Page 1

miestas

lietuva

2p. Kodėl moterys net teismo salėje atleidžia smurtaujantiems vyrams.

5p.

sportas

9p. Į skandalingą penkiakovininkės D.Rimšaitės istoriją rusai įtraukė ir Tarptautinį olimpinį komitetą.

Kon­ser­va­to­rių ul­ti­ma­tu­mas – R.Pa­lai­tis tu­ri at­si­sta­ty­din­ti per sa­vai­tę. Ki­taip – nau­ja koa­li­ci­ja.

D.Cameronas ir B.Obama pabrėžė, kad britų ir amerikiečių šalių santykiai lieka ypatingi.

10p.

Penktadienis kovo 16, 2012 Nr. 63 (19622) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kau­ne stai­ga at­si­ra­do 14 la­bai pi­gių būs­tų

Lai­mė­jo by­lą prieš pa­val­di­nę Arū­nas Damb­raus­kas

a.dambrauskas@kaunodiena.lt

Kau­no sa­vi­val­dy­bė par­duo­da pa­klau­ sio­se vie­to­se esan­ čius mies­tui pri­ klau­san­čius būs­tus, ku­riuo­se gy­ve­na so­ cia­liai rem­ti­ni nuo­ mi­nin­kai. Tei­gia­ma, kad bū­tent jie pa­no­ ro iš­si­pirk­ti būs­tus. Kai ku­riuos nuo­mi­ nin­kus toks tei­gi­nys ge­ro­kai nu­ste­bi­no.

Bu­vęs Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­vas Kęs­tu­tis Ma­zur­ke­vi­čius lai­mė­jo by­lą prieš bu­vu­sią pa­val­di­ nę, ku­rios skun­dai kli­bi­no jo kė­dę ir, anot at­leis­to di­rek­to­riaus, pri­si­ dė­jo prie to, kad jis ne­tek­tų po­sto.

2010 m. pa­bai­go­je tuo­me­tės Kau­no Rau­do­no Kry­žiaus kli­ni­ki­nės li­go­ ni­nės (da­bar – Kau­no kli­ni­ki­nė li­ go­ni­nė) va­do­vas K.Ma­zur­ke­vi­čius iš dar­bo at­lei­do sa­vo pa­va­duo­to­ ją Da­lią Gul­bi­nie­nę. Jai kri­to še­šė­lis dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Ki­lo įta­ri­mų, kad bu­vo su­klas­to­tas do­ku­men­tas, ku­rio pa­grin­du li­go­ni­ nė­je rea­liai ne­dir­bu­siam kau­nie­čiui A.P. ne­pag­rįs­tai skir­ta iš­mo­kų iš „Sod­ros“.

4

Dienos citata „Ei, sa­vi­val­dy­bės po­nai! Tai tik pir­ma fil­mo se­ri­ja – pa­ ža­da­me, kad iki Sei­mo rin­ ki­mų bus dar keliolika”, –

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

ak­to­rius, re­ži­sie­rius And­rius­ Žiu­raus­kas ža­da, kad teat­rų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų su­jun­gi­mui ne­pri­ta­rian­tys me­ni­nin­kai su­rengs dar ne vie­ną pro­tes­to ak­ci­ją.

Bal­sa­vo sku­biai

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­kar nu­ spren­dė par­duo­ti 14 bu­tų, ku­rie skir­ti so­cia­liai rem­ti­niems žmo­ nėms. Kai ku­rie pri­va­ti­zuo­ja­mi bu­ tai yra ra­mio­se ža­lio­se mies­to gat­ ve­lė­se, ku­rio­se būs­tų ver­tė te­bė­ra di­de­lė net ir po ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to bu­mo. Tarp pri­va­ti­zuo­ja­mų būs­ tų yra ir na­mas. Jo sa­vi­nin­kui pi­ giai ati­teks ir ke­lių arų skly­pas.

2

11p. „„Rea­ly­bė: į no­rin­čių­jų pri­va­ti­zuo­ti nuo­mo­ja­mus būs­tus są­ra­šą pa­te­kęs A.Sla­vins­kas už­tik­ri­no, kad pra­šy­mo

iš­si­pirk­ti bu­tą ne­ra­šė. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

1

penktadienis,

kovo 16, 2012

var

me portale Atnaujinta – nosantaka jienos/kau ena.lt/nau jūsų kūrybai. http://kauno.di gyvenimą ir erdvė kultūros tai į Kauno

santaka

t aunodiena.l santaka@k lienė Violeta Juode Redaktorė REMIA

s“ ų „Pavasari

s keramik Iškalbinga

Nr. 32

tijos Tradicinė Bal kinės šalių šiuolai paroda keramikos dar kartą „Pavasaris“ rami­ įrodo, kad ke žu nebe ka – toli gra menas, taikomasis koraty­ maža to – de jame cija vumo funk ja. Šiuo­ nedominuo ramikas laikinis ke nija sa­ molyje įkū mą, ap­ vo pasakoji įžvalgas, mąstymus, jis išsisako.

gaitė Enrika Strioaunodiena.lt e.striogaite@k

Kūrinys – me

nininko kal

ba

smę keičia sąvokos pra menas šios kų dar­ iš esmės? kinių kerami Taigi šiuolai gražu ne tik ant toli šiaus, jie bai įsitaiso talaus pavir stalo, horizon kaip paveikslai, at­ nų pa filmu kabo ant sie rų ir net tam siduria ant du tės­Grosbahos kū­ šiū (Ievos Berta

dar­ rinys). menininkės Beje, jaunos filmuotas įdomus nu bas, kuriame molio ir karšto alie­ ir meditatyvus rocesas, taip sudo­ jaus santykis­p kytojus, pastarie­ lan mino vienus ir tai įrodo, rinį įsigyti, kera­ li, ji panoro kū tua nė, koncep kad šiuolaiki savo žiūrovą, bet ir tik mika turi ne Ke­ pirkėją. eksponuojamas Dabar filmas je su kitais įvai­ zieju ramikos mu gimo technikomis de tais uni­ riausiomis bais, padeng sukurtais dar romis, glazūrine ta­ tū kaliomis fak džiančiais per savi­ pyba, atsisklei vinius ieškojimus ir tą plastiką, spal bančiais. – kal svarbiausia ir drama

sena, žaismin­ galima labai Beje, kalbėtis nės „Ža­ Kvietkauskie „Vyno gai (Loretos Inetos Greižos berai­ lios mintys“, Agnės Šem degustatorius“, Pavyzdžiui, lat­ ris“). no tės „Pavasa žos sočiai vy I.Grei kės vių kerami praskaid­ liukas tikrai atsigėręs pe išsipūtęs, jo ką, ypač me te­ rins nuotai pilvelis, kuria gelis permatomas vas vynas. „Dau liūskuoja raus kūrinių persmelk­ kės nin šios meni jie visada džiaugsmo, ti gyvenimo ką“, – šypsodama­ tai lauskai­ pakelia nuo tavo Ž.Bardzi si pakomen

Šalia – ir šyp

nį, moje paro­ tė­Bergins. organizuoja vos vieną žings Šeštą kartą ramikų iš Žengtelėjus tą nuotaiką. Mar­ ja per 50 ke ti į ki doje dalyvau jos, Lenkijos, Lietu­ galima panir „Žmogus paukštis“ di Latvijos, Šve lia pripažintų me­ tino Masiulio matizmo, skaus­ ša e­tęs­an­ge­las dra gins.­Pa­si­m vos. Lietuvai tiek žas būrys persmelktas laus­kai­tė-Ber­ vauja nema venimų ir vis ri­ Ži­vi­lė­Bar­dzi­ nininkų atsto sunkių išgy lyvavusių noje mo, telėti, nes kū rėjų, jau da muose, vie kū stab je, si jų ri my nų no že jau nis, jo se simpoziu gia­ muziejaus po į kurią korido­ prie gus, atviras ir daugiapla ir skir­ kos tarptautiniuo nys įtai erdvėje, toriui, bet kiekvieno iš Jais ypač džiau dzi­ nedidukėje lenkęs, staiga t. y. kalbantis ne tik au įžvelgianti Bar pleneruose. jos, technikos. tenki tik pasi to­ gins, ją ratorė Živilė giausia lanky sį tinumą: minties, idė ninkų kai ka­ riumi pa kapotą vamzdį­arteri si parodos ku rovui. saris“ žu nys pelnė dau ti pra meni rgins. lašus­ žiū gelis parodos „Pava mikai kūri patijų), Latvijoje praū no lauskaitė­Be Šalia jaunųjų liūkiškų kūrinių išvys sustingusius kraujo Dau arba kuria jaunieji kera sim gų, va ir joje pina savyje (Jurio Bergi liu vedančius „Smagu, kad kasmetėje paro­ jų da žaismin bių šturmą resnės kartos kraujo kūnelius, take ka, kad įė­ kūrinių tal tą, įtraukdami, pasi­ ja ti, rusakal tų senumo baltų virve­ eksponuojami ir vy tin noriai dalyvau savąjį siuže rovo fantaziją, pa­ rių plastiniai į už nugaros (taip atsi jų neįskaudin me va­ ku se­ no mės re „500 bai, ant gia ros dar nį kultū stiprėtų doje. Sten ap­ ramikų pastebėtas) dami ir žiū tarti, kad su saky­ linės keramikos dvasinį klimatą, ke jimai, idėjos kreipia žvilgs jis tampa ne pintį ir telk galimybes ir netgi kitus Iš – ko draugiškai pa sutei­ jus išsi jusių durų tu tį, sigręžiodami kurioje cija“), pagaliau angelas pames­ ieš kos, istoriškumo link, viškų surūdi ką paukštį – gri­ tir rodos kūrinius. ir drąsiai, ne sodrių no esančius pa rina niš da, klasi lių kū­ kurį apibend (Ž.Bardzilauskaitė­ tus, tai paro ruojanti link tingų autorių individua koji­ rio, solidumo, kera­ stebintį grobuo tų. Kita ver ti, kaip jo kiantys svo sio taip, kad žio sa li pasitikrin tekste, tais sparnais las“). rinio skambe ankštoje skir mozaikos dėliojasi pa fą, apšviestą keramikas ga simetęs ange natų pavasa je. šiurpą, ypač vientisą rinių bendrame kon Bergins. „Pa ro jo akis kelia erdvėje. votiškai kuria nomis darbai atrodo tas kontekstas“, – mikų partitū skambesį, neįma­ mai, kurie sa mis die požemio bant apie je jimą apie šio kera­ plytų pagaliau – koks nio svarbą aiškino Kal ko mikų rio sa čio ra pa ke nie ku kau čių gi rian nėti Tai paroda, li pasi­ tradicinio ren nančių ir ku ris įkvepia ti­ bas noma nepami Sederavičiaus kū­ vie­ gyve žengiant ri ku jaus ga kera­ pašnekovė. dėmesį Per mikų parodos „Pavasaris“ eks­ Pavasarį – laiką, miko Remigi keramikas šiuolaikinės bandymas“, joje Kera jo dar­ ieško­ Akivaizdu: darbų – menininkai rinio „Antras tik į formą, bet ir jimo ir vilties. je naivu būtų nėlių stiprybių – ne Daugiau parodos sukurtą, kė tikrinti, kaip dra­ be mikos parodo kos bei na a.lt/santaka sutelkiančio ną savo darbą, puodelių, du www.kaunodien raugo kerami ponuoja vie ną, būtent šiai paro­ atrodo ben bai ti tradicinių nininkas į juodosios, mo garsus, kuriuos me vie nų ne die ir tvir­ Šių gi galbūt te. į jį su­ tydami, pasi ar lėkščių. porceliano de janti mentelė. laikinės me konteks riai reaguoja tarsi prisista nantys. Nema­ ruo jos šalių šiuo saris“. apmąsto ir jaut jo realijas, kūryba čio kū­ dai, perduoda vib tvirti kas: Balti va ne lį bei Valdo Kurklie rija“ tindami ar įsi paroda „pa kūri­ gyvenančių je pantį pasau Įspūdingas keramikos svarbi arte būdas, meno nė, kos muzie ju je keramikų, joje, Graikijo­ mi jo kai mo ra ji biš žai ke bė vy kal lą „Gy kur: 15). – jo nuomo Angli šiurpina veik tobu dos rinys (rotušės a. Skamba ir ba, išsakyta Lietuvoje, bet įkūnijantis be vienu paro niai paukščiai d. nys – jo kal ugiuosi kiek giai slysta per „Grifas“,keramikos sintezę. Meni­ je, tačiau lyg pavasari gegužės 13 radimas. kada: iki rį“. Ar gali­ parodo­ „Džia nis toly įžvalga ar at erdvės ir rė konkrečiai sugrįžtantys į „Pavasa ne riniu, žvilgs je keramikų atpažinti au­ ninkas savo darbą kū rantais? Ar Pavasariško linio turinio kūri­ kū bas įtaigus, rodą, malonu vadinti emig cia tės visą pa braižą, skaityti jų mintis“, šiai erdvei, todėl dar – Kerami­ ma juos je nemažai so s e ų pymą (Danu

Šiandien su „Kauno diena“ – kultūros ir meno priedas

„Santaka“


2

Penktadienis, kovo 16, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

11

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Me­ni­nin­kai: miestą val­do na­po­leo­nai Man­tas La­pins­kas

Po „Kau­no die­nos“ pub­li­ka­ci­ jų ir me­ni­nin­kų pro­tes­to mies­ to val­džia va­kar ne­si­ry­žo svars­ ty­ti klau­si­mo dėl Ma­žo­jo teat­ro pri­jun­gi­mo prie Kau­no ki­no stu­ di­jos. Vi­ce­me­ras ne­si­tvar­dė

And­rius Žiu­raus­kas:

Šian­dien per­ženg­ ta ri­ba – ne­žais­ki­ te su mu­mis po­li­ ti­nių žai­di­mų. Mū­ sų kul­tū­ra šian­ dien ta­po po­li­ti­ kos įkai­tė. Ne­sup­ra­to nė pa­tys

Me­ras And­rius Kup­čins­kas kal­tę dėl sa­vi­val­dy­bės prii­ma­mų spren­ di­mų ver­tė Kul­tū­ros ir me­no ta­ ry­bos pir­mi­nin­kei Inai Pu­ke­ly­tei, Ire­na Ma­ti­jo­šai­tie­nė tei­gė no­rin­ti at­si­pra­šy­ti vi­sų kau­nie­čių dėl sa­ vo klai­dos – bal­sa­vi­mo už Kau­no ki­no stu­di­jos stei­gi­mą, Edi­ta Gu­ di­šaus­kie­nė iro­ni­zuo­da­ma sakė, kad ateis to­kia die­na, kai mies­to ta­ry­ba bus op­ti­mi­zuo­ta – bus su­ jung­ta su mies­to ad­mi­nist­ra­ci­ja. Po dau­giau nei va­lan­dą tru­ku­sių svars­ty­mų klau­si­mas ati­dė­tas. Šai­pė­si iš val­džios

Pa­si­pik­ti­nę Kau­no val­džios už­ mo­jais su­jung­ti teat­rus ir kon­cer­ ti­nes įstai­gas, mies­to me­ni­nin­kai va­kar prieš po­sė­dį su­ren­gė pro­

10 mg/m3

Spren­di­mo pro­jek­te tei­ 1 gia­ma, esą no­rą įsi­gy­ti sa­vi­val­dy­bės būs­tus pa­reiš­kė da­

Ko­dėl to­kia sku­ba?

„„Pro­tes­tas: me­ni­nin­kai šmaikš­ta­

vo, kad mies­to val­džio­je esan­tys po­li­ti­kai pa­si­ju­to na­po­leo­nais. 

Artūro Morozovo nuotr.

tes­to ak­ci­ją „Kaip sa­vi­val­dy­bės na­po­leo­nai per kul­tū­rą kė­lė­si“. Menininkams užkliuvo, kad, mažinant finansavimą kultūrai, net 250 tūkst. litų skirta rengi­ niui – Napoleono žygiui pami­ nėti. Ke­li šim­tai me­ni­nin­kų gru­pe­ lė­mis po 8–9 su­sto­jo prie sa­vi­ val­dy­bės pa­sta­to. Taip pa­sielg­ta, kad ne­bū­tų pa­žeis­tas įsta­ty­mas, nes šiai pro­tes­to ak­ci­jai lei­di­mas ne­bu­vo gau­tas. Ak­to­rius, re­ži­sie­rius A.Žiu­raus­ kas tei­gė, kad ak­ci­ja ki­lo spon­ta­ niš­kai, tad ne­li­ko lai­ko pra­šy­ti ofi­cia­laus lei­di­mo mi­tin­gui. Pro­tes­tuo­jan­tys me­ni­nin­kai va­ kar prie sa­vi­val­dy­bės kū­rė imp­ro­ vi­zuo­tą ki­no fil­mą. Bu­vo pa­ties­ tas pla­ka­tas su už­ra­šu „Kul­tū­ra“. Už­si­dė­ję po­pie­ri­nes ke­pu­res ir šai­py­da­mie­si iš Kau­no val­džio­je sė­din­čių na­po­leo­nų, ak­ci­jos da­ly­ viai ėjo ra­tu ir try­pė pla­ka­tą, va­ žia­vo ant jo dvi­ra­čiais. Ne­ža­da pa­si­duo­ti

Ki­to­je aikš­tės pu­sė­je sto­vi­nia­vo pro­tes­tuo­to­jams opo­nuo­jan­tis Kau­no ki­no stu­di­jos di­rek­to­rius Ed­vi­nas Bin­do­kas, ta­čiau teat­rų su­jun­gi­mo ini­cia­to­rius V.Bal­sys į lau­ką išei­ti neišd­rį­so. „Juk jūs mus su­jun­gė­te, tad su­ si­ka­bin­ki­me da­bar už ran­kų! Ei, sa­vi­val­dy­bės po­nai! Tai tik pir­ ma fil­mo se­ri­ja – pa­ža­da­me, kad iki Sei­mo rin­ki­mų bus dar ke­lio­ li­ka“, – skar­džiu bal­su vi­sus ra­gi­ no A.Žiu­raus­kas. Mi­nio­je ran­ko­mis su­si­ka­bi­ nę sto­vė­jo daug žy­mių žmo­nių – dai­ni­nin­kas Sta­sys Po­vi­lai­tis, teat­ra­lė Ina Pu­ke­ly­tė, ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius, fo­to­me­ni­nin­kas Gin­ta­ras Če­so­nis, vi­sas „Au­ros“ ko­lek­ty­vas.

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

20

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­ne stai­ga at­si­ra­d bar ten gy­ve­nan­tys nuo­mi­nin­kai. Mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė, kad 14 būs­ tų bū­tų par­duo­ta. Iš pir­mo žvilgs­nio – la­bai gra­žus mos­tas. Ke­tu­rio­li­kos sa­vi­val­dy­bės būs­tų nuo­mi­nin­kai ga­vo pa­siū­ly­ mą pi­giai – už 1–1,4 tūkst. li­tų už 1 kv. m – įsi­gy­ti bu­tą net vie­na­ me pa­trauk­liau­sių Kau­no ra­jo­nų – Ža­lia­kal­ny­je. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je 1 kv. m šio­je zo­no­je įkai­no­ tas ma­žiau­siai 2,5 tūkst. li­tų. Spren­džiant iš mies­to ta­ry­bai pa­teik­to pro­jek­to, nuo­mi­nin­kams pa­siū­ly­mas pi­giai įsi­gy­ti būs­tus, ku­riuo­se jie daug me­tų gy­ve­na, pa­ si­ro­dė pa­trauk­lus. Vis dėl­to, „Kau­no die­nai“ ap­si­ lan­kius pas par­duo­da­mų sa­vi­val­ dy­bės būs­tų nuo­mi­nin­kus, ėmė ryš­kė­ti įdo­mūs fak­tai.

m.lapinskas@kaunodiena.lt

„Nuo ka­da as­me­ni­nius konf­lik­tus mes spren­džia­me mies­to ta­ry­bo­ je?“ – mies­to val­dan­čių­jų už­mo­ jais ste­bė­jo­si ta­ry­bos na­rys Po­vi­ las Ma­čiu­lis. Vie­ša pa­slap­tis, kad Ma­žo­jo teat­ro me­no va­do­vas Vy­ tau­tas Bal­sys ir šio teat­ro di­rek­ to­rius Aud­rius Ba­niū­nas konf­lik­ tuo­ja jau ne vie­ni me­tai. „Du žmo­nės – V.Bal­sys ir Ra­ mū­nas Ši­mu­kaus­kas pa­reiš­kė ne­ pa­si­ti­kė­ji­mą ma­ni­mi. Bet ne li­kę dvi­de­šimt ke­li. Mes „op­ti­mi­zuo­ ti“ jau ke­le­tą me­tų, už­si­dir­ba­ me vi­sus pi­ni­gus pa­tys. Jei ma­ to­te ma­ny­je pro­ble­mą, spręs­ki­te ją – at­leis­ki­te ma­ne, bet ne­nai­ kin­ki­te teat­ro“, – į mies­to po­li­ti­ kus krei­pė­si Ma­žo­jo teat­ro di­rek­ to­rius A.Ba­niū­nas. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jai pa­ siū­lius at­lik­ti fi­nan­si­nį ir veik­los au­di­tą Kau­no ki­no stu­di­jo­je, ku­ rią glo­bo­ja vi­ce­me­ras Sta­nis­lo­ vas Buš­ke­vi­čius, pa­sta­ro­jo ner­vai neat­lai­kė. Puo­lęs prie mik­ro­fo­no, po­li­ti­ kas pra­dė­jo švais­ty­tis kal­ti­ni­mais ži­niask­lai­dai ir jam opo­nuo­jan­ tiems me­ni­nin­kams. „Šian­dien per­ženg­ta ri­ba – ne­ žais­ki­te su mu­mis po­li­ti­nių žai­di­ mų. Mū­sų kul­tū­ra šian­dien ta­po po­li­ti­kos įkai­tė. Ma­no mie­li po­ li­ti­kai, at­si­kvo­šė­ki­te ir ne­sku­bė­ ki­te“, – į mies­to ta­ry­bos na­rius krei­pė­si val­džios už­mo­jams ne­ pri­ta­rian­tis And­rius Žiu­raus­kas.

0 1,23

Anglies monoksidas (CO)

Tie­sa ta, kad kai ku­rie nuo­mi­nin­ kai iš vi­so ne­pa­tei­kė pra­šy­mo iš­si­ pirk­ti būs­tą – so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms net ir ke­lias­de­šimt tūks­ tan­čių li­tų – per di­de­li pi­ni­gai. Yra nuo­mi­nin­kų, ku­rie pra­šy­mą pa­tei­ kė la­bai keis­to­mis ap­lin­ky­bė­mis. Spren­di­mo pro­jek­te, pa­teik­ta­me mies­to ta­ry­bai, bu­vo pa­brėž­ta, kad šie būs­tai per­ne­lyg ap­leis­ti ir re­ mon­tuo­ti juos sa­vi­val­dy­bei yra di­ de­lė naš­ta. „Kau­no die­na“ iš­siaiš­ki­ no, kad ne vi­si būs­tai yra ap­leis­ti. Pro­jek­tas teik­tas ap­svars­čius jį ne vi­suo­se mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­ tuo­se. Kai ku­riems po­li­ti­kams tai su­kė­lė įta­ri­mų.

„Keis­ta, kad spren­di­mo pro­jek­to vi­sai ne­ma­tė So­cia­li­nių, svei­ka­tos ir šei­mos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Kė­lė­ me klau­si­mą, ko­dėl taip sku­ba­ma, gal rei­kė­tų su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ ri šiuos būs­tus ap­žiū­rė­tų, bet bal­ sa­vi­mas vy­ko per­ne­lyg ne­si­gi­li­nant į šį pro­jek­tą“, – ste­bė­jo­si val­dan­ čių­jų dau­gu­mai ne­prik­lau­san­čios frak­ci­jos „Vie­nin­gas Kau­nas“ se­ niū­nas Po­vi­las Ma­čiu­lis.

„„ Vie­ta: Pa­žan­gos gat­vė­je esan­tis sa­v

Vytautas Da­ba­šins­kas:

Vi­sus rei­ka­lus tvar­ko ki­ti du as­me­nys, ku­ rie iš tik­rų­jų ir pirks, o pa­skui tvar­kys šį tur­tą. Pir­kė­jai – ne nuo­mi­nin­kai

Be­ne la­biau­siai int­ri­guo­jan­tis san­ do­ris dar ge­ro­kai iki va­ka­rykš­čio mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pra­dė­ tas regz­ti dėl Ža­lia­kal­ny­je, Pa­žan­ gos gat­vė­je esan­čio 5-ojo na­mo. Jis yra nu­si­dė­vė­jęs, ta­čiau į na­ mą at­ves­tas van­duo, ka­na­li­za­ci­ ja, elekt­ra. Ap­link ke­lių arų skly­ pą daug erd­vės – kai­my­nys­tė­je ply­ti di­de­lė ir tvar­kin­gai pri­žiū­

mio­je Ža­lia­kal­nio vie­to­je. 

rė­ta Pran­ciš­ko­nių vie­nuo­ly­no ve­ ja. Iš šios val­dos at­si­ve­ria vaiz­das į to­lė­liau esan­čius P.Kal­po­ko gat­ vės šlai­tus. Vie­na­me iš šio pa­sta­to kam­ba­rių gy­ve­nan­tis nuo­mi­nin­kas Vy­tau­tas Da­ba­šins­kas sa­kė ži­nan­tis apie sa­ vi­val­dy­bės pla­nus pri­va­ti­zuo­ti na­ mą. Jį pirks tik­rai ne nuo­mi­nin­kas V.Da­ba­šins­kas. „Net neį­si­vaiz­duo­ju, ko­kios su­ mos no­ri sa­vi­val­dy­bė, – ta­rė vy­ ras. – Vi­sus rei­ka­lus tvar­ko du as­ me­nys, ku­rie iš tik­rų­jų ir pirks, o pa­skui tvar­kys šį na­mą.“ Ti­ki­si gy­ven­ti pa­lė­pė­je

„Man ir jiems ofi­cia­liai pri­klau­sys po pu­sę na­mo“, – paaiš­ki­no san­

Dis­ku­si­ja: įsta­ty­mas prie Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

„Ar tu ga­li įsi­vaiz­duo­ti? Jis ma­ne dau­žė ir dau­žė.“ Tai – ne pra­mo­gų pa­sau­ly­je ži­no­mo Ed­mun­do Šten­ ge­rio-Mun­džio žmo­nos, vie­šai pra­ bi­lu­sios apie vy­ro smū­gius, iš­pa­ žin­tis, o ano­ni­mės žo­džiai, įam­žin­ ti pa­ro­do­je. Už­vi­rė dis­ku­si­ja

Dviem pa­ro­do­mis – „Suk­ne­lių is­ to­ri­jos“ ir „Mo­te­rys prieš smur­tą“ pra­si­dė­jo Kau­no ap­skri­ties mo­te­rų ir vy­rų kri­zių cent­rų ren­gi­nys „Dar kar­tą apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ ko­je“. Pa­ro­dos ati­da­ry­tos Vy­tau­to Di­ džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­ lų fa­kul­te­te. Čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti nuo­trau­kų, ku­rioms po­za­vo ži­no­ mos Lie­tu­vos mo­te­rys, nu­gri­muo­ tos pa­gal rea­liai smur­tą pa­ty­ru­sių mo­te­rų at­vaiz­dus. Lie­tu­vo­je smur­tą pa­ti­ria kas tre­ čia mo­te­ris. Taip skel­bia sta­tis­ti­ka. Vy­rų, pa­ti­rian­čių smur­tą, Lie­tu­vo­ je taip pat yra. Ir vai­kų, ir se­ne­lių. Mo­te­rų ir vy­rų kri­zių cent­rų or­ga­ ni­zuo­ta­me ren­gi­ny­je už­vi­rė aud­ rin­ga dis­ku­si­ja tarp vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir per­nai įsi­ga­lio­ju­sio Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­ lin­ko­je įsta­ty­mo ser­gė­to­jų ir vyk­ dy­to­jų. Abi pu­sės su­ti­ko, kad įsta­ty­mas bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas, ta­čiau iš­si­

„„Šo­kas: la­bai tik­ro­viš­kai nu­gri­muo­tų žy­mių mo­te­rų vaiz­das ge­ro­kai gąs­di­na.

sky­rė nuo­mo­nės dėl jo rea­laus pri­ tai­ky­mo. Au­kos at­lei­džia smur­tau­to­jams

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą smur­to by­ lo­se prii­man­ti Kau­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Lai­ma Še­pu­tie­nė at­krei­pė dė­me­sį į aki­vaiz­džią įsta­ ty­mo spra­gą: „Pro­ku­ro­rai pra­šo, kad bū­tų leis­ta smur­tau­to­ją lai­ ki­nai iš­kel­din­ti iš na­mų. Ką reiš­ kia tas „lai­ki­nai“ ir kiek tai tu­rė­tų truk­ti, įsta­ty­me nea­pib­rėž­ta. Ku­ riam lai­kui iš­kel­din­ti smur­tau­to­ ją – po­rai va­lan­dų, de­šim­čiai die­ nų, mė­ne­siui?“ Dis­ku­si­jos da­ly­viai su­ti­ko, kad nea­be­jo­ti­nas įsta­ty­mo pri­va­lu­

mas tas, kad smur­tą šei­mo­je pa­ti­ rian­čios au­koms ne­rei­kia pa­čioms kreip­tis į teis­mą pri­va­taus kal­ti­ni­ mo tvar­ka ir gin­ti sa­vo in­te­re­sus. Tai pa­da­ry­ti ga­li pa­rei­gū­nai. „Jei­gu vis­kas aiš­ku, šias by­las ga­ li­ma nag­ri­nė­ti pa­grei­tin­to pro­ce­so tvar­ka. Tai reiš­kia, kad maž­daug per 13 die­nų smur­tau­to­jui pa­skel­ bia­mas nuo­spren­dis“, – įsta­ty­mo pliu­sus dė­lio­jo L.Še­pu­tie­nė. Tei­sė­ja ne­slė­pė, kad kar­tais vi­ sas ty­ri­mas su­bliūkš­ta teis­mo sa­ lė­je. „Dau­gė­ja at­ve­jų, kai au­kos at­lei­džia smur­tau­to­jui ir by­los nu­ trau­kia­mos. Mo­te­rys ima aiš­kin­ti, kad no­rė­jo tik pa­gąs­din­ti“, – ten­ den­ci­ją pa­ste­bė­jo L.Še­pu­tie­nė.


3

Penktadienis, kovo 16, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

o 14 la­bai pi­gių būs­tų kv. m bu­tą už maž­daug 40 tūkst. li­tų, bet iš­kart pa­sa­kė­me, kad mums tai – ne­rea­li su­ma“, – skės­ te­lė­jo ran­ko­mis A.Sla­vins­kas. Ne­žiū­rint to, Sla­vins­kų nuo­mo­ ja­mas būs­tas vis tiek li­ko pri­va­ti­ zuo­ja­mų bu­tų, ku­riuos esą pa­gei­ dau­ja pirk­ti pa­tys nuo­mi­nin­kai, są­ra­še. Iš „Kau­no die­nos“ ap­lan­ky­tų pri­va­ti­zuo­ja­mų būs­tų tik Za­na­vy­ kų gat­vė­je vie­na­me iš sa­vi­val­dy­bės bu­tų vyks­ta in­ten­sy­vus re­mon­tas. Jis pra­dė­tas dar iki mies­to ta­ry­bos spren­di­mo. Kai­my­nai pra­si­ta­rė, kad ten nuo­mi­nin­kai pa­si­ry­žę iš sa­vi­val­dy­bės įsi­gy­ti būs­tą. Ti­ki­no, kad vis­kas skaid­ru

a­vi­val­dy­bės na­mas sto­vi gra­žio­je ir ra­ To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

do­rio de­ta­les V.Da­ba­šins­kas. Ir pa­ pa­sa­ko­jo, ko­kią ne ofi­cia­liai, bet rea­liai ma­to sa­vo atei­tį: „Ti­kiuo­si, jie man bus ge­ri ir leis gy­ven­ti pa­ lė­pė­je įreng­ta­me kam­ba­ry­je.“ Dau­giau apie pa­slap­tin­gus pir­ kė­j us vy­ras pa­sa­ko­t i ne­n o­r ė­jo. Jis tik už­si­mi­nė, kad šie žmo­nės jam pa­de­da mo­kė­ti nuo­mos mo­ kes­čius, nes yra be­dar­bis, po in­ fark­to, o jo mė­ne­sio pa­ja­mos tė­ ra 150 li­tų. V.Da­ba­šins­kas sa­kė, kad čia gy­ ve­na nuo vai­kys­tės. „Man už če­ kius būs­to ne­lei­do iš­si­pirk­ti, nes tur­tas tu­rė­jo bū­ti grą­žin­tas vie­ nuo­ly­nui, bet vė­liau vie­nuo­lėms su­mo­kė­ta kom­pen­sa­ci­ja ir na­mas li­ko sa­vi­val­dy­bei“, – pa­sa­ko­jo jis.

„„Būk­lė: to­li gra­žu ne vi­si pri­va­ti­

zuo­ti­ni būs­tai yra nu­dė­vė­ti.

Pra­šy­mo pirk­ti ne­tei­kė

P.Vi­šins­kio gat­vė­je, ne­di­de­lia­me dau­gia­bu­ty­je, gy­ve­nan­čios Sla­ vins­kų šei­mos bu­tas to­li gra­žu nė­ ra ap­leis­tas. „Tua­le­te pa­ts pa­klo­jau iš lab­da­ ros gau­tas ply­te­les, įren­giau du­šą, iš­grio­viau kros­nį ir įren­giau du­jų ka­ti­lą, po tru­pu­tį at­lie­ku ki­tus re­ mon­to dar­bus, bet da­bar trūks­ta ir pi­ni­gų, ir svei­ka­tos, nes ser­gu on­ ko­lo­gi­ne li­ga“, – pa­sa­ko­jo Ar­vy­das Sla­vins­kas. Tris ma­ža­me­čius au­gi­nan­ti šei­ ma sa­ko gy­ve­nan­ti iš 950 li­tų iš­ mo­kų. Jie ti­ki­no jo­kio pra­šy­mo pri­ va­ti­zuo­ti būs­tą ne­pa­reiš­kę. „Mies­to val­džios at­sto­vė bu­vo ap­si­lan­kiu­si, pa­siū­lė iš­si­pirk­ti 30

Kau­no sa­vi­val­dy­bės Gy­ve­na­mo­ jo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Bi­rū­ta Kau­la­ky­tė tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bės būs­to pri­va­ti­ za­vi­mas vyk­do­mas tiks­liai pa­gal įsta­ty­mus. „Ta­ry­bai leis­ti pri­va­ti­zuo­ti tei­kė­ me tik tuos būs­tus, ku­rių nuo­mi­ nin­kai pa­tei­kė pra­šy­mus iš­si­pirk­ti šį tur­tą, nes no­ri jį re­mon­tuo­ti“, – kaip nie­kur nie­ko aiš­ki­no ve­dė­ja. Pa­sak B.Kau­la­ky­tės, mies­tui pri­klau­san­čius bu­tus be auk­cio­ no pri­va­ti­zuo­ti ga­li žmo­nės, juo­se pra­gy­ve­nę dau­giau kaip tre­jus me­ tus, o būs­tas tu­ri bū­ti nu­si­dė­vė­jęs dau­giau kaip 60 pro­c. „Būs­tą įver­ti­na sa­vi­val­dy­bės Pri­va­ti­za­vi­mo sky­riaus sam­dy­ ti tur­to ver­tin­to­jai. Jei nuo­mi­ nin­kas ne­ga­li įpirk­ti būs­to, jis ga­ li to­liau ten lik­ti gy­ven­ti, nie­kas jo lauk neišp­ra­šo“, – ti­ki­no B.Kau­ la­ky­tė.

ieš smur­tą – sky­lė­tas kra nuo­lat konf­lik­ta­vo. Kar­tą duk­ ra pra­trū­ko ir pa­lei­do tė­vui į gal­vą mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną. Tė­vas tuoj pat krei­pė­si į tei­sė­sau­gi­nin­kus. „Ku­ris au­ka? Ar tas, ku­ris vi­są gy­ve­ni­mą dau­žė duk­rą, ar ta, ku­ri, neat­lai­kiu­si įtam­pos, pa­lei­do te­le­ fo­ną?“ – klau­sė L.Še­pu­tie­nė. „Kai pa­klau­siau pro­ku­ro­rės, ar ta mo­te­ris tu­rės kur ap­si­gy­ven­ ti, iš­gir­dau, kad ją ko­kią pa­rą pri­ glaus nak­vy­nės na­mai“, – mo­ra­lės ir įsta­ty­mo re­bu­są spren­dė tei­sė­ja.

vy­rams, ne­val­dan­tiems ag­re­si­jos, bai­gia re­tas smur­tau­to­jas. „Mes pra­de­da­me tą pro­gra­mą, bet daž­niau­siai jos taip ir ne­bai­ gia­me. Vy­rai atei­na ko­kius de­šimt kar­tų ir tuo vis­kas bai­gia­si, nors pro­gra­mos truk­mė yra me­tai“, – sa­kė Vy­rų kri­zių cent­ro psi­cho­lo­ gė Do­vi­lė Bub­nie­nė.

Ty­ri­mų – šim­tai

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Prib­loš­kė by­la, kai sū­nus kir­viu gra­si­no nu­žu­dy­ti ma­mą. Paaiš­kė­ jo, esą jis tik no­rė­jo at­si­da­ry­ti du­ ris“, – pe­čiais truk­te­lė­jo tei­sė­ja. Tarp įsta­ty­mo ir mo­ra­lės

Vie­na teis­mą pa­sie­ku­si is­to­ri­ja tei­sė­jai L.Še­pu­tie­nei ypač įsi­rė­žė. Duk­ra su­mu­šė tė­vą. Teis­mo bu­vo pra­šo­ma nu­ro­dy­ti duk­rai iš­si­kel­ ti iš na­mų. „Tas tė­vas vi­są vai­kys­ tę mu­šė duk­rą. Tuo me­tu, kai įvy­ ko in­ci­den­tas, duk­ra iš­gy­ve­no sa­vo as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo dra­mą“, – pa­sa­ko­jo tei­sė­ja. Ne­tu­rė­da­ma kur dė­tis, dvi aukš­ tą­sias mo­kyk­las bai­gu­si 30-me­tė ap­si­gy­ve­no pas tė­vus. Tė­vas su du­

Tai, kad Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas ne­to­bu­ las ir jį rei­kia ko­re­guo­ti, pri­pa­ži­no ir šių nu­si­kal­ti­mų sta­tis­ti­ką Kau­no ap­skri­ty­je pa­tei­kęs Kau­no vy­riau­ sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Tau­ris Staus­kis. Įsi­ga­lio­jus Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mui, nuo 2011 m. gruo­džio 15 d. iki 2012 m. ko­vo 1 d. Kau­no ap­skri­ty­je už­re­ gist­ruo­ta 1 000 įvy­kių dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Kri­ti­ką, kad po­li­ci­nin­kai ne­mo­ty­ vuo­ja au­kų kreip­tis pa­gal­bos į psi­ cho­lo­gus, T.Staus­kis at­rė­mė Pat­ru­ lių dar­bo tem­po skai­čiais: vie­nam įvy­kiui ski­ria­ma 10–15 min. Kur­sų dau­ge­lis ne­bai­gia

Kri­zių cent­rų at­sto­vės pri­pa­ži­ no, kad spe­cia­lią pro­gra­mą, skir­tą

Do­vi­lė Bub­nie­nė:

Vy­rai atei­na ko­kius de­šimt kar­tų ir tuo vis­kas bai­gia­si, nors pro­gra­mos truk­mė yra me­tai. Pa­sak psi­cho­lo­gės, mo­te­ris at­lei­ džia vy­rui, jie su­si­tai­ko ir ne­ma­to pra­smės tęs­ti už­siė­mi­mus. Ty­ri­mai ro­do, kad smur­tau­to­jai, pe­rė­ję vi­ są pro­gra­mos kur­są, bent jau tre­ jus me­tus su­ge­ba val­dy­ti sa­vo ag­ re­si­ją.

„„Gau­sa: dvie­juo­se ma­nie­žuo­se pri­si­sta­to dau­giau kaip 200 Lie­tu­vos

įmo­nių ir ke­li už­sie­nio at­sto­vai. 

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Kas tin­ka na­mams, ga­li tik­ti ir kū­nui Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Va­kar pra­si­dė­ju­si pa­ro­da „Na­mų pa­sau­lis“ su­do­mi­na ne tik be­si­rū­ pi­nan­čiuo­sius sta­ty­bo­mis, in­ter­ je­ru ar na­mų apy­vo­kos daik­tais, bet ir ieš­kan­čiuosius įvai­rių eko­ lo­giš­kų pro­duk­tų.

„Pa­na­ši, kaip ir anks­tes­niais me­tais“, – taip dau­ge­lis ga­lė­tų api­bū­din­ti 19-ąją spe­cia­li­zuo­ tą sta­ty­bos, in­ter­je­ro, ap­dai­los me­džia­gų ir bal­dų pa­ro­dą „Na­ mų pa­sau­lis“, ku­ri nuo va­kar iki sek­ma­die­nio vyks­ta Lie­tu­vos kū­ no kul­tū­ros aka­de­mi­jos ir fut­bo­lo ma­nie­žuo­se. Šie­met, kaip skel­bia or­ga­ni­za­ to­riai, pa­ro­do­je da­ly­vau­ja dau­ giau kaip 200 įmo­nių iš Lie­tu­vos, taip pat ke­le­tas da­ly­vių iš Lat­vi­ jos ir Slo­va­ki­jos. Di­džio­ji da­lis da­ly­vių pri­sta­ to sta­ty­bi­nes me­džia­gas, in­ ter­je­ro ele­men­tus, du­rų, lan­gų,

var­tų, sto­gų sis­te­mas, šil­ti­ni­mo me­džia­gas, šil­dy­mo įren­gi­nius, be­to­no, gelž­be­to­nio ga­mi­nius, bal­dus, laip­tus, bui­ti­nę tech­ni­ ką, ba­sei­nų, pir­čių įren­gi­mus ir ki­ta. Pa­ro­do­je ne­trūks­ta ir smul­kes­ nių bui­ties pa­gal­bi­nin­kų – puo­ dų, kep­tu­vių, vir­tu­vės įran­kių, įren­gi­mų, įvai­rių va­ly­mo prie­mo­ nių. Kai ku­rie eko­lo­giš­kais va­di­ na­mi ga­mi­niai tin­ka ir bui­čiai, ir žmo­gaus kū­nui. Pa­vyz­džiui, na­ tū­ra­lus uni­ver­sa­lus mui­las ne tik ga­li iš­skalb­ti dra­bu­žį, bet ir švel­ niai nu­praus­ti kū­ną. Štai ko­ko­sų alie­jaus ga­li­ma ir į kep­tu­vę pil­ti, ir ant kū­no tep­ti. Nea­be­jin­gie­ji lie­tu­viš­kam di­ zai­nui pa­ro­do­je ga­li pa­ma­ty­ti kon­kur­se „Di­dė­ja“ iš­rink­tų jau­ nų­jų di­zai­ne­rių dar­bus. Tai bal­ dai, švies­tu­vai ir ki­ti ak­se­sua­rai, ku­rie, ti­ki­ma­si, bus pra­dė­ti ga­ min­ti ma­siš­kai ir ga­liau­siai at­si­ durs Lie­tu­vos bei už­sie­nio par­ duo­tu­vė­se.


4

penktadienis, kovo 16, 2012

miestas Dvi­mies­čio ­ ko­mi­si­ja

Pra­džiu­gi­no ger­bė­jus

Nu­tei­sė už ­ ka­na­pes

Prieš de­šimt me­tų Vil­niaus ir Kau­no sa­vi­val­dy­bės nu­spren­ dė įgy­ven­din­ti dvi­mies­čio pro­ jek­tą, ta­čiau jis kol kas tė­ra mi­ra­žas. Kau­no po­li­ti­kai va­ kar pa­tvir­tin­to nau­ją Vil­niaus ir Kau­no dvi­mies­čio stra­te­gi­ nio pla­na­vi­mo ko­mi­si­jos su­ dė­tį. Jos pir­mi­nin­ke ta­po Auš­ ra Ru­čie­nė.

„Žal­gi­rio“ are­no­je už­va­kar Ru­si­jos est­ra­dos žvaigž­dė Fi­li­pas Kir­ko­ro­vas sa­vo ger­ bė­jus pra­džiu­gi­no nau­jau­sia pro­gra­ma „Šou Nr.1“. „Šian­ dien sun­ku nu­ste­bin­ti. Ta­ čiau juk ga­liu jus nu­ste­bin­ti, nes vis dar esu pui­kios for­ mos“, – su­lau­kęs aud­rin­gų ova­ci­jų pa­reiš­kė at­li­kė­jas.

Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­ mas lyg­ti­ne lais­vės atė­mi­mo baus­me nu­tei­sė V.V., bu­to pa­ lė­pė­je au­gi­nu­sį ka­na­pes. By­ los duo­me­ni­mis, pa­lė­pė­je bu­ vo ap­tik­ti 152 už­draus­ti au­ga­ lai, ku­rie čia au­gin­ti apie me­ tus. V.V. sa­vo kal­tės teis­me ne­nei­gė, tačiau tikino, kad kanapių neketino pardavinėti.

Lai­mė­jo by­lą prieš pa­val­di­nę At­l eis­to­j i D.Gul­b i­n ie­ 1 nė tuo­met tvir­ti­no, kad K.Ma­zur­ke­vi­čius su ja su­si­do­ro­jo. Ji tei­gė iš di­rek­to­riaus per pen­ kias die­nas su­lau­ku­si de­šim­ties pa­pei­ki­mų, o at­leis­ta iš dar­bo bu­ vu­si to­dėl, kad da­ly­va­vo kon­kur­se di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti. Įž­vel­gia vil­ki­ni­mą

K.Ma­zur­ke­vi­čiaus ini­cia­ty­va Kau­ no kli­ni­ki­nė li­go­ni­nė dėl do­ku­men­ tų klas­to­ji­mo D.Gul­bi­nie­nei iš­kė­lė bau­džia­mą­ją by­lą.

Kęs­tu­tis Ma­zur­ke­vi­čius:

Teis­mo iš­va­da man yra mo­ra­li­nis pa­lai­ ky­mas sie­kiant at­ kur­ti tei­sin­gu­mą. Ne­se­niai Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu D.Gul­bi­nie­nė ir „Sod­ros“ iš­mo­kas, kaip įta­ria­ma, ne­pag­rįs­tai ga­vęs A.P. pri­pa­žin­ti kal­tais. „Nea­be­jo­ju, kad D.Gul­bi­ nie­nė šį spren­di­mą skųs aukš­tes­ nei ins­tan­ci­jai, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju teis­mo iš­va­da man yra mo­ ra­li­nis pa­lai­ky­mas sie­kiant at­kur­ ti tei­sin­gu­mą. Siek­siu įro­dy­ti, kad iš dar­bo bu­vau at­leis­tas ne­pag­

rįs­tai ir prie to tie­sio­giai pri­si­dė­ jo bau­džia­mo­jo­je by­lo­je įta­ria­mos D.Gul­bi­nie­nės ra­šy­ti įvai­riau­si skun­dai“, – „Kau­no die­nai“ tei­gė K.Ma­zur­ke­vi­čius. Jis nuo­gąs­ta­vo, kad jo at­lei­di­ mo by­lą nag­ri­nė­jan­tys teis­mo po­ sė­džiai vyks­ta la­bai lė­tai – pro­ce­ sas tę­sia­si jau pus­me­tį ir pa­bai­gos dar ne­ma­ty­ti. Vis­kas – teis­mo ran­ko­se

„Šiuo me­tu pa­grin­di­nis ma­no už­siė­ mi­mas – teis­mai, kur sie­kiu įro­dy­ti, kad bu­vau at­leis­tas ne­tei­sė­tai, tu­rė­ da­mas ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą. Svar­bu tai, kad, ban­dant su­val­dy­ti kai ku­rių mies­to po­li­ti­kų abe­jo­ti­nus spren­di­mus, tuo me­tu teis­mas li­go­ ni­nės at­žvil­giu bu­vo pa­sky­ręs lai­ki­ ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes“, – pa­ brė­žė K.Ma­zur­ke­vi­čius. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Tei­ sės sky­riaus ve­dė­jos Jo­lan­tos Bal­ ta­duo­ny­tės nuo­mo­ne, K.Ma­zur­ke­ vi­čiaus ieš­ki­nio nag­ri­nė­ji­mas ga­li už­truk­ti ne­prog­no­zuo­ja­mai il­gai. „Teis­mo spren­di­mai grei­čiau­siai bus skun­džia­mi, tad pro­ce­sai ga­ li tęs­tis ir ke­le­tą me­tų“, – pro­gno­ za­vo sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė. Kon­kur­sai fa­ta­liš­kai strin­ga

Kau­no kli­ni­ki­nei li­go­ni­nei jau be­ veik pus­me­tį va­do­vau­ja trau­ ma­to­lo­gas Rai­mon­das Ku­nic­kas.

„„Nuos­ta­ta: K.Ma­zur­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad iš li­go­ni­nės po­sto bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai.

Nuo­la­ti­nio va­do­vo li­go­ni­nė ne­ tu­ri. Kau­no sa­vi­val­dy­bei fa­ta­liš­kai ne­si­se­ka kon­kur­so bū­du iš­rink­ ti sau pa­val­džios gy­dy­mo įstai­gos di­rek­to­rių. Vie­nas po ki­to su­reng­ ti kon­kur­sai bai­gė­si vi­siš­ku fias­ko: skun­dais, įta­ri­mais, po­li­ti­nė­mis už­ku­li­si­nė­mis int­ri­go­mis. Re­gis, nau­ja­sis Kau­no sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tar­ny­bos ve­dė­jas (sa­vi­

val­dy­bės gy­dy­to­jas) Do­na­tas Se­ ni­kas di­de­lio ne­ri­mo dėl to, kad li­ go­ni­nė ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo, ne­jau­čia. „R.Ku­nic­kas tvar­ko­si ge­rai, tad, jei teis­mų pro­ce­sai už­si­tęs, ne­ma­nau, kad tai pa­kenks li­go­ni­nės dar­bui“, – tei­gė D.Se­ni­kas. Jis pa­brė­žė, kad šiuo me­tu vis­kas – teis­mų ran­ko­se ir sa­ vi­val­dy­bė nie­ko ne­ga­li pa­grei­tin­ti. Pa­ties R.Ku­nic­ko tei­gi­mu, si­tua­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ci­ja li­go­ni­nė­je šiuo me­tu nė­ra blo­ ga. „Bu­vo įsi­se­nė­ju­sių pro­ble­mų, ku­rias rei­kė­jo spręs­ti. Dar­buo­to­jai bu­vo šiek tiek pra­ra­dę mo­ty­va­ci­ją, nes ne­ži­no­jo, kas vyks­ta, ne­tu­rė­ jo in­for­ma­ci­jos, o tai sė­ja ne­ri­mą, įtam­pą, at­sa­ko­my­bės ven­gi­mą. Šiuo me­tu, ma­nau, vis­kas su­si­ tvar­kė. Da­bar be stre­so vyk­do­me sa­vo kas­die­nes pa­rei­gas“, – ti­ki­no lai­ki­na­sis li­go­ni­nės va­do­vas.

Grei­tojo mais­to res­to­ra­nas „Hes­bur­ger“ oku­puo­ja Kau­ną Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Grei­to­jo mais­to res­to­ra­no „Hes­ bur­ger“ plėt­ra Kau­ne tu­rė­tų liu­dy­ ti apie stul­bi­na­mą vers­lo sėk­mę. „Hes­bur­ger“ res­to­ra­nė­liai Kau­ne dygs­ta vie­nas po ki­to. Keis­to­ka tai, kad jiems lei­džia­ma be truk­džių įsi­kur­ti be­veik mo­kyk­los kie­me. Ne­ke­ti­na su­sto­ti

Į Lie­tu­vą plūs­te­lė­ju­si grei­to­jo mais­to res­to­ra­nų ma­da il­gai ban­ dė ap­lenk­ti Kau­ną. Vis dėlto per pa­sta­ruo­sius me­tus mies­te lyg ant mie­lių pra­dė­jo dyg­ti užei­gos, va­ di­na­mos res­to­ra­nais, ku­rių val­ gia­raš­čiuo­se pui­kuo­ja­si mė­sai­niai, sū­rai­niai, skru­din­tos bul­vy­tės ir pa­na­šūs grei­tie­ji pa­tie­ka­lai. Me­di­kai ne­re­ko­men­duo­ja jų kas­ dien val­gy­ti. Ge­riau­sia, sa­ko die­to­ lo­gai, to­kio mais­to ap­skri­tai veng­ti. Bet res­to­ra­nų tink­las „Hes­bur­ ger“ Kau­ne ple­čia sa­vo sa­vo val­das stul­bi­na­mu grei­čiu. Šiuo me­tu mies­te jau vei­kia še­ ši šio tink­lo res­to­ra­nai, įsi­kū­rę Lais­vės alė­jo­je, Vei­ve­rių gat­vė­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus pro­spek­te, pre­

„„Plėt­ra: bend­ro­vės va­do­vai ne­no­rė­jo nu­ro­dy­ti, kiek to­kių res­to­ra­nų Kau­

no mies­te pla­nuo­ja­ma dar pa­sta­ty­ti.

ky­bos cent­re „Me­ga“, Pra­mo­nės pro­spek­te ir Vil­niaus gat­vė­je. Bend­ro­vės „Hes-pro Vil­nius“ re­gio­no va­do­vė Vir­gi­ni­ja Bar­šaus­ kie­nė pa­tvir­ti­no, kad plėt­ros pla­ną jie tik­rai tu­ri. Dau­giau ko­men­tuo­ ti ji at­si­sa­kė. Ren­gia­mi de­ta­lie­ji pla­nai

„Hes­bur­ger“ Kau­ne jau pla­nuo­ ja grei­to­jo mais­to res­to­ra­nų sta­ty­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

bą nau­juo­se skly­puo­se. Šiuo me­ tu ren­gia­mi dvie­jų skly­pų de­ta­lie­ji pla­nai Bal­tų pro­spek­te ir Jo­na­vos gat­vė­je. „Kiek man ži­no­ma, bend­ro­vė tu­ri nu­si­pir­kusi Jo­na­vos g. 7 as­fal­ to ga­ba­liu­ką. Šiuo me­tu yra ren­ gia­mas de­ta­lu­sis pla­nas, bet jis dar nė­ra baig­tas. Ko­kią veik­lą jie ten vyk­dys, ko­kias ban­de­les keps, man neį­do­mu“, – sa­kė Ur­ba­nis­ti­

kos sky­riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Va­lat­ ke­vi­čius. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­le­ gi­ja vie­ną šių de­ta­lių­jų pla­nų ban­ dė pa­tvir­tin­ti va­kar, ta­čiau ta­ry­bos na­riams ki­lo klau­si­mų, ar neatsiras ko­kių gy­ven­to­jų prieš­ta­ra­vi­mų dėl grei­to­jo mais­to res­to­ra­no sta­ty­bos. „Ša­lia lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų cent­ro „Oa­zė“ bend­ro­vė „Hes-pro Vil­nius“ pla­nuo­ja sta­ty­ti dar vie­ ną grei­to­jo mais­to res­to­ra­ną „Hes­ bur­ger“. De­ta­lu­sis pla­nas pa­reng­ tas, jį ga­li­ma bū­tų pa­tvir­tin­ti. Ša­lia yra gy­ve­na­mų­jų na­mų, bet iki šiol ne­su­lau­kė­me gy­ven­to­jų prieš­ta­ra­ vi­mų“, – tei­gė N.Va­lat­ke­vi­čius. Ta­ry­bos na­riui Vy­gan­taui Gu­ dė­nui pa­siū­lius, šis klau­si­mas bus pa­pil­do­mai svars­to­mas ko­mi­te­ tuo­se. Keis­ta, bet kai rei­kė­jo tvir­tin­ti de­ta­lų­jį pla­ną Tai­kos pr. 47A, Kau­ no po­li­ti­kai net ne­sud­ve­jo­jo, nors ša­lia šio skly­po įsi­kū­ru­si mo­kyk­la. Tė­vų ir mo­ky­to­jų siau­bas

„Kau­no die­na“ jau ra­šė, kad „Vy­tu­ rio“ ka­ta­li­kiš­kos mo­kyk­los bend­ ruo­me­nė bu­vo pri­blokš­ta, kai su­ ži­no­jo, kad ša­lia mo­kyk­los, iš­kir­tus

me­džius, pra­si­dė­jo grei­to­jo mais­to res­to­ra­no „Hes­bur­ger“ sta­ty­ba. Mo­kyk­los va­do­vai, mo­ky­to­jai, vai­kų tė­vai nė nea­be­jo­ja, kad grei­ to­jo mais­to res­to­ra­nas nu­si­tai­kė tie­siai į mo­ki­nių au­di­to­ri­ją. Ša­lia nau­jai dygs­tan­čio res­to­ra­nė­lio yra ne tik „Vy­tu­rio“ ka­ta­li­kiš­ka, bet ir S.Dau­kan­to vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Ne­ sun­ku pro­gno­zuo­ti, kas taps pa­ grin­di­niais „Hes­bur­ger“ klien­tais. Ne vie­nus me­tus iš mo­kyk­lų bu­ vo ban­do­ma iš­gui­ti ne­tin­ka­mus mais­to pro­duk­tus jau­ni­mui – bul­ vių traš­ku­čius, įvai­rius sal­du­my­ nus, sal­dik­liais pa­gar­din­tus gė­ri­ mus. Svei­ka­tos spe­cia­lis­tai sa­vo pa­sie­kė, bet jų dar­bas nueis šu­ niui ant uo­de­gos, kai ša­lia mo­kyk­ lų pra­dės dyg­ti grei­to­jo mais­to res­ to­ra­nai.

6

– tiek „Hes­bur­ger“ res­to­ra­nų šiuo me­tu vei­kia Kau­ne.


5

penktADIENIS, kovo 16, 2012

lietuva Tik­ri­na ­ pa­si­ren­gi­mą

Svars­tys ­ stra­te­gi­ją

Ja­po­nai ­ nie­ko ne­ži­no

Prie Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės ir Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­lo vyks­ta pra­ty­bos, per ku­rias tik­ri­na­mas Oro gy­ ny­bos ba­ta­lio­no pa­si­ren­gi­ mas gin­ti ša­lies ob­jek­tus nuo ata­kų iš oro. Tai yra pir­mos pra­ty­bos, kai vie­nu me­tu ba­ ta­lio­no ka­riai gi­na du ob­jek­ tus skir­tin­go­se vie­to­se.

Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės tei­kia­mam pa­žan­ gos stra­te­gi­jos „Lie­tu­va 2030“ pro­jek­tui, jį to­liau svars­tys par­ la­men­ti­niai ko­mi­te­tai. Šią stra­ te­gi­ją pa­ren­gė Vals­ty­bės pa­ žan­gos ta­ry­ba, ku­rią su­da­rė įvai­rių sri­čių eks­per­tai, moks­li­ nin­kai, vers­lo, eko­no­mi­kos, po­ li­ti­nių pro­ce­sų ana­li­ti­kai.

Ja­po­ni­jos vi­suo­me­nė ma­ žai in­for­muo­ta apie ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­tą Lie­tu­vo­je ir ga­li­mas ri­zi­kas. Taip tei­gia Ja­ po­ni­jos an­tib­ran­duo­li­nio ju­dė­ ji­mo ak­ty­vis­tai. Anot jų, jei pro­ jek­tai bū­tų ge­riau nu­švies­ti, dau­ge­lis Ja­po­ni­jos gy­ven­to­jų ne­pri­tar­tų bran­duo­li­nių tech­ no­lo­gi­jų eks­por­tui į ki­tas ša­lis.

Įs­ta­ty­mui pri­rei­kė 20 me­tų

Sa­vai­tė. Tiek lai­ko kon­ser­va­to­riai su­ tei­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui Rai­mun­ dui Pa­lai­čiui sa­ vo no­ru pa­si­trauk­ ti iš po­sto. Ki­taip esą bus per­žiū­rė­ ta koa­li­ci­jos su­tar­ tis. Mi­nist­ras trauk­ tis ne­ke­ti­na.

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Dvi­de­šim­tai­siais Kons­ti­tu­ci­jos ga­lio­ji­mo me­tais Sei­mas pa­ga­ liau įvyk­dė vie­ną iš jos rei­ka­la­vi­ mų – nu­sta­ty­ti ofi­cia­lų kons­ti­tu­ci­ nių įsta­ty­mų są­ra­šą.

„„Ra­my­bė: va­kar R.Pa­lai­tis su ki­tais mi­nist­rais da­ly­va­vo Vy­riau­sy­bės va­

lan­do­je Sei­me ir trauk­tis iš pa­rei­gų ne­ke­ti­no. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Kal­ba­si ul­ti­ma­tu­mais Pa­tei­kė ul­ti­ma­tu­mą

Prem­je­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius sa­ko ar­ti­miau­siu me­tu iš Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) lau­kian­tis žings­nių, ku­rie leis­tų vie­naip ar ki­taip iš­spręs­ti tarp koa­ li­ci­jos par­tne­rių ki­lu­sį konf­lik­tą dėl vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro R.Pa­lai­čio spren­di­mo at­leis­ti Fi­nan­si­nių nu­ si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vus. Kon­ser­va­to­riai LiCS yra įtei­kę rei­ka­la­vi­mus, tarp jų – ir mi­nist­ ro R.Pa­lai­čio at­si­sta­ty­di­ni­mas. To ne­su­lau­kus iki ko­vo 22 d. ža­da­ma per­žiū­rė­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­ jos su­tar­tį. Klau­sia­mas, ar yra tik­ras, kad Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ten­ kin­tų tei­ki­mus at­sta­ty­din­ti ke­tu­ris LiCS de­le­guo­tus mi­nist­rus, A.Ku­ bi­lius sa­kė, jog pa­si­kei­tu­sį koa­ li­ci­jos su­si­ta­ri­mą de­mok­ra­ti­nė­se vals­ty­bė­se ger­bia ir Sei­mas, ir pre­ zi­den­tū­ra, ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. „Koa­li­ci­jos su­tar­ties per­žiū­rė­ ji­mas ap­si­spren­džiant, kad vie­no koa­li­ci­jos par­tne­rio ga­li ir ne­lik­ti koa­li­ci­jos su­tar­ty­je, pa­gal tam tik­rą va­ka­rie­tiš­ką kons­ti­tu­ci­nę tra­di­ci­ ją yra vi­siš­kai su­pran­ta­mas žings­ nis, ku­ris tu­rė­tų bū­ti ge­rai su­pran­ ta­mas ir Vy­riau­sy­bė­je, ir Sei­me, ir Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jo­je. Jei­gu koa­ li­ci­jos su­si­ta­ri­mas kei­čia­si, tai tu­ri pri­pa­žin­ti ir Sei­mas, ir Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ja, ir vi­sos ki­tos“, – ket­ vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­ kė A.Ku­bi­lius. Su­da­rė gra­fi­ką

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­ riams ket­v ir­ta­d ie­n į pa­s iū­ly­tas

su­si­ta­ri­mo pro­jek­tas, pa­gal ku­ rį vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­ lai­tis po­stą tu­rė­tų pa­lik­ti iki ko­ vo 22 d. „Mi­nist­ras R.Pa­lai­tis at­si­sta­ty­ di­na. Vie­toj jo LiCS pa­siū­lo nau­ją mi­nist­ro kan­di­da­tū­rą. Tai pa­da­ro­ ma iki 2012 m. ko­vo 22 d.“, – ra­šo­ ma su­si­ta­ri­mo pro­jek­te.

Rai­mun­das Pa­lai­tis:

Ma­ne de­le­ga­vo LiCS, ma­ne sky­rė Pre­zi­den­ tė ir aš ne­pa­žei­džiau jo­kių įsta­ty­mų.

Pa­gal jį iki ko­vo 16-osios tu­rė­tų bū­ti su­stab­dy­tas kon­kur­sas į FNTT di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Iki ko­vo 19 d. par­tne­riai tu­rė­tų su­de­rin­ti ir Vy­riau­sy­bė­je pa­tvir­ tin­ti FNTT per­tvar­kos pro­jek­tus. Jie Sei­me tu­rė­tų bū­ti priim­ti iki ba­lan­džio 15-osios. Pa­čią tar­ny­ bos per­tvar­ką no­ri­ma įvyk­dy­ti iki ge­gu­žės 1-osios. „Ko­šė­je bū­ti ne­no­ri­me“

Pa­sak prem­je­ro, jei LiCS ne­su­tiks su tei­kia­mais rei­ka­la­vi­mais, koa­li­ ci­jos su­tar­tis bus per­žiū­ri­ma: „To­ kiu at­ve­ju mes la­bai aiš­kiai esa­me pa­sa­kę, kad jei tie ke­tu­ri žings­ niai bus neį­gy­ven­din­ti ar­ba vie­ nas žings­nis bus neį­gy­ven­din­tas, to­kiu at­ve­ju svars­ty­si­me koa­li­ci­jos su­tar­ties per­žiū­rė­ji­mą ir as­me­niš­ kai ne­ma­tau ko­kių nors di­des­nių

pro­ble­mų dirb­ti ir ma­žu­mos Vy­ riau­sy­bei.“ „Mes to­kioj ko­šėj il­giau ne­no­ri­ me bū­ti, ir vis­kas pri­klau­so nuo ke­ le­to LiCS ap­si­spren­di­mų“, – pri­ dū­rė prem­je­ras. „Kons­ti­tu­ci­ja yra la­bai aiš­kiai ap­ra­šiu­si, ko­kie tu­ri bū­ti to­les­ ni žings­niai. Jei­gu su­ma­žė­tų Vy­ riau­sy­bės na­rių, pa­si­keis­tų dau­ giau kaip pu­sė, Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pa­si­tik­rin­ti Sei­mo dau­gu­mos pa­ ra­mą. Jei­gu Vy­riau­sy­bės na­rių ne­ su­ma­žė­tų, Vy­riau­sy­bė tęs­tų dar­bą pa­gal pro­gra­mą, ku­ri pa­tvir­tin­ta, ir keis­tų­si ke­le­tas mi­nist­rų“, – apie įvy­kių ei­gą, jei LiCS ne­be­da­ly­vau­ tų koa­li­ci­jo­je, kal­bė­jo Mi­nist­rų ka­ bi­ne­to va­do­vas. Sa­vo no­ru ne­si­trauks

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras li­be­ral­ cent­ris­tas R.Pa­lai­tis sa­ko neat­sis­ ta­ty­din­siąs, nors koa­li­ci­jos par­tne­riai kon­ser­va­to­riai ir iš­kė­lė jam są­ly­gą pa­lik­ti po­stą. „Va­kar pa­siū­lė at­si­sta­ty­din­ti, bet aš ne­ma­tau prie­žas­ties, nes ma­ne de­le­ga­vo LiSC, ma­ne sky­ rė Pre­zi­den­tė ir aš ne­pa­žei­džiau jo­kių įsta­ty­mų, dir­bu tvar­kin­gai Lie­tu­vos ir jos žmo­nių la­bui, to­ dėl jo­kios prie­žas­ties at­si­sta­ty­ din­ti sa­vo no­ru aš ne­ma­tau“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė mi­nist­ras. Prem­je­ro kon­ser­va­to­riaus A.Ku­ bi­liaus tei­gi­nius, jog su LiCS pir­ mi­nin­ku Al­giu Čap­li­ku su­ta­rė dėl R.Pa­lai­čio at­si­sta­ty­di­ni­mo, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras ko­men­ta­vo trum­ pai: „De­zin­for­ma­ci­ja.“ BNS inf.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­mo na­riai bal­sa­ vo dėl Kons­ti­tu­ci­nių įsta­ty­mų są­ ra­šo įsta­ty­mo priė­mi­mo. Už bu­vo 105, prieš – tik 1, su­si­lai­kė 6 par­ la­men­ta­rai. Į są­ra­šą įra­šy­ti de­vy­ni įsta­ty­mai: Vals­ty­bi­nės kal­bos, Vals­ty­bės her­ bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių ženk­lų, Vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­ vų, Vals­ty­bės him­no, Re­fe­ren­du­ mo, Pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­ cia­ty­vos, Pe­ti­ci­jų, Ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties kons­ti­tu­ci­niai įsta­ty­mai, taip pat Rin­ki­mų ko­dek­sas, ku­ris dar nė­ra pa­tvir­tin­tas ir įsi­ga­lio­jęs. Į Rin­ki­mų ko­dek­są atei­ty­je bus įra­ šy­ti Sei­mo, Pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to, Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų bei Vy­riau­sio­sios rin­ki­ mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mai. „Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas jau se­ niai pa­reng­tas. Į są­ra­šą įra­šy­ti tie įsta­ty­mai, ku­rie nu­le­mia vals­ty­

bės ir jos ins­ti­tu­ci­jų są­ran­gą“, – kal­bė­jo Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­ kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras. Par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Čes­lo­vas Jur­šė­nas pa­brė­žė, kad pa­tvir­tin­ti kons­ti­tu­ci­nių įsta­ty­ mų są­ra­šą rei­ka­lau­ja dar 1992 m. re­fe­ren­du­mu pa­tvir­tin­ta ir šiuo me­tu ga­lio­jan­ti Kons­ti­tu­ci­ja, ta­ čiau iki šiol tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. „Bent jau baig­da­mi sa­vo ka­den­ci­ ją pa­da­ry­ki­me šį už­si­li­ku­sį dar­bą. Ir taip jau ge­ro­kai vė­luo­ja­me“, – pa­brė­žė jis. Kons­ti­tu­ci­niai įsta­ty­mai lai­ko­ mi priim­tais, jei­gu už juos bal­ suo­ja dau­giau kaip pu­sė vi­sų Sei­ mo na­rių. Bet, no­rint to­kį įsta­ty­mą pa­ko­ re­guo­ti, rei­kia ne ma­žiau kaip 3/5 vi­sų Sei­mo na­rių bal­sų. Tai reiš­ kia, kad, pa­vyz­džiui, no­rint pa­ko­ re­guo­ti bet ku­rį Rin­ki­mų ko­dek­so straips­nį, tam rei­kės dau­giau kaip 85 par­la­men­ta­rų bal­sų. Priim­tas Kons­ti­tu­ci­nių įsta­ ty­mų są­ra­šo įsta­ty­mas ga­li bū­ti kei­čia­mas, pil­do­mas ar pri­pa­žįs­ ta­mas ne­te­ku­siu ga­lios ne ma­žes­ ne kaip 3/5 vi­sų Sei­mo na­rių bal­ sų dau­gu­ma.

Pa­lan­ga at­si­kra­tys il­ga­me­tės gė­dos Vy­riau­sy­bei, sa­vi­val­dy­bei ir Kul­ tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui (KPD) nu­ma­čius lė­šų Pa­lan­gos kur­hau­zo res­tau­ra­ci­jai, jį at­kur­ti pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti va­sa­rą.

Vy­riau­sy­bė kur­hau­zui at­sta­ty­ ti pa­sky­rė 700 tūkst. li­tų. Dar 300 tūkst. li­tų nu­ma­tė KPD, 400 tūkst. li­tų sky­rė Pa­lan­gos mies­to sa­vi­val­dy­bė. Pa­ren­gia­mie­siems dar­bams – kur­hau­zo mū­ri­nės da­ lies res­tau­ra­ci­jos pro­jek­tui – ku­ ror­to sa­vi­val­dy­bė taip pat at­sei­ kė­jo 172 tūkst. li­tų. Kur­hau­zo mū­ri­nės da­lies išo­rę at­sta­ty­ti pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti šią va­sa­rą. Ku­ror­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­ san­ti kur­hau­zo da­lis yra per­duo­ ta Pa­lan­gos kul­tū­ros cent­rui, tad po res­tau­ra­ci­jos pa­sta­tas bus pri­ tai­ky­tas kul­tū­ros reik­mėms. Anot sa­vi­val­dy­bės, čia vyks ko­lek­ty­vų re­pe­ti­ci­jos, kul­tū­ros ren­gi­niai, kon­cer­tai. „Rugp­jū­tį sueis de­šimt me­ tų nuo die­nos, kai bu­vo su­de­ gin­tas Pa­lan­gos sim­bo­lis, esan­tis ku­ror­to cent­re. Ga­vus lė­šų res­ tau­ra­ci­jai, kur­hau­zas bus pri­kel­

tas nau­jam gy­ve­ni­mui ir Pa­lan­ga at­si­kra­tys il­ga­me­tės gė­dos – ku­ ror­to sim­bo­lio de­gė­sių“, – sa­kė Pa­lan­gos me­ras Ša­rū­nas Vait­kus. Tech­ni­nis sa­vi­val­dy­bei pri­klau­ san­čios kur­hau­zo mū­ri­nės da­lies res­tau­ra­ci­jos pro­jek­tas su­skirs­ty­ tas į du eta­pus: pir­muo­ju ke­ti­na­ ma su­tvar­ky­ti pa­sta­to išo­rę – fa­ sa­dą, ant­ruo­ju – at­lik­ti rei­kia­mus dar­bus kur­hau­zo vi­du­je ir sta­ti­nį pri­tai­ky­ti nau­do­ti. Kur­hau­zo vi­ daus pri­tai­ky­mo dar­bai ga­lė­tų bū­ti at­lik­ti 2013 m. BNS inf.


6

penktadienis, kovo 16, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Nuo­lat min­do­ma Kons­ti­tu­ci­ja Stasys Gudavičius

Š

ie­met spa­lio 25-ąją su­kan­ ka ly­g iai dvi­de­šimt me­tų, kai vi­suo­ti­nia­me re­fe­ren­ du­me bu­vo priim­t a da­ bar­t i­nė Lie­t u­vos Res­pub­l i­kos Kons­ti­tu­ci­ja. Per tą lai­ką pa­keis­ti vos ke­li jos straips­niai. Dau­giau kaip pu­sė išaiš­kin­ta Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) nu­ta­ri­mais. Jie jau įgy­ven­din­ ti, priė­mus ati­tin­ka­mus Kons­ti­tu­ci­ jai ne­prieš­ta­rau­jan­čius įsta­ty­mus. Ta­čiau kai ku­r ie iš pa­g rin­di­nio įsta­t y­mo iš­plau­k ian­t ys da­ly­kai tik da­bar, po dvi­de­šim­ties me­tų, yra pa­ga­liau įgy­ven­di­na­mi. Štai va­kar Sei­mas ga­lų ga­le pa­tvir­ti­ no kons­ti­tu­ci­nių įsta­ty­mų są­ra­šą, į ku­rį įtrau­kė de­vy­nis įsta­ty­mus.

Bet koks ban­dy­mas da­ ry­ti ne taip, kaip lie­pia ga­lio­jan­tis pa­grin­di­nis įsta­ty­mas, gre­sia dar vie­nu šiurkš­čiu an­ti­ kons­ti­tu­ci­niu veiks­mu, ku­ris vis vien bus iš­bro­ kuo­tas ir pa­nai­kin­tas. Rei­k a­l a­v i­m as tu­rė­t i to­k į są­ra­ šą tie­sio­g iai įra­šy­tas dar 1992-ai­ siais priim­to­je Kons­ti­tu­ci­jo­je. Per pa­sta­ruo­sius dvi­de­šimt me­tų KT jau ke­l is kar­t us at­k rei­pė Sei­mo dė­me­sį, kad kons­ti­tu­ci­nių įsta­ty­ mų są­ra­šas yra bū­ti­nas. Tai bu­vo pri­ski­r ia­ma prie dar ne­pa­da­ry­tų Tau­tos at­sto­v ų dar­bų. Bet tik da­bar par­la­men­ta­rai iš­g ir­ do šiuos ra­g i­ni­mus. Ką gi – ge­riau vė­liau ne­gu nie­kad. Tuo pat me­t u Sei­mas per šiuos dvi­de­šimt me­tų tik­rai ne kar­tą ir ne du aki­vaiz­džiai pa­žei­dė Kons­ ti­tu­ci­ją, min­dė ją. Tai įro­do net ke­ li šim­tai at­ve­jų, kai Sei­mo priim­ tų įsta­t y­mų nuo­sta­tos bu­vo pri­ pa­ž in­tos an­ti­kons­ti­tu­ci­nė­mis. Da­bar par­la­men­ta­rai ren­gia dar vie­ną an­tau­sį Kons­ti­tu­ci­jai. Sei­me ju­da į prie­kį įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­ rios su­da­rys ga­li­my­bę per ap­kal­tą pa­ša­lin­tam pre­zi­den­tui Ro­lan­dui Pak­sui vėl kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą. To­k io įsta­t y­mo ša­l i­n in­k ai po­

strin­gau­ja, ne­va pri­va­lu at­si­žvelg­ ti į per­nai sau­sį pa­skelb­tą Eu­ro­ pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) Stras­bū­re ver­d ik­tą, kad Lie­ tu­vos spren­d i­mas iki gy­ve­n i­mo pa­bai­gos R.Pak­sui ne­leis­t i siek­t i par­la­men­ta­ro man­da­to yra „ne­ pro­por­cin­gas ir prieš­ta­rau­ja pa­ ma­ti­nėms žmo­gaus tei­sėms“. Taip, nea­be­jo­t i­na, kad į EŽTT iš­ va­dą rei­kė­t ų at­si­ž velg­t i ir ją įgy­ ven­d in­t i. Ki­t aip ta­r iant, bū­t i­na anks­čiau ar vė­l iau R.Pak­sui at­ ver­ti du­r is į Sei­mą. Tai tu­ri bū­ti da­ro­ma pai­sant vei­ kian­čios Kons­t i­t u­ci­jos. Bet koks ban­dy­mas da­ry­ti ne taip, kaip lie­ pia ga­l io­jan­čio pa­g rin­d i­n io įsta­ ty­mo nuo­sta­tos, gre­sia dar vie­nu šiurkš­čiu an­ti­kons­ti­tu­ci­niu veiks­ mu, ku­ris ga­lų ga­le vis vien bus iš­ bro­kuo­tas KT ir pa­nai­k in­tas. Per­nai sau­sį, iš­kart po Stras­bū­ro teis­mo iš­va­dos dėl R.Pak­so, KT iš­ pla­t i­no spe­cia­lų pa­reiš­k i­mą, ku­ ria­me at­krei­pė dė­me­sį, jog ga­lio­ jan­t i Kons­t i­t u­ci­ja ir ne­pa­nai­k in­ tas 2004-ųjų jos išaiš­k i­ni­mas ne­ lei­d žia įsta­t y­mų keis­t i taip, kad per ap­kal­tą pa­ša­l in­t i pa­rei­g ū­nai bū­tų ka­da nors įleis­ti į Sei­mą. Jei­ gu po­li­ti­kai la­bai no­ri šią si­tua­ci­ ją pa­keis­ti, anot KT, rei­kia pa­keis­ ti Kons­ti­tu­ci­ją. Ki­to­k ie bū­dai bus tie­siog ne­veiks­nūs. Bet po­l i­t i­k ai kaž­ko­dėl ne­no­r i klau­sy­t is kva­l i­f i­k uo­t ų tei­si­n in­ kų svei­ko pro­to bal­so. Stu­m ia­ mas an­ti­kons­ti­tu­ci­nis įsta­ty­mas, ir nors tu ką! Ne­vi­siš­kai aiš­ku, ko­dėl tau­tos at­ sto­vai Sei­me taip vo­liun­ta­ris­tiš­ kai el­g ia­si. Tur­būt nu­ga­l i ko­k ie nors po­ki­li­mi­niai su­si­ta­ri­mai, tur­ būt ieš­ko­ma po­li­ti­nių ke­lių, kaip R.Pak­so va­do­vau­ja­mą Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ją pri­si­jau­kin­ ti, jei­gu bū­tent nuo jos bū­si­ma­me Sei­me ga­li bent iš da­lies pri­klau­ sy­t i, kas for­muos nau­ją vyk­do­ mą­ją val­džią. To­k ie po­l i­t iš­k ai „pra­g ma­t iš­k i“ iš­skai­č ia­v i­m ai grei­č iau­s iai su­ sprogs it mui­lo bur­bu­l as, kai Sei­mo priim­ta­sis įsta­t y­mas dėl R.Pak­so įlei­di­mo į par­la­men­ta­r ų gre­tas bus pa­dė­tas ant KT tei­sė­jų sta­lo ir šie to­k į tei­sės ak­tą pri­pa­ žins prieš­ta­rau­jan­čiu Kons­ti­tu­ci­ jai, pa­nai­k ins jo ga­l io­ji­mą. Lie­t u­vos po­l i­t i­kams ver­tė­t ų su­ si­vok­t i, kad Stras­bū­ro teis­mo spren­d i­mai nie­kaip ne­ga­l i pa­ nai­k in­ti ša­lies KT iš­va­dų, pa­rem­ tų ga­lio­jan­čia ša­lies Kons­ti­tu­ci­ja. Ją ga­l i­ma keis­t i pa­gal po­l i­t i­k ų įgei­d žius. Bet Kons­t i­tu­ci­jos min­ dy­ti – ne­va­lia.

informacija:

302 250

„„Po­zi­ci­ja: anot R.Sin­ke­vi­čiaus, brė­žiant ša­lies ener­ge­ti­kos atei­ties gai­res, rei­kia tu­rė­ti vi­sų ga­li­mų va­rian­tų eko­no­

mi­nį, fi­nan­si­nį ver­ti­ni­mą, rei­kia glo­ba­laus po­žiū­rio ir numatyti atei­ties per­spek­ty­vas.

Gal skai­čiuo­ki­me, rin­ki­mės ir gal­vo­ki­me Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius

Sei­mo na­r ys, Ato­m i­nės ener­ge­t i­kos ko­m i­si­jos pir­m i­n in­ko pa­va­duo­to­jas

A

ki­vaiz­du, kad 2007-ųjų Lie­ tu­vos na­cio­na­li­nę ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją rei­kia per­žiū­rė­ti. Ir ne tik to­dėl, kad to rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas, bet ir dėl to, kad pa­sta­ruo­ ju me­tu įvy­ko daug es­mi­nių po­ky­čių: už­ge­so vil­tis pra­tęs­ti ant­rą­jį Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ri­nės (IAE) dar­bą, Fu­ku­ ši­mos tra­ge­di­ja, Vo­kie­ti­jos, Švei­ca­ri­jos ir ki­tų ša­lių spren­di­mai gy­ven­ti be tai­ kaus ato­mo sa­vo na­muo­se. Tai su­pran­ta ir da­bar­ti­nė Vy­riau­ sy­bė. Tik gai­la, kad blaš­ko­si: tai tei­ kia pa­siū­ly­mus Sei­mui, tai vėl at­sii­ ma, vėl tei­kia – ir taip ke­lis kar­tus. Sut­ri­kę po­li­ti­kai, su­tri­kęs vers­las, pi­lie­čiai taip pat gy­ve­na ne­ži­nio­ je. Vyks­ta de­ry­bos su in­ves­tuo­to­ jais, po­ten­cia­liais par­tne­riais, vyks­ ta ak­ty­vi pro­pa­gan­di­nė kam­pa­ni­ja, o koks bus re­zul­ta­tas – neaiš­ku, nes tai – ko­mer­ci­nė pa­slap­tis. Štai gau­ si­te neat­šau­kia­mus įsi­pa­rei­go­ji­mus ir spręs­ki­te. Bet kaip spręs­ti, jei ne­ ži­nai pa­grin­di­nių pa­ra­met­rų – nau­ dos, iš­lai­dų pa­da­ri­nių, rin­kų ir kai­nų pro­gno­zių, pa­grin­di­nių pro­jek­tų fi­ nan­sa­vi­mo sche­mos ir t.t Pag­rin­di­nis ener­ge­ti­nių pro­jek­tų stul­pas – Vi­sa­gi­no ato­mi­nė elekt­ri­nė. Tai­gi ham­le­tiš­kas klau­si­mas – bū­ti ar ne­bū­ti? La­bai ti­kė­ti­na, kad ener­ge­ti­ kos mi­nist­ras ir su­tiks, kad elekt­ra – tai pre­kė, nors ir la­bai svar­bi ša­lies eko­no­mi­kai, ta­čiau nė­ra tau­tos vals­ ty­bin­gu­mo ga­ran­tas. Šia­me glo­ba­lia­ me pa­sau­ly­je ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­ so­my­bės nė­ra ir bū­ti ne­ga­li, kaip kad nė­ra eko­no­mi­nės, in­for­ma­ci­nės, lo­ gis­ti­nės ar dar ko­kios nors inf­rast­ ruk­tū­ri­nės ne­prik­lau­so­my­bės. Na, o

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Arūnas Dambrauskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

jei tai – pre­kė, jos ga­vy­bą tu­rė­tų lem­ ti to­kie eko­no­mi­niai pa­ra­met­rai kaip ga­vy­bos iš­lai­dos, sa­vi­kai­na, rin­kos ir in­ves­ti­ci­jų dy­dis, at­sa­ko­my­bės pro­ por­ci­jos eksp­loa­tuo­jant ir už­da­rant, ava­ri­jos ri­zi­kos fak­to­riai ir t.t. Tai­gi, ko­kia in­for­ma­ci­ja šian­dien dis­po­nuo­ja­me: ga­vy­bos iš­lai­dos bus 7–10 ct/kWh, ne­skai­čiuo­jant in­ ves­ti­ci­joms rei­ka­lin­gų pi­ni­gų kai­ nos (pa­lū­ka­nų). Skai­čius pa­trauk­lus, tik bė­da, kad ki­tos vals­ty­bės šią kai­ ną nu­ro­do do­le­riais, o ne li­tais. Ko­ kia bus sko­lin­tų pi­ni­gų kai­na, ne­ži­ no nie­kas. Spau­do­je mi­ni­mi skai­čiai, kad, įver­ti­nus pa­lū­ka­nas, 1 kWh kai­ nuos apie 30 ct. Tai­gi daug tai ar ma­ žai? Ga­li­ma pa­ban­dy­ti su­ži­no­ti tik ly­gi­nant al­ter­na­ty­vas. Bet kur­gi jos? Ar kas nors ly­gi­na ir ban­do skai­čiuo­ ti? De­ja, gal ab­so­liu­ti ma­žu­ma. Pir­mo­ji al­ter­na­ty­va. Sus­kys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las. Sche­ma pa­pras­ta: pi­gios du­jos – pi­gi elekt­ ra. Ge­ne­ra­ci­nių ga­lin­gu­mų Lie­tu­vo­ je per­tek­lius – nė­ra jo­kių pro­ble­mų, ypač po de­vin­to­jo blo­ko ati­da­ry­mo Elekt­rė­nuo­se šių me­tų pa­bai­go­je.

Šia­me glo­ba­lia­me pa­ sau­ly­je ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės nė­ ra ir bū­ti ne­ga­li, kaip kad nė­ra eko­no­mi­nės, in­for­ma­ci­nės, lo­gis­ti­ nės ar dar ko­kios nors inf­rast­ruk­tū­ri­nės ne­ prik­lau­so­my­bės. Ant­ro­ji al­ter­na­ty­va. At­si­nau­ji­nan­ti ener­ge­ti­ka, api­man­ti komp­lek­si­nį plė­ to­ji­mą­si: ko­ge­ne­ra­ci­ja iš bio­ku­ro, vė­ jas, hid­ro-, geo­ter­mi­nė ir sau­lės fo­ toe­ner­ge­ti­ka. Tai vie­ti­niai ener­ge­ti­niai re­sur­sai, tai mū­sų dar­bo vie­tos ir t.t. Tre­čio­ji al­ter­na­ty­va. Jung­tys su Suo­mi­ja per Es­ti­ją (vei­kia jau šiuo

me­tu); su Šve­di­ja, su Len­ki­ja – vi­sa tai dau­giau, ne­gu ga­mins pro­jek­tuo­ ja­ma Vi­sa­gi­no ato­mi­nė elekt­ri­nė. Ne­ rei­kė­tų pa­mirš­ti ir Kruo­nio hid­roa­ku­ mu­lia­ci­nės elekt­ri­nės nau­dos. Esant šioms svar­bioms jung­tims, elekt­ros kai­na bus maž­daug vie­no­da tiek Lie­ tu­vos elekt­ros bir­žo­je „Balt­pool“, tiek Šiau­rės ša­lių elekt­ros bir­žo­je „Nord­ pool“. Tai­gi bir­žo­je pre­kiau­ja­ma ener­ gi­ja pri­klau­sys nuo rin­kos kai­nos, o ne nuo ga­vy­bos sa­vi­kai­nos. Ket­vir­to­ji al­ter­na­ty­va. Da­ly­va­vi­mas per­kant Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je sta­to­mos Bal­tijs­ko AE ak­ci­jų da­lį ir gau­nant ati­ tin­ka­mą da­lį elekt­ros ener­gi­jos už sa­ vi­kai­ną. Iš prin­ci­po tai ne­rei­ka­lau­tų di­de­lių in­ves­ti­ci­jų į par­da­vi­mo inf­ rast­ruk­tū­rą ir neuž­kirs­tų ke­lio tu­rė­ti jung­tis su Va­ka­rų ener­ge­ti­ne sis­te­ma. Gal­būt, at­si­sa­kius sa­vo Vi­sa­gi­no AE, at­si­ras­tų de­ry­bi­nių prie­lai­dų ir ar­gu­ men­tų blo­kuo­ti Ast­ra­vo (Bal­ta­ru­si­ja) AE sta­ty­bą, nes Ru­si­ja tuo­met ga­lė­ tų priim­ti spren­di­mą ne­fi­nan­suo­ti ir tech­niš­kai ne­da­ly­vau­ti sta­tant Ast­ra­ vo AE Lie­tu­vos pa­sie­ny­je. Šian­dien sun­ku pa­sa­ky­ti, kas ge­ riau – ar Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ jos stra­te­gi­ja sta­ty­ti VAE, LNG (su­ skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­las), elekt­ros ir du­jų jung­tis su Va­ka­rais, plė­to­ ti IAE ne­tu­rint pi­ni­gų ar pa­si­rink­ ti la­biau eko­no­miš­kai pa­grįs­tą, ta­ čiau ra­cio­na­lų stra­te­gi­jos va­rian­tą. Rei­kia skai­čiuo­ti, skai­čiuo­ti rim­tai ir ma­žai po­li­ti­zuo­tai. Rei­kia tu­rė­ti vi­sų ga­li­mų va­rian­tų eko­no­mi­nį, fi­nan­si­nį ver­ti­ni­mą, rei­kia glo­ba­laus po­žiū­rio ir atei­ties per­spek­ty­vų nu­ma­ty­mo. Klau­si­mas, kaip tai pa­da­ry­ti, jei de­ ry­bos vyks­ta „po ki­li­mu“, jei pa­grin­ di­nių eko­no­mi­nių pa­ra­met­rų nė­ra, jei ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja ne­pat­vir­tin­ta, jei pa­si­ra­šo­me su­tar­tis, ku­rių vyk­dy­ ti šiai Vy­riau­sy­bei ne­rei­kės, jei da­bar­ ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai teks ki­tiems, bet neiš­ven­gia­mai vi­siems ša­lies gy­ven­ to­jams. Ar apie to­kias per­mai­nas mes gir­dė­jo­me Per­mai­nų koa­li­ci­jos pro­ gra­mo­je, ar jos veik­la nė­ra pa­na­ši į skaid­ru­mą „mor­kos dur­py­ne“?

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Mindaugo Ažušilio nuo­tr.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 251 302 268 302 266 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė – 302 263 Laima Žemulienė – (8 5) 219 1374 Ratai: Arūnas Andriuškevičius – 302 260 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 050.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

PenktADIENIS, kovo 16, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,24 %

+0,39 %

1,37 mlrd. litų

paskutinį praėjusių metų ketvirtį sumažėjo gyventojų paskolų portfelis finansų institucijose.

+0,25 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Lie­tu­vo­je ­ au­go lėčiau­siai

Naujų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas šie­met sau­ sį ir va­sarį au­go vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se, ta­ čiau Lie­tu­vo­je au­gi­mas bu­vo lėčiau­sias. Lie­ tu­vo­je naujų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas sausį ir va­sarį, pa­ly­gin­ti su tais pa­čiais mėne­siais per­nai, išau­go 6 pro­c., iki 1875 vie­netų, Lat­ vi­jo­je – 8 pro­c., iki 1609, o Es­ti­jo­je rin­ka ir jos au­gi­mas iš­li­ko did­žiau­sias – 21 pro­c., iki 2461. Šie­met sausį ir va­sarį Eu­ro­po­je au­to­ mo­bi­lių pa­klau­sa smu­ko 8 pro­c., iki 1,9 mln.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2551 DB sva­ras ster­lingų 1 4,1447 JAV do­le­ris 1 2,6464 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6659 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9573 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3258 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5577 Ru­si­jos rub­lis 100 8,9478 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8479

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

De­ga­lų kai­nos

kiekis Santykis

pokytis

+0,8552 % –0,1157 % –0,0038 % –0,1498 % –0,0121 % –0,3817 % –1,4082 % –0,2041 % –0,2696 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,95

4,68

2,34

„Va­koil“

4,90

4,65

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta105,50 dol. už 1 brl. 124,08 dol. už 1 brl.

Su­kaupę pro­fe­sinės pa­tir­ties Lie­tu­vos spe­cia­lis­tai, ar­ba di­ die­ji bro­liai, sa­vo pa­tir­ti­mi da­ly­sis su už­sie­ny­je stu­ di­juo­jan­čiais lie­tu­ viais. Taip sie­kia­ma jiems, ma­žie­siems bro­liams, at­ver­ti kar­je­ros ga­li­my­bes ša­ly­je.

„„Pa­tir­tis: lie­tu­vių pro­fe­sio­nalų tink­las „Glo­bal Lit­hua­nian Lea­ders“ pa­dės sa­vo sri­čių spe­cia­lis­tams glo­bo­ti už­sie­ny­je stu­di­juo­jan­čius lie­tu­vius. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Pro­fe­sinė pa­gal­ba nau­din­ga abiem ša­lims Li­na Mra­zaus­kaitė

l.mrazauskaite@diena.lt

Per­si­ke­lia į Lie­tuvą

Už­sie­ny­je jau įsit­vir­ti­nu­si tarp­ tau­tinė pro­fe­sinės men­to­rystės pro­gra­ma „Big Brot­her“ šiais me­ tais pra­de­da­ma vyk­dy­ti ir Lie­tu­vo­ je. Ji į pa­tir­ties da­ly­bas įtrauks Lie­ tu­vos pro­fe­sio­na­lus ir vers­li­nin­kus, no­rin­čius sa­vo pro­fe­si­ne pa­tir­ti­mi pa­si­da­ly­ti su pa­sau­ly­je iš­si­bars­čiu­ siais jau­nais lie­tu­viais. „Tai yra pir­ma ir vie­nin­telė sa­ va­no­riš­ka pro­fe­sinės men­to­rystės pro­gra­ma lie­tu­viams vi­sa­me pa­ sau­ly­je. Ja sie­kia­me ša­ly­je ir už­ sie­ny­je stu­di­juo­jan­čiam jau­ni­mui per­duo­ti pro­fe­sinė­se sri­ty­se įsit­ vir­ti­nu­sių lie­tu­vių pa­tirtį“, – sakė or­ga­ni­za­ci­jos „Glo­bal Lit­hua­nian Lea­ders“ di­rek­torė Da­lia Vens­lo­ vaitė. Bend­rovės „Ei­ka“ plėtros di­rek­ to­rius ir šių metų pro­gra­mos „LT Big Brot­her“ koor­di­na­to­rius Do­ mas Dar­gis pa­sa­ko­jo, kad pro­jek­tas gimė Lon­do­ne, o vėliau jį per­ėmė ir JAV. Šiais me­tais prie pro­gra­mos pri­si­jungė Lie­tu­va bei Be­ni­liuk­so re­gio­nas. „Vis dau­giau žmo­nių su­si­do­mi šia men­to­rystės pro­gra­ma ir no­ ri prie jos pri­si­jung­ti, da­ly­tis sa­vo ži­nio­mis. Be­ni­liuk­so ša­lys iš­ryškė­jo kaip re­gio­nas, ku­ria­me esa­ma ne­ ma­žai pro­fe­sio­na­lių, iš­si­la­vi­nu­sių lie­tu­vių, tu­rin­čių įdo­mios pa­tir­ties. Be to, re­gio­nas ypač įdo­mus tarp­ tau­ti­nių san­ty­kių, po­li­ti­kos moks­ lų, teisės stu­den­tams, ku­rie norėtų

iš­ban­dy­ti sa­vo jėgas ir siek­ti kar­je­ ros Briu­se­ly­je“, – sakė bend­rovės „Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal“ pro­ jektų va­dovė ir „LT Big Brot­her“ koor­di­na­torė Kot­ry­na Gai­liūtė. Anot jos, plėtra į Lie­tuvą taip pat bu­vo natū­ra­li. Esą da­lis „LT Big Brot­her“ men­to­rių anks­čiau da­ ly­va­vo ana­lo­giš­ko­se pro­gra­mo­se Lon­do­ne ir JAV, todėl grįžę į tėvy­ nę no­ri tęsti pa­tir­ties mai­nus. Šiais me­tais pro­gra­mo­je da­ly­vau­ja jau 36 men­to­riai iš Lie­tu­vos.

ir pa­ts men­to­rius: „Jis tu­ri ga­li­ mybę pa­ma­ty­ti, ką mąsto šiuo­lai­ ki­niai žmonės, kas vyks­ta rin­ko­je. Taip pat di­dy­sis bro­lis ga­li pri­si­ min­ti sa­vo pa­ties pa­tirtį ir pa­da­ry­ tas klai­das bei spren­di­mus. Pa­gal­ba jau­niems am­bi­cin­giems žmonėms su­tei­kia di­delį pa­si­ten­ki­nimą.“

Svar­bu pa­ro­dy­ti ini­cia­tyvą

Su­ku­ria­ma abi­pusė nau­da

Bend­rovės „Balt­Cap“ par­tne­ris ir „LT Big Brot­her“ men­to­rius Kor­ ne­li­jus Če­lut­ka pa­sa­ko­jo, kad did­žiuo­ju bro­liu už­sie­ny­je jis bu­vo ne vie­nus me­tus. Anot jo, kai anks­čiau dir­bo Si­li­cio slėny­je ir Lon­do­ne, jis turė­jo ga­li­mybę pa­ma­ty­ti men­to­ rystės svarbą. Todėl su­grįžęs į Lie­ tuvą no­ri per­duo­ti gerąją pa­tirtį. „Si­li­cio slėnis ir Lon­do­nas yra ga­na uni­kalūs dėl sa­vo di­na­mi­ kos, grei­čio, bend­ro­vių skai­čiaus ir idėjų. Tas dvi vie­tas sie­ja stip­ ri da­li­ji­mo­si, pa­gal­bos ir men­ to­rystės kultū­ra. Ten kiek­vie­nas žmo­gus, vos su­kaupęs įdo­mesnės pa­tir­ties, jau­čia pa­reigą ir vi­suo­ me­ninį spau­dimą ja da­ly­tis su nau­ jais į rinką atei­nan­čiais žmonė­mis ar net kon­ku­ren­tais“, – pa­sa­ko­jo K.Če­lut­ka. Jis sakė dar ne­san­tis tik­ras, ku­ ri pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­ti ša­lis gau­na dau­giau nau­dos. Nes tei­gia­ mos pa­tir­ties pa­si­se­mia ne tik pa­ ta­rimų ieš­kan­tis jau­nuo­lis, ta­čiau

do­mi­nu­sius klau­si­mus: „Kai esi stu­d en­tas, daž­n iau­s iai net ne­ turėjęs dar­bo pa­tir­ties, po­kal­bis su jau dau­gelį do­mi­nan­čių etapų per­ėju­siu žmo­gu­mi yra la­bai nau­ din­gas. Men­to­rius pa­si­da­li­ja sa­ vo klai­do­mis, todėl jų sa­vo ke­ly­ je stu­den­tas ga­li pa­da­ry­ti ma­žiau. Aš pa­ts per va­landą ga­vau tiek ži­ nių, kiek ne­turė­jau per visą sa­vo gy­ve­nimą.“

Kor­ne­li­jus Če­lut­ka:

Galbūt tas žmo­gus yra nau­jas Ste­ve’as Job­sas, ku­riam po ke­le­rių metų men­to­rius dirbs. Šių metų „LT Big Brot­her“ men­ to­rius, „Phi­lip Mor­ris Bal­tic“ fi­ nansų ana­li­ti­kas Vy­tau­tas Lia­tu­ kas pa­sa­ko­jo, kad stu­di­juo­da­mas Ry­go­je pa­ts bu­vo ma­ža­sis bro­lis, todėl esą pui­kiai su­pran­ta, kaip ieš­kant sa­vo kar­je­ros ke­lio svar­bu turė­ti pa­ty­rusį už­nu­garį. Jis pri­si­minė sa­vo pirmą va­lan­ dos trukmės po­kalbį su men­to­ riu­mi K.Če­lut­ka, kai turė­jo pro­ gą iš­siaiš­kin­ti vi­sus jį tuo me­tu

K.Če­lut­ka pa­ti­ki­no, kad men­to­riai į mažąjį brolį žiū­ri ne tik kaip į po­ ten­cialų būsimą dar­buo­toją. Anot jo, pir­miau­sia sie­kia­ma jauną žmo­ gų įver­tin­ti ir ras­ti jam tin­ka­miau­ sią kar­je­ros ke­lią. „Prog­ra­mos da­ly­viai pro­fe­sio­ na­lai į stu­den­tus žiū­ri kaip į būsi­ mus par­tne­rius, būsi­mus kon­ku­ ren­tus ar dar­buo­to­jus. Ga­li­my­bių yra įvai­rių. Galbūt tas žmo­gus yra nau­jas Ste­ve’as Job­sas, ku­riam po ke­le­rių metų men­to­rius dirbs ir bus dėl to lai­min­gas. Ir did­žiuo­sis, kad bent šiek tiek pri­si­dėjo prie jo sėkmės“, – sakė jis. Prog­ra­mos or­ga­ni­za­to­riai ne­sle­ pia, kad ši men­to­rystės pro­gra­ma yra vie­nas iš būdų pri­trauk­ti už­sie­ ny­je stu­di­juo­jan­čių lie­tu­vių, ku­rių am­bi­ci­jos ir ži­nios ša­lies eko­no­mi­ kai at­neštų nau­dos. Juo la­biau kad da­lis už­sie­ny­je ap­si­sto­ju­sio jau­ni­mo žval­go­si į dar­bo ga­li­my­bes tėvynė­ je, tik ne­ži­no, už ko nu­si­grieb­ti. K.Če­lut­ka pa­brėžė, kad į Lie­ tuvą no­rin­tys grįžti jau­ni žmonės turėtų būti ak­tyvūs ir ga­li­my­bių

ieš­ko­ti pa­tys: „Ti­pi­nių ne­su­sip­ ra­timų įvyks­ta tuo­met, kai pa­sy­ viai lau­kia­ma pa­si­ūlymų iš Lie­tu­ vos. Daž­niau­siai sėkmin­gai grįžę ir radę įdo­mią veiklą yra įdėję daug dar­bo, pa­vyzd­žiui, daž­niau ap­lan­ ko Lie­tuvą, kad už­megztų naujų ry­šių ar pa­lai­kytų se­nus.“ Rei­kia kur­ti sau vietą

Jis taip pat pa­brėžė, kad vien sam­ do­mu dar­bu jau­ni­mui ap­si­ri­bo­ti ne­vertėtų, esą da­lis jaunų žmo­nių galėtų kar­telę sau už­kel­ti dar aukš­ čiau: „Galbūt ne visų sri­čių spe­cia­ lis­tai Lie­tu­vo­je ga­li ras­ti sam­do­mo dar­bo, nes būna ir itin ni­ši­nių sri­ čių. Ta­čiau, įdėję dar­bo, pa­si­ruo­ šę, at­li­kę rin­kos ana­lizę, be­veik vi­si žmonės ga­li ras­ti dar­bo ga­li­ my­bių Lie­tu­vo­je. Jei žmo­gus ne­ ran­da sam­do­mo dar­bo, jis ga­li ieš­ ko­ti par­tne­rių, o galbūt kur­ti sa­vo verslą.“ Pak­laus­tas, ko­kių spe­cia­listų Lie­tu­vo­je trūksta la­biau­siai, D.Dar­ gis įvar­di­jo IT, me­dijų ir kūry­bi­nių in­dust­rijų spe­cia­lis­tus. O į šalį at­ ėjus stam­biems in­ves­tuo­to­jams, pa­vyzd­žiui, „Barc­lays“ ir „Wes­ tern Uni­jon“, šių pro­fe­sio­nalų po­ rei­kis dar la­biau išau­go. „O dėl ne to­kių tra­di­ci­nių moks­lo sri­čių – che­mi­jos, fi­zi­kos, bio­che­ mi­jos pra­monės, – Lie­tu­vo­je yra su­si­kūrę ne­ma­žai įmo­nių, ku­rio­se tik­rai ga­li­ma siek­ti kar­je­ros. Šios įmonės taip pat galėtų būti tramp­ ly­nas į ki­tas už­sie­nio kor­po­ra­ci­jas, jei Lie­tu­vo­je pri­trūksta­ma ga­li­my­ bių“, – sakė D.Dar­gis.


8

penktadienis, kovo 16, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Londono „Chel­sea“ pa­ro­dė ki­tą vei­dą Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

At­lei­dęs tre­ne­rį And­re Vil­la­sąBoa­są, Lon­do­no „Chel­sea“ klu­ bas pa­ki­lo tar­si Fe­nik­sas iš pe­le­ nų ir su­ge­bė­jo pa­da­ry­ti tai, kas po pir­mų­jų Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­ bų Čem­pio­nų ly­gos aš­tun­fi­na­lio rung­ty­nių at­ro­dė neį­ma­no­ma. Pa­si­ti­kė­ji­mas pa­si­tvir­ti­no

Po pra­lai­mė­ji­mo „Na­po­li“ vie­ nuo­li­kei pir­ma­ja­me ma­če 1:3, Lon­do­no klu­bo per­spek­ty­vos at­ ro­dė ypač niū­rios, o „Chel­sea“ sa­vi­nin­ko Ro­ma­no Ab­ra­mo­vi­ čiaus kant­ry­bės tau­rė – per­pil­ dy­ta. Iš vy­riau­sio­jo tre­ne­rio po­sto bu­vo at­leis­tas ne vie­ną pa­sta­rą­ jį mė­ne­sį kri­ti­kuo­tas po­rtu­ga­las, o lai­ki­nai eki­pos vai­ras pa­ti­kė­tas bu­vu­siam A.Vil­la­so-Boa­so asis­ ten­tui Ro­ber­to Di Mat­teo. Švei­ca­ri­jo­je gi­męs, ta­čiau 34 rung­ty­nes Ita­li­jos rink­ti­nė­je su­ žai­dęs R. Di Mat­teo su­ge­bė­jo įkvėp­ti sa­vo auk­lė­ti­nius. Gra­žų ata­kuo­ja­mą fut­bo­lą pa­de­monst­ ra­vę „aris­tok­ra­tai“ per pa­grin­di­nį rung­ty­nių lai­ką lai­mė­jo 3:1, o per pra­tę­si­mą įmu­šė dar vie­ną įvar­tį ir iš­ko­vo­jo per­ga­lę – 4:1. „Chel­sea“ gel­bė­jo tie ko­man­ dos sen­bu­viai, ku­riuos A.Vil­ la­sas-Boa­sas pa­sta­ruo­ju me­tu daž­nai lai­ky­da­vo ant suo­lo – Di­ dier Drig­ba, Joh­nas Ter­ry, Fran­ kas Lam­par­das. La­bai emo­cin­gai ša­lia aikš­tės į kiek­vie­ną rung­ty­nių epi­zo­dą rea­ ga­vęs R. Di Mat­teo per­ga­lę prieš sa­vo tau­tie­čius pa­va­di­no is­to­ri­ne. „Tai – dvi­ko­va fut­bo­lo gur­ma­ nams. Bu­vo­me la­bai su­dė­tin­go­je si­tua­ci­jo­je, ta­čiau iš­si­kaps­tė­me. Pui­kiai ­žai­dė eki­pos ve­te­ra­nai. Jų in­dė­lis – neį­kai­no­ja­mas“, – džiau­gė­si 41-ų tre­ne­ris. Por­tu­ga­las gy­rė tau­tie­tį

Ki­to­je aš­tun­tfi­na­lio dvi­ko­vo­je tarp Mad­ri­do „Real“ ir Mask­vos CSKA

int­ri­gos bu­vo ma­žiau. Nors pir­ ma­sis su­si­ti­ki­mas Mask­vo­je pa­ si­bai­gė tai­kiai 1:1, sa­va­ja­me „San­ tia­go Ber­na­beu“ sta­dio­ne is­pa­nai ne­sun­kiai iš­ko­vo­jo per­ga­lę 4:1. Du įvar­čius pel­nęs Cris­tia­no Ro­nal­do po dvi­ko­vos su­lau­kė sa­ vo tre­ne­rio Jo­sé Mou­rin­ho komp­ li­men­tų. „Cris­tia­no vėl bu­vo ne­ pa­kar­to­ja­mas, o šios rung­ty­nės su­si­klos­tė taip, kaip ir ti­kė­jau­si. Ži­no­jau, kad ma­čas bus ne­leng­ vas, bet mes pui­kiai su­si­tvar­kė­me su sa­vo už­duo­ti­mis, – po var­žy­ bų kal­bė­jo J.Mou­rin­ho. – Gal­būt kaž­kam ne­pa­tin­ka, kad pra­lei­do­ me įvar­tį. Tri­bū­no­se po jo gir­dė­ jau švil­pi­mą, ta­čiau to ne­su­reikš­ mi­nu.“ CSKA eki­pai at­sto­vau­jan­tis Dei­vi­das Šem­be­ras šį ma­čą, kaip ir pir­mą­ją dvi­ko­vą Ru­si­jos sos­ti­ nė­je, ste­bė­jo nuo at­sar­gi­nių žai­ dė­jų suo­lo. Bur­tai – šian­dien

Be „Real“ ir „Chel­sea“, į Čem­pio­ nų ly­gos ket­virt­fi­na­lį taip pat pa­ te­ko Miun­che­no „Bayern“, Mar­ se­lio „Olym­pi­que“, Ni­ko­si­jos APOEL, „Bar­ce­lo­na“, „AC Mi­ lan“ bei Li­sa­bo­nos „Ben­fi­ca“. Ket­virt­fi­na­lio po­rų bur­tai bus trau­kia­mi šian­dien.

VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos tur­ ny­re ko­vo­jan­tys Lie­tu­vos klu­bai – Kau­no „Žal­gi­ris“ ir Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“ – šian­dien vyk­dys skir­tin­gas už­duo­tis.

„„Sko­la: žal­gi­rie­čiai no­ri at­si­re­van­šuo­ti „Unics“ eki­pai už ne­sėk­mę Ka­

za­nė­je. 

Kau­ne ir Vil­niu­je – skir­tin­go ly­gio ma­čai Ma­rius Bag­do­nas, Man­tas Stan­ke­vi­čius

KA eki­pai. Tai bu­vo tre­čio­ji iš ei­lės „Unics“ ne­sėk­mė na­cio­na­li­nė­se pir­me­ny­bė­se.

At­vy­ko po ne­sėk­mės

Sta­tis­ti­ka „Chel­sea“–„Na­po­li“ 4:1 (1:0, 2:1, po pra­tę­si­mo). 37 784 žiū­ro­vai. Įvar­ čiai: 29 min. D.Drog­ba, 47 min. J.Ter­r y, 75 min. (iš 11 m) F.Lam­ par­das, 105 min. B.Ivanovičius/55 min. G.In­le­ras. Pir­mo­sios rung­ty­ nės – 1:3. „Real“–CSKA 4:1 (1:0). 67 743 žiū­ro­v ai. Įvar­č iai: 26 min. G.Hi­ guai­n as, 44 ir 90 min. C.Ro­n al­ do, 70 min. K.Benzema/77 min. Z.Toš­č ius. Pir­m o­s ios rung­t y­ nės – 1:1.

unics.ru nuo­tr.

Ša­lies čem­pio­nai žal­gi­rie­čiai steng­ sis at­si­re­van­šuo­ti A gru­pės ly­de­riui Ka­za­nės „Unics“ už ne­sėk­mę pir­ ma­ja­me ra­te (52:79) ir iš­ko­vo­ti ke­ lia­la­pį į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas. „Ma­nau, kad rung­ty­nės bus įdo­ mios ir ag­re­sy­vios. „Žal­gi­ris“ – gi­ lių krep­ši­nio tra­di­ci­jų ko­man­da, be to, žai­si­me kau­nie­čių aikš­tė­je. Ge­ rai ži­no­me, ko­kia jė­ga yra „Žal­gi­ rio“ sir­ga­liai, – va­kar Vil­niaus oro uos­te kal­bė­jo „Unics“ vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Jev­ge­ni­jus Pa­šu­ti­nas. – Kau­no krep­ši­nin­kai daž­niau­siai pui­kiai žai­džia sa­vo are­no­je. Mes tam esa­me pa­si­ruo­šę. „Žal­gi­rio“ jė­ga – Lie­tu­vos rink­ti­nės žai­dė­jai ir le­gio­nie­riai. Ma­čui su to­kios su­dė­ ties eki­pa sun­ku ruoš­tis, nes sun­ku pro­gno­zuo­ti, ku­riam var­žo­vui teks skir­ti dau­giau­siai dė­me­sio.“ Pag­rin­di­nė „Unics“ už­duo­tis, pa­sak tre­ne­rio, bus ne­su­teik­ti kau­ nie­čiams pro­gų lais­vai ata­kuo­ti. Ka­za­nės ko­man­da į Lie­tu­vą at­ vy­ko po skau­džios ne­sėk­mės Ru­ si­jos pro­fe­sio­na­lio­sios krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te – ji sa­vo aikš­tė­ je net 57:75 pra­lai­mė­jo Jo­no Kaz­ laus­ko tre­ni­ruo­ja­mai Mask­vos CS­

Sieks dvie­jų per­ga­lių

„Žai­si­me su la­bai stip­riu var­žo­ vu. „Unics“ gre­to­se yra aukš­čiau­ sio ly­gio krep­ši­nin­kų. Pas­ku­ti­niai Ka­za­nės ko­man­dos pra­lai­mė­ji­mai neats­pin­di jos tik­ro­jo pa­jė­gu­mo“, – tei­gė „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius.

Alek­sand­ras Tri­fu­no­vi­čius:

Pas­ku­ti­niai Ka­za­nės ko­man­dos pra­lai­mė­ ji­mai neats­pin­di jos tik­ro­jo pa­jė­gu­mo.

Pa­sak žal­gi­rie­čių stra­te­go, di­de­ les „Unics“ ga­li­my­bes liu­di­ja ir tai, kad ši eki­pa pa­te­ko į Eu­ro­ly­gos aš­ tun­tu­ką. „Ma­čas su Ka­za­nės krep­ši­nin­ kais, kaip ir pa­sku­ti­nė VTB ly­gos re­gu­lia­rio­jo se­zo­no dvi­ko­va su Ry­ gos VEF, mums la­bai svar­bus. Po per­ga­lių Sa­ma­ro­je ir Ki­je­ve, taip pat sėk­min­gų rung­ty­nių sa­vo aikš­

tė­je su Ta­li­no „Ka­lev“, mes pa­da­ ry­si­me vis­ką, kad pa­ten­kin­tu­me sa­vo ger­bė­jų lū­kes­čius“, – pa­brė­ žė A.Tri­fu­no­vi­čius. „Pas­ta­ruo­ju me­tu mū­sų spor­ti­nė for­ma iš tie­sų ne­blo­ga. Lai­mė­jo­me ke­lias svar­bias dvi­ko­vas iš ei­lės, to­dėl ti­ki­mės, kad ši se­ri­ja ne­nut­ rūks ir šian­dien. No­ri­me įveik­ti ir „Unics“, ir VEF ko­man­das. Kai toks di­de­lis rung­ty­nių ma­ra­to­nas ir per trum­pą lai­ko at­kar­pą rei­kia su­ žais­ti daug ma­čų, tik­rai ne­leng­va, bet nea­be­jo­ju, kad jė­gų ir no­ro at­ si­re­van­šuo­ti Ka­za­nės eki­pai ne­sto­ ko­si­me“, – sa­kė „Žal­gi­rio“ puo­lė­ jas Min­dau­gas Kuz­mins­kas. Sos­ti­nė­je – for­ma­lu­mas

Per­ga­lė šian­dien prieš „Unics“ ar­ba ko­vo 18-ąją prieš VEF ga­ran­tuo­tų „Žal­gi­riui“ vie­tą aš­tunt­fi­na­ly­je. Vil­niaus krep­ši­nin­kai sa­vo aikš­ tė­je iš­mė­gins jė­gas su B gru­pės aut­sai­de­riu – „Minsk-2006“ klu­ bu. Tai bus tik for­ma­lu­mas, nes Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nai jau pra­ si­bro­vė į aš­tunt­fi­na­lį, o Bal­ta­ru­ si­jos at­sto­vai ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­ bių pa­kil­ti iš pa­sku­ti­nės – 9-osios – vie­tos. Pir­mo­jo ra­to rung­ty­nes Mins­ke ne­sun­kiai – 87:67 – lai­mė­jo vil­ nie­čiai.

Ant­ro­sios sen­sa­ci­jos ne­bu­vo Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Kau­no „VI­ČI-Ais­čių“ krep­ši­nin­ kės Bal­ti­jos mo­te­rų krep­ši­nio ly­ gos (BWBL) eli­to di­vi­zio­ne su kau­ pu at­si­re­van­ša­vo Klai­pė­dos „Lem­ min­kai­nen“ eki­pai.

„„Cha­rak­te­ris: „Chel­sea“ (mė­ly­na ap­ran­ga) žai­dė­jai vi­so­mis jė­go­mis

sie­kė per­ga­lės prieš „Na­po­li“. 

AFP nuo­tr.

Kau­nie­tės sve­čiuo­se su­triuš­ki­no uos­ta­mies­čio ko­man­dą 73:53. Pir­ mo­jo ra­to dvi­ko­vą C gru­pė­je sen­sa­ cin­gai 94:92 lai­mė­jo klai­pė­die­tės. Šį kar­tą „VI­ČI-Ais­tės“ ne­su­tei­kė var­žo­vėms jo­kių vil­čių. „Lem­min­

kai­nen“ žai­dė­jos re­čiau kly­do – 12:21, bet pra­lai­mė­jo ko­vą dėl ka­muo­lio – 27:40, o iš 12 tri­taš­kių te­pa­tai­kė vos 1 (kau­nie­tės iš 18 įme­tė 8). Be to, Kau­ no krep­ši­nin­kės 21 kar­tą pe­rė­mė ka­ muo­lį, Klai­pė­dos eki­pa – 6. Ko­vo 27-ąją „VI­Č I-Ais­ tės“ iš­vy­ko­je iš­mė­gins jė­gas su „Minsk-2006“ ko­man­da, o 31 d. sa­vo aikš­tė­je – su „TTT-Ri­ga“. Į fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­rą, ku­ris nu­ma­ty­tas ba­lan­dį, pa­teks 1–2 vie­ tas gru­pė­je užė­mę klu­bai. Vie­tą fi­na­li­nin­kių ket­ver­tu­ke jau už­si­tik­ri­no Mins­ko „Ho­ri­zont“

krep­ši­nin­kės, D gru­pė­je lai­mė­ju­sios jau ke­tu­rias rung­ty­nes iš ei­lės.

Sta­tis­ti­ka „Lem­m in­k ai­n en“–„VI­Č I-Ais­tės“ 53:73 (7:24, 11:13, 23:21, 12:15). J.Ša­ rov­ka 16 taš­k ų (4 pe­r im­t i ka­muo­ liai), G.Gut­kaus­kai­tė 14 (5 at­ko­vo­ ti ka­muo­liai)/V.Kuk­tie­nė 19 (4 klai­ dos), R.Va­len­tie­nė 12, M.Kve­de­ra­vi­ čiū­tė 10 (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai).


9

penktadienis, kovo 16, 2012

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Teniso tur­ny­re – ir sve­čias iš Ita­li­jos Ry­toj pra­si­de­dan­tis „Kau­no die­nos“ te­ni­so mė­gė­jų tur­ny­ras šios spor­to ša­kos en­tu­ zias­tams bus ne tik pui­ki pro­ga pa­si­tik­rin­ ti jė­gas tar­pu­sa­vy­je, bet ir pa­si­ga­ly­nė­ti su pro­fe­sio­na­lais.

Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Žais kai­re ran­ka?

Tur­ny­ro žvaigž­dė – praei­ty­je pir­ mo­sios Lie­tu­vos te­ni­so ra­ke­tės sta­ tu­są tu­rė­jęs Gvi­das Sa­bec­kis. Var­ žy­bų or­ga­ni­za­to­riai ža­da int­ri­gą – ga­li bū­ti, kad pa­jė­giau­siam tur­ ny­ro žai­dė­jui bus leis­ta ko­vo­ti ra­ ke­tę lai­kant tik kai­rė­je ran­ko­je. 27-erių iš Prie­nų ki­lęs spor­ti­ nin­kas be­veik pen­ke­rius me­tus bu­ vo pa­jė­giau­sias ša­lies te­ni­si­nin­kas. G.Sa­bec­kis aš­tuo­ne­rius me­tus at­ sto­va­vo Lie­tu­vos rink­ti­nei Da­vi­so tau­rės var­žy­bo­se pa­jė­giems Ita­ li­jos, Vo­kie­ti­jos ir Kroa­ti­jos klu­ bams. Bai­gęs pro­fe­sio­na­laus te­ni­si­ nin­ko kar­je­rą, daug­kar­ti­nis ša­lies čem­pio­nas Kau­ne įkū­rė te­ni­so mo­ kyk­lą. G.Sa­bec­kis su sa­vo jau­nai­ siais auk­lė­ti­niais da­ly­vau­ja ir mė­ gė­jų dve­je­tų var­žy­bo­se. Ne išim­tis bus ir di­džiau­sia­me Kau­no už­da­ra­me te­ni­so aikš­ty­ne „eco­TEN­NIS“ vyk­sian­tis „Kau­no die­nos“ tur­ny­ras. Var­žy­bo­se, ku­ rio­se iš vi­so ke­ti­na da­ly­vau­ti per 100 te­ni­so en­tu­zias­tų, G.Sa­bec­ kis po­ro­je žais su vers­li­nin­ku Ro­ la­nu Iš­ga­nai­čiu. Spor­tas Sa­bec­kių šei­mos vy­rams įau­gęs į krau­ją. Gvi­do tė­tis Vy­tau­ tas Sa­bec­kis – vie­nas ti­tu­luo­čiau­ sių vi­sų lai­kų ša­lies sklan­dy­to­jų ir Lie­tu­vos sklan­dy­mo fe­de­ra­ci­ jos pre­zi­den­tas. Vy­res­ny­sis Gvi­do bro­lis Kęs­tu­tis taip pat dir­ba te­ni­ so tre­ne­riu.

Dve­je­ tų var­žy­ bos pa­si­ žy­mi tuo, kad yra sun­kiai nu­spė­ja­ mos. Ga­li bū­ti daug siurp­ri­zų.

Lau­kia sma­gaus nuo­ty­kio

„To­kio­se var­žy­bo­se, ku­rio­se mė­gė­ jai žai­džia po­ro­se su pro­fe­sio­na­lais, nie­ka­da neat­si­sa­kau rung­ty­niau­ti. Jų per me­tus ne­bū­na daug – maž­ daug 3–4 tur­ny­rai. Tad šį sa­vait­ga­lį lau­kia sma­gi šven­tė, ku­rio­je da­ly­ vaus la­bai daug te­ni­so en­tu­zias­tų“, – dien­raš­čiui sa­kė G.Sa­bec­kis. – Gvi­dai, ko ti­ki­tės iš bū­si­mo tur­ny­ro? – pa­klau­sė­me pa­ty­ru­ sio te­ni­si­nin­ko. – Svar­biau­sia – ge­rai pra­leis­ti lai­ ką. Bus ne­ma­žai int­ri­guo­jan­čių ko­ vų, nes var­žy­bo­se da­ly­vaus daug pa­jė­gių te­ni­si­nin­kų. – Ar se­niai pa­žįs­ta­te sa­vo po­ri­ nin­ką R.Iš­ga­nai­tį? – Jis, kaip ir aš, ki­lęs iš Prie­nų. Tre­ ni­ruo­ju Ro­la­ną jau dve­jus me­tus, tad pa­žįs­tu la­bai ge­rai. Su Ro­la­nu to­kiuo­se mė­gė­jų tur­ny­ruo­se žai­ džia­me ga­na daž­nai, pui­kiai su­ta­ ria­me. – Su G.Sa­bec­kiu dve­je­te tur­ būt no­rė­jo žais­ti ne vie­nas te­ ni­so en­tu­zias­tas. Ko­dėl pa­si­se­ kė bū­tent R.Iš­ga­nai­čiui? – (Juo­kia­si) Pa­žais­ti gal­būt ir no­ rė­jo, ta­čiau su Ro­la­nu dve­je­tų var­ žy­bo­se kar­tu žai­džia­me ga­na daž­ nai, tad il­gai ne­svars­tė­me. Ro­la­nas vi­suo­met su ma­ni­mi no­ri rung­ty­ niau­ti, o aš ne­prieš­ta­rau­ju. – Esa­te šio tur­ny­ro fa­vo­ri­tai. Kas dar ga­li mes­ti jums iš­šū­kį? – Ką nors pro­gno­zuo­ti mė­gė­jų var­

„„Ko­le­gos: G.Sa­bec­kis (kai­rė­je) ir E.Ber­na­ta­vi­čius šį kar­tą bus kon­ku­ren­tai.

žy­bo­se – su­dė­tin­ga. La­bai daug pri­ klau­so ir nuo par­tne­rių. No­rė­tų­si, kad Ro­la­nas ne­per­deg­tų. Dve­je­ tų var­žy­bo­se vie­nas ne­la­bai ką nu­ veik­si. Gal­būt aikš­tės plo­to aukš­to ly­gio žai­dė­jas ga­li ap­rėp­ti ir dau­ giau, ta­čiau vie­nas lauke – ne ka­ rys. Iš kon­ku­ren­tų no­rė­čiau iš­skir­ti Au­ri­mo Kar­pa­vi­čiaus ir Ai­do Va­ liu­ke­vi­čiaus due­tą, iš Vil­niaus at­ vyks pa­jė­gus To­mas Bag­dans­kis. Prie fa­vo­ri­tų grei­čiau­siai bus ir Ta­ das Ta­ra­se­vi­čius su R.Žu­ku bei El­vis Ber­na­ta­vi­čius su Kas­pa­ru Že­mai­tė­ liu. Ma­nau, kad iš šių dve­je­tų ku­ris nors ir tu­rė­tų užim­ti pir­mą­ją vie­tą. Dve­je­tų var­žy­bos pa­si­žy­mi tuo, kad yra sun­kiai nu­spė­ja­mos. Tre­čia­sis, le­mia­mas, se­tas žai­džia­mas iki 10 taš­kų, tad ga­li bū­ti daug siurp­ri­zų. – Kiek jū­sų auk­lė­ti­nių žais šia­ me tur­ny­re? – Do­vy­das Ša­bū­nas žais su vers­li­ nin­ku Ra­mū­nu Bū­da. K.Že­mai­tė­ lis taip pat tre­ni­ruo­ja­si mū­sų te­ni­ so mo­kyk­lo­je. – Kaip rea­guo­tu­mė­te, jei­gu jums leis­tų rung­ty­niau­ti ra­ke­

tę lai­kant tik kai­rė­je ran­ko­je? – Tai bū­tų akib­rokš­tas. Vis dėl­to tur­ny­re žais ir dau­giau pro­fe­sio­na­ lų, tad to­kia skriau­da mū­sų dve­je­ tui bū­tų per žiau­ri (juo­kia­si). Tie­sa, man tai ne­bū­tų nau­jo­vė. Esu žai­dęs vie­na­me pa­na­šia­me tur­ny­re. Ten ir­gi mė­gė­jai var­žė­si su pro­fe­sio­na­ lais, o šie ga­lė­jo žais­ti tik kai­re ran­ ka. Se­kė­si ne­blo­gai. Per tre­ni­ruo­tes kar­tais pai­mu ra­ke­tę į kai­rę ran­ką. Tuo­met ir ma­no auk­lė­ti­niams at­si­ ran­da dau­giau mo­ty­va­ci­jos nu­ga­lė­ ti sa­vo tre­ne­rį (šyp­so­si). Pak­vie­tė sve­čią iš Ita­li­jos

Ne vie­nus me­tus Kre­mo­nos (Ita­ li­ja) te­ni­so klu­be žai­dęs G.Sa­bec­ kis ne­ma­žai pri­si­dė­jo ir prie to, kad „Kau­no die­nos“ tur­ny­re da­ly­vau­tų Ape­ni­nuo­se šiuo me­tu gy­ve­nan­tis E.Ber­na­ta­vi­čius. Šis te­ni­so en­tu­zias­tas ga­na daž­ nai kvie­čia­mas į Lie­tu­vo­je vyks­ tan­čias mė­gė­jų var­žy­bas ir žai­džia su G.Sa­bec­kiu. Vis dėl­to šio sa­vait­ ga­lio var­žy­bo­se drau­gai bus skir­ tin­go­se ba­ri­ka­dos pu­sė­se. „Gvi­dą pa­žįs­tu jau daug me­tų. Mes abu – iš Prie­nų. Te­ni­su su­si­

do­mė­jau 2001-ai­siais, sten­giuo­si spor­tuo­ti be­veik kiek­vie­ną die­ną. Nuo­lat da­ly­vau­ju Ita­li­jo­je vyks­tan­ čiuo­se mė­gė­jų tur­ny­ruo­se. Lie­tu­ vo­je ren­gia­mų svar­bes­nių var­žy­bų taip pat sten­giuo­si ne­pra­leis­ti. Ži­ nau, kad „Kau­no die­nos“ tur­ny­ re bus daug da­ly­vių, tad lau­kia la­ bai įdo­mi ko­va“, – dien­raš­čiui sa­kė E.Ber­na­ta­vi­čius. Kal­bė­da­mas apie sa­vo po­ri­nin­ką, tur­ny­ro sve­čias ne­gai­lė­jo komp­li­ men­tų. „Kas­pa­ras yra Gvi­do ir ki­to jo te­ni­so mo­kyk­lo­je dir­ban­čio tre­ ne­rio – Au­ri­mo Kar­pa­vi­čiaus mo­ ki­nys, tad pui­kiai jį pa­žįs­tu. Ne­ ma­nau, kad tu­rė­tu­me ko­kių nors pro­ble­mų. Var­žo­vai lau­kia la­bai rim­ti ir ga­li bū­ti, kad teks kau­ tis net su pa­ties Gvi­do dve­je­tu, ta­čiau šia­me tur­ny­re kel­si­me tik aukš­čiau­sius tiks­lus. No­ri­me lai­ mė­ti“, – op­ti­miz­mu tryš­ko va­kar va­ka­re į Kau­ną su­grį­žęs E.Ber­na­ ta­vi­čius. „Kau­no die­nos“ tur­ny­ro nu­ga­lė­ to­jų ir pri­zi­nin­kų lau­kia „Na­tu­ral­ men­te“, „Bal­tic Ve­ga“, „Eco Dū­ mas“ ir ki­tų be­veik dvie­jų de­šim­čių rė­mė­jų įsteig­ti pri­zai.

A.Po­vi­liū­nas abe­jo­ja, kad ru­sai pa­lenks IOC Kęs­tu­tis Ne­ve­raus­kas k.neverauskas@diena.lt

Dar vie­nas Ru­si­jos spor­to stra­te­gų ban­dy­mas iš­temp­ti pen­kia­ko­vi­ nin­kę Do­na­tą Rim­šai­tę į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes, re­gis, vėl bai­ gė­si ne­sėk­me.

„„Po­zi­ci­ja: LTOK ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja ne­pri­ta­rė, kad D.Rim­šai­tė da­ly­

vau­tų Lon­do­no olim­pia­do­je su Ru­si­jos vė­lia­va.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Šio­mis die­no­mis Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (IOC) vyk­ do­ma­sis ko­mi­te­tas svars­tė Ru­si­ jos olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­ to Alek­sand­ro Žu­ko­vo pra­šy­mą išim­ties tvar­ka leis­ti D.Rim­šai­tei su Ru­si­jos rink­ti­ne da­ly­vau­ti Lon­ do­no olim­pia­do­je. Šie­met sau­sio pa­bai­go­je įvy­ku­si Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­ te­to (LTOK) ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ ja, rem­da­ma­si Olim­pi­nės char­ti­ jos nuo­sta­to­mis, ne­su­tei­kė tei­sės D.Rim­šai­tei at­sto­vau­ti Ru­si­jai. Char­ti­ja nu­ma­to, kad ki­tos vals­ ty­bės pa­siū­ly­mą priė­mę spor­ti­nin­ kai da­ly­vau­ti olim­pia­do­je ga­li ne anks­čiau kaip praė­jus tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui, iš­sky­rus at­ve­jus, jei­

gu su tuo su­tin­ka gim­to­sios ša­lies olim­pi­nis ko­mi­te­tas. D.Rim­šai­tė į Ru­si­ją iš­vy­ko 2010ųjų pa­bai­go­je, ji ga­vo šios ša­lies pi­ lie­ty­bę.

At­ro­do, kad ru­sai iš­ sė­mė vi­sas ga­li­my­ bes, bet dar vis­ko ga­ li bū­ti. Va­kar LTOK pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Po­vi­liū­nas tei­gė, kad kol kas neaiš­ ku, koks spren­di­mas priim­tas IOC po­sė­dy­je, nors šis klau­si­mas iš­vis ne­tu­rė­jo bū­ti svars­to­mas, ži­nant LTOK po­zi­ci­ją. „Lau­kia­me ofi­cia­laus pra­ne­ši­mo. Ma­no ži­nio­mis, išim­tys bu­vo su­ teik­tos dviem spor­ti­nin­kams, bet tarp jų D.Rim­šai­tės nė­ra. At­ro­do, kad ru­sai iš­sė­mė vi­sas ga­li­my­bes, bet dar vis­ko ga­li bū­ti – gal spren­ di­mas ati­dė­tas ki­tam po­sė­džiui“, – sa­kė LTOK va­do­vas.

Pa­lan­kaus IOC spren­di­mo su­ lau­kė iš Ku­bos ki­lu­si leng­vaat­le­tė Ya­mi­le Al­da­ma ir vo­kie­tis dvi­ra­ti­ nin­kas Phi­li­pas Hin­de­sas – jiems, no­rin­tiems at­sto­vau­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos olim­pi­nei rink­ti­nei, tre­ jų me­tų tai­syk­lė ne­ga­lios, nes tam pri­ta­rė ir na­cio­na­li­niai olim­pi­niai ko­mi­te­tai. „Aš su­pran­tu, kad spor­ti­nin­kus keis­ti ša­lį ska­ti­na rim­tos prie­žas­ tys – sun­ki ma­te­ria­li­nė pa­dė­tis ar šei­mos rei­ka­lai. Mes ne­ga­li­me su­ stab­dy­ti šio pro­ce­so, bet no­ri­me pa­brėž­ti, kad mums ir man as­me­ niš­kai tai ne­pa­tin­ka“, – nau­jie­nų agen­tū­ra AP ci­ta­vo IOC pre­zi­den­ tą Jac­ques Rog­ge. A.Po­vi­liū­no nuo­mo­ne, Ru­si­jos at­sto­vų krei­pi­ma­sis į IOC – pa­ sku­ti­nė ga­li­my­bė lai­mė­ti va­di­na­ mą­ją D.Rim­šai­tės by­lą. LTOK pre­zi­den­tas pri­dū­rė, kad IOC prieš vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to po­sė­dį tei­ra­vo­si jo nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu. LTOK va­do­vas pa­brė­žė, kad po­zi­ci­ja dėl pen­kia­ko­vi­nin­kės ne­si­kei­čia.


10

penktADIENIS, kovo 16, 2012

pasaulis Prieš gink­la­vi­mą

De­ry­bos nu­trū­ko

No­rė­tų pi­ni­gų

Pran­cū­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Alai­nas Juppé sa­ko, kad nei jo ša­lis, nei tarp­tau­ti­ nė bend­ri­ja ne­tu­rė­tų gink­luo­ti Si­ri­jos opo­zi­ci­jos, nes tai ga­ lė­tų pri­ves­ti prie ka­tast­ro­fiš­ ko pi­lie­ti­nio ka­ro. Pa­sak jo, jei Si­ri­jos opo­zi­ci­ja gaus gink­lų, ša­ly­je kils ka­ras tarp krikš­čio­ nių, ala­vi­tų, su­ni­tų ir šii­tų.

Ta­li­ba­nas pra­ne­šė, kad nu­ trau­kia de­ry­bas su Jung­ti­nė­ mis Vals­ti­jo­mis Ka­ta­re, ku­ rios tei­kė tai­kos vil­čių Af­ga­ nis­ta­ne, praė­jus ke­lioms die­ noms nuo ame­ri­kie­čių ka­rio iš­puo­lio, per ku­rį žu­vo 16 af­ ga­nis­ta­nie­čių ci­vi­lių. Pa­sak ta­li­bų, ame­ri­kie­čiai nuo­lat kei­čia sa­vo po­zi­ci­ją.

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­ co­las Sar­ko­zy prieš su­si­ti­ki­ mą su so­cia­li­nio tink­lo „Twit­ ter“ įkū­rė­ju pa­reiš­kė, jog in­ ter­ne­to mil­ži­nės Pran­cū­zi­jo­ je tu­rė­tų mo­kė­ti mo­kes­čius. Pa­sak jo, „ne­priim­ti­na, kad Pran­cū­zi­jo­je kai kas tu­ri ke­ lių mi­li­jar­dų eu­rų me­ti­nę apy­ var­tą ir ne­mo­ka mo­kes­čių“.

Krau­pios ava­ri­jos mįs­lės Bel­gi­ja ge­di per krau­pią au­to­bu­so ava­ri­ją Švei­ca­ri­jo­je žu­vu­sių vai­ kų. Nors ty­rė­jai kol kas nenusta­ tė, kas kal­tas dėl ne­lai­mės, aiš­kė­ ja daug krau­pių jos de­ta­lių.

Liu­di­nin­kų, ku­rie įvyks­tant ava­ri­ jai bu­vo tu­ne­ly­je, pa­sa­ko­ji­mai šo­ ki­ruo­ja. Pa­sak tu­ne­liu va­žia­vu­sių švei­ca­rų, juos su­stab­dė ran­ko­mis mo­juo­jan­tys vai­kai. Pri­siar­ti­nus prie au­to­bu­so vaiz­ das bu­vo krau­pus. Ja­me, kaip pa­ sa­ko­jo vie­na mo­te­ris, bu­vo ma­ty­ti ne­ju­dan­tys vai­kų kū­nai, kai ku­ rios au­to­bu­so sė­dy­nės bu­vo nu­ rėž­tos. Tie­sa, bu­vo ir vai­kų, ku­ rie ju­dė­jo. Žmo­nės, kol bu­vo su­lauk­ta gel­bė­to­jų, ban­dė gel­bė­ti su­žeis­ tuo­sius. Ta­čiau au­to­bu­sas į sie­ ną rė­žė­si de­ši­ne pu­se, ku­rio­je yra du­rys. To­dėl kai ku­riuos vai­kus te­ko gel­bė­ti pro lan­gą. Gel­bė­to­jai sa­kė, kad vai­kai bu­ vo pa­ty­rę šo­ką. „Ne­lai­mės vie­to­je vai­kų verks­mo ne­gir­dė­jau. To­kio­ se si­tua­ci­jo­se vai­kai ty­li, jie bu­vo šo­ko bū­se­nos. La­biau­siai įsi­rė­žė su­ža­lo­tų ma­ža­me­čių vaiz­dai, – sa­kė vie­nas gel­bė­to­jas. – Jų ko­ jos bu­vo su­mai­to­tos. La­bai sun­ ku ma­ty­ti to­kius da­ly­kus, vi­sas tas su­traiš­ky­tas ga­lū­nes.“ Di­džiau­si Bel­gi­jos dien­raš­čiai ket­vir­ta­die­nį pa­va­di­no aša­rų die­ na. „Bel­gi­ja ver­kia sa­vo vai­kų“, – skel­bė pran­cū­zų kal­ba lei­džia­mas „La Der­niè­re Heu­re“. „Šo­ko bū­ se­na“, – pa­ra­šy­ta tam­sia­me pir­ ma­ja­me laik­raš­čio „Le Soir“ pus­ la­py­je.

Dien­raš­tis „De Mor­gen“ pa­brė­ žė: „Nė­ra jo­kio pa­ten­ki­na­mo at­ sa­ky­mo į šį klau­si­mą: ko­dėl ma­no vai­kas?“ „Het Nieuwsb­lad“ ra­šo apie „neap­rė­pia­mą siel­var­tą“. Užuo­jau­tą žu­vu­sių­jų ir nu­ken­ tė­ju­sių­jų tė­vams bei ar­ti­mie­siems iš­reiš­kė aukš­čiau­si ES pa­rei­gū­nai, ES pre­zi­den­tas Her­ma­nas Van Rom­puy ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­ do­vas José Ma­nue­lis Bar­ro­so. Eu­ ro­pos Par­la­men­tas au­kas pa­ger­bė ty­los mi­nu­te. Kas kal­tas dėl ne­lai­mės? Kol kas lie­ka tik spė­lio­ti. Kai ku­rie lei­di­niai tvir­ti­na, kad au­to­bu­sas lė­kė per­ne­lyg grei­tai, nors tu­ ne­lio ruo­že grei­tis ri­bo­ja­mas iki 100 km/val. Ty­rė­jai pa­brė­žė, kad šį fak­tą teks nu­sta­ty­ti. Gel­bė­to­jai at­me­tė ver­si­ją, kad vai­ruo­to­jas ga­lė­jo už­mig­ti, nes au­to­bu­sas bu­vo ką tik iš­va­žia­vęs iš ku­ror­to, be to, vai­ruo­to­jai, pa­ sak ty­rė­jų, bu­vo pail­sė­ję. Ga­liau­siai klaus­ta, gal­būt tu­ ne­lio konst­ruk­ci­ja ga­lė­jo nu­lem­ ti ne­lai­mę? Nes au­to­bu­sas įsi­rė­žė į ava­ri­niam su­sto­ji­mui skir­tą ap­ sau­gi­nę sie­ne­lę. Ta­čiau švei­ca­rų eks­per­tai tvir­ ti­no, kad tu­ne­lis bu­vo pa­sta­ty­tas ne­se­niai ir ati­ti­ko vi­sus sau­gu­ mo stan­dar­tus. Tie­sa, jie pa­brė­ žė, jog aiš­kin­sis, ar tu­ne­ly­je už­te­ ko švie­sos. Re­mian­tis liu­di­nin­kų pa­ro­dy­ mais, au­to­bu­sas po­sū­ky­je ga­lė­ jo už­va­žiuo­ti ant kelk­raš­čio. Po smū­gio trans­por­to prie­mo­nė ta­ po ne­val­do­ma ir rė­žė­si į sie­ną. BNS, AFP inf.

„„Drau­gai: B.Oba­ma ir D.Ca­me­ro­nas nu­ta­rė da­lį lais­vo lai­ko pra­leis­ti krep­ši­nio rungtynėse. 

Nus­ku­bė­jo pas tik­rą drau­gą

Ypa­tin­gi san­ty­kiai? Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ro Da­vi­do Ca­ me­ro­no vi­zi­tas JAV – šil­tas, kaip nie­ka­da. Ar dėl to, kad Eu­ro­ po­je bri­tų mi­nist­ras pir­mi­nin­kas ne­tu­ri daug drau­gų? Svar­būs klau­si­mai

Ka­dai­se Lon­do­nas bu­vo iš­ti­ki­ miau­sias Va­šing­to­no są­jun­gi­nin­ kas. Kar­tais pa­šai­piai sa­ky­ta, kad bu­vęs bri­tų prem­je­ras To­ny Blai­ ras bu­vo gal­va že­miau nei ko­le­ga Geor­ge’as W.Bus­has. B.Oba­mai atė­jus į val­džią san­ty­ kiai pa­ki­to. JAV dė­me­sį nuo Eu­ro­ pos nu­krei­pė į Ry­tų Azi­ją, tad bri­tai ne­bu­vo to­kie svar­būs, kaip pla­nuo­ jant ka­ri­nes in­va­zi­jas į Af­ga­nis­ta­ ną ir Ira­ką. Bent jau nie­kas ne­siė­mė san­ty­kių drą­siai va­din­ti ypa­tin­gais. Vis dėl­to D.Ca­me­ro­nas ir B.Oba­ ma nu­ta­rė pa­ro­dy­ti, kad abi ša­lys žen­gia ko­ja ko­jon. Va­šing­to­ne su­si­ti­kę abu ly­de­riai ap­ta­rė Ira­no bran­duo­li­nės pro­gra­mos ir Af­ga­nis­ta­no stra­te­gi­jos klau­si­mą, taip pat ap­si­keis­ta nuo­ mo­nė­mis dėl kri­zės Si­ri­jo­je. B.Oba­ma ir D.Ca­me­ro­nas su­ta­rė, kad Af­ga­nis­ta­ne ne­bus stai­gių nu­ ma­ty­tos stra­te­gi­jos po­ky­čių. Tie­sa, B.Oba­ma pir­mą­kart pa­reiš­kė, kad NA­TO ki­tais me­tais Af­ga­nis­ta­ne pe­reis prie pa­gal­bi­nio vaid­mens. „Šia­me eta­pe ne­si­ti­kiu, kad im­ si­mės kaip nors stai­giai keis­ti da­bar tu­ri­mą pla­ną“, – pa­brė­žė B.Oba­ma. Krep­ši­nio rung­ty­nės

„„Klau­si­mas: ar šio tu­ne­lio konst­ruk­ci­ja ga­lė­jo lem­ti tra­giš­ką ava­ri­ją? 

AFP nuo­tr.

AFP nuo­tr.

Nors D.Ca­me­ro­nas ofi­cia­liai nė­ra Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vas, nes juo lai­ko­ma ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II, jis Va­šing­to­ne bu­vo su­tik­tas kaip nie­ ka­da po­mpas­tiš­kai.

Vis dėl­to per vi­zi­tą ne­trū­ko ir neo­fi­cia­lių ren­gi­nių. Kai B.Oba­ma ke­lia­vo po Eu­ro­pą, už­su­kęs į Bri­tų sa­las JAV va­do­vas su D.Ca­me­ro­ nu sky­rė lai­ko keps­niams kep­ti, o da­bar B.Oba­ma nu­ta­rė sa­vo ko­le­ gą pa­kvies­ti į krep­ši­nio rung­ty­nes. Per jas abu go­džiai val­gė B.Oba­ mos mėgs­ta­mus grei­to­jo mais­to su­muš­ti­nius.

Man la­biau­siai į akis krin­ta trys Ba­rac­ko sa­vy­bės – tvir­ty­bė, mo­ra­li­nis au­to­ri­te­ tas ir iš­min­tis.

Re­gis, su­si­ti­ki­mas bu­vo pa­na­ šus į dvie­jų drau­gų, o ne į vals­ty­ bės va­do­vų. Beje, bri­tų spau­dai pro akis ne­ pras­ly­do tai, kad abie­jų ša­lių va­ do­vų žmo­nos to­li gra­žu ne­pri­mi­nė dvie­jų drau­gių. Tiek Mi­chel­le Oba­ma, tiek Sa­ mant­ha Ca­me­ron tar­pu­sa­vy­je bend­ra­vo pa­ste­bi­mai šal­čiau nei B.Oba­ma ir D.Ca­me­ro­nas. Tie­sa, šil­tai abi mo­te­rys tu­rė­jo lai­ko pa­kal­bė­ti tre­čia­die­nio va­ka­rą Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se su­reng­to­ je va­ka­rie­nė­je. Šis ren­gi­nys tu­rė­jo sim­bo­li­zuo­ti abie­jų va­do­vų drau­ gys­tę ir il­ga­me­tę jų vals­ty­bių par­tne­rys­tę.

Žars­tė­si pa­gy­ro­mis

D.Ca­me­ro­nas po su­si­ti­ki­mo ne­gai­ lė­jo pa­gy­rų ko­le­gai. Jis pa­reiš­kė, kad JAV pre­zi­den­tas iš nau­jo nu­sta­tė „vi­so lais­vo­jo pa­ sau­lio mo­ra­li­nį au­to­ri­te­tą“. „Man la­biau­siai į akis krin­ta trys Ba­rac­ko sa­vy­bės – tvir­ty­bė, mo­ ra­li­nis au­to­ri­te­tas ir iš­min­tis, – D.Ca­me­ro­nas sa­kė per ofi­cia­lią va­ ka­rie­nę. – Stip­ry­bė, nes Ba­rac­kas bu­vo stip­rus, kai rei­kė­da­vo ap­gin­ti na­cio­na­li­nius in­te­re­sus. Va­do­vau­ jant pre­zi­den­tui B.Oba­mai ame­ri­ kie­čiai pri­čiu­po bin La­de­ną.“ D.Ca­me­ro­nas pri­dū­rė: „Ba­rac­kai, man gar­bė va­din­ti ta­ve są­jun­ gi­nin­ku, par­tne­riu ir drau­gu.“ O B.Oba­ma D.Ca­me­ro­ną ir jo žmo­ną Sa­mant­hą gy­rė už jų ryž­tą 2009 m. ne­te­kus ma­ža­me­čio sū­ naus Iva­no, ku­ris sir­go ce­reb­ri­niu pa­ra­ly­žiu­mi ir epi­lep­si­ja. B.Oba­ma taip pat pa­brė­žė, jog bend­rau­da­mas su D.Ca­me­ro­nu įsi­ ti­ki­no, kad jis „yra toks par­tne­ris, ko­kį no­ri­si tu­rė­ti sa­vo pu­sė­je“. „Aš juo pa­si­ti­kiu. Jis vi­sa­da kal­ ba tai, ką da­ro, ir da­ro tai, ką kal­ ba. Įž­vel­giau jo cha­rak­te­rį. Ma­ čiau jo at­si­da­vi­mą žmo­giš­ka­jam oru­mui Li­bi­jo­je, – sa­kė JAV pre­zi­ den­tas. – Pa­sa­ky­siu dar šį tą, Da­ vi­dai: mes vi­si ma­tė­me, kaip tu, bū­da­mas tė­vas, kar­tu su Sa­mant­ha pa­ro­dei stip­ry­bę, ku­rią ne­ dau­ge­liui iš mū­sų ka­da nors teks pa­tir­ti.“ „Dai­ly Mail“, AFP, BNS inf.


11

penktADIENIS, kovo 16, 2012

12p.

Mask­vos Di­džio­jo teat­ro gast­ro­lės.

pramogų

pramogualeja@kaunodiena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Kadrai iš filmo „Daiktų apsėsti“

Lie­tu­viai žiū­ro­vus vi­lios prem­je­ro­mis

Ką tik Vil­niu­je pra­si­dė­jęs „Ki­no pa­va­sa­ ris“ ko­vo pa­bai­go­je at­ke­liaus ir į Kau­ną. Tarp at­ve­ža­mų fil­mų – ir lie­tu­viš­kų juos­tų prem­je­ros. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Fil­mas apie A.Žeb­riū­ną

Iš fes­ti­va­ly­je pri­sta­to­mų 15 lie­tu­viš­ kų prem­je­rų Kau­ną pa­sieks tik trys: Mi­ko Žu­kaus­ko ir Gin­ta­rės Va­le­vi­ čiū­tės „Die­vas su­kū­rė vis­ką, iš­sky­ rus ki­li­mą“, Ol­gos Šus­te­rio­vės „Jei ne tu“ ir Li­no Au­gu­čio „Vie­nin­te­lis, ne­pa­kar­to­ja­mas ir pa­sku­ti­nis“. Pas­ta­ra­sis fil­mas – duok­lė lie­tu­ vių ki­no re­ži­sie­riui Arū­nui Žeb­riū­ nui. Tai su­si­ti­ki­mas su maest­ro ir tais žmo­nė­mis, ku­rie drau­ge su juo kū­rė nuo­sta­bią ki­no is­to­ri­ją.

Li­nas Au­gu­tis:

A.Žeb­riū­nas vis dar ku­ria ir tik­riau­siai kurs iki pa­bai­gos. Jis ku­pi­nas idė­jų. „A.Žeb­riū­nas vis dar ku­ria ir tik­ riau­siai kurs iki pa­bai­gos. Jis ku­pi­ nas idė­jų, – va­kar vy­ku­sio­je spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je į klau­si­mą, ką nau­ja su­ži­no­jo apie le­gen­di­nį re­ ži­sie­rių, sa­kė do­ku­men­ti­nio fil­mo „Vie­nin­te­lis, ne­pa­kar­to­ja­mas ir pa­ sku­ti­nis“ au­to­rius. L.Au­gu­tis tei­gė, kad prie A.Žeb­riū­ no priei­ti sun­ku. „Jis ne bet ką pri­si­ lei­džia. No­rė­da­mas bū­ti prie jo tu­ri pri­si­min­ti, kad jis yra maest­ro, o tu – mo­ki­nys“, – sa­kė fil­mo re­ži­sie­rius. Ser­gan­tys, bet lai­min­gi žmo­nės

Du į Kau­ną at­ve­ža­mus lie­tu­viš­kus prem­je­ri­nius fil­mus jungia no­ras pa­sa­ko­ti apie ne­ga­lią tu­rin­čių ar ser­ gan­čių žmo­nių li­ki­mus. Vis dėlto šių juos­tų pa­grin­di­nė te­ma nė­ra li­ga. Pa­tys kū­rė­jai tei­gė no­rė­ję pa­ro­dy­ ti tų žmo­nių gy­ve­ni­mo džiaugs­mą.

Vie­nas to­kių yra O.Šus­te­rio­ vės fil­mas „Jei ne tu“. Tai dvie­jų – 25-erių ir 26-erių – vai­ki­nų, tu­rin­ čių pro­ti­nę ne­ga­lią, is­to­ri­ja. „Šis fil­mas – frag­men­tas iš jų gy­ ve­ni­mo. Jie gy­ve­na žmo­nių, tu­rin­ čių pro­ti­nę ne­ga­lią, glo­bos na­muo­ se. Jie abu įsi­my­lė­ję vie­ną mer­gi­ną. Tai siu­že­ti­nė is­to­ri­ja. No­rė­jau pa­ ro­dy­ti jų gy­ve­ni­mą ir pa­čius žmo­ nes iš ki­tos pu­sės. Ne ne­ga­lią. Jų kas­die­ny­bę, kaip jie, skir­tin­gai nei mes, mo­ka džiaug­tis gy­ve­ni­mu“, – kal­bė­jo re­ži­sie­rė. Ki­tas į šią ka­te­go­ri­ją pa­ten­kan­ tis fil­mas yra M.Žu­kaus­ko ir G.Va­ le­vi­čiū­tės „Die­vas su­kū­rė vis­ką, iš­sky­rus ki­li­mą“. Jis pa­sa­ko­ja apie Li-Frau­me­ni – re­to ge­ne­ti­nio sind­ ro­mo pa­lies­tus žmo­nes. Re­ži­sie­riai tvir­ti­no no­rė­ję ak­cen­tuo­ti ne li­gą, o kal­bė­ti apie tų žmo­nių gy­ve­ni­mą. D.Flet­che­rio de­biu­tas

Ta­rp Kau­ną pa­siek­sian­čių fil­mų – ir lie­tu­vių sa­vu lai­ko­mo bri­tų ak­ to­riaus Dex­te­rio Flet­che­rio re­ži­sū­ ri­nis de­biu­tas. Guy Rit­chie juos­tos „Lok, stauk ar­ba šauk“ žvaigž­dės, re­ži­sie­rės Da­lios Ibel­haup­tai­tės vy­ro pa­var­ dė pui­kuo­ja­si fil­mo „Pa­šė­lęs Bi­las“ (angl. – „Wild Bill“) tit­ruo­se. Pui­ kiai pres­ti­ži­nių ki­no fes­ti­va­lių įver­ tin­to re­ži­sū­ri­nio de­biu­to prem­je­ra „Ki­no pa­va­sa­ry­je“ nu­ma­ty­ta anks­ čiau nei Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. „Pa­šė­lęs Bi­las“ pa­sa­ko­ja apie vy­ rą, ku­ris taip ir ne­suau­go, bei ber­ niu­ką, ku­ris bu­vo pri­vers­tas suaug­ ti pir­ma lai­ko. Po aš­tuo­ne­rių me­tų, pra­leis­tų ka­lė­ji­me, Bi­las grįž­ta į sa­vo na­mus, ku­riuo­se ran­da sa­vo 11 ir 15 me­tų sū­nus, mo­ti­nos pa­lik­tus li­ki­ mo va­liai. Il­gai ne­ma­ty­tas tė­vas su­ tin­ka­mas su pyk­čio kar­tė­liu, tačiau so­cia­li­nės rū­py­bos su­si­do­mė­ji­mas šia šei­ma pri­ver­čia Bi­lą ku­riam lai­ kui pa­si­lik­ti na­muo­se.

Ats­to­vaus skir­tin­goms pro­gra­moms Iš 200 Vil­niu­je pri­sta­to­mų „Ki­no pa­ va­sa­r io“ fil­mų Kau­ną pa­sieks ge­ro­ kai ma­ž iau – 34. Tarp jų yra ne vie­ nas dė­me­sio ver­tas kū­ri­nys, pri­klau­ san­tis ki­no meist­rų ran­koms: Mi­ke’o Leigh „Dar vie­ne­r i me­tai“, Wer­ne­rio Her­zo­go „Gi­lyn į pra­ra­ją“, Kim Ki-du­ ko „Ari­rang“.

At­ve­ža­mi fil­mai iš pro­g ra­mų „Lie­tu­ vių fil­mai. Prem­je­ros“, „Ame­ri­kos ne­ prik­lau­so­mas ki­nas“, „Ak­tua­lio­ji do­ ku­men­t i­ka“, „Kri­t i­k ų pa­si­r in­k i­mas“, „Meist­rai“, „VIA­SAT ko­me­d i­jų fes­t i­ va­lis“ bei iš pa­g rin­di­nės ir kon­kur­si­ nių pro­g ra­mų „Ho­ri­zon­tai“ ir „Nau­ja Eu­ro­pa – Nau­ji var­dai“.

alėja


12

penktADIENIS, kovo 16, 2012

pramogų alėja

Trys ba­le­tai per vie­ną va­ka­rą

Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos ba­ le­to is­to­ri­jo­je per vie­ną va­ ka­rą žiū­ro­vai ga­lės iš­vys­ ti net tris įspū­ din­gus ba­le­to pa­sta­ty­mus: „Ša­che­re­za­ da“, „Fau­no po­pie­tė“ ir „Po­lo­vie­čių šo­kiai“.

Bran­giau­sio vi­sų lai­kų Mask­vos Di­ džio­jo teat­ro spek­tak­lio „Kor­sa­ras“ gast­ro­lių ren­gė­jai pri­sta­to nau­ją – ne ma­žiau įspū­din­gą pro­jek­tą. Ba­lan­džio 21 d. į Lie­tu­vą Mask­vos Di­džio­jo teat­ro žvaigž­dės at­vyks­ta su Krem­liaus ba­le­tu ir tri­mis įspū­ din­gais pa­sta­ty­mais, ku­riuos žiū­ ro­vai iš­vys per vie­ną va­ka­rą. „Tai spek­tak­liai, ku­riems sto­vė­ da­mi plo­jo iš­le­pin­ti ba­le­to ger­bė­jai nuo Pa­ry­žiaus iki Niu­jor­ko. Pro­jek­ tas uni­ka­lus tuo, kad žiū­ro­vai mo­ka už vie­ną bi­lie­tą, o pa­ma­to įspū­din­ giau­sius tri­jų spek­tak­lių mo­men­ tus“, – kal­bė­jo pro­jek­to ren­gė­jai. „Ša­che­re­za­da“, „Fau­no po­pie­tė“ ir „Po­lo­vie­čių šo­kiai“ – re­tai Lie­ tu­vos teat­rų sce­no­je ro­do­mi spek­ tak­liai. „Tai uni­ka­li ga­li­my­bė iš­vys­ ti šiuos kla­si­ki­nio ba­le­to še­dev­rus. Ir dar per vie­ną va­ka­rą“, – sa­kė buvusi il­ga­me­tė Lie­tu­vos na­cio­na­ li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro ba­le­to me­no va­do­vė Tat­ja­na Se­du­no­va.

„„Di­din­ga: ba­le­to pa­sta­ty­mai daro įspū­dį tiek sce­nog­ra­fi­ja, tiek dėl juo­se šo­kan­čių ar­tis­tų pa­var­džių.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimė­ kite Dianos Peter­ freund knygą „Labas rytas“.

Ką tik iškepta pramoginės ryto lai­ dos prodiuserė Bekė Fuler prisivi­ lioja legendinį žinių vedėją Maiką Pomerojų. Tiesa, Maikas kategoriš­ kai atsisako taukšti apie madą, orą ar liežuvauti apie garsenybes. Tai jis palieka daryti savo nepakenčiamai partnerei, buvusiai grožio karalienei Kolinai Pek. Kol laidos vedėjai riejasi, Bekė užmezga romaną su žaviu pro­ diuseriu Adamu Benetu. Darbo pro­ blemos vis nesibaigia, o Maiko ir Ko­ linos konfliktai tiesioginiame etery­ je tik aštrėja. Bekei tenka grumtis dėl ryto laidos likimo, darbo, reputacijos ir netgi meilės...

Kryžiažo­ dį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, kovo 20 d.

Tai spek­tak­liai, ku­ riems sto­vė­da­mi plo­ jo iš­le­pin­ti ba­le­to ger­bė­jai nuo Pa­ry­ žiaus iki Niu­jor­ko.

Dar nie­ka­da Lie­tu­vos are­no­ se nė­ra pa­si­ro­džiu­sios ryš­kiau­sios pa­sau­lio ba­le­to žvaigž­dės. Vien Ni­ ko­la­jaus Cis­ka­ri­dzės var­das yra sa­ vo­tiš­kas ko­ky­bės ženk­las: tai ba­le­ to ar­tis­tas, ku­rio var­das jau se­niai ta­po ta­len­to, ge­bė­ji­mų ir pro­fe­sio­ na­lu­mo si­no­ni­mu. „Ma­lo­nu su­grįž­ti į Lie­tu­vą. Jūs tu­ri­te ypa­tin­gą pub­li­ką. Ži­nau, kad „Kor­sa­rą“ ga­lė­jo pa­ma­ty­ti vos 2 000 žmo­nių, bi­lie­tai bu­vo iš­pirk­ ti per dvi sa­vai­tes. Tai sa­vo­tiš­ka duok­lė tiems, ku­rie tą­syk ne­pa­ma­ tė įspū­din­giau­sio Mask­vos Di­džio­ jo teat­ro ba­le­to“, – kal­bė­jo pa­sau­ ly­je pri­pa­žin­tas ba­le­to ar­tis­tas. Į Lie­tu­vą ba­le­to tru­pė at­vyks iš kar­to po gast­ro­lių Ita­li­jo­je, po to lau­kia Pa­ry­žius ir ki­ti di­die­ji pa­ sau­lio mies­tai. Gast­ro­lių gra­fi­kas toks įtemp­tas, kad tru­pė pa­si­ro­ dy­mus už­sie­ny­je pla­nuo­ja dve­jiems me­tams. Ke­liais vil­ki­kais bus at­vež­tos tri­ jų spek­tak­lių de­ko­ra­ci­jos ir kos­tiu­ mai. Vien jų – be­veik pu­sė šim­to. Spek­tak­liai ža­vi už­mo­ju, nes ro­ domi tik pa­čio­se di­džiau­sio­se sce­ no­se: teat­ruo­se bū­tų sun­ku iš­gau­ti no­ri­mą di­din­gu­mo efek­tą. Šio spek­ tak­lio tech­ni­nė pu­sė yra pa­ti su­dė­ tin­giau­sia. Vien de­ko­ra­ci­joms pa­ka­ bin­ti rei­kės įreng­ti dau­giau nei pu­sę šim­to spe­cia­lių stry­pų. Nė vie­na­me pa­sau­lio mies­te šie pa­sta­ty­mai ne­su­lau­kė nė men­ kiau­sios kri­ti­kos. Ko­dėl? „Ru­sų ba­le­tas iki šiol dik­tuo­ja pa­sau­lio ba­le­to ma­das, o į pir­mo ryš­ku­mo žvaigž­des ly­giuo­ja­si ba­le­to ta­len­tai. Spek­tak­lio me­no va­do­vo A.Lie­pos kū­ry­bi­nė iš­mo­nė ža­vi griež­čiau­sius kla­si­ki­nio me­no kri­ti­kus“, – kal­bė­ jo T.Se­du­no­va. KD inf.

kas: „Šimt­me­čio ba­le­tai“ su­ ryš­kiau­sio­mis Mask­vos di­džio­jo teat­ro žvaigž­dė­mis.­ kur: „Žal­gi­rio“ are­no­je.­ kada: Ba­l an­džio 21 d. 19 val.


13

Penktadienis, kovo 16, 2012

Skelbimų ir prenumeratos skyrius! Nuo ankstyvo ryto. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–17 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������������������������������������������������� 13 Paslaugos� ����������������������������������������������������������������������������������� 13, 14 Įvairūs�������������������������������������������������������������������������������������������� 14, 15 Karščiausi kelionių pasiūlymai�������������������������������������� 15 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������� 15 Parduoda������������������������������������������������������������������������������������ 15, 16 Kviečia������������������������������������������������������������������������������������������ 15, 17 Perka� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Pamesta���������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Dovanoja� ������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Rasta������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17 Informuoja��������������������������������������������������������������������������������������� 17 Vikingų loto������������������������������������������������������������������������������������� 17 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

UAB „Transmiva“ ieško vairuotojų-ekspeditorių. Reikalingos C, CE kategorijos. Kreiptis tel. (8 37) 44 11 55, 44 11 48, 8 676 23 382.

DARBo skelbimai

916149

Siūlo darbą Baldų gamybos įmonei reikalingas patyręs suvirintojas, mokantis virinti argonu. Tel. 8 699 65 740. 925753

Besiplečiančiam kepyklėlių tinklui reikalingos (-i) konditerės (-iai)-kepėjos (-ai). Turintiesiems patirties siūlome gerą atlyginimą. Tel. 8 655 25 628, juvigaa@ gmail.com. 926086

Ieškome pagalbinių darbuotojų. Tel. 8 610 11 959.

926754

Įmonei reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai (B, C kat.). Kreiptis zilvinas.degutis@kika.lt, tel. 8 618 36 137. 925093

Konditerijos cechui Voškonyse reikalinga (-as) gamybos vadovė (-as). CV siųsti info@ setrida.lt.

UAB „Betono centras“ ieško betono siurblio operatoriaus dirbti Kaune. Savo CV prašom siųsti adresu a.bielskis@betonocentras.lt. 924454

UAB „Dovaina“ reikalinga buhalterė (-is)apskaitininkė (-as), mokanti dirbti programa „Pragma“. Darbas Kaišiadorių rajone, darbo laikas 8–17 val., iš Kauno į darbą vežame. CV siųsti jurate@dovaina.lt, teirautis tel. (8 346) 46 618. 926375

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: budintys elektrikai (atlyginimas nuo 1500 iki 1800 Lt); CE kat. vairuotojai moliui vežti (atlyginimas nuo 1200 iki 1500 Lt). Tel. 8 619 42 960. 926957

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 924556

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 740 086, 8 609 07 201.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www. slifavimas.info.

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

926583

922809

917004

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 919677

Medikų

Reikalingas skardininkas ir pagalbinis darbininkas. Legalus darbas Kaune ir Kauno apskrityje. Tel. 8 650 87 543. 926687

Reikalingas tekintojas įmonėje, dirbančioje hidraulikos srityje. Tel. 8 611 18 185. 926673

Reikalingi fasado šiltintojai. Tel. 8 685 01 565. 925392

Reikalingi krovėjai dirbti autolaužyne. Tel. 8 614 63 722. 924343

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 656 93 987. 926973

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 922736

Reikalingi pastatų šiltintojai, mokantys dėti dekoratyvinį tinką. Tel. 8 685 01 565. 924192

Reikalingi pastatų šiltintojai, mokantys dėti dekoratyvinį tinką. Tel. 8 685 01 565. 918857

Reikalingi: pardavėjai, sandėlininkai, komplektuotojai, vairuotojai (B, C, E kat.), gamybos, apsaugos darbuotojai, fasuotojai. Tel. 8 674 57 008. 926042

Reikalingos (-i) žuvies, mėsos skyriaus pardavėjos (-ai) ir kasininkės (-ai). IKI Girstupis, Kovo 11-osios g. 22, Tel. 8 656 08 246. 925952

Restoranui Senamiestyje reikalingas virėjas (-a). Tel. 8 699 14 211, 8 699 87 431. 926828

Siuvimo įmonei UAB „Netmira“ reikalingos siuvėjos (-ai). Tel. 8 656 53 556, (8 37) 328 120. 926541

„Biofirst“ klinikoje kovo mėn. su „Eurovaistinės“ kortele „Medus“ taikoma 20 proc. NUOLAIDA endokrinologo konsultacijoms su echoskopijomis. ENDOKRINOLOGĖS Audronės Rutkauskienės profesinio domėjimosi kryptys: skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, antinksčių ligos, hipofizės ligos, metaboliniai sutrikimai (osteoporozė, metabolinis sindromas), ginekologinė endokrinologija (menstruacinio sindromo sutrikimai, hiperandrogenizmas, klimakterinis laikotarpis). Studentų g. 37, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 925426

Alkoholizmo, narkomanijos gydymas. Išblaivinimas, pagirių ir abstinencijos gydymas. Kvalifikuota anonimiška pagalba. „Gintarinė klinika“, Baltų pr. 137F, tel. (8 37) 366 574, 8 634 47 298. 922104

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

917480

Pagal unikalią G.Šičko metodiką padedame sulieknėti – normalizuoti kūno svorį ir tapti laisviems nuo streso ir išgyvenimų. Užsiėmimų pradžia 2012 03 19. Metodika visiškai natūrali, be jokių maisto papildų. Tel. 8 670 97 959. www.laisvi.lt. 927114

Skubiai reikalingos moteriškų pėdkelnių mezgėjos. Mezgimo mašinos „Sabina-3“. Darbas Aleksote, Kaune. Atlyginimas pagal išdirbį. Tel. 8 659 70 767.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Statybos įmonei dirbti Kaune reikalingi pamatų betonuotojai (betonuotojai) ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 07 749.

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

925354

925920

Statybos įmonei reikalingi BETONUOTOJAI, BETONUOTOJŲ BRIGADOS. Kontaktinis tel. 8 620 84 733.

921931

917135

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 926096

Statybų darbams Maskvoje reikalingi: mūrininkai, betonuotojai, įv. profilio technologai, konstruktoriai, vyr. mechanikai ir vyr. energetikai. Vizos, kelionė, apgyvendinimas, maitinimas – nemokamai. Pradinis atlyginimas 4000–7000 Lt. Dėl ANKETOS kreiptis grazina@adversitus.lt. Tel. (8 5) 240 0766. 925035

Buitinės technikos remonto „AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 922048

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 915567

914219

925369

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

925660

925859

Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363.

Remontuojame butus, namus, sodybas. Atliekame visą vidaus apdailą. Tel. 8 607 22 667.

Taisome kompiuterių programas ir tech. dalį, išmaniuosius telefonus, monitorius, spausdintuvus. Atrišame žaidimų kompiuterius XBOX360, PSP ir kt. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 894018

Akcija – antivirusinių diegimui. Kompiuterių programinis ir tech. remontas, tinklų diegimas, lituojame. Kaune atvykstame nemokamai. Tel. 8 611 40 917. 926447

926388

Elektriko paslaugos, įvadų įrengimas, gedimų šalinimas, automatų, šviestuvų, šakutės lizdų montavimas. Patirtis, kokybė, nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

925137

Elektros darbai. Apsaugos, videosistemos. Taupaus apšvietimo sprendimai. Nedidelės kainos, kokybė, garantijos. Tel. 8 687 98 087. 918364

Statybos, remonto AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 926252

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt.

921734

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 550 Lt; 3 dalių kambario – nuo 720 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 914981

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Staliaus ir dažymo darbai. Meistro pagalba, konsultacija, garantija. Tel. 8 605 28 527. 924249

Atlieka vidaus remonto ir smulkius apdailos darbus. Tel. 8 685 65 072, Aruunass@ info.lt.

Automobilininkams

926837

924574

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740.

927169

923733

Nugaros skausmų diagnostika ir gydymas: manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, kineziterapijos seansai su RedCord sistema, teipavimas, masažai. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt.

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456.

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953.

Plytelių klijavimas, gipskartonio montavimas, dažymas ir kiti darbai. Tel. 8 648  62 352.

Kompiuterininkų

917995

924397

916195

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

925154

Paslaugos

920735

NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS, nuotekų valymo įrenginių, lauko ir kilnojamųjų tualetų aptarnavimas, VAMZDYNŲ PLOVIMAS, atkimšimas. Išrašome dokumentus. Tel. 8 619 42 770.

Dažytoja dažo, glaisto, tapetuoja, dekoruoja, dengia sienas vidaus, reljefiniu, Venecijos struktūriniu tinku. Aliejiniais dažais nedažo. Tel. 8 674 94 683, 8 606 21 878.

925982

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“.

919223

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

926235

Atliekame elektros instaliacijos darbus namuose, butuose ir pramoniniuose objektuose. www.elektrikupaslaugos.lt. Tel. 8 616 39 516, e. paštas elektrikupaslaugos @gmail.com. 924060

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas, kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 917397

Atliekame visus santechnikos darbus: vandentiekis, šildymas, vidaus ir lauko kanalizacija, prietaisų sumontavimas, remontas. Tel. 8 699 77 162.

Fasado šiltinimas vata, putplasčiu. Dekoratyvinio tinko dėjimas. Patirtis. Kokybė. Yra pastoliai. Tel. 8 671 94 173. 925193

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 926683

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 915453

Gręžiame skyles per mūrą, betoną, akmenį. Atliekame santechnikos, apdailos ir kitus statybos darbus. Tel. 8 675 17 370, 8 681 81 018. 920509

925556

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 926571

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 678 24 460. 926079

Santechnikos darbai jums patogiu laiku. Tel. 8 689 13 300, 711 659.

921911

Santechnikos darbai. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785, e. paštas bmwgulbe@ gmail.com. 917749

SAULĖS ELEKTRINĖS. Dyzeliniai elektros generatoriai. Šilumos siurbliai. Saulės kolektoriai. Vėdinimas – rekuperacija. Tel. 8 603 18 700, www.energitechas.lt. 926733

Siurbiame nuotekas. Plauname lauko vamzdynus. Tel. 8 670 12 205.

914026

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Stogų dengimas, rekonstrukcija, skardinimas. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kokybės garantas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

Stogų dengimo, skardinimo darbai. Medinių karkasų ir fasadų montavimas. Tel. 8 609 42 802.

Kasu šulinius, vietinę kanalizaciją. Valau ir gilinu šulinius. Surandu vandens gyslą. Suorganizuoju žiedų atvežimą. Tel. 8 676 67 428.

Suvirinimo elektra darbai. Betonavimas. Pamatai. Gaminame, restauruojame tvoras, stulpus, vartus. Tel. 341 102, 8 614 64 490, 8 600 06 675. www.suvirintojas.tk.

900918

922589

925666

926821

927089

925117

KLOJU TRINKELES. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 612 57 167. 926155

Kokybiškai klijuoju plyteles, tapetuoju, glaistau, dažau, dedu laminatą, parketlentes. Patariu ir padedu nupirkti medžiagas. Tel. 8 610 72 920. 925467

Kvalifikuotai atlieku staliaus darbus: dedu spynas, reguliuoju plastikinius langus, montuoju sienines spintas, gaminu virtuvės baldus. Tel. 8 698 71 453. 924359

917370

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369.

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

Moterys dažytojos dažo, glaisto, tapetuoja butus ir įvairias patalpas. Tel. 8 603 93 662.

917348

926312

Renovuojame senus stogus. Šiltiname sienas. Atliekame skardinimo, fasado darbus. Tel. 8 689 72 892.

926774

924158

Vidaus įrangos Gaminu ir montuoju medinius laiptus, palanges. Tel. 8 603 65 248. 926036

Roletai, visų rūšių žaliuzės gamintojo kainomis. Matavimas, montavimas nemokamas. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@ fajetonas.lt. 920588

Baldžių Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 921648

Nukelta į 14 p.


14 2

Penktadienis, kovo 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

Paslaugos Baldžių

926707

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 917037

Gaminame nestandartinius baldus: spintas su stumdomomis durimis, slenkančias pertvaras, drabužines, virtuvės ir kt. baldus. Tel. 8 677 85 201.

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedžius. Tel. 8 611 45 542. 925737

924676

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 923656

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 925220

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija. Gaminame išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

920419

Kitos

Įvairūs UAB „Trys berželiai“ akcininkams! Pranešame, kad UAB „Trys berželiai“ (įmonės kodas 133522170, buveinė Taikos pr. 113, Kaunas) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2012 m. balandžio 18 d. 14 val. Susirinkimo dienotvarkė: 1. Metinis pranešimas. 2. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 3. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. 4. Kiti klausimai. Susirinkimo vieta – Taikos pr. 113, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia 2012 m. balandžio 18 d. 13.30 val. Turėti akcininkų pažymėjimus. 926326

Nuomoja Dviejų kambarių butą R.Kalantos g., Petrašiūnuose. Tel. 8 633 87 986.

926832

Išnuomojamas 2 kambarių butas Aleksote, Fredoje, Vinčų g. (nepereinami kambariai su kai kuriais baldais). Kaina 250 Lt + mokesčiai. Tel. 8 677 92 886. 924887

Išsinuomoja

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 916951

Medžių pjovimas; genėjimas; gyvatvorių karpymas; vaismedžių genėjimas; miško valymas; kelmų šalinimas. UAB „Aplinkos darbai“. Tel. 8 655 55 800. 906938

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 925527

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 918000

Pavojingų medžių šalinimas, vaismedžių genėjimas, kelmų frezavimas, didelių medžių persodinimas. Tel. 8 645 34 444.

„IVECO“, „MAN“ savivarčiais atvežame iki 12 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

926176

Atvešiu akmenų, atsijų, žvyro, smėlio, juodžemio, savivarčio su kranu paslaugos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 922946

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 925929

Atvežame molio, žvyro, statybinio laužo, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 920490

Garažą Šiaurės pr., prie OLMIO parduotuvės (su duobe). Tel. 8 608 66 993.

GENIME IR PJAUNAME MEDŽIUS

917071

Ūkininkas išsinuomotų ŽŪP žemės Kauno, Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės r. Tel. 8 611 54 462, e. paštas audrius1977@ gmail.com.

Gabenimai

Akcininkams!

926432

Tel. 796 732, 8 699 11 038 darbo dienomis 8–16 val.

Kiti

921682

926517

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068.

Išsinuomočiau butą, namą, patalpas Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 659 03 053.

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, statybinio laužo, iki 7 tonų. „Bobcat“ nuoma. Tel. 8 657 68 660. 925411

Atvežame žvyro, skaldos, juodžemio, smėlio iki 8 tonų. „Bobcat“ nuoma. Tel. 8 699 30 078. 925417

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, 5–11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

925379

Savivarčiais pigiai atvežame iki 25 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių (iki 12 palečių), perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 922075

ĮMONĖ KAUNE (ILGALAIKĖS NUOMOS BŪDU ARBA SU GALIMYBE ĮSIGYTI)

IEŠKO PATALPŲ VEIKLAI VYKDYTI

Pagrindiniai reikalavimai patalpoms: ĩ Dengta rampa automobiliams pakrauti ĩ 200 kv.m 0 +6°C sandėlis ĩ 150 kv.m sausas sandėlis ĩ 200 kv.m dengta patalpa tarai laikyti ĩ Aptvertas kiemas su aikštele automobiliams laikyti ĩ 140 kv.m biuro patalpos ĩ Telefono linijos, internetas ĩ Patogus privažiavimas sunkiajam transportui ĩ Miesto autobusas

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Pabrangimas nuo 15 proc./mėn. Tel. 314 531, skambinti d. d. 9–17 val., „Aujama-credit“. 917903

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 917835

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 917879

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 917857

Kontaktinis asmuo Vidmantas Balsys, tel. 8 612 42 012, e. paštas v.balsys@zpienas.lt

925597

AB „Ūkio bankas“ LT607010400010467777

GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

UAB „Axis Technologies“, vykdydama projektą (kodas VP2-1.3-ŪM-02-K-02-044) „Ardyninės pakuros su katilu bei automatizuota kuro padavimo sistema, kūrenamos alternatyviomis biokuro rūšimis, sukūrimas“, projekto kodas, skelbia konkursą Elektros komponentų, procesų valdymo sistemos pirkimui. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkimo konkurso dokumentus galima gauti pateikus prašymą e. paštu laurencas.raslavicius@axistechnologies.lt arba atsiuntus raštišką užklausimą faksu (8 37) 424 516. Informacija konkurso dalyviams teikiama tel. (8 37) 424 514. Pasiūlymai, parengti pagal konkurso sąlygas, privalo būti pateikti adresu: UAB „Axis Technologies“, Kulautuvos g. 45A, Kaunas. Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas: kovo 29 d. 13 val. Lietuvos laiku. Pirkimų komisijos pirmininkas Giedrius Vaitkevičius

916886

Baigtas rengti žemės sklypo Savanorių pr. 153, Kaune, detalusis planas. Planavimo tikslas: žemės sklypo būdo, pobūdžio keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais. Planavimo organizatoriai: Rasa Simonavičienė ir Teodoras Simonavičius, tel. 8 652 30 661. Detaliojo plano rengėjas: Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras, A.Juozapavičiaus pr. 21–54, tel. (8 37) 209 495. Motyvuoti planavimo pasiūlymai bei pastabos pateikiami raštu detaliojo plano rengėjui ir organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos. Parengto detaliojo plano viešas svarstymas vyks balandžio 17 d. 10 val. A.Juozapavičiaus pr. 21–54, Kaune. Viešas eksponavimas Žaliakalnio seniūnijoje, Partizanų g. 5, Kaune, ne mažiau kaip 10 dienų iki viešo svarstymo datos. 926864

Pradedamas rengti žemės sklypo Dirvos g. 11, Kaune, sklypo planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui. Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams Dirvos g. 11, Kaune, eksploatuoti. Pareiškėjas – Juozapas Algirdas Dainys, tel. 8 604 76 578. Plano rengėjas – Dalius Dainys, tel. 8 699 17 511. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu (plano rengėjo patalpose) ir pareikšti dėl jo pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) galima iki 2012 m. balandžio 6 d. 926658

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

Nukelta į 15 p.


15

Penktadienis, kovo 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs Kiti Informuojame, kad Senųjų Bernatonių k., Raudondvario sen., Kauno r., 2012 03 26 16 val. bus atliekami žemės sklypo Nr. 5270/0016:636 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus asmenis. Matavimus vykdo UAB „Viriga“ (Žaros g. 7, Garliava, Kauno r., tel. 8 686 86 423, e. paštas info@viriga.lt). 926701

Kreditoriams ir suinteresuotiems asmenims! Vadovaujantis LR individualių įmonių įstatymo 11 str. IĮ „Montega“ (į. k. 300566389, buveinės adresas T.Ivanausko g. 238, Kaunas, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas) pertvarkoma į UAB „Montega“, kuri perims visas IĮ „Montega“ teises ir pareigas. Su UAB „Montega“ steigimo dokumentais galima susipažinti T.Ivanausko g. 238, Kaunas. 926927

UAB „KAUNO KOMPROJEKTAS“ informuoja apie rengiamo žemės sklypo K.Baršausko g. 77C, Kaune, detaliojo plano viešą susirinkimą. Planavimo tikslas – suplanuoti žemės sklypą prie esamo pastato-garažo (1G1p, unikalus Nr. 4400-1830-6920) K.Baršausko g. 77C, Kaune, nustatyti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, pobūdį ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinius reikalavimus, atsižvelgiant į pastato pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Detaliojo plano organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės al. 96, Kaunas). Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kauno komprojektas“ (A.Baranausko g. 19/Saulės g. 12, Kaunas). Projekto ekspozicija vyks 2012 m. balandžio 2–16 d. UAB „Kauno komprojektas“ I a. fojė (A.Baranausko g. 19/Saulės g. 12) ir Gričiupio seniūnijos patalpose (Chemijos g. 11, Kaune). Viešas susirinkimas rengiamas 2012 m. balandžio 17 d. 13 val. UAB „Kauno komprojektas“ patalpose (A.Baranausko g. 19/Saulės g. 12, Kaunas). Motyvuotus pasiūlymus ar pageidavimus prašom teikti iki 2012 m. balandžio 17 d. Informacija tel. (8 37) 222 527, 322 268. 926792

Visą kovo mėn. kompleksinė kačių ir šunų vakcinacija – tik 30 Lt. V.Krėvės pr. 97A, tel. 460 002; Raudondvario pl. 184–7, tel. 330 342; Pramonės pr. 14 („Urmas“, Žalioji galerija, 4 salė, 17 vieta), tel. 707 723. 915186

Parduoda

Antstolis Saulius Užkuraitis skelbia Eugenijaus Vaišnoro turto pardavimą iš antrųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodamas dviejų kambarių butas su rūsiu, penktajame aukšte, bendro ploto 40,85 kv. m, esantis Savanorių pr. 196–32, Kaune. Dėl turto apžiūros kreiptis į Eugenijų Vaišnorą, Savanorių pr. 196–32, Kaunas. Turto varžytynės vyks 2012 04 18 11.30 val. I.Kanto g. 22–2, Kaune. Pradinė turto pardavimo kaina 46 200 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2343, esančią AB SEB banke, ar pagal antstolio kvitą dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 4620 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai: apribota disponavimo teisė. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Sauliui Užkuraičiui, esančiam I.Kanto g. 22–2, Kaunas, tel. 423 883, 8 612 23 194, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 926835

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, panoraminiai langai, židinys, sandėliavimo patalpa, nuosava vieta automobiliui, internetas, TV, san. mazgai šildomomis grindimis, su visa arba su daline apdaila). Siūlome už labai konkurencingą kainą. Tel. 8 698 09 808.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – nuolaida iki 200 Lt! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir t.t. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821469

Automobiliai ir detalės Katalizatoriai, DPF, duslintuvai. Pardavimas, pristatymas, keitimas, remontas. Kreiptis tel. 8 650 23 971. 919079

Baldai Išpardavimas! NAUDOTI BALDAI ir kt. iš Vakarų Europos parduotuvėje (1300 kv. m). Nauja siunta. R.Kalantos g. 9, tel. 351 514, 8 612 86 699. www. svetainesbaldai.lt.

Norite parduoti ar išnuomoti būstą – kreipkitės! Nemokama konsultacija NT klausimais! REMAX CEPETAL brokerė Gintarė Meiluvienė. Tel. 8 620 41 930. 924622

Parduodamas mūrinis garažas Aleksote, Antanavos g., prie turgaus (18 kv. m). Rūsys po visu garažu. Elektra. Kaina sutartinė. Tel. 8 612 11 281.

926698

Statybinės medžiagos

926661

Pusę namo Raudondvario pl., tvarkingas, kaina 70 000 Lt. Tel. 8 606 77 385. 925812

Pusę namo Vaidoto g., ramioje vietoje (bendr. pl. 30 kv. m, 6,5 a žemės). Tel. 8 600 40 574.

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 911649

Akmens anglis, ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

926858

925505

16,12 a namų valdos sklypą Kleboniškyje. Galutinis sklypas prie miškelio (elektra, kelias). Tel. 8 693 94 082.

Trijų kambarių butą prie „Urmo“ prekybos miestelio (bendr. pl. 64 kv. m, 9 a. namo VIII a., tvarkingas). Be tarpininkų. Kaina 120 000 Lt. Tel. 8 638 21 037.

2 aukštų gyv. namą Ramučiuose (naujos statybos, nebaigtas, 0,1326 ha sklypas, ribojasi su Zversos upe, visos komunikacijos, kelias). Tel. 8 652 10 464.

Už patrauklią kainą trijų kambarių butą Eiguliuose. Tel. 8 662 28 778.

926504

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 924712

DNB būstas. Teikiame paslaugas norintiesiems parduoti, išnuomoti nekilnojamąjį turtą. E. paštas jolita.geguziene@ dnbbustas.lt, tel. 8 674 31 976. 916929

Dviejų kambarių butą Centre, E.Ožeškie­ nės g. (bendr. pl. 45 kv. m, keturių aukštų plytinio namo IV a.). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 926425

Gyvenamąjį namą su mansarda S.Dariaus ir S.Girėno g. (šildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija – vietinė). Kaina 310 000 Lt. Tel. 8 635 42 249. 926854

Gyvenamosios pask. sklypus (5,5 ir 6 a) Šilainiuose, naujai suformuotame individualių namų kvartale. Komunikacijos arti. Kaina 82 000 Lt. Tel. 8 630 00 439. 926853

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260, e. paštas info@rmtravel.lt

922960

926712

923620

Kitose vietose

926656

Parduodu sodybą (30 a) Anykščių rajone, iki Viešintų ežero 700 m, iki Viešintų mstl. – 0,5 km. Kaina 19 000 Lt. Tel. 8 675 03 868. 923123

Sodą su mūriniu namu SB „Paneriai“, Jonavos r. (bendr. pl. 100 kv. m, 6 arų žemės sklypas). Yra garažas. Galima gyventi žiemą. Kaina 85 000 Lt. Tel. 742 255, 8 626 27 666. 925082

Sodybą už Veliuonos, 55 km nuo Kauno (senas sodas, 100 kv. m, 37 a). Kaina 48 000 Lt (galima išsimokėtinai). Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 672 35 540. 925555

Buitinė technika Buitinė ir garso, vaizdo technika iš Vokietijos. Savanorių pr. 225, Kaunas. Tel. 8 679 53 687.

926168

Egiptas – nuo 1094 Lt (asm.), Malta – nuo 1035 Lt (asm.), Kipras – nuo 1168 Lt (asm.), Maljorka – nuo 1043 Lt (asm.), Rodas – nuo 1062 Lt (asm.), Kosas – nuo 1029 Lt (asm.). AKCIJA! Iki kovo 16 d. visoms vasaros sezono kelionėms autobusu – 15 % nuolaida. Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

918033

Kita Įvairiausi balionai, fejerverkai, šventinė atributika. Mūsų parduotuvėse Kaune: PPC „Molas“, K.Baršausko g. 66A; PC „Savas“, Savanorių pr. 346; PC „Maxima“ Pramonės pr. 29; Centrinė parduotuvė Gedimino g. 26. Dekoravimas iš balionų ir reklaminiai balionai bei suvenyrai. www.baliomanija.lt, www.facebook.com/baliomanija, info@baliomanija.lt. tel. (8 37) 206 857, 8 685 48 375. 904867

925903

922063

AKCIJA! Parduodame amerikietiško ąžuolo pjuvenų BRIKETUS. 1 t kaina 450 Lt (su PVM). Tel. 8 614 30 428. 926913

919745

Atraižos maišuose: pušies, vnt. – 6 Lt; beržo, ąžuolo, vnt. – 7 Lt. Sausos pjuvenos maišuose, vnt. – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 926982

Atvešime baltarusiškų durpių briketų, medienos pjuvenų briketų, saulėgrąžų lukštų briketų. Patiems pasiimant pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 921571

Atvešime beržinių malkų rąstais. Džiovintos ąžuolinės ir kt. malkos. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 918600

2 kambarių butą Utenoje, Taikos g., Aukštakalnio r. (5 a. namo III a., bendr. pl. 48 kv. m, su baldais). Kaina 115 000 Lt. Tel. 8 670 18 551.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Vokiečių, anglų, norvegų, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai. Grupės suaugusiesiems, moksleiviams, vaikams. Ruošiame abitūros ir IELTS egzaminams. Vertimai, kuriuos tvirtina notaras. Daugiau informacijos tel. 209 008, 8 600 82 843. Mus rasite Savanorių pr. 3 (šalia Laisvės alėjos). www.glorialingua.lt.

Kitos prekės

Trijų kambarių butą Aušros g., Žaliakalnyje (2 a. mūrinio namo 1,5 a., bendr. pl. 80 kv. m, po butu dar yra 35 kv. m, 4 sandėliai, 4 automobilių stovėjimo vietos, uždaras kiemas). Kaina 215 000 Lt. Tel. 8 659 23 788.

926852

Vasaros poilsio kelionių lėktuvu išpardavimas – nuolaidos iki 30%!

Kelionių AgentūrA „RM travel“

925673

Parduodu dviejų ir trijų kambarių butus A. Šančiuose. Tel. 8 656 31 090.

KELIONĖS Poilsio ir pažintinės kelionės lėktuvu ir autobusu.

Mokymai

1,5 kambario butą Žaliakalnyje, netoli Ąžuolyno – 5 min. (I a. rąst. name, bendr. pl. 42 kv. m, remontuotas, langai pakeisti, sienos, grindys šiltintos, parketas). Tel. 8 630 00 439, 8 685 55 445.

925877

LĖKTUVŲ BILIETAI iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos oro uostų

KRUIZAI Aliaska, Bahamai, Havajai, Kanada, Karibai, Viduržemio jūra, Panamos kanalas, Skandinavija, Pietų Amerika, Azija

Pramogos, šventės, laisvalaikis

926953

Parduodami žemės sklypai (20, 25 arų) gyvenamųjų namų statybai. Įrengtos komunikacijos. Asfaltuota gatvė. Kaune, Vaišvydavoje. Tel. 8 698 27 096.

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 36 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, suremontuotas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

2 butus po 2 kambarius Aleksote, Kreivoji g. (2 a. medinis namas, butai gerai įrengti). Tel. 8 677 39 096.

KELTŲ BILIETAI Iš Klaipėdos, Rygos, Talino uostų į Vokietiją, Švediją, Daniją, Suomiją, Norvegiją, Angliją, Airiją. KELTŲ BILIETAI INTERNETU!

Poilsinės kelionės: Tenerifė – nuo 1547 Lt (asm.),

926188

Parduodame sodą SB „Gervena“, sklypas 6,4 a. Kaina pagal susitarimą. Tel. 223 623, 8 618 51 909.

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559, 298 566.

926303

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Naujus itališkus virtuvės baldus (balti) DEL TONGO kartu su buitine technika CANDY (Italija): šaldytuvas 230 l, el. orkaitė, gartraukis, 4 dalių dujinė, kriauklė su maišytuvu. Kaina 5390 Lt. Tel. 8 614 30 206.

Sodybą Palazduonio k., Kauno r. (1,01 ha ž. ū. paskirties žemės sklypas, 0,2303 ha namų valdos žemės sklypas, registruoti pastatai: gyvenamasis namas (medinis), lauko virtuvė (medinė), tvartas (plytos), šulinys, pastatai menkaverčiai). Kaina 61 000 Lt. Tel. 8 612 60 940, e. paštas linvyte@ gmail.com.

926363

LĖKTUVŲ BILIETAI INTERNETU!

923867

Parduodu malkas, skaldytas, trinkelėmis. Įvairių medžių rūšių: uosio, beržo, drebulės ir kitų. Tel. 8 672 81 226, 8 605 69 256, e. paštas makill777@gmail.com.

926860

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

908981

Skubiai 3 k. butą Dainavos r., V.Krėvės pr. (9 a. namo IV a., bendr. pl. 64 kv. m, WC ir vonia atskirai, tvarkingas, bute signalizacija). Kaina 118 000 Lt. Tel. 8 630 00 439.

1 a. mūrinį namą su mansardą Žaliakalnyje (1997 m., bendr. pl. 155 kv. m, 5 a žemės, du garažai, trys kambariai, šildymas kietuoju kuru). Kaina 599 900 Lt. Tel. 8 630 00 439.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

927095

925751

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Buitinės technikos išparduotuvė! Prekiaujame nauja ir su defektais buitine technika iki 50% pigiau. Skalbimo mašinos BOSCH, AEG – tik nuo 599 Lt. Savanorių pr. 214, Kaunas. Tel. 8 674 08 983.

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 918521

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 601 25 955, 8 601 26 268. 918310

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 921760

Ąžuolo, uosio, beržo, drebulės, alksnio, eglės malkas trinkelėmis arba skaldytas (atvežame po 2,5; 5; 8; 15; 20 kub. m). Tel. 8 682 86 242. 917660

Beržinės, uosinės, ąžuolinės skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 926263

Malkas trinkelėmis: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 120 Lt), beržas (105 Lt), drebulė, juodalksnis (85 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845. 924925

Nukelta į 16 p.

Kviečia


2 16

Penktadienis, kovo 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Malkas: beržo – 110 Lt, juodalksnio – 100 Lt (mašinoje sukrautos tvarkingomis eilutėmis), vežame mažais kiekiais. Turime pjuvenų briketų ir mišrios medienos – 470 Lt. Tel. 8 652 59 118.

Parduoda Kitos prekės

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919919

924028

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija rengia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą aukcioną. Aukcione bus parduodama: Pradinė turto Kiekis, pardavimo kaina Lt/vnt. Pagaminimo metai vnt. (su PVM)

Eil. Nr.

Parduodamas turtas

1.

Motorlaivis „Vandenis“ 1

22 100,00

1953

2.

Motorlaivis „Žuvėdra“

21 200,00

1954

3.

Motorlaivis „Delfinas“

1

6 100,00

1970

4.

Motorlaivis „Kuršis“

1

44 100,00

1981

5.

Motorlaivis „Deima“

1

100 500,00

1979

6.

Motorlaivis „Švyturys“

1

7. 8.

Vagos valymo agregatas 1 „Rambynas“ su įranga Motorinė valtis Nr.2-27 B 1 su varikliu

14 200,00 60 600,00

reikalingas remontas

1968

reikalingas remontas

15 300,00

1998

Metalinė valtis 27 B

1

8 000,00

2000

10.

Pontonas su 2 gruntolaidžiais

1

171 000,00

2007

11.

Žemkasė „Nemuno -6“

1

185 000,00

1961

Brandvachta Nr.3 su inventorium

1

13.

Greitaeigis kateris

1

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Upinis buksyrinis kateris „Vilnis“ Barža – aikštelė „B-01“ (200 t) Šalanda „ŠL-01“ su gerve Šalanda „ŠL-02“ su gerve Šalanda „ŠG-2“su gerve (0,5 t) Automobilis „VW Caddy“ Automobilis „Hyundai H-100“

1

2 050 000,00 50 000,00 34 000,00

tinkamas naudoti, atlikus einamąjį remontą

1990

reikalingas remontas

1985

reikalingas didelės apimties remontas

1

15 000,00

1972

1

15 000,00

1972

1

10 000,00

1972

1

10 000,00

1995

450,00

1998

fiziškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti

1

400,00

1995

fiziškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti

22.

Krūmapjovė „Stihles“ 300

1

2 000,00

1998

23.

Mechaninis pjūklas

1

150,00

1977

25. 26.

Suvirinimo vežimėlis 1 PRO-11 Šlifavimo staklės 1-4004 1 Akvalangas 1

27.

Hidrokostiumas

1

28. 29.

Hidrokostiumas Hidrokostiumas Kompiuteris nardymo „Atmos“ Kompresorius Astra V 32E narų įranga Lengva narų apranga Narų įrangos komplektas VIKING HD Narų kombinezonas

1 1

Narų kostiumas

4

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

1 1 1 1 1

Povandeninė suvirinimo 1 įranga Povandeninis 1 prožektorius narams Povandeninis suvirinimo 1 aparatas (220 V) Pultas oro paskirstymo

fiziškai nusidėvėjusi, reikalingas kapitalinis remontas funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusi, reikalingas kapitalinis remontas funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusi, reikalingas kapitalinis remontas funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusi, reikalingas kapitalinis remontas

1

1

24.

fiziškai nusidėvėjusi, reikalingas valties ir variklio remontas fiziškai nusidėvėjusi, reikalingas kapitalinis remontas fiziškai nusidėvėjęs, reikalingas kapitalinis remontas funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusi, netinkama naudoti, remontuoti ekonomiškai netikslinga

1997

Kuro kolonėlė „Adast“

21.

morališkai ir fiziškai nusidėvėjęs, remontuoti netikslinga morališkai ir fiziškai nusidėvėjęs, remontuoti netikslinga funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, reikalingas kapitalinis remontas funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, reikalingas kapitalinis remontas funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, reikalingas remontas

1971

9.

12.

Turto būklė

1

Šalmas AH-5 su saugos 1 diržais Vandens siurblys IP 800 1

2001

360,00

4 300,00 180,00 5,00 8 500,00 150,00 100,00 5,00

2007

tinkamas naudoti

1977 1987

fiziškai nusidėvėjusios, netinkamos naudoti fiziškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti

2003

tinkamas naudoti

1998 1998

fiziškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti fiziškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti

2003

reikalingas remontas

2003 6 500,00 100,00 51 000,00 100,00 24 000,00 9 000,00 50,00 60 000,00 10 000,00 9 000,00 35,00

Aukcionas vyks balandžio 2 d. 10 val. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijoje, posėdžių salėje, II aukšte, Raudondvario pl. 113, Kaune. Pirmajame aukcione neparduotas turtas bus parduodamas antrajame aukcione, kuris vyks 2012 m. balandžio 11 d. 10 val. Pirmajam aukcionui dalyviai ir žiūrovai registruojami 2012 m. balandžio 2 d. nuo 9 val. iki 9.45 val., antrajam – 2012 m. balandžio 11

funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusi, netinkama naudoti funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusi, sugedusi, remontuoti ekonomiškai netikslinga, funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, netinkamas naudoti, neveikiantis

tinkamas naudoti

2001

fiziškai nusidėvėjusi, netinkama naudoti

2008

tinkamas naudoti

1994

fiziškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti

2006

tinkamas naudoti

2006

tinkamas naudoti

1998

tinkamas naudoti

2006

tinkamas naudoti

2003

tinkamas naudoti

2003

tinkamas naudoti

1997

fiziškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti

d. nuo 9 val. iki 9.45 val. Registracija vyks įmonės sekretoriate, II aukšte. Turtą galima apžiūrėti kovo 20–22 d., arba pagal susitarimą. Atsakingas asmuo – Juozas Lenkutis, tel. 8 686 53 660. Aukciono žiūrovų vienkartinio bilieto kaina – 5 litai, dalyviams įėjimas nemokamas. Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į gavėjo sąskaitą, pažymint „Už

aukciono žiūrovo bilietą“. Apmokėjimą patvirtinančius dokumentus žiūrovai pateikia prieš registraciją. Už nupirktą turtą atsiskaitoma pervedimu per tris darbo dienas po aukciono į šiame skelbime nurodytą sąskaitą. Gavėjas – Vidaus vandens kelių direkcija, a/s Nr. LT 83 4010 0425 0105 2514 , AB DNB bankas. Aukciono vedėjas Juozas Lenkutis

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyriaus tel. 302 230, 308 862, 308 863.

Parduodame malkas. Tel. 8 699 11 038.

924383

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 913937

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 685 78 626. 918327

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487. 922717

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 915488

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 915473

Prekyba kietuoju kuru: akmens anglys, medžio pjuvenų briketai. BALTARUSIŠKI DURPIŲ KURO BRIKETAI, kaina 333 Lt. Kaina galioja iki 2012 m. kovo 31 d. Tel. (8 37) 746 419.

Įmonė superka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, elektros variklius, akumuliatorius. Dirbame be poilsio dienų. Išvežame ir nedideliais kiekiais. Tel. 8 677 89 365. 922785

921381

Skaldytas beržo, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 600 Lt. Tel. 8 696 49 350.

926817

Topolio malkas. Kaina 65 Lt. Tel. 8 650 87 543. 926680

Perka

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 921996

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 910308

Automobilių, mikroautobusų, visureigių supirkimas geromis kainomis. Gali būti daužti ar su defektais. Išsiveža. Tel. 8 620 24 539.

Perkame auksą, auksines dantų karūnėles, aukso laužą, auksines monetas, auksinius laikrodžius, aukso dirbinius ir sidabrą. Tel. 8 670 59 488, 8 623 47 249.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, variklius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Mokame 5 000–25 000 Lt už 1 ha. Tel. 8 618 28 211.

908168

919196

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 902836

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 699 69 731.

910199

921339

Perkame nekilnojamąjį turtą, butus, namus, sklypus. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 84 277. 917061

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Panevėžio ir Pasvalio apskrityse. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 618 05 112. 922917

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 923960

902645

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 902772

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 902901

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 915506

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 919831

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 600 40 550, 8 609 96 655.

902709

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 903031

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių bendrabučio tipo butą. Gali būti be remonto. Tel. 300 914, 8 614 93 479. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 302 533, 8 676 22 528.

924708

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 903089

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 8.30–17 val., tel. 8 686 83 409. 903965

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 921872

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 925358

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 920269

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

916060

Pamesta Dingusį moksleivio pažymėjimą MP 0835451, išduotą 2009 09 29 (reg. Nr. 510) Tadui Lapaičiui, laikyti negaliojančiu. 926648

Pamestą Ainos Jančauskaitės mokinio pažymėjimą Nr. MP 1247971, išduotą 2010 09 06, laikyti negaliojančiu. 927051

Pamestą mokinio pažymėjimą, išduotą 2011 09 01 VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Povilui Petraičiui, laikyti negaliojančiu. 926831

Pamestus KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto bakalauro diplomą B Nr. 0003617 ir jo priedą Nr. 000694 (reg. Nr. FM 0496), išduotą Linai Linkaitei, laikyti negaliojančiais. 926816

Dovanoja Dovanojame mažą 2,5 mėn. kalytę. Tel. 8 688 88 818, 8 698 34 184, e. paštas remrudz@mail.lt.

926762

Nukelta į 17 p.


17 3

Penktadienis, kovo 16, 2012

klasifikuoti skelbimai Rasta 6-ojo for­to au­to­bu­sų sto­te­lė­je, ant suo­liu­ko, ras­ti 3 rak­tai. Tel. 455 221.

Informuoja Kauno tautinės kultūros centras A.Jakšto g. 18 Ko­vo 17 d. 16 val. – pa­skai­ta VESTUVĖS IR RŪTŲ VAINIKO SIMBOLIKA. Lek­to­rius Alek­ san­dras Žars­kus. 18 val. – pa­skai­ta KULTŪRA KLAIDŽIOJA MIESTO GATVĖMIS. Su­si­ti­ki­mas su žur­na­lis­ te Aud­ro­ne Vait­ku­te. Ko­vo 19 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­ di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ni­ mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­ mai“: MARGUČIŲ RAŠTAI. SKUTINĖJIMAS, DAŽYMAS. Ve­da dai­li­nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­ nė. In­for­ma­ci­ja tel. 8 625 65 218. Ko­vo 20 d. 18 val. – mo­ky­mai su­au­gu­sie­ siems „Va­ka­ro­ji­mai sek­ly­čio­je“: MARGUČIO DEKORAVIMAS (vil­nos vė­li­mas ada­tė­lė­mis). Ve­da Dai­va Vai­naus­kie­nė. Re­gist­ra­ci­ja tel. 8 679 36 715. Ko­vo 21 d. 18 val. – pa­skai­ta INFEKCINĖS LIGOS IR MIKROORGANIZMAI. SKIEPAI. Lek­to­ rius Alek­san­dras Žars­kus. MAŽASIS LEKTORIUMAS Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Ko­vo 16 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne. NEMOKAMA PASKAITA Kovo 17 d. 11 val. asociacija GAJA moterims kviečia į gyd. Kazimiero Vitkausko paskaitą NAUJAGIMIO IR KŪDIKIO ŽINDYMAS. VDU 422 aud., K.Donelaičio g. 52. Informacija ir registracija tel. 8 650 77 972, www.menoversme.lt. M.DOBUŽINSKIO KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS V.Krėvės pr. 54, tel. 313 039 Kovo 17 d. 11 val. kviečiame vaikus ir tėvus atvykti į Atvirų durų dieną ir kūrybiškai praleisti laiką meistriškumo pamokose „Sužinok ir išmok“. Susipažinsite su pieštine, plastelinine ir trimačia animacija, dekoratyviniu stiklu, taikomąja tekstile. Renginys nemokamas.

NEMOKAMAS SEMINARAS Ko­vo 28 d. 9.30–11.30 val. gro­žio pa­ slau­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga vi­ sus spe­cia­lis­tus kvie­čia į ne­mo­kamą se­ mi­narą. Te­ma „Gro­žio pa­slau­gų spe­cia­lis­tų bū­din­ giau­si ir daž­niau­si hi­gie­nos nor­mų pa­ žei­di­mai. Pa­si­ruo­ši­mas tin­ka­mai at­lik­ti gro­žio pa­slau­gas“ ir „In­fek­ci­nės li­gos“. Se­ mi­na­ras vyks K.Pet­raus­ko g. 24, VSC pa­tal­ po­se. Pa­si­tei­rau­ti tel. 8 651 58 321 ko­vo 27 d. 10–12 val. DĖMESYS SENJORAMS Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos cen­tras (Vy­tau­to pr. 44) tę­sia ren­gi­nių cik­lą, skir­ tą sen­jo­rams. Ypač kvie­čia­mi ir lau­kia­mi sen­jo­rai mo­ky­to­jai. Ka­dan­gi į kai ku­rias veik­las ga­li­me pri­im­ti ri­bo­tą skai­čių da­ly­ vių, to­dėl pra­šom re­gist­ruo­tis iš anks­to. KOVO MĖNESĮ VYKS: Svei­ka­tos kur­sas 20 d. 11 val. – pa­skai­ta „Bran­daus am­ žiaus žmo­nių mi­ty­bos ypa­tu­mai“ (2-oji pa­skai­ta). Lek­to­rė – K.Kar­pa­vi­čie­nė (KSU). Re­gist­ruo­tis tel. 200 127. Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės 22 d. 12 val. – „Bal­ko­no, so­do ak­cen­tas – gė­ly­nas“. Ve­da – vyr. prof. mo­kyt. J.Vai­de­ lie­nė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 061. 27 d. 11 val. – „Ak­cen­tai ve­ly­ki­nė­se kom­ po­zi­ci­jo­se“. Ve­da – vyr. prof. mo­kyt. L.Ažu­ ba­lie­nė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. Ben­dra­kul­tū­ri­nis pa­žin­ti­nis kur­sas 30 d. 11 val. – iš­vy­ka „Pės­čio­mis nuo Vil­ niaus iki Kau­no“. Lek­to­rė-gi­dė – mo­kyt. met. S.Gri­ga­liū­nie­nė. Ren­ka­mės prie po­ že­mi­nės per­ėjos Vil­niaus g. Bū­ti­na re­gist­ ruo­tis iš anks­to tel. 324 158. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi. KURSŲ KIRPYKLA

VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 992, kovo 14 d. AUKSO PUODAS – 10 853 227 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 533 711 Lt 03 22 25 32 43 46 Auksinis skaičius 33 Papildomi skaičiai 35 41 6 tarp jų auksinis sk. 10 853 227 Lt (0 priz.) 6 skaičiai 2 533 711 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. 95 020 Lt (0 priz.) 5 skaičiai 7 538 Lt (8 priz.) 4 skaičius 173 Lt (464 priz.) 3 skaičiai 12 Lt (8975 priz.) 2 + papildomas sk. 7 Lt (12035 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai. Prognozė: Aukso puode – 9 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt

Kviečia Dėmesio! Jei tau 25 ir daugiau metų kviečiame pajusti šokio dvasią ir išmokti POP, Show, Streedance ir kt. šokius. Laukiame Jūsų visų! Tel. 8 676 19 949. 924176

ZUMBA – KAUNE! Užsiėmimai vyks Laisvės al. 30A V 17 val. ir VII 18 val. Pirmasis užsiė­ mimas – nemokamas! E. paštas zumbakaune@gmail.com arba tel. 8 648 95 190, 8 699 75 026. 927003

KOVO 16 d., penktadienį, 22 val.

BAJORKIEMIO ŽVAIGŽDŽIŲ ŠOU

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efek­ tyviausius kalbų kursus Kaune: anglų, vo­ kiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų kal­ bos; kokybiškas parengimas anglų kalbos valstybiniam ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieninės) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Kontaktai Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355. 916017

ker­pa, šu­kuo­j a plau­kus ne­m o­ka­m ai (1014 ir 15–19 val.) Sa­va­n o­r ių pr. 66 (buv. Ra­d i­j o ga­myk­l a, vi­d i­n is kor­p u­s as, 2asis a., 202 kab.). Tel. 8 684 77 422. Ma­l o­n iai kvie­č ia­m e.

„Kauno dienos“ reklamos skyriaus e. paštas reklama@kaunodiena.lt

NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI – pra­ dedantiesiems ir pažengusiesiems, re­ gistracija vyks kovo 16 d. nuo iki 19 val., 17 d. nuo 15 iki 17 val., Draugystės g. 1, tel. 8 606 78 591. Laukiame Jūsų! 922847

Bilietus platina

Egidijus Sipavičius

Tel. pasiteirauti 8 698 44 335 (8 37) 44 07 70 info@bajorukiemas.lt

Greitkelio Kaunas – Vilnius 12 km w w w.bajoruk iemas.lt

FIRMINIAI „BAJORŲ KIEMO“ CEPELINAI – TIK 5,99 Lt!!! Restoranuose: „Bajorų kiemas“ PP „Banginis“, „Bajorų kiemas“ PLC „Mega“, „Bajorkiemis city“

PASISEMKIME SVEIKATOS Kovo 17 d. 11 val. – šiaurietiško vaikščiojimo žygis PASISEMKIME SVEIKATOS. Žygis skirtas Žemės dienai. Rinktis Panemunėje, Smetonos al. pradžioje, prie pliažo aikštelės. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Ko­vo 19 d. 17 val. – is­to­ri­nės kny­gos TŪKSTANTMEČIO ŽIEDAS. VILTIES IR MEILĖS LAIŠKAI LIETUVAI pri­sta­ty­mas. Kny­gos su­da­ry­ to­ja – gyd. Au­re­li­ja Da­vy­da­vi­čie­nė, ak­ty­vi aso­cia­ci­jos „Švie­su­va“ lek­to­rė. Da­ly­vaus po­etas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis, ak­to­ rė Lai­ma Rup­šy­tė, kon­cer­tuos vo­ka­li­nis an­ sam­blis „Gu­bo­ja“. Kovo 22 d. 16–17.30 val. – žolininkas Virgilijus SKIRKEVIČIUS. VAISTAŽOLIŲ JOGA. Kovo 29 d. 16–17.30 val. – gyd. Romaldas GARBINČIUS. LIGŲ PRIEŽASTYS MENTALINIAME EMOCINIAME LYGMENYJE (APIE STRESUS). UAB „Pirmas žingsnis“: ortopedijos naujienų ekspresinformacija. Renginiai nemokami.

Kovo 17–18 d.

TENISO TURNYRAS

AŠ GALIU! In­teg­ra­ci­jos ir su­grą­ži­ni­mo į dar­bo rin­ką pro­ gra­ma AŠ GALIU! Tei­kia­mos ne­mo­ka­mos pa­slau­gos (pro­fe­si­nis orien­ta­vi­mas, so­cia­ li­nių įgū­džių ug­dy­mas ir psi­cho­lo­gi­nis kon­ sul­ta­vi­mas, ben­drų­jų ir pro­fe­si­nių įgū­džių ug­dy­mas) il­ga­lai­kiams be­dar­biams ir so­cia­ li­nių pa­šal­pų ga­vė­jams. Kvie­čia­me da­ly­vau­ ti pro­gra­mo­je. Dėl iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos ir re­gist­ra­ci­jos pra­šom kreip­tis į VšĮ Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­tas, L.Za­men­ho­fo g. 9, Kau­ nas, ar­ba tel. (8 37) 750 935. NEMOKAMI RENGINIAI Ka­zys Star­ke­vi­čius kvie­čia į ne­mo­ka­mus ren­ gi­nius. Ko­vo 17 d. 15 val. Kau­no kul­tū­ros cen­ tre „Tau­tos na­mai“ (Vy­tau­to pr. 79/Kęs­ tu­čio  g.  1) vyks tarp­tau­ti­nė liau­dies mu­zi­ kos šven­tė „Ka­ziuk, pa­grok man val­sų“. Jus links­mins mu­zi­kan­tai iš Ita­li­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos. Veiks mu­gė. Kvie­ti­mus ga­li­ma įsi­ gy­ti Sei­mo na­rio biu­re, Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 8 682 37 312, (8 37) 456 727. Eks­kur­si­jų cik­las „2012-ie­ji – mu­zie­jų me­tai“ Ko­vo 24 d. 11 val. – „Po­že­mi­nė „ab“ spaus­ tu­vė. Re­gist­ruo­ja­mos gru­pės (15 ir dau­ giau as­me­nų), no­rin­čios ap­lan­ky­ti Sei­mą ir Pran­ciš­ko­nų baž­ny­čią-vie­nuo­ly­ną Vil­niu­je. Kreip­tis tel. 8 689 54 571, (8 37) 205 482, e. p.r.ce­pur­nie­ne@gmail.com.

Vyr. teisėjas Darius Augustinaitis Direktorė Daiva Bublienė

Kviečiame visus dalyvauti ir varžytis VIENETŲ IR DVEJETŲ TURNYRE! Registracija jau prasidėjo tel. 8 640 46 661 arba e. paštu info@ecotennis.lt Dalyvių laukia gausios rėmėjų dovanos, prizai ir linksmas vakarėlis! Išsamesnė informacija: www.kaunodiena.lt, www.ecotennis.lt

Rėmėjai:


18

Penktadienis, kovo 16, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Profesorę Jurgą BERNATONIENĘ, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučia LSMU Medicinos akademijos Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros darbuotojai. Mirus mylimai mamai, skaudžią netekties ir liūdesio valandą Jurgą BERNATONIENĘ, jos šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinės kolektyvas. Skaudžios netekties ir liūdesio valandą dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Viktorą ŠAPKŲ ir artimuosius. UAB AK AVIABALTIKA kolektyvas „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Pla­ tus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priė­ mimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A , S.Žukausko 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 907671

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, PAMINKLAI •Kapo dekoravi­ mas skaldele, smėliu, juodžemiu •Kapo uždengimas akmens plokš­ te, plytelėmis, trinkelėmis •Vienkartinis arba nuolatinis kapo tvarkymas (1 mėn. – nuo 40 Lt) •Kapo tvarkymas po laidotuvių •Proginis kapo tvar­ kymas •Prekyba paminklais, antkapiais, tvorelėmis •Pamatų įrengimas •Paminklų, tvorelių restauravimas. Užsakymams iki balandžio 1 dienos taikoma 15% nuolaida darbams. Kontaktai www.kapineta.lt; info@kapi­ neta.lt, tel. 8 648 55 567, adresas Savanorių pr. 225 („Juzėje”). 917452

Mirtis paliečia mus visus, rauda paguodžia likusius... Nuoširdi pagalba visą parą, laidojimo paslaugos, ŠARVOJIMO SALĖS (šar­ vojame visose Kauno parapijų salėse), platus gedulo drabužių, reikmenų pasirinkimas, kremavimas. Adresas Jonavos g. 40A (prie „Undinės“, Se­ namiestis), Kaunas. Tel. (8 37) 208 366, 8 677 87 160, 8 699 40 723. DIR­ BAME VISĄ PARĄ (TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS).

894652

Paminklų, antkapių, tvorelių gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pa­ gamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pama­ tų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai teikiame konsultacijas kapavietės su­ tvarkymo klausimais. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, tel. 8 614 41 608. www.gransta.lt. 919900

KAuno valstybinis dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ko­vo 16 d. 18 val. – PREMJERA! Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. 19 val. – In­ger Ha­ge­rup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ko­vo 17 d. 18 val. – PREMJERA! Fried­richas von Schil­leris. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 18 d. 12 val. – Ag­nė Sun­klo­dai­tė. KIŠ­ KIS PABĖGĖLIS. Vie­nos da­lies mu­zi­ki­nis spek­tak­lis vai­kams pa­gal Liud­vi­ko Ja­ki­ma­vi­ čiaus kny­ge­lę „La­pė ir ka­lio­šai“. Rež. Ag­nė Sun­klo­dai­tė. Ma­žo­ji sce­na. 18 val. – MENS PUBLICA. Yasmi­na Re­za. AT­ SITIKTINIS ŽMOGUS. Vie­nos da­lies tra­gi­ko­ me­di­ja. Rež. Jo­nas Vait­kus. Penk­to­ji sa­lė. 18 val. – Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­kai­tė. ANTIGO­ NĖ SIBIRE. Vie­nos da­lies dra­ma pa­gal Je­a­ no Anou­ilh’o „An­ti­go­nę“. Rež. Jo­nas Ju­ra­ šas. Il­go­ji sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Kovo 16 d. 18 val. – Charles Gounod. RO­ MEO IR DŽULJETA. Trukmė 2.30 val. Kovo 17 d. 18 val. – Francas Leharas. PAGA­ NINIS. Trukmė 3 val. Kovo 18 d. 12 val. – Wolfgangas Amadeus Mozartas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. Trukmė 1.45 val. 18 val. – Linas Adomaitis. DULKIŲ SPINDE­ SYS. Trukmė 2.30 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Kovo 16 d. 18 val. – L.S.Cunningham. MER­ GVAKARIS. Dviejų dalių amerikoniška kome­ dija. Režisierius A.Rubinovas. Kovo 17 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ“. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 18 d. 18 val. – D.Zelčiūtė. KŪNO VAR­ TAI. Retroetiudai. Režisierė A.Dilytė.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Kovo 17 d. 18 val. – KATYTĖ P. Pagal E.Ensler pjesę „Vaginos monologai“. Rež. V.Balsys. Kovo 18 d. 12 val. – spektaklis vaikams. A.Di­ lytė. VENECIJOS PASAKA. Rež. A.Ba­niū­nas. 18 val. – B.Srbljanovič. „Belgrado trilo­ gija“ (SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!). Rež. D.Rabašauskas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Kovo 16 d. 18 val. – Dainos spektaklis. JUS­ TINUI MARCINKEVIČIUI – 7-OJI MEILĖS ELEGI­ JA. Atlikėjas Algirdas Lipskas (gitara, voka­ las). Bilietai parduodami www.tiketa.lt. Su­sir­gus ak­to­rei, vie­toj anks­čiau skelb­tų spek­tak­lių ko­vo 17 ir 18 d. bus ro­do­mi šie spek­tak­liai: Ko­vo 17 d. 12 val. – NYKŠTUKAS NOSIS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (V.Hau­fo pa­sa­kos mo­ty­vais), nuo 5 m. Ko­vo 18 d. 12 val. – PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ, rež. O.Žiugž­da (apie tai, ko­kie esa­ me svar­būs, ne­pa­kar­to­ja­mi, rei­ka­lin­gi), nuo 3 m. Dėl bi­lie­tų grą­ži­ni­mo pra­šom kreip­tis į ka­ są tel. 221 991.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Ko­vo 16, 24 d. 18 val. – PREMJERA. KAMASUTRA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis tik su­au­gu­sie­siems.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (II a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

„Kauno dienos“ skelbimų skyriaus e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Ko­vo 16 d. 19 val. – Bi­ru­tės Mar mo­no­spek­ tak­lis ŽODŽIAI SMĖLYJE. Pa­gal Sa­mu­e­lio Bec­ke­to pje­sę bal­sui ir for­te­pijo­nui „Lai­ min­gos die­nos”. Ko­vo 17 d. 18 val. – ASTORAS PIAZZOLLA PROJECT. SAULĖ RINKEVIČIŪTĖ (smui­kas), RŪTA RINKEVIČIŪTĖ (for­te­pi­jo­nas), MIGLĖ VILČIAUSKAITĖ-MIGLOKO (vo­ka­las), NERI­ JUS BAKULA (akor­de­o­nas). Ko­vo 18 d. 12 val. – STALO TEATRO spek­tak­lis vi­sai šei­mai EGLĖ ŽALČIŲ KARA­ LIENĖ (pa­gal se­no­vės lie­tu­vių mi­tą). Re­ži­sie­rė, dai­li­nin­kė, ak­to­rė Sau­lė De­ gu­ty­tė; kom­po­zi­to­rė, at­li­kė­ja Snie­guo­lė Dik­čiū­tė.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712, vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ko­vo 18 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PIEME­ NĖLĖ IR KAMINKRĖTYS (H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kos mo­ty­vais).

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ko­vo 18 d. 12 val. – BATUOTAS KATINAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Ko­vo 18 d. 18 val. – spek­tak­lis MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis.

renginiai KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56

Ko­vo 16, 19, 20 ir 28 d. 18 val. – sar­su­e­los Pe­ te­rio Chir­čo pje­sės „Re­čiau­sia mei­lės is­to­ri­ja“ mo­ty­vais prem­je­ra. Ak­to­riai – Eu­ge­ni­ja Ben­ do­riū­tė ir Pet­ras Ven­slo­vas, kom­po­zi­to­rius – Vid­man­tas Bar­tu­lis, sce­nog­ra­fė – Aud­ro­nė Pa­ško­ny­tė, vaiz­do pro­jek­ci­jos au­to­rius – Gin­ tau­tas Ve­ly­kis, re­ži­sie­rius – Vik­to­ras Va­la­ši­nas.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Ko­vo 16-ąją, Knyg­ne­šio dieną, 18 val. – sep­ ty­nių da­lių žy­gių va­do­vo Jū­ros ir Ne­mu­no upė­mis VĖL ŠNIOKŠČIA RĖVOS pri­sta­ty­mas. Da­ly­vaus au­to­rius is­to­ri­kas Vy­te­nis Al­mo­ nai­tis, kon­cer­tuos et­no­gra­fi­nis an­sam­blis „Dai­lin­gė“.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 19

Ko­vo 16 d. 19 val. „Kul­tū­ri­nių ry­šių kie­mas“ kvie­čia į gru­pės SAULĖS BROLIAI kon­cer­tą, ku­ria­me ke­ti­na su­sprog­din­ti pa­va­sa­rio už­ tai­sus ir įkrau­ti klau­sy­to­jus ge­ra ener­gi­ja il­ gam. Gru­pė į Kau­ną grįž­ta po tei­gia­mų at­ si­lie­pi­mų su­lau­ku­sio pir­mo­jo sa­vo al­bu­mo pri­sta­ty­mo kon­cer­to gruo­džio mė­ne­sį. Vil­ nie­čių gru­pė ne tik džiaug­sis se­nais ir pa­ žįs­ta­mais kū­ri­niais, bet ir pri­sta­tys nau­ją­jį gru­pės na­rį Vy­tą Bi­kų bei ste­bins nau­jo­mis dai­no­mis ir dar ne­gir­dė­tu skam­be­siu. Šis kon­cer­tas – pui­ki pro­ga ge­rai pra­leis­ti lai­ką ir įsi­gy­ti pir­mą­jį „Sau­lės bro­lių“ kom­pak­ti­nę plokštelę. Bi­lie­tus pla­ti­na „Bi­lie­tų pa­sau­lis“.

KAUNO J.GRUODŽIO KONSERVATORIJA J.Gruodžio g. 6

Kovo 16 d. 18 val. – nemokamas Augustino Rakausko (akordeonas) koncertas.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

Ko­vo 16 d. 18 val. – A.MAMONTOVO kon­cer­ tas ELEKTRONINIS DIEVAS.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Ko­vo 17 d. 16 val. – va­ka­ras LAISVĖS DAI­ NOS, skir­tas Lais­vės šauk­liui Kęs­tu­čiui Ge­ niui pa­mi­nė­ti. Da­ly­vaus skai­to­vė Vio­le­ta Ba­ ku­tie­nė ir LVA fol­klo­ro an­sam­blis „Ku­po­lė“.

VYTAUTO DIDžIOJO KARO MUZIEJAUS SODELIS Ko­vo 17 ir 18 d. 16–16.30 val. – Kau­no mies­ to ka­ri­lio­nininko Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus at­ lie­ka­mi var­pų mu­zi­kos kon­cer­tai. Skam­bės G.F.Hen­de­lio ir J.Per­se­lio kū­ri­niai.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Iki ba­lan­džio 13 d. vei­kia dai­lės stu­di­jos „Vai­vo­rykš­tė“ na­rių PEIZAŽŲ PARODA. Įė­ji­ mas ne­mo­ka­mas. Ko­vo 17 d. 15 val. – ka­pe­lų šven­tė KAZIUK, PAGROK MAN VALSŲ. Da­ly­vau­ja Kau­no fol­klo­ro an­sam­blis „Žai­ sa“, liau­diš­ka ka­pe­la „Lau­me­na“, ka­pe­la „Ka­na­pė­lė“ ir kt. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vilniaus g. 33

Kovo 17 d. 14 val. – Kristinos Čyžiūtės foto­ grafijų ir pasakojimų ciklo „Kauno miesto herojai“ pristatymas. Kristina Čyžiūtė savo fotografijų ciklu siūlo pažvelgti į nemato­ mą didvyriškumo ir kasdienybės pusę, ku­ rioje visos prasmės kuriamos tarpžmogiškų­ jų santykių erdvėje. Ši paroda kviečia ne tik permąstyti herojaus ir herojiškumo sampra­ tą, susipažinti su tais, kurie mūsų kasdienybę daro įmanomą, bet ir atverti savo širdį gali­ mybėms, seniai sugulusioms į mūsų kasdie­ nybės lentynas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Šeštadienis – šeimos diena. Vaikai į Kauno miesto muziejų kviečiami nemokamai. Čia Jūsų laukia Lietuvos jūrų muziejaus paroda KLAIPĖDOS BURINIS LAIVYNAS. Parodos ren­ gėjai muziejaus svečiams siūlo įlįsti į jūrinin­ ko kailį – išbandyti interaktyvų žaidimą, lei­ džiantį pačiam stoti prie šturvalo ir įplukdyti burlaivį į XIX a. Klaipėdos uostą. Taip pat galėsite išmokti rišti pagrindinius jūrinius mazgus ir iš signalinių vėliavėlių su­ dėlioti savo vardą. Daugiau informacijos kaunomuziejus.lt.

S.NĖRIES MEMORIALINIS MUZIEJUS S.Nė­ries g. 7, Pa­le­mo­nas, tel. 373 606

Ko­vo 17 d. 11 val. kvie­čia į Lie­tu­vos ne­pri­ klau­so­mų­jų ra­šy­to­jų są­jun­gos še­šio­lik­tą­jį res­pub­li­ki­nį vie­no ei­lė­raš­čio kon­kur­są „LY­ GIADIENIO GIESMĖ-2012“.

kinas CINAMON PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Daug var­go dėl pi­ni­gų“ – iš­anks­ti­nis OMNI ID se­an­sas 22 d. 18.20 val. „Kon­tra­ban­da“ – iš­anks­ti­nis se­an­sas 22 d. 20.30 val. „Ne­vy­kė­liai po prie­dan­ga“ – iki 22 d. 12, 14.15, 16.45, 19, 21.15 val. „Lo­rak­sas“ 3D (lie­t. k.) – iki 22 d. 13.35, 15.30, 17.30 val. „Lo­rak­sas“ (lie­t. k.) – iki 22 d. 10.45, 12.35, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 val. „Džo­nas Kar­te­ris“ 3D – iki 22 d. 19.30, 22.05 val. „Snie­gy­nų įkai­tai“ – iki 22 d. 16, 22.15 val. „Ke­lio­nė į pa­slap­tin­gą­ją sa­lą“ 3D – iki 22 d. 11.30 val. „Tai reiš­kia karą“ – iki 22 d. 15.45, 20, 22 val. „Mei­lės prie­sai­ka“ – iki 22 d. 13.15, 17.45 val. „Ne­sau­gus prie­globs­tis“ – iki 22 d. 13.30, 20.45* val. (*išsk. 22 d.). „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė“ – iki 22 d. 11, 18.20* val. (*išsk. 22 d.). „Ba­tuo­tas ka­ti­nas Pū­kis“ (lie­t. k.) – iki 22 d. 11.15 val.

FORUM CINEMAS Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Loraksas“ 3D (liet. k., premjera) – iki 22 d. 10.15, 12.45, 15.30, 18.30, 21.15, 23.45* val. *naktinis seansas vyks 16, 17 d. „Loraksas“ (liet. k., premjera) – iki 22 d. 11.45, 14.15, 16.45 val. „Nevykėliai po priedanga“ (premjera) – iki 22 d. 12.30, 15.15, 18.15, 21, 23.30* val. *naktinis seansas vyks 16, 17 d. „Subtilumas“ – iki 22 d. 18* val. (*išsk. 22 d.). The METROPOLITAN OPERA HD-LIVE Manon (originalo kalba) balandžio 7 d. 19 val. tiesio­ ginė premjeros transliacija iš Niujorko metro­ politano operos! Dirigentas Fabio Luisi. Bilie­ tai jau parduodami visuose kino centruose „Forum Cinemas“. Bilieto kaina 50 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Socialinis tinklas“ – kovo 20 d. 17 val. Renginio vedėjas G.Jan­ kaus­kas. LAISVALAIKO kino seansas. „Daug vargo dėl pinigų“ – kovo 22 d. 18 val. „Projektas X“ – iki 22 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.45, 20.45, 23* val. *naktinis seansas vyks 16, 17 d. „Džonas Karteris“ – iki 22 d. 13.15, 16.30, 20.15, 23.15* val. *naktinis seansas vyks 16, 17 d. „Paveldėtojai“ – iki 22 d. 14.30, 19.30 val. „Tai reiškia karą“ – iki 22 d. 20.30, 22.45* val. *naktinis seansas vyks 16, 17 d. „Tai nutiko Jemene“ – iki 22 d. 19, 21.30 val. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 22 d. 11*, 13.30 val. *seansas vyks 17, 18 d. „Artistas“ – iki 22 d. 15.45 val. „12 vilties valandų“ – iki 22 d. 17.15* val. (*išsk. 20 d.). „Šėtonas manyje“ – iki 22 d. 22 val. „Kelionė į paslaptingąją salą“ 3D – iki 22 d. 10.45 val. „Batuotas katinas Pūkis“ – iki 22 d. 12.15* val. *seansas vyks 17, 18 d.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lai­vės al. 54

Ko­vo 16 d. 16 val. – „Knyg­ne­šys“ (2011 m., kos­tiu­mi­nė dra­ma apie 1869 m. Lie­tu­vą im­ pe­ri­nės Ru­si­jos su­dė­ty­je). 18 val. – „Kaž­kas at­si­ti­ko“ (1986 m., lie­tu­viš­kas mu­zi­ki­nis vi­ de­o­fil­mas). 19 val. – „Mei­lė ir ki­ti de­mo­ nai“ (dra­ma, pa­sa­ko­jan­ti apie ku­ni­go ir mer­gi­nos už­draustą meilę). Ko­vo 17, 18 d. 13 val. – „Le­gen­da apie nar­ sų­jį ri­te­rį“ (2003 m., ani­ma­ci­nis nuo­ty­kių fil­mas apie is­pa­nų he­ro­jų Ci­dą). 14.30, 18 val. – „Kaž­kas at­si­ti­ko“ (1986 m., lie­tu­viš­ kas mu­zi­ki­nis vi­de­o­fil­mas). 16 val. – „24 va­lan­dos iš mo­ters gy­ve­ni­mo“ (2002 m., gar­sios Ste­fa­no Zwei­go no­ve­lės mo­ty­vais pa­sta­ty­ta dra­ma, pa­sa­ko­jan­ti apie aist­rin­ gą ro­ma­ną). Bi­lie­tus ga­li­ma nu­si­pirk­ti ki­no teat­­ro ka­so­je.


19

Penktadienis, kovo 16, 2012

kas, kur, kada TV programa

DATOS (kovo 16 d.) Knygnešio diena

6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Aki­ra­čiai“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus są­siu­vi­nis. 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 Bė­dų tur­gus (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Duo­kim ga­ro! 23.15 Ki­ne kaip ki­ne. 23.45 Lie­tu­vių ki­no auk­so fon­das. Dra­ma „Kai aš ma­žas bu­vau“ (1968 m.).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“. 6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (3) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Nuo... Iki... (k). 10.40 Fa­rai (N-7) (k). 11.40 Ka­ra­me­li­nės nau­jie­nos (N-7) (k). 12.10 „Men­ta­lis­tas“ (2) (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (4). 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14 Spor­tas. Orai. 19.19 Ma­no vy­ras ga­li. 21.15 Veiks­mo f. „Mil­ži­nas Hal­kas“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 0.05 Siau­bo f. „Pjūk­las 6“ (Aust­ra­li­ja, D.Bri­ta­ni­ja, JAV, Ka­na­da, 2009 m.) (S).

6.35 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.50 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 7.20, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.50 „Svo­tai“ (3). 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.05 Ką ma­nai? 11.00 Cho­rų ka­rai 2012. Dai­nų kon­kur­sas. 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ko­me­di­ja „Al­vi­nas ir bu­run­du­kai“ (JAV, 2007 m.). 21.00 Muz. ko­me­di­ja „Ro­ko mo­kyk­la“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 23.15 Ko­me­di­ja „Ke­ly­je 2. Alaus te­ni­sas“ (JAV, 2009 m.). 1.10 Ko­me­di­ja „Ne­rea­lus fil­mas“ (JAV, Ka­na­da, 2006 m.).

LTV 23.15 val.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Mi­li­jo­nie­riai“. Hu­mo­ro se­ria­las (k). 8.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). 9.00 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Dis­ku­si­jų lai­da (k). 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Be na­mų ne­ge­rai: nau­jas gy­ve­ni­mas“. 11.30 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­taro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 Sma­giau­sios aki­mir­kos. 19.00 „Ame­ri­kos ta­len­tai VI“. Pra­mo­gi­nis šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 Ru­sų ki­nas. Ko­miš­ka me­lod­ra­ma „Tar­ny­bi­nis ro­ma­nas. Da­bar­ti­niai lai­kai“ (Ru­si­ja, 2011 m.) (N-7). 22.15 Ame­ri­kie­tiš­kos im­ty­nės (N-14). 23.15 Veiks­mo f. „Da­žas­vy­dis“ (JAV, Is­pa­ni­ja, 2009 m.) (N-14). 0.55–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 „San­do­ka­nas. Ti­gras vėl riau­mo­ja“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 10.00 Kon­fe­ren­ci­ja-mi­nė­ji­mas „Tie­sos žo­dis – ke­lias į lais­vę: 1972–1988 m. Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­ka“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Sei­mo Ko­vo 11-osios sa­lės. 11.50 Prisiminkime. Dainuoja Aušra Stasiūnaitė (k.). 12.15 2012 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijų laureatų pagerbimo iškilmės. Tiesioginė transliacija iš Vyriausybės rūmų Didžiosios salės. 14.00 Prisiminkime. Dainuoja Virgilijus Noreika (k.). 14.15 „Mei­lės sko­nis“. 15.10 Ne­ga­li bū­ti. 15.35 Mo­kyk­los lan­gas (k). 16.05 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės (k). 16.30 Du­rys at­si­da­ro. 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kai­mo aka­de­mi­ja. 18.20 Pi­ni­gų kar­ta. 19.10 Va­ka­ro au­to­gra­fas. 20.00 Pri­si­min­ki­me. J.Gru­šas. „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“ (k). 20.10 LTV auk­so fon­das. „Aš ne­ži­nau, kas esu aš“ (4). 21.00 Šal­to­jo ka­ro ki­nas. Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Pa­si­ma­ty­mas su šni­pu“ (Len­ki­ja, 1964 m.) (N-7). 22.50 Smui­ki­nin­ko, vir­tuo­zo Rai­mun­do Ka­ti­liaus 65-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Kū­ry­bos me­tas (2000 m.). 23.20 Džia­zo va­ka­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Auk­si­nės me­lo­di­jos.

LNK 21.15 val.

9.45, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00, 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Mo­te­rų ly­ga“. 17.00 „Fle­šas Gor­do­nas“ (4). 19.00, 1.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.00 „Liu­di­nin­kai“ (4). 22.00 „Žvilgs­nis į atei­tį“ (5). 23.00 „Anar­chi­jos vai­kai“. 0.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kals­ta­mi kės­lai“. 1.55 „Liu­di­nin­kai“.

8.05 8.40 9.10 9.35

Telepar­duo­tu­vė. „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. „Su­per­did­vy­riai. Nuo­ty­kiai tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nesso re­kor­dai“ (N-7). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų sky­rius“ (5) (N-7). 21.00 De­tek­ty­vas „Mid­so­me­rio žmog­žu­dys­tės XIV. Ova­lios žmog­žu­dys­tės“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2011 m.) (N-14). 22.50 „Bręs­tan­tis blo­gis“ (6) (N-14). 23.50 „Žvė­ris“ (6) (N-7).

10.40 „Links­mie­ji trau­ki­nu­kai“. 10.55 Se­no­ji ani­ma­ci­ja. 11.30 No­me­da. 12.20 Val­gyk ir liek­nėk. 13.10 „Žiau­ri mei­lė“. 14.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 15.00 „Ža­vūs ir drą­sūs“. 16.05 Mart­hos Stewart šou. 17.00 Val­gyk ir liek­nėk. 18.00 „Mo­te­ris be praei­ties“. 19.00 „Žiau­ri mei­lė“. 20.00 La­ba­nakt, vai­ku­čiai. 20.30 No­me­da. 21.20 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 22.20 „Mo­te­ris be praei­ties“. 23.10 Dra­ma „Gy­ve­ni­mo ka­ru­se­lė“ (Vo­kie­ti­ja, 1994 m.).

6.14, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 6.30, 12.05, 21.00 Re­por­te­ris. 7.20 Lie­tu­va tie­sio­giai. 7.55, 14.30 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 8.55 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 10.00, 18.20 Su­per L.T. 10.35 Pa­dė­ki­me aug­ti. 11.05 „Mi­tų grio­vė­jai“. 13.30 Il­gai ir lai­min­gai. 15.30 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Mek­si­kos nar­ko­ti­kų ka­rai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20 Dok. f. „Bin La­de­no mir­tis“. 18.57 Sau­gus eis­mas. 19.00 VTB Jung­ti­nė ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–Mins­ko „Minsk 2006“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja iš Vil­niaus. Per pert­rau­ką – Ži­nios. 21.27 Orai. 21.30 VTB Jung­ti­nė ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ka­za­nės „Unics“. Trans­lia­ci­ja iš Kau­no. 23.30 „Zo­na“ (N-14). 1.35 Ma­ka­liaus ke­lio­nės.

TV3 21.00 val.

9.00 Ži­nios (k). 9.20 Ko­me­di­ja „Mol­je­ras: tep­ra­si­de­da ko­me­di­ja“ (N-7). 11.20 Nuo­mo­nės (k). 12.20 Dra­ma „Ska­fand­ras ir dru­ge­lis“ (N-7). 14.15 Te­le­laik­raš­tis. 15.50 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Nes aš taip pa­sa­kiau“ (N-7). 17.30 Žai­di­mų la­bi­rin­tas (k). 18.00 Ži­nios. 18.20 Eu­ro­pos ke­lias (k). 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (k). 20.30 Pa­vel­das. Vil­niaus by­la (2). 21.00 Ži­nios. Orai. 21.20 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Beieš­kant Aman­dos“ (N-14). 22.55 Ži­nios (k). 23.15 Bio­gra­fi­nė dra­ma „Mil­kas“ (N-14). 1.25 Tri­le­ris „Mes valdo­me nak­tį“ (N-14).

1846 m. gimė visuomenės veikėjas, knygnešys, „Aušros“, „Varpo“ bendradarbis Jurgis Bielinis. 1940 m. gimė kino režisierius Bernardo Bertolucci. 1940 m. mirė švedų rašytoja, Nobelio literatūros premijos laureatė Selma Lagerlöf. 1949 m. gimė kanadiečių aktorius Victoras Garberis. 1953 m. gimė prancūzų aktorė Isabelle Huppert. 1967 m. gimė amerikiečių aktorė Lauren Graham. 1976 m. gimė amerikiečių aktorius Paulas Schneideris. 1980 m. gimė ispanų krepšininkas Filipe Reyes’as.

horoskopai 7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Kitokia Lietuva. 8.30 Muzika. 10.05 „Marvel animė. Geležinis žmogus“. 10.30 „Būk mano meile“. 11.30 „Meilės sparnai“. 12.30 „Intrigų dvaras“. 13.30 „Indiškos aistros“. 14.30 „Laukinė širdis“. 15.30 Teleparduotuvė. 16.00 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kontaktas. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 Detektyvas „Ovalios žmogžudystės“. 22.50 „Bręstantis blogis“. 23.50 „Žvėris“.

8.00 Ko­me­di­ja „Pa­lau­kit“ (JAV, 2005 m.). 9.40, 11.45 Fan­tas­ti­nis f. „Sa­los ap­gy­ven­di­ni­mas“ (1, 2) (Ru­si­ja, 2009 m.). 18.30 Ko­me­di­ja „Man per bran­gu“ (Pran­cū­zi­ja, 2006 m.). 20.20 Ka­ri­nė dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 22.40 Tri­leris „Su­vo­ki­mas“ (JAV, 2009 m.).

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Chie­vo“–„In­ter“. 12.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Talino „Kalev“. 13.50 Spor­tas LT. Eu­ro­pos šau­dy­no čem­pio­na­tas. 14.55 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „As­ta­na“–Mask­vos sri­ties „Khim­ki“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 16.45 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 17.15 Is­pa­ni­jos ACB krep­ši­nio ly­ga. „Va­len­cia Bas­ket“–Mad­ri­do „Real“. 19.10 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Kazanės UNIKS. 21.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“–„Minsk-2006“. 23.15 Spor­tas LT. Spor­ti­nių šo­kių čem­pio­na­tas.

BTV 23.15 val.

Avinas (03 21–04 20). Tinkamas laikas apsvarstyti susidariusią situ­ aciją. Bendrausite su autoritetingu žmo­ gumi. Vis dėlto iš naujos pažinties ar su­ sitikimo nieko daug nesitikėkite, greičiau­ siai tai bus tiesiog malonus pokalbis. Jautis (04 21–05 20). Aiškiai su­ voksite, ką vertinate ir mylite. Tin­ kamas laikas apmąstyti seniai parengtus planus ir juos įgyvendinti. Dvyniai (05 21–06 21). Būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo emoci­ jas ir veiksmus. Galbūt tie įvertinimai bus nepakankamai teisingi, todėl geriau šian­ dien pailsėkite ir nusiraminkite. Vėžys (06 22–07 22). Šiandien jums trūks laiko, nespėsite aprėpti tiek, kiek esate užsibrėžęs. Būkite atsargus su­ darydamas sutartis, neskubėkite pasiti­ kėti telefoninės rinkodaros specialistais. Liūtas (07 23–08 23). Galbūt bū­ tent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėji­ mams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Būsite ne itin emocio­ nalus. Mergelė (08 24–09 23). Aplinki­ nių elgesys prieštaraus jūsų verty­ binėms nuostatoms, o troškimai bus igno­ ruojami. Teisingai įvertinkite susidariusią padėtį, kritiškai pažvelkite ir į save. Ir atsi­ palaiduokite – jėgų dar tikrai prireiks. Svarstyklės (09 24–10 23). Susi­ dursite su žmogumi, su kuriuo bus itin sunku šiandien sutarti. Nepersistenki­ te kovodamas su juo, nes ne visus žmo­ nes galima ir reikia perauklėti. Skorpionas (10 24–11 22). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, bet bū­ kite dėmesingas ir jautrus, kad netyčia neįskaudintumėte pačių artimiausių draugų, kuriems ši diena galbūt ne tokia puiki. Šaulys (11 23–12 21). Labai sėkmin­ gas laikas. Ieškokite naujų karjeros galimybių, naujų pažįstamų, keiskite na­ mus ar butą ar bent pasikabinkite naujas užuolaidas. Tik pirma nuvalykite langus. Ožiaragis (12 22–01 20). Lengvai susižavėsite naujomis idėjomis. Galvoje kirbės daugybė neaiškių minčių. Neaptarinėkite jus jaudinančių dalykų, tiksliai ir kruopščiai dirbkite savo darbus. Vandenis (01 21–02 19). Būsite įvertintas kaip darbuotojas ir kaip kolega. Tik neužrieskite nosies ir nepa­ mirškite padėti kitiems – juk esate apdo­ vanotas ypatingomis galiomis bei protu ir galite būti lyderis. Žuvys (02 20–03 20). Puikus lai­ kas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Nepasiduokite apatijai ir tinguliui, nepraleiskite geros progos numatyti profesinės veiklos perspekty­ vų ir parengti naujų planų.


Orai

Savaitės pabaiga Lietuvoje bus šilta. Šiandien vyraus debesuoti, su dulksnomis orai, įdienojus sušils iki 5–7 laipsnių šilumos. Rytoj orai bus sausesni, vietomis tvyros rūkas. Naktį temperatūra svyruos apie 0 laipsnių, dieną oras sušils iki 9–14 laipsnių.

Šiandien, kovo 16 d.

+5

+5

Telšiai

+6

Šiauliai

Klaipėda

+6

Panevėžys

+5

Utena

+5

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 

76-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 290 dienų. Saulė Žuvų ženkle.

+7

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +12 Berlynas +17 Brazilija +26 Briuselis +17 Dublinas +8 Kairas +20 Keiptaunas +24 Kopenhaga +10

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

orai kaune šiandien

+11 +15 –4 +6 +19 +9 +21 +17

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+16 +7 +17 +29 +4 +16 +12 +11

+6

+5

Vėjas

4–7 m/s

Marijampolė

Vilnius

+6

Alytus

Vardai Henrikas, Herbertas, Julijonas, Norvilė, Vaidotas, Gunaras, Abanas.

Su­kė­lė ne­ri­mo

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+3

+7

+3

+3

4

+4

+11

+8

+2

4

+3

+12

+8

+3

2

rytoj

poryt

6.30 18.25 11.55 3.28 11.32

Ja­po­nus kaip rei­k iant iš­gąs­d i­no ša­ lį su­pur­tę net du že­mės dre­bė­ji­mai ir pra­ne­ši­mas apie nedidelį cu­na­mį. 6,8 ba­lo stip­ru­mo dre­bė­ji­mas su­pur­tė ša­ lies šiau­rę. Po ke­lių va­lan­dų apie 6,1 ba­ lo že­mės dre­bė­ji­mas įvy­ko į ry­tus nuo To­k i­jo. Lai­mė, šį kar­tą, skir­t in­gai nei prieš me­tus, sti­chi­ja ne­bu­vo nuo­žmi. Pir­mo­jo dre­bė­ji­mo ži­di­nys bu­vo 26,6 km gy­ly­je Ra­mio­jo van­de­ny­no dug­ne, ne­to­li šiau­ri­nės Ho­kai­do sa­los kran­tų. Ja­po­ni­jos seis­mo­lo­gi­jos agen­tū­ra už­ fik­sa­vo 20 cen­ti­met­r ų aukš­čio cu­na­ mio ban­gą, o vie­tos pa­rei­gū­nai pa­skel­ bė pa­jū­rio gy­ven­to­jų eva­kua­ci­ją. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr. 

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 230, 308 862, 308 863, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

2012-03-16 Kauno diena  

„Ei, savivaldybės ponai! Tai tik pirma filmo serija – pa­ žadame, kad iki Seimo rin­ kimų bus dar keliolika”, – Penktadienis kovo 16, 2012 N...

2012-03-16 Kauno diena  

„Ei, savivaldybės ponai! Tai tik pirma filmo serija – pa­ žadame, kad iki Seimo rin­ kimų bus dar keliolika”, – Penktadienis kovo 16, 2012 N...

Advertisement