Page 1

Televizijos PROGRAMos

sausio 19–25 d .

2013 m. Nr. 3

TV herojus

BTV pra­mo­ginė lai­da suvi­lio­jo A.Ja­ge­la­vi­čiūtę

SUGRĮ­ŽI­MAS

A.Bau­kutė iš Sei­mo – į te­le­vi­ziją

DE­BIU­TAS

Gra­žus I.Kaz­laus­kaitės gy­ve­ni­mas

Taikiklyje

LNK žvaigžd­žių mo­kyk­la TV LAIMĖ

Rad­ži iš­rink­to­ pa­si­ren­gu­si ­tart­ i „tjiai p“

Tiražas 34 200


pjūvis

Su­ves­ti LNK ir li­ki­mo G

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“. Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“.

ra­ži, kuk­li, mo­te­riš­ka, iš­si­la­vi­ nu­si – tu­rin­ti spor­to psi­cho­lo­ gi­jos ba­ka­lau­ro ir ma­gist­ro dip­lo­ mus, dėl šei­my­ninės laimės pa­si­ ren­gu­si at­si­sa­ky­ti kar­je­ros, ne­pa­ vy­di ir net pa­si­ry­žu­si vy­rui at­leis­ti nu­kly­di­mus. To­kia yra 26-erių Ilo­ na Ja­nu­le­vi­čiūtė, ku­ri dai­ni­nin­kui Rad­ži pa­si­rodė tin­ka­miau­sia tap­ ti jo žmo­na. Po ke­tu­ris mėne­sius tru­ku­sios mer­ginų ko­vos dėl sva­ jo­nių jau­ni­kio šir­dies po­pu­lia­rus LNK pro­jek­tas „Rad­ži ieš­ko žmo­ nos“ baigė­si tik­ro­mis su­žadė­tuvė­ mis pa­gal vi­sas romų tra­di­ci­jas. Jų aki­mir­kas LNK žiū­ro­vai iš­vys šeš­ta­ dienį. Spėlio­jan­tiems, ar jos tik­ros, Rad­ži nuo­ta­ka tu­ri at­sa­kymą: „Jaus­ mų nie­kaip ne­įma­no­ma su­re­ži­suo­ti. Man nie­ka­da ne­pa­vyktų su­vai­din­ti sim­pa­ti­jos, meilės, ne­galė­čiau ap­si­ me­tinė­ti. Jau­čiu ši­lumą ir iš Rad­ži. Ga­liu pa­si­džiaug­ti ir pa­tvir­tin­ti, kad

Sugrį­ži­mas

Vir­še­lio nuo­trau­ka LNK

At­gal pas mamą TV

P

BTV pramoginė laida suViliojo a.jagelaVičiūTę

Televizijos PRoGRAMos

sausio 19–25 d.

2013 m. Nr.3

TV herojus

SUGRĮŽIMAS

A.Bau­kutė­ iš­Sei­mo­–­į­te­le­vi­ziją

DEBIUTAS

Gra­žus­I.Kaz­laus­kaitės­ gy­ve­ni­mas

Taikiklyje

LNK ŽVAIGŽdŽIų mokyklA TV LAIMĖ

radži išrinktoji pasirengusi tarti „taip“

Tiražas 34 200

vis­kas tik­ra.“ Rad­ži mer­gi­nai nuo pat pra­džių jautė sim­pa­tiją, ji pa­ ti ne­slėpė, kad dai­ni­nin­kas anks­ čiau jai ne itin pa­ti­ko, ta­čiau meilė trenkė lyg žai­bas. „Kar­tais būna, kai žmonės su­si­tin­ka ir pa­jun­ta trauką. Mums ir­gi taip nu­ti­ko. Ma­tyt, va­di­ na­mo­ji che­mi­ja vei­kia“, – „TV die­ nai“ sakė Ilo­na. Ir pa­ti­ki­no, kad dėl jos laimės džiau­gia­si vi­sa šei­ma, tė­ vai jau lau­kia anūkų, o ji pa­ti tvir­ tai ap­si­spren­du­si iš­tar­ti lem­tingąjį „taip“ prie al­to­riaus. „Esu šei­mos žmo­gus. Na­mai ir vai­kai manęs tik­rai ne­gąsdi­na. Su­tik­čiau at­si­sa­ ky­ti kar­je­ros ir rūpin­tis šei­ma“, – kalbė­jo Ilo­na. Ji pri­dūrė, kad kol kas džiau­gia­si su­žadė­tinės sta­tu­su, o apie ves­tu­vių datą dar ne­kal­ba­ma – tam esą rei­kia lai­ko, bet puo­ta tik­ rai bus. O ar ap­si­gy­vens su my­li­ muo­ju iki did­žio­sios die­nos, Ilo­na šyp­so­da­ma­si nu­tylė­jo.

rieš ket­ve­rius me­tus su trenks­mu į Seimą įsi­ver­žu­siems te­le­vi­zi­jos ir pra­mogų pa­sau­ lio at­sto­vams – Arū­nui Va­ lins­kui, Do­ nal­dai Mei­ že­ly­tei, As­ tai Bau­ku­tei, An­ta­nui Ne­ dzins­kui, Li­gi­tui Ker­na­giui, In­gai Va­ lins­kie­nei – ap­kar­to po­ li­ti­kos duo­na. O rinkė­ jams jų nu­me­riai ne­pa­si­ rodė ver­ti ant­ros ka­den­ ci­jos. Ta­čiau te­le­vi­zi­ja pa­klydė­liams at­lai­desnė. A.Va­lins­kas su fan­fa­ro­ mis įsik­raustė į BTV, kur pri­kėlė le­gen­dinį šou „Taip. Ne“, o ne­tru­kus LNK ves po­kal­bių šou su Rūta Mi­kel­ke­vi­čiū­te „Pli­kis ir Po­nia“. D.Mei­ že­lytė pa­kvies­ta iš­ban­

dy­ti jėgų BTV pro­jek­te „Mu­zi­kinė kaukė“ ir artė­ jan­čio­se TV3 var­žy­tuvė­ se „Chorų ka­rai“ taps Tau­ragės kraš­to cho­ro ge­ne­ro­le. Džiaugs­min­gai BTV su­ti­ko ir A.Bau­kutę – ji de­biu­tuo­ja pro­ jek­te „At­sar­giai – mo­te­rys!“, Ke­tu­rių vaikų ma­ma įsi­ti­ki­nu­si, kad Sei­me pra­leis­ti ket­ ve­ri me­tai jos ak­torės ga­ bumų ne­su­ga­di­no, o per­ so­na­žai te­le­vi­zi­jo­je ne­ truk­do su­kur­ti Ham­le­ to teat­re. A.Bau­ku­tei ras­ ta vie­ta ir nau­jo­sios BTV lai­dos „Juo­ko ko­vos“, ieš­ ko­sian­čios ta­len­tingų ko­ mikų, ko­mi­si­jo­je ša­lia bu­vu­sių „Pra­juo­kink ma­ ne“ ko­mi­si­jos na­rių Vio­ le­tos Mi­čiu­lienės ir Vi­ta­ li­jaus Co­lo­lo.

TV laimė

„Fotodienos“ / Dmitrijaus Radlinsko nuo­tr.

Gra­ži nau­ja­metė do­va­na

A

t­ga­vu­si jėgas po LNK šo­kių pro­jek­to „Kvie­čiu šok­ti. Pa­ža­din­ta aist­ra“, ku­ ria­me užėmė ket­virtą vietą, Ing­ri­da Kaz­laus­kaitė pri­ėmė gy­ve­ni­mo būdo lai­dos „Gy­ ve­ni­mas yra gra­žus“ kūrėjo Ed­var­do Žič­kaus iššūkį tap­ ti jo par­tne­re. Iki šiol mer­gi­ na, ku­ri yra ir ge­ra E.Žič­kaus draugė, bu­vo jo il­ga­metė pa­ dėjėja bei de­ši­nio­ji ran­ka už kad­ro – re­da­ga­vo lai­das, rūpi­no­si or­ga­ni­za­ci­niu dar­ bu. Spon­ta­niš­kai prie­š pat Nau­juo­sius me­tus gautą pa­ si­ūlymą pri­ėmu­si Ing­ri­da džiau­gia­si, kad bu­vo įver­tin­ ta, ne­bi­jo klys­ti ir ža­da daug mo­ky­tis iš ko­le­gos. Nau­jo­ sios „Gy­ve­ni­mas yra gra­žus“ vedė­jos „krikš­tas“ bu­vo kal­ bin­ti ryš­kiau­sias ša­lies gar­ se­ny­bes, žen­gian­čias rau­ do­nuo­ju ki­li­mu lie­tu­viš­kais „Gram­my“ ti­tu­luo­ja­muo­se M.A.M.A. ap­do­va­no­ji­muo­se. „Fotodienos“ nuo­tr.

De­biu­tas

3


4

tv herojus

Jokios eti­ketės ne­bai­sios TV ek­ra­nuo­se žibė­ju­si Agnė Ja­ge­la­vi­čiūtė prie­š ke­le­rius me­tus nu­sprendė at­si­dėti moks­ lams Vil­niaus dailės aka­de­mi­jo­je. Da­ly­vau­ti TV pro­jek­tuo­se il­gai ne­pa­vy­ko jos pri­vi­lio­ti, ta­čiau mer­gi­na neat­sis­pyrė BTV pa­si­ūly­mui.

Agnė Klim­čiaus­kaitė Tai ne­tru­kus šia­me ka­na­le pa­si­ ro­dy­sian­ti karš­čiau­sių pra­mogų pa­sau­lio ak­tua­lijų, at­virų po­ kal­bių ir išs­kir­ti­nių is­to­rijų lai­ da „Žvaigž­dutės“, ku­rią A.Ja­ge­ la­vi­čiūtė ves kar­tu su į Lie­tuvą grįžu­sia Go­da Ali­je­va. „Krū­ va ap­lin­ky­bių su­kri­to į vie­na. Šiuo me­tu dar­bo krūvis ma­žes­ nis, dau­giau lai­ko yra. Taip pat svar­bus ar­gu­men­tas – lai­dos pro­diu­se­ris Sau­lius Bart­kus, su juo jau esu dir­bu­si“, – apie spren­dimą grįžti į te­le­vi­ziją „TV die­nai“ sakė A.Ja­ge­la­vi­čiūtė. – Ko­kios pa­rei­gos jūsų lau­kia „Žvaigž­dutė­se“? – Lai­dos vedė­jos. Taip pat šiek tiek ku­ruo­siu sti­liaus rub­riką. Idėjų yra daug, o te­le­vi­zi­jo­je pa­pras­tai vis­kas iš­sisp­rend­žia be­dir­bant. – Pas­ta­rai­siais me­tais esa­te pri­sta­ to­ma kaip sti­listė, kos­tiumų di­zai­ nerė. Nebūgš­tau­ja­te, kad te­le­vi­zi­ ja nu­brauks šį įdirbį ir vėl būsi­te „tik“ lai­dos vedė­ja? – Man vi­siš­kai ne­svar­bu. Nebū­ti­na prie sa­vo var­do turė­ti įra­šo – vedė­ ja, kepė­ja, melžė­ja ar kt. Žmo­gus ge­ ba da­ry­ti daug da­lykų ir jie vie­nas ki­tam ne­truk­do. To­liau dirb­siu tai, ką iki šiol, pro­jek­tas nie­kam ne­truk­ dys. Ir var­giai keis­čiau da­bar­tinį sa­vo gy­ve­nimą į gy­ve­nimą te­le­vi­zi­ jo­je. O kaž­ka­da juk bu­vo pe­rio­das, kai dirb­da­vo­me še­šio­li­ka va­landų per par­ą. Da­bar to tik­rai ne­bus. Ir va­karė­liuo­se lan­ky­siuos tik tiek,

kiek rei­kia, tiek, kiek tai įdo­mu, kiek no­ri­si. Aš jau suaugęs žmo­gus, tai se­niai nėra ma­no gy­ve­ni­mo būdas. – Kas jums yra pra­mo­ga? – Puo­de­lis ka­vos, ga­li­mybė ne­lip­ti iš lo­vos, laik­raš­tis – var­gu ar su­gal­vo­ čiau ge­resnę pra­mogą. Taip pat tu­riu hobį ga­min­ti maistą, ra­šau tink­la­ raštį apie jį. To­kios ma­no pra­mo­gos. – „Žvaigž­dutės“ ža­da at­virų po­kal­ bių. Kiek pa­ti leid­žia­te sau būti at­ vi­ra su ži­niask­lai­da? – Ne­be­tu­riu po­rei­kio at­vi­rau­ti, bet ir ne­su sla­pukė. Tie­siog gy­ve­ nu kaip gy­ve­nu­si, bet ne pa­slap­ tis, kad ži­niask­lai­da ne­ma­žai apie ma­ne ra­šo. Net ne­ži­nau kodėl. Apie as­me­ninį gy­ve­nimą nie­ka­da ne­pa­sa­ko­jau ir ne­ke­ti­nu pra­dėti. – Pa­va­din­ta žvaigž­du­te įsi­žeis­ tumė­te? – Man vi­siš­kai nerū­pi eti­ketės. Kas kaip no­ri, taip te­gu va­di­na. Ma­ne ir dur­ne in­ter­ne­te pa­va­ di­na, bet tai ne­reiš­kia, kad to­kia jau­čiuo­si. O pa­va­di­ni­mas žvaigž­ du­te – ne įžei­di­mas. Žvaigž­dutės ang­liš­kai yra „ce­leb­ri­ties“ – įžy­ mybės. Žvaigždės bu­vo El­vis Pres­ley, Ma­ri­lyn Mon­roe – ne­ pa­sie­kia­mi, ne­priei­na­mi, o įžy­ mybės – spor­to, moks­lo, pra­mogų pa­sau­lio – neat­ro­do to­li­mos. Kal­ bant apie įžy­my­bes, yra sa­ko­ma: ži­no­mas todėl, kad ži­no­mas. Tai ga­na sar­kas­tiš­ka, bet po­sa­kis, esą žmo­gus ži­no­mas tik dėl to, kad ži­no­mas, nie­ko blo­ga ne­reiš­ kia – toks reiš­ki­nys yra vi­sa­me

Ga­li­ma ap­si­me­tinė­ti, kiek no­ri­si, bet žmonės žiū­ri lai­das apie įžy­my­bes ir jiems įdo­mu, kaip jos gy­ve­na.

BTV nuo­tr.

pa­sau­ly­je. Ga­li­ma ap­si­me­tinė­ti, kiek no­ri­si, bet žmonės žiū­ri lai­ das apie įžy­my­bes ir jiems įdo­ mu, kaip jos gy­ve­na. – Pa­ti žiū­ri­te lai­das apie įžy­my­bes? – Ką čia slėpti – pa­žiū­riu, pa­ skai­tau po­rta­luo­se. Ir ne­ma­nau, kad nuo to tam­pu kvai­lesnė. To­ kio po­būdžio in­for­ma­ci­ja ne­tu­ri nei auklė­ti, nei dva­siš­kai au­gin­ti,

– tai tie­siog poil­siui skir­tas pro­ duk­tas. – Va­di­na­si, esa­te at­spa­ri ma­dai vy­ ti te­le­vi­zo­rių iš namų? – Pri­si­pa­žin­siu – ne­tu­riu te­le­vi­zo­ riaus. Ne­te­kau jo, kai bu­vo iš­jung­ ta ana­lo­ginė ant­že­minė te­le­vi­zi­ja, ir per dar­bus dar ne­turė­jau lai­ko tai su­tvar­ky­ti. Tai­gi kol kas lai­das pa­žiū­riu in­ter­ne­te.


TAIKIKLYJE

LNK žvaigždžių mokykla LNK neabejoja, kad televizija yra vieta, kurioje gali tapti žinomas, o tai atveria vartus į šlovę, šlovė – į pinigus. Tuo taip pat karštai tikintiems kanalas siūlo dalyvauti ekstremaliame realybės šou be cenzūros „Šlovė ir turtai“.

Agnė Klimčiauskaitė Sausio 21 d. prasidedančio, N-14 ženklu pažymėto, nežabotų aistrų kupino šou kūrėjai kviečia visus, kurie svajoja tapti garsūs, populiarūs ir turtingi. Tiesa, priduria, kad čia, kaip ir paprastai, kelias į šlovę bus ne rožėmis klotas, o įvairiausiais išbandymais, nuožmia konkurencija, rietenomis, intrigomis, meilės trikampiais, aistromis. Kaip „Šlovė ir turtai“ įžiebs žvaigždes, „TV dienai“ plačiau papasakojo projekto prodiuserė Laura Paukštė. PROJEKTO POBŪDIS. Žmonės, norintys būti gar-sūs ir turtingi, apsigyvens sostinėje, prašmatniame name, kur mokysis būti žvaigždėmis. Iš pradžių planuojama šou dalyvius filmuoti nuolat, tačiau uždaryti jų tarp keturių sienų keliems mėnesiams neketinama, numatyytas „lygtinis paleidimas“ – galimybė trumpam grįžti į naa mus. Gali būti, kad transliacijas iš namo žiūrovai galės stebėti internetu visą parą. Galima pajuokauti – įdomu, ar šiuo atveju, name apsigyvenus būriui jaunų žmonių, neteks projekto žymėjimo N-14 keisti į S (ne vienas žiūrovas dar pamena garsųjį realybės šou „Akvariumas 2“ sekso nuotykį)? VEDĖJAI. Projekto dalyvių vedliais kelyje į šlovę ir turtus taps verslininkė Gintarė Gurevičiūtė ir šokėjas Tadas Rimgaila, patys ką tik išbandę TV projektų virtuvę. Juodu pasirink-

LNK nuotr.

ti todėl, kad yra jauni, gražūs žmonės, žinomi televizijoje ir sulaukę daug žiūrovų simpatijų. ATRANKA. Reikia užpildyti anketą LNK svetainėje. Terminas nenustatytas – atrankos vyks iki pat projekto pabaigos. Per keletą pirmų dienų buvo užsiregistravę daugiau nei 600 kandidatų. Surinkę daugiausia paspaudimų „patinka“ bus pakviesti į atrankas.

DALYVIAI. Dalyvauti jau pakviestos kelios merginos iš projekto „Radži ieško žmonos“, besiguodžiančios, kad jei jau nelaimėjo Radži širdies, laimės jo pinigus. Vienu metu name gyvens 8–10 žmonių. Kas antrą savaitę tiesioginiame eteryje vienas dalyvis iškris, o į jo vietą ateis naujas (-a) šlovės ieškotojas (-a). Dalyvio šeimyninė padėtis nesvarbi – tai nebus po-

ravimosi šou, nei žmonos, nei vyro ieškoti nesiūloma. BALSAVIMAS. Kuriuos dalyvius nori matyti projekte, nuspręs ne komisija, o patys žiūrovai. Būtent jiems reikės dėkoti už kelią į šlovės olimpą. O kuo pelnyti simpatijas – talentu, žavesiu, muzikalumu, humoru, – spręsti patiems. „Turtų ir šlovės“ nugalėtojas galės pelnytai vadintis tautos žvaigžde. PRIVILEGIJOS. Pirmiausia – tikra žvaigždžių mokykla: pas dalyvius lankysis dainavimo, retorikos, vaidybos, šokio ir kitų sričių mokytojai, kurie bandys atskleisti jų talentus. Bus organizuojamos išvykos į geriausius, linksmiausius žvaigždžių vakarėlius, pažintys su jomis, tikėtina, kad ne vienas dalyvis atsidurs ant žurnalų viršelių. Visi gaus dėmesio dozę, o žinomam žmogui neretai durys atsiveria kur kas lengviau nei „nepastebimam“. O kur dar įvairūs kiti pranašumai – nuo žmonių šypsenų iki policininkų atlaidumo. ATSAKOMYBĖ. Nors pilna pavyzdžių, kaip pinigai ir šlovė sugadina žmogų, santykius, griauna šeimas, „Šlovės ir turtų“ kūrėjai tokios atsakomybės nenori prisiimti. Jie tikisi, kad į šou susirinks sąmoningi dalyviai, kurie bus atsakingi už savo veiksmus tiek projekte, tiek už jo sienų. PRIZAS. Šou nugalėtojas pelnys įspūdingą prizą – 50 tūkst. litų, kurie, sudėti į lagaminą, visą projektą bus matomiausioje namo vietoje po stikliniu gaubtu.

5


2013 01 19

šeštadienis

lietuviškos

21.00 Auksiniai praėjusio šimtmečio šlageriai.

19.00 Radži sužadėtuvės.

19.00 „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“.

21.20 „Kikboksininkas“.

10.00 Padėkime augti.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Veidai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“ (7). 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 „Ekologiškiausi pasaulio namai“ (2). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Audrų pasauliai“ (1) (D.Britanija, 2010 m.). 13.30 „Juokis 2012“. 15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. Kriminalinis s. „Frosto prisilietimas“ (1) (D.Britanija, 1992–2010 m.) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Auksiniai praėjusio šimtmečio šlageriai. Dainuoja Stasys Povilaitis. 22.50 „Žemės stulpai“ (3) (N-7).

6.30 „Ozis ir Driksas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Beprotiškos linksmybės“. 8.10 „Zigis ir Ryklys“. 8.35 „Ogis ir tarakonai“. 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Veiksmo komedija „Sunkus vaikas“ (JAV, 1990 m.). 11.40 Veiksmo komedija „Šaolinio futbolas“ (Honkongas, 2001 m.) (N-7). 13.35 Dok. f. „Paskutinieji Tunguskos kariai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 14.55 „Apgavystės“ (N-7). 16.55 Nuo... Iki... (k). 17.50 Pasaulis X (N-7) (k). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Radži sužadėtuvės. Šventinis koncertas, kuriame Radži ir jo nuotaką sveikina draugai ir artimieji. (2013 m.) (N-7). 21.15 Veiksmo komedija „Beprotiški pinigai“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.20 Romantinė komedija „Magiškasis Maikas“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 1.40 Romantinė drama „Vaikas iš Marso“ (JAV, 2007 m.).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mažieji išdykėliai“. 7.30 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 8.00 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Mūsų gyvūnai Laida apie augintinius. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Anim. nuotykių f. „Sinbadas. Septynių jūrų legenda“ (JAV, 2003 m.). 12.35 Komedija „Provincialai Niujorke“ (JAV, 1999 m.). 14.15 Filmas šeimai „Hačiko. Šuns istorija“ (JAV, 2009 m.). 16.00 „Ieškotojas“. 17.00 „Choras“. 18.00 „Pilis“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Anim. komedija „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“ (JAV, 2006 m.). 20.45 Komedija „Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas“ (JAV, 1994 m.). 22.20 Romantinė komedija „Tai mergina ar vaikinas?“ (Kanada, D.Britanija, 2006 m.). 0.10 Drama „Infiltruoti“ (JAV, 2006 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Amerikos talentai VI (k). 9.30 Autofanai. TV žurnalas. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Skanus pokalbis. 12.00 Žmogus prieš gamtą. Šiaurės Afrika. Marokas (N-7). 13.00 Dok. f. „Mitų griovėjai“ (N-7). 14.00 „Muzikinė kaukė“ (k). 16.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 17.00 „Mentai“ (N-7) (k). 18.00 „Ekstrasensai prieš nusikaltėlius“ (N-7). 19.00 „Svotai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 „Jūrų velniai“ (N-7). 21.20 Veiksmo f. „Kikboksininkas“ (N-14) (JAV, 1989 m.). 23.15 „Dakaras 2013“. 23.45 SIaubo trileris „Nešantys žinią“ (JAV, 2007 m.) (S). 1.25 Bamba (S).

21.15 LNK



22.20 TV3

7.34 TV parduotuvė. 7.50 Reporteris. 8.30 Gimnazistai. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 Mokausi gaminti. 10.00 Padėkime augti. 10.35 Pradėk nuo savęs. 11.10 Skonio reikalas. 12.15 Reporteris. 12.50 Gyvenimo būdas. 13.50 „Visa tiesa apie liūtus“ (2) (N-7). 14.55 „Mėnulio galia“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 LKL čempionatas. Pasvalio „Pieno žvaigždės“– Prienų „Prienai“. Tiesioginė transliacija iš Pasvalio. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Supernamai. 19.00 „Komisaras Megrė“ (Prancūzija, Belgija, Šveicarija, 2002 m.) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 Šeštadienio detektyvas. „Profas“ (N-7). 23.40 Veiksmo f. „Partneriai mirti“ (JAV, 2007 m.) (N-14).



„Beprotiški pinigai“ („Mad Money“)

„Tai mergina ar vaikinas?“ („It’s a Boy Girl Thing“)

Kai iš darbo atleidžiamas Bridžitos Kardigan vyras, ji įsidarbina naktine valytoja JAV centriniame banke. Netrukus su dar dviem banko darbuotojomis Bridžita imasi sumanaus plano, leidžiančio prie kuklios algos prisidurti nemenkas šlamančiųjų sumeles.

Vudis ir Nelė gyvena kaimynystėje, bet seniai pykstasi. Vieną kartą nesutaikomi priešininkai pabunda ir supranta, kad per stebuklą susikeitė kūnais. Dabar apie įsisenėjusią nesantaiką galvoti nėra kada. Nauja patirtis užvaldo porelės mintis ir visus poelgius.

Veiksmo komedija. JAV, 2008 m. Rež. Callie Khouri. Vaidina Diane Keaton, Queen Latifah.

Romantinė komedija. Kanada, D.Britanija, 2006 m. Rež. Nickas Hurranas. Vaidina Samaire Armstrong, Kevinas Zegersas.

7


8

šeštadienis

2013 01 19

lietuviškos

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora. 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 9.15 „Kelias“. Laida evangelikams. 9.30 Šventadienio mintys. 9.55 Jurgio Gaižausko opera „Buratinas“. 11.05 Nepažintas pasaulis. „Matas Pretorijus klaipėdietis“ (k). 11.30 „Stebuklingi vaikai“. 12.20 Pinigų karta. 13.05 Girių horizontai. 13.35 Keliaukim! 14.00 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. 14.30 Pergalės kaina. 14.55 Negali būti. 15.20 „Kodėl egzistuoja skurdas?“ (8). „Žemės karštligė“ (k). 16.15 Emigrantai. 17.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. Trilogija „Lietuva. Vėl laisva“ (3) (1992 m.) (k). 18.00 „Tarptautinis akordeono festivalis 2012“. 19.20 Skulptūrų pėdomis (1) (k). 19.50 Vienas eilėraštis. 20.00 Pakelkim mes taurę linksmybių... Dainuoja Nomeda Kazlauskaitė-Kazlaus (sopranas) ir Oscaras Marinas (tenoras, Ispanija). 21.30 Drama „Mažosios Holivudo aktorės išpažintis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas. Orai (k). 23.30 A.Kolomijecas „Tėvas“ (1987 m.).

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.45 „Blogiau nebūna“. 8.40, 0.15 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 10.30 „Išgelbėti šunys“ (2). 11.00 „Nepaprasti keturkojai“ (1). 11.30 „Laukinė gamta. Tikros istorijos“ (7) (N-7). 12.00 Pasaulio virtuvė (3, 4). 13.00 Nuotykių f. „Gimusi laisva“ (Japonija, JAV, 1995 m.). 15.30 Pasivaikščiojimai su prof. E.Aleksandravičiumi (2012 m.). 16.00 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 16.55 Žodis – ne žvirblis (k). 17.00 „Sumažink mane“. 18.00 „Marijos širdis“ (N-7). 19.00 „Istviko raganos“ (3) (N-7). 20.00 „Klientų sąrašas“ (3) (N-7). 21.00 Nuotykių komedija „Paukšteli, spruk“ (JAV, 1990 m.) (N-7). 23.10 „Dešimčia metų jaunesni“ (N-7). 1.15 „Sumažink mane“.

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Aukščiausia pavara. 11.05, 13.00 „Kulinarijos meistras“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Simpsonai“. 13.55, 17.00 „Jokių kliūčių!“ 15.00 Aukščiausia pavara. 16.00 Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas. 18.10 „Naša Raša“. 19.15 Veiksmo f. „Rokis 4“ (JAV, 2002 m.). 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Lyga“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.55 „Žvaigždžių vartai. Visata“. 0.50 „CSI Majamis“. 1.45 „Pagrindinis įkaltis“. 2.35 „6 kadrai“.

23.40 Lietuvos ryto TV

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10 KK2 (N-7). 14.35 Dviračio šou. 15.00 Karamelinės naujienos (N-7). 15.30 KK2 (N-7). 15.55 Dviračio šou. 16.20 Karamelinės naujienos (N-7). 16.50 KK2 (N-7). 17.15 Dviračio šou. 17.40 Karamelinės naujienos (N-7). 18.10 KK2 (N-7). 18.35 Dviračio šou. 19.00 Pasaulis X (N-7). 19.50 Nuo... Iki... 20.40 Diagnozė: valdžia. 21.55 24 valandos (N-7). 22.40 Farai (N-14). 23.30 24 valandos (N-7). 0.15 Nuo... Iki... (k). 1.05 24 valandos (N-7). 1.50 Diagnozė: valdžia (k). 2.40 24 valandos (N-7). 3.25 Pasivaikščiojimai (k). 3.50 24 valandos (N-7). 4.35 Dok. s. „Japonijos veidai“ (1) (Japonija).

10.50 Svajonių sodai. 11.40 Mūsų gyvūnai. 12.10 „Linksmieji draugai“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.00 Gaminame kasdien. 20.00 Melodrama „Meilės skardis“ (Vokietija, 1999 m.). 21.40 Melodrama „Ilgas kelias į laimę“ (Vokietija, 2000 m.).



7.00 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Plyta prie plytos (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 S. „Vienišų seselių klubas“ (1, 2) (N-7) (k). 11.20 Nuomonės (k). 12.10 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 13.45 Jėga, grožis, sveikata (k). 14.15 Dok. f. „Surikatos“. 15.40 Telelaikraštis. 16.20 Komedija „Eglutės 2“. 18.00 „Susitikimai“ (k). 18.55 Romantinė komedija „Ekstraktas“ (N-7). 20.30 Kauno istorijos. 21.00 F. „Pasienio miestas“. 22.50 Trileris „Negyvųjų šnabždesiai 2. Praregėjimas“ (N-14). 0.25 Komedija „Sniego žmogaus pėdomis“.

8.00 Veiksmo f. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.). 10.20 Veiksmo komedija „Kūdikis už 30 milijonų“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 12.25 Komedija „Sensacija“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-14). 14.05 Drama „Myliu tave, Paryžiau“ (Prancūzija, Lichtenšteinas, Šveicarija, 2006 m.). 15.35 F. „Pirmoji eskadrilė“ (D.Britanija, 2006 m.). 18.30 F. „Burbulas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 19.50 Drama „Kryžminė ugnis“ (JAV, 2009 m.). 21.45 Komedija „Tai mergina ar vaikinas?“ (Kanada, JAV, 2006 m.) (N-14). 23.25 Trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Likimo dovana“. 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 11.15 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 12.15 „Vienišų seselių klubas“. 12.45 „Pražūtingas auksas“. 13.45 „Senas geras faras“. 14.45 Mūsų augintiniai. 15.15 Ieškokime geriausio! 15.30 Drama „Hačiko. Šuns istorija“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.). 17.15 F. „Gera kompanija“ (JAV, 2004 m.). 19.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (8). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 Klaipėdos savaitė. 20.30 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1) (JAV, 2012 m.). 22.05 F. „Kraujas ir šokoladas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.50 Reidas (k). 0.20 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30, 9.00 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 10.30 „Išgelbėti šunys“. 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Laukinė gamta. Tikrosios istorijos“. 12.00 Pasaulio virtuvė. 13.00 Nuotykių f. „Gimusi laisva“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su prof. E.Aleksandravičiumi. 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 16.55 Žodis – ne žvirblis. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva. 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Lietuva – poezijos skambesy. 20.30 Muzika. 21.00 Nuotykių komedija „Paukšteli, spruk“. 23.10 „Dešimčia metų jaunesni“. 0.15 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 1.15 „Sumažink mane“.

23.45 BTV



„Partneriai mirti“ („Roque Assassin“)

„Nešantys žinią“ („The Messengers“)

FTB agentas Džekas Kroufordas su porininku sudorojo begalę nusikaltėlių. Tačiau teisingumas ir įstatymas pasirodė esą bejėgiai prieš totalų blogį. Kai išžudoma Džeko porininko Tomo šeima, Džekui nelieka nieko kita, kaip griebtis smurto prieš nuožmų žudiką.

Maža ferma Šiaurės Dakotoje. Draugiškoje saulėgrąžas auginančioje šeimoje viešpatauja meilė ir darna. Tačiau kartą į šią mielą ramybės oazę įsibrauna pavojingos jėgos. Namiškius užvaldo chaosas. Nuo šiol Solomonų šeima bus įsukta į siaubo ir žmogžudysčių verpetą.

Veiksmo filmas. JAV, 2007 m. Rež. Philipas G.Atwellas. Vaidina Jetas Li, Jasonas Stathamas.

Siaubo trileris. JAV, 2007 m. Rež. Oxide’as ir Danny Pangai. Vaidina Johnas Corbettas, Dylanas McDermottas.


2013 01 19 rusiškos

7.05 Naujienos. 7.30 Animacija. 8.10 „Gudručiai ir gudrutės“. 9.00 Naujienos. 9.15 „Ganytojo žodis“. 9.35 „Skanėstas“. 10.20 „Metas pietauti!“ 11.00 Naujienos. 11.20 Premjera. „Eugenijus Vesnikas. Gyvenkite turtingai“. 12.25, 13.10 Komedija „Ieškokite moters“. 13.00 Naujienos. 15.45, 16.10 Komedija „Džiazo stiliumi“. 16.00 Vakaro naujienos. 17.55 Sezono premjera! Realybės šou „Pasisvėrę ir laimingi“. 20.00 Laikas. 20.25 „Ekstrasensų mūšis. Trečiasis pasaulinis“. 22.45 „Šiandien vakare“ su Andrejumi Malachovu. 0.20 Komedija „Kin dza dza“. 2.30 Komedija „Keliai takeliai“. 3.40 Komedija „Pramoga senukams“. 5.00 Muzikinė komedija „Linksmoji planeta“. 6.30 Muzika.

filmai

4.15 Vaid. f. „Devyni išdavystės požymiai“. 5.45, 6.15 Vaid. f. „Neideali žmona“. 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Žinios. 7.40 Anim. f. 8.20 Šeštadienio talka. 9.15 Gydytojai. 10.15 Vaid. f. „Baltasis Bimas – Juodoji Ausis“ (1). 12.25 Visa Rusija. 12.40 Sąžiningas detektyvas. 13.10 Miestelis. 13.40 Aktorių ruletė. 14.40 „Svotai“. 16.05 Šeštadienio vakaras. 18.45 Vaid. f. „Jeigu būčiau caraitė...“ 22.25 Vaid. f. „Alpinistas“. 0.15 Vaid. f. „Jekaterina Voronina“. 2.00 Vaid. f. „Vaikams iki 16 metų...“

5.40 „Kareiviai“. 8.55, 13.10, 18.40 Žiūrėkite visi! 10.15 Nemeluok man! 14.05 Keistenybės. 15.05 Aktuali tema. 15.55 Karinė paslaptis. 17.45 „Slaptos teritorijos“. 19.35 „Mes nė nesapnavome!“ 21.30 Melodrama „Hidraulika“. 23.20 „Senųjų dievų vergės“. 1.05 Savaitė.

6.00 Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 2012-ieji. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 Vaid. f. „Mylėti...“ 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 Skeneris. 14.00 Nustebink mane. 16.00 Savaitės aidas. 16.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.00 Slaptas kodas. 18.00, 23.30 Vangos fenomenas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 20.00 Izraelis per savaitę. 21.00 Vaid. f. „Samaros miestelis“ (1, 2).

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Apžiūra. 6.55 Pagrindinis kelias. 7.25 Gaminame maistą. 8.25 Rusiškas įdaras. 8.55 Kulinarų dvikova. 9.55 Būsto klausimas. 11.20 Nuožmūs priešai. 12.10 Mūsiškiai. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.25 Tyrimą atliko... 15.20 Akistata. 16.20 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 17.30 S. „Seklio Gurovo odisėja“ (1–4). 21.40 „Tyrimo komitetas“. 23.35 Daina jūsų staleliui. 0.50 Kremliaus laidotuvės.

7.00 Drama „Namas Anglų krantinėje“. 9.00 Drama „Mačas“. 11.10 Drama „Senukai“. 13.20 Komedija „Nacionaliniai poledinės žūklės ypatumai, arba Visiškas atsipalaidavimas“. 15.00 Melodrama „Greitai pavasaris“. 16.55 Komiška melodrama „Auksinis raktelis“. 19.00 Drama „Prancūzas Serioža“. 21.00 Kriminalinė drama „Pirammmidė“. 23.00 Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“. 1.00 Detektyvas „Pyragėliai su bulvėmis“.

šeštadienis

naujienos

7.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7). 9.00 F. „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, 2009 m.) (N-7). 11.30 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 13.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 15.00 F. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 17.00 F. „Vėjavaikė“ (D.Britanija, 2008 m.). 19.00 F. „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.) (N-7). 21.00 Dok. f. „Kelionė į vandenyno gelmes“ (D.Britanija, 2009 m.). 22.55 F. „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.00 Drama „Miegančioji gražuolė“ (Australija, 2011 m.) (S).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Europos politikos apžvalga. 8.30 Įsijunk internetą. 9.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 9.30 Kultūra. 10.10 Laida apie futbolą. 10.30 Horizontai. 11.10, 12.10, 22.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Panorama. 12.30 Naujienos iš viso pasaulio. 13.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 13.30 Mūsų pasaulis. Indija. 14.30 Susitikimas. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Kelionių laida. 16.30 Žvilgsnis iš Londono. 17.10 Kaip mes griovėme valdžią. 18.30 Mūsų pasaulis. Indija. 19.30 Įvartis. 20.30 Kelionių laida. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Įsijunk internetą. 22.30 Panorama. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

4.10 F. „Prarastasis“. 6.45 F. „Pagauk ir paleisk“. 9.00 Muz. komedija „Roko mokykla“. 11.00 Komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“. 13.30 F. „Treneris Karteris“. 16.00 F. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 18.00 Fantastinis trileris „Mergina vandenyje“. 20.00 Siaubo f. „Skambutis“. 22.00 Drama „Infiltruoti“. 0.25 Nuotykių f. „Saksana“.

6.00, 8.00, 9.00, 13.00, 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 „CNN Go“. Azijos miestai. 8.00, 9.00, 23.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 Azijos verslas. 8.30, 16.30 Žvilgsnis atgal. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Verslininkų kelionės. 10.30 Atviras Australijos teniso čempionatas. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.00 Ch.Amanpour laida. 12.30, 18.30 Trumpai ir aiškiai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00, 15.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Laida apie sveikatą. 15.30 Veikli moteris. G.Lieblein. 15.45 Ateities miestai. Berlynas. 16.00 Speciali naujienų laida. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.15 Afrikos verslas. 19.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 19.45 Atviri vartai. Dubajus. 20.30 Afrika. Žvilgsnis iš arčiau. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Kinijos atradėjai. 22.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 23.30 Speciali naujienų laida.

4.50 „Gilmorų merginos“. 5.40 „Heivenas“. 9.50 „Tėvai“. 10.45 „Liežuvautoja“. 11.35 „Milijonieriaus nuotaka“. 12.30 „Šeimos genealogija“. 13.25 „Mano vardas Ridas Fišas“. 15.00 „Klauskite Sindės“. 16.35 „Milijonieriaus nuotaka“. 17.30 „Liežuvautoja“. 18.25 „Amžinas tylėjimas“. 20.00 „Tik moterims“. 21.35 „Kalėdos“. 23.10 Nora Roberts. „Paveldėta žmogžudystė“. 0.45 Nora Roberts. „Balsas iš praeities“.

muzika

7.00, 15.30, 21.00, 3.30 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45, 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Integralas. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 Hiphopo muzika. 20.00 Geriausios dainos. 21.45 Vakaro muzika. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

6.40, 4.10 Tik hitai. 9.20 „Top 10“. WILL.I.AM. 10.10 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 11.00 Be muzikos. Missy Elliott. 11.50 „Kambarių plėšikai“. 13.10 „Broliai“. 14.00 „Eilinė Onutė“. 16.30 „Made“. 17.20 „Paauglės motinos“. 19.00 „Nepritampanti“. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Top 10“. WILL.I.AM. 22.20 „Top 10“. Studentų dainos. 23.10 TV šou „Staigmena“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 3.20 TV šou „Interneto kvailiai“.

4.35 Džiazas. 10.30 M.Petipos ir F.Ashtono baletas „Miegančioji gražuolė“ pagal P.Čaikovskio muziką. 12.45 „Hesperion XXI“ ansamblis groja Karavadžijo laikų muziką. 14.05, 20.35 Divertismentas. 14.30 P.Čaikovskio Šeštoji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 15.30 P.Čaikovskio Trečioji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 16.25 Dok. f. „Maestro ir Piotras Iljičius“. 17.45 Džiazas. 19.00 J.Brahmso ir K.Szymanowskio kūrinių koncertas. Diriguoja V.Gergijevas. 21.30 J.Ph.Rameau opera „Borėjo palikuonys“. Dainuoja Paryžiaus operos teatro solistai. 0.30 Džiazas. 1.40 C.Evoros ir draugų koncertas.

9


10

šeštadienis

2013 01 19

dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Amerikos maistas. Detroitas. 11.00 Amerikos maistas. Vakarų Virdžinija. 12.00 S.Grigson Tailande. 14.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Praha. 15.00 Tarptautiniai medžiotojų namai. Naujoji Zelandija. 15.30 Tarptautiniai medžiotojų namai. Malaizija. 16.00 Tarptautiniai medžiotojų namai. Ispanija. 16.30 Tarptautiniai medžiotojų namai. Peru. 17.00 Amerikos maistas. Detroitas. 18.00 Amerikos maistas. Vakarų Virdžinija. 19.00 Skaniausi valgiai. Peru. 20.00 Skaniausi valgiai. Barselona. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Klajokliai. Nigeris. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Barselona. 0.00 Keliautojas. Barselona. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 11.40 „Supervulkanas“. 13.30 „Ratai iš ano pasaulio“. 14.20 „Juodasis auksas“. 16.05 „Sunkiausi darbai“. 20.30 „Gentis“. 21.20 „Įmanoma – neįmanoma“. 22.10 „J.May: didžiosios idėjos“. 23.15 „Specialiųjų operacijų misijos“. 0.05 Nakties programa.

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Nusikaltėlių pamėgti automobiliai. 11.00 Automobilių gamyklos. 12.00 Tunų žvejyba. 13.00 Ypatingi grobuonys. Orka. 14.00 Kelto „Concordia“ avarija: po vienų metų. 15.00 Nufilmuota kelto „Concrodia“ avarija. 16.00 Žmogaus kilmės paslaptys. 18.00 Paskutinė liūtė. 19.00 Kalintys užsienyje. 20.00 Sugautas narkotikų pervežėjas. 21.00 Žmonijos palikimas. 22.00 Pasienis. Paslėptas krovinys. 23.00 Lėktuvų avarijų priežastys. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 11.55 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 12.55 „Ląstelė“. 14.00 „Napoleonas“. 16.00 „Ležakai, 1942-ieji“. 17.40 „Karo laikų ūkininkai“. 18.50 „Paskandinta Hitlerio paslaptis“. 19.55 „Mitų medžiotojai“. 20.55 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 21.55 „Keno Folletto kelionė į viduramžius“. 22.55 „Kroatijos karaliai“. 23.50 „Karvedžiai“. 0.50 Nakties programa.

15.45 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 8.15 Jūros gyvatės. 9.10 Nepaprasti N.Bakerio gyvūnai. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Medžiotojai iš prigimties: bendromis jėgomis. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Lotynų Amerikoje: Amazonė. 12.50 Arktika. Taiga – užšalę miškai. 13.45 Lotynų Amerikoje: Amazonė, Andai, Venesuela, Pantanalas, Patagonija. 18.20 Gyvenimo greitis: Centrinės Amerikos žudikai. 19.15 Gyvenimo greitis. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Blogas šuo. 22.55 Karina: laukinis safaris. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: buliaus Šorčio kerštas. 0.45 Krokodilai žudikai. 1.35 Siaubo namai.

10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“– „Astana“. 12.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Samaros „Krasnyje Krylja“. Tiesioginė transliacija. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Klaipėdos „Neptūnas“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Maskvos srities „Chimki“. 18.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 20.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Samaros „Krasnyje Krylja“–Vilniaus „Lietuvos rytas“.

8.45 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.45 Ledo ritulys. Rygos „Dinamo“– „Torpedo“. 11.45 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“–„Maccabi“. 13.35 Krepšinis. Eurolyga. „Unicaja“–„Real“. 15.25 Ledo ritulys. KHL. SKA–Maskvos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 18.00 Motociklų sportas. WRC sezono apžvalga. 18.30 „Formulė-1“. Brazilijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 19.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Bromwich“–„Aston Villa“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Ledo ritulys. KHL. SKA–Maskvos „Dinamo“. 23.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Bromwich“–„Aston Villa“. 1.20 Krepšinis. Eurolyga. „Žalgiris“–CSKA.

7.00 „Neįprasti Amerikos augintiniai“. 7.55 „Helseno upės dienoraštis. Nuo rudens iki žiemos“. 8.55 „Ana laukinėje gamtoje“. 10.55 „Anos laukiniai gyvūnai“. 11.25 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 14.45 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 19.00 „Orangutanų dienoraštis“. 20.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 21.00 „Laukiniai Balkanai“. 22.00 „Bohemija. Metai pelkėse“. 23.00 „Laukinė Velso gamta“. 0.00 Nakties programa.

10.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. VI diena. 15.30 „Biatlono pasaulio taurė“. Transliacija iš Italijos. 17.00 Šuoliai nuo tramplino su slidėmis. 17.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 20.00 Teniso apžvalga. 20.30 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 23.00 Biliardo turnyras Londone. 1.00 Dakaro ralis. XIV etapas. 1.30 Teniso apžvalga. 2.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. VII diena.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Sporto viktorina. 12.15 Normaliai. 12.45 Interviu su žvaigžde (k). 13.15 Naujas seno automobilio gyvenimas. 15.15 „Ir vėl Ludolfai!“ (k). 18.15 Pasaulinis vyrų rankinio čempionatas. Vokietija–Prancūzija. Įdomiausios akimirkos. 18.55 Pasaulinis vyrų rankinio čempionatas. Tiesioginė transliacija. 20.45 Krepšinis. Bundeslyga. 23.00 Amerikietiškųjų imtynių žvaigždės. 1.00 Nakties programa.



18.00 TV1000



„Džiazo stiliumi“ („В стиле jazz“)

„Mergina vandenyje“ („Lady in the Water“)

Pradedantysis scenaristas Sergejus užmezga romantiškus santykius su jo pirmajame filme vaidinančia aktore Irina. Atrodė, kad viskas baigsis priesaika „ilgai ir laimingai“. Bet viską sujaukia dar jauna Irinos mama stiuardesė Vera ir jos jaunesnioji sesutė Ženia.

Vieno motelių komplekso baseine apsigyvena paslaptinga mergina. Kartą šią išblyškusią būtybę aptinka motelio (kartkartėmis labiau primenančio beprotnamį) prižiūrėtojas Klivlandas Hipas, kuriam ir bus lemta sužinoti paslaptingą tiesą apie „paralelinį pasaulį“.

Komedija. Rusija, 2010 m. Rež. Stanislavas Govoruchinas. Vaidina Michalas Žebrowskis, Aglaja Šilovskaja.

Fantastinis trileris. JAV, 2006 m. Rež. M.Nightas Shyamalanas. Vaidina Paulas Giamatti, Bryce Dallas Howard.


2013 01 20

sekmadienis

lietuviškos

21.15 „Nuskendusio miesto ieškotojai“.

23.20 „Beverli Hilso policininkas 3“.

19.30 „X faktorius“.

23.40 „Žudiko laiškai“.

16.15 VTB jungtinė lyga.

6.00 Klausimėlis.lt. 6.15 Stilius. Namai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Odisėjo klajonės“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruota laida). 10.30 Premjera. Brolių Grimų pasakos. „Mėlyna švieselė“ (Vokietija, 2010 m.). 11.45 IX tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (5). 12.30 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė. „Ledo pasauliai“ (6). 13.30 „Puaro“ (N-7). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 16.43 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 17.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.15 Mokslo ekspresas. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 Fantastinis nuotykių f. „Nuskendusio miesto ieškotojai“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.15 Pasaulio dokumentika. „Audrų pasauliai“ (1) (D.Britanija, 2010 m.). 0.15 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.30 „Ozis ir Driksas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Antinas Gudruolis“. 7.45 „Beprotiškos linksmybės“. 8.10 „Zigis ir Ryklys“. 8.35 „Ogis ir tarakonai“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Istorinė drama „Skaisčioji karalienė“ (D.Britanija, 2005 m.) (N-7). 14.00 Dok. f. „Stebuklingi išgijimai“ (Rusija, 2009 m.) (N-7). 15.05 „Apgavystės“. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Filmas-koncertas „Slaptasis agentas barsuko išsaugojimo operacijoje“. (2013 m.). 21.30 Veiksmo komedija „Aš – šnipas“ (JAV, 2002 m.) (N-7). 23.20 Veiksmo komedija „Beverli Hilso policininkas 3“ (JAV, 1994 m.) (N-7). 1.25 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mažieji išdykėliai“. 7.30 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 8.00 „Hantikas. Sekliai ir paslaptys“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Fantastinė drama „Avalono mokykla“ (JAV, 2010 m.). 12.50 „Gyvenimas“. 15.00 Nuotykių f. „Džiunglių knyga. Mauglio istorija“ (JAV, 1998 m.). 16.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 17.00 „Choras“. 18.00 Nuodėmių dešimtukas. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 „X faktorius“. 22.15 Trileris „Priverstas žudyti“ (JAV, 2009 m.). 0.15 Kriminalinė komedija „Velniop tą darbą“ (JAV, 1999 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Plėšrūnai. Negailestingi žudikai. Krokodilas (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija „10 milijonų“. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Atsargiai – moterys! (k). 16.30 Komikų klubas (N-7) (k). 17.00 Taip. Ne (k). 18.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7). 19.00 Gyvenimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Inga Lindström. Romantinė drama „Sveno palikimas“ (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 22.10 „Mentai“ (N-7) (k). 23.10 „Dakaras 2013“. 23.40 Drama „Žudiko laiškai“ (JAV, D.Britanija, 1998 m.) (N-14) (k). 1.35 Bamba (S).

7.44 TV parduotuvė. 8.00 Reporteris. 8.30 „Dičkis šuo Klifordas“. 9.00 „Padūkėlis Eliotas“. 9.30 „Oskaro oazė“. 9.40 Mokausi gaminti. 10.00 Namų daktaras. 10.30 „Greičio festivalis“ (4). 11.00 Šiandien kimba. 11.35 Girių takais. 12.10 Reporteris. 12.40 Super L.T. (N-7). 13.40 Skonio reikalas. 14.55 „Kas nužudė Staliną?“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.15 VTB jungtinė lyga. Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“. Transliacija iš Kauno. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 19.00 VTB jungtinė lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)–Kazanės „Unics“ (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 Pasaulio lietuviai Lietuvai. 22.25 „Dingę. 447-ojo skrydžio paslaptis“ (N-7). 23.25 Šiandien kimba. 0.00 „Rossas Kempas. Piratai“ (2) (N-7).

20.20 BTV



21.30 LNK



„Sveno palikimas“ („Svens Vermachtnis“)

„Aš – šnipas“ („I Spy“)

Vaikystės draugams nebuvo lemta susitikti dar kartą. Elina ir Jonas po daugybės metų susitiko prie jųdviejų draugo Sveno kapo. Amžinybėn išėjęs bičiulis paliko jiems savo ūkį. Tačiau Elina gyvena Stokholme, o ir Jonas – ne ūkininkas, bet lenktynininkas.

Šnipas Aleksas Skotas gauna naują misiją: reikia sugrąžinti naujausią lėktuvą, kurio negali susekti radarai. Šis ypatingas technikos stebuklas pateko į garsaus ginklų prekeivio Arnoldo Gundarso rankas ir greitai bus parduodamas nelegaliame aukcione.

Romantinė drama. Vokietija, 2011 m. Rež. Karola Hattop. Vaidina Marie Zielcke, Xaveras Hutteris.

Veiksmo komedija. JAV, 2002 m. Rež. Betty Thomas. Vaidina Owenas Wilsonas, Eddie Murphy.

11


12

SEKMADIENIS

2013 01 20

LIETUVIŠKOS

REGIONINĖS

8.00 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (6) (2007 m.). 9.20 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Agnės Narušytės knygos „Lietuvos fotografija. 1990–2010“ pristatymas. 10.10 Grynas gyvenimas. 11.00 Lėlių teatro spektaklis „Vėžliuko namas“ (1984 m.). 11.30 „Stebuklingi vaikai“. 12.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 13.35 Būtovės slėpiniai. 14.20 Mūsų miesteliai. Šateikiai (2) (2005 m.) (k). 15.15 Kriminalinis s. „Frosto prisilietimas“ (1) (D.Britanija, 1992–2010 m.) (N-7). 17.00 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Jadvyga Bieliauskienė“ (2012 m.) (k). 18.00 Aktorės Rūtos Staliliūnaitės 75-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Ateinu...“ (2011 m.). 19.30 Ingeborga. „Esame jauni tik vieną kartą...“ (1996 m.) (k). 20.00 Durys atsidaro. 20.25 Posūkiai su V.Gerulaičiu (k). 20.55 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. „Sala tarp dviejų vandenynų“ (3). Dok. f. „Dykuma nepažįsta gyvybės“ (1996 m.) (k). 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Trumpametražis vaidybinis f. „Knygnešys“ (2011 m.) (N-7) (k). 22.05 Bardų festivalis „Purpurinis vakaras“ (2). 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas. Orai (k). 23.15 Istorinis nuotykių mini s. „Žemės stulpai“ (3) (D.Britanija, Vokietija, 2010 m.) (N-7).

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.45 „Blogiau nebūna“. 8.40, 23.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 10.30 „Išgelbėti šunys“ (3). 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Laukinė gamta. Tikros istorijos“ (8) (N-7). 12.00 „Pasaulio virtuvė“ (5, 6). 13.00 Veiksmo komedija „Nuoginamoji bomba“ (JAV, 1980 m.) (N-7). 14.50 „Zigis ir Ryklys“. 15.30 Juokas juokais (k). 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 16.55 Žodis – ne žvirblis (k). 17.00 „Sumažink mane“. 18.00 „Marijos širdis“ (N-7). 19.00 „Įvykis“ (N-7). 20.00 „Užribis“ (N-7). 21.00 Sekmadienio romantika. Iš Barbaros Vood kolekcijos. „Svajonių metas“ (1) (Vokietija). 22.50 Pasivaikščiojimai su prof. E.Aleksandravičiumi (2012 m.) (k). 23.20 Anim. s. „Sėsk ir tylėk“ (1) (JAV, 2009 m.). 0.50 „Sumažink mane“.

8.45 9.00 9.30 10.00

Teleparduotuvė. Tavo augintinis. Vienam gale kablys. Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas. 11.00, 13.00 „Kulinarijos meistras“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Simpsonai“. 13.55 „Jokių kliūčių!“ 15.00 „Ledo kelias“. 16.00 Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas. 17.00 „Jokių kliūčių!“ 18.05 „Naša Raša“. 19.05 Veiksmo f. „Rokis 5“ (JAV, 1990 m.). 21.00 „Klivlando šou“. 22.00 „Lyga“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.40 „Žvaigždžių vartai. Visata“. 0.30 „Klivlando šou“. 1.25 „6 kadrai“.

22.15 TV3

0.00 Pasaulis X (N-7) (k). 5.05 Retrospektyva. Autoriai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.). 5.30 Apie ūkį ir bites (k). 6.00, 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 6.30 Pasivaikščiojimai (k). 6.55 Valanda su Rūta. 8.10, 9.30 KK2 (N-7). 8.35, 9.55 Dviračio šou. 9.00, 10.20, 11.40 Karamelinės naujienos (N-7). 10.50, 12.10 KK2 (N-7). 11.15, 12.35 Dviračio šou. 13.00 Teleparduotuvė. 13.55, 15.30, 17.05 24 valandos (N-7). 14.40, 3.10 Pasaulis X (N-7). 16.15 Nuo... Iki... 17.45 Diagnozė: valdžia. 18.35, 19.40, 2.25 24 valandos (N-7). 19.15 Pasivaikščiojimai (k). 20.20 Valanda su Rūta (k). 21.35 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 22.00, 23.20 Dviračio šou (k). 22.25, 23.45 Karamelinės naujienos (N-7). 22.55, 0.15 KK2 (N-7) (k). 0.40, 2.00 Dviračio šou (k). 1.05 Karamelinės naujienos (N-7). 1.35 KK2 (N-7) (k). 4.00 24 valandos (N-7). 4.40 Farai (N-14).

10.50 11.40 12.10 13.10 15.10 17.00 20.00

Šeimos savaitė. Mamyčių klubas. „Linksmieji draugai“. „Meilės sūkuryje“. „Žavūs ir drąsūs“. Gaminame kasdien. Melodrama „Apsisprendimų metas“ (Vokietija, 2000 m.). 21.40 Užkulisiai. Dokumentinių laidų ciklas apie aktorių Vladimirą Jefremovą. 22.05 Melodrama „Meilės skardis“ (Vokietija, 1999 m.).



7.00 Komedija „Žvėrelių maištas“ (N-7). 9.00 Laida „Svečiuose pas...“. 9.30 „Naisių vasara“. 10.30 Koncertuoja Irūna, M.Jampolskis ir Paulius. 11.30 F. „Ponas ir ponia Smitai“ (N-7). 13.30 „Ženklai ant skydo“ (k). 14.00 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 15.35 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Anim. f. „Kikės siuntinių tarnyba“. 18.20 Laida „Automoto“. 18.50 Nuotykių f. „Šalin rankas nuo Misisipės“ (N-7). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 F. „Prancūziška apgaulė“ (N-7). 22.45 F. „Pasipriešinimas“. 1.00 F. „Jaunatis“ (N-14).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė (k). 9.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (8). 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Reidas (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ (15). 15.00 „Misijos Baltijos jūros regione“ (3). 15.30 „Kritinė riba“ (N-7). 16.30 F. „Don Kichotas. Niekada nepasiduok!“ (Vokietija, 2008 m.). 18.15 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 19.15 „Vienišų seselių klubas“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 21.00 VIP seansas. „Klajūnės kerštas“ (Vokietija, 2012 m.) (N-14). 23.15 Klaipėdos savaitė (k). 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“ (3) (N-7). 0.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“.

0.15

8.00 Kriminalinė drama „Burbulas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 9.20 Drama „Kryžminė ugnis“ (JAV, 2009 m.). 11.15 Komedija „Tai mergina ar vaikinas?“ (Kanada, JAV, 2006 m.) (N-14). 12.55 Trileris „Tvirtovės apgultis“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 14.35 Nuotykių komedija „Šalin rankas nuo Misisipės“ (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 16.20 Komedija „Nuotaka paštu“ (JAV, 2004 m.). 18.30 Drama „Undinė“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 20.35 Anim. f. „Zebriukas Dryžius“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 22.20 Komedija „Sniego žmogaus pėdomis“ (JAV, 2008 m.). 23.50 Komedija „Bruno“ (JAV, 2009 m.) (S).

7.00 Kauniečių akimis. 7.15, 9.00, 19.15, 20.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 10.30 „Išgelbėti šunys“. 11.00 „Nepaprasti keturkojai“. 11.30 „Laukinė gamta. Tikros istorijos.“ 12.00 Pasaulio virtuvė. 12.50 Veiksmo f. „Nuoginamoji bomba“. 14.50 „Zigis ir Ryklys“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Juokas juokais. 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 16.55 Žodis – ne žvirblis. 18.00 Kitokia Lietuva. 19.05 Kauniečių akimis. 20.00 Kultūros alėja. 21.00 Romantinis f. „Svajonių metas“. 22.50 Pasivaikščiojimai su prof. E.Aleksandravičiumi (k). 23.20 „Sėsk ir tylėk“. 23.50 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai.“ 0.50 „Sumažink mane“.

TV3



„Priverstas žudyti“ („Driven To Kill“)

„Velniop tą darbą“ („Office Space“)

Trileris. JAV, 2009 m. Rež. Jeffas Kingas. Vaidina Stevenas Seagalas, Jevgenijus Lazarevas.

Kriminalinė komedija. JAV, 1999 m. Rež. Mike’as Judge’as. Vaidina Ronas Livingstonas, Jennifer Aniston.

Buvęs žudikas Ruslanas Dračiovas dabar rašo kriminalinius romanus. Kartą vyras sužino, kad jo dukra Leinė ruošiasi tekėti už rusų mafiozo sūnaus. Per vestuves banditai sužeidžia jaunąją ir nužudo jos motiną. Ruslanui tenka prisiminti savo profesinius įgūdžius ir keršyti.

Kai gabiam programuotojui Piteriui Gibonsui įgrysta kasdienio darbo rutina, vyrukas nusprendžia gelbėtis ir kreipiasi į hipnozės specialistą. Jau kitą dieną Piteris pastebi permainas. Jam niekur nesinori skubėti, o į boso reikalavimus paprasčiausiai nusispjauti.


2013 01 20 rusiškos

7.10, 9.00, 11.00 Naujienos. 7.45 Animacija. 8.25 „Tarnauju Tėvynei!“ 9.20 „Laikas pietauti!“ 10.00 „Kol visi namie“. 11.20 „Pasisvėrę ir laimingi“. 12.30 „Žmogus ir įstatymas“. 13.35 „Jūrmala 2011“. 14.10 Gyvenamoji aplinka. „Katė maiše“. 15.20 Premjera. „Mamos žvaigždės“. 16.25 Dimos Bilano koncertas „30 metų. Pradžia“. 18.05 „Minutė šlovės“. „Auksiniai puslapiai“ (2). 20.00 Sekmadienio laikas. 21.10 Lyrinė komedija „Atiduosiu kačiukus į geras rankas“. 23.05 Komedija „Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje“. 0.55 Aštraus siužeto f. „Dvigubas lenkimas“. 2.15 Komedija „Nesuvaldomas“. 3.40 Vaidybinis f. „Sankryža“. 5.25 Muzika.

filmai

3.45 Vaid. f. „Jeigu būčiau caraitė...“ 7.00 Šunų planeta. 7.35 Pats sau režisierius. 8.20, 12.00, 18.00 Žinios. 9.15 Juoko panorama. 9.45 Gyvūnijos pasaulyje. 10.15 Vaid. f. „Baltasis Bimas – Juodoji Ausis“ (2). 12.25 Visa Rusija. 12.40 Keturios skylės. Baltosios dėmės. 13.25 Po Liūto ženklu. L.Nikolajevas. 14.20 Miestelis. 14.50 „Svotai“. 16.15 Juoktis leidžiama. 19.30 Vaid. f. „Laimės ženklas“. 21.35 Nustebink mane.

6.00 „Kareiviai“. 9.15 Aktuali tema. 10.05, 18.10 „Slaptos teritorijos“. 11.00 Nemeluok man! 12.10 Reporterių istorijos. 12.40 „Mes nė nesapnavome!“ 15.20 Žiūrėkite visi! 16.20 Paklydimų teritorija. 19.05 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 20.00 „Pragaro virtuvė 2“. 21.30 F. „Mergina iš Džersio“. 23.10 Ekstrasensų mūšis. 1.00 Keistenybės. Antarktida.

6.00 Skeneris. 7.00 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Pamestinukas“. 11.50, 16.20 Megapolis 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Pergalės kaina. 14.00 Vaid. f. „Samaros miestelis“ (1, 2). 16.00 ART navigatorius. 16.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 17.00 Savaitės briaunos. 18.00, 23.30 Vanga. Išbandymas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 21.00 Nustebink mane. 0.30 Be kvailių.

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Šiandien. 6.20 Vaikų rytas. 6.50 Tiesiog cirkas. 7.20 Jų papročiai. 8.25 Pirma pavara. 8.55 Valgome namie. 9.25 Technikos stebuklas. 10.00 Vasarnamiai. 11.25 Aukso dulkės. 12.00, 14.20 Vaid. f. „Pilietė viršininkė“. 16.10 Rusiškos sensacijos. 18.00 Nuoširdus prisipažinimas. 18.50 „Mano išpažintis“. Julija Abdulova. 19.50 Tu nepatikėsi! 20.45 Vasermano reakcija. 21.20 „Tyrimo komitetas“. 23.10 Šviesos spindulys. 23.45 Daina jūsų staleliui. 0.55 Kremliaus laidotuvės.

7.00 Detektyvas „Pyragėliai su bulvėmis“. 9.00 Komiška melodrama „Auksinis raktelis“. 11.05 Komedija „Kartu!“ 13.00 Kriminalinė drama „Pirammmidė“. 15.00 Drama „Prancūzas Serioža“. 16.55 Kovinis f. „Nenugalimasis“. 19.00 Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“. 21.00 Drama „Kaukazas“. 23.00 Komedija „Adomas ir Ievos pasikeitimas“. 1.00 Siaubo f. „Skarda“.

sekmadienis

naujienos

7.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 9.15 F. „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 Istorinė karinė drama „1971“ (Indija, 2007 m.) (N-7). 13.15 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 15.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 17.00 F. „Kova su šešėliu 2. Revanšas“ (Rusija, 2007 m.) (N-7). 19.15 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 21.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.00 Romantinė komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ (Prancūzija, JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 F. „Pandorum“ (Vokietija, D.Britanija, 2009 m.) (N-14).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Europos politikos apžvalga. 8.30 Kelionių laida. 9.10 Reporterių pranešimai. 9.30 Susitikimas. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Žvilgsnis iš Londono. 11.10 Kaip mes griovėme valdžią. 12.10 Menas Ispanijoje. 13.10 Reporterių pranešimai. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Kultūra. 15.15 Laida apie sportą. 15.30 Įsijunk internetą. 16.30 Horizontai. 17.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 18.30 Indijos verslo apžvalga. 19.10 Menas Ispanijoje. 20.30 Idėjų lietus. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Susitikimas. 22.10 Kaip mes griovėme valdžią. 23.30 Horizontai.

4.30 Komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“. 7.00 Drama „Svarbiausias vakaras“. 9.00 Drama „Treneris Karteris“. 11.30 Nuotykių f. „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 13.30 Fantastinis nuotykių f. „Mergina vandenyje“. 15.30 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 18.00 Draminis trileris „Skiriamoji juosta“. 20.00 Drama „Infiltruoti“. 22.35 Drama „Firma“.

6.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00, 19.00, 23.30 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 7.45 Ateities miestai. Berlynas. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Tarptautiniai reportažai. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 Laida apie sveikatą. 10.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 10.45 Atviri vartai. Dubajus. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 CNN pristato. 13.00 Tarptautiniai reportažai. 13.30 Speciali naujienų laida. 14.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.30 Kelionė į Kiniją. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. Geriausios laidos. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 Afrikos verslas. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.30 Atviras Australijos teniso čempionatas. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.30 Artimieji Rytai iš arti.

4.50 „Gilmorų merginos“. 5.40 „Seklys“. 9.50, 16.25, 20.50 „Šeimos genealogija“. 10.45, 17.20 „Milijonieriaus nuotaka“. 11.40 „Liežuvautoja“. 12.30 „Tėvai“. 13.20 „Pagrobimas“. 14.50 „Vaivorykštės gentis“. 18.15 „Liežuvautoja“. 19.05 „Tėvai“. 21.45 „Peterio draugai“. 23.15 Nora Roberts. „Ugnies garbintojai“. 0.50 Nora Roberts. „Prakeiktieji vandenys“.

muzika

7.00, 12.45, 15.30, 19.00, 21.00, 3.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 20.00 Geriausios JAV dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

6.40, 3.15 Tik hitai. 9.20 „Top 10“. Studentų dainos. 10.10 Be muzikos. Brandy. 11.00 „World Stage“. 11.50 „Kambarių plėšikai“. 12.40, 23.10 „Nepritampanti“. 14.20, 19.00 „Made“. 15.10 Aklas pasimatymas. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.10 „Broliai“. 19.50 „Eilinė Onutė“. 21.30 „Paauglės motinos“. 0.50 „Džersio pakrantė“.

4.55 Džiazas. 10.30 L.van Beethoveno Iškilmingosios Mišios D-dur. 12.05 Koncertuoja C.Bartoli ir Berlyno filharmonijos orkestras. 12.45 Divertismentas. 14.30 Dok. f. „Maestro ir Piotras Iljičius“. 15.30 P.Čaikovskio Penktoji simfonija. Diriguoja V.Gergijevas. 16.25 P.Čaikovskio Antroji simfonija. 17.15 P.Čaikovskio Ketvirtoji simfonija. 18.15 J.Ph.Rameau opera „Kastoras ir Poluksas“. 20.30 Divertismentas. 21.30 J.Brahmso ir A.Dvoráko kūrinius groja Paryžiaus orkestras. Diriguoja P.Jarvi. 23.15 W.A.Mozarto styginių kvintetas Nr. 3 C-dur, K.515. Diriguoja M.Frostas. 0.45 E.Parisieno kvarteto koncertas Marsiako džiazo festivalyje.

13


14

sekmadienis

2013 01 20

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Kelionės motociklu. 12.00 S.Grigson Tailande. 14.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Barselona. 15.00 Ramybės ieškotojai. Vaito sala. 16.00 Kelionės motociklu. 18.00 Tarptautiniai medžiotojų namai. Naujoji Zelandija. 18.30 Tarptautiniai medžiotojų namai. Malaizija. 19.00 Tarptautiniai medžiotojų namai. Ispanija. 19.30 Tarptautiniai medžiotojų namai. Peru. 20.00 Amerikos maistas. Vakarų Virdžinija. 21.00 Laikas Indijoje. Mumbajus. 22.00 Traukiniu į pietus. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Indija. 0.00 Keliautojas. Istoriniai ženklai. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Automobilių gamyklos. 11.00 Atsarginės japoniškų automobilių dalys. 12.00 Istorijos paslaptys. 13.00 Ateiviai Europoje. 14.00 Mus supančios paslaptys. 15.00 Paranormalūs reiškiniai. 16.00 Tiesos paieškos. 17.00 NSO besivaikant. 18.00 Akimirka iki katastrofos. Sraigtasparnio avarija. 19.00 Vikingų žūtis. 20.00 Stafordšyro lobio paslaptys. 21.00 Dingę Amerikos lobiai. 22.00 Vikingų žūtis. 23.00 Stafordšyro lobio paslaptys. 0.00 Dingę Amerikos lobiai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 9.00 „Statybų asai“. 9.55 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 10.50 „Karinės pratybos“. 11.40 „Sunkiausi darbai“. 16.05 „Šiaurės jūra“. 19.35 „Per kančias ir bangas“. 20.35 „Statybų asai“. 21.25 „Ypatingosios operacijos“. 22.15 „Karinės pratybos“. 23.00 „Gentis“. 23.50 „Įmanoma – neįmanoma“. 0.40 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 9.35 „Kaip menas pakeitė pasaulį“. 12.35 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 15.50 „Karo laikų ūkininkai“. 17.00 „Laiko komanda“. 19.00 „Rusijos istorija“. 20.00 „Motina Teresė – šventoji tamsos spąstuose“. 21.00 „Gynyba pagal Garou“. 22.10 „J.Roberto Oppenheimerio byla“. 0.10 Nakties programa.

15.30 TV1000

7.00 Surikatų namai. 7.25 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 8.15 Jūros gyvatės. 9.10 Nepaprasti N.Bakerio gyvūnai: nakties lemūrai. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Medžiotojai iš prigimties: ginklas. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Amerikoje: Andai. 12.50 Mutantų planeta: Naujoji Zelandija. Australija. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 15.35 Laukinės gamtos SOS. 16.30 Simpatiški kačiukai ir šunų jaunikliai. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Tramdytojas pagal iškvietimą. 19.15 Aligatorių tramdytojas. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 N.Marvenas pristato: kita Kinija. 22.55 Milžiniškas baltasis ryklys. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: Marlino užpuolimas. 0.45 Milžiniškos medūzos užpuolimas. 1.35 Kaulai.

7.00 „Draugystė su lūšimis“. 8.00 „Auginant Sančą“. 9.00 „Gyvūnų viltis“. 14.05 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 19.00 „Dramblio dienoraštis“. 20.00 „Draugystė su lūšimis“. 21.00 „Laukiniai Andai“. 22.00 „Liūtų medis“. 23.00 „Laukinė Velso gamta“. 0.00 Nakties programa.



9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Samaros „Krasnyje Krylja“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 12.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 14.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 15.45 Sporto metraštis. 15.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija. 18.10 Sportas LT. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos Rygoje. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kazanės UNICS. Transliacija iš Vilniaus. 21.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Rygos VEF. Vaizdo įrašas (per pertrauką – „Krepšinio pasaulyje“). 23.00 Automoto.

8.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „West Bromwich“–„Aston Villa“. 9.55 Ledo ritulys. KHL. SKA–Maskvos „Dinamo“. 11.55 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“– „Slovan“. Tiesioginė transliacija. 14.30 „Premier League World“ žurnalas. 14.55 „Futbol Mundial“ žurnalas. 15.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Chelsea“– „Arsenal“. Tiesioginė transliacija. 17.30 Golfas. PGA turo užkulisiai. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“– „Manchester United“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“–„Atlant“. 22.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Chelsea“–„Arsenal“. 23.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“– „Manchester United“.

10.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. VII diena. 15.30 „Biatlono pasaulio taurė“. Transliacija iš Italijos. 16.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 19.00 Teniso apžvalga. 19.30 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.00 Biliardo turnyras Londone. Finalas. 1.00 Dakaro ralis. XV etapas. 1.30 Teniso apžvalga. 2.00 Atviras Australijos teniso čempionatas.

7.00 Ryto programa. 10.00, 14.00 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 10.30, 0.05 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.15 Futbolas. Kontrolinės rungtynės. 16.30 Pokalbis apie futbolą. 17.30 Sportinis pokeris. 19.30 Pasaulinis vyrų rankinio čempionatas. Aštuntfinalis. 23.00, 0.45 „Sport1“ naujienos. 23.30 Futbolas. Bundeslyga. 1.00 Nakties programa.

21.10 1 Baltijos



„Pasivažinėjimas su berniukais“ („Riding in Cars with Boys“)

„Atiduosiu kačiukus į geras rankas“ („Отдам котят в хорошие руки“)

Beverli Donofrio trokšta rašytojos karjeros. Deja, penkiolikos metų ji tampa nėščia nuo mielo, bet visiškai nepasiruošusio gyvenimui draugo Rėjaus. Apie tai, ką reiškia būti mokinuke su vaiku, o vėliau – ir narkomano žmona, Beverli parašo knygą.

Naujųjų metų išvakarėse Katią palieka meilužis, darbe jos laukia rimtos permainos, o prie buto durų ji dar randa dėžę su kačiukais. Bandydama surasti kačiukams gerus šeimininkus, mergina patenka į smagių įvykių sūkurį. Ši patirtis padeda Katiai daug ką suprasti.

Komedija. JAV, 2001 m. Rež. Penny Marshall. Vaidina Drew Barrymore, Steve’as Zahnas.

Lyrinė komedija. Rusija, 2012 m. Rež. Aleksandras Baršakas. Vaidina Karina Andolenko, Irina Medvedeva.


2013 01 21

pirmadienis

lietuviškos

22.15 „Sunaikinti bin Ladeną“.

21.00 Šlovė ir turtai.

22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“.

22.30 „Dakaras 2013“.

18.45 Gyvenimo būdas.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Šnipai“ (2) (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Sunaikinti bin Ladeną“ (D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 0.15 Vakaro žinios. 0.20 Sportas. 0.25 Orai. 0.30 Dokumentinio kino vakaras. „Sunaikinti bin Ladeną“ (D.Britanija, 2011 m.) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Veiksmo komedija „Beprotiški pinigai“ (JAV, 2008 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 14.15 „Kung Fu Panda“. 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Nuo... Iki... 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 23.35 „Nikita“ (N-7). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 „4400“ (7) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. komedija „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“ (JAV, 2006 m.) (įgarsinta lietuviškai). 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Prieš srovę. 20.30 „Gyvenimas“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nusivylusios namų šeimininkės“. 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“ (6).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7) (k). 10.00 Mitų griovėjai (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Svotai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Cukrus (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.30 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Dakaras 2013“. Savaitės apžvalga. 23.00 „Gyvi numirėliai“ (N-14). 0.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 1.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 2.00 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Super L.T. (N-7). 10.15 Pradėk nuo savęs. 10.55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 Supernamai. 15.45 Dok. f. „Dingusieji. 447-ojo skrydžio paslaptis“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Dingusieji. 447-ojo skrydžio paslaptis“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Gyvenimo būdas. 19.45 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Gyvenimo būdas. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

11.00 TV3



21.20 Init



„Ledynmetis 2. Eros pabaiga“ („Ice Age 2: The Meltdown“)

„Vykrutasai“ („Выкрутасы“)

Veiksmas prasideda tada, kai Žemę dengiantis ledas pradeda sparčiai tirpti. Dabar priešistoriniai gyvūnai gali mėgautis pačios gamtos sukurto vandens atrakcionų parko malonumais: maudytis, šokinėti nuo tramplinų arba pliuškentis natūraliausiose purvo voniose.

Rusų kalbos mokytojas iš pajūrio miestelio Slava Kolotilovas ir maskvietė Nadia atsitiktinai susipažįsta sostinėje. Netrukus jie nusprendžia kuo greičiau susituokti. Tačiau prieš didžiąją šventę Slava netenka paso ir paskiriamas vaikų futbolo komandos treneriu.

Animacinė komedija. JAV, 2006 m. Rež. Carlosas Saldanha.

Komedija. Rusija, 2011 m. Rež. Levanas Gabriadzė. Vaidina Milla Jovovich, Konstantinas Chabenskis.

15


16

pirmadienis

2013 01 21

lietuviškos

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pakelkim mes taurę linksmybių... Dainuoja Nomeda Kazlauskaitė-Kazlaus (sopranas) ir Oscaras Marinas (tenoras, Ispanija) (k). 13.00 Aktorės Rūtos Staliliūnaitės 75-osioms gimimo metinėms. „Ateinu...“ Dok. f. apie aktorę Rūtą Staliliūnaitę (2011 m.) (k). 14.30 Prisiminkime. Rūta Staliliūnaitė skaito Salomėjos Nėries eilėraščius. 14.45 Arti toli (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.45 Mūsų miesteliai. Onuškis (1) (2005 m.). 19.35 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 21.10 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Anastazija Kanoverskytė“ (2012 m.). 21.35 Veidai. Lietuvių dokumentika. „Lagerių moterys. Adelė Dirsytė“ (2011 m.). 22.05 Prisiminkime. Rūta Staliliūnaitė skaito Salomėjos Nėries eilėraščius. 22.20 Fantastinis nuotykių f. „Nuskendusio miesto ieškotojai“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pinigų karta. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Muzikinė vaivorykštė. Akordeono muzikos koncertas.

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“. 8.15 „Betmenas ir narsuolių komanda“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 18.57 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. „Septyniolika pavasario akimirkų“ (5, 6) (N-7). 23.00 „Skaičiai“ (N-7). 0.10 „Užmirštieji“ (5) (N-7). 1.00 Sveikatos ABC (k).

5.30 24 valandos (N-7). 6.15 Diagnozė: valdžia. 7.05 24 valandos (N-7). 7.50 Pasivaikščiojimai. 8.15 24 valandos (N-7). 9.00 Žinios. 2013 m. 9.15 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 9.40 Diagnozė: valdžia (k). 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 Pasaulis X (N-7). 12.00 Nuo... Iki... 12.45 Pasivaikščiojimai. 13.15 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 Valanda su Rūta. 15.55 „Alfa“ savaitė (k). 16.25 Ne vienas kelyje. 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Simpsonai“. 14.30 Teleparduotuvė. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30, 2.35 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo trileris „Lemtingas posūkis 2. Aklavietė“ (JAV, Kanada, 2007 m.). 1.00 „CSI Majamis“. 1.50 „Pagrindinis įkaltis“.

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Apsisprendimų metas“ (Vokietija, 2000 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Melodrama „Draskomos širdys“ (Vokietija, Austrija, 2000 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.

21.25 Mikrovisata



9.00 Automoto (k). 9.30 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“. 11.15 Melomano pusvalandis. 11.45 Drama „Prie pat tavo durų“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 16.05 Anim. f. „Halko planeta“. 17.30 Plyta prie plytos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 19.00 Anim. f. „Vėžliuko Semio nuotykiai“. 20.30 „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Vykrutasai“. 23.00 Žinios (k). 23.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14). 1.05 Drama „Paskutinis bučinys“ (N-14).

8.00 Drama „Undinė“ (Rusija, 2007 m.) (N-14). 10.05 Anim. f. „Zebriukas Dryžius“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 11.50 Komedija „Sniego žmogaus pėdomis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Drama „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.) (N-14). 19.40 Komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 21.25 Mistinis trileris „Tramdomieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.). 23.10 Siaubo f. „Velnio atstumtieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 Klaipėdos savaitė (k). 9.30 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“ (3) (N-7). 11.30 „Misijos Baltijos jūros regione“ (3). 12.00 Komedija „Kaktusas“ (Prancūzija, 2005 m.). 13.40 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (15). 14.10 „Pražūtingas auksas“. 15.10 Dokumentinė drama „Surikatos“ (D.Britanija, 2008 m.). 16.45 Klaipėdos savaitė (k). 17.15 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 18.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (8). 18.45 „Kritinė riba“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Vicekaraliai“ (1) (Italija, Ispanija, Vokietija, JAV, 2007 m.) (N-7). 22.45 „Balticum TV“ žinios. 23.00 „Senas geras faras“. 0.00 Detektyvinis s. „Komanda Č“ (N-7).

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 9.30 Muzika. 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 „Septyniolika pavasario akimirkų“. 23.00 „Skaičiai“. 0.00 „Užmirštieji“. 1.00 Sveikatos ABC (k).

23.00 TV6



„Tramdomieji“ („The Jacket“)

„Lemtingas posūkis 2. Aklavietė“ („Wrong Turn 2: Dead End“)

JAV karinio laivyno seržantas Džekas Starksas per Persijos įlankos mūšį sunkiai sužeidžiamas. Šūvis į galvą palieka rimtų padarinių. O kartą po stipraus atminties praradimo priepuolio Džekas atsipeikėja teisiamųjų suole. Tolesni įvykiai primena klaikų sapną.

Į atsargą išėjęs pulkininkas Deilas Merfis tampa ekstremalaus realybės šou vedėju. Šios TV programos dalyviai bando išgyventi atokioje Vakarų Virdžinijos dykynėje. Smagus nuotykis virsta košmaru, kai išaiškėja, kad scenarijų ėmė koreguoti tikra kanibalų šeima.

Mistinis trileris. JAV, D.Britanija, 2005 m. Rež. Johnas Maybury. Vaidina Adrienas Brody, Keira Knightley.

Siaubo trileris. JAV, Kanada, 2007 m. Rež. Joe Lynchas. Vaidina Erica Leerhsen, Henry Rollinsas.


2013 01 21 rusiškos

filmai

pirmadienis

naujienos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.25 „Gerai ir pigiai“. 11.05 „Noriu žinoti“. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.00 Naujienos. 13.20 „Metas pietauti!“ 14.00 „Nelygiavertė santuoka“. 15.00 „Mados nuosprendis“. 16.00 Vakaro naujienos. 17.05 „Suprasti. Atleisti“. 17.40 „Susituokime“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 Premjera. „Viktorija“. 23.05, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.25 „Laisvė ir teisingumas“. 0.25 Vakaro naujienos. 0.40 „Būkite sveiki!“ 1.30 „Suprasti. Atleisti“. 2.25 „Mados nuosprendis“. 3.15 „Nelygiavertė santuoka“. 4.00 Melodrama „Mechaniko Gavrilovo mylimoji“. 5.15 Muzika.

4.00 Rusijos rytas. 8.05 Ieškotojai. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.50, 19.20 „Visada sakyk „visada“. 18.30 Tiesioginis eteris. 21.05 „11-asis objektas“. 22.05 Istorinės kronikos. 23.00 Vaid. f. „Kotovskis“. 23.50 Merginos. 0.30 Žinios + 0.50 Vaid. f. „Susitikimo vietos pakeisti negalima“ (1). 2.00 Visa Rusija. 2.15 Vesti.ru.

7.00 Drama „Barija“ (Italija, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 9.25 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 11.00 F. „Kolumbiana“ (JAV, Prancūzija, 2011 m.). 13.00 F. „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 15.00 F. „Kapitonas Alatristė“ (Ispanija, 2006 m.). 17.20 Veiksmo nuotykių f. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 19.00 F. „Kelias“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.00 Kriminalinė drama „Persikėlimas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.00 Kriminalinis trileris „Uždaras ratas“ (Prancūzija, Italija, 2009 m.) (N-7). 1.00 Fantastinė veiksmo drama „Nemirtingieji“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 16.30 Atviras pokalbis. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 18.45 Pasaulio sportas. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.45 Pasaulio sportas. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 22.45 Pasaulio sportas. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 13.30, 17.55 Šeimos dramos. 6.45, 13.00 Vaikų klubas. „Saladinas“. 7.15 Žiūrėkite visi! 8.05, 18.50 Nemeluok man! 9.00 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 12.00 Aktuali tema. 14.30 Patikima priemonė. 16.20 Pragaro virtuvė. 20.50 Slaptos teritorijos. Tamsos ženklai. 21.50 Pasverti ir laimingi. 22.50 Dievų maistas. 23.45 „Kareiviai“. 0.35 Naujienos 24.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Pergalės kaina. 9.00, 16.00 S. „Viską nuspręsiu pati“. 10.00, 21.00 S. „Įteisintas mentas“. 11.00 Savaitės aidas. 12.00 Vangos fenomenas. 13.00 Vaid. f. „Nikės paveldėtoja“. 14.30 Rusiškas akcentas. 15.00, 17.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 18.00 J.Albac laida. 19.00 Skrydžio analizė. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Papūga, kalbanti jidiš kalba“.

2.00 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“. 4.00 Nuotykių f. „Saksana“. 6.00 Drama „Svarbiausias vakaras“. 8.00 Komedija „Nelaimėliai“. 9.45 Draminis trileris „Skiriamoji juosta“. 11.30 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 14.00 Fantastinė komedija „Adamsų šeimynėlė“. 16.00 Draminis trileris „Pelėdos klyksmas“. 18.00 Trileris „Itališkas apiplėšimas“. 20.00 Drama „Firma“. 22.40 F. „Grafienė“. 0.20 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“.

7.00 Melodrama „Mano šviesa / Mirtinos aplinkybės“. 9.00 Kriminalinė drama „Namas pakraštyje“. 11.00 Drama „Kosmosas kaip nuojauta“. 13.00 F. „Nenugalimasis“. 15.05 Drama „Kaukazas“. 16.50 Drama „Rožių slėnis“. 19.00 Siaubo f. „Skarda“. 21.00 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“. 23.30 Drama „Avižiniai dribsniai“. 1.00 Nuotykių melodrama „Dvylikta vasara“.

5.30, 0.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.20, 12.15, 17.25 „Gilmorų merginos“. 8.15, 16.35 „Seklys“. 9.10 „Vaivorykštės gentis“. 10.45 Nora Roberts. „Karštas vidurdienis“. 13.05, 18.15 „Heivenas“. 13.55, 19.05, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.00 „Baleto puantai“. 20.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 20.25 „Tikra Holivudo istorija“. 21.55 „Idealas“. 0.55 „Tik moterims“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. Pokalbių laida. 14.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 JAV prezidento B.Obamos inauguracijos apžvalga. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.20 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 9.05 Tu nepatikėsi! 10.00 „Taksistė“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Liejyklos prospektas“. 21.40 S. „Inspektorius Kuperis“ (1, 2). 23.35 „Pagundų miestas“.

muzika

7.00, 18.45 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.40, 2.30 Tik hitai. 8.30, 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10, 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00, 15.10 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Eilinė Onutė“. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Broliai“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 TV šou „Interneto kvailiai“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 0.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.40 „Skaistybė“.

4.50 Džiazas. 10.30 Nobelio premijų teikimo ceremonijos koncertas. 11.50 W.A.Mozarto Koncertai fortepijonui. 13.30, 17.30 Divertismentas. 14.30 R.Petit baletas „Įsimylėjęs šėtonas“. 15.30 R.Petit baletas „Klavigas“. 16.55 Baletas „Susitikimas“. Šoka Paryžiaus operos teatro artistai. 18.00 W.A.Mozarto opera „Figaro vedybos“. 21.00 Divertismentas. 21.30 Klasikos archyvai. D.Oistrachas. 22.25 Klasikos archyvai. M.Rostropovičius. 23.15 M.Rostropovičius groja J.Haydno kūrinius. 23.45 Koncertuoja M.Rostropovičius ir S.Richteris. 0.50 G.Porteris groja Nicos džiazo festivalyje.

17


18

pirmadienis

2013 01 21

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Urugvajus ir Paragvajus. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 S. Grigson Jungtinėje Karalystėje. 13.00 Kolumbijos aromatai. 14.00 Naujo būsto paieška. Olandija. 14.30 Vestuvės Filipinuose. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Indija. 16.00 Keliautojas. Olandija. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Naujo būsto paieška. Olandija. 18.30 Vestuvės Filipinuose. 19.00 Keliautojas. Kreta ir Kipras. 20.00 Be tabu. Havajai. 21.00 Skaniausi valgiai. Portugalija. 22.00 Skaniausi valgiai. Provansas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kvebekas. 0.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Mercedes“ sunkvežimių gamykla. 11.00 Vikingų žūtis. 12.00 Stafordšyro lobio paslaptys. 13.00 Krokodilų dvikovos. 14.00 Fidžio salynas. 15.00 Vikingų žūtis. 16.00 Stafordšyro lobio paslaptys. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Aston Martin“ automobilių gamyklos. 19.00 Amerikos čigonų tradicijos. 20.00 Aukso paieška Aliaskoje. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Amerikos čigonų tradicijos. 23.00 Aukso paieška Aliaskoje. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Blogas šuo. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Mažylių planeta. 10.05 Lotynų Amerikoje. 11.00 Aptiktas veislynas. 11.55 Tramdytojas pagal iškvietimą. Fortas „Barškuolė“. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Gepardų karalystė. 17.25 Jūros gyvatės. 18.20 Simpatiškiausi augintiniai Amerikoje. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Lotynų Amerikoje. 22.00 Karina: laukinis safaris. 22.55 Nesuvaldomi gyvūnai ir smulkios šunybės. 23.50 Kelių patrulis. 0.45 Kai užpuola: jūros liūtas ir kengūra. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 7.00 „Per kančias ir bangas“. 8.00 „Sunkiausi darbai“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 9.55 „Ratai iš ano pasaulio“. 10.45 „J.May: didžiosios idėjos“. 11.45 „Gentis“. 12.40 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 13.25 „Per kančias ir bangas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.00 „J.May: didžiosios idėjos“. 17.00 „Gentis“. 17.55 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 18.45 „Stipriausi koziriai“. 19.40 „Sunkiausi darbai“. 20.30 „Juodasis auksas“. 22.10 „Parazitų antplūdis“. 23.00 „Per kančias ir bangas“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Gynyba pagal Garou“. 12.25 „Rusijos istorija“. 13.25 „Impresionistai“. 14.35 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Ar žinai, kas esi?“ 17.45 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.45 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 19.50 „Vikingų istorijos“. 21.00 „Karo laikų ūkininkai“. 22.05 „Kroatijos karaliai“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 10.55 „Gyvūnų parkas“. 8.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 9.55 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Liūtų medis“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 17.55 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 19.00 „Gyvūnų viltis“. 20.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 21.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 22.00 „Laukinė Velso gamta“. 23.00 „Gamtinė technika“.

15.35 NTV mir



12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos CSKA–Rygos VEF. 16.30 Automoto. 16.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kazanės UNICS. 18.40 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Mariupolio „Azovmaš“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 20.25 Krepšinio pasaulyje. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Klaipėdos „Neptūnas“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

10.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „AS Roma“–„Dynamo Kyjiv“. 11.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Dynamo Kyjiv“–„Real Madrid“. 12.45 Motosportas. WRC sezono apžvalga. 14.15 Boksas. A.Povetkinas ir M.Huckas. 15.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“– „Atlant“. 17.25 Ledo ritulys. KHL. „Vityaz“–„Sibir“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Boksas. M.Pacquiao ir J.M.Marquezas. 20.55 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 21.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Southampton“– „Everton“. Tiesioginė transliacija. 0.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 1.00 „Trans World Sport“ žurnalas.

10.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. VIII diena. 16.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 19.00 Europos futbolo apžvalga. 19.30 Teniso apžvalga. 20.00 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.00 Kovos klubas. „World Max Final“. 24.00 Visos sporto šakos. 0.15 Atviras Australijos teniso čempionatas. 1.30 Teniso apžvalga. 2.00 Atviras Australijos teniso čempionatas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 Normaliai. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Futbolas. Bundeslyga. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 19.55 Rankinis. 21.40 „Sport1“ naujienos. 22.25 Rankinis. 0.15 „Premjer“ lyga. 1.00 Nakties programa.

18.00 TV1000



„Sutuoktiniai“ („Супруги“)

„Itališkas apiplėšimas“ („The Italian Job“)

Jie negali būti kartu, bet negali būti ir atskirai… Buvę sutuoktiniai Margarita Ogneva ir Viktoras Ivanovas dirba teisėtvarkos srityje. Tik jis išaiškina ir gaudo nusikaltėlius, o ji gelbėja juos nuo kalėjimo. Kiekviena serija – atskira jaudinanti detektyvinė istorija!

Išradingi plėšikai įvykdo įžūlų apiplėšimą, tačiau išdavikas visą pelną susižeria sau. Trokšdama keršto Čarlio gauja paskui išdaviką patraukia į Kaliforniją. Šaltas protas, šiuolaikinės technologijos ir nenuspėjama taktika padeda susigrąžinti prarastą grobį.

Detektyvinis serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Vladimiras Šterianovas. Vaidina Ivanas Šegoliovas, Inga Oboldina.

Trileris. JAV, Prancūzija, 2003 m. Rež. F.Gary Gray. Vaidina Markas Wahlbergas, Charlize Theron.


2013 01 22

antradienis

lietuviškos

21.15 Emigrantai.

15.55 Būk mano meile!

19.20 „Pamiršk mane“.

19.25 Atsargiai – moterys!

19.45 „Rossas Kempas. Piratai“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Šnipai“ (3) (N-7). 19.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. 23.25 Orai. 23.30 „Šnipai“ (3) (N-7) (k). 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Veiksmo komedija „Aš – šnipas“ (JAV, 2002 m.) (N-7) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9). 14.15 „Kung Fu Panda“ (1). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Pasaulis X (N-7). 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Drama „Velnio advokatas“ (JAV, Vokietija, 1997 m.) (N-14). 1.30 „4400“ (8) (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Tauro ragas (N-7) (k). 8.30 Cukrus (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7) (k). 10.00 „Alibi. Nebylus šauksmas“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Mentai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Atsargiai – moterys! 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Prajuokink mane (N-7). 21.30 „Vervolfo medžioklė“ (N-7). 22.30 „Sausas įstatymas. Kova dėl valdžios“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Skonio reikalas. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 „Visa tiesa apie liūtus“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Mokausi gaminti. 13.20 „Padūkėlis Eliotas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 „Rossas Kempas. Piratai“ (3) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

21.00 TV1

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 „Gyvenimo kryžkelės“. 12.00 „Gyvenimas“. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 „Pilis“. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tėvynė“ (6). 23.05 „CSI kriminalistai“. 0.05 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“ (7).



„Uždaras ratas“ („Le premier cercle“)

Kriminalinis trileris. Prancūzija, 2009 m. Rež. Laurent’as Tuelis. Vaidina Jeanas Reno, Gaspard’as Ullielis.

Armėnų emigrantų palikuonis Milo Malakianas vadovauja Pietų Prancūzijoje įsitvirtinusiam kriminaliniam klanui. Tai tikras uždaras ratas, iš kurio neįmanoma ištrūkti. Bet krikštatėvio žiaurumas nepatinka Milo sūnui Antonui, kuris nenori būti nusikaltėlis.

22.35 LNK



„Velnio advokatas“ („The Devil’s Advocate“)

Drama. JAV, Vokietija, 1997 m. Rež. Tayloras Hackfordas. Vaidina Keanu Reevesas, Alas Pacino.

Jaunas teisininkas iš Floridos Kevinas Lomaksas, kol kas nepralaimėjęs nė vienos bylos, kartą gauna viliojantį pasiūlymą padirbėti advokatu Niujorke. Ambicingas jaunuolis tik gerokai vėliau sužinos, kad už šį pavojingą sandėrį teks sumokėti savo nemirtinga siela.

19


20

antradienis

2013 01 22

lietuviškos

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Scenografo, tapytojo Adomo Jacovskio 65-mečiui. LNOBT spektaklis. G.Verdi. Opera „Aida“. Dirigentas Martynas Staškus. Režisierius Jonas Jurašas. Dailininkas Adomas Jacovskis (k). 14.00 Prisiminkime. V.Telksnio dainos. 14.10 Mūsų miesteliai. Onuškis (1) (2005 m.) (k). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 19.30 Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius. 21.00 Tapatybės labirintai. 21.30 Durys atsidaro. 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (1, 2) (Švedija, 2009 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Agnės Narušytės knygos „Lietuvos fotografija. 1990–2010“ pristatymas (k). 1.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijoninės muzikos koncertas. Skambina Aleksanderis Ullmanas (Jungtinė Karalystė).

7.15, 15.00 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“ (6). 8.15 Anim. s. „EimiJumi“ roko grupė“ (1) (JAV, 2004 m.). 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Kriminalinis trileris „Uždaras ratas“ (Italija, Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 22.50 „Skaičiai“ (N-7). 23.50 „Užmirštieji“ (6) (N-7). 0.50 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00, 0.35 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.30 Komedija „911. Nuotykiai Majamyje“ (JAV, 2007 m.). 23.05, 2.10 „6 kadrai“. 23.35 „Naša Raša“. 1.25 „Pagrindinis įkaltis“.

21.20 Init

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 2013 m. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.45 Diagnozė: valdžia. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Nuo... Iki... 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Draskomos širdys“ (Vokietija, Austrija, 2000 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Melodrama „Praeities šešėlis“ (Vokietija, 2000 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Vykrutasai“ (N-7). 11.00 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.30 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (N-7). 13.00 Telelaikraštis. 16.05 Drama „Osama“ (N-7). 17.30 Kauno istorijos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Mokomės kartu. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Ženklai ant skydo (2). 20.30 Sveikatos šaltiniai. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Anim. fantastinis trileris „Renesansas“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Trileris „Pasmerktieji“ (N-14). 1.20 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7).

8.00 Drama „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, 2007 m.) (N-14). 9.40 Komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 11.25 Trileris „Tramdomieji“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Miškas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 19.40 Drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 21.35 Fantastinė drama „Pano labirintas“ (Ispanija, Meksika, JAV, 2006 m.) (N-14). 23.35 Kriminalinis f. „Kryžminė ugnis“ (Prancūzija, 2008 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (15). 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Pražūtingas auksas“. 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 F. „Don Kichotas. Niekada nepasiduok!“ (Vokietija, 2008 m.). 13.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ (15). 14.45 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.). 16.45 „Misijos Baltijos jūros regione“ (3). 17.15 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 18.15 „Vienišų seselių klubas“. 18.45 „Likimo dovana“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Senas geras faras“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Kritinė riba“ (N-7). 23.00 „Advokatė Lovinski“. 0.00 „Karamelė“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00. „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Kriminalinis trileris „Uždaras ratas“. 22.50 „Skaičiai“. 23.50 „Užmirštieji“. 0.50 „Naujieji Robino Hudo nuotykiai“ (k).

21.30 TV6



„Renesansas“ („Renaissance“)

„911. Nuotykiai Majamyje“ („Reno 911!: Miami“)

Animacinis filmas. D.Britanija, Prancūzija, 2006 m. Rež. Christianas Volckmanas.

Komedija. JAV, 2007 m. Rež. Robertas Ben Garantas. Vaidina Danny DeVito, Lennie Loftinas.

Paryžius, 2054 m. Pagrobta jauna mokslininkė Ilona Tasujeva, korporacijos „Avalonas“ darbuotoja. Pagrobėjai nežinomi, išpirkos nereikalaujama, o bandymai rasti merginą bevaisiai. Reikalo imasi įkaitų vadavimo specialistas kapitonas Bartolomėjus Karas.

Policijos vado Reno vadovaujama nevykėlių komanda vyksta į Majamio paplūdimį dalyvauti nacionalinėje tvarkdarių konvencijoje. Pareigūnai dar nežino, kad iškilmingas renginys tapo teroristų taikiniu. Dabar nuo katastrofos visus gali išgelbėti tik Reno komanda.


2013 01 22 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00, 13.00 Naujienos. 10.25 „Gerai ir pigiai“ su D.Doncova. 11.10 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.20 „Metas pietauti!“ 14.00 „Nelygiavertė santuoka“. 15.00 „Mados nuosprendis“. 16.00 Vakaro naujienos. 17.05 „Suprasti. Atleisti“. 17.40 „Susituokime“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 Premjera. „Viktorija“. 23.05, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.20 Natalija Varlej. „Liūdna be Šuriko“. 0.20 Vakaro naujienos. 0.35 „Būkite sveiki!“ su G.Malachovu. 1.25 „Suprasti. Atleisti“. 2.25 „Mados nuosprendis“. 3.15 „Nelygiavertė santuoka“. 4.00 Vaid. f. „Nauja – žalia“. 5.30 Muzika.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05, 23.00 „Kotovskis“. 9.00, 12.00, 15.00, 17.40 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.50 S. „Būrimas prie žvakių“. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Visada sakyk „visada“. 21.05 „11-asis objektas“. 22.05 Istorinės kronikos. 23.50 Sąžiningas detektyvas. 0.25 Vaid. f. „Susitikimo vietos pakeisti negalima“ (2). 2.15 Vesti.ru.

6.05, 13.55, 17.45 Šeimos dramos. 6.50, 13.00 Vaikų klubas. „Saladinas“. 7.20 Pasverti ir laimingi. 8.20, 18.45 Nemeluok man! 9.20 Reporterio istorijos. 10.10, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.05 Melodrama „Hidraulika“. 13.30 Pagal įstatymą. 14.50 Patikima priemonė. 16.50 Nuteisk mane. 20.50 Karinė paslaptis. 22.40 Aktuali tema. 23.45 „Kareiviai“. 0.40 Naujienos 24. 1.00 Skubus iškvietimas.

6.00, 15.00, 17.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Viską nuspręsiu pati“. 10.00, 21.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00 J.Albac laida. 13.00 Vaid. f. „Papūga, kalbanti jidiš kalba“. 18.00 Viršelis. 19.00 Didžioji sargyba. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 23.00 Vaid. f. „Labai ilga byla“.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Kulinarų dvikova. 9.25 Rusiškas įdaras. 10.00 „Taksistė“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Liejyklos prospektas“. 21.40 „Inspektorius Kuperis“. 23.35 „Pagundų miestas“.

7.00 Nuotykių melodrama „Dvylikta vasara“. 9.00 Drama „Rožių slėnis“. 11.10 Komiška melodrama „Kreipkimės „tu“. 13.00 Anim. f. „Trys didvyriai ir Šamachando princesė“. 14.40 Fantastinis veiksmo f. „78-asis paragrafas“. 17.00 Komedija „Žmogus iš Kapucinų bulvaro“. 19.00 Drama „Koktebelis“. 21.00 Karinė drama „Riorita“. 23.00 Drama „Namas Anglų krantinėje“. 0.50 Drama „Žemutinė Kaledonija“.

antradienis

naujienos

7.00 Istorinė veiksmo drama „Kapitonas Alatristė“ (Ispanija, 2006 m.). 9.20 F. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 11.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.). 13.05 Romantinis kriminalinis trileris „Afera pagal Entonį Zimerį“ (Prancūzija, 2005 m.). 15.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.). 17.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 19.00 Kriminalinė veiksmo drama „Infiltruoti“ (JAV, Honkongas, 2006 m.). 21.25 F. „Linkėjimai iš Paryžiaus“ (Prancūzija, JAV, 2010 m.) (N-14). 23.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 16.30 Atviras pokalbis. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 18.30 Pasaulio verslo naujienos. 18.45 Pasaulio sportas. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.45 Pasaulio sportas. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 22.45 Pasaulio sportas. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

2.00 Nuotykių f. „Saksana“. 4.00 Komedija „Nelaimėliai“. 6.00 Fantastinė komedija „Adamsų šeimynėlė“. 8.00 Draminis trileris „Pelėdos klyksmas“. 9.45 F. „Ko nori moterys?“ 12.00 Veiksmo f. „Itališkas apiplėšimas“. 14.00 F. „Adamsų šeimos vertybės“. 16.00 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 18.00 Mokslinės fantastikos f. „Įspėjantis pranešimas“. 20.30 Romantinė drama „Viki Kristina Barselona“. 22.15 F. „Zodiakas“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.30, 0.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.20, 12.25, 17.25 „Gilmorų merginos“. 8.15, 16.35 „Seklys“. 9.10 „Šalutinis poveikis“. 10.45 Nora Roberts. „Nuodėmingojo dukra“. 13.20 „Heivenas“. 14.10, 19.10, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.00 „Klauskite Sindės“. 18.15 „Heivenas“. 20.00 „Milijonieriaus nuotaka“ 20.50 „Šeimos genealogija“. 21.45 „Peterio draugai“. 0.55 Nora Roberts. „Balsas ir praeities“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.40, 2.30 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00, 15.10 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Eilinė Onutė“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 Realybės šou „Džersio pakrantė“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 0.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.40 „Kodas: vyras“.

5.25 Džiazas. 10.30 J.Brahmso ir K.Szymanowskio kūrinių koncertas. 12.30 G.Mahlerio X ir IX simfonijos. Diriguoja V.Gergijevas. 14.20 Divertismentas. 14.30 M.Perahia groja L.van Beethoveno Penktąjį koncertą fortepijonui. 15.15 M.Perahia groja L.van Beethoveno Koncertus fortepijonui. 17.30 Divertismentas. 18.00 R.Zandonai opera „Frančeska da Rimini“. 20.15 Divertismentas. 21.30 J.Ph.Rameau opera „Platėja“. 0.30 E.Parisieno kvartetas koncertuoja Marsiako džiazo festivalyje. 1.25 Džiazas. Koncertuoja S.Lucas, J.M.Jafetas ir A.Ceccarelli.

21


22

antradienis

2013 01 22

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Olandija. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 S. Grigson Jungtinėje Karalystėje. 13.00 Graikijos aromatai. 14.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. 14.30 Vestuvės Filipinuose. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kvebekas. 16.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. 18.30 Vestuvės Filipinuose. 19.00 Keliautojas. Buenos Airės. 20.00 Be tabu. Sent Luisas. 21.00 Išgelbėkit mano verslą! „Gurneys Inn“ viešbutis. 22.00 Pavojingi keliai. 22.30 Tikrasis gyvenimas. Kenija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Meksika. 0.00 Keliautojas. Australija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Žmonių giminė. 12.00 Aukso paieška Aliaskoje. 13.00 Krokodilų karalius. 14.00 Kubos sala. 15.00 Amerikos čigonų tradicijos. 16.00 Aukso paieška Aliaskoje. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Rolls Royce“ automobilių gamyklos. 19.00 „Mustang“ automobilių gamyklos. 20.00 Atsarginės „Mini“ automobilio dalys. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 „Mustang“ automobilių gamyklos. 23.00 Atsarginės „Mini“ automobilio dalys. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Simpatiškiausi augintiniai Amerikoje. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Jūros gyvatės. 10.05 Lotynų Amerikoje. 11.00 Kačių žudikas. 11.55 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Gepardų karalystė. 17.25 Laukinėje gamtoje su N.Bakeriu: Kosta Rika. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 20.05 Lotynų Amerikoje. 22.00 Aligatorių tramdytojas. 22.55 Nuodų medžiotojas: įkąstieji. 23.50 Gimę skersgatvyje. 0.45 Tigrų užpuolimas. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Mariupolio „Azovmaš“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 18.30 Futbolo dievai. Zico. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

6.00 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 7.00 „Per kančias ir bangas“. 8.00 „Sunkiausi darbai“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 9.55 „Juodasis auksas“. 11.40 „Parazitų antplūdis“. 12.35 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 13.20 „Per kančias ir bangas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Juodasis auksas“. 16.55 „Parazitų antplūdis“. 17.50 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 18.45 „Stipriausi koziriai“. 19.40 „Sunkiausi darbai“. 20.30 „Ratai iš ano pasaulio“. 21.20 „Pelningos griuvenos“. 22.10 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 23.00 „Per kančias ir bangas“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Sidabro miestai“. 12.10 „Vakcina, pakeitusi pasaulį“. 13.25 „Impresionistai“. 14.35 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Ar žinai, kas esi?“ 17.45 „Tintino pėdsakais“. 18.45 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 19.50 „Laiko komanda“. 21.00 „Mitų medžiotojai“. 22.00 „K.Folletto kelionė į viduramžius“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 8.55, 19.00 „Gyvūnų viltis“. 9.55, 16.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 10.55 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 12.00 „Slaptas paukščių gyvenimas“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 17.55 „Didžiosios katės dienoraštis“. 20.00 „N.Marvenas ir orkų sala“. 21.00 „Dramblių užkalbėtojas“. 22.00 „Laukinė Velso gamta“. 23.00 „Gamtinė technika“.

8.15 Atviras Australijos teniso čempionatas. IX diena. 16.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 19.00 Teniso apžvalga. 19.30 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. 24.00 Motociklų lenktynės Dubajuje. 0.15 Atviras Australijos teniso čempionatas. 1.30 Teniso apžvalga. 2.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. X diena.

16.00 TV1000



21.05 1 Baltijos

10.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos 1999 m. finalas. „Manchester United“–„Bayern“. 12.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“– „Manchester United“. 15.05 Futbolas. Žurnalas „Futbol Mundial“. Naujametis šou. 15.35 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Southampton“– „Everton“. 17.25 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“–SKA. Tiesioginė transliacija. 20.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Chelsea“–„Arsenal“. 21.50 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“– „Lokomotiv“. 23.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“– „Manchester United“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Futbolas. Bundeslyga. 18.55 „Premier“ lyga. 19.30 Futbolas. Bundeslyga. 21.10 Dokumentika. 23.00 Pokalbis apie futbolą. 0.30 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.



„Mano vaivorų naktys“ („My Blueberry Nights“)

„Viktorija“ („Виктория“)

Daug nusivylimų gyvenime patyrusi jauna moteris Elizabet bando išsigydyti psichologines traumas ir supranta, kad atsitiktinės pažintys padeda atgauti jėgas prieš naujus išbandymus. Kartą likimas ją suveda su vienišiumi Džeremiu, dirbančiu rusiškoje užeigoje.

Viktorija su vyru Vladimiru ir sūnumi Antonu gyvena tolimame kariniame miestelyje. Kai dėl kariuomenės reformos Vladimiras atleidžiamas, jis pagal kontraktą vyksta tarnauti į Uzbekistano pasienį. Po kurio laiko Viktorija gauna žinią, kad jos vyras pradingo.

Romantinė drama. Honkongas, Kinija, 2007 m. Rež. Wong Karwai. Vaidina Norah Jones, Jude’as Law.

Serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Andrejus Džunkovskis. Vaidina Tatjana Arngolc, Aleksandras Ratnikovas.


2013 01 23

trečiadienis

lietuviškos

22.15 Ugnies tramdytojai.

19.30 KK2.

22.05 „Daktaras Hausas“.

15.00 „Raudonas dangus“.

19.45 „Ch.Darwino kova“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Šnipai“ (4) (N-7). 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Ugnies tramdytojai. 22.45 Pergalės kaina. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. Orai. 23.30 „Šnipai“ (4) (N-7) (k). 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (1) (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Koncertas „Auksinis gramofonas 14“. Dalyvauja: S.Rotaru, Valerja, „Via Gra“, N.Baskovas, V.Meladzė, F.Kirkorovas, L.Leščenka, G.Leps, S.Michailovas ir kt. (Rusija, 2009 m.) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“ (2). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Diagnozė: valdžia. 21.00 Šlovė ir turtai (N-14). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Besaikė jėga“ (JAV, 1993 m.) (N-14). 0.20 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.15 „4400“ (9) (N-7).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Komikų klubas (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Mentai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gimnazistai. 10.15 Namų daktaras. 10.55 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį?“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 „Rossas Kempas. Piratai“ (3) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 „Rossas Kempas. Piratai“ (3) (N-7). 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Negaliu tylėti. 19.45 Dok. f. „Ch.Darwino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Negaliu tylėti. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 0.55 „Griūk negyvas!“

21.00 TV1

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 „Gyvenimo kryžkelės“. 12.00 Be komentarų. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Akistata. 20.30 „Motina ir sūnus“. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI Majamis“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“ (8).



„Bebaimis vairuotojas Dekeris“ („Dekker & Adi“)

Veiksmo trileris. Vokietija, Šveicarija, 2008 m. Rež. Sebastianas Viggas. Vaidina Markas Kelleris, Kaya Yanar.

Kartą sunkvežimio vairuotojui Tomui Dekeriui pasiūloma iš Lisabonos į Hamburgą nugabenti kontrabandinę drabužių siuntą. Rizikingo reikalo vyras imasi todėl, kad gimus sūnui trūksta pinigų. Iš pirmo žvilgsnio nesudėtinga užduotis pareikalauja daug aukų.

22.35 LNK



„Besaikė jėga“ („Excessive Force“)

Veiksmo filmas. JAV, 1993 m. Rež. Jonas Hessas. Vaidina Thomas Ianas Griffithas, Lance’as Henriksenas.

Policininkams Devlinui, Teriui ir Frenkiui pavyksta pričiupti narkotikų mafijos bosą Dimarką. Bet per tardymą Teris susimauna, ir mafiozas išteisinamas. Banditai susidoroja su Devlinu, o vėliau – ir su Frenkiu. Tada Teris gauna neoficialų leidimą nužudyti Dimarką.

23


24

trečiadienis

2013 01 23

lietuviškos

regioninės

8.00 „Odisėjo klajonės“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Gintarinės batutos meistrai. Gintaras Rinkevičius (k). 13.00 Vasarvidžio kelionė į Anykščius (1995 m.). 13.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijoninės muzikos koncertas. Skambina Aleksanderis Ullmanas (Jungtinė Karalystė) (k). 14.10 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 15.00 Tapatybės labirintai (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Skulptūrų pėdomis (2). 20.45 Scenaristės, kino režisierės Dianos Matuzevičienės 65-mečiui. Dok. f. „Prisilietimai“ (1998 m.). 21.10 „Atžalos“ (3). 22.00 Aktoriaus Juozo Lauciaus 120-osioms gimimo metinėms. Apie Juozą Laucių... (1994 m.). 22.35 Elito kinas. Čekų animacijos klasika. „Otranto pilis“ (1977 m.), „Karstų namai“ (1966 m.), „Tamsa, šviesa, tamsa“ (1989 m.), „Dialogo dimensijos“ (1982 m.), „Tyli savaitė namuose“ (1969 m.), „Et cetera“ (1966 m.), „Ešerių namų žlugimas“ (1980 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. Algirdo Martinaičio kūriniai.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“. 8.15 „EimiJumi“ roko grupė“. 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 Veiksmo s. „Vaiperis“ (1) (JAV, Kanada, 1996 m.) (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Bebaimis vairuotojas Dekeris“ (Šveicarija, Vokietija, 2008 m.) (N-7). 22.50 „Skaičiai“ (N-7). 23.50 „Užmirštieji“ (7) (N-7). 0.50 Veiksmo s. „Vaiperis“ (1) (JAV, Kanada, 1996 m.) (N-7) (k).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.10 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Rezidentai“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.10 „Pagrindinis įkaltis“. 19.05 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.30 Komedija „Superžvaigždė“ (JAV, 1999 m.). 23.05 Europos pokerio turas. 0.05, 2.10 „6 kadrai“. 0.35 „CSI Majamis“. 1.25 „Pagrindinis įkaltis“.

21.20 Init

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 2013 m. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.45 Nuo... Iki... 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Pasaulis X (N-7). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Praeities šešėlis“ (Vokietija, 2000 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Melodrama „Kerimoro rožė“ (Vokietija, 2001 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Viršūnė“ (N-7). 11.10 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 12.00 Kriminalinė komedija „Perskaityk ir sudegink“. 13.35 Telelaikraštis. 16.00 Veiksmo f. „Gynėjas“. 17.30 Svečiuose pas... (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Misijos Baltijos jūros regione. 19.30 „Naisių vasara“. 20.30 Vilnia – Vilniaus motina. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 23.20 Žinios (k). 23.40 Trileris „Išdavikas“. 1.35 Siaubo trileris „Įkalinta pragare“ (N-14).

8.00 Trileris „Miškas“ (D.Britanija, 2006 m.) (N-14). 9.40 Drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 11.35 Fantastinė drama „Pano labirintas“ (Ispanija, Meksika, JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 20.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.10 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.45 Drama „Apreiškimo knyga“ (Australija, 2006 m.) (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Vaiperis“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai (k). 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 Veiksmo f. „Bebaimis vairuotojas Dekeris“. 22.50 „Skaičiai“. 23.50 „Užmirštieji“. 1.05 „Vaiperis“ (k).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 10.45 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 11.15 „Kritinė riba“ (N-7). 12.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (8). 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 Mūsų augintiniai. 14.45 Romantinė komedija „Gera kompanija“ (JAV, 2004 m.). 16.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (15). 17.15 „Senas geras faras“ (N-7). 18.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ (15). 18.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Likimo dovana“. 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“ (3) (N-7).

21.30 TV6



„Traukinys į Jumą“ („3:10 to Yuma“)

„Superžvaigždė“ („Superstar“)

Vesternas. JAV, 2007 m. Rež. Jamesas Mangoldas. Vaidina Russellas Crowe, Christianas Bale’as.

Komedija. JAV, 1999 m. Rež. Bruce’as McCulloh. Vaidina Molly Shannon, Willas Ferrellas.

Klasikinio vesterno (1957 m.) perdirbinyje pasakojama ta pati istorija. Fermeris Danas Evansas sutinka už atlygį nugabenti banditą Beną Veidą į kalėjimą. Situaciją komplikuoja tai, kad bandito bendrai porelės laukia stotyje ir čia pasiryžę savo draugą išvaduoti.

Drovi katalikų mokyklos auklėtinė Merė svajoja bent kartą pasibučiuoti su vaikinu. Ir ne su bet kokiu, o su mokyklos gražuoliu Skajumi. Bėda ta, kad Mere nesidomi joks vaikinas. Todėl ji nusprendžia tapti kino žvaigžde. Mintis nebloga, tačiau kaip ją įgyvendinti?


2013 01 23 rusiškos

filmai

trečiadienis

naujienos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00, 13.00 Naujienos. 10.25 „Gerai ir pigiai“. 11.10 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.20 „Metas pietauti!“ 14.00 „Nelygiavertė santuoka“. 15.00 „Mados nuosprendis“. 16.00 Vakaro naujienos. 17.05 „Suprasti. Atleisti“. 17.40 „Susituokime“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 Premjera. „Viktorija“. 23.15, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.25 „Buvusios žmonos“. 0.25 Vakaro naujienos. 0.40 „Būkite sveiki!“ su G.Malachovu. 1.30 „Suprasti. Atleisti“. 1.55 „Mados nuosprendis“. 2.50 „Nelygiavertė santuoka“. 3.35 Komedija „Idealus vyras“. 5.05 Muzika.

4.00 Rusijos rytas. 8.05 „Kotovskis“. 9.00 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 12.00 Žinios. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.00 Žinios. 15.50 „Būrimas prie žvakių“. 17.40 Žinios. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Visada sakyk „visada“. 21.05 „11-asis objektas“. 22.05 V.Vysockio 75-osioms gimimo metinėms. Laiškas Warrenui Beatty. 23.00 „Kotovskis“. 23.55 Žinios +. 0.10 Miestelis. 0.40 Vaid. f. „Susitikimo vietos pakeisti negalima“ (3). 2.00 Visa Rusija. 2.15 Vesti.ru.

7.00 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, 2008 m.). 9.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 11.00 F. „P. S. Myliu tave“ (JAV, 2007 m.). 13.05 Romantinė komedija „Kur tas Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.). 15.00 F. „Mažieji lakūnai“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Muzikinė melodrama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 19.00 Muzikinė melodrama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 21.00 Psichologinis trileris „Kuždesių sala“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.15 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 1.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 18.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45 Pasaulio sportas. 13.30 BBC naujienos. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 16.30 Atviras pokalbis. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 18.45 Pasaulio sportas. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.45 Pasaulio sportas. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 22.45 Pasaulio sportas. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.05, 14.05, 17.55 Šeimos dramos. 6.50, 13.00 Vaikų klubas. „Saladinas“. 7.20, 9.05, 16.55 Nuteisk mane. 8.10, 18.55 Nemeluok man! 10.20, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Medaus spąstai. 12.05 Slaptos teritorijos. 13.30 Skubus iškvietimas. 15.00 Patikima priemonė. 20.50 Paklydimų teritorija. 22.50 Atleisk man. 23.50 „Kareiviai“. 0.40 Naujienos 24.

6.00, 15.00, 17.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Viską nuspręsiu pati“. 10.00, 21.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Izraelis per savaitę. 12.00 Didžioji sargyba. 13.00 Vaid. f. „Labai ilga byla“. 18.00 Ieškome išeities. 19.00 Šviesos rate. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Papasakok man apie save“.

2.00 F. „Ko nori moterys?“ 4.20 F. „Adamsų šeimos vertybės“. 6.00 Romantinė komedija „Mano vaivorų naktys“. 8.00 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 10.30 Mokslinės fantastikos f. „Įspėjantis pranešimas“. 13.00 Drama „Didžioji scena“. 15.10 Kriminalinis trileris „Zodiakas“. 18.00 Veiksmo drama „Dogtauno ekstremalai“. 20.00 F. „Prisiminti pavojinga“. 22.05 Drama „Nuostabus protas“. 0.25 Anim. f. „Planeta 51“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.20 Būsto klausimas. 9.25 Važiuojame valgyti! 10.00 „Taksistė“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Liejyklos prospektas“. 21.40 „Inspektorius Kuperis“. 23.35 „Pagundų miestas“.

7.00 Anim. f. „Trys didvyriai ir Šamachando princesė“. 9.00 Komedija „Žmogus iš Kapucinų bulvaro“. 11.00 Melodrama „Tik neišeik…“ 13.00 Drama „Koktebelis“. 15.00 Karinė drama „Riorita“. 17.00 Melodrama „Greitai pavasaris“. 19.00 Drama „Žemutinė Kaledonija“. 21.10 Komiška melodrama „Laisvasis plaukiojimas“. 23.10 Istorinė drama „Stebuklas“. 1.00 Drama „Prancūzas Serioža“.

5.30, 0.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.20, 12.20 „Gilmorų merginos“. 8.15 „Seklys“. 9.05 „Siek sėkmės vėl!“ 10.40 Nora Roberts. „Krinta angelai“. 13.15 „Heivenas“. 14.10 „Šok iki nukritimo“. 15.00 „Kalėdos“. 16.35 „Seklys“. 17.25 „Gilmorų merginos“. 18.15 „Heivenas“. 19.10 „Šok iki nukritimo“. 20.00 „Vestuvių verslas“. 21.35 „Idealas“. 23.10 „Šok iki nukritimo“. 0.50 „Pagrobimas“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.40 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Eilinė Onutė“. 15.10 „Made“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Eilinė Onutė“. 23.10 „Tikrasis gyvenimas“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 0.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.40 Realybės šou „Snooki“. 2.30 Tik hitai.

4.35 Džiazas. 10.30 Ch.Wheeldono baletas „Alisa Stebuklų šalyje“. 12.35 „Accordone“ ansamblio koncertas. 13.55 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „In Tempore Nativitatis“ ir Kalėdų oratorija. 15.45 A.Striggio Mišios 40-iai ir 60-iai balsų. 17.00 Divertismentas. 18.00 W.A.Mozarto opera „Tito gailestingumas“. 20.30 Divertismentas. 21.30 Nobelio premijų teikimo ceremonijos koncertas. 22.50 W.A.Mozarto Koncertai fortepijonui. 0.40 Džiazo koncertai Šveicarijoje.

25


26

trečiadienis

2013 01 23

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 S.Grigson Jungtinėje Karalystėje. 13.00 Graikijos aromatai. 14.00 Naujo būsto paieška. Jungtinė Karalystė. 14.30 Vestuvės Taivane. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Meksika. 16.00 Keliautojas. Buenos Airės. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Naujo būsto paieška. Jungtinė Karalystė. 18.30 Vestuvės Taivane. 19.00 Keliautojas. Australija. 20.00 Be tabu. Pitsbergas. 21.00 Klajokliai. Jungtinės Amerikos Valstijos. 22.00 Laikas Indijoje. Mumbajus. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Havajai. 0.00 Keliautojas. Australija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Rolls Royce“ automobilių gamyklos. 11.00 „Mustang“ automobilių gamyklos. 12.00 Atsarginės „Mini“ automobilio dalys. 13.00 Rojus Kuboje. 14.00 Galapagų salynas. 15.00 „Mustang“ automobilių gamyklos. 16.00 Atsarginės „Mini“ automobilio dalys. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Porsche“ automobilių gamyklos. 19.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 20.00 Draudimai. Išsigimimas. 21.00 Tunų žvejyba. Maištas laive. 22.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 23.00 Draudimai. Išsigimimas. 0.00 Tunų žvejyba. Maištas laive. 1.00 Nakties programa.

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Laukinėje gamtoje su N.Bakeriu: Kosta Rika. 10.05 Lotynų Amerikoje. 11.00 Arklių gelbėtojas. 11.55 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Žvėrių kovos laukai. 17.25 Raukšlėtoji varlė. 18.20 Viskas apie šunis. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Lotynų Amerikoje: Patagonija. 22.00 Žmogus ryklys. 22.55 Vakari – angliškosios beždžionės paslaptis. 23.50 Mirtina dieta. 0.45 Padarai tavo košmare. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

6.00 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 7.00 „Per kančias ir bangas“. 8.00 „Sunkiausi darbai“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 9.55 „Ratai iš ano pasaulio“. 10.50 „Pelningos griuvenos“. 11.40 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 12.35 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 13.20 „Per kančias ir bangas“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.05 „Pelningos griuvenos“. 16.55 „Milžiniškų objektų pervežėjai“. 17.50 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 18.45 „Stipriausi koziriai“. 19.40 „Sunkiausi darbai“. 20.30 „Edo nuotykiai“. 21.20 „Akis į akį su gamta“. 22.10 „NSO bylos“. 23.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 23.55 „Sunkiausi darbai“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Keltų palikimas“. 12.10 „Sevdalinka“. 13.25 „Impresionistai“. 14.35 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Ar žinai, kas esi?“ 17.45 „Mitų medžiotojai“. 18.45 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 19.50 „Oswaldo šmėkla“. 21.20 „Trumbo“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.00 „N.Marvenas ir orkų sala“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 9.55 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 10.55 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 12.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 17.55 „Dramblių užkalbėtojas“. 19.00 „Gyvūnų viltis“. 20.00 „Bjaurieji gyvūnai“. 21.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 22.00 „Laukinė Velso gamta“. 23.00 „Gamtinė technika“.

15.10 TV1000



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kazanės UNICS. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Mariupolio „Azovmaš“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 18.30 Futbolo dievai. Pelé. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. Pasaulio sambo čempionatas. 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

8.15 Atviras Australijos teniso čempionatas. 10.15 Motociklų lenktynės Dubajuje. 11.30 Atviras Australijos teniso čempionatas. 16.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 19.00 Teniso apžvalga. 19.30 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.00 Visos sporto šakos. 22.05 Jojimo turnyras Vokietijoje. 23.15 Golfo apžvalga. 0.45 Jachtų klubas. 0.55 Visos sporto šakos. 1.10 Atviras Australijos teniso čempionatas. 2.00 Teniso apžvalga. 4.30 Atviras Australijos teniso čempionatas.

10.50 „Futbol Mundial“ žurnalas. 11.20 Krepšinis. 1999 m. Eurolygos finalas. „Kinder“– „Žalgiris“. 13.05 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“– „Chelsea“. 16.10 Boksas. D.Haye ir D.Chisora. 16.55 „Futbol Mundial“ žurnalas. 17.25 Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“– „Metallurg“. Tiesioginė transliacija. 20.05 Boksas. M.Pacquiao ir J.M.Marquezas. 21.40 „Arsenal“– „West Ham“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“– „Metallurg“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 19.55 Rankinis. 0.45 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

3.35 1 Baltijos



„Zodiakas“ („Zodiac“)

„Idealus vyras“ („Идеальный муж“)

1968 m. gruodžio 20-osios naktį Zodiaku pasivadinęs maniakas nužudė pirmąsias aukas. Antrą kartą dviguba žmogžudystė miestelio gyventojus sukrėtė po pusmečio. Vėliau žudikas pats pradėjo aktyviai padėti policijai, siųsdamas užšifruotas kriptogramas.

Tai ironiška ir žaisminga britų rašytojo Oscaro Wilde’o pjesės ekranizacija. Seras Robertas Čilternas – aukštuomenėje labai gerbiamas žmogus. Jis net yra sąžiningumo ir padorumo pavyzdys, žodžiu, idealus vyras. Bet jo praeitis ne tokia jau nepriekaištinga.

Kriminalinis trileris. JAV, 2007 m. Rež. Davidas Fincheris. Vaidina Jake’as Gyllenhaalas, Markas Ruffalo.

Komedija. Rusija, 1981 m. Rež. Viktoras Georgijevas. Vaidina Liudmila Gurčenko, Jurijus Jakovlevas.


2013 01 24

ketvirtadienis

lietuviškos

21.15 Tautos aikštė.

20.00 Valanda su Rūta.

21.00 „Moterys meluoja geriau“.

20.30 Muzikinė kaukė.

17.20 Lietuva tiesiogiai.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Bėdų turgus (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Šnipai“ (5) (N-7). 19.45 Stilius. Veidai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Vakaro žinios. 23.20 Sportas. Orai. 23.30 „Šnipai“ (5) (N-7) (k). 0.30 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (2) (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.40 Filmas koncertas „Slaptasis agentas barsuko išsaugojimo operacijoje“ (2013 m.) (k). 12.40 Kitas! (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“ (3). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.00 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo trileris „Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 0.45 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.40 Sveikatos ABC (k).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Žmogus prieš gamtą. Šiaurės Afrika. Marokas (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Karštas vakaras (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Muzikinė kaukė. 22.40 Kriminalinė drama „Nemiga“ (JAV, Kanada, 2002 m.) (N-14). 0.55 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.55 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Gyvenimo būdas. 10.15 Girių takais. 10.55 „Rossas Kempas. Piratai“ (3) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Ch.Darwino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Ch.Darwino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7). 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Super L.T. (N-7). 19.45 Dok. f. „Vandenyno milžinai“ (1) (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Super L.T. (N-7). 0.22 Orai. 0.25 Supernamai. 0.55 „Griūk negyvas!“

22.35 LNK

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 „Gyvenimo kryžkelės“. 12.00 „Motina ir sūnus“. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Šeimos reikalai“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Nuodėmių dešimtukas. 20.30 Patys pačiausi. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Būrys“. 23.00 „Ieškotojas“. 0.00 „Kaulai“. 1.00 „Herojai“ (9).



22.40 BTV



„Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose“ („Murder at 1600“)

„Nemiga“ („Insomnia“)

Po meilės nakties Baltųjų rūmų tualete randamas blondinės lavonas. Šį paslaptingą nusikaltimą ima tirti Vašingtono detektyvas Harlanas Regis, o specialiųjų tarnybų vadovas siunčia agentę Niną stebėti jo veiksmų. Pagrindinis įtariamasis gali būti prezidentas.

Los Andželo policininkas Vilas Dormeris kartu su porininku siunčiamas į Aliaską tirti jaunos merginos nužudymo aplinkybių. Padedami vietos policijos pareigūnės Elės detektyvai suranda svarbiausią įtariamąjį. Bet kaip tik tada Vilas padarys lemiamą klaidą.

Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. Rež. Dwightas H.Little’as. Vaidina Wesley Snipesas, Diane Lane.

Kriminalinė drama. JAV, Kanada, 2002 m. Rež. Christopheris Nolanas. Vaidina Alas Pacino, Robinas Williamsas.

27


28

ketvirtadienis 2013 01 24 lietuviškos

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Atžalos“ (3) (k). 12.20 Pasaulio dokumentika. „Saulės dovanos“ (1, 2) (Švedija, 2009 m.) (k). 13.20 Prisiminkime. „Makropulo receptas“ VADT. 13.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. Algirdo Martinaičio kūriniai (k). 14.10 Amžininkai. Roko maršas per Lietuvą. 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Grynas gyvenimas. 19.30 Laiko ženklai. Prekybos keliai ir miestas (2006 m.). 20.25 Nepažintas pasaulis. Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Laivo „Fusiller“ tragedija. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Dok. f. „Nadežda“ (2010 m.). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Edmundas Zubavičius. Dok. f. „Vaikystės juodraščiai“ (1997 m.). 23.50 Vienas eilėraštis. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Scenaristės, kino režisierės Dianos Matuzevičienės 65-mečiui. Dok. f. „Prisilietimai“ (1998 m.) (k). 1.10 Skulptūrų pėdomis (2) (k).

regioninės

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Kitas Džimio pasaulis“ (8). 8.15 „EimiJumi“ roko grupė“ (3). 8.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. 9.05 „Galingasis šuo Kriptas“. 9.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 10.00 „San Fransisko raganos III“ (N-7). 11.00 „Vaiperis“ (2) (N-7). 12.00 „Purpurinis deimantas“ (N-7). 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 „Detektyvė Džonson“ (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Donnos Leon detektyvai. „Suklastoti įkalčiai“ (Vokietija, 2005 m.) (N-14). 22.50 „Begėdis“ (N-14). 23.50 „Gynėjai“ (N-7). 0.50 „Vaiperis“ (2) (N-7) (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 18.00 „Pagrindinis įkaltis“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 „Stebėtojų lyga“. 1.15 „CSI Majamis“. 2.00 „Pagrindinis įkaltis“.

21.20 Init

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 2013 m. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.45 Karamelinės naujienos (N-7). 12.15 Dviračio šou. 12.45 Pasaulis X (k) (N-7). 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Karamelinės naujienos (N-7). 16.00 Diagnozė: valdžia. 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Kerimoro rožė“ (Vokietija, 2001 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Melodrama „Ugnies šviesoje“ (Vokietija, 2000 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (N-7). 11.20 Vilnia – Vilniaus motina. 11.50 Komedija „Lemiamas balsas“ (N-7). 13.55 Telelaikraštis. 15.50 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis. 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Drama „Nekaltųjų balsai“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 1.05 Komedija „Sekso turas“ (N-14).

8.00 Karinė drama „Pasipriešinimas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 10.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 12.10 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 18.00 Karinė drama „Agentės“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 20.35 Trileris „Largo Vinčas. Kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 22.20 Drama „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 0.25 Trileris „Adrenalinas“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ (15). 11.15 „Likimo dovana“. 12.15 „Pavojingi Ostino Stivenso nuotykiai“. 13.15 Kriminalinė komiška drama „Gynėjas“ (Kanada, JAV, D.Britanija, 2009 m.) (N-7). 15.00 F. „Denas tikrame gyvenime“ (JAV, 2007 m.). 16.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.15 „Advokatė Lovinski“. 18.15 Mūsų augintiniai. 18.45 „Karamelė“. 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“ (4) (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 „Užtemimas: prisiminti pavojinga“ (N-7). 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Vaiperis“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 Donnos Leon detektyvai. „Suklastoti įkalčiai“. 22.50 Drama „Begėdis“. 23.50 Drama „Gynėjai“. 0.50 „Vaiperis“ (k).

21.30 TV6



„Nekaltųjų balsai“ („Voces inocentes“)

„Stebėtojų lyga“ („Watchmen“)

Vienuolikametis Čava gyvena su mama, seserimi ir broliu. Aplink siaučia nuožmus pilietinis karas. Naktimis griaudėja sprogimai, girdėti automatų salvės, žūsta draugai, su kuriais dar dieną žaidei gatvėje. O kiti, vos sulaukę dvylikos, paimami į kariuomenę.

Filmo veiksmas rutuliojasi alternatyvioje Amerikos realybėje. Kažkas pasmerkia myriop amžinai kaukę dėvinčio piktadario Roršacho sėbrą. Velionio bosui atrodo, kad tai Stebėtojų darbas, ir jis neatidėliodamas buria Paskutiniojo teismo dienos komandą.

Drama. Meksika, JAV, 2004 m. Rež. Luisas Mandoki. Vaidina Carlosas Padilla, Leonor Varela.

Fantastinė drama. JAV, 2009 m. Rež. Zackas Snyderis. Vaidina Jeffrey Deanas Morganas, Billy Crudupas.


2013 01 24 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00 Naujienos. 10.25 „Gerai ir pigiai“ su D.Doncova. 11.10 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.00 Naujienos. 13.20 „Metas pietauti!“ 14.00 „Nelygiavertė santuoka“. 15.00 „Mados nuosprendis“. 16.00 Vakaro naujienos. 17.05 „Suprasti. Atleisti“. 17.40 „Susituokime“. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Viktorija“ (paskutinė s.). 23.05, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.20 Jurijaus Bašmeto jubiliejinis koncertas. 1.30 Vakaro naujienos. 1.40 „Žvaigždėlaivis“. 1.55 „Suprasti. Atleisti“. 2.25 „Mados nuosprendis“. 3.15 „Nelygiavertė santuoka“. 4.00 Komedija „Linkėjimai nuo trimitininko Čarlio“. 5.15 Muzika.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05 „Kotovskis“. 9.00 Žinios. 9.30 1000 smulkmenų. 10.15 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 12.00 Žinios. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.00 Žinios. 15.50 „Būrimas prie žvakių“. 17.40 Žinios. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 „Visada sakyk „visada“. 21.05 „11-asis objektas“. 22.05 Dvikova. 23.40 „Kotovskis“. 0.35 Žinios +. 0.55 Vaid. f. „Susitikimo vietos pakeisti negalima“ (4). 2.15 Vesti.ru.

6.05, 14.10, 17.50 Šeimos dramos. 6.50, 13.05 Vaikų klubas. „Saladinas“. 7.20, 9.05, 16.55 Nuteisk mane. 8.15, 18.50 Nemeluok man. 10.15, 17.50, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.10 Atleisk man. 12.10 Aktuali tema. 13.35 Skubus iškvietimas. 15.00 Patikima priemonė. 20.50 Jūs ir nesapnavote. 23.50 „Kareiviai“. 0.40 Naujienos 24. 1.00 Skubus iškvietimas.

6.00, 15.00, 17.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 16.00 „Viską nuspręsiu pati“. 10.00, 21.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00 Šviesos rate. 13.00 Vaid. f. „Papasakok man apie save“. 18.00 48 minutės. 19.00 Savo akimis. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 23.00 Vaid. f. „Velniai griebtų“.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Vasarnamiai. 9.25 Medicinos paslaptys. 10.00 „Taksistė“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.30 Prokuroro patikra. 18.35 Kalbame ir rodome. 19.25 „Liejyklos prospektas“. 21.40 „Inspektorius Kuperis“. 23.35 „Pagundų miestas“.

7.00 Drama „Prancūzas Serioža“. 9.00 Melodrama „Greitai pavasaris“. 11.00 Drama „Sūnelis“. 13.00 Komiška melodrama „Dzisai“. 15.00 Komiška melodrama „Laisvasis plaukiojimas“. 17.00 Drama „Paprasti dalykai“. 19.00 Komedija „Prancūzų kilmės asmuo“. 20.40 Komedija „Viskas sąžiningai“. 22.40 Drama „Naujametis romanas“. 1.00 Drama „Medžiotojas“.

ketvirtadienis

naujienos

7.00 F. „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 9.00 Muzikinė melodrama „Šokis hiphopo ritmu“ (JAV, 2006 m.). 11.00 F. „Audros karys“ (Vokietija, JAV, D.Britanija, 2006 m.). 13.00 Romantinė drama „Emos laimė“ (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 15.00 F. „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 17.00 Mistinis trileris „Akis“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-7). 19.00 Muzikinė melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ (JAV, 2008 m.). 21.00 Komedija „Pažadėk man!“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 23.05 Drama „Miegančioji Gražuolė“ (Australija, 2011 m.) (S). 1.00 Romantinė drama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45 Pasaulio sportas. 13.30 BBC naujienos. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 16.30 Atviras pokalbis. 17.00, 18.00 Globalinės naujienos. 18.30 Pasaulio verslo naujienos. 18.45 Pasaulio sportas. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Pasaulio verslo naujienos. 20.45 Pasaulio sportas. 21.00, 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 22.45 Pasaulio sportas. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

2.00 F. „Nuostabus protas“. 4.30 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 7.00 Drama „Didžioji scena“. 9.30 F. „Prisiminti pavojinga“. 11.40 Veiksmo drama „Dogtauno ekstremalai“. 13.40 Mistinė melodrama „Vanilinis dangus“. 16.00 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“. 18.00 Siaubo trileris „Gotika“. 19.50 Veiksmo drama „Įkaitas“. 22.10 Drama „Sugrįžimas į Braidshedą“. 0.25 Drama „Triušio urvas“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Sveikatos laida. Vedėjas S.Gupta. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. Pokalbių laida. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 17.30 Prie pasaulio žemėlapio. 18.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai.

5.35, 0.10 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.25, 12.15, 17.25 „Gilmorų merginos“. 8.15, 16.35 „Seklys“. 9.05 „Siek sėkmės vėl!“ 10.40 Nora Roberts. „Šiaurės pašvaistė“. 13.10 „Heivenas“. 14.05, 19.10, 23.20 „Šok iki nukritimo“. 15.00 „Vestuvių verslas“. 18.15 „Heivenas“. 20.00 „Liežuvautoja“. 20.50 „Tėvai“. 21.40 „Milijonieriaus nuotaka“. 22.30 „Šeimos genealogija“. 0.55 „Tik moterims“.

muzika

7.00, 18.45 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

6.40, 2.30 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10, 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 11.00, 15.10 „Made“. 11.50 „Paauglės motinos“. 13.30 „Eilinė Onutė“. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 0.50 TV šou „Interneto kvailiai“. 1.40 Slapta kamera.

5.20 Džiazas. 10.30 Klasikos archyvai. Diriguoja I.Markevičius. 11.25 Klasikos archyvai. I.Stravinskio kūrinius diriguoja I.Markevičius. 12.20 Klasikos archyvai. Diriguoja I.Markevičius. 13.15 Divertismentas. 14.30 J.Brahmso ir K.Szymanowskio kūrinių koncertas. Diriguoja V.Gergijevas. 16.30 R.Wagnerio ir F.Liszto kūrinių koncertas. Diriguoja I.Fischeris. 18.00 H.Berliozo opera „Benvenutas Čelinis“. 20.45 Divertismentas. 21.30 Džiazo legendos. 1964 m. A.Farmeris koncertuoja Anglijoje. 22.40 Koncertuoja M.Ribot ir „Los Cubanos Postizos“. 0.05 M.Ribot trio koncertuoja Nevero džiazo festivalyje. 1.10 Nakties programa.

29


30

ketvirtadienis 2013 01 24 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Buenos Airės. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 S.Grigson Jungtinėje Karalystėje. 13.00 Graikijos aromatai. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Kelionė į Mauricijų. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Havajai. 16.00 Keliautojas. Australija. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 18.30 Pasaulio vynuogynai. Melburnas. 19.00 Keliautojas. Australija. 20.00 Be tabu. Los Andželas. 21.00 Pasaulio sportas. Indija. 22.00 Ramybės ieškotojai. Kalifornija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Tasmanija. 0.00 Keliautojas. Barselona. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Mano smegenys. Atmintis. 11.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 12.00 Draudimai. Išsigimimas. 13.00 Bebrų užtvanka. 14.00 Islandijos sala. 15.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 16.00 Draudimai. Išsigimimas. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Ferrari“ automobilių gamyklos. 19.00 NSO virš Europos. 20.00 NSO besivaikant. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 NSO virš Europos. 23.00 NSO besivaikant. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Viskas apie šunis. 8.15, 16.30 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Nepaprasti N.Bakerio gyvūnai. 10.05 Lotynų Amerikoje. Patagonija. 11.00 Šunų jauniklių fabrikas. 11.55 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Aligatorių tramdytojas. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Žvėrių kovos laukai. 17.25 Veterinarai gelbėtojai. 18.20 Nepaprasti šunys. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Neištirtos salos. 22.00 A.Stevenso nuotykiai. 22.55 Pavojingi Makso maršrutai. 23.50 Trijų uodegų istorija. 0.45 Man įkando. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Samaros „Krasnyje Krylja“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kazanės UNICS. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Mariupolio „Azovmaš“. 18.30 Futbolo dievai. B.Charltonas. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

6.00 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 7.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 8.00 „Sunkiausi darbai“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 9.55 „Edo nuotykiai“. 10.50 „Akis į akį su gamta“. 11.40 „NSO bylos“. 12.35 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 13.25 „Ekstremalūs išbandymai“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Edo nuotykiai“. 16.05 „Akis į akį su gamta“. 16.55 „NSO bylos“. 17.50 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 18.45 „Stipriausi koziriai“. 19.40 „Sunkiausi darbai“. 20.30 „Vyriški darbai“. 21.20 „Adrenalino ieškotojai“. 22.10 „Per kančias ir bangas“. 23.05 „Ekstremalūs išbandymai“. 0.00 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Trumbo“. 12.55 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 13.25 „Impresionistai“. 14.35 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Ar žinai, kas esi?“ 17.45 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 18.45 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 19.50 „Ląstelė“. 21.00 „Masinio naikinimo ginklai“. 22.00 „Mitų medžiotojai“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.00 „Bjaurieji gyvūnai“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 9.55 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 10.55 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 12.00 „Dramblių užkalbėtojas“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 14.30 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 17.55 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 19.00 „Gyvūnų viltis“. 20.00 „N.Marvenas ir raganosiai“. 21.00 „Orangutanų dienoraštis“. 22.00 „Laukinė Velso gamta“. 23.00 „Dramblių užkalbėtojas“.

8.15 Atviras Australijos teniso čempionatas. Moterų pusfinalis. 10.30 Atviras Australijos teniso čempionatas. Vyrų pusfinalis. 13.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. 15.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. 16.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 19.00 Teniso apžvalga. 19.30 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.00 Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. 23.00 Kovos klubas. „Superkombat“. 24.00 Sportinis pokeris. 1.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. 2.00 Teniso apžvalga.

18.00 TV1000



4.00 1 Baltijos

10.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos pusfinalis. „Chelsea“– „Barcelona“. 12.45 Futbolas. 2009m. UEFA čempionų lygos finalas. „Barcelona“– „Manchester United“. 14.55 Golfas. PGA turo užkulisiai. 15.25 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 15.55 „Premier League World“ žurnalas. 16.25 „Trans World Sport“ žurnalas. 17.25 Ledo ritulys. KHL. CSKA–Minsko „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 20.10 Boksas. A.Wardas ir C.Frochas. 21.25 Krepšinis. Eurolyga. „Caja Laboral“–„Barcelona Regal“. Tiesioginė transliacija. 23.25 Krepšinis. Eurolyga. „Maccabi“– „Olympiacos“.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.15 Sportinis pokeris. 21.15 Dok. f. „Ir vėl Ludolfai!“ 0.45 Turbo. 1.00 Nakties programa.



„Gotika“ („Gothika“)

„Linkėjimai nuo trimitininko Čarlio“ („Привет от Чарли-трубача“)

Psichologė Miranda Grej dirba psichiškai nesveikų kalinių ligoninėje. Jos pacientė Chloja, kuriai vaidenasi ją negailestingai prievartaujantis šėtonas, vis perspėja Mirandą, kad ji bus kita velnio auka. Pradžioje atrodo, kad tai tik šizofreniškas kliedesys.

Garsaus estrados dainininko Andrejaus Iljino muzikinė karjera prasidėjo mažame Tutajevo miestelyje. Kartą jį aplankė vienuolikmetis Antonas, kuris atvežė naują dainą. Andrejus pamanė, kad Antonas gali būti jo sūnus. Vėliau viskas dar labiau susipainiojo.

Siaubo trileris. JAV, Prancūzija, 2003 m. Rež. Mathieu Kassovitzas. Vaidina Halle Berry, Robertas Downey.

Komedija. Rusija, 1998 m. Rež. Vladimiras Gramatikovas. Vaidina V.Gramatikovas, Irina Rozanova.


2013 01 25

penktadienis

lietuviškos

23.15 „Mafijos mergina“.

17.45 24 valandos.

19.20 „Undinė“.

19.25 Auksarankiai.

19.35 „Katastrofa Fukušimoje“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Hartlando užuovėja“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Kriminalinė drama „Mafijos mergina“ (JAV, 2008 m.) (N-14).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kung Fu Panda“ (3) (k). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.50 Radži sužadėtuvės. Šventinis koncertas, kuriame Radži ir jo nuotaką sveikina draugai ir artimieji. Dalyvauja: „Pop Ladies“, „Naujosios pupytės“, B.Dambrauskaitė, D.Zvonkus ir „Smaragdinis“ choras, I.Valinskienė, A.Petravičienė, V.Genytė, A.Ivanauskas ir kt. (2013 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.15 „Kung Fu Panda“ (4). 14.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.55 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Maksimali bausmė“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 0.05 Siaubo trileris „Katakombos“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 1.55 Šlovė ir turtai (N-14) (k).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Prajuokink mane (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Rusų kinas. Veiksmo f. „Interneto reindžeriai“ (Rusija, 2010 m.) (N-14). 22.35 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.35 Mitų griovėjai (N-7) (k). 0.35 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.35 Bamba (S).

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15 Negaliu tylėti. 10.15 Padėkime augti. 10.55 „Ch.Darwino kova: rūšių atsiradimo evoliucija“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 „Padūkėlis Eliotas“. 13.20 Mokausi gaminti. 13.35 TV parduotuvė. 14.10 „Kas tu toks?“ 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45 Dok. f. „Vandenyno milžinai“ (1) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Vandenyno milžinai“ (1) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.35 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 19.35 Dok. f. „Katastrofa Fukušimoje“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 23.50 Gyvenimo būdas. 0.50 Girių takais.

21.00 BTV

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Aiškiaregys“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 „X faktorius“. 13.30 „Bailus voveriukas“. 14.00 „Ančiukas Donaldas ir draugai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Meilės prieglobstis“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Gyvenimo kryžkelės“. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Komedija „Undinė“ (JAV, 2006 m.). 21.25 Veiksmo trileris „Neįmanoma misija 3“ (Vokietija, JAV, 2006 m.). 23.45 Nuotykių f. „Paskutinis mohikanas“ (JAV, 1992 m.).



21.25 TV3



„Interneto reindžeriai“ („Хранители сети“)

„Neįmanoma misija 3“ („Mission: Impossible III“)

„Interneto reindžeriai“ yra slapta organizacija, kuriai priklauso Igoris, Maksas ir jų draugė Ženia. Anksčiau jie buvo gabūs programišiai, sugebantys įsilaužti į slapčiausias duomenų bazes. Bet situacija pasikeitė. Dabar jie – internetinių įsilaužėlių gaudytojai.

Superagentas Itenas Hantas nusprendė pailsėti nuo pavojingų misijų ir net susiruošė vesti simpatišką merginą Džuliją. Tačiau CŽV vadovybė prašo Hanto išgelbėti jauną merginą Lindsę Feris, pakliuvusią į fanatiško ginklų prekybos magnato Oveno Deviano pinkles.

Veiksmo filmas. Rusija, 2010 m. Rež. Dmitrijus Matovas. Vaidina Michailas Kozakovas, Alexandras Nosikas.

Veiksmo trileris. Vokietija, JAV, 2006 m. Rež. J.J.Abramsas. Vaidina Tomas Cruise’as, Vingas Rhamesas.

31


32

PENKTADIENIS

2013 01 25

LIETUVIŠKOS

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 12.30 Iššūkis žvaigždėms (k). 13.30 Aktoriaus Juozo Lauciaus 120-osioms gimimo metinėms. Apie Juozą Laucių... (1994 m.) (k). 14.10 Grynas gyvenimas. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Arti toli. 19.30 LNOBT spektaklis. L.A.Minkus. Baletas „Don Kichotas“. Dirigentas Vytautas Viržonis. 21.20 Kūrybos metas. „Sietyną“ prisimenant. 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.35 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XVII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2012“. „Megaphone“ (Lietuva, Danija, Prancūzija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Bardų festivalis „Purpurinis vakaras“ (3).

REGIONINĖS

7.15 7.50 8.15 8.40 9.05 9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.35

0.50

Teleparduotuvė. „Kitas Džimio pasaulis“. „EimiJumi“ roko grupė“. „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“. „Galingasis šuo Kriptas“. „Senosios Kristinos nutikimai“. „San Fransisko raganos III“ (N-7). „Vaiperis“ (3) (N-7). „Purpurinis deimantas“. „Keršto bučiniai“ (N-7). „Meilė ir kančia“. Teleparduotuvė. „Drakonų kova Z“. Juokas juokais. „Auklė“. „Detektyvė Džonson“. „Langai III“ (N-7). „Mentalistas“ (N-7). Detektyvas „Tagartas XXII. Daryk arba mirsi“ (D.Britanija, 2005 m.). Istorinė drama „Elžbieta. Aukso amžius“ (D.Britanija, Prancūzija, Vokietija, 2007 m.). „Vaiperis“ (3) (N-7) (k).

9.15, 14.30 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00, 15.00 „Išlikimas“. 11.00, 17.00 „112. Ekstremali pagalba“. 12.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 16.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 18.00 F. „Kastlas“ (1) (JAV, 2010 m.). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Liudininkai“. 22.00 „Lyga“. 23.00 „Anarchijos vaikai“. 23.45 Eurolygos rungtynės. Šešioliktukas. „Anadolu Efes Istanbul“–Kauno „Žalgiris“. Vaizdo įrašas. 1.25 Stačia galva. 2011 m. pasaulio čempionatas. 2.30 „Žvaigždžių vartai. Visata“.

22.00 LNK

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 2013 m. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7). 10.05 Dviračio šou. 10.30 24 valandos (N-7). 11.15 KK2 (N-7). 11.40 Ne vienas kelyje. 12.15 Dviračio šou. 12.45 Apie ūkį ir bites. 13.15 Sveikatos ABC. 13.45 24 valandos (N-7). 14.30 KK2 (N-7). 15.00 Dviračio šou. 15.30 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1997 m.). 16.00 KTV – kino ir televirtuvė. 16.30 Pasivaikščiojimai (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.15 „Linksmieji draugai“. 9.40 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Ugnies šviesoje“ (Vokietija, 2000 m.). 12.00 Paliktų žmonų klubas. 13.00 „Rozalinda“. 13.50 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Gaminame kasdien. 17.00 Paliktų žmonų klubas. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Rozalinda“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.45 Drama „Svajonių pakrantė“ (Vokietija, 2001 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.



9.00 Žinios (k). 9.20 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 10.45 Nuomonės (k). 11.45 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.25 Muz. dok. f. „Šviesk!“ (N-7). 17.30 Ženklai ant skydo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Kriminalinė komedija „Apvogti vagį“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (3, 4) (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Fantastinis trileris „Pandorum“ (N-14). 23.05 Žinios (k). 23.25 Komedija „Bruno“. 0.50 Drama „Persikėlimas“ (N-14).

8.00 Karinė drama „Agentės“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 10.35 Trileris „Largo Vinčas. Kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 12.20 Drama „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 18.00 Kriminalinė drama „Pasikėsinimas į Ričardą Niksoną“ (JAV, Meksika, 2004 m.) (N-14). 20.10 Komedija „Pažadėk man tai“ (Serbija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 22.20 Trileris „Jokių stabdžių“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 0.05 Siaubo f. „Baubas“ (JAV, 2005 m.) (S).

8.45 Ieškokime geriausio! 9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (8). 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Drama „Hačiko. Šuns istorija“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.). 13.55 „Kritinė riba“ (N-7). 14.55 Ieškokime geriausio! 15.10 Romantinė drama „Žiedo istorija“ (D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m.) (N-7). 17.15 „Komanda Č“ (N-7). 18.15 Reidas (k). 18.45 „GSG 9: elitinis būrys“ (4) (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (16). 20.45 Auksinė kolekcija. „Mano sesers suknelėje“ (Vokietija, 2012 m.) (N-7). 22.30 „Balticum TV“ žinios. 22.45 Trileris „Rifas“ (Australija, 2010 m.) (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 „San Fransisko raganos III“. 11.00 „Vaiperis“. 12.00 „Purpurinis deimantas“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Auklė“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Tagartas XXII. Daryk arba mirsi“. 22.35 Istorinė drama „Elžbieta. Aukso amžius“. 0.50 „Vaiperis“ (k).

0.05

LNK



„Maksimali bausmė“ („Maximum Conviction“)

„Katakombos“ („Catacombs“)

Veiksmo filmas. JAV, 2012 m. Rež. Keoni Waxmanas. Vaidina Stevenas Seagalas, Steve’as Austinas.

Siaubo trileris. JAV, 2007 m. Rež. Tommas Cokeris. Vaidina Shannyn Sossamon, Pink.

Buvę slapto operatyvinio kovinio padalinio smogikai Tomas Krosas ir jo porininkas Maningas gauną naują užduotį – dalyvauti seno kalėjimo uždarymo procedūroje ir užtikrinti dviejų pavojingų nusikaltėlių apsaugą. Netrukus kalėjimas tampa tikro karo zona.

Adrenalino ištroškusiam jaunimui siūloma apsilankyti vakarėlyje XIV a. požemiuose šalia dūlančių kaulų. Šiai pramogai ryžtasi ir į Paryžių sesers aplankyti atvykusi Viktorija. Mergina pasiklysta klaidžiuose labirintuose ir netrukus supranta, kad ji čia ne viena.


2013 01 25 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.00, 13.00 Naujienos. 10.25 „Gerai ir pigiai“ su D.Doncova. 11.10 „Noriu žinoti“ su M.Širvindtu. 12.00 Kitos naujienos. 12.25 „Tu ne vienas“. 13.25 „Metas pietauti!“ 14.05 „Nelygiavertė santuoka“. 15.15 „Suprasti. Atleisti“. 16.00 Vakaro naujienos. 16.50 „Mados nuosprendis“. 17.55 „Lauk manęs“. 18.55 „Susituokime“. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.15 „Stebuklų laukas“. 22.20 Vladimiro Vysockio jubiliejaus proga. Drama „Vysockis. Ačiū, kad gyvas“. 0.45 „Vysockis. Paskutiniai metai“. 1.30 „Suprasti. Atleisti“. 2.25 „Mados nuosprendis“. 3.20 „Nelygiavertė santuoka“. 4.05 Komedija „Dėl šeimyninių aplinkybių“ 6.30 Muzika.

filmai

4.00 Rusijos rytas. 8.05 „Kotovskis“. 9.00 Žinios. 9.30 Visa Rusija. 9.45 1000 smulkmenų. 10.20 Apie tai, kas svarbiausia. 11.00 „Jefrosinija“. 12.00 Žinios. 13.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 13.55 „Kilmingų mergelių institutas“. 15.00 Žinios. 15.50 „Būrimas prie žvakių“. 17.40 Žinios. 18.30 Tiesioginis eteris. 19.20 Kreivas veidrodis. 21.30 Vaid. f. „Miško ežeras“. 23.20 Vaid. f. „Didelė meilė“. 1.05 Vaid. f. „Susitikimo vietos pakeisti negalima“ (5). 2.40 Vesti.ru.

6.05, 14.15, 17.55 Šeimos dramos. 6.50, 13.20 Vaikų klubas. „Saladinas“. 7.20, 9.05, 17.00 Nuteisk mane. 8.15, 18.50 Nemeluok man. 10.20, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.20 Karinė paslaptis. 13.50, 22.45 Žiūrėkite visi! 15.10 Patikima priemonė. 20.50 Keistenybės. Imperijos žūtis. 21.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Agentai baltais chalatais. 23.45 Paklydimų teritorija.

6.00, 15.00, 17.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 „Viską nuspręsiu pati“. 10.00 „Įteisintas mentas“. 11.00 Savo akimis. 12.00 48 minutės. 13.00 Vaid. f. „Velniai griebtų“. 16.00 „Viską nuspręsiu pati“. 18.00 Artima kova. 19.00 Viskas taip. 20.00 „Sankt Peterburgo banditai“. 21.00 „Įteisintas mentas“. 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 23.00 Vokietija per savaitę. 23.30 ART navigatorius. 0.00 Skeneris.

4.00 NTV rytas. 6.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 8.00, 11.00, 17.00, 21.15 Šiandien. 8.25 Akistata. 9.25 Gelbėtojai. 10.00 „Taksistė“. 11.35 Iki teismo. 12.35, 14.30 Prisiekusiųjų teismas. 13.35, 16.35 Ypatingas atsitikimas. 15.35 „Sutuoktiniai“. 17.35 Prokuroro patikra. 18.45 Kalbame ir rodome. 19.40 „Liejyklos prospektas“. 0.15 Piktžodžiavimo mokykla. 1.05 Šachmatų apžvalga.

7.00 F. „Dzisai“. 9.00 Drama „Namas Anglų krantinėje“. 11.00 Komedija „Viskas sąžiningai“. 13.00 F. „Senis Šaltis visada skambina… triskart!“ 15.00 Komedija „Prancūzų kilmės asmuo“. 17.00 Melodrama „Ryšys“. 19.00 Drama „Medžiotojas“. 21.15 F. „Gyventi“. 23.00 „Nacionaliniai poledinės žūklės ypatumai, arba Visiškas atsipalaidavimas“. 1.00 Trileris „Gyvenimo kvapas“.

penktadienis

naujienos

7.00 Mistinis trileris „Akis“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-7). 9.00 Muzikinė melodrama „Šokis hiphopo ritmu 2. Gatvės“ (JAV, 2008 m.). 11.00 F. „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 13.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 15.15 F. „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 17.00 F. „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.05 Muzikinė melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 21.00 F. „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis siaubo trileris „Pandorum“ (Vokietija, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 1.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, 2009 m.) (N-7).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45 BBC naujienos. 11.30 Idėjų lietus. 12.45 Pasaulio sportas. 13.30 BBC naujienos. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 15.00, 16.00 Įvykiai Azijoje. 16.30 Idėjų lietus. 17.00, 17.30 Jūsų nuomonė. 18.30 BBC naujienos. 18.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 19.30 Naujienos iš Afrikos. 20.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 20.45 Pasaulio sportas. 21.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.30 Mūsų pasaulis. 23.00 Pasaulio verslo apžvalga. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

2.00 Mokslinės fantastikos f. „Žvaigždžių kelias VI. Neatrastas kraštas“. 4.30 Drama „Įkaitas“. 7.30 Mistinė melodrama „Vanilinis dangus“. 9.50 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“. 11.45 Komiška drama „Barnio versija“. 14.05 Siaubo trileris „Gotika“. 15.55 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“. 18.00 Fantastinis nuotykių f. „Beovulfas“. 20.00 Biografinė drama „Pagauk, jei gali“. 22.35 Drama „Triušio urvas“. 0.15 Drama „Veronika ryžtasi mirti“.

6.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Amerikos rytas. Žadintuvas. 13.00 Vieningas pasaulis. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Naujienų srautas. 16.00 Pasaulio verslo apžvalga. 17.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 18.00 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

5.35, 0.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.25, 12.15, 17.25 „Gilmorų merginos“. 8.15, 16.35 „Seklys“. 9.05, 15.00 „Siek sėkmės vėl!“ 10.35 Nora Roberts. „Ugnies garbintojai“. 13.10, 18.15 „Heivenas“. 14.05, 19.05, 23.15 „Šok iki nukritimo“. 20.00 „Baleto puantai“. 21.35 „Liežuvautoja“. 22.25 „Tėvai“. 0.55 „Idealas“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 „Viščiukas robotas“. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.45 MCM dainos. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

6.40 Tik hitai. 8.30 Ekstremalūs išbandymai. 9.20 Aklas pasimatymas. 10.10 „Eilinė Onutė“. 12.40 „Paauglės motinos“. 13.30 „Made“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 17.40 Ekstremalūs išbandymai. 18.30 „Kambarių plėšikai“. 19.45 Aklas pasimatymas. 20.40 TV šou „Staigmena“. 21.30 „Nepritampanti“. 23.10 „Top 10“. Nelly Furtado. 0.00 „World Stage“. 0.50 Realybės šou „Krantas“. 4.10 Tik hitai.

5.00 Džiazas. 10.30 J.Brahmso ir A.Dvoráko kūrinių koncertas. 12.15 M.Forstas ir L.Kavakosas groja W.A.Mozarto kūrinius. 13.20 Divertismentas. 14.30 Džiazo legendos. E.Garnerio koncertai Europos miestuose. 15.35 Džiazas. A.Romano trio koncertas. 16.35 Džiazas. Koncertuoja T.Montcalm. 18.00 J.Offenbacho opera „Hoffmano pasakos“. 20.50 Divertismentas. 21.30 R.Petit baletas „Jaunuolis ir mirtis“. 21.55 R.Petit baletas „Carmens“. 22.40 R.Petit baletas „Proustas, arba Širdies dūžiai“. 0.30 Koncertuoja F.Bearzatti kvartetas.

33


34

penktadienis

2013 01 25

dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Keliautojas. Australija. 11.00 Kelionės motociklu. 12.00 Amerikos maistas. Savana. 13.00 Skaniausi valgiai. Provansas. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Pasaulio vynuogynai. Melburnas. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Tasmanija. 16.00 Keliautojas. Australija. 17.00 Kelionės motociklu. 18.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 18.30 Pasaulio vynuogynai. Melburnas. 19.00 Keliautojas. Barselona. 20.00 Be tabu. San Fransiskas. 21.00 Tikrasis gyvenimas. Haitis. 21.30 Svetimšalis. Ženeva. 22.00 Be tabu. Miestai dvyniai. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kipras. 0.00 Keliautojas. Turkija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 „Ferrari“ automobilių gamyklos. 11.00 NSO virš Europos. 12.00 NSO besivaikant. Kosmoso kaubojai. 13.00 Dinozaurų sandara. 14.00 Amazonės milžinai. 15.00 NSO virš Europos. 16.00 NSO besivaikant. Kosmoso kaubojai. 17.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 18.00 „Harley Davidson“ motociklų gamyklos. 19.00 Antrasis pasaulinis karas. 20.00 Prekiautojai senoviniais ginklais. 21.00 Tunų žvejyba. 22.00 Antrasis pasaulinis karas. 23.00 Prekiautojai senoviniais ginklais. 0.00 Tunų žvejyba. 1.00 Nakties programa.

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Nepaprasti šunys. 8.15 Šunys, katės ir kiti numylėtiniai. 9.10 Veterinarai gelbėtojai. 10.05 Neištirtos salos: Zanzibaras. 11.00 Siaubo namai. 11.55 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Mikaelos zoologijos turas. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.35 Žvėrių kovos laukai. 16.30 Kinologija. 17.25 Mažylių planeta. 18.20 Blogas šuo. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 21.05 Neištirtos salos: Karibai. 22.00 Ryklių užpuolimai. 22.55 Vabalų milžinų karai. Superžudikas. 23.50 Pasmerkta žūčiai. 0.45 Kaip išmaitinti krokodilą. 1.35 Laukiniai ir pavojingi.

6.00, 12.40, 17.55 „Milžiniškų objektų pervežimas“. 7.00 „Ekstremalūs išbandymai“. 8.00 „Sunkiausi darbai“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 9.55 „Vyriški darbai“. 10.50 „Adrenalino ieškotojai“. 11.40 „Per kančias ir bangas“. 13.25 „Ekstremalūs išbandymai“. 14.20 „Stipriausi koziriai“. 15.10 „Vyriški darbai“. 16.05 „Adrenalino ieškotojai“. 16.55 „Per kančias ir bangas“. 18.45 „Stipriausi koziriai“. 19.40 „Sunkiausi darbai“. 20.30 „Ratai iš ano pasaulio“. 21.20 „J.May: didžiosios idėjos“. 22.20 „Laimės kūdikiai“. 23.10 „Ekstremalūs išbandymai“. 0.05 Nakties programa.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Ar žinai, kas esi?“ 11.10 „Oswaldo šmėkla“. 12.40 „Katiuša: didinga mažos moters istorija“. 13.25 „Impresionistai“. 14.35 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Ar žinai, kas esi?“ 17.45 „Laiko komanda“. 18.45 „Nepalankiausios profesijos Didžiojoje Britanijoje“. 19.50 „Karo laikų ūkininkai“. 20.55 „Kroatijos karaliai“. 21.50 „Gynyba pagal Garou“. 23.00 „Napoleonas“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 10.55, 14.30 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.00 „N.Marvenas ir raganosiai“. 8.55, 19.00 „Gyvūnų viltis“. 9.55 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 12.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 13.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“. 14.00 „Anos laukiniai gyvūnai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Laukinių gyvūnų priimamasis“. 17.55 „Orangutanų dienoraštis“. 20.00 „N.Marvenas ir pingvinai“. 21.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 22.00 „Didysis baltasis garnys. Gyvenimo ir mirties drama“. 23.00 „Skrydis dėl išlikimo“.

22.20 1 Baltijos



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Zgoželeco „Turow“–Mariupolio „Azovmaš“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kazanės UNICS. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Zgoželeco „Turow“. 18.30 Futbolo dievai. Z.Zidane. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Kauno „Žalgiris“. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

11.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos finalas. „AC Milan“– „Liverpool“. 13.45 „Futbol Mundial“ žurnalas. 14.15 Krepšinis. Eurolyga. „Caja Laboral“– „Barcelona Regal“. 16.05 „Arsenal“–„West Ham“. 17.55 Krepšinis. Eurolyga. CSKA–„Unicaja“. Tiesioginė transliacija. 19.55 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“–„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Montepaschi“– „Besiktas“. 23.45 Krepšinis. Eurolyga. „Panathinaikos“– „Real“.

9.35 Atviras Australijos teniso čempionatas. Vyrų pusfinaliai. 15.35 Žiemos sporto šventė. 15.50 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 16.45 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 19.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 19.30 Teniso apžvalga. 20.00 Futbolas. „Afrikos tautų taurė“. 22.00 Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. 23.00 Atviras Australijos teniso čempionatas. 0.45 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. 1.45 Motociklų lenktynės Dubajuje. 2.00 Teniso apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.00 TV parduotuvė. 15.30 Sporto viktorina. 18.30 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 18.45 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 19.55 Rankinis. 21.45 „Sport1“ naujienos. 22.15 Rankinis. 0.15 „Sport1“ naujienos. 1.00 Nakties programa.

22.35 TV1000



„Vysockis. Ačiū, kad gyvas“ („Высоцкий. Спасибо, что живой“)

„Triušio urvas“ („Rabbit Hole“)

Garsaus Rusijos bardo Vladimiro Vysockio jubiliejui skirtas filmas atkuria dramatiškus 1979 m. įvykius, kai per vieną koncertą Uzbekistane dainininkas išgyveno klinikinę mirtį. Tuo metu jo organizmas buvo išsekintas narkotikų ir neatlaikė įtampos.

Beka ir Hovardas neatsigauna po juos užgriuvusios nelaimės. Prieš aštuonis mėnesius tragiškai žuvo jųdviejų sūnelis, ir šis įvykis perskyrė laimingos poros gyvenimą į du periodus – iki ir po. Dabar su dvasine tuštuma kiekvienas stengiasi susidoroti savaip.

Drama. Rusija, 2011 m. Rež. Piotras Buslovas. Vaidina Sergejus Bezrukovas, Oksana Akinšina.

Drama. JAV, 2010 m. Rež. Johnas Cameronas Mitchellas. Vaidina Nicole Kidman, Aaronas Eckhartas.


Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Kadero Abdolah knygą „Mečetės namai“.

„Mečetės namai“ – turtingos ir garbingos giminės, tarnaujančios pagrindinei miesto šventyklai, saga. Rami šeimos kasdienybė užpildyta įprastų darbų – moterys gaudo paukščius keliauninkus ir ieško unikalių plunksnų spalvų ir raštų, o vyrai audžia kilimus, garsinančius šeimą visame Irane. Tačiau ilgainiui mečetės namai atsiduria kryžminėje ugnyje – skleidžiantis dramatiškai Irano istorijai byra šeimos vienybė. Pasakojimas ritasi per šacho Reza Pahlavio režimo, 1979-ųjų revoliucijos, didžiojo ajatolos Chomeinio valdymo laikotarpį. Autorius nešališkai vaizduoja nuolatinę konfrontaciją tarp fundamentalistų ir nuosaikiųjų, laisvamanybės ir religingumo, proamerikietiškų pokyčių ir tradicijų puoselėjimo.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Jevgenija Žuliuvienė iš Kauno, Regina Misienė iš Kretingos raj. ir Jolanta Umbrasienė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Skiepas. Kazino. Ola. Lapinas. Dūk. Kolega. Nieko. Nėra. Indas. Valakija. Mekas. Arija. Fugasas. Dera. Viza. Ci. Ona. Ralistai. Nagas. Padėk. Ruja. Agama. Alanas. Horizontaliai: Verona. Karūna. Ladoga. Lis. Arena. Kirasa. Kolonija. Alėja. Pa. Opera. Ram. Liga. Vada. Sana. Filė. Muzika. Sniegas. „Inka“. Tra. Priedas. Aun. Kasacija. Sumos. Si. As. Pažymėtuose langeliuose: Valtininkas.


2013-01-17 TVdiena  
2013-01-17 TVdiena  
Advertisement