Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

TREČIADIENIS, KOVO 7, 2012

55 (19 356)

ŠIANDIEN 10 VAL. RYTO baigiasi BALSAVIMAS

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE Kandidačių sąrašo ir balsavimo lapelio ieškokite 5 p. Kaina 1,30 Lt

Me­ro rū­pes­tis – svei­ka­ta Svei­ka­tos sis­te­mos re­for­ma, re­gis, lau­ kia­mų vai­sių ne­duo­ da. Tam, kad žmo­ nės ga­lė­tų pa­tek­ti į li­go­ni­nę, tu­ri įsi­kiš­ ti net aukš­tas pa­rei­ gas uži­man­tys val­ džios žmo­nės. Vie­ nas jų – Ne­rin­gos me­ ras An­ta­nas Vin­kus, pa­ra­šęs raš­tus Klai­ pė­dos kraš­to li­go­ni­ nėms bei pa­pra­šęs priim­ti iš­tir­ti ir skir­ti gy­dy­mą pa­si­li­go­ju­ siems ne­rin­giš­kiams.

„Ga­vau ne tik sal­dai­nių, bet ir vi­ta­mi­nų.“ Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas iš Vil­niaus par­ve­žė ge­rų ži­nių, ta­čiau sos­ti­nė­je te­ko iš­klaus­ty­ti ir prie­kaiš­tų.

2p.

Įmo­nėms – tik­rin­to­jų įta­ri­nė­ji­mai As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

So­cia­li­nes įmo­nes vis ak­ty­viau kre­ čia įvai­rūs tik­rin­to­jai. Šio­se bend­ro­ vė­se as­me­nų įdar­bi­ni­mą ir jų dar­bo vie­tų iš­lai­ky­mą fi­nan­siš­kai re­mia vals­ty­bė. Ta­čiau kiek­vie­nas jos li­ tas kont­ro­liuo­ja­mas taip griež­tai, kad tai tam­pa naš­ta. Gel­bė­ji­mo ra­tas neak­ty­viems

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

„Die­vo ir li­ki­mo do­va­na“

„Gerb. va­do­ve, rū­pin­da­mie­si mū­ sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų svei­ka­ ta ir su­pras­da­mi jų ri­bo­tas ga­li­my­ bes gau­ti spe­cia­li­zuo­tą gy­dy­mą sta­cio­na­ri­nė­se ant­ro ly­gio įstai­go­ se, pra­šo­me Jū­sų (per ar­ti­miau­sią Jums priim­ti­ną lai­ko­tar­pį) priim­ ti pa­cien­tus, ku­riems rei­ka­lin­ga ši pa­slau­ga pla­ni­niam sta­cio­na­riam iš­ty­ri­mui ir gy­dy­mui pa­gal šiuos pro­fil­ ius“.

4

„„Poel­gis: A.Vin­kaus pra­šy­mą pa­si­rū­pin­ti su­si­rgu­siais pa­pras­tais ne­rin­giš­kiais J.Są­ly­ga įver­ti­no kaip nuo­šir­

dų me­ro rū­pes­tį bend­ruo­me­nės na­rių svei­ka­ta. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko fo­to­mon­ta­žas

So­cia­li­nė­se įmo­nė­se sie­kia­ma įdar­bin­ti as­me­nis, pra­ra­du­sius dar­bin­gu­mą, eko­no­miš­kai neak­ ty­vius, ne­ga­lin­čius ly­gio­mis są­ly­ go­mis kon­ku­ruo­ti dar­bo rin­ko­je. Jų įdar­bi­ni­mą ir dar­bo vie­tų iš­lai­ ky­mą darb­da­viams kom­pen­suo­ ja vals­ty­bė. „Dar prieš tre­j us me­t us so­ cia­li­nės įmo­nės Klai­pė­do­je bu­ vo ku­ria­mos van­giai, pa­skui ėmė pa­m a­ž u steig­t is. Di­džio­ji dau­ gu­m a at­s i­ra­d o nuo 2009 m.

5


2

TREČIADIENIS, KOVO 7, 2012

miestas Mu­zie­ju­je gi­mė ma­žy­lis

Teiks pa­gal­bą

Su­ma­žė­jo kro­va

Pra­si­dė­jus pa­va­sa­riui pa­si­pil­dė Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jaus au­gin­ ti­nių bū­rys. Pa­sau­lį iš­vy­do Bal­ ti­jos pil­ko­sios ruo­nės Zun­dos ma­žy­lis. Abu juos jau ga­li pa­ma­ ty­ti mu­zie­jaus lan­ky­to­jai. Ta­čiau jų pra­šo­ma ne­triukš­mau­ti ir neiš­gąs­din­ti gy­vū­nų. Da­bar mu­ zie­ju­je yra še­ši suau­gę ruo­niai ir vie­nas ma­žy­lis.

On­ko­he­ma­to­lo­gi­nių li­go­nių bend­ri­ja „Krau­jas“ nuo ba­lan­ džio kvie­čia ser­gan­čius ar sir­ gu­sius on­ko­lo­gi­ne li­ga klai­pė­ die­čius į emo­ci­nės pa­ra­mos gru­pę. Jos su­si­ti­ki­mai vyks „Klai­pė­dos ga­le­ri­jo­je“. Prieš atei­nant į gru­pę vi­si kvie­čia­mi į in­di­vi­dua­lų įva­di­nį po­kal­bį su psi­cho­lo­gė­mis.

Va­sa­rį „Klai­pė­dos naf­ta“ per­kro­ vė 582 tūkst. to­nų naf­tos pro­ duk­tų, 5 pro­c. ma­žiau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu. Įmo­nės pre­li­mi­ na­rios pa­ja­mos šį mė­ne­sį bu­vo 11,8 mln. li­tų – 3 pro­c. di­des­nės. Per du šių me­tų mė­ne­sius įmo­ nės pa­ja­mos sie­kia 27 mln. li­tų ir yra 2 pro­c. di­des­nės nei per­ nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį.

Dienos telegrafas Vil­ki­kas. Klai­pė­dos jū­rų uos­to di­rek­ci­ja Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jai dve­ jiem me­tams iš­nuo­mo­jo vil­ki­ką „Stumb­ ras“ su tei­se pra­tęs­ti nuo­mą dar to­kiam pat lai­ko­tar­piui. Šia su­tar­ti­mi nuo­mi­nin­ kas įsi­pa­rei­go­jo mo­kė­ti nuo­mpi­ni­gius – 75 tūkst. 100 li­tų per mė­ne­sį. Vi­z i­tas. Tre­čia­die­n į Klai­pė­do­je lan­ky­ sis Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­do­ rius Lie­tu­vo­je Kor­ne­lis Wil­lem Spaans. 13 val. jis su­si­tiks su mies­to me­ru Vy­tau­ tu Grub­liaus­ku, 14.30 val. bend­raus su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to va­do­vy­be. Po­sė­dis. Tre­čia­die­n į 10 val. Klai­pė­dos nak­v y­nės na­muo­se vyks So­cia­l i­nės pa­ra­mos ta­ry­bos po­sė­dis. Jo me­tu bus svars­to­mos pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­ si­du­ria be­na­miai. Pas­kai­ta. Tre­čia­d ie­n į 18 val. Že­mai­t i­ jos dai­li­nin­kų są­jun­gos ga­le­ri­jo­je (Žve­ jų g. 12) vyks 38-oji pa­skai­ta iš cik­lo „Va­ ka­rai su se­ną­ja Klai­pė­da“. Is­to­ri­kas Dai­ nius Eler­tas pa­sa­kos apie bu­vu­sius se­ no­lių na­mus. Mir­tys. Va­kar Klai­pė­dos ci­vi­li­nės met­ ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­tos 4 klai­ pė­die­čių mir­tys. Mi­rė Ona Bi­ru­tė Pa­cho­ mo­va (g. 1930 m.), Kons­tan­ci­ja Pet­ro­nė­lė Ston­kie­nė (g. 1944 m.), Juo­zas Ja­nu­lis (g. 1944 m.), Ro­ber­tas Už­pa­lis (g. 1968 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­m i Aga­fi­ja Ša­šil­ki­na, Ire­na Mik­lu­šie­nė, Zig­ man­tas Pet­kus. Nau­ja­gi­miai. Per sta­tis­ti­nę pa­rą pa­gim­dė 2 mo­te­rys. Gi­mė mer­gai­tė ir ber­niu­kas. Grei­to­ji. Va­kar iki 18 val. grei­to­sios pa­gal­ bos me­di­kai su­lau­kė 50 iš­kvie­ti­mų. Klai­ pė­die­čiai dau­giau­sia skun­dė­si krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mais, pil­vo ir gal­vos skaus­mais.

Mies­tas iš uos­to ti­ki­si milijonų Sus­kys­tin­tų gam­ti­ nių du­jų ter­mi­na­ lo pro­jek­tas mil­ži­ niš­ku grei­čiu ju­da į prie­kį – jau spren­ džia­mi su du­jo­ve­ žio ap­sau­ga su­si­ ję klau­si­mai, o ne­ tru­kus taps aiš­ku, ar Vy­riau­sy­bė skirs Klai­pė­dai ne­men­ką pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ ci­ją už šį ob­jek­tą. „„Vie­ta: be­veik nea­be­jo­ja­ma, jog SGD ter­mi­na­las bus pa­sta­ty­tas prie Kiau­lės Nu­ga­ros sa­los.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tėVy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

v.spuryte@kl.lt

„Sus­kys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­ na­lo sta­ty­bos dar­bai vyks­ta pa­gal gra­fi­ką, o kai ku­rie net jį ir len­kia“, – kons­ta­ta­vo Klai­pė­dos me­ras Vy­ tau­tas Grub­liaus­kas. Nors vie­ta, kur at­si­ras du­jų ter­ mi­na­las, for­ma­liai dar nė­ra pa­rink­ ta, ta­čiau Sus­kys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pro­jek­to įgy­ven­ di­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je va­kar bu­vo spren­džia­mi itin konk­re­tūs klau­si­mai – kaip du­jo­ve­žis ju­dės prie Kiau­lės Nu­ga­ros sa­los, ko­kių sau­gu­mo prie­mo­nių rei­kė­tų im­tis. „Iš­sa­kiau dvi pa­sta­bas. Vie­na jų dėl du­jo­ve­žio įplau­ki­mo į uos­to ak­ va­to­ri­ją ir iš­plau­ki­mo iš jos gra­fi­ko. Bū­tų ge­rai, jei tai vyk­tų nak­ti­mis,

nes kai du­jo­ve­žis įplauks, rei­kės stab­dy­ti vi­są lai­vy­bą uos­te. Ant­ro­ ji ma­no pa­sta­ba bu­vo dėl sau­gu­mo prie­mo­nių. Pa­siū­liau, kad du­jo­ve­

No­rint gau­ti da­lį uos­to rink­lia­vų, rei­ kia pa­pil­dy­ti Klai­pė­ dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to įsta­ty­mą.

žiui pri­si­švar­ta­vus gre­ta jo bu­dė­tų ir lai­vas, ku­ris ga­lė­tų ge­sin­ti gais­ rą, jei toks kil­tų. Pas­ta­bos bu­vo iš­ klau­sy­tos ir, ti­kiuo­si, į jas bus at­si­

žvelg­ta“, – vy­lė­si V.Grub­liaus­kas. Be abe­jo, uos­ta­mies­čio val­džia iš Vy­riau­sy­bės pra­šė kom­pen­sa­ci­ jų už gre­ta Klai­pė­dos iš­kil­sian­tį su­ skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą, ku­ris klai­pė­die­čiams ke­lia ir ne­ma­ lo­nių po­jū­čių. Vie­na tų kom­pen­sa­ci­jų – ga­li­my­ bė gau­ti da­lį uos­to rink­lia­vų mies­to so­cia­li­niams, kul­tū­ros, inf­rast­ruk­ tū­ros pro­jek­tams rem­ti. No­rint gau­ti da­lį uos­to rink­lia­vų, rei­kia pa­pil­dy­ti Klai­pė­dos vals­ty­bi­ nio jū­rų uos­to įsta­ty­mą. Anot uos­ ta­mies­čio me­ro, ini­cia­ty­vos ėmė­ si su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis, ku­ris jau pa­tei­kė įsta­ty­ mo pa­pil­dy­mą – punk­te, ku­ria­me nu­ro­do­ma, kur uos­tas ga­li nau­do­ti

su­rink­tas rink­lia­vas, tu­rė­tų at­si­ras­ ti nuo­sta­ta, kad pi­ni­gus bū­tų ga­li­ ma skir­ti Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­niams, kul­tū­ros, inf­rast­ruk­ tū­ros pro­jek­tams rem­ti. Pro­jek­tas dėl įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo tu­rė­tų bū­ti įtrauk­tas į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją. „Pas­kui jau tu­ri at­si­ras­ti Vy­ riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ku­riuo bū­ tų konk­re­čiai nu­sta­ty­ta, kiek pro­ cen­tų uos­to su­rink­tų rink­lia­vų ati­tek­tų Klai­pė­dai. Mes de­ra­mės dėl 5–10 pro­c. ir, aiš­ku, no­ri­me di­ džiau­sios su­mos. Jei pa­vyk­tų iš­si­ de­rė­ti 10 pro­c., tai ga­lė­tų per me­ tus siek­ti 10–15 mln. li­tų. Aiš­ku, su­ma pri­klau­sys nuo to, kiek uos­ tas su­rinks rink­lia­vų“, – ko­men­ta­ vo Klai­pė­dos me­ras.

Pro­fe­si­nės mo­kyk­los su­lauks at­gi­mi­mo Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Kai ku­rių Klai­pė­dos pro­fe­si­nių tech­ni­kos mo­kyk­lų lau­kia po­ky­ čiai. Po pa­sta­tų re­no­va­ci­jos bū­si­ mų­jų spe­cia­lis­tų kal­vės taps mo­ der­nes­nės.

Prie Klai­pė­dos siu­vi­mo ir pa­slau­ gų vers­lo mo­kyk­los ke­lin­tas mė­ nuo su­ki­nė­ja­si sta­ty­bi­nin­kai. Šiuo me­tu ar­do­mas jos sto­gas, šil­ti­na­ mos sie­nos. Po pa­sta­to re­no­va­ci­jos šios įstai­ gos plo­tas ge­ro­kai pra­si­plės – virš spor­to sa­lės at­si­ras pa­pil­do­mas aukš­tas. Kaip pa­sa­ko­jo mo­kyk­los Siu­vi­ mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Use­lie­nė, 500 kv. m ant­sta­te įsi­kurs Teks­ti­ lės cent­ras.

Čia bus įkur­tos ke­tu­rios mo­der­ nios teo­ri­nio ir pra­kti­nio mo­ky­mo kla­sės, ku­rios bus ap­rū­pin­tos šiuo­ lai­ki­ne tech­ni­ka. To­kios esą ne­tu­ rės ana­lo­giš­kus spe­cia­lis­tus ruo­ šian­tys ko­le­gos Vil­niu­je ir Kau­ne. Cent­re bū­si­mie­ji spe­cia­lis­tai nau­jau­sio­mis bei mo­der­niau­sio­mis prie­mo­nė­mis mo­ky­sis, kaip mo­de­ liuo­ti ir siū­ti dra­bu­žius. Mo­kyk­los re­no­va­ci­jos dar­bų pa­ bai­ga nu­ma­ty­ta lie­pos pa­bai­go­je. Pa­sak R.Use­lie­nės, re­mon­tas pa­ mo­koms ne­truk­do – su sta­ty­bi­nin­ kais su­tar­ta, kad dau­giau triukš­ mo ke­lian­čius dar­bus jie pra­dė­tų po pie­tų. Kol Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos pa­šo­ nė­je plu­ša sta­ty­bi­nin­kai, kai ku­ rie ves­tu­vi­nin­kus atė­ję pa­svei­kin­ ti klai­pė­die­čiai pa­si­ge­do rau­do­nų ply­tų tvo­ros. Jie spė­jo, kad po mo­

kyk­los re­no­va­ci­jos at­gi­mi­mo su­ lauks ir ši sim­bo­li­nė sie­na. Po­ky­čių pa­ga­liau su­lau­kė ir mies­to cent­re įsi­kū­ru­sios Klai­pė­ dos tu­riz­mo mo­kyk­los prie­sta­tas. Nors jį ža­dė­ta pra­dė­ti tvar­ky­ti dar per­nai, ta­čiau dar­bai pra­si­dė­jo tik šie­met. Ne­nau­do­tos mo­kyk­los dirb­tu­ vės spar­čiai kei­čia­si – iš ap­leis­to pa­sta­to li­ko tik kar­ka­sai. Po re­konst­ruk­ci­jos šia­me prie­ sta­te įsi­kurs mo­der­ni pra­kti­nio mo­ky­mo ba­zė. Čia bus įreng­tos vi­ rė­jų, kon­di­te­rių, pa­da­vė­jų ir pre­ky­ bos spe­cia­lis­tų pra­kti­nio mo­ky­mo pa­tal­pos, taip pat teo­ri­nio mo­ky­mo kla­sės, bib­lio­te­ka, mo­der­ni dra­bu­ ži­nė ir ar­chy­vas. Pe­da­go­gai ir moks­lei­viai mo­ky­ mo ba­ze tu­rė­tų pra­dė­ti nau­do­tis jau ki­tais me­tais.

„„Po­ky­čiai: po re­konst­ruk­ci­jos Siu­vi­mo ir vers­lo pa­slau­gų mo­kyk­la taps

aukš­tes­nė. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


3

TREČIADIENIS, KOVO 7, 2012

miestas

Klai­pė­die­čiai kurs, skelbs ir švęs lais­vę Ko­vo 11-ąją – Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­ bės at­kū­ri­mo die­ną – Klai­pė­da švęs lais­vę. Vyks kon­cer­tai, tra­di­ci­nės jau­ni­mo ei­ ty­nės, bus pa­gerb­tas Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Al­fon­sas Ža­lys.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Šie­met Ko­vo 11-ajai bus skir­ti du di­de­li ren­gi­niai. Pir­ma­sis vyks šven­tės iš­va­ka­rė­se – šeš­ta­die­nį – Žve­jų rū­muo­se. 16 val. čia ren­gia­ mas tra­di­ci­nis kon­cer­tas „Gin­ta­ro la­še – ma­no Lie­tu­va“. Ren­gi­nio me­tu pa­si­ro­dys ne tik vie­tos liau­dies mu­zi­kos ir šo­kių an­samb­liai, ka­pe­los, bet ir sve­čiai iš Lat­vi­jos, Prie­nų, Plun­gės, Vil­ niaus. Bi­lie­tas į kon­cer­tą kai­nuos 5 li­tus. Atė­ju­sie­ji su tau­ti­niais kos­tiu­mais bus įlei­džia­mi ne­mo­ka­mai. Sek­ma­die­nį, ko­vo 11-ąją, 12 val. Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės baž­ny­ čio­je bus lai­ko­mos šven­tos mi­šios „Už jau­ną­ją Lie­tu­vą“.

18 val. pra­si­dės di­dy­sis šur­mu­lys – iš Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to mies­ te­lio į At­gi­mi­mo aikš­tę, ai­dint būg­nams, pa­ju­dės jau­ni­mo ei­se­ na. Nu­ma­to­ma, kad ko­lo­na aikš­ tę pa­sieks po pus­va­lan­džio. 18.30 val. čia pra­si­dės pa­grin­di­ nis Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­ kū­ri­mo die­nos šven­ti­nis ren­gi­nys. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­ lis­tas Vi­das Pa­kal­niš­kis pa­sa­ko­jo, kad šven­tės me­tu bus įžieb­ti mil­ ži­niš­ki Ge­di­mi­no stul­pai, ai­dint būg­nams ir var­pui bus skai­čiuo­ja­ mi ne­prik­lau­so­my­bės me­tai, pa­si­ ro­dys Klai­pė­dos ro­ko ir po­pmu­zi­ kos gru­pės. Šios šven­tės šū­kis – „Kurk lais­ vę! Skelbk lais­vę! Švęsk lais­vę!“. „Švę­si­me lais­vę. Ko­vo 11-oji –

„„Ei­se­na: ko­vo 11-ąją vyks tra­di­ci­nės jau­ni­mo ei­ty­nės mies­to gat­vė­mis. 

jau daug me­tų Lie­tu­vos jau­nų­ jų pi­lie­čių šven­tė. To­dėl ji neį­si­ vaiz­duo­ja­ma be jau­ni­mo ei­ty­nių“, – pa­brė­žė V.Pa­kal­niš­kis. Ko­vo 11ąją Lė­bar­tų ka­pi­nė­se bus pa­gerb­ tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­

Neį­ga­liesiems medikų komisija nepasiekiama Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis klai­pė­ die­tis ne­ra­do kaip pa­tek­ti į Neį­ga­ lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos sky­rių, esan­tį K.Do­ne­ lai­čio gat­vė­je. At­ro­do, kad to­kio­je įstai­go­je neį­ga­lie­ji ne­pa­gei­dau­ja­ mi – čia nė­ra pan­du­so.

In­sul­tą pa­ty­ręs ir pa­ra­ly­žiuo­tas vy­ras pa­sa­ko­jo, kad mi­nė­to­je tar­ ny­bo­je pri­va­lo lan­ky­tis kas­met. „Žmo­na ma­ne nu­ve­ža ve­ži­mė­ liu prie įstai­gos, o ką to­liau da­ry­

Me­di­kai lie­pė pra­ šy­ti praei­vių, kad šie pa­kel­tų neį­ga­lų­ jį ir pa­dė­tų jam pa­tek­ti į įstai­gą. ti? Į vi­dų pas gy­dy­to­jus ne­pa­tek­ si. Pan­du­so nė­ra. Tik ak­me­ni­niai laip­tai. Žmo­na nuei­na į vi­dų, už­ re­gist­ruo­ja, o aš lau­kiu lau­ke ve­ ži­m ė­ly­je“, – kal­b ė­jo neį­ga­l us vy­ras. Pa­sak jo, pa­sta­rą­jį kar­tą žmo­ na gy­dy­to­jų pra­šė, kad šie išei­tų į lau­ką ap­žiū­rė­ti li­go­nio. Ta­čiau me­ di­kai lie­pė pra­šy­ti praei­vių, kad šie pa­kel­tų neį­ga­lų­jį ir pa­dė­tų li­go­niui pa­tek­ti į įstai­gą. Pa­tys išei­ti į lau­ ką ne­su­ti­ko. „Sve­riu 140 ki­log­ra­mų. Kas ma­ ne pa­tam­pys? To­kio­je įstai­go­je tu­ri bū­ti įva­ža neį­ga­lie­siems. Juk ne aš vie­nas toks esu“, – ste­bė­jo­si klai­ pė­die­tis. Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­ sta­ty­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos II te­

„„ Spren­di­mas: prie įė­ji­mo į Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­

ny­bos sky­rių neį­reng­tas pan­du­sas, ta­čiau pri­rei­kus nau­do­ja­mas mo­ bi­lus. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas Min­ dau­gas Gy­lys aiš­ki­no, kad į įstai­gą atė­ju­siems žmo­nėms ati­džiau rei­ kė­tų pa­skai­ty­ti skel­bi­mus. „Įreng­ to pan­du­so nė­ra. Lai­ki­nai nau­do­ ja­me su­lanks­to­mą. Pa­de­da­me jį ir žmo­gus už­va­žiuo­ja. Apie tai in­for­ muo­ja skel­bi­mas prie įė­ji­mo. Lau­ke juk žmo­gaus neiš­reng­si ir neap­žiū­ rė­si“, – tei­gė va­do­vas. Anot M.Gy­lio, nuo­la­ti­nis pan­ du­sas prie įė­ji­mo nė­ra įreng­tas, nes už­truk­tų dar­bai, o ki­tų me­tų pra­džio­je įstai­ga pla­nuo­ja per­si­ kel­ti į nau­ją pa­sta­tą prie Send­va­ rio žie­di­nės san­kry­žos. Jo sta­ty­bos

jau pra­si­dė­jo. „Da­bar esa­me įsi­kū­ rę is­to­ri­nė­je mies­to da­ly­je. Pa­vel­ das mums nie­ko ne­lei­džia da­ry­ ti. Kol su­de­rin­si­me pro­jek­tą, ateis rug­sė­jis, o ki­tų me­tų pra­džio­je per­si­kel­si­me į nau­ją pa­sta­tą. Ko­ vo pa­bai­go­je pla­nuo­ja­me šven­tin­ ti jo pa­ma­tus. Ten bus vi­sai ki­tos są­ly­gos. Vie­na­me pa­sta­te bus vi­si sky­riai“, – aiš­ki­no ve­dė­jas. M.Gy­liui keis­ta pa­si­ro­dė tai, kad dar­buo­to­ja nein­for­ma­vo, jog rei­kia pa­pra­šy­ti pan­du­so. „Vi­sas per­so­n a­l as ži­n o apie mo­bi­lų pan­du­są“, – tvir­ti­no ve­ dė­jas.

to sig­na­ta­ras Al­fon­sas Ža­lys. Šiai pro­gai skir­ti ren­gi­niai vyks ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te. Ket­vir­ ta­die­nį 13 val. Me­nų fa­kul­te­to sa­ lė­je vyks šven­ti­nis kon­cer­tas. Jo me­tu bus ap­do­va­no­ti Klai­pė­dos

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jai. Penk­ ta­die­nį 16 val. Klai­pė­dos uni­ver­ si­te­to Au­l os sa­l ė­je kon­cer­t uos Klai­p ė­d os uni­ver­s i­te­to miš­r us cho­ras ir tau­ti­nio me­no an­samb­ lis „Vy­ti­nė“.


4

trečiadienis, kovo 7, 2012

miestas

Me­ro rū­pes­tis – svei­ka­ta

Svei­ka­tos sis­te­mos re­for­ma Pert­var­kos es­mė

1

To­kius A.Vin­kaus pa­si­ ra­šy­tus raš­tus ga­vo vi­sos trys uos­ta­mies­čio dau­giap­ro­fi­li­nės li­go­ni­nės. Jis nu­ro­dė ir pa­cien­tus, ku­riuos rei­kė­tų pa­gul­dy­ti į Kar­ dio­lo­gi­jos, Nef­ro­lo­gi­jos, Funk­ci­ nės diag­nos­ti­kos sky­rius. A.Vin­kus taip pat pa­pra­šė in­for­ muo­ti Ne­rin­gos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sią­ją gy­dy­ to­ją Lo­re­tą Lau­ren­či­kie­nę, kiek li­ go­ni­nė ga­li priim­ti įvar­dy­tų pa­ cien­tų ir į ko­kius sky­rius. „Toks raš­tas bu­vo hu­ma­niš­ku­ mo ir kil­nu­mo mi­si­jos ak­tas. Kas­ met me­tų pa­bai­go­je pa­ger­bia­me sa­vo sa­vi­val­dy­bės sen­jo­rus. Šven­ ti­nia­me su­si­ti­ki­me bend­rau­jant su jais iš­ki­lo to­kia te­ma, ko­kie klau­si­ mai juos la­biau­siai do­mi­na. Aiš­ku, žmo­nės, ku­rie yra vy­res­nio am­ žiaus, at­sa­kė, kad juos la­biau­siai do­mi­na Die­vo ir li­ki­mo do­va­na – ge­ra svei­ka­ta“, – tei­gė A.Vin­kus.

Ma­ž in­ti sta­cio­na­rių pa­slau­g ų apim­ tis, o at­si­lais­vi­nu­sias lė­šas nu­kreip­ti į pir­mi­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą, am­bu­la­ to­ri­nę pa­gal­bą, die­nos sta­cio­na­ro bei slau­gos pa­slau­gas. Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tus nu­ kreip­ti į am­bu­la­to­ri­nę ir die­nos chi­ rur­gi­jos gran­dį. Ma­žė­jant sta­cio­na­rių pa­slau­g ų, pir­ mi­nė svei­ka­tos prie­žiū­ra pri­va­lo rea­ liai pra­dė­ti spręs­ti dau­gu­mą svei­ka­ tos pro­ble­mų. Sie­kiant efek­ty­ves­nio val­dy­mo ir di­ des­nio suin­te­re­suo­tu­mo, bū­ti­na ska­ tin­ti, kad kuo dau­giau šei­mos gy­dy­ to­jų dirb­tų sa­va­ran­kiš­kai.

„„Si­tua­ci­ja: svei­ka­tos re­for­mos tiks­las – dau­gu­mą svei­ka­tos pro­ble­mų tu­ri iš­spręs­ti šei­mos gy­dy­to­jai, to­dėl

prie jų ka­bi­ne­tų drie­kia­si il­giau­sios ei­lės. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

tek­ti pas kar­dio­lo­gą. Tuo­met pa­ cien­tai tu­ri pa­lauk­ti ke­lias sa­vai­ tes, gal mė­ne­sį, nes juk ir gy­dy­to­jai ato­sto­gau­ja, bū­na kur­suo­se. Be to, ei­lės su­si­da­ro ir dėl to, kad žmo­nės no­ri pa­tek­ti pas konk­re­tų kar­dio­lo­ gą“, – prie­žas­tis įvar­di­jo J.Są­ly­ga. Ar tos ei­lės nė­ra svei­ka­tos sis­te­ mos re­for­mos pa­sek­mė, nes ra­jo­ nuo­se bu­vo pa­nai­kin­tos kai ku­rios me­di­ci­ni­nės pa­slau­gos ir žmo­nėms ten­ka at­vyk­ti į di­des­nes li­go­ni­nes? „Ne­ma­nau, kad tai su­si­ję ir ypač kal­bant apie kar­dio­lo­gus, ku­rių ra­ jo­nų li­go­ni­nė­se ir taip ne­bu­vo“, – tei­gė J.Są­ly­ga.

si­te­ti­nės ir Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ ni­nių su­jun­gi­mo klau­si­mas. „Mes ne­nei­gia­me, kad yra pro­ ble­mų, ta­čiau ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad Lie­tu­vo­je si­tua­ci­ja bū­tų la­bai blo­ ga“, – pa­klaus­tas, ar pa­si­tei­si­no svei­ka­tos sis­te­mos re­for­ma, tei­gė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­ta­ rė­jas Mar­ty­nas Mar­cin­ke­vi­čius.

Su­rea­ga­vo žai­biš­kai

Ne­rin­gos me­ras tvir­ti­no, jog iš­gir­ dus sen­jo­rų lū­kes­čius su­vei­kė jo, gy­dy­to­jo, są­ži­nė, to­dėl ir nu­spren­ dė kreip­tis į Klai­pė­dos kraš­to li­go­ ni­nes. „Apk­lau­sė­me žmo­nes ir su­da­rė­ me są­ra­šą sen­jo­rų, ku­rie tu­ri svei­ka­ tos pro­ble­mų ir no­rė­tų pro­fi­lak­tiš­kai at­si­gul­ti į jiems pa­gei­dau­ja­mą li­go­ ni­nę, pa­tek­ti pas no­ri­mus spe­cia­lis­ tus iš­si­tir­ti ir, jei bū­tų rei­ka­las, pa­ si­gy­dy­ti. Ma­no kaip gy­dy­to­jo ir kaip me­ro po­zi­ci­ja – ak­ty­viai pa­dė­ti žmo­ nėms ne ta­da, kai juos iš­tin­ka in­sul­ tas ar in­fark­tas, o ge­ro­kai anks­čiau“, – ryž­tin­gai kal­bė­jo A.Vin­kus. Pak­laus­tas, ar to­kį spren­di­mą kreip­tis į li­go­ni­nes lė­mė tai, jog pa­ tek­ti į ant­ro­jo ar tre­čio­jo ly­gio sta­ cio­na­raus gy­dy­mo įstai­gas žmo­ nėms yra su­dė­tin­ga, ten­ka il­gai lauk­ti ei­lė­se, Ne­rin­gos me­ras tvir­ ti­no, jog to­kių pro­ble­mų ne­bu­vo. „Aš juk ne­pra­šiau, kad ne­rin­ giš­kius li­go­ni­nė­se ap­žiū­rė­tų kuo grei­čiau, o tik esant ga­li­my­bėms ir priim­ti­nu lai­ku. Džiau­giuo­si, jog Klai­pė­dos kraš­to li­go­ni­nių va­do­vai rea­ga­vo žai­biš­kai. Esa­me jiems la­ bai dė­kin­gi“, – pa­dė­kos žo­džių ne­ gai­lė­jo A.Vin­kus. Trak­ta­vo kaip rū­pes­tį

Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vy­ riau­sia­sis gy­dy­to­jas Jo­nas Są­ly­ ga gau­tą Ne­rin­gos me­ro A.Vin­kaus pra­šy­mą priim­ti ne­rin­giš­kius iš­tir­ ti ir, jei rei­kia, gy­dy­ti trak­ta­vo kaip sa­vi­val­dy­bės va­do­vo rū­pes­tį sa­vo bend­ruo­me­ne.

Mar­ty­nas Mar­cin­ke­vi­čius:

Mes ne­nei­gia­me, kad yra pro­ble­mų, ta­čiau ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad Lie­tu­vo­je si­tua­ci­ja bū­ tų la­bai blo­ga. „Ne­rin­gos me­ras bend­rau­ja su dau­ge­liu gy­dy­mo įstai­gų, tad aš ne vie­nin­te­lis to­kį raš­tą ga­vau. Ge­rai, kad me­ras rū­pi­na­si sa­vo žmo­nė­mis, ta­čiau toks raš­tas nė­ra įpa­rei­go­jan­ tis. Išs­kir­ti­nių są­ly­gų ne­su­tei­kė­me, nes vi­si pa­cien­tai pas mus pa­ten­ ka su šei­mos gy­dy­to­jų siun­ti­mais ir pa­gal ei­lę“, – tvir­ti­no J.Są­ly­ga. Il­giau­sia ei­lė – pas kar­dio­lo­gą

Pak­laus­tas, gal­būt no­rint pa­tek­ti į gy­dy­mo įstai­gą rei­kia lauk­ti il­go­je ei­lė­je ir to­dėl A.Vin­kus ban­dė pa­ dė­ti, Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas ne­slė­pė, jog ei­lės eg­zis­tuo­ja. „Ta­čiau jos nė­ra il­gos, rei­kia pa­ lauk­ti vos ke­lias die­nas. Pras­čiau yra dėl kon­sul­ta­ci­jų, kai rei­kia pa­

Prob­le­mų dėl re­for­mos yra

Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ mos re­for­ma bu­vo pra­dė­ta dar 2009ai­siais ir per­nai tu­rė­jo bū­ti baig­ta. Ta­čiau dėl kai ku­rių trik­džių nu­sta­ ty­tas nau­jas jos pa­bai­gos ter­mi­nas – šių me­tų pa­sku­ti­nis mė­nuo. Pert­var­kos es­mė – stip­rin­ti pir­ mi­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą ir ma­žin­ti sta­cio­na­rių pa­slau­gų apim­tis. Dėl šios prie­žas­ties dar­bo pa­dau­gė­ jo šei­mos gy­dy­to­jams, o li­go­ni­nės bu­vo iš­skai­dy­tos į tris ly­gius: ra­jo­ ni­nes, re­gio­ni­nes ir res­pub­li­ki­nes. Ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se pa­nai­kin­ ti kai ku­rie sky­riai, to­dėl su­dė­tin­ ges­niam gy­dy­mui ar ope­ra­ci­joms pa­cien­tai tu­ri vyk­ti į re­gio­ni­nes li­ go­ni­nės, o dėl išau­gu­sių srau­tų ir su­si­da­ro ei­lės. Res­pub­li­ki­nė­se li­go­ni­nė­se tu­ri bū­ ti da­ro­mos tik la­bai su­dė­tin­gos ope­ ra­ci­jos – ša­ly­je su­pla­nuo­ti trys to­kie me­di­ci­nos cent­rai. Vie­nas jų tu­ ri bū­ti ir Klai­pė­do­je, ta­čiau nie­kaip neišsp­ren­džia­mas Klai­pė­dos uni­ver­

Va­žiuo­ti ten­ka ke­lis­kart

Iš­gir­dęs, jog val­džios žmo­nės net pri­vers­ti sa­vo­tiš­kai tar­pi­nin­kau­ti, kad į li­go­ni­nes ty­ri­mams ir gy­dy­ mui bū­tų pa­gul­dy­ti kai ku­rie pa­ pras­ti ne­rin­giš­kiai, pa­ta­rė­jas nu­ ste­bo: „Čia jau kaž­koks ab­so­liu­čiai uni­ka­lus da­ly­kas“. Ir jis ėmė da­ry­ti prie­lai­das, ko­dėl su­si­klos­tė to­kia si­tua­ci­ja. „Gal­būt gyventojams ne­bu­vo in­ di­ka­ci­jų pa­tek­ti į sta­cio­na­rą, o tir­tis am­bu­la­to­riš­kai už­trun­ka, rei­kia at­ lik­ti ne vie­ną ty­ri­mą. Tai reiš­kia, jog ne vie­ną kar­tą ne­rin­giš­kiai yra pri­ vers­ti at­va­žiuo­ti į Klai­pė­dą pas spe­ cia­lis­tus. Sup­ran­ta­ma, tai ne­pa­to­ gu, to­dėl gal­būt ir bu­vo pa­pra­šy­ta kai ku­riuos ne­rin­giš­kius, esant ga­li­ my­bei, pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę, kad bū­tų ga­li­ma vie­nu me­tu iš­tir­ti jų būk­lę“, – svars­tė M.Mar­cin­ke­vi­čius. Jis pa­brė­žė, jog ne­se­niai at­lik­tas ty­ri­mas by­lo­ja, kad Lie­tu­vo­je ei­lės pas spe­cia­lis­tus yra vie­nos trum­ piau­sių Eu­ro­po­je. M.Mar­cin­ke­vi­ čiaus tei­gi­mu, vi­du­ti­nė ei­lės pa­tek­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją truk­mė yra trys die­nos, Eu­ro­po­je – iki dvie­jų sa­vai­ čių. No­rint pa­tek­ti pa­si­kon­sul­tuo­ ti pas spe­cia­lis­tus, pa­vyz­džiui, kar­ dio­lo­gus, Lie­tu­vo­je rei­kia lauk­ti apie mė­ne­sį, o kitur – dvi­gu­bai il­giau.

Ma­ži­nant sta­cio­na­rių pa­slau­gų apim­ tis, da­lį at­si­lais­vi­nu­sių lė­šų ir spe­cia­ lis­tų bū­ti­na pa­nau­do­ti tei­kiant pi­ges­ nes am­bu­la­to­r i­nes pa­slau­gas, kon­ sul­ta­ci­jas, die­nos sta­cio­na­ro ir die­ nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gas. Sta­cio­na­rias gy­dy­mo įstai­gas siū­lo­ ma su­skirs­ty­ti į la­bai aiš­kiai api­brėž­ tą pa­slau­gų spekt­rą tei­kian­čius ir vie­ nas ki­tą ne­dub­liuo­jan­čius tris lyg­me­ nis – ra­jo­no, re­gio­no ir res­pub­li­ki­nes li­go­ni­nes. Ra­jo­no li­go­ni­nė bū­tų te­ra­pi­jos, slau­ gos, die­nos chi­rur­gi­jos ir am­bu­la­to­ri­ nes pa­slau­gas tei­kian­ti įstai­ga, ku­riai ne­bū­ti­na vi­są pa­rą iš­lai­ky­ti ope­ra­ci­ nių, la­bo­ra­to­ri­jų, ki­tų tar­ny­bų. Re­g io­no ly­g io li­go­n i­nė teik­t ų vi­są spekt­rą pa­slau­gų (chi­rur­gi­ja, aku­še­ ri­ja, pe­diat­ri­ja, neu­ro­lo­gi­ja ir pan.), ku­ rioms ne­rei­ka­l in­gos ypač bran­g ios tech­no­lo­gi­jos ir siau­ros spe­cia­li­za­ci­ jos spe­cia­lis­tai. Res­pub­li­kos lyg­mens li­go­ni­nė­se bū­ tų kon­cent­ruo­ja­ma tik pa­ti sun­kiau­ sia pa­to­lo­gi­ja, taip pat pa­slau­gos, ku­ rioms rei­ka­l in­gos ypač bran­g ios tech­no­lo­gi­jos bei siau­ros spe­cia­li­za­ ci­jos gy­dy­to­jai. Pert­var­kos re­zul­ta­tai Ge­riau ap­mo­ka­ma ir efek­ty­viau val­ do­ma pir­m i­nė svei­ka­tos prie­ž iū­ra, taip pat da­l ies lė­šų bei spe­cia­l is­t ų pe­rė­ji­mas iš sta­cio­na­ri­nės į am­bu­la­ to­ri­nę kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą, pa­dės ge­ro­kai su­ma­ž in­t i ei­les spe­cia­l is­t ų kon­sul­ta­ci­joms. Mo­kant rea­lų įkai­nį už pa­slau­gas, at­ kris pa­pil­do­mų ofi­cia­l ių mo­kė­ji­mų bū­ti­ny­bė bei ge­ro­kai su­ma­žės neo­fi­ cia­lių mo­kė­ji­mų ir ko­rup­ci­jos. Di­dė­jant įkai­niams už pa­slau­gas, di­ dės ir me­di­kų dar­bo už­mo­kes­tis.

Smel­tės kvar­ta­lui – nau­ja dan­ga Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Smel­tės kvar­ta­lo gy­ven­to­jai dar šie­met ga­lės džiaug­tis, kad gat­vė­ se ne­be­rei­kės lau­žy­ti au­to­mo­bi­lių ar klam­po­ti po pur­vy­nus.

„„Disp­ro­por­ci­ja: nors šie­met mies­te bus už­lo­py­ta ma­žiau gat­vių, Smel­

tės kvar­ta­le pla­nuo­ja­ma pa­klo­ti nau­ją dan­gą.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Šio kvar­ta­lo gat­vėms iš vals­ty­ bės biu­dže­to bus skir­ta pi­ni­gų, o už juos pa­klo­ta nau­ja gat­vių dan­ga. Tai bus pi­lo­ti­nis pro­jek­tas, nes to­kia dan­ga Lie­tu­vo­je bus klo­ja­ma be­ne pir­mą kar­tą.

„Ji la­bai šiuo­lai­kiš­ka. Leng­vai ir grei­tai pa­klo­ja­ma, ta­čiau il­gaam­ žiš­ka. Vie­nin­te­lis trū­ku­mas tas, jog to­kia dan­ga ne­ga­li va­žiuo­ti sun­kias­ vo­ris trans­por­tas“, – tei­gė Klai­pė­ dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. To­dėl Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ ja uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bei da­vė na­mų dar­bų – įver­tin­ti, ku­rio­mis Smel­tės kvar­ta­lo gat­vė­mis sun­ kias­vo­ris trans­por­tas ne­va­žiuo­ja ir ne­va­žiuos, jas iš­ma­tuo­ti ir pa­teik­ ti skai­čius. Kai gat­vės bus iš­ma­tuo­tos, tuo­ met ir paaiš­kės, kiek bus skir­ta pi­

ni­gų ir kiek ki­lo­met­rų nau­jos dan­ gos išeis pa­klo­ti. „Ka­dan­gi tos dan­gos klo­ji­mo dar­bai vyks­ta grei­tai, ti­kiuo­si, kad dar šie­met kvar­ta­le bus nu­ties­tos nau­jos gat­vės. Tai pui­ki ir gra­ži do­ va­na Klai­pė­dai ju­bi­lie­jaus pro­ga“, – kons­ta­ta­vo V.Grub­liaus­kas. Ki­toms mies­to gat­vėms re­mon­ tuo­ti šie­met uos­ta­mies­čio biu­dže­te nu­ma­ty­ta ma­žiau pi­ni­gų nei per­nai – 900 tūkst. li­tų. Be to, pa­bran­go sta­ty­bi­nės me­džia­gos ir dar­bai, to­ dėl šie­met gat­vių už­lo­py­ti pa­vyks ge­ro­kai ma­žiau nei per­nai.


5

TREČIADIENIS, KOVO 7, 2012

MIESTAS

Įmo­nėms – tik­rin­to­jų įta­ri­nė­ji­mai 1

Rei­ka­lau­ja­ma, kad me­ tus ta įmo­nė iš­lai­ky­tų dar­buo­to­jus pa­ti, ati­tik­tų įsta­ty­ mo nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, ir tik ta­da ji ga­li įgy­ti so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są“, – tei­gė Klai­pė­dos te­ri­to­ ri­nės dar­bo bir­žos va­do­vas Min­ dau­gas Skri­tuls­kas. At­sis­kai­to už kiek­vie­ną li­tą

So­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są tu­rin­čiai įstai­gai ne­tai­ko­mas pel­no mo­kes­ tis. Vals­ty­bė kas mė­ne­sį 260 li­tų su­bsi­di­juo­ja dir­ban­čio­jo al­gą. Vie­ nai dar­bo vie­tai pri­tai­ky­ti ir dar­bo prie­mo­nėms įsi­gy­ti ski­ria­ma iki 32 tūkst. li­tų.

Vals­ty­bė kas mė­ne­sį 260 li­tų su­bsi­di­juo­ja dir­ban­čio­jo al­gą. Vis dėl­to šis ge­ru­mas spran­gus, ma­no so­cia­li­nes įmo­nes stei­gian­ tys darb­da­viai. „Vers­li­nin­kus kur­ti so­cia­li­nes įmo­nes at­gra­so be­ga­li­nis po­pie­riz­ mas. Už kiek­vie­ną vals­ty­bės duo­tą li­tą pri­va­lo­me at­si­skai­ty­ti. Su­lau­ kia­me la­bai daug pa­tik­rų. Tik­ri­na, kas tik ne­tin­gi: ir Dar­bo bir­ža, ir Dar­bo ins­pek­ci­ja, ir Mo­kes­čių ins­ pek­ci­ja“, – pa­sa­ko­jo be­veik me­ tus so­cia­li­nei įmo­nei va­do­vau­jan­ tis klai­pė­die­tis vers­li­nin­kas.

Pri­pa­žįs­ta su­var­žy­mus

Dar­bo bir­žos at­sto­vai pri­pa­žįs­ta, kad tam tik­ri su­var­žy­mai eg­zis­ tuo­ja, nes su­bsi­di­jos ne­ma­žos, o so­cia­li­nės įmo­nės – ne­men­ka naš­ ta biu­dže­tui. Ta­čiau darb­da­vius žei­džia per­ dė­ta kont­ro­lė ir, jų ma­ny­mu, ne­ pag­rįs­ti įta­ri­nė­ji­mai. „Tai truk­do dirb­ti tie­sio­gi­nį dar­ bą. Ap­si­lan­ko to­kie tik­rin­to­jai, ir vi­sa die­na su­ga­din­ta. Kont­ro­lie­ riams tu­ri­me skir­ti sa­vo dar­bo lai­ ką, at­sa­ki­nė­ti į jų už­klau­si­mus“, – tvir­ti­no įmo­nės va­do­vas. Ku­ria­si van­giai

Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­ žos va­do­vas M.Skri­tuls­kas tvir­ti­ na, kad vals­ty­bė ska­ti­na steig­ti so­ cia­li­nes įmo­nes. „Pla­n uo­ja­m e šie­m et pa­d ė­t i įsteig­ti dar 4 to­kias įmo­nes. Kau­ ne vei­kia 37 so­cia­li­nės ir neį­ga­lių­jų įmo­nės, Vil­niu­je – 53. Tik Ute­no­ je so­cia­li­nių įmo­nių nė­ra, vi­sur ki­ tur po vie­ną ki­tą vei­kia“, – tvir­ti­ no M.Skri­tuls­kas. Klai­pė­do­je šian­dien yra įre­gist­ ruo­tos 5 so­cia­li­nės įmo­nės, o neį­ ga­lių­jų įmo­nių yra 14. So­cia­li­nės įmo­nės už­sii­ma vai­ sių ir dar­žo­vių per­dir­bi­mu, me­die­ nos ga­mi­nių ga­my­ba, kon­sul­ta­ci­ne vers­lo val­dy­mo veik­la, mė­sos pro­ duk­tų maž­me­ni­ne pre­ky­ba spe­cia­ li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, sta­ty­bi­nių me­ta­lo konst­ruk­ci­jų ga­my­ba.

„„Bend­ra­min­čiai: „Ma­no mies­tas Klai­pė­da“ pre­zi­den­tas R.Be­liaus­kas džiau­gia­si, kad aso­cia­ci­jos veik­lo­je da­

ly­vau­ja ir ži­no­mi mies­to žmo­nės, ir tik­ro­jo sa­vo ke­lio te­beieš­kan­tys stu­den­tai. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ra­gi­na ne­gai­lė­ti lai­ko mies­tui Iš kiek­vie­no klai­pė­die­čio – po vie­ ną va­lan­dą mies­tui. To­kį tiks­lą tu­ ri aso­cia­ci­jos „Ma­no mies­tas Klai­ pė­da“ įkū­rė­jai ir jau ne­ma­žai sa­ vo lai­ko uos­ta­mies­čiui sky­rę jos na­riai.

Aso­cia­ci­ja „Ma­no mies­tas Klai­ pė­da“ (MMK) or­ga­ni­za­ci­jos na­ rius ir pi­lie­tiš­kus klai­pė­die­čius pa­kvie­tė į pir­mą­jį šių me­tų vie­šą ren­gi­nį – suei­gą „Ta­vo va­lan­da, skir­ta Klai­pė­dai“. I.Si­mo­nai­ty­ tės bib­lio­te­kos Ger­la­cho pa­lė­pė­

je suei­gos da­ly­viai bu­vo su­pa­žin­ din­ti su MMK veik­la, ku­rią šie­met ke­ti­na­ma su­telk­ti į dar­nią ke­tu­ rių pa­ma­ti­nių mies­to sri­čių plėt­rą – uos­ta­mies­čio eko­no­mi­ką, po­li­ ti­ką, bend­ruo­me­nės švie­ti­mą bei kul­tū­rą ir spor­tą. „Sie­kia­me ir to­liau telk­ti kū­ry­ bin­gus, pi­lie­tiš­kus klai­pė­die­čius bend­ruo­me­niš­koms ini­cia­ty­voms. „Skirk sa­vo va­lan­dą Klai­pė­dai!“ – krei­pia­mės į mies­to gy­ven­to­jus ir ti­ki­mės, kad ši idė­ja burs ge­riems dar­bams. Juo­lab kad šie me­tai mū­

sų mies­tui – ypa­tin­gi, ju­bi­lie­ji­niai. Tu­ri­me ga­li­my­bę pa­ro­dy­ti, jog su­ per­mies­to – Klai­pė­dos bend­ruo­ me­nė my­li, ger­bia ir puo­se­lė­ja mies­tą, ku­ria­me gy­ve­na, tam ne­ gai­lė­da­ma sa­vo ener­gi­jos, idė­jų ir jė­gų“,– sa­kė aso­cia­ci­jos „Ma­ no mies­tas Klai­pė­da“ pre­zi­den­tas Rai­mon­das Be­liaus­kas. Aso­cia­ci­ja „Ma­no mies­tas Klai­ pė­da“ įkur­ta prieš tre­je­tą me­tų. Ji vie­ni­ja dau­giau nei 11 tūkst. 600 idė­ją pa­lai­kan­čių mies­tie­čių.

MECENATAS

GENERALINIS RĖMĖJAS

ŠIANDIEN 10 VAL. RYTO baigiasi BALSAVIMAS

JUBILIEJINIUOSE METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE

PAGRINDINIS RĖMĖJAS

ŠVENTĖS GĖRIMAS

RĖMĖJAI:

Metų klaipėdietės rinkimuose balsuoju už:

1 DALIĄ BIELSKYTĘ 2 JOLANTĄ BUDRIENĘ 3 JOVITĄ GRACHOLSKI 4 JURGĄ KARČIAUSKAITĘ-LAGO

5 VIRGINIJĄ KOCHANSKYTĘ 6 JOLANTĄ NORKIENĘ 7 IRINĄ NOVIKOVĄ

Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia surinktų balsų dešimtoji dalis bus susumuota su atiduotaisiais balsavimo lapeliais.

PARTNERIAI:

„Klai­pė­dos“ inf.


6

trečiadienis, kovo 7, 2012

nuomonės

Įs­ta­ty­mų džiung­lė­se – klai­du

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Kas Pre­zi­den­tės drau­gai, kas prie­šai?

Jus­ti­nas Ar­gus­tas

F

i­n an­s i­n ių nu­s i­k al­t i­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) va­do­v ų at­lei­di­mo is­to­ri­ ja šio­mis die­no­mis ta­po pre­teks­tu kri­t i­k uo­t i aukš­čiau­sius vals­t y­b ės va­do­v us, o vie­nai iki šiol be­veik ne­ma­t y­tai ne­g ir­dė­tai Sei­mo ko­mi­si­jai, ži­no­mo po­li­to­lo­ go žo­d žiais, ne­tgi kas­tis po na­cio­ na­li­nio sau­gu­mo pa­ma­tais. FNTT is­to­ri­ja jau pa­ro­dė dar vie­ną ne­lauk­tą re­zul­ta­tą – kas ga­lė­jo pa­ ma­ny­ti, kad ke­le­rius me­tus di­de­le mei­le Pre­zi­den­tei ne­de­gę po­li­ti­kai ūmai taps jos są­jun­gi­nin­kais? Arū­ nas Va­lins­kas, Al­g is Čap­li­kas, Rai­

FNTT is­to­ri­ja jau pa­ro­ dė dar vie­ną ne­lauk­ tą re­zul­ta­tą – kas ga­lė­ jo pa­ma­ny­ti, kad ke­le­ rius me­tus di­de­le mei­ le Pre­zi­den­tei ne­de­gę po­li­ti­kai ūmai taps jos są­jun­gi­nin­kais? mun­das Pa­lai­tis, Vals­ty­bės sau­gu­ mo de­par­ta­men­to (VSD) pul­ki­nin­ kas Dai­nius Da­ba­šins­kas at­si­dū­rė FNTT va­do­v ų at­lei­di­mą pa­rė­mu­ sios Pre­zi­den­tės pu­sė­je. FNTT va­do­v y­bės at­lei­d i­mo is­to­ ri­ja kai ku­r iuos iš­k i­les­n ius „pi­l ie­ ti­n in­k us“ ne­t gi pri­ver­tė su­š uk­ ti: „Gy­vuok, Ta­ry­bų Lie­tu­va!“, taip pat pri­min­ti: me­na­mi „vals­ty­bi­nin­ kai“, atė­jus kon­ser­va­to­rių val­džiai, per­si­gru­pa­vo ir vėl puo­la. Ma­ža to – Pre­zi­den­tė esą ap­sup­ta jų sta­ty­ ti­n ių. Be­veik tre­jus me­t us. Ir nie­ ko ne­da­ro! Vie­nas drą­sus „pi­l ie­t i­n in­kas“, ren­ gęs mi­tin­gą prie pre­zi­den­tū­ros, re­ gis, ga­lė­t ų va­lan­dų va­lan­das var­ dy­ti me­na­mus „vals­ty­bi­nin­k ų“ ry­ šius aukš­čiau­sio­se val­d žios ins­t i­ tu­ci­jo­se. Jis ži­no, ku­rių te­le­vi­zi­jos ka­na­lų ži­nių tar­ny­bų va­do­vai yra ku­ruo­ja­mi ša­lies žval­g ų ir šni­pų, o ku­rios laik­raš­čių ir nau­jie­nų po­rta­ lų re­dak­ci­jos yra „ideo­lo­g iš­kai tei­ sin­gos“. Jei tik rei­k ia, pir­mo­sios Vy­riau­sy­ bės švie­ti­mo mi­nist­ras nuo Vy­tau­ to Lands­ber­g io ga­l i sto­t i gin­t i Ka­

zi­mi­ros Pruns­kie­nės aiš­kin­da­mas, kad ši jo­k io su­k i­l i­mo prieš par­la­ men­tą to­mis lem­tin­go­mis 1991-ųjų sau­sio die­no­mis ne­ren­gu­si. Žo­d žiu, K.Pruns­k ie­nės Vy­r iau­sy­ bės švie­t i­mo mi­n ist­ras iki smulk­ me­nų pri­si­me­na, kas vy­ko prieš 21 me­t us, ta­čiau pi­l ie­t iš­k u­mo ug­dy­ to­jo at­m in­t is pra­de­da strig­t i, kai kal­ba pa­k ryps­ta apie jo dar­bą su pre­zi­den­tu Val­du Adam­ku­mi pir­ mo­sios šio ka­den­ci­jos me­tais. Ne taip se­niai paaiš­kė­jo, kad or­di­ną KGB ge­ne­ro­lui Vla­di­mi­rui Ja­ku­ni­ nui V.Adam­kus už­ka­bi­no tai su­de­ ri­nęs su tuo­me­čiais sa­vo pa­ta­rė­jais Al­bi­nu Ja­nuš­ka ir Da­riu­mi Kuo­liu. Taip Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui sa­vo paaiš­k i­n i­me yra nu­ro­d žiu­si Vals­ ty­bės ap­do­va­no­ji­mų sky­riaus vir­ ši­nin­kė, kai šis nag­ri­nė­jo pre­zi­den­ to dek­re­to tei­sė­tu­mą. Kaž­ko­dėl „pi­l ie­t i­n in­kas“ tik ner­ vin­gai muis­to­si klau­sia­mas, ar tas dek­re­tas de­rin­tas ir su juo, ta­čiau čia pat ne­pra­lei­d žia pro­gos pa­si­ pik­t in­t i, kaip es­tai ap­do­va­no­ji­mą ga­lė­jo už­ka­bin­t i bu­v u­siam VSD pul­k i­nin­kui, vie­nam iš „vals­ty­bės už­val­dy­mo“ ieš­m i­n in­k ų D.Da­ba­ šins­kui. Se­lek­t y­v i at­m in­t is, sa­k y­t u­me, svar­bus D.Kuo­l io įgū­d is: pra­bė­go pen­ke­ri me­tai, ta­čiau jis lig šiol vie­ šai taip ir ne­pra­bi­lo apie sa­vo var­ žo­vą ir ko­le­gą V.Adam­kaus pre­zi­ den­tū­ro­je A.Ja­nuš­ką, tų pa­čių „pi­ lie­t i­n in­k ų“ ti­t u­luo­ja­mą „vals­t y­bi­ nin­k u“ Nr. 1. Ar kas nors iš D.Kuo­ lio lū­pų gir­dė­jo vie­šą A.Ja­nuš­kos dar­bo įver­t i­n i­mą? Ne. Ma­t yt, ne tie prio­r i­te­t ai. Ta­č iau su me­na­ mais kla­nais ko­vo­jan­tis „pi­lie­ti­nin­ kas“ vi­sa­da bū­ti­nai už­si­ra­šys ir pa­ skelbs, ką jo ko­le­gai Sei­mo ko­ri­do­ riu­je pa­šnibž­dė­jo koks nors prem­ je­ro pa­ta­rė­jas Li­nas Lin­ke­vi­čius. Ži­no­ma, tai tik de­ta­lės. Vis dėl­to re­tas ku­r is ne­su­t ik­t ų su pa­g rin­d i­ne D.Kuo­l io ir jo bend­ra­ žy­g ių min­t i­m i – Lie­t u­vo­je iš­t ies trūks­ta tei­sin­gu­mo. Pa­ti ša­lies va­do­vė kol kas nuo pla­ tes­n ių ko­men­ta­r ų FNTT va­do­v y­ bės at­lei­di­mo is­to­ri­jo­je at­si­tvė­rė ty­ los sie­na. Lig šiol ji pui­kiai ma­nev­ ra­vo, re­gis, rem­da­ma­si tiks­liu žmo­ nių ir po­li­ti­kų aist­rų, silp­ny­bių, klai­ dų, pa­slap­čių ir in­te­re­sų ap­skai­čia­ vi­mu. Ir iš­lai­kė po­pu­lia­ru­mą. Ta­č iau ar­t i­m iau­siu me­t u jai tik­ riau­siai teks pa­si­r ink­t i – ar­ba vi­ daus rei­ka­lų mi­n ist­ras R.Pa­lai­t is ir li­be­ral­cent­ris­tai, ar­ba „pi­lie­ti­nin­ kai“ su da­li­mi kon­ser­va­to­rių. Ko­k į žings­n į žengs Pre­zi­den­tė, pa­sa­ky­ ti sun­ku: klau­si­mų dau­g iau nei at­ sa­ky­mų. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

La­bai ne­ge­ra pra­kti­ ka yra tai, kad įsta­ty­ mus ly­di dar de­šim­tys poįs­ta­ty­mi­nių ak­tų, apie ku­riuos žmo­nės vėl­gi nie­ko ne­ži­no. Tie­sa, kai ku­rie Sei­mo na­riai di­ džiuo­da­mie­si pra­ne­ša, kiek pa­sa­ kė kal­bų, kiek pa­ren­gė nau­jų įsta­ty­ mų ir įsta­ty­mų pa­tai­sų. Tik ko­kia iš to nau­da? Įsi­vaiz­duo­ki­me, jei kiek­ vie­nas sei­mū­nas, ku­rių yra 141, nors vie­ną kar­tą per me­tus ims keis­ti įsta­

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Cent­ras tu­ri trauk­ti, o ne at­stum­ti

Ma­ne tie­siog ner­vi­na, kai „Karš­ta­ me te­le­fo­ne“ vis pa­si­ro­do pa­si­sa­ky­ mai apie tai, kaip pui­ku, kad pa­čia­me mies­to cent­re yra se­na­sis tur­gus. Ką tie žmo­nės gi­na: spe­ku­lian­tus, ku­rie ak­ci­jų me­tu pri­si­per­ka dar­žo­vių ir vai­sių pre­ky­bos cent­ruo­se ir vė­liau par­duo­da juos vos ne dvi­gu­bai bran­ giau? O gal nar­ko­ma­nus, nu­si­kal­tė­ lius ir gir­tuok­lius, ku­rie ten tū­no nuo ry­to iki va­ka­ro? Ne­bi­jo­ki­me pa­ sa­ky­ti at­vi­rai: tas tur­gus yra mies­to pikt­žaiz­dė, ku­rią rei­kia gy­dy­ti. Ne­ ga­li­ma leis­ti, kad mies­to cent­re dė­ tų­si to­kie da­ly­kai. Pre­kiau­to­jai tu­rė­tų pre­kiau­ti ato­kes­nė­se vie­to­se, o Klai­ pė­dos cent­ras tu­rė­tų bū­ti pa­vers­tas vers­lo ir pra­mo­gų vie­ta, ku­ri rep­ re­zen­tuo­tų uos­ta­mies­tį. Kas da­bar rep­re­zen­tuo­ja? Ko­kį įspū­dį iš­si­ve­ža už­sie­nie­čiai, pa­ma­tę tą vi­są „gro­žy­ bę“ su jos at­sto­vais? Ir ne­rei­kia aiš­ kin­ti, kaip ge­rai, kad čia yra tur­gus. Da­bar ne vi­du­ram­žiai, mais­to pre­kių ga­li­ma nu­si­pirk­ti ir ci­vi­li­zuo­tai, o ne abe­jo­jant, ar nu­si­pir­kus ne­bus ko­kių nors svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Nea­be­jo­ ti­na, tur­gų rei­kia kuo sku­biau už­da­ ry­ti, o mies­to val­džia tu­ri kuo sku­ biau reng­ti pla­ną, kas ja­me tu­rė­tų bū­ti. Dėl to jo­kių gin­čų ne­tu­rė­tų kil­ ti. Už tur­gų ir su juo su­si­ju­sį amo­ra­ lu­mą, pa­ga­liau pra­stą hi­gie­ną, te­ga­ li pa­si­sa­ky­ti tik deg­ra­da­vę as­me­nys, o ne sa­vo mies­to pa­trio­tai. Ri­man­tė

Andriaus Deltuvos karikatūra

ty­mus, koks at­si­ras jo­va­las vi­so­se to­ se tei­si­nė­se džiung­lė­se? Jau da­bar pa­pras­ti žmo­nės pa­tys nie­ko ne­su­ si­gau­do tuo­se įsta­ty­muo­se ir jau­čia­si be­tei­siai, nes pa­tys be ad­vo­ka­tų pa­ gal­bos nie­ko ne­ga­li pa­siek­ti. Įs­ta­ty­mai tu­rė­tų bū­ti pa­pras­ti ir vi­siems ge­rai su­pran­ta­mi. La­bai ne­ge­ra pra­kti­ka yra tai, kad įsta­ty­mus ly­di dar de­šim­tys poįs­ ta­ty­mi­nių ak­tų, apie ku­riuos žmo­ nės vėl­gi nie­ko ne­ži­no. O tu­rė­tų bū­ti

aiš­kiai su­ra­šy­ta vis­kas pa­čia­me įsta­ ty­me be jo­kių pa­pil­do­mų biu­rok­ra­ ti­nių aiš­ki­ni­mų. Kaip ir daug kas pas mus, taip ir įsta­ty­mai pa­pras­čiau­siai su­biu­rok­ra­tė­jo taip, kad to­liau to­ kia pa­dė­tis ne­be­ga­li tęs­tis. Kei­čia­si ne tik įsta­ty­mai, kei­čia­mos ir da­tos, nuo ka­da įsi­ga­lio­jo jų pa­tai­sos. Tai ap­skri­tai su­ke­lia to­kią su­maiš­tį, kad ne­beaiš­ku, ar gy­ve­na­me tei­si­nė­je, ar biu­rok­ra­ti­nė­je vals­ty­bė­je.

Nus­te­bi­no val­di­nin­kų pa­si­sa­ky­mai

Ka­dan­gi ma­no bu­tas – di­de­lio plo­ to, su­mo­ku be­veik 8 li­tus. Pik­čiau­ sia, kad, pa­si­kei­tus va­ly­to­jai, laip­ti­ nės nie­kas ne­be­va­lo. Se­no­ji laip­ti­nę tvar­ky­da­vo kiek­vie­ną sa­vai­tę. Lan­gus va­ly­da­vo du kar­tus per me­tus – pa­ va­sa­rį ir ru­de­nį. Da­bar­ti­nė to ne­da­ro. Vo­ra­tink­liai nuo lu­bų tįs­ta. Į bend­ ri­jos pir­mi­nin­kę krei­piau­si ne kar­tą, bet si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia. Man ne­gai­ la tų 8 li­tų, bet ko­dėl rei­kia mo­kė­ti už neat­lik­tą dar­bą? Neap­si­ken­tu­si ir pa­ti sa­vo aikš­te­lę plau­nu. Ne­be­mo­ kė­siu to mo­kes­čio. Apie tai pra­ne­šiau ir mies­to sa­vi­val­dy­bei.

Pers­kai­čiau A.Alek­sė­jū­nai­tės straips­ nį „Su­ner­vi­no cent­ro sta­ty­ba“ („Klai­ pė­da“, 2012 03 02). Ma­ne pa­pik­ti­no Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos lei­ di­mų ir sta­ti­nių prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jo Ge­di­mi­no Po­ciaus bei Neį­ ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos ūkio sky­riaus ve­dė­jo Eu­ ge­ni­jaus But­ri­mo pa­si­sa­ky­mai. Ar val­di­nin­kai iš­ties nu­ste­bo dėl gy­ven­ to­jų pa­si­pik­ti­ni­mo, kad sta­ty­bi­nin­kai iš­pur­vi­no kie­mą, su­trik­dė rim­tį ir ra­ my­bę, ar tik ap­si­me­ta? Gal ša­lia gy­ve­ na sun­kūs li­go­niai, ma­ži vai­kai, ku­rie per ke­lia­mą triukš­mą ne­ga­li pail­sė­ti. Įdo­mu, ar G.Po­cius prieš da­ry­da­mas re­mon­tą sa­vo bu­te at­si­pra­šo kai­my­ nų dėl bū­si­mo triukš­mo, vib­ra­ci­jų, ar in­for­muo­ja ir at­si­dė­ko­ja kai­my­nams, jei šven­čia triukš­min­gas šei­mos šven­ tes? Ko ge­ro, jam ma­no pa­ste­bė­ji­mai yra nau­jie­na. Jei bū­tų prie­šin­gai, val­ di­nin­kas ne­bū­tų iš­da­vęs lei­di­mo vyk­ dy­ti sta­ty­bų, kol sta­ty­bi­nin­kai ne­pa­ si­bels­tų nors į vie­nos laip­ti­nės bu­tą, nein­for­muo­tų žmo­nių, neat­sip­ra­šy­tų už bū­si­mus ne­pa­to­gu­mus. Jau ne­kal­ bu apie iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją, ku­rią bū­tų ga­li­ma iš­ka­bin­ti laip­ti­nių skel­bi­ mų len­to­se. Be to, ne­ga­li­ma leis­ti pra­ dė­ti sta­ty­bų, kol nė­ra įreng­tos įva­žos prie jų. Kaip ga­li­ma iš mies­tie­čių rei­ ka­lau­ti lai­ky­tis va­ka­rie­tiš­kų ci­vi­li­zuo­ tų bend­ra­vi­mo prin­ci­pų, jei mies­to val­dy­to­jai ne­ro­do pa­vyz­džio? Vir­gis Par­tau­kas

Laip­ti­nė nedžiugina

Gy­ve­nu Var­pų gat­vės 17 na­me. Esa­ me įkū­rę na­mo bend­ri­ją. Kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­ka­me už laip­ti­nės va­ly­mą.

R.Ukt­ve­ris

Na­ta­li­ja

Ano­ni­miš­ku­mas – tik rek­la­mo­je

Lan­kiau­si vie­no­je ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ jo­je, ku­rio­je ga­li­ma iš­si­tir­ti ir nuo ly­ ti­niu ke­liu plin­tan­čių li­gų. Rek­la­mo­se ji skel­bia, kad ga­ran­tuo­ja ano­ni­miš­ku­ mą, ta­čiau tai to­li iki tie­sos. Kai atė­jau ir lau­kiau sa­vo ty­ri­mo, vie­na mer­gi­na kal­bė­jo­si, kaip su­pra­tau, su me­di­ci­nos se­su­te. Pas­ta­ro­ji per vi­są ko­ri­do­rių pra­dė­jo rėk­ti re­gist­ra­tū­ro­je sė­din­čiai dar­buo­to­jai, kiek lai­ko trun­ka vie­nos ve­ne­ri­nės li­gos ty­ri­mas. Ši taip pat gar­siai at­sa­kė. Ma­čiau, jog mer­gi­na la­bai pa­si­me­tė. Iš­rau­do. Su dar­buo­ to­ja ji kal­bė­jo to­liau. Po kiek lai­ko se­ su­tė vėl re­gist­ra­to­rės gar­siai pa­klau­ sė, kiek kai­nuo­ja ty­ri­mas. Mer­gi­na, ma­čiau, no­rė­jo, kad že­mė pra­si­ver­tų ir ji ga­lė­tų pra­smeg­ti. Dar­buo­to­ja net ne­pri­si­mi­nė apie ga­ran­tuo­ja­mą ano­ ni­miš­ku­mą. Tos mer­gi­nos vie­to­je bū­ čiau vo­žu­si ne­man­da­giai se­su­tei, kad jai ma­ža ne­bū­tų pa­si­ro­dę. Di­na Pa­ren­gė Mil­da Ski­riu­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

K

ą jie ten vei­kia? Toks klau­si­ mas ky­la dau­gy­bei žmo­nių, ku­rie ste­bi Sei­mo dar­bą (jei­ gu taip jį ga­li­ma pa­va­din­ti) ir ste­bi­si. Iš tie­sų, ką jie ten vei­kia? Juk daž­nai per te­le­vi­zi­ją ma­ty­ ti, kad tie po­li­ti­kai nie­ko ne­vei­kia, o ma­lo­niai kal­ba­si tar­pu­sa­vy­je. Ir vi­ sai nė­ra jo­kio prie­šiš­ku­mo, kai šne­ ku­čiuo­ja­si pri­va­čiai. Tik kai pa­ten­ka į de­ba­tų lai­das, tuo­met ima lie­tis ki­ to­kie bal­sų to­nai.

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 800. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

trečiADIENIS, kovo 7, 2012

lietuva Val­dan­čio­sios koa­ li­ci­jos par­tne­riai tar­ si tar­pu­sa­vy­je su­ si­pe­šę vai­kai taip ir ne­su­ge­bė­jo iš­siaiš­ kin­ti, kas tei­sus, o kas ne. Tad spren­ di­mas per­ke­lia­mas ant „ma­mos“ – Pre­zi­ den­tės Da­lios Gry­ baus­kai­tės – pe­čių.

„„Tei­sė­ja: liks vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro po­ste R.Pa­lai­tis ar ne­liks? Tai tu­rės nu­spręs­ti ša­lies va­do­vė D.Gry­baus­kai­tė. 

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

At­sa­ko­my­bę krau­na ša­lies va­do­vei Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

„Prem­je­ras pa­da­rė klai­dą“

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius siū­lo Pre­zi­den­tei at­leis­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą Rai­mun­dą Pa­lai­tį. Spren­ di­mą vals­ty­bės va­do­vė ža­da priim­ ti ki­tą sa­vai­tę. „A.Ku­bi­lius Pre­zi­den­tei D.Gry­ baus­kai­tei per­da­vė tei­ki­mą dėl vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ro R.Pa­lai­čio at­lei­di­mo iš pa­rei­gų. Spren­di­mą prem­je­ras grin­džia tuo, kad mi­ nist­ras pa­da­rė klai­dą sku­bo­tai at­ leis­da­mas Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vus, pa­ty­ru­sius tei­sė­sau­gos pro­fe­sio­na­ lus Vi­ta­li­jų Gai­lių ir Vy­tau­tą Gir­ža­ dą“, – va­kar pa­va­ka­ry pra­ne­šė Mi­ nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba. A.Ku­bi­lius pra­ne­šė at­si­žvel­gęs į Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­nės ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo iš­va­ das dėl FNTT va­do­vų at­lei­di­mo. Priim­da­mas šį spren­di­mą prem­ je­ras taip pat įver­ti­no koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­nes dėl su­si­da­ riu­sios pa­dė­ties ir to­kio­mis ap­lin­ ky­bė­mis rei­ka­lin­gų spren­di­mų. „Esu įsi­ti­ki­nęs, kad toks spren­di­ mas yra bū­ti­nas val­dan­čia­jai koa­ li­ci­jai sie­kiant at­sa­kin­gai spręs­ti su­si­da­riu­sias pro­ble­mas ir to­liau konst­ruk­ty­viai dirb­ti iki ka­den­ ci­jos pa­bai­gos. Vė­liau tar­si­mės su koa­li­ci­jos par­tne­riais, kaip spręs­ti pro­ble­mas vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­ je, sie­kiant iš­veng­ti to­kių si­tua­ci­jų atei­ty­je“, – sa­kė A.Ku­bi­lius. Ap­sisp­ręs po ke­lių po­kal­bių

Lai­ki­nai ei­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­jos va­do­vo pa­rei­gas siū­lo­ma svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui Rai­ mon­dui Šu­kiui, ku­ris, kaip ir R.Pa­ lai­tis, į Vy­riau­sy­bę yra de­le­guo­tas val­dan­čio­sios Li­be­ra­lų ir cent­ro są­ jun­gos (LiCS). Spren­di­mą dėl prem­je­ro tei­ki­mo Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė ža­da priim­ti ki­tą sa­vai­tę, po su­si­ti­ki­mo su mi­nist­ru R.Pa­lai­čiu ir jį de­le­ga­ vu­sios LiCS va­do­vu Al­giu Čap­li­ ku. „Taip, ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad prem­je­ro tei­ki­mas dėl vi­daus rei­ ka­lų mi­nist­ro at­lei­di­mo yra gau­ tas. Pre­zi­den­tė ver­tins vi­sas ap­lin­

ky­bes, taip pat prem­je­ro tei­ki­mą. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą ša­lies va­do­vė priims po su­si­ti­ko su mi­nist­ru ir jį de­le­ga­vu­sios par­ti­jos pir­mi­nin­ ku ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je“, – sa­kė Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Al­gis Čap­li­kas:

Tai dar vie­na Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­ tų pir­mi­nin­ko po­li­ti­ nė klai­da. A.Čap­li­kas va­kar pa­reiš­kė, kad teik­da­mas jo par­ti­jos bend­ra­žy­gio at­sta­ty­di­ni­mą prem­je­ras pa­da­ rė po­li­ti­nę klai­dą. „Tai dar vie­na Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­ čio­nių de­mok­ra­tų pir­mi­nin­ko po­ li­ti­nė klai­da“, – BNS sa­kė A.Čap­ li­kas. Bet jis ne­prog­no­za­vo, kaip su­si­ da­riu­sio­mis ap­lin­ky­bė­mis pa­sielgs li­be­ral­cent­ris­tai. „Kaip elg­si­mės, žiū­rė­si­me po Pre­zi­den­tės spren­di­ mo“, – tei­gė A.Čap­li­kas. Jis svars­ tė, kad tei­ki­mas at­leis­ti R.Pa­lai­tį tė­ra kon­ser­va­to­rių po­li­ti­nių am­bi­ ci­jų ten­ki­ni­mas, nes vie­nin­te­lis at­ lei­di­mo mo­ty­vas – po­li­ti­nis. Ne­ma­to pro­ble­mų dirb­ti to­liau

R.Pa­lai­tis taip pat tvir­ti­no, kad da­ bar vis­kas yra Pre­zi­den­tės ran­ko­se. „Aš pa­ts at­si­sta­ty­din­ti ne­ke­ti­nu. O Pre­zi­den­tė nu­spręs, kaip pa­sielg­ti su prem­je­ro tei­ki­mu“, – sa­kė Vi­ daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vas. Anks­čiau jis svars­tė, kad D.Gry­ baus­kai­tė ga­li ir at­mes­ti prem­je­ro

tei­ki­mą, nes pa­rė­mė spren­di­mą at­ leis­ti FNTT va­do­vus. Pak­laus­tas, kaip ga­lės to­liau dirb­ti su ne­pa­si­ti­kė­ji­mą juo pa­ reiš­ku­siu A.Ku­bi­liu­mi, jei­gu Pre­zi­ den­tė ne­pat­vir­tins at­sta­ty­di­ni­mo, R.Pa­lai­tis at­sa­kė: „Nor­ma­liai. San­ ty­kiai, ko­kie bu­vo tre­jus pa­sta­ruo­ sius me­tus, to­kie ir iš­liks – dar­bi­ niai. Alaus juk kar­tu ne­ge­riam...“ Pats A.Ku­bi­lius tvir­ti­no ne­prog­ no­zuo­siąs, kas bus, jei­gu Pre­zi­den­ tė pa­tvir­tins mi­nist­ro at­lei­di­mą, o li­be­ral­cent­ris­tai pro­tes­tuo­da­mi išeis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ir taip fak­tiš­kai ją su­griaus. „Ne­sii­ mu svars­ty­ti, kas bus, jei­gu bus“, – kal­bė­jo prem­je­ras. A.Ku­bi­liaus pa­va­duo­to­ja par­ti­jo­ je, Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­ tie­nė, pa­reiš­kė re­mian­ti prem­je­ro spren­di­mą. Anot I.De­gu­tie­nės, Vy­ riau­sy­bės va­do­vas pa­da­rė tei­sin­gą spren­di­mą, teik­da­mas ša­lies va­do­ vei tei­ki­mą at­sta­ty­din­ti R.Pa­lai­tį. Taip pat I.De­gu­tie­nė sa­kė, jog vi­ daus rei­ka­lų mi­nist­ro kvo­ta pa­gal koa­li­ci­jos su­tar­tį pri­klau­so LiCS, ir ši vie­toj R.Pa­lai­čio ga­li siū­ly­ti ki­tą kan­di­da­tą į mi­nist­rus. „Mū­sų koa­li­ci­jos su­tar­ty­je pa­ ra­šy­ta, kad LiCS pri­klau­so vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro po­zi­ci­ja, to­dėl LiCS ga­li siū­ly­ti ki­tą sa­vo par­ti­jos kan­di­da­tą ir ta­da to­liau tęs­ti pra­ dė­tus dar­bus“, – kal­bė­jo par­la­ men­to va­do­vė. „Ne­si­kiš į vi­daus rei­ka­lus“

Pre­zi­den­tė ne­ma­to kliū­čių to­liau dirb­ti su šia Vy­riau­sy­be, o ki­lu­sį konf­lik­tą dėl vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ ro spren­di­mo at­leis­ti FNTT va­do­ vus tu­ri iš­spręs­ti koa­li­ci­ja, į ku­rios san­ty­kius ša­lies va­do­vė tie­sio­giai ne­si­ki­ša, kaip sa­kė jos pa­ta­rė­jas vi­ daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­ gas Lin­gė. „O dėl Vy­riau­sy­bės, svar­bu pa­ brėž­ti, kad Pre­zi­den­tė su šia Vy­ riau­sy­be dir­ba ir ne­ma­to kliū­čių to­liau su ja dirb­ti. Vis­kas pri­klau­so nuo pa­čios koa­li­ci­jos su­si­tel­ki­mo, nuo jos pa­čios san­ty­kių spren­di­mo, į ku­riuos Pre­zi­den­tė tie­sio­giai ne­ si­ki­ša“, – ko­men­ta­vo ša­lies va­do­ vės pa­ta­rė­jas. Anot jo, val­dan­čių­jų vi­daus ne­ su­ta­ri­mai ne­tu­ri tap­ti kliū­ti­mi įgy­

ven­di­nant stra­te­gi­nius tiks­lus ir jie tu­ri bū­ti val­dan­čių­jų prio­ri­te­tas spren­džiant dėl koa­li­ci­jos atei­ties. „Stra­te­gi­niais vals­ty­bės val­dy­mo klau­si­mais Pre­zi­den­tės ir Vy­riau­ sy­bės nuo­mo­nė iki šiol su­tam­pa, Pre­zi­den­tė ne kar­tą yra pa­reiš­ku­si pa­ra­mą Vy­riau­sy­bės vyk­do­miems dar­bams, ir ši pa­ra­ma iš­lie­ka, pa­g-

rin­di­nis ak­cen­tas tu­ri bū­ti dar­bai, o ne ki­tos ap­lin­ky­bės lem­ti Vy­riau­ sy­bės li­ki­mą“, – sa­kė M.Lin­gė. Jis sa­kė, jog pre­zi­den­tū­ro­je ti­ki­ ma­si, kad val­dan­tie­siems pa­vyks ras­ti spren­di­mus iš si­tua­ci­jos ne­ pa­mi­nant stra­te­gi­nių tiks­lų, o „dia­ lo­gas su Sei­mu ir Vy­riau­sy­be iš­liks konst­ruk­ty­vus iki pat rin­ki­mų“.

No­ri keis­ti FNTT sta­tu­są Prem­je­ras A.Ku­bi­lius (nuotr.) tei­gia, jog FNTT sta­tu­są rei­kė­tų keis­ti, kad ši tar­ny­ba ne­bū­tų pri­klau­so­ma nuo vie­ no mi­nist­ro. Vy­riau­sy­bės va­do­vas pri­dū­rė, jog ne­ rei­kė­tų sku­bė­ti į va­sa­rio vi­du­ry­je at­ leis­to FNTT di­rek­to­riaus V.Gai­liaus ir jo pa­va­duo­to­jo V.Gir­ža­do vie­tą skir­ti nau­jų va­do­vų. „Kaip ro­do da­bar­ti­nė pa­tir­tis, ko ge­ ro, tu­ri­me spręs­ti ir tam tik­rą sis­te­mi­ nę struk­tū­ri­nę pro­ble­mą. Bent jau aš siū­ly­siu koa­li­ci­jo­je ap­svars­ty­ti tai, kad vie­nam mi­nist­rui ten­kan­ti at­sa­ko­my­ bė va­do­vau­ti to­kiai tar­ny­bai, kaip ro­ do da­bar­ti­nė pa­tir­tis, kar­tais ga­li bū­ ti sun­kiai rea­li­zuo­ja­ma“, – va­kar Lie­tu­ vos ra­di­jui sa­kė A.Ku­bi­lius. „To­dėl gal­būt pa­čios FNTT per­tvar­ka ran­dant jai tin­ka­mes­nę vie­tą bend­ro­je vyk­do­mo­sios val­džios sis­te­mo­je taip pat bū­tų žings­nis, ku­rį ga­lė­tu­me ar­ti­ miau­siu me­tu įgy­ven­din­ti ieš­ko­da­mi tin­ka­mo FNTT sta­tu­so. Kad FNTT ne­ lik­tų pri­klau­so­ma nuo vie­nas­me­nių mi­nist­ro spren­di­mų, ku­rie kar­tais, kaip ro­do da­bar­ti­nė pa­tir­tis, ga­li bū­ti ga­na klai­din­gi“, – aiš­ki­no prem­je­ras. Jis pa­ra­gi­no ne­sku­bin­ti nau­jos FNTT va­do­vy­bės pa­sky­ri­mo kon­kur­so. Pa­ raiš­kų priė­mi­mas kon­kur­sui į FNTT

va­do­vo pa­rei­gas bai­gė­si ant­ra­die­nį. Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, kan­di­da­tų į šias pa­rei­gas neat­si­ra­do. Ta­čiau šio­ mis die­no­mis dar bus lau­kia­ma pa­ raiš­kų pa­štu. „Vie­nas la­bai svar­bus da­ly­kas yra tai, kad FNTT va­do­vy­bės kon­kur­sas tik­ rai ne­bū­tų sku­bi­na­mas, kad iš tik­rų­jų ga­lė­tu­me konst­ruk­ty­viai ieš­ko­ti tin­ ka­mų spren­di­mų“, – sa­kė A.Ku­bi­lius. FNTT pa­val­du­mo klau­si­mas bu­vo iš­ ki­lęs dau­giau nei prieš pu­sant­rų me­ tų, po to, kai šios tar­ny­bos va­do­vas Ro­mual­das Bo­rei­ka at­si­sta­t y­d i­no 2010 m. ge­gu­žę. Tuo­met skam­bė­jo siū­ly­mai šią da­bar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džią tar­ny­bą per­duo­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ jos ži­nion ar­ba jos funk­ci­jas pa­da­ly­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai, Vals­ty­bi­ nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, Po­li­ci­jos de­ par­ta­men­tui ir Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nei tar­ny­bai. To­kioms per­tvar­koms tuo me­tu prieš­ ta­ra­vo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras R.Pa­ lai­tis. 2010 m. rug­sė­jį jis tei­gė, kad FNTT pa­val­du­mo pa­kei­ti­mas jos dar­ bo efek­ty­vu­mo ne­pa­ge­rin­tų, o tar­ny­ bos reor­ga­ni­za­ci­ja kei­čiant pa­val­du­ mą ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta tik nuo 2012 m.


8

trečiadienis, kovo 7, 2012

aktualijos Din­go stik­lai­nis su pi­ni­gais

pra­ra­do prie­tai­są

Su­žei­dė po­li­ci­nin­ką

83 m. Prei­los gy­ven­to­ja krei­ pė­si į po­li­ci­ją ir pra­ne­šė, kad pa­si­ge­do bu­fe­te lai­ky­to stik­ lai­nio su pi­ni­gais. Mo­te­ris tei­ gė pa­si­ge­du­si san­tau­pų prieš tris sa­vai­tes. Stik­lai­ny­je ji lai­ kė 5 tūkst. li­tų. Ko­dėl ji taip il­ gai del­sė pra­neš­ti apie va­gys­ tę, kol kas ne­ži­no­ma. Įvy­kį ti­ria Ne­rin­gos po­li­ci­ja.

Klai­pė­dos raj. po­li­ci­jai pra­neš­ ta apie bran­gaus prie­tai­so, ku­ riuo bu­vo ti­ria­mas dir­vo­že­ mis, va­gys­tę. Pa­reiš­kė­ja – Ru­ si­jos bend­ro­vė. Jos di­rek­to­rius pa­reiš­kė, kad sek­ma­die­nį ry­ te Do­vi­lų miš­ke pa­si­ge­do įren­ gi­nio, su­si­de­dan­čio iš li­čio ba­ te­ri­jos ir op­ti­kos. Ža­la dar ne­ ži­no­ma.

Ši­lu­tės raj. po­li­ci­nin­kai sku­bė­jo gel­bė­ti nuo gir­to sū­naus smur­ tą ken­čian­čio Arū­no V. 21 m. jo sū­nus švais­tė­si kumš­čiais. Pa­rei­gū­nai bu­te ra­do du gir­ tus vy­rus. Vie­nas jų ban­dė su­ truk­dy­ti su­lai­ky­ti smur­tau­to­ją. Grum­ty­nių me­tu 43 m. po­li­ci­ nin­kui ply­šo kai­rės ko­jos raiš­ čiai bei me­nis­kas.

Skun­dai dėl „Gi­nov“ Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Uos­ta­mies­čio po­li­ci­ja su­lau­kia vis dau­giau pra­ne­ši­mų apie gra­fi­ ti­nin­kų su­nio­ko­tus pa­sta­tų fa­sa­ dus. Kiek nuo­sto­lių pri­da­rė ke­ver­ zo­to­jai, pa­rei­gū­nai dar ne­ga­li pa­ sa­ky­ti.

„Pra­ne­ši­mai vis dar plau­kia. Dau­ giau­sia su­lau­kia­me ko­lek­ty­vi­nių skun­dų – krei­pia­si na­mus ad­mi­ nist­ruo­jan­čios įmo­nės. Sun­ku pa­ sa­ky­ti, kiek jų dar bus, bet gal jau į pa­bai­gą“, – vy­lė­si Klai­pė­dos mies­ to 1-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ ši­nin­kas Min­dau­gas Bu­si­las. Va­do­vo ma­ny­mu, įta­kos skun­ dų gau­sai tu­rė­jo ir mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta nau­ja pa­sta­tų prie­žiū­ ros tvar­ka. Pa­gal ją ke­ver­zo­nes nuo sta­ti­nių fa­sa­dų tu­rės pa­ša­lin­ti pa­ tys pa­sta­tų sa­vi­nin­kai. Klai­pė­die­čiai daž­niau­siai krei­ pia­si dėl už­ra­šų „Gi­nov“, ku­rių au­to­rių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai yra išaiš­ki­nę. Klai­pė­dos mies­to 1-asis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas to­kių pra­ne­ ši­mų yra su­lau­kęs 36.

Į vie­ną pra­ne­ši­mą įtrau­kia­ma ne po vie­ną, o po ke­lis ar net de­ šimt na­mų. Pa­gal pra­ne­ši­mus la­ biau­siai nu­ken­tė­jo mies­to cent­re esan­tys pa­sta­tai. In­for­muo­ta, jog Spor­ti­nin­kų gat­vė­je jų yra vie­nuo­ li­ka, Man­to gat­vė­je – sep­ty­ni. To­ kių na­mų ne­ma­žai ir I.Kan­to, Pie­ vų Ta­ko gat­vė­se. 2-asis Klai­pė­dos mies­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo de­vy­nis skun­dus dėl ke­ver­zo­nių. Dėl dvie­jų iš jų yra pra­dė­tos bau­džia­mo­sios by­los. Ko­kia pa­da­ry­tų nuo­sto­lių su­ma, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­sa­ky­ti dar ne­ga­li. Ji paaiš­kės bai­gus iki­teis­mi­ nį ty­ri­mą. Anot pa­rei­gū­nų, skir­tin­ giems na­mams pa­da­ry­ta ža­la skir­ tin­ga. Vie­ni nuo­sto­lius įver­ti­na 100 li­ tų, ki­ti – 3 tūkst. Tai pri­klau­so nuo ke­ver­zo­nės dy­džio. „Įvar­dy­ta pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ža­ la – la­bai įvai­ri. Kai ku­rie iš­vis jos ne­pa­ty­rė. Bū­ta at­ve­jų, kai tep­lio­ to­jas už­ra­šus „Gi­nov“ nu­va­lo pa­ ts“, – ko­men­ta­vo Klai­pė­dos mies­to 2-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­ sios po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras La­sic­kas.

Pir­ma lai­ko iš pa­tai­ sos na­mų iš­leis­tas nu­si­kal­tė­lis ne­tru­ kus ėmė­si or­ga­ni­ zuo­ti net ke­lis nu­si­ kals­ta­mus vers­lus kvai­šin­da­mas Ši­lu­ tės ra­jo­no jau­ni­mą bei ap­gau­di­nė­da­ mas Šve­di­jos ta­ba­ ko var­to­to­jus. „„Ruo­ši­niai: įta­ria­mo­jo bu­te pa­rei­gū­nai ra­do daik­tų, ku­rie ver­čia ma­ny­

ti, kad jis ke­ti­no fal­si­fi­kuo­ti ta­ba­ko ga­mi­nius.

Fal­si­fi­ka­to­riai žval­gė­si į Šve­di­ją Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Pa­lei­do po 4 me­tų

Prieš pu­sant­ros sa­vai­tės Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­nin­kai, ti­rian­tys or­ga­ni­zuo­tų su­si­vie­ni­ji­mų veik­lą, su­lai­kė ke­lis uos­ta­mies­čio bei Ši­ lu­tės ra­jo­no gy­ven­to­jus, įta­ria­mus ka­na­pių pla­ti­ni­mu. Ši ope­ra­ci­ja ne­bu­vo at­si­tik­ti­nė. 2006-ai­siais de­šim­čiai me­tų ne­ lais­vės už nar­ko­ti­kų iš Olan­di­jos ga­be­ni­mą nu­teis­tas klai­pė­die­tis To­mas A. į lais­vę išė­jo vos po ket­ ve­rių me­tų ir iš­kart ta­po pa­rei­gū­nų se­ki­mo ob­jek­tu. Anks­čiau sie­tas su uos­ta­mies­ čio „sto­ri­nių“ gau­ja vy­ras ir lyg­ ti­nai iš­leis­tas iš įka­li­ni­mo įstai­gos su­ko gal­vą, kaip už­si­dirb­ti iš nu­si­ kal­ti­mų. Su­lau­žė po­li­ci­nin­kui ko­ją

„„Gau­sa: dau­giau­sia po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­ne­ša­ma apie už­ra­šus „Gi­

nov“ – jų pil­na vi­sa­me se­na­mies­ty­je.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

Net­ru­kus To­mas A. su­si­ra­do pa­ ran­ki­nių Ši­lu­tės ra­jo­no Sau­gų gy­ ven­vie­tė­je. Jo pa­ran­ki­niu ir tar­ pi­nin­ku ta­po 1987 me­tais gi­męs Ig­nas J., ku­ris de­rin­da­vo ka­na­pių pre­ky­bos rei­ka­lus su „žo­lės“ tie­

kė­ju To­mu A. ir par­da­vė­jais. Vie­ nas pla­tin­to­jų bu­vo še­šio­li­ka­me­ tis vie­tos gy­ven­to­jas. Bend­ri­nin­kai lai­kė­si kons­pi­ra­ci­jos, tie­sio­giai nar­ko­ti­kų vie­nas ki­tam ne­per­duo­ da­vo, pa­lik­da­vo kvai­ša­lus su­tar­to­ je vie­to­je. Šie­met va­sa­rio 24-osios va­ka­ rą prie Rim­kų via­du­ko pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį, ku­riuo va­ žia­vo Ig­nas J. Vai­ki­nas ve­žė­si gra­ mą ka­na­pių. Po po­ros va­lan­dų po­li­ci­nin­kai pa­ty­ko­jo 16-me­čio „žo­lės“ pla­ tin­to­jo Sau­go­se. Paaug­lys pra­dė­jo prie­šin­tis, šauk­da­mas įspė­jo na­me esan­čius sa­vo bend­ri­nin­kus pa­ slėp­ti ka­na­pes. Grum­ty­nių me­tu vie­nas ope­ra­ ci­jo­je da­ly­va­vęs pa­rei­gū­nas bu­vo trau­muo­tas. Jam lū­žo ko­jos kau­las. Net­ru­kus po­li­ci­nin­kai bu­te, kur bu­vo ke­li nar­ko­ti­kų pla­tin­to­ jai, ap­ti­ko dul­kių siurb­ly­je pa­slėp­ tas džio­vin­tas ka­na­pes. Jų čia bu­vo apie 170 gra­mų. Ke­ti­no fal­si­fi­kuo­ti rūkalus

Tęs­da­mi ope­ra­ci­ją, pa­rei­gū­nai ap­ si­lan­kė To­mo A. kons­pi­ra­ci­nia­me

bu­te uos­ta­mies­čio Kark­lų gat­vė­je. Čia ap­tik­ta dar apie 70 gra­mų ka­ na­pių. Ki­ti ra­di­niai nu­ste­bi­no pa­rei­ gū­nus ir pri­ver­tė juos spė­lio­ti, ar ne­bus klai­pė­die­tis su­si­ruo­šęs mul­kin­ti Šve­di­jos ta­ba­ko var­ to­to­jų. Mat bu­tas bu­vo pa­vers­ tas tik­ru ta­ba­ko pa­kuo­čių fab­ri­ kė­liu. Pa­rei­gū­nai ra­do dau­gy­bę po­ lie­ti­le­no mai­še­lių, Šve­di­jos ta­ba­ ko ga­mi­nių brūkš­ni­nio ko­do ir pa­ kuo­čių ruo­ši­nių. Ga­li bū­ti, kad čia bū­da­vo pa­kuo­ja­mas pi­gus ta­ba­kas ir siun­čia­mas par­duo­ti į Skan­di­na­ vi­jos ša­lis. Jei­gu teis­me pa­vyks įro­dy­ti To­ mo A. kal­tę pla­ti­nus di­de­lį kie­ kį nar­ko­ti­kų ir jis bus nu­teis­tas, prie nau­jo­sios baus­mės bus pri­ dė­ta ir da­lis anks­čiau neat­lik­tos baus­mės. Sun­ki­na­ma ap­lin­ky­be tu­rė­tų bū­ ti pri­pa­žin­ta tai, kad nu­si­kal­ti­mai vyk­dy­ti su­si­bū­rus į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę. Ig­nas J. bus tei­sia­mas už tai, kad įtrau­kė į nu­si­kal­ti­mus ne­pil­ na­me­tį.

Spro­gęs senolės te­le­vi­zo­rius pra­žu­dė ją pačią ir ka­tę Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Klai­pė­do­je, vie­na­me iš bu­tų Bal­ti­jos pro­spek­to 65 na­me, po se­no te­le­vi­ zo­riaus spro­gi­mo ki­lo gais­ras, ku­rio me­tu žu­vo gar­baus am­žiaus neį­ga­li mo­te­ris, už­du­so ir jos ka­ti­nas.

Tik­riau­siai ne­lai­mė at­si­ti­ko nak­tį, kai spro­go il­gai vei­kęs se­nas te­le­vi­ zo­rius. Vie­na na­muo­se bu­vu­si se­ no­lė ga­lė­jo už­dus­ti dū­mais. Iš­si­gel­

bė­ti nuo gais­ro ar iš­si­kvies­ti pa­gal­bą ji ne­su­ge­bė­jo. Mo­te­ris po iš­gy­ven­to in­sul­to bu­vo neį­ga­li ir ne­vaikš­čio­jo. Kar­tu gy­ve­nan­tis anū­kas ne­lai­mės me­tu bu­vo dar­be. Va­kar apie de­vin­tą ry­to gre­ti­ma­ me bu­te gy­ve­nan­tis An­ta­nas Ka­ va­liaus­kas pa­bu­do nuo dū­mų tvai­ ko vi­sa­me bu­te. Ap­žiū­rė­jęs vi­sus elekt­ros prie­tai­sus bei elekt­ros liz­ dus, vy­ras ne­ra­do nie­ko ap­svi­lu­sio. Išė­jęs į laip­ti­nę jis pa­ban­dė pri­si­ skam­bin­ti į gre­ti­mą bu­tą. Du­rų nie­

kas nea­ti­da­rė. Ta­da A.Ka­va­liaus­kas iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą bei po­li­ci­ ją. Bu­te gre­ta lo­vos ne­gy­va ras­ta 77 me­tų se­no­lė ir jos au­gin­ti­nis. Bu­tas bu­vo ap­rū­kęs, ta­čiau pa­ na­šu, kad de­gė tik te­le­vi­zo­rius ir gre­ta jo bu­vę daik­tai. Gais­ras už­ ge­so sa­vai­me. Te­le­vi­zo­rius bu­ vo su­spro­gęs, to­dėl įvy­kio vie­to­je dir­bu­siems Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­ mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nams jo mar­ kės nu­sta­ty­ti ne­pa­vy­ko. Ka­da įvy­ ko ne­lai­mė, dar aiš­ki­na­ma­si.

„„Žū­tis: de­gan­čio te­le­vi­zo­riaus dū­mai ta­po bu­to šei­mi­nin­kės mir­ties

prie­žas­ti­mi. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


9

trečiadienis, kovo 7, 2012

sportas „Palangos Juzės“ turnyre

Garsusis italas nori grįžti

CSKA laukia portugalo

Tarptautiniame futbolo turnyre Palangoje jau žinomi pirmojo pusfinalio dalyviai. Tai Lietuvos jaunių iki 18 metų rinktinė ir Liepojos „Liepajas Metalurgs-2“ ekipa. Mūsų jauniai pasidalijo po tašką su Liepojos IFCLM ekipa – 0:0, o „Liepajas Metalurgs-2“ 4:1 nugalėjo Plungės „Babrungą“.

Vienas tituluočiausių 19902005 metų pasaulio dviratininkų italas Mario Cipollinis svarsto galimybę grįžti į didįjį sportą. Tokią mintį 45-erių sportininkas mestelėjo duodamas interviu.„Nesijaučiu senas, – sakė jis. – Daug treniruojuosi su mėgėjais ir profesionalais. Manęs nedomina pinigai.“

Maskvos CSKA futbolo komanda kvies Ispanijos 2-osios lygos Alikantės „Herkules“ vienuolikės saugą Tiago Gomesą. 26-erių portugalas pranešė ispanų klubui, kad nepratęs su juo sutarties. Kalbama, jog žaidėjui bus pasiūlytas ketverių metų beveik milijono eurų per metus kontraktas.

Čempionatą pradės „Atlantas“ ir „Šiauliai“ Į Vilnių susirinko Lietuvos futbolo A lygos čempionate žaisiančių komandų atstovai. Tarsi patvirtindami, kad šalies pirmenybėse žais „Atlantas“, tarp jų buvo mūsų miesto komandos vadovas Vacys Lekevičius ir Klaipėdos futbolo federacijos prezidentas Romualdas Jonaitis.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

R.Jonaitis dienraštį patikino, kad reprezentacinė uostamiesčio vienuolikė, kurios vyriausiuoju treneriu bus Romualdas Norkus, tikrai rungtyniaus čempionate. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Liutauras Varanavičius pasidžiaugė, kad pradėti čempionatą anksčiau galima dėl pagerėjusios stadionų infrastruktūros. Pirmojo turo susitikimai vyks kovo 10 ir 11 dienomis. Didesnio dėmesio sulauks šeštadienį 13 val. Gargžduose kovosiančių „Atlanto“ ir „Šiaulių“ komandų rungtynės. Jos – pirmosios čempionate. Netrukus po jų – 17 val. tame pačiame stadione susirems Gargždų „Banga“ ir Vilniaus „Žalgiris“. Jau

„„Priesaika: parašą ant „Fair Play“ plakato suraitė ir Tauragės „Tauro“ kapitonas T.Sirevičius.

„„Galimybė: futbolininkai turės pro-

gos išmėginti, ar „Tango12“ kamuoliai geresni už ankstesnius.

šį savaitgalį susikaus vieni čempionato favoritų – bronzos medalininkė Marijampolės „Sūduva“ ir

nugalėtojų titulą ginantis Panevėžio „Ekranas“. Buvo pristatytas pirmenybių kamuolys – naujausias „Adidas“ firmos modelis „Tango 12“, su kuriuo bus rungtyniaujama ir vasarą vyksiančiame Europos čempionate. Futbolo gerbėjus toliau džiugins internetinė televizija „Futbolo TV“, kuri žada pakelti translia-

cijų kokybės lygį ir sukurti naują informacinę svetainę „Laukdami pavasario klubai suvienijo jėgas ir dirbo kartu siekdami, kad futbolo sezonas žiūrovams būtų kuo patrauklesnis – tiek sergant už komandas stadionuose, tiek stebint rungtynes per televiziją ar internetu. Mūsų sezono šūkis – arčiau žiūrovo“, – kalbėjo

LFF nuotr.

Futbolo klubų valdybos pirmininkė Vilma Venslovaitienė. Atidarymo vakare aistruoliams bei dalyviams gero futbolo sezono linkėjo Lietuvos rinktinės treneris Csaba Laszlo. Prieš sezono pradžią komandų kapitonai simboliškais parašais pasižadėjo laikytis FIFA „Fair Play“ (Garbingo žaidimo) taisyklių.

Klaipėdos studentai pakilo į lemiamą šturmą Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionate banguotai žaidžiantis Klaipėdos universiteto penketukas pirmadienį nudžiugino pergale – septintąja pirmenybėse.

Dainiaus Miliūno auklėtiniai namie 96:88 įveikė pirmąjį pirmenybių ratą ilgai pirmoje vietoje žengusius Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) krepšininkus. Vilniečiai po dviejų kėlinių pirmavo 45:40, tačiau po pertraukos klaipėdiečiai perėmė iniciatyvą ir persvėrė rezultatą. „Jei ne keletas rungtynių epizodų – gražiai kovojome. Džiugu, kad pasiekėme tikslą – laimėjome“, – pasidžiaugė klaipėdiečių strategas. D.Miliūnas sakė, kad neprarado vilčių patekti į finalinį ketvertuką:

„Reikia kovoti iki galo“. Šiaulių universiteto krepšininkai namuose 21 taško skirtumu 88:67 nugalėjo debiutantus - Vilniaus universiteto studentus. Sostinės Gedimino technikos universitetas išvykoje 79:67 įveikė nė vienos pergalės neiškovojusius Aleksandro Stulginskio universiteto atstovus. Mykolo Romerio universiteto krepšininkai savų žiūrovų akivaizdoje 17 taškų skirtumu - 76:59 palaužė Kauno technologijos universitetą. Daug vargo turėjo daugkartiniai čempionai – Vytauto Didžiojo universiteto žaidėjai. Jie Lietuvos kūno kultūros akademijos sporto salėje žaisdami su šeimininkais beveik visas rungtynes buvo atsilikę, tačiau susitikimui baigiantis sugebėjo persverti rezultatą ir laimėti 107:99.

Rungtynių statistika KU – LEU 96:88 (18:24, 22:21, 25:19, 31:24). M.Kumpys 20, E.Lengvinas 16, V.Chodosovskis 13, V.Tarolis 10/E.Mockevičius 24, D.Tarvydas ir O.Varanauskas po 17, R.Sugintas 13.

Rikiuotė po 14 turų Vieta Komanda

1. VDU 2. ŠU 3. MRU 4. LEU 5. LKKA 6. VU 7. KU 8. KTU 9. VGTU 10. ASU

Pergalės

11 9 9 9 7 7 7 6 5 0

„„Komplimentai: treneris D.Miliūnas pagyrė auklėtinius už pergalę. 

Vytauto Petriko nuotr.


10

trečiadienis, kovo 7, 2012

ekonomika

OMX Vilnius kl.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

4,83

4,66

2,34

„Apoil“

4,80

4,64

2,33

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta104,99 dol. už 1 brl. 121,89 dol. už 1 brl.

Re­ce­si­jos link Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r i­mų gru­pės va­do­vas

Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­kęs Eu­ro­pos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas pir­mą kar­tą bu­vo su­kon­cent­ruo­tas ties eko­no­ mi­kos gai­vi­ni­mo klau­si­mais ir ja­ me ieš­ko­ta bū­dų, kaip pa­ska­tin­ti re­gio­no eko­no­mi­kos au­gi­mą.

Va­kar Eu­ro­pos sta­tis­ti­kos agen­tū­ ra „Eu­ros­tat“ kons­ta­ta­vo, kad ES bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) ket­vir­tą 2011 m. ket­vir­tį smu­ko 0,3 pro­c., pa­ly­gin­ti su praė­ju­siu ket­ vir­čiu. Tai ga­li bū­ti pir­mas žings­ nis re­ce­si­jos link, jei BVP ir to­liau smuks. Ne­se­niai pa­skelb­ti ga­my­bos sek­ to­riaus ro­dik­liai by­lo­ja apie ma­žė­ jan­čius pra­mo­nės už­sa­ky­mus ir lė­ tė­jan­čią ga­my­bą. Tai pa­tvir­ti­na ir va­ka­rykš­čiai „Eu­ros­tat“ duo­me­ nys, ku­rie ro­do, kad ėmė ma­žė­ ti eks­por­tas ir di­dė­ti im­por­tas. Tai yra stip­rus ženk­las, kad ES su­si­du­ ria su vis di­des­ne au­gi­mo pro­ble­ ma, ku­rią ke­lia pe­ri­fe­ri­nių pie­ti­nių vals­ty­bių sko­los pro­ble­mos. Šie klau­si­mai praė­ju­sią sa­vai­ tę bu­vo spren­džia­mi per Eu­ro­pos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Briu­se­ly­je. Su­si­ti­ki­mo to­nas pa­si­kei­tė dėl su­ pras­tė­ju­sių eko­no­mi­nių ir ne­dar­ bo ro­dik­lių. Eu­ro zo­nos ne­dar­bas pa­sie­kė 10,7 pro­c. – aukš­čiau­sią ly­gį vie­nos va­ liu­tos są­jun­go­je nuo pat jos su­kū­ ri­mo pra­džios. Ly­giag­re­čiai jau net sep­tin­tą mė­ne­sį iš ei­lės be­si­trau­ kian­tis ga­my­bos sek­to­rius ska­ti­ na at­si­gręž­ti į tik­rą­sias eko­no­mi­ kos pro­ble­mas. Iš kar­to po šio su­si­ti­ki­mo penk­ ta­die­nį bu­vo pa­si­ra­šy­ta nau­ja Li­ sa­bo­nos su­tar­tis, ku­ria su­tei­kia­ma dau­giau ga­lių Eu­ro­pos Ko­mi­si­ jai (EK) re­gu­liuo­ti ša­lių biu­dže­tus. Nuo šiol kiek­vie­na eu­ro zo­nos ša­ lis, prieš pa­tvir­tin­da­ma na­cio­na­li­nį biu­dže­tą, pri­va­lės jį de­rin­ti su EK ir klau­sy­tis jos pa­ta­ri­mų. Taip sie­kia­ma su­kur­ti ir biu­dže­to są­jun­gą, nes iki šiol kiek­vie­na vals­ ty­bė ga­lė­jo in­di­vi­dua­liai for­muo­ti biu­dže­tą, ne­pai­sy­da­ma fak­to, kad pi­ni­gi­niai veiks­mai su va­liu­ta jau vyk­do­mi kon­cent­ruo­tai Eu­ro­pos cent­ri­nia­me ban­ke. At­ver­tas nau­ jas in­teg­ra­vi­mo­si pus­la­pis eu­ro zo­ nos są­jun­go­je, ku­ris pa­dės atei­ty­ je iš­veng­ti pro­ble­mų, at­ve­du­sių į šian­die­nę kri­zę.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1771 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1449 JAV do­le­ris 1 2,6179 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6277 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9451 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3105 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6490 Ru­si­jos rub­lis 100 8,8805 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8616

–0,20 %

OMX Tallinn

–1,59 %

Eks­por­tuo­to­jai tem­po ne­ma­žins

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

OMX Riga

–1,08 %

pokytis

Praė­ję me­tai bu­vo pa­lan­kūs Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­jams, au­go vi­sų pra­mo­nės ša­kų eks­por­tas, kaip ra­šo­ma VšĮ „Vers­ li Lie­tu­va“ vers­lo ten­den­ci­jų ap­žval­go­ je. Tei­gia­ma, kad šie­met di­džio­ji da­lis pra­mo­nės ša­kų pla­nuo­ja iš­lai­ky­ti 2011 m. par­da­vi­mą. Esant sta­bi­lioms naf­ tos pro­duk­tų kai­noms, 2012 m. Lie­tu­ vos pre­kių eks­por­tas tu­rė­tų aug­ti apie 5–10 pro­c.

–0,0755 % +0,2515 % +0,0459 % –0,4848 % +0,0263 % –0,7595 % –0,2382 % –0,5833 % –0,0733 %

77

mlrd. litų sie­kia Lie­tu­vo­je vei­kian­ čių de­šim­ties ko­mer­ci­nių ban­kų ir už­sie­nio ban­kų sky­rių tur­tas.

Anks­čiau ki­ber­ ne­ti­nė­je ap­lin­ko­je siau­tė­da­vo prog­ ra­mi­šiai mė­gė­jai, o da­bar ki­ber­ne­ ti­nes ata­kas vyk­ do or­ga­ni­zuo­tos jų gru­pės. Ata­kų ža­lą pa­ti­ria ne tik pa­vie­niai var­to­to­ jai, ta­čiau ir ge­rai ap­sau­go­ti ban­kų tink­la­la­piai.

„„Pa­vo­jus: ži­nių ir dė­me­sio ki­ber­ne­ti­nėms ata­koms sto­ka Lie­tu­vą pa­ver­tė pa­trauk­lia rin­ka pro­gra­mi­šių nu­

si­kal­ti­mams. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ata­kas krei­pia į Lie­tu­vą Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Kė­si­na­ma­si į ban­kus

Nuo­lat di­dė­jan­tis in­ter­ne­to pa­ slau­gų var­to­to­jų skai­čius, elek­ troninių pa­slau­gų kie­kis, nuo­ la­ti­nis tech­no­lo­gi­jų vys­ty­mas ir iš­ma­nių­jų prie­tai­sų po­pu­lia­ru­mas į ša­lį pri­šau­kė ki­ber­ne­ti­nių nu­si­ kal­tė­lių. Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ bos at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ra­sa Ka­ra­lie­nė sa­kė, kad ki­ber­ne­ ti­nių in­ci­den­tų skai­čius Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, au­ga. Praė­ju­siais me­tais iš­tir­ta 21,8 tūkst. pra­ne­ši­mų apie in­ci­den­tus elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je, o tai yra du kar­tus dau­giau nei 2010 m. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį re­gist­ruo­ta ir ke­tu­ ris kar­tus dau­giau pra­ne­ši­mų apie ki­ber­ne­ti­nes ata­kas prieš ban­ ki­nin­kys­tės sek­to­rių – jų per­nai bu­vo 133. To­kius duo­me­nis pa­tei­ kė Na­cio­na­li­nis elekt­ro­ni­nių ry­šių tink­lų ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mo in­ ci­den­tų ty­ri­mo pa­da­li­nys. R.Ka­ra­lie­nės tei­gi­mu, maž­daug prieš mė­ne­sį vy­ku­sios prieš Lie­tu­ vos ban­ką ir Me­di­ci­nos ban­ką nu­ kreip­tos ata­kos bu­vo iš­skir­ti­nės. Jo­mis, anot pa­šne­ko­vės, bu­vo ban­ do­ma trik­dy­ti tink­la­la­pių veik­lą, o ne iš­vi­lio­ti var­to­to­jų duo­me­nis. Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vas spau­ dai Min­dau­gas Mi­lieš­ka pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos ban­kas pir­mą kar­tą pa­ty­rė to­kią ata­ką, kai, pa­si­nau­ do­jant di­džiu­liu duo­me­nų srau­tu, bu­vo ap­krau­tos in­for­ma­ci­nės sis­ te­mos ir taip truk­do­ma pa­slau­go­ mis nau­do­tis tik­rie­siems var­to­to­ jams.

„To­kio ti­po ir di­de­lio in­ten­sy­ vu­mo ata­kos šie­met prieš Lie­tu­ vos ban­ką bu­vo pir­mą kar­tą. Prie ban­ko in­ter­ne­to sve­tai­nės var­to­ to­jams bu­vo sun­ku­mų pri­si­jung­ ti, ypač iš už­sie­nio“, – sa­kė jis. Anot pa­šne­ko­vo, rea­guo­jant į ata­kas bu­vo im­ta­si pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių, ta­čiau jos vie­šai ne­skel­bia­mos, bai­mi­nan­tis nau­jų ga­li­mų in­ci­den­tų.

Si­mo­nas Kve­da­ras:

Ki­ber­ne­ti­nės ata­ kos pa­sta­ruo­ju me­ tu orien­tuo­tos į spe­ ci­fi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą ir jų jaut­riau­ sias sri­tis.

Nu­si­kal­ti­mai ta­po vers­lu

Bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ in­for­ ma­ci­nių ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų ir sau­gu­mo va­do­vas Si­mo­nas Kve­ da­ras pa­sa­ko­jo, kad maž­daug prieš 10 me­tų ki­ber­ne­ti­nės ata­kos bu­ vo pro­gra­mi­šių no­ras ki­tiems pa­ ro­dy­ti sa­vo su­ge­bė­ji­mus. Ta­čiau per ke­le­rius me­tus šios pa­gy­ros prieš bend­ra­min­čius esą pe­rau­go į stam­bią nu­si­kals­ta­mą veik­lą, iš ku­rios sie­kia­ma pa­si­pel­ny­ti. Anot jo, ki­ber­ne­ti­nės ata­kos pas­ta­ruo­ju me­tu yra orien­tuo­tos į spe­ci­fi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą ir jų jaut­riau­sias sri­tis: pa­slau­gų pa­sie­ kia­mu­mą, kon­fid ­ en­cia­lią in­for­ma­

ci­ją, pi­ni­gi­nes ope­ra­ci­jas in­ter­ne­ tu ir t. t. Taip pat esą bū­ta at­ve­jų, kai to­kios ata­kos nau­do­tos po­li­ti­ niais tiks­lais. „Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­ste­bi­ma, kad pik­ta­va­liai jun­gia­si į or­ga­ni­zuo­tas gru­pes, ku­rio­se pa­ si­skirs­to dar­bus, pa­vyz­džiui, vie­ni ku­ria ken­kian­čią pro­gra­mi­nę įran­ gą, ki­ti ją pla­ti­na, tre­ti par­da­vi­nė­ja ir pan.“, – sa­kė R.Ka­ra­lie­nė. Bend­ro­vės „Cri­ti­cal Se­cu­ri­ty“ di­rek­to­rius Mi­ros­la­vas Lu­čins­kis pa­brė­žė, kad ki­ber­ne­ti­nės ata­kos ne vi­suo­met afi­šuo­ja­mos, to­dėl apie da­lį jų vi­suo­me­nė nė ne­ži­no. Rin­ka aky­lai ste­bi­ma

R.Ka­ra­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad ki­ber­ ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai sa­vo veik­ lą ga­li vyk­dy­ti iš bet ku­rios ša­lies, to­dėl daž­niau­siai vei­kia ten, kur juos sau­go vie­tos įsta­ty­mai. Dėl te­ri­to­ri­nio ne­su­var­žy­mo ir ga­li­my­bių nau­do­tis tar­pi­niais ser­ ve­riais pa­gau­ti ki­ber­ne­ti­nius nu­si­ kal­tė­lius, kaip tei­gė M.Lu­čins­kis, ypač sun­ku: „Ga­li­me ma­ty­ti, kad ata­kuo­ja­ma iš Ki­ni­jos, ta­čiau dar ne­reiš­kia, jog tai da­ro ki­nai – ga­li bū­ti, kad per Ki­ni­jos ser­ve­rius ata­ kuo­ja lie­tu­viai.“ Vis dėl­to pa­šne­ ko­vas pa­brė­žė, kad ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­ti­mai yra tarp­tau­ti­nis reiš­ ki­nys, to­dėl prieš lie­tu­viš­kus tink­ la­la­pius nu­kreip­tos ata­kos ne­bū­ti­ nai yra mū­sų tau­tie­čių dar­bas. S.Kve­da­ras pa­ti­ki­no, kad ki­ber­ ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai aky­lai ste­bi rin­ką, to­dėl pa­sta­ruo­ju me­tu dėl išau­gu­sio in­ter­ne­to var­to­ji­mo juos pra­dė­jo do­min­ti ir Lie­tu­va bei ša­ lies in­ter­ne­to sve­tai­nės.

Anot R.Ka­ra­lie­nės, daž­niau­ siai ata­kuo­ja­mos pla­čiai ži­no­mos ir daug var­to­to­jų tu­rin­čios sve­ tai­nės, ku­rių už­val­dy­mas ar veik­ los su­trik­dy­mas tu­rė­tų di­džiau­sią efek­tą. S.Kve­da­ro ma­ny­mu, nau­ju prog­ ra­mi­šių tai­ki­niu ga­li tap­ti vis po­ pu­lia­rė­jan­čios elekt­ro­ni­nės par­ duo­tu­vės. In­ci­den­tų to­liau dau­gės

R.Ka­ra­lie­nės tei­gi­mu, atei­ty­je ga­ li­ma lauk­ti tik di­dė­jan­čio ki­ber­ne­ ti­nių ata­kų skai­čiaus. S.Kve­da­ras pa­sa­ko­jo, kad pa­sau­li­nia­me eko­ no­mi­kos fo­ru­me to­kio po­bū­džio in­ci­den­tai bu­vo įvar­dy­ti kaip ket­ vir­ta iš di­džiau­sių pa­sau­li­nio sta­ bi­lu­mo ri­zi­kų. To­dėl esą pri­reiks dar ne vie­nų me­tų, kol ata­kų skai­ čius nu­stos aug­ti ir ga­liau­siai pra­ dės ma­žė­ti. M.Lu­čins­kis pa­brė­žė, kad ki­ ber­ne­ti­nių nu­si­kal­ti­mų vers­las kles­ti ir dėl klai­din­gos vi­suo­me­ nė­je vy­rau­jan­čios nuo­mo­nės, kad pa­pras­tas var­to­to­jas yra nie­kam ne­nau­din­gas: „Dau­ge­lis į pa­pras­ tus in­ter­ne­to var­to­to­jus nu­kreip­ tų ki­ber­ne­ti­nių ata­kų pa­rem­tos šių neiš­ma­ny­mu. Var­to­to­jas, ma­ ty­da­mas, kad ga­li lai­mė­ti ko­kį nors pri­zą, su­ve­da sa­vo e. pa­što pri­si­ jun­gi­mo duo­me­nis ar­ba at­si­siun­ čia ko­kią nors pro­gra­mė­lę, ne­tik­rų an­ti­vi­ru­si­nių pro­gra­mų ir pan.“ Ypač at­sar­gūs, S.Kve­da­ro tei­gi­ mu, var­to­to­jai tu­rė­tų bū­ti elekt­ro­ ni­nė­se ban­ko sis­te­mo­se ar ki­to­se in­ter­ne­to sve­tai­nė­se, ku­rio­se rei­ ka­lau­ja­ma fi­nan­si­nių ar as­me­ni­ nių duo­me­nų.


11

TREČIADIENIS, KOVO 7, 2012

rubrika

namai

namai@kl.lt Redaktorė Lina Bieliauskaitė

Ekologiška buitis – mada ar poreikis? Va­lik­liai, švei­tik­liai, plo­vik­liai, minkš­tik­liai ir dar gau­sy­bė prie­mo­nių, skir­tų kas­die­ nei šva­rai bei tvar­kai pri­žiū­rė­ti, ri­kiuo­ja­ si daž­no na­muo­se. Ir, ži­no­ma, gau­siau­sią jų da­lį su­da­ro dai­liai įpa­kuo­ti ag­re­sy­vūs che­mi­ka­lai.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Re­gi dau­giau są­mo­nin­gu­mo

Re­tas su­si­mąs­to, jog ne­tin­ka­mai nau­do­ja­mi šie pro­duk­tai ga­li su­ kel­ti ne tik grės­mę svei­ka­tai, bet ir pa­ma­žu, ne­grįž­ta­mai nuo­di­ja mū­ sų gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką – orą, dir­ vo­že­mį, van­de­nį. Kaip tei­gia spe­cia­lis­tai, di­džio­ji da­lis che­mi­nių na­mų ūkio me­džia­ gų tu­ri sa­vo na­tū­ra­lias al­ter­na­ty­

Li­na Ged­vi­lie­nė:

Net jei sa­ky­tu­me, kad eko­lo­giš­ko gy­ve­ni­ mo fi­lo­so­fi­ja tam­pa ma­din­ga, ge­rai, kad ši ma­da ve­da tei­sin­gu ke­liu.

vas. Juo­lab kad ir bui­ti­nės che­mi­jos pro­duk­ci­jai par­duo­tu­vių len­ty­no­ se kai­my­nys­tę su­da­ro vis dau­giau eko­lo­giš­kų prie­mo­nių. Maž­daug prieš ket­ve­rius me­tus kar­tu su par­tne­re eko­lo­giš­kų pre­ kių in­ter­ne­to par­duo­tu­vę ati­da­riu­si klai­pė­die­tė Li­na Ged­vi­lie­nė pri­pa­ ži­no, jog tau­tie­čiai da­ro­si są­mo­jin­ ges­ni ir at­sa­kin­ges­ni. „Žmo­nės vis daž­niau su­si­mąs­ to, kam mo­kė­ti už che­mi­ka­lą, kai už pa­na­šią kai­ną ga­li įsi­gy­ti na­tū­ ra­lų, eko­lo­giš­ką pro­duk­tą. At­si­ra­ do dau­giau in­for­ma­ci­jos, pa­siū­los, na­tū­ra­lu, kad ši te­ma po­pu­lia­rė­ja. Net jei sa­ky­tu­me, kad eko­lo­giš­ko gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja tam­pa ma­din­

ga, ge­rai, kad ši ma­da ve­da tei­sin­ gu ke­liu ir at­si­ran­da po­rei­kis gy­ ven­ti svei­kiau, rū­pin­tis ap­lin­ka“, – svars­tė pa­šne­ko­vė. Užuo­lai­dos – ne­val­go­mos

Vis dėl­to L.Ged­vi­lie­nė pri­pa­ži­no, jog do­mė­ji­ma­sis na­tū­ra­lio­mis bei eko­lo­giš­ko­mis na­mų prie­žiū­ros prie­mo­nėmis vis dar smar­kiai at­si­ lie­ka nuo kre­mų, šam­pū­nų bei ki­tų hi­gie­nos ir kos­me­ti­kos ga­mi­nių. „Tur­būt apie tai, ką te­pa­me ant kū­n o, su­s i­m ąs­to­m e la­b iau, nei apie tai, kas nu­bė­ga į ka­na­li­za­ci­ ją ar nu­sė­da ant na­muo­se esan­čių pa­vir­šių. Žmo­nėms tur­būt at­ro­ do, kad tai ne taip svar­bu. „Tai­gi aš jų ne­val­gau!“ – kar­tą rep­li­ka­vo vie­na bi­čiu­lė, kai jai paaiš­ki­nau, kad ga­li kenk­ti net che­mi­ka­lais ap­do­ro­tos užuo­lai­dos, ka­ban­čios jos na­muo­se“, – pri­si­mi­nus šyp­ te­lė­jo Li­na. Kaip pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vė, su eko­lo­giš­ko­mis na­mų ūkio prie­mo­ nė­mis daug su­dė­tin­ges­nė si­tua­ci­ja nei su kū­no prie­žiū­rai skir­tais pro­ duk­tais. „Pas­ta­rų­jų, in­ten­sy­viai ieš­kant ir do­min­tis jų su­dė­ti­mi, ga­li­ma at­ ras­ti tik­rai aukš­tos ko­ky­bės bei ne­ prie­kaiš­tin­gos su­dė­ties. O va­ly­mo, skal­bi­mo prie­mo­nių ga­min­to­jai ne­ pri­va­lo nu­ro­dy­ti IN­CI su­dė­ties, tai­gi ga­li leng­vai in­terp­re­tuo­ti ir kai ką nu­ ty­lė­ti, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vė. – Štai la­ bai daž­nai sul­fa­tai, ku­rie sau­si­na odą, ken­kia gam­tai, ne­svar­bu, ar bū­tų na­ tū­ra­lios kil­mės, ar che­mi­nės, „sle­pia­ mi“ po vi­so­kiais paprastam vartoto­ jui nelabai ką sakančiais užrašais: anijoninės PAM (paviršiaus akty­ vumo medžiagos), kokosų sulfatai, riebieji alkoholio sul­ fatai ir panašiai.

12

„„Si­tua­ci­ja: įvai­rios va­ly­mo prie­mo­nės pla­čiai nau­do­ja­mos bui­ty­je, ta­čiau tik ne­dau­ge­lis jų drau­giš­kos ap­lin­kai. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Ar ži­no­te, kad...

Kad skal­bik­liai bū­tų sau­ges­ni

„„Va­lik­liai su­da­ro di­džiau­sią pa­vo­jin­ „„Ypač daug fos­fo­ro jun­gi­nių tu­ri skal­

„„rei­kė­tų veng­ti chlo­ro tu­rin­čių ba­lik­ bio­deg­ra­duo­jan­čias prie­mo­nes; iš au­ ba šaukš­tą bal­to­jo ac­to – šis pa­nai­kins

gų me­džia­gų, pa­pras­tai nau­do­ja­mų bi­mo bei in­dų plo­vi­mo prie­mo­nės, ku­ na­muo­se, da­lį. rio­se jie nau­do­ja­mi van­de­niui minkš­ tin­ti ir skal­bi­mo efek­ty­vu­mui pa­ge­ „„Fos­fo­ro jun­gi­niai į van­dens tel­ki­nius rin­ti. Kai ku­riuo­se skal­bi­mo mil­te­liuo­ pa­ten­ka su bui­ty­je ir ki­to­se sri­ty­se nau­ se fos­fa­tai su­da­ro net 20 ir dau­giau do­ja­mų che­mi­nių pre­pa­ra­tų at­lie­ko­mis. pro­c.

lių; sin­te­ti­nių kva­pų; „bio­lo­gi­nių“ de­ter­ ga­lų iš­gau­tus, ne sin­te­ti­nius de­ter­gen­ de­ter­gen­tų li­ku­čius, nu­kal­kins skal­bi­ gen­tų (ak­ty­vio­sios skal­bi­mo me­džia­ tus; to­kius pro­duk­tus, ant ku­rių pa­kuo­ mo ma­ši­ną ir veiks šiek tiek an­ti­bak­ gos), tu­rin­čių en­zi­mų (jie pui­kiai va­lo, tės nu­ro­dy­ta vi­sa IN­CI su­dė­tis te­riš­kai. bet daž­niau­siai dir­gi­na odą) „„vie­to­je skal­bi­nių minkš­tik­lio į ska­la­ Šal­ti­niai: glis.lt, eko­lo­gi­ja.blo­gas.lt, „„rink­tis leng­vai, o ge­riau­sia – 100 pro­c. vi­mo sky­re­lį ga­li­ma įber­ti drus­kos ar­ bio­li­ni­ja.lt.


12

TREČIADIENIS, KOVO 7, 2012

namai rubrika

Pa­sė­ta anks­čiau – ne­bū­ti­nai der­lin­giau Že­mę dar kur ne kur klo­ja snie­gas, o pre­ky­ba sėk­lo­mis jau įsi­bė­gė­ja. Daž­ nam dar­ži­nin­kui te­ ko pa­tir­ti, kad jų pa­ sė­jus šios ne­su­dy­ go. Sėk­los – lo­te­ri­ja, ta­čiau sė­ti ir au­gin­ ti dar­žo­ves rei­kia iš­ mo­nin­gai, įsi­klau­ sant į gam­tą.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė v.rupeikaite@diena.lt

Ap­sid­raus­ti – ke­li pa­ke­liai

Sėk­lų – tiek lie­tu­viš­kų, tiek im­por­ ti­nių – pa­siū­la la­bai di­de­lė. Rei­kia ge­rai iš­stu­di­juo­ti, kas pa­ra­šy­ta ant pa­ke­lio: įsi­ti­kin­ti, ar ga­lio­ji­mo lai­ kas ne­pa­si­bai­gęs, at­kreip­ti dė­me­sį, kur ir ka­da jas rei­kia sė­ti. Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­ si­te­to So­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­ kys­tės ka­ted­ros do­cen­tė Liud­mi­la Kmi­tie­nė pa­ti yra ne kar­tą įsi­ti­ki­ nu­si, kad pre­ky­bo­je pa­si­tai­ko pra­ stų sėk­lų, kai ku­rių fir­mų sėk­lų ji pa­ti ne­be­per­ka. Do­cen­tė taip pat pa­ty­rė, kad pa­sė­jus vie­ną dar­žo­vę iš­dy­go vi­sai ki­ta. Net ir mė­gė­jiš­kai dar­ži­nin­kau­jant ir ne­no­rint ri­zi­kuo­ti der­liu­mi, ver­ ta įsi­gy­ti ke­lių fir­mų, ke­lių veis­lių tos pa­čios dar­žo­vės sėk­lų. L.Kmi­ tie­nė pa­ta­ria neiš­mes­ti tuš­čių sėk­ lų pa­ke­lių. Rei­kė­tų pa­si­žy­mė­ti są­ siu­vi­ny­je, kur ir kas bu­vo pa­sė­ta, bei ste­bė­ti, ku­rios sėk­los dy­go ge­ riau, ku­rių der­lius ko­ky­biš­kes­nis. Il­gai­niui išaiš­kės mėgs­ta­mos veis­ lės, pa­ti­ki­mi sėk­lų ga­min­to­jai. Agur­kų sėk­los sen­di­na­mos

Jei pa­ra­šy­ta, kad sėk­los yra bei­ cuo­tos, pa­sak L.Kmi­tie­nės, va­di­

„„Lai­kas: pa­si­bai­gus žie­mai dau­ge­lis sku­ba įsi­gy­ti įvai­rių sėk­lų. 

na­si, jos yra spe­cia­liai ap­dirb­tos ir ap­sau­go­tos nuo li­gų. „To­kia sėk­ la iš­dygs­ta grei­tai, ne­su­ser­ga. Bū­ na, kad be­dyg­da­ma su­ser­ga ir su­ pū­va“, – paaiš­ki­no pa­šne­ko­vė. Bei­cuo­tos sėk­los daž­niau­siai bū­ na dar ir spal­vo­tos. Be­ria­mos į dir­ vą jos ge­riau ma­ty­ti, leng­viau sek­ ti, kad ne­bū­tų pa­sė­ta per tan­kiai ar per re­tai. Bei­cuo­tos sėk­los pa­kuo­ja­mos ke­ liuo­se pa­ke­liuo­se. Po­pie­ri­nis mai­ še­lis – vi­so la­bo yra eti­ke­tė, o vi­ du­je įdė­ta dar vie­na, her­me­tiš­ka pa­kuo­tė, ku­rio­je su­ber­tos sėk­los. Kaip tei­gė L.Kmi­tie­nė, pra­da­rius pa­ke­lį, bei­cuo­tas sėk­las rei­kia pa­ sė­ti tais pa­čiais me­tais. Kai ku­rios neap­dirb­tos sėk­los dygs­ta pa­lai­ky­tos iki dve­jų me­ tų, o kai ku­rioms pa­tin­ka il­giau „bręs­ti“. „Sa­ko­me, kad agur­kų sėk­las rei­ kia pa­ne­šio­ti ki­še­nė­je. Tai yra nu­ si­pirk­ti ir pa­lai­ky­ti na­muo­se bent me­tus ar dve­jus, ta­da jos bū­na dai­ ges­nės. Bet tai bū­din­ga tik agur­ kams“, – per­spė­jo dar­ži­nin­kė. Ki­tos sėk­los, pa­vyz­džiui, sa­lo­tų, mor­kų, po dve­jų me­tų pa­sens­ta ir bū­na ne­dai­gios. Po­mi­do­rams šilt­na­mis ne­bū­ti­nas

Sėk­lų ko­ky­bė – tik pra­di­nis įna­šas į sėk­min­gą der­lių. Rei­kia ne­pa­mirš­ ti sė­jos lai­ko, sė­jo­mai­nos, trę­ši­mo, prie­žiū­ros. No­rin­tie­siems už­siau­gin­ti so­ di­nu­kų, dar­ži­nin­kė pa­ta­ria bū­ ti kant­res­niems ir ne­si­steng­ti sė­ti juos kuo anks­čiau. „Vė­liau pa­sė­jus, jie gaus dau­giau švie­sos ir ši­lu­mos, dai­ge­liai grei­čiau išaugs ir bus ko­ ky­biš­kes­ni. Ko­vo mė­ne­sį ver­ta sė­ ti ne­bent sa­lie­rus, jų sėk­los la­ bai smul­kios ir il­gai dygs­ta. No­rint užau­gin­ti di­de­lį sa­lie­ro šak­nia­vai­

sį, rei­kia tu­rė­ti ge­rą dai­gą“, – mo­ kė dar­ži­nin­kė. Jos įsi­ti­ki­ni­mu, ne­rei­kia sku­bė­ ti sė­ti ir po­mi­do­rų. Užau­gin­ti dai­ gams, kol jie su­kraus pir­mą žie­ dy­ną, rei­kia maž­daug 70 die­nų. L.Kmi­tie­nės tei­gi­mu, per anks­ti pa­sė­jus po­mi­do­rus, so­di­nu­kai iš­ styps­ta, pe­rau­ga.

Ne­ma­žai dar­žo­vių tu­ri la­bai di­de­lę la­ pi­ją ir pa­čios stel­bia pikt­žo­les, tad ne­rei­ kia jų nei mul­čiuo­ti, nei pre­ci­ziš­kai iš­ra­ vė­ti.

Per­so­din­ti po­mi­do­rus į lau­ką, kaip tei­gė dar­ži­nin­kė, rei­kia ne anks­čiau nei pra­žys­ta aly­vos, tai yra maž­daug bir­že­lio pra­džio­je. „Šilt­na­miai pas dau­ge­lį ne­šil­do­ mi, to­dėl per anks­ti so­din­ti į juos po­mi­do­rus – taip pat ne­pa­tar­ti­na. Anks­čiau­siai tai ga­li­ma da­ry­ti ba­ lan­džio pa­bai­go­je ar ge­gu­žės pra­ džio­je“, – tei­gė do­cen­tė. Apsk­ri­tai, pa­šne­ko­vės nuo­mo­ ne, po­mi­do­rus ne­bū­ti­na au­gin­ti šilt­na­my­je, nes jie mėgs­ta skers­ vė­jus. To­dėl šiems au­ga­lams už­ ten­ka prie­dan­gos iš vir­šaus, ga­ lus pa­lie­kant at­vi­rus. Po­mi­do­rams rei­ka­lin­ga op­ti­ma­li ši­lu­ma – 19–20 laips­nių. Žir­niai šal­čio ne­bi­jo

Kai ku­rios dar­žo­vės tu­ri tra­di­ci­nį sė­ji­mo lai­ką. An­tai svo­gū­nai tu­rė­ tų bū­ti sė­ja­mi per Sta­si­nes, ge­gu­ žės 8-ąją.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ki­tas orien­ty­ras – šal­pus­niai. Kai jie pra­žys­ta, ga­li­ma sė­ti tiek svo­gū­ nus, tiek mor­kas. Per anks­ti pa­sė­ti ir šal­nų ga­vę bu­ro­kė­liai tais pa­čiais me­tais su­ žy­dės, o tu­rė­tų tai da­ry­ti tik ant­ rai­siais me­tais. To­dėl bu­ro­kė­lius rei­kia sė­ti, kai pra­de­da ža­liuo­ti ie­ vos, tai yra ba­lan­džio pa­bai­go­je – ge­gu­žės pra­džio­je. Pu­pe­lės – ši­lu­ma­mė­gis, ne mū­sų kraš­tų au­ga­las. Jas ga­li­ma sė­ti tik kai su­žy­di aly­vos, o štai žir­nius – kuo anks­čiau, ta­da per se­zo­ną ga­ li­ma nuim­ti ir du der­lius. Kra­pus, sa­lo­tas ga­li­ma sė­ti la­bai anks­ti, kad ir ru­de­nį. Ri­di­kė­lius taip pat rei­kia sė­ti kuo anks­čiau, nes pa­sė­ti vi­dur­va­sa­rį jie tuoj pat pra­žys­ta ne­spė­ję su­for­muo­ti šak­ nia­vai­sio. Šias dar­žo­ves dar ga­li­ma sė­ti vė­lai ru­de­nį. Ir pikt­žo­lės rei­ka­lin­gos

Pre­k yb­v ie­t ė­se ga­l i­m a įsi­g y­t i ir eko­lo­giš­kų sėk­lų. Ta­čiau tai ne­ le­mia bū­si­mo der­liaus eko­lo­giš­ ku­m o, vis­kas pri­k lau­so nuo jų prie­žiū­ros. „Jei dar­žo­vių nie­kuo ne­trę­ši­me, ne­reiš­kia, kad jos bus eko­lo­giš­kos. Dar­žo­vėms rei­kia azo­to, ka­lio, fos­ fo­ro. Au­ga­lų mi­ty­ba tu­ri bū­ti su­ba­ lan­suo­ta“, – aiš­ki­no dar­ži­nin­kė. Fos­fo­ro ir ka­lio Lie­tu­vos dir­vo­ se, L.Kmi­tie­nės ži­nio­mis, pa­kan­ ka. Pa­pil­do­mai da­vus azo­to, tai yra mėš­lo, pa­pil­do­mai tręš­ti ne­ bū­ti­na. Tie­sa, jei mėš­lu pa­trę­šia­ ma per gau­siai, dar­žo­vė­se pa­si­ga­ mi­na dau­giau nit­ra­tų. „Nit­ra­tai – tai bio­lo­gi­nis pro­ duk­tas, ne che­mi­nis. Nit­ra­tų bai­ mė pas mus šiek tiek iš­pūs­ta“, – pa­ste­bė­jo spe­cia­lis­tė. Tręš­ti dar­žo­ves, pa­sak jos, la­bai ge­rai me­tus pa­sto­vė­ju­siu kom­pos­

tu. Da­lis žmo­nių ban­do užau­gin­ ti der­lių ne­tra­di­ciš­kai, va­do­vau­ da­mie­si va­di­na­mo­sios gam­ti­nės žem­dir­bys­tės dės­niais, kai že­mė ap­link au­ga­lus ne ra­vi­ma, o mul­ čiuo­ja­ma. „Tai la­bai se­nas že­mės dir­bi­mo bū­das. Ant že­mės už­klo­ta or­ga­ ni­nė me­džia­ga, pa­vyz­džiui, šie­ nas ar nu­pjau­ta ve­ja, su­pū­va ir šiek tiek pra­tur­ti­na dir­vą. Da­ lis žmo­nių nuo se­no yra pa­mė­gę mul­čiuo­ti braš­kes. Kei­čia­si lai­kai, kei­čia­si ma­dos, ta­čiau dar daug da­ly­kų yra neiš­tir­ta“, – ko­men­ ta­vo L.Kmi­tie­nė. Spe­cia­lis­tė pa­ste­bė­jo, kad tin­ ka­mas są­ly­gas aug­ti su­si­ku­ria ir pa­tys au­ga­lai: „Ne­ma­žai dar­žo­ vių tu­ri la­bai di­de­lę la­pi­ją ir pa­čios stel­bia pikt­žo­les, tad ne­rei­kia jų nei mul­čiuo­ti, nei pre­ci­ziš­kai iš­ra­vė­ti. Pikt­žo­lės ir­gi rei­ka­lin­gos. Kai ku­rie ame­ri­kie­čiai že­mės per daug nea­ ria, įsė­ja į grio­ve­lį ir au­gi­na dar­žo­ ves tarp pikt­žo­lių, au­ga­lai vie­ni ki­ tiems pa­de­da.“


13

TREČIADIENIS, KOVO 7, 2012

namai rubrika Kraš­to­vaiz­džio kon­kur­sas

Pris­ta­tys nau­jo­ves

parama Ne tik dau­gia­bu­čiams

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė kon­kur­są ap­do­va­no­ji­mui „Už kraš­to­vaiz­dį“. Į jį ga­li pre­ten­ duo­ti tiek vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­ jos, tiek fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­ me­nys, pri­si­dė­ję įgy­ven­di­nant kraš­to­vaiz­džio ap­sau­gos, tvar­ ky­mo ir pla­na­vi­mo prie­mo­nes. Pa­raiš­kas ga­li­ma teik­ti iki ba­ lan­džio 31 die­nos.

Ko­vo 13 die­ną, ant­ra­die­nį, 14 val. vieš­bu­čio „Am­ber­ton Klai­ pė­da“ kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vyks se­mi­na­ras, ku­ria­me pra­ ne­šė­jai pri­sta­tys įvai­rias sta­ ty­bi­nių pro­duk­tų rin­kos nau­ jie­nas. Ren­gi­nys – ne­mo­ka­ mas, jo truk­mė – 2 val. Po se­ mi­na­ro vyks dis­ku­si­ja prie ka­ vos puo­de­lio.

Sei­me įre­gist­ruo­tos įsta­ty­ mo pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad sie­kiant di­des­nio pa­sta­tų ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo į vals­ty­bės pa­ra­mą ga­lė­tų pre­ten­duo­ti ir in­di­vi­dua­ lių gy­ve­na­mų­jų na­mų sa­vi­nin­ kai. Ti­ki­ma­si, kad pa­ko­re­guo­tas įsta­ty­mas įsi­ga­lios nuo 2013 m. pra­džios.

Ekologiška buitis – mada ar poreikis? Čia, ži­no­ma, smulk­ 11 me­nos, bet ser­gant per­fek­cio­niz­mu į tai sun­ku ne­kreip­

Veiks­min­ga, bet ne­sau­gu

ti dė­me­sio.“

„„Ap­si­nuo­di­ji­mų sta­tis­ti­ka liu­di­ja,

Ge­nia­lu, kas pa­pras­ta

kad vis daž­niau ap­si­nuo­di­ja­ma bui­ ti­nės che­mi­jos prie­mo­nė­mis.

L.Ged­vi­lie­nės pa­ste­bė­ji­mu, na­tū­ ra­les­nes bui­ties prie­mo­nes daž­niau įsi­gy­ja ma­ža­me­čių at­ža­lų tu­rin­tys tė­vai, aler­giš­ki žmo­nės ar tie­siog ga­lin­tys sau leis­ti bran­ges­nę na­mų prie­žiū­rą pir­kė­jai. Tarp po­pu­lia­riau­sių prie­mo­nių – skys­ti skal­bik­liai, mui­lai, vo­nios va­lik­liai, in­dų plo­vik­liai. „Vi­sa­da šio­je ir ki­to­se sri­ty­se pa­ ta­riu žmo­nėms „su­si­pap­ras­tin­ti“, tad ir ne­teks la­bai iš­lai­dau­ti. Pa­ vyz­džiui, „žais­ti“ su mui­lo rie­šu­ tais žmo­nės pri­tin­gi. Nors tai vi­ sai sma­gus ir la­bai pi­gus pro­ce­sas. Vi­sos ki­tos al­ter­na­ty­vos, na­mi­nės prie­mo­nės, – ne ką pra­stes­nės“, – tvir­ti­no vir­tua­lios eko­lo­giš­kos par­ duo­tu­vė­lės šei­mi­nin­kė.

„„Vamz­džių ir uni­ta­zų va­lik­liuo­se „„Chlo­ro jun­gi­niai yra la­bai ža­lin­gi,

jie ga­li dir­gin­ti odą, su­kel­ti nie­žu­lį, pa­ rau­di­mus, dir­gi­na kvė­pa­vi­mo ta­kus, akių glei­vi­nę, pra­ri­jus pa­žei­džia ke­ pe­nis ir inks­tus, ga­li su­kel­ti vė­ži­nius su­si­rgi­mus. Rea­guo­da­mi su ki­to­mis me­džia­go­mis ga­li su­da­ry­ti nuo­din­ gus jun­gi­nius, pa­vyz­džiui, su­mai­ šius su amo­nia­ko tu­rin­čio­mis prie­ mo­nė­mis, iš­si­ski­ria nuo­din­gos chlo­ ra­mi­no du­jos. Mai­šant įvai­rius chlo­ ro tu­rin­čius va­lik­lius, ypač šar­mi­nį ir rūgš­ti­nį va­lik­lį, iš­si­ski­ria chlo­ro du­jos, ku­rios yra la­bai nuo­din­gos, ga­li tap­ti net mir­ties prie­žas­ti­mi.

Edi­ta Vi­ge­ly­tė:

Eks­pe­ri­men­tuo­ti ir ieš­ko­ti kuo na­tū­ra­ les­nių prie­mo­nių bū­ ti­na. Gal kaž­kas at­ ras sau tin­ka­mą va­ rian­tą.

Štai plau­tu­vių, vo­nių nu­te­kė­ji­mo vamz­džiams at­kimš­ti L.Ged­vi­lie­nė re­ko­men­duo­ja nau­do­ti so­dos ir ac­ to mi­ši­nį, už­pi­lant jį dar ir karš­tu van­de­niu. So­da taip pat ne­pa­mai­no­ma įvai­riems pa­vir­šiams šveis­ti, ac­tas ir van­duo – lan­gams va­ly­ti, pa­vir­ šiams de­zin­fe­kuo­ti. Cit­ri­na, cit­ri­nos rūgš­tis pui­ kiau­siai tiks vir­du­liams nu­kal­kin­ti, puo­dams iš­bliz­gin­ti, pa­tam­sė­ju­siai kriauk­lei at­švie­žin­ti ar me­di­nėms len­tu­tėms de­zin­fe­kuo­ti, o drus­ka ga­li­ma šveis­ti pri­svi­lu­sius puo­dus. O plau­na­mas me­di­nes grin­dis, kaip pa­ty­rė Li­na, ga­li­ma pa­mai­tin­ti į ki­bi­rą van­dens įlie­jus šaukš­tą au­ ga­li­nio alie­jaus. Pa­gal­bi­nin­kai – ete­ri­niai alie­jai

Aro­ma­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tė bei ma­ sa­žo te­ra­peu­tė Edi­ta Vi­ge­ly­tė vi­sas plo­vi­mo, ypač – skys­to skal­bi­mo, prie­mo­nes re­ko­men­duo­ja pra­tur­ tin­ti ati­tin­ka­mu ete­ri­niu alie­ju­mi. Jį rei­kė­tų rink­tis pa­gal po­vei­kį. „Pa­vyz­džiui, grin­dims plau­ti skir­tas prie­mo­nes ga­li­ma pra­tur­tin­ti ar­bat­me­džio ar­ba kė­nių, taip pat pu­šų ete­ri­niais

ma­žiau­sias žaiz­de­les ga­li pa­tek­ti įvai­ rūs mik­roor­ga­niz­mai.

„„Papildai: E.Vigelytės teigimu, net chemines buities priemones eteriniai

aliejai šiek tiek sutaurina, prideda joms naudingųjų savybių.

alie­jais – jie vei­kia an­ti­bak­te­riš­kai, pa­dės pa­tal­pas šiek tiek de­zin­fe­ kuo­ti, o mie­ga­ma­jam la­biau­siai tiks le­van­dų ete­ri­nis alie­jus. Net jei va­ly­mo ar skal­bi­mo prie­mo­nė yra che­mi­nė, ete­ri­niai alie­jai ją šiek tiek su­tau­ri­na, pri­de­da nau­din­gų­jų sa­vy­bių“, – tei­gė Edi­ta. Į 100 ml ga­li­ma įla­šin­ti apie 30 la­šiu­kų no­ri­mo au­ga­lų elik­sy­ro. Prieš nau­do­jant va­ly­mo ar plo­vi­mo prie­mo­nę rei­kė­tų ją ge­rai su­plak­ti. Pa­sak spe­cia­lis­tės, in­ter­ne­te daž­ nai pa­tei­kia­mos klai­di­nan­čios re­ ko­men­da­ci­jos ete­ri­nius alie­jus la­ šin­ti tie­siai į van­de­nį. „Į to­kius pa­ta­ri­mus rei­kė­tų žiū­rė­ ti at­sar­giai, nes ete­ri­niai alie­jai van­ de­ny­je ne­tirps­ta ir tin­ka­mai ne­pa­ sis­kirs­to“, – įspė­jo pa­šne­ko­vė. Edi­ta pri­ s i ­p a ­ž i ­n o , jog bui­ty­ je jai te­ko iš­ ban­dy­ti šiuo

me­tu po­pu­lia­rias eko­lo­giš­kas skal­ bi­mo prie­mo­nes, to­kias kaip mui­lo rie­šu­tai ar van­de­nį minkš­ti­nan­tys bur­bu­lai. Ta­čiau pa­šne­ko­vė ap­ gai­les­ta­vo, kad jos ne vi­sa­da pa­de­ da pa­siek­ti no­ri­mo idea­lios šva­ros efek­to, kad ir skal­biant bal­tus au­ di­nius. „Ži­no­ma, eks­pe­ri­men­tuo­ti ir ieš­ko­ti kuo na­tū­ra­les­nių prie­mo­ nių bū­ti­na. Gal kaž­kas at­ras sau tin­ka­mą va­rian­tą. Vis dėl­to tu­rė­ tu­me neuž­mirš­ti, jog mū­sų che­ mi­zuo­tas van­duo kaž­kur nu­te­ka ir tu­ri po­vei­kį bend­rai eko­lo­gi­nei sis­ te­mai“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.

pa­pras­tai bū­na ės­di­nan­čių me­džia­ gų. Jos ga­li stip­riai pa­žeis­ti odą, su­kel­ ti vė­mi­mą, al­pi­mą ar stip­riai pa­žeis­ti akis, ga­li­ma net apak­ti. „„La­kūs or­ga­ni­niai jun­gi­niai, nau­

do­ja­mi me­ta­li­nių pa­vir­šių va­lik­liuo­ se, ga­li su­kel­ti trum­pa­lai­kius re­gos su­tri­ki­mus, o nau­do­jant il­ges­nį lai­ ką, pa­žeis­ti ner­vų sis­te­mą, odą, inks­ tus, akis. „„Fe­no­liai ga­li su­kel­ti vi­du­ria­vi­mą,

al­pi­mą, py­ki­ni­mą, pa­žeis­ti inks­tus ir ke­pe­nis.

„„Ypač kon­cent­ruo­tos ir ag­re­sy­vios

„„ Nit­r o­b en­z e­n as ga­l i su­k el­t i vė­

yra or­kai­čių ir vamz­dy­nų va­ly­mo prie­mo­nės. Jos ga­li nu­de­gin­ti odą ir akių glei­vi­nę.

mi­mą, kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mus, net mir­tį, vė­ži­nius su­si­rgi­mus, ap­si­gi­ mi­mus.

„„Purš­kiant lan­gų va­lik­lį, rei­kia sau­

„„For­mal­de­hi­das stip­riai dir­gi­na akis,

go­ti akis, nes šių va­lik­lių su­dė­ty­je esan­tys ac­tas ir amo­nia­kas ga­li stip­ riai su­dir­gin­ti glei­vi­nę, su­kel­ti per­šė­ ji­mą, grau­ži­mą, aša­ro­ji­mą.

gerk­lę, odą ir plau­čius, ma­no­ma, kad su­ke­lia vė­ži­nius su­si­rgi­mus. Šal­ti­nis: bef.lt.

„„Bal­dų va­lik­liuo­se esan­čios

stip­raus kva­po me­džia­gos (ter­pen­ti­nas, ete­riai ir es­ te­riai) ga­li dir­gin­ti kvė­pa­vi­mo ta­kus, su­kel­ti ko­su­lį ar bron­chų spaz­ mą. „„V a ­l y ­m o

prie­m o­n ės leng­vai pa­ša­ li­na rie­ba­lus nuo va­ lo­mo pa­vir­šiaus, kartu ir ap­sau­gi­ nę rie­ba­lų plė­ ve­lę nuo mū­ sų odos. Dėl to ji sau­sė­ja, skel­dė­ja, pa­ raus­ta, per­ši. Į

Naudingi patarimai Vietoje šių medžiagų

galima naudoti šias

Valikliai su amoniaku Grindų/baldų vaškas Tualeto valiklis

Soda ir vanduo 1 dalis citrinos, 2 dalys alyvuogių aliejaus Soda ½ puodelio sodos, ¼ puodelio acto ir verdančio vandens Sausas kukurūzų krakmolas Kedro skiedros, levandų žiedai Latekso ar dažai vandens pagrindu

Kanalizacijos valikliai Kilimų ir baldų apmušalų valikliai Rutuliukai kandims naikinti Aliejiniai dažai

Šal­ti­nis: So­cia­li­nių ino­va­ci­jų fon­das.


14

trečiADIENIS, kovo 7, 2012

pasaulis

40 žmonių

žu­vo po la­vi­na Af­ga­nis­ta­no šiaurės rytų Ba­dach­ša­no pro­vin­ci­jo­je.

37O KIEK LAIPSNIŲ GALI PASISUKTI TAVO MINTIS? ŽURNALAS SMALSIEMS PROTAMS JAU PASKLIDO PO TAVO MIESTĄ.

Ma­žiau ­ biu­rok­ratų

Iz­rae­lio ­ is­te­ri­ja?

Tau­pan­ti Lat­vi­ja ma­ži­na biu­rok­ratų skai­čių. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ ras Ro­ber­tas Ky­lis pri­ėmė spren­ dimą at­lik­ti jam pa­tikė­tos ži­ny­bos per­tvar­ką, ku­ris pa­dės pa­ge­rin­ti ir pa­leng­vin­ti mi­nis­te­ri­jos val­dymą, su­ma­ži­nus biu­rok­ra­tiją ir dar­buo­ tojų skai­čių. Mi­nis­te­ri­jos dar­buo­ tojų skai­čius iš vi­so bus su­ma­žin­ tas be­veik ket­vir­ta­da­liu.

Iz­rae­lio mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Ben­ja­mi­ no Ne­ta­nya­hu pa­reiš­ki­mai dėl ka­ri­nio smūgio Ira­nui, ku­riuos jis iš­sakė per su­si­ti­kimą su JAV pre­zi­den­tu Ba­rac­ku Oba­ma, ro­do Iz­rae­lio va­do­vybės bai­ mę, o ne jos pa­si­ry­žimą ženg­ti konk­ re­čius žings­nius prie­š Iraną. To­kią nuo­monę iš­reiškė ša­lies už­sie­nio rei­ kalų va­do­vo pa­va­duo­to­jas Hos­sei­nas Ami­ras Ab­dol­la­hiya­nas.

Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­ den­to Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos pa­sta­ ba, kad „ge­riau bū­ ti dik­ta­to­riu­mi nei gėju­mi“ su­­laukė Ber­ly­no at­sa­ko. Ho­mo­sek­sua­lu­mo ne­sle­pian­tis Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Gui­do Wes­ter­wel­le at­rėžė, kad Bal­ta­ru­si­jos va­do­vo žod­žiai daug ką pa­sa­ko. „„ Nuo­monė: A.Lu­ka­šen­kai Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ro G.Wes­ter­

wel­le (nuotr. kairėje) pa­žiū­ros – ne­priim­ti­nos. „Scan­pix“ nuo­tr.

Žod­žių į vatą ne­vy­nio­ja Su­pykdė san­kci­jos

Praė­ju­sią sa­vaitę Briu­se­lis nu­rodė vi­soms Bend­ri­jos ša­lims at­šauk­ti sa­vo am­ba­sa­do­rius iš Bal­ta­ru­si­jos, nes Mins­kas iš ša­lies iš­siuntė len­ kų ir ES am­ba­sa­do­rius. ES už­sie­nio po­li­ti­kos stra­te­gai sa­vo spren­dimą ar­gu­men­ta­vo tuo, kad pa­ts Mins­kas pra­dėjo dip­lo­ma­ tinį karą. O Bal­ta­ru­si­ja at­rėžė, jog lenkų dip­lo­ma­tams te­bu­vo pa­si­ūly­ta Len­ki­jos vy­riau­sy­bei ir Briu­ se­liui pra­neš­ti, kad nau­jos skel­bia­ mos san­kci­jos – be­vaisės. ES pra­ėju­sią sa­vaitę svarstė nau­ jas san­kci­jas Bal­ta­ru­si­jai, ku­rių pa­ grin­das – drau­di­mas iš­duo­ti vi­zas dar dvi­de­šim­čiai Bal­ta­ru­si­jos jėgos ži­nybų va­dovų ir teisėjų. Šis žings­nis su­pykdė Bal­ta­ru­si­jos va­do­vus. Dar ge­ro­kai prie­š svars­ tant san­kci­jas A.Lu­ka­šen­ka sakė, kad ES ne­tru­kus per­žengs „rau­ donąją li­niją“. „Ge­riau dik­ta­to­rius nei gėjus“

37O.diena.lt

SMALSIEMS PROTAMS

Ta­čiau Mins­ko ir ES ki­vir­čas, re­gis, pra­ėju­sią sa­vaitę ne­si­baigė. Šios sa­vaitės pra­džio­je Bal­ta­ru­ si­jos pre­zi­den­tas A.Lu­ka­šen­ka tie­ siai švie­siai išrėžė, ką ma­no apie žars­to­mus jam kal­ti­ni­mus. La­biau­ siai kliu­vo Vo­kie­ti­jai, nes Ber­ly­nas su Var­šu­va bu­vo vie­ni ak­ty­viau­sių san­kcijų ša­li­ninkų. Vo­kie­ti­jos už­sie­ nio rei­kalų mi­nist­ras G.Wes­ter­wel­le pra­ėju­sią sa­vaitę vie­šai tvir­ti­no, kad Bend­ri­jos ša­lys vyk­do vie­nodą po­li­ tiką ir lai­ko­si bendrų ver­ty­bių. Kar­tu jis dar sykį pa­va­di­no A.Lu­ ka­šenką „pa­sku­ti­niu dik­ta­to­riu­mi Eu­ro­po­je“, ku­ris „ap­gau­dinė­ja pa­ts

sa­ve, jei­gu ma­no, kad ga­li mus su­skal­ dy­ti“. Šie G.Wes­ter­wel­le – pir­mo­jo Vo­kie­ti­jos mi­nist­ro, pri­si­pa­ži­nu­sio, kad yra ho­mo­sek­sua­lus, – žod­žiai įsiu­ti­no Bal­ta­ru­si­jos va­dovą.

Ta­da A.Lu­ka­šen­ka pri­dūrė: „O dėl... ar tai ro­ži­nio, ar tai žyd­ro­jo, ku­ris ten apie dik­tatūrą rėkė. Tai iš­girdęs aš pa­gal­vo­jau: ge­riau būti dik­ta­to­riu­mi nei žyd­ruo­ju.“

Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka:

„Įrodė esąs dik­ta­to­rius“

Ne jie turėtų mums prie­kaiš­tau­ti dėl kaž­ ko­kios dik­tatū­ros. Iš pra­džių A.Lu­ka­šen­ka pri­minė Vo­kie­ti­jos mi­nist­rui, kad vo­kie­čiai ne­tu­ri teisės jam nu­ro­dinė­ti, kas yra dik­tatū­ra. „Mes vi­si pri­si­me­na­me pra­ėju­ sio am­žiaus vi­durį ir tai, ką pa­sau­ lis ga­vo iš jų (vo­kie­čių) dik­tatū­ros. Mūsų liau­dis dar neat­si­ga­vo iki šiol. Todėl ne jie turėtų mums prie­kaiš­ tau­ti dėl ko­kios nors dik­tatū­ros“, – sakė Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas ir pa­ va­di­no ES reak­ciją is­te­ri­ja.

Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas po šio Bal­ta­ru­si­jos ly­de­rio pa­reiš­ki­mo at­sakė, kad, jo nuo­mo­ne, A.Lu­ka­ šen­ka tik įrodė esąs dik­ta­to­rius. G.Wes­ter­wel­le per sa­vo at­stovą And­reasą Pesch­ke pa­reiškė: „Šis pa­reiš­ki­mas daug ką pa­sa­ko. Po šio ko­men­ta­ro aš ne­ke­ti­nu nė mi­ li­met­ro at­si­trauk­ti nuo sa­vo įsi­pa­ rei­go­jimų žmo­gaus teisėms ir de­ mok­ra­ti­jai.“ Į A.Lu­ka­šen­kos pa­stabą reagavo ir kanc­lerės An­ge­los Mer­kel biu­ras. Stef­fe­nas Sei­ber­tas, kanc­lerės at­ sto­vas, pa­brėžė, kad tie ko­men­ta­rai jam aiš­kiai ro­do, „ko­kią po­zi­ciją pa­ grin­di­nių tei­sių at­žvil­giu Bal­ta­ru­si­ jos pre­zi­den­tas uži­ma“, ir ne­va Ber­ ly­ne apie tai se­niai ži­no­ma. „Der Spie­gel“, AFP, BNS inf.

José Ma­nue­lis Bar­ro­so – „ožys“ Praė­ju­siais me­tais mi­nint Čer­no­by­lio ato­minės elekt­rinės ne­laimės me­ti­ nes A.Lu­ka­šen­ka Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­dovą iš­va­di­no ožiu. Pa­sak Bal­ta­ru­ si­jos pre­zi­den­to, šis esą pri­vertė Uk­ rai­nos pre­zi­dentą jo ne­kvies­ti į minė­ jimą Čer­no­by­ly­je. Kar­tu A.Lu­ka­šen­ ka pa­reiškė, kad ES – liur­biai, o Bal­ta­ ru­si­ja Bend­ri­jai pa­vo­jin­ga, nes gy­ve­ na ki­tokį gy­ve­nimą. Uk­rai­nos spau­

da ta­da tvir­ti­no, kad J.M.Bar­ro­so ra­gi­ no Uk­rai­nos va­dovą Vik­torą Ja­nu­ko­ vy­čių ne­vyk­ti į minė­jimą. A.Lu­ka­šen­ ka ta­da sakė: „O dėl to­kių ožių kaip Bar­ ro­so ir pa­na­šiai – na, kas toks Bar­ro­so? Na, bu­vo kaž­koks Bar­ro­so Por­tu­ga­li­jo­ je. Pas­kui iš­vi­jo jį, įtaisė kaž­kur Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jo­je ar dar kaž­kur. Todėl aš ma­žiau­siai rūpi­nuo­si, kur ir ką viauk­ telė­jo koks nors Eu­ro­pos val­di­nin­kas.“


15

trečiadienis, kovo 7, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Kompiuterių kursai

Akcijų biržoje

KOMPIUTERIŲ KURSAI („AutoCAD“, „3D MAX“, interjero vizualizacija, „CorelDRAW“, „PhotoSHOP“). Tel. 8 614 36 232; www.manokursai.com.

Biržos prekyba staigmenų nepateikė

916732

Vairuotojų kursai

o lyderio pozicijos šįkart atiteko „Invaldos“ akcijoms, kurių perleista daugiau kaip už 80

Kviečiame į vairavimo kursus. Vakarinės grupės, nauji automobiliai. Pradžia - kovo 7 d. Laukiame Jūsų Laukininkų g. 2, tel. (8 46) 322 664, 8 600 20 097, www.kg-vairuok.lt.

tūkst. eurų. Iš kitų įmonių kiek didesnėmis apyvartomis išsiskyrė „Teo LT“ ir „Aprangos“

922342

Vilnius, kovo 6 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje antradienį prekyba išliko rami,

vertybiniai popieriai. Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė sumažėjo 1,08 proc. iki 313,91 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 1,19 proc. iki 464,36 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 1,42 proc. iki 141,11 punkto. Oficialiojo sąrašo „Invaldos“ akcijų, kurios pabrango 3,17 proc. iki 2,145 euro, parduota už 84,9 tūkst. eurų, 0,78 proc. iki 0,640 euro atpigusių „Teo LT“ akcijų – už 63,1 tūkst. eurų, 1,72 proc. iki 1,658 euro atpigusių „Aprangos“ akcijų – už 41 tūkst. eurų.

Nekilnojamasis turtas Nuoma Ilgesniam laikui išsinuomosime gyv. plotą Klaipėdoje, abu dirbame, tvarką garantuojame, mokėsime iš anksto už pusę metų, užstatą. Tel. 8 612 17 177.

3,02 proc. iki 1,220 euro atpigusių Panevėžio statybos tresto akcijų apyvarta buvo 19,9 tūkst. eurų, 2,58 proc. iki 0,189 euro atpigusių Ūkio banko akcijų – 18,8 tūkst. eurų, 1,16 proc. iki 1,710 euro atpigusių „City Service“ akcijų – 10,8 tūkst. eurų. 3,08 proc. iki 0,630 euro atpigusių „Lietuvos dujų“ akcijų perleista už 10,8 tūkst. eurų, 2,05 proc. iki 0,572 euro atpigusių „Lesto“ akcijų – už 7,1 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo bendrovių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 4 tūkst. eurų. Papildomo sąrašo Alytaus „Snaigės“ akcijų, kurios pabrango 0,60 proc. iki 0,503 euro, parduota už 14 tūkst. eurų. Kitų šio sąrašo bendrovių akcijų perleista mažiau kaip po 4 tūkst. eurų.

921475

Išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr., prie BIG, su baldais ir buitine technika, 2 kambarių butą prie „Vėtrungės“. Tel. 8 603 78 977, 8 603 78 994. 921473

Išnuomoju ilgesniam laikui nedidelį 1 kambario butą su buitine technika ir kai kuriais baldais Kauno g. (250 Lt plius mokesčiai). Tel. 8 601 13 748 po 13 val. 922816

Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 287 tūkst. eurų, iš jų 265,6 tūkst. eurų teko Ofi-

Išsinuomosiu ilgesniam laikui 60 kv. m butą Klaipėdos mieste. Tel. 8 647 79 630.

cialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

922502

Sveikata, grožis

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529.

AMBULATORIJA

919334

Unikali technologija Lietuvoje

Šeimos, vaikų ligų gydytojas, akušeris ginekologas, dermatovenerologas, urologas, neurologas, kardiologas, endokrinologas. Odos vėžio diagnostika vokiečių FotoFinder dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas.Nėščiųjų priežiūra. Įvairios echoskopijos: kojų, inkstų, kaklo kraujagyslių, sąnarių, nėščiųjų ir kitos. Gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Hemorojaus gydymas. Reabilitacijos paslaugos. Naujienos! Smegenų kraujagyslių echoskopija, nėščiosios vaisiaus tyrimas 4D programa, diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, tel. (8 46) 41 05 70, tik ginekologai tel. (8 46) 22 04 55, www.kaklinika.lt. 918537

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623. 919161

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682.

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 918835

Nuomojami prekybos plotai antrajame aukšte baldų ir interjero centre „Deco“, Dubysos g. 19. Informacija tel. 8 612 35 174. 913184

Nuomojamos prekybos ir biuro patalpos biurų centre, Šilutės pl. 2. Informacija tel. 8 612 35 174.

911030

913180

Tvarkingas dirbantis vyras išsinuomotų 1 kambario butą su baldais (be tarpininkų). Tel. 8 672 44 862. 922691

www.skelbimai.lt/isnuomosiu-4-kambariubuta-klaipedos-centre-1085020.html tel. 8 611 90 379. 919403

NAUJIENA! Alternatyva hialurono užpildams – raukšlių lyginimas ir veido modeliavimas užpildu pagamintu iš Jūsų kraujo. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju - PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. SVEIKATAI: Šaltasis lazeris: gydymui ir atjauninimui. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 49 37 67, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt. 919131

Parduoda „Gijoneda“ tarpininkauja perkant, parduodant, nuomojant nekilnojamąjį turtą, sutvarko dokumentus ir perduoda namus statybos inspekcijai. Tel. 252 320, 8 600 19 139. 918350

Butus: 3 kambarių Baltijos pr. (9/8 a., bendrija, 115 000 Lt), naujai suremontuotą mažagabaritį Kauno g. (9/3 a., balkonas, 65 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 657 37 677. 919815

Butus naujos statybos name centre. Daugiau infor. www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668. 918097

Du sodus kartu Vaiteliuose (12 a, elektra, šulinys, du laikini nameliai, atlikta geodezija, gera vieta, 23 000 Lt, savininkas). Be tarpininkų. Tel. 8 659 65 922. 918006

Mokymas Kiti kursai Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. 914959

1 kambario butą Kauno g., netoli „Akropolio“ (5/2 a., kooperatiniame name, ką tik atliktas remontas, yra sandėliukas). Kaina 89 000 Lt. Tel. 8 677 98 380.

1 kambario 28 kv. m butą Debreceno g., plytiniame name, su balkonu. Kaina 78 000 Lt. Tel. 8 686 67 021. 921481

921848

1 kambario 36,6 kv. m butą 4/1 a. Liepų g. (suremontuotas, baldai, tinka komercijai, 150 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 612 18 306.

37 kv. m butą Debreceno g. (5/1 a., atskiras įėjimas). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 686 61 368.

922525

923053

10 a žemės sklypą Slengiuose. Paskirtis - namų valda. 1 a kaina 4 500 Lt. Už komunikacijas mokėti papildomai. Tel. 8 662 18 108.

6 a sklypą namo statybai Kretingos g., SB „Baltija“. Kaina 190 000 Lt. Tel. 8 687 55 699.

922555

105 kv. m kotedžą Ginduliuose (visos komunikacijos, šildymas dujomis, visiškai sutvarkyta aplinka, 1 kv. m kaina tik 2 250 Lt). Tel. 8 686 07 289. 916087

18 a žemės sklypą Ežaičių k., ribojasi su Skinijos upe. Tel. 8 657 94 990. 922362

2 kambarių butą bendrabutyje Debreceno g. (37 kv. m, 5/4 a., suremontuotas, balkonas, dušas bloke, savininkas, 49 000 Lt). Tel. 8 643 27 660. 922237

2 kambarių butą su balkonu Šiaulių g. (nekampinis, 106 000 Lt). Tel. 8 648 52 781. 922794

2 kambarių butą su didžiuoju holu Bandužių g. (9/5 a., 130 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 921845

2 kambarių 48 kv. m butą I.Simonaitytės g., 5/2 a., bendrija. Kaina 128 000 Lt. Tel. 8 614 07 549. 923051

2 kambarių 51 kv. m butą Nidos g., plytiniame name, 5/2 a. Tel. 8 614 07 549.

922257

Dviejų butų visiškai irengtą namą 9 km iki Klaipėdos (228 kv. m, 12 a, labai patogus susisiekimas, visos komunikacijos). Skelbiu. lt ID 9859112, tel. 8 686 73 052. 921655

Likviduojama UAB „Kopų Lūgnė“ parduoda 0,1514 ha žemės sklypą, esantį Kretingos g. 8B, Klaipėda (kaina 215 000,00 Lt) ir 0,4476 ha žemės sklypą, esantį Irklų g. 2, Klaipėda (kaina 516 000,00 Lt). Skelbimas galioja 30 dienų. Informacija tel. (8 46) 346 071, 8 689 61 337, e. paštas simpatijasi@gmail.com. 916224

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 922462

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 922468

Naujus butus centre, „Manto Namų“ komplekse, Mažvydo al. Kaina nuo 4000 Lt už kv. m. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 921837

921483

3 kambarių butą 4 a. Naujojoje Akmenėje (10 500 Lt), 2 kambarių butą 4 a. (plytinis namas, 14 000 Lt) ir 4 kambarių butą 2 a. (12 000 Lt) Akmenės r., Ventoje. Tel. 8 616 56 760.

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 921831

922387

3 kambarių butą Alksnynės g. (5/2 a., virtuvės baldai, tvarkingas, šarvuotos durys, plastikiniai langai), 9 a sklypą „Taure“ (komunikacijos). Tel. 8 671 92 803.

Puikų 3 kambarių 68 kv. m naują butą Dragūnų g. (baldai ir buitinė technika, pigus išlaikymas, puikus vaizdas, tik 305 000 Lt). www.kavintene.lt, tel. 8 633 82 055. 921699

921326

3 kambarių butą Debreceno g. (73 kv. m, 5/4 a., plytinis, virtuvė sujungta su svetaine ir plius 3 miegamieji, mediniai langai, labai tvarkingas). Tel. 8 698 77 203.

Savininkas parduoda gamybines-sandėliavimo patalpas Gargžduose (850 kv. m) arba dalį patalpų (yra 56 a asfaltuota teritorija). Tel. 8 687 73 398. 916473

918266

3 kambarių butą Gedminų g. Tel. 8 698 83 720. 920478

3 kambarių butą Laukininkų g. (5/1 a., 61 kv. m, nekampinis, 1 kambarys pereinamas, plastikiniai langai, be remonto, šarvuotos durys, 134 000 Lt). Tel. 8 698 77 203. 918267

Savininkas parduoda naujos statybos neįrengtą namą Gargžduose (arba keičia į butą) ir namų valdos sklypą Gargžduose. Tel. 8 687 73 398. 916479

Skubiai kambarį bendrabučio bloke (21 000 Lt), 1 kambario ir 1,5 kambario butus Taikos pr., sodą su namu „Smiltelėje“ (dujos, pirtis, 140 000 Lt). Tel. 8 612 48 946. 921418

3 kambarių butus: 5 pl./3 a. Baltijos pr. (140 000 Lt); Baltijos pr. 109 (290 000 Lt); Baltijos pr. 113 (265 000 Lt), Baltijos pr. 117 (450 000 Lt) ir kt. Tel. 8 611 41 730.

Suremontuotą 1 kambario 36 kv. m butą Liepų g., prie K.Donelaičio aikštės. Tel. 8 689 89 898. 920698

922877

3 kambarių butus: Taikos pr. (13/6 a., 140 000 Lt), Naujakiemio g. (9/4 a., 125 000 Lt), I.Simonaitytės g. (9/6 a.), Alksnynės g. (5/4 a., 170 000 Lt), 4 kambarių Gedminų g. (5/2 a.). Tel. 8 647 33 319. 921344

1 kambario 34 kv. m butą Gedminų g. Tel. 8 674 31 946 (savininkas).

3 kambarių 86 kv. m butą senamiestyje (per 2 aukštus, uždaras kiemas, mažai kaimynų, tvarkinga laiptinė). Tinka keitimas. Savininkas. Tel. 8 645 40 425.

918347

917696

922262

3 kambarių suremontuotus butus: Naikupės g. (5/4 a., plytiniame name, 183 000 Lt); Sportininkų g. 5/5 a. (165 000 Lt); Karklų g. 4/4 a. (168 000 Lt). Tel. 8 655 14 390.

Perka UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 917154

NTA „Laimita“ perka ir padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529. 919352

Nukelta į 16 p.


16

trečiadienis, kovo 7, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI 10 metų sėkmingai dirbanti įmonė ieško darbuotojų dirbti prekyboje. Jaunas kolektyvas, galimybės tobulėti. Tel. 8 609 97 490.

Nekilnojamasis turtas

922431

Perka

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

atkelta iš 15 p. 1 arba 2 kambarių butą, gali būti ir 3 kambarių. Tel. 8 612 48 946. 921415

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 918784

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A. 919314

Tarpininkavimas Statinių legalizavimas, perdavimas Valstybinei komisijai. Sklypų matavimai. Detalieji planai. Sodo namelių projektavimas, perdavimas. Tel. 8 676 55 573. 922221

921990

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900119

Įmonei reikalingas vairuotojas, turintis E kategoriją, dirbti maršrutu LT-RUS. Be patirties - neskambinti. Tel. 8 698 39 842, (8 46) 410 538. 915918

923045

922819

Kėbulų autocentrui reikalingas surinkėjas-išrinkėjas. Būtina patirtis. Tel. 8 650 29 949. 922121

916640

Krovinių pervežimo kompanijai nuolat dirbti reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją. Tel. 8 640 14 444, 8 640 18 818.

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

922277

Legalus darbas užsienyje įvairiose darbo srityse. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698; www.litaupa.lt.

912337

920659

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637.

Reikaligi: picų kepėjas, virėjas, padavėja, lankstinukų nešiotoja. Tel. 8 689 42 842.

914301

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje. Tel. 8 698 32 878, (8 46) 341 520.

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 914623

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

922884

921897

Reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją ir patirties (darbas maršrutu Lietuva-Rusija). Tel. 8 699 60 728. 921856

Restoranui senamiestyje reikalingi: virėjai (pusė etato), valytoja, padavėjas (-a). Tel. 8 616 03 349. 921283

918810

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934. 918742

Darbas

Siūlome prekiauti vokiškais skalbimo milteliais „Persil“ ir kita buitine chemija. Tel. 8 679 10 283. 919423

Taksi įmonė priima vairuotojus dirbti savo arba įmonės automobiliais. Tel. 8 698 52 822, 8 621 02 148. 917105

Siūlo darbą

920722

UAB priims administracinio pastato valytoją. Darbas puse etato. Skambinti tel. 8 670 24 980. UAB reikalingi: lauko vamzdyno montuotojaipagalbiniai darbininkai, aplinkos tvarkymo darbininkai, inžinerinių tinklų statybos vadovas. Tel. (8 46) 481 335, 8 686 22 280. 922164

Kavinei miesto centre reikalinga (-as) barmenė (-as), turinti (-is) darbo patirties. Tel. 8 613 17 150. Kavinei reikalinga virėja. Tel. 8 670 30 555.

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663.

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinio darbo patirties pastolių montuotojai, betonuotojai, staliai-statybininkai. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimai, patirtis, anglų k. pagrindai. Skambinti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. 8 620 77 510.

922576

Jokio įdarbinimo mokesčio. Legalus, nuolatinis darbas Anglijoje. Apgyvendiname šalia darbo. Išvykimas šį penktadienį. Tel. 8 604 92 120.

921687

Paskolos

Carpenters needed for work in NORWAY. Requirements: professional experience, Norwegian or English language skills. E-mail: oslobygg@yahoo.no Mob. + 370 64794699

Suvirintojui automobilių šaltkalviui, darbas duslintuvų servise Klaipėdoje. Reikalingi darbo įgūdžiai. Tel. 8 620 46 514, (8 46) 380 930, e. paštas regnija@gmail.com.

Transporto įmonė Klaipėdoje ieško vairuotojų, turinčių C-E kategoriją, dirbti Lietuvoje, Rusijoje arba Europoje. Vizos ir ADR - privalumas. Tel. 8 645 89 777, e. paštas ks@transkela.lt.

922344

915667

Viešbučiui reikalinga (-as) padavėja (-as). Mes tikimės, kad Jūs esate komunikabilus ir paslaugus, mokate užsienio kalbų (anglų, rusų), turite darbo patirties aptarnavimo sferoje bei gebate kurti aukšto lygio aptarnavimo įvaizdį. Mes siūlome: karjeros ir tobulėjimo galimybes, laiku mokamą atlyginimą. CV siųskite adresu restaurant@nationalhotel.lt arba skambinkite tel. 8 655 72 285. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

kovo 8-11 d.

NUOLAIDOS

%

Taikos pr. 141, Klaipėda ‹ www.big2klaipeda.lt

Malkas, ąžuolo ir kt. atraižas; pjuvenų, šiaudų briketus. Ketaus krosneles; „Kalvės“ katilus. Statome malkines ir kt. Tel. 8 604 16 291; www.silumosekspertai.lt. 918271

Pjuvenų briketus, granules, skaldytas malkas. Pristatome. Tel. 8 615 58 892. 922832

Suskaldytas, supjaustytas lapuočių malkas ir atraižas. Atvežame. Pjauname statybinę medieną. Perkame mišką. Tel. 8 677 56 339, 8 602 91 939. 922347

Perka Nuolat naudotus euro- ir kitus (1200x1000, 1200x800) medinius padėklus. Tel. (8 46) 311 151, 8 698 49 634. 919274

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895908

Automobiliai Autoserviso paslaugos Automobilių remontas. Diagnostika, variklio, važiuoklės remontas, automobilių elektriko paslaugos. Paruošiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364.

Viešbučiui reikalinga (-as) valytoja (-as)-indų plovėja (-as). Mes siūlome: laiku mokamą atlyginimą, nemokamą maitinimą ir visas socialines garantijas. CV siųskite adresu restaurant@nationalhotel.lt arba skambinkite tel. 8 655 72 285. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

UAB „Autoefektas“. Autoservisas. Dalys. Garantijos. Šilutės pl. 79, Klaipėda. Tel. 8 670 05 935, 8 698 86 076.

922132

We are looking for ADMINISTRATOR/ BOOKKEEPER’s-ASSISTANT. What we offer: An adequate salary, holiday’s; A proper modern working environment in Klaipeda centre; A good and small team of colleges; We support training and education. What we ask: Average to good ability to speak English; Flexibility and accuracy in working method; Willingness to improve yourself; Teamwork. Please send your CV by e-mail: info@mabrocona.com. Tel. +370 6555 6966.

Statybos paslaugos Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905508

Atliekame vidaus apdailos darbus: gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas ir kt. elektros darbai. Tel. 8 646 38 040. 922882

922227

Dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Klojame laminatą. Elektros, santechnikos ir griovimo darbai. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 674 90 127. 915789

Dengiame stogus, šiltiname fasadus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Ilgalaikė patirtis. Tel. 8 698 72 425. 918229

915745

Gręžiame skyles, moderniausia įranga valome kanalizaciją. Atliekame visus santechnikos darbus, taip pat ir smulkiuosius. Tel. 8 616 01 131.

Kraną KRAZ 250 (1985 m., masė 21500 kg, prijungimas ir iš el. 380 V), automobilinį bokštelį ZIL 133 (1990 m.) su KamAZ varikliu (16 500 Lt, Mažeikiai). Tel. 8 616 56 760.

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonį, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. Dažome, padedame nupirkti medžiagas. Tel. 8 652 00 620.

Parduoda

920512

922399

919238

Perka Automobilį ar mikroautobusą (brangiai) su variklio, važiuoklės defektu, gali būti nevažiuojantis, siūlyti variantus. Pasiimame patys. Tel. 8 684 25 364.

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 921457

922230

Mūrijame, liejame pamatus, dengiame stogus, tinkuojame, šiltiname pastatus, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 655 22 204.

Atvežame pigiai įvairius krovinius. Perkraustome, pervežame baldus. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774.

921367

Žuvies perdirbimo įmonei reikalingi: meistras (-ė), vadybininkas (-ė). Tel. 8 600 34 101. 918288

916590

922838

Transporto paslaugos

Kasdien padedame persikraustyti, vežame krovinius iki 4 t, ilgis 5 m, 25 kub. m, krovėjai. Tel. 8 676 32 559.

Baldai Parduoda

921603

Žaliuzės, roletai. Spintos su slankiosiomis durimis. Gaminame, montuojame. Suteikiame garantiją. Tel. 8 605 87 082, 8 618 62 490, www.interjerastau.lt. 916738

Pigiai geros būklės miegamojo komplektą, šaldymo kamerą „Minsk 18“. Tel. 8 603 98 051. 922623

Parduoda

pavasariui!

Parduoda

922130

Buitis ir technika

Spalvotam

Kita

Nauji šaldytuvai, viryklės, skalbyklės, indaplovės, įmontuojama technika, garintuvai. Kaina sutartinė. Taikos pr. 81 („Pempininkai“). Tel. 340 776. 922408

Paslaugos

Statyba ir statybinės medžiagos Parduoda

Nebrangiai, kokybiškai keičiu klozetus, maišytuvus ir t.t. Prireikus nuperku, parvežu. Tel. 8 612 69 807. 920756

Patyręs meistras atlieka butų remontą ir apdailos darbus: tinkuoja, glaisto, tapetuoja, dažo, deda laminatą, tvirtina gipskartonį ir kt. Kokybę garantuoja. Tel. 8 606 34 811. 921703

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234. 921630

Statybinės technikos nuoma: mini ekskavatoriai (2007 m., 2,7 ir 3 t, be operatorių), vibroplokštės (150, 500, 700 kg), generatoriai (3 ir 5 kW). Tel. 8 616 16 842. 916680

Tinkuojame, armuojame, mūrijame, betonuojame, dengiame stogus. Tel. 8 652 22 942. 912843

Tvirtiname gipskartonį, dailylentes. Dedame grindis, laminatą, parketlentes. Griovimo darbai. Elektriko ir santechniko paslaugos. Tel. 8 684 60 134. 915802

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242. 919764

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. 921777

Grindų betonavimas vokiška įranga „Putzmeister“. Greitai, kokybiškai, nebrangiai. Tel. 8 677 27 108. 916667

Nukelta į 17 p.


17

trečiadienis, kovo 7, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Statyba ir statybinės medžiagos

restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

Statybos paslaugos

gardumynai

karščiausi kelionių pasiūlymai

Firminė parduotuvė „Pitliaus skanėstai”

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt

atkelta iš 16 p. Įmonė atlieka elektros instaliacijos, priežiūros, remonto ir kitus darbus. Tvarko dokumentaciją. Tel. 8 604 50 064, 8 659 41 097. 922695

Patyręs elektrikas atlieka visus elektros instaliacijos ir remonto darbus. Tel. 8 685 48 015. 922491

UAB „Pamario inžinerija“, turinti ilgametę patirtį, atlieka vandentiekio, drenažo, ryšių darbus. Nuomojame įvairią kasimo techniką, ekskavatorinį krautuvą, mini ekskavatorių, „Bopcat“, hidroplaktuką. Tel. 8 656 44 344. 919094

Kiaurymių gręžimas, angų pjovimas per gelžbetonį, betoną ar mūrą. Skersmuo nuo 14 iki 500 mm. Pjovimo gylis iki 430 mm. Tel. 8 655 42 312 . www.grezimas.com.

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

923567

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Akcininkams AB „Klaipėdos laivų remontas“ akcininkams! Pranešimas apie esminį įvykį. Akcinė bendrovė „Klaipėdos laivų remontas“, kodas 140355654, adresas Pilies g. 4, 91240 Klaipėda. 1. Pranešimas pateikiamas akcininkams per dienraštį ‘’Klaipėda“. 2. AB „Klaipėdos laivų remontas“ valdyba nutarė sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Susirinkimas vyks 2012 m. balandžio 6 d., penktadienį, 13 val. Pilies g. 4, Klaipėdoje, AB „Klaipėdos laivų remontas“patalpose. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Akcininkai susirinkimo registracijai privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinantą įgaliojimą. Akcininkai registruojami nuo 10.30 val. Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 6 d. 3. Susirinkimo darbotvarkė: 3.1. Bendrovės 2011 metų metinis pranešimas. 3.2. Auditoriaus pranešimas. 3.3. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo nustatymas. 3.4. Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 3.5. Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 3.6. Kiti klausimai. 4. Pranešimas nekonfidencialus. 5. Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliotas teikti įmonės generalinis direktorius A.Butkus, tel. (8 46) 490 990. 6. Pasirašydamas šį informacinį pranešimą patvirtinu, kad: a) pateikiama informacija apie esminį įvykį yra išsami ir teisinga. A.Butkus. 922361

UAB „Šilutės polderiai“ akcininkams! 2012 m. balandžio 12 d. 11 val. šaukiamas UAB „Šilutės polderiai“ (buveinės adresas Aukštumalės g. 5, Šilutė, įm. kodas 177002890, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis ataskaitinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės patalpose, Aukštumalės g. 5, Šilutė. Susirinkimo darbotvarkė: 1. UAB „Šilutės polderiai“ direktoriaus 2011 m. metinio pranešimo ataskaita ir jos tvirtinimas. 1. Audito įmonės išvados apie bendrovės veiklą, ataskaitą ir finansinę būklę 2011 metais tvirtinimas. 3. Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno/nuostolio ataskaitos ir jos paskirstymo tvirtinimas. 5. Naujo stebėtojų tarybos nario rinkimas. Akcininkai registruojami 2012 m. balandžio 12 d. nuo 10 val. Su susirinkimo darbotvarkės dokumentais galima susipažinti nuo 2012 m. kovo 30 d. bendrovės buveinėje, pasiteirauti tel. (8 441) 62 230. Direktorius Arūnas Jagminas. Neįvykus susirinkimui, pakartotinis vyks 2012 m. balandžio 27 d. 11 val.

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Ypatingą kovo 8 dieną 19 val. švelni akordeono muzika glamonės visų moterų širdis. Kviečiame pasitikti pavasarį restorane „Vienaragio malūnas“!

Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885022

Įvairūs Susikurk darbą ir pastovias pajamas pats. Mano ilgamatė patirtis - Jūsų investavimas į mūsų bendrą įmonę. Tel. 8 698 82 122. 917267

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia skaniai ir sočiai papietauti, bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti su gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Pavasario akcija! Nuo sekmadienio iki ketvirtadienio visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Apsilankykite, nenusivilsite !

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

gėlės Tik gėlės

Restoranas „Neringa”

922823

Dėmesio

„Pitliaus skanėstai“ – smaližiams ir ieškantiems gardžiausio siūlo šakočių, tortų, pyragėlių, sausainių, bandelių, geros kavos, arbatos, karšto ir nekaršto tikro šokolado, ... ir gardžios duonelės. Kepiniai – rankų darbo, tikro skonio, iškepti laikantis geriausių meistrų tradicijų. Užsukite, paragaukite! Mus rasite: „Pitliaus skanėstai“, Tiltų g. 17, Klaipėda

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai šventiniams vakarams, banketams bei furšetams.Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pavasario akcija! Visiems alkoholiniams gėrimams nuolaida 30 proc. Laukiame atvykstant !

DĖMESIO KLAIPĖDOS VYRAMS! Nustebinkite savo mylimas moteris nuostabia puokšte iš 50 tulpių, kurią pasiūlysime už ypatingą kainą! Priimami išankstiniai užsakymai. Akcija galioja iki kovo 8 d. Mažmeninė ir didmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gėlėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Liepų g. 54 b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347 112, 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Darbo laikas I–VI nuo 7 iki 18 val. VII nuo 10 iki 15 val.

Puiki galimybė įsigyti kruizines keliones Ryga – Stokholmas – Ryga už labai gerą kainą! Tik 80 Lt asmeniui.

Nuo kovo 15 dienos – didžioji FIESTA Baltijos jūroje su artistais iš Kubos, Ispanijos, Argentinos ir Brazilijos!

Atėjo laikas poilsiui ir pramogoms, kad su naujomis jėgomis ir įkvėpimu sutiktume pavasarį. Suteikite laiko sau, savo draugams, artimiesiems, brangiems žmonėms ir leiskitės į kruizinę kelionę

Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus PAPILDOMO KRUIZO KETURIEMS LAIMĖJIME!

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

7 dienų poilsis Viduržemio jūros kurortuose tik nuo 318 Lt savaitgaliai Europos sostinėse tik nuo 778 Lt Tallin kruizinės kelionės Ryga–Stokholmas tik nuo 80Lt Dovana perkantiems keliones iš katalogo „Pasaulio pažinimo kelionės 2012” – „Carpisa” kelioninis lagaminas. Dovanų skaičius ribotas. Visiems perkantiems – dovanos!

IŠSKIRTINĖS NUOLAIDOS TURIZMO PARODOS „VIVATTUR“ METU! iki – 50% „Novaturo“ kelionėms; iki – 58 % poilsiui Lietuvoje ir Latvijoje iki – 15 % automobilio nuomai užsienyje

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Litamicus Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos.

Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm.

Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm.

Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

trečiadienis, kovo 7, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 17 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Kovo 18 d. 18 val. – E.Kishon. „Ei, Džuljeta“. 2 dalių tragikomedija. Rež. A.Vizgirda.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Kovo 8 d. 18.30 val. Kolonų salėje – romansų vakaras. Kovo 9 d. 18.30 val. – A.Abraham. „Balius Savojoje“. 3 v. operetė.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Kovo 9 d. 18 val. – „Garsų pilnatvė ir gelmė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas A.Žlabys (Lietuva–JAV). Kovo 11 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Aukuras ir vaikai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas. Dalyvaus S.Šiaučiulis (klavišiniai), V.Timašiovas (gitara), „Aukuro“ choristų vaikai. KITI RENGINIAI Kovo 10 d. 18 val. – „Flamenko aistros galia“ su Jose Leonu. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 11 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Šeimyninis įvykis“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose. Kovo 7 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. D.Fo ir F.Rame „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 8 d. 19 val. didžiojoje salėje – Romas Dambrauskas. Koncertas „Mano dainos – moterims“. Bilieto kaina 23–43 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kovo 10 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Gandras Kalifas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Kovo 8, 9 d. 19 val. – Gytis Paškevičius. Kovo 10 d. 19 val. – Demis Roussos ir simfoninis orkestras.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Kovo 9 d. 18 val. spektaklis suaugusiesiems „Juoba“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Kovo 10 d. 12 val. – spektaklis vaikams „Vištytė ir gaidelis“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) Projekto „Tradicija šeimai“ renginiai „Mūsų Velykų stalas“: margučių marginimas natūraliomis dažyvėmis kovo 16, 17, 23, 24, 30 dienomis penktadieniais 16 val., šeštadieniais 11 val. registruotis tel. 310 022. Bendras klaipėdiečių staltiesės siuvinėjimas kovo 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 dienomis. Atvirų durų dirbtuvė veiks 15–18 val. Nemokamai. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

Klaipėdos jaunimo centras Kovo 8 d. 18 val. Jaunimo centro teatro studijoje „Aušra“ (I.Simonaitytės g. 24) – spektaklis „(Ne) savas“. Rež. Ž.Dargytė.

KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Kovo 10 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Akvarelės vaivorykštė“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@ kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Kovo 7, 8, 9 d. animacijos dirbtuvės vaikams. Kūrybiniai užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis e. paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Duo­kim ga­ro (k). 14.15 Vie­ša pas­lap­tis (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka Vil­niaus li­cė­jaus ir Vil­niaus Ge­di­mi­no te­ch­ni­kos uni­ver­si­te­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7).

6.50 „To­mas ir Dže­ris“ (3) (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai V“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.50 Lie­tu­vos bal­sas (k). 11.35 Va­lan­da su Rū­ta (k). 13.10 „Drau­gai V“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ To­mas ir Dže­ris“ (4). 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“. 14.40 „iKar­li“. 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“. 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Fa­rai (N-7). 20.25 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Žu­di­kai“ (JAV, 1995 m.) . 1.20 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 Ką ma­nai? 11.00 Ko­dėl? 11.55 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.35 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas.

13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 Anim. s. „Vėž­liu­kai nind­zės“ (1) (JAV, 2008 m.). 14.10 „An­čiu­kų is­to­ri­jos“ (6). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. Sportas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Vy­no ke­lias“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „Ter­je­rai“ (2). 0.05 „Eu­re­ka“. 1.00 „Svie­to ly­gin­to­jai“ (3).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“ (N-7) (k). 8.00 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 9.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Ne­by­lus šauks­mas“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 12.30 „Nuož­mūs ko­vo­to­jai“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Mi­li­jo­nie­riai“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“ (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „Jū­rų pės­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Tik­ras krau­jas“ (N-14). 23.10 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 0.10 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 0.40 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k).

9.30, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.00, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.00, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.00, 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 18.00 „Me­lo teo­ri­ja“. 19.00, 0.15 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.35 UEFA čem­pio­nų ly­gos rung­ty­nės. APOEL FC–„Olym­pique Lyon­nais“. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 23.40, 1.10 „Fu­tu­ra­ma“. 1.40 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“.

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Ge­le­ži­nis žmo­gus“ (3). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 0.05 „Pa­sau­lio Guinnes­so re­kor­dai“ . 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 Veiks­mo f. „Stai­gi mir­tis“ (JAV, 1995 m.). 23.10 „Iš­rink­tie­ji“ (N-14).

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00, 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 9.45, 17.45, 0.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 11.15 Ko­me­di­ja „Troc­kis“ (Ka­na­da, 2009 m.) (N-7). 13.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 13.45 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (3). 14.15 „Kri­ti­nė ri­ba“ (2) (N-7). 15.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais (k). 15.45 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Bur­lai­vių pėd­sa­kais“ (5). 16.15 Kul­tū­ra +. 16.45 Re­zo­nan­sas (k). 18.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 18.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 20.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 21.15 Dok. s. „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (1) (N-7). 22.30 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 23.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“.


19

trečiadienis, kovo 7, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Luceo“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame knygą „Jūsų tikėjimo jėga“.

Trys knygos vienoje. Bill Newman „Skrajokit su ereliais!“ Ereliai dėl įgimtų savybių jau daugelį metų laikomi ryžto, jėgos ir laisvės simboliu. Kaip tvirtina šios knygos autorius Bilas Njumenas, garsus motyvacijos specialistas, Australijos nacionalinės premijos laureatas, gimdamas žmogus užprogramuotas siekti pačių aukščiausių tikslų, niekada nevengti kovos ir nepasiduoti. Galbūt bėgant metams šie jūsų bruožai išblėso? Jei taip, jums atėjo laikas atsisakyti smulkių ambicijų. Atėjo laikas kaip ereliui išskleisti sparnus, perskrosti ūkanas ir pakilti virš debesų! Claude M. Bristol, Harold Sherman „Jėga, stipri kaip dinamitas“. Šioje knygoje jūs sužinosite: • Kaip tapti tuo, kuo norite būti. • Kodėl vien tik sunkus darbas neatneš sėkmės. • Kaip paversti mintis į pasiekimus. • Kokia yra stipri tikėjimo ir vidinė kūrybinė galia. Claude M.Bristol „Proto magija“. Ar jūs bijote atsakomybės, bijote nuspręsti, bijote vieni žengti pirmyn? Daugelis žmonų, deja, bijo. Štai kodėl tiek mažai yra lyderių ir tiek daug – sekėjų. Jeigu susidūrėte su problema, tai kuo ilgiau nesiimsite jos spręsti, tuo didesnė ji taps ir labiau būgštausite, kad nesugebėsite su ja susitvarkyti. Todėl išmokite daryti sprendimus, nes nenusprendę jūs negalite veikti, o negalėdami veikti šaukiatės nesėkmę. O kai padarote sprendimą, problemos ir rūpesčiai pradeda nykti. Nors jūsų sprendimas gali būti ne geriausias, pats faktas jums suteikia jėgų ir pakelia dvasią.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pa-

teikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, kovo 13 d.

Avinas (03 21–04 20). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o jauni pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Jautis (04 21–05 20). Tinkama diena spręsti iškilusius nesutarimus su kolegomis ar net viršininku, tik nepersistenkite gražbyliaudamas. Paskubėkite sutvarkyti visus reikalus, nes artėja nelabai palankus laikotarpis. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės bendraujant su konfliktiškais žmonėmis. Nemalonūs dalykai nebepasikartos, jei drąsiai ranka numosite į prietarus ir baimes, susijusias su praeitimi. Vėžys (06 22–07 22). Esate linkę viską supaprastinti. Nesistenkite aprėpti to, kas neaprėpiama, juk nuosaikumas ir nuodugnus kai kurių dalykų pasvėrimas dar niekam gyvenime nepadarė gėdos. Liūtas (07 23–08 23). Esate labai svajingas, sieksite atitrūkti nuo savo pareigų. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais žmonėmis, pasisemti iš jų išminties. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti savo kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Minčių, kaip tai padaryti, pasisemkite iš geros knygos ar filmo. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Gal tiesiog taip stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Ir toliau nenuilsdamas ieškokite visokių naujovių. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleisite laiką. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Šaulys (11 23–12 21). Esate pačiame įvykių sūkuryje ir karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų ambicingumo ir atkaklumo, kurio dabar tikrai nestinga. Sveika nuovoka padės pajusti veiklos tendencijas ir pasirinkti tinkamą kelią. Ožiaragis (12 22–01 20). Bus reikalinga tiek šeimos, tiek draugų ir pažįstamų parama. Pats pasaulis rūpinsis jumis, todėl jausitės gana tvirtai. Šis laikotarpis paskatins gilintis į savo jausmus ir dvasinę prigimtį. Vandenis (01 21–02 19). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Žuvys (02 20–03 20). Viskas erzins ir pykdys. Galite nesulaikyti savo emocijų, nekontroliuoti elgesio. Bus nelengva išlikti ramiam, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas. Antra dienos pusė palankesnė.


Orai

Artimiausiomis dienomis oro temperatūra išsilaikys neigiama, o atšilti turėtų savaitės pabaigoje. Šiandien dieną bus nuo nulio iki 5 laipsnių šalčio. Smarkesnio sniego nenumatoma. Rytoj nesnigs. Temperatūra naktį – 5–10 šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Orai toliau šils, ir nuo penktadienio dienomis jau numatoma teigiama temperatūra.

Šiandien, kovo 7 d.

–4

–3

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

–2

Šiauliai

Klaipėda

–3

Panevėžys

–4

Utena

–5

7.11 18.23 11.12

67-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 299 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Tauragė

–2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +14 Berlynas +7 Brazilija +29 Briuselis +4 Dublinas +7 Kairas +24 Keiptaunas +24 Kopenhaga +3

kokteilis Sa­ra­to­vo pa­tir­tis – pri­tren­kian­ti Ry­toj ta die­na, kai uo­les­nie­ji vy­rai sku­ bės svei­kin­ti dai­lio­sios ly­ties at­sto­ves su Tarp­tau­ti­ne mo­ters die­na. O štai ru­sai vėl nu­ste­bi­no ne­ti­kė­tu poel­ giu. Sa­ra­to­vo sri­ties gel­bė­to­jai gė­lė­mis ir tor­tu ap­do­va­no­jo jiems pa­de­dan­čias ka­les – lab­ra­do­rų veis­lės ke­tur­ko­jas Da­ šą, Ta­sią, Ga­dią, ko­kers­pa­nie­lę Ro­ni. Vy­rai nu­spren­dė pa­svei­kin­ti ka­les, ku­ rios bu­di be ato­sto­gų ir poil­sio die­nų. „Kai praė­ju­siais me­tais mes svei­k i­no­ me mo­te­ris, – pa­sa­ko­jo ki­no­lo­gas Alek­ sand­ras, – Da­ša su Ta­sia tar­si įsi­žei­dė, vi­są die­ną nie­ko neė­dė.“ Anot vy­riš­kio, pa­dė­jė­jos ver­tos di­džiau­ sios pa­gar­bos, nes sun­ku ir su­skai­čiuo­ ti, kiek jos po griu­ve­no­mis ra­do žmo­nių, kiek pa­kly­du­sių gry­bau­to­jų miš­ke. Ir svei­ki­ni­mo ce­re­mo­ni­ja ver­ta ko­me­ di­jos fil­mo. Kie­me ka­lės iš­si­ri­kia­vo ei­le. Alek­sand­ ras, pa­dė­ko­jęs joms už tar­ny­bą, įtei­kė tul­pių. Svei­k i­na­mo­sios, kaip vi­siems bu­vo keis­ta, rim­tai sė­dė­jo ir ati­džiai klau­sė­si kal­bos, tar­si su­pras­da­mos, apie ką ji.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+11 +14 –9 –4 +13 0 +10 +10

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva 

+5 –4 +14 +21 –7 +18 +13 +2

Vėjas

0–4 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-5

-3

-4

-4

4

-5

+1

-1

-2

7

penktadienį

-2

+2

+1

+1

6

„Pi­ka­so“ su­rengs akus­ti­nį kon­cer­tą

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja O sa­ko, kad di­džiau­sias šuns džiaugs­mas – kau­las. Pir­ki­te, mie­lie­ji, šu­nims tor­tus.

Tu­rė­ti šu­nį – bai­su? Ar tei­sūs tie, ku­rie sa­ko, kad šuo bai­siau už ma­rą? Jie tvir­ti­na, jog šu­nų sa­vi­nin­kai tu­ri pa­ mirš­ti va­ka­rė­lius, klu­bus, nak­ti­nius lė­ ba­vi­mus ir mie­gą iki pie­tų. Jiems svar­ biau ne ko­kį kon­ja­ką pirk­ti, o ke­lin­tą va­ lan­dą šuo pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo lau­ke. „„Ruo­šia­si: Ha­rol­das, De­vy­das ir To­mas akus­ti­nia­me kon­cer­te yra pa­si­

Links­mie­ji tirš­čiai Kal­ba­si du kai­my­nai: – Ne­pyk, kad ma­no šuo ta­vo viš­tas pa­ pjo­vė. – Nie­ko to­kio, aš jį va­kar ži­gu­liu­ku per­ va­žia­vau. – Tai nie­ko bai­saus, ma­no sū­nus šį­ryt ant ta­vo ži­gu­liu­ko vi­ni­mi vel­nią nu­pie­šė. – Ne­si­sie­lok, aš jam iš drus­ki­nio už­pa­ ka­lį pa­ke­de­nau. – Tai nie­ko bai­saus, jis prieš pus­va­lan­ dį, pa­siė­męs ka­nist­rą, išė­jo ta­vo na­mo pa­deg­ti. – Nie­ko to­kio, svar­bu kai­my­nams ge­rai su­gy­ven­ti. Čes­ka (397 719; gal šian­dien tul­pes pirk­ti, nes ryt bus tri­gu­bai bran­ges­nės?)

–4

Alytus

rytoj

giau­sia šu­nims džiaugs­mo su­ tei­kė tor­tas.

– Ar tau ne­bū­na tin­gė­ji­mo prie­puo­lių? – Ne, ne­bū­na. Už­tat bū­na ener­gi­jos prie­ puo­liai. O tin­giu aš vi­sa­da.

Marijampolė

Vilnius

ren­gę nu­ste­bin­ti sa­vo ger­bė­jus. 

Vai­ki­nų gru­pė „Pi­ka­so“ sa­vo ger­ bė­jams ren­gia iš­skir­ti­nį va­ka­rą. Jie tu­rės dvi va­lan­das ma­lo­nu­mo ka­me­ri­nė­je ap­lin­ko­je klau­sy­tis gy­ vo gar­so kon­cer­to. Ja­me skam­bės hi­tais ta­pu­sios ir pa­čios nau­jau­sios „Pi­ka­so“ dai­nos.

Ren­gi­nio pro­gra­mą su­da­rys dvi da­lys. Pir­mo­jo­je ger­bė­jų pa­mėg­ tos dai­nos su­skam­bės akus­tiš­kai. Dei­vi­dui, Ha­rol­dui ir To­mui for­te­ pi­jo­nu akom­pa­nuos Žil­vi­nas Gau­ bas, o akus­ti­ne gi­ta­ra pri­tars Man­ tas Re­me­sa. Ant­ro­jo­je kon­cer­to da­ly­je klau­ sy­to­jai iš­girs po­pu­lia­riau­sius gru­ pės kū­ri­nius bei nau­jau­sias dai­nas, tarp ku­rių ir „Aš kaip ir tu“ bei ką tik iš­leis­ta dai­na „Ty­la“.

Vardai Felicija, Galmantė, Milbartas, Rimtautas, Tomas.

kovo 7-ąją

„„Ska­nės­tas: kaip ir lauk­ta, dau­

Nu­girs­tas po­kal­bis

–3

–3

Fi­li­po But­ki­no nuo­tr.

Vai­ki­nai at­gai­vins ir nau­jai pa­ teiks prieš de­šimt­me­tį pir­mą sy­ kį su­skam­bu­sias dai­nas, to­kias kaip „Kol esu“, „Eu­ro­pos vi­du­ry“, „Sau­lė“, „Ne­su­me­luo­ta praei­tis“, „Bal­tas laiš­kas“, „Su­die“, „Aša­rė­ lė“ bei ki­tas. „Šie kū­ri­niai jau se­no­kai ne­bu­vo įtrau­kia­mi į gru­pės kon­cer­tų re­per­ tua­rą, ta­čiau pa­ste­bė­jo­me, jog ger­ bė­jai jų pa­siil­go, to­dėl nu­spren­dė­ me juos at­gai­vin­ti. Va­ka­ras tu­rė­tų pa­tik­ti ne tik iš­ti­ki­miems „Pi­ka­so“ ger­bė­jams, bet ir tiems, ku­rie pa­gei­ da­vo, kad gru­pės dai­nos skam­bė­tų kiek ki­taip“, – sa­kė dai­ni­nin­kai. Kon­cer­tas vyks ko­vo 17 die­ną vieš­bu­čio „Am­ber­ton“ ren­gi­nių sa­lė­je „Va­ka­ris“. „Klai­pė­dos“ inf.

1861 m. gi­mė li­te­ra­tū­ros is­to­ri­kas, pub­li­cis­tas, kri­ ti­kas, gy­dy­to­jas, vi­suo­ me­nės vei­kė­jas Jo­nas Šliū­pas. Mi­rė 1944 m.

1875 m. gi­mė pran­cū­zų kom­po­z i­to­r ius Mau­r i­ce Ra­ve­li. 1876 m. Ale­xan­der Gra­ ham Bell ga­vo pa­ten­tą už te­le­fo­no iš­ra­di­mą. 1917 m. Niu­jor­ke (JAV) iš­ leis­ta pir­mo­ji pa­s au­ly­je džia­zo mu­zi­kos plokš­te­lė. 1968 m. JAV ir SSRS įsi­ pa­rei­go­jo gin­ti vi­sas silp­ nes­nes vals­t y­b es nuo bran­duo­l i­nės ag­re­si­jos ir šan­ta­žo. 1990 m. Lie­tu­vai rei­ka­ lau­jant ne­prik­lau­so­my­

bės, SSRS pre­z i­den­tas Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas sa­vo ruož­tu pa­rei­ka­la­vo mi­l i­jar­dų do­le­r ių kom­ pen­sa­ci­jos už so­vie­tų in­ ves­ti­ci­jas Lie­tu­vo­je. 1993 m. Af­ga­nis­ta­no su­ ki­lė­lių va­dai pa­si­ra­šė tai­ kos su­tar­tį. 1994 m. Len­k i­ja pa­reiš­ kė apie sa­vo ke­t i­n i­mus tap­ti ES na­re. 1999 m. mi­rė gar­sus JAV ki­no re­ž i­sie­r ius ir pro­ diu­se­r is Stan­ley Kub­ rick. Gi­mė 1928 m.

2012-03-07 Klaipeda  

Kandidačių sąrašo ir balsavimo lapelio ieškokite 5 p. „Gavau ne tik saldainių, bet ir vitaminų.“ TREČIADIENIS, KOVO 7, 2012 Asta Dykovienė G...