Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Šiur­pio­je is­to­ri­jo­je – keis­ti vais­tų pėd­sa­kai.

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

Pa­na­šu, kad A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bei ne­pa­vyks įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tos mi­nis­te­ri­jų per­tvar­kos.

Pas­kel­bu­si, kad pirks pran­cū­ziš­kus nai­kin­tu­vus, In­di­ja įsiu­ti­no Lon­do­ną.

Lietuva 11p.

Pasaulis 17p.

Aktualijos 8p.

Par­ti­nio re­ke­to fi­na­las

Vis la­biau ar­tė­jant rin­ki­mams į Sei­ mą, par­ti­jos jau­čia­ si ne­te­ku­sios tvir­to rams­čio. Dos­niau­ sios jų fi­nan­si­nės rė­mė­jos Klai­pė­do­ je iki 2011-ųjų pa­bai­ gos bu­vo stam­bios vers­lo bend­ro­vės. Par­ti­joms au­ko­da­ vo tik pa­vie­niai fi­ zi­niai as­me­nys. Nuo šių me­tų au­ko­ to­jų sta­tu­sas pa­si­ kei­tė iš es­mės.

27 (19 328)

Kaina 1,30 Lt

„Ką vei­kia? Ruo­šia­si va­sa­rai.“ Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė paaiš­ki­no, ko­dėl šal­tuo­ju me­tų lai­ku gel­bė­to­jų tar­ny­bo­je dir­ba 25 žmo­nės.

2p.

Pro­to­ko­las le­mia vers­lo sėk­mę As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Be eti­ke­to iš­ma­ny­mo sun­kiai iš­si­ ver­čia­ma ir vers­lo pa­sau­ly­je. Pro­ to­ko­lo ži­no­ji­mas ir jo lai­ky­ma­sis ne­re­tai le­mia sėk­mę pa­si­ra­šant svar­bias su­tar­tis ar su­da­rant pel­ nin­gus san­do­rius, ti­ki­na eti­ke­to eks­per­tas Ar­mi­nas Ly­de­ka.

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Be pro­to­ko­lo – nė žings­nio

Ap­ri­bo­ji­mai dos­nie­siems

Be­veik 8 mln. li­tų, ku­riuos rė­mė­ jai paau­ko­jo vi­soms Lie­tu­vos par­ ti­joms iki 2011 me­tų pa­bai­gos, tik­ riau­siai bus pri­si­me­na­mi kaip au­kų skry­ne­lių auk­so am­žius. Nuo šių me­tų sau­sio 1-osios ju­r i­d i­n iai as­m e­nys iš au­ko­to­ jų są­ra­šų iš­brauk­ti. Taip mė­gi­na­ ma di­din­ti par­ti­jų iž­dų skaid­ru­mą.

4

„„Per­mai­nos: Po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas ini­ci­ja­vu­si Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė nuo šiol

ti­ki­si au­kų skaid­ru­mo. 

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI KANDIDAČIŲ Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ SĄRAŠO IR BALSAVIMO LAPELIO IEŠKOKITE 10 P.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Eti­ke­to ži­no­ji­mas ir jo lai­ky­ma­sis svar­bus vi­siems, ne­pai­sant to, kuo žmo­gus už­sii­ma: vers­lu, po­li­ti­ka ar kū­ry­ba, įsi­ti­ki­nęs A.Ly­de­ka. „Pro­to­ko­las rei­ka­lin­gas kas­die­ nia­me gy­ve­ni­me. Tar­ki­me, dip­ lo­ma­tams pro­to­ko­las ga­lio­ja vi­ są pa­rą, 365 die­nas per me­tus. Kai kiek­vie­nas žings­nis, kiek­vie­nas žo­ dis, kiek­vie­nas veiks­mas pri­va­lo vyk­ti griež­tai lai­kan­ tis pro­to­ko­lo nor­mų.

13


2

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

miestas

Gel­bė­to­jų tar­ny­ba sulaukė prie­kaiš­tų Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Klai­pė­dos skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mo tar­ny­ba po­rą me­tų vei­kia be re­gist­ ra­ci­jos Re­gist­rų cent­re. To ne­bu­vo pa­da­ry­ta įstai­gai pa­kei­tus pa­va­di­ ni­mą.

Šis fak­tas bu­vo nu­sta­ty­tas sa­vi­val­dy­ bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bai at­li­ kus įstai­gos 2010 me­tų veik­los au­di­tą. Atas­kai­ta tre­čia­die­nį bu­vo pri­sta­ty­ta Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Re­ko­men­da­ci­jos gel­bė­to­jams bu­ vo pa­teik­tos ir dėl lė­šų pa­nau­do­ji­ mo bei pa­tal­pų nuo­mos. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ ka­lie­nė tvir­ti­no, jog šiuo me­tu ren­ gia­mi įstai­gos įsta­tai. „At­sip­ra­šo­me, kad ne­spė­jo­me įre­gist­ruo­ti įstai­gos. Va­do­vas aiš­ki­no, jog įsta­tų ne­spė­jo pa­ruoš­ti, nes va­sa­rą bu­vo daug dar­ bo. Da­bar tar­ny­bos vir­ši­nin­kas įsta­ tus at­ne­šė, bet juos rei­kia to­bu­lin­ ti“, – aiš­ki­no I.Ša­ka­lie­nė. Įs­tai­gos įsta­tus tvir­tin­ti mies­to ta­ry­bai ke­ti­na­ma pa­teik­ti va­sa­rio pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je. Anot I.Ša­ka­lie­nės, Klai­pė­dos skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mo tar­ny­ bos va­do­vas Vir­gi­ni­jus Ur­bo­nas yra pra­ne­šęs, kad ki­tos Kont­ro­ lės ir au­di­to tar­ny­bos re­ko­men­da­

ci­jos yra įgy­ven­din­tos. Ko­mi­te­to na­riams ki­lo klau­si­mų, kam žie­ mą tar­ny­bo­je rei­kia 25 dar­buo­to­jų. I.Ša­ka­lie­nė pa­brė­žė, jog dau­gu­ma jų yra sar­gai, sau­gan­tys tech­ni­ką. Taip pat – me­cha­ni­kai. Pa­sak I.Ša­ka­lie­nės, tar­ny­ba pa­ ti re­mon­tuo­ja tech­ni­ką ir ne­per­ka šios pa­slau­gos iš ki­tų. „Šie klau­si­mai yra skir­ti tar­ny­bos va­do­vui. Ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tar­ny­ba dve­jus me­tus ge­rai at­lie­ka sa­vo dar­bą. Vyk­do pre­ven­ci­ją, vai­ko ne­blai­vius as­me­nis. Klai­pė­dos ofi­ cia­liuo­se pa­plū­di­miuo­se ne­nus­ken­do nė vie­nas žmo­gus, iš­gel­bė­ta 16. Per­ nai Pa­lan­go­je nu­sken­do 4, Ne­rin­go­je – 1 žmo­gus“, – pa­brė­žė ve­dė­ja. I.Ša­ka­lie­nės tei­gi­mu, Klai­pė­dos gel­bė­to­jai sau­gu­mą už­tik­ri­na 8 ki­ lo­met­rų pa­plū­di­mio ruo­že. Ta­čiau įvy­kus ne­lai­mei jie sku­ba ir į Kark­lę, ku­ri pri­klau­so Klai­pė­dos ra­jo­nui. Ko­mi­te­to na­riai pa­ste­bė­jo, kad šia­me pa­plū­di­my­je yra ne­tvar­ka. „Ge­riau šis pa­plū­di­mys bū­tų ati­ duo­tas Klai­pė­dai ar Pa­lan­gai“, – tvir­ti­no mies­to ta­ry­bos na­rys Vid­ man­tas Pleč­kai­tis. Kont­ro­lės ko­mi­te­tas gel­bė­to­jų va­do­vą V.Ur­bo­ną ke­ti­na kvies­tis ko­vo mė­ne­sį. Jo bus pra­šo­ma pa­ pa­sa­ko­ti, kaip pa­si­ruoš­ta va­sa­ros se­zo­nui, ar įvyk­dy­tos au­di­to re­ko­ men­da­ci­jos.

„„Per­mai­nos: iš išo­rės be­veik ne­pa­ki­tęs pro­ku­ra­tū­ros pa­sta­tas vi­du­je ta­po švie­ses­nis ir mo­der­nes­nis.

Pro­ku­ro­rai grįž­ta į Vil­ties gat­vę

Klai­pė­dos pro­ku­ro­rai vėl gy­ve­na per­si­kraus­ty­mo nuo­tai­ko­mis. Jei ne­kils jo­kių kliū­čių, jau šios sa­vai­tės pa­bai­go­je jie iš Lie­pų gat­vės grįš į Vil­ties gat­vė­je su­re­mon­tuo­tą pro­ku­ra­tū­ros pa­sta­tą, kur jų lau­kia švie­ses­nės ir šil­tes­nės dar­bo vie­tos. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Bus ge­ro­kai švie­siau

„„Sta­tis­ti­ka: tei­gia­ma, jog uos­ta­mies­čio gel­bė­to­jai ge­rai dir­ba sa­vo dar­bą

– per­nai pri­žiū­ri­muo­se pa­plū­di­miuo­se ne­nus­ken­do nė vie­nas žmo­gus.Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rui pa­dau­gės dar­bo Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Reor­ga­ni­za­vus Vals­ty­bi­nę vi­suo­ me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­ bą, da­lis jos funk­ci­jų bus per­duo­ta pa­val­džioms įstai­goms. Tad klai­ pė­die­čiams tvar­ky­ti tam tik­rų rei­ ka­lų ne­be­rei­kės va­žiuo­ti į Vil­nių.

Nuo lie­pos pra­džios bus reor­ga­ni­ zuo­ta Vals­ty­bi­nė vi­suo­me­nės svei­ ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­ba prie Svei­ ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Ją pa­nai­ki­nus iki šiol tar­ny­bai pa­val­ džiam Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ ka­tos cent­rui pa­dau­gės dar­bo. Ne­li­kus tar­pi­nin­ko gran­dies, da­ lis tar­ny­bos funk­ci­jų bus per­duo­ta klai­pė­die­čiams. Lei­di­mai, su­si­ję su nuo­din­go­mis me­džia­go­mis, bus iš­duo­da­mi Klai­ pė­do­je. Per­nai to­kių lei­di­mų iš­duo­ ta apie 90. Vie­to­je bus iš­duo­da­mi ir ne mais­to pre­kių hi­gie­ni­niai pa­ žy­mė­ji­mai me­džia­goms bei ga­mi­

niams, skir­tiems lies­tis su mais­tu. Klai­pė­die­čiai pa­gal sa­vo kom­pe­ ten­ci­ją taip pat da­ly­vaus triukš­mo, elekt­ro­mag­ne­ti­nių lau­kų, inf­ra­gar­ so ir ki­tų fi­zi­nių ap­lin­kos veiks­nių ver­ti­ni­me, kont­ro­liuos li­cen­ci­juo­ ja­mos vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­ žiū­ros veik­lą. Spren­džiant var­to­to­jų ir pa­slau­gų tei­kė­jų gin­čą ne teis­mo tvar­ka, Klai­ pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras pa­teiks iš­va­das, su­si­ju­sias su kir­pyk­ lų, kos­me­ti­kos, ta­tui­ruo­čių ka­bi­ne­ tų, gro­žio sa­lo­nų, so­lia­riu­mų, ba­sei­ nų, skal­byk­lų, pir­čių, sau­nų, spor­to klu­bų ir ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gų tei­ kia­mo­mis pa­slau­go­mis. „Jei­gu iš­kils ko­kių ne­sklan­du­ mų, sprę­si­me vie­to­je“, – pa­tiks­li­ no Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­ tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ri­man­tas Pi­li­pa­vi­čius. Nuo lie­pos pra­džios svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai bus tie­sio­giai pa­val­dūs Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­jai.

Klai­pė­dos apy­gar­dos vy­riau­sia­ sis pro­ku­ro­ras Gied­rius Da­nė­lius ti­ki­no, kad šios sa­vai­tės pa­bai­go­ je ar­ba pir­mo­sio­mis ki­tos sa­vai­tės die­no­mis pro­ku­ro­rai grįš į se­ną­ jį Vil­ties gat­vės 12 nu­me­riu pa­žy­ mė­tą pa­sta­tą. „Pag­rin­di­niai dar­bai jau baig­ ti. Šią sa­vai­tę pa­sta­tą ap­žiū­rė­jo ir pri­pa­ži­no tin­ka­mu nau­do­ti elekt­ri­ kai ir ug­nia­ge­siai. Da­bar svar­biau­ sia su­si­de­rin­ti ry­šių per­kė­li­mą“, – pa­sa­ko­jo G.Da­nė­lius.

Vie­to­je vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro, jo pa­va­ duo­to­jo bei sek­re­to­ rės da­bar to­je pa­čio­ je erd­vė­je įsi­kurs de­vy­ni pro­ku­ra­tū­ ros dar­buo­to­jai.

Po re­konst­ruk­ci­jos pa­sta­tas iš išo­rės ne­pa­ki­to, nes to ne­lei­do pa­ vel­do­sau­gi­nin­kai. Sau­go­t i­n as sta­t i­nys tu­r ė­j o iš­ lai­k y­t i ne tik bu­v u­s į tū­r į, bet ir kei­č iant lan­g us lai­k y­ta­s i rei­ka­ la­v i­m o iš­s au­go­t i me­d i­n ius jų rė­m us. Iš­sau­go­ti laip­tai bei laip­ta­ta­kiai, čer­pė­mis deng­tas sto­gas. Su­ma­žės mo­kes­čiai

„Pag­rin­di­nis da­ly­kas, ko no­rė­jo­me ir, pa­na­šu, kad pa­vy­ko įgy­ven­din­ ti, – pa­sta­te bus kur kas švie­siau. Ka­bi­ne­tų du­rys pa­ga­min­tos iš ma­ ti­nio stik­lo, taip ko­ri­do­rių pa­sieks die­nos švie­sa. Be to, pa­tal­pos per­

„„Rū­pes­tis: re­konst­ruo­to pa­sta­to kie­me įreng­ta įva­ža neį­ga­lių­jų ve­ži­mė­

liams, o vi­du­je – lif­tas. 

tvar­ky­tos taip, kad ap­tar­nau­ti lan­ ky­to­jus bus kur kas pa­to­giau nei anks­čiau. Jei­gu apy­lin­kės pro­ku­ ra­tū­ros raš­ti­nė anks­čiau bu­vo tre­ čia­ja­me aukš­te, apy­gar­dos – ant­ ra­ja­me, o priė­mi­mo kam­ba­rio vi­sai ne­tu­rė­jo­me, tai da­bar abi raš­ti­nės yra pir­mi ka­bi­ne­tai įė­jus į pa­sta­tą, ša­lia įreng­tas ir priė­mi­mo kam­ba­ rys“, – re­konst­ruo­to pro­ku­ra­tū­ros pa­sta­to pri­va­lu­mus var­di­jo G.Da­ nė­lius. Pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas ti­ki­si, kad su­ma­žės įstai­gos mo­kes­čiai už ko­ mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus. Pas­ta­tas ap­šil­tin­tas iš vi­daus, šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­ma ta­po re­gu­liuo­ja­ma. Iki re­konst­ruk­ci­jos vien už mė­ ne­sio šil­dy­mą tek­da­vo su­mo­kė­ti apie 16 tūkst. li­tų.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Vy­riau­sie­ji gy­vens kuk­liau

Be to, ra­cio­na­liau iš­nau­do­tos vi­ di­nės erd­vės. Pro­ku­ra­tū­ros va­do­ vams įreng­ti kur kas kuk­les­ni ka­ bi­ne­tai, nei bu­vo anks­čiau. Vie­to­j e vy­r iau­s io­j o pro­k u­ro­ ro, jo pa­va­d uo­to­jo bei sek­re­to­ rės da­b ar to­j e pa­č io­j e erd­v ė­j e įsi­kurs de­vy­ni pro­ku­ra­tū­ros dar­ buo­to­jai. „Anks­čiau vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ ro ka­bi­ne­to plo­tas bu­vo 25 kvad­ ra­ti­niai met­rai, da­bar jis bus 19 kvad­ra­ti­nių met­rų“, – tvir­ti­no G.Da­nė­lius. Pas­ta­to Vil­ties gat­vė­je 12 re­ konst­ruk­ci­ja pra­si­dė­jo kiek dau­ giau nei prieš me­tus, 2010-ųjų pa­bai­go­je. Čia Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės bei apy­gar­dos pro­ku­ra­ tū­ros dir­bo nuo 1995 me­tų.


3

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

miestas Kal­bė­jo apie uos­tą

Pra­šo šil­tų rū­bų

Par­duo­ta dau­giau bu­tų

Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius su Ams­ter­da­mo va­do­ vais pa­si­da­li­jo nuo­mo­nė­mis, kaip bū­tų ga­li­ma ge­rin­ti Klai­pė­ dos ir Ams­ter­da­mo uos­tų bend­ ra­dar­bia­vi­mą, pa­di­din­ti juo­ se per­krau­na­mų kro­vi­nių apim­ tis. Pa­žy­mė­ta, kad Ams­ter­da­ mo uos­to il­ga­me­tė pa­tir­tis bū­tų nau­din­ga mū­sų ša­lies uos­tui.

Klai­pė­dos so­cia­li­niai dar­buo­to­jai krei­pia­si į ge­ros va­lios žmo­nes, pra­šy­da­mi pa­ra­mos šil­tais rū­ bais, ko­ji­nė­mis, pirš­ti­nė­mis. Dra­ bu­žius pra­šo­ma at­neš­ti į Klai­ pė­dos so­cia­li­nės pa­ra­mos cent­ rą. Do­va­no­tus rū­bus prii­ma ir lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­ja „Ca­ri­tas“, Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja bei uos­ta­mies­čio nak­vy­nės na­mai.

Per­nai Klai­pė­do­je par­duo­ta 5 pro­c. dau­giau būs­tų, nei 2010-ai­siais. Praė­ju­siais me­tais uos­ta­mies­ty­je su­da­ry­ti 2042 san­do­riai. Pre­li­mi­ na­riais Re­gist­rų cent­ro duo­me­ni­ mis, 2011-ai­siais Klai­pė­do­je la­biau­ siai per­ka­mi bu­vo nuo 200 iki 250 tūkst. li­tų kai­na­vę 2-3 kam­ba­rių bu­tai, ku­rie su­da­rė 42 pro­c. vi­sų par­duo­tų nau­jos sta­ty­bos būs­tų.

Ne­sus­kai­čiuo­ja pa­lik­tų vai­kų Klai­pė­do­je ne­sus­ kai­čiuo­ja­ma, kiek vai­kų yra pa­lik­ti be tė­vų, ku­rie dir­ba už­ sie­nio ša­ly­se. Švie­ ti­mo sky­rius pa­tei­ kia vie­nus skai­čius, o Vai­ko tei­sių ap­ sau­gos tar­ny­ba – ki­ tus. Neaiš­ku­mų ky­la dėl šim­to vai­kų.Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Iš vi­so Klai­pė­do­je yra be­veik 29 tūkst. vai­kų.

Rea­laus skai­čiaus nė­ra

Trūks­ta užim­tu­mo cent­rų

Pas­te­b ė­ta, kad uos­ta­m ies­ty­je trūks­ta ir užim­tu­mo cent­rų vai­ kams. Anot N.Is­to­mi­nos, da­bar ši pa­slau­ga tei­kia­ma vai­kams iš ri­zi­ kos šei­mų, ku­rioms rei­ka­lin­ga pa­ gal­ba. Ta­čiau juo­se vai­kus no­rė­tų pa­ lik­ti ir ne­pa­si­tu­rin­čios šei­mos, ku­ rios jais rū­pi­na­si. „Tė­vai dir­ba iki 17 val. Prail­ gin­tos gru­pės mo­kyk­lo­se pa­pras­ tai bū­na tik pra­di­nė­se kla­sė­se. Kur pa­si­dė­ti 5 kla­sės mo­ki­niui? Bū­re­ liai mo­kyk­lo­se iki va­ka­ro ne­vyks­ ta. Vai­kas ieš­ko užim­tu­mo ir daž­ nai pa­sta­ra­sis bū­na ne toks, ko­kio ti­ki­si tė­vai, bend­ruo­me­nė“, – pa­ sa­ko­jo pir­mi­nin­kė. N.Is­to­mi­na pa­brė­žė, kad anks­ čiau to­kios pro­ble­mos ne­bū­da­vo – kiek­vie­na­me mik­ro­ra­jo­ne bū­ da­vo lais­va­lai­kio klu­bai. Da­bar jų ne­bė­ra.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Svars­ty­ta, ar to­kios pa­slau­gos tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mos, ar iš da­lies fi­nan­suo­ja­mos sa­vi­val­dy­bės. Neuž­tik­ri­na kon­fi­den­cia­lu­mo

Rū­pes­čių tiek mo­kyk­loms, tiek vai­ kų glo­bos na­mams ky­la ir dėl psi­cho­ lo­gų. Nors pa­sta­rų­jų yra daug, ge­rų spe­cia­lis­tų trūks­ta. Pe­da­go­gi­nė­jepsi­cho­lo­gi­nė­je tar­ny­bo­je ei­lės yra di­ de­lės. „Rei­kia lauk­ti vos ne mė­ne­sį, o kar­tais pa­gal­ba rei­ka­lin­ga bū­tent šią mi­nu­tę. Vė­liau ši pa­slau­ga ne­ten­ka pra­smės“, – pa­brė­žė pir­mi­nin­kė. Pas­te­bė­ta ir tai, kad kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se psi­cho­lo­gai neuž­tik­ri­na pa­kan­ka­mo kon­fi­den­cia­lu­mo. Po­sė­džio me­tu iš­kel­ta pro­ble­ma, jog Klai­pė­do­je nė­ra vie­tos, kur bū­tų ga­li­ma tam tik­rą lai­ką ap­gy­ven­din­ ti ma­mą su vai­kais. Ma­no­ma, kad ši pro­ble­ma iš­si­spręs, kai bus pa­sta­ ty­tas mo­te­rų kri­zių cent­ras. Rū­pes­čių ky­la ir pil­na­me­tys­tės su­lau­ku­siems iš glo­bos na­mų išė­ ju­siems as­me­nims. Jiems sun­ku pra­dė­ti sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą,

Na­tal­ja Is­to­mi­na:

Net nė­ra rea­laus skai­ čiaus, kiek vai­kų Klai­pė­do­je yra li­kę be tė­vų. su­si­ras­ti būs­tą, dar­bą. Atk­reip­tas dė­me­sys ir į tai, kad spe­cia­lių­jų po­ rei­kių vai­kai Klai­pė­do­je ga­li mo­ky­ tis tik vie­nos – ap­dai­li­nin­ko – spe­ cia­ly­bės.

Iš­si­mo­kė­jo di­des­nes al­gas, nei lei­džia­ma Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Sa­vi­val­dy­bės Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­rius nu­sta­tė, kad kai ku­ rio­se biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se dar­bo už­mo­kes­tis dar­buo­to­jams di­des­ nis, nei yra nu­ma­ty­tas.

„„Pa­žei­di­mas: kai ku­rio­se biu­dže­

ti­nė­se įstai­go­se at­ly­gi­ni­mai bu­vo nu­sta­to­mi ne­si­lai­kant tei­sės ak­tų.

Ta­ry­ba. Penk­ta­die­n į 9 val. vyks mies­ to ta­r y­bos po­sė­d is. Ja­me bus pri­sta­ ty­tas šių me­t ų mies­to biu­d že­tas. Sa­v i­val­dy­b ė. Ket­v ir­t a­d ie­n į sa­v i­val­ dy­bės po­sė­d žių sa­lė­je 13.30 val. vyks Fi­nan­s ų ir eko­no­m i­kos ko­m i­te­to po­ sė­d is. Jo na­r iai svars­t ys vie­ną klau­si­ mą – dėl pri­t a­r i­mo su­skys­t in­t ų gam­ ti­n ių du­j ų im­p or­to ter­m i­n a­lo sta­t y­ boms.

„„Skau­du­liai: pa­grin­di­nės pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria vai­kai, ne­prie­žiū­ra, smur­tas ir gy­ve­ni­mas be tė­vų.

Į ne­su­tam­pan­čius duo­me­nis apie uos­ta­mies­ty­je be tė­vų li­ku­sius vai­kus tre­čia­die­nį dė­me­sį at­krei­ pė So­cia­li­nės pa­ra­mos ta­ry­bos na­riai. So­cia­li­nės pa­ra­mos ta­ry­bos po­ sė­džio pir­mi­nin­kė Na­tal­ja Is­to­ mi­na tvir­ti­no, kad pa­grin­di­nės pro­ble­mos, su ku­rio­mis ma­žie­ji su­si­du­ria, yra ne­prie­žiū­ra, smur­ tas ir gy­ve­ni­mas be tė­vų, ku­rie dir­ ba už­sie­ny­je. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, uos­ta­mies­ ty­je pa­sta­rų­jų yra 400. Vai­ko tei­ sių ap­sau­gos tar­ny­bos duo­me­ni­ mis, jų yra 296. Tė­vai iš­vyk­da­mi ir pa­lik­da­mi vai­kus pri­va­lo su­ras­ti jiems glo­ bė­jus. Lai­ki­ną­ją glo­bą rei­kia įfor­ min­ti bū­tent Vai­ko tei­sių ap­sau­ gos tar­ny­bo­je. Per­nai to­kių at­ve­jų bu­vo 71.

Dienos telegrafas

Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­ rius per­nai at­li­ko 18 au­di­tų. 6 – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, o 12 biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se. Su­ra­šy­tos bu­vo 124 re­ko­men­da­ci­jos. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Cent­ra­li­ zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus ve­dė­ ja Mei­lu­tė Ka­taus­kie­nė tvir­ti­no, jog

dau­gu­ma jų dėl ge­res­nio lė­šų pa­ nau­do­ji­mo. Anot ve­dė­jos, per­nai kai ku­rio­ se biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se bu­vo nu­ sta­ty­ta, kad dar­bo už­mo­kes­tis dar­ buo­to­jams mo­ka­mas ne­si­lai­kant tei­sės ak­tų. Bu­vo nu­sta­ty­ti di­des­ni koe­fi­cien­tai, nei nu­ma­ty­ta. Iš pa­tik­rin­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų įver­tin­ta, kad še­šio­se vi­daus kont­ ro­lės lai­ko­ma­si ge­rai, 7 – pa­ten­ki­ na­mai, 1 – silp­nai. Įs­tai­ga, ku­rio­je vi­daus kont­ro­lė silp­niau­sia, – Šei­mos ir vai­ko ge­ ro­vės cent­ras. M.Ka­taus­kie­nė tvir­ti­no, jog šis cent­ras lė­šas dar­bo už­mo­kes­čiui

nau­do­jo ne­si­lai­ky­da­mas tei­sės ak­ tų. Nus­ta­ty­ti dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­ mai la­biau­siai nea­ti­ti­ko nu­ma­ty­tų iš pa­tik­rin­tų įstai­gų. Šei­mos ir vai­ko ge­ro­vės cent­ras per­mo­kė­tas lė­šas tu­rė­jo grą­žin­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą. Anot M.Ka­ taus­kie­nės, tai jau yra pa­da­ry­ta. Šie­met Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­rius yra nu­ma­tęs at­lik­ ti 16 pla­ni­nių au­di­tų: 9 sa­vi­val­dy­ bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, 7 biu­dže­ti­nė­ se įstai­go­se. Ga­li bū­ti at­lie­ka­mi ir ne­pla­ni­ niai au­di­tai. Juos at­lik­ti pa­ve­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rė.

Pas­to­tė. Lie­t u­vos elekt­ros per­d a­v i­ mo sis­te­mos ope­ra­to­r ius „Litg­r id“ pa­ si­ra­šė Klai­p ė­dos trans­for­ma­to­r ių pa­ sto­tės re­konst­r uk­c i­jos dar­bų su­t ar­t į. Vie­š ų­j ų pir­k i­mų kon­k ur­s ą lai­mė­j o įmo­n ių „Te­t as“ ir „Em­p o­wer“ kon­s or­ ciu­m as. Ran­gos su­t ar­t ies kai­n a yra be­veik 55 mln. li­t ų. 30 pro­c . lė­š ų ski­ ria­ma iš Eu­ro­p os re­g io­n i­nės plėt­ros fon­do. Klai­p ė­dos pa­s to­tės re­konst­ ruk­c i­j ą pla­nuo­j a­m a baig­t i iki 2014 me­t ų pa­b ai­gos. Gat­vės. Klai­p ė­do­j e pla­nuo­j ant sta­ ty­t i su­s kys­t in­t ų gam­t i­n ių du­j ų ter­ mi­n a­l ą, kaip kom­p en­s a­c i­j ą mies­t ui siū­lo­m a su ter­m i­n a­lu su­s i­ju­s ius kai ku­r iuos pro­j ek­t us pri­p a­ž in­t i prio­r i­ te­t i­n iais bei su­teik­t i jiems vals­t y­b ei svar­b aus eko­no­m i­n io ir kul­t ū­r i­n io pro­j ek­to sta­t u­s ą. Tai leis­t ų pro­j ek­ tus, ku­r ių bend­ra ver­tė sie­k ia dau­ giau nei 500 mln. li­t ų, fi­n an­s uo­t i iš ES fon­dų lė­š ų, nu­ma­t y­t ų gau­t i 2014– 2020 me­t ais. Pa­s iū­ly­m ą Vy­r iau­s y­b ė svars­t ys pa­s i­t a­r i­me ket­v ir­t a­d ie­n į. Ne­r in­g a. Ne­r in­gos sa­v i­val­dy­b ė jau ga­l i reng­t i sa­vo 2014–2020 me­t ų stra­ te­g i­n į plėt­ros pla­n ą, ku­r iuo bus įgy­ ven­d in­t i il­g a­l ai­k iai plėt­ros prio­r i­te­ tai, įver­t in­tos sa­v i­v al­dy­b ės vys­t y­ mo­s i ten­den­c i­j os, iša­n a­l i­z uo­t a įvai­ rių veiks­n ių įta­k a ir reikš­mė sa­v i­ val­dy­b ės vys­to­mai po­l i­t i­k ai. Vi­daus rei­k a­lų mi­n ist­ras pa­s i­ra­š ė įsa­k y­m ą, ku­r iuo ski­r ia­m a Eu­ro­p os Są­j un­gos struk­t ū­r i­n ių fon­dų pa­ra­ma to­k io pla­ no ren­g i­mui. Mir­t ys. Va­k ar Met­r i­k a­c i­j os sky­r iu­j e už­re­g ist­r uo­tos 6 klai­p ė­d ie­č ių mir­ tys. Mi­rė Ka­z ys Rač­k us (g. 1927 m.), Al­bi­n a Čip­l ie­nė (g. 1929 m.), Nor­b er­ tas Kiau­nė (g. 1938 m.), Leo­n as Šu­ kys (g. 1942 m.), Ma­r i­ja Va­s il­čen­ko (g. 1944 m.), Al­g i­m an­t as Kai­re­v i­č ius (g. 1948 m.). Lė­b ar­t ų ka­p i­n ės. Šian­d ien lai­do­j a­ mi Ma­r i­ja Va­s il­čen­ko, Al­g ir­d as Kuš­ lys, Al­g i­man­t as Kai­re­v i­č ius. Nau­j a­g i­m iai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 7 mo­te­r ys. Gi­mė 3 mer­gai­tės ir 5 ber­n iu­k ai (dvy­n iai). Grei­to­j i. Va­k ar iki 17 val. grei­to­s ios pa­gal­b os me­d i­kai su­lau­kė 50 iš­k vie­ ti­mų. Klai­p ė­d ie­č iai dau­g iau­sia skun­ dė­s i šir­d ies pro­ble­mo­m is, trau­mo­ mis, pil­vo ir gal­vos skaus­mais.


4

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

miestas

Par­ti­nio re­ke­to fi­na­las 1

Paž­vel­gus į 2011 au­ko­ to­jų są­ra­šus, aki­vaiz­du, jog sep­ty­nioms par­ti­joms Klai­pė­ do­je ke­tu­rios stam­biau­sios uos­to kom­pa­ni­jos paau­ko­jo dau­giau nei ket­vir­tį mi­li­jo­no li­tų. Iš ke­lių šim­tų au­ko­to­jų tik ke­tu­ ri fi­zi­niai as­me­nys Klai­pė­do­je par­ ti­joms sky­rė 11 tūkst. li­tų. Ta­čiau dvie­jų pri­va­čių rė­mė­jų au­kos trak­ tuo­tos kaip ne­priim­ti­nos ir jos grą­ žin­tos au­ko­to­jams.

Pa­ve­las Ku­je­lis:

Įgy­ven­din­ti įsta­ ty­mo kont­ro­lę – ne pro­ble­ma, vei­kia au­ to­ma­ti­nė tik­ri­ni­mo sis­te­ma. Tik ar dėl to bus pa­ten­kin­tos par­ti­jos, ki­tas klau­ si­mas.

„Nep­riim­ti­nos au­kos, tai to­ kios au­kos, ku­rios nea­ti­tin­ka įsta­ ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Rė­mė­jas paau­ ko­jo dau­giau nei ga­lė­jo, paau­ko­jo ne­dek­la­ra­vęs sa­vo me­ti­nių pa­ja­ mų. Au­ko­jant nors 1 li­tą, pri­va­lu dek­la­ruo­ti sa­vo tur­tą ir pa­ja­mas“, – paaiš­ki­no Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ jas Pa­ve­las Ku­je­lis. Dra­ko­niš­kas įsta­ty­mas?

Nuo šių me­t ų sau­s io 1-osios par­t i­j oms ga­l i au­ko­t i tik fi­z i­ nis as­m uo ir tik sa­va­ran­k iš­kos po­l i­t i­n ės kam­p a­n i­j os da­ly­v iui. Ju­r i­d i­n iai as­m e­n ys par­t i­j oms duo­ti ne­be­ga­li. Paž­vel­gus į bu­vu­sius au­ko­to­ jų są­ra­šus, ma­ty­ti, jog di­džią­sias par­ti­jas Klai­pė­do­je rė­mė išim­ti­nai įmo­nės ir bend­ro­vės. Tik tarp ma­žes­nių­jų par­ti­jų rė­ mė­jų pa­si­tai­ky­da­vo ir vie­nas ki­tas fi­zi­nis as­muo. „Fi­zi­niai as­me­nys ga­li au­ko­ti ir par­ti­jų są­ra­šams, ir sa­va­ran­kiš­ kai iš­si­kė­lu­siems as­me­nims. Pa­ gal da­bar­ti­nę tvar­ką ga­li­ma au­ko­ti 10 vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių dar­bo už­ mo­kes­čių, tai yra 21 210 li­tą. To­ kią su­mą vie­nas as­muo ga­li au­ko­ ti per me­tus. Bet ji ne­ga­li vir­šy­ti 10 pro­c. dek­la­ruo­tų me­ti­nių pa­ja­mų, tai yra 21 tūkst. ga­li au­ko­ti tik tas as­muo, ku­ris per me­tus už­dir­ba ne ma­žiau 210 tūkst. li­tų“,– pa­brė­žė P.Ku­je­lis. To­kių rė­mė­jų Klai­pė­do­je at­si­ras­ tų ne­daug. Taip sie­kia­ma pa­ša­lin­ti ga­li­my­bes ne­skaid­riam au­ko­ji­mui. „Au­ka ga­li su­da­ry­ti ir 20 vi­du­ ti­nių mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų su­mą, kai kan­di­da­tas au­ko­ja sau pa­čiam. Bet su­ma vis tiek ne­ga­li vir­šy­ti 10 pro­cen­tų jo me­ti­nių pa­ja­mų“, – pa­tiks­li­no P.Ku­je­lis. Tai­gi tik la­bai tur­tin­gi žmo­nės ga­lės fi­nan­suo­ti sa­vo pa­čių rin­ki­ mų kam­pa­ni­jas. Pa­kirs juo­dą­ją bu­hal­te­ri­ją

Užd­raus­ti ju­ri­di­niams as­me­nims fi­nan­suo­ti par­ti­jas pa­siū­lė ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Anot Pre­zi­den­tės, toks drau­di­ mas tu­rė­tų už­tik­rin­ti skaid­rų par­

„„Ap­sisp­ren­di­mas: pa­si­rink­ti, už ką bal­suo­ti ar­tė­jan­čiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą, bus ne­leng­va – pro­gno­zuo­ja­ma, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ga­li bū­ti

kuk­li. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Komentarai

Sau­lius Ši­liaus­kas Po­l i­to­lo­gas

K

o ti­k i­si au­ko­to­jai? Ne­ga­l i­ me nu­neig­ti, kad yra ir tie­ sio­g i­n iai mo­ty­vai pa­rem­t i par­t i­ją be jo­k ių no­r ų. Mes juk ne­ga­li­me už kiek­vie­no au­ko­ji­mo įžvelg­ti są­moks­lo teo­ri­ją, ma­ty­ti sa­vi­ nin­kiš­kus, sa­va­nau­diš­kus kės­lus. Kol ne­pa­gau­tas ir neį­ro­dy­t i blo­g i ke­t i­n i­ mai, rei­kia va­do­vau­tis ne­kal­tu­mo pre­ zump­ci­ja. Bet įsta­ty­mas neat­si­ra­do iš nie­kur. Jau po rin­ki­mų ga­li­ma at­sek­ ti, kaip tas pro­ce­sas vyks­ta. Be abe­jo, kaž­kas kaž­kur ga­vo nuo­lai­dų ar kaž­ ko­k ių leng­va­tų. Gal­būt sie­k iant ap­r i­ bo­ti to­kius da­ly­kus ir bu­vo priim­tas tas įsta­ty­mas. Gal tai dar vie­nas kraš­tu­ti­ nu­mas? Juk pa­me­na­te, bu­vo sie­k ia­ ma už­draus­ti ir po­li­ti­nę rek­la­mą, bet pa­skui su­si­grie­bė: o kaip pi­lie­čiai su­ ži­nos apie rin­ki­mus, jei nė­ra po­li­ti­nės

ti­jų fi­nan­sa­vi­mą. Sup­la­nuo­ta, kad par­ti­jos šie­met iš vals­ty­bės biu­ dže­to gaus apie 5,5 mln. li­tų. Už įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis už­draus­ta ju­ri­di­niams as­me­nims rem­ti po­li­ti­nes par­ti­jas bei po­li­ ti­nes kam­pa­ni­jas, bal­sa­vo 82 Sei­ mo na­riai, prieš bu­vo 7, su­si­lai­kė 17 par­la­men­ta­rų. „Įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo kont­ro­lę – ne pro­ble­ma, vei­kia au­to­ma­ti­nė tik­ri­ni­mo sis­te­ma. Ar dėl to bus pa­ ten­kin­tos par­ti­jos, čia jau ki­tas klau­

rek­la­mos. Pas mus kar­tais me­ta­ma­si iš vie­no kraš­tu­ti­nu­mo į ki­tą. Sup­ran­ ta­ma, kad no­ri­ma to skaid­ru­mo, kad ne­bū­t ų pri­k lau­so­my­bės nuo rė­mė­ jų. Bet lan­dų par­ti­jos vi­sa­da at­ran­da, ypač prieš rin­k i­mus. Tuoj pa­ma­ty­si­ me, su kuo su­si­jęs tas įsta­ty­mas. Vie­ ni tei­gia, kad tai ko­va už skaid­ru­mą, ki­ ti tvir­ti­na, kad tai par­ti­jų ap­ri­bo­ji­mas. Ar iš­ties par­ti­joms rei­kia tiek pi­ni­g ų? Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, po­li­ti­nė rek­la­ma – vi­sa tai kai­nuo­ja, pas mus nė­ra nie­ ko ne­mo­ka­mo. Jei ne­bus ak­ty­vios rek­ la­mos, jei žmo­gus nė­ra ži­no­mas, sun­ ku pro­gno­zuo­ti jo sėk­mę rin­ki­muo­se. La­bai re­tu at­ve­ju įma­no­ma sėk­mė, tu­ ri bū­ti ži­no­mas žmo­g us, kad lai­mė­tų rin­k i­mus be di­des­nės rek­la­mos. Da­ bar ga­lės sa­vo rin­k i­mų kam­pa­ni­ją fi­ nan­suo­ti tik la­bai tur­tin­gi žmo­nės. O juk taip nu­spręs­ta po to, kai vos ne be­ na­miai, var­ge­tos au­ko­da­vo di­džiu­les su­mas, bu­vo aki­vaiz­du, kad tai ne jų pi­ ni­gai, kad kaž­kas nau­do­ja­si jų var­du. Tuo­se įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­siū­ly­muo­se ga­li­ma su­ras­ti ra­cio­na­lių ar­gu­men­tų, bet įsta­ty­mas juk vis­ko nu­ma­ty­ti ne­ga­ li. Ma­nau, par­ti­jos su­ras pi­ni­gų ir rin­ki­ mų kam­pa­ni­ja vyks.

si­mas“, – tei­gė Vy­riau­sio­sios rin­ki­ mų ko­mi­si­jos at­sto­vas P.Ku­je­lis. Lo­b is­t i­n ių ban­dy­m ų pa­keis­ ti įsta­ty­mą dar ne­si­gir­di. Vis­kas ga­lios ar­ti­miau­siems Sei­mo rin­ ki­mams. Ar ga­li at­si­ras­ti pa­tai­sa, ku­ri pa­ nai­kins šio įsta­ty­mo pa­tai­sas, kol kas ne­prog­no­zuo­ja­ma. Ty­lio­ji kam­pa­ni­ja

Lanks­ti­nu­kai, spau­di­niai, gai­re­ lės, sa­lių nuo­ma rin­ki­mų de­ba­

a­bai svar­bu su­tvar­ky­ti sis­te­mą taip, kad par­ti­jos gau­tų le­ga­lias ir vi­suo­me­nei ži­no­mas lė­šas sa­vo veik­lai skleis­ti bei pri­sta­ ty­ti. Svar­bu, kad bū­tų pa­ža­bo­ti ko­rup­ ci­niai ry­šiai. Vi­si ty­liai ži­no, bet gar­siai ne­pa­sa­ko, nes la­bai keb­lu gau­ti įro­dy­ mų apie tai, kad par­ti­jos ga­li tu­rė­ti įta­ kos tam tik­rų pi­ni­gų srau­tų pa­skirs­ty­ mui. Tai ne tik lie­tu­vių pro­ble­ma, apie tai kal­ba ir ma­no ko­le­gos ki­to­se Bal­ti­ jos ša­ly­se ir net ES vals­ty­bė­se. Lie­tu­vo­ je dau­giau nei 30 par­ti­jų, jos vi­sos tik­rai ne­ga­li tu­rė­ti vie­no­do skai­čiaus rė­mė­jų, tad au­ko­to­jų pi­ni­gų srau­tai pa­si­skirs­ to ne­to­ly­giai. Tos, ku­rios yra val­džio­ je, įgy­ja di­des­nį dė­me­sį. Kaip vi­siems su­da­ry­ti vie­no­das są­ly­gas, dar rei­kia spręs­ti. Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja jau fak­tiš­ kai pra­si­dė­jo, ir aš kaip rin­kė­jas ste­biu,

kaip vie­nos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės yra lo­ja­lios tam tik­roms po­li­ti­nėms jė­ goms ir skel­bia ži­nias apie vie­nas par­ti­ jas, o apie ki­tas nu­ty­li. Val­džio­je esan­čios par­ti­jos tu­ri di­des­nę ga­li­my­bę pa­tek­ti į ete­rį, ne­pai­sant to, kad jų idė­jos nė­ra ge­ res­nės už opo­zi­ci­nių jė­gų. Yra ne­par­la­ men­ti­nių par­ti­jų, po­li­ti­kų ar­ba vi­suo­me­ nės vei­kė­jų, ku­rie už­sii­ma po­li­ti­ka, bet jų ži­niask­lai­do­je taip pat nė­ra. Rei­kė­tų gal­ vo­ti apie tam tik­rą sis­te­mą, kur kiek­vie­ na par­ti­ja ga­lė­tų pri­si­sta­ty­ti rin­kė­jams. Ne­ga­li­ma teig­ti, kad tai vi­suo­me­nei neį­ do­mu. Tos par­ti­jos, ku­rios yra val­džio­ je, jos vi­sa­da gau­na dė­me­sio dau­giau, bet tu­ri bū­ti iš­klau­sy­ta ir ki­ta pu­sė. Par­ ti­jos, ku­rios nė­ra val­džio­je, ne­tu­ri jo­kio šan­so į ją pa­kliū­ti, jei ne­si­nau­dos so­cia­ li­niais tink­la­la­piais ir ne­bend­raus su rin­ kė­jais, ant­raip var­gu ar pa­vyks su­lauk­ti dė­me­sio. Vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na par­ti­jos, ku­rios yra par­la­men­te, o ką da­ ry­ti toms, ku­rioms pri­trū­ko ke­lių šim­tų bal­sų iki pa­te­ki­mo į par­la­men­tą ri­bos, ar joms ne­rei­kia pa­ra­mos? Gal­būt jo­se au­ ga bū­si­mie­ji ly­de­riai. Dar daug neat­sa­ ky­tų klau­si­mų, ku­riuos rei­kia iš­spręs­ti, jei­gu kal­ba­me apie de­mok­ra­tiš­ką ir po­ li­tiš­kai su­tvar­ky­tą sis­te­mą.

tams, su­si­ti­ki­mams ir po­ky­liams, straips­niai spau­do­je, kan­di­da­tų pa­si­ro­dy­mai TV ete­ry­je ar po­kal­ biai ra­di­jo lai­do­se ga­li la­bai su­ma­ žė­ti ar vi­sai jų ne­lik­ti. Mat pa­si­kei­tus par­ti­jų fi­nan­sa­ vi­mui, šie­met pro­gno­zuo­ja­ma ir kuk­les­nė rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Pa­gal ofi­cia­liai pa­skelb­tus įkai­ nius di­džio­sio­se ko­mer­ci­nė­se te­ le­vi­zi­jo­se vie­na spe­cia­li iki 4 mi­ nu­čių truk­mės po­kal­bių rub­ri­ka su vie­nu kan­di­da­tu kai­nuos dau­

giau nei 42 tūkst. li­tų. Pu­sant­ros mi­nu­tės rek­la­mi­nio siu­že­to kai­ na ge­riau­siu ete­rio lai­ku – dau­giau nei 36 tūkst. li­tų. To­kie įkai­niai pa­tei­kia­mi Vy­riau­ sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos tink­la­la­ py­je. Aki­vaiz­du, kad TV ek­ra­nuo­ se rin­kė­jai re­gės tik pa­čius tur­tin­ giau­sius ar įta­kin­giau­sius kan­di­ da­tus. Ir tik la­bai ne­dau­ge­lis ga­lės su­si­mo­kė­ti už sa­vo pa­si­ro­dy­mą po va­ka­ro ži­nių.

Li­nas Kont­ri­mas

Ko­mu­n i­ka­ci­jų kon­sul­tan­tas

L


5

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

miestas

Nuo šal­čio mo­ki­nius gel­bės ato­sto­gos Pa­si­gir­dus kal­boms, kad ter­mo­met­ro stul­pe­liui nu­kri­tus iki 20 laips­nių šal­čio pra­di­nių kla­sių moks­lei­viams bus at­šauk­tos pa­ mo­kos, uos­ta­mies­čio mo­kyk­los ne­si­ruo­šia už­da­ry­ti du­rų. Ta­ čiau kai ku­rios jų nuo ki­tos sa­vai­tės ato­sto­gaus. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Pa­sak jos, Klai­pė­do­je pa­sku­ti­nį kar­tą dėl šal­čio pa­mo­kos ne­vy­ko prieš pen­ke­rius me­tus.

Apie spren­di­mus nein­for­muo­ja

Va­kar sa­v i­val­dy­b ės Švie­t i­m o sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Priž­gin­ tie­nė ti­ki­no ne­san­ti in­for­muo­ ta apie tai, kad ku­rio­je nors švie­ ti­mo įstai­go­je bręs­tų spren­di­mas at­šauk­ti bent jau pra­di­nių kla­sių už­siė­mi­mus. „Juk ži­no­ma, kad pa­mo­kos at­ šau­kia­mos tik tuo­met, jei bus 20 laips­nių šal­čio. Pa­jū­ry­je to­kio šal­ čio grei­čiau­siai ne­su­lauk­si­me. At­ šauk­ti pa­mo­kas ar ne, spręs pa­čios mo­kyk­los, o ne Švie­ti­mo sky­rius“, – sa­kė L.Priž­gin­tie­nė. Tuo me­tu gud­res­ni uos­ta­mies­čio moks­lei­viai jau sklei­džia gan­dus ir įti­ki­nė­ja tė­vus bei drau­gus, kad pa­ mo­kos dėl šal­čių at­šau­kia­mos. „Pa­tys tė­vai tu­rė­tų priim­ti spren­di­mą, ar leis­ti vai­ką į mo­kyk­ lą, ar ne“, – sa­kė L.Priž­gin­tie­nė.

nau­d o­t i per du kar­t us. Bai­g ė­ me pus­me­tį ir sa­vai­tę pa­siim­si­ me pa­pil­do­mų ato­sto­gų“, – sa­kė A.Kas­naus­kie­nė.

Vaikai yra atsparūs

„Gi­li­jos“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­ to­rė Al­do­na Kas­naus­kie­nė ti­ki­no, kad kol kas švie­ti­mo įstai­ga vei­kia ir pa­mo­kų tvar­ka­raš­čiai ne­si­keis. „Dar nė­ra to­kio šal­tu­ko, kad vai­ kas į mo­kyk­lą ne­ga­lė­tų atei­ti. Mū­ sų vai­kai yra at­spa­rūs. Nė­ra pa­vo­ jaus sig­na­lų. Prie rū­bi­nių ste­bi­ma, kad vai­kai nei­šei­tų at­si­la­po­ję pal­tų. Dau­ge­lio pir­mo­kė­lių tė­ve­liai atei­ na pa­siim­ti pa­tys“, – sa­kė A.Kas­ naus­kie­nė. Šios mo­kyk­los pra­di­nu­kams šal­ tu­ką teks kęs­ti tik šią sa­vai­tę, nes nuo ki­tos jie bus iš­lei­džia­mi ato­ sto­gų. „Mi­nist­ro įsa­ky­mu mes ga­li­ me pa­tys pa­si­rink­ti, ka­da ato­sto­ gau­ti. Tu­ri­me de­šimt pa­pil­do­mų ato­sto­gų die­nų, ku­rias ga­li­me iš­

Šal­čiai ne­si­trauks

Taip mo­ky­mo įstai­ga ti­ki­si iš­ veng­ti di­de­lių šal­čių įta­kos pir­ mo­kė­liams. „Vai­ku­čiai ne­su­šals, o mes per ato­sto­gas pa­ken­tė­si­me. Per­nai šil­ dy­mas bu­vo tiek su­ma­žin­tas ato­ sto­gų me­tu, kad vos pa­vy­ko iš­ tver­ti. Kaip bus šie­met, ne­ži­nau“, – kal­bė­jo A.Kas­naus­kie­nė. Oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­ miau 20 laips­nių šal­čio į mo­kyk­las ne­re­ko­men­duo­ja­ma ei­ti pra­di­nių kla­sių moks­lei­viams, o ter­mo­met­ rams ro­dant ma­žiau nei 25 laips­ nius – 6–12 kla­sių mo­ki­niams. Kol kas uos­ta­mies­ty­je 20 laips­ nių šal­tis pro­gno­zuo­ja­mas tik nak­ ti­mis, die­ną oro tem­pe­ra­tū­ra lai­ky­ sis apie 14-15 laips­nių šal­čio.

„„Laips­niai: šal­tis kol kas nė­ra toks di­de­lis, kad vai­kams bū­tų ga­li­ma nei­ti į mo­kyk­lą. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

„„Pers­pė­ji­mai: per­nai žve­jų uos­te­ly­je spus­te­lė­jęs šal­tu­kas nu­gramz­di­

no se­ną žve­jy­bi­nį lai­vą. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Dėl pa­mirš­tų lai­vų – nerimas As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Spus­te­lė­jus šal­čiui spe­cia­lis­tai įspė­ja ma­žų­jų lai­vų sa­vi­nin­kus – spei­gas ga­li pri­da­ry­ti bė­dų lai­vų vi­daus sis­te­moms.

Šią sa­vai­tę šal­tu­kas bai­gia su­ kaus­ty­ti Pi­lies ir žve­jų uos­te­lius, kur glau­džia­si dau­gy­bė ne­di­de­ lių lai­vų. Per­nai va­sa­rį neat­lai­kęs šal­ čio žve­jų uos­te­ly­je nu­grimz­do se­ nas žve­jy­bi­nis lai­vas. Dau­giau nei prieš 40 me­tų pa­sta­ty­tas lai­vas iš van­dens bu­vo iš­kel­tas tik ge­gu­žės pa­bai­go­je. Uos­to ka­pi­to­no pa­va­duo­to­jo, Uos­to prie­žiū­ros tar­ny­bos vir­ši­ nin­ko Ar­vy­do Alek­so Nar­mon­to tei­gi­mu, praė­ju­sių me­tų in­ci­den­ tas grei­čiau­siai nu­ti­ko dėl to, kad lai­ve trū­ko vamz­džiai. „Nie­kas ne­pri­žiū­rė­jo, ne­bu­dė­ jo lai­ve. Sis­te­mos už­ša­lo ir trū­ ko vamz­džiai, o per il­gą lai­ką ėmė sunk­tis van­duo“, – kal­bė­jo A.Nar­ mon­tas. Pa­sak A.Nar­mon­to, lai­vų sa­vi­ nin­kai yra per­spė­ti, kad pa­tys at­sa­ ko už sa­vo tur­tą, o už lai­vo ava­ri­jos pa­da­ri­nius – nu­ma­ty­tos bau­dos. „Ta­čiau dau­giau­sia bė­dų pri­da­ ro šei­mi­nin­kų ne­tu­rin­tys lai­vai. Vie­nas toks be prie­žiū­ros pa­lik­tas lai­vas, jau il­gą lai­ką sto­vin­tis uos­ te, mums ke­lia ne­ri­mą. Ten­ka vis pri­žiū­rė­ti, ko­kia jo grimz­lė. Areš­

tuo­tas lai­vas „Mount Kent“ kar­tą jau yra sken­dęs“, – aiš­ki­no A.Nar­ mon­tas. Ru­sų žve­jy­bi­nis lai­vas uos­to tar­ ny­bų at­sto­vams ne­pa­sie­kia­mas, į jį nie­kas ne­ga­li pa­tek­ti, nes šis tuš­ čias ir yra už­ra­kin­tas. „Dėl šio lai­vo vyks­ta teis­mi­niai gin­čai. Jis mums ke­lia daug pro­ble­ mų. Nuo 2009-ųjų gruo­džio lai­vas ne­tu­ri šei­mi­nin­ko. 2010-ųjų ko­vą jis stai­ga pa­vo­jin­gai pa­svi­ro. Tai jau

Arvydas Nar­mon­tas:

Nie­kas ne­pri­žiū­rė­jo, ne­bu­dė­jo lai­ve. Sis­te­ mos už­ša­lo ir trū­ko vamz­džiai. bu­vo ant­ras kar­tas, kai lai­vas sken­ do. Te­ko gel­bė­ti“, – sa­kė A.Nar­ mon­tas. Pa­rei­gū­nai uos­te su­skai­čiuo­ja ma­žiau­siai ke­lis to­kius be šei­mi­ nin­kų pa­lik­tus lai­vus. Uos­to prie­žiū­ros tar­ny­bos spe­ cia­lis­tai ti­ki­no, kad nė­ra svar­bu, ko­kią ter­mo­met­ro pa­da­lą pa­sie­kia oro tem­pe­ra­tū­ra – ava­ri­jų ga­li nu­ tik­ti ir prie ne itin že­mos tem­pe­ ra­tū­ros. „Kol kas ne­ma­tau po­ten­cia­lių kan­di­da­tų, ku­riems tik­rai grės­tų to­kios ava­ri­jos. Ta­čiau vis­ko ga­li bū­ti“, – sa­kė A.Nar­mo­na­tas.

Per speigą klai­pė­die­čiai ren­ka­si au­to­bu­sus Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Šal­tis sting­do ne tik žmo­nes, bet ir au­to­mo­bi­lius. Dėl šal­čio Klai­pė­dos gat­vė­se pa­ste­bi­ma ma­žiau au­to­ mo­bi­lių, o vie­šuo­ju trans­por­tu va­ ži­nė­ja kur kas dau­giau uos­ta­mies­ čio gy­ven­to­jų.

Kad Klai­pė­dos gat­vė­se spus­te­lė­ jus šal­čiui va­ži­nė­ja ma­žiau leng­ vų­jų au­to­mo­bi­lių, pa­ste­bė­jo ir Ke­ lių po­li­ci­jos biu­ro pa­rei­gū­nai. Įmo­nės „Klai­pė­dos ke­lei­vi­nis trans­por­tas“ di­rek­to­rius Gin­ta­ ras Ne­niš­kis iš mies­to au­to­bu­sų vai­ruo­to­jų gir­dė­jo, kad ry­ti­nio pi­

ko me­tu sto­te­lė­se pa­ste­bi ne vie­ną pa­si­me­tu­sį žmo­gų. Daž­nai jie smal­siai ste­bi va­žiuo­ jan­čiuo­sius au­to­bu­sais, ban­dy­da­ mi su­pras­ti, per ku­rias du­ris rei­ kia įlip­ti, kur įsi­gy­ti bi­lie­tą ir kaip jį pa­žy­mė­ti. „Ke­lei­vių pa­dau­gė­jo, ta­čiau tiks­ les­nių skai­čių pa­sa­ky­ti dar ne­ga­li­ me, nes šal­čiai spau­džia ne dau­ giau kaip sa­vai­tę. Nau­ji ke­lei­viai pa­pras­tai įsi­gy­ja vien­kar­ti­nius bi­ lie­tus pas vai­ruo­to­jus. Mes sta­ tis­ti­ką su­ži­no­me tik mė­ne­sio pa­ bai­go­je, kai vai­ruo­to­jai at­si­skai­to už par­duo­tus bi­lie­tus, – pa­sa­ko­ jo G.Ne­niš­kis. – Aiš­ku, mums la­ bai ma­lo­nu, jog ga­li­me pa­gel­bė­ti

tiems, kie­no ma­ši­nos neį­si­jun­gia, džiau­gia­mės ir to­dėl, kad par­duo­ da­ma dau­giau bi­lie­tų.“ Pri­si­min­da­mas šal­tą praė­ju­sių me­tų žie­mą G.Ne­niš­kis pa­sa­ko­jo, kad per­nai jau lapk­ri­tį bu­vo la­bai šal­ta ir daug sni­go. 2011-ųjų sau­ sį po­pie­ri­nių ir elekt­ro­ni­nių bi­lie­ tų par­da­vi­mas išau­go nuo 10 iki 15 pro­c., pa­ly­gin­ti su anks­tes­nių me­ tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. In­ten­sy­viau­siai vie­šuo­ju trans­ por­tu klai­pė­die­čiai va­ži­nė­ja tre­čia­ die­niais. Pir­ma­die­niais ir penk­ta­ die­niais – ma­žiau. Nuo­la­ti­niais bi­lie­tais Klai­pė­do­je pa­pras­tai ap­si­rū­pi­na apie 20 tūkst. ar 22 tūkst. klai­pė­die­čių.

„„Pa­si­rin­ki­mas: kai šal­tis su­kaus­to leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­

rius, kur kas dau­giau klai­pė­die­čių va­ži­nė­ja mies­to au­to­bu­sais.Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.


6

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

nuomonės

Kaip nu­ver­tin­ti pa­gar­bą?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Nuo­mo­nių ap­klau­sų mai­ša­ly­nė Stasys Gudavičius

S

a­ko­ma: kiek žmo­n ių – tiek nuo­mo­n ių. Pa­ko­re­ guo­k i­me: kiek ap­k lau­sų bend­ro­v ių – tiek skir­t in­ gų par­ti­nių rei­tin­g ų. Ir ne­be­ž i­nai, žmo­gau, ku­ria ti­kė­ti. Ku­ri iš jų pa­ ro­do tik­rą­sias ten­den­ci­jas? Ši nea­pib­rėž­t u­mo tai­syk­lė ypač ma­t y­t i prieš ar­tė­jan­č ius Sei­mo rin­k i­mus. Kad ir kiek skel­bia­ma ap­k lau­sų re­zul­ta­tų, vi­si kaž­ko­dėl yra skir­tin­g i. Klau­si­mas vi­so­se ap­k lau­so­se už­ duo­da­mas vie­nas ir tas pa­ts: “Už ko­k ią par­t i­ją bal­suo­t u­mė­te per Sei­mo rin­k i­mus, jei­g u jie vyk­t ų ar­t i­miau­sią sek­ma­die­n į?” Klau­si­ mas tas pa­t s, ap­k lau­sia­mų žmo­ nių skai­čius pa­na­šus, bet re­z ul­ ta­tai ski­r ia­si iš es­mės. Ste­buk­lai, ne ki­taip.

O pa­skui so­cio­lo­gai dar no­ri, kad jais pa­si­ti­kė­ tų. Kaip ga­li pa­si­ti­kė­ti, kai ne­su­ta­pi­mai jų ap­ klau­so­se aki­vaiz­dūs? O pa­skui so­cio­lo­gai dar no­ri, kad jais pa­si­t i­kė­t ų. Kaip ga­l i pa­si­t i­kė­ ti, kai ne­su­ta­pi­mai jų ap­k lau­so­se aki­vaiz­dūs? Tū­las pi­l ie­t is, iš­v y­ dęs tuos ne­su­ta­pi­mus, gal­vo­ja pa­ pras­tai: “Aha, va­di­na­si, ap­k lau­sos pa­per­ka­mos, – kas dau­g iau mo­ka, tas ir mu­zi­ką už­sa­ko.” Štai ir šio­mis die­no­mis pa­skelb­tos ke­lios nuo­mo­nių ap­klau­sos by­lo­ja vi­siš­kai skir­tin­gus re­zul­ta­tus. Re­ mian­tis vie­na, Sei­mo rin­ki­mus lai­ mė­tų opo­zi­ci­niai so­cial­de­mok­ra­ tai, re­mian­tis ki­ta – ir­g i opo­zi­ci­nė Dar­bo par­t i­ja. Šio­se ap­k lau­so­se dėl tre­čios vie­tos ko­vo­ja val­dan­ tie­ji kon­ser­va­to­riai bei opo­zi­ci­nė Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja. O dar vie­na ap­k lau­sa, at­lik­ta, be­ je, fak­t iš­kai to­m is pa­čio­m is die­ no­m is, kaip ir mi­nė­tos pir­mo­ sios dvi, stai­ga at­sklei­dė neį­t i­k i­ mą re­zul­ta­tą – su so­cial­de­mok­ra­ tais dėl pir­mos vie­tos rin­k i­muo­ se esą ko­vo­t ų kon­ser­va­to­r iai, o Ar­tū­ro Zuo­ko “Są­jun­ga TAIP” ap­

lenk­t ų ne­t gi Tvar­kos ir tei­sin­g u­ mo par­ti­ją, ką jau ir kal­bė­ti apie li­ be­ra­lus. Dar gal bū­t ų nie­ko, jei­g u par­t i­jų rei­tin­g ų ly­de­riai vi­so­se ap­k lau­so­ se bū­tų skir­tin­g i, bet bal­sų skir­tu­ mas bū­tų ne­di­de­lis. Tai juk ne! Vie­ no­je ap­k lau­so­je pir­mau­ja so­cial­ de­mok­ra­tai, su­r in­kę 18 pro­c. bal­ sų, ki­to­je – Dar­bo par­ti­ja, tu­rin­ti 15 pro­c. rin­kė­jų pa­lan­ku­mą, o tre­čio­ je – iš­vis ne­ti­kė­tu­mas – lai­mi kon­ ser­va­to­riai su be­veik 9 pro­c. Tai ku­ri gi iš šių ap­k lau­sų ati­tin­ka po­li­ti­nes rea­li­jas? Ir ne­rei­k ia sa­k y­t i, kad po­l i­t i­ niai rei­t in­g ai vi­s iš­k ai ne­s var­ būs, tė­ra tik pra­mo­ga ar opiu­mas liau­d žiai. Anaip­tol! So­cio­lo­g ų iš­va­das aky­ lai ste­bi ne tik po­l i­t i­kai ir po­l i­to­ lo­gai. Jie svar­būs ir už­sie­n io kre­ di­to­r iams, ku­r ie, ana­l i­z uo­da­m i, kiek Lie­t u­va sta­bi­l i, ko­k ios jos vys­t y­mo­si per­spek­t y­vos, nu­sta­ to, už ko­k ias pa­lū­ka­nas atei­t y­je jai bus sko­li­na­mos lė­šos biu­d že­to sky­lėms deng­ti. Jei­gu kre­di­to­rius ma­to, kad so­cio­lo­g i­nės ap­k lau­sos ro­do niū­r ias ar­ba neaiš­k ias per­ spek­t y­vas, pa­lū­ka­nos ke­l ia­mos. Jei­g u po­l i­t i­kos ho­r i­zon­tuo­se ma­ to­mas sta­bi­lu­mas, pa­lū­ka­nos ga­ li ma­žė­ti. Kai so­cio­lo­g i­n ių ty­r i­mų re­z ul­ta­ tai taip smar­k iai va­ri­juo­ja, reiš­k ia, kad po­li­ti­nio aiš­ku­mo ma­žai ir ga­ li­ma ti­kė­tis vi­so­k iau­sių per­tur­ba­ ci­jų. Ati­t in­ka­mai – ma­žes­n io kre­ di­to­rių pa­si­ti­kė­ji­mo. Žo­džiu, da­bar­ti­nis Lie­tu­vos so­cio­ lo­gi­nių re­zul­ta­tų nea­pib­rėž­tu­mas tik­rai ne­pri­si­de­da prie skal­ses­nio vals­ty­bės gy­ve­ni­mo. Anks­č iau so­c io­lo­gai bu­vo ly­g i­ na­mi su si­nop­ti­kais. Ir vie­ni, ir ki­ ti daž­nai klys­da­vo. Kar­tais la­bai smar­kiai. Bet per pa­sta­ruo­sius ke­ lio­li­ka me­tų dėl tech­no­lo­g i­jų šuo­ lio Va­ka­r ų me­teo­ro­lo­gai ir vi­suo­ me­nės nuo­mo­nės ap­k lau­sų ren­ gė­jai ta­po la­bai pro­fe­sio­na­lūs, be­ veik ne­k lys­tan­tys. Lie­t u­vo­je pa­žan­gą, re­g is, pa­da­rė tik si­nop­t i­kai. Jų pro­g no­zės kur kas tiks­les­nės, nei bū­da­vo ka­dai­ se. Me­teo­ro­lo­gais Lie­tu­vo­je jau ga­ li­ma pa­si­ti­kė­ti. O so­cio­lo­gais? Prog­re­so šio­je sri­ ty­je, re­g is, dar nė­ra daug, o chao­ so ne­sto­ko­ja­ma. Tur­būt dar rei­kės ge­ro­kai pa­lauk­ ti, kol vie­ną gra­ž ią die­ną ga­lė­si­me sau ir ki­tiems pa­sa­ky­ti – pa­si­ti­k iu so­cio­lo­gais, nes jų pa­tei­k ia­mos pro­gno­zės jau la­bai ar­ti tie­sos. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

D

a­bar la­bai po­pu­lia­rūs do­va­ nų če­kiai. Nes­var­bu, kad di­ džio­sios me­tų šven­tės praė­ jo. Do­va­nų me­tas ne­si­bai­gė. Ne­ti­ki­te? Pak­lau­si­nė­ki­te stu­den­tų. Jie tik­rai ži­no, kas iš dės­ty­to­jų prieš eg­za­mi­ną ne­si­dro­vė­da­mas paė­mė do­va­nų če­kius, įdė­tus į vo­ką, o ku­rie dės­ty­to­jai lie­pė pa­siim­ti. Kai man pa­sa­ko­jo apie to­kį in­ci­ den­tą uos­ta­mies­čio aukš­to­jo­je mo­ kyk­lo­je, ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti. Tos “do­va­nos” ne­šė­jai gi­mė jau ne­prik­ lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je. Vo­ke­lių is­to­ri­jos tė­ra blo­gai iš­mok­ tos pa­mo­kos. Bet ki­taip ka­žin ar ga­li bū­ti, kai pa­ sau­lis plo­ja “Žu­vėd­ros” spor­ti­nių šo­ kių an­samb­liui, gar­si­nan­čiam Lie­tu­ vos vals­ty­bę, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te ko­vo­ja už vie­tą po sau­le du rek­to­riai. Ne sa­vo va­lia. Vie­ni įsta­ty­mus priė­ mė, ki­ti juos kei­tė, tre­ti be­są­ly­giš­kai vyk­dė. Ki­taip sa­kant, peš­ki­tės. Dvi­val­dys­ tė tę­sė­si ke­lis mė­ne­sius. Nie­kas ne­ skai­čiuo­ja, kiek tai kai­na­vo mo­kes­čių

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Lem­pu­čių ne­su­ren­ka

Pas­te­biu, kad pa­nau­do­to­mis ap­švie­ ti­mo lem­pu­tė­mis žmo­nės at­si­kra­to bet kur. Šva­ri­na­si pa­sy­viai. Aš lem­ pu­tes per­ku vie­na­me pre­ky­bos cent­ re, ta­čiau pa­nau­do­tų lem­pu­čių ten nie­kas ne­su­ren­ka. Šia­me pre­ky­bos cent­re yra ir vais­ti­nė. Anks­čiau aš į ją esu at­ne­šęs su­dau­žy­tą ter­mo­met­ rą. Vais­ti­nin­kė tik pa­su­kio­jo pirš­ tą prie smil­ki­nio ir pa­sa­kė, kad net ne­sva­jo­čiau at­si­kra­ty­ti juo čia. Pak­ lau­siau: kur man jį dė­ti, ir iš­gir­dau at­sa­ky­mą, kad ne­ščiau į po­li­ci­ją. Ką pa­pras­tam pir­kė­jui, įsi­gi­ju­siam tam tik­rą daik­tą, da­ry­ti? Skel­bia­ma, kad sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­je lem­ pu­tes su­ren­ka. Ne­gi aš tu­riu spe­cia­ liai į šią par­duo­tu­vę va­žiuo­ti, kad nu­vež­čiau su­dau­žy­tą lem­pu­tę? Bė­ da. Par­duo­tu­vės pa­čios tu­ri su­rin­ki­ mu pa­si­rū­pin­ti. Klai­pė­die­tis

Do­va­nų me­tas ne­si­ bai­gė. Ne­ti­ki­te? Pak­lau­si­nė­ki­te stu­den­ tų. Jie tik­rai ži­no, kas iš dės­ty­to­jų prieš eg­ za­mi­ną ne­si­dro­vė­da­ mas paė­mė do­va­nų če­kius, įdė­tus į vo­ką.

no­rė­ta, kaip ge­riau, o išė­jo, kaip so­ viet­me­čiu – vie­šai pa­že­mins, o tarp ke­tu­rių akių at­si­pra­šys... Neaiš­ku tik vie­na, ko­dėl ir ne­prik­ lau­so­ma ta­ry­ba, ku­rios na­riams, no­ rė­čiau ti­kė­ti, kad nie­kas ne­ga­li da­ ry­ti įta­kos, ir gar­bin­gas se­na­tas, neuž­kir­to ke­lio šiam rei­ka­lui at­si­ dur­ti teis­me? Kam, jei ne jiems, pir­ Kon­cer­tų sa­lė ir Mu­zi­ki­nis teat­ras juk cent­re. Kai iš­si­kels Dra­mos teat­ ras, bus pro­ble­ma. To­dėl Žve­jų rū­ mai mums yra kaip iš­si­gel­bė­ji­mas. Gai­la, kad ma­žo­ka ren­gi­nių. Anks­ čiau ir kon­cer­tų bū­da­vo, o da­bar – tik spek­tak­liai. O ir sa­lės anks­čiau bū­da­vo pil­nos.

Pri­ta­riu nuo­mo­nei, kad rei­kia gai­vin­ ti Žve­jų rū­mų gy­va­vi­mą. Šio­je mies­ to da­ly­je rei­kia kul­tū­ri­nio cent­ro. Juk vi­sas mies­to gy­ve­ni­mas tik cent­re. Pak­raš­čiai – lyg ir ap­mi­rę. Pie­ti­nė­ je mies­to da­ly­je gy­ve­nan­tiems žmo­ nėms į kon­cer­tą sun­ku nu­si­gau­ti –

miau­sia tu­rė­jo rū­pė­ti ge­ras uni­ver­ si­te­to var­das? La­bai įdo­mus čia Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos vaid­muo – kai vi­suo­me­nė kri­tiš­kai ver­ti­na re­for­ mas, ne­be­ma­to­mi žmo­nės, tu­rin­tys aukš­čiau­sias kva­li­fi­ka­ci­nes ka­te­go­ ri­jas. Ap­gai­lė­ti­na ne­pa­gar­ba žmo­gui už jo dar­bą. Kal­tų, ži­no­ma, nė­ra. Apie mo­ra­lę ir pa­do­ru­mą čia jau nie­kas ne­kal­ba. Gal to­dėl, kai vi­du­je ne­su­ta­ria­ma, nie­kam ne­rū­pi ir tvar­ka. Juk vi­sa­da bu­vo sa­ko­ma, jog ten, kur du pe­ša­ si, tre­čias lai­mi. Gal­būt anks­čiau priim­tas de­so­vie­ ti­za­ci­jos įsta­ty­mas vis­ką bū­tų su­dė­ lio­jęs į sa­vo vie­tas ir šian­dien ne­tek­tų mur­dy­tis šio­je ba­lo­je. Ta­čiau at­si­ti­ ko, kaip ži­no­ma, ki­taip. Tai jau ne­ bes­kau­di­na ir ne­be­pik­ti­na. Tad ar ga­li dar ką nors ste­bin­ti so­viet­me­ čio re­lik­tai? Štai ko­dėl dau­ge­lis pa­ lie­ka Tė­vy­nę. Kai bu­vęs Vo­kie­ti­jos kraš­to ap­sau­ gos mi­nist­ras bu­vo ap­kal­tin­tas di­ser­ ta­ci­jos pla­gia­tu, jis at­si­sa­kė dak­ta­ro var­do ir pa­li­ko po­stą. Meš­kos pa­slau­ga bu­vo pa­da­ry­ ta ir val­dan­čia­jai par­ti­jai. Bet orus pa­si­trau­ki­mas, sa­vo ver­tės pa­jau­ ti­mas ir kal­tės su­vo­ki­mas bu­vo pa­ ste­bė­tas ir įver­tin­tas. Bū­tent ši­to pa­si­gen­du Lie­tu­vo­je tarp žmo­nių, be­si­ver­žian­čių užim­ti aukš­čiau­ sius po­stus. kia mo­kė­ti 4 ar net 5 li­tus. Pe­rei­nant me­di­kų ko­mi­si­ją vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ ji­mui gau­ti ar pa­si­keis­ti, nie­ko ne­pa­ te­pa. Gy­dy­to­jai tuo­met dir­ba ne virš­ va­lan­džius, o dar­bo va­lan­do­mis. Tai ko­dėl rei­kia dar jiems mo­kė­ti spe­cia­ lų mo­kes­tį? Jus­tas

Liu­ci­ja

Gy­ve­ni­mas – ne naš­ta, o džiaugs­mas

Kaip mus ap­gau­di­nė­ja

Gruo­džio vi­du­ry­je vie­na­me bal­ dų cent­re už­si­sa­kė­me lo­vą. Pris­ta­ tė la­bai grei­tai, bet kai iš­pa­ka­vo­me, pa­ma­tė­me, kad lo­vos gal­vū­ga­lis ne tos spal­vos, ko­kią už­sa­kė­me. Pas­ kam­bi­no­me į par­duo­tu­vę ir dar­ buo­to­ja Tat­ja­na pri­ža­dė­jo, kad po šven­čių pa­keis. Bet pa­skui te­ ko gir­dė­ti vien pa­ža­dus. Pas­kam­ bi­no­me sau­sio 24 d., par­duo­tu­vės dar­buo­to­ja mums pa­sa­kė, kad jei no­ri­me gau­ti daik­tą to­kį, ko­kį už­ si­sa­kė­me, tu­ri­me dar su­mo­kė­ti 50 li­tų. Ko­dėl dėl par­da­vė­jos ap­lai­du­ mo mes tu­ri­me ga­din­ti sau nuo­tai­ ką ir ki­tiems? To­dėl no­ri­me įspė­ti, kad pirk­da­mi bal­dus pir­kė­jai bū­tų bud­rūs ir at­sar­gūs.

Žve­jų rū­mams – nau­ją gy­ve­ni­mą

Pir­kė­jas

Ne­pa­te­pa jo­du, o plė­šia pi­ni­gus

Skel­bia­ma, kad gy­dy­mas pas mus yra ne­mo­ka­mas. Ta­čiau iš tik­rų­jų, kai ap­si­lan­ko­me pas me­di­kus, vis dėl­to mo­ka­me už me­džia­gas, t.y. jei mums pa­te­pa ko­kį nors spuo­gą jo­du, rei­

Ma­ny­čiau, kad mū­sų žmo­nės ga­lė­tų bū­ti links­mes­ni. Sup­ran­ta­ma, dau­ ge­lis yra lin­kę de­juo­ti, skųs­tis gy­ ve­ni­mu, gir­tis, kad yra li­go­niai ir neį­ga­lūs. Bet gal atė­jo lai­kas baig­ ti niurgz­ti ir pa­tiems sa­ve suim­ti į ran­kas. Nė­ra jau taip vis­kas blo­gai pas mus. Pa­žiū­rė­ki­te, kaip gy­ve­ na Ni­ge­ri­jos gy­ven­to­jai, kiek žmo­ nių ten ken­čia tik­rą ba­dą. Va, ten gal ir rei­kė­tų de­juo­ti, o pas mus yra vi­sai ki­ta si­tua­ci­ja. Vi­si šil­tai ap­si­ ren­gę, pa­val­gę, ki­ti net ir viršs­vo­rio priau­gę, par­duo­tu­vės pil­nos žmo­ nių. Tai ko čia de­juo­ti? Džiau­ki­mės gy­ve­ni­mu, kad esa­me gy­vi, svei­ki, kad ka­ro už lan­go nė­ra. Gy­ve­ni­mas yra gra­žus, tad ne­rei­kia jo pa­vers­ ti bjau­riu. Da­bar iš ša­lies daug kam ga­lė­tų pa­si­ro­dy­ti, kad tė­vų mums su­teik­ta gy­vy­bė yra sun­ki naš­ta, ku­rią kiek­vie­nas su di­de­liu var­gu tu­ri­me vilk­ti. Liau­ki­mės, at­si­kvo­ šė­ki­me ir džiau­ki­mės pa­ga­liau tuo, ką tu­ri­me. Sil­vi­ja V. Pa­ren­gė As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Ja­ni­na Ba­či­liū­nai­tė-Os­ter­maier

mo­kė­to­jams. Kaž­ko­dėl nei uni­ver­si­ te­to ta­ry­ba, nei se­na­tas ne­ga­li vie­šai paaiš­kin­ti, ko­dėl ne­pa­vy­ko iš­veng­ ti dvi­val­dys­tės. Ko­dėl du pro­fe­so­riai bu­vo su­prie­šin­ti? Nea­be­jo­ju, kad bu­vo pa­da­ry­ta klai­ da, ta­čiau mū­sų, atė­ju­sių iš so­viet­ me­čio, nie­kas ne­mo­kė pri­pa­žin­ti kly­dus. Abu moks­li­nin­kai, at­si­dū­rę vi­suo­me­nės dė­me­sio cent­re, ver­ti ir pa­gar­bos, ir pa­dė­kos. Ki­taip ta­riant,

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

aktualijos

„Ruo­niai“ da­ly­vaus Svei­ka­tos olim­pia­do­je Pa­lan­ga, gar­sė­jan­ti „ruo­nių“ mau­ dy­nė­mis, sie­kia tap­ti Lie­tu­vos svei­ ka­tos sos­ti­ne.

„„Pries­ta­tas: Kre­tin­gos mu­zie­jus kra­to­si ša­lia be­si­ku­rian­čio svei­ka­ti­ni­mo cent­ro kai­my­nys­tės. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Kre­tin­gos mu­zie­ju­je – aist­ros dėl prie­sta­to

Tra­di­ciš­kai kiek­vie­ną va­sa­rį Pa­lan­ go­je ren­gia­mą mau­dy­nių le­di­nia­me van­de­ny­je šven­tę „Pa­lan­gos ruo­ niai“ šie­met pa­pil­dys pir­mą kar­tą vyk­sian­čios Svei­ka­tos olim­pia­dos ati­da­ry­mas. Va­sa­rio 17–19 die­no­mis vyk­ sian­čio­je olim­pia­do­je ža­da da­ly­ vau­ti Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Po­ vi­liū­nas. Lie­tu­vos tau­ti­nis olim­pi­nis ko­ mi­te­tas bei aso­cia­ci­ja „Lie­tu­vos svei­kos gy­ven­se­nos ir na­tū­ra­lios me­di­ci­nos rū­mai“ pa­si­ra­šė bend­ ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, ku­ria abi ša­ lys įsi­pa­rei­go­jo ska­tin­ti ir po­pu­lia­ rin­ti svei­kos gy­ven­se­nos prin­ci­pus Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų. Pa­sak Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­ gos pre­zi­den­to Dai­niaus Ke­pe­nio, svei­ka­tos olim­pia­da is­to­ri­niu po­ žiū­riu reiš­kia ket­ve­rių iš ei­lės ka­ len­do­ri­nių me­tų lai­ko­tar­pį, o jos

tiks­las – spor­tu ug­dy­ti har­mo­nin­ gą as­me­ny­bę. „To­dėl mes vi­si, ku­ rie ry­tais da­ro­me mankš­tą, esa­me olim­pia­dos da­ly­viai, o ge­riau­sie­ ji kvie­čia­mi į kas ket­ve­rius me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mas žai­dy­nes“, – sa­kė D.Ke­pe­nis. Lie­tu­vos svei­ka­tos olim­pia­dos ati­da­ry­mo me­tu Pa­lan­go­je bus su­ reng­ta kon­fe­ren­ci­ja apie svei­ką gy­ ven­se­ną pro­pa­guo­jan­čius ren­gi­nius vi­so­je Lie­tu­vo­je. Jo­je, be ki­tų, bus ap­ta­ria­mi al­ko­ ho­lio, ta­ba­ko ir nar­ko­ti­kų pre­ven­ ci­jos, svei­ka­tin­gu­mo ug­dy­mo va­ sa­ros sto­vyk­lo­se klau­si­mai. Va­sa­rio 18 die­ną 15 va­lan­dą šim­ tai svei­kuo­lių pa­nirs į Bal­ti­jos jū­ ros ban­gas. Iš­ban­dy­ti le­di­nės jū­ros pro­ce­ dū­rą kas­met ryž­ta­si apie 300 drą­ suo­lių, kar­tu su jais į šven­tę „Pa­ lan­gos ruo­niai“ at­vyks­ta ant­ra tiek ar­ti­mų­jų bei drau­gų. Va­di­na­mo­ sios ruo­nių mau­dy­nės, vyks­tan­čios prie jū­ros til­to, su­trau­kia ir šim­tus smal­suo­lių. „Klai­pė­dos“ inf.

Kre­tin­gos dva­ro rū­mų prie­sta­te be­si­ku­rian­tis svei­ka­ti­ni­mo cent­ras pa­pik­ti­no dva­ro ad­mi­nist­ra­ci­ją. Esą Klai­pė­dos vals­ty­ bi­nei ko­le­gi­jai pri­klau­san­čias pa­tal­pas reikėtų nugriauti. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Mu­zie­jaus prie­sta­te – gy­dyk­la

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos va­ do­vas Va­le­ri­jus Kuz­ne­co­vas nei­gė kal­bas, kad ša­lia mu­zie­jaus esan­ čia­me prie­sta­te kur­sis penk­ta­sis Kre­tin­gos mies­te vi­suo­me­nės svei­ ka­tos cent­ras. „Tre­jus me­tus pa­tal­pos sto­vė­ jo tuš­čios, mes jas tu­rė­jo­me iš­lai­ ky­ti. Skel­bė­me kon­kur­są pa­tal­pų nuo­mai ir jį lai­mė­jo pri­va­ti įmo­nė „Ąžuo­lų so­das“ iš Klai­pė­dos“, – aiš­ki­no V.Kuz­ne­co­vas.

Va­le­ri­jus Kuz­ne­co­vas:

Ar ši te­ri­to­ri­ja skir­ ta vi­suo­me­nei, ar tai di­rek­to­rės pri­va­tus kie­mas?

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja su „Ąžuo­lų so­du“ su­tar­tį dėl me­di­ci­nos cent­ro Kre­tin­go­je stei­gi­mo ir veik­los pa­si­ra­šė pen­ke­riems me­tams. „Mū­sų ko­le­gi­ja ruo­šia ki­ne­zi­ te­ra­pi­jos, kos­me­to­lo­gi­jos ir ki­tus spe­cia­lis­tus. Šia­me cent­re stu­den­ tams bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė at­lik­ ti pra­kti­ką. Ten vyks pro­fi­lak­ti­ niai svei­ka­ti­ni­mo už­siė­mi­mai. Pa­ti įmo­nė šias pa­tal­pas su­re­mon­tuos, mes į tai nein­ves­tuo­si­me“, – aiš­ki­ no V.Kuz­ne­co­vas. Ko­le­gi­jos va­do­vas ti­ki­no, kad įstai­ ga tu­ri pla­nų šio­se pa­tal­po­se vys­ty­ti ir ki­to­kią mo­ky­mo veik­lą. „Siek­si­me lei­di­mo čia vyk­dy­ti for­ma­lų­jį pro­fe­ si­nį ren­gi­mą ir po tru­pu­tį grį­ši­me

prie že­mės ūkio. O ką? Pa­tal­pos bu­ vo. Jas rei­kia nau­do­ti, o ne nu­griau­ ti“, – ti­ki­no V.Kuz­ne­co­vas. Šia­me ke­tu­rių aukš­tų pa­sta­te ke­ti­ ni­mų sa­vo veik­lai tu­ri ir Tęs­ti­nių stu­ di­jų cent­ras, ku­ris spar­čiai ple­čia­si. „Ma­nau, šio­je mo­ky­mo ba­zė­je bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti kur­sus Kre­ tin­gos ra­jo­no žmo­nėms, ku­rie mo­ ko­si pa­gal tęs­ti­nių stu­di­jų pro­gra­ mą“, – sa­kė ko­le­gi­jos va­do­vas. Grū­dų san­dė­lio ne­no­ri?

Ko­le­gi­ja ža­da įsi­kur­ti vie­na­me iš ke­tu­rių pa­sta­to aukš­tų, o ki­tus iš­ nuo­mos. „Pa­mink­lo­sau­gi­nia­me pla­ne nu­ma­ty­ta, kad šio pa­sta­to tik da­lis ga­li bū­ti nu­griau­ta – tai jung­ tis su mu­zie­ju­mi. No­rint re­no­vuo­ ti šį pa­sta­tą, juk ga­li­ma išo­ri­nį tin­ ką pri­tai­ky­ti, kad jis ge­rai at­ro­dy­tų ša­lia mu­zie­jaus, tik kaž­kam tai ne­ pa­to­gu“, – sa­kė V.Kuz­ne­co­vas. Ko­le­gi­ja, be šio pa­sta­to, Kre­tin­ gos dva­ro mu­zie­jaus te­ri­to­ri­jo­je pri­žiū­ri ir grū­dų san­dė­lį. „Ko­dėl šis is­to­ri­nis ob­jek­tas ne­rū­ pi mu­zie­jui? Juk ja­me yra au­ten­tiš­ ka si­jo­ji­mo ir grū­dų ma­li­mo ma­ši­na, pa­ts san­dė­lis – su me­di­niais per­ den­gi­mais ir trans­por­te­riais, fan­tas­ tiš­kai įdo­mus. Ko­dėl mes jį tu­ri­me sau­go­ti? Ta­čiau mu­zie­jaus di­rek­to­ rė jo ne­no­ri. Ar čia pri­va­tus biz­nis? Juk is­to­ri­nis da­ly­kas“, – sa­kė ko­le­ gi­jos va­do­vas V.Kuz­ne­co­vas. V.Kuz­ne­co­vas ste­bė­jo­si, kad svei­ka­ti­ni­mo cent­ras su­kė­lė kai­ my­nų pa­si­prie­ši­ni­mą. „Gal ne­no­ri­ma, kad žmo­nės vaikš­čio­tų? Teks var­tus ati­da­ry­ti, ku­rie daž­nai čia už­ra­ki­na­mi. Pri­ va­žiuo­ti iš vi­di­nio kie­mo ne­ga­li­ma. Ar ši te­ri­to­ri­ja skir­ta vi­suo­me­nei, ar tai di­rek­to­rės pri­va­tus kie­mas?“, – ste­bė­jo­si V.Kuz­ne­co­vas.

Statinį siū­lo griau­ti

Ta­čiau svei­ka­ti­ni­mo cent­ro kai­my­ nys­tė ne­džiu­gi­na Kre­tin­gos mu­zie­ jaus. Jo va­do­vės ma­ny­mu, ke­tu­rių aukš­tų si­li­ka­ti­nių ply­tų pa­sta­tas iš vi­so tu­ri bū­ti nu­griau­tas. Kre­tin­gos mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vi­da Ka­nap­kie­nė ti­ki­no, kad so­ viet­me­čio re­lik­tams ne­tu­ri bū­ti vie­tos gra­fų Tiš­ke­vi­čių dva­ro te­ ri­to­ri­jo­je. „Juk ko­le­gi­ja su nie­kuo ne­de­ri­no šių veiks­mų. Ra­jo­no val­ džia nie­ko ne­ži­no, jie tu­rė­jo gau­ti lei­di­mus to­kiai veik­lai. Net Kul­tū­ ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Klai­pė­ dos te­ri­to­ri­nis pa­da­li­nys nie­ko ne­ ži­no“, – aiš­ki­no V.Ka­nap­kie­nė. Mu­zie­jaus di­rek­to­rė ti­ki­no, kad įstai­ga sten­gia­si pri­trauk­ti ES lė­šų dva­ro at­nau­ji­ni­mui. „Mes in­ves­tuo­ja­me mi­li­jo­nus, res­tau­ra­vo­me ra­ti­nę ir van­dens ma­lū­ną, o iš ki­tos pu­sės kaž­kas da­ro pri­va­tų da­ri­nį, ku­ris ne­tar­ naus tu­riz­mui, o tar­naus pri­va­čiam vers­lui“, – aiš­ki­no V.Ka­nap­kie­nė. V.Ka­nap­kie­nė tei­gė, kad kai­my­ nai sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je tu­rė­tų elg­tis pa­gal įsta­ty­mus. Pa­sak jos, dva­ro te­ri­to­ri­jo­je bu­vo su­tvar­ky­ta inf­rast­ruk­tū­ra, įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, pės­čių­jų ta­kai ir ki­ta. Praė­ju­siais me­tais bu­vo nu­griau­ ta da­lis Kre­tin­gos dva­ro par­ko ga­ ra­žų. Kre­tin­gos ši­lu­mos tink­lai šią va­sa­rą pla­nuo­ja nu­griau­ti par­ke stūk­san­čią ne­vei­kian­čią ka­ti­li­nę. V.Kuz­ne­co­vo nuo­mo­ne, jei mu­ zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja lai­ky­sis nuo­ sta­tos nu­griau­ti vi­sus so­viet­me­čiu sta­ty­tus sta­ti­nius dva­ro komp­lek­so te­ri­to­ri­jo­je, ji tu­rė­tų griau­ti ir sa­vo nuo­sa­vy­bę. „Juk mu­zie­jui pri­klau­ so bend­ra­bu­čiai. Ko­dėl jų ne­rei­kia griau­ti?“ – ste­bė­jo­si V.Kuz­ne­co­vas.

„„Svei­kuo­liai: ner­ti į le­di­nės jū­ros ban­gas kas­met ryž­ta­si apie 300 drą­

suo­lių. 

Da­ri­jos Va­si­liaus­kie­nės nuo­tr.

Ni­do­je – pran­cū­ziš­kų fil­mų fes­ti­va­lis Žie­mą Ni­do­je pra­mo­gų ga­li ras­ti ne tik po­le­di­nės žūk­lės, bet ir ge­ro ki­ no ger­bė­jai.

Va­sa­rio 2–4 die­no­mis Ni­dos me­no ko­lo­ni­ja kvie­čia į pran­cū­ziš­kų fil­ mų fes­ti­va­lį „Žie­mos ek­ra­nai“. Ge­ ri pran­cū­ziš­ki fil­mai su lie­tu­viš­kais su­btit­rais bus de­monst­ruo­ja­mi ne­ mo­ka­mai. „Žie­m os ek­ra­n ai“ ro­d ys J.J.Jauff­ret dra­mą „Karš­čio ban­ ga“, ku­rio­je per­si­pi­nan­tys na­ra­

ty­vai ir karš­ta Pie­tų Pran­cū­zi­ jos sau­lė mai­šo vei­kė­jams gal­vas. Pierre’o Etai­xo „Ger­bė­jas“ ir­gi iš­ pro­tė­jęs – keis­tas ast­ro­lo­gas, įsi­ my­lė­jęs žvaigž­dę, bet ne dan­gaus, o sce­nos... Na ir pa­sku­ti­nis – Jacques’o Ta­ti „Ma­no dė­dė“, ku­ ria­me Že­ra­ro dė­du­lė Ju­lo drums tvar­kin­gą ga­myk­los dar­buo­to­jų kas­die­ny­bę ir ban­dys iš­siaiš­kin­ ti, kaip vei­kia mo­der­nis­ti­nis svai­ nio na­mas. „Klai­pė­dos“ inf.

Prog­ra­ma „„Ket­vir­ta­die­nis, va­sa­rio 2 d.

„Ger­bė­jas / Le sou­pi­rant, 81’“

19.00 val. „Karš­čio ban­ga / Après le sud, 92’“

„„Šeš­ta­die­nis, va­sa­rio 4 d.

„„Penk­ta­die­nis, va­sa­rio 3 d.

19.00 val. P. Etaix „Gra­žių su­kak­tu­vių / Heu­reux an­ni­ver­sai­re, 12’“

19.00 val. J.Ta­t i „Ma­no dė­dė / Mon onc­le, 114’“ Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.ni­da­co­lo­ny.lt.


8

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

aktualijos

Stul­bi­na­mo­je is­to­ri­jo­je – vais­tų pėd­sa­kai? Ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­ je uos­ta­mies­čio po­ li­ci­nin­kai vyks į Ber­ ly­ną par­si­vež­ti mo­ti­ nos nu­žu­dy­mu ir jos kū­no iš­nie­ki­ni­mu įta­ ria­mo klai­pė­die­čio Ai­do Pau­la­vi­čiaus.

Bus dar­bo ir me­di­kams

„„Klau­si­mai: keis­tą ir pa­vo­jin­gą A.Pau­la­vi­čiaus el­ge­sį ga­li tek­ti aiš­

kin­tis ne tik pa­rei­gū­nams, bet ir me­di­kams.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Ne­no­rė­jo grįž­ti na­mo

Gruo­džio vi­du­ry­je vie­na­me uos­ ta­mies­čio dau­gia­bu­čių na­mų ras­ta nu­žu­dy­ta 48 me­tų mo­te­ris. Įta­ri­mas kri­to ant jos 27 me­tų sū­naus A.Pau­la­vi­čaus.

Pa­rei­gū­nai tu­rė­jo ži­nių apie keis­ tą ir net pa­vo­jin­gą šio jau­no vy­ro el­ge­sį. Spė­lio­nės, kad su nu­žu­dy­tos mo­ ti­nos gal­va din­gęs įta­ria­ma­sis ga­li bū­ti iš­vy­kęs į Vo­kie­ti­ją, pa­si­tvir­ti­ no po sa­vai­tės. Kū­čių iš­va­ka­rė­se su­ži­no­ta, kad klai­pė­die­tis su­lai­ky­tas ir lai­ko­mas

Mer­se­de­sus va­gia ir išardo da­limis Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Klai­pė­do­je per po­rą sa­vai­čių pa­grob­ tas ant­ras kro­vi­ni­nis „Mer­ce­des“ mar­kės mik­roau­to­bu­sas. Pas­te­bė­ta, kad va­gys kas­met pa­na­šiu me­tu nu­ gvel­bia ke­lis to­kius au­to­mo­bi­lius.

Ant­ra­die­nio ry­tą sa­vo 2005 me­tais pa­ga­min­to mik­roau­to­bu­so pa­si­ge­ do vie­nos bend­ro­vės dar­buo­to­jas. Mik­roau­to­bu­sas bu­vo nak­čiai pa­ lik­tas Ši­lu­tės plen­te prie 79 na­mo. Prieš po­rą sa­vai­čių 2001 me­tais pa­ga­min­to kro­vi­ni­nio mer­se­de­so Klai­pė­do­je ne­te­ko len­kai.

Au­to­mo­bi­lių va­gys­tes ti­rian­ tys pa­rei­gū­nai yra pa­ste­bė­ję, kad ne pir­mus me­tus sau­sio bei va­sa­ rio mė­ne­siais ma­ši­nų va­gys mū­ sų kraš­te nu­gvel­bia ke­lis mer­se­ de­sus. Kai pa­rei­gū­nai pra­de­da jiems lip­ ti ant kul­nų, nu­si­kal­tė­liai dings­ta. Tu­rė­ta duo­me­nų, kad kar­tais čia už­klys­da­vo ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų va­gys, ta­čiau įta­ri­mai yra kri­tę ir ant vie­tos nu­si­kal­tė­lių. Pa­rei­gū­nai įsi­ti­ki­nę, jog pa­jū­ry­je pa­vog­ti mik­roau­to­bu­sai iš­ga­be­na­ mi į sos­ti­nę ar­ba Kau­ną, kur išar­ do­mi da­li­mis bei pa­nau­do­ja­mi re­ mon­tui.

„„Taikinys: kiekvieną žiemą Klaipėdoje pavagiami keli krovininiai mer­

sedesai. 

Vytauto Petriko nuoptr.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

Ber­ly­no ka­lė­ji­me. Ka­dan­gi lie­tu­vis ne­no­rė­jo bū­ti grą­žin­tas į Lie­tu­vą, jo iš­da­vi­mas mū­sų ša­lies tei­sė­sau­ gos pa­rei­gū­nams už­si­tę­sė. Iš­nau­do­jęs vi­sas ga­li­my­bes ap­ skųs­ti spren­di­mą jį su­lai­ky­ti, A.Pau­la­vi­čius ne­pa­sie­kė, kad bū­ tų iš­leis­tas į lais­vę ar pa­lik­tas Vo­ kie­ti­jo­je.

Ti­ki­ma­si, kad par­ga­be­nus įta­ ria­mą­jį į Klai­pė­dą pa­vyks su­ži­ no­ti, kur yra žmog­žu­dys­tės au­ kos gal­va. Pa­rei­gū­nai vis dar ne­ži­no šio krau­paus nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vo. Vei­kiau­siai į dau­ge­lį klau­si­mų jiems pa­dės at­sa­ky­ti psi­chiat­rai. Gal­būt bū­tent me­di­kai pa­tvir­tins ar­ba pa­neigs ver­si­ją, kad A.Pau­ la­vi­čiaus veiks­mus ga­lė­jo nu­lem­ti vai­kys­tė­je var­to­ti spe­cia­lūs vais­tai nuo įgim­tos šir­dies li­gos. Bus lau­kia­ma iš­va­dos, kiek tie­ sos yra pa­sa­ko­ji­me, jog pa­na­šiai gy­dy­ti ta pa­čia li­ga sir­gę ir neiš­ gy­ve­nę 12 vai­kų, o A.Pau­la­vi­čius bu­vo lai­min­gas 13-asis, li­kęs gy­ vas, ta­čiau vais­tai ga­lė­ję pa­veik­ti jo psi­chi­ką. Esa­ma duo­me­nų, jog šis jau­nas vy­ras yra įsi­ti­ki­nęs, kad yra me­si­ jas. Tei­gia­ma, kad at­lik­da­mas kaž­ ko­kias apei­gas ka­po­da­vo gy­vū­ nams gal­vas. Apie šį įsi­ti­ki­ni­mą by­lo­ja ir A.Pau­la­vi­čiaus ta­tui­ruo­tės ant vei­do. Vie­ną jų po aki­mi jis bu­ vo iš­si­ta­tui­ra­vęs dar iki nu­si­kal­ ti­mo. Tai – tri­kam­pio for­mos geo­met­ri­nė fi­gū­ra, pri­me­nan­ti pi­ra­mi­dę. Ki­tą die­ną po to, kai nu­žu­ dė mo­ti­ną, ta­tui­ra­vi­mo meist­ro jis pa­pra­šė iš­pieš­ti jam ant vei­do rai­des APOK, o prie lū­pos kam­ po – la­šą. Po­li­ci­nin­kai iš­šū­kio ne­bi­jo

Kad Klai­pė­dos kon­vo­jaus bū­rio vy­rams, ko­man­di­ruo­tiems į Vo­

kie­ti­ją par­vež­ti įta­ria­mo­jo, pa­vyks su keis­to el­ge­sio vy­riš­kiu su­si­tvar­ ky­ti, uos­ta­mies­čio areš­ti­nės va­das Si­gi­tas Bu­lo­vas nea­be­jo­ja. Jis pri­si­mi­nė, kaip prieš ke­le­tą me­tų pa­rei­gū­nams te­ko iš Is­pa­ni­jos vež­ti vai­ko ža­gi­ni­mu įta­ria­mą vy­rą, ku­ris be užuo­lan­kų bu­vo pa­reiš­kęs, kad į Lie­tu­vą gy­vas ne­grįš.

Gal­būt bū­tent me­ di­kai pa­tvir­tins ar­ ba pa­neigs ver­si­ją, kad A.Pau­la­vi­čiaus veiks­mus ga­lė­jo nu­lem­ti vai­kys­tė­ je var­to­ti spe­cia­lūs vais­tai nuo įgim­tos šir­dies li­gos.

Vy­ras rė­ka­vo, dras­kė­si, ne­si­lei­do su­ra­ki­na­mas. Ta­čiau is­pa­nų po­li­ci­ nin­kai su­ra­ki­no ne tik jo ran­kas ir ko­jas, bet ir lip­nia juos­ta už­kli­ja­ vo bur­ną. Vy­ras bu­vo su­pan­čio­tas kaip mu­mi­ja ir per ba­ga­žo sky­rių ne­šte įneš­tas į lėk­tu­vą. Ki­ti ke­lei­viai nė neį­ta­rė, kad ke­ liau­ja tuo pa­čiu lėk­tu­vu, ku­ria­me ga­be­na­mas ir pa­vo­jin­gas nu­si­kal­ tė­lis. „Kai rei­kės, vy­rai pa­da­rys vis­ką kaip pri­klau­so“, – įsi­ti­ki­nęs S.Bu­ lo­vas.

Klai­pė­die­tis ati­da­vė san­tau­pas Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Te­le­fo­ni­nių su­kčių iš­ra­din­gu­mas ir psi­cho­lo­gi­jos ži­nios yra to­kios gi­ lios, kad jie su­ge­ba iš­vi­lio­ti pi­ni­gus net iš kar­tą nu­si­kal­tė­lius de­mas­ka­ vu­sio žmo­gaus.

68 me­tų klai­pė­die­tis Juo­zas Č. ant­ra­die­nį po pie­tų ati­da­vė su­ kčiams vi­sas sa­vo san­tau­pas – 22 tūkst. li­tų. Tą­dien su nu­si­kal­tė­lių pa­siųs­tu kur­je­riu jis bu­vo su­si­ti­ kęs du­kart. Į lai­di­nį te­le­fo­ną šiam klai­pė­die­ čiui pa­skam­bi­nęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­ ras pa­si­sa­kė esąs Ai­ri­jos am­ba­sa­do­ rius Ma­rius Žu­kaus­kas. Jis pra­ne­šė ne­ti­kė­tą ži­nią, kad Juo­zo Č. duk­rą sve­čio­je ša­ly­je, kur ji jau ku­rį lai­ką už­dar­biau­ja, iš­ti­ko ne­lai­mė. Ne­va klai­pė­die­čio duk­ra nu­rie­dė­jo nuo laip­tų, pra­si­skė­lė lū­pą, o griū­ da­ma už­ka­bi­no ir sun­kiai su­ža­lo­ jo sep­tyn­me­tę mer­gai­tę, ku­riai ski­ lo kau­ko­lės kau­las. Nu­ken­tė­ju­siai mer­gai­tei esan­ti bū­ti­na ope­ra­ci­ja. Am­ba­sa­do­riu­mi ap­si­me­tęs su­ kčius per­da­vė te­le­fo­no ra­ge­lį bend­ ri­nin­kui, ku­ris vai­di­no su­ža­lo­tos mer­gai­tės tė­vą. Šis pa­reiš­kė, kad ope­ra­ci­jai rei­kia 18 tūkst. li­tų. To­liau po­kal­bį tę­sė „am­ba­sa­do­ rius“. Jis pa­pra­šė pa­dik­tuo­ti ku­piū­ rų nu­me­rius, taip grei­čiau­siai nu­ si­kal­tė­lis tę­sė lai­ką ir sie­kė užim­ti au­ką, kad vy­rui ne­lik­tų no­ro su­si­ siek­ti su duk­ra.

„„Prak­ti­ka: pa­tik­lius žmo­nes mul­ki­nan­tys su­kčiai ge­rai iš­ma­no psi­cho­

lo­gi­ją ir su­ge­ba už­liū­liuo­ti pa­šne­ko­vo bud­ru­mą.

Net­ru­kus į Juo­zo Č. na­mus atė­jo jau­nas vai­ki­nas, pri­si­sta­tęs Ai­ri­jo­je su­žeis­tos mer­gai­tės bro­liu. Pen­si­nin­kas jam pa­da­vė 18 tūkst. li­tų, ta­čiau kur­je­ris spė­jo pa­ma­ty­ ti, kad ant spin­te­lės gu­li pluoš­te­ lis pi­ni­gų. Ma­tyt, ši ži­nia bu­vo pra­neš­ ta skam­bi­nu­sia­jam, nes ne­tru­kus Juo­zui Č. dar kar­tą pa­skam­bi­no ap­si­me­tė­lis ir pra­ne­šė, kad ką tik su­žeis­tai mer­gai­tei gal­vo­je trū­ko krau­ja­gys­lė, tad gy­dy­mui rei­kė­sią dar 4 tūkst. li­tų. Praė­jo vos ke­lios mi­nu­tės ir tas pa­ ts jau­nuo­lis vėl per­žen­gė klai­pė­die­čio bu­to slenks­tį. Pa­tik­lus vy­ras ati­da­vė vi­sas san­tau­pas ir tik ta­da su­rin­ko

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

duk­ros te­le­fo­no nu­me­rį. Tuo­met jis su­ži­no­jo bu­vęs ap­gau­tas. „Maž­daug prieš pus­me­tį ma­ne ban­dė pa­na­šiai ap­gau­ti, bet ta­da su­pra­tau klas­tą. Skam­bi­nęs vy­ ras aiš­ki­no, kad ma­no sū­nus įvyk­ dė ava­ri­ją, kad jam su­siū­ta lū­pa ir jis gy­do­mas Klai­pė­dos li­go­ni­nė­ je. Ki­tas ban­dė juo ap­si­mes­ti, bet aš pa­ži­nau, kad tai ne sū­nus. Pa­ sa­kiau, kad ma­no vai­kas yra ne Klai­pė­do­je ir bal­sas jo vi­sai ki­ toks. Ta­da pa­dė­jau ra­ge­lį ir ne­si­ lei­dau ap­gau­na­mas. Šį kar­tą bu­ vau kaip rū­ke, lyg ma­ne bū­tų kas už­bū­ręs. Be ga­lo ap­mau­du, sun­ kiai tau­py­tus pi­ni­gus ati­da­viau“, – sa­kė Juo­zas Č.


9

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

sportas Pokytis penketuke

L.Kleiza vėl pralaimėjo

Žinomi porininkai

Kauno „Žalgirio“ komandą palikusį puolėją Reevesą Nelsoną Lietuvos krepšinio lygos „Žvaigždžių dienos“ rungtynių legionierių „Time Team“ komandos starto penkete pakeis Vilniaus „Lietuvos ryto“ žaidėjas Lawrence Robertsas. Po rinkimų sunkiojo krašto pozicijoje jis buvo antras.

Banguotai NBA čempionate žaidžia Linas Kleiza ir jo komanda – Toronto „Raptors“. Kanados klubas pastarajame ture namuose 77:100 nusileido Atlantos „Hawks“ krepšininkams. Linas pelnė 7 taškus, atkovojo vos vieną kamuolį. „Raptors“ po 22 rungtynių turi 15 pralaimėjimų.

Kaune ištraukti Lietuvos futbolo taurės pusfinalio burtai. Praėjusio sezono taurės laimėtojas Panevėžio „Ekranas“ susitiks su Vilniaus „Reo“, o vicečempionas Vilniaus „Žalgiris“ išbandys jėgas su bronzos medalininke Marijampolės „Sūduva“. Kovos vyks balandžio 11 ir 25 d.

Šiandien spręs „Atlanto“ likimą „Nespėjome sutvarkyti keleto finansinių kriterijų. Pritrūkome vienos dienos – lyg studentai“, – sakė Vacys Lekevičius, „Atlanto“ futbolo klubo sporto direktorius, po to, kai Klaipėdos komanda negavo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) A lygos licencijos. „„Nerimas: šiandien trečią dieną paeiliui dėl klubo reikalų į sostinę ir

Kauną vyksiantis V.Lekevičius tikisi sulaukti palankaus sprendimo.

Vytauto Petriko nuotr.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Tačiau V.Lekevičius tikisi, kad ir su 1-osios lygos licencija, kurią gavo klaipėdiečiai, LFF Vykdomasis komitetas (VK), susirinksiantis šiandien, leis „Atlantui“ žaisti tarp stipriausių šalies komandų.

Vakar posėdžiavusi Lietuvos futbolo A lygos valdyba nutarė, kad turėtų žaisti 10 komandų. Kartu su aštuoniais A lygmens licencijas gavusiais klubais žaistų dar dvi vienuolikės. Šį pasiūlymą valdyba pateikė LFF VK. Į dvi vietas pretenduoja „Atlantas“, Vilniaus „Reo“ ir „Kaunas“. Anot V.Lekevičiaus,

Klaipėdos ekipos dokumentai šioje trijulėje – geriausiai sutvarkyti. Tai teikia vilties, kad reprezentacinė miesto komanda žais A lygoje. Be to, sklando kalbos, jog LFF VK nariai yra už tai, kad futbolas išliktų Kaune ir Klaipėdoje. Antradienį, kai vyko apeliacijų dėl A lygos licencijos svarstymas,

šio lygmens licencija buvo suteikta tik Gargždų „Bangai“. Jokios dokumentacijos licencijavimui nepateikė „Mažeikiai“ ir „Klaipėda“. Pirmajame etape A lygos licencijos buvo suteiktos septyniems klubams – Panevėžio „Ekranui“, Vilniaus „Žalgiriui“, Marijampolės „Sūduvai“, „Šiauliams“, Tauragės „Taurui“, Pakruojo „Kruojai“ ir Alytaus „Dainavai“. A lygos licencijas gavę klubai balandžio mėnesį turės galimybę siekti Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) licencijų. Iš 1-osios lygos licencijas siekusių klubų visų trijų apeliacijos buvo patenkintos. Licencijas gavo lygos senbuvis Kėdainių „Nevėžis“ bei du pirmenybėse debiutui besiruošiantys naujokai – „Palanga“ ir Vilniaus „Polonija“. Iš licencijavimo proceso savo noru pasitraukė praėjusiais metais bronzos medalius laimėjęs Kauno „Atletas“ ir Kretingos „Minija“. 1-osios lygos licencijas po pirmojo etapo jau turėjo penki praėjusių metų pirmenybių dalyviai – „Šilutė“, „Trakai“, Jonavos „Lietava“, Kuršėnų „Venta“, Kėdainių „Lifosa“ ir debiutuosiantis Vilniaus „Granitas“. Preliminariame varžybų tvarkaraščio projekte numatoma, jog A lygos čempionatas prasidės kovo 10-11 dienomis.

Sporto telegrafas Krepšinis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau turi varžovus Londono vasaros olimpinių žaidinių krepšinio turnyro atrankos turnyre. Venesuelos sostinėje Karakase ištraukti burtai lietuvius pasiuntė į B grupę, kurioje taip pat bus šeimininkai ir Nigerijos komanda. A grupėje žais Graikija, Puerto Rikas ir Jordanija, C: Rusija, Dominika ir Pietų Korėja, D: Makedonija, Naujoji Zelandija ir Angola. Į kitą etapą pateks po dvi komandas. Lietuvos grupės penketukams ketvirtfinalyje teks susiremti su A grupės ekipomis. Turnyras vyks liepos 2–8 d. Mūsų rinktinės vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra santūriai įvertino burtus. „Nesame susitikę su Venesuelos ir Nigerijos rinktinėmis. Tikriausiai tai bus atletiškos komandos, o jos visada būna pavojingos. Venesuelos rinktinė nepriklauso pasaulio elitui, tačiau žais namuose. Todėl ji tampa dar pavojingesnė. Aišku, galime ir turime nugalėti abu varžovus grupėje“, – po burtų sakė K.Kemzūra. Futbolas. Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai kontrolinėse rungtynėse 0:3 (0:1) pralaimėjo Latvijos „Jelgavos“ ekipai, kurioje žaidė du klaipėdiečiai – Deividas Lukošius ir Mindaugas Grigaravičius. Bilietai. Prasidėjo prekyba bilietais į vasario 17-18 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantį Lietuvos krepšinio federacijos taurės turnyro finalą. Dėl sezono pirmojo trofėjaus su Kauno „Žalgiriu“ kovos trys komandos, įveikusios ilgą atrankos kelią. Bilietai į vienos dienos varžybas kainuoja tik nuo 5 litų.

Čempionų auksas spindi keturioms komandoms Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Klaipėdos salės futbolo čempionate liko keturios komandos, tęsiančios kovą dėl nugalėtojų vardo.

Po pirmojo etapo pusfinalyje vietas užsitikrinusios „Klaipėdos universiteto“ ir „Baltų“ komandos sulaukė savo varžovų. Studentai kovos su „Kretinga“, o „Baltai“ su čempionų titulą ginančia „Nautica“, kuri ketvirtfinalyje susirėmė su „KlarksonoPlikių“ ekipa. Pirmąjį kėlinį vyko atkakli, tačiau nerezultatyvi kova. 5-ąją min. Romo Stonio įmuštas įvartis buvo vienintelis iki pertraukos. Per antrąsias 30 minučių komandų vartai atsivėrė. „Nautica“ pasiekė net 7 įvarčius, „Klarksono-Plikių“ žaidėjai – tris. Panašiai klostėsi ir susitikimas tarp „Kretingos“ bei „Klaipėdos policijos“ komandų. Iki pertrau-

kos krito vos du įvarčiai, o po pauzės triumfavo puolimas. Pirmą kartą į pusfinalį patekę kretingiškiai 6:3 įveikė policininkus, kurių vartų ginti negalėjo dėl „Atlanto“ klubo reikalų į Kauną išvykęs Vacys Lekevičius. Pusfinalio susitikimai vyks šeštadienį. 17 val. Sporto arenoje (Taikos pr. 61A) žais „Baltai“ ir „Nautica“, 18.15 val. „Klaipėdos universitetas“ ir „Kretinga“.

Rungtynių statistika „Nautica“ – „Klarksonas-Plikiai“ 7:4 (1:0). R.Mosejevas ir G.Logvinovičius po 3, A.Srokinas 1/R.Stonys 2, R.Kaminskas ir V.Laurinaitis po 1. „Kretinga“ – „Klaipėdos policija“ 6:3 (2:0). A.Kurbangalijevas 2, K.Norvilas, M.Šoblinskas, M.Tilvikas ir R.Litvinas po 1/A.Staponka 2, E.Razonas 1.

„„Momentas: „Klarksono-Plikių“(balti marškinėliai) ir „Nautica“ rungtynių epizodas. 

Vytauto Petriko nuotr.


JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI PIRMASIS BALSAVIMO TURAS JAU PRASIDĖJO! KVIEČIAME BALSUOTI IR IŠRINKTI SEPTYNIAS PRETENDENTES Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ. 1 Ramunė Adomaitienė, neįgaliesiems atstovau2

3

4

5

6

7 8

9

janti sportininkė, – už pasaulio rekordą šuolio į tolį rungtyje. Irena Armonienė, etnologė, Klaipėdos etnokultūros centro specialistė, – už atsidavimą ir meilę Klaipėdos miesto ir krašto tautinei kultūrai, jos gaivinimą ir puoselėjimą, už asmeninį pavyzdį ir talentą skleisti tradicijos šviesą. Dalia Bielskytė, onkohematologinių ligonių bendrijos „Kraujas“ vadovė, pirmoji lietuvė, apdovanota Šventojo Martyno skydu, – už kilnias iniciatyvas, nuoširdų rūpestį vėžiu sergančiais tautiečiais, pagalbą ir pasiaukojimą jų labui, sugebėjimą suburti visuomenę didžiam tikslui – padėti žmogui. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, drąsiai ir ryžtingai kovojanti su korupcija, aktyviai dirbanti su jaunimu, padedanti ugdyti jaunus patriotiškus žmones, organizuojanti pilietiškumą ir patriotizmą skatinančius renginius. Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė, – už tyrumo puoselėjimą vaikų širdyse, galimybę jiems atsiskleisti. Jos dėka Klaipėdos laisvalaikio centrai suvienijo vaikus ir suteikė galimybę garsinti Klaipėdą ne tik Lietuvoje. Kristina Buslajeva, pensininkė, – už aktyvią veiklą miesto visuomeniniame gyvenime. Ji yra visuomeninės tarybos prie Klaipėdos apskrities VPK pirmininkė, ištisą dešimtmetį teikianti gyventojų bendruomenių pasiūlymus policijos komisarui, atskiriems pareigūnams. Ji – ir Pagyvenusių žmonių asociacijos valdybos pirmininkė, atsakingai koordinuoja Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių klubų veiklą, ieško būdų sudaryti sąlygas senjorų kultūrinei saviraiškai. Moteris nuoširdžiai dalyvauja „Carito“ rengiamose akcijose, padeda vienišiems žmonėms . Aleta Chomičenkienė, Klaipėdos universiteto doc. dr., – už švietėjišką veiklą, visiems norintiems sveikai gyventi. Romualda Česnienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Priėmimo skyriaus slaugytojos padėjėja. Daug metų su gimdyvėmis dirbanti moteris ne tik sugeba profesionaliai atlikti savo darbą, bet ir padeda būsimoms mamoms psichologiškai, nuramina, tinkamai paruošia vaikelio atėjimui į šį pasaulį. Kristina Jokubavičienė, P.Domšaičio galerijos vedėja, dailėtyrininkė, – už atsidavimą savo pro-

fesijai bei darbui, už milžiniškas pastangas, padėtas rekonstruojant P.Domšaičio galeriją. 10 Violeta Jokubynaitė, pedagogė, Klaipėdos atviros erdvės jaunimo centro komandos narė, – už itin aktyvią kovą už jaunimo teises mieste. 11 Rasa Juškėnienė, vyrų rankinio komandos „Žemaitijos dragūnas“ trenerė, – už pergalėmis vainikuotą triūsą ir uostamiesčio garsinimą. „Žemaitijos dragūnas“ du kartus iš eilės iškovojo Lietuvos čempiono titulą. 12 Vaiva Galvosienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Pogimdyvinio skyriaus vedėja, – už profesionalumą ir atsidavimą darbui. 13 Irena Genytė, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vyriausioji gydytoja, – už ilgametį rūpestį mažaisiais, nenuilstančią energiją ir rūpestį, kad jie augtų šeimose. 14 Goda Giedraitytė, menotyrininkė, Klaipėdos menininkų grupės „Žuvies akis“ aktyvistė, tarptautinio šiuolaikinių menų festivalio „Plartforma“ Klaipėdoje iniciatorė ir organizatorė, – už kūrybines iniciatyvas bei edukacinius projektus, populiarinant šiuolaikinį meną ir garsinant Klaipėdos miestą. 15 Jovita Gracholski, Šeimos gerovės centro įkūrėja. Turbūt jau visą dešimtmetį rengia kursus nėščiosioms Klaipėdoje: ugdo net tik mamas, kūdikius, bet ir tėvelius. Tai moteris, kuri daugeliui klaipėdiečių šeimų kūdikio laukimą pavertė tikru stebuklu. 16 Lina Grinčikaitė, – labiausiai Klaipėdą garsinanti sportininkė moteris. 17 Dalia Grikšaitė, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė, – už miesto garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu, kur ji vadovavo spaudos centrui. 18 Natalja Istomina, slaugos mokslų daktarė, atstovaujanti pacientų ir slaugytojų interesams visuomenėje, puoselėjanti slaugos mokslą. 19 Gražina Juodytė, žurnalistė, pernai išleista jos antroji „Klaipėdos akvarelių“ knyga. Ji apdovanota Vinco Kudirkos premija. Ji tikra Klaipėdos gyvenimo metraštininkė. 20 Renata Karaliūnaitė, „Lietuvos Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja, – už tai, kad suge-

ba rasti tinkamus žodžius ir prisibelsti į visuomenės niekinamųjų sielas. 21 Jurga Karčiauskaitė-Lago, menininkė, savo kūryba ir subtiliais darbais garsinanti Klaipėdą Lietuvoje ir Lietuvą užsienyje. 22 Dalia Kanclerytė, dokumentinių filmų kūrėja, – už humanistinių idėjų skleidimą, socialinės dokumentikos puoselėjimą. 23 Teresė Karpavičiūtė, gydytoja, į šį pasaulį savo darbštumu ir atsidavimu atnešanti didelį stebuklą. 24 Virginija Kochanskytė, aktorė UNICEF Geros valios ambasadorė, - už rūpinimąsi Kambodžos vaikais, aukų rinkimą badaujantiems ir ligotiems. 25 Bronislava Lauciuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė – už ilgametį darbą puoselėjant miesto biblioteką ir jos jau šešti metai iš eilės rengiamus Klaipėdos knygos rinkimus. 26 Tamara Lochankina, „Sviatliačiok“ mokyklos direktorė, – už indėlį sprendžiant jaunuolių su negalia problemas. Mokykla „Sviatliačiok“ daugeliui tapo pažinimo, gėrio, kūrybos oaze. 27 Regina Milašienė, Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė. Ji savo atsidavimu, širdies šiluma ir nuoširdžiu darbu siekia pakeisti tuose namuose gyvenančių mažųjų klaipėdiečių kasdienybę, skatina juos pakilti ir vėl pamilti gyvenimą. 28 Jolanta Norkienė, visuomeninio judėjimo „Klaipėdieti! Atgaivinki savo miesto parką!“(asociacijos „Aš Klaipėdai“) lyderė,– už Jūros parko gaivinimą. 29 Rasa Norkutė, penkių knygų autorė, – už tai, kad net sunkiausiais laikais nenustojo kurti bei padėti kitiems. 30 Irina Novikova, Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubo „Tennis Star“ prezidentė, – už neatlygintiną visuomeninę veiklą, atsidavimą vaikams, jų užimtumo ir laisvalaikio organizavimą, už teniso sporto šakos plėtrą uostamiestyje, Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje bei užsienyje. 31 Lilija Petraitienė, Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinės grupės narė, Vakarų Lietuvos moterų asociacijos koordinatorė, „Suvalkijos“ bendrijos Klaipėdos filialo globėja, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė, – už nesavanaudišką pagalbą ir rūpestį klaipėdiečiais, už drąsą ginant viešąjį interesą, kovą prieš narkomanijos plitimą mūsų mieste. 32 Janina Priluckienė, Jūrininkų ligonines Nefrologijos ir hemodializių skyriaus vedėja ir gydytoja, daugelį metų savo profesionalumu garsinanti mūsų miestą.

33 Dalia Puidokienė, socialinės psichologinės paramos centro direktorė, – už humanišką veiklą.

34 Genovaitė Ramanauskienė, gydytoja, – už moterų grožio, sveikatos ir jaunystės puoselėjimą.

35 Galina Renge, „Žaliakalnio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, – už daugybę kartų laimėtus tarptautinius projektus, taip garsinant ne tik Klaipėdą, bet ir Lietuvą. 36 Audronė Renkauskienė, Klaipėdos sveikatos priežiūros centro Profilaktinio skyriaus vedėja, – už rūpestingumą ir nuoširdumą pacientams bei dalyvavimą politinėje ir visuomeninėje veikloje. 37 Nelė Savičenko, teatro ir kino aktorė, – už vaidmenis Klaipėdos dramos teatre bei Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje. 38 Aušra Smičiūtė, S.Šimkaus konservatorijos dėstytoja, grupės „Capella A“ vadovė, – už grupės pergales tarptautiniuose konkursuose, už aukštų muzikos standartų populiarinimą ir gero muzikinio skonio formavimą. 39 Stela Stanslovaitienė, šeimos gydytoja, daugiau nei 40 metų dirbanti šį darbą Klaipėdoje, džiuginanti pacientus nuoširdumu, dėmesiu bei jautrumu. 40 Vidmanta Timinskienė, pediatrė, – už tai, kad padėjo sveikais užaugti jau ne vienai klaipėdiečių kartai. 41 Irena Šemežienė, pediatrė, – už profesionalumą, atidumą, atjautą ir dešimtmečius neblėstantį pacientų dėkingumą. 42 Bronė Švitrienė, Klaipėdos universiteto „Leader dance“ šokėjų kolektyvo vadovė, – už uostamiesčio garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu. 43 Svetlana Vasičkina, rusų bendrijos „Lada“ pirmininkė, „Žaliakalnio“ gimnazijos mokytoja, – už ilgametį darbą mūsų miesto bendruomenės labui organizuojant masinius renginius mieste, labdaringą veiklą. 44 Virginija Vazbienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akių skyriaus vedėja, kuklus žmogus, labai gerbiama daktarė. 45 Danutė Žičkuvienė, Klaipėdos koncertų salės direktorė, – už profesionalią vadybą, už aukštos muzikinės kultūros populiarinimą Klaipėdoje. 46 Dalia Žukienė, visuomenininkė, moteris, kuri savo nuveiktais darbais gali pasididžiuoti ir be kurios Klaipėdos miestas neįsivaizduojamas. Tai moteris, pasižyminti geležine kantrybe, stipria valia ir visada žvelgianti tiesia kryptimi į tikslą.

BALSUOTI GALITE: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia daugiausia balsų surinkusi moteris taps viena iš septynių pretendenčių į Metų klaipėdietės titulą. Likusios šešios pretendentės bus išrinktos suskaičiavus balsavimo lapelius. Iki vasario 9 d. balsuodami išrinksite septynias šio titulo verčiausias pretendentes. Vasario 13 d. paskelbsime septynetuką. Nuo vasario 14 iki vasario 24 d. dienraštyje bus pristatytos visos septynios pretendentės. Nuo vasario 25 iki kovo 7 d. balsuodami iš septynių finalininkių išrinksite Metų klaipėdietę.

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOJU UŽ:


11

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

lietuva A.Ne­ve­ra ­ at­leis­tas

Pa­sie­nie­čiai tau­po

Su­si­ti­ki­mas – ki­tą sa­vai­tę

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė tre­čia­die­nį pa­ten­ki­no ge­ne­ ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo And­riaus Ne­ve­ros at­si­sta­ty­di­ ni­mo pa­reiš­ki­mą. Pra­šy­mą at­ leis­ti iš pa­rei­gų A.Ne­ve­ra įtei­ kė pir­ma­die­nį. Jis tei­gė nu­ta­ ręs pa­si­trauk­ti iš po­sto, kad iš­ veng­tų abe­jo­nių dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo.

Po per­tvar­kos te­ri­to­ri­niuo­ se Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­da­li­niuo­se nuo tre­ čia­die­nio sep­ty­nio­mis de­šim­ ti­mis su­ma­žė­jo juo­se vei­ku­sių ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­ne­tų, taip pat ne­li­ko be­veik šim­to va­do­ vų pa­rei­gų. Pla­nuo­ja­ma, kad šios prie­mo­nės per me­tus leis su­tau­py­ti apie 2 mln. li­tų.

Lie­tu­vos prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius ir Ru­si­jos du­jų kon­ cer­no „Gazp­rom“ ant­ri­nės įmo­nės „Gazp­rom ex­port“, ku­ri nuo šių me­tų tie­kia du­ jas Lie­tu­vai, va­do­vas Alek­ sand­ras Med­ve­das su­si­tiks Vil­niu­je ateinantį ant­ra­die­nį. Su­si­ti­ki­me bus ap­tar­tos Lie­ tu­vai tie­kia­mų du­jų kai­nos.

Il­giau ne­siil­sė­si­me Sta­sys Gu­da­vi­čius So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­ nis­te­ri­ja (SADM) pri­mi­nė, kad šie­ met poil­sio die­nos ne­per­ke­lia­mos. To­dėl va­sa­rio vi­du­ry­je ne­bus il­go­ jo ke­tu­rių die­nų sa­vait­ga­lio.

„„Dar­bai: li­kus kiek dau­giau kaip pus­me­čiui iki rin­ki­mų jau pra­de­da­ma ana­li­zuo­ti, ką iš sa­vo pro­gra­mos esa­ma Vy­riau­sy­bė su­ge­bė­jo įgy­ven­din­ti. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka baig­ta ne­bus 2008 m. pa­čio­je pa­bai­go­je pra­dė­ju­si dirb­ti And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė, at­ro­do, neį­gy­ven­dins da­lies sa­vo dek­la­ruo­tų pa­ža­dų. Vie­nas jų – mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka. Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Įgy­ven­di­no di­džią­ją da­lį

Da­bar­ti­nės pen­kio­lik­to­sios Vy­ riau­sy­bės pro­gra­ma Sei­me bu­vo pa­tvir­tin­ta 2008 m. gruo­džio 9 d. Šie­met ru­de­nį vyks nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mai, vė­liau bus for­muo­ja­ma nau­ja Vy­riau­sy­bė. To­dėl da­bar, li­kus kiek dau­giau nei pus­me­čiui iki rin­ki­mų, jau pra­de­da­ma ana­li­zuo­ti, ką iš sa­vo pro­gra­mos esa­ma Vy­riau­sy­bė su­ ge­bė­jo įgy­ven­din­ti, o ko ne­spė­jo ar­ba ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius ir mi­nist­ rai tei­gia, o dau­gu­ma po­li­to­lo­ gų su tuo su­tin­ka, kad Vy­riau­sy­ bei per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus pa­vy­ko įgy­ven­din­ti svar­biau­sius ir di­džiau­sius, dau­giau­sia pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­čius ža­dė­tus dar­bus: iš­lai­ky­ti fi­nan­sų sta­bi­lu­mą, lai­ ky­tis griež­tos fis­ka­li­nės draus­mės, ap­kar­py­ti nee­fek­ty­vias vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, im­tis kai ku­rių re­for­mų, iš jų – aukš­to­jo moks­lo ir so­cia­li­nės sis­te­mos per­tvar­kos. Ta­čiau ne­men­ka da­lis Vy­riau­ sy­bės pro­gra­mo­je iš­dės­ty­tų nuo­ sta­tų iki šiol nė­ra įgy­ven­din­tos ir jau ne­be­lie­ka lai­ko joms įdieg­ti. Pa­vyz­džiui, aki­vaiz­du, kad ne­bus su­spė­ta įvyk­dy­ti pa­ža­do įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus ar­ba leis­ti pi­lie­čiams tie­sio­giai kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą. Įs­tei­gė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją

Prieš tre­jus me­tus pa­tvir­tin­to­je Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, be ki­ta

ko, įra­šy­ta, kad bus įvyk­dy­ta mi­ nis­te­ri­jų per­tvar­ka. „Ūkio mi­nis­te­ri­ją per­tvar­ky­si­me į dvi – Ino­va­ci­jų, vers­lo ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją bei Ener­ge­ti­kos mi­nis­ te­ri­ją, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­ bo mi­nis­te­ri­ją (SADM) per­tvar­ky­ si­me į Šei­mos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, o Že­mės ūkio mi­nis­ te­ri­ją – į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ ją“, – ža­dė­jo Vy­riau­sy­bė. Tvir­tin­ta, kad to­kia per­tvar­ka leis­tų efek­ty­viau pa­skirs­ty­ti įga­ lio­ji­mus ži­ny­boms, taip pat pa­dė­ tų tau­py­ti biu­dže­to lė­šas. Ta­čiau iš vi­sų šių pa­ža­dų įgy­ ven­din­tas tik vie­nas – 2009 m. pra­džio­je įsteig­ta Ener­ge­ti­kos mi­ nis­te­ri­ja. Ūkio mi­nis­te­ri­ja neper­ va­di­nta į Ino­va­ci­jų, vers­lo ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo – į Šei­mos ir so­cia­li­nių rei­ ka­lų, Že­mės ūkio – į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, kaip ir neper­tvar­kyti ir ki­taip neper­skirs­tyti vi­sų jų įga­ lio­ji­mus.

šių re­for­mų“, – pri­dū­rė mi­nist­ ras. Ta­čiau val­dan­čio­ji Tė­vy­nės są­ jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų par­ti­ja ne­ke­ti­na pa­mirš­ ti šių mi­nis­te­ri­jų per­tvar­kos idė­jų. Jos, pa­sak kon­ser­va­to­rių at­sto­ vų, bus siū­lo­mos rin­kė­jams per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Jei­gu Tė­vy­ nės są­jun­gai tek­tų dirb­ti po Sei­ mo rin­ki­mų su­for­muo­to­je nau­jo­je val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, bū­tų sie­ kia­ma šias nuo­sta­tas įtrauk­ti į ki­ tos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ti­kin­tis, kad 2013–2014 m. bus įma­no­ma jas įgy­ven­din­ti.

Do­na­tas Jan­kaus­kas:

Per­ne­lyg trum­pas lai­ko­tar­pis iki rin­ki­ mų. Tik­rai per nak­tį ne­da­ry­sim jo­kių pa­ na­šių re­for­mų.

Pla­nus pa­ko­re­ga­vo kri­zė

Pa­sak val­džios at­sto­vų, mi­nis­te­ri­ jų per­tvar­ką su­stab­dė eko­no­mi­nės kri­zės iš­šū­kiai ir bū­ti­ny­bė tau­py­ti vals­ty­bės lė­šas. „Kri­zės rim­tu­mas pa­ko­re­ga­ vo tuos pla­nus“, – sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Do­ na­tas Jan­kaus­kas. Jis pri­pa­ži­no, kad var­gu ar iki atei­nan­čių Sei­mo rin­ki­mų da­bar­ ti­nė Vy­riau­sy­bė im­tų­si mi­nis­te­ ri­jų per­tvar­kų. „Per­ne­lyg trum­ pas lai­ko­tar­pis iki rin­ki­mų. Tik­rai per nak­tį ne­da­ry­sim jo­kių pa­na­

Į Kau­ną ne­per­si­kė­lė

Ši Vy­riau­sy­bė sa­vo dar­bo pra­džio­je skel­bė dar vie­ną am­bi­cin­gą tiks­lą, su­si­ju­sį su mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ka. Pla­nuo­ta Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ ją ne tik per­va­din­ti į Kai­mo rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, bet ir per­kel­ti ją į Kau­ ną. Taip esą bū­tų įgy­ven­di­na­mas val­dy­mo de­cent­ra­li­za­vi­mas. Ta­čiau dėl lė­šų sto­kos įgy­ven­ din­ta tik la­bai men­ka da­lis šios re­ for­mos. Į Kau­ną per­si­kė­lė vos ke­li

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos struk­tū­ ri­niai pa­da­li­niai. Mi­nis­te­ri­jos pa­ grin­di­nė būs­ti­nė te­bė­ra Vil­niu­je. Že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius te­be­puo­se­lė­ja vil­tį, kad mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mo į Kau­ ną pla­ną dar pa­vyks įgy­ven­din­ ti atei­ty­je. „Jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės“

Opo­zi­ci­ja kri­ti­kuo­ja Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je su­ra­šy­tus pla­nus dėl mi­nis­te­ri­jų per­tvar­ky­mo. Ji tei­ gia, kad to­kia re­for­ma nie­ko ne­ duo­tų. „Pa­žiū­rė­kit – bu­vo įsteig­ta Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Jai iš­leis­ta de­šim­tis kar­tų dau­giau, nei bu­vo dek­la­ruo­ta. Ir dar di­de­lis klaus­tu­ kas, ar to pa­ties dar­bo, ku­rį ener­ ge­ti­kos sek­to­riu­je esą per pa­sta­ ruo­sius ke­le­rius me­tus nu­vei­kė ši nau­ja ži­ny­ba, ne­ga­lė­jo at­lik­ti Ūkio mi­nis­te­ri­ja, jos ener­ge­ti­niai pa­da­ li­niai?“ – at­krei­pė dė­me­sį so­cial­ de­mok­ra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, mi­nis­te­ri­jų pa­ va­di­ni­mų pa­kei­ti­mas ir dar­ bo rei­ka­lų per­kė­li­mas iš SADM į Ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ra­vi­mo sfe­ rą „neat­neš­tų jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės“. „Pap­ras­tiems žmo­nėms tik­rai nė vie­nos pa­pil­do­mos dar­ bo vie­tos neat­si­ras­tų, ne­bent tik ko­kiems val­di­nin­kams“, – nea­ be­jo­jo po­li­ti­kas. „Ką jau ir kal­bė­ ti apie vi­sai ne­men­kas pa­pil­do­mas pa­va­di­ni­mų kei­ti­mo ir nau­jo įga­ lio­ji­mų pa­skirs­ty­mo iš­lai­das. Kaip ro­do pra­kti­ka, to­kie da­ly­kai Lie­tu­ vo­je daž­niau­siai kai­nuo­ja ne vie­ną mi­li­jo­ną“, – pri­dū­rė jis.

SADM tre­čia­die­nį iš­pla­ti­no pra­ne­ ši­mą, ku­ria­me pri­me­na, kad va­sa­ rio 16 d., ket­vir­ta­die­nį, bus mi­ni­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na. Tai bus poil­sio die­na, to­dėl tą­dien, pa­sak mi­nis­te­ri­jos, „kaip ir kas­met į dar­bus nei­si­me“. Ta­čiau at­kreip­ tas dė­me­sys, kad penk­ta­die­nis, va­ sa­rio 17-oji, bus dar­bo die­na. „Taip yra to­dėl, kad šie­met nu­spręs­ta poil­sio die­nų ne­kil­no­ti“, – tei­gia­ ma SADM pra­ne­ši­me spau­dai. „Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, poil­sio die­nų per­kė­li­mas nė­ra nau­din­ga pra­kti­ka, to­dėl šie­met nu­spręs­ta poil­sio die­nų ne­kil­no­ti. Toks die­nų per­kė­li­ mas truk­do sta­bi­liam ir sis­te­min­gam įmo­nių, įstai­gų dar­bui. Be to, pa­vyz­ džiui, per­kė­lus gre­ta poil­sio die­nos ei­nan­čią dar­bo die­ną į ki­tą sa­vai­tę, ga­li bū­ti vir­ši­ja­mas Dar­bo ko­dek­se nu­sta­ty­tas sa­vai­tės dar­bo va­lan­dų skai­čius“, – paaiš­ki­no SADM.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­ mo­ne, poil­sio die­ nų per­kė­li­mas nė­ra nau­din­ga pra­kti­ka. To­dėl vi­sos šven­ti­nės die­nos, ku­rios pa­si­tai­kys sa­vai­tės vi­du­ ry­je, „šie­met bus tie­siog pa­vie­nės poil­sio die­nos“. Pir­ma to­kia pa­vie­nė šven­tės die­ na nu­ma­ty­ta va­sa­rio 16 d., kai bus šven­čia­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės at­ kū­ri­mo die­na (šven­ti­nė die­na – ket­vir­ta­die­nis). Taip pat į dar­bus nei­si­me ge­gu­žės 1 d., kai mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę dar­bo die­ną (šven­ti­ nė die­na – ant­ra­die­nis); rugp­jū­čio 15 d., kai švę­si­me Žo­li­nę (šven­ti­nė die­na – tre­čia­die­nis), ir lapk­ri­čio 1 d., kai mi­ni­ma Vi­sų šven­tų­jų die­ na (lais­va die­na – ket­vir­ta­die­nis). Vis dėl­to šie­met mū­sų ša­ly­je bus ir trys il­gie­ji sa­vait­ga­liai. Ve­ ly­kas šie­met švę­si­me ba­lan­džio 8 ir 9 d. Tuo­met bus trys ne­dar­bo die­nos, nes prie sa­vait­ga­lio pri­si­ dės ir šven­ti­nis pir­ma­die­nis. Va­sa­ rą kiek il­giau il­sė­si­mės, kai lie­pos 6-ąją mi­nė­sime Vals­ty­bės (Lie­tu­ vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­ mo) die­ną. Tuo­met bus trys poil­sio die­nos, šven­ti­nė die­na – penk­ta­ die­nis. Me­tų pa­bai­go­je, per Kū­čias ir Ka­lė­das gruo­džio 24–26 d., su­ si­da­rys net pen­kios poil­sio die­nos. Tuo­met šven­ti­nės die­nos bus nuo pir­ma­die­nio iki tre­čia­die­nio.


12

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

ekonomika

Vals­ty­bės įmo­nės pri­va­čių kai­ly­je No­rė­da­mos pa­di­din­ti pel­ną, vals­ty­bės įmo­nės kar­tais tu­ri priim­ ti ir vi­suo­me­nė­je ne­po­pu­lia­rių spren­di­mų, kaip dien­raš­čiui pri­pa­ži­no su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Pa­ra­dok­sa­lu, bet to­kiais veiks­mais jos ga­li ap­si­gin­ti nuo kri­ti­kos strė­lių. Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

– Praė­ję me­tai vals­ty­bės įmo­ nėms bu­vo sėk­min­gi. Ko­kios prie­žas­tys lė­mė ge­rus re­zul­ta­ tus? – Rei­kia pa­brėž­ti, kad 2011 m. bu­ vo ypač sėk­min­gi trans­por­to sek­ to­riui, tad ir vals­ty­bi­nėms trans­ por­to įmo­nėms. O ge­rus re­zul­ta­tus lė­mė ke­le­tas prie­žas­čių. Pir­miau­ sia at­si­ga­vu­si rin­ka da­vė ga­li­my­ bių ga­ben­ti di­des­nį kro­vi­nių srau­ tą ir Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais, ir per Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą. Tai bu­vo bend­ras vi­sos trans­por­to sis­ te­mos nuo­pel­nas, pa­siek­tas ke­le­rių me­tų tiks­lin­gu dar­bu, nu­kreip­tu į nau­jų rin­kų paieš­kas. Dir­bo­me su Ry­tų par­tne­riais Ka­zachs­ta­ne, Ki­ ni­jo­je, Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je. Ge­res­ni pel­no ro­dik­liai taip pat su­si­ję su mo­der­nes­ne įmo­nių va­ dy­ba. Pa­vyz­džiui, 2008 m. Lie­tu­ vos ge­le­žin­ke­liai ve­žė 55 mln. to­ nų kro­vi­nių, ta­čiau ne­pa­sie­kė to­kio di­de­lio pel­no kaip per­nai, kai ve­žė 52,5 mln. to­nų kro­vi­nių. Tad išau­ gu­sius re­zul­ta­tus lė­mė efek­ty­ves­nė įmo­nių veik­la, ma­ži­nant veik­los są­ nau­das. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą ir Lie­tu­vos pa­štą. Pas­ta­ra­sis po ke­le­ rių me­tų nuo­sto­lin­gos veik­los per­ nai ga­vo pel­no, nors ir ne­daug. Šie re­zul­ta­tai vėl­gi la­biau su­si­ję su są­ nau­dų ma­ži­ni­mu ir ge­res­ne va­dy­ba, o ne pa­što rin­kos at­si­ga­vi­mu. – Per­nai išau­go ir ke­lei­vių srau­ tai Lie­tu­vos oro uos­tuo­se. Ar tai lė­mė ge­rė­jan­ti gy­ven­to­jų eko­no­mi­nė pa­dė­tis? – Ma­nau, kad tai pir­miau­sia su­si­ję su ak­ty­via rin­ko­da­ros veik­la, nau­jų bend­ro­vių pri­trau­ki­mu į mū­sų oro uos­tus. Ta­čiau, no­rint pri­trauk­ti nau­jų bend­ro­vių, tik­rai neuž­ten­ka

vien rek­la­muo­tis – rei­kia pa­siū­ly­ ti ir la­bai kon­ku­ren­cin­gas są­ly­gas. Pa­siū­ly­ti ma­žes­nes rink­lia­vas Vil­ niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tai ga­lė­jo tik su­si­ma­ži­nę są­nau­das. Pat­rauk­les­ni mo­kes­čiai ir ak­ty­ vi oro li­ni­jų bend­ro­vių paieš­ka lė­mė pi­gių įmo­nių atė­ji­mą į ša­lies rin­ką. Jos orien­tuo­ja­si į ke­lei­vių srau­tus ir na­tū­ra­liai juos ku­ria. Tad ke­lei­vių au­gi­mą, ma­tyt, pir­miau­sia nu­lė­mė dau­giau skry­džių kryp­čių ir kur kas di­des­nė skry­džių pa­siū­la. Tad, be bend­ro eko­no­mi­kos au­gi­mo, rei­kia ne­pa­mirš­ti ir ak­ty­vaus bend­ro mi­ nis­te­ri­jos bei įmo­nių va­do­vų dar­bo. – Ko­kių ša­lių ir par­tne­rių eko­ no­mi­kos au­gi­mas per­nai Lie­tu­ vai bu­vo reikš­min­giau­sias? – Rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad pir­miau­ sia au­go vi­daus rin­ka. Pa­vyz­džiui, per­nai Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­ rų uos­te bu­vo per­krau­ta dau­giau vie­ti­nių kro­vi­nių nei 2010 m. Ta­ čiau, ži­no­ma, pa­dau­gė­jo ir tran­zi­ti­ nių kro­vi­nių. Šis au­gi­mas su­si­jęs su Bal­ta­ru­si­jos kro­vi­niais, ku­rių skai­ čių vis dėl­to pa­dik­ta­vo ne eko­no­mi­ kos au­gi­mas, o dau­giau vie­na Klai­ pė­dos uos­to ir Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to gran­di­nė. Sa­vo pa­slau­ gų įkai­niais ir ap­tar­na­vi­mo ko­ky­be jie nu­kon­ku­ra­vo anks­tes­nius bal­ta­ ru­siš­kų kro­vi­nių, pir­miau­sia trą­šų, marš­ru­tus. Taip kon­ku­ren­ci­nė­je ko­ vo­je nu­ga­lė­jo­me lat­vių jū­rų uos­tus. – Mi­ni­te bend­rą ge­le­žin­ke­lio ir uos­to sis­te­mą. Kaip šios įmo­ nės su­si­tel­kė bend­ram dar­bui? – Iki 2008 m. uos­tas ir ge­le­žin­ke­ lis bu­vo ga­na nu­to­lę vie­nas nuo ki­ to. O juk no­rint pri­trauk­ti kro­vi­nių rei­kia bend­ra­dar­biau­ti: su­ma­ži­nus uos­to įkai­nius, ta­čiau pa­di­di­nus ge­le­žin­ke­lių, re­zul­ta­to ne­bus jo­kio. Tad mū­sų, kaip mi­nis­te­ri­jos, pa­ stan­gos ir bu­vo su­so­din­ti at­ski­ras

įmo­nes prie vie­no sta­lo ir su­si­tar­ti dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo. Iš da­lies tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko. – Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas kal­ba apie per­nai pa­ siek­tas re­kor­di­nes in­ves­ti­ci­jas. Kaip ver­tin­tu­mė­te bend­ras sek­ to­riaus in­ves­ti­ci­jas praė­ju­siais me­tais ir ko­kios jų apim­tys lau­ kia šie­met? – Tik­rai ir to­liau bus in­ves­tuo­ja­ma. In­ves­ti­ci­jų apim­ti­mi šie me­tai tu­rė­ tų bū­ti dar in­ten­sy­ves­ni nei praė­ję. Kal­bant apie Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą, in­ves­tuo­ja­ma ir į konk­ re­čias kran­ti­nes, ku­rios už­tik­ri­na pa­pil­do­mus kro­vi­nius, ir į uos­to ka­ na­lo gi­li­ni­mą. Juk no­rint iš­lik­ti kon­ ku­ren­cin­giems ir pri­si­kvies­ti di­des­ nių lai­vų su dau­giau kro­vi­nių la­bai svar­bu už­tik­rin­ti pa­lan­kią inf­rast­ ruk­tū­rą. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ inf­rast­ruk­ tū­rą: vyk­do­mi ke­li la­bai stam­būs in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, ku­rie mus pa­da­rys dar pra­na­šes­nius prieš ki­ tas vals­ty­bes. Per­nai Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos vals­ty­bės įmo­nės ir ak­ ci­nės bend­ro­vės in­ves­ta­vo 800 mln. li­tų. Šis skai­čius api­ma ES, vals­ty­ bės biu­dže­to ir pa­čių įmo­nių lė­šas. – Vals­ty­bės įmo­nės at­lie­ka ir so­cia­li­nių funk­ci­jų, ku­rios pa­ pras­tai ne­bū­na la­bai pel­nin­ gos. Ar, daug kar­tų mi­nė­da­mas są­nau­dų ma­ži­ni­mą, tu­rė­jo­te ome­ny­je ir šių funk­ci­jų ap­kar­ py­mą? – La­bai tei­sin­gai. Aiš­ku, mū­sų ku­ ruo­ja­mos įmo­nės pa­grin­di­nes sa­vo funk­ci­jas ir to­liau at­lie­ka. Ta­čiau, sie­kiant efek­ty­vin­ti veik­lą, „Lie­ tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ te­ko at­si­sa­ ky­ti kai ku­rių nuo­sto­lin­gų ir daug są­nau­dų rei­ka­lau­jan­čių ke­lei­vi­ nių marš­ru­tų. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie Lie­tu­vos pa­štą – skau­da­

„„Pa­si­tem­pė: su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro E.Ma­siu­lio tei­gi­mu, ne­be­ga­lė­da­mos

pa­si­gir­ti šilt­na­mio są­ly­go­mis, vals­ty­bės įmo­nės tu­rė­jo im­tis efek­ty­ves­ nės vers­lo va­dy­bos. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

ma šir­di­mi te­ko op­ti­mi­zuo­ti pa­što tink­lą ir už­da­ry­ti kai ku­riuos sky­ rius. To­kia rea­ly­bė, o ste­buk­lų ne­ bū­na: no­rė­da­ma bū­ti pel­nin­ga ir ne­gau­da­ma pa­pil­do­mų iš­tek­lių įmo­nė tu­ri ba­lan­suo­ti tarp įmo­ nės veik­los efek­ty­vu­mo ir so­cia­li­ nių funk­ci­jų. Kol šioms funk­ci­joms fi­nan­suo­ti ne­bus ski­ria­ma lė­šų iš biu­dže­to, bū­si­me pri­vers­ti ap­kar­ py­ti įmo­nių ga­li­my­bes, kad dirb­tu­ me pel­nin­gai. – Tad ar tei­sin­gai sa­ko­ma, kad vals­ty­bės įmo­nės tam tik­ru at­ žvil­giu ko­mer­cia­li­zuo­ja­mos: jos sie­kia pel­no, užuo­t be rū­pes­čių vyk­džiu­sios veik­lą ir ne­si­žval­ giu­sios į pel­no ro­dik­lius? – Taip. Ka­dan­gi vals­ty­bės įmo­ nės yra vi­sų Lie­tu­vos pi­lie­čių tur­ tas, ku­ris tu­ri ne­šti pa­pil­do­mas pa­ja­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą ir fi­ nan­suo­ti vi­suo­me­nės reik­mes, aki­ vaiz­du, kad jų už­duo­tis yra dirb­ ti pel­nin­gai. Pa­gal nu­si­sto­vė­ju­sią Va­ka­rų Eu­ ro­pos pra­kti­ką so­cia­li­nės funk­ci­ jos tu­ri bū­ti la­bai aiš­kiai at­skir­tos nuo pa­grin­di­nių įmo­nių funk­ci­ jų ir tu­rė­ti aiš­kiai nu­ma­ty­tas lė­šas biu­dže­te. Tai reiš­kia, kad vals­ty­bė kon­kur­so bū­du iš­si­ren­ka so­cia­li­nės pa­slau­gos tei­kė­ją ir už tą pa­slau­gą su­mo­ka iš biu­dže­to lė­šų. Ma­nau, kad mes šiuo ke­liu ir ei­na­me kar­tu su Ūkio ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­mis. Ta­čiau kol to­kios sis­te­mos Lie­tu­vo­ je nė­ra, aki­vaiz­du, kad kar­tais ten­ ka priim­ti ir ne vi­sa­da po­pu­lia­rius spren­di­mus. – Vals­ty­bės įmo­nės daž­nai su­ lau­kia vi­suo­me­nės kri­ti­kos strė­lių. Gal­būt vi­suo­me­nė žiū­ri vien į įmo­nių eko­no­mi­nius ro­ dik­lius ir pa­mirš­ta jų at­lie­ka­

mas ne­pel­nin­gas funk­ci­jas? – Vi­sa­da tarp vals­ty­bės įmo­nių yra ir nei­gia­mų, ir tei­gia­mų pa­vyz­džių. Bū­dų, kaip ga­li­ma su­tau­py­ti, vals­ ty­bi­nia­me sek­to­riu­je dar tik­rai yra. Ki­ta ver­tus, ma­nau, kad mes pa­ ma­žu pe­rei­na­me prie mo­der­niau­sio val­dy­mo pra­kti­kos, ku­ri tai­ko­ma pri­va­čia­ja­me vers­le. To­dėl skir­tu­mai tarp vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių įmo­nių tru­pu­tį su­ma­žė­ję. Anks­čiau dar bu­ vo ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad vals­ty­bės įmo­nės gy­ve­na šilt­na­mio są­ly­go­ mis, bet praė­jęs sunk­me­tis pri­ver­tė la­bai ati­džiai ir kruopš­čiai pa­žiū­rė­ti į vals­ty­bės įmo­nių iš­lai­das. – Sėk­min­gai star­ta­vo­te, o ko­kių re­zul­ta­tų ti­ki­tės šiais me­tais? – Esu san­tū­riai op­ti­mis­tiš­kas. Aiš­ ku, tu­ri­me su­vok­ti, kad spar­tus praė­ju­sių me­tų eko­no­mi­kos au­gi­ mas šiais me­tais ga­li su­lė­tė­ti. Tai ro­do ir pir­mie­ji šių me­tų veik­los re­ zul­ta­tai. Ta­čiau ir to­liau ma­tau ga­ li­my­bių ma­žin­ti veik­los są­nau­das, ieš­ko­ti nau­jų rin­kų, kad įmo­nės ir to­liau ge­rin­tų sa­vo veik­los re­zul­ ta­tus. Vis dėl­to ti­kė­tis to­kio pa­ties au­gi­mo bū­tų su­dė­tin­ga dėl bend­ros eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos, ku­ri yra iš­ti­ku­si di­džią­ją da­lį Eu­ro­pos. Tad šie­met pro­gno­zuo­čiau nuo­sek­les­nį ir ra­mes­nį pel­no au­gi­mą.

800

mln. li­tų

per­nai bu­vo in­ves­tuo­ta į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos val­do­mas įmo­nes.


13

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

klaipėdos verslas Trūks­ta su­vi­rin­to­jų

Nut­rau­kia veik­lą

Pre­nu­me­ra­to­riams „Ter­mi­na­las“

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras pa­tvir­ti­no pro­fe­si­jų, ku­rių dar­buo­to­jų trūks­ta Lie­ tu­vo­je, są­ra­šą. 2012 m. pir­ma­ jam pus­me­čiui Klai­pė­do­je la­ biau­siai rei­kia aukš­tos kva­li­fi­ ka­ci­jos su­vi­rin­to­jų ir me­ta­li­nių lai­vų kor­pu­sų su­rin­kė­jų. Uos­ tamiestyje iš viso šiuo metu yra 530 laisvų darbo vietų.

Šių me­tų sau­sio mė­ne­sį Klai­pė­ dos dar­bo bir­žo­je už­re­gist­ruo­ti pra­ne­ši­mai apie 7 uos­ta­mies­čio įmo­nėms iš­kel­tas bank­ro­to by­ las ir at­lei­džia­mus 100 dar­buo­to­ jų. Veik­lą nu­trau­kia at­lie­kų ir lau­ žo did­me­ni­nė bend­ro­vė, rek­la­ mos agen­tū­ra, maž­me­ni­nės pre­ ky­bos, ke­lei­vi­nio ke­lių trans­por­to įmo­nės ir ban­ko „Sno­ras“ fi­lia­las.

Va­sa­rio 3 d. dien­raš­čio „Klai­pė­da“ pre­nu­me­ra­to­riai kar­tu su laik­raš­ čiu gaus ir bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ in­for­ma­ci­nį lei­di­nį „Termi­ nalas”. Spau­di­nys skir­tas su­skys­ tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pro­ jek­tui. „Klai­pė­dos naf­tai“ šis nu­ me­ris ypa­tin­gas tuo, kad nuo šiol jis pla­ti­na­mas ne tik tiks­li­nėms au­di­to­ri­joms, bet ir gy­ven­to­jams.

Pro­to­ko­las le­mia vers­lo sėk­mę

Ki­tas kraš­t u­t i­n u­m as 1 – me­no žmo­nės, ku­rie net pa­brėž­ti­nai ga­li de­monst­ruo­ti,

kad ne­si­lai­ko pro­to­ko­lo, nes jie esą ypa­tin­gi, iš­skir­ti­niai, ki­taip mąs­ tan­tys, ta­čiau tam tik­rais at­ve­jais ir jiems rei­kia lai­ky­tis pro­to­ko­lo nor­ mų“, – pa­brė­žė ži­no­vas. Me­ni­nin­kams pri­va­lu jų lai­ky­tis, jei jie da­ly­vau­ja iš­skir­ti­nia­me ren­ gi­ny­je, su­si­ti­ki­me, de­ry­bo­se, bend­ rau­ja su aukš­to ran­go vals­ty­bės va­ do­vais, po­li­ti­kais, vers­li­nin­kais.

tas, svar­bus, pri­pa­žįs­ta­mas vers­lo pa­sau­ly­je, jis, be abe­jo, tu­ri lai­ky­tis pro­to­ko­lo nor­mų, ir ta­da, kai rei­ kia, tu­ri pa­sielg­ti taip, kaip pri­de­ra so­li­džiam vers­li­nin­kui“, – eti­ke­to su­bti­ly­bes dės­tė A.Ly­de­ka. Kiek­vie­na pro­to­ko­lo sri­tis yra vie­ no­dai svar­bi, ap­ran­ga – taip pat. „Ge­rai už­dir­ban­tis, kles­tin­tis vers­li­nin­kas ga­li į sa­vo įmo­nę atei­ ti taip, kaip jam gra­žu, pa­vyz­džiui, dė­vė­da­mas spor­ti­nį kos­tiu­mą. Ta­ čiau jei tą die­ną pas jį at­vyks ga­li­mi vers­lo par­tne­riai, už­sa­ko­vai jo pre­ kėms, jo pa­slau­goms, bus vi­siš­kai kvai­la pa­si­ro­dy­ti spor­ti­niu kos­tiu­ mu“, – tvir­ti­no A.Ly­de­ka. Pro­to­ko­li­nės nor­mos api­brė­žia, kaip ir ko­kio­je si­tua­ci­jo­je vers­li­ nin­kas tu­ri bū­ti ap­si­ren­gęs, ko­kie ap­ran­gos ko­dai vie­nu ar ki­tu at­ve­ ju pri­va­lo­mi. Dė­me­sio: vi­zi­ti­nė kor­te­lė

Ar­mi­nas Ly­de­ka:

Jei­gu vers­li­nin­kas no­ri pa­siek­ti iš­skir­ti­ nių re­zul­ta­tų, no­ri bū­ ti rim­tas, svar­bus, pri­ pa­žįs­ta­mas vers­lo pa­ sau­ly­je, jis tu­ri lai­ky­ tis pro­to­ko­lo nor­mų.

Tuo­met pro­to­ko­las pri­va­lo­mas ir jiems. Vi­siems rei­kia jų lai­ky­tis. „Vers­li­nin­kų pro­to­ko­las yra ties vi­du­riu, ri­kiuo­jant vi­sas pro­fe­si­jas nuo dip­lo­ma­tų iki lais­vų­jų me­ni­ nin­kų“, – tei­gė A.Ly­de­ka. Sie­kiant iš­skir­ti­nių re­zul­ta­tų

„Jei­gu vers­li­nin­kas no­ri pa­siek­ti iš­ skir­ti­nių re­zul­ta­tų, no­ri bū­ti rim­

„Su­tin­ka pa­gal rū­bą, iš­ly­di pa­gal vi­zi­ti­nę kor­te­lę“. Taip šiuo­lai­ki­ nia­me vers­lo pa­sau­ly­je ga­li­ma bū­ tų pri­tai­ky­ti liau­dies iš­min­tį. Re­gis, net to­kios smulk­me­nos la­bai svar­ bios for­muo­jant sa­vo įvaiz­dį. „Įsi­vaiz­duo­ki­te, links­mas šau­ nus vers­li­nin­kas su­si­kū­rė sa­vo vi­ zi­ti­nę kor­te­lę, ku­ri iš­mar­gin­ta įvai­ riau­sio­mis spal­vo­mis, de­be­sė­liais, vai­vo­rykš­tė­mis, juos­to­mis, už­ra­šais su ke­lio­li­ka šrif­tų. Su­si­kū­rė įdo­mią žais­min­gą vi­zi­ti­nę kor­te­lę. Ta­čiau jei su­si­durs su rim­tu par­tne­riu de­ry­ bo­se, pa­tei­kęs to­kią vi­zi­ti­nę kor­te­lę, su­si­lauks ne­dvip­ras­miš­kų ver­ti­ni­ mų, kad jis yra keis­tuo­lis, ne­vy­kė­ lis, ir nie­kas nei rim­tos su­tar­ties su juo su­da­ry­ti, nei bend­rau­ti ne­pa­no­ rės. Vi­zi­ti­nės kor­te­lės tu­ri sa­vo nor­ mas“, – tei­gė pro­to­ko­lo eks­per­tas. Kam skir­tos do­va­nos?

Vers­lo do­va­nos ne ma­žiau svar­bios nei vi­zi­ti­nės kor­te­lės. Jei vers­li­nin­ kui rei­kė­jo at­si­vež­ti vers­lo do­va­ną, o jis jos ne­tu­ri, tai ga­li vi­saip nu­

„„Eti­ke­tas: net ran­kos pa­spau­di­mas vers­le le­mia sėk­mę. 

lem­ti su­tar­ties pa­si­ra­šy­mą ar so­li­ daus klien­to įgi­ji­mą. „Ar­ba prie­šin­gai, į ren­gi­nį, ku­ria­ me su­si­ren­ka­ma dis­ku­tuo­ti ir de­rė­ tis, vers­li­nin­kas ke­liems da­ly­viams at­ne­ša so­li­džias do­va­nas. Be abe­jo, toks veiks­mas ga­li pa­smerk­ti ne­ sėk­min­goms de­ry­boms, ne­sėk­min­ gam to­kio su­si­ti­ki­mo re­zul­ta­tui. Nes jis pa­siel­gė ne pa­gal pro­to­ko­ lo nor­mas su to­mis vers­lo do­va­no­ mis“, – pri­me­na A.Ly­de­ka. Ne ma­žiau svar­bu ir vi­zi­to pla­ na­vi­mas, ypač jei lau­kia­ma sve­čių iš už­sie­nio. „Lau­kia­ma gar­bin­gos de­le­ga­ ci­jos, bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų, ki­tos vals­ty­bės at­sto­vų, o mes or­ga­ni­ zuo­ja­me su­si­ti­ki­mą, ne­si­lai­ky­da­ mi pro­to­ko­li­nių nor­mų, sa­ky­ki­me, iš pra­džių la­bai sma­giai nu­va­žiuo­ ja­me į res­to­ra­ną iš­ger­ti lie­tu­viš­ko mi­daus, po to ke­liau­ja­me pa­dė­ti gė­lių prie ko­kio nors svar­baus pa­ mink­lo. Vi­sa tai, ką var­di­ju, yra ge­ rai, ta­čiau ne to­kia ei­ga. Pro­to­ko­las nu­ma­to, kaip to­kie vi­zi­tai tu­ri bū­

ti pla­nuo­ja­mi. Svar­bu net au­to­mo­ bi­liai, ku­riais bus ve­žio­ja­mi sve­čiai, kur jie juo­se bus so­di­na­mi, ko­kios vie­tos gar­bin­giau­sios“, – pa­sa­ko­jo eti­ke­to ži­no­vas. „Sa­vo su­bti­ly­bių tu­ri net ir rū­ky­ mas. Rei­kia ži­no­ti, kur tai yra da­ro­ma, ar pri­va­lu pri­deg­ti sve­čiui ci­ga­re­tę, ar ne. Vi­sa tai reg­la­men­tuo­ja pro­to­ko­lo nor­mos, tad kiek­vie­no­je iš tų sri­čių, jei­gu tam vers­li­nin­kui no­ri­si su­da­ry­ti ge­rą įspū­dį apie sa­ve, pa­si­ro­dy­ti rim­ tam, so­li­džiam, įta­kin­gam, jis tu­ri tų klai­dų ne­da­ry­ti ir lai­ky­tis pro­to­ko­lo“, – pa­brė­žė A.Ly­de­ka. El­ge­sio kal­ba

Pro­to­ko­las yra tarp­tau­ti­nis. Na­cio­ na­li­niai pa­pro­čiai, tra­di­ci­jos, re­li­ gi­niai as­pek­tai, kul­tū­ri­niai da­ly­kai da­ro įta­ką ir ofi­cia­lioms pro­to­ko­ lo nor­moms. Tad skir­tin­go­se pa­sau­lio ša­ly­se tarp vers­li­nin­kų yra tam tik­ri bend­ ra­vi­mo skir­tu­mai, ir tai na­tū­ra­lu, ti­ ki­na eti­ke­to eks­per­tas. Pro­to­ko­lo nau­da yra ta, kad vi­si tar­pu­sa­vy­je

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ga­lė­tų bend­rau­ti nau­do­da­mi tą pa­ čią el­ge­sio kal­bą, kad ži­no­tų, kas kur tu­ri at­si­sės­ti, kaip pa­si­svei­kin­ti. „Pa­gal tarp­tau­ti­nį ofi­cia­lų pro­ to­ko­lą in­das su lie­tu­viu, su ame­ri­ kie­čiu ar ki­tos tau­ty­bės vers­li­nin­ ku svei­kin­sis pa­spaus­da­mas vie­nas ki­tam ran­ką, o ne su­dė­jęs ran­kas ir nu­si­lenk­da­mas. Tai yra tik na­cio­ na­li­nis pa­si­svei­ki­ni­mas in­dams, tam re­gio­nui“, – tei­gė A.Ly­de­ka. Yra dip­lo­ma­ti­nis pro­to­ko­las, ka­ ri­nis, ka­ra­liš­ka­sis ir tar­ny­bi­nis. „Mes vi­si, pa­pras­ti žmo­nės, la­ biau­siai orien­tuo­ja­mės į tą tar­ny­ bi­nį pro­to­ko­lą, bū­tent tar­ny­bi­nio pro­to­ko­lo rė­muo­se ir bend­rau­ja vers­li­nin­kas su val­di­nin­ku, val­di­ nin­kas su pe­da­go­gu, pe­da­go­gas su vers­li­nin­ku, vers­li­nin­kas su vers­ li­nin­ku. Bend­rau­ja­ma re­mian­tis to­mis tar­ny­bi­nio pro­to­ko­lo nor­ mo­mis, ku­rios yra kur kas li­be­ ra­les­nės, pa­pras­tes­nės, ne to­kios griež­tos, bet tai taip pat yra tarp­ tau­ti­nio pro­to­ko­lo da­lis“, – tvir­ti­ no eti­ke­to eks­per­tas.

Nau­jos tai­syk­lės – nau­jos iš­lai­dos Da­ly­vauk kon­kur­se As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma keis­ti pro­duk­ tų ženk­li­ni­mo tvar­ką. Nau­jos eti­ke­ tės su pri­va­lo­ma in­for­ma­ci­ja apie pro­duk­to su­dė­tį vers­li­nin­kams gra­si­na pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis.

Mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jams teks pa­kra­ty­ti ki­še­nes. Pa­gal ES rei­ka­ la­vi­mus kei­čia­ma mais­to ga­mi­nių ženk­li­ni­mo tvar­ka. Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pri­ pa­žįs­ta, kad pa­keis­ti ženk­li­ni­mą kai­nuo­ja ne­ma­žai, ta­čiau nau­jo­ vėms bus su­tei­kia­mas pe­rei­na­

ma­sis tre­jų-pen­ke­rių me­tų lai­ ko­tar­pis. „Mais­to pro­duk­to eti­ke­tė­je tu­rės bū­ti nu­ro­dy­tas pro­duk­to pa­va­di­ni­ mas, prie jo bū­ti­nai tu­ri bū­ti nu­ro­ do­ma, ar jis su sal­dik­liais. Fa­suo­tų pro­duk­tų in­for­ma­ci­niuo­se la­pe­ liuo­se tu­ri bū­ti iš­var­dy­tos su­dė­ti­ nės da­lys, kil­mės ša­lis, ga­min­to­jas ir tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nas“, – pa­sa­ko­jo Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ve­ te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­ va­duo­to­ja Jū­ra­tė Ma­čiu­lie­nė. Ne­re­tai įra­šai eti­ke­tė­se yra la­bai smul­kaus šrif­to, ir gar­baus am­žiaus pir­kė­jai var­giai ga­li įžiū­rė­ti, kas jo­ se pa­ra­šy­ta.

Rei­ka­lau­ja­ma, kad įra­šai tu­ri bū­ ti įskai­to­mi, bet ko­kio dy­džio šrif­ tas, ne­nu­ro­do­ma. „Bū­na, kad ga­ran­ti­nio ter­mi­no da­ta nu­trin­ta, daž­niau­siai var­ to­to­jai krei­pia­si dėl to, kad ori­ gi­na­lo kal­ba nu­ro­do­ma vie­no­kia pro­duk­to su­dė­tis, o jau lie­tu­viš­ kai pa­ra­šy­ta vi­sai ki­to­kia. Bau­dos už tai nė­ra la­bai di­de­lės. Di­džiau­ sia baus­mė, kai stab­do­me pre­ky­ bą tuo pro­duk­tu, kol jis bus tei­sin­ gai pa­ženk­lin­tas. Ta­čiau pro­duk­tų pla­ti­ni­mą mes stab­do­me tik tuo at­ve­ju, jei gre­sia pa­vo­jus gy­ven­ to­jų svei­ka­tai“, – tvir­ti­no J.Ma­ čiu­lie­nė.

„Užau­gink vers­lo idė­ją“

Aso­cia­ci­ja „Ma­no mies­tas Klai­ pė­da“, bu­rian­ti klai­pė­die­čius ir mies­to vers­li­nin­kus bend­ram tiks­lui – puo­se­lė­ti Klai­pė­dą ir siek­ti, kad mū­sų mies­tas tap­tų vie­ta, kur ge­ra gy­ven­ti ir dirb­ti, jau tre­čią kar­tą ren­gia kon­kur­są „Užau­gink vers­lo idė­ją“.

Kon­kur­so tiks­las – ska­tin­ti Klai­ pė­dos jau­ni­mą im­tis vers­lo, mo­ ky­mo­si įstai­go­se įgy­tas teo­ri­nes ži­nias tai­ky­ti rea­lio­se vers­lo si­ tua­ci­jo­se, už­pil­dy­ti eg­zis­tuo­

jan­čią in­for­ma­ci­nę spra­gą tarp vers­li­nin­kų, ieš­kan­čių fi­nan­sa­ vi­mo nau­jų įmo­nių kū­ri­mui, bei in­ves­tuo­to­jų, ieš­kan­čių įdo­mių in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų. Džiu­gi ži­nia sie­kian­tiems vers­ lo idė­ją pa­vers­ti rea­liu vers­lu – pra­tęs­tas pa­raiš­kų priė­mi­mo lai­ kas. Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jas lai­mė­ to­jui ski­ria 100 tūkst. li­tų. Pa­raiš­kų priė­mi­mas iki va­sa­ rio 26 d. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja www.mmk.lt.


14

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

turtas

turtas@diena.lt Redaktorė Jolita Žvirblytė

Vals­ty­bės įmo­nės me­tus pa­ly­dė­jo p „Re­kor­das“ – toks žo­dis daž­nai pa­si­girs­ta vals­ty­bi­nių trans­por­to įmo­nių va­do­vų lū­po­se, kal­bant apie praė­ju­sius me­tus. Re­kor­di­ niams re­zul­ta­tams įta­kos tu­rė­jo at­si­gau­nan­ti ša­lies eko­no­mi­ ka, ta­čiau vien jai skir­ti vi­sų nuo­pel­nų ne­lin­kę ir eks­per­tai.

Li­na Mra­zaus­kai­tė

l.mrazauskaite@diena.lt

Re­kor­di­nis pel­nas

Praė­ję me­tai vals­ty­bės įmo­nėms bu­vo pel­nin­gi. Vi­sos Su­si­sie­ki­ mo mi­nis­te­ri­jos val­do­mos įmo­nės, vir­šy­da­mos lū­kes­čius, už­dir­bo apie 260 mln. li­tų pel­no. Tai bu­vo be­ ne tris kar­tus di­des­nis pel­nas nei 2010-ai­siais. Ta­čiau, kaip sa­kė įmo­nių va­do­vai, ste­buk­lų ne­bū­na: pel­ną at­ne­šė ne pa­si­pur­tęs auk­so avi­nė­lis, o in­ves­ti­ci­jos ir kryp­tin­ gai ma­žin­tos są­nau­dos. Re­kor­di­niu re­zul­ta­tų šuo­liu be­ ne la­biau­siai džiau­gė­si Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas. Jo ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tus ver­ti­no vie­na­reikš­miš­kai – „la­bai ge­rai“. Anot jo, net 500 me­tų gy­vuo­jan­ tis uos­tas pa­sie­kė ge­riau­sius re­zul­ ta­tus per vi­są sa­vo is­to­ri­ją ir, kaip ro­do duo­me­nys, ta­po stip­riau­siu uos­tu Bal­ti­jos ša­ly­se. Pasak jo, praė­ju­sių me­tų ro­ dik­lius lė­mė nuo­dug­niai pa­reng­ ti stra­te­gi­niai pla­nai ir in­ves­ti­ci­jos į la­biau­siai at­si­per­kan­čius ob­jek­ tus: „Per­nai gi­li­no­me uos­to dug­ną šiau­ri­nė­je da­ly­je, da­bar pra­de­da­ me gi­li­ni­mo dar­bus li­ku­sio­je da­ly­ je. Tai leis į uos­tą priim­ti di­des­nio to­na­žo lai­vus. Be to, su­ma­ži­no­me rink­lia­vas ir ta­po­me pa­trauk­les­ni kro­vi­nio siun­tė­jams.“ E.Gent­vi­lo tei­gi­mu, praė­ju­siais me­tais in­ves­ti­ci­jos bu­vo re­kor­diš­ kai di­de­lės ir sie­kė apie 170 mln. li­tų, ta­čiau jų vai­sius esą skin­si­ me tik šie­met: „Per­nykš­tės in­ves­ ti­ci­jos dar tik duos re­zul­ta­tų, juk rin­ka ne­spė­ja taip grei­tai rea­guo­ ti – in­ves­ti­ci­jų vai­sius rei­kia skin­ti vė­liau. Ne­bū­na taip, kad pa­sta­čius kran­ti­nę jo­je jau po sa­vai­tės sto­vi kro­vi­nys – kro­vi­niai iš JAV ar Ki­ni­ jos pla­nuo­ja­mi prieš pus­me­tį.“ Praė­ju­sių me­tų re­kor­di­nės in­ ves­ti­ci­jos, E.Gentvilo ma­ny­mu, Klai­pė­dos uos­tui pra­na­šau­ja dar ge­res­nius lai­kus nei per­nai. To­dėl į uos­to inf­rast­ruk­tū­rą šie­met pla­ nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti dar dau­giau – apie 250 mln. li­tų. Šių pla­nų, anot jo, ne­sut­rik­dė nė pra­sčiau, nei ti­ kė­ta­si, pra­si­dė­ję me­tai: „Sau­sis kol kas ne­la­bai pa­lan­kus, bet tai ga­li bū­ti su­si­ję su „Lie­tu­vos ge­le­ žin­ke­lių“ pa­di­din­tais kro­vi­nio ve­ ži­mo ta­ri­fais.“

Uos­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ne­ slė­pė, kad ge­rais re­zul­ta­tais ti­ki­ ma­si pa­keis­ti kri­tiš­ką vi­suo­me­nės po­žiū­rį į vals­ty­bės įmo­nes, tai šiuo me­tu yra pa­grin­di­nis jo tiks­las: „Aš ir ne­tu­riu ki­to­kios už­duo­ties sau, kaip pa­keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­ rį, pir­miau­sia re­zul­ta­tais. Ma­nau, kad skep­ti­kai, ku­rie daž­nai yra tei­ sūs kri­ti­kuo­da­mi, da­bar ar­gu­men­tų ne­be­tu­rės. Juo­lab kad mes vals­ty­ bei mo­kė­si­me pel­no mo­kes­tį – 60 mln. li­tų. Tai įro­do, kad ir vals­ty­bės įmo­nės ga­li sėk­min­gai dirb­ti.“

Gi­ta­nas Nau­sė­da:

Vals­ty­bės įmo­nių va­ do­vams bu­vo su­da­ry­ tas tik­rai ne­men­kas spau­di­mas siek­ti ge­ res­nių re­zul­ta­tų. Ke­lei­vių pri­trau­kė pi­gu­mu

Ne vi­sos vals­ty­bi­nės trans­por­ to įmo­nės ga­lė­jo pa­si­gir­ti pel­ nu, ta­čiau ir jų veik­los ata­skai­to­ se skam­bus žo­dis „re­kor­das“ vis dėl­to šmės­te­lė­jo. Per­nai, pre­li­mi­ na­riais duo­me­ni­mis, vi­si Lie­tu­vos oro uos­tai ap­tar­na­vo re­kor­di­nį ke­ lei­vių skai­čių ša­lies is­to­ri­jo­je – 2,7 mln. žmo­nių. Tarp­tau­ti­nio Vil­niaus oro uos­ to ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės Sand­ros Šiau­lie­nės tei­gi­mu, per­nai Eu­ro­pą pur­tęs eko­no­mi­nis ne­sta­bi­lu­mas nei­gia­mos įta­kos ša­lies avia­ci­jos rin­kai ne­pa­da­rė, ne­tgi prie­šin­ gai: „Bu­vo jun­ta­mas pa­gy­vė­ji­mas. Bal­ti­jos re­gio­no avia­ci­jos rin­ka ki­ lo spar­čiau­siai Eu­ro­po­je: pen­kiuo­ se di­džiau­siuo­se Bal­ti­jos ša­lių oro uos­tuo­se – Ry­gos, Ta­li­no ir Vil­ niaus, Kau­no, Pa­lan­gos – bend­ras ke­lei­vių srau­tas per­nai išau­go apie

15 pro­c. ir ge­ro­kai vir­ši­jo Eu­ro­pos 4,5 pro­c. vi­dur­kį.“ Anot pa­šne­ko­vės, per­nai ke­lei­vių pa­dau­gė­jo vi­suo­se tarp­tau­ti­niuo­se Lie­tu­vos oro uos­tuo­se, o di­džiau­ sias au­gi­mas pa­ste­bė­tas sos­ti­nė­je. Vil­niaus oro uos­to ke­lei­vių skai­čius spar­čiau­siai au­go ir vi­so­je Eu­ro­pos rin­ko­je. Pa­gal šį ro­dik­lį jis pra­len­ kė vi­sus 170 Tarp­tau­ti­nės oro uos­tų ta­ry­bos ver­tin­tus Eu­ro­pos oro uos­ tus. Ta­čiau net ir tai įmo­nei pel­no ne­da­vė, ki­ta ver­tus, dau­giau nei per­pus, iki 3 mln. li­tų, su­ma­ži­no nuo­sto­lius. „Su­ma­žin­tos są­nau­dos lei­do smar­kiai su­ma­žin­ti rink­lia­vų dy­ džius. Šiuo me­tu oro li­ni­jų bend­ro­ vių mo­ka­mi mo­kes­čiai už su­teik­tas pa­slau­gas yra tris kar­tus ma­žes­ni nei 2005 m. Šie­met są­nau­das bus sie­kia­ma su­ma­žin­ti dar la­biau, o oro li­ni­jų bend­ro­vėms tai­ky­ti dar pa­trauk­les­nę oro uos­to rink­lia­vų kai­no­da­rą, taip ska­ti­nant ke­lei­vių ir skry­džių au­gi­mą“, – apie nu­ veik­tus dar­bus ir pla­nus pa­sa­ko­jo S.Šiau­lie­nė. Jos tei­gi­mu, per­nai nuo pir­mų­ jų die­nų pra­dė­ta tai­ky­ti nau­ja kai­ no­da­ros sis­te­ma su­da­rė pa­lan­kias są­ly­gas oro li­ni­jų bend­ro­vėms pri­ trauk­ti. Taip oro uos­te veik­lą pra­dė­ jo dvi di­de­lės pi­gių skry­džių bend­ro­ vės „Wizz Air“ ir „Rya­nair“, taip pat pri­si­jun­gė Šve­di­jos bend­ro­vė „Sky­ ways“ ir ant­ra pa­gal dy­dį Ru­si­jos skry­džių bend­ro­vė „Tran­sae­ro“. Kau­no oro uos­tas praė­ju­siais me­ tais taip pat su­lau­kė di­des­nio ke­ lei­vių skai­čiaus. Ta­čiau, kaip tei­gė įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ari­ jan­das Šliu­pas, tai ne nau­jie­na, esą ke­lei­vių srau­tai di­dė­ja jau de­vy­ne­ rius me­tus iš ei­lės. To­kiais re­zul­ ta­tais, pa­sak jo, ga­li pa­si­gir­ti re­tas Eu­ro­pos oro uos­tas. Anot pa­šne­ko­vo, per­nykš­tį ke­lei­ vių skai­čiaus au­gi­mą la­biau­siai pa­ ska­ti­no dar 2010 m. dvi­gu­bai pa­ di­din­tas pi­gių „Rya­nair“ skry­džių kryp­čių skai­čius, taip pat va­sa­rą pa­siū­ly­tos nau­jos poil­si­nės kryp­tys į Ro­do, Ko­so sa­las, Ali­kan­tę. Jos esą iš­kart ta­po po­pu­lia­rios tarp ke­liau­ to­jų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir ša­lių kai­my­nių: Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos (Ka­li­ning­ra­do sri­ties). Nuos­to­lių iš­ven­gė

Nau­ja rin­ko­da­ra per­nai iš nuo­sto­ lių duo­bės trau­kė ir Lie­tu­vos pa­štą.

„„Re­zul­ta­tai: 2011 m. Klai­pė­dos jū­rų uos­tas ta­po stip­riau­siu uos­tu Bal­ti­jos

Skai­čiuo­ja­ma, kad ke­le­rius me­tus nuo­sto­lin­gai vei­kęs Lie­tu­vos pa­štas 2011-ai­siais ga­vo 300 tūkst. li­ tų pel­no. Nors įmo­nės va­do­vė apie sėk­mę dar ne­tri­mi­tuo­ja, kas­met ge­rė­jan­tys re­zul­ta­tai esą tei­kia vil­ čių. Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nės di­ rek­to­rės Li­nos Min­de­rie­nės tei­ gi­mu, 2009 m. įmo­nės nuo­sto­liai sie­kė 67,8 mln. li­tų, ta­čiau at­lik­ ti struk­tū­ri­niai po­ky­čiai ir su­ma­ žin­tos veik­los są­nau­dos nuo­sto­ lius 2010-ai­siais su­ma­ži­no iki 10,2 mln. li­tų. „Ta pa­čia link­me dir­bo­me ir praė­ju­siais me­tais. Ir to­liau ma­ ži­no­me są­nau­das, efek­ty­vi­no­me

pa­štų vei­ką, ak­ty­vi­no­me pre­kių ir pa­slau­gų par­da­vi­mą. Vi­sa tai lei­ do pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų“, – ti­ki­ no pa­šne­ko­vė. Anot jos, ste­bė­da­ma ir ana­li­ zuo­da­ma rin­ką įmo­nė ieš­ko­jo ga­ li­my­bių pa­siū­ly­ti nau­jų ir pa­trauk­ lių pa­slau­gų. Kaip vie­ną di­džiau­sių praė­ju­sių me­tų nau­jo­vių L.Min­de­ rie­nė įvar­di­jo įdieg­tą siun­tų sa­vi­ tar­nos ter­mi­na­lų tink­lą „Siun­ tos24“, lei­džian­tį at­siim­ti siun­tas bet ku­riuo pa­ros me­tu: „Nors ter­ mi­na­lų tink­lą pra­dė­jo­me dieg­ti praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je, ma­to­ me, kad ši pa­slau­ga ša­lies gy­ven­ to­jams bei vers­lo įmo­nėms yra tik­ rai pa­trauk­li.“


15

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

turtas re­kor­di­nis ­ pel­nas

Au­go ke­lei­vių skai­čius

Daž­niau­siai – į Vil­nių ir Kau­ną

Praė­ju­siais me­tais vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ga­vo re­kor­di­nį pel­ną. Iki­mo­ kes­ti­nis įmo­nės pel­nas per­ nai sie­kė apie 181 mln. li­tų, o 2010 m. įmo­nė ga­vo 78 mln. li­tų iki­mo­kes­ti­nio pel­no. Re­ zul­ta­tus vals­ty­bės įmo­nė pa­ ge­ri­no efek­ty­vin­da­ma veik­lą ir per­vež­da­ma dau­giau kro­vi­nių.

Per­nai Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais ke­lia­vo 4,8 mln. ke­lei­vių, ar­ba 11 pro­c. dau­giau nei 2010 m. Vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo trau­ki­ niais praė­ju­siais me­tais ke­lia­ vo 14 pro­c. dau­giau ke­lei­vių nei anks­tes­niais me­tais. Ke­lei­ vių tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais skai­čius be­veik ne­ki­to – vos 2 tūkst. ma­žiau nei 2010-aisiais.

Per­nai Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių marš­ru­tu Nau­jo­ji Vilnia–Vil­ nius–Kaunas–Naujoji Vil­nia ke­ lia­vo net 18 pro­c. dau­giau ke­lei­ vių nei 2010 m., jų skai­čius sie­ kė 1,1 mln. To­li­mes­niu marš­ ru­tu Vilnius–Klaipėda–Vilnius praė­ju­siais me­tais ke­lia­vo 489 tūkst. gy­ven­to­jų, ar­ba 6 pro­c. dau­giau nei 2010 m.

pa­mo­da­mos sau­so­mis no­si­nai­tė­mis

s ša­ly­se, Lie­tu­vos oro uos­tai ap­tar­na­vo re­kor­di­nį ke­lei­vių skai­čių, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ to­liau di­di­no pel­ną, o Lie­tu­vos pa­štas pa­ga­liau iš­bri­do iš nuo­sto­lių liū­no. 

Paš­ne­ko­vės tei­gi­mu, per praė­ju­ sius me­tus Lie­tu­vos pa­štas taip pat ati­da­rė 13 nau­jų pa­što sky­rių ša­lies di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se ir jie su­lau­kė ke­lis kar­tus di­des­ nių klien­tų srau­tų nei įpras­ti pa­što sky­riai. „Nau­jų klien­tų taip pat pa­vy­ko pri­trauk­ti su­ma­ži­nus įmo­kų ir mo­ kes­čių su­rin­ki­mo pa­slau­gos kai­ną. Da­bar mo­kes­tis už įmo­kas Lie­tu­vos pa­šte yra vie­nas ma­žiau­sių rin­ko­ je“, – sa­kė L.Min­de­rie­nė. Va­do­vė ne­slė­pė am­bi­ci­jų ir Lie­ tu­vos pa­štą ma­to kaip stip­rią ir kon­ku­ren­cin­gą ša­lies bend­ro­ vę, ku­ri dar tu­ri ga­li­my­bių to­bu­ lė­ti. To­dėl atei­ty­je esą pla­nuo­ja­

ma mo­der­ni­zuo­ti pa­što skirs­ty­mo pro­ce­są, op­ti­mi­zuo­ti pa­štų tink­lą ir klien­tams pa­siū­ly­ti nau­jų elekt­ro­ ni­nių pa­slau­gų. Pa­si­temp­ti ska­ti­na dė­me­sys

Eko­no­mi­kos spe­cia­lis­tai ma­no, kad sėk­min­gus vals­ty­bės įmo­nių re­zul­ ta­tus lė­mė išau­gę vals­ty­bės rei­ka­ la­vi­mai. Ta­čiau jie taip pat nea­ be­jo­ja, jog įmo­nių va­do­vai pel­no ne­bū­tų ga­vę be ge­bė­ji­mo pri­si­tai­ ky­ti prie rin­kos po­ky­čių. Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­ de­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Si­gi­to Be­sa­girs­ko tei­gi­mu, per­nai trans­ por­to sek­to­rius at­si­ga­vo spar­čiau

nei pra­mo­nė pir­miau­sia dėl ge­ rai su­si­klos­čiu­sių kro­vi­nių srau­tų. Ta­čiau, anot jo, di­džią­ją da­lį nuo­ pel­nų su­si­šla­vė ir įmo­nių įdir­bis bei su­ge­bė­ji­mas pri­si­tai­ky­ti prie rin­kos. „Šiuo me­tu kro­vi­nių srau­tams svar­bi Ru­si­ja, nes šio­je ša­ly­je ma­ to­me ge­ro­kai di­des­nį eko­no­mi­kos au­gi­mą nei stag­nuo­jan­čio­je ES. Ne­ma­žai mū­sų kro­vi­nių ke­liau­ ja bū­tent į Ru­si­ją, iš NVS ša­lių. Be to, ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je mū­sų trans­ por­to įmo­nės dau­giau­sia dir­ba su stip­res­nė­mis, o ne re­ce­si­ją iš­gy­ ve­nan­čio­mis ES ša­li­mis: Vo­kie­ti­ ja, Pran­cū­zi­ja ir pan.“, – sa­kė jis.

16

BFL nuo­tr.

Vals­ty­bi­nių trans­por­to įmo­nių re­zul­ta­tai Me­tai

Pelnas* (mln. li­tų) Kro­vi­nių kie­kis (mln. t) „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ 2011 181 52,5 2010 78 48 Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis jū­rų uos­tas 2011 85 36,6 2010 54 31,3 Lie­tu­vos pa­štas 2011 0,3 2010 –12 Lie­tu­vos oro uos­tai Ke­lei­vių skai­čius (mln.) 2011 –3,9 2,7 2010 –10,4 2,3 * Ikimokestinis pel­nas Šal­ti­nis: Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja


16

ketvirtADIENIS, vasario 2, 2012

turtas

Vals­ty­bės įmo­nės me­tus pa­ly­dė­jo pa­mo­da­mos sau­so­mis no­si­nai­tė­mis S.Be­sa­girs­kas taip pat 15 tei­gė pa­ste­bė­jęs, kad dar nuo už­per­nai Lie­tu­vos įmo­nės

ak­ty­viai ieš­ko­jo nau­jų rin­kų, da­ly­ va­vo vers­lo pa­ro­do­se, taip siek­da­ mos pa­di­din­ti sa­vo sėk­mę. To­kie po­žiū­rio po­ky­čiai esą ne tik at­vė­ rė nau­jų ga­li­my­bių, bet ir pa­gy­vi­ no vers­li­nin­kų srau­tus ša­lies oro uos­tuo­se. SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo Gi­ta­no Nau­sė­dos ma­ny­mu, vie­nas svar­biau­sių vals­ty­bės įmo­nių sėk­ mės veiks­nių yra pa­sta­rų­jų me­tų ban­dy­mai joms su­teik­ti dau­giau mo­ty­va­ci­jos ir rei­ka­la­vi­mai orien­ tuo­tis į pel­ną. Esą anks­čiau išo­ri­ nis spau­di­mas vals­ty­bės įmo­nėms bu­vo ma­žes­nis ir tik ne­se­niai pri­ si­min­ta, kad jos yra di­džiu­lis vals­ ty­bės tur­tas. „Vals­ty­bės įmo­nių pel­nin­gu­ mas da­bar nuo­lat dė­me­sio cent­re. Jų va­do­vams bu­vo su­da­ry­tas tik­rai ne­men­kas spau­di­mas siek­ti ge­res­ nių re­zul­ta­tų. Ki­ta ver­tus, ne­ga­li­ma teig­ti, kad ir eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja ne­tu­rė­jo tam tik­ros įta­kos di­des­ niam pel­nin­gu­mui. Eko­no­mi­kos au­ gi­mo tem­pas per­nai bu­vo ga­na spar­ tus, pa­di­dė­jo ir pri­va­čių įmo­nių ar net vi­so ūkio pel­nin­gu­mas. Tai ste­ bi­no“, – pri­pa­ži­no G.Nau­sė­da.

Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las:

Ge­rais re­zul­ta­tais ti­ ki­ma­si pa­keis­ti kri­ tiš­ką vi­suo­me­nės po­žiū­rį į vals­ty­bės įmo­nes.

So­cia­li­nės funk­ci­jos ne­pel­nin­gos

G.Nau­sė­da nea­be­jo­jo, kad jaus­ da­mos įtam­pą praė­ju­siais me­tais vals­ty­bės įmo­nės ban­dė ma­žin­ ti są­nau­das bei ga­my­bos ir dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo re­zer­vus. Tuo tiks­

lu, spe­cia­lis­to ma­ny­mu, vals­ty­bės tu­rė­jo per­žiū­rė­ti ir ap­kar­py­ti esa­ mas ne­pel­nin­gas so­cia­li­nes funk­ ci­jas. „Jei įmo­nės bū­tų pri­va­čios, jos ne­dels­da­mos at­si­sa­ky­tų tų veik­ lų. Pa­vyz­džiui, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ ke­liai“, ne­pai­sy­da­mi nau­dos, ke­ lei­vius ve­ža ir ne­pel­nin­gais ar net nuo­sto­lin­gais marš­ru­tais. Tad šiuo at­žvil­giu taip pat ma­to­me po­ky­čių: siek­da­mos pa­ge­rin­ti re­zul­ta­tus, jos so­cia­li­nes funk­ci­jas su­siau­ri­no“, – sa­kė eko­no­mis­tas. Vis dėl­to pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad vals­ty­bės įmo­nėms at­si­sa­ky­ ti so­cia­li­nių funk­ci­jų su­dė­tin­ga, kol šios nė­ra aiš­kiai at­skir­tos nuo ko­mer­ci­nių funk­ci­jų. Joms at­si­ sky­rus, vals­ty­bė esą bū­tų už­sa­ko­ vė, o įmo­nės veik­tų kaip nor­ma­lūs ko­mer­ci­niai ob­jek­tai, iš vals­ty­ bės gau­tų at­ly­gi­ni­mą už so­cia­li­nių funk­ci­jų vyk­dy­mą. „Ta­čiau da­bar vals­ty­bės įmo­nės so­cia­li­nes funk­ci­jas vyk­do iš sa­ vo iš­tek­lių, to­dėl na­tū­ra­lu, kad iš jų ne­ga­li­ma rei­ka­lau­ti mak­si­ma­lių re­zul­ta­tų. Tad bū­dų ge­rin­ti pel­nin­ gu­mą dar yra, ta­čiau iš­lie­ka klau­si­ mas, ką lems be­si­niau­kian­ti Lie­tu­ vos eko­no­mi­kos pa­dan­gė“, – sa­kė G.Nau­sė­da.

Kal­bė­da­mas apie vals­ty­bės įmo­ nių per­spek­ty­vas šiais me­tais pa­ šne­ko­vas bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad ge­ri re­zul­ta­tai vi­suo­me­nės neuž­ liū­liuos. Esą jos dė­me­sys ir to­liau bus nu­kreip­tas į vals­ty­bės įmo­ nes. „Kad ir kaip žiū­rė­tum, vie­nas svar­bių vals­ty­bės biu­dže­to pa­pil­ dy­mo šal­ti­nių bus vals­ty­bės įmo­ nių pel­nas. To­dėl, be jo­kių abe­jo­ nių, bus žiū­ri­ma į jų sėk­mę. Tie­sa, iš­lie­ka nea­pib­rėž­tu­mų, kas lau­ kia po ru­de­nį vyk­sian­čių rin­ki­mų: ar pa­si­kei­tu­si Vy­riau­sy­bė ir val­ dan­čio­ji koa­li­ci­ja neak­cen­tuos ki­ tų da­ly­kų vals­ty­bės įmo­nių veik­lo­ je“, – sa­kė G.Nau­sė­da. Jo ma­ny­mu, esa­mų ini­cia­ty­vų bū­tų nau­din­ga neuž­ge­sin­ti ar neap­vers­ti aukš­tyn ko­jo­mis. S.Be­s a­g irs­kas pa­b rė­ž ė, kad bend­ros vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apie vals­ty­bės įmo­nes nė­ra, esą tai pri­klau­so nuo konk­re­čių pa­ vyz­džių. Ta­čiau, anot jo, vi­suo­ me­nė yra iner­tiš­ka ir sun­kiai kei­ čia išanks­ti­nes nuo­sta­tas, to­dėl jas su­lau­žy­ti ga­li­ma tik ati­džiai iša­ na­li­za­vus veik­los re­zul­ta­tus, ku­ rie, kaip jis pa­brė­žė, daž­nai neat­ si­lie­ka nuo ana­lo­giš­kų Eu­ro­pos įmo­nių.

„„Rezultatas: valstybės įmonės

sėkmingai pradėjo dirbti sumažinusios veiklos sąnaudas.Tomo Urbelionio (BFL) nuotr.


17

KetvirtADIENIS, vasario 2, 2012

pasaulis Krau­pus sąmoks­las

Es­tai my­li G.W.Bushą

Rusų ­ ne­bi­jo

Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ke­tu­ ri is­la­mis­tai teis­me pri­si­pa­ži­ no pla­navę 2010 m. įvyk­dy­ti sprog­di­nimą Lon­do­no ver­ty­bi­ nių po­pie­rių bir­žo­je. Jie rezgė sąmokslą siun­tinė­ti bom­bas pa­što siun­to­se prie­š 2010 m. Kalė­das, taip pat tarė­si dėl ga­ li­mybės su­reng­ti „Mum­ba­jaus sti­liaus“ ata­ką.

Es­ti­ja nu­sprendė už pa­ramą ša­liai sie­kiant tap­ti NA­TO na­re bu­vu­siam JAV pre­zi­den­tui ­ Geor­ge’ui W.Bus­hui įteik­ti pres­ti­žiš­kiau­sią ša­lies ap­do­va­ no­jimą – Ma­ri­jos žemės kry­ žiaus or­diną. Ar G.W.Bus­has at­vyks at­siim­ti ap­do­va­no­ji­mo į ce­re­mo­niją, ku­ri vyks va­sa­rio 24 d. Ta­li­ne, ne­ži­no­ma.

JAV žval­gy­ba ma­no, kad, pa­si­ bai­gus re­for­mai, Ru­si­jos gink­luo­ to­sios pa­jėgos bus pa­si­ren­gu­ sios vyk­dy­ti ope­ra­ci­jas ar­ti­mo­jo už­sie­nio ša­ly­se, bet ne­galės kel­ti rim­tos grėsmės NA­TO. Nors Ru­ si­ja daug in­ves­ta­vo į įpras­tinės gink­luotės mo­der­ni­za­vimą, ­ pa­grin­di­ne gy­ny­bos prie­mo­ne ­ li­ko bran­duo­li­nis gink­las.

Bri­tams špy­ga, o prancū­zams py­ra­gas Kand­žio­ji britų ži­niask­lai­da šai­po­si iš vy­riau­sybės. Ma­ža to, kad Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas Ni­co­las Sar­ko­zy nuo­la­tos api­pi­la bri­ tus pa­šai­piais ko­men­ta­rais, an­tausį trenkė ir In­di­ja. Prancūzų ir britų ko­vos

Dien­raš­tis „Dai­ly Mail“ iro­ni­za­vo – vy­riau­sybė skyrė in­dams be­veik mi­li­jardą svarų sterlingų pa­ra­mos, kad ga­ran­tuotų, jog ša­lies ka­riuo­ menė bus ap­gink­luo­ta Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ga­mi­na­ma tech­ni­ka, o ga­vo špygą tau­kuotą. In­dai nu­tarė, kad juos už 10 mlrd. do­le­rių ap­gink­luos ne kas ki­tas, o prancū­zai, ku­rių pre­zi­den­tas N.Sar­ ko­zy, re­gis, da­bar yra vie­nas ne­ken­ čia­miau­sių žmo­nių Britų sa­ly­ne. N.Sar­ko­zy pa­sta­bos britų prem­ je­rui Da­vi­dui Ca­me­ro­nui Briu­se­ly­ je jau ta­po kul­tinės. Pas­tarąjį kar­ tą žod­žių ka­ras tarp ly­de­rių ki­lo šią sa­vaitę, kai britų vy­riau­sybės va­ do­vas at­si­sakė pa­rem­ti ES fi­nan­si­ nio sta­bi­lu­mo pa­ktą. Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas rea­ga­vo tul­žin­gai. Jis Didžiąją Bri­ta­niją iš­ va­di­no „ša­li­mi be pra­monės“, ku­ ri rūpi­na­si tik sa­vo fi­nansų sek­to­ riu­mi. Dau­ning Stri­tas tuč­tuo­jau at­rėžė, kad N.Sar­ko­zy pa­reiš­ki­mai – „rin­kimų triu­kas, o britų pra­ monės sek­to­rius kur kas di­des­nis nei prancūzų“. „Tai ne­tie­sa. Ga­my­bos sek­to­rius 2009 m. su­darė 11 pro­c. tiek Jung­ tinės Ka­ra­lystės (JK), tiek Prancū­ zi­jos BVP. Be to, JK pra­monės da­lis BVP tais pat me­tais su­darė 15 pro­c., o Prancū­zi­jos – 12,5 pro­c. Tai, ką N.Sar­ko­zy pa­sakė, – ne­tie­sa. Na, juk jis ren­gia­si rin­ki­mams“, – bu­vo ra­šo­ma Dau­ning Stri­to pa­ reiš­ki­me. Indų an­tau­sis

Kad ir kaip būtų, In­di­ja pa­skelbė, jog nai­kin­tu­vais ša­lies oro pa­jėgas

ap­rūpins būtent prancūzų bend­ rovė „Das­sault“, o ne britų da­li­nai val­do­ma „BAE Sys­tems“. Pa­sak šal­ti­nių, iš vi­so įmonė pa­ ga­mins In­di­jai 126 ka­ri­nius lėktu­ vus „Ra­fa­le“. Šie pa­keis da­bar In­ di­jos nau­do­ja­mus ru­siš­kus „MiG“ lėktu­vus, ku­rių ga­lio­ji­mo lai­kas be­ veik ­baigėsi. „Das­sault“ ža­da, kad pir­mie­ji 18 nai­kin­tuvų In­di­jos ka­ri­nes oro pa­jėgas pa­sieks per 36 mėne­sius, li­ku­sie­ji 108 or­lai­viai bus su­ren­ ka­mi In­di­jo­je. Ti­ki­ma­si, kad san­ do­ris bus pa­si­ra­šy­tas ko­vo mėnesį, o jau kitą sa­vaitę vyks pir­mo­sios de­ry­bos.

In­dai nu­tarė, kad juos už 10 mlrd. do­le­ rių ap­gink­luos ne kas ki­tas, o prancū­zai. O britų, vo­kie­čių, is­panų ir italų kon­sor­ciu­mas „BAE Sys­tems“, ga­ mi­nan­tis nai­kin­tu­vus „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“, li­ko it musę kandęs, nors kaip tik „Eu­ro­figh­ter“ lai­ko­ mas Eu­ro­pos ka­ro avia­ci­jos pa­si­ did­žia­vi­mu. Dar vi­sai ne­se­niai britų tarp­ tau­t i­n io vys­ty­m o­s i sek­re­to­r ius And­rew Mit­c hel­l as bu­vo įsi­t i­ kinęs, kad britų vy­riau­sybė ga­ ran­ta­vo san­do­rio sėkmę, su­teik­ da­m a In­d i­jai be­veik mi­l i­jar­d o svarų sterlingų pa­ramą. „Tai la­bai svar­bu mūsų san­ty­ kiams. Ži­no­ma, kal­bamės ir apie „Typ­hoon“ par­da­vimą“, – pra­ėju­

siais me­tais trynė ran­ko­mis A.Mit­ chel­las. Priim­ti­nesnė kai­na?

In­di­jos pa­reigū­nai neo­fi­cia­liai pra­ si­tarė, kad „Ra­fa­le“ nai­kin­tuvų kai­ na jiems priim­ti­nesnė nei „Eu­ro­ figh­ter“. Sa­vo ruož­tu ir „Das­sault“, kaip tvir­ti­na neo­fi­cialūs šal­ti­niai, ge­ro­kai su­ma­ži­no nai­kin­tuvų kai­ ną, kad san­do­ris būtų pa­tvir­tin­tas. In­di­jos ži­niask­lai­da su­sku­bo pa­reikš­ti, kad prancūzų bend­rovė įbru­ko in­dams su­tartį pa­si­ūliu­si 5 mln. do­le­rių nuo­laidą kiek­vie­nam nai­kin­tu­vui. Tie­sa, ofi­cia­liai nei prancūzų, nei indų at­sto­vai san­ do­rio de­ta­lių ne­ko­men­ta­vo. Eks­p er­t us In­d i­jos spren­d i­ mas nu­ste­bi­no. Anks­čiau prancū­ zų įmo­nei ne­si­sekė par­duo­ti sa­vo nai­kin­tuvų. Jų ne­pir­ko nei Ma­ro­ kas, nei Bra­zi­li­ja, nei Švei­ca­ri­ja, nei Jung­ti­niai Arabų Emy­ra­tai. Ma­ža to, nė vie­na ša­lis, išs­ky­ rus Prancū­ziją, ne­tu­ri to­kio ti­po nai­kin­tuvų sa­vo oro pa­jėgo­se, nes, kaip kal­ba­ma, nai­kin­tuvų iš­lai­ky­ mas – bran­gus da­ly­kas. San­do­ris su In­di­ja „Das­sault“ bu­vo pa­sku­ ti­nis šiau­das. Eks­per­tai ir ži­niask­lai­da spėlio­ja, kad In­di­jai nu­si­leis­ti pa­dėjo po­li­ti­ nis spau­di­mas iš Eli­zie­jaus rūmų. Esą 2010 m. gruodį In­di­jo­je viešė­ jęs Prancū­zi­jos pre­zi­den­tas N.Sar­ ko­zy ne tik ak­ty­viai rek­la­ma­vo pran­ cūzų ga­mi­nius, bet ir žadė­jo in­dams ban­dy­siąs „pra­muš­ti“ jiems nuo­la­ tinę vietą Jung­ti­nių Tautų Sau­gu­ mo Ta­ry­bo­je bei ga­li­mybę nau­do­tis bran­duo­linė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. „Dai­ly Mail“, „Der Spie­gel“ inf.

„„Pra­laimė­jo: D.Ca­me­ro­nas (nuotr. kairėje) galės dar la­biau pyk­ti ant

N.Sar­ko­zy. In­di­ja nu­tarė, kad prancūzų „Ra­fa­le“ nai­kin­tu­vai ge­res­ni nei britų. „Scan­pix“ nuo­tr.

Pa­kis­ta­nas Af­ga­nis­ta­ne ren­gia per­versmą? Af­ga­nis­ta­ne, pa­si­trau­kus NA­TO pa­jėgoms, įsi­galės Ta­li­ba­nas, o Pa­ kis­ta­nas tam pri­ta­ria? Taip ma­no Al­jan­so va­do­vybė.

Nu­te­kin­ta slap­ta NA­TO ata­skai­ta, su ku­ria su­si­pa­ži­no britų trans­ liuo­to­jas BBC ir dien­raš­tis „Ti­ mes“, praeitą mėnesį bu­vo pa­teik­ tas Al­jan­so va­dams Af­ga­nis­ta­ne. Atas­kai­ta pa­grįsta in­for­ma­ci­ ja, su­rink­ta per 27 tūkst. ap­klausų, ku­rio­se da­ly­va­vo dau­giau nei 4 tūkst. su­čiuptų Ta­li­ba­no ir tarp­ „„Sąmoks­las: slap­to­je NA­TO ata­s- tau­ti­nio te­ro­ristų tink­lo „al Qae­da“ kai­to­je tei­gia­ma, jog Pa­kis­ta­nas ko­vo­tojų. Do­ku­men­tas at­skleid­žia, slap­ta re­mia ta­li­bus, kad šie grįžtų­ kad įta­kin­ga Pa­kis­ta­no slap­to­ji tar­ į vald­žią Af­ga­nis­ta­ne. AFP nuo­tr. ny­ba (ISI) tal­ki­na Ta­li­ba­nui.

„Is­la­ma­ba­das, nau­do­da­ma­sis tar­ pi­ninkų ir šnipų tink­lu, tei­kia pa­ta­ rimų Ta­li­ba­nui, kaip ko­vo­ti su Va­ karų ša­lių koa­li­cinė­mis pa­jėgo­mis. Pa­kis­ta­no vy­riau­sybė iš­lie­ka glaud­žiai su­si­ju­si su Ta­li­ba­nu, – nu­ ro­do­ma ata­skai­to­je. – ISI ge­rai in­ for­muo­ta apie Ta­li­ba­no veiks­mus ir aukštų Ta­li­ba­no pa­reigūnų bu­vi­mo vie­tas. Aukš­ti ta­libų ly­de­riai re­gu­ lia­riai su­si­tin­ka su ISI dar­buo­to­jais, ku­rie pa­ta­ria dėl stra­te­gi­jos ir in­for­ muo­ja apie bet ko­kius ati­tin­ka­mus Pa­kis­ta­no vy­riau­sybės in­te­re­sus.“ JAV de­ta­liai ne­ko­men­ta­vo do­ku­ men­to. „Mes ne­matė­me šios ata­skai­tos, todėl ne­ga­li­me pa­teik­ti apie ją konk­re­čių ko­men­tarų, – sakė

Pen­ta­go­no at­sto­vas Geor­ge’as Litt­ le’as. – Bet mes se­niai ne­ri­mau­ja­ me dėl ry­šių tarp kai ku­rių ISI ele­ mentų ir kai ku­rių ekst­re­mistų tinklų.“ Pa­kis­ta­nas at­rėžė, kad kal­ti­ni­ mai – ne­rim­ti. Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ab­du­las Ba­ si­tas pa­brėžė, kad „Pa­kis­ta­nas yra įsi­pa­rei­gojęs ne­si­kiš­ti į Af­ga­nis­ta­ no vi­daus rei­ka­lus“. Be­je, ata­skai­to­je taip pat ne­ven­ gia­ma pa­brėžti, kad tikė­ti­na, jog Ta­li­ba­nas pa­si­trau­kus NA­TO pe­ rims vald­žią Af­ga­nis­ta­ne. „Daug af­ganų jau ban­do nu­si­ teik­ti tam, kad grįš Ta­li­bas, – ra­šo­ ma ata­skai­to­je. – Kai ISAF (NA­TO

va­do­vau­ja­mos Tarp­tau­tinės sau­ gu­mo pa­ra­mos pa­jėgos) ne­be­bus svar­bus veiks­nys, Ta­li­ba­nas ma­no, kad jo per­galė bus neiš­ven­gia­ma.“ Taip pat nu­ro­do­ma, kad Ta­li­ba­ nas sąmo­nin­gai nau­do­ja švel­nesnę tak­tiką kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se, kad pa­ska­tintų spar­tesnį NA­TO ka­rių iš­ve­dimą. Nors Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sybė kal­ ba apie tai­kos su­tartį su Ta­li­ba­nu, NA­TO do­ku­men­te pa­brėžia­ma, kad Pa­kis­ta­nas „ak­ty­viai trik­do“ Ta­li­ ba­no ir Ka­bu­lo su­si­tai­kymą „nuo­ la­tinė­mis pa­stan­go­mis“, siek­da­mas des­ta­bi­li­zuo­ti Af­ga­nis­ta­no pre­zi­ den­to Ha­mi­do Kar­zai vy­riau­sybę. BBC, „Guar­dian“, BNS inf.


18

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Akcijų biržoje

Nekilnojamasis turtas

Biržoje investuotojai išlieka apatiški

Nuoma

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Labiausiai paplitusių problemų su nugara ir strėnomis profilaktika ir reabilitacija. „Kalnų oro“ metodas. Individualus trumpalaikis hipoksijos (trūkinėjanti normobarinė hipoksiterapija) gydomasis poveikis. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl Biologiškai Aktyvių Priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85 Lic. Nr. 2682.

Gydytojų specialistų konsultacijos, echoskopijos, priklausomybių (alkoholio, rūkymo) gydymas lazeriu, masažai, stangrinančios procedūros po gimdymo, aparatinės kosmetologinės procedūros, mezoterapija, plaukų bei kapiliarų šalinimas IPL aparatu. Kviečiame įsigyti DOVANŲ KORTELES ir nustebinti mylimus žmones. VASARIO mėnesį ypatingi pasiūlymai Valentino dienos proga: romantiškas kompleksas dviem „Akimirka dviese“ – tik 239 Lt, „Perlų oazė JAI“ – 199 Lt; „Atgaiva sielai JAM“ – 99 Lt; jauninanti veido procedūra „Lymphobiony“ – 105 lt; lipokavitacija+presoterapija – 99 Lt; lipokavitacija+vakuuminis masažas – 129 Lt. Sveikatos ir grožio klinika, Šermukšnių g. 15, Klaipėda, www.sgklinika.lt, tel. 8 615 45 644, el. p. klaipeda@sgklinika.lt.

896468

898591

Unikali technologija Lietuvoje

868955

907886

906667

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529.

3 kambarių 70 kv. m butą Laukininkų g. (5/3 a., renovuotas namo šildymas, bendrija, remontas). Tel. 8 670 10 380.

906292

Skubiai išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr., prie „Avitelos“, su baldais ir buitine technika; 2 kambarių butą Smiltelės g., prie „BIG“. Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977. 905982

Parduoda 2 kambarių 68 kv. m. naujos statybos kokybiškai įrengtą butą centre (atskira rūbinė, 7 kv. m lodžija, sandėliukas, požeminė vieta automobiliui 356 000 Lt). Galima derėtis. Savininkas. Tinka bankas. Tel. 8655 26 935. Butus: 1 kambario 2 a. Kauno g. (53 000 Lt), 2 kambarių 5/3 a. Taikos pr., nebrangiai 3 kambarių 5/2 a. Naujakiemio g., kambarį bendrabutyje. Tel. 420 792, 8 652 22 532. 904876

Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos vėžio diagnostika naujausiu vokiečių FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Masažai, fizioterapinės procedūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echoskopiją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, neurologo konsultaciją dėl galvos svaigimo, reabilitacines procedūras apmoka ligonių kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

Butus: 1 kambario 9/7 a. Ryšininkų g., 10/2 a. Smiltelės g., 4/2 a. Pušyno g. (balkonas), 5/1 a. Kretingos g., 3 kambarių 3/1 a. Tilžės g., 9/8 a., 5/5 a. Kuncų g., 5/3 a. Birutės g. Tel. 380 359, 8 675 43 634.

884048

Pusę namo už „Eglės“ turgavietės (1 a., 64 kv. m, 4 a žemės, garažas); mūrinį sodo namelį už „Tilžės“ turgaus; 7 a sodo sklypą Kretingos g. Tel. 8 670 07 280.

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt. 884049

Klaipėdos priklausomybės ligų centras teikia visapusišką pagalbą (pageidaujant ir anonimiškai) asmenims, turintiems problemų dėl alkoholio, narkotinių bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Taikos pr. 46, Klaipėda. Tel. (8 46) 415 025, www.kplc.lt. 892573

905093

Butus: naujos statybos 3 kambarių 7/5 a. Birutės g.; 4 kambarių 5/4 a., priešais „Vingio pasažas“; 1 kambario su balkonu ir kambarį bendrabutyje. Tel. 8 670 07 280. 905837

Garažą Debreceno g., bendrijoje „Šviesoforas“. Tel. 8 699 13 748. 908090

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt, tel. 8 652 09 668. 906243

905832

Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. 904220

Vairuotojų kursai

3 kambarių 86 kv. m butą senamiestyje (per 2 aukštus, uždaras kiemas, mažai kaimynų, tvarkinga laiptinė). Tinka keitimas. Savininkas. Tel. 8 645 40 425. 907115

Gerai suremontuotą 2 kambarių butą centre, S.Daukanto g. Pakeistos buto pertvaros, moderniai suplanuotas, aukštos lubos. Parduodamas su naujais baldais ir visa buitine technika. Pigus šildymas. Tel. 8 659 99 299. 904168

Įregistruotą statybos inspekcijoje gyvenamąjį namą SB „Dituva“ (160 kv. m, iš dalies atlikta apdaila, vietinės komunikacijos). Tel. 8 612 08 307, 8 611 42 300. 891126

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 906672

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 906662

Naujai suremontuotą 2 kambarių butą Pušyno g., sklypus namų statybai netoli jūros ir Darbėnų centre. Savininkas. Tel. 8 675 32 374. 908239

Nebrangiai 8 a žemės sklypus Aukštkiemių kaime, 2 km iki Klaipėdos. Savininkas. Tel. 8 616 56 566. 893287

Tuščią 1 kambario butą Žardininkų g., netoli prekybos centro (yra balkonas). Tel. 8 672 72 955.

Perka 1 arba 2 kambarių butą, gali būti be remonto, siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532. 904879

1 kambario butą (5/1 a., plastikiniai langai, tvarkingas). Kaina 69 000 Lt. Tel. 8 686 61 368.

NTA „Laimita“ perka arba padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529.

907658

906307

16,5 ha miško su projektu prie Rietavo; butus: 1 kambario 5/1 a. Sausio 15-osios g., 2 kambarių 3/2 a. J.Zauerveino g. Arba keičia. Tel. 8 685 29 399.

Perkame degalinę arba sklypą degalinei Klaipėdoje. Tel. 8 655 22 108.

905777

2 kambarių butą su didžiuoju holu Laukininkų g. (5/4 a., namas visiškai renovuotas, pigus išlaikymas). Savininkas. Tel. 8 699 82 177. 2 kambarių 37 kv. m butą bendrabutyje Debreceno g. (5/4 a., balkonas, dušas, WC, kriauklė, skaitikliai, suremontuotas). Savininkas. Tel. 8 643 27 660.

Kiti kursai

906642

906471

905821

Mokymas

906563

Išnuomoju kambarį 3 kambarių bute Birutės g. 17 vyriškiui. Tel. 8 601 18 886.

905868

765802

894528

AMBULATORIJA

SKYDLIAUKĖS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI – BLOGOS SAVIJAUTOS PRIEŽASTIS. Ilgalaikis stresas, įtemptas darbas, jodo stygius, paveldėti genai – tokios dažniausios skydliaukės ligų priežastys. Jos nustatomos dviem iš dešimties Lietuvos gyventojų. Skydliaukės hormonus tirtis patariama esant: dažnam nuovargiui, odos ir plaukų sausumui, plaukų slinkimui, sutrikus cholesterolio lygiui, vidurių užkietėjimui, padidėjusiam kraujospūdžiui, mėnesinių ciklo sutrikimui. Iki 2012 m. sausio 31 d. SKYDLIAUKĖS HORMONAMS taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Registruotis tel. 8 607 94 033, (8 46) 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda.

Sodybą Rudgalvių kaime, kaina 42 000 Lt. Tel. 8 698 78 602. 3 kambarių 68 kv. m butą Dragūnų g. 1 (visiškai įrengtas, baldai, buitinė technika, 7 aukštas, įstiklinta lodžija, 315 000 Lt). Tel. 8 615 17 947.

906694

Sveikata, grožis

NAUJIENA! Šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. GROŽIUI: mezoterapija savo krauju – PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros. SVEIKATAI: vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas.S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767, mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

904172

Gražų nedidelės kvadratūros 1 kambario butą Taikos pr. ir 1,5 kambario 43 kv. m butą Smiltelės g. Tel. 8 679 82 151, 8 609 61 072.

Vilnius, vasario 1 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje trečiadienį toliau vyravo vangios nuotaikos – lyderio pozicijas dalijosi Vilniaus „Grigiškių“ ir „Teo LT“ akcijos, tačiau ir jų perleista mažiau kaip po 50 tūkst. eurų. Iš kitų įmonių kiek didesne apyvarta išsiskyrė Ūkio banko vertybiniai popieriai. Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė padidėjo 0,89 proc. iki 313,75 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 0,54 proc. iki 446,18 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 0,54 proc. iki 133,12 punkto. Oficialiojo sąrašo Vilniaus „Grigiškių“ akcijų, kurios pabrango 1,84 proc. iki 0,608 euro, parduota už 32,5 tūkst. eurų, 0,96 proc. iki 0,632 euro pabrangusių „Teo LT“ akcijų – už 32,3 tūkst. eurų, 1,64 proc. iki 0,186 euro pabrangusių Ūkio banko akcijų – už 27,1 tūkst. eurų. 0,22 proc. iki 0,461 euro pabrangusių „Linas Agro Group“ akcijų apyvarta buvo 15,2 tūkst. eurų, 1,19 proc. iki 0,255 euro pabrangusių Šiaulių banko akcijų – 10,7 tūkst. eurų, 0,16 proc. iki 0,633 euro atpigusių „Lietuvos dujų“ akcijų – 7 tūkst. eurų. 2,37 proc. iki 1,510 euro pabrangusių „Aprangos“ akcijų perleista už 5,5 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo bendrovių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 5 tūkst. eurų. Papildomojo sąrašo Alytaus „Snaigės“ akcijų, kurios atpigo 0,40 proc. iki 0,498 euro, parduota už 13,9 tūkst. eurų, 1,32 proc. iki 0,154 euro pabrangusių „Agrowill Group“ akcijų – už 7,1 tūkst. eurų. Kitų šio sąrašo įmonių akcijų perleista mažiau kaip po 5 tūkst. eurų. Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 181,8 tūkst. eurų, iš jų 148,7 tūkst. eurų teko Oficialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

3 kambarių 65,5 kv. m butą Kretingos g. Butas tvarkingas, didelis, įstiklintas balkonas, renovuotas, pigus šildymas. Pasiteirauti tel. 8 659 99 299.

907254

2 kambarių butą su holu Varpų g. (pirmasis aukštas jungtas su rūsiu, ten įrengta pirtis, dušas, WC). Kaina 180000 Lt. Tel. 8 655 07 269. 905795

Alksnynės vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Patyrę mokytojai ir instruktoriai. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt.

2, 3 kambarių naujos statybos butus perduotame eksploatuoti name Lelijų g. Tel. 8 699 86 075.

904420

904326

900350

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 907453

Savininkas perka 2 kambarių butą tarp Laukininkų, Mogiliovo ir Smiltelės g. r. Be tarpininkų. Mokės grynais apie 90 000-105 000 Lt. Tel. 8 652 86 778. 904752

UAB „Naminta“ perka, parduoda 1, 2, 3, 4 kambarių butus, namus, žemės sklypus, sodus. www.naminta.lt. Tel. 361 773, 8 618 62 577, Statybininkų pr. 7A. 906987

Paslaugos Akcija! Pigiai perkraustome, pervežame baldus, įvairius krovinius. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774, e. paštas aidas911@gmail.com. 903146

Nukelta į 19 p.


19

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Paskolos atkelta iš 18 p. PASKOLA PER 1 VALANDĄ. Tel. 8 689 89 898, Liepų g. 3, Klaipėda. www.infobutas.lt. 905146

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 902545

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt. 900832

Perka

Naujai atsidarančiam grožio salonui Gandrališkėse reikalingos plataus profilio kirpėjos ir manikiūrininkės (gali būti kolektyvas). Geros sąlygos darbo vietų nuomai. Tel. 8 618 26 508, birute.anvita@takas.lt.

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI.

899466

895880

Reikalingas mechanikas-automobilių šaltkalvis dirbti prie sunkvežimių. Klaipėda. Tel. 8 618 20 008. 907175

Olandijos parduotuvė, prekiaujanti rankų darbo lietuviškais suvenyrais, ieško gamintojų, kurie gali teikti medienos, molio, gintaro, lino, tekstilės gaminius. Tel. +31618328041, e. paštas ambervooru@gmail.com.

905916

Teikiame paskolas nuo 5000 iki 220 000 Lt su nekilnojamojo turto įkeitimu. Naujojo Sodo g. 1A (4 aukštas). Tel. 8 688 26 792, e. paštas info@kreditogarantas.lt, www.kreditogarantas.lt. 902146

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

907229

Skubios paskolos palankiausiomis sąlygomis su užstatu. Dengiame skolas, perskoliname. Reikalingi kreditoriai. „Tureta“, Tilžės g. 38. Tel. 217 219, 8 685 50 195. 905770

Parduoda

904967

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455.

Reikalingas vairuotojas, turintis darbo patirties su manipuliatoriumi. Tel. Tel. 8 698 80 007.

900259

Kruopštus, sąžiningas, pareigingas 46 m. vyriškis, turintis elektro-automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimą, ieško darbo. Tel. 8 679 97 104. 906636

Siūlo darbą Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjos-konsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą patalpų kadastrinių matavimų specialistui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937.

Gaminame ir statome rąstinius bei karkasinius namus, sodo namelius, pirtis ir kt. www.ekomedis.lt. Tel. 8 611 89 918.

Spec. autotransportą metalui vežti. han76jan@gmail.com, tel. +972547738698.

907308

902470

904406

VšĮ Klounų teatro studija ieško vadybininko (darbo grafikas laisvas, darbo patirtis nebūtina). Reikalavimai: gebėjimas ir noras dirbti. Tel. 8 618 37 828.

Terjerų veislės šuniukus. Tel. 8 647 91 235, 8 688 30 479. 911639

Kita Parduoda Sausas juodalksnio, beržo, ąžuolo, skroblo malkas, lentų galus, dailylentes, statybinę medieną. Tel. 8 698 26 990, 8 684 97 350. 897310

Ieškome virėjos, konditerės, bandelių kepėjos. Tel. 8 686 53 234.

Sausas: malkas, ąžuolo atraižas, pjuvenų ir šiaudų briketus, smulkintą medieną (čipsus), krosneles, c/š katilus. www.silumosekspertai.lt, tel. 8 604 16 291.

907138

906683

902570

Įmonei reikalingas vilkiko vairuotojasekspeditorius dirbti Europoje. Pasiteirauti tel. 8 657 94 363 (nuo 8 iki 17 val. darbo dienomis). 908327

Klaipėdos transporto įmonė ieško CE kategorijos vairuotojo. Darbas Danijoje (kadencija - 4 savaitės Danijoje, 1 savaitė namie). Tel. 8 699 45 408. 908137

Legalus darbas užsienyje įvairiose darbo srityse. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698; www.litaupa.lt. 902171

Paslaugos

907016

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinio darbo patirties pastolių montuotojai, betonuotojai, staliai-statybininkai. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimai, patirtis, anglų k. pagrindai. Skambinti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. tel. 8 620 77 510.

Skaldytas beržines malkas. Atveža. Tel. 8 615 17 673. 908389

Skaldytas beržines malkas, atraižas. Atvežame po 6-6,5 kub. m. Galime atvežti ir didesnį bei mažesnį kiekį. Tel. 8 642 22 229. 904677

Paslaugos Apskaitos įmonė profesionaliai, kvalifikuotai ir nebrangiai teikia apskaitos ir mokesčių paslaugas įvairių rūšių įmonėms. Tel. 8 692 00 447. 901485

908395

Parduoda

905480

907330

Antstolis Gintaras Kairys skelbia pirmąsias varžytines Nijolei Mickevičienei nuosavybės teise priklausančiam butui, unikalus numeris 2199400530180068, bendras plotas 77,64 kv. m, adresu Varpų g. 2768, Klaipėda. Pradinė pardavimo kaina 128000,00 Lt. Varžytinių dalyvio piniginės įmokos dydis 10 % – 12800,00 Lt turi būti pervestas į depozitinę sąskaitą LT56 7180 5000 0060 9285, esančią AB Šiaulių banke. Varžytinių laikas 2012 m. kovo 7 d. 11 val. Pardavimas vyks S.Šimkaus g. 21, LT-92124 Klaipėda. Informacija tel. (8 46) 256 929 arba 8 612 52 915. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių dienos gali pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus.

Buitis ir technika

903862

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937.

Varžytinės

Automobiliai

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108.

Dovanoja

Ieško darbo

Statybos paslaugos

UAB „IREMAS“ filialas „Kelmerta“ reikalinga buhalterė. Reikalavimai: darbas „Edrana“ apskaitos programa, darbo užmokesčio skaičiavimas, darbas su vykdomaisiais dokumentais, kompiuterinės žinios. CV siųsti virfin.kelmrta@klasco.lt. Tel. 399 563.

907217

Darbas

Gipskartonio montavimas ir kiti apdailos darbai. Tel. 8 698 49 719, e. paštas info@apdailosfabrikas.lt. Kokybiškai atliekame apdailos darbus: klijuojame plyteles, glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą. Tel. 8 606 34 884.

905226

907345

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

906217

906793

Statyba ir statybinės medžiagos

906621

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637.

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234.

Automobilį „Mitsubishi Colt 1.3“ (1996 m., raudonos spalvos, benzininis, TA iki 2013 08 24, draudimas iki 2012 m. spalio mėn.). Tel. 8 616 17 220.

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735. 902350

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 905968

Patyręs meistras atlieka visus apdailos darbus: gipskartonis, parketas, lubų kabinimas, plytelės, glaistymo, dažymo darbai. Tel. 8 690 24 071, 224 405. 907847

908101

įvairūs


20

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. ir www.tiketa.lt. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras. lt ir www.bilietupasaulis.lt. Vasario 4 d. 12 val. – S.Maršak. „Katės namai“. 2 dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Vasario 10 d. 18 val. – G.Grajauskas. „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. 2 dalių tragikomedija. Rež. J.Vaitkus. Vasario 15 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas. Vasario 17 d. 18 val. – M.Gavran. „Viskas apie moteris“. 1 dalies spektaklis. Rež. D.Tamulevičiūtė. Vasario 22 d. 18 val. – I.Turgenev. „Įnamis“. 2 dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Jubiliejinis XXV sezonas Vasario 3 d. 18.30 val. – Z.Liepinš. „Paryžiaus katedra“. 3 v. opera-melodrama. Vasario 4 d. skelbta operetė „Šikšnosparnis“ atšaukiama. Bilietai keičiami arba grąžinami teatro kasoje. Vasario 8 d. 18.30 val. – H.Purcell. „Didonė ir Einėjas“. 2 d., 3 v. opera. Vasario 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Vasario 11 d. 18.30 val. – „Kruvinos vestuvės“ pagal A.Piazzolla muziką. 2 d. šokio spektaklis pagal fonogramą. Vasario 14 d. 18.30 val. – Valentino dienai. Operetė „Mano meilė“. Teatralizuotas koncertas. Vasario 17, 18 d. 18.30 val. – R.Paulas. „Sesuo Kerė“. 2 d. miuziklas pagal fonogramą. Vasario 19 d. 15 val. – B.Pavlovskis „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 2 v. baletas vaikams. Vasario 23 d. 18.30 val. – „Meilės uostas“. 1 d. džiazo šokio spektaklis. Vasario 24 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. Vasario 25 d. 18.30 val. – J.Stein, J.Bock, Sh.Harnick. „Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Vasario 26 d. 17 val. Kolonų salėje – koncertas „Iš mano svajonių“. Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 2 d. 18 val. – „Jūra miške“. L.Mockūnas (saksofonas), P.Geniušas (fortepijonas). Vasario 10 d. 18 val. – „Mozartas: visi

koncertai fortepijonui ir orkestrui VI“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Dirigentas ir solistas A.Paley (fortepijonas, JAV). Vasario 15 d. 18 val. – „Dainos takai baltieji“. Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai. A.Janutas (tenoras), G.Zalatorienė (fortepijonas), G.Urbonaitė (aktorė). Vasario 22 d. 18 val. I a. fojė – „Solo meditacija“. M.Švėgžda von Bekker (smuikas). Vasario 24 d. 18 val. – „Žaismingos muzikos orkestras IX“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas M.Bačkus. Dirigentas M.Piečaitis. Svečias M.Siefke (kūno perkusija, Vokietija). Dalyvaus Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleiviai, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros studentai. Vasario 29 d. 18 val. – „Poeto meilė“. M.Vitulskis (tenoras), J.Šervenikas (fortepijonas). Kiti renginiai Vasario 9 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera-komedija „Žirklės“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 11 d. 18 val. – gyvo garso muzikinė komedija „Meilė ir taika“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 12 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai. J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. Rež. V.Masalskis. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Vasario 13 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Mano žmonos vyras“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 14 d. 18 val. – Mantas su grupe. Akustinis koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 16 d. 18 val. – „Domino“ teatro komedija „Radijo ereliai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 17 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose V respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Ledinė zylutė“ Vasario 4 d. 18 val. teatro salėje – KU MF Režisūros katedros IV k. studentų 2 dalių tragikomedija jaunimui. Brian Friel „Filadelfija, aš atvykstu!“. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 5 d. 12 val. didžiojoje salėje – teatro laboratorija „Atviras ratas“. Spektaklis žmonėms nuo 6 metų „DiViDukas“. Rež. I.Stundžytė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 5 d. 17 val. didžiojoje salėje – teatro laboratorija „Atviras ratas“. Aktorių ansamblio „SOLO“ koncertinė programa jaunimui. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 11 d. 17 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. 2 dalių spektaklis jaunimui pagal. K.Sajos apysaką. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 12 d. 12 val. didžiojoje salėje – Vilniaus kamerinis teatras. Spektaklis vaikams „Plėšikas Hocenplocas“ pagal O.Preussler

apysaką. Rež. E.Jaras. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 18 d. 18 val. didžiojoje salėje – kompanija „Laimingi žmonės“. Vienos dalies absurdo komedija suaugusiesiems „Atėjau, pamačiau, negalėjau“ (arba „Visiškas Rudnosiukas“). Rež. V.Landsbergis. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 19 d. 14 val. didžiojoje salėje – Panevėžio teatras „Menas“. Pasaka vaikams „Alibaba ir 40 plėšikų“. Rež. V.Jevsejevas. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 25 d. 12 val. teatro salėje – Šilutės kamerinis dramos teatras. Rytietiška pasaka visai šeimai „Sava saviausia“. Rež. I.Stančikienė. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 26 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams pagal Č. Navakausko pasaką „Kur tas pasaulio kraštas?“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Kiti renginiai Vasario 2 d. 18 val. didžiojoje salėje – vakaras-susitikimas su A.Čekuoliu „Kas laidon nesudėta...“ Bilieto kaina 23–53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 2 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. A.Škėma. Premjera „Kalėdinis vaizdelis“. Rež. D.Malajavas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 12 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. E.Jonesku komedija „Nuplikusi dainininkė“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 13 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. D. Fo ir F. Rame „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Komedija su šv. Valentino siurprizais! Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 16 d. 16 val. „Švyturio“ arenoje – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas minėjimas ir šventinis koncertas. Dalyvaus valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, solistai K.Zmailaitė, E.Seilius, Č.Gabalis. Nemokamus kvietimus galima įsigyti „Švyturio“ arenos, Klaipėdos koncertų salės, Bilietai.lt (PC „Akropolis“) ir Žvejų rūmų kasose. Vasario 23 d. 19 val. teatro salėje - Klaipėdos Pilies teatras. „Amokas“ pagal S.Cveigo romaną. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 24 d. 20 val. didžiojoje salėje – šou „The Beatles Revival“. Bilieto kaina 43–103 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 27 d. 19 val. didžiojoje salėje – „Domino“ teatras. R.Cooney komedija „Meilė pagal grafiką“. Rež. A.Večerskis. Bilieto kaina 30–50 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 29 d. 18 val. didžiojoje salėje – vakaras su aktoriais. Dalyvauja Virginija Kochanskytė, Rolandas Kazlas, Rita Preikšaitė, Artūras Kelpša (gitara) ir instrumentinė grupė. Bilieto kaina 33–53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Klaipėdos etnokultūros centras Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) – projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Vasario 3 d. 16 val. Etnokultūros centro salėje (Daržų g. 10) – prof. B.Kerbelytės knygos „Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės“ pristatymas. Renginį ves prof. dr. R.Balsys. Vasario 7, 8, 9, 13, 14 d. – užsakomieji edukaciniai renginiai „Einam užgavėniauti!“. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė).

Nukelta į 22 p.


21

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Šv.Valentino dieną šilumos ištroškusiųjų laukia nepamirštamas vakaras. Šią meilės šventę kviečiame sutikti jaukiame bei pilname romantikos restorane „Vienaragio malūnas“. Skambant jausmingai saksofono muzikai, galėsite mėgautis ypatingais restorano patiekalais.

šokiai

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata JOGOS CENTRAS

Šokių studija „SVAJONĖ“

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame į kelionę po Braziliją, Argentiną,

ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą, Kolumbiją

Kelionė vyks 2012 03 02 – 28

ir JAV!

Kelionės kaina nuo 12498 Lt asm.

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuostabiais

Liepų g. 48b, Klaipėda, informacija tel. 8 698 15 711, info@sokiustudija.lt, www.sokiustudija.lt. Linijos šokių pamokos damoms ir merginoms Poriniai pramoginiai šokiai suaugusiems Funky Jazz šokių pamokos merginoms Argentinos tango pamokos Sportiniai šokiai vaikams Individualios pamokos Vestuviniai šokiai NAUJIENA KLAIPĖDOJE!!! Šokių pamokos mamytėms su kūdikiais nešioklėse Pramoginių šokių vakarai.

gėlės

www.jogos-centras.lt Šaulių g. 19, Klaipeda, tel. 8 614 06 033 JOGOS CENTRAS Jogos centre galite susipažinti su jogos meistro Šivanandos susisteminta (integralia) joga. Mieli klaipėdiečiai, kviečiame jus į nemokamus klasikinės jogos užsiėmimus nuo sausio 23 d. iki vasario 12 d. Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 19.15 val. o antradieniais ir ketvirtadieniais 6.20 val.

Teniso arena

sambos ritmais, atsigauti nuo mūsų žiemos

Programą rasite www.krantas.lt

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms.

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/ rudens pažintines keliones autobusu ir

Tik gėlės

lėktuvu.

Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymo centras „Gimnazita“

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

kursai

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


22

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

pramogos atkelta iš 20 p.

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Vasario 4 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Autoportretas“. Vasario 11 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Spalvų pasaulis – piešimas parodoje“. Vasario 18 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Fraktalinis piešimas“. Vasario 25 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Piešimas ant akmenukų“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Vasario 2–5 d. Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2012“. Bilieto kaina 8 Lt. Vasario 2 d. 18 val. P.Etaix „Išsiskyrimas 11“, „Svarbiausia – sveikata 1‘05“; 19.30 P.Etaix „Didžioji meilė 1‘26“. Vasario 3 d. 18 val. P.Etaix „Gražių sukaktuvių 12“, „Gerbėjas 1‘25“; 20 val. J.Tati „Eismas 1‘33“. Vasario 4 d. 16 val. „Karščio banga 1‘32“; 18 val. J.Tati „Pramogų metas 1‘54“. Vasario 5 d. 16 val. J.Tati „Pono Julo atostogos 1‘28“; 18 val. P.Etaix „Jojo 1‘32“. Vasario 8 d. 18 val. edukacinės programos „Rupert“ pristatymas. Vasario 15 d. 18 val. dok. filmas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“. Rež. G.Žickytė). Bilieto kaina 6 Lt. Vasario 17–24 d. „Vokiečių kino dienos 2012“. Bilieto kaina 4 Lt. Vasario 29–kovo 1 d. 19 val., kovo 2 d. 18 val. – trumpo metražo filmų programa „Trys viename“. Bilieto kaina 4 Lt. Kovo 15–16 d. tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“. Bilieto kaina 6 Lt. KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki vasario 10 d. vieno objekto instaliacija „Vitrina“. Projekte dalyvaus A.Stasionytė, L.Kulbytė, J.Skučaitė. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com. Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki vasario 15 d. V.Karaciejaus fotografijų

paroda „Klaipėdos metamorfozės“, skirta Klaipėdos miesto 760 m. jubiliejui. „Marginių salonas“ (Sukilėlių g. 4) Iki vasario 18 d. jubiliejinė S.Vilkienės (2011 m. konkurso „Metų mokytoja“), jos dukters Eglės ir anūkų karpinių paroda. LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Vasario 5 d. 14 val. sekmadienio popietė šeimoms „Kaligrafiniai žaidimai“. Iki kovo 1 d. tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“, skirta Klaipėdos m. 760 metų sukakčiai. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“. Antradieniais 16.30 val. dailės studija suaugusiesiems. „Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki kovo 20 d. I a. hole J.Vosyliaus tapybos paroda, III a. hole A.Miežio tapybos paroda.

bibliotekos

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji Klaipėdos miesto biblioteka savivaldybės viešoji biblioteka Girulių biblioteka-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki vasario 18 d. Gabrielės Jurevičiūtės personalinės paroda „Požiūris“. Debreceno filialo „Pempininkų“ vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki vasario 4 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio klubo „Draugystė“ dailės studijos darbų paroda „Žiemos vitražai“.

Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės ievos simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Galerija 1P – iki vasario 29 d. S.Žaltausko vieno paveikslo paroda „M. K. Č“. III a. holas – iki vasario 3 d. grupės „Idėja Fix“ tapybos darbų paroda „Už paraštės“. Vaikų literatūros skyrius – iki vasario 15 d. Irinos Novičenko fotografijų paroda „Kelionių įspūdis“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki vasario 10 d. Jono Tarasevičiaus tapybos paroda „Žiemos vakarais“.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Tei­sė ži­no­ti (k). 11.00 „Fo­ru­mas“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Me­no­ra. 12.15 Die­nos te­ma (k). 12.30 Ypa­tin­gas at­ve­jis (k). 13.05 Kraš­to spal­vos (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Na­cio­na­li­nė paieš­kų tar­ny­ba 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15, 22.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė. 22.45 Spor­to pa­no­ra­ma. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 „Pro­to štur­mas“ (3, 4).

6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Pri­čiu­pom! (N-7). 7.50 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.45 Žvaigž­džių due­tai 6. Le­mia­ma ko­va (k). 12.10 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7) (k). 12.40 Neiš­gal­vo­ti gy­ve­ni­mai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Veiks­mo f. „Pot­vy­nis. Šėls­tan­ti upė“ (JAV, 1997 m.). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Va­lan­da su Rū­ta. 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Men­ta­lis­tas“ (N-7). 23.35 „Už­mirš­tie­ji“ (9) (N-7). 0.35 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.30 Svei­ka­tos ABC (k).

7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30, 15.10 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“. 8.30 Ko­me­di­ja „Biu­ras“ (1) (JAV, 2008 m.). 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Kas no­ri nu­žudyti Mią?“ (3, 4). 11.00 Akis­ta­ta. 11.50 Prieš sro­vę. 12.40 Nuo­dė­mių de­šim­tu­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 20.30 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Gy­ve­ni­mas“. 23.00 „Kau­lai“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (9).

7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Gy­ve­ni­mo spal­vos“. TV žur­na­las (k). 8.25 „Lie­tu­vė­lė“ (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 „Men­tai“ (N-7) (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Ekst­ra­sen­sų mū­šis“. Sen­sa­ci­jų šou (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Ty­los ri­ba“. So­cia­li­nė dra­ma (N-7) (k). 18.00 Ži­nios.

18.19 Spor­tas. 18.23 Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 18.55 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 19.50 Na­cio­na­li­nė lo­te­ri­ja „10 mi­li­jo­nų“. 20.00 Ži­nios. 20.15 Vers­las. 20.19 Spor­tas. 20.23 Orai. 20.25 Ko­me­di­ja „Kie­ta­kak­tis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 22.15 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 23.15 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 23.50 „Svei­ka­tos ko­das“. Te­le­vit­ri­na (k). 0.50 Sta­ty­bų TV (k). 1.20–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 8.45 Mies­to ko­das (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 LNOBT spek­tak­lis. P.Čai­kovs­kio ba­le­tas „Gul­bių eže­ras“ (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.30 Gru­zi­jos ki­no kla­si­ka. Ko­me­di­ja „Ir trau­ki­nys va­žia­vo“ (Gru­zi­ja, 2005 m.) (N-7) (k). 15.45 Dok. f. „Miš­kas pa­gal Vy­tą Plyt­ni­ką“ (2011 m.) (k). 16.00 Vei­dai. Lie­tu­vių do­ku­men­ti­ka. „Ba­ras“. Dok. f. apie Ar­tū­rą Ba­ry­są-Ba­rą (2009 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Kraš­to spal­vos. 18.25 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. 19.15 „Nes­ku­bėk gy­ven­ti“. 20.05 Gin­ta­ri­nės ba­tu­tos meist­rai. Juo­zas Do­mar­kas. 21.40 Ša­rū­no Bar­to kū­ry­bos ret­ros­pek­ty­va. Dra­ma „Trys die­nos“ (1991 m.) (N-7). 23.00 Pa­sau­lio do­ku­men­ti­ka. „Įs­pū­din­giau­sios Azi­jos šven­to­vės“ (6). „Gy­vo­jo Bo že­mė. Šri Lan­ka“ (Ja­po­ni­ja, 1991–1992 m.). 23.30 Mu­zi­kos pa­sau­lio žvaigž­dės. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Va­ka­ro au­to­gra­fas.

10.00 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15 „Iš­li­ki­mas“. 11.15 „Kob­ra 11“ (6). 12.15 „Ge­ri vy­ru­kai“ (4). 13.10 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Re­zi­den­tai“. 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 17.00 „Kob­ra 11“ (7). 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“ (5). 19.00 „CSI Niu­jor­kas“. 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Eli­za­bet­tau­nas“ (JAV, 2005 m.). 23.50 Eu­ro­ly­gos rung­ty­nės. Še­šio­lik­tu­kas. Bar­se­lo­nos „Re­gal Bar­ce­lo­na“–Kau­no „Žal­gi­ris“. Vaiz­do įra­šas. 1.25 „Fu­tu­ra­ma“. 2.00 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“ (9).

8.05 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (2). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 „Vo­lan­de­ris“ (6) (N-7). 22.50 „Vy­riš­ki rei­ka­lai“. 23.50 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T.

9.52, 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10 Gon­go Gan­gas. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „Mer­do­ko pas­lap­tys“ (N-7). 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 15.45, 16.10, 1.00 „Ge­ne­ro­las“. „Mis­ti­fi­ka­ci­ja“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Šei­mų dvi­ko­va – „Ak­ro­po­lio“ tur­ny­ras. 19.55 Dok. f. „Kas nu­žu­dė Ras­pu­ti­ną?“ 21.52, 0.57 Orai. 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 23.05 „MAD MEN. Rek­la­mos vil­kai“ (N-7).

8.45 9.00 9.15 9.45 10.15 11.15 12.15

Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. Kul­tū­ra +. Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 13.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 13.45 Dra­ma „Sankt Pe­ter­bur­go de­mo­nai“ (Ita­li­ja, 2008 m.) (N-7). 15.45 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 16.45 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7). 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Ką mes val­go­me?“ 18.45 Re­zo­nan­sas. Tie­sio­gi­nė dis­ku­si­jų lai­da. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 21.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 22.30 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Li­ni­ja“ (Mek­si­ka, JAV, 2009 m.) (N-14). 0.10 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 1.10 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 9.00 Muz. ko­miš­ka dra­ma „Kon­cer­tas“. 11.00 Dra­ma „Ka­lė­dų na­me­lis“. 13.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Žmo­gus, ku­ris my­li“ (Ita­li­ja, 2008 m.). 15.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Še­šė­lių mo­te­rys“ (Pran­cū­zi­ja, 2008 m.). 17.00 Kri­mi­na­li­nis veiks­mo tri­le­ris „Pa­gro­bi­mas“. 19.00 Anim. nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Pla­ne­ta 51“. 21.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Dvi die­nos Pa­ry­žiu­je“. 23.00 Muz. dra­ma „Gat­vės šo­kiai“. 1.00 Kri­mi­na­li­nė dra­ma „Per­si­kė­li­mas“.

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.45 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50, 4.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55, 0.40 „Gy­ny­bos teisė“. 17.55 Su­si­tuo­ki­me. 19.00 Te­gul kal­ba. 20.00, 23.40, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Žu­ko­vas“. 22.15 „Šal­to­ji po­li­ti­ka“. 23.20 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.50 „Kon­teks­tas“. 1.35 Žvaigž­dė­lai­vis. 1.50 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.45 Vaid. f. „Praė­ju­sių me­tų kad­ri­lis“. 3.55 „Žu­ko­vas“.

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Va­len­cia“–„Real So­cie­dad“. 12.00 Fut­bo­lo die­vai. F.Bec­ken­baue­ris. 12.30 Fut­bo­lo die­vai. G.Mül­le­ris. 13.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis R.Ta­mu­lio bok­so tur­ny­ras. 14.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras. 14.30 Au­to­mo­to. 15.00 Ad­re­na­li­nas. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Ma­la­ga“–Mad­ri­do „At­le­ti­co“. 17.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. „Šiau­liai“–Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45 Ke­lias į Lon­doną. 21.00 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.


23

ketvirtadienis, vasario 2, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Luceo“ leidykla –

Avinas (03 21–04 20). Labai energingas laikotarpis, tinkantis įgyvendinti planams arba rūpintis turimu verslu. Šiuo metu būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Apmąstysite praeities įvykius, prisiminsite žmones, apie kuriuos seniai galvojote. Vėžys (06 22–07 22). Aplinkinių elgesys prieštaraus jūsų vertybinėms nuostatoms, atrodys, kad niekas negirdi, ko jūs iš tiesų norite. Drąsiai išsakykite savo norus ir nuomonę. Liūtas (07 23–08 23). Karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks šeimą ir dvasinę būseną, dėl to atsiras poreikis kontroliuoti save. Kils problemų bendraujant su pavaldiniais ar jaunais žmonėmis. Mergelė (08 24–09 23). Iš pirmo žvilgsnio atrodęs teisingas pasirinkimas prieštaraus jūsų vertybėms. Užuot ėjęs lengvesniu keliu, pasuksite sudėtingesniu. Jei prireiktų pagalbos, pasikliaukite draugais. Svarstyklės (09 24–10 23). Bus sunku atsidėkoti kitiems žmonėms. Netinkamas laikas įsigyti naujų daiktų, rinktis spalvas, nes galite likti nesuprastas. Kita vertus, ar jums tikrai svarbi kitų nuomonė? Skorpionas (10 24–11 22). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Tiesiog palaukite palankesnio laiko. Šaulys (11 23–12 21). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis, gali išsirutulioti naujų idėjų. Ožiaragis (12 22–01 20). Gali kilti gerų idėjų ir originalių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tinkama diena skaityti mokslinę literatūrą, domėtis istorija, geografija. Vandenis (01 21–02 19). Stiprės jūsų meninis skonis. Galbūt pats laikas rinktis baldus, drabužius, spalvas ir t. t. Pasikeis požiūris į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu. Žuvys (02 20–03 20). Esate linkęs viską supaprastinti. Ieškosite ko nors neįprasto, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Be to, trokštate pažinti nerealią meilę, leistis į nuotykius.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Brajano Treisio knygas „Tikslai“ ir „Įpročiai, verti milijono“.

„Tikslai“. Yra žmonių, kurie savo tikslus pasiekia, atrodo, stebėtinai lengvai, be jokių regimų pastangų, kiti gi trypčioja vietoje, jiems viskas krinta iš rankų. Kuriai grupei norite priklausyti jūs? Ar pirmajai? Jei taip, ši knyga skirta kaip tik jums.

„Įpročiai, verti milijono“. Brajanas Treisis, žinomas amerikiečių publicistas, asmenybės ugdymo specialistas ir verslo strategas, teigia, jog svarbiausias sėkmės principas yra šis: jeigu elgsimės taip, kaip elgiasi milijonieriai ir visi klestintys žmonės, anksčiau ar vėliau pasieksime tokių pat laimėjimų. Išsiugdę atitinkamus įpročius, mes keičiame savo vidines nuostatas, todėl keičiasi išoriniai mūsų gyvenimo aspektai. Mes pradedame visiškai valdyti savo ateitį...

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, vasario 7 d.


Orai

Antroje savaitės pusėje Lietuvoje šal­ tis spaus dar labiau. Šalyje turėtų iš­ silaikyti ramūs ir sausi orai, tik penk­ tadienį Klaipėdoje ir Panevėžyje ga­ li truputį pasnigti. Šiandien sinopti­ kai prognozuoja iki 22 laipsnių šal­ čio, tik pajūryje bus apie 14 laipsnių šalčio. Penktadienio naktį bus 21–29, dieną 15–21 laipsnis šalčio.

Šiandien, vasario 2 d.

–20

–15

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

–19

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–19

Panevėžys

–21

Utena

–20

8.28 17.11 8.43

33-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 333 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Tauragė

–19

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +13 Berlynas –7 Brazilija +25 Briuselis –6 Dublinas +3 Kairas +16 Keiptaunas +27 Kopenhaga –4

kokteilis Pa­no­ro at­si­pra­šy­mo Klai­pė­dos „Jū­ros“ cho­ro, ku­ris iš­kri­to jau po pir­mo­jo „Cho­r ų ka­r ų“ kon­k ur­ so tu­ro, na­r iu pri­si­sta­tęs Min­dau­gas su­k ur­pė laiš­ką, ku­r io tu­r i­n į „Kok­tei­ lis“ at­si­sa­ko ko­men­t uo­t i: „Svei­k i, jei­ gų Jūs gal­vo­ja­te, kad Čes­lo­vo Ka­var­ zos pa­si­sa­ky­mai kok­tei­ly­je apie Klai­ pė­dos Jū­ros Cho­rą da­ro gar­bę Jū­sų dien­raš­čiui, tai la­bai ta­da abe­jo­ju Jū­ sų, kaip po­pie­r i­nio mies­to at­sto­v ų lo­ ja­lu­mu sa­vo mies­tui. Ten nei juo­kin­ga, nei ap­skri­tai tu­ri kaž­ko­kią pri­de­da­mą­ ją ver­tę. O toks juo­d i­n i­mas žmo­n ių, ku­r ie rim­tai dir­bo sa­vo dar­bą, o žur­ na­l is­tė­l is, ku­r is ap­skri­tai ar tu­r i ko­k į nors nu­t uo­k i­mą apie cho­r i­n į dar­bą, nė­ra mū­sų nei at­sto­vas, nei drau­gas, tai bū­tų ma­lo­nu, kad vi­sas ši­tas š baig­ tų­si ir bū­tų vie­šai at­si­pra­šy­ta.“

Londonas +3 Madridas +6 Maskva –15 Minskas –19 Niujorkas +6 Oslas –5 Paryžius –2 Pekinas +2

Praha –9 Ryga –18 Roma +7 Sidnėjus +25 Talinas –18 Tel Avivas +15 Tokijas +5 Varšuva –14

Vėjas

2–5 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-18

-15

-17

-19

4

-20

-16

-18

-20

4

rytoj

šeštadienį

-16

Marijampolė

Vilnius

–20

Alytus

-18

-19

6

1556 m. že­mės dre­bė­ji­ mo au­ko­mis Ki­ni­jo­je ta­ po 830 000 gy­ven­to­jų. 1901 m. įvy­ko Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lie­nės Vik­ to­ri­jos lai­do­tu­vės. 1905 m. gi­mė kos­me­t i­ kos pra­di­nin­kas pran­cū­ zas Jean-Pier­re Guer­lain. 1907 m. mi­rė ru­sų che­mi­ kas, pa­skel­bęs sa­vo pe­rio­ di­nę che­mi­nių ele­men­tų (bu­vo ži­no­mi 63 ele­men­ tai) len­te­lę, sis­te­mą, Dmit­ ri Men­de­le­jev. Vė­l iau ši len­te­lė bu­vo pa­va­d in­ta jo var­du. Gi­mė 1834 m.

Sar­tų lenk­ty­nės – šį sa­vait­ga­lį

Min­dau­go laiš­ko klai­dos ir sti­lius („jei­ gų“, „po­pie­r i­nio mies­to“) ne­tai­sy­ti.

O gal cho­ro na­r iais pri­si­sta­tan­tys as­ me­nys at­s i­pra­š ys, kad sek­ma­d ie­n į tūks­tan­čiams klai­pė­d ie­čių su­ga­d i­no nuo­tai­ką?

rio 4-ąją, o sa­vai­te vė­liau – va­sa­rio 11 die­ną. Anot jo, žir­gų šei­mi­nin­kai bai­mi­na­si, kad sa­vait­ga­lį pro­gno­ zuo­ja­mas smar­kus šal­tis ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas gy­vū­nų svei­ka­tai. Tuo me­tu Res­pub­li­ki­nės lenk­ty­ ni­nių žir­gų ly­gos di­rek­to­rius Sta­sys Ke­rys ant­ra­die­nį sa­kė, kad ly­ga no­ rė­tų lenk­ty­nes reng­ti ar­ti­miau­sią sa­vait­ga­lį, mat jos anks­čiau vy­ko ir esant že­mes­nei tem­pe­ra­tū­rai, nei pro­gno­zuo­ja­ma šį sa­vait­ga­lį. Kaip anks­čiau pra­ne­šė Sar­tų lenk­ty­ nių or­ga­ni­za­to­riai, Du­se­to­se tu­rė­ tų var­žy­tis 90 grei­čiau­sių ris­tū­nų. Vie­na iš šių me­tų nau­jo­vių Sar­tuo­ se bus šu­nų kin­ki­nių lenk­ty­nės. Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, sa­vait­ga­lį lai­ky­sis spei­gas: nak­ti­mis ga­li­mas per 30, die­no­mis – dau­giau kaip 20 laips­nių šal­tis. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

BNS inf.

Tik­r iau­s iai Min­dau­gas ne­ž i­no, kad bū­tent „Kok­tei­l is“ siū­lo ra­šy­t i ma­lo­ nės laiš­ką „Cho­r ų ka­r ų“ or­ga­n i­za­to­ riams, kad šie su­g rą­ž in­t ų klai­pė­d ie­ čius į kon­k ur­s ą. Jį pri­va­lė­t ų pa­si­ra­ šy­t i ne tik Klai­pė­dos gy­ven­to­jai, bet ir mies­to va­do­vai – me­ras, vi­ce­me­rai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ rė, Ug­dy­mo ir kul­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rė, Kul­tū­ros sky­r iaus ve­dė­jas. Tai su­teik­tų laiš­kui so­l i­du­mo. Pa­si­ra­ šiu­sie­ji tik­rai pa­da­ry­tų įspū­d į or­ga­ni­ za­to­r iams ir su­teik­t ų „Jū­ros“ cho­r ui dar vie­ną šan­są įro­dy­t i, kad jis tik­rai ge­rai dai­nuo­ja. „„Prognozės: tikimasi, jog šalčiai nebus tokie dideli, kad pakenktų lenktynėse dalyvausiantiems žirgams.

Tei­sė­jas – liu­di­nin­kei: – Jūs pri­va­lo­te sa­ky­ti tie­są, tik tie­są ir nie­ko dau­g iau. Tai­g i pa­sa­ko­k i­te, kaip vis­kas įvy­ko. – Tai kad aš nie­ko ne­ma­čiau. – Bet prieš pen­k ias mi­nu­tes sa­kė­te, kad kuo pui­k iau­siai vis­ką ma­tė­te. – Taip, bet ta­da dar ne­ž i­no­jau, kad jūs iš­kel­si­te to­k ias są­ly­gas. Čes­ka (397 719; „Jū­ros“ cho­rą ne pei­ki­te, o už­ jaus­ki­te. Išk­ris­ti pir­miems – di­džiu­lis smū­gis)

Šal­čiai ski­na gy­vy­bes

Žu­vu­sių­jų skai­čius tre­čia­die­nį išau­go iki 79, gel­bė­to­jai dir­ba virš­ va­lan­džius, oro tem­pe­ra­tū­ra vie­to­ mis kri­to iki 32,5 laips­nių šal­čio. Už­ša­lo da­lis Juo­do­sios jū­ros Ru­ mu­ni­jos pa­kran­tė­je, snin­ga Kroa­ti­ jos sa­lo­se Ad­ri­jos jū­ro­je. Bul­ga­ri­jo­je net 16 mies­tų už­re­ gist­ruo­ta že­miau­sia oro tem­pe­ra­ tū­ra per 100 me­tų – tiek lai­ko čia fik­suo­ja­mi me­teo­ro­lo­gi­niai duo­ me­nys. Vien Uk­rai­no­je mir­ti­nai su­ša­lo 43 žmo­nės, dau­giau­sia be­na­miai. Dau­giau nei 720 žmo­nių bu­vo hos­ pi­ta­li­zuo­ti dėl nu­ša­li­mų ar­ba hi­po­ ter­mi­jos. Apie mir­ti­nai su­ša­lu­sius žmo­nes taip pat pra­ne­ša­ma iš Ru­mu­ni­jos ir Len­ki­jos. Ru­mu­ni­jo­je, oro tem­pe­ ra­tū­rai kri­tus iki mi­nus 32,5 laips­ nio Cel­si­jaus, per pa­rą su­ša­lę mi­ rė še­ši be­na­miai, pra­ne­šė Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja. Šim­tai žmo­nių iš­siųs­ta į prie­glau­das, kur jie ga­li ap­si­sau­ go­ti nuo bai­saus šal­čio. Ant­ra­die­nį Len­ki­jo­je su­ša­lę mi­ rė pen­ki žmo­nės; nuo penk­ta­die­nio au­kų skai­čius išau­go iki 29. Veng­ri­jo­je mo­kyk­lo­se ne­vyks­ ta pa­mo­kos, o vie­no­je nu­ro­do­ma prie­žas­tis – nė­ra lė­šų, kad ga­lė­tų šil­dy­ti kla­ses. Ta­čiau veng­ras, 50me­tis spor­ti­nin­kas Gyor­gy Schi­ril­ la, ne­pai­sy­da­mas spei­go šeš­ta­die­ nį ke­ti­na per­plauk­ti Du­no­jų Va­co mies­te – apie 500 met­rų. „Aš ne­bi­jau iš­šū­kių, – sa­kė jis. – Šis plau­ki­mas sker­sai Du­no­jaus bus jau 15-as. Prieš dve­jus me­ tus tu­rė­jau brau­tis pro ke­lias to­nas sve­rian­čias le­do ly­tis.“

Ini­cia­ty­va – ma­lo­nės laiš­kas

Links­mie­ji tirš­čiai

1925 m. Mask­vo­je gi­mė ži­no­ma SSRS ir Ru­si­jos ope­ros dai­ni­nin­kė Iri­na Ar­chi­po­va. Mi­rė 2010 m. Mask­vo­je. 1947 m. gi­mė ra­šy­to­jas, li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ty­r i­nė­to­jas, teat­ro­lo­gas Ba­lys Sruo­ga. Jo žy­mūs kū­ri­niai: „Die­vų miš­kas“, „Mil­ži­no paunks­nė“ ir kt. Mi­rė 1947 m., pa­lai­do­tas Ra­sų ka­pi­nė­se. 2002 m. įsi­ga­lio­jo ofi­cia­ lus fik­suo­tas li­to kur­sas su eu­ru, ku­ris yra 3,4528 li­to už vie­ną eu­rą.

Ser­bi­jo­je ir Bos­ni­jo­je gel­bė­to­jai sraig­tas­par­niais eva­kuo­ja de­šim­tis žmo­nių iš už­pus­ty­tų kai­mų, pri­sta­to mais­to pro­duk­tus, tei­kia me­di­ci­nos pa­gal­bą, kai spei­gai Ry­tų Eu­ro­pą lai­ ko sa­vo le­di­niuo­se gniauž­tuo­se.

Leng­vas klau­si­mas

rai dai­na­vo nė kiek ne ge­riau nei klai­pė­die­čiai.

Fortūnatas, Kantvydas, Rytis, Valdemaras, Vandenė.

1907 m. gi­mė poe­tas, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas Ber­ nar­das Braz­džio­nis. Mi­ rė 2002 m.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja

„„Ob­j ek­t y­v u­m as: var­žo­vų cho­

Vardai

vasario 2-ąją

Rytas

-20

–20

–22

Ke­le­tą kar­tų keis­ta Sar­tų lenk­ty­nių da­ta jau aiš­ki. Tūks­tan­čius žiū­ro­ vų iš vi­sos ša­lies su­ trau­kian­čios žir­gų lenk­ty­nės Du­se­tų hi­pod­ro­me vyks šį šeš­ta­die­nį. Tai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė tre­čia­die­nį su­ si­rin­kęs Du­se­tų hi­pod­ro­me vyk­ sian­čių lenk­ty­nių or­ga­ni­za­ci­nis ko­mi­te­tas. Pa­sak Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo Vi­

liaus Re­ke­vi­čiaus, prieš­ta­ra­vi­mų tam, kad lenk­ty­nės vyk­tų va­sa­rio 4-ąją, iš­sa­kė tik Pran­cū­zi­jos ris­tū­ nų spor­to aso­cia­ci­jos at­sto­vai, ku­ rių žir­gai esą šiuo me­tu yra at­vy­kę į Lie­tu­vą ir ser­ga gri­pu, bei žir­gi­ nin­kas Vy­te­nis Ne­ver­daus­kas. Ve­ te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai esą iš­sa­kė po­zi­ci­ją, kad prieš­ta­rau­tų lenk­ty­ nėms, jei die­ną lai­ky­tų­si 25 laips­ nių šal­tis. „Bet pro­gno­zės ro­do, kad taip ne­šals“, – aiš­ki­no mi­nis­te­ri­jos at­ sto­vas. Dar šią sa­vai­tę abe­jo­nių dėl var­ žy­bų da­tos iš­sa­kė vie­na iš šio spor­ to at­sto­vus Lie­tu­vo­je vie­ni­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų – Lie­tu­vos ris­tū­nų spor­to aso­cia­ci­ja. Jos pre­zi­den­tas Arū­nas De­gu­tis BNS ant­ra­die­nį tei­gė, kad žir­gų sa­vi­nin­kai no­rė­tų, jog Sar­tų lenk­ty­nės Du­se­tų hi­ pod­ro­me bū­tų su­reng­tos ne va­sa­

2012-02-02 Klaipeda  

„Ką veikia? Ruošiasi vasarai.“ KetvirtADieNiS, vASArio 2, 2012 Pas­kel­bu­si,­kad pirks­pran­cū­ziš­kus nai­kin­tu­vus,­In­di­ja įsiu­ti­no­...

2012-02-02 Klaipeda  

„Ką veikia? Ruošiasi vasarai.“ KetvirtADieNiS, vASArio 2, 2012 Pas­kel­bu­si,­kad pirks­pran­cū­ziš­kus nai­kin­tu­vus,­In­di­ja įsiu­ti­no­...

Advertisement