mą per

mė­ne­sį at­sei­kė­ja­ma 8 tūkst. li­tų. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Val­di­nin­kai kei­čia ka­bi­ne­tus Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

300 tūkst. li­tų – tiek pa­si­šo­vė su­ tau­py­ti sa­vi­val­dy­bė, at­si­sa­kiu­si di­ džio­sios da­lies nuo­mo­ja­mų pa­sta­ tų. Kai ku­rie tar­nau­to­jai jau per­si­ kraus­tė, o ki­ti tai tu­rė­tų pa­da­ry­ti iki šių me­tų vi­du­rio. Iš­si­bars­tę po mies­tą

Kau­ne pri­skai­čiuo­ja­ma apie 20 ad­ re­sų, kur yra įsi­kū­rę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­niai. Bend­ ras jų uži­ma­mas plo­tas – 24 tūkst. kv. m. Dar 2 tūkst. kv. m pa­tal­pų yra nuo­mo­ja­ma. Sa­vi­val­dy­bė­je dar praė­ju­sį mė­ ne­sį pra­si­dė­jo per­si­kraus­ty­mas, nes pa­si­bai­gė ir kai ku­rių pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tys. Iš K.Do­ne­lai­čio gat­vės 19-aja­ me na­me nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų į M.Dauk­šos gat­vė­je 34 nu­me­riu pa­žy­mė­tą na­mą per­si­kraus­tė Ci­vi­ li­nės sau­gos tar­ny­ba. M.Dauk­šos gat­vė­je anks­čiau dir­bo Kul­tū­ros ir tu­riz­mo plėt­ros sky­riaus dar­buo­to­jai, ku­rie įsi­kū­ rė pa­grin­di­nia­me sa­vi­val­dy­bės pa­ sta­te bei ša­lia jo nuo­mo­ja­mo­se pa­ tal­po­se – Lais­vės alė­jos 94 ir 94B na­muo­se. „Ka­dan­gi prie Aps­kai­tos sky­riaus yra pri­jung­tos Švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gų ūkio ir fi­nan­sų sky­riaus ap­ skai­tos dar­buo­to­jos, jos iš nuo­mo­ ja­mo M.Do­bu­žins­kio gat­vės 6-ojo na­mo taip pat at­si­kels į Lais­vės

alė­jos 94 ir 94B na­mus. Jos užims Ener­ge­ti­kos sky­riaus dar­buo­to­jų vie­tą. Pas­ta­ruo­sius iš­ke­lia­me į sa­vi­ val­dy­bės pa­tal­pas V.Put­vins­kio gat­ vė­je. Čia vė­liau at­si­kels ir Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­rius“, – apie vyks­ tan­čias ro­ki­ruo­tes pa­sa­ko­jo sa­vi­ val­dy­bės Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas Al­fon­sas Ja­ru­šaus­kas. Pa­sak ve­dė­jo, vie­na pa­grin­di­nių per­mai­nų prie­žas­čių – ban­dy­mas at­si­sa­ky­ti ne­ma­žos da­lies nuo­mo­ ja­mų pa­tal­pų. Jo ap­skai­čia­vi­mais, at­li­kus mi­nė­ tą ro­ki­ruo­tę tarp ap­skai­tos, ener­ge­ ti­kos ir švie­ti­mo sri­čių dar­buo­to­jų, per me­tus pa­vyks su­tau­py­ti apie 300 tūkst. li­tų nuo­mos mo­kes­čio.

Kau­ne pri­skai­ čiuo­ja­ma apie 20 ad­re­sų, kur yra įsi­kū­rę sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos pa­da­li­niai. Iš­kels per pus­me­tį

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė nuo­mo­ja­si pa­tal­pas pen­kio­se vie­to­se, ta­čiau atei­ty­je ža­da pa­si­lik­ti tik ar­čiau­ siai cent­ri­nio sa­vi­val­dy­bės pa­sta­ to esan­čius du na­mus. Kai ku­rias nuo­mos su­tar­tis pla­ nuo­ja­ma nu­trauk­ti per pir­mą šių me­tų pus­me­tį.

A.Ja­ru­šaus­ko tei­gi­mu, dau­gu­ma nuo­mo­ja­mų pa­sta­tų yra se­nos sta­ ty­bos – prie jų ne tik sun­ku pri­va­ žiuo­ti, ta­čiau jų eksp­loa­ta­ci­jos iš­ lai­dos di­de­lės. Praė­ju­siais me­tais šios pen­kios nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos sa­vi­val­dy­ bei per mė­ne­sį kai­na­vo 38 tūkst. li­tų, o per me­tus – be­veik pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Iš dan­go­rai­žio – tik mi­ra­žas

Nes­kai­čiuo­jant se­niū­ni­jų, įsi­kū­ ru­sių įvai­riuo­se Kau­no mik­ro­ra­jo­ nuo­se, nuo cent­ri­nio sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to Lais­vės alė­jo­je la­biau­siai nu­to­lęs Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­rius, įsi­kū­ręs ne­to­li leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­žo Auš­ros gat­vė­ je. Jo dar­buo­to­jai kiek­vie­ną die­ną nu­va­žiuo­ja ne­ma­žą at­stu­mą, dar­ bo rei­ka­lais ke­liau­da­mi iki mies­to val­džios. Prieš ke­le­rius me­tus Vil­niaus sa­ vi­val­dy­bei pa­si­sta­čius vie­ną dan­ go­rai­žį vi­sai ad­mi­nist­ra­ci­jai, ne­pa­ to­gu­mai sos­ti­nė­je bu­vo iš­spręs­ti. Ta­da ir Kau­no val­džia pra­kal­bo apie ana­lo­giš­ką pro­jek­tą. Ta­da skai­čiuo­ta, kad to­kio dy­ džio pa­sta­tui, į ku­rį su­tilp­tų vi­sa ad­mi­nist­ra­ci­ja, rei­kė­tų be­veik 100 mln. li­tų. Už par­duo­tus pa­sta­tus pla­nuo­ta gau­ti apie 60 mln. li­tų, o li­ku­sią su­mą rei­kė­tų sko­lin­tis. Kal­bin­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis sa­kė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ši te­ma sa­vi­val­dy­bė­je už­mirš­ta.

Kau­nie­čių fi­nan­si­nis vei­das Pa­gal vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, ku­ris praė­ju­sių me­tų tre­čią ket­ vir­tį sie­kė 1 668 li­tus, Kau­nas tė­ra aš­tun­to­je vie­to­je Lie­tu­vo­je. Kau­ nie­čius len­kia ne tik Vil­nius ir Klai­pė­da, bet ir kur kas ma­žes­nės sa­vi­val­dy­bės – Vi­sa­gi­no, Elekt­rė­ nų, Ma­žei­kių.

To­kias vi­du­rio Lie­tu­vos re­gio­no eko­no­mi­nes ir so­cia­li­nes ten­den­ ci­jas at­sklei­dė „Swed­bank“ As­ me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­tas, at­li­kęs sa­vi­val­dy­bių ly­gi­na­mą­ją ana­li­zę. Vos 26 li­tais, ly­gi­nant su Kau­ nu, vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis yra ma­žes­nis Kė­dai­nių ra­jo­no sa­ vi­val­dy­bė­je. Žvel­giant į pra­dels­tų mo­kė­ji­ mų sta­tis­ti­ką re­gio­ne ma­ty­ti, kad kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­ jams trūks­ta fi­nan­si­nės dis­cip­li­

„„Pi­ni­gai: Kau­nas pa­gal dar­bo už­

mo­kes­čio dy­dį Lie­tu­vo­je uži­ma vos aš­tun­tą vie­tą.Vytauto Liaudanskio nuotr.

nos. Pa­vyz­džiui, Kau­ne vi­du­ti­nė pra­dels­ta vie­no sko­li­nin­ko su­ma ne­ban­ki­niam fi­nan­si­niam sek­to­ riui yra vie­na di­džiau­sių ša­ly­je ir

sie­kia 4 439 li­tus. Pa­sak eks­per­tų, kau­nie­čiai, ko ge­ro, sa­vo pra­dels­ tus mo­kė­ji­mus ga­li mė­gin­ti aiš­ kin­ti vie­nais aukš­čiau­sių ko­mu­ na­li­nių pa­slau­gų ta­ri­fais ša­ly­je. Pa­gal ši­lu­mos ta­ri­fo dy­dį Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė uži­ma 48–50 vie­tą tarp 60-ies ša­lies sa­vi­val­ dy­bių, pa­gal karš­to van­dens ta­ri­ fą yra 35-a. Vis dėl­to ki­tų sa­vi­val­dy­bių pa­ vyz­džiai ro­do, kad, net ir esant aukš­tiems pa­slau­gų ta­ri­fams, sko­ las ga­li­ma su­mo­kė­ti lai­ku. Prie­ nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal ši­lu­ mos ta­ri­fą yra 56-oje, pa­gal karš­to van­dens ta­ri­fą – 55-oje vie­to­se, o šal­tas van­duo bran­giau­sias vi­so­ je ša­ly­je. Vis dėl­to vi­du­ti­nė vie­no sko­li­nin­ko pra­dels­ta su­ma šio­je sa­vi­val­dy­bė­je yra ma­žiau­sia. KD inf.


4

trečiadienis, vasario 6, 2013

Užribis

Ką dar sle­pia M.Ža­li­mas? „Nus­ta­ty­ti šį laiš­ką ra­ 1 šiu­sio as­mens mums ne­ pa­vy­ko“, – sa­kė A.Ve­re­nius ir pa­

ti­ki­no, kad ano­ni­mas bu­vo nu­ro­dęs konk­re­čias pa­var­des pa­rei­gū­nų, ži­ no­ju­sių apie D.Ke­džio pla­nuo­ja­mas žu­dy­nes. Kol laiš­ko tu­ri­nio neiš­ty­rė teis­ mas, pro­ku­ro­ras dau­giau ne­bu­vo lin­kęs ko­men­tuo­ti ja­me nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių. Apie šį laiš­ką tei­gė nie­ko ne­ži­no­ jęs nei tuo­me­tis ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ras Viz­gir­das Te­ly­čė­nas, nei jo pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Ston­ čai­tis, ku­riam dar rug­sė­jo vi­du­ry­je apie D.Ke­džio žu­dy­nes pa­pa­sa­ko­jo da­bar vals­ty­bės sau­go­mas liu­dy­to­ jas M.Ža­li­mas. Ap­si­me­tė gi­mi­nai­čiu?

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­ nų by­lą dėl žu­dy­nių Kau­ne nag­ ri­nė­jan­čia­me teis­me va­kar įvy­ ko slap­to liu­dy­to­jo M.Ža­li­mo ir aukš­t ų bu­v u­s ių bei esa­m ų Po­ li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nų akis­ta­ta. Bu­vęs ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­ va­duo­to­jas A.Ston­čai­tis tei­gė, kad pri­si­me­na 2009 m. įvy­ku­sį su­si­ ti­ki­mą su M.Ža­li­mu, ta­čiau ti­ki­ no nie­ko konk­re­taus ne­ga­lįs pa­ sa­ky­ti. „Sek­re­to­rė man pa­sa­kė, kad ma­ nęs apa­čio­je lau­kia kaž­koks to­li­mas gi­mi­nai­tis, kai nu­si­lei­dau prie bu­ dė­to­jo, bu­vęs vy­ras pri­si­sta­tė to­ li­mu gi­mi­nai­čiu iš Plun­gės – man ne­sup­ran­ta­mas jo no­ras bū­ti gi­mi­ nai­čiu, nes jis toks nė­ra, – teis­me pa­reiš­kė A.Ston­čai­tis. – Jis man pa­sa­kė, kad no­ri kal­bė­ti apie ga­li­ mus nu­žu­dy­mus Kau­ne. Ka­dan­ gi tai – ne ma­no ku­ruo­ja­ma sri­tis, pa­skam­bi­nau Vis­val­dui Rač­kaus­ kui, bet jis ke­ti­no iš­vyk­ti, to­dėl at­ siun­tė To­mą Ul­pį – jam šį žmo­gų ir per­da­viau.“ Va­kar teis­me M.Ža­li­mas pa­reiš­ kė, kad A.Ston­čai­tis me­luo­ja – esą į ka­bi­ne­tą atė­jo ne tik T.Ul­pis, bet dar du vy­rai, ku­riems jis dar kar­tą tu­rė­jo pa­sa­ko­ti apie pla­nuo­ja­mus D.Ke­džio nu­žu­dy­mus. M.Ža­li­mas ti­ki­no, kad A.Ston­čai­čio bro­lis yra ve­dęs jo mo­ti­nos se­se­rį.

„Rug­sė­jo 16 d. atė­jo pa­va­duo­to­jas To­ mas Ul­pis ir pa­sa­kė, kad bu­vo priim­ tas žmo­gus, ku­ris atė­jo nuo va­do­vy­ bės, at­si­ra­do per Ston­čai­tį ir Rač­kaus­ ką. Tas žmo­gus pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad toks Ke­dys, ži­no­mas iš ži­n iask­ lai­dos straips­nių ir lai­dų, tu­r i bend­ ra­min­čių, iš­sa­kė min­tį, kad rei­kia žu­ dy­ti pe­do­fi­lus – pa­skui su­temp­ti į vie­ ną vie­tą mies­te, kad žmo­nės pa­ma­ty­ tų, kas per gy­vu­liai. Mes į tą in­for­ma­ ci­ją pa­ž iū­rė­jo­me kaip į ne­pa­t i­k i­mą, tie­siai sa­kant, iš lu­bų gal­būt. Tų žmo­ nių in­for­ma­ci­ja daž­niau­siai ne­pa­sit­ vir­ti­na“, – pa­sa­ko­jo A.Ma­to­nis. Ka­dan­g i Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ ra­tū­ro­je bu­vo at­lie­ka­mas ty­ri­mas dėl pe­do­fi­li­jos, pa­sak liu­dy­to­jo, nu­spręs­ ta, kad rei­kia in­for­muo­ti pro­ku­ra­tū­rą

„„Bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­

sa­ro pa­va­duo­to­jas Vis­val­das Rač­ kaus­kas.

Keis­tas in­ci­den­tas Sei­me

„Apie D.Ke­džio paieš­ką pa­si­do­mė­ da­vau pas A.Ma­to­nį, V.Rač­kaus­ką ar­ba T.Ul­pį – vie­nas pa­rei­gū­nas ma­ne in­for­ma­vo, kad yra vil­ties, jog bus su­ras­tas, jo bu­vo ieš­ko­ma per bu­vu­sį kul­tū­ris­tą, kaip vė­liau su­ži­no­jau, Rai­mun­dą Iva­naus­ką“, – se­nus įvy­kius va­kar teis­me pri­ si­mi­nė bu­vęs ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ ras V.Te­ly­čė­nas. Jis pa­ti­ki­no, kad nie­ko ne­ži­no­ jo apie M.Ža­li­mą ir apie jo pa­teik­ tą in­for­ma­ci­ją. „D.Ke­džio paieš­ka po­li­ci­jo­je bu­vo vyk­do­ma vi­so­mis kryp­ti­mis“, – sa­kė jis. V.Te­ly­čė­nas apie mįs­lin­gą­jį laiš­ ką pre­zi­den­tū­rai su­ži­no­jo tik per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. „Tai nu­ti­ko jau po ki­lu­sio skan­da­lo, kai apie M.Ža­ li­mą pa­ro­dė te­le­vi­zi­ja“, – sa­kė bu­ vęs po­li­ci­jos va­do­vas. „V.Rač­kaus­kas man yra sa­kęs, kad per Po­li­ci­jos die­ną bu­vo in­ ci­den­tas Sei­me, kai kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ jas An­dže­jus Ru­gins­kis jam pa­sa­ kė: ži­nok, kad tu­rė­si di­de­lių ne­ ma­lo­nu­mų ar­ti­miau­siu me­tu, tai gir­dė­jo kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos vir­ ši­nin­kas A.Ma­to­nis“, – tei­gė liu­ dy­to­jas.

„„Bu­vęs Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­

li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ jas To­mas Ul­pis. „„Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo 1-osios val­dy­

bos 1-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kas Emi­li­ jus Da­mu­kai­tis. „„Ope­ra­ty­vi­niai dar­buo­to­jai Da­

riu­šas Sin­ke­vi­čius ir Vi­ta­li­jus Vit­ kovs­kis.

Ne­ban­dė už­kirs­ti ke­lio žu­dy­nėms Bau­džia­mą­ją by­lą nag­ri­nė­jan­tis tei­ sė­jas V.Paš­ke­vi­čius va­kar nu­spren­ dė kal­ti­na­ma­jam V.Vit­kovs­k iui pa­ nai­k in­ti dar per iki­teis­mi­n į ty­ri­mą jam skir­tą įpa­rei­go­ji­mą – ne­bend­ rau­ti su V.Rač­kaus­ku ir T.Ul­piu. Vals­t y­bi­n į kal­t i­n i­mą pa­lai­kan­t is pro­k u­ro­ras Arū­nas Ve­re­n ius teis­ me yra sa­kęs, kad V.Rač­kaus­kas, veik­d a­m as bend­r i­n in­k ų gru­p ė­ je su T.Ul­piu, E.Da­mu­kai­čiu, V.Vit­ kovs­k iu ir D.Sin­ke­v i­č iu­m i, nuo 2009 m. spa­l io 5-osios (J.Fur­ma­ na­v i­čiaus ir V.Na­r u­še­v i­čie­nės nu­ žu­dy­mo die­nos) iki 2011-ųjų spa­ lio 30-osios nu­slė­p ė in­for­ma­ci­ją apie bu­v u­sį dvie­jų žmo­n ių nu­ž u­ dy­mu įta­r ia­mo D.Ke­d žio drau­gą M.Ža­li­mą.

Tarp tie­sos ir me­lo

M.Ža­li­mas sa­vo skan­da­lin­gą ver­si­ją apie Kau­no žu­dy­nes ir apie jas ži­ no­ju­sius pa­rei­gū­nus pa­skel­bė lai­ do­je „Abi­pus sie­nos“. Jos au­to­riui V.Gai­ve­niui va­kar teis­me te­ko pri­pa­žin­ti, kad M.Ža­ li­mas pa­si­kly­do tarp me­lo ir tie­sos, o „gel­bė­da­mas sa­vo už­pa­ka­lį jis yra pa­si­ry­žęs bet kam“. Per praė­ju­sį teis­mo po­sė­ dį M.Ža­li­mas ap­kal­ti­no V.Gai­ve­ nį, esą pa­sta­ra­sis lie­pė ap­šmeiž­ti V.Rač­kaus­ką. Žur­na­lis­tai tai va­kar ka­te­go­riš­kai nei­gė. „Per pir­mą­jį mū­sų su­si­ti­ki­mą M.Ža­li­mas pa­sa­ko­jo, kaip N.Venc­ kie­nė kurs­tė bro­lį, taip pat pa­ sa­ko­jo vi­są žu­dy­nių pla­ną – kaip nu­žu­dys J.Fur­ma­na­vi­čių, V.Na­ru­ še­vi­čie­nę, A.Ūsą, kaip pa­skui vi­sus la­vo­nus su­mes į vie­ną au­to­mo­bi­lį ir pa­liks, tai bu­vo šiur­pi­nan­tis pa­ sa­ko­ji­mas, man kil­da­vo klau­si­mų,

„„Su­si­ti­ki­mas: V.Gai­ve­nis (nuotr.) va­kar teis­me pa­tvir­ti­no, kad M.Ža­li­

mo pa­sa­ko­ji­mas ėmė keis­tis po ap­si­lan­ky­mo pas bu­vu­sio Kau­no apy­ gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko A.Mi­li­nio žmo­ną. Tomo Raginos nuotr.

kiek ja­me tie­sios, kiek iš­mo­nės“, – tei­gė liu­dy­to­jas. Jo tei­gi­mu, M.Ža­li­mas vis kar­to­jo pa­rei­gū­nų, ži­no­ju­sių apie pla­nuo­ ja­mas žu­dy­nes, pa­var­des. Pa­sak V.Gai­ve­nio, M.Ža­li­mas taip pat pa­sa­ko­jo, kaip Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nus nu­ve­ žė į so­do na­me­lį prie Vil­niaus, kur D.Ke­dys tu­rė­jo slėp­tis po žu­dy­nių, – esą so­do na­me­ly­je bu­vo lai­ko­mi krep­šiai su 70 tūkst. do­le­rių. „Jis tei­gė, kad šiuos pi­ni­gus ati­ da­vė į de­par­ta­men­tą ir tie pi­ni­gai

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos va­das: pro­ku­ro­rai ži­no­jo apie M.Ža­li­mą Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ kas Al­g ir­das Ma­to­n is teis­mui pa­sa­ ko­jo bu­vęs įsi­ti­ki­nęs, kad 2009 m. iš Min­dau­go Ža­li­mo gau­tą in­for­ma­ci­ją pa­val­di­niai tin­ka­mai įfor­mi­no.

Kal­ti­na­mie­ji

ir po to bus ma­ty­ti, ką da­ry­ti. Kri­mi­na­ li­nės po­li­ci­jos va­do­vas pa­sa­ko­jo vė­ liau iš T.Ul­pio su­ži­no­jęs, kad įvy­ko po­ li­ci­nin­kų su­si­ti­ki­mas su Vil­niaus apy­ gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rais, vy­ ko il­ga dis­ku­si­ja, ką da­ry­ti to­liau. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vai esą siū­lė pa­sek­ti D.Ke­dį, ta­čiau pro­ku­ro­ rai tam esą ne­pri­ta­rė ir su­ti­ko tik su tuo, kad bū­tų slap­ta klau­so­ma­si jo po­ kal­bių. „Ul­pis sa­kė, kad nė­ra jo­kios įdo­mios in­for­ma­ci­jos per te­le­fo­no po­kal­bių kont­ro­lę. Ta (M.Ža­l i­mo – BNS) in­for­ ma­ci­ja ne­bu­vo ypač svar­bi, abst­rak­ ti. T.Ul­pis sa­kė, kad tas žmo­g us ne­ ke­l ia pa­si­t i­kė­ji­mo“, – teis­mui liu­d i­jo A.Ma­to­nis. Pa­sak A.Ma­to­n io, iš­kart po žu­dy­n ių jis su­lau­kė skam­bu­č io iš pre­z i­den­ tū­ros – Po­l i­ci­jos de­par­ta­men­t ui bu­ vo pra­neš­ta, kad pre­z i­den­t ū­ro­je yra daug D.Ke­d žio skun­dų. Po šio skam­

bu­č io A.Ma­to­n is nu­s iun­tė vai­r uo­ to­ją ir šis at­ve­žė krū­vą įvai­r ios me­ džia­gos. „Pra­dė­jau skai­ty­ti skun­dus. Man pa­ skam­bi­no Rač­kaus­kas ir pa­sa­kė, kad pas A.Siau­r u­se­v i­čių (Lie­tu­vos ra­d i­ jo ir te­le­vi­zi­jos ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių – BNS) daug vi­so­kių skun­dų. Ta me­ džia­ga ir­g i bu­vo per­duo­ta. Tik me­ džia­gas pra­dė­jęs skai­t y­t i, pra­dė­jau ma­ty­ti si­tua­ci­ją“, – sa­kė A.Ma­to­nis. Jis pa­tvir­ti­no, kad tuo­met į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą bu­vo at­vež­tas M.Ža­ li­mas. „Jis sa­kė, kad tu­ri rak­tus nuo so­do na­ me­lio, tu­ri krep­šį su daik­tais, D.Ke­dys ga­li at­vyk­ti ir pra­šy­ti jį pa­slėp­ti na­me­ ly­je. Ta­da Ul­pis or­ga­ni­za­vo ste­bė­ji­mą, pa­sa­lą to na­me­lio“, – pri­si­mi­nė Kri­mi­ na­l i­nės po­l i­ci­jos biu­ro vir­ši­n in­kas. Ta­čiau D.Ke­dys ne­pa­si­ro­dė. Šal­ti­nis: BNS

din­go, štai, ma­tai koks de­par­ta­ men­tas, sa­kė jis“, – pri­si­mi­nė liu­ dy­to­jas. Pa­kei­tė pa­ro­dy­mus?

V.Gai­ve­nis va­kar teis­me pa­tvir­ti­ no, kad M.Ža­li­mo pa­sa­ko­ji­mas ėmė keis­tis po ap­si­lan­ky­mo pas bu­vu­ sio Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­ nin­ko Al­ber­to Mi­li­nio žmo­ną Ma­ ri­ją Mi­li­nie­nę. Liu­dy­to­jas ne­slė­pė, kad pa­ts M.Mi­li­nie­nei bu­vo pa­pa­sa­ko­jęs apie M.Ža­li­mą. „Ne­ži­no­jau jos san­ty­kių su ope­ ra­ty­vi­niais dar­buo­to­jais, V.Rač­ kaus­ku. Ti­kė­jau tuo žmo­gu­mi, bet man bu­vo šo­kas, kai su­ži­no­ jau, kad mū­sų su­si­ta­ri­mo ne­pai­ so­ma. Net­ru­kus su­ži­no­jau, kad po M.Ža­li­mo ap­klau­sos pas iki­ teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­ją ne­li­ko kai ku­rių de­ta­lių, o kai ku­rios jos bu­ vo in­terp­re­tuo­ja­mos vi­siš­kai ki­ taip nei fil­ma­vi­mo me­tu“, – pa­ reiš­kė žur­na­lis­tas. V.Gai­ve­nis: jis me­luo­ja

M.Ža­li­mas va­kar teis­me to­liau aiš­ki­no, kad ne­pa­ži­no­jo V.Rač­ kaus­ko. „Jūs ma­nęs ne­pris­kir­ki­te nu­si­ kals­ta­mam pa­sau­liui, kad tu­rė­čiau pa­ži­no­ti V.Rač­kaus­ką. Jūs pa­ts mi­ nė­jo­te apie pi­ni­gus, sa­kiau, kad ne­ su tik­ras, jog bu­vo V.Rač­kaus­kas, bet tu sa­kei: fil­muo­jam, ne­rei­kės per­fil­muo­ti, juk tu su tais pa­čiais dra­bu­žiais, o jei­gu ne­pa­sit­vir­tins, ne­ro­dy­si­me“, – po V.Gai­ve­nio liu­ di­ji­mo pa­reiš­kė M.Ža­li­mas. Jis pa­tvir­ti­no, kad žur­na­lis­tas jį su­pa­žin­di­no su M.Mi­li­nie­ne. „Ta­

Šal­ti­nis: del­fi.lt

čiau ji pa­sa­kė, kad ne lai­dą fil­muo­ ti rei­kia, pas pa­rei­gū­nus vež­ti, bet V.Gai­ve­nis no­rė­jo dar fil­muo­ti so­do na­me­lį ir pa­sa­kė, jog jei­gu ne­pa­ro­ dy­siu na­me­lio, jis pa­ro­dys vis­ką, ką fil­ma­vo“, – tei­gė jis. „Man ap­mau­du, kad žmo­gus taip me­luo­ja. Fil­muo­jant su ma­ ni­mi da­ly­va­vo ope­ra­to­rius Ne­ri­jus Ba­niū­nas, ku­ris ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti, ką kal­bė­jo M.Ža­li­mas – ne­tu­riu ko dau­giau pa­sa­ky­ti, nes žmo­gus aki­ vaiz­džiai me­luo­ja“, – sa­kė V.Gai­ ve­nis. Apie fan­ta­zi­ją ne­kal­bė­jo

Praė­ju­sia­me teis­mo po­sė­dy­je vie­ nam kal­ti­na­mų­jų ad­vo­ka­tų už­si­mi­ nus, kad M.Ža­li­mo drau­gė esą yra pa­sa­kiu­si, kad jis mėgs­ta per daug fan­ta­zuo­ti, va­kar su­gy­ven­ti­nė šio api­bū­di­ni­mo iš­si­gy­nė. Maž­daug še­še­rius me­tus su M.Ža­li­mu gy­ve­nan­ti jo vai­ko mo­ ti­na Lau­ra Ži­liū­tė – taip pat sau­ go­ma vals­ty­bės. „Apie ge­res­nį gy­ve­ni­mą ir aš pa­ fan­ta­zuo­ju, bet kad bū­tų pa­me­la­ vęs“, – sa­kė ji. Mo­ters tei­gi­mu, M.Ža­li­mas nu­ spren­dė kreip­tis į Po­li­ci­jos de­par­ ta­men­tą, su­si­ra­do to­li­mą sa­vo gi­ mi­nai­tį A.Ston­čai­tį, ku­riam vis­ką pa­pa­sa­ko­jo. „Vė­liau, spa­lio 4 d., jis man pa­sa­kė, kad jie ki­tą die­ ną pla­nuo­ja nu­si­kal­ti­mą, to­dėl jis pa­skam­bi­no Ul­piui ir iš­va­žia­vo su juo su­si­tik­ti“, – kal­bė­jo L.Ži­liū­tė. Ji tvir­ti­no, kad M.Ža­li­mas bend­ra­ vo su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­ rei­gū­nais, ta­čiau nė vie­no jų ne­ bu­vo ma­čiu­si. KD, del­fi.lt inf.


5

trečiadienis, vasario 6, 2013

lietuva

Prem­je­rų dvi­ko­va

Aiš­kin­sis pro­ku­ro­rai Ge­ne­ra­l i­nė pro­k u­ra­t ū­ra pra­dė­jo iki­tei­si­mi­nį ty­ri­mą dėl ener­ge­ti­kos bend­ro­vių gru­pę val­dan­čios Vi­sa­ gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės (VAE) vie­ šų­jų pir­ki­mų. Ty­ri­mas pra­dė­tas sau­ sio 14 d. Tie­sa, ko­kios apim­ties vie­ šie­ji pir­ki­mai pa­te­ko į Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros aki­ra­tį ir kas į ją krei­ pė­si, neatsk­lei­džia­ma. Per­nai lapk­ ri­tį skelb­ta, kad į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ ra­tū­rą dėl VAE pir­ki­mų krei­pė­si So­ cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja Sei­ me.

Kas ir ką pa­da­rė blo­gai, kad Ig­na­li­nos ato­ mi­nės elekt­ri­nės (IAE) už­da­ry­mas strin­ ga? Dėl to su­si­kir­to bu­vęs ir esa­mas prem­je­rai. Va­kar jie įsi­vė­lė į žo­džių mū­šį.

Ieš­ko­jo kal­tų

So­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris Al­gir­ das But­ke­vi­čius ir vėl prie­kaiš­ta­ vo anks­tes­nei Vy­riau­sy­bei, esą ji blo­gai tvar­kė­si už­da­ro­mo­je IAE. „Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad čia gė­da pir­miau­sia IAE bend­ro­vės va­do­ vams, taip pat bu­vu­siam ener­ge­ ti­kos mi­nist­rui po­nui Sek­mo­kui, kad dve­jus me­tus gin­či­jo­si vi­du­ je ir aiš­ki­no­si san­ty­kius už­sa­ko­vas su ge­ne­ra­li­niu ran­go­vu (Vo­kie­ti­jos bend­ro­ve „Nu­kem“ – BNS inf.). Bet ku­rio­je ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je ar vals­ty­bės įmo­nė­je, jei­gu taip pro­ ble­mos bū­tų bu­vu­sios spren­džia­ mos, jos jau se­nai bū­tų su­bank­ ru­ta­vu­sios. Čia vis dėl­to, rei­kia pri­pa­žin­ti, bu­vo nau­do­ja­mi mo­ kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai, mi­li­jo­ni­ nės su­mos“, – grės­min­gai kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius. Pa­sak prem­je­ro, šiuo me­tu sie­ kia­ma pa­reng­ti do­ku­men­tus, kad nuo ko­vo pa­bai­gos bū­tų at­nau­ jin­tas fi­nan­sa­vi­mas di­džiau­siam IAE už­da­ry­mo pro­jek­tui – lai­ki­ na­jai pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ ro sau­gyk­lai (B1). Eu­ro­pos do­no­rai

VAE kon­k ur­sus nag­r i­nė­ju­sios Vie­ šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) at­sto­ vė Auš­ra Po­c ie­nė BNS sa­kė, kad tar­ny­ba į pro­k u­ra­t ū­rą ne­si­k rei­pė. Ta­č iau ji pa­t vir­t i­no, jog pro­k ū­ra­ tū­ra pa­pra­šė tar­ny­bos me­d žia­gos apie VAE vie­š uo­s ius pir­k i­mus. VPT per­nai lapk­r i­čio vi­du­r y­je pa­ reiš­kė, kad VAE tu­rė­t ų nu­t rauk­t i ne­tei­sė­tai su­da­r y­tas maž­daug 30 mln. li­tų ver­tės su­tar­tis su už­sie­nio tei­si­n in­kais ir vie­tos vie­šų­jų ry­šių agen­t ū­ra.

per­nai gruo­dį įšal­dė šio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą ir nu­ro­dė iki šių me­ tų ko­vo pa­bai­gos su­si­tar­ti su „Nu­ kem“. Jei su­si­ta­ri­mas ne­bus pa­ siek­tas, ES pa­ra­ma ga­li bū­ti vi­siš­kai nu­trauk­ta.

Al­gir­das But­ke­vi­čius:

Gė­da IAE bend­ro­vės va­do­vams, taip pat bu­vu­siam ener­ge­ti­ kos mi­nist­rui po­nui Sek­mo­kui. Dar­bai ne­vyks­ta

Anot Vy­riau­sy­bės va­do­vo, dėl su­ stab­dy­to fi­nan­sa­vi­mo šiuo me­ tu elekt­ri­nė­je ne­vyks­ta jo­kie dar­ bai. „Šiuo me­tu be­veik jo­kie dar­bai ne­vyks­ta, nes fi­nan­sa­vi­mas yra su­ stab­dy­tas“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius. Ma­ža to, prem­je­ras pa­reiš­kė, kad pro­ku­ro­rų ga­li bū­ti pra­šo­ma iš­tir­ ti IAE veik­lą, jei po au­di­to paaiš­kė­

„„ Su­si­kir­to: A.But­ke­vi­čius (nuotr. kairėje) dėl ne­sėk­mių už­da­rant IAE

ap­kal­ti­no A.Ku­bi­lių, ta­čiau šis ne­li­ko sko­lin­gas. 

„Fo­to­die­nos“ / Dmit­ri­jaus Rad­lins­ko nuo­tr.

tų, kad mi­li­jar­di­nės ver­tės už­da­ry­ mo dar­bus įgy­ven­di­nan­ti elekt­ri­nė vyk­dė nu­si­kals­ta­mą veik­lą. Tai bū­ tų jau ne pir­mas kar­tas, kai tei­sė­ sau­gos pra­šo­ma tir­ti IAE veik­lą, – anks­tes­nė kon­ser­va­to­rių Vy­riau­ sy­bė pro­ku­ro­rams prieš 3 me­tus bu­vo per­da­vu­si me­džia­gą dėl esą ne­skaid­rių IAE vie­šų­jų pir­ki­mų. „Mes šiuo me­tu vyk­dom au­di­tą. Ne tik fi­nan­si­nį, bet ir tei­si­nį au­ di­tą, ir už ši­tas pa­da­ry­tas klai­das rei­kės kam nors at­sa­ky­ti. Nes tik­ rai taip ap­lai­džiai ne­žiū­rė­sim. Tai,

Pre­zi­den­tu bū­ti ne­be­no­ri

Ap­kal­ti­no me­lu

Ta­čiau bu­vu­sį prem­je­rą, opo­zi­ ci­jos ly­de­rį kon­ser­va­to­rių And­rių Ku­bi­lių pa­pik­ti­no da­bar­ti­nio Vy­ riau­sy­bės va­do­vo so­cial­de­mok­ra­ to A.But­ke­vi­čiaus žo­džiai. Prem­je­ ro kri­ti­ką bu­vu­siai Vy­riau­sy­bei, esą ši blo­gai tvar­kė­si už­da­ro­mo­je IAE, A.Ku­bi­lius pa­va­di­no me­la­gin­ga.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nist­rės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­ nės pa­ta­rė­ja ta­po už me­la­gin­gų pa­ro­dy­mų da­vi­mą Dar­bo par­ti­jos by­lo­je nu­teis­ta Gied­rė Vi­tie­nė.

„„Va­lia: V.Ušac­kas pre­zi­den­ti­nių am­bi­ci­jų at­si­sa­ko, nes yra pa­skir­tas va­

do­vau­ti ES at­sto­vy­bei Mask­vo­je. 

pa­rei­gas vy­ko gruo­dį. V.Ušac­kas sa­kė esan­tis dė­kin­gas Eu­ro­pos išo­rės veiks­mų tar­ny­bos va­do­ vei Cat­he­ri­ne Ash­ton už pa­reikš­ tą pa­si­ti­kė­ji­mą. „Ma­ny­čiau, jog ma­no as­me­ni­nė, pro­fe­si­nė ir po­ li­ti­nė pa­tir­tis, Ru­si­jos pa­ži­ni­mas, ES ir Ru­si­jos san­ty­kių su­vo­ki­mas leis ma­n efek­ty­viai at­sto­vau­ti ES bei jos vals­ty­bių na­rių in­te­re­sams ir plės­ti abi­pu­siš­kai nau­din­gus ry­šius tarp ES ir Ru­si­jos“, – sa­ kė dip­lo­ma­tas. „ES ir Ru­si­ja su­sie­tos stipria eko­no­mi­ne tar­pu­sa­vio pri­klau­so­ my­be, kai­my­nys­te ir bend­rais stra­

BNS, KD inf.

Ša­lia mi­nist­rės – teis­to­ji

ES at­sto­vy­bei Ru­si­jo­je va­do­vau­ ti pa­skir­tas dip­lo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ ki­muo­se ne­da­ly­vaus.

Jis sa­ko, kad ar­ti­miau­sius ket­ve­ rius me­tus ke­ti­na dirb­ti ES dip­lo­ ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je. „Dėl Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų, tai ar­ti­miau­ siems ket­ve­riems me­tams aš pa­da­ riau pa­si­rin­ki­mą – to­liau dirb­ti ES dip­lo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je, nuo 2013 m. rug­sė­jo 1 d. at­sto­vau­jant ES ir jos ša­lių in­te­re­sams Ru­si­jo­je“, – BNS sa­kė V.Ušac­kas, pa­klaus­tas, ar pla­nuo­ja da­ly­vau­ti 2014 m. Lie­ tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Jis pri­dū­rė, kad jo pa­sky­ri­mas va­do­vau­ti ES at­sto­vy­bei Ru­si­jo­ je yra vi­sos Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos įver­ti­ni­mas. „Sa­vo pa­sky­ri­mą ES am­ba­sa­do­ riu­mi Mask­vo­je ver­ti­nu ne tik kaip sa­vo, bet ir kaip aukš­tą vi­sos Lie­tu­ vos dip­lo­ma­ti­jos įver­ti­ni­mą, su­tei­ kiant ga­li­my­bę ir at­sa­ko­my­bę Lie­ tu­vos pi­lie­čiui va­do­vau­ti 27-ioms (o nuo lie­pos 1 d. įsto­jus Kroa­ti­jai – jau 28-ioms) ES vals­ty­bėms vie­ no­je iš svar­biau­sių ES stra­te­gi­nių par­tne­rių – Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je“, – va­kar sa­kė V.Ušac­kas. Šiuo me­tu ES spe­cia­lio­jo at­sto­ vo pa­rei­gas Af­ga­nis­ta­ne ei­nan­tis V.Ušac­kas sa­kė, kad dar­bą Bend­ ri­jos at­sto­vy­bė­je Mask­vo­je pra­ dės rug­sė­jo 1 d. Kon­kur­sas į šias

kas vy­ko, – jau ma­tom ir šian­dien kai ku­riuos da­ly­kus, su ku­riais ne­ ga­li­me taiks­ty­tis“, – va­kar kal­bė­jo mi­nist­ras pir­mi­nin­kas.

„Dar­bai ne­bai­gia­mi tik dėl tos prie­žas­ties, kad „Nu­kem“ pa­teik­ ta įran­ga nea­ti­tin­ka tų bran­duo­li­ nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų, ku­rie bu­vo su­de­rė­ti. Po­li­ti­zuo­ti kal­ti­ni­mai mi­ nist­rui Arvydui Sek­mo­kui ir bu­vu­ siai IAE va­do­vy­bei, kad jie kal­ti dėl to, jog „Nu­kem“ tin­ka­mai neat­lie­ ka sa­vo dar­bo, ga­li reikš­ti tik vie­ na – kad A.But­ke­vi­čiaus Vy­riau­ sy­bė ne­be­bus to­kia prin­ci­pin­ga dėl aukš­čiau­sių bran­duo­li­nės sau­ gos rei­ka­la­vi­mų tie­kia­mai įran­gai ir kenk­da­ma Lie­tu­vos žmo­nių sau­ gu­mui ims nuo­lai­džiau­ti „Ro­sa­ tom“ bei „Nu­kem“ bend­ro­vėms“, – paaiš­ki­no A.Ku­bi­lius.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

te­gi­niais iš­šū­kiais: pa­sau­li­nės eko­ no­mi­kos, kli­ma­to kai­tos, taip pat tarp­tau­ti­nė­mis ir re­gio­ni­nė­mis pro­ble­mo­mis nuo Ar­ti­mų­jų Ry­tų ir Ira­no iki Si­ri­jos ir Af­ga­nis­ta­no“, – tei­gė V.Ušac­kas. V.Ušac­kas nuo 2010 m. va­do­ vau­ja ES at­sto­vy­bei Ka­bu­le ir ei­na spe­cia­lio­jo Bend­ri­jos at­sto­vo Af­ga­ nis­ta­ne pa­rei­gas. Prieš tai jis bu­vo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ru bu­vu­ sio­je cent­ro de­ši­nės Vy­riau­sy­bė­je, ta­čiau iš po­sto pa­si­trau­kė dėl ne­ su­ta­ri­mų su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­ baus­kai­te. BNS, KD inf.

Ji ku­ruos šei­mos po­li­ti­kos, jau­ni­ mo, so­cia­li­nės ap­rėp­ties ir so­cia­li­ nio drau­di­mo sri­tis, kaip skel­bia­ma mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je. G.Vi­tie­ nė 2009 m. ge­gu­žę pri­pa­žin­ta kal­ ta, kad bū­da­ma liu­dy­to­ja Dar­bo par­ti­jos ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo by­lo­je pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą – da­vė me­la­gin­gus pa­ ro­dy­mus mi­nė­to­je by­lo­je. Vil­niaus mies­to 2-asis apy­lin­kės teis­mas jai ta­da sky­rė 3750 li­tų bau­dą. Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą G.Vi­tie­ nė tei­gė ne­ga­lin­ti pri­si­min­ti, kad ji pa­si­ra­šė pro­ku­ro­rų pa­ro­dy­tus bu­hal­te­ri­nius do­ku­men­tus. Tą pa­tį ji pa­reiš­kė ir per pa­kar­to­ti­ nę ap­klau­są, to­dėl bu­vo pa­skir­ ta psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė, ta­čiau ji jo­kių G.Vi­tie­nės at­min­ties su­ tri­ki­mų ne­nus­ta­tė. Ka­sos iš­lai­dų or­de­rius iš­ty­rę eks­per­tai nu­sta­tė, kad juos už­pil­dė ir pa­si­ra­šė tik­rai G.Vi­tie­nė, to­dėl šiai bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la. Nau­jo­ji pa­ta­rė­ja bu­vo Sei­mo na­rės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­dė­

jė­ja. Ji dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je pra­dė­jo praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Va­kar pra­dė­jo dirb­ti ir ki­ta A.Pa­be­dins­kie­nės pa­ta­rė­ja – bu­ vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Juo­ za­pa­vi­čie­nė. Ji bus at­sa­kin­ga už ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos, užim­ tu­mo ir dar­bo sri­tis. BNS, KD inf.

„„Bend­ra­žy­gė: nau­jo­ji A.Pa­be­

dins­kie­nės pa­ta­rė­ja yra pa­da­ riu­si nu­si­kal­ti­mą – me­la­vu­si teis­mui – ir už tai bu­vu­si nu­ baus­ta. 

„Fo­to­die­nos“ / Ro­ber­to Dač­kaus nuo­tr.


6

trečiadienis, vasario 6, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Iš­se­kin­ti mū­šio su deš­ro­mis

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

P

i­lie­ti­nė trum­pa­re­gys­tė? Bai­mė? Ne­ no­ras ma­ty­ti, kas de­da­si ki­ta­pus sie­ nų? Kaž­k u­r is šių at­sa­k y­mų la­biau­ siai paaiš­ki­na tą ty­los pra­ban­gą, ku­ ria Lie­tu­vos švie­suo­me­nė lei­džia sau rea­guo­ ti į Ru­si­jo­je rea­ni­muo­ja­mą Sta­li­no kul­tą. Žings­n is po žings­n io ofi­cia­l io­sios Mask­vos vyk­do­ma Lie­tu­vos ir lie­tu­vių li­ki­mus lau­žiu­ sio dik­ta­to­riaus is­to­ri­nė rea­bi­li­ta­ci­ja pra­žy­do vi­su gra­žu­mu. Sa­vait­ga­lį mi­nint Sta­ling­ra­do mū­šio ju­bi­lie­jų po Vol­gog­ra­dą, nuo šiol kas­ met še­šioms die­noms virs­tan­čiam Sta­ling­ra­ du, va­ži­nė­jo au­to­bu­sai su mil­ži­niš­kais dik­ta­ to­riaus po­rtre­tais, skam­bė­jo as­mens kul­to lai­ kus me­nan­ti re­to­ri­ka. Šie ges­tai pir­miau­siai svar­būs Ru­si­jos po­li­ti­ nei rin­kai. Te­nykš­tė val­džia rin­kė­jų ne­be­tu­ ri kuo pa­ma­lo­nin­ti – vi­si įma­no­mi pa­ža­dai iš­ da­ly­ti, o iliu­zi­jos su­bliūš­ku­sios. Tra­giš­ka is­to­ ri­ja – gi­ja, sie­jan­ti kiek­vie­ną Ru­si­jos šei­mą su tė­vų tė­vais, – vie­nin­te­lė kor­ta, ku­ria dar ga­li­ ma ble­fuo­ti žai­džiant su tau­ta va­di­na­mo­sios vie­ny­bės žai­di­mus.

Ne­gir­dė­ti pro­tes­to pa­ reiš­ki­mų, ne­ma­ty­ti te­ le­vi­zi­jų dė­me­sį pa­trau­ kian­čių žva­ku­čių ak­ci­jų. Ta­čiau ly­giai taip pat šios praei­ties pa­mėk­lės skir­tos ir mums, to­li­majam ir ar­ti­majam už­sie­ niui. Pir­miau­sia, ži­no­ma, ar­ti­ma­jam, nes to­li­ ma­jam už­sie­niui nie­kaip ne­pa­vyks­ta iki ga­lo su­vok­ti sta­li­niz­mo es­mės. Lai­k us iki 1953-ių­jų me­nan­t ys ženk­lai kur nors Pa­ry­žiu­je gal ir sun­kiai su­pran­ta­mi, bet ne Lie­tu­vo­je. Ta­čiau mū­sų ak­ty­vis­tai, atka­ kliai ko­vo­jan­tys lie­tu­viš­kų te­le­vi­zi­jų ete­rį „ter­ šian­čiomis“ ru­siš­komis nau­ja­me­tėmis pa­sa­ komis suau­gu­sie­siems, ūmai kaž­kur din­go. Ne­gir­dė­ti pro­tes­to pa­reiš­ki­mų, ne­ma­ty­ti te­le­ vi­zi­jų dė­me­sį pa­trau­kian­čių žva­ku­čių ak­ci­jų. Nie­ko, kas by­lo­tų no­rą nuo sta­li­niz­mo pa­ty­ čių ap­gin­ti Si­bi­ro pla­ty­bė­se at­gu­lu­sių se­ne­lių at­mi­ni­mą. Šis ryž­tas vei­kiau­siai iš­si­kvė­pė be­ko­vo­jant su ta­ry­bi­nė­mis deš­ro­mis ir lau­kia daug leng­viau pa­sie­kia­mo tai­ki­nio – dar vie­no El­da­ro Ria­za­ no­vo fil­mo, ku­riuo ko­kia nors ko­mer­ci­nė te­ le­vi­zi­ja ban­dys pa­ge­rin­ti rei­tin­gus. Juk dan­ tų krapš­tu­kais baks­no­ti mig­lo­je pa­sken­du­sią penk­tą­ją ko­lo­ną iš tik­r ų­jų daug pa­pras­čiau, nei sa­vo pi­l ie­t i­nę po­z i­ci­ją pa­de­monst­r uo­t i prie­mo­nė­mis, ku­rio­mis pir­miau­sia ir ski­ria­ mės nuo Sta­li­no šmėk­lą gai­vi­nan­čios ša­lies. informacija:

302 250

Gim­dy­mai na­muo­se – pa­vė­luo­ti spren­di­mai L ie­tu­vo­je at­si­nau­ji­nan­tis gim­dy­mų na­muo­se reiš­ ki­nys – tik­rai pla­tes­nis nei me­di­ci­ni­nis klau­si­ mas. Čia tur­būt reikš­min­ges­nės bū­tų so­cio­lo­gų ar ant­ro­po­lo­gų ana­li­zės nei dar vie­na me­di­kų nuo­mo­nė. Vis dėl­to... Mū­sų ma­mų kar­ta dar pri­si­ me­na so­vie­ti­nių lai­kų tvar­ką, įtvir­tin­tą tuo­me­čiuo­se gim­dy­mo sky­riuo­se: gim­dy­vių pa­gei­da­vi­ mų ig­no­ra­vi­mas, lyg ka­rei­vė­liai su­vys­ty­ti nau­ja­gi­miai, pa­gul­ dy­ti to­li nuo ma­mų ir mai­ti­na­ mi pa­gal griež­tą, me­di­kams pa­ to­gų va­lan­dų gra­fi­ką. Apie vy­ro pa­gal­bą gim­dan­čiai žmo­nai ne­ bu­vo net min­ties. Dar dau­giau – vy­rai sa­vo gi­mu­sius vai­kus ga­lė­jo pa­ma­ty­ti tik pro pa­la­tos lan­gą... De­vin­ta­ja­me praė­ju­sio­jo am­ žiaus de­šimt­me­ty­je, įkvė­pu­sios pir­mų lais­vės gurkš­nių, kai ku­ rios šei­mos, pro­tes­tuo­da­mos prieš esa­mą tvar­ką, pra­dė­jo vai­ kus gim­dy­ti ne li­go­ni­nė­se, o sa­vo na­mų ap­lin­ko­je, kar­tais al­ter­na­ ty­viais bū­dais, pvz., van­de­nyje. Ži­no­ma, šiems veiks­mams trū­ko pro­fe­sio­na­lu­mo, kai ku­rių na­mų są­ly­gos tik­rai bu­vo ap­gai­lė­ti­nos, bet šei­mos to­kiu bū­du ban­dė už­tik­rin­ti gim­dy­mo pri­va­tu­mą, ar­ti­mą ry­šį su nau­ja­gi­miu – vi­ sa tai, ko to lai­ko gim­dy­mo sky­ riai ne­ga­lė­jo duo­ti. Me­di­kai, ku­riems at­si­vė­rė ga­ li­my­bės pa­ma­ty­ti, kaip tei­kia­ma gim­dy­mo pa­gal­ba už­sie­nio kli­ ni­ko­se, ėmė spar­čiai keis­ti nu­ si­sto­vė­ju­sią tvar­ką. Vi­sų nuo­ sta­bai, lei­dus vy­rams ir ki­tiems ar­ti­mie­siems įženg­ti į gim­dyk­ las, bai­gė­si de­šimt­me­čiais tru­ ku­sios bė­dos su hos­pi­ta­li­nė­mis in­fek­c i­jo­m is, ne­b eats­k i­r iant gim­dy­vių nuo nau­ja­gi­mių, bai­ gė­si krū­ties už­de­gi­mų (mas­ti­tų) epi­de­mi­ja, įvy­ko daug ki­tų tei­ gia­mų po­slin­kių. Bet į gim­dy­ mus na­muo­se me­di­kai ne­nus­ to­jo žiū­rė­ję su ne­ri­mu, ir iki pat šios die­nos nie­kas rim­tai neuž­ siė­mė šio reiš­ki­nio įtei­si­ni­mu ir tai­syk­lių nu­sta­ty­mu. To­kia stru­ čio po­li­ti­ka ne­ga­lė­jo truk­ti am­ ži­ny­bę. Da­bar ji pra­si­ver­žė tik­rai ne­ma­lo­nia for­ma – bau­džia­mų­jų by­lų me­di­kams ir ki­tiems gim­ dy­mų na­muo­se da­ly­viams ini­ci­ ja­vi­mu. O dar ir by­la prieš Lie­ tu­vą Stras­bū­ro teis­me... To­kia vė­la­vi­mo kai­na.

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

ki draudimo tvarka. 

Ka­dan­gi iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyk­do­mas ir dėl vie­nos iš mū­sų ko­le­gių, drįs­ta­me pa­teik­ti ke­le­ tą, mū­sų ma­ny­mu, svar­bių štri­ chų jos as­me­ny­bei pa­žin­ti (ne­ se­niai bu­vo pub­li­kuo­tas at­vi­ras šios gy­dy­to­jos laiš­kas).

Ti­ki­mės, kad į ofi­ cia­lią Aku­še­rių gi­ ne­ko­lo­gų, Neo­na­ to­lo­gų drau­gi­jų, Aku­še­rių są­jun­gos nuo­mo­nę, kad rei­ kia su­kur­ti aiš­kias gim­dy­mo na­muo­ se taisykles, bus įsi­klau­sy­ta.

Šio žmo­gaus pro­fe­si­nė veik­ la nė­ra il­ga, bet la­bai vai­sin­ ga. Gim­dy­mo pa­gal­ba ji pra­dė­ jo do­mė­tis dar stu­di­jų Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te me­tais. Į tarp­tau­ti­nes kon­fe­ren­ci­jas apie na­tū­ra­lų gim­dy­mą, žin­dy­ mą pra­dė­jo va­ži­nė­ti dar bū­da­ ma stu­den­tė. Dirb­da­mi li­go­ni­ nė­je ma­tė­me, kad mū­sų ko­le­gės pro­fe­si­niai ge­bė­ji­mai au­go taip spar­čiai (ji ta­po vie­na iš ge­riau­ siai ope­ruo­jan­čių gy­dy­to­jų), kaip ir jos ger­bė­jų skai­čius. Prie­žas­tis – gy­dy­to­jos pa­si­ry­ži­mas pa­tar­ nau­ti vi­siems jos pa­gal­bos pra­ šan­tie­siems, neat­siž­vel­giant į sa­vo as­me­ni­nį lai­ką ir in­te­re­sus. Ir svar­biau­sia – be sa­va­nau­diš­ kų pa­ska­tų. Idė­ja grą­žin­ti gim­ dy­mui pir­map­ra­dį na­tū­ra­lu­mą,

„Shutterstock“ nuotr.

žmo­giš­kuo­sius san­ty­kius, tei­ kiant gim­dy­mo pa­gal­bą, gy­dy­ to­ją bu­vo vi­siš­kai už­val­džiu­si. Į šį są­jū­dį gy­dy­to­ja sten­gė­ si įtrauk­ti ir ko­le­gas gy­dy­to­ jus, aku­še­res. Ji ini­ci­ja­vo ir bu­vo vie­na iš Lie­tu­vo­je vy­ku­sių tarp­ tau­ti­nių pro­fe­si­nių ren­gi­nių apie nau­jas ten­den­ci­jas, grįž­tant prie na­tū­ra­laus, me­di­ka­men­tais ne­ sut­rik­dy­to gim­dy­mo, or­ga­ni­za­ to­rių. Už­megz­ti as­me­ni­niai ry­ šiai ir pa­skai­tų ves­ti pa­kvies­ti pa­sau­li­niai šios sri­ties au­to­ri­te­ tai. Šios veik­los ne­nut­rau­kė net sun­ki li­ga – šiuo me­tu gy­dy­to­jos ini­cia­ty­va jau pla­nuo­ja­mas ki­tas pro­fe­si­nis ren­gi­nys, skir­tas tau­ so­ja­ma­jai ope­ra­ci­nei tech­ni­kai, pri­tai­ko­mai aku­še­ri­jo­je. No­rė­tu­me pa­brėž­ti vie­ną la­bai svar­bų da­ly­ką – gy­dy­to­ja, bū­da­ ma pro­fe­sio­na­lė, įti­ki­no de­šim­tis šei­mų at­si­sa­ky­ti min­ties gim­dy­ ti na­muo­se. Tik dėl jos as­me­ni­ nių sa­vy­bių ir au­to­ri­te­to šios šei­ mos gim­dė li­go­ni­nė­je, pa­de­dant gy­dy­to­jai. Na, o jei kal­bė­tu­me apie jos pra­kti­ką prii­mant gim­ dy­mus na­muo­se, mes lin­kę ti­kė­ ti žo­džiais, pa­teik­tais jos vie­ša­ me laiš­ke: „Da­bar esu įta­ria­mo­ji gim­ dy­mų na­muo­se by­lo­je, nes, pa­ klus­da­ma Hi­pok­ra­to prie­sai­kai ir sa­vo są­ži­nei, ne­drį­sau pa­lik­ ti šei­mų, ap­si­spren­du­sių gim­ dy­ti na­muo­se vie­nų, – tam, kad įver­tin­čiau pa­pras­čiau­sius da­ly­ kus: ar tei­sin­gai už­riš­ta virkš­te­lė, koks krau­ja­vi­mo in­ten­sy­vu­mas ir t. t. Svar­biau­sia – ar ne­rei­ka­lin­ga sta­cio­na­ri­nė pa­gal­ba.“ Mes ti­ki­mės, kad į ofi­cia­lią Aku­še­rių gi­ne­ko­lo­gų, Neo­na­ to­lo­gų drau­gi­jų, Aku­še­rių są­

jun­gos nuo­mo­nę, kad rei­kia su­ kur­ti aiš­kias gim­dy­mo na­muo­se tai­syk­les, bus įsi­klau­sy­ta. Nors ne­nus­teb­tu­me, kad, ga­lio­jant da­bar­ti­nei me­di­kų at­sa­ko­my­bės tvar­kai, ne­ma­ža da­lis aku­še­rių gi­ne­ko­lo­gų, jaus­da­mi at­sa­ko­ my­bę ir bi­jo­da­mi teis­mi­nių pro­ ce­sų, ne­pri­tars jo­kiai dis­ku­si­jai apie sau­gų gim­dy­mą na­muo­se. Juk ir Lie­tu­vos li­go­ni­nė­se dir­ ban­tys me­di­kai ne­si­jau­čia sau­ gūs. Da­bar­ti­nė mū­sų li­go­ni­nių ir me­di­kų drau­di­mo tvar­ka to­kia, kad bet ko­kios pro­fe­si­nės ne­ sėk­mės at­ve­ju ga­li bū­ti ke­lia­mos ci­vi­li­nės ir net bau­džia­mo­sios by­los sie­kiant šim­tų tūks­tan­ čių li­tų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ ti. Va­di­na­si, ne­tgi dar­bas tarp li­ go­ni­nės sie­nų ne­ga­li ga­ran­tuo­ti, kad iš ta­vęs ne­bus atim­ta li­cen­ ci­ja ar ta­vo įstai­ga ne­tu­rės rim­ tų, kar­tais nea­dek­va­čių pi­ni­gi­ nių įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­cien­tams. Tai dar vie­na sri­tis, kur, pa­ly­ gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos ša­li­ mis, mes vė­luo­ja­me, kur tvy­ro įtam­pa ir apie ką ma­žai dis­ku­ tuo­ja­ma. Štai Skan­di­na­vi­jos ša­ lių me­di­kai, įvy­kus gy­dy­mo ar gim­dy­mo komp­li­ka­ci­joms, ne­ kvie­čia­mi, kaip mes, į po­li­ci­ jos ap­klau­sas, bet ga­li są­ži­nin­ gai su sa­vo pro­fe­si­jos ko­le­gomis ap­tar­ti, ką to­je si­tua­ci­jo­je ga­ lė­jo pa­da­ry­ti ge­riau. O pa­cien­ tai be jo­kių teis­mi­nių pro­ce­sų gau­na nu­sta­ty­to dy­žio ne­tur­ti­ nės ža­los at­ly­gi­ni­mą iš spe­cia­ laus fon­do. Ar ir šio­je sri­ty­je kaž­ko lauk­ si­me? Kar­tu su gy­dy­to­ja B.K. (taip po sa­vo laiš­ku pa­si­ra­šė mū­sų ko­le­gė) dir­ban­tys gy­dy­to­jai, Kau­no krikš­čio­niš­kie­ji gim­dy­mo na­mai

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Priežastys: diskusijoms apie gimdymą namuose, anot Kauno medikų, trukdo gydytojams nepalan-

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiadienis, vasario 6, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,62 %

11,18

–0,65 %

Siū­lo pra­tęs­ti ­ leng­va­tą Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma siū­lo pel­no mo­kes­čio leng­va­tą pra­tęs­ti ne­ri­bo­tam lai­ kui, kad bū­tų ska­ti­na­mos in­ves­ti­ci­jos, ypač į mo­der­nią­sias tech­no­lo­gi­jas. Da­bar ap­ mo­kes­ti­na­ma­sis pel­nas ga­li bū­ti su­ma­žin­ tas tik per 2009–2013 m. mo­kes­ti­nius lai­ ko­tar­pius pa­tir­to­mis iš­lai­do­mis – taip pa­ gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą nuo 2014 m. pa­tir­ to­mis nau­jo­mis iš­lai­do­mis il­ga­lai­kiam tur­ tui pel­no mo­kes­čio ma­žin­ti ne­bū­tų ga­li­ma.

tūkst. lei­di­mų plė­to­ti ma­žą­sias – iki 30 ki­lo­va­tų – sau­lės jė­gai­nes iki šiol iš­da­vė Ener­ge­ti­ kos mi­nis­te­ri­ja.

Pi­ni­gų in­ter­ne­te iš­lei­džia dau­giau Lie­tu­vos gy­ven­to­jai pirk­da­mi in­ ter­ne­tu iš­lei­džia vis dau­giau pi­ni­ gų. La­biau­siai au­ga at­si­skai­ty­mas už nak­vy­nės ir ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas, o di­džiau­sios su­mos nu­ra­šo­mos ap­si­lan­kius elekt­ro­ ni­nė­se par­duo­tu­vė­se.

Vi­sa tai ro­do elekt­ro­ni­nių pi­ni­gų įstai­gos „EVP In­ter­na­tio­nal“ su­ rink­ti duo­me­nys. Bend­ro­vė „EVP In­ter­na­tio­nal“, ad­mi­nist­ruo­jan­ ti elekt­ro­ni­nių at­si­skai­ty­mų sis­ te­mą mo­kė­ji­mai.lt, iš­ty­rė ant­ rų 2012 m. ir 2011 m. pus­me­čių

„„Po­pu­l ia­rė­j a: la­biau­siai au­ga

vir­tua­lus at­si­skai­ty­mas už nak­ vy­nę ir ap­gy­ven­di­ni­mą. 

„Fotodienos“ / Ievos Budzeikaitės nuo­tr.

re­zul­ta­tus. Paaiš­kė­jo, kad vie­ nu kar­tu iš­lei­džia­mas pi­ni­gų vi­ dur­kis nuo 86 li­tų ant­rą 2011-ųjų pus­me­tį išau­go iki dau­giau nei 97 li­tų 2012 m. ant­ro­je pu­sė­je. Dau­giau­sia per tir­tą­jį lai­ko­tar­pį au­go at­si­skai­ty­mas už nak­vy­nės pa­slau­gas – vieš­bu­čius, sa­na­to­ ri­jas, kam­ba­rių nuo­mą pa­jū­ry­ je. To­kių at­si­skai­ty­mų vi­dur­kis nuo 222,4 li­to per me­tus pa­di­ dė­jo dau­giau nei dvi­gu­bai – iki 486,9 li­to. Di­džiau­sios vie­nu pir­ki­mu iš­lei­ džia­mos su­mos vis dar yra elekt­ ro­ni­nių pre­kių par­duo­tu­vė­se, nors per ant­rą 2012-ųjų pus­me­tį at­si­ skai­ty­mų vi­dur­kis – 497,78 li­to – bu­vo be­veik 15 pro­c. ma­žes­nis nei tuo pa­čiu me­tu 2011-ai­siais. Ta­čiau už kom­piu­te­rius, bui­ti­ nę tech­ni­ką, na­vi­ga­ci­jos įran­gą ir pa­na­šias pre­kes at­si­skai­ty­ta bu­vo be­veik 43 pro­c. dau­giau. Bend­ro­je elekt­ro­ni­nių at­si­skai­ ty­mų rin­ko­je ap­skri­tai dau­giau­ sia įmo­kų su­ren­ka­ma už ke­lio­nes ir bi­lie­tus – tai penk­ta­da­lis vi­sų įmo­kų. Vie­nu kar­tu iš­leis­tos su­ mos nuo 201,67 li­to 2011-ųjų ant­ rą pus­me­tį išau­go dau­giau nei 40 pro­c. – iki 283,19 li­to praė­ju­sį pus­me­tį. Ant­ro­je vie­to­je – at­si­skai­ty­mas už do­va­nas ir ak­ci­jas, tai be­veik 15 pro­c. įmo­kų. Per vie­ną ap­si­pir­ki­ mą iš­lei­džia­mų pi­ni­gų su­ma ant­ rą 2012-ųjų pus­me­tį pa­di­dė­jo be­ veik ket­vir­ta­da­liu – nuo 46,22 iki 56,29 li­to. KD, BNS inf.

Di­de­les pa­sko­las tvir­tins no­ta­rai Ko­vai su ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė siū­lo pa­tai­sas, kad di­des­nes nei 50 tūkst. li­tų pa­sko­las pri­va­lo­ mai tvir­tin­tų no­ta­ras.

Šiuo me­tu fi­zi­niai as­me­nys tar­pu­ sa­vy­je ga­li sko­lin­tis ne­ri­bo­to dy­ džio su­mas ir to ne­rei­kia pa­tvir­ tin­ti su­tar­ti­mis pas no­ta­rą. Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, pa­tai­sos už­kirs­ tų ke­lią ne­tei­sė­tai įgy­tą tur­tą pa­ grįs­ti fik­ty­viais sko­los raš­te­liais, vek­se­liais ir ak­ci­jų pirkimo–par­ davimo su­tar­ti­mis. Tei­sė­sau­gai pra­dė­jus ko­vą su ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu, išaiš­kė­ jo įsta­ty­mų spra­gos, ku­rios truk­ do įro­dy­ti ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo at­ve­jus. Prak­ti­ka ro­do, kad nu­si­

–1,71 %

kals­ta­mu bū­du pra­tur­tė­ję as­me­ nys iš­ven­gia baus­mės tie­siog pa­ tei­kę fik­ty­vius sko­los raš­te­lius ar ki­tus do­ku­men­tus. Pre­zi­den­tė pa­tai­sas ini­ci­ja­vo at­si­žvelg­da­ma į Vals­ty­bės kont­ro­ lės iš­va­das, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­ mų ty­ri­mo tar­ny­bos ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­sta­bas. Siū­lo­ mi ati­tin­ka­mi Ci­vi­li­nio ko­dek­so, Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mo bei Įsa­ko­mų­jų ir pa­pras­tų­jų vek­se­lių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Ne­tei­sė­tas pra­tur­tė­ji­mas pra­dė­ tas lai­ky­ti nu­si­kal­ti­mu nuo 2010 m., Pre­zi­den­tei ini­ci­ja­vus Bau­ džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas. Per tą lai­ką pra­dė­ti 107 iki­teis­mi­niai ty­ ri­mai dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo. KD, BNS inf.

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 2,9570 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0310 JAV do­le­ris 1 2,5623 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5647 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9332 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2640 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6589 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5048 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8131

pokytis

+0,9318 % +1,2560 % +1,1088 % +0,9009 % +0,0588 % –0,8090 % +0,4485 % +0,5010 % +0,3310 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,84

4,70

2,50

„Va­koil“

4,83

4,69

2,51

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta96,93 dol. už 1 brl. 116,85 dol. už 1 brl.

Nu­ma­to būs­tų per­tek­lių Bal­ti­jos ša­lių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to (NT) rin­ko­je šie­met ga­li bū­ti su­ da­ry­ta 300 mln. eu­rų (apie 1,036 mlrd. li­tų) vertės sandorių. Ta­čiau eks­per­tai įžvel­gia, kad gy­ve­na­mų­ jų pa­tal­pų sek­to­riu­je bus jau­čia­ mas būs­tų per­tek­lius.

Dau­giau nei mi­li­jar­do li­tų ver­tės san­do­rių Bal­ti­jos ša­lių NT rin­ko­je pro­gno­zuo­ja įmo­nės „Newsec/Re &Solution“ spe­cia­lis­tai. Ad­vo­ka­tų kon­to­ros „La­win“ par­tne­ris To­mas Mi­la­šaus­kas tei­gė, kad di­dė­sian­čią san­do­rių su­mą ga­li­ma nu­ma­ty­ti, nes jau da­bar dau­gė­ja pro­jek­tų. „Pa­žiū­rė­ję, kiek tei­si­nin­ kai tu­ri dar­bo, ma­to­me, kad au­gi­ mas bus“, – sa­kė T.Mi­la­šaus­kas. Ta­čiau ten­den­ci­jos NT rin­kos sek­to­riuo­se šie­met bus skir­tin­gos. Pa­sak įmo­nės „Newsec/Re &So­ lution“ Ty­ri­mų ir ana­li­zės pa­slau­ gų gru­pės va­do­vo Bal­ti­jos ša­lims Min­dau­go Kul­bo­ko, biu­rų sek­to­ riu­je Lie­tu­vo­je lau­kia­mas įtemp­ tas eta­pas – da­bar biu­rų trūks­ta, ta­čiau 2015 m. bend­ras nau­jų biu­rų plo­tas vir­šys 80 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų ir su­si­da­rys jų per­tek­lius. M.Kul­bo­kas aiš­ki­no, kad šiuo me­tu Vil­niaus ir Ta­li­no rin­kos pa­

„„Pa­siū­la: eks­per­tai ma­no, kad šie­met nau­jų būs­tų pa­sta­ty­ta bus dau­

giau, ne­gu at­si­ras no­rin­čių juos pirk­ti. 

si­ruo­šu­sios nau­jiems biu­rų pro­jek­ tams, o kai ku­rios nuo­mos su­tar­tys šia­me sek­to­riu­je dėl pa­tal­pų trū­ku­ mo su­da­ro­mos 2015-iesiems. Ta­ čiau Ry­gos rin­ka kol kas at­si­lie­ka nuo ki­tų Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nių. M.Kul­bo­kas tei­gė, kad plė­sis ir pre­ky­bos cent­rų sek­to­rius, ta­čiau la­biau bus ple­čia­mi esa­mi pre­ky­bos plo­tai, o ne sta­to­mi nau­ji. Anot jo, šio sek­to­riaus at­si­ga­vi­mą ro­do pa­ sau­li­nio gar­so bend­ro­vių „Ikea“ bei H&M pa­da­li­nių atė­ji­mas į Lie­tu­vą. Pa­sak M.Kul­bo­ko, dėl pre­ky­bos cent­rų au­gi­mo tu­rė­tų pa­di­dė­ti ir

„Fotodienos“ nuo­tr.

san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pų po­rei­kis, ta­ čiau šiuo me­tu rin­ka su­ba­lan­suo­ta – nuo­mos kai­nos ati­tin­ka po­rei­kį. Ta­čiau atei­ty­je to­kių pa­tal­pų po­ rei­kis ga­li išaug­ti, nors in­ves­ti­ci­jos į to­kius pro­jek­tus vis dar ga­li bū­ ti ri­zi­kin­gos. Gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų rin­ko­je eks­per­tai pro­gno­zuo­ja būs­tų per­ tek­lių. Vien Vil­niu­je šie­met bus pa­siū­ly­ta apie 2 tūkst. nau­jų bu­tų, o po­rei­kis, at­si­žvel­giant į praė­ju­sių me­tų ten­den­ci­jas, sieks tik apie 1,2 tūkst. KD, BNS inf.


8

trečiadienis, vasario 6, 2013

pasaulis Na­mų tvar­ky­to­jas

Ge­rins san­ty­kius

Iš­ma­nu­sis va­das

Ki­ni­jo­je po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Zhao Hai­bi­nas iš Guang­don­ go pro­vin­ci­jos, kaip įta­ria­ ma, tu­ri ma­žiau­siai 192 na­ mus ir su­klas­to­tą as­mens do­ ku­men­tą. Pats Zhao Hai­bi­nas sa­kė, kad tie na­mai pri­klau­so jo jau­nes­nia­jam bro­liui, vers­ li­nin­kui, ir kad jis juos jam tik tvar­kė.

Gru­zi­jos prem­je­ras Bi­dzi­na Iva­niš­vi­lis iš­reiš­kė op­ti­miz­ mą dėl ry­šių su Ru­si­ja at­kū­ ri­mo, ta­čiau pa­ža­dė­jo to­liau lai­ky­tis pro­va­ka­rie­tiš­ko kur­ so. B.Iva­niš­vi­lio vy­riau­sy­bė iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad eko­ no­mi­niai ir kul­tū­ri­niai ry­šiai su Mask­va ga­li bū­ti at­nau­jin­ ti ne­tru­kus.

Nuot­rau­ka, ku­ria­me Šiau­ rės Ko­rė­jos va­do­vas Kim Jong-unas ma­to­mas lai­kan­ tis iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną, pa­ska­ti­ no spė­lio­nes, ku­rio ga­min­to­ jo prie­tai­su jis nau­do­ja­si. Ke­ lia­mos ver­si­jos, kad te­le­fo­ ną pa­ga­mi­no „Sam­sung“, Tai­ va­no HTC ar­ba JAV bend­ro­ vė „App­le“.

Bel­gų monst­ras pra­šo­si į lais­vę

Siau­bū­nu va­di­na­ mas Mar­cas Dut­ roux, praė­ju­sio am­ žiaus pa­sku­ti­nia­ ja­me de­šimt­me­ty­ je Bel­gi­jo­je gro­bęs, prie­var­ta­vęs ir žu­ dęs ma­ža­me­tes mer­gai­tes, krei­pė­ si į teis­mą, kad jam bū­tų leis­ta gy­ven­ ti na­mų areš­to są­ly­ go­mis. Ar pra­šy­mas bus pa­ten­kin­tas?

M.Dut­roux dos­jė „„Gi­mė 1956 m. lapk­ri­čio 6 d. Briu­

se­ly­je, bu­vo vy­riau­sias iš pen­kių vai­kų šei­mo­je. Pa­sak M.Dut­roux, tė­vai jį nuo­la­t mu­šė. Bet jis nie­kuo­ met ne­sa­kė, kad pa­ty­rė sek­sua­li­nį iš­nau­do­ji­mą. „„Tė­vai iš­si­sky­rė 1971 m. Ta­da

M.Dut­roux pa­li­ko na­mus. Su­lau­ kęs 18-os, pir­mą­syk ve­dė. „„Pa­sak pir­mo­sios M.Dut­roux žmo­

nos, jis bu­vo ža­vus, ta­čiau mėgs­tan­ tis ma­ni­pu­liuo­ti silp­nes­nės va­lios žmo­nė­mis. „„1979 m. M.Dut­roux pir­mą­syk su­

lai­ky­tas už va­gys­tes, plė­ši­ka­vi­mą ir nar­ko­ti­kų lai­ky­mą. „„1986 m. M.Dut­roux su­lai­ky­tas už

„„Pyk­tis: kai ku­rie bel­gai prieš teis­mo rū­mus iš­kė­lė pla­ka­tą, ku­ria­me pa­ra­šy­ta: „Dut­roux tu­ri lik­ti už gro­tų.“

pen­kių mer­gai­čių pa­gro­bi­mą ir iš­ ža­gi­ni­mą. 1989 m. teis­mas jį pa­siun­ tė už gro­tų. M.Dut­roux bu­vo skir­ta 13 me­tų ka­lė­ji­mo baus­mė. Ta­čiau 1992 m. už ge­rą el­ge­sį jis bu­vo pa­ leis­tas.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Nu­si­bo­do ka­lė­ji­me

Bel­gi­ja iki šiol pa­šiur­pu­si. Dau­ge­ lis me­na, kaip 1995–1996 m. vie­na po ki­tos ša­ly­je ding­da­vo ma­ža­me­ tės. Nie­kas neį­ta­rė, kad vie­ną sy­ kį už vai­kų gro­bi­mą ir prie­var­ta­vi­ mą teis­tas ir už ge­rą el­ge­sį pa­leis­tas M.Dut­roux ga­li vėl im­tis siau­bin­gų nu­si­kal­ti­mų. Ta­čiau M.Dut­roux, re­gis, at­ro­do, kad bel­gai jo poel­gius pa­mir­šo. Jis sto­jo prieš spe­cia­lų­jį teis­mą, ku­ris iki šio mė­ne­sio vi­du­rio svars­tys, leis­ti žu­di­kui gy­ven­ti na­mų areš­ to są­ly­go­mis ar ne. Išanks­ti­nio pa­lei­di­mo iš ka­lė­ji­mo pra­šy­mą M.Dut­roux pa­tei­kė at­li­kęs be­veik 16 me­tų jam skir­tos įka­li­ni­ mo iki gy­vos gal­vos baus­mės. Teis­mas sky­rė M.Dut­roux lais­vės atė­mi­mą iki gy­vos gal­vos dėl še­šių ma­ža­me­čių ir paaug­lių mer­gai­ čių pa­gro­bi­mo ir ža­gi­ni­mo praei­to am­žiaus 10-aja­me de­šimt­me­ty­je.

Dvi iš sa­vo au­kų M.Dut­roux nu­žu­ dė, ap­svai­gin­da­mas nar­ko­ti­kais ir už­kas­da­mas gy­vas, dar dvi nu­ma­ ri­no ba­du už­ra­kin­tas rū­sy­je. Sus­tip­rin­tas sau­gu­mas

Pe­do­fi­lo rei­ka­la­vi­mas su­kė­lė tik­ rą aud­rą. Dau­ge­lis bel­gų įsi­ti­ki­nę, kad vie­nas žiau­riau­sių vi­sų lai­ kų ša­lies nu­si­kal­tė­lių tu­ri gy­ven­ ti izo­liuo­tas. Ta­čiau pa­ts 57 me­tų iš­kry­pė­lis ma­no vi­sai ki­taip. Ma­ža to, jo žmo­ na da­bar tū­no ne ka­lė­ji­me, o vie­ nuo­ly­ne, nors ty­rė­jai iš­siaiš­ki­no, kad ji taip pat pri­si­dė­jo prie nu­si­ kal­ti­mų. Mi­chel­le Mar­tin gy­ve­na vie­nuo­ ly­ne Ma­lon­ne mies­te. Tie­sa, mies­ te­lio gy­ven­to­jai ka­te­go­riš­kai prie­ši­ no­si teis­mo spren­di­mui at­kel­din­ti žu­di­kę čia. Teis­mo pa­sta­tas Briu­se­ly­je ta­po tvir­to­ve. Pas­ta­tą sau­go­jo net 125

ge­rai gink­luo­ti pa­rei­gū­nai. Tą die­ ną bu­vo at­šauk­tas vi­sų ki­tų by­lų nag­ri­nė­ji­mas, žur­na­lis­tai taip pat ne­bu­vo įleis­ti. Ša­lia teis­mo rū­mų su­si­rin­kęs bū­ re­lis pro­tes­tuo­to­jų rei­ka­la­vo pa­kar­ ti M.Dut­roux ir skan­da­vo: „Vir­vę pe­do­fil­ ams!“, „Dut­roux tu­ri lik­ti už gro­tų!“. Tri­jų iš nu­žu­dy­tų mer­gai­čių ar­ti­ mie­ji pa­reiš­kė, kad kreip­sis į Eu­ro­ pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą Stras­ bū­re dėl iš­kry­pė­lio pra­šy­mo iš­leis­ti jį į lais­vę. Sa­dis­tas ir iš­kry­pė­lis

Pe­do­fi­las M.Dut­roux pa­si­žy­mė­jo ypa­tin­gu žiau­ru­mu. Mer­gai­tes jis gro­bė, iš­nau­do­jo ir ka­li­no spe­cia­ liai su­konst­ruo­tuo­se nar­vuo­se. Jam tal­ki­no žmo­na, ku­riai da­ bar 53 me­tai. Ši dvi mer­gai­tes pa­ li­ko mir­ti iš ba­do na­mo rū­sy­je, kai jos vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas.

Ma­ža to, M.Dut­roux sy­kį ban­dė pa­spruk­ti nuo tei­sė­sau­gos, kai bu­ vo su­lai­ky­tas. 1998 m. jis su­ge­bė­ jo pa­bėg­ti, kai bu­vo ga­be­na­mas iš ka­lė­ji­mo į teis­mą. Vy­ras nu­stū­mė pa­rei­gū­ną ir pa­vo­gė jo gink­lą. Tie­ sa, po ke­lių va­lan­dų bu­vo su­lai­ky­ tas, kai jį at­pa­ži­no gi­ri­nin­kas ne­to­ li Pran­cū­zi­jos sie­nos.

Au­kų am­žius jam ne­bu­vo svar­biau­sias veiks­nys. Jis gro­bė, izo­lia­vo sa­vo au­kas, ma­ni­pu­lia­vo jo­mis.

Po šio in­ci­den­to iš po­stų te­ko pa­si­trauk­ti dviem Bel­gi­jos mi­nist­ rams ir po­li­ci­jos va­do­vui. Sy­kį net ki­lo abe­jo­nių, ar pe­do­fi­

las vei­kė vie­nas. Bel­gi­jo­je bu­vo ini­ ci­juo­tas par­la­men­ti­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo pe­do­fil­ ų tink­lo, ku­rį ne­ va glo­bo­ja aukš­ti val­džios ir tei­ sė­sau­gos pa­rei­gū­nai. Šie su­lau­kė kri­ti­kos, kad neuž­kir­to ke­lio siau­ bin­giems nu­si­kal­ti­mams. Nors ko­mi­si­ja po­li­ci­jai ir tei­sė­ sau­gai pa­žė­rė kri­ti­kos, kad pe­do­fi­ las 1992 m. bu­vo pa­leis­tas iš ka­lė­ ji­mo iš­bu­vęs ten vos tre­jus me­tus, nors jam bu­vo pa­reikš­ti kal­ti­ni­ mai pen­kių mer­gai­čių iš­ža­gi­ni­mu, par­la­men­ta­rai ne­nus­ta­tė, kad ša­ly­ je vei­kė koks nors pe­do­fi­lų tink­las. Psi­chiat­rai 2004 m. nu­sta­tė, kad Šar­le­rua monst­ras vei­kiau yra psi­ cho­pa­tas nei pe­do­fi­las. Esą jis nea­ ti­tin­ka kla­si­ki­nio pe­do­fi­lo bruo­žų. „Au­kų am­žius jam ne­bu­vo svar­ biau­sias veiks­nys. Jis gro­bė, izo­lia­ vo sa­vo au­kas, ma­ni­pu­lia­vo jo­mis“, – tei­gė eks­per­tai. „Reu­ters“, „Dai­ly Mail“, BNS inf.

M.Dut­roux iš­puo­lių chro­no­lo­gi­ja „„1995 m. bir­že­lio 24 d. ry­ti­nė­je Bel­gi­

jos da­ly­je M.Dut­roux pa­gro­bė ir iš­ža­ gi­no 8 me­tų Ju­lie Le­jeu­ne ir Méllis­są Rus­so. Rugp­jū­čio 22 d. Os­ten­dės mies­ te din­go 17 me­tų An Mar­chal ir 19 me­ tų Eef­je Lamb­recks. „„1996 m. ge­gu­žę pie­ti­nia­me Tur­nė

mies­te pa­gro­bė 12 me­tų Sabine Dar­den­ ne. Rugp­jū­čio 9 d. Bert­ri mies­te bu­vo pa­ grob­ta 14 me­tų Lae­ti­tia Del­hez. Rugp­jū­ čio 13 d. po­li­ci­ja su­lai­kė M.Dut­roux, pe­ do­fi­lo žmo­ną M.Mar­tin ir jųd­vie­jų pa­ žįs­ta­mą Mi­che­lą Lelièvre’ą. Po dvie­jų die­nų pa­rei­gū­nai iš­gel­bė­jo L.Del­hez ir S.Dar­den­ne. Mer­gai­tės bu­vo už­da­ry­ tos į rū­sį M.Dut­roux na­muo­se Šar­le­rua

mies­te. Taip pat bu­vo su­lai­ky­tas Mi­ che­las Ni­hou­las, vers­li­nin­kas iš Briu­se­ lio. Rugp­jū­čio 17 d. M.Dut­roux na­muo­se Sars-la-Buis­siè­re mies­te ras­ti J.Le­jeu­ne ir M.Rus­so la­vo­nai. Po die­nos M.Dut­roux ir M.Lelièvre’as pri­pa­ži­no kal­tę. Rug­sė­jo 3 d. pa­rei­gū­nai na­mo kie­me su­ra­do A.Mar­ chal ir E.Lamb­recks kū­nus. Rug­sė­jo 25 d. M.Dut­roux bu­vo nu­teis­tas už žmog­ žu­dys­tę. Ty­rė­jai pa­skel­bė, kad Bel­gi­jo­je ga­li eg­zis­tuo­ti pe­do­fi­li­jos tink­las. Spa­lio 17 d. Bel­gi­jos par­la­men­tas ini­ci­ja­vo ty­ ri­mą, tuo me­tu Briu­se­ly­je įvy­ko ma­si­ nės de­monst­ra­ci­jos prieš tei­sė­sau­gą. „„1997 m. par­la­men­ta­rai pa­skel­bė at­

skai­tą, ku­rio­je tei­gė, kad po­li­ci­ja neat­

li­ko vi­sų sa­vo pa­rei­gų. Taip pat kri­ti­ ka pa­reikš­ta ki­toms tei­sė­sau­gos ins­ti­ tu­ci­joms.

„„2000 m. M.Dut­roux bu­vo nu­teis­tas

„„2012 m. M.Mar­tin bu­vo pa­leis­ta iš ka­

pen­ke­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­ me už ban­dy­mą pa­bėg­ti iš teis­mo.

„„1998 m. par­la­men­tas pa­skel­bė ant­

„„2002 m. M.Dut­roux vie­šai pa­reiš­kė,

rą­ją ata­skai­tą. Jos iš­va­do­se pa­mi­nė­jo, kad pe­do­fi­las M.Dut­roux vei­kė vie­nas ir ne­tu­ri ry­šių su gal­būt esan­čiu pe­do­ fi­lų kla­nu. Ko­vo 11 d. psi­chiat­rai kons­ ta­ta­vo, kad M.Dut­roux – ne pe­do­fi­las, o psi­cho­pa­tas. Ba­lan­džio 23 d. M.Dut­ roux pa­bė­go iš teis­mo, ta­čiau bu­vo po ke­lių va­lan­dų su­gau­tas ne­to­li Pran­cū­ zi­jos sie­nos. Po šio in­ci­den­to at­si­sta­ty­ di­no Bel­gi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Jo­ha­nas Van­de Lanotte’as ir tei­sin­gu­ mo mi­nist­ras Ste­faa­nas de Clerc­kas.

kad jis yra pe­do­fi­lų kla­no da­lis.

lė­ji­mo ir iš­kel­din­ta į vie­nuo­ly­ną. Bel­gi­ jo­je ki­lo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga. Rug­ sė­jo 14 d. M.Dut­roux pa­rei­ka­la­vo gy­ ven­ti na­mų areš­to są­ly­go­mis su elekt­ ro­ni­ne apy­ran­ke.

„„2003 m. Bel­gi­jos tei­sin­gu­mo de­par­

ta­men­tas pa­reiš­kė, kad ty­ri­mas dėl ga­ li­mo pe­do­fi­lų kla­no eg­zis­ta­vi­mo Bel­gi­ jo­je tu­rė­tų bū­ti at­nau­jin­tas. „„2004 m. M.Dut­roux sto­jo prieš teis­

mą Ar­lo­no mies­te ne­to­li Liuk­sem­ bur­go sie­nos. Lie­pą jis bu­vo nu­teis­ tas ka­lė­ji­mo iki gy­vos gal­vos baus­me. Jo žmo­nai tuo­met 44 me­tų M.Mar­tin skir­ta 30 me­tų ka­lė­ji­mo baus­mė.

„„2013 m. M.Dut­roux sto­jo prieš spe­

cia­lų­jį teis­mą, ku­ris nag­ri­nė­ja jo pra­šy­ mą leis­ti li­ku­sią baus­mę at­lik­ti na­mų areš­to są­ly­go­mis su spe­cia­liu elekt­ ro­ni­niu ste­bė­ji­mo įtai­su. Spren­di­mas dėl M.Dut­roux pra­šy­mo bus priim­tas ne anks­čiau kaip va­sa­rio 18 d. Jei­gu pra­šy­mas bus pa­ten­kin­tas, vyk­dy­ti jis bus pra­dė­tas ne anks­čiau kaip ba­ lan­džio 30 d.


9

trečiADIENIS, vasario 6, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Ru­siš­ka pū­ga neiš­gąs­di­no Komentaras

Eu­ro­pos fut­bo­lą pur­to ne­re­gė­ to dy­džio rung­ty­nių klas­to­ji­mo skan­da­las. Eu­ro­po­las pa­vie­ši­no skan­da­lin­gą in­for­ma­ci­ją, ku­rio­ je tei­gia­ma, kad tarp 680 įta­ri­mą su­kė­lu­sių rung­ty­nių vi­sa­me pa­ sau­ly­je ga­li bū­ti ir UE­FA Čem­pio­ nų ly­gos ma­čų.

Vladimiras Romanovas „Žalgirio“ klubo savininkas

S „„Sug­rį­ži­mas: pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ga­la­vęs R.Kau­kė­nas va­kar jau žen­gė

ant par­ke­to. 

Di­džio­sios Ru­si­jos ke­lių ypa­tu­mai ir oro ža­ban­gos ge­ro­kai su­jau­kė Kau­no „Žal­gi­rio“ pla­nus Mask­vo­ je, ta­čiau Lie­tu­vos čem­pio­nai pra­ tę­sė per­ga­lių se­ri­ją VTB Vie­nin­go­ jo­je ly­go­je. Po dra­ma­tiš­kos ko­vos 70:69 įveik­tas Liu­ber­cų „Triumf“. Pa­te­ko į žie­mos spąs­tus

Pir­ma­die­nį siau­tu­si pū­ga pri­ver­tė žal­gi­rie­čius dvi va­lan­das pra­leis­ti trans­por­to spūs­ty­se, o va­kar tre­ ne­riams te­ko at­šauk­ti ry­ti­nę tre­ ni­ruo­tę. Trans­por­to spūs­tys Mask­vo­je žal­ gi­rie­čių jau ne­šo­ki­ruo­ja, bet vi­du­ry žie­mos vy­kę ke­lio re­mon­to dar­bai, su­siau­ri­nę vie­ną pa­grin­di­nių gat­vių iki vie­nos juos­tos, kė­lė nuo­sta­bą net Ru­si­jo­je il­gai žai­du­siems bro­liams Lav­ri­no­vi­čiams. Be to, pra­si­dė­jus pū­gai be­veik vi­so­se įkal­nė­se pra­dė­ jo strig­ti kro­vi­ni­niai vil­ki­kai, dar la­ biau už­kim­šę gat­ves. Ga­liau­siai pa­sie­kę vieš­bu­tį žal­gi­ rie­čiai iš Liu­ber­cų ko­man­dos at­sto­ vų iš­gir­do, kad pro­ble­mų dėl spūs­ čių ky­la daž­nai ko­man­dai. Ru­sai guo­dė­si, kad yra pra­si­dė­ju­si nau­jo vieš­bu­čio sta­ty­ba vi­sai ša­lia „Tri­ umf“ spor­to are­nos, ta­čiau sta­ti­nio pa­ma­tai ky­la jau penk­tus me­tus.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Sug­rį­žo R.Kau­kė­nas

Vis dėl­to šios ne­gan­dos kau­nie­ čių iš bal­no neiš­mu­šė. Pir­mo­jo ra­ to ma­če tik po pra­tę­si­mo „Triumf“ par­klup­dę žal­gi­rie­čiai tu­rė­jo kaip rei­kiant pa­plu­šė­ti ir Liu­ber­cuo­se, ta­čiau le­mia­mo­mis aki­mir­ko­mis „Žal­gi­ris“ žai­dė šal­tak­rau­jiš­kiau. Šia­me ma­če ant par­ke­to jau pa­si­ ro­dė po li­gos sveiks­tan­tis Ri­man­tas Kau­kė­nas. Ki­tas krep­ši­nin­kas, ku­rio su­grįž­tant la­bai lau­kia­ma, Ro­ber­tas Jav­to­kas, dar li­ko in­di­vi­dua­liai spor­ tuo­ti Kau­ne ir su „Triumf“ ne­žai­dė. Iš­ko­vo­jęs 12-ąją per­ga­lę, „Žal­gi­ ris“ to­liau pir­mau­ja B gru­pė­je. Žal­gi­rie­čių be­ne­fi­sas

Ge­rų ži­nių žal­gi­rie­čiai su­lau­kė ir iš Lie­tu­vos. Va­kar „Žal­gi­rio“ krep­ ši­nin­kų trium­fu fi­ni­ša­vo Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos „Žvaigž­džių die­ nos“ rin­ki­mai. Ab­so­liu­čiu nu­ga­lė­to­ju tarp krep­ ši­nin­kų ta­po žal­gi­rie­tis Trem­mel­las Dar­de­nas. Ame­ri­kie­tis su­rin­ko 8157 bal­sus ir už­tik­rin­tai pa­te­ko į „Ti­me Team“ le­gio­nie­rių ko­man­dos star­to pen­ke­tu­ką. Daug sim­pa­ti­jų su­lau­kė ir kroa­tas Mar­ko Po­po­vi­čius (6294). Be jų, star­ti­nia­me le­gio­nie­rių pen­ke­ te taip pat žais Oli­ve­ris Lafayette‘as

Fut­bo­lą žlugdo lažybų šmėkla

unku „Žalgiriui“ iš visų pusių. Prisimenu, kaip Arvydo Sabonio laikų komanda sugebėdavo kovoti su pasamdyta iškrypėlių gauja. Jie visur rezga intrigas, kur tik gali. Bet „Žalgiris“ nepalūžta ir įrodo savo galią.

(3090), Ma­rio De­la­šas („Žal­gi­ris“) ir Jef­fas Foote‘as (4984). Tarp lie­tu­vių po­pu­lia­riau­sias bu­ vo žal­gi­rie­tis Min­dau­gas Kuz­mins­ kas. Už jį bal­sa­vo 6808 krep­ši­nio mė­gė­jai. Ne­daug at­si­li­ko ir eki­pos ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas (6563) ir jo R.Kau­kė­nas (6600). Re­nal­ das Sei­bu­tis (5539) ta­po vie­nin­te­ liu krep­ši­nin­ku ne žal­gi­rie­čiu, ku­ris pra­dės „Žvaigž­džių die­nos“ rung­ ty­nes star­to pen­ke­tu­ke. Be jų, į pen­ ke­tą pa­te­ko ir Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­ čius (4411). Tre­ne­rių mū­šy­je už­tik­rin­tą per­ ga­lę pa­sie­kė „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Joa­nas Pla­za (8672). Is­ pa­nas va­do­vaus le­gio­nie­rių eki­pai, o su lie­tu­viais dirbs Prie­nų „Rū­ du­pio“ stra­te­gas Vir­gi­ni­jus Šeš­ kus (4866). KD inf.

Re­zul­ta­tas „Triumf“–„Žal­gi­ris“ 69:70 (16:20, 21:17, 22:22, 10:11). S.Ka­ra­sio­vas 23 taš­kai, K.Land­r y 12/ P.Jan­k ū­nas 13, M.Po­p o­v i­č ius 12, M.De­l a­š as, O.Lafayette‘as ir D.Lav­ri­no­vi­čius po 7, T.Dar­de­nas ir R.Kau­kė­nas po 6.

Ku­rios rung­ty­nės bu­vo su­klas­ to­tos, ty­rė­jai kol kas neatsk­lei­ džia. In­for­muo­ja­ma tik tiek, kad pa­vy­ko už­čiuop­ti siū­lo ga­lą – at­ skleis­tas or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kal­tė­ lių tink­las Azi­jo­je, ku­ris koor­di­ na­vo vi­sas ma­chi­na­ci­jas. „Tai yra Azi­jo­je įsi­kū­ru­sio sin­di­ ka­to, ku­ris bend­ra­dar­biau­ja su Eu­ ro­pos nu­si­kal­tė­lių tink­lais, dar­bas. Kaip die­ną aiš­ku, kad at­lie­ka­me di­džiau­sią ne­le­ga­lių la­žy­bų ty­ri­ mą fut­bo­lo is­to­ri­jo­je. Jo re­zul­ta­tai kal­ba pa­tys už sa­ve ir pa­ro­do, koks pa­vo­jus yra iš­ki­lęs fut­bo­lo pa­sau­ liui“, – sa­kė Eu­ro­po­lo di­rek­to­rius Ro­bas Wainw­righ­tas. Tei­gia­ma, kad į šias ne­le­ga­lias ope­ra­ci­jas bu­vo įtrauk­ti 425 tei­ sė­jai, klu­bų at­sto­vai, žai­dė­jai ir nu­si­kal­tė­liai. 18 mė­ne­sių ty­ri­mą vyk­dęs Eu­ ro­po­las at­sklei­dė, kad su­tar­ti ga­

lė­jo bū­ti Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­ pio­na­tų at­ran­kos var­žy­bų ma­čai, dve­jos Čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nės ir ke­lių ge­riau­sių klu­bų rung­ty­nės Eu­ro­pos ly­go­se. Įdo­mu tai, kad vie­nas iš su­tar­ tų Čem­pio­nų ly­gos ma­čų per pa­ sta­ruo­sius 3–4 me­tus yra įvy­kęs Ang­li­jo­je. Įtariama, kad tai buvo 2009–2010 m. sezono dvikova tarp „Liverpool“ ir vengrų „De­ breceni“ (1:0). „Bū­tų nai­vu ma­ ny­ti, kad to­kie pla­tūs nu­si­kal­tė­lių tink­lai neap­rė­pė Ang­li­jos, nors ji ir nė­ra pa­grin­di­nė ša­lis mū­sų ty­ ri­me“, – sa­kė R.Wainw­righ­tas. Fi­nan­si­nės de­ta­lės nė­ra at­sklei­ džia­mos, ta­čiau, po­li­ci­jos duo­ me­ni­mis, nu­si­kal­tė­liai iš šios afe­ ros ga­lė­jo už­dirb­ti iki 8 mln. eu­rų. Di­džiau­sias at­ly­gis vie­nam žmo­ gui sie­kė 140 tūkst. eu­rų. Įta­ria­ma, kad nu­si­kals­ta­ma Azi­jos gru­puo­tė vei­kė su nu­si­ kal­tė­lių tink­lais Eu­ro­po­je. Su­tar­ tos rung­ty­nės bu­vo už­fik­suo­tos pen­kio­li­ko­je ša­lių ir 50 žmo­nių jau bu­vo suim­ti. Nors pir­mie­ji žings­niai ženg­ti, bai­mi­na­ma­si, kad tai ga­li bū­ti tik led­kal­nio vir­šū­nė. KD inf.

Tai yra Azi­jo­je įsi­ kū­ru­sio sin­di­ka­to, ku­ris bend­ra­dar­ biau­ja su Eu­ro­pos nu­si­kal­tė­lių tink­ lais, dar­bas.

„„Skan­da­las: Eu­ro­po­lo di­rek­to­rius R.Wainw­righ­tas pa­vie­ši­no sen­sa­

cin­gą in­for­ma­ci­ją apie fut­bo­le įsi­šak­ni­ju­sią ko­rup­ci­ją.

„Reu­ters“ nuo­tr.


10

trečiadienis, vasario 6, 2013

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ratai

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Ne­ti­kė­tai ša­li­gat­viu ėjęs vy­ras žen­gia prieš at­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį ir kren­ta ant gat­vės tar­si jį bū­ tu­mė­te par­tren­kęs. Tai – pa­vo­jin­gas bū­das už­si­dirb­ ti, at­ke­lia­vęs jau ir į mū­sų ša­lį.

„„Pi­ni­gai: šo­ki­nė­to­jai daž­niau­siai iš vai­ruo­to­jų rei­ka­lau­ja ke­lių šim­tų li­tų už esą pa­tir­tus su­ža­lo­ji­mus. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Šo­ki­nė­ji­mo po ra­tais ma­da Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

At­pa­ži­no pa­rei­gū­nai

Prieš ke­l is mė­n e­s ius Vil­n iu­je įkliu­vo du paaug­liai, taip te­ro­ri­ za­vę vai­ruo­to­jus. Už­fik­sa­vus įvy­ kį, ku­ria­me bu­vo par­trenk­tas de­ vyn­me­tis, ir at­vy­kus pa­tru­liams, pa­sta­rie­ji vai­ką pa­ži­no – tą pa­čią die­ną jis su drau­gu jau bu­vo nu­ vež­tas į ko­mi­sa­ria­tą dėl ana­lo­giš­ ko įvy­kio. Vai­kų na­mų auk­lė­ti­niai iš­bė­go iš už su­sto­ju­sio au­to­bu­so ir vie­nas jų už­šo­ko ant au­to­mo­bi­lio ant­vo­žo. Ber­niu­kas bu­vo par­trenk­tas, smar­ kiai nu­si­broz­di­no ko­jas. Die­ną šis vai­kas bu­vo su­lai­ky­tas pre­ky­bos cent­ro ap­sau­gos dar­buo­ to­jų, kur, kaip spė­ja­ma, šok­da­vo po at­bu­li­ne ei­ga va­žiuo­jan­čiu au­to­ mo­bi­liu ir vė­liau pra­šy­da­vo kom­ pen­sa­ci­jos iš vai­ruo­to­jų. Pa­ty­rė ir kau­nie­čiai

In­ter­ne­to pla­ty­bė­se ga­li­ma ras­ ti tūks­tan­čius fil­mu­kų, da­ry­tų su au­to­mo­bi­lių vaiz­do re­gist­ra­to­riais Ru­si­jos pla­ty­bė­se. Vie­na iš ma­žy­ čių fil­ma­vi­mo ka­me­rų iš­pli­ti­mo prie­žas­čių šio­je ša­ly­je – lau­ki­nė­ mis ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis gar­sė­

jan­čio­je ša­ly­je la­bai daž­ni at­ve­jai, kai po va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio ra­tais ty­čia puo­la žmo­nės, siek­da­ mi ma­te­ria­li­nio at­ly­gio. Kau­no ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re dir­ban­ti Re­na­ta A. (pa­var­ dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – red. past.) su to­kia si­tua­ci­ja su­si­dū­rė praė­ju­ sių me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį, pa­čio­je mies­to šir­dy­je – Se­na­mies­ty­je.

Juos pra­va­žia­vau, ap­si­su­kau, pa­sta­ čiau ma­ši­ną ir iš­gir­ dau šauks­mą.

„Vis­kas įvy­ko vi­sai ne­to­li na­mų – su­kau į A.Ma­pu gat­vę. Čia yra dvi tar­pu­var­tės, o va­žiuo­jant vie­no­je jų sto­vė­jo po­ra. Juos pra­va­žia­vau, ap­ si­su­kau, pa­sta­čiau ma­ši­ną ir iš­gir­ dau šauks­mą, kad kliu­džiau žmo­ gų“, – ne­ma­lo­nius pri­si­mi­ni­mus pa­sa­ko­jo Re­na­ta. Mer­gi­na iš­li­pu­si ne­pa­ti­kė­jo, kad kliu­dė žmo­gų – pa­gal­vo­jo, kad tai nu­ti­ko ki­tam vai­ruo­to­jui, ta­čiau ap­lin­kui dau­giau ne­bu­vo nė vie­no au­to­mo­bi­lio. Gat­vė­je taip pat ne­

bu­vo nė vie­no žmo­gaus, ku­ris ga­ lė­tų pa­liu­dy­ti, kas at­si­ti­ko. Vy­ras gu­lė­jo ant gat­vės, o mo­ te­ris šau­kė, kad mer­gi­na jį par­ tren­kė.

Di­des­ni drą­suo­liai šo­ka po be­veik su­sto­ju­sio au­to­mo­bi­lio prie­kiu, ta­ čiau in­ter­ne­te gau­su pa­vyz­džių, kai jie, neaps­kai­čia­vę au­to­mo­bi­lio grei­čio, pa­ti­ria rim­tų su­ža­lo­ji­mų.

Iš­si­gan­do po­li­ci­jos

Pa­vy­ko su­gau­ti

„Da­bar džiau­giuo­si, kad ne­puo­liau į pa­ni­ką, – mo­te­riai iš­kart pa­siū­liau iš­kvies­ti po­li­ci­ją. Pa­sa­kiau jai, kad ma­čiau, jog jie sto­vė­jo tar­pu­var­tė­ je, o ne gat­vė­je, ir te­gu po­li­ci­ja nu­ sta­to, ar kliu­džiau, ar ne. Man ren­ kant po­li­ci­jos nu­me­rį, vy­ras žva­liai at­si­sto­jo, pa­si­tai­sė kel­nes ir spar­ čiu žings­niu pa­trau­kė to­lyn. Pra­dė­ jau šauk­ti, kad pa­lauk­tų, ta­čiau, kol at­vy­ko po­li­ci­ja, po­re­lė pa­bė­go“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na. Pa­sak vos į su­kčių spąs­tus ne­ pak­liu­vu­sios mer­gi­nos, ji nea­be­ jo­jan­ti, kad jei ne jos ryž­tas vis­ką aiš­kin­tis įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ ka, po­re­lė tik­rai bū­tų pa­siū­liu­si su­ si­tar­ti. At­vy­kę pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad jo­kių smū­gio žy­mių ne­bu­vo, o ava­ ri­jos ty­ri­mas tuo ir bai­gė­si. Po­li­ci­ nin­kai pra­si­ta­rė, kad jai nu­ti­ku­ si is­to­ri­ja – nau­jos ma­dos pra­džia Lie­tu­vo­je, kai ban­do­ma už­si­dirb­ti puo­lant po ką tik su­sto­ju­sio auto­ mobilio ga­li­niais ra­tais.

Pa­sak Kau­no ke­lių po­li­ci­jos val­dy­ bos Nu­si­kals­ta­mų vei­kų eis­mo ty­ ri­mo sky­riaus vir­ši­nin­ko Geor­gi­ jaus Sa­vic­kio, prieš ke­le­rius me­tus Kau­ne bu­vo toks šo­ki­nė­to­jas. Vy­ ras imi­tuo­da­vo ava­ri­jas, ta­čiau bu­ vo pri­čiup­tas ir nu­baus­tas. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­na­šių at­ve­jų Kau­ne ne­bu­vo už­fik­suo­ta, ta­čiau at­ro­do, kad ši ma­da grįž­ta – žur­ na­lis­tams pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad nuo to­kių su­kčių yra ir dau­giau nu­ken­ tė­ju­sių kau­nie­čių. De­ja, pa­sta­rie­ji ne­pa­no­ro pa­sa­ko­ti sa­vo is­to­ri­jų. Kau­no vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to at­sto­vo spau­dai Kęs­tu­čio Kas­ciu­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, sie­kiant iš­veng­ti to­kių pink­lių, pri­va­lo­ma apie bet ko­kį eis­mo įvy­kį, ku­ria­me nu­ken­tė­jo žmo­gus, pra­neš­ti po­li­ ci­jai. Pa­sak jo, Bau­džia­ma­sis ko­dek­ sas to­kią veik­lą kaip ava­ri­jos imi­ ta­vi­mas api­brė­žia kaip su­kčia­vi­mą, o įro­džius tai, gre­sia iki tre­jų me­tų lais­vės atė­mi­mas.

Plin­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je Po­pu­lia­ria­me vaiz­do įra­še in­ter­ne­ te, da­r y­ta­me ru­siš­kai kal­ban­čio­je ša­ly­je, ma­ty­ti, kaip jau­no am­ž iaus vai­k i­nu­kas tie­s iog gu­la ant gat­ vės prieš at­va­ž iuo­jan­t į au­to­mo­bi­ lį. Pas­ta­rasis jo net ne­pa­lie­čia, o iš­ li­pęs vai­ruo­to­jas su­kčiui ne­pa­gai­li ke­lių smū­g ių. Kaip ir mū­sų ša­ly­je, taip ir Ru­si­jo­ je, dau­gu­ma to­k ių šo­k i­nė­to­jų siū­lo su­si­tar­ti, o ki­tur to­k ių su­kčių tai­k i­ nys – ne­ma­ža svei­ka­tos drau­di­mo iš­mo­ka. JAV, Či­ka­go­je, ne­to­l i Lojo­los uni­ ver­si­te­to, per­nai rugp­jū­čio 1 d. vai­ ruo­da­ma stu­den­tė Blai­ra Hay­den pa­ste­bė­jo į gat­vę iš­bė­gu­sią mo­te­r į. Mer­g i­na pa­sa­ko­jo be­veik su­stab­ džiu­si sa­vo ma­ši­ną, kai mo­te­ris at­ bė­go ir šo­ko ant va­r ik­l io ant­vo­žo. Įvy­k į ma­tė ne­ma­žai liu­dy­to­jų, tad mer­g i­na at­sa­ko­my­bės iš­ven­gė. Vie­nas įdo­mes­n ių įra­š ų da­r y­tas Tai­va­ne, Kaoh­siung mies­te, spa­lio vi­du­ry­je. Prie šo­ni­nės ski­ria­mo­sios juos­tos tu­pi vy­ras, ku­r is, pri­va­ž ia­ vus au­to­mo­bi­l iui, lė­tais ju­de­siais gu­la­si ant ma­ši­nos va­rik­lio ant­vo­ žo ir imi­tuo­ja par­tren­k i­mą.


11

trečiadienis, vasario 6, 2013

ratai

„„Pra­džia: pir­mo­sios se­zo­no var­žy­bos S.Juod­vir­šiui ne­bu­vo itin sėk­min­gos ir jis tu­rė­jo ten­kin­tis try­lik­ta vie­ta.

S.Juod­vir­šis tre­ni­ra­vo­si su M.Schu­ma­che­riu Ita­li­jos La Con­ca tra­so­je sek­ma­die­ nį po žie­mos per­trau­kos pra­si­dė­jo nau­jas „WSK (World Se­ries Kar­ ting) Mas­ters“ se­ri­jos čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žė­si ir Si­mas Juod­vir­ šis. Šios var­žy­bos va­di­na­mos neo­ fi­cia­liu pa­si­ruo­ši­mu pa­sau­lio kar­ tin­go čem­pio­na­tui, nes čia su­va­ žiuo­ja stip­riau­si lenk­ty­ni­nin­kai. Įsi­min­ti­nas su­si­ti­ki­mas

Le­gen­di­nis „For­mu­lės-1“ lenk­ty­ni­ nin­kas Mi­chae­lis Schu­ma­che­ris Lo­ na­to tra­so­je pa­si­ro­dė tuo me­tu, kai jo­je tre­ni­ra­vo­si ir Ita­li­jos „Ener­gy Cor­se Srl“ ko­man­da, ku­rios gre­to­ se va­žiuo­ja lie­tu­vis S.Juod­vir­šis. „Per­si­me­čiau su Šu­miu ke­le­tu žo­džių. Jis ga­na drau­giš­kas ir mie­ lai bend­ra­vo su mu­mis. Mi­chae­lis ge­rai pa­žįs­ta mū­sų ko­man­dą, to­ dėl ir tre­ni­ra­vo­mės kar­tu. Te­ko net

šiek tiek pa­lenk­ty­niau­ti su juo tra­ so­je“, – pa­sa­ko­jo S.Juod­vir­šis. Praė­ju­sią sa­vai­tę M.Schu­ma­che­ ris pa­reiš­kė, kad ke­ti­na da­ly­vau­ti pa­sau­lio kar­tin­go čem­pio­na­te. To­ dėl jis ir tre­ni­ra­vo­si Lo­na­to tra­so­je, ta­čiau vė­liau vy­ku­sio­se var­žy­bo­ se ne­da­ly­va­vo. Štai ir šį sa­vait­ga­lį prieš var­žy­bas jis ir vėl tre­ni­ra­vo­si su lenk­ty­nių da­ly­viais, ta­čiau var­ žy­bo­se ne­da­ly­va­vo. Nuo šių me­tų pa­si­kei­tė kar­tų tech­ni­nis reg­la­men­tas, pa­to­bu­lin­ ti va­rik­liai, ku­rie ta­po ga­lin­ges­ni ir grei­tes­ni, to­dėl ko­man­dų lenk­ty­ ni­nin­kams te­ko iš nau­jo re­gu­liuo­ti kar­tus ir per tre­ni­ruo­tes pri­si­tai­ky­ ti prie pa­ki­tu­sios tech­ni­kos. Pir­mo­sios var­žy­bos

Šį sa­vait­ga­lį vy­ku­sios „WSK Mas­ ters“ var­žy­bos bu­vo pir­mos šį se­

zo­ną S.Juod­vir­šiui, to­dėl ko­man­da aukš­čiau­sių tiks­lų ne­kė­lė. KZ2 kla­sė­je, ku­rio­je lenk­ty­niau­ja S.Juod­vir­šis, už­si­re­gist­ra­vo 33 da­ ly­viai, tarp ku­rių – žy­maus „Formulės-1“ lenk­ty­ni­nin­ko olan­ do Jo­so Vers­ta­pe­no sū­nus Ma­xas. Po praė­ju­sio ne­sėk­min­go se­zo­no olan­das pa­ga­liau lai­mė­jo abu fi­na­ lus ir pir­mą­jį eta­pą. Si­mui se­kė­si ne taip ge­rai. Kva­li­ fi­ka­ci­nė­je se­si­jo­je jis pa­ro­dė tik de­ vy­nio­lik­tą lai­ką. Vis dėl­to kva­li­fi­ka­ ci­niuo­se va­žia­vi­muo­se prieš pir­mą fi­na­lą Si­mas grei­tė­jo: pir­ma­ja­me va­žia­vi­me fi­ni­ša­vo pen­kio­lik­tas, ant­ra­ja­me – jau dvy­lik­tas ir pir­mą­jį fi­na­lą pra­dė­jo iš vie­nuo­lik­tos star­ti­ nės po­zi­ci­jos. Pir­mą fi­na­lą S.Juod­ vir­šis bai­gė de­šim­to­je po­zi­ci­jo­je. „Kol kas sun­ku pri­pras­ti prie pa­ si­kei­tu­sios tech­ni­kos, ta­čiau žings­

nis po žings­nio grei­tė­ju ir ma­nau, kad vis­kas bus ge­rai. Sa­vo re­zul­ta­ tu esu pa­ten­kin­tas, nes tai tik pir­ mos var­žy­bos po žie­mos per­trau­ kos, nie­ko ki­to ti­kė­tis ir ne­ga­lė­jau“, – sa­kė S.Juod­vir­šis. Stai­ga pra­ra­do grei­tį

Ant­ri kva­li­fi­ka­ci­niai va­žia­vi­mai se­kė­si dar ge­riau. Abu juos pa­ne­ vė­žie­tis bai­gė de­šim­tas ir ant­ra­ja­ me fi­na­le star­ta­vo iš aš­tun­tos po­ zi­ci­jos. Pra­va­žia­vus vos po­rą ra­tų Si­mas pa­ki­lo iki šeš­tos vie­tos, bet vė­liau lie­tu­vio tem­pas kri­to. Jį vie­nas po ki­to ėmė lenk­ti var­žo­vai ir fi­ni­šo li­ ni­ją Si­mas kir­to tik try­lik­tas. „Bu­vo la­bai daug in­ci­den­tų, daug ava­ri­jų, ta­čiau, lai­mė, man pa­vy­ko jų iš­veng­ti ir į konf­lik­tus neį­si­vė­ liau. Kol kas sun­kiau­sia tei­sin­gai

su­re­gu­liuo­ti kar­tą. Neį­si­vaiz­duo­ju, ko­dėl kri­to ma­no tem­pas, bet var­ žo­vai šian­dien bu­vo grei­tes­ni. Pra­ ti­nuo­si prie ko­vos su la­bai pa­ty­ru­ siais spor­ti­nin­kais, nes šio­je kla­sė­je lenk­ty­niau­ja grei­čiau­si ir stip­riau­ si, to­dėl ko­vo­ti su jais la­bai sun­ku“, – sa­kė S.Juod­vir­šis. Po pir­mo­jo eta­po S.Juod­vir­šis su še­šiais įskai­ti­niais taš­kais uži­ma try­lik­tą­ją vie­tą. Si­mas iš­lie­ka sa­vo ko­man­dos ly­de­ris, nes jo ko­le­ga iš Brazi­li­jos Gae­ta­no Di Mau­ro šia­me eta­pe neiš­ko­vo­jo nė vie­no taš­ko. Pir­mau­ja šio­je se­ri­jo­je Ma­xas Vers­ta­pe­nas iš Olan­di­jos, su­si­kro­ vęs net 85 taš­kų krai­tį. Jau ki­tą sa­vai­tę S.Juod­vir­šis da­ ly­vaus tarp­tau­ti­nė­se „Žie­mos tau­ rės“ var­žy­bo­se Ita­li­jo­je kar­tin­go me­ko­je Ita­li­jos Lo­na­to tra­so­je. KD inf.

Lieps­no­ja re­tai, bet Į Europą – „Rail Balticos“ bėgiais nuo­sto­liai – di­džiau­si Dalia Giriūnaitė

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ ji­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, praė­ju­siais me­tais Lie­tu­vo­je lieps­ no­jo 1182 trans­por­to prie­mo­nės ir tik 160 iš jų pa­vy­ko iš­gel­bė­ti lai­ku už­ge­si­nus ug­nį.

Drau­di­mo bend­ro­vės „If“ Lie­tu­vos trans­por­to ža­lų gru­pės va­do­vo Do­ mi­ny­ko Tri­mo­nio tei­gi­mu, iš kas­ ko ža­lų sta­tis­ti­nių duo­me­nų ma­ty­ ti, kad gais­rai au­to­mo­bi­liuo­se re­ti – su­da­ro vos 0,41 pro­c. vi­sų at­ve­ jų. Vis dėl­to šios ne­lai­mės su­ke­lia vi­du­ti­niš­kai di­džiau­sius nuo­sto­lius – net 30 tūkst. li­tų, pa­ly­gin­ti su 2,4 tūkst. li­tų sie­kian­čia vi­du­ti­ne kas­ ko drau­di­mo iš­mo­ka. „Bend­rau­da­mi su vai­ruo­to­jais pa­ste­bi­me, kad daž­niau­siai la­ bai ne­rim­tai žiū­ri­ma į gais­ro au­ to­mo­bi­ly­je ri­zi­ką. Ge­sin­tu­vu au­ to­mo­bi­ly­je ar jo ga­lio­ji­mo da­ta su­si­do­mi­ma tik ar­tė­jant vals­ty­

bi­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros lai­kui, ir šis sau­gu­mui svar­bus įtai­sas daž­ nai įsi­gy­ja­mas toks, ku­rio pa­kak­ tų tech­ni­nei ap­žiū­rai pe­rei­ti, o ne rea­liai lieps­nai už­ge­sin­ti ki­lus gais­ rui“, – pa­ste­bė­jo D.Tri­mo­nis. Anot Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­ vų, 51 pro­c. vi­sų gais­rų trans­por­to prie­mo­nė­se ky­la dėl elekt­ros ins­ ta­lia­ci­jos ge­di­mų, 12 pro­c. leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ar sunk­ve­ži­mių už­si­ lieps­no­ja dėl de­ga­lų pa­da­vi­mo sis­ te­mos ge­di­mų, 4 pro­c. – dėl ne­tvar­ kin­gos au­to­mo­bi­lio du­jų įran­gos. Drau­di­mo bend­ro­vės pra­kti­ko­ je di­džiau­sias nuo­sto­lių dėl ug­ nies šuo­lis bu­vo už­fik­suo­tas 2010 m., kai ke­lios de­šim­tys bend­ro­vės ap­draus­tų vil­ki­kų pa­te­ko į gais­rą „Lis­co“ kel­te. „If“ tuo­met iš­mo­ kė­jo 6,3 mln. li­tų nuo­sto­liams at­ ly­gin­ti. KD inf.

Iki 2015 m. geležinkelis „Rail Balti­ ca“ sujungs Lenkiją, Lietuvą, Latvi­ ją, Estiją ir Suomiją, pagerins susi­ siekimą su Vakarų bei Šiaurės Euro­ pa ir Centrine Azija. Moderniu gele­ žinkeliu keliausime saugiau, greičiau ir patogiau, vežėjai turės ekologišką alternatyvą kroviniams gabenti. Be to, Lietuvai atsivers naujos galimy­ bės tapti krovinių tranzito šalimi, o už tranzitą surenkami mokesčiai pa­ pildys šalies biudžetą. Nauja vėžė eis lygiagrečiai Mūsų šalyje geležinkelis „Rail Baltica“ vingiuos maršrutu Lenkijos ir Lietuvos siena–Mockava–Šeštokai–Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas–Gaižiūnai– Radviliškis–Šiauliai–Joniškis–Lietuvos ir Latvijos siena. Lietuvoje įgyvendinant „Rail Balticos“ projektą, nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Kauno bus tiesiama europinio standarto vėžė (1435 mm pločio) palei esamą rusiško standarto vėžę (1520 mm pločio) arba įrengiama sugretinta europinė vėžė, o nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos sienos renovuojama esama 1520 mm pločio vėžė. Galės prasilenkti nesustodami Vienkeliuose „Rail Balticos“ ruožuose Gaižiūnai–Jonava ir Šilainiai–Kėdainiai projektuojami antrieji keliai, leisiantys traukiniams prasilenkti nesustojant Gaižiūnų, Šilainių ar Kėdainių stotyse. Siekiant sumažinti taršą, degalų sąnaudas, padidinti traukinių greitį ir užtikrinti saugumą, projektuojamos didesnio spindulio kelio kreivės, o išil-

„„Skai­čius: dėl gais­ro au­to­mo­bi­ly­je pa­ti­ria­ma vi­du­ti­nė ža­la sie­kia 30

tūkst. li­tų. 

Artūro Morozovo nuotr.

„ Jonavoje bus renovuojamas geležinkelio tiltas per Nerį.

„ Kėdainiuose planuojama rekonstruoti geležinkelio viaduką virš J.Basanavičiaus

gatvės.

ginis kelio profilis koreguojamas taip, kad įkalnių ir nuokalnių nuolydis būtų kuo švelnesnis. Tai mažina pasipriešinimą ir traukinys gali išvystyti didesnį greitį: minėtuose ruožuose keleiviniai traukiniai riedės iki 160 km/val., krovininiai – iki 120 km/val. greičiu. Atnaujins visą infrastruktūrą „Rail Balticos“ ruožuose Gaižiūnai– Jonava bei Šilainiai–Kėdainiai bus rekonstruotas pėsčiųjų viadukas Gaižiūnų stotyje, pervaža Jonavos stotyje ir Šėtos

gatvėje Kėdainiuose, visiškai rekonstruotas automobilių eismą apsunkinantis bei pėstiesiems pavojų keliantis geležinkelio viadukas virš J.Basanavičiaus gatvės Kėdainiuose. Sudėtingiausiose ruožų vietose, kur kelio vingiai apriboja mašinisto matomumą iki mažiau nei 1 km, ir vietose, kur traukiniai juda greičiau nei 120 km/val., įrengiamos žmonių bei gyvūnų patekimą ant bėgių ribojančios tvoros. Užs. 1073615


12

Trečiadienis, vasario 6, 2013

menas ir pramogos

Vil­niaus kny­gų mu­gė­je – jau­nų­jų skai­ty­to­jų vi­lio­ti­nis Pas­ku­ti­nį va­sa­rio sa­vait­ga­lį ren­gia­mos 14-osios Vil­niaus kny­gų mu­gės te­ma – paaug­lių ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ra. „Šian­dien paaug­liai mie­liau ren­ ka­si in­ter­ne­tą, so­cia­li­nius tink­la­ la­pius, ne­daug­žo­džiau­jan­čią SMS ži­nu­čių kal­bą. O ką skai­to šių die­ nų jau­ni­mas?“ – mu­gė­je ke­lia­mus klau­si­mus pri­sta­to or­ga­ni­za­to­riai. Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių švie­ suo­liai, ra­šy­to­jai, vi­suo­me­nės vei­ kė­jai ir jau­nie­ji skai­ty­to­jai bus kvie­čia­mi dis­ku­tuo­ti, kas šių die­ nų li­te­ra­tū­ro­je ak­tua­lu jau­ni­mui. Mu­gė­je šie­met, kaip ir kas­met, lau­kia­ma gar­sių li­te­ra­tū­ros at­sto­ vų iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio. Iš JAV at­vyks poe­tas To­mas Venc­lo­va, taip pat au­to­riai Al­ gis Ruk­šė­nas, Tess Ger­rit­sen, El­ len Cas­se­dy, iš Ka­na­dos – An­ta­ nas Ši­lei­ka. Lan­ky­sis ir ki­ti už­sie­nio kny­ gų au­to­riai, iliust­ra­to­riai: ira­nie­tis ra­šy­to­jas iš Ny­der­lan­dų Ka­de­ras Ab­do­lah, Alai­nas Go­lay iš Švei­ ca­ri­jos, Al­ber­to An­ge­la iš Ita­li­jos, Ta­hi­ras Sha­has iš Ma­ro­ko, Sa­bi­ne Ebert iš Vo­kie­ti­jos, is­pa­nas Joa­nas Pla­za, Edi­ta Nyork ir Ro­ber­tas Ger­ wart­has iš Ai­ri­jos, Hail­ji iš Ko­rė­jos,

Krzysz­to­fas Bu­chows­kis, Jer­zy Pil­ chas, Bar­ba­ra Grusz­ka-Zych, Mi­ cha­las Slom­ka ir Mi­cha­las Rzecz­ ni­kas iš Len­ki­jos, Ka­ma­las Ab­dul­la iš Azer­bai­dža­no, Ale­xand­re’as Cle­ ris­se iš Pran­cū­zi­jos, Aus­te­nas Ive­ reigh ir Ro­de­ric­kas Gor­do­nas iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės – pa­sta­rą­ jį at­ly­dės gar­su­sis bri­tų lei­dė­jas Bar­ry Cun­ning­ha­mas, at­ra­dęs ir le­gen­di­nę „Ha­rio Po­te­rio“ au­to­rę Joan­ne K.Row­ling. Kaip jau dvy­li­ka me­tų, ir šie­met Vil­niaus kny­gų mu­gė­je kū­ry­bi­nė stu­di­ja „Tu ga­li su­kur­ti kny­gą“ pa­ kvies su­kur­ti kny­gą. Šios stu­di­jos ini­cia­to­rė ir sie­la dai­li­nin­kė Si­gu­tė Chle­bins­kai­tė mu­gės lan­ky­to­jams pa­ruo­šė nau­jos veik­los, kū­ry­bi­nių už­siė­mi­mų, su­si­ti­ki­mų su Lie­tu­ vos ir už­sie­nio me­ni­nin­kais, taip pat ža­da tęs­ti jau tra­di­ci­ja ta­pu­sias pro­gra­mas, su­lau­ku­sias mu­gės da­ ly­vių su­si­do­mė­ji­mo. Mu­gė­je veiks tra­di­ci­nis Dis­ku­si­jų klu­bas. Šį kar­tą klu­bo pro­gra­mo­je – ir dis­ku­si­jos pa­grin­di­ne mu­gės te­ ma – apie paaug­lių li­te­ra­tū­rą.

Mu­gė­je veiks tra­di­ ci­nis Dis­ku­ si­jų klu­bas. Šį kar­tą klu­ bo pro­gra­ mo­je ir dis­ ku­si­jos pa­ grin­di­nė te­ ma – apie paaug­lių li­ te­ra­tū­rą.

„„Iš­šū­kis: šie­met kny­gų mu­gė­je bus ban­do­ma su­kur­ti re­cep­tą, ką da­ry­ti, kad anks­ty­vo­

je vai­kys­tė­je at­si­ra­du­si knygų trau­ka neiš­nyk­tų ir sulaukus paaug­liš­ko am­žiaus. 

Vai­kų ir paaug­lių sa­lė­je jau­nie­ji skai­ty­to­jai ga­lės ne­var­žo­mai bend­ rau­ti su bend­raam­žiais ir skai­ty­ti, o jiems skir­ti ren­gi­niai vyks­ta spe­ cia­liai įreng­to­je Kie­to­je sce­no­je. Vil­niaus kny­gų mu­gė­je kas­met pri­sta­to­mos gar­sių Lie­tu­vos ir už­ sie­nio dai­li­nin­kų, kny­gų iliust­ra­ to­rių, fo­tog­ra­fų pa­ro­dos, vaiz­do ir gar­so ins­ta­lia­ci­jos. Dau­gu­ma jų Lie­tu­vo­je ren­gia­mos pir­mą kar­tą. Ne­liks nu­skriaus­ti ir ki­no mė­gė­

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

jai: Kny­gos ki­no sa­lė­je jie vėl tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti gar­sių ro­ma­nų ek­ra­ni­za­ci­jas, do­ku­men­ti­nius fil­ mus apie iš­ki­lius ra­šy­to­jus, poe­ tus, me­ni­nin­kus. Bu­ki­nis­tų pa­sa­že lau­kia­mi vi­si, ku­rie ieš­ko se­nų kny­gų ar vis dar klau­so­si vi­ni­li­nių plokš­te­lių, o Li­ te­ra­tų sve­tai­nė­je vyks poe­zi­jos va­ ka­rai, skam­bės džia­zas, bus ro­ do­mos vaiz­do pro­jek­ci­jos. Kny­gų mu­gė va­sa­rio 21–24 d. vyks Lie­tu­

vos pa­ro­dų ir kong­re­sų cent­re „Li­ tex­po“. Jo­je tu­rė­tų pri­si­sta­ty­ti apie 200 da­ly­vių. Kiek­vie­na mu­gės die­na tra­di­ ciš­kai tu­ri sa­vo pa­va­di­ni­mus: „Bi­ čiu­lių die­na“ (va­sa­rio 21 d. 10–19 val.), „Il­ga­sis penk­ta­die­nis“ (va­sa­ rio 22 d. 10–21 val.), „Ne­kas­die­nių pa­si­ma­ty­mų die­na“ (va­sa­rio 23 d. 10–21 val.), „Šei­mos die­na“ (va­sa­ rio 24 d. 10–17 val.). KD, BNS inf.


13

Trečiadienis, vasario 6, 2013

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

Ar pa­vyks per­lai­do­ti A.Sme­to­ną?

„Quo­rum“ lau­kia Fil­har­mo­ni­jo­je Vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­ na­lus vy­rų an­samb­lis a cap­pel­la „Quo­rum“ vėl pa­si­ry­žęs džiu­gin­ ti sa­vo ger­bė­jus Kau­ne.

Pen­k iems an­samb­l io vy­rams ir daž­nai sy­kiu kon­cer­tuo­jan­čiam po­p u­l ia­r ė­jan­č iam jau­n am dai­ ni­n in­k ui Dai­n o­t ui Var­n ui ne­ rei­k ia jo­k ių inst­r u­m en­t ų. Re­ ne­s an­s o mad­r i­ga­l ai, liau­d ies dai­n os, mu­z i­ka iš ki­n o fil­m ų

Kau­no val­džia siū­lo svars­ty­ti ga­li­ my­bę ki­tą­met per­lai­do­ti Jung­ti­nė­ se Vals­ti­jo­se prieš 70 me­tų žu­vu­sio ir ten pa­lai­do­to pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos pa­lai­kus. Dėl to mies­to me­ras And­rius Kup­čins­kas ža­da kreip­tis į pre­zi­den­to ar­ti­muo­sius.

„Tai ne tik idė­ja. Iš tie­sų ke­ti­na­me kreip­tis į ar­ti­muo­sius ne­for­ma­liai, ban­do­me kon­tak­tuo­ti per išei­vi­jos bend­ruo­me­nę ir ban­dy­si­me pir­ miau­sia ne­for­ma­liai iš­siaiš­kin­ti, ko­kia yra ar­ti­mų­jų va­lia. Pre­zi­den­ to va­lią mes ži­no­me, ta­čiau rei­ka­ lin­ga ir ar­ti­mų­jų va­lia – ki­taip ta ini­cia­ty­va ne­tu­rės pra­smės“, – sa­ kė Kau­no mies­to me­ras. A.Kup­čins­ko tei­gi­mu, su­ži­no­ti ar­ti­mų­jų va­lią ir iš­siaiš­kin­ti, ar to­ kią idė­ją pa­lai­ky­tų išei­vi­jos lie­tu­ viai, tu­rė­tų pa­vyk­ti per va­sa­rą. Jei idė­jai bū­tų pri­tar­ta, Kau­no mies­to me­ro tei­gi­mu, ru­de­nį bū­tų ga­li­ma for­muo­ti dar­bo gru­pę. „Kil­tų dis­ku­si­ja: ar Vil­niu­je, ar Kau­ne, ar tė­viš­kė­je. Ki­ta ver­tus, vi­si jo iš­ki­liau­si veik­los me­tai pra­ bė­go Kau­ne – Kau­nui tuo me­tu taip lė­mė is­to­ri­nės ap­lin­ky­bės, kad te­ ko at­sto­vau­ti vi­sai Lie­tu­vai, skleis­ti vals­ty­bin­gu­mą ir gin­ti ne­prik­lau­ so­my­bę. Tad mums at­ro­dy­tų, kad tu­rė­tų bū­ti Kau­ne, gal­būt prie Pri­ si­kė­li­mo baž­ny­čios“, – apie ga­li­ mą pre­zi­den­to per­lai­do­ji­mo vie­tą svars­tė A.Kup­čins­kas. 1944 m. per gais­rą JAV tra­giš­kai žu­vęs A.Sme­ to­na bu­vo pa­lai­do­tas Kliv­lan­do ka­ pi­nė­se. 1975 m. pre­zi­den­to pa­lai­kai bu­vo per­kel­ti į Čer­do­no mies­te­lį, kur gy­ve­na jo gi­mi­nai­čiai.

Mums at­ro­dy­ tų, kad tu­rė­tų bū­ ti Kau­ne, gal­būt prie Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čios.

Pa­ne­mu­nė­je yra A.Sme­to­nos var­du pa­va­din­ta alė­ja, ku­ria pre­zi­ den­tas mė­go jo­di­nė­ti. Kau­ne taip pat vei­kia A.Sme­to­nos gim­na­zi­ja, o mies­te esan­čios Lie­tu­vos is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros kie­me­ly­je 1996 m. pa­sta­ty­tas vie­nin­te­lis A.Sme­to­nos pa­mink­las ša­ly­je. Ki­tą­met mi­nė­si­me 140-ąsias tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pre­zi­den­to A.Sme­to­nos gi­mi­mo me­ti­nes ir 70 me­tų nuo jo žū­ties. A.Sme­to­na Lie­tu­vos pre­zi­den­ tu bu­vo du­kart. Pir­muo­ju pre­zi­ den­tu jis bu­vo iš­rink­tas 1919 m. ir šias pa­rei­gas ėjo me­tus. 1926 m. po ka­ri­nio per­vers­mo jis vėl įsi­tvir­ti­no val­džio­je ir va­do­va­vo ša­liai iki so­ vie­tų oku­pa­ci­jos 1940 m. A.Sme­to­na ver­ti­na­mas dėl Lie­ tu­vos vals­ty­bin­gu­mo įtvir­ti­ni­mo ir tau­tiš­ku­mo stip­ri­ni­mo tar­pu­ka­ riu, ku­ris lė­mė, kad tau­ta po 50 me­ tų tru­ku­sios so­vie­tų oku­pa­ci­jos vėl at­kū­rė ne­prik­lau­so­my­bę. Ta­čiau kri­ti­kai at­krei­pia dė­me­sį į ne­de­ mok­ra­ti­nį jo val­dy­mą ir tai, kad pa­ si­trauk­da­mas į Vo­kie­ti­ją so­vie­tams oku­puo­jant Lie­tu­vą A.Sme­to­na ne­ pas­kel­bė jo­kio pa­reiš­ki­mo tau­tai. BNS inf.

„„Atmintis: vienintelis Lietuvoje paminklas A.Smetonai stovi Kaune. 

ir ne­m ir­t in­g i šla­ge­r iai – vi­sas dai­n as „Quo­r um“ at­l ie­ka tik gy­vai. Va­sa­r io 7 d. 18 val. Kau­n o vals­ty­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je vyk­ sian­tis kon­cer­tas – kaip ir kiek­ vie­nas ko­lek­ty­vo pa­si­ro­dy­mas – bus uni­ka­lus: at­li­kė­jai nuo­lat at­nau­ji­na sa­vo re­per­tua­rą ir vi­ sa­da sten­gia­si pa­teik­ti klau­sy­to­ jui ma­lo­nią staig­me­ną. KD inf.

Tomo Raginos nuotr.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Jono Krakauerio knygą „Į laukinį pasaulį“.

1992-ųjų balandį iš pasiturinčios Vašingtono priemiesčio šeimos kilęs vaikinas autostopu nukeliavo į Aliaską ir patraukė į laukinę gamtą. Jis buvo puikus mokinys ir vienas geriausių sportininkų. Su pagyrimu baigė Emorio universitetą. Tačiau netikėtai pasikeitė vardą, atidavė labdarai visas santaupas iš banko sąskaitos ir ėmė kurti naują gyvenimą. Jo šeima nieko nenutuokė: nei kur jis galėtų būti, nei kas jam nutiko... Kol apirusį vaikino kūną rado briedžių medžiotojų būrys.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, vasario 12 d.


14 2

trečiaDIENIS, vasario 6, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������ 14, 15 Parduoda� ������������������������������������������������� 15 Perka� ���������������������������������������������������� 15, 16 Keičia� ���������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 16 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Kviečia � ����������������������������������������������� 16, 17 Kviečia mokytis ��������������������������������� 16 Pamesta� ���������������������������������������������������� 16

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalinga (-as) apskaitininkė (-as), turinti (-is) aukštąjį išsilavinimą ir mokanti (-is) dirbti programa PRAGMA. Alga 2000 Lt. Tel. 8 613 76 526.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1073808

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) Kalniečių turgelyje. Tel. 8 675 04 222. 1074061

Reikalinga auklė 2 metų berniukui visai darbo dienai Sargėnuose. Tel. 8 680 83 993.

1074453

Reikalingas automobilių šaltkalvio padėjėjas (vilkikų ir puspriekabių remontas). Atlyginimas – 2000 Lt. Tel. 8 686 20 383. 1073813

Reikalingas batsiuvys be žalingų įpročių. Tel. 8 650 90 542. 1074115

Reikalingas siuvimo cecho meistras. PATIRTIS SIUVIMO ĮMONĖJE BŪTINA. Darbas 1 pamaina. Taip pat reikalingos SIUVĖJOS. Tel. 8 674 10 014. 1072284

„Žėručio“ autoservisui, Savanorių pr. 266, Kaune, reikalingas automobilių šaltkalvis (kėbulų remonto). Tel. 8 655 18 890.

Reikalingas staliaus darbą išmanantis ir vairuotojo pažymėjimą turintis darbininkas (darbas nuo 6 val. ryto) bei mikroautobusą turintis vairuotojas rytinei spaudai išvežioti (darbas nuo 6 iki 8 val.). Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 1073771

1074628

AB „Kauno baldai” siūlo darbą DARBŲ SAUGOS VADOVUI. Darbo pobūdis: • Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės, gaisrinės saugos, aplinkosaugos veiklos organizavimas įmonėje; • Profesinės rizikos vertinimo organizavimas ir koordinavimas; • Nelaimingų atsitikimų prevencija. Reikalavimai: aukštasis techninis išsilavinimas, reikiami pažymėjimai, darbų saugos vadovo darbo patirtis didelėje gamybinėje įmonėje. Mes siūlome: konkurencingą atlyginimą, karjeros galimybes, atsakingą ir įdomų darbą. Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Darbų saugos vadovas“ siųsti e. paštu cv@kaunobaldai.lt. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 1074219

Ąžuolo baldų įmonei reikalinga (-as) medienos ruošinių skersuotoja (-as). Kreiptis tel. 8 612 17 855, e. paštas info@fornestas.lt. 1074835

Darbinių drabužių siuvyklai reikia siuvėjų, vadybininko ir pagalbinio darbininko. Darbas viena pamaina nuo 8 iki 17 val. Tel. 8 684 24 015. 1074436

Gamybos įmonei reikalingi: metalo lankstymo operatorius, metalinių konstrukcijų dažytojas (milteliniu būdu) bei šaltkalvis. Tel. 8 699 65 740. 1073811

Ieškome elektros dalies 0,4–10 kV projektuotojo, kuris atliktų statinių elektros 0,4 kV tinklų projektavimo, lauko 0,4 kV– 10 kV elektros tinklų, transformatorinių projektavimo darbus. Tel. 8 686 26 727, info@sauleselektrines.lt. 1073138

Įmonei reikalingi pjovėjai ir miško darbininkai. Tel. 8 687 47 111, 8 686 68 475. 1073951

Minkštųjų baldų užvalkalų cechui reikalingos: patyrusi meistrė(-as) ir sparti siuvėja(as). Darbas Dainavos mikrorajone. Alga – nuo 1200 Lt. Tel. 8 673 06 774. 1073974

Naujai atidaromai siuvyklai „Urmo“ bazėje, Pramonės pr. 16, geltonoje galerijoje, reikalinga KVALIFIKUOTA SIUVĖJA siūti ir taisyti drabužius. Tel. 8 602 16 970.

Reikalingas transporto vadybininkas dirbti su Rusija ir Europa. CV siųsti Arnoldas@egliana.lt. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1069612

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti vilkikais su užuolaidinėmis, puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1069625

Reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys vizas, važinėti į Rusiją. Tel. 8 671 02 256. 1070497

Saulės elektrinių montavimo darbams ieškome šių specialybių specialistų: elektrikų, fotomodulių montuotojų, stogdengių, pagalbinių darbininkų. Tel. 8 657 72 186, info@sauleselektrines.lt. 1073132

Siuvimo salonui reikalinga (-as) siuvėja (-as) siūti ir taisyti rūbus. Tel. 8 677 20 392. 1073002

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingi CE kategorijos vairuotojai. Neturinčius patirties apmokome. Pageidaujama rusų kalba. Kreiptis tel. 8 676 23 382.

1073817

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692.

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

1071442

1062279

1074535

1073087

1058844

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt. 1073335

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1072334

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

1073653

1062114

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 8 603 78 999, 8 699 55 568. 1069276

Buitinės technikos remonto

Įmonei Garliavoje reikalingas inžinierius elektrikas-automatikas. Teirautis darbo dienomis tel. 393 893, 8 698 86 780. 1073822

Moteris ieško darbo. Tvarkau butus, aplinką. Turiu rekomendacijas. Tel. 8 600 74 699.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

1071236

1072366

1070434

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1060739

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454.

1072644

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309. 1068857

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1063862

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1072147

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990. 1070013

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336.

Dedu laminuotas grindis, kalu dailylentes, statau duris, spynas. Glaistau, dažau. Smulkūs santechnikos ir elektros darbai. Tel. 8 689 30 950.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Dėmesio! Greitai ir kokybiškai gaminame šarvuotas duris butams, laiptinėms, sandėliukams. Atvežame nemokamai, konsultuojame. Tel. 8 600 18 644.

1067189

1071701

1073561

1071458

Dengiame stogus, montuojame gipsą, dažome, dedame grindis, šiltiname pastoges. Atliekame įvairius statybos darbus. Tel. 8 656 27 767.

Statybos, remonto

1071914

Elektriko paslaugos. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1073366

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 1066421

Gipso dėjimas, vidaus apdailos darbai. Įvairūs statybos darbai. Tel. 8 634 55 006. 1062890

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993.

Automobilininkams

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

1074383

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1074548

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Ieško darbo

Kompiuterininkų

1070276

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1071862

1074223

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692.

1072174

1074161

1073145

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Metalo keramikai – 50 % nuolaida. Apžiūra nemokama. Tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

UAB „Techranga“ ieško šaltkalvio-suvirintojo, turinčio nerūdijančio plieno virinimo patirties. Atlyginimas 1500 Lt, atskaičius mokesčius. CV siųsti faksu (8 37) 406 552 arba e. paštu info@techranga.lt. Pasiteirauti tel. (8 37) 451 569.

1068729

1064740

Transporto įmonei Kėdainiuose reikalingas refrižeratorių šaldymo įrangos meistras. Tel. 8 656 87 788, e. paštas gintas@karlas.net.

1074615

1072775

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1073976

Papildomas darbas PENSININKAMS – vairuoti vilkiką savaitgaliais iš Kauno į Kaliningrado sritį ir atgal. Reikės pačiam pasidaryti Rusijos vizą. Tel. 8 686 20 383.

Paslaugos Medikų

Transporto įmonei Kauno r. reikalingas sargas. Tel. 8 686 70 121.

1074622

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

1071505

Greitai ir gerai statome karkasinius namus, kalame dailylentes, dengiame stogus, dedame grindis, sukame gipskartonį. Tel. 8 672 12 314. 1070359

AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4–6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553. 1067429

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1074259

Apdaila. Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Dedu laminuotas grindis. Superku medžiagas. Tel. 8 681 70 074.

1074850

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1071957

Greitai ir kokybiškai montuojame gipskartonį, dedame laminuotas grindis. Glaistome, dažome, tapetuojame. Tel. 787 582, 8 684 39 734. 1066015

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1072518

Kaminų valymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Patirtis 15 metų. Dirbame savaitgaliais. Tel. 8 677 96 297. 1068173

Kasame, valome, giliname šulinius, tranšėjas, kanalizacijas ir drenažus. Dirbame ir žiemą. Tel. 8 647 58 375. 1074052

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju, glaistau, šlifuoju be dulkių. Tel. 8 677 05 040. 1071935

Nukelta į 15 p.


153

trečiaDIENIS, vasario 6, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Kokybiškai remontuoju butus: glaistau, dažau, tapetuoju, lyginu sienas. Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Tel. 8 601 74 951. 1074279

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40 mm). Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB RUNESA. 1074887

Atsibodo standartas? Mes Jums padėsime! NESTANDARTINIAI KIETIEJI BALDAI! Pagaminsime kokybiškus baldus pagal specialų Jūsų užsakymą. Šiuo metu virtuvės komplektams taikoma 10 %, spintoms su stumdomųjų durų sistema – 20 % nuolaida. Baldai – gamintojo kainomis, nes dirbame be tarpininkų. Atvykstame, suteikiame profesionalią konsultaciją ir išmatuojame nemokamai. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt. 1073604

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 1070965

Nebrangiai, greitai ir kokybiškai atliekame daugiabučių namų laiptinių remonto ir atnaujinimo darbus. Taikome nuolaidas. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 1070765

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1071981

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1071656

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 1074611

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1070514

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1071450

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1061893

1072837

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136.

1072613

Šlaitinių stogų dengimas įvairia danga, sienų šiltinimas, dailylenčių kalimas (lauko), pastogių įrengimas. Tel. 8 634 55 006.

1062893

Tveriame įvairių tipų tvoras. Gaminame tvorų stovus, vartus, vartelius. Liejame sąramas tarp tvoros stovų. Tel. 8 674 52 897. 1072810

Vyras ir žmona glaisto, dažo, tapetuoja, atlieka langokraščių apdailą. Montuoja gipskartonį, deda laminuotas grindis. Tel. 540 130, 8 657 81 131. 1073892

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1073452

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1074175

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1068709

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1072573

Baldžių

Šventėms Salė pobūviams iki 50 asmenų. Yra pirtis, kubilas, maitinimas, nakvynė. Tel. 8 659 21 691. 1071240

1072439

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 1062223

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1071268

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1074447

Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956. 1063531

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone BUAB „Aunuva“ skelbia nekilnojamojo turto varžytynes. Varžytynės vyks 2013 m. vasario 26 d. 10 val. D.Poškos g. 6B–2, Kaune. Daugiau informacijos teirautis bankroto administratoriaus A.Gedeikio kontoroje, tel. (8 37) 222 461 arba e. paštu info@gedeikis.lt. 1074595

„NT unija“ padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678. 1074273

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058031

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 646 46 366, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 1071145

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. Parduodamas 2 k. butas Kulautuvos centre (bute visos komunikacijos, reikalingas remontas). Kaina 32 000 Lt. LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 640 51 958. Parduodamas mūrinis pastatas Technikos g. (skirtas gamybinei, sandėliavimo ir administracinei veiklai, yra visos komunikacijos). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 640 51 958. Parduodami 2 kambariai jaukiame bendrabučio tipo name, Jonavos g. (bendr. pl. 33,42 kv. m, I aukštas, yra rūsys). Kaina 47 000 Lt. Tel. 8 643 63 489. 1073981

Parduodamos 80 kv. m patalpos Miško g., priešais Centro polikliniką (šildymas individualus, langai plastikiniai, du įėjimai). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 640 51 958. Parduodamos komercinės patalpos (236 kv. m) Partizanų g. pradžioje. Galimybė išsipirkti apie 8 a žemės. Komunikacijos atvestos. 180 000 Lt. LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 645 22 052. 1074838

Parduodu 15 arų sklypą už Ringaudų, Mitkūnų kaime (elektra, kelias, iki Senamiesčio 10 km). Galima pastatyti namą. 1 aro kaina 4000 Lt. Tel. 8 656 27 767. 1071920

Parduodu du 18–19 arų sklypus Šlienavoje. Tel. 8 648 17 643. 1074096

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Visiškai atskirą namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 76 kv. m, dalinė apdaila, rekonstruotas, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29 x 31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Sodo namą Palemone, Bruknių take (aptvertas, plytų namelis su rūsiu, elektros įvadas, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

2 k. butą Prancūzų g. (12/2 a., 52 kv. m, gražiai ir jaukiai suremontuotas, plast. langai, maži mokesčiai, 2 viet. automobiliams). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 630 01 306. 1074842

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

3 k. butą Birželio 23-iosios g., prie PC „Aguona“ (5/2 a., b. pl. 48 kv. m, pakeisti vamzdynai, balkonas). 95 000 Lt. Tel. 8 658 85 398. sonata888888@gmail.com.

1074634

1074663

Naujos statybos namą Jonučių k., Trešnių g. (b. pl. 192 kv. m, 12 a žemės, garažas, elektra, gręžinys). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. 1,5 k. butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 37 kv. m, naujos šarvo durys, plastikiniai langai, be balkono). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. Pigiausias 2 k. butas už bendrabučio kainą Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, durys, atskiri patogumai, žemė). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 1074561

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Namą Žaliakalnyje, Kalniečių g. (2 a., plytinis, b. pl. 150 kv. m, 5 a žemės, garažas, šildomas kietuoju kuru/dujomis, reikia remonto). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

1074839

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1062759

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

PIGIAI

PARDUODAME MALKAS Beržines malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554.

1074828

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1072187

Įvairias malkas kurui. Supjautos trinkelėmis, skaldytos. Atvežimas nemokamas. Tel. 201 267, 8 611 80 030, 8 620 23 779.

1073588

Parduodu geros kokybės malkas: beržines, alksnines, drebulines, atvežu miškavežiu, tvarkingai sukraunu. Tel. 8 616 24 843, e. paštas vviolleta@gmail.com. Saulėgrąžų lukštų briketai – labai kaitrūs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir židiniams. Atvežame. Tel. 8 678 16 731. 1065862

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1061746

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1071783

1073193

Nauji nukainoti SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS televizoriai. Apie 2000 originalių, žinomų firmų, vokiškų, prancūziškų pigesnių prekių – jūsų namams ir vaikams. UAB ELEKTROGAMA, Draugystės g. 17, Kaunas, tel. 332 117.

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1066450

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1073178

Drabužiai

1074117

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064387

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064321

Užsidarome! Kailinėms striukėms ir paltams – nuolaidos nuo 25 iki 50 proc. Išparduotuvė „Le Mari“, Laisvės al. 50. 1069815

Kitos prekės

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064452

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1068901

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1063912

Atvešime skubiai (per 1 d. d.) kokybiškų fasuotų baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų, medienos pjuvenų granulių. Tel. 8 600 25 915. 1069802

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1061640

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 1073397

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1074129

1 k. butą Vilijampolėje, Kulvos g. (5/3 a., b. pl. 30 kv. m, kambarys 17 kv. m, tvarkingas, plastikiniai langai, šarvo durys). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Bankrutavusios UAB „Eurotopas“, UAB „Vilniaus pastatai“, UAB „Alfa logistics“, UAB „Statversas“ išparduoda nekilnojamąjį, ilgalaikį kilnojamąjį ir trumpalaikį turtą bei reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti bankroto administratoriaus kontoroje, D.Poškos g. 6B–2, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 222 461, faksas (8 37) 222 461. www.gedeikis.lt, e. paštas info@gedeikis.lt.

1074461

1074572

1 kambario butą V.Krėvės pr., Dainavoje (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 30 kv. m, įstiklintas balkonas, vidinis). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Tel. 8 69 91 1038

1070810

Parduodamas gelžbetonio konstrukcijų pastatas Veiveriuose (2500 kv. m, sklypas 2 ha, 600 m nuo VIA BALTICA kelio, geras privažiavimas). LASA NOVA. Tel. (8 37) 331 415, 8 640 51 958.

1074837

1 kambario butą Pagėgių g., Vilijampolėje, šalia Šilainių, prie Neries (kamb. 17 kv. m, balkonas, 9/9 a.). Kaina sutartinė. Tel. 412 127, 8 629 92 577.

1074661

3 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (9/9 a., b. pl. 67 kv. m, visiškai ir labai kokybiškai įrengtas, WC ir vonia kartu). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

1072310

1 k. butą Senamiestyje, Šv. Gertrūdos g. (4/3 a., b. pl. 30 kv. m, didelis balkonas, suremontuota virtuvė). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

2 k. V.Krėvės pr., prie „Pasimatymo“ (b. pl. 45 kv. m, 5/4 a., vidinis, šiltas, maži mokesčiai, reikėtų remontuoti, bendrija, graži aplinka). 65 000 Lt. Tel. 8 675 55 855.

1070903

1074662

1 kambario butą Demokratų g. (5/1 a., vidinis, b. pl. 33, kambarys 17 kv. m, balkonas, reikia remonto). Kaina 58 000 Lt. Tel. 8 658 85 398. sonata888888@gmail.com.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1073691

3,5 k. butą Šiaurės pr. (12/2 a., b. pl. 67 kv. m, 2 balkonai, plastikiniai langai, nauji radiatoriai). 95 000 Lt. Tel. 8 658 85 398. sonata888888@gmail.com.

1074840

1074154

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

1074034

1074841

1070793

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, dušo kabinas, skalbykles, maišytuvus. Tel. 8 604 31 597.

1 kambario butą Pramonės pr., Dainavos r. (b. p. 33 kv. m, III a., tvarkingas, tuščias). Tel. 8 699 37 824.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064256

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064580

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064188

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064128

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074467

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1072914

Nukelta į 16 p.


16 2

trečiaDIENIS, vasario 6, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka

Specializuota įmonė

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87008. 1070754

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

SUPERKA ĮVAIRIUS SENUS AUTOMOBILIUS (su defektais, po avarijos) ir

KĖBULUS.

Pasiimame patys. Rašome utilizavimo pažymas.

Tel. 8 671 67 189; 8 648 74 669.

www.autoperka.lt

Kelionės

Keičia Keičiu namo dalį Ž.Šančiuose (31 kv. m, kambarys 17 kv. m, virtuvė 10 kv. m, atskiras įėjimas, šildomas krosnimi, šulinys, suremontuotas) į 2 ar 3 kambarių butą Kaune. Tel. 8 659 23 788.

1074039

1073824

Gabenimai

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

30 Lt už val. Perkraustymo, pervežimo paslaugos Kaune, senų baldų, daiktų išvežimas utilizuoti. Malonūs krovikai, dirbame visą savaitę! 8–22 val. Tel. 8 625 89 980.

1072003

1071885

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, 8 37 478 989. 1072112

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1070944

kviečia

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1064708

1073286

1071643

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065529

Perku vienkartinius padėklus. Pasiimu savo transportu. Tel. 8 672 95 424.

1068460

Superkame juodųjų metalų laužą ir automobilius sunaikinti. Išrašome sunaikinimo pažymėjimus. Metalo laužą, automobilius pasiimame patys. Tel. 8 675 69 208. 1074665

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1068755

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830.

1071554

1068808

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Nemokami anglų kalbos kursai. Antradieniais ir ketvirtadieniais 18–19 val. Nuo vasario 19 d. iki kovo 14 d. 4 mokymosi lygiai. Draugystės g. 1. Gera galimybė kalbėti su angliškai–lietuviškai kalbančiais amerikiečiais bendromis ir religinėmis temomis. Ateikite ir gerai praleiskite laiką! Tel. 8 645 56 358.

VASARIO mėn. REPERTUARAS 1 d. 18 val. 2 d. 18 val. 3 d. 12 val. 18 val. 7 d. 18 val. 8 d. 18 val. 10 d. 18 val. 14 d. 18 val. 15 d. 18 val.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

21 18.00 val.

20 d. 18 val.

1074003

Sodybą arba kolektyvinį sodą šalia Kauno arba iki 50 km nuo Kauno. Tel. 8 640 61 199.

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 02 18, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 02 20. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt.

www.muzikinisteatras.lt, administratore@muzikinisteatras.lt. Į visus teatro renginius galite pirkti bilietus internetu www.muzikinisteatras.lt. Informacija tel. (8 37) 228 784 Spektaklių paketas! Tai keturių spektaklių, rodomų trečiadieniais ir ketvirtadieniais, paketas, kuriam suteikiama 25 proc. nuolaida.

17 d. 18 val.

Trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 614 20 820.

1071104

73–IASIS KŪRYBINIS SEZONAS

Ūkininkas brangiai pirktų, nuomotųsi žemę Krekenavos, Žibartonių, Sidabravo, Naujamiesčio apylinkėse. Tel. 8 606 14 770.

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 302 531, 8 614 93 479.

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar!

kviečia

2012/2013 m.

1052111

1072024

1071576

Kviečia mokytis

1071076

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1071623

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

1071534

1072092

MSK „Privati girininkija“ perka mišką, medieną. Nemokamai konsultuoja miško savininkus, rengia miškotvarkos projektus. Tel. 8 620 87 788, e. paštas girininkija@zebra.lt.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt, turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava. Tel. 8 611 39 500.

1068447

Paskolos

Įvairūs Išnuomojamas vieno kambario butas Kaune (bendr. pl. 36,5 kv. m, su visais patogumais). Tel. 8 698 47 839.

Automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius – geromis kainomis. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597.

1064720

1073703

Nuomoja

1062665

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399

23 d. 18 val. 24 d. 12 val. 24 d. 18 val. 27 d. 17 val. 28 d. 18 val.

ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. Muzikinis reviu. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. Imrė Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. Operetė. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Zita Bružaitė. VORO VESTUVĖS. Operėlė-baletas vaikams. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. Leo Falis. MADAM POMPADUR. Operetė. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. Miuziklas. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Kolas Porteris. BUČIUOK MANE, KEIT. Skirta solistės A.Cicėnaitės jubiliejui. Miuziklas. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. Opera. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. Šokio spektaklis. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. Johanas Štrausas. VIENOS KRAUJAS. Operetė. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. Šokio spektaklis. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. Šokio spektaklis. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Johanas Štrausas. ČIGONŲ BARONAS. Operetė. Trukmė 2.20 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. Francas Leharas. LINKSMOJI NAŠLĖ. Operetė. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. SNIEGO KARALIENĖ. Baleto spektaklis vaikams. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Imrė Kalmanas. BAJADERĖ. Operetė. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Ričardas Rodžersas. MUZIKOS GARSAI. Miuziklas visai šeimai. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Skirta vyresniųjų klasių moksleiviams. ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. Muzikinis reviu. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt.

1073372

Teatras turi teisę keisti spektaklius. Kasa (Laisvės al. 91, tel. (8 37) 200 933) dirba 11–14, 15–18 val. Poilsio diena – pirmadienis. Administratorės tel. (8 37) 228 784, e. paštas administratore@muzikinisteatras.lt.

Pamesta Pamestą S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos mokinio pažymėjimą MP Nr. 1243982, išduotą 2011 09 02 Tomui Kuzmickui, laikyti negaliojančiu. 1074414

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

1073836


17 3

trečiaDIENIS, vasario 6, 2013

klasifikuoti skelbimai KVIEČIA

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

2013 m. sausio 23 d., trečiadienį, 10 val. Aleksandro Stulginskio universitete 214 kab. 2013 m. vasario 6 d., trečiadienį, 10 val. Aleksandro Stulginskio universitete 214 kab. kompiuterių salėkompiuterių salėje (Studentų g. 13, Akademija, Kauno r.) Žemės ūkio ministerija organizuoja je (Studentų g. 13, Akademija, Kauno r.) Žemės ūkio ministerija organizuoja informacinį renginį: informacinį renginį

„LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ,,ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKA“ IR ,,PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS“ ĮGYVENDINIMAS VADOVAUJANTIS MELIORACIJOS TECHNINIAIS REGLAMENTAIS IR TAISYKLĖMIS“.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Tik iki vasario 10 d. IKI 50% NUOLAIDOS KRUIZINEI KELIONEI RYGA–STOKHOLMAS–RYGA Kaina nuo 85 Lt!

Nuo kovo 15 d. – nauja programa laive „Didingi ir spalvoti karnavalai Baltijos jūroje“. Nepraleisk galimybės – tai verta pamatyti! Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Paolas Jus kviečia į tikrą itališką piceriją-restoraną „Bella Italia“, S.Daukanto g. 14, Kaunas. Čia galėsite pavalgyti ne tik dienos pietus, bet ir mėsos, žuvies bei kitų patiekalų. Picos visą dieną – su 50 % nuolaida! Namų vynas tiesiai iš Sicilijos. Tel. (8 37) 777 444.

Renginyje kviečiami dalyvauti Pagėgių, Alytaus, Palangos, Druskininkų, Pasvalio, Plungės, Zarasų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo ir Rokiškio rajonų savivaldybių administracijų melioracijos specialistai. tracijų melioracijos specialistai.

Renginys nemokamas. Trukmė: ~2 val. 

Pasiūlymas galioja iki 2013 02 10. 50% nuolaida suteikiama kelionėms 2013 02 01–04 30. 45% nuolaida suteikiama kelionėms 2013 05 01–06 30.

1073781

Maloniai kviečiame vasario 16 d. 21 val. į merginų trio „BON AMI” koncertą! Prancūziška muzika, šansonai, populiarios dainos, vynas Jūsų jaukiam šeštadienio vakarui. Bilieto kaina 40 Lt asmeniui. Į kainą įskaičiuota: koncertas, taurė vyno su prancūzišku užkandžiu. Daugiau informacijos www.vanagupe.lt.

Užs. 1073745

1074389

Sportas Dėmesio! Vasario mėnesį priimami nauji nariai! Kyokushin karatė treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniems! Treneris G.Tankevičius – pasaulio karatė vicečempionas, Kauno klinikų sporto medicinos gydytojas – didelį dėmesį skiria saugiam sportui, sveikatai stiprinti, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės asmenims, atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatai stiprinti, traumų profilaktikai. Savanorių pr. 206, tel. 8 678 34 748. www.stoikas.lt. 1074788

KVIEČIA

Vasario 6 d., trečiadienį, 18 val.

Vasario 10 d., sekmadienį, 17 val.

Neužmirštamas Geršvinas Improvizacijos meilės tema JONAS SAKALAUSKAS (baritonas) AGNĖ DOVEIKAITĖ-RUBINĖ (smuikas) DOVILĖ JUOZAPAITIENĖ (altas)

JUDITA LEITAITĖ (mecosopranas) MARIJA SAFARJANS (smuikas, Rusija) SERGEY MALTSEV (fortepijonas, Rusija)

JURGIS JUOZAPAITIS (altas) DANIELIUS RUBINAS (kontrabosas) Programoje – populiarios kompozitoriaus

Programoje – kompozitorių J. Brahms, J.

George Gershwin melodijos iš kino filmų,

Massenet, C. Debussy, M. Legrand kūriniai

miuziklų, operų ir kt. Bilietų kaina: 10, 15 Lt

SK E L B I M

AI

SKELBIM

AKCIJA

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Židrijos Janušaitės kaligrafijos ir tapybos paroda „Užmirštos paslaptys“. Filharmonijos partneriai:

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena

Bilietų kaina: 10, 15 Lt

Filharmonijos dienraštis


18

trečiadienis, vasario 6, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą... Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos matematikos mokytoją ekspertę Daivą Balevičienę ir jos šeimą, mirus mylimam Tėveliui. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos darbuotojai UAB „Ulmas“ kolektyvas nuoširdžiai užjaučia Dangirą Bučmytę dėl tėvelio mirties. Albiną ČEPĄ skaudžią netekties valandą, mirus žmonai, nuoširdžiai užjaučia UAB „Magistralė“ kolektyvas.

Dėkoja Romainių „Gerumo namų“ įkūrėjai direktorei V.R.Milkintienei ir aptarnaujančiam personalui už nepriekaištingą artimųjų priežiūrą, šilumą, atsidavimą. Dievo palaimos, stiprybės nelengvame darbe. Dėkoja Enriko Grigaravičiaus artimieji, Augustinas su šeima, Kudriašovai, sūnus Erikas su šeima, kaimynas Viktoras Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidoja­ me už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1057598

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošia­ me kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš koky­ biško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 490 Lt. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki kovo 15 d. taikoma 15 % nuolai­ da darbams. 1072826

INFORMUOJA GYVIEJI AKMENYS Kvie­čia­me į ka­ta­li­kų ben­druo­me­nės „Gy­vie­ ji ak­me­nys” At­vi­rą šlo­vi­ni­mo su­si­rin­ki­mą, ku­ris vyks va­sa­rio 6 d. 19 val. Kau­no ar­ki­ vys­ku­pi­jos sa­lė­je, Pa­pi­lio g. 5, III a. At­vi­rų su­si­rin­ki­mų me­tu tę­sia­me su­si­ti­ki­mų cik­lą „Dva­si­nė ke­lio­nė”. Da­ly­si­mės te­ma su dr. Val­du Mac­ke­la „Ti­kė­ji­mo ke­lias ir klyst­ke­ liai”. In­for­ma­ci­ja tel. 8 640 60 220 (Ag­nė), 8 640 60 266 (Rai­mon­da). SVEIKATOS PUSDIENIS IR RUONIŲ ŠVENTĖ va­sa­rio 9 d. 11 val. Pa­ne­mu­nė­je, A.Sme­to­ nos al. pra­džio­je, prie pir­te­lės. Žy­miai svar­biau yra svei­ka­tą tau­so­ti ir stip­ rin­ti, ne­gu li­gas gy­dy­ti. (Vy­dū­nas) Kvie­čia­me vi­sus, di­de­lius ir ma­žus, at­vyk­ ti pa­si­semti sveikatos, pa­si­grū­din­ti į Pa­ne­ mu­nę. Pro­gra­ma: 11–12 val. – šiau­rie­tiš­kas ėji­mas (5 km). 11–11.30 val. – kvė­pa­vi­mo pa­mo­kos-prak­ti­ kos ir vi­suo­ti­nė mankš­ta. 11.30 val. – me­di­ta­ci­nis bė­gi­mas. 12 val. – mau­dy­nės. Pa­ne­mu­nės ben­druo­me­nės cen­tras kvies prie lau­žo, žo­lin­čiai vai­šins ar­ba­ta, ruo­ niams – pir­te­lė. Or­ga­ni­za­to­riai: Žo­lin­čių aka­de­mi­ja, Kau­no jung­ti­nis svei­ka­tos klu­bas, Pa­ne­mu­nės ben­ druo­me­nė, šiau­rie­tiš­kas NWSTYLE ėji­mas, Dar­na kū­nui. UŽGAVĖNĖS PANEMUNĖJE Va­sa­rio 10 d. 13 val. Kau­no Pa­ne­mu­ nės ben­druo­me­nės cen­tras ir Pa­ne­mu­ nės se­niū­ni­ja kvie­čia vi­sus prie Pa­ne­mu­ nės baž­ny­čios už­si­ga­vė­ti. Va­ry­si­me žie­mą iš kie­mo, ste­bė­si­me La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio var­žy­bas, de­gin­si­me Mo­rę, kep­si­me bly­ nus, vai­šin­si­mės Vy­tau­to alu­mi ir kvap­nia žo­le­lių ar­ba­ta. Mus links­mins fol­klo­ro an­ sam­blis „Žai­sa”. UŽGAVĖNĖS LAMPĖDŽIUOSE Va­sa­rio 10 d. 12 val. Lam­pė­džių pu­šy­ne, ties 9 marš­ru­to au­to­bu­so ga­li­ne sto­te­le, vyks Už­ga­vė­nių šven­tė. At­vy­ku­sius į šven­tę links­mins fol­klo­ro an­sam­blis „So­dy­ba”, vyks liau­dies žai­di­mai, kau­kių var­žy­tu­vės, bus ga­li­ma iš­ban­dy­ti nau­ją pir­tį. Bus daug šo­kių ir links­my­bių, kep­sim sto­ rus, gar­džius bly­nus. Ne­pa­tin­gė­si­te – ne­si­ gai­lė­si­te. Lau­kia­me kau­nie­čių ir mies­to sve­čių.

Vasario 9 d. vyks XXXIII alpinistų memorialas, skirtas pagerbti kalnuose žuvusius alpinistus. Memorialas vyks jau tradicija ta­ pusioje vietoje – Kauno jachtklubo teritori­ joje. Dienos programa: 10 val. – Mišios Pa­ žaislio vienuolyne; 11–11.30 val. – žuvusių alpinistų pagerbimas Petrašiūnų kapinėse; 11.30–12.30 val. – dalyvių registracija tra­ dicinėms varžyboms (slidinėjimo arba bė­ gimo, priklausomai nuo oro sąlygų, starto mokestis – 5 Lt); 12.30 val. – varžybų atida­ rymas bei startas; 14–15.30 val. – finišas, pirtis ir pietūs; 16 val. – iškilmingas varžy­ bų uždarymas, visų dalyvių apdovanojimai ir prisiminimų vakaras. Lauksime visų alpinistų, keliautojų ir besi­ dominčių šia veikla kasmetiniame Memori­ ale Kauno jachtklube. Bi­ru­tės var­do die­nos pro­ga Lie­tu­vos di­džio­ sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ka­ri­nin­kų šei­ mų mo­te­rų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Na­mi­da Po­cie­nė ir Kau­no drau­gi­jos bi­ru­tie­tės ma­ lo­niai kvie­čia Jus va­sa­rio 9 d. da­ly­vau­ti tra­ di­ci­nia­me šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je: 12 val. – šv. Mi­šios Kau­no Šv. Ar­kan­ge­lo My­ ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je (Ne­pri­klau­so­my­bės a. 14), 13.30 val. – šven­ti­nis mi­nė­ji­mas Kau­ no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je (A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19), 15 val. – pa­ben­dra­vi­mas prie ar­ba­tos puo­de­lio. Nuo­šir­džiai lauk­si­me Jū­sų. DĖMESYS SENJORAMS Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos cen­tras (Vy­ tau­to pr. 44) tę­sia ren­gi­nių cik­lą, skir­tą sen­ jo­rams. Ypač kvie­čia­mi ir lau­kia­mi sen­jo­rai mo­ky­to­jai. Ka­dan­gi į kai ku­rias veik­las ga­li­ me pri­im­ti ri­bo­tą skai­čių da­ly­vių, to­dėl pra­ šom re­gist­ruo­tis iš anks­to. Va­sa­rio mė­ne­sį vyks: KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 12 d. 11 val. – prak­ti­nis už­si­ė­mi­mas: su­si­pa­ žin­ki­me su ki­nų ta­py­ba. Ve­da dail. G.Ake­lie­nė. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 324 158. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 12 d. 12 val. – se­mi­na­ras „In­ter­ne­to ga­li­my­ bės”. Lek­to­rius – mo­kyt. eksp. R.Ra­čiaus­kas. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 324 211. SVEIKATOS KURSAS 14 d. 13 val. – pa­skai­ta „Ava­ly­nės įta­ka pė­ dų svei­ka­tai”. Lek­to­rė – dr. B.Sin­ku­tė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. 27 d. 11 val. – pa­skai­ta „Šir­dies ir krau­ja­ gys­lių li­gų pro­fi­lak­ti­ka”. Lek­to­rė – gy­dy­to­ja S.Ša­fe­ry­tė. Re­gist­ruo­tis tel. 200 127. BENDRAKULTŪRINIS KURSAS 27 d. 14.30 val. – iš­vy­ka „Kol dar ne­bu­vo Kau­no ma­rių”. Lek­to­rė – gi­dė S.Gri­ga­liū­nie­ nė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. Ren­ka­mės prie cen­tri­nių Ge­le­žin­ke­lio sto­ties laip­tų 14.30 val. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Va­sa­rio 6 d. 18.30 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­ go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė. Va­sa­rio 7 d. 18.30 val. – LAIMINGI. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis pa­gal Fried­ri­cho von Schil­ le­rio „Klas­tą ir mei­lę”. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Di­džio­ji sce­na. Va­sa­rio 8 d. 18.30 val. – BALTA DROBULĖ. Pa­gal An­ta­ną Škė­mą. Dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Di­džio­ji sce­na. Va­sa­rio 9 d. 19 val. – Juo­zas Tu­mas-Vaiž­ gan­tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­de­ris. Ma­žo­ji sce­na. Va­sa­rio 10 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ASTRIDA. Spek­tak­lis Ast­ri­dos Lind­gren biog­ra­fi­jos ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Di­džio­ji sce­na. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Il­go­ji sa­lė. Vasario 6 d. spektaklis BALTA DROBULĖ neįvyks. Bilietus galima grąžinti iki vasario 20 d. bilietų įsigijimo kasoje. Vasario 10 d. spektaklis PASKUTINĖ DIURA­ DAINA neįvyks. Bilietus galima grąžinti NŲ iki vasario 24 d. bilietų įsigijimo kasoje.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Va­sa­rio 7 d. 18 val. – El­to­nas Džo­nas, Ti­mas Rai­sas. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas. Va­sa­rio 8 d. 18 val. – Ko­las Por­te­ris. BU­ ČIUOK MANE, KEIT. Skir­ta so­lis­tės A.Ci­cė­nai­ tės ju­bi­lie­jui. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Ai­das Gi­nio­tis, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Vil­ma Dab­kie­nė, cho­re­og­ra­fė Ves­ta Grabš­tai­tė. Va­sa­rio 10 d. 18 val. – Ga­e­ta­no Do­ni­ zet­ti. LIUČIJA DI LAMERMUR. 3 veiks­mų ope­ra. Mu­zi­kos va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, pa­sta­ty­mo me­no va­do­vė Da­lia Ibel­haup­tai­tė, re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas Še­dui­ kis, sce­nog­ra­fas ir švie­sų dai­li­nin­kas An­du Du­mit­res­cu, kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius, chor­meis­te­riai Ra­mū­ nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. Vasario 9 d. 18 val. skelbta Johanno Strausso operetė „Čigonų baronas“ neįvyks. Bilietus prašom grąžinti į kasą.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Vasario 9 d. 12 val. – ŽALIAS ŽALIAS OBUO­ LIUKAS, režisierius A.Lebeliūnas (istorija apie amžiną ir pasiaukojančią draugystę), nuo 6 metų. Vasario 10 d. 12 val. – ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS, režisierius O.Žiugžda (žaisminga pasaka apie vienos dienos Kaukų šeimos nuotykius), nuo 3 metų.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Vasario 6 d. 19 val. – Alytaus miesto teatro gastrolės. Tūla arba esame okupuota šalis pagal J.Kunčino romaną „Tūla”. Režisierė ir inscenizacijos autorė Loreta Liausaitė.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Vasario 7 d. 18 val. – E.Jonesko. PLIKA­ GALVĖ DAINININKĖ. Vienos dalies absurdo komedija. Režisierius S.Rubinovas. Vasario 8 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dviejų dalių juodoji komedija. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

9 d. 12 val.

Vasario 9 d. 18 val. – F.Rabelais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurmanams (N-18). Režisierius S.Rubinovas. Vasario 10 d. 18 val. – M.Walczakas. PIRMASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Vasario 9 d. 19 val. – TYLA?! – NIEKO BAI­ SAUS. Istorija apie kurčią mergaitę. Vasario 10 d. 12 val. – NORŲ SKRYNELĖ. Magiškas spektaklis vaikams.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Vasario 6 d. 19 val. – koncertas. A.Gotesmano trio. TRIBUTE TO J.COLTRANE. Vasario 8 d. 19 val. – komedija KĄ GALVO­ JA VYRAI? Vasario 9 d. 19 val. – tragikomedija PJESĖ PRARASTAM BALSUI (KATINĖLIS IR PAUKŠTELIS). Bilietus platina „Tiketa”.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS. Va­sa­rio 6 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS. DOMINO TEATRAS Va­sa­rio 10 d. 18 val. – spek­tak­lis LANGAS Į PARLAMENTĄ. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis.

Anželikos Cholinos šokio teatras „Girstučio“ rūmai, Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480.

Vasario 9 d. 19 val. – dviejų veiksmų šokio spektaklis ANA KARENINA Levo Tolstojaus romano motyvais. Choreografė Anželika Cholina, scenografas Marijus Jacovskis, kostiumų ir grimo dailininkas – Juozas Statkevičius. Bilietus įsigyti galima bilietai.lt ir „Girstu­ čio“ kasoje.

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Va­sa­rio 10 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ryšių istorijos muziejus, Rotušės a. 19

Vasario 10 d. 12 val. – Timba Limba ir sniego malūnas (premjera). Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJA Rotušės a. 1/Vilniaus g. 2

Vasario 6 d. 17 val. – Romualdo Požerskio fotografijų albumo ir parodos „Mažasis Alfonsas” pristatymas. Parodą bei leidinį pristatys darbų autorius, menotyrininkas Tomas Pabedinskas. Galerijos darbo laikas II–V 11–18 val., VI–VII 11–17 val.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

galima žiūrėti, pradedant nuo „Baisios istorijos” ar pasirinkti salę, kur eksponuo­ jama „Paini meilės istorija”. Galima pradėti nuo „Istorijos apie vandenį” ir apsistoti ties „Istorija apie ateivius”. Tai žiūrovo pasirinkimas, kaip ir autorės pasiūlymas rasti bendrus jungties taškus. Papildomą informaciją teikia Aušra Vaitkū­ nienė tel. 8 610 23 829.

POVILO STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L. Zamenhofo g. 4, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Vasario 7 d. 17 val. muziejaus Koncertų salėje – tapytojos Rasos Andrikienės per­ sonalinės parodos IEŠKOJIMAI atidarymas. Įėjimas nemokamas.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MENŲ GALERIJA „101“ Laisvės al. 53, Kaunas

Vasario 7 d. 17 val. – atidaroma Roberto Kanio fotografijų paroda „54°53’50”N, 23°53’10”E. Niekieno miestas”. Parodoje autorius eksponuoja naujausius savo darbus, kurie skatina kritiškai pažvelgti į šiandieninio Kauno tapatybę. Nesiekdamas padaryti įspūdžio išraiškinga fotografijos estetika, autorius provokuoja žiūrovą apmąstyti šiandienos Kauno gyvenimą taikliais pastebėjimais, sugretinimais ar tie­ siog nuotraukose perteikdamas šiandienos miesto nuotaikas. Fotografijos išryškina įvairių Kauno istorijos tarpsnių ir dabarti­ nio vartotojiškumo ženklus, kurie tartum sugula į vienas kitą dengiančius miesto „kultūrinius sluoksnius”.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. (8 37) 223 144, www.kmn.lt

Va­sa­rio 7 d. 18 val. – di­zai­ne­rės, įvaiz­džio kon­sul­tan­tės Lo­re­tos An­driu­kai­tie­nės kū­ry­ bi­nis prak­ti­nis se­mi­na­ras „Vie­nos de­ta­lės pa­slap­tis”. Se­mi­na­ro me­tu me­ni­nin­kė pa­ de­monst­ruos ir pa­tars, kaip mi­ni­ma­lio­mis pa­stan­go­mis, pa­si­tel­kus fan­ta­zi­ją, ga­li­ma iš­gau­ti mak­si­ma­lų re­zul­ta­tą ir su­si­kur­ti skir­ tin­gus įvaiz­džius. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no me­ni­nin­kų na­mų „Mū­zų sve­tai­nė­je” (I–IV 10–13 val., 14–17 val., V 10–13 val., 14–16 val. ir prieš ren­gi­nį), taip pat vi­so­se TIKETA ka­so­se. ki vasario 8 d. Parodų salėje veikia paroda ŠNABŽDESYS, dedikacija M.Rostropovičiui. Autoriai: Aušra Andziulytė, Aistė Juškevičiū­ tė, Eva Pohlke, Gintautas Vaičys. Įėjimas nemokamas. Iki vasario 22 d. „Mūzų svetainėje” veikia Gvido Latako tapybos darbų paroda LAI­ MINGI. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val.

KERAMIKOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 15

Va­sa­rio 8 d. 16 val. – pri­si­mi­ni­mų va­ka­ras, skir­tas ne­se­niai Ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sioms gar­sioms Lie­tu­vos ke­ra­mi­kėms Ja­ni­nai Šmid­tai­tei (1922–2012) ir Liu­ci­jai Šul­gai­tei (1933–2013). Ren­gi­nio me­tu kon­cer­tuos Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los fol­klo­ro an­sam­blis „Sau­lu­va”, bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti šių dvie­jų me­ni­nin­kių Ke­ra­mi­kos mu­zie­jui do­va­no­tų kū­ri­nių pa­ro­dą.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

V.Putvinskio g. 64

M. Valančiaus g. 6

Vasario 7 d. 17 val. – Aušros Barzdukai­ tės-Vaitkūnienės parodos „4 Istorijos” atidarymas. Keturiose nedidelėse A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių mu­ ziejaus salėse pristatomi A.BarzdukaitėsVaitkūnienės piešiniai ir tapybos darbai. Skirtingose salėse pasakojama vis kita isto­ rija, tačiau dėl pasikartojančių personažų ir tekstų sąsąjų visos keturios istorijos supina­ mos į vientisą ekspoziciją. Ši vizuali istorija lankytojams pažers įtampos, besikeičiančių nuotaikų ir netikėtų sugretinimų. Parodą

Vasario 9 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS. Kviečiame dalyvauti nemokamoje ekskur­ sijoje po Kauno miesto muziejų (kainuos tik muziejaus bilietas). Ekskursijos metu jums bus pristatyta ekspozicija „Kaunas laiko ženkluose”, sužinosite įdomiausius, unikaliausius Kauno raidos aspektus, susipažinsite su miesto istorija. Iš anksto registruokitės ekskursijai nuo 12 arba 14 val. Registruotis tel. 208 220, e.p. edukacija.kmm@gmail.com arba Kauno miesto muziejuje.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS

8 d. 18 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 10 d. 12 val.


19

trečiadienis, vasario 6, 2013

kas, kur, kada S.NĖRIES MEMORIALINIS MUZIEJUS

TV programa

S.Nė­ries g. 7, Pa­le­mo­nas, tel. (8 37) 373 606

Va­sa­rio 14 d. 14 val. – mei­lės ly­ri­kos skai­ty­mų po­pie­tė IR TOLIMI, IR MYLIMI PAVASARIAI SUĖJO. Ar­vy­do Pau­laus­ko va­do­ vau­ja­mas cho­ras „Mon­te Pa­cis” dai­nuos ro­man­sus. Skai­ty­ti sa­vo kū­ry­bą lau­kia­mi pro­fe­sio­na­lai ir pra­de­dan­tys kū­rė­jai. No­ rin­čius da­ly­vau­ti pra­šom re­gist­ruo­tis iš anks­to. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Va­len­ti­nas vie­nas” OMNI ID iš­anks­ti­nė prem­je­ra! – 19.45* val. (*tik 7 d.). „Jo­nu­kas ir Gry­tu­tė: ra­ga­nų me­džio­to­jai” – iki 7 d. 17.45, 19.45* val. (*išsk. 7 d.). „Me­džiok­lė” – iki 7 d. 11.45, 17.15, 19.30*** val. (***tik 6 d.). „Iš­trū­kęs Džan­go” – iki 7 d. 21.45 val. „Ty­li nak­tis” – iki 7 d. 12, 14, 16, 18.45, 20.45* val. (*išsk. 6 d.). „Pas­ku­ti­nė tvir­to­vė” – iki 7 d. 11.45, 17.15, 19.30***, 21.55 val. (***išsk. 6 d.). „Ral­fas Grio­vė­jas” 3D (liet. k.) – iki 7 d. 10.50, 13.05, 15.30 val. „Ral­fas Grio­vė­jas” (liet. k.) – iki 7 d. 12.15, 14.30, 16.45 val. „Kie­ta­šik­niai” – iki 7 d. 18, 20, 22.15 val. „Gangs­te­rių me­džio­to­jai” – iki 7 d. 19, 21.20 val. „Varg­die­niai” – iki 7 d. 14.05 val. „Au­ro­ra” – iki 7 d. 16.05, 20.45* val. (*tik 6 d.). „Pi gy­ve­ni­mas” 3D – iki 7 d. 15.15 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Jonukas ir Grytutė: raganų medžiotojai“ (premjera) – iki 7 d. 13.45, 15.45, 18.15, 20.30 (seansas nevyks 6 d.) val.; 6 d. 22 val. „Taikinys # 1“ (premjera) – iki 7 d. 14.20, 21 val. „Populiari mergina“ (premjera) – iki 7 d. 12.30, 15.15, 20.15 val. Išankstinė premjera. „Valentinas vienas“ – 6 d. 19 val. „Ralfas griovėjas“ 3D (liet. k.) – iki 7 d. 10.15, 15.30 val. „Ralfas Griovėjas“ (liet. k.) – iki 7 d. 13.30 (seansas nevyks 6 d.) val. „Tyli naktis“ – iki 7 d. 13, 18 (seansas nevyks 6 d.), 21.45 val. „Ištrūkęs Džango“ – iki 7 d. 15, 18.30, 20 val. „Pi gyvenimas“ – iki 7 d. 17.30 val. „Pi gyvenimas“ 3D – iki 7 d. 12.45 val. „Vargdieniai“ – iki 7 d. 11.30, 17.15 val. „Kietašikniai“ – iki 7 d. 14.45, 20.45 val. „Skrydis“ – iki 7 d. 16 (seansas nevyks 6 d.), 18.45 val. „Gangsterių medžiotojai“ – iki 7 d. 17.45 val. „Hobitas: nelaukta kelionė“ – iki 7 d. 11 val. „Dubleris“ – iki 7 d. 21.30 val. „Zambezija“ (liet. k.) – iki 7 d. 11.45 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 7 d. 10.30 val. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ 3D (liet. k.) – iki 7 d. 10.45 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Va­sa­rio 6 d. 17 val. – „Ta­bu”. Dra­ma, 2012 m., Por­tu­ga­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Bra­zi­li­ja, Pran­ cū­zi­ja re­ži­sa­vo Miguelis Gomesas. 19 val. – „Au­ro­ra”. Lie­tu­viš­kas fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012m., Lie­tu­va, re­ži­sa­vo Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na: Ma­rius Jam­pols­kis, Jur­ga Ju­tai­tė. Įgar­sin­ta lie­tu­viš­kai. N-18. 21 val. – „7 Psi­ cho­pa­tai”. Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja. 109 min. 2012 m., JAV, D. Bri­ta­ni­ja, re­ži­sa­vo Mar­tin McDonagh. Va­sa­rio 7 d. 19 val. – KONCERTAS! Kos­to Smo­ri­gi­no au­to­ri­nis va­ka­ras. Dvie­jų da­lių kon­cer­tas 45–50 min. truk­mės. Pir­mo­je ir ant­ro­je da­ly­je skam­bės nau­jos dai­nos iš nau­jo CD „Al­bu­mas”: La­ba­nakt, Dvie­se Tris die­nas, Šu­va, Gin­klo bro­lių, Vaid­me­nys, Mak­be­tas, Kvad­ra­tas... Kos­to Smo­ri­gi­no žo­džiais: „tai kū­ry­bi­nis va­ka­ras”.

Kino centras „FORUM CINEMAS“

6 d. 17.15 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (1) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Šnipai“ (N-7). 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Ugnies tramdytojai. 22.45 Pergalės kaina. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. Orai. 23.30 „Šnipai“ (N-7) (k). 0.30 „Senis“ (1) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Pasaulis X (N-7) (k). 11.40 Nuo... Iki... (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Diagnozė: valdžia. 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Išpirka“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.05 „4400“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Biuras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Be komentarų. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“ (2). 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“ (7). 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Akistata. 20.30 „Motina ir sūnus“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“. 1.50 „Lujis“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Juoko kovos (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7).

DATOS (vasario 6 d.) 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Komikų klubas (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Mentai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 „Odisėjo klajonės“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius (k). 13.00 Poeto Sigito Gedos 70-osioms gimimo metinėms. Laiko portretai. Sigitas Geda (k). 13.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. S.Prokofjevo vienaveiksmio baleto „Sūnus palaidūnas“ fragmentai (k). 14.10 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 15.00 Tapatybės labirintai (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Skulptūrų pėdomis (4). 20.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 21.10 „Atžalos“ (5). 22.00 Savęs link. Mįslingi reiškiniai. NSO (2). 22.30 Elito kinas. Čekų animacijos klasika. „Viena taurele per daug“ (1953 m.), „Liūtas ir daina“ (1959 m.), „Įžanginį žodį tars...“ (1962 m.), „Apie ką sliekas net nenumanė“ (1969 m.), „Jeigu...“ (1981 m.), „Nakties angelas“ (1986 m.), „Mechanizmas“ (1973 m.), „Alus anapus gatvės“ (1974 m.), „Labas rytas“ (1975 m.), „Juoda ir balta“ (1983 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas. (k). 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. Dainuoja Asta Krikščiūnaitė ir Vytautas Juozapaitis.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Moderni šeima“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Kastlas“ (9). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Moderni šeima“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 Fantastinis trileris „Grobuonis 2“ (JAV, 1990 m.). 23.40 Europos pokerio turas. 0.45 „6 kadrai“. 1.15 „CSI Majamis“. 2.05 „Kastlas“ (9).

9.30 „Linksmieji traukinukai“. 9.55 Senoji animacija. 10.25 Romantinė drama „Sportiška šeimynėlė“ (JAV, 2011 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Romantinė drama „Meilės išbandymai“ (JAV, 2011 m.). 23.20 „Mano likimo šeimininkė“.

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.55 Bunda sirgaliai. 8.00 Ryto reporteris (k). 9.15 „Gamink sveikiau!“ 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti.

13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Rossas Kempas. Gaujos“ (2) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 Dok. f. „El Niño“ reiškinys“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

9.00 Žinios (k). 9.20 Trileris „Ikaras“ (N-7). 10.50 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.40 Drama „Viršūnė“ (N-7). 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Kauno istorijos (k). 19.30 „Naisių vasara 2“ (3, 4) (N-7). 20.30 Technikos paveldas. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (N-7). 0.55 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 „Vaiperis“. 11.00 „Liežuvautoja“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Draugai III“. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 Trileris „Beprotiškas miestas“. 23.15 „Deksteris“. 0.15 „Užmirštieji“. 1.15 „Vaiperis“ (k).

8.00 Trileris „Išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.00 Drama „Prarastoji žvaigždė“ (Italija, Šveicarija, Prancūzija, Singapūras, 2006 m.) (N-14). 11.50 Drama „Viki Kristina Barselona“ (JAV, Ispanija, 2008 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Prilaikyk liežuvį“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-14). 19.45 Komedija „Mano geriausio draugo mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.45 Drama „Šokis hiphopo ritmu 2“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.25 Trileris „Negyva mergina“ (JAV, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Maskvos srities „Chimki“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Krasnojarsko „Enisey“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–„Minsk“. 18.30 Futbolo dievai. Schmeichelis. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos. 22.45 Sporto metraštis.

1890 m. gimė meno istorikas, memuaristas, muziejininkas Paulius Galaunė. 1911 m. gimė 40-asis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas. 1912 m. gimė Adolfo Hitlerio žmona Eva Braun. 1942 m. gimė kompozitorė Konstancija Brundzaitė. 1945 m. gimė Jamaikos regio legenda Bobas Marley. 1961 m. gimė žymus pianistas ir pedagogas Petras Geniušas. 1971 m. astronautas Alanas Shepardas pasivaikščiojimo mėnulyje metu pademonstravo smūgį į golfo kamuoliuką. 1998 m. avarijoje Dominikos Respublikoje žuvo dainininkas Falco. 2012 m. šimto metų jubiliejaus proga Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įteiktas vertėjui, literatūrologui Antanui Vengriui.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Jūsų mintys nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Jautis (04 21–05 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams ir tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnus ir iššvaistyti per daug pinigų. Dvyniai (05 21–06 21). Gali kilti tamsių minčių. Kam nors iš aplinkinių galite pasirodyti įtartinas. Nusiraminkite ir skirkite daugiau dėmesio savo dvasiniam pasauliui. Vėžys (06 22–07 22). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Griebkitės išbandytų atsipalaidavimo ir nusiraminimo būdų. Liūtas (07 23–08 23). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Pasikvieskite savo bičiulius ir kartu su jais aptarkite ateities planus. Mergelė (08 24–09 23). Būsite kupinas nerealių svajonių. Būkite atsargus – jūsų svajonės toli nuo realybės. Nereikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų vaizduotės reginius. Svarstyklės (09 24–10 23). Nepatiks kitų žmonių idėjos ir mintys, jeigu jos nors kiek prieštaraus jūsų įsitikinimams. Jeigu esate visiškai tikras dėl savo nuomonės, tuomet galite drąsiai ginčytis, jei ne, verčiau savo nuomonę pasilaikykite sau. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite gyvenimą, o pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti nuomonės. Šaulys (11 23–12 21). Esate įsitempęs ir irzlus, o tai gali tapti nesutarimų priežastimi. Todėl geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Ožiaragis (12 22–01 20). Gerai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais ar įtakingais žmonėmis gali išsirutulioti naujų idėjų. Neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Vandenis (01 21–02 19). Dabar jums svarbiausia kova dėl valdžios, todėl pastebėsite, kad dingo noras tobulinti savo vidinį pasaulį. Jūsų silpnybės turės neigiamos įtakos tolesniam gyvenimui. Žuvys (02 20–03 20). Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės atrodys ne tokie, kokių tikėjotės. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Tai palankus metas kūrybai.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje snigs, temperatūra kris vis žemiau. Šiandien temperatūra svyruos apie 0, daug kur pasnigs arba kris šlapdriba. Ketvirtadienio naktį šals iki 6–10 laipsnių, dieną temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Taip pat numatomi krituliai – sniegas, šlapdriba.

Šiandien, vasario 6 d.

0

0

0

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

0

Panevėžys

0

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

37-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 328 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Utena

0

Tauragė

0

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +17 Berlynas +3 Brazilija +26 Briuselis +4 Dublinas +5 Kairas +20 Keiptaunas +27 Kopenhaga +2

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+6 +11 +1 +1 +5 –1 +5 –6

Praha +2 Ryga +1 Roma +11 Sidnėjus +28 Talinas 0 Tel Avivas +17 Tokijas +11 Varšuva +2

0

–1

Vėjas

2–8 m/s

Marijampolė

Vilnius

7.59 17.08 9.09 4.44 12.44

Vardai Alkis, Darata, Dautartas, Paulius, Titas, Živilė.

0

Alytus

Gy­dy­to­ja sau­lė

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

0

0

-2

+1

2

-7

+1

+1

-6

3

-0

0

-3

0

2

rytoj

poryt

JAV moks­li­nin­kai iš Har­var­do me­di­ci­ nos mo­kyk­los tvir­ti­na, kad gy­ve­nan­tys sau­lė­tuo­se kraš­tuo­se žmo­nės tu­ri ma­ žiau ga­li­my­bių su­si­rgti reu­ma­toi­di­niu art­ri­tu. Pa­sak ty­rė­jų, ap­sau­go­ti žmo­ nes nuo art­ri­to ga­li vi­ta­mi­nas D. Tie­sa, čia pat moks­li­nin­kai pri­dū­rė, kad sau­ lės spin­du­liais žmo­nės ne­tu­rė­tų be sai­ ko le­pin­tis, nes de­gi­ni­ma­sis ga­li su­kel­ti odos vė­žį. Moks­li­nin­kų nuo­mo­ne, kol kas ne­nus­ta­ty­ta, kad vi­ta­mi­nas D ga­ lė­tų iš­gy­dy­ti nuo art­ri­to. Ty­rė­jai re­ko­ men­duo­ja va­sa­ros mė­ne­siais ne­pra­ leis­ti pro­gos bent jau 15 min. kas­dien pa­si­le­pin­ti sau­lės spin­du­liais. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Mei­lė prieš mū­sų erą – to­kia kaip šian­dien Put­lus, iš­dy­kęs, spar­nuo­tas ber­ niu­kas su lan­ku ir strė­lė­mis – skam­ba kaip iliust­ra­ci­ja Va­len­ti­no die­nos at­vi­ru­kui, ar ne? Vis dėl­to ne – tai dvie­jų tūks­tan­čių me­tų se­ nu­mo skulp­tū­ra, šiuo me­tu eks­po­ nuo­ja­ma Niu­jor­ke. Nau­jo­je pa­ro­do­je Met­ro­po­li­te­no me­no mu­zie­ju­je „Kin­tan­tis Ero­to, se­no­vės grai­kų mei­lės die­vo, at­vaiz­ das nuo An­ti­kos iki Re­ne­san­so“ pa­ ro­do­ma, kad mei­lė, kaip mes ją su­ pran­ta­me, tie­siog ne­trun­ka am­ži­nai ir kad taip bu­vo per am­žius. Pag­rin­di­nis praė­ju­sią sa­vai­tę ati­ da­ry­tos ir iki bir­že­lio 23 d. veik­ sian­čios pa­ro­dos ak­cen­tas yra nuo­ sta­bi rea­laus dy­džio bron­zi­nė Ero­to skulp­tū­ra, vaiz­duo­jan­ti jį kaip mie­ gan­tį kū­di­kį. Jo put­lios ko­jos nu­ka­ru­sios nuo ak­mens. Vie­nas spar­nas gu­li, ma­ty­ti kiek­vie­na jo plunks­nos de­ta­lė. Ki­tas spar­nas at­si­dū­ręs po kū­ne­liu. Mei­ lės die­vo akys už­merk­tos, nors tai ir ne­bū­din­ga grai­kų me­nui. Jau­di­na­ma de­ta­lė – kū­di­kio bur­na pra­vi­ra, ran­ ka su­gle­bu­si, iš­me­tu­si gar­sų­jį lan­ką. „Jis – sa­vo dar­bų įkarš­ty­je ir pri­gu­lė nu­snūs­ti“, – in­terp­re­tuo­

„„Mo­ty­vas: ne­ži­no­mas dai­li­nin­kas Ero­tą pa­vaiz­da­vo mie­gan­tį, it pri­gu­lu­sį pail­sė­ti po sun­kių dar­bų.

ja pa­ro­dos ku­ra­to­rius Sea­nas He­ ming­way. Tie dar­bai, pa­sak grai­kų mi­to, bu­vo mei­lės strė­lių lai­dy­mas – kaip ir šian­dien ne­sun­kiai ga­li įsi­vaiz­ duo­ti mei­lės kan­ki­na­mi ir per­ver­ tas šir­du­tes pai­šan­tys paaug­liai. Ma­žiau ži­no­ma tai, kad grai­kų Ero­ tas tu­rė­jo dve­jo­pas strė­les: su auk­si­

Ga­mi­na­me na­muo­se

Pi­kan­tiš­kos bul­vės „„1 kg bul­vių, „„300 g baltųjų pelėsių sū­rio, „„100 ml bal­to­jo sau­so vy­no, „„200 g rū­ky­tos šo­ni­nės, „„1 di­de­lio svo­gū­no.

Nus­kus­tas bul­ves su­pjaus­to­me maž­ daug 2 mm sto­rio grie­ži­nė­liais, ap­ver­ da­me apie 10 min. Apsk­ru­di­na­me svo­gū­nus ir šo­ni­nę. Ap­vir­tas bul­ves

su­de­da­me į kep­tu­vę su svo­g ū­nais ir šo­ni­ne. Ke­pi­na­me, kol šiek tiek ap­ skrus. Su­pi­la­me vy­ną ir dar 5 min. ke­ pa­me. Ga­liau­siai vis­ką de­da­me į vie­ ną in­dą: įde­da­me vie­ną sluoks­nį bul­ vių, ku­rias ap­dė­lio­ja­me su­pjaus­ty­tais sū­rio ga­ba­lė­liais, ta­da – vėl bul­vės ir vėl sū­ris. Pa­tie­ka­lo vir­šu­je tu­ri bū­ti sū­rio sluoks­nis. Kuo dau­giau sū­rio, tuo gar­džiau. Iki 180 laips­nių įkai­tin­ to­je or­kai­tė­je ke­pa­me apie 20 min.

niu ir su švi­ni­niu ant­ga­liu. „Auk­si­nės su­kel­da­vo de­gi­nan­čią aist­rą, o švi­ ni­nės, – ki­ken­da­mas pri­dū­rė S.He­ ming­way, – at­gra­sin­da­vo žmo­nes nuo de­gi­nan­čios aist­ros.“ To­je III ar II a. pr. Kr. skulp­tū­ro­je iš Ro­do sa­los įam­žin­tas Ero­to vaiz­ das da­vė pra­džią nuo­sta­biai ant­ri­ nin­kų di­nas­ti­jai – nuo pat ro­mė­nų

AFP nuo­tr.

me­ne vaiz­duo­ja­mo Ku­pi­do­no iki spar­nuo­tų Re­ne­san­so che­ru­bi­nų ir da­bar­ti­nės po­pu­lia­rio­sios kul­tū­ros. Ero­tas ne vi­sa­da bu­vo toks put­ lu­tis ir mei­lu­tis. Iki to lai­ko, kai pa­ si­ro­dė spar­nuo­ti kū­di­kiai su sa­vo aist­ros strė­lė­mis, šis die­vas se­no­ vės grai­kų poe­zi­jo­je bu­vo vaiz­duo­ ja­mas kaip „ga­lin­ga, daž­nai žiau­ri

ir kap­ri­zin­ga bū­ty­bė“. Kū­di­kiš­ko­ji ver­si­ja reiš­kė, kad mei­lė bu­vo „nu­ leis­ta ant že­mės ir nu­gink­luo­ta“. „Mei­lės idė­ja yra uni­ver­sa­li są­vo­ ka, – sa­kė gar­sio­jo ra­šy­to­jo Er­nes­to He­ming­way vai­kai­tis, ar­cheo­lo­gas S.He­ming­way. – Grai­kams tai bu­vo svar­bus die­vas ir mes vis dar gal­ vo­ja­me apie mei­lę – nors ir ne kaip apie die­vą – kaip apie svar­bų da­ly­ ką. Ar­tė­ja Va­len­ti­no die­na, tad ge­ ras lai­kas jį pri­si­min­ti.“ S.He­ming­way mi­ni­mą skulp­ tū­rą pa­va­di­no „di­džiu še­dev­ru“, ku­ris vi­suo­met jį ža­vė­jo. Jis nea­ be­jo­ti­nai ža­vė­jo ir ro­mė­nus, ku­rie pri­ga­mi­no daug ko­pi­jų, vė­liau – Re­ne­san­so me­ni­nin­kus, ku­riems iš nau­jo at­ra­dus kla­si­ki­nį me­ną po vi­du­ram­žių Eu­ro­po­je įvy­ko kul­tū­ ri­nis spro­gi­mas. Tarp kit­ko, yra dar vie­na są­sa­ ja tarp to se­no­vi­nio me­no kū­ri­nio ir mū­sų da­bar­ti­nio mei­lės kul­to: nu­ma­no­ma skulp­tū­ros at­si­ra­di­ mo vie­ta. Ro­do sa­los pa­va­di­ni­mas, kaip pa­žy­mė­jo S.He­ming­way, grai­kų kal­ba reiš­kia ro­žę. BNS inf.

2013-02-06 Kauno diena  
2013-02-06 Kauno diena  
Advertisement