Page 1

Lietuva

8p. V.And­riu­kai­čio no­rą pa­ža­bo­ti me­di­ci­nos pri­va­ti­nin­kus D.Gry­baus­kai­tė va­di­na juo­kin­gu.

Pasaulis E.Račius: prancūzai grįžo į Malį ne kaip imperialistai kolonistai, o kaip gelbėtojai.

Sportas

10p.

14p.

Le­gen­di­niam kū­rė­jui skir­ta kny­ga „Rai­mun­das Mik­šys. Tapyba/ piešiniai“ pri­sta­ty­ta ar­ti­miau­sių bi­čiu­lių su­si­ti­ki­me.

Pa­na­šūs Veng­ri­jos plau­ki­mo žvaigž­dės K.Hoss­zu ir R.Mei­lu­ty­tės kar­je­rų vin­giai.

25p.

Šeštadienio

Sausio 26, 2013 Nr. 21 (19882) Kaunodiena.lt 2,50 Lt

ri­sos M.Bal­čiū­nas: aš kas­dien La­ virs­ta sa­ve įti­ki­nė­ju ne­pa­lūž­ti lo­re­to­mis Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Per­nai keis­ti var­dą, pa­var­dę ar abu iš kar­to pa­no­ro 244 kau­nie­čiai. Vi­ sų jų pra­šy­mai bu­vo pa­ten­kin­ti. Šie­met per sausį jau gau­ti 23 pra­ šy­mai.

Di­džio­ji dau­gu­ma pa­reiš­kė­jų – mo­ te­rys. „Vy­rai su­da­ro tik apie ket­vir­ ta­da­lį. Mo­te­rų ak­ty­vu­mą sie­čiau ir su di­de­liu sky­ry­bų skai­čiu­mi, nes be­si­krei­pian­čios kau­nie­tės dau­ giau­sia no­ri su­si­grą­žin­ti mer­gau­ ti­nę pa­var­dę“, – kal­bė­jo Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­ to­jas Ge­di­mi­nas Lu­ko­ še­vi­čius.

2

Dienos citata „Nus­te­bau, kad ru­sams la­ biau­siai pa­ti­ko, kai dai­na­ vau ne ru­siš­kai, ne ang­liš­ kai, bet – lie­tu­viš­kai“, – sa­ko dai­ni­nin­kė ir kom­po­zi­to­rė Jur­ga Še­dui­ky­tė.

„„Taš­kai: M.Bal­čiū­nas nuo­lat ana­li­zuo­ja jo gy­ve­ni­mą su­krė­tu­sią si­tua­ci­ją. 

Po de­šim­ties die­nų, pra­leis­tų areš­ti­nė­je, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) ge­ ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­ nas jau sa­vai­tę lei­džia na­muo­se. Nu­ša­ lin­tas nuo pa­rei­gų fe­de­ra­ci­jo­je, M.Bal­čiū­ nas ku­ria pla­nus rea­bi­li­tuo­tis. As­me­ni­nių asis­ten­tų vers­las9p.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Su M.Bal­č iū­n u su­s i­t i­ko­m e Lie­ tu­vos spor­to uni­ver­s i­te­te (LSU). Ne­pai­sant skan­d a­l in­g ų kal­t i­n i­ mų pikt­n au­d žia­v i­m u, su­k čia­v i­ mu, ky­š i­n in­ka­v i­m u, do­k u­m en­t ų klas­to­j i­m u, uni­ver­s i­te­tas pa­ reiš­k ė pa­l ai­k y­m ą sa­vo kanc­l e­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

riui ir LKF ge­n e­ra­l i­n iam sek­re­ to­r iui. Dar anks­č iau pa­s i­t i­k in­tys M.Bal­č iū­n u vie­š ai pa­reiš­k ė LKF va­d o­vai. Pa­ne­vė­žio pro­ku­ro­rai su Spe­cia­ lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­ka iki­teis­ mi­nį ty­ri­mą: aiš­ki­na­si, ar tei­sė­tai bu­vo pa­nau­do­tos sa­vi­val­dy­bės lė­ šos vieš­bu­čio „Ro­man­tic“ re­konst­ruk­ci­jai.

4

17p.


2

Šeštadienis, sausio 26, 2013

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3

150

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

4,48

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

81

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Jė­zui­tų gim­na­zi­jos ko­man­da ne­pra­len­kia­ma

„„Nu­ga­lė­to­jai: po per­ga­lės ži­nių kon­kur­se Kau­ne lau­kia iš­ban­dy­mas

Eu­ro­pos Par­la­men­te.

Ka­ro­li­na Mar­cin­ke­vi­čiū­tė

k.marcinkeviciute@kaunodiena.lt

Jė­zui­tų gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niams nie­kas Kau­ne ne­pri­ly­go kon­kur­ se „Eu­ros­co­la“. Da­bar jų Stras­bū­ re lau­kia de­ba­tų kon­kur­sas ang­lų ir pran­cū­zų kal­bo­mis.

Kau­no vy­ku­sia­me ži­nių ir kū­ry­ biš­ku­mo kon­kur­se „Eu­ros­co­la“ da­ly­va­vo dvy­li­ka mies­to vi­du­ ri­nių mo­kyk­lų ir gim­na­zi­jų. Šio kon­kur­so ren­gė­jai – Eu­ro­pos Par­ la­men­to In­for­ma­ci­jos biu­ras Lie­ tu­vo­je. Šie­met kau­nie­čiai tu­rė­jo su­kur­ti Eu­ro­pos pi­lie­čių me­tams skir­tą pla­ka­tą, o pa­te­kę į fi­na­lą – at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie Eu­ro­pos Są­jun­gą.

Per­nai šia­me kon­kur­se Jė­zui­tų gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niams iki per­ ga­lės pri­trū­ko vos 0,5 ba­lo. Pa­sak gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ ky­to­jos Ra­sos Var­sac­ky­tės, per­ nykš­tis pra­lai­mė­ji­mas jos auk­lė­ ti­nius pa­ska­ti­no siek­ti per­ga­lės dar kar­tą. „Ži­nių ir praė­ju­siais me­tais mo­ ki­niai tu­rė­jo daug, ta­čiau trū­ko pa­ tir­ties ir ko­man­di­nio dar­bo. Šį­kart jie ap­svars­tė sa­vo klai­das ir pa­si­ skirs­tė te­mo­mis. Šių me­tų per­ga­ lė šim­tu pro­cen­tų – mo­ki­nių nuo­ pel­nas“, – sa­kė pe­da­go­gė. „Prieš me­tus pra­lai­mė­ję jau ži­ no­jo­me, kad rei­kia dau­giau dė­ me­sio skir­ti at­ski­roms te­moms, pa­si­skirs­ty­ti jas. Aš pa­ts bu­vau at­sa­kin­gas už su­tar­tis ir par­la­

men­ta­rus. Jau se­niai do­miuo­si po­li­ti­ka, me­tams bu­vau iš­vy­kęs mo­ky­tis į Ame­ri­ką, to­dėl kon­kur­ sas man bu­vo įdo­mus ir nau­din­ gas“ , – sa­kė tre­čiojo­je gim­na­zi­ jos kla­sė­je be­si­mo­kan­tis Si­mo­nas Bar­tu­lis. Su­su­ma­vus kon­kur­so re­zul­ta­ tus, paaiš­kė­jo, kad Jė­zui­tų gim­ na­zi­jos ko­man­da net sep­ty­niais ba­lais at­si­plė­šė nuo ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jų ir lai­mė­jo ke­lio­ nę į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Stras­ bū­re, kur vyks de­ba­tai ang­lų ir pran­cū­zų kal­bo­mis. „Va­žiuo­ja­me dirb­ti“, – su šyp­se­na sa­kė is­to­ri­ jos mo­ky­to­ja. „La­bai lau­kia­me ke­lio­nės. Jau su vi­sa ko­man­da ap­ta­rė­me ir ke­ lio­nės marš­ru­tą. La­bai no­ri­me pa­ma­ty­ti Pa­ry­žių. Dar ne­su bu­ vęs Stras­bū­re, o tai, kad ne tik pa­ma­ty­siu Par­la­men­to pa­sta­tą, bet tu­rė­siu ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ir de­ba­tuo­se – tik dar įdo­miau“, – S.Bar­tu­lis. Pa­sak Eu­ro­pos Par­la­men­to In­ for­ma­ci­jos biu­ro Lie­tu­vo­je at­ sto­vės Na­ta­li­jos Bru­žie­nės, ko­le­ gos Stras­bū­re ne pir­mus me­tus pa­ste­bi, kad iš Lie­tu­vos at­vy­kę moks­lei­viai bū­na ge­rai pa­si­ren­ gę kon­kur­sui ir ak­ty­viai da­ly­vau­ ja de­ba­tuo­se. „Tai džiu­gi­na. Kau­ne nu­ga­lė­ję gim­na­zis­tai pa­si­ro­dė tik­rai ne­blo­ gai. Ti­ki­me, kad Stras­bū­re jie ne tik daug su­ži­nos, bet ir pa­si­sems pa­tir­ties, pa­to­bu­lins už­sie­nio kal­ bų ži­nias“, – sa­kė N.Bru­žie­nė.

La­ri­sos virs­ta lo­re­to­mis Pa­sak jo, ne­re­tai pa­var­ 1 dės bū­na ir trum­pi­na­ mos. „Neut­ra­lią ga­lū­nę po ve­dy­

bų ar sky­ry­bų pa­gei­dau­ja pa­si­lik­ti apie 40 pro­c. kau­nie­čių mo­te­rų. Pa­var­dę trum­pin­ti pa­gei­dau­ja ir vy­rai. Pa­vyz­džiui, pa­gal įsta­ty­ mą ga­lė­čiau va­din­tis Lu­ko­šiu­mi, o mū­sų sky­riaus ve­dė­jo Kęs­tu­ čio Ig­na­ta­vi­čiaus pa­var­dė, ją su­ trum­pi­nus, bū­tų Ig­no­tas“, – pa­ tei­kė pa­vyz­dį spe­cia­lis­tas. Keis­ti var­dą per­nai no­rė­jo apie 40 kau­

nie­čių. At­ve­jai, kai pra­šo­ma keis­ti ir var­dą, ir pa­var­dę, – dar re­tes­ ni. Per­nai gau­ta apie 10–15 to­kių pra­šy­mų. Ne­pil­na­me­čiams keis­ti var­dus pra­šy­ta aš­tuo­nis kar­tus. „Daž­n iau­s iai var­d as bū­n a trum­pi­na­mas ar­ba lie­tu­vi­na­mas. Pa­vyz­džiui, Vi­ta­lij sie­kė tap­ti Vi­ ta­li­ju­mi, La­ri­sa – Lo­re­ta, Vy­tau­ tas Pet­ras pa­no­ro tap­ti tik Vy­tau­ tu“, – var­di­jo G. Lu­ko­še­vi­čius. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pra­šo­ma var­dą pail­gin­ti. Pa­vyz­džiui, Ema

kei­t ė var­d ą į Emą Vi­l i­j ą. Sky­ riaus ve­d ė­jas pri­s i­m i­n ė at­ve­ jį, kai vy­ras, pa­si­kei­tęs pa­var­dę, vė­liau pa­no­ro su­si­grą­žin­ti anks­ tes­nią­ją. G.Lu­ko­še­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad var­das tu­ri ati­tik­ti ly­tį, ne­prieš­ ta­rau­ti mo­ra­lei, ja­me ne­ga­li bū­ ti pa­si­kar­to­jan­čių vie­na po ki­tos to­kių pat rai­džių. Tam, kad var­ das, pa­var­dė bū­tų pa­keis­ta, bū­ti­ na kreip­tis į Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­ jos sky­rių.

„„Lai­kas: pra­ne­ši­mas apie šia­me na­me siau­tė­jan­čią ug­nį gau­tas apie 2

val. nak­ties. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Per gais­rą žu­vo ka­ti­nas Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Trys gais­rai ket­vir­ta­die­nio va­ka­ rą ir penk­ta­die­nio nak­tį ki­lo Kau­ no mies­te ir ra­jo­ne. Per vie­ną jų nu­ ken­tė­jo pen­si­nin­kas, o jo au­gin­ti­ nis ras­tas ne­gy­vas.

„Ug­nia­ge­siai pra­ne­ši­mą apie gais­ rą Vo­kie­čių gat­vės 127-aja­me na­me ga­vo be­veik 2 val. nak­ties. Mo­te­ris pra­ne­šė, kad bu­te gu­li žmo­gus be są­mo­nės“, – pa­sa­ko­jo Kau­no ap­ skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos at­sto­vė spau­dai Džiu­gin­ ta Vait­ke­vi­čie­nė. Na­mas, ku­ria­me ki­lo gais­ras, yra dvie­jų aukš­tų, su man­sar­da. Gais­ro ži­di­nys bu­vo vir­tu­vė­je, ku­rio­je iš­ de­gė grin­dys. Nuo karš­čio iš­du­žo lan­gas, ap­rū­ko sie­nos ir lu­bos. „Vi­sas bu­tas bu­vo pil­nas dū­mų. Vi­du­je ras­tas be są­mo­nės 72 me­ tų vy­ras R. K., ku­ris bu­vo iš­vež­tas į gy­dy­mo įstai­gą“, – pa­sa­ko­jo ug­ nia­ge­sių at­sto­vė spau­dai. Ug­nia­ge­siai bu­te ra­do ir ne­gy­vą ka­ti­ną. Dėl ko­kios prie­žas­ties ki­lo gais­ras, ty­rė­jai dar aiš­ki­na­si. Ket­ vir­ta­die­nio va­ka­rą ug­nia­ge­siai tris

va­lan­das su ug­ni­mi ko­vo­jo Kau­no ra­jo­ne, Za­pyš­kio se­niū­ni­jo­je, Zi­ zų kai­me. Apie 20 val. bu­vo gau­tas pra­ne­ši­ mas, kad de­ga pir­tis, ta­čiau at­vy­kę į įvy­kio vie­tą ug­nia­ge­siai ra­do at­ vi­ra lieps­na de­gan­tį dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą su rū­siu. Ug­nis pa­si­glem­žė au­to­mo­bi­ lį „Fiat Pan­da“, nu­de­gė pa­sta­ to sto­gas, stip­riai ap­de­gė me­di­ nės sie­nos.

Mo­te­ris pra­ne­šė, kad bu­te gu­li žmo­ gus be są­mo­nės. Dar vie­nas pra­ne­ši­mas dėl ki­ lu­sio gais­ro Kau­ne, Įgu­los gat­vė­ je, gau­tas va­kar, apie 21 val. Skly­pe už­si­de­gė apie 5 kub. m sta­ty­bi­nės me­die­nos. „Ug­nia­ge­sių pa­gal­bos ne­pri­rei­ kė, kai­my­nai pa­tys už­ge­si­no lieps­ nas“, – pa­sa­ko­jo Dž. Vait­ke­vi­čie­nė. Ki­lus gais­rui ap­de­gė apie 2 kub. m me­die­nos. Ma­no­ma, kad gais­ras bu­vo su­kel­tas ty­čia.

Slaps­tė­si, bet įkliu­vo Nuo 2010-ųjų po­li­ci­jos ieš­ko­tas 42 me­tų To­mas Jo­nai­tis šią sa­vai­tę įkliu­vo Kau­ne.

Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (ONTV) pa­rei­gū­nai, tik­rin­da­mi in­ for­ma­ci­ją dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­ mo šau­na­mai­siais gink­lais ir nar­ko­ ti­nė­mis me­džia­go­mis, ant­ra­die­nio ry­tą Są­jun­gos aikš­tė­je pa­ste­bė­jo, kad au­to­mo­bi­lu „Fiat Bra­vo“ va­ žiuo­ja jų ieš­ko­mas nu­si­kal­tė­lis. Su­lai­ky­mas T.Jo­nai­čiui bu­vo ne­ ti­kė­tas, to­dėl jis net ne­spė­jo pa­si­ prie­šin­ti. Jo striu­kės ki­še­nė­je ras­ tas šaud­muo, kaip įta­ria­ma, skir­tas graižt­vi­niam šau­tu­vui. Dar 2008 m. ONTV pa­rei­gū­nų at­lik­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me T.Jo­nai­čiui ir dviem jo bend­ri­nin­ kams bu­vo ink­ri­mi­nuo­ta 14 sun­kių ir vie­nas la­bai sun­kus nu­si­kal­ti­ mas, su­si­jęs su ne­tei­sė­tu dis­po­na­ vi­mu di­de­liais kie­kiais nar­ko­ti­kų, šaud­me­nų ir Ru­si­jo­je pa­ga­min­tu 7,62 ka­lib­ro au­to­ma­tu AKM. Nuo 2010 m. lapk­ri­čio T.Jo­nai­ tis bu­vo ieš­ko­mas kaip pa­si­slė­pęs nuo baus­mės. Ape­lia­ci­nis teis­mas jį nu­tei­sė 12 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­me. T.Jo­nai­tis ge­rai ži­no­mas pa­rei­gū­nams, nes dar 1994 m. už nu­žu­dy­mą bu­vo nu­teis­tas de­šim­ čiai me­tų ne­lais­vės. Su­lai­ky­ta­sis šiuo me­tu už­da­ry­tas į Kau­no tar­

„„Ne­pa­si­se­kė: T.Jo­nai­tis slaps­tė­si

dau­giau nei dve­jus me­tus.Po­li­ci­jos nuo­tr.

Skai­čiai Per­nai Kau­no ap­skri­t ies vy­r iau­ sio­jo po­l i­ci­jos ko­m i­s a­r ia­to Nu­s i­ kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos As­me­nų paieš­kos sky­riaus pa­rei­gū­nai su­ra­ do 348 ieš­ko­mus as­me­nis, iš ku­rių 11 – įta­ria­mi pa­da­rę sun­k ius ir la­bai sun­k ius nu­si­kal­ti­mus, 17 – ieš­ko­mi de­šimt me­tų ir il­g iau.

dy­mo izo­lia­to­rių, vė­liau bus iš­vež­ tas į lais­vės atė­mi­mo įstai­gą. KD inf.


3

šeštADIENIS, sausio 26, 2013

miestas

„Me­tų kau­nie­tei“ – M.Juo­džio se­gė su pa­slap­ti­mi Jur­gi­ta Ša­kie­nė

Le­mia­ma aki­mir­ka – jau čia pat

j.sakiene@kaunodiena.lt

Iš­šū­kis kū­rė­jui

Kau­nie­tis ju­ve­ly­ras Min­dau­gas Juo­dis su ne­ri­mu lau­kia va­sa­rio 9-osios, kai bus pa­skelb­ta „Kau­ no die­nos“ or­ga­ni­ zuo­ja­mo kon­kur­so „Me­tų kau­nie­tė“ nu­ ga­lė­to­ja. Ji bus ap­ do­va­no­ta me­ni­nin­ ko su­kur­ta sa­ge.

„Me­tų kau­nie­tės“ ti­tu­las, pa­sak me­ ni­nin­ko, yra mies­to iden­ti­te­to, gro­ žio sie­kia­my­bės, ver­ty­bių eta­lo­no sim­bo­lis. „Tad kur­ti pa­puo­ša­lą to­kio kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai vi­sų pir­ma yra iš­šū­kis sau pa­čiam. Neį­si­vaiz­duo­ju kū­ry­bos be jau­du­lio, aist­ros, emo­ ci­jos. O mo­te­ris ir yra pa­ti di­džiau­ sia vy­ro aist­ra. To­dėl man ir pa­tin­ka kur­ti mo­te­rims“, – sa­kė ju­ve­ly­ras. „Kau­no die­nos“ ir po­rta­lo kau­no­ die­na.lt skai­ty­to­jų ren­ka­mai me­tų kau­nie­tei kur­ti bū­tent sa­gę jis tei­gė pa­si­rin­kęs dėl ke­lių prie­žas­čių. „Pir­miau­sia – tai la­bai pa­to­ gus pa­puo­ša­las: jį ga­li­ma dė­vė­ti kaip puoš­nią kos­tiu­mo de­ta­lę ar­ba kaip iš­tai­gin­gą dra­bu­žių tvir­ti­ni­ mo ele­men­tą. Be to, tai – ir sa­vo­ tiš­kas ele­gan­ci­jos at­ri­bu­tas. Juk ne­ seg­si to­kios puoš­me­nos į ap­tį­su­sio megz­ti­nio at­var­tą. Gai­la, kad se­gės šian­dien yra ne­pel­ny­tai pri­mirš­tos. No­rė­da­mas rea­bi­li­tuo­ti šio pui­kaus pa­puo­ša­lo var­dą, me­tų kau­nie­tei su­kur­siu iš­skir­ti­nę se­gę. Kaip kiek­ vie­na mo­te­ris tu­ri sa­vo pa­slap­čių, taip ir ma­no se­gė tu­rės tam tik­rą ma­žą pa­slap­tį, ku­rios kol kas neiš­ duo­siu“, – pa­sa­ko­jo M.Juo­dis. Puoš­tis – mo­ters pri­gim­tis

Dar­bo ju­ve­ly­ras ėmė­si su ypa­tin­gu už­si­de­gi­mu. „Vi­sos mo­te­rys yra my­ li­mos. Bent jau tu­rė­tų taip bū­ti. Ir vi­ sos jos tu­ri puoš­tis. To­kia yra mo­ters pri­gim­tis“, – kal­bė­jo M.Juo­dis.

Vyks­t ant kon­k ur­s ui su­l au­kė­me dau­g y­b ės skai­t y­to­jų skam­bu­č ių, elekt­ro­n i­n ių ir kla­s i­k i­n ių laiš­k ų. Dė­ko­ja­me už juos, už jū­sų nuo­mo­ nę ir už kon­kur­so da­ly­vių pa­lai­ky­ mą. Fi­na­le jūs da­ly­vau­ja­te dar ak­ ty­v iau. Tad vi­si su ne­kant­r u­mu lau­k ia­me die­nos, kai paaiš­kės, ku­ ri mo­te­ris, jū­sų nuo­mo­ne, yra ver­ ta „Me­tų kau­nie­tės“ ti­tu­lo. „„Meistras: M.Juo­džio dirb­tu­vė­se gims­tan­tiems kū­ri­niams neat­sis­pir­tų

nė vie­na mo­te­ris. 

Se­gei jis pa­rin­ko au­ga­lo mo­ty­ vą, kad de­rė­tų su kon­kur­so sim­ bo­liu – ra­mu­ne. Vis dėl­to M.Juo­ džio dė­me­sį pa­trau­kęs au­ga­las nė­ra toks tra­pus ir ne­kal­tas kaip bal­ta­ žie­dė ra­mu­nė. „Tas au­ga­las – tru­ pu­tį mis­ti­nis ir įvai­ria­ly­pis, kaip ir vi­sos mo­te­rys. Vie­nur jis lai­ko­ mas šven­tu, ki­tur po­žiū­ris į jį nė­ra toks tei­gia­mas“, – pa­slap­ties šy­dą pra­sklei­dė ju­ve­ly­ras, sa­vo dar­bams nau­do­jan­tis tau­riuo­sius me­ta­lus. Mo­ters pa­sau­lio at­spin­dys

Ko­kius sa­vo dar­bus la­biau­siai ver­ ti­na? „Apie tai vi­sai ne­gal­vo­ju. Yra dar­bų, ku­riais ga­lė­čiau būti pa­ten­ kin­tas. Taip sa­vo dar­bus ver­ti­nu ne dėl kuk­lu­mo, o dėl sa­vo fi­lo­so­fi­nio po­žiū­rio. Mes pa­tys esa­me kū­ri­niai. Tad mū­sų kū­ry­ba yra ne vien mū­sų nuo­pel­nas, o mū­sų kū­rė­jo at­spin­ dys“, – kal­bė­jo me­ni­nin­kas.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

M.Juo­dis lin­kęs žvelg­ti į atei­tį ir kur­ti nau­jas idė­jas, o ne grę­žio­tis į praei­tį ir gro­žė­tis su­kur­tais še­dev­ rais. „Net ne­ži­nau, kas la­biau vei­ kia mo­te­rį: pa­ts pa­puo­ša­las ar dė­ me­sys, kad kaž­kas apie ją gal­vo­ja. Pa­puo­ša­las, ga­mi­na­mas pa­gal už­ sa­ky­mą, yra tam tik­ras mo­ters at­ vaiz­das, jos nuo­tai­kų ir bū­do veid­ ro­dis – kar­tais ji kun­ku­liuo­ja kaip šal­ti­nio van­duo, kar­tais ra­mi kaip dan­gus va­sa­rą, kar­tais ekst­ra­va­ gan­tiš­ka, įžū­li ar ro­man­tiš­ka. Jei no­ri su­pras­ti mo­te­rį ar bent jau prie to priar­tė­ti, pa­žvelk į jos pa­ puo­ša­lus“, – tei­gė M.Juo­dis. Jis juo­kė­si pa­sa­ko­da­mas, kad mo­te­rys sa­vo pa­gei­da­vi­mus daž­ niau­siai iš­reiš­kia taip: ne­ži­no­ me, ko no­ri­me, no­ri­me kaž­ko la­ bai ypa­tin­go. „Ta­da ten­ka ją kvos­ti apie po­mė­gius, bū­dą, pa­sau­lė­žiū­ rą“, – pa­sa­ko­jo ju­ve­ly­ras.

Nu­ga­lė­to­ja bus pa­skelb­ta va­sa­rio 9 d. fi­na­li­nia­me ren­gi­ny­je, ku­r is vyks „Žal­g i­r io“ are­nos am­fi­teat­re. Ren­g i­n į tie­sio­g iai bus ga­l i­ma ste­ bė­ti po­rta­le kau­no­die­na.lt. Kon­k ur­so bai­g ia­mo­jo­je šven­tė­je da­ly­vaus vi­sos še­šios fi­na­li­nin­kės: Jo­lan­ta Šmid­t ie­nė, Li­na Ra­d ze­v i­ čie­nė, Liuk­re­ci­ja Na­v ic­k ie­nė, Mei­ lė Min­kaus­k ie­nė, Rū­ta Mei­lu­t y­tė ir Vio­le­ta Ba­k u­t ie­nė. Mo­te­r is svei­ kins spe­c ia­l io­s ios ko­m i­s i­jos na­ riai ir dau­g y­bė ki­t ų gar­bių sve­čių. Šven­tės da­ly­v ių ir žiū­ro­v ų lau­k ia įspū­din­ga pro­g ra­ma. Ati­duo­ti sa­vo bal­są už jus su­ža­vė­ ju­sią kan­d i­da­tę dar ga­l i­te iki va­ sa­rio 7 d. 18 val. Tai ga­l i­te pa­da­ ry­t i spe­cia­l ia­me kon­k ur­so pus­la­ py­je www.kau­no­d ie­na.lt/mk ar­ba pa­pras­t uo­ju pa­štu at­siun­tę už­pil­ dy­tą an­ke­tą. Ją ra­si­te „Kau­no die­ nos“ laik­raš­ty­je. Siųs­t i rei­k ia ad­re­ su Kęs­t u­čio g. 86, 44296 Kau­nas („Me­tų kau­nie­tės“ kon­kur­sui).


4

Šeštadienis, sausio 26, 2013

Miestas

M.Bal­čiū­nas: aš kas­dien sa­ve įti­ki­nė­ju ne­pa­lūž­ti Įta­r ia­m a, kad prieš 1 2011 m. Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tą ga­lė­jo bū­ti

bė per­ve­da 2,5 mln. li­tų fe­de­ra­ ci­jai, o fe­de­ra­ci­ja – „Ro­man­tic“ vieš­bu­čiui. Ar jums jau de­ta­liai iš­dės­tė pa­reikš­tus kal­ti­ni­mus? – Pa­teik­siu pa­vyz­dį: žmo­gus dir­ba vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je ir iš vals­ty­bės gau­na at­ly­gi­ni­mą. Už jį nu­si­per­ka te­le­vi­zo­rių iš pri­va­čios kom­pa­ni­ jos. Tai reiš­kia, kad jis suor­ga­ni­ za­vo vals­ty­bi­nių pi­ni­gų pa­te­ki­mą į pri­va­tų vers­lą. Ana­lo­giš­ka si­tua­ci­ ja ir dėl man ir fe­de­ra­ci­jai me­ta­mų kal­ti­ni­mų. Mes iš­spren­dė­me ne tik Pa­ne­vė­ žio, bet ir vi­so Eu­ro­pos vy­rų krep­ ši­nio čem­pio­na­to klau­si­mą. Jei Pa­ ne­vė­žio si­tua­ci­ja ne­bū­tų iš­spręs­ta, bū­tu­me tu­rė­ję la­bai di­de­lių pro­ble­ mų. De­ta­lių ne­ga­liu sa­ky­ti, nes esu įsi­pa­rei­go­jęs dėl vyks­tan­čio iki­teis­ mi­nio ty­ri­mo.

pa­reng­tas pla­nas, kaip ne­tei­sė­tai už Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bės lė­šas re­konst­ruo­ti pri­va­čios bend­ ro­vės „Via Uni­ca“ vieš­bu­tį. M.Bal­ čiū­nas nei­gia kal­tę ir ža­da bend­ra­ dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga.

– Jau sa­vai­tę esa­te lais­vė­je. Po jums pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų dau­ ge­lis įsi­vaiz­duo­ja, kad gu­li­te lo­vo­je kan­ki­na­mas dep­re­si­jos ir niū­rių min­čių. Kaip iš tie­sų jau­čia­tės? – Nie­ka­da neį­si­vaiz­da­vau, kad vi­ siš­kai ly­gio­je vie­to­je gied­rą die­ną ga­li įvyk­ti toks su­krė­ti­mas. Iš­gy­ve­ nu la­biau ne dėl sa­vęs. Esu ga­ran­ tuo­tas tuo, ką da­riau. Esu vi­siš­kai ra­mus. Ge­ro­kai di­des­nis rū­pes­ tis yra ma­no ar­ti­miau­si žmo­nės. Jų iš­gy­ve­ni­mai man ke­lia ne­ri­mą. Šie įvy­kiai pa­kei­tė ne tik ma­no, bet ir ar­ti­mų­jų gy­ve­ni­mą.

– Ar praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo­te su­si­ti­kęs su tei­sė­sau­gi­nin­kais? Ką nors aiš­ki­no­tės? – Ne. Pa­leis­da­mi sa­kė, kad jie pa­ kvies.

– Ar jū­sų pen­kia­me­čiai dvy­nu­ kai ma­tė tą ry­ti­nį koš­ma­rą, kai bu­vo­te suim­tas? – Ne. Pa­rei­gū­nai atė­jo 6 val. ry­to. Vai­kai at­si­kė­lė vė­liau. Įjun­gė­me fil­ mu­kus ir paaiš­ki­no­me, kad ko­le­gos at­va­žia­vo. Kai grį­žau iš areš­ti­nės, vai­kai klau­si­nė­jo. Bet aš daž­nai va­ ži­nė­ju, tai jie su­pra­to, kad tai bu­vo ma­no pa­pras­ta dar­bo ke­lio­nė. Man sun­kiau­sia ma­ty­ti, kaip iš­gy­ ve­na žmo­na, kaip iš­gy­ve­na ma­ma. – Kaip ma­no­te, ko­dėl pa­rei­gū­ nams pri­rei­kė verž­tis pas jus į na­mus šeš­tą va­lan­dą ry­to? – Na, aš ne­ži­nau, bet, ma­tyt, kaž­ko ti­kė­jo­si. Gal kad ky­šį paė­miau di­ džiu­lį. – Pas jus ra­do pi­ni­gų? – Par­da­vė­me so­dą. La­bai mėgs­tu pir­tį, no­rė­jo­me sta­ty­tis. Da­bar su­ rin­ko vis­ką. Na, ką da­ry­si, ti­kiuo­ si, kad ati­duos. Ga­lų ga­le sa­vo pa­ ja­mas aš ga­liu pa­grįs­ti. Aš dir­bu daug. Dir­bu dvie­jo­se dar­bo­vie­tė­se ir už­si­dir­bu. Vi­sa, kas įsi­gy­ta, yra pa­grin­džia­ma be jo­kių pro­ble­mų. – Ar su­si­gau­dė­te, kas vyks­ta, kai jus areš­ta­vo? – Ry­te at­si­ke­liu ir gal­vo­ju, kad sap­ nas, bet pa­skui su­si­grie­biu, kad ne. Aš po­rą die­nų ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti. Ir ne­ži­no­jau už ką. Aš net ad­vo­ka­to neė­miau. Neė­miau, nes ne­ži­no­jau, kam man jo ga­li rei­kė­ti. Pa­rei­gū­ nai man paaiš­ki­no, kuo esu kal­ti­ na­mas, bet aš iš prin­ci­po ne­tu­rė­jau ko slėp­ti. Man bu­vo skir­ta vals­ty­ bės ad­vo­ka­tė (šyp­te­lė­ja pur­ty­da­ mas gal­vą). Po to drau­gai at­siun­ tė ad­vo­ka­tus. – Sa­kė­te, kad kas­dien sa­ve įti­ki­ nė­ja­te. Kuo tu­ri­te sa­ve įti­kin­ti? – Per pa­sta­ruo­sius 7–8 me­tus kri­ zių, iš­gy­ve­ni­mų dėl dar­bo yra bu­ vę. Tik ne to­kio mas­to, ne to­kio­je plot­mė­je. To­kia­me kon­teks­te – nu­ si­kals­ta­ma­me, bau­džia­ma­ja­me – nie­ka­da ne­su bu­vęs. Bend­rau­ju su ad­vo­ka­tais, tar­dy­to­jais, STT. Tai

„„Pa­mo­ka: „Pri­va­lai iš­mok­ti gy­ven­ti erd­vė­je, ku­ri sle­gia. Ne­ga­li pa­si­mes­

ti“, – apie 10 die­nų areš­ti­nė­je kal­bė­jo M.Bal­čiū­nas. 

to­kia pa­tir­tis, ku­rios ne­lin­kė­čiau nie­kam, bet ti­kiu, kad ji su­stip­rins ma­ne dar la­biau. Kar­tais taip ap­mau­du, nes ne­ ma­tau, dėl ko tai įvy­ko. Ko­kios prie­žas­tys pri­ve­dė prie to­kios si­ tua­ci­jos. Kas­kart ana­li­zuo­ju. Ar ką nors da­ry­čiau ki­taip? Ne, nie­ko. Ab­so­liu­čiai nie­ko. Dėl tos veik­los, ku­ri va­di­na­ma nu­si­kals­ta­ma, aš ne­si­jau­čiu kal­tas. Tie pro­ce­sai bu­ vo pa­tvir­tin­ti ne ma­no va­dy­bi­nin­ ko ži­nio­mis, o tei­si­nin­kų.

Ry­te at­si­ke­liu ir gal­vo­ju, kad sap­ nas, bet pa­skui su­ si­grie­biu, kad ne. – Kal­ba­me apie ne ma­žiau kaip dve­jų me­tų se­nu­mo įvy­kius. Tai reiš­kia, kad te­le­fo­ni­nių po­kal­ bių pa­rei­gū­nai pa­si­klau­sė dar ta­da. Pla­nuojant, de­ry­bo­se tam tik­ri da­ly­kai yra ži­no­mi tam tik­ram ra­tui žmo­nių. Ko ge­ro, mintyse per­kra­tė­te, su kuo tuo me­tu bend­ra­vo­te. Ar vi­sais tai žmo­nė­mis pa­si­ti­ki­te? – Aš ne­ži­nau, ko­dėl ir kaip pra­de­ da­mas toks ty­ri­mas. Gal už­kliu­vo kont­rak­to su­mos dy­dis. Nors vi­sos

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

sa­vi­val­dy­bės sky­rė fe­de­ra­ci­jai lė­ šų. Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bė bu­vo to­ li gra­žu ne pa­ti di­džiau­sia mo­kė­to­ ja. Vil­niaus, Klai­pė­dos sky­rė daug dau­giau. Aš bend­ra­vau su ofi­cia­ liais žmo­nė­mis. Aš ir vėl su jais tu­ rė­čiau bend­rau­ti, jei vyk­tų pa­na­ šūs pro­jek­tai. Aš juk ne­vaikš­čio­jau po ka­bi­ne­tus drau­gų ieš­ko­ti. Nors man da­bar vis­ko pa­sa­ko­ja. – Gal – apie Min­dau­gą Špo­ką, dir­bu­sį 2011 m. Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to or­ga­ni­ za­ci­nio ko­mi­te­to vyk­do­muo­ ju di­rek­to­riu­mi? Ar juo pa­si­ti­ ki­te? – Na, ma­tot. Kaip pa­si­ti­kiu. Mes dir­bo­me kar­tu (pri­ty­la), da­bar iš­ si­sky­rė­me ir aš čia nie­ko dau­giau ne­no­riu sa­ky­ti.

– Ko­kios min­tys da­bar daž­ niau­siai lan­ko? – Dar­bo pra­sme tai la­bai skau­dus mo­men­tas. Sau­sio, va­sa­rio mė­ne­ siais mes pla­na­vo­me la­bai di­de­lę krep­ši­nio plėt­rą į už­sie­nį. Ji ne­sus­ tos, bet tu­rė­jo star­tuo­ti pro­jek­tai į tris ša­lis: Ka­zachs­ta­ną, Len­ki­ją, Uk­rai­ną. Di­džiu­liai pro­jek­tai. Smū­ gis su­duo­tas ir­gi di­džiu­lis. Ži­nau, kad toks kon­teks­tas, toks fo­nas yra la­bai blo­gas. Jau­čiu uni­ ver­si­te­to, fe­de­ra­ci­jos, vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mą, to­dėl da­bar man svar­ biau­sia iš­siaiš­kin­ti ir išaiš­kin­ti pa­ rei­gū­nams. Vie­ni Pa­ne­vė­žio si­tua­ci­ją va­di­na sche­ma, ki­ti pro­ble­mos spren­di­mu. Pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai – tik skir­tin­ gas si­tua­ci­jos trak­ta­vi­mo re­zul­ta­ tas. Tei­sė­sau­ga tai trak­tuo­ja kaip nu­si­kals­ta­mą vei­ką, o tei­si­nin­kai – kaip su­tar­čių vyk­dy­mą. Juk nė vie­ nas li­tas ne­din­go. Šian­dien fe­de­ra­ ci­ja Pa­ne­vė­žy­je jau iš­lei­do apie 3–4 mln. li­tų. Ša­lia tų 2 mln. li­tų „Ro­ man­tic“ in­ves­ti­ci­jų. – O ky­ši­nin­ka­vi­mas? Vieš­bu­čio di­rek­to­rės duk­ra pa­sa­ko­jo, kad ga­vo­te te­le­vi­zo­rių už 400 li­tų? – Juk vi­si „Ro­man­tic“ te­le­vi­zo­riai bu­vo pirk­ti iš fe­de­ra­ci­jos lė­šų. Aš na­muo­se lai­kau ir fe­de­ra­ci­jos kom­ piu­te­rį, nes dir­bu na­muo­se. – O pa­do­va­no­tu SPA ku­po­nu pa­si­nau­do­jo­te? – Jo­kių do­va­nų če­kių ne­bu­vo.

– Dirb­ti kar­tu ir­gi ne­no­rė­tu­ mė­te? – Gal bu­vo kaž­ko­kia kon­ku­ren­ci­ ja, sie­kiai, kiek aš ži­nau. Gir­dė­jau apie šiuos da­ly­kus, bet man svar­ biau­sia, kad dar­bas bu­vo pa­da­ry­ tas. Yra žmo­nės, su ku­riais dir­bi, ir žmo­nės, su ku­riais ga­li ei­ti į žval­gy­ bą. Dir­bo­me, pa­da­rė­me ir aš ne­no­ riu dau­giau prie to grįž­ti.

– Vi­są ne­lais­vės lai­ką pra­lei­do­ te Kė­dai­nių areš­ti­nė­je? – Taip. Rei­kia su­vok­ti, kad areš­ti­nė – ne ku­ror­tas. O šiaip žmo­nės la­bai nor­ma­liai el­gė­si. Gal dėl to, kad šiek tiek ma­ty­tas jiems bu­vau, o gal ten su vi­sais taip el­gia­si. Šiaip ge­rai pa­ma­ ty­ti tą gy­ve­ni­mą areš­ti­nė­je (šyp­te­lė­ ja), bet, ži­no­ma, ge­riau per eks­kur­si­ ją. Vi­sas gy­ve­ni­mo spekt­ras.

– Ap­ta­ri­nė­ja­ma ga­na pa­pras­ta sche­ma: Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­

– Ka­me­ro­je bu­vo­te vie­nas? – Ir vie­nas, ir ne vie­nas. Bu­vo toks

vy­ru­kas, Se­rio­ga, ku­ris 30 me­tų po ka­lė­ji­mus blaš­ko­si. Tai jau jis pa­ pa­sa­ko­jo sa­vo is­to­ri­jų. Man bu­ vo la­bai įdo­mi jo pa­sau­lė­žiū­ra. Ta ap­lin­ka la­bai su­pri­mi­ty­vi­na mąs­ ty­mą, sie­kius. Kaip to­kį žmo­gų rei­ kė­tų at­gai­vin­ti, in­teg­ruo­ti į vi­suo­ me­nę, aš tik­rai ne­pa­sa­ky­čiau. Mes gra­žiai su juo bend­ra­vo­me. Aš ne­kuo ne­si­skun­džiu. Na, jie, tei­sė­sau­gi­nin­kai, gal tu­ri sa­vus kal­bi­ni­mo me­to­dus, jie to­kie sa­vo­ tiš­ki. Su ty­rė­jais rei­kia su­si­tar­ti dėl klau­si­mų trak­tuo­čių. Bet aš ti­kiu, kad do­ku­men­tas yra svar­biau­sias da­ly­kas. O do­ku­men­tais man nė­ra pro­ble­mų vis­ką pa­grįs­ti.

Ge­rai pa­ma­ty­ti gy­ ve­ni­mą areš­ti­nė­ je, bet, ži­no­ma, ge­ riau per eks­kur­si­ ją. Vi­sas gy­ve­ni­mo spekt­ras. – Sa­kė­te, kad įgi­jo­te neį­kai­no­ ja­mos pa­tir­ties. Ko­kia ji? – Sup­ra­tau, kad tu­ri mo­kė­ti gy­ven­ti bet ko­kio­je si­tua­ci­jo­je. Ten, ka­me­ ro­je, mė­gi­nau spor­tuo­ti. Pu­sę va­ lan­dos bėg­da­vau ka­me­ro­je vie­no­je vie­to­je. Su­si­dė­lio­jau die­nos rit­mą. Daug skai­čiau, mo­kiau­si is­pa­ nų kal­bos. Pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis at­ve­žė te­le­vi­zo­rių ir ma­čiau lai­dų cik­lą apie par­ti­za­nus. Net pa­gal­ vo­jau – kaip aš ga­liu skųs­tis. Par­ ti­za­nai mie­go­jo že­mi­nė­se, o ma­ne tris kar­tus per die­ną mai­ti­na. Pri­va­lai iš­mok­ti gy­ven­ti erd­vė­je, ku­ri sle­gia. Ne­ga­li sutrikti. Jei sa­vęs ne­kont­ro­liuo­si, tai ne­kont­ro­liuo­si ir si­tua­ci­jos. Ir tai ypa­tin­gai pa­si­ ma­tys grį­žus na­mo. Tas sle­gian­tis įta­ri­mų fo­nas li­ko ir da­bar, bet aš daug dir­bu, tu­riu vi­so­kių pro­jek­tų ir no­riu pa­ban­dy­ti įro­dy­ti sau ir ki­ tiems, kad ga­li­ma išei­ti iš to­kių si­ tua­ci­jų. Ma­ne la­bai įkvė­pė pa­si­ti­kė­ji­mas, pa­lai­ky­mas. Ta si­tua­ci­ja nė­ra nuo­ spren­dis atei­čiai. Da­bar tu­riu iš­šū­ kį įro­dy­ti, kad ga­li­ma su­si­tvar­ky­ti. – Jū­sų veik­la – ne tik Lie­tu­vo­ je, bet ir ge­ro­kai už jos ri­bų. Ar, gal­vo­da­mas apie Krep­ši­nio fe­ de­ra­ci­jos pres­ti­žą, ne­svars­tė­te ga­li­my­bės at­si­sta­ty­din­ti? – Aš gal­vo­jau apie tai. Man sa­kė, kad ne­ga­liu bū­ti nė se­kun­dės il­giau, nei yra pa­lai­ky­mas. Jei tik pa­lai­ky­ mo nė­ra – vis­kas. Aš ne­no­riu su­si­ reikš­min­ti, ta­čiau val­dy­bos na­riai man aiš­kiai pa­sa­kė: „Nek­vai­liok. Tu tu­ri dirb­ti.“ Aš ne­si­jau­čiu nu­si­kal­tęs nė pa­ gal vie­ną kal­ti­ni­mą. Ga­lų ga­le juk yra ir ta ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja. Aš juk dar ne­nu­teis­tas. Kiek esa­ me ma­tę tų, ku­riuos ve­da kau­kė­ ti, ir nie­ko. Bet kaip pa­čiam su­ras­ti ge­riau­sią spren­di­mą, kad rea­bi­li­ tuo­čiau­si vi­suo­me­nės aky­se, sa­vo ko­le­gų aky­se, dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ ti. Jei­gu čia vis­kas man ge­rai baig­sis ir išei­siu iš­kė­lęs ran­kas, ta­da pa­pa­ sa­ko­siu, kaip jau­čiuo­si.


6

Šeštadienis, sausio 26, 2013

Savaitė

Pir­mi­nin­kau­jant ES skan­da­lų ne­bus

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Išei­ti – bran­giau, nei lik­ti?

j.argustas@diena.lt

A

r at­vyks aukš­čiau­si ES va­do­vai į Lie­tu­vą, kai mū­sų ša­lis pir­mi­nin­ kaus ES Ta­ry­bai? Kol kas dar ne­ži­nia, sa­ko Sei­mo Eu­ ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ kas so­cial­de­mok­ra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

E

S ša­l i­n in­k ų ir prie­ši­n in­k ų sto­v yk­ los Di­d žio­jo­je Bri­ta­n i­jo­je yra maž­ daug apy­ly­gės, o be­veik ket­v ir­ta­ da­l is ša­l ies gy­ven­to­jų dar nė­ra ap­ si­spren­dę, ar no­rė­tų išei­ti, ar lik­ti Bend­ri­jo­je. Eu­ros­kep­t i­kai pik­t i­na­si Briu­se­l io biu­rok­ra­ tų „dik­ta­tū­ra“, de­mok­ra­ti­jos sto­ka ir tuo, kad na­rys­tė ES ša­liai kas­met kai­nuo­ja mi­li­jar­dus sva­r ų ster­lin­g ų bei mi­li­jo­nus imig­ran­tų. Bet ar iš tie­sų bri­tai gy­ven­t ų ge­r iau, jei­g u pa­l ik­ tų Bend­r i­ją? Bri­tai il­gai dve­jo­jo, kol ga­l iau­siai 1973 m. pri­ si­jun­gė prie ES, ve­da­m i ne tiek Eu­ro­pos idė­ jos, kiek eko­no­mi­nių mo­ty­vų. Na­rys­tė Bend­ ri­jo­je jiems iki šiol yra tik san­do­r is. Kai ES iš­ ti­ko eko­no­m i­n iai su­k rė­t i­mai, jis at­ro­do ne­ be­nau­d in­gas. Bet jį nu­t rauk­t i ga­l i kai­nuo­t i bran­g iau.

Jei­gu Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja iš­stos iš ES, Ško­ti­ja ir Šiau­rės Ai­ri­ja iš­ stos iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir pri­si­jungs prie ES. Taip, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja į ES biu­dže­tą kas­met su­mo­ka po 8–9 mlrd. sva­rų ster­lin­gų. Bet už šiuos pi­ni­gus, ku­rie, be­je, su­da­ro vos 1 pro­c. vals­ty­bės iš­lai­dų, bri­tų vers­lui lais­vosios rin­ kos są­ly­go­mis at­si­ve­ria di­džiau­sia pa­sau­ly­je eko­no­mi­ka. Ne­bū­da­ma jos da­li­mi, Di­džio­ji Bri­ ta­ni­ja tu­rė­tų mo­kė­ti eks­por­to mo­kes­čius, tai­ ko­mus tre­čio­sioms ša­lims, o jie tam tik­roms pre­kėms sie­kia ir ke­lis šim­tus pro­cen­tų. Ma­ ža to, ji vis tiek tu­rė­tų lai­ky­tis ES stan­dar­tų, bet jau ne­be­ga­lė­tų da­ly­vau­ti juos nu­sta­tant. Lon­do­no fi­nan­si­nis cent­ras, da­bar at­ve­rian­ tis Ame­ri­kai ir Azi­jai var­tus į 500 mln. var­to­ to­jų ES rin­ką, pra­ras­tų sa­vo sta­tu­są. Taip, at­vė­ru­si sie­nas Di­d žio­ji Bri­ta­ni­ja su­lau­ kė gau­sy­bės imig­ran­tų iš ki­tų ES ša­lių, šian­ dien jų yra maž­daug 2,3 mln. Bet ki­ta ver­tus, ki­to­se ES ša­ly­se gy­ve­na dau­g iau nei 700 tūkst. bri­t ų. Lon­do­nui iš­sto­jus iš Bend­r i­jos, da­ry­tis ES vi­zas jiems gal­būt ir ne­rei­kė­tų, bet ga­li­my­bės dirb­ti ir mo­ky­tis bū­tų ap­ri­bo­tos. Tai­gi tik­riau­siai ne iš pirš­to lauž­tas yra juo­ke­ lis, pa­sta­ro­sio­m is die­no­m is sklan­dan­t is Da­ vo­so pa­sau­l io eko­no­m i­kos fo­r u­mo ko­r i­do­ riuo­se: „Jei­g u Di­d žio­ji Bri­ta­n i­ja iš­stos iš ES, Ško­t i­ja ir Šiau­rės Ai­r i­ja iš­stos iš Di­d žio­sios Bri­ta­ni­jos ir pri­si­jungs prie ES.“ informacija:

302 250

– Ne per se­niau­siai jūs vie­ šai krei­pė­tės į ša­lies ži­niask­ lai­dą ir ra­gi­no­te ne­su­ga­din­ti Lie­tu­vai to­kios šven­tės kaip pir­mi­nin­ka­vi­mas ES. Ką tu­ rė­jo­te ome­ny? Kas blo­gai Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai? Jūs kal­bė­jo­te: „Mes no­ri­me, kad Lie­tu­va at­ro­dy­tų gra­žiai. Nes daž­nai bū­na, kad štai pir­mi­ nin­ka­vi­mas, vis­kas lyg ir ge­ rai, bet kas nors kur nors at­ si­ti­ko ir vi­so to už­pil­dy­ta ži­niask­lai­da.“ – Vis­kas Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai ge­rai. Bet, ma­nau, vis dėl­to ge­ ri šei­mi­nin­kai sa­vo bal­ti­nių ne­ ver­čia, kai yra daug sve­čių. Per daug ne­ver­čia. Ši­to neiš­veng­si. Bū­tų keis­ta, jei ži­niask­lai­da po­li­ ti­kų ne­kri­ti­kuo­tų, bet tai bū­tų ki­ tas kraš­tu­ti­nu­mas. Sa­ky­tų, mes ne­de­mok­ra­tiš­ka ša­lis. Bet kar­ tais – aš bent jau ži­nau iš ki­tų ša­lių pir­mi­nin­ka­vi­mo – tai taip bū­da­vo. Bend­ra tau­tos kon­so­ li­da­ci­ja – Kip­re taip bu­vo. Toks ne­pra­šy­tas su­si­ta­ri­mas su ži­ niask­lai­da. – Di­džiau­sias rū­pes­tis ar­ tė­jant pir­mi­nin­ka­vi­mo pra­ džiai – ne ži­niask­lai­da, o pi­ ni­gai. Štai paaiš­kė­jo, kad sos­ti­nei ap­tvar­ky­ti trūks­ta pi­ni­gų. Vil­niaus me­ras Ar­ tū­ras Zuo­kas sa­ko, kad sa­vi­ val­dy­bės sko­los per di­de­lės, nė­ra iš ko net nau­jų ka­me­rų sos­ti­nės cent­re įreng­ti, tad iš­ky­la už­sie­nio sve­čių sau­gu­ mo klau­si­mas. Ką da­ry­si­te? – Jei­gu kal­bė­tu­me apie fi­nan­ si­nę pu­sę, Vil­niaus mies­tas yra pro­ble­miš­kas. Ne­ži­nau, ko­dėl anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė ne­rea­ga­ vo į įvai­rius krei­pi­mu­sis, ir ši­ tas gal­vos skaus­mas kren­ta jau da­bar­ti­nei Vy­riau­sy­bei. Ti­kiuo­ si, tai bus iš­spręs­ta. Ten yra pa­ grįs­tų, man re­gis, pra­šy­mų, pa­ts bu­vau su A.Zuo­ku su­si­ti­kęs. Tai bus spren­džia­ma dar­bo tvar­ka. Mes, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­lai­ko­me me­rą, kad bū­tų ieš­ko­ ma spren­di­mų šiuo klau­si­mu.

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„„Ne­sut­ruk­dys: net jei Dar­bo par­ti­jos na­riai bus nu­teis­ti, G.Kir­ki­las

tik­ras – tai ne­tu­rės jo­kios įta­kos Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mui ES Ta­ ry­bai. „Fo­to­die­nos“ / Karolio Kavolėlio nuo­tr.

– Ko­kia di­džiau­sia bė­da? Tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros? – Iš da­lies taip, nes tai su­si­ję su sau­gu­mu, yra tam tik­ri rei­ka­ la­vi­mai. Ypač kai at­va­žiuos ki­ tų va­do­vų ap­sau­gos dar­buo­to­ jai, jie tu­rės dirb­ti su mū­siš­kiais. Bent jau mū­sų eks­per­tai sa­ko, kad tą ap­sau­gos sis­te­mą rei­kė­ tų pa­keis­ti. O pir­mi­nin­ka­vi­mo są­ma­ta yra ga­lu­ti­nai ap­skai­ čiuo­ta – 213 mln. li­tų. Tad mū­ sų biu­dže­tas toks pa­ts be­veik kaip Ai­ri­jo­je, kur pir­mi­nin­ka­vi­ mui bu­vo skir­ta apie 60 mln. eu­ rų (apie 207 mln. li­tų). – Ar jau aiš­ku, kas iš aukš­ čiau­sių ES va­do­vų at­vyks į Lie­tu­vą? – Iki ga­lo dar ne. Tai paaiš­ kės, kai Briu­se­lio dar­bas įsi­siū­ buos, gal ko­vo mė­ne­sį. Da­bar pa­grin­di­nis klau­si­mas, ar ne­ nuk­ris mums iš Ai­ri­jos svars­ty­ mas dėl ES fi­nan­si­nės per­spek­ ty­vos 2014–2020  m. Tai vie­nas klau­si­mas, ku­ris su­jauk­tų dar­ bot­var­kę. O da­bar vyks­ta to­ kie or­ga­ni­za­ci­niai da­ly­kai, kas da­ly­vaus par­la­men­ti­niu ly­giu, kas bus pra­ne­šė­jai. Ar bus pa­ tys aukš­čiau­si ES va­do­vai – ES pre­zi­den­tas Her­ma­nas Van Rom­

puy, aukš­to­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Cat­he­ri­ne Ash­ton – ne­ži­no­ma. Dar­bot­var­kės dar de­ri­na­mos. Bet aš ti­kiuo­si, kad jie da­ly­vaus. O dar­bot­var­kė dau­giau ar ma­ žiau aiš­ki. Prio­ri­te­tai – Bal­ti­jos ša­lių ener­ge­ti­nė ne­prik­lau­so­my­ bė, Bal­ti­jos ša­lių stra­te­gi­ja, Ry­tų par­tne­rys­tės klau­si­mai, griež­tes­ nė sie­nų kont­ro­lė, ko­va su kont­ra­ ban­da ir pan. Vi­si klau­si­mai la­bai ak­tua­lūs Lie­tu­vai. Aš iš­skir­čiau Ry­tų par­tne­rys­tę, mes ti­ki­mės tam tik­rų pa­sie­ki­mų šiuo klau­si­mu.

Pir­mi­nin­kau­da­mi ES tu­rė­tu­me pri­si­ sta­ty­ti kaip vie­na se­niau­sių Eu­ro­pos kul­tū­rų.

– Nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės pro­ gra­mo­je kal­ba­ma apie san­ty­ kių su Len­ki­ja ir Ru­si­ja „per­ kro­vi­mą“. Pir­mi­nin­ka­vi­mas ES, ma­tyt, ge­ra pro­ga ženg­ti tam tik­rus žings­nius? – Tai ne­vi­siš­kai pir­mi­nin­ka­vi­mo klau­si­mas, nors ga­li bū­ti at­nau­

– Kaip Lie­tu­va, pir­mi­nin­kau­ da­ma ES, pri­si­sta­tys? Len­kai sie­kė pa­si­ro­dy­ti kaip se­na Eu­ro­pos vals­ty­bė, iš­li­pu­si iš ko­mu­nis­ti­nio jun­go, tur­tin­ ga, puoš­ni. Į ką mes ly­giuo­ ja­mės? – Ma­nau, tu­rė­tu­me pri­si­sta­ty­ ti kaip vie­na se­niau­sių Eu­ro­pos kul­tū­rų, tu­rin­ti gi­lias šak­nis. Mes tik­rai esa­me pri­si­dė­ję prie Eu­ro­ pos kul­tū­ros ir tei­sės for­ma­vi­mo, tu­ri­me vie­ną se­niau­sių sta­tu­ tų, ir tai bus ban­do­ma pri­sta­ty­ ti per kul­tū­ri­nę pro­gra­mą, tai bus es­mi­niai ak­cen­tai. Taip pat Vil­ niaus uni­ver­si­te­tas – la­bai ge­rai, kad bu­vęs jo rek­to­rius va­do­vau­ ja Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­ te­tui. Į ką ly­giuo­tis? Mums ar­ti­ mes­nė Len­ki­ja. Šiuo at­ve­ju mums ji tin­ka, nes ji taip pat yra tik kar­ tą pir­mi­nin­ka­vu­si ES. – Kaip įsi­vaiz­duo­ja­te pir­mi­ nin­ka­vi­mą, jei pa­grin­di­nės koa­li­ci­jos par­tne­rės – Dar­bo par­ti­jos – na­riai bū­tų nu­teis­ ti? Teis­mas spren­di­mą ža­da ge­gu­žę. Ar ne­sus­vy­ruos val­ dan­čio­ji koa­li­ci­ja? – Ne­ma­nau, kad kas nors keis­tų­si koa­li­ci­jo­je. Esu tik­ras, kad koa­li­ ci­ja iš­liks, kad ir koks bū­tų nuo­ spren­dis. Be to, vi­siems aki­vaiz­ du, kad tas nuo­spren­dis ne­bus ga­lu­ti­nis ir pro­ce­dū­ra dar už­si­ tęs ne vie­nus me­tus. – Ki­taip ta­riant, jei Dar­bo par­ti­jos na­riai ir bū­tų nu­teis­ ti, si­tua­ci­ja ne­pa­si­keis­tų? – Ne­ma­nau. Sun­kiau­sias mo­ men­tas jau praė­jęs. Tai bu­vo spren­džiant Dar­bo par­ti­jos at­ sto­vų ne­lie­čia­my­bės klau­si­mus. Vi­si ki­ti klau­si­mai – jau ne mū­ sų kom­pe­ten­ci­ja ir tai tik­rai ne­ tu­rės reikš­mės Vy­riau­sy­bės sta­ bi­lu­mui. Be to, tai ra­gi­no da­ry­ti ir Pre­zi­den­tė. Ma­nau, val­dan­ čio­ji koa­li­ci­ja už­tik­rins sta­bi­lu­ mą, ir pir­mi­nin­kau­jant ES skan­ da­lų ne­bus.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

jin­tos kal­bos apie be­vi­zį re­ži­mą, ku­rio Ru­si­ja la­biau­siai sie­kia, bet tos de­ry­bos kol kas nė­ra pa­vy­ku­ sios. Ši­tas klau­si­mas ga­li bū­ ti įtrauk­tas. Ru­si­ja bus vi­są­laik ak­ty­vi šiuo klau­si­mu, ji vi­są­laik jį kels. Be­vi­zis re­ži­mas su ES ak­tua­ lus jų vers­lui. Bet nuo pir­mi­nin­ kau­jan­čios ša­lies tai ne­prik­lau­so, ne­ga­li­me įra­šy­ti to­kių klau­si­mų pa­pil­do­mai. Mes tik už­tik­ri­na­ me są­ly­gas, o ki­tos ša­lys ga­li ini­ ci­juo­ti.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 22 300.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

šeštADIENIS, sausio 26, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Įregistravo kan­di­da­tus

Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ ras Ri­man­tas Sin­ ke­vi­čius sa­ko, kad Lie­tu­va ne­da­rys kro­vi­nių per­ve­ži­ mo ta­ri­fų nuo­lai­dų Bal­ta­ru­si­jai, nors kai­my­nės gra­si­ni­ mai, anot jo, ke­lia ne­ri­mą.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) penk­ta­die­nį kaip pir­muo­sius kan­ di­da­tus į Sei­mo na­rius pa­kar­to­ti­ niuo­se rin­ki­muo­se įre­gist­ra­vo ke­ tu­rių par­ti­jų ly­de­rius.

„„Dip­lo­ma­ti­ja: nors ir gąs­di­na A.Lu­ka­šen­kos gra­si­ni­mai ne­su­tei­kus

nuo­lai­dų nu­kreip­ti da­bar per Lie­tu­vą ga­be­na­mų kro­vi­nių srau­tus per ki­tų vals­ty­bių te­ri­to­ri­jas, R.Sin­ke­vi­čius vi­lia­si, jog tai – tik žo­džiai. 

Lai­mu­čio Brun­dzos nuo­tr.

Nuo­lai­dų Bal­ta­ru­si­jai ne­bus Mi­nist­ras pri­pa­žįs­ta, kad ne­ri­mą ke­lia nuo­lat pa­si­girs­tan­tys Bal­ ta­ru­si­jos at­sto­vų gra­si­ni­mai nu­ kreip­ti kro­vi­nių tran­zi­tą per ki­ tus uos­tus. „Ne­ga­liu teig­ti, kad mes eko­ no­mi­nė­mis nuo­lai­do­mis pirk­si­ me mei­lę ir drau­gys­tę. Mes taip pat no­ri­me už­dirb­ti – ir ge­le­žin­ ke­liai, ir kro­vos įmo­nės, ir vi­si, kas da­ly­vau­ja vyk­dant tran­zi­tą. Ma­nau, kad ve­ži­mo įkai­niai vi­ so­mis kryp­ti­mis tu­rė­tų bū­ti pa­ na­šūs, čia tu­rė­tų bū­ti kal­ba­ma ir su mū­sų Bal­ti­jos se­sė­mis. Įkai­niai tu­ri bū­ti kon­ku­ren­cin­gi. Kita ver­ tus, ne­bū­ti­nai čia kel­nes pir­mi tu­ ri nu­si­mau­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­ liai“, nes tran­zi­to ta­ri­fas su­si­de­da iš dau­gy­bės de­da­mų­jų – iš kro­ vos, iš ge­le­žin­ke­lio, iš mui­ti­nės, iš lai­vo frak­to. Tuo­met rei­kia žiū­rė­ ti į vi­su­mą“, – in­ter­viu BNS sa­kė R.Sin­ke­vi­čius. Pa­sak jo, Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­ to Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos prieš ke­lias die­nas iš­sa­ky­ti pa­reiš­ki­ mai, kad Bal­ta­ru­si­ja nu­kreips sa­vo

kro­vi­nius per šiau­ri­nius, Ru­si­jos, ar pie­ti­nius, t. y. Uk­rai­nos, uos­tus, ke­lia šio­kį to­kį ne­ri­mą. Ki­ta ver­

Pa­reiš­ki­mai, kad kro­vi­nių srau­tas ga­li bū­ti pa­suk­tas šiau­riau, ži­no­ma, ke­lia ne­ri­mą. tus, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras ne­ma­ no, kad to­kie pa­reiš­ki­mai bus rea­ li­zuo­ti. Vis dėl­to, anot jo, Lie­tu­va ban­do di­ver­si­fi­kuo­ti tran­zi­ti­nių kro­vi­nių struk­tū­rą. „Bal­ta­ru­si­jos va­do­vo pa­reiš­ ki­mai, kad kro­vi­nių srau­tas ga­ li bū­ti pa­suk­tas šiau­riau, į Ru­si­ jos uos­tus, ar pie­čiau, į Juo­do­sios jū­ros uos­tus, ži­no­ma, ke­lia ne­ri­ mą. Bet no­rint per­krau­ti di­de­lius kie­kius kro­vi­nio rei­ka­lin­ga ga­ lin­ga inf­rast­ruk­tū­ra. Be to, nu­si­ sto­vė­ję tar­pu­sa­vio ry­šiai yra tam

tik­ra ver­ty­bė, ku­rių at­si­sa­ky­mas ir nau­jų ry­šių kū­ri­mas rei­ka­lau­ja lai­ko, pa­stan­gų ir pi­ni­gų. Ne­ma­ nau, kad stai­ga vi­sas kro­vi­nys pa­ suks, nors esant to­kiems val­dy­mo me­to­dams ga­li vis­ko ti­kė­tis“, – kal­bė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras. Su­si­ti­kęs su Bal­ta­ru­si­jos am­ ba­sa­do­riu­mi Vil­niu­je Vla­di­mi­ ru Dra­ži­nu, R.Sin­ke­vi­čius sa­kė pa­ža­dė­jęs, kad Lie­tu­va ir to­liau teiks ko­ky­biš­kas pa­slau­gas Bal­ ta­ru­si­jai. „Jis ma­ne pa­svei­ki­no, mes šnek­te­lė­jo­me, ne­ra­do­me prie­ kaiš­tų vie­nas ki­tam, prie­šin­gai – pa­sa­kiau, kad mes steng­si­mės ko­ ky­biš­kai su­teik­ti tran­zi­to pa­slau­gą Bal­ta­ru­si­jos kro­vi­niams mak­si­ma­ liu grei­čiu“, – kal­bė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras R.Sin­ke­vi­čius. Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas A.Lu­ ka­šen­ka ne­se­niai pa­reiš­kė, kad jo ša­lis de­ra­si su Ru­si­jos ir Uk­rai­nos uos­tais dėl kro­vi­nų ga­be­ni­mo, o su­si­ta­rus dėl ta­ri­fų Mins­kas tu­rės al­ter­na­ty­vą Lie­tu­vai. KD, BNS inf.

Ūkio ban­kui – eks­per­tų ap­do­va­no­ji­mai Va­kar Vil­niu­je vy­ku­sio­je kas­me­ tė­je Bal­ti­jos ša­lių ver­ty­bi­nių po­ pie­rių bir­žos ap­do­va­no­ji­mų ce­re­ mo­ni­jo­je Ūkio ban­kas bu­vo ap­do­ va­no­tas už pa­žan­gą plė­to­jant ry­ šius su in­ves­tuo­to­jais ir ge­riau­sio mak­le­rio ka­te­go­ri­jo­je.

Ka­te­go­ri­jo­je už ge­riau­sią praė­ju­sių me­tų pa­žan­gą plė­to­jant ry­šius su in­ves­tuo­to­jais Ūkio ban­kui skir­ta tre­čia vie­ta. „Esa­me vie­nin­te­lė Lie­tu­vos įmo­ nė, šie­met įver­tin­ta už pa­žan­gą plė­ to­jant ry­šius su in­ves­tuo­to­jais. Ūkio ban­kas de­da daug pa­stan­gų, kad ši sri­tis nuo­lat bū­tų to­bu­li­na­ma ir ple­ čia­ma. Šis įver­ti­ni­mas taps dar vie­ na rim­ta pa­ska­ta dirb­ti ir to­bu­lė­ti“, – sa­kė Ūkio ban­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jas, Fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų ir iš­tek­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ma­rius Ar­laus­kas. Ge­ riau­sio mak­le­rio ka­te­go­ri­jo­je ant­ ros ir tre­čios vie­tos ap­do­va­no­ji­mo at­siim­ti bu­vo pa­kvies­ti šias vie­ tas pa­si­da­li­ję Ūkio ban­ko Fi­nan­sų mak­le­rio de­par­ta­men­to di­rek­to­

riaus pa­va­duo­to­jas To­mas Ki­pi­šas ir SEB ban­ko at­sto­vas. Pa­sak ap­do­va­no­ji­mą ga­vu­sio T.Ki­pi­šo, šis pel­ny­tas įver­ti­ni­mas yra svar­bus pa­ties Ūkio ban­ko ir vi­sų dar­buo­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mo pri­pa­ži­ni­mas. „Pel­ny­da­mas eks­per­tų pri­pa­ži­ ni­mą, Ūkio ban­kas įro­dė, kad tu­ri pro­fe­sio­na­lių dar­buo­to­jų, ga­lin­čių su­teik­ti klien­tams aukš­čiau­sios ko­ky­bės pa­slau­gas“, – tei­gė ge­ riau­sio mak­le­rio ka­te­go­ri­jo­je ap­ do­va­no­tas T.Ki­pi­šas. Ap­do­va­no­ji­mams no­mi­nuo­tos 25 Lie­tu­vos, 12 Lat­vi­jos ir 14 Es­ ti­jos bend­ro­vių bu­vo ver­ti­na­mos pa­gal dau­giau nei 100 kri­te­ri­ jų, iša­na­li­za­vus pre­ten­duo­jan­čių įmo­nių me­ti­nę ir val­dy­mo ata­ skai­tas, pe­rio­di­nes ata­skai­tas NAS­DAQ OMX Bal­ti­jos ša­lių ver­ty­bi­nių po­pie­rių rin­kos ap­do­ va­no­ji­mai ren­gia­mi nuo 2006 m. Ūkio ban­kas yra pir­mas ko­mer­ ci­nis ban­kas Lie­tu­vo­je, jau tre­čią de­šimt­me­tį tei­kian­tis pa­ti­ki­mas pa­slau­gas pla­čia­me nuo­sa­va­me

klien­tų ap­tar­na­vi­mo tink­le, ku­rį su­da­ro dau­giau kaip 60 pa­da­li­nių vi­so­je ša­ly­je. Ūkio ban­kas ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su vers­lo įmo­nė­ mis, tei­kia joms ak­tua­lius fi­nan­ si­nius spren­di­mus ir pa­siū­ly­mus. Ban­kas ypač daug dė­me­sio ski­ria smul­kia­jam bei vi­du­ti­niam vers­lui ir įmo­nėms, dir­ban­čioms ša­lies re­ gio­nuo­se. Be­je, va­kar Pre­zi­den­tė Da­ lia Gry­baus­kai­tė, žur­na­lis­tų pa­ klaus­ta, kaip ver­ti­na pro­ku­ro­rų bei cent­ri­nio ban­ko su­si­do­mė­ji­ mą Ūkio ban­ku, tik pa­gy­rė Lie­ tu­vos ban­ką už efek­ty­vią fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jų prie­žiū­rą, ypač kre­di­to uni­jų. Ta­čiau dėl Ūkio ban­ko pra­ dė­to ty­ri­mo ne­su­reikš­mi­no. „Jei­gu yra ko­kių nors neaiš­kių ži­ nių, ban­ko pa­rei­ga – at­lik­ti pa­pil­ do­mus aiš­ki­ni­mu­sis ar­ba ty­ri­mus. Kol kas jo­kių ki­to­kių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ypa­tin­gos veik­los nė­ra, o yra tie­siog pa­pil­do­mi at­lie­ka­mi kai ku­rie skai­čia­vi­mai ir ty­ri­mai“, – sa­kė ša­lies va­do­vė. KD inf.

De­mok­ra­ti­nės dar­bo ir vie­ny­bės par­ti­jos pir­mi­nin­kė, pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė kan­di­da­tuos Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je. Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos va­do­vas, bu­vęs Sei­mo na­rys, vers­li­nin­kas Val­de­ma­ras Val­kiū­nas įre­gist­ruo­ tas Bir­žų-Ku­piš­kio apy­gar­do­je. Ko­vo­to­jų už Lie­tu­vą są­jun­gos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Šus­taus­kas ir Emig­ran­tų par­ti­jos ly­de­ris Juo­ zas Mu­raus­kas var­žy­sis Uk­mer­gės apy­gar­do­je. Kaip po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vės re­gist­ra­vo­si 19 par­ti­jų. Kiek kan­di­ da­tų kels jos, kol kas ne­ži­no­ma. Pir­ma­die­nį iki dar­bo die­nos pa­ bai­gos par­ti­joms pri­va­lu pa­teik­ti sa­vo kan­di­da­tų do­ku­men­tus. Ki­tą sa­vai­tę bus įre­gist­ruo­ti vi­si kan­di­ da­tai, o penk­ta­die­nį, va­sa­rio 1 d., jie

bus pa­skelb­ti vie­šai. Ko­vo 3 d. vyks Sei­mo rin­ki­mai vien­man­da­tė­se Uk­mer­gės, Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no ir Bir­ žų-Ku­piš­kio apy­gar­do­se. Pas­ta­ro­ sio­se dvie­jo­se apy­gar­do­se rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­nai­kin­ti dėl nu­sta­ty­tų šiurkš­čių pa­žei­di­mų, o Uk­mer­gė­je nau­jas Sei­mo na­rys bus ren­ka­mas vie­toj mi­ru­sio Ju­liaus Ve­sel­kos. KD, BNS inf.

„„Pakartos: tarp pretendentų dar

kartą dalyvauti Seimo rinkimuo­ se – ir K.Brazauskienė. 

„Fo­to­die­nos“ / Ie­vos Bu­dzei­kai­tės nuo­tr.

Ne­bū­ti­nai re­fe­ren­du­mas Žmo­nių nuo­mo­nės dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės bū­tų ga­li­ma at­si­klaus­ti ne­bū­ti­nai ren­giant nau­ją re­fe­ren­ du­mą. Tai pa­reiš­kė Pre­zi­den­tė Da­ lia Gry­baus­kai­tė.

Ša­lies va­do­vė va­kar pa­tiks­li­no, kad kon­sul­ta­ci­jų for­mų yra įvai­riau­sių. „Ar tik­rai kal­bė­jau apie re­fe­ren­du­ mą, ar jūs ge­rai iš­si­ver­tė­te?“ – žur­ na­lis­tams rep­li­ka­vo D.Gry­baus­kai­ tė, pa­klaus­ta apie už­va­kar Da­ni­jo­je iš­sa­ky­tas min­tis. „Kal­bė­jau, kad jei­gu po­li­ti­nės par­ti­jos po to, kai at­liks iš­sa­mius ty­ri­mus, vis dėl­to su­tars, jog Lie­tu­ vai ar­ti­miau­siu lai­ko­tar­piu svar­bu ir rei­ka­lin­ga tu­rė­ti ato­mi­nę ener­ge­ ti­ką, tuo­met vėl rei­kės kon­sul­tuo­ tis su žmo­nė­mis vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma“, – sa­kė Pre­zi­den­tė. „Įvai­riau­sių for­mų yra kon­sul­ ta­ci­jų, tarp jų ir re­fe­ren­du­mas, jei bus toks spren­di­mas. Bet ig­no­ruo­ ti žmo­nių nuo­mo­nės ne­ga­li­ma“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė. Šią sa­vai­tę per vi­zi­tą Da­ni­jo­je Pre­zi­den­tė pa­ reiš­kė, kad Lie­tu­vai bū­tų pra­smin­ga sta­ty­ti nau­ją ato­mi­nę elekt­ri­nę. Vie­

PREKYBA KIETUOJU KURU:

šė­da­ma Da­ni­jo­je ša­lies va­do­vė tei­gė, kad ar­ti­miau­sią de­šimt­me­tį Lie­tu­va ne­ga­lės už­si­tik­rin­ti pa­kan­ka­mai al­ ter­na­ty­vių ener­gi­jos šal­ti­nių. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį pa­reiš­kė, kad Lie­tu­ va sta­tys nau­ją ato­mi­nę elekt­ri­nę, jei ji bus pel­nin­ga, o kai­na priim­ti­ na var­to­to­jams. BNS inf.

„„Va­lia: Pre­zi­den­tė aiš­ki­na, kad

dėl ato­mi­nės sta­ty­bų tau­tos at­ si­klaus­ti rei­kia. 

ĩ Akmens anglys, medžio pjuvenų briketai, durpių briketai. ĩ Medžio pjuvenų granulės, malkos.

A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. (8 37) 746 419.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.


8

šeštADIENIS, sausio 26, 2013

lietuva

Pa­ža­bo­ti pri­va­tų­jį me­di­ci­nos sek­to­rių už­si­mo­jęs svei­ka­ tos mi­nist­ras Vy­te­ nis And­riu­kai­tis su­ lau­kė ir ša­lies va­ do­vės Da­lios Gry­ baus­kai­tės kir­čio, ta­čiau sa­vo pla­nų neat­si­sa­ko.

„„Py­la: V.And­riu­kai­čio sie­kis atim­ti vals­ty­bės pi­ni­gus už kai ku­rias pa­slau­gas iš pri­va­čių kli­ni­kų me­di­kams su­kė­lė pa­ni­ką, ta­čiau Pre­zi­den­tė V.Gry­

baus­kai­tė to­kią idė­ją pa­va­di­no tik juo­kin­ga. 

Da­ri­jos Va­si­liaus­kie­nės nuo­tr.

Mi­nist­rui – Pre­zi­den­tės kir­čiai Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

D.Gry­baus­kai­tę pra­juo­ki­no

V.And­riu­kai­tį, su­ma­niu­sį atim­ ti vals­ty­bės lė­šas iš pri­va­čių me­ di­ci­nos įstai­gų, už­lie­jo nau­ja kri­ ti­kos ban­ga. Šį­syk sa­vo žo­dį ta­rė Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė. Mi­ nist­ro siū­ly­mus pa­ža­bo­ti pri­va­tų­ jį me­di­ci­nos sek­to­rių D.Gry­baus­ kai­tė pa­va­di­no ša­lies grą­ži­ni­mu į so­viet­me­tį. „Šių pa­tai­sų ko­ky­bę, pra­smę įver­ti­no Sei­mas“, – va­kar pa­reiš­ kė D.Gry­baus­kai­tė ir pri­mi­nė, kad V.And­riu­kai­čio ini­cia­ty­vą Sei­mas at­me­tė opo­zi­ci­jos ir ne­ma­žos da­ lies val­dan­čių­jų bal­sais. Pak­laus­ta, kaip ver­ti­na fak­tą, kad so­cial­de­mok­ra­tai ir to­liau svars­to ga­li­my­bę kiek ko­re­guo­ti ir iš nau­jo teik­ti V.And­riu­kai­čio pa­tai­sas, Pre­ zi­den­tė idė­ją ne­leis­ti Li­go­nių ka­sos

pi­ni­gų skir­ti pri­va­čioms me­di­ci­nos įstaigoms pa­va­di­no juo­kin­ga. „Šiek tiek juo­kin­ga. To­dėl, kad nie­kur pa­sau­ly­je taip nė­ra. Ir tai yra ab­so­liu­čiai grį­ži­mas at­gal į so­ vie­ti­nius lai­kus“, – paaiš­ki­no ša­ lies va­do­vė.

Šiek tiek juo­kin­ga. Ir tai yra ab­so­liu­čiai grį­ži­mas at­gal į so­ vie­ti­nius lai­kus.

Sei­mas ta­rė „ne“

Sei­mas praė­ju­sią sa­vai­tę ne­pri­ta­ rė Vy­riau­sy­bės sku­biai svars­ty­ toms svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro V.And­riu­kai­čio pa­teik­toms Svei­ka­ tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms. Jo­mis bū­tų nu­sta­to­mos su­tar­čių

dėl as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų su­da­ry­mo tarp li­go­nių ka­sų ir as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ ros įstai­gų są­ly­gos. Šios pa­tai­sos ne­su­lau­kė pa­lai­ky­mo ir val­dan­ čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Ta­čiau V.And­riu­kai­tis prieš po­rą die­nų kar­to­jo, kad yra nu­ste­bin­tas koa­li­ci­jos par­tne­rių reak­ci­jos. Esą jam bu­vo ne­ti­kė­ta, kad jis ne­su­lau­kė pa­lai­ky­mo. Mi­nist­ras, ži­no­ma, pa­ kar­to­jo, jog at­si­trauk­ti ne­ke­ti­na. „Vis tiek tu­rė­si­me įvyk­dy­ti Vy­ riau­sy­bės pro­gra­mo­je įra­šy­tą įsi­ pa­rei­go­ji­mą pa­siek­ti, kad svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma bū­tų fi­nan­suo­ja­ ma tei­sin­gai, kad lė­šos bū­tų nau­do­ ja­mos ra­cio­na­liai, kad fi­nan­sa­vi­mas ati­tik­tų Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tą svei­ka­tos ap­sau­gos priei­na­mu­mą pa­pras­tam žmo­gui“, – prieš po­rą die­nų aiš­ki­no mi­nist­ras. Tie­sa, jis tvir­ti­no, kad per ar­ti­ miau­sius ke­lis mė­ne­sius de­rins su

koa­li­ci­ja ir Vy­riau­sy­be spren­di­ mus, ku­rie bus rei­ka­lin­gi įgy­ven­ di­nant per­tvar­ką svei­ka­tos ap­sau­ gos sis­te­mo­je. Ko­kie tie spren­di­mai – dar neaiš­ku. Koa­li­ci­jos par­tne­riai su­glu­mę

Be­je, prieš ku­rį lai­ką Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė, Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­ nin­kė, raš­tu krei­pė­si į prem­je­rą Al­ gir­dą But­ke­vi­čių.

Svei­ka­tos mi­nist­ro pa­siū­ly­mus dėl gy­dy­mo įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos pa­kei­ti­mo ji pa­va­di­no „ne­ pa­reng­tais ir ne­su­de­rin­tais, ke­lian­ čiais po­li­ti­nį chao­są tarp koa­li­ci­jos par­tne­rių“. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, be ki­ta ko, aiš­ki­no, kad var­gu ar pri­tars ra­di­ka­liems siū­ly­mams dėl pri­ va­čių me­di­ci­nos įstai­gų fi­nan­sa­ vi­mo iš vals­ty­bi­nių fon­dų nu­trau­ ki­mo.

Ža­vi­si SSRS „Man pa­trauk­liau­sia Vo­kie­ti­jos, Skan­di­ na­vi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir, nea­be­jo­ ti­nai, Se­maš­kos sis­te­ma, ku­ri vei­kė bu­ vu­sio­je SSRS ir ku­rio­je man pa­čiam te­ ko dirb­ti. Se­maš­kos sis­te­ma tu­rė­jo daug pliu­sų: pro­fi­lak­ti­kos, sis­te­mi­nio val­dy­ mo, or­ga­ni­za­ci­nio me­to­di­nio val­dy­ mo, kon­sul­ta­ci­jų, kva­li­fi­kuo­tos me­di­ci­

nos pa­gal­bos iš­kvie­ti­mo į ra­jo­nus. Tai­gi pa­tir­ties daug. Be­je, Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja SSRS pro­fi­lak­ti­nę svei­ka­ tos sis­te­mą bu­vo įver­ti­nu­si kaip pa­žan­ giau­sią ir ją pa­teik­da­vo kaip pa­vyz­dį vi­ soms rin­kos eko­no­mi­kos vals­ty­bėms“, – ži­niask­lai­dai yra aiš­ki­nęs V.And­riu­ kai­tis.


9

šeštADIENIS, sausio 26, 2013

ekonomika

Konsjeržams žo­džio „ne“ nė­ra Jei­gu žmo­gus pa­si­ruo­šęs mo­kė­ti, mes įvyk­dy­si­me bet ko­kią jo už­gai­dą. To­kia tai­syk­le va­do­vau­da­mie­si dir­ba ke­tu­ri pri­ va­tūs kons­jer­žai. Ta­čiau jais kol kas dau­ giau­sia pa­si­ti­ki vie­ti­niai, o ne iš už­sie­nio at­vyks­tan­tys sve­čiai.

Gin­ta­rė Mi­ce­vi­čiū­tė g.miceviciute@diena.lt

Kons­jer­žas ge­riau nei tak­si

Vis dar įpras­ta ma­ny­ti, kad kons­ jer­žai dir­ba tik pra­ban­giuo­se vieš­ bu­čiuo­se ir asis­tuo­ja jų sve­čiams. Ta­čiau Vil­niu­je jau dau­giau nei me­tus vei­kia ir ke­tu­ri in­di­vi­dua­ liai dir­ban­tys pre­kės ženk­lą „Lu­ xu­ry Con­cier­ge“ su­kū­rę as­me­ni­ niai asis­ten­tai. „Kol kas kiek­vie­nas dir­ba­me sau, ta­čiau šiuo me­tu vi­siems ke­tu­riems kons­jer­žo dar­bas yra pa­grin­di­ nė veik­la. Dir­ba­me su įmo­nė­mis ir su pri­va­čiai­s as­me­ni­mis, o atei­ty­je pla­nuo­ja­me įsteig­ti už­da­rą­ją ak­ci­ nę bend­ro­vę ar­ba ma­žą­ją bend­ri­ją, kad bū­tų pa­pras­čiau tvar­ky­ti vi­sus rei­ka­lus“, – pa­sa­ko­jo vie­nas pre­kės ženk­lo „Lu­xu­ry Con­cier­ge“ su­ma­ ny­to­jų Min­dau­gas Ši­ma­naus­kas. Žmo­nėms as­me­ni­niai asis­ten­tai, ku­rių va­lan­di­nis už­mo­kes­tis dar­bo die­no­mis sie­kia 45 li­tus, o sa­vait­ ga­liais 100 li­tų, ga­li pa­gel­bė­ti įvai­ riau­siais klau­si­mais. Kons­jer­žai tu­ri nuo­la­ti­nių klien­tų, ku­rie sa­vo asis­ten­tams bū­na su­pla­na­vę die­ nos dar­bus. Ta­čiau bū­na, kad ko­ kių nors pa­slau­gų žmo­gui pri­rei­ kia, kaip pa­ts M.Ši­ma­naus­kas sa­ko, „čia ir da­bar“. „Nu­lei­do pa­dan­gą, žmo­gui rei­ kia stai­giai kur nors nu­va­žiuo­ti, bet kvies­ti tak­si ir pa­lik­ti au­to­mo­bi­lio jis ne­ga­li. Ten­ka stai­giai va­žiuo­ti ir gel­bė­ti iš to­kių si­tua­ci­jų. Ar­ba rei­ kia žmo­gui stai­giai nu­vyk­ti į oro uos­tą. Si­tua­ci­jų bū­na įvai­riau­sių – kar­tais te­rei­kia nu­va­žiuo­ti į su­tar­ tą vie­tą, paim­ti žmo­gų ir nu­vež­ti jį, kur rei­kia. Ta­čiau klien­tas mie­liau ren­ka­si kons­jer­žą, o ne kvie­čia tak­ si. Žmo­gui ge­riau su­mo­kė­ti mums, ne­gu lauk­ti tak­si, kai neaiš­ku, koks au­to­mo­bi­lis at­va­žiuos, o jie bū­na ir pri­rū­ky­ti, ir vai­ruo­to­jai ne­man­da­ gūs“, – pa­sa­ko­jo M.Ši­ma­naus­kas. Pa­ti­ki as­me­ni­nius duo­me­nis

M.Ši­ma­naus­kas džiau­gė­si, kad pel­ nius klien­tų pa­gar­bą bei pa­si­ti­kė­ ji­mą as­me­ni­niams asis­ten­tams yra pa­ti­ki­mi ne tik as­me­ni­niai daik­tai, bet ir duo­me­nys. „Kar­tais pri­rei­kia par­vai­ruo­ ti klien­to au­to­mo­bi­lį iš oro uos­ to ir pa­lik­ti jį žmo­nai ar­ba tie­siog prie na­mų. Ga­ra­že. Žmo­nės pa­si­ ti­ki, jie lei­džia vai­ruo­ti pra­ban­gius au­to­mo­bi­lius, pa­ti­ki ir ban­ko kor­ te­lių PIN ko­dus, ir sa­vo vai­kus. Kai su žmo­gu­mi pa­dir­bi il­ges­nį lai­ką, pa­si­ti­kė­ji­mas at­si­ran­da sa­vai­me. Klien­tai pa­ma­to, kad sten­gia­mės, dar­bą at­lie­ka­me ge­rai, ir jie bū­na pa­ten­kin­ti mū­sų re­zul­ta­tu“, – tei­ gė M.Ši­ma­naus­kas. Kons­jer­žo pa­slau­gas ke­tu­ri vil­ nie­čiai Lie­tu­vo­je tei­kia dau­giau nei me­tus, ta­čiau šiuo dar­bu jie

do­mė­tis pra­dė­jo ge­ro­kai anks­ čiau ir pa­tir­ties sė­mė­si už­sie­ny­je. M.Ši­ma­naus­kas kons­jer­žo pro­fe­si­ ja su­si­do­mė­jo bū­da­mas Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, o jo bi­čiu­lį eg­zo­tiš­kas dar­bas su­do­mi­no vie­šint Jung­ti­ nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. „Tu­rė­jo­me en­tu­ziaz­mo, to­dėl ir pra­dė­jo­me tai da­ry­ti Lie­tu­vo­je. Už­sie­nie­čiui sve­čio­je ša­ly­je dirb­ti kons­jer­žu su­dė­tin­ga, nes jis nie­ka­ da neiš­ma­nys mies­to ir ten tei­kia­ mų pa­slau­gų taip pui­kiai kaip vie­ ti­nis dar­buo­to­jas. Vil­niu­je ži­no­me ne tik lan­ky­ti­nas vie­tas, bet ir vie­ tas, kur kas nors ga­li ką nors grei­ tai su­tvar­ky­ti, pa­da­ry­ti“, – pa­sa­ ko­jo M.Ši­ma­naus­kas.

„„Pa­si­rin­ki­mas: M.Ši­ma­naus­ką kons­jer­žo dar­bas ža­vi sa­vo ne­nus­pė­ja­mu­mu, be to, jis ti­ki šios pro­fe­si­jos atei­

ti­mi Lie­tu­vo­je. 

Min­dau­gas Ši­ma­naus­kas:

Klien­tai mu­mis pa­si­ ti­ki, jie lei­džia vai­ruo­ ti pra­ban­gius au­to­mo­ bi­lius, pa­ti­ki ir ban­ko kor­te­lių PIN ko­dus, ir sa­vo vai­kus. Kai Lie­tu­vo­je jie kū­rė sa­vą pre­kės ženk­lą, kons­jer­žo pa­slau­gos mū­sų ša­ly­je bu­vo tei­kia­mos tik ke­liuo­se pra­ban­giuo­se vieš­bu­čiuo­se. „O mums ki­lo min­tis pa­dė­ti ne tik žmo­nėms vieš­bu­čiuo­se. No­ rė­jo­me, kad kons­jer­žo pa­slau­go­ mis ga­lė­tų nau­do­tis ir įmo­nės, jei­ gu joms rei­kia pa­gal­bi­nin­kų. Kai au­to­mo­bi­liu ve­ža­me ad­vo­ka­tą, jis tuo me­tu ga­li dirb­ti ir už­dirb­ti pi­ ni­gus, o to ne­ga­lė­tų pa­da­ry­ti, jei­gu vai­ruo­tų pa­ts. Kons­jer­žai ga­li ne­tgi su­tau­py­ti įmo­nėms pi­ni­gų“, – įsi­ ti­ki­nęs M.Ši­ma­naus­kas. Ne­le­ga­lių už­duo­čių ne­vyk­do

M.Ši­ma­naus­ką kons­jer­žo pro­fe­si­ ja su­ža­vė­jo sa­vo ne­nus­pė­ja­mu­mu – kar­tais as­me­ni­niais asis­ten­tais dir­ban­tys vy­ru­kai neį­si­vaiz­duo­ ja, ką veiks po pen­kių mi­nu­čių ir ko­kios pa­slau­gos pa­pra­šys te­le­ fo­nu pa­skam­bi­nęs klien­tas. Be to, toks dar­bas jam yra nuo­la­ti­nis iš­ šū­kis – vis­ką suor­ga­ni­zuo­ti pri­va­ lo­ma grei­tai ir ge­rai, už­duo­tis at­

lik­ti ko­ky­biš­kai, kad klien­tas lik­tų pa­ten­kin­tas. „Esa­me įsi­kū­rę „Vil­niaus vers­ lo uos­te“, bend­ra­dar­biau­ja­me su ja­me įsi­kū­ru­sio­mis bend­ro­vė­mis. Ten mus ga­li­ma ras­ti nuo­lat. Tu­ ri­me iš anks­to su­pla­nuo­tų nuo­la­ ti­nių dar­bų, ta­čiau ima­mės ir ne­ ti­kė­tų. Pa­vyz­džiui, esu lais­vas, man pa­skam­bi­na žmo­gus, stai­giai rei­kia pa­dė­ti jo žmo­nai – par­vež­ ti spin­tą ar nu­vež­ti kur nors do­ ku­men­tus. Jei­gu pa­ts as­me­niš­kai ne­ga­liu, per­duo­du ko­le­gai – kei­ čia­m ės už­d uo­t i­m is. Klien­tams nie­ka­da ne­sa­ko­me žo­džio „ne“. Vis­kas pri­klau­so nuo to, ko žmo­ gui rei­kia ir ar jis pa­si­ruo­šęs už tai mo­kė­ti pi­ni­gus“, – kal­bė­jo M.Ši­ ma­naus­kas. Jei­gu M.Ši­ma­naus­kas įta­ria, kad už­duo­tis ga­li bū­ti neį­vyk­do­ma, sten­gia­si su už­sa­ko­vu ją su­de­rin­ ti taip, kad ji ne­nu­tol­tų nuo rea­ly­ bės. Ta­čiau iš­veng­ti neį­vyk­do­mų už­duo­čių yra ir ki­tas bū­das – pa­ teik­ti už­sa­ko­vui są­ma­tą, kiek kai­ nuos įvyk­dy­ti dar­bą. Kar­tais ją pa­ ma­tęs klien­tas ir pa­ts at­si­sa­ko sa­vo su­ma­ny­mų. „Rea­liai įver­ti­na­me, kiek vie­na ar ki­ta pa­slau­ga ga­li kai­nuo­ti. Tar­ki­me, žmo­gus no­ri da­ly­ko, pa­vyz­džiui, šam­pa­no ar šo­ko­la­do, ku­rio Lie­ tu­vo­je nė­ra. Stai­giai su­skai­čiuo­ja­ me, kiek kai­nuos jį at­ga­ben­ti iš už­ sie­nio. Su­ži­no­jęs, kad už no­rą „čia ir da­bar“ teks mo­kė­ti ge­ro­kai dau­ giau, klien­tas ga­li ap­si­spręs­ti ir pa­ lauk­ti rei­kia­mo daik­to ar pro­duk­to iki ry­to­jaus. Dirb­ti­nai pa­slau­gų kai­ nų neiš­pu­čia­me, tik pa­ro­do­me, kiek iš tie­sų ga­li kai­nuo­ti vie­na ar ki­ta už­gai­da“, – tei­gė M.Ši­ma­naus­kas. Tie­sa, yra už­duo­čių, apie ku­rių vyk­dy­mą as­me­ni­niai asis­ten­tai net

ne­svars­to. Jie tu­ri sa­vo vers­lo eti­ ką ir at­lie­ka tik to­kius dar­bus, ku­ rie yra le­ga­lūs. „Jei­gu pa­pra­šys at­vež­ti nar­ko­ti­ kų ar pro­sti­tu­tę – jo­kiu bū­du. At­si­ ren­ka­me ir pa­tys, su kuo dirb­ti, no­ ri­si, kad žmo­gus bū­tų pa­ti­ki­mas“, – ti­ki­no M.Ši­ma­naus­kas. Te­le­fo­nas – vi­sa­da pa­šo­nė­je

Kons­jer­žų dar­bo gra­fi­kas kar­tais pri­me­na chi­rur­go pro­fe­si­ją – jie vi­ suo­met tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šę tar­ny­ bai. Te­le­fo­nu as­me­ni­niai asis­ten­tai pa­sie­kia­mi vi­suo­met, ta­čiau bū­na at­ve­jų, kai pri­kel­ti vi­du­ry nak­ties jie ne­puo­la vyk­dy­ti pa­teik­tų už­ duo­čių. „Jei­gu žmo­gus pa­skam­bins vi­ du­ry­je nak­ties, pir­miau­sia pa­klau­ si­me, ar tu­ri­me su juo su­tar­tį. Jei­ gu žmo­gus vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­mas ir mū­sų jam nie­kas iš nuo­la­ti­nių klien­tų ne­re­ko­men­da­vo, pir­miau­ sia pa­pra­šy­si­me pa­si­ra­šy­ti su­tar­ tį ir tik ta­da ga­lė­si­me at­lik­ti dar­ bus. Su­tar­tis rei­ka­lin­ga ir mums pa­tiems – no­ri­me ap­si­draus­ti“, – tei­gė kons­jer­žas. M.Ši­ma­naus­kas ne tik mėgs­ta sa­ vo dar­bą, bet ir ti­ki jo per­spek­ty­vo­ mis Lie­tu­vo­je. Kons­jer­žu dir­ban­tis vy­ras ma­no, kad lai­kui bė­gant įmo­ nės su­pras – nau­do­tis as­me­ni­nių asis­ten­tų pa­slau­go­mis ap­si­mo­ka. Ke­tu­ri pre­kės ženk­lą „Lu­xu­ry Con­ cier­ge“ su­kū­rę kons­jer­žai pla­nuo­ja sa­vo veik­lą plės­ti ir į ki­tus Lie­tu­vos mies­tus – Kau­ną bei Klai­pė­dą. Kol kas as­me­ni­nių asis­ten­tų klien­tai dau­giau­sia yra lie­tu­viai. Ta­čiau pa­si­tai­ko ir už­sie­nie­čių – kons­jer­žų jiems pri­rei­kia, kad per­ vež­tų iš oro uos­to, re­ko­men­duo­tų, ku­rias lan­ky­ti­nas vie­tas ap­žiū­rė­ti, kur ska­niai pa­val­gy­ti.

„Shutterstock“ nuo­tr.

Bal­ta­ru­siai kol kas ven­gia

Ne­se­niai as­me­ni­niai asis­ten­tai pa­ si­rek­la­ma­vo lei­di­ny­je, kvie­čian­čia­ me į Vil­nių at­vyk­ti ap­si­pirk­ti bal­ ta­ru­sius. Skam­bu­čių iš kai­my­nų kons­jer­žai su­lau­kė, ta­čiau nė vie­ nas jų pa­slau­go­mis dar ne­pa­si­nau­ do­jo. „Gal jie ne­pa­si­ti­ki, bi­jo. Kol kas ap­si­ri­bo­ja­me ke­lio­mis de­šim­ ti­mis nuo­la­ti­nių klien­tų“, – sa­kė M.Ši­ma­naus­kas. Dau­giau dė­me­sio as­me­ni­niai asis­ten­tai su­lau­kia iš žmo­nių, no­ rin­čių vers­tis ta pa­čia veik­la. Gy­ve­ ni­mo ap­ra­šy­mų ant­plū­džio kons­ jer­žai su­lau­kia kas kar­tą, kai tik vie­šu­mo­je pa­si­ro­do ko­kios nors in­ for­ma­ci­jos apie šią pro­fe­si­ją. „Jiems pa­dė­ko­ja­me už su­si­do­ mė­ji­mą, o gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mus pa­si­lie­ka­me atei­čiai. Kai ieš­ko­si­me nau­jo­kų, da­ry­si­me griež­tą at­ran­ ką. Rei­ka­lin­ga, kad žmo­gus tu­rė­tų ne tik iš­si­la­vi­ni­mą, bet ir gy­ve­ni­ mo pa­tir­ties, as­me­ni­nių kon­tak­tų, žmo­gus tu­ri pui­kiai pa­žin­ti ir mies­ tą, ku­ria­me dir­ba, mo­kė­ti bent dvi už­sie­nio kal­bas, iš­ma­ny­ti eti­ke­tą“, – sa­kė M.Ši­ma­naus­kas.

45 litus

už valandą kainuoja konsjeržo paslaugos darbo dienomis.


10

šeštadienis, sausio 26, 2013

12p.

Ant­ros ka­den­ci­jos pra­keiks­mas.

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

pasaulis

E.Ra­čius: „Si­tua­ci­ja Šiau­rės A Pa­sau­lio akys nu­kry­po į Šiau­rės Af­ri­ką. Apie šį re­gio­ną, ten vyks­tan­čius pro­ce­sus ir grės­mes – dien­raš­čio po­kal­bis su Kau­ no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riu­mi Eg­dū­nu Ra­čiu­mi. Va­len­ti­nas Ber­ž iū­nas v.berziunas@diena.lt

– Iš pra­džių, kas gi yra ta va­di­ na­mo­ji Šiau­rės Af­ri­ka? Kuo ji ypa­tin­ga ir ko­dėl šiam re­gio­nui ski­ria­ma tiek daug dė­me­sio? – Po­pu­lia­rio­jo­je są­mo­nė­je ara­ba­ kal­bė Šiau­rės Af­ri­ka daž­nai bū­da­ vo at­ski­ria­ma nuo tos da­lies, ku­ ri įvar­di­ja­ma kaip ber­be­rų Af­ri­ka. Ber­be­rų Af­ri­ka bu­vo su­vo­kia­ma kaip tar­pi­nė te­ri­to­ri­ja tarp ara­ ba­kal­bės ir va­di­na­mo­sios juo­do­ sios Af­ri­kos. Ga­li­ma sa­ky­ti, ši te­ ri­to­ri­ja il­gai bu­vo sa­vo­tiš­ka pil­ko­ji zo­na. Juk tai – Sa­cha­ros dy­ku­ma. Įsi­vaiz­duo­ta, kad ten ne­la­bai kas vyks­ta ar vy­ko, to­dėl šis re­gio­nas ne­rei­ka­lau­ja daug dė­me­sio. Da­bar įspū­dis toks, kad vi­sos tos trys Af­ ri­kos da­lys pa­sau­lio ga­lin­gų­jų aky­ se ta­po vie­nu re­gio­nu, nors ir skir­ tin­gų at­spal­vių. Ber­be­rų Af­ri­ka, aki­vaiz­du, tu­ ri daug ką bend­ra su Šiau­rės Af­ ri­ka, ypač kal­bant apie iš­šū­kius. Tuos iš­šū­kius ga­li­me ma­ty­ti dve­ jo­pai. Vie­na ver­tus, ga­li­me sa­ky­ti, kad vie­nas iš­šū­kių – jei ne žlun­ gan­čios, tai la­bai silp­nos re­gio­ no vals­ty­bės. Ki­tas iš­šū­kis, ku­ris tie­sio­giai sie­ja­si su da­bar vyks­ tan­čiais pro­ce­sais, kad skir­tin­gos ber­be­rų et­ni­nės gru­pės, ar tai bū­ tų tua­re­gai, ar ki­ti, tu­rė­jo lū­kes­čių po­ko­lo­ni­ji­nės eros pra­džio­je su­kur­ti sa­vo vals­ty­bes, bet ne­su­kū­rė. Tai­gi, kai tik su­si­da­ro pa­lan­kios są­ly­gos, tuos lū­kes­čius mė­gi­na­ma rea­li­zuo­ ti. Ma­to­me, kad Šiau­rės Ma­ly­je to­

kios są­ly­gos su­si­da­rė. O jei prie vi­ so ši­to dar pri­dė­tu­me va­di­na­mą­jį ara­bų pra­bu­di­mą, per ku­rį, ga­li­ ma sa­ky­ti, bu­vo at­ver­ta Pan­do­ros skry­nia... Ara­bų pa­va­sa­ris iš­lais­ vi­no įvai­rias gai­va­liš­kas jė­gas tiek fi­ziš­kai (kal­bu apie žmo­nes, ku­rie ga­li veik­ti, taip pat gink­lus, ku­rių da­bar ga­li­ma įsi­gy­ti ar­ba pa­vog­ ti, ypač po po­ky­čių Li­bi­jo­je), tiek ideo­lo­giš­kai. Šiuo at­ve­ju po Osa­ mos bin La­de­no žū­ties bu­vo įsi­ vaiz­duo­ja­ma, kad „Al Qae­da“ lyg ir ta­po ne­veiks­ni.

Prieš ko­kius sep­ty­ ne­rius ar aš­tuo­ne­ rius me­tus sa­kiau, kad „Al Qae­dos“ var­ das ta­po fran­ši­ze. Gal­būt ko­kios nors at­ski­ros gru­ puo­tės ir vei­kia, pir­miau­sia Pa­kis­ ta­no te­ri­to­ri­jo­je, ta­čiau jos jau nė­ra tie­sio­giai sie­ja­mos su „Al Qae­da“, vei­kiau su vie­tos Ta­li­ba­nu, ku­ris pa­pras­tai ski­ria­mas nuo „Al Qae­ dos“. Da­bar „Al Qae­da“ vėl iš­ky­la, gal­būt ne pa­sau­li­niu mas­tu, bet re­ gio­ni­niu, kaip vei­kian­ti nuo Ma­ro­ ko iki Ma­lio, o gal net iki Ni­ge­ri­jos. Tai­gi kal­ba­me apie nau­ją iš­šū­kį. Ži­no­ma, rei­kė­tų klaus­ti, ar ta grės­mė su­konst­ruo­ta, ar rea­li? Kiek tai, kas da­bar vyks­ta Šiau­rės Af­ri­ ko­je, tu­ri įta­kos vys­tan­tis re­gio­no ša­lims? Kiek tai tu­ri įta­kos Eu­ro­

pos sau­gu­mui? Ma­nau, šie klau­si­mai ir yra at­ spir­ties taš­kas. Kai ku­rios Eu­ro­ pos ša­lys, pa­vyz­ džiui, Pran­cū­zi­ja ir Jung­ti­nė Ka­ ra­lys­tė, ma­to iš­ šū­kių net Eu­ro­ pai, o ki­tos ša­lys ne to­kios grei­tos nu­tar­ti, kad tai, kas de­da­si Šiau­ rės Af­ri­ko­je, savaime reiš­kia pa­vo­jų Eu­ro­ pai. Sa­ky­čiau, kad si­tua­ ci­ja Šiau­rės Af­ri­ko­je la­bai komp­lek­siš­ka. Ži­no­ma, ga­li­me vis­ką su­ves­ti į Ma­lio tra­ge­di­ją, bet ga­li­ma į vis­ką žiū­rė­ti ir pla­tes­nia­ me kon­teks­te. – Kaž­ka­da „Al Qae­da“ iš Ira­ko, jei taip ga­li­ma sa­ky­ti, per­si­ kraus­tė į Je­me­ną. Gal­būt da­bar iš Vi­du­ri­nių Ry­tų „Al Qae­da“ ke­lia ko­ją į Šiau­rės Af­ri­ką? – Iš tos in­for­ma­ci­jos, ku­ri priei­na­ma vie­šai, to­kią iš­va­dą bū­tų ga­li­ma da­ ry­ti. Tie žmo­nės, ku­rie vei­kė Vi­du­ri­ niuo­se Ry­tuo­se, tiek pa­čia­me Ira­ke, tiek ap­link jį, tar­ki­me, Sau­do Ara­ bi­jo­je ar Je­me­ne, ti­kė­ti­na, at­si­ra­do ir Šiau­rės Af­ri­ko­je. Gal­būt jie pa­gal kil­mę yra šiau­rės af­ri­kie­čiai, ta­čiau sa­vo lai­ku, ma­tyt, bu­vo iš­vy­kę iš re­ gio­no į Vi­du­ri­nius Ry­tus, ten tre­ni­ ra­vo­si ar, tar­ki­me, da­ly­va­vo ko­vi­ niuo­se veiks­muo­se. Šiuo at­ve­ju jie ne tik sa­vo pa­tir­ti­mi, bet ir tam tik­rais ry­šiais yra su­si­ję su Vi­du­ri­niais Ry­

„„Ko­men­ta­ras: pa­sak pro­fe­so­riaus E.Ra­čiaus, vie­nos Eu­ro­pos ša­lys, to­kios

tais. Ži­no­ma, ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad vi­si af­ri­kie­čiai yra su­si­ję su Vi­du­ri­ niais Ry­tais, ta­čiau, ma­ny­čiau, bent da­lis gru­puo­čių na­rių, la­bai ti­kė­ti­ na, pa­lai­ko ry­šius su ki­to­mis Vi­du­ ri­niuo­se Ry­tuo­se vei­ku­sio­mis ir te­ be­vei­kian­čio­mis gru­puo­tė­mis. – Vis­gi ar nė­ra taip, kad Šiau­rės Af­ri­kos ka­ro va­dai pa­pras­čiau­ siai sko­li­na­si „Al Qae­dos“ var­ dą, kad, pa­vyz­džiui, įbau­gin­tų sa­vo prie­ši­nin­kus? – Su­tin­ku. Dar prieš ko­kius sep­ty­ ne­rius ar aš­tuo­ne­rius me­tus sa­kiau, kad „Al Qae­dos“ var­das ta­po tar­ si fran­ši­ze. O.bin La­de­nas, ma­nau, ne­ga­lė­jo at­si­džiaug­ti gir­dė­da­mas, kad kur nors jam net ne­ži­no­mo­je te­ri­to­ri­jo­je kas nors pri­si­den­gia „Al

Qae­dos“ var­du. Ma­nau, jį tai tu­rė­ jo la­bai ma­lo­niai nu­ste­bin­ti. Pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį kal­bė­ta apie gau­sy­bę gru­puo­čių Vi­du­ri­ niuo­se Ry­tuo­se, net Eu­ro­po­je, ku­ rios nau­do­jo šį pa­va­di­ni­mą. Da­lis šių gru­puo­čių ap­skri­tai bu­vo bu­ta­ fo­ri­nės. Tai­gi šiuo me­tu kal­bė­ti apie „Al Qae­dą“, kaip apie organizacija ar tink­lą, ko­kį bu­vo su­kū­ręs O.bin La­de­nas su sa­vo tuo­me­čiais pa­ gal­bi­nin­kais, tik­rai ne­ga­li­me. Pa­ dė­tis da­bar vi­sai ki­to­kio po­bū­džio. Ži­no­ma, ga­li­me kal­bė­ti apie gru­ pes, ku­rios ideo­lo­giš­kai pri­ta­ria tam, ką pra­dė­jo O.bin La­de­nas, ta­ čiau tai ne­reiš­kia, kad jos pri­klau­ so tam tik­rai organizacijai, ku­ri už­ sa­ko, kont­ro­liuo­ja ar fi­nan­suo­ja jų veiks­mus.

Kariniai veiksmai, teroro aktas ir politinės batalijos Ka­ri­nė ope­ra­ci­ja Ma­ly­je

Po­li­ti­nės ko­vos Pran­cū­zi­jo­je

Te­ro­ro ak­tas Al­žy­re

Pran­cū­z i­ja in­ter­ven­ci­ją pra­dė­jo sau­ sio 11 d. Šiuo me­tu Ma­ly­je dis­lo­k uo­ta apie 2 tūkst. pran­cū­z ų ka­rių, dar 900 ka­r ių pa­lai­ko kam­pa­n i­ją Pran­c ū­z i­ jos ka­r i­nė­se ba­zė­se Af­r i­ko­je. Praė­ ju­sį sa­vait­ga­l į pran­cū­z ų ir Ma­l io vy­ riau­sy­bės pa­jė­gos at­ko­vo­jo iš su­k i­lė­ lių Nio­no ir Se­va­rės mies­t us. Nio­nas yra maž­daug už 350 km į šiau­rės ry­ tus nuo sos­ti­nės Ba­ma­ko. Se­va­rė yra stra­te­g iš­kai svar­bus oro uos­tas, ku­ris ga­l i bū­t i nau­do­ja­mas kaip ba­zė ope­ ra­ci­joms to­l iau į šiau­rę. Mies­tas yra maž­daug už 630 km į šiau­rės ry­t us nuo Ba­ma­ko. Pir­ma­d ie­n į po in­ten­sy­ vaus bom­bar­da­vi­mo pran­cū­z ų pa­jė­ gos užė­mė Ma­lio cent­ri­nia­me re­gio­ne esan­t į Dia­ba­l io mies­tą.

Pran­c ū­z i­j os opo­z i­c i­nės cent­ro de­š i­ nių­j ų Są­jun­gos už liau­d ies ju­dė­ji­m ą (UMP) vi­ce­p ir­m i­n in­k as Laurent’as Wau­q uie­z as su­k ri­t i­k a­vo vy­r iau­s y­ bės stra­te­g i­j ą Ma­ly­j e – sa­kė, kad jam neaiš­k u, kiek prie pran­c ū­z ų ir Ma­ lio ar­m i­j os ka­r i­n ės ope­r a­c i­j os ke­t i­ na pri­s i­d ė­t i są­j un­g i­n in­k ai iš Va­k a­ rų. Jam pri­t a­rė ir UMP ly­de­r is Jea­ nas Fran­ç ois Copé (nuo­t r.), o bu­ vęs pre­z i­d en­t as Valé­r y Giscard’as d’Estaing’as pa­b rė­ž ė, kad Fran­çois Hollande’ui rei­k ė­j o Pran­c ū­z i­j os veiks­mus ap­r i­b o­t i vien Ma­l io sos­t i­ nės Ba­ma­ko gy­ny­b a, kol at­v yks Af­r i­ kos tarp­t au­t i­nės pa­j ė­gos. Ope­ra­c i­j ai Ma­ly­je ka­te­go­r iš­kai ne­pri­ta­rė ir kraš­ tu­t i­n iai kai­r ie­ji.

Al­ž y­re praė­ju­sios sa­vai­tės vi­du­r y­je is­la­mis­tų ko­vo­to­jai už­gro­bė Sa­cha­ros dy­ku­mo­je esan­čią In Ame­na­so du­jų vers­lo­vę. Al­ž y­ro pa­jė­gos po ke­tu­rias die­nas tru­ku­sios ap­siaus­ties štur­ma­ vo ga­myk­lą. Iš vi­so is­la­mis­tai nu­žu­dė 37 už­sie­nie­čius iš aš­tuo­nių ša­lių ir vie­ ną al­žy­rie­tį. Per ap­siaus­tį bu­vo nu­kau­ ti iš vi­so 29 ko­vo­to­jai, o trys bu­vo su­ čiup­ti gy­vi. Spe­cia­lio­sios pa­jė­gos su­ ge­bė­jo iš­va­duo­ti 685 al­žy­rie­čius ir 107 įkai­tus už­sie­nie­čius. Al­žy­ras su­lau­kė kri­ti­kos dėl sku­bo­tos ope­ra­ci­jos. Už iš­ puo­lį at­sa­ko­my­bę pri­siė­mė gru­puo­tė „Pri­sie­ku­sie­ji krau­ju“, ku­riai va­do­va­vo Al­ž y­ro pi­l ie­t is Mokh­ta­ras Bel­mokh­ ta­ras, bu­vęs Is­la­miš­ko­jo Mag­ri­bo „Al Qae­dos“ ly­de­ris.


11

šeštadienis, sausio 26, 2013

pasaulis Bal­suos dėl elekt­ri­nės

At­kak­lios ­ var­žy­bos

Aud­rin­gos ­ me­ti­nės

Apk­lau­sos ro­do, kad Bul­ga­ ri­jos žmo­nės pa­sa­kys „taip“ ry­toj vyk­sian­čia­me re­fe­ren­ du­me dėl ant­ro­sios ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bos. Dvie­jų gi­ ga­va­tų elekt­ri­nės pro­jek­tas strin­ga dėl kai­nos, ku­ri ga­ li siek­ti 11 mlrd. eu­rų, ne­su­ge­ bė­ji­mo ras­ti stra­te­gi­nio in­ves­ tuo­to­jo ir sau­gu­mo klau­si­mų.

Če­ki­jos pir­mų­jų tie­sio­gi­nių pre­zi­den­to rin­ki­mų, ku­rie už­ bai­gia eu­ros­kep­ti­ko Václa­vo Klau­so val­dy­mo de­šimt­me­tį, ant­ra­ja­me ra­te va­kar ir šian­ dien at­kak­liai var­žo­si bu­vęs kai­rių­jų prem­je­ras Mi­lo­šas Ze­ ma­nas (kai­rė­je) bei už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras aris­tok­ra­tas Ka­re­las Schwar­zen­ber­gas.

Di­de­lės de­monst­ran­tų mi­ nios va­kar išė­jo į Egip­to sos­ ti­nės cent­ri­nę aikš­tę pa­mi­ nė­ti re­vo­liu­ci­jos, nu­ver­tu­sios pre­zi­den­tą Hos­ni Mu­ba­ra­ ką ir at­ve­du­sios į val­džią is­la­ miš­kos pa­krai­pos vy­riau­sy­ bę, ant­rą­sias me­ti­nes. Ša­ly­je vis dar iš­li­ku­si po­li­ti­nė įtam­ pa, eko­no­mi­ka šlu­buo­ja.

Af­ri­ko­je la­bai komp­lek­siš­ka“

kaip Pran­cū­zi­ja, įžvel­gia iš Šiau­rės Af­ri­kos ky­lan­tį pa­vo­jų, o ki­tos lai­ko­si at­sar­ges­nės po­zi­ci­jos. 

Ži­no­ma, glo­ba­li­za­ci­jos am­žiu­je ry­šių, vie­no­kių ar ki­to­kių, esa­ma. Juk ir stu­den­tai tu­ri ry­šių. Šiuo at­ ve­ju nie­ko nuo­sta­baus nė­ra. Da­ bar vyks­ta tam tik­ras ara­ba­kal­bių žmo­nių suar­tė­ji­mas. Tar­ki­me, rei­ kė­jo daug me­tų, kad, pa­vyz­džiui, ma­ro­kie­čiai pra­dė­tų pa­pras­čiau bend­rau­ti su je­me­nie­čiais. Da­bar tai ga­li­ma pa­da­ry­ti ge­ro­kai leng­ viau. Pa­kan­ka vir­tua­lios erd­vės. Tie ry­šiai ar tink­lai, ku­rie ga­li su­da­ry­ti įspū­dį, kad tai ins­ti­tu­cio­ na­li­zuo­tos or­ga­ni­za­ci­jos, tu­rin­čios hie­rar­chi­ją, vei­kiau yra vir­tua­lus bend­ra­vi­mas, ku­ris yra ne ver­ti­ka­ lus, o ho­ri­zon­ta­lus. – Ko­vo­to­jai jau gra­si­na pran­cū­ zams, kad ker­šys už Ma­lį. Pran­

cū­zi­jo­je net kal­ba­ma, kad ka­ri­ nė kam­pa­ni­ja Ma­ly­je ga­li kaip rei­kiant at­si­rūg­ti. Ar pran­cū­ zai ap­skai­čia­vo ri­zi­ką? Ga­liau­ siai ko jie sie­kia? – Ko sie­kia Pran­cū­zi­jos vy­riau­sy­bė? Kai ku­rie ap­žval­gi­nin­kai Pran­cū­zi­ jo­je bu­vo be­pra­de­dą kal­tin­ti da­bar­ ti­nį ša­lies pre­zi­den­tą minkš­ta­kū­ niš­ku­mu. Esą jis ne­mo­ka ryž­tin­gai priim­ti spren­di­mų, kad su­grą­žin­tų Pran­cū­zi­ją į svar­biau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių klu­bą, ku­ris, kaip ži­no­me, ne­di­de­lis. Tai­gi, to­kiais sa­vo veiks­ mais Fran­çois Hol­lan­de’as nea­be­ jo­ti­nai ban­do pa­ro­dy­ti, kad Pran­ cū­zi­ja yra pa­sau­li­nio ly­gio vei­kė­ja. Šiuo at­ve­ju jis gelbs­ti sa­ve, bet kar­tu pa­de­da tau­tai. Ki­tas klau­si­mas, kuo Pran­cū­zi­ja ri­zi­kuo­ja? Vis­kas pri­

klau­so nuo to, ko vy­riau­sy­bė sie­kia. Jei Pa­ry­žius sie­kia su­si­grą­žin­ti įta­ką tu­rė­to­se ko­lo­ni­jo­se Va­ka­rų Af­ri­ko­ je, šį tiks­lą pran­cū­zai kaip ir pa­sie­ kė. Ma­lio vy­riau­sy­bė ir ka­riuo­me­ nė da­bar pri­klau­so nuo pran­cū­zų ge­ros va­lios. T. y. pran­cū­zai grį­žo į Ma­lį ne kaip im­pe­ria­lis­tai ko­lo­nis­ tai, o kaip gel­bė­to­jai. Šiuo at­ve­ju į juos pa­na­šiai ga­li žiū­rė­ti ir ki­tos Af­ ri­kos vals­ty­bių vy­riau­sy­bės, o gal ir tų vals­ty­bių vi­suo­me­nės, ku­rioms ta grės­mė, kaip sa­kiau, ga­li bū­ti ir spe­cia­liai konst­ruo­ja­ma. Ar žus pran­cū­zų? Taip, žus. Ar Pran­cū­zi­jos vy­riau­sy­bei tai svar­ bu? Na, bū­tų ge­rai, jei ne­žū­tų, ta­ čiau vy­riau­sy­bės daž­niau­siai prii­ ma spren­di­mus at­si­žvelg­da­mos į tau­tos il­ga­lai­kę rai­dą, o ne mo­men­

„Scan­pix“ nuo­tr.

tiš­kai, t. y. gal­vo­da­mos, kaip ap­ sau­go­ti vie­ną ar du žmo­nes, ypač jei tai ka­riai, ku­rie tam ir yra ren­ gia­mi, kad ko­vo­tų ir pa­siau­ko­tų dėl vals­ty­bės in­te­re­sų ar pres­ti­žo. – Kaip ver­ti­na­te dis­ku­si­jas Lie­ tu­vo­je, kad mū­sų ša­lis taip pat tu­rė­tų pri­si­dė­ti prie ope­ra­ci­jos Šiau­rės Af­ri­ko­je? – Kiek tai bū­tų su­si­ję su NA­TO, Lie­tu­va, ma­tyt, neiš­veng­tų šio klau­si­mo. Ro­dos, tas ar­gu­men­ tas, kad ame­ri­kie­čiai mums la­bai daug pa­da­rė ge­ro (pir­ma, kad Lie­ tu­va tap­tų NA­TO na­re, ant­ra, kad tu­rė­tu­me oro po­li­ci­ją), nie­kur ne­ dings. Tai­gi, jei ope­ra­ci­ja bū­tų or­ ga­ni­zuo­ja­ma per NA­TO pri­zmę, Lie­tu­va tu­rė­tų įsi­trauk­ti. Ne­bū­ti­

Sąjungininkų pa­gal­ba

Pran­cū­zai – Af­ri­kos „žan­da­rai“

Va­ka­r ų Af­ri­kos vals­ty­bių eko­no­mi­nė bend­ri­ja (ECO­WAS) pa­ža­dė­jo pri­si­dė­ ti prie Pran­cū­zi­jos pa­stan­gų ir pa­siun­ tė iš vi­so apie 5,8 tūkst. ka­r ių. Ča­das, ku­r io ko­v ų už­g rū­din­t i ka­r iai yra įgu­ dę at­rem­ti su­ki­lė­lių ata­kas sa­vo te­ri­to­ ri­jo­je ir bu­vo dis­lo­kuo­ja­mi ša­ly­se kai­ my­nė­se, to­kio­se kaip Cent­ri­nė Af­ri­kos Res­pub­li­ka, pa­ža­dė­jo skir­ti 2 tūkst. ka­ rių. Ni­ge­ri­ja ga­liau­siai pa­ža­dė­jo pa­di­ din­t i sa­vo pla­nuo­ja­m ą kon­t in­gen­ tą Ma­ly­je nuo 900 iki 1,2 tūkst. ka­rių. JAV kariškiai pažadėjo logistinę pa­ ramą, taip pat bepiločių lėktuvų. Vo­ kietija ir Didžioji Britanija pabrėžė, kad taip pat padės Prancūzijos pajėgoms transportuoti karius ir karinę techni­ ką į Malį.

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas F.Hol­lan­de’as ža­dė­jo, kad va­di­na­mo­ji fran­çaf­ri­que po­ li­ti­ka, ku­ria Pran­cū­zi­ja iki 7-ojo de­šimt­ me­čio rė­mė­si gin­da­ma sa­vo po­li­ti­nius ir vers­lo in­te­re­sus bu­vu­sio­se ko­lo­ni­jo­ se Af­ri­ko­je, yra „se­niai pa­lai­do­ta“. Vis­gi Pran­cū­zi­ja, ku­rios ko­lo­ni­ji­nė im­pe­ri­ja bu­vo ant­ro­ji di­džiau­sia pa­sau­ly­je po Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ir apė­mė di­de­lę da­lį Va­ka­rų bei Cent­ri­nės Af­ri­kos, yra dis­lo­ ka­vu­si Af­ri­ko­je tūks­tan­čius ka­rių. Trys di­de­lės ka­ri­nės pran­cū­zų ba­zės vei­kia Dži­bu­ty­je, Se­ne­ga­le ir Ga­bo­ne. Eks­per­ tai sa­ko, kad F.Hollande’as ša­lies va­do­ vo po­stą uži­ma dar tik ke­lis mė­ne­sius, to­dėl per anks­ti spręs­ti, ar jis te­sės sa­vo pa­ža­dą, kad Pa­ry­žius ne­sielgs su Af­ri­ kos ša­li­mis kaip ko­lo­ni­ji­niais me­tais.

nai for­ma­liai, bū­tų ga­li­ma ir ne­ for­ma­liai. NA­TO ne­bū­ti­nai prii­ ma spren­di­mus vie­šai. Bet jei mes kal­ba­me apie ES pri­zmę, ma­ny­ čiau, Lie­tu­va ga­li sėk­min­gai iš­si­ suk­ti nuo at­sa­ko­my­bės, ar­gu­men­ tuo­da­ma, kad tu­ri ma­žai ka­rių, per ma­žai tech­ni­kos, kad mū­sų ka­riai ne­kal­ba pran­cū­zų kal­ba, be ku­rios ne­ga­li iš­si­vers­ti, ir t. t. Tam tik­ras Lie­tu­vos ges­tas la­bai ti­kė­ti­nas, ta­čiau, kal­bant apie rea­ lią pa­gal­bą pran­cū­zams ar ko­kiai koa­li­ci­jai, ku­ri ten bū­tų su­da­ry­ta, ne­ma­nau, kad kas nors iš mū­sų po­ li­ti­kų ar ži­niask­lai­dos, ar in­te­lek­ tua­lų bū­tų to­kie nai­vūs. Ki­taip sa­ kant, mes tik­rai ne­pri­si­dė­si­me prie to kaip nors lem­tin­gai, ta­čiau nie­ kuo ir ne­ri­zi­kuo­si­me.


12

šeštadienis, sausio 26, 2013

pasaulis

Ant­ros ka­den­ci­jos pra­ke Vie­ną svar­biau­sių šven­čių Jung­ti­nė­ se Vals­ti­jo­se – pre­ zi­den­to inau­gu­ ra­ci­ją – šią sa­vai­ tę ly­dė­jo ir is­to­ri­ja grin­džia­mas po­ li­ti­nis prie­ta­ras, va­di­na­mas ant­ros ka­den­ci­jos pra­ keiks­mu.

„„Is­to­ri­ja: B.Oba­mos pirm­ta­kams ant­ro­ji pre­zi­den­to ka­den­ci­ja at­ne­šė daug ne­ma­lo­nu­mų: ka­rų, eko­no­mi­nių sun­ku­mų, sek­so ir ko­rup­ci­jos skan­da­lų,

Su­de­gi­no Bal­tuo­sius rū­mus

21

prezidentas Jungtinėse Valstijose buvo perrinktas antrai kadencijai.

Pir­ma­die­nį prie­sai­ką da­vęs Ba­rac­kas Oba­ma yra 21-asis ant­rai ka­ den­ci­jai per­rink­tas JAV pre­zi­den­ tas. Is­to­ri­ja ro­do, kad trys iš tų 21 ne­bai­gė ant­ros ka­den­ci­jos: Ab­ ra­ha­mas Lin­col­nas ir Wil­lia­mas McKin­ley bu­vo nu­žu­dy­ti, o Ri­ char­das Ni­xo­nas ta­po pir­mu ir kol kas vie­nin­te­liu JAV va­do­vu, pa­li­ku­ siu po­stą po ap­kal­tos pro­ce­so. Dau­ge­liui ki­tų pre­zi­den­tų ant­ ra ka­den­ci­ja bu­vo ne­sėk­min­ga, o vie­na di­de­lė ne­sėk­mė kar­tais nu­ brauk­da­vo vi­sus anks­tes­nius lai­ mė­ji­mus. Jau pir­ma­sis JAV pre­zi­den­tas Geor­ge’as Was­hing­to­nas pa­ty­rė ant­ros ka­den­ci­jos pra­keiks­mą, kai ša­lį su­skal­dė su­tar­tis su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja, ku­riai jis pri­ta­rė. Jo po­li­ti­nis prie­ši­nin­kas, tre­čia­ sis JAV pre­zi­den­tas Tho­mas Jef­ fer­so­nas, per ant­rą ka­den­ci­ją ir­ gi su­kurs­tė di­de­lius pro­tes­tus, kai pa­si­ra­šė em­bar­go įsta­ty­mą, pa­ra­ly­ žia­vu­sį ša­lies už­sie­nio pre­ky­bą.

Ant­rą ka­den­ci­ją ei­nant Th.Jef­ fer­so­no įpė­di­niui Ja­me­sui Ma­di­so­ nui įvy­ko tik­ra ka­tast­ro­fa. Per ang­ lų ir ame­ri­kie­čių ka­rą prie­šai 1814 m. užė­mė sos­ti­nę ir su­de­gi­no Bal­ tuo­sius rū­mus bei Ka­pi­to­li­jų.

B.Obamos laukia sunkios politinės batalijos dėl išlaidų mažinimo, skolinimosi ribos, griežtesnės ginklų kontrolės. Ka­rai ir skan­da­lai

A.Lin­col­nas ir W.McKin­ley bu­vo nu­žu­dy­ti pa­čio­je ant­ros ka­den­ci­jos pra­džio­je: pir­mas – nuo inau­gu­ra­ ci­jos praė­jus še­šioms sa­vai­tėms, ant­ras – praė­jus še­šiems mė­ne­ siams. Har­ry S.Tru­ma­no ant­ros ka­den­ci­jos pra­keiks­mu ta­po Ko­rė­ jos ka­ras, į ku­rį jis bu­vo pri­vers­tas

pasaulis per savaitę Šeš­ta­die­nis Ru­si­jos ka­ri­nis jū­rų lai­ vy­nas Vi­dur­že­mio ir Juo­do­jo­je jū­ro­se pra­ dė­jo stam­biau­sias nuo So­vie­tų Są­jun­gos lai­kų ka­ri­nes pra­ty­bas. JAV laik­raš­tis „The Chris­tian Scien­ ce Mo­ni­tor“ ra­šė, kad pra­ty­bos, ku­rio­se da­ly­vau­ja vi­si ke­tu­ri ša­lies jū­rų lai­vy­nai, ro­do au­gan­tį Ru­si­jos ka­riš­kių pa­si­ti­kė­ji­ mą sa­vo jė­go­mis tuo me­tu, kai Krem­lius

įsi­kiš­ti, bet ne­su­ge­bė­jo jo už­baig­ti. Tai pa­da­rė jo įpė­di­nis, taik­da­rio re­ pu­ta­ci­ją pel­nęs Dwigh­tas D.Ei­sen­ ho­we­ris. Nors jam pa­vy­ko su­reng­ti ke­le­tą sėk­min­gų de­ry­bų su So­vie­ tų Są­jun­ga, pa­čią ant­ros ka­den­ci­jos pa­bai­gą jam ap­tem­dė 1960 m. ge­ gu­žės 1-osios in­ci­den­tas, kai so­vie­ tų pa­jė­gos virš Ura­lo kal­nų nu­mu­šė ame­ri­kie­čių žval­gy­bi­nį lėk­tu­vą U-2 ir paė­mė į ne­lais­vę jo pi­lo­tą Fran­cį Ga­ry Po­wer­są. R.Ni­xo­no ant­rą ka­den­ci­ją 1974 m. anks­čiau lai­ko už­bai­gė Vo­ter­ gei­to skan­da­las. Pa­na­šus li­ki­mas grė­sė ir į sek­so skan­da­lą įsi­vė­lu­ siam 42-ajam JAV va­do­vui Bil­lui Clin­to­nui. Jis bu­vo ap­kal­tin­tas su­ lau­žęs pre­zi­den­to prie­sai­ką ir truk­ dęs tei­sė­sau­gos dar­bui, bet Se­na­tas per ap­kal­tos pro­ce­są jį iš­tei­si­no ir lei­do baig­ti ant­rą ka­den­ci­ją. Geor­ge’o W.Bus­ho ant­rą pre­zi­ den­to ka­den­ci­ją ly­dė­jo vi­sa vir­ti­ nė pra­keiks­mų: ka­ras Ira­ke, žlu­ gu­si so­cia­li­nio drau­di­mo re­for­ma, Kat­ri­nos ura­ga­nas ir ga­liau­siai fi­

Lau­kia po­li­ti­nės ba­ta­li­jos

Api­bend­rin­da­mi is­to­ri­jos pa­vyz­ džius, JAV ap­žval­gi­nin­kai tei­gia, kad ant­ros ka­den­ci­jos pra­keiks­mas bū­na ke­tu­rių rū­šių: ne­po­pu­lia­rūs ka­rai, eko­no­mi­niai sun­ku­mai, as­ me­ni­niai ar­ba ko­rup­ci­jos skan­da­ lai ir val­džios su­si­skal­dy­mas. Apž­val­gi­nin­kai vien­bal­siai at­me­ ta ti­ki­my­bę, kad B.Oba­ma, be­veik kiek­vie­no­je kal­bo­je mi­nin­tis sa­ vo žmo­ną ir vai­kus, ga­lė­tų įsi­vel­ti į as­me­ni­nį skan­da­lą. Re­tas ku­ris ti­ki ir tuo, kad jis įsi­vels į ko­kį nors ka­ rą, kai­nuo­sian­tį dau­giau nei tri­li­jo­ ną do­le­rių, kaip konf­lik­tas Ira­ke. Nors JAV eko­no­mi­ka iš­gy­ve­na sun­ kius lai­kus ir šie­met ga­li dar šiek tiek

2013 01 19 2013 01 25

Pir­ma­die­nis dos­niai fi­nan­suo­ja ka­riuo­me­nės mo­der­ ni­za­vi­mą. Aš­tuo­ne­rių me­tų truk­mės ka­ riuo­me­nės at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mai Ru­si­ ja nu­ma­tė 659 mlrd. do­le­rių. Iki 2016 m. lai­vy­ną tu­rė­tų pa­pil­dy­ti pus­šim­tis nau­jų ka­ri­nių lai­vų. Kaip pra­ne­šė Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ ri­ja, pra­ty­bų tiks­las yra su­stip­rin­ti vi­sų ka­ riuo­me­nės rū­šių in­teg­ra­ci­ją ir pa­to­bu­lin­ti įgū­džius dis­lo­kuo­jant ka­riuo­me­nę už Ru­ si­jos ri­bų.

nan­sų kri­zė. Jis skir­tin­gu me­tu bu­ vo ir vie­nas mėgs­ta­miau­sių, ir vie­ nas ne­mėgs­ta­miau­sių pre­zi­den­tų ša­lies is­to­ri­jo­je. Po 2001 m. rug­sė­ jo 11 d. te­ro­ris­ti­nių ata­kų jo rei­tin­ gai pa­šo­ko iki 90 pro­c., o jam ei­ nant ant­rą ka­den­ci­ją bu­vo nu­kri­tę net iki 19 pro­c.

In­di­jos teis­mas sku­ bos tvar­ka pra­dė­jo nag­ri­nė­ti by­lą, ku­ rio­je pen­ki vy­rai k a l ­t i ­ na­mi 23 me­tų stu­den­ tės gru­pi­niu iš­ža­gi­ni­mu vie­na­me De­lio au­to­bu­ se, lė­mu­siu au­kos mir­tį. Teis­me vy­ku­sių svars­ty­ mų tu­ri­nys ži­niask­lai­dai ne­tei­kia­mas. By­la nag­ri­nė­ja­ma va­ di­na­ma­ja­me grei­ta­ja­me teis­me, įsteig­ta­me sos­ti­nė­je, sie­ kiant apei­ti lė­tu­mu gar­sė­jan­čią In­di­ jos teis­mų sis­te­mą, kai au­kos šei­ma ir di­de­lė vi­suo­me­nės da­lis pa­rei­ka­la­ vo kuo grei­čiau baig­ti šį pro­ce­są. 23 me­tų au­kos tė­vas sa­kė, kad jos šei­ ma ga­lės nu­rim­ti tik tuo­met, kai duk­

Ant­ra­die­nis ros kan­kin­to­jai bus nu­teis­ti ir pa­kar­ti. Jis ra­gi­no tei­sė­ją Yo­ges­hą Khan­ną grei­tai at­lik­ti sa­vo dar­bą. „Bai­gė­me ge­du­lo dėl mū­sų duk­ros ri­tua­lus kai­me, ta­čiau mū­sų ge­du­las ne­si­ liaus, kol teis­mas pa­ skelbs nu­tar­tį. Ma­no duk­ros sie­la nu­rims tik tuo­met, kai teis­ mas nu­baus tuos vy­ rus“, – ži­niask­lai­dai sa­kė tė­vas. Praei­tą mė­ne­sį įvyk­dy­tas iš­ puo­lis prieš me­di­ci­nos stu­den­ tę, ku­rios var­das ne­skel­bia­mas dėl tei­si­nių prie­žas­čių, In­di­jo­je iš­pro­vo­ka­vo ma­si­nius pro­tes­tus, ypač De­ly­je, ku­ris bu­vo pra­min­tas ža­gi­ni­mų sos­ti­ne dėl daž­nų nu­si­ kal­ti­mų prieš mo­te­ris.

Pran­cū­zi­ja ir Vo­kie­ti­ja mi­nė­jo 50-ies me­tų su­ kak­tį nuo is­to­ri­nės su­ tar­ties, įtvir­ t i ­n u ­s i o s jųd­vie­jų su­si­tai­ky­mą po ka­ ro. Šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­ se ne­sti­go po­mpas­ti­kos ir sim­bo­lių, ta­čiau bu­vo sten­ gia­ma­si pri­deng­ti tar­pu­ sa­vio ne­su­ta­ri­mus. Pran­cū­zi­jos pre­ zi­den­tas Fran­çois Hol­lan­de’as at­vy­ko į snie­guo­tą Vo­kie­ ti­jos sos­ti­nę kar­tu su kanc­le­re An­ge­ la Mer­kel pa­gerb­ti Eli­zie­jaus su­tar­ties, pa­si­ra­šy­tos 1963iai­siais ir pa­skel­bu­


13

šeštadienis, sausio 26, 2013

pasaulis kaunodiena.lt/naujienos/uzsienis

keiks­mas Prie­sai­ka ir po­ky­lis

Tar­si vi­du­ri­nės šo­kių va­ka­ro ka­ra­ lius ir ka­ra­lie­nė, pre­zi­den­tas ir pir­ mo­ji po­nia su­mi­šę šyp­so­jo­si, kai su­si­glau­dę lė­tai šo­ko pa­gal Jen­ni­ fer Hud­son at­lie­ka­mą Alo Gree­no 1972 m. sou­lo mu­zi­kos kla­si­ka ta­ pu­sią dai­ną „Let’s Stay To­get­her“. Juo­dais smo­kin­gais vil­kin­čių vy­ rų ir bliz­g u­čiais žė­r in­čių mo­te­ rų mi­nia – iki 40 tūkst. žmo­nių – Va­šing­to­no su­va­ž ia­v i­mų cent­ re triukš­min­gai svei­ki­no pir­mą­ją po­rą. Puo­tos da­ly­viai iš­kė­lę sa­vo fo­toa­pa­ra­tus ir mo­bi­liuo­sius te­le­ fo­nus sten­gė­si už­fik­suo­ti Oba­mų šo­kį. „Scanpix“ nuotr.

smuk­ti, ana­li­ti­kai ki­ tiems ket­ve­riems me­ tams pro­gno­zuo­ja dar­bo vie­tų skai­čiaus au­gi­ mą. Be­ne di­džiau­sią pa­ vo­jų B.Oba­mai ke­lia jė­gų iš­si­dės­ty­mas Kong­re­se. Nors jo De­mok­ra­tų par­ti­ja do­mi­nuo­ja aukš­tuo­siuo­se par­la­men­to rū­muo­se, že­ muo­siuo­se dau­gu­mą tu­ri res­pub­li­ko­nai. Bū­tent su jais lau­kia di­ džiau­sios po­li­ti­nės ba­ ta­li­jos to­kiais svar­biais klau­si­mais, kaip iš­lai­dų ma­ži­ni­mas, sko­li­ni­mo­si ri­bos, griež­tes­nė gink­lų kont­ro­lė. Di­de­lių gin­čų ža­da ir B.Oba­mos pla­ nuo­ja­mos per­mai­nos vy­riau­sy­bė­je, ir ke­ti­ni­ mai pa­keis­ti kai ku­riuos svar­bius mi­nist­rus bei ži­ny­bų va­do­vus. Pa­ren­gė Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

Rem­da­ma­si vie­no moks­li­nin­ko teo­ri­ja, bri­tų ži­niask­lai­da šios sa­ vai­tės pir­ma­die­nį pa­skel­bė liūd­ niau­sia me­tų die­na. Oras, sko­los ir su­lau­žy­ti pa­ža­dai

Ba­rac­kas ir Mi­chel­le Oba­mos pir­ ma­die­n į per di­džiu­l į inau­gu­ra­ci­ jos po­ky­lį, ku­ria­me da­ly­va­vo ryš­ kiau­sios po­pmu­zi­kos žvaigž­dės, lė­to šo­k io žings­n iu pra­dė­jo dar vie­ną ket­ve­r ių me­t ų eta­pą Bal­ tuo­siuo­se rū­muo­se.

sun­kių vi­di­nių konf­lik­tų. 

Liūd­niau­sias pir­ma­die­nis

Mais­t as vi­s ai ne­bu­vo pra­šmat­nus – alus, pu­ to­jan­t is vy­nas plas­t i­ ki­n iuo­s e puo­de­ liuo­s e, že­mės rie­šu­tai ir sū­ rūs ries­tai­nė­ liai po­pie­ri­nė­ se lėkš­t u­tė­se. Ta­č iau jei­g u B.Oba­mos ša­ li­n in­kai ir nu­ si­vy­lė, jie apie tai ne­p ra­s i­ ta­rė. A n k s ­č i a u pi r ­m a­d ie­n į B.Oba­ma vie­ šai pa­kar­to­jo sa­ vo prie­sai­ką nuo Ka­pi­to­li­jaus laip­ tų, prie­šais šim­ ta­t ūks­t an­t i­nę mi­nią, virš ku­ rios ple­vė­sa­ vo vals­ty­ bi­nės vė­ lia­vos. BNS inf.

Šios teo­ri­jos au­to­rius yra psi­cho­ lo­gi­jos dak­ta­ras Clif­fas Ar­nal­las, su­kū­ręs lyg­tį liūd­niau­siai me­tų die­nai nu­sta­ty­ti. Lyg­ty­je at­si­žvel­ gia­ma į oro są­ly­gas, po Ka­lė­dų su­ si­kau­pu­sias sko­las, iki at­ly­gi­ni­mo li­ku­sį lai­ką, mo­ty­va­ci­jos ly­gį ir lai­ ką, per ku­rį žmo­gus su­lau­žo nau­ ja­me­čius pa­ža­dus. Lyg­tį ga­li­ma ras­ti psi­cho­lo­go tink­la­la­py­je, bet ja­me nė­ra jo­kių teo­ri­ją pa­grin­džian­čių duo­me­nų. O ir dau­ge­lis psi­cho­lo­gų tik­riau­ siai su­tik­tų, kad žmo­gaus emo­ci­jų ir el­ge­sio ne­ga­li­ma įspraus­ti į ma­ te­ma­ti­nę lyg­tį. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad moks­li­ nin­kai ne­tu­ri duo­me­nų apie se­zo­ ni­nę nuo­tai­kų kai­tą. Daž­niau žu­do­si pa­va­sa­rį

Se­zo­ni­nių svy­ra­vi­mų įta­ką at­sklei­ dė sa­vi­žu­dy­bių ty­ri­mai. Paaiš­kė­jo, kad sui­ci­di­nes nuo­tai­kas le­mia vi­ sai ne šal­tis ir niū­rūs žie­mos mė­ne­ siai. Dvi­de­šim­ty­je ša­lių at­lik­tas ty­ ri­mas ro­do, kad dau­giau­sia žmo­nių nu­si­žu­do pa­va­sa­rį ir anks­ty­vą va­ sa­rą. Moks­li­nin­kai, nag­ri­nė­ję sa­vi­ žu­dy­bes Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se nuo 1971 iki 2000 m., priė­jo prie pa­na­ šių iš­va­dų. Dau­ge­liui tai tu­rė­tų su­kel­ti nuo­ sta­bą. Juk žmo­gus tu­rė­tų la­biau džiaug­tis gy­ve­ni­mu, kai il­gė­ja die­ nos, šy­la oras, sprogs­ta pum­pu­rai ir čiul­ba paukš­čiai. Bet kai ką nau­jos pra­džios po­jū­tis ga­li dar la­biau su­ glu­min­ti, jei­gu ap­lin­kui vis­kas ge­ rė­ja, o žmo­gus vi­du­je jau­čia­si taip pat pra­stai. Kai kas spė­lio­ja, kad sau­lės švie­sa ska­ti­na im­pul­sy­vu­mą ir kad ge­rė­jan­tis oras su­tei­kia ener­ gi­jos tra­giš­kam pla­nui su­kur­ti. Pir­ma­die­nio mi­tas

Tai­gi sa­vi­žu­dy­bės sau­sį ne­daž­nos. Be to, dep­re­si­ją su­ke­lia tiek daug veiks­nių, kad ti­ki­my­bė, jog vi­si žmo­nės pa­jus juos vie­nu me­tu ar net tą pa­čią die­ną, men­ka. Be to, žo­džiu „dep­re­si­ja“ žmo­nės daž­ nai lin­kę api­bū­din­ti tie­siog pra­stą nuo­tai­ką, o ne kli­ni­ki­nę dep­re­si­ją

Tre­čia­die­nis sios nau­ją drau­gys­tės epo­chą tarp bu­vu­ sių prie­ši­nin­kių, ku­rios per 70 me­tų spė­jo su­si­kau­ti tri­juo­se kru­vi­nuo­se ka­ruo­se. Nors šian­dien yra tvir­ti par­tne­riai, Pa­ ry­žius ir Ber­ly­nas ne­su­ta­ria dėl bū­dų, kaip spręs­ti eu­ro kri­zę. A.Mer­ kel ra­gi­na vi­sus verž­tis dir­ žus ir ma­žin­ti de­fi­ci­tą, o F.Hol­lan­de’as siū­lo ska­ tin­ti au­gi­mą nau­jo­mis iš­ lai­do­mis. Dar vie­nu par­tne­rys­tės iš­ban­ dy­mu ta­po kri­zė Ma­ly­je. Pran­cū­ zi­ja pa­siun­tė sa­ vo pa­jė­gas ko­vo­ ti su is­la­mis­tais, bet Vo­kie­ti­ja tie­ sio­giai kiš­tis į konf­ lik­tą at­si­sa­kė.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­ me­ro­nas pa­reiš­kė, jog iki 2017-ųjų su­rengs re­ fe­ren­du­mą dėl to­les­ nės Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės na­rys­tės ES su są­ly­ga, kad jis lai­mės ki­tus rin­ki­mus. „Tai bus re­fe­ren­du­mas, ar pa­si­lik­ti, ar iš­sto­ti“, – prem­je­ras sa­kė kal­bė­ da­mas Lon­do­no fi­nan­sų ra­jo­ne. Se­niai lauk­to­je kal­bo­je D.Ca­me­ro­ nas sa­kė no­rin­tis iš nau­jo de­rė­ tis dėl Jung­ti­nės Ka­ra­lys­ tės na­rys­tės ES. „Kai bū­si­me su­si­de­rė­ję dėl tos nau­jos su­tar­ties, su­reng­si­me Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žmo­nėms re­fe­ren­du­mą ir lei­si­me jiems pa­si­rink­ti – pa­si­ lik­ti ar­ba išei­ti“, – sa­kė

ar sui­ci­di­nes nuo­tai­kas. Nuo­tai­ kų ty­ri­mai ro­do, kad žmo­nės, pa­ klaus­ti, kaip jau­tė­si pa­sta­ruo­ ju me­tu, daž­nai at­sa­ko, jog pra­stai jau­čia­si pir­ma­die­niais. Bet in­di­vi­ dua­lūs pri­si­mi­ni­mai ga­li bū­ti ap­ gau­lin­gi. Tai at­sklei­dė Aust­ra­li­ jo­je 2008 m. at­lik­tas ty­ri­mas. Kai jo da­ly­viai pri­si­mi­nė, kaip jau­tė­si praei­ty­je, daž­nas pra­sčiau­sia die­ na vadino pir­ma­die­nį. Bet kai jie bu­vo klau­sia­mi apie kas­die­nę sa­ vi­jau­tą, ma­žiau­siai taš­kų su­rin­ko tre­čia­die­nis. Žur­na­le „Jour­nal of Po­si­ti­ve Psy­ cho­lo­gy“ per­nai pri­sta­ty­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad nie­ko blo­ga dėl pir­ma­ die­nių nė­ra. 340 tūkst. žmo­nių bu­ vo ap­klaus­ti te­le­fo­nu. Nors dau­giau ap­klaus­tų­jų tei­gė ge­riau be­si­jau­ čian­tys penk­ta­die­niais, ryš­kių skir­ tu­mų tarp sa­vai­tės die­nų ty­rė­jai ne­nus­ta­tė. Ki­taip ta­riant, sun­kus ket­vir­ta­die­nis ga­li bū­ti neką ge­res­ nis už liūd­ną­jį pir­ma­die­nį.

Dep­re­si­ją su­ke­lia tiek daug veiks­nių, kad ti­ki­my­bė, jog vi­ si žmo­nės pa­jus juos vie­nu me­tu ar net tą pa­čią die­ną, men­ka. Trys žings­niai į lai­mę

Tai­gi teo­ri­ja apie liūd­niau­sią pir­ ma­die­nį ir tei­gi­niai, kad pir­ma­die­ nis yra pra­sčiau­sia sa­vai­tės die­na, ne­tu­ri tvir­to moks­li­nio pa­grin­ do. Ir vis dėl­to C.Ar­nal­lo teo­ri­ ja po­pu­lia­ri Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kur kas­met ban­do­ma ap­skai­čiuo­ti liūd­niau­sią me­tų die­ną, o ži­niask­ lai­da gau­siai da­li­ja pa­ta­ri­mus, kaip pra­links­mė­ti. Sa­vo pa­ta­ri­mą pa­tei­kė ir pa­ts for­mu­lės au­to­rius C.Ar­nal­las. Pir­ ma, pa­klaus­ki­te sa­vęs, ko­kių pen­ kių da­ly­kų šiuo me­tu no­ri­te gy­ve­ ni­me, ir juos už­si­ra­šy­ki­te. Ant­ra, nu­si­mes­ki­te bet ko­kias kau­kes, są­ ži­nin­gai ir kri­tiš­kai pa­žvel­ki­te į sa­ve ir nu­spręs­ki­te, kas iš tik­rų­jų esa­te. Tre­čia, pa­gal­vo­ki­te, ku­rie žmo­nės jus iš tik­rų­jų my­li, ir leis­ki­te dau­ giau lai­ko su jais. BBC, „To­ron­to Star“ inf.

„„Pa­ra­dok­sas: ty­ri­mai ro­do, kad

žmo­nės daž­niau žu­do­si pa­va­sa­ rį ir anks­ty­vą va­sa­rą, kai, at­ro­do, tu­rė­tų la­biau džiaug­tis gy­ve­ni­ mu. „Scan­pix“ nuo­tr.

Ketvirta­die­nis D.Ca­me­ro­nas. Jis taip pat per­spė­jo, kad jei­gu ES ne­su­ge­bės vyk­dy­ti jo pa­gei­dau­ ja­mų re­for­mų, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ga­li „iš­ slys­ti“ iš 27 ša­lių blo­ko. Nu­ro­dęs eu­ro zo­nos pro­ble­mas ir Eu­ ro­pos kon­ku­ren­cin­gu­mo kri­zę, D.Ca­me­ ro­nas pa­sa­kė: „Jei ne­sprę­si­me šių iš­šū­kių, yra pa­vo­jus, kad Eu­ro­pai ne­pa­si­seks ir bri­tų žmo­nės pra­ dės lė­tai ju­dė­ti lauk.“ Anot D.Ca­me­ro­no, re­fe­ren­du­ mas dėl Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­ rys­tės 27 vals­ty­bių Bend­ri­jo­ je bū­ti­nas, nes da­bar­ti­nė ES ki­ša­si į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos gy­ve­ni­mą.

Š i a u ­r ė s Ko­rė­ja pa­ skel­bė, kad p l a ­n u o ­ ja įvyk­dy­ti bran­duo­li­nį ban­dy­mą ir dau­ giau ra­ke­tų ban­dy­mų, ku­rie bus nu­kreip­ti prieš jos „di­ džiau­sias prie­šes“ Jung­ti­nes Vals­ti­jas ir ku­riais bus rea­ guo­ja­ma į Jung­ti­nių Tau­tų (JT) san­kci­jų su­griež­ti­ni­mą. Ta­čiau to­kių ban­dy­mų ter­mi­ nų ša­lis ne­nu­ro­dė. „Mes ne­sle­pia­me, kad įvai­rūs pa­ly­do­vai ir to­li­mo­jo nuo­to­lio ra­ke­tos, ku­rias lei­si­me to­liau, kaip ir aukš­to ly­gio bran­duo­ li­nis ban­dy­mas, ku­rį vyk­dy­si­ me, yra nu­kreip­ti prieš mū­sų di­džiau­sias prie­šes Jung­ti­nes

Vals­ti­jas“, – pa­reiš­kė Na­cio­ na­li­nė gy­ny­bos ko­mi­si­ja. Bran­duo­li­nis ban­dy­mas, ku­ ris Šiau­rės Ko­rė­jo­je bū­tų jau tre­čias, bu­vo pa­mi­nė­tas ko­mi­ si­jos pa­reiš­ki­mo, ku­rį per­da­ vė ofi­cia­lio­ji Ko­rė­jos cent­ri­nė nau­jie­nų agen­tū­ra, pa­bai­go­je. Pa­reiš­ki­mas bu­vo pa­va­din­tas „Pra­dė­ti vi­sa­pu­siš­ką konf­ ron­ta­ci­ją ša­lies su­ve­re­nu­mui ir liau­džiai ap­gin­ti“. Di­de­lė pa­reiš­ki­mo da­lis bu­ vo skir­ta JT Sau­gu­mo Ta­ ry­bos ant­ra­die­nio pra­ne­ši­ mui apie iš­plės­tas san­kci­jas Pchen­ja­nui. Sank­ci­jos bu­ vo su­griež­tin­tos rea­guo­jant į Šiau­rės Ko­rė­jos to­li­mo­jo nuo­ to­lio ra­ke­tos iš­ban­dy­mą praė­ ju­sį mė­ne­sį.


14

šeštadienis, sausio 26, 2013

16p.

Ispanas J.C.Navarro – Eurolygos rekordininkas.

sportas@diena.lt Redaktorius Romas Poderys

???? ?? ????„ ??

???? ??

???? ??

????„ ??

????„ ??

sportas

Veng­rai taip pat tu­ri sa­vo Mei­l Veng­ri­ja, kaip ir Lie­ tu­va, taip pat tu­ri sa­ vo plau­ki­mo dei­ man­tą – gre­ta ge­ riau­sią­ja Liuk­sem­ bur­ge vy­ku­sių „Eu­ ro Meet“ var­žy­bų plau­ki­ke pri­pa­žin­ tos Rū­tos Mei­lu­ty­ tės sto­vė­jo net 13 me­da­lių iš­ko­vo­ju­si Ka­tin­ka Hoss­zu.

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Ly­giuo­ja­si į le­gen­dą

23-ejų veng­rė „Eu­ro Meet“ or­ga­ni­ za­to­rius nu­ste­bi­no už­si­re­gist­ra­vu­ si da­ly­vau­ti vi­so­se 16-oje rung­čių. Nors iš pra­džių tai at­ro­dė tar­si po­ kštas, paaiš­kė­jo, kad K.Hoss­zu en­ tu­ziaz­mas ir am­bi­ci­jos – ne iš pirš­ to lauž­tos. K.Hoss­zu Liuk­sem­bur­ge pa­de­ monst­ra­vo tai, ko iki šiol ne­bu­vo ma­tę net la­biau­siai pa­ty­rę plau­ki­ mo asai. Įs­kai­tant pa­ruo­šia­muo­sius plau­ki­mus, Ka­tin­ka per tris die­nas star­ta­vo 30 kar­tų ir su­si­žė­rė šūs­nį ap­do­va­no­ji­mų: 11 auk­so me­da­lių, du – si­dab­ro, be to, užė­mė vie­ną ket­vir­tą­ją ir dvi penk­tą­sias vie­tas. Ar tai reiš­kia, kad Veng­ri­ja tu­ ri ant­rą­ją Krisz­ti­ną Egers­ze­gi? Bū­ tent ši le­gen­di­nė plau­ki­kė aukš­ tai iš­kel­tą Veng­ri­jos vė­lia­vą ne­šė per Seu­lo, Bar­se­lo­nos ir At­lan­tos olim­pi­nes žai­dy­nes. Nors Veng­ri­jos plau­ki­mo mo­kyk­la vi­suo­met gar­ sė­jo ga­biais sa­vo auk­lė­ti­niais, to­ kio pa­ties dydžio žvaigž­dės ši ša­ lis dau­giau neu­žau­gi­no. „Pen­ki Krisz­ti­nos iš­ko­vo­ti auk­ so me­da­liai olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se – iš­kal­bin­gi ar­gu­men­tai. No­rė­čiau bū­ti pa­na­ši į ją, ta­čiau su­pran­tu, kad ly­gin­tis su K.Egers­ze­gi pa­sie­ ki­mais man ge­ro­kai per anks­ti“, – kuk­li­no­si K.Hoss­zu. Is­to­ri­ja – pa­na­ši

Iš Pe­čo ki­lu­si K.Hoss­zu jau da­ly­ va­vo tri­jo­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­ se. Nors 2004-ai­siais Atė­nuo­se, 2008-ai­siais Pe­ki­ne ir praė­ju­sią

„„Kon­ku­ren­tės: R.Mei­lu­ty­tės ir K.Hoss­zu ke­liai tik­rai su­si­kirs Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je. 

AFP nuo­tr.

„„Kartos: R.Meilutytė tęsia olimpinių čempionų L.Kačiušytės ir R.Žulpos tradiciją, o legendinė penkių olimpinių aukso medalių laimėtoja, devynis-

kart Europos čempionė K.Egers­ze­gi (nuotr. dešinėje) yra K.Hoss­zu idealas. 

va­sa­rą Lon­do­ne jo­kios pra­bos me­ da­lio jai iš­ko­vo­ti ne­pa­vy­ko, nea­ be­jo­ja­ma, kad ar­ti­miau­siu me­tu ji bus vie­na pa­grin­di­nių R.Mei­lu­ty­ tės kon­ku­ren­čių vi­so­se svar­biau­ sio­se plau­ki­mo var­žy­bo­se. Pa­na­šu­mų tarp Rū­tos ir Ka­tin­kos – dau­gy­bė. Abi jos pir­mo­jo­je sa­vo olim­pia­do­je da­ly­va­vo su­lau­ku­sios vos 15 me­tų, abi sa­vo meist­riš­ku­

mą ke­lia ne tė­vy­nė­je, o už­sie­ny­je. R.Mei­lu­ty­tė gy­ve­na Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos piet­va­ka­riuo­se įsi­kū­ru­sia­ me Pli­mu­te, o K.Hoss­zu pri­klau­ so Šiau­rės Ka­ro­li­nos uni­ver­si­te­to plau­ki­mo ko­man­dai ir šia­me uni­ ver­si­te­te per­nai bai­gė psi­cho­lo­gi­ją. Ka­tin­ka dar nė­ra ap­si­spren­du­si, kur no­rė­tų tęs­ti sa­vo kar­je­rą – gim­to­jo­ je Veng­ri­jo­je ar už At­lan­to.

„JAV man tik­rai pa­ti­ko. Te­ko gy­ven­ti prie van­de­ny­no. At­si­ra­ do daug nau­jų drau­gų, po­mė­gių, kaip, tar­ki­me, bang­len­te skros­ ti van­de­ny­no ban­gas. Jau tik­rai ne­blo­gai sto­viu ant len­tos, ta­čiau dar no­rė­čiau sa­vo įgū­džius pa­ge­ rin­ti“, – nos­tal­gi­jos Jung­ti­nėms Vals­ti­joms ne­slė­pė spor­ti­nin­kė. Tarp įdo­mes­nių sa­vo po­mė­gių

Gedimino Bartuškos, nemzetisport.hu nuotr.

plau­ki­kė taip pat iš­ski­ria bok­są. „Lais­vu lai­ku mėgs­tu žiū­rėti bok­ so var­žy­bas, o ma­no mėgs­ta­miau­si ko­vo­to­jai yra bro­liai Klyč­ko“, – at­ vi­ra­vo K.Hoss­zu. Trokš­ta olim­pi­nio me­da­lio

Ta­len­tin­gą veng­rę prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jo glo­bo­ti plau­ki­mo pa­sau­ly­je ge­rą var­dą tu­rin­tis JAV


15

šeštadienis, sausio 26, 2013

sportas Le­mia­mas ma­čas – su CSKA

Fi­na­le – ser­bas ir ško­tas

Pi­ni­gai – ir ­ fe­de­ra­ci­joms

Šiau­liuo­se vyk­sian­čia­me Eu­ ro­ly­gos jau­nių krep­ši­nio at­ ran­kos tur­ny­re To­mo Ma­siu­ lio tre­ni­ruo­ja­mas Kau­no „Žal­ gi­ris“ 99:78 su­triuš­ki­no Ta­li­ no „Au­den­tes“ ir va­kar va­ka­re le­mia­mą B gru­pės ma­čą dėl vie­tos fi­na­le žai­dė su Mask­ vos CSKA jau­niais, ku­rie 73:64 įvei­kė Liud­vigs­bur­go BBA.

At­vi­ro­jo Aust­ra­li­jos te­ni­so čem­pio­na­to vy­rų vie­ne­tų fi­ na­le su­si­tiks ser­bas No­va­kas Džo­ko­vi­čius ir ško­tas An­dy’s Mur­ray’us (nuotr.). Pus­fi­na­ly­ je N.Džo­ko­vi­čius 6:2, 6:2, 6:1 įvei­kė is­pa­ną Da­vi­dą Fer­re­rą, o A.Mur­ray’us 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (2:7), 6:2 – švei­ca­rą Ro­ge­r Fe­de­re­rį.

Po 90 000 li­tų iš Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­ to ir Olim­pi­nio fon­do gaus tos spor­to ša­kos, ku­rių at­sto­vai iš­ko­vo­jo Lon­do­no olim­pia­dos me­da­lius – plau­ki­mo, šiuo­lai­ ki­nė pen­kia­ko­vės, bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo, bok­so bei im­ty­nių. Ki­toms fe­de­ra­ci­joms teks po 40 000 li­tų.

lu­ty­tę spe­cia­lis­tas Da­vi­das Clar­kas Sa­ lo. Bū­tent jis tre­ni­ruo­ja ir ki­tas pa­ grin­di­nes R.Mei­lu­ty­tės var­žo­ves – ame­ri­kie­tes Jes­si­cą Har­dy ir Re­ bec­cą So­ni, o 2006-ųjų va­sa­rą dir­ bo su le­gen­di­niu Aust­ra­li­jos plau­ ki­ku Ia­nu Thor­pe’u. Aukš­čiau­sias K.Hoss­zu kar­je­ros pa­sie­ki­mas – per­ga­lė 2009-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­te, kai ji lai­mė­jo 400 m komp­lek­si­nį plau­ki­mą ir iš­ ko­vo­jo du bron­zos ap­do­va­no­ji­mus 200 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo ir 200 m krū­ti­ne rung­ty­se. Tais me­ tais plau­ki­kė bu­vo iš­rink­ta Veng­ri­ jos me­tų spor­ti­nin­ke. „Ti­tu­lų ir me­da­lių tu­riu ne­ma­žai, ta­čiau pa­grin­di­nio tiks­lo dar ne­pa­ sie­kiau. No­rė­čiau sa­vo ko­lek­ci­jo­je tu­rė­ti bent vie­ną olim­pi­nių žai­dy­ nių ap­do­va­no­ji­mą. Praė­ju­sią va­sa­ rą Lon­do­ne bu­vau la­bai ar­ti tiks­lo, ta­čiau plaukdama 400 m komp­lek­ si­niu bū­du fi­ni­ša­vau ket­vir­ta. Ti­ kiuo­si, kad Rio de Ža­nei­re pa­ga­liau ap­lan­kys sėk­mė“, – sa­kė veng­rė.

Pa­grin­di­nio tiks­lo dar ne­pa­sie­kiau. No­ rė­čiau sa­vo ko­lek­ci­ jo­je tu­rė­ti bent vie­ną olim­pi­nių žai­dy­nių ap­do­va­no­ji­mą.

Lie­tu­vė kol kas prie­ky­je

Nors K.Hoss­zu ko­zi­ris – komp­ lek­si­nis plau­ki­mas, o R.Mei­lu­ty­ tė – sprin­to krū­ti­ne ly­de­rė, abie­ jų spor­ti­nin­kių ke­liai su­si­ker­ta vis daž­niau. Per­nai Stam­bu­le vy­ku­sia­me pa­ sau­lio čem­pio­na­te trum­pa­ja­me (25 m) ba­sei­ne kau­nie­tės žvaigž­dė švie­ tė be­ne ryš­kiau­siai, ta­čiau 100 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo fi­na­le veng­ rei pa­vy­ko ap­lenk­ti R.Mei­lu­ty­tę. Liuk­sem­bur­ge lie­tu­vai­tė at­si­ re­van­ša­vo. Veng­rė pa­ban­dė mes­ ti iš­šū­kį R.Mei­lu­ty­tės mėgs­ta­mo­se rung­ty­se, ta­čiau kau­nie­tė ne­sun­ kiai įro­dė, kad šiuo me­tu ji – fa­ vo­ri­tė: 50 m krū­ti­ne dis­tan­ci­jo­je mū­siš­kė pa­ge­ri­no Lie­tu­vos ir „Eu­ ro Meet“ re­kor­dus, o veng­rė fi­ni­ ša­vo penk­ta. Auk­są Rū­ta iš­ko­vo­jo ir dvi­gu­bai il­ges­nė­je dis­tan­ci­jo­je, K.Hoss­zu vėl ten­ki­no­si tik 5-uo­ju re­zul­ta­tu. 50 m lais­vuo­ju sti­liu­mi R.Mei­lu­ty­tė nu­si­lei­do tik vo­kie­tei Do­rot­h Brandt, o veng­rė fi­ni­ša­vo ket­vir­ta. At­kak­liau­sia ko­va tarp abie­jų spor­ti­nin­kių vy­ko plau­kiant 100 met­rų lais­vuo­ju sti­liu­mi: trium­ fa­vo Lie­tu­vos re­kor­dą pa­sie­ku­si R.Mei­lu­ty­tė, o K.Hoss­zu ten­ki­no­ si si­dab­ru.

Uni­ver­sia­da „„27-osios pa­sau­lio stu­den­tų va­sa­

ros uni­ver­sia­dos ug­nis bu­vo įžieb­ ta 2012 m. lie­pos 12-ąją Pran­cū­zi­jo­ je, Sor­bo­nos uni­ver­si­te­te, kur 1923 m. bu­vo su­reng­tos pir­mo­sios stu­ den­tų spor­to žai­dy­nės. „„Kap­su­lė su uni­ver­sia­dos ug­ni­

mi di­džiau­siuo­ju pa­sau­lio bur­lai­ viu „Se­do­vas“ jau bu­vo už­su­ku­si į Pran­cū­zi­jos, Ma­ro­ko, Bra­zi­li­jos, Urug­va­jaus, Ar­gen­ti­nos, Či­lės, Pe­ ru, Sa­moa sa­lų, Fi­li­pi­nų uos­tus, o sau­sio 25-ąją lėk­tu­vu pa­sie­kė Ru­ si­jos mies­tą Vla­di­vos­to­ką. „„Uni­ver­sia­dos ug­nies es­ta­fe­tę su­

da­rys dau­giau nei 150 000 km, bus ap­lan­ky­tas 54 pa­sau­lio mies­tas. „„Po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo

Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai va­sa­ros ir žie­mos uni­ver­sia­do­se iš­ko­vo­jo 25 me­da­lius. „„2007 m. auk­są pel­nė leng­vaat­

„„Is­to­ri­ja: 2011-ųjų uni­ver­sia­dos bron­zą iš­ko­vo­jo tre­ne­rių V.Ma­sals­kio ir R.Sa­mu­lė­no va­do­vau­ta Lie­tu­vos

stu­den­tų krep­ši­nio rink­ti­nė. 

„Fo­to­die­nos“ / Dmit­ri­jaus Rad­lins­ko nuo­tr.

Į Ka­za­nę – nau­jų tro­fė­jų Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

27-osios pa­sau­lio stu­den­tų va­sa­ ros uni­ver­sia­dos ug­nis va­kar pra­ dė­jo ke­lio­nę po Ru­si­ją – ša­lį, ku­rio­ je vyks ma­žą­ja olim­pia­da va­di­na­ mos aka­de­mi­nio jau­ni­mo žai­dy­ nės, o Lie­tu­va jau ri­kiuo­ja bū­si­mo­ sios spor­ti­nės de­le­ga­ci­jos gre­tas.

Va­sa­ros uni­ver­sia­da vyks lie­pos 6–17 d. Ka­za­nė­je. Ti­ki­ma­si, kad 27 spor­to ša­kų var­žy­bo­se da­ly­ vaus maž­daug 13 500 stu­den­tų iš 170 ša­lių, jie iš­si­da­lys 351 komp­ lek­tą me­da­lių. Lie­tu­vos stu­den­tų spor­to aso­ cia­ci­ja (LSSA) su ša­lies spor­

to ša­kų fe­de­ra­ci­jo­mis jau pra­dė­jo kan­di­da­tų į na­cio­na­li­nę rink­ti­ nę at­ran­ką. Pa­raiš­kų lau­kia­ma iki va­sa­rio 15 d. LSSA pre­zi­den­tas Čes­lo­vas Gar­ba­liaus­kas vi­lia­si, kad lie­tu­ vių de­le­ga­ci­ja bus gau­ses­nė nei prieš dve­jus me­tus Šen­že­no (Ki­ ni­ja) uni­ver­sia­do­je, o jos pa­si­ro­dy­ mas – sėk­min­ges­nis. – Prieš 2011-ųjų žai­dy­nes skep­ ti­kų bu­vo dau­giau nei op­ti­mis­tų, o mū­sų kri­ti­kai iš­si­juo­sę tri­mi­ta­ vo, kad pi­ni­gai bus pa­leis­ti vė­jais, nes rink­ti­nė­je dau­gu­mą esą su­da­ ro tu­ris­tai. Kai Lie­tu­vos spor­ti­nin­ kai iš­ko­vo­jo 13 me­da­lių, iš jų net 5 – auk­so, kri­ti­kai nu­ti­lo. Mū­sų stu­ den­tų spor­to po­zi­ci­jos pa­sau­ly­je

„„Ko­lek­ci­ja: plau­ki­kas G.Ti­te­nis uni­ver­sia­do­se yra iš­ko­vo­jęs tris me­

da­lius: du auk­so – 2011-ai­siais Ki­ni­jo­je ir bron­zą – 2009-ai­siais Ser­ bi­jo­je. „Fo­to­die­nos“ / Ro­ber­to Dač­kaus nuo­tr.

bu­vo ir bus stip­rios, – sa­kė „Kau­ no die­nai“ Č.Gar­ba­liaus­kas. – Pre­zi­den­te, gau­ses­nė rink­ti­ nė pa­rei­ka­laus di­des­nių iš­lai­ dų. Kaip ren­gia­tės šiam iš­ban­ dy­mui? – Ga­li­my­bė de­le­guo­ti į Ka­za­nę dau­giau mū­sų at­le­tų at­si­ra­do tuo­ met, kai pri­va­lo­mo­ji 13 spor­to ša­ kų var­žy­bų pro­gra­ma bu­vo iš­plės­ta iki 27 spor­to ša­kų. Tai – vi­sų lai­kų uni­ver­sia­dų re­kor­das. Tad šie­met žai­dy­nė­se bus ir bok­sas, aka­de­mi­ nis bei bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­ mas, sam­bo im­ty­nės, sun­kio­ji at­le­ ti­ka – spor­to ša­kos, ku­rio­se tu­ri­me pa­jė­gių spor­ti­nin­kų. Ti­ki­mės, kad Lie­tu­vos rink­ti­nė­je bus ir Lon­do­no olim­pia­dos me­da­li­nin­kai Jev­ge­ ni­jus Šuk­li­nas, Eval­das Pet­raus­ kas. Gai­la, kad iš var­žy­bų pro­gra­ mos iš­brauk­tas dvi­ra­čių spor­tas. 2011-ai­siais Šen­že­ne auk­so me­ da­lius ko­man­dų 30 km lenk­ty­nė­se iš­ko­vo­jo Eg­lė Zab­loc­ky­tė, Auš­ri­ nė Tre­bai­tė ir Alek­sand­ra So­šen­ ko, tre­ke – Vi­li­ja Se­rei­kai­tė. Rink­ ti­nės fi­nan­sa­vi­mas – jaut­ri te­ma, bet steng­si­mės, kad į Ka­za­nę iš­ vyk­tų vi­si spor­ti­nin­kai, nu­si­pel­nę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai. – Ru­s i­j os ži­n iask­l ai­d o­j e šmėkš­te­lė­jo in­for­ma­ci­ja, kad krep­ši­nio var­žy­bo­se ne­ga­ lės da­ly­vau­ti žai­dė­jai, su­sie­ti kont­rak­tais su pro­fe­sio­na­liais klu­bais. Ar tai tie­sa? – Gir­dė­jau to­kių kal­bų, ta­čiau nie­ kas ne­si­keis ir to­liau ga­lios tik vie­ nas ap­ri­bo­ji­mas – kad krep­ši­nin­

le­tė Vik­to­ri­ja Že­mai­ty­tė ir vai­ki­nų krep­ši­nio rink­ti­nė, 2009 m. – leng­ vaat­le­tė Li­na Grin­či­kai­tė, 2011 m. – BMX dvi­ra­ti­nin­kė Vil­ma Rim­šai­tė, plau­ki­kas Gied­rius Ti­te­nis (2 me­ da­lius), tre­ko dvi­ra­ti­nin­kė Vi­li­ja Se­ rei­kai­tė ir plen­to dvi­ra­ti­nin­kių ko­ man­da – Eg­lė Zab­loc­ky­tė, Auš­ri­nė Tre­bai­tė ir Alek­sand­ra So­šen­ko.

kės ar krep­ši­nin­kai ne­bū­tų vy­res­ni nei 25-erių. Tad į Lie­tu­vos rink­ti­nę ga­lės bū­ti kvie­čia­mi stu­den­tai, at­ sto­vau­jan­tys ir Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos, ir Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­ gos klu­bams. Mū­sų ša­liai Ka­za­nė­je at­sto­vaus tik vai­ki­nų ko­man­da.

Čes­lo­vas Gar­ba­liaus­kas:

Ga­li­my­bė de­le­guo­ti į Ka­za­nę dau­giau mū­ sų at­le­tų at­si­ra­do tuo­ met, kai pri­va­lo­mo­ji 13 spor­to ša­kų var­žy­bų pro­gra­ma bu­vo iš­plės­ ta iki 27 spor­to ša­kų. – Ko­kių karš­čiau­sių nau­jie­nų į LSSA at­siun­tė uni­ver­sia­dos or­ga­ni­za­to­riai? – Ko­vo 1-ąją Ka­za­nė­je ren­gia­ma­si fut­bo­lo sta­dio­no, ku­ria­me tilps 45 tūkst. žiū­ro­vų, ati­da­ry­mui. Bai­ gia­ma įreng­ti ir Van­dens spor­to rū­mus. Tai – pa­sku­ti­niai du nau­ji stam­būs ob­jek­tai, ku­riuo­se var­žy­ sis uni­ver­sia­dos da­ly­viai.


16

šeštadienis, sausio 26, 2013

sportas

Stam­bu­lo tvir­to­vė sve­tin­ga ne vi­siems Kai Kau­no „Žal­ gi­rio“ krep­ši­nin­ kai va­kar Stam­bu­ le ko­vė­si su „Ana­ do­lu Efes“ eki­pa, bu­vu­sio žal­gi­rie­ čio Ri­mo Kur­ti­nai­ čio tre­ni­ruo­ja­ma Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ ko­man­da šį Tur­ki­jos mies­tą pri­si­mi­nė kaip neį­ vei­kia­mą tvir­to­vę.

Re­zul­ta­tai „„E gru­pė

Ber­ly­no ALBA–Bambergo „Bro­se Bas­kets“ 82:63 (26:14, 10:20, 28:13, 18:16). N.Dje­do­v i­čius 20 taš­k ų, Y.Id­ bi­h is 11, D.Woo­das ir Z.Mor­ley 10/ B.Nach­ba­ras 15, C.Ja­cob­se­nas 13. „„F gru­pė

Vi­to­r i­j os „Ca­j a La­b o­ral“–„Bar­ ce­lo­na Re­gal“ 79:90 (28:27, 19:23, 13:19, 19:21). M.Lam­pe 21 (11 at­ko­vo­ tų ka­muo­l ių), F. San Eme­te­r io 14, N.Bje­l i­ca 11/P.Mic­kae­las 23 (10/11 dvi­taš­k ių), J.Ing­le­sas 12, J.C.Na­var­ ro ir A.To­mi­čius po 11. Tel Avi­vo „Mac­c a­b i Elect­ra“– Pirėjo „Olym­pia­cos“ 77:78 (19:30, 14:14, 29:13, 15:21). D.Smit­has 17, D.Lo­ ga­nas 15, S. Ja­me­sas 11 (12 at­ko­vo­tų ka­muo­l ių)/V.Spa­nou­l is 24, G.Prin­ te­zis 16. Stam­bu­lo „Fe­ner­b ahç­e ül­ker“– Maskvos sri­t ies „Chim­ki“ 85:82 (17:19, 19:21, 20:14, 29:28). B.Bog­da­ no­v i­č ius 26 (10/10 bau­dų), D.An­ der­s e­n as 18, B.McCa­leb­b as 16/ Z.Pla­ni­ni­čius 25, P.Da­vi­sas 12, V.Fri­ dzo­nas 11. „„Už­sig­rū­di­nęs: La Bom­ba yra pa­ty­ręs ir „Žal­gi­rio“ sir­ga­lių pra­ga­rą. 

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Ki­tą sa­vai­tę AL­BA vie­šės Kau­ne ir lai­kys „Žal­gi­rio“ eg­za­mi­ną.

AL­BA per­ga­lė der­by­je

Pa­sau­lis ne­sug­riu­vo

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą E gru­pė­je, ku­rio­je žai­džia ir žal­gi­rie­čiai, įvy­ ko vie­nos rung­ty­nės. Aut­sai­de­rių su­si­rė­mi­mą lai­mė­ jo Ber­ly­no AL­BA, 82:63 įvei­ku­si ki­tą Vo­kie­ti­jos eki­pą – bun­des­ly­gos čem­ pio­nę Bam­ber­go „Bro­se Bas­kets“. „Esu pa­ten­kin­tas gy­ny­ba, ku­ri ga­ran­ta­vo mums sėk­mę. Vi­liuo­si, kad ši per­ga­lė „Top 16“ eta­pe ne­ bus pa­sku­ti­nė“, – tei­gė AL­BA vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris ser­bas Sa­ša Ob­ ra­do­vi­čius.

R.Kur­ti­nai­čio tre­ni­ruo­ja­mi „Chim­ ki“ krep­ši­nin­kai ne­pa­si­nau­do­jo pro­ga dar la­biau su­tvir­tin­ti sa­vo po­zi­ci­jas F gru­pė­je. Ru­si­jos ko­ man­da Stam­bu­le 82:85 nu­si­lei­do „Fe­ner­bahç­e ül­ker“ eki­pai. R.Kur­ti­nai­čio vy­rams ne­pa­si­ se­kė ir re­gu­lia­rų­jį se­zo­ną – tuo­ met dvi­ko­va Stam­bu­le pa­si­bai­ gė taip pat „Fe­ner­bahç­e ül­ker“ per­ga­le 92:80, nors sa­vo aikš­tė­ je trium­fa­vo Mask­vos sri­ties klu­ bas – 71:70.

Varžovams tai bu­vo gy­vy­bės ar mir­ties dvi­ko­va, o mums šis pra­lai­ mė­ji­mas – ne pa­sau­ lio pa­bai­ga.

„Var­žo­vai ge­riau gy­nė­si, ypač le­mia­mo­mis aki­mir­ko­mis. Tur­kai bu­vo pri­rem­ti prie sie­nos ir la­biau mo­ty­vuo­ti, nes jų pa­dė­tis gru­pė­ je – komp­li­kuo­ta. Jiems tai bu­

„Reu­ters“ nuo­tr.

vo gy­vy­bės ar mir­ties dvi­ko­va, o mums šis pra­lai­mė­ji­mas – ne pa­ sau­lio pa­bai­ga“, – kal­bė­jo R.Kur­ ti­nai­tis. La Bom­bos re­kor­das

„Bar­ce­lo­nos Re­gal“ krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo prin­ci­pi­nę per­ga­lę prieš ki­tą Is­pa­ni­jos ko­man­dą – Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ral“. Ža­no Ta­ba­ko tre­ni­ruo­ja­mi bas­ kai vos pra­si­bro­vė į „Top 16“, ta­ čiau ant­rą­jį eta­pą pra­dė­jo tar­si ant spar­nų. Vis dėl­to po ke­tu­ rių per­ga­lių juos su­stab­dė bar­se­ lo­nie­čiai – 90:79. Ma­čo did­vy­riu ta­po Jua­nas Car­lo­sas Na­var­ro. Ka­

ta­lo­ni­jos krep­ši­nio le­gen­da – pir­ ma­sis krep­ši­nin­kas Eu­ro­ly­gos is­ to­ri­jo­je, per­ko­pęs 3 tūkst. pel­ny­tų taš­kų ri­bą. „Bū­t i pir­m a­jam man reiš­k ia la­bai daug. Sup­ran­t u, kad at­l i­ kau daug ge­r ų da­ly­k ų per šias rung­ty­n es, to­d ėl di­d žiuo­j uo­s i. Ti­k iuo­s i ne­s us­to­t i“, – pa­reiš­ kė La Bom­ba pra­var­d žiuo­ja­m as J.C.Na­var­ro. Dra­ma­tiš­kai pa­si­bai­gė dvi­ko­ va Tel Avi­ve, kur vie­tos „Mac­ca­bi Elect­ra“ 77:78 pra­lai­mė­jo Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“. Daug­kar­ti­niai Iz­ rae­lio čem­pio­nai „Top 16“ eta­pe pa­ty­rė jau ket­vir­tą­ją ne­sėk­mę.


17

Šeštadienis, sausio 26, 2013

aukštyn žemyn

22p.

Funšalio oro uoste nusileidimo takas – ant polių.

aukstynzemyn@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

„„Komplimentas: „Keis­čiau­sia, kad iš­va­žiuo­ju į už­sie­nį ir su­ži­nau, jog šau­nūs ir kar­je­rą pa­da­rę žmo­nės – lie­tu­viai“,– patyrė unikalioji dainininkė Jurga.

Jurgos Šeduikytės asmeninio archyvo nuotr.

Grį­žu­si iš Mask­vos J.Še­dui­ky­tė pa­kei­tė nuo­mo­nę apie lie­tu­vius Mask­vo­je žmo­nės iš­ties la­bai sku­ba, ten daug sno­bų, bet ru­sai vis dar nuo­šir­dūs. Grį­žu­si į tė­vy­nę dai­ni­nin­kė ir kom­po­zi­to­ rė Jur­ga Še­dui­ky­tė mė­gau­ja­si ra­my­be ir gy­ve­ni­mu Lie­tu­vo­je, ren­gia­si pri­sta­ty­ ti nau­ją al­bu­mą, ta­čiau nuo­šir­džiai kal­ba ir apie bai­mes, sū­nų, sa­ve bei še­še­riais me­ tais jau­nes­nį vy­rą.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Sū­nų auk­lė­ja, kad bū­tų žmo­gus

– Adas – bū­si­ma­sis snieg­len­ ti­nin­kas ar sli­di­nin­kas? – pra­ de­da­me po­kal­bį, kai Jur­ga ste­bi aki­mis ro­gu­tė­mis nuo kal­ne­lio va­ ži­nė­jan­tį sū­nų. – Bū­si­mas, esa­mas žmo­gus. Man ne­svar­bu, kuo jis bus. Svar­bu, kad bū­tų lai­min­gas. – Kas yra tik­ras žmo­gus, Jur­gos su­vo­ki­mu? – Da­bar – smal­sus, ke­liau­jan­tis. Neuž­si­da­ręs sa­vo tro­be­lė­je, ne­bent tu­rė­tų la­bai rim­tą prie­žas­tį, kaž­ką

kur­tų. Ki­taip – me­luo­tų sau. Pa­ sau­lis yra at­vi­ras ir rei­kia jį pa­žin­ti, nes ga­li ne­sup­ras­ti, kas tvy­ro ore. Auk­lė­ju ap­lin­kai jaut­rų žmo­gų. Daug bė­dų ky­la tuo­met, kai neišsp­ ren­džia­me sa­vo pro­ble­mų, ne­ma­to­ me, kas vyks­ta vi­du­je ir ap­lin­kui. Ma­tau žmo­nių, ku­rie la­bai skau­ džiai iš­gy­ve­na, ne­ma­to, kad ga­li su­lauk­ti pa­gal­bos. Rei­kia bū­ti nuo­ šir­džiam, da­ry­ti tai, kas pa­tin­ka, ir už­mir­ši lai­ką. Nes­te­bė­da­mas ap­lin­ kos ga­li at­si­trenk­ti į me­dį. – Bet pa­gal­bos daž­niau­siai pra­ šo ne tie, ku­riems la­bai rei­kia. Nep­ra­šo, nes kuk­li­na­si. – De­ja. O kuk­lūs tu­ri tei­sę pra­šy­ti

pa­gal­bos, nes jei vi­są gy­ve­ni­mą gy­ ven­si kuk­liai, nie­kas ta­vęs ne­pas­te­ bės ge­rą­ja pra­sme. Vy­rui yra pa­slap­tin­ga

– 2013 m. M.A.M.A. ap­do­va­ no­ji­muo­se už dai­ną „So Blue“ lai­mė­jo­te ge­riau­sio vaiz­do kli­ po no­mi­na­ci­ją. Tai – sa­vi­mei­lės pa­glos­ty­mas, di­de­lis džiaugs­ mas ar esa­te abe­jin­ga? – O, gal­vo­jau, jau sa­ky­siu, ko­kia esu pui­ki ma­ma, – juo­kia­si. – Tai – la­bai svar­bus ko­man­dos ap­do­ va­no­ji­mas. Kai gau­nu kaž­ką vie­na, ne­jau­ku, nes dir­ba vi­sa ko­man­da. To­dėl la­bai džiau­ giau­si.

18


18

Šeštadienis, sausio 26, 2013

aukštyn žemyn

Grį­žu­si iš Mask­vos J.Še­dui­ky­tė pa­kei­tė nuo­mo­nę apie lie­tu­vius – Na, ge­rai, pa­kal­ 17 ba­m e apie Jur­g ą ma­mą. Už ko­kią ma­mos sa­vy­

bę gau­tu­mė­te pri­zą? – Už nuo­šir­du­mą. Man sa­ko, kad su vai­ku bend­rau­ju per­ne­lyg at­vi­ rai. Gal ma­no bė­da, kad kaip ly­ gi su ly­giu? Ir vai­kas ži­no, kad esu ir emo­cin­ga, ir links­ma, ir pa­ke­liu bal­są. Te­gul jis pa­žįs­ta pa­sau­lį nuo pat pra­džios. – Ne­bi­jo­te ma­žam vai­kui ap­ nuo­gin­ti sie­lą? – Jam – ne, nors bi­jau žmo­n ių. La­bai džiau­g iuo­s i, kad at­s i­ra­d o vai­kas, ku­riam ga­liu vis­ką pa­si­ pa­sa­ko­ti. Net ir tuo­met, kai man ne­ra­mu, – Jur­gos bal­so in­to­na­ci­ ja tam­pa kaip ma­ž os mer­gai­t ės. – Man vi­s ą lai­k ą in­ter­v iu – iš­ ban­dy­mas. Esu vis­kam per jaut­ ri, iš anks­to jau­čiu, kas ge­rai ar ne­ge­rai. – Bet apie to­kius da­ly­kus gal rei­kė­tų kal­bė­tis ne su ket­ve­rių me­tų sū­nu­mi, o vy­ru Vi­du Ba­ rei­kiu? – Su vy­ru kal­ba­me apie vis­ką. Bet yra da­ly­kų, ku­rių žo­džiais neiš­reik­ ši, ki­taip bus neį­do­mu gy­ven­ti. Su vai­ku – ki­tas san­ty­kis. Su vy­ru tu­ ri bū­ti ir at­vi­ra, ir pa­slap­tin­ga, nes ki­taip vie­nas ki­tam nu­si­bo­sim. Čia – dar­bas. Kar­tais per nei­gia­mas emo­ci­jas. Rei­kia dirb­ti dėl san­ty­ kių, bran­gin­ti juos. Tu­ri komp­lek­sų ir bai­mių

– Tei­gi­nys, kad mei­lė trun­ka tre­jus me­tus... – ... ne­są­mo­nė. Ga­li trum­piau, ga­ li il­giau. Prik­lau­so, kiek no­ri duo­ ti šiems san­ty­kiams. Juk gy­ve­ni­mas pa­si­kei­čia, nes su­si­tin­ka du skir­tin­ gi žmo­nės. Tar­si ug­nis ir vanduo. Taip ir vy­ras su mo­te­ri­mi. Skir­tin­ gos ma­te­ri­jos, ku­rios no­ri gy­ven­ ti kar­tu. – Van­duo šiuo at­ve­ju jūs? – Aš esu ežiu­kas, ku­rį no­ri­si pa­ glos­ty­ti, bet ku­ris kar­tais pa­šiau­ šia spyg­lius. O Vi­das? Sup­ra­tau, kaip žmo­nės iš­ra­do Ožia­ra­gį. Jis – gy­vū­nas iš dvie­jų da­lių: vie­na – minkš­ta ir švel­ni, ki­ta – ryž­tin­ga ir už­si­spy­ru­si. – Daug kas pa­sa­kys, kad kar­ tu gy­ven­ti, kur­ti, dirb­ti ir nuo­ lat ma­ty­ti vie­nas ki­tą grei­tai at­ si­bos. – Kal­ba­te apie tai, ką aš ir­gi skai­ tau kny­go­se. Jei sten­gie­si bū­ti kar­tu – pa­vyks­ta. Tik ne­rei­kia už­si­cik­lin­ ti. Vis­kas vyks­ta ban­go­mis, ne­rei­kia sa­vęs stab­dy­ti, ge­riau pa­ma­ty­ti ki­ tame kaž­ką nau­jo ir džiaug­tis, Die­ ve, koks nuo­sta­bus. – Koks Vi­do įpro­tis jums mie­ liau­sias? – Tuoj, tuoj... Pa­me­tė­me kaž­ko­ kį daik­tą. Adai, kur ta­vo pa­šik­niu­ kas? Aa, štai, imk, va­žiuok, – krei­ pia­si į sū­nų. – Pa­šik­niu­kas – koks įdo­mus žo­dis... Ja­me at­pa­žįs­tu sa­vo dvi­gu­ bą as­me­ny­bę. O gal vi­si me­ni­nin­ kai – ši­zof­re­ni­kai? Iš vie­nos pu­sės

jis – ra­mus, už­tik­rin­tas, pa­sto­ vus, konk­re­tus, iš ki­tos – pa­šė­lęs, nu­rau­tas, pa­siu­tęs. Jei sa­vo­tiš­kas vai­kiš­ku­mas liks per atei­nan­čius 20 me­tų – bus nuo­sta­bu. – Bet ge­riau­siai il­gą lai­ką kar­tu su­gy­vens ne skir­tin­gi, bet pa­ na­šūs žmo­nės. – Tu­ri su­tap­ti ver­ty­bės, o cha­rak­ te­riai ga­li bū­ti ir skir­tin­gi, nes kar­ tu gy­ve­nan­tys žmo­nės tu­ri vie­nas iš ki­to mo­ky­tis. Kai ne­liks pa­slap­ties, ne­tu­rė­si ko at­ras­ti ki­ta­me žmo­gu­je, bus neį­do­mu. – Tarp jū­sų li­ko pa­slap­ties? – Gy­ven­ti – nuo­sta­bu! Ir kiek­vie­na die­na – tam tik­ras at­ra­di­mas. – Ne­jau­gi ar­ti­mie­ji, drau­gės ne­ gąs­di­no: Jur­ga, tu še­še­riais me­ tais vy­res­nė, jis dai­ry­sis į jau­ nes­nes?! – O tai ką? Nie­kas to dar ne­sa­kė. Bet pa­gal­vo­ju, nes tu­riu ga­na daug komp­lek­sų ir bai­mių.

Su vy­ru tu­ ri bū­ti ir at­ vi­ra, ir pa­ slap­tin­ga, nes ki­taip vie­nas ki­ tam nu­si­ bo­sim. Čia – dar­bas. Kar­tais per nei­gia­ mas emo­ci­ jas. Rei­kia dirb­ti dėl san­ty­kių, bran­gin­ti juos.

Mie­la grįž­ti į tė­vy­nę

– Vis dar tos bai­mės? Dar prieš sep­ty­ne­rius me­tus in­ter­viu sa­ kė­te, kad vi­są gy­ve­ni­mą ko­vo­ ja­te su bai­mė­mis ir bi­jo­te pro­ vo­ka­ci­jų. – Pro­vo­ka­ci­jų jau ne­bi­jau. Da­bar ne­tgi pa­tin­ka, kai žmo­nės at­vi­ ri, nes yra daug su­kan­čių uo­de­gą, o mes ne­tu­rim lai­ko pri­deng­tiems da­ly­kams. Bai­mė – kas ki­ta. Vi­das tei­gia, kad aš tik sa­kau, jog bi­jau. Bet iš­ si­gan­du­si pa­da­rau dvi­gu­bai dau­ giau ir ge­riau. Tai – vi­di­niai da­ly­ kai. O jūs ma­no­te, kad žmo­nės nuo vai­kys­tės pa­si­kei­čia?

Esu la­bai už­da­ra ir man su­dė­tin­ga ben­ drauti, o kai esi už­ da­ras – kau­pia­si ener­gi­ja. Ka­ra­tė pa­ de­da ją iš­lais­vin­ti.

– Ne­ma­nau. Vie­nas gar­siau­sių pa­sau­lio psi­cho­lo­gų ir psi­cho­ te­ra­peu­tų Art­hu­ras Ja­no­vas tei­ gia, kad žmo­gus su­si­for­muo­ ja nuo 36 nėš­tu­mo sa­vai­tės iki tre­jų me­tų am­žiaus. – Žmo­nės ar­ba at­si­ve­ria, ar­ba lie­ka už­da­ri, bet ne­si­kei­čia. Gy­ve­ni­mas duo­tas iš­siaiš­kin­ti, kas tu esi. Pa­ sa­ky­ti, kad pa­si­kei­čiau, nie­ko ne­bi­ jau, nė­ra pa­sie­ki­mas. Bai­mė – ma­ no va­ro­mo­ji jė­ga. – Jūs iš­siaiš­ki­no­te, kas esa­te? – Daug kas kei­čia­si. Da­bar man la­bai sun­ku, nes grį­žo­me gy­ven­ti iš Mask­vos į Lie­tu­vą. – Iš me­ga­po­lio, kaip sa­ky­tų, į pro­vin­ci­ją? – Ne dėl to. Pro­vin­ci­ja yra šal­ti­nis, pliu­sas. Apie Lie­tu­vą la­bai pa­kei­ čiau nuo­mo­nę į ge­rą­ją pu­sę. La­bai mie­la grįž­ti, čia la­bai ge­ri žmo­nės.

„„Pora: „Kai ne­liks pa­slap­ties, ne­tu­rė­si ko at­ras­ti ki­ta­me žmo­gu­je, bus neį­do­mu“,– taip san­t 

Nors aki­vaiz­du, kad Lie­tu­vo­je gy­ ven­ti sun­ku. Po di­de­lio nuo­var­gio il­siuo­si ir mė­gau­juo­si ra­my­be. Bai­mė, kad ne­pa­si­seks, bū­din­ga vi­siems, vie­ni mo­ka pri­deng­ti, ki­ti – ne. Kuo di­ des­nis pa­sau­lis, tuo la­biau su­vo­ki, kad esi ma­žiu­kas, sė­di, gal­vo­ji, ką čia di­din­go rei­kia pa­da­ry­ti. Bet uni­ka­lų da­ly­ką ga­li­ma pa­ da­ry­ti dir­bant ko­man­do­je, o sa­vo ga­li­my­bes ver­ti­nu kri­tiš­kai. Ga­liu kažką iki tam tik­ros ri­bos, to­dėl la­ bai džiu­gi­na, kad kū­ry­biš­kai bend­ rau­ja­me ir to­bu­lė­ja­me kar­tu su mu­ zi­kan­tais. Pri­va­lai pa­sa­ky­ti, kad tu­ri bū­ ti nuo­šir­dus, nors ta­vo bal­sas – džerž­gian­tis. Ki­taip ne­ga­li sva­jo­ ti apie ki­tus da­ly­kus, nes pa­sau­lis yra la­bai griež­tas. Lie­tu­vo­je tu­ri­me minkš­tas ir ge­ras są­ly­gas kaž­ką pa­ sa­ky­ti, o pa­sau­lio mas­tu rei­kia la­ bai la­bai steng­tis. Ka­ra­tė, jo­ga, ro­gu­tės

– Kal­ba­te apie kar­je­rą? – O kas yra kar­je­ra? Keis­čiau­sia, kad iš­va­žiuo­ju į už­sie­nį ir su­ži­nau, jog šau­nūs ir kar­je­rą pa­da­rę žmo­ nės – lie­tu­viai. Ir jie da­ro daug gra­ žių da­ly­kų. Ir jei žmo­gus ieš­ko ke­ lio, ku­ris su­si­jęs su dar­bu, da­ro, kas jam la­biau­siai pa­tin­ka, tai – ne kar­je­ra, tai – jo ke­lias. – Bet skam­ba taip, tar­si vie­ni­ša ma­ma ar­ba ne­daug už­dir­ban­ tis dar­bi­nin­kas, ku­rie ne­pa­da­ rė kar­je­ros, men­kes­ni? – Ne, jo­kiu bū­du. Ne­sa­kau, kad kaž­kas men­kes­nis ar­ba ne. Nes­ var­bu, ką vei­ki, svar­bu, kad da­ry­ tum tai, kas tau la­biau­siai pa­tin­ ka. Vi­sų ke­liai skir­tin­gi, o vie­nas at­ra­di­mo sver­tų – kai už­mirš­ ti lai­ką. – Bet la­bai daug dau­giau žmo­ nių dir­ba ne tai, kas jiems pa­

tin­ka. Dir­ba dėl pi­ni­gų, su­si­ klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių. – Ir dar daug žmo­nių, ku­rie bai­gė vie­nus moks­lus, nes tė­vai spy­rė į už­ pa­ka­lį, po to sto­ja į mo­ka­mas stu­di­ jas ten, kur jiems la­biau­siai pa­tin­ka. – Ado, ži­no­ma, ne­ver­si­te stu­ di­juo­ti tei­sę, ban­ki­nin­kys­tę ar po­li­ti­ką to­dėl, kad tai – pel­ nin­ga. – Ne, ne. Ir mo­kyk­la, ir tė­vai tu­ ri jaus­ti at­sa­ko­my­bę ir ma­ty­ti vai­ ko po­lin­kius. Į me­nus bu­vau lin­ku­si vi­są lai­ką, bet mo­ky­to­jams at­ro­dė, kad tu­riu stu­di­juo­ti pran­cū­zų kal­ bą. Ne­no­riu grę­žio­tis at­gal, nors kal­ba nė­ra blo­gai ir gal to­dėl to­kios ma­no dai­nos? Nors kar­tą per sa­vai­tę žmo­gus pri­va­lo da­ry­ti tai, kas jam pa­tin­ ka. Kiek ga­li­ma iš­gy­ven­ti dir­bant ne­mėgs­ta­mą dar­bą? Dėl to atei­na li­gos, ne­duok Die­ve vė­žys, nes or­ ga­niz­mas prie­ši­na­si tam, kas jam blo­gai. Gal tai kom­pen­suo­ja šei­ma, bet į ją žvel­giu kaip į dvie­jų žmo­nių są­jun­gą, ku­rie dir­ba my­li­mą dar­bą. Ir Die­vui dė­ko­ju už ga­li­my­bę dirb­ti my­li­mą dar­bą. – Ką dar da­ro­te nors kar­tą per sa­vai­tę, kas la­bai pa­tin­ka? – Lan­kau ka­ra­tė, užsiimu jo­ga, ei­nu ant kal­ne­lio su vai­ku, pie­šiu. Adas lan­ko ka­ra­tė. Su­ži­no­jau, kad ir aš tu­riu to­kią ga­li­my­bę. Esu la­bai už­ da­ra ir man su­dė­tin­ga bendrauti, o kai esi už­da­ras – kau­pia­si ener­gi­ja. Ka­ra­tė pa­de­da ją iš­lais­vin­ti. Ru­sai pra­šė dai­nuo­ti lie­tu­viš­kai

– Jei ry­toj pra­bu­du­si, ne­žvelg­ da­ma į tai­syk­les, mo­ra­lės nor­ mas, Jur­ga ga­lė­tų da­ry­ti, ką no­ri? – Aš ir da­rau tai, ką no­riu. Na, dar ei­čiau šok­ti. Ne­var­žo­ma, vie­na. Nes­var­bu kur. Nuo vis­ko at­si­ri­bo­ ju­si. To dar ne­pa­da­riau.

– Šo­kiui rei­kia mu­zi­kos. Bet tur­b ūt ne­s kam­b ė­t ų Jur­gos „Smė­lio žmo­nės“, ne­bent tai bū­tų ko­pos? – Ne, ne, ne ma­no mu­zi­ka. Gal­ būt ne­nau­jas, bet ne­se­niai at­ras­ tas Fink? – Jūs kaip tik­ras Van­de­nis – ne­ pas­to­vus: ra­mus, ban­guo­jan­tis, o kar­tais sprogs­ta cu­na­mis? – Jo, jo. – Pa­kal­bė­ki­me apie Mask­vą. Iš­va­žia­vo­te tik dėl Vi­do, ku­ris ten stu­di­ja­vo re­ži­sū­rą, ar bu­ vo­te iš­si­sė­mu­si, no­rė­jo­te nau­ jų idė­jų, emo­ci­jų? – Vis­kas su­ta­po. Kaip sa­ko ženk­ lus mo­kan­ti per­skai­ty­ti drau­gė, taip rei­kė­jo. Rei­kė­jo kaž­ko nau­jo mu­zi­ ko­je, at­si­ra­do pui­ki ga­li­my­bė Vi­dui. Bu­vau pa­var­gu­si, ti­kė­jau­si ato­sto­ gų, bet kaž­kas šiems pla­nams pa­ ki­šo ko­ją. – Mask­va – ne Ru­si­ja. Ten nuo­ šir­dūs ru­sai jau ta­po sku­ban­tys, le­kian­tys, su­sve­ti­mė­ję sno­bai? – Jie – nuo­šir­dūs. Bet sku­ba ir le­ kia. Vis dėl­to teat­re, kon­cer­te jau­ čiau, kaip sce­nos jie lau­kia tar­si ste­buk­lo ir rea­guo­ja ug­nin­gai. – Bet Mask­vos met­ro, kur vi­si li­pa per gal­vas, ne­su­ža­vė­jo? – Mėgs­tu ra­my­bę, o met­ro ma­ne gąs­di­no. Tuo­met pra­dė­jau žmo­nes ste­bė­ti ir jie pra­dė­jo įkvėp­ti, nes ten dings­ta kau­kės. Mask­vo­je la­bai smar­kiai de­monst­ruo­ja ir pa­brė­žia aukš­tes­nes pa­rei­gas, nes ki­taip ta­ve lai­kys ei­li­niu dar­bi­nin­ku. O met­ro žmo­nės – tar­si žu­vy­tės sto­vin­čia­ me van­de­ny­je. – O įno­rin­ga jų pub­li­ka? Ko­kia jiems Jur­ga? – Ne­se­niai ten pri­sta­tė­me met­ro gi­ mu­sią idė­ją – mu­zi­ki­nį lė­lių spek­


19

Šeštadienis, sausio 26, 2013

aukštyn žemyn kaunodiena.lt/naujienos

Iš dan­gaus su žvaigž­de Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

„Ne­ži­no­jau, kad ji įžy­mi. Šau­ni, pa­pras­ta mer­gio­tė. Pak­lau­siau, ką vei­kia. Pa­si­ro­do, dai­ni­nin­kė, Ri­ta Sa­hat­ciu Ora – mu­zi­kos ga­li­ ma pa­klau­sy­ti „You­Tu­be“, – pa­sa­ ko­jo eks­cent­riš­kos bri­tų dai­ni­nin­ kės, pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me šo­ku­ sios pa­ra­šiu­tu, inst­ruk­to­riu­mi Du­ ba­ju­je bu­vęs Da­rius Tur­čins­kas. Pap­ras­ta, drau­giš­ka, emo­cio­na­li

ty­kius su su­tuok­ti­niu V.Ba­rei­kiu įvar­di­ja J.Še­dui­ky­tė.

„Tai bu­vo ge­riau­sias da­ly­kas, ku­ rį esu pa­da­riu­si sa­vo gy­ve­ni­me. Vis­kas, dau­giau ne­be­dai­nuo­ju. Aš ofi­cia­liai dir­bu jums!“ – nu­si­ lei­du­si ant že­mės po pir­mo­jo šuo­ lio pa­ra­šiu­tu emo­ci­jų ne­slė­pė eks­ cent­riš­ka dai­ni­nin­kė R.S.Ora. Gar­si 22 me­tų bri­tė R.S.Ora JAE il­sė­jo­si nuo Ka­lė­dų iki Nau­ jų­jų me­tų. Vie­na iš pra­mo­gų, ku­ rią iš­ban­dė, bu­vo šuo­lis pa­ra­šiu­ tu tan­de­mu. Tuo­me­tė­je Ju­gos­la­vi­jo­je gi­mu­ sios al­ba­nų tau­ty­bės dai­ni­nin­kės inst­ruk­to­rius bu­vo ir kar­tu su ja pa­ra­šiu­tu šo­ko nuo praė­ju­sių me­ tų rug­sė­jo Du­ba­ju­je gy­ve­nan­tis 31 me­tų lie­tu­vis D.Tur­čins­kas. Kuk­lus vy­ras ne­su­reikš­mi­no šio įvy­kio, bet pri­si­pa­ži­no, kad ne kar­tą Du­ba­ju­je pa­ra­šiu­tu šo­ko tan­de­mu su ži­no­mais žmo­nė­mis.

„„ Drau­gai: su ko­le­ga Eri­ku (kai­rė­je) Da­rius at­li­ko ne vie­ną B.A.S.E.

šuo­lį. 

Da­riaus Tur­čins­ko as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

ne­ži­no­jau, kad ji ži­no­ma“, – pa­ sa­ko­jo Kai­šia­do­ry­se gi­męs ir au­ gęs, dve­jus me­tus Lie­tu­vos tei­sės uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vęs ir po to į JAV iš­vy­kęs dirb­ti D.Tur­čins­kas.

su „Sky­di­ve Du­bai“ va­dy­bi­nin­ku, Da­rius su drau­ge ga­vo čia dar­bo. „Iš­šok­ti pa­ra­šiu­tu Du­ba­ju­je žmo­nės, be abe­jo­nės, la­biau­siai no­ri dėl įspū­din­gų vaiz­dų. Pa­ra­ šiu­tas iš­si­sklei­džia virš gar­sio­ sios Džu­mei­ros pal­mės – dirb­ti­ nės sa­los prie Du­ba­jaus kran­tų, – nea­be­jo­jo D.Tur­čins­kas. – Iš­ šo­kus že­myn ir sklen­džiant pa­ra­ šiu­tu ma­to­si vi­si gar­sūs Du­ba­jaus pa­sta­tai, dirb­ti­nės sa­los, Per­si­jos įlan­ka.“ Šei­chai taip pat šo­ki­nė­ja pa­ra­ šiu­tais – re­li­gi­ja to da­ry­ti jiems ne­drau­džia.

Šei­chai taip pat šo­ ki­nė­ja pa­ra­šiu­tais – re­li­gi­ja to da­ry­ti jiems ne­drau­džia.

„Fotodienos“ / Roberto Dačkaus nuotr.

tak­lį „Met­ro­No­mes“. Su­ti­ko la­bai šil­tai. Ne­si­ti­kė­jau, kad sa­lė bus pil­ na. Dė­kin­ga pla­ka­tus ne­šio­ju­siems vie­tos stu­den­tams. Pa­si­rin­ko­me lė­les, nes jos pa­de­ da iš­trūk­ti iš rea­ly­bės. Tai – apie bend­rus žmo­giš­kus da­ly­kus. Ne­ nag­ri­nė­jo­me per gi­liai, kas ne­rei­ ka­lin­ga, bet ir ne­pa­vir­šu­ti­niš­kai, kas in­fan­ti­lu. Nus­te­bau, kad ru­sams la­biau­ siai pa­ti­ko, kai dai­na­vau ne ru­ siš­kai, ne ang­liš­kai, bet – lie­tu­ viš­kai. „Tu tik ne­dai­nuok ki­to­mis kal­b oms, dai­n uok sa­vo gra­ž ia kal­ba“, – sa­kė mask­vie­čiai. Nus­ te­bau, kad jiems ir­g i la­bai pa­ ti­ko „Ne­bi­jok“. „Ne­ma­nyk, kad jos klau­so tik lie­tu­viai“, – sa­kė mask­vie­čiai. Mąs­čiau, ko­dėl mask­vie­čiams, ku­rie man bu­vo kaip bal­tas, šva­ rus po­pie­riaus la­pas, pa­ti­ko gir­ dė­ti dai­nas lie­tu­viš­kai. Priė­jau iš­ va­dą: ten pa­šė­lęs bė­gi­mas, tad gal teks­ti­nė in­for­ma­ci­ja jiems per sun­ ki? Jiems rei­kia ra­my­bės, to­dėl jie gau­dė emo­ci­jas ir il­sė­jo­si? Be­je, aš taip pat klau­sy­da­ma­si iš pra­džių pa­gau­nu at­mos­fe­rą, emo­ci­jas ir tik ta­da, jei pa­tin­ka, iš­si­ver­čiu žo­ džius. Tik­rai ežiu­kas rū­ke

– Va­sa­rio 10 die­ną jums su­kaks 33 me­tai. Ko pa­klaus­tu­mė­te J.Še­dui­ky­tės? – Ma­ny­je ir taip daug klau­si­mų. No­rė­čiau kaž­ką sau at­sa­ky­ti. Pa­ siū­ly­čiau: ei­na­me šok­ti sau. La­bai mėgs­tu šok­ti, bet tai da­rau tam tik­ ro­mis ap­lin­ky­bė­mis. Mo­te­riai la­bai svar­bu šok­ti, net ne­ži­nau ko­dėl. Gal tai nė­ra fi­zi­nis šo­kis, bet no­ras kaž­ ką iš­reikš­ti kū­nu? – Jur­ga, jei jums duo­tų tuš­ čią po­pie­riaus la­pą ir rei­kė­tų iš nau­jo pieš­ti, ra­šy­ti sa­vo gy­ve­ ni­mą?

– Su­pyk­čiau: kas per ne­są­mo­nės! – sa­ko įno­rin­gai kaip paaug­lė, už­ si­gei­du­si nau­jų ba­te­lių. – Tiek lai­ ko pie­šiau, ra­šiau, to­bu­li­nau – ir vėl vis­kas iš nau­jo? Duo­čiau ma­ mai, ku­ri ge­riau ma­ty­tų, ko­kia tu­ rė­čiau bū­ti. Ne­bent tai bū­tų gy­ve­ni­mo pa­bai­ go­je. Ir apim­tų ra­my­bė, nes bū­tų vis­ kas nu­pieš­ta, pa­ra­šy­ta, iš­spręs­ta.

Virš dirb­ti­nės sa­los

„Apie Ri­tos šuo­lį ne­tu­riu ko pa­sa­ ko­ti. Šau­ni mer­gio­tė. La­bai drau­ giš­ka ir pa­pras­ta. Jei at­vi­rai, net

Į JAE su sa­vo drau­ge, taip pat pa­ra­šiu­tiz­mo inst­ruk­to­re, Da­rius at­vy­ko 2012 m. rug­sė­jį. Su­si­sie­kę

– Su­si­da­ro įspū­dis, kad fi­lo­so­ fuo­jan­ti Jur­ga sim­pa­ti­zuo­ja bu­ diz­mui. – Ne­la­bai ži­nau apie Ry­tų fi­lo­so­fi­ją, bet kiek kuk­liai ver­ti­nu tas ži­nias, yra tie­sos. Grei­čiau tai – fi­lo­so­fi­ja, mo­kė­ji­mas nu­kreip­ti ener­gi­ją, bet ne re­li­gi­ja. – O jei bū­tų ga­li­my­bių ko nors pa­klaus­ti Ti­be­to bu­diz­mo dva­ si­nio va­do­vo Da­lai La­mos? – Su to­kiu žmo­gu­mi nė­ra tiks­lo kal­ bė­tis, nes daž­nai pa­sa­ko­me ne tai, ką gal­vo­ja­me, ir gaiš­ta­me lai­ką. To­dėl su to­kiais žmo­nė­mis ge­riau yra bū­ti.

„„Ad­re­na­li­nas: šokdamas parašiutu daugiau kaip 4 000 kartų, D.Tur­

čins­kas ne kar­tą nu­si­lei­do tarp dan­go­rai­žių.

Pra­džia bu­vo JAV

Pa­ra­šiu­tiz­mu D.Tur­čins­kas pra­ dė­jo už­siim­ti Vis­kon­si­ne: bū­tent 2002 m., at­vy­kęs į JAV, jis ir šo­ko pir­mą­kart pa­ra­šiu­tu. „Ir iš­kart su­pra­tau, kad no­riu tuo už­siim­ti, – šyp­so­jo­si Da­rius. – Su­si­tau­pęs pi­ni­gų už­si­ra­šiau į AFF pro­gra­mą ir po pu­sant­ro mė­ ne­sio ta­pau pa­ra­šiu­ti­nin­ku.“ Per pir­muo­sius me­tus lie­tu­ viui šo­ki­nė­ti pa­ra­šiu­tu taip pa­ ti­ko, kad at­li­ko dau­giau nei 300 šuo­lių. Pak­vai­šęs iš ma­lo­nu­mo jis šo­ki­nė­jo ir per žie­mos šal­čius. Nep­la­na­vęs tap­ti inst­ruk­to­ riu­mi, vy­ras ne­tru­kus rea­li­za­vo šią drau­gų pa­mė­tė­tą idė­ją. Da­bar jis jau ga­li pa­si­gir­ti dau­giau kaip 4 000 šuo­lių pa­ra­šiu­tu. „Ir pa­bai­gos dar ne­ma­ty­ti“, – šyp­so­si pa­ra­šiu­tiz­mo inst­ruk­to­ rius D.Tur­čins­kas.

– Šia­me in­ter­viu jūs taip pat daž­nai sa­kė­te ne tai, ką gal­vo­ jo­te? – Aiš­ku! Vi­są lai­ką pa­sa­kau, po to – pa­gal­vo­ju. Jūs, vy­rai, tur­būt da­ro­te ki­taip. Esu la­bai im­pul­sy­vi, pa­sa­kau ir po to, oi... Žo­džiai daž­ nai su­pai­nio­ja rei­ka­lus. To­dėl, oi, kiek iš­min­ties at­ne­ša die­na ty­los. Iš pra­džių sun­ku, neį­ma­no­ma, po to nu­si­ra­mi­nu, gal­vo­ju, ste­biu ap­lin­ ką ir ge­riau­sia do­va­na, kai žmo­nės sa­ko: „Tu šian­dien kaž­ko­kia ypa­ tin­ga.“ Bet tau jau ir ne­rei­kia at­ sa­ky­ti. – Jur­ga, jūs iš­ties tar­si ežiu­ kas rū­ke, ku­ris mo­ka klau­sy­ tis ty­los. – Bū­tent! Ežiu­kas rū­ke. To­kia aš ir esu.

„„Įs­pū­dis: R.S.Orą ir D.Tur­čins­ką su­ža­vė­jo vaiz­das virš gar­sio­sios Džu­mei­ros pal­mės – dirb­ti­nės sa­los prie

Du­ba­jaus kran­tų. 

You­tu­be.com stop kad­ras


20

Šeštadienis, sausio 26, 2013

aukštyn žemyn

Su­per­mo­de­lis: žmo­gus, var­du Vla­di­ Vie­nas ge­riau­sių pa­sau­ly­je mo­de­lių vy­ rų. Di­zai­ne­rio Jea­no Pau­lio Gaul­tier įkvė­ pė­jas. Daug dir­bęs su fo­tog­ra­fu Ri­char­du Ave­do­nu, mo­de­liu Nao­mi Camp­bell ir fil­ ma­vę­sis ki­no juos­to­se „Penk­ta­sis ele­men­ tas“, „Kro­ko­di­las Dan­dis“.

Da­rius Sė­le­nis, Rū­ta Am­bul­tie­nė

bės, ži­no­jo­me, kaip sa­ve pa­ro­dy­ti ir siek­ti tiks­lo.

JAV gi­męs, da­bar Pran­cū­zi­jo­ je gy­ve­nan­tis 44 me­tų Vla­di­mi­ ras McCra­ry iš­skir­ti­nia­me in­ter­ viu „Kau­no die­nai“ – apie ma­dos in­dust­ri­jos pur­vą, krep­ši­nį, nuo­gy­ bes, ra­siz­mą, žvaigž­des ir dar­bą su gar­siais žmo­nė­mis.

Drau­gai su N.Camp­bell

Mo­te­rims – dau­giau ga­li­my­bių

– Ką, pa­žiū­rė­jęs į veid­ro­dį, pa­ sa­ky­tu­mė­te apie Vla­di­mi­rą McCra­ry? Ką apie jį pa­pa­sa­ ko­tu­mė­te vi­sai ne­pa­žįs­ta­mam žmo­gui? – Hm. Ką aš pa­sa­ky­čiau apie sa­ve? Tai – at­kak­liai sa­vo tiks­lo sie­kian­ tis, dva­sin­gas, ki­tus ir sa­ve ger­ bian­tis žmo­gus. – Trum­pai pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­vo vai­kys­tę, tė­vus. – Au­gau Tek­sa­se, pui­kio­je vie­to­je, bu­vau ap­sup­tas nuo­sta­bių drau­gų. Žai­džiau krep­ši­nį, nuo­lat da­ly­vau­ da­vau žvaigž­džių sto­vyk­lo­se, var­ žy­bo­se.

Aš ma­čiau lie­tu­vių – jie tur­tin­gi, kul­tū­rin­gi ir la­bai darbš­tūs žmo­nės. Ma­no šei­ma bu­vo la­bai ger­bia­ ma ir ži­no­ma. Ma­no abu tė­vai la­ bai sun­kiai dir­bo. Jie – do­ri, są­ži­ nin­gi žmo­nės, ku­riuos la­bai my­liu ir bran­gi­nu. – Esa­te vie­nas gar­siau­sių vy­rų mo­de­lių. Kuo ski­ria­si bū­ti su­ per­mo­de­liu vy­ru ir mo­te­ri­mi? – Atsižvelgdami į ta­vo var­dą, sta­ tu­są vi­suo­me­nė­je, atitinkamai žvel­gia žmo­nės, at­si­da­ro daug du­ rų, at­si­ve­ria nau­jų, pui­kių ga­li­my­ bių. Aš vi­sa­da bū­siu su­per­mo­de­ lis ir šio sta­tu­so ne­pra­ra­siu. Nors kar­tais at­si­trau­kiu nuo šio vers­lo ir da­rau ki­tus dar­bus. Džiau­giuo­si, kad ne­su toks kaip dau­ge­lis ki­tų mo­de­lių. Jie at­ro­do vie­no­di. De­ja, to­kia ma­dos in­dust­ ri­ja. Mo­te­rims šio­je sri­ty­je yra dau­ giau ga­li­my­bių nei vy­rams. Ir vy­rai ga­li kaž­ko pa­siek­ti, ta­čiau su­per­ mo­de­lių vy­rų da­bar nė­ra. Prie­šin­gai nei de­vin­ta­ja­me de­ šimt­me­ty­je, da­bar daug jau­nų žmo­ nių šiam dar­bui ne­tu­ri ta­len­to, nors jiems su­tei­kia­mos ge­riau­sios ga­li­ my­bės, ge­riau­si fo­tog­ra­fai, daug kas da­bar pa­tie­kia­ma ant lėkš­tu­ tės. Bet to­li gra­žu ne vi­si sten­gia­si tap­ti su­per­mo­de­liais. De­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je mes bu­vo­me as­me­ny­

– Sa­kė­te, kad no­rint tap­ti su­ per­mo­de­liu ir iš­si­lai­ky­ti vir­ šū­nė­je rei­kia la­bai daug dirb­ti. Ko rei­kia dar? – Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko iš­ties rei­kia, nes top­mo­de­lio var­dą su­tei­kė ši in­ dust­ri­ja. Bū­čiau pa­si­pū­tė­lis, jei sa­ ve topmodeliu va­din­čiau, bet mo­ kė­ti sa­ve pa­ro­dy­ti, bū­ti ki­to­kiam, tu­rė­ti ki­tą po­žiū­rį, tiks­lą, cha­rak­ te­rio tvir­tu­mą ga­li ne kiek­vie­nas. Ne­kal­bant apie tai, kad tu­ri dar ir la­bai ge­rai dirb­ti. Šia­me vers­le pa­ty­riau la­bai daug. Pa­ty­riau, kad juo­dao­džiai ir ki­tos ra­sės mo­de­liai ne­su­lau­kia to­kios pa­gar­bos kaip bal­tao­džiai. Tai – liū­di­na. Bet tai pri­ver­tė dar dau­ giau dirb­ti. Ir sie­kiau sa­vo, bet ne sa­vo agen­to tiks­lų. – 1999 m. bu­vo­te iš­rink­tas ge­ riau­siu su­per­mo­de­liu. Bu­vote ver­ti­na­mi kaip nuo­sta­bi dar­bo po­ra su Nao­mi Camp­bell. Su ja sie­jo tik dar­bo san­ty­kiai? – Nao­mi ir aš bu­vo­me ir vis dar esa­me tik drau­gai. Bū­tų įdo­mu mums at­vyk­ti pa­dir­bė­ti ir į jū­sų ša­lį. Mes – dvi di­de­lės as­me­ny­bės prieš fo­toa­pa­ra­tą ar vaiz­do ka­me­ rą. Tai bū­tų di­de­lis įvy­kis. Pers­pė­ja vi­sus tė­vus

– Ką pa­sa­ky­tu­mė­te tiems, ku­ rie ma­no, kad vy­ras mo­de­lis – ne­vy­riš­ka pro­fe­si­ja ir jais dir­ba daug ne­vy­riš­kų vy­rų? – Tai – pui­ki ga­li­my­bė pa­ro­dy­ti sa­ve. Bet da­bar ma­dos sri­ty­je vis dau­giau tokių mo­de­lių, kai mo­te­rys at­ro­do kaip vy­rai, o vy­rai – kaip mo­te­rys. Ne­no­riu įžeis­ti ho­mo­sek­sua­lų bend­ ruo­me­nės, nes tu­riu daug gė­jų drau­ gų. Bet kai su­si­ku­ri to­kį įvaiz­dį, po to su­lau­ki sa­vo ber­niu­kų ir mer­gai­ čių... Jie bus su­mi­šę, ne­sup­ras, koks yra tra­di­ci­nis vaid­muo. Jie ga­li pa­ gal­vo­ti, kad, kaž­ko sie­kiant, jiems rei­kia elg­tis bū­tent taip. – Ma­dos pa­sau­ly­je yra ir tam­ sio­ji mė­nu­lio pu­sė. Ar daug pur­vo te­ko ma­ty­ti? – Vi­si tė­vai, ku­rie gal­vo­ja iš­leis­ ti į ma­dos pa­sau­lį 12, 15 ar 16 me­ tų vai­kus, tu­ri ži­no­ti, kad yra daug blo­gų žmo­nių, ku­rie no­ri jiems su­ suk­ti gal­vas ir ty­ko jų kaip gro­bio. Ir ver­čia tuos vai­kus da­ry­ti to­kius da­ ly­kus, prie ku­rių jie ne­bu­vo įpra­tę. Jie ver­čia jau­nas mer­gai­tes ir vai­ ki­nu­kus jaus­tis nie­ko ver­tais, jei jie at­si­sa­ko ro­dy­ti sa­vo kū­ną. Šis vers­las – ne jau­niems ir silp­ ną cha­rak­te­rį tu­rin­tiems žmo­nėms. Juos iš­nau­do­ja, api­pi­la pi­ni­gais ir

„„Ti­tu­las: 1999 m. V.McCra­ry, iš­rink­tas ge­riau­siu mo­de­liu vy­ru, teigia kad yra iš­skir­ti­nis ir dir­ba ge­rai. 

do­va­no­mis, kad ga­lė­tų pri­si­vi­lio­ti, o po to įvyks­ta ki­ti da­ly­kai. Jei šie jau­ni vai­ki­nu­kai ir mer­gi­nos ne­ žai­džia tų žai­di­mų, yra nu­spi­ria­ mi ša­lin. Vi­siems jau­niems mo­de­liams ir jų tė­vams sa­kau: bū­ki­te at­sar­gūs. Jei pa­ten­ka­te į vers­lą, kur su­ka­si di­de­li pi­ni­gai, tu­ri­te bū­ti bud­rūs ir sau­go­ tis tų, ku­rie dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas ir nuo ku­rių pri­klau­so kar­je­ra. Aš daug to­kių da­ly­kų ne­pa­ty­riau ir dėl sa­vo fi­zi­nių duo­me­nų. Ne­žai­ džiau tų žai­di­mų ir žmo­nės ži­no, kad dir­ba­mi su Vla­di­mi­ru (pa­brė­ žia sa­vo var­dą) su­lauks ge­riau­sio re­zul­ta­to. Ir Vla­di­mi­ras ne­žais tų žai­di­mų, to­dėl jie žai­džia su ki­tais. Gra­žiau­si žo­džiai lie­tu­viams

– Bu­vo­te Jea­no Pau­lio Gaul­tier įkvė­pi­mo šal­ti­nis. – Taip, man te­ko dirb­ti su JPG. La­ bai ža­vus as­muo. Jis tu­ri su­ge­bė­ji­mą

žmo­nė­se at­ras­ti skir­tu­mų, pa­ste­bė­ti šal­tak­rau­jiš­ku­mą, mo­kė­ji­mą su­si­ val­dy­ti. Jis ža­vus, bet aš ne­ga­liu pa­ pa­sa­ko­ti kaž­ko­kių is­to­ri­jų apie jį. – Mo­de­liu pra­dė­jo­te dirb­ti išė­ jęs iš krep­ši­nio. At­ro­do, žai­dė­ te Bra­zi­li­jo­je, Eu­ro­po­je. Ar ga­ lė­tu­mė­te pri­dė­jęs ran­ką prie šir­dies pa­sa­ky­ti, kad nie­ka­ da ne­si­gai­lė­jo­te, jog ne­tę­sė­te krep­ši­nin­ko kar­je­ros, nes žai­ dė­te ge­rai. – Aš ne­me­čiau krep­ši­nio dėl mo­de­ lio dar­bo. Sa­vo gy­ve­ni­me dėl nie­ko ne­si­gai­liu. Vis­kas įvyks­ta dėl ko­ kių nors prie­žas­čių. Krep­ši­nis pa­ ti­ko vi­są gy­ve­ni­mą. Kai tau kaž­kas se­ka­si ir ne­ten­ki to, kas pa­tin­ka, skau­du. Bet ne­rei­kia nu­leis­ti ran­ kų. Sten­kis vis­ką at­lik­ti ge­riau­siai. Ar fil­muo­tu­mei­si, ar kur­tum mu­ zi­ką, ar da­ry­tum ko­kius nors ki­tus drą­sius da­ly­kus.

Esu kū­ry­bin­gas žmo­gus, ku­ris daug ką ga­li pa­da­ry­ti, to­dėl pa­si­ sten­gęs dir­bu la­bai ge­rai. – Be­je, ži­no­te, kad Lie­tu­vo­je krep­ši­nis – ant­ro­ji re­li­gi­ja? – Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys – nenusa­ ko­mos. Man pa­tin­ka NBA ste­bė­ ti rung­ty­niau­jan­čius ki­tų vals­ty­bių žai­dė­jus. Be abe­jo­nės, NBA žaidėjai yra ge­riau­si me­ti­kai. – Pasakykite nuo­šir­džiai: ką ži­ no­te ar gir­dė­jo­te apie Lie­tu­vą? Ar jums tai ša­lis, kaip kar­tais dar ma­no kai ku­rie Va­ka­rų gy­ ven­to­jai, kur vaikš­to bal­to­sios meš­kos ir nė­ra tua­le­ti­nio po­ pie­riaus? – Aš ma­čiau lie­tu­vių – jie tur­tin­gi, kul­tū­rin­gi ir la­bai darbš­tūs žmo­ nės. Ir mo­ka džiaug­tis tuo, ką tu­ ri. Dar – nuo­sta­bios mo­te­rys. Ir neį­ti­ki­ma, di­din­ga ša­lies is­to­ri­ja.


21

Šeštadienis, sausio 26, 2013

aukštyn žemyn

­mi­ras, pri­va­lo da­ry­ti di­džius dar­bus Bet di­džiau­sia ir svar­biau­sia as­ me­ny­bė ma­no gy­ve­ni­me – ma­ma. Pa­ti­kėkite ma­ni­mi. Nuo­gas ant ba­tu­to

– A.a. R.Ave­do­nui po­za­vo­te ir nuo­gas, ly­ties or­ga­nus pri­si­ den­gęs tik rau­do­nais ba­tais. Ko­kio­je keis­čiau­sio­je vie­to­je te­ko dirb­ti? – Taip, su gar­siu fo­tog­ra­fu R.Ave­ do­nu, ma­no drau­gu, daug dir­bau. Mo­de­liui sto­vė­ti prieš gar­sų fo­tog­ ra­fij­ os meist­rą yra pa­sie­ki­mas. O kai dir­ba du meist­rai, ma­dos ir fo­ tog­ra­fij­ os, įvyks­ta kaž­kas neį­ti­ki­ mo. Ir tai su­tei­kia dar di­des­nės pa­ lai­mos. Bu­vo ir sma­gių kar­je­ros aki­mir­ kų. Kar­tą atė­jau ir ne­bu­vo dra­ bu­žių. Pa­ma­čiau ba­tu­tą ir pa­ klau­siau: ką mes čia da­ry­sim? Jis at­sa­kė: ne­ži­nai? Šo­ki­nė­si nuo­gas ir ro­dy­si įvai­rias po­zas. Pa­vyz­džiui, rau­me­nų jė­gą. Ne­ma­nau, kad tai da­ry­siu, at­sa­ kiau. Ri­char­do vei­das per­si­mai­nė. Ki­tų idė­jų jis ne­tu­rė­jo... Tai bu­vo vie­ na be­pro­tiš­kiau­sių ma­no fo­to­se­si­jų. Vie­na keis­čiau­sių vie­tų, kur fo­ tog­ra­fa­vau­si – me­di­nis na­me­ lis Pran­cū­zijos už­mies­ty­je. Na­mas bu­vo ap­leis­tas ir la­bai ne­šva­rus. Ne vi­sa­da ga­li pa­si­rink­ti dar­bo vie­tą, bet tu­ri pa­da­ry­ti sa­vo dar­bą. Ne­da­ry­ki­te bet ko

– Nuo­gu­mas mo­de­lių pa­sau­ly­ je įpras­ta. Ar tai nė­ra pa­slap­ ties, jaus­mų nai­ki­ni­mas, ku­ris mus ve­da su­sve­ti­mė­ji­mo, pa­ vir­šu­ti­niš­ku­mo link? Be­je, tu­ ri­te komp­lek­sų? – Nuo­gu­mas yra sek­sua­lu. Da­bar nuo­gu­mas daž­nai pasitelkiamas tuo­met, kai trūks­ta idė­jų. Krū­tys ar už­pa­ka­lis daž­nai ro­do­mi tuš­čiai, kai trūks­ta kū­ry­bin­gu­mo. Taip, ke­lis kar­tus esu po­za­vęs nuo­gas. Ta­čiau tai bu­vo ki­taip: fo­ tog­ra­fij­ os sko­nin­gos, jau­čiuo­si ge­ rai nors esu dro­vus. Prieš nu­si­reng­ da­mas tu­riu ži­no­ti ir su­pras­ti, kam to rei­kia.Ne­kant­rau­ju ap­lan­ky­ti jū­sų ša­lį. Man pa­tik­tų at­vyk­ti čia pa­dir­bė­ti, pa­vaikš­čio­ti gat­vė­mis, pa­bend­rau­ ti su žmo­nė­mis, ku­rie nie­ka­da ne­ ma­tė to­kių kaip aš. Ti­kiuo­si, to­ kia ga­li­my­bė at­si­ras, – ne­tver­čiau džiaugs­mu, jei ga­lė­čiau at­vyk­ti pa­ dir­bė­ti į jū­sų pui­kią ša­lį. Su Lu­cu Bes­so­nu ir Mi­la Jo­vo­vic

– Fil­ma­vo­tės ki­no fil­muo­se „Kro­ko­di­las Dan­dis Los An­ dže­le“, „Gro­buo­nis 2“. Tai – tik sa­vi­mei­lės pa­glos­ty­mas, pi­ni­ gai ar jums iš tik­rų­jų įdo­mi ak­ to­riaus pro­fe­si­ja? – Tai bu­vo ga­li­my­bės, ku­rio­mis pa­si­nau­do­jau. Tai ne­bu­vo ma­no ego pa­ten­ki­ni­mas. Ką da­rau, da­ rau ge­riau­siai, kiek ga­liu, bet esu di­džiau­sias sa­vo kri­ti­kas ir toks bū­siu vi­sa­da. Tai pa­de­da tei­sin­ gai pa­si­rink­ti, su­si­kon­cent­ruo­ti į rea­ly­bę ir at­lik­ti di­de­lius dar­bus.

Vla­di­mi­ro McCra­ry as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Žmo­gus, var­du Vla­di­mi­ras, pri­ va­lo da­ry­ti ge­rus, di­džius dar­bus. Bet kar­tais ir ne­la­bai, – juo­kia­si. – Ką ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti apie Lu­cą Bes­so­ną, Mi­la Jo­vo­vic? Jūs dir­bo­te su jais fil­me „Penk­ ta­sis ele­men­tas“. – Man bu­vo di­de­lė gar­bė dirb­ti su L. Bes­so­nu. Jis bu­vo la­bai su­si­kau­ pęs, ne­dau­gia­kal­bis, bet jį su­pra­ tau. Kai vyks­ta kū­ry­ba, tu­ri leis­ti plė­to­tis tam veiks­mui. Mi­la bu­vo la­bai mie­la. Ti­kiuo­si, kad su jais abiem man dar teks pa­dir­bė­ti. – Jū­sų ke­ly­je bu­vo daug gar­ sių žmo­nių. Ką įra­šy­tu­mė­te į jums tri­jų svar­biau­sių žmo­ nių są­ra­šą? – Kas yra gar­sūs? Su­ti­kau daug įžy­my­bių, di­džių fo­tog­ra­fų, pui­ kių me­ni­nin­kų, ak­to­rių. Ir jie mie­ lai bend­rau­ja su ma­ni­mi, nes ne­su

su­žvaigž­dė­jęs. Mes vi­si esa­me žmo­ nės – vy­rai ir mo­te­rys. Žmo­gų api­ bū­di­na tai, ką jis da­ro, ir tai pa­ro­ do, koks jis žmo­gus. Man ne­rū­pi, ką žmo­nės apie ma­ ne gal­vo­ja. Man daug svar­biau, kaip žmo­nės el­gia­si. Mes per­ne­lyg su­reikš­mi­na­me žvaigž­des. Iš sa­ vo pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kai ku­rie jų – blo­gi žmo­nės. Žvaigž­dės yra vie­ni­šos ma­mos, ku­rios sun­kiai dir­ba, no­rė­da­mos iš­mai­tin­ti ir ap­rū­pin­ti sa­vo vai­kus. Žvaigž­dės yra tė­vai, ku­rie sten­gia­ si iš­gy­ven­ti gy­ve­ni­mo sun­ku­mus ir ieš­ko dar­bo. Taip, esu gar­sus žmo­gus, žmo­nės ma­ne at­pa­žįs­ta, ta­čiau esu pa­pras­ tas vy­ru­kas. Ir man ar­ti­mi to­kie žmo­nės kaip aš. Ar­ba gar­sus fo­ tog­ra­fas Ri­char­das Ave­do­nas, ku­ris bu­vo pa­pras­tas, bet di­dis žmo­gus. Jis su ki­tais pa­gar­biai elg­da­vo­si ir my­lė­jo sa­vo dar­bą.

– Mo­de­lių pa­sau­lis jums ne­ dvel­kia pa­vir­šu­ti­niš­ku­mu ir dva­si­nių sa­vy­bių nai­ki­ni­mu? – Yra daug mo­de­lių, ku­rie pa­da­ry­ tų bet ką, kad tap­tų žvaigž­dė­mis. Ir tai – jų pra­žū­tis. Jau iš­gar­sė­jęs kaip mo­de­lis, ku­ris ga­li pa­da­ry­ti bet ką, bū­si tas, ku­rio ir pra­šys da­ry­ti bet ką. Taip elg­tis ne­de­ra nei sie­kiant mo­de­lio kar­je­ros, nei gy­ve­ni­me. – Ko­dėl bu­vo­te stai­ga pa­si­trau­ kęs iš mo­de­lių pa­sau­lio ir grį­ žo­te po 12 me­tų į ma­dos sa­vai­ tę Pa­ry­žiu­je 2011 m.? – Taip, tie­sa, pa­si­trau­kiau bū­da­ mas vir­šū­nė­je, kai 1999 m. bu­vau iš­rink­tas ge­riau­siu me­tų mo­de­liu. Iš­vy­kau į Los An­dže­lą, fil­ma­vau­si, ra­šiau, dir­bau te­le­vi­zi­jo­je. Il­gė­jau­si ma­dos pa­sau­lio, grį­ žau. Vis dėl­to pa­ma­čiau, kad per tą lai­ką daug kas pa­si­kei­tė. Ne­li­ ko tam­siao­džių mo­de­lių, pra­dė­jo do­mi­nuo­ti mė­ly­na­kiai blon­di­nai. Liūd­na. Kur din­go spal­vin­gu­mas? Jei tik kam nors su­tei­kia ga­li­my­bę, ma­dos in­dust­ri­ja juos jau iš­kart va­ di­na su­per­mo­de­liais. Keis­ta. Grįž­ti bu­vo sun­ku. Sun­ku pa­ti­kė­ ti, kad vy­ro, kaip aš, su tiek ta­len­ tų, ku­ris bu­vo daug pa­sie­kęs sa­vo

sri­ty­je, dau­ge­lis di­džių­jų agen­tū­rų ne­sam­dė. Ko­dėl? Dėl po­li­ti­kos? Esu kū­rė­jas. Man nu­si­spjau­ti į po­li­ti­ ką. Man rū­pi kur­ti gro­žį. O kai ku­ rie da­ly­kai, ku­riuos da­bar ma­to­me ma­dos pa­sau­ly­je, – be­sko­ny­bė. Tu­ri tris duk­ras

– Sa­kė­te, kad, su­si­kon­cent­ra­ vus į tiks­lą, ga­li­ma vis­ką pa­ siek­ti. Koks da­bar­ti­nis jū­sų tiks­las? – Da­bar ir vi­sa­da ma­no tiks­las bu­ vo kuo ge­riau dirb­ti. No­riu dau­giau fil­muo­tis, kur­ti mu­zi­ką, dau­giau fo­tog­ra­fuo­tis ir to­se nuo­trau­ko­se pa­lik­ti kaž­ko­kį pėd­sa­ką. To­liau rek­ la­muo­ju sa­vo dar­bus, ne­tru­kus bus iš­leis­ta ma­no poe­zi­jos kny­ga. Žmo­nės, dir­ban­tys su ma­ni­mi, ži­no, koks bu­vau ir bū­siu. Ga­liu pa­ da­ry­ti ge­riau nei ki­ti. Ir ma­no žo­dis yra pa­ti­ki­mas kaip „Ame­ri­can Exp­ ress“. Jei žmo­gum ne­ga­li­ma pa­si­ti­ kė­ti, jis nie­ko ver­tas. – Jei rei­kė­tų iš­skir­ti dvi gy­ve­ni­ mo die­nas: vie­ną, kai pa­si­ju­to­te pa­sie­kęs pa­čią vir­šū­nę, ir ki­tą – tam­siau­sią? – Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mo­de­lio dar­bas, ap­do­va­no­ji­mai ma­ne pri­ ver­tė jaus­tis pa­sie­kus vir­šū­nę. Man svar­biau pa­gar­ba ir gė­rė­ji­ma­sis tų, ku­rie su­pran­ta, kas yra ge­ri dar­bai. Juo­lab kad dir­bu sri­ty­je, ku­rio­je la­ bai daug kon­ku­ren­tų, o esu pa­da­ręs įsi­min­ti­nų dar­bų, ku­riais se­ka ki­ti. Ma­no dva­sia yra ma­no dar­bai.

Jei šie jau­ni vai­ki­nai ir mer­gi­nos ne­žai­ džia tų žai­di­mų, yra nu­spi­ria­mi ša­lin.

Tam­siau­sia die­na? Ži­no­ma, ma­ no drau­gų mir­tys. Bet tai – la­bai as­me­niš­ka. – At­ro­do, tu­ri­te tris duk­ras nuo skir­tin­gų mo­te­rų? Gar­sių žmo­ nių as­me­ni­nis gy­ve­ni­mas daž­ nai ne­sėk­min­gas, nes sun­ku su­ de­rin­ti kar­je­rą ir šei­mą. – Ne­ži­nau, iš kur ši in­for­ma­ci­ja. Iš­ ties tu­riu tris duk­ras, bet su ta pa­ čia mo­terimi. Ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, kaip gy­ve­ na ki­ti, bet įsi­vaiz­duo­ju, kad sun­ku mo­te­riai ar vy­rui iš­bū­ti su žmo­gu­ mi, ku­ris nuo­lat ke­liau­ja, dir­ba su tais, ku­rie kar­tais ap­si­nuo­gi­na ar ką nors iš­kre­čia. Vis­kas pri­klau­so nuo pa­čių žmo­nių. Bet dėl menko nuo­ty­ kio ne­ver­ta pra­ras­ti sa­vo šei­mos. – Jei ži­no­tu­mė­te, kad jums li­ ko gy­ven­ti tik sa­vai­tę, ko­kia ji bū­tų? – Pa­sis­teng­čiau pri­vers­ti kiek įma­ no­ma dau­giau žmo­nių šyp­so­tis. Leisčiausi į kelionę ir ap­ka­bin­čiau sa­vo vai­kus. Gy­ve­ni­mo pa­bai­go­je vi­si tu­ri­me sa­vęs pa­klaus­ti, ar no­ ri­me ap­link ma­ty­ti vi­sus drau­gus, ku­riuos ma­no­me tu­rį, ar tik tuos ke­lis žmo­nes, ku­rie iš tie­sų mus my­ li. Tai yra svar­biau­sia. P.S. Lie­tu­vos žmo­nės! Ne­pa­leis­ki­ te ma­nęs iš aki­ra­čio, at­vyks­tu dirb­ ti ir at­ras­ti šią nuo­sta­bią pa­sau­lio da­lį. Te­lai­mi­na jus Die­vas ir lin­kiu vi­so ge­riau­sio! Vla­di­mi­ras M.


22

šeštadienis, sausio 26, 2013

aukštyn žemyn

Ma­dei­ra: pir­ma­sis ad­re­na­li­no gurkš­nis – lėk­tu­vui lei­džian­tis

Jei nė­ra ga­li­my­bių ke­liau­ti po vi­są pa­sau­lį, rei­kė­tų ap­lan­ky­ti Ma­dei­rą. Atsk­ri­dęs į šią am­ži­nos va­sa­ros sa­lą nu­si­lei­si vie­na­me iš pa­vo­jin­giau­sių pa­sau­lio oro uos­tų, pa­si­ sem­si ad­re­na­li­no ant aukš­čiau­sio Eu­ro­po­je skar­džio, pa­si­vaikš­čio­si po kalnus de­be­sy­ se, pa­plau­kio­si kar­tu su del­fi­nais, pa­ra­gau­si Ma­dei­ros vy­no ir skrie­si ro­gė­mis gat­ve.

„„Ženk­las: Fun­ša­lio prie­plau­kos

kran­ti­nė­je įsiam­ži­no ir lie­tu­viai.

Lo­re­ta Ga­lu­baus­kie­nė

l.galubauskiene@kaunodiena.lt

Pi­lo­tai ne­nu­vy­lė, uo­dai ne­kan­do

Po pu­sant­ros va­lan­dos skry­džio lėk­ tu­vu iš Li­sa­bo­nos į Ma­dei­rą virš At­ lan­to van­de­ny­no tam­so­je su­spin­dę sa­los ži­bu­riai at­ro­dė pa­sa­kiš­kai. Dar prieš lei­džian­tis ži­no­jo­me, kad tarp­tau­ti­nis Fun­ša­lio oro uos­ tas yra ki­toks nei vi­si: pa­sta­ty­tas ant po­lių van­de­ny­no pa­kran­tė­je šis or­ lai­vių ta­kas pa­ten­ka į pa­sau­lio pa­ vo­jin­giau­sių­jų de­šim­tu­ką ir yra ant­ ras pa­gal pa­vo­jin­gu­mą Eu­ro­po­je. Ne­rimo kėlė dar ir tai, kad ne­ se­niai pa­skelb­tas di­džiau­sias per šimt­me­tį Den­gės karš­ti­nės pro­trū­ kis sa­lo­je su­sarg­di­no be­veik 1 600 žmonių. Vis dėl­to ir pi­lo­tai, ir uo­dai šį­kart bu­vo dau­giau ži­niask­lai­dos nei tik­ro pa­vo­jaus šauk­liai. Lei­do­ mės ir iš­vyk­da­mi ki­lo­me sklan­džiai, o uo­dai sa­lo­je vi­siš­kai ne­kan­do. Ro­nal­do nu­run­gė Co­lum­bus

Ma­dei­ra – Por­tu­ga­li­jos au­to­no­mi­ nis re­gio­nas, tu­rin­tis sa­vo sos­ti­nę, vė­lia­vą, her­bą ir par­la­men­tą.

„„Eg­z o­t i­k a: ba­na­na­na­na­sas yra

ba­na­no ir ana­na­so hib­ri­das.

Tai vul­ka­ni­nės kil­mės kal­nuo­ta sa­la, vos 56 km il­gio ir 23 km plo­ čio, 1 000 km nuo Eu­ro­pos ir 520 km nuo Af­ri­kos kran­tų. Ap­sis­to­jo­me Fun­ša­ly­je. Ma­dei­ ro­je gy­ve­na 267 tūkst. gy­ven­to­ jų, ko­ne treč­da­lis iš jų – sos­ti­nė­je. Šį­kart nu­si­žen­gė­me tra­di­ci­jai ke­ liau­ti nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu, nes pa­ti­kė­jo­me pa­žįs­ta­mų bri­tų tu­ris­ tų re­ko­men­da­ci­jo­mis – su vie­ti­niu gi­du Bru­no ke­lias die­nas lei­do­mės į ke­lio­nes po sa­lą mik­roau­to­bu­ su. Še­šių žmo­nių gru­pe­le ke­liau­ ti iš­ties sma­gu, juo­lab kad Bru­no no­riai ro­dė vis­ką, o va­žiuo­da­mas kal­nais ve­dan­čiais ser­pan­ti­nais ir sa­los tu­ne­liais ne­nus­to­da­mas pa­ sa­ko­jo daug įdo­mių da­ly­kų, ne­pa­ mirš­da­mas įterp­ti ir pi­kan­tiš­kų de­ ta­lių apie sa­vo uoš­vę. Ma­dei­ro­je daž­nai lan­kė­si Wins­ to­nas Chur­chil­lis, o Chris­top­he­ris Co­lum­bus po pa­sau­lio at­ra­di­mo sa­lo­je gy­ve­no net ke­le­tą me­tų. Da­ bar sa­los gy­ven­to­jai ne ma­žiau di­ džiuo­ja­si ir iš Fun­ša­lio ki­lu­siu fut­ bo­li­nin­ku Cris­tia­no Ro­nal­do. Bru­no net akys su­spin­dė­jo, kai kal­ba pa­kry­po apie fut­bo­lą. Por­ tu­ga­lai la­bai mėgs­ta šią spor­to ša­ ką. Kaip ir po­ncha – tra­di­ci­nį sa­los gė­ri­mą, ga­mi­na­mą iš me­daus, cit­ ri­nų sul­čių ir cuk­ra­nend­rių spi­ri­ to – ro­mo, kar­tais pi­lant ir švie­žių ma­ra­ku­jos sul­čių. Sus­to­jus pa­ke­lės užei­go­se tau­re­lę po­nchos ne­si­bo­di iš­lenk­ti net vai­ruo­to­jai gi­dai.

Šiau­r i­n ė­je sa­l os da­ly­je ypač daug kriok­lių. Ties Por­to Mo­niz van­de­ny­nas bau­gi­nan­čiai aud­ rin­gas. At­lan­to ban­gos nuo­lat už­ lie­ja la­vos su­for­muo­tus pa­kran­tės ba­sei­nus. Žie­mą jie už­da­ry­ti – gruo­dį po at­vi­ru dan­gu­mi ga­li­ma mau­dy­tis tik vieš­bu­čių ba­sei­nuo­ se. Ma­dei­ro­je smė­lė­tų pa­plū­di­mių be­veik nė­ra, kran­tai ak­me­nin­gi ar­ ba tam­saus vul­ka­ni­nio smė­lio, to­ dėl poil­siau­to­jai plau­kia į gre­ti­mą Por­to San­to sa­lą, ypač po­pu­lia­rią va­sa­rą. Apsk­ri­tai žo­džiai „va­sa­ra, žie­ma“ ne­tiks­lūs: oro tem­pe­ra­tū­ra čia vi­ sus me­tus svy­ruo­ja nuo 19 iki 25 oC ši­lu­mos, to­dėl tu­ris­tų su­lau­kia­ma vi­sais se­zo­nais, o krui­zi­niai lai­vai Fun­ša­lio prie­plau­ko­je švar­tuo­ja­si kas­dien. Neat­sis­pi­ria­me pa­gun­dai

Šios bai­sios juo­dos žu­vys gy­ve­na van­ de­ny­ne 800 m gy­ly­ je ir tik nak­tį iš­ky­la į 500 m, kur jas gau­do žve­jai.

Po ko­jo­mis – 580 m skar­dis

Ke­lia­vo­me po sa­lą, kas­dien ap­lan­ ky­da­mi vis ki­tą re­gio­ną. Taip su­tau­ pė­me lai­ko ir pa­ju­to­me kraš­to­vaiz­ džio kont­ras­tą. Nors sa­la ne­di­de­lė, bet la­bai kal­nuo­ta, to­dėl sker­sai išil­ gai jos grei­tai ne­per­va­žiuo­si. Ma­dei­ra iš­va­go­ta le­va­dų – drė­ki­ ni­mo ka­na­lų, ku­riais van­duo iš aukš­ ti­kal­nių tie­kia­mas že­myn au­ga­lams lais­ty­ti ir ki­toms reik­mėms. Pa­lei le­ va­das drie­kia­si ta­kai pa­si­vaikš­čio­ti, te­rei­kia iš­si­rink­ti marš­ru­tą. Ry­ti­nė­je sa­los da­ly­je su­sto­jo­me Ka­ma­šos kai­me­ly­je, gar­sė­jan­čia­ me rank­dar­bių fab­ri­kė­liu – pin­tais na­mų apy­vo­kos daik­tais ir net bal­ dais. San­ta­no­je tar­si mu­zie­ju­je dar ga­li­ma ras­ti et­ni­nių A for­mos na­ me­lių vos su ke­liais lan­gais, vir­tu­vė ir tua­le­tas – lau­ke. Sun­ku pa­ti­kė­ ti, bet ke­le­tas šei­mų juo­se gy­ve­ na iki šiol. Pa­sie­kus 1 818 m aukš­ čio Ariei­ro vir­šu­kal­nę neap­rė­pia­mą pa­no­ra­mą šiek tiek pri­den­gė de­be­ sys, ta­čiau tai ne­sut­ruk­dė pa­si­mė­ gau­ti įspū­din­gais vaiz­dais. Pie­tuo­se stūk­so aukš­čiau­sias Eu­ro­pos skar­dis – Ži­rao ky­šu­lys. 580 m virš At­lan­to iš­ki­lu­sio­je jo ap­žval­gos aikš­te­lė­je su per­ma­to­ mo­mis grin­di­mis vaikš­čio­ti tru­pu­tį ne­jau­ku. Apa­čio­je, tie­siai po ko­jo­ mis, ply­ti dir­ba­mos že­mės plo­tai.

gai, avo­ka­dai, net ba­na­na­na­na­sai. Šis ypa­tin­gas ba­na­no ir ana­na­so hib­ri­das tu­ri ba­na­no for­mą, pa­na­ šų į ana­na­są ža­lią pa­vir­šių ir abie­ jų mai­šy­tą sko­nį. Ma­dei­ra tur­tin­ga gė­lių – žy­di kin­ro­žės, aga­vos, pro­tė­jos, an­tu­ riai, o stre­li­ci­jos ir or­chi­dė­jos ta­ pu­sios sa­los sim­bo­liais. Vy­nas – skys­ta­sis auk­sas

Sa­la dau­giau­sia pa­ja­mų gau­na iš tu­riz­mo, že­mės ūkio ir vy­ni­nin­ kys­tės. Ma­dei­ros 19–20 laips­nių stip­ru­mo vy­nas ypa­tin­gas ne tik sa­vo sko­niu, bet ir is­to­ri­ja. Sa­ko­ma, kad ka­dai­se jū­rei­viai ke­ liau­to­jai vi­sai at­si­tik­ti­nai pa­ste­bė­ jo, kad šil­tai pa­lai­kius vy­no sko­nis tam­pa ki­toks. Da­bar vy­nas lai­ko­ mas aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je pus­ me­tį, vė­liau fer­men­ta­ci­jos pro­ce­ sas stab­do­mas įpi­lant bren­džio, o ta­da jau ne vie­nus me­tus to­liau bran­di­na­mas ąžuo­lo sta­ti­nė­se. Ma­dei­ro­je yra net 7 vy­ni­nės, be­ ne gar­siau­sia iš jų – bri­tų šei­mos prieš 200 me­tų įkur­ta „Blandy‘s“ – eks­kur­si­ja po ją ir de­gus­ta­ci­ja ne ma­žiau įdo­mi nei ke­lio­nės po sa­lą. Rū­siuo­se tam­so­je lai­ko­mos mil­ži­ niš­kos ąžuo­lo sta­ti­nės vy­no: ke­tu­ rių vy­nuo­gių rū­šių – nuo sau­so iki sal­daus. Vi­sų nuo­sta­bai, vy­no ži­no­vė gi­dė pa­ta­rė pil­nus bu­te­lius lai­ky­ti sto­ vin­čius sta­čius ir ti­ki­no, kad to­ kį ati­da­rius vy­ną ga­li­ma ger­ti net pu­sant­rų me­tų – tiek lai­ko ne­si­ kei­čia jo sko­nis. Fir­mi­nė­je par­duo­tu­vė­je yra net šim­ta­me­čio vy­no, tie­sa, už jį pa­ klo­tum ne vie­ną šim­tą eu­rų. Fun­ ša­lio res­to­ra­nuo­se, skam­bant fa­do mu­zi­kai, daž­niau­siai gurkš­no­ja­mas 5–10 me­tų vy­nas. Nuo kal­no – pin­to­mis ro­gė­mis

pa­plau­kio­ti ir mes. Per pen­kias ke­ lio­nės ka­ta­ma­ra­nu va­lan­das pa­si­ se­ka pa­ma­ty­ti ne vie­ną del­fi­ną. Pa­ma­ty­si, ko ne­bu­vai ma­tęs

Į Fun­ša­lio žu­vų tur­gų ver­ta vyk­ ti ne vien pirk­ti, bet ir pa­spok­so­ti. Mil­ži­niš­ki tu­nai, do­ra­dos, kal­ma­ rai, ta­čiau ypa­tin­giau­sios kar­džu­ vės es­pa­dos. Šios bai­sios juo­dos žu­vys su di­ de­lė­mis iš­spro­gu­sio­mis aki­mis gy­ ve­na van­de­ny­ne 800 m gy­ly­je ir tik nak­tį iš­ky­la į 500 m, kur jas gau­ do Ka­ma­ra de Lo­bo­so žve­jai. Kep­ tos svies­te su ba­na­nu ant vir­šaus ar­ba ma­ri­nuo­tos vy­ne su čes­na­ku ir iš­kep­tos aly­vuo­gių alie­ju­je – la­ bai ska­nios. Sa­lo­je au­ga ma­žie­ji ba­na­nai, ano­nos, pa­pa­jos, ma­ra­ku­jos, man­

„„Gam­ta: au­ga­lai gro­žiu ste­bi­na ne tik

Ma­dei­ro­je svai­gi­na ne vien sau­ lė, gė­lės ar vy­nas. Ne­pa­kar­to­ja­mų įspū­džių pa­že­ria 150 me­tų se­nu­mo trans­por­to rū­šis – to­bo­ga­nas. Ka­dai­se to­kiu trans­por­tu nuo kal­no į Fun­ša­lį bu­vo ve­ža­mi tur­tin­ gie­ji po­nai ir ga­be­na­mi kro­vi­niai. Iš Fun­ša­lio cent­ro kel­tu­vu per 20 min. pa­si­kė­lus į Mon­te, esan­ tį 600 m virš jū­ros ly­gio, pa­si­tin­ ka bū­rys bal­ta­kel­nių skry­bė­lė­tų to­ bo­ga­no ve­žė­jų, kvie­čian­čių sės­ti į pin­tas, me­džiu kaus­ty­tas dvi­vie­tes ro­ges. Jie mik­liai nuo kal­no iš­stu­ mia ro­ges, vė­liau už­šo­ka ant jų ir vi­si kar­tu skrie­ja­me be­veik 45 km/ val. grei­čiu gat­ve že­myn. Pra­mo­ga links­ma, bet ne­la­bai sau­gi, nes pa­si­sker­sa­vu­sios ro­gės daž­nai tam­pa pa­vo­jin­gai ne­val­do­ mos. Ker­tant san­kry­žas be­lie­ka ti­ kė­tis, kad ša­lu­ti­niu ke­liu va­žiuo­ jan­tys au­to­mo­bi­liai ro­ges pa­ma­tys ir su­spės su­sto­ti. Ki­tu at­ve­ju juos tek­tų stab­dy­ti sa­vais pe­čiais.

580 – tiek metrų virš At­lan­to iškilęs aukš­čiau­sias Eu­ro­pos skar­dis – Ži­rao ky­šu­lys.

„„Funšalis: Atlanto skalaujamos Mad

„„ Žem­dir­bys­tė: prie aukš­čiau­sio Eu­ro


23

šeštadienis, sausio 26, 2013

aukštyn žemyn

k Fun­ša­lio bo­ta­ni­kos so­de.

„„To­bo­ga­nas: lei­džian­tis ro­gė­mis at­si­pa­lai­duo­ja­ma tik pa­sie­kus fi­ni­šą.

eiros sostinėje gyvena beveik trečdalis salos gyventojų. 

o­pos skar­džio ply­ti au­ga­lų plan­ta­ci­jos.

„„Aukš­tis: 1818 m Ariei­ro vir­šu­kal­nė sken­dė­jo de­be­sy­se.

„„ Is­to­ri­ja: to­kių na­me­lių ga­li­ma pa­maty­ti tik San­ta­no­je.

Lo­re­tos Ga­lu­baus­kie­nės as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

„„At­lan­tas: la­vos su­for­muo­tuo­se ba­sei­nuo­se žie­mą ne­si­mau­do­ma.


24

Šeštadienis, sausio 26, 2013

aukštyn žemyn horoskopai.diena.lt

Astrologinė prognozė sausio 26–vasario 1 dienoms AVI­NAS (03 21–04 20)

Šeš­ta­die­nį ti­kė­ti­nos pro­gos pa­si­links­min­ti, da­ly­vau­ti po­bū­vy­je ar šou ren­gi­ny­je, pa­si­ reikš­ti sce­no­je ar­ba pa­nau­do­ti ak­ to­ri­nius ge­bė­ji­mus ro­man­tiš­ka­me pa­si­ma­ty­me. Ne­pa­mirš­ki­te, kad dė­me­sio, vai­kiš­kų pra­mo­gų rei­ kia ir jū­sų vai­kams. Už­siim­ki­te su jais, ne­pa­li­ki­te be prie­žiū­ros. Ki­ tą sa­vai­tę kils no­ras trans­for­muo­ti sa­vo gy­ve­ni­mo bū­dą, keis­ti dar­bą ar mi­ty­bos įpro­čius. Tur­būt ap­si­ lan­ky­si­te gro­žio sa­lo­ne ar spor­to, svei­ka­tin­gu­mo cent­re, me­di­ci­nos įstai­go­je. JAU­TIS (04 21–05 20)

Sa­vait­ga­lį pa­bū­ki­te na­mi­ sė­dos, paeks­pe­ri­men­tuo­ki­ te vir­tu­vė­je, nes bū­tent tai su­teiks ge­riau­sią at­si­pa­lai­da­vi­mą ir ma­ lo­nu­mą. Dau­giau dė­me­sio skir­ki­ te sau, my­li­mam žmo­gui, šei­mai. Tik ven­ki­te pro­vo­kuo­ti gin­čus ir šei­my­ni­nes sce­nas, ne­bū­ki­te per­ ne­lyg reik­lūs par­tne­riui, o į jo pa­ sta­bas rea­guo­ki­te at­lai­džiai. Ki­ ta sa­vai­tė pra­si­dės dirg­liai, o gal ir ava­rijomis, bet jau nuo ant­ra­die­nio po­rą die­nų jau­si­tės ga­na sma­giai. Re­gis, jums sek­sis su­bliz­gė­ti kū­ry­ bos, me­no, šou vers­lo sri­ty­je.

LIŪ­TAS (07 23–08 23)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te la­bai emo­ cio­na­lūs ir jaut­rūs. Re­gis, šau­niai lei­si­te lai­ką su tais, ku­rie pa­gei­daus jū­sų drau­gi­jos. Ar­ti­mas žmo­gus ga­li su­teik­ti rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos. Vis dėl­to su pa­gy­ venu­siais ar­ti­mai­siais ir su paaug­ liais bend­rau­ti bus sun­ku, jau­si­te įtam­pą, ne­sup­ra­ti­mą. Jei­gu ka­te­ go­riš­kai bruk­si­te sa­vo nuo­mo­nę, san­tar­vės šei­mo­je ne­liks nė ženk­ lo. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į ju­ri­di­nę rei­ka­ lų pu­sę, kad ne­lik­tų spra­gų, neiš­ siaiš­ki­ni­mų. MER­GE­LĖ (08 24–09 23)

Sa­vait­ga­lį jus itin do­mins įvai­rios pa­slap­tys, gy­ve­ni­ mo už­ku­li­siai, int­ri­gos, ne­paaiš­ ki­na­mi reiš­ki­niai, sap­nai. Puo­se­ lė­si­te iliu­zi­jas, su­si­ju­sias su mei­le, me­nu, dar­bu. Vis dėl­to pa­si­ti­kė­ji­ mo sa­vo jė­go­mis jums stigs. Ga­li­ te su­ne­ga­luo­ti ar­ba teks slau­gy­ti ser­gan­tį šei­mos na­rį. Ki­tą sa­vai­tę pai­nūs rei­ka­lai, pa­slap­tys po tru­ pu­tį narp­lio­sis, kils į pa­vir­šių ir dėl to pa­tir­si­te prieš­ta­rin­gų emo­ci­jų. Re­gis, teks bend­rau­ti su ži­niask­ lai­da, tvar­ky­ti or­ga­ni­za­ci­nius rei­ ka­lus.

ŠAU­LYS (11 23–12 21)

Sa­vait­ga­lį ra­si­te kuo pa­si­ džiaug­ti. Re­gis, jus vi­lios ke­lio­nės ir pa­sau­lio įvy­kiai. Skai­ ty­ki­te, mo­ky­ki­tės, kur­ki­te, nar­ šy­ki­te in­ter­ne­te, vir­tua­liai bend­ rau­ki­te. Ga­li­te su­lauk­ti į už­sie­nį iš­vy­ku­sio drau­go skam­bu­čio ar­ ba iš­vyk­ti kaž­kur pa­vie­šė­ti. Jei ka­muo­ja mo­ra­li­nio pa­si­rin­ki­mo klau­si­mas, įsi­klau­sy­ki­te į są­ži­nės bal­są, ob­jek­ty­viai įver­tin­ki­te in­ for­ma­ci­ją, pa­si­do­mė­ki­te įsta­ty­ mais. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je ga­li tek­ti ruoš­tis ko­man­di­ruo­tei ar­ba vie­šai kal­bai, pa­skai­tai, in­ter­viu. OŽIA­RA­GIS (12 22–01 20)

Pe­rio­do pra­džio­je itin ak­ tua­lūs bus iš­lai­dų, sko­lų ir mei­lės rei­ka­lai. Gal­būt pa­tir­si­te, kad aist­rin­gi jaus­mai lyg Fe­nik­sas at­gy­ja ir ža­di­na vil­tis. Ki­ta ver­ tus, su­stip­rės pa­vy­das, bai­mė dėl drau­gys­tės ar mei­lės ob­jek­to. Nuo pir­ma­die­nio teks sku­biai tvar­ky­ti pi­ni­gi­nius, tur­to rei­ka­lus, mo­kė­ti mo­kes­čius, spręs­ti opią vers­lo ar sko­lų pro­ble­mą. Ne­ty­čia ga­li­te su­ ga­din­ti kaž­ko­kį daik­tą, do­ku­men­ tą. Nuo ant­ra­die­nio jau leng­viau gau­si­te rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, įveik­si­te biu­rok­ra­ti­nius už­kar­dus. VAN­DE­NIS (01 21–02 19)

Sa­vait­ga­lio at­kar­pa bus šau­ni, jei neį­si­vel­si­te į konf­l ik­t ą ir neišp­ro­vo­k uo­s i­ te pa­vy­do sce­nos. La­biau pai­ sy­ki­te ant­ro­sios pu­sės po­rei­ kių, at­sar­giau reikš­ki­te kri­ti­ką, ven­ki­te sku­bo­tų iš­va­dų. Links­ min­da­mie­si ir vi­lio­da­mi prie­ šin­gą ly­tį, ne­pra­ras­ki­te at­sar­ gu­mo. Konf­l ik­tai vie­šu­mo­je ga­li il­gam su­ga­din­ti nuo­tai­ką. Ki­ tą sa­vai­tę vis­ką ra­miai ana­li­ zuo­ki­te ir aiš­kin­ki­tės, nes leng­ va su­klys­ti ir pa­tek­ti į ak­la­gat­vį. Ne­pa­si­duo­ki­te pro­vo­ka­ci­joms. No­ri­te ar ne­no­ri­te, teks steng­ tis geriau sutarti su par­tne­riais ir kon­ku­ren­tais. DVY­NIAI (05 21–06 21)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te nu­si­tei­kę sa­viš­vie­tai, su­si­ra­ši­nė­ji­ mui ar­ba laks­ty­mams po par­duo­ tu­ves ir su­si­ti­ki­mams su gi­mi­nai­ čiais, drau­gais. Ga­li­te per­ne­lyg kiš­ti no­sį į sve­ti­mus rei­ka­lus, pirš­ti sa­vo nuo­mo­nę, dėl to kaž­ kas pa­si­jus ne­jau­kiai. Pa­si­sau­go­ ki­te gre­sian­čio per­ša­li­mo. Nuo pir­ma­die­nio ne­pa­mirš­ki­te tik­rų­ jų ver­ty­bių, neieš­ko­ki­te abe­jo­ti­nų nuo­ty­kių ir neišk­rai­py­ki­te in­for­ ma­ci­jos duo­da­mi in­ter­viu, ko­ men­tuo­da­mi ir pan. Bū­ki­te itin at­sar­gūs ke­ly­je. VĖ­ŽYS (06 22–07 22)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te nu­si­tei­ kę uo­liai triūs­ti na­muo­se, kad juo­se tap­tų jau­kiau ar mo­der­ niau. Gal­būt ką nors sa­vo na­mams pirk­si­te ar par­duo­si­te kaž­ką iš se­ nų daik­tų. Jei do­mi­na ko­mer­ci­ja, nuo­ma, ne­kil­no­ja­mojo tur­to pir­ ki­mas ar par­da­vi­mas, nu­ma­to­mi ne­blo­gi re­zul­ta­tai. Tie­sa, ar­ti­mie­ji ne vis­kuo bus pa­ten­kin­ti. Po­zi­ty­ vus nu­si­tei­ki­mas, ne­sa­va­nau­diš­ ku­mas pa­dės įveik­ti ne­su­ta­ri­mus. Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je dėl mo­ kes­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, pel­no, tur­to da­ly­bų jau­si­te įtam­pą.

SVARS­TYK­LĖS (09 24–10 23)

Pe­rio­do pra­džio­je bū­si­ te nu­si­tei­kę pra­mo­gau­ti, bend­rau­ti su bi­čiu­liais. Ti­kė­ti­nas su­si­ti­ki­mas su se­na kom­pa­ni­ja ir nau­jos pa­žin­tys. At­si­tik­ti­nis flir­tas ga­li tu­rė­ti įdo­mų tę­si­nį. Ki­ta ver­ tus, pra­mo­goms gai­lė­si­te pi­ni­gų ar­ba su­lauk­si­te prie­kaiš­tų dėl per di­de­lio iš­lai­da­vi­mo, ne­bū­ti­nų pir­ ki­nių. Sau­go­ki­te pi­ni­gi­nę, rak­tus. Ki­tą sa­vai­tę ga­li­te ne­kaip jaus­tis, daug lai­ko leis­ti lo­vo­je ar­ba tie­siog bū­si­te tin­gūs, iner­tiš­ki. Neį­vyk­dy­ ti įsi­pa­rei­go­ji­mai, neuž­baig­ti dar­ bai, kon­ku­ren­ci­ja kels ne­ri­mo. SKOR­PIO­NAS (10 24–11 22)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te nu­si­tei­kę kal­bė­tis apie po­li­ti­ką, už­ sie­nį, kar­je­rą ar­ba į to­kias te­mas jus įtrauks ap­lin­ki­niai. Tai pro­vo­kuos gin­čus, gal net vie­šu­mo­je. Ki­ta ver­ tus, iš­girs­ta ki­to­kia nuo­mo­nė jums pla­čiau at­vers akis, kai tik rim­čiau vis­ką įver­tin­si­te. Ki­tą sa­vai­tę dar­ buo­ki­tės itin at­sa­kin­gai, nes klai­dos ga­li rim­tai pa­kenk­ti. Ne­ri­zi­kuo­ki­te san­tau­po­mis ir re­pu­ta­ci­ja. Ne­ma­ža ir trau­mų ti­ki­my­bė. Po­ra die­nų nuo ant­ra­die­nio pa­lan­kios po­kal­biui dėl dar­bo, po­li­ti­nei dis­ku­si­jai, bend­ra­ min­čiams telk­ti.

„„Ste­bė­to­jas: A.Ru­do­kas no­rė­tų at­gim­ti juod­var­niu. 

G.Juo­dei­ka no­rė­tų gim­ti Ge­di­mi­no pi­li­mi Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Jei ki­ta­me gy­ve­ni­me tek­tų at­gim­ ti bet kuo, bet ne žmo­gu­mi, ką pa­ si­rink­tų ži­no­mi žmo­nės? Gy­va­te, juod­var­niu, juo­dą­ja pan­te­ra, žvirb­ liu­ku, ko­me­ta, snie­gi­niu leo­par­du ir Ge­di­mi­no pi­li­mi. R.Či­vi­ly­tė gy­va­tės kai­ly­je

Dai­ni­nin­kė ir mu­zi­kos pe­da­go­gė Ro­si­ta Či­vi­ly­tė nu­si­juo­kė, iš­gir­du­ si klau­si­mą, ir il­gai ne­gal­vo­ju­si pa­ mi­nė­jo gy­va­tę. „Esu gi­mu­si Gy­va­tės me­tais. Pa­gal Zo­dia­ką esu Skor­pio­nas. Bet pa­si­rink­čiau at­gim­ti gy­va­te. Tar­si plėš­rū­nas, bet ke­lia šyp­se­ ną. Skau­džiai ge­lia, bet tai – gra­ žus, iš­min­tin­gas gy­vū­nas“, – tei­ gė R.Či­vi­ly­tė. Ar ji no­rė­tų bū­ti gy­va­tė dar ir to­ dėl, kad jos bi­jo­tų ki­ti? „Ne, – nu­si­juo­kė dai­ni­nin­kė. – Įdo­mu ir sau­gu bū­ti jos kai­ly­je.“ Šou pa­sau­lio at­sto­vas Ge­di­mi­nas Juo­dei­ka ki­ta­me gy­ve­ni­me no­rė­tų at­gim­ti ko­kiu nors pa­sta­tu. „Pa­si­rink­čiau Ge­di­mi­no pi­lį. Vis­ką ma­ty­čiau iš aukš­tai, gy­ven­ čiau be­veik am­ži­nai. Gy­ve­ni­mas eis į prie­kį, o aš ne­si­kei­siu ir lik­siu toks pat vi­są lai­ką, – pa­si­rin­ki­mą ar­gu­ men­ta­vo G.Juo­dei­ka. – Kaip ro­ do is­to­ri­ja, to­kie ob­jek­tai ap­griū­ va, bet at­sta­to­mi, vėl ap­griū­va ir vėl at­sta­to­mi, ir yra pri­žiū­ri­mi. Ir sto­vi šimt­me­čius, tūks­tant­me­čius. Nuo­bo­du ne­bū­tų. Gy­ve­nu aud­rin­ gą gy­ve­ni­mą, to­dėl įdo­mu pa­ma­ ty­ti, kaip vys­ty­sis pa­sau­lis, žmo­ni­ ja. Slap­čia sva­jo­ju pa­ma­ty­ti atei­tį, o bū­da­mas Ge­di­mi­no pi­li­mi, to su­ lauk­čiau.“ Pan­te­ra ir žvirb­liu­kas

ŽU­VYS (02 20–03 20)

Pe­rio­do pra­džio­je skir­si­ te di­de­lį dė­me­sį ap­lin­kos ir kū­no šva­rai, hi­gie­nai, gro­žiui. Jei ti­ki­tės, kad sa­vait­ga­lį ga­lė­si­ te nie­ko ne­veik­ti ir pra­mo­gau­ti, grei­čiau­siai teks nu­si­vil­ti. At­si­ras ne­nu­ma­ty­tų dar­bų ir rū­pes­čių ar­ ba pla­nus su­jauks pa­šli­ju­si svei­ ka­ta. Bū­ti­nai pa­si­rū­pin­ki­te sa­vo ir na­miš­kių svei­ka­tos pro­fi­lak­ti­ka, kas­die­niais rei­ka­lais, ra­miai pa­ si­ren­ki­te ki­tai dar­bo sa­vai­tei. Ki­ tą sa­vai­tę itin ven­ki­te ne­le­ga­lios veik­los ir int­ri­gų bei svai­ga­lų. Si­do­ni­ja

„Fotodienos“ / Simono Švitros nuotr.

Te­le­vi­zi­jos pro­jek­tų da­ly­vė, dai­ni­ nin­kė Ing­ri­da Kaz­laus­kai­tė pa­si­ rin­ko juo­dą­ją pan­te­rą. „Kar­tą ta te­ma kal­bė­jau su šo­kių par­tne­riu ir pra­si­ta­riau, kad bū­čiau ka­te. Ta­čiau teig­da­mas, kad ma­nęs prieš plau­ką ne­pag­los­ty­si, už uo­ de­gos ne­pa­tam­py­si, jis pa­ly­gi­no su pan­te­ra, – juo­kė­si dai­ni­nin­kų Li­ve­tos ir Pet­ro Kaz­laus­kų duk­ra. – Iš ša­lies ge­riau ma­to­si, bet pan­ te­ra man pa­ti­ko. Tam­so­je ne­pas­te­ bi­ma, tik akys ži­ba. Aš kas­die­nia­ me gy­ve­ni­me die­ną mėgs­tu bū­ti ne­pas­te­bė­ta. Ne­si­ren­giu ryš­kiai, ne­va­ži­nė­ju ryš­kiais au­to­mo­bi­liais su iš­skir­ti­niais nu­me­riais, ne­si­ pui­kuo­ju. Dėl ra­my­bės, sau­gu­mo. Pan­te­ra – la­bai gra­žus, ra­mus gy­ vū­nas, bet, kai rei­kia, mo­ka ap­si­

gin­ti ir už­pul­ti. Taip pat pa­slap­ tin­gas, mo­kan­tis ap­si­sau­go­ti, ty­liai lau­kian­tis au­kos, o aš ne­mėgs­tu ar­ ti pri­si­leis­ti žmo­nių.“ „Oho, rim­tas klau­si­mas. Sun­ ku bū­t i kaž­k uo ki­t u, pa­b u­v us žmo­gu­mi, – su­si­mąs­tė ak­to­rius Arū­nas Ru­do­kas. – Gal di­de­liu žin­duo­liu? Bet mū­sų jū­ros, van­ de­ny­nai už­terš­ti, bai­sūs. Tuo­met gal paukš­čiu. Bū­tent. Juod­var­niu ste­bė­to­ju. Bū­tų įdo­mu pa­žiū­rė­ti, kas vyks su Že­me ko­kius 200 me­ tų. Kaip vys­ty­sis žmo­ge­liu­kai, ko­ kia kryp­ti­mi jie ke­liaus. O juod­ var­nis juos ste­bės.“ Smui­ko vir­t uo­zas Vil­h el­m as Če­p ins­k is pri­s i­m i­n ė vai­k ys­t ės sva­jo­nę. „No­rė­jau bū­ti paukš­čiu­ku, žvirb­ liu. Tai – sa­vo­tiš­ka lais­vė, erd­ vė, ne­prik­lau­so­my­bė. Atit­rūk­čiau nuo že­miš­kų pro­ble­mų ir ga­lė­čiau pa­kil­ti virš že­mės“, – už­si­sva­jo­jo smui­ki­nin­kas. Kal­nai ir kos­mo­sas

Eg­li­ja Vait­ke­vi­čė nuo vai­kys­tės do­mi­si kos­mo­su, dan­gu­mi. Ast­ ro­fi­zi­kai, fi­zi­kai sim­pa­ti­zuo­jan­ti ir ka­dai­se kos­mo­nau­te sva­jo­ju­si tap­ ti šou pa­sau­lio at­sto­vė no­rė­tų bū­ti dan­gaus, kos­mi­niu kū­nu. „Mė­nu­liu, me­teo­ri­tu. Nors ne, ko­me­ta, – ap­si­spren­dė Eg­li­ja. – Se­ku moks­lo, kos­mo­so nau­jie­nas, pa­ti­ko mo­ky­tis apie švie­sos lū­žius, gam­tos kū­nus. Ko­me­ta švie­čia ryš­ kiai, skrie­ja kos­mo­se. Bet ko­me­ta no­rė­čiau bū­ti ne to­dėl, kad į ma­ ne žiū­rė­tų, nors ji gra­ži, grei­ta. Tai bū­tų nuo­sta­bi ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti Že­mę ir bū­ti kos­mo­so da­li­mi.“ Pir­mo­ji lie­tu­vė, įko­pu­si į 8 000 m aukš­čio kal­ną, ir vie­nin­te­lė mū­ sų ša­lies at­sto­vė, įko­pu­si į du kal­ nus aš­tuon­tūks­tan­ti­nin­kus, Edi­ta Ni­chols ki­ta­me gy­ve­ni­me pa­si­rin­ ko at­gim­ti snie­gi­niu leo­par­du. „Man tai – jė­gos, iš­tver­mės, sa­ vi­kont­ro­lės ir grakš­tu­mo įsi­kū­ni­ ji­mas. Jis su­tin­ka­mas snie­guo­tuo­ se kal­nuo­se. La­bai re­tas, grakš­tus, ne­p rik­l au­so­m as, pa­s lap­t in­gas, ven­gian­tis vie­šu­mos ir neiš­si­šo­ kan­tis, kuk­lus, – ar­gu­men­ta­vo Edi­ta. – Jis ne­stau­gia, iš­skir­ti­nis at­le­tas – ga­li pa­kel­ti tris kar­tus už sa­ve di­des­nį svo­rį. Tik ne­dau­ge­lis kal­nie­čių yra juos ma­tę Ti­be­te, Hi­ ma­la­juo­se. Pa­ma­ty­ti juos – di­de­ lis lai­mės ženk­las. Snie­gi­nis leo­ par­das tu­ri vi­sas sa­vy­bes, ku­rias ver­ti­nu gy­ve­ni­me. Be to, snie­gi­nis leo­par­das gy­ve­na ap­lin­ko­je, ku­ rio­je jau­čiuo­si lais­va ir lai­min­ga,– kal­nuo­se.“


25

šeštadienis, sausio 26, 2013

menas ir pramogos

Bo­he­mos krau­jas: R.Mik­šio spal­vos At­ro­dė, kad su­si­ rin­ku­sie­ji ne­di­de­lė­ je Ire­nos Mi­ku­li­čiū­ tės dai­lės ga­le­ri­jo­je I.Kan­to gat­vė­je var­ giai su­tilps. Bet vie­ tos už­te­ko vi­siems pa­ži­no­ju­sie­ms dai­ li­nin­ką Rai­mun­dą Mik­šį ir atė­ju­siems su­tik­ti nau­jos kny­ gos „Rai­mun­das Mik­šys. Tapyba/ piešiniai“.

Joris Kuliešius Gat­vių ir ka­vi­nių paukš­tis

„1915-ie­ji. Pa­ry­žius. Ta­py­to­jas Ame­deo Mo­dig­lia­ni ka­vi­nė­je „La Cou­po­le“ siū­lo sa­vo es­ki­zus lan­ ky­to­jams, ga­lin­tiems nu­pirk­ti jam tau­rę vy­no. Be­veik nie­kas es­ki­zais ne­si­do­mi. 1995-ie­ji. Kau­nas. Ta­py­to­jas Rai­mun­das Mik­šys-Šniū­ras ka­vi­ nė­je „Skliau­tas“ siū­lo sa­vo es­ki­zus lan­ky­to­jams, ga­lin­tiems nu­pirk­ti jam tau­rę vy­no. Be­veik nie­kas es­ ki­zais ne­si­do­mi. Tarp abie­jų vaiz­de­lių – aš­tuo­ni de­šimt­me­čiai, ta­čiau, ro­dos, nie­ kas ne­pa­si­kei­tė, nes bo­he­ma tu­ ri sa­vą­ją krau­jo gru­pę, ne­pa­val­džią lai­kui. Ir šis bo­he­mos krau­jas Šniū­ ro gys­lo­se bu­vo toks tirš­tas, jog jį pra­skies­ti su­ge­bė­jo tik mir­tis.“ Tai – Kęs­tu­čio Na­va­ko įžan­ga kny­gai „Rai­mun­das Mik­šys. Tapyba/piešiniai“. „La­bai, ne­pap­ras­tai no­rė­jau iš­ leis­ti šią kny­gą“, – pri­si­pa­ži­no jos su­da­ry­to­ja Ire­na Mi­ku­li­čiū­tė.

„„Knygoje: fotografijoje įamžintas R.Mikšys šalia savo autoportreto.

Mo­te­ris, ku­ri bu­vo ša­lia ku­rian­ čio, de­gan­čio, slys­tan­čio aš­me­ni­ mis ir išei­nan­čio Rai­mun­do Mik­šio – anot K.Na­va­ko, sa­vi­to ta­py­to­jo, Kau­no gat­vių ir ka­vi­nių paukš­čio. Anot a. a. fi­lo­so­fo, me­no­ty­ri­nin­ko Al­gio Už­da­vi­nio – pa­čios lem­ties ku­ria­mo me­no at­sto­vo. Ir jach­tos, ir lai­do­tu­vės

Ką tik pa­si­ro­džiu­si kny­ga apie R.Mik­šį dau­giau­sia kal­ba jo dar­ bais. Kaip yra api­bū­di­nęs A.Už­da­ vi­nys, dau­gu­ma jų – abst­ra­huo­tos eksp­re­sio­nis­ti­nės kom­po­zi­ci­jos, ku­rio­se sti­li­zuo­ta gam­tos mo­ty­ vų są­ran­ga liu­di­ja vi­di­nių iš­gy­ve­ ni­mų ei­gą. „Pa­si­rink­tų mo­ty­vų ir sti­lis­ti­nio spren­di­mo po­žiū­riu, – ra­šė A.Už­ da­vi­nys, – R.Mik­šys pri­klau­so se­ niai tra­di­ci­ne tapusiai lie­tu­viš­ko­jo ko­lo­ris­ti­nio eksp­re­sio­niz­mo sro­vei, o tiks­liau, re­gio­ni­nei kau­nie­tiš­kai šios sro­vės at­ša­kai, ku­rią, kaip vie­ ną iš ga­li­mų raiš­kos pa­ra­dig­mų, sa­ vaip įkū­ni­ja A.Vil­pi­šaus­kas.“ Kny­ga ją var­tan­tį­jį pa­nar­di­ na į R.Mik­šio spal­vas: nuo juo­do pieš­tu­ko, ku­riuo įam­žin­ti drau­ gų ir ne­pa­žįs­ta­mų­jų po­rtre­tai, nuo 1985-ai­siais pa­ste­le nu­pieš­to se­ne­ lių kam­ba­rio, se­ne­lio tro­bos pa­lė­ pės, iki drą­sių abst­rak­ci­jų – ir „Be pa­va­di­ni­mo“, ir „Fre­džiui Mer­ku­ riui“, ir „De­di­kuo­ta Van­ge­liui“. Daug pei­za­žų ir Nuk­ry­žiuo­to­ jo kan­čios. Ak­tų. Sau­lė­ly­džių. Me­ džių. Ro­jus. Jach­ta Si­re­na ir jach­ta Ire­na. Lai­do­tu­vės. Ma­no var­das – Rai­mis

„„Dedikuota: S.Bartulis atliko savo

išėjusiam draugui skirtą kūrinį.

Tarp pa­veiks­lų ir pie­ši­nių rep­ro­ duk­ci­jų šmėkš­te­lė­ja raš­te­liai, už­ ra­šy­ti ne­ly­gia, lyg šo­kan­čia R.Mik­ šio ra­šy­se­na. Šarlis Bodleras: „... ir kiek­vie­ nas, nė pa­ts to ne­ži­no­da­mas, pa­ si­duo­da­mas ap­lin­ky­bėms ir at­si­ tik­ti­nu­mams, ėjo bran­din­ti sa­vo li­ki­mo, pik­tin­ti ar­ti­mų­jų ir gra­

vi­tuo­ti gar­bės ar­ba gė­dos link.“ Rai­mun­do laiš­kas Ire­nai: „Ma­no var­das – Rai­mis (tiks­liai neat­si­me­ nu, ser­gu skle­ro­ze). Aš ra­šau iš se­ nu­kų prie­glau­dos. Tur­būt tu­riu 132 me­tus. (Dar kar­tą per­spė­ju, ser­gu skle­ro­ze.) Aš lin­kiu pa­ne­lei Ire­nai Mi­ku­li­čiū­tei...“ „Ži­no­te, koks bu­vo Rai­mun­das... – ak­to­rei Oli­tai Dau­tar­tai­tei per­skai­ čius šią iš­trau­ką, at­si­du­so R.Mi­ku­ li­čiū­tė. – Kar­tą aš jam pa­gra­si­nau: „Rai­mi, jei tu ir to­liau taip elg­sies, aš ta­ve iš­ve­šiu į se­ne­lių prie­glau­dą!“ Tai jis ir pa­ra­šė man laiš­ką.“ Ir vėl – kny­ga ir tas pa­ts R.Mik­ šio ran­ka pa­ci­tuo­tas Š.Bodleras: „Pik­tu­mas nie­kad nė­ra at­leis­ti­nas, bet vis dėl­to jau šioks toks nuo­ pel­nas ži­no­ti, kad toks esi, ne­pa­ gy­do­miau­sia yda yra da­ry­ti blo­ga iš kvai­lu­mo.“ Imp­ro­vi­za­ci­ja be na­tų

Be abe­jo, kny­go­je apie R.Mik­šį yra fo­tog­ra­fi­jų. Iš pra­džių – ta­py­to­ jo po­rtre­ti­nė fo­tog­ra­fi­ja ir ša­lia – jo pa­ties ta­py­tas au­to­port­re­tas, vė­liau su­ža­lo­tas pei­liu. La­ko­niš­kas už­ ra­šas: „Rai­mun­das Mik­šys, 1961– 2008“. Fo­tog­ra­fi­ja ir su­ža­lo­tas au­ to­port­re­tas pa­na­šūs, nors fo­tog­ra­fi­ja links­mes­nė. Ver­č iant la­p us iš­dy­k ė­l iš­kai blyks­te­lė­ja nuo­trau­ka, kur R.Mik­ šys imp­ro­vi­zuo­ja pia­ni­nu, vie­toj na­tų pa­si­dė­jęs sa­vo se­ne­lių po­rtre­ tą. Šel­miš­kas žvilgs­nis. R.Mik­šys su gė­lė­mis per per­ so­n a­l i­n ės pa­ro­d os ati­d a­ry­m ą 2000-ai­siais Ūkio ban­ke. Su I.Mi­ ku­li­čiū­te – 1993-ie­ji, prie Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­jos. Vy­riš­ka 2003-ių­jų kom­pa­ni­ja Lais­vės alė­jo­je prie lau­ko sta­liu­ko: R.Mik­šys, bu­vęs ran­ki­nin­kas Vy­ tau­tas Kont­vai­nis, poe­tas Gin­ta­ ras Pa­tac­kas, Klo­ša­ras ir re­ži­sie­rius Rai­mun­das Kul­bis. Pra­bė­gus de­ šimt­me­čiui, kai ku­rių iš 2003-ių­jų vy­riš­kos kom­pa­ni­jos jau ne­bė­ra.

„„Ga­le­ri­jo­je: R.Mi­ku­li­čiū­tė, pri­staty­da­ma kny­gą „Rai­mun­das Mik­šys. Ta-

pyba/piešiniai“ su­ren­gė va­ka­rą bi­čiu­liams.

Ba­ta­li­nė sce­na

Kny­go­je yra ir dau­giau nuo­trau­ kų, vi­sos jos liu­di­ja Kau­no bo­ he­mos gy­ve­ni­mą, ku­rio – to­kio tvink­sin­čio, nu­trūkt­gal­viš­ko – šian­dien jau ne­be­li­ko. Juk dau­gu­ ma tų, ku­rie bu­vo šio tirš­tai rau­ do­no bo­he­miš­ko krau­jo kū­ne­liai, išė­jo. Prieš R.Mik­šį, be­veik kar­tu su juo, po jo. „Nau­ja kar­ta ki­to­kia, – ta­rė I.Mi­ku­li­čiū­tė. – Mes bu­vo­me tur­ būt lais­ves­ni, drą­ses­ni, gy­vy­bin­ ges­ni. Nes­kai­čia­vo­me pi­ni­gų taip, kaip juos skai­čiuo­ja me­ni­nin­kai, net jau­nie­ji, da­bar. Bet mus vis kas nors pa­rem­da­vo, nu­pirk­da­vo pa­ veiks­lą už ke­lias­de­šimt tūks­tan­ čių li­tų, pa­dė­da­vo su­reng­ti pa­ ro­dą. Man at­ro­do, mes tu­rė­jo­me

Jo­rio Ku­lie­šiaus nuo­tr.

dau­giau po­lė­kio, dau­giau ne­rū­ pes­tin­gu­mo.“ Pra­bi­lus Sau­liaus Bar­tu­lio vio­ lon­če­lei – inst­ru­men­tui, ku­rio R.Mik­šys, mo­kę­sis juo gro­ti, vi­ są gy­ve­ni­mą la­bai il­gė­jo­si, pa­si­ gir­do de­jo­nė. „Sau­lius gro­ja Rai­ mio gy­ve­ni­mą“, – pus­bal­siu iš­ta­rė kaž­kas. Bet R.Mik­šio gy­ve­ni­me, kny­go­je ir pri­si­mi­ni­muo­se apie jį – kur kas dau­giau na­tų nei mi­no­ri­nės. „... ir sce­ną šią ba­ta­li­nę iš­vys Po dau­gel me­tų kar­ve­džiai, žy­ niai – Kaip lze­riai juos per­vers aki­niai Jau­nu­čio Mik­šio – gal ki­taip ma­ nei?“ (Gin­ta­ras Pa­tac­kas. Ba­ta­li­nė sce­ na).


26 2

šeštaDIENIS, sausio 26, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Padėka� ������������������������������������������������������ 26 Darbo skelbimai�������������������������������� 26 Paslaugos���������������������������������������� 26, 27 Parduoda� ���������������������������������������� 27, 28 Perka� ���������������������������������������������������������� 28 Įvairūs� ������������������������������������������������������� 30 Karščiausi kelionių pasiūlymai����������������������� 30 Pramogos, šventės, laisvalaikis��������������������������������������������� 30 Kviečia � ������������������������������������ 28, 29, 30 Kviečia mokytis �������������������������������� 30

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

padėka Nuoširdžiai dėkoju Kauno miesto greitosios pagalbos gydytojai Irenai ANDRIJAUSKIENEI, slaugytojui Kazimierui NOREIKAI, paramedikams Jolitai BAKANAUSKAITEI, Jonui BERINKEVIČIUI, Daliui KYŠŪNUI ir Antanui PURVINIUI, šių metų sausio 9 d. gelbėjusiems mano gyvybę. Vanda IBIANSKA, Lietuvos žurnalistų draugijos narė, žurnalo „Artuma“ redaktorė 1069821

DARBo skelbimai

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo atestatas – privalumas. Gyvenimo aprašymus siųskite e. paštu personalas@kelprojektas.lt su nuoroda „Architektas/-ė“ iki vasario 10 d. www.kelprojektas.lt.

1068949

Kauno valstybinėje filharmonijoje

KONKURSAS Į KAUNO MIESTO SIMFONINĮ ORKESTRĄ smuiko, violončelės, obojaus, fagoto atlikėjų pareigoms užimti Prašymai dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymai (CV) priimami Kauno filharmonijoje (L.Sapiegos g. 5) arba e. paštu kaunosimfoninis@yahoo.com su nuoroda „Konkursui“ iki 2013 m. vasario 15 d. Išsamesnė informacija tel. (8 37) 204 589; www.kaunosimfoninis.lt.

1068993

Dirbti Kaune (detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas).

Ąžuolo baldų įmonei reikalinga medienos ruošinių skersuotoja(-as). Kreiptis tel. 8 612 17 855, e. paštas info@fornestas.lt.

2013 m. vasario 18 d., pirmadienį, 10 val.

UAB „Techranga“ ieško nestandartinių įrengimų konstruktoriaus. Reikalavimas: darbas su SolidWorks. Atlyginimas sutartinis. Gyvenimo aprašymą siųsti faksu (8 37) 406 552 arba e. paštu info@techranga.lt.

IEŠKOME ARCHITEKTO (-ĖS)

Siūlo darbą

Baldų gamybos įmonė UAB „FPI Baltic” ieško (Žeimiai, Jonavos raj.) SUVIRINTOJO-ŠALTKALVIO. Reikalavimas – suvirintojo-šaltkalvio darbo patirtis baldų gamybos įmonėje. Siūlome: įmonės transportą, sutartinį atlyginimą. Tel. 8 687 21 336 arba e. p. personalas@fpifurniture.eu. 1070292

DARBAS VYRAMS IR MOTERIMS VASARIO MĖN. ANGLIJOJE: NARCIZŲ PAKAVIMAS FABRIKE. NORVEGIJOJE: KEPYKLOS, SŪRIO FABRIKAI, DRABUŽIŲ, GĖLIŲ PAKAVIMAS. VOKIETIJOJE: DEŠRELIŲ GAMYKLA, SULČIŲ FABRIKAS. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tel. 8 699 94 931, karjeros.biuras@gmail.com. 1070285

Dirbti Europoje reikalingi patyrę autovežių vairuotojai. Tel. 8 600 30 003, 8 600 30 000. 1067370

Elektros prekių parduotuvei reikalingi pardavėjai-vadybininkai. Kviečiame į pokalbį sausio 29 d. 10 val. (su savimi turėti savo CV). UAB „Elektrobig“, Draugystės g. 19, Kaunas.

1065793

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Metalo apdirbimo įmonė ieško meistro – kokybės kontrolieriaus, tarptautiniams projektams vykdyti. Būtina mokėti anglų kalbą, turėti techninį – mechaninį išsilavinimą, galimybę vykti į komandiruotes. Teirautis tel. 8 616 57 944. CV anglų kalba siųsti Fausta@metga.lt. 1070319

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 687 70 945. 1059807

Reikalinga (-as) pardavėja (-as), dirbti kepyklėlėje. Tel. 8 690 99 363, e. paštas darbuxs@gmail.com. 1069537

Reikalinga patyrusi auklė Londone, be žalingų įpročių, darbšti, sąžininga. Tel. 8 688 13 953.

1069047

Reikalingas skardininkas-suvirintojas automobilių kėbulams paruošti ir autošaltkalvis. Tel. 8 698 36 705. 1068251

Reikalingas transporto vadybininkas, dirbti su Rusija ir Europa. CV siųsti Arnoldas@egliana.lt. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1069606

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai, dirbti vilkikais su užuolaidinėmis, puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa – Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1069619

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1058894

UAB „Naujasis Nevėžis“, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pramonei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą TECHNOLOGINIŲ ĮRENGIMŲ OPERATORIUI (-EI). Darbo pobūdis: gamybos procesų bei sausų pusryčių ir traškučių gamybos linijų priežiūra ir valdymas. Reikalavimai: sugebėti atlikti įrangos priežiūrą ir valdyti gamybos procesus. Mes siūlome atsakingą, įdomų ir dinamišką darbą, mokymus, kvalifikacijos kėlimo galimybes bei karjeros perspektyvas, kompetenciją atitinkantį darbo užmokestį. CV siųsti e. paštu birute@nevezis.lt, faksu (8 37) 536 291. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 656 22 104. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. 1068923

Viešbutis Kauno miesto centre ieško virėjo dirbti restorano virtuvėje ne visu etatu. Darbo pobūdis – maisto paruošimas bei patiekalų gamyba. Pageidaujama ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis. Kreiptis tel. 8 685 26 546, 306 101. 1069187

Reikalinga Ieškau partnerio (-ės) veiklai plėsti. Apmokau. Papildomos pajamos jauniems ir vyresniems. E. paštas leovolant@gmail.com. Tel. 8 610 27 656, skambinti po 13 val. 1068208

Paslaugos Medikų

Ieškome darbuotojų dirbti kepyklėlėje Kaune: kepėjų, pardavėjų. Pageidaujama patirtis. Siūlome puikias sąlygas. Prašome kreiptis tel. 8 657 85 090.

Reikalingi vairuotojai ir vairuotojai, turintys savo mikroautobusus, dirbti miesto maršrutiniu taksi. Tel. 345 034, 8 699 37 413.

Ieškome patyrusios siuvėjos užuolaidoms siūti. Darbas 0,5 etato. Skambinti tel. (8 37) 32 75 29.

Siuvyklai reikalinga siuvimo technologo padėjėja(as) konvejerio užleidimui. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 652 40 623, e. paštas jurguva@centras.lt.

Odontologijos paslaugos (galima išsimokėtinai). Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. E.Ožeškienės g. 31A, tel. 202 094. www.masdenta.lt.

Siuvyklai reikalingos (-i) siuvėjos (-ai) siūti universaliomis siuvimo mašinomis ir overlokais. Darbas operacijomis, gaminiai vienodi, viena pamaina. Darbas Petrašiūnuose. Tel. 8 652 40 623; e. paštas jurguva@centras.lt.

Odontologijos paslaugos su nuolaidom. Metalo keramikai 50 % nuolaida. Apžiūra nemokama. Tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio 26A, Kaunas.

1069631

1069146

Įmonė siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams. Pagrindiniai maršrutai Lietuva–Suomija–Lietuva. Tel. 8 652 02 266, 8 655 50 795. 1068623

Įmonė užsakymui Vokietijoje atlikti ieško patyrusių drabužių lygintojų. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 659 31 272. 1069113

Kauno mieste reikalingas (-a) laiškanešys (-ė), dirbti ne visą darbo dieną ir pašto siuntų ekspeditorius (-ė) (būtinas nuosavas automobilis). Kreiptis tel. 8 650 66 518. CV siųsti e. p. bijustaverslas@gmail.com. 1069648

Išvykimas vasario mėn. Anglijoje – fabrikai, narcizai, paukštynas. Danijoje – bulvių rūšiavimas, pakavimas sandėliuose. Norvegijoje – vištienos, žuvies, vaisių, kiaušinių fabrikai. Tel. 8 655 57 030, e. p. darbo.vartai@gmail.com. www.darbovartai.lt. 1069541

Kavinei-alaus barui reikalinga (-as) barmenė (-as). Pageidavimai: darbo patirtis, pareigingumas, be žalingų įpročių. Tel. 8 689 92 743. 1069095

Reikalingas medkirtės (miško kirtimo mašina) operatorius, kreiptis UAB „Girukas“, Basanavičiaus g. 58, Jonava. Tel. 8 659 77 803. 1067266

1069968

1068633

1068629

Soliarumo studijoje Garliavoje reikalinga (-as) kirpėja (-as). Tel. 8 699 85 627. 1069522

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingas serviso vadovas. Tel. 210 777. 1069823

Transporto įmonei reikalingas vairuotojas vairuoti automobilius-šaldytuvus (LietuvaBaltijos šalys). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 1068176

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121. 1059314

UAB „Terra animalis“ reikalingas vairuotojas ekspeditorius (prekių pristatymas į prekybos vietas Lietuvoje). Reikalingos B, C, E kat. Skambinti tel. 8 656 61 350. 1067345

UAB „Terra animalis“ Zapyškyje reikalingi automobilinio ir elektrinio krautuvo vairuotojai. Kvalifikacijos pažymėjimai ir darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 698 58 066. 1067354

1063551

1070271

20% NUOLAIDA VIENINTELEI LIETUVOJE TRIMATEI PAGRINDINIŲ ORGANŲ IR SISTEMŲ DIAGNOSTIKAI 3D METATRON4025 CLINICAL APARATŪRA. Nustatome ligas esant ankstyvoms jų stadijoms, mikroelementų, mineralų trūkumą, alergenus, psichoemocines būsenas, parenkame vaistus bei sudarome tikslią gydymo ir mitybos programą. NATURA MUNDA biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno Senamiestis. Tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620. www.naturamunda.lt. 1068644

Ar žinote, kad dėl kaklo kraujagyslių aterosklerotinių pokyčių sutrinka galvos smegenų kraujotaka ir padidėja insulto tikimybė? KAKLO KRAUJAGYSLIŲ ECHOSKOPIJA padės užbėgti nelaimei už akių! Šį tyrimą rekomenduojama atlikti, esant neaiškios kilmės galvos svaigimui ir skausmui, ūžesiui, nepatikslintam insultui. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1067996


27 3

šeštaDIENIS, sausio 26, 2013

klasifikuoti skelbimai Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Paslaugos Medikų

1057924

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1061773

Kamuoja dažnas, skausmingas šlapinimasis ar šlapimo nelaikymas? Turite erekcijos ar potencijos sutrikimų? O gal sergate akmenlige? Ilgametę tarptautinę patirtį turintis medicinos mokslų daktaras, UROLOGAS Darijus Skaudickas Jums suteiks išsamią konsultaciją, kurios metu bus atliekama prostatos, šlapimo pūslės ir inkstų echoskopija, bei paskirs atitinkamą gydymą. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1067997

Klinikoje GROŽIO PASAULIS gyd. onkologėchirurgė L.Šarakauskienė ištiria apgamus siaskopu ir juos pašalina chirurginiu lazeriu bei kitais metodais. Tel. 313 900. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 10 proc. nuolaida.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1070428

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1068720

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1057802

Konsultuoja gyd. neurologas. Efektyvus gydymas esant galvos, stuburo, sąnarių skausmams. Reabilitacija po traumų, sumušimų, insultų. Gyd. masažai, mankštos, fizioterapija, manualinė terapija su 25 % nuolaida. NATURA MUNDA biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno Senamiestis. Tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620. www.naturamunda.lt 1068643

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1058551

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1063515

Prekiaujame kraujospūdžio matuokliais. Taisome sugedusius. „Medicinos reikmenys“. V.Putvinskio g. 49, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Tel. 206 511, 8 684 45 751.

1055790

VŠĮ SAMARIETIŠKA GLOBA teikia mokamas socialinės priežiūros globos ir slaugos paslaugas asmens namuose. Šv. Gertrūdos g. 17, tel. (8 37) 321 572, 8 609 78 887. http://samarieciai.puslapiai.lt. 1067712

Automobilininkams Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1068239

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1060760

UAB „Pilotas ir partneriai“ remontuoja variklius, važiuoklę. Teisingos detalių kainos. Tel. 8 670 70 310. 1068860

Buitinės technikos remonto

1062304

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus el. prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1060223

1070277

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1070320

Televizorių remontas. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 241 622, 8 652 29 210.

1061332

Klijuojame plyteles, grindis, gipsakartonį. Langokraščiai, durys. Glaistymas, tapetai, dažymas. Elektra, santechnika. Tel. 8 676 12 177. 1068880

1069678

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius bei telefonus. Instaliuojame programas, šaliname virusus, atnaujiname NAVIGACIJAS. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1062326

Kokybiškai atlieku apdailos darbus. Montuoju gipso plokštes, kloju plyteles, glaistau, dažau, tapetuoju, atlieku staliaus darbus. Tel. 8 673 08 034. 1068581

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1049129

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

Metalinių konstrukcijų, nestandartinių gaminių gamyba. Nerūdijančio plieno, juodųjų metalų suvirinimas, remonto paslaugos. Garantija. Tel. 8 657 71 770.

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336.

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Plastikiniai langai, balkonai, šarvuotos durys, garažo vartai, žaliuzės, ritininės užuolaidos. Savanorių pr. 284A. Tel. 337 777; www.sostineslangai.lt.

Taisome nešiojamuosius ir stacionarius kompiuterius, žaidimų konsoles. Garantija. Gedimo nustatymas nemokamas. Perkaso takas 3, tel. 8 631 20 073.

Plastikiniai langai, šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287-316, tel. 8 606 28 921.

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt.

Profesionalus vonių restauravimas. Daugiau info tel. 8 670 06 048, (8 37) 773 100, www.voniurestauravimai.lt.

1064833

1067180

1058978

1070321

1067300

Statybos, remonto

1060114

1060823

1061738

1068058

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, gyvatukus, dušo kabinas, vonias, tualetus, atlieka kitus darbus. Suteikiama garantija. Tel. 8 646 03 025. 1068392

AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4-6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553. 1067424

Apdailos-remonto darbai. Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas, grindų įrengimas. Tel. 8 620 93 471. 1051696

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1060799

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1070304

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938. 1067957

UAB „Verslo arka“ atlieka visus vidaus apdailos ir remonto darbus. Suteikiame garantiją. Geras kokybės ir kainos santykis. Tel. 8 601 88 631, e. p. vadyba@versloarka.lt. 1069848

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREENEKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1068088

1060730

Atliekame vidaus apdailos darbus. Tinkuojame, glaistome, dažome, klojame plyteles, dedame laminatą. Tel. 8 676 82 519. 1070315

Atliekame visus remonto darbus, klojame plyteles, dedame grindis, montuojame GKP, kiti darbai. Tel. 8 605 09 625, 8 699 28 858. 1068601

Atlieku visus staliaus, santechniko, elektriko, dažymo, plytelių klojimo, mūrijimo, tinkavimo ir kitus darbus. Darau remontą. Tel. 8 646 81 287. Atsakingas, patyręs statybos, remonto darbų specialistas ieško ūkvedžio, meistro, staliaus-apdailininko darbo. Taiso elektrą, santechniką. Tel. 8 605 28 527. 1068229

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1054033

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiškai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 651 73 760. 1067923

Atsibodo standartas? Mes Jums padėsime! NESTANDARTINIAI KIETIEJI BALDAI! Pagaminsime kokybiškus baldus pagal specialų Jūsų užsakymą. Šiuo metu virtuvės komplektams taikoma 10 %, spintoms su stumdomųjų durų sistema – 20 % nuolaida. Baldai – gamintojo kainomis, nes dirbame be tarpininkų. Atvykstame, suteikiame profesionalią konsultaciją ir išmatuojame nemokamai. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt. 1062020

Gaminame nestandartinius baldus: virtuvės, svetainės, miegamojo, vonios, prieškambario, vaikų, biuro; spintos, lentynos. Projektuojame, atvežame, surenkame – NEMOKAMAI! Tel. 8 682 34 444.

www.grupinispirkimas.lt siūlo ąžuolo parketlentes, 1 kv. m – 53 Lt, uosio parketlentes, 1 kv. m – 44 Lt, grindų klojimo paslaugą, 1 kv. m – nuo 10 Lt. PIRKIME KARTU IR SUTAUPYSIME! Tel. 8 612 66 435; statyba@grupinispirkimas.lt. 1049870

www.meistras24.lt. Atliekame santechnikos, šildymo, vėdinimo ir smulkius montavimo darbus, suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas andrius@agiris.lt. 1065059

Vidaus įrangos PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“, K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1059394

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butai Kaune (autonominis šildymas, vieta automobiliui, šalia PC, maži mokesčiai už šildymą, parduodami su daline arba visa apdaila). Apžiūrėti susitarus. Klientų patogumui dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 698 09 808. 1068652

Parduodu du 18–19 arų sklypus Šlienavoje. Tel. 8 648 17 643. 1069359

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 k. butą Jonavoje, Panerių g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvė 5 kv. m, WC ir pusvonė kartu, balkonas, naujas remontas, renovuotas). Kaina 20000 Lt. Galimas keitimas į butą Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d. 1058797

1067137

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1068660

Šventėms Muzikantas – švenčių vedėjas su vakaro programa, pagal Jūsų pageidavimus. Tel. 8 686 97 021, Kaunas. 1067967

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1053809

Nauja, nukainota buitinė technika (skalbyklės, orkaitės ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1029481

Teisinės paslaugos Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 1063037

Kitos ALADINO valykla valo kilimus, čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę, antklodes. Paimame nemokamai – nuo 75 Lt. Dirbame I–V 8–19, VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432. 1060422

Aplinkotvarka. Medžių, gyvatvorių, tujų genėjimas. Augalų sodinimas, kvalifikuoto sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922.

1060400

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1069711

1061540

1064108

1068885

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Griauname pertvaras, tapetuojame, glaistome, dažome. Montuojame gipskartonį, plastiką; klojame plyteles, dedame laminatą. Tel. 8 614 59 727.

Taisome įvairių tipų televizorius, garso ir vaizdo techniką, LCD monitorius. Perkaso takas 3. Garantija. Gedimo nustatymas nemokamas. Tel. 8 631 20 073.

Psichologinė pagalba; patikima pagalba atsisakant alkoholio, tabako, raminamųjų vaistų priklausomybių; pagalba lieknėjant. Tel. 8 670 97 959. UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val.

1062880

1061700

1057839

1069965

1070008

Gipso dėjimas, vidaus apdailos darbai. Įvairūs statybos darbai. Tel. 8 634 55 006.

1059832

1057794

Klinikos BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA naujiena – kaulų, sąnarių ir minkštųjų audinių magnetinio rezonanso tyrimai. Gali būti atliekami skubiai. Tel. 313 665. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 12 proc. nuolaida.

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 678 24 990.

Baldžių

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 4 kambarių butą Dainavoje, Taikos pr. (5 a. mūrinio namo 4 a., vidinis, b. pl. 75,28 kv. m). Kaina sutartinė. Galima pirkti kieme esantį 18 kv. m garažą. Tel. 8 682 21 787. 1061843

1 kambario butą Palemone, Stoties g. (5/3 a., mūriniame name, tvarkingas, plastikiniai langai, su baldais). Kaina 39 000 Lt. Tel. 8 619 47 811. 1065087

2 kambarių butą Geležinio Vilko g. (9 a. blokinio namo 9 a., b. pl. 50 kv. m, virtuvė 8 kv. m, kambariai 16 ir 12 kv. m). Kaina 76 000 Lt. Tel. 8 608 07 049. 1069284

Antano R. individuali įmonė padeda pirkti, parduoti žemės sklypus, sodus, namus, butus ir t. t. Teikia įvairias nekilnojamo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1068888

Dalį suremontuoto medinio namo Vilnų g., Ž.Šančiuose (2 kambariai, virtuvė, WC, b. pl. 43,5 kv. m, miesto vandentiekis, vietinė kanalizacija, centrinis šildymas kietuoju kuru, 2,5 a sklypas, sandėlis kurui). Kaina 108 000 Lt. Tel. 391 223, 8 687 25 706. 1068183

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1032375

Domeikavoje, Žalio kalno g., 15–20 a sklypus. 1 a kaina 3800 Lt. Kelias, elektra, vanduo, šalia miškas, graži rami vieta su vaizdu. Be tarpininkų. Tel. 8 654 43 665. 1063412

Gamybinės-sandėliavimo patalpos Kauno r., Ilgakiemyje, nuo 700 iki 4000 kv. m. Tel. 8 608 07 049. 1069288

IĮ „TK44“ padeda nupirkti, parduoti, išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Konsultuoja visais nekilnojamojo turto klausimais. Tel. 773 337, 8 618 07 717, e. paštas tomaskleiva@gmail.com. 1069218

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 1058754

Naują, individualaus projekto namą Kačerginėje. Ypatingai gražioje vietoje, ant Nemuno kranto. Kaina 1 400 000 Lt. Galimi įvairūs variantai. Tel. 8 671 98 551. 1070446

Statybinės medžiagos YPATINGAS PASIŪLYMAS! Beržiniai briketai 390 Lt; uosio, ąžuolo briketai. Tel. 8 698 55 663. 1060969

Pirk tikrą svorį. Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis. Galima pirkti išsimokėtinai. Sveriame kliento kieme. Pristatome. Tel. 8 687 31 605. 1060965

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870. 1067214

Maisto prekės Ūkininkas – sufasuotas maistines bulves. Atveža. Tel. 8 683 10 864.

1061999

Drabužiai Užsidarome! Kailinėms striukėms ir paltams – nuolaidos nuo 25 iki 50 proc. Išparduotuvė Le Mari, Laisvės al. 50. 1069817

Kitos prekės Malkas beržines, juodalksnines, 3 m ilgio rąsteliais. Perkame mišką. Tel. 8 636 09 694. 1066744

Malkas: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 115 Lt), beržas (105 Lt), drebulė, juodalksnis (90 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845.

1069969

Parduodame įvairias malkas (dvimetriais, trinkomis, skaldytas), atraižas, sausas medienos atliekas (sukrautos į konteinerius po 2 erd.). Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992, 8 685 78 626. 1063212

Parduodame: pjuvenų briketus, sausos medienos atliekas. Perkant didesnį kiekį galime atvežti. Skambinti tel. 8 686 06 274. 1067798

Parduodu geros kokybės malkas: beržines, alksnines, drebulines, atvežu miškavežiu, tvarkingai sukraunu. Tel. 8 616 24 843, e. paštas vviolleta@gmail.com. 1062727

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1054835

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas ir rąsteliais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com. 1065118

Parduotuvės įranga: kasos aparatai, stalai, platforminiai, prekybiniai vežimėliai, pirkėjo krepšeliai, apsaugos sistema. Kaina sutartinė. Tel. 8 655 68 097. 1069189

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val., VI 9–14 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 1055568

Saulėgrąžų lukštų briketai – labai kaitrūs, tinka visiems kietojo kuro katilams ir židiniams. Atvežame. Tel. 8 678 16 731. 1065857

Nukelta į 28 p.


28 2

šeštaDIENIS, sausio 26, 2013

klasifikuoti skelbimai Brangiai perkame. Stambi įmonė – įvairaus brandumo miškus Lietuvoje. Tel. 8 633 33 333, 8 644 44 444.

Parduoda Kitos prekės

1059328

Prekiaujame kokybiška akmens anglimi sezoninėmis kainomis. UAB „Dameta“ Kaune – tel. 8 656 30 814; Mauručiuose – tel. 8 656 30 816.

PERKAME eglės ir pušies popiermedį, eglės ir beržo rąstus. UAB „Global solution“. Tel. 8 615 33 336. 1047471

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes. Tel. 8 660 99 000. www.kaunakiemis.lt 1060234

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516. Perku namą arba sklypą namui statyti Kaune. Tel. 8 686 67 100.

1065520 1069482

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 1054336

1065221

Pirksiu Klaipėdos gamybos surenkamą skardinį garažą nusikelti. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 671 53 355.

Vežame malkas po 4 kub. m – beržas, alksnis, sausa pušis. Skaldytos arba trinkelėmis (beržas, alksnis vasaros pjovimo). Tel. 8 629 94 161.

1068680

Pirksiu lengvojo automobilio priekabą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 671 53 355. Skubiai perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526.

1059169

Perka

1068682 1061814

Superku aukso laužą, auksines monetas, auksinius ir sidabrinius juvelyrinius dirbinius, dantų karūnėles (gali būti nevalytos), senus baldus ir dirbinius, senus tapytus lietuvių autorių paveikslus, įvairių šalių karinę atributiką. Tel. 8 681 17 830. 1052106

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1051978

kviečia

1067671

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1067683

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064378

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064312

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064443

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064247

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064571

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064179

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 1060614

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių daužtus, nevažiuojančius automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1065950

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1062656

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1055006

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1052027

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti, žemę, pievas. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155. 1058641

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017. 1061916

Geromis kainomis perkame visų markių automobilius. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1065976

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1060638

kviečia


29 3

šeštaDIENIS, sausio 26, 2013

klasifikuoti skelbimai Kviečia „Jogos akademija“ (Savanorių pr. 192, 4 a.) vasario 2 d., 10 val. kviečia į NEMOKAMĄ įvadinę paskaitą apie JOGĄ, taisyklingą laikyseną, kvėpavimą, kūno grožį, emocijų valdymą ir atsipalaidavimo naudą. Tel. 8 685 18 997. www.jogosakademija.lt. 1070020

Naujai atidaryti globos namai SENJORŲ VILA (Žalioji g. 19B, Garliava) priima senjorus ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų priežiūroje. Geros gyvenimo sąlygos. Sudaromos sutartys senjorų slaugai, globai jų namuose. Tel. 552 258, 8 652 93 000. 1066837

NORINTIESIEMS TAPTI MEDŽIOTOJAIS! Vasario 5 d. pradedami kursai. Egzaminas vyks gegužės 6 d. Kreiptis Didžioji g. 77, Kaunas (šaudykla), tel. 383 224, 8 615 76 267, 8 612 42 808.

Sausio 30 d., trečiadienį, 18 val.

PETRAS GENIUŠAS (fortepijonas) Programa: Franz Schubert – Sonata c-moll Robert Schumann – Noveletė Nr. 8 Sergej Prokofjev – Sonata Nr. 7 Bilietų kaina: 15, 20 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Židrijos Janušaitės kaligrafijos ir tapybos paroda „Užmirštos paslaptys“. Filharmonijos partneriai:

1067619

„Kauno dienos“

skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas

skelbimai@kaunodiena.lt

Filharmonijos dienraštis


30 2

šeštaDIENIS, sausio 26, 2013

klasifikuoti skelbimai Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokyklėlės RUTA model school kviečia 4–8 m. vaikus. Jūsų vaikučiai mokysis šokio pradmenų, gražios eisenos, aktorystės, susipažins su mados ir grožio abėcėle, daug bendraus, įgis pasitikėjimo savimi, dalyvaus renginiuose. 9–14 m. jaunimą, mėgstantį ir besidomintį mada ir šokio pasauliu. Jūs dalyvausite kolekcijų pristatymuose, šou programose, koncertinėse kelionėse, konkursuose. Pageidaujantieji galės dalyvauti papildomuose stiliaus, sceninio makiažo, dietologo ir kituose užsiėmimuose, dalyvauti fotosesijoje, ruoštis modelių konkursams. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17 val. Tel. 8 673 15 075, e. paštas marina@rutamodel.com, adresas Savanorių pr. 206, 2 a., Kaunas. www.rutamodel.com. 1062608

Šokiai Naujais metais pasižadėjote pradėti šokti?! Tad kviečiame išbandyti linijinius! Tai madingiausi ir linksmiausi šokiai be porų – Centre, Vilijampolėje ir Aleksote vakarinėse ir rytinėse grupėse. Patyrę ir energingi vadovai išmokys jus jaustis komfortiškai ant parketo. Pirmasis užsiėmimas NEMOKAMAS! Ateikite, pabandykite ir likite su šokių klubu VIENA LINIJA! Registracija www.line-dance.lt arba tel. 240 633, 8 615 93 665. 1061035

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KELIONĖ KELTU Į EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSĄ Vieta kajutėje į Karlshamną arba atgal – nuo 266 Lt asmeniui.

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“ 8 dienų kruizas ITALIJA–TUNISAS–ISPANIJA–PRANCŪZIJA, 2013 03 29–04 05. Kaina 1980 Lt (1 asm., kajutėje su balkonu).

2012/2013 m.

73–IASIS KŪRYBINIS SEZONAS

www.muzikinisteatras.lt, administratore@muzikinisteatras.lt. Į visus teatro renginius galite pirkti bilietus internetu www.muzikinisteatras.lt. Informacija tel. (8 37) 228 784 Spektaklių paketas! Tai keturių spektaklių, rodomų trečiadieniais ir ketvirtadieniais, paketas, kuriam suteikiama 25 proc. nuolaida.

VASARIO mėn. REPERTUARAS 2 d. 18 val. 3 d. 12 val. 18 val. 7 d. 18 val. 8 d. 18 val. 9 d. 18 val. 10 d. 18 val. 14 d. 18 val. 15 d. 18 val. 17 d. 18 val. 20 d. 18 val. 21 18.00 val. 23 d. 18 val. 24 d. 12 val. 24 d. 18 val. 27 d. 17 val. 28 d. 18 val.

Keltų bilietus Klaipėda–Karlshamnas galite pirkti ir internetu www.krantas.lt Bilietus į Euroviziją galite įsigyti www.ticnet.se Daugiau informacijos www.krantas.lt

ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. Muzikinis reviu. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. Imrė Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. Operetė. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Zita Bružaitė. VORO VESTUVĖS. Operėlė-baletas vaikams. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. Leo Falis. MADAM POMPADUR. Operetė. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. Miuziklas. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Kolas Porteris. BUČIUOK MANE, KEIT. Skirta solistės A.Cicėnaitės jubiliejui. Miuziklas. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Johanas Štrausas. ČIGONŲ BARONAS. Operetė. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. Opera. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. Šokio spektaklis. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. Johanas Štrausas. VIENOS KRAUJAS. Operetė. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. Šokio spektaklis. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. Šokio spektaklis. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. Johanas Štrausas. ČIGONŲ BARONAS. Operetė. Trukmė 2.20 val. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt. Francas Leharas. LINKSMOJI NAŠLĖ. Operetė. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. SNIEGO KARALIENĖ. Baleto spektaklis vaikams. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Imrė Kalmanas. BAJADERĖ. Operetė. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Ričardas Rodžersas. MUZIKOS GARSAI. Miuziklas visai šeimai. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Skirta vyresniųjų klasių moksleiviams. ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. Muzikinis reviu. Bilietų kainos: 25, 40, 70, 80, 150 Lt.

Teatras turi teisę keisti spektaklius. Kasa (Laisvės al. 91, tel. (8 37) 200 933) dirba 11–14, 15–18 val. Poilsio diena – pirmadienis. Administratorės tel. (8 37) 228 784, e. paštas administratore@muzikinisteatras.lt.

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla (Vakarų g. 15) kviečia būsimus pirmokus ir jų tėvelius į atvirų durų dieną 2013 m. sausio 31 d. 18 val.

1069392

Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyrius kviečia į prancūzų kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Taip pat renkamos šeštadienio grupės. Tel. 203 994, 8 676 20 235. 1061408

MC „Žinių gausa“ sausį prasideda daug naujų mokymo grupių – anglų, vokiečių, rusų, norvegų k., pasirengimo IELTS egzaminui. Dar gali prisijungti ir Tu! Tel. (8 5) 272 4182, 8 640 12 573; www.ziniugausa.lt. 1065400

Mielos ponios ir panelės! Jeigu norite būti gražios, kviečiame į kosmetologijos ir makiažo kursus. Užsiėmimų pradžia vasario 11 d. Tel. 8 600 22 530, (8 5) 272 4182; www.zinija.lt. 1065403

Kviečia

1 d. 18 val.

Šiemet Euroviziją pasiekti bus itin patogu su keltu. Po nakties poilsio kajutėje ir pusryčių kelto restorane, tik valanda kelio automobiliu iki Malmės atrodys vienas malonumas.

Kviečia mokytis

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202,

askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val. KVIEČIAME Į KRUIZUS KOVO–BIRŽELIO MĖN. NUOLAIDOS IKI 50 % !

Kviečia

10 dienų kruizas ITALIJA–PRANCŪZIJA –ISPANIJA–MAROKAS–PORTUGALIJA 2013 03 23–04 01. Kaina 2240 Lt (1 asm., kajutėje su langu); 2620 Lt (1 asm., kajutėje su balkonu). Į nurodytas kainas įskaičiuota: lėktuvo bilietai, apgyvendinimas nurodytoje kajutėje, trijų kartų maitinimas kruizo metu. Vietų skaičius ribotas, akcija galioja iki sausio 31 d.

Įvairūs Nuomoja Vieno kambario butą su visais patogumais Partizanų g. 194. Nuomos kaina 300 Lt plius mokesčiai. Tel. 8 687 51 168.

1065185

Išsinuomoja Tvarkinga pora išsinuomotų butą Kaune, ilgalaikei nuomai. Tel. 8 603 47 513. 1070302

Ūkininkas ieško išsinuomoti žemės Širvintų r. Tel. 8 689 73 000.

1064630

Ūkininkas pirktų arba išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemę ūkininkauti. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 611 54 462. 1057256

Gabenimai Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1055638

Kelionės Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399

1055625

Vizos Vizos: Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Kinija. Vizos vairuotojams. Kreiptis Kęstučio g. 3, tel. 321 760, 8 685 04 003. Dirbame nuo 9 iki 18 val. 1062163

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1058493

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1051924

Kiti Buriu TARO kortomis. Individuali astrologinė prognozė. Tel. 8 671 79 447. 1069878

Mes, G.Jaksebagienė ir L.Ankudavičius, viešai atsiprašome Arvydo Jasinevičiaus, kurį įžeidžiančiais žodžiais viešai įžeidėme 2011 m. balandžio 9 d. garažų bendrijos „Aušra“ (Baltijos g. 4A, Kaunas) talkos metu. 1068147

Pranešame, kad 2013 m. vasario 8 d. šaukiamas bankrutavusios UAB „Heraldijos statyba“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo vieta – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, adresu Jonavos g. 16A, Kaunas. Susirinkimo pradžia – 14 val. 1069653

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt.


31

šeštadienis, sausio 26, 2013

kas, kur, kada TEATRO KLUBAS

Amžinąjį atilsį

Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Baltas šerkšnas apkabino Netekimo gėlą.... Lieka akys atminty, Darbai ir žodžiai... Mirus buvusiam Kauno 4-tos vakarinės mokyklos mokytojui ir vadovui Pranui TABULEVIČIUI, dalijasi skausmu ir nuoširdžiausiai užjaučia šeimą ir artimuosius Kauno suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė. Likimas atima artimą žmogų, Ir diena tamsesnė atrodo. Gyvenimo laikrodis sukasi ratu, Pakeist to negalim, tik mintyse pabūti kartu. Mirus tėtei, Liną GUMBREVIČIENĘ nuoširdžiai užjaučia Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame KC Specialistų konsultantų skyriaus LOR kabineto vyresniąją ordinatorę Vilmą PALEPŠAITIENĘ dėl sesers mirties. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai Nuoširdžiai užjaučiame mielą kolegę Dainą RUPŠIENĘ dėl mylimo Tėvelio mirties. UAB „Itališkas skonis“ kolektyvas

Sausio 30 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija MEILĖ PARYŽIUJE. Sausio 31 d. 19 val. – Vadimas Levanovas. SUDIE, DERINTOJAU! Bilietus platina „Tiketa”.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Sausio 27 d. 18 val. – komedija DAKTARAS. Režisierius A.Večerskis. Sausio 29 d. 18 val. – interaktyvus šou-komedija SEX GURU. Režisierius S.Uždavinys.

„Girstučio“ rūmai, Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480.

Vasario 9 d. 19 val. – dviejų veiksmų šokio spektaklis ANA KARENINA Levo Tolstojaus romano motyvais. Choreografė Anželika Cholina, scenografas Marijus Jacovskis, kostiumų ir grimo dailininkas – Juozas Statkevičius. Bilietus įsigyti galima bilietai.lt ir „Girstučio“ kasoje.

renginiai KAUNO MIESTO MUZIEJUS

1059086

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1057593

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJAME: Jonavos g. 40A, S.Žukausko g. 3A, Radvilėnų pl. 15A ir kitose parapijų šarvojimo salėse, kremavimas, platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas. Jonavos g. 40A šarvojimo salės nemokamai (prie „Undinės“, Senamiestis, Kaunas). Tel. (8 37) 208 366, 8 699 40 723. 1053576

Sau­sio 26 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS. Pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė da­ly­vau­ti sie­kiant re­kor­do! Vi­są die­ną kvie­čia­me šei­mas kur­ti spal­vo­tus, bliz­gius, uni­ka­lius at­vi­ru­kus ir da­ly­vau­ti sie­kiant re­kor­do ILGIAUSIA LINKĖJIMŲ GIRLIANDA. Šei­mų vai­kams mu­zie­jaus lan­ky­mas ne­mo­ka­mas!

Lietuvos zoologijos sodas Sausio 26 d. 13 val. kviečiame į Arkties dieną, skirtą šaltųjų kraštų gyvūnams. Balta, šalta žiema – tai mėgstamiausias šiaurinių elnių, snieginių ir sibiro kalnų ožių, arktinių vilkų, avijaučio, snieginių leopardų ir amūrinių tigrų metų laikas. Atidengsime VDA Kauno dailės fakulteto skulptūros studijos vedėjo A.Vauros su studentais L.Šiupšinsku, J.Špoku ir sūnumi M.Vaura sukurtą ledo skulptūrą, baltojo lokio Kasparo atminimui, pasidalinsime prisiminimais apie jį, baltąsias meškas. Įėjimas į zoologijos sodą – nemokamas!

šv. Jurgio bažnyčia Konvento salė

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sausio 26 d. 12 val. – Lewis Carroll. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Spektaklis vaikams nuo 8 metų. Adaptacijos autorė ir rež. Ewa Piotrowska. Rūtos salė. 18.30 val. – LAIMINGI. Dviejų dalių spektaklis pagal Friedricho von Schillerio „Klastą ir meilę“. Rež. Artūras Areima. Didžioji scena. Sausio 27 d. 15 val. – Sofi Oksanen. APSIVALYMAS. Vienos dalies drama. Rež. Jonas Jurašas. Rūtos salė. Sau­sio 27 d. 18.30 val. dėl tech­ni­nių kliū­čių vie­to­je spek­tak­lio STEBUKLINGASIS TENESIS bus ro­do­ma prem­je­ra JERUZALĖ. Bi­lie­tai ga­lio­ja tie pa­tys ar­ba juos ga­li­ma grą­žin­ti iki va­sa­rio 10 d. bi­lie­tų įsi­gi­ji­mo ka­so­je.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Sausio 26 d. 18 val. – Imrė Kalmanas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiksmų operetė. Režisierius Alexey Stepaniuk (Rusija), dirigentas Jonas Janulevičius. Sausio 27 d. 12 val. – SNIEGO KARALIENĖ. 2 dalių baletas vaikams H.K.Anderseno pasakos motyvais, pagal E.Griego muziką. 18 val. – Johannas Straussas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Sausio 27 d. 12 val. – TIMBA LIMBA IR SNIEGO MALŪNAS (premjera). Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Sausio 26 d. 12 val. – PRINCESĖS GIMTADIENIS, rež. A.Stankevičius (pamokanti istorija apie pasipūtėlę princesę), nuo 5 m. Sausio 27 d. 12 val. – ZUIKIO KAPRIZAI, rež. A.Stankevičius (spektaklis-žaidimas apie tai, kas nutiko užsispyrėliui zuikučiui), nuo 3 m. 16 val. – Tau­ra­gės aso­cia­ci­jos „Ma­žo­ji sce­ na” spek­tak­lis 8 MYLINČIOS MOTERYS (tra­ gi­ko­me­di­ja). Rež. Ge­no­vai­tė Ur­mo­nai­tė.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Sau­sio 26 d. 18 val. – K.Kos­ten­ko. HITLERIS IR HITLERIS. Dvie­jų da­lių spek­tak­lis. Re­ži­sie­ rius S.Ru­bi­no­vas. Sau­sio 27 d. 18 val. – A.Vo­lo­di­nas. PENKI VAKARAI. Dvie­jų da­lių ro­man­ti­nė dra­ma. Re­ži­sie­rius A.Po­ciū­nas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Sausio 26 d. 18 val. – Mario Fratti. SESUO. Sausio 27 d. 12 val. Spektaklis vaikams. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. Agnė Dilytė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, kasos tel. 220 586 http://www.pantomimosteatras.lt/

Sausio 27 d. 12 val. – NEĮTIKĖTINI ERNIO ILIUZIONAI. Spektaklis vaikams, mamoms ir tėčiams. Pagal to paties pavadinimo Alan Ayckbourn pjesę.

MENO GALERIJA „KAUNO VARTAI“ Rotušės a. 29

Anželikos Cholinos šokio teatras

M.Va­lan­čiaus g. 6

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukauko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas.

5. Virtualios parodos „Lietuvių kovos už laisvę ir nepriklausomybę: 1863 m. sukilimas dailininko Vytauto Valiaus grafikoje”, parengtos iš Domo Akstino rinkinio, pristatymas. Pristato XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Domas Akstinas ir dailininkas Andrius Valius. Veiks Draugijos parengtų ir išleistų leidinių paroda. Leidinius bus galima įsigyti. Koncertuos Kauno rajono Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblis „Piliarožė”(vadovas Algirdas Svidinskas). Konferenciją rengia XXVII knygos mėgėjų draugija ir Kauno įgulos karininkų ramovė.

Sausio 27 d. 11 val., po šv. Mišių – Vinco Mykolaičio-Putino 120-jo gimtadienio minėjimas. Dalyvauja literatūros tyrinėtojas Eugenijus Žmuida, muziejininkas Alfas Pakėnas, aktoriai Olita Dautartaitė ir Petras Venslovas. Šv. Mišias už rašytoją, literatūros mokslininką ir profesorių V.Mykolaitį-Putiną aukos pranciškonas kun. brolis Bernardas.

Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Konferencijų salė

Sausio 27 d. 12 val. – projekto „Dialogas – Žodis ir Spalva” renginys. Žodžio valandoje aktorė Vilija Grigaitytė. Valentino Varno tapybos paroda. Įėjimas nemokamas.

Kauno įgulos karininkų ramovė Mickevičiaus g. 19

Sausio 27 d. 12. 30 val. maloniai kviečiame į konferenciją „Lietuvių protėvių dvasinis testamentas”, skirtą XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo dvidešimtmečiui. Programa: Kauno įgulos karininkų ramovės viršininko mjr. Donato Mazurkevičiaus sveikinimas. Pranešimai: 1. Sūduvos krašto vandenvardžių slėpiniai ir knygos „Sūduvių protėvių dvasinis testamentas” sutiktuvės. – Kęstutis Subačius, Draugijos narys, šv.Jurgio ordino kavalieriaus. 2. Knyga ir jos likimas Jotvingių žemėje – Sigitas Birgelis – poetas, Punsko „Aušros” leidyklos direktorius. 3. Knygnešystės kelias per Sūduvą – Valdas Kubilius – Pasaulio lietuvių centro generalinis direktorius, Draugijos narys. 4. Nuo Juodojo Strazdo iki Aleksoto deivės: Sūduvos krašto mitologinis aspektas. – Laimonas Inis, rašytojas.

Iki vasario mėn. veikia paroda PRAEITIES ŽENKLAI.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Ištrūkęs Džango” – iki 31 d. 21.45 val. „Tyli naktis“ – iki 31 d. 13.45, 15.45, 18.45, 19.45, 20.45* val. (*išsk. 26, 28, 30 d.). „Paskutinė tvirtovė” – iki 31 d. 11.15, 17.20, 19.35, 22.00 val. „Ralfas Griovėjas” 3D. (liet. k.) – iki 31 d. 10.40, 12.50, 15 val. „Ralfas Griovėjas” (liet. k.) – iki 31 d. 12, 14.15, 16.30 val. „Kietašikniai” – iki 31 d. 18, 20.05, 22.15 val. „Gangsterių medžiotojai“ – iki 31 d. 16.45, 19, 21.20 val. „Vargdieniai” – iki 31 d. 13.30 val. „Aurora” – iki 31 d. 14.45, 20.45* (*tik 26, 28, 30 d.). „Pi gyvenimas” 3D – iki 31 d. 17.15 val. „Pi gyvenimas” – iki 31 d. 12.15 val. „Zambezija” (liet. k.) – iki 31 d. 11.45 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ištrūkęs Džango“ (premjera) – iki 31 d. 12.45, 16.15, 17.30, 21 val. „Dubleris“ (premjera) – iki 31 d. 13.15, 18.30 val. „Skrydis“ (premjera) – iki 31 d. 12, 14.45, 17.45, 20.30 val.; 26 d. 23.15 val. COSMO VIP SEANSAS. „Ana Karenina“ – 30 d. 18.10 val. Kino klubo ir Kino pavasario seansas. „Taikinys # 1“ – 31 d. 21.30 val. „Tyli naktis“ – iki 31 d. 12.30, 15, 19.45, 21.45 val.; 26 d. 23.59 val. „Kieta ikniai“ – iki 31 d. 14.30, 16.45 (seansas nevyks 29 d.), 19.15, 21.30 (seansas nevyks 31 d.) val.; 26 d. 23.45 val. „Ralfas Griovėjas“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 10.15, 13, 15.30 val. „Ralfas Griovėjas“ (liet. k.) – iki 31 d. 14, 16.30 (seansas nevyks 30 d.) val. „Vargdieniai“ – iki 31 d. 15.15 val.; 26 d. 22.45 val. „Pi gyvenimas“ 3D – iki 30 d. 18 val.; iki 31 d. 20.45 val.; 26 d. 23.30 val. „Pi gyvenimas“ – iki 31 d. 11.30 val. „Habitas: nelaukta kelionė“ – iki 11.15 val. „CIRQUE DU SOLEIL. Visatos pakrašty“ 3D (liet. k.) – iki 31 d. 10.45 val. „Legendos susivienija“ (liet. k.) – iki 31 d. 11 val. „Paskutinė tvirtovė“ – iki 31 d. 20.20 val. „Gangsterių medžiotojai“ – iki 31 d. 18.45 (seansas nevyks 30 d.), 21.15 val. „Zambezija“ (liet. k.) – iki 31 d. 10.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Hasta la Vista“ – 29 d. 16.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Sau­sio 26 d. 16 val. – „Ap­gau­lin­ga aist­ra” (dra­ma, 2012 m., JAV, Len­ki­ja, rež. Ni­cho­las Ja­rec­ki, lie­tu­viš­ki tit­rai). 18 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­ kis, Jur­ga Ju­tai­tė, N-18). 20 val. – „30 šir­dies dū­žių” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, 2012 m., Pran­cū­zi­ja, JAV, rež. Ale­xis Llo­yd, lie­tu­ viš­ki tit­rai, S). Sau­sio 27 d. 16 val. – „Ap­gau­lin­ga aist­ra” (dra­ma, 2012 m., JAV, Len­ki­ja, rež. Ni­cho­las Ja­rec­ki, lie­tu­viš­ki tit­rai). 18 val. – „Au­ro­ra” (fan­tas­ti­nis fil­mas, 2012 m., Lie­tu­va, rež. Kris­ti­na Buo­žy­tė, vai­di­na Ma­rius Jam­pols­ kis, Jur­ga Ju­tai­tė, N-18). 20 val. – „30 šir­dies dū­žių” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, 2012 m., Pran­cū­zi­ja, JAV, rež. Ale­xis Llo­yd, lie­tu­ viš­ki tit­rai, S).

DATOS (sausio 26 d.) Tarptautinė muitininkų diena. 1323 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė užsienio šalims pirmąjį laišką (iš šešių išlikusių), kuriame pirmą kartą buvo paminėtas Vilnius kaip Lietuvos sostinė. 1371 m. gimė Maskvos didžioji kunigaikštienė, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto duktė, Vasilijaus I žmona Sofija. 1500 m. ispanų keliautojas Vicente Pinzonas atrado Braziliją. 1905 m. Pretorijoje rastas didžiausias pasaulyje – 3106 karatų – deimantas. 1926 m. Kaune pirmasis lietuvis, aviacijos kapitonas Vladas Morkus atliko šuolį parašiutu. 1994 m. vienas turtingiausių asmenų Italijoje, spaudos magnatas Silvio Berluskonis pareiškė, kad žada aktyviai dalyvauti šalies politiniame gyvenime. 2011 m. Kaune atidengta atminimo lenta prieškario Lietuvos prezidentui Aleksandrui Stulginskiui.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Esate labai susikaupęs ir greitas, o žodžiai – vienintelis jūsų ginklas. Būsite jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Deja, tie įvertinimai gali būti nepakankamai teisingi. Jautis (04 21–05 20). Dėl savo gyvenimo ar aplinkinių žmonių jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Galimas emocijų protrūkis. Venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite savęs. Dvyniai (05 21–06 21). Jausite šeimos, draugų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Mokykitės ne tik vadovauti žmonėms, bet ir suprasti jų problemas. Vėžys (06 22–07 22). Dabar svarbiausia kova dėl valdžios, todėl pastebėsite, kad dingo noras tobulinti vidinį pasaulį. Jūsų silpnybės turės neigiamos įtakos tolesniam gyvenimui. Liūtas (07 23–08 23). Jūsų santykiams su aplinkiniais gali pakenkti ginčas dėl smulkmenos. Tikėtinos įtemptos situacijos, todėl teks ieškoti kompromiso. Mergelė (08 24–09 23). Dėl skirtingų vertybių ir skonio nesuprasite kito žmogaus, dėl to galite net susipykti. Neskubėkite ginčytis, geriau dar kartą išklausykite savo pašnekovą. Svarstyklės (09 24–10 23). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Verčiau kuriam laikui atsiribokite nuo nemielų dalykų. Skorpionas (10 24–11 22). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo aplinką ir gyvenimą. Savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Šaulys (11 23–12 21). Pavyks sėkmingai susitarti dėl svarbių dalykų. Būsite kalbesnis, noriai ir lengvai bendrausite. Svarbiausia, kokias temas ir problemas spręsite. Ožiaragis (12 22–01 20). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks kantrybės bendraujant. Jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Vandenis (01 21–02 19). Pirmenybę teiksite įprastam gyvenimui ir nesigriebsite nerealių idėjų. Realūs darbai ir planai ne tik atneš naudos, bet ir nuramins. Žuvys (02 20–03 20). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o pažįstami nepateisins vilčių. Neskubėkite reikšti savo nuomonės.


Orai

Savaitgalį Lietuvoje laikysis sausi ir šalti orai. Šiandien sniego tikimybė bus menka. Temperatūra bus 7–11 laipsnių šalčio. Sekmadienio naktį bus 14–19, dieną 6–12 laipsnių šalčio.

Šiandien, sausio 26 d.

–7

–8

Telšiai

–8

Šiauliai

Klaipėda

–8

Panevėžys

–11

Utena

–7

Tauragė

–9

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas –6 Brazilija +24 Briuselis +2 Dublinas +9 Kairas +23 Keiptaunas +25 Kopenhaga –3

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+7 +8 –12 –11 –2 –3 +5 0

Praha –8 Ryga –5 Roma +10 Sidnėjus +26 Talinas –1 Tel Avivas +23 Tokijas +8 Varšuva –8

Vėjas

5–10 m/s

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-16

-9

-16

-16

5

-19

-12

-13

-18

5

-13

-6

-5

-14

3

rytoj

poryt

Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­ zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tai au­gin­ti­nių sa­vi­nin­kams pri­me­na, kad spau­džiant di­de­liam spei­gui bū­ti­na ap­ sau­go­ti ir tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti na­mi­nius gy­vū­nus. Il­gap­lau­kiai ir sto­ro kai­lio šu­ nys yra to­le­ran­tiš­ki šal­čio po­vei­kiui, ta­ čiau di­de­lis šal­tis ir jiems ga­li kel­ti pa­ vo­jų. Per ypač di­de­lius spei­gus šu­nis ir ka­tes pa­tar­ti­na lai­ky­ti pa­tal­po­je. Pap­li­ tęs įsi­ti­ki­ni­mas, kad šu­nys ir ka­tės dėl sa­vo kai­lio yra at­spa­res­nės nei žmo­ nės, yra ne­tei­sin­gas. Ke­liau­jant per di­ de­lius šal­čius, ne­ga­li­ma au­gin­ti­nių pa­ lik­ti be prie­žiū­ros au­to­mo­bi­ly­je. KD inf., Vytauto Liaudanskio nuo­tr.

įvairenybės

Sma­rag­do ža­lu­mos me­tai

„„Pa­l e­t ė: sma­r ag­

do spal­va šie­met tu­rė­tų do­mi­nuo­ti ir dra­bu­žių spin­ to­se, ir in­ter­je­re.„Scan­pix“ nuo­tr.

Vilnius

Marijampolė

Dra­bu­žių kū­rė­jams ši spal­va sim­ bo­li­zuo­ja tra­di­ci­ją, tvir­tai ant že­ mės sto­vin­čius žmo­nes. To­kios spal­vos yra me­džio­to­jų, miš­ki­nin­ kų, ka­riš­kių dra­bu­žiai. Šie­met ši spal­va pri­va­lo vieš­pa­tau­ ti ir ma­dos se­kė­jų spin­to­ se. Ža­lia – 2013-ių­jų ka­ ra­lie­nė. JAV kor­p o­ra­c i­ ja „Pan­to­ne“, pri­ pa­žin­ta sistemi­ nės spal­v i­n ės sis­te­mos kū­rė­ ja, ku­rios spal­vų pa­l e­t ės pai­so­m a po­lig­ra­fi­jo­je, kos­me­ ti­ko­je, teks­ti­lė­je, pa­ skel­bė pra­si­de­dant ža­lios spal­vos erą. To­kią iš­va­dą „Pan­to­ne“ spe­cia­lis­tai pa­skel­bė ne šiaip sau sprag­te­lė­ję pirš­tais – jie kruopš­čiai ana­li­za­vo žur­na­ lus, tink­la­raš­čius, „You­tu­be“ įra­šus, di­džiąsias me­no ga­le­ri­ jas ir ki­no juos­tas, lan­kė­si pa­ sau­lio ba­ruo­se ste­bė­da­mi, ko­ kios spal­vos dra­bu­žiais ren­gia­si lan­ky­to­jai ir ką ren­ka­si pra­ban­gios bui­ti­nės tech­ni­kos pir­kė­jai. Jo­kia ki­ta spal­va taip nea­ti­tin­ka pa­sau­ly­je tvy­ran­čių nuo­tai­kų kaip „Eme­rald“ – sma­rag­di­nė ža­lu­ma, ku­riai „Pan­to­ne“ su­tei­kė nu­me­ rį 17-5641. „Eme­rald“ – at­si­nau­ji­ni­mo, au­ gi­mo, gi­ji­mo spal­va“, – vo­kie­čių laik­raš­tis „Die Welt“ ci­ta­vo „Pan­ to­ne“ at­sto­vę Leat­ri­ce Ei­se­man. Bū­tent šios ver­ty­bės, jos tei­gi­mu, šian­dien yra svar­bios kaip nie­ka­ da, ypač – po ug­nin­go „Tan­ge­ri­ne Tan­go“ at­spal­vio oran­ži­nės spal­vos me­tų, ku­riais „Pan­to­ne“ bu­vo pa­ skel­bę 2012-uo­sius. KD inf.

–11

Alytus

Kai­lis neap­sau­go nuo šal­čio

Rytas

–10

–11

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi 

8.18 16.45 8.27 16.27 7.21

26-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 339 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Vardai Dangis, Eigintė, Justas, Polikarpas, Rimantas, Titas.

2013-01-26 Kauno diena  
2013-01-26 Kauno diena  
Advertisement