Page 1

lietuva

ekonomika

7p.

Re­fe­ren­du­mo dėl Sei­mo na­rių ­ skai­čiaus su­ma­ži­ni­mo ­ ini­cia­to­riai rin­kė­jams ­ ne­tei­sė­tai siun­ti­nė­ja ­ trum­pą­sias ­ ži­nu­tes.

8p.

Lie­tu­vo­je ko­rup­ci­jos pro­ble­mą įvar­di­ja be­veik dvi­gu­bai dau­giau įmo­nių ­ va­do­vų nei Va­ka­rų ­ Eu­ro­po­je.

sportas

10p.

Mūsiškiai ­ krep­ši­nin­kai ­ bai­gė pa­si­ren­gi­mą­ Lon­do­no ­ olim­pi­nėms ­ žai­dy­nėms.

Afganistane dažniausiai­ vartojamas opiumas,­ o į užsienį keliauja­ heroinas, kurio­ kaina – keliolika­ kartų didesnė.

15p.

Trečiadienis liepos 25, 2012 Nr. 172 (19731) Kaunodiena.lt 2 Lt

Maiš­ti­nin­kui už­ver­žė kil­pą. Valdiškas būs­tas Laukia teismas Strasbūre? su­kė­lė šo­ką Jur­gi­ta Ša­kie­nė

„Kau­no ener­gi­jos“ vamz­džius nu­rė­ žęs kau­nie­tis pra­lai­ mė­jo by­lą Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me (LAT). Pre­ ce­den­tas įvy­ko. Po šio teis­mo spren­di­ mo „Kau­no ener­gi­ja“ drą­siai im­sis ir ki­tų maiš­ti­nin­kų.

j.sakiene@kaunodiena.lt

54 me­tų neį­ga­li kau­nie­tė Sau­lu­tė Bra­zaus­kai­tė, įžen­gu­si į sa­vi­val­dy­ bės jai pa­siū­ly­tą so­cia­li­nį būs­tą, pa­ si­ju­to pa­že­min­ta. Kau­no val­di­nin­ kai jai pa­siū­lė gy­ven­ti bu­te, pri­me­ nan­čia­me lin­dy­nę.

Praė­jęs penk­ta­die­nis S.Bra­zaus­kai­ tei tu­rė­jo bū­ti džiu­gi die­na. Tą­dien jai bu­vo įteik­ti rak­tai nuo so­cia­li­nio būs­to. Mo­te­ris at­si­du­so, kad pa­ga­ liau tu­rės sa­vo kam­pą ir už jį ne­ rei­kės pa­klo­ti be­veik vi­sų pa­ja­mų. De­ja, įžen­gu­si į iš­sva­jo­tą bu­tą Ža­ lio­jo­je gat­vė­je kau­nie­tė bu­vo šo­ ki­ruo­ta. Kli­binkš­čiuo­da­ma iš vie­ no be­veik 40 kv. m plo­to bu­to ga­lo į ki­tą S.Bra­zaus­kai­tė ne­ga­lė­jo su­ vok­ti, kur ją at­siun­tė Kau­no val­di­nin­kai.

2

Dienos citata „No­riu vai­ki­nams pa­lin­kė­ti, kad neuž­ries­tų no­sies, nes da­bar jų kar­je­ro­je vis­kas tik pra­si­dės“, –

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Kreip­sis į Stras­bū­rą

Šiomis dienomis Aukš­čiau­sia­sis Teismas, o prieš tai – že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas nu­spren­dė, kad sa­va­va­liš­kai nuo cent­ra­li­zuo­tai ši­ lu­mą tie­kian­čios sis­te­mos at­si­jun­ gę gy­ven­to­jai ir to­liau lie­ka cent­ra­ li­zuo­tai ši­lu­mą tie­kian­čios įmo­nės klien­tais. To­dėl Tai­kos pro­spek­to dau­gia­ bu­ty­je gy­ve­nan­čiam Gi­nu­čiui Ven­ ciui teks mo­kė­ti už ši­lu­mą, nors jo na­muo­se „Kau­no ener­gi­ja“ nei ra­ dia­to­rių, nei gy­va­tu­ko ne­šil­dė jau dvi žie­mas.

2

Eu­ro­pos čem­pio­nais ta­pu­siems­ dvi­de­šimt­me­čiams lin­kė­jo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos­ pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis.

11p. „„Karas: neketinančio nusileisti G.Ven­ciaus ir „Kau­no ener­gi­jos“ ko­va ga­li per­si­kel­ti į Stras­bū­rą. 

Pa­ga­liau su­si­rū­pi­no laip­tais

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

3p.

Su au­to­mo­bi­liais su­si­ję re­kor­dai Azar­tiš­ki lie­tu­viai sten­gia­si iš­ gar­sė­ti vi­sais įma­no­mais bū­dais. Sie­kian­tie­ji re­kor­dų pa­si­tel­kia ir au­to­mo­bi­lius: 21 žmo­gus su­til­ po į „Vol­gą“, iš­vys­ty­tas 273 km/ val. grei­tis, vi­su­rei­gis „Hum­mer“ „ap­reng­tas“ 20 tūkst. įvai­rių gė­ lių žie­dais. Tai tik ke­li mū­sų ša­ly­je pa­siek­ti re­kor­dai, ku­riuos įre­gist­ ra­vo agen­tū­ra „Fac­tum“. Vie­ nin­te­lis tau­tie­tis, ku­riam pa­vy­ko pa­siek­ti Guin­nes­so re­kor­dą – ga­ liū­nas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas. Be abe­ jo, jis au­to­mo­bi­lio ne­vai­ra­vo, ta­ čiau per 14,44 sek. jį nu­tem­pė 20 met­rų. 13p.


2

trečiadienis, liepos 25, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

13

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,25

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

54

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Valdiškas b „Tai grei­čiau lin­dy­nė, o 1 ne bu­tas. Sie­nos pa­juo­ du­sios, nė­ra elekt­ros, ne­bė­ga van­

duo. Ne­sup­ran­tu, kaip rei­kė­tų ja­ me gy­ven­ti žie­mą – ra­dia­to­rius su­ski­lęs. Kai­my­nė sa­kė, kad žie­ mą ši­ta­me bu­te van­duo už­šą­la“, – ne­ga­lė­jo at­si­to­kė­ti su­krės­ta S.Bra­ zaus­kai­tė. Sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na­mų­jų pa­ tal­pų per­da­vi­mo ir priė­mi­mo ak­te nu­ro­dy­ta, kad mi­nė­tų pa­tal­pų Ža­ lio­jo­je gat­vė­je būk­lė yra pa­ten­ki­ na­ma, san­tech­ni­nė įran­ga san­da­ ri, tvar­kin­ga. Rin­ko­si iš 6 bu­tų

„„Ne­si­gai­li: G.Ven­cius pa­ten­kin­tas jo gy­ve­na­ma­ja­me bu­te įreng­ta sis­te­ma ir pa­si­ruo­šęs pa­tar­ti pa­se­kė­

jams. 

Artūro Morozovo nuotr.

Maiš­ti­nin­kui už­ver­žė kil­pą. Laukia teismas Strasbūre?

„Vi­si teis­mai spren­ 1 dė vie­ną klau­si­mą: kaip pa­ten­kin­ti „Kau­no ener­gi­jos“

ieš­ki­nį. Jie va­do­va­vo­si mi­nist­ ro įsa­ky­mu, ku­ris prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai ir ne vie­nam ki­tam tei­sės ak­tui, to­dėl rim­ti tei­si­nin­ kai jau ruo­šia do­ku­men­tus Stras­ bū­ro teis­mui“, – kal­bė­jo ko­vą su „Kau­no ener­gi­ją“ tęs­ti pa­si­ry­žęs G.Ven­cius.

mai jau su­tvar­ky­ti taip, kad at­si­ jung­ti nuo cent­ra­li­zuo­tai ši­lu­mą tie­kian­čios sis­te­mos le­ga­liai be­ veik ne­beį­ma­no­ma. Ne­tei­sė­tai Kau­ne „Kau­no ener­ gi­jos“ pa­slau­gų at­si­sa­kė ne vie­nas G.Ven­cius, ta­čiau dau­ge­lio jų įmo­ nė po teis­mus ne­tą­sė, nes lau­kė pa­lan­kaus LAT spren­di­mo. Ū.Sta­sel­ka ne­slė­pė, kad po pa­ sta­ro­sios nu­tar­ties pa­na­šių by­lų teis­muo­se pa­dau­gės.

Tei­sė­tas ke­lias – neį­vei­kia­mas

Ir teis­mai, ir „Kau­no ener­gi­jos“ at­sto­vai tei­gia, kad kau­nie­tis ne­ bū­tų su­si­dū­ręs su pro­ble­mo­mis, jei bū­tų cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos at­si­sa­kęs tei­sė­tu ke­liu.

Ū.Sta­sel­ka ne­slė­pė, kad po pa­sta­ro­sios nu­tar­ties pa­na­šių by­lų teis­muo­se pa­ dau­gės.

To­kie pa­reiš­ki­mai G.Ven­ciui ke­lia šyp­se­ną. Pa­sak jo, at­si­jung­ ti tei­sė­tai neį­ma­no­ma, nes ener­ ge­ti­kų rei­ka­la­vi­mai – neį­gy­ven­ di­na­mi. Tam ban­dė prieš­ta­rau­ti „Kau­no ener­gi­jos“ at­sto­vas Ūd­ rys Sta­sel­ka, ti­kin­da­mas, kad vis­ ką ga­li­ma pa­da­ry­ti pa­gal tai­syk­les, ta­čiau bent vie­no tei­sė­tai „Kau­no ener­gi­jos“ pa­slau­gų at­si­kra­čiu­sio bu­to ar dau­gia­bu­čio nu­ro­dy­ti ne­ ga­lė­jo. „Ši­lu­mos tie­ki­mo at­si­sa­kiu­sių bu­tų yra, ta­čiau to­kiais at­ve­jais vi­sa­da yra kaž­ko­kių pa­žei­di­mų. Lei­di­mus iš­duo­dan­ti sa­vi­val­dy­ bė kar­tais pa­da­ro išim­tis, ta­čiau neį­si­vaiz­duo­ju, ko­kiu pa­grin­du“, – tei­gė Ū.Sta­sel­ka. „Kau­no ener­gi­jos“ at­sto­vas tei­ gė, kad kaž­ka­da le­ga­liai pa­bė­gę var­to­to­jai tai pa­da­rė tik to­dėl, kad tai lei­do tuo­me­čiai ne­to­bu­li rei­ka­ la­vi­mai. Sup­rask, da­bar rei­ka­la­vi­

Prie­kaiš­tai juo­ki­na

Kau­no sa­vi­val­dy­bės Ener­ge­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Al­gir­das Vai­tie­ kū­nas pa­sa­ko­jo, kad no­rin­čių­jų pa­bėg­ti iš „Kau­no ener­gi­jos“ ši­ lu­mos var­to­to­jų tink­lo yra, ta­čiau daž­niau­siai tai – ne­di­de­lių dau­ gia­bu­čių gy­ven­to­jai. At­si­jung­ti nuo tink­lų vi­sam na­ mui leng­viau nei vie­nam bu­tui. At­si­jun­gi­mui tu­ri pri­tar­ti ab­so­ liu­čiai vi­si bend­ra­tur­čiai, t.y. vi­sų bu­tų sa­vi­nin­kai. Be to, at­si­jun­gi­ mas ne­tu­ri pa­žeis­ti nie­kie­no in­ te­re­sų. Ne­va nu­pjo­vus ra­dia­to­ rius iš­de­ri­na­ma vi­sa sis­te­ma, o be ra­dia­to­rių li­kęs šą­lan­tis bu­tas per sie­nas ima siurb­ti ši­lu­mą iš kai­ my­ni­nių bu­tų. Tech­n i­kos moks­l ų dak­ta­r ą G.Ven­cių to­kie pa­reiš­ki­mai juo­ ki­na. „Pas ma­ne vi­są žie­mą bu­vo apie 24 laips­nius ši­lu­mos. Tai kas ką šil­dė?“ – klau­sė G.Ven­cius. Ne­no­ri ver­gau­ti

Neį­ga­lus vy­ras į jo ne­di­de­lį bu­tą šil­dan­čią ir ven­ti­liuo­jan­čią sis­te­ mą bei ši­lu­mos ir gar­so izo­lia­ci­ją su­ki­šo tūks­tan­čius li­tų ir dve­jus me­tus gy­ve­no esant svei­kes­niam orui, šil­dė­si ka­da no­rė­jo, o šil­dy­ mui žie­mą skir­da­vo maž­daug du­ kart ma­žiau nei anks­čiau. „Es­mė – ne pi­ni­gai, o lais­vė. Kai jums pa­va­sa­rį karš­ta ir vė­di­na­tės at­si­da­rę lan­gus, pas ma­ne bū­na nor­ma­li tem­pe­ra­tū­ra su iš­vė­din­tu oru, o kai jums šal­ta, pas ma­ne –

šil­ta. Daug su­mo­kė­jau už įran­gą, daug kai­nuo­ja ir by­li­nė­ji­ma­sis, bet aš ne­su­tin­ku bū­ti ver­gu“, – ka­rin­ gai nu­si­tei­kęs G.Ven­cius. Tie­sa, jis tei­gia, kad da­bar šil­ dy­mo sis­te­mą konst­ruo­tų ki­taip, o pa­ta­ri­mų ki­tiems maiš­ti­nin­kams ne­gai­lė­tų, ta­čiau ma­no, kad bend­ ra­min­čių daug neat­si­ras, nes tei­ sės ak­tai kol kas tar­nau­ja „Kau­no ener­gi­jai“. „Išei­tis vie­na – ne­mo­kė­ti ir ei­ ti strei­kuo­ti. Tie, ku­rie ne­paei­na, tu­ri šliauž­ti, nes su šiuo plė­ši­ka­vi­ mu taiks­ty­tis ne­ga­li­ma. At­si­jung­ ti nuo cent­ra­li­zuo­to šil­dy­mo neį­ ma­no­ma, nes teis­mai – „Kau­no ener­gi­jos“ ad­vo­ka­tai“, – re­vo­liu­ cin­gai kal­bė­jo kau­nie­tis.

Komentaras

Al­gir­das Vai­tie­kū­nas

Kau­no sa­v i­val­dy­bės Ener­ge­t i­kos sky­r iaus ve­dė­jas

V

ie­nam dau­g ia­bu­čio bu­ tui at­si­jung­ti nuo cent­ra­li­ zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos tie­kė­jo ne­re­ko­men­duo­ti­ na, nes neį­ma­no­ma, kad ne­bū­tų pa­ žeis­tos ki­tų var­to­to­jų tei­sės. Ne­ge­rai dras­ky­ti sis­te­mą. Ji ap­skai­čiuo­ta vi­ sam na­mui. Jei­gu kaž­ku­rio­je vie­to­je ji nu­trau­kia­ma, be abe­jo, tai at­si­lie­pia ki­tiems gy­ven­to­jams. Ši­lu­mos kie­kis į na­mą pa­ten­ka pra­k tiš­kai tas pa­ts, kaip ir prieš at­si­jun­g i­mą, o ap­mo­ka li­kę var­to­to­jai. Daž­n iau­siai apie at­ si­jun­g i­mą gal­vo­ja ne­d i­de­l ių na­mų gy­ven­to­jai, gy­ve­nan­t ys 10–12 bu­t ų na­muo­se. O šiaip vi­sa tei­sė pa­ves­ ta dau­g ia­bu­čio na­mo bend­ri­jos pir­ mi­nin­k ui ar­ba ad­mi­nist­ra­to­r iui. Jie spren­džia, kaip elg­tis, bet tu­ri bū­ti vi­ sų bend­ra­tur­čių su­ti­ki­mas.

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Gy­ ve­na­mo­jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus Nuo­mos ad­mi­nist­ra­vi­ mo po­sky­rio spe­cia­lis­tės, pa­sa­ko­ jo S.Bra­zaus­kai­tė, jai pa­siū­lė rink­ tis iš še­šių būs­tų. „Ši­tas bu­tas man pa­ti­ko la­biau­siai. Gal­vo­jau, išei­siu į kie­me­lį, pa­sė­dė­siu“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Ki­tų siū­ly­tų bu­tų ji kra­ tė­si, nes ne­pa­ti­ko kai­my­nai.

Sau­lu­tė Bra­zaus­kai­tė:

Ma­no šuo bū­do­je ge­ riau gy­ve­no, nei man čia pa­siū­lė­te. Bu­to S.Bra­zaus­kai­tė ne­si­rin­ko ak­lai. „Bu­vau čia at­va­žia­vu­si. Bet vi­so bu­to ne­ga­lė­jau ap­žiū­rė­ti per šiukš­lių, tuš­čių bu­te­lių krū­vas. Bu­ tas bu­vo už­krau­tas spin­to­mis, sta­ lais. Man pa­sa­kė, kad at­kraus­tys tik ta­da, jei nu­sprę­siu čia gy­ven­ti“, – kal­bė­jo kau­nie­tė. Tik­rą­ją si­tua­ci­ją ji pa­ma­tė tik su­ti­ku­si čia gy­ven­ti. „Taip ne­ga­ liu gy­ven­ti ir ne­gy­ven­siu. Re­mon­ tui pi­ni­gų ne­tu­riu. Pir­ma­die­nį pa­ ra­šiau sa­vi­val­dy­bei raš­tą, kad šio bu­to at­si­sa­kau, bet no­riu, kad vi­si su­ži­no­tų, ko­kius bu­tus sa­vi­val­dy­ bė siū­lo žmo­nėms“, – sa­kė S.Bra­ zaus­kai­tė. Po pa­tir­tų dvie­jų in­sul­tų jai sun­ ku val­dy­ti kai­rią­ją kū­no pu­sę, tad ver­čia­si iš pa­šal­pų. Mo­te­ris tei­gė, kad anks­čiau gy­ve­nu­si su ma­ma, ta­čiau ši, su­si­rgu­si vė­žiu, pri­sti­go pi­ni­gų ir bu­tą par­da­vė. Vė­liau, pa­ sak pa­šne­ko­vės, ji glau­dė­si tai vie­ nur, tai ki­tur. Tris mė­ne­sius, kaip pa­ti tei­gė, jai te­ko gy­ven­ti net ir au­to­mo­bi­ly­je. Šiuo me­tu nuo­mo­ja­ si kam­ba­rį Ko­vo 11-osios gat­vė­je. Ge­rus iš­graibs­to pir­mie­ji

„Ži­nau, kad at­si­sa­kė. Ji aiš­ki­no, kad kai iš­ve­žė daik­tus, bu­tas jai pa­si­ro­dė pra­stes­nis, nei įsi­vaiz­da­ vo. Jos tei­sė per­si­gal­vo­ti“, – ra­miai paaiš­ki­no lai­ki­nai Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės Gy­ve­na­mo­jo fon­ do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Nuo­mos ad­mi­ nist­ra­vi­mo po­sky­rio ve­dė­jas Vy­ tau­tas Pet­rai­tis. Kai „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­ tai pa­pra­šė juos pa­ly­dė­ti į mi­nė­tą­ jį bu­tą, val­di­nin­kas ne­si­spy­rio­jo. „Va­žiuo­ja­me. Man pa­čiam įdo­mu pa­si­žiū­rė­ti“, – tei­gė V.Pet­rai­tis. Pa­ke­liui jis aiš­ki­no, kad S.Bra­ zaus­kai­tė pre­ten­den­tų į so­cia­li­nį būs­tą su ne­ga­lia są­ra­še yra vos 106 vie­to­je. „Tu­ri­me nau­jai pa­sta­ty­tų bu­tų. Pla­nuo­ja­me įsi­gy­ti su­tvar­ky­ tų bu­tų – tam Vy­riau­sy­bė sky­rė 1,8

„„Išd­rį­so: ati­džiai ap­žiū­rė­ju­si būs­tą S.

mln. li­tų. Ge­rus bu­tus pa­sii­ma pir­ mie­ji sto­vin­tie­ji ei­lė­je. S.Bra­zaus­ kai­tei, kaip ir ki­tiems že­mai ei­lė­je esan­tie­siems, ga­li­me pa­siū­ly­ti tik to­kius bu­tus, ku­rių at­si­sa­kė aukš­ čiau ei­lė­je esan­tys žmo­nės“, – aiš­ ki­no V.Pet­rai­tis. Val­di­nin­kas ne­si­ste­bi

Anot Nuo­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo po­ sky­rio ve­dė­jo V.Pet­rai­čio, vi­sai ne­ nuos­ta­bu, kad šiai mo­te­riai pa­siū­ ly­ti tik pra­stos būk­lės bu­tai. V.Pet­rai­tis su­ti­ko, kad pa­gal įsta­ ty­mą žmo­nėms tu­rė­tų bū­ti siū­lo­ mi tik su­re­mon­tuo­ti bu­tai, ta­čiau pa­brė­žė, kad bu­tus, ku­rie nė­ra pri­ pa­žin­ti ne­gy­ve­na­mais, sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo bruk­ti so­cia­li­nio būs­to lau­ kian­tiems žmo­nėms. „Ki­taip vėl bus skan­da­las, kad bu­tus lai­ko­me tuš­čius ir jų nie­kam ne­siū­lo­me“, – sa­kė V.Pet­rai­tis. Anot jo, ne­ma­žai žmo­nių yra be­ vil­tiš­ko­je si­tua­ci­jo­je – ne­tu­ri kur gy­ ven­ti, to­dėl pra­šo skir­ti bet ko­kį būs­ tą, jį pa­tys ža­da ir pa­si­re­mon­tuo­ti. S.Bra­zaus­kai­tės iš­bro­kuo­tu bu­ tu, pa­sak Gy­ve­na­mo­jo fon­do ad­ mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus lai­ki­no­jo va­do­vo, jau yra su­si­do­mė­ju­si vie­ na mo­te­ris.


3

trečiadienis, liepos 25, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ūs­tas su­kė­lė šo­ką „„Su­ma: laip­tams re­mon­tuo­ti pa­ga­liau ra­do 50 tūkst. li­tų. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Skun­dus iš­gir­do: iš­tru­pė­ję laip­tai su­lau­kė re­mon­to Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Po gau­sy­bės mies­tie­čių pa­si­pik­ ti­ni­mų ir „Kau­no die­nos“ ra­ši­nių apie tra­giš­ką mies­to laip­tų būk­lę val­di­nin­kai at­vė­rė sa­vo ki­še­nes ir ra­do 50 tūkst. li­tų ava­ri­nės būk­ lės laip­tams su­re­mon­tuo­ti.

.Bra­zaus­kai­tė nu­spren­dė jo at­si­sa­ky­ti, o pa­tir­tį pa­vie­šin­ti.  Bū­na ir blo­giau

Į bu­tą me­di­nia­me na­me­ly­je Ža­lio­ jo­je gat­vė­je su žur­na­lis­tais ir sa­vi­ val­dy­bės at­sto­vu dar kar­tą įžen­gė ir S.Bra­zaus­kai­tė. „Ma­no šuo bū­do­je ge­riau gy­ve­ no, nei man čia pa­siū­lė­te. At­si­sės­ kit jūs ant to­kio uni­ta­zo. Ga­ran­ tuo­tai ko­kią nors li­gą čia ga­li­ma pa­si­gau­ti“, – ko­men­ta­vo mo­te­ris sa­vi­val­dy­bės at­sto­vui apie jai pa­ siū­ly­tus pa­to­gu­mus.

Pa­ra­šiau raš­tą, kad šio bu­to at­si­sa­kau, bet no­riu, kad vi­si su­ži­no­tų, ko­kius bu­ tus sa­vi­val­dy­bė siū­ lo žmo­nėms. V.Pet­rai­tis bu­vo san­tū­rus. „Bu­ tas, aiš­ku, pra­stas. Bet bend­ra na­ mo būk­lė yra ge­ra“, – ti­ki­no jis. Elekt­ra, van­duo, anot val­di­nin­ ko, pri­jun­gia­mi tik tuo­met, kai at­ si­ran­da nuo­mi­nin­kas. „Kas bū­tų, jei ne­gy­ve­na­ma­me bu­te pa­lik­tu­me elekt­rą? Be to, ma­žes­nė ti­ki­my­bė,

kad šis bu­tas bus užim­tas sa­va­va­ liš­kai“, – sa­kė V.Pet­rai­tis. Jis su­ti­ ko, kad van­duo bu­te ga­lė­jo už­šal­ti, jei žie­mą pa­tal­pos ne­bu­vo šil­do­ mos. Pa­si­tei­ra­vo­me, ne­gi bū­na ir blo­ ges­nių so­cia­li­nių būs­tų už šį? V.Pet­rai­tis nė ne­mirk­te­lė­jęs tai pa­tvir­ti­no. Ir kaip pa­vyz­dį pa­tei­ kė bu­tus na­muo­se su kiau­ru sto­ gu, kai per lu­bas sun­kia­si van­duo, puo­la pe­lė­sis. „Jau ne­kal­bu apie bu­tus na­muo­ se, ku­riuo­se ne­sau­gu, nes jie ga­li su­griū­ti“, – kal­bė­jo V.Pet­rai­tis. Jo duo­me­ni­mis, ne­tin­ka­mų gy­ven­ ti sa­vi­val­dy­bės bu­tų – apie 150, o bū­ti­nų re­mon­tuo­ti yra ne ma­žiau nei 100. Spren­di­mas: gy­ven­ti ga­li­ma

Bu­tus, tei­gė val­di­nin­kas, prieš juos siū­lant nuo­mi­nin­kams ap­žiū­ri ne sa­vi­val­dy­bė, o būs­to ad­mi­nist­ra­to­ rius. „Bū­tent jis nu­sta­to bu­tų būk­lę ir mums pa­tei­kia ak­tus. Jei­gu pa­ra­ šo, kad būk­lė blo­ga, bu­tą įtrau­kia­ me į re­mon­tuo­ti­nų są­ra­šą“, – pa­ sa­ko­jo V.Pet­rai­tis. Jo ži­nio­mis, bu­to Ža­lio­jo­je gat­ vė­je būk­lę „Kau­no ko­mu­na­li­nis ir bu­tų ūkis“ bu­vo įver­ti­nęs kaip

„Bus tvar­ko­mi tik pa­vo­jin­giau­ si, ava­ri­nės būk­lės laip­tai. Gau­ tų lė­šų už­teks še­še­riems laip­ tams su­tvar­ky­ti“, – tei­gė Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­ zas Pa­kal­niš­kis Kau­ne iš vi­so yra apie 70 laip­tų. Per šią va­sa­rą bus su­tvar­ky­ti laip­ tai, ve­dan­tys iš V.Put­vins­kio į Auš­ ros gat­vę, tarp Stu­den­tų ir Pu­rie­nų, tarp Dzū­kų ir Tu­ne­lio gat­vių, tarp Per­kū­no alė­jos ir Tu­ne­lio gat­vės bei tarp Ei­ve­nių ir Jo­na­vos gat­vių. Pir­mi­nia­me sa­vi­val­dy­bės biu­ dže­to pro­jek­te po­li­ti­kai laip­tų re­ mon­tui ne­sky­rė nė vie­no li­to, bet praė­jus pus­me­čiui lė­šų vis dėl­to pa­vy­ko su­ras­ti. Vi­sus re­mon­to dar­bus at­liks „Au­to­kaus­ta“, ku­rios dar­bi­nin­ kai dar­bus pra­dė­jo va­kar, o juos pri­va­lo už­baig­ti iki rug­sė­jo 7 d. „Pa­rin­ko­me pa­čias pa­vo­jin­ giau­sias vie­tas mies­te, kur ky­ la di­džiau­sias pa­vo­jus mies­tie­ čiams. Ži­no­ma, at­si­žvel­gė­me ir į

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

pa­ten­k i­n a­m ą. Nusp­r ęs­ta, kad būs­tą bū­ti­na re­mon­tuo­ti, ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vo, šiuo me­tu tam nė­ra pi­ni­gų, be to, sa­vi­val­dy­bė yra nu­sta­čiu­si li­mi­tą, kad so­cia­ li­nį būs­tą ga­li­ma re­mon­tuo­ti ta­ da, kad iš­lai­dos vie­nam kv.m ne­ vir­ši­ja 500 li­tų. Dėl su­s i­d a­r iu­s ios si­t ua­c i­j os V.Pet­rai­tis ver­tė kal­tę biu­rok­ra­ ti­jai, įsta­ty­mams ir bu­vu­siems nuo­m i­n in­kams. „Nie­kas, pa­s i­ nau­do­jęs so­cia­li­niu būs­tu, nea­ ti­duo­da jo tvar­kin­go“, – kal­bė­jo val­di­nin­kas. Klau­si­mas, ar S.Bra­zaus­kai­ tės bu­tas tin­ka­mas gy­ven­ti, anot V.Pet­rai­čio, svars­to­mas ne­bu­vo. Tam bū­tų rei­kė­ję su­da­ry­ti tarp­ži­ ny­bi­nę ko­mi­si­ją. Tuo­met jos iš­va­ dos bū­tų tei­kia­mos mies­to ta­ry­bai. Tik ši kiek­vie­nu konk­re­čiu at­ve­ju ga­li nu­spręs­ti, ar tiks­lin­ga bu­tą re­ mon­tuo­ti, ar jį to­kios būk­lės ir to­ liau siū­ly­ti mies­tie­čiams, ar pri­pa­ žin­ti ne­nau­do­ja­mu. V.Pet­rai­čio duo­me­ni­mis, per me­tus at­si­lais­vi­na apie 50–70 sa­ vi­val­dy­bės bu­tų. Da­lis nuo­mi­nin­kų nu­mirš­ta, da­lis bu­to at­si­sa­ko ir iš­ vyks­ta į už­sie­nį ar­ba to­kius kla­jū­ nus iš­kel­di­na sa­vi­val­dy­bė.

se­niū­ni­jų pra­šy­mus. Gai­la, kad ne vi­si laip­tai, ku­riems bū­ti­nas re­ mon­tas, pa­te­ko į są­ra­šą“, – ap­ gai­les­ta­vo Mies­to tvar­ky­mo sky­ riaus ve­dė­jas A.Pa­kal­niš­kis. Vie­ni ava­rin­giau­sių šiuo me­tu yra Auš­ros ir V. Put­vins­kio gat­ves jun­gian­tys laip­tai. Be to, kiek­vie­ ną die­ną šie laip­tai su­lau­kia di­de­ lio gy­ven­to­jų srau­to, to­dėl dar­bi­ nin­kai dar­bus pra­dė­jo nuo jų. Prie Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­ li­mo baž­ny­čios ir fu­ni­ku­lie­riaus esan­tys laip­tai bu­vo įreng­ti tar­ pu­ka­riu. Sta­tant laip­tus bu­vo pa­ nau­do­ta bran­gi ba­zal­to me­džia­ga. Šiuo me­tu da­lis ba­zal­to plokš­čių yra din­gu­sios, ke­le­tas jų su­dė­tos ne­to­li laip­tų. Ta­čiau šias plokš­tes dar ke­ti­na­ma pa­nau­do­ti. Pa­sak Mies­to tvar­ky­mo sky­ riaus spe­cia­lis­tų, šiuo me­tu nė­ ra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių at­sta­ty­ti vi­sus laip­tus nau­do­jant ba­zal­tą, to­dėl šiai me­džia­gai bu­vo ras­tas pa­kai­ta­las – pa­pras­tes­nis gra­ni­ ti­nis ak­muo. A.Pa­kal­niš­kio tei­gi­mu, di­džiau­ sią ža­lą laip­tams da­ro ne lai­kas, o van­da­lų iš­puo­liai. „Ne kar­tą te­ko su­lauk­ti pra­ne­ ši­mų apie nu­pjaus­tytus me­ta­li­ nius laip­tų tu­rėk­lus, iš­lup­tas ply­ te­les. Įsi­siau­tė­jęs jau­ni­mė­lis vis­ką iš­dau­žo ir pa­bė­ga“, – kal­ti­ni­mus žars­tė A.Pa­kal­niš­kis.

Šilumos kaina Kaune rugpjūčio 1 d. bus mažesnė Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo nutarimu Nr. 2012-17-1 nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nustatė šią galutinę vienanarę gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainą: 30,82 ct/kWh (be PVM). Taip pat nustatė šias galutines AB „Kauno energija“ tiekiamo karšto vandens kainas:

Eil. Nr.

1.

2. 3. 4.

Rodiklio pavadinimas

Kauno miesto, Kauno rajono Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: Kauno rajono Garliavos miesto vartotojams: Jurbarko miesto vartotojams:

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

21,58 Lt/m3

21,22 Lt/m3

24,88 Lt/m3

24,34 Lt/m3

23,93 Lt/m3

23,44 Lt/m3

24,61 Lt/m3

24,09 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. Liepos mėnesį galioja 31,11 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina. Galutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina nuo š. m. rugpjūčio 1 d. mažėja dėl to, kad mažėja iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės perkamos šilumos bei perkamo kuro kainos. Visas kainas, informaciją apie name suvartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt. Užs.992255


4

Trečiadienis, liepos 25, 2012

Miestas

Kauno val­dži bylinėtis su sa „„Ap­ga­vo: su­kčius,ža­dė­da­mas poil­sį Pa­lan­go­je, iš­vi­lio­jo 240 li­tų. 

Algirdo Kubaičio (BFL) nuotr.

Suk­čius su­gun­dė pi­gio­mis ato­sto­go­mis Lu­kas Ki­vi­ta 29-erių kau­nie­tė B.M. in­ter­ne­ti­ nių skel­bi­mų po­rta­le ra­do pa­siū­ ly­mą ne­bran­giai iš­si­nuo­mo­ti bu­tą Pa­lan­go­je. Su­si­gun­džiu­si pa­siū­ly­ mu, ji į ne­pa­žįs­ta­mo as­mens ban­ ko są­skai­tą per­ve­dė 240 li­tų.

Mo­te­rį ap­ga­vęs su­kčius iki šiol bu­to neiš­nuo­mo­jo, pi­ni­gų ne­ grą­ži­no, o į te­le­fo­no skam­bu­čius neat­si­lie­pia. Dėl su­kčia­vi­mo pra­ dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius

pa­sa­ko­jo, kad žmo­nės per­ne­ lyg neat­sa­kin­gai dis­po­nuo­ja sa­vo tur­tu. Tuo ne­trun­ka pa­si­nau­do­ ti ir su­kčiai. „Net ir trum­pam lai­ko­tar­piui nuo­mo­jan­tis bu­tą ne­rei­kia ak­ lai pa­si­ti­kė­ti ne­pa­žįs­ta­mais as­ me­ni­mis, juo la­biau – per­ves­ti jiems pi­ni­gus. Prieš tai ge­riau­sia bū­tų su­si­tik­ti su nuo­mos pa­slau­ gas tei­kian­čiu as­me­niu, in­ter­ne­ te pa­si­do­mė­ti, ar toks bu­tas ap­ skri­tai yra“, – aiš­ki­no po­li­ci­jos at­sto­vas. K.Kas­c iu­ke­v i­č iaus tei­g i­m u, sau­go­tis rei­kė­tų ne tik ieš­kant bu­to nuo­mai, bet ir per­kant ką

Ae­rod­ro­me brai­žo­ma sraig­tas­par­nio aikš­te­lė Ka­ri­nių oro pa­jė­gų 2-asis Paieš­ kos ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos po­stas iš Aukš­to­sios Fre­dos bus per­kel­ tas į Kau­no S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­mą.

Šiais me­tais pla­nuo­ja­ma pa­reng­ ti nau­jo­jo po­sto ae­rod­ro­me tech­ ni­nį pro­jek­tą bei at­lik­ti pa­ren­gia­ muo­sius sta­ty­bos dar­bus, pra­ne­šė Kau­no sa­vi­val­dy­bė. „Dar­bai tu­rė­tų spar­čiau pa­ju­ dė­ti į prie­kį, nes šį pa­va­sa­rį mies­to ta­ry­bai pa­tiks­li­nus že­mės skly­po de­ta­lų­jį pla­ną, tech­ni­nį pro­jek­tą ren­gian­tiems spe­cia­lis­tams ne­li­ ko jo­kių kliū­čių. Be to, šiuo me­tu ren­gia­mas S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­mo Kul­tū­ros pa­vel­do ver­ ty­bių ap­sau­gos spe­cia­lu­sis pla­nas. Jis leis su Kul­tū­ros ver­ty­bių ap­ sau­gos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­ tais su­de­rin­ti tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nius“, – ti­ki­no sa­vi­val­dy­ bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Vi­ gi­man­tas Ab­ra­ma­vi­čius. Dar pa­va­sa­rį Kau­no po­li­ti­kams nu­spren­dus per­kel­ti po­stą į ae­ rod­ro­mą, ki­lo da­lies Alek­so­to gy­ ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, ta­čiau į pro­tes­tuo­jan­čiuo­sius sa­vi­val­dy­ bė ne­lin­ku­si kreip­ti dė­me­sio. Įren­giant po­stą bus pa­sta­ty­tas leng­vų­jų konst­ruk­ci­jų sraig­tas­ par­nių sau­go­ji­mo ir prie­žiū­ros an­ga­ras, ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­ tas, įreng­tas pa­vir­ši­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nys. Pro­jek­tuo­ja­mas po­stas tu­rė­tų užim­ti šiau­rės ry­ti­nę ae­rod­ro­mo

da­lį, ku­rio­je jau yra trys pa­vel­ di­nės sraig­tas­par­nių aikš­te­lės. Šiuo me­tu KOP 2-asis Paieš­ kos ir gel­bė­ji­mo tarnybos po­stas dis­lo­kuo­tas Aukš­to­sios Fre­dos ra­jo­ne, uži­ma apie 30 ha te­ri­to­ ri­ją. Nuo jo ar­ti­miau­si gy­ve­na­ mie­ji na­mai yra iš­si­dės­tę 210– 230 m at­stu­mu. Nau­jo­jo­je vie­to­je gy­ve­na­mie­ji na­mai bū­tų šiek to­ liau – per 280–300 m.

Pla­nuo­ja­ma, kad sraig­tas­par­nis pa­ kils apie 20 kar­tų per sa­vai­tę. Nau­ja­ja­me po­ste pla­nuo­ja­ma dis­l o­k uo­t i vie­n ą MI-8 sraig­ tas­par­nį. Jis sto­vės pro­jek­tuo­ ja­mo­je sraig­tas­par­nių sto­vė­ji­ mo aikš­te­lė­je bu­dė­ji­mo re­ži­mu ir pa­kils į orą tik ga­vęs ava­ri­nio iš­kvie­ti­mo sig­na­lą. Į 50 m aukš­ tį or­lai­vis pa­ky­la per 8–10 min., tiek pat už­trun­ka ir jo nu­si­lei­di­ mas. Pla­nuo­ja­ma, kad sraig­tas­ par­nis pa­kils apie 20 kar­tų per sa­vai­tę. Skry­džiai bus vyk­do­ mi iki 22 val., iš­sky­rus ypa­tin­ gus at­ve­jus, kai bus gau­tas iš­ kvie­ti­mas. Kau­ne įkur­tas Paieš­kos ir gel­ bė­ji­mo tar­ny­bos po­stas ap­tar­ nau­ja cent­ri­nę, ry­ti­nę ir pie­ti­nę Lie­tu­vos da­lį. KD, BNS inf.

nors in­ter­ne­tu. „Prieš per­kant do­mi­nan­čią pre­kę in­ter­ne­te, bū­ ti­na pa­si­do­mė­ti įmo­ne, ku­ri už­ sii­ma pre­kių par­da­vi­mu. Tik įsi­ ti­ki­nus, kad įmo­nė yra re­gist­ruo­ta ir jos pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­ju­sių žmo­nių at­si­lie­pi­mai yra tei­gia­mi, ga­li­ma pirk­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­se siū­lo­mas pre­kes“, – pa­ta­ri­mų ne­ gai­lė­jo po­li­ci­jos at­sto­vas. Bau­d žia­m o­j o ko­d ek­s o 182 straips­nio 3 da­lis nu­ma­to, kad už ap­gau­lės bū­du pa­si­sa­vin­tą ne­ di­de­lės ver­tės tur­tą teis­mas ga­ li skir­ti vie­šuo­sius dar­bus ar­ba areš­tą, ar­ba bau­dą, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą.

Sa­vi­val­dy­bei pri­ klau­san­čios „Būs­to val­dos“ at­sto­vai nu­ spren­dė ne­pak­lus­ti sa­vo stei­gė­jos va­liai ir pri­va­ti­za­vi­mo pro­ce­są to­liau ban­ do ­vil­kin­ti teis­me.

„„ Pa­dė­tis: „Būs­to val­dos“ li­ki­mą to­lia

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

„Si­tua­ci­ja nė­ra nor­ma­li – sū­nus ke­lia ran­ką prieš tė­vą“, – vaiz­ džiai sa­vi­val­dy­bės ir „Būs­to val­ dos“ san­ty­kius nu­pie­šė sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis. Va­sa­ros pra­džio­je mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė siek­ti tai­kos su­tar­ties su dau­giau nei prieš me­tus „Būs­ to val­dos“ pri­va­ti­za­vi­mo kon­kur­ są lai­mė­ju­sia bend­ro­ve „Vi­tės val­

dos“. Vers­li­nin­kai iš Klai­pė­dos per­nai krei­pė­si į teis­mą, nes jiems bu­vo del­sia­ma per­duo­ti įmo­nę, o pa­keis­ta „Būs­to val­dos“ val­dy­ba ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ne­kė­lė pa­ si­ti­kė­ji­mo. Bir­že­lį Kau­no val­džia nu­spren­ dė baig­ti ka­rą, o lie­pą teis­mas lei­ do pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tį, ta­čiau an­tau­sį sa­vo įkū­rė­jai ir vie­nin­te­ lei ak­ci­nin­kei sa­vi­val­dy­bei tėš­kė „Būs­to val­dos“ at­sto­vai. Įmo­nė ap­ skun­dė teis­mo spren­di­mą, ku­riuo bu­vo leis­ta pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­

Eismo taisyklių pa­žei­dė­jus g Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„Ke­ly­je esi ne vie­nas“ – šį tei­gi­nį pa­ tvir­ti­no kai ku­rie Kau­no vai­ruo­to­ jai, po­li­ci­jai pra­ne­šę apie ki­tų da­ ro­mus pa­žei­di­mus. Per pus­me­tį su­lauk­ta 944 pra­ne­ši­mų. Pra­ne­ša po­li­ci­jai

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai džiau­gia­si, kad kau­nie­čiai ne tik ste­bi si­tua­ci­ją, bet ir jiems per­duo­da vi­są in­for­ma­ci­ ją. Gy­ven­to­jai, už­fik­sa­vę pa­da­ry­ tus pa­žei­di­mus, at­siun­čia in­for­ ma­ci­ją į po­rta­lą epo­li­ci­ja.lt. Vė­liau ši in­for­ma­ci­ja per­duo­da­ma to­les­ niam ty­ri­mui. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Da­nas Čes­ naus­kas pro­gno­zuo­ja, kad atei­ty­ je taip už­fik­suo­tų pa­žei­di­mų tik dau­gės. „Tur­būt da­bar kiek­vie­nas tu­ri­me iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, su ku­riais la­bai leng­va nu­fil­muo­ti, fo­tog­ra­ fuo­ti, o gy­ven­to­jai ne­lin­kę ty­lė­ ti“, – sa­kė pa­rei­gū­nas. Įk­liū­na ir poil­siau­to­jai

Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ kas vi­sus už­fik­suo­tus pa­žei­di­mus skirs­to į ke­lias gru­pes. „Į pir­mą­ją gru­pę pa­ten­ka vi­ si ato­sto­gau­to­jai. Va­sa­rą žmo­nės daž­nai va­žiuo­ja prie van­dens tel­ ki­nių ir pa­sta­to sa­vo trans­por­to prie­mo­nes per ar­ti kran­to ar ant ža­lio­sios ve­jos. Pa­žei­dė­jai daž­nai gal­vo­ja, jei­gu po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nas neuž­fik­sa­vo pa­žei­di­mo – nuo

„„ Pra­ne­šė: pa­sta­būs vai­ruo­to­jai Kau­ne už­fik­sa­vo be­veik 1 tūkst. Ke­lių eis­m

baus­mės jie iš­si­suks“, – var­di­jo D.Čes­naus­kas. Ki­ta pa­žei­dė­jų gru­pė – vai­ruo­ to­jai, kal­ban­tys te­le­fo­nais, va­žiuo­ jan­tys neuž­si­se­gę sau­gos dir­žų, pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jan­tys gat­ vė­se. D.Čes­naus­kas per­spė­ja vai­ruo­ to­jus: jei­gu pa­da­rė­te Kelių eismo taisyklių pa­žei­di­mą ir jū­sų ne­nu­ bau­dė pa­rei­gū­nai, tai dar ne­reiš­ kia, kad li­ko­te ne­pas­te­bė­ti ir jums ne­teks at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus. Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­ nin­kas už­si­mi­nė, kad daž­niau­ siai gy­ven­to­jai nu­fil­muo­ja pa­žei­ di­mus, kai vai­ruo­to­jai ri­kiuo­ja­si iš vie­nos eis­mo juos­tos į ki­tą, kirs­da­ mi iš­ti­si­nę juos­tą. Daž­nai pa­mirš­ta ro­dy­ti po­sū­kius, per stai­giai ir pa­

vo­jin­gai ma­nev­ruo­ja. Už to­kį įžū­lų vai­ra­vi­mą ga­li­ma trims mė­ne­siams ne­tek­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo.

Da­nas Čes­naus­kas:

Kau­ne la­bai daž­nai Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­di­nė­ja marš­ru­ti­ niai tak­si. „Ga­vę fil­muo­tą me­džia­gą ar nuo­trau­kas, pro­to­ko­lą tu­ri­me su­ ra­šy­ti per pus­me­tį. Ži­no­ma, pu­sės me­tų ne­pri­rei­kia. Pro­to­ko­las daž­ niau­siai yra su­ra­šo­mas per mė­ne­ sį“, – už­si­mi­nė Ke­lių po­li­ci­jos val­ dy­bos vir­ši­nin­kas.


5

Trečiadienis, liepos 25, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ai teks va bendrove Praė­ju­sios va­sa­ros pra­džio­je įvy­ ku­sia­me „Būs­to val­dos“ auk­cio­ne da­ly­va­vo tik dvi bend­ro­vės, o lai­ mė­to­jai pa­siū­lė 2,157 mln. li­tų. Nu­ ga­lė­to­jams ak­ci­jų pa­ke­tas taip ir ne­bu­vo per­duo­tas, nes pri­va­ti­za­ci­ jos pro­ce­sas pra­dė­tas stab­dy­ti pa­ čiu aukš­čiau­siu val­džios ly­giu.

Dainius Ratkelis:

Si­tua­ci­ja nė­ra nor­ma­ li – sū­nus ke­lia ran­ką prieš tė­vą. „„ Pra­mo­ga: vis dau­giau vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, kai ku­rie kar­tu su anū­kais, spor­tuo­ja mies­to par­kuo­se. 

au spręs teis­mas. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

tį. Įžū­lus iš­si­šo­ki­mas kol kas lie­ka ne­nu­baus­tas. „Jei po­li­ti­kai man leis keis­ti įmo­ nės val­dy­bą, mie­lu no­ru ją pa­kei­siu, o dau­giau nie­ko pa­da­ry­ti ne­ga­liu. „Būs­to val­da“ tu­rė­jo tei­sę skųs­ ti spren­di­mą ir ta tei­se pa­pikt­nau­ džia­vo“, – at­si­du­so D.Rat­ke­lis. „Būs­to val­dos“ val­dy­bos pir­mi­ nin­kas Gin­ta­ras Pra­niu­lis šiuo me­ tu ato­sto­gau­ja, va­kar su „Kau­no die­na“ su­si­tik­ti ne­ga­lė­jo, o te­le­fo­ nu pa­ko­men­tuo­ti val­dy­bos spren­ di­mo ne­su­ti­ko.

La­biau­siai reiš­kė­si so­cial­de­mok­ ra­tai. Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čių bend­ro­vių pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mus pik­tai ko­men­ta­vo bu­vęs mies­to me­ ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Kriš­čiū­nas. Pri­va­ti­za­vi­mo pro­ce­są stab­džiu­siai Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­jai va­do­va­vo da­bar­ti­nė me­ro pa­va­duo­to­ja so­cial­ de­mok­ra­tė Orin­ta Lei­pu­tė. Tai­kos su­tar­ties su „Vi­tės val­ do­mis“ ne­su­ti­ko pa­si­ra­šy­ti tuo­ me­tis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­rius An­ta­nas Nes­tec­kis, o sa­vi­val­dy­bės va­liai pa­si­prie­šin­ti nu­spren­du­sios „Būs­to val­dos“ val­ dy­bos pir­mi­nin­kas – so­cial­de­mok­ ra­tas G.Pra­niu­lis.

au­do ir mies­tie­čiai

Artūro Morozovo nuotr.

Parkuose įrengti tre­ni­ruok­liai vi­lio­ja ne tik vai­kus Kris­ti­na Ci­pa­ry­tė Kal­nie­čių ir Draugystės par­kuo­ se įreng­ti tre­ni­ruok­liai pri­trau­ kia ne tik žai­di­mų aikš­te­lė­se žai­ džian­čius vai­kus, bet ir vy­res­nio am­žiaus kau­nie­čius.

Dvi­ra­čiu mėgs­tan­tis va­ži­nė­ti be­ dar­bis Jur­gis, trum­pam pa­li­kęs tre­ni­ruok­lį, pa­si­džiau­gė, kad tu­ri ga­li­my­bę spor­tuo­ti: „Ka­dan­gi lai­ ko tu­riu, už­su­ku čia kiek­vie­ną die­ ną. Juk rei­kia pa­lai­ky­ti for­mą. Ar­gi ap­si­mo­ka ei­ti į spor­to klu­bus. Ten už ke­lis at­si­spau­di­mus tu­ri mo­ kė­ti pi­ni­gus.“ Ža­liais spor­ti­niais marš­ki­nė­liais su už­ra­šu „Lie­tu­

va“ pa­si­puo­šu­si pen­si­nin­kė Bi­ru­ tė par­ke spė­ja ir anū­kus pri­žiū­rė­ ti, ir su jais pa­spor­tuo­ti. Mo­te­ris be­veik kiek­vie­ną ry­tą atei­na į par­ ką mankš­tin­tis, o kai drau­gi­ją pa­ lai­ko anū­kai, par­ke pra­lei­džia vi­ są die­ną. Anot pa­šne­ko­vės, dau­ge­lis pen­ si­nio am­žiaus žmo­nių skun­džia­ si ne­tu­rin­tys įdo­mios veik­los, to­ dėl spor­tas jiems ga­li tap­ti pui­kia al­ter­na­ty­va nuo­bo­du­liui. Vy­res­nio am­žiaus mo­te­rys ne­tu­rė­tų nu­sto­ ti rū­pin­tis iš­vaiz­da. „Pri­žiū­rė­da­ ma anū­kus Ang­li­jo­je nuo­lat vaikš­ čio­jau, to­dėl bu­vau nu­me­tu­si daug svo­rio. Grį­žus į Lie­tu­vą su­grį­žo ir ne­rei­ka­lin­gi ki­log­ra­mai“, – mo­te­

riš­ko­mis pa­slap­ti­mis da­li­jo­si kau­ nie­tė. Draugystės par­ke ver­da ne tik spor­ti­nės aist­ros. Daug gar­ baus am­žiaus žmo­nių ry­mo prie čia pat esan­čios žai­di­mų aikš­te­lės ir pri­žiū­ri žai­džian­čius anū­kus. Pen­si­nin­kas Jo­nas spor­to aikš­ te­lė­je bė­gio­jo pa­skui jud­rų ber­niu­ ką, bet pa­ts lip­ti ant tre­ni­ruok­lių ne­si­ry­žo. „Ne­mėgs­tu spor­tuo­ti. Neį­do­mu man. Atei­nu čia tik dėl anū­kų“, – dės­tė vy­ras ir šūk­te­lė­ jo anū­kui, kad bū­tų at­sar­gus žais­ da­mas ant tre­ni­ruok­lių. „Bė­gio­ti pa­skui anū­kus – ir­ gi spor­tas“, – juo­ka­vo dėl stu­bu­ ro iš­var­žos spor­tuo­ti ir dirb­ti ne­ ga­lin­ti Al­ma.

Pareiškimas dėl situacijos tarptautiniame Kauno oro uoste Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Eligijui Masiuliui Gerb. Ministre, pastaruoju metu Tarptautiniame Kauno oro uoste susiklosčiusi situacija kelia daug klausimų dėl šio svarbaus Kauno regionui ir visai Lietuvai transporto objekto ateities. Mūsų nerimą dar labiau stiprina oro uosto generalinio direktoriaus Arijando Šliupo ketinimas trauktis iš užimamų pareigų.

mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų.  Ga­li bū­ti iš­kvies­tas

Pa­žei­di­mus fik­suo­jan­tys kau­nie­ čiai tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad jie ga­ li bū­ti iš­kvies­tas liu­dy­ti į po­li­ci­jos nuo­va­dą. „Ano­ni­miš­ku­mą ga­li­me ga­ran­ tuo­ti tik to­kiu at­ve­ju, jei­gu pa­ts gy­ven­to­jas to pa­pra­šo. Kel­da­mas fil­muo­tą me­džia­gą ar nuo­trau­ką į epo­li­ci­ja.lt, jis tu­ri nu­ro­dy­ti, kad ne­pa­gei­dau­ja, jog jo as­mens duo­ me­nys bū­tų vie­ši­na­mi“, – tei­si­nes su­bti­ly­bes įvar­di­jo D.Čes­naus­kas. Fil­muo­ja ir pa­rei­gū­nai

Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas D.Čes­naus­ kas pa­pa­sa­ko­jo ir apie ki­tas ren­ gia­mas ak­ci­jas.

Visvaldo Morkevičiaus nuotr.

„Kau­ne la­bai daž­nai Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­di­nė­ja marš­ru­ti­niai tak­si“, – sa­kė D.Čes­naus­kas. Mėgs­ta­miau­sia pa­žei­dė­jų vie­ ta – Sa­va­no­rių ir Tai­kos pro­spek­tų san­kry­ža. Vi­si vai­ruo­to­jai ži­no, kad va­žiuo­jant Sa­va­no­rių pro­spek­tu iš pir­mos juos­tos ga­li­ma su­kti tik į de­ši­nę. Marš­ru­ti­niai tak­si, tau­py­ da­mi lai­ką, iš šios juos­tos va­žiuo­ ja tie­siai. „Per pi­ko va­lan­das kar­tais po­li­ ci­jos pa­rei­gū­nas ten sė­di su vaiz­ do ka­me­ra ir fik­suo­ja tuos pa­žei­di­ mus. Jei mes iš kar­to su­stab­dy­tu­me pa­žei­dė­ją ir iš­ra­šy­tu­me bau­dą – tą die­ną vi­si vai­ruo­to­jai grei­tai su­ži­ no­tų apie bu­din­tį pa­rei­gū­ną ir pa­ žei­di­mų ne­be­da­ry­tų“, – pa­rei­gū­nų gud­ry­bes at­sklei­dė D.Čes­naus­kas.

Logistikos bei tarptautinio vadybos ir verslo administravimo išsimokslinimą turintis A. Šliupas Kauno oro uostui vadovavo beveik penkerius metus. Per šį laiką buvo atidarytas naujas terminalas, rekonstruotas pakilimonusileidimo takas, sėkmingai įsisavinamos ES lėšos, oro uostas džiaugėsi vis didėjančiu keleivių srautu. A. Šliupas siekė, kad į Kauno oro uostą būtų pritraukiama daugiau privataus kapitalo. Jam vadovaujant užsimezgė glaudūs darbiniai ryšiai su Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėmis, kurios šią valstybinę įmonę įsipareigojo remti finansiškai. A. Šliupas taip pat užmezgė glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis. Jam vadovaujant imtas plėtoti Oro parko projektas pietinėje oro uosto pusėje, kurioje oro uosto ir Laisvosios ekonominės zonos teritorija sukuria

unikalias galimybes vystyti oro logistiką, aviacijos pramonę bei steigti orlaivių aptarnavimo struktūras. Kauno rajono savivaldybė į šią teritoriją numačiusi investuoti 10 mln. litų. Lietuvos pasiekiamumo oro transportu gerinimo 2010–2012 metais programoje buvo numatyta, kad Kauno ir Vilniaus oro uostai bus vystomi kaip lygiaverčiai, tik orientuosis į skirtingus keleivių segmentus. Didelės viltys buvo siejamos su Airijos skrydžių bendrove „Ryanair“. Buvo planuojama, kad Karmėlava taps pagrindiniu šios bendrovės centru Rytų ir Vidurio Europoje, kompanija investuos 140 mln. JAV dolerių, laikys lėktuvus, statys jiems angarą, plės skrydžių geografiją ir sieks 1 milijono keleivių skaičiaus. Vylėmės, kad nuosekliai vykdant šią programą, Tarptautinis Kauno oro uostas netrukus būtų pradėjęs dirbti be nuostolių. Vis dėlto nustebome, kai pelningiausius skrydžius iš Karmėlavos imta kelti į Vilniaus oro uostą. Tokia projekto partnerių taktika mums atrodo nenuosekli ir nesąžininga. Šioje situacijoje mes pasigendame aiškios LR Susisiekimo ministerijos pozicijos dėl tolesnės oro transporto plėtros planų. Manome, kad šiuo metu rengiama Nacionalinė susisiekimo plėtros

strategija turėtų integruoti sukauptą patirtį ir numatyti oro uostų plėtros perspektyvas, kad jie būtų ne konkuruojantys, o papildantys vienas kitą. Esame įsitikinę, kad A. Šliupas yra pakankamai kompetentingas bei tinkamas ir toliau eiti Kauno oro uosto generalinio direktoriaus pareigas. Vis dėlto valstybinės įmonės vadovas turi būti ne blaškomas politinių vėjų, o jausti tvirtą ministerijos paramą. Tikime, kad Jūsų vadovaujama ministerija laikysis nuoseklios strategijos, kuri padės Kauno oro uostui sėkmingai vystytis, juk nuo šių sprendimų priklauso ne tik keleivių srautai, bet ir daugelio Kauno regiono žmonių gerovė. Valerijus MAKŪNAS, Kauno rajono savivaldybės meras Andrius KUPČINSKAS, Kauno miesto savivaldybės meras Benjaminas ŽEMAITIS, Kauno miesto verslo tarybos pirmininkas Vytautas ŠILEIKIS, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Jonas GUZAVIČIUS, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Vytas PETRUŽIS, Kauno laisvosios ekonominės zonos generalinis direktorius Užs. 992675


6

trečiadienis, liepos 25, 2012

nuomonės

Į mo­kyk­lą – šeš­ta­die­nį?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Prie­šas šia­pus var­tų Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

A

pie nor­ve­go An­der­ so Beh­r in­go-Brei­v i­ko dvi­g u­bą iš­puo­l į, ku­r is per­nai lie­pos 22 d. nu­ si­ne­šė 77 žmo­nių gy­vy­bę, te­bep­ ri­me­na de­gan­čios žva­kės, gė­lės, ar­ti­mų­jų aša­ros ir Os­lo cent­re po per­nykš­čio spro­g i­mo dar iki ga­ lo ne­su­re­mon­t uo­t i vy­r iau­sy­bi­ niai pa­sta­tai. Pa­t ys nor­ve­gai, pa­sak te­ro­r is­to vai­k ys­tės drau­go ir žur­na­l is­to Pe­te­rio Svaa­ro, per me­tus jau pa­ var­go nuo vie­na ki­tai prieš­ta­rau­ jan­čių eks­per­ti­zių, cir­ku vir­tu­sio teis­mo pro­ce­so ir dis­ku­si­jų apie A.Beh­rin­go-Brei­vi­ko mo­ty­vus bei pa­kal­ti­na­mu­mą ir no­ri pa­dė­ti taš­ ką šio­je is­to­ri­jo­je. Teis­mas ver­dik­ tą pa­skelbs rugp­jū­čio 24 d.

Per tra­ge­di­jos me­ti­nes Nor­ve­gi­jai te­ko lai­ky­ti nau­ją to­le­ran­ci­jos tes­tą, pa­ro­džiu­sį, kad ne­rei­ kia to­li ieš­ko­ti žmo­nių, ku­rie su­pran­ta A.Beh­ rin­go-Brei­vi­ko idė­jas ir mo­ty­vus. Gal­būt ne tiek svar­bu, ar nu­si­ kal­tė­l is at­si­durs ka­lė­ji­me, ar psi­ chiat­r i­jos li­go­ni­nė­je, kiek šios is­ to­ri­jos iš­va­dos ir pa­mo­kos. Per tra­ge­d i­jos me­t i­nes Nor­ve­g i­ jos prem­je­ras Jen­sas Stol­ten­ber­ gas pa­skel­bė, kad žu­d i­k ui ne­pa­ vy­ko pa­keis­ti ša­lies, iš­ju­din­ti ver­ ty­bių ir su­skal­dy­t i vi­suo­me­nės. Apk­lau­sos ro­do, kad po iš­puo­lių nor­ve­gai už­sie­n ie­čius ėmė ver­ tin­t i pa­lan­k iau, o na­cio­na­l is­t i­nė Prog­re­so par­t i­ja, ku­r iai pri­k lau­ sė A.Beh­r in­gas-Brei­v i­kas, praė­ ju­sių me­tų rug­sė­jo sa­vi­val­dy­bių rin­k i­muo­se pra­ra­do 6 pro­c. rin­ kė­jų bal­sų. Siau­bin­gus iš­puo­lius pa­smer­kė vi­ sa Nor­ve­gi­ja. Vi­sus me­tus nie­kas ne­drį­so kurs­ty­ti imig­ra­ci­jos te­mos. Bet per tra­ge­di­jos me­ti­nes ša­liai te­ ko lai­ky­ti nau­ją to­le­ran­ci­jos tes­tą, ku­ris pa­ro­dė, kad ne­rei­kia to­li ieš­ ko­ti žmo­nių, ku­rie, jei­gu ne pri­ta­ ria, tai bent jau su­pran­ta A.Beh­rin­ go-Brei­vi­ko idė­jas bei mo­ty­vus.

Š

Šį mė­ne­sį į Os­lą ir ki­tus Nor­ve­g i­ jos mies­tus at­ke­lia­vu­sios Ru­mu­ ni­jos či­go­nų gru­pės su­kė­lė aud­ rin­gas dis­k u­si­jas vie­šo­jo­je erd­ vė­je. Kai ku­rie in­ter­ne­to ko­men­ ta­to­r iai at­v y­kė­l ius iš­va­d i­no „ru­ dais šliu­žais“ ir „žiur­kė­mis“, o na­ cio­na­lis­ti­nės Prog­re­so par­ti­jos ly­ de­ris Si­vas Jen­se­nas pa­ra­gi­no or­ ga­n i­z uo­t i au­to­bu­są ir vi­sus juos iš­vež­ti. Ke­li žmo­nės, įtū­žę dėl an­ ti­sa­n i­ta­r i­n ių są­ly­g ų, triukš­mo ir ne­le­ga­l ių sta­t y­bų, ak­me­n i­m is ir fe­jer­ver­kais ata­ka­vo 200 či­go­nų sto­vyk­lą Os­lo pa­kraš­ty­je. Pa­ju­tu­ si pa­ra­ko kva­pą, val­džia su­sku­bo sto­vyk­lą iš­kel­din­ti. Aiš­k u, to­le­ran­ci­ja ir­g i tu­r i ri­bas, o či­go­nų gy­ve­ni­mo bū­das, men­ ta­li­te­tas ir „tra­di­ci­niai ama­tai“ ke­ lia pa­si­pik­ti­ni­mą dau­ge­ly­je Eu­ro­ pos ša­lių. Bet po­l i­t i­kams de­rė­t ų at­k reip­t i dė­me­sį į kit­ką: ekst­re­miz­mą kurs­ to ne tik is­la­mo fun­da­men­ta­lis­tai, bet ir pa­tys eu­ro­pie­čiai. Ir tai yra ne pa­vie­niai at­si­tik­ti­niai at­ve­jai, o stip­rus reiš­k i­nys, ku­riam eko­no­ mi­kos sunk­me­tis su­da­rė dar pa­ lan­kes­nę dir­vą. Per Nor­ve­g i­jos tra­ge­d i­jos me­t i­ nes Bu­da­peš­to „At­he­na“ ins­t i­t u­ tas pa­skel­b ė ata­skai­t ą apie pa­ vo­jin­gas vie­ti­nes ekst­re­mis­ti­nes gru­pes Eu­ro­po­je. To­k ių gru­pių – tiek kraš­tu­ti­nių kai­rių­jų, tiek de­ ši­n ių­jų – ins­t i­t u­to eks­per­tai 15oje Se­no­jo že­my­no ša­lių pri­skai­ čia­vo 117, nors į ty­r i­mą neįt­rau­ kė dau­ge­l io Ry­t ų Eu­ro­pos vals­ ty­bių. Jų gau­su ir Nor­ve­g i­jos kai­ my­nė­je Šve­di­jo­je, ir Vo­kie­ti­jo­je, ir Pran­cū­zi­jo­je, ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­ jo­je. Kiek­vie­na iš šių ša­lių pa­sta­ rai­siais me­tais tie­sio­g iai su­si­dū­ rė su šia pro­ble­ma. Vie­no vais­to nuo šios li­gos nė­ra. Nor­ve­g i­jos at­sa­kas į žu­dy­nes bu­ vo „dau­g iau at­v i­r u­mo, dau­g iau de­mok­ra­ti­jos, dau­g iau hu­ma­niš­ ku­mo“, nors tas pa­ts at­vi­ru­mas ir de­mok­ra­t i­ja pa­de­da ekst­re­m is­ tams skleis­t i sa­vo idė­jas. Jung­ ti­nės Vals­t i­jos te­ro­r is­tams at­sa­ ko jė­ga, nors ši­taip tik dar la­biau mo­ty­vuo­ja juos ko­vai. Svar­biau­sia, kad po tra­ge­di­jos Os­ le ir Uto­jos sa­lo­je Nor­ve­g i­ja ir vi­ sas pa­sau­lis pa­ma­tė ir su­pra­to, iš kur sklin­da pa­vo­jus. A.Beh­rin­gasBrei­vi­kas, teis­me daž­nai var­to­jęs žo­d į „mes“, o ne „aš“, pa­ts ten nu­ ro­dė pirš­t u: „Kai aš sa­kau „mes“, tu­riu ome­ny­je sa­ve ir ki­tus ko­vo­ to­jus, o ne bal­sus ma­no galvoje… Aš su­pran­tu, žmo­nės lai­ko ma­no poel­g ius pa­mi­šė­liš­kais. Bet svar­ bu su­pras­ti skir­tu­mą tarp be­pro­ ty­bės ir po­li­ti­nio ekst­re­miz­mo.“

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojas: Arūnas Andriuškevičius – 302 252

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Svars­ty­mai: mo­kyk­los ga­li pa­čios nu­spręs­ti, ka­da reng­ti Rug­sė­jo 1-osios

šven­tę, mi­nis­te­ri­ja siū­lo šeš­ta­die­nį.

da­vi­mu, ši die­na taip pat ga­li bū­ti kom­pen­suo­ja­ma su­tei­kiant jam ki­tą poil­sio die­ną ar­ba tą die­ną pri­de­dant prie kas­me­ti­nių ato­sto­gų.

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Rug­sė­jo 1-oji, Moks­lo ir ži­nių die­ na, yra pa­skelb­ta At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mu. KD, BNS inf.

Au­ga sko­la ad­vo­ka­tams

V

als­ty­bė ad­vo­ka­tams, tei­ kian­tiems ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą, sko­lin­ga per mi­li­jo­ną li­tų, to­dėl bū­ tų nau­din­ga re­for­muo­ti sis­te­mą, va­ kar pa­reiš­kė Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra. Išp­la­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad ad­vo­ka­tai skun­džia­si, jog ant­ri me­tai su jais nė­ra at­si­skai­ to­ma už at­lik­tą dar­bą. „Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bos ne­vyk­do sa­vo su­ tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ad­vo­ka­tams. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­ mis, lie­pos 15 d. šis įsi­sko­li­ni­mas su­ da­rė 1 mln. 127 tūkst. li­tų“, – tei­gia­ ma pra­ne­ši­me spau­dai. Dau­giau nei pu­sė šio įsi­sko­li­ni­mo at­si­ra­do dar 2011 m. Ad­vo­ka­tai taip pat skun­džia­si, jog Tei­sin­gu­mo mi­

nis­te­ri­ja ape­liuo­ja į jų pi­lie­tiš­ku­mą ir ver­čia dirb­ti ne­mo­ka­mai by­lo­se, ku­rio­se tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mas už­trun­ka il­giau kaip 80 va­lan­dų, ta­ čiau nuo mo­kes­čių nie­kas neat­lei­ džia. „Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­ nės pa­gal­bos ad­vo­ka­tai at­sto­vau­ja gy­ven­to­jų in­te­re­sams. Jų pa­slau­gų įkai­nis yra vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­mas, o va­lan­da dar­bo įver­ti­na­ma tik 40 li­tų, iš ku­rių di­des­nę da­lį vals­ty­bė pa­sii­ma at­gal mo­kes­čių pa­vi­da­lu“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė Ad­vo­ka­ tų ta­ry­bos vi­ce­pir­mi­nin­kė Liud­vi­ka Meš­kaus­kai­tė. Pa­sak jos, nors at­si­skai­ty­mas su ad­vo­ka­tais vė­luo­ja, jie iš as­me­ni­ nių lė­šų mo­kes­ti­nio lai­ko­tar­pio pa­ bai­go­je vis tiek tu­ri su­mo­kė­ti „Sod­

ros“ ir gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čius. Siek­da­ma iš­spręs­ti fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­mą Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra siū­lo re­for­muo­ti vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos sis­te­mą. „Siū­l o­m a at­s i­sa­k y­t i iš biu­d že­ to iš­lai­ko­mų vals­ty­bės ga­ran­tuo­ ja­m ų tei­s i­n ės pa­gal­b os tar­ny­b ų. Spren­di­mų dėl ad­vo­ka­to pa­gal­bos sky­ri­mo priė­mi­mą siū­lo­ma pa­ves­ ti teis­mams, o iki­teis­mi­nia­me ty­ri­ me, – pro­ku­ra­tū­rai ar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­goms. Vals­ty­bės ga­ran­ tuo­ja­mą tei­si­nės pa­gal­bos koor­di­ na­vi­mą (konk­re­taus ad­vo­ka­to pa­ rin­ki­mą žmo­gui, at­si­žvel­giant į jo pa­gei­da­vi­mą) siū­ly­ti­na pa­ves­ti Lie­ tu­vos ad­vo­ka­tū­rai“, – ra­šo­ma pra­ ne­ši­me spau­dai. KD, BNS inf.

Ver­žia­si stu­di­juo­ti so­cia­li­nius moks­lus

Š

ie­met sto­jan­tie­ji į Lie­tu­vos aukš­tą­sias mo­kyk­las, kaip ir anks­tes­niais me­tais, daž­niau­ siai pa­gei­dau­ja stu­di­juo­ti so­ cia­li­nių moks­lų sri­ty­je. Kaip ro­do Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­ kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ra­jam priė­ mi­mui or­ga­ni­zuo­ti duo­me­nys, įsto­ti į uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas no­ri 43,9 tūkst. jau­nuo­lių. Iš jų 25 tūkst. bend­ ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las bai­gė šie­met, li­kę – anks­čiau. Iš vi­so į įvai­rias stu­di­jų pro­gra­ mas pa­reikš­ta 284,1 tūkst. pa­gei­da­ vi­mų, iš jų 170,2 tūkst. – į uni­ver­ si­te­ti­nes stu­di­jų pro­gra­mas, 113,9

tūkst. – į ko­le­gi­jų. Iš uni­ver­si­te­ti­ nių stu­di­jų sri­čių pir­mu pa­gei­da­vi­ mu daž­niau­siai rink­ta­si so­cia­li­niai moks­lai (11,8 tūkst.), to­liau bio­me­ di­ci­nos moks­lai (4,5 tūkst.), tech­ no­lo­gi­jos moks­lai (3,3 tūkst.), hu­ ma­ni­ta­ri­niai moks­lai (2,5 tūkst.), fi­zi­niai moks­lai (1,6 tūkst.) ir me­ nai (1,2 tūkst.). Pa­na­šiai ri­kiuo­ja­si ir pa­si­rink­tos ko­le­gi­jų stu­di­jų sri­tys. Pas­kelb­ti pa­grin­di­nio priė­mi­ mo pir­mo eta­po sto­jan­čių­jų ga­li­ my­bes ir pa­kvies­tuo­sius stu­di­juo­ ti nu­ma­to­ma iki penk­ta­die­nio 11 val. Iš vi­so į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas

vie­tas pla­nuo­ja­ma priim­ti ne ma­žiau kaip 17,2 tūkst. jau­nuo­lių. KD, BNS inf.

43,9 tūkst.

– tiek jau­nuo­lių pa­gei­dau­ja įsto­ti šie­met į uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

iais me­tais Rug­sė­jo 1-oji bus šeš­ta­die­nį, to­dėl pa­čios mo­ kyk­los tu­rė­tų pa­si­rink­ti, ka­ da reng­ti moks­lo me­tų pra­ džios šven­tę. Jos šven­tę ga­li reng­ti šeš­ta­die­nį ar­ ba pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 3 die­ną, pra­ ne­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ras Vai­das Ba­cys sa­ko, kad, mi­nis­te­ri­ jos nuo­mo­ne, pa­lan­kes­nė die­na bū­ tų šeš­ta­die­nis, nes dau­giau tė­vų ga­ lė­tų ap­si­lan­ky­ti mo­kyk­lo­se. „Nors mo­kyk­los dėl moks­lo me­ tų pra­džios šven­tės ga­li ap­si­spręs­ti pa­čios, ma­ny­tu­me, kad poil­sio die­na dau­gu­mai mo­ki­nių tė­vų yra pa­lan­ kes­nė. Dau­giau jų ga­lė­tų ap­si­lan­ky­ ti sa­vo vai­kų mo­kyk­lo­se, ge­riau su­ si­pa­žin­tų su mo­kyk­la, pa­bend­rau­tų su mo­ky­to­jais“, – pra­ne­ši­me spau­ dai sa­kė V.Ba­cys. Mo­ky­to­jams, dirb­sian­tiems šeš­ta­ die­nį, tu­rės bū­ti ap­mo­ka­ma už dar­ bą poil­sio die­ną. Mo­kė­ji­mą už dar­ bą poil­sio die­no­mis reg­la­men­tuo­ja Dar­bo ko­dek­sas. Dar­buo­to­jo pa­gei­

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiADIENIS, liepos 25, 2012

lietuva Kuo ar­čiau rin­ki­ mai, tuo dau­giau sa­vi­gy­ros. Tad Sei­ mo na­riai už­sa­ko­ mie­siems straips­ niams ir lai­doms iš­lei­džia vis dau­ giau. O lei­džia­mo­ se sa­vo dar­bo ata­ skai­to­se kar­tais ra­ šo vė­jus.

„„Įgū­džiai: ar­tė­jant rin­ki­mams Sei­mo na­riai par­la­men­ti­nes lė­šas ak­ty­viau nau­do­ja už­sa­ko­mie­siems straips­niams. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Pud­rai iš­taš­ko vis dau­giau Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Kei­čia įpro­čius

Ar­tė­jan­tys Sei­mo rin­ki­mai ko­re­ guo­ja ne tik po­li­ti­kų kal­bas, bet ir biu­dže­to pi­ni­gų lei­di­mo įpro­čius. Va­di­na­mų­jų par­la­men­ti­nių lė­ šų už­sa­ko­mie­siems straips­niams spau­do­je, spe­cia­lioms ra­di­jo ir te­ le­vi­zi­jos lai­doms Sei­mo na­riai iš­ lei­džia jau kur kas dau­giau. Tai liu­di­ja pa­skelb­ta Sei­mo na­rių par­ la­men­ti­nių iš­lai­dų ant­rą­jį šių me­ tų ket­vir­tį ata­skai­ta. „Vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų tei­kia­mos pa­slau­gos“, – taip ofi­ cia­liai pa­va­din­ta iš­lai­dų ei­lu­tė. Už­sa­ko­mų­jų straips­nių vir­tuo­ zas – Sei­mo na­rys Dai­nius Bud­rys. Jis per ke­lis mė­ne­sius šiam rei­ka­ lui iš­lei­do dau­giau­sia – be­veik 3,8

tūkst. li­tų. Nuo jo ne­smar­kiai at­ si­lie­ka ir Bro­nius Pau­ža, iš par­la­ men­ti­nių lė­šų at­sei­kė­jęs 2,8 tūkst. li­tų, taip pat Ed­var­das Ža­ka­ris, iš­ lei­dęs be­veik 2,4 tūkst. li­tų.

Ar­vy­das Vi­džiū­nas:

Dau­giau nie­kam be­ veik neiš­lei­džiu. Ma­ ši­nos ne­tu­riu. Tai kaip dar pa­si­ro­dy­si rin­kė­jams?

„Be tūks­tan­čio neį­dė­si“

Už straips­nius bei lai­das iš sa­vo ki­ še­nės lin­kę mo­kė­ti ir dau­giau po­li­ ti­kų. Ag­nė Bi­lo­tai­tė ant­rą šių me­tų

ket­vir­tį sa­vi­gy­rai sky­rė 1,5 tūkst. li­ tų, Eval­das Jur­ke­vi­čius – 1,3 tūkst. li­tų, Ar­vy­das Vi­džiū­nas – beveik 2 tūkst. „Tai jums, bro­liai, vis­ką ati­duo­ du, vis­ką, – pa­klaus­tas, kam lei­džia pi­ni­gus, juo­ka­vo A.Vi­džiū­nas. – Daug ką pub­li­kuo­ju ir už sa­vus pi­ ni­gus. Tu­riu su­tar­tį su ke­liais Ma­ ri­jam­po­lės laik­raš­čiais. O ži­no­te, kiek kai­nuo­ja pus­la­pis, – be tūks­ tan­čio li­tų straips­nio neį­dė­si... Be to, tu­riu su­tar­tį su „Kap­sų“ ra­di­ju, tai kiek­vie­ną pir­ma­die­nį ten kal­bu. Dau­giau be­veik nie­kam neiš­lei­džiu. Ma­ši­nos ne­tu­riu... Tai kaip dar pa­ si­ro­dy­si rin­kė­jams?“ Už­sa­ko­mai­siais straips­niais sa­ ve gi­ria ne tik val­dan­tie­ji, bet ir opo­zi­ci­jos vei­kė­jai. An­tai Va­len­ti­ nas Ma­zu­ro­nis tam ne­pa­gai­lė­jo 1,6 tūkst. li­tų, Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis

A.Zuo­kas vi­lio­ja te­le­fo­nu Jus­ti­nas Ar­gus­tas Ar­tū­ro Zuo­ko po­li­ti­nio sam­bū­rio vei­kė­jai už sa­vo ini­ci­juo­tą re­fe­ ren­du­mą kvie­čia rin­kė­jus pa­si­ra­ šy­ti, mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu siun­ti­nė­ da­mi jiems keis­to tu­ri­nio trum­pą­ sias ži­nu­tes.

Jei ne­si­se­ka, bū­ti­na pa­nau­do­ti vi­sas įma­no­mas prie­mo­nes. Taip el­gia­si A.Zuo­ko ju­dė­ji­mo „Taip“ na­riai, ren­kan­tys pa­ra­šus re­fe­ren­du­mui. Jiems su­rink­ti li­ko vie­nas mė­nuo, tad re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai pa­si­ tel­kė ir mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. „Ši ži­nu­tė už­krės­ta 141 vi­ru­su. Per 24 va­lan­das ją pri­va­lai per­siųs­ti 10-iai drau­gų“, – to­kia trum­pa ži­ nu­te ata­kuo­ja­mi rin­kė­jai. Jo­je taip pat tvir­ti­na­ma, kad pri­va­lu ap­lan­ ky­ti re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­rių pus­la­ pį in­ter­ne­te, prie­šin­gu at­ve­ju „vi­ru­ sas 141 per­si­mes į ta­vo gy­ve­ni­mą“. Or­ga­n i­za­to­r iai teigia jo­k ios bend­ro­vės, siun­ti­nė­jan­čios trum­

„„Tak­ti­ka: agi­ta­ci­jai už re­fe­ren­du­

mą nau­do­ja­mos trum­po­sios ži­ nu­tės, siun­ti­nė­ja­mos mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu.  Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

pą­sias ži­nu­tes, ne­sam­dę – tai da­ rą pa­tys. Mi­ros­la­vas Mon­ke­vi­čius, A.Zuo­ko bend­ra­žy­gis, aiš­ki­na, kad tai – sa­va­no­rių dar­bas. „Tai jų as­ me­ni­niai kon­tak­tai. Tų žmo­nių, kur ren­ka pa­ra­šus. Jų yra daug. Kai kam gal tai ne­la­bai pa­tin­ka. Aš esu gal iš pen­kių drau­gų ga­vęs to­kią ži­

nu­tę“, – sakė M.Mon­ke­vi­čius. Jis pa­tiks­li­no, kad šiuo me­tu yra su­ rin­kę apie 100 tūkst. gy­ven­to­jų pa­ ra­šų: „Sa­ky­čiau, se­ka­si ga­na ge­rai. Dar li­ko lai­ko. Esa­me iš­da­li­ję la­bai daug pa­ra­šų rin­ki­mo la­pų.“ Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­ kas sa­ko, kad SMS siun­ti­nė­ji­mas – Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos rū­pes­tis. „Mums svar­bu bus tik tai, kad iš­lai­dos, jei jie sam­dė bend­ro­vę, už ži­nu­čių siun­ti­nė­ji­mą bū­tų dek­ la­ruo­tos“, – kal­bė­jo Z.Vai­gaus­kas. Be­je, dien­raš­tis jau ra­šė, kad į agi­ta­ci­ją už re­fe­ren­du­mą įsi­jau­tė ir A.Zuo­ko žmo­na par­la­men­ta­rė Ag­ nė Zuo­kie­nė. Bal­suo­ti re­fe­ren­du­me ji kvie­čia už biu­dže­to pi­ni­gus iš­ leis­to­je jos kaip Sei­mo na­rės veik­ los ata­skai­to­je. A.Zuo­ko po­li­ti­nio ju­dė­ji­mo „Taip“ ini­cia­to­riai sie­kia pa­keis­ti įsta­ty­mus ir pa­da­ry­ti taip, kad į Sei­mą bū­tų ren­ka­mas tik 101 na­rys, taip pat no­ri­ma pail­gin­ti Sei­ mo ka­den­ci­ją iki pen­ke­rių me­tų.

– 1,45 tūkst., Sau­lius Bu­ce­vi­čius – 1,3 tūkst., Kęs­tu­tis Dauk­šys – 1,3 tūkst. li­tų. Biu­dže­to lė­šų šiam tiks­lui ne­ gai­la ir Val­de­ma­rui Val­kiū­nui, ku­ ris, kaip liu­di­ja ata­skai­ta, tam sky­ rė ir­gi 1,3 tūkst. li­tų. Tvar­ko ir gat­ves

Dar vie­nas bū­das par­la­men­ta­rui pasi­gir­ti – iš­spaus­din­ti va­di­na­mą­ ją Sei­mo na­rio veik­los ata­skai­tą. Už dau­giau nei 5 tūkst. li­tų ke­lių pus­ la­pių buk­le­tą apie sa­ve ir ge­rus sa­ vo dar­bus iš­lei­do Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. Ji dės­to stip­ri­nu­si par­la­men­ti­nę kont­ro­lę, da­riu­si vis­ ką, kad Sei­mas bū­tų kuo at­vi­res­nis, dė­ju­si pa­stan­gas, kad bū­tų su­ma­ žin­tos par­la­men­to iš­lai­dos. Ma­ža to, I.De­gu­tie­nė aiš­ki­na, kad su­tvar­ky­tos Vil­niaus Žvė­ry­no mik­

ro­ra­jo­no gat­vės – bū­tent jos nuo­ pel­nas. Par­la­men­to va­do­vė ti­ki­na, kad ji tai pa­da­ry­ti pa­pra­šė sa­vi­val­ dy­bės. Sei­mo na­rio veik­los ata­skai­tas iš­lei­do dar ke­le­tas po­li­ti­kų. Atas­kai­tą, kaip liu­di­ja Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pa­tei­kia­ma in­for­ma­ ci­ja, iš­lei­do ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė – jai tai at­siė­jo be­veik 3,7 tūkst. li­tų, taip pat Da­lia Kuo­dy­tė. Tie­sa, šiai po­li­ti­kei tai kai­na­vo vos 900 li­tų. Par­la­men­ti­nę ata­skai­tą jau tu­ rė­jo iš­leis­ti ir Ge­di­mi­nas Na­vai­ tis. Do­ku­men­tai liu­di­ja, kad pi­ni­ gus už ata­skai­tą jis jau su­mo­kė­jo, ta­čiau lei­di­nys esą vis dar ruo­šia­ mas. Po­li­ti­kas dien­raš­čiui il­gai aiš­ ki­no, iš ko­kių eta­pų su­si­de­da lei­ di­nio ruo­ši­mas, įro­di­nė­jo, kad tai už­trun­ka, ir at­siųs­ti ata­skai­tą pa­ ža­dė­jo po po­ros sa­vai­čių.

Išei­na iš po­li­ti­kos Sei­mo na­rys Man­tas Va­raš­ka pa­ tvir­ti­no ne­ke­ti­nąs da­ly­vau­ti ar­tė­ jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

Va­kar pa­skelb­ta­me dien­raš­čio straips­ny­je „Ku­rie par­la­men­ta­rai į Sei­mą ne­be­no­ri?“ bu­vo pa­ra­šy­ ta, kad „vis dar neaiš­ku, kaip pa­ sielgs į par­la­men­tą su Arū­no Va­ lins­ko Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja pa­te­kęs M.Va­raš­ka“. Mi­nė­ta, kad „prieš ku­rį lai­ką jis aiš­ki­no, jog į ki­tą Sei­mą tik­rai neis, nes po­li­ti­ ka jį nu­vy­lė“. Bet Li­be­ra­lų ir cent­ ro frak­ci­jos se­niū­nas Al­gis Čap­li­ kas pra­ne­šė su­si­la­ži­nęs su Sei­mo frak­ci­jas nuo­lat kei­tu­siu M.Va­raš­ ka, kad šis į ki­tą Sei­mą tik­rai neis. Su­si­sie­kęs su dien­raš­čiu M.Va­ raš­ka pa­tiks­li­no, kad į Sei­mą pa­te­ ko ne su A.Va­lins­ko va­do­vau­ja­ma par­ti­ja, o kaip ne­prik­lau­so­mas, ne­par­ti­nis kan­di­da­tas. Taip pat nu­ro­dė, kad Sei­me frak­ci­ją pa­kei­ tė tik vie­ną kar­tą – kai iš Krikš­ čio­nių par­ti­jos frak­ci­jos pe­rė­

jo į Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ją. Esą „li­ku­siais at­ve­jais frak­ci­ jos ne­bu­vo kei­čia­mos, kei­tė­si tik frak­ci­jos pa­va­di­ni­mai – „Vie­ na Lie­tu­va“, Krikš­čio­nių par­ti­ jos frak­ci­ja“. Da­bar M.Va­raš­ka p­rik­lau­so ne­ be kon­ser­va­to­riams, bet Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei, ku­ri, kaip at­krei­pė dė­me­sį po­li­ti­kas, pa­gal sta­tu­tą „ap­skri­tai nė­ra frak­ci­ja“, nors ir tu­ri vi­sas frak­ci­joms pri­ klau­san­čias tei­ses. M.Va­raš­ka taip pat nu­ro­dė: „Jau se­nai pa­reiš­kiau, kad ne­da­ly­vau­ siu rin­ki­muo­se. Tai esu pa­da­ ręs ofi­cia­liai ir sa­vo va­lios ne­kei­ čiau.“ Sei­mo rin­ki­muo­se ne­da­ly­vau­ ti ža­da tik 10–12 da­bar­ti­nio par­ la­men­to na­rių. Li­kę be­maž 130 ke­ti­na siek­ti bū­ti per­rink­ti į ki­ tą Sei­mą. Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lį. KD inf.


8

trečiADIENIS, liepos 25, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,4382 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,4223 JAV do­le­ris 1 2,8503 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7977 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9591 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2346 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6828 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7273 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8750

+0,34 %

pokytis

–0,2408 % –0,4480 % –0,1191 % –0,3633 % +0,0101 % –0,4533 % –0,0171 % –0,8870 % –0,0070 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,90

4,60

2,37

„Va­koil“

4,86

4,55

2,39

Per­nai ES mui­ti­nės su­lai­kė be­veik 115 mln. (2010 m. – 103 mln.) pre­kių, kaip įta­ria­ma, pa­ga­min­tų pa­žei­džiant in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­ bės tei­ses. Pa­ly­gin­ti su 2010 m., su­lai­ky­mo at­ve­jų skai­čius išau­go 15 pro­c., kaip pra­ne­ša­ ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos mui­ti­nių veiks­mų sau­ gant in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­ses ata­skai­ to­je. Per­nai pe­rim­tų pre­kių ver­tė sie­kė be­veik 1,3 mlrd. eu­rų. Dau­giau­sia su­lai­ko­ma pa­dirb­ tų vais­tų, pa­ka­vi­mo me­džia­gos ir ci­ga­re­čių.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta+0,19 %

Į ES plūs­ta pa­dirb­tos pre­kės

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+1,04 %

87,79 dol. už 1 brl. 103,09 dol. už 1 brl.

10 proc.

at­si­skai­ty­mo kny­ge­lių nau­do­ja­ma ne pa­gal pa­skir­tį.

Ko­rup­ci­ją ska­ti­na au­gan­tis spau­di­mas Ša­lies vers­las su­tin­ka, kad ko­rup­ci­ja yra opi ša­lies pro­ble­ma, to­dėl ko­vą su ja bend­ro­vės sa­ko pra­de­dan­čios nuo sa­vęs. Vis dėl­to pri­pa­žįs­ta, kad no­rė­da­mos iš­lik­ti skaid­rios jos dėl už­sa­ky­ mų tu­ri pa­plu­šė­ti dau­giau.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Jei reik­tų, ky­šį duo­tų

40 pro­c. ap­klaus­tų vers­li­nin­ kų ma­no, kad ko­rup­ci­ja Lie­tu­vo­ je yra smar­kiai pa­pli­tu­si. Pa­sau­ly­ je po­žiū­ris į ko­rup­ci­ją pa­na­šus – ją kaip pro­ble­mą įvar­di­ja 39 pro­c. ap­ klaus­tų­jų. Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ro­dik­lis sie­kia 51 pro­c., Va­ka­rų Eu­ ro­pos – 22 pro­c. To­kius re­zul­ta­ tus pa­tei­kė šie­met ty­ri­mą at­li­ku­si bend­ro­vė „Ernst & Young“. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, net 15 pro­c. ap­klau­so­je da­ly­va­vu­sių pir­mau­jan­ čių pa­sau­li­nio ly­gio įmo­nių va­do­vų su­tik­tų mo­kė­ti ky­šius, kad lai­mė­tų ar­ba iš­lai­ky­tų vers­lą. Nuo 2010 m. šis ap­klau­sos ro­dik­lis išau­go net 6 pro­c. ir sie­kė 9 pro­c. „Pag­rin­di­nė to prie­žas­tis – esant eko­no­mi­nių sun­ku­mų au­gan­tis spau­di­mas vi­du­ri­nės ir aukš­čiau­ sios gran­dies va­do­vams. Jie jau­čia spau­di­mą iš­lai­ky­ti eko­no­mi­nio au­ gi­mo ro­dik­lius, o tai daž­nai ne­su­ de­ri­na­ma su sie­kiu ati­tik­ti tei­sės ak­tuo­se ir ge­ro­jo­je vers­lo pra­kti­ ko­je įtvir­tin­tus prin­ci­pus“, – sa­kė bend­ro­vės „Ernst & Young“ ne­tei­ sė­tų veiks­mų ty­ri­mų pa­da­li­nio va­ do­vas Bal­ti­jos re­gio­ne Liu­das Jur­ ko­nis. Šne­ka, bet ne­da­ro

Ty­ri­mo re­zul­ta­tai taip pat ro­ do, kad apie du treč­da­lius Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vei­kian­čių įmo­nių va­ do­vų tei­gia ski­rian­tys ypa­tin­gą dė­ me­sį an­ti­ko­rup­ci­jos klau­si­mams ir sie­kia juos įtvir­tin­ti vi­di­nė­je įmo­ nių tvar­ko­je ir pro­ce­dū­ro­se. Ta­čiau to­kių pro­ce­dū­rų įgy­ven­di­ni­mas ir veiks­min­gu­mas yra pa­grin­di­nė pro­ble­ma Bal­ti­jos ša­ly­se.

15 proc.

pa­sau­li­nio ly­gio įmo­nių va­do­vų su­tik­tų mo­kė­ti ky­šius, kad iš­lai­ky­tų vers­lą.

„An­ti­ko­rup­ci­nių pro­ce­dū­rų fak­ ti­nis tai­ky­mas ir efek­ty­vu­mas Lie­ tu­vo­je dau­giau nei ke­le­tą kar­tų nu­ si­lei­džia tiek Vi­du­rio bei Ry­tų, tiek Va­ka­rų Eu­ro­pos ro­dik­liams“, – sa­ kė L.Jur­ko­nis. Anot jo, šį tei­gi­nį iliust­ruo­ja ir tai, kad vos 8 pro­c. an­ti­ko­rup­ci­jos tai­syk­lių pa­žei­di­mų su­lau­kė nei­ gia­mo va­do­vy­bės dė­me­sio – bet ko­kios draus­mi­nan­čios prie­mo­ nės. To­dėl pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad va­do­vai tu­rė­tų la­biau su­si­telk­ ti į pra­kti­nę, o ne for­ma­lią ko­vą su ko­rup­ci­ja.

Ry­tis Paukš­tė:

Vers­li­nin­kus nuo ko­rup­ci­jos at­gra­so ži­no­ji­mas, ko­kios truk­mės ar ko­kio dy­ džio pro­ble­mų ga­li dėl to kil­ti.

Pra­žu­do sie­kis pa­si­pel­ny­ti

„Ži­no­ma, ko­rup­ci­ja nie­kur ne­ dings, nes tai pa­sau­li­nė pro­ble­ma. Ta­čiau lie­ka ženg­ti pir­myn ar­ba ei­ ti at­gal. Mes ke­le­tą me­tų tik­rai ėjo­ me į prie­kį, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu vi­so­se sri­ty­se – tiek vals­ty­bi­nė­ se, tiek vers­lo įmo­nė­se – iš mai­ šo pra­dė­jo lįs­ti ylos. Ma­nau, atei­ ties per­spek­ty­vas nu­lems tai, kiek po rin­ki­mų vals­ty­bės or­ga­nuo­se įsi­veis „ša­ka­lų“. Juk įgy­ven­di­nant bet ko­kį ge­rą pro­jek­tą už­ten­ka vos vie­no žmo­gaus jam su­griau­ti, – sa­ kė bend­ro­vės „Tvir­ta“ di­rek­to­rius And­rius Ma­čiu­lis. Bend­ro­vės „Grifs AG“ rin­ko­da­ ros va­do­vė Rū­ta Pu­lo­kai­tė pa­brė­ žė, kad ko­vą su ko­rup­ci­ja bend­ro­ vės pir­miau­sia tu­rė­tų pra­dė­ti nuo sa­vęs. Pa­vyz­džiui, skaid­riai mo­kė­ ti mo­kes­čius, bend­rau­ti su tie­kė­jais ir klien­tais. Ta­čiau A.Ma­čiu­lis ap­gai­les­ta­ vo, kad sie­kis pa­si­pel­ny­ti ša­ly­ je iš­lie­ka vie­na di­džiau­sių pro­ ble­mų: „Kaip sa­ko­ma, vi­sų na­gai ries­ti į sa­ve. Kai įmo­nės, jų dar­ buo­to­jai, be­dar­biai, pen­si­nin­kai ir val­džia plė­šia į sa­ve, vals­ty­bė ga­li bū­ti su­dras­ky­ta.“

Ki­ta ver­tus, pa­šne­ko­vas pa­ti­ki­ no, kad per pa­sta­ruo­sius me­tus ko­ vo­da­ma su ko­rup­ci­ja ša­lis pa­da­rė pa­žan­gą. Anot jo, esa­ma ne­ma­žai vers­lo skaid­ru­mo ini­cia­ty­vų. Už pa­ti­ki­mu­mą mo­ka dau­giau

A.Ma­čiu­lis pa­sa­ko­jo, kad dar jau­na jo va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė ne­pa­jė­gi keis­ti vi­so vers­lo po­žiū­rio. Ta­čiau kiek ga­li, ima­si vers­lo skaid­ru­ mo po­li­ti­kos ir ma­no, kad tai duo­ da nau­dos. Anot jo, bend­ro­vė prieš ke­le­tą me­tų pa­tvir­ti­no vers­lo eti­ kos gai­res, taip pat tie­kė­jus su­pa­ žin­di­na su są­ži­nin­gu­mo dek­la­ra­ ci­ja. Jo­je, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, nu­ro­do­ma, kad bend­ro­vė ren­ka­ si są­ži­nin­gą vers­lo mo­de­lį. „Nors dek­la­ra­ci­ja ju­ri­di­nių ga­lių ne­tu­ri, ją pa­teik­da­mi pri­ver­čia­me tie­kė­ją su­si­mąs­ty­ti“, – tei­gė A.Ma­čiu­lis. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad bend­ro­vė sten­ gia­si rink­tis po­ten­cia­lą to­bu­lė­ti tu­ rin­čias ir skaid­riai dir­ban­čias įmo­ nes. Ta­čiau pri­pa­ži­no, kad tai ga­li kai­nuo­ti dau­giau. „Pa­vyz­džiui, pa­si­ren­ka­me ve­žė­ ją, ku­ris, ži­no­me, mo­ka mo­kes­čius, są­ži­nin­gai el­gia­si su dar­buo­to­ jais ir pan. Mes su­tin­ka­me mo­kė­ ti jam vie­nu ar dviem li­tais dau­ giau ir taip iš­lo­šia­me – juk tu­ri­me par­tne­rį, ku­ris mū­sų neap­gau­di­nė­ ja. Tai­gi vien kont­ro­lės me­cha­niz­ mai tam­pa ma­žes­ni, šiek tiek ma­ žė­ja ir mū­sų są­nau­dos“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Są­ži­nin­gu­mą ska­ti­na par­tne­riai

Ad­vo­ka­tų kon­to­ros LA­WIN aso­ ci­juo­to par­tne­rio Ry­čio Paukš­tės ma­ny­mu, nuo ko­rup­ci­jos veiks­ mų vers­lą daž­nai at­bai­do švie­ti­ mas: „Švie­ti­mas rei­ka­lin­gas, kad vers­las blai­viai įver­tin­tų sa­vo el­ ge­sį. Ma­nau, vers­li­nin­kus nuo ko­ rup­ci­jos at­gra­so ži­no­ji­mas, ko­kios truk­mės ar ko­kio dy­džio pro­ble­mų ga­li dėl to kil­ti.“ Kaip vie­ną pa­grin­di­nių ir griež­ čiau­sių Lie­tu­vos tei­sės ak­tų, nu­ ma­tan­čių vers­lo at­sa­ko­my­bę už ko­rup­ci­nes vei­kas, jis iš­sky­rė Bau­ džia­mą­jį ko­dek­są. Šis, kaip tei­gė pa­šne­ko­vas, nu­ma­to bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę ne tik at­ski­riems dar­ buo­to­jams, bet ir pa­čiai įmo­nei. Taip pat svar­būs Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mas, Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mas ir

„„Priešp­rie­ša: ša­lies vers­li­nin­kai tei­gia ski­rian­tys ypa­tin­gą dė­me­sį an­

ti­ko­rup­ci­jos klau­si­mams, ta­čiau už ko­rup­ci­nius veiks­mus nu­bau­džia­ ma tik ne­di­de­lė jų da­lis.  „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

pan. bei tarp­tau­ti­nis re­gu­lia­vi­mas. „Daug mū­sų įmo­nių sten­gia­si tap­ti už­sie­nio įmo­nių par­tne­riais, už­sie­ nio pro­duk­ci­jos pla­tin­to­jais ar no­ ri eks­por­tuo­ti pre­kes į ci­vi­li­zuo­tas už­sie­nio ša­lis. O už­sie­nio vals­ty­ bių tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra ga­ na griež­tas ir jo rei­ka­la­vi­mų rei­ kia lai­ky­tis. Pri­si­tai­kiu­sios prie jų įmo­nės vė­liau ne­no­ri griau­ti par­tne­rys­tės, su­kur­tų ka­na­lų“, – sa­kė R.Paukš­tė. Ima­si švies­ti dar­buo­to­jus

Nors darb­da­vys ga­li griež­tai lai­ ky­tis są­ži­nin­go vers­lo prin­ci­pų, jis nė­ra vi­siš­kai ap­sau­go­tas nuo at­ski­ rų dar­buo­to­jų ko­rup­ci­nių veiks­ mų. To­dėl R.Paukš­tė pa­brė­žė, kad

dar­buo­to­jams bū­ti­na aiš­kiai nu­ ro­dy­ti sa­vo po­zi­ci­ją ko­rup­ci­jos klau­si­mais. „Priim­da­mas į dar­bą darb­da­vys tu­ri or­ga­ni­zuo­ti ati­tin­ ka­mus mo­ky­mus, ku­rie dar­buo­to­ jui leis­tų su­pras­ti, kas jo lau­kia, jei elg­sis ne­tin­ka­mai“, – pa­sa­ko­jo pa­ šne­ko­vas. Sa­vo dar­buo­to­jams or­ga­ni­zuo­ ti mo­ky­mus ko­rup­ci­jos klau­si­mais, kaip sa­kė jis, anks­čiau­siai ša­ly­je ėmė­si už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės. Ta­ čiau pa­ste­bi­ma, kad to­kius mo­ky­ mus pra­de­da or­ga­ni­zuo­ti ir di­des­ nės lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nės, ypač už­sii­man­čios už­sie­nio pre­ky­ba. „To­kia įmo­nių pra­kti­ka plin­ta, nes joms tai da­ry­ti nau­din­ga“, – sa­kė R.Paukš­tė.


9

treÄ?iADIENIS, liepos 25, 2012

ekonomika

R

Neat­siŞ­velg­ta ­ į kri­ti­ką

Di­dės ­ PSD įmoka

Ver­tins ­ pa­slau­gas

Nau­ja­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­siō­ly­me dėl nau­jo ES biu­ dŞe­to 2014–2020 m. te­bė­ ra neat­sa­ky­ta į Lie­tu­vos su­si­ rō­pi­ni­mą dėl san­glau­dos lė­ťų ri­bo­ji­mo, ne­ly­gy­bės skirs­tant tie­sio­gi­nes Şe­mės ōkio iť­mo­ kas ir nea­dek­va­taus Ig­na­li­ nos ato­mi­nės elekt­ri­nės uŞ­ da­ry­mo fi­nan­sa­vi­mo.

Nuo rugp­jō­Ä?io 1 d. pri­va­lo­mo­ jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) ÄŻmo­kĹł su­ma pa­di­dÄ—s nuo 72 iki 77 li­tĹł dÄ—l ÄŻsi­ga­lio­sian­ Ä?ios nau­jos 850 li­tĹł mi­ni­ma­ lios mė­ne­si­nÄ—s al­gos. ÄŽmo­ka kei­Ä?ia­si tiems as­me­nims, ku­ rie kas mė­ne­sÄŻ mo­kė­da­vo ar­ ba uĹž juos bu­vo mo­ka­mos 9 pro­c. PSD ÄŻmo­kos nuo MMA.

Fi­nan­si­nių pa­slau­gų tei­kė­jai, ke­ti­nan­tys pla­tin­ti nau­jus fi­ nan­si­nius pro­duk­tus ar keis­ti jau pla­ti­na­mus, pri­va­lės apie tai in­for­muo­ti ka­pi­ta­lo rin­ką pri­Şiō­rin­tį Lie­tu­vos ban­ką. To­ kį įpa­rei­go­ji­mą siō­lo­ma pra­ dė­ti tai­ky­ti jau ťį ru­de­nį. Sie­ kia­ma ste­bė­ti fi­nan­si­nių pro­ duk­tų rin­kos vys­ty­mo­si.

KvaliďŹ kacijĹł ir profesinio mokymo plÄ—tros centras

Lig ĹĄiol Lietuvoje pripaĹžintas iĹĄsilavinimas ir prestiĹžinis diplomas buvo ypaÄ? vertinami. TaÄ?iau ĹĄiandienei darbo rinkai, verslo aplinkai vis svarbiau tampa asmens Ĺžinios, gebÄ—jimai ir praktiniai ÄŻgĹŤdĹžiai, kurie gali bĹŤti ÄŻgyjami ne vien ĹĄvietimo sistemoje. ď ŽSistema: `XYN[Q VNVcRVXVN[aVXcNYVSVXNPVWĂş`N[QN_NYRV`V`VNVXV[aVX\XV\XcNYVSVXNPVWĂşYfTV\`]RPVNYV`aĂşa_Ă­X`aN 

 @UbaaR_`a\PX•[b\a_

Lietuvos kvalifikacijĹł sandara: darnios ĹĄvietimo sistemos link 

EglÄ— StarkauskaitÄ—

Gerokai aktyviau ir daĹžniau po EuropÄ… keliaujantiems lietuviams tapo aktualu toliau mokytis kitose ĹĄalyse ir pritaikyti savo profesinius sugebÄ—jimus. TaÄ?iau ar vienodai gimtojoje ir kitose ĹĄalyse suvokiama mediko, mokytojo, vairuotojo, dizainerio kvaliďŹ kacija? Ar vienodas yra ĹĄiĹł kvaliďŹ kacijĹł lygis? KvaliďŹ kacija – tai tam tikros srities Ĺžmogaus sugebÄ—jimus ir Ĺžinias apibĹŤdinantis terminas. Kiekvienoje ĹĄalyje jos skirstomos ÄŻ tam tikrus lygius, jiems apibĹŤdinti rengiamos kvalifikacijĹł sandaros. ÄŽvairiose ĹĄalyse ĹĄios sandaros yra skirtingos. SukĹŤrus Europos kvaliďŹ kacijĹł sandarÄ… (EKS), Ĺžengiami Ĺžingsniai susikalbÄ—jimo tarp jĹł link. KvalifikacijĹł lygmenys

Lietuvoje nacionalinÄ— kvalifikacijĹł sandara pradÄ—ta kurti 2005 m., pirmasis jos projektas pristatytas 2007-aisiais. 2010 m. Lietuvos Respublikos VyriausybÄ— patvirtino ĹĄiandien galiojantÄŻ Lietuvos kvalifikacijĹł sandaros (LTKS) apraĹĄÄ…. LTKS buvo kuriama atsiĹžvelgiant ÄŻ iki tol susiformavusiÄ… Lietuvos ĹĄvietimo sistemos sandarÄ…: buvo siekiama, kad ji apimtĹł visas ĹĄvietimo sistemos grandis ir kad bendrai bĹŤtĹł apraĹĄytos visĹł

lygiĹł kvaliďŹ kacijos. Visose Lietuvos ĹĄvietimo grandyse teikiamos kvaliďŹ kacijos buvo suskirstytos ÄŻ aĹĄtuonis lygius, juos apibĹŤdinant veiklos, kuriÄ… bus pasirengÄ™s atlikti kvaliďŹ kacijÄ… ÄŻgijÄ™s asmuo, sudÄ—tingumu, savarankiĹĄkumu ir kintamumu. „Kuriant LTKS buvo stengiamasi sujungti visas ĹĄvietimo grandis ÄŻ nuosekliÄ… sistemÄ…, buvo pabandyta surasti bendrus principus, kaip visiems suprantamai apibĹŤdinti kvalifikacijĹł lygius. LTKS ÄŻdiegimas turÄ—tĹł pagerinti ĹĄvietimo grandĹžiĹł darnÄ…, patobulinti sÄ…sajas tarp jĹłâ€œ, – pasakojo KvaliďŹ kacijĹł ir profesinio mokymo plÄ—tros centro darbuotojas Vincentas Dienys, atstovaujantis Lietuvai EKS patarÄ—jĹł grupÄ—je. NacionalinÄ—s kvaliďŹ kacijĹł sandaros tikslas – remti mokymÄ…si visÄ… gyvenimÄ…, kad bĹŤtĹł patenkinti visuomenÄ—s ir ÄŻmoniĹł iĹĄsilavinimo, profesinio tobulÄ—jimo bei socialinÄ—s gerovÄ—s poreikiai. TodÄ—l kuriant LTKS dalyvavo LR ĹĄvietimo ir mokslo bei SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerijĹł, verslo sektoriaus, ÄŻvairiĹł ĹĄvietimo institucijĹł atstovai.

Nauda

LTKS ÄŻteisina galimybÄ™ asmeniui visĹł lygiĹł kvaliďŹ kacijas ÄŻgyti mokantis neformaliai arba savarankiĹĄkai ir iĹĄ profesinÄ—s veiklos patirties.

„Vienas iĹĄ LTKS reikalavimĹł – kad visos mokymo programos turi bĹŤti grindĹžiamos mokymosi rezultatais – sukuria bĹŤdĹł kvaliďŹ kacijoms ÄŻgyti ÄŻvairovÄ™. Kadangi mokymosi programose pateikta, kokiĹł mokymosi rezultatĹł turi bĹŤti siekiama, Ĺžmogus turi galimybÄ™ pats ÄŻvertinti, kokiai veiklai bus pasirengÄ™s baigÄ™s tam tikrÄ… mokymÄ…si“, – teigÄ— V.Dienys. LTKS jau taikoma praktikoje. „KvaliďŹ kacijĹł sandara jau daro ÄŻtakÄ…, jos ÄŻdiegimo procesai vyksta visose ugdymo grandyse. Profesinio mokymo ÄŻstaigos jau anksÄ?iau grindÄ— savo programas mokymosi rezultatais, o LTKS ÄŻgyvendinimas paskatino daugiau dÄ—mesio tam skirti ir kitĹł grandĹžiĹł mokymosi ÄŻstaigas – atsiĹžvelgdami ÄŻ sandaros reikalavimus, bendrojo ugdymo ÄŻstaigos ir universitetai atnaujina savo mokymosi turinÄŻâ€œ, – sakÄ— V.Dienys. Sukurta ir pradÄ—ta ÄŻgyvendinti sklandĹžiai veikianti kvaliďŹ kacijĹł sandara turÄ—tĹł tapti praktine ĹĄvietimo sistemos ir darbo rinkos poreikiĹł jungtimi, pavyzdĹžiui, nusprendĹžiant, kokio kvalifikacijĹł lygio specialistĹł trĹŤksta, ir atitinkamai paskirstant ĹĄvietimo sistemai skirtÄ… ďŹ nansavimÄ…. Kalbant apie LTKS naudÄ… verslui, ji gali tapti vienu iĹĄ efektyviĹł ÄŻrankiĹł formuojant ÄŻmoniĹł Ĺžmo-

giĹĄkĹłjĹł iĹĄtekliĹł politikÄ…. AiĹĄkiai apibrÄ—Ĺžtos kvalifikacijos padÄ—s patiems ÄŻvertinti tam tikrĹł kvaliďŹ kacijĹł lygiĹł darbuotojĹł poreikÄŻ, nustatyti bĹŤtinus skirtinguose padaliniuose dirbanÄ?iĹł asmenĹł ÄŻgĹŤdĹžius, taip pat taps pagalbine priemone formuojant darbo uĹžmokesÄ?io politikÄ…, lavinant praktinius gebÄ—jimus.

Mokymasis ir darbas ES ĹĄalyse

2008 m. Europos Parlamentas ir ES Taryba patvirtino „RekomendacijÄ… dÄ—l Europos mokymosi visÄ… gyvenimÄ… kvaliďŹ kacijĹł sandaros kĹŤrimo“, kurioje valstybÄ—ms narÄ—ms rekomenduojama susieti savo nacionalines kvaliďŹ kacijĹł sistemas su EKS, skaidriai nurodant, kurÄŻ EKS lygÄŻ atitinka jĹł kvaliďŹ kacijĹł lygiai. Taigi pagrindinis kvaliďŹ kacijĹł sandarĹł susiejimo tikslas – sudaryti galimybÄ™ EKS panaudoti kaip atskaitos taĹĄkÄ…, lyginant ir pripaŞįstant skirtingose ES ĹĄalyse teikiamas kvaliďŹ kacijas. LTKS ir EKS susiejimas buvo pradÄ—tas 2010 m., jo rezultatai aptarti EKS patarÄ—jĹł grupÄ—je 2011 m. gruodÄŻ. Ĺ iandien su EKS savo kvaliďŹ kacijĹł sandaras yra susiejusios 13 ES valstybiĹł nariĹł, todÄ—l jau turime galimybÄ™ nustatyti Lietuvo-

je ÄŻgytos kvaliďŹ kacijos lygÄŻ 12 ES ĹĄaliĹł. Dauguma kitĹł ES valstybiĹł susiejimÄ… planuoja baigti iki 2012 m. pabaigos. LTKS susiejimas su EKS bus naudingas ÄŻvairioms socialinÄ—ms grupÄ—ms. Mokiniams ir studentams bus lengviau orientuotis, nutarus tÄ™sti mokslus uĹžsienyje. Darbuotojams bus lengviau susiorientuoti uĹžsienio valstybiĹł darbo rinkose ir pristatyti savo kvaliďŹ kacijÄ… bĹŤsimiems darbdaviams. Lietuvos darbdaviams bus lengviau suprasti iĹĄ kitĹł ĹĄaliĹł atvykstanÄ?iĹł darbuotojĹł kvaliďŹ kacijas ir organizuoti savo darbuotojĹł kvaliďŹ kacijos tobulinimÄ…. GeguŞę Vilniuje vykusioje konferencijoje buvo pristatyta LTKS susiejimo su EKS nacionalinÄ— ataskaita. „LTKS ir EKS susiejimas yra nesibaigiantis procesas. GeguŞę pristatytoje ataskaitoje aptariama dabartinÄ— situacija, taÄ?iau ÄŻsibÄ—gÄ—jantis sandaros ÄŻgyvendinimas turÄ—s ÄŻtakos visai kvaliďŹ kacijĹł sistemai. TodÄ—l numatyta susiejimo ataskaitÄ… pakoreguoti jau 2013 m., atsiĹžvelgiant ÄŻ ÄŻvykusius pokyÄ?ius“, – sakÄ— V.Dienys. Daugiau informacijos – www. kpmpc.lt.


10

trečiadienis, liepos 25, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Vil­tin­gos iš­leis­tu­vės Pa­si­ren­gi­mą Lon­do­no olim­pia­dai Lie­tu­ vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė bai­gė per­ga­ le – va­kar iš­leis­tu­vių rung­ty­nė­se be var­go 101:51 (30:10, 17:21, 28:4, 26:16) įvei­kė Is­lan­di­ jos ko­man­dą.

„„Pa­si­ren­gė: plau­ki­kai R.Mei­lu­ty­tė, M.Sa­daus­kas ir G.Ti­te­nis į olim­pi­

nį kai­me­lį at­vy­ko iš Pli­mu­to, kur tre­ni­ra­vo­si.

Bro­niaus Če­ka­naus­ko (LTOK) nuo­tr.

Olimpiniame Londone dau­gėja nau­ja­ku­rių Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Va­kar Lon­do­no olim­pi­nia­me kai­ me­ly­je iš­kil­min­gai pa­kel­ta Lie­tu­ vos tris­pal­vė, o šian­dien nau­ja­ku­ rių gre­tas pa­pil­dys mū­sų ša­lies bok­si­nin­kai bei irk­luo­to­jai. Star­tai – lie­pos 28-ąją

Per vė­lia­vos iš­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ją Lie­tu­vos mi­si­jos va­do­vas Al­gir­das Ras­la­nas ir olim­pi­nio kai­me­lio vi­ce­me­rė Tes­sa Jo­well ap­si­kei­tė do­va­no­mis: lie­tu­viai įtei­kė me­ rei gin­ta­ri­nį Lie­tu­vos že­mė­la­pį, o me­rė – si­dab­ri­nę at­vi­ru­tę su Lon­do­no vaiz­dais. Lie­pos 27-ąją žai­dy­nių ati­da­ ry­mo pa­ra­de Lie­tu­vos vė­lia­vą neš du­kart olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­ gi­li­jus Alek­na. Ei­se­no­je ga­lės da­ly­vau­ti vi­si mū­sų spor­ti­nin­kai, ku­rie jau gy­ vens olim­pi­nia­me kai­me­ly­je. At­va­žia­vo ir val­tys

Pir­ma­die­nį prie olim­pi­nia­me kai­ me­ly­je įsi­kū­ru­sių Lie­tu­vos gim­ nas­tų pri­si­jun­gė tre­ni­ruo­čių sto­ vyk­lą Pli­mu­te bai­gę plau­ki­kai Vy­tau­tas Ja­nu­šai­tis, Giedrius Ti­ te­nis, Rū­ta Mei­lu­ty­tė ir Min­dau­gas Sa­daus­kas bei jų tre­ne­riai Žil­vi­nas Ov­siu­kas ir Jo­nat­ha­nas Rud­das. R.Mei­lu­ty­tė var­žy­sis tre­jo­ se rung­ty­se – krū­ti­ne (100 m) ir lais­vuo­ju sti­liu­mi (50 m ir 100

16 taš­kų su­rin­ko An­ta­nas Ka­va­ liaus­kas, po 12 – Ri­man­tas Kau­ kė­nas ir Jo­nas Va­lan­čiū­nas, 10 – Re­nal­das Sei­bu­tis, 9 – Mar­ty­nas Po­cius, po 8 – Jo­nas Ma­čiu­lis ir Da­rius Son­gai­la, 7 – Man­tas Kal­ nie­tis, po 6 – Li­nas Klei­za ir Pau­ lius Jan­kū­nas, 4 – Si­mas Ja­sai­tis, 3 – Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius. Prieš ma­čą su is­lan­dais bu­vo

pa­gerb­tas pro­fe­s io­n a­l o kar­je­r ą bai­gęs il­ga­me­tis na­cio­na­li­nės eki­ pos žai­dė­jas Ra­mū­nas Šiš­kaus­kas, o Vil­niu­je su­reng­ta­me Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) vyk­ do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo su­for­m u­l uo­ta už­d uo­t is Kęs­t u­ čio Kem­zū­ros va­do­vau­ja­mai ka­ riau­nai – pa­tek­ti tarp 5 stip­riau­ sių rink­ti­nių.

Į olim­pi­nį Lon­do­ną mū­sų krep­ši­ nin­kai iš­vyks lie­pos 27-ąją. Vie­nas Lie­tu­vos rink­ti­nės žai­dė­ jų – puo­lė­jas J.Ma­čiu­lis – olim­pia­ do­je at­sto­vaus ir Atė­nų „Pa­nat­hi­ nai­kos“ klu­bui, su ku­riuo pa­si­ra­šė vie­ne­rių me­tų 450 tūks­tan­čių eu­ rų ver­tės kont­rak­tą. Praė­ju­sį se­zo­ną J.Ma­čiu­lis gy­dė­ si trau­mą, o at­si­ga­vęs rung­ty­nia­vo pir­miau­sia Kau­no „Bal­tų“, po to – Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ eki­po­je, su ku­ria ta­po Ita­li­jos čem­pio­nu. Rau­m e­n is prieš olim­p ia­d ą mankš­ti­na ir bū­si­mie­ji Lie­tu­vos krep­ši­nin­kų var­žo­vai. Pran­cū­zi­jos ko­man­da 67:69 pra­lai­mė­jo aust­ra­ lams ir tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re užė­ mė 2-ąją vie­tą, į prie­kį pra­lei­du­si bra­zi­lus, ku­riuos nu­ga­lė­jo 78:74. KD inf.

m), G.Ti­te­nis plauks 100 ir 200 m krū­ti­ne, V.Ja­nu­šai­tis – 200 m komp­lek­si­niu bū­du ir 100 m pe­ te­liš­ke, o M.Sa­daus­kas – 100 m lais­vuo­ju sti­liu­mi. LTOK at­sto­vas Bro­nius Če­ka­ naus­kas in­for­ma­vo, kad Lie­tu­vos olim­pi­nio spor­to cent­ro dar­buo­ to­jai – 1976 m. Mon­rea­lio žai­ dy­nių da­ly­vis An­ta­nas Či­ko­tas ir ki­tas bu­vęs irk­luo­to­jas Kęs­ tu­tis Bart­kus – kro­vi­ni­niu mik­ roau­to­bu­su at­ga­be­no iš Vil­niaus irk­luo­to­jų Mindaugo Griš­ko­ nio, Donatos Viš­tar­tai­tės, Rolan­ do Maš­čins­ko ir Sauliaus Rit­te­rio val­tis, Egi­di­jaus Bal­čiū­no bai­da­rę, Jev­ge­ni­jaus Šuk­li­no ka­no­ją, de­ šimt­ko­vi­nin­ko Da­riaus Draud­vi­ los kar­tys bei me­di­ci­nos įran­gą ir me­di­ka­men­tus. Su­ži­no­jo var­žo­ves

Paaiš­kė­jo Akvilės Sta­pu­šai­ty­tės var­žo­vės. Lie­tu­vė olim­pi­nio mo­ te­rų bad­min­to­no vie­ne­tų tur­ny­ro F gru­pė­je žais kar­tu su Ny­der­lan­ dams at­sto­vau­jan­čia ki­ne Jie Yao bei is­lan­de Rag­na In­golf­dot­tir. J.Yao pa­sau­lio rei­tin­ge uži­ma 20-ąją vie­tą, R.In­golf­dot­tir – 81ąją, A.Sta­pu­šai­ty­tė – 94-ąją. Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Atė­ nų olim­pia­do­je ki­nė pa­te­ko į 1/16 fi­na­lo. Į ki­tą tur­ny­ro eta­pą – 1/16 fi­ na­lo – pa­teks tik F gru­pės nu­ga­ lė­to­ja.

„„Treniruotė: islandai buvo nelygiaverčiai varžovai pergalių ištroškusiems lietuviams.

Gedimino Bartuškos nuotr.

Iš Kor­do­bos – su me­da­liais Vy­t au­t o Di­d žio­j o uni­v er­s i­t e­ to (VDU) krep­ši­nin­kai sa­vo sos­ to neuž­lei­džia – Is­pa­ni­jo­je įvy­ku­ sio­se 1-osio­se Eu­ro­pos uni­ver­si­te­ tų žai­dy­nė­se Arū­no Juk­ne­vi­čiaus auk­lė­ti­niai var­žo­vams ne­pa­li­ko jo­ kių vil­čių.

Pen­kis­kart Eu­ro­pos stu­den­tų čem­ pio­nai VDU krep­ši­nin­kai žai­dy­nių fi­na­le 73:53 su­triuš­ki­no Spli­to uni­ ver­si­te­to (Kroa­ti­ja) stu­den­tus. Iki le­mia­mos dvi­ko­vos kau­nie­ čiai nė kar­to ne­suk­lu­po: D gru­pė­je 87:80 nu­ga­lė­jo Ka­ta­lo­ni­jos (Is­pa­ni­ ja) uni­ver­si­te­to eki­pą, 93:72 – Gro­ nin­ge­no (Ny­der­lan­dai) uni­ver­si­te­ to stu­den­tus ir 111:53 – Leo­nar­do da Vin­ci (Pran­cū­zi­ja) uni­ver­si­te­ to krep­ši­nin­kus, o ket­virt­fi­na­ly­je 69:63 – Fa­ti­ho (Tur­ki­ja) uni­ver­si­ te­tą bei pus­fi­na­ly­je 98:89 – Mask­

vos (Ru­si­ja) kū­no kul­tū­ros aka­de­ mi­ją. VDU krep­ši­nin­kas Žy­gi­man­tas Ja­na­vi­čius bu­vo pri­pa­žin­tas ge­ riau­siu žai­dy­nių įžai­dė­ju, Ma­rius Va­lu­ko­nis – ge­riau­siu sun­kiuo­ju kraš­to puo­lė­ju. „Ap­gin­ti čem­pio­nų ti­tu­lus – sun­kes­nė mi­si­ja, nei juos iš­ko­vo­ti pir­mą kar­tą. Džiau­giuo­si, kad mū­ sų uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ja daug ge­ rų krep­ši­nin­kų, tu­ri­me iš ko pa­si­ rink­ti. Ga­li­me su­bur­ti net ke­lias la­bai pa­jė­gias eki­pas. Vis­gi krep­ ši­nin­kai žai­džia skir­tin­guo­se klu­ buo­se, rei­kia su­bur­ti tuos žai­dė­jus, ku­rie su­pran­ta vie­nas ki­tą. Tai – il­ go ir nuo­sek­laus dar­bo vai­sius“, – kal­bė­jo VDU tre­ne­ris Arū­nas Juk­ ne­vi­čius. Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­ šė Ra­sos Krei­vy­tės va­do­vau­ja­ma

Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ jos (LKKA) krep­ši­nin­kių ko­man­ da, ma­ža­ja­me fi­na­le 66:54 nu­ga­ lė­ju­si Iva­no­vo (Ru­si­ja) uni­ver­si­te­to at­sto­ves. LKKA ran­ki­nin­kės, tre­ni­ruo­ja­ mos An­ta­no Skar­ba­liaus, ta­po vi­ ce­čem­pio­nė­mis. Lie­tu­vės fi­na­le 20:43 nu­si­lei­do Liub­li­no (Len­ki­ja) Vin­cen­to uni­ver­si­te­to stu­den­tėms. „Dar kar­tą Eu­ro­pai įro­dė­me, kad, no­rint pa­siek­ti di­džių per­ga­lių, ša­ lies dy­dis nė­ra svar­bu. Svar­biau­sia, kuo de­ga spor­ti­nin­kų šir­dys, taip pat cha­rak­te­ris, ko­vin­gu­mas, pa­ trio­tiz­mo jaus­mas“, – tei­gė Lie­ tu­vos stu­den­tų spor­to aso­cia­ci­jos (LSSA) pre­zi­den­tas Čes­lo­vas Gar­ ba­liaus­kas. Iš vi­so Kor­do­bo­je var­žė­si 32 ša­lių at­sto­vai iš 147 uni­ver­si­te­tų. KD inf.


11

trečiadienis, liepos 25, 2012

sportas

„„Tro­fė­jus: Eu­ro­pos čem­pio­nų tau­rė – jau Lie­tu­vo­je. 

Andriaus Ufarto (BFL), Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

„„Susitikimas: krepšininkai įteikė Prezidentei sportinį suvenyrą.

A.Sa­bo­nis lin­kė­jo jau­nie­siems čem­pio­nams neuž­ries­ti no­sies Nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį Vil­niaus oro uos­tas dūz­gė it bi­ čių avi­lys – iš Liub­lia­nos grį­žo auk­si­nė Lie­tu­vos dvi­de­šimt­me­ čių vai­ki­nų krep­ši­nio rink­ti­nė, lai­mė­ju­si Eu­ro­pos čem­pio­na­tą. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Ly­de­ris – dar ne vis­kas

„Iš­vyk­da­mi į Slo­vė­ni­ją sten­gė­mės ti­kė­ti, kad sėk­mė mū­sų neap­lenks, nors Lie­tu­vo­je daug kas tuo abe­jo­ jo, – kal­bė­jo vy­riau­sia­sis rink­ti­nės tre­ne­ris Ka­zys Maks­vy­tis. – Var­ žy­bas pra­dė­jo­me la­bai pra­stai, ko­ man­da neiš­ven­gė ir ne­gra­žių da­ ly­kų, ne­daug trū­ko iki peš­ty­nių, ta­čiau su­si­tvar­kė­me, su­si­tel­kė­me. Ši rink­ti­nė vi­sa­da ko­vo­ja iki pa­sku­ ti­nės aki­mir­kos.“ Ko­man­dos ka­pi­to­nas Vy­te­nis Či­ žaus­kas pri­pa­ži­no, kad ne­si­ti­kė­ jo gau­sių su­tik­tu­vių Vil­niaus oro uos­te. „Gal prieš čem­pio­na­tą sir­ga­liai mus bu­vo nu­ra­šę? Gir­dė­jo­me daug kal­bų, kad nie­ko ne­lai­mė­si­me, – svars­tė žai­dė­jas. – Vis dėl­to įro­dė­ me, kad ga­li­me bū­ti vie­nin­gi ir daug pa­siek­ti net tuo­met, kai mū­sų gre­ to­se nė­ra pa­grin­di­nio žai­dė­jo.“

V.Či­žaus­kas tu­rė­jo gal­vo­je bu­ vu­sį ly­de­rį Jo­ną Va­lan­čiū­ną, ku­ris su vy­rų rink­ti­ne ren­gia­si Lon­do­no olim­pia­dai.

buk­lą. Ga­lė­jo­me bū­ti pa­sku­ti­niai, ta­čiau, su­triuš­ki­nę tur­kus, o slo­ vė­nams įvei­kus is­pa­nus, pa­ki­lo­me net į ant­rą­ją vie­tą.“

Vie­nin­gai sie­kė tiks­lo

Pas­vei­ki­no ir Pre­zi­den­tė

Į sim­bo­li­nį Eu­ro­pos čem­pio­na­to pen­ke­tu­ką iš­rink­tas Ed­ga­ras Ula­ no­vas pa­ste­bė­jo, jog svar­biau­sia bu­vo tai, kad ko­man­da ne­pa­lū­žo ir at­si­tie­sė pa­grin­di­niams ma­čams. „Juk svar­biau­sios dvi­ko­vos – ket­virt­fin ­ a­ly­je, pus­fi­na­ly­je ir fi­na­le. Lai­mė­jo­me dėl vie­ny­bės“, – tvir­ti­ no E.Ula­no­vas. Pak­laus­tas, ka­da įvy­ko lū­žis, įkvė­pęs le­mia­mam spur­tui, V.Či­ žaus­kas tei­gė, kad tai bu­vo slo­vė­ nų per­ga­lė prieš is­pa­nus. „Ta­da gal­vo­jo­me, kad mums gru­ pė­je pa­gal­bos ran­ką iš­tie­sė ne tiek slo­vė­nai, kiek Die­vas, – šyp­so­jo­ si eki­pos ka­pi­to­nas. – Sup­ra­to­me, kad pri­va­lo­me iš­nau­do­ti šią pro­ gą. Juk iš gru­pės var­žy­bų į to­les­ nį eta­pą pa­te­ko­me be­veik per ste­

Tre­ne­ris K.Maks­vy­tis, pa­klaus­ tas, kas auk­si­nės ko­man­dos lau­kia atei­ty­je, at­sa­kė: „Nu­si­lei­di­mas ant že­mės. No­rė­čiau, kad ne vie­nas iš jų pa­pil­dy­tų vy­rų rink­ti­nę. Da­bar jie pri­va­lės pa­mirš­ti, ką lai­mė­jo, ir sa­vo ver­tę pra­dė­ti įro­di­nė­ti iš nau­jo klu­buo­se. Jau­ni­mo čem­pio­na­tuo­ se jie lai­mė­jo vis­ką. Svei­ki at­vy­kę į vy­rų krep­ši­nį, vai­ki­nai.“ Va­kar Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­ nus priė­mė ir pa­svei­ki­no Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Jus vi­si va­di­na auk­si­niu jau­ni­mu – per še­še­rius me­tus Lie­tu­vai ir sau at­ne­šė­te jau pen­kias per­ga­les. Tai nė­ra tik gra­žus var­das, tai – iš­šū­kis ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė jums. Esa­te ko­vo­to­jai, ku­rių Lie­tu­vai rei­kia ne tik krep­ši­ny­je“, – sa­kė Pre­zi­den­tė.

„„Su­tik­tu­vės: per nak­ti­nį Vil­nių at­vi­ru au­to­bu­su va­žia­vę krep­ši­nin­kai ir tre­ne­riai ne­sto­ko­jo svei­ki­ni­mų.

Komentaras Ar­vy­das Sa­bo­nis

Lie­tu­vos krep­ši­n io fe­de­ra­ci­jos pre­z i­den­tas

E

u­r o­p os čem­p io­n a­t o pra­ džia bu­vo ne­ko­k ia, to­d ėl ne­n uos­t a­b u, kad po gru­ pės var­ž y­bų bu­vo ne­m a­ž ai skep­t i­k ų, ma­n iu­s ių, kad ši ko­m an­d a be J.Va­lan­č iū­no to­l i ne­nu­žengs. Man prieš dve­jus me­t us la­b ai pa­t i­ko, kaip ši rink­t i­n ė per rung­t y­n es su ser­ bais pa­ro­d ė tvir­t ą cha­r ak­te­r į. Šiais me­t ais ji tai pa­k ar­to­j o. Tai ne­b ū­d in­

ga lie­t u­v iš­koms eki­p oms. Žai­d ė­j ai, tre­n e­r ių šta­b as su­s i­k au­p ė ir įro­d ė, kad ir be pa­g rin­d i­n io ly­de­r io mo­k a ne vien gra­ž iai žais­t i, bet ir lai­mė­t i. Šiuo lai­m ė­j i­mu į Eu­ro­p os jau­n i­m o krep­š i­n io is­to­r i­j ą įra­š y­t a re­kor­d i­ nė per­g a­l ių se­r i­j a, ku­r ią bus sun­k u pa­k ar­to­t i ne tik Lie­t u­v ai, bet ir bet ku­r iai Eu­ro­p os ša­l iai. Mū­s iš­k iai pa­ ro­dė pui­k ų pa­v yz­d į, kaip rei­k ia kau­ tis ir ti­kė­t i sa­vo jė­g o­m is. No­r iu vai­ ki­n ams pa­l in­k ė­t i, kad neuž­r ies­t ų no­s ies, nes da­b ar jų kar­j e­ro­j e vis­ kas tik pra­s i­d ės.


12

trečiadienis, liepos 25, 2012

14p.

Au­to­mo­bi­lių spal­vos: tik ne­siū­ly­ki­te ro­ži­nio.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

ratai

Tūks­tan­čio ki­lo­met­rų staig­m

Gen­dan­tys au­to­ mo­bi­liai ir iš tra­sos vie­nas po ki­to pa­ si­trau­kian­tys fa­ vo­ri­tai. Vi­sa tai sa­ vait­ga­lį vy­ko per emo­cin­gas „Om­ni­ tel 1000 km“ lenk­ty­ nes, ku­rio­se ne­ti­kė­ tai trium­fa­vo Pie­tų Af­ri­kos at­sto­vai.

„„Azar­tas: at­kak­li ko­va tarp lenk­ty­ni­nin­kų už­vi­rė nuo pir­mų­jų met­rų. 

Nu­ga­lė­to­jų gar­bės pa­ky­la

Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos spor­ti­ nin­kai Su­nas Mood­ley, Ma­nog­has Ma­ha­ra­jus ir And­rew Cul­ber­tas su „Pors­che 911 GT3“ pir­mie­ji kir­ to 1000 km lenk­ty­nių fi­ni­šą, grei­ čiau­siai nu­va­žia­vę vi­są dis­tan­ci­ją su­da­ran­čius 334 ra­tus. Nu­ga­lė­to­jams įteik­tas pa­grin­di­ nis šių var­žy­bų tro­fė­jus – pe­rei­na­ mo­ji tau­rė, ant ku­rios bus iš­gra­vi­ ruo­ti jų var­dai. „Ne­ma­tau prie­žas­čių čia ne­sug­ rįž­ti ki­tą­met“, – pa­si­bai­gus lenk­ ty­nėms džiaugs­mo ne­slė­pė ab­so­ liu­čiu čem­pio­nu ta­pęs S.Mood­ley. Nuo lai­mė­to­jų at­si­li­kę apie 18 sek., ant­rie­ji „Om­ni­tel 1000 km“ lenk­ty­nių fi­ni­šo li­ni­ją kir­to Bel­gi­ jos „RES­pub­li­ka by JR Mo­tors­port“ ko­man­dos lenk­ty­ni­nin­kai Ste­ve’as Van­be­lin­ge­nas, War­das Sluys ir Mar­co Po­lan­das, vai­ra­vę „BMW Sil­houet­te“. Tik tre­čią­jį ab­so­liu­čios įskai­tos nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los laip­te­lį šie­met užė­mė grei­čiau­si mū­sų ša­lies spor­ ti­nin­kai. Ant jo už­ko­pė „Le­xus IS“ vai­ra­vę „Ar­tas Ra­cing“ eki­pos na­riai Da­rius Balt­ra­mie­jū­nas, Dai­nius Kab­ lys ir Ar­tū­ras Mra­zaus­kas, ku­riam ir bu­vo pa­ti­kė­tas šių lenk­ty­nių fi­ni­šas. Iš pa­tei­ku­sių pa­raiš­kas da­ly­ vau­ti try­lik­to­sio­se „Om­ni­tel 1000 km“ lenk­ty­nė­se 40 ko­man­dų, ku­ rių su­dė­ty­je bu­vo 129 spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ru­si­ jos, Bel­gi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos, kla­ si­fi­kuo­tos 33 eki­pos.

„„Pra­džia: sim­bo­li­nis lenk­ty­nių ati­da­ry­mas su­reng­tas Pa­lan­gos cent­re.

„„Už­kei­ki­mas: dėl ato­mo­bi­lių ge­di­mų nu­ken­tė­jo ne vie­nas spor­ti­nin­kas, ta

Ga­lin­giau­sio­je – GT kla­sė­je – nu­ga­lė­to­jais no­mi­nuo­ti ab­so­liu­tūs šių lenk­ty­nių čem­pio­nai – „Ok­ta­ nas Ra­cing“. Eks­pe­ri­men­ti­nių X1 au­to­mo­bi­lių kla­sė­je trium­fa­vo sve­ čiai iš Bel­gi­jos „RES­pub­li­ka by JR Mo­tors­port“ lenk­ty­ni­nin­kai, o dy­ ze­li­nių – „Ri­mo“ ko­man­da. A2000 kla­sės čem­pio­nais ta­po „Elek­ro­Big-Žai­be­lis“ ko­man­da, o ga­lin­ges­nė­je A3000 kla­sė­je nu­ga­ lė­to­jų lau­rai ati­te­ko „Ro­to­ma Ra­ cing“ lenk­ty­ni­nin­kams Ro­ber­tui Grau­di­niui, Ge­di­mi­nui Ra­mo­nui, Ra­mū­nui Čap­kaus­kui ir Min­dau­ gui Bo­gu­še­vi­čiui. A3000+ kla­sės spor­ti­nin­kų gin­ čą lai­mė­jo „Au­to­vers­lo“ eki­pa, ku­ rios gar­bę gy­nė Vy­te­nis Gul­bi­nas, Val­de­ma­ras Za­ka­raus­kas, Ro­ber­tas Ba­bars­kas ir And­re­jus Te­ras.

Tar­si už­kei­ki­mas

Še­šių kla­sių čem­pio­nai

Ne vi­si „Om­ni­tel 1000 km“ lenk­ ty­nių da­ly­viai dėl aukš­čiau­sių vie­tų pa­jė­gūs kau­tis ab­so­liu­čio­je įskai­to­ je, to­dėl at­kak­li ko­va vy­ko ir ki­to­ se kla­sė­se.

At­kak­li ko­va – nuo pir­mų met­rų

Lie­tu­viš­ko­jo au­to­mo­bi­lių ma­ra­to­ no štur­mą lenk­ty­ni­nin­kai pra­dė­jo be jo­kio gai­les­čio spaus­da­mi ak­ce­ le­ra­to­rių pe­da­lus.

Žiū­ro­vų au­sy­se dar spen­gė įspū­ din­gu pa­ro­do­muo­ju skry­džiu juos pa­svei­ki­nu­sios NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos MIG 29 nai­kin­tu­vų gaus­ mas, kai vi­sa tai pa­kei­tė į vie­nin­ gą gaudesį su­si­lie­jęs star­tuo­jan­čių bo­li­dų riau­mo­ji­mas.

Su­nas Mood­ley:

Ne­ma­tau prie­žas­čių čia ne­sug­rįž­ti ki­tą­met.

Iš pir­mo­sios po­zi­ci­jos lenk­ty­nes pra­dė­jo kva­li­fik ­ a­ci­nių var­žy­bų nu­ ga­lė­to­jai – „BOD – Bauer Team“ ko­man­da, ku­rios „Al­gir­dai Ra­cing – Aqui­la CR1 LS7“ eks­pe­ri­men­ti­ nį au­to­mo­bi­lį pi­lo­ta­vo R.Čap­kaus­ kas, jau pir­ma­ja­me ra­te įgi­jęs pra­ na­šu­mą. Itin at­kak­li ko­va už­vi­rė dėl ant­ro­sios po­zi­ci­jos.

Be­lau­kiant pir­mo­sios lenk­ty­ni­nin­ kų kei­ti­mo­si pro­ce­dū­ros dėl per­ kai­tu­sių au­to­mo­bi­lio stab­džių ir kri­tu­sio de­ga­lų slė­gio il­gam už­suk­ ti į ga­ra­žus bu­vo pri­vers­ti var­žy­bų ly­de­riai – „BOD – Bauer Team“. Tai bu­vo pir­ma­sis di­des­nis pra­si­ dė­ju­sių „Om­ni­tel 1000 km“ lenk­ ty­nių ne­ti­kė­tu­mas, ta­čiau to­li gra­ žu – ne pa­sku­ti­nis. Nors vė­liau kva­li­fi­ka­ci­jos lai­mė­to­jai ir su­grį­ žo į tra­są, ta­čiau su­gai­šę ga­ra­žuo­ se daug lai­ko jie pra­ktiš­kai su­dė­jo gink­lus. Treč­da­lį lenk­ty­nių ly­de­rė bu­vo di­džiau­sias am­bi­ci­jas puo­se­lė­ju­ si bro­lių Ne­mu­no ir Ne­ri­jaus Da­ gi­lių bei Be­ne­dik­to Va­na­go eki­pa. De­ja, tik treč­da­lį, nes vė­liau Ne­ ri­jus bu­vo pri­vers­tas su­sto­ti. Prie­ žas­tis ir­gi la­bai pro­ziš­ka – ne­ti­kė­ tai lū­žo jų „Pors­che 911 GT3 Cup“ skrie­mu­lys. Li­kus ma­žiau nei 100 ra­tų iki fi­ ni­šo, pui­kio­je tre­čio­je po­zi­ci­jo­ je va­žia­vo per­nai vy­ku­sių „Om­ni­

tel 1000 km“ lenk­ty­nių lai­mė­to­jai – „Tor­li­na – Mar­tin Sport“, ku­ rios lenk­ty­ni­nin­kai vai­ra­vo tą pa­tį „Hon­da Ci­vic Ty­pe-R“ au­to­mo­bi­ lį. Vis­gi per­nai pir­ma­sis fi­ni­šo li­ni­ją kir­tęs bo­li­das šie­met lai­mės neat­ ne­šė. Dėl va­rik­lio vož­tu­vų ge­di­mo per­nykš­čiai čem­pio­nai bu­vo pri­ vers­ti su­dė­ti įga­lio­ji­mus anks­čiau lai­ko. Ma­žiau­siai, vos tris ra­tus, teį­ vei­kė dar vie­na po­ten­cia­lia fa­vo­ ri­te lai­ky­ta „Mo­jo Loun­ge Ra­cing Team“ lenk­ty­ni­nin­kų tė­vo ir sū­ naus Egi­di­jaus ir To­mo Dap­šų bei Min­dau­go Ne­liub­šio ko­man­da, vai­ra­vu­si „BMW 135i“. Bai­gė­si ben­zi­nas

Tai ne vi­sos ne­sek­mės, ap­kar­ti­ nu­sios ly­de­rių nuo­tai­ką ir ne­ti­ kė­to­mis spal­vo­mis pa­ženk­li­nu­ sios šias per­mai­nin­gas lenk­ty­nes. Ne­kal­bant jau apie trum­pa­lai­kius iš­sly­di­mus iš tra­sos, ku­rie ge­ro­kai su­mai­šė kor­tas ir įva­rė daug bai­ mės va­žiuo­jant 206 lenk­ty­nių ra­


13

trečiadienis, liepos 25, 2012

ratai Karš­tis ken­kia reak­ci­jai

Ky­šius siū­lė ne tik vai­ruo­to­jai

Kuo aukš­tes­nė tem­pe­ra­tū­ra, tuo vai­ruo­to­jams sun­kiau su­ si­kon­cent­ruo­ti. Tai pa­tvir­ti­na moks­li­nin­kų at­lik­ti ty­ri­mai. Au­ to­mo­bi­ly­je, ku­ria­me tem­pe­ra­tū­ra sie­kia 27°C, vai­ruo­to­jo reak­ci­ja yra 22 pro­c. lė­tes­nė, nei esant 21°C tem­pe­ra­tū­rai. „Jei au­to­mo­bi­lis tu­ri oro kon­di­cio­nie­rių, karš­to­mis die­no­ mis re­ko­men­duo­ja­ma jį nau­do­ti. Jei jo nė­ra, rei­kė­tų įjung­ti ven­ti­lia­ci­jos sis­te­mą ar­ba ati­da­ry­ti lan­gus“, – re­ko­men­duo­ ja spe­cia­lis­tai. Per karš­čio ban­gas dau­giau ne­lai­min­gų at­si­ ti­ki­mų pa­ste­bė­ję Pran­cū­zi­jos ty­rė­jai tei­gia, kad vie­na iš šio reiš­ki­nio prie­žas­čių yra trum­pes­nis ir ne toks gi­lus mie­gas dėl nak­tį esan­čios aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros.

Šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį už­fik­suo­ti pen­ki ne­sėk­min­gi ban­ dy­mai pa­pirk­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Ky­šius siū­lė tiek Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­dę vai­ruo­to­jai, tiek kar­tu va­žia­vę ke­lei­ viai. Siū­ly­tų ky­šių su­ma svy­ruo­ja nuo 100 iki 1200 li­tų. Po­li­ ci­jos pa­rei­gū­nai dar kar­tą įspė­ja, kad eis­mo da­ly­viai ne­puo­ se­lė­tų op­ti­mis­ti­nių min­čių su­si­tar­ti ir ne­ban­dy­tų pa­pir­ki­nė­ ti pa­rei­gū­nų. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už to­kią nu­si­kals­ta­mą vei­ką nu­ma­to griež­tas san­kci­jas, lais­vės atė­mi­mą iki 7 me­ tų. Pri­me­na­me, kad nuo ge­gu­žės mė­ne­sio Po­li­ci­jos de­par­ ta­men­tas vyk­do so­cia­li­nę ak­ci­ją „Aš nei­mu ky­šio“. Lip­du­kai su to­kiais už­ra­šais už­kli­juo­ti ant pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lių.

me­nos

Au­to­mo­bi­lių re­kor­dams pri­rei­kia ir įspūdingo skaičiaus gė­lių Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Lie­tu­va ga­li pa­si­gir­ti re­kor­dais, su­si­ju­siais su au­to­mo­bi­liais. Vie­ ną sa­vo at­sto­vą tu­ri­me ir Guin­nes­ so re­kor­dų kny­go­je. Ga­liū­no var­das

Vytauto Petriko nuotr.

arp jų ir fa­vo­ri­tai.

tą tuo­me­tei ly­de­rei – „BMW Sil­ houet­te“ vai­ruo­jan­čiai Bel­gi­jos „RES­pub­li­ka by JR Mo­tors­port“ ko­man­dai. Bū­tent po šio in­ci­den­to bel­gai bu­vo pri­vers­ti už­leis­ti ly­de­rio po­ zi­ci­ją „Ok­ta­nas Ra­cing“ spor­ti­nin­ kams iš Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos, ku­riuos iki to mo­men­to nuo ly­de­ rių sky­rė ke­tu­ri ra­tai. Ne­ti­kė­ta do­va­na PAR spor­ti­nin­ kams vos neįst­ri­go kaip aša­ka gerk­ lė­je, kai iki per­ga­lin­go fi­ni­šo bu­vo be­li­kę ran­ką pa­duo­ti. Va­žiuo­da­ mas pa­sku­ti­nį, 334-ąjį, ra­tą „Ok­ ta­nas Ra­cing“ at­sto­vas A.Cul­ber­ tas su­sto­jo. Bai­gė­si ben­zi­nas. Iš to­li­mo­sios PAR pir­mą­syk į Lie­tu­ vą at­vy­ku­sį spor­ti­nin­ką, kai eki­pos drau­gai jau ro­vė­si plau­kus nuo gal­ vos, iš­gel­bė­jo tik iki tol su­si­krau­ta so­li­di ke­tu­rių ra­tų per­sva­ra, be­re­ gint iš­tir­pu­si iki vie­no, ir tai, kad jo au­to­mo­bi­lis su­sto­jo vi­sai ne­to­ li de­ga­li­nės. KD, „Om­ni­tel 1000 km lenk­ty­nių“ spau­dos cent­ro inf.

Vie­nin­te­lis tau­tie­tis, ku­riam pa­ vy­ko pa­siek­ti Guin­nes­so re­kor­dą – ga­liū­nas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas. Be abe­jo, jis au­to­mo­bi­lio ne­vai­ra­vo, ta­čiau per 14,44 sek. jį nu­tem­ pė 20 met­rų. Šis re­kor­das už­ fik­suo­tas ne Lie­tu­vo­je, o 2011 m. Mi­la­ne, Ita­li­jo­je vy­ku­sia­me „Lo Show Dei Re­cord“. Be­veik išar­ dy­tas au­to­mo­bi­lis svė­rė 397 ki­ log­ra­mus. „Re­kor­dai, su­si­ję su au­to­mo­bi­ liais, Lie­tu­vo­je su­da­ro tik ne­di­de­ lę da­lį. Vie­ni iš įsi­min­ti­niau­sių – va­žia­vi­mas aukš­tyn ra­tais, šuo­liai per tramp­ly­ną. Vie­ni iš ar­ti­miau­ sių re­kor­dų – tūks­tan­čio ki­lo­met­ rų lenk­ty­nė­se Pa­lan­go­je vėl bu­vo ban­do­ma su­tal­pin­ti kuo dau­giau žmo­nių au­to­mo­bi­ly­je, taip pat bu­vo sie­kia­ma va­žia­vi­mo at­bu­li­ne ei­ga re­kor­do“, – pa­sa­ko­jo agen­ tū­ros „Fac­tum“ va­do­vas Vy­tau­ tas Na­vai­tis. Dau­giau­sia žmo­nių leng­va­ja­me au­to­mo­bi­ly­je – 21 – til­po į už­da­ ry­to­mis du­ri­mis bei lan­gais „Vol­ ga“ mar­kės au­to­mo­bi­lį per au­to­ mo­bi­lių klu­bo „Au­to era“ se­zo­no už­da­ry­mą, vy­ku­sį 2007 m. rug­sė­ jo 22 d. Kau­ne. Iš­si­ri­kia­vo ko­lo­na

Šiais me­tais Pa­lan­go­je vy­ku­sio­ se lenk­ty­nė­se „Volks­wa­gen“ su stan­dar­ti­nės komp­lek­ta­ci­jos ben­ zi­ni­niu „VW Up!“, nak­tį iš lie­pos 20-osios į 21-ąją fi­ni­šo link skrie­ jo at­bu­lo­mis. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo Vi­tol­das Mi­ lius, ži­no­mas Lie­tu­vo­je au­to­mo­ bi­lių eko­no­mi­nio ir sau­gaus vai­ ra­vi­mo eks­per­tas, žur­na­lis­tas ir ke­liau­to­jas.

„„Žvė­ris: J.Chme­levs­kio sa­va­dar­bė trau­kos lenk­ty­nių ma­ši­na iš­vys­to mil­ži­niš­ką grei­tį. 

V.Mi­lius prieš tre­jus me­tus su „VAZ 2019“ ap­va­žia­vo vi­sas bu­ vu­sias SSRS res­pub­li­kas, su ko­le­ go­mis įvei­kė 15 tūkst. km marš­ru­tą iš Nor­ve­gi­jo­je esan­čio šiau­riau­ sio Eu­ro­pos kon­ti­nen­ti­nio taš­ ko Nord­ka­po į Ta­ri­fą – pie­čiau­sią kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos taš­ką Is­pa­ ni­jo­je, An­da­lū­zi­jos re­gio­no Ka­di­so pro­vin­ci­jo­je. Au­to­mo­bi­lis – stan­ dar­ti­nis, tik­tai jo ga­le bu­vo įmon­ tuo­ti ar­ti­mų­jų švie­sų ži­bin­tai. Dar vie­nas „Fac­tum“ agen­tū­ros už­fik­suo­tas re­kor­das – sun­kiai su­ vo­kia­mo svo­rio ga­be­ni­mas. 5345 t ma­sės, 33,683 m il­gio, 6,3 m plo­čio, 7,09 m aukš­čio – toks kro­vi­nys ke­lia­vo vil­ki­kais „MAN H95“ ant 320 ra­tų pusp­rie­ka­ bių 154 km iš Klai­pė­dos į Juo­dei­ kius, Ma­žei­kių ra­jo­ne. 2008 m. bir­že­lio 18–20 d. ak­ci­nei bend­ro­ vei „Ma­žei­kių naf­ta“ bu­vo ve­ža­mi du reak­to­riai dy­ze­li­no nu­sie­ri­ni­mo įren­gi­nio re­konst­ruk­ci­jai. Šį mė­ne­sį re­kor­das bu­vo pa­siek­ tas ir Kau­ne. Į vie­ną ko­lo­ną iš­si­ri­ kia­vo 156 „Hyun­dai“ au­to­mo­bi­liai.

„„Ma­žy­lis: V.Mi­lius vai­ra­vo tri­jų ci­lind­rų 1.0 l, 60 ar­ba 75 AG va­rik­lį.

ra­cing.lt, lasf.lt, Hyun­dai mo­tor bal­tic nuo­tr.

Nors ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai iš­va­ ka­rė­se skel­bė, kad ti­ki­si į vie­ną ko­ lo­ną su­rink­ti 300 šios mar­kės au­ tomobilių, ta­čiau ir pu­sant­ro šim­to pa­ka­ko, kad bū­tų pa­ge­rin­tas Guin­ nes­so re­kor­dų kny­go­je įra­šy­tas pa­ sie­ki­mas. Tie­sa, kol kas jis nė­ra ofi­ cia­liai pa­tvir­tin­tas.

Re­kor­dai, su­si­ję su au­to­mo­bi­liais, Lie­ tu­vo­je su­da­ro tik ne­di­de­lę da­lį. Anks­tes­nis re­kor­das bu­vo už­ fik­suo­tas 2007 m. bir­že­lį Mask­ vo­je, kai į vie­ną ko­lo­ną iš­si­ri­kia­vo 137 „Hyun­dai“au­to­mo­bi­liai. Kau­ ne ko­lo­na ne­nut­rūks­ta­mai va­žia­ vo 3,2 km . Pa­sie­ki­mų įvai­ro­vė

Vil­nie­čio Je­žio Chme­levs­kio sa­ vos konst­ruk­ci­jos „Eamv­ra­cer Je­ zo­mo­bil“ pa­siek­tas nau­jas ša­lies

au­to­mo­bi­lių „Drag“ lenk­ty­nių ket­vir­čio my­lios (402,336 m) ab­ so­liu­tus re­kor­das. Dau­ge­lį me­tų lenk­ty­nėms pa­ sky­ręs J.Chme­levs­kis per­nai Kaz­ lų Rū­dos ae­rod­ro­me 1/4 my­lios (402,336 m) dis­tan­ci­ją nu­skrie­jo per 8,99 sek., ties fi­ni­šo li­ni­ja iš­ vys­ty­da­mas 273 km/val. grei­tį. Gau­siau­sias au­to­mo­bi­lių nuo­ trau­kų rin­ki­nys – 15 332 nuo­trau­ kos – su­rink­tas vil­nie­čio Re­mi­ gi­jaus Bū­go per 1992–2009 m. lai­ko­tar­pį. Au­to­mo­bi­lių nuo­trau­ kos iš įvai­rių lei­di­nių su­kli­juo­tos į 47 są­siu­vi­nius po 96 pus­la­pius. 2009 m. va­sa­rą nuo anks­ty­vo ry­ to iki va­ka­ro Kau­ne pen­ki li­mu­zi­nai bu­vo puo­šia­mi gė­lė­mis. Vie­nas iš žy­miau­sių Lie­tu­vos flo­ris­tų Mo­des­ tas Va­si­liaus­kas mies­to cent­re puo­šė ke­lio­li­kos met­rų il­gio „Hum­mer“. Bu­vo pa­siek­tas re­kor­das – au­to­mo­ bi­liui pa­puoš­ti Lie­tu­vo­je pa­nau­do­ta bene dau­giau­sia gė­lių. Bal­tos spal­ vos „Hum­mer“ bu­vo „ap­reng­tas“ apie 20 tūkst. lau­ko gė­lių, ro­žių, le­ li­jų, hor­ten­zi­jų žie­dų.

„„Daug: Kau­ne iš­si­ri­kia­vo 156 au­to­mo­bi­liai.


14

trečiadienis, liepos 25, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

Au­to­mo­bi­lių spal­vos: tik ne­siū­ly­ki­te ro­ži­nio Ko­kį au­to­mo­bi­lį tu­ri­te ir ko­kio no­rė­tu­mė­te – ryš­kias­pal­vio, iš to­lo trau­kian­čio akį ar neut­ra­ lios spal­vos? Ryš­kūs, neįp­ras­tos spal­vos au­to­mo­bi­liai – re­te­ny­bė Lie­tu­vos ke­liuo­se.

At­ro­do, vai­ruo­to­jų po­rei­kiai ir ar­ ti­miau­siu me­tu ne­ža­da keis­tis – ryš­kūs ir ne­stan­dar­ti­nių spal­vų au­to­mo­bi­liai yra ir pa­tys ne­po­ pu­lia­riau­si, ir ne­pak­lau­siau­si. Di­džią­ją da­lį šiuo me­tu par­duo­ da­mų au­to­mo­bi­lių su­da­ro juo­dos (22 pro­c.), si­dab­ri­nės (14 pro­c.), mė­ly­nos (11 pro­c.) ir pil­kos (10 pro­c.) spal­vos au­to­mo­bi­liai, ro­ do trans­por­to skel­bi­mų po­rta­ lo au­to­gi­das.lt pa­siū­los sta­tis­ti­ ka. Ma­žiau­sia pa­siū­la – gel­to­nų, vio­le­ti­nių, smė­lio ar auk­so spal­ vos au­to­mo­bi­lių (jų pa­siū­la su­da­ ro vos iki 4 pro­c.).

Pak­laus­ti, ar daug dė­me­sio ski­ ria trans­por­to prie­mo­nės spal­vai, dau­gu­ma (77 pro­c.) vai­ruo­to­jų tei­gia, kad spal­va nė­ra la­bai svar­ bi, o dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma ki­tiems pa­ra­met­rams. Vis­gi li­ku­ sie­ji pri­pa­žįs­ta, kad iš­kart bū­na ap­si­spren­dę, ko­kios spal­vos au­ to­mo­bi­lio no­rė­tų, o ko­kios – ne. Nors kai ku­riems spal­va ir nė­ ra itin svar­bi, vis dėl­to vai­ruo­to­ jai tvir­tai ži­no, ko­kio au­to­mo­bi­lio tik­rai ne­no­rė­tų. Ne­pak­lau­siau­sia au­to­mo­bi­lio spal­va yra ro­ži­nė – to­kios spal­vos trans­por­to prie­ mo­nės ne­no­rė­tų ne­tgi 33 pro­c. au­to­gi­das.lt res­pon­den­tų. Taip pat itin ne­no­ri­ma gel­to­nų, oran­ ži­nių (po 12 pro­c.), ru­dų (8 pro­c.), bal­tų (7 pro­c.), ža­lių (6 pro­c.) ar ne­tgi rau­do­nų (5 pro­c.) au­to­mo­ bi­lių. KD, au­to­gi­das.lt inf.

„„Eks­per­tai: po lie­taus as­fal­tuo­ja­mos duo­bės su­kė­lė abe­jo­nių dėl dar­bų ko­ky­bės.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

As­fal­tas pi­la­mas į ba­las? Kau­no mies­to gat­vė­se praė­ju­sį penk­ta­die­nį vėl plu­šo dar­bi­nin­ kai, lo­pan­tys duo­bes. At­ro­do, rei­kė­tų džiaug­tis, ta­čiau var­gu ar už­lo­py­tos duo­bės il­gai at­lai­kys, nes jos bu­vo re­mon­tuo­ja­mos iš­kart po lie­taus. Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„„Ne­po­pu­lia­rūs: 33 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių tei­gia nie­ka­da ne­pirk­

siantys ro­ži­nės spal­vos au­to­mo­bi­lio.

thinkprettynpink.com nuotr.

Bū­ti­na de­rė­tis dėl kai­nos Net­gi ir ne­ga­lė­da­mas iš­leis­ti di­ des­nės su­mos au­to­mo­bi­liui, pir­ kė­jas ga­li rink­tis bran­ges­nį auto­ mobilį ir de­rė­tis dėl kai­nos. Kai ka­da ją pa­vyks­ta su­ma­žin­ti net penk­ta­da­liu.

Dau­gu­ma pir­kė­jų tei­gia, kad už au­to­mo­bi­lį ga­lė­tų mo­kė­ ti iki 10 tūkst. li­tų. Tai ro­ do trans­por­to skel­bi­mų po­rta­lo au­to­gi­das.lt ap­klau­sos re­zul­ta­tai. Šią su­mą ga­lė­tų iš­leis­ti apie 42 pro­c. res­pon­den­tų, per­pus ma­ žes­nė bū­tų priim­ti­na dar be­veik to­kiai pat da­liai vai­ruo­to­jų – 39 pro­c. Dar 14 pro­c. as­me­nų ga­lė­ tų mo­kė­ti iki 16 tūkst. li­tų. Li­ku­ siems tin­ka­ma ir di­des­nė su­ma,

„„Apk­lau­sa: au­to­mo­bi­lio kai­nos

ne­si­sten­gia su­ma­žin­ti vos 2 pro­c. pir­kė­jų.Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

o 2 pro­c. ap­klau­sos da­ly­vių kai­na ap­skri­tai ne­svar­bi, jie ga­lė­tų mo­ kė­ti bet ko­kią su­mą. Au­to­gi­das.lt sta­tis­ti­ka taip pat ro­do, kad šiuo me­tu siū­lo­mų įsi­ gy­ti au­to­mo­bi­lių pa­siū­los dau­ gu­mą su­da­ro au­to­mo­bi­liai, ku­rių kai­na iki 10 tūkst. li­tų (44 pro­c.). Vis dėlto nau­jes­nių ir bran­ges­nių au­to­mo­bi­lių taip pat dau­gė­ja – kai­nuo­jan­tys nuo 25 iki 60 tūkst. li­tų šiuo me­tu su­da­ro be­veik treč­ da­lį pa­siū­los. Nors per­kan­tie­ji au­to­mo­bi­lį daž­niau­siai ži­no, ko­kią su­mą ga­li iš­leis­ti už nau­ją pir­ki­nį, ta­čiau iš­ si­rin­kę tin­ka­mą va­rian­tą yra lin­kę de­rė­tis dėl kai­nos. Iš au­to­gi­das.lt vai­ruo­to­jų ap­klau­sos ma­ty­ti, kad apie 85 pro­c. vai­ruo­to­jų bū­ti­nai sten­gia­si su­ma­žin­ti kai­ną bent ke­ liais šim­tais li­tų. Dar 13 pro­c. res­ pon­den­tų pri­pa­žįs­ta, kad de­ra­si ne vi­suo­met – pri­klau­so, ko­kį au­to­ mo­bi­lį ir iš kur per­ka. Dėl kai­nos ne­si­de­ra vos 2 pro­c. vai­ruo­to­jų. Iš ap­klau­sos re­zul­ta­tų ma­ty­ ti, kad de­rė­ji­ma­sis dėl kai­nos ga­ li duo­ti tei­gia­mų re­zul­ta­tų: dau­ gu­ma vai­ruo­to­jų nu­si­de­ra iki 10 ar­ba iki 5 pro­c. (ati­tin­ka­mai 39 ir 32 pro­c. res­pon­den­tų). Be­veik 20 pro­c. vai­ruo­to­jų pa­vyks­ta kai­ ną su­ma­žin­ti ne­tgi penk­ta­da­liu, o 4 pro­c. – dar dau­giau. Nu­si­de­ rė­ti nie­kuo­met ne­pa­vy­ko 6 pro­c. res­pon­den­tų. KD, au­to­gi­das.lt inf.

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs kau­nie­tis An­ta­nas ne­slė­pė pyk­čio, kad pi­ni­gai iš mies­to biu­dže­to me­ta­mi į ba­lą. „Ką tik li­jo lie­tus, o ke­li­nin­kai ir to­liau dar­buo­ja­si Skuo­do gat­vė­je“, – pik­ti­no­si An­ta­nas. Nu­vy­kę į vie­tą žur­na­lis­tai sa­vo aki­mis pa­ma­tė dar­bi­nin­kus, tryp­ čio­jan­čius ant šla­pio gat­vės grin­ di­nio. „Pri­va­lo­me per 48 va­lan­das po duo­bės iš­fre­za­vi­mo už­pil­ti ją karš­ tu as­fal­tu. Dar­bų su­tar­ty­je yra nu­ ma­ty­ti ter­mi­nai, to­dėl ne­ga­li­me vi­ są sa­vai­tę lauk­ti ge­ro oro“, – sa­kė dar­bų va­do­vas, ne­no­rė­jęs pa­sa­ky­ ti sa­vo var­do. Skuo­do gat­vė­je dar­bus at­lie­ka bend­ro­vė „Ka­mes­ta“. Dar­bų va­do­vas nei­gė, kad duo­ bės re­mon­tuo­ja­mos at­mes­ti­nai.

Jis tvir­ti­no, kad iš­fre­zuo­to­se duo­ bė­se nė­ra van­dens. Vis dėl­to aki­ vaiz­džiai ma­tė­si duo­bė­se telk­šan­ čios ba­los.

To­kių da­ly­kų ne­ga­ li bū­ti. Jei­gu jie taip neat­sa­kin­gai dir­ba, jie pa­tys sau pei­lį po kak­lu pa­si­de­da.

„Ša­lia duo­bių gal­būt ir telk­šo ba­ los, bet tai ne­truk­do mums dirb­ti“, – dės­tė jis. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus vy­ riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Juo­zas Al­ gir­das Bub­lys nu­ste­bo dėl to­kio ap­lai­du­mo. „To­kių da­ly­kų ne­ga­li bū­ti. Jei­gu jie taip neat­sa­kin­gai dir­ba, jie pa­

tys sau pei­lį po kak­lu pa­si­de­da, nes tu­rės per­da­ry­ti dar­bus ir pa­tirs ne­ ma­žų nuo­sto­lių. At­lik­tų dar­bų ak­ tas tik­rai ne­bus pa­si­ra­šy­tas, jei­gu la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai bus pra­sti“, – ti­ki­no J.A.Bub­lys. Jo tei­gi­mu, La­bo­ra­to­ri­nių ban­dy­ mų cent­ro spe­cia­lis­tai nuo­lat pri­ žiū­ri, kaip yra vyk­do­mi dar­bai. „Į iš­fre­zuo­tą duo­bę yra pi­la­ ma emul­si­ja, o su van­de­niu ji tik­ rai ne­drau­gau­ja. Duo­bė grei­tu lai­ ku vėl ga­li at­si­ver­ti“, – aiš­ki­no J.A.Bub­lys. Mies­to sa­vi­val­dy­bei po skelb­ tų kon­kur­sų gat­vių tvar­ky­mo dar­ bams at­lik­ti pa­vy­ko su­tau­py­ti 600 tūkst. li­tų. Šiuos pi­ni­gus bu­vo nu­spręs­ ta skir­ti gat­vė­se at­si­vė­ru­sioms ava­ri­nės būk­lės duo­bėms lo­py­ ti. Be mi­nė­tų lė­šų, šie­met Kau­no gat­vių duo­bėms tvar­ky­ti skir­ta 2 mln. li­tų.

Nuomonės kau­nie­tis Nė­ra kont­ro­lės, nė­ra dar­bų ko­ky­bės. Vis­kas da­ro­ma at­mes­ti­nai. Dau­giau to­kios fir­mos ne­tu­rė­tų lai­mė­ti kon­ kur­sų bent ar­ti­miau­sius 5 me­tus.

UF­FO Juo­kin­giau­sia, kad kiek­vie­nais me­tais po žie­mos vis tas pa­čias gat­ves lo­po ir lo­po. Ži­no­ma duo­bės kas­met tik di­dė­ ja ir di­dė­ja.

Pau­lius Vai­ruo­to­jas, va­ži­nė­da­mas Kau­no gat­ vė­mis, pri­va­lo at­kreip­ti dė­me­sį į eis­ mo sau­gu­mą ir į duo­bes. Man ne­pa­ si­se­kė – va­žiuo­da­mas Pa­ne­rių gat­ve vie­no­je duo­bė­je su­lanks­čiau rat­lan­kį. Dėl jo de­for­ma­ci­jos ne­ga­lė­jau to­liau va­žiuo­ti. Plak­tu­ku iš­tai­siau rat­lan­kio įlen­ki­mą, pri­pū­čiau oro į pa­dan­gą ir „lai­min­gas“ grį­žau na­mo. Ko­kia lai­mė,

kad dar ga­li su­tai­sy­ti automobilį pa­ts. Ma­tyt, kal­tas bu­vau aš. Ne­rei­kia žiop­ so­ti. Kiek­vie­no­je ba­lo­je ga­li bū­ti iš­mal­ ta gi­li duo­bė. Gra­žus mies­tas Kau­nas. Tik daug duo­bių, daug dar­buo­to­jų neat­sa­kin­gai at­lie­kan­čių jiems pa­ ves­tus dar­bus.

vai­dis Pa­va­sa­rį kal­bė­ta, kad duo­bes lo­pys iš­ pjau­da­mi di­des­nius plo­tus, tai yra iš­ kart da­lį ke­lio. De­ja, tai ne­vyks­ta. Vėl kas penk­ta duo­bė lo­po­ma. Ne­sup­ ran­tu aš to­kio po­žiū­rio. Gal no­ri pa­si­ sa­vin­ti kaž­ko­kias lė­šas, bet juk ga­li­ma ir dar­bus at­lik­ti nor­ma­liai. Pa­tys juk va­ži­nė­ja mū­sų mies­te.

Pa­žan­ga Per­nai Kau­ne iš­fre­zuo­to­se duo­bė­se lau­žė­me au­to­mo­bi­lius pu­sant­ro mė­ ne­sio. Tik po to jos bu­vo už­pil­tos as­ fal­tu. Šie­met, pa­si­ro­do, si­tua­ci­ja kei­

čia­si. As­fal­tas tu­ri bū­ti už­pil­tas po tri­ jų die­nų. Pa­žan­ga. Au­to­mo­bi­lius lau­ žy­si­me ir ava­ri­nes stua­ci­jas su­kel­si­ me tik tris die­nas. To­del ava­ri­jų dėl duo­bė­to ke­lio bus ma­žiau. Ki­tais me­ tais gal iš kar­to už­pils as­fal­to, kai tik iš­pjo­vi­mus pa­da­rys. Juk ge­ra min­ tis ne iš kar­to val­di­nin­ko gal­vo­je už­ gims­ta.

Zil­vius Kol iš ke­li­nin­kų ne­bus rei­ka­lau­ja­ma at­sa­ko­my­bės už sa­vo chal­tū­ras, tol jie taip ir dirbs. Rei­kia rei­ka­lau­ti ga­ran­ti­ jos bent me­tams, ta­da gal dirbs at­sa­ kin­giau, nes bro­ką tu­rės tai­sy­ti už sa­ vus, o ne už mū­sų pi­ni­gus.

SS Nie­kas už nie­ką nie­kam nie­ka­da neat­ sa­ko. O kon­to­liuo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­ jos – pa­ro­di­ja, kaip ir gat­vių duo­bių „re­mon­tas“.


15

TrečiADIENIS, liepos 25, 2012

pasaulis Per­va­dins ­ van­de­nyną?

Pa­pil­do­mos ­ pa­jėgos

Pritrūks ­ pa­ra­ko?

Ru­si­jos eks­per­tai ma­no, kad at­ėjo lai­kas Ark­ties van­de­nyną per­var­dy­ti Ru­si­jos Ark­ties van­de­ny­nu. Jie tvir­ti­na, kad Ru­si­jos sie­na, ku­rią ska­lau­ ja šis van­de­ny­nas, yra il­giau­ sia Šiaurė­je, di­delė van­de­ny­ no dug­no da­lis yra tar­si natū­ ra­lus tęsi­nys že­my­no uo­lienų, ku­rios pra­si­de­da Ru­si­jo­je.

Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja pa­si­ųs dar 1200 ka­rių Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių sau­gu­mui už­tik­rin­ ti. Pa­pil­do­mi da­li­niai, ku­riuo­se bu­vo pa­skelb­ta ka­rinė pa­reng­ tis, bendrą žai­dy­nes sau­gan­ čių ka­rių skai­čių pa­di­dins iki 18 200. Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja jau anks­čiau pa­sku­bo­mis pa­pil­do­ mai su­telkė 3500 ka­rių.

Eks­per­tai ma­no, kad Si­ri­jos su­kilė­liai pri­vertė Si­ri­jos ar­ miją išsk­lai­dy­ti sa­vo pa­jėgas vi­so­je ša­ly­je, kai užėmė pa­ sie­nio po­stus ir iš­si­ko­vo­ jo kont­rolę kai­mo re­gio­nuo­ se. Pa­sak ana­li­tikų, Si­ri­jos re­ ži­mui kuo to­liau, tuo bus sun­ kiau ko­vo­ti su su­kilė­liais, nes trūks pa­jėgų.

Kvaišalai šie­nau­ja rusų gy­vy­bes Ru­si­jos gy­ven­to­jai kaip opiau­sią ša­lies pro­blemą įvar­di­jo nar­ko­ma­niją. Padė­tis iš­ties ne­ko­kia. Ru­sai per me­tus su­var­to­ ja net 70 t he­roi­no, ma­ža to, čia spar­čiai daugė­ja ir žmo­nių, in­fe­kuotų ŽIV.

Niū­ri sta­tis­ti­ka „„Ru­s i­j os fe­d e­r a­l inė nar­k o­t ikų

kont­rolės tar­ny­ba (FNKT) pra­nešė, kad Ru­si­ja yra tarp trijų ša­lių, pir­ mau­jan­čių pa­gal he­roi­no iš Af­ga­ nis­ta­no var­to­jimą. „„Pa­sak FNKT, 13 pro­c. Ru­si­jos pi­lie­

čių – 18 mln. žmo­nių – tu­ri nar­ko­tikų var­to­ji­mo pa­tir­ties. Jau kas penk­ tas jau­nuo­lis iki 24 metų yra pamė­ ginęs var­to­ti nar­ko­tikų. „„Iš vi­so as­menų, kart­kar­čiais nar­

Siau­bin­ga pro­ble­ma

Ni­ko­la­jus Leo­no­vas, gy­ve­nan­ tis vie­na­me Mask­vos mik­ro­ra­jo­ ne, pik­ti­no­si, kad kas­dien su sa­vo dvejų metų duk­re­le vaikš­tinė­da­ mas par­ke po ko­jo­mis ma­to švirkš­ tus. „Rei­kia nu­spir­ti juos nuo ke­lio, kad duk­ra ne­su­gal­votų lies­ti ir ne­ su­si­žeistų“, – sakė vy­ras. Ni­ko­la­jui pri­klau­so vie­na Ru­si­ jos sos­tinė­je vei­kian­ti kom­piu­te­ rinės įran­gos par­duo­tuvė. Vy­ras sakė esąs su­krėstas, ko­kio mas­to nar­ko­tikų pro­ble­ma Ru­si­jo­je.

Vie­nin­te­lis da­ly­kas, kurį ga­li pa­da­ry­ti vald­žia, – ap­sau­go­ti naująją kartą. Sta­tis­ti­ka ir­gi liūd­na. Ru­si­ja da­ bar – did­žiau­sia he­roi­no var­to­to­ja pa­sau­ly­je. 87 pro­c. ap­klaustų Ru­ si­jos gy­ven­tojų nu­rodė, kad nar­ko­ ma­ni­ja – opiau­sia ša­lies pro­ble­ma. 55 pro­c. sakė, kad si­tua­ci­ja – kri­ tiš­ka. Nar­ko­ma­ni­jai, rusų nuo­mo­ ne, pri­lygs­ta tik ko­rup­ci­ja. Ją kaip did­žiau­sią ša­lies pro­blemą įvar­di­ jo apie 85 pro­c. ap­klaustųjų. Iš 2,5 mln. rusų, ku­rie, kaip skai­čiuo­ja­ma, yra pri­klau­so­mi nuo nar­ko­tikų, net 90 pro­c. var­

to­ja he­roiną. Jis Ru­siją pa­sie­kia iš Af­ga­nis­ta­no. Kiek­vie­nais me­tais 143 mln. gy­ven­tojų tu­rin­ti Ru­si­ ja su­var­to­ja 70 t he­roi­no. Tai reiš­ kia, kad ru­sai su­var­to­ja net penk­ ta­dalį vi­sa­me pa­sau­ly­je pla­ti­na­mo šio nar­ko­ti­ko. Va­karų ša­ly­se, to­kio­se kaip Vo­ kie­ti­ja ar Jung­tinė Ka­ra­lystė, nuo he­roi­no pri­klau­somų as­menų ge­ ro­kai ma­žiau. Didžiojoje Bri­ta­ni­jo­ je jų skai­čiuo­ja­ma apie 300 tūkst., o Vo­kie­ti­jo­je – 150 tūkst. 2009 m. Vo­kie­ti­jo­je nuo he­roi­ no mirė apie 1,4 tūkst. žmo­nių, o šio­je ša­ly­je gy­ve­na apie 82 mln. Jung­tinė­je Ka­ra­lystė­je mir­čių už­ fik­suo­ta 2,5 tūkst., čia gy­ve­na apie 62 mln. Ru­si­jo­je sta­tis­tiš­kai vos per dieną he­roi­nas pra­žu­do apie 80 žmo­nių, tai­gi – apie 30 tūkst. per me­tus. Vik­to­ras Iva­no­vas, Ru­si­jos ko­vos su nar­ko­ma­ni­ja eks­per­tas, teigė, kad nu­si­pirk­ti kvai­šalų Ru­si­jo­je ga­ li­ma bet kur. „He­roi­nas net ga­li būti įpa­kuo­tas kaip „Snic­kers“ šo­ko­la­do ba­tonė­lis, kurį ga­li gau­ti bet ku­ria­me ba­re“, – pa­brėžė ko­vos su nar­ko­ma­ ni­ja ca­ru va­di­na­mas pa­reigū­nas. Ta­čiau ne tik he­roi­nas – žu­di­kas. Su juo kon­ku­ruo­ja to­kie mir­ti­ni kvai­ša­lai kaip sin­te­tinė ma­ri­hua­na ar pi­gus nar­ko­ti­kas, pa­ga­min­tas iš ko­dei­no tab­le­čių, po­pu­lia­riai va­di­ na­mas „kro­ko­di­lu“.

ko­ti­kus var­to­jan­čių ne me­di­ci­nos tiks­lais, skai­čius sie­kia 5,5 mln., o as­ menų, nar­ko­ti­kus var­to­jan­čių re­gu­ lia­riai, yra nuo 2,5 iki 3 mln. „„Per­nai Ru­si­jo­je už­re­gist­ruo­ta 215

tūkst. nu­si­kal­timų ne­teisė­tos nar­ko­ tikų apy­var­tos sri­ty­je, iš jų 127 tūkst. – sun­kių ir itin sun­kių. Kas­met Ru­si­ jo­je nuo kvai­šalų mirš­ta maž­daug 100 tūkst. žmo­nių. „„Už

„„Sta­tis­ti­ka: Ru­si­jo­je nar­ko­ti­kus re­gu­lia­riai var­to­ja nuo 2,5 iki 3 mln.

žmo­nių. 

Nar­ko­ma­nai pik­ti­na gy­ven­to­jus

N.Leo­no­vas gy­ve­na Mask­vos Reu­ to­vo ra­jo­ne. Šis ra­jo­nas sos­tinė­je garsė­ja čia stūksan­čiais so­vie­tinės eros moks­li­niais ins­ti­tu­tais ir fab­ri­ kais, ku­riuo­se kaž­ka­da bu­vo ga­mi­ na­ma ka­ro tech­ni­ka. Vi­du­ry­je ra­jo­ no esan­čio­je aikštė­je iki šiol riog­so Le­ni­no pa­mink­las. N.Leo­no­vo nuo­ mo­ne, opiau­sia ra­jo­no pro­ble­ma – di­de­lis nar­ko­manų skai­čius. N.Leo­no­vas pa­sa­ko­jo, kad pra­ ėju­siais me­tais vie­nas nar­ko­ma­ nas per­do­za­vo nar­ko­tikų ir mirė prie pat vaikų žai­di­mo aikš­telės. „Iš­gulė­jo aikš­telė­je gal ko­kias dvi va­lan­das, kol po­li­ci­jos pa­reigū­nai jį iš­vežė“, – pro sa­vo namų langą ro­dy­da­mas į me­dinį suo­liuką sa­ kė vy­ras.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Pa­sak jo, nar­ko­ma­nas he­roi­ no, ku­ris jį pra­žudė, įsi­gi­jo iš vie­ no na­mo gy­ven­to­jo. Jį N.Leo­no­vas pažįsta. Vy­ras sakė, kad šis vi­suo­ met būda­vo pur­vi­nas, ap­si­rengęs sku­du­rais, ta­čiau pui­ka­vo­si sa­vo naujų mo­bi­liųjų te­le­fonų ko­lek­ci­ ja. Jo klien­tai, anot pa­šne­ko­vo, bu­ vo jau­nuo­liai, ku­rie su­si­leidę do­ zę švirkš­tus daž­niau­siai pa­lik­da­vo tie­siog gatvė­je. N.Leo­no­vas pa­sa­ko­jo, kad pra­ ėjusį pa­va­sarį jo kai­my­nas bu­vo areš­tuo­tas. Ta­čiau nie­kas dėl to ne­pa­si­keitė, nes nar­ko­ma­nai tuoj pat ra­do naują kvai­šalų tiekėją. Bai­mi­na­si dėl ŽIV

Dau­ge­liui Ru­si­jos nar­ko­manų – 18–39 me­tai. Jie va­di­na­mi pra­

nu­s i­k al­t i­m us, su­s i­j u­s ius su ne­teisė­ta nar­ko­tikų pre­ky­ba, 2011 m. bu­vo nu­teis­ta dau­giau kaip 109 tūkst. as­menų, ar­ba 13 pro­c. vi­ sų nu­teistųjų.

rastą­ja Ru­si­jos kar­ta. „Vie­nin­te­lis da­ly­kas, kurį da­bar ga­li pa­da­ry­ti vald­žia, – ap­sau­go­ti naująją kar­ tą. Mes jau esa­me pa­smerk­ti“, – kalbė­jo Va­le­ri­jus, buvęs nar­ko­ma­ nas iš Sa­ma­ros mies­to. Pa­sak jo, dau­ge­lis jo vai­kystės draugų mirę ar už­sikrėtę ŽIV ar­ba sėdi kalė­ji­muo­se. Per pa­sta­ruo­sius de­šimt metų in­fe­kuotų žmo­nių skai­čius Ru­si­jo­ je au­go kaip ant mie­lių. Jung­ti­nių Tautų duo­me­ni­mis, Ru­si­jo­je už­ sikrė­tu­sių ŽIV skai­čius au­ga spar­ čiau­siai vi­sa­me pa­sau­ly­je. Skai­čiuo­ja­ma, kad net 980 tūkst. iš visų Ru­si­jo­je gy­ve­nan­čių ŽIV vi­ru­so ne­šio­tojų šiuo vi­ru­su už­ sikrėtė per ne­šva­rius švirkš­tus. AP, BNS, „In­ter­fax“, „Huf­fing­ton Post“ inf.

Di­dy­sis he­roi­no ke­lias iš Af­ga­nis­ta­no Af­ga­nis­ta­nas – did­žiau­sias pa­sau­ lio he­roi­no „fab­ri­kas“. Šis fab­ri­kas ke­lia gal­vos skausmą ne tik Ru­si­ jai, bet ir Ira­nui.

„„Ūkis: Af­ga­nis­ta­no ūki­ninkams

nar­ko­tikų verslas – geras paja­ mų šaltinis.  AFP nuo­tr.

Te­he­ra­nas ir Mask­va ak­ty­viai sie­ kia stab­dy­ti nar­ko­tikų pli­timą, ta­ čiau jie plin­ta. Pa­vyzd­žiui, Pa­kis­ ta­ne kvai­šalų pre­kei­viai jau­čia­si be­veik ne­baud­žia­mi. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad dau­ge­lis Af­ga­nis­ta­ no ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reigūnų yra su­si­ję su nar­ko­tikų vers­lu. Nar­ko­tikų gau­jos vei­kia gre­ti­mo­ se Cent­rinės Azi­jos ša­ly­se, ku­rios pla­ti­na he­roiną Va­karų Eu­ropoje, Šiaurės Ame­rikoje, Vi­du­ri­niuose Ry­tuose ir Rytų Azijoje. Pa­čio­je Cent­rinė­je Azi­jo­je nar­ko­ tikų var­to­ji­mas men­kas, nes dau­

ge­lis šių ša­lių gy­ven­tojų ne­įsten­gia nu­si­pirk­ti kvai­šalų. Tad ir šių ša­lių vy­riau­sybės ne­ma­to rei­ka­lo ak­ty­ viai ko­vo­ti su gau­jo­mis, siū­lan­čio­ mis so­lid­žius ky­šius. Dau­giau­sia opi­jaus pa­sau­lio rin­ ką pa­sie­kia iš pie­ti­nių Af­ga­nis­ta­ no Hel­man­do ir Kan­da­ha­ro pro­ vin­cijų. Abi pro­vin­ci­jos lai­ko­mos Ta­li­ba­no ci­ta­delė­mis. Nar­ko­tikų vers­las – vie­nas svar­biau­sių ta­libų pa­jamų šal­ti­nių. Nors pa­čia­me Af­ga­nis­ta­ne dau­ giau­sia var­to­ja­mas tik pa­ts opi­jus, eks­por­tui rei­ka­lin­gas he­roi­nas ir mor­fi­jus. Šiems nar­ko­ti­kams ga­ min­ti įren­gia­mos spe­cia­lios ga­ myklėlės. Būtent čia už­dir­ba­mi pi­ni­gai. Opi­jaus ir he­roi­no kainų skir­tu­mas – did­žiu­lis. Ki­log­ra­mas

opi­jaus kai­nuo­ja apie 99 JAV do­le­ rius. Maž­daug 10 tonų opi­jaus ga­ li būti pa­vers­ta į 1,3 tonos he­roi­no. Ki­log­ra­mas šio nar­ko­ti­ko kai­nuo­ ja apie 2–4 tūkst. do­le­rių. Dau­gu­ ma che­mi­nių med­žiagų, rei­ka­lingų he­roi­no ga­my­bai, kont­ra­ban­da im­ por­tuo­ja­ma per Pa­kis­taną. Aps­kai­čiuo­ta, kad per pra­ėju­ sius me­tus nar­ko­tikų gau­jos su­si­ žėrė apie 2 mlrd. do­le­rių pa­jamų. Dau­giau­sia jos par­duo­da opijaus, he­roi­no ir ha­ši­šo. Nar­ko­tikų vers­las su­da­ro net apie 15 pro­c. Af­ga­nis­ta­no bend­ro­ jo vi­daus pro­duk­to. Maž­daug pusė gautų pi­nigų at­seikė­ja­ma ūki­nin­ kams, ku­rie au­gi­na ka­na­pes, he­ roi­no ga­my­bai iš opijaus ir ma­ri­ hua­nai pa­vers­ti ha­ši­šu.

Ta­li­ba­nas šio­je gran­dinė­je at­ lie­ka ap­sau­ginę funk­ciją. Gau­jos mo­ka ta­li­bams, kad šie sau­gotų jas. Aps­kai­čiuo­ta, kad Ta­li­ba­nas per me­tus už­dir­ba nuo 50 iki 100 mln. do­le­rių už nar­ko­tikų gaujų ap­saugą. Da­lis pi­nigų ski­ria­ma ir Af­ga­nis­ ta­no po­li­ci­jos bei ka­riuo­menės pa­ reigū­nams, taip pat po­li­ti­kams pa­ pirk­ti. Ne­nuos­ta­bu, kad Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sybė nėra itin suin­te­re­suo­ ta pa­lai­do­ti nar­ko­tikų vers­lo. Vie­ na ver­tus, po­li­ti­kai iš šio vers­lo ge­ rai pa­si­pel­no, ki­ta ver­tus, bi­jo­ma, kad ne­kiltų ka­ras tarp gen­čių, ku­ rios gy­ve­na iš šio vers­lo, ir tų, ku­ rios nar­ko­tikų vers­lui prie­ši­na­si. „Stra­te­gy Pa­ge“ inf.


16

Trečiadienis, liepos 25, 2012

menas ir pramogos

Žvilgs­nis į pa­ti­ku­sią mo­te­rį virs­ta Pa­ma­tęs mo­te­rį jos at­vaiz­do jis ne­pa­ miš­ta. Grį­žęs na­mo nu­ta­po jos ak­tą. Štai žvel­gia mo­te­ris iš Rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­lo vi­tri­nos. „Co­liu­kė Ams­ter­da­ me“ – tik vie­nas iš dar­bų, ku­riuos pri­ sta­to dai­li­nin­kas Vai­do­tas Rui­bys.

Vereta Rupeikaitė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Už­ten­ka žvilgs­nio

„Aš mo­te­rį ma­tau“, – ne­sle­pia dai­li­nin­kas, ver­ti­nan­tis vi­sa­pu­siš­ ką mo­ters gro­žį, ne­si­bai­mi­nan­tis pa­ro­dy­ti nuo­gu­mą, ku­rio rea­ly­bė­ je gal­būt nė ne­bu­vo. Kar­tais jis pir­ ma pa­ma­to spal­vas, o tik po to mo­ ters bruo­žus. Paž­vel­gia į akis, ir tik jam vie­nam bū­na aiš­ku, ar ne­tru­ kus pra­kal­bės dro­bė. Spe­cia­liai V.Rui­biui ne­po­zuo­ ja nie­kas. „Man už­ten­ka ge­rai pa­ si­žiū­rė­ti“, – už­tik­rin­tai kal­bė­jo dai­li­nin­kas. Tie­sa, tą pa­čią mo­te­rį ga­li­ma at­pa­žin­ti ke­liuo­se dar­buo­ se. Kau­nie­tis su­skai­čia­vo tu­rįs 7–8 mo­de­lius, ku­rių vei­dus ga­li­ma ma­ ty­ti ne vie­na­me ak­te. „Klau­si­mai ir at­sa­ky­mai“

„„Pro­ce­sas: kar­tais mo­ters ak­tą V.Rui­bys nu­ta­po per sa­vai­tę, o kar­tais tai už­trun­ka ke­lis mė­ne­sius.

Pa­veiks­lo he­ro­jė ga­li net ir ne­ži­no­ ti apie sa­vo at­vaiz­dą me­no kū­ri­ny­ je. Dar dau­giau, dai­li­nin­kas vė­liau

Nuo ba­ro­ko iki džia­zo ir G.Pa­tac­ko ei­li Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis sa­vo ger­bė­jus šį sa­vait­ga­lį kvie­čia ap­ si­lan­ky­ti Rau­dond­va­rio pi­ly­je ir Bab­ty­no-Že­mait­kie­mio dva­re. Kri­ti­kai gi­ria kvar­te­tą

Šeš­ta­die­nį Rau­dond­va­rio pi­ly­je ka­ ra­liaus iš­tai­gin­ga­sis ba­ro­kas. Prog­ ra­mą „Se­no­sios mu­zi­kos per­lai“ Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio klau­ sy­to­jams pri­sta­tys Kau­no sty­gi­nių kvar­te­tas ir so­lis­tė No­ra Pet­ro­čen­ ko (me­co­sop­ra­nas). Kau­no sty­gi­nių kvar­te­tas, ku­ria­me šiuo me­tu gro­

ja Ka­ro­li­na Bei­na­ry­tė (I smui­kas), Da­lia Ter­mi­nai­tė (II smui­kas), Eg­lė La­pins­kė (al­tas) ir Sau­lius Bar­tu­lis (vio­lon­če­lė), daž­nai ti­tu­luo­ja­mas kū­ry­biš­kiau­siu, gy­vy­bin­giau­siu ar tie­siog ge­riau­siu to­kio po­bū­džio ko­lek­ty­vu Lie­tu­vo­je. Apie tai liu­di­ja dau­giau kaip 30 me­tų trun­kan­ti kū­ry­bi­nė ko­lek­ty­ vo biog­ra­fi­ja, ko­ne kas­met pel­no­ mi ap­do­va­no­ji­mai ir įver­ti­ni­mai, iš­kal­bin­gi at­si­lie­pi­mai spau­do­je. Apie ko­lek­ty­vo pre­ci­ziš­ku­mą ir kū­ry­biš­ku­mą vaiz­džiai kal­ba kri­

ti­kos at­si­lie­pi­mai: „Kad ir ką jie gro­tų, vi­sur ran­da jaut­rų, la­bai nuo­šir­dų san­ty­kį su mu­zi­ka. O ir klau­sy­to­jas sun­kiai paaiš­ki­na­mu bū­du jau­čia, kad jiems la­bai svar­ bu, ar jis de­ra­mai vis­ką iš­girs. Gal tai in­terp­re­ta­ci­ją suar­ti­na su ju­ve­ ly­ro me­nu?“ Įs­pū­din­gas kon­cer­tų skai­čius

Kau­no sty­gi­nių kvar­te­tas yra su­ gro­jęs dau­giau nei 2 tūkst. kon­ cer­tų Lie­tu­vo­je, Suo­mi­jo­je, Nor­ ve­gi­jo­je, Ar­gen­ti­no­je, Ru­si­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je ir dau­ge­ly­je ki­tų ša­lių. Pla­tus skir­tin­gų epo­chų ir sti­lių mu­zi­kos re­per­tua­ras lei­džia kvar­ te­tui ak­ty­viai pro­pa­guo­ti kla­si­ki­ nę, šiuo­lai­ki­nę lie­tu­vių ir už­sie­nio au­to­rių mu­zi­ką. Ko­lek­ty­vas yra iš­lei­dęs 11 kom­pak­ti­nių plokš­te­ lių, kvie­čia­mas įra­šy­ti mu­zi­ką ki­ no fil­mams, teat­rui bei Lie­tu­vos ra­ di­jo fon­dams. 2008 m. Kau­no kvar­te­tui įteik­ tas Me­tų ap­do­va­no­ji­mas „Tik­ra mu­zi­ka“ už šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos po­pu­lia­ri­ni­mą, 2009 m. už lie­ tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ry­bos pro­ pa­ga­vi­mą Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je Kau­no kvar­te­tas pa­skelb­tas „Įsi­ min­ti­niau­siu Kau­no kū­ry­bi­niu ko­ lek­ty­vu“, o 2012 m. už nuo­pel­nus Lie­tu­vos kul­tū­rai ir me­nui pa­skir­ ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­ bės pre­mi­ja. Gar­si so­lis­tė

„„Poetas: Bab­ty­no-Že­mait­kie­mio dva­re džia­zo gar­sai su­si­pins su am­ži­

ną­ja kla­si­ka, po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos at­gar­siais ir emo­cin­go­mis G.Pa­ tac­ko ei­lė­mis. Tomo Raginos nuotr.

Dai­ni­nin­kė N.Pet­ro­čen­ko, nuo­ lat ste­bi­nan­ti nau­jais vo­ka­li­ niais at­ra­di­mais, bend­ra­dar­biau­ja su se­no­sios mu­zi­kos an­samb­ liais „Ban­chet­to mu­si­ca­le“, „Af­ fec­tus“, da­ly­vau­ja kon­sor­to „Bre­ vis“ ir se­no­sios mu­zi­kos fes­ti­va­lio „Ban­chet­to mu­si­ca­le“ me­no va­do­ vo Da­riaus Sta­bins­ko ren­gia­muo­se mu­zi­kos pro­jek­tuo­se, ak­ty­viai da­ ly­vau­ja Pran­cū­zi­jos teat­ro „T&M“ ope­rų pa­sta­ty­muo­se Pran­cū­zi­jo­ je, Is­pa­ni­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Lie­ tu­vo­je. N.Pet­ro­čen­ko re­per­tua­rą puo­šia reikš­min­gos so­lo par­ti­jos ba­ro­ko epo­chos ope­ro­se, ora­to­ri­jo­se bei

„„Skaičius: Kau­no sty­gi­nių kvar­te­tas jau yra surengęs daugiau nei 2 tūkst.

kan­ta­to­se. Ji yra nuo­lat kvie­čia­ma at­lik­ti se­ną­ją ir kla­si­ki­nę mu­zi­ką, taip pat daž­nai at­lie­ka ir šiuo­lai­ ki­nių au­to­rių kū­ri­nius, yra nuo­la­ ti­nė šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ lių da­ly­vė. Kon­cer­to pro­gra­mo­je skam­ bės N.Pet­ro­čen­ko at­lie­ka­mos ari­ jos iš Jo­han­no Se­bas­tia­no Ba­cho mi­šių ir pa­si­jų, nuo­sta­baus Gio­ van­ni Bat­tis­tos Per­go­le­si kū­ri­nio „Sta­bat Ma­ter“, Geor­ge Fried­ri­ cho Hände­lio ope­rų ir ora­to­ri­jų. Kau­no sty­gi­nių kvar­te­tas do­va­nos klau­sy­to­jams vie­ną iš įdo­miau­ sių Wolf­gan­go Ama­deus Mo­zar­ to kvar­te­tų, ku­rį kom­po­zi­to­riaus am­ži­nin­kai dėl tam lai­kui neįp­ras­ tos ir ino­va­ty­vios įžan­gos pa­va­di­ no „Di­so­nan­si­niu“. Tarp Vo­kie­ti­ jos ka­me­ri­nės mu­zi­kos at­li­kė­jų yra pa­pli­tęs ir ki­tas kvar­te­to pa­va­di­ni­ mas – „Ka­ro­li­na“, sie­ja­mas su me­ lo­din­ga ant­ro­sios da­lies te­ma. Gal tai slap­ta Kau­no sty­gi­nių kvar­te­to de­di­ka­ci­ja pir­muo­ju smui­ku ko­lek­ ty­ve grie­žian­čiai Ka­ro­li­nai Bei­na­ ry­tei? Gau­sus at­li­kė­jų bū­rys

Sek­m a­d ie­n į cha­r iz­m a­t iš­ka­ja­ me Bab­ty­no-Že­mait­kie­mio dva­re džia­zo gar­sai su­si­pins su am­ži­ną­ ja kla­si­ka, po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos

at­gar­siais ir emo­cin­go­mis Gin­ta­ro Pa­tac­ko ei­lė­mis. Jung­ti­nės at­li­kė­jų pa­jė­gos sce­no­ je įkū­nys Lie­tu­vos džia­zo ko­ri­fė­jaus Kęs­tu­čio Lu­šo su­ma­ny­tą pro­jek­ tą, pa­va­din­tą G.Pa­tac­ko ei­lė­raš­ čio, de­di­kuo­to gy­ve­ni­mo bend­ra­ žy­gei Taut­vy­dai Mar­cin­ke­vi­čiū­tei, pir­mo­sios ei­lu­tės žo­džiais: „Ger­vė sie­la ma­na“. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus Ma­rius Jam­ pols­kis, ope­ros so­lis­tas Me­rū­nas Vi­tuls­kis, vieš­nia iš Ru­si­jos, dai­ ni­nin­kė An­na Ga­ra­so­va-Um­ka, ak­ to­rius Sau­lius Ba­rei­kis, iš­skir­ti­niu ta­len­tu pa­si­žy­min­tis, Vo­kie­ti­jo­je stu­di­juo­jan­tis klar­ne­ti­nin­kas Žil­ vi­nas Bra­zaus­kas, jau­na dai­ni­nin­kė Mo­ni­ka Va­liuš­ky­tė, sty­gi­nių kvar­ te­tas COL­LE­GIUM: Ilo­na Klu­sai­tė (I smui­kas), Da­lia Alek­sand­ra­vi­čie­ nė (II smui­kas), Ža­ne­ta Ja­no­nie­nė (al­tas), As­ta Kriš­ta­po­nie­nė (vio­ lon­če­lė) bei gru­pė „Lush-Band“: Kęs­tu­tis Lu­šas (for­te­pi­jo­nas), Eu­ ge­ni­jus Jo­na­vi­čius (gi­ta­ra), Ne­ri­jus Ar­dze­vi­čius (bo­sas), Pra­nas Griš­ ma­naus­kas (mu­ša­mie­ji), Ar­vy­das Jof­fė (mu­ša­mie­ji), Liu­tau­ras Ja­nu­ šai­tis (sak­so­fo­nas). Pro­jek­to su­ma­ny­to­jas, džia­zo kom­po­zi­to­rius, pro­diu­se­ris, pia­ nis­tas vir­tuo­zas K.Lu­šas pub­li­kai per ke­lis kar­je­ros de­šimt­me­čius įsi­


17

Trečiadienis, liepos 25, 2012

menas ir pramogos

ak­tu gar­siai ar min­ty­se kal­ba­si su po­ rtre­tais. „Jei su nu­ta­py­ta pa­veiks­ lo he­ro­je ne­si­šne­ku, man toks pa­ veiks­las ne­rei­ka­lin­gas“, – ti­ki­no me­ni­nin­kas. Bū­tent to­dėl V.Rui­bys sa­vo pa­ro­ dą pa­va­di­no „Klau­si­mai ir at­sa­ky­ mai“. Ke­lios de­šim­tys dar­bų vi­są va­sa­rą bus eks­po­nuo­ja­mi Se­na­ mies­čio ga­le­ri­jo­je „Spal­vų pa­slap­ tys“. Eks­po­zi­ci­jo­je vy­rau­ja mo­te­ rų ak­tai, su­kur­ti per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus. Dai­li­nin­ko mū­za

53-ejų dai­li­nin­kas sa­ko, kad pie­šia vi­są gy­ve­ni­mą, anuo­me­tė­je Juo­zo Nau­ja­lio me­no mo­kyk­lo­je jis mo­ kė­si gra­fi­kos. Po tar­ny­bos so­vie­ tų ar­mi­jo­je pro­fe­sio­na­li dai­li­nin­ ko kar­je­ra Vai­do­to ne­trau­kė. Kur kas vė­liau jis su­si­drau­ga­vo su tep­ tu­ku. Da­bar kau­nie­tis tvir­tai va­di­na sa­ve dai­li­nin­ku – dir­ba in­ten­sy­viai. „Ne­su sek­ma­die­ni­nis“ ta­py­to­jas, –

Mo­te­ris vy­ rui – gra­ žiau­sias su­ tvė­ri­mas. Aš pa­ts vien tuo ir gy­ve­nu.

Komentaras Lai­ma Ky­gai­tė

Ga­le­r i­jos „Spal­v ų pa­slap­tys“ va­do­vė

Š „„Ry­šys: kol su nu­ta­py­tų mo­te­rų pa­veiks­lais dai­li­nin­kas neiš­sis­ky­rė, jis su sa­vo he­ro­jė­

mis kal­ba­si. 

šyp­te­lė­jo pa­šne­ko­vas. Vis dėl­to pa­ veiks­lai nė­ra pa­grin­di­nis pra­gy­ve­ ni­mo šal­ti­nis, vy­ras res­tau­ruo­ja įvai­rius an­tik­va­ri­nius daik­tus. Pak­laus­tas, ko­dėl jo kū­ry­bo­je vy­ rau­ja ak­tai, dai­li­nin­kas bu­vo at­vi­ras: „Mo­te­ris vy­rui – gra­žiau­sias su­tvė­ ri­mas. Aš pa­ts vien tuo ir gy­ve­nu.“ V.Rui­bio mū­za – gy­ve­ni­mo drau­ gė, ku­ri žvel­gia iš kai ku­rių pa­ veiks­lų. Sa­vo­sios mo­ters po­rtre­to, ku­rį ga­li­ma pa­ma­ty­ti pa­ro­do­je, jis nie­ka­da ne­par­duo­tų.

Drau­gė ne­pa­vy­di

Dai­li­nin­kas džiau­gia­si, kad jo gy­ ve­ni­mo drau­gė pro­tin­ga. Pa­ti pa­ ska­ti­nu­si Vai­do­tą ta­py­ti, ji ne­pyks­ ta, kai jis tep­tu­ku tar­tum lie­čia ir ki­tų mo­te­rų kū­nus. Be to, V.Rui­bys ne vien mo­te­rų dai­li­nin­kas, anks­ čiau yra nu­ta­pęs ne vie­ną sa­vo au­ to­port­re­tą, taip pat drau­go, tė­vo at­vaiz­dus. Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ ty­ti vie­ną ki­tą pei­za­žą. Dai­li­nin­kas į ran­kas fo­to­ka­me­ ros net nei­ma. Jis fo­tog­ra­fuo­ja sa­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

vo pa­ties aki­mis ir vaiz­dą il­gam už­ fik­suo­ja at­min­ty­je. Skir­tin­guo­se pa­veiks­luo­se ga­li­ ma at­pa­žin­ti vis ki­to­kį au­to­riaus brai­žą, o pa­ts dai­li­nin­kas sa­ko ne­ tu­rin­tis sti­liaus, jį tar­si pa­dik­tuo­ ja jo he­ro­jės. „No­ri­si, kad žmo­nės pa­ma­ty­ tų, kaip ir ką aš gal­vo­ju, no­ri­si, kad kaž­kas po ma­nęs lik­tų“, – at­si­vė­ rė pa­ro­dos au­to­rius. Jis nea­be­jo­ ja, kad kū­ri­niai pa­sa­ko dau­giau nei žo­džiai.

iais ma­te­r ia­l iais lai­kais la­bai ma­žai dai­li­nin­kų, ku­rie dirb­tų at­si­liep­da­mi į sa­vo šir­dies bal­ są. V.Rui­bys ra­miai sau dir­ba ir pa­sie­kė aukš­tą ly­gį. Jo pa­si­rink­tas ke­ lias la­bai sa­vi­tas, dar­bai pri­me­na prieš­ ka­rio, va­ka­rie­tiš­ką mo­kyk­lą. Šio dai­li­ nin­ko po­žiū­ris į mo­te­rį la­bai ly­riš­kas, idea­lis­ti­nis. Žiū­rint jo aki­mis, mo­te­ris la­bai pa­ky­lė­ta, gal­būt net dva­sin­ges­nė, nei to yra ver­ta. Da­bar tai la­bai re­ta. Jo spal­vų de­ri­niai la­bai ne­tra­di­ci­niai. Jis dau­giau­sia dir­ba iš na­tū­ros – tai ir­gi jau yra re­tas reiš­ki­nys. Ne­ma­žai dai­li­nin­ kų sė­di sa­vo dirb­tu­vė­se, įkvė­pi­mo šal­ ti­nio jiems ne­rei­kia. Tam yra fo­tog­ra­fi­ jos, in­ter­ne­tas. V.Rui­bys jau tu­ri me­ną iš­ma­nan­čių ger­bė­jų. Ne kiek­v ie­nas vy­ras sku­ba įsi­gy­ti nuo­gos mo­ters por­ tre­tą – lie­tu­viai vy­rai ne­drą­sūs. kas: ta­py­bos pa­ro­da „Klau­si­mai ir at­sa­k y­mai“. kur: dai­lės ga­le­ri­joje „Spal­vų pa­slap­tys“. kada: iki rug­sė­jo 1 d.

kryžiažodis

ų

Šią savai­ tę laimė­ kite knygą „Vasaros duetas“.

Emos Darcy „Saldus kerštas“. Žakvinas Luisas Sola – aistringas turtuolis. Žavioji Nikolė Ašton paliko jį prieš penkerius metus, bet jis vis dar negali su tuo susitaikyti. Galiausiai pasitaiko puiki proga suvesti sąskaitas: Nikolė trūks plyš privalo sumokėti senas skolas ir pasiūlo Žakvinui sandorį.

koncertų.

mi­nė įvai­riuo­se amp­lua. Vie­niems jis – dai­ni­nin­kės Ma­ri­nos Gra­novs­ ka­jos bend­ra­žy­gis, ku­rio 1984 m. su šia vo­ka­lis­te įra­šy­ta plokš­te­le Va­ka­ rų me­lo­ma­nai da­li­ja­si kaip di­džiau­ sia re­te­ny­be, ki­tiems – sėk­min­ gų po­pmu­zi­kos pro­jek­tų kū­rė­jas ir da­ly­vis. Kom­po­zi­to­riaus K.Lu­šo ir poe­to G.Pa­tac­ko kū­ry­bi­nis bend­ ra­dar­bia­vi­mas tę­sia­si jau ne vie­ną de­šimt­me­tį, o šis pro­jek­tas – vie­ nas di­džiau­sių sa­vo apim­ti­mi, tar­si kū­ry­bi­nio ke­lio re­ziu­mė: „Ger­vė sie­la ma­na ar tu ją my­li­ ma pa­ži­nai Ne­ban­dy­ki jos nie­kad su­gau­ti su­pan­čiot ži­no­ki Aš tik lai­ki­nas kū­nas o ji bus gy­ va am­ži­nai Ir prieš ma­ną­ją mir­tį su­šoks pa­ sku­ti­nį­jį šo­kį“. KD inf.

kas: pro­gra­ma „Se­no­sios mu­zi­kos per­l ai“. kur: Rau­dond­va­rio pi­ly­je. kada: lie­pos 28 d., šeš­ta­die­nį, 18 val. kas: Kęs­tu­čio Lu­šo pro­jek­tas „Ger­vė sie­l a ma­na“. kur: Bab­ty­no-Že­mait­kie­mio dva­re. kada: lie­pos 29 d., sek­ma­die­nį, 19 val.

Sharon Kendrick „Tarp keršto ir meilės“. Sorča, per sesers vestuves bažnyčioje išvydusi Čezarę di Arkangelą, nubąla. Ji žino, kad gražuolio multimilijonieriaus pasirodymas nieko gero nežada. Ir iš tiesų – Čezarė rezga keršto planus. Jis privalo sugundyti vienintelę kadaise jį atstūmusią moterį.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 31 d.


18 2

trečiaDIENIS, liepos 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Keičia� ���������������������������������������������������������20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia� ������������������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Dovanoja�������������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingas suvirintojas elektra ir dujomis. Kreiptis tel. 8 680 46 925, 8 687 85 894.

DARBo skelbimai

989014

Siūlo darbą Darbinių drabužių siuvyklai reikia siuvėjų, meistro (-ės)-sukirpėjo (-ės) ir vadybininko. Darbas viena pamaina nuo 8 iki 17 val. Tel. 8 684 24 015.

992403

Dirbti restorane reikia virėjų, turinčių darbo patirties. Tel. 8 656 41 109. 992302

Įmonė ieško statybos darbininkų. Kontaktinis tel. 8 698 10 662. 990914

Konditerijos įmonė priims į darbą Kauno regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000. 992042

Marijampolėje statybinių medžiagų parduotuvei reikalingas parduotuvės vadovas-direktorius. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu tomas.brendas@gmail.com. 991490

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas-šaltkalvis ir tekintojas dirbti visą darbo dieną. Tel. 261 213, 8 604 15 915. 986906

Naujai atidaromai kepyklėlei reikalingas personalas: kepėjai, konditeriai, formuotojai. Reikalinga patirtis. Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com. 989832

Naujai atsidarančiai maisto prekių parduotuvei Aleksote, Veiverių g. 27, reikalingi pardavėjai-mėsininkai, pardavėjai-kasininkai ir pagalbiniai darbuotojai. Kreiptis tel. 8 679 48 585. E. paštas administratore@svaistunas.lt. 992313

Parduotuvei Sargėnuose reikalinga (-as) pardavėja (-as). Darbas pamainomis, slankiuoju grafiku. Tel. 8 672 44 467. uab.boleslovas@gmail.com. 991934

Nuolatinis legalus darbas Anglijoje fabrike – išvykimas iš LT 07 28. Apgyvendinimas netoli darbo, sutvarkomi visi reikalingi dokumentai. Kalba nebūtina. Tel. 8 641 87 767. 992167

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 687 70 945. 989701

Plečiantis trikotažo įmonei, gamybai reikalingi: siuvimo kokybės kontrolierė (-ius)-pakuotoja (-as), lygintoja (-as) ir siuvėjai. Atlyginimas mokamas laiku, visos socialinės garantijos. Tel. 363 423, 8 686 44 025. 991074

Priimsime į darbą tarptautinių gabenimų vairuotoją, turintį CE kat. Patirtis – privalumas. Maršrutai: Baltijos šalys–Čekija, R. Vokietija, Olandija. Tel. 8 640 14 572. 992062

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 698 00 955. 987529

Reikalinga siuvėja (-as) dirbti 1 pamaina. Visos socialinės garantijos. Nemokančias apmokysime. Tel. (8 37) 362 955, e. paštas angliskas.stilius@gmail.com. 991535

Reikalinga užsakymų priėmėja (-as). Darbas slankiuoju grafiku prie kompiuterio. Kaunas, Kalniečių rajonas. Tel. 8 654 10 012. 992095

Reikalinga valytoja administracinėms patalpoms. Darbas Kauno „Žalgirio“ arenoje 18– 21 val. Tel. 8 656 20 014. 991979

Reikalingas statybinių medžiagų pardavėjas-konsultantas, darbas lauko aikštelėje. Tel. 8 618 05 800. UAB „Tedis“. 990492

Reikalingas valymo mašinos operatorius. Darbas PC „Akropolis“ nakties metu. Tel. 8 656 20 014. 991968

Reikalingas žolės pjovėjas, darbas 0,75 etato. Tel. 8 683 22 557. 992339

Reikalingi oro kondicionierių montuotojai patalpų kondicionieriams montuoti, remontuoti, prižiūrėti. Darbas nuolatinis. Galimybė dirbti pagal iškvietimą, darbo dienomis. Atlyginimas – pagal darbo rezultatus. Kaunas, tel. 8 672 01 484. 990554

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 973470

Reikalingi: darbininkai prižiūrėti, valyti patalpas, objektus, sandėlininkai, salės, gamybos, apsaugos darbuotojai, vairuotojai. Tel. 8 600 37 610. 987171

Reikalingi: tinkuotojai, mūrininkai ir kiti statybų darbuotojai. Darbas Belgijoje. Tel. +32486372176. 992444

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129. 986838

Stabiliai dirbančiai įmonei reikalingas C kateg. vairuotojas-ekspeditorius išvežioti prekes Kauno regione. Tel. 8 698 28 713. 992193

Transporto paslaugų įmonei reikalingi duonos gaminių atrinkėjai. Darbas naktimis nuo 20 iki 4 val., slankiuoju grafiku. Visos socialinės garantijos. Darbo užmokestis – pagal išdirbį. Skambinti nuo 9 iki 17 val. tel. 8 640 16 458. 992330

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kat. vairuotojai-ekspeditoriai (kryptis Lietuva–Rusija). Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 23 820. 992618

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 969345

Darbai sandėliuose – TESCO, DHL, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 991569

Efektyvus ūmaus ir lėtinio skausmo, stuburo, sąnarių ligų, trofinių opų gydymas. LAZERIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt. 990009

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 984868

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989202

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 965545

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 976906

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 981746

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Metalo keramikos protezams – 50 % nuolaida. Be eilės, nemokamai protezuojame pacientams su ligonių kasos iškvietimais. Maironio g. 26A, Kaunas, tel. 203 101, 8 672 44 348. 990405

Reikalingi 2 automobiliai grūdams vežti. Tel. 8 676 36 978.

992300

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

991691

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 990272

Buitinės technikos remonto

Paslaugos Medikų AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 984845

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 970467

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 988683

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, šaldytuvų, elektrinių orkaičių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 991497

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 981982

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 992496

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981323

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 984922

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 980340

Kompiuterių taisymo paslaugos. Nemokamas atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600. 990314

Automobilininkams

990955

Reikalinga

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Statybos, remonto

981375

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 988036

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492. 984813

992059

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 967428

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 988885

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 985477

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 992053

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 977241

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

Atliekame drenažo, lietaus ir buitinės kanalizacijos, vandentiekio įrengimo, valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027.

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 991780

Apdaila. Greitai ir kokybiškai glaistome, dažome, tapetuojame, dedame vidinius ir išorinius kampus, klojame laminatą. Nuperkame medžiagas. Tel. 8 671 97 046. 992457

Apdaila. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas, mansardų įrengimas ir šiltinimas. Tel. 8 630 40 405. 992602

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495. 978061

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 636 89 929, 8 603 58 282. 991728

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271. 991908

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas. 992299

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 968468

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 988754

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985392

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

982996

Nukelta į 19 p.


193

trečiaDIENIS, liepos 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

Paslaugos Statybos, remonto

982790

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 991990

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 990810

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

991059

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

980676

Dažau, glaistau, tapetuoju, atlieku angokraščių apdailą. Darbo patirtis 20 m. Tel. 8 677 42 192.

991884

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 991211

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 979631

Dengiame stogus prilydomąja danga. Taisome tarpblokines siūles. Kokybė. Garantija. Tel. 8 683 14 787, 8 688 55 268. 989518

Dengiame, renovuojame ir remontuojame plokščius stogus prilydomąja MIDA danga. Ypatingi pasiūlymai bendrijoms. Tel. 8 614 14 430.

978673

Dengiu stogus visomis stogų dangos rūšimis: skarda, bituminėmis ir molinėmis čerpėmis. Lietvamzdžių sistemos. Skardinimas. Tel. 8 615 46 034. 992154

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 984506

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 986922

Grindų betonavimas Kaune ir Kauno r., konsultuojame, suteikiame garnatiją, tiekiame medžiagas. Tel. 8 678 19 899. 987136

Griovimo darbai. Savivarčiu savikroviu išvežame statybines atliekas. Ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Tel. 8 635 04 000.

990380

Hermetizuojame blokinių pastatų siūles ir sienas. Tvarkome ištrupėjusias plytas. Garantija 5 m. Tel. 8 613 50 882. 992412

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

980607

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

985538

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas ir kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 988913

Klojame trinkeles. Betonuojame gindis, pamatus. Lietaus drenažo nuotakynas. Savivarčiai. Ekskavatoriai. Tel. 8 600 22 703. 990369

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 981465

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 992353

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 989624

Nebrangiai parduodame bituminę prilydomąją dangą. 1 kv. m – 9 Lt. Dengiame stogus. Tel. 8 699 36 954. 990305

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930780

PAMATŲ įrengimas. Liejame visų tipų pamatus. Įrengiame lietaus ir buitinių nuotekų vamzdynus. Tel. 8 631 79 567. 991447

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 992096

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 990441

Plastikiniai langai, šarvo durys, tinkleliai nuo vabzdžių, ritininės užuolaidos, žaliuzės. UAB „Jemesta“, Bijūnų g. 16, tel. 8 650 91 166. 991046

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 992090

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 980217

Profesionalus vonių restauravimas. Vieninteliai Lietuvoje atnaujiname vonią su ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 992427

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 987675

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 984140

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 990673

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

Vidaus įrangos APSAUGOS SIGNALIZACIJOS namams, sodyboms, butams, garažams, sodų nameliams. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS. Nėra abonentinio mokesčio. Pigiai. Tel. 8 675 04 304. 991065

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554. 991160

Plisuotos žaliuzės, roletai, romanetės, tinkleliai nuo vabzdžių – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 984982

Roletai, visų rūšių žaliuzės gamintojo kainomis. Matavimas ir montavimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt. 989979

982873

Šiltiname poliuretano putomis naujos ir senos statybos namų stogus ir perdengimus. Tel. 8 699 31 818, e. paštas dorminta@gmail.com. 979926

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 984119

Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių dažymo, mūro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501. 991600

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 980777

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 988671

Tinkuojame kalkiniu cementiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565.

990076

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 979797

Vežame savivarčiu savikroviu atsijas, juodžemį, kompostą, šiukšles, medieną iki 21 kub. Ekskavatorių paslaugos. Tel. 8 635 04 000. 990391

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

986694

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 989528

991914

15,7 a žemės sklypą Islandijos pl., Kalniečiuose, šalia STATOIL degalinės ir kavinės „Šalia kelio“. Tiktų automobilių servisui ar kitai veiklai. Šalia visos komunikacijos. Kaina 186 000 Lt. Tel. 8 699 83 228. 991594

15,8 a sklypą Kaune su komunikacijomis. 1 a kaina 3 999 Lt. Tel. 8 655 55 644. 990747

2 kambarių butą Centre, E. Ožeškienės g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 992311

2 k. butą Kalniečiuose, A.Ramanausko-Vanago g. (5/2 a., b. pl. 50 kv. m, suremontuotas, vidinis, su virtuvės baldais). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 992163

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 988279

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 988576

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 982213

Aptraukiame minkštuosius baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Transportas nemokamai. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 988294

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 986004

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963857

987053

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

1 kambario butą M.Riomerio g., prie „Trijų mergelių“ (plytinis, visi patogumai, pl. langai). Kaina sutartinė. Tel. 733 310, 8 677 47 476.

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 969291

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 916839

Kitos

3 kambarių butą Garliavoje, S.Lozoraičio g. (5/5 a., b. pl. 58 kv. m). Be tarpininkų. Tel. 8 657 81 132. 992174

4 kambarių butą Kalniečių rajone. Šiuolaikiškai suremontuotas, gražioje vietoje. Tel. 8 612 23 057. 992262

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Algirdo Kuosos turto antrąsias varžytynes. Varžytynėse parduodama: 0.0823 ha žemės sklypas, sodo pastatas, bendras plotas 70.71 kv. m; ūkio pastatas, užstatytas plotas 41.00 kv. m; kiemo statiniai (kiemo aikštelė), esantys Žalioji g. 23, Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno r. Dėl turto apžiūros kreiptis į Žanetą ir Algirdą Kuosus, Naftininkų g. 20–9, Mažeikiai. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. Pradinė turto pardavimo kaina 48000.00 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB „DNB“ banke, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 4800.00 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 992324

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 976740

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 989451

Parduodu nuosavoje valdoje (palėpėje) 1,5 kambario butą Šakių g. arba keičiu į dviejų kambarių butą Jonavoje. Kaina sutartinė. Tel. 8 609 50 597. 990924

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 980841

Alpinariumų įrengimas. Gyvatvorių sodinimas. Tujų „Smaragd“ pardavimas. Tel. 8 616 42 833. 990577

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 991189

Pjauna pavojingai pasvirusius medžius, geni šakas, pjauna kirtimus. Kiti MIŠKO darbai. Tel. 8 636 64 460. 983959

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Sodą su nameliu šalia Kauno. Tel. 8 646 46 366, (8 37) 333 555. www.simokusilas.lt. 990221

1 kambario 31 kv. m butą (II aukštas) Partizanų g., Dainavos r., Kaune. Be tarpininkų! Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 655 53 583.

989507

Skubiai parduodamas 9,5 a namų valdos sklypas Kauno r., 2 km nuo Garliavos. 1 a – 2 500 Lt. Tel. 8 640 49 914. 990236

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos 3 k. butą Fredoje, Europos pr. (5/4 a., b. pl. 77 kv. m, gražiai įrengtas, židinys, su baldais ir buit. technika). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1 k. Šilainiuose, Baltijos g. (5 a. blok. namo 3 a., b. pl. 37 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1,5 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a., šiltas, vidinis, tvarkingas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a., b. pl. 49 kv. m, šviesus ir jaukus, tvarkingas, toliau nuo pagrindinės gatvės). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

992161

Parduodamas naujos statybos namas Aleksote, Naujokų g. (b. pl. 203 kv. m, 6 a žemės sk., komunikacijos už 50 m). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 1 k. butą Dainavos r., Draugystės g. (9/8 a., mūrinis, b. pl. 33 kv. m, ilgas, erdvus balkonas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 k. butą Šilainiuose, Baltų pr. (5/5 a., b. pl. 50 kv. m, kapitališkai suremontuotas, su baldais). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 992162

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 982094

Naudotas skalbykles, šaldytuvus, virykles. Naujus šaldytuvus „Snaigė“, skalbykles. Naujas atsargines detales. Veiverių g. 61B, tel. 295 804. 984815

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821561

Automobiliai ir detalės Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“ viešajame aukcione parduoda automobilį – mikroautobusą TOYOTA HIACE, valst. Nr. JVJ 866 (1997 m.). Aukcionas vyks 2012 m. rugpjūčio 8 d. 10 val. Partizanų g. 85, Kaune. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis vyks 2012 m. rugpjūčio 13 d. 10 val. Kontaktinis asmuo – Aldona Mačytė-Nickuvienė, tel. 8 684 37 033. Už aukcione pirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas mokėjimo pavedimu. Aukciono dalyviai turi pateikti asmens tapatybės dokumentą. 991883

Pigiai parduodu gerai išsaugotą puspriekabę skipą, su dviem palapinėmis. Kaina sutartinė. Tel. 375 112.

992224

Statybinės medžiagos

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555.

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas.

988865

985647

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858.

2 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (5/1 a., kambariai nepereinami, reikalingas kosmetinis remontas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, šviesūs (dydžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793.

Parduoda 2 kambarių butą A.Šančiuose, Medvėgalio g. (5 a. plytinio namo 1 a., bendr. pl. 50 kv. m, virtuvė 6 kv. m, tvarkingas). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA. 2 k. butą Partizanų g. (9/1 a., tvarkingas, toliau nuo pagrindinės gatvės, 2 balkonai, didelė žalioji zona). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 16 a gyvenamosios paskirties sklypą Vaišvydavoje, Armališkių g., prie PC IKI, miesto komunikacijos, kelias). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

951840

976529

Sausos uosinės ir ąžuolines lentos 50 mm storio. Pjauname statybinę medienę pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125.

990170

Kitos prekės 3 m malkos. Spygliuočių rąstai. Miškavežio nuoma. Tel. 8 612 18 535. 979811

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 992002

Nukelta į 20 p.


20 2

trečiaDIENIS, liepos 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Parduoda

Keičia

Kitos prekės Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 984077

Atvešime malkų miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų (skaldytos, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

Keičiu dviejų kambarių butą (46 kv. m, I a.) Dainavoje į 1 kambario butą pirmajame ar antrajame aukšte, su dušo kabina. Be priemokos. Tel. 207 347. 992297

Perka

988742

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 646 23 031, 8 601 25 955 986858

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 983405

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 984327

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 989412

Įvairias malkas (skaldytas arba trinkelėmis). Tel. 8 673 10 627.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 969265

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 989150

AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

984658

Parduodu atraižas, malkas ir pjuvenų briketus. Tel. 8 698 37 233. 990775

Parduodu beržines, alksnines, drebulines malkas. Tel. 8 601 18 811. 990717

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 962556

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 987919

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

988717

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 983714

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 968726

988764

Perku namą arba dalį namo Kaune. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581.

980732

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 980709

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

983152

990087

Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 676 22 262.

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 300 915, 8 614 22 030.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

991310

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

988593

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 880 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 980753

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 308 866, 8 609 96 653.

984418

981058

Įvairūs

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

Nuomoja

991422

3 kambarių butą prie „Urmo“ bazės, Taikos pr. (IV a., bendr. pl. 64 kv. m, rakinama laiptinė, su baldais ir buitine technika, interneto prieiga). Kaina 650 Lt (+ mokesčiai). Tel. 425 506, 8 698 86 009. 992304

Kambarį Žaliakalnyje studentei. Tel. 8 675 92 507, 438 449. 992229

Studentams išnuomojamas 2 kamb. butas su baldais pirmajame aukšte, K.Donelaičio g. 63, šalia VDU. Tel. 8 682 42 425.

990282

991042

968636

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

991142

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

987242

Perka: „VW Transporter“ T1, T2, T3. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 687 30 800.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

981512

991896

991895

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

Perka kambarį bendrabutyje arba nuomoja gyvenamąjį plotą su kai kuriais patogumais. Tel. 8 608 72 141.

970880

991920

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

989168

Įvairios malkos (skaldytos, trinkelėmis, rąsteliais). Pristatymas nemokamai. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 992380

981487

982781

989845

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Baldų, statybinių ir kt. medžiagų pervežimas. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 615 46 034. 990539

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146. 991256

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 991774

Išsinuomoja Sąžiningai dirbanti pora išsinuomotų 1 kambario butą. Tel. 8 606 43 348. 992063

Gabenimai

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 970332

Kelionės

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

„Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

„Metrampa“ pigiai atveža birias ir nebirias statybines medžiagas (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

A.Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980.

978722

992437

971359

983689

Atvešiu pigiausiai (nuo 1 iki 4 kub. m) žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 699 91 442, 8 620 35 691.

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 980192

992565

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 980155

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 970345

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE! Pigi namelių (Pušyno g. 3A), butų ir kambarių (Lieknų g. 18) nuoma iš pirmų rankų. Tel. 8 699 09 444, www.kambariaisventojoje.lt. 977970

982039

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų; BOBCAT ir MINI ekskavatoriaus nuoma; išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 989900

Atvežu (20 t – 12 kub. m 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222.

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 971883

Paskolos

991944

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, juodžemio, žemių, asfalto drožlių. Išvežame senus baldus. Tel. 8 676 75 341.

991760

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967241

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 981610

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 981555

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 981534

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 990820

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 979776

Paskolos palankiomis sąlygomis užstato turėtojams. *Profesionali teisinė pagalba. *Pagalba parduodant NT. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 961522

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

Nukelta į 21 p.


21 3

trečiaDIENIS, liepos 25, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Kviečia

Kiti Dėmesio! Piliečiai, kurie esate nesusimokėje UAB „Simokų Šilas“ už paslaugas, prašom paskambinti tel. 8 646 46 366, nes ruošiame ieškinius teismui. 992638

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis 2012 m. liepos 20 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-1254 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos sen. Garliavos m. K.Aglinsko g. 15 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5223/0013:85, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1255 – „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Sergeičikų II k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0013:86, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS1256 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Ireniškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0001:1295, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1257 – „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Ringaudų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0005:190, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1258 – „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Ramučių k. Vijoklių g. 16 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0009:969, detaliojo plano patvirtinimo, padidinimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1259 – „Dėl Kauno r. sav. Domeikavos sen. Šakių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5217/0014:491, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-1260 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Kampiškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0010:487, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Venecija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

989045

Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 30 Lt. Savanorių pr. 3 (kieme). Tel. 205 898, 8 673 97 498. 989582

RUDENS GĖRYBIŲ IR AMATŲ

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

MUGĖ 2012

VASARA ANT BANGŲ KLAIPĖDA – KYLIS Kaina tik 1696 Lt* Kelto bilietas dviem keleiviams kajutėje su langu ir automobiliui į abi puses.

Rugsėjo 7–9 d. nuo 10 iki 22 val. Kaune, Laisvės alėjoje

Rudens gėrybėmis prekiaus ūkininkai, smulkieji verslininkai, savo dirbinius siūlys amatininkai ir dailininkai, prekybininkai ir tautodailininkai iš visos Lietuvos bei užsienio šalių.

Kelionių AgentūrA „KELIONIŲ CENTRAS“

Koncertinė programa – Miesto sode, prie Muzikinio teatro: Penktadienį – Derliaus dienoje koncertuos pučiamųjų orkestrai ir roko grupės „Korozija“, Deividas, Nierka, „Red“, kojūkininkai, fokusininkai, cirkininkai, mimai. Vyks kulinarinio paveldo valgių degustacija.

Tel. (8 41) 399 544, 8 698 07 197, travelcentre@splius.lt.

Šeštadienį – Jaunimo dienoje šokėjams gros armonikieriai, „Bočiai“, „Ainiai“, „Laumena“, „Ratelinis“, „Lipk ant sienų“, Lietuvos muzikos akademijos studentai. Vyks tautinių drabužių paroda-pristatymas. Šeimininkės vaišins gardžiais daržovių blynais. Sekmadienį – Šeimų dienoje su Saldumynų pirate, drakoniuku Dragu, pasakų fėjomis ir nykštukais siaus „Vaidilutė“, „Saulutė“, „Kazio Binkio teatras,“ „Svajonių gija“, „Tu ir aš“, „Rūtelė“ ir daug kitų atlikėjų bei kolektyvų. Vaikučius vaišinsime saldumynais. RENGINIO GLOBĖJAS Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas DIDYSIS RĖMĖJAS Kauno miesto savivaldybė RĖMĖJAI: „Kauno švara“, Restoranas „Miesto sodas“, LR žemės ūkio rūmai PARTNERIAI Kauno kultūros centras „Tautos namai“

ŠVENTĖS DIENRAŠTIS „Kauno diena“ INFORMACINIAI RĖMĖJAI „Naujos tėviškės žinios“, „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis”, „Vakaro žinios“, „Statyba“, „Valstiečių laikraštis”, „Gimtasis kraštas”, Pūko radijas ORGANIZATORIAI Asociacija „Žaliasis Ąžuolynas“ ir Lietuvos žemės savininkų sąjunga

Daugiau informacijos: www.rudensgerybiumuge.lt, www.zaliasisazuolynas.lt, www.lzss.lt.

KLAIPĖDA–ZASNICAS Kaina nuo 899 Lt Kelto bilietas trims keleiviams ir automobiliui į vieną pusę. Dėmesio: – *Galioja tik išvykimams iš Klaipėdos sekmadieniais su grįžimu atgal po savaitės (tik šeštadieniais). – Bilietų kiekis už specialią kainą kiekviename reise ribotas. – Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m. – Bilietai ne rezervuojami, o parduodami iš karto. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionės autobusu iš Kauno (nuo pilies, nėra degalų mokesčio)

07 30 – Čekijos rojus, pilys, Praha, 5 d./3 n., 605 Lt. Yra 10 laisvų vietų. 08 04 – įspūdingoji Šveicarija, 8 d./7 n., 1335 Lt. 08 06 – Vokietija, Harco vietovė, 5 d./4 n., 670 Lt. Daugiau www.travelcentre.lt.

Kviečia mokytis Bakalauras eksternu: vadyba, teisė, užsienio kalbos, finansai, psichologija. www.tsmi.lt. Tel. 8 678 58 856. 991926

Pamesta Pamestą brandos atestatą Nr. 48, 1982 06 16 išduotą Kauno neakivaizdinės vidurinės mokyklos Loretai Steponavičiūtei, laikyti negaliojančiu.

991939

Pamestus Kauno taikomosios dailės mokyklos atestatą V Nr. 192381 ir brandos atestato priedą V Nr. 189213, išduotus Egidijui Sutkavičiui, laikyti negaliojančiais. 992336

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

992239

Atsiliepkite! Liepos 2 d. prie Pramonės pr. 67-ojo namo dingo automobilis „Peugeot Boxer“, valst. Nr. KI-FR 1008, 2005 m. laidos, baltos spalvos. Ką nors žinančius, mačiusius prašom pranešti. Atsilyginsiu. Tel. 8 675 36 455. 990741

Dovanoja Nemokamas internetas ieško šeimininko. Pasiūlymas galioja vasaros naktimis nuo 20 iki 6 val., o savaitgaliais – visą parą. Tele2. Išsami informacija apie visas sąlygas – www.tele2.lt. 977029

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

trečiadienis, liepos 25, 2012

kas, kur, kada KAUNO PILYJE

Teatras

Aleksandra Bagdanskienė

Pi­lies g. 17

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Lie­pos 26 d. 18 val. – ko­me­di­ja APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas.

(1907–2012) Pirmadienį, sulaukusi 105-erių metų, Anapilin išėjo Aleksandra Bagdanskienė. Gimusi 1907 m. kovo 26 d. Grinkiškyje, gyvenusi Baisogaloje, ji didžiąją gyvenimo dalį praleido Kaune. Dirbo Radijo gamykloje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje. A.Bagdanskienė savo gyvenimo kelyje, nors ir paženklintame skaudžių netekčių, visada išliko tvirta, tikinti ir mylinti Motina. Ji pergyveno du pasaulinius karus, visą pirmosios nepriklausomybės laikotarpį ir vėl sulaukė laisvos Lietuvos. Pagimdė dvi dukras ir keturis sūnus. XXI a. sulaukė būdama guvi, šviesaus proto, geros atminties ir nepaprastai išmintinga. Užgesusi it žvakė ji paliko sūnus Juozą, Antaną, Algirdą, septynis vaikaičius, devynis provaikaičius ir šešis proprovaikaičius, kurie prisimins, kad giminėje buvo tokia ypatinga Močiutė. Velionė pašarvota R.Kalantos g. 76 A. Laidotuvės šiandien 14 val. Petrašiūnų kapinėse.

Amžinąjį atilsį Sunkią netekties valandą dėl ilgamečio Birštono kurorto mero, Lietuvos kurortų asociacijos Garbės nario Antano Serafino ZENKEVIČIAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius. Kauno rajono savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas Petras Mikelionis Liūdną netekties valandą dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Elvyrą BALSEVIČIENĘ. Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė

Visada mama liks su Jumis, nors žodžiais ir neprakalbės. Pavasarį – žieduos švelniuos, rudenį – lapų šlamesy. Skaudžią netekties ir lūdesio valandą, mirus mylimai Mamytei, profesijos mokytoją Ingą DAUGĖLAITĘ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bendruomenė. Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamytei, kompiuterinių sistemų priežiūros inžinierių Otoną GINEITĮ nuoširdžiai užjaučia UAB „Sweco hidroprojektas“ darbuotojai. Netekties valandą, mirus vyrui, LSMU kalbų ir edukacijos katedros asistentę Editą LATVELIENĘ nuoširdžiai užjaučia katedros bendradarbiai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame Kūno kultūros ir sporto skyriaus buhalterijos vyresniąją specialistę Rimą LEŠČINSKIENĘ. Kūno kultūros ir sporto skyriaus ir Kauno sporto mokyklų darbuotojai

Tik brangus prisiminimas liko. Juodas gedulas, skaudi rauda, Niekas kitas negalės pakeisti Mylimo Tėvelio niekada. Tragiškai žuvus tėveliui, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame Agnei STANKEVIČIENEI ir artimiesiems. VšĮ Kretingos ligoninės administracija

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 979696

KLEPSYDRA. Visos laidojimo paslaugos. Pigiausias Lietuvoje KREMAVIMAS (su karstu ir kapsule). Šarvojimo salės visame mieste. Paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų, šaldytuvai. Tarptautiniai pervežimai. Užsakymai priimami visą parą Baltijos g. 81B, Kaunas, tel. 731 675, 8 673 92 989. www.klepsydra.lt.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Lie­pos 29 d. 12 val. – LAIKRODIS SU GEGUTE. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, II a. fo­jė

Lie­pos 25 d. 17 val. – tau­to­dai­li­nin­ko, vi­suo­me­nės vei­kė­jo Le­on ­ o Juo­zo­nio tau­ to­dai­lės dar­bų pa­ro­dos, skir­tos au­to­riaus 90 me­tų ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti, pri­sta­ty­mas. Pa­ro­do­je bus eks­po­nuo­ja­mi ta­py­bos ir skulp­tū­ros dar­bai. Da­ly­vaus au­to­rius Le­o­nas Juo­zo­nis, pa­ro­dos ini­cia­to­rius dai­li­nin­kas, ar­chi­tek­tas Jo­nas Luk­šė. Kon­ cer­tuos an­sam­blis „Sū­du­va” (vad. Te­re­sė­lė Var­na­gi­rie­nė).

ROTUŠĖS AIKŠTĖ Lie­pos 25 d. 18 val. lei­dyk­la „Al­ma lit­te­ra” ir part­ne­riai – Kau­no m. sa­vi­val­dy­bė ir V.Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia į Skai­ ty­mo šven­tę – AUGU SKAITYDAMAS. Iš­trau­kas iš sa­vo mėgs­ta­miau­sios vai­kys­ tės kny­gos skai­tys Kau­no me­ras An­drius Kup­čins­kas. Skai­ty­mo džiaugs­mą at­ras­ti taip pat kvies ak­to­rių tru­pė „Te­at­riu­kas”. Nau­jau­sią kny­gą vai­kams „Juo­do­jo ak­mens lau­mė” at­vers ra­šy­to­jas Lai­mo­nas Inis ir jos iliust­r­uotojai iš „Vy­tu­rio” ka­ta­li­kiš­kos mo­kyk­los. Kvie­čia­me vai­kus su tė­ve­liais pa­si­klau­sy­ti skai­ty­mų! Vi­si da­ly­vau­jan­tys ren­gi­ny­je vai­kai do­va­nų gaus po Kny­gų me­dį.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Lie­pos 26 d. 16 val. me­no ir ma­dos ger­ bė­jai kvie­čia­mi į Rū­sio ga­le­ri­jo­je vyk­sian­tį Ma­to Rau­do­nio mar­mu­ra­vi­mo bū­du da­žy­to šil­ko pa­ro­dos PASLAPTINGAS MIŠKAS ati­da­ ry­mą ir šil­ki­nių dra­bu­žių ko­lek­ci­jos pri­sta­ty­ mą. Pa­ro­da veiks iki rug­sė­jo 1 d. Šeš­ta­die­nis – šei­mos die­na. Šei­mų vai­ kams įė­ji­mas ne­mo­ka­mas! Kvie­čia­me ap­lan­ky­ti nuo­la­ti­nes eks­po­zi­ci­jas: „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se: nuo iš­ta­kų iki 1940 me­tų”, „Mies­to gat­vė” ir vei­kian­čias pa­ro­das: „Na­ po­le­on ­ as ir Lie­tu­va” (pa­ro­da veiks iki lie­pos 27 d.), „Pi­ni­gai Lie­tu­vo­je XX a.” (pa­ro­da veiks iki lie­pos 25 d.).

LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS 2012-ie­ji pa­skelb­ti Lie­tu­vos mu­zie­jų me­tais, o vie­nas iš pa­grin­di­nių Mu­zie­jų me­tais vyk­do­mų pro­jek­tų yra LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS, sim­bo­liš­kai su­jun­gian­tis Lie­tu­vos mu­zie­jus ben­dram kul­tū­ri­niam tiks­lui. Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė 87 mu­zie­jai iš vi­sų Lie­tu­vos re­gio­nų. Kau­no mies­to mu­zie­jus vie­nin­te­lis iš Kau­ne esan­čių mu­zie­jų da­ly­ vau­ja pro­jek­te „Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lias” ir marš­ru­tas po Aukš­tai­ti­ją už­bai­gia­mas Kau­ne – Kau­no mies­to mu­zie­ju­je ir Kau­no pi­ly­je vyks­tan­čiais ren­gi­niais. KAUNO MIESTO MUZIEJUJE M.Va­lan­čiaus g. 6

lie­pos 27 d. 16 val. vyks is­to­ri­nės pa­ro­dos „Na­po­le­on ­ as ir Lie­tu­va” už­da­ry­mas. Tai pas­ku­ti­nė pro­ga ap­lan­ky­ti pa­ro­dą ir iš­girs­ti jos ren­gė­jų – Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tro „Moks­las – švie­sa” bei Kau­no ko­lek­ci­nin­kų klu­bo na­rių – pri­sta­ty­mą.

lie­pos 27 d. 18 val. lan­ky­to­jai ga­lės iš­girs­ti pa­sa­ko­ji­mą apie pa­slap­tin­gą­ją ui­gū­rų tau­tą fo­to­gra­fi­jų pa­ro­do­je „Ui­gū­rų tau­ta Ki­ni­jo­je”: pa­ro­dos au­to­riaus – ke­liau­to­jo, gy­dy­to­jo, fo­to­gra­fo aki­mis. Pa­ro­da veiks iki lie­pos 31 d. Lie­pos 28 d. 14–18 val. vi­si kvie­čia­mi į ren­ gi­nį „Vi­du­ram­žiai Kau­no pi­ly­je!” Lan­ky­to­jai ga­lės da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nia­me pro­jek­te „Nu­lip­dyk vi­du­ram­žių Kau­no ant­spau­ dą”, su­si­pa­žin­ti su vi­du­ram­žių žai­di­mais ir ap­lan­ky­ti naują eks­po­zi­ciją „Kau­no pi­lies is­to­ri­jos mo­zai­ka”. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

„ŽALGIRIO“ ARENA Lie­pos 28 d. 19.30 val. – pir­ma­sis ro­ko gru­ pės „Red-Hot-Chili-Peppers-04” kon­cer­tas Lie­tu­vo­je. Bi­lie­tus pla­ti­na „Tic­ket­pro”, kai­na 157–257 litai. Lie­pos 31 d. 20 val. – pir­ma­sis at­li­kė­jo Stingo pa­si­ro­dy­mas Kau­ne, nau­jau­sias kon­cer­ti­nis tu­ras „Back to Bass Tour”. Bi­lie­ tus pla­ti­na „Tic­ket­pro” ir „Bi­lie­tų Pa­sau­lis”, kai­na 156–226 litai.

XIV tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nės mu­zi­kos va­sa­ros fes­ti­va­lis KURŠIŲ NERIJA 2012 Ni­da, Juod­kran­tė

Lie­pos 26–rug­pjū­čio 15 d. FESTIVALIO PROGRAMA Lie­pos 26 d., ket­vir­ta­die­nį, 20 val. Ni­dos kul­tū­ros ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre „Agi­la” – fes­ti­va­lio pra­džios kon­cer­ tas DAILĖS IR MUZIKOS MENO KŪRĖJŲ VIZIJOS. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas ALGIRDAS VIZGIRDA. So­lis­tai: JULIJA STUPNIANEK-KALĖDIENĖ (sop­ra­nas), ALGIRDAS VIZGIRDA (flei­ta), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus), PAULIUS BIVEINIS (smui­kas), BALYS VAITKUS (for­te­pi­jo­nas). Vaiz­do ir mu­ zi­kos re­ži­sū­ra: ALGIRDAS VIZGIRDA. Vaiz­do pro­jek­ci­ja: ALBERTAS KRAJINSKAS. Pro­gra­ma: dai­li­nin­kų Jū­ra­tės Buč­my­tės ir Al­ber­to Kra­jins­ko kū­ri­nių vaiz­do pro­jek­ci­ jos, Eu­ro­pos XVII–XX a. mu­zi­kos me­nas: Clau­de De­bus­sy, XVII am­žiaus ano­ni­mas, Ge­orgas Fried­richas Händelis, Mi­ka­lo­ jus Kon­stan­ti­nas Čiur­lio­nis, Jo­hannas Se­bas­tianas Bachas, Lou­is Du­rey, En­nio Mor­ri­co­ne, An­to­nio Vi­val­di, Gab­riel Fauré, Re­y­nal­do Hahnas, Ju­les Mas­se­net, Ca­mil­le Saint-Saënsas. Lie­pos 28 d., šeš­ta­die­nį, 20 val. Juod­kran­ tės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (evan­ge­li­ kų liu­te­ro­nų) baž­ny­čio­je, lie­pos 29 d., sek­ma­die­nį, 20 val. Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je – an­tra pro­gra­ma „W.A.MOZARTAS IR A.SALIERI”. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas ALGIRDAS VIZGIRDA. So­lis­tai: RAMINTA VAICEKAUSKAITĖ (sop­ra­nas), MINDAUGAS ZIMKUS (te­no­ras), ULA ČAPLIKAITĖ (flei­ta), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus). Pro­gra­ma: WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Sim­fo­ni­ja Nr. 32 G-dur, KV 318; dvi Fe­ran­do ari­jos iš ope­ros „Vi­sos jos to­kios”; Sim­fo­ni­ja Nr. 15 G-dur, KV 124; Mo­te­tas „Ex­sul­ta­te, ju­bi­la­te”, KV 165; Ta­mi­ no ari­ja iš ope­ros „Už­bur­to­ji flei­ta”; Don Ota­vi­jaus ari­ja bei Cer­li­nos ir Don Žu­a­no du­e­tas iš ope­ros „Don Žu­a­nas”; ANTONIO SALIERI – Kon­cer­tas flei­tai, obo­jui ir or­kest­ rui C-dur. Rug­pjū­čio 1 d., tre­čia­die­nį, 20 val. Juod­ kran­tės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (evan­ge­ li­kų liu­te­ro­nų) baž­ny­čio­je, rug­pjū­čio 2 d., ket­vir­ta­die­nį, 20 val. Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je – tre­čia pro­gra­ma SUMMERTIME. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­ tas ALGIRDAS VIZGIRDA. So­lis­tai JULIJA STUPNIANEK-KALĖDIENĖ (sop­ra­nas), IGNAS MISIŪRA (bo­sas), ALGIRDAS VIZGIRDA (flei­

ta), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus), PAULIUS BIVEINIS (smui­kas), SAULIUS ŠIAUČIULIS (for­te­pi­jo­nas), EDMUNDAS FEDERAVIČIUS (mu­ša­mie­ji). Pro­gra­ma: CLAUDE BOLLING – „Sen­ti­ men­ta­le” iš Siu­i­tos flei­tai ir džia­zo trio; ANTONinas DVOŘÁkas – Sty­gi­nių kvar­te­tas Nr. 12 F-dur („Ame­ri­kie­tiš­kas”), op. 96; GEORGE’AS GERSHWINAS – Dai­nos: „The man I lo­ve”, „Emb­ra­ce­ab­le you”, „How long has this be­en going on?”, „Oh, la­dy be go­od!” (I.Gers­hwi­no ž.); Trys pre­liu­dai smui­kui ir sty­gi­niams (Nai­lios Ga­lia­mo­vos aran­žuo­tė), Kla­ros lop­ši­nė „Sum­mer­ti­me” bei Por­gio ir Be­sės du­e­tas „Bess, you is my wo­man now” iš ope­ros „Por­gy ir Bess” (I.Gers­hwi­no ž.); DUKE ELLINGTON – Dai­ nos: „Ca­ra­van”, „In a sen­ti­men­tal mo­od” ir „It don’t me­an a thing” (Wil­lia­mo Zin­no aran­žuo­tė sty­gi­niams); JOHNNY MANDEL – Dai­na „The sha­dow of your smi­le” (F.Webs­ te­rio ž.); LEONARDO BERNSTEINO – dai­na „To­night” iš miu­zik­lo „Vest­sai­do is­to­ri­ja” (S.Sond­hei­mo ž.); JEROME’as KERNAS – dai­na „Smo­ke gets in your eyes” iš ope­re­ tės „Ro­ber­ta” (O.Har­ba­cho ž.); BERNHARDAS HENRIKAS CRUSELLAS – Di­ver­tis­men­tas obo­jui ir sty­gi­niams C-dur, op. 9; RICCARDO COCCIANTE – Klo­do Fro­lo dai­na „Être prêtre et ai­mer une fem­me” iš miu­zik­lo „Pa­ry­ žiaus ka­ted­ra” (L.Pla­mon­do­no ž.).

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12

Lie­pos 31 d. 17 val. – Dun­ca­no Hig­gin­so (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė) pa­ro­dos UNLOUD ati­da­ry­mas. „Un­loud” – tai tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­si įvai­rių me­no sri­čių mo­zai­ka, su­si­de­dan­ti iš ta­py­ bos, pie­ši­nių, teks­tų, skait­me­ni­nių vaiz­dų, gar­so ir vi­de­o­dar­bų. D.Hig­gin­sas šį te­be­si­ tę­sian­tį pro­jek­tą plėtoja jau nuo 2005 m. Pa­ro­da su­si­de­da iš dau­giau nei 1600 pa­veiks­lų, su­si­pi­nan­čių į vi­su­mą bei su­ku­ rian­čių iš­baig­tą idė­ją. Dar­bai yra 10x7,5 cm dy­džio ir su­kur­ti tarp 2005 ir 2011 m. Kiek­ vie­nas pa­veiks­las, ku­ris su­da­ro „Un­loud”, yra at­sa­kas į tie­sio­gi­nį au­to­riaus su­si­dū­ ri­mą su kaž­kuo: vie­ta, as­me­niu, daik­tu, idė­ja, emo­ci­ja ar klau­si­mu, ką me­ni­nin­kas pa­ty­rė So­lov­kų sa­ly­ne Šiau­rės Ru­si­jo­je.

Na­cio­na­li­nis M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jus V.Put­vins­kio g. 64

Iki liepos 29 d. veikia Šiau­lių „Auš­ros” mu­ zie­jaus pa­ro­da „Ge­rar­das Bag­do­na­vi­čius. Gy­ve­ni­mas – tar­si te­at­ras...” Pa­ro­do­je pri­sta­to­ma įvai­ria­pu­sė dai­li­nin­ko kū­ry­ba: ta­py­ba, sce­nog­ra­fi­ja, gra­fi­ka, tai­ko­mo­ji gra­fi­ka, di­zai­nas, sau­go­ma „Auš­ ros” mu­zie­ju­je.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ (iš­anks­ti­niai se­an­sai) – 26 d. 20.30 val. „Kos­mo­po­lis“ – iki 26 d. 13.45, 19.45 val. „MS1: Ka­lė­ji­mo griū­tis“ – iki 26 d. 17.45, 22 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras“ 3D – iki 26 d. 19.30, 22.15 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras“ – iki 26 d. 11, 15.15, 18.15, 21.15 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 26 d. 11.30*, 13.30, 15.30, 17.30 val. (*išsk. 25 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 26 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Ro­ko am­žius“ – iki 26 d. 15.55, 20.30* val. (*išsk. 26 d.). „Mes už... Lie­tuvą!“ – iki 26 d. 11.15 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ 3D (lie­t. k.) – 25 d. 11.30 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (lie­t. k.) – iki 26 d. 12, 14, 18.30 val. „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 26 d. 16 val.; 25 d. 23 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 26 d. 13.15 val.; 25 d. 22.45 val.

991980

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 987264

Domino TEATRAS

26 d. 18 val.

Ni­dos kul­tū­ros cen­tras „Agi­la“

26 d. 20 val.

„ROMUVOS“ KINO TEATRAS 

25 d. 19 val.


23

trečiadienis, liepos 25, 2012

kas, kur, kada „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„MS1: kalėjimo griūtis“ (premjera) – iki 26 d. 12, 14.30, 17, 19.30, 21.45 val. „Raudonos šviesos“ (premjera) – iki 26 d. 13, 15.30, 18, 20.30 val. „Kosmopolis“ – iki 26 d. 20.15 (seansas nevyks 25 d.) val. DELFI IŠANKSTINIAI SEANSAI. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – 25 d. 20.45 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ 3D – COSMO VIP SEANSAS 25 d. 18.30 val. ČILI SEANSAS 25 d. 20.15 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 26 d. 10.30, 13.15, 15.45, 18.15, 21.15 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 26 d. 11.30, 16.15, 20.45 (seansas vyks 26 d.) val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 26 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 26 d. 13.45, 18.30 val. „Nepaprastas žmogus-voras“ 3D – iki 26 d. 10.45, 14, 17.15, 17.45 (seansas nevyks 25 d.), 21.30 val. „Mielas draugas“ – iki 26 d. 14.15, 16.30, 18.45, 21 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Šrekas. Ilgai ir laimingai“ (liet. k.) – iki 26 d. 11 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Mikė Pūkuotukas“ (liet. k.) – iki 26 d. 11.45 val. Bilieto kaina 6 Lt.

„ROMUVOS“ KINO TEATRAS Lais­vės al. 54

Lie­pos 25 d. 19 val. – le­gen­di­nės gru­pės REBELHEART kon­cer­tas. Bi­lie­tų ga­li­te įsi­gy­ti ki­no te­at­ro „Ro­mu­va” ka­so­se ir http:// www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt/. Lie­pos 26 d. 17 val. – „Bern­va­ka­ris Aust­ra­li­ jo­je” (Aust­ra­li­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, N 13, rež. Step­hanas El­liottas). 19 val. – „Pra­ras­ta kon­tro­lė” (JAV, 2011 m., veiks­mo tri­le­ris, T, rež. Ste­venas So­der­ berghas). 21 val. – „Ri­zi­kin­ga er­zin­ti die­du­ kus” (JAV, veiks­mo ko­me­di­ja, T, 2010 m.). Lie­pos 27 d. 19 val. – „Pur­vi­ni žai­di­mai” (JAV, 2011 m., T). 21 val. – ki­no nak­tys. Du se­an­sai už vie­no kainą! Bi­lie­to kai­na 12 Lt. „Pra­ras­ta kon­tro­lė” (JAV, 2011 m., veiks­mo tri­le­ris, T, rež. Ste­venas So­der­berghas). „Bern­va­ka­ris Aust­ra­li­jo­je” (Aust­ra­li­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, N 13, rež. Step­hanas El­liottas). Lie­pos 28 d. 13 val. – „Sprag­tu­kas” (An­ gli­ja, 110 min., nuo­ty­kių, vi­sai šei­mai). 15 val. – „Bern­va­ka­ris Aust­ra­li­jo­je” (Aust­ra­li­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, N 13, rež. Step­hanas El­liottas). 17 val. – „Ri­zi­ kin­ga er­zin­ti die­du­kus” (JAV, veiks­mo ko­ me­di­ja, T, 2010 m.). 19 val. – „Vi­dur­nak­tis Pa­ry­žiu­je” (JAV, rež. Wo­o­dy Alenas). Lie­pos 29 d. 13 val. – „Sprag­tu­kas” (An­gli­ja, nuo­ty­kių, vi­sai šei­mai). 15 val. – „Bern­va­ka­ris Aust­ra­li­jo­je” (Aust­ra­li­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, N 13, rež. Step­hanas El­liottas). 17 val. – „Pur­vi­ni žai­di­mai” (JAV, 2011 m., T). 19 val. – „Mei­lė trun­ka tre­jus me­tus” (Pran­cū­zi­ja, 2012 m., ko­me­di­ja, rež. Frédéric Beig­be­der).

KRANTINĖS KINAS Prie­plau­kos kran­ti­nė

Lie­pos 25 d. 21.30 val. „Kran­ti­nės ki­nas” ir Da­ni­jos kul­tū­ros ins­ti­tu­tas kvie­čia į fil­mą KOL MIRTIS MUS IŠSKIRS (2007 m., Da­ni­ja, ko­me­di­ja, rež. Pa­pri­ka Ste­en). Ei­li­nis Ja­nas: jo gy­ve­ni­mas ne­leng­vas, jis ne­mėgs­ta­mas dar­be, san­tuo­ka su Ben­te tuoj nu­trūks. Pa­ju­tęs dar­buo­to­jo kri­zę, Ja­ no vir­ši­nin­kas nu­siun­čia jį lan­ky­ti gru­pi­nės psi­cho­te­ra­pi­jos. Čia Ja­nas su­si­drau­gau­ja su dviem me­cha­ni­kais Ru­džiu ir Al­fu. Jei tik Ja­nas bū­tų ži­no­jęs, kad Al­fas die­vi­na ope­ rą, o jei tik Ja­no žmo­na bū­tų įsi­vaiz­da­vu­si, ką iš­krės du nau­ji vy­ro drau­gai – ji nie­ka­da ne­bū­tų įsi­lei­du­si jų į na­mus... Tai ant­ra­sis gar­sios da­nų ak­to­rės Pa­pri­kos Ste­en („Pas­ku­ti­nė Mi­fū­nės dai­na”, „Šven­ tė”, „Ado­mo obuo­liai”) re­ži­sū­ri­nis dar­bas. Eu­ro­pos ki­no ap­do­va­no­ji­mams no­mi­nuo­ta, Da­nų ki­no aka­de­mi­jos pri­zą už ge­riau­sią vai­dy­bą tu­rin­ti ak­to­rė pel­nė pri­pa­ži­ni­mą vai­din­da­ma „Dog­mos” fil­muo­se.

KRANTINĖS KINAS

25 d. 21.30 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Afrika.LT (3). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Europos vidury. 19.25 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Teisė žinoti. 22.10 Loterija „Perlas“. 22.15 Afrika.LT (4). 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Detektyvė King“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6) (k). 7.20 Juokas juokais. 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde. (N-7). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Karamelinės naujienos (N-7). 11.40 Dainuok, jei gali. 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Kriminalinė drama „Nuopuolis“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 1.10 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (6) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30, 15.10 „Simpsonai“. 8.00 „Hana Montana“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Noriu jos, nenoriu tos!“ (JAV, 2008 m.). 12.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“ (8). 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40, 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Svajonių sodai. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 Veiksmo f. „Dingę be žinios 2“ (JAV, 1985 m.). 0.50 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 8.00 „Gyvenimo spalvos“. 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Auksinė karta“. 15.00 „Srautas“ (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“.

DATOS (liepos 25 d.) 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 „Naujoji banga 2012“. Tarptautinis atlikėjų konkursas. Transliacija iš Jūrmalos. 23.25 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 0.30 „Galileo: norintiems žinoti“. 1.00 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Senieji Lietuvos vienuolynai. Palėvenės dominikonų vienuolynas ir bažnyčia (2008 m.) (k). 12.00 Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis. Z.Liepinio opera „Paryžiaus katedra“ (k). 14.00 Prisiminkime. Aktorė Teofilė Vaičiūnienė. 14.20 Pasaulio dokumentika. „Lemtingi metai“ (3, 4) (k). 15.20 „Prokurorai“ (k). 16.15 Netradicinės pamokos. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 17.30 Etnokultūros ratas. Raštai iš nežinios (runos). 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Lietuvos balsai. Nacionalinis chorų konkursas (2009 m.). 20.20 Kasdienybės aitvarai. 21.00 Kūrybos metas. Tautodailininkas Eduardas Jonušas. 21.30 Kai mūzos prabyla. Antano Maceinos eiles skaito aktorė Jūratė Onaitytė. 21.55 Prisiminkime. Šoka Loreta Bartusevičiūtė. 22.10 Elito kinas. Komedija „Daktaro Plonko pasaulio pabaiga“ (Australija, 2007 m.) (N-7). 23.35 Choreografinės miniatiūros. 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 Emigrantai (k). 1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. F.Poulenko „Gloria“ sopranui, chorui ir orkestrui.

10.00, 14.30 Teleparduotuvė. 10.15, 16.00 „Išlikimas“. 11.10, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00, 23.40 „Viena už visus“. 17.00, 1.10 „Medikopteris“. 19.00, 0.20 „CSI Majamis“. 22.00 Veiksmo f. „Transporteris 2“ (JAV, Prancūzija, 2005 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 0.30 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvel animė. Geležinis žmogus“. 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 Būk mano meile! (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Drama „Mirtina tyla“ (JAV, 1998 m.). 23.00 „Mano puikioji auklė“. 23.30 „4400“ (5) (N-7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (5). 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Nemylimi“ (8, 9). 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (6). 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30, 8.00 Ryto reporteris. 7.45, 13.00 Lietuva–Londonas. 9.15, 14.45, 22.45 Vasara su Asta. 10.15 Namų daktaras. 10.50 Dok. f. „Kaip bitlai sudrebino Kremlių“ (N-7).

12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10 Dokumentinis f. „Slaptasis Ričardo Niksono gyvenimas“ (1) (N-7) 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 22.10 Lietuva tiesiogiai. 18.10 Europos jaunučių vaikinų (iki 16 metų) krepšinio čempionatas. II-ojo etapo rungtynės. Lietuva – Graikija. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio. 20.00 Dok. f. „Smolensko tragedija“ (N-7) 21.00, 23.45 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55, 0.20 Lietuva–Londonas. 0.35 Dokumentinis f. „Slaptasis Ričardo Niksono gyvenimas“ (1) (N-7).

9.00 Lietuvos dvarai (k). 9.30 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7). 13.10 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7). 14.55 Melomano pusvalandis. 15.25 F. „Pašėlusi vakarienė“. 17.00 Gyvenu čia (k). 17.30 Telelaikraštis. 18.00 Sigitos virtuvė. 18.20 Skaitmeninė TV. Sužinok daugiau. 18.30 „Marselio kriminalistai“. 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Trileris „Nesusekamas“ (N-14). 22.45 Komedija „Katastrofiškai nesėkmingas filmas“ (N-14). 0.15 Nuotykių f. „Tomo vidurnakčio parkas“.

7.00, 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 7.20, 18.20, 20.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30, 19.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Marvė animė. Geležinis žmogus“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 19.00 „Tautos ženklai“. 19.55 Skaitmeninė TV. Ryškiau. Daugiau. Patogiau. 21.00 Drama „Mirtina tyla“. 23.00 „Mano puikioji auklė“. 23.30 „4400“. Serialas. 0.30 „Vaiperis“ (k).

8.00 Komedija „11 užduočių“ (Prancūzija, 2004 m.) (N-14). 9.30 Drama „Kodėl aš vedžiau?“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 11.40 Muz. drama „Muzika, suradusi mus“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 18.00 Nuotykių drama „Bekraštė istorija“ (Indija, JAV, 2006 m.) (N-7). 20.00 Romantinė drama „Hercogienė“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.55 Komedija „Kur Fredas?“ (Vokietija, 2006 m.) (N-14). 23.50 Siaubo drama „Kraujas ir šokoladas“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2006 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Klubų karaliai. „Boca Juniors“. 13.45 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Parkūras. 14.15 Futbolo dievai. P.Maldini. 14.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Juventus“–„Roma“. 16.25 Sportas LT. Jaunimo kultūrizmo čempionatas 16.55 Sportas LT. Atviras veteranų štangos spaudimo čempionatas. 17.30 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Banca Civica“–Madrido „Real“. 19.15 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“. I dalis: „Geranoriškumas ir teisingumas“. 19.45 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“. II dalis: „Kuo tiki – toks ir esi“. 20.15 „Širdžių“ gelbėtojas – karaliaus Artūro soste“. III dalis: „Tebus kiekvienas žingsnis – kelionės pabaiga“. 20.45, 21.45 Olimpinės žaidynės. 21.15 Automoto. 22.00 Bušido turnyras „K-1&KOK Europe GP 2011“ (3). 23.15 Klubų karaliai. „Chelsea“.

Šv. Jokūbas, Rugiapjūtės pabaiga 1886 m. gimė lietuvių aktorius ir režisierius, vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų Konstantinas Glinskis. 1929 m. gimė rusų rašytojas, artistas, kino režisierius, visuomenės veikėjas Vasilijus Šukšinas. 1954 m. mirė Jonas Mackevičius, dailininkas tapytojas, akvarelininkas. 1978 m. Anglijoje gimė Louise’as Joy Brownas, pirmasis mėgintuvėlyje pradėtas kūdikis. 1980 m. mirė rusų aktorius, poetas ir muzikantas Vladimiras Vysockis.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Būsite patenkintas savo karjera, noriai ieškosite problemų ir jų sprendimo būdų. Vadovybė įvertins jūsų požiūrį į darbą. Tik kartais už iniciatyvą baudžiama, ypač jei elgiamasi neapgalvotai. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai gali neįvertinti jūsų svajingumo ir nesutikti su jūsų idėjomis bei idealais. Susikaupkite ir pagalvokite, kas jums svarbiausia, susiplanuokite būtiniausius reikalus. Dvyniai (05 21–06 21). Daug kalbėsite, nes esate kupinas naujų idėjų. Tačiau reikia stabtelėti, apsvarstyti planus ir tinkamai apsispręsti. Nesiblaškykite nei galvodamas, nei dirbdamas. Vėžys (06 22–07 22). Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti netinkama idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Todėl kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujais darbais. Liūtas (07 23–08 23). Būsite labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Mergelė (08 24–09 23). Romantiški jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, džiaukitės šia diena. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena laiką leisti su draugais. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Skorpionas (10 24–11 22). Aplinkinių elgesys prieštaraus jūsų vertybinėms nuostatoms. Teisingai įvertinkite susidariusią padėtį, kritiškai pažvelkite ir į save. Ir atsipalaiduokite – jėgų dar tikrai prireiks. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus siekdamas savo svajonės, nes galite nukrypti nuo teisingo kelio ir pakenkti kitam žmogui. Bet pasvajoti galima, svarbiausia nesusipainioti, kur svajonės, o kur realybė. Ožiaragis (12 22–01 20). Logiškas mąstymas ir jūsų išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjeros raidą remkitės savo idėjomis, koncepcijomis, bet pirmiausia atsižvelkite į įgytą patirtį. Vandenis (01 21–02 19). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis. Žuvys (02 20–03 20). Patirsite malonių įspūdžių bendraudamas su artimais žmonėmis. Sugebėsite išspręsti svarbias problemas. Labiau pasikliaukite savimi.


Orai

Lietuvoje savaitės vidurys bus šiltas, ketvirtadienį gali truputį palyti. Šiandien numatomi sausi, karštėjantys orai. Temperatūra bus 25–27 laipsniai karščio. Ketvirtadienį kai kur pietiniuose rajonuose gali trumpai palyti su perkūnija. Temperatūra naktį sieks 15–18, dieną 24–27 laipsnius šilumos.

Šiandien, liepos 25 d.

+25

+26

+26

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+26

Panevėžys

+25

Utena

+26

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.17 21.32 16.15 13.21 23.19

207-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 159 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+27

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +35 Berlynas +30 Brazilija +26 Briuselis +27 Dublinas  +18 Kairas +37 Keiptaunas  +21 Kopenhaga +24

Londonas +29 Madridas +36 Maskva +27 Minskas +27 Niujorkas +30 Oslas +23 Paryžius +30 Pekinas +27

orai kaune šiandien

Praha +30 Ryga +24 Roma +30 Sidnėjus +20 Talinas +24 Tel Avivas +33 Tokijas  +31 Varšuva +29

Vėjas

1–3 m/s

Vilnius

+27

Marijampolė

+26

Alytus

+27

Vardai Aušrinė, Jokūbas, Kargaudas, Kęstutis, Kristupas.

Siau­tė tai­fū­nas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+21

+27

+22

+18

3

+21

+27

+24

+18

2

+22

+28

+25

+21

0

rytoj

poryt

Dau­giau nei 100 žmo­nių bu­vo su­žeis­ti Hon­kon­ge siau­čiant me­d žius var­čiu­ siam tai­f ū­nui, ku­rio vė­jo grei­tis bu­vo di­des­n is nei 140 km/val. Pir­mą­kart nuo 1999 m. Hon­kon­ge bu­vo pa­skelb­ tas ura­ga­nų pa­vo­jus, kai tai­f ū­nas „Vi­ cen­te“ tuo­jau po vi­dur­nak­čio at­si­dū­ rė maž­daug už 100 km nuo šios sa­los. Įdie­no­jus pro­gno­zės bu­vo su­švel­nin­ tos, nu­ro­džius, kad vė­jai bus smar­kūs, bet ne ura­ga­n i­n iai, kai cik­lo­nas nu­ slin­ko į va­ka­r us ir su­si­lpnė­jo virš Ki­ ni­jos pie­ti­nės pa­kran­tės. Aud­ra iš­ver­ tė šim­tus me­džių ir už­ver­tė nuo­lau­žo­ mis gat­ves mies­to cent­re. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Sau­lės ener­gi­ja va­ro­mas lėk­tu­vas tę­sia skry­dį

„„Ko­vo­to­jai: Li­ba­ne ūki­nin­kai sto­jo į mū­šį su ka­rei­viais, no­rė­ju­siais

su­nai­kin­ti ka­na­pių lau­kus.

Ka­na­pių lau­ką gy­nė gra­nats­vai­džiais Gink­luo­ti kul­kos­vai­džiais, gra­ nats­vai­džiais ir mi­nos­vai­džiais Li­ ba­no ūki­nin­kai pir­ma­die­nį su­si­ko­ vė su vy­riau­sy­bės ka­riuo­me­ne ir su­žlug­dė ka­na­pių pa­sė­lių Be­kaa­ tos slė­ny­je nai­ki­ni­mo ope­ra­ci­ją, pra­ne­šė vie­nas iš ma­čiu­sių­jų. Du sau­gu­mo tar­ny­bos au­to­mo­ bi­liai bu­vo ap­šau­dy­ti, bet nie­kas ne­nu­ken­tė­jo, pa­sa­ko­jo jis. Pa­sak šal­ti­nio sau­gu­mo tar­ny­ bo­je, vy­riau­sy­bės pa­jė­gos po per­ gru­pa­vi­mo ke­ti­na su­reng­ti nau­ ją rei­dą. Per pi­lie­ti­nį ka­rą Li­ba­ne 1975– 1990 m. Be­kaa­to slė­ny­je kas­met bū­da­vo pa­ga­mi­na­ma maž­daug

tūks­tan­tis to­nų ka­na­pių der­vos ir nuo 30 iki 50 to­nų opi­jaus aguo­ nų, ku­rios nau­do­ja­mos he­roi­nui ga­min­ti. Pa­sė­lių plo­tai bu­vo su­nai­kin­ ti vyk­dant Jung­ti­nių Tau­tų (JT) pro­gra­mą 1991–1993 m., bet po to ga­my­ba at­si­nau­ji­no. Šiuo me­ tu nė­ra tik­ros sta­tis­ti­kos, kiek ka­ na­pių išau­gi­na­ma Li­ba­ne. Vy­riau­sy­bės ka­riuo­me­nė kas­ met nai­ki­na ma­ri­hua­nos lau­kus, bet jai nuo­lat prie­ši­na­si ne­pa­ ten­kin­ti ūki­nin­kai, ku­rie ne­no­ ri pra­ras­ti leng­vo ir pel­nin­go už­ dar­bio. „Reu­ters“-BNS inf.

Švei­ca­ri­jo­je su­kur­tas sau­lės ener­ gi­ja va­ro­mas lėk­tu­vas „So­lar Im­ pul­se“ ant­ra­die­nį pa­ki­lo iš Piet­ va­ka­rių Pran­cū­zi­jos, pra­dė­da­mas sa­vo pir­mo­jo tarp­že­my­ni­nio skry­ džio, per ku­rį šis or­lai­vis nu­skri­do iš Eu­ro­pos į Šiau­rės Af­ri­ką ir grį­žo at­gal, pa­sku­ti­nį eta­pą. La­kū­nas Bertrand’as Piccard’as pa­ki­lo lėk­tu­vu iš vie­no ae­rod­ro­ mo ne­to­li Tu­lū­zos ir pa­su­ko at­gal į Švei­ca­ri­jos mies­tą Pa­jer­ną, iš ku­ rio star­ta­vo ge­gu­žės 24 d., pra­dė­ jęs ke­lio­nę į Ma­ro­ko sos­ti­nę Ra­ba­ tą per Mad­ri­dą. Mo­der­naus lėk­tu­vo, ku­ris pa­gal spar­nų plo­tį pri­lygs­ta di­džiu­liam lai­ne­riui „Air­bus A340“, bet sve­ria ne dau­giau nei vi­du­ti­nis šei­my­ni­ nis au­to­mo­bi­lis, spar­nuo­se įtai­sy­ta 12 tūkst. sau­lės ba­te­ri­jų, su­kan­čių ke­tu­ris va­rik­lius. Šis or­lai­vis ga­li skrai­dy­ti ne­nu­tūp­da­mas il­giau nei pa­rą, nau­do­da­mas aku­mu­lia­to­ riuo­se su­kaup­tą ener­gi­ją ir neeik­ vo­da­mas nė la­šo de­ga­lų. „So­lar Im­pul­se“ te­ko sa­vai­tę lauk­ti Tu­lū­zo­je, kol nu­si­sto­vės pa­ lan­kūs orai. Ant­ra­die­nį jis pa­ki­lo į gied­rą pa­dan­gę ir tu­rė­tų at­skris­ti į Pa­jer­ną apie 18 val. Grin­vi­čo (21 val. Lie­tu­vos) lai­ku. Bai­gus pa­sku­ti­nį eta­pą, ši 6 tūkst. ki­lo­met­rų ke­lio­nė bus iki šiol to­li­ miau­sias „So­lar Im­pul­se“ skry­dis. Šis lėk­tu­vas per­nai ta­po pir­muo­ju

„„Skai­čius: lėk­tu­vo spar­nuo­se įmon­tuo­ta 12 tūkst. sau­lės ba­te­ri­jų. 

sa­vo kla­sės or­lai­viu, nu­skri­du­siu iš Pa­ry­žiaus į Briu­se­lį. Skry­d žio vaiz­d ai tie­s io­g iai trans­liuo­ja­mi B.Piccard’o, ku­ris taip pat yra ap­skri­dęs ap­link Že­ mės ru­tu­lį karš­to oro ba­lio­nu, va­ do­vau­ja­mo pro­jek­to tink­la­la­py­ je www.so­la­rim­pul­se.com. Šia­me pro­jek­te taip pat da­ly­vau­ja la­kū­ nas And­re Borsch­ber­gas, pa­kai­to­ mis su B.Piccard’u pi­lo­ta­vęs „So­lar Im­pul­se“ per vė­liau­sią jo skry­dį. Ši ke­lio­nė tu­ri tap­ti pa­si­ruo­ši­mu 2014 m. skry­džiui ap­link pa­sau­lį nau­ju pa­to­bu­lin­tu sau­lės ener­gi­ja va­ro­mu lėk­tu­vu.

so­la­rim­pul­se.com nuotr.

Or­ga­ni­za­to­rių pa­skelb­ta­me pra­ ne­ši­me sa­ko­ma, kad „So­lar Im­ pul­se“ jau pa­de­monst­ra­vo sa­vo tech­no­lo­gi­jų pa­ti­ki­mu­mą ir įro­dė tau­piai nau­do­jan­tis ener­gi­ją. „So­lar Im­pul­se“ pir­mą­kart į is­ to­ri­ją pa­te­ko 2010 m. lie­pą kaip pir­ma­sis pi­lo­tuo­ja­mas vien sau­lės ener­gi­ja va­ro­mas lėk­tu­vas, iš­bu­vęs ore il­giau nei pa­rą. Jam pri­klau­so il­giau­siai tru­ku­sio šios kla­sės or­ lai­vių skry­džio re­kor­das, pa­siek­tas iš­bu­vus ore virš Švei­ca­ri­jos 26 val. 10 min. ir 19 sek., taip pat aukš­čio re­kor­das – 9 235 met­rai. AFP-BNS inf.

2012-07-25 Kauno diena  

15p. „Noriu vaikinams palinkėti, kad neužriestų nosies, nes dabar jų karjeroje viskas tik prasidės“, – metrų. 13p. 11p. Afganistane­dažniaus...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you