Page 1

Lietuva

7p.

Ekonomika

Pa­bė­gi­mu iš eis­mo įvy­kio vie­tos įta­ria­mas Sei­mo na­rys V.Ba­bi­lius už­si­da­rė li­go­ni­nė­je.

8p.

Dek­la­ruo­ti sa­vo pa­ja­mas per sa­vai­tę su­sku­bo kas sep­tin­tas tai pa­da­ry­ti ga­lin­tis ša­lies gy­ven­to­jas.

Pasaulis

9p.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai Baltijos lygos elito diviziono ketvirtfinalyje žais su gerai pažįstamais varžovais.

Išpuolių virtinė per invazijos metines apnuogino tebekraujuojančias Irako žaizdas.

10p.

Trečiadienis kovo 21, 2012 Nr. 67 (19626) Kaunodiena.lt 2 Lt

Mik­lus pre­kiau­to­jas – Dai­nų slė­nio val­do­vas

Po­li­ti­kai – sta­ty­bų eks­per­tai Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

K.Ve­vers­kio gat­vė­je sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu pa­sta­ty­ti ne­ko­ky­biš­ki na­mai ar juos su­nio­ko­jo pa­tys gy­ ven­to­jai? Tai ban­do iš­siaiš­kin­ti ir po­li­ti­kai, ir tei­sė­sau­ga.

Ne­ty­la aist­ros dėl prieš tre­jus me­ tus sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu K.Ve­ vers­kio gat­vė­je pa­sta­ty­tų na­mų, ku­rio­se da­lis bu­tų ati­te­ko gy­ve­nu­ sie­siems grą­žin­ti­nuo­se pa­sta­tuo­se, da­lis pa­tal­pų – so­cia­li­niam būs­tui. Va­kar čia ap­si­lan­kė bū­rys Kau­no po­li­ti­kų, ku­rie ban­dė iš­siaiš­kin­ti, kas kal­tas, kad prieš tre­jus me­tus pa­sta­ty­ti pa­sta­tai at­ro­do pra­stai: juos nio­ko­jan­tys gy­ven­to­jai ar tin­ ka­mai dar­bų neat­li­kę sta­ ty­bi­nin­kai?

2

Dienos citata „Į avan­tiū­ras ne­ria ne­pas­ vė­rę jė­gų avan­tiū­ris­tai. Aš šiam iš­šū­kiui ruo­šiau­si tik­rai la­bai il­gai“, –

„„Pla­nai: R.Šid­laus­kas ti­ki­si, kad Dai­nų slė­nį pa­vyks par­duo­ti sa­vi­val­dy­bei. 

Vers­li­nin­kas Ri­čar­das Šid­laus­kas, val­dan­ tis ne tik Dai­nų slė­nį, bet ir dar de­šim­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, dėl įtar­ti­nų san­do­rių ir ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių su­ lau­kė Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dė­me­sio. Kau­nie­čiai – tarp geriausiųjų

16p.

Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Fi­nan­si­nis ape­ti­tas

Kai Kau­no cho­rų ko­lek­ty­vai is­to­ ri­nia­me slė­ny­je nu­spren­džia su­ reng­ti dai­nų šven­tę, jų pla­nai pri­ klau­so ne tik nuo en­tu­ziaz­mo ir kul­tū­ros sri­tį ku­ruo­jan­čių val­di­ nin­kų, bet ir nuo cho­ri­ne mu­zi­

Evaldo Butkevičiaus, Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ka vi­siš­kai ne­si­do­min­čio ir ma­žai kam gir­dė­to vers­li­nin­ko R.Šid­ laus­ko, ku­rį ne­blo­gai pa­žįs­ta Vals­ ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­ sto­vai. Jų pa­tik­ri­ni­mo duo­me­ni­mis, vien 2004–2005 m. R.Šid­laus­kas gavo per 3 mln. li­tų pa­ja­mų, ta­čiau vals­ ty­bei ne­su­mo­kė­jo per 850 tūkst. li­tų.

3

LTOK sta­tu­lė­le už kil­nų spor­ti­nį el­ge­sį ap­do­va­no­tas mo­to­cik­li­nin­kas Gin­tau­tas Iga­ris sva­jo­ja dar kar­tą da­ly­vau­ti Da­ka­ro ra­ly­je.

12p.


2

trečiadienis, kovo 21, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

17

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,67

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

85

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Po­li­ti­kai – sta­ty­bų eks­per­tai Vie­na­me iš la­biau­siai nu­ 1 siaub­tų na­mų gy­ve­na ro­ mų bend­ruo­me­nės na­riai. At­vy­kus

„„Komp­li­men­tai: A.Mit­ri džiau­gė­si, kad Kau­ne pa­ren­gia­ma daug

aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tų, o „Žal­gi­rio“ are­no­je pa­vyks įreng­ ti pa­to­gias dar­bo vie­tas. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­r.

Are­no­je ku­ria­si stam­bus in­ves­tuo­to­jas Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

„Žal­gi­rio“ are­no­je įsi­kur­sian­čios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos in­for­ma­ci­ nių tech­no­lo­gi­jų ir kre­di­to rei­tin­ gų kom­pa­ni­jos „Callc­re­dit“ vyk­ do­ma­sis di­rek­to­rius Ad­ria­nas Mit­ri va­kar ap­žiū­rė­jo bū­si­ma­sias pa­tal­pas ir li­ko pa­ten­kin­tas. Ati­da­ry­mas – bir­že­lį

„Mū­sų kom­pa­ni­jo­je priim­ta vi­ siems dar­buo­tis bend­ro­se pa­tal­ po­se. O čia ra­do­me kaip tik tai, ko mums rei­kia: vie­no­je sa­lė­je lais­ vai tilps di­de­lis bū­rys spe­cia­lis­ tų ir dar liks erd­vės plėt­rai“, – džiau­gė­si A.Mit­ri.

Ad­ria­nas Mit­ri:

Are­no­je ra­do­me kaip tik tai, ko mums rei­kia. „Callc­re­dit“ dar­buo­to­jai įsi­ kurs vir­šu­ti­nia­me are­nos aukš­ te, pro di­de­lius lan­gus jiems at­ si­vers Kau­no vaiz­dai, Ne­mu­no sa­la, upė. Pa­sak va­do­vo, bir­že­lį čia bus įreng­ta 50 dar­bo vie­tų. Atei­ty­je pla­nuo­ja­ma įdar­bin­ti 200, o gal ir dar dau­giau spe­cia­lis­tų. Įdar­bins vie­tos ta­len­tus

A.Mit­ri tei­gė, kad jų kom­pa­ni­ ja ne­kon­ku­ruos su Lie­tu­vos įmo­ nė­mis. „Pag­rin­di­nė mū­sų rin­

ka yra Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, taip pat tu­ri­me biu­rą Ja­po­ni­jo­je. Iš čia spe­cia­lis­tai dirbs su klien­tais Di­ džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia įreng­ti biu­ rus įvai­rio­se vie­to­se, ki­to­se ša­ly­se, ku­rie dirb­tų tė­vy­nės rin­kai ir pa­ lai­ky­tų nuo­la­ti­nį ry­šį su pa­grin­di­ niu biu­ru“, – aiš­ki­no va­do­vas. Jis tvir­ti­no, kad kom­pa­ni­jos spren­di­mas atei­ti į Lie­tu­vą ne­ bu­vo su­si­ję su pi­gios dar­bo jė­ gos paieš­ko­mis. „Mums la­biau­ siai rū­pi nau­ji ta­len­tai, kū­ry­biš­ki žmo­nės, įsi­ti­ki­no­me, kad pa­si­rin­ ko­me tei­sin­gai – čia daug to­kių žmo­nių“, – džiau­gė­si A.Mit­ri. Jis gy­rė ir Kau­no tech­no­lo­gi­ jos uni­ver­si­te­tą (KTU). „Ma­lo­ niai nu­ste­bi­no jo va­do­vų pa­siū­ ly­mas bend­rai ap­svars­ty­ti stu­di­jų pro­gra­mas, pri­tai­ky­ti jas prie rin­ kos po­rei­kių. Daug kur uni­ver­si­ te­tai nė­ra to­kie lanks­tūs, at­si­ žvel­gian­tys į pra­mo­nės ir vers­lo po­rei­kius“, – kal­bė­jo A.Mit­ri.

ta­ry­bos na­riams ir žur­na­lis­tams, ro­mai pa­spru­ko. Ne­pa­ten­kin­ti ro­mų kai­my­nys­te ki­ti gy­ven­to­jai skun­dė­si, esą ro­mai ter­šia laip­ti­nes, at­si­ve­da įtar­ti­nų drau­gų, o kar­tą net ban­dė pa­vog­ ti laip­ti­nės du­ris. „Ro­mai mus nuo­lat vi­sur skun­ džia – tu­ri­me krū­vas po­pie­rių iš įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų, taip pat ir iš Žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo agen­tū­ros. Esą pa­žei­džia­me jų tei­ses. Pa­tys ro­mai ra­šė sa­vi­val­dy­bei, kad jiems duo­tų būs­tą su kros­ni­mi“, – at­si­ du­so vie­na iš na­mo gy­ven­to­jų. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė

„Šių na­mų sie­nos – kiau­ros. So­ vie­ti­niais me­tais bend­ra­bu­čiuo­se įreng­da­vo ge­res­nes du­ris nei čia. Keis­ta, nes juk šių na­mų kai­na – 4,2 tūkst. li­tų už 1 kv. m“, – ran­ ko­je lai­ky­da­mas ter­mo­nuot­rau­kas rė­žė mies­to ta­ry­bos na­rys Vis­val­ das Ma­ti­jo­šai­tis. Jo tei­gi­mu, rū­sy­je lie­taus ka­na­li­za­ ci­ja su­mai­šy­ta su fe­ka­li­jų, neį­reng­ti vož­tu­vai – vis­kas virs­ta į rū­sį. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo Vi­gi­man­to Ab­ra­ ma­vi­čiaus, po­li­ti­kai pa­tei­kia ne­ tiks­lią in­for­ma­ci­ją. „Mes ir­gi pa­si­da­rė­me spal­vo­tas ter­mo­nuot­rau­kas, bet svar­biau­sia – jų iš­va­da. Iš ter­mo­nuot­rau­kų ma­ty­ ti, kad na­mas yra to­ly­giai ap­šil­tin­tas,

nė­ra di­de­lių tem­pe­ra­tū­rų svy­ra­vi­mų. Na­mas pa­ti­ria ne­di­de­lių ši­lu­mos nuo­sto­lių, ku­rie ne­vir­ši­ja leis­ti­nos pro­jek­ti­nės nor­mos pa­gal sta­ty­bos tech­ni­nį reg­la­men­tą“, – ty­ri­mo iš­ va­das ci­ta­vo sky­riaus ve­dė­jas. Duo­ta ga­ran­ti­ja?

„Tiek Sta­ty­bos įsta­ty­mas, tiek ki­ ti tei­sės ak­tai reg­la­men­tuo­ja, kad mes pri­va­lo­me pri­žiū­rė­ti šį sta­ti­nį pen­ke­rius me­tus. De­fek­tams tai­sy­ ti taip pat nu­ma­to­mas 5 me­tų ter­ mi­nas. Mes ir rū­pi­na­mės, kad de­ fek­tai bū­tų pa­ša­lin­ti. Apie juos ga­li pra­neš­ti ir pa­tys gy­ven­to­jai“, – tei­ gė V.Ab­ra­ma­vi­čius.

Vy­gi­man­tas Ab­ra­ma­vi­čius:

Nie­kas ne­nei­gia, kad de­fek­tus rei­kia ša­ linti. Žmo­nės skun­ džia­si, kad mo­kė­jo už bu­tus bran­giai – bet bu­vo pa­ts kai­nų pi­kas.

Pak­laus­tas apie pe­li­jan­čias sie­ nas, ve­dė­jas nu­ro­dė vie­ną prie­ žas­čių – pa­čių gy­ven­to­jų pra­šy­mu ko­ri­do­riuo­se bu­vo nuim­ti ra­dia­to­ riai, to­dėl pra­dė­jo kaup­tis drėg­mė. V.Ab­ra­ma­vi­čiaus tei­gi­nius pa­

tvir­ti­no ir iki šiol skel­bi­mų len­to­ je ka­ban­tis pra­ne­ši­mas: dar 2009 m. spa­lį pa­tys gy­ven­to­jai pa­rei­ka­ la­vo, kad laip­ti­nė­se bū­tų at­jung­ta elekt­ra ir šil­dy­mas. „Toks tau­py­ mas – eksp­loa­ta­ci­jos pa­žei­di­mai“, – kons­ta­ta­vo V.Ab­ra­ma­vi­čius. Jo tei­gi­mu, ki­ta pro­ble­ma – gy­ ven­to­jai už­kli­juo­ja ven­ti­lia­ci­jos an­ gas ir taip pa­žei­džia­ma cir­ku­lia­ci­ jos sis­te­ma. „Žmo­nės tu­rė­tų su­pras­ti, kad rei­kė­tų ne tik tau­py­ti ši­lu­mą, bet ir pa­si­rū­pin­ti ven­ti­lia­ci­ja. Ne­si­gin­ či­ju, kad šiuo­se na­muo­se yra de­ fek­tų. Vie­na iš sta­ty­to­jų „Arau­ša“ yra bank­ru­ta­vu­si, tad bro­ką tu­rė­tų ša­lin­ti ki­tas ad­mi­nist­ra­to­rius. Ki­ ti sta­ty­to­jai: tiek „Struk­tū­ra“, tiek „Avo­na“ – at­sa­ko­my­bės ne­ven­gia ir de­fek­tus tai­so“, – tei­gė ve­dė­jas. Auk­si­niai lai­kai

Pak­laus­tas apie van­de­nį pra­lei­ džian­čius bal­ko­nus, V.Ab­ra­ma­vi­ čius sa­kė, kad jiems re­mon­tuo­ti esą bū­ti­na su­lauk­ti šil­tes­nių orų. Tie­ sa, iki šiol bal­ko­nus jau ke­lis kar­tus ban­dy­ta ne­sėk­min­gai re­mon­tuo­ti. „Nie­kas ne­nei­gia, kad de­fek­tus rei­kia ša­lin­ti. Žmo­nės skun­džia­si, kad mo­kė­jo už bu­tus bran­giai – bet bu­vo pa­ts kai­nų pi­kas. Vie­na sta­ ty­bos kon­kur­se da­ly­va­vu­si, ta­čiau ne­lai­mė­ju­si fir­ma siū­lė net 5 tūkst. li­tų už 1 kv. m pa­sta­to. Rin­ko­mės ma­žiau­sią kai­ną, kaip rei­ka­la­vo Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba“, – ti­ki­ no ve­dė­jas.

Klien­tai – vers­lo ly­de­riai

Nuo 2000 m. vei­kian­ti kom­pa­ni­ ja „Callc­re­dit“ dir­ba tri­jo­se sri­ ty­se: ku­ria įmo­nių vi­daus dar­bui pri­tai­ky­tus in­for­ma­ci­nių tech­ no­lo­gi­jų pro­duk­tus, pro­gra­mas, pri­žiū­ri ser­ve­rių, vi­di­nių tink­ lų dar­bą, tei­kia kon­sul­ta­ci­jas ir in­for­ma­ci­ją įmo­nėms, kre­di­to įstai­goms, gy­ven­to­jams apie kre­ di­tin­gu­mo ro­dik­lius, įver­ti­na ri­ zi­ką. Tarp kom­pa­ni­jos klien­tų yra spor­ti­nių ga­mi­nių fir­ma „Adi­ das“, ban­kai „Lloyds“, HSBC, „Barc­lays“ ir kt.

„„Paaiš­kės: dėl sta­ty­bų K.Ve­vers­kio gat­vė­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


3

trečiadienis, kovo 21, 2012

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

miestas

Skun­džia­si vi­suo­me­nė Pri­va­t i­za­v i­mas Vy­tau­to par­k ui ta­ po skau­džia žaiz­da, dėl ku­rios vie­na gra­žiau­sių Kau­no vie­tų mer­di. Tai at­ si­sklei­d žia ir „Kau­no die­nai“ ra­šy­ta­ me Ža­lia­kal­nio gy­ven­to­jų laiš­ke. Ja­ me iš­sa­ky­t i ne tik Ąžuo­ly­no li­k i­mu su­si­rū­pi­nu­sių žmo­nių pa­ste­bė­ji­mai, bet ir pa­teik­tos nuo­trau­kos, ku­rios ro­ do čia vieš­pa­tau­jan­čią ne­tvar­ką: ap­

griu­vę, val­ka­tų pa­šiū­res pri­ma­nan­tys lai­ki­nieji pa­sta­tai, su­kly­pu­sios tvo­ros, šiukš­lių krū­vos, su­lauž­yti suo­lai, dau­ gy­bę me­tų neat­nau­jin­tų at­rak­cio­nų lie­ka­nos. „Vy­tau­to par­kas, pa­te­kęs į neat­sa­kin­ gų sa­vi­nin­kų ran­kas, yra nu­nio­ko­tas. In­ter­ne­te skel­bia­mi pa­ža­dai, kad par­ ke kaž­kas bus tvar­ko­ma, ta­čiau jo­kių

dar­bų ne­ma­t y­t i. Sa­v i­n in­k ų pa­skelb­ ta par­ko tvar­ky­mo pro­gra­ma yra pri­ mi­ty­vi ir aiš­kiai ro­do, kad nė­ra tin­ka­ mos par­ko tvar­k y­mo vi­z i­jos. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ten­ka di­de­lė at­sa­ko­my­bė dėl su­si­da­ riu­sios pa­dė­ties. Ši pa­dė­tis yra ne­del­ siant tai­sy­t i­na“, – tei­g ia­ma Ža­l ia­kal­ nio gy­ven­to­jų laiš­ke.

„„Skir­tu­mas: R.Šidlauskui kaž­ka­da už gra­šius pavyko pri­va­ti­zuo­ti ir Dai-

nų slė­nį, už kurį da­bar jau, neoficialiais duomenimis, prašoma 2 mln. li­tų. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Mik­lus pre­kiau­to­jas – Dai­nų slė­nio val­do­vas Is­to­ri­nė Kau­no vie­ta, 1 ku­rio­je tar­pu­ka­riu įvy­ko pir­mo­ji Lie­tu­vo­je dai­nų šven­tė, į

mik­laus vers­li­nin­ko ran­kas pa­te­ko va­di­na­mo­jo lau­ki­nio pri­va­ti­za­vi­mo lai­kais. Tai bu­vo at­lik­ta pa­gal pa­ pras­tą sche­mą. 1991 m. sa­vi­val­dy­bė įstei­gė įmo­nę „Vy­tau­to par­kas“. Po me­tų ji bu­vo pri­va­ti­zuo­ta. Nau­jie­ ji šei­mi­nin­kai už in­ves­ti­ci­nius če­ kius įsi­gi­jo ne tik at­rak­cio­nų par­ko, bet ir Dai­nų slė­nio įren­gi­nius. Re­ dak­ci­jos ži­nio­mis, če­kius pa­ver­tus li­tais, vers­li­nin­kams šis tur­tas kai­ na­vo apie tūks­tan­tį li­tų. Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, ne­ se­niai iš mies­to val­džios už Dai­nų slė­nį bu­vo pra­šo­ma 2 mln. li­tų. „R.Šid­laus­kui iš kar­to pa­sa­kiau: ne­si­ti­kėk už­dirb­ti iš Dai­nų slė­nio“, – „Kau­no die­nai“ sa­kė mies­to me­ ras And­rius Kup­čins­kas ir ne­nei­gė, kad vers­li­nin­kas Dai­nų slė­nį ver­ti­ na kaip auk­so mai­šą. Vers­li­nin­kas ne­sku­ba

R.Šid­laus­ko va­do­vau­ja­mam „Vy­ tau­to par­kui“ že­mė ne­prik­lau­so – ji te­bė­ra vals­ty­bės, ta­čiau, no­rint su­si­grą­žin­ti Dai­nų slė­nį, rei­kia iš­ pirk­ti va­di­na­muo­sius įren­gi­nius – suo­liu­kus, as­fal­tuo­tą dan­gą, tu­ rėk­lus, men­ka­ver­čius su­kly­pu­sius pa­sta­tus ir ki­to­kius ob­jek­tus. De­ ry­bos dėl įren­gi­nių iš­pir­ki­mo trun­ ka nuo 2008 m., o re­zul­ta­tų kol kas nė­ra. 43 me­tų R.Šid­laus­kas tei­gė nie­ kur ne­sku­ban­tis. „Vis­kas kaip bu­ vo, taip ir yra. Su mies­tu tvar­kin­ gai da­l i­ja­m ės slė­n iu. Net­r u­k us bus ren­gi­nys, jau­ni­mas tvar­ko­ si“, – „Kau­n o die­n ai“ kal­b ė­jo kau­nie­tis. Pak­laus­tas, ar tie­sa, kad už Dai­ nų slė­nį jis iš sa­vi­val­dy­bės pra­šo 2 mln. li­tų, R.Šid­laus­kas ven­gė tie­ siai at­sa­ky­ti. „Mies­tas tu­ri tą pa­ tį, ką ir tu­rė­jo, ir nie­kas čia ne­si­ kei­čia. Mes tie­siog ge­ra­no­riš­kai bend­rau­ja­me. O lai­kas, aš ma­nau, vis­ką su­dė­lios“, – te­pa­sa­kė vers­ li­nin­kas.

Su­do­mi­no pa­rei­gū­nus

„Kau­n o die­n os“ duo­m e­n i­m is, dėl R.Šid­laus­ko veik­los Vals­ty­bi­ nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja at­li­ko ty­ ri­mą. Bū­din­ga ap­lin­ky­bė: iš par­duo­da­ mų skly­pų šis vers­li­nin­kas su­ge­ba iš­spaus­ti neį­ti­ki­mai di­de­les pi­ni­ gų su­mas. Apy­tiks­liais duo­me­ni­mis, R.Šid­ laus­kui ir jo ar­ti­mie­siems vien įvai­ rio­se Kau­no ir ra­jo­no vie­to­se pri­ klau­so apie 13 že­mės skly­pų. Taip pat už­si­me­na­ma, kad ne­ma­žai ne­ kil­no­ja­mo­jo tur­to jis prieš ke­le­ tą me­tų val­dė Drus­ki­nin­kuo­se. Šis skai­čius nė­ra pa­sto­vus, nes vie­ ni skly­pai par­duo­da­mi, ki­ti įsi­gy­ ja­mi, iš­mai­no­mi ar­ba do­va­no­ja­mi ar­ti­mie­siems.

ūki­nin­ka­vi­mo pra­dme­nų mo­ky­mo pro­gra­mą. Net­ru­kus už au­to­mo­bi­lį įsi­gy­tas skly­pas bu­vo par­duo­tas už 3,03 mln. li­tų. Ūki­nin­kau­ti šia­me skly­pe ne­va pla­na­vęs pre­kiau­to­jas aiš­ki­no, kad at­si­sa­ky­ti to­kių pla­nų pri­ver­tė lė­ šų sto­ka. Pa­nei­gė rin­kos lo­gi­ką?

Kaip aiš­kė­ja, do­va­no­ji­mo ak­tai šiuo­se san­do­riuo­se yra ypač svar­ būs ban­dant iš­spaus­ti iš že­mės mak­si­ma­lią nau­dą. Ap­suk­rūs pre­kiau­to­jai do­va­no­ ji­mus ne­re­tai nau­do­ja tam, kad jų veik­la ne­bū­tų trak­tuo­ja­ma kaip vers­las, taip pat, kad ga­lė­tų pa­si­ nau­do­ti mo­kes­čių leng­va­to­mis.

Spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mais, Že­mait­ kie­mio kai­me par­duo­to skly­po rin­ kos ver­tė 2004 m. bu­vo 177 tūkst. li­tų. Išei­tų, kad iš­ma­nus pre­kiau­ to­jas, Dai­nų slė­nio val­do­vas, že­mę su­ge­bė­jo par­duo­ti 17 kar­tų bran­ giau nei rin­kos kai­na. Skly­pą už di­džiu­lę kai­ną nu­si­ pir­ku­sios bend­ro­vės „He­gel­man trans­por­te“ di­rek­to­rius To­mas Jur­ ge­le­vi­čius „Kau­no die­nai“ aiš­ki­no, kad tuo me­tu to­kia bu­vu­si rin­kos kai­na. Be to, bu­vo nea­be­jo­ja­ma, kad pa­vyks pa­keis­ti skly­po pa­skir­tį, lei­ džian­čią plė­to­ti ko­mer­ci­nę veik­lą. „Skly­pas yra prie au­tost­ra­dos, ša­lia „Se­nu­kų“ lo­gis­ti­kos cent­ro. Lo­gis­ti­kos po­žiū­riu la­bai dė­kin­ga vie­ta. Že­mę pir­ko­me sa­vo įmo­nei, bet kol kas šio­je te­ri­to­ri­jo­je nie­ko ne­da­ro­me. Pla­nuo­ja­me kaž­ką sta­ ty­ti – lo­gis­ti­kos ob­jek­tus, sa­vo biu­ rą“, – sa­kė T. Jur­ge­le­vi­čius. Įta­ria­ma, kad už trans­por­to bend­ro­vei par­duo­tą skly­pą Ri­čar­ das Šid­laus­kas ne­su­mo­kė­jo 308 tūkst. li­tų įvai­rių mo­kes­čių.

„Auk­si­nis“ au­to­mo­bi­lis

Kei­čia skly­pų pa­skir­tį

R.Šid­laus­kui iš kar­ to pa­sa­kiau: ne­si­ti­ kėk už­dirb­ti iš Dai­ nų slė­nio.

Ver­tin­gą san­do­rį R.Šid­laus­kas at­ li­ko su Kau­no ra­jo­ne Že­mait­kie­mio kai­me esan­čiu 6 ha skly­pu. Šį skly­pą Ri­čar­das Šid­laus­kas įsi­ gi­jo iš Rai­mon­do Šid­laus­ko, iš­mai­ ny­da­mas jį į au­to­mo­bi­lį „VW Pas­ sat“, ku­rio kai­na ša­lių su­si­ta­ri­mu bu­vo įver­tin­ta 5 tūkst. li­tų. San­do­riu su­si­do­mė­ju­siems pa­ rei­gū­nams Ri­čar­das Šid­laus­kas tvir­ti­no, kad pla­nuo­ja tap­ti ūki­ nin­ku. 2004 m. jis bai­gė Kau­no ko­le­gi­jos Kraš­tot­var­kos fa­kul­te­te

2004 m. pa­bai­go­je Ričardas Šid­ laus­kas par­da­vė du skly­pus, esan­ čius Kau­no ra­jo­ne Pa­gi­rių kai­me. Už 1,4 ha ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ir smul­kaus vers­lo ob­jek­tams sta­ty­ ti tin­ka­mą skly­pą vie­na bend­ro­vė vers­li­nin­kui su­mo­kė­jo 664 tūkst. li­tų, už ki­tą pa­na­šaus dy­džio ir to­ kios pat pa­skir­ties val­dą ki­ta bend­ ro­vė – 674 tūks. li­tų. 2000–2003 m. R.Šid­laus­kas įvai­rio­se Kau­no ra­jo­no vie­to­se įsi­ gi­jo ir par­da­vė dar 5 skly­pus. Nuo

2004 iki 2005 m. pa­bai­gos įsi­gi­ jo de­šimt įvai­rios pa­skir­ties že­mės skly­pų ir pa­sta­tų. Dau­gu­ma par­duo­da­mų skly­pų iš pra­džių bu­vo že­mės ūkio pa­skir­ ties, prieš par­duo­dant pa­skir­tis pa­keis­ta į že­mę sta­ty­boms ar­ba ko­ mer­ci­nės pa­skir­ties veik­lai, kai ku­ rie plo­tai pa­da­ly­ti į ge­ro­kai smul­ kes­nius skly­pus. Ty­ri­mą at­li­ku­siems Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nams R.Šid­laus­kas tei­gė, esą jis ne­vyk­dė vers­lo po­žy­mių tu­rin­čios in­di­vi­ dua­lios veik­los, o pri­rei­kus pi­ni­gų par­da­vė ma­mos do­va­no­tus že­mės skly­pus. Gre­sia bau­dos

Kau­no ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­ kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Muz­ni­kas, pa­klaus­tas, ko­kius pa­žei­di­mus daž­niau­siai nu­ sta­to mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tir­da­ma as­me­nų san­do­rius dėl ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to, pa­brė­žė, kad ne­re­tai ven­gia­ma įre­gist­ruo­ti in­di­vi­dua­ lią veik­lą. „To­kiu bū­du sie­kia­ma ne­mo­kė­ti vi­sos įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tos mo­ kes­čių su­mos, su­ma­žin­ti tur­to pir­ ki­mo-par­da­vi­mo kai­nas. Taip pat, ti­kin­tis gau­ti mo­kes­ti­nės nau­dos, su­da­ro­mos tur­to do­va­no­ji­mo su­ tar­tys tarp gi­mi­nys­tės ry­šiais su­si­ ju­sių as­me­nų. Do­va­no­ji­mai įfor­mi­ na­mi tam, kad bū­tų įtei­sin­ta to­kia tur­to kai­na, kad, vė­liau šį tur­tą par­duo­dant, bū­tų ga­li­ma pa­ro­dy­ti kuo ma­žes­nį skir­tu­mą tarp jo įsi­ gi­ji­mo ir par­da­vi­mo kai­nų“, – sa­ kė G.Muz­ni­kas. Jis tei­gė ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti konk­re­čių at­ve­jų, nes to­kios in­for­ma­ci­jos mo­kes­čių ins­ pek­ci­ja ne­vie­ši­na. „Kau­no die­nos“ duo­me­ni­mis, už 850 tūkst. li­tų nu­slėp­tų mo­kes­čių R.Šid­laus­kui gre­sia 425 tūkst. li­tų bau­da ir dels­pi­ni­giai. De­ry­bos – be re­zul­ta­tų

2008 m. bu­vo pa­skelb­ta, kad Kau­ no val­džia su R.Šid­laus­ko va­do­

vau­ja­ma bend­ro­ve „Vy­tau­to par­ kas“ ak­ty­viai de­ra­si dėl ga­li­my­bės su­si­grą­žin­ti Kau­no dai­nų slė­nį. Vis dėl­to iki šiol jo­kių ap­čiuo­ pia­mų re­zul­ta­tų ne­pa­siek­ta. Anot Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ ros sky­riaus ve­dė­jo Si­gi­to Šlia­žo, si­tua­ci­ja – vi­siš­kai neaiš­ki. „Bu­vo priim­ta spren­di­mų pe­ rim­ti slė­nį vi­suo­me­nės po­rei­kiams, bu­vo įvai­rios dar­bo gru­pės, bet tie da­ly­kai ne­la­bai pa­si­stū­mė­jo. Bir­že­ lio 2 d. Kau­ne vyks dai­nų šven­tė. Ji pla­nuo­ja­ma Dai­nų slė­ny­je. Tei­si­nių pro­ble­mų yra, ta­čiau ga­li­me guos­ tis bent tuo, kad bend­ro­vė „Vy­tau­ to par­kas“ ne­truk­do, kad čia vyk­tų mies­tui svar­būs ren­gi­niai“, – kal­ bė­jo S.Šlia­žas. Li­ko miš­ko te­ri­to­ri­ja

Ieš­kant iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos apie su vers­li­nin­kais vyks­tan­čias de­ry­bas dėl slė­nio, Kul­tū­ros sky­ riaus ve­dė­jas pa­ta­rė kreip­tis į sa­vi­ val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­ją Dai­nių Ski­lan­dį. Šis val­di­nin­kas ne­ga­lė­jo nie­ko pa­ sa­ky­ti. Ne­ga­lin­tis su­teik­ti jo­kios in­for­ ma­ci­jos tei­gė ir sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Sluš­nys. Ga­li bū­ti, kad Dai­nų slė­nio iš ran­kų ne­pa­lei­džian­tys as­me­nys ti­ kė­jo­si, jog bus įvyk­dy­ti pla­nai pa­ da­ly­ti Ąžuo­ly­ną į ke­le­tą te­ri­to­ri­jų. To­kiu bū­du Dai­nų slė­nis ga­lė­jo ne­ tek­ti miš­ko te­ri­to­ri­jos sta­tu­so, tuo­ met čia at­si­ras­tų ga­li­my­bės pra­dė­ ti sta­ty­bas. „Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nist­rui Ge­di­mi­nui Kaz­laus­kui ak­cen­ta­ vo­me, kad Dai­nų slė­nis tu­ri iš­ sau­go­ti miš­ko sta­tu­są ir ne­ga­ li bū­ti at­skir­tas nuo Ąžuo­ly­no. Kai vers­li­nin­kai su­pra­to, kad slė­ nio at­sky­ri­mo pla­nas ne­pa­vyks, pra­šne­ko apie ga­li­mas kom­pen­ sa­ci­jas už Dai­nų slė­nio įran­gą – suo­liu­kus, as­fal­tą ir pan. Tuo­met R.Šid­laus­kui ir pa­sa­kiau, kad ne­ pla­nuo­tų iš to už­dirb­ti“, – tei­gė me­ras A.Kup­čins­kas.


4

Trečiadienis, kovo 21, 2012

Miestas

Kiek­vie­nais me­tais vyks­ tan­tis Kau­no gat­vių duo­bių ly­gi­ni­mas pa­ na­šus į ko­vą su vė­jo ma­lū­ nais. Vie­nin­te­ lė išei­tis – su­ si­dė­vė­ju­sių ke­lių re­konst­ ruk­ci­ja.

„„Sprendimas: daugumoje Kauno gatvių vertėtų ne lopyti duobes, o atlikti kapitalinę rekonstrukciją. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Lo­py­ti duo­bes – tik lai­ki­na išei­tis Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Tra­di­ci­nės bė­dos

„Kau­ne pa­va­sa­rio pra­džios ženk­ lu ga­li­ma lai­ky­ti ir gau­siai at­si­ve­ rian­čias duo­bes“, – liūd­nai juo­ ka­vo kau­nie­tis Ro­mas Žeb­raus­kas, keis­da­mas sa­vo au­to­mo­bi­liui ra­ tą prie vie­nos iš dau­ge­lio at­si­vė­ ru­sių duo­bių. Jis sa­kė jau už­fik­sa­ vęs įvy­kį po­li­ci­jo­je ir bū­ti­nai pra­šys kom­pen­sa­ci­jos iš sa­vi­val­dy­bės už su­lanks­ty­tą au­to­mo­bi­lio rat­lan­kį ir spro­gu­sią pa­dan­gą. To­kių įvai­ ra­vu­sių į duo­bes vai­ruo­to­jų la­bai pa­dau­gė­ja vos tik pra­dė­jus trauk­ tis žie­mos šal­čiams. Nuo praė­ju­ sių me­tų sa­vi­val­dy­bė jiems tu­rės iš­mo­kė­ti per 100 tūkst. li­tų kom­ pen­sa­ci­joms už pa­tir­tą ža­lą ne­pri­ žiū­ri­muo­se ke­liuo­se. Kau­no sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ ky­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­

sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras And­ riuš­ka mi­nė­jo, kad su­dė­tin­giau­sias lai­ko­tar­pis bū­na, kol vi­du­ti­nė pa­ ros oro tem­pe­ra­tū­ra ne­pa­sie­kia 5 laips­nių ši­lu­mos. „Iki tol klo­ti as­ fal­to ne­ga­li­ma, nes jis su­skel­dė­tų ir pi­ni­gai bū­tų iš­mes­ti tuš­čiai. To­ dėl iki šil­tes­nių orų ke­li­nin­kai lai­ ki­nai duo­bes už­tai­so skal­da. Pap­ ras­tai in­ten­sy­viau­siai lo­py­ti gat­ves įma­no­ma pra­dė­ti ge­gu­žę“, – aiš­ki­ no A.And­riuš­ka. Lė­šų – aša­ros

Kau­no duo­bėms su­tvar­ky­ti šie­ met kol kas skir­ta vos 43 tūkst. li­t ų. Per­n ai duobių tvarkymo konkursą laimėjusi bend­ro­v ė KRG šiems darbams atlikti ga­vo tri­gu­bai dau­giau lė­šų. Sa­vi­val­dy­ bės tar­nau­to­jai ne­sle­pia, kad už šių me­tų pi­ni­gus pa­vyks su­tvar­ ky­ti tik la­biau­siai duo­bė­tus ruo­ žus. Tad vai­r uo­to­jai tu­r ės bū­t i

„„Būk­lė: Kau­no gat­vė­se at­si­vė­ru­sios duo­bės kas­met vis la­biau va­ro į ne­

vil­tį vai­ruo­to­jus. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

bud­rūs ir po gat­vių lo­py­mo dar­ by­me­čio. Šiemet su sa­vi­val­dy­be su­tar­tį pa­si­ra­šiu­si įmo­nė „Kau­no til­tai“ už skir­tas lė­šas, at­ši­lus orams, te­ga­lės su­re­mon­tuo­ti 321,4 kv. m duo­bių. „Vis dėl­to, net ir ga­vus dau­giau lė­šų, gat­vių būk­lė pa­ge­ rė­tų tik lai­ki­nai. Dau­gu­mos gat­ vių dan­ga yra la­bai pra­sta, to­dėl po re­mon­to ša­lia už­tai­sy­to­sios bet ka­da ga­li at­si­ver­ti dar ke­lios nau­ jos. Kai ku­rios gat­vės, ties­tos so­ vie­me­čiu, ne­bea­ti­tin­ka šių die­nų rei­ka­la­vi­mų, jų pa­grin­dai ne­tin­ka­ mi šių die­nų eis­mo in­ten­sy­vu­mui, be to, jos ir ne­bu­vo tin­ka­mai nu­ ties­tos, nes so­viet­me­čiu pa­pras­tai sta­ty­bi­nes me­džia­gas vo­gė. To­dėl kai ku­rios gat­vės ne­tu­ri ele­men­ ta­rių su­dė­ti­nių pa­grin­dų sluoks­ nių“, – aiš­ki­no A.And­riuš­ka. Kau­no gat­vių būk­lė la­bai su­ pras­tė­jo 2008–2009 m., kai dėl sunk­me­čio nu­spręs­ta mi­ni­ma­liai tvar­ky­ti gat­ves. Nuo ta­da duo­bių pro­ble­ma kiek­vie­nais me­tais vis ašt­rė­ja. Vis dau­giau jų rei­kia iš pa­ grin­dų at­nau­jin­ti. Kol kas re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų nė­ra daug. Šiais me­tais bus at­nau­ ji­na­mas A.Juo­za­pa­vi­čius pro­spek­ tas, to­liau re­mon­tuo­ja­ma Tech­ ni­ku­mo gat­vė. Dau­giau di­des­nių pro­jek­tų nė­ra nu­ma­ty­ta.

tei­sin­ga – se­no­se gat­vė­se grei­ tai vėl at­si­ve­ria kra­te­riai. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, įver­ti­nu­si tvar­kin­gų gat­vių svar­bą mies­tui, gy­ven­to­ jams, eko­no­mi­kai, ren­gia ga­li­my­ bių stu­di­ją pa­grin­di­nėms mies­to gat­vėms re­konst­ruo­ti. Jų bend­ras il­gis su­da­ro apie 115 km, t. y. iš vi­ so pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti apie 2 mln. kv. m gat­vių dan­gos. Pro­jek­ tą sos­ti­nė ke­ti­na įgy­ven­din­ti pa­gal vie­šo­sios ir pri­va­čios par­tne­rys­ tės su­tar­tį. Pa­na­šiai da­ry­ti ma­no­ ma ir Kau­ne. Kau­no sa­vi­val­dy­bė 2011 m., ma­ty­da­ma pra­stą gat­vių būk­lę, pla­na­vo 100 mln. li­tų ver­ tės pa­grin­di­nių mies­to gat­vių re­ konst­ruk­ci­ją pa­gal vie­šo­sios ir pri­va­čios par­tne­rys­tės su­tar­tį, ta­ čiau šio pro­jek­to atei­tis kol kas la­ bai mig­lo­ta.

Pi­ni­gai – dar ne vis­kas

Aki­vaiz­dus re­konst­ruk­ci­jos eko­ no­mi­nio efek­ty­vu­mo įro­dy­mas – ke­lios at­nau­jin­tos Kau­no gat­vės. Tarp jų – H. ir O.Min­kovs­kių gat­vė, da­lis Sa­va­no­rių pro­spek­to, Eu­ro­pos pro­spek­tas, Ute­nos gat­vė ir kt. Jo­ se jau ke­le­rius me­tus ne­bu­vo at­si­ vė­ru­si nė ma­žiau­sia duo­be­lė. Be to, gat­ves re­konst­ra­vę ran­go­vai pa­gal su­tar­tis yra su­tei­kę pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­ją at­lik­tiems dar­bams. „Jei tik ap­tvar­ko­mos la­biau­siai pa­žeis­tos ke­lių dan­gos, pa­grin­di­ nės pro­ble­mos iš­lie­ka. Čia pa­na­ šiai kaip dan­tų gy­dy­mas vais­tais

Tai, kad vien lo­pant duo­bes gat­ vių būk­lė ne­pa­ge­rės, ro­do ir sos­ ti­nės pa­vyz­dys. Vil­niu­je gat­vių tink­las su­da­ro apie 1000 km, Kau­ ne – 900 km. Skir­tu­mas nė­ra itin di­de­lis, ta­čiau sos­ti­nė­je gat­vėms pri­žiū­rė­ti kiek­vie­nais me­tais iš­ lei­džia­ma maž­daug dvi­gu­bai dau­ giau. 2010 m. Vil­niu­je bu­vo skir­ta 36 mln. li­tų, Kau­ne – 17,3 mln. li­tų. Per­nai sos­ti­nė­je iš­leis­ta 18,5 mln. li­tų, Kau­ne – 10 mln. li­tų. Teig­ti, kad sos­ti­nės gat­vės dvi­ gu­bai ma­žiau duo­bė­tos, bū­tų ne­

Sa­vi­val­dy­bei ne­rei­ kė­tų iš­kart mo­kė­ ti di­de­lės su­mos – ji bū­tų iš­da­ly­ta 10 me­tų lai­ko­tar­piui, o mies­to gy­ven­to­jai va­ži­nė­tų su­tvar­ky­ to­mis gat­vė­mis.

nuo skaus­mo, kai nė­ra ša­li­na­ma pa­grin­di­nė prie­žas­tis, o prii­ma­ mas lai­ki­nas spren­di­mas. Iš es­mės nuo duo­bių ga­li ap­sau­go­ti tik gat­ vės re­konst­ruk­ci­ja, kai su­stip­ri­na­ mi gat­vių pa­grin­dai ir se­na as­fal­to dan­ga kei­čia­ma nau­ja“, – kal­bė­jo A.And­riuš­ka. Išei­čių yra

Gat­vių re­konst­ruk­ci­ja kai­nuo­ja ga­ na daug. A.Juo­za­pa­vi­čius pro­spek­ to re­mon­tas at­sieis per 40 mln. li­tų. „Bet, jei ras­tu­me dau­giau pi­ ni­gų pa­grin­di­niams mies­to ke­liams at­nau­jin­ti, su­tau­py­tu­me daug lė­šų, ten­kan­čių nuo­la­ti­niam duo­bių re­ mon­tui“, – tei­gė A.And­riuš­ka. At­ro­do, tai neį­gy­ven­di­na­ma, kai mies­to biu­dže­tas ir taip skur­dus. Vis dėl­to išei­čių ga­li­ma ras­ti. Mi­ nė­tos įmo­nės „Kau­no til­tai“ plėt­ros di­rek­to­rius Vi­tol­das Sa­pož­ni­ko­vas ma­no, kad vie­nas iš bū­dų – sa­vi­ val­dy­bėms su ran­go­vais su­da­ry­ti vie­šo­sios ir pri­va­čios par­tne­rys­tės su­tar­tį. „Sa­vi­val­dy­bei ne­rei­kė­tų iš­ kart mo­kė­ti di­de­lės su­mos – ji bū­ tų iš­da­ly­ta 10 me­tų lai­ko­tar­piui, o mies­to gy­ven­to­jai va­ži­nė­tų su­ tvar­ky­to­mis gat­vė­mis“,  – aiš­ki­no V.Sa­pož­ni­ko­vas. Jo tei­gi­mu, „Kau­no til­tai“ da­ly­ vau­tų to­kio po­bū­džio kon­kur­suo­ se. To­kios il­ga­lai­kės mo­kė­ji­mo su­ tar­tys tai­ko­mos jau ne tik už­sie­nio vals­ty­bė­se, bet ir Drus­ki­nin­kų bei Aly­taus sa­vi­val­dy­bėes. Pa­vyz­džiui, Drus­ki­nin­kai už­si­mo­jo at­nau­jin­ ti di­džią­ją da­lį sa­vo gat­vių už 62,4 mln. li­tų, o šias lė­šas iš­mo­kės per 15 me­tų. Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­ das Ma­li­naus­kas tei­gė, kad ran­go­ vai ka­pi­ta­liš­kai at­nau­ji­no di­džią­ją da­lį pa­grin­di­nių gat­vių ir kai ku­rių kai­mo ke­lių. „Iki tol tek­da­vo nuo­lat leis­ti pi­ni­gus lo­pant gat­ves. Tai bu­ vo be­ga­li­nis pro­ce­sas. Da­bar il­gam at­si­kra­tė­me skau­džių ir neiš­ven­ gia­mų biu­dže­to iš­lai­dų duo­bėms tvar­ky­ti“, – džiau­gė­si me­ras.


5

Trečiadienis, kovo 21, 2012

Miestas

Teis­me ten­ka pri­si­min­ti eg­ze­ku­ci­ją Kau­no apy­gar­dos teis­me va­kar už už­da­rų du­rų to­ liau bu­vo nag­ri­ nė­ja­ma vi­suo­me­ nę su­krė­tu­si by­ la, kai mer­gi­nai ant vei­do bu­vo už­pil­ta sie­ros rūgš­ties.

DIENA t MEDIA t NEWS

Užmegzk naujų kontaktų!

„„Kerš­tas: įta­ria­ma, kad krau­pų nu­si­kal­ti­mą P.Kai­rys su­ma­nė iš kerš­to,

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Į teis­mo po­sė­dį at­vy­ku­si nu­ken­tė­ ju­si Eg­lė Vo­sy­liū­tė pa­sa­ko­jo, kad šią sa­vai­tę jos lau­kia dar vie­na ope­ra­ci­ja. Mer­gi­na ne­slė­pė, kad tiek ap­si­lan­ky­mas pas me­di­kus, tiek pa­sa­ko­ji­mai teis­mo po­sė­dy­ je apie krau­pią die­ną jai yra sa­vo­ tiš­kas iš­ban­dy­mas. Ant­ra­ja­m e teis­m o po­s ė­dy­j e krau­pios ne­lai­mės smulk­me­nas pri­si­mi­nė E.Vo­sy­liū­tės ar­ti­mie­ji. Kai per­nai ge­gu­žės 19-osios pa­va­ ka­rę dau­gia­bu­čio na­mo lif­to aikš­

nes mergina jį pa­li­ko.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

te­lė­je pir­ma­me aukš­te E.Vo­sy­liū­ tė bu­vo api­pil­ta sie­ros rūgš­ti­mi, ji laip­tais už­bė­go iki savo bu­to sep­ tin­ta­me aukš­te. E.Vo­sy­liū­tė yra pa­sa­ko­ju­si, kad di­džiau­sias jos no­ras ta­da bu­vo kuo grei­čiau nu­si­plėš­ti de­gi­nan­ čius dra­bu­žius ir nu­si­praus­ti. Na­ mie bu­vę ar­ti­mie­ji ta­po siau­bin­gų jau­nos mo­ters iš­gy­ve­ni­mų liu­dy­ to­jais. Jie kvie­tė pa­gal­bą ir pa­lai­kė mer­gi­ną, kai ji bu­vo gy­do­ma. Teis­me va­kar liu­di­jo ir to­je pa­ čio­je laip­ti­nė­je, kaip E.Vo­sy­liū­ tė, gy­ve­n an­tys kai­my­n ai. Tuoj po ne­l ai­m ės žmo­n ės už­s i­m i­n ė,

kad ma­tė ap­link na­mą be­si­trai­ nio­jan­tį jau­nuo­lį su gob­tu­vu. Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kai ku­rie kai­ my­nai pa­ži­no nu­si­kal­ti­mo vyk­dy­ to­ją Po­vi­lą Bu­tė­ną. Už E.Vo­sy­liū­tės su­ža­lo­ji­mą tei­ sia­mas ir įta­ria­ma­sis vyk­dy­to­jas P.Bu­tė­nas, ir nu­si­kal­ti­mo or­ga­ ni­za­to­riu­mi vai­di­na­mas Pau­lius Kai­rys. Bu­vęs E.Vo­sy­liū­tės drau­ gas taip pat kal­t i­n a­m as bu­v u­ sios my­l i­m o­s ios per­se­k io­j i­m u. Jam gre­sia iki 12 me­tų ne­lais­vės. P.Kai­riui ir jo pa­ran­ki­niui P.Bu­ tė­nui pa­teik­tas mi­li­jo­no li­tų ieš­ ki­nys.

Nau­ja ma­da – kle­da­rų va­gys­tės Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Po­l i­c i­j os su­v es­t i­n ė­s e dau­g ė­j a pra­ne­ši­mų apie se­nų ir pi­gių au­ to­mo­bi­lių va­gys­tes. Per dvi pa­sta­ rą­sias pa­ras už­re­gist­ruo­ti trys to­ kie įvy­kiai.

Šven­čio­nių gat­vė­je din­go 1987 m. „VW Pas­sat“. Ža­la – 2 tūkst. li­ tų. Par­ti­za­nų gat­vė­je pa­si­ges­ta 1998 m. „Dae­woo Nu­bi­ra“. Ža­la – 3 tūkst. li­tų. Mir­tų gat­vė­je pa­vog­ tas 1989 m. „VW Pas­sat“. Nuos­to­ lį au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kas įver­ti­no 5 tūkst. li­tų. Po­li­ci­nin­kai ne­sle­pia jau anks­ čiau pa­ste­bė­ję nau­ją ten­den­ci­ją –

va­gia­mi se­ni, tech­niš­kai ne­tvar­ kin­gi au­to­mo­bi­liai.

To­kias va­gys­tes ti­ rian­tys pa­rei­gū­nai įta­ria, kad va­gia­ma dėl au­to­mo­bi­lių da­lių ar­ba me­ta­lo lau­žui. „To­kias va­gys­tes ti­rian­tys pa­rei­ gū­nai įta­ria, kad va­gia­ma dėl au­ to­mo­bi­lių da­lių ar­ba me­ta­lo lau­ žui“, – pa­ste­bė­jo Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė Vi­ta­li­ja Gin­tau­tie­nė. Abiem

at­ve­jais ma­ši­nos bū­na ga­na grei­tai išar­do­mos. Pa­sak pa­rei­gū­nų, daž­niau­siai va­ gys nu­si­tai­ko į ne vie­ną mė­ne­sį li­ ki­mo va­liai pa­lik­tus au­to­mo­bi­lius. Ne­re­tai šei­mi­nin­kai ne­rei­ka­lin­gus au­to­mo­bi­lius tie­siog pa­lie­ka gat­vė­ je – be aku­mu­lia­to­riaus ar va­rik­lio, va­žiuok­lės da­lių. „Šie au­to­mo­bi­liai daž­niau­siai bū­na ne­draus­ti, be sig­na­li­za­ci­ jos“, – paaiš­ki­no V.Gin­tau­tie­nė. Štai iš Mir­tų g. pa­vog­to „VW Pas­sat“ au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas net ne­ga­lė­jo nu­ro­dy­ti tiks­lios die­ nos, ka­da pa­si­ge­do ma­ši­nos. Va­ gys­tės ter­mi­ną jis nu­ro­dė su tri­jų die­nų pa­klai­da.

Kovo 28 d. 1820 val. Amfiteatras

(Karaliaus Mindaugo pr. 50) Ateik ir pabendrauk su verslo lyderiais, akademinės bendruomenės atstovais ir apsikeisk idėjomis. Renginio svečiai: Rokas Beresniovas „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Artūras Račas BNS direktorius Edvinas Minkštimas „Global Strategy“ prezidentas Jolanta Bastienė „Diena Media News“ generalinė direktorė Zigmas Lydeka Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Artūras Rakauskas bendrovės „Senukai“ prezidentas Lina Minderienė Lietuvos pašto generalinė direktorė Markas Davidsonas „Callcredit Information Group“ IT architektūros direktorius Nerijus Šėža Kauno verslo vadovų klubo pirmininkas

Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija internetu www.diena.lt/kontaktu-mainai. Daugiau informacijos e. paštu kaunaskm@diena.lt. Rengėjas:

„„Ver­si­ja: pa­rei­gū­nai įta­ria, kad se­ni au­to­mo­bi­liai at­si­du­ria me­ta­lo su­pirk­tu­vė­se.

Evaldo Butkevičiaus nuotr.

Partneriai:


6

trečiadienis, kovo 21, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ger­bia­mie­ji, kur jū­sų bran­gie­ji kiau­ši­niai? Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas

P

a­sau­l iui at­si­gau­nant po eko­n o­m i­n io nuo­p uo­ lio, jam vėl net iš už ke­ lių kam­pų gra­so naf­ta – de­ga­lai bran­go ir, at­ro­do, yra pa­ smerk­ti brang­ti to­liau. Lie­tu­vo­je, be to, brangs­ta viš­t ų kiau­ši­n iai. Pin­ga nuo­mo­nės. „La­ba die­na, no­rė­čiau paaiš­k in­ ti, ko­dėl pa­bran­go kiau­ši­n iai...“ – lau­k ia­me vi­si to­k io in­for­ma­ci­nio in­tar­po ir ko­k ios nors ru­so­fo­biš­ kos prie­žas­ties. De­ja, im­por­tas čia nie­kuo dė­tas. Pa­si­ro­do, kiau­ši­niai – mū­sų naf­ta. Da­bar mes juos eks­ por­t uo­si­me į ES ša­l is ir taip bus tik ge­riau. Kaip ša­l is. Mąs­tant po­ zi­t y­v iai, eks­p or­t uo­jan­t ys dau­ giau už­d irbs, va­d i­na­si, su­mo­kės dau­g iau mo­kes­čių.

Rė­kiant pa­grei­tė­ja krau­jo­ta­ka, iš­si­sky­ręs ad­re­na­li­nas su­ke­lia jė­ gų ant­plū­dį ir ga­lios po­ jū­tį. Pa­rė­kau­ki­te – pa­si­ ju­si­te ge­riau. Vi­si ki­ti tie­siog pirk­si­me bran­giau. Ir, ma­tyt, už vis­ką, kur tik nau­do­ ja­mas šis auk­si­nis pro­duk­tas. Bet gal pa­pil­do­mas mi­li­jo­nas ki­tas li­tų vals­ty­bės biu­dže­te mums ga­ran­ tuos ge­res­nę, pa­vyz­džiui, svei­ka­ tos ap­sau­gą? De­ga­lus pir­ko­me, bran­go – pir­ko­ me, brangs­ta – per­ka­me, brangs – pirk­si­me. Val­go­me – per­ka­me mais­tą, val­gy­si­me – pirk­si­me. O kur mes dė­si­mės? Lais­vo­ji rin­ka. Kai­nų sa­vi­re­gu­lia­ci­ja. Taip tai va­ di­na­si, to­dėl ap­si­pras­ki­te. No­ri­te, kad val­džia vis­ką su­tvar­ky­tų, liep­ tų su­ma­žin­ti kai­nas? No­ri­te dik­ta­ to? Tai, kad gal ne­su­ki­me gar­ve­žio at­gal. Aiš­ku, leng­va, kai ne­rei­kia gal­vo­ti. Ta­čiau tam­pa­me stip­res­ ni, kai bė­das iš­gy­ve­na­me pa­tys. In­ter­ne­to ka­ra­l ius Me­ras Zuo­kas sa­ko: „Jei­gu no­r i­te ge­riau gy­ven­ ti – dau­g iau už­d irb­k i­te.“ Sa­ko­te, akip­lė­ša? Kal­bant apie bū­t i­n iau­ sius da­ly­k us, pa­v yz­d žiui, žie­mą mir­t i­nai ne­su­šal­t i sa­vo na­muo­

se – taip, silp­niau­si iš mū­sų už va­ di­na­mą­jį mi­n i­mu­mą tu­rė­t ų pa­ ten­k in­t i bent jau mi­n i­ma­l ius gy­ vy­bi­nius poreikius. Sa­ko­te, da­bar­t i­nė si­tua­ci­ja – ci­ niš­kas val­d žios po­ž iū­ris į žmo­ nes? Na, vi­sa­da ga­l i­ma įžvelg­ ti ir ki­tą pu­sę – kiek­vie­nas yra at­ sa­kin­gas už sa­vo ge­ro­vę. At­ro­do, kad 2020-ai­siais tie me­ro ža­dė­tie­ ji 6400 li­tų per mė­ne­sį į vil­nie­čių ki­še­nes pa­tys nea­teis. Lie­tu­vo­je (kaip, be­je, nu­si­ra­m in­ ki­te, ir ki­to­se ša­ly­se) at­s i­t in­ka įvai­rių ku­rio­z ų, kaip ne­ti­kė­ti vie­ nos ar ki­tos pre­kės kai­nų šuo­l iai. At­ro­dy­tų, gy­ve­ni­mo są­ly­gos neį­ si­vaiz­duo­ja­mai pa­blo­gė­jo. Nuo­la­ ti­nė­je „sun­kio­je val­džios ir pi­lie­čių mei­lė­je“, ku­rios fo­ne vi­sa­da sku­ba­ ma vie­niems ki­tus ap­kal­tin­ti, to­kios žie­žir­bos ske­lia ug­nį. Tik vie­ni už­sii­ ma de­ma­go­gi­ja, o ki­ti šau­do tuš­čiais šo­vi­niais ir dar ne vi­sai į tą tai­ki­nį. Di­de­lės kri­zės įer­zin­ta mi­nia yra pa­vo­jin­ga. Ta­čiau, vis dar svars­to­ me – ar tai, kad pri­spaus­ti daug di­ des­nių pro­ble­mų, ne­gu pa­bran­gę pro­duk­tai (o to­kios bė­dos yra, pa­ vyz­džiui, už skur­do ri­bą ma­žes­nė mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga), nei­na­ me ir ne­strei­kuo­ja­me, yra stip­ry­ bė ar silp­ny­bė? Ar, sa­ky­ki­me, grai­ kams tik­rai taip blo­gai, ar jie tik di­ des­ni is­te­ri­kai ne­gu mes? Ver­ti­ni­ mas at­si­ran­da, kai yra re­zul­ta­tas. O re­zul­ta­tas ga­li bū­ti tik vie­noks: iš­spręs­ta ar­ba ne pro­ble­ma. To­kio­mis „kri­ti­nė­mis“ ap­lin­ky­bė­ mis pa­pras­tai at­si­ran­da „pa­rė­kau­to­ jų“. Re­tai ka­da at­si­ran­da kri­ti­kų, ku­ riuos „pa­rė­kau­to­jai“ grei­tai pri­ski­ria tiems pa­tiems ne­ken­čia­mie­siems, nes jie juk de­da­si(?) vis­ką iš­ma­nan­ tys. O „pa­rė­kau­to­jai“ vis­ką tie­siog iš­ ma­no. Jie ne­žiū­ri te­le­vi­zo­riaus, nes šis jiems me­luo­ja, ne­skai­to laik­raš­ čių, nes jie juk vi­si nu­pirk­ti, jie nea­ na­li­zuo­ja, nes tai jiems – lai­ko švais­ ty­mas. Pa­to­giau juk yra rėk­ti. Ar­gu­ men­tų neat­si­ran­da. Ar­gu­men­tų bū­na ar­ba ne. De­ja, jie ne­bū­ti­ni, kad ban­da jung­tų­si ir pa­rė­kau­tų kar­tu. Rė­kiant kvė­puo­ja­ma vi­sais plau­ čiais, or­ga­niz­mas ge­riau ap­rū­pi­na­ mas de­guo­ni­mi, pa­grei­tė­ja krau­jo­ ta­ka, iš­si­sky­ręs ad­re­na­li­nas su­ke­ lia jė­gų ant­plū­dį ir ga­lios po­jū­tį. Pa­ rė­kau­ki­te – pa­si­ju­si­te ge­riau. Kant­rie­ji tuo me­tu ar­ba ty­liai ken­ čia, ar­ba au­g i­na rau­me­n is. Rau­ me­n ims, sa­ko, ge­rai yra kiau­ši­ nių bal­ty­mai. Ir šiaip, sa­ko, ge­rai yra tu­rė­ti kiau­ši­nius. Tik kiek­vie­ no as­me­ni­nis klau­si­mas: tai – pra­ ban­ga ar bū­ti­ny­bė?

informacija: E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

302 250

Tomo Urbelionio (BFL) nuo­tr.

Žings­nis tai­sant klai­das

V

a­kar Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė dar­bo gru­pės pa­ reng­tam Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui, ku­ris tu­ri įgy­ven­din­ti šio įsta­ty­mo kai ku­rias nuo­sta­tas prieš­ta­rau­jan­čio­mis Kons­ti­tu­ci­jai pri­pa­ži­nu­sį Kons­ti­tu­ ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą (KT). Ne­vals­ty­bi­nių mo­kyk­lų klau­si­mas

Už dar­bo gru­pės pa­teik­tas pa­tai­sas ant­ra­die­nį bal­sa­vo 70, prieš bu­vo 5, su­si­lai­kė 21 par­la­men­ta­ras. Vie­nin­gai už bal­sa­vo kon­ser­va­to­riai ir Li­be­ra­ lų są­jū­dis, prieš – Dar­bo par­ti­ja, ki­ tų frak­ci­jų at­sto­vų bal­sai pa­si­skirs­tė abie­jo­se pu­sė­se. Pro­jek­tas to­liau bus svars­to­mas Sei­mo Švie­ti­mo, moks­ lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te, į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę svars­ty­mui jis grįš ba­ lan­džio 12 d. Sei­mo dar­bo gru­pės pa­reng­tu pro­ jek­tu kei­čia­ma uni­ver­si­te­tų val­dy­mo tvar­ka, nu­ma­to­mas ki­toks uni­ver­si­te­ tų ta­ry­bos ir se­na­to su­da­ry­mo prin­ ci­pas. Be to, nu­sta­to­ma, kad stu­di­jos ne­vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­ se ga­li bū­ti vals­ty­bės lė­šo­mis fi­nan­ suo­ja­mos tik tuo at­ve­ju, jei tam tik­ri spe­cia­lis­tai ne­ga­li bū­ti pa­reng­ti vals­ ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Įs­ta­ty­mo pro­jek­tas vis vien pa­lik­ tų ga­li­my­bę už­si­tik­rin­ti ne­mo­ka­mas stu­di­jas ne­vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­ se mo­kyk­lo­se – siū­lo­ma, kad da­liai aukš­č iau­s ius kon­k ur­s i­n ius ba­l us ga­vu­sių stu­den­tų iš vals­ty­bės biu­ dže­to lė­šų stu­di­jų lai­ko­tar­piui Vy­ riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­li bū­ti ski­ria­ma stu­di­jų kai­nos dy­džio sti­ pen­di­ja. Sti­pen­di­jos stu­den­tams, priim­ tiems į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­ di­jų vie­tas, bū­tų ne­ski­ria­mos, o sti­ pen­di­jos stu­den­tas ne­tek­tų, jei po me­tų jo vi­dur­kis bū­tų ma­žes­nis ne­

reklamos skyrius:

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

gu aukš­to­sios mo­kyk­los ati­tin­ka­mos stu­di­jų pro­gra­mos ir for­mos to pa­ties kur­so stu­di­juo­jan­čių­jų stu­di­jų re­zul­ ta­tų vi­dur­kis. Uni­ver­si­te­to val­dy­mo tvar­ka

Taip pat nu­ma­to­ma, kad stra­te­gi­ nius, fi­nan­si­nius aukš­to­sios mo­kyk­ los rei­ka­lus spren­džian­ti ta­ry­ba bū­tų su­da­ro­ma iš 9 ar­ba 11 na­rių, o aka­ de­mi­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vai jo­ je tu­rė­tų dau­gu­mą. Siū­lo­ma, kad ne ma­žiau kaip vie­ną na­rį skir­tų stu­ den­tų at­sto­vy­bė, ki­ti aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės na­riai ati­tin­ka­mai ne dau­giau kaip 4 ar­ba 5 na­rius. Se­na­to nu­sta­ty­ta tvar­ka bū­tų at­ ren­ka­mi ir ski­ria­mi ati­tin­ka­mai 3 ar­ ba 4 aukš­to­sios mo­kyk­los per­so­na­lui ir stu­den­tams ne­prik­lau­san­tys na­riai, 1 na­rį taip skir­tų stu­den­tų at­sto­vy­bė sa­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka – šie na­riai bū­ tų at­ren­ka­mi vie­šo kon­kur­so bū­du. Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad tuo at­ve­ju, jei­gu rek­to­riaus pa­teik­ta aukš­to­sios mo­kyk­los me­ti­nė veik­los ata­skai­ta aukš­to­sios mo­kyk­los ta­ry­ bos vi­sų na­rių bal­sų dau­gu­ma ne­pat­ vir­ti­na­ma, rek­to­rius at­lei­džia­mas iš pa­rei­gų ne ma­žiau kaip tri­mis penk­ ta­da­liais vi­sų aukš­to­sios mo­kyk­los ta­ry­bos na­rių bal­sų. Pa­kei­ti­mai po teis­mo pa­sta­bų

KT gruo­džio mė­ne­sį pa­skelb­ta­me nu­ta­ri­me prieš­ta­rau­jan­čio­mis nuo­ sta­to­mis pri­pa­ži­no kai ku­rias Moks­ lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ku­ rios re­gu­lia­vo uni­ver­si­te­tų val­dy­mo tvar­ką, fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mus, už moks­lą mo­kan­čių ir ne­mo­kan­čių ro­ta­ci­ją. Taip pat KT pa­si­sa­kė, kad vals­ty­bė ne­ga­li fi­nan­suo­ti stu­di­jų ne­vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­ lo­se, ne­bent vals­ty­bi­nės ne­reng­tų to­kių spe­cia­lis­tų.

Sku­biems pa­kei­ti­mams už­pil­dant tei­si­nį va­kuu­mą pa­tai­sos priim­tos spe­cia­liai tam su­šauk­to­je neei­li­nė­je Sei­mo se­si­jo­je. Ki­tiems KT nu­ta­ri­ mo punk­tams tei­siš­kai reg­la­men­tuo­ ti su­da­ry­ta dar­bo gru­pė bu­vo įpa­rei­ go­ta iki ko­vo pa­reng­ti ati­tin­ka­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios ant­ra­die­ nį ir bus pa­tei­kia­mos Sei­me.

Įs­ta­ty­mo pro­jek­tas vis vien pa­lik­tų ga­li­ my­bę už­si­tik­rin­ti ne­ mo­ka­mas stu­di­jas ne­vals­ty­bi­nė­se aukš­ to­sio­se mo­kyk­lo­se. KT gruo­džio pa­bai­go­je prieš­ta­ rau­jan­čiu Kons­ti­tu­ci­jai pri­pa­ži­no vie­ną es­mi­nių vals­ty­bi­nių aukš­tų­ jų mo­kyk­lų or­ga­ni­za­ci­nės ir val­dy­ mo struk­tū­ros per­tvar­kos ele­men­tų – aukš­tų­jų mo­kyk­lų sa­vi­val­dai bū­ din­gų val­dy­mo funk­ci­jų per­da­vi­mą ta­ry­bai, ku­rį su­da­rant aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė ne­tu­ri le­mia­mos įta­ kos. Sau­sį sku­biai keis­da­mas įsta­ty­ mą Sei­mas pa­tvir­ti­no nuo­sta­tą, ku­ri dau­giau ga­lių val­dant uni­ver­si­te­tus su­tei­kia se­na­tams, jiems pa­ves­ta priim­ti spren­di­mus dėl biu­dže­to ir ki­tų fi­nan­si­nių da­ly­kų. KT taip pat nu­ta­rė, kad tvar­ka, kai stu­den­tų mo­ky­mo­si re­zul­ta­tai ver­ ti­na­mi ne po kiek­vie­no aka­de­mi­nio mo­ky­mo­si lai­ko­tar­pio – se­mest­ro, o kas dve­jus me­tus, ir­gi prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Toks re­gu­lia­vi­mas pa­ keis­tas uni­ver­si­te­tams lei­džiant pa­ si­rink­ti, ko­kiu daž­nu­mu ro­tuo­ti stu­ den­tus, kas se­mest­rą, ar kas­met. KD, BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242. „Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Pa­sis­tū­mė­jo: Sei­mas žen­gė dar vie­ną žings­nį tai­sy­da­mas stu­den­tų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo su­lau­ku­sį įsta­ty­mą.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 260 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 060.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiADIENIS, kovo 21, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Trauk­tis ne­sku­ba Sta­sys Gu­da­vi­čius

klau­si­mas bus spren­džia­mas par­ti­ jos ta­ry­bo­je“, – sa­kė A.Va­lins­kas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Rai­mun­ das Pa­lai­tis kol kas neį­vyk­dė pir­ ma­die­nį pre­zi­den­tū­ro­je duo­to pa­ ža­do pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų, kad iš­ sau­go­tų sta­bi­lią val­dan­čią­ją koa­ li­ci­ją.

Nau­ja kri­zės ban­ga?

s.gudavicius@diena.lt

Pap­ra­šy­tas dar luk­te­lė­ti

„„Ty­la: V.Ba­bi­lius at­si­sa­kė bend­rau­ti su pa­rei­gū­nais, ku­rie at­vy­ko jo ap­klaus­ti. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Oi, Vin­cuk Vin­cuk...

Vai­ra­vi­mas iš­gė­rus, eis­mo įvy­kio su­kė­li­mas ir pa­bė­gi­mas iš įvy­kio vie­tos su au­to­mo­bi­lio nu­me­riais po pa­žas­čia. To­kiais pa­žei­di­mais įta­ria­mas Sei­mo na­rys Vin­cas Ba­bi­lius va­kar už­si­da­rė San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se. Sta­sys Gu­da­vi­čius, Ug­nė Ka­ra­liū­nai­tė At­pa­ži­no Sei­mo na­rį

Pir­ma­die­nio va­ka­rą, apie 22.30 val., sos­ti­nė­je pra­ban­gus vi­su­rei­ gis „Volks­wa­gen Toua­reg“ ta­ra­ na­vo prie švie­so­fo­ro de­gant rau­ do­nam sig­na­lui sto­vin­tį leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį „Maz­da 6“. Ava­ri­jos kal­ti­nin­kas pa­si­ša­li­no iš įvy­kio vie­tos ir automobilį pastatė šalia VW centro aikštelėje. Pa­sak „Maz­dos“ vai­ruo­to­jo, jis ma­tė, kaip iš­bė­gęs iš „VW Toua­ reg“ į tak­si esą įsė­do žmo­gus, la­ bai pa­na­šus į Sei­mo na­rį V.Ba­bi­lių, ku­ris pri­klau­so Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) frak­ci­jai. Liu­di­ nin­ko tei­gi­mu, par­la­men­ta­ras at­ ro­dė ap­svai­gęs, vos pa­sto­vė­jo ant ko­jų, ran­ko­se ne­šė­si trans­por­to prie­mo­nės nu­me­rius. Ava­ri­ja įvy­ko Lais­vės pro­spek­to ir J.Balt­ru­šai­čio gat­vių san­kry­žo­ je. Per įvy­kį ap­ga­din­tas švie­so­fo­ ras. Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo. Sei­mo

Pa­si­žy­mė­jo ne kar­tą Sei­mo na­rys V.Ba­bi­l ius jau ne kar­ tą baus­tas už Ke­l ių eis­mo tai­syk­ lių pa­žei­d i­mus. 2010-ųjų spa­l į jis nu­baus­tas už tai, kad, va­ž iuo­da­ mas au­to­mo­bi­l iu „VW Toua­reg“, leis­t i­ną 100 km/val. grei­t į vir­ši­jo 65,7 ki­lo­met­ro. Jis nu­baus­tas 1500 li­tų bau­da ir trims mė­ne­siams at­ si­svei­k i­no su vai­ruo­to­jo pa­ž y­mė­ ji­mu.

kan­ce­lia­ri­ja pa­tvir­ti­no, kad į eis­ mo įvy­kį pa­te­ku­si ma­ši­na pri­klau­ so iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ ro­vei ir ją nuo­mo­ja V.Ba­bi­lius už par­la­men­ti­nes lė­šas.

Arū­nas Va­lins­kas:

Su­lau­kus ofi­cia­lių iš­ va­dų, ga­li bū­ti, kad teks im­tis ir griež­tes­ nių prie­mo­nių. „At­vyks, kai pa­sveiks“

Tei­sė­sau­gi­nin­kai su li­be­ral­cent­ ris­tu su­si­ti­ko ant­ra­die­nio po­pie­ tę. Iš pra­džių me­di­kai ne­no­rė­jo įleis­ti po­li­ci­nin­kų pas V.Ba­bi­lių, bet pa­skui nu­si­lei­do. Kar­dio­lo­gi­ jos sky­riu­je gu­lin­tis par­la­men­tas, pa­reiš­kęs, kad blo­gai jau­čia­si, at­ si­sa­kė kal­bė­ti apie ava­ri­ją. Sei­mo na­rys po­li­ci­nin­kams li­ go­ni­nė­je pa­reiš­kė, kad pa­ts at­ vyks į Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bą, kai pa­sveiks. Vil­niaus po­li­ci­ja tvir­ti­na kol kas ne­ga­lin­ti nei pa­tvir­tin­ti, nei pa­ neig­ti įta­ri­mų, kad ava­ri­ją pa­da­ rė šis Sei­mo na­rys. Esą kol iš įvy­ kio vie­tos pa­si­ša­li­nęs vai­ruo­to­jas ne­su­ras­tas ir neapk­laus­tas, ne­ga­ li­ma tvir­tin­ti, kad „VW Toua­reg“ vai­ra­vo bū­tent V.Ba­bi­lius. Ta­čiau po­li­ci­ja pa­tvir­ti­na, kad pa­ti ava­ri­ja tik­rai įvy­ko, o jos kal­ti­nin­kas pa­si­ ša­li­no iš įvy­kio vie­tos. Tie­sa, kol V.Ba­bi­lius lai­ką lei­ džia li­go­ni­nė­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nai ieš­ko ir ki­tų ga­li­my­bių iš­siaiš­

kin­ti, kas vai­ra­vo ava­ri­ją su­kė­lu­sį au­to­mo­bi­lį. „Šiuo me­tu ti­ki­mės gau­ti įra­šą iš „Volks­wa­gen“ cent­ro, kad ma­ ty­tu­me, kas at­vai­ra­vo au­to­mo­bi­ lį iki aikš­te­lės. Taip pat dar kar­tą ap­klau­si­me nu­ken­tė­ju­sį­jį ir liu­ di­nin­kus, to­liau ieš­ko­si­me pa­žei­ dė­jo“, – pa­sa­ko­jo Ke­lių po­li­ci­ jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Vy­tau­tas Čer­ne­vi­čius.

Va­kar vi­są die­ną lauk­ta, kad R.Pa­ lai­tis įteiks prem­je­rui And­riui Ku­ bi­liui at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą. Ta­čiau li­be­ral­cent­ris­tų de­le­guo­tas mi­nist­ras to ne­pa­da­rė. Va­ka­re pra­ neš­ta, kad at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ ki­mas ant prem­je­ro sta­lo esą tu­rė­ tų gul­ti šį ry­tą. R.Pa­lai­čio at­si­sta­ty­di­ni­mas yra vie­nas svar­biau­sių punk­tų komp­ ro­mi­si­nia­me su­si­ta­ri­me, ku­rį, tar­ pi­nin­kau­jant Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, šios sa­vai­tės pra­ džio­je su­da­rė konf­lik­tuo­jan­tys kon­ser­va­to­riai ir li­be­ral­cent­ris­tai. Neo­fi­cia­liai už­si­me­na­ma, kad li­be­ral­cent­ris­tų va­do­vai pa­pra­ šė R.Pa­lai­čio bent iki tre­čia­die­nio ry­to ati­dė­ti pa­reiš­ki­mo pa­tei­ki­mą prem­je­rui, nes Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga (LiCS) no­rė­jo dar pa­nag­ ri­nė­ti su­si­da­riu­sią po­li­ti­nę si­tua­ ci­ją. Be to, no­rė­ta su­lauk­ti Li­be­ ra­lų są­jū­džio ga­lu­ti­nio spren­di­mo, ar jie pa­skelbs kul­tū­ros mi­nist­rą Arū­ną Ge­lū­ną sa­vo de­le­guo­tu Vy­ riau­sy­bės na­riu, nors šio mi­nist­ro po­rtfe­lis pa­gal val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos su­si­ta­ri­mus iki šiol pri­klau­ sė li­be­ral­cent­ris­tams. Yra ke­li kan­di­da­tai

Vis dėl­to LiCS vi­ce­pir­mi­nin­kas Arū­nas Va­lins­kas pa­tvir­ti­no, kad R.Pa­lai­tis tu­rė­tų įvyk­dy­ti pre­zi­ den­tū­ro­je pa­siek­tą su­si­ta­ri­mą ir pa­teik­ti prem­je­rui at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą. A.Ku­bi­lius jį per­duos Pre­zi­den­tei D.Gry­baus­kai­tei, ku­ ri tu­rės pa­si­ra­šy­ti dek­re­tą dėl mi­ nist­ro at­lei­di­mo iš pa­rei­gų. Pa­sak A.Va­lins­ko, li­be­ral­cent­ris­ tai dar nė­ra ap­si­spren­dę, kam bū­tų siū­lo­ma pe­rim­ti R.Pa­lai­čio po­rtfe­lį. „Yra ke­li kan­di­da­tai. Tarp jų ir Re­ gi­man­tas Čiu­pai­la. Ma­nau, tas są­ ra­šas dar ga­li plės­tis. Sa­vait­ga­lį šis

Kul­tū­ros mi­nist­ro A.Ge­lū­no li­ki­ mo LiCS tei­gė dar ne­svars­čiu­si. Apie tai li­be­ral­cent­ris­tai ža­da dis­ ku­tuo­ti tuo at­ve­ju, jei­gu A.Ge­lū­ nas iš tik­rų­jų pe­rei­tų į Li­be­ra­lų są­ jū­džio sto­vyk­lą. „Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­ tis bet ku­riuo at­ve­ju jau se­niai ne­ bea­ti­tin­ka po­li­ti­nės tik­ro­vės. Pa­gal tą su­tar­tį prem­je­ro ir Sei­mo pir­mi­ nin­ko pa­rei­gos tu­rė­jo pri­klau­sy­ti ne vie­nai par­ti­jai, o dviem skir­tin­ goms, bet jau pust­re­čių me­tų yra prie­šin­gai. Be to, su­tar­tį pa­si­ra­šė ke­tu­rios par­ti­jos, da­bar koa­li­ci­jo­ je li­ko trys“, – sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­ džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir paaiš­ki­no, ko­dėl jo va­do­vau­ja­ma par­ti­ja tu­ri tei­sę pa­siū­ly­ti A.Ge­lū­ nui pe­rei­ti į ją. Kai ku­rie li­be­ral­cent­ris­tai ne­ nei­gė, kad kul­tū­ros mi­nist­ro pri­si­ šlie­ji­mas prie Li­be­ra­lų są­jū­džio ga­li su­kel­ti nau­ją val­dan­čio­sios koa­li­ci­ jos kri­zės ban­gą. Rengs pro­jek­tus Sei­me

Val­dan­čio­ji Tė­vy­nės są­jun­ga pa­ reiš­kė lau­kian­ti R.Pa­lai­čio pa­reiš­ ki­mo. Kon­ser­va­to­riai de­monst­ruo­ja pa­si­ry­ži­mą siek­ti su­grą­žin­ti į dar­ bą vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro at­leis­tus Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ ny­bos (FNTT) va­do­vus. Prem­je­ras pa­tvir­ti­no, kad bus lai­ko­ma­si anks­čiau dek­la­ruo­tos kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­jos at­leis­tų FNTT va­do­vų at­žvil­giu. „R.Pa­lai­ čio at­si­sta­ty­di­ni­mo aš ne­ver­ti­nu kaip mai­nų. Mes nuo­sek­liai lai­ ko­mės po­zi­ci­jos, kad po įvyk­dy­tos FNTT per­tvar­kos bus for­muo­ja­ma per­tvar­ky­tos FNTT va­do­vy­bė ir tai at­vers ga­li­my­bes at­kur­ti tei­sin­gu­ mą bu­vu­sių FNTT va­do­vų at­žvil­ giu. To­kį rei­ka­la­vi­mą esa­me pa­tei­ kę ir li­be­ral­cent­ris­tų va­do­vy­bei“, – tei­gė jis. Pa­sak A.Ku­bi­liaus, pre­zi­den­tū­ ro­je pa­siek­ti spren­di­mai „bu­vo rei­ ka­lin­gi tam, kad Vy­riau­sy­bė dirb­tų in­teg­ra­liai ir siek­tų vi­sų sa­vo stra­ te­gi­nių tiks­lų“.

Ver­ti­na blo­gai

LiCS vi­ce­pir­mi­nin­kas Arū­nas Va­ lins­kas ant­ra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad, jei­gu įta­ri­mai pa­si­tvir­ tin­tų, par­la­men­ta­ro na­rys­tė par­ti­ jo­je grei­čiau­siai bū­tų stab­do­ma, o vė­liau jis ga­li su­lauk­ti ir griež­tes­ nių san­kci­jų. „Lauk­si­me ofi­cia­lių duo­me­nų. Jei­gu iš tie­sų tie fak­tai pa­si­tvir­ tins, vi­sų pir­ma svars­ty­si­me ga­ li­my­bę stab­dy­ti jo na­rys­tę par­ti­ jo­je. O pa­skui, su­lau­kus ofi­cia­lių iš­va­dų, ga­li bū­ti, kad teks im­tis ir griež­tes­nių prie­mo­nių“, – sa­kė A.Va­lins­kas. Ant­ra­die­nio ry­tą vy­ku­sia­me frak­ci­jos po­sė­dy­je V.Ba­bi­lius ne­ da­ly­va­vo. Jis neat­vy­ko ir į ant­ra­ die­nio Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį. Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė nei­gia­mai įver­ti­no ga­li­mą ne­blai­vaus par­la­men­ta­ro pa­bė­gi­ mą iš eis­mo įvy­kio vie­tos. „Blo­gai ver­ti­nu. Ar tai bū­tų par­la­men­ta­ ras, ar bet koks pi­lie­tis – jei­gu jis iš­gė­ręs pa­da­rė ava­ri­ją ir pa­bė­go iš įvy­kio vie­tos, man at­ro­do, čia vie­na­reikš­miš­kas ver­ti­ni­mas. Tik nei­gia­mas“, – tei­gė I.De­gu­tie­nė.

„„Raš­tas: vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­lai­tis ant­ra­die­nio va­ka­rą ža­dė­jo,

kad at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą ant prem­je­ro sta­lo pa­dės šį­ryt.Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


8

trečiADIENIS, kovo 21, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2633 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1398 JAV do­le­ris 1 2,6106 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6398 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9566 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3929 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5522 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9409 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8627

pokytis

+0,2088 % –0,4353 % –0,5372 % –0,2381 % +0,0121 % +0,3084 % –0,3393 % –0,4277 % +0,0140 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,97

4,70

2,37

„Va­koil“

4,92

4,65

2,34„Brent“ naf­ta+0,23 %

At­lie­kų per­dir­bė­jai bei Ga­min­to­jų ir im­ por­tuo­to­jų aso­cia­ci­ja 30-yje vie­tų Lie­tu­ vo­je nuo va­kar pra­dė­jo su­pirk­ti pa­nau­ do­tas ba­te­ri­jas. Jei bū­tų su­pirk­tos vi­sos par­duo­da­mos ba­te­ri­jos, už jas bū­tų su­ mo­ka­ma apie 1,4 mln. li­tų per me­tus, ta­ čiau ti­kė­ti­na, kad rea­liai ga­li bū­ti su­pirk­ ta už 350 tūkst. li­tų. Už 1 kg ba­te­ri­jų su­ rin­kė­jai ke­ti­na mo­kė­ti 2 li­tus. Iki šiol jos bu­vo su­ren­ka­mos ne­mo­ka­mai.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,81 %

Su­pirks pa­nau­do­tas ba­te­ri­jas

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

–0,25 %

106,13 dol. už 1 brl. 123,28 dol. už 1 brl.

37,2 mlrd. li­tų

2011 m. pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je sie­kė tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos.

Žemynas Nes­nau­džia su­si­grą­žin­ti per­mo­kų Vos prieš sa­vai­tę pa­skel­bus apie ga­li­my­ skęsta bę teik­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio skolose (GPM) dek­la­ra­ci­jas, tai pa­da­ry­ti su­sku­ bo kas sep­tin­tas ša­lies gy­ven­to­jas. Be­ ne vi­si jie pa­si­rin­ko dek­la­ra­ci­jas pil­dy­ ti e. bū­du ir taip vers­lui at­vė­rė nau­ją pa­ slau­gų ni­šą. Ka­ro­lis Ur­bo­nas Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r i­mų gru­pės va­do­vas

I

s­pa­ni­ja yra di­džiau­sias eko­ no­m i­n is Eu­ro­p os gal­vos skaus­mas. Iš vi­sų eu­ro zo­nos be­dar­bių kas tre­čias yra Is­pa­ ni­jo­je. Be­veik pu­sė lė­šų, ku­rias Eu­ ro­pos cent­ri­nis ban­kas (ECB) sko­ li­na pie­ti­nių vals­ty­bių ban­kams, ten­ka šios ša­lies fi­nan­sų įstai­goms. Ta­čiau tai ne pa­grin­di­nė pro­ble­ma – di­džiau­sia bė­da yra tai, kad Is­pa­ ni­jos pri­va­tu­sis sek­to­rius – įmo­ nės ir gy­ven­to­jai – yra pra­si­sko­li­ nę apie ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei vi­sas vals­ty­bi­nis sek­to­rius. Pri­ dė­ję re­kor­di­nį 23 pro­c. ne­dar­bą ir pla­nuo­ja­mas tau­py­mo pro­gra­ mas, žvel­gia­me į ar­tė­jan­čias rim­ tas struk­tū­ri­nes bei eko­no­mi­nes šios ša­lies pro­ble­mas.

Prob­le­ma – po­li­ti­nės va­lios ne­bu­vi­mas, daž­nai „ska­ti­na­mas“ fi­nan­sų sek­to­riaus lo­bis­tų. Ta­čiau at­ro­do, sko­lų pro­ble­ mų ne­pa­vyks iš­spręs­ti pa­pras­tuo­ ju gel­bė­ji­mo ir „lik­vi­du­mo ska­ti­ ni­mo“ bū­du. Pag­rin­di­nis pie­ti­nių vals­ty­bių ban­kų trū­ku­mas yra ne lik­vi­du­mas, o pa­si­ti­kė­ji­mo jais ne­bu­vi­mas, ku­ris ky­la iš per­ne­lyg ma­žo ak­ci­nin­kų ka­pi­ta­lo. Ka­dan­gi ECB nė­ra tie­sio­gi­nis cent­ri­nis ban­ kas, o yra Eu­ro­pos cent­ri­nių ban­ kų jung­ti­nis vie­ne­tas, tai­gi at­ski­ ri ban­kai tu­ri ne­ma­žai ga­lios leis­ti eu­rus pa­gal sa­vo po­rei­kius be cent­ ri­nio biu­ro lei­di­mo. Vie­nin­te­lis bū­das su­stab­dy­ti šią kri­zę – nu­ra­šy­ti vals­ty­bių sko­ las (ku­rios ne­tie­sio­giai di­dė­ja ir dėl ma­žė­jan­čios Eu­ro­pos po­pu­lia­ci­jos), kiek­vie­nai jų na­cio­na­li­zuo­ti sa­vo ban­kų sis­te­mą, su­stip­rin­ti pa­si­ti­ kė­ji­mą ja, at­kur­ti eko­no­mi­kos au­gi­ mą at­nau­ji­nant sko­li­ni­mą ir, atė­jus tin­ka­mam lai­kui, pel­nin­gai par­duo­ti na­cio­na­li­zuo­tus ban­kus. Di­džiau­sia pro­ble­ma – po­li­ti­nės va­lios ne­bu­vi­ mas, daž­nai „ska­ti­na­mas“ fi­nan­sų sek­to­riaus lo­bis­tų.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Gy­ven­to­jai ne­del­sia

Per sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) su­lau­kė net 130 tūkst. pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­ci­jų už 2011 m., ar­ba 14,2 pro­c. iš vi­sų 920 tūkst. gy­ven­to­jų su­for­muo­tų pre­li­mi­na­rių dek­la­ra­ci­jų. Tai reiš­ kia, kad dek­la­ruo­ti pa­ja­mas ir su­ si­grą­žin­ti per­mo­kas per sa­vai­tę su­sku­bo kas sep­tin­tas tai tu­rin­tis pa­da­ry­ti ša­lies gy­ven­to­jas. Kaip ir per­nai, šie­met di­džio­ ji dau­gu­ma gy­ven­to­jų nau­do­jo­ si ga­li­my­be dek­la­ra­ci­jas pil­dy­ ti e. bū­du. Per sa­vai­tę re­gist­ruo­ta dau­giau nei 129 tūkst. e. dek­la­ ra­ci­jų – net 99,2 pro­c. vi­sų VMI pa­teik­tų dek­la­ra­ci­jų. Praė­ju­siais me­tais iš vi­so e. bū­du už­pil­dy­tos dek­la­ra­ci­jos su­da­rė šiek tiek ma­ žiau – 84,5 pro­c. – vi­sų gy­ven­to­ jų pa­teik­tų dek­la­ra­ci­jų. Pil­dy­ti dek­la­ra­ci­jas e. bū­du gy­ ven­to­jus vi­lio­ja ne tik ga­li­my­bė at­lik­ti šį dar­bą nei­šė­jus iš na­mų, ta­čiau ir ga­li­my­bė grei­čiau su­si­ grą­žin­ti mo­kes­čio per­mo­kas. Tei­ sin­gas dek­la­ra­ci­jas e. bū­du pa­tei­kę gy­ven­to­jai jų ga­li ti­kė­tis jau ko­vo pa­bai­go­je. Po­pie­ri­nes dek­la­ra­ci­ jas pil­dę gy­ven­to­jai tu­rės luk­te­lė­ti il­giau, nes jiems grą­žin­ti per­mo­ kas VMI yra įsi­pa­rei­go­ju­si iki lie­ pos 31 d. Grą­žins kaip ir per­nai

Pla­nuo­ja­ma, kad šiais me­tais, pa­ ly­gin­ti su praė­ju­siais, di­de­lių po­ ky­čių ne­bus ir ša­lies gy­ven­to­jams bus grą­žin­tas pa­na­šus mo­kes­čio per­mo­kų dy­dis. „Rem­da­mie­si šiuo me­tu tu­ri­ mais duo­me­ni­mis ir iš­li­kus toms pa­čioms dek­la­ruo­jan­čių­jų, kad su­si­grą­žin­tų GPM per­mo­ką gy­ ven­to­jų skai­čiaus ten­den­ci­joms, pro­gno­zuo­ja­me, kad 2012 m. gy­ ven­to­jams tu­rė­tų bū­ti grą­žin­ta apie 215 mln. li­tų GPM per­mo­kos“, – sa­kė VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ ja Vil­ma Vil­džiū­nai­tė. Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, 2011 m. gy­ven­to­jams už praė­ju­sius ir anks­ tes­nius mo­kes­ti­nius lai­ko­tar­pius bu­vo grą­žin­ta 213 mln. li­tų GPM per­mo­kų.

Ieš­ko pa­gal­bos

Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja nau­do­tis e. dek­la­ ra­vi­mo sis­te­ma, ku­rio­se var­to­to­jai ga­li ras­ti jiems iš da­lies su­for­muo­ tą ar­ba vi­sai už­pil­dy­tą dek­la­ra­ci­ ją. Vis dėl­to da­liai gy­ven­to­jų to­ kios pa­gal­bos ne­pa­kan­ka, to­dėl jie ieš­ko tar­pi­nin­kų, ga­lin­čių šį dar­bą nu­dirb­ti už juos.

Per­nai apie 227 tūkst. gy­ven­to­jų dek­la­ruo­da­mi pa­ ja­mas ga­lė­jo su­si­ grą­žin­ti mo­kes­čio per­mo­kas, bet to ne­ pa­da­rė.

„Di­džia­jai da­liai žmo­nių pa­kan­ ka tik pa­tik­rin­ti, ar dek­la­ra­ci­jo­je pa­teik­ti duo­me­nys yra tei­sin­gi, ir elekt­ro­ni­niu bū­du ją pa­teik­ti VMI. Tai už­trun­ka tik ke­lias mi­nu­tes, o vi­sa pri­va­ti in­for­ma­ci­ja apie gy­ ven­to­jo pa­ja­mas ir iš­lai­das ne­pa­ ten­ka tre­tie­siems as­me­nims. Vis dėl­to da­lis mo­kes­čių mo­kė­to­jų, pa­vyz­džiui, in­di­vi­dua­lią­ją veik­ lą vyk­dan­tys gy­ven­to­jai, dek­la­ ra­ci­jas tu­ri pil­dy­ti pa­tys, nes VMI iš ki­tų šal­ti­nių ne­gau­na duo­me­nų apie jų pa­ja­mas ir iš­lai­das“, – sa­ kė V.Vil­džiū­nai­tė. Anot pa­šne­ko­vės, to­kiems gy­ ven­to­jams VMI siū­lo pa­gal­bą in­ ter­ne­to sve­tai­nė­je, taip pat gy­ven­ to­jus kon­sul­tuo­ja te­le­fo­nu. At­ra­do po­rei­kį

Nors VMI su­for­muo­tą pre­li­mi­na­ rią dek­la­ra­ci­ją e. bū­du gy­ven­to­jas ga­li pa­teik­ti vos per ke­lias mi­nu­ tes ir be jo­kio var­go, kai ku­rie tar­ pi­nin­kai su­gal­vo­jo pa­si­pel­ny­ti iš kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo sto­ko­ jan­čių gy­ven­to­jų. Vos praė­ju­sių me­tų ko­vą re­ gist­ruo­ta bend­ro­vė „ACVK“ gy­ ven­to­jams siū­lo tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gą pa­tei­kiant dek­la­ra­ci­ją. Ga­ran­tuo­ja­ma, kad žmo­gui ne­ reiks išei­ti net iš na­mų. Nes tar­ pi­nin­kai at­liks tą pa­tį, ką jis pa­ts

„„Pa­to­gu: di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų dek­la­ra­ci­jų VMI pa­sie­kia e. bū­du, tar­

pi­nin­kai su­sku­bo pa­si­pel­ny­ti iš kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo sto­ko­jan­ čių gy­ven­to­jų. Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

ga­li pa­da­ry­ti pri­sė­dęs prie kom­ piu­te­rio, o jei­gu trūks­ta ži­nių – pa­skam­bi­nęs te­le­fo­nu VMI kon­ sul­tan­tams. In­ter­ne­to sve­tai­nė­je dek­la­ra­ci­ jaOK.lt ra­šo­ma, kad dek­la­ra­ci­ja bus pa­teik­ta pa­gal VMI duo­me­nis, t. y. tuos pa­čius, ku­rie jau yra su­for­ muo­ti pre­li­mi­na­rio­se dek­la­ra­ci­jo­je. „Jei­gu tam tik­rų duo­me­nų VMI ne­ tu­rės, su Ju­mis su­si­siek­si­me ir pa­ pra­šy­si­me juos pa­teik­ti“, – ra­šo­ma in­ter­ne­to po­rta­le. Dėl šios prie­žas­ ties dau­giau­sia sun­ku­mų gy­ven­to­ jams ir iš­ky­la tei­kiant dek­la­ra­ci­jas. „Iš ofi­cia­lių VMI duo­me­nų pa­ da­rė­me ana­li­zę ir pa­ma­tė­me, kad per­nai apie 227 tūkst. gy­ven­to­jų dek­la­ruo­da­mi pa­ja­mas ga­lė­jo su­ si­grą­žin­ti mo­kes­čio per­mo­kas, bet to ne­pa­da­rė. Tai­gi pa­da­rė­me iš­ va­dą, kad to­kios pa­slau­gos po­rei­ kis tik­rai yra“, – pa­sa­ko­jo sve­tai­ nės dek­la­ra­ci­jaOK.lt kon­sul­tan­tas Ar­tū­ras Vinc­ke­vi­čius. A.Vinc­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad be­si­do­min­čių skai­čius spar­čiai

au­ga ir šiuo me­tu per die­ną su­ lau­kia­ma apie 3 tūkst. uni­ka­lių lan­ky­to­jų. Tri­jų mi­nu­čių rū­pes­tis

Pa­gal­bą dek­la­ruo­jant 2011 m. pa­ ja­mas bend­ro­vė įver­ti­na 79 li­tais. A.Vinc­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, kai­na ati­ tin­ka ko­ky­bę. To­dėl esą da­lis gy­ven­ to­jų su­si­gun­do šią pa­slau­gą pirk­ti, nors pa­si­sten­gę ir pa­tys ga­lė­tų tai pa­da­ry­ti per ke­lias mi­nu­tes. „Kai ku­rie klien­tai dėl pa­slau­gos kai­nos už­si­sa­ky­ti ne­no­ri, bet pa­tys pa­ban­do ir ga­liau­siai pas mus su­ grįž­ta. Ar­ba pa­skai­čiuo­ja, kad ke­ lis kar­tus va­žiuo­ti pas pa­žįs­ta­mą bu­hal­te­rį pra­šy­ti pa­slau­gos, at­si­ dė­ko­jant jam vež­ti gė­lių, dė­žu­tę sal­dai­nių kar­tais kai­nuo­ja ir dau­ giau“, – sa­kė jis. Anot pa­šne­ko­vo, už­si­sa­ky­ti pa­ slau­gą ir už ją su­mo­kė­ti už­trun­ ka vos tris mi­nu­tes, o dek­la­ra­ci­jos už­pil­dy­mo truk­mė pri­klau­so nuo gy­ven­to­jo vyk­dy­tos eko­no­mi­nės veik­los su­dė­tin­gu­mo.


9

TrečiADIENIS, kovo 21, 2012

Pasaulis Opo­zi­ci­jos ran­kos ­ ir­gi su­tep­tos

Va­ti­ka­no ban­kas ­ neat­sik­ra­to įta­rimų

Gink­luo­ta Si­ri­jos opo­zi­ci­ja da­ro rim­ tų žmo­gaus tei­sių pa­žei­dimų, tarp jų yra žmo­nių gro­bi­mai, kan­ki­ni­mai ir sau­gu­mo pa­jėgų na­rių bei vy­riau­sybės ša­li­ninkų eg­ ze­ku­ci­jos. To­kias iš­va­das va­kar pa­skelbė Niu­jor­ke įsikū­ru­si žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Hu­man Rights Watch“. Ji taip pat nu­rodė, kad pro­tes­tai, pra­si­dėję Si­ri­jo­je prie­š me­tus kaip tai­kus judė­ji­mas, vir­to gink­luo­tu su­ki­li­mu.

JAV ban­ki­nin­kystės mil­ži­no „JP Mor­gan Cha­se“ sky­rius Ita­li­jo­je nu­sprendė už­da­ ry­ti Va­ti­ka­no ban­ko sąskaitą, pa­didė­jus su­si­rūpi­ni­mui dėl ne­pa­kan­ka­mo skaid­ru­ mo Šven­to­jo Sos­to fi­nansų ins­ti­tu­ci­jo­je. Ban­kas, ku­ris ofi­cia­liai va­di­na­mas Re­li­gi­ nių rei­kalų ins­ti­tu­tu, jau kurį laiką mėgi­na už­si­tik­rin­ti Eu­ro­pos pa­lai­kymą ir at­si­ri­bo­ti nuo skan­dalų dėl įta­ria­mo pi­nigų plo­vi­mo ir su­kčia­vi­mo.

124

-ąjį

gimtadienį rytoj švęs Anglijos futbolo lyga.

Žu­di­kas šaudė ir fil­ma­vo?

Ira­kui ruo­šian­ tis svar­biam ki­tos sa­vaitės iš­ban­dy­mui, per šalį va­ kar nu­vil­ni­ju­si smur­to ban­ga ap­nuo­gi­no vis dar krau­juo­ jan­čias vals­ tybės žaiz­das.

Už­puo­li­kas, ku­ris pir­ma­dienį nu­šovė tris vai­kus ir ra­biną vie­ no­je Prancū­zi­jos žydų mo­kyk­ lo­je, bu­vo žiau­rus žu­di­kas, ku­ ris sa­vo nu­si­kal­timą tik­riau­siai fil­ma­vo spor­ti­ne vaiz­do ka­me­ ra, pri­ka­bin­ta sau ant krūtinės.

„„Pa­vo­jai: ga­lin­ga ir ne­tikė­ta smur­to ban­ga pa­kurstė dar dau­giau abe­jo­nių, ar Ira­kas pa­jėgs už­tik­rin­ti sau­gumą per

Arabų ly­gos viršū­nių su­si­ti­kimą. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ira­kas vėl springs­ta krau­ju

Šias ata­kas ne­dels­da­mi pa­smerkė Ira­ko va­do­vai ir jas pa­va­di­no dži­ ha­distų pa­stan­go­mis su­žlug­dy­ti šį mėnesį tu­rintį įvyk­ti Arabų ly­gos viršū­nių su­si­ti­kimą. Iš­puo­liai įvyk­dy­ti try­li­ko­je mies­ tų ir mies­te­lių, pra­de­dant šiau­ri­niu naf­tos pra­monės cent­ru Kir­ku­ku, bai­giant Ira­ko pie­tuo­se esan­čiu šii­ tų šven­tuo­ju mies­tu Kar­ba­la.

ruo­šian­tis ko­vo 27–29 d. vyk­sian­ čiam viršū­nių su­si­ti­ki­mui. Pa­sak pa­ reigūnų, per šią ata­ką žu­vo bent trys žmonės, de­vy­ni bu­vo su­žeis­ti. Ke­lios va­lan­dos prie­š spro­ gimą prie mi­nis­te­ri­jos vie­nas mir­ ti­nin­kas de­to­na­vo au­to­mo­bi­ly­ je pa­slėptą bombą sos­tinės cent­re. Spro­gi­mas už­mušė ke­tu­ris žmo­ nes, aš­tuo­nis su­žeidė, kaip nu­rodė sau­gu­mo ir me­di­ci­nos pa­reigū­nai. Per pa­ry­čiais su­rengtą gink­luotų už­puo­likų ata­ką vie­no­je baž­ny­čio­je va­karų Bag­da­de bu­vo nu­žu­dy­ti trys po­li­ci­nin­kai. Skaud­žiau­si iš­puo­liai ant­ra­dienį bu­vo įvyk­dy­ti Kir­ku­ke ir Kar­ba­lo­je – juo­se žu­vo iš vi­so 26 žmonės. Kir­ ku­ke, ku­rio gy­ven­tojų et­ninė su­dėtis la­bai miš­ri, au­to­mo­bi­ly­je pa­slėptas sprog­muo de­to­na­vo prie po­li­ci­jos pa­sta­to ir už­mušė 13 bei su­žeidė 50 žmo­nių. Vi­si žu­vu­sie­ji ir dau­gu­ma su­žeistųjų bu­vo po­li­ci­nin­kai. Po ga­ lin­go spro­gi­mo, ku­ris ap­ga­di­no de­ šim­tis po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių, pra­ėjus ke­lioms mi­nutėms drioks­telė­jo ki­tas už­mi­nuo­tas au­to­mo­bi­lis, ta­čiau šis spro­gi­mas bu­vo silp­nes­nis. Va­ka­rinės An­ba­ro pro­vin­ci­jos sos­tinė­je Ra­ma­di spro­gus dar vie­ nam už­mi­nuo­tam au­to­mo­bi­liui žu­ vo du žmonės, o 11 nu­kentė­jo, kaip nu­rodė po­li­ci­ja ir me­di­kai. Vėliau šia­me mies­te per iš­puolį, ku­rio tai­ ki­niu ta­po An­ba­ro gu­ber­na­to­rius Qas­si­mas Mo­ham­me­das Abe­das, per pa­kelės bom­bos spro­gimą bu­ vo su­žeis­ti du žmonės, bet pa­ts pa­ reigū­nas ne­nu­kentė­jo.

Smogė į pa­čią širdį

Teks už­da­ry­ti sos­tinę?

„Al Qae­dos“ brai­žas

Dau­giau nei de­šim­ty­je Ira­ko mies­ tų ir gy­ven­vie­čių ma­žiau­siai 45 žmonės va­kar žu­vo per iš­puo­ lius, mi­nint JAV va­do­vau­jamų pa­ jėgų in­va­zi­jos me­ti­nes, taip pat li­ kus ke­lioms die­noms iki arabų ša­lių viršū­nių su­si­ti­ki­mo Bag­da­de. Smur­to pliūps­niai, per ku­riuos dar per 180 žmo­nių bu­vo su­žeis­ti, turė­jo tarp­tau­ti­nio te­ro­ristų tink­ lo „Al Qae­da“ or­ga­ni­zuo­ja­miems iš­puo­liams būdingų po­žy­mių. Šis dži­ha­distų judė­ji­mas ne­re­tai steng­da­vo­si su­reng­ti koor­di­nuo­tus sprog­di­ni­mus dau­ge­ly­je ša­lies vie­ tų, kad aukų būtų kuo dau­giau.

Už­mi­nuo­tas au­to­mo­ bi­lis spro­go prie­šais už­sie­nio rei­kalų mi­ nis­te­riją, nors Bag­ da­de bu­vo smar­kiai su­stip­rin­tos sau­gu­ mo prie­monės.

Bag­da­do cent­re už­mi­nuo­tas au­to­ mo­bi­lis spro­go stovė­ji­mo aikš­telė­je prie­šais Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos pa­statą, nors sos­tinė­je bu­vo smar­kiai su­stip­rin­tos sau­gu­mo prie­monės,

Ga­lin­ga ir ne­tikė­ta smur­to ban­ga bu­vo kru­vi­niau­sia Ira­ke nuo sau­ sio 14 d., kai per vieną sprog­di­ nimą pie­ti­nio Bas­ros uos­ta­mies­ čio apy­linkė­se žu­vo 53 žmonės.

Nau­jau­si iš­puo­liai bu­vo įvyk­dy­ti mi­nint JAV va­do­vau­jamų pa­jėgų in­va­zi­jos į Iraką, per ku­rią bu­vo nu­vers­tas dik­ta­to­riaus Sad­da­mo Hus­sei­no re­ži­mas, pra­džios de­ vintą­sias me­ti­nes, taip pat li­kus ke­lioms die­noms iki Arabų ly­gos viršū­nių su­si­ti­ki­mo Bag­da­de. Ki­ lo dar dau­giau abe­jo­nių, ar Ira­kas pa­jėgs už­tik­rin­ti sau­gumą per to­ kį svarbų ren­ginį. 22 ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos ly­de­riai Ira­ko sos­tinė­je su­si­tiks pirmą­kart

po 1990 m., kai S.Hus­sei­nas su­ rengė in­va­ziją į Ku­veitą. Pa­reigū­nai tvir­ti­na, kad Ira­ko pa­ jėgos pa­jėgios už­tik­rin­ti sau­gumą, ta­čiau pri­pažįs­ta, jog šiam tiks­lui įgy­ven­din­ti ga­li pri­reik­ti fak­tiš­kai už­da­ry­ti sos­tinę. Smur­tas Ira­ke šiuo me­tu yra su­ mažėjęs, pa­ly­gin­ti su jo pi­ku 2006– 2007 m., ta­čiau iš­puo­liai tebė­ra daž­ ni. Kaip ro­do ofi­cia­li sta­tis­ti­ka, va­sarį per ata­kas žu­vo iš vi­so 150 ira­kie­čių. BNS inf.

Užg­riu­vo nau­ji rūpes­čiai Iraką ka­muo­ja di­de­lis ne­dar­bas, ko­ rup­ci­ja ir men­kai išplė­to­ta inf­rast­ ruktū­ra, pa­veik­ta il­gai tru­ku­sių san­kcijų, ka­ro ir eko­no­mi­nio ap­lai­du­mo. Smur­tui kiek pri­slo­pus, dau­ge­liui ira­ kie­čių par­ūpo eko­no­minė ge­rovė. An­tia­me­ri­kie­tiš­ko šiitų dva­si­nin­ko Muq­ta­dos al Sad­ro ša­li­nin­kai pir­ma­ dienį Bas­ro­je su­rengė de­monst­ra­ciją rei­ka­lau­da­mi ge­res­nių gy­ve­ni­mo sąly­ gų, di­des­nio at­ly­gio už darbą, ko­ky­biškų viešųjų pa­slaugų ir ma­žiau ko­rup­ci­jos. „Mes ko­vo­jo­me už Iraką ir iš­lais­v i­ no­me jį nuo ame­r i­k ie­č ių oku­pa­ci­ jos. Da­bar vy­r iau­sybė turėtų pa­ten­ kin­ti mūsų rei­ka­la­vi­mus su­kur­ti ge­ resnį gy­ve­n imą“, – de­monst­ra­ci­jo­je kalbė­jo M.al Sad­ras.

Jis ir prem­je­ras Nou­r i al Ma­l i­k i yra vy­r iau­sybės par­t ne­r iai, bet jųdvie­ jų san­ty­k ius tem­do įtam­pa ir tar­pu­ sa­vio įta­ri­mai. Tarp pro­tes­t uo­tojų pir­m a­d ienį bu­vo 27 metų Has­s a­nas Sa­le­has. 2007 m. jis baigė vals­ty­binį Tech­no­ lo­g i­jos ins­ti­tutą, bet iki šiol ne­ga­li su­ si­ras­ti dar­bo pa­gal spe­cia­lybę. „Dir­bu sta­ty­bi­n in­k u, nes ne­ga­l iu įsi­ dar­bin­ti vals­tybės sek­to­riu­je. Mes la­ bai ken­čia­me šio­je tur­tin­go­je ša­ly­je“, – kalbė­jo vy­riš­k is. Vals­tybė yra vie­na did­ž iau­sių darb­ da­vių, todėl dau­ge­lis ira­kie­čių ieš­ko­ da­mi dar­bo de­da į ją daug vil­čių. „The Wall Street Jour­nal“ inf.

Anot vi­daus rei­kalų mi­nist­ro Clau­de’o Gu­éant’o, to­kią prie­ laidą leid­žia da­ry­ti mo­kyk­los stebė­ji­mo ka­merų įra­šai. „Tai pri­de­da dar vieną ele­ mentą žu­di­ko po­rtre­tui. Jis bu­ vo žiau­rus, kad tai fil­muotų“, – sakė C.Gu­éant’as Tulū­zo­ je pa­ger­bus žu­dy­nių au­kas ty­los mi­nu­te. – Tai ro­do žmog­žud­žio po­rtretą – la­bai šal­to, la­bai ryž­ tin­go, tiks­liai ju­dan­čio, todėl la­ bai žiau­raus.“ Mi­nist­ras kėlė prie­laidą, kad žu­di­kas fil­ma­vo sa­vo veiks­mus ar­ba siek­da­mas per­žiūrė­ti, ar­ ba trans­liuo­ti šį vaiz­do įrašą. Prancū­zi­jos po­li­ci­ja ieš­ko to­kio įra­šo in­ter­ne­te, ta­čiau C.Gu­ éant’as nu­rodė, kad iki ant­ra­ die­nio ry­to šios pa­stan­gos bu­vo bergžd­žios. Žu­di­ko ieš­ko per 200 po­li­ci­ jos pa­reigūnų. Kaip įta­ria­ma, tas pa­ts as­muo praeitą sa­vaitę per du iš­puo­lius Tulū­zo­je ir nuo jos į šiaurę esan­čia­me Mon­to­ba­no mies­te­ly­je nu­šovė tris Prancū­ zi­jos oro de­san­ti­nin­kus. Pa­sak C.Gu­éant’o, po­li­ci­ja tik­ ri­na in­for­ma­ciją, ga­lin­čią pa­dėti išaiš­kin­ti šiuos iš­puo­lius, tu­rin­ čius ke­lis bend­rus po­žy­mius. Per vi­sus tris iš­puo­lius už­ puo­li­kas at­vyk­da­vo vog­tu mo­ pe­du ir šau­dy­da­vo iš .45 co­lio ka­lib­ro pis­to­le­to „Colt“. „Su­sek­si­me šį pa­baisą. Ra­si­ me jį, pa­trauk­si­me at­sa­ko­mybėn ir nu­bau­si­me“, – pa­reiškė Prancū­zi­jos už­sie­nio rei­kalų mi­ nist­ras Alai­nas Juppé. Po­li­ci­ja iki šiol ne­įvar­di­jo įta­ ria­mo­jo, ta­čiau maž­daug mi­li­ joną gy­ven­tojų tu­rin­čio­je Tulū­ zo­je ieš­ko­ma vy­ro, ku­ris ga­li būti ge­rai mo­ky­tas šau­lys, taip pat mo­pe­do „Ya­ma­ha“, ku­riuo jis pa­spruk­da­vo. Pir­ma­die­ni­nis šau­dy­mas bu­ vo dau­giau­sia aukų nu­si­ne­šu­si an­ti­se­mi­tinė ata­ka Prancū­zi­jo­je per be­veik 30 pa­starųjų metų. 1982 m. rugpjūtį še­ši žmo­ nės žu­vo nuo šūvių ir gra­natų spro­gimų per iš­puolį res­to­ra­ne „Gol­den­berg“ Pa­ry­žiaus Ma­ rė ra­jo­ne, ku­ria­me gy­ve­na dau­ giau­sia žy­dai. BNS inf.


10

trečiadienis, kovo 21, 2012

sportas

Už­kirs­ke­lią ne­są­ži­nin­gam spor­tui Eu­ro­pos Ta­ry­bos ša­lių na­rių už spor­tą at­sa­kin­gų mi­nist­rų su­si­ti­ki­ me Ser­bi­jo­je pri­tar­ta, kad, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią su­si­ta­ri­mų dėl var­žy­ bų re­zul­ta­tų pro­ble­mai ir ko­vo­ti su ja, rei­ka­lin­gas at­ski­ras tarp­tau­ti­nis do­ku­men­tas – kon­ven­ci­ja.

Nu­tar­ta pra­dė­ti pro­ce­sus, rei­ka­lin­ gus, kad to­kia kon­ven­ci­ja kiek įma­ no­ma grei­čiau at­si­ras­tų. „Šis mi­nist­rų su­si­ti­ki­mas bu­vo pir­ma­sis žings­nis, ku­riuo iš­reikš­ta Eu­ro­pos vals­ty­bių po­zi­ci­ja, kad sie­ kiant spręs­ti ne­są­ži­nin­gų var­žy­bų pro­ble­mą rei­kia bend­ro tarp­tau­ti­ nio su­ta­ri­mo. Lie­tu­va pri­ta­rė kon­ ven­ci­jos idė­jai, nes tai bū­tų svar­ biau­sias tarp­tau­ti­nis do­ku­men­tas, su­tei­kian­tis ga­li­my­bių ak­ty­viau ir efek­ty­viau spręs­ti šią pro­ble­mą“, – sa­kė Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­ par­ta­men­to (KKSD) ge­ne­ra­li­nis di­ rek­to­rius Kle­men­sas Rim­še­lis. Pa­sak KKSD va­do­vo, Lie­tu­vo­je kol kas fik­suo­ti pa­vie­niai ne­są­ži­ nin­gų var­žy­bų at­ve­jai, ta­čiau pre­ ven­ci­jos prie­mo­nės yra bū­ti­nos sie­kiant už­kirs­ti ke­lią šios pro­ble­ mos au­gi­mui. Be to, mi­nist­rų su­ si­ti­ki­me bu­vo ak­cen­tuo­ta, kad, spren­džiant su­si­ta­ri­mų dėl var­žy­bų re­zul­ta­tų pro­ble­mą, svar­bu įtrauk­

Kle­men­sas Rim­še­lis:

Sie­kiant spręs­ti ne­ są­ži­nin­gų var­žy­ bų pro­ble­mą rei­kia bend­ro tarp­tau­ti­nio su­ta­ri­mo.

ti la­žy­bų vers­lo at­sto­vus. Ne­są­ži­ nin­gų var­žy­bų pro­ble­ma glau­džiai su­si­ju­si su la­žy­bo­mis, ku­rių spar­ tė­jan­tis per­kė­li­mas į in­ter­ne­tą iš­ ple­čia ir ne­są­ži­nin­gų var­žy­bų or­ga­ ni­za­to­rių vei­ki­mo erd­vę. Mi­nist­rų su­si­ti­ki­me dėl kon­ven­ ci­jos abe­jo­jo tik Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, tei­gu­si, kad šiai pro­ble­mai spręs­ti už­ten­ka efek­ty­viai vei­kian­čių na­ cio­na­li­nių prie­mo­nių, to­kių kaip šio­je ša­ly­je įtvir­tin­ta su­ba­lan­suo­ta at­sa­ko­my­bė tarp val­džios ins­ti­tu­ ci­jų ir spor­to or­ga­ni­za­ci­jų, kei­ti­ma­ sis in­for­ma­ci­ja, Lo­ši­mų prie­žiū­ros ko­mi­si­ja. Su­si­ti­ki­me su­tar­ta, kad ren­giant kon­ven­ci­ją di­de­lis dė­me­ sys tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mas pre­ven­ci­ nėms prie­mo­nėms. Kon­ven­ci­ja, skir­ta ko­vai su su­si­ ta­ri­mais dėl var­žy­bų re­zul­ta­tų, kaip ir ki­tos Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­ jos – dėl do­pin­go nau­do­ji­mo spor­te ir dėl bru­ta­laus žiū­ro­vų el­ge­sio per spor­to var­žy­bas – tu­rė­tų bū­ti at­vi­ra ne tik Eu­ro­pos vals­ty­bėms. KD, KKSD inf.

„Žalgiris“ su „Rū­du­piu“ kovos tris­kart per pen­kias die­nas Sėk­min­gai VTB Vie­ nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos re­gu­lia­rų­jį se­ zo­ną už­bai­gu­siam Kau­no „Žal­gi­riui“ atė­jo lai­kas įro­dy­ ti sa­vo pra­na­šu­mą ir žai­džiant su Lie­tu­ vos ko­man­do­mis.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Per ar­ti­miau­sias pen­kias die­ nas žal­gi­rie­čių lau­kia in­ten­sy­vus rung­ty­nių ma­ra­to­nas – net ke­tu­ ri su­si­ti­ki­mai. Šian­dien ir po­ryt Alek­sand­ro Tri­fu­no­vi­čiaus va­do­ vau­ja­mas „Žal­gi­ris“ žais Bal­ti­jos ly­gos (BBL) ket­virt­fi­na­lio ma­čus su Prie­nų „Rū­du­piu“. Šeš­ta­die­nį Lie­ tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) rung­ ty­nė­se žal­gi­rie­čių var­žo­vai bus Kau­no „Bal­tų“ krep­ši­nin­kai, o sa­ vai­tę ša­lies čem­pio­nai už­baigs vėl­ gi LKL akis­ta­ta su „Rū­du­piu“. „Žal­gi­rio“ puo­lė­jas, 2003-ių­jų Eu­ro­pos čem­pio­nas Dai­nius Ša­len­ga pui­kiai pa­žįs­ta Prie­nų eki­pą. 34-erių va­rė­niš­kis šį se­zo­ną pra­dė­jo vil­kė­da­ mas bū­tent „Rū­du­pio“ marš­ki­nė­lius, o gruo­džio pa­bai­go­je bu­vo pa­kvies­ tas su­grįž­ti į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę. Šį se­zo­ną abie­jų ko­man­dų ke­liai kar­tą jau bu­vo su­si­kir­tę. Sau­sio pa­ bai­go­je įvy­ku­sio­se LKL rung­ty­nė­ se kau­nie­čiai tik po la­bai at­kak­lios ko­vos pa­lau­žė am­bi­cin­gus Vir­gi­ni­ jaus Šeš­kaus auk­lė­ti­nius 76:74. – Dai­niau, su „Rū­du­piu“ per ar­ ti­miau­sias pen­kias die­nas su­si­ tik­si­te net tris kar­tus. Ar jums, šį se­zo­ną pra­dė­ju­siam Prie­nuo­

„„Am­bi­ci­jos: pir­mo­ji šį se­zo­ną „Žal­gi­rio“ ir „Rū­du­pio“ dvi­ko­va bu­vo ypač at­kak­li.

se, akis­ta­tos su bu­vu­sia ko­man­ da bus kuo nors iš­skir­ti­nės? – pa­klau­sė­me D.Ša­len­gos. – Jo­kių sen­ti­men­tų „Rū­du­piui“ grei­čiau­siai tik­rai ne­jau­siu. Keis­ta tik dėl to, kad prieš ke­lis mė­ne­sius su dau­gu­ma prie­niš­kių bu­vo­me ko­ man­dos drau­gai, o da­bar teks sto­ vė­ti skir­tin­go­se ba­ri­ka­dos pu­sė­se. Esa­me pro­fe­sio­na­lai ir vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad to­kia spor­ti­nin­ kų da­lia. Bus ma­lo­nu pa­si­var­žy­ti su bu­vu­siais sa­vo ko­le­go­mis. Da­ bar esu su­si­tel­kęs tik ties „Žal­gi­ rio“ rei­ka­lais. – Krep­ši­nio spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad pa­sta­ruo­ju me­tu „Žal­gi­rio“ žai­di­mo krei­vė spar­čiai ky­la. Ką dar rei­kė­tų pa­to­bu­lin­ti? – Bu­vo ne­blo­ga at­kar­pa, per ku­rią ne tik gerai žai­dė­me, bet ir lai­mė­ jo­me daug svar­bių rung­ty­nių. Tiek

mes, tiek vi­si ko­man­dos aist­ruo­ liai ti­ki­si, kad to­kią žai­di­mo ko­ky­bę mums pa­vyks iš­lai­ky­ti. Dau­giau­sia ne­ri­mo kelia ban­guo­tas žai­di­mas. Tai ne kar­tą yra pa­žy­mė­ję ir tre­ne­ riai. Jei­gu su­ge­bė­si­me iš­lai­ky­ti sta­ bi­lu­mą ir ne­pra­ras­ti kon­cent­ra­ci­jos vi­sas 40 mi­nu­čių, ga­li­ma žais­ti dar ge­riau. Šį se­zo­ną jau bu­vo ne­ma­žai pa­ki­li­mų ir nuo­smu­kių. No­rė­tų­si ti­ kė­tis, kad da­bar­ti­nę for­mą iš­lai­ky­ si­me kuo il­giau, nes ar­tė­ja le­mia­mų ko­vų me­tas. – Praė­ju­sią sa­vai­tę iš­lai­kė­te svar­bų eg­za­mi­ną VTB Vie­nin­ go­je krep­ši­nio ly­go­je. Ar po šių dvi­ko­vų ne­bus sun­ku nu­si­teik­ ti rung­ty­nėms LKL fron­te, kur var­žo­vai iš pir­mo žvilgs­nio tu­ rė­tų bū­ti ne to­kie grės­min­gi? – Se­zo­nas ar­tė­ja prie pa­bai­gos. Vi­ suo­se tur­ny­ruo­se li­ko tik svar­bios

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

dvi­ko­vos. La­bai ge­rai, kad su­ge­ bė­jo­me pa­tek­ti į VTB Vie­nin­go­ sios krep­ši­nio ly­gos at­krin­ta­mą­ sias var­žy­bas. Ma­nau, kad šia­me tur­ny­re dar ga­li­me ne­ma­žai nu­ veik­ti. BBL ly­go­je – taip pat jau at­krin­ta­mo­sios var­žy­bos, tad il­ sė­tis ir lauk­ti ko nors atei­ty­je ne­ bė­ra ka­da.

BBL ket­virt­fi­na­liai Kau­no „Žal­g i­ris“–Prienų „Rū­du­ pis“ (ko­vo 21, 23 ir pri­rei­kus 28 d.), Ry­gos VEF–Talino „Ka­lev“ (ko­vo 22, 24 ir pri­rei­kus 31 d,), „Šiau­liai“– Liubercų „Triumf“ (ko­vo 10 d. pir­ mą ma­čą 84:76 lai­mė­jo „Triumf“, ba­ lan­džio 6 ir pri­rei­kus 7 d.), Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ – „Vents­pils“ (ko­ vo 23, ba­lan­d žio 2 ir pri­rei­kus 4 d.).

Sa­lės fut­bo­lo čem­pio­nai ieš­kos bra­zi­lų Ma­rius Bag­do­nas Lie­tu­vos sa­lės fut­bo­lo A ly­go­je – nau­jas ly­de­ris: Vil­niaus „Be­ken­ tas“ iš­ver­tė iš čem­pio­no sos­to pa­ sta­rai­siais me­tais pen­kis­kart iš ei­ lės trium­fa­vu­sį Kau­no „Nau­ta­ros“ klu­bą.

Pas­ku­ti­nė šį se­zo­ną fa­vo­ri­tų dvi­ko­ va bai­gė­si ly­gio­sio­mis 3:3. Vil­nie­ čiams to už­te­ko, kad vie­nu taš­ku ap­lenk­tų kau­nie­čius ir pir­mą kar­tą pa­si­puoš­tų auk­so me­da­liais. Le­mia­ma­me ma­če vis­kas bu­vo „Nau­ta­ros“ fut­bo­li­nin­kų ran­ko­ se. Kau­nie­čiai pir­ma­vo 2:0, ta­čiau per­sva­ros neiš­sau­go­jo, o čem­pio­ nų ti­tu­lą lė­mu­sį tre­čią­jį įvar­tį pra­ lei­do li­kus 12 se­kun­džių iki fi­na­li­ nės si­re­nos. „Ti­kė­jo­me sa­vo jė­go­mis. Prieš le­mia­mą dvi­ko­vą šie­met jau du kar­tus bu­vo­me su­si­ti­kę su „Nau­ta­ ra“ ir pa­si­da­li­jo­me po per­ga­lę. Jau­ tė­me, kad ga­li­me ti­kė­tis pa­lan­kaus

re­zul­ta­to“, – dien­raš­čiui sa­kė „Be­ ken­to“ ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris Eduar­das Mo­ro­zas. – Ar „Nau­ta­ros“ ko­man­da su­ si­lpnė­jo per šiuos me­tus, ar „Be­ken­tas“ labai sustiprėjo? – pa­klau­sė­me stra­te­go. – Ne­pa­sa­ky­čiau, kad kau­nie­čiai šie­m et žai­d ė pra­s čiau nei anks­ tes­n iais me­t ais. Jie iš­l ai­k ė ko­ man­dos bran­duo­lį, o taš­kus pra­ ra­do tik žais­da­mi su pir­me­ny­bių pri­z i­n in­k ais. Rei­k ia pri­p a­ž in­ ti, kad „Nau­ta­ros“ ly­de­riai kiek­ vie­n ą se­zo­n ą vis vy­res­n i, ta­č iau no­riu pa­gir­ti ir mū­sų vy­rus, ku­ rie aukš­tą tem­pą su­ge­bė­jo iš­lai­ ky­ti vi­sas pir­me­ny­bes. Star­ta­vo­ me la­bai ga­l in­gai ir su­s i­d ū­r ė­m e su pro­b le­m o­m is tik tuo­m et, kai ke­l i mū­s ų ly­d e­r iai pa­l i­k o eki­p ą ir pra­dė­jo di­džio­jo fut­bo­lo se­zo­ ną. Šie­met bu­vo­me tik­ras ko­lek­ ty­vas. Ko­man­dos dva­sia bu­vo­me pra­na­šes­ni už „Nau­ta­rą“.

– Gal­būt kau­nie­čiams ko­ją pa­ ki­šo mo­ty­va­ci­jos sty­gius? – Be abe­jo­nės, mo­ty­va­ci­jos ko­vo­ti tu­rė­jo­me daug dau­giau. „Nau­ta­ra“ jau dau­gy­bę me­tų do­mi­na­vo ša­lies fut­bo­le, no­rė­jo­si šią tra­di­ci­ją nu­ trauk­ti. Daug­kar­ti­niams ša­lies čem­ pio­nams auk­so me­da­liai – ne nau­ jie­na, o mes jau­tė­me per­ga­lių al­kį. – Iš­ko­vo­jo­te tei­sę at­sto­vau­ti ša­ liai Eu­ro­pos sa­lės fut­bo­lo tau­rės var­žy­bo­se. Gal­būt stip­rin­si­te ko­ mandą nau­jais fut­bo­li­nin­kais? – Kol kas aiš­ku tik tiek, kad „Be­ken­ tas“ Eu­ro­pos var­žy­bo­se at­ro­dys ki­

taip nei Lie­tu­vos čem­pio­na­te. Pre­ li­mi­na­riai pla­nuo­ja­me pa­si­kvies­ti le­gio­nie­rių ir iš Bra­zi­li­jos. Svars­ty­ si­me, kaip ga­li­me su­stip­rin­ti gre­tas. Jei iš­ga­lė­si­me, im­si­me bra­zi­lą ar is­ pa­ną, jei ne, tuo­met gal­būt iš­mė­ gin­si­me sa­lės fut­bo­lo tra­di­ci­jo­mis gar­sė­jan­čius kroa­tus, ru­sus ar če­ kus. Lat­vi­jo­je ar Bal­ta­ru­si­jo­je taip pat yra ne­blo­go ly­gio žai­dė­jų. Čem­pio­na­to pa­bai­gą ap­kar­ti­no skan­da­las. Dvie­jų sos­ti­nės eki­pų – „Sno­ro“ ir „Pe­nal­ty.lt“ – ma­čas neį­vy­ko, nes ab­so­liu­tus čem­pio­na­ to aut­sai­de­ris ne­ra­do tin­ka­mos sa­ lės var­žy­boms.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

1. „Be­ken­tas“ 2. „Nau­ta­ra“ 3. „SC-STIHL“ 4. „Pe­nal­ty.lt“ 5. „Vi­či“ 6. „Sno­ras“

Rungtynės

Pergalės

15 15 15 14 15 14

11 10 7 4 4 1

Lygiosios Pralaimėjimai

2 4 5 2 1 0

2 1 3 8 10 13

Įvarčių santykis

Taškai

94:31 110:34 80:45 56:78 53:80 37:163

35 34 26 14 13 3


11

trečiadienis, kovo 21, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Fi­na­li­nin­kų ket­ver­te – vie­na neu­žim­ta vie­ta

Bu­vu­sio Kau­no „Žal­gi­rio“ ko­ man­dos vy­ riau­sio­jo tre­ ne­rio ir spor­ to di­rek­to­ riaus Ri­man­ to Gri­go kar­ je­ro­je – nau­ jas po­sū­kis.

Lie­tu­vos stu­den­tų krep­ši­nio ly­ go­je (LSKL) iki vai­ki­nų 1-osios gru­pės ko­man­dų čem­pio­na­to re­ gu­lia­rio­jo se­zo­no pa­bai­gos li­kus dviem tu­rams, jau ži­no­mi trys fi­ na­li­nin­kai.

„„Pa­sie­ki­mai: R.Gri­go (nuo­tr.) ir A.Pau­laus­ko tre­ni­ruo­ja­mos Je­ka­te­rin­bur­go krep­ši­nin­

kės jau iš­ko­vo­jo Ru­si­jos tau­rę ir pa­te­ko į Eu­ro­ly­gos fi­na­lo aš­tuo­ne­to tur­ny­rą. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

R.Gri­gą nu­ste­bi­no bal­ta­ru­sių pa­siū­ly­mas Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

49-erių spe­cia­lis­tas tre­ni­ruos Bal­ ta­ru­si­jos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­ nę. Su šios ša­lies krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­ja R.Gri­gas su­ta­rė dėl dve­jų me­tų su­tar­ties. Jei kai­my­nus ten­kins lie­ tu­vio dar­bas, kont­rak­tas ga­li bū­ti pra­tęs­tas ir il­ges­niam lai­kui. Pas­ta­ruo­ju me­tu R.Gri­gas bu­ vo sa­vo il­ga­me­čio ko­le­gos Al­gir­ do Pau­laus­ko asis­ten­tas vie­no­je stip­riau­sių že­my­no mo­te­rų krep­ ši­nio ko­man­dų – Je­ka­te­rin­bur­go UGMK. R.Gri­gui dirb­ti su Bal­ta­ru­si­jos rink­ti­ne tu­rė­tų pa­dė­ti ge­rai ži­no­ mas šios ša­lies krep­ši­nio spe­cia­lis­ tas And­re­jus Vav­le­vas. Bal­ta­ru­si­jos mo­te­rų krep­ši­nis tu­ ri gi­lias tra­di­ci­jas. Šios ša­lies krep­ ši­nin­kės da­ly­va­vo 2008-ųjų Pe­ki­ no olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se (6-oji vie­ta), 2010 m. Če­ki­jo­je – pa­sau­lio čem­pio­na­te (4-oji vie­ta), 2007-ai­ siais Eu­ro­pos pir­me­ny­bė­se Ita­li­jo­ je iš­ko­vo­jo bron­zą. Per­nai Len­ki­jo­je vy­ku­sios že­my­no pir­me­ny­bės bal­ ta­ru­sėms ta­po di­džiu­liu nu­si­vy­li­mu – užim­ta tik 11-oji vie­ta. Šis fias­ko rink­ti­nei va­do­va­vu­siam Ana­to­li­jui Bu­jals­kiui kai­na­vo po­stą.

– Ar Bal­ta­ru­si­jos krep­ši­nio va­ do­vų pa­siū­ly­mas jums bu­vo ne­ti­kė­tas? – va­kar pa­klau­sė­me R.Gri­go. – Nes­lėp­siu, tik­rai nu­ste­bi­no. Vis dėl­to mo­te­rų krep­ši­ny­je esu dar nau­jo­kas. La­bai ma­lo­nu, kad bal­ ta­ru­siai įver­ti­no ir sie­ja su ma­ni­mi ne­ma­žai lū­kes­čių. Tu­rė­jau ne­ma­žai lai­ko ap­si­spręs­ti. Ga­lė­jau pa­sver­ti vi­sus už ir prieš. Ma­nęs ne­spau­dė, o tai man la­bai pa­ti­ko. Nusprendžiau tik­rai ne­spon­ta­niš­kai. No­riu iš­mė­ gin­ti šį kar­je­ros iš­šū­kį.

Nusprendžiau tik­rai ne­spon­ta­niš­kai. No­ riu iš­mė­gin­ti šį kar­ je­ros iš­šū­kį. – Ko­kius tiks­lus jums ke­lia Bal­ta­ru­si­jos krep­ši­nio fe­de­ra­ ci­ja? – Pag­rin­di­nis tiks­las vie­nas – pa­ tek­ti į 2013 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­ to fi­na­li­nį eta­pą, ku­ris vyks Pran­ cū­zi­jo­je. – Jau bu­vo­te nu­vy­kęs į Mins­ ką?

– Ne, kol kas dar ne­bu­vau. Bal­ta­ ru­si­jos fe­de­ra­ci­jos at­sto­vai ga­na daž­nai at­vyk­da­vo į Mask­vą ir Je­ ka­te­rin­bur­gą. Tuo me­tu ir su­de­ri­ no­me vi­sas su­tar­ties de­ta­les. – Ar bal­ta­ru­siai kė­lė rei­ka­la­vi­ mų dėl tre­ne­rių šta­bo? – Ma­no asis­ten­tas bus ne­blo­gai mo­te­rų krep­ši­ny­je ži­no­mas A.Vav­ le­vas. Su juo kal­bė­si­mės ir ban­dy­si­ me pri­trauk­ti dar ke­lis spe­cia­lis­tus, ku­rie mums ga­lė­tų pa­dė­ti. – Kaip į jū­sų spren­di­mą rea­ga­ vo Je­ka­te­rin­bur­go klu­bo va­do­ vai? – Dar­bas su Bal­ta­ru­si­jos rink­ti­ne pra­si­dės pa­si­bai­gus klu­bi­nių ko­ man­dų se­zo­nui, tad di­de­lių dis­ ku­si­jų ir prieš­ta­ra­vi­mų ne­bu­vo. Kiek­vie­nas rim­tas klu­bas yra suin­ te­re­suo­tas, kad jų tre­ne­riai kel­tų sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją, jei­gu tai ne­truk­ do pa­grin­di­niam dar­bui klu­be. Ma­ no su­tar­tis su UGMK ga­lio­ja iki šio se­zo­no pa­bai­gos. Apie atei­tį sten­ giuo­si per daug ne­gal­vo­ti. Vi­sos min­tys – apie se­zo­no fi­ni­šą. Ru­si­jos tau­rę ir ša­lies čem­pio­na­to re­gu­lia­ rų­jį se­zo­ną UGMK jau lai­mė­jo. Da­ bar lau­kia le­mia­mi mū­šiai Eu­ro­ly­ go­je ir Ru­si­jos čem­pio­na­te.

Prie anks­čiau vie­tą at­krin­ta­mo­ sio­se var­žy­bo­se už­si­tik­ri­nu­sių daug­kar­ti­nių LSKL ir Eu­ro­pos čem­pio­nų Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ ver­si­te­to (VDU) krep­ši­nin­kų pri­ si­dė­jo Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) ko­man­dos. Pas­ku­ti­nio ke­lia­la­pio į ket­ver­ tu­ką sie­kia Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas, Vil­niaus uni­ver­si­ te­tas (VU), Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ tas (KU) ir Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ ros aka­de­mi­ja (LKKA).

Arū­nas Juk­ne­vi­čius:

Tur­būt mū­sų žai­ dė­jai sau min­ty­ se pasa­kė: mes­ki­te mums, bet mes vis vien dau­giau taš­kų su­rink­si­me. 16-aja­me tu­re VDU eki­pa sve­ čiuo­se 96:79 įvei­kė Vil­niaus Ge­ di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­ tą (VGTU). „Tai bu­vo dvi­ko­va be gy­ny­bos. Tar­si pa­si­mė­ty­mas. Tur­būt mū­sų žai­dė­jai sau min­ ty­se pa­sa­kė: mes­ki­te mums, bet mes vis vien dau­giau taš­kų su­ rink­si­me. Ant­ro­je rung­ty­nių da­ ly­je var­žo­vai pa­var­go ir mes nu­ ga­lė­jo­me“, – ne­si­ža­vė­da­mas sa­vo ko­man­dos žai­di­mu kal­bė­jo VDU tre­ne­ris Arū­nas Juk­ne­vi­čius. ŠU krep­š i­n in­kai na­m uo­se 114:96 nu­ga­lė­jo LKKA stu­den­ tus. „Sma­gu, kad vy­rai su­pran­ ta kiek­vie­nų rung­ty­nių svar­bą ir mū­sų tiks­lus. No­ri­me kau­tis dėl pri­zi­nių vie­tų ir da­ry­si­me vis­ ką, kad iš­lik­tu­me ant­ro­jo­je tur­ ny­ro len­te­lės vie­to­je“, – pa­brė­žė ŠU ko­man­dos tre­ne­ris Ro­lan­das Vai­čiū­nas. MRU rink­ti­nė 123:68 pri­ver­ tė ka­pi­tu­liuo­ti ab­so­liu­čius ly­gos aut­sai­de­rius – Alek­sand­ro Stul­ gins­kio uni­ver­si­te­to (ASU) stu­ den­tus. „Bu­vo sun­ku žai­dė­jus nu­teik­ti ko­vai, ta­čiau kai įsi­sma­ gi­no – ėmė triuš­kin­ti var­žo­vus. ASU ko­man­dą aki­vaiz­džiai pra­

no­ko­me meist­riš­ku­mu“, – tei­gė MRU tre­ne­ris Vy­tas Po­te­liū­nas. Po pirmojo čempionato rato lyderių pozicijoje buvusi Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) komanda tebebarsto taškus – ji suklupo jau penktąjį kartą iš eilės ir sukomplikavo savo galimybes prasibrauti į atkrintamąsias varžybas. Šįkart vilniečius jų arenoje 98:64 sutriuškino Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai. Krepšinio ekspertai vis garsiau kalba, kad LEU pralaimėjimų laviną lėmė trenerių kaita, kai ekipos vairą iš ilgamečio stratego Algimanto Šato perėmė Rūtenis Paulauskas. KD, LSKL inf.

Sta­tis­ti­ka Vil­niaus Ge­di­m i­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas (VGTU)–Vytauto Di­d žio­j o uni­ver­s i­te­tas (VDU) 79:96 (28:31, 22:23 16:18, 13:24). A.Pra­ne­v i­č ius 16 taškų/M.Kup­ šas 24 taš­kai (8 at­ko­vo­t i ka­muo­ liai). Šiau­lių uni­ver­si­te­tas (ŠU)–Lie­ tuvos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ja (LKKA) 114:96 (27:16, 41:29, 21:23, 25:28). D.Gvez­daus­kas 24/T.Ta­ mo­šiū­nas 24. Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­ si­te­t as (ASU)–Mykolo Ro­m e­ rio uni­ver­si­te­tas (MRU) 68:123 (19:24, 18:31, 19:29, 12:39). E.Kul­bo­ ka 21/M.Vir­ba­las 25 (13 at­ko­vo­t ų ka­muo­lių). Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­ si­te­tas (LEU)–Kauno tech­no­lo­ gi­jos uni­ver­si­te­tas (KTU) 64:98 (15:17, 26:18, 8:28, 15:35). E.Moc­ke­ vi­čius 19 (9 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai)/ G.Venc­lo­vas 26. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU)– Vilniaus uni­ver­s i­te­t as (VU) 96:92 (14:18, 27:22, 22:26, 20:17, 13:9). I.Ra­zu­tis 24/A.But­ke­vi­čius 22.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

Perg.

Pral.

1. VDU 2. ŠU 3. MRU 4. LEU 5. LKKA 6. VU 7. KU 8. KTU 9. VGTU 10. ASU

13 11 11 9 8 8 8 7 5 0

3 5 5 7 8 8 8 9 11 16

„VI­ČI-Ais­tės“ pra­tę­sė per­ga­lių se­ri­ją Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ ko­man­da Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­na­te – vis dar ne­ sus­tab­do­ma.

Va­kar kau­nie­tės prieš­pas­ku­ti­nė­ se re­gu­lia­raus se­zo­no rung­ty­nė­se 88:72 nu­ga­lė­jo Vil­niaus „Ki­birkš­ ties-Ti­chės-IKI“ eki­pą (17 pergalių, 10 pralaimėjimų) ir na­cio­na­li­ nė­se pir­me­ny­bė­se pra­tę­sė per­ga­lių se­ri­ją iki 27-ių. Jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je „VI­ČIAis­tės“ įgi­jo so­li­džią per­sva­rą: po dvie­jų iš ei­lės re­zul­ta­ty­vių San­

tos Okoc­ky­tės ata­kų – 18:4. Ant­ ra­ja­me kė­li­ny­je vil­nie­tės bu­vo su­ švel­ni­nu­sios skir­tu­mą – 19:28, bet sėk­min­gą at­kar­pą su­žai­dė Kau­no ko­man­dos puo­lė­ja Vi­ta Kuk­tie­nė: ji vie­ną po ki­to pa­tai­kė du tri­taš­ kius, pe­rė­mė ka­muo­lį ir – 34:19. Per ant­rą­ją ma­čo da­lį „VI­ČI-Ais­ tės“ te­be­dik­ta­vo sa­vo są­ly­gas – 61:43, 81:64. Pas­ku­ti­nes LMKL re­gu­lia­rio­jo se­zo­no rung­ty­nes „VI­ČI-Ais­tės“ žais ket­vir­ta­die­nį su Kau­no ra­jo­no „Si­re­nų“ eki­pa (17, 10). KD inf.

Sta­tis­ti­ka „Ki­birkš­tis-Ti­chė-IKI“–„VI­ČI-Ais­ tės“ 72:88 (12:25, 20:19, 22:25, 18:19). 150 žiū­ro­v ų. K.Veng­r y­tė 20 taš­ kų (at­ko­vo­t i ka­muo­l iai, 6 klai­dos), G.Pet­ro­ny­tė 16 (13 at­ko­vo­tų ka­muo­ lių), E.Šnio­kai­tė 14/V.Kuk­t ie­nė 22 (6 at­ko­vo­ti ir 5 pe­rim­ti ka­muo­liai), A.Put­ni­na 16 (7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), C.Pi­ly­pai­t is 11 (4 re­z ul­ta­ty­v ūs per­ da­vi­mai).

„„Jė­ga: vil­nie­čių krep­šį sėk­min­gai ata­ka­vo ir Kau­no ko­man­dos le­gio­nie­

rė lat­vė A.Put­ni­na. 

Au­gus­to Didž­gal­vio nuo­tr.


12

14p.

I.Sta­ro­šai­tės ava­ri­jų pa­mo­kos.

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

trečiadienis, kovo 21, 2012

ratai

Da­ka­rą įvei­kęs lie­tu­vis no­rė­tų p 2011 m. Lie­tu­vos kil­naus spor­ti­nio el­ge­sio („Fair Play“) ap­do­va­no­ji­mų pa­grin­di­nis pri­zas – Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) sta­tu­lė­lė prieš ke­le­tą die­nų skir­ ta Da­ka­ro ra­lį Pie­tų Ame­ri­ko­je įvei­ku­siam mo­to­cik­li­nin­kui Gin­tau­tui Iga­riui.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Vie­n a­m e šių me­t ų Da­ka­ro ra­ lio eta­pų kre­tin­giš­kis tra­so­je pa­ gel­bė­jo su­si­žei­du­siam var­žo­vui pran­cū­zui Oli­vier Mu­te­let – eta­ pe su­gai­šo daug pa­pil­do­mų mi­ nu­čių ir mo­to­cik­li­nin­kų ri­kiuo­ tė­je pra­ra­do dau­giau nei de­šimt po­zi­ci­jų. – Ar bu­vo ne­ti­kė­tas šis pri­pa­ ži­ni­mas? – dien­raš­tis pa­klau­ sė už­va­kar sa­vo 45-ąjį gim­ta­die­ nį at­šven­tu­sio spor­ti­nin­ko. – Toks di­džiu­lis dė­me­sys tiek man, tiek mo­to­cik­lų spor­tui tik­rai nu­ ste­bi­no. Tik­rai to ne­si­ti­kė­jau. Ne­ ga­lė­jau net pa­gal­vo­ti, kad LTOK va­do­vai pa­ty­liu­kais ruo­šia to­kią ma­lo­nią staig­me­ną. – Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do­ te san­tū­rus ir ra­mus žmo­gus. Stai­ga už­griu­vęs dė­me­sys jums la­biau ma­lo­nu­mas, ar naš­ta? – Aiš­ku, įver­ti­ni­mas spor­ti­nin­ kui vi­sa­da ma­lo­nus, ta­čiau dė­me­ sio ir su­si­do­mė­ji­mo po Da­ka­ro ra­ lio bu­vo iš­ties ne­ma­žai. Pa­gal­vo­ju, kad jei tai bū­tų kas­dien, grei­čiau­ siai ne­bū­čiau iš tų, ku­rie trykš­ta džiaugs­mu (juo­kia­si).

Ne­ga­lė­jau net pa­gal­ vo­ti, kad LTOK va­do­ vai pa­ty­liu­kais ruo­ šia to­kią ma­lo­nią staig­me­ną.

„„Su­si­do­mė­ji­mas: po dy­ku­mų ma­ra­to­no kuk­lus lenk­ty­ni­nin­kas su­lau­kė di­džiu­lio ži­niask­lai­dos dė­me­sio. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

– Gal ga­li­te dar kar­tą pri­si­min­ ti tą epi­zo­dą Da­ka­ro ra­ly­je, kai pa­dė­jo­te su­si­žei­du­siam pran­ cū­zui? – Mū­sų ša­lies spau­do­je te­ko skai­ ty­ti daug įvai­rių in­terp­re­ta­ci­jų, tad pa­pa­sa­ko­siu vis­ką nuo­sek­liai. Kaž­kas pa­ra­šė, kad ta­me ruo­že bu­ vo la­bai di­de­lis grei­tis. Tai nė­ra tie­ sa. Ket­vir­ta­sis eta­pas Ar­gen­ti­no­je jau ėjo pa­bai­gos link. Tos die­nos grei­čio ruo­žas bu­vo la­bai su­dė­tin­ gas – daug ak­me­nų ir iš­džiū­vu­sių upių. Iki tos vie­tos bu­vo­me nu­va­ žia­vę be­veik 300 km. Eta­po pa­ bai­go­je spor­ti­nin­kai jau­tė di­džiu­lį nuo­var­gį. Te­ko ma­ty­ti dau­gy­bę nu­ kri­tu­sių nuo mo­to­cik­lų spor­ti­nin­ kų, vie­ną kar­tą griu­vau ir aš pa­ts. Psi­cho­lo­gi­nę naš­tą at­lai­ky­ti to­kio­ mis są­ly­go­mis ypač sun­ku. Vie­nas į ne­vil­tį puo­lęs spor­ti­nin­kas pra­šė pa­dė­ti ir ran­ko­mis iš­tie­sin­ti jo mo­ to­cik­lo vai­rą. Be spe­cia­lių įran­kių to pa­da­ry­ti tik­rai neį­ma­no­ma, ta­ čiau jam tą aki­mir­ką at­ro­dė vis­kas ki­taip (šyp­so­si).


13

trečiadienis, kovo 21, 2012

ratai Dėl duo­bių skun­džia­si ne tik kau­nie­čiai

Elekt­ro­mo­bi­liai ga­li tap­ti ir ener­gi­jos tie­kė­jais

Už­tai­sy­ti vi­sas Ang­li­jos ke­liuo­se esan­čias duo­bes truks vie­ nuo­li­ka me­tų, skel­bia as­fal­to ga­my­bos vers­lui at­sto­vau­jan­ ti or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ria re­mia­si nau­jie­nų ka­na­las „Sky News“. As­fal­to pra­mo­nės al­jan­sas taip pat skel­bia, kad Vel­se ke­lių duo­bes už­tai­sy­ti truks 17 me­tų, ne­pai­sant to, kad praė­ju­siais me­tais vie­tos val­džios tar­ny­bos už­tai­sė 1,7 mln. duo­bių. Vy­ riau­sy­bė pa­pil­do­mai sky­rė 200 mln. sva­rų ster­lin­gų šiai pro­ ble­mai spręs­ti, ta­čiau eks­per­tai tei­gia, kad iš tie­sų su­tvar­ky­ti ke­lius iki nor­ma­lios būk­lės rei­kė­tų iš kar­to skir­ti maž­daug 10 mlrd. sva­rų ster­lin­gų.

„Mit­su­bis­hi“ pra­dė­jo ga­min­ti ne­šio­ja­mus elekt­ros ener­gi­jos mo­du­lia­to­rius „MiEV Po­wer Box“, ku­rie ga­lės tiek­ti ener­gi­ją iš elekt­ro­mo­bi­lių „i-MiEV“ ir „MI­NI­CAB-MiEV“. „MiEV Po­wer Box“ yra at­ski­ras elekt­ros ener­gi­jos mo­du­lia­to­rius, ku­ris ga­ li bū­ti jun­gia­mas prie „i-MiEV“ ir „MI­NI­CAB-MiEV“ kro­vi­ mo liz­do. Šis elekt­ros ener­gi­jos mo­du­lia­to­rius su­kur­tas pir­ miau­sia bui­ties elekt­ros prie­tai­sams įkrauti iš­vy­kus iš na­mų ar ava­ri­jos at­ve­ju. Pri­jung­tas prie pil­nai pa­krau­to 16 kWh elekt­ro­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­riaus „MiEV Po­wer Box“ ga­li tiek­ti elekt­rą maž­daug nuo pen­kių iki še­šių va­lan­dų.

a­kar­to­ti šį nuo­ty­kį Jis man pa­ dė­ko­jo ta­da vie­to­je. Po to epi­zo­do dau­giau ko­ le­gos ne­ma­ čiau. Ta­da te­ko trum­ pai šnek­te­lė­ ti su juo.

„„Iš­ban­dy­mas: šie­me­tis Da­ka­ro ra­lis – su­dė­tin­giau­sias nuo­ty­kis per 45-erių G.Iga­

rio spor­ti­nę kar­je­rą. 

Li­kus maž­daug 40 km iki fi­ ni­šo, rel­je­fas ta­po ypač su­dė­tin­ gas. Vi­sur ap­lin­kui au­go krū­mai ir va­žiuo­ti ne ke­liu bu­vo pra­ktiš­ kai neį­ma­no­ma. Vie­na­me po­sū­ky­ je te­ko iš­va­žiuo­ti iš ke­lio. Tuo­met prie krū­mo ir pa­ma­čiau O.Mu­ te­l et, ku­r is mo­ja­vo ran­k o­m is ir pra­šė pa­gel­bė­ti. Pa­dė­jau jam su­ si­siek­ti su ra­lio tar­ny­bo­mis. Pa­ lau­kiau, kol at­skri­do sraig­tas­par­ nis ir iš­ga­be­no pran­cū­zą. Vis­kas tru­k o gal 40 mi­n u­č ių, per jas pra­ra­dau ne­ma­žai lai­ko, ta­čiau to­k io­m is aki­m ir­k o­m is apie jo­ kį re­zul­ta­tą ir vie­tas ne­gal­vo­ji – svar­biau­sia yra pa­gal­ba žmo­gui. Vi­sa bė­da, kad, gel­bė­da­mas ko­le­ gą, aš pa­li­kau įjung­tą sa­vo mo­ to­cik­lo aku­mu­lia­to­rių, dėl to pro­ ble­mų tu­rė­jau ir pa­ts (šyp­so­si). – Gal­būt pran­cū­zas po Da­ka­ro ra­lio kaip nors spe­cia­liai pa­dė­ ko­jo jums? – Jis man pa­dė­ko­jo ta­da vie­to­je. Po to epi­zo­do dau­giau ko­le­gos ne­ ma­čiau. Ta­da te­ko trum­pai šnek­ te­lė­ti su juo. Pa­si­ro­do, pa­na­šiai Da­ka­ro ra­lį jis jau bai­gia ne pir­mą kar­tą. Anks­čiau smė­ly­je įsmi­gu­sio jo mo­to­cik­lo ne­pas­te­bė­jo sunk­ve­ ži­mio vai­ruo­to­jas ir jį per­va­žia­vo. Abu­syk iš­gir­dęs sig­na­lą ban­dė pa­ si­trauk­ti iš tra­sos, ta­čiau to pa­da­ ry­ti ne­su­ge­bė­jo ir griu­vo. Per šie­ me­tį in­ci­den­tą jis ne kar­tą ma­ne ra­gi­no ne­gaiš­ti lai­ko, sės­ti ir va­ žiuo­ti, ta­čiau pa­bu­vau tol, kol at­ skri­do sraig­tas­par­nis. – Po Da­ka­ro ra­lio praė­jo ne­ma­ žai lai­ko. Vos tik grį­žęs į Lie­tu­ vą pri­si­pa­ži­no­te, kad ne­ži­no­te, ar šia­me var­gi­nan­čia­me dy­ku­

AP nuo­tr.

mų ma­ra­to­ne ryž­tu­mė­tės da­ ly­vau­ti dar kar­tą. Kaip da­bar, kai pra­bė­go jau šiek tiek lai­ko, ver­ti­na­te šią sa­vo avan­tiū­rą? Bu­vo ver­ta? – Į avan­tiū­ras ne­ria ne­pas­vė­rę jė­ gų avan­tiū­ris­tai. Aš šiam iš­šū­kiui ruo­šiau­si tik­rai la­bai il­gai. Tai bu­ vo la­bai rim­tas pro­jek­tas, di­de­lė ma­no sva­jo­nė, ku­ri pa­ga­liau vir­ to rea­ly­be. La­bai džiau­giuo­si dėl to. Ne­ma­nau, kad tai bu­vo avan­ tiū­ra. – Ar ryž­tu­mė­tės šį nuo­ty­kį pa­ kar­to­ti? – Ko­dėl gi ne. Kai įvei­ki iš tie­sų sun­k ius ir var­g i­n an­č ius eta­p us, pa­gal­vo­ji, kad gal jau tik­rai už­ teks. Ta­č iau praei­n a kiek lai­k o, įtam­pa at­slūgs­ta ir no­ras lenk­ty­ niau­ti at­si­ran­da vėl. Kai sa­kiau, kad gal­būt tai bu­vo ma­no pir­mas ir pa­sku­ti­nis Da­ka­ras, daug kas juo­k ė­s i. Da­bar ži­n au ko­d ėl. Le­ gen­di­nio ita­lo Fran­co Pic­co, ku­ rio ko­m an­d o­j e aš ir star­t a­vau šia­m e ra­l y­j e, žmo­n a net juo­k ia­ si, kad jos vy­ras kiek­vie­ną kar­tą kal­ba apie pa­sku­ti­nį ra­lį, ta­čiau me­tai bė­ga, o jis star­tuo­ja vėl ir vėl (šyp­so­si). – Ga­li­me ti­kė­tis, kad G.Iga­rio pa­var­dę Da­ka­ro ra­lio da­ly­vių są­ra­še iš­vy­si­me ir ki­tą­met? – Ga­li­ma. Šiek tiek anks­čiau, nei pla­na­vau, bus at­lik­ta ma­no ko­jos ope­ra­ci­ja, tad jei­gu vis­kas bus ge­ rai ir rea­bi­li­ta­ci­ja praeis sėk­min­ gai, no­r ė­č iau Da­ka­re da­l y­vau­t i ir ki­t ą­m et. Po šių me­t ų su­s i­d o­ mė­ji­mas šiuo ren­gi­niu bu­vo tik­ rai di­džiu­lis. Jei pa­vyk­tų su­ras­ ti rė­mė­jų, ga­li­ma bū­tų star­tuo­ti

dar kar­tą. Aiš­ku, rei­kė­tų iš­si­kel­ ti nau­j ų tiks­l ų. Pa­v yz­d žiui, pa­ ge­rin­ti sa­vo re­zul­ta­tą 20 po­zi­ci­ jų (šių me­tų lenk­ty­nė­se lie­tu­vis užė­mė 81-ąją vie­tą – aut. pa­st.). Psi­c ho­l o­g iš­kai jaus­č iau­s i daug kom­for­t iš­k iau, vis­kas man bū­t ų pa­žįs­ta­ma. – Ar tai bu­vo pa­čios sun­kiau­ sios lenk­ty­nės per jū­sų spor­ti­ nin­ko kar­je­rą? – Iš tų star­tų, ku­rie bai­gė­si lai­ min­gai, tai bu­vo pa­ts il­giau­sias ir įdo­m iau­s ias nuo­t y­k is. 2009 m., da­ly­vau­da­mas Af­ri­ko­je vy­ku­sia­ me „Tou­reg“ ra­ly­je, pa­ty­riau la­ bai rim­t ą trau­m ą. Sun­k u­m ų ta­ da tu­rė­jau dau­giau – su­si­lau­žiau rak­t i­kau­l į. Ne­s u įvei­k ęs Da­ka­ro, ku­r is vyk­d a­v o Af­r i­k os že­m y­n e, ta­čiau, kiek te­ko kal­bė­ti su spor­ ti­n in­k ais, tiek tech­n i­n iu ly­g iu, tiek fi­ziš­kai šie­me­čiai eta­pai Ar­ gen­ti­no­je ir Či­lė­je bu­vo ypač su­ dė­tin­gi. – Kai kal­bė­jo­mės prieš jums iš­ vyks­tant į Pie­tų Ame­ri­ką, sa­ kė­te, kad sun­kiau­si bus pir­ mie­ji trys grei­čio ruo­žai. Tai pa­si­tvir­ti­no? – Nuo­jau­ta ma­nęs ne­nu­vy­lė. Bū­ tent taip ir bu­vo. Vi­si, ku­rie tai pa­ty­rę, sa­ko, kad psi­cho­lo­giš­kai pir­mos 3–5 die­nos yra su­dė­tin­ giau­sios. Šia­me Da­ka­ro ra­ly­je su­ ži­no­jau, kad psi­cho­lo­gi­nis nuo­var­ gis yra daug sun­kes­nis už fi­zi­nį. F.Pic­co ko­man­do­je ra­lį pra­dė­jo še­ši lenk­ty­ni­nin­kai. Iš jų fi­ni­šą pa­sie­kė tik trys, tarp jų pa­ts F.Pic­co ir aš. Įdo­mu, kad Fran­co lenk­ty­nes bai­ gė su­lau­žy­tu šon­kau­liu ir pa­ty­ręs pė­dos trau­mą.

Į Mon­te Kar­lą – per Kau­ną Bir­že­lio pra­džio­je vyk­sian­čio elekt­ro­mo­bi­lių ma­ra­to­no Tali­ nas–Monte Kar­las da­ly­viai ap­ lan­kys ir Kau­ną.

Pir­mos au­to­mo­bi­lių žvaigž­džių lenk­ty­nės iš Ta­li­no į Mon­te Kar­lą įvy­ko 1930 m. Per­nai bu­vo at­kur­ta se­no­ji lenk­ ty­nių tra­di­ci­ja, tik jo­je lenk­ty­ nia­vo elekt­ro­mo­bi­liai, ku­rių prie star­to li­ni­jos su­si­rin­ko 14. Lenk­ ty­nių star­tą da­vė Es­ti­jos sos­ti­nė­je vie­šė­jęs prin­cas Al­ber­tas II. Šie­met ma­ra­to­no or­ga­ni­za­to­riai pa­siū­lė at­kur­ti is­to­ri­nę tra­są, ku­ ri tar­pu­ka­riu nu­si­drie­kė per Kau­ ną ir Pa­ne­vė­žį. Star­tas iš Kau­no pla­nuo­ja­mas bir­že­lio 2-osios va­ka­re. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jęs ma­ ra­to­no va­do­vas, Mo­na­ko gar­bės kon­su­las Jüris Tam­mas su mies­ to va­do­vais ap­ta­rė, kaip pa­si­ruoš­ ti priim­ti ren­gi­nio da­ly­vius. „Svar­bus ne tik pa­ts ma­ra­to­nas, pro­pa­guo­jan­tis eko­lo­giš­ko trans­ por­to idė­ją, bet ir bend­ra­dar­bia­ vi­mas tarp mies­tų bei re­gio­nų“, – tei­gė kon­su­las J.Tam­mas. Ma­ra­to­nas vyks įpras­ti­nė­mis eis­mo są­ly­go­mis ir ja­me da­ly­vaus trans­por­to prie­mo­nės, ku­rio­mis lei­džia­ma va­ži­nė­ti vie­šai­siais ke­ liais. Or­ga­ni­za­to­riai pa­pra­šė, kad elekt­ro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai tu­rė­tų ga­li­my­bę sa­vo trans­por­to prie­mo­

nes pa­krau­ti pa­grin­di­nė­je Kau­no aikš­tė­je. Bus rei­ka­lin­ga priei­ga prie 380 vol­tų elekt­ros sro­vės. Me­ro pa­va­duo­to­jas Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius pa­ža­dė­jo, kad Ro­tu­ šės aikš­tė­je bus įreng­ta priei­ga elekt­ro­mo­bi­liams pa­krau­ti. Čia bus su­reng­ta ir iš­kil­min­ga star­to ce­re­mo­ni­ja. Pla­nuo­ja­ma, kad vi­so­je lenk­ ty­nių tra­so­je da­ly­vaus 6 elekt­ ra va­ro­mi au­to­mo­bi­liai. Ki­ti, ku­ rių tech­ni­nės ga­li­my­bės ir gra­fi­kas yra ri­bo­ti, ga­lės pri­si­jung­ti at­ski­ ro­se tra­sos da­ly­se. To­dėl lenk­ty­ nės skirs­to­mos į pa­pil­do­mus for­ ma­tus: „Bal­ti­jos rei­das“ (Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Lie­tu­va, Len­ki­ja), „Kal­nų rei­das“ (Če­ki­jos Res­pub­li­ka, Slo­ va­ki­ja, Aust­ri­ja) ir „Ad­ri­jos rei­ das“ (Ita­li­ja, Mo­na­kas). KD inf.

1930

me­tais

pirmą kartą surengtos lenktynės iš Talino į Monte Karlą, o nuo praėjusių metų šiuo maršrutu pradėjo varžytis elektromobiliai.


14

trečiadienis, kovo 21, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

Vir­šy­ti grei­tį ska­ti­na ir su­tuok­ti­niai Vie­nos drau­di­mo bend­ro­vės už­ sa­ky­mu at­lik­ta ap­klau­sa at­sklei­ dė, kad 70 pro­c. vai­ruo­to­jų leis­ti­ ną grei­tį vir­ši­ja daž­niau nei kar­tą per mė­ne­sį.

„„Epi­te­tas: I.Sta­ro­šai­tė juo­kau­ja, kad au­to­mo­bi­lis mo­te­riai – tar­si ant­

ras ran­ki­nu­kas.

I.Sta­ro­šai­tės ava­ri­jų pa­mo­kos Lai­ma Stak­ny­tė-Pa­tins­kie­nė Dai­ni­nin­kė Ire­na Sta­ro­šai­tė vai­ ruo­ja dau­giau kaip 15 me­tų. At­li­ kė­ja juo­kau­ja, kad prie vai­ro jau­ čia­si taip pat už­tik­rin­tai, kaip ir prie puo­dų.

I.Sta­ro­šai­tė au­to­le­di.lt pa­pa­sa­ko­ jo apie sa­vo vai­ra­vi­mo pa­tir­tį, ku­ ri pra­si­dė­jo daug anks­čiau, nei ji ga­vo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. – Ta­po­te sau­gos dir­žų am­ba­ sa­do­re. Ke­ly­je vi­sa­da rū­pi­na­ tės sau­gu­mu? – Esu iš tų žmo­nių, ku­rie vi­sa­ da se­ga­si sau­gos dir­žus. Be to, jei žmo­gus yra nors šiek tiek ži­no­mas, ma­nau, jis tik­rai ga­li bū­ti pa­vyz­ dys ki­tiems. Ti­kiuo­si, kad tai at­ kreips dė­me­sį, nes sau­gos dir­žai yra rei­ka­lin­gi. Džiau­giuo­si, kad dau­gu­ma vai­ruo­to­jų se­ga­si sau­ gos dir­žus. Be to, aš au­to­mo­bi­ ly­je naudoju laisvų rankų įrangą (šyp­so­si).

Prie vai­ro jau­čiuo­ si kaip prie puo­dų, nes vai­ra­vi­mas – neat­sie­ja­ma ma­no gy­ve­ni­mo da­lis.

– Vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį jau­ čia­tės už­tik­rin­tai? – Prie vai­ro jau­čiuo­si kaip prie puo­dų, nes vai­ra­vi­mas – neat­sie­ ja­ma ma­no gy­ve­ni­mo da­lis. Ne­bi­ jau vai­ruo­ti. Tai pra­dė­jau da­ry­ti dar tuo­met, kai ne­tu­rė­jau vai­ruo­ to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Pri­si­me­nu, kai Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se tek­da­vo vi­sus iš­ve­žio­ti po va­ka­rė­ lių: pa­lauk­da­vau, kol vi­si iš­gers, o ta­da ga­lė­siu vai­ruo­ti (šyp­so­si). Man pa­tin­ka ne tik vai­ruo­ti kiek­vie­ną die­ną, bet ir da­ly­vau­ti to­kiuo­se ren­gi­niuo­se kaip „Om­ ni­tel 1000 km“ lenk­ty­nės. Aiš­ku, tuo­met te­ko da­ly­vau­ti la­bai trum­ pai, nes ne­bu­vo kur to­li va­žiuo­ti, ne­bu­vo po­sū­kių, kur bū­tų ga­li­ma pa­si­ro­dy­ti. Bu­vau ma­čiu­si to­kio ti­po var­žy­bų, ta­čiau pa­čiai da­ly­ vau­ti ne­te­ko. Dar pa­ti­ko ir Ry­gos po­li­go­ne va­žiuo­ti dirb­ti­nai su­kur­

to­mis ekst­re­ma­lio­mis są­ly­go­mis fil­muo­jant lai­dą „Ne vie­nas ke­ ly­je“. Tuo­met da­ly­va­vau kon­kur­ se „Sau­giau­siai vai­ruo­jan­ti Lie­ tu­vos gar­se­ny­bė“. Vis pa­gal­vo­ju, kad bū­tų pui­ku ten nu­va­žiuo­ti ir pa­si­tre­ni­ruo­ti. – Kaip api­bū­din­tu­mė­te vai­ra­ vi­mo kul­tū­rą Lie­tu­vo­je? – Pras­to­ka. Bet taip tur­būt yra vi­sa­me pa­sau­ly­je. Aiš­ku, yra ša­ lių, kur vai­ruo­ja­ma tik­rai kul­tū­ rin­gai. Pri­si­me­nu, prieš 15 me­tų Ara­ bų Emy­ra­tuo­se vi­si va­žiuo­da­ vo la­bai tvar­kin­gai, man­da­giai pra­leis­da­vo. Kai nu­va­žia­vau ten po aš­tuo­ne­rių me­tų, bu­vau nu­ ste­bin­ta: eis­mas pa­šė­lęs, daug au­to­mo­bi­lių, vi­si ro­do vi­so­kius ženk­lus ir le­kia le­kia. – Ar esa­te su­lau­ku­si pa­gal­bos ke­ly­je? – Nie­ka­da ne­pa­mir­šiu ava­ri­jos sli­džia­me ke­ly­je. Bu­vo pa­va­sa­ris, bet die­ną pa­li­jo, o va­ka­rop pa­ ša­lo. Va­žia­vo­me į kon­cer­tą, bu­vo jau tam­su ir sli­du. Tik žiū­riu: va­ žiuo­jant til­tu prie­šais va­žiuo­jan­ tis au­to­mo­bi­lis su­ka­si. Tai ir aš pra­dė­jau stai­giai stab­dy­ti. At­sit­ ren­kiau į til­to kraš­tą ir au­to­mo­ bi­lis jau ne­be­ga­lė­jo va­žiuo­ti, nes su­lam­džiau jo prie­kį. Prie­šais va­ žia­vęs au­to­mo­bi­lis nu­sto­jo su­ktis, ir jo vai­ruo­to­jas, net ne­pak­lau­sęs, ar rei­kia pa­dė­ti, nu­va­žia­vo. Ge­rai, kad tuo­met į kon­cer­tą va­žia­vo­me ne vie­ni, iš pa­skos va­ žia­vo au­to­bu­siu­kas. Jie mums ir iš­kvie­tė pa­gal­bą. – Koks pa­tir­tas eis­mo įvy­kis la­biau­siai įsi­mi­nė? – Ma­nau, kad ava­ri­jos la­biau­sia ir įsi­me­na, ir pa­mo­ko. Svar­biau­ sia – ne­sku­bė­ti, ne­vir­šy­ti grei­čio. – Ką vi­suo­met ve­žio­ja­tės sa­vo au­to­mo­bi­ly­je? – Bū­da­vo, kad ir šle­pe­tes ve­žio­ da­vau­si, kad, per il­gą ke­lio­nę pa­var­gu­si, ga­lė­čiau jas ap­siau­ti. Ve­žio­juo­si drėg­nų ser­ve­tė­lių prie­ tai­sų sky­de­liui ir ran­koms nu­si­ šluos­ty­ti. Taip pat au­to­mo­bi­ly­je tu­riu kve­pa­lų. Au­to­mo­bi­lis mo­ te­riai – kaip ant­ras ran­ki­nu­kas (juo­kia­si).

Pa­sak „ER­GO Lie­tu­va“ Ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­ mų, trans­por­to prie­mo­nių ir svei­ ka­tos drau­di­mo de­par­ta­men­to di­ rek­to­riaus Aud­riaus Pil­či­co, at­lik­ta vai­ruo­to­jų ap­klau­sa at­sklei­dė, kad daž­niau­sia prie­žas­tis, ko­dėl vai­ ruo­to­jai vir­ši­ja grei­tį, yra vė­la­vi­mas (32 pro­c.), no­ras ap­lenk­ti lė­čiau va­ žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius (26 pro­c.) ir sie­kis grei­čiau nu­va­žiuo­ti iš taš­ ko A į taš­ką B (23 pro­c.). Penk­ta­da­lis vai­ruo­to­jų vir­ši­ja grei­tį, nes yra įsi­ti­ki­nę, kad ge­rai val­do au­to­mo­bi­lį, 17 pro­c. va­žiuo­ ja grei­čiau, nei leis­ti­na, kad ne­ su­da­ry­tų grūs­čių ke­liuo­se, o apie 14 pro­c. ne­pas­te­bi grei­tį ri­bo­jan­ čio ženk­lo. Kas de­šim­tą vai­ruo­to­ją grei­tį vir­šy­ti ska­ti­na ša­lia sė­din­tis su­tuok­ti­nis, kas še­šio­lik­tas vai­ruo­ to­jas tie­siog mėgs­ta gat­vė­se lenk­ ty­niau­ti su ki­tais. „Dėl leis­ti­no grei­čio ne­pai­sy­ mo vai­ruo­to­jai nu­va­žiuo­ja nuo ke­ lio, ver­čia­si, at­si­tren­kia į me­džius, stul­pus, ki­tas trans­por­to prie­mo­ nes. Daž­niau­siai grei­tį vir­ši­jan­čių vai­ruo­to­jų neį­vei­kia­mas iš­ban­dy­ mas lau­kia po­sū­kiuo­se“, – pa­ste­ bė­jo A.Pil­či­cas.

„„ Pa­vo­jin­ga: vir­šy­tas grei­tis ne­re­tai tam­pa skau­džių ne­lai­mių prie­žas­

ti­mi. 

Vytauto Petriko nuotr.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad greit­ ke­l iuo­s e dėl per­n e­lyg di­d e­l io grei­č io vai­r uo­to­jai daž­n iau­s iai nu­va­ž iuo­ja nuo ke­l io, o mies­te ne­lai­mės bū­na kur kas skau­des­ nės – nu­ken­čia ir pės­tie­ji. Va­žiuo­jant grei­čiau nei leis­ti­ na lai­ko su­tau­po­ma mi­ni­ma­liai, ta­č iau pa­d i­d ė­ja ri­z i­ka per ava­ ri­ją pa­tir­ti sun­kių su­ža­lo­ji­mų ar net žū­ti. Re­mian­tis ap­klau­sos duo­me­ni­ mis, daž­niau­siai grei­tį vir­ši­ja jau­ nes­nio am­žiaus did­mies­čiuo­se gy­ ve­nan­tys vy­rai. Drau­di­mo bend­ro­vės sta­tis­ti­ ka at­spin­di, kad per eis­mo įvy­ kius vai­ruo­to­jai vi­du­ti­niš­kai pa­

ti­ria 2,2–3,4 tūkst. li­tų ža­lą. „Nors vi­du­ti­nė ža­la sie­kia ke­lis tūks­tan­čius li­tų, esa­me re­gist­ra­vę ir ke­lias­de­šimt ar net ke­lis šim­tus tūks­tan­čių li­tų sie­kian­čius nuo­ sto­lius, ku­riuos vai­ruo­to­jai pa­ ty­rė dėl vir­šy­to grei­čio ne­su­val­ dę au­to­mo­bi­lio. Mū­sų drau­di­mo bend­ro­vė yra at­ly­gi­nu­si 170 tūkst. li­tų au­to­mo­bi­lio re­mon­to iš­lai­ das. To­kio bran­gaus nau­jo au­to­ mo­b i­l io re­m on­to pri­rei­k ė ta­d a, kai kas­ko drau­di­mu ap­si­drau­dęs klien­tas vir­ši­jo leis­ti­ną grei­tį, ne­ su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir at­si­tren­ kė į ki­tą trans­por­to prie­mo­nę“, – pa­sa­ko­jo A. Pil­či­cas. KD inf.

Geriausia Lietuvoje – vairavimo mokykla „ARV-Auto“ Susisiekimo ministerija išrinko ge­ riausias Lietuvos vairavimo mokyk­ las. Antrus metus iš eilės vykstančio konkurso tikslas – atkreipti dėmesį į vairavimo mokyklų darbo kokybę, skatinti žmones mokytis vairuoti ge­ riausiai dirbančiose įmonėse.

Geriausios Lietuvoje vairavimo mokyklos titulas atiteko Kaune veikiančiai bendrovei „ARV-Auto“. Pernai valstybinius egzaminus laikė 1 430 šios mokyklos auklėtinių. Teorijos egzaminą iš pirmo karto išlaikė 87,4 proc., praktikos egzaminą – kiek daugiau nei 45 proc. Ši mokykla 2010 m. buvo pripažinta geriausia Kauno regione. „Regitros“ duomenimis, pernai iš pirmo karto B kategorijos valstybinį praktinį vairavimo egzaminą išlaikė 39,4 proc. (2010 m. – 37,5 proc.). Tai kur kas prastesni rezultatai nei ES vidurkis, kur praktinį egzaminą iš pirmo karto išlaiko 60–65 proc. pradedančiųjų vairuotojų. „Tai, kad pavyko šiais metais tapti geriausiems, nėra atsitiktinumas. Dirbame jau 22 metus, tad nenuostabu, kad beveik ketvirtį amžiaus kaupta patirtis duoda rezultatų. Pernai Kauno apskrityje buvome pripažinti geriausiais, o šiemet tapome geriausiais Lietuvoje. Manęs daug kas klausia, kokius kriterijus reikia atitikti, kad būtų galima laimėti geriausiųjų vardą Lietuvoje. Tikrai nežinau atsaky-

„„Geriausia: V.Šle„pi„ko„ran„ko„se„–„Su„si„sie„ki„mo„mi„nis„te„ri„jos„įver„ti„ni„mai.„ „

mo – mūsų bendrovė visą dėmesį skiria vairuotojams ugdyti. Kai dirbi ne vien dėl pinigų, jauti malonumą, o sėkmė tada ateina pati“, – džiaugėsi vairavimo mokyklos direktorius Valdas Šlepikas. Pasak direktoriaus, pernai B kategorijos vairavimo subtilybių išmoko per 1 400 mokinių. Mokykla ruošia visų vairavimo kategorijų egzaminams, taip pat siūlomas profesinis mokymas. V.Šlepikas pabrėžė, kad išmokti vairuoti – niekada nevėlu. Neseniai į mokyklą užsirašė ir 76 metų amžiaus moteris. Vien pernai „ARV-Auto“ baigė apie 2 000 mokinių.

Ar„tū„ro„Mo„ro„zo„vo„nuo„tr.

„Mūsų mokomieji automobiliai nauji, automobilių parkas vienas naujausių Lietuvoje. Žmogų mes sutinkame išmokyti vairuoti ir manome, kad jam drąsiau psichologiškai sėdėti panašioje mašinoje, su kuria jis mokėsi važiuoti, todėl mokomosius automobilius parenkame atsižvelgdami ir į „Regitros“ autoparką“, – teigė V.Šlepikas. Dar viena sėkmingos veiklos dedamoji – didelis dėmesys skiriamas pačiam teorijos mokymui. Žmonės čia mokomi laikantis senųjų tradicijų – jiems aiškinama kiekviena teorinė situacija, o ne paduodami popieriniai testai. Užs. 927862


15

trečiadienis, kovo 21, 2012

menas ir pramogos

Pas­kelb­ti Auk­si­nių sce­nos kry­žių no­mi­nan­tai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja va­kar pa­skel­bė me­ ni­nin­kus, pre­ten­duo­jan­čius į kas­me­čius teat­ro me­no ap­do­va­no­ji­mus. Tarp jų yra ir kau­nie­čių, ir Kau­no sce­no­se at­lie­ka­mų spek­tak­lių.

Tarp­tau­ti­nę teat­ro die­ną – ko­vo 27ąją, už 2011-ai­siais Lie­tu­vos teat­rų sce­no­se nu­veik­tus dar­bus pre­mi­jo­ mis ir at­mi­ni­mo ženk­lais Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ap­do­va­nos ge­riau­sius ša­lies teat­ro me­ni­nin­kus. Pro­fe­ sio­na­laus teat­ro me­no kū­rė­jų dar­ bų pre­mi­jos, Auk­si­niai sce­nos kry­

žiai ir Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio aus­ka­ras šie­met tra­di­ciš­kai bus tei­kia­mi Lie­ tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ ro sce­no­je. Pa­gal Kul­tū­ros mi­nis­ te­ri­jos Pro­fe­sio­na­laus teat­ro me­no kū­rė­jų dar­bų pre­mi­ja­vi­mo nuo­sta­ tus pre­ten­den­tus pre­mi­joms tu­rė­ jo tei­sę siū­ly­ti pro­fe­sio­na­lūs teat­rai,

Lie­tu­vos me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­ja, Vals­ty­bės teat­rų aso­cia­ci­ja, Sce­nos me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos teat­ro są­jun­ga, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­ga, Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­ jun­ga, Šiuo­lai­ki­nio šo­kio aso­cia­ci­ja, fi­zi­niai as­me­nys. KD inf.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos eks­per­tų ko­mi­si­jos pa­skelb­ti pre­ten­den­tai į Auk­si­nius sce­nos kry­žius: 1. Re­ži­sie­rius Os­ka­ras Kor­šu­no­vas („Mi­ran­da“, OKTVil­niaus mies­to teat­ras; „Iš­va­ry­mas“, Lie­t u­vos na­cio­na­l i­n is dra­mos teat­ ras (LNDT); Jo­nas Vait­kus („Vi­suo­me­nės prie­šas“, LNDT); Vi­das Ba­rei­k is („Mr. Flu­xus, ar­ba Šar­ la­ta­nai“, „No Theat­re“).

2. Dra­mos ak­to­rius (pa­grin­di­nis vaid­muo) Po­vi­las Bud­rys (Pros­pe­ras, „Mi­ran­da“, OKT-Vil­niaus mies­to teat­ras); Dai­n ius Ga­ve­no­n is (To­mas Stok­ma­ nas, „Vi­suo­me­nės prie­šas“, LNDT); Ai­nis Stor­pirš­tis (Be­nas, „Iš­va­ry­mas“, LNDT; Ma­čiū­nas, „Mr. Flu­xus“); Ri­man­tas Te­re­sas (Pod­ko­lio­si­nas, „Ve­ dy­bos“; Vac­lo­vas, „Ha­na­na, kel­kis ir eik“ – abu Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos teat­ras).

3. Dra­mos ak­to­rė (pa­grin­di­nis vaid­muo) Eg­lė Gab­rė­nai­tė (Va­sa, „Mo­ti­na (Va­sa Že­lez­no­va)“, Vals­ty­bi­nis Vil­niaus ma­ ža­sis teat­ras); Ai­r i­da Gin­tau­tai­tė (Mi­ran­da, „Mi­ran­ da“, OKT-Vil­niaus mies­to teat­ras);

Ine­s a Pa­l iu­ly­tė (Aga­fi­ja, „Ve­dy­b os“; Liu­da, „Ha­na­na, kel­k is ir eik“ – Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos teat­ras); Eg­lė Mi­k u­l io­ny­tė (Aly­dė Trū, „Ap­si­ va­ly­mas“, Kau­no vals­ty­bi­nis dra­mos teat­ras (KVDT).

4. Dra­mos ak­to­rius (ant­rap­la­nis vaid­muo) Da­r ius Meš­kaus­kas (Spaus­t u­v i­n in­ kas As­lak­se­nas, „Vi­suo­me­nės prie­ šas“, LNDT); Leo­nar­das Po­be­do­nos­ce­vas (Pa­ve­ las Že­lez­no­vas, „Mo­t i­na (Va­sa Že­lez­ no­va)“, Vals­ty­bi­n is Vil­n iaus ma­ža­sis teat­ras); Ma­r ius Rep­š ys (Van­da­las, „Iš­va­r y­ mas“, LNDT); Al­bi­nas Kė­le­r is (Že­va­k i­nas, „Ve­dy­ bos“, Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos teat­ras).

6. Sce­nog­ra­fas Ma­rius-Ale­xand­ru Du­mit­res­cu („Liu­ či­ja di La­mer­mur“, Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­k i­nis teat­ras (KVMT); Ma­ri­jus Ja­covs­k is („Mo­ti­na“ ir „Ma­ma ka­t i­nas“, Vals­t y­bi­n is Vil­n iaus ma­ža­ sis teat­ras); Dai­nius Liš­ke­vi­čius („Mi­ran­da“, OKTVil­niaus mies­to teat­ras); Gin­ta­ras Ma­ka­re­vi­čius („Iš­va­ry­mas“, LNDT; „Šmėk­lų so­na­ta“, Klai­pė­dos VDT); Jū­ra­tė Pau­lė­kai­tė („Vi­suo­me­nės prie­ šas“, LNDT).

7. Kos­tiu­mų dai­li­nin­kas

5. Dra­mos ak­to­rė (ant­rap­la­nis vaid­muo)

Ag­nė Kuz­mic­kai­tė („Tas, ku­ris gau­na an­ tau­sius“, Lie­tu­vos ru­sų dra­mos teat­ras); Jo­lan­t a Rim­k u­tė („Šmėk­lų so­na­t a“, Klai­pė­dos dra­mos teat­ras); Juo­zas Stat­ke­v i­čius („Liu­či­ja di La­ mer­mur“, KVMT; „One­g i­nas“, bo­he­ mie­čiai / LVSO).

Ra­sa Sa­muo­ly­tė (Ol­ga, „Va­sa­ro­to­jai“, Keis­tuo­lių teat­ras); Mo­ni­ka Vai­čiu­ly­tė (Eg­lė, „Iš­va­ry­mas“, LNDT); El­zė Gu­da­v i­čiū­tė (Ol­ga, „Iš­va­r y­mas“, LNDT; „Ap­si­va­ly­mas“, KVDT).

Gi­ta­na Peč­ky­tė (Liu­či­ja, „Liu­či­ja di La­ mer­mur“, KVMT); Si­gu­tė Sto­ny­tė (Dez­de­mo­na, „Ote­las“, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­ to teat­ras (LNOBT);

8. Ope­ros so­lis­tė

As­m ik Gri­go­r ian (Tat­ja­na, „One­g i­ nas“, bo­he­mie­čiai/Lie­tu­vos vals­ty­bi­ nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras).

12. Lė­lių teat­ras

9. Ope­ros so­lis­tas

13. Jau­na­sis me­ni­nin­kas

Lai­mo­nas Pau­t ie­n ius (En­r i­ko, „Liu­ či­ja di La­mer­mur“, KVMT; One­g i­nas, „One­g i­nas“, bo­he­m ie­č iai / Lie­t u­vos vals­ty­bi­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras); Arū­nas Ma­l i­kė­nas (Džia­n is Ski­k is, „Džia­n is Ski­k is“, Klai­pė­dos vals­t y­bi­ nis mu­zi­k i­nis teat­ras); Vai­das Vyš­niaus­kas (Ote­las, „Ote­las“, LNOBT); Min­dau­gas Zim­kus (Ed­gar­das „Liu­či­ ja di La­mer­mur“, KVMT).

Cho­reog­ra­fai ir šo­kė­jai Ai­r i­da Gu­ dai­tė, Ža­ke­v i­čius („Feel link“, Me­nų spaus­tu­vė); Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Gel­go­tas („Paukš­čiai“, Gy­čio Iva­naus­ko teat­ras); Ope­ros so­lis­tas Ta­das Gi­ri­nin­kas (Ati­ la, „Ati­la“, KVMT); Ak­to­rius Ai­nis Stor­pirš­tis (Be­nas, „Iš­ va­r y­mas“, LNDT; Ma­čiū­nas, „Mr. Flu­ xus, ar­ba Šar­la­ta­nai“, „No Theat­re“).

10. Kom­po­zi­to­rius

Teat­ro ju­dė­ji­mas „No theat­re“ ir Vi­das Ba­rei­k is – už nau­jas teat­ro for­mas; „tru­pė p.s.“ ir Va­len­t i­nas Ma­sals­k is – už nuo­sek­lią teat­ro pe­da­go­g i­ką; Man­tas Mar­ke­vi­čius – už nau­jo­jo cir­ ko žan­ro puo­se­lė­ji­mą.

An­ta­nas Ja­sen­ka („Mi­ran­da“, OKT-Vil­ niaus mies­to teat­ras; „Ali­sa ste­buk­lų ša­ly­je, KVDT); Sau­lius Prū­sai­tis („Iš­va­ry­mas“, LNDT).

11. Spek­tak­lis vai­kams Spek­tak­lio „Gry­bų ka­ras“ (LNDT) kū­ rė­jai; Spek­tak­lio „Ma­ma ka­ti­nas“ (Vals­ty­bi­ nis Vil­niaus ma­ža­sis teat­ras) kū­rė­jai; Spek­tak­lio „Ste­buk­lin­go­ji krei­de­lė“ (Lie­ tu­vos ru­sų dra­mos teat­ras) kū­rė­jai.

Spek­tak­lio „Auk­so obe­lė­lė, vy­no šu­li­ nė­lis“ (Vil­niaus teat­ras „Lė­lė“) kū­rė­jai.

14. Me­tų teat­ro reiš­ki­nys

15. Na­cio­na­li­nės dra­ma­tur­gi­jos pa­sta­ty­mas „Iš­va­ry­mas“ (LNDT); „Mr. Flu­xus, ar­ba Šar­la­ta­nai“; „Lie­taus že­mė“ (teat­ras „At­v i­ras ra­ tas“).


16

trečiadienis, kovo 21, 2012

menas ir pramogos Iš vi­so da­ly­vaus 42 vals­ty­bės

D.Mont­vy­das dai­nuos pa­sku­ti­nis D.Mont­vy­ das, ku­ris at­liks dai­ ną „Lo­ve Is Blind“, ant­ra­ja­me kon­kur­so pus­fi­na­ly­je pa­si­ro­dys pa­sku­ti­nis.

Iš vi­so šių­me­tė­je „Eu­ro­v i­z i­jo­je“ pa­ si­ro­dys 42 vals­t y­bių at­sto­vai. Pus­ fi­na­l iuo­se da­ly­vaus po 18 vals­t y­ bių. Iš kiek­v ie­no pus­f i­na­l io po 10 dai­n i­n in­k ų, su­r in­k u­s ių dau­g iau­ siai žiū­ro­v ų ir na­cio­na­l i­n ių ko­m i­ si­jų bal­sų, pa­teks į kon­k ur­so fi­na­ lą, ku­r is įvyks ge­g u­žės 26 d., šeš­ ta­d ie­n į. Va­k ar taip pat paaiš­kė­j o, ke­l in­ tos pa­s i­ro­dys au­to­m a­t iš­k ai fi­n a­ le da­ly­v au­j an­č ios ša­lys. Tai šie­ me­č io kon­k ur­s o or­g a­n i­z a­to­r ius Azer­b ai­d ža­n as ir dar ke­t u­r ios pen­k ios va­d i­n a­m o­s ios nuo­l a­t i­ nės „Eu­ro­v i­z i­j os“ na­rės – Di­d žio­j i Bri­t a­n i­ja, Pran­c ū­z i­ja, Is­p a­n i­ja, Vo­ kie­t i­j a ir Ita­l i­j a. Li­k u­sie­ji fi­na­lo da­ly­v ių nu­me­r iai bus trau­k ia­mi jau ge­gu­žę, po kiek­ vie­no pus­fi ­na­l io. Vi­sų šie­me­tės „Eu­ro­vi­zi­jos“ da­ly­vių pa­si­ro­dy­mo ei­lės tvar­ka – www.kau­no­die­na.lt/lais­va­lai­kis

„„Ga­li­my­bė: „Eu­ro­vi­zi­jos“ pus­fi­na­ly­je D.Mont­vy­das pa­si­ro­dys pa­sku­ti­nis, tad yra vil­čių,

kad kon­kur­so žiū­ro­vams įsi­mins jo su­ktu­kas. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite Briano Tracy knygą „Įpročiai, verti mi­ lijono“.

Turbūt svarbiausias faktas, atskleistas psichologų ir sėkmės tyrinėtojų, yra šis: 95 procentai visų minčių, jausmų, veiksmų bei pasiekimų yra įpročių rezultatas. Jūs esate susiformavę daugybę sąlyginių refleksų, kurie bemaž visose situacijose verčia Jus elgtis automatiškai. Gera žinia ta, kad įmanoma išsiugdyti naujus įpročius- tokius, kokių panorėsite. Valios jėga ir disciplina galima formuoti asmenybę ir gludinti charakterį. Jei Jums nepatinka dabartinis Jūsų gyvenimo scenarijus, suplėšykite jį ir parašykite naują.

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, kovo 27 d.

Sta­sys Gu­da­vi­čius

s.gudavicius@kaunodiena.lt

Lie­tu­vos at­sto­vas šių me­tų „Eu­ro­ vi­zi­jo­je“ Do­na­tas Mont­vy­das ant­ ra­ja­me pus­fi­na­ly­je ge­gu­žės 24 d. pa­si­ro­dys pa­sku­ti­nis – aš­tuo­nio­ lik­tas.

Azer­bai­dža­no sos­ti­nė­je Ba­ku, kur šių me­tų ge­gu­žę vyks 57-asis „Eu­ro­vi­zi­ jos“ dai­nų kon­kur­sas, va­kar iš­trauk­ ti bur­tai, ko­kia ei­lės tvar­ka pa­si­ro­dys ja­me da­ly­vau­jan­čios ša­lys. Išt­rau­kus bur­tus paaiš­kė­jo, kad Lie­tu­vos at­sto­vams pa­si­se­kė – jiems leis­ta pa­tiems pa­si­rink­ti, ka­ da pa­si­ro­dy­ti. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos va­do­vas Aud­rius Gir­ža­das išė­jęs į sce­ną pra­ne­šė, kad ren­ka­si pa­sku­ ti­nį įma­no­mą nu­me­rį. Tai reiš­kia, kad sla­py­var­dį Don­ ny Mon­tell pa­si­rin­kęs dai­ni­nin­kas D.Mont­vy­das, ku­ris at­liks dai­ną „Lo­ve Is Blind“, ant­ra­ja­me kon­kur­ so pus­fi­na­ly­je pa­si­ro­dys aš­tuo­nio­ lik­tas. Prieš lie­tu­vį dai­nuos Bos­ni­ jos ir Her­ce­go­vi­nos at­sto­vai. Yra manoma, kad pa­si­ro­dy­mas pa­sku­ti­niam ar prieš­pas­ku­ti­niam pus­fi­na­ly­je pa­di­di­na at­li­kė­jo šan­ sus pa­tek­ti į „Eu­ro­vi­zi­jos“ fi­na­lą. Apie tai, kad Lie­tu­vos at­li­kė­ jas pa­si­ro­dys šių­me­čio tarp­tau­ti­ nio „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so ant­ro­jo pus­fin ­ a­lio ant­ro­jo­je da­ly­je, paaiš­kė­jo dar per sau­sį Ba­ku įvy­ ku­sius bur­tų trau­ki­mus. Konk­re­ti pa­si­ro­dy­mų tvarka su­da­ry­ta tik va­ kar, kai vi­sos ša­lys jau yra iš­si­rin­ ku­sios sa­vo dai­nas „Eu­ro­vi­zi­jai“. Be Lie­tu­vos, ant­ra­ja­me pus­fi­na­ ly­je dar da­ly­vaus Ser­bi­ja, Ny­der­ lan­dai, Por­tu­ga­li­ja, Ma­ke­do­ni­ja, Bal­ta­ru­si­ja, Mal­ta, Uk­rai­na, Bul­ ga­ri­ja, Šve­di­ja, Gru­zi­ja, Slo­vė­ni­ja, Es­ti­ja, Tur­ki­ja, Slo­va­ki­ja, Kroa­ti­ ja, Nor­ve­gi­ja bei Bos­ni­ja ir Her­ce­ go­vi­na. Pir­ma­ja­me pus­fi­na­ly­je ge­gu­žės 22 d., ant­ra­die­nį, dai­nuos Juod­ kal­ni­jos, Is­lan­di­jos, Ru­mu­ni­jos, Al­ba­ni­jos, Bel­gi­jos, Lat­vi­jos, Švei­ ca­ri­jos, Suo­mi­jos, Grai­ki­jos, Mol­ do­vos, Kip­ro, Aust­ri­jos, Da­ni­jos, Ru­si­jos, San Ma­ri­no, Iz­rae­lio, Ai­ ri­jos ir Veng­ri­jos dai­ni­nin­kai. Šiuo me­tu į Ba­ku yra su­si­rin­ kę vi­sų „Eu­ro­vi­zi­jo­je-2012“ da­ ly­vau­jan­čių vals­ty­bių de­le­ga­ci­jų va­do­vai. Jie ne tik da­ly­va­vo trau­ kiant kon­kur­so pa­si­ro­dy­mo nu­ me­rių bur­tus, bet ir pri­sta­tė sa­vo ša­lių dai­nas, bu­vo su­pa­žin­din­ti su bū­si­mo ren­gi­nio są­ly­go­mis. Be ki­ta ko, de­le­ga­ci­jų va­do­vams pri­sta­ty­ ta ir bū­si­mo­ji „Eu­ro­vi­zi­jos“ sce­na, ku­ri šie­met bus kam­puo­ta – ne­tai­ syk­lin­gos tra­pe­ci­jos for­mos. Vi­si „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­cer­tai vyks Kas­pi­jos jū­ros pa­kran­tė­je šiuo me­ tu vis dar te­bes­ta­to­mo­je nau­jo­ je „Crys­tall Hall“ are­no­je, ku­rio­ je per tarp­tau­ti­nį dai­nų kon­kur­są tilps apie 16–17 tūkst. žiū­ro­vų. Kon­kur­se da­ly­vau­jan­čių ša­lių de­le­ga­ci­jų va­do­vai bu­vo nu­vež­ti į „Crys­tall Hall“ sta­ty­bų aikš­te­lę. Iš pa­žiū­ros li­ku­sių sta­ty­bos dar­bų dar ne­ma­žai, ta­čiau or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­na, kad vis­kas bus baig­ta lai­ku ir maž­daug po pu­sant­ro mė­ne­sio are­no­je ga­lės pra­si­dė­ti „Eu­ro­vi­zi­ jos“ kon­cer­tų re­pe­ti­ci­jos. Šių­me­čio kon­kur­so lo­go­ti­pas – sti­li­zuo­tas lieps­no­jan­čios gė­lės žie­das, šū­kis „Light your Fi­re!“ – „Įžiebk sa­vo ug­nį!“


173

trečiaDIENIS, kovo 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai������������������������������������17 Paslaugos� ������������������������������������������� 17, 18 Parduoda������������������������������������������� 18, 19 Perka� ������������������������������������������������������������� 19 Įvairūs���������������������������������������������������������� 20 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������������ 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������� 21 Kviečia��������������������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis����������������������������������� 21 Pamesta������������������������������������������������������ 19 Informuoja����������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalinga (-as) pardavėja (-as) dirbti kioske, V.Krėvės pr., prekiauti daržovėmis. Darbas kas antrą savaitę. Savaitės atlyginimas 500 Lt. Tel. 8 643 37 636.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

Paslaugos Medikų

928511

AB „Lytagra” ieško atsarginių detalių vadybininko, darbas su žemės ūkio technikos detalėmis (Kaune). Darbo pobūdis: atsarginių žemės ūkio technikos detalių pirkimas-pardavimas. Reikalavimai: aukštasis ar aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas, pageidautina žemės ūkio srityje; anglų, rusų kalbos (nuolatinis bendravimas su gamintoju); pardavimo patirtis būtų privalumas; darbas kompiuteriu; atsakingumas, darbštumas, nuovokumas, geri bendravimo įgūdžiai, greita orientacija. Siūlome darbą didelėje, besiplečiančioje įmonėje, nuo sugebėjimų ir rezultatų priklausantį atlyginimą. Daugiau informacijos tel. (8 37) 405 480. CV prašom siųsti e. paštu d.ziedelis@lytagra.lt. 927014

Besiplečiančiam kepyklėlių tinklui reikalingos (-i) konditerės (-iai)-kepėjos (-ai). Turintiesiems patirties siūlome gerą atlyginimą. Tel. 8 655 25 628, juvigaa@gmail.com. 926089

Darbai sandėliuose, fabrikuose, viešbučiuose; narcizų skynimas; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Kipre. Tel. 8 678 58 652, 8 675 86 523, www.ppv.lt. 923028

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

903368

EUROCASH1 dirbti Kaune ieško APSAUGOS DARBUOTOJŲ. Reikalavimai: vidurinis ir/arba aukštesnis išsilavinimas; sąžiningumas, atsakingumas; nepriekaištinga reputacija. PRIVALUMAI: apsaugos darbuotojo pažymėjimas, darbo patirtis. Tel. 8 659 38 353; www.eurocash1.lt. 927786

Firmai reikalingi patalpų tvarkytojai (moterys ir vyrai) dirbti brigadoje. Darbas Kauno mieste. Patirtis nebūtina. Apmokome. Atlyginimas iki 1400 Lt. Tel. 313 699, 8 611 26 799. 929134

Mažam šeimyniniam viešbutėliui Anglijoje, Norfolk mieste, reikalinga (-as) darbuotoja (-as) tvarkyti kambarius ir padėti virtuvėje. Darbas mėgstantiems gamtą. Suteikiamas gyvenamasis plotas ir maitinimas. UAB Įdarbinimo tarpininkavimo centras, Savanorių pr. 241, licencija įdarbinimo tarpininkavimo veiklai Nr. L-106. Tel. 8 624 00 637, info@itc.lt. 929041

Reikalinga (-as) pardavėja (-as)-kepėja (-as) dirbti kebabų kioske automobilių turguje. Tel. 8 604 46 799. 928529

Reikalinga (-as) valytoja (-as) valyti automobilių salonus. Darbas Aleksote. Tel. 8 656 20 014. 927364

Reikalingas skardininkas-suvirintojas automobilių kėbulams paruošti. Tel. 8 698 36 705. 928999

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 926975

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 922738

Reikalingi pastatų šiltintojai, mokantys dėti dekoratyvinį tinką. Tel. 8 685 01 565. 918860

Reikalingi tinkuotojai, tinkuojantys agregatu. Tel. 8 698 36 599. 925385

Statybinei įmonei reikalingi aukštos kvalifikacijos, turintys patirties fasadų apšiltintojai dekoratyviniu tinku. Tel. (8 37) 392 602, 8 698 29 560. CV siųsti e. paštu avona@avona.lt. 927918

Statybų darbams Maskvoje reikalingi: mūrininkai, betonuotojai, įv. profilio technologai, konstruktoriai, vyr. mechanikai ir vyr. energetikai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 4000–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis grazina@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 925038

Ieškau partnerio (-ės) veiklai plėsti. Apmokau. Lankstus darbo grafikas. E. paštas leovolant@gmail.com. Tel. 8 610 27 656, skambinti po 13 val. 928597

Ieškome pagalbinių darbuotojų. Tel. 8 610 11 959. 926757

Ieškome: vadybininkų, pardavėjų konsultantų, krovėjų, valytojų, fasuotojų, pakuotojų, pagalbinių, gamybos darbuotojų. Tel. 8 674 57 108. 926044

Sunkvežimių servisas siūlo darbą šaltkalviui. Būtina patirtis. Tel. 8 620 34 596. 927853

UAB „Rokų keramika“ reikalingi šaltkalviai-suvirintojai remontuoti įrengimus. Reikia turėti suvirintojo pažymėjimą. Tel. 8 685 53 878. 927960

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 924560

Įmonei, prekiaujančiai krovininių automobilių detalėmis, reikalingi pagalbiniai darbuotojai (krovininių automobilių ardymas ir metalo pjaustymas). Pageidaujama darbo patirtis šioje srityje. Kreiptis tel. (8 37) 328 133, 8 616 16 655. 928538

Metalo apdirbimo įmonei Ilgakiemyje reikalingi pagalbiniai darbuotojai. Tel. (8 37) 536 110. 928543

Reikalingi krovėjai dirbti autolaužyne. Tel. 8 614 63 722. 924345

Vokietijos slaugos tarnyba, teikianti ambulatorines ir intensyvias slaugos paslaugas, ieško bendrosios praktikos slaugytojų legaliai dirbti Vokietijoje. Reikalavimai: vokiečių kalbos pagrindai, patirtis slaugos srityje. Siūlo: intensyvius vokiečių k. kursus Lietuvoje, gerą atlyginimą, neterminuotą darbo sutartį, visas socialines garantijas, gyvenamąją vietą Vokietijoje bei galimybę reguliariai grįžti į Lietuvą. CV lietuvių k. siųsti e. paštu pflegeLT@gmail.com. Tel. 8 615 36 550, 8 603 45 616. 928405

913272

„Biofirst“ klinikoje kovo mėn. su ,,Eurovaistinės“ kortele „Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA endokrinologo konsultacijoms su echoskopijomis. ENDOKRINOLOGĖS Audronės Rutkauskienės profesinio domėjimosi kryptys: skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, antinksčių ligos, hipofizės ligos, metaboliniai sutrikimai (osteoporozė, metabolinis sindromas), ginekologinė endokrinologija (menstruacinio sindromo sutrikimai, hiperandrogenizmas, klimakterinis laikotarpis). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 929209

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

Automobilininkams

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 927984

Kompiuterininkų

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 928945

917139

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Autoservisas „Pilotas’’ taiso kėbulus, važiuoklę, variklius. Galime pašalinti 90 proc. gedimų. Dubysos g. 4, Kaunas. Tel. 8 670 70 310.

Kompiuterių remonto paslaugos. NEMOKAMAS atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600.

894022

927524

928570

Buitinės technikos remonto

Statybos, remonto

913639

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 922107

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 923770

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 923735

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 909907

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 917492

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“). Teikia visas odontologijos paslaugas, gydymas su NARKOZE. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 921886

Odontologijos paslaugos – su Šv. Velykų nuolaidomis! Metalo keramikos protezams – 50% nuolaida. Be eilės nemokamai protezuojame pacientus su ligonių kasos iškvietimais. Apžiūra – nemokama. Maironio g. 26A, Kaunas. Tel. 203 101, 8 672 44 348. 925865

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 926223

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 926590

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201. 926586

„Ardo“, AEG, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Suteikiame garantiją iki 2 m. Iškvietimas nemokamas. Nuolaida! Tel. 300 744, 8 606 20 200. 928663

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 922812

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 921969

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 926255

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 921737

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 914983

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 904808

Skalbyklių remontas, prijungimas, konsultacijos. Dirbu ir šeštadieniais. Tel. 423 798, 8 687 53 111, Rimantas Motuzas.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt.

Atliekame įvairius vidaus apdailos darbus, dažome sienas ir lubas. Taip pat montuojame įvairaus tipo grindis, dedame gipsą. Mielai užsiimame santechnikos ir elektros instaliavimo, remonto darbais. Tel. 8 607 84 480, (8 37) 332 247, Savanorių pr. 287– 316, Kaunas, www.Ekstraprojektai.eu.

926382

917401

926074

919730

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių, viryklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876. 924097

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 927172

917315

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 928727

Atliekame tinkavimo darbus savo tinkavimo įranga. Turime pastolius. Tel. 8 620 81 478, 8 676 58 924, (8 37) 265 972.

928724

Nukelta į 18 p.


18 2

trečiaDIENIS, kovo 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Techninė izoliacija, vamzdynų ir rezervuarų skardinimas. Rekuperacija, ventiliacija-vėdinimas, pneumotransportas. Tel. 8 610 05 556. UAB „Sirida“.

Paslaugos Statybos, remonto

922179

Vidaus įrangos Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162. 917374

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas. 928773

Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Apdailos darbai: dažymas, plytelių klijavimas, laminatas, gipskartonis, lentelių kalimas. Tel. 8 675 81 454. 922296

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 924235

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 919227

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 920739

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 924399

Betonuojame, mūrijame, tinkuojame, atliekame visus apdailos darbus: sukame gipsą, glaistome, dažome, klijuojame plyteles, vedame santechniką, šildymo sistemas. Tel. 8 650 51 581. 927761

Dedu laminuotas grindis, kalu dailylentes, statau duris, spynas. Glaistau, dažau. Smulkūs santechnikos ir elektros darbai. Tel. 8 689 30 950. 927999

Dėmesio! Greitai ir kokybiškai gaminame šarvuotas duris butams, laiptinėms, sandėliukams. Atvežame nemokamai, konsultuojame. Tel. 8 600 18 644. 915140

Drenažas, vandentiekis, kanalizacija. Mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 676 14 056, 8 620 45 433. 926197

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 918367

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 917078

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 915458

GRINDŲ BETONAVIMAS. Naudojame pažangiausią įrangą, konsultuojame, organizuojame medžiagų tiekimą. Tel. 8 678 19 899. 927817

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 924325

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 900921

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 922592

Klojame trinkeles. Drenažas, valymo įrenginiai. Betonuojame pamatus, atramines sienutes, perdangas. Technikos nuoma. www.peiveris.lt. Tel. 8 600 22 703.

KLOJU TRINKELES. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 612 57 167. 926158

927231

Kokybiški gaminiai iš metalo Jums pagal užsakymą: vartai, tvoros, durys, laiptai, voljerai, grotos. Kaunas. Tel. 8 657 88 778.

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554.

929048

928288

Nebrangiai, kokybiškai kloju plyteles, gipskartonį, laminatą, smulkūs santechnikos, elektros darbai. Darbams suteikiama garantija. Tel. 8 653 94 097.

Įvairios durys pigiau. Didelis spalvų, modelių pasirinkimas. Naujiena – stogeliai, terasos. Dirba kvalifikuoti specialistai. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt.

917175

Nuosavų namų durys: saugios, ypatingai šiltos. Garantija 5 m. Dirbame be poilsio dienų. Tel. 8 634 81 144. 928514

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917970

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 929021

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 915570

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821. 927648

Profesionalus vonių restauravimas. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt.

906467

Baldžių

Santechnikas keičia kriaukles, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Nuperka medžiagas. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 925894

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 678 24 460. 926082

Santechnikos darbai jums patogiu laiku. Tel. 8 689 13 300, 711 659. 921913

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@gmail.com. 917751

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

917040

Gaminame nestandartinius baldus: spintas su stumdomomis durimis, slenkančias pertvaras, drabužines, virtuvės ir kt. baldus. Tel. 8 677 85 201. 926520

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 924679

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133.

928765

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 927690

Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, spintos, komodos, sekcijos ir kt. Atvežame, montuojame nemokamai. Tel. 8 676 20 685. 916777

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 920422

922210

Suvirinimo elektra darbai. Betonavimas. Pamatai. Gaminame, restauruojame tvoras, stulpus, vartus. Tel. 341 102, 8 614 64 490, 8 600 06 675. www.suvirintojas.tk. 927093

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369. 926777

917712

916992

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

925598

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedžius. Tel. 8 611 45 542. Želdynų projektavimas, vizualizacija (3D). Želdinimo darbai (vejos, želdynai, gėlynai, alpinariumai ir t.t.), palankios kainos. Tel. 8 681 62 573, 8 653 28 262. 926908

parduoda

Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

911121

Teisinės paslaugos

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Naują kaimo turizmo sodybą 30 km nuo Kauno (pirtis, masažinė vonia, kubilas, 50 miegamų vietų, 5 pastatai, sporto aikštelė). Kaina 550000 Lt. Tel. 8 614 21 112. 923112

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692. 926353

1,5 kambario butą Sukilėlių pr. (bendr. pl. 37 kv. m, 5/4 a., plastikiniai langai, sutvarkytas, laminatas, šarvo durys). Tel. 8 678 06 870. 929263

12 arų namų valdos sklypą Juragiuose, pigiai. Dar yra pasirinkimas. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 928941

2 k. butą K.Griniaus g. (5/3 a., vidinis, b. pl. 45 kv. m, balkonas, bendrija, rūsys, iki Centro 8 min.). Kaina 76 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 600 28 058. 928319

2 k. V.KRĖVĖS pr. (5/5 a., b. pl. 45 kv. m, atskiri kambariai, balkonas, rūsys), prie AGUONOS. Kaina 69 900 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 2 kambarių butą A. Šančiuose, Ašmenos 2-ojoje g. (8/2 a., plytinis, naujos statybos, suremontuotas, b. pl. 54 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 929061

2 kambarių butą P.Plechavičiaus g., Kalniečiuose (VIII a. monolitiniame name). Kaina 96 000 Lt. Tel. 8 618 10 563. 927126

Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 916821

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 916954

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 04 16 11 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: 1 kambario butui, bendr. pl. 32,68 kv. m, su rūsiu 3,11 kv. m, butas 9-ajame aukšte, esančiam Taikos pr. 77–71, Kaune, priklausančiam Beatai Morkeliūnienei. Dėl turto apžiūros skambinti tel. 8 615 88 412. Pradinė turto kaina 60 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 929078

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 04 16 12 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: 3 kambarių butui, bendr. pl. 61,29 kv. m, su rūsiu 2,44 kv. m, butas 7-ajame aukšte, esančiam Jotvingių g. 11– 20, Kaune, priklausančiam Tadui Jasioniui. Pradinė turto kaina 92 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 929079

928510

Šventėms

926823

Stogų, fasadų šiltinimo, skardinimo darbai. Standartiniai ir nestandartiniai skardos lankstiniai. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 610 05 556. UAB „Sirida“.

Modernia valymo įranga „Rainbow“ giluminiu būdu valome dangą, čiužinius ir minkštuosius baldus. Tel. 8 604 02 322.

925740

919807

Stogų dengimo, skardinimo darbai. Medinių karkasų ir fasadų montavimas. Tel. 8 609 42 802.

906941

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

927698

923658

926574

922531

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800.

925531

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Aplinkotvarka, medžių – gyvatvorių genėjimas, augalų sodinimas, tujų priežiūra, sodininko paslaugos. Tinklinės ir segmentinės tvoros. Tel. 8 600 92 922.

Pavojingų medžių šalinimas, vaismedžių genėjimas, kelmų frezavimas, didelių medžių persodinimas. Tel. 8 645 34 444.

Remontuojame butus, namus, sodybas. Atliekame visą vidaus apdailą. Tel. 8 607 22 667. 926314

915708

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

917096

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739.

928585

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482.

Aladino kilimų ir baldų valykla valo čiužinių užvalkalus, BAUER patalynę. Paimame nemokamai. Dirbame I–V 8–19 val., VI 8–14 val. Utenos g. 21, tel. 8 601 01 432.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 04 16 10 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: 3 kambarių butui, bendr. pl. 69,71 kv. m, butas 13-ajame aukšte, esančiam P.Plechavičiaus g. 4–68, Kaune, priklausančiam Albertui Iskandirovui. Pradinė turto kaina 78 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 929077

Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 04 16 9 val. skelbia pirmąsias viešąsias varžytynes turtui: 2 kambarių butui pirmajame aukšte, bendr. pl. 45,91 kv. m, esančiam Varnių g. 34–42, Kaune, priklausančiam Kęstučiui Kuizinui ir Laurai Kuizinienei. Pradinė turto kaina 72 000,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT334010042500493336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Pirmosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, antstolės padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 929076

Antstolis Valdas Zubinas skelbia Salomėjai Savilovai priklausančio turto pirmąsias varžytynes: 1. 2 kambarių buto, esančio Miško g. 34–21, Ežerėlis, unikalus Nr. 5297-30128017:0018, pradinė kaina 40000 Lt. 2. Žemės sklypo, esančio SB „Ežerėlis“, sklypo Nr. 174, unikalus Nr. 5220-0003-0174, pradinė kaina 8000 Lt. Varžytynės vyks 2012 m. balandžio 16 d. 10 val. Laisvės al. 101A, 12 kab., Kaune. Informaciją teikia antstolis Valdas Zubinas, tel. (8 37) 323 762. Norintieji dalyvauti varžytynėse turi įmokėti 10 % turto kainos į antstolio Valdo Zubino depozitinę sąskaitą Nr. LT084010042500093079, esančią AB DNB banke. Turtui apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisę į parduodamą turtą, iki varžytynių pateikia antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Vadovaujantis LR CPK 704 str. iki varžytynių pradžios Jūs turite teisę pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. 929082

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 928746

Dviejų aukštų mūrinį namą Fredoje, Smilgos g. (1994 m. statybos, b. pl. 230 kv. m, ūkinis pastatas su garažu – 120 kv. m, 5 a sklypas, yra visos komunikacijos, patogus susisiekimas). Iki Centro – tik 4,3 km. Kaina 380 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 928565

Išparduodu ir perku įvairių plotų ir įvairios paskirties žemės sklypus, sodybas, sodų sklypus. Tel. (8 37) 225 490, 8 608 51 012; www.musukvartalai.lt. 928943

Nukelta į 19 p.


193

trečiaDIENIS, kovo 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Geležinkelio atšaką Vilkaviškyje, Pilviškiuose, Stoties g. (306 m ilgio). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Dviejų kambarių butą Senamiestyje, J.Gruodžio g. (3 a. mūrinio namo III a., bendr. pl. 62; kambariai 18, 20; virtuvė 12,5 kv. m, WC ir vonia kartu, balkonas, tvarkingas). Kaina 169 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 928563

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 44 kv. m, suremontuotas, toliau nuo gatvės ). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA. 1 kambario butą Dainavoje, Taikos pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 33 kv. m, sutvarkytas, bendrija, saulėtas). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

914135

3 kambarių butą Eigulių r., Ukmergės g. (9 a. blokinio namo 8 a., b. pl. 61 kv. m, tamsus kambarėlis). Tel. 301 102, 8 614 93 479. KNTPA.

Namą su daline apdaila prestižiškiausiame Kauno miesto rajone – Vytėnuose. Atskiras, nesublokuotas. Sutvarkyta aplinka. Tel. 8 614 20 820. KNTPA.

4 kambarių butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (9 a. blokinio namo I a., b. pl. 82 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

929062

929059

Naujos statybos butą Garliavoje, Gulbės g., 4 butų name II a., b. pl. 85 kv. m, per du aukštus, 2 balkonai, 3 a žemės, komunikacijos, šildymas dujomis. Kaina 185 000 Lt. Tel. 8 659 23 788.

Pastatą-poilsio bazę ir pastatą-pirtį su 0.92 ha žemės Jonavos r., Vareikių k., ant Šventosios upės kranto. Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

925517

Naujos statybos šiuolaikiškus dviejų, trijų kambarių butus (15 min. iki Kauno centro, šalia prekybos centras IKI, servisas, mokykla, darželis, odontologas, grožio salonas, sporto komleksas, autonominis šildymas, panoraminiai langai, židinys, sandėliavimo patalpa, vieta automobiliui, internetas, TV, san. mazgai šildomomis grindimis, su visa ir su daline apdaila, namas baigiamas užpildyti, kultūringi kaimynai, parduodami paskutiniai aukštos kokybės, gero išplanavimo butai). Velykinės nuolaidos, kviečiame pasinaudoti, dirbame klientui patogiu laiku. Tel. 8 698 09 808. 928689

Parduodamas kolektyvinis sodas su namu Kauno r., Gervėnupyje. Tel. 8 610 61 919.

1 kambario butą Šilainiuose, Rasytės g. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 36 kv. m, renovuotas stogas, šiltas, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 kambarių butą Šilainiuose, Baltų pr. (9 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 62 kv. m, vidinis, didelis prieškambaris, butas tvarkingas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 2 kambarių butą Birželio 23-iosios g., Dainavoje (5 a. plytinio namo I a., b. pl. 50 kv. m, plastikiniai langai, vidinis, bendrija). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 kambarių butą Partizanų g. (5 a. blok. namo 1 a., grotuotas balkonas, šiltas, vidinis, kaina 72000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 929060

922405

Parduodamas mūrinis garažas Aleksote, Antanavos g., prie turgaus (18 kv. m). Rūsys po visu garažu. Elektra. Kaina sutartinė. Tel. 8 612 11 281. 926191

Parduodami 105 kv. m kotedžai su žeme Vijūkuose (visos komunikacijos viduje, asfaltuotas kelias, trinkelės, baigtumas 85 proc.). Tel. 8 662 17 172. Parduodu 1/2 dalį namo šalia Botanikos sodo (atskiras įėjimas, 4,3 a žemės, b. pl. 110 kv. m, visos miesto komunikacijos). Kaina 138 000 Lt. Tel. 8 650 51 581. 927750

Parduodu sodą Gervėnupyje, SB „Pavasaris“ (6 arai žemės, yra namas). Tel. 748 223. 928547

Rengiame žemės sklypų formavimo projektus, ūkininko ūkio sodybos formavimą, detaliuosius planus, ruošiame statinių įteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, (8 37) 222 696, info@georaimonda.lt. 913727

Šiltą neįrengtą namą Ramučiuose, visos komunikacijos, alfaltuotas akligatvis, suformuotas 13 a sklypas. Tel. 8 686 34 114. 928414

Skubiai, labai nebrangiai geroje prekybai vietoje, Aleksoto turgavietėje, parduodamas kioskas. Geros būklės. Tel. 8 651 36 591. 927211

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 8 676 22 528. KNTPA. 2 kambarių butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 5 a., b. pl. 44 kv. m, naujai suremontuotas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, Sukilėlių pr. (12 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 61 kv. m, kambariai nepereinami). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Perka

Tel. 796 732, 8 699 11 038 darbo dienomis 8–16 val.

Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539.

PARDUODAME MALKAS

908172

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566. 929063

AKCIJA! Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų BRIKETUS. 1 t kaina 450 Lt (su PVM). Tel. 8 614 30 428. 926917

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 919746

Atraižos maišuose: pušies, vnt. – 6 Lt; beržo, ąžuolo, vnt. – 7 Lt. Sausos pjuvenos maišuose, vnt. – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 926986

Atvešime baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų, saulėgrąžų lukštų briketų. Patiems pasiimant pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 921574

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 927838

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 918523

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. PAVASARINĖS NUOLAIDOS! Tel. 8 677 44 884. 928702

Buitinė technika Buitinės technikos išparduotuvė! Prekiaujame nauja ir su defektais buitine technika iki 50% pigiau. Skalbimo mašinos BOSCH, AEG – tik nuo 599 Lt. Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 674 08 983. 908962

915937

Kitos prekės

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 921762

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 2,5; 5; 8; 15; 20 kub. m). Tel. 8 682 86 242. 917662

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 926266

Beržines, uosines, pušines, juodalksnio malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 927374

821472

Automobiliai ir detalės Antstolė Sonata Vaicekauskienė 2012 04 16 13 val. skelbia antrąsias viešąsias varžytynes turtui: automobiliui „Citroën“ XM (mėlynos spalvos, 1990 m., dyzelinas, variklio tūris 2088 kub. cm), priklausančiam Audriui Žukauskui. Dėl turto apžiūros teirautis tel. 8 600 69 111. Pradinė turto kaina 720,00 Lt. Norintieji dalyvauti viešosiose varžytynėse turi įnešti 10 proc. pradinės turto vertės į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoros sąskaitą Nr. LT33 4010 0425 0049 3336 AB „DNB bankas”. Parduodamo turto nuosavybės apribojimas – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi teisę pateikti antstolei savo teisę patvirtinančius dokumentus. Antrosios viešosios varžytynės vyks Nemuno g. 25–1b, Kaune. Informacija tel. 422 057, 221 126, antstolė S.Vaicekauskienė, antstolės padėjėjos N.Mickūnienė, O.Kačenauskaitė. 929115

Katalizatoriai, DPF, duslintuvai. Pardavimas, pristatymas, keitimas, remontas. Kreiptis tel. 8 650 23 971.

Malkas – lapuočių, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraižų. Atvežame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 925213

Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis), vežame mažais kiekiais. Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 470 Lt. Tel. 8 652 59 118. 924030

Parduodame malkas. Tel. 8 699 11 038. 924478

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. Įpakavimai ir kiekiai – įvairūs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paštas malkucentras@gmail.com. 928576

Parduodu įvairių rūšių malkas (skaldytas, trinkelėmis, rąsteliais). Atvežimas nemokamas. Tel. 8 611 84 921, e. paštas euruta66@gmail.com. Prekyba kietuoju kuru: akmens anglys, medžio pjuvenų briketai. BALTARUSIŠKI DURPIŲ KURO BRIKETAI, kaina 333 Lt. Kaina galioja iki 2012 m. kovo 31 d. Tel. (8 37) 746 419. 921385

Pamesta

Išpardavimas! NAUDOTI BALDAI ir kt. iš Vakarų Europos parduotuvėje (1300 kv. m). Nauja siunta. R.Kalantos g. 9, tel. 351 514, 8 612 86 699. www.svetainesbaldai.lt. 923874

919199

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902840

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731. 902649

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902776

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902905

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384. 902713

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903035

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903092

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903968

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 921975

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 925362

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 920273

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919923

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 915490

Pamestą UAB „Brolių keliai“ antspaudą laikyti negaliojančiu.

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, ne mažiau kaip 5 t, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 658 11 679.

UAB „Autoprivalumai“ (įm. k. 300093751) prarastą įmonės pažymėjimą ir įstatus laikyti negaliojančiais.

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

928515

928359

928526

915475

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 928621

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 927104

Įmonė superka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, elektros variklius, akumuliatorius. Dirbame be poilsio dienų. Išvežame ir nedideliais kiekiais. Tel. 8 677 89 365. 922787

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 922000

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917974

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910309

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Geros atsiskaitymo sąlygos. Tel. 8 679 66 612, e. paštas uabaltma@gmail.com. 894154

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 618 05 112. 922919

917730

919083

Baldai

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

928408

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 911258

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 923963

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 915509

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

919835

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 8 600 40 550, 8 678 42 261. Trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune (su miesto patogumais). Tel. 395 098, 8 614 20 820. Namų valdos žemės sklypą arba namą Žaliakalnyje. Tel. 8 659 79 939.

927735


20 2

trečiaDIENIS, kovo 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs Akcininkams!

2012 m. balandžio 27 d. 12 val. UAB „Rigor“ patalpose, Europos pr. 77, Kaune, šaukiamas UAB „Rigor“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2011 m.; 2. Bendrovės 2011 m. finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimas; 3. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas; 4. Einamieji reikalai. Direktorius Vytautas Budvytis. 928402

AB „KAUNO BALTIJA” AKCININKAMS! AB „Kauno Baltija” (k. 133780427) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 24 d. 16 val. Gaižiūnų g. 4, Kaune, šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 17 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 9 d. DARBOTVARKĖ: 1. Metinis pranešimas. 2. Audito išvada. 3. 2011 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. Pelno (nuostolių) paskirstymas. 5. Audito įmonės rinkimai ir audito apmokėjimo sąlygų nustatymas. Akcininkų registracija – nuo 15.30 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Informacija teikiama tel. (8 37) 302 131. 928403

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 24 d. 14 val. kviečiamas UAB „Kauno šilas” visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės patalpose, Vynvyčių sk. 1, Kaune. Darbotvarkė: 1. Bendrovės veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2011 m. tvirtinimas. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. Dėl 2011 m. pelno paskirstymo. 4. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo. Vykstant į susirinkimą prašom turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtinantį įgaliojimą. UAB „Kauno šilas” valdyba. 928504

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ! 1. AB „Kauno alus” (įmonės kodas 133698115, adresas Savanorių pr. 7, Kaunas). Šis pranešimas pateikiamas dienraščiams „Kauno diena”, „Lietuvos rytas“ ir interneto tinklalapyje www.kaunoalus.lt. 2. Valdybos pirmininko iniciatyva ir valdybos sprendimu 2012 m. balandžio 23 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks Savanorių pr. 7, Kaune. Dalyvių registravimas nuo 9 iki 9.45 val. Su savimi turėti išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos ir asmens dokumentą. 3. Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 4. Teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 8 d. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, tai yra 2012 m. gegužės 8 d. bus bendrovės akcininkai. 5. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas apie akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2011 m. 2. Audito išvada. 3. Finansinės atskaitomybės už 2011 m. tvirtinimas. 4. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Auditoriaus tvirtinimas. 6. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo akcininkai gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, bei sprendimų projektais AB „Kauno alus“ administracijoje, Savanorių pr. 7, Kaunas. 7. Papildomą informaciją, taip pat akcininkų teisių įgyvendinimą įgaliota teikti generalinė direktorė Lina Šileikienė, tel. (8 37) 201 838. AB „Kauno alus” generalinė direktorė Lina Šileikienė.

UAB „Elmova” akcininkams! Pranešame, kad UAB „Elmova” (įm. kodas 234007320) bendrovės valdybos sprendimu 2012 m. balandžio 25 d. 17 val. šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta – UAB „Elmova” bendrovės patalpose, Goštautų g. 3, LT-48324 Kaunas. Darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas. 2. Bendrovės 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Registracija nuo 16 val., turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Papildomą informaciją apie esminį įvykį galima gauti tel. (8 37) 361 818. 928417

UAB „Garliavos gelžbetonis“ šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris vyks 2012 m. balandžio 23 d. 12 val. bendrovės administraciniame pastate, Liepų g. 32, Garliava, Kauno r. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Administracijos vadovo (direktoriaus) ataskaita už 2011 m. 2. Metinės ataskaitos už 2011 m. patvirtinimas. 3. 2011 m. pelno (nuostolio) ataskaitos tvirtinimas. 4. Einamieji klausimai. Direktorius. 928480

Nuomoja Išnuomoju 2 kambarių butą Šilainiuose. Tel. 8 652 26 768.

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 927135

Lietuva–Anglija–Lietuva – siuntų pervežimas nuo durų iki durų. Visi miestai. Mažiausios kainos garantija! www.SiuntosLT. eu. Tel. 8 684 15 141, +447765814818. 928584

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 922079

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 921805

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 928428

Vežame keleivius ir nuomojame 8 vietų „Mercedes“ autobusiuką. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 921818

Vežame keleivius, krovinius ir automobilius maršrutu Danija–Lietuva–Danija. Tel. 8 614 82 054, 8 659 09 637. Daugiau inf. www.audrena.lt.

897029

928554

Paskolos

Išsinuomoja Ilgam laikui išsinuomosiu sodybą Kauno rajone. Siūlyti įvairius variantus (už priežiūrą, avansas ir kt.). Tel. 8 670 65 051, e. paštas manreikianamo@gmail.com. 927936

Gabenimai „IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 926179

Atvešiu akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio. Savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 926633

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 920493

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, statybinio laužo, iki 7 tonų. „Bobcat“ nuoma. Tel. 8 657 68 660. 925413

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917907

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 917838

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 917882

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 917860

GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 916889

923151

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos ir akmenukų (5–11 kub. m). Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

Paskolos nekilnojamojo turto ir automobilių savininkams. Klauskite ir savaitgalį. Tel. 8 602 36 979; www.sgpartneriai.lt.

927055

922644

Kiti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis 2012 m. kovo 12 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-400 – „Dėl Kauno r. sav. Užliedžių sen. Vijūkų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0005:21, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-401 – „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Mitkūnų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0010:571, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-402 – „Dėl Kauno r. sav. Užliedžių sen. Giraitės k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0006:714, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-403 – „Dėl Kauno r. sav. Samylų sen. Šlienavos k. Pamiškės g. 24 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5280/0010:147, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-404 – „Dėl Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. Lauko g. 13 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5233/0006:181, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-405 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Rinkūnų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0005:167, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-406 – „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Ringaudų k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0010:424, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-407 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Ireniškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0001:356, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-408 – „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Pyplių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0016:687, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. 928718

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, Kęstutis Povilaitis 2012 m. kovo 15 d. pasirašė įsakymus: Nr. ĮS-449 – „Dėl Kauno r. sav. Garliavos apyl. sen. Teleičių k. Mokyklos g. 21 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0008:225, ir Mokyklos g. 21A žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5260/0008:238, detaliojo plano patvirtinimo, naudojimo būdo pakeitimo, sujungimo ir padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-450 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Narsiečių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0009:111, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-451 – „Dėl Kauno r. sav. Užliedžių sen. Romainių Kaimelės k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5283/0004:373, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-453 – „Dėl Kauno r. sav. Lapių sen. Lapių mstl. A.Merkio g. 10 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5240/0011:96, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“; Nr. ĮS-454 – „Dėl Kauno r. sav. Alšėnų sen. Poderiškių k. žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5247/0019:58, detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šie įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai. 928719

LDK muziejus kreipiasi į žmones, kuriems svarbus Lietuvos paveldas. Turintieji ar radusieji senosios Lietuvos artefaktus gali perduoti juos mums saugoti. Informacija tel. 8 618 06 585 (d. d. 9–17 val.), e. paštas ldkmuseum@gmail.com. 928617

Visą kovo mėn. kompleksinė kačių ir šunų vakcinacija – tik 30 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14 („Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta), tel. 707 723. 915190

2012 m. balandžio 21 d. 10 val. Kauno rajono savivaldybės salėje, Savanorių pr. 371, vyks LSD Kauno susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų ataskaitinėrinkiminė konferencija. Dienotvarkėje: valdybos rinkimai, įstatų svarstymas ir kiti klausimai. 928771

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

927911

UAB „Bernelių užeiga“ (įmonės kodas 133894295, M.Valančiaus g. 9, Kaunas) akcininkams! Skelbiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2012 m. balandžio 26 d. 14 val. M.Valančiaus g. 9, Kaune. Darbotvarkė: 1. 2011 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 2. Pelno paskirstymas. 3. Einamieji klausimai. 928619

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


21 3

trečiaDIENIS, kovo 21, 2012

klasifikuoti skelbimai Kviečia mokytis

Pramogos, šventės, laisvalaikis

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kalbos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadie­ ninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355.

Mokymai Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošia­ me abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina nota­ ras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasi­ te Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

916019

Firma REGARDAS moko norvegų, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų. Verčia, tvirtina pas notarą. Tel. 425 506, 8 698 86 009. www.regardas.lt. 927775

Kviečia Kelionė autobusu į Paryžių balandžio 25 – gegužės 2 d. Kaina tik 749 Lt (viešbutis „Formu­ lė“, pusryčiai, išvykos į pilis). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936.

informuoja

918037

Pramogos Visus kviečiame į turiningus ketvirtadienio vakarus! Humoristi­ nis spektaklis suaugusiesiems MERGAITĖ RAUDONA SKARUTE – kovo 22 d. 19 val. kavinėje „Tinklas“ (Žiemgalių g. 3D, Šilainiai). Pasiteirauti tel. 8 684 70 473, e. paštas kalnijole@yahoo.com. 923074

929240

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Kovo 21 d., trečiadienį, 18 val. Lietuvos universiteto Kaune 90-mečiui VDU Muzikos akademijos dėstytojai: RITA NOVIKAITĖ (mecosopranas) VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS (bosas) RAIMONDAS BUTVILA (smuikas) ROBERTAS BLIŠKEVIČIUS (altas) RIMANTAS ARMONAS (violončelė) ANDRIUS BERNOTAITIS (klarnetas)

IRENA USS (fortepijonas) NIJOLĖ RALYTĖ (fortepijonas) SERGĖJUS OKRUŠKO (fortepijonas) Programoje – V.A.Mocarto, S.Rachmaninovo, F.Šuberto, J.Komiveso ir kitų kompozitorių kūriniai Koncerto vedėja RITA BIELIAUSKAITĖ Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www. kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia paroda „Išėjęs į savo saulėtą mozaiką“, skirta tapytojo Donato Valatkos 80-osioms gimimo metinėms paminėti. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU!

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KELTŲ BILIETAI Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vo­ kietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Nor­ vegiją, Angliją, Airiją. KELTŲ BILIETAI INTERNETU! LĖKTUVŲ BILIETAI iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų

KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu. Vasaros poilsio kelionių lėktuvu išpar­ davimas – nuolaidos iki 30%! Daugiau informacijos www.krantas.lt

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „SOFA TRAVEL“ Kovo 23 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje koncertas iš ciklo „Diriguoja jaunieji“

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (orkestro vadovas Algimantas Treikauskas)

Solistas

MOTIEJUS BAZARAS (fortepijonas) Dirigentas

MODESTAS BARKAUSKAS Skambės C. M. von Weber – Operos „Oberonas” uvertiūra; S. Prokofjevas – Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 3 C-Dur op. 26.; J. Brahms – Simfonija nr. 1 c-moll, op. 63 Globėjas:

Kauno miesto savivaldybė

Kęstučio g. 86 (bokštas) Tel. (8 37) 244 034, 8 614 77 098 www.sofatravel.lt KOSAS iš Kauno 05 14 – 7 n. Princess of Koss 4* AI, kaina 1249 Lt. Family Village 4* AI, kaina 1299 Lt. Summer Palace 5* AI, kaina 1349 Lt. Mitsis Blue Domes Exclusive 5* AI, kaina 1629 Lt.

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

SK E L B I M

AI

M SKELBI

*Vietų skaičius ribotas. KRETA, Hersonissos Village 4* AI, kaina 1669 Lt. TURKIJA 04 14 – 7 n. Sailors Beach Club 4* AI, kaina 1489 Lt. Champion Holiday Village 5* AI, kaina 1899 Lt. KELIONĖS AUTOBUSU: Paryžius 03 25–04 01, kaina 1399 Lt. Italija su Kaprio sala 03 31–04 09, kaina 1799 Lt. Legolendas–Heidės parkas 04 03–07, kaina 999 Lt. Gėlių paradas Olandijoje 04 18–23, kai­ na 1399 Lt. *Kuro mokestis papildomai.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

Kauno diena

Rėmėjai:

ĄŽUOLYNO VAISTINĖ K.Pet­raus­ko g. 40 Ko­vo 21 d. 16–18 val. bus pri­sta­to­mos nau­ jos me­di­ci­nos prie­mo­nės nuo plau­kų slin­ki­ mo ir pleis­ka­nų. Ne­mo­ka­mas plau­kų ty­ri­ mas mik­ro­ka­me­ra. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja tel. (8 37) 204 873.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

Kipras – nuo 1048 Lt (asm.); Rodas – nuo 878 Lt (asm.); Kosas – nuo 929 Lt (asm.); Maljorka – nuo 1112 Lt (asm.); Malta – nuo 835 Lt (asm.); Turkija 3*AI – tik nuo 985 Lt (asm.); Tunisas 3* AI – nuo 1191 Lt (asm.) Kelionių skaičius ribotas.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778; www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt Ko­vo 22 d. 17 val. kvie­čia­me į po­li­ti­kos ir vi­suo­me­nės vei­kė­jo, ak­ty­vaus an­ti­so­vie­ti­ nio pa­si­prie­ši­ni­mo da­ly­vio An­ta­no Ter­lec­ ko kny­gos „Lais­vės prieš­auš­ry­je: re­zis­ten­ to pri­si­mi­ni­mai (1970–1986)” pri­sta­ty­mą. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus au­to­rius, prof. Bro­nis­ lo­vas Gen­ze­lis, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­ do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Te­re­sė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė. Ren­gi­ nio me­tu bus ga­li­ma įsi­gy­ti Lie­tu­vos gy­ven­ to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro lei­di­nių. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis”, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Kovo 22 d. 16–17.30 val. – žolininkas Virgili­ jus SKIRKEVIČIUS. VAISTAŽOLIŲ JOGA. Kovo 29 d. 16–17.30 val. – gyd. Romaldas GARBINČIUS. LIGŲ PRIEŽASTYS MENTALINIA­ ME EMOCINIAME LYGMENYJE (APIE STRE­ SUS). UAB „Pirmas žingsnis”: ortopedijos naujienų ekspresinformacija. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt Ko­vo 21 d. 18 val. – pa­skai­ta INFEKCINĖS LI­ GOS IR MIKROORGANIZMAI. SKIEPAI. Lek­to­ rius Alek­san­dras Žars­kus. Ko­vo 22 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai su­ au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: SAKRALINĖ DAILĖ LIETUVIŲ LIAUDIES TRADICIJOJE. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Ko­vo 23 d. 13 val. – mies­to vai­kų ir moks­ lei­vių – lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų – kon­kur­sas TRAMTATULIS-2012. In­for­ma­ci­ja tel. 8 676 12 831. Ko­vo 24 d. 16 val. – pa­skai­ta PASIRUOŠI­ MAS VESTUVĖMS. PIRŠLYBOS. Lek­to­rius Alek­san­dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta JIS IR JI: MEILĖS IŠBANDY­ MAI PASAKOSE. Da­ly­vau­ja psi­cho­lo­gė Jū­ra­ tė Vy­žin­tie­nė. VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS Kovo 26 d. 14 val. – popietė-susitikimas su plk. Jonu Geču tema „Lietuvos kariuome­ nė 1990–1993 metais”. Prelegentas, buvęs vienas atgimusios Lietuvos kariuomenės kūrėjų, primins karinių pajėgų organizavi­ mo pradžią, sovietinės armijos išvedimo peripetijas. Svečias demonstruos skaidres ir vaizdus, atsakys į dalyvių klausimus. Rengi­ nį ves VDKM direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas. KAUNO ŽYDŲ BENDRUOMENĖ ko­vo 27 d. 17.30 val. kvie­čia da­ly­vau­ti mi­ nė­ji­me. Prie pa­min­klo „Vai­kų To­ra” (E.Ožeš­ kie­nės g. 13, kie­me) mi­nė­si­me vai­kų pa­ė­mi­ mo ak­ci­jos Kau­no ge­te 68-ąsias me­ti­nes. NEMOKAMAS SEMINARAS Kovo 28 d. 9.30–11.30 val. grožio paslaugų darbuotojų profesinė sąjunga visus specia­ listus kviečia į nemokamą seminarą. Tema „Grožio paslaugų specialistų būdin­ giausi ir dažniausi higienos normų pažei­ dimai. Pasiruošimas tinkamai atlikti grožio paslaugas” ir „Infekcinės ligos”. Seminaras vyks K.Petrausko g. 24, VSC patalpose. Pasiteirauti tel. 8 651 58 321 kovo 27 d. 10– 12 val.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

trečiadienis, kovo 21, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

18 val. – Laura de Weck. MYLIMIAUSI. Rež. V.Balsys.

teatras

Išėjo... Iš kur negrįžta niekas, Palikęs svajones, godas, namus... Visiems širdy gėla gili išlieka, Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus. Mirus buvusiam ilgamečiam darbuotojui Stanislovui MICKEVIČIUI, velionio šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia AB „Palemono keramika“ kolektyvas. Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mamai, Silvestrą BRADAUSKĄ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas. Mirus motinai, Valdą KETRĮ, velionės šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia medžiotojų būrelio „Šušvė“ nariai. Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame tekstilės baro darbuotoją Vidą SEMĖNIENĘ, mirus mylimai Tėveliui. UAB „Korelita“ kolektyvas Sunkią netekties valandą dėl tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame AB „Stumbras“ darbuotoją Sigitą ZUZEVIČIŲ ir jo artimuosius. AB „Stumbras“ kolektyvas

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ko­vo 21 d. 18 val. – Ju­hanas Smu­ulas. SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Vie­nos da­lies anek­do­tas. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – So­fi Ak­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 22 d. 18 val. – Ti­mot­hee de Fom­bel­le. ŠVYTURYS. Vie­nos da­lies mo­nos­pek­tak­lis. Rež. Gin­ta­ras Var­nas. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­ lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Penk­to­ji sa­lė. Ko­vo 23 d. 18 val. – Yukio Mis­hi­ma. MAR­ KIZĖ DE SAD. Dvie­jų da­lių iro­niš­ka fan­ta­zi­ja. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 24 d. 18 val. – PREMJERA! Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 25 d. 15 val. – Je­anas Dellas ir Ge­ raldas Sib­le­y­ras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Ri­čar­das Vit­kai­tis. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – PREMJERA! Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, drabužių, laidojimo atributikos pasi­ rinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 915594

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 923840

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI •Kapo dekora­ vimas skaldele, smėliu, juodžemiu •Kapo uždengimas akmens plokšte, plytelėmis, trinkelėmis •Vienkartinis arba nuolatinis kapo tvarkymas (1 mėn. – nuo 40 Lt) •Kapo tvarkymas po lai­ dotuvių •Proginis kapo tvarkymas •Prekyba paminklais, antka­ piais, tvorelėmis •Pamatų įrengimas •Paminklų, tvorelių res­ tauravimas. Užsakymams iki balandžio 1 dienos taikoma 15% nuolaida darbams. Kontaktai www.kapineta.lt; info@kapineta.lt, tel. 8 648 55 567, adresas Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 917456

Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ko­vo 21 d. 17 val. – Ri­char­das Ro­dgersas. MUZIKOS GARSAI. Truk­mė 2.45 val. Ko­vo 22 d. 18 val. – El­to­nas Johnas, Ti­mas Rice. AIDA. Truk­mė 2.30 val. Ko­vo 23 d. 18 val. – Im­re Kal­ma­nas. MON­ MARTRO ŽIBUOKLĖ. Truk­mė 3 val. Ko­vo 24 d. 18 val. – Leo Fa­lis. MADAM POMPADUR. Truk­mė 3 val. Ko­vo 25 d. 12 val. – Zi­ta Bru­žai­tė. GRYBŲ KARAS IR TAIKA. Truk­mė 1.35 val. 18 val. – Georges Bi­zet. KARMEN. Truk­mė 3 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Kovo 22 d. 18 val. – E.Radzinskis. KOBA. Monodrama. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 23 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. DIENA IR NAKTIS. Dviejų dalių drama. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 24 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 25 d. 18 val. – D.Fo, F.Rame. VIENA NAMUOSE. Monokomedija. Režisierius A.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Kovo 23 d. 18 val. – Vilniaus teatro „Lėlė“ gastrolės Kaune. Spektaklis suaugusie­ siems JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Pjesės autoriai – Daiva Čepauskaitė, Vitalijus Mazūras, režisierius ir dailininkas – Vitalijus Mazūras, kompozitorius – Faustas Latėnas, judesys – Sigitos Mikalauskaitės. Ko­vo 24 d. 12 val. – UNDINĖLĖ, rež. O.Žiugž­da (pa­gal H.K.An­der­se­no pa­sa­ką), nuo 5 m. 18 val. – Tarp­tau­ti­nei te­at­ro die­nai. Su­au­gu­sie­siems! MEDINĖS ŽVAIGŽDĖS, rež. A.Žiu­raus­kas (po­pu­lia­rių TV pro­jek­tų pa­ro­di­jos). Ko­vo 25 d. 12 val. – ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIO­ SIOS GIRIOS, rež. O.Žiugž­da (žais­min­ga pa­sa­ka apie vie­nos die­nos Kau­kų šei­mos nuo­ty­kius), nuo 3 m.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Kovo 23 d. 19 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai”. Rež. V.Balsys. Kovo 25 d. 12 val. – spektaklis vaikams. A.Dilytė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Dilytė.

KAuno valstybinis dramos TEATRAS

21 d. 18 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34 www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ko­vo 24 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASU­ TRA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis tik su­au­gu­ sie­siems. Ko­vo 25 d. 14 val. – LINKSMOSIOS PAMO­ KĖLĖS. Klou­nų žai­di­mas-spek­tak­lis vai­kams.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (II a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Ko­vo 21 d. 19 val. – Inos Pu­ke­ly­tės ko­me­ di­ja BŪRĖJA. Vai­di­na Mig­lė Pau­liu­kai­ty­tė ir Hen­ri­kas Sa­vic­kis. Ko­vo 24 d. 18 val. – Inos Pu­ke­ly­tės ko­ me­di­ja BRENDŽIO TRIMS! Vai­di­na Ie­va Ze­lion­kai­tė, Mig­lė Pau­liu­kai­ty­tė ir Bi­ru­tė Pre­ke­vi­čiū­tė. Ko­vo 25 d. 16 val. – Al­gir­das Kauš­pė­ das. GYVENIMO EKOLOGIJA, ar­ba TAU, MARTYNAI, MĖLYNAS DANGUS. Iliust­ruo­ta pa­skai­ta apie iš­min­tin­gą gy­ve­ni­mo bū­dą. Truk­mė 1.30 val.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712, vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ko­vo 21 d. 16 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIEME­ NĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais). Ko­vo 25 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIE­ MENĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Ko­vo 21 d. 18 val. – spek­tak­lis APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas. Ko­vo 23 d. 18 val. – V.ŠAPRANAUSKAS. JUODOJO HUMORO TURAS.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ko­vo 25 d. 12 val. – KATINĖLIS IR GAIDELIS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Kau­no vals­ty­bi­nis dra­mos te­at­ras, Lais­vės al. 71, www.au­ra.lt

Ko­vo 28 d. 19 val. – šil­tas ir jau­kus šo­kio spek­tak­lis APIE MUS. Cho­re­og­ra­fė An­na Ma­ria Kry­siak (Len­ki­ja). Rū­tos sa­lė. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ti­ke­ta.lt ir te­at­ro ka­so­se.

renginiai KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS Lais­vės al. 71

VšĮ Kau­no pa­slau­gų ver­slo dar­buo­to­jų pro­fe­ si­nio ren­gi­mo cen­tras vėl ruo­šia­si kau­nie­čius ir mies­to sve­čius nu­ste­bin­ti ne­ei­li­niu re­gi­niu. Ko­vo 21 d. 12 val. ati­da­ro­ma Cen­tro flo­ris­ to-de­ko­ra­to­riaus mo­ky­mo pro­gra­mos mo­ ki­nių bai­gia­mų­jų dar­bų pa­ro­da „FLORISTI­ KA 2012“, skir­ta Tarp­tau­ti­nei te­at­ro die­nai.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31, K.Pet­raus­ko me­mo­ria­li­nia­me bu­te

Ko­vo 21 d. 15 val. kon­cer­tuos J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai – Ra­mu­nė Choch­lo­vai­tė, Elž­bie­ta Sa­vic­ky­tė (mo­kyt. Lai­mos La­pė­nai­tės smui­ko kla­sė), Mar­ty­nas Po­vy­lai­tis (mo­kyt. Zi­tos Mi­šei­kie­ nės al­to kla­sė), kon­cert­meis­te­riai Lo­re­ta Hai­da­ri, Sau­lius Dir­va­naus­kas.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19, sve­tai­nė­je, 3-ia­sis a.

Ko­vo 21 d. 16 val. ati­da­ro­ma ar­chi­tek­ to-dai­li­nin­ko Jo­no Luk­šės pie­ši­nių pa­ro­da KARINIS PAVELDAS PANEMUNĖJE.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

21 d. 17 val.

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA L.Sa­pie­gos g. 5

Ko­vo 21 d. 18 val. – Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je žy­mių at­li­kė­jų – VDU Mu­zi­kos aka­de­mi­jos pe­da­go­gų – kon­cer­tas, skir­tas uni­ver­si­te­ to ben­druo­me­nei, mies­to gy­ven­to­jams ir sve­čiams. Tai pir­ma­sis kon­cer­tas iš cik­lo Lie­tu­vos uni­ver­si­te­to 90-me­čiui pa­mi­nė­ti, ku­rio ren­gi­niai fil­har­mo­ni­jo­je vyks ko­vo 21 – ba­lan­džio 3 d.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, 406 kamb.

Ko­vo 21 d. 17 val. – „Me­tų vers­ti­nės kny­gos rin­ki­mai 2011”: ge­riau­sių vers­ti­nių kny­gų še­še­tu­ko pri­sta­ty­mas. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus li­te­ra­tū­ro­lo­gės Jur­gi­ta Kat­ku­vie­nė (ren­ gi­nio ve­dė­ja) ir Da­lia Za­bie­lai­tė, ver­tė­jai Rū­ta Jo­ny­nai­tė, Vy­tas Dekš­nys, Do­nal­das Ka­jo­kas ir Ni­jo­lė Chi­je­nie­nė. Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ros ver­tė­jų są­jun­ga (LLVS), tre­či­ą­kart ren­gian­ti Me­tų vers­ti­nės kny­gos rin­ki­mus, iš vi­sų 2011 m. iš­leis­tų gro­ži­nių vers­ti­nių kny­gų at­rin­ko še­šias ge­riau­sias: Ka­der Ab­do­lah. „Ma­no tė­vo už­ra­šų kny­ ge­lė“. Iš olan­dų k. ver­tė Sau­lė Ry­ger­tai­tė; Ju­lian Bar­nes. „Flo­be­ro pa­pū­ga“. Iš an­glų k. ver­tė Ni­jo­lė Chi­je­nie­nė; Pa­wel Hu­el­le. „Mer­ce­des-Benz. Iš laiš­kų Hra­ba­lui“. Iš len­kų k. ver­tė Vy­tau­tas Dekš­nys; Her­ta Müller. „Šian­dien bū­čiau ge­riau sa­vęs ne­su­ti­kus“. Iš vo­kie­čių k. ver­tė An­ta­nas Gai­lius; W.G.Se­bald. „Iš­ei­viai“. Iš vo­kie­čių k. ver­tė Rū­ta Jo­ny­nai­tė; Liud­mi­la Ulic­ka­ja. „Da­nie­lis Štai­nas, ver­tė­jas“. Iš ru­sų k. ver­tė Do­nal­das Ka­jo­kas. Skai­ty­to­jai kvie­čia­mi bal­suo­ti už, jų ma­ ny­mu, ver­tin­giau­sią še­še­tu­ko knygą iki ba­lan­džio 13 d. tin­kla­la­py­je www.llvs.lt. Bal­sa­vi­mo nuo­rodą taip pat ga­li­ma ras­ti bib­lio­te­kos tin­kla­la­py­je www.kvb.lt. Bal­ sa­vi­mo re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti ba­lan­džio 23-iąją – Pa­sau­li­nę kny­gos ir au­to­rių tei­sių die­ną. No­rin­tie­ji su­si­pa­žin­ti su ver­tin­ giau­sio­mis pra­ėju­sių­jų me­tų vers­ti­nė­mis kny­go­mis kvie­čia­mi į ren­gi­nį bib­lio­te­ko­je. Čia ga­lė­si­te iš­girs­ti svar­biau­sią in­for­ma­ci­ją apie pri­sta­to­mas kny­gas ir už­duo­ti rū­pi­mą klau­si­mą jų ver­tė­jams bei eks­per­tams. Įė­ji­mas lais­vas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Ko­vo 22 d. 17 val. – va­ka­ras PASLAPTIN­ GASIS W.S. Bus pri­sta­to­mos Wil­lia­mo Shakespeare kny­gos „So­ne­tai” ir „Už­si­ spy­rė­lės su­tram­dy­mas” (ver­tė Taut­vy­da Mar­cin­ke­vi­čiū­tė). Da­ly­vau­ja po­etė, ver­tė­ja Taut­vy­da Mar­cin­ke­vi­čiū­tė, po­etė, hum. m. dr. Eri­ka Drun­gy­tė, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas, hum. m. dr. Vi­lius Gu­žaus­kis, „Nau­jo­sios Ro­mu­vos” re­dak­to­rius An­drius Ko­nic­kis, ak­to­rius Pet­ras Ven­slo­vas, smui­ki­nin­kė Ilo­na Klu­sai­tė. Va­ka­rą ves ra­šy­to­ja Al­do­na Ru­sec­kai­tė. Ren­gi­nys skir­tas Pa­sau­li­nei po­ezi­jos die­nai.

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud.

Ko­vo 22 d. 18 val. – FRANKOFONINĖ JAUNIMO DIENA. Na­po­le­o­no epo­pė­ jai – 200 me­tų. LSMU ir KTU stu­den­tų kon­fe­ren­ci­ja „Na­po­le­o­nas ir Kor­vi­za­ras (pir­ma­sis im­pe­ra­to­riaus Na­po­le­o­no I gy­ dy­to­jas): pa­cien­tas ir jo gy­dy­to­jas“ (liet. ir pr. kal­bo­mis).

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Ko­vo 23 d. 17 val. – Lais­vės šauk­lio, po­eto, ak­to­riaus Kęs­tu­čio Ge­nio (1928–1996) kū­ry­bos va­ka­ras „Ne­už­mirš­ta­mi Lie­tu­vos lais­vės šauk­lio po­eti­niai pos­mai”. Da­ly­vaus po­etas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis, ku­ni­gas Ro­ber­ tas Gri­gas, laik­raš­čio „XXI am­žius“ žur­na­lis­ tas Ka­zi­mie­ras Dob­ke­vi­čius. Ma­ty­si­te vi­de­o­ fil­mo „Pa­bu­do­me ir kel­ki­mės” frag­men­tus, dai­nuos vy­rų cho­ras „Per­kū­nas” (vad. doc. Ro­mu­al­das Mi­siu­ke­vi­čius). Įė­ji­mas lais­vas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

24 d. 12 val.


23

trečiadienis, kovo 21, 2012

kas, kur, kada KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56

Ko­vo 23 d. 18 val. – Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos eks­per­tės Lo­re­tos Kri­ vai­tie­nės mo­ki­nių kon­cer­tas POEMA SMUIKUI. Kon­cert­meis­te­rės Ri­ta Ko­cha­naus­kai­tė ir San­dra Mi­ku­šaus­kie­nė. Pro­gra­mo­je: kom­po­zi­to­rių J.Brahmso, J.Hu­bay, J.Mas­se­ net, J.Wie­gant, H.Wie­niaw­skio kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Kovo 24 ir 25 d. 16–16.30 val. – Kau­ no mies­to ka­ri­lio­nininko Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus at­lie­ka­mi VARPŲ MUZIKOS KONCERTAI. Im­pre­sio­nis­tų mu­zi­ki­niai pus­la­piai: C.De­bus­sy, O.Res­pi­gi, M.Ra­vel kū­ri­niai.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 8 www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Iki balandžio 4 d. veikia Kauno tautinės kultūros centro tautodailės studijos „Šlamutis” natiurmorto darbų paroda IŠ PRAEITIES (vadovė Dalia Žiurkelienė).

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Daug var­go dėl pi­ni­gų“ – iš­anks­ti­nis OMNI ID se­an­sas 22 d. 18.20 val. „Kon­tra­ban­da“ – iš­anks­ti­nis se­an­sas 22 d. 20.30 val. „Ne­vy­kė­liai po prie­dan­ga“ – iki 22 d. 12, 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. „Lo­rak­sas“ 3D (lie­t. k.) – iki 22 d. 13.35, 15.30, 17.30 val. „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 22 d. 10.45, 12.35, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 val. „Džo­nas Kar­te­ris“ 3D – iki 22 d. 19.30, 22.05 val. „Snie­gy­nų įkai­tai“ – iki 22 d. 16, 22.15 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą“ 3D – iki 22 d. 11.30 val. „Tai reiš­kia karą“ – iki 22 d. 15.45, 20, 22 val. „Mei­lės prie­sai­ka“ – iki 22 d. 13.15, 17.45 val. „Ne­sau­gus prie­globs­tis“ – iki 22 d. 13.30, 20.45* val. (*išsk. 22 d.). „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 22 d. 11, 18.20* val. (*išsk. 22 d.). „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 22 d. 11.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Loraksas“ 3D (liet. k., premjera) – iki 22 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18.30, 21.15 val. „Loraksas“ (liet. k., premjera) – iki 22 d. 11.45, 14.15, 16.45 val. „Nevykėliai po priedanga“ (premjera) – iki 22 d. 12.30, 15.15, 18.15, 21 val. „Subtilumas“ – iki 22 d. 18* val. (*išsk. 22 d.). The METROPOLITAN OPERA HD-LIVE Manon (originalo kalba) balandžio 7 d. 19 val. tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko metropolitano operos! Dirigentas Fabio Luisi. Bilietai jau parduodami visuose kino centruose „Forum Cinemas“. Bilieto kaina 50 Lt. LAISVALAIKIO kino seansas. „Daug vargo dėl pinigų“ – kovo 22 d. 18 val. „Projektas X“ – iki 22 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 20.45 val. „Džonas Karteris“ – iki 22 d. 13.15, 16.30, 20.15 val. „Paveldėtojai“ – iki 22 d. 14.30, 19.30 val. „Tai reiškia karą“ – iki 22 d. 20.30 val. „Tai nutiko Jemene“ – iki 22 d. 19, 21.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 22 d. 13.30 val. „Artistas“ – iki 22 d. 15.45 val. „12 vilties valandų“ – iki 22 d. 17.15* val. (*išsk. 20 d.). „Šėtonas manyje“ – iki 22 d. 22 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D – iki 22 d. 10.45 val.

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 21 d. 20.30 val.

TV programa

6.00 Labas rytas. 9.00, 15.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 10.00, 18.45 S. „Komisaras Reksas“. 11.00 „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 12.15 Duokim garo (k). 14.15 Ypatingas atvejis (k). 14.50 Žinios. 16.00 „Meilės skonis“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 21.05 Sportas. Orai. 19.45 Krašto spalvos. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. Kultūra. 21.15 Teisė žinoti. 22.15 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 23.15 Vakaro žinios. Orai. 23.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu (k). 0.00 Įžvalgos (k).

6.20 „Smalsutė Dora“. 6.50, 13.40 „Tomas ir Džeris“. 7.20, 14.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.50 Pričiupom! 8.20 „Draugai V“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7). 9.45 Lietuvos balsas (k). 11.40 Valanda su Rūta (k). 13.10 „Draugai V“ (N-7). 14.40 „iKarli“. 15.10 „Juokingiausi netyčiukai“. 15.40 „Langai III“ (N-7). 16.40 24 valandos (N-7). 17.40 Būk mano meile! (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14, 22.19 Sportas. Orai. 19.19 Farai (N-7). 20.25 Karamelinės naujienos. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 F. „Sąmokslo teorija“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 1.20 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 13.10 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.30, 15.10 „Simpsonai“. 8.00 „Svotai“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05, 17.40 Ką manai? 11.00 Kodėl? 11.55 Paskutinė instancija. 12.35 Žvaigždė policininkas. 13.40 „Vėžliukai nindzės“. 14.10 „Ančiukų istorijos“. 14.40 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 15.40 „Likimo galia“. 16.40 „Meilės triumfas“. 17.40 Ką manai? 18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.10 „Naisių vasara“. 19.40 Akistata. 20.30 Be komentarų. 21.00 „Vyno kelias“. 21.35 Žinios. Sportas. Orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 S. „Melo teorija“. 23.05 „Terjerai“. 0.05 „Vilko bilietas“. 1.00 „Svieto lygintojai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Auksarankiai“ (N-7) (k). 8.00 „Lietuvos žinių tyrimas“. 9.00 „Užkalnio 5“ (k). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 11.30 „Prajuokink mane“ (k). 12.30 „Pavojingi susitikimai“ (k). 13.30, 16.30, 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.30 „Pragaro virtuvė“ (N-7). 15.30 „Amerikos talentai“. 17.30 „Milijonieriai“. (k). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25, 0.05 „Galileo: norintiems žinoti“. 19.00 „Prajuokink mane“. 20.00 Žinios. Verslas. 20.19 Sportas. Orai. 20.25 „Tylos riba“ (N-7). 21.00 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 22.00 „Tikras kraujas“ (N-14). 0.35 „Autopilotas“ (k). 1.05–6.00 „Bamba“ (S).

DATOS (kovo 21 d.)

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 8.45 Miesto kodas (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Mūsų miesteliai. Raguva (1). 12.20 Spalvų jėga (3) (k). 12.50 Gyvenimas yra gražus. 13.30 „Meilės skonis“. 14.30 Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai. Lietuvos dainų šventė (6) (2003 m.). 16.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Algirdas Tumas. „Naktį prieš parodos atidarymą“ (1963 m.), „Versmė“ (1963 m.), „Mandro paukšties gyvata. Antanas Srazdas“ (1987 m.) (k). 16.55 Žinios (k). 17.10 Miesto kodas. 17.25 Etnokultūros ratas. Paukščiai – pavasario pranašai. 17.55 „Tara Dankan“. 18.25 Durys atsidaro. 18.50 Vienas eilėraštis. 19.00 Europos moterų rankinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva–Turkija. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio. 20.30 Laiko portretai. A.Gazarianas. Skambantys gyvenimo fraktalai. 21.00 „Giminės“. 21.50 Prisiminkime. Dainuoja Vincentas Kuprys. 22.05 Elito kinas. Psichologinė drama „Trys beždžionės“ (Turkija, Prancūzija, Italija, 2008 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.20 Verslas (k). 0.25 Kultūra (k). 0.30 Sportas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Vilniaus knygų mugė 2012. Lauro Bielinio knygos „Prezidentė“ aptarimas. Diskusija „Viešojo Lietuvos Prezidentės įvaizdžio atspindys visuomenėje“. Dalyvauja autorius, G.Mažeikis, R.Valatka.

9.45, 14.30 Teleparduotuvė. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Tarzano nuotykiai“. 12.00 „Melo teorija“. 13.00 „Trečias luitas už Saulės“. 14.00 „Moterų lyga“. 15.00 „Tarzano nuotykiai“. 16.00 „Išlikimas“. 17.00 „Flešas Gordonas“. 18.00 „Melo teorija“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Trečias luitas už Saulės“. 21.00 „Moterų lyga“. 21.30 Mistinis trileris „Pirmykštė baimė“ (JAV, 1996 m.). 0.10 „Futurama“. 0.40 „CSI Majamis“. 1.35 „Flešas Gordonas“.

8.05, 15.30 Teleparduotuvė. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.10 „Supermeno nuotykiai“. 9.35 „Superdidvyriai. Nuotykiai tęsiasi“. 10.05 Anim. f. „Marvel animė. Ernis“ (1) (Japonija, 2010 m.) (N-7). 10.30 Būk mano meile! (N-7). 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7). 17.57 Žodis – ne žvirblis (k). 18.00 „Dvigubas gyvenimas“ (N-7). 19.00 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“. 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (8) (N-7). 21.00 Trileris „Palmetas“ (Vokietija, 1997 m.) (N-14). 23.10 „Išrinktieji“ (N-14). 0.10 „Pasaulio Guinnesso rekordai“ (N-7).

10.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.55 Senoji animacija. 11.30, 20.30 Nomeda. 12.20 Valgyk ir lieknėk. 13.10 „Žiauri meilė“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.05 Marthos Stewart šou. 17.00 Valgyk ir lieknėk. 18.00 „Moteris be praeities“. 19.00 „Žiauri meilė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.20 „Moterys meluoja geriau“. 22.20 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30, 12.05 Reporteris. 7.20, 17.20, 21.55 Lietuva tiesiogiai. 7.55, 14.30 Negaliu tylėti. 8.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 10.00, 18.20 Super L.T. 10.35 Namų daktaras. 11.05 Ilgai ir laimingai. 13.30 Šeimų dvikova – „Akropolio“ turnyras. 15.30 „Padūkėlis Eliotas“. 15.45, 16.10 Dok. f. „Dieviškasis Mikelandželas“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 18.55 Negaliu tylėti. 19.55 Dok. f. „S.Rušdi. Žodžiai, sukrėtę pasaulį“ (1) (N-7). 21.00, 0.05 Reporteris. 21.52, 0.57 Orai. 22.30 Super L.T. 23.05 Negaliu tylėti. 1.00 Dok. f. „Dieviškasis Mikelandželas“ (1) (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Kad ir kas nutiktų“ (N-7). 10.50 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.45 Nuotykių f. „Prarastų sielų sala“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia (k). 18.00 Žinios. 18.20 Kino ekspresas. 18.40 „Marselio kriminalistai“. 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Karinis veiksmo trileris „Rembo IV“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja. 10.05 „Marvel animė. Geležinis žmogus“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 17.57 Žodis – ne žvirblis. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 21.00 Kriminalinis trileris „8 milimetrai 2“. 23.10 „Išrinktieji“. 0.10 „Pasaulio Guinnesso rekordai“.

8.00 Drama „Akila ir rašybos konkursas“ (JAV, 2006 m.). 10.00 Drama „Bekraštė istorija“ (Indija, JAV, 2006 m.). 12.00 Drama „Žiaurūs žmonės“ (JAV, Kanada, 2005 m.). 18.30 Komedija „Boitono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.). 20.25 Drama „Gabrielė“ (Prancūzija, 2005 m.). 22.00 Komedija „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Bulgarija, 2007 m.).

9.00 Televitrina. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Žinios +. 10.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Zaragoza“. 12.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Fiorentina“–„Juventus“. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–„Minsk-2006“. 15.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Talino „Kalev“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Parma“–„Milan“. 19.15 Futbolo dievai. Sir B.Charltonas. 19.45 Italijos „Serie A“ lyga. XXVIII turo apžvalga. 21.00 Automoto. 21.30 Sportas LT. „Vilnius Dance Festival 2011“ (varžybos). 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Sportas LT. Tarptautinis dziudo turnyras. 23.15 Sportas LT. „Vilnius Dance Festival 2011“ (parodomoji programa).

Tarptautinė miego diena Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena Pasaulinė poezijos diena Pasaulinė lėlininkų diena 1685 m. gimė vokiečių kompozitorius Johannas Sebastianas Bachas. 1839 m. gimė Rusijos kompozitorius Modestas Musorgskis. 1960 m. gimė brazilas Ayrtonas Senna, vienas žymiausių automobilių lenktynininkų, triskart „Formulės-1“ pasaulio čempionas. 1962 m. gimė amerikiečių aktorius Matthew Broderickas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Slėpsite ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius. Jūsų elgesys prieštaraus jūsų vertybėms, jausitės susipainiojęs. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko nauja nesiimkite. Jautis (04 21–05 20). Malonūs jausmai, geri santykiai ir artimųjų parama darys jus laimingą. Negadinkite sau nuotaikos liūdnomis mintimis apie rytojų, tiesiog džiaukitės šia diena. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas priimti sprendimus. Pasikvieskite draugus ar kolegas, kad apsvarstytumėte ateities planus. Vėžys (06 22–07 22). Bendraudamas su autoritetingu asmeniu patirsite emocinį konfliktą. Pademonstruokite savo profesinį meistriškumą, ištvermę, drausmingumą, nes visa tai padės situaciją grąžinti į senas vėžias. Liūtas (07 23–08 23). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Mergelė (08 24–09 23). Tinkamas laikas imtis iniciatyvos. Jus palaikys aplinkiniai. Tačiau jų parama nelabai reikalinga, nes esate pats pajėgus tapti lokomotyvu, tempiančiu į priekį bet kokį naują užmojį. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Gal taip jūs tiesiog stengiatės išvengti pilkos kasdienybės. Domitės šiuolaikinėmis idėjomis, tad ir toliau nenuilsdamas ieškokite visokių naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Perpildęs kantrybės taurę pridarysite daugiau žalos negu naudos. Griebkitės jau išbandytų nusiraminimo ir atsipalaidavimo būdų. Šaulys (11 23–12 21). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Maloniai bendrausite su mylimais žmonėmis. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite lengvo nuovargio ir nesustokite. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Vandenis (01 21–02 19). Jei vengsite savo pareigų, galite prarasti draugus. Visas pastangas skirkite būtiniausiems reikalams, nesivelkite į debatus ir kivirčus, kad neprikalbėtumėte nesąmonių ir netektų gailėtis. Žuvys (02 20–03 20). Dieną patartina praleisti su mylimu žmogumi. Tikėtinas emocijų antplūdis. Nors esate patenkintas savo gyvenimu, vis tiek ieškosite naujų jo prasmių.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje palis, temperatūra po truputį kils. Šiandien vėjas nurims, bet numatomi drėgni orai – lis, kils rūkas. Temperatūra sieks 6–9 laipsnius šilumos. Rytoj naktį kai kur palis, o diena turėtų būti sausesnė. Temperatūra naktį bus 1–2, dieną – iki 11 laipsnių šilumos.

Šiandien, kovo 21 d.

+6

+5

Telšiai

+8

Šiauliai

Klaipėda

+9

Panevėžys

+6

Utena

+6

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

6.18 18.34 12.16 5.26 17.42

81-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 285 dienos. Saulė Avino ženkle.

+8

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +24 Berlynas +15 Brazilija +25 Briuselis +15 Dublinas +12 Kairas +21 Keiptaunas +26 Kopenhaga +12

Londonas +13 Madridas +12 Maskva +2 Minskas +8 Niujorkas +19 Oslas +16 Paryžius +16 Pekinas +10

orai kaune šiandien

Praha +14 Ryga +9 Roma +21 Sidnėjus +21 Talinas +5 Tel Avivas +21 Tokijas +16 Varšuva +13

+9

+7

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+7

Alytus

4–6 m/s

Vardai Benediktas, Lingailė, Mikalojus, Nortautas, Reda, Saulius, Saulis.

Pa­va­sa­ris bus šil­tes­nis?

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+8

+5

+4

6

+2

+11

+7

+2

5

+3

+12

+7

+2

4

rytoj

poryt

Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­g i­jos cent­ro spe­cia­lis­tai nu­ma­to, kad ko­vo mė­ne­ sio vi­du­t i­nė oro tem­pe­ra­tū­ra bus ar­ ti­ma vi­du­t i­nei dau­g ia­me­tei (vi­du­t i­ nė dau­gia­me­tė – 0,6 laips­nio ši­lu­mos), mė­ne­sio kri­tu­lių kie­kis pro­gno­zuo­ja­ mas ar­t i­mas vi­du­t i­n iam dau­g ia­me­ čiam (vi­du­ti­nis dau­gia­me­tis – 36 mm). Pa­va­sa­r io vi­du­t i­nė tem­pe­ra­t ū­ra nu­ ma­to­ma tru­pu­t į aukš­tes­nė už vi­du­ti­ nę dau­g ia­me­tę (vi­du­t i­nė dau­g ia­me­ tė 5,6 laips­nio). Se­zo­no kri­tu­lių kie­kis pro­gno­zuo­ja­mas ar­ti­mas vi­du­ti­niam dau­g ia­me­čiam (vi­du­t i­n is dau­g ia­me­ tis 128 mm). KD inf., Andriaus Ufarto (BFL) nuo­tr.

įvairenybės

Se­no­lė pa­sie­kė pa­ras­par­nių re­kor­dą 101 metų Mary Hardison iš Jutos oficialiai yra seniausia moteris, dviese pakilusi parasparniu, ku­ ri bus įtraukta į Guinnesso rekor­ dų knygą. Anks­tes­nis re­kor­das pri­klau­sė vie­nai šim­ta­me­tei iš Kip­ro. M.Har­di­son pa­ki­lo dvie­se su inst­ruk­to­riu­mi rug­sė­jo mė­ne­sį, ste­bint vai­kams, vai­kai­čiams, pro­ vai­kai­čiams ir pro­pro­vai­kai­čiams. Se­no­lė sa­ko, kad vi­sa­da su­si­ ran­da veik­los, nes tai pa­de­da jai

lik­ti svei­kai ir lai­min­gai. Iš­ban­ dy­ti skrydį pa­ras­par­niu ji nu­ spren­dė dėl to, kad jos 75 me­tų sū­nui tai yra mėgs­ta­mas lais­va­ lai­kio už­siė­mi­mas, o ji ne­ga­lė­ju­ si jam leis­ti da­ry­ti to, ko pa­ti nė­ ra bent iš­ban­džiu­si. Pa­sak M.Har­di­son, ją vi­suo­ met ža­v ė­jo nau­j i iš­š ū­k iai. Per sa­vo 90-ąjį gim­ta­d ie­n į ji iš­ ban­d ė vi­s us at­rak­c io­n us Dis­ nei­len­de. BNS inf.

„„Re­zul­ta­tas: skir­tin­go­se pa­sau­lio vie­to­se nykš­tu­kas Ker­nas sve­ria skir­tin­gai.

So­do nykš­tu­kas – moks­li­nin­kų asis­ten­tas

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 230, 308 862, 308 863, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

Že­mės trau­kos ano­ma­li­jas ty­ri­ nė­jan­tys fi­zi­kai į pa­gal­bą pa­si­tel­ kė so­do nykš­tu­ką, var­du Ker­nas. Jis ke­liau­ja po vi­są pa­sau­lį ir yra sve­ria­mas įvai­rio­se Že­mės vie­to­se – Li­mo­je, Mum­ba­ju­je, Mek­si­ko­je, Sid­nė­ju­je, Nau­jo­jo­je Ka­le­do­ni­jo­je ir Pie­tų aši­ga­ly­je. Kaip pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra AFP, šis eks­pe­ri­men­tas – užuo­ mi­na į „ke­liau­jan­čio nykš­tu­ko“ po­kštą, kai so­do puoš­me­na pa­ slap­tin­gai pa­va­gia­ma ir tuo­met fo­tog­ra­fuo­ja­ma įvai­rio­se vie­to­se, o nuo­trau­kos skel­bia­mos in­ter­ne­ te. Ga­liau­siai nykš­tu­kas su­grįž­ ta na­mo. Šis pro­jek­tas rek­la­muo­ja vo­kie­ čių pa­ga­min­tas aukš­tų tech­no­ lo­gi­jų svars­tyk­les, ta­čiau jo metu taip pat ma­tuo­ja­mi Že­mės trau­

kos skir­tu­mai, da­ran­tys įta­kos svo­riui. „Di­džio­ji da­lis žmo­nių ne­su­vo­ kia, kad Že­mės trau­ka šiek tiek ski­ria­si“, – tei­gė eks­pe­ri­men­ to koor­di­na­to­rius Tom­my Fim­ pe­lis. „Vie­na pa­grin­di­nių to prie­ žas­čių – Že­mės for­mos ne­to­ ly­gu­mai. Gal­būt ne­pa­ti­kė­si­te, bet Že­mė iš tie­sų yra bul­vės for­mos, tai­gi jū­sų svo­ris ga­ li skir­tis 0,5 pro­c., pri­klau­ so­mai nuo to, kur jūs esa­te. Ma­nė­me, kad „Nykš­tu­ko eks­pe­ri­men­tas“ bū­tų links­ mas bū­das šį reiš­ki­nį iš­ma­ tuo­ti“, – pri­dū­rė jis. Moks­li­nin­kai, da­ly­vau­jan­ tys pro­jek­te, gau­na la­ga­ mi­nė­lį, ku­ria­me vi­suo­

met yra tas pa­ts nykš­tu­kas Ker­nas ir ypač tiks­lių svars­tyk­lių rin­ki­nys. Kol kas nykš­tu­kas dau­giau­siai – 309,82 g – svė­rė Amund­se­noScot­to ty­ri­mų sto­ty­je An­tark­ti­ do­je, kur iner­ci­nė trau­ka, su­ ku­ria­ma­ Že­mės su­ki­mo­si, yra stip­ri. Ki­tos jo sto­te­lės – „Sno­ lab“, Ka­na­dos da­le­lių fi­ zi­kos la­bo­ra­to­ri­ja, esan­ti dvie­jų ki­lo­met­rų gy­ly­je po že­me (tai gi­liau­siai esan­ ti pa­sau­lio la­bo­ra­to­ri­ja) ir po­že­mi­nis Di­dy­sis da­le­lių grei­tin­tu­vas, esan­tis Švei­ ca­ri­jo­je. Ker­no ke­lio­nes ga­li­ma sek­ ti tink­la­la­py­je http://www. gno­meex­pe­ri­ment.com. lrt.lt inf.

2012-03-21 Kauno diena  

Pabėgimu iš eismo įvykio vietos įtariamas Seimo narys V.Babilius užsidarė ligoninėje. Kauno „Žalgirio“ krepšininkai Baltijos lygos elito div...

Advertisement