Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Pen­si­nin­kas – prieš prem­je­rą A.Ku­bi­lių.

Miestas 7p.

44 (19 345)

KETVIRTADIENIS, vasario 23, 2012

Per mies­to ju­bi­lie­jų ant bu­rių ple­vė­suos ka­lig­ra­fi­jos dar­bai.

Durys

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rei te­ko nu­si­leis­ti dėl J.Gauc­ko kan­di­da­tū­ros į pre­zi­den­tus.

Pasaulis 15p.

Mies­tas plė­sis į jū­rą?

Kaina 1,30 Lt

„Klai­pė­da ga­li tap­ti kre­mi­ niu py­ra­gai­čiu.“ Apie mies­to gra­ži­ni­mo pa­vo­jus įspė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ras Leo­ni­das Dons­kis.

2p.

Nyks­ta gar­bės kon­su­la­tai As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Šiuo me­tu Klai­pė­do­je vei­kia Šve­ di­jos, Suo­mi­jos, Len­ki­jos ir Ka­ zachs­ta­no gar­bės kon­su­la­tai. Taip pat Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­ nis kon­su­la­tas. Per pa­sta­ruo­sius ke­l e­r ius me­t us uos­t a­m ies­t y­j e veik­lą nu­trau­kė Lat­vi­jos, Uk­rai­ nos bei Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės gar­ bės at­sto­vy­bės. Kū­rė­si nuo 2002-ųjų

„„De­ry­bos: tarp uos­ta­mies­čio, Ne­rin­gos ir Klai­pė­dos ra­jo­no me­rų V.Grub­liaus­ko, A.Vin­kaus, V.Dač­kaus­ko pa­sta­ruo­ju me­tu daž­na po­kal­bių te­ma –

sa­vi­val­dy­bių ri­bų ko­re­ga­vi­mas. 

Klai­pė­dos re­gio­ne pa­dvel­kė da­ly­bo­mis – Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė no­rė­tų gau­ti da­lį uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos, o mies­tas mie­lai pri­si­jung­tų kai ku­rias ra­jo­no gy­ven­vie­tes, ku­rio­se gy­ve­ na klai­pė­die­čiai, ta­čiau mo­kes­čius mo­ka ne į Klai­pė­dos iž­dą.

Vy­tau­to Pet­ri­ko fo­to­mon­ta­žas

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Pra­šo Kur­šių ma­rių

Klai­pė­dos val­džia su­lau­kė Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Vin­kaus pra­šy­mo ati­duo­ti da­lį mies­to te­ri­to­ri­jos.

4

Nuo 2002-ųjų uostamiestyje ėmė spar­čiai kur­tis už­sie­nio ša­lių gar­ bės kon­su­la­tai. Tais pa­čiais me­ tais ati­da­ry­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je Uk­rai­nos gar­bės at­sto­vy­bė, ku­riai va­do­va­vo vers­li­nin­kas Ri­man­das Sto­nys, bu­vęs bend­ro­vės „Du­jo­te­ ka­na“ va­do­vas. 2004 m. Klai­pė­do­je ofi­cia­liai ati­ da­ry­tas Len­ki­jos Res­pub­ li­kos gar­bės kon­su­la­tas.

2


2

KETVIRTADIENIS, vasario 23, 2012

miestas

Nyks­ta gar­bės kon­su­la­tai 1

Ti­kė­ta­si, kad kon­su­la­ to dė­ka Va­ka­r ų Lie­t u­ vo­je pa­dau­gės vie­šin­čių Len­ki­ jos tu­ris­tų. Tuo­met tai bu­vo penk­ta­sis uos­ ta­mies­ty­je įkur­tas už­sie­nio vals­ ty­bės gar­bės kon­su­la­tas. Prieš aš­ tuo­ne­rius me­tus Klai­pė­do­je vei­kė Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos, Suo­ mi­jos ir Šve­di­jos gar­bės kon­su­la­tai bei Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas, ku­ris praė­ju­sią sa­vai­tę įsi­kū­rė nau­ jo­se pa­tal­po­se. „„Pa­siū­ly­mai: L.Dons­kis įspė­jo, kad apie Klai­pė­dos atei­tį kal­ba ne kaip

ar­chi­tek­tas ar eko­no­mis­tas, o idė­jų žmo­gus.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

L.Dons­kis: ge­ros idė­jos bran­ges­nės už pi­ni­gus Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Eu­r o­p ar­l a­m en­t a­r as Leo­n i­d as Dons­kis įsi­ti­ki­nęs, kad pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį di­džiau­sią ver­tę tu­rės ne pi­ni­gai, o ge­ros idė­jos.

Va­kar su­si­ti­kęs su Klai­pė­dos me­ru Vy­tau­tu Grub­liaus­ku eu­ro­par­la­ men­ta­ras iš­sa­kė sa­vo vi­zi­jas, kaip įsi­vaiz­duo­tų uos­ta­mies­tį po ke­lių de­šimt­me­čių Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos kon­teks­te. Pa­sak sve­čio, gy­ve­ni­mas sve­ tur lei­džia ge­riau­siai pa­ste­bė­ti, ko trūks­ta gim­ta­jam mies­tui. Jis ne­ slė­pė iki šiol jau­čiąs sen­ti­men­tų uos­ta­mies­čiui. „Bok­si­nin­kas su aša­ra aky­se nė­ ra ge­ras vaiz­das“, – sa­vii­ro­ni­za­vo fi­lo­so­fas, pa­ly­gi­nęs sa­ve su spor­ti­ nin­ku, ku­ris ak­ty­viai gru­mia­si sos­ ti­nės „rin­ge“ ir tam­pa sen­ti­men­ta­ liu Klai­pė­do­je. L.Dons­kis pa­si­džiau­gė, kad uos­ ta­mies­tis įgy­ja lais­vo mies­to ta­pa­ ty­bę. Eu­ro­par­la­men­ta­rui pro akis ne­pras­ly­do ir pa­sta­ruo­ju me­tu gra­ žė­jan­ti Klai­pė­da. Ta­čiau jis įspė­jo, kad čia sly­pi tam tik­rų pa­vo­jų – nuo­la­ti­nis mies­to gra­ži­ni­mas ga­li už­liū­liuo­ti ir uos­ta­mies­tį pa­vers­ti kre­mi­niu py­ra­gai­čiu. Per­ne­lyg gra­ži­na­mas mies­tas esą ga­li pra­ras­ti sa­vo tik­rą­jį vei­dą bei

au­rą. Jo ma­ny­mu, pa­na­šiai jau nu­ ti­ko Vil­niui. L.Dons­kis įsi­ti­ki­nęs, kad uos­ta­ mies­tis tu­rė­tų tap­ti ne tik džia­zo, bet ir me­nų sos­ti­ne. Jis siū­lė čia or­ ga­ni­zuo­ti Šiau­rės re­gio­no eseis­tų su­si­bū­ri­mą. Juo la­biau kad Klai­pė­da tu­ri vie­ną ge­riau­sių Lie­tu­vos eseis­tų ir poe­tų Gin­ta­rą Gra­jaus­ką. Sve­čias taip pat siū­lė reng­ti li­ te­ra­tū­ri­nius skai­ty­mus, į ku­riuos gal­būt ga­lė­tų įsi­trauk­ti po­li­ti­kai. Pa­na­šus ren­gi­nys vyks­ta Vis­by­je, Got­lan­do sa­lo­je (Šve­di­ja). L.Dons­kis ne­slė­pė ap­mau­do, kad kar­tais ve­da li­te­ra­tū­ri­nius ren­gi­nius sve­tur, nors šią sa­vo ener­gi­ją mie­lai iš­nau­do­tų gim­ta­ jam mies­tui, ku­ris drą­siai ga­lė­tų pre­ten­duo­ti tap­ti Šiau­rės ša­lių re­ gio­no mu­zi­kos ir poe­zi­jos trau­kos cent­ru. Tad gar­bus sve­čias pa­si­ ža­dė­jo pri­si­dė­ti prie uos­ta­mies­ty­ je or­ga­ni­zuo­ja­mų pa­na­šaus po­bū­ džio ren­gi­nių. L.Dons­kis pro­gno­za­vo, kad dėl idė­jų sty­giaus Lie­tu­vos po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas pa­sta­ruo­sius 10 me­ tų bus ga­na ny­kus, tad klai­pė­die­ čiams siū­lė iš­nau­do­ti šią ni­šą – vėl at­si­suk­ti į li­be­ra­laus jau­ni­mo ug­ dy­mą. Tuo la­biau kad Klai­pė­do­je ne­trūks­ta ge­rų pa­vyz­džių. „Ge­ros idė­jos gau­na­mos sun­kiau, nei už­dir­ba­mi pi­ni­gai“, – su­si­ti­ki­ me re­ziu­ma­vo po­li­ti­kas.

Ats­to­vy­bė din­go?

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­jos at­sto­vas Min­dau­gas La­šas pa­ tvir­ti­no, kad šiuo me­tų Klai­pė­do­je li­ko Šve­di­jos, Suo­mi­jos, Len­ki­jos, Ka­zachs­ta­no gar­bės at­sto­vy­bės. Taip pat vei­kia Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas. „Lat­vi­jos, Uk­rai­nos ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės gar­bės kon­su­la­tai už­ da­ry­ti. Apie jų už­da­ry­mą Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja in­for­ muo­ta, bet mo­ty­vai ne­nu­ro­dy­ti“, – pa­tvir­ti­no M.La­šas. Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės gar­bės kon­ su­las Klai­pė­do­je Mar­kas Uri­bė bu­ vo la­bai nu­ste­bęs, kai „Klai­pė­da“

pa­si­klau­sė, ko­dėl už­da­ry­ta Di­džio­ sios Bri­ta­ni­jos gar­bės at­sto­vy­bė. „Neuž­da­ry­ta. Ko­dėl už­da­ry­ta? La­bai įdo­mu. Mes kaip bu­vo­me, taip ir esa­me. Ats­to­vau­ja­me bri­ tams Klai­pė­do­je ir Lie­tu­vo­je. Bū­ na, kad ten­ka pa­dė­ti ma­no tau­tie­ čiams, ta­čiau ne­daž­nai. Lie­tu­va

Mar­kas Uri­bė:

Neuž­da­ry­ta. Ko­dėl už­da­ry­ta? La­bai įdo­ mu. Mes kaip bu­vo­ me, taip ir esa­me.

– ge­ra ša­lis, di­de­lių pro­ble­mų čia ne­pa­si­tai­ko. Gar­bės kon­su­la­tas tik­rai neuž­da­ry­tas, jis vei­kian­tis,“ – tei­gė M.Uri­bė. Fi­nan­suo­ti tu­rė­jo kon­su­las

Bu­vęs Lat­vi­jos gar­bės kon­su­las Klai­pė­do­je Pran­ciš­kus Jur­gu­tis, bend­ro­vės „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ ni­ka“ va­do­vas, šias vi­suo­me­ni­nes pa­rei­gas ėjo tris ka­den­ci­jas.

„Ter­mi­nai pa­si­bai­gė, iš­bu­vau ir at­s i­sa­k iau. Pa­ra­š iau pa­reiš­ ki­mą, kad dau­giau vi­suo­me­ni­ nių pa­rei­gų ne­no­riu. Pap­ra­šiau, kad ieš­ko­tų ki­to žmo­gaus. Be to, gar­b ės kon­s u­l as tu­r ė­jo už­t ik­ rin­ti kon­su­la­to iš­lai­ky­mą, pa­ts jį fi­nan­suo­ti. Lė­šų nie­kas ki­tas ne­skir­da­vo“, – Lat­vi­jos gar­bės kon­su­la­to už­da­ry­mo prie­žas­tis var­di­jo P.Jur­gu­tis. Dėl pa­na­šių prie­žas­čių veik­ lą Klai­pė­do­je nu­trau­kė ir Uk­rai­nos gar­bės at­sto­vy­bė. „Gar­bės kon­su­lai – tai rep­re­ zen­ta­c i­n io po­b ū­d žio pa­rei­gos. Pap­ras­tai gar­bės kon­su­lu tam­pa Lie­tu­vos pi­lie­tis, tu­rin­tis glau­ džių san­ty­k ių su at­s to­vau­ja­ ma ša­li­mi, ar­ba tos ša­lies pi­lie­ tis, gy­ve­nan­tis Lie­tu­vo­je. Gar­bės kon­su­las tu­ri tu­rė­ti pa­kan­ka­mai re­sur­sų iš­lai­ky­ti gar­bės kon­su­la­ tą“, – tvir­ti­no mi­nis­te­ri­jos at­sto­ vas M.La­šas. Gar­bės kon­su­la­tų veik­la ri­bo­ ta. Jie at­sto­vau­ja ša­liai įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se. Pla­ti­na in­for­ma­ci­ją apie at­sto­vau­ja­mą vals­ty­bę, ska­ ti­na kul­tū­ri­nį, eko­no­mi­nį, moks­ lo žmo­nių ry­šį.

„„Įkur­tu­vės: Klai­pė­do­je skir­tin­gai klos­to­si už­sie­nio kon­su­la­tų li­ki­mai, kai ku­rie už­da­ro­mi, o Ru­si­jos at­sto­vy­

bė tik ką įsi­kū­rė nau­jo­se pa­tal­po­se. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Namų bend­ri­joms iš­da­lys pu­sę mi­li­jo­no litų Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Uos­ta­mies­čio val­džia ska­ti­na kur­ ti dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų bend­ri­jas. Iš­lai­dos jų stei­gi­mo do­ ku­men­tų pa­ruo­ši­mui ir re­gist­ra­vi­ mui bus kom­pen­suo­ja­mos.

„„Pas­ka­ti­ni­mas: mies­to sa­vi­val­dy­bė kom­pen­suos vi­sas iš­lai­das, su­si­ju­

sias su bend­ri­jos stei­gi­mu. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė tu­ri spe­ cia­lų dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų bend­ri­jų rė­mi­mo fon­dą. Šie­met ja­me yra apie 500 tūkst. li­tų. Šios lė­šos skir­tos rem­ti bend­ri­ jų stei­gi­mą­si, kom­pen­suo­ti ava­ri­ jų ir de­fek­tų na­muo­se lik­vi­da­vi­mą, ener­ge­ti­nių ir in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ren­gi­mą, bend­rų pa­tal­pų mo­der­ni­ za­vi­mą. Klai­pė­dos me­ro pa­ta­rė­jas, rė­ mi­mo fon­do ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Si­mo­nas Gent­vi­las aiš­ki­no, kad

bend­ri­jų stei­gi­mas kom­pen­suo­ja­ mas 100 pro­c. Skai­čiuo­ja­ma, kad šios iš­lai­dos sie­kia iki 1500 li­tų. Da­bar uos­ta­mies­ty­je yra apie 2 tūkst. dau­gia­bu­čių na­mų. Bend­ri­ joms pri­klau­so 350 na­mų. 100 pro­c . fi­n an­s uo­ja­m as ir ener­ge­ti­nių bei in­ves­ti­ci­nių pro­ jek­tų ren­gi­mas, ta­čiau kom­pen­ sa­ci­ja ga­li bū­ti ne di­des­nė nei 3 tūkst. li­tų. Iš­lai­dos bend­ro nau­do­ji­mo pa­ tal­pų at­nau­ji­ni­mui fi­nan­suo­ja­mos 30 pro­c. Kom­pen­sa­ci­ja ne­ga­li bū­ti di­des­nė nei 10 tūkst. li­tų. 50 pro­c. iš mi­nė­to fon­do fi­nan­ suo­ja­mas ava­ri­jų ir de­fek­tų na­ muo­se ša­li­ni­mas. Ta­čiau kom­pen­ sa­ci­ja sie­kia iki 10 tūkst. li­tų. S.Gent­vi­las pa­brė­žė, kad rė­mi­ mu ga­li pa­si­nau­do­ti tik bend­ri­ jos, bet ne na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai. Kom­pen­sa­ci­ja tei­kia­ma tik pa­tei­

kus są­skai­tas už at­lik­tus dar­bus. Pa­raiš­kos dėl kom­pen­sa­ci­jų prii­ ma­mos du kar­tus per me­tus – nuo va­sa­rio 1 iki ba­lan­džio 30 d. ir nuo rugp­jū­čio 1 iki spa­lio 31 d. Jas rei­ kia pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bė­je, 116 ka­ bi­ne­te. „Nė­ra taip, kad kom­pen­sa­ci­ ją gaus vi­si pra­šan­tie­ji. Ga­li­my­ bes ri­bo­ja ir pi­ni­gai, ir prio­ri­te­ tai. Vis­k ą spręs rė­m i­m o fon­d o ta­ry­ba. Prio­ri­te­tas bus tei­kia­mas bend­r i­joms, na­m ams, ku­r iuo­se yra dau­giau be­dar­bių, neį­ga­lių­jų ar ne­dar­bin­gais pri­pa­žin­tų žmo­ nių, pen­si­nin­kų“, – tei­gė me­ro pa­ta­rė­jas. S.Gent­vi­las bend­ri­jų pir­mi­nin­ kams pa­ta­rė prieš tei­kiant pa­raiš­ kas pa­si­kon­sul­tuo­ti su sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, kad bū­tų aiš­ku, kas fi­nan­suo­ja­ma, o kas – ne.


3

KETVIRTADIENIS, vasario 23, 2012

miestas Ano­ni­mi­niai al­ko­ho­li­kai

Apk­lau­sė darb­da­vius

Prog­no­zuo­ja aud­rą

Ano­ni­mi­niai al­ko­ho­li­kai va­sa­ rio 26 d. (sek­ma­die­nį) 17 val. kvie­čia į at­vi­rą su­si­rin­ki­mą Šv.Ka­zi­mie­ro baž­ny­čio­je (Pa­ ne­vė­žio ir Kre­tin­gos gat­vių kam­pas), „Gars­ty­čios sėk­la“ pa­tal­po­se, Klai­pė­do­je. Į su­si­ ti­ki­mą kvie­čia­mi žmo­nės, tu­ rin­tys pri­klau­so­my­bę nuo al­ ko­ho­lio, jų šei­mos na­riai.

Klai­pė­dos dar­bo bir­žos duo­me­ ni­mis, šie­met di­džiau­sios per­ spek­ty­vos dar­bo rin­ko­je at­si­ vers me­di­kams, lai­va­ve­džiams, va­dy­bi­nin­kams, vi­rė­jams. To­kia iš­va­da pa­da­ry­ta ap­klau­sus 272 darb­da­vius. Darb­da­viai 2012 m. vis dar ne­di­dins at­ly­gi­ni­mų, o pa­pil­do­mos pa­ja­mos bus ski­ria­ mos to­les­nei veik­lai op­ti­mi­zuo­ti.

Si­nop­ti­kų tei­gi­mu, šian­dien pa­ jū­ry­je siaus aud­ra – vė­jo grei­tis sieks iki 23 met­rų per se­kun­ dę, o gū­siuo­se jis ga­li su­stip­rė­ti ir iki 27 m/s. Aud­rai pa­si­ren­gė ir uos­tas, ir „Smil­ty­nės per­kė­ la“. Pas­ta­ro­sios kel­tai, jei pa­kils ban­gos, ga­li ne­kel­ti tik iš Šiau­ rės ra­go. Nau­jo­ji per­kė­la dirbs bet ko­kiu oru.

Plik­le­dis spen­dė spąs­tus Plik­le­dis pa­tik­ri­no klai­pė­die­čių kant­ ry­bę ir ga­lū­nių at­ spa­ru­mą. Va­ly­to­jai tei­si­no­si plu­šan­tys nuo anks­ty­vo ry­ to, o me­di­kai sku­ bė­jo į pa­gal­bą trau­ muo­tiems mies­tie­ čiams.

Dienos telegrafas Lau­rea­tai. Vals­ty­bi­nė kal­bos ins­pek­ ci­ja ket­vir­tą kar­tą su­ren­gė gra­žiau­sių lie­t u­v iš­k ų įmo­n ių pa­va­d i­n i­mų kon­ kur­są. Iš dau­giau kaip 10 tūkst. ju­ri­di­ nių as­me­nų pa­va­d i­n i­mų, įre­g ist­r uo­ tų per­nai, at­r ink­ta dvy­l i­ka – kal­bos po­žiū­riu tai­syk­lin­gų, vaiz­din­gų ir su­ si­ju­sių su įmo­nės veik­la. Tarp lau­rea­ tų yra ir Klai­pė­do­je įsi­k ū­r u­si įmo­nė „Puo­šei­va“. Po­sė­dis. Ket­vir­ta­die­nį 14 val. savival­ dybėje vyks Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­d is. Jo dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­ta svars­ty­ti de­vy­nis klau­si­mus. Ty­ri­mas. Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ ku­ra­t ū­ra, iš­nag­r i­nė­jus nu­ken­tė­ju­sių­ jų at­sto­vų skun­dą, nu­spren­dė at­nau­ jin­ti ty­ri­mą dėl in­ci­den­to Pa­lan­gos at­ rak­cio­nuo­se. Jį bu­vo nu­t rau­k u­si Pa­ lan­gos pro­ku­ra­tū­ra.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Pri­mi­nė čiuo­žyk­las

Va­kar klai­pė­die­čių bud­ru­mą eg­ za­mi­na­vo per­mai­nin­gi orai. Ry­tą mies­to ša­li­gat­viai pri­mi­nė čiuo­ žyk­las, o įdie­no­jus sli­di dan­ga ta­ po dar pa­vo­jin­ges­nė dėl ty­vu­liuo­ jan­čio van­dens. Ry­tą sku­bė­ję į dar­bą gy­ven­to­jai tu­rė­jo bū­ti at­sar­gūs – ša­li­gat­viai bu­vo itin sli­dūs. Tad kiek­vie­nas neat­sar­gus žings­nis ga­lė­jo baig­tis trau­ma. Kai ku­rie klai­pė­die­čiai bur­no­jo ša­li­gat­vių pri­žiū­rė­to­jus. Mat uos­ ta­mies­čio cent­re bu­vo to­kių vie­tų, ku­rio­se ne tik sli­du, bet iš vi­so neį­ ma­no­ma paei­ti.

Me­di­kai ne tik sku­ bė­jo pa­dė­ti gat­vė­ je trau­mas pa­ty­ru­ siems gy­ven­to­jams, bet ir kon­sul­ta­vo juos te­le­fo­nu. Įmo­nės „Klai­pė­dos žel­di­niai“ di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Va­la­ši­nas ti­ki­no, kad va­kar ša­li­gat­viai mies­ te pra­dė­ti bars­ty­ti nuo 4 val. ry­to. Dar­bo pri­dė­jo tai, jog ant­ra­die­nio va­ka­rą bu­vu­sią tei­gia­mą tem­pe­ra­ tū­rą pa­ry­čiais pa­kei­tė šal­tu­kas. Tad ry­tą ša­li­gat­viai pa­si­den­ gė plik­le­džiu, o įdie­no­jus pra­si­dė­ jo at­ly­dys. Nu­va­ly­ti ša­li­gat­vius kai ku­rio­se vie­to­se bu­vo keb­lu dėl už­si­li­ku­sio pri­spaus­to snie­go. Net­var­kin­gi ta­ kai su iš­si­klai­piu­sio­mis ply­te­lė­mis vir­to van­dens „lo­viais“. Pa­sak G.Va­la­ši­no, au­to­bu­sų sto­ te­lė Her­kaus Man­to gat­vė­je – ne tik praei­vių, bet ir ša­li­gat­vių va­ly­ to­jų gal­vos skaus­mas. Nors ši vie­ta nuo­lat va­lo­ma ir bars­to­ma, ta­čiau

„„Pa­vo­jai: šio­mis die­no­mis klai­pė­die­čiai ri­zi­kuo­ja ne tik su­šlap­ti ko­jas, bet ir pa­slys­ti.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

vi­sos pa­stan­gos nuei­na per­niek dėl na­mo liet­vamz­džių, iš­ves­tų į ša­li­ gat­vio pu­sę. Tad liet­vamz­dy­je su­si­kau­pęs van­duo nu­plau­na pa­bars­ty­tą smė­ lį su drus­ka.

Šven­tė. Pir­mo­ji Ne­rin­go­je vy­ku­si „Stin­ ta­pū­kio šven­tė“ taps tra­di­ci­nė. Apie tai pra­bil­ta šven­tės ap­ta­ri­mo me­tu. Atei­ ty­je šven­tė gar­sins pa­ma­rio kraš­to tra­ di­ci­jas bei ra­gins Ne­rin­go­je pra­mo­gau­ ti žie­mą.

Skun­dus ig­no­ruo­ja

Kai ku­rie klai­pė­die­čiai dėl sli­džių ša­li­gat­vių pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je ban­dė skųs­tis bend­ri­jų pir­mi­nin­ kams. Ta­čiau šie nu­ro­dė kreip­tis tie­siai į gat­vių va­ly­to­jus. Pas­ta­rie­ji esą ne­rea­guo­ja į bend­ ri­jų pir­mi­nin­kų skun­dus, ta­čiau vi­ siš­kai prie­šin­gai el­gia­si su­lau­kę pa­ čių gy­ven­to­jų skam­bu­čių. Pak­lau­sęs bend­ri­jos pir­mi­nin­ko pa­ta­ri­mo Var­pų gat­vės gy­ven­to­jas pa­skam­bi­no va­ly­to­jams ir iš tie­sų su­lau­kė pa­dė­kos ir pa­ža­do pa­bars­ ty­ti ša­li­gat­vius iš bend­ri­jos „Bui­tis be rū­pes­čių“ at­sto­vės. „Gal kiek­vie­nas gy­ven­to­jas, tu­ rin­tis prie­kaiš­tų dėl ne­va­ly­tų ša­ li­gat­vių, ga­lė­tų pa­si­skųs­ti? Ta­da mums ne­be­rei­kė­tų ri­zi­kuo­ti sa­vo svei­ka­ta“, – svars­tė klai­pė­die­tis. Siū­lo tvar­ky­tis pa­tiems

Įmo­nės „Ci­ty Ser­vi­ce“, ku­riai pri­ klau­so še­šios na­mų val­dos, at­sto­ vas Vi­lius Mac­ko­nis paaiš­ki­no, kad ge­res­niu ta­kų va­ly­mu ga­li pa­si­rū­ pin­ti tik pa­čios na­mų bend­ri­jos. Pa­gal su mies­to sa­vi­val­dy­be su­ da­ry­tą su­tar­tį na­mų val­dos kie­ mus ir jiems pri­klau­san­čius ta­kus tvar­ko tris kar­tus per sa­vai­tę, jei­ gu snin­ga – kas­dien. V.Mac­ko­nis pa­ste­bė­jo, kad ak­ ty­vios na­mų bend­ri­jos pa­gei­dau­ja daž­nes­nio va­ly­mo, ta­čiau dėl ri­bo­

Pa­ro­da. Pa­lan­gos tu­riz­mo in­for­ma­ci­ jos cent­ro spe­cia­lis­tai in­ten­sy­viai ren­ gia­si ko­vo 2–4 die­no­mis Vil­niu­je vyk­ sian­čiai tarp­tau­t i­nei tu­r iz­mo, spor­to ir lais­va­lai­k io pa­ro­dai „Vi­vat­t ur“. Di­ džiau­sias ša­l ies ku­ror­tas bus pri­sta­ to­mas 25 kv. m plo­to sten­de. Pa­ro­do­ je da­ly­vaus ir vie­tos tu­r iz­mo vers­lo at­sto­vai.

Mir­tys. Va­kar Klai­pė­dos sa­v i­val­dy­ bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­ re­gist­ruo­tos 9 klai­pė­die­čių mir­tys. Mi­ rė Juo­zas Raz­ma (g. 1925 m.), Ana Po­ na­ma­rio­va (g. 1926 m.), Tai­si­ja Da­ni­lo­ va (g. 1926 m.), Va­len­ti­na Klei­vie­nė (g. 1927 m.), Sta­nis­la­va Ur­bo­nai­tė (g. 1927 m.), Ma­ri­ja Ul­ja­no­va (g. 1928 m.), Ak­vi­ li­na Ja­ni­na Len­kaus­kie­nė (g. 1941 m.), Al­fon­sas Ze­vec­kis (g. 1948 m.), Ri­man­ tas Cir­tau­tas (g. 1961 m.).

„„Potyriai: pastarosiomis dienomis ne vienam teko pajusti, ką reiškia

pargriūti ant slidaus šaligatvio. Artūro Morozovo nuotr.

tų lė­šų ne vi­sa­da ga­li­ma at­si­žvelg­ti į šiuos pa­gei­da­vi­mus. Bet to­kioms na­mų bend­ri­joms siū­lo­ma ki­ta išei­tis – pa­siim­ti sa­ vi­val­dy­bės ski­ria­mų lė­šų da­lį ir pa­ tiems rū­pin­tis šva­ra. To­kiu at­ve­ju bend­ri­jos ga­li pra­šy­ti gy­ven­to­jų pa­pil­do­mai pri­mo­kė­ti. Kai ku­rios bend­ri­jos pa­na­šiai ir el­gia­si – va­sa­rą tvar­ka kie­muo­se rū­pi­na­si pa­čios, o šal­tuo­ju me­tų lai­ku pra­šo na­mų val­dų pa­gal­bos. Me­di­kams pa­dau­gė­jo dar­bo

Dėl sli­džių ša­li­gat­vių pa­dau­gė­jo dar­bo ir me­di­kams. Gat­vė­je par­ kri­tę klai­pė­die­čiai skam­bi­no į grei­

tą­ją pa­gal­bą ar­ba pa­tys va­žia­vo į li­ go­ni­nių priė­mi­mo sky­rius. Kaip sa­kė Klai­pė­dos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties vy­riau­ sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Juod­vir­ šis, me­di­kai ne tik sku­bė­jo pa­dė­ti gat­vė­je trau­mas pa­ty­ru­siems gy­ ven­to­jams, bet ir kon­sul­ta­vo juos te­le­fo­nu. Klai­pė­die­čiai tei­ra­vo­si, kur tu­rė­ tų kreip­tis dėl su­si­ža­lo­ji­mų pa­sly­ dus. Į li­go­ni­nių priė­mi­mo sky­rius jie nu­va­žiuo­da­vo ir pa­tys. Grei­to­sios me­di­kai į li­go­ni­nę va­ kar per ge­rą pus­die­nį dėl gat­vė­ je pa­tir­tų trau­mų nu­ve­žė pen­kis klai­pė­die­čius.

Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Efi­mi­ja Cy­buls­ka­ja, Ri­man­tas Cir­tau­ tas, Ma­ri­ja Šal­nie­nė, Ma­ri­ja Ul­ja­no­va, Al­g ir­das Ged­vi­las, Au­g us­t i­nas Send­ rius, Tai­si­ja Da­ni­lo­va, Va­len­ti­na Klei­ vie­nė, Jo­nas Rums­kas, Ak­vi­li­na Ja­ni­ na Len­kaus­kie­nė. Jo­niš­kės ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mas Juo­zas Raz­ma. Nau­ja­gi­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 11 mo­te­rų. Gi­mė 4 mer­gai­tės ir 7 ber­niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 18 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai su­lau­kė 69 iš­kvie­ti­mų. Klai­pė­die­čiai skun­dė­si įvai­riais ne­ga­ la­vi­mais. Juos kan­k i­no šir­dies rit­mo su­t ri­k i­mai, krau­jo­ta­kos pro­ble­mos, pil­vo ir gal­vos skaus­mai.


4

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

miestas

Mies­tas plė­sis į jū­rą?

Komentaras

1

Šiuo me­tu Ne­rin­gos sa­ vi­val­dy­bė ne­tu­ri jai pri­ klau­san­čių van­de­nų – te­ri­to­ri­ja yra tik sau­su­mo­je. Nors Kur­šių ne­ri­ją ska­lau­ja Kur­šių ma­rios, ta­čiau jos pri­klau­so Klai­pė­dos mies­to, ra­jo­no ir Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms. Dėl šios prie­žas­ties, anot A.Vin­ kaus, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė ir jos gy­ven­to­jai bei vers­li­nin­kai su­si­du­ ria su ne­men­ko­mis kliū­ti­mis. „Ne­rin­gos gy­ven­vie­tė­se esan­čių uos­te­lių ir prie­plau­kų sta­ti­niai yra jau kai­my­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se. Pa­ ra­dok­sa­lu, bet bend­ro­vei „Ne­rin­ gos ko­mu­na­li­nin­kas“ nuo­sa­vy­bės tei­se, ad­re­su Nag­lių g. 14C, Ne­ rin­ga, re­gist­ruo­ti Ni­dos ke­lei­vi­nio uos­to sta­ti­niai yra jau Ši­lu­tės ra­jo­ no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je“, – ne­ sklan­du­mus, ky­lan­čius dėl to, jog Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja yra tik sau­su­mo­je, raš­te Klai­pė­dos me­rui Vy­tau­tui Grub­liaus­kui dės­ tė A.Vin­kus. To­dėl jis ir krei­pė­si į tri­jų kai­my­ nių sa­vi­val­dy­bių va­do­vus, kad šie ini­ci­juo­tų te­ri­to­ri­jų ri­bų kei­ti­mus. Klai­pė­dos val­džios A.Vin­kus pra­ šė, kad ji at­si­sa­ky­tų te­ri­to­ri­jos nuo Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ri­bos 200– 500 met­rų į Kur­šių ma­rias. Ana­lo­giš­ki pra­šy­mai pa­teik­ti ir Klai­pė­dos ra­jo­no bei Ši­lu­tės ra­jo­ no va­do­vams. Šių sa­vi­val­dy­bių ta­ ry­bų na­riai jau pa­ten­ki­no Ne­rin­gos me­ro pra­šy­mą ir su­ti­ko su­si­ma­žin­ti sa­vo sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jas. Pa­sip­rie­ši­no uos­tas

Ta­čiau Klai­pė­da nė­ra lin­ku­ si taip leng­vai nu­si­leis­ti. Juo la­ biau kad toks pra­šy­mas pa­si­ro­dė ne­priim­ti­nas ir Klai­pė­dos vals­ ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos ge­ ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Eu­ge­ni­jui Gent­vi­lui. Jis ir V.Grub­liaus­kui, ir A.Vin­kui raš­tu paaiš­ki­no, jog jei Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pri­tar­tų, kad maž­daug 300 met­rų at­stu­mas nuo Kur­šių ne­ri­jos kran­to į ma­rias pri­klau­sy­tų Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bei, tuo­met vi­ sus uos­to ka­na­lo gi­li­ni­mo ir to­bu­li­ ni­mo pro­jek­tus, klau­si­mus, su­si­ju­ sius su lai­vų na­vi­ga­ci­ja uos­te, tek­tų de­rin­ti ne tik su Klai­pė­dos, bet ir su Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­be. Šiuo me­tu da­lis Kur­šių ma­rių yra Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­ je, ta­čiau ak­va­to­ri­ja pri­skir­ta Klai­ pė­dos uos­tui. Jis ne­val­do tik ma­rių da­lies, ku­ri yra apie 30 met­rų nuo Kur­šių ne­ri­jos kran­to. To­dėl E.Gent­vi­las ir pa­žy­mė­ jo, kad uos­to vi­di­nė­je ak­va­to­ri­jo­je nu­sta­ty­ta 30 met­rų ad­mi­nist­ra­ci­ nė ri­ba yra pa­grįs­ta ir, jei ši ma­rių da­lis bū­tų per­duo­ta Ne­rin­gos sa­

Vy­tau­tas Grub­liaus­kas Klai­pė­dos me­ras

K „„Se­niai: Klai­pė­dos te­ri­to­ri­jos ri­bos pa­sta­rą­jį kar­tą bu­vo pa­tiks­lin­tos prieš 16 me­tų.

vi­val­dy­bei, tai ne­tu­rė­tų jo­kios įta­ kos nei uos­to veik­lai, nei pla­nuo­ja­ moms su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo prie Kiau­lės Nu­ga­ros sa­ los sta­ty­boms.

Aud­rius Vaiš­vi­la:

Nie­kas nė vie­nos pė­dos že­mės dy­kai nea­ti­duo­da, ne­svar­ bu, kas pa­pra­šo. Ma­ nau, kad tu­ri bū­ti adek­va­tūs mai­nai.

Pa­siū­lė ati­duo­ti Smil­ty­nę

Le­mia­mą spren­di­mą, ar su­si­ma­ žin­ti sa­vo te­ri­to­ri­ją ir Ne­rin­gai per­ duo­ti da­lį Kur­šių ma­rių – maž­daug 30 met­rų nuo kran­to ties pie­ti­ne Klai­pė­dos ri­ba, tu­ri priim­ti uos­ta­ mies­čio sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Ati­ duo­da­ma te­ri­to­ri­ja su­da­ry­tų apie 30 hek­ta­rų. Ta­čiau po­li­ti­kai ne­lin­kę leng­vai ati­duo­ti nei pė­dos že­mės, nei ki­ bi­ro van­dens. Va­kar Mies­to ūkio ko­mi­te­to na­ riai taip pat ne­pri­ta­rė pa­reng­tam spren­di­mo pro­jek­tui pa­keis­ti Klai­ pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ ri­jos ri­bas. „Nie­kas nė vie­nos pė­dos že­ mės dy­kai nea­ti­duo­da, ne­svar­bu, kas pa­pra­šo. Ma­nau, kad tu­ri bū­ ti adek­va­tūs mai­nai. Be to, ati­duo­ti

sa­vo te­ri­to­ri­ją Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­ bei, reiš­kia, už­si­prog­ra­muo­ti pro­ ble­mų atei­čiai, jei rei­kės de­rin­ti ko­kį pro­jek­tą“, – nuo­mo­nę iš­sa­ kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Vaiš­vi­la. Jam ne­pri­ta­rė ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Lu­pei­ka, ku­ris tei­gė, jog Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bei de­rė­tų ati­ duo­ti ne tik ruo­že­lį Kur­šių ma­rių, bet vi­są Smil­ty­nę. Nuo­mo­nėms iš­si­sky­rus ir ko­mi­ te­to na­riams bal­sa­vus, paaiš­kė­jo, jog dau­gu­ma ne­pri­ta­rė, kad Klai­ pė­da ne­tek­tų maž­daug 30 hek­ta­rų Kur­šių ma­rių. Neį­ti­ki­no ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bės Že­mėt­var­kos sky­riaus ve­dė­jos Rai­mon­dos Gru­žie­nės tei­gi­niai, jog uos­ta­mies­tis, ati­duo­da­mas ki­tai sa­vi­val­dy­bei ne­di­de­lę da­lį sa­vo te­ ri­to­ri­jos, fi­nan­siš­kai ne­nu­ken­tės. De­rė­jo­si dėl tri­kam­pio

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ri­bos pa­sta­ rą­jį kar­tą bu­vo pa­keis­tos 1996 m. Tą­kart uos­ta­mies­tis pa­di­dė­jo be­ veik treč­da­liu – iki 9 826 hek­ta­rų. Per tuos ke­lio­li­ka praė­ju­sių me­ tų ne kar­tą vi­rė dis­ku­si­jos dėl Klai­pė­dos te­ri­to­ri­jos ri­bų kei­ti­mo. Karš­čiau­sios jos bu­vo prieš ke­le­ rius me­tus, kai no­rą pri­si­jung­ti prie mies­to pa­reiš­kė da­lis Ža­lio­ jo slė­nio kvar­ta­lo, Pur­ma­lių kai­ mo gy­ven­to­jų. „Su Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­ be vy­ko de­ry­bos dėl vi­so va­di­na­ mo­jo tri­kam­pio – Nau­jo­sios Ka­ lo­tės, Pur­ma­lių ir Aukšt­kie­mių – pe­rė­mi­mo. Ta­čiau ga­liau­siai pri­ jun­gi­mui prie mies­to pa­si­prie­ši­no Aukšt­kie­mių gy­ven­to­jai. Klai­pė­dos ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no bend­rą­ jį pla­ną ir ja­me ne­nu­ma­tė ga­li­my­ bės tą te­ri­to­ri­ją per­duo­ti mies­tui. Pag­rin­di­nis ar­gu­men­tas bu­vo, jog ra­jo­nas pra­ras da­lį gy­ven­to­jų pa­ ja­mų, ki­tų mo­kes­čių“, – pri­si­mi­ nė R.Gru­žie­nė.Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ta­čiau ji pa­ti­ki­no, jog bend­ra­sis pla­nas nė­ra tas do­ku­men­tas, ku­ris už­kirs­tų ke­lią ko­re­guo­ti sa­vi­val­dy­ bių ri­bas. „Ma­nau, jog šis klau­si­mas anks­ čiau ar vė­liau bus iš­kel­tas, nes pa­ tiems gy­ven­to­jams bū­tų pa­to­giau gy­ven­ti Klai­pė­do­je, o ne ra­jo­ne. Pa­vyz­džiui, tuo­met į Ža­lią­jį slė­ nį grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai tu­ rė­tų va­žiuo­ti ne­be iš Gargž­dų, o iš uos­ta­mies­čio“, – tei­gė Že­mėt­var­ kos sky­riaus ve­dė­ja. Gel­bė­to­jai – tik sau­su­mo­je

Klai­pė­da ga­lė­tų pe­rim­ti ne tik va­ di­na­mą­jį tri­kam­pį, bet ir Kark­ lę. To­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si uos­ta­ mies­čio ta­ry­bos na­rys Vid­man­tas Pleč­kai­tis. „Gal­būt po Ne­rin­gos me­ro A.Vin­ kaus ini­cia­ty­vos pa­ko­re­guo­ti sa­vi­ val­dy­bės te­ri­to­ri­ją, vėl bus ga­li­ma svars­ty­ti klau­si­mą ir dėl Kark­lės pri­klau­so­my­bės. Anks­čiau su Klai­ pė­dos ra­jo­no va­do­vais bu­vo kal­ba­ ma­si, bet ta te­ma kaž­kaip nu­va­žia­ vo“, – tei­gė V.Pleč­kai­tis. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, Kark­lę tu­rė­tų pe­ rim­ti ar­ba Klai­pė­da, ar­ba Pa­lan­ga, nes da­bar ši gy­ven­vie­tė, jos pa­plū­ di­miai yra tar­si po­duk­ros vie­to­je. „Kal­ba­ma ne tik apie gel­bė­to­ jus, ku­rie Kark­lės pa­plū­di­miuo­se ne­bu­di. To­dėl iš­ti­kus ne­lai­mei pa­ gal­ba tu­ri sku­bė­ti iš Klai­pė­dos ar Pa­lan­gos. Rei­kia spręs­ti ir kran­tų plo­vi­mo pro­ble­mas, ga­lų ga­le žve­ jų uos­te­lio pro­jek­tas gu­li stal­čiu­je“, – dės­tė V.Pleč­kai­tis. R.Gru­žie­nės tei­gi­mu, Klai­pė­ dos bend­ra­ja­me pla­ne, ku­ris ga­lios dar ne vie­nus me­tus, yra nu­ma­ty­ ta vie­nin­te­lė te­ri­to­ri­ja, kur mies­tas no­rė­tų plės­tis. Tai – Bal­ti­jos jū­ra. „Klai­pė­dos ri­ba bai­gia­si ten, kur bai­gia­si pa­plū­di­mys. Jū­ra jau ne­bė­ ra mū­sų te­ri­to­ri­ja, to­dėl net gel­bė­ to­jai for­ma­liai ga­li dirb­ti tik sau­su­ mo­je, nes jū­ra mums ne­bep­rik­lau­so

An­te­nos Klai­pė­do­je – sau­gios? Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Spe­cia­lis­tams pa­tik­ri­nus ra­di­jo sto­čių, mo­bi­lio­jo ry­šio ir ki­tas an­ te­nas uos­ta­mies­ty­je, ras­ta pa­žei­ di­mų. Už juos ope­ra­to­riams skir­ tos nuo­bau­dos.

Praė­ju­siais me­tais Klai­pė­dos vi­ suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras pa­ tik­ri­no še­šis ra­dio­tech­ni­nius ob­

jek­tus, esan­čius I.Si­mo­nai­ty­tės, Smi­te­lės, Jau­nys­tės gat­vė­se, Bal­ti­ jos ir Jū­ri­nin­kų pro­spek­tuo­se, Ši­lu­ tės plen­te. Anot įstai­gos Vi­suo­me­nės svei­ ka­tos sau­gos kont­ro­lės sky­riaus ve­ dė­jos As­tos Šle­pe­tie­nės, pa­žei­di­mų nu­sta­ty­ta vi­suo­se ob­jek­tuo­se. Kai ku­rie ope­ra­to­riai, prieš įreng­da­mi an­te­ną, ne­bu­vo su­ de­ri­nę ra­dio­tech­ni­nės da­lies pro­jek­tų, o pra­dė­ję jas nau­do­

ti neat­li­kę rei­kia­mų ma­ta­vi­mų. Pa­tik­ri­ni­mų me­tu nu­sta­ty­ta, kad an­te­nų spin­du­liuo­tė ne­vir­ ši­ja nu­sta­ty­tų nor­mų. Už pa­žei­di­mus at­sa­kin­giems as­ me­nims bu­vo skir­tos nuo­bau­dos. Ka­dan­gi da­bar pri­pa­ži­nus pa­žei­ di­mą per de­šimt die­nų ga­li­ma su­si­ mo­kė­ti pu­sę mi­ni­ma­lios bau­dos, pa­ žei­dė­jai tu­rė­jo su­mo­kė­ti po 25 li­tus. Praė­ju­siais me­tais Klai­pė­dos vi­ suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras ga­vo

lau­s i­m as dėl Klai­p ė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ ri­jos ri­bų kei­ti­mo yra la­bai jaut­r us. Kiek ži­nau, mies­ to ta­ry­bos na­riai ga­li­my­bę at­si­sa­ky­ti da­lies Kur­šių ma­rių ver­ti­na, švel­niai ta­riant, la­bai san­tū­riai. Juo­kau­da­mas Ne­r in­gos me­r ui A.Vin­k ui pa­sa­k iau, jog ir Klai­pė­dai ką nors pa­siū­ly­tų, kad ši at­si­sa­ky­tų da­lies te­ri­to­ri­jos. Ši­lu­tės ra­jo­no po­li­ti­kai už tai, jog Ne­rin­gai ati­ duo­da da­lį sa­vo te­ri­to­ri­jos, iš­si­rei­ka­la­ vo, kad ši­lu­tiš­kiai žve­jai ga­lė­tų ne­mo­ ka­mai švar­tuo­tis Ni­dos prie­plau­ko­je, o jau­na­ve­džiams ne­rei­kė­tų mo­kė­ti eko­ lo­gi­nio mo­kes­čio. Aiš­ku, su kai­my­nais rei­kia drau­gau­ti, ta­čiau ma­tau dau­giau ar­gu­men­tų ne­sku­bė­ti ati­duo­ti sa­vo te­ ri­to­ri­jos. Kal­bė­ti apie mies­to plėt­rą kur kas ma­lo­niau. Ži­nau, kad vy­ko de­ry­ bos dėl Nau­jo­sios Ka­lo­tės, Pur­ma­l ių, Aukšt­kie­mių per­da­vi­mo mies­tui. Tai yra klau­si­mas, dėl ku­r io ir vėl rei­k ia kal­bė­tis, nes to­se gy­ven­vie­tė­se gy­ve­ na klai­pė­die­čiai. Ma­nau, dis­ku­si­ja tu­ rė­tų bū­ti at­gai­vin­ta.

tris skun­dus dėl an­te­nų. Žmo­nės pik­ti­no­si dėl esą per di­de­lės an­te­ nų spin­du­liuo­tės. Ta­čiau, pa­sak A.Šle­pe­tie­nės, at­ li­kus pa­tik­ri­ni­mus, paaiš­kė­jo, kad skun­dai ne­pag­rįs­ti. Spin­du­liuo­tė ne­vir­ši­jo leis­ti­nos nor­mos. „Si­tua­ci­ją Klai­pė­do­je dėl an­te­nų kont­ro­liuo­ja­me. Ope­ra­to­riai jau pa­ ša­li­no pa­žei­di­mus. Šie­met vėl vyk­ dy­si­me pa­tik­ri­ni­mus. Gal pa­žei­di­ mų ne­ra­si­me“, – tei­gė ve­dė­ja.

Klai­pė­da pra­si­plė­tė Prieš 16 me­tų Sei­mas įsta­ty­mu pa­ tiks­li­no Klai­pė­dos ad­mi­nist­ra­ci­nes ri­bas ir jas pra­plė­tė pri­skir­da­mas: „„1. Ku­ku­liš­kių gy­ve­na­mo­sios vie­to­

vės da­lį – 73 ha; „„2. Lab­ren­ciš­kės, Tau­ra­lau­kio, Vir­

ku­čių, Dau­gu­lių, Šau­lių, Pau­pių, Barš­ kių, Send­va­rio gy­ve­na­mą­sias vie­to­ ves ir Ka­lo­tės, Pur­ma­lių, Bud­ri­kų, Sud­man­tų, Ja­kų gy­ve­na­mų­jų vie­to­ vių da­lis – 1866,7 ha; „„3. Lyp­kių, Žar­dės gy­ve­na­mą­sias

vie­to­ves ir Šve­pe­lių, Rim­kų, Bu­del­ kie­mio, Lais­tų gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių da­lis – 784,5 ha; „„4. Kai­rių gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės

da­lį – 6 ha.

– yra vals­ty­bės van­de­nys. Ta­čiau kol kas žings­nių, kad mies­tui bū­ tų pri­skir­ta da­lis jū­ros, dar ne­žen­ gė­me“, – tvir­ti­no R.Gru­žie­nė. Ta­ čiau nu­ma­ty­ta, jog mies­tas tu­rė­tų iš­si­plės­ti maž­daug po­rą ki­lo­met­rų į Bal­ti­jos jū­rą per vi­są uos­ta­mies­čiui pri­klau­san­čių pa­plū­di­mių il­gį.


5

KETVIRTADIENIS, vasario 23, 2012

JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI

J.Nor­kie­nė: „Tiks­las su­tei­kia spar­nus“ Bu­hal­te­re vie­no­je įmo­nė­je dir­ban­ti Jo­ lan­ta Nor­kie­nė prieš po­rą me­tų vi­sai ne­ti­ kė­tai at­ra­do nau­ją sa­ vo gy­ve­ni­mo pra­smę. Įsit­rau­ku­si į vi­suo­ me­ni­nę veik­lą mo­ te­ris nė ne­nu­tuo­kė, kad ras tiek daug nau­ jų drau­gų. Da­bar dau­ gy­bė klai­pė­die­čių ją pa­žįs­ta kaip mies­to par­ko at­gai­vi­ni­mo ini­cia­to­rę ir ak­ty­vią ju­dė­ji­mo vė­liav­ne­šę. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Apie dar­bą

Dar­bas su skai­čiais ir gal­vo­sū­kiais, lo­gi­nis mąs­ty­mas la­bai pra­ver­ tė mo­te­riai ju­dė­ji­mo „Klai­pė­die­ti! At­gai­vink sa­vo mies­to par­ką“ veik­ lo­je. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo gru­pės so­cia­li­nia­me tink­la­la­py­je bei kvie­ ti­mo jung­tis prie ju­dė­ji­mo. Tre­čius me­tus par­ko gai­vin­to­jai bend­rau­ja ne tik tink­la­la­py­je, bet ir per dar­ bus ta­po pa­žįs­ta­mi as­me­niš­kai. Nors mo­te­ris už vi­suo­me­ni­nę veik­lą ne­gau­na ma­te­ria­laus at­ly­ gio, jai svar­bu emo­ci­nis pa­si­ten­ ki­ni­mas at­lik­tais dar­bais. Per po­rą pir­mų­jų me­tų J.Nor­kie­nės su­bur­ ti žmo­nės ren­gė tal­kas, kon­fe­ren­ ci­jas, ke­le­tą šven­čių, pri­si­mi­ni­mų va­ka­rų ir po­pie­čių. „Kai kvie­tė­me į pir­mą­ją tal­ ką, te­ko il­gai aiš­kin­ti, į ko­kį par­ką kvie­čia­me. Per­nai, po dau­giau nei dvie­jų de­šimt­me­čių mer­dė­ji­mo, par­kas at­gi­mė. Už tai rei­kia dė­ko­ti vi­siems klai­pė­die­čiams, ku­rie da­ ly­va­vo par­ko gai­vi­ni­mo ak­ci­jo­se, žur­na­lis­tams ir sa­vi­val­dy­bei. Tal­ kos me­tu po krei­pi­mo­si, kad rei­kia gai­vin­ti par­ką, su­rin­ko­me šim­tų klai­pė­die­čių pa­ra­šus. Ga­vęs mū­sų krei­pi­mą­si tuo­me­tis me­ras Ri­man­ tas Ta­raš­ke­vi­čius ta­da gar­siai pa­sa­ kė, kad par­ką pa­ga­liau pra­dės tvar­ ky­ti“, – pri­si­mi­nė par­ko gai­vi­ni­mo pra­džią ju­dė­ji­mo ini­cia­to­rė. Da­bar, pa­sak J.Nor­kie­nės, ju­dė­ji­ mas per­ko­pė į nau­ją eta­pą – vi­suo­

„„Auk­lė­ji­mas: at­vi­ra, nuo­šir­di, ak­ty­vi J.Nor­kie­nė ra­do gy­ve­ni­mo pra­smę

at­gai­vi­nant par­ką. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

me­ni­nin­kai in­ten­sy­viai bend­rau­ja su val­džia. Siek­ta jei ne vi­sa­tei­ sių na­rių, tai nors sve­čių tei­sė­mis da­ly­vau­ti ku­riant par­ko val­dy­mo mo­de­lį. Ta­čiau vi­suo­me­ni­nin­kų neį­si­leis­ta. Šiuo me­tu dėl to by­li­ nė­ja­ma­si teis­muo­se. „Par­kas at­gi­mė, bet kas yra jo šei­mi­nin­kas, vis dar neaiš­ku. Sa­ vi­val­dy­bė rū­pi­na­si tik ta­kais. Pag­ rin­di­nis mū­sų sie­kis, kad val­džios žmo­nės at­si­gręž­tų į klai­pė­die­čius, gam­tą. No­ri­me, kad vi­suo­me­nė da­ ly­vau­tų par­ko val­dy­me ir jo atei­ties kū­ri­me“, – aiš­ki­no J.Nor­kie­nė. Pa­ti par­ko, kaip mies­to ver­ty­bės, idė­ja iš­pli­to: stu­den­tai da­ro dip­lo­ mi­nius dar­bus, moks­li­nin­kai no­ riai su­tin­ka pri­si­dė­ti ti­riant gam­tą. Kęs­tu­tis De­me­rec­kas ra­šo iki­ka­ri­nę par­ko is­to­ri­ją. Ar­ti­miau­si pla­nai – su­reng­ti sma­gią pa­va­sa­ri­nę tal­ką. J.Nor­kie­nės veik­la yra ver­ti­na­ma ne tik mies­te. Va­sa­rio 24 d. ji yra pa­ kvies­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je skai­ ty­ti pra­ne­ši­mą apie vi­suo­me­nės in­ dė­lį ir bend­ra­dar­bia­vi­mą su val­džia tvar­kant ža­liuo­sius plo­tus. Dau­ge­ lio Lie­tu­vos mies­tų vi­suo­me­ni­nin­ kai pra­šo J.Nor­kie­nės pa­ta­ri­mo ko­ vo­jant su ža­liuo­sius plo­tus už­sta­ty­ti ke­ti­nan­čiais val­di­nin­kais.

pa­si­ti­ko su di­džiu­le Lie­tu­vos vė­lia­ va. Do­vi­lė ti­ki­no ma­mą, kad Lie­tu­ vos pi­lie­ty­bės ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti. Da­bar J.Nor­kie­nė sva­jo­ja apie anū­kus, ku­riuos ve­džios po par­ką ir seks jiems pa­sa­kas. „Ma­no tė­vai man yra pa­vyz­dys. Nors jau su­lau­kė 80-ies me­tų, tu­ ri kom­piu­te­rį, ma­ma ak­ty­viai ko­ men­tuo­ja feis­bu­ke, bend­rau­ja per skai­pą, tė­tis in­ter­ne­te skai­to nau­ jie­nas. Abu yra la­bai pi­lie­tiš­ki ir la­bai pa­lai­ko ma­no dar­bus“, – di­ džia­vo­si sa­vo tė­vais mo­te­ris.

Apie šei­mą

Se­niai vie­na gy­ve­nan­ti mo­te­ris užau­gi­no duk­rą Do­vi­lę. Po stu­di­ jų Lon­do­ne mer­gi­na iš­vy­ko į Pie­tų Ame­ri­ką, o per­nai iš­te­kė­jo už mė­ ly­na­kio, pil­kų plau­kų ar­gen­ti­nie­čio var­du Go­jo. Į ves­tu­ves at­vy­ku­sią ma­ mą lie­tu­vai­tė Bue­nos Ai­rių oro uos­te

MECENATAS

GENERALINIS RĖMĖJAS

PAGRINDINIS RĖMĖJAS

„„Il­ge­sys: duk­ra Do­vi­lė gy­ve­na to­li­mo­je Ar­gen­ti­no­je. 

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Apie po­mė­gius

J.Nor­kie­nė yra pri­sie­ku­si pir­ti­ nin­kė. Mėgs­ta­miau­sia jos pir­tis – Smil­ty­nė­je, kur iš­si­kai­ti­nus sma­ gu pul­ti į Bal­ti­jos ban­gas. Bu­vi­mas gam­to­je jai tar­si ėji­mas į šven­to­vę. Be to, mo­te­ris mo­ka pui­kiai megz­ti ir mėgs­ta įvai­rius rank­dar­bius. „Mo­ku ir mėgs­tu ga­min­ti ska­nų ir, kas svar­biau­sia, gra­žiai at­ro­dan­ tį mais­tą. Man itin svar­bu es­te­ti­nis vaiz­das. Na­muo­se pa­ti su­si­pro­jek­ ta­vau bal­dus. Pa­tin­ka kur­ti in­ter­je­rą puo­šian­čias kom­po­zi­ci­jas. Mėgs­tu sa­va­ran­kiš­kai stu­di­juo­ti gy­ve­ni­mo dės­nius. Nus­te­bau, kai su­pra­tau, kad gy­ve­ni­mas vyks­ta pa­gal fi­zi­ kos dės­nius. Įvai­riais bū­dais mo­ kiau­si ne pyk­ti, o my­lė­ti. Mėgs­tu lan­ky­ti įvai­rias pa­skai­tas, to­bu­lin­ ti sa­ve. Tai lei­džia siek­ti už­si­brėž­ to tiks­lo be pyk­čio. Tė­vai įskie­pi­ jo man nuo­la­ti­nį ži­nių troš­ki­mą. Jie sa­ky­da­vo, kad ke­lio­nės ir ži­nios yra tur­tas, ku­rio nie­kas nea­tims“, – pa­ sa­ko­jo J.Nor­kie­nė.

RĖMĖJAI:

„„Pri­si­mi­ni­mai: J.Nor­kie­nė vai­kys­tė­je la­bai lauk­da­vo iš jū­ros par­plau­

kian­čio tė­čio.

Apie Klai­pė­dą

Uos­ta­mies­ty­je gi­mu­si ir iš čia tik į stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te iš­ vy­ku­si J.Nor­kie­nė ti­ki­no, kad jai mies­tas pir­miau­sia aso­ci­juo­ja­si su uos­tu. Jos tė­tis il­gus me­tus plau­kio­jo žve­jy­bos lai­vais. Ne kar­tą ma­žai Jo­ lan­tai te­ko Žve­jy­bos uos­to lau­kia­ ma­ja­me už­snūs­ti su puokš­te gė­lių lau­kiant iš lai­vo į kran­tą nu­žen­ gian­čio tė­vo. Mo­ters at­min­ty­je gy­vi įspū­džiai iš pa­si­vaikš­čio­ji­mų po lai­vą. Ji ge­ rai pa­me­na tė­čio skam­bu­čius iš jū­ ros, kai vi­sa šei­ma lauk­da­vo po­kal­ bio ne vie­ną sa­vai­tę. Vi­sa mo­ters veik­la yra vie­nas di­džiu­lis pri­si­pa­ži­ni­mas, kad my­li sa­vą­jį mies­tą.

Gy­ve­ni­mo cre­do

„Tė­vai ma­ne išauk­lė­jo do­ru, są­ži­ nin­gu, pa­pras­tu žmo­gu­mi. Man la­ bai ge­ra, kad aš ga­liu žiū­rė­ti kiek­ vie­nam žmo­gui į akis – ma­no są­ži­nė ra­mi. Ma­nau, tai ir yra ma­ no gy­ve­ni­mo cre­do“, – trum­pai ir aiš­kiai dės­tė J.Nor­kie­nė. Apie Me­tų klai­pė­die­tę

„La­bai gra­ži idė­ja pa­gerb­ti mo­te­ ris, ku­rios nu­si­pel­no sa­vo mies­tui. Dar gra­žiau, kad šven­tė vyks­ta pa­ va­sa­rį, at­gi­mi­mo lai­ku. Mies­tie­ čiai šį kon­kur­są tik­rai ste­bi, do­mi­si ir ja­me da­ly­vau­ja. Ma­nau, laik­raš­ tis, reng­da­mas šį kon­kur­są, pa­sie­kė tiks­lą pri­si­dė­ti prie mies­to vi­suo­ me­ni­nio gy­ve­ni­mo“, – tei­gė J.Nor­ kie­nė.

PARTNERIAI:


6

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

nuomonės

Šal­tis pri­me­na se­nas bė­das

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Nu­siš­luos­ty­ki­me aša­ras ir ei­ki­me dirb­ti

Ir­ma Ver­bie­nė

V

is ver­kę ir rau­do­j ę dėl ko­ne pri­vers­t i­nės bran­d aus am­ž iaus dar­bin­g ų Lie­tu­vos pi­ lie­čių ne­va sa­va­no­riš­kos trem­ties į žu­v ų fab­ri­kus ar man­da­ri­nų so­ dus, po­l i­t i­kai su­si­zgri­bo ir vei­du at­si­g rę­žė į jau­ni­mą. Pa­si­ro­do, Lie­ tu­vai, tiks­liau, jos dar­bo rin­kai, nei jau­nas, nei se­nas ne­rei­ka­lin­gas, o bran­d žiam per ma­žai mo­ka. Skel­bia­ma, kad Lie­tu­vo­je dar­bo ne­ tu­ri per 60 tūkst. jau­nuo­lių. Tę­siant kal­bą apie skai­čius, jau­ni­mo ne­dar­ bas vir­ši­ja 30 pro­c., tai yra kas tre­ čias as­muo nuo 16 iki 29 me­tų tu­rė­ tų vars­ty­ti dar­bo bir­žos du­ris. Nau­jau­s ia ži­n ia: spe­c ia­l i dar­b o gru­pė prem­je­rui iki ko­vo vi­du­rio tu­ri sku­biai pa­teik­ti bū­dus, kaip šį rei­ka­lą iš­spręs­ti. Lie­t u­vos jau­n i­mo or­g a­n i­z a­c i­jų ta­r y­ba (Li­JOT) to­k ių pa­siū­ly­mų jau pa­tei­kė. Juos ana­li­zuo­jant, tie­

Kai ku­rie eko­no­mi­kos eks­per­tai ne tik Lie­tu­ vos, bet ir vi­sos Eu­ro­ pos jau­ni­mą pra­de­da va­din­ti pra­ras­tą­ja kar­ ta. Jau­ni, iš­si­la­vi­nę, gra­žūs ir ne­rei­ka­lin­gi dar­bo rin­kai. są sa­kant, pies­t u sto­ja­si plau­kai. Pra­dė­jus skai­ty­ti pir­ma min­tis – o kaip jūs, ger­bia­mi jau­nuo­liai, ga­li­ te ras­ti dar­bą, jei taip kal­ba­te, taip ra­šo­te? Rei­kia pa­vyz­džių? Pra­šau. „Da­bar­ ti­nę su­si­k los­čiu­sią si­t ua­ci­ją ra­g i­ na­me spręs­t i dviem eta­pais: pir­ mo­jo sku­bu­mo bū­t i­no­m is prie­ mo­nė­m is, ku­r ios spren­d žia prie­ žas­t ies su­kel­t us klau­s i­mus, bei sis­te­mi­niais po­ky­čiais“. Tie­są sa­kant, nė­ra pra­sti Li­JOT pa­ siū­ly­mai, o nu­ri­jus kar­tė­l į dėl klai­ kios kal­bos ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad jau­n i­mas de­r i­na­si prie vy­res­n ių biu­rok­ra­tų, pe­ri­ma jų bend­ra­vi­mo ma­nie­ras ir tuš­čia­žo­dys­tės me­ną. Taip ir tu­r i­me jau­ną žmo­g ų, ku­ ris ge­r iau už­sie­ny­je lenks nu­ga­

rą, bet, gink Die­ve, ne­sės į „Mak­si­ mos“ ar „Nor­fos“ ka­są ar­ba ge­riau bus neaiš­k iu va­dy­bi­n in­k u neaiš­ kio­je įmo­nė­je, nei, tar­k i­me, įsi­g is vers­lo liu­di­ji­mą ir va­lys na­mus, tai yra dirbs sau ir bus pa­ts sau po­nas. Taip jau nu­ti­ko Lie­tu­vo­je, kad „va­ dy­bi­n in­kas“ skam­ba be­veik kaip „di­rek­to­r ius“, o „pa­ten­t i­n in­kas“ – vos ne pra­sčiau nei „vel­tė­dis“. Dirb­ ti Ga­riū­nuo­se yra gė­da, o sė­dė­ti tė­ vams ant spran­do ir keik­ti sis­te­mą – ne­tgi ro­man­tiš­ka. Ir nė­ra ko kal­tin­ti jau­nų­jų be­dar­bių, kai net kai ku­r ie eko­no­m i­kos eks­ per­tai ne tik Lie­t u­vos, bet ir vi­sos Eu­ro­pos jau­n i­mą pra­de­da va­d in­t i pra­ras­tą­ja kar­ta. Jau­n i, iš­si­la­v i­nę, gra­ž ūs ir ne­rei­ka­lin­gi dar­bo rin­kai. Tik ar tik­rai to­kia ne­dar­bo tra­ge­di­ ja iš­ti­ku­si Lie­tu­vos jau­ną­ją kar­tą? Ar tik­rai tai sis­te­mi­nė ne­lai­mė, ar tie­siog tin­g i­nys­tė? Jei ti­kė­si­me darb­da­v iais, vis ma­ žiau jau­nų žmo­n ių dėl sva­jo­n ių dar­bo pa­si­ry­žę me­tus (o gal ir ne vie­nus) ne­š io­t i ka­vą ir už­d irb­t i gra­šius. Sva­jo­nės nu­k i­ša­mos į pa­ są­mo­nės už­ka­bo­r ius, nes už ka­ vos ne­šio­ji­mą Lon­do­no ba­re mo­ ka daug dau­g iau nei, tar­k i­me, ko­ kio­je nors rek­la­mos agen­t ū­ro­je Klai­pė­do­je. Ki­ta ver­tus, ne­vil­tis tur­būt už­kre­čia­ ma. Tė­vai kei­kia sis­te­mą ir emig­ruo­ ja, pa­do­riau­si pa­sii­ma vai­kus kar­tu. Jei vai­kus au­gi­na se­ne­liai, na­mie ir mo­k yk­lo­je jie gir­d i, kaip čia, Lie­tu­ vo­je, vis­kas be­vil­tiš­ka. Pen­si­nin­kai rau­da, mo­ky­to­jai strei­kuo­ja, prie jų pri­si­de­da ir dės­ty­to­jai, oriai kons­ta­ tuo­jan­tys, kad vi­sam švie­ti­mo sek­ to­riui pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la. „Mes, aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­ jai, aiš­k iai ma­to­me, kad bend­ras Lie­t u­vos moks­lei­v ių ži­n ių ly­g is ge­ro­kai nu­kri­to, pa­blo­gė­jo stu­di­jų ko­ky­bė, moks­las tar­nau­ja ne vals­ ty­bės eko­no­mi­kos ir vi­suo­me­nės ge­ro­vės kė­l i­mo tiks­lams, o vi­sos jė­gos me­ta­mos kie­k y­bi­n iams ro­ dik­l iams pa­ge­r in­t i, pa­v yz­d žiui, moks­l i­n ių straips­n ių, tu­r in­čių ci­ ta­vi­mo in­dek­sų, skai­čiui pa­di­din­ ti“, – to­k į mo­k y­to­jų strei­ką pa­lai­ kan­t į pra­ne­ši­mą iš­pla­t i­no Lie­t u­ vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jai. Tik ger­bia­m i mo­k y­to­jai ir dės­t y­ to­jai, ar ne be jū­sų pa­gal­bos Lie­tu­ vos jau­nų žmo­n ių ži­n ių ly­g is nu­ kri­to? Ar ne jūs prie­ši­na­tės per­ mai­noms, pa­vyz­d žiui, per­pus su­ ma­ž in­t i uni­ver­si­te­t ų skai­čių ma­ žy­tė­je Lie­tu­vo­je? Gal tai ir yra bū­ das su­ma­ž in­ti jau­ni­mo ne­dar­bą – vie­ni nor­ma­liai iš­mok­tų ama­to, o ki­ti tap­tų tik­rais moks­li­nin­kais. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Andriaus Deltuvos karikatūra

li­gat­vio da­lis daž­nai tam­pa la­bai sli­ di, ypač tam tik­ros kon­di­ci­jos oru. Jei­gu jau to­kiu me­cha­ni­niu bū­du va­ lo­mi ša­li­gat­viai, tai juos rei­kė­tų pa­ bars­ty­ti smė­liu. Nuo Nau­jų­jų me­tų su­tik­tu­vių grei­ tai bus praė­ję du mė­ne­siai. Kol ne­

bu­vo snie­go, dau­ge­ly­je mies­to vie­tų bu­vo ma­ty­ti te­be­si­vo­lio­jan­tys šam­ pa­no bu­te­liai, iš­mė­ty­ti tų su­tik­tu­vių pro­ga. Kai kur to­kie „su­ve­ny­rai“ nie­ kie­no ne­nu­ran­kio­ti iš­gu­li net iki ki­tų me­tų. Liūd­na, bet tai fak­tas. Vy­tas Ta­mo­šiū­nas

Klien­tai – ne cha­mai ir mu­ži­kai

K

ar­tais mėgs­ta­me pa­val­gy­ ti vie­no­je ait­riu au­ga­lu pa­ va­din­to­je pi­ce­ri­jo­je. Mais­ tas ne­blo­gas. Ap­tar­na­vi­mas ir­gi. Ap­si­lan­ky­tu­me daž­niau. Tik štai vie­nas da­ly­kas mums ten bai­siai ne­pa­tin­ka. Tai – gar­si mu­zi­ ka. Sup­ras­tu­me, jei­gu ji bū­tų to­kiu gar­su lei­džia­ma va­ka­re, bet ne pie­ tų me­tu. Tie­siog sun­ku su­si­šne­kė­ti, be to, var­gi­na. Juk taip no­rė­tų­si pa­

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Pui­kus meist­ras

Tu­riu so­do na­me­lį Di­tu­vo­je. Per di­ džiuo­sius šal­čius so­de su­ge­do fik­suo­ to ry­šio te­le­fo­nas. Iš­sik­vie­čiau meist­ rą ir apie ge­di­mą in­for­ma­vau „Teo“ ry­šio bend­ro­vę. Jau ki­tą die­ną su­ lau­kiau meist­ro – pui­kus, man­da­gus vy­ru­kas, pri­si­sta­tė Vid­man­tu. Nu­ va­žia­vęs į so­dą, jau su­ti­kau lau­kian­tį meist­rą. Po de­šim­ties mi­nu­čių ma­no te­le­fo­nas vėl vei­kė. Pak­lau­siau, kiek esu sko­lin­gas. Ta­čiau nu­ste­bau, kad to­kie ge­di­mai tai­so­mi ne­mo­ka­mai. J.Mit­ro­vas

Sli­dūs laip­tai – neį­vei­kia­mi

Ne pir­mus me­tus ten­ka lan­ky­tis vie­ no­je ka­vi­nė­je, ku­rio­je ren­gia­mi ge­ du­lin­gi pie­tūs. Pa­lai­do­jau ne vie­ną drau­gą. Šiais me­tais mi­nė­si­me bi­čiu­ lio mir­ties me­ti­nes, ta­čiau aš net ne­ be­no­riu ei­ti į šią ka­vi­nę, nes ne kar­tą pra­šiau ad­mi­nist­ra­ci­jos, kad pa­bars­ ty­tų smė­liu laip­te­lius. Man ir taip

pie­tau­ti ra­miai. Ga­li ir mu­zi­ka gro­ ti. Bet tik kaip fo­nas, ne­var­gi­nan­tis lan­ky­to­jų. Juk tarp jų yra ir kul­tū­ rin­gų žmo­nių, ne vien tik “cha­ma­ vo­ti mu­ži­kai”, ku­riems toks triukš­ mas pa­tik­tų. To­kia pat skus­ta­gal­vių jau­nuo­lių “kul­tū­ra” pa­si­žy­mi ir kai ku­rie mik­ roau­to­bu­sai. Sy­kį te­ko va­žiuo­ti au­to­ bu­su, ku­rio prie­ky­je vai­ruo­to­jas bu­vo įmon­ta­vęs di­džiu­lį gar­sia­kal­bį.

Na, ir tran­kė mums per sme­ge­nis. Iš­li­po­me kaip ap­svai­gę. Ypač tuo ste­bė­jo­si mū­sų drau­gai už­sie­nie­čiai. Sa­kė, pas juos toks te­ro­ras triukš­mu, o ypač vie­ša­ja­me trans­por­te, bū­tų neį­ma­no­mas. O ko­dėl pas mus tai lei­džia­ma? Ko­ dėl do­mi­nuo­ja neiš­si­la­vi­nu­sių, ne­ kul­tū­rin­gų mu­ži­kų ma­nie­ros? Ko­dėl jos mums pri­me­ta­mos?

sun­ku laip­te­liais lip­ti, o čia – ply­te­lės sli­džios, tu­rėk­lų nė­ra. Kaip pa­tek­ti į pa­sta­to vi­dų? Juk į ge­du­lin­gus pie­tus ren­ka­si dau­giau­sia se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, dau­ge­lis jau pa­si­rams­čiuo­ ja laz­de­lė­mis. Ta­čiau net ir jau­ni­mas pa­slys­ta, va, vie­nas vai­ki­nas ant tų laip­tų vos gal­vos ne­pra­sis­kė­lė. Man te­ko pa­slys­ti vie­no­je Veng­ri­jos par­ duo­tu­vė­je, par­da­vė­jai taip ėmė šo­ ki­nė­ti, kad bu­vo gra­žu žiū­rė­ti. Ten tvar­ka ge­le­ži­nė, jei žmo­gus su­si­ža­los, drau­di­mą mo­kės pa­tal­pų sa­vi­nin­kas. Ko­dėl pas mus taip ne­gal­vo­ja­ma apie žmo­nes? Pra­de­da­me gal­vo­ti tik tuo­ met, kai at­si­tin­ka ne­lai­mė.

Pės­tie­siems – iš­ban­dy­mų me­tas

Ta­ma­ra

Pui­kus Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas

„Švy­tu­rio“ are­no­je lan­kiau­si Va­sa­rio 16-osios pro­ga su­reng­ta­me mi­nė­ji­me. La­bai pa­ti­ko kon­cer­tas. Nuo­tai­ka bu­ vo pa­ki­li, pa­ste­bė­jau, kad to­kiam ren­ gi­niui vi­sai ne­rei­kia jo­kių fe­jer­ver­kų. Vi­si žmo­nės li­ko pa­ten­kin­ti. Dė­ko­ju ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams už pui­kius įspū­džius. Bu­vo la­bai gra­ži šven­tė, žmo­nės plo­jo at­si­sto­ję.

Vir­gis N.

Nors šauk cent­ri­nė­je mies­to aikš­tė­je – kur mū­sų mies­to at­sa­kin­gų as­me­ nų akys? Ši žie­ma, re­gis, ne sti­chi­nė ne­lai­mė. Ta­čiau sek­ma­die­nio va­ka­ rą Her­kaus Man­to gat­vė­je prie au­ to­bu­sų sto­te­lės ma­no aky­se par­vir­ to net ke­li žmo­nės. Ša­li­gat­viai bu­vo to­kie sli­dūs, kad ne vie­nas pės­čia­sis tu­rė­jo su­si­ža­lo­ti. Prie bu­vu­sio „Že­ mai­ti­jos“ ki­no teat­ro ir pa­ts iš­si­tie­ siau, lai­mė, kau­lų ne­su­si­lau­žiau. Per tą lai­ką, kol lau­kiau au­to­bu­so, par­ griu­vo dar du žmo­nės. Čia ša­li­gat­viai spe­cia­liai su­pro­jek­tuo­ti nuo­žul­niai į vie­ną pu­sę. Kaip ty­čia, dar taip sli­ du, tad ir griu­vi­nė­jo praei­viai vie­nas po ki­to. Pir­ma­die­nį to­kia pat pa­dė­tis bu­vo pės­čių­jų ta­ke tarp „Pem­pi­nin­ kų“ ir Ši­lu­tės plen­to. Le­das bliz­gė­ jo kaip stik­las. Snie­gas čia šią žie­mą bu­vo va­lo­mas ga­na ne­blo­gai, ta­čiau nie­kas ta­kų ne­bars­tė. Ma­čiau pa­ts, kaip žmo­nės ba­lan­suo­ja lyg cir­ke. Ar pir­ma­die­nis yra šven­tė tiems, ku­rie tu­ri dirb­ti ir pa­bars­ty­ti tuos ta­kus? Alf­re­das

Vy­tau­tas

Pa­ren­gė As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Š

ią žie­mą tiek snie­gas, tiek pa­ tys šal­čiai pa­si­ro­dė tik va­sa­rio mė­ne­sį, bet net ir vė­ly­vi šal­ čiai ga­li pri­da­ry­ti įvai­rių bė­dų ir pro­ble­mų. Štai ant mū­sų na­mo išo­ri­nių laip­ ti­nės du­rų pri­kli­ja­vau ran­ka pa­ra­šy­tą teks­tą, ra­gi­nan­tį die­ną ir va­ka­re už­ da­ry­ti du­ris iki ga­lo. Ta­čiau ke­le­tui jau­nų laip­ti­nės gy­ ven­to­jų tas ma­no „pla­ka­tas“ ne­pa­ da­rė jo­kio po­vei­kio, nes ir to­liau du­ ris ran­da­me pa­lik­tas at­vi­ras. Ne­gi ei­si su to­kiais ne­su­sip­ra­tė­liais muš­tis? Bet ne­gi ir lauk­si, kol su­trūks laip­ti­ nės ra­dia­to­rius ar vamz­dis? Bu­vau ge­ro­kai nu­ste­bin­tas ir mū­sų die­nų stu­den­tų ne­sup­ra­tin­gu­mo šiuo po­žiū­riu. Su rei­ka­lais per šal­čius te­ ko lan­ky­tis ke­liuo­se uni­ver­si­te­to kor­ pu­suo­se Įgu­los gat­vė­je. Ten net tre­ jas lau­ko du­ris ra­dau pra­vi­ras. Tu­riu pa­sta­bą ir dėl mies­to ša­li­ gat­vių va­ly­mo. Tech­ni­ka, su­pran­ta­ ma, grei­čiau nu­va­lo tuos ša­li­gat­vius, bet es­mė ta, kad po to me­cha­ni­nio ša­li­gat­vio „nu­lai­žy­mo“ nu­va­ly­ta ša­

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

KETVIRTADIENIS, vasario 23, 2012

MIESTAS

Pen­si­nin­kas sto­jo prieš A.Ku­bi­lių

Tė­vams už vai­kų ne­for­ ma­lų­jį švie­ti­ mą ga­li tek­ti mo­kė­ti dau­ giau. Ža­da­ ma di­din­ti mo­kes­čius už kai ku­ riuos už­siė­ mi­mus mu­zi­ kos mo­kyk­ lo­se, jau­ni­mo cent­ruo­se.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Dir­ban­tis pen­si­nin­kas Vi­tol­das Če­ pu­lis dėl su­ma­žin­tos pen­si­jos ke­ti­na į teis­mą pa­duo­ti mi­nist­rą pir­mi­nin­ ką And­rių Ku­bi­lių. Vy­ras sieks, kad Vy­riau­sy­bės va­do­vas bū­tų pa­trauk­ tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

„„Pla­nai: gi­ta­ros pa­mo­kos ga­li tap­ti vie­nos bran­giau­sių. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Vai­kų la­vi­ni­mas brangs Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Priž­gin­tie­nė tvir­ti­no, jog nu­sta­ty­ti nau­jus mo­ kes­čių dy­džius rei­kia dėl pa­si­kei­tu­ sios įsta­ty­mi­nės ba­zės. Anks­čiau įstai­gos pa­čios ga­lė­jo nu­si­sta­ty­ti bū­re­lių kai­nas. Da­bar tai tu­ri pa­da­ry­ti mies­to ta­ry­ba. Vie­no­di mė­ne­sio mo­kes­čiai už to­kius pat bū­re­lius tu­rė­tų bū­ti nu­ sta­ty­ti to pa­ties ti­po įstai­go­se. Ta pa­t i kai­n a bū­t ų tai­ko­m a Klai­pė­dos Je­ro­ni­mo Ka­čins­ko ir Klai­pė­dos Juo­zo Ka­ro­so mu­zi­kos mo­kyk­lo­se. Pa­vyz­džiui, už cho­ ri­nį dai­na­vi­mą abie­jo­se įstai­go­ se per mė­ne­sį rei­kė­tų mo­kė­ti po 35 li­tus. Vie­no­di mo­kes­čiai bū­tų nu­sta­ty­ ti ir už Klai­pė­dos moks­lei­vių sa­vi­ raiš­kos, Klai­pė­dos jau­ni­mo ir Klai­ pė­dos vai­kų lais­va­lai­kio cent­ruo­se or­ga­ni­zuo­ja­mus bū­re­lius. L.Priž­gin­tie­nė aiš­ki­no, jog įstai­ go­se kai ku­rie mo­kes­čiai šiek tiek sky­rė­si. Dėl jų dy­džių bu­vo dis­ku­ tuo­ja­ma su mo­kyk­lų ir cent­rų at­ sto­vais. „Su­si­tar­ti pa­vy­ko. Kai ku­rių už­ siė­mi­mų kai­nas te­ko pa­di­din­ti, kai ku­rių su­ma­žin­ti. Ta­čiau mo­kes­čio

pa­di­dė­ji­mas nė­ra di­de­lis – iki 5 li­ tų. Jei dėl dy­džio kil­da­vo smar­kūs gin­čai, to­kiais at­ve­jais siū­ly­da­vo­me nu­sta­ty­ti ma­žes­nį mo­kes­tį“, – pa­ sa­ko­jo ve­dė­ja. 30 li­tų dy­džio mo­kes­tį siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ir Klai­pė­dos Ado­mo Bra­ ko dai­lės mo­kyk­lo­je. Jei mies­to ta­ry­ba pri­tars, šis spren­di­mas įsi­ga­lios nuo rug­sė­ jo 1 d.

„Da­bar su­tar­tys yra pa­si­ra­šy­tos. No­ri­me, kad tė­vai su­si­pa­žin­tų su šia in­for­ma­ci­ja iš anks­to“, – tei­ gė ve­dė­ja. Klai­pė­dos me­ro pa­va­duo­to­jas, Ug­dy­mo ir jau­ni­mo rei­ka­lų ko­mi­ te­to, ku­rio po­sė­džio me­tu bu­vo svars­to­mas klau­si­mas, na­rys Vy­ tau­tas Če­pas tei­gė, jog mo­kes­čius pa­gal at­ski­ras ša­kas rei­kė­tų nu­sta­ ty­ti ir spor­to mo­kyk­lo­se.

Nu­ma­to­mos už­siė­mi­mų kai­nos mė­ne­siui Mu­z i­kos mo­kyk­lo­se:

„„sau­gaus eis­mo (au­to­mo­bi­liz­mo) –

„„cho­ri­nio dai­na­vi­mo – 35 li­tai

40 li­tų

„„akor­deo­no, liau­dies, pu­čia­mų­jų ir

„„sau­gaus eis­mo (1 aka­de­mi­nė val.

mu­ša­mų­jų, sty­gi­nių inst­ru­men­tų – 45 li­tai

pra­kti­nio au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mo mo­ ky­mo) – 25 li­tai

„„cho­reog­ra­fi­jos, for­te­pi­jo­no, gi­ta­ros,

„„in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų – 20 li­tų

džia­zi­nio dai­na­vi­mo – 55 li­tai

„„et­no­kul­tū­ros – 15 li­tų

„„iš­plės­ti­nio mu­zi­ki­nio ug­dy­mo – 70

„„tech­no­lo­gi­jų – 15 li­tų

li­tų

„„cho­reog­ra­fi­jos, šo­kio – 25 li­tai

Ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo cent­ ruo­se:

„„mu­zi­kos (gi­ta­ros) – 30 li­tų

„„gam­tos, eko­lo­gi­jos – 15 li­tų „„tech­ni­nės kū­ry­bos – 15 li­tų

mu­zi­ki­nio la­vi­ni­mo stu­di­jos ir kt.) – 20 li­tų

„„tu­riz­mo ir kraš­to­ty­ros – 15 li­tų

„„teat­ro, dra­mos – 15–20 li­tų

„„me­di­jos – 15 li­tų

„„dai­lės – 20 li­tų

„„sau­gaus eis­mo (mo­pe­dų, dvi­ra­čių)

„„kal­bos – 20 li­tų

– 15 li­tų

„„ki­tų – 15 li­tų

Pen­si­nin­ko nuo­mo­ne, tik A.Ku­bi­ lius at­sa­kin­gas už pen­si­jų dir­ban­ tiems pen­si­nin­kams su­ma­ži­ni­mą. 71-erių pa­lan­giš­kis į teis­mą ke­ti­ na kreip­tis su­lau­kęs Eu­ro­pos žmo­ gaus tei­sių teis­mo Stras­bū­re spren­ di­mo. „Ne­sup­ran­tu, ko­dėl A.Ku­bi­liui nie­kas nei­ni­ci­juo­ja ap­kal­tos dėl pen­si­jų dir­ban­tiems pen­si­nin­kams su­ma­ži­ni­mo. Jis ži­no­jo, kad pi­ni­ gus ati­mi­nė­ja iš žmo­nių ne­tei­sin­ gai, nu­si­žen­gė Kons­ti­tu­ci­jai, vyk­ dė pen­si­nin­kų ge­no­ci­dą, su­lau­žė prie­sai­ką. Ne­pai­sant vis­ko, ty­la“, – pik­ti­no­si pa­lan­giš­kis. V.Če­pu­lio nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je ap­kal­ta ini­ci­juo­ja­ma ir už ma­žes­ nius nu­si­žen­gi­mus: „Vie­nas Sei­mo na­rys tik sve­ti­mą bal­sa­vi­mo kor­te­lę kyš­te­lė­jo, ir jau ap­kal­ta. To ne­pa­ly­ gin­si su A.Ku­bi­liaus pa­da­ry­ta ža­la pen­si­nin­kams. Juk tiek nu­skriaus­ tų žmo­nių yra“. Pa­lan­giš­kis įsi­ti­ki­nęs, jog dir­ ban­tiems pen­si­nin­kams nu­brauk­ tas pen­si­jas rei­kė­tų grą­žin­ti ne iš Vals­ty­bės biu­dže­to, o iš Sei­mo na­ rių, ku­rie pa­si­sa­kė už to­kį spren­di­ mą, ki­še­nės. V.Če­pu­lis ko­vą dėl su­ma­žin­tos pen­si­jos pra­dė­jo dau­giau nei prieš me­tus. Vy­ras krei­pė­si į teis­mą, bet jo skun­das bu­vo at­mes­tas. Pa­lan­ giš­kis taip pat pa­gal­bos pra­šė Pre­

zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, Sei­mo pir­mi­nin­kės Ire­nos De­gu­ tie­nės, tei­sin­gu­mo mi­nist­ro Re­ mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus, So­cia­li­nės ap­ sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau vy­ras ti­ki­no, kad vis­kas vel­tui. At­sa­ky­muo­se bu­vo nu­ro­dy­ ta, kad pen­si­ja su­ma­žin­ta tei­sė­tai. „Pik­čiau­sia, kad ta­da nie­kas ne­ krei­pė dė­me­sio į tuo­me­tį Kons­ ti­tu­ci­nio Teis­mo išaiš­ki­ni­mą, jog dir­ban­tiems pen­si­nin­kams pen­si­ jos su­ma­žin­tos nea­dek­va­čiai, pa­ly­

Vi­tol­das Če­pu­lis:

Ne­sup­ran­tu, ko­dėl A.Ku­bi­liui nie­kas nei­ ni­ci­juo­ja ap­kal­tos dėl pen­si­jų dir­ban­tiems pen­si­nin­kams su­ma­ ži­ni­mo.

gin­ti su ki­tais pen­si­nin­kais“, – tei­ gė pa­lan­giš­kis. Ne­su­lau­kęs pa­gal­bos, pa­lan­ giš­kis ža­dė­jo at­si­sa­ky­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės ir pra­šy­ti prie­globs­čio Ru­si­jo­je. Ta­čiau V.Če­pu­lis krei­pė­si ir į Eu­ ro­pos žmo­gaus tei­sių teis­mą. Vy­ ras pra­šo, kad jam iš vals­ty­bės bū­tų pri­teis­ta mo­ra­li­nė ža­la. Iš Stras­bū­ ro pa­lan­giš­kis su­lau­kė at­sa­ky­mo, kad jo skun­das priim­tas svars­ty­ti. Vy­ro bu­vo pa­pra­šy­ta pa­teik­ti pa­ pil­do­mos in­for­ma­ci­jos. „Lie­tu­vo­je tei­sy­bės ne­su­ra­si. To­ dėl krei­piau­si į Stras­bū­rą. Iš­siun­ čiau me­džia­gą. Lauk­siu, kas bus to­liau“, – tei­gė pen­si­nin­kas.

„„mu­zi­kos (vo­ka­lo, dai­nos stu­di­jos,

„„Ne­nu­si­lei­džia: pa­lan­giš­kis lau­kia Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių teis­mo

spren­di­mo ir ke­ti­na im­tis to­les­nių veiks­mų.Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.


8

KETVIRTADIENIS, vasario 23, 2011

Miestas

Ge­le­žin­ke­li­nin­kai ne­be­no­ri til­to Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Ge­le­žin­ke­lį uos­ta­mies­ty­je plės­ti nu­ma­čiu­si bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­ le­žin­ke­liai“ sa­vi­val­dy­bei siū­lo pe­ rim­ti pės­čių­jų til­tą. Mies­to val­džia svars­to, ar jai rei­ka­lin­gas toks tur­ tas, ku­rio iš­lai­ky­mas bran­giai at­ siei­na. No­ri aiš­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų

Uos­ta­mies­čio va­do­vai bu­vo su­si­ti­ kę su ge­le­žin­ke­li­nin­kų at­sto­vais ir ap­ta­rė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo ga­li­my­bes. Ja sie­kia­ma laips­niš­kai op­ti­mi­zuo­ti ge­le­žin­ke­ lių veik­lą bei su­ma­žin­ti ir kom­pen­ suo­ti su pa­sta­rą­ja su­si­ju­sias pa­sek­ mes ap­lin­kai. Kol bus su­de­rin­ta su­tar­tis, ren­ gia­ma­si pa­si­ra­šy­ti ke­ti­ni­mų pro­to­ ko­lą. Pas­ta­rą­jį bai­gia­ma reng­ti. Šis do­ku­men­tas bus pri­dė­tas prie že­mės skly­po nuo P.Li­dei­kio gat­ vės iki šiau­ri­nės mies­to ri­bos bei jo gre­ti­my­bių de­ta­lio­jo pla­no kon­ cep­ci­jos, ku­ri bus svars­to­ma ar­ti­ miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­ je. Ple­čiant ge­le­žin­ke­lį, nu­ma­to­ma iš­kirs­ti da­lį Gi­ru­lių miš­ko. „Ta­ry­bos na­riai pa­brė­žė, kad ge­ le­žin­ke­li­nin­kų įsi­pa­rei­go­ji­mai tu­ rė­tų bū­ti aiš­kūs. Bend­ra­dar­bia­vi­mo gai­res ta­ry­bos na­riai no­rė­jo ma­ty­ ti anks­čiau. Tad ren­gia­me ke­ti­ni­ mų pro­to­ko­lą, ku­rį pa­si­ra­šys abi pu­sės“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos sa­vi­ val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ju­di­ta Si­mo­na­vi­čiū­tė. Pra­šo su­re­mon­tuo­ti sto­tį

Pa­gal su­si­ta­ri­mą mies­to sa­vi­val­dy­ bė įmo­nei „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ įsi­pa­rei­go­tų teik­ti vi­so­ke­rio­pą pa­ gal­bą, de­rin­ti vi­sus su jos pro­jek­ tais su­si­ju­sius do­ku­men­tus mi­ni­ ma­liais ter­mi­nais. Taip pat iš­duo­ti pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gas Pauos­čio ke­ly­no re­konst­ ruk­ci­jos pro­jek­tui per pen­kias dar­ bo die­nas, kai mies­to ta­ry­ba pa­ tvir­tins de­ta­lio­jo pla­no kon­cep­ci­ją ir bus pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­ mo su­tar­tis. Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­ liai“ įsi­pa­rei­go­tų per de­šimt me­tų vi­siš­kai su­tvar­ky­ti sto­ties pa­grin­

di­nį ir Pauos­čio ke­ly­nus, da­lį sto­ ties per­duo­dant sa­vi­val­dy­bei. Įmo­nė sa­vo lė­šo­mis tu­rė­tų at­ lik­ti Klai­pė­dos ge­le­žin­ke­lio maz­go veik­los ir plėt­ros iki 2020 m. ga­li­ my­bių stu­di­ją, sie­kiant su­ma­žin­ti kro­vos apim­tis uos­ta­mies­čio ge­le­ žin­ke­lio sto­ty­je. Taip pat įreng­ti gar­są slo­pi­nan­ čias sie­ne­les Gi­ru­liuo­se ir Ge­le­žin­ ke­lio gat­vė­je bei ge­le­žin­ke­lio via­ du­ką ties pie­ti­ne Gi­ru­lių da­li­mi, su­re­mon­tuo­ti Gi­ru­lių sto­ties pa­ sta­tą su tua­le­tu.

20 „Old ci­ty“ kvie­čia švęsti „„Švęs: „Old ci­ty“ vai­ki­nai gru­pės gim­ta­die­nio kon­cer­te ža­da mu­zi­ki­nių staig­me­nų.

– tiek tūkst litų per mėnesį kainuoja pėsčiųjų tilto eksploatacija. Vie­to­je bė­gių – skve­ras

Įmo­nė įsi­pa­rei­go­tų at­so­din­ti ple­ čiant ge­l e­ž in­ke­l į iš­k irs­t us me­ džius ki­to­je mies­to vie­to­je. Tai bu­vo nu­ma­ty­ta pa­da­ry­ti Ši­lu­tės plen­te. Anot J.Si­mo­na­vi­čiū­tės, įmo­nė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ne­prieš­ ta­rau­ja dėl me­džių at­so­di­ni­mo, ta­čiau iš­ki­lo tei­si­nių da­ly­kų. Tad bend­ro­vė pra­šo me­džius leis­ti at­ so­din­ti jos te­ri­to­ri­jo­je. „Jei re­konst­ruk­ci­jos me­tu sto­ty­ je su­ma­žės bė­gių, me­džius įmo­nė siū­lo at­so­din­ti vie­to­je jų ir įreng­ti skve­rus“, – tei­gė di­rek­to­rė. Grei­čiau­siai dau­giau­sia dis­ku­si­jų su­kels įmo­nės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ ke­liai“ siū­ly­mas mies­to sa­vi­val­dy­ bei pe­rim­ti pės­čių­jų til­tą. Žie­mą jo ap­švie­ti­mui ir šil­dy­mui iš­lei­džia­ma apie 20 tūkst. li­tų per mė­ne­sį. „Iš­ky­la klau­si­mas, ar mums rei­ kia to­kio tur­to. Ma­nau, kad už til­ to iš­lai­ky­mą tu­rė­tų mo­kė­ti bend­ ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Dėl šio klau­si­mo dar kal­bė­si­me“, – pa­ brė­žė di­rek­to­rė.

Sep­ty­nių vai­ki­nų gru­pė „Old ci­ty“ tre­čią­jį sa­vo gim­ta­die­nį švęs bi­čiu­lių ir ger­bė­jų bū­ry­je. Šian­dien „Kur­piuo­se“ jie ža­da kaip rei­kiant pa­si­links­min­ti. Pro­fe­sio­na­lių mu­zi­kan­tų gru­pė, gro­jan­ti tra­di­ci­nio džia­zo ir ro­ko kū­ri­nius, mu­zi­ki­nę veik­lą pra­dė­jo 2009-ųjų va­sa­rį. „Vi­si sep­ty­ni esa­me skir­tin­gos as­me­ny­bės, bet mus vie­ni­ja bend­ ros mu­zi­ki­nės idė­jos. Esa­me tar­si vie­na šei­ma. Kar­tu gro­ja­me, kar­tu lei­džia­me lais­va­lai­kį. Dar ne­spė­ jo­me vie­ni ki­tiems at­si­bos­ti“, – džiau­gė­si prieš dve­jus me­tus prie gru­pės pri­si­jun­gęs vo­ka­lis­tas Do­ na­tas. Ka­dan­gi gru­pės re­per­tua­re pui­ kiai de­ra skir­tin­gų žan­rų ir sti­lių mu­zi­kos kū­ri­niai, klau­sy­to­jų ra­ tas taip pat pa­ts įvai­riau­sias. At­ li­kė­jai nuo­la­tos ieš­ko ne­stan­dar­ti­ nių, įdo­mes­nių, ori­gi­na­lių mu­zi­kos pa­tei­ki­mo pub­li­kai bū­dų. „Dau­ge­lis mums sa­ko, kad gru­ pės pa­va­di­ni­mas nea­ti­tin­ka mū­sų el­ge­sio sce­no­je, nes mū­sų pa­si­ro­ dy­mai ku­pi­ni ener­gi­jos“, – juo­kė­ si vai­ki­nai. Daž­niau­siai gru­pė „Old ci­ty“ gro­ja klu­buo­se ar­ba pri­va­čiuo­se

a.aleksejunaite@kl.lt

Uos­ta­mies­ty­je smar­kiai išau­gus ava­ri­jų ir žu­vu­sių­jų skai­čiui, Klai­ pė­dos mies­to val­džia svars­to ko grieb­tis, kad eis­mas mies­te tap­tų sau­ges­nis.Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Mu­zi­ki­nių staig­me­ nų „Old ci­ty“ vai­ki­nai ža­da ir per gru­pės tre­jų me­tų gim­ta­die­ nio kon­cer­tą.

Gru­pės ini­cia­ty­va su­reng­ti pro­ jek­tai pa­gal Ji­mi’o Hend­ri­xo bei „Red Hot Chi­li Pep­pers“ gru­pės kū­ry­bą. Kiek­vie­ną kar­tą sten­gia­ ma­si kaž­kuo nu­ste­bin­ti sa­vo klau­ sy­to­jus, pa­teik­ti nau­jos pro­gra­mos, ku­rią vis to­bu­li­na gru­pės aran­žuo­

to­jai Kęs­tu­tis Kaš­tau­nas ir Vi­das Sau­dar­gis. Mu­zi­ki­nių staig­me­nų „Old ci­ ty“ vai­ki­nai ža­da ir per gru­pės tre­ jų me­tų gim­ta­die­nio kon­cer­tą. Pir­mo­je pro­gra­mos da­ly­je mu­ zi­kan­tai at­liks kū­ri­nius iš sa­vo re­ per­tua­ro, ant­ro­je – po ke­le­tą kū­ ri­nių su­gros šven­tės sve­čiai, ku­rių pla­nuo­ja­ma su­lauk­ti ga­na daug. Gru­pei „Old ci­ty“ sce­no­je tal­kins mu­zi­kos gru­pės „Blue Fun“, „AC/ DC LT“ pro­jek­tas, at­li­kė­ja Edi­ta Bod­ro­vai­tė su gru­pe „Soft &Easy“, gru­pė „Ar­ro­gan­tics“, „Flyer“ bei ki­tos. „Mes tie­siog no­ri­me mu­zi­ki­nės šven­tės sau, mu­zi­kan­tams, sa­ vo klau­sy­to­jams, drau­gams, sa­vo mies­tui. Pak­vie­si­me ke­le­tą mu­zi­ kan­tų drau­gų, su ku­riais pa­gro­si­me ke­le­tą kū­ri­nių. Svar­biau­sia mums – pa­mu­zi­kuo­ti ir pa­bū­ti kar­tu“, – šyp­so­jo­si Ta­das. Kas? „Old ci­ty“ gim­ta­die­nis. Kur? Džia­zo klu­be „Kur­piai“. Ka­da? Va­sa­rio 23 d. 21 val.

Dėl sau­gaus eis­mo – pa­siū­ly­mai As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

„„Ob­jek­tas: pės­čių­jų til­tą per ge­le­žin­ke­lį no­ri­ma per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei.

va­ka­rė­liuo­se. Ta­čiau sa­vo mu­zi­ki­ nė­je is­to­ri­jo­je gru­pė ga­li di­džiuo­tis ir di­des­niais pa­si­ro­dy­mais. Pa­sak Do­na­to, ko­man­dai te­ko tal­kin­ ti Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro ba­ le­to tru­pei Ry­go­je, taip pat iš­li­kę sma­gūs įspū­džiai iš „Grock“ fes­ ti­va­lių.

Per­nai Klai­pė­dos mies­te eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 9 žmo­nės, kai už­ per­nai – 6. „Dau­giau­sia ne­lai­mių už­fik­suo­ta pa­bai­go­je. Pag­rin­di­nė prie­žas­tis – tam­siu pa­ros me­tu vai­ruo­to­jai ne­ bu­vo ati­dūs, o pės­tie­ji ne­no­riai ne­ šio­ja švie­są at­spin­din­čius ženk­lus“, – ti­ki­no Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro Ad­mi­ nist­ra­ci­nės veik­los po­sky­rio vir­ši­ nin­kas Min­dau­gas Džer­mei­ka. Ki­ta ava­ri­jų prie­žas­ti­mi pa­rei­gū­ nai įvar­di­jo blo­gai ap­švies­tas mies­ to gat­ves ir ypač pės­čių­jų pe­rė­jas.

„Mū­sų ma­ny­mu, bū­tų tiks­lin­ga pa­pil­do­mai ap­švies­ti pe­rė­jas bei jas pa­ženk­lin­ti įspė­ja­mai­siais ženk­ lais“, – sa­kė M.Džer­mei­ka. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio de­par­ta­men­to va­do­vas Liud­ vi­kas Dū­da ti­ki­no, kad šiais me­ tais mies­to biu­dže­tas su­ma­žin­tas, ta­čiau eis­mo sau­gu­mo ge­rin­ti bus skir­ta 8,3 mln. li­tų. „Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, no­rint pa­pil­do­mai ap­švies­ti pės­ čių­jų pe­rė­jas, rei­kė­tų 600 tūkst. li­tų, o biu­dže­tas su­ma­žin­tas net 21 pro­c.“, – kal­bė­jo L.Dū­da. Pa­rei­gū­nai at­krei­pė mies­to va­do­ vų dė­me­sį į tai, kad eis­mo sau­gu­mo kont­ro­lei ženk­lios nau­dos duo­da sta­cio­na­rūs grei­čio ma­tuok­liai. „Per­nai ma­tuok­liai už­fik­sa­vo 43 pro­c. dau­giau pa­žei­di­mų, nei už­ per­nai. Nors ir bau­dų išieš­ko­mos su­mos sie­kia mi­li­jo­nus, ta­čiau,

mū­sų ma­ny­mu, ver­tė­tų su­grįž­ti prie ba­lų sis­te­mos, ku­ri nors šiek tiek tram­dy­tų tai­syk­lių ne­si­lai­ky­ ti mėgs­tan­čius vai­ruo­to­jus“, – ti­ ki­no M.Džer­mei­ka. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas, Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Via­ čes­la­vas Kar­ma­no­vas pa­ste­bė­jo, jog kas­met 233 tūkst. li­tų už grei­ čio ma­tuok­lių prie­žiū­rą mo­kė­ju­si sa­vi­val­dy­bė nuo šių me­tų ne­ga­lės pre­ten­duo­ti į šių ma­tuok­lių už­fik­ suo­tų ir išieš­ko­tų bau­dų da­lį. „Mo­ka­me mes, o pi­ni­gai by­ra į vals­ty­bės biu­dže­tą. Siū­lė­me Vi­ daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pe­rim­ti šių ma­tuok­lių iš­lai­ky­mą, ta­čiau ga­ vo­me nei­gia­mą at­sa­ky­mą. Tas pa­ ts li­ki­mas lau­kia ir mies­tą ste­bin­čių 57 vaiz­do ka­me­rų. Jos mums kai­ nuo­ja 600 tūkst. li­tų per me­tus“, – sa­kė V.Kar­ma­no­vas.


9

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

aktualijos Ke­lei­vis – prieš vai­ruo­to­ją

Ne­su­lau­kia ži­nios iš sū­naus

Iš­tuš­ti­no ban­ko są­skai­tas

Po­li­ci­nin­kai su­lai­kė 21 m. Ed­vi­ ną T., ku­ris va­sa­rio 16-ąją mies­ to marš­ru­ti­nia­me au­to­bu­se ne­ pir­ko bi­lie­to. Gir­tą, be­si­kei­kian­tį ke­lei­vį su­draus­mi­nęs 61 m. vai­ ruo­to­jas pa­ty­rė smur­tą. Ke­lei­vis nuė­mė ge­ro­kai vy­res­niam vai­ ruo­to­jui aki­nius ir tris­kart smo­ gė į vei­dą. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ir ap­klaus­tas.

Prieš be­veik po­rą me­tų į Ang­li­ ją dirb­ti iš­vy­kęs klai­pė­die­tis Vai­ do­tas Bi­ki­nas il­gą lai­ką ne­su­si­ sie­kia su ar­ti­mai­siais. 1979 m. gi­męs vy­ras bu­vo ap­si­sto­jęs Bran­don mies­te. Ką nors ži­nan­ čių apie V.Bi­ki­no bu­vi­mo vie­tą ar li­ki­mą pra­šo­ma pa­skam­bin­ti jo ieš­kan­tiems pa­rei­gū­nams tel. 354 164 ar­ba 112.

64 m. klai­pė­die­tė pa­ti­kė­jo, kad pa­de­da fi­nan­si­nius nu­si­ kal­ti­mus ti­rian­tiems pa­rei­gū­ nams ir pa­sa­kė slap­tus sa­vo ban­ko są­skai­tos ko­dus. Suk­ čiai iš jos pa­gro­bė 8 tūkst. li­tų. Ki­tas 81 m. klai­pė­die­tis sa­vo są­skai­to­je pa­si­ge­do 19 tūkst. li­tų, ku­riuos kaž­kas vo­gė ke­tu­ rias die­nas.

G.Ei­ni­kiui bai­gė­si drau­di­mas vai­ruo­ti Ko­kai­no šlei­fu pa­žy­mė­ta ava­ri­ja 2006-ai­ siais iš­gar­sė­jęs krep­ši­nin­kas Gin­ta­ras Ei­ni­kis ne­tru­kus vėl sės prie au­to­mo­bi­lio vai­ro. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Ta­čiau Klai­pė­dos gat­vė­se G.Ei­ni­ kį vai­ruo­to­jai iš­vys dar ne­grei­tai – krep­ši­nin­ko lau­kia kur­sai ir vai­ra­ vi­mo eg­za­mi­nas. „Tu­rė­siu net kaž­ko­kius kur­sus iš­ klau­sy­ti apie al­ko­ho­lio ža­lą. Dar tik aiš­ki­nuo­si, ko­kia čia tvar­ka ir ką tu­riu pa­da­ry­ti, kad at­gau­čiau vai­ ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą“, – dien­raš­ čiui tei­gė aukš­taū­gis.

Tikrai man reiks laikyti vairavimo egzaminus iš naujo? Oho! Nors ava­ri­ja įvy­ko 2006-ai­siais, ofi­cia­liai G.Ei­ni­kis vai­ruo­to­jo pa­ žy­mė­ji­mo ne­te­ko 2008-ųjų va­sa­ rį, kai bai­gė­si teis­mų ma­ra­to­nas dėl su­kel­to eis­mo įvy­kio. „Nau­jos pa­tai­sos, pa­gal ku­rias rei­kia iš nau­jo lai­ky­ti vai­ra­vi­mo

eg­za­mi­nus, ma­no ži­nio­mis, ga­lio­ja tiems, ku­rie vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­te­ko po 2008-ųjų lie­pos 1-osios, o man atim­ta tei­sė vai­ruo­ti 2008ųjų va­sa­rį. Tad ir ne­ži­nau, kaip man elg­tis“, – ti­ki­no G.Ei­ni­kis. „Nuo 2008-ųjų m. lie­pos 1 d. įsi­ ga­lio­jo įsta­ty­mo pa­tai­sa, kad vai­ ruo­to­jams, ku­riems atim­ta tei­ sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus, įves­ti pa­ pil­do­mi mo­ky­mai. Tai yra bend­ ra­sis mo­ky­mo kur­sas, ku­ris trun­ka dvi aka­de­mi­nes va­lan­das“, – tei­gė įmo­nės „Re­git­ra“ Klai­pė­dos fi­lia­lo va­do­vas Sau­lius Bu­di­nas. Pa­sak S.Bu­di­no, to­kių vai­ruo­to­jų lau­kia dar vie­na aka­de­mi­nė va­lan­ da, ku­rios me­tu vai­ruo­to­jas tu­rės iša­na­li­zuo­ti pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį, jo prie­žas­tis ir at­sa­ko­my­bę. „To­liau to­kio vai­ruo­to­jo lau­kia ne trum­pes­nis nei pu­sės va­lan­dos vai­ra­vi­mo ge­bė­ji­mų tes­tas. Taip pat stab­dy­mo pro­ce­so tes­tas“, – įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus var­di­jo S.Bu­di­nas. Vi­sus šiuos kur­sus uos­ta­mies­ty­ je ga­li­ma iš­klau­sy­ti dvie­jo­se vie­to­

„„Tei­sė: vai­ro iš­siil­gęs G.Ei­ni­kis, prieš sės­da­mas į au­to­mo­bi­lį, tu­rės iš­klau­sy­ti kur­sus ir per­lai­ky­ti vai­ra­vi­mo

eg­za­mi­ną. 

se – Dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­re ir pri­va­čio­je vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je. „Jei vai­ra­vi­mo tei­sė bu­vo atim­ ta iki 2004-ųjų va­sa­rio 14 d., per­ lai­ky­ti eg­za­mi­no ne­rei­kia. Vi­sais ki­tais at­ve­jais vai­ruo­to­jai tu­rės „Re­git­ro­je“ per­lai­ky­ti teo­ri­jos ir

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

pra­kti­kos eg­za­mi­nus“, – tvir­ti­no S.Bu­di­nas. Prieš pa­si­ro­dant „Re­ git­ro­je“, bus pri­va­lu pa­teik­ti me­ di­ci­ni­nę pa­žy­mą. „To­kių per­lai­kan­čių­jų eg­za­mi­nus yra ga­na daug. To­kia yra tvar­ka. Jei eg­za­mi­nas iš­lai­ky­tas sėk­min­gai,

be­lie­ka nuei­ti į po­li­ci­ją ir at­siim­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą“, – ti­ki­no S.Bu­di­nas. Visą šią tvarką sužinojęs krepšininkas G.Einikis, nustėro. „Tikrai man reiks laikyti vairavi­ mo egzaminus iš naujo? Oho!“, – stebėjosi krepšininkas.

Ma­rio­se ras­ti įkal­čiai Smū­gis dar trims „taš­kams“ Dai­va Ja­naus­kai­tė

Dai­va Ja­naus­kai­tė

su­tuok­ti­niams tiek­da­vo De­ni­sas K. Šis jo par­si­vež­da­vo iš Šiau­lių.

Kur­šių ma­rio­se, ne­to­li Tarp­tau­ti­ nės per­kė­los, na­rai ap­ti­ko dar vie­ ną mo­tin­žu­džio Ai­do Pau­la­vi­čiaus iš­mes­tą la­ga­mi­ną su daik­ti­niais nu­si­kal­ti­mo įro­dy­mais.

Narp­lio­da­mi nar­ko­ti­kų pre­ky­bos „taš­kų“ veik­lą, uos­ta­mies­čio pa­ rei­gū­nai de­mas­ka­vo ne tik kvai­ ša­lų par­da­vė­jus, bet ir tie­kė­jus bei bū­rį var­to­to­jų.

Gau­da­vo ir me­ta­do­no

Va­sa­rio 22-ąją prieš­piet ne­to­li tos vie­tos, kur pir­ma­die­nį grei­to­jo rea­ ga­vi­mo bū­rio “Aras” na­rai ra­do la­ ga­mi­ną su nu­žu­dy­to­sios gal­va, va­ kar ras­tas dar vie­nas la­ga­mi­nas. Ja­me bu­vo kru­vi­ni sku­du­rai, ke­li bui­ti­niai pei­liai, vir­tu­vi­nis kir­vu­ kas bei ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris. Nu­si­kal­ti­mą ti­rian­tys pa­rei­gū­nai jau tu­ri vi­sus pa­grin­di­nius įkal­čius ir kal­tės įro­dy­mus. Iš bu­to, ku­ria­me gy­ve­no nu­žu­ dy­to­ji mo­te­ris, din­go jos bū­si­moms ves­tu­vėms įsi­gy­ti auk­si­niai žie­dai bei ke­li mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nai. Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad vie­ną te­le­fo­ną bei žie­dus A.Pau­la­vi­čius par­da­vė lom­bar­de, o ki­tą te­le­fo­ną su­dau­žė. Dėl to, kas yra kal­ti­nin­kas, abe­jo­nių ne­bė­ra. Vie­nin­te­lis da­ly­

Net­ru­kus Klai­pė­dos mies­to apy­ lin­kės teis­mą pa­sieks by­la, ku­ rio­je į tei­sia­mų­jų suo­lą sės 13 žmo­nių. Dar trys kal­ti­nin­kai yra pa­si­slė­pę, tad jų at­žvil­giu by­los su­stab­dy­tos. Rea­guo­da­mi į skun­dus, uos­ta­ mies­čio Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­ mu­mo ty­ri­mo biu­ro pa­rei­gū­nai pra­dė­jo tir­ti su­tuok­ti­nių Ilo­nos ir Ro­lan­do B. ne­tei­sė­tą veik­lą. Ši­lu­ tės plen­to 44 na­me gy­ve­nan­ti po­ ra, pa­sak na­mo gy­ven­to­jų pra­ne­ ši­mų, lai­kė nar­ko­ti­kų par­da­vi­mo „taš­ką“. Bū­ta įta­ri­mų, kad šei­mos gal­va pa­ts bu­vo įklim­pęs į kvai­ša­ lų var­to­ji­mą. Pa­rei­gū­nai su­lai­kė ke­lis nuo­la­ti­ nius pir­kė­jus ir su­se­kė, kad he­roi­ną

d.janauskaite@kl.lt

d.janauskaite@kl.lt

Pre­kia­vo su­tuok­ti­niai

„„Ty­ri­mas: ne vie­ną mė­ne­sį už­truks,

kol taps ži­no­ma, ar įta­ria­ma­sis A.Pau­la­vi­čius yra pa­kal­ti­na­mas.

kas, jau­di­nan­tis ne tik pa­rei­gū­nus, bet ir vi­są vi­suo­me­nę – ar A.Pau­ la­vi­čius pa­kal­ti­na­mas. Tai tu­rė­ tų paaiš­kė­ti po ke­lių mė­ne­sių, kai Ute­nos psi­chiat­rai iš­tirs vie­nin­te­lio įta­ria­mo­jo psi­chi­nę svei­ka­tą. Ant­ra­die­nį au­kos ar­ti­mie­ji ofi­cia­ liai at­pa­ži­no mo­ters gal­vą. Lau­kia­ma spe­cia­lis­tų iš­va­dų dėl mo­ters nu­žu­ dy­mo me­cha­niz­mo bei mir­ties prie­ žas­ties. Kar­tą šiuo klau­si­mu eks­ per­tai jau pa­si­sa­kė. Jų įsi­ti­ki­ni­mu, smū­gio ap­svai­gin­ta mo­te­ris bu­vo gy­va, kai sū­nus jai nu­pjo­vė gal­vą.

Drau­ge su Šiau­lių po­li­ci­nin­kais klai­pė­die­čiai pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad De­ni­sui K. kvai­ša­lus tie­kė vie­ tos gy­ven­to­ja An­ri­ka Š. Mo­ters na­muo­se ap­tik­tas vi­sas san­dė­lis įvai­riau­sių nar­ko­ti­kų, tarp ku­rių bu­vo ir ra­mi­na­mie­ji vais­tai bei nar­ko­ma­nų gy­dy­mui nau­do­ja­ mas me­ta­do­nas. Įta­ria­ma, kad me­ ta­do­no mo­te­ris su­kau­pė pa­de­da­ma nar­ko­ma­ni­jos pre­ven­ci­jos pro­gra­ mo­je da­ly­vau­jan­čių nar­ko­ma­nų. Mat šį pre­pa­ra­tą pa­pras­tai pri­ klau­so­mi nuo nar­ko­ti­kų as­me­nys tu­ri su­var­to­ti gy­dy­mo įstai­go­je, ta­ čiau dėl li­gos ne­ga­lin­tiems vaikš­ čio­ti li­go­niams jo duo­da­ma dau­ giau, kad už­tek­tų il­ges­niam lai­kui. Klai­pė­dos „taš­kuo­se“ me­ta­do­no pa­rei­gū­nai iki šiol ne­bu­vo ap­ti­kę. Ra­do ki­tus tie­kė­jus

Kai po­li­ci­nin­kai de­mas­ka­vo šiau­lie­tę bei klai­pė­die­tį ir juos suė­mė, Ši­lu­tės plen­te gy­ve­nan­tys su­tuok­ti­niai li­ko

lais­vė­je. Ta­čiau gre­sian­ti baus­mė jų neiš­gąs­di­no, ne­tru­kus nar­ko­ma­nai vėl pra­dė­jo vars­ty­ti jų na­mų du­ris. Net­ru­ko paaiš­kė­ti, kad Ilo­na ir Ro­lan­das B. ra­do nau­ją tie­kė­ją. Juo pa­si­ro­dė be­sąs su ma­ši­nų va­gys­ tė­mis bei bru­ta­liais nu­si­kal­ti­mais sie­ja­mas Ai­va­ras L. Pa­rei­gū­nai jau anks­čiau bu­vo ga­vę ži­nių, kad šis vy­ras pel­no­si ir iš nar­ko­ti­kų. Bet kas­kart kri­ti­niu mo­men­tu vis pa­ spruk­da­vo į už­sie­nį. Šį kar­tą pa­rei­gū­nai su­pra­to, kad apie su­tuok­ti­nius for­muo­ja­si nau­ja nar­ko­ti­kų pre­kei­vių gru­puo­tė. Prie jos pri­si­šlie­jo dar vie­nas po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mas as­muo Dai­nius S. Paaiš­kė­jo, kad šie vy­rai tie­kė kvai­ša­lus dar dviem taš­kams Ši­lu­ tės plen­to 8-ame bei Tai­kos pro­ spek­to 49-ame na­muo­se. Su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ja bu­vo sėk­ min­ga. By­lo­je še­ši as­me­nys įvar­di­ ja­mi kaip nar­ko­ti­kų pir­kė­jai ir var­ to­to­jai ir de­šimt – kaip pla­tin­to­jai. Klai­pė­die­tis Va­si­li­jus L. su­ge­bė­ jo į šį nu­si­kals­ta­mą vers­lą įsi­trauk­ ti at­lik­da­mas baus­mę pa­tai­sos na­ muo­se.


10

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

klaipėdos verslas Pa­da­lys te­ri­to­ri­ją

Kvie­čia į se­mi­na­rą

Ge­ro­ji pra­kti­ka

Va­kar Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­ jun­gos Klai­pė­dos ar­chi­tek­tū­ ros ir ur­ba­nis­ti­kos eks­per­tų ta­ ry­ba svars­tė že­mės skly­po Vil­ niaus pl. 5, Klai­pė­do­je, de­ta­lio­jo pla­no kon­cep­ci­ją. 18 ha te­ri­to­ri­ją pla­nuo­ja­ma pa­da­ly­ti į 6 ma­žes­ nius skly­pus ir pri­tai­ky­ti ko­mer­ ci­nei veik­lai. Ten ji nu­ma­ty­ta pa­ gal Bend­rą­jį mies­to pla­ną.

Va­sa­rio 28 d. įmo­nių at­sto­vai kvie­čia­mi į se­mi­na­rą „Mais­to pro­duk­tų ženk­li­ni­mas“, kur bus pri­sta­ty­ti bend­rie­ji rei­ka­la­vi­mai ga­mi­niams, pre­kių kil­mei bei ga­ mi­nių eti­ke­tėms. Ren­gi­nį or­ga­ni­ zuo­ja Klai­pė­dos pre­ky­bos, pra­ mo­nės ir ama­tų rū­mai bei Vals­ ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba.

Šian­dien Klai­pė­dos pre­ky­bos, pra­ mo­nės ir ama­tų rū­mų na­riai da­ly­ vau­ja ge­ro­sios pra­kti­kos ini­cia­ty­ vos ren­gi­ny­je, skir­ta­me pra­mo­nės įmo­nėms. Bend­ro­vių at­sto­vai lan­ ko­si įmo­nė­je „Klai­pė­dos me­die­na”. Čia pri­sta­to­mas už­sa­ky­mų priė­mi­ mas, ga­my­bos pla­na­vi­mas, ko­ky­ bės sis­te­mos pro­ce­sų val­dy­mas, lan­ko­ma­si ga­my­bos ce­chuo­se.

Olim­pi­niam mies­te­liui – stik­lai iš Klai­pė­dos Klai­pė­dos lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­ je jau tre­jus me­tus vei­kia bend­ro­vė „Glass­ bel”. Stik­lo ap­dir­bi­mo įmo­nė net ir sunk­ me­čiu su­ge­bė­jo įsi­tvir­tin­ti pa­sau­li­nė­je rin­ko­je. As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Pa­si­rin­ko Klai­pė­dą

Bend­ro­vė re­gist­ruo­ta JAV, jos sa­vi­ nin­kas – Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis. Ga­my­bi­nės įmo­nės vei­kia Bal­ta­ ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke. Ten stik­las per­dir­ba­mas jau de­šimt­me­tį, o pa­ da­li­nys Klai­pė­do­je vei­kia 3 me­tus. „Glass­bel“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­ rius Pa­ve­las Ig­nat­či­kas ti­ki­no, kad pra­džio­je vie­tą ga­myk­los sta­ty­bai rin­ko­si Len­ki­jo­je ar­ba Lie­tu­vo­je. Ap­sisp­ren­dus svars­ty­ta, ku­ria­me mies­te – Kau­ne ar Klai­pė­do­je. „Pa­si­rin­ko­me Klai­pė­dą, nes čia uos­tas, leng­viau iš­vež­ti pro­duk­ci­ją. Be to, ge­rai dir­bo Lais­vo­sios eko­ no­mi­nės zo­nos (LEZ) at­sto­vai, jie ir įkal­bė­jo sa­vi­nin­kus įsi­kur­ti čia. Mes eks­por­tuo­ja­me 99 pro­c. sa­ vo ga­mi­nių. Iš­ga­be­na­me ir lai­vais. Pro­duk­ci­ja ke­liau­ja net į Ka­na­dą ir Iz­rae­lį“, – pa­sa­ko­jo P.Ig­nat­či­kas. Ne­pai­sant sunk­me­čio, 2009 m. bend­ro­vės apy­var­ta bu­vo 3 mln. eu­

Ga­myk­ lo­je ga­ mi­na­mi ir kul­ koms at­ spa­rūs stik­lai, ir to­kie, ku­ rie at­lai­ ko kir­vio smū­gius.

rų, 2010 m. – 5 mln. eu­rų. „Au­gi­mas – apie 80 pro­c. kas­met. Šie­met pla­ nuo­ja­ma, kad pa­siek­si­me 40 pro­c. di­des­nę apy­var­tą nei praė­ju­siais me­ tais“, – džiau­gė­si P.Ig­nat­či­kas. Ga­mi­na So­čio pa­sta­tams

Bend­ro­vė per­ka stik­lo ža­lia­vą iš ki­tų ga­min­to­jų, pa­skui jį grū­di­na, da­žo. „Ga­mi­na­me stik­lą ir So­čio olim­ pi­nio mies­te­lio pa­sta­tams. Mins­ko ko­le­gos lai­mė­jo tris kon­kur­sus. Bet da­lis už­sa­ky­mo bu­vo at­lie­ka­ma pas mus, mes grū­di­no­me stik­lą, da­žė­ me ir siun­tė­me į Mins­ką, ten už­ bai­gi­nė­jo pro­ce­są ir jau siun­tė į So­ čį“, – tvir­ti­no P.Ig­nat­či­kas. Įmo­nė­je dir­ba 130 žmo­nių, vi­si klai­pė­die­čiai, vi­du­ti­nis dar­buo­to­ jo at­ly­gi­ni­mas – 2020 li­tų į ran­kas. „Glass­bel“ ga­myk­lo­je dir­ba ir 6 in­ ži­nie­riai, bai­gę Vil­niaus tech­ni­kos uni­ver­si­te­tą. „Su šiuo uni­ver­si­te­tu pa­si­ra­šė­me su­tar­tį, iš ten ke­li žmo­nės, stu­di­ juo­jan­tys dok­to­ran­tū­ro­je, čia da­ro ban­dy­mus, ti­kiuo­si, kad po ke­le­rių

„„Pa­si­rin­ko: stik­lo ga­myk­la „Glass­bel“ Klai­pė­dos lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je įsi­kū­rė

prieš tre­jus me­tus. 

me­tų jie dirbs pas mus. Nes stik­ lo spe­cia­lis­tai Lie­tu­vo­je ne­ruo­šia­ mi“, – tei­gė bend­ro­vės vyk­do­ma­ sis di­rek­to­rius. Nuo ka­lė­ji­mo lan­gų iki til­tų

Klai­pė­do­je „Glass­bel“ ga­myk­lo­ je ga­mi­na­mi ir kul­koms at­spa­rūs stik­lai, ir to­kie, ku­rie at­lai­ko kir­vio smū­gius, net šil­do­mi stik­lai, jais ga­li­ma klo­ti grin­dis. „Ga­mi­no­me stik­lus net Šve­di­jos ka­lė­ji­mui. Da­bar da­ly­vau­ja­me kon­ kur­se „Be­la­rus­ka­lij“ pa­sta­to sta­ty­ bai Mins­ke. Iš mū­sų grū­din­tų stik­ lų už­sie­ny­je ga­mi­na­mi stik­li­niai pės­čių­jų til­tai, jie at­lai­ko di­de­les

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

ap­kro­vas. Bet tai yra bran­gu. Mū­ sų stik­las pa­nau­do­tas ir pran­ciš­ko­ nų kop­ly­čios sta­ty­bai ša­lia On­ko­ lo­gi­nės li­go­ni­nės Klai­pė­do­je. Ten nau­do­jo­me la­bai uni­ka­lią for­mu­lę – stik­lo su ak­mens ma­se. Ga­mi­na­ me stik­lo pa­ke­tus, ku­rie sve­ria ir iki pu­sant­ros to­nos“, – pa­sa­ko­jo P.Ig­ nat­či­kas. Kon­ku­ren­tų ne­daug

Į „Glass­bel“ ga­myk­lą Klai­pė­do­je in­ves­tuo­ta dau­giau nei 22 mln. eu­ rų. Įran­ga bu­vo de­ri­na­ma me­tus. Įmo­nė­je ga­mi­na­mi iki 24 mm sto­rio stik­lai, kai ku­rių plo­tis sie­ kia 7,5 m, o aukš­tis – 3,5 m.

„Lie­tu­vo­je to­kio dy­džio stik­ lams ap­dirb­ti dau­giau nie­kas ne­ tu­ri įran­gos. Eu­ro­po­je yra gal 2–3 kon­ku­ren­tai. Pa­ra­dok­sa­lu, bet mū­ sų įmo­nės ati­da­ry­mo die­ną bu­vo pa­skelb­ta kri­zė. Dėl vers­lu­mo su­ ge­bė­ji­mų ne­žlu­go­me, iš­gy­ve­no­me, nes ne­da­rė­me pa­tys sau komp­ro­ mi­sų“, – ti­ki­no P.Ig­nat­či­kas. Pa­sak įmo­nės va­do­vo, dar­buo­to­ jų kai­ta iš pra­džių bu­vo di­de­lė, da­ bar ji su­ma­žė­jo, – per tre­jus me­tus at­si­rink­ti ge­riau­si. Pats P.Ig­nat­či­ kas Klai­pė­do­je gy­ve­na jau 9 me­tus, yra aly­tiš­kis, Klai­pė­dos uni­ver­si­ te­te bai­gė ma­gist­ran­tū­rą ir iki šiol va­do­vau­ja „Glass­bel“ bend­ro­vei.

Kny­gų mu­gė­je – uni­ka­lus klai­pė­die­čių lei­di­nys Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Šie­me­tė­je Vilniaus/Baltijos kny­gų mu­gė­je da­ly­vau­jan­tys uos­ta­mies­ čio at­sto­vai ren­gi­nio lan­ky­to­jus ža­ di­na nu­ste­bin­ti iš­skir­ti­ne nau­jo­ve. Pie­ši­nius ir­gi ga­li­ma skai­ty­ti

Be tra­di­ci­nių spau­di­nių, S.Jo­ku­žio lei­dyk­la-spaus­tu­vė pri­sta­tys Brai­ lio raš­tu at­spaus­din­tą kny­gą – lie­ tu­vių liau­dies pa­sa­ką „Eg­lė, žal­ čių ka­ra­lie­nė“, ku­ri ak­lie­siems bei silp­na­re­giams ga­lės do­va­no­ti ne tik skai­ty­mo džiaugs­mą. Pa­sak lei­dyk­los-spaus­tu­vės įkū­ rė­jo Sau­liaus Jo­ku­žio, ke­lio­lik­tą kar­tą iš ei­lės da­ly­vau­da­ma kny­gų mu­gė­je įmo­nė sie­kia ne vien pri­ min­ti apie sa­ve, pa­ro­dy­ti, ką tu­ ri ge­riau­sia, bet sy­kiu ir pri­sta­ty­ti kaž­ką uni­ka­laus, iš­skir­ti­nio. „Šį­syk pa­ren­gė­me la­bai įdo­mų pro­jek­tą – kny­gą, ku­ri ak­lie­siems su­teiks ga­li­my­bę „iš­vys­ti“ ir pie­ši­ nius. Lei­di­nio iliust­ra­ci­jos yra tū­ ri­nės, tad jas ly­tė­da­mi skai­ty­to­jai ga­lės pa­čiu­pi­nė­ti ir ąžuo­lo la­pą, ir

„„Erd­vė: pa­sak S.Jo­ku­žio, nau­jos kny­gų lei­dy­bos tech­no­lo­gi­jos su­tei­kia

pla­tes­nių ga­li­my­bių pa­ten­kin­ti iš­ran­kiau­sius skai­ty­to­jų po­rei­kius.

jū­ros ban­gą – tai yra pa­jus­ti vaiz­do di­na­mi­ką“, – tei­gė pa­šne­ko­vas. S.Jo­ku­žys nea­be­jo­ja, jog ši uni­ka­li tech­no­lo­gi­ja – nau­jo­vė ne tik Lie­tu­ vo­je, bet ir vi­sa­me Bal­ti­jos re­gio­ne. „Už­dar­bio iš to ne­si­ti­ki­me, tai la­biau so­cia­li­nis pro­jek­tas, sie­kia­ me ne­lik­ti vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo nuo­ša­ly­je. Juo la­biau kad ir šie­me­ tė­je kny­gų mu­gė­je la­biau ak­cen­

tuo­ja­mi ne par­da­vi­mai, o švie­tė­jiš­ ka veik­la. Tai­gi tu­rė­si­me ge­rą pro­gą pa­si­tik­rin­ti, ko­kių įver­ti­ni­mų su­ lauks ši kny­ga, ar tei­sin­gu ke­liu ei­ na­me“, – aiš­ki­no uos­ta­mies­čio lei­ dyk­los-spaus­tu­vės va­do­vas.

spau­di­nių ne­ga­li per­skai­ty­ti. Silp­ na­re­giai ir ne­re­giai taip pat no­ ri at­ras­ti skai­ty­mo džiaugs­mą bei la­vin­ti raš­tin­gu­mą“, – tei­gė vie­na kny­gos su­da­ry­to­jų Eg­lė Jo­ku­žy­tė. Pa­sa­ka „Eg­lė, žal­čių ka­ra­lie­nė“ at­ spaus­din­ta ir Brai­lio, ir įpras­tu raš­ tu. Tad, pa­sak E.Jo­ku­žy­tės, šia kny­ga taip pat siek­ta suar­tin­ti ma­tan­čius ir ne­re­gius vai­kus bei su­teik­ti jiems ga­li­my­bę skai­ty­ti ją drau­ge. S.Jo­ku­žio žo­džiais, tai bus ne vie­na­die­nis pro­jek­tas. Pra­dė­ju­si nuo vai­kiš­kų pa­sa­kų, il­gai­niui įmo­ nė pla­nuo­ja im­tis ki­tos li­te­ra­tū­ros. „Brai­lio raš­to kny­gos yra ga­na bran­gios. Ta­čiau pa­de­da­mi šiuo­ lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų sie­kia­me jas pa­da­ry­ti kiek įma­no­ma pi­ges­nes ir la­biau priei­na­mas spe­ci­fi­nei var­ to­to­jų gru­pei. Juo la­biau kad re­gos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms skir­ tos li­te­ra­tū­ros nė­ra per daug“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas. Su­si­kurk kny­gą pa­ts

Ne­vie­na­die­nis pro­jek­tas

„Lie­tu­vo­je vai­kams lei­džia­ma daug kny­gų. Ta­čiau yra vai­kų, ku­rie šių

Šie­me­tė­je kny­gų mu­gė­je S.Jo­ku­žio lei­dyk­la-spaus­tu­vė pri­sta­tys ir ke­ le­tą iš­skir­ti­nių spau­di­nių, tarp ku­

rių – fo­to­me­ni­nin­ko Vac­lo­vo Strau­ ko fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mas „Ne­rin­gos pei­za­žas“, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­ nės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­ jo Vin­so Ja­nu­šo­nio kny­ga „Svei­ka­ tos ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­ci­jų val­dy­mas“ bei gar­saus ru­sų re­ži­ sie­riaus pa­sku­ti­nia­jai juos­tai skir­ tas lei­di­nys „And­re­jus Tar­kovs­kis. Fo­tok­ro­ni­ka „Au­ko­ji­mas“. Ne­ma­žai dė­me­sio klai­pė­die­čiai skirs ir spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čiai lei­ dy­bos nau­jo­vei – vie­ne­ti­nei kny­gai, ku­ri ga­li bū­ti skir­ta šei­mos is­to­ri­ jai, gi­mi­nės me­džiui, ke­lio­nių įspū­ džiams, ves­tu­vių, krikš­ty­nų, mo­ kyk­los, stu­di­jų ar ki­tiems svar­biems gy­ve­ni­mo įvy­kiams įam­žin­ti. „Bet ku­ris, no­rin­tis iš­si­leis­ti to­kią kny­gą, pa­ts ga­li bū­ti ir lei­dė­jas, ir re­ dak­to­rius, ir ra­šy­to­jas. Tie, ku­rie iš­ ban­dė šią tech­no­lo­gi­ją, jau įver­ti­no jos ga­li­my­bes. Be to, ne­bū­ti­na ti­ra­ žuo­ti šim­tus ar tūks­tan­čius eg­zemp­ lio­rių – pa­gal po­rei­kius ga­li­ma at­ spaus­ti vie­ną ar ke­le­tą kny­gų, ku­rios bus itin ko­ky­biš­kos, pui­kiai įriš­tos bei užims gar­bin­gą vie­tą as­me­ni­nė­je bib­lio­te­ko­je“, – tei­gė S.Jo­ku­žys.


11

KetvirtADIENIS, vasario 23, 2012

lietuva Komentarai

Po pre­zi­dentū­ros lan­gais skam­ba ra­ gi­ni­mai „ne­leis­ti ža­ gin­ti vals­tybės“, o par­la­men­te li­gi su­ temų ko­mi­tetų du­ ris vars­to spe­cia­ liųjų tar­nybų va­do­ vai. Iš­da­vi­ko, nu­ te­ki­nu­sio slaptą in­for­ma­ciją apie „Snorą“, paieš­kos va­ kar Sei­me už­sitęsė iki su­temų.

Ire­na De­gu­tienė Sei­mo pir­m i­n inkė

G

albūt aš tu­r iu ma­ž iau in­ for­ma­ci­jos, ne­gu tu­ri Pre­zi­ dentė, todėl natū­ra­lu, kad man ir ky­la kai ku­rie klau­ si­mai; jie ky­la ir dau­ge­liui vi­suo­menės na­rių bei po­li­tikų. Ky­la pa­si­pik­ti­ni­mas, ky­la klau­si­mas, kodėl ge­rai dir­ban­čios ins­ti­tu­ci­jos (FNTT – red. pa­st.) va­do­vai, tik­rai ge­rai ži­no­mi ir au­to­ri­te­tin­gi ko­vo­ to­jai su kri­mi­na­li­niu pa­sau­liu, at­leid­ žia­mi ne­pa­tei­kiant aiš­kių at­sa­kymų. Kai tu tos in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri pa­kan­ ka­mai, ne­ga­l i turė­t i tvir­tos po­z i­ci­jos ar nuo­monės, kaip čia yra – ar šiuo at­ ve­ju ne­teisūs at­leis­t i FNTT va­do­vai, ar mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis, kad juos at­lei­do.

Rai­mun­das Pa­lai­tis Vi­daus rei­kalų mi­n ist­ras

S „„Ma­ka­lynė: į mi­tingą prie pre­zi­dentū­ros su­si­rin­ku­sią mi­nią vie­ni­jo pyk­tis vald­žiai ir teisė­sau­gai, to­li gra­žu ne

tik sie­kis pa­lai­ky­ti at­sta­ty­dintą FNTT va­do­vybę. 

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

Valdžią dre­bi­na iš­da­vi­ko paieš­kos Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

At­sa­kymų paieš­kos užt­ru­ko

Kas nu­te­ki­no in­for­ma­ciją apie na­ cio­na­li­zuo­jamą „Sno­ro“ banką? Kas sa­ko ne­tiesą – vi­daus rei­kalų mi­nist­ras ar Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ timų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­ do­vybė? Kokį vaid­menį čia at­li­ko Vals­tybės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD)? Į šiuos klau­si­mus at­sa­kymų va­kar iki vėlu­mos ieš­ko­jo ke­li Sei­ mo ko­mi­te­tai, o Dau­kan­to aikštė­je aidė­jo mi­tin­guo­tojų bal­sai. Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos du­ris va­kar varstė aukš­čiau­sia VSD va­do­vybė – di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­na ir jo pa­va­duo­to­jas Ro­mual­ das Vaiš­no­ras, at­leis­ta FNTT va­do­ vybė, vi­daus rei­kalų mi­nist­ras Rai­ mun­das Pa­lai­tis. FNTT va­do­vai dar­syk pa­kar­to­ jo, kad jų at­lei­di­mo ap­lin­ky­bes tu­ ri aiš­kin­tis teis­mas, o mi­nist­ras pa­reiškė neat­sis­ta­ty­din­siąs. Tie­ sa, paaiškė­jo, kad VSD, aiš­kin­da­ ma­sis, kas dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ry­tas“ nu­te­ki­no in­for­ma­ciją, me­ lo de­tek­to­riu­mi (po­lig­ra­fu) tik­ri­ no ir pro­ku­ro­rus, ne tik FNTT va­ do­vybę. O po ne­tikė­tai su­reng­to po­sėdžio Sei­me VSD ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius G.Gri­na te­pa­sakė, kad Pre­zi­dentė, Sei­mo pir­mi­ninkė ir prem­je­ras ga­ vo vie­nodą VSD in­for­ma­ciją, kas galė­jo nu­te­kin­ti ži­nias apie teisė­ sau­gi­ninkų pla­nuo­ja­mus veiks­mus ban­ko „Sno­ras“ at­žvil­giu. Nea­py­kan­ta lie­jo­si lais­vai

„Vals­tybė oku­puo­ta iš vi­daus“, „Par­ti­niai kla­nai val­do vals­tybę“, „Grąžin­ki­te į po­stus at­leistą FNTT va­do­vybę“, – į Dau­kan­to aikštė­je su­rengtą mi­tingą va­kar vi­dur­dienį su­kviestą mi­nią, re­gis, su­vie­ni­jo pyk­tis vald­žiai, teisė­sau­gos ins­ti­ tu­ci­joms ir tikė­ji­mas be­veik be­ri­ be D.Gry­baus­kaitės ga­lia. Ant sce­nos lipę kalbė­to­jai pa­lietė pa­čias įvai­riau­sias te­mas ir pro­ble­ mas. Vie­ni kalbė­jo apie Eglės Ku­

saitės bylą, ki­ti skelbė, kad „mūsų vals­tybė jau oku­puo­ta iš vi­daus“. Mi­nia gar­siau­siai su­ūžė, kai nuo sce­nos bu­vo pra­bil­ta apie kalė­ji­ mo gro­tas. „Žmonės lau­kia, ka­da pra­si­dės areš­tai. Ne­leis­ki­me ža­gin­ti tėvy­ nės. Ga­liu ir ki­taip pa­sa­ky­ti, kaip vie­nas per­so­na­žas: „Už­teks šio­ je vals­tybė­je ravė­ti šieną“, – šie vi­suo­me­ni­nin­ko Aud­riaus Na­ko, tink­la­la­pio eks­per­tai.eu įkūrėjo žod­žiai la­biau­siai su­dir­gi­no mi­nią. Šarū­nas Va­len­ti­na­vi­čius, pri­si­ statęs Na­cio­na­li­nio de­mok­ra­ti­nio judė­ji­mo at­sto­vu, tie­siog kons­ta­ ta­vo, kad „mūsų vals­tybę už­valdė vals­ty­bi­nin­kai“, nuo tribū­nos lie­ jo­si pyk­tis na­cio­na­li­nio trans­liuo­ to­jo pusėn. Skelbė ka­te­go­riš­kus rei­ka­la­vi­mus

Vi­suo­me­ni­nin­kas Da­rius Kuo­lys, pra­dėda­mas ilgą kalbą, ak­cen­ta­vo tie­sos ir laisvės ver­ty­bes, pa­garbą Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jai. Ta­čiau čia pat ul­ti­ma­ty­viai sa­vo at­sto­vau­ja­mo vi­suo­me­ni­nio sam­būrio var­du iš Pre­zi­dentės, Sei­mo pir­mi­ninkės ir prem­je­ro pa­rei­ka­la­vo grąžin­ti į pa­ rei­gas vi­daus rei­kalų mi­nist­ro R.Pa­ lai­čio at­leis­tus FNTT va­do­vus. „Vil­niaus die­na“ pri­me­na, kad FNTT di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ ti tu­ri būti ren­gia­mas kon­kur­sas, o ga­lu­tinį žodį ta­ria vi­daus rei­kalų mi­nist­ras, sa­vo įsa­ky­mu ski­rian­tis FNTT va­do­vybę. Nei prem­je­ras, nei Sei­mo pir­mi­nin­kas, juo­lab Pre­zi­ dentė ski­riant pa­reigū­nus, re­mian­ tis įsta­ty­mu, įta­kos turė­ti ne­ga­li. D.Kuo­lys ka­te­go­rišką rei­ka­la­vimą grąžin­ti at­leis­tus pa­reigū­nus at­gal į darbą mi­niai paaiš­ki­no ši­taip: „At­ leis­ti vy­rus, ku­rie kon­sul­tuo­ja ir ko­le­gas už­sie­ny­je dėl su­dėtin­giau­ sių nu­si­kal­timų, tik pa­sa­kant, kad jie ne­la­bai gra­žiai pa­si­rodė, ma­no su­pra­ti­mu, ne­pa­do­ru.“ D.Kuo­lys su­si­rin­ku­sie­siems pa­ skelbė, kad būtent buvę FNTT va­ do­vai Vi­ta­li­jus Gai­lius ir Vy­tau­tas Gir­ža­das anks­čiau yra pri­si­dėję prie Bres­te, Bal­ta­ru­si­jo­je, žu­vu­sio VSD

pul­ki­nin­ko Vy­tau­to Po­ciū­no by­los ty­ri­mo: „Tir­da­mi šią bylą šie vy­rai pa­tys pir­mie­ji at­skleidė ne­pa­do­rius kai ku­rių VSD pa­reigūnų dar­bus.“ Jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie bu­vu­sių FNTT va­dovų įdirbį V.Po­ ciū­no by­lo­je nėra, to nėra pa­tvir­tinę nei pa­ts V.Gai­lius, nei V.Gir­ža­das. Be ki­ta ko, rei­ka­lau­ta kuo sku­ biau pa­skelb­ti po­li­ti­nių par­tijų ry­ šius su galbūt nu­si­kals­ta­mo­mis gru­puotė­mis, pa­vie­šin­ti teisė­sau­ go­je dir­ban­čius pa­reigū­nus, galbūt pra­turtė­ju­sius ne­teisė­tai.

Pre­zi­dentė, Sei­mo pir­mi­ninkė ir prem­je­ ras ga­vo vie­nodą VSD in­for­ma­ciją, kas galė­ jo nu­te­kin­ti ži­nias. Pub­li­ka – itin mar­ga

Sambū­ris prie pre­zi­dentū­ros neap­ siė­jo be in­ci­dentų. Mi­tin­go or­ga­ ni­za­to­rius er­zi­no ir pa­si­rodęs ult­ ra­ra­di­ka­las Vis­val­das Ma­žo­nas su kom­pa­ni­ja, ir Nep­rik­lau­so­mybės Ak­to sig­na­ta­ras, buvęs VSD di­rek­ to­rius Me­čys Lau­rin­kus. Jiems mi­ tin­go or­ga­ni­za­to­riai kli­ja­vo pro­vo­ ka­to­rių eti­ketę. Kaip įpras­ta, pro­gos pa­si­rek­la­ muo­ti ne­pra­lei­do ir kai ku­rie po­li­ ti­kos už­ri­bio veikė­jai. Čia pat, prie tribū­nos, galbūt tikė­da­mie­si pa­si­ sa­ky­ti nuo pa­ky­los būria­vo­si Sei­ mo kon­ser­va­to­rių frak­ci­jai pri­ klau­san­tys ta­li­bais dėl sa­vo ašt­rių pa­si­sa­kymų pra­min­ti par­la­men­ta­ rai Sau­lius Sto­ma, Au­re­li­ja Stan­ci­ kienė, Nag­lis Pu­tei­kis, taip pat bu­ vęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­ gi­man­tas Ma­tu­le­vi­čius. N.Pu­tei­kis, „Vil­niaus die­nos“ ži­nio­mis, nuo pat ry­to ko­le­goms mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu siun­tinė­jo trumpą­sias ži­nu­tes ir kvietė atei­ ti prie pre­zi­dentū­ros bei pa­lai­ky­ti FNTT va­do­vus. Ta­čiau juos at­lei­ dusį mi­nistrą R.Pa­laitį juk pa­si­rin­

ko N.Pu­tei­kio par­ti­jos pir­mi­nin­kas A.Ku­bi­lius. Pre­zi­dentė šūksnių ne­girdė­jo

„Pre­zi­dentė, kiek ži­nau, yra la­bai smal­si, ma­nau, kad tik­rai bent pa­ žiūrės pro langą“, – žval­gy­da­ma­ si į Dau­kan­to aikštės rūmus vylė­si Nep­rik­lau­so­mybės Ak­to sig­na­tarė Ni­jolė Ože­lytė. Ta­čiau D.Gry­baus­ kaitė tuo me­tu rengė pri­ėmimą lie­ tu­vių li­te­ratū­ros kūrėjams. „Ne, tik­rai nie­ko (mi­nios šūksnių pre­zi­dentū­ros pa­sta­te – red. pa­st.) ne­si­girdė­jo“, – „Vil­niaus die­nai“ pa­tvir­ti­no Da­lia Ul­bi­naitė, Pre­zi­ dentės at­stovė spau­dai, tuo me­tu bu­vu­si ša­lia Pre­zi­dentės. D.Ul­bi­ naitė taip pat nu­rodė, kad „mi­tingų pre­zi­dentū­ra ne­ko­men­tuo­ja“. Va­kar po­piet į pre­zi­dentū­ros kan­ ce­lia­riją vi­suo­me­ni­nin­kas Al­vy­das Me­da­lins­kas at­nešė ir viešą mi­tin­go da­ly­vių pa­reiš­kimą, re­miantį FNTT va­do­vybę. Pe­ti­ci­ja bu­vo už­re­gist­ruo­ ta ir, pa­sak pre­zi­dentū­ros at­stovų, bus nag­rinė­ja­ma įpras­ta tvar­ka.

ei­mo pir­mi­ninkė ir mi­nist­ras pir­mi­nin­kas nėra vi­daus rei­ kalų mi­n ist­ras. Priim­da­mas tokį spren­dimą (at­leis­ti FNTT va­do­vus – red. pa­st.), aš rėmiau­si tu­ri­ ma in­for­ma­ci­ja ir esu įsi­ti­kinęs, kad in­ for­ma­ciją nu­te­ki­no kaž­kas iš FNTT. Ne­ ke­ti­nu at­si­sta­ty­din­ti, nes aš pri­ėmiau svarbų ir ryž­t ingą žingsnį, kad to­k ie pa­reigū­nai ne­galėtų dirb­ti FNTT, nes tai yra vie­na iš pa­grin­di­nių ins­ti­tu­cijų, ku­ri ir to­liau ti­ria „Sno­ro“ bylą.

Vi­ta­li­jus Gai­lius

At­leis­tas FNTT di­rek­to­r ius

K

aip ga­l iu pa­ko­men­t uo­t i Pre­z i­dentės žod­ž ius? Aš ger­biu Pre­z i­dentės nuo­ monę. Jei­g u aš ne­g ra­ž us... Žmo­nai – gra­ž us. Aš ne­p o­l i­t i­ka­vau, mes tik ban­do­me ap­s i­g in­t i. Mes ti­ riam nu­s i­k al­t i­mus, o ne kaž­ko­k ias par­t i­jas. Daug ką tyrė­me ir daug ką iš­ tyrė­me. Ir te­be­t i­r ia­me.

Vy­tau­tas Gir­ža­das

At­leis­tas FNTT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas

N

e­no­r iu vel­t is į žod­ž ių ka­ rą su Pre­zi­den­te ar vi­daus rei­kalų mi­n ist­ru. Kas jau­ čia­si tei­sus – te­gul pa­ro­do tei­si­nis pro­ce­sas. Ga­liu pa­sa­ky­ti vie­na: tei­sus ga­li jaus­tis kas no­ri, bet tei­sin­ gumą Lie­tu­vo­je vyk­do teis­mai. Jei­gu Lie­t u­vo­je tei­sin­g umą vyk­dys po­l ig­ ra­fas, ta­da ne­be­reikės teismų, ne­be­ reikės biud­že­to pi­nigų.


12

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

sportas Apmaudus pralaimėjimas

NBA varžybose – „Heat“ sėkmė

Kukli rusių pergalė

Vilniaus „Lietuvos ryto“ komanda pralaimėjo svarbias Europos taurės turnyro rungtynes Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ klubui 78:82. Jei vilniečiai būtų laimėję, būtų užsitikrinę kelialapį į kitą etapą. Vilniečiai paskutiniame ture privalės išvykoje būtinai įveikti Trevizo „Benetton“.

Majamio „Heat“ klubas savo aikštėje nugalėjo Sakramento „Kings“ komandą 120:108 (26:32, 31:21, 36:35, 27:20). Majamio ekipai tai buvo septintoji pergalė paeiliui ir 26-oji sėkmė šį sezoną. Dwyane’as Wade’as nugalėtojams pelnė 30 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

Kuklią pergalę pirmosiose moterų Eurolygos turnyro aštuntfinalio rungtynėse iškovojo Algirdo Paulausko ugdomos Jekaterinburgo UMMC (Rusija) krepšininkės. Jos namuose 61:55 įveikė Košičės „Good Angels” (Slovakija) ekipą. Sandra Linkevičienė pelnė vos tris taškus.

Žinomi snaiperiai Lietuvos krepšinio lygos „Žvaigždžių dienos“, vyksiančios kovo 3 dieną Klaipėdoje, tritaškių konkurse „LKL Snaiperis“ dalyvaus 13 krepšininkų: po vieną kiekvienos komandos atstovą ir taikliausias šiuo metu lygos tritaškininkas pagal statistiką.

Kauno „Žalgirio“ komanda konkurse turės du atstovus. Klubas delegavo gynėją Marko Popovičių. Papildomą bilietą į Klaipėdą gavo taikliausias lygos metikas Mantas Kalnietis. Jis per 14 čempionato rungtynių pataikė 23 kartus iš 42 (54,75 proc. taiklumas). Vilniaus „Lietuvos ryto“ ekipa į konkursą deleguos gynėją Aleksandrą Rašičių, Prienų „Rūdupio“ garbę šiose varžytuvėse gins puolėjas Gediminas Orelikas, „Šiaulių“ ekipai atstovaus ir praėjusiais metais iškovotą „LKL Snaiperio“ titulą gins puolėjas Edvinas Ruzgas. Taip pat prie tritaškio linijos stos Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ekipoje žaidžiantis klaipėdietis Eimantas Bendžius. Kauno „Baltams“ atstovaus neseniai į ekipą atėjęs puolėjas Jonas Mačiulis. Kol kas krepšininkas šį sezoną dar nėra sužaidęs nė vienerių LKL čempionato rungtynių. Utenos „Juventus“ į uostamiestį komandiruos gynėją Žygimantą Šeštoką. Šeimininkui – Klaipėdos „Neptūnui“ atstovaus 2008 metais konkurse triumfavęs gynėjas Marius Runkauskas. Dėl snaiperio vardo taip pat kovos „Kėdainiai Triobet“ ekipos gynėjas Vytenis Jasikevičius ir Vilniaus „Sakalų“ puolėjas Arvydas Gydra. Panevėžio „Lietkabelio“ komandai atstovaus Karolis Babkauskas. 20-metis gynėjas bus jauniausias konkurso dalyvis, o „Palangos“ ekipos garbę ginsiantis Tomas Rinkevičius (34 metai) bus vyriausias. „Klaipėdos“ inf.

„Neptūnas“ – be vyriausiojo trenerio „Gal mano pasitraukimas sukrės žaidėjus ir per likusias Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato rungtynes jie pagerins komandos turnyrinę situaciją“, – vylėsi iš „Neptūno“ vyriausiojo trenerio pareigų atsistatydinęs Paulius Juodis.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

34-erių specialistas nelaukė vakar vakarą vykusio klubo valdybos posėdžio, į kurį buvo pakviestas, o likus parai užbėgo įvykiams už akių. Šį sezoną uostamiesčio komandą lydėjo nesėkmės. Iš pradžių „Neptūno“ klubas iškrito iš Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) taurės turnyro. Praėjusiais metais į finalines varžybas patekę klaipėdiečiai ir ten likę ketvirti, šįmet suklupo anksti – aštuntfinalyje. Pirmame etape du kartus nugalėję Vilniaus „Sakalus“ (83:73, 85:65), kitame gavo du antausius nuo „Šiaulių“ (96:105, 77:94). Šį mėnesi uostamiesčio meistrai iškrito iš Baltijos krepšinio lygos Iššūkio taurės varžybų, kuriose žaidžia silpnesnės trijų šalių komandos. Mūsų komandą eliminavo ne koks nors superklubas, o kukli Vilniaus „Sakalų“ komanda. Buksuoja „Neptūnas“ ir LKL pirmenybėse. Iškovojęs penkias pergales ir patyrę devynis pralaimėjimus, reprezentacinis miesto klubas užima tik aštuntąją vietą. Net pa-

tekus tarp aštuonių geriausių komandų, klaipėdiečiams maža vilčių laimėti medalius. Likus iki reguliaraus čempionato pabaigos aštuonerioms rungtynėms nuo šeštoje vietoje esančios Kauno „Baltų“ komandos klaipėdiečiai atsilieka trimis pergalėmis. Jei nepavyktų pakilti iki šios vietos, atkrintamosiose varžybose tektų susitikti su vienu iš superklubų – Kauno „Žalgiriu“ arba Vilniaus „Lietuvos rytu“. O akistatos su šiomis ekipomis nieko gero nežada. Pripažinęs, kad nepavyko iš krepšininkų išspausti norimų rezultatų, P.Juodis toliau dirbs Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje ir sutelks dėmesį į Lietuvos jaunių iki 17 metų rinktinę, kurios vyriausiuoju treneriu yra. Šalies jauniai vasarą žais pasaulio čempionate, vyksiančiame Lietuvoje. Paklaustas, kodėl šįmet klumpa „Neptūnas“, P.Juodis nenorėjo ieškoti priežasčių. „Nepavyko atrasti žaidimo. Buvo gerų rungtynių, tačiau daugiau – blogų. Prisiimu atsakomybę. Ir pasitrauksiu. Nenoriu drabstytis purvais, – sakė jis. – Tikiuosi, kad mano pasitraukimas sukrės

„„Vyriškumas: P.Juodis nesilaikė įsikibęs į vyriausiojo trenerio kėdę, o

garbingai pasitraukė.

žaidėjus. Dar yra nemažai varžybų ir yra vilčių pagerinti turnyrinę padėtį.“ Artimiausios „Neptūno“ rungtynės – vasario 26 dieną Kaune

su „Žalgiriu“. Gal po vėlai pasibaigusio klubo valdybos posėdžio tapo žinoma, kas laikinojoje sostinėje vadovaus uostamiesčio žaidėjams.

Stalo tenisininkės pergalės Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Kristina Kazlauskaitė iš Lietuvos jaunučių čempionato Joniškyje grįžo su visų spalvų medaliais.

„„Medaliai: po mišrių dvejetų varžybų K.Kazlauskaitė ir R.Franckaitis

bei jų treneriai džiaugėsi sidabro žetonais.

Geriausiai Laimučio Udros auklėtinei sekėsi žaisti merginų dvejetų turnyre. Rungtyniaudama su šeimininke Justina Rinkevičiūte, klaipėdietė iškovojo aukso medalį. Anot trenerio, ši pergalė buvo labai saldi, nes finale K.Kazlauskaitė ir J.Rimkevičiūtė nebuvo favoritės. Specialistai aukso medalius kabino vilnietėms Eglei Orlovaitei ir Jolitai Sokolovskytei.

Tačiau atkaklią kovą 3:2 laimėjo mūsų miesto ir Joniškio žaidėjos. „Tai pirmasis Kristinos Lietuvos čempionės titulas tarp jaunučių“, – džiaugsmo neslėpė L.Udra. Gerai sekėsi kovoti ir mišrių dvejetų varžybose, kuriose K.Kazlauskaitė rungtyniavo su joniškiečiu Romualdu Franckaičiu. Nužingsniavusi iki finalo ši pora lemiamoje dvikovoje 1:3 nusileido vilnietei J.Sokolovskytei ir Rimui Lesivui iš Jonavos. Asmeninėse pirmenybėse dalyvės po šešias buvo suskirstytos į keturis pogrupius. K.Kazlauskaitė be vargo ketu-

rias varžoves nugalėjo „sausu“ rezultatu 3:0. Ir tik vilnietė Saulenė Striogaitė sugebėjo pelnyti tašką, pralaimėjusi 1:3. Finaliniame aštuntuke klaipėdietė žingsniavo pergalingai, tačiau suklupo paskutiniosiose susitikimuose, po nuožmių kovų po 2:3 pralaimėjusi gerai pažįstamoms sostinės žaidėjoms E.Orlovaitei ir J.Sokolovskytei. L.Udra pasidžiaugė vis gerėjančiu auklėtinės žaidimu ir tikisi, kad artimiausiu metu bus pasiekta daug svarbių pergalių. Anot ugdytojo, taip pat sutvirtėjo klaipėdietės pozicijos šalies jaunučių rinktinėje.


13

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

sportas

Sporto salė virto golfo aikštynu

„„Svečias: R.Dovidaitis akylai stebėjo moksleivių pirmuosius smūgius.

„„Džiaugsmas: po taiklių smūgių mergaitės neslėpė emocijų.

Pirmą kartą Klaipėdoje buvo surengtos uostamiesčio moksleivių golfo varžybos, kurias organizavo Lietuvos golfo federacija (LGF) ir „National Golf Resort“ klubas.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

S.Dacho progimnazijos sporto salėje taiklumą demonstravo daugiau nei 50 įvairaus amžiaus jaunųjų sportininkų. Jiems patarinėjo solidūs svečiai – LGF prezidentas Rolandas Dovidaitis, „National Golf Resort“ klubo vadovas Arūnas Kuraitis, „Sostinių“ gol-

fo klubo aikštynų vadovas Donatas Puodžiukynas, vienas geriausių šalies žaidėjų – profesionalas Egidijus Baleišis. Golfu susižavėjusių moksleivių laukė septynios rungtys: „Rodyklė“, „Vėliavėlės ataka“, „Sala“, „Mega ridenimas“, „Rollerama“, „Duobučių lietus“ ir „Piramidė“. Pirmąsias pozicijas užėmė šeimininkai – kūno kultūros mokytojų

Kęstučio Šimkaus ir Rūtos Malinovienės ugdomi S.Dacho progimnazijos moksleiviai. 7A klasės golfininkai surinko 511 taškų. Nedaug nuo jų atsiliko 7G klasės atstovai – 490 taškų. Treti buvo 7T klasės žaidėjai. Nugalėtojai pakviesti į finalines Lietuvos mokyklų varžybas, kovo 4 dieną vyksiančias Kauno sporto halėje.

„„Patirtis: A.Kuraitis, negailėjęs patarimų dalyviams, prašė prieš mušant

susikaupti. 

Mūsų gimnastės – tarp geriausiųjų Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Sostinėje surengtame Lietuvos grupinių pratimų meninės gimnastikos čempionate du sidabro medalius ir vieną bronzos iškovojo uostamiesčio „Viesulo“ komanda.

Neda Šerniūtė, Gabija Paulauskytė, Anastasija Grišanina, Viktorija Žemaitytė, Veronika Prončenko ir Gabrielė Valainytė, daugiakovėje pelniusios 40,60 taško, nusileido Vilniaus „Fondiu“ šešetukui, uždirbusiam 44,40 taško. Taip pat sostinės mergaitės (22,70 tšk.) pranoko klaipėdietes (18,90) pasirodydamos su kamuoliais. Bronzos medaliais trenerių Valentinos Bagrijevos, Viktorijos Kudriavcevos, Rasos Vaserienės ir choreografės Nadeždos Zelenskajos ugdomos uostamiesčio mergaitės pasidabino po rungties su lankais ir kaspinais. Šiose varžybose mūsų gimnastes (18,30 tšk.) aplenkė vienodai taškų – 18,80 pelniusios „Fondiu“ ir Kauno „Plaštakių“ sportininkės. Šios ekipos pasidalijo 1-ąja vieta.

Kartu vyko šalies vaikų asmeninės pirmenybės ir daugiakovės varžybos. Vyriausiųjų mergaičių, gimusių 2000-2001 metais, grupėje visas 17 varžovių akivaizdžiai pranoko Danguolė Ūdraitė (46,30 tšk.). Ir antrąją vietą užėmė mūsų miesto gracija – Julija Ivanova (41,05). Bronzos medalį iškovojo kaunietė Karina Rabadžova (40,50). Tarp 18 mergaičių, gimusių 2002-2003 metais, vicečempione tapusi klaipėdietė Alina Pancerova nusileido tik kaunietei Evelinai Beržinskytei. Šalia prizininkių liko dvi uostamiesčio gimnastės – Maja Gaiduk (ketvirta) ir Anastasija Zadneprovskaja. Čempionėmis tapo mažiausiosios klaipėdietės – „Kregždutės“, dalyvavusios grupinėje rungtyje su lankais. Aukso medaliais pasidabino trenerių Renatos Tankevičienės, Dovilės Novikaitės auklėtinės Ema Sakalauskaitė, Daniele Kesylytė, Augustė Klumbytė, Gustė Galuškinaitė ir Goda Kravecaitė. Per plauką – 0,10 taško, nuo jų atsiliko Kauno „Vaivorykštės“ ir „Drugelio“ penketukai.

Vytauto Petriko nuotr.

Sporto telegrafas Krepšinis. Rytoj Sporto rūmuose (S.Dariaus ir S.Giėno g. 10) vyks Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionato pirmosios ketvirtojo rato rungtynės. Klaipėdos „Lemminkainen“ krepšininkės žais su Kauno rajono „Sirenomis“. Futbolas. Rytoj Klaipėdos universiteto sporto salėje (Sportininkų g. 13) vyks lemiamos miesto salės futbolo 2-osios lygos čempionato rungtynės. 20.30 val. dėl 3-iosios vietos žais „Gargždų pramogos-Taškas“ ir Klaipėdos FM, 21.30 val. dėl čempionų vardo kausis „Vakarų Baltija“ ir „LCC“. Europoje. Maskvoje (Rusija) Čempionų lygos turnyro aštuntfinalio rungtynes žaidė CSKA ir Madrido „Real“ (Ispanija) klubai. Susitikimas baigėsi kovingomis lygiosiomis 1:1 (0:1). Maskvos komandos gynėjas Deividas Šemberas aikštėje nepasirodė. Kitame mače „Napoli“ (Italija) klubas namuose įtikinamai 3:1 (2:1) pranoko Londono „Chelsea“ (Anglija).

„„Medalininkės: geriausiai čempionate pasirodžiusios Klaipėdos gim-

nastės.

Kontrolinės. Vilniaus „Žalgiris“ Umage 1:4 (1:3) pralaimėjo draugiškas rungtynes Slovėnijos čempionei „Maribor“ ekipai.


14

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

ekonomika

Var­žy­tu­vės dėl ne­tek­ties Nors Kė­dai­niuo­se jau be­veik pus­me­tį vei­kia pir­ma­sis Lie­tu­ vo­je kre­ma­to­riu­mas, sa­vo mi­ru­sius ar­ti­muo­sius kre­muo­ti no­ rin­čius žmo­nes lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės te­ be­siun­čia į kai­my­nę Len­ki­ją.

„„Kon­ku­ren­ci­ja: per­nai lapk­ri­tį Lie­tu­vo­je at­si­ra­du­si kre­ma­vi­mo pa­slau­ga po tru­pu­tį po­pu­lia­rė­ja, ta­čiau te­be­

kon­ku­ruo­ja su tei­kia­mo­mis ša­ly­se kai­my­nė­se. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Sie­kis pa­si­pel­ny­ti

Šių me­tų pra­džio­je to­li­mo gi­mi­nai­ čio ne­te­kęs dien­raš­čio skai­ty­to­jas Ar­nas F. iš Kau­no pa­pa­sa­ko­jo, kad vie­toj užuo­jau­tos jis su­si­dū­rė su lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­vės sie­ kiu pa­si­pel­ny­ti. Esą vis­kas pra­si­dė­ jo tuo­met, kai gi­mi­nė nu­ta­rė pra­ ras­tą ar­ti­mą­jį kre­muo­ti. Ar­nas pri­pa­ži­no, kad, iš­ti­kus ne­ lai­mei, do­mė­tis lai­do­ji­mo pa­slau­ gų kai­no­mis ir ypa­tu­mais nė­ra lai­ ko: „Nu­ti­kus ne­lai­mei, va­žiuo­ji į bet ku­rią lai­do­ji­mo įmo­nę, ku­ri yra pa­ ke­liui. Ta­čiau su­pra­tau, nors tai ir nė­ra pa­slap­tis, kad joms ne­tek­tis yra pa­pras­čiau­sias vers­las, ga­li­my­bė pa­ si­nau­do­ti žmo­gaus silp­nu­mu.“ Paš­ne­ko­vas tei­gė, kad kreip­da­ ma­si į lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­vę mi­ru­sio­jo gi­mi­nė ži­no­jo apie Kė­ dai­niuo­se ati­da­ry­tą nau­ją kre­ma­ to­riu­mą: „Lai­do­ji­mo įmo­nė pa­ti­ki­ no, kad į Kė­dai­nius nu­vež­ti ve­lio­nį nė­ra jo­kių pro­ble­mų, ta­čiau jau po va­lan­dos ėmė kal­bė­ti ki­taip.“ Anot dien­raš­čio skai­ty­to­jo, po va­lan­dos grį­žu­siems į bend­ro­vę gi­mi­nai­čiams bu­vo pa­sa­ky­ta, kad Kė­dai­niuo­se ir Len­ki­jo­je kre­ma­vi­ mo pa­slau­ga kai­nuo­ja tiek pat, tik Lie­tu­vo­je rei­kia už­pil­dy­ti di­džiu­lį pluoš­tą do­ku­men­tų. To­dėl įmo­nės dar­buo­to­jai esą ra­gi­no ki­tos die­ nos ry­tą vyk­ti į Len­ki­ją, kur kre­ muo­jant pa­kan­ka įga­lio­ji­mo. „Nusp­ren­dus vis dėl­to pa­si­rink­ti Kė­dai­nių kre­ma­to­riu­mą, dar­buo­to­ ja su­kan­du­si dan­tis pra­dė­jo pil­dy­ti do­ku­men­tus, ku­rių iš tie­sų ne­bu­vo tiek daug – rei­kė­jo gal pen­kių pa­ žy­mų, jas už­pil­dy­ti už­tru­ko­me apie va­lan­dą“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Anot jo, Kė­dai­nių kre­ma­to­ riu­mas kai­ną dek­la­ruo­ja vie­šai ir aiš­kiai, to­dėl lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­vė iš klien­to ga­li pa­si­pel­ny­ti tik už pa­lai­kų nu­ve­ži­mą. To­dėl, pa­ šne­ko­vo ma­ny­mu, bend­ro­vė suin­ te­re­suo­ta vež­ti į už­sie­nį. Gin­či­ja­si dėl kai­nų

Lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės dar ne­tu­ri vie­nos nuo­ mo­nės, ar kre­muo­ti mi­ru­siuo­sius yra nau­jai be­si­ku­rian­ti lai­do­ji­mo tra­di­ci­ja. Ta­čiau be­ne vi­sos jos su­ ti­ko, kad klien­tams ren­kan­tis kre­ ma­to­riu­mą daž­niau­siai orien­tuo­ja­ ma­si į kai­nas. Vil­niu­je įsi­kū­ru­sių lai­do­ji­mo na­ mų „Nut­rū­ku­si sty­ga“ di­rek­to­rė Gra­ži­na Tu­mo­sie­nė sa­kė pa­sta­rai­ siais mė­ne­siais pa­ste­bė­ju­si ten­ den­ci­ją ar­ti­muo­sius lai­do­ti ne tra­ di­ciš­kai, o kre­muo­ti: „Daž­niau­siai žmo­nės taip iš­sau­go kap­vie­tė­je vie­ tos, ki­taip ta­riant, vie­no­je kap­vie­tė­ je ga­li pa­lai­do­ti ke­lias ur­nas. Be to, gi­mi­nė at­si­žvel­gia į ar­ti­mų­jų no­rus po mir­ties bū­ti kre­muo­tiems.“ Praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį Kė­dai­ niuo­se įsi­kū­rus kre­ma­to­riu­mui, dau­gu­ma lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­ kian­čių bend­ro­vių pri­pa­ži­no, kad jis ėmė kon­ku­ruo­ti su Len­ki­jos ir Lat­vi­jos kre­ma­to­riu­mais. Ta­čiau Kau­ne esan­čio lai­do­ji­mo biu­ro „Eg­val­da“ di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Ro­lan­do Gry­bo ma­ny­mu, kre­ma­ vi­mo pa­slau­gos priei­na­mu­mas nuo to ne­pa­si­kei­tė. Anot jo, net to­li į už­sie­nį ve­žant pa­lai­kus, ga­lu­ti­nė su­ma yra ke­liais

šim­tais ma­žes­nė nei kre­muo­jant Lie­tu­vo­je: „Len­ki­jo­je vis­kas pi­ giau, o Lie­tu­vo­je žmo­nės no­ri, kad vers­las grei­tai at­si­pirk­tų ir iš kar­ to duo­tų daug pel­no. To­kia mū­sų kul­tū­ra.“ Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, šiuo me­ tu kre­ma­vi­mo pa­slau­ga Len­ki­jo­je kai­nuo­ja apie 500 li­tų, o Lie­tu­vo­je – ke­liais šim­tais li­tų bran­giau, ta­ čiau jis ne­nu­ro­dė konk­re­čių trans­ por­ta­vi­mo iš­lai­dų. G.Tu­mo­sie­nė pa­ti­ki­no, kad Len­ki­jo­je kai­nos yra tris kar­tus ma­žes­nės nei Lie­tu­vo­ je, ta­čiau at­si­sa­kė pa­teik­ti konk­re­ čius skai­čius.

Vy­te­nis La­ba­naus­kas:

Ne­tin­ka­mai ar ne vi­ sai šva­riai dir­ban­čios įmo­nės pikt­nau­džiau­ ja kre­ma­vi­mo pa­slau­ gų kai­nų skir­tu­mais. Ba­do pirš­tais vie­ni į ki­tus

Nors lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­vės pa­tei­kia skir­tin­gas kai­nas už­sie­ny­je ir ša­ly­je, Kė­dai­nių kre­ma­to­riu­mo K2 LT di­rek­to­rius Vy­te­nis La­ba­naus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad bend­ros kre­ma­vi­mo iš­lai­dos iš tie­sų pa­na­šios. Jo tei­gi­ mu, kre­ma­vi­mas su vi­so­mis ki­to­ mis su­si­ju­sio­mis pa­slau­go­mis Kė­ dai­niuo­se kai­nuo­ja 1650 li­tų, taip pat vi­du­ti­niš­kai 500 li­tų kai­nuo­ja trans­por­ta­vi­mas ir kars­tas. „Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad mes klien­tui nu­ro­do­me vi­są kai­ną, kar­ tu su PVM ir pan., o ne­tin­ka­mai ar ne vi­sai šva­riai dir­ban­čios įmo­ nės pikt­nau­džiau­ja kre­ma­vi­mo pa­ slau­gų kai­nų skir­tu­mais. Jos pa­ly­gi­ na mū­sų ir ki­tų ša­lių kre­ma­to­riu­mų kai­nas, bet ne­nu­ro­do iš­lai­dų už do­ ku­men­tų tvar­ky­mą, pa­lai­kų nu­ve­ ži­mą. Len­ki­jo­je ne­tgi rei­ka­lau­ja­ma spe­cia­lių kars­tų. Tai­gi kai ku­rios įmo­nės kre­ma­vi­mo pa­slau­gas ne pa­siū­lo, bet pa­ža­da at­lik­ti pi­giau, ta­čiau klien­tas iš tie­sų su­mo­ka dau­ giau“, – sa­kė V.La­ba­naus­kas. Skai­čiuo­ja­ma, kad kre­ma­vi­mas Len­ki­jo­je, ve­žant iš Kau­no, iš vi­ so kai­nuo­ja 2,3–2,5 tūkst. li­tų, ta­ čiau tik tuo at­ve­ju, jei nė­ra tvar­ko­ mi ofi­cia­lūs do­ku­men­tai. Vis dėl­to pirš­tais ba­dy­ti į lai­do­ji­ mo bend­ro­ves rei­kė­tų at­sar­giai, nes kai­noms di­de­lę įta­ką da­ro ir mies­tų geog­ra­fi­nė pa­dė­tis. Lie­tu­vos ri­tua­li­ nių pa­slau­gų aso­cia­ci­jos veik­los or­ ga­ni­za­to­rė Ing­ri­da Pet­ri­kie­nė pa­brė­ žė, kad pa­sie­niuo­se įsi­kū­ru­sių mies­tų gy­ven­to­jams kirs­ti sie­ną ir kre­muo­ti ve­lio­nius už­sie­ny­je ga­li bū­ti pi­giau, nei tai da­ry­ti ki­to­je Lie­tu­vos pu­sė­je esan­čiuo­se Kė­dai­niuo­se. „Šiuo me­tu bran­giau­sios kre­ ma­vi­mo pa­slau­gos, at­me­tus trans­ por­ta­vi­mą, yra Lie­tu­vo­je. O juk at­ stu­mas nuo Klai­pė­dos iki Ry­gos, Len­ki­jos ar Kė­dai­nių yra vie­no­das, tai­gi vie­no­da ir kai­na“, – tei­gė pri­ si­sta­ty­ti at­si­sa­kęs Klai­pė­dos lai­do­ ji­mo pa­slau­gų bend­ro­vės „At­jau­ta“ at­sto­vas. I.Pet­ri­kie­nė taip pat pa­ti­ki­no, kad lai­do­ji­mo pa­slau­gų bend­ro­ vės, kaip ir vi­sos vers­lo įmo­nės, ve­ da de­ry­bas, nuo ku­rių kre­ma­vi­mo kai­nos taip pat pri­klau­so. O šias, anot jos, le­mia bend­ro­vės pla­nuo­ ja­ma kre­ma­vi­mo apim­tis.


15

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

pasaulis Sank­ci­jos Veng­ri­jai

Ban­dė ­ pa­mie­go­ti

Ky­la ­ nau­sė­di­jos

Briu­se­lis siū­lo įšal­dy­ti 495 mln. eu­rų, ku­riuos bu­vo nu­ ma­ty­ta skir­ti Veng­ri­jai atei­ nan­čiais me­tais. Pa­sak Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos at­sto­vų, Veng­ ri­ja ne­siė­mė „tva­rių ir pa­ti­ki­ mų“ prie­mo­nių sa­vo biu­dže­ to de­fi­ci­tui su­ma­žin­ti, kad šis 2011 m. ne­vir­šy­tų nu­ma­ ty­tų 3 pro­c. BVP.

Šve­das Pe­te­ris Skyll­ber­ gas, už­pus­ty­ta­me au­to­mo­bi­ ly­je pra­lei­dęs du mė­ne­sius, paaiš­ki­no, kad ne­no­rė­jo lip­ ti iš au­to­mo­bi­lio ir no­ri mie­ go­ti žie­mos mie­gu. Paaiš­kė­ jo, jog vy­rą ra­du­siems snie­go mo­to­cik­lais va­žia­vu­siems vy­ rams P.Skyll­ber­gas pa­ts nu­ ro­dė pa­lik­ti jį mie­go­ti.

Nors pa­sau­lis žy­dų nau­sė­di­ jų sta­ty­bas lai­ko ne­le­ga­lio­mis, Iz­rae­lis pla­nuo­ja, kad Va­ka­ rų Kran­te iš­kils dar 500 nau­ jų na­mų. Be to, žy­dai ke­ti­na Ši­ lo nau­sė­di­jo­je Va­ka­rų Kran­te įtei­sin­ti dau­giau nei 200 be lei­ di­mo pa­sta­ty­tų na­mų. Iz­rae­ lis sa­ko, kad to ne­va rei­kia „dėl hu­ma­ni­ta­ri­nių prie­žas­čių“.

Kaltinimai minist­rui

Nes­var­bu, kad esi įta­kin­giau­sia Eu­ ro­pos po­li­ti­kė. Na­ mie ne vis­kas ro­ žė­mis klo­ta. Vo­kie­ ti­jos kanc­le­rė An­ge­ la Mer­kel tu­rė­jo su­ si­tai­ky­ti, kad pre­ zi­den­to po­stas ati­ teks opo­zi­ci­jos kan­ di­da­tui.

Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ ras – ame­ri­kie­čių šni­pas? Bent taip tvir­ti­na „Wi­ki­Leaks“.

„„Akis­ta­ta: A.Mer­kel 2010 m. J.Gauc­kui už­kir­to ke­lią tap­ti ša­lies pre­zi­den­tu, ta­čiau šį kar­tą kanc­le­rei te­ko

nu­si­leis­ti. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Pra­lai­mė­ta ko­va, bet ne ka­ras? Pra­ra­do są­jun­gi­nin­ką

Iš Ry­tų Vo­kie­ti­jos ki­lęs liu­te­ro­nų evan­ge­li­kų pa­sto­rius ir žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tas Joa­chi­mas Gauc­ kas nė­ra val­džio­je esan­čių A.Mer­ kel kon­ser­va­to­rių są­jun­gi­nin­kas. Ki­taip nei Chris­tia­nas Wulf­fas, ku­ris praė­ju­sią sa­vai­tę nu­ta­rė pa­ si­trauk­ti iš pre­zi­den­to po­sto dėl jį per­se­kio­jan­čių skan­da­lų. Re­gis, šį kar­tą A.Mer­kel te­ko rink­tis iš blo­go ir blo­ges­nio. Jei ne­bū­tų pri­ta­ru­si J.Gauc­ko kan­ di­da­tū­rai – neišp­lau­tų su­tep­to mun­du­ro. Juk Ch.Wulf­fas, bu­vęs A.Mer­kel fa­vo­ri­tas, neiš­si­kaps­to iš skan­da­lų. Iš pra­džių vo­kie­čių ži­niask­lai­ da iš­kaps­tė in­for­ma­ci­jos apie jo ry­šius su tur­tin­gais vers­li­nin­kais tuo me­tu, kai jis bu­vo Že­mu­ti­nės Sak­so­ni­jos ly­de­ris. Vė­liau dar­bo ėmė­si pro­ku­ro­rai. Jie įta­rė, kad Ch.Wulf­fas pa­si­nau­ do­jo drau­go, fil­mų pro­diu­se­rio, pa­slau­go­mis, o pa­skui tas drau­ gas ga­vo pa­sko­los ga­ran­ti­jas, ku­ rių sie­kė. Tei­sė­sau­ga ėmė­si veiks­ mų pa­nai­kin­ti pre­zi­den­to tei­si­nį imu­ni­te­tą. Po­li­ti­niai žai­di­mai

Vis dėl­to opo­zi­ci­jos kan­di­da­tas J.Gauc­kas A.Mer­kel ne­pa­lan­kus. Ko­dėl kanc­le­rė nu­si­lei­do? Vo­kie­ ti­jos spau­da ma­no, kad A.Mer­kel sie­kė su­ma­žin­ti įtam­pą. Grai­ki­jo­je, Ita­li­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­ je, Is­pa­ni­jo­je bu­vę vy­riau­sy­bių va­ do­vai jau at­si­svei­ki­no su po­stais. Net Pran­cū­zi­jos da­bar­ti­nis va­do­ vas Ni­co­las Sar­ko­zy var­gu ar ga­li jaus­tis ra­mus prieš rin­ki­mus.

Tie­sa, A.Mer­kel ne­gre­sia bū­ ti nu­vers­tai dėl to, kad Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­ka šlu­buo­ja. Ta­čiau ne vis­kas, ką vyk­do jos vy­riau­sy­bė, vo­kie­čiams pa­tin­ka. Vis­gi kon­ser­va­to­riai iš pra­džių prie­ši­no­si J.Gauc­ko kan­di­da­tū­ rai, nes lai­kė jį žmo­gu­mi, ne­tu­rin­ čiu au­to­ri­te­to, ir po­li­ti­ne do­va­nė­ le opo­zi­ci­jai.

Tai gai­vaus oro gurkš­nis Vo­kie­ti­jos po­li­ti­ko­je, o J.Gauc­ kas su­teiks ga­li­my­ bę nau­jam po­li­ti­kos sti­liui. „Der Spie­gel“ pri­pa­ži­no, kad J.Gauc­kas – il­gai lauk­ta opo­zi­ci­ jos per­ga­lė. Be­je, šį po­li­ti­ką į pre­zi­den­to po­ stą opo­zi­ci­jo­je esan­čios so­cial­de­ mok­ra­tų ir ža­lių­jų par­ti­jos ban­dė pra­stum­ti ir 2010 m. Ta­da du įta­ kin­giau­si ša­lies ži­niask­lai­dos lei­ di­niai – sa­vait­raš­tis „Der Spie­gel“ ir dien­raš­tis „Bild“ – api­bū­di­no jį kaip „ge­res­nį pre­zi­den­tą“ ir „šir­ džių pre­zi­den­tą“. Be­je, tas pa­ts „Bild“ da­bar ne­ ma­žai pri­si­dė­jo, kad Ch.Wulf­fas bū­tų nu­ša­lin­tas. Ta­čiau prieš dve­jus me­tus opo­ zi­ci­nių par­ti­jų re­mia­mas J.Gauc­kas A.Mer­kel pa­stan­go­mis ne­ bu­vo pri­leis­tas prie ša­lies va­do­vo po­sto, nors ap­klau­sos ro­dė, kad vo­kie­čiai pa­lai­kė bū­tent jį, o ne

krikš­čio­nį de­mok­ra­tą Ch.Wulf­ fą. Ne­nuos­ta­bu, kad, nors ir tu­ rė­da­mas tvir­tą A.Mer­kel pa­ra­mą, Ch.Wulf­fas bu­vo iš­rink­tas tik per tre­čią bal­sa­vi­mą. Šį kar­tą Vo­kie­ti­jos spau­da su­ sku­bo džiaug­tis, kad J.Gauc­kas su­ge­bės pa­tai­sy­ti su­tep­tą pre­zi­ den­to ins­ti­tu­ci­jos re­pu­ta­ci­ją. „Tai gai­vaus oro gurkš­nis Vo­ kie­ti­jos po­li­ti­ko­je, o J.Gauc­kas su­teiks ga­li­my­bę nau­jam po­li­ti­ kos sti­liui“, – ra­šė „Bild“. Bu­vo nu­ste­bęs

Pre­zi­den­tą spe­cia­lus su­si­rin­ki­ mas, ku­rį su­da­rys par­la­men­to na­riai ir ki­ti aukš­to ran­go po­li­ti­ kai, rinks ko­vo 18 d. Tie­sa, pre­zi­ den­to po­stas Vo­kie­ti­jo­je – rep­re­ zen­ta­ci­nis. Re­tas ku­ris abe­jo­ja, kad J.Gauc­kas ne­lai­mės rin­ki­mų. Pa­rem­ti po­li­ti­ko kan­di­da­tū­rą at­si­sa­kė tik kai­rio­ji par­ti­ja „Kai­rė“ (vok. – „Die Lin­ke“), ku­riai pri­klau­so ke­li bu­vę Ry­tų Vo­kie­ti­jos ko­mu­nis­tai. Pats J.Gauc­kas, ke­tu­rių vai­ kų tė­vas, gy­ve­nan­tis su il­ga­ me­te gy­ve­ni­mo drau­ge Da­nie­la Schadt, pri­si­pa­ži­no, kad bu­ vo ap­stul­bęs ir šiek tiek su­tri­kęs, kai bu­vo iš­kel­ ta jo kan­di­da­tū­ra. „Man tai la­bai ypa­ tin­ga die­na, ne­tgi gy­ ve­ni­me, per ku­rį pa­ ty­riau ke­le­tą to­kių“, – sa­kė jis. J.Gauc­kas pri­dū­ rė, kad jam ma­lo­nu, jog „žmo­gus, gi­męs per siau­bin­gą ka­rą ir gy­ve­nęs

50 me­tų dik­ta­tū­ro­je, <...> ga­lė­ jo bū­ti šian­dien pa­kvies­tas tap­ti vals­ty­bės va­do­vu“. Jis tei­gė no­rin­tis pa­dė­ti at­kur­ti vo­kie­čių „ti­kė­ji­mą sa­vo stip­ry­be“ siau­čiant eu­ro zo­nos fi­nan­sų kri­ zei. Tie­sa, čia pat pri­pa­ži­no, kad nė­ra „nei Su­per­me­nas, nei žmo­ gus be trū­ku­mų“. „Der Spie­gel“, „Bild“, BNS inf.

Įdomūs faktai „„1940 m. Vo­kie­ti­jos šiau­rės ry­tuo­

se, Ros­to­ko mies­te, gi­męs J.Gauc­kas bu­vo vie­nas svar­bių vei­kė­jų per tai­kią re­vo­liu­ci­ją, nu­ver­tu­sią Ber­ly­no sie­ną 1989 m. Jo tė­vas so­ viet­me­čiu bu­vo iš­trem­tas į Si­bi­ro la­ge­rį, kur pra­lei­do 25 me­tus. „„Ne­nuos­ta­bu, kad J.Gauc­kas vie­

na­me in­ter­viu pabrėžė: „Bū­da­mas vos de­vy­ne­rių ži­no­jau, kad so­cia­ liz­mas yra ne­tei­sin­ga sis­te­ma.“ „„Po­li­ti­kas ban­dė tap­ti žur­na­lis­tu,

ta­čiau jam ne­bu­vo leis­ta stu­ di­juo­ti vo­kie­čių kal­bos. To­ dėl J.Gauc­kas ėmė­si teo­lo­ gi­jos stu­di­jų ir 1967 m. bu­vo įšven­tin­tas į ku­ni­gus. „„Vo­kie­ti­jai su­si­

vie­ni­jus, J.Gauc­kas, ku­rį anks­ čiau bud­r iai se­k ė vals­t y­ bės sau­g u­ mas „Šta­zi“, bu­vo pa­skir­ tas va­do­vau­ ti rū­š iuo­j ant mi­li­jo­nus jos by­ lų ir ruo­šiant jas vie­šin­ti.

Tink­la­la­pis pla­nuo­ja pa­vie­šin­ti do­ku­men­tų, įro­dan­čių, kad Car­las Bild­tas (nuotr.) dir­ba JAV. Po šio pa­reiš­ki­mo Šve­di­jo­je ki­lo dis­ku­si­jų ban­ga. Ar „Wi­ki­Leaks“ sie­kia su­trik­dy­ti po­rta­lo va­do­ vo Ju­lia­no As­san­ge’o ekst­ra­di­ci­ją Jung­ti­nėms Vals­ti­joms, ar in­for­ ma­ci­ja – tik­ra? Tink­la­la­pio vi­di­nė­je ži­nu­tė­ je tvir­ti­na­ma, kad esa­ma įslap­tin­ to do­ku­men­to, ku­ria­me tei­gia­ma, jog C.Bild­tas yra JAV in­for­ma­to­rius nuo praei­to am­žiaus 8-ojo de­šimt­ me­čio. Su slap­ta me­džia­ga nu­ro­dė su­ si­pa­ži­nęs šve­dų dien­raš­tis „Exp­res­sen“. „C.Bild­tas tu­rės at­si­sta­ty­din­ti. Tai bus jo po­li­ti­nės kar­je­ros ga­las“, – „Exp­res­sen“ ci­ta­vo vie­ną neį­var­ dy­tą as­me­nį, su­si­pa­ži­nu­sį su šiuo dar ne­skelb­tu do­ku­men­tu. Do­ku­men­te, ku­rį pla­nuo­ja pa­ skelb­ti „Wi­ki­Leaks“, tvir­ti­na­ma, kad C.Bild­tas in­for­ma­to­riu­mi ta­ po 1973 m., jį už­ver­ba­vęs agen­tas esą bu­vo ne kas ki­tas, o res­pub­li­ ko­nų stra­te­gas ir bu­vu­sio JAV pre­ zi­den­to Geor­ge’o W.Bus­ho po­li­ti­ nis gu­ru Kar­las Ro­ve’as. Tie­sa, „Wi­ki­Leaks“ at­sto­vas Kris­tin­nas Hrafns­so­nas tik pa­tvir­ ti­no, kad tu­ri do­ku­men­tą, ro­dan­tį glau­dų C.Bild­to ir Va­šing­to­no vi­di­ nių vei­kė­jų ry­šį, nors de­ta­liau do­ ku­men­to tu­ri­nio ne­ko­men­ta­vo. C.Bild­tas pa­ra­gi­no tink­la­la­pį kuo sku­biau pa­skelb­ti do­ku­men­tus. „Kai tai nu­tiks, ši jų su­pla­nuo­ tos šmeiž­to kam­pa­ni­jos da­lis grei­ tai su­by­rės į šu­kes“, – sa­vo as­ me­ni­nia­me tink­la­la­py­je pa­reiš­kė C.Bild­tas. J.As­san­ge’as Di­džio­jo­je Bri­ta­ ni­jo­je prie­ši­na­si sa­vo ekst­ra­di­ci­jai į Šve­di­ją, kur jį no­ri­ma ap­klaus­ ti by­lo­je dėl įta­ria­mo iš­ža­gi­ni­mo ir ly­ti­nės prie­var­tos. „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jas tvir­ti­na, kad Stok­hol­mas ne­tru­kus jį per­duos Va­šing­to­nui. Ame­ri­kie­čiai sie­kia suim­ti „Wi­ ki­Leaks“ įkū­rė­ją nuo to lai­ko, kai jo or­ga­ni­za­ci­ja pa­vie­ši­no šim­tus tūks­tan­čių kon­fi­den­cia­lių JAV dip­ lo­ma­ti­nių do­ku­men­tų. BNS inf.


16

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

18p.

Bū­si­mi pen­si­nin­kai už­dir­bo ne­daug.

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

turtas

AC­TA: to­bu­los, bet su­var­žy

Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos su­si­ta­ri­mas dėl ko­vos su klas­to­ji­mu, va­di­na­ma­sis AC­TA, esą lie­tu­vių gy­ve­ni­mo aukš­tyn ko­jo­mis neap­vers. Nes Lie­tu­vo­je jau ir da­bar ga­lio­ja vi­ sos ga­li­mos bau­džia­mo­sios ir ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės prie­mo­nės už in­te­lek­ti­nės nuo­ sa­vy­bės klas­to­ji­mą ko­mer­ci­niais tiks­lais. Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Ne­si­ti­kė­jo to­kios reak­ci­jos

Gir­dė­da­mi to­kius ar­gu­men­tus su­ si­ta­ri­mo kri­ti­kai at­rė­žia: „Tai ir ne­ rei­kia AC­TA.“ Tei­gia­ma, kad AC­TA – tai di­de­lių kor­po­ra­ci­jų prie­mo­nė, skir­ta tam tik­roms in­ter­ne­to sve­ tai­nėms už­da­ry­ti. O ša­li­nin­kai rė­kia dar gar­siau: „In­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­ bės tei­si­nės ap­sau­gos ly­gis tu­ri bū­ ti su­vie­no­din­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je.“ Ir dar pri­du­ria: „Klas­to­tės da­ro ža­lą vals­ty­bių eko­no­mi­nei rai­dai.“ Nuo su­tar­ties, ku­rią anks­čiau ar vė­liau tu­rės ra­ti­fi­kuo­ti pa­sau­lio ša­lių par­la­men­tai, svars­ty­mo at­ si­trau­ku­si Lie­tu­vos val­džia lau­kia ru­de­nį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų. Bū­ti už AC­TA šiuo me­tu ne­po­pu­ lia­ru ir reiš­kia ei­ti prieš vi­suo­me­ nę. Lie­tu­vos po­li­ti­kams AC­TA ta­po sa­vo­tiš­ka vie­šų­jų ry­šių prie­mo­ne, lei­sian­čia pel­ny­ti rin­kė­jų bal­sų. Prieš sa­vai­tę Vy­riau­sy­bė ini­ci­ja­vo AC­TA svars­ty­mą ir šiuo klau­si­mu karš­tai dis­ku­ta­vo, nors prieš tai pa­ti bu­vo įga­lio­ju­si as­me­nį sau­sio pa­bai­ go­je To­ki­ju­je su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šy­ti. Bu­vo nu­spręs­ta ne­ra­gin­ti Sei­mo kuo grei­čiau ra­ti­fi­kuo­ti AC­TA ir pra­tęs­ti dis­ku­si­jas su vi­suo­me­ne, ar šis su­ si­ta­ri­mas priim­ti­nas, ar jis ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­mas. Or­ga­ni­zuo­ti dis­ku­ si­jas dėl AC­TA įpa­rei­go­ta Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Įsik­lau­sys ar­ba įkal­bės

Praė­ju­sį ant­ra­die­nį Už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je rin­ko­si da­ly­va­vę de­ri­nant su­si­ta­ri­mą ir ki­tų suin­te­ re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Pir­ ma­me dar­bo gru­pės su­si­ti­ki­me bu­vo spren­džia­ma dėl dis­ku­si­jų su vi­suo­me­ne or­ga­ni­za­vi­mo.

Kaip dienraštį informavo, Už­ sienio reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Lašas, sutarta kreiptis į ministro pirmininko tarnybą dėl formalios tarpinstitucinės darbo grupės steigimo, kuri būtų atsakin­ ga už pasirengimą tolesnėms disku­ sijoms su visuomene ACTA nuosta­ tų įgyvendinimo Lietuvoje tema.

vi­zi­ją, o pro­tes­tuo­to­jai or­ga­ni­zuos mi­tin­gus, kol Briu­se­ly­je bus nu­ spręs­ta, kaip tu­ri bū­ti, ir ta­da mū­ sų Vy­riau­sy­bė pa­pras­čiau­siai nu­si­ lenks Briu­se­liui. S.Jat­ko­nio ma­ny­mu, da­bar ga­li­ mas dvie­jų ar ke­tu­rių sa­vai­čių ty­los pe­rio­das, o ta­da esą pra­dės aiš­kė­ ti, ko­kia link­me ju­da dėl AC­TA pa­ si­ta­ru­sios ir nuo ra­ti­fi­ka­vi­mo šiuo me­tu at­si­trau­ku­sios Eu­ro­pos ša­ lys. „Jei in­ter­ne­to lais­vių gy­nė­jams pa­si­ro­dys, kad ta kryp­tis ne­tin­ka­ ma, vi­są že­my­ną su­dre­bins ke­lias­ de­šimt kar­tų di­des­ni pro­tes­tai“, – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas. Žmo­nės ne­kvai­li

Si­mo­nas Jat­ko­nis:

Vi­suo­me­nės da­lis, ku­ ri prie­ši­na­si kor­po­ ra­ci­jų do­mi­na­vi­mui mū­sų vals­ty­bė­je, ne­ si­ruo­šia trauk­tis nė cen­ti­met­ro. Pa­sip­rie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mo Lie­tu­ vo­je „Stop AC­TA“ at­sto­vo Si­mo­no Jat­ko­nio tei­gi­mu, vi­suo­me­nės da­ lis, ku­ri prie­ši­na­si kor­po­ra­ci­jų do­ mi­na­vi­mui mū­sų vals­ty­bė­je, ne­si­ ruo­šia trauk­tis nė cen­ti­met­ro. „Aš as­me­niš­kai esu prieš bet ko­kias de­ ry­bas, kol bus kal­ba­ma apie tei­sė­ tu­mą, o ne apie tei­sin­gu­mą“, – sa­ kė vie­nas pa­si­prie­ši­ni­mo ak­ty­vis­tų. Pa­sak jo, po­li­ti­kai kal­bės per te­le­

AC­TA kri­ti­kai la­biau­siai ne­ri­mau­ ja, kad, įsi­ga­lio­jus do­ku­men­tui, bus įžū­liai brau­na­ma­si į žmo­nių as­ me­ni­nį gy­ve­ni­mą, pa­vyz­džiui, oro uos­tų mui­ti­nės zo­no­se reiks ati­ duo­ti pa­tik­rin­ti kom­piu­te­rius, mo­ bi­liuo­sius te­le­fo­nus ar ki­tas elekt­ro­ni­nes laik­me­nas. Ta­čiau AC­TA ša­li­nin­kai pa­brė­žia, kad, kaip ir da­bar, tai bus da­ro­ma tik tuo­met, kai kils įta­ri­mas, ar var­to­ to­jai ne­tu­ri tiks­lų ne­le­ga­liai pa­si­ pel­ny­ti. Esą ir da­bar mui­ti­nės zo­no­ se su­stab­do­mi ke­lei­viai, su sa­vi­mi ga­be­nan­tys ke­lias de­šim­tis kom­ piu­te­rių ar MP3 gro­tu­vų. Sup­rask, jei ne­kel­si įta­ri­mo, ga­lė­si ir to­liau skris­da­mas lėk­tu­vu klau­sy­ti sa­vo mėgs­ta­mos iš in­ter­ne­to par­si­siųs­ tos mu­zi­kos MP3 gro­tu­vu. Ta­čiau vi­suo­me­nės ne­pa­si­ti­kė­ji­mą esą ke­ lia itin pai­nius do­ku­men­to teks­tas, ku­ris bu­vo ku­rį lai­ką įslap­tin­tas. Pa­sak S.Jat­ko­nio, pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl ki­lo eu­ro­pie­čių pa­si­prie­ši­ni­mas, – slap­tu­mas. „Tai la­bai kri­to į akis, kai at­si­sta­ty­di­no Eu­ro­pos Par­la­men­to pra­ne­šė­jas

AC­TA klau­si­mais Ka­de­ras Ari­fas. Ne tik at­si­sta­ty­di­no, bet ir vie­šai iš­reiš­kė pa­si­bai­sė­ji­mą, ko­kiais me­ to­dais AC­TA stu­mia­mas Eu­ro­pos Par­la­men­to ko­ri­do­riais. Žmo­nės ne­kvai­li, jie su­pran­ta, kad pa­sau­ li­nės kor­po­ra­ci­jos da­ro tie­sio­gi­nę įta­ką vi­sų mū­sų vy­riau­sy­bėms. Ir žmo­nėms pa­pras­čiau­siai at­si­bo­do, kad to­kie da­ly­kai vyks­ta“, – tei­gė vie­no­je rek­la­mos agen­tū­ro­je kū­ry­ bi­nin­ku dir­ban­tis S.Jat­ko­nis. Pro­tes­tai ap­nuo­gi­no pro­ble­mas

„Dis­ku­si­jų su vi­suo­me­ne ne­vy­ko, nes AC­TA su­si­ta­ri­mas – tik for­ ma­lu­mas. Su­tar­tis, ku­ri įpa­rei­go­ja keis­ti tei­sės ak­tus, Lie­tu­vo­je iš es­ mės nie­ko ne­kei­čia“, – sa­kė Lie­tu­ vos au­to­rių tei­sių gy­ni­mo aso­cia­ci­ jos-agen­tū­ros (LAT­GA-A) Mu­zi­kos sky­riaus ve­dė­jas Ma­rius Kuz­mi­nas. Pa­sak jo, ne­tgi tą die­ną, kai su­tar­tis bus ra­ti­fik ­ uo­ta Lie­tu­vos Sei­mo, nie­ kas ne­pa­si­keis. Esą vė­liau ga­li tek­ ti to­bu­lin­ti kai ku­riuos tei­sės ak­tus, bet jie bus tik tiks­li­na­mi, ir tuo­met bus bū­ti­na tar­tis su vi­suo­me­ne. „Pa­vyz­džiui, ga­li tek­ti pa­tiks­lin­ ti Bau­džia­mą­jį ko­dek­są ir ja­me nu­ ro­dy­ti, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė bū­tų tai­ko­ma už ne­tei­sė­tą at­ga­mi­ ni­mą ir pla­ti­ni­mą ne tik va­di­na­mo­ jo­je off li­ne erd­vė­je, kai ko­pi­juo­ja­mi kom­pak­ti­niai CD ar DVD dis­kai, bet ir už in­for­ma­ci­jos at­ga­mi­ni­mą in­ter­ ne­te. Bet tai ne­reiš­kia, kad ta at­sa­ ko­my­bė nu­kreip­ta prieš var­to­to­jus, ku­rie sa­vo po­rei­kiams siun­čia­si pi­ ra­ti­nės pro­duk­ci­jos. Yra tam tik­ra ri­ ba, kai tai­ko­ma at­sa­ko­my­bė, pa­vyz­ džiui, pa­da­rius 100 MGL (13 tūkst. li­tų) ža­lą“, – paaiš­ki­no M.Kuz­mi­ nas. Pa­sak jo, Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga ir da­bar ga­lė­tų ak­ty­viau veik­ti prieš pi­ra­ti­nius in­ter­ne­to po­rta­lus. „Kai

„„Pa­sip­rie­ši­ni­mas: nu­vil­ni­jus pir­ma­ja

at­si­ras AC­TA, bus aiš­kes­nis reg­la­ men­ta­vi­mas ir ak­ty­ves­nių veiks­mų ga­lės im­tis at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos“, – ma­no pa­šne­ko­vas. Jam pri­ta­rė ir Lie­tu­vos gre­tu­ti­ nių tei­sių aso­cia­ci­jos (AGA­TA) di­ rek­to­rė Ag­nė Ma­sals­ky­tė. Pa­sak jos, pra­kti­ko­je vis­kas su­dė­tin­giau dėl to, kad in­ter­ne­tas yra tarp­tau­ ti­nis. To­dėl ji vi­lia­si, kad, kai ACTA bus priim­tas, ki­tos ša­lys pa­si­temps iki Lie­tu­vos ir ES ly­gio, o tuo­met ir Lie­tu­vos at­li­kė­jai bus la­biau ap­ sau­go­ti. „Svar­bu ir tai, kad dėl AC­ TA su­si­ta­ri­mo ap­skri­tai im­ta dau­ giau dis­ku­tuo­ti apie in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę. Kuo dau­giau žmo­nių su­pras, kad mu­zi­ka ar fil­mai neat­ si­ran­da iš nie­ko, kad jiems su­kur­ ti iš­lei­džia­ma ne­ma­žai pi­ni­gų, tuo bus ge­riau. Juk jei­gu už tu­ri­nį nie­ kas nie­ko nie­kam ne­mo­kė­tų, ne­

10 mi­tų apie AC­TA 1. Bus ri­bo­ja­ma priei­ga prie in­ter­ne­to ir cen­zū­ruo­ja­mos in­ter­ne­to sve­tai­nės. Su­si­ta­ri­me nė­ra nė vie­no straips­nio, ku­ ris pa­grįs­tų šį tei­gi­nį. AC­TA skir­tas ko­ vo­ti su pla­taus mas­to daž­nai nu­si­kals­ ta­mų gru­puo­čių vyk­do­ma ne­tei­sė­ta veik­la. Šis su­si­ta­ri­mas ne­su­si­jęs su kas­ die­niu in­ter­ne­to nau­do­ji­mu. In­ter­ne­to nau­do­to­jai ga­li to­liau da­ly­tis ne­pi­ra­ti­ne me­džia­ga ir in­for­ma­ci­ja in­ter­ne­te. 2. Bus rei­ka­lau­ja­ma pa­sie­ny­je tik­rin­ ti ke­lei­vių ne­šio­ja­muo­sius kom­piu­te­ rius ir bus kont­ro­liuo­ja­mas in­ter­ne­tu per­duo­da­mų duo­me­nų srau­tas.

Su­si­ta­ri­me aiš­kiai pa­mi­nė­tas es­mi­nis yra vi­siems priei­na­mas. Lie­tu­viš­kas su­ jo prin­ci­pas – už­tik­rin­ti, kad bū­tų ger­ tar­ties teks­tas bu­vo pa­skelb­tas Sei­mo tei­ bia­mos pa­grin­di­nės su pri­va­tu­mu, žo­ sės ak­tų duo­me­nų ba­zė­je. De­ry­bos dėl jo džio lais­ve ir duo­me­nų ap­sau­ga su­si­ju­ ne­si­sky­rė nuo de­ry­bų dėl bet ko­kio ki­to sios tei­sės. AC­TA ne­tgi konk­re­čiai nu­ro­ tarp­tau­ti­nio su­si­ta­ri­mo. De­ry­bas pri­žiū­ do­ma, kad ke­liau­to­jai ne­bus tik­ri­na­mi, rė­jo ir ES po­zi­ci­jos koor­di­na­vi­mo pro­ce­ jei pa­žei­džiant in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­ se taip pat da­ly­va­vo Lie­tu­vos už­sie­nio bės tei­ses pa­ga­min­tos pre­kės yra ne­ rei­ka­lų, Tei­sin­gu­mo, Kul­tū­ros, Ūkio mi­ ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ir ne­vyk­do­ma nis­te­ri­jos, Pa­ten­tų biu­ras, Mui­ti­nės de­ di­de­lio mas­to ne­tei­sė­ta pre­ky­ba. par­ta­men­tas, In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės 3. Tai slap­tas su­si­ta­ri­mas. De­ry­bos plėt­ros ko­mi­te­tas ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. dėl jo bu­vo ne­skaid­rios ir vy­ko už 4. Įsi­ga­lio­jus AC­TA bus pra­dė­ta tai­ky­ už­da­rų du­rų. ti va­di­na­mo­ji tri­jų kir­čių at­jun­gi­mo AC­TA teks­tas bu­vo pa­skelb­tas vie­šai ir sis­te­ma, sie­kiant ko­vo­ti su pa­žei­di­

mais in­ter­ne­te, ar­ba bus rei­ka­lau­ja­ ma, kad in­ter­ne­to pa­slau­gų tei­kė­jai kont­ro­liuo­tų ar filt­ruo­tų sa­vo siun­ čia­mus duo­me­nis. Su­si­ta­ri­mu ne­rei­ka­lau­ja­ma, kad in­ter­ ne­to pa­slau­gų tei­kė­jai kont­ro­liuo­tų ar­ ba filt­ruo­tų sa­vo nau­do­to­jų in­for­ma­ci­ jos tu­ri­nį. AC­TA vi­siš­kai ati­tin­ka da­bar­ ti­nį nuo 2000 m. ga­lio­jan­tį ES tei­sės ak­ tą – Elekt­ro­ni­nės pre­ky­bos di­rek­ty­vą – ir ne­kei­čia nė vie­no jo žo­džio. 5. Su­si­ta­ri­mo nuo­sta­tos dėl bau­džia­ mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­žei­dus in­te­ lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­ses rei­ka­lau­

ja priim­ti pa­pil­do­mus griež­tes­nius tei­sės ak­tus. AC­TA neį­pa­rei­go­ja ES keis­ti tei­ sės nor­mų, nes ES tei­ sė jau da­bar yra ge­ ro­kai pa­žan­ges­nė nei tarp­tau­ti­niai stan­dar­ tai. Lie­tu­vai taip pat ne­ rei­kės pri­tai­ky­ti na­cio­ na­li­nių tei­sės ak­tų, su­si­ ju­sių su bau­džia­mą­ja at­ sa­ko­my­be, kad ga­lė­tų įgy­ ven­din­ti pri­siim­tus įsi­pa­rei­ go­ji­mus. O ki­tos su­si­ta­ri­mo


17

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

turtas svars­tys ­ ES teis­mas

Pa­sip­rie­ši­ni­mo mas­tai

Neįž­vel­gia ­ pro­ble­mų

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tre­čia­die­ nį nu­ro­dė pa­pra­šiu­si aukš­ čiau­sios ES teis­mo ins­ti­tu­ci­ jos pa­teik­ti iš­va­dą dėl prieš­ ta­rin­gai ver­ti­na­mo pre­ky­bos su­si­ta­ri­mo, su­si­ju­sio su au­to­ riaus tei­sių ap­sau­ga ir in­ter­ ne­to lais­ve, tei­sė­tu­mo. Tei­si­ nį išaiš­ki­ni­mą teiks Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas.

Pa­sip­rie­ši­ni­mas AC­TA Eu­ro­ pos ly­giu vyks­ta ga­na pla­čiai. Pir­miau­sia su­ki­lo Len­ki­ja, kur par­la­men­tas jau nu­trau­kė su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mą. Bal­ka­ nų ša­ly­se, Vo­kie­ti­jo­je, Lat­vi­jo­ je, Es­ti­jo­je taip pat ki­lo di­de­lis bruz­de­sys ir ten par­la­men­tai vie­nas po ki­to nu­trau­kia ar­ba pri­stab­do AC­TA ra­ti­fi­ka­vi­mą.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė įsi­ti­ki­nu­si, kad Tarp­tau­ti­nis pre­ky­bos su­si­ta­ri­mas dėl ko­ vos su klas­to­ji­mu (AC­TA) ne­ tu­rės įta­kos nei ES, nei Lie­tu­ vos tei­si­nei ba­zei. Pre­zi­den­tė su­tar­ties punk­tuo­se, ku­riuo­ se kal­ba­ma apie ko­vą su pi­ ra­ta­vi­mu in­ter­ne­te, pro­ble­mų neįž­vel­gia.

y­tos vi­suo­me­nės link?

Komentaras

Al­ber­tas Šekš­te­lo

Ad­vo­ka­t ų pro­fe­si­nė bend­r i­ja „NOR­DIA BAUB­LYS & Part­ners“

D

ai pro­tes­tų ban­gai, kai ku­rios ša­lys, tarp jų – Lie­tu­va, pa­reiš­kė, kad ne­sku­bės ra­ti­fi­kuo­ti su­si­ta­ri­mo. 

bū­tų ir pa­ties tu­ri­nio“, – kal­bė­jo A.Ma­sals­ky­tė. Pa­sak jos, nuo­sto­liai dėl in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės pa­žei­ di­mų skai­čiuo­ja­mi šim­tais mi­li­jar­ dų, net ir ne­di­de­lis pa­žei­di­mų su­ ma­žė­ji­mas bū­tų reikš­min­gas. Ar­gu­men­tai neį­ti­ki­na

Pa­sip­rie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mo „Stop AC­TA“ at­sto­vo S.Jat­ko­nio tei­gi­ mu, Vy­riau­sy­bės ir kor­po­ra­ci­jų ar­ gu­men­tai tė­ra ban­dy­mas pri­vers­ ti pa­klus­ti ir ne­si­prie­šin­ti tam, ką da­ro kor­po­ra­ci­jos. „Pa­tys ar­gu­men­tai vi­siš­kai ne­ svar­būs, svar­bu, kaip tai vei­kia vi­ suo­me­nę ir ko sie­kia tie, ku­rie ar­ gu­men­tuo­ja. O sie­kia jie pa­pras­to da­ly­ko – įti­kin­ti vi­sus mus, kad tarp­tau­ti­nių kor­po­ra­ci­jų slap­ ta stu­mia­mi ap­ri­bo­ji­mai yra ge­rai. Tai pa­pras­čiau­siai ab­sur­diš­ka, kai

ša­lys, pa­si­ra­šiu­sios AC­TA, pri­va­lo in­te­ lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių įgy­ven­ di­ni­mo ly­gį priar­tin­ti prie da­bar­ti­ nio ES ly­gio. 6. Su­si­ta­ri­mu ska­ti­na­ma jo de­ ri­ni­mą vyk­dy­ti ne­tie­sio­gi­niais bū­dais. Iš Eu­ro­pos Par­la­men­ to Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ko­ mi­te­to už­sa­ky­to uni­ver­ si­te­ti­nio ty­ri­mo paaiš­kė­jo, kad dėl AC­TA rei­ kės keis­ti su tei­ sių vyk­dy­mo už­tik­ri­

pa­žiū­ri ra­cio­na­liai, be emo­ci­jų“, – kal­bė­jo S.Jat­ko­nis. Pa­sak Ario Meš­ kaus­ko, vie­šo­sios įstai­gos Elekt­ro­ ni­nio vers­lo ir ino­va­ci­jų agen­tū­ros di­rek­to­riaus, tie, ku­rie sa­ko, kad

Ag­nė Ma­sals­ky­tė:

Kai AC­TA bus priim­ tas, ki­tos ša­lys pa­si­ temps iki Lie­tu­vos ir ES ly­gio, o tuo­met ir Lie­tu­vos at­li­kė­jai bus la­biau ap­sau­go­ti. AC­TA nie­ko ne­kei­čia, esą tik pa­ vir­šu­ti­niš­kai per­skai­tė AC­TA do­ku­ men­tą. „Jie ar­ba me­luo­ja, ar­ba gi­

ni­mu su­si­ju­sius ES tei­sės ak­tus ir (ar­ ba) na­cio­na­li­nius įsta­ty­mus. AC­TA nuo­sta­tos ne­prieš­ta­rau­ja ga­lio­ jan­tiems ES tei­sės ak­tams. AC­TA ne­bus rei­ka­lau­ja­ma per­žiū­rė­ti ES tei­sės ak­tų ar juos pri­tai­ky­ti ir ne­bus rei­ka­lau­ja­ ma, kad vals­ty­bės na­rės per­žiū­rė­tų sa­ vo prie­mo­nes, ku­rio­mis jos įgy­ven­di­na su­si­ju­sius ES tei­sės ak­tus. 7. Bus už­kirs­tas ke­lias pi­gių vais­tų pre­ky­bai su ne­tur­tin­go­mis ša­li­mis. Nė vie­na AC­TA nuo­sta­ta nė­ra tie­sio­giai ar­ba ne­tie­sio­giai da­ro­ma įta­ka tei­sė­tai ge­ne­ri­nių vais­tų pre­ky­bai ar­ba, ap­skri­

Si­mo­no Švit­ros nuo­tr.

na ko­kį nors in­te­re­są. Ar­gu­men­tai „už“ yra jo­kie. Iš tik­rų­jų tai ne au­ to­rius bus ap­sau­go­tas, o jo iš­nau­ do­to­jas, t. y. vers­las, ku­ris pla­ti­na au­to­rių su­kur­tą tu­ri­nį“, – įsi­ti­ki­nęs A.Meš­kaus­kas. Jo nuo­mo­ne, žmo­ gaus lais­vių mo­ky­tis iš ki­tų ir kur­ ti su­var­žy­mas il­gai­niui ga­li pa­kenk­ ti vi­suo­me­nės pro­gre­sui. „Juk mes mo­ko­mės ko­pi­juo­da­mi ki­tus. Keis­ ta, nes at­ro­do, kad net dvi­ra­čio ne­ bus ga­li­ma mo­di­fi­kuo­ti, nes jį jau kaž­kas iš­ra­do. Na, ne­bent reiks iš­ ras­ti nau­ją dvi­ra­tį“, – iro­ni­za­vo A.Meš­kaus­kas. Jo nuo­mo­ne, AC­ TA – tai tik pre­ce­den­tas. „Tai tik su­dė­ti­nė lais­vių su­var­žy­ mo da­lis. Ju­da­me iki vi­suo­me­nės, ku­rio­je vis­kas to­bu­la, bet vien to­ dėl, kad žmo­nės ne­ga­li nie­ko blo­ ga pa­da­ry­ti“, – api­bend­ri­no pa­ šne­ko­vas.

Var­to­to­jų nuo­mo­nė dėl AC­TA ra­ti­fi­ka­vi­mo Lie­tu­vo­je (pro­c.)

tai kal­bant, vi­suo­me­nės svei­ka­tai pa­ sau­ly­je. 8. Su­da­ro­mos pa­lan­kes­nės są­ly­gos in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių tu­ rė­to­jams. AC­TA pa­nai­ki­na­mos tarp­ tau­ti­nės tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tos ap­sau­gos prie­mo­nės ir išim­tys. Prie­šin­gai, AC­TA su­si­ta­ri­mas su­da­ry­ tas la­bai lanks­čiai ir ja­me nu­sta­ty­tos bū­ti­nos ap­sau­gos prie­mo­nės, kad ša­ lys ras­tų tin­ka­mą vi­sų su­si­ju­sių tei­sių ir in­te­re­sų pu­siaus­vy­rą, at­si­žvelg­da­mos į sa­vo eko­no­mi­nius, po­li­ti­nius ir so­cia­li­ nius tiks­lus bei tei­sės tra­di­ci­jas. Te­be­ga­

lio­ja vi­sos ap­sau­gos prie­mo­nės ir išim­ tys, nu­sta­ty­tos ES tei­sės ak­tuo­se ar­ba Su­tar­ty­je dėl in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių as­pek­tų, su­si­ju­sių su pre­ky­ba. 9. Dėl AC­TA bu­vo de­ra­ma­si kaip dėl sa­va­ran­kiš­ko su­si­ta­ri­mo, sie­kiant iš­ veng­ti dau­gia­ša­lių de­ry­bų pla­taus mas­to fo­ru­me, ku­ria­me bū­tų ga­lė­ju­si da­ly­vau­ti Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­ za­ci­ja (PPO) ar­ba Pa­sau­li­nė in­te­lek­ti­ nės nuo­sa­vy­bės or­ga­ni­za­ci­ja (PI­NO). Ko­mi­si­ja no­rė­jo su in­te­lek­ti­nės nuo­sa­ vy­bės tei­sių vyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mu su­ si­ju­sias pro­ble­mas spręs­ti su PPO ar­ba

Nepritaria

63

%

20 17

Pritaria

Neturi nuomonės

Šal­ti­nis: ty­ri­mų bend­ro­vė „Sprin­ter ty­ri­mai“

e­ry­bas dėl AC­TA, ki­taip va­ di­na­mo su­si­ta­ri­mu dėl ko­ vos su klas­to­ji­mu (angl. – An­t i-coun­ter­fei­t ing Tra­de Ag­ree­ment), dar 2007 m. ini­ci­ja­vo Eu­ ro­pos Ko­m i­si­ja, siek­da­ma tarp­tau­t i­ nius in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės ap­sau­ gos stan­dar­tus priar­tin­ti prie ES ly­gio. AC­TA šiuo me­tu dar nė­ra įsi­ga­lio­jęs ir Lie­tu­va jo ne­ra­ti­fi­ka­vo. Tai reiš­kia, kad AC­TA dar nė­ra Lie­tu­vos tei­si­nės sis­te­ mos da­lis. AC­TA nuo­sta­tos yra la­bai bend­ro po­ bū­džio – jos yra gai­rės vals­ty­bėms na­ rėms su­de­r in­t i sa­vo tei­sės ak­tus su su­si­ta­r i­mo rei­ka­la­v i­mais. No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad Lie­tu­vos tei­sės ak­tai, ati­ tin­kan­tys ES rei­ka­la­vi­mus, dar griež­ tes­ni ne­gu AC­TA. Vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­do daug mi­tų apie AC­TA, net yra at­ski­ras ju­dė­ji­mas „Stop AC­TA“. Ta­čiau, de­ta­liau pa­ž vel­ gę į šį su­si­ta­ri­mą, prie­šin­gai ne­gu es­ka­ luo­ja­ma, ja­me ne­ras­tu­me nei priei­gos prie in­ter­ne­to ri­bo­ji­mo, nei in­ter­ne­ to sve­tai­nių cen­z ū­ra­vi­mo, nei tei­sės mui­ti­nė­je tik­rin­ti ke­lei­vių as­me­ni­nius kom­piu­te­rius, mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, nei rei­ka­la­v i­mų in­ter­ne­to pa­slau­g ų tei­kė­jams kont­ro­liuo­ti (filt­ruo­ti) siun­ čia­mus duo­me­nis ir pan. Be to, AC­TA ak­cen­tuo­ja, kad jo tai­ky­mas ne­tu­ri pa­ žeis­ti to­kių pa­grin­di­nių prin­ci­pų, kaip an­tai žo­džio lais­vės, tei­sės į ne­ša­liš­ką pro­ce­są ir pri­va­tu­mo ap­sau­gą. Tai­g i, pa­ts AC­TA su­si­ta­ri­mas ne­ke­lia jo­kios grės­mės žmo­gaus pa­g rin­di­nėms tei­ sėms – vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip konk­re­čios vals­ty­bės na­rės in­terp­re­ tuos AC­TA nuo­sta­tas ir kaip jas per­ kels į na­cio­na­li­nius tei­sės ak­tus. Pa­pil­do­mai no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad, įsi­ga­lio­jus AC­TA, bet ku­ri vals­ty­bė na­ rė tu­rė­tų tei­sę iš­sto­ti ar­ba siū­ly­ti spe­ cia­liai įsteig­tam ko­mi­te­tui šio su­si­ta­ ri­mo pa­tai­sas.

PI­NO ir šiuo tiks­lu pa­tei­kė daug pa­siū­ ly­mų. Vis dėl­to kai ku­rios mi­nė­tų or­ ga­ni­za­ci­jų na­rės pa­si­prie­ši­no bet ko­ kiam dia­lo­gui šia te­ma. AC­TA nu­sta­ to­mi tarp­tau­ti­niai su in­te­lek­ti­nės nuo­ sa­vy­bės tei­sė­mis su­si­ję stan­dar­tai, ir ki­tos ša­lys kvie­čia­mos pri­si­jung­ti prie šios dau­gia­ša­lės su­tar­ties. 10. Įt­rau­ku­si AC­TA nuo­sta­tas į lais­vo­ sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mus, ES pri­mes jas tre­čio­sioms ša­lims. To da­ry­ti ne­ke­ti­na­ma ir tai ne­bu­vo pa­siū­ ly­ta ES dvi­ša­lė­se pre­ky­bos de­ry­bo­se. Šal­ti­nis: Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja


18

ketvirtADIENIS, vasario 23, 2012

turtas Dau­giau nei mi­li­ jo­ną da­ly­vių tu­rin­ čių ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų val­ do­mą tur­tą 2011 m. di­di­no „Sod­ros“ per­ ve­da­mos lė­šos, ta­ čiau nei­gia­ma fon­ dų in­ves­ti­ci­jų grą­ža ga­li­mą tur­to prieau­ gį su­ma­ži­no.

„„Ne­ri­zi­kuo­ja: tarp kau­pian­čių bū­si­mas pen­si­jas pen­si­jų fon­duo­se po­pu­lia­riau­si vi­du­ti­nės ak­ci­jų da­lies fon­dai. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Bū­si­mi pen­si­nin­kai už­dir­bo ne­daug „Sod­ra“ ant­ros pa­ko­pos pen­si­ jų fon­dams per­nai per­ve­dė 380,8 mln. li­tų, ar­ba 17,3 pro­c. dau­giau nei 2010-ai­siais, ta­čiau dėl nei­gia­ mos in­ves­ti­ci­jų grą­žos fon­dų tur­tas per me­tus pa­di­dė­jo tik 224,7 mln. li­tų (5,8 pro­c.), iki 4,08 mlrd. li­tų, kaip tei­gia­ma Lie­tu­vos ban­ko pra­ ne­ši­me. „Per­n ai „Sod­ros“ per­ve­d i­ mus į pen­si­jų fon­dus di­di­no pa­ ki­lęs vi­du­ti­nis mė­ne­sio dar­bo už­ mo­kes­tis, ta­čiau to­kiu pat tem­pu au­gin­ti pen­si­jų sis­te­mos da­ly­ vių tur­to ne­lei­do pra­stes­ni in­ves­ ta­vi­mo re­zul­ta­tai ir iš­mo­kos sis­ te­mą pa­lie­kan­tiems da­ly­viams“, – sa­kė Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ ros tar­ny­bos Fi­nan­si­nių pa­slau­gų ir rin­kų prie­žiū­ros de­par­ta­ men­to di­rek­to­rius Vi­lius Ša­po­ka. Per­nai vi­du­ti­nė vi­sų ant­ros pa­ ko­pos pen­si­jų fon­dų vie­ne­to ver­tė su­ma­žė­jo 2,9 pro­c. Nei­gia­mą grą­ žą fik­sa­vo 18 iš 30 rin­ko­je vei­kian­ čių ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų, ta­čiau ket­vir­tą praė­ju­sių me­tų ket­ vir­tį įvy­ko lū­žis ir 23 fon­dų grą­ža bu­vo tei­gia­ma. Rin­ko­se tvy­ro­ju­sios slo­gios nuo­ tai­kos dėl pro­ble­mų, ky­lan­čių dėl eu­ro zo­nos ša­lių sko­lų, la­biau­siai pa­vei­kė ri­zi­kin­ges­nių fon­dų re­zul­ ta­tus. Per­nai ma­žos ak­ci­jų da­lies pen­si­jų fon­dų vie­ne­to ver­tė vi­du­ti­ niš­kai su­ma­žė­jo 0,4 pro­c., vi­du­ti­ nės ak­ci­jų da­lies fon­dų – 4,2 pro­c., o ak­ci­jų fon­dų – net 10,8 pro­c. 2011 m. tik kon­ser­va­ty­viai in­ves­tuo­jan­ čių pen­si­jų fon­dų grą­ža bu­vo tei­ gia­ma, jų vie­ne­to ver­tė vi­du­ti­niš­ kai pa­di­dė­jo 1,4 pro­c. „At­siž­velg­da­mi į 2011 m. pa­sau­ lio fi­nan­sų rin­kų įvy­kius ir siek­da­ mi ap­sau­go­ti pen­si­jų fon­dų da­ly­ vių tur­tą, fon­dų val­dy­to­jai, ku­rie da­lį lė­šų anks­tes­niais me­tais in­ ves­ta­vo į šiuo me­tu ri­zi­kin­go­mis

lai­ko­mų ša­lių Grai­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos, Ita­li­jos ir Ai­ri­jos ver­ ty­bi­nius po­pie­rius, per­nai kur kas dau­giau pi­ni­gų in­ves­ta­vo Lie­tu­vo­ je“, – kons­ta­ta­vo V.Ša­po­ka. Tie­sio­gi­nių ant­ros pa­ko­pos pen­ si­jų fon­dų in­ves­ti­ci­jų (ak­ci­jos, ob­ li­ga­ci­jos, Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­niai po­pie­riai (VVP) Lie­tu­vo­je da­lis per praė­ju­sius me­tus pa­di­dė­jo nuo 53,03 iki 64,47 pro­c. La­biau­siai to­ kį šuo­lį lė­mė 30,3 pro­c., iki 978,86 mln. li­tų, pa­di­dė­ju­sios in­ves­ti­ci­jos į Lie­tu­vos VVP. Iš vi­so praė­ju­siais me­tais Lie­ tu­vo­je in­ves­tuo­ta 31,72 pro­c. (1,29 mlrd. li­tų) ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų tur­to, o 2010 m. šis ro­dik­lis bu­vo 28,04 pro­c. 2011 m. ir to­liau po­pu­lia­riau­si bu­vo vi­du­ti­nės ak­ci­jų da­lies pen­ si­jų fon­dai – juo­se pen­si­ją kau­ pė dau­giau nei 581 tūkst. žmo­nių, ar­ba 55,1 pro­c. da­ly­vių, o jų tur­to ver­tė su­da­rė 2,102 mlrd. li­tų, ar­ ba 51,5 pro­c. vi­so ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų tur­to. Per­nai da­ly­ vių, pen­si­ją kau­pian­čių ak­ci­jų fon­ duo­se, da­lis ūg­te­lė­jo nuo 8,05 pro­c. iki 8,91 pro­c. Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Lie­ tu­vo­je vei­kė 30 ant­ros pa­ko­pos pen­s i­j ų fon­d ų, juo­se pen­s i­jas kau­pė 1,054 mln. žmo­nių – 1,81 pro­c. dau­giau nei 2010-ųjų pa­ bai­go­je. BNS, „Klaipėdos“ inf.

380,8

mln. li­tų

ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dams per­nai per­ve­dė „Sod­ra“.

Nau­jau­si ant­ros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų veik­los re­zul­ta­tai Fon­do pa­va­di­ni­mas

Vie­ne­to ver­tės. Vie­ne­to ver­tės po­ky­tis 2011 m. IV ketv po­ky­tis 2011 m. Kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja“ –1,4 +0,6 „Kon­ser­va­ty­vaus val­dy­mo Dans­ke pen­si­ja“ 0 +0,4 „DnB NORD pen­si­ja 1“ –0,7 +1,1 „ER­GO kon­ser­va­ty­vu­sis“ –0,6 +1,4 „Fi­nas­tos“ kon­ser­va­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo –0,4 +0,7 „Fi­nas­tos“ nuo­sai­kus –0,3 +0,3 „Ci­ta­de­le pen­si­ja 1“ –0,1 +1,8 „MP sta­bi­lo II“ +0,2 +1,5 „SEB pen­si­ja 1“ –0,3 +2,4 „Swed­bank pen­si­ja 1“ 0 +0,7 Ma­žos ak­ci­jų da­lies pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja plius“ +0,7 –2,9 „DnB NORD pen­si­ja 2“ +1 –1,8 „Fi­nas­tos“ au­gan­čio pa­ja­min­gu­mo +0,5 –5 „Swed­bank pen­si­ja 2“ +2,1 +1,6 Vi­du­ti­nės ak­ci­jų da­lies pen­si­jų fon­dai „Avi­va eu­ro­pen­si­ja ekst­ra“ +3 –6,5 „Dans­ke pen­si­ja 50“ +1,8 –5,4 „DnB NORD pen­si­ja 3“ +2,4 –5,1 „ER­GO ba­lans“ +2,4 –7,5 „Fi­nas­tos“ ak­ty­vaus in­ves­ta­vi­mo +1,9 –5,7 „Fi­nas­tos“ su­ba­lan­suo­tas +3,4 –2,8 „MP me­dio II“ +5,1 –6,6 „Ci­ta­de­le pen­si­ja 2“ +2,2 –4 „SEB pen­si­ja 2“ +3,1 –4,8 „Swed­bank pen­si­ja 3“ +3,4 –1,4 „Swed­bank pen­si­ja 4“ +5,5 –6,1 Ak­ci­jų pen­si­jų fon­dai „Dans­ke pen­si­ja 100“ +3 –9,3 „Fi­nas­tos“ ra­cio­na­lios ri­zi­kos +5,2 –13,6 „MP ext­re­mo II“ +7,4 –9,3 „SEB pen­si­ja 3“ +5,8 –11,6 „Swed­bank pen­si­ja 5“ +7,3 –

Ly­gi­na­mo­jo in­dek­so po­ky­tis 2011 m. +0,7 +3 +0,2 +1,2 +1,3 +0,7 +4,2 –2,5 +3,3 +1,6 –0,9 –2 –10,4 +1,2 –2,6 +0,3 –4,4 –5,9 –19,3 +0,3 –3,6 +0,1 –2,7 –1,5 –5,1 –3,2 –37 –6,1 –7,6 – Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ban­kas


19

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Akcijų biržoje

Mokymas

Biržos prekyba staigmenų nepateikė

Kiti kursai

Vilnius, vasario 22 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje trečiadienį prekiauta ramiai, o lyderio pozicijos atiteko „Teo LT“ akcijoms, kurių vienintelių perleista daugiau kaip už 50 tūkst. eurų. Kiek didesnio dėmesio sulaukė Ūkio banko vertybiniai popieriai, tuo tarpu kitų įmonių akcijų apyvartos buvo kuklesnės. Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė sumažėjo 0,44 proc. iki 319,01 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 0,39 proc. iki 471,84 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 0,52 proc. iki 142,66 punkto. Oficialiojo sąrašo „Teo LT“ akcijų nepakitusia 0,650 euro kaina parduota už 50,1 tūkst. eurų, 2,51 proc. iki 0,194 euro atpigusių Ūkio banko akcijų – už 40,6 tūkst. eurų, 0,21 proc. iki 0,477 euro pabrangusių „Linas Agro Group“ akcijų – už 20,2 tūkst. eurų. 2,25 proc. iki 1,740 euro atpigusių „City Service“ akcijų apyvarta buvo 16 tūkst. eurų, 1,10 proc. iki 0,629 euro atpigusių „Lietuvos dujų“ akcijų – taip pat 16 tūkst. eurų, 2,11 proc. iki 1,253 euro atpigusių Panevėžio statybos tresto akcijų – 8,6 tūkst. eurų. 0,13 proc. iki 1,588 euro atpigusių „Aprangos“ akcijų perleista už 7,7 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo įmonių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 3 tūkst. eurų. Papildomojo sąrašo „Agrowill Group“ akcijų, kurios atpigo 1,15 proc. iki 0,172 euro, parduota už 6,3 tūkst. eurų, 1,07 proc. iki 0,185 euro atpigusių „Vilniaus degtinės“ akcijų – už 5,1 tūkst. eurų. Kitų šio sąrašo įmonių akcijų perleista mažiau kaip po 1 tūkst. eurų. Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 180,1 tūkst. eurų, iš jų 168 tūkst. eurų teko Oficialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

Sveikata, grožis

Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. 914952

Vairuotojų kursai Alksnynės vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Nauja grupė kovo 1 d. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt. 904430

Nekilnojamasis turtas Nuoma Svečių namuose paromis išnuomojami kambariai su visais patogumais (uždaras kiemas). Tel. 412 390, 8 657 94 214, 8 699 16 202; www.virsutine9.lt. 910407

Išnuomoju 1 kambario butą prie „Avitelos“ (baldai, buitinė technika); 2 kambarių butą Taikos pr. (baldai, buitinė technika, suremontuotas). Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977. 914211

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 906302

Parduoda Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos vėžio diagnostika naujausiu vokiečių FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Masažai, fizioterapinės procedūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echoskopiją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, neurologo konsultaciją dėl galvos svaigimo, reabilitacines procedūras apmoka ligonių kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

884049

NAUJIENA: procedūros veidui ir kūnui su energizuoto vandens kosmetika. GROŽIUI: Mezoterapija savo krauju – PRP trombocitų plazma: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros, kavitacija, liekninamosios procedūros. SVEIKATAI: šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. Vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas. S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493 767, mob. +370 620 67 701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt. 906555

915336

Butus: 3 kambarių (5 pl./3 a., 58 kv. m, 108 000 Lt), 2 kambarių Gėlių g. (savas šildymas, 100 000 Lt), 11 ha sklypą logistikos centrui, sodybą. Tel. 8 679 41 441. 915257

Butus: 4 kambarių 5/2 a. Reikjaviko g., 5/5 a. Naujakiemio g., 3 kambarių 5/3 a. Laukininkų g., sklypus statybai Doviluose, Tauralaukyje, namą Alyvų g. Tel. 8 676 55 573. 915005

Butus: du 1 kambario (nebrangiai), 1,5 kambario, 3 kambarių (remontas, baldai); sodą su namu bendrijoje „Smiltelė“ (dujos, pirtis). Tel. 8 612 48 946. 914706

906526

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A. lt, tel. 8 652 09 668.

906585

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt.

Bloką bendrabučio tipo Debreceno g. (5/1 a., 37 kv. m). Tel. 8 686 61 368.

906260

Šiandien gyvename tokiame Pasaulyje, kur dauguma esame tiesiogiai ar netiesiogiai paliesti vėžio – vieni gyvename su juo, kiti turime tokios patirties šeimoje arba tarp draugų. Pasaulinės kovos su vėžiu dienos tikslas – skleisti žinią, jog stiprinant vėžio profilaktiką ir ankstyvąją diagnostiką galima tikėtis geresnių rezultatų kovojant su šia klastinga liga. Kraujo tyrimų laboratorija, prisijungdama prie kovos su vėžiu, skelbia akciją: visą vasario mėnesį mūsų laboratorijų procedūriniuose kabinetuose visiems vėžio žymenims taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Informacija tel. 8 607 94 033, 8 46 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda. 906851

Patalpas: S.Šimkaus g. (53 kv. m, 205 000 Lt), Naujakiemio g. (21 kv. m, 110 000 Lt); Taikos pr. (71 kv. m, 220 000 Lt); I.Kanto g. (30 kv. m, 160 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 914237

1 kambario suremontuotą butą Poilsio g. (plytinis namas, balkonas). Pradinė kaina 120 000 Lt. Tel. 8 655 14 390. 914225

1,5 kambario butą Kretingos g. (40 kv. m, 5/2 a.). Tel. 8 686 61 368. 915334

100 kv. m namą „Trinyčių“ r., sklypus šalia vandens telkinio su komunikacijomis Mazūriškiuose, Ginduliuose, Tilžės g. Galima paskola, keitimas. Tel. 8 685 29 399. 913623

2 kambarių butą su didžiuoju holu Bandužių g. (9/5 a., 130 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 914234

AMBULATORIJA

2 kambarių 48 kv. m butą Baltijos pr. (plytiniame name, 5/2 a., bendrija). Tel. 8 614 07 549.

Unikali technologija Lietuvoje

3 kambarių 86 kv. m butą senamiestyje (per 2 aukštus, uždaras kiemas, mažai kaimynų, tvarkinga laiptinė). Tinka keitimas. Savininkas. Tel. 8 645 40 425.

Savininkas parduoda naujos statybos neįrengtą namą Gargžduose (arba keičia į butą) ir namų valdos sklypą Gargžduose. Tel. 8 687 73 398.

913760

914315

3 kambarių su holu butus: Kuncų g. 5/5 a. (149 000 Lt); Brožynų g. 5/4 a. (169 000 Lt). Tel. 8 655 14 390.

Skubiai 2 kambarių naujos statybos 48 kv. m butą Minijos g. (20/9 a., suremontuotas, su baldais, garažu, langai išeina į marias). Savininkas. Tel. 8 691 36 330.

914231

3 kambarių suremontuotus butus: Naikupės g. (5/4 a., plytiniame name, 183 000 Lt); Sportininkų g. 5/5 a. (170 000 Lt); Karklų g. 4/4 a. (168 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 914228

Geromis kainomis žemės sklypus namų statybai Slengiuose, su komunikacijomis, 3 km iki centrinio pašto. Tel. 8 609 07 270. 912757

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 913382

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 913390

Naujos statybos sublokuotą 200 kv. m namą Kunkiuose (2008 m., įrengtas, 9 a sklypas, 420 000 Lt). Domina keitimas į butą. Tel. 8 656 98 388. 915166

915273

Skubiai! Šiūpariuose parduodamas 2 aukštų iš dalies įrengtas 260 kv. m namas. Kaina 99 000 Lt. Tel. 8 659 54 907, e. paštas vaida@memelhaus.lt. 914971

Suremontuotą 2 kambarių butą Baltijos pr. (prie Taikos pr.), 5/4 a. Kaina 135 000 Lt. Tel. 8 686 61 368. 915333

Suremontuotą, perplanuotą 2 kambarių 55 kv. m butą I.Simonaitytės g. Tel. 8 614 07 549. 914764

Perka UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Suteikia visas teisines paslaugas. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 909867

1, 2 arba 3 kambarių butą. Tel. 8 612 48 946. 914732

2-3 kambarių butą senamiestyje. Mokėsiu iki 170 000 Lt. Tel. 8 619 51 046. 914649

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt.

NTA „Laimita“ perka arba padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529. 906314

913044

Pigiai! Skubiai! Tvarkingą 2 kambarių butą Strėvos g. (mūrinis namas, plastikiniai langai, šarvuotos durys, 99 500 Lt). www.kavintene.lt, tel. 8 672 12 325. 915287

914763

Perkame degalinę arba sklypą degalinei Klaipėdoje. Tel. 8 655 22 108. 914498

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937.

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Stuburo korekcijos procedūrų kompleksas. Gipoksiterapija. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl biologiškai aktyvių priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. www.ambulatorija.eu. Lic. Nr. 2682.

3 kambarių 68 kv. m butą Dragūnų g. 1 (visiškai įrengtas, baldai, buitinė technika, 7 aukštas, įstiklinta lodžija, 315 000 Lt). Tel. 8 615 17 947.

Savininkas parduoda gamybines-sandėliavimo patalpas Gargžduose (850 kv. m) arba dalį patalpų (yra 56 a asfaltuota teritorija). Tel. 8 687 73 398.

Statinių legalizavimas, perdavimas Valstybinei komisijai. Sklypų matavimai. Detalieji planai. Sodo namelių projektavimas, perdavimas. Tel. 8 676 55 573.

911018

913398

914319

914999

23 kv. m kambarį bendrabutyje Šilutės pl. (5 pl./3 a., kaina 20 000 Lt), sodą Dituvoje (20 000 Lt). Tel. 8 689 08 166. 915258

Savininkas 2 kambarių butą 5/2 a. Paryžiaus Komunos g. (46 kv. m, remontuotinas, bendrija). Tel. 8 644 53 985. 914270

907468

Tarpininkavimas


20

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Reikalingas automobilių kėbulų paruošėjas. Tel. 8 616 95 996.

Paskolos „Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 902556

PASKOLA PER 1 VALANDĄ. Tel. 8 689 89 898, Liepų g. 3, Klaipėda. www.infobutas.lt. 913436

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 912348

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 914290

915053

902151

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 907360

Automobilių remontas. Diagnostika, variklio, važiuoklės remontas, automobilių elektriko paslaugos. Paruošiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364.

914093

915029

Reikalingas patyręs tolimųjų reisų vairuotojas dirbti Europoje refrižeratoriais. Tel. 8 698 74 876. 912615

Reikalingi vairuotojai, turintis E kategoriją ir patirties (darbas maršrutu Lietuva-Rusija). Tel. 8 699 60 728. 915127

Reikalingi E kateg. vairuotojai. Tarptautinė įmonė nuolatiniam darbui ieško vairuotojų (RU, BY, ES). Tel. 8 655 28 028, 8 615 50 503. UAB „Dovaina“ ieško aktyvaus pardavimo (krovininių automobilių ir autobusų detalės) vadybininko Klaipėdos mieste. Būtina darbo patirtis ir automobilis. CV siųsti e. paštu zana@dovaina.lt.

907241

Skubios paskolos palankiausiomis sąlygomis su užstatu. Dengia skolas, perskolina. Reikalingi kreditoriai. „Tureta“, Tilžės g. 38. Tel. 217 219, 8 685 50 195.

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą patalpų kadastrinių matavimų specialistui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937. UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937.

Darbas 38 m. moteris gali prižiūrėti vaiką, senelį, gali dirbti pardavėja, valytoja. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 601 18 886. 915210

Siūlo darbą Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos nustatyti dėvėtų rūbų kainą ir pardavėjoskonsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@ yahoo.com. Tel. 8 613 21 712. 914380

Dirbti restorane skubiai reikalingas direktorius (-ė), barmenas (-ė). Būtina patirtis ir rusų kalba. Tel. 8 683 10 140. 914973

Kavinei reikalinga virėja. Tel. 8 670 30 555.

912207

Maisto prekių parduotuvei reikalinga valytoja. CV siųsti rital@gruste.lt. Tel. 8 614 36 855. 914790

Parduotuvių tinklas „Balionų Šalis“ siūlo perspektyvų, įdomų darbą kūrybingoms, atsakingoms pardavėjoms. Privalumas: 3 metų darbo stažas prekyboje. Gyvenimo aprašymą siųskite rasa@balionusalis.lt arba pristatykite į parduotuvę „Balionų šalis“, esančią PC „Akropolis“. Informacija apie darbą http://www.balionusalis.lt/karjera/ arba tel. 8 699 80 119.

910019

UAB perka automobilius ardyti. Šilutės pl. 79 (buvęs Mėsos kombinatas), tel. 8 685 10 098.

AB „Klaipėdos nafta“ kolektyvas 915278

Patyrusių meistrų brigada pjauna sienas, didina vonių patalpas; dažymas, plytelės, laminatas, gipskartonis, eletra, santechnika. Tel. 8 606 76 966. 913598

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455. 900273

912472

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius. Pasiima patys. Sutvarko dokumentus. Tel. 8 608 51 676. 909992

Statyba ir statybinės medžiagos Parduoda

Varžytinės Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 03 14 val. parduoda iš varžytinių Germanto Derkinčio turtą: žemės sklypą 1.5200 ha Klaipėdos r. sav. Priekulės sen. Drevernos k. Pradinė varžytinių turto kaina 152 000 Lt. Arvydo Kazlausko ir Linos Kazlauskienės turtą: žemės sklypą 0.8801 ha Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Klausmylių vs. Pradinė varžytinių turto kaina 530 800 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 914402

Statybos paslaugos Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. Kliento namuose remontuojame visų modelių šaldytuvus ir skalbimo mašinas. Suteikiame garantiją. „Pajūrio buitis“. Tel. 8 612 39 577. 914346

905497

Dengiame, remontuojame stogus, mūrijame, įrengiame pamatus, šiltiname fasadus, skardiname, atliekame vidaus apdailos darbus. Tel. 8 655 11 471. 911192

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www.ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918. 902475

Šaldytuvai Šaldytuvų remontas mieste ir apskrityje. „Šalna“, Šilutės pl. 101A. Tel. 325 325, 8 656 99 099. 912766

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 915281

Kita

Mūras, pamatai, stogai, šiltinimas, gipskartonis, dažymas, plytelės, laminatas, elektra, santechnika. Tel. 8 603 00 202.

Parduoda Baltarusiškus durpių briketus, kokybiškas akmens anglis (palaidas arba didmaišiuose). Tel. 8 657 95 758. 909491

915252

Legalus darbas užsienyje įvairiose darbo srityse. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698; www.litaupa.lt.

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220.

Buitis ir technika

911878

Ieško darbo

915030

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą mirus mylimam tėveliui užjaučiame ELIGIJŲ JAKUTĮ ir jo artimuosius.

Paslaugos

Paslaugos

909668

Automobilį ar mikroautobusą (brangiai) su variklio, važiuoklės defektu, gali būti nevažiuojantis, siūlyti variantus. Pasiimame patys. Tel. 8 684 25 364.

914122

913619

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

Perka

914748

914208

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

Autoserviso paslaugos

Reikalingas gamybos inžinierius, kuris bus atsakingas už darbo brėžinių parengimą, gaminių komplektavimą ir kokybę. CV siųsti audrius.celedinas@opsbaltic.lt.

914359

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt.

Automobiliai

Pjuvenų briketus, granules, skaldytas malkas. Pristatome. Tel. 8 615 58 892. 909441

913582

Mūrijame, tinkuojame, liejame pamatus, šiltiname pastatus, dengiame stogus - kokybiškai, greitai, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 603 00 203. 913587

Skaldytas uosio, juodalksnio, beržines malkas, atraižas. Atvežame po 6-6,5 kub. m. Galime atvežti ir didesnį bei mažesnį kiekį. Tel. 8 642 22 229.

Patyręs meistras atlieka visus apdailos darbus: gipskartonis, parketas, lubų kabinimas, plytelės, glaistymo, dažymo darbai. Tel. 8 690 24 071, 224 405.

913335

913797

Perka

Statome, remontuojame, restauruojame namus, sodo namus, butus. Sutvarkome projektus. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. www.statome.com, tel. 8 655 22 204. 913566

Atliekame namų, butų remontą: glaistome, dažome, tapetuojame, klojame laminatą, kalame dailylentes, klojame plyteles ir t.t. Tel. 8 684 04 908.

914005

Reikalingas darbuotojas administraciniam darbui. Reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, galimybė darbe naudoti nuosavą automobilį. CV siųsti e. paštu laura@gelna.lt.

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

Meistras atlieka vidaus apdailos darbus. Tel. 8 671 83 813.

915432

895897

915006

914783

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 03 15 val. parduoda iš varžytinių Nerijaus Strelkausko ir Evelinos Strelkauskienės turtą: 2,4400 ha žemės sklypą, Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Girkalių k., pradinė varžytinių turto kaina 68 000 Lt, ir 0,6600 ha žemės sklypą, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen. Trušelių k. Pradinė varžytinių turto kaina 64 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 914473

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 04 03 16 val. parduoda iš varžytinių Aušros Mikalauskienės, Petro Mikalauskio turtą: 1.1927 ha žemės ūkio sklypą Klaipėdos r. sav. Priekulės sen. Butkų k. Pradinė varžytinių kaina 30 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujoji Uosto g. 8A-28, Klaipėda, informacija tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. 914715

Dėmesio IĮ „Technisolis“, kodas 302581030, Klaipėdos r. sav. Dauparų k., pertvarkoma į ribotos atsakomybės juridinį asmenį UAB „Technisolis“. 915339

teatras Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www. kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Kovo 2 d. 18 val. – N.Simon. „Saugokite florą“. 2 dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Kovo 3 d. 18 val. – J.Kesselring. „Aršenikas ir seni nėriniai“. 2 dalių komedija. Rež. P.Gaidys. Kovo 17 d. 18 val. – P.Gladilin. „Iš miglos išniro angelas“. 2 veiksmų komedija. Rež. R.Rimeikis. Kovo 18 d. 18 val. – E.Kishon. „Ei, Džuljeta“. 2 dalių komedija. Rež. A.Vizgirda. Kovo 21 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Vasario 23 d. 18.30 val. – „Meilės uostas“. 1 d. džiazo šokio spektaklis. Vasario 24 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. Vasario 25 d. 18.30 val. – J.Stein, J.Bock, Sh.Harnick „Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Vasario 26 d. 17 val. Kolonų salėje – koncertas „Iš mano svajonių“. Kovo 3 d. 18.30 val. – premjera. „Sveikas, Čarli“. 2 d. vodevilis. Kovo 4 d. 15 val. Kolonų salėje – F.Poulenc. „Drambliuko Babaro istorija“. 1 d. muzikinė pasaka. Kovo 8 d. 18.30 val. Kolonų salėje – romansų vakaras.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 24 d. 12 val. „Žaismingos muzikos orkestras IX“ – kviečiame muziką mylinčius pedagogus ir jų moksleivius. Būtina išankstinė registracija tel. 411 989 arba e.p. gidone@koncertusale.lt. Vasario 24 d. 18 val. – „Žaismingos muzikos orkestras IX“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Dirigentas M.Piečaitis. Svečias M.Siefke (kūno perkusija, Vokietija). Dalyvaus Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleiviai, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros studentai. Vasario 29 d. 18 val. – „Poeto meilė“. M.Vitulskis (tenoras), J.Šervenikas (fortepijonas). Kovo 2 d. 18 val. – „Tango ritmu“. S.Maigienė (smuikas), J.Punytė (fortepijonas), A.Puplauskis (fagotas), A.Balachovičius (akordeonas), D.Rudvalis (kontrabosas). Kovo 3 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. L.Zubė (aktorius), Klaipėdos brass kvintetas: V.Bružas (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), S.Sugintas (trombonas), A.Ulteravičius (valtorna), J.Dargis (tūba). Kovo 6 d. 18 val. – „Malda“. P.Vyšniauskas (saksofonas), A.Gotesman (perkusija), R.Karpis (tenoras), D.Mažintas (fortepijonas). Kovo 9 d. 18 val. – „Garsų pilnatvė ir gelmė“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Solistas A.Žlabys (Lietuva–JAV). Kovo 11 d. 12 val. – koncertas visai šeimai „Aukuras ir vaikai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Klaipėdos choras „Aukuras“. Meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas. Dalyvaus S.Šiaučiulis (klavišiniai), V.Timašiov (gitara), „Aukuro“ choristų vaikai. Kovo 13 d. 18 val. – „Skambančios spalvos“. V.Paukštelis (fortepijonas), I.Leščinskaitė (instaliuota tapyba). KITI RENGINIAI Kovo 10 d. 18 val. – „Flamenko aistros galia“ su Jose Leonu. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 11 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Šeimyninis įvykis“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Kovo 12 d. 19 val. – labdaros koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas M.Bačkus), J.Gedmintaitė (sopranas), M.Rojus (baritonas), V.Čaikin (klasikinė gitara). Vakaro vedėja – V.Kochanskytė. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Nukelta į 22 p.


21

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Restorano GIMTADIENIS! Grupės RONDO koncertas! Tortas! Fejerverkai! Vasario 24 d. 19 val. Senoji geroji rokenrolo dvasia ir nepakartojamas šokių vakaras visiems, mylintiems gyvą grupės „Rondo“ atliekamą muziką. Šiandien kartu su grupe dainuoja daugiatūkstantinės žiūrovų minios įvairiose Lietuvos miestuose – padainuokite ir Jūs!

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Beprotiška Fiesta Baltijos jūroje! 2012 03 15 – 05 31 Su egzotiškais artistais iš Kubos, Brazilijos, Argentinos ir Ispanijos! Tik kovo 2–9 dienomis kruizą Ryga– Stokholmas–Ryga mūsų biuruose galėsite įsigyti su specialia net iki 45% nuolaida:

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/

gėlės Tik gėlės

rudens pažintines keliones autobusu ir lėktuvu.

Kaina asmeniui nuo 80 Lt Keturvietė kajutė be lango nuo 370 Lt Keturvietė kajutė su lango nuo 495 Lt Dar ne viskas! Visi, šiuo metu pirksiantys kruizą, dalyvaus loterijoje ir turės galimybę laimėti VASAROS KRUIZĄ KETURIEMS! Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms. Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Teniso arena

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

sportas, sveikata

DĖMESIO KLAIPĖDOS VYRAMS! Nustebinkite savo mylimas moteris nuostabia puokšte iš 50 tulpių, kurią pasiūlysime už ypatingą kainą! Priimami išankstiniai užsakymai. Akcija galioja iki kovo 8 d. Mažmeninė ir didmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gėlėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Liepų g. 54 b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347 112, 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Darbo laikas I–VI nuo 7 iki 18 val. VII nuo 10 iki 15 val.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


22

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

pramogos teatras Žvejų rūmai

(Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose V respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Ledinė zylutė“ Vasario 25 d. 12 val. teatro salėje – Šilutės kamerinis dramos teatras. Rytietiška pasaka visai šeimai „Sava saviausia“. Rež. I.Stančikienė. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 26 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams pagal Č. Navakausko pasaką „Kur tas pasaulio kraštas?“ Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. KITI RENGINIAI Vasario 23 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. „Amokas“ pagal S.Cveigo romaną. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 24 d. 20 val. didžiojoje salėje – šou „The Beatles Revival“. Bilieto kaina 43–103 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 27 d. 19 val. didžiojoje salėje – „Domino“ teatras. R.Cooney komedija „Meilė pagal grafiką“. Rež. A.Večerskis. Bilieto kaina 30-50 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 29 d. 18 val. didžiojoje salėje – vakaras su aktoriais. Dalyvauja Virginija Kochanskytė, Rolandas Kazlas, Rita Preikšaitė, Artūras Kelpša (gitara) ir instrumentinė grupė. Bilieto kaina 33-53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Kovo 3 d. 12 val. teatro salėje – Klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Papūgėlė Žužu“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt (renginio dieną – 12 Lt). Bilietų platintojas Bilietai.LT. Kovo 4 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Raganiukė“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas Tiketa. Kovo 4 d. 19 val. didžiojoje salėje – Rusijos teatro ir kino žvaigždės. „Meilė – ne bulvės, per langą neišmesi“. 2 d. komedija. Bilieto kaina 59–139 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

„Švyturio“ arena (Dubysos g. 20) Vasario 23 d. 20 val. – koncertas „The Beatles a Cappella“. Kovo 2 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“–Kėdainių „Kėdainiai Triobet“. Kovo 3 d. 16 val. – LKL žvaigždžių diena. Kovo 8, 9 d. 19 val. – Gytis Paškevičius. Kovo 10 d. 19 val. – Demi Rousos ir simfoninis orkestras. Kovo 16 d. 20 val. – Filipas Kirkorovas. Kovo 17 d. 18 val. – LKL varžybos: Klaipėdos „Neptūnas“–Utenos „Juventus“.

LCC tarptautinio universiteto Neufeld’o auditorija (Kretingos g. 36) Vasario 29 d. 18 val. – filmas „Liuteris“. Dalyvaus Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, žurnalistas Tomas Valuckas. Nemokamai.

Klaipėdos etnokultūros centras Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) – projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną trečiadienį 10-12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15-16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Iki 2013 m. – N. ir M.Bumblių projektas „Supermedija“.

Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Vasario 25 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Piešimas ant akmenukų“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@ kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Vasario 23, 24 d. „Vokiečių kino dienos 2012“. Bilieto kaina 4 Lt. Vasario 29-kovo 1 d. 19 val., kovo 2 d. 18 val. – trumpo metražo filmų programa „Trys viename“. Bilieto kaina 4 Lt. Kovo 15, 16 d. tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Vasario 27–kovo 30 d. – moksleivių saviraiškos centro „Febas“ animacijos ir kadruočių paroda. Vasario 28 ir kovo 1, 6, 8, 13, 22, 27, 29 d. – atviros animacijos dirbtuvės. Išankstinė registracija e.paštu ruta@kulturpolis.lt; tel. 314 446. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki kovo 7 d. vilniečių dailininkų tapybos darbų paroda „JUSLINĖPSEUDOPLASTINĖGALTAPYBA“. Autoriai D.Rusys, A.Makarevičius, N.Petrauskas, I.Skauronė.

bibliotekos

Klaipėdos miesto savivaldybės Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

viešoji biblioteka

Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – kiekvieną šeštadienį 11 val. veltinio technikos pamokos. Mokytoja E.Mekšėnienė (tel. 8 614 77 377). PARODOS „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki kovo 1 d. Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio vaikų piešinių paroda „Žiemos pasaka“ (auklėtoja M.Bračkienė); Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 4b klasės mokinių piešinių paroda „2012ieji – Drakono metai“ (mokytoja N.Sereikienė); iki kovo 10 d. „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio „Žuvyčių“ grupės auklėtinių Užgavėnių kaukių parodėlė (auklėtoja M.Bračkienė). Vaikų skyrius (Danės g. 7) – vasario 28 d. 17 val. Jaunimo centro dizaino studijos „Kukutis“ ir Vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ keramikos studijos „Lipdutis“ vaikų darbų parodos „Kas arbata būtų skanesnė...“ atidarymas. Veiks iki kovo 28 d. Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – iki kovo 5 d. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda (mok. A.Lekavičius). Girulių filialas-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – vasario 24 d. 16.30 val. atidaroma I.Polukarovos personalinė paroda „Tai, kas liko neišsakyta“. Veiks iki kovo 31 d.

Klaipėdos Klaipėdos apskritiesapskrities Ievos S ievos imonaitytėssimonaitytės viešoji viešoji biblioteka biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) I a. holas – iki kovo 9 d. paroda apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius radijo, televizijos ir ryšių objektuose „Ryšininkai – laisvės sargyboje“. III a. holas – iki kovo 9 d. A. Rutkausko fotografijų paroda „Daiktai palėpėje“. Galerija 1P – iki vasario 29 d. S.Žaltausko vieno paveikslo paroda „M. K. Č“. Galerija 13L – iki kovo 1 d. J.Šalkausko fotografijų paroda „Sakūrų paunksnėje“. Bibliotekos kavinė BISTRO’25 – iki vasario 24 d. Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto IV kurso studentų meninės juvelyrikos paroda „Karaliai“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9a) – iki vasario 29 d. Spaudinių paroda, skirta 125-osioms S. Šimkaus gimimo metinėms „S.Šimkus buvo ir bus didysis muzikos švyturys mūsų tautai“. Iki kovo 12 d. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų darbų paroda „Girdžiu pasaulį spalvomis“.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7) (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Įž­val­gos (k). 12.45 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.20 Eu­ro­pos vi­du­ry (k). 14.05 Kraš­to spal­vos (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Ko­mi­sa­ras Rek­sas“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.45 Ke­lias į UEFA EURO 2012. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Pro­to štur­mas“ (7, 8).

6.20 „Nic­ke­lo­deon“ pris­ta­to. Smal­su­tė Do­ra“ (9). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 „Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (7) (k). 7.50 Pri­čiu­pom! 8.20 „Drau­gai IV“ (N-7) (k). 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­galvo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Nic­ke­lo­deon“ va­lan­da. Kem­pi­niu­kas Pla­čia­kel­nis“ (8). 14.40 „iKar­li“ (8). 15.10 „Juo­kin­giau­si ne­ty­čiu­kai“ (8). 15.40 „Lan­gai III“ (N-7). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.14, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.19 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (N-7). 0.35 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.25, 15.10 „Simp­so­nai“. 7.55 „Biu­ras“. 8.55 „Meilės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.35 Bai­mės akys. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.35 Su­si­ti­ki­me vir­tu­vė­je. 18.45 TV3 ži­nios. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Vy­no ke­lias“ (4). 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Pel­kė“ (8). 0.00 „Eu­re­ka“ (6). 1.00 „Penk­ta­die­nio va­ka­ro ži­bu­riai“.

6.30 7.00 7.25 8.00 9.00

Te­le­vit­ri­na. Ži­nios (k). „Ne­rea­lu!“ Pa­ro­di­jų šou. „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou (k). „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­nė lai­da. 10.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sai prieš nu­si­kal­tė­lius“ (N-7) (k).

13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“ (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“ (N-7) (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 „Są­moks­lo teo­ri­ja“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Su­ras­ti Le­nį“ (JAV, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka, 2009 m.) (N-7). 22.20 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.20 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 23.50 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 0.50 Sta­ty­bų TV (k). 1.20–6.00 „Bam­ba“. In­te­rak­ty­vus šou suau­gu­sie­siems.

8.00 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45, 17.10 Mies­to ko­das. 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 LNOBT spek­tak­lis. Ba­le­tas „Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė“. Cho­reo­gra­fė ir lib­re­to au­to­rė A.Cho­li­na, dai­li­nin­kas M.Ja­covs­kis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kas J.Stat­ke­vi­čius, di­ri­gen­tas R.Šer­ve­ni­kas (k). 13.40 „Mei­lės sko­nis“. 14.35 An­ta­no Ven­grio 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Ke­lio­nė į bū­tą­jį lai­ką. Nuo vai­dyk­los iki vals­ty­bės teat­ro (k). 15.20 An­ta­no Ven­grio 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Teat­ro ins­tink­tas. „Sce­nos ri­te­ris“ (1, 2) (k). 15.50 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tai. An­ta­nas Sme­to­na, Ka­zys Gri­nius, Alek­sand­ras Stul­gins­kis (1997 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.25 Kraš­to spal­vos. 18.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 19.00 Pri­si­min­ki­me. Skam­bi­na Ba­lys Dva­rio­nas (1970 m.). 19.10 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.00 Vil­niaus kny­gų mu­gė 2012. 21.00 Ke­liai ir kryž­kelės. Ak­to­rė T.Vai­čiū­nie­nė (1989 m.). 21.25 Mu­zi­ka ir poe­zi­ja. R.Ke­tu­ra­kio ei­les skai­to A.Ko­ver­ka. 21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Drama „Mū­sų ne­daug“ (1996 m.) (N-14). 23.20 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. Or­kest­ro mu­zi­kos pus­va­lan­dis. Mu­zi­ki­nė ke­lio­nė į Aust­ri­ją ir Ita­li­ją. Grie­žia Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kest­ras (2). 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

9.55, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.10, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.10, 15.00 „Tar­za­no nuo­ty­kiai“. 12.10, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 14.00, 21.00 „Re­zi­den­tai“. 17.00 „Žvaigž­džių var­tai. Vi­sa­ta“. 19.00 „CSI Ma­ja­mis“. 20.00 „Tre­čias lui­tas už Sau­lės“. 21.30 Tri­le­ris „Nak­ti­nis rei­sas“ (JAV, 2005 m.). 22.10 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Še­šio­lik­tu­kas. Tel Avi­vo „Mac­ca­bi“–Kau­no „Žal­gi­ris“. Vaiz­do įra­šas. 1.00 „Fu­tu­ra­ma“. 2.00 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Su­per­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“. 10.05 „Mar­vel ani­mė. Er­nis“ (6) (N-7). 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 23.30 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7). 21.00 „Vin­cen­tas“ (2) (N-14). 22.30 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50, 18.55 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 15.45, 16.10, 19.55, 1.00 Dok. f. „Iš­ny­kęs ko­mu­niz­mo pa­sau­lis“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7).

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15 11.15 12.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. Kul­tū­ra +. Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. „Dak­ta­rės die­noraš­tis“ (N-7). Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 13.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 13.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 14.00 Ko­me­di­ja „Bam­bu“ (Pran­cū­zi­ja, 2009 m.). 15.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 16.45 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (5) (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 Ku­li­na­ri­nis šou „Vir­tu­vė ant ra­tų“ (1). 18.45 „Re­zo­nan­sas“. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.45 Ieš­ko­ki­me geriau­sio! 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 21.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 22.30 Dra­ma „Šal­ti ap­ka­bi­ni­mai“ (Is­pa­ni­ja, 2009 m.) (N-14). 0.40 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 1.40 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lė di­de­lia­me mies­te 2“ (Ru­si­ja, 2010 m.). 9.00 Dra­ma „Ka­lė­dų na­me­lis“. 11.00 Me­lod­ra­ma „Mei­lė nu­tin­ka“. 13.00 Veiks­mo f. „Gat­vių ko­vo­to­ja: Čun-Li le­gen­da“. 15.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mei­lės va­dy­ba“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Anim. f. „Iliu­zio­nis­tas“. 19.00 Mis­ti­nis tri­le­ris „Prieg­lobs­tis“. 21.00 Ko­miš­ka dra­ma „Vė­ja­vai­kė“. 23.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Pran­cū­ziš­ka ap­gau­lė“. 1.00 Ro­man­ti­nė nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Sek­so tu­ras“ (JAV, 2008 m.).

7.00 Nau­jie­nos. 7.10 No­riu ži­no­ti. 7.55 Vaid. f. „Tarna­vo du drau­gai“. 10.00 Nau­jie­nos. 10.20, 11.30 Hu­mo­ro fes­ti­va­lis „Jūr­ma­la 2011“. 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 12.00 Vaid. f. „Ka­ri­nin­kai“. 14.30, 16.20 Drama „72 met­rai“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 18.00, 21.05 „Pen­kios nuo­ta­kos“. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 23.15 Va­le­ri­jaus Me­lad­zės kon­cer­tas „Pa­dan­gės“. 0.45, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas. 0.55 Žvaigž­dė­lai­vis. 1.10 Vaid. f. „Gied­ras dangus“. 2.55 Vaid. f. „Su­die, Za­mosk­vo­re­čių ne­nau­dė­liai...“ 4.30 Vaid. f. „Kont­ro­li­nis pa­gal spe­cia­ly­bę“. 5.40 Mu­zi­ka.

8.45 Te­le­vit­ri­na. 9.45, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.00 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Pa­ler­mo“–„La­zio“. 11.45 Ka­ra­liaus tau­rės rung­tynės. II pus­fi­na­lis. 13.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. XXIV tu­ro apž­val­ga. 14.30 Ad­re­na­li­nas. 15.00 Au­to­mo­to. 15.30 Ita­li­jos „Se­rie A“ ly­ga. „Ro­ma“–„Par­ma“. 17.15 Ka­ra­liaus tau­rė. „Uni­ca­ja“–„Ban­ca Ci­vi­ca“. 19.15 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės šian­dien (va­sa­ris). 19.45 Fut­bo­lo die­vai. D.Ma­ra­do­na. 20.15 Fut­bo­lo die­vai. M.van Bas­te­nas. 21.00 Ka­ra­liaus tau­rės rung­ty­nės. Fi­na­las. 23.15 Pro­fe­sio­na­lų bok­sas.


23

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su leidykla „Gimtasis žodis“ –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Džeko Londono knygą „Baltoji Iltis“.

Džekas Londonas. „Baltoji Iltis“ – vilkas, užaugęs atšiauriame pasaulyje, patyręs daugybę skriaudų, kiekvieną akimirką kovojęs dėl galimybės išlikti, patenka į visai kitą aplinką, kurioje nubunda geriausios jo prigimties šaknys. Vilkiukas niekad nebuvo matęs žmogaus, tačiau instinktu jautė jo galią. Kažkokiu nesuvokiamu būdu žmoguje jis atpažino gyvybę, kuri išsikovojo pranašumą prieš kitus Tyrų gyventojus. Ne vien savo, bet ir visų savo protėvių akimis žiūrėjo dabar vilkiukas į žmogų, – akimis, kurios kadaise sukinėjosi tamsoje apie daugybę žiemos stovyklų laužų, kurios spoksojo iš tolo arba iš tankumynų gelmės į tą keistą dvikojį gyvį, kuris buvo visų gyvųjų daiktų viešpats.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, vasario 28 d.

Avinas (03 21–04 20). Daugiau laiko skirkite seniai matytiems draugams, giminaičiams. Mielai padėsite aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Jautis (04 21–05 20). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, apmąstykite veiksmus ir gyvenimą. Gerai suprasite aplinkinių emocijas, tačiau tai nesuteikia jums teisės kištis į jus supančių žmonių gyvenimą, venkite neapgalvotų žodžių ir vertinimų. Dvyniai (05 21–06 21). Tikėtina, kad bendraudamas su autoritetingu asmeniu patirsite emocinį konfliktą. Demonstruosite profesinį meistriškumą, ištvermę, drausmingumą ir visa tai padės darbams sklandžiai judėti į priekį. Vėžys (06 22–07 22). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti savo pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės. Perpildęs kantrybės taurę pridarysite daugiau žalos negu naudos. Liūtas (07 23–08 23). Aplinkinių elgesys prieštaraus jūsų vertybinėms nuostatoms, o jūsų troškimai bus ignoruojami. Teisingai įvertinkite susidariusią padėtį ir kritiškai pažvelkite ir į save. Mergelė (08 24–09 23). Galite pakenkti kam nors, jei nesugebėsite paaiškinti savo ketinimų. Kils sunkumų kuriant naujus planus. Nesiginčykite ir nebandykite spaudimu pasiekti savo. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena bendrauti su jaunais žmonėmis, vaikais. Puikiai praleisite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį. Nesidrovėkite savo minčių ir darbų. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o jaunesni kolegos nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Šaulys (11 23–12 21). Galite tikėtis nedidelės pagalbos, paramos. Pajusite, kad santykiai su aplinkiniais tampa harmoningi. Jūsų problemos yra išsprendžiamos, be to, atsiras galinčių padėti jas išspręsti. Ožiaragis (12 22–01 20). Jausite šeimos, draugų ir pažįstamų paramą. Tik nepiktnaudžiaukite tuo. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Vandenis (01 21–02 19). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Būsite kalbus, lengvai ir sklandžiai reikšite savo mintis. Sekite savo mintis – šiandien tai labai svarbu. Žuvys (02 20–03 20). Neįvertinsite aplinkinių emocijų ir energijos, todėl jie gali likti nepatenkinti. Tokia situacija gali sukelti nelabai malonių jausmų. Verčiau kuriam laikui atsiribokite nuo nemielų dalykų, o vėliau viskas atrodys kitaip.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja intensyvius kritulius ir stiprų vėją. Šiandien lau­ kiama šlapdriba ir lietus. Temperatū­ ra bus 1–3 laipsniai šilumos. Penktadienį vėjas ir lietus kiek aprims. Tem­ peratūra naktį gali nukristi iki 2 laips­ nių šalčio, dieną pakils iki 3 laipsnių šilumos.

Šiandien, vasario 23 d.

+3

+3

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis)

+3

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

+1

Utena

+3

Tauragė

7.43 17.56 10.13

54-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 312 dienų. Saulė Žuvų ženkle.

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +13 Berlynas +10 Brazilija +24 Briuselis +12 Dublinas +15 Kairas +21 Keiptaunas +26 Kopenhaga +7

kokteilis Muš­ty­nės sa­vi­val­dy­bė­je Mies­to po­l i­t i­kams kar­tais ten­ka su­si­ stum­dy­ti, pa­rū­go­ti vie­nas ki­tą. Ne­daž­ nai, ta­čiau tuo­met, kai šal­tuo­ju me­tu dvie­jo­se gre­ta esan­čio­se po­sė­džių sa­ lė­se vyks­ta pa­si­ta­r i­mai. Mat sa­v i­val­ dy­bė­je yra tik vie­nas kil­no­ja­mas sto­ vas pal­tams ka­bin­ti. Ku­rio­je pa­tal­po­je spren­džia­mi rei­ka­lai, į tą ir nu­ne­ša­mas sto­vas. Ta­čiau bar­niai, vos ne­pe­rau­gan­tys į muš­ty­nes, ky­la, kai su­tam­pa lai­kas. Tuo­met ga­li­ma iš­g irs­ti to­k ių žo­de­l ių, ko­k ių sun­k iai su­lauk­t u­ me prie ko­kio nors „Ryb­por­to“ kios­ko. Vie­nas sa­vęs įvar­dy­ti ne­no­rė­jęs po­li­ ti­kas „Kok­tei­l iui“ sa­kė, kad vie­ną die­ ną tik­rai nu­pirks ke­l is sto­vus. Bet no­ ri, jog tos iš­lai­dos bū­tų pri­skai­čiuo­tos prie kan­ce­l ia­r i­nių.

Londonas +16 Madridas +17 Maskva +1 Minskas +3 Niujorkas +12 Oslas +8 Paryžius +12 Pekinas +7

Praha +7 Ryga +4 Roma +18 Sidnėjus +27 Talinas +3 Tel Avivas +20 Tokijas +11 Varšuva +6

Vėjas

7–14 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+2

+2

Marijampolė

Vilnius

+2

Alytus

Vardai Alvyra, Butvilė, Gantautas, Polikarpas, Romana (Roma), Severinas

vasario 23-iąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+2

+3

+3

+2

15

+2

+3

+3

+2

11

+2

+2

0

0

8

rytoj

šeštadienį

1526 m. įkur­tas Jo­niš­kio mies­tas. 1685 m. gi­mė vo­k ie­čių kom­p o­z i­to­r ius Geor­ ge’as Fri­de­ri­cas Han­de­ lis. Mi­rė 1759 m. 1744 m. gi­mė Vo­kie­ti­jos ban­k i­n in­k ų di­nas­t i­jos įkū­rė­jas Meye­r is Ams­ che­lis Roths­chil­das. 1898 m. Pran­cū­z i­jos val­ džia įka­li­no ra­šy­to­ją Emi­ le’į Zo­la, ku­ris ap­kal­ti­no vy­ riau­sy­bę an­ti­se­mi­tiz­mu. 1905 m. Či­ka­go­je (JAV) įkur­tas pir­ma­sis „Ro­ta­

ry“ klu­bas. 1919 m. Be­ni­to Mus­so­li­ ni Ita­l i­jo­je įkū­rė fa­šis­t ų par­ti­ją. 1930 m. mi­rė kal­bi­n in­ kas Jo­n as Jab­lons­k is, žmo­nių va­di­na­mas Lie­ tu­vių kal­bos tė­vu. Gi­mė 1860 m. 1945 m. su­lau­kęs 62 me­tų mi­rė ru­sų poe­tas ir ra­šy­to­ jas Alek­se­jus Tols­to­jus. 1997 m. Ško­t i­jos Edin­ bur­go mies­to Ros­l i­no ins­t i­t u­te moks­l i­n in­k ai sėk­min­gai klo­na­vo avį.

2010 m. mi­rė 49 me­tų gru­pės „Vai­ras“ ly­de­ris Ed­mon­das Či­vins­kas.

Ade­le to­liau mo­ja per­ga­lės vė­lia­va Praė­jus tik kiek dau­giau nei sa­vai­tei po įspū­din­gų „Gram­my“ per­ga­lių, bri­tų sou­lo dei­vė Ade­le ant­ra­die­nį trium­fa­vo ir gim­ ta­ja­me Lon­do­ne per kas­me­ti­nę ap­do­va­ no­ji­mų „Brit Awards“ įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją.

„„Ju­de­sys: sto­vas daž­nai ke­liau­ja

po sa­vi­val­dy­bę.

„Kok­tei­lio“ pa­siū­ly­mas Gal rei­kė­t ų su­reng­t i le­ga­l ią rink­l ia­vą sa­vi­val­dy­bės ko­r i­do­r iuo­se?

Ver­ti­mas iš val­džios kal­bos Pap­ras­tas žmo­gus, klau­sy­da­ma­sis šian­ die­ni­nės val­džios kal­bų, jau­čia­si taip, tar­ si jo kal­bos ži­nios yra pa­se­nu­sios. Šian­ dien „Kok­tei­lis“ šiek tiek ap­švies jus. „Pi­n i­gai iš­leis­t i nee­fek­t y­v iai“ – rei­k ia sa­ky­t i „pi­ni­gai įsi­sa­vin­ti le­ga­liai“. „Mies­to val­džios sa­vi­va­lė“ – rei­kia sa­ky­ ti „mies­to sa­vi­val­dy­bės spren­di­mai“. „Po­l i­t i­kas sie­k ia val­d žios“ – rei­k ia sa­ ky­t i „po­li­ti­kas ne­no­r i bū­ti abe­jin­gas“.

Links­mie­ji tirš­čiai Moks­l i­nin­kai iš­ra­do prie­tai­są, fik­suo­ jan­t į, kiek žmo­nės kei­k ia­si. Jis bu­vo pa­na­šus į laik­ro­d žio ci­ferb­la­tą su ro­ dyk­lė­mis Vie­ną eg­zemp­lio­rių iš­ra­dė­jai nu­ne­šė iš­ban­dy­ti į mo­kyk­lą, ki­tą – į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą, o tre­čią – į ka­rei­vių da­li­n į. Po sa­vai­tes moks­l i­n in­kai su­lau­kė re­ zul­t a­t ų. Mo­k yk­lo­je prie­t ai­s as ro­dė 200 keiks­ma­žo­džių per va­lan­dą, pro­ fe­si­nė­je – tūks­tan­t į ne­g ra­ž ių žo­d žių per va­lan­dą. Ta­čiau iš da­li­nio duo­me­ nų ne­su­lauk­ta. Su­ž i­no­ję, jog prie­tai­so ne­bė­ra, ra­cio­na­l i­za­to­r iai pa­si­tei­ra­vo bu­din­čio ka­rei­vio. – Mes pa­l i­ko­me pas jus to­k į prie­tai­są, pa­na­šų į laik­ro­d į. – Aaaa, tai pra­porš­či­kas mums lie­pė iš­mes­t i. Kam mums žie­mą ven­t i­l ia­ to­r ius? Čes­ka (397 719; kai kur šian­dien vy­rai švęs Vy­rų die­ną)

23 me­tų dai­ni­nin­kė po še­šių Los An­dže­le gau­tų „Gram­my“ Lon­do­ ne at­siė­mė du ap­do­va­no­ji­mus, tarp jų – pres­ti­ži­nį bri­tų me­tų al­bu­mo ap­do­va­no­ji­mą, ir to­kiu bū­du įtvir­ ti­no sa­vo po­zi­ci­jas tarp di­džiau­sios sėk­mės su­lau­ku­sių bri­tų po­pmu­zi­ kos eks­por­to „pre­kių“ per dau­ge­lį pa­sta­rų­jų me­tų. Ade­le, ku­rios kar­je­rai grės­ mę per­nai kė­lė gerk­lės li­ga, už sa­ vo al­bu­mą „21“, ku­ris bu­vo pa­ki­ lęs į pir­mą­sias bri­tų ir ame­ri­kie­čių po­pu­lia­riau­sių al­bu­mų są­ra­šų vie­ tas, ga­vo ge­riau­sios me­tų so­lis­ tės ir ge­riau­sio me­tų al­bu­mo „Brit Awards“. At­siim­da­ma ap­do­va­no­ji­mą už ge­riau­sią al­bu­mą, ji pa­sa­kė: „Dėl nie­ko ne­ga­lė­čiau di­džiuo­tis la­ biau, nei grį­ži­mas na­mo su še­šiais „Gram­my“ ... ir bri­tų me­tų al­bu­ mo (ap­do­va­no­ji­mo) lai­mė­ji­mas. Aš taip di­džiuo­juo­si, kad esu bri­ tė ir mo­juo­ju šia vė­lia­va“. Dai­ni­nin­kė taip pat pa­dė­ko­jo sa­ vo įra­šų kom­pa­ni­jai, lei­du­siai bū­ti to­kia ar­tis­te, ko­kia ji vi­suo­met no­ rė­ju­si bū­ti, ir sa­vo ger­bė­jams. Ta­čiau jos pa­sau­li­nis hi­tas „Rol­ ling at the Deep“ ge­riau­sio sing­lo ka­te­go­ri­jo­je pra­lai­mė­jo bri­tų vai­ki­ nų gru­pės „One Di­rec­tion“ dai­nai „What Ma­kes You Beau­ti­ful“. Sa­vo hi­tą lon­do­nie­tė Ade­le su­ dai­na­vo sau­sa­kim­šo­je „02 Are­na“ sa­lė­je ir tai bu­vo tik ant­ra­sis jos pa­ si­ro­dy­mas po gerk­lės ope­ra­ci­jos.

Ger­bė­jai po „Gram­my“ ce­re­mo­ni­ jos bu­vo šo­ki­ruo­ti jos in­ter­viu, ku­ ria­me ji pa­reiš­kė, jog pa­sii­ma pen­ ke­rių me­tų per­trau­ką, kad ga­lė­tų „my­lė­ti ir bū­ti lai­min­ga“, ta­čiau vė­ liau dai­ni­nin­kė iš to tik pa­si­juo­kė. Net­ru­kus po to in­ter­viu sa­vo as­me­ ni­nia­me tink­la­raš­ty­je ji pa­ra­šė: „Jau tu­rė­jau ke­lias lais­vas die­nas, o ta­da čia, na­muo­se, vyks­ta „Brit Awards“, o ta­da le­kiu tie­siai į stu­di­ją ... 5 me­ tai? Grei­čiau jau 5 die­nos!“ „Brit Awards“ va­ka­ras bu­vo sėk­ min­gas ir folk­mu­zi­ko­je įkvė­pi­mo ieš­kan­čiam dai­ni­nin­kui ir dai­nų kū­rė­jui Edui Shee­ra­nui, ku­ris bu­vo ap­do­va­no­tas kaip ge­riau­sias bri­tų at­li­kė­jas vy­ras ir ge­riau­sias bri­tų de­biu­tan­tas, taip pat – „Coldp­lay“, ku­ri re­kor­di­nį tre­čią kar­tą bu­vo pa­ skelb­ta ge­riau­sia bri­tų gru­pe. JAV dai­ni­nin­kas Bru­no Mar­sas ta­po ge­riau­siu tarp­tau­ti­niu at­li­kė­ ju vy­ru, o jo tė­vy­nai­niai „Foo Figh­ ters“ bu­vo pa­skelb­ti ge­riau­sia tarp­ tau­ti­ne gru­pe. Su­p erž­vaigž­d ė iš Bar­ba­d o­ so Ri­han­na, ku­ri bu­vo ap­do­va­no­ ta ge­riau­sios tarp­tau­ti­nės at­li­kė­ jos sta­tu­lė­le, per ce­re­mo­ni­ją dar ir dai­na­vo. Tarp ki­tų at­li­kė­jų bu­vo bu­vęs „Oa­sis“ dai­nų kū­rė­jas Noe­lis Gal­lag­he­ris ir „Coldp­lay“. Ce­re­mo­ni­ją už­bai­gė ve­te­ra­nų ket­ver­tu­kas „Blur“ – 10-ojo de­ šimt­me­čio kla­si­ka lai­ko­mo­mis dai­ no­mis „Girls and Boys“, „Song 2“ ir „Park­li­fe“.

„„Trium­fas: Ade­le Lon­do­ne at­siė­mė du „Brit Awards“ ap­do­va­no­ji­mus,

tarp jų – pres­ti­ži­nį bri­tų me­tų al­bu­mo ap­do­va­no­ji­mą.

2012-02-23 Klaipeda  

Dienraštis Klaipėda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you