Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Klai­pė­dos me­ras V.Grub­liaus­kas at­si­sa­kė ap­sau­gi­nin­kės pa­slau­gų.

trečiADIENIS, vasario 1, 2012

D.Gry­baus­kai­tė ne­ke­ti­na kli­bin­ti A.Ažu­ba­lio kė­dės.

Miestas 3p.

Lietuva 7p.

26 (19 327)

Ru­si­ja prie­ši­na­si Li­bi­jos sce­na­ri­jui Si­ri­jo­je, bet ga­li vėl už­lip­ti ant grėb­lio.

Pasaulis 13p.

Už šil­dy­mą – 20 li­tų

Kaina 1,30 Lt

„Te­gul Sei­mas ei­na į dar­bo bir­žą.“ Su­si­ti­ki­me su klai­pė­die­čiais Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė plie­kė pri­vi­le­gi­jų trokš­tan­čius Lie­tu­vos par­la­men­ta­rus.

2p.

Spei­go ata­kos ne­si­liau­ja Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Ter­mo­met­ro stul­pe­liui vis krin­tant že­myn, me­di­kai kol kas rim­tes­nių šal­čio au­kų neuž­fik­sa­vo, ta­čiau pa­ ta­ria ne­pra­ras­ti bud­ru­mo – ne­pri­ siš­veis­ti la­ši­nių ir ne­var­to­ti al­ko­ ho­lio. At­si­dū­rė van­de­ny­je

„„Nuo­mo­nė: pa­ts ne­re­no­vuo­ta­me na­me gy­ve­nan­tis įmo­nės „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cent­ro va­do­vas V.Zut­kis tvir­ti­no, jog da­bar

pa­lan­kus me­tas at­nau­jin­ti dau­gia­bu­čius na­mus. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Lyg ant mie­lių au­gan­čios są­skai­tos klai­pė­ die­čius pri­ver­tė su­si­mąs­ty­ti apie tau­py­ mą. Gal­va dėl są­skai­tų už ši­lu­mą ma­žiau skau­da re­no­vuo­tų na­mų gy­ven­to­jams, – kai ku­riems už­te­ko su­mo­kė­ti tik 20 li­tų.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Ski­ria­si še­šis kar­tus

Ge­riau­sia ši­lu­mos tau­py­mo prie­mo­ nė – komp­lek­si­nė dau­gia­bu­čių na­ mų re­no­va­ci­ja. Tai pa­ro­do ir ener­gi­ jos su­var­to­ji­mo sta­tis­ti­ka. Vi­siš­kai at­nau­jin­tuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tys

klai­pė­die­čiai su­var­to­ja kur kas ma­ žiau ši­lu­mos nei ne­re­no­vuo­tuo­se. Re­no­vuo­ta­me Kau­no gat­vės 19 na­me gruo­dį vi­du­ti­niš­kai 1 kv.m ap­šil­dy­mas at­siė­jo 1,60, o lapk­ ri­tį – 1,54 li­to. Tri­jų kam­ba­rių, 65 kv.m plo­to bu­to ap­šil­dy­mas kai­na­ vo 104 ir 100 li­tų ati­tin­ ka­mais mė­ne­siais.

4

Nak­tį į ant­ra­die­nį sku­bios me­di­ kų pa­gal­bos pri­rei­kė su­ša­lu­siam ir van­de­ny­je per­mir­ku­siam už­sie­ nie­čiui. Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­ kus prie Se­no­sios per­kė­los iš­kvie­ tė mui­ti­nin­kai. Kiau­rai per­mir­kęs vy­ras bu­vo stip­riai su­ša­lęs. Nuo jo skli­do al­ ko­ho­lio kva­pas. Če­kiš­kai kal­ban­tis vy­riš­kis me­ di­kams ne­su­ge­bė­jo paaiš­kin­ti, kaip vi­du­ry nak­ties at­si­dū­rė van­de­ny­je.

8

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI KANDIDAČIŲ Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ SĄRAŠO IR BALSAVIMO LAPELIO IEŠKOKITE 5 P.


2

trečiADIENIS, vasario 1, 2012

miestas

K.Bra­zaus­kie­nės vi­lio­nės – Klaipėdoje As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė uos­ ta­mies­ty­je ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su klai­pė­die­čiais plie­ kė pri­vi­le­gi­jų iš­troš­ku­sius Sei­mo na­rius, o rin­kė­jus vi­lio­jo pa­ža­dais apie gra­žes­nę Lie­tu­vą.

Ta­čiau Klai­pė­dos cent­re vie­na­me vieš­bu­ty­je vy­kęs su­si­ti­ki­mas di­de­ lio klai­pė­die­čių dė­me­sio ne­su­lau­ kė. Gar­sią­ja pre­zi­den­to naš­le su­si­ do­mė­jo apie 40 klai­pė­die­čių. De­mok­ra­ti­nės dar­bo ir vie­ny­ bės par­ti­jos idė­jas pri­sta­ti­nė­da­ ma K.Bra­zaus­kie­nė ti­ki­no, kad, jos ma­ny­mu, Lie­tu­va sun­kiai ser­ga. „Žmo­nės la­bai ne­lai­min­gi. Ta­ čiau, kaip ži­no­ma, vi­siems nie­kas nie­ka­dos ne­pa­dės. O žmo­nės la­ bai pa­sy­vūs, to­dėl ra­gi­nu ak­ty­viai da­ly­vau­ti ne tik sa­vo, bet ir vals­ ty­bės gy­ve­ni­me“, – ti­ki­no K.Bra­ zaus­kie­nė. Dėl pre­zi­den­to naš­lės ren­tos vie­ šos kri­ti­kos su­lau­ku­si K.Bra­zaus­ kie­nė, kal­bė­da­ma su bū­si­mais rin­ kė­jais uos­ta­mies­ty­je, pik­ti­no­si da­bar­ti­nių Sei­mo na­rių už­mo­jais iš­si­mo­kė­ti išei­ti­nes kom­pen­sa­ci­ jas, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai.

„Sa­ko­ma, kad vien Sei­mo na­ rių kom­pen­sa­ci­joms rei­kės 18 ar 20 mln. li­tų, o jų nė­ra. Sei­mas nu­ spren­dė, kad vie­nais me­tais iš­si­ mo­kės pu­sę su­mos, ki­tais me­tais – ki­tą pu­sę. Te­gul jie ei­na į dar­ bo bir­žą. Juk dar­bo su­tar­tis su jais nu­trauk­ta“, – aiš­ki­no K.Bra­zaus­ kie­nė. K.Bra­zaus­kie­nės kri­ti­kos su­si­ lau­kė ir mo­kes­čių sis­te­ma. „Ar ga­li­ma iš mi­ni­ma­lios al­gos iš­skai­ty­ti 15 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­ tį? Juk žmo­gus ir taip gau­na ma­ žas pa­ja­mas“, – pa­brė­žė par­ti­jos kū­rė­ja. K.Bra­zaus­kie­nę į uos­ta­mies­tį at­ ly­dė­jo du moks­lų dak­ta­rai – An­ta­ nas Bar­tu­se­vi­čius ir Jo­nas Re­ka­šius bei bu­ši­do meist­ras Ze­no­nas Bud­ rai­tis. Į K.Bra­zaus­kie­nės ku­ria­mą po­li­ ti­nį ju­dė­ji­mą pa­no­ro įsi­lie­ti ži­no­ma klai­pė­die­tė, vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­ mo „Klai­pė­die­ti! Atgai­vin­ki sa­vo mies­to par­ką!“ ly­de­rė Jo­lan­ta Nor­ kie­nė. Bu­vu­si vie­na iš vi­suo­me­ni­ nių me­ro pa­ta­rė­jų, per­nai ru­de­nį J.Nor­kie­nė at­si­sa­kė šių pa­rei­gų. Į klai­pė­die­čio Vir­gi­ni­jaus Par­ tau­ko rep­li­ką, jog po­li­ti­kė K.Bra­ zaus­kie­nė tu­rė­tų iš­si­reng­ti ir pa­de­ monst­ruo­ti tik­rą­sias sa­vo pa­žiū­ras, par­ti­jos kū­rė­ja tik šyp­te­lė­jo.

„„ Nuo­tai­kos: mies­to po­li­ti­kai pa­gei­da­vo, kad Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šven­tė bū­tų pa­ki­li ir džiaugs­min­ga. 

Pat­rio­ti­nius jaus­mus žadins are­no­je Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos or­ga­ni­za­to­riai su­si­du­ria su iš­šū­kiais – šven­ti­nis ren­gi­nys vyks „Švy­tu­rio“ are­no­je. Ke­li tūks­tan­čiai klai­pė­die­čių ga­lės iš­vys­ti an­samb­lio „Lie­tu­va“ ir ša­ly­je ži­no­ mų so­lis­tų pa­si­ro­dy­mą. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Net­rūks ren­gi­nių

„„Ved­lė: K.Bra­zaus­kie­nė su­si­ti­ki­me su klai­pė­die­čiais ti­kė­jo­si gau­ses­nio

bū­rio ger­bė­jų, ta­čiau sa­lė­je su­si­rin­ko apie 40 žmo­nių. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Se­na­to vai­ras – į vy­riš­kas ran­kas Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to se­na­tas tu­ ri nau­ją va­do­vą. Į šį po­stą bu­vo pa­ siū­ly­tos trys kan­di­da­tū­ros.

Va­kar Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te vy­ko pir­ma­sis šeš­to­jo se­na­to po­sė­dis. Jį su­kvie­tė aukš­to­sios mo­kyk­los rek­ to­rius Vai­du­tis Lau­rė­nas. Pir­ma­ja­me se­na­to po­sė­dy­je iš­ rink­tas nau­jas pir­mi­nin­kas. Juo ta­ po Gam­tos ir ma­te­ma­ti­kos moks­ lų fa­kul­te­to Sta­tis­ti­kos ka­ted­ros ve­dė­jas pro­fe­so­rius Kęs­tu­tis Du­

čins­kas. Iki šiol se­na­to pir­mi­nin­ kės pa­rei­gas ėjo pro­fe­so­rė Dai­va Kša­nie­nė. Nors ji pa­kar­to­ti­nai bu­ vo iš­rink­ta į nau­ją­jį se­na­tą, ta­čiau pir­mi­nin­kės pa­rei­gas per­lei­do nau­ jam va­do­vui. Se­na­tą su­da­ro 40 na­rių: 21 pro­ fe­so­rius, 9 do­cen­tai, 1 lek­to­rius ir 8 stu­den­tai. Nau­jo­ji jo su­dė­tis paaiš­ kė­jo po sau­sio vi­du­ry­je vy­ku­sio ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro. Se­na­tas ren­ka­mas kas pen­ke­rius me­tus. Jis yra aukš­čiau­sia uni­ver­ si­te­to sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja, ku­ ri prii­ma daug aukš­ta­jai mo­kyk­lai reikš­min­gų spren­di­mų.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ nos ren­gi­niai uos­ta­mies­ty­je pra­si­ dės Mi­šio­mis. Po jų lau­kia ei­ty­nės nuo baž­ny­čios į At­gi­mi­mo aikš­tę. Kaip sa­kė Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­ bės kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­das Pa­kal­niš­kis, ke­ lin­ti me­tai iš ei­lės pre­zi­den­tū­ra ra­ gi­na vi­suo­se mies­tuo­se vi­dur­die­nį iš­kel­ti vals­ty­bės vė­lia­vą. Tad At­gi­mi­mo aikš­tė­je klai­pė­ die­čių ir mies­to sve­čių lau­kia iš­kil­ min­ga ri­kiuo­tė, vė­lia­vos pa­kė­li­mas, svei­ki­ni­mo kal­bos ir karš­ta ar­ba­ta. Šven­tiš­kai tu­rė­tų nu­teik­ti ir ka­ri­lio­ no kon­cer­tas. Dau­giau nei de­šimt­ me­tį va­sa­rio 16-ąją or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­cer­tas „Mū­sų vai­kai – tė­vy­nei Lie­tu­vai“, ku­ria­me pa­si­ro­do ge­ riau­si Klai­pė­dos vai­kų ir jau­ni­mo cho­rai, an­samb­liai ir so­lis­tai. Po­li­ti­kai kra­tė­si kla­si­kos

Be­ne di­džiau­sias ir iš­kil­min­giau­sias ren­gi­nys vyks „Švy­tu­rio“ are­no­je, kur Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo mi­nė­ji­mas ir šven­ti­nis kon­cer­tas or­ga­ni­zuo­ja­mas pir­mą kar­tą. Tad are­no­je dar ne­spė­ję pa­bū­ti klai­pė­die­čiai ga­lės čia ap­si­lan­ky­ti ir ne­mo­ka­mai pa­ma­ty­ti pui­kų re­gi­ nį – vals­ty­bi­nio dai­nų ir šo­kių an­ samb­lio „Lie­tu­va“, so­lis­tų Kris­ti­ nos Zmai­lai­tės, Ed­mun­do Sei­liaus ir Čes­lo­vo Ga­ba­lio pa­si­ro­dy­mą. Per šven­ti­nį mi­nė­ji­mą mies­ to me­ras taip pat įtei­kia vals­ty­bės vė­lia­vą už Me­tų dar­bą. Per­nai šis ap­do­va­no­ji­mas ne­bu­vo įteik­tas.

Anks­tes­niais me­tais jį yra pel­nę di­džių­jų bur­lai­vių re­ga­tos or­ga­ ni­za­to­riai, šo­kių an­samb­lis „Žu­ vėd­ra“, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas ir pan. Kul­tū­ros cent­ro Žve­jų rū­mai di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­mi­ra Tra­ku­mie­nė pa­sa­ko­jo, kad Va­sa­

Klai­pė­die­čiai ga­lės ne­mo­ka­mai pa­ma­ ty­ti vals­ty­bi­nio dai­ nų ir šo­kių an­samb­ lio „Lie­tu­va“, so­lis­tų Kris­ti­nos Zmai­lai­tės, Ed­mun­do Sei­liaus ir Čes­lo­vo Ga­ba­lio pa­ si­ro­dy­mą.

rio 16-ąją no­rė­jo­si tau­ti­nę dva­sią bei jaus­mus ža­di­nan­čio ren­gi­nio. Tu­rė­ti ke­li va­rian­tai, kaip tai pa­ da­ry­ti. Iš pra­džių pla­nuo­ta kvies­ti Ma­ ri­jo­ną Mi­ku­ta­vi­čių, ta­čiau šis at­si­ sa­kė dėl užim­tu­mo Vil­niu­je. Pa­siū­ ly­mus su­reng­ti kla­si­ki­nio po­bū­džio ren­gi­nius at­me­tė po­li­ti­kai, mo­ty­ vuo­da­mi, kad šie ke­lia liū­de­sį ir niū­ru­mą. Pa­sak N.Tra­ku­mie­nės, ap­si­ spren­di­mą pa­kvies­ti an­samb­lį „Lie­tu­va“ lė­mė ir priei­na­ma kai­ na – už pa­si­ro­dy­mą už­si­pra­šy­ta 15 tūkst. li­tų. An­samb­lis pa­siū­lė bend­rą pro­jek­tą su mi­nė­tais so­ lis­tais.

Da­lys kvie­ti­mus

„Lie­tu­va“ taip pat da­ly­vaus mi­nė­ ji­me bei at­si­veš kai ku­rias de­ko­ra­ ci­jas, ku­rios pa­leng­vins pa­si­ruo­ši­ mą iš­kil­min­gam ren­gi­niui. Tai esą pa­dės su­ma­žin­ti iš­lai­das sce­nog­ra­ fi­jos spren­di­mams. Kaip paaiš­ki­no N.Tra­ku­mie­nė, pir­mą kar­tą are­no­je or­ga­ni­zuo­ ja­mas toks ren­gi­nys – tam tik­ ras iš­šū­kis, nes šven­tiš­kai rei­kia pa­ruoš­ti di­džiu­lę sce­ną, di­de­les erd­ves. Mat žmo­gus pa­ki­lią šven­tės dva­ sią tu­ri pa­jus­ti vos įė­jęs į pa­sta­to vi­dų. Tad or­ga­ni­za­to­riams ten­ka pa­suk­ti gal­vą, kaip su­kur­ti šven­ti­ nę at­mos­fe­rą. Kvie­ti­mus į ren­gi­nį „Švy­tu­rio“ are­no­je klai­pė­die­čiai nuo šian­dien ga­lės pa­siim­ti ke­tu­rio­se ka­so­se jų dar­bo lai­ku. Vie­nam žmo­gui bus duo­da­ma ne dau­giau kaip ke­tu­ri kvie­ti­mai. Iš vi­so kon­cer­tą ga­lės pa­ma­ty­ti 4720 žmo­nių.

Kur da­lys ne­mo­ka­mus kvie­ti­mus „„Va­sa­rio 1–6 d. – „Švy­tu­rio“ are­nos

(Du­by­sos g.10) ir Bi­lie­tai.lt (pre­ky­ bos cent­ras „Ak­ro­po­lis“, Tai­kos pr. 61) ka­so­se. „„Va­sa­rio 1–15 d. – kul­tū­ros cent­ro

Žve­jų rū­mų (Tai­kos pr. 70) ir Klai­ pė­dos kon­cer­tų sa­lės (Šau­lių g. 36) ka­so­se.


3

trečiADIENIS, vasario 1, 2012

miestas Sa­vi­val­dy­bės ma­ši­nų ne­per­ka

Su­tei­kė ga­ran­ti­jas

Švar­ta­vo­si ­ di­džiu­lis lai­vas

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė mė­gi­no par­duo­ti du iš ke­tu­rių ne­be­nau­ do­ja­mų au­to­mo­bi­lių. 1989 m. pa­ga­min­tais „BMW 530“ ir „Au­ di 100“ mė­gin­ta at­si­kra­ty­ti pra­ šant po tūks­tan­tį li­tų už kiek­vie­ ną. Ta­čiau auk­cio­nas neį­vy­ko. Pir­kė­jų ieš­ko­ma ir prieš 20 me­tų pa­ga­min­toms „Mer­ce­des Benz 110“ bei „Vol­ga“ ma­ši­noms.

SEB ban­kas įmo­nei „Va­ka­rų Bal­ti­jos lai­vų sta­tyk­la“ įsi­pa­ rei­go­jo su­teik­ti avan­so grą­ži­ ni­mo ga­ran­ti­jas, ku­rių bend­ra ver­tė 100 mln. li­tų. Nau­do­jan­tis jo­mis, bus sta­to­mas pir­ma­sis Lie­tu­vo­je per ke­lis de­šimt­me­ čius vi­siš­kai įreng­tas ir nau­do­ti pa­ruoš­tas žve­jy­bos lai­vas, ku­rį už­sa­kė Da­ni­jos įmo­nė.

Ant­ra­die­nio va­ka­rą tu­rė­jo at­ plauk­ti vie­nas il­giau­sių Klai­ pė­dos jū­rų uos­to is­to­ri­jo­je lai­ vų. Kon­tei­ner­ve­žis „MSC Li­sa“ plau­kio­ja su Pa­na­mos vė­lia­va. Jo il­gis yra 294,1, plo­tis – 32,2 met­ro. Į lai­vą tel­pa 5,1 tūkst. TEU tal­pos. Iki šiol il­giau­sias priim­tas kon­tei­ner­ve­žis bu­vo „MSC Sa­ris­ka“.

Dėl mo­kyk­los – su­maiš­tis Vos praė­ju­sią sa­vai­tę priim­tą Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos spren­di­mą dėl A.Rub­lio­vo mo­kyk­los per­kė­li­mo iš Nai­ku­pės į Deb­re­ce­no gat­vę, uos­ta­mies­čio po­li­ti­kams ga­li tek­ ti at­šauk­ti. Mo­kyk­los at­sto­vai, ne­pa­ten­kin­ti per­mai­no­mis, krei­pė­si į Klai­pė­dos me­ rą, pra­šy­da­mi ne­nai­kin­ti ug­dy­mo įstai­gos pa­da­li­nio Žve­jy­bos uos­to ra­jo­ne.

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Nuo praė­ju­sio ru­dens „Pa­ma­rio“ mo­kyk­lą, ku­rio­je itin su­ma­žė­jo mo­ki­nių, nu­spręs­ta pri­jung­ti prie A.Rub­lio­vo ug­dy­mo įstai­gos. Bu­ vo at­leis­ta 40 „Pa­ma­rio“ mo­kyk­ los mo­ky­to­jų, ta­čiau mo­ki­niai ir to­liau mo­kė­si bu­vu­sio­se pa­tal­po­se. Da­bar, eko­no­mi­niais su­me­ti­mais, mo­ki­nius iš Nai­ku­pės gat­vės no­ri­

ma per­kel­ti į pa­grin­di­nes A.Rub­lio­ vo mo­kyk­los pa­tal­pas. Ta­čiau tam pa­si­prie­ši­no ru­sa­kal­bės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė. To­dėl jau priim­tą ta­ry­bos spren­ di­mą pra­šo­ma at­šauk­ti. Va­kar bend­ruo­me­nės at­sto­vai dėl to krei­ pė­si į mies­to va­do­vus.

„„ Ne­no­ri: A.Rub­lio­vo pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė prie­ši­na­si moks­lei­vių per­kė­li­mui į vie­nas pa­tal­pas. 

Pa­ra­ma. Tre­čia­die­nį 10 val. Klai­pė­dos vai­k ų glo­bos na­muo­se „Ry­tas“ vyks So­cia­li­nės pa­ra­mos ta­ry­bos po­sė­dis. Bus dis­ku­tuo­ja­ma apie so­cia­li­nės pa­ gal­bos tei­ki­mą vai­kams ir šei­moms su vai­kais uos­ta­mies­ty­je.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Klai­pė­dos va­do­vy­bė ti­ki­na, kad A.Rub­lio­vo mo­kyk­los iš­lai­ky­mui šie­met trūks­ta treč­da­lio mi­li­jo­no li­tų. Mo­kyk­la vei­kia dvie­juo­se pa­ sta­tuo­se, o moks­lei­vių kla­sė­se tė­ra vos po ke­lio­li­ka. To­dėl lo­giš­ka bū­ tų vi­sus per­kel­ti į Deb­re­ce­no gat­ vė­je esan­čias pa­tal­pas. „Skai­čiuo­ja­ma, jog A.Rub­lio­ vo pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vai­

ko iš­lai­ky­mas yra bran­giau­sias“, – kons­ta­ta­vo Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ug­dy­mo ko­ky­bės ir kai­tos po­sky­rio ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Ka­za­kaus­kie­nė. Iš­lai­ky­ti vai­ką A.Rub­lio­vo mo­kyk­ lo­je kai­nuo­ja apie 8,4 tūkst. li­tų, kai ki­to­se ug­dy­mo įstai­go­se su­ma yra ke­liais tūks­tan­čiais li­tų ma­žes­nė. Be to, A.Rub­lio­vo pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je nė­ra pa­kan­ka­mai mo­ki­

nių, – yra 120 lais­vų vie­tų. „Skai­ čiai ro­do, kad me­tų pa­bai­go­je pi­ni­gų dar­bo už­mo­kes­čiui šio­je mo­kyk­lo­ je tik­rai trūks“, – rea­ly­bės ne­slė­pė V.Ka­za­kaus­kie­nė. Nors Lie­tu­vos ru­ sų są­jun­gai ir Ru­sų al­jan­sui pri­klau­ san­tys mies­to ta­ry­bos na­riai prie­ ši­no­si mo­ki­nių per­kė­li­mui į vie­nas pa­tal­pas, praė­ju­sią sa­vai­tę po­li­ti­kų dau­gu­ma pri­ta­rė tam siū­ly­mui.

Me­ras at­si­sa­kė privačios ap­sau­gos As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Nuo šių me­tų pra­džios Klai­pė­dos me­ro prii­ma­mo­jo priei­gų ne­be­sau­ go pri­va­čios sau­gos tar­ny­bos ap­ sau­gi­nin­kės. Jas pa­kei­tė sa­vi­val­ dy­bės dar­buo­to­jas, ku­rio iš­lai­ky­ mas esą per pu­sę pi­ges­nis, o nau­ dos dau­giau.

„„Per­mai­nos: nuo šių me­tų pra­džios tvar­ką ro­tu­šė­je pri­žiū­ri jau ne ap­

sau­gi­nin­kė, bet Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus dar­buo­to­jas.Gri­pas. Per­ša­l i­mo li­go­m is Klai­pė­do­ je dau­g iau­sia ser­ga vai­kai. Kas sa­vai­ tę vis dau­g iau nu­sta­to­ma nau­jų gri­po at­ve­jų. Praė­ju­sią sa­vai­tę ser­ga­mu­mas per­š a­l i­mo li­go­m is ne­ž y­m iai išau­go. Ūmio­mis vir­šu­t i­nių kvė­pa­vi­mo ta­k ų in­fek­ci­jo­m is pa­sku­t i­n ią­ją sau­sio sa­ vai­tę sir­go 720 gy­ven­to­jų, iš jų – 683 vai­kai. Prieš po­rą sa­vai­čių sir­go 725 klai­pė­d ie­čiai, iš jų – 573 vai­kai. Praė­ ju­sią sa­vai­tę uos­ta­m ies­ty­je gri­pu su­ si­rgo sep­ty­ni gy­ven­to­jai, iš jų trys vai­ kai. Prieš tai bu­vu­sią sa­vai­tę gri­pu sir­ go še­ši suau­gę klai­pė­die­čiai. Šven­tė. 120 me­t ų veik­los Klai­pė­do­je ju­bi­lie­jų šie­met mi­nin­ti re­li­gi­nė bend­ ruo­me­nė Iš­ga­ny­mo ar­m i­ja bir­že­l io 30 d. pla­nuo­ja su­reng­t i šven­tę mies­ to vai­kams. Pag­rin­di­nis dė­me­sys bus ski­r ia­mas so­cia­l iai pa­žei­d žia­m iems jau­n ie­siems klai­p ė­d ie­čiams. Mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­l iaus­kas pa­čiai šven­tės idė­jai pri­ta­rė. Esą, svar­bu, kad ži­n ia apie šven­tę pa­siek­t ų tuos, kam ji skir­ta.

Vir­gi­ni­ja Ka­za­kaus­kie­nė:

Skai­čiuo­ja­ma, jog A.Rub­lio­vo pa­grin­di­ nė­je mo­kyk­lo­je vai­ko iš­lai­ky­mas yra bran­ giau­sias.

Dienos telegrafas

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Į mies­to ro­tu­šę me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas su sa­vo ko­man­da at­ si­kraus­tė per­nai bir­že­lį, nuo ta­da ša­lia prii­ma­mo­jo at­si­ra­do pri­va­ čios kom­pa­ni­jos ap­sau­gi­nin­kė. Tuo­met paaiš­kė­jo, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jai juos at­siun­tu­siai pri­va­čiai bend­ro­vei per me­tus tu­rės su­mo­kė­ ti be­veik 50 tūkst. li­tų. Prieš per­si­ kraus­ty­mą bu­vo kal­bė­ta, jog pir­ma­ ja­me ro­tu­šės aukš­te dirbs bu­dė­to­jas. Jis esą rei­ka­lin­gas, kad in­te­re­san­ tams pa­dė­tų su­si­gau­dy­ti, į ko­kį ka­

bi­ne­tą ei­ti. Ta­čiau tuo­met ro­tu­šė­je at­si­ra­do ne bu­dė­to­jas, o pri­va­čios sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jai. Nuo šių me­tų pra­džios ap­sau­gi­nin­kę prie me­ro du­rų pa­kei­tė Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus dar­buo­to­jas. „Jis re­gist­ruo­ja do­ku­men­tus, iš­ siun­čia juos, ar­chy­vuo­ja, įfor­mi­na ir ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus, ku­rių vien per šių me­ tų pir­mą­jį mė­ne­sį yra dau­giau nei tūks­tan­tis. Dar­buo­to­jas tvar­ko vi­ są ko­res­pon­den­ci­ją ir pri­žiū­ri tvar­ ką pa­sta­te, kad ne­si­rink­tų as­me­ nys, ku­rie ne­tu­ri rei­ka­lų me­ri­jo­je“, – ti­ki­no Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Vin­ti­lai­tė. Nau­ja­sis dar­buo­to­jas esą nė­ ra vals­ty­bės tar­nau­to­jas, jis kol kas at­lie­ka tech­ni­nį dar­bą. Tei­gia­ ma, kad šio spe­cia­lis­to iš­lai­ky­mas mies­tui per­pus pi­ges­nis nei pri­va­ čios sau­gos tar­ny­bos ap­sau­gi­nin­ ko, o nau­dos dau­giau.

Sa­vi­val­dy­b ė. Tre­č ia­d ie­n į 10 val. sa­ vi­val­dy­b ė­j e po­s ė­d žiaus Kont­ro­lės ko­m i­te­to na­r iai. 13 val. vyks Jū­r i­nės ko­m i­si­jos po­sė­d is. 15 val. po­sė­d žiaus Mies­to ūkio ko­mi­te­to na­riai. Jie svars­ tys vie­ną klau­si­mą – dėl pri­ta­r i­mo su­ skys­t in­t ų gam­t i­n ių du­jų im­por­to ter­ mi­na­lui. Gel­bė­jo. Ant­ra­die­nį Klai­pė­dos ap­skri­ ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­rai du­kart bu­vo kvies­t i va­duo­t i iš le­do gniauž­tų gul­bes. Ši­lu­tė­je ir Skuo­ de ug­n ia­ge­siai priar­tė­jo prie il­ga­kak­ lių paukš­čių, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad jie ne­bu­vo įša­lę. Mir­t ys. Va­kar Met­r i­ka­c i­jos sky­r iu­ je už­re­g ist­r uo­tos 4 klai­pė­d ie­čių mir­ tys. Mi­rė Zi­nai­da Ža­dei­k ie­nė (g. 1932 m.), Vik­tor Bu­ga­jev (g. 1936 m.), Al­g ir­ das Kuš­lys (g. 1940 m.), Val­de­ma­ras La­du­kas (g. 1959 m.), Kęs­tu­tis Nar­kus (g. 1963 m.). Lė­bar­t ų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mas Kęs­tu­tis Nar­kus. Jo­niš­kės ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mas Vik­tor Bu­ga­jev. Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 9 mo­te­rys. Gi­mė 5 mer­gai­tės ir 4 ber­niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 17.30 val. grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai su­lau­kė 64 iš­kvie­ti­ mų. Klai­pė­die­čiai dau­giau­sia skun­dė­ si krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mais, pil­vo ir gal­ vos skaus­mais.


4

trečiadienis, vasario 1, 2012

miestas

Už šil­dy­mą – 20 li­tų 1

Ša­lia sto­vin­čia­me tuo pat me­tu sta­ty­ta­me, to­ kio pat ti­po ir konst­ruk­ci­jų Kau­ no gat­vės 21 na­me šil­dy­mas at­siė­ jo pust­re­čio kar­to bran­giau. Už 1 kv.m ap­šil­dy­mą gy­ven­to­jai lapk­ri­ tį vi­du­ti­niš­kai mo­kė­jo 4,03, gruo­ dį – 4,18 li­to. Šia­me na­me tri­jų kam­ba­rių to­kio pat plo­to ap­šil­dy­mas at­siė­jo 262 ir 272 li­tus. Kur kas di­des­nis skir­tu­ mas ši­lu­mos su­var­to­ji­mo po­žiū­riu yra tarp re­no­vuo­to Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­to 19 ir gre­ta esan­čio ne­ re­no­vuo­to Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­ to 21 na­mo. Lapk­ri­tį skir­tu­mas bu­ vo 6, gruo­dį – 3 kar­tai. Pir­mo­jo na­mo gy­ven­to­jams 1 kv.m ap­šil­dy­mas pa­sku­ti­nį ru­dens mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai kai­na­vo 0,75, gruo­dį – 1,29 li­to. At­siž­vel­giant į tai, už tri­jų kam­ba­rių bu­to šil­dy­mą rei­kė­jo mo­kė­ti apie 49 ir 84 li­tus. Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­to 21 na­ mo gy­ven­to­jai už 1 kv.m ap­šil­dy­ mą lapk­ri­tį vi­du­ti­niš­kai mo­kė­jo 4,61, gruo­dį – 4,2 li­to. Tri­jų kam­ ba­rių bu­to ap­šil­dy­mas ja­me at­siė­ jo 300 ir 273 li­tus. Va­gia ši­lu­mą iš kai­my­nų

Būs­to ir ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros agen­ tū­ros Kon­sul­ta­ci­jų ir in­for­ma­vi­ mo sky­riaus Klai­pė­do­je vy­riau­sia­ sis spe­cia­lis­tas Eu­ge­ni­jus Ši­mo­nis tvir­ti­no, jog, at­li­kus re­no­va­ci­ją, na­me ga­li­ma su­tau­py­ti nuo 40 iki 70 pro­c. ši­lu­mos. Pas­te­bė­ta, kad kai ku­rie at­nau­ jin­ti na­mai ener­gi­jos su­var­to­ja ma­ žiau ir už nau­jos sta­ty­bos. „Vis­kas pri­klau­so nuo gy­ven­to­jų po­rei­kių. Net to pa­ties re­no­vuo­to na­mo, to­kio pat plo­to bu­tų są­skai­ tos ga­li skir­tis 2–3 kar­tus. Vie­nam gy­ven­to­jui už­ten­ka, kad bu­te vy­ rau­tų 18, ki­tam rei­kia 23 laips­nių ši­lu­mos“, – tei­gė E.Ši­mo­nis. Nors re­no­vuo­tuo­se na­muo­se ener­gi­jos su­tau­po­ma ne­ma­žai, ne­ sle­pia­ma, jog yra ir mi­nu­sų. Pap­ ras­tai net bai­gus dar­bus gy­ven­to­ jai ne­su­ta­ria, ar šie bu­vo rei­ka­lin­gi. Vie­ni džiau­gia­si, ki­ti – pik­ti­na­si. Yra žmo­nių, ku­rie se­ka, kiek už ši­ lu­mą mo­ka kai­my­nas, ly­gi­na su sa­ vo są­skai­to­mis, o su­lau­kę di­des­nės – pik­ti­na­si. E.Ši­mo­nis pa­brė­žė, kad yra gy­ven­to­jų, ku­rie re­no­vuo­tuo­se na­muo­se pikt­nau­džiau­ja – nuo­lat lai­ko ra­dia­to­rius pri­suk­tus iki mi­ ni­mu­mo ir nau­do­ja­si per sie­nas pa­ ten­kan­čia kai­my­nų ši­lu­ma. Sąs­kai­tos ge­ro­kai su­ma­žė­jo

I.Si­mo­nai­ty­tės gat­vės 3 na­mo, ku­ ris re­no­vuo­tas prieš pu­sant­rų me­ tų, bend­ri­jos „Aus­tė­ja“ pir­mi­ nin­kė Da­nu­tė Kras­na­ja tvir­ti­no, jog gy­ven­to­jai džiau­gia­si at­lik­tais dar­bais. Į šio pa­sta­to at­nau­ji­ni­mą bu­vo in­ves­tuo­ta di­džiau­sia su­ma Klai­pė­do­je – 3,5 mln. li­tų. „Re­no­va­ci­ja pa­si­tei­si­no. Ši­lu­mos su­var­to­ja­me 4–5 kar­tus ma­žiau nei anks­čiau. Gy­ven­to­jai pa­ten­kin­ti“, – tvir­ti­no pir­mi­nin­kė. Anot D.Kras­na­jos, gruo­dį tri­ jų kam­ba­rių, 65 kv.m plo­to bu­to gy­ven­to­jai už ši­lu­mą vi­du­ti­niš­kai mo­kė­jo 44 li­tus. Ta­čiau bu­vo ir to­ kių, ku­rių są­skai­tos už pa­tal­pų šil­ dy­mą sie­kė 18–20 li­tų. „At­si­per­ka­mu­mas ge­ras. Ki­tų na­mų gy­ven­to­jai už ši­lu­mą mo­ka šim­tus. Sąs­kai­tos pri­klau­so ir nuo pa­čių gy­ven­to­jų. Yra žmo­nių, ku­rie

no­ri gy­ven­ti šil­tai ir ši­lu­mos ne­tau­ po. Per­nai to­kių as­me­nų są­skai­tos už ši­lu­mą sie­kė net po 180 li­tų. Ta­ čiau tau­pant ga­li­ma jas ge­ro­kai su­ ma­žin­ti“, – pa­brė­žė D.Kras­na­ja. Anot pir­mi­nin­kės, na­mas bu­vo re­no­vuo­tas dar pa­gal se­ną pro­gra­ mą, ka­da vals­ty­bė su­tei­kė 50 pro­c. pa­ra­mą. Pas­ko­lą gy­ven­to­jai bu­vo ėmę 10 me­tų. Dau­gu­ma ją jau iš­ si­mo­kė­jo.

ly­gi­nant su ki­tų na­mų są­skai­to­mis už šią pa­slau­gą, re­no­va­ci­ja at­si­ pirks po 20–22 me­tų. Jei per mė­ne­sį bu­tas su­tau­po 150 li­tų – ta­da re­no­va­ci­ja ga­li at­si­pirk­ ti per 15 me­tų. „At­si­pir­ki­mo lai­kas la­bai skir­tin­ gas, pri­klau­so nuo ši­lu­mos kai­nos, su­var­to­ji­mo“, – tei­gė vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas. Ren­ka­si mo­der­nes­nius įren­gi­nius

Vi­lius Mac­ko­nis:

Jei gy­ven­to­jai bu­ tuo­se im­sis tau­py­ mo prie­mo­nių, už­ da­ri­nės laip­ti­nės du­ris, ga­li­ma su­tau­ py­ti iki 20 pro­c. ši­ lu­mos.

At­si­pir­ki­mui rei­kia lai­ko

Pas­ta­ruo­ju me­tu klai­pė­die­čiai pra­dė­jo ak­ty­viau do­mė­tis re­no­va­ ci­ja. Ma­no­ma, kad tam grei­čiau­ siai įta­kos tu­rė­jo ži­nia, kad vals­ty­ bė pa­di­di­no sa­vo pa­ra­mą – ji bus iki 30 pro­c. „Žmo­nių no­ras re­no­vuo­ti na­mus la­bai pri­klau­so nuo vals­ty­bės pa­ra­ mos dy­džio. Šis pro­ce­sas ju­da, bet ne to­kiais tem­pais, kaip no­ri­ma“, – ko­men­ta­vo E.Ši­mo­nis. Pap­ras­tai gy­ven­to­jai pra­dė­ti na­ mo re­no­va­ci­ją bi­jo dėl di­de­lių in­ ves­ti­ci­jų, pa­sko­los, ku­rią rei­kia im­ti. Ne­ži­no­my­bės, ar vis­kas at­si­ pirks. E.Ši­mo­nis pa­brė­žė, jog ne­ rei­kia no­rė­ti, kad mi­li­jo­ni­nės in­ ves­ti­ci­jos į re­no­va­ci­ją at­si­pirk­tų per 2–3 me­tus. Tai pa­pras­tai už­ trun­ka 15–20 me­tų. Bu­to sa­vi­nin­kui, ku­rio įmo­ka už re­no­va­ci­ją sie­kia 12 tūkst. li­tų, o per mė­ne­sį jis su­tau­po 100 li­tų,

Apie re­no­va­ci­ją Klai­pė­do­je Klai­pė­do­je nuo 2005 m., kai bu­vo pra­dė­ta vyk­dy­ti re­no­va­ci­jos pro­gra­ ma, at­si­nau­jin­ti no­rą bu­vo pa­reiš­kę 65 na­mai. Ta­čiau per lai­ką dėl vie­no­kių ar ki­to­ kių prie­žas­čių re­no­va­ci­ją vyk­dy­ti at­ si­sa­kė 15 na­mų. Pa­gal se­ną­ją re­no­va­ci­jos pro­g ra­mą dar­bus yra bai­gę 38 na­mai. Dar­bai tę­sia­mi dar 12 na­mų. Pa­gal re­no­va­ci­jos pro­gra­mą “Je­si­ca” re­no­vuo­tis na­mus uos­ta­mies­ty­je pa­ no­ro 20 na­mų. Iš jų 13 na­mų pro­jek­tų yra pa­tvir­tin­ ti, 7 na­muo­se vyks­ta pa­ruo­šia­mie­ ji dar­bai.

Klai­pė­die­čiai ban­do tau­py­ti ir vers­da­mie­si ma­žes­nė­mis in­ves­ti­ ci­jo­mis. Dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se mo­ der­ni­zuo­ja­mi ši­lu­mos punk­tai. Au­to­ma­ti­nis įren­gi­nys, ku­ris rea­ guo­ja į lau­ko tem­pe­ra­tū­ros po­ky­ čius, at­siei­na nuo 20 tūkst. iki 35 tūkst. li­tų. Ko­kio ši­lu­mos maz­go rei­kia, pri­ klau­so nuo na­mo dy­džio. Pap­ras­tai na­mą ad­mi­nist­ruo­ jan­čios įmo­nės at­si­skai­ty­ti už ši­ lu­mos punk­tus lei­džia per tre­jus me­tus. Tei­gia­ma, kad vi­du­ti­niš­kai mo­ der­ni­zuo­ti ši­lu­mos punk­tai pa­de­da su­tau­py­ti 10 pro­c. ši­lu­mos. E.Ši­ mo­nis aiš­ki­no, kad tai nau­din­giau­ sia ru­de­nį ir pa­va­sa­rį, kai oro tem­ pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja nuo tei­gia­mos iki nei­gia­mos. „Pri­žiū­rė­to­jai ne­ga­li kiek­vie­ną die­ną atei­ti į na­mą ir pa­re­gu­liuo­ti pa­gal oro są­ly­gas. Bū­na, kad dėl to ši­lu­ma eik­vo­ja­ma vė­jais. Mo­der­nūs maz­gai į tem­pe­ra­tū­rą rea­guo­ja pa­ tys“, – tvir­ti­no E.Ši­mo­nis. Įmo­nės „Klai­pė­dos ener­gi­jos“ duo­me­ni­mis, lapk­ri­tį, ku­ris bu­vo šil­tas ir pa­si­žy­mė­jo tem­pe­ra­tū­rų svy­ra­vi­mu, au­to­ma­ti­zuo­tus ši­lu­ mos punk­tus tu­rin­čiuo­se na­muo­ se ener­gi­jos bu­vo su­nau­do­ta 28 pro­c. ma­žiau nei tuo­se, kur yra se­ ni įren­gi­niai. Kau­no gat­vės 47 na­ mas, ku­ria­me įreng­tas au­to­ma­ti­nis ši­lu­mos maz­gas, ly­gi­nant praė­ju­ sių me­tų gruo­dį su už­praė­ju­siu, kai bu­vo se­nas įren­gi­nys, ener­gi­jos su­tau­pė 9 pro­c. Ga­ruo­ja iš bu­tų

Ši­lu­mos punk­tų mo­der­ni­za­vi­mas yra vie­na tau­py­mo prie­mo­nių, ku­ rias na­mų val­dos siū­lo dau­gia­bu­ čiams na­mams. Prog­ra­mą su­da­ ro pen­ki žings­niai. Prie ini­cia­ty­vos „Tau­py­ki­me ši­lu­mą“ yra pri­si­jun­

Na­mų val­dų siū­lo­ma „5 žings­nių ši­lu­mos tau­py­mo pro­gra­ma“ „„Pir­mas – gy­ven­to­jų įsi­trau­ki­mas: ši­

lu­mos tau­py­mo prie­mo­nių įgy­ven­di­ ni­mas bu­tuo­se. „„Ant­ras – prie­mo­nių, tau­pan­čių ši­lu­

mą, įgy­ven­di­ni­mas bend­ro­jo nau­do­ ji­mo pa­tal­po­se. „„Tre­čias – ši­lu­mos punk­tų mo­der­

ni­za­vi­mas. „„Ket­vir­tas – šil­dy­mo sis­te­mos su­ba­

lan­sa­vi­mas. „„Penk­tas – šil­dy­mo sis­te­ma, ku­ri val­

do­ma at­si­žvel­giant į vi­sas oro są­ly­gas.

„„Skir­tu­mas: ter­mo­vi­zi­nė­je nuo­trau­ko­je už­fik­suo­ta, kad ne­re­no­vuo­tas

Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­to 21 namas (de­ši­nė­je) šil­do lau­ką – ši­lu­ma išei­ na ir pro lan­gus, ir pro sie­nas. Vi­siš­kai prie­šin­ga si­tua­ci­ja yra re­no­vuo­ ta­me Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­to 19 na­me (kai­rė­je).

gę 100 uos­ta­mies­čio dau­gia­bu­ čių na­mų. Įmo­nės „Ci­ty Ser­vi­ce“, ku­riai Klai­pė­do­je pri­klau­so še­šios uos­ta­mies­čio na­mų val­dos, at­sto­ vo Vi­liaus Mac­ko­nio tei­gi­mu, įgy­ ven­di­nant tau­py­mo pro­gra­mą vi­ du­ti­niš­kai da­bar su­tau­po­ma 7 pro­c. ši­lu­mos. Taip yra, nes ne vi­suo­se na­ muo­se įgy­ven­din­ti vi­si pro­gra­ mos žings­niai. „Su­si­do­mė­ji­mas, kaip tau­py­ti ši­lu­mą, yra pa­di­dė­jęs“, – tvir­ti­no V.Mac­ko­nis. Anot jo, da­lis ši­lu­mos tau­py­mo prie­mo­nių bu­vo įgy­ven­din­tos prieš šil­dy­mo se­zo­ną. Dau­gia­bu­čių na­ mų laip­ti­nė­se, rū­siuo­se bu­vo pa­ keis­tos du­rys, lan­gai, jų rė­mai. Taip pat mo­der­ni­zuo­ti ši­lu­mos maz­gai. Bu­vo na­mų, ku­riuo­se at­lik­tas šil­dy­mo sis­te­mos su­ba­lan­sa­vi­mas, kad vi­si bu­tai šil­tų to­ly­giai. V.Mac­ko­nis pa­brė­žė, kad da­bar prie ši­lu­mos tau­py­mo ga­li pri­si­ dė­ti ne­bent gy­ven­to­jai. Siū­lo­ma bu­tuo­se, už ra­dia­to­rių įreng­ti ši­lu­mą at­spin­din­čius ek­ra­ nus, už­san­da­rin­ti du­ris, lan­gus, ra­ cio­na­liai vė­din­ti pa­tal­pas, kad neį­ šal­tų sie­nos. „90 pro­c. dau­gia­bu­čio na­ mo išo­rės yra ties bu­tais. Pro juos dau­giau­sia ir išei­na ši­lu­mos. Jei gy­ven­to­jai bu­tuo­se im­sis tau­py­ mo prie­mo­nių, už­da­ri­nės laip­ti­ nės, tam­bū­rų du­ris, ga­li­ma su­tau­ py­ti iki 20 pro­c. ši­lu­mos“, – tei­gė at­sto­vas.

Komentaras

Vir­gi­ni­jus Zut­kis

„Klai­pė­dos ener­g i­jos” Klien­t ų ap­tar­na­v i­mo cent­ro va­do­vas

L

y­g i­nant ši­lu­mos su­var­to­ji­ mo ro­dik­lius re­no­vuo­tuo­se ir ne­re­no­v uo­t uo­se dau­g ia­ bu­čiuo­se na­muo­se, ten­den­ ci­ja jau daug me­t ų iš­l ie­ka to­k ia pa­t i. Vi­siš­kai at­nau­jin­tuo­se na­muo­se ener­ gi­jos su­var­to­ja­ma 2–2,5 kar­to ma­žiau. Dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­ja nau­din­ ga tri­gu­bai. Žmo­nės pa­ge­ri­na gy­ve­ni­ mo są­ly­gas, pa­di­di­na bu­to kai­ną, ener­ ge­t iš­kai tau­pes­nis na­mas su­nau­do­ja ma­žiau ši­lu­mos ir tau­po gy­ven­to­jų pi­ ni­gus. Da­bar pa­lan­kus me­tas im­tis re­ no­va­ci­jos. Vals­ty­bė pa­di­di­no sa­vo pa­ ra­mą na­mo at­nau­ji­ni­mui, o sta­ty­bos dar­bų kai­nos ma­žes­nės nei prieš eko­ no­mi­nį sunk­me­tį.

Pa­sak V.Mac­ko­nio, atei­ty­je dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se sie­kia­ ma įreng­ti šil­dy­mo sis­te­mą, ku­rią bū­tų ga­li­ma val­dy­ti, mak­si­ma­liai iš­nau­do­jant oro są­ly­gas, net sau­ lę ar vė­ją. Kol kas dėl se­nų maz­gų to ne­ ga­li­ma pa­da­ry­ti nė vie­na­me uos­ta­mies­čio dau­gia­bu­čia­me na­me.


JUBILIEJINIAI METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMAI PIRMASIS BALSAVIMO TURAS JAU PRASIDĖJO! KVIEČIAME BALSUOTI IR IŠRINKTI SEPTYNIAS PRETENDENTES Į METŲ KLAIPĖDIETĖS TITULĄ. 1 Ramunė Adomaitienė, neįgaliesiems atstovau2

3

4

5

6

7 8

9

janti sportininkė, – už pasaulio rekordą šuolio į tolį rungtyje. Irena Armonienė, etnologė, Klaipėdos etnokultūros centro specialistė, – už atsidavimą ir meilę Klaipėdos miesto ir krašto tautinei kultūrai, jos gaivinimą ir puoselėjimą, už asmeninį pavyzdį ir talentą skleisti tradicijos šviesą. Dalia Bielskytė, onkohematologinių ligonių bendrijos „Kraujas“ vadovė, pirmoji lietuvė, apdovanota Šventojo Martyno skydu, – už kilnias iniciatyvas, nuoširdų rūpestį vėžiu sergančiais tautiečiais, pagalbą ir pasiaukojimą jų labui, sugebėjimą suburti visuomenę didžiam tikslui – padėti žmogui. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, drąsiai ir ryžtingai kovojanti su korupcija, aktyviai dirbanti su jaunimu, padedanti ugdyti jaunus patriotiškus žmones, organizuojanti pilietiškumą ir patriotizmą skatinančius renginius. Jolanta Budrienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė, – už tyrumo puoselėjimą vaikų širdyse, galimybę jiems atsiskleisti. Jos dėka Klaipėdos laisvalaikio centrai suvienijo vaikus ir suteikė galimybę garsinti Klaipėdą ne tik Lietuvoje. Kristina Buslajeva, pensininkė, – už aktyvią veiklą miesto visuomeniniame gyvenime. Ji yra visuomeninės tarybos prie Klaipėdos apskrities VPK pirmininkė, ištisą dešimtmetį teikianti gyventojų bendruomenių pasiūlymus policijos komisarui, atskiriems pareigūnams. Ji – ir Pagyvenusių žmonių asociacijos valdybos pirmininkė, atsakingai koordinuoja Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių klubų veiklą, ieško būdų sudaryti sąlygas senjorų kultūrinei saviraiškai. Moteris nuoširdžiai dalyvauja „Carito“ rengiamose akcijose, padeda vienišiems žmonėms . Aleta Chomičenkienė, Klaipėdos universiteto doc. dr., – už švietėjišką veiklą, visiems norintiems sveikai gyventi. Romualda Česnienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Priėmimo skyriaus slaugytojos padėjėja. Daug metų su gimdyvėmis dirbanti moteris ne tik sugeba profesionaliai atlikti savo darbą, bet ir padeda būsimoms mamoms psichologiškai, nuramina, tinkamai paruošia vaikelio atėjimui į šį pasaulį. Kristina Jokubavičienė, P.Domšaičio galerijos vedėja, dailėtyrininkė, – už atsidavimą savo pro-

fesijai bei darbui, už milžiniškas pastangas, padėtas rekonstruojant P.Domšaičio galeriją. 10 Violeta Jokubynaitė, pedagogė, Klaipėdos atviros erdvės jaunimo centro komandos narė, – už itin aktyvią kovą už jaunimo teises mieste. 11 Rasa Juškėnienė, vyrų rankinio komandos „Žemaitijos dragūnas“ trenerė, – už pergalėmis vainikuotą triūsą ir uostamiesčio garsinimą. „Žemaitijos dragūnas“ du kartus iš eilės iškovojo Lietuvos čempiono titulą. 12 Vaiva Galvosienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Pogimdyvinio skyriaus vedėja, – už profesionalumą ir atsidavimą darbui. 13 Irena Genytė, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vyriausioji gydytoja, – už ilgametį rūpestį mažaisiais, nenuilstančią energiją ir rūpestį, kad jie augtų šeimose. 14 Goda Giedraitytė, menotyrininkė, Klaipėdos menininkų grupės „Žuvies akis“ aktyvistė, tarptautinio šiuolaikinių menų festivalio „Plartforma“ Klaipėdoje iniciatorė ir organizatorė, – už kūrybines iniciatyvas bei edukacinius projektus, populiarinant šiuolaikinį meną ir garsinant Klaipėdos miestą. 15 Jovita Gracholski, Šeimos gerovės centro įkūrėja. Turbūt jau visą dešimtmetį rengia kursus nėščiosioms Klaipėdoje: ugdo net tik mamas, kūdikius, bet ir tėvelius. Tai moteris, kuri daugeliui klaipėdiečių šeimų kūdikio laukimą pavertė tikru stebuklu. 16 Lina Grinčikaitė, – labiausiai Klaipėdą garsinanti sportininkė moteris. 17 Dalia Grikšaitė, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė, – už miesto garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu, kur ji vadovavo spaudos centrui. 18 Natalja Istomina, slaugos mokslų daktarė, atstovaujanti pacientų ir slaugytojų interesams visuomenėje, puoselėjanti slaugos mokslą. 19 Gražina Juodytė, žurnalistė, pernai išleista jos antroji „Klaipėdos akvarelių“ knyga. Ji apdovanota Vinco Kudirkos premija. Ji tikra Klaipėdos gyvenimo metraštininkė. 20 Renata Karaliūnaitė, „Lietuvos Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja, – už tai, kad suge-

ba rasti tinkamus žodžius ir prisibelsti į visuomenės niekinamųjų sielas. 21 Jurga Karčiauskaitė-Lago, menininkė, savo kūryba ir subtiliais darbais garsinanti Klaipėdą Lietuvoje ir Lietuvą užsienyje. 22 Dalia Kanclerytė, dokumentinių filmų kūrėja, – už humanistinių idėjų skleidimą, socialinės dokumentikos puoselėjimą. 23 Teresė Karpavičiūtė, gydytoja, į šį pasaulį savo darbštumu ir atsidavimu atnešanti didelį stebuklą. 24 Virginija Kochanskytė, aktorė UNICEF Geros valios ambasadorė, - už rūpinimąsi Kambodžos vaikais, aukų rinkimą badaujantiems ir ligotiems. 25 Bronislava Lauciuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė – už ilgametį darbą puoselėjant miesto biblioteką ir jos jau šešti metai iš eilės rengiamus Klaipėdos knygos rinkimus. 26 Tamara Lochankina, „Sviatliačiok“ mokyklos direktorė, – už indėlį sprendžiant jaunuolių su negalia problemas. Mokykla „Sviatliačiok“ daugeliui tapo pažinimo, gėrio, kūrybos oaze. 27 Regina Milašienė, Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė. Ji savo atsidavimu, širdies šiluma ir nuoširdžiu darbu siekia pakeisti tuose namuose gyvenančių mažųjų klaipėdiečių kasdienybę, skatina juos pakilti ir vėl pamilti gyvenimą. 28 Jolanta Norkienė, visuomeninio judėjimo „Klaipėdieti! Atgaivinki savo miesto parką!“(asociacijos „Aš Klaipėdai“) lyderė,– už Jūros parko gaivinimą. 29 Rasa Norkutė, penkių knygų autorė, – už tai, kad net sunkiausiais laikais nenustojo kurti bei padėti kitiems. 30 Irina Novikova, Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubo „Tennis Star“ prezidentė, – už neatlygintiną visuomeninę veiklą, atsidavimą vaikams, jų užimtumo ir laisvalaikio organizavimą, už teniso sporto šakos plėtrą uostamiestyje, Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje bei užsienyje. 31 Lilija Petraitienė, Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinės grupės narė, Vakarų Lietuvos moterų asociacijos koordinatorė, „Suvalkijos“ bendrijos Klaipėdos filialo globėja, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė, – už nesavanaudišką pagalbą ir rūpestį klaipėdiečiais, už drąsą ginant viešąjį interesą, kovą prieš narkomanijos plitimą mūsų mieste. 32 Janina Priluckienė, Jūrininkų ligonines Nefrologijos ir hemodializių skyriaus vedėja ir gydytoja, daugelį metų savo profesionalumu garsinanti mūsų miestą.

33 Dalia Puidokienė, socialinės psichologinės paramos centro direktorė, – už humanišką veiklą.

34 Genovaitė Ramanauskienė, gydytoja, – už moterų grožio, sveikatos ir jaunystės puoselėjimą.

35 Galina Renge, „Žaliakalnio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, – už daugybę kartų laimėtus tarptautinius projektus, taip garsinant ne tik Klaipėdą, bet ir Lietuvą. 36 Audronė Renkauskienė, Klaipėdos sveikatos priežiūros centro Profilaktinio skyriaus vedėja, – už rūpestingumą ir nuoširdumą pacientams bei dalyvavimą politinėje ir visuomeninėje veikloje. 37 Nelė Savičenko, teatro ir kino aktorė, – už vaidmenis Klaipėdos dramos teatre bei Klaipėdos vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje. 38 Aušra Smičiūtė, S.Šimkaus konservatorijos dėstytoja, grupės „Capella A“ vadovė, – už grupės pergales tarptautiniuose konkursuose, už aukštų muzikos standartų populiarinimą ir gero muzikinio skonio formavimą. 39 Stela Stanslovaitienė, šeimos gydytoja, daugiau nei 40 metų dirbanti šį darbą Klaipėdoje, džiuginanti pacientus nuoširdumu, dėmesiu bei jautrumu. 40 Vidmanta Timinskienė, pediatrė, – už tai, kad padėjo sveikais užaugti jau ne vienai klaipėdiečių kartai. 41 Irena Šemežienė, pediatrė, – už profesionalumą, atidumą, atjautą ir dešimtmečius neblėstantį pacientų dėkingumą. 42 Bronė Švitrienė, Klaipėdos universiteto „Leader dance“ šokėjų kolektyvo vadovė, – už uostamiesčio garsinimą Europos vyrų krepšinio čempionato metu. 43 Svetlana Vasičkina, rusų bendrijos „Lada“ pirmininkė, „Žaliakalnio“ gimnazijos mokytoja, – už ilgametį darbą mūsų miesto bendruomenės labui organizuojant masinius renginius mieste, labdaringą veiklą. 44 Virginija Vazbienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Akių skyriaus vedėja, kuklus žmogus, labai gerbiama daktarė. 45 Danutė Žičkuvienė, Klaipėdos koncertų salės direktorė, – už profesionalią vadybą, už aukštos muzikinės kultūros populiarinimą Klaipėdoje. 46 Dalia Žukienė, visuomenininkė, moteris, kuri savo nuveiktais darbais gali pasididžiuoti ir be kurios Klaipėdos miestas neįsivaizduojamas. Tai moteris, pasižyminti geležine kantrybe, stipria valia ir visada žvelgianti tiesia kryptimi į tikslą.

BALSUOTI GALITE: Iš dienraščio iškirptą ir užpildytą lapelį siųsdami adresu: Metų klaipėdietė, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, 92118 Klaipėda; arba atnešdami ir įmesdami į specialiąsias urnas redakcijoje, „Akropolyje“ esančiame skyriuje bei aštuoniuose didžiųjų „Iki“ prekybos centrų. Portale www.KL.lt. Čia daugiausia balsų surinkusi moteris taps viena iš septynių pretendenčių į Metų klaipėdietės titulą. Likusios šešios pretendentės bus išrinktos suskaičiavus balsavimo lapelius. Iki vasario 9 d. balsuodami išrinksite septynias šio titulo verčiausias pretendentes. Vasario 13 d. paskelbsime septynetuką. Nuo vasario 14 iki vasario 24 d. dienraštyje bus pristatytos visos septynios pretendentės. Nuo vasario 25 iki kovo 7 d. balsuodami iš septynių finalininkių išrinksite Metų klaipėdietę.

METŲ KLAIPĖDIETĖS RINKIMUOSE BALSUOJU UŽ:


6

trečiadienis, vasario 1, 2012

nuomonės

Pa­nei­gi­mai re­pu­ta­ci­jos ne­pa­keis

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ne­ver­ti sa­vo ver­ty­bių Violeta Juodelienė

N

et ir ne­no­ro­m is ima at­ro­dy­t i, kad ne­s a­ me nu­si­pel­nę tų ver­ ty­bių, ku­r ias pa­vel­ dė­jo­me iš tūks­tant­me­tės sa­vo is­ to­ri­jos. Žo­d žių ir in­te­re­sų konf­l ik­tai dėl se­na­mies­čių už­sta­ty­mo, dva­rų at­ sta­ty­mo, au­ten­tiš­kų de­ta­lių kul­tū­ ros pa­vel­do ob­jek­tuo­se iš­sau­go­ji­ mo – kiek­vie­nas jų kaip ir dau­gy­ bė ma­ž ų ne­su­sip­ra­ti­mų, iš­spren­ džia­mų vie­nam ki­tam pri­va­čiam as­me­n iui kyš­te­lė­jus val­d i­n in­k ui ko­k į ke­l io­n ių žur­na­lą su „se­na

Tai, ką ra­do­me gi­mę, yra ne mū­sų, bet tų, ku­rie gy­vens po mū­ sų. Mes esa­me tik nau­ do­to­jai, mo­kes­tis už nuo­mą – ga­ran­ti­ja, kad vi­sa bus iš­sau­go­ta. sko­la“ vo­ke­ly­je, by­lo­ja, jog tei­ses į sa­vo kul­tū­ros pa­vel­dą pe­rė­mė­me bū­da­mi tam ne­pa­si­ren­gę. Esa­me ne­sup­ra­tę es­m i­nės tau­ tos gy­va­vi­mo tie­sos: tai, ką ra­do­ me gi­mę, yra ne mū­sų, o tų, ku­rie gy­vens po mū­sų. Mes esa­me tik nau­do­to­jai, mo­kes­tis už nuo­mą – ga­ran­ti­ja, kad vi­sa bus iš­sau­go­ta. Jei kal­bė­tu­me vien „Ex­ce­l io“ kal­ ba, drįs­t u­me pa­vel­do ob­jek­t us ver­t in­t i pa­gal svo­r į pa­s au­l i­nės kul­tū­ros kon­teks­te ar am­žių, vi­so­ je Lie­tu­vo­je jų tik­rai pri­skai­čiuo­ tu­me ma­ž iau nei ko­k ia Ro­ma. To, kas pas mus yra se­na ir mums at­ ro­do uni­ka­lu, kaip sa­ky­tų ei­l i­nis iš­par­da­v i­mų tu­r is­t as, kur nors Atė­nuo­se po ko­jo­mis vo­lio­ja­si. Se­nu­mu ir dėl įvy­kių, ku­rių de­ko­ ra­ci­jo­mis bu­vo lem­ta bū­ti, Egip­to pi­ra­m i­dės, Ko­l i­z ie­jus ar Je­r u­za­ lė – ne­pra­len­k ia­m i. Ar dėl to yra men­kes­nė Lie­tu­vos baž­ny­čių, pi­ lia­kal­nių, se­na­mies­čių, at­si­lai­kiu­ sių net ir prieš ar­šias lai­ko upės ban­gas, ver­tė? Ug­n ies nu­siaub­to Ty­tu­vė­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­r i­jos baž­ny­čios ir ber­nar­di­nų vie­nuo­

Si­gi­tas Kar­baus­kas

Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Tvar­kos ir tei­sin­g u­mo par­ti­jos Klai­pė­dos ra­jo­no sky­riaus pir­m i­n in­kas

ly­no an­samb­l io fo­ne at­ro­do, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma mū­sų į šį klau­ si­mą at­sa­ky­tų „taip“. Kol vyks­ta ty­r i­mas, nė­ra aiš­k u, kas įskė­lė pir­mą­ją ki­birkš­t į, pra­ri­ ju­sią ką tik res­tau­ruo­tą Ty­tu­vė­nų vie­nuo­ly­no sto­gą ir dau­g y­bę po juo bu­vu­sių ver­ty­bių. Rei­k ia ma­ ny­t i, kad ar­tė­jan­čių rin­k i­mų jau­ kas ne­leis po­l i­t i­z uo­toms ins­t i­t u­ ci­joms neį­ver­t in­t i klai­dų, ku­r ios, ti­kė­t i­n a, ga­lė­jo bū­t i pa­d a­r y­tos tvar­kant an­samb­l į. Vil­k i­mės, kad bus įver­t in­t i ir tei­sės ak­tai, ga­l in­ tys truk­dy­ti tvar­ky­ti pa­vel­do ob­ jek­tus taip, kaip rei­ka­lau­ja tau­tos są­ž i­nė. Tik vie­nos is­to­r i­jos (ne) lai­min­ga pa­bai­ga ne­pa­keis mū­sų po­ž iū­rio į sa­vą­jį pa­vel­dą. Lie­t u­vo­je esan­čias kul­t ū­ros ver­ ty­bes ga­l i­ma ap­draus­ti nuo gais­ rų ir gai­va­lų, nau­jam sto­g ui pi­n i­ gų įma­no­ma ras­ti net ir kri­zės pa­ ra­ly­ž iuo­tos vals­t y­b ės biu­d že­te. Ta­čiau drau­d i­mo iš­mo­kos kom­ pen­suo­ja tik sto­go ver­tę, už suau­ ko­t us pi­n i­g us ga­l i­ma pa­ga­m in­ ti dar vie­ną to­bu­lo še­dev­ro ko­pi­ ją. Jo­k ie mi­l i­jo­nai ir to­bu­l iau­sia tech­ni­ka neat­kurs am­ž ių tėk­mės su­bran­d in­t ų kva­pų, jų pri­si­gė­r u­ sių kny­g ų la­pų. Nors tai yra aki­vaiz­du ir, re­g is, tu­ rė­t ų bū­t i aiš­k u vi­siems nuo val­ di­n in­k ų, vers­l i­n in­k ų iki baž­ny­ čio­je lai­dus tie­sian­čio elekt­r i­ko, kaž­ko­dėl vis ap­gau­d i­nė­ja­me sa­ ve. Vis ban­do­me įsi­teig­ti, kad į są­ mo­n in­gai kur­t ą mies­to pa­no­ra­ mą šiurkš­čiai ink­r us­t uo­tas šiuo­ lai­k i­nis stik­lai­nis ne­pa­ga­dins se­ no kvar­ta­lo au­ros, kad plas­t i­k i­ nės len­te­lės ap­sau­gos se­na­mies­ čio me­d i­nu­ką, o ge­ra su­tar­t is su drau­d i­kais – nuo vi­so­k ių for­ce ma­jou­r ų. Gal me­t as pa­k laus­t i sa­vęs: ką pa­vel­dės mū­s ų anū­kai? Daug po stik­lai­n iais pa­k iš­t ų kul­t ū­ros pa­mink­lų, idea­l ių se­nie­nų ko­pi­ jų ir po­ž iū­r į, kad ver­ty­bė yra tai, iš ko ga­l i­ma pa­gau­sin­t i są­skai­tą ban­ke? Šį­kart vis­ko ne­ga­li­me su­vers­ti so­ vie­t i­nei san­t var­kai, ku­r i ne­lei­do mums at­skir­t i pe­le­nų nuo auk­ so. To­k io neat­sa­k in­go el­ge­sio su pa­vel­du, tik­ro­sio­mis ver­ty­bė­mis, kul­t ū­ra iš­t a­kos vei­k iau­s iai yra mū­sų po­žiū­ry­je į vis­ką, kas ne­ma­ te­r ia­lu. Pra­de­dant žmo­nė­m is, ei­ nan­čiais per gat­vę, sto­vin­čiais ša­ lia sau­sa­k im­ša­me au­to­bu­se, bai­ giant be­g ink­l iais ke­t ur­ko­jais ar obuo­liais sve­ti­ma­me so­de. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

Ne­ga­liu pa­neig­ti nuo­mo­nės

Ir tik­rai nie­kaip ne­ga­liu pa­neig­ti vie­šai pa­teik­tų sa­vo svars­ty­mų ir nuo­mo­nės apie tai, kad K.Cir­tau­tas „šian­dien iš­da­ vė vie­ną, ry­toj iš­duos ki­tą. Toks jo gy­ve­ ni­mo bū­das“. To­kia yra ma­no nuo­mo­nė, ku­rią grin­džiu fak­tais ir pa­tir­ti­mi, at­si­ ra­du­sia ste­bint šio po­li­ti­ko veik­lą. Tu­riu pri­min­ti dau­ge­liui ži­no­mą tie­ są, kad as­mens gar­bės ir oru­mo gy­ni­mas yra sie­ja­mas su tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­ čių ir že­mi­nan­čių ži­nių, o ne nuo­mo­ nių, pa­skel­bi­mu. Vi­suo­me­nės in­for­ma­ vi­mo įsta­ty­mo iš­dės­ty­to­mis są­ly­go­mis in­for­ma­ci­jos pa­nei­gi­mas reiš­kia rei­ka­ la­vi­mą pa­neig­ti konk­re­čias, tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­čias bei že­mi­nan­čias ži­ nias, bet ne nuo­mo­nes. Iš vie­šo­sios in­ for­ma­ci­jos ren­gė­jo ne­ga­li­ma rei­ka­lau­ ti pa­neig­ti nuo­mo­nės, net jei­gu ji bū­tų šo­ki­ruo­jan­ti ar ke­lian­ti ne­ri­mą, nes tuo bū­tų pa­žeis­tas Kons­ti­tu­ci­jos 25 straips­ nis ir Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Re­pu­ta­ci­ją pa­keis­tų veiks­mai

Svars­čiau, ko­dėl praė­jus tiek daug lai­ ko, aist­roms ap­ri­mus, K.Cir­tau­tas stai­ ga įsi­gei­dė pa­neig­ti ne­va tik­ro­vės nea­ ti­tin­kan­čius tei­gi­nius, o sa­vo raš­tuo­se, rei­ka­lau­jan­čiuo­se pa­nei­gi­mų, vėl ti­ki­na „ne­su iš­da­vęs rin­kė­jams duo­tų pa­ža­dų“. Juk čia tas pa­ts, kas pra­šy­ti pa­neig­ti, kad sau­lė te­ka ry­tuo­se, o lei­džia­si va­ka­ruo­ se. Vi­si ži­no, kad K.Cir­tau­tas į rin­ki­mus ėjo Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos są­ra­ še, dau­ge­lis at­si­me­na, kad jis raš­tu pa­ si­ža­dė­jo dirb­ti są­ži­nin­gai ir at­sa­kin­gai su Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo ko­man­da ta­ry­bo­ je, o tuoj po ke­lių mė­ne­sių raš­tu ir žo­ džiu at­si­ža­dė­jo šių sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų. In­ter­pe­lia­ci­jos po­sė­džio me­tu K.Cir­ tau­tas vie­šai pa­sa­kė: „Kiek aš tų par­ti­ jų pa­kei­čiau, kiek dar pa­kei­siu“. O sa­vo raš­tuo­se ži­niask­lai­do­je pra­šo pa­neig­ti ma­no iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę: „To­kie žmo­ nės lin­kę leng­vai iš­duo­ti šian­dien vie­ ną, ry­toj ki­tą“. Ar ne juo­kin­ga? Vie­na­me raš­tų K.Cir­tau­tas ne­tgi tei­ gia, kad „aš ne­su kal­tas mir­ti­nai su­ža­ lo­jęs žmo­gų“ ir pra­šo šį fak­tą pa­neig­ti, ta­čiau kaip tai pa­da­ry­ti, jei jo vai­ruo­ja­ mas au­to­mo­bi­lis par­tren­kė žmo­gų ir jis po šio eis­mo įvy­kio mi­rė? ran­tu, ne­jau­gi tė­vai da­bar ne­mo­ko vai­kų, kaip elg­tis prie tven­ki­nių, ne­ paaiš­ki­na apie žie­mos pa­vo­jus. Gal ir mo­ky­to­jams ne pro ša­lį bū­tų šia te­ma su mo­ki­niais pa­kal­bė­ti.

Vai­kai pa­mirš­ta at­sar­gu­mą

Mo­ky­to­ja, pen­si­nin­kė

Šio­mis sa­vai­tė­mis vis pa­si­girs­ta pra­ne­ši­mų apie vie­na­me ar ki­ta­me mies­to tven­ki­ny­je sken­du­sius vai­kus. Re­gis, ne­se­niai bu­vo vie­na skau­di ne­ lai­mė, po ke­lių die­nų – ki­ta. Ne­sup­

Klau­si­mas – be at­sa­ky­mo

Nie­kaip ne­ga­liu at­si­ste­bė­ti pre­ky­ bos cent­rų par­da­vė­jų ne­kom­pe­ten­ ci­ja. Pa­me­čiau vie­no pre­ky­bos tink­

Ga­liu tik pa­lin­kė­ti sėk­mės

Ma­nau, kad šiam žmo­gui yra tik­rai ne­leng­va, su­dė­tin­ga dirb­ti vi­ce­me­ro pa­rei­go­se į po­stą atė­jus to­kiu skan­ da­lin­gu bū­du. Aš la­bai ge­rai su­pran­ tu, kad, ma­tyt, ne­leng­va jaus­ti žmo­ nių nuo­mo­nę ir ver­ti­ni­mą, su ku­riais jam ten­ka su­si­dur­ti kas­dien. Ta­čiau ar nuo­mo­nės pa­nei­gi­mai pa­neig­tų žmo­ nių nuo­mo­nę, ku­ri su­si­da­rė ne dėl iš pirš­to lauž­tų fak­tų, o žmo­nėms ma­ tant ir ste­bint vi­sas po­li­ti­nes int­ri­gas ir, ma­no ma­ny­mu, ne­są­ži­nin­gus po­ li­ti­ko veiks­mus? Gal K.Cir­tau­tas vi­lia­si, kad, rei­ka­ lau­da­mas pa­neig­ti ži­niask­lai­do­je įvar­ dy­tus fak­tus ir pa­reikš­tas nuo­mo­nes, su­si­grą­žins pra­ras­tą re­pu­ta­ci­ją? Na, jei šis po­li­ti­kas ma­no, kad tik taip ga­li sa­ vo re­pu­ta­ci­ją su­si­grą­žin­ti, ga­liu tik pa­ lin­kė­ti jam sėk­mės. Nors aš as­me­niš­kai ma­nau, kad re­pu­ta­ci­jos ver­tė­tų ieš­ko­ti vi­sai ki­tu bū­du ir vi­sai ki­tur – rei­kia la­ biau gerb­ti žmo­gų, lai­ky­tis žo­džio, ne­ me­luo­ti ir kur­ti ko­ky­biš­ką, eti­kai ne­ prieš­ta­rau­jan­čią po­li­ti­ką. Ma­no nuo­mo­ne, no­rė­da­mas pa­tai­ sy­ti sa­vo re­pu­ta­ci­ją, šis po­li­ti­kas tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti man­da­to, į rin­ki­mus vėl ei­ ti tik po ke­le­rių me­tų, pel­nęs žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą iš nau­jo – ne int­ri­go­mis ir ne at­si­ra­ši­nė­ji­mais, o rea­liai nau­din­gais dar­bais bend­ruo­me­nei ir vi­suo­me­nei. Bet tai tik ma­no nuo­mo­nė. K.Cir­tau­tas ma­no, kad ma­no „nuo­ mo­nė yra klai­din­ga“. Ne­sii­mu ver­tin­ ti, ar esu 100 pro­cen­tų gy­ve­ni­me tei­ sus reikš­da­mas sa­vo nuo­mo­nę. Be­je, įsta­ty­mai ir neį­pa­rei­go­ja žmo­nių tu­ rė­ti tik vie­ną tei­sin­gą nuo­mo­nę. Taip bu­vo Sta­li­no re­ži­mo lai­kais. Gy­ve­na­me lais­vo­je ir de­mok­ra­ti­nė­ je ša­ly­je, kur kiek­vie­nas žmo­gus pa­ gal Kons­ti­tu­ci­ją tu­ri tei­sę tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę ir lais­vai ga­li ją reikš­ti. Tą da­riau ir da­ry­siu. To­dėl jei K.Cir­tau­ tui ma­no nuo­mo­nė ne­pa­tin­ka ar at­ro­ do klai­din­ga, jis ga­li gal­vo­ti ki­taip. Tai jo tei­sė. O jei žmo­nėms ma­no nuo­mo­ nė apie K.Cir­tau­tą at­ro­do la­biau įti­ki­ na­ma nei jo apie jį pa­tį – nie­kuo ne­ ga­liu pa­dė­ti. O aš ir to­liau ne­pa­si­ti­kiu šiuo žmo­ gu­mi, to­kį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą dar la­biau su­stip­ri­na jo el­ge­sys rei­ka­lau­jant pa­ nei­gi­mų ir vie­ši ban­dy­mai ap­si­gin­ti ne veiks­mais, są­ži­nin­gu el­ge­siu, o gal­būt pa­to­giai sau pri­si­me­nant ir vie­šai in­ terp­re­tuo­jant po­li­ti­nius įvy­kius. K.Cir­ tau­to ban­dy­mai „iš­si­skalb­ti“ re­pu­ta­ci­ją vi­lian­tis, kad aš pa­kei­siu sa­vo nuo­mo­nę ir jos, vie­šai iš­sa­ky­tos, vie­šai iš­si­ža­dė­siu – be­pras­miai. lo nuo­lai­dų kor­te­lę, tad užė­jau į to tink­lo pre­ky­bos cent­rą iš­siim­ti nau­ jos. Jas iš­duo­da ka­si­nin­kės. Kai ga­vau nau­ją kor­te­lę, iš­kart pa­klau­siau, ar ji jau da­bar ga­lio­ja, nes ma­ne vi­lio­jo nuo­lai­dos, ku­rios tai­ko­mos kor­te­les tu­rin­tiems pir­kė­jams. Ta­čiau ka­si­ nin­kė tik iš­plė­tė akis ir su­mur­mė­jo, kad ne­ži­no. O kas ta­da tu­ri ži­no­ti? Sal­vi­ja Pa­ren­gė As­ta Alek­sė­jū­nai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

A

pie įvy­kius Klai­pė­dos ra­jo­ne skel­bian­tys laik­raš­čiai ga­vo Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­ bės vi­ce­me­ro Kęs­tu­čio Cir­ tau­to raš­tus, ku­riuo­se pra­šo­ma pa­neig­ti il­go­ką są­ra­šą tei­gi­nių, ku­rie bu­vo ra­šo­mi straips­niuo­se, nu­švie­čian­čiuo­se per­nai rug­sė­jį vy­ku­sią Klai­pė­dos ra­jo­no me­ro, ku­riuo tuo me­tu bu­vau, in­ter­pe­lia­ci­ją. Ten­ka pa­sa­ky­ti, kad K.Cir­tau­tas sa­ vo raš­tuo­se ži­niask­lai­do­je pra­šo pa­neig­ ti ne­pa­nei­gia­mus da­ly­kus, ar­ba rei­ka­lau­ ja pa­neig­ti iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę. Ne­ga­liu ir tik­rai ne­neig­siu sa­vo nuo­mo­nės apie K.Cir­tau­tą. Ne­neig­siu ir „K.r.Sa­vai­tės“, „Ban­gos“, „Klai­pė­dos“, „Va­ka­rų eksp­re­ so“ ar ki­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių teks­ tų apie rug­sė­jo po­li­ti­nius įvy­kius ra­jo­ne. Juo­lab kad man at­siųs­tas K.Cir­tau­to pra­šy­mas pa­neig­ti kai ku­riuos tei­gi­nius nea­ti­tin­ka įsta­ty­mo nuo­sta­tų, nes pra­šo­ ma pa­neig­ti ne tik ma­no nuo­mo­nę, bet ne­tgi in­for­ma­ci­ją, ku­ri ati­tin­ka tik­ro­vę. Aš ne­ga­liu pa­neig­ti, kad K.Cir­tau­ tas „(...), per­bė­go pas kon­ser­va­to­rius ir so­cial­de­mok­ra­tus, nors bu­vo iš­rink­ ti pa­gal Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos są­ra­šą.“ Tai – fak­tas.

di­nių lais­vių kon­ven­ci­jos 10 straips­nis, įtvir­ti­nan­tys žmo­gaus tei­sę tu­rė­ti įsi­ti­ ki­ni­mus ir juos lais­vai reikš­ti. Kaip aš ga­liu pa­neig­ti, kad K.Cir­tau­ tas yra per­bė­gė­lis, jei taip yra iš tie­sų? K.Cir­tau­tas, pa­vyz­džiui, pra­šo pa­neig­ti šią laik­raš­ty­je „Ban­ga“ pa­ci­tuo­tą ma­ no nuo­mo­nę. Kaip ga­liu pa­neig­ti sa­vo nuo­mo­ nę, kad šis po­li­ti­kas yra ri­zi­kos zo­nos žmo­gus, jei ir prieš rin­ki­mus ir po rin­ ki­mų jis nuo­lat skųs­da­vo­si ir de­juo­da­ vo apie tai, kaip sun­ku pra­gy­ven­ti, kaip ne­si­se­ka vers­le, kad tu­ri sko­lų. Vė­liau K.Cir­tau­tas mė­gi­no vie­šai ti­kin­ti, kad esą sko­lų ne­tu­ri. Ta­čiau aš šne­kė­jau­si ne su vie­nu žmo­gu­mi, ku­ris man tei­ gė, kad K.Cir­tau­tas yra jiems sko­lin­gas pi­ni­gų. Kai ku­rie jų šį fak­tą pa­liu­dy­tų teis­me, o ir man pa­čiam K.Cir­tau­tas te­bė­ra sko­lin­gas dau­giau nei 2 tūkst. li­tų, ku­riuos sko­li­no­si Krikš­čio­niš­ko­ sios de­mok­ra­tų par­ti­jos įre­gist­ra­vi­mo rin­ki­muo­se už­sta­to mo­kes­čiui. Ma­no ži­nio­mis, ir STT pa­rei­gū­nai tu­ri in­for­ma­ci­jos apie vi­ce­me­ro sko­las ir ofi­ cia­laus po­kal­bio me­tu man bu­vo pa­sa­ ky­ta, kad pa­rei­gū­nai dėl to ypač ati­džiai ste­bės jo veik­lą, nes ga­vęs vi­ce­me­ro po­ stą šis po­li­ti­kas ga­li­mai ga­li dirb­ti ir ne tik už at­ly­gi­ni­mą. Tai ar tu­riu pa­neig­ti sa­vo nuo­mo­nę, kad „tu­ri bū­ti už­kirs­tas ke­lias ga­li­mam ky­ši­nin­ka­vi­mui“?

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

TrečiADIENIS, vasario 1, 2012

lietuva Posėd­žiaus ­ ket­vir­ta­dienį

Pas­kirstė ­ lėšų

Lenk­tynės vyks per šalčius

Sei­mo pir­ma­dienį su­da­ry­ta lai­ki­ no­ji par­la­men­tinė „Sno­ro“ bank­ ro­to prie­žas­čių ty­ri­mo ko­mi­si­ja į pirmą po­sėdį rink­sis jau šią sa­ vaitę. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, opo­ zi­ci­jos ly­de­ris Tvar­kos ir tei­sin­gu­ mo partjos na­rys Va­len­ti­nas Ma­ zu­ro­nis BNS in­for­ma­vo, kad pir­ ma­sis lai­ki­no­sios Sei­mo ko­mi­si­ jos po­sėdis vyks ket­vir­ta­dienį.

Už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­ nių, or­ga­ni­za­cijų ir li­tua­nis­ti­nio švie­ti­mo įstaigų veik­lai 2012 m.„ pa­skirs­ty­ta 268,5 tūkst. litų. Nu­tar­ta vi­siš­kai ar­ba iš da­lies fi­nan­suo­ti 97 pro­jek­tus. Dau­ giau kaip pusė su­mos pa­skirs­ ty­ta gre­ti­mo­se vals­tybė­se, Uk­ rai­no­je, Gru­zi­jo­je vei­kian­čių or­ ga­ni­za­cijų pro­jek­tams.

Tra­di­cinės Za­rasų ra­jo­ne kas­ met ren­gia­mos žirgų lenk­ tynės „Sar­tai 2012“, kaip ir bu­vo pla­nuo­ta, įvyks šį šeš­ta­ dienį, va­sa­rio 4-ąją, ir joms yra jau pa­si­rengę tiek spor­ti­nin­ kai, tiek or­ga­ni­za­to­riai. Pa­pil­ do­mi ren­gi­niai at­vy­ku­sius žiū­ ro­vus pa­kvies įsi­jung­ti į jų šur­ mulį jau nuo 10 val.

Prem­je­ro lau­kia sun­kus po­kal­bis

Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė ne­ke­ti­na reikš­ti ne­pa­si­tikė­ji­mo už­ sie­nio rei­kalų mi­ nist­ru Aud­ro­niu­mi Ažu­ba­liu, nors jis ir re­mia ES kri­ti­kuo­ jamą Veng­riją dėl įvyk­dy­tos kons­ti­tu­ cinės re­for­mos.

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius sa­ ko, kad su­si­ti­ki­me su vie­nin­te­ lio dujų tiekė­jo Lie­tu­vai – Ru­si­jos dujų kon­cer­no „Gazp­rom“ įmo­ nės „Gazp­rom ex­port“ – va­do­vu jis ke­ti­na ap­tar­ti ne tik dujų kai­ nų, bet ir Lie­tu­vos dujų ūkio per­ tvar­kos pro­ble­mas.

„„Iš­si­lai­kys: kal­ba­ma, kad už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras A.Ažu­ba­lis tu­ri

D.Gry­baus­kaitės pa­lan­kumą, ne­pai­sant kai ku­rių jo pa­si­sa­kymų par­ti­ niuo­se ren­gi­niuo­se. To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo Pre­zi­dentė ne­keis Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Ne­pa­ti­ko pa­ra­ma Veng­ri­jai?

Praė­ju­sią sa­vaitę da­lis ži­niask­lai­ dos išp­la­ti­no pra­ne­ši­mus, ne­va Pre­zi­den­tei užk­liu­vo dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo A.Ažu­ba­lo iš­sa­ky­ta pa­ra­ma Veng­ri­jai, ku­rią dėl nau­jai įsi­ga­lio­ ju­sios kons­ti­tu­ci­jos kri­ti­kuo­ja Eu­ ro­pos Ko­mi­si­ja ir ki­tos tarp­tau­tinės or­ga­ni­za­ci­jos. Re­mian­tis neo­fi­cia­liais šal­ti­niais pra­neš­ta, kad A.Ažu­ba­lio pa­reiš­ ki­mai apie Veng­riją ne­pa­ti­ko ša­ lies va­do­vei D.Gry­baus­kai­tei. Ši esą ne­tgi ga­li svars­ty­ti ga­li­mybę pa­keis­ti už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ ri­jos va­dovą, iš­reikš­da­ma ne­pa­si­ tikė­jimą da­bar­ti­niu. Ta­čiau to­kia in­for­ma­ci­ja ne­pa­sit­ vir­ti­na nei Vy­riau­sybė­je, nei pre­ zi­dentū­ro­je. Leid­žia­ma su­pras­ti, kad A.Ažu­ba­lis lai­ko­mas tin­ka­mu, „pa­kan­ka­mai pa­klus­niu“ mi­nist­ru. Dau­gu­ma klau­simų jo po­zi­ci­ja su­ tam­pa su Pre­zi­dentės nuo­mo­ne. Todėl mi­nist­ro pa­reiš­ki­mams apie pa­ramą Veng­ri­jai ne­ke­ti­na­ma teik­ ti ypa­tin­gos reikšmės, tu­rint gal­vo­ je, kad apie šią pa­ramą kon­ser­va­to­ rius A.Ažu­ba­lis pa­reiškė par­ti­nia­me ren­gi­ny­je – val­dan­čio­sios Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ratų ta­ry­bos po­sėdy­je. Kalbė­jo par­ti­nia­me ren­gi­ny­je

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siun­čia įspėji­mo raš­tus Veng­ri­jai dėl įsta­ty­mo, ku­ ris ga­lio­ja nuo šių metų pra­džios pa­gal naująją ša­lies kons­ti­tu­ciją.

Ko­mi­si­ja ma­no, kad vengrų po­li­ ti­kai kėsi­na­si į cent­ri­nio ban­ko bei teismų ne­prik­lau­so­mumą ir vi­sus svar­bius spren­di­mus prii­ma vie­nas po­li­ti­kas – ša­lies prem­je­ras. Veng­ri­jos po­li­ti­kai jau pa­ti­ki­no Briu­selį, kad kons­ti­tu­ci­ja ga­li būti pa­ko­re­guo­ta. Tėvynės sąjun­gos va­do­vai, įskai­ tant ir A.Ažu­balį bei prem­jerą And­rių Ku­bi­lių, pa­reiškė pa­ramą Veng­ri­jai. „Parė­miau Veng­riją to­ dėl, kad tu­ri būti lai­ko­ma­si pro­ cedūrų ir tam tikrų Eu­ro­pos Bend­ rijų su­tar­ties punktų“, – kalbė­jo už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras. Bet A.Ažu­ba­lis pri­dūrė su­tinkąs, kad vi­sus iš­ky­lan­čius gin­čus tu­ri spręsti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir suin­ te­re­suo­ta ša­lis. Ki­tos vals­tybės esą ne­turėtų kiš­tis.

Leid­žia­ma su­pras­ ti, kad A.Ažu­ba­lis lai­ko­mas tin­ka­mu, „pa­kan­ka­mai pa­ klus­niu“ mi­nist­ru. Re­mia tarp­tau­tinį dia­logą

Pre­zi­dentės at­stovė spau­dai Dai­ va Ul­bi­naitė, pa­pra­šy­ta pa­ko­men­ tuo­ti ne­va esan­čius ne­su­ta­ri­mus dėl Veng­ri­jos, ofi­cia­liai at­sakė: „Lie­tu­va re­mia Eu­ro­pos Ko­mi­si­ jos ir Veng­ri­jos dia­logą gin­čy­ti­nais klau­si­mais – dėl cent­ri­nio ban­ko ne­prik­lau­so­mu­mo, duo­menų ap­ sau­gos ir teismų re­for­mos.“

„Už­sie­nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­šimų spau­dai apie mi­nist­ro tei­gi­nius par­ti­niuo­se ren­gi­niuo­ se pre­zi­dentū­ra ne­ko­men­tuo­ja“, – pri­dūrė D.Gry­baus­kaitės at­stovė. Pre­zi­dentė ne­pat­vir­ti­no, kad ga­ li ar­ti­miau­siu me­tu reikš­ti ne­pa­si­ tikė­jimą už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ru. Pa­gal Lie­t u­vos Kons­t i­t u­c iją „svar­biau­sius vals­tybės už­sie­ nio po­li­ti­kos klau­si­mus sprend­žia pre­zi­den­tas ir kar­tu su Vy­riau­sy­be vyk­do už­sie­nio po­li­tiką“. Pirm­ta­kas dir­ba Af­ga­nis­ta­ne

A.Ažu­ba­lis prie­š dve­jus me­tus mi­ nist­ro po­rtfelį per­ėmė iš Vy­gau­do Ušac­ko, ku­ris iš Lie­tu­vos dip­lo­ma­ ti­jos va­do­vo pa­reigų bu­vo pri­vers­ tas at­si­sta­ty­din­ti, kai Pre­zi­dentė pa­reiškė ne­pa­si­tikė­jimą juo. Tuo­met D.Gry­baus­kaitė teigė, kad jos bend­ras dar­bas su mi­nist­ru V.Ušac­ku „ne­bu­vo sėkmin­gas ir yra ne­pers­pek­ty­vus“. Todėl mi­nist­ras pra­ra­do Pre­zi­dentės pa­si­tikė­jimą. „Už­sie­nio po­li­ti­ka yra la­bai svar­bi vals­tybės in­te­re­sams, todėl ji ne­ga­li tap­ti už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ro po­ li­tinės sa­vi­rek­la­mos įkai­te“, – sa­ kė vals­tybės va­dovė. Prem­je­ras A.Ku­bi­lius tuo­met taip pat teigė re­miąs už­sie­nio rei­kalų mi­ nistrą, ta­čiau vėliau bu­vo pri­vers­tas su­tik­ti, kad V.Ušac­kui ne­bus įma­ no­ma dirb­ti ne­tu­rint Pre­zi­dentės pa­si­tikė­ji­mo. Šiuo me­tu V.Ušac­ kas dir­ba ES spe­cia­liuo­ju įga­lio­ti­ niu Af­ga­nis­ta­ne. 2010 m. pa­va­sarį jis įsto­jo į Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­ vos krikš­čio­nių de­mok­ratų gre­tas.

„Su­si­ti­ki­me su „Gazp­rom“ at­ sto­vais bus kal­ba­ma to­mis te­mo­ mis, ku­rios la­bai ge­rai ži­no­mos, – tai yra „Gazp­rom“ par­duo­damų dujų kainų po­li­ti­ka, Lie­tu­vos du­ jų ūkio per­tvar­ka, „Lie­tu­vos dujų“ sis­te­mos per­tvar­ka, kur iš tikrųjų Lie­tu­va, įgy­ven­din­da­ma eu­ro­pi­ nes di­rek­ty­vas, sie­kia, kad tap­tu­ me ne­prik­lau­so­mi nuo vie­nin­te­lio dujų tiekė­jo, ži­no­mi mūsų pla­nai sta­tant dujų ter­mi­nalą. Vi­sos tos te­mos bus ap­ta­ria­mos su „Gazp­ rom“ va­do­vy­be. Mes to­kio po­kal­ bio lau­kia­me ir ti­kiu, kad jis ar­ti­ miau­siu me­tu įvyks“, – in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui ant­ra­dienį sakė A.Ku­bi­lius. Anot jo, su­si­ti­ki­mo da­ta dar de­ri­na­ma, todėl konk­re­čios die­ nos jis sakė ne­no­rin­tis spėlio­ti. Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko kanc­le­ ris Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis BNS sa­ kė, kad pla­nuo­ja­ma, jog su­si­ti­ki­ mas vyks kitą sa­vaitę, o konk­re­ti da­ta turėtų paaiškė­ti „šio­mis die­ no­mis“. A.Ku­bi­lius „Gazp­rom ex­port“ va­do­vui Alek­sand­rui Med­ve­de­vui siūlė su­si­tik­ti šią sa­vaitę, ta­čiau pra­ėjusį penk­ta­dienį gau­ta­me at­ sa­ky­me iš Mask­vos pa­si­ūly­ta su­ si­tik­ti pir­mo­je va­sa­rio pusė­je. Pa­sak Ru­s i­jos ži­n iask­l ai­ dos, šia­me su­si­ti­ki­me ga­li bū­ ti per­žiūrė­tos ru­siškų dujų tie­ ki­mo Lie­tu­vai sąly­gos, išspręs­tos „Gazp­rom“ nuo­sa­vybės Lie­tu­vo­je pro­ble­mos, Vy­riau­sy­bei ke­ti­nant per­tvar­ky­ti bend­rovę „Lie­tu­vos du­jos“, at­ski­riant dujų per­da­vi­ mo, skirs­ty­mo ir tie­ki­mo veik­las.

No­ri­ma, kad ma­gist­ra­li­nius vamz­dy­nus val­dytų Lie­tu­vos vals­tybė, galbūt kar­tu su ki­tu stra­te­gi­niu par­tne­riu. „Gazp­rom“, ku­ri yra vie­nin­telė dujų tiekė­ja Lie­tu­vai ir val­do apie 38 pro­c. bend­rovės „Lie­tu­vos du­ jos“ ak­cijų, iki šiol prie­šta­ra­vo Lie­ tu­vos vyk­do­mai per­tvar­kai dujų sek­to­riu­je, ku­ria sie­kia­ma at­si­kra­ ty­ti Ru­si­jos dujų mil­ži­no mo­no­ po­li­jos. Tei­gia­ma, kad, siek­da­mas spaus­ti Lie­tuvą, „Gazp­rom“ ša­liai tai­ko maž­daug 15 pro­c. di­des­nes dujų kai­nas nei Lat­vi­jai ir Es­ti­jai. Lie­tu­vos Vy­riau­sybė Ru­si­jos kon­cerną dėl ga­li­mo pikt­naud­žia­ vi­mo nu­sta­tant dujų kainą yra ap­ skun­du­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai. BNS inf.

„„Vi­zi­tas: anot A.Ku­bi­liaus, su­si­

ti­ki­mo su „Gazp­rom“ at­sto­vais da­ta dar de­ri­na­ma, ta­čiau jis turėtų vyk­ti ar­ti­miau­siu me­tu. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ap­do­va­no­ji­mas – vi­sai ša­liai Va­kar va­ka­re Eras­mus uni­ver­si­te­ te Ro­ter­da­me Pa­sau­l io ly­de­r io ap­ do­va­no­jimą (angl. – „World lea­der Cyc­le“) at­si­ė męs prem­je­ras And­ rius Ku­bi­l ius sa­ko, kad šis įver­t i­n i­ mas pri­k lau­so vi­sai Lie­tu­vai.

reikšmės ne­tei­kian­tis, ne­ver­ti­na jo „kaip kaž­ko ypač svar­baus“, nors pa­ brėžė, kad sma­gu būti tarp jį pel­niu­ sių žy­mių žmo­nių, to­kių kaip NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius An­der­sas Fogh’as Ras­mus­se­nas, Iz­rae­lio prem­ „Tai yra įver­ti­ni­mas, ku­ris ati­ten­ka je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu. vi­sai Lie­tu­vai, nes iš tikrųjų mūsų su­ A.Ku­bi­l iui ap­do­va­no­ji­mas skir­tas gebė­ji­mas tvar­ky­tis su tik­rai di­de­le už nuo­pel­nus eko­no­mi­kos sri­ty­je. bei gi­lia kri­ze ir pa­siek­ti, kad eko­no­ Ro­ter­da­mo uni­ver­si­te­to Eko­no­mi­ mi­ka at­si­gautų ir ma­ty­tu­me jos ge­ kos fa­kul­te­to aso­cia­ci­ja ski­ria šiuos ras au­gi­mo per­spek­ty­vas, yra pa­ste­ ap­do­va­no­ji­mus pa­sau­lio ly­de­riams bi­mas ir ver­ti­na­mas“, – Lie­tu­vos ra­di­ už pa­sie­k i­mus po­li­ti­kos, eko­no­mi­ jui ant­ra­dienį sakė prem­je­ras. A.Ku­ kos ir vi­suo­menės ge­rovės sri­ty­se. bi­lius teigė ap­do­va­no­ji­mui per daug BNS inf.


8

trečiadienis, vasario 1, 2012

aktualijos Pa­si­sa­vi­no pi­ni­gus

Nusk­riau­dė nor­ve­gą

Suš­vel­ni­no baus­mę

Va­kar paaiš­kė­jo, kad 20-me­ tę klai­pė­die­tę ap­ga­vo in­ter­ne­tu striu­kę pa­siū­liu­si pirk­ti me­tais vy­res­nė za­ra­siš­kė ir pa­si­sa­vi­ no jos 210 li­tų. 67 m. klai­pė­die­ tė pa­ti­kė­jo, kad li­go­nį slau­gy­ti jai pa­siū­lęs vy­ras ke­ti­na per­ves­ ti avan­są. Ta­čiau slap­tus duo­ me­nis iš­vi­lio­jęs su­kčius pa­vo­gė 1,8 tūkst. li­tų.

Ant­ra­die­nio ry­tą į uos­ta­mies­ čio po­li­ci­ją krei­pė­si iš Nor­ve­gi­ jos sa­vo au­to­mo­bi­liu at­vy­kęs vy­ras. Tai­kos pr. prie vieš­bu­čio, ku­ria­me ap­si­gy­ve­no, jis ra­do iš­ dauž­tą ma­ši­nos lan­gą. Iš jos sa­ lo­no bu­vo din­gęs kom­piu­te­ris ir la­ga­mi­nas su rū­bais. Nor­ve­ gas pra­ras­tus daik­tus įver­ti­no 10 tūkst. li­tų.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (AT) klai­pė­die­čiui Min­dau­gui Kumš­ liui su­trum­pi­no skir­tą baus­ mę nuo 15 iki 11 m. Jis nu­teis­ tas už tai, kad 2010-ųjų va­sa­ rą į Da­nę įstū­mė ir vos ne­pas­ kan­di­no 20-me­čio stu­den­to. AT mo­ty­vas – nu­ken­tė­ju­sio­jo svei­ka­tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta ne­ pa­tai­so­ma ža­la.

Spei­go ata­kos ne­si­liau­ja ga­niz­mui ne­kel­ti pa­pil­do­mo stre­so. Pa­sak die­to­lo­gės, pus­ry­čiai, pie­tūs ir va­ka­rie­nė yra pri­va­lo­mi. Ta­čiau šal­tuo­ju me­tų lai­ku bū­ti­na val­gy­ ti šil­tą mais­tą, o štai al­ko­ho­lio rei­ kė­tų veng­ti. Svai­gie­ji gė­ri­mai ple­čia krau­ja­ gys­les, tad dau­giau ši­lu­mos sklin­da į ap­lin­ką. Gy­dy­to­ja įspė­jo, kad iš­ gė­ręs žmo­gus ga­li grei­čiau nu­šal­ti ga­lū­nes, vei­dą. Be to, pra­ran­da sa­ vi­kont­ro­lę bei orien­ta­ci­ją. Pa­di­dė­jo oro tar­ša

„„Šal­tis: me­di­kai su­lau­kia pa­vie­nių

klai­pė­die­čių dėl nu­ša­lu­sių ga­lū­nių.

1

Su­ša­lu­siam už­sie­nie­čiui bu­vo nu­vilk­ti per­mir­kę dra­bu­žiai. Jis įsup­tas į ke­lias ant­ klo­des ir nu­vež­tas į li­go­ni­nės priė­ mi­mo sky­rių. Ne­ži­no­ma, kiek lai­ko už­sie­nie­tis pra­lei­do le­di­nia­me van­ de­ny­je. Tą nak­tį ter­mo­met­ro stul­ pe­lis bu­vo nu­kri­tęs iki 15 laips­nių. Va­kar če­ko būk­lė bu­vo sun­ki, ta­ čiau pa­vo­jus gy­vy­bei ne­grė­sė. Ki­tos šal­čio au­kos li­go­ni­nių kol kas nea­ta­kuo­ja. Su­lau­kia­ma vie­no ki­to pa­cien­to, nu­ša­lu­sio ga­lū­nes ar be­si­skun­džian­čio bend­ru kū­no at­ vė­si­mu. Ne­rei­kė­tų keis­ti mi­ty­bos

At­ša­lus orams dau­ge­lis spe­cia­lis­tų pa­ta­ria rie­biau ir so­čiau mai­tin­tis. Ta­čiau die­to­lo­gė Teo­do­ra Kup­šie­nė pa­ta­ria ne­keis­ti įpras­tos mi­ty­bos. „Jo­kių la­ši­nių! Ne­ga­li­ma per šal­ čius pri­si­šveis­ti to­kio mais­to, pa­ skui tu­rė­si­te pro­ble­mų dėl pa­di­ dė­ju­sio cho­les­te­ro­lio“, – įspė­jo gy­dy­to­ja. Kaip paaiš­ki­no T.Kup­šie­ nė, tam, kad žmo­gus pa­keis­tų mi­ ty­bą ir pri­pras­tų prie pa­si­kei­tu­sių sko­nio sa­vy­bių, rei­kia lai­ko. Ji pa­ ta­ria ne­lau­žy­ti įpras­tų įpro­čių ir or­

Šio­mis die­no­mis dėl ne­pa­lan­kios ter­ša­lų sklai­dos Klai­pė­do­je pa­di­ dė­jo kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ ja. Ji vir­ši­jo pa­ros ri­bą. Oro už­terš­tu­mo pa­di­dė­ji­mui dau­ giau­sia įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti trans­ por­to ir įvai­rių šil­dy­mo įren­gi­nių

Šio­mis die­no­mis ir to­liau orai iš­liks šal­ti ir sau­si. Tad vy­raus ne­pa­lan­ kios są­ly­gos ter­ša­ lams sklai­dy­tis.

ke­lia­ma tar­ša. Hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šio­mis die­ no­mis ir to­liau orai iš­liks šal­ti ir sau­ si, pūs vi­du­ti­nio stip­ru­mo ry­ti­nių kryp­čių vė­jas. Tad vy­raus ne­pa­lan­ kios są­ly­gos ter­ša­lams sklai­dy­tis. To­kiu oru me­di­kai pa­ta­ria žmo­ nėms, ser­gan­tiems kvė­pa­vi­mo sis­ te­mos li­go­mis, ma­žiems vai­kams ir nėš­čioms mo­te­rims bū­ti kuo ma­ žiau lau­ke. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, pa­di­dė­jęs oro už­ terš­tu­mas kie­to­sio­mis da­le­lė­mis da­ro įta­ką ser­ga­mu­mo kvė­pa­vi­mo bei šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis di­dė­ji­mui.

„„Pa­vo­jus: ant gat­vės gu­lin­tys žmo­nės ri­zi­kuo­ja ne tik sa­vo pa­čių gy­vy­bė­mis, bet ir ke­lia grės­mę vai­ruo­to­

jams. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ne­no­rė­jo su­ža­lo­ti ir nu­ken­tė­jo Ant ke­lio gu­lė­ju­siam vy­rui gy­vy­bę iš­gel­bė­ jęs ir dėl to į me­dį rė­žę­sis vai­ruo­to­jas ga­li bū­ti bau­džia­mas, nors pa­ts nu­ken­tė­jo. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Prieš mė­ne­sį ar­tė­jant Nau­jie­siems me­tams Prie­ku­lė­je įvy­ko keis­tas eis­mo įvy­kis, dėl ku­rio iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas tik ga­vus pra­ne­ ši­mą iš li­go­ni­nės. Per­nai gruo­džio 28-osios va­ka­ re Prie­ku­lės Žal­gi­rio gat­ve va­žia­ vęs tak­si au­to­mo­bi­lis “Volks­wa­gen Pas­sat” stai­ga nu­su­ko nuo ke­lio ir rė­žė­si į me­dį. 1975 m. gi­mu­siam vai­ruo­to­jui Eu­ge­ni­jui E. šio in­ci­den­to me­tu lū­žo čiur­nos kau­las, o au­to­mo­bi­lis bu­vo ge­ro­kai ap­ga­din­tas.

Pats nu­ken­tė­ju­sy­sis iš­kvie­tė po­ li­ci­ją ir paaiš­ki­no, kad bu­vo pri­ vers­tas įpul­ti į me­dį, nes ant va­ žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies pa­ma­tė gu­lin­tį žmo­gų. Da­bar įvy­kį ti­rian­tys pa­rei­gū­nai su­ka gal­vas, ko­dėl 1947 m. gi­męs vie­tos gy­ven­to­jas Ro­mal­das G. ta­ da gu­lė­jo ant gat­vės ir kuo rei­kė­tų la­biau ti­kė­ti: šiuo vy­ru, ar jį na­mo tą­kart par­ve­du­siais pa­rei­gū­nais. Mat da­bar Ro­mal­das G. ti­ki­na, jog jį bu­vo iš­ti­kęs epi­lep­si­jos prie­ puo­lis, to­dėl jis nu­griu­vęs tie­siog gat­vė­je. Kai pri­va­žia­vo au­to­mo­ bi­lis, jis jau ke­lias mi­nu­tes gu­lė­jo. Tuo tar­pu tak­sis­to iš­kvies­ti po­li­ci­

nin­kai tar­ny­bi­niuo­se pra­ne­ši­muo­ se yra pa­ra­šę, jog ant grin­di­nio gu­ lė­jęs vy­ras bu­vo gir­tu­tė­lis ir jiems te­ko šį par­ly­dė­ti na­mo. Ta­čiau po­ li­ci­nin­kai al­ko­ho­lio ma­tuok­liu jo ne­blai­vu­mo ne­fik­sa­vo. Kai li­go­ni­nės me­di­kai, kaip rei­ ka­lau­ja­ma, pra­ne­šė apie ava­ri­jo­je su­ža­lo­tą žmo­gų po­li­ci­jai, pra­si­dė­ jo iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Kaip pa­si­suks ty­ri­mas ir ar tak­ sis­tui pa­si­seks įro­dy­ti, kad jis su­ dau­žė ma­ši­ną ir su­si­ža­lo­jo pa­ts gel­bė­da­mas žmo­gaus gy­vy­bę, dar ne­ži­nia. Kol kas neaiš­kus ir Eu­ge­ ni­jaus E. sta­tu­sas by­lo­je. Jei­gu eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ku bū­tų pri­pa­žin­tas pa­ts į me­dį rė­žę­ sis vai­ruo­to­jas, jam tek­tų su­mo­kė­ ti bau­dą. Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to va­do­vai, ko ge­ro, aiš­kin­sis, kaip at­si­ti­ko, kad ava­ri­jos vie­to­ je at­si­dū­rę pa­rei­gū­nai neuž­fik­sa­vo vi­sų ne­lai­mės ap­lin­ky­bių.

Gargž­duo­se – pa­vo­jus se­noms ma­ši­noms Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Gargž­duo­se siau­tė­ja se­nų au­to­ mo­bi­lių va­gys. Per ke­le­tą pa­sta­rų­ jų die­nų čia din­go dvi ir dar ke­lios ma­ši­nos ap­ga­din­tos.

Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai ban­do su­pras­ti, ar Gargž­ duo­se vog­ti au­to­mo­bi­lius mo­ko­si ke­li priau­gan­tys ma­ši­nų va­gys, ar

chu­li­ga­nai ban­do vie­tos gy­ven­to­ jų kant­ry­bę. Kiek­vie­ną ry­tą su­lau­kia­ma ke­lių pra­ne­ši­mų apie tai, kad prie na­ mų pa­lik­ti prieš po­rą de­šimt­me­čių pa­ga­min­ti au­to­mo­bi­liai ap­ga­din­ti ban­dant juos pa­grob­ti. Su­dau­žo­mi prie­ki­nių du­re­lių stik­lai, su­ga­di­na­mos pa­lei­di­mo spy­ne­lės. Sa­vait­ga­lį iš šio mies­to J.Ba­sa­ na­vi­čiaus gat­vės din­go 1988 m.

pa­ga­min­tas „BMW 750“, ku­rį sa­ vi­nin­kas įver­ti­no pus­penk­to tūks­ tan­čio li­tų. Va­kar ry­tą vie­nas gargž­diš­kis pa­ si­ge­do „Volks­wa­gen Jet­ta“, pa­ga­ min­to 1987 m. Ma­ši­ną jis įver­ti­no pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų. Taip pat va­kar vie­tos po­li­ci­jai pra­neš­ta apie ke­tu­ris ap­ga­din­tus au­to­mo­bi­lius, ku­rių su­ga­di­ni­mas by­lo­ja apie tai, kad juos ke­tin­ta pa­grob­ti.

„„Nuos­to­liai: be­si­prak­ti­kuo­jan­tys vog­ti ma­ši­nas nu­si­kal­tė­liai ke­lis au­to­

mo­bi­lius jau pa­gro­bė, dar dau­giau su­ga­di­no.

„Klai­pė­dos” ar­chy­vo nuo­tr.


9

trečiadienis, vasario 1, 2012

sportas G.Bagdonas užėmė 36-ą vietą

P.Pogrebniakas – „Fulham“ klube

Čempionas – L.Bernotas

Prancūzijoje vykusiose pirmose šių metų profesionalių dviratininkų lenktynėse Europoje 36-ą vietą užėmė „An PostSean Kelly“ komandos narys Gediminas Bagdonas. Jis 148 km numynė per 3 val. 41 min. 52 sek. Lietuvis 2 min. 23 sek. pralaimėjo nugalėtojui prancūzui Samueliui Dumoulinui.

Rusijos futbolo rinktinės puolėjas Pavelas Pogrebniakas atsisveikino su vokiečių „Stuttgart“ klubu ir nuo šiol žais anglų „Fulham“ ekipoje. 28-erių futbolininkas ne kartą prašė Vokietijos komandos vadovų nutraukti sutartį, kuri dar būtų galiojusi pusę metų. Rusas su anglais rankomis sukirto vakar.

Ventspilyje vyko Baltijos šaudymo iš lanko čempionatas, kuriame varžėsi šauliai iš keturių šalių. Čempione tapo Lietuvos vyrų komanda, šaudžiusi olimpiniais lankais. Joje buvo ir klaipėdietis Lenardas Bernotas. Asmeninėse varžybose mūsų miesto šaulys Taurūnas Lubys užėmė 9 vietą.

Sporto telegrafas Kontrolinės. Čempionų lygos futbolo turnyro aštuntfinalio mačui besiruošiantis Rusijos vicečempionas Maskvos CSKA klubas su Deividu Šemberu Ispanijoje kontrolinėse rungtynėse 1:0 (1:0) įveikė trečią vietą Vengrijos pirmenybėse užimančią Fehervaro „Videoton“ komandą. D.Šemberas žaidė po pertraukos. Pergalingą įvartį pirmame kėlinyje įmušė Musa (15 min.). Sutartys. Dortmundo „Borussia“ ekipa iki 2016 metų pratęsė sutartį su vyriausiuoju treneriu Jurgenu Kloppu. Ateitį su klubu tokiam pat laikotarpiui susiejo ir sporto direktorius Michaelis Zorcas. „Esame labai laimingi, kad sutvarkėme formalumus taip anksti, – kalbėjo klubo valdybos pirmininkas Hansas Joachimas Watzke. – Jie abu per pastaruosius keletą metų nuveikė labai daug“. Gražuolės. 24-ąjį gimtadienį atšventusi buvusi Lietuvos, o dabar Rusijos penkiakovininkė Donata Rimšaitė šios šalies gražiausios metų sportininkės rinkimuose nesužibėjo ir liko trečiame dešimtuke. Praėjusiais metais gana atviroje žurnalo „PROsport“ fotosesijoje dalyvavusi lietuvė, kuri pozavo tik su apatiniu trikotažu, surengtuose gražiausios 2011 metų Rusijos atletės rinkimuose užėmė 22 vietą tarp 30 pretendenčių. Nugalėjo 21-erių akmenslydžio žaidėja Ana Sidorova. Antrą vietą užėmė bokso ir mišrių kovos menų meistrė Anastasija Janikova, trečią – tenisininkė Marija Šarapova. Progresas. „Formulės-1“ lenktynininkų sustojimai boksuose šiemet turėtų būti sėkmingesni nei pernai – mechanikus apie tinkamai neprisuktus ratus informuos specialios ant montavimo įrangos įmontuotos lemputės. Skelbiama, kad ratus montuojantiems mechanikams tinkamai atlikti savo darbą padėsianti sistema veiks matuodama rato veržlės sukimo momentą. Apie tai operatorius bus informuojamas skirtingomis LED lemputės spalvomis.

A.Sireika kvies M.Mažeiką ir V.Vasylių Pirmą kartą Klaipėdoje vyksiančios Lietuvos krepšinio lygos (LKL) „Žvaigždžių dienoje“ kovosiančių „Lietuvių“ ir „Time team“ komandų startinėse sudėtyse nėra „Neptūno“ krepšininkų.

Startiniai penketai „Lietuviai“ „„Mantas Kalnietis

(9605, „Žalgiris“) „„Renaldas Seibutis

(5632, „Lietuvos rytas“) „„Mindaugas Kuzminskas

(4121, „Žalgiris“) „„Paulius Jankūnas

(8065, „Žalgiris“) „„Jonas Valančiūnas

(6910, „Lietuvos rytas“) „„Treneris: Antanas Sireika

(5734, „Šiauliai“)

„Time team“ „„Tyrese Rice

(6006, „Lietuvos rytas“) „„Marko Popovičius

Česlovas Kavarza

(9118, „Žalgiris“)

c.kavarza@kl.lt

„„Sonny Weemsas

Tačiau lietuviams vadovausiantis „Šiaulių“ vyriausiasis treneris Antanas Sireika, ne pirmą kartą dalyvausiantis tokioje šventėje, dienraščiui dievagojosi, jog į „Lietuvių“ komandą būtinai pakvies klaipėdiečių. „Jei būnu išrinktas „Žvaigždžių dienoje“ žaisiančios komandos treneriu, būtinai į ekipą pakviečiu miesto, kuriame vyksta šventė, komandos krepšininkų, – tvirtino buvęs nacionalinės rinktinės strategas. – Tuo nušaunu riebų kiškį – žiūrovų palaikymą.“ Šiaulietis, prisipažinęs, kad po „Klaipėdos“ dienraščio skambučio sužinojęs, jog baigėsi balsavimas ir jis patvirtintas „Lietuvių“ komandos treneriu, sakėsi, dar negalvojantis apie uostamiestyje rengiamą krepšinio fiestą.

(11317, „Žalgiris“) „„Reevesas Nelsonas

(5317, „Žalgiris“) „„Milovanas Rakovičius

(8174, „Žalgiris“) „„Treneris: Aleksandras Trifunovičius „„Taktika. A.Sireika tvirtino išmanąs „Žvaigždžių dienos“ subtilybes ir į

komandą būtinai kvies klaipėdietį.

Paklaustas, ką iš klaipėdiečių kvies, A.Sireika nedvejodamas paminėjo Martyną Mažeiką. „Jis „Neptūno“ komandos lyderis, populiarus tarp klaipėdiečių“, – sakė patyręs strategas. Taip pat A.Sireika užsiminė ir apie Valdą Vasylių. „Valdas – klaipėdietis, žaidžiantis Šiauliuose. Šiuo metu demonstruoja gerą sportinę formą, – puolėją apibūdino specialistas. –Vytauto Petriko nuotr.

Pakvietus jį į komandą, už lietuvius sirgtų dviejų miestų aistruoliai.“ Sausio 3 dieną prasidėjusiame balsavime krepšinio aistruoliai dalyvavo labai aktyviai. Už krepšininkus balsavo 12 723 LKL svetainės lankytojai. Rinkimuose triumfavo „Žalgirio“ puolėjas Sonny Weemsas. Amerikietis surinko 11 317 balsų ir tapo absoliučiu rinkimų nugalėtoju. Žalgiriečiui nepavyko pasiekti pra-

(9247, „Žalgiris“)

ėjusių metų rinkimų rekordo, kai už „Lietuvos ryto“ aukštaūgį Joną Valančiūną balsavo 11 545 aistruoliai. S.Weemsui iki J.Valančiūno rezultato pritrūko kiek daugiau nei 200 balsų. „Žvaigždžių diena“ Klaipėdoje vyks kovo 3 d. Tradiciškai rankos taiklumą išmėgins snaiperiai, puolėjai kovos dėl „Oro karaliaus“ titulo. Organizatoriai žada ir kitokių rungčių.

Triuškinama „Baltijos“ pergalė Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Lauktos atkaklios kovos nesulaukta. Klaipėdos „Baltijos“ ledo ritulininkai sutriuškino Gargždų „Ledžingos“ komandą net 12:2.

Nemažas ambicijas prieš Nacionalinės ledo ritulio lygos čempionatą puoselėję gargždiškiai antrosiose rungtynėse paeiliui į savo vartus praleido net 12 įvarčių. Klaipėdiečiai „Ledžingos“ vyrus pranoko nuo pirmųjų minučių. Kai po pirmojo kėlinio „Baltija“

Komandų rikiuotė Vieta Komanda

1.Klaipėdos „Baltija“ 2.Šiaulių „Ledo linija“ 3.Klaipėdos „Kirai“ 4.Gargždų „Ledžinga“ 5.Kretingos „Grifai“ 6.Klaipėdos „Toras“

Rungtynės

Taškai

7 6 5 7 5 6

21 15 6 6 6 0

pirmavo 4:0, nebuvo abejojančių, kas laimės. Per kitus du kėlinius uostamiesčio ledo ritulininkai žaidė savo malonumui. Nepaisant to, rituliai nepaliaujamai skriejo į svečių vartus.

Rungtynių statistika „Baltija“ – „Ledžinga“ 12:2 (4:0, 3:1, 5:1). M.Ušakovas, V.Strazdas, A.Novikas ir E.Bazevičius po 2, M.Eidukas, V.Vaičiulionis, A.Konovalovas ir K.Nazarovas po 1/ B.Jakšys ir D.Matula po 1.

Iškovoję septintą pergalę, „Baltijos“ vyrai sutvirtino lyderių poziciją. Juos persekiojanti Šiaulių „Ledo linijos“ ekipa po 6 susitikimų turi 15 taškų. Likusios komandos atsilieka didžiuliu skirtumu.

„„Epicentras: beveik per visas rungtynes kova vyko prie gargždiškių

(juoda apranga) vartų. 

hockey.lt


10

TrečiADIENIS, vasario 1, 2012

ekonomika

Pre­mi­ja už drau­go skolą Greitųjų kre­ditų bend­rovės klien­tams ėmė da­ly­ti pre­mi­jas už pa­kvies­tus ir pi­ nigų pa­si­sko­li­nu­sius drau­gus. Nors ši rin­ ko­da­ros prie­monė kai­nuo­ja mil­ži­niš­kus pi­ni­gus, esą vers­lo ri­zi­ka ir at­sa­kin­gas sko­li­ni­mas val­do­mas. Jo­li­ta Žvirb­lytė

j.zvirblyte@diena.lt

Leng­vas už­dar­bis

Pa­si­nau­do­ti greitųjų kre­ditų bend­ro­vių pre­mi­ja­vi­mo sis­te­mo­mis ne­sun­ku. Pa­sii­mi kre­ditą, pa­kvie­ti už­si­re­gist­ruo­ti draugą, jei­gu jis pa­ sii­ma pa­skolą, į ta­vo sąskaitą įkren­ ta 50 ar­ba 30 litų. Per mėnesį ga­li­ ma pa­kvies­ti de­šimt draugų, ir jei­gu vi­si pa­sii­ma kre­ditą, juos pa­kvie­tu­ sio as­mens sąskai­ta pa­si­pil­do 500 ar­ba 300 litų. Ma­žiau­siai ga­li­ma pa­sko­lin­ti 100 litų, o pir­ma­sis kre­ di­tas ne­tgi ne­mo­ka­mas, t. y. palū­ ka­nos ne­skai­čiuo­ja­mos mėnesį. Kaip pa­sa­ko­jo bend­rovės „4finance“, ge­riau ži­no­mos kaip „SMS cre­dit“, bu­hal­terė Edi­ta Nar­ke­vi­

čienė, nuo gruod­žio pa­leis­ta pre­ mi­ja­vi­mo sis­te­ma su­si­domė­ji­mas ne­slūgsta ant­rą mėnesį. „Iš pra­ džių už pa­kviestą ir kre­ditą pa­si­ sėmusį draugą mokė­jo­me 50 litų, vėliau sumą su­ma­ži­no­me iki 30 litų, nes bend­ro­vei tai kai­nuo­ja tik­ rai daug. Dar ne­ži­no­ma, bet galbūt va­sarį ak­ci­ja ne­bus pra­tęsta. Bend­rovės iš­lai­dos – ne tik pre­mi­jos, bet ir mo­kes­čiai, už kiek­vie­nam klien­tui su­mokėtą pre­miją mo­ka­ me 15 pro­c. gy­ven­tojų pa­jamų mo­ kestį“, – sakė E.Nar­ke­vi­čienė. Ji ne­slėpė, kad kas­dien pre­mi­jos iš­mo­ka­mos dau­giau kaip 100 klientų, ku­rių drau­gai pa­si­sko­li­no. Paš­ne­kovė neatsk­leidė, kiek tiks­ liai per dieną bend­ro­vei kai­nuo­ja ši rin­ko­da­ros prie­monė, bet ne­slėpė,

„„Pas­ka­ti­ni­mas: tei­gia­ma, kad greitųjų kre­ditų bend­rovės, ska­ti­nan­čios sko­lin­tis už pre­mi­jas, var­to­tojų tei­

sių ne­pa­žeid­žia. 

kad ji pa­si­tei­si­na. „Vie­ni pa­sii­ma pre­mi­jas ir dings­ta, ki­ti sko­li­na­ si to­liau, ki­ti galbūt ži­nos, kur ga­ li pa­si­sko­lin­ti atei­ty­je“, – vylė­si E.Nar­ke­vi­čienė. Ne­mo­kamų pietų ne­būna

As­me­ni­nių fi­nansų eks­per­tai į to­ kius greitųjų kre­ditų bend­ro­vių pa­si­ūly­mus žiū­ri krei­vai ir pa­ta­ria ne­pa­mirš­ti, kuo tai ga­li baig­tis pra­ si­sko­li­nus.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„Žmo­gus, ku­ris ve­lia­si į tokį rei­ kalą, ne­la­bai su­pran­ta, kas yra pa­ sko­la. Šiuo at­ve­ju pa­sko­la tam­pa pre­ke, ku­ri leid­žia už­dirb­ti. Ne­ rei­kia pa­mirš­ti, kad tai įsi­pa­rei­ go­ji­mas, naš­tos pri­si­ėmi­mas“, – sakė Ju­li­ta Va­ra­naus­kienė, SEB ban­ko šei­mos fi­nansų eks­pertė. Ji nea­be­jo­ja, kad į šio ta­ria­mai leng­ vo už­dar­bio schemą įsivėlę žmonės vi­lia­si, jog už gau­tas pre­mi­jas pa­vyks su­mokė­ti ne tik paim­ tos pa­sko­los palū­ka­nas, bet ir visą kre­ditą. „Greitųjų kre­ditų da­ly­to­jai bru­ ka pa­sko­las tiems, ku­riems jų vi­sai ne­rei­kia. Tai žai­di­mas su ug­ni­mi dėl to, kad ga­liau­siai lai­mi pa­skolų bend­rovė. Draugų kvie­ti­mas ir at­ ly­gio už tai ga­vi­mas – pi­ra­mi­dinė sche­ma. Taip, pi­ra­midės sche­mo­je yra laimė­tojų, bet lai­mi tik tie, ku­rie ją su­kūrė ir yra pi­ra­midės viršūnė­ je. Tai yra tie žmonės, ku­rie anks­ ti pra­dėjo ir lai­ku pa­si­traukė“, – kalbė­jo eks­pertė. J.Va­ra­naus­kienės tei­gi­mu, ne­mo­kamų pietų ne­būna, jei­gu pa­skolų bend­ro­vei neap­si­ mokėtų to da­ry­ti, ji to ne­da­rytų.

Komentarai

Džiu­gas Par­šo­nis

Nep­r ik­lau­so­mas rin­ko­da­ros spe­cia­l is­tas

B

end­rovėms pa­si­ren­kant rin­ ko­da­ros prie­mo­nes reiktų ge­rai ap­svars­ty­t i, ar jos ne­ pa­žeid­ž ia ga­lio­jan­čių teisės aktų ir yra etiš­kos. Ri­z i­k in­gos rin­ko­ da­ros kam­pa­n i­jos ga­l i išp­ro­vo­k uo­t i

Ana­to­li­jus Ki­sie­lius

Kre­d itų biu­ro „Cre­d i­t in­fo“ tei­si­n in­kas

V

ar­to­ji­mo ir greitųjų kre­ ditų rin­ko­je klientų ri­zi­ka ver­ti­na­ma la­bai skir­tin­gai. Bend­rovės, ku­rios nau­do­ja

Iki pi­ra­midės to­li

Greitųjų kre­ditų bend­rovės „4finance“, ku­ri anks­čiau va­di­no­si „SMScre­dit.lt“, dar prie­š ke­le­rius me­tus pa­traukė var­to­tojų tei­sių sargų dėmesį ir dėl pa­na­šios ak­ ci­jos vis dar tei­sia­si su Vals­ty­bi­ne var­to­tojų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VVTAT). Apskųs­ta by­la šiuo me­ tu lau­kia spren­di­mo Lie­tu­vos vy­ riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me. Ad­vo­ka­to Pau­l iaus Ast­roms­ kio tei­gi­mu, šiuo me­tu vyk­do­ma rin­ko­da­ros prie­monė ski­ria­si nuo anks­tesnės. Anks­č iau greitųjų kre­ditų bend­rovė pre­mi­jas mokė­ jo tik už re­gist­ra­ciją, o da­bar – už re­gist­ra­ciją ir paimtą pa­skolą. „Mūsų ar­gu­men­tas, kad 1 cen­to įmo­kos pa­gal pi­ra­mi­dinę struktūrą ne­ga­li­ma per­skirs­ty­ti ki­tiems, nes tai tik sim­bo­li­nis mo­kes­tis. Iki pi­ ra­midės tai to­li gra­žu“, – dėstė ad­ vo­ka­tas P.Ast­roms­kis. Jo tei­gi­mu, šiuo me­tu vyk­do­mai rin­ko­da­ros prie­mo­nei VTAT pri­tarė, kad pre­ miją klien­tui ga­li­ma mokė­ti, jei­gu var­to­to­jas pai­ma pa­skolą. griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus, šiuo at­ve­ju – greitųjų kre­ditų bend­rovėms. Greitų­ jų kre­ditų vers­lo tei­kia­mos pa­slau­gos jau sa­vai­me yra ri­zi­kin­gos ir ne vel­tui ri­bo­ja­mos įsta­tymų, at­sa­kin­go sko­li­ni­ mo­si prin­cipų ir pan. Blo­g iau­s ia, kad ši rin­ko­d a­ros prie­ monė yra efek­t y­v i to­j e klientų grupė­j e, ku­r i pa­ž eid­ž ia­m iausia. Tai ne tie žmonės, ku­r ie ga­l i įver­t in­t i rin­ko­d a­ros triu­k us ir yra fi­n an­s iš­ kai raš­t in­g i. Ma­no ma­ny­mu, bend­rovės, ku­r ios pla­nuo­ja rin­ko­je iš­l ik­t i il­gai, yra so­ cia­l iai at­sa­k in­gos, ne­turėtų pikt­naud­žiau­ti nors ir le­ga­lio­mis, bet ri­zi­kin­go­ mis rin­ko­da­ros prie­monė­mis. ri­zi­kin­gas rin­ko­da­ros prie­mo­nes, pa­ pras­tai la­bai daug in­ves­tuo­ja į ri­zi­kos ver­ti­nimą ir sko­li­na at­sa­kin­gai. Esa­me su bend­ro­ve „4finance“su­kūrę sta­t is­t inį eko­no­met­r inį kre­d i­to rei­ tingą, ku­ris nau­do­ja­mas šio vers­lo ri­ zi­kos val­dy­mo pro­ce­se. At­sa­k in­gas sko­li­ni­mas pa­si­reiš­k ia tuo, kiek įmo­ nės in­ves­tuo­ja į klientų mo­ku­mo ver­ ti­nimą. Rin­ko­je yra žaidėjų, ku­rie vis dar pa­si­kliau­ja sa­vo vi­di­ne nuo­jau­ta. Vi­sa var­to­ji­mo ir greitųjų kre­ditų rin­ka yra ak­ty­vi, ne­mo­ku­mo pro­cen­tas nė­ ra kri­ti­nis, ri­zi­ka val­do­ma.


11

TREČIADIENIS, vasario 1, 2012

rubrika

namai

namai@kl.lt Redaktorė Lina Bieliauskaitė

„„Ne­kas­die­niš­ka: ne­re­tai ro­man­ti­zuo­ja­mas ka­mink­rė­čių dar­bas iš tie­sų rei­ka­lau­ja spe­ci­fi­nių įgū­džių ir ypa­tin­gų ap­sau­gos prie­mo­nių. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Šal­tis mai­ti­na ka­mink­rė­čius ka­mi­nas itin ap­si­ne­ša suo­džiais, Kaip rei­kiant spus­te­lė­jus šal­tu­kui, ne vie­nam klai­pė­die­čiui, o la­ ku­ riuo­se yra įvai­rių prie­mai­šų, jie biau­siai, ži­no­ma, prie­mies­čių gy­ven­to­jams ten­ka pri­si­min­ti šios daž­nai už­si­de­ga.“ le­gen­do­mis api­pin­tos pro­fe­si­jos at­sto­vus. Tad ka­mink­rė­čiai Ar­tū­ras Ta­ma­šaus­kas: juo­kau­ja, kad šiuo me­tu rek­la­mos jiems ne­rei­kia. Vy­res­nio am­žiaus

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Iš­ra­din­gu­mas pri­bloš­kia

„Pas­ta­ruo­ju me­tu iš­ties su­lau­kia­ me ne­ma­žai skam­bu­čių. At­ša­lus orams ten­ka daž­niau va­ly­ti ka­mi­ nus – stip­riau kū­re­na­ma, o ir pa­tys ka­mi­nai la­biau at­šą­la, jie kon­den­ suo­ja, tad kim­ba dau­giau suo­džių“, – pri­pa­ži­no šias pa­slau­gas tei­kian­ čios bend­ro­vės „Kad ne­bū­tų šal­

ta“ va­do­vas Ar­tū­ras Ta­ma­šaus­kas. Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, ten­ka pa­ste­ bė­ti, kad ne­ma­ža da­lis ka­mi­nų ap­ skri­tai ne­tin­ka­mai įreng­ti, yra per šal­ti. „Tai, kad jie bu­vo lai­ku neiš­va­ ly­ti, ži­no­ma, taip pat tu­ri įta­kos, kad per di­džiuo­sius šal­čius grei­ čiau už­si­ne­ša. La­bai svar­bu ir tai, ko­kias mal­kas žmo­nės yra pa­si­ ren­gę. Dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja, kad jos sau­sos, ta­čiau daž­niau­siai bū­

na žy­miai drėg­nes­nės nei leis­ti­ nas drėg­nu­mas“, – kal­bė­jo A.Ta­ ma­šaus­kas. O ne­re­tai gy­ven­to­jų iš­ra­din­gu­ mas, pa­šne­ko­vo pa­ste­bė­ji­mu, tie­ siog pri­bloš­kia. „Vy­res­nio am­žiaus žmo­nės kū­re­ na­si fak­tiš­kai vis­kuo, kas de­ga, pra­ de­dant bal­dų plokš­tė­mis, bai­giant pa­dan­go­mis, net „bam­ba­liais“ – vis­kas „rū­šiuo­ja­ma“ į kros­nį, – šyp­so­jo­si A.Ta­ma­šaus­kas. – Ta­da

žmo­nės kū­re­na­si fak­ tiš­kai vis­kuo, kas de­ ga, pra­de­dant bal­dų plokš­tė­mis, bai­giant pa­dan­go­mis, net „bam­ba­liais“ – vis­kas „rū­šiuo­ja­ma“ į kros­nį.

Nė­ra griež­tos tvar­kos

Kaip pri­pa­ži­no spe­cia­lis­tas, Lie­tu­ vo­je vis dar neįp­ras­ta rū­pin­tis pro­ fi­lak­ti­ne ka­mi­nų prie­žiū­ra.

„Pas mus nė­ra to­kios ka­mi­ nų prie­žiū­ros kul­tū­ros, o štai Vo­ kie­ti­jo­je šia pra­sme – la­bai griež­ta tvar­ka, yra net spe­cia­lūs pa­sai, ku­ riuo­se ka­mink­rė­tys, iš­va­lęs ka­mi­ ną, tu­ri pa­lik­ti ati­tin­ka­mą įra­šą“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Pa­sak A.Ta­ma­šaus­ko, to­dėl Lie­ tu­vo­je ka­mink­rė­čių dar­bas yra ypač se­zo­niš­kas ir daug pel­no ne­duo­da net žie­mą. „Taip, da­lis nuo­la­ti­nių klien­tų pro­fi­lak­ti­nius dar­bus pa­ve­da mums ar­ba pa­tys pa­si­rū­pi­na, kad jie lai­ku bū­tų at­lik­ti. Ta­čiau daž­niau­ siai žmo­nės su­krun­ta tik ta­da, kai trau­ka pa­si­da­ro silp­na ar­ba už­si­de­ ga suo­džiai, – kons­ta­ta­vo A.Ta­ma­ šaus­kas. – Ži­no­ma, men­ki trau­kos su­tri­ki­mai ga­li bū­ti su­si­ję su vė­jo, oro per­mai­no­mis, ta­čiau papras­ tai tai bū­na vie­nos die­nos ro­dik­lis. Bet jei trau­ka yra pa­blo­gė­ju­si dvi tris die­nas, tai jau ženk­las, kad kaž­kas ne­ge­rai.“

12


12

TREČIADIENIS, vasario 1, 2012

namai rubrika

Bendrabutyje – „prezidentinis“ būstas Gražins ir kitus bendrabučius

Vereta Rupeikaitė Studentiškam kambariui – naujas standartas. Tai – jaunatviškas mini butas su nedidele virtuve, svetaine, darbo erdve ir miegamuoju. Du studentai netrukus įsikurs būste, paneigsiančiame bendrabučio įvaizdį.

Mielesnio būsto gali tikėtis ir kiti stu­ dentai. 2012–2015 m. numatyta mo­ dernizuoti 33 aukštųjų mokyklų ir 2 profesinio mokymo įstaigų bendra­ bučius. Numatyta skirti apie 20 mln. eurų šių bendrabučių renovavimui skirtoms paskoloms finansuoti. Pro­ gramos tikslas – atnaujinti bendrabu­ čių pastatus, pastatytus pagal iki 1993 m. galiojusius statybos techninius normatyvus. Bendrabučiai turi būti taip atnaujinami, kad juose skaičiuoja­ mosios šiluminės energijos vartojimo sąnaudos sumažėtų ne mažiau kaip 20 proc. ir, kad būtų užtikrinta ne ma­ žesnė kaip D pastato energinio nau­ dingumo klasė. Programos vykdyto­ jams bus teikiamas lengvatinis kredi­ tas su ne didesnėmis kaip 3 proc. fik­ suotomis metinėmis palūkanomis.

Poros varžosi konkurse

Įprastas studento kambarys – su dviem kušetėmis, rašomuoju sta­ lu, kėdėmis, sienine spinta, lino­ leumu po kojomis. Dažniausiai šie atributai jau ne pirmos jaunystės, juntami anksčiau gyvenusiųjų stu­ dentų potėpiai. Antai Vilniaus kolegijos bendra­ butyje standartinis kambarys – 13 kv. m ploto. Tačiau jau baigiamas įrengti išskirtinis 37 kv. m ploto būstas, kuriame jau vasarį turė­ tų apsigyventi įstaigos paskelbtą konkursą laimėję du studentai ar­ ba dvi studentės. Šio radikaliai pasikeisiančio būs­ to interjero autorė architektė Rūta Bagdzevičiūtė prisipažino, kad pa­ ti bendrabutyje niekada negyveno, tačiau studijuojant jai teko lanky­ tis vadinamajame barake pas gru­ pės draugus. „Kadangi studijavome architektūrą, grupės draugai savo kambarius susitvarkydavo gana ori­ ginaliai“, – prisiminė pašnekovė. Turės skalbyklę, indaplovę

R.Bagdzevičiūtės projektuoti VIP apartamentai studentams išsiskirs jau vien tuo, kad erdvė – nebe stan­ dartinė. Tai bus tarsi mini butas, ku­

„„Universalu: kilimine danga dengta pakyla – tarsi amfiteatras, ant kurio galima sėdėti, prigulti, ką nors pa-

sidėti. 

rio plotas padidės sujungus du ben­ drabučio kambarius. Standartiškai viename kambaryje turėtų gyventi du studentai, kitame – trys. Taigi vietoje penkių gyventojų tame pačiame plote įsikurs du jauni žmonės. Išgriovus kambarius sky­ rusios sienos dalį, bus įrengta mi­ nimali virtuvės erdvė, sanitarinis mazgas, veiks šiuolaikiniai buities pagalbininkai – skalbyklė, inda­ plovė. Tokiame būste galėtų gana patogiai gyventi bet kuris žmogus, net tik studijuojantis.

Išskirtinio bendrabučio būsto aplinka pritaikyta ne tik miegoti, gaminti maistą ir mokytis. Interje­ ro autorė galvojo ir apie studentiš­ ką gyvenimo būdą, kad pasikvietę draugų šeimininkai turėtų kur juos pasodinti. Tam autorė suprojektavo kilimi­ ne danga aptrauktas pakylas. Mie­ gamajame ant pakylos padėti čiu­ žiniai miegoti, o bendroje erdvėje pakyla daugiafunkcinės paskirties. Visų pirma architektei norėjosi su­ skaidyti pailgą stačiakampę erdvę.

Šal­tis mai­ti­na ka­mink­rė­čius 11

Už­del­sus, pa­sak pa­ šne­ko­vo, iš­va­ly­ti ka­ mi­ną įpras­tai bū­na su­dė­tin­giau, tad ir kai­nuo­ja bran­giau. Pa­sak A.Ta­ma­šaus­ko, jei ka­mi­ nui va­ly­ti ne­pri­rei­kia kel­tu­vo, dar­ bai ne­su­dė­tin­gi, ši pa­slau­ga vi­du­ ti­niš­kai kai­nuo­ja 100–150 li­tų. Kai ku­rie ka­mink­rė­čiai to­kio dar­bo ne­ sii­ma be 200 li­tų. Va­ly­ti – bent kar­tą per me­tus

„Da­bar yra at­si­ra­dę ne­ma­žai ir to­ kių ka­mi­nų va­ly­to­jų, ku­rie tam ne­ tu­ri jo­kių įgū­džių, pri­va­lo­mos kva­ li­fi­ka­ci­jos. Tie­siog yra ma­tę, kad

va­sa­rio mė­ne­sį“, – aiš­ki­no pa­šne­ ko­vas. Pa­sak jo, to ne­pa­da­rius ga­na daž­ nai už­si­de­ga suo­džiai. „O tai ka­mi­nams yra di­džiu­ lės ap­kro­vos, jie per­kais­ta, pra­de­ da trū­ki­nė­ti, ga­liau­siai, at­si­ra­dus įtrū­ki­mams, ky­la pa­vo­jus, kad per juos ga­li iš­si­verž­ti ki­birkš­tys, ku­ rios už­degs sto­gą ir pa­na­šiai“, – var­di­jo spe­cia­lis­tas. Sta­tis­ti­ka ne­gai­les­tin­gai by­lo­ ja, jog dėl ne­tvar­kin­gų ka­mi­nų, kros­nių ki­lu­sių gais­rų kas­met ša­ ly­je vi­du­ti­niš­kai žū­va po ke­lio­li­ka žmo­nių.

Ver­ta ži­no­ti „„Ka­mi­nai už­si­kem­ša suo­džiais, ku­

„„Už­terš­tas ka­mi­nas ne­lei­džia mak­

„„Prie drėg­nų sie­ne­lių dar spar­čiau

rie va­di­na­mi kreo­zo­tu. Tai lip­nus ru­ das skys­tis, su­si­da­ran­tis de­gi­mo me­tu dėl ne­ko­ky­biš­kų mal­kų, blo­gos ka­mi­ no trau­kos ar ne­tei­sin­gai eksp­loa­tuo­ ja­mo šil­dy­mo ka­ti­lo. Pab­lo­gė­jus ka­mi­ no trau­kai, mal­kos ka­ti­le pra­de­da silp­ nai deg­ti.

si­ma­liu tem­pu deg­ti ku­rui ka­ti­le ir pa­si­ša­lin­ti de­gi­mo me­tu su­si­da­riu­ sioms du­joms į lau­ką. Dėl to daug CO pa­sklin­da pa­tal­po­je, kur įreng­tas ka­ ti­las, bei pra­si­skver­bia į gre­ti­mas pa­ tal­pas. Pa­ju­tus svai­gu­lį ar py­ki­ni­mą, rei­kė­tų kuo grei­čiau ei­ti į lau­ką, o vė­ liau pra­vė­din­ti pa­tal­pas.

lim­pa suo­džiai ir ter­ša­lai. Mal­kos smilks­ta, bet ne­šil­do. Po il­ges­nio lai­ ko ka­ti­lo sie­ne­lės pa­si­den­gia kreo­ zo­to sluoks­niu, ku­ris la­bai pa­spar­ti­ na me­ta­lo se­nė­ji­mą. Šil­dy­mo ka­ti­lo sie­ne­lių me­ta­las tam­pa toks silp­nas, kad jį su­re­mon­tuo­ti ga­li­ma tik trum­ pam lai­kui.

„„Už­terš­tas ka­mi­nas ne­su­ge­ba pa­

„ „ No­r in­t i pa­t ik­r in­t i de­g i­m o ko­k y­

ša­lin­ti de­gi­mo me­tu iš­si­sky­ru­sių de­ gi­mo pro­duk­tų, ku­rie slo­pi­na de­gi­ mo pro­ce­są – mal­kos pra­de­da smilk­ ti. Ma­žė­ja ka­ti­lo tem­pe­ra­tū­ra ir jei pa­ sie­kia­ma ma­žiau nei 55–59 laips­nių (ra­sos taš­kas) dar­bi­nė tem­pe­ra­tū­ra, ant ka­ti­lo sie­ne­lių su­si­da­ro kon­den­ sa­tas.

bę, re­k o­m en­d uo­j a­m a pa­ž iū­r ė­t i į dū­m us, ky­l an­č ius iš ka­m i­n o. Jei jie silp­n ai ma­t o­m i, ge­r ai sklai­d o­ si – de­g i­m as ge­r as, jei juo­d i, blo­ gai sklai­d o­s i, daug suo­d žių da­l e­ lių – blo­g as.

„ „ Dau­g u­m a žmo­n ių to­k iais at­v e­

jais ati­d a­r o oro sklen­d ę, taip pa­d i­ din­d a­m i oro kie­k į ka­t i­l e. Ja­m e pa­ ky­l a tem­p e­r a­t ū­r a, ir ka­m i­n as ga­ li „už­s i­d eg­t i“: pa­s i­g irs­t a ne­m a­l o­ nus ūže­s ys bei įsi­p lies­k ia lieps­n a. Tem­p e­r a­t ū­r a ga­l i pa­k il­t i iki 900– 1000 laips­n ių karš­č io. Tai net šiais lai­k ais tam­p a daž­n a gais­r o prie­ž as­ ti­m i.

Kartu ji sukūrė mini amfiteatrą, kuris bus labai universalus. Valgyti ir mokytis skirtas stalas bus tokios konstrukcijos, kad stal­ viršį per kelias sekundes galima patraukti arba visai nuimti ir taip praplėsti erdvę, pavyzdžiui, gau­ sesniems susibūrimams. Baldai ir gaminti, ir pirkti

R.Bagdzevičiūtė stengėsi turimą plotą maksimaliai išnaudoti. Antai įprastuose butuose išėjimas į bal­ koną dažniausiai lieka neužstaty­

Šal­ti­nis: tan­ta­lus.lt

tas, o šiame būste ties visa siena bus įrengta plati palangė-stalas. Viena jo dalis bus pakeliama, tad įėjimas į balkoną taps atviras. Studentų būste korpusiniai bal­ dai bus pagaminti iš klijuotos fa­ neros, kuri bus tiesiog nulakuota. R.Bagdzevičiūtės vertinimu, tai – ilgaamžė, jaunatviška medžiaga. Kuriant interjerą reikėjo atsižvelg­ ti ir į ribotą biudžetą. Projektą fi­ nansuoja rėmėjai. Kai kurie baldai, šviestuvai – standartiniai, gaminti populiaraus švedų koncerno.

Gais­rų prie­žas­tys 2011-ai­siais: „„neat­sar­gus gy­ven­to­jų el­ge­sys su

kaž­kas kaž­kaip tai da­ro. Ki­tą kar­tą toks va­ly­mas ne tik ne­duo­da nau­ dos, bet ir nau­do­jant ne­pro­fe­sio­ na­lius inst­ru­men­tus ga­li net pa­ kenk­ti“, – įspė­jo pa­šne­ko­vas. A.Ta­ma­šaus­ko tei­gi­mu, iš­va­ly­ti ka­mi­ną re­ko­men­duo­ja­ma bent jau kar­tą per me­tus. „Daž­nis pri­klau­so ir nuo kiek­ vie­no ka­ti­lo spe­ci­fi­kos, nuo ku­ ro, taip pat nuo to, ar vy­ra­vo šal­ti, ar šil­tes­ni orai, o ži­di­niai, ži­no­ma, suo­džiais už­si­ne­ša kur kas ma­žiau. Ta­čiau įpras­tai ka­mi­ną pa­tar­ti­na iš­va­ly­ti pa­si­bai­gus šil­dy­mo se­zo­ nui ar­ba prieš jį ir maž­daug sau­sio

Šaltinis: Aplinkos ministerija

Projekto autorių kompiuterinis vaizdas

„„žo­lės ir ra­žie­nų de­gi­ni­mas (6,5 pro­c.);

ug­ni­mi (54,6 pro­c.); „„neat­sar­gus rū­ky­mas (4,1 pro­c.). „„ne­tvar­kin­ga elekt­ros įran­ga ir elekt­

ros prie­tai­sų eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai (11,6 pro­c.); „„kros­nių, ži­di­nių ir dūmt­rau­kių įren­

gi­mo bei jų eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai (6,5 pro­c.);

„„Be to, įre­gist­ruo­ti 733 pa­de­gi­mai (6

pro­c.), 319 gais­rų (2,6 pro­c.) ki­lo dėl vai­ kų iš­dy­ka­vi­mo su ug­ni­mi, o 67 gais­rų (0,54 pro­c.) prie­žas­tys dar ti­ria­mos. Šal­ti­nis: Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.


13

trečiADIENIS, vasario 1, 2012

pasaulis Nau­jam pa­ktui pri­ta­rė ne vi­si

JAV ir Gru­zi­ja stip­rins ry­šius

Vi­sos ES ša­lys, iš­sky­rus Di­džią­ją Bri­ta­ ni­ją ir Če­ki­ją, su­ti­ko pa­si­ra­šy­ti fis­ka­li­ nį pa­ktą, ku­ris įpa­rei­go­ja vy­riau­sy­bes su­ ba­lan­suo­ti biu­dže­tus ir nu­ma­to san­kci­ jas vals­ty­bėms, pa­žei­džian­čioms tai­syk­ les dėl biu­dže­to de­fi­ci­to. Di­džio­ji Bri­ta­ ni­ja prie šios su­tar­ties at­si­sa­kė pri­si­dė­ ti dar per­nai gruo­dį, o Če­ki­ja pa­reiš­kė, kad jai pir­miau­sia rei­kia už­si­tik­rin­ti pri­ta­ ri­mą na­mie.

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma (de­ ši­nė­je) ir Gru­zi­jos pre­zi­den­tas Mi­chai­las Saa­kaš­vi­lis pir­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą Bal­ tuo­siuo­se rū­muo­se ap­ta­rė ga­li­my­bes su­ da­ry­ti dvi­ša­lį lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ ri­mą, bet pri­pa­ži­no, kad atei­ty­je dar lau­ kia di­de­lis dar­bas. B.Oba­ma taip pat gy­ rė Va­šing­to­no ir Tbi­li­sio bend­ra­dar­bia­vi­ mą sau­gu­mo sri­ty­je. Gru­zi­ja yra nu­siun­tu­ si šim­tus sa­vo ka­rių į Af­ga­nis­ta­ną.

30 žmo­nių

per tris die­nas mi­rė nuo šal­čių Uk­rai­no­je.

Ru­si­ja mi­na ant to pa­ties grėb­lio Pa­dė­tis Si­ri­jo­je to­liau kais­ta, bet Va­ka­rų pa­stan­gas im­tis griež­tų prie­mo­nių blo­ kuo­ja Ru­si­ja. Eks­per­tai įspė­ja, kad Mask­ va vėl da­ro tą pa­čią klai­dą, bet tu­ri paaiš­ki­ ni­mų, ko­dėl. Pa­vo­jin­gas kro­vi­nys

Ru­si­jos kro­vi­ni­nis lai­vas, ga­be­nan­ tis pa­grin­di­nio ša­lies gink­lų eks­ por­tuo­to­jo kon­tei­ne­rius, sau­sio 10 d. dėl su­pras­tė­ju­sių oro są­ly­gų Vi­ dur­že­mio jū­ro­je ne­pla­nuo­tai su­ sto­jo Kip­ro Li­ma­so­lio uos­te. Į de­nį pa­ki­lę pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad lai­ vas ga­be­na pa­vo­jin­gą kro­vi­nį. Ge­rai in­for­muo­tas šal­ti­nis Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos na­cio­na­li­niam trans­liuo­to­jui pa­tvir­ti­no, kad kro­ vi­nys, ku­rį su­da­rė to­nos gink­luo­ tės, bu­vo skir­tas Si­ri­jos sau­gu­mo pa­jė­goms. Jos kal­ti­na­mos žiau­ru­ mais prieš sa­vo pi­lie­čius, tūks­tan­ čių žmo­nių nu­žu­dy­mu ir kan­ki­ni­ mais. Ke­lias va­lan­das pa­sto­vė­jęs lai­vas iš­plau­kė to­liau ir dar po ke­le­to die­ nų pa­sie­kė Si­ri­jos Tar­tu­so uos­tą. Tai bu­vo vie­na iš pa­sta­rų­jų Ru­ si­jos gink­lų ir amu­ni­ci­jos siun­ tų Bas­ha­ro al As­sa­do vy­riau­sy­bei, ku­ri yra iš­ti­ki­ma Mask­vos są­jun­gi­ nin­kė ir jau il­gus de­šimt­me­čius pa­ lai­ko ge­rus san­ty­kius. Eks­per­tų skai­čia­vi­mais, maž­ daug 10 pro­c. Ru­si­jos eks­por­tuo­ ja­mų gink­lų ke­liau­ja į Si­ri­ją, o da­ bar ga­lio­jan­čių su­tar­čių ver­tė sie­kia 1,5 mlrd. do­le­rių. Be amu­ni­ci­jos, Mask­va Da­mas­kui pa­sta­ruo­ju me­ tu par­da­vė mo­ky­mams skir­tą ka­ ro lėk­tu­vą, oro gy­ny­bos sis­te­mų ir prieš­tan­ki­nių gink­lų. Si­ri­jos vy­riau­sy­bė ne­lie­ka sko­ lin­ga ir mai­nais lei­džia Ru­si­jos ka­ro lai­vy­nui nau­do­tis Tar­tu­so uos­tu. Tai yra pa­sku­ti­nė Ru­si­jos ka­ri­nė ba­zė už bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos ri­bų. Mask­va ne­no­ri ant­ros Li­bi­jos

Ru­si­jos vy­riau­sy­bė tvir­ti­na, kad pre­kiau­da­ma gink­lais su Si­ri­ja ne­ pa­žei­džia jo­kio em­bar­go, nes prie jo ne­si­jun­gė, ir tie­siog vyk­do ga­ lio­jan­čias su­tar­tis. Ta­čiau Va­ka­rai ir kai ku­rios ara­bų ša­lys vis gar­siau reiš­kia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. „Aki­vaiz­du, kad gink­lų tie­ki­mas to­kio­mis ne­sta­bi­lio­mis ir smur­ti­ nė­mis są­ly­go­mis yra neat­sa­kin­gas ir tik dar la­biau pa­kurs­tys krau­ jo lie­ji­mą“, – per pa­sta­rą­jį Jung­ ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos po­sė­dį kal­bė­jo Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos am­ba­sa­do­rius Mar­kas Lyal­las Gran­tas. Ru­si­jos pa­ra­ma Si­ri­jos va­do­vui B.al As­sa­dui ke­lia daug dis­ku­si­jų JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je, ku­ri svars­

to ke­lių na­rių praė­ju­sią sa­vai­tę pa­ teik­tą re­zo­liu­ci­ją. Do­ku­men­tas smer­kia smur­tą Si­ri­jo­je ir reiš­kia pa­ra­mą Ara­bų ly­gos tai­kos pla­nui bei ra­gi­ni­mams B.al As­sa­dui at­si­ sta­ty­din­ti. Ta­čiau re­zo­liu­ci­jai ne­ pri­ta­ria Ki­ni­ja ir Ru­si­ja, tu­rin­čios ve­to tei­sę Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je. Ru­si­ja prie­kaiš­tau­ja Va­ka­rų vals­ ty­bėms, kad jos ne­tei­sin­gai in­terp­ re­ta­vo Sau­gu­mo Ta­ry­bos re­zo­liu­ ci­ją Li­bi­jos at­žvil­giu ir pa­dė­jo šios ša­lies su­ki­lė­liams nu­vers­ti Muam­ ma­ro al Gad­da­fi re­ži­mą. Mask­va tei­gia ne­no­rin­ti, kad toks pat sce­ na­ri­jus pa­si­kar­to­tų Si­ri­jo­je, ir ra­gi­ na konf­lik­tuo­jan­čias ša­lis sės­ti prie de­ry­bų sta­lo, o pa­ti siū­lo­si bū­ti tar­ pi­nin­kė.

Alek­se­jus Vo­rob­jo­vas:

Ru­si­ja vie­ną po ki­to pra­ran­da są­jun­gi­nin­ kus. Be Bal­ta­ru­si­jos, Ka­zachs­ta­no ir Ve­ne­ sue­los, be­veik ne­be­ li­ko vals­ty­bių, ku­rias bū­tų ga­li­ma va­din­ti mū­sų drau­gais.

„Ne­sa­me la­bai su­si­ža­vė­ję B.al As­sa­du, ku­ris nuo­lat da­li­ja pa­ža­ dus ir jų ne­si­lai­ko. Bet esa­me įsi­ti­ ki­nę, kad B.al As­sa­das ir Si­ri­jos vi­ suo­me­nė ga­li kal­bė­tis, ir po­li­ti­nio dia­lo­go po­ten­cia­las dar nei­šeik­ vo­tas“, – tei­gė Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mos už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­ to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kons­ tan­ti­nas Ko­sa­čio­vas. Pir­ma­die­nį Ru­si­ja pa­kvie­tė Si­ri­ jos vy­riau­sy­bę ir opo­zi­ci­ją su­reng­ ti de­ry­bas Mask­vo­je. Vy­riau­sy­bė priė­mė šį pa­siū­ly­mą, bet opo­zi­ ci­jos at­sto­vai pa­reiš­kė, kad su­tiks de­rė­tis tik tuo­met, kai B.al As­sa­ das pa­si­trauks, ir re­ži­mas nu­trauks smur­tą. „Jei­gu opo­zi­ci­ja at­si­sa­ko sės­ti prie de­ry­bų sta­lo su re­ži­mu, tai ko­ kia yra al­ter­na­ty­va – bom­bar­duo­ti? Ši­tai mes jau ma­tė­me, – sa­kė Ru­si­ jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ser­ ge­jus Lav­ro­vas. – Tam Sau­gu­mo Ta­ry­ba nie­ka­da ne­pri­tars. Aš jums tai ga­ran­tuo­ju.“

„„Hu­mo­ras: Si­ri­jos maiš­ti­nin­kai šai­po­si, kad V.Pu­ti­nas, nau­do­da­ma­sis ve­to tei­se JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je, ban­

do rea­ni­muo­ti B.al As­sa­do re­ži­mą. 

Pra­lai­mė­ji­mų se­ri­ja

Va­ka­rų ana­li­ti­kai Ru­si­jos po­zi­ci­ ją aiš­ki­na geo­po­li­ti­niu pra­gma­tiz­ mu: Si­ri­ja yra se­na Mask­vos są­jun­ gi­nin­kė Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, o kur dar pre­ky­ba gink­lais ir ka­ri­nė ba­zė Tar­tu­se. Bet bū­tent pra­gma­ ti­niu at­žvil­giu Ru­si­jos veiks­mai ke­ lia daug klau­si­mų. Per pa­sta­ruo­sius 15 me­tų kar­to­ jo­si tas pa­ts sce­na­ri­jus. Mask­va iš pra­džių rė­mė Ju­gos­la­vi­jos pre­zi­ den­tą Slo­bo­da­ną Mi­lo­še­vi­čių, pa­ skui Ira­ko va­do­vą Sad­da­mą Hus­ sei­ną, vė­liau Li­bi­jos ly­de­rį M.al Gad­da­fi, nors nei tu­rė­jo iš­tek­lių su­teik­ti jiems rea­lią pa­gal­bą, nei bu­vo pa­si­ry­žu­si rim­tai pyk­tis su JAV ir Eu­ro­pa. Ga­liau­siai Va­ka­rai pa­siek­da­vo, ko no­rė­da­vo, o Mask­ va de­monst­ruo­da­vo be­jė­giš­ku­mą ir

pa­tir­da­vo geo­po­li­ti­nių bei eko­no­ mi­nių nuo­sto­lių. „Ru­si­ja vie­ną po ki­to pra­ran­ da są­jun­gi­nin­kus. Be Bal­ta­ru­si­jos, Ka­zachs­ta­no ir Ve­ne­sue­los, be­veik ne­be­li­ko vals­ty­bių, ku­rias bū­tų ga­li­ma va­din­ti mū­sų drau­gais“, – BBC sa­kė Ru­si­jos po­li­to­lo­gas Alek­ se­jus Vo­rob­jo­vas. Sim­pa­ti­jos ir rin­ki­mai

Ko­dėl Krem­lius jau ket­vir­tą kar­ tą mi­na ant to pa­ties grėb­lio? Kai ku­rie eks­per­tai ma­no, kad į pre­zi­ den­to po­stą grįž­ti ke­ti­nan­tis prem­ je­ras Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas sim­pa­ti­ zuo­ja „stip­riems ly­de­riams“, ko­kiu ir pa­ts sa­ve lai­ko. „Nors V.Pu­ti­nas mėgs­ta eu­ro­pie­ tiš­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, jis ma­to daug pa­ra­le­lių tarp sa­vęs ir B.al As­sa­do.

Juo­da­sis pir­ma­die­nis Si­ri­jo­je pir­ma­die­nio smur­to pro­trū­kis pa­rei­ka­la­vo be­veik šim­to žmo­nių, tarp jų – 55 ci­vi­lių gy­ven­to­jų, gy­vy­bės, dau­ giau­sia ne­ra­mia­me Chim­so re­gio­ne. To­kius duo­me­nis va­kar pa­tei­kė išei­vi­ jo­je vei­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja „Sy­rian Ob­ ser­va­to­ry for Hu­man Rights“. Anot jos, pir­ma­die­nis pa­gal au­kų skai­ čių bu­vo vie­na juo­džiau­sių die­nų nuo pat su­ki­li­mo prieš pre­zi­den­to B.al As­ sa­do re­ži­mą pra­džios ko­vą. Tarp 96 pir­ma­die­nį žu­vu­sių žmo­nių yra 25 ka­rei­viai: 10 de­zer­ty­rų ir 6 sau­ gu­mo pa­jė­gų na­riai, kaip nu­ro­do mi­nė­ ta Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įsi­kū­ru­si or­ga­ ni­za­ci­ja. BNS inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.

As­me­ni­nė sim­pa­ti­ja, užuo­jau­ta B.al As­sa­do li­ki­mui ver­čia jį elg­tis taip, kaip jis el­gia­si, net jei­gu to­kiai po­ zi­ci­jai nė­ra jo­kio pra­gma­ti­nio pa­ grin­do“, – ti­ki­no Ru­si­jos na­cio­na­li­ nės stra­te­gi­jos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Sta­nis­la­vas Bel­kovs­kis. Ki­ti eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį į ar­tė­jan­čius Ru­si­ jos pre­zi­den­to rin­ki­mus. Esą rin­ki­mų iš­va­ka­rės – ne pa­ts ge­riau­sias lai­kas nuo­lai­džiau­ti Va­ka­rams. Anot A.Vo­ rob­jo­vo, Krem­liaus už­sie­nio po­li­ti­ka da­bar skir­ta vi­daus au­di­to­ri­jai. „Tai nė­ra ko­va už Si­ri­ją ar­ba Ira­ ną, tai ko­va su Va­ka­rais. Aiš­ku, ko­ va tik žo­di­nė. Bet vi­suo­me­nei pa­ tin­ka pa­pras­tas ir aiš­kus sig­na­las: štai, ko­kie mes, nie­ko ne­bi­jo­me, nie­kam ne­nu­si­lenk­si­me“, – aiš­ki­ no po­li­to­lo­gas. BBC inf.


14

trečiadienis, vasario 1, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Akcijų biržoje

Vasario 15 dienai visos įmonės, įstaigos ir organizacijos turi būti užsipildžiusios, patikslinusios įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą.

Biržoje apyvarta išsiskyrė Ūkio banko akcijos Vilnius, sausio 31 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje prekyba išliko apatiška, o lyderio pozicijos atiteko Ūkio banko akcijoms, kurių stambiais sandoriais perleista daugiau kaip už 2,5 mln. eurų. Kitų įmonių vertybinių popierių apyvartos buvo mažesnės kaip po 20 tūkst. eurų. Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė smuktelėjo 0,03 proc. iki 310,99 punkto, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 0,08 proc. iki 443,79 punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – padidėjo 0,41 proc. iki 132,40 punkto. Oficialiojo sąrašo Ūkio banko akcijų, kurios pabrango 1,67 proc. iki 0,183 euro, parduota už 2,757 mln. eurų. Nepaisant didelės apyvartos, prekyba Ūkio banko vertybiniais popieriais taip pat nebuvo aktyvi – jais sudaryti tik 27 sandoriai. Šiaulių banko akcijų nepakitusia 0,252 euro kaina perleista už 15,6 tūkst. eurų, 1,10 proc. iki 0,460 euro pabrangusių „Linas Agro Group“ akcijų – už 12,1 tūkst. eurų, 0,14 proc. iki 1,432 euro pabrangusių Vilkyškių pieninės akcijų – už 9,5 tūkst. eurų. 0,64 proc. iki 0,626 euro pabrangusių „Teo LT“ akcijų parduota už 6,6 tūkst. eurų, 0,31 proc. iki 0,634 euro atpigusių „Lietuvos dujų“ akcijų – už 6,1 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo bendrovių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 5 tūkst. eurų. Papildomojo sąrašo „Klaipėdos naftos“ akcijų, kurios atpigo 2,02 proc. iki 0,389 euro, perleista už 11,7 tūkst. eurų, 1,38 proc. iki 0,500 euro atpigusių Alytaus „Snaigės“ akcijų – taip pat už 11,7 tūkst. eurų, „Lietuvos jūrų laivininkystės“ akcijų nepakitusia 0,036 euro kaina – už 6 tūkst. eurų. Kitų Papildomojo sąrašo bendrovių akcijų parduota mažiau kaip po 5 tūkst. eurų. Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 2,856 mln. eurų, iš jų 2,814 mln. eurų teko Oficialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

Sveikata, grožis AMBULATORIJA Unikali technologija Lietuvoje Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Labiausiai paplitusių problemų su nugara ir strėnomis profilaktika ir reabilitacija. „Kalnų oro“ metodas. Individualus trumpalaikis hipoksijos (trūkinėjanti normobarinė hipoksiterapija) gydomasis poveikis. Individuali druskos haloinhaliacija. Konsultacijos dėl Biologiškai Aktyvių Priedų ir Transfer Faktorių vartojimo. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85 Lic. Nr. 2682. 896467

SKYDLIAUKĖS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI – BLOGOS SAVIJAUTOS PRIEŽASTIS. Ilgalaikis stresas, įtemptas darbas, jodo stygius, paveldėti genai – tokios dažniausios skydliaukės ligų priežastys. Jos nustatomos dviem iš dešimties Lietuvos gyventojų. Skydliaukės hormonus tirtis patariama esant: dažnam nuovargiui, odos ir plaukų sausumui, plaukų slinkimui, sutrikus cholesterolio lygiui, vidurių užkietėjimui, padidėjusiam kraujospūdžiui, mėnesinių ciklo sutrikimui. Iki 2012 m. sausio 31 d. SKYDLIAUKĖS HORMONAMS taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Registruotis tel. 8 607 94 033, (8 46) 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda. 868955

Kviečiame Jus ir Jūsų darbuotojus į praktinį seminarą

Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neurologo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos vėžio diagnostika naujausiu vokiečių FotoFinder firmos dermatoskopu. Neskausmingas odos darinių šalinimas. Echoskopijos, gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rektoskopijos. Masažai, fizioterapinės procedūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echoskopiją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, neurologo konsultaciją dėl galvos svaigimo, reabilitacines procedūras apmoka ligonių kasa (dermatologui siuntimo nereikia). Profilaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms. Taikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt. 884048

PASO PARENGIMAS IR PERŽIŪRA ĮMONĖJE Seminaro metu aptarime:  Profesinės rizikos veiksnius ir jų vertinimą;  Fizinių ir psichosocialinių veiksnių nustatymą;  Atliksime paso peržiūros ypatumų apžvalgą;  Atliksime prevencinių priemonių plano parengimą, jo įgyvendinimą įmonėje;  Išmoksite praktiškai užsipildyti pasą, sužinosite, į ką būtina atkreipti dėmesį. Seminaro dalyviams įteiksime:  Sertifikatą;  Užpildytą pavyzdinį pasą, pagal kurį galėsite parengti savo įmonės pasą. Kada? Kur?

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Sausio 26 d. 10 val. Vasario 7 d. 10 val. Vasario 2 d. 11 val. Vasario 9 d. 11 val. Laisvės per. 77B Uosio g. 4 Rūtų g. 4 Tilžės g. 82A

Daugiau informacijos ir registracija tel. 8 686 76 493 arba e. paštu

e.sliupaite@darbusauga.lt

Dirbanti pora išsinuomotų butą ilgesniam laikui (firmoms neskambinti). Tel. 8 658 71 178.

Mokymas Kiti kursai

907290

Ilgalaikei nuomai ieškome buto Klaipėdoje. Abu dirbame. Sumokėsime iš anksto. Tvarką garantuojame. Tel. 8 603 94 645.

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės

905980

paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika,

Išnuomojamas 2 kambarių butas su baldais ir buitine technika (tvarkingas) Taikos pr. 4. Kaina 450 Lt. Tel. 8 657 94 555.

Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt. 884049

904979

Gydytojų specialistų konsultacijos, echoskopijos, priklausomybių (alkoholio, rūkymo) gydymas lazeriu, masažai, stangrinančios procedūros po gimdymo, aparatinės kosmetologinės procedūros, mezoterapija, plaukų bei kapiliarų šalinimas IPL aparatu. Kviečiame įsigyti DOVANŲ KORTELES ir nustebinti mylimus žmones. VASARIO mėnesį ypatingi pasiūlymai Valentino dienos proga: romantiškas kompleksas dviem „Akimirka dviese“ – tik 239 Lt, „Perlų oazė JAI“ – 199 Lt; „Atgaiva sielai JAM“ – 99 Lt; jauninanti veido procedūra „Lymphobiony“ – 105 lt; lipokavitacija+presoterapija – 99 Lt; lipokavitacija+vakuuminis masažas – 129 Lt. Sveikatos ir grožio klinika, Šermukšnių g. 15, Klaipėda, www.sgklinika.lt, tel. 8 615 45 644, el. p. klaipeda@sgklinika.lt. 898591

Išsinuomočiau salę meditaciniams grupiniams užsiėmimams kiekvienai dienai ryte nuo 7 iki 8 val. ir kartą savaitės viduryje vakare, nuo 18 val. Tel. 8 657 94 363. 905813

Mažvydo al. išnuomoju 18 kv. m kambarį trijų kambarių bute be šeimininkų. Tel. 8 698 72 089. 906828

Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. 904219

Kompiuterių kursai KOMPIUTERIŲ KURSAI („AutoCAD“, „3D MAX“, interjero vizualizacija, „CorelDRAW“, „PhotoSHOP“). Tel. 8 614 36 232; www.manokursai.com. 906640

Nekilnojamasis turtas

Klaipėdos priklausomybės ligų centras teikia visapusišką pagalbą (pageidaujant ir anonimiškai) asmenims, turintiems problemų dėl alkoholio, narkotinių bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Taikos pr. 46, Klaipėda. Tel. (8 46) 415 025, www.kplc.lt.

1 kambario butą Kauno g. (nebrangiai); 2 kambarių butą Taikos pr. (nepereinamas). Tel. 8 677 76 578, 8 603 02 718.

892572

906693

Nuoma

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 906291

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 907310

Pigiai nuomojame butus (trumpalaikė ir ilgalaikė nuoma) Klaipėdoje, prie „Akropolio“. Tel. 8 674 99 147. 907745

Savininkas išnuomoja naujai suremontuotą butą su nauja buitine technika ir baldais I.Simonaitytės g. (9/8 a., 64 kv. m). Tel. 8 620 59 601. 907554

Nukelta į 15 p.

Informacija apie Žemės sklypo nuo P.Lideikio gatvės iki Šiaurinės miesto ribos, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/8001:2), bei jo gretimybių detaliojo plano atrankos išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

NAUJIENA! Šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. GROŽIUI: mezoterapija savo krauju – PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas. Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros. SVEIKATAI: vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas.S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767, mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt.

765802

894528

Plano rengimo organizatorius:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 066, faks. (8 46) 410 047, el. p. info@klaipeda.lt. Plano pavadinimas, „Žemės sklypo nuo P.Lideikio gatvės iki Šiaurinės miesto ribos, Klaipėdorengimo pradžia ir tikslas: je (kadastro Nr. 2101/8001:2), bei jo gretimybių“ detalusis planas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. AD1-222. Plano tikslas: Žemės sklypo padalijimas į tris dalis, vienos iš jų padidinimas valstybinės žemės sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas. Priimta atrankos išvada, ar privaloma Vadovaudamasis SPAV atrankos dokumento vertinimo subjektų išvadomis atlikti rengiamo plano SPAV: planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, UAB „Sweco Lietuva“ vertinimo subjektų išvadomis ir sprendi- V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, mo neatlikti SPAV motyvais bei pateik- tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507 ti pasiūlymus raštu per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje galima plano rengėjo būstinėje:


15

trečiadienis, vasario 1, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Nuoma

Komercinės paskirties 127 a žemės sklypą Klaipėdoje. Yra visos komunikacijos, elektra, nuotekos, vandentiekis, detalusis planas, geležinkelio atšakos servitutas, 2000 kv. m gamybinio pastato projektas. Tel. 8 611 45 000.

atkelta iš 14 p.

905817

Skubiai išnuomoju 1 kambario butą Taikos pr., arčiau „Akropolio“ (su baldais ir buitine technika); 2 kambarių butą Laukininkų g. Tel. 8 603 78 994, 8 603 78 977.

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas - apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 906671

905984

Parduoda Butus: 1 kambario 9/7 a. Ryšininkų g., 10/2 a. Smiltelės g., 4/2 a. Pušyno g. (balkonas), 5/1 a. Kretingos g., 3 kambarių 3/1 a. Tilžės g., 9/8 a., 5/5 a. Kuncų g., 5/3 a. Birutės g. Tel. 380 359, 8 675 43 634. 905092

Butus: nebrangiai 1 kambario Gedminų g., 2 kambarių 5/2 a. Taikos pr., 3 kambarių su holu 5/2 a. Poilsio g., pigiai kambarį bendrabutyje. Tel. 420 792, 8 615 78 843. 904871

Garažą Dubysos g. (yra elektra, metalinės durys). Tel. 8 670 39 903. 901923

Naujus butus centre. Perduoti eksploatacijai. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt, tel. 8 652 09 668. 906242

1 kambario butą (5/1 a., plastikiniai langai, tvarkingas). Kaina 69 000 Lt. Tel. 8 686 61 368. 907657

1 kambario butą Šiaulių g. (9/5 a., tvarkingas, įstiklintas balkonas). Kaina 75 000 Lt. Tel. 8 686 61 368. 907659

1 kambario mažagabaritį butą Karklų g. (3 pl./3 a., 16 kv. m, geras remontas). Kaina 42 000 Lt. Tel. 8 689 08 166. 905370

10 a sklypą Naujojoje Kalotėje (visos komunikacijos, graži aplinka, geras susisiekimas). Tel. 8 698 14 664.

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778. 906661

Naujos satybos butus pasirinktinai: „Manto namai“, „Dvaro slėnis“, Žolynų g., Birutės g., „Arkada“, „Žaliasis slėnis“ ir t.t. Tel. 8 611 41 730. Pigiai! Skubiai! 2 kambarių butą bendrijos name 8 a. I.Simonaitytės g. (kaina 105 000 Lt), Taikos pr. (115 000 Lt). Tel. 8 611 41 730.

905820

Taikos pr. (Pempininkų r.) 3 kambarių 64 kv. m butą. Kaina 145 000 Lt. Tel. 8 614 07 549. 905862

Perka

2 kambarių 37 kv. m butą bendrabutyje Debreceno g. (5/4 a., balkonas, dušas, WC, kriauklė, skaitikliai, suremontuotas). Savininkas. Tel. 8 643 27 660.

1 arba 2 kambarių butą, gali būti be remonto, siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532.

907253

NTA „Laimita“ perka arba padeda parduoti butus, sodus, namus. Tel. 494 017, 8 673 38 529.

2 kambarių butą su holu Varpų g. (pirmasis aukštas jungtas su rūsiu, ten įrengta pirtis, dušas, WC). Kaina 180000 Lt. Tel. 8 655 07 269. 905794

3 kambarių 64 kv. m butą Gedminų g. Be tarpininkų. Tel. 8 698 83 720. 906172

3 kambarių 68 kv. m butą Dragūnų g. 1 (visiškai įrengtas, baldai, buitinė technika, 7 aukštas, įstiklinta lodžija, 315 000 Lt). Tel. 8 615 17 947.

904878

906306

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 907452

Savininkas perka 2 kambarių butą tarp Laukininkų, Mogiliovo ir Smiltelės g. r. Be tarpininkų. Mokės grynais apie 90 000-105 000 Lt. Tel. 8 652 86 778. 904751

906666

3 kambarių 86 kv. m butą senamiestyje (per 2 aukštus, uždaras kiemas, mažai kaimynų, tvarkinga laiptinė). Tinka keitimas. Savininkas. Tel. 8 645 40 425. 907114

50 kv. m namą Dituvoje (ūkinis pastatas su šiltnamiu, šulinys). Kaina 75 000 Lt. Tel. 8 614 07 549.

Paskolos „Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 902544

Karlskronos g. 3 kambarių suremontuotą butą, 5/3 a. Tel. 8 656 79 850, 8 656 79 851.

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

898844

900816

905861

Akcija! Pigiai perkraustome, pervežame baldus, įvairius krovinius. Krovėjų paslaugos. Tel. 8 607 13 774, e. paštas aidas911@ gmail.com. 903145

Darbas

Siūlome legalų pagalbinį darbą Anglijoje ir Olandijoje: angaruose, sandėliuose, fabrike! Darbas ilgalaikis, darbdavys suteiks gyvenamąjį plotą. Anglų k. nebūtina. Greitas išvykimas! UAB „Darbo vartai“ Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tel. 8 655 57 030. 904188

Ieško darbo Moteris, turinti bendrosios praktikos slaugytojos licenciją, ieško darbo. Tel. 8 676 17 309, 412 272. 904851

901484

905097

Nuolat dirbti reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją. Tel. 8 640 14 444, 8 640 18 818. 907561

905906

Suremontuotą 3 kambarių 50 kv. m butą 2/1 a. Naikupės/Poilsio g. (šildymas dujomis, vieta automobiliui, su kai kuriais baldais, 155 000 Lt). Tel. 8 657 94 800.

893070

Paslaugos

tai ir nebrangiai teikia apskaitos ir mokes-

905325

Nuolat dirbti prekyboje (prekiauti mobiliaisiais telefonais ir buitine technika), reikalingi darbuotojai iki 30 metų. Apmokome. Tel. 8 672 26 524.

907228

Savininkas parduoda naujos statybos neįrengtą namą Gargžduose (arba keičia į butą) ir namų valdos sklypą Gargžduose. Tel. 8 687 73 398.

Strategiškai patogioje vietoje, raudonų plytų mūriniame name 3 kambarių butą (5/4 a., nekampinis, suremontuotas, 199000 Lt). Tel. 8 699 96 103 (savininkas).

905361

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934.

Apskaitos įmonė profesionaliai, kvalifikuo-

905151

Mažai maisto prekių parduotuvei reikalinga pardavėja. Tel. 8 600 07 334.

907344

905908

Skubiai 3 kambarių butą Sulupės g. (5/3 a., 58 kv. m, 105 000 Lt). Tel. 8 689 89 898.

902170

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907.

907479

Savininkas parduoda gamybines-sandėliavimo patalpas Gargžduose (850 kv. m) arba dalį patalpų (yra 56 a asfaltuota teritorija). Tel. 8 687 73 398.

Legalus darbas užsienyje įvairiose darbo srityse. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698; www.litaupa.lt.

905915

907477

899810

2 kambarių butą su didžiuoju holu Laukininkų g. (5/4 a., namas visiškai renovuotas, pigus išlaikymas). Savininkas. Tel. 8 699 82 177.

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637.

čių paslaugas įvairių rūšių įmonėms. Tel.

Siūlome prekiauti vokiškais skalbimo milteliais „Persil“ ir kita buitine chemija. Tel. 8 679 10 283.

906635

Reikalinga auklė lietuvių šeimoje Klaipėdoje 4 ir 5 metų vaikams. Pageidavimas: pedagoginis ar medicininis išsilavinimas, vairuojanti automobilį (darbas darbo dienomis darbo valandomis). Tel. 8 601 10 809. 906819

Besiplečiančiai įmonei reikalingos įkainotojos (nustatyti dėvėtų rūbų kainą) ir pardavėjoskonsultantės. CV siųskite e. paštu darbases@ yahoo.com. Tel. 8 613 21 712.

Reikalingas mechanikas-automobilių šaltkalvis dirbti prie sunkvežimių. Klaipėda. Tel. 8 618 20 008.

902569

UAB „IREMAS“ filialas „Kelmerta“ reikalinga buhalterė. Reikalavimai: darbas „Edrana“ apskaitos programa, darbo užmokesčio skaičiavimas, darbas su vykdomaisiais dokumentais, kompiuterinės žinios. CV siųsti virfin. kelmrta@klasco.lt. Tel. 399 563.

Ieškome darbuotojų dirbti užsienyje pramonėje: izoliuotojais, pastolininkais. Reikalavimas - gera anglų kalba. Privalumas darbo patirtis. CV siųsti info@hertel.lt. Tel. 8 687 73 397. 900104

Ieškome virėjos, konditerės, bandelių kepėjos. Tel. 8 686 53 234.

Įmonei Klaipėdoje reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti maršrutu LietuvaRusija, Baltarusija. Gera vadyba ir atsiskaitymas garantuotas. Tel. (8 46) 276 737, 8 616 13 080.

907137

903441

Siūlo darbą

905225

905782

8 692 00 447.

Kruopštus, sąžiningas, pareigingas 46 m. vyriškis, turintis elektro-automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimą, ieško darbo. Tel. 8 679 97 104.

Olandijos parduotuvė, prekiaujanti rankų darbo lietuviškais suvenyrais, ieško gamintojų, kurie gali teikti medienos, molio, gintaro, lino, tekstilės gaminius. Tel. +31618328041, e. paštas ambervooru@gmail.com.

907174

903861

UAB „Vakarų statybų sistemos“ reikalingi: laivų vamzdynų suvirintojai, laivų vamzdynų surinkėjai-montuotojai (gali būti brigada). Tel. 8 685 59 221. 905373

Nukelta į 16 p.


16

trečiadienis, vasario 1, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI, pramogos Darbas

Statyba ir statybinės medžiagos

Siūlo darbą atkelta iš 15 p.

teatras

Statybos paslaugos

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą patalpų kadastrinių matavimų specialistui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937. 907307

UAB „Memelhaus“ siūlo darbą nekilnojamojo turto vadybininkui (-ei). CV siųsti info@memelhaus.lt. Tel. 8 608 54 937. 907329

VšĮ Klounų teatro studija ieško vadybininko (darbo grafikas laisvas, darbo patirtis nebūtina). Reikalavimai: gebėjimas ir noras dirbti. Tel. 8 618 37 828. 907216

Baldai Parduoda Žaliuzės, roletai. Spintos su slankiosiomis durimis. Gaminame, montuojame. Interjero dizaino paslaugos. Suteikiame garantiją. Tel. 8 605 87 082, 8 618 62 490. 906638

Buitis ir technika Paslaugos

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 905479

Dažome, tapetuojame, klijuojame plyteles. Klojame laminatą. Elektros, santechnikos ir griovimo darbai. Naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 674 90 127. 901987

Griauname, mūrijame, betonuojame, tvirtiname gipskartonį, kalame dailylentes, klijuojame plyteles, tapetus, laminatą. Dažome, padedame nupirkti medžiagas. Tel. 8 652 00 620. 891221

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807. 905967

Statyba, remontas, renovacija, vidaus ap-

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735.

daila. Santechnikos, elektros instaliacijos

902349

906216

Nešiojamųjų, stacionarių kompiuterių, Xbox, Playstation, Kinetic, spausdintuvų, navigacijų taisymas, pardavimas, atnaujinimas. Suteikiama garantija. Tel. 8 646 40 350.

Tinkuojame kalkiniu skiediniu ir gipsiniais

901933

901810

Taisau siuvimo mašinas. Tel. 367 504, 8 652 75 340.

AKCIJA! Šarvuotos durys, plastikiniai langai, balkonų stiklinimas. Taikos pr. 24 (2 aukštas), Vingio g. 8 (Vingio centras - 1 aukštas). Tel. 8 687 45 242.

906681

įvairūs

darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234.

mišiniais, šlifuojame parketą. Tel. 8 603 94 321.

907952

Klaipėdos dramos teatras Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. ir www.tiketa.lt. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www. bilietupasaulis.lt. Vasario 4 d. 12 val. – S.Maršak. „Katės namai“. 2 dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Vasario 10 d. 18 val. – G.Grajauskas. „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. 2 dalių tragikomedija. Rež. J.Vaitkus. Vasario 15 d. 18 val. – M.Ravenhill. „Produktas“. 1 dalies monospektaklis. Rež. T.Jašinskas. Vasario 17 d. 18 val. – I.Turgenev. „Įnamis“. 2 dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Vasario 22 d. 18 val. – M.Gavran. „Viskas apie moteris“. 1 dalies spektaklis. Rež. D.Tamulevičiūtė. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Jubiliejinis XXV sezonas Vasario 3 d. 18.30 val. – Z.Liepinš. „Paryžiaus katedra“. 3 v. opera-melodrama. Vasario 4 d. 18.30 val. skelbta operetė „Šikšnosparnis“ atšaukiama. Bilietai keičiami arba grąžinami teatro kasoje. Vasario 10 d. 18.30 val. – G.Kuprevičius. „Veronika“. 2 v. miuziklas. Vasario 11 d. 18.30 val. – „Kruvinos vestuvės“ pagal A.Piazzollos muziką. 2 d. šokio spektaklis pagal fonogramą. Vasario 14 d. 18.30 val. – Valentino dienai. Operetė „Mano meilė“. Teatralizuotas koncertas. Vasario 17 d., 18 d. 18.30 val. – R.Paulas. „Sesuo Kerė“. 2 d. miuziklas pagal fonogramą. Vasario 19 d. 15 val. – B.Pavlovskis. „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 2 v. baletas vaikams. Vasario 23 d. 18.30 val. – „Meilės uostas“. 1 d. džiazo šokio spektaklis. Vasario 24 d. 18.30 val. – J.Strauss. „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. Vasario 25 d. 18.30 val. – J.Stein, J.Bock, Sh.Harnick „Smuikininkas ant stogo“. 2 v. miuziklas. Vasario 26 d. 17 val. Kolonų salėje – koncertas „Iš mano svajonių“. Klaipėdos koncertų salė

Gerai ir greitai glaistau, dažau, tapetuoju ir t. t. Galiu patarti. Tel. 8 600 36 823.

Kita Perka

906745

UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895879

Dėmesio Kremavimas - 2100 Lt, karstas - nuo 200 Lt, šaldytuvas parai - 36 Lt, pervežimas mieste - nuo 100 Lt. Tel. 8 699 68 886, 8 699 27 200. 885007

Radiniai

Gipskartonio montavimas ir kiti apdailos darbai. Tel. 8 698 49 719, e. paštas info@ apdailosfabrikas.lt. 906792

Kokybiškai atliekame apdailos darbus: klijuojame plyteles, glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą. Tel. 8 606 34 884. 904966

Savivarčio, ekskavatorių, hidraulinio plaktuko nuoma; kasimo, planaravimo, kalimo, ardymo darbai; grunto vežimas, žvyro, smėlio atvežimas. Tel. 8 611 27 233. 907035

Prarasta 2012 01 28 pamestas vairuotojo pažymėjimas ir automobilio techninis pasas, išduotas Lidijai Smirnovai. Radusius prašom paskambinti tel. 8 620 16 018.

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455.

906829

900258

(Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Vasario 2 d. 8 val. – „Jūra miške“. Liudas Mockūnas (saksofonas), Petras Geniušas (fortepijonas). Vasario 10 d. 18 val. – „Mozartas: visi koncertai fortepijonui ir orkestrui VI“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Dirigentas ir solistas Alexander Paley (fortepijonas, JAV). Vasario 15 d. 18 val. – „Dainos takai baltieji“. Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Algirdas Janutas (tenoras), Gražina Zalatorienė (fortepijonas), Gražina Urbonaitė (aktorė). Vasario 22 d. 18 val. I a. fojė – „Solo meditacija“. Martynas Švėgžda von Bekker (smuikas). Vasario 24 d. 18 val. – „Žaismingos muzikos orkestras IX“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Dirigentas Mindaugas Piečaitis. Svečias Michael Siefke (kūno perkusija, Vokietija). Dalyvaus Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos moksleiviai, Klaipėdos universiteto menų fakulteto režisūros katedros studentai. Vasario 29 d. 18 val. – „Poeto meilė“. Merūnas Vitulskis (tenoras), Justas Šervenikas (fortepijonas). Kiti renginiai Vasario 9 d. 19 val. – „Domino“ teatro premjera-komedija „Žirklės“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Vasario 11 d. 18 val. – gyvo garso muzikinė komedija „Meilė ir taika“. Bilietais prekiauja Bilietai LT. Vasario 12 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai J.Marcinkevičiaus „Grybų karas“. Rež. V.Masalskis. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Vasario 13 d. 19 val. – Domino teatro komedija „Mano žmonos vyras“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 14 d. 18 val. – Mantas su grupe. Akustinis koncertas. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 16 d. 18 val. – „Domino“ teatro komedija „Radijo ereliai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Vasario 17 d. 19 val. – komedija „Urvinis žmogus“. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Bilietai parduodami Žvejų rūmų ir visose bilietų platintojų kasose V respublikinis teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Ledinė zylutė“ Vasario 4 d. 18 val. teatro salėje – KU MF Režisūros katedros IV k. studentų 2 dalių tragikomedija jaunimui. Brian Friel „Filadelfija, aš atvykstu!“. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 5 d. 12 val. didžiojoje salėje – Teatro laboratorija „Atviras ratas“. Spektaklis žmonėms nuo 6 metų „DiViDukas“. Rež. I.Stundžytė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

Vasario 5 d. 17 val. didžiojoje salėje – Teatro laboratorija „Atviras ratas“. Aktorių ansamblio „SOLO“ koncertinė programa jaunimui. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 11 d. 17 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. 2 dalių spektaklis jaunimui pagal. K.Sajos apysaką. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 12 d. 12 val. didžiojoje salėje – Vilniaus kamerinis teatras. Spektaklis vaikams „Plėšikas Hocenplocas“ pagal O.Preussler apysaką. Rež. E.Jaras. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 18 d. 18 val. didžiojoje salėje – Kompanija „Laimingi žmonės“. Vienos dalies absurdo komedija suaugusiems „Atėjau, pamačiau, negalėjau“ (arba „Visiškas Rudnosiukas“). Rež. V.Landsbergis. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 19 d. 14 val. didžiojoje salėje – Panevėžio teatras „Menas“. Pasaka vaikams „Alibaba ir 40 plėšikų“. Rež. V.Jevsejevas. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 25 d. 12 val. teatro salėje – Šilutės kamerinis dramos teatras. Rytietiška pasaka visai šeimai „Sava saviausia“. Rež. I.Stančikienė. Bilieto kaina 15 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 26 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“ Spektaklis vaikams pagal Č. Navakausko pasaką „Kur tas pasaulio kraštas?“ Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“.

Nukelta į 18 p.


17

trečiadienis, vasario 1, 2012

pramogos restoranai

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8 612 11 536 www.vienaragiomalunas.lt Šv.Valentino dieną šilumos ištroškusiųjų laukia nepamirštamas vakaras. Šią meilės šventę kviečiame sutikti jaukiame bei pilname romantikos restorane „Vienaragio malūnas“. Skambant jausmingai saksofono muzikai, galėsite mėgautis ypatingais restorano patiekalais.

šokiai

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

sportas, sveikata Teniso arena

Šokių studija „SVAJONĖ“

Liepų g. 48b, Klaipėda, informacija tel. 8 698 15 711, info@sokiustudija.lt, www.sokiustudija.lt. Linijos šokių pamokos damoms ir merginoms Poriniai pramoginiai šokiai suaugusiems Funky Jazz šokių pamokos merginoms Argentinos tango pamokos Sportiniai šokiai vaikams Individualios pamokos Vestuviniai šokiai NAUJIENA KLAIPĖDOJE!!! Šokių pamokos mamytėms su kūdikiais nešioklėse Pramoginių šokių vakarai.

gėlės Tik gėlės

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

JOGOS CENTRAS

Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Kviečiame į kelionę po Braziliją,

ir prisirinkti gyvenimo vertų įspūdžių.

Argentiną, Čilę, Peru, Ekvadorą, Panamą,

Kelionė vyks 2012 03 02 – 28

Kolumbiją ir JAV!

Kelionės kaina nuo 12498 Lt asm.

sambos ritmais, atsigauti nuo mūsų žiemos

Programą rasite www.krantas.lt

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

Kviečiame pasinaudoti didžiausiomis nuolaidomis iki vasario 15 d.: • Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms.

Naujas pažintinių kelionių sezonas! Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/ rudens pažintines keliones autobusu ir lėktuvu.

Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu tik 50 Lt asmeniui; Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

Litamicus

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

„Krantas Travel“

Tai puiki galimybė pasimėgauti nuostabiais

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymo centras „Gimnazita“

Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

kursai

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt www.jogos-centras.lt Šaulių g. 19, Klaipeda, tel. 8 614 06 033 JOGOS CENTRAS Jogos centre galite susipažinti su jogos meistro Šivanandos susisteminta (integralia) joga. Mieli klaipėdiečiai, kviečiame jus į nemokamus klasikinės jogos užsiėmimus nuo sausio 23 d. iki vasario 12 d. Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 19.15 val. o antradieniais ir ketvirtadieniais 6.20 val.

Vizos: Rusijos viza – nuo 240 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm.

Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

trečiadienis, vasario 1, 2012

pramogos teatras Žvejų rūmai

atkelta iš 16 p. Kiti renginiai Vasario 2 d. 18 val. didžiojoje salėje – vakarassusitikimas su Algimantu Čekuoliu „Kas laidon nesudėta...“ Bilieto kaina 23–53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 2 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. A.Škėma. Premjera „Kalėdinis vaizdelis“. Rež. D.Malajavas. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 12 d. 18 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. E.Jonesku komedija „Nuplikusi dainininkė“. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 13 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. D. Fo ir F. Rame „Aš laukiu tavęs, mielasis“. Komedija su Šv. Valentino siurprizais! Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 23 d. 19 val. teatro salėje – Klaipėdos Pilies teatras. „Amokas“ pagal S.Cveigo romaną. Rež. A.Vizgirda. Bilieto kaina 15 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 10 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“. Vasario 24 d. 20 val. didžiojoje salėje – šou „The Beatles Revival“. Bilieto kaina 43-103 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 27 d. 19 val. didžiojoje salėje – „Domino“ teatras. R.Cooney komedija „Meilė pagal grafiką“. Rež. A.Večerskis. Bilieto kaina 30–50 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Vasario 29 d. 18 val. didžiojoje salėje – vakaras su aktoriais. Dalyvauja Virginija Kochanskytė, Rolandas Kazlas, Rita Preikšaitė, Artūras Kelpša (gitara) ir instrumentinė grupė. Bilieto kaina 33–53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Klaipėdos etnokultūros centras Meno kiemo dirbtuvės (Daržų g. 10) Penktadieniais 16.30 val., šeštadieniais 10 val. Projekto „Tradicija šeimai“ edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių gamyba“. Registruotis tel. 310 022. Etnokultūros centro salė (Daržų g. 10) Vasario 3 d. 16 val. – prof. B.Kerbelytės knygos „Lietuvių tautosakos kūrinių prasmės“ pristatymas. Renginį ves prof. dr. R.Balsys. Vasario 7, 8, 9, 13, 14 d. – užsakomieji edukaciniai renginiai „Einam užgavėniauti!“. Registruotis tel. 310 022. Kiekvieną trečiadienį 10–12 val. – konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais (etnologė V.Jankūnaitė). Kiekvieną ketvirtadienį 15–16.30 val. – konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė E.Matulionienė). KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) PARODOS Iki vasario 26 d. tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Vasario 4 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Autoportretas“. Vasario 11 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Spalvų pasaulis – piešimas parodoje“. Vasario 18 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Fraktalinis piešimas“. Vasario 25 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Piešimas ant akmenukų“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@ kulturpolis.lt, tel. 313 691. RENGINIAI Vasario 2–5 d. prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2012“. Bilieto kaina 8 Lt. Vasario 2 d. 18 val. P.Etaix „Išsiskyrimas 11“, „Svarbiausia – sveikata 1‘05“; 19.30 P.Etaix „Didžioji meilė 1‘26“. Vasario 3 d. 18 val. P.Etaix „Gražių sukaktuvių 12“, „Gerbėjas 1‘25“; 20 val. J.Tati „Eismas 1‘33“.

Vasario 4 d. 16 val. „Karščio banga 1‘32“; 18 val. J.Tati „Pramogų metas 1‘54“. Vasario 5 d. 16 val. J.Tati „Pono Julo atostogos 1‘28“; 18 val. P.Etaix „Jojo 1‘32“. Vasario 8 d. 18 val. edukacinės programos Rupert pristatymas. Vasario 17-24 d. Vokiečių kino dienos 2012. Bilieto kaina 4 Lt.

parodos KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) Iki vasario 10 d. vieno objekto instaliacija „Vitrina“. Projekte dalyvaus A.Stasionytė, L.Kulbytė, J.Skučaitė. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com. Baroti galerija (Aukštoji g. 1, tel. 313 580) Iki vasario 15 d. V.Karaciejaus fotografijų paroda „Klaipėdos metamorfozės“, skirta Klaipėdos miesto 760 m. jubiliejui. Marginių salonas (Sukilėlių g. 4) Sausio 31 d. 16 val. atidaroma jubiliejinė S.Vilkienės (2011 m. konkurso „Metų mokytoja“), jos dukters Eglės ir anūkų karpinių paroda. Veiks iki vasario 18 d. LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907– 1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Vasario 5 d. 14 val. sekmadienio popietė šeimoms „Kaligrafiniai žaidimai“. Iki kovo 1 d. tarptautinė kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“, skirta Klaipėdos m. 760 metų sukakčiai. Iki rugsėjo 12 d. „Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę“. Antradieniais 16.30 val. dailės studija suaugusiesiems. „Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) III a. holas – vasario 1 d. 14 val. A.Miežio tapybos darbų parodos atidarymas. Veiks iki kovo 20 d.

bibliotekos

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji Klaipėdos miesto biblioteka savivaldybės viešoji biblioteka

Girulių biblioteka-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki vasario 18 d. Gabrielės Jurevičiūtės personalinė paroda „Požiūris“. Debreceno filialo „Pempininkų“ vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki vasario 4 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio klubo „Draugystė“ dailės studijos darbų paroda „Žiemos vitražai“. Klaipėdos apskrities Klaipėdos apskrities ievos simonaitytės Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Galerija 1P – iki vasario 29 d. S.Žaltausko vieno paveikslo paroda „M. K. Č“. Galerija 13L – iki vasario 2 d. fotomenininko V.Strauko fotografijų paroda. III a. holas – iki vasario 3 d. grupės „Idėja Fix“ tapybos darbų paroda „Už paraštės“. Vaikų literatūros skyrius – iki vasario 15 d. Irinos Novičenko fotografijų paroda „Kelionių įspūdis“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki vasario 10 d. Jono Tarasevičiaus tapybos paroda „Žiemos vakarais“.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7) (k). 10.00 Bė­dų tur­gus (k). 11.00 „Toks gy­ve­ni­mas“ su Zi­ta Kel­mic­kai­te. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Ru­sų gat­vė (ru­sų k.). 12.15 Mū­sų die­nos – kaip šven­tė (k). 13.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7) (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (N-7). 19.45 Kraš­to spal­vos. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Tei­sė ži­no­ti. 22.15 At­vi­ra Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ži­nių ly­ga „Ly­de­riai“. Su­si­tin­ka My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir Vil­niaus Ge­di­mi­no te­ch­ni­kos uni­ver­site­to ko­man­dos. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. Orai. 23.30 Po­pie­tė su Al­gi­man­tu Če­kuo­liu (k). 0.00 Įž­val­gos (k).

6.20 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“ (k). 6.50 „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“ (k). 7.20 Pri­čiu­pom! (N-7). 7.50 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 8.50 24 va­lan­dos (N-7). 9.50 Lie­tu­vos bal­sas. Aklo­sios perk­lau­sos (k). 11.40 Nuo... Iki... (k). 12.25 Fa­rai (N-7) (k). 13.10 „Drau­gai IV“ (N-7). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris III“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 „Mer­li­no mo­ki­nys“ (2). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.08, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.13 Fa­rai (N-7). 20.00 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (N-7). 20.30 LT aist­ra (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 Veiks­mo f. „Są­ži­nin­gas žai­di­mas“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 0.25 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (k). 1.25 Dak­ta­ras Ozas. Nak­ti­nė ver­si­ja (S).

6.45 Te­le­par­duo­tu­vė. 7.00 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 7.30 „Simp­so­nai“. 8.00 „Lu­jis“. 8.55 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 Bio­gra­fin­ is s. „Kas no­ri nu­žu­dy­ti Mią?“ (1, 2) (Lie­tu­va, 2011 m.). 11.00 Ko­dėl? 11.50 Pas­ku­ti­nė ins­tan­ci­ja. 12.40 Žvaigž­dė po­li­ci­nin­kas. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Trans­for­me­riai. Prai­mas“ (9). 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Ką ma­nai? 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00, 21.50 TV3 spor­tas. Orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Akis­ta­ta. 20.30 Be ko­men­ta­rų. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 22.00 Vi­kin­gų lo­to. 22.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 23.05 „CSI Niu­jor­kas“. 0.05 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „Kal­tės kai­na“ (8).

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Lie­tu­vos ži­nių“ ty­ri­mas“. Pub­li­cis­ti­kos lai­da (k). 8.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k). 11.00 Šeš­ta­sis po­jū­tis (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 „Žu­vys monst­rai: Bal­ta­sis erš­kė­tas“ (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou.

16.30, 23.00 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Lie­tu­vė­lė“ (k). 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25, 0.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Pra­juo­kink ma­ne“. Hu­mo­ro šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Ty­los ri­ba“. So­cia­li­nė dra­ma (N-7). 21.05 Ka­ro vil­kai. „De­san­ti­nin­kai“ (N-14). 22.05 „Gy­vi nu­mi­rė­liai“ (N-14). 0.35 „Au­to­pi­lo­tas“. TV žur­na­las (k). 1.10–6.00 „Bam­ba“.

8.00, 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Vil­niaus al­bu­mas (len­kų k.). 8.45 Mies­to kodas (k). 9.00 La­bas ry­tas (k). 11.30 Mū­sų mies­te­liai. Dot­nu­va (2) (k). 12.15 Pul­sas. 12.40 Ak­to­riaus Re­gi­man­to Ado­mai­čio 75-me­čiui. Le­gen­dos. Ak­to­rius Re­gi­man­tas Ado­mai­tis (k). 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (5) (1998 m.) (k). 16.05 Lie­tu­vių do­ku­men­ti­kos meist­rai. Ka­zi­mie­ras Mus­nic­kas. „Mū­sų Kip­ras“ (1985 m.), „Su­si­ti­ki­mų mu­zi­ka“ (1970 m.) (k). 16.55 Ži­nios (k). 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Et­no­kul­tū­ros ra­tas. Folk­lo­ro an­samb­lis „Ku­po­lė“. 18.25 Vil­tys ir li­ki­mai. Aud­rys Juo­zas Bač­kis (1992 m.). 19.05 Mu­zi­kos is­to­ri­jos. Val­sų ka­ra­lių di­nas­ti­ja (2). 19.45 Dai­ni­nin­ko Vac­lo­vo Dau­no­ro 75-me­čiui. „Bas­so can­tan­te. Vac­lo­vas Dau­no­ras“ (1984 m.). 20.05 Gru­zi­jos ki­no kla­si­ka. Ko­me­di­ja „Ir trau­ki­nys va­žia­vo“ (Gru­zi­ja, 2005 m.) (N-7). 21.15 Dai­ni­nin­ko Vac­lo­vo Dau­no­ro 75-me­čiui. Fil­mas-kon­cer­tas „Kur tas šal­ti­nė­lis“. Dai­nuo­ja Vac­lo­vas Dau­no­ras (1975 m.). 21.45 Dai­ni­nin­ko Vac­lo­vo Dau­no­ro 75-me­čiui. Dai­nuo­ja Vac­lo­vas Dau­no­ras. 22.10 Eli­to ki­nas. Bio­gra­fi­nė dra­ma „Nuo­dė­min­go­ji Be­ti Pei­dž“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 23.45 Pri­si­min­ki­me. Liau­dies dai­nas dai­nuo­ja Vac­lo­vas Dau­no­ras. 0.00 Pa­no­ra­ma (k). 0.20 Vers­las (k). 0.25 Kul­tū­ra (k). 0.30 Spor­tas (k). 0.35 Orai (k). 0.40 Kai mū­zos pra­by­la. Ju­di­tos Vai­čiū­nai­tės ei­les skai­to ak­to­rė J.Vi­lū­nai­tė (k). 0.50 Li­te­ra­tų gat­vė (3) (k).

10.00, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.15, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.15, 17.00 „Kob­ra 11“. 12.15, 18.00 „Ge­ri vy­ru­kai“. 13.10, 20.00 „Ma­no var­das Er­las“. 14.00 „Na­ša Ra­ša“. 15.00, 0.50 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 19.00, 0.05 „CSI Niu­jor­kas“. 21.00 „Re­zi­den­tai“. 21.30 Ko­me­di­ja „Al­fis“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2004 m.). 23.35 „Fu­tu­ra­ma“. 1.35 „Pa­šė­lęs spor­to pa­sau­lis“ (7, 8).

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 Anim. s. „Ne­nu­ga­li­mie­ji. Ko­vos tę­sia­si“ (1) (JAV, 2004 m.). 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 17.00, 23.55 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 17.57 Žo­dis – ne žvirb­lis (k). 18.00 „Dvi­gu­bas gy­ve­ni­mas“ (N-7). 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Fantastinis f. „Lai­ko po­li­ci­nin­kas“ (JAV, Japonija, 1994 m.) (N-14). 22.55 „Ar­ti na­mų“ (N-7).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15, 18.55, 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti.

9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.52, 23.02 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.10, 14.50 Il­gai ir lai­min­gai. 12.05, 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „SOS Ja­po­ni­ja“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.52 Pa­bu­čiuok ma­ne karš­tai. Šv. Va­len­ti­no bu­či­nių kon­kur­sas. 19.55 „Ge­ne­ro­las“. „Mis­ti­fi­ka­ci­ja“. 21.52, 0.57 Orai. 1.00 Dok. f. „SOS Ja­po­ni­ja“.

8.45, 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 9.15 Rei­das. Eis­mo įvy­kių kro­ni­ka (k). 9.45, 17.45, 0.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 10.15 „Ke­ne­džiai“ (N-7). 11.15 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Ki­tas!“ (Pran­cū­zi­ja, 2005 m.) (N-7). 12.45 XIII Klai­pė­dos pi­lies džia­zo fes­ti­va­lis: „Yt­re Su­loens Jass-En­semb­le“. 13.45 „Ką mes val­go­me?“ 14.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 15.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. Kul­tū­ri­nis is­to­ri­nis de­tek­ty­vas (k). 15.45 Pa­žin­ti­nė is­to­ri­nė lai­da „Vi­lei­šia­da. Šei­mos ir vals­ty­bės is­torija“ (4). 16.15 Kul­tū­ra +. 16.45 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 18.15 „Ne­nuo­ra­ma Sei­dė“. 19.15 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 20.00, 22.15 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (N-7). 21.15 „Mir­ties gniauž­tuo­se“ (2) (N-7). 22.30 „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (N-7). 23.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­kimo va­do­vas“.

7.00 Nuo­ty­kių ko­me­di­ja „Ni­mės sa­la“. 9.00 Ko­me­di­ja „Ri­te­ris su pu­se“. 11.00 Dra­ma „Kvie­čia­me pas Rai­lius“. 13.00 Is­to­ri­nė ka­ri­nė dra­ma „Pa­sip­rie­ši­ni­mas“ (JAV, 2008 m.). 15.20 Ro­man­ti­nė ko­miš­ka dra­ma „Vi­ki Kris­ti­na Bar­se­lo­na“. 17.00 Fan­tas­ti­nė ro­man­ti­nė dra­ma „Sau­lė­ly­dis“ (JAV, 2008 m.). 19.00 Muz. ko­miš­ka dra­ma „Kon­cer­tas“. 21.00 Tri­le­ris „Gun­dan­ti klas­ta“ (JAV, 2008 m.). 23.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Gryn­ber­gas“ (JAV, 2010 m.). 1.00 Is­to­ri­nė dra­ma „Her­co­gie­nė“ (D.Bri­ta­ni­ja, Ita­li­ja, 2008 m.).

10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.45 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.55 „Gy­ny­bos tei­sė“. 17.55 Su­si­tuo­ki­me. 19.00 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05 „Žu­ko­vas“. 22.15 „Til­tas virš pra­ra­jos“. 23.20 Va­ka­ro nau­jie­nos. 23.35, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 23.50 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“ su A.Ma­ka­ro­vu. 0.35 „Gy­ny­bos tei­sė“. 1.30 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.25 Vaid. f. „Mes links­mi, lai­min­gi, ta­len­tin­gi!“ 3.55 „Žu­ko­vas“. 4.45 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“.

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00, 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 10.15 Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Prie­nų „Rū­du­pis“. 12.00 Fut­bo­lo die­vai. 13.00 Spor­tas LT. Kik­bok­so tur­ny­ras „K-1 ka­riai. Per­vers­mas“. 14.00, 21.00 Au­to­mo­to. 14.30 Spor­tas LT. Atei­ties krep­ši­nio žvaigž­dės (sau­sis). 15.00 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­ga. „Vil­lar­real“–„Va­len­cia“. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Ki­je­vo „Bu­di­vel­nik“. 19.15 Slam­bo­lo ly­ga. Ekst­re­ma­liau­sias krep­ši­nis. 19.45 Ke­lias į Lon­do­ną. 21.30 Spor­tas LT. A.Mi­kė­no spor­ti­nio ėji­mo var­žy­bos. 22.00 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis A.Šo­ci­ko bok­so tur­ny­ras. 23.15 Ekst­re­ma­laus spor­to žur­na­las RIP.


19

trečiadienis, vasario 1, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su „Luceo“ leidykla –

Avinas (03 21–04 20). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti savo pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Valdykitės: perpildęs kantrybės taurę, pridarysite daugiau žalos nei naudos. Dažniau šypsokitės ir juokaukite. Jautis (04 21–05 20). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes, veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus lengvai suprantamos aplinkinių emocijos. Galėsite drąsiai dalyti patarimus. Dvyniai (05 21–06 21). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleisite laiką . Vėžys (06 22–07 22). Nesėkmingas laikas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti kokia nors apgaulinga idėja. Galbūt patirsite psichologinį spaudimą. Liūtas (07 23–08 23). Daug ginčysitės, nesutiksite su aplinkinių nuomone arba apskritai sunkiai seksis bendrauti. Galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Mergelė (08 24–09 23). Jausitės prislėgtas dėl nesėkmių savo gyvenime, neteisybės pasaulyje arba aplinkinių žmonių elgesio. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Susikivirčijus galimas emocijų protrūkis. Svarstyklės (09 24–10 23). Pirmenybę teiksite įprastam gyvenimui ir nesigriebsite nerealių idėjų ar būdų atitrūkti nuo tikrovės. Pasistenkite užbaigti pradėtus darbus – vilkinimas gali pridaryti jums papildomų problemų. Skorpionas (10 24–11 22). Dirbdamas neskubėkite, ypač jei kas nors jums trukdo. Patirsite sunkumų bendraudamas, jausitės nesuprastas. Tikėtinas nemalonus ginčas su kolegomis, valdžios atstovais. Šaulys (11 23–12 21). Tikėtina, kad išsiskirs jūsų ir jums svarbaus žmogaus požiūriai. Jus erzins supantys dalykai, aplinkinių kalbos, dėl to vertėtų trumpam nuo visko atsiriboti ir pailsėti. Ožiaragis (12 22–01 20). Polinkis analizuoti ir noras suvokti įvairių dalykų esmę nedera su jūsų gyvenimo būdu. Per didelis smalsumas gali nepatikti aplinkiniams ir dėl to gali kilti konfliktų. Vandenis (01 21–02 19). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kolegų ar viršininko nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti karštas ginčas. Pasitelkite savo gebėjimą diplomatiškai išlaviruoti iš konfliktinių situacijų.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Brajano Treisio knygas „Tikslai“ ir „Įpročiai, verti milijono“.

„Tikslai“. Yra žmonių, kurie savo tikslus pasiekia, atrodo, stebėtinai lengvai, be jokių regimų pastangų, kiti gi trypčioja vietoje, jiems viskas krinta iš rankų. Kuriai grupei norite priklausyti jūs? Ar pirmajai? Jei taip, ši knyga skirta kaip tik jums.

„Įpročiai, verti milijono“. Brajanas Treisis, žinomas amerikiečių publicistas, asmenybės ugdymo specialistas ir verslo strategas, teigia, jog svarbiausias sėkmės principas yra šis: jeigu elgsimės taip, kaip elgiasi milijonieriai ir visi klestintys žmonės, anksčiau ar vėliau pasieksime tokių pat laimėjimų. Išsiugdę atitinkamus įpročius, mes keičiame savo vidines nuostatas, todėl keičiasi išoriniai mūsų gyvenimo aspektai. Mes pradedame visiškai valdyti savo ateitį...

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val.

1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, vasario 7 d.


Orai

Pirmomis vasario dienomis Lietu­ voje šalčiai vis labiau stiprės, snie­ go nenumatoma. Šiandien tempe­ ratūra nukris iki 13–17 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio naktį bus 23–27, die­ ną 17–19 laipsnių šalčio.

Šiandien, vasario 1 d.

–15

–12

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

–16

Šiauliai

Klaipėda

–16

Panevėžys

–17

Utena

–14

8.30 17.08 8.38

32-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 334 dienos. Saulė Vandenio ženkle.

Tauragė

–16

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +5 Berlynas –7 Brazilija +25 Briuselis –3 Dublinas +3 Kairas +16 Keiptaunas +25 Kopenhaga –2

kokteilis Kal­tas tik E.Ku­čins­kas „Kok­tei­lis“ ne­ma­nė, kad tiek daug klai­ pė­die­čių žiū­rė­jo siau­bin­gai pa­si­bai­gu­ sį Cho­rų ka­rų kon­kur­są. Pa­si­ro­do, „Jū­ ros“ cho­ras nu­vy­lė ne šim­tus, o de­šim­ tis tūks­tan­čių uos­ta­mies­čio gy­ven­to­ jų, ku­r ie ne­ga­l i už­m irš­t i fias­ko, pa­t ir­ to sa­vait­ga­l į. Štai Ina net ne­sle­pia, kad kal­t i­na ne cho­rą, o po­ną Ed­mun­dą Ku­čins­ką, ku­ ris sa­vo dai­no­m is esą su­ga­d i­no klai­ pė­die­čių pa­si­ro­dy­mą. „Ma­t yt, žmo­g us ap­si­d žiau­gė, kad Jo kon­cer­t ui pri­tars net vi­sas cho­ras. O tu­rė­jo bū­t i at­v irkš­čiai. Su­dar­k y­t i vei­ dai ir­g i prie nie­ko ne­de­rė­jo. Žo­d žiu, ne­pa­si­se­kė klai­pė­d ie­čiams“, – ap­gai­ les­ta­vo Ina.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja Pro­t in­gas ma­no, kad jis – kaip ir vi­si, o kvai­las, kad vi­si – kaip jis.

Pi­ni­gai nuei­na vė­jais Al­g iu­kas pra­šo skai­t y­to­jų ne­si­sie­lo­t i, kad „Jū­ros“ cho­ras iš­kri­to. „Pak­laus­ki­te „Can­ta­re“ cho­ro, ku­ris da­ ly­va­vo tuo­se ka­ruo­se, ar jie dar no­rė­ tų? Lai­ko su­gaiš­ta­ma vel­n iš­kai daug. Au­to­bu­sais į Vil­nių pir­myn – at­gal. Su­ ki­šo apie ko­k ius 60 tūkst. li­tų, o kai lai­ mė­jo ant­rą vie­tą, ką ga­vo? Ke­l io­nę į Drus­ki­nin­kus, nu­si­mau­dy­ti. Tai ar ver­ ta? Vis­kas ge­rai. Šiuo at­ve­ju tin­ka olim­ pi­nis prin­ci­pas – svar­bu da­ly­vau­ti.“

Londonas +3 Madridas +13 Maskva –22 Minskas –17 Niujorkas +13 Oslas –5 Paryžius 0 Pekinas –2

Praha –8 Ryga –13 Roma +8 Sidnėjus +21 Talinas –12 Tel Avivas +13 Tokijas +5 Varšuva –13

Vėjas

3–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

–17

–16

Marijampolė

Vilnius

–15

Alytus

pė­die­čių kos­tiu­mai – rei­kė­jo ekst­ ra­va­gan­tiš­kų dra­bu­žių, su­kre­čian­ čių spe­cia­lis­tus ir žiū­ro­vus.

Ra­šy­ki­me ma­lo­nės laiš­ką „Kok­tei­lis“ ma­no, kad rei­kia ra­šy­ti ma­ lo­nės laiš­ką Cho­r ų ka­r ų or­ga­n i­za­to­ riams, kad jie su­g rą­ž in­t ų klai­p ė­d ie­ čius į kon­kur­są. Jis tu­r i bū­ti la­bai liūd­ nas, ja­me rei­k ia iš­var­dy­ti pa­čių pri­pa­ žin­tas klai­das ir la­bai daug at­gai­lau­ti. Be to, jį tu­ri pa­si­ra­šy­ti mies­to va­do­vai, su­teik­sian­tys raš­tui so­l i­du­mo.

Links­mie­ji tirš­čiai Kau­k ių va­ka­rė­ly­je žmo­na skun­d žia­ si vy­rui: – Štai tas muš­k ie­t i­n in­kas nie­kaip ne­ pa­l ie­ka ma­nęs ra­my­b ė­je. Ne­ž i­nau, kaip jo at­si­k ra­ty­ti! Vy­ras: – La­bai pa­pras­tai – nu­siimk kau­kę! Čes­ka (397 719; gar­su­sis Eu­ge­ni­jus Os­ta­pen­ka tik­rai Klai­pė­dos cho­rą bū­tų nu­ve­dęs iki pus­fi­na­lio)

Brigita, Eidvilė, Gytautas, Ignotas, Jovaidas, Sigibertas, Vasaris

vasario 1-ąją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-16

-12

-14

-17

5

-19

-15

-17

-18

4

-18

-17

-17

-17

8

rytoj

penktadienį

1650 m. mi­rė pran­cū­zų fi­lo­so­fas ir ma­te­ma­ti­kas Re­ne De­car­tes. 1884 m. iš­leis­tas pir­ma­ sis Oks­for­do ang­lų kal­ bos žo­dy­no to­mas. 1893 m. Nau­jo­jo Džer­sio vals­ti­jo­je (JAV) Tho­mas Edi­so­nas įkū­rė pir­mą­ją pa­sau­ly­je ki­no stu­di­ją. 1896 m. Ita­l i­jo­je įvy­ko Gia­co­mo Puc­ci­ni ope­ros „Bo­he­ma“ prem­je­ra. 1915 m. Di­d žio­jo­je Bri­ ta­ni­jo­je pa­suo­se pra­dė­ tos kli­juo­ti as­me­nų fo­to­ nuot­rau­kos.

1931 m. gi­mė Ru­si­jos Pre­ zi­den­tas Bo­r i­s as Jel­ci­ nas. Mirė 2007 m.

1974 m. gais­ro me­tu San Pau­lo (Bra­z i­l i­ja) dan­go­ rai­žy­je žu­vo dau­giau nei 200 as­me­nų. 2002 m. Lie­tu­vos ban­ ko val­dy­ba, su­de­r i­nu­ si su Lie­tu­vos Res­pub­li­ kos Vy­r iau­sy­be, nu­sta­ tė, kad nuo 2002 m. va­ sa­rio 2 d. li­to ba­zi­nė va­ liu­ta yra eu­ras, o ofi­cia­ lus li­to kur­sas – 3,4528 li­ to už 1 eu­rą. 2007 m. drau­di­mas rū­ ky­ti vie­šo­se vie­to­se įsi­ ga­lio­jo Pran­cū­zi­jo­je.

Ap­sau­gai – šven­tin­ta duo­na Praeivius šildys krosnys

Pir­mą­ją va­sa­rio sa­ vai­tę ka­len­do­riu­je pa­žy­mė­tos trys ka­ ta­li­kiš­kos šven­tės: va­sa­rio 2-oji – Grab­ ny­čios, va­sa­rio 3-io­ ji – šven­to­jo Bla­žie­ jaus ir va­sa­rio 5-oji – Ago­tos die­nos. Jų pra­smė ap­sau­go­ti ir žmo­nes, ir jų na­mus.

„„Palikimas: nuo senų laikų tikima, kad duo­na ne tik maitina. „„Įta­ri­mas: gal ko­mi­si­jai neį­ti­ko klai­

Vardai

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Grab­ny­čios, ka­ta­li­kų dar va­di­na­ mos Mer­ge­lės Ma­ri­jos įves­di­ni­mo į baž­ny­čia ir Kris­taus baž­ny­čio­je paau­ko­ji­mo šven­tė­mis. Et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­džy­tė tei­ gia, kad žva­kių šven­ti­ni­mo die­na Grab­ny­čios iš­si­ru­tu­lio­jo iš pa­go­ niš­kos se­no­sios Ro­mos im­pe­ri­jos apei­gos, ku­ri pri­me­na mi­tą apie po­že­mio die­vo Pa­do pa­grob­tą že­ mės der­lin­gu­mo dei­vę Pro­zer­pi­ną. Ar­tė­jant pa­va­sa­riui žmo­nės su fa­ ke­lais ir ži­bin­tais ėjo jos ieš­ko­ti. Iš čia ki­lęs žva­kės, kaip švie­sos sim­ bo­lio šven­ti­ni­mo pa­pro­tys. Grab­ny­čia – mi­ru­sio­jo ar mirš­ tan­čio­jo pa­ly­dė­ji­mo į ki­tą pa­sau­lį švie­su­lys – ne vi­sa­da bu­vo va­di­na­ ma šiuo žo­džiu. Prieš ke­lis šim­tus me­tų šis žo­dis skam­bė­jo Grom­ny­ čia, ki­lęs nuo sla­viš­ko­jo per­kū­no var­do – grom. Lie­tu­viš­kai šios žva­ kės va­din­tos – grau­du­li­nė­mis.

Jo­mis na­mai sau­go­ti nuo per­ kū­no įžieb­tos ug­nies, to­kios žva­ kės sa­vo­tiš­kai at­li­ko per­kūn­sar­gio vaid­me­nį. Li­no siū­lo kna­tas, ap­vilk­tas šven­to vabz­džio – bi­čių su­neš­tu vaš­ku, tu­ri pa­ly­dė­ti mi­ru­sį­jį į ki­ tą pa­sau­lį. Se­no­liai ti­kė­jo, kad pa­šven­tin­tos ir su­riš­tos kry­žiu­mi grab­ny­čios gy­ dė nuo gerk­lės ir per­ša­li­mo li­gų. Pa­sak G.Ka­džy­tės, šv. Bla­žie­ jaus die­na bu­vo ta­pa­ti­na­ma su li­nų die­na, ti­kė­ta, kad šven­tin­ta sruo­ga šu­kuo­tų li­nų, pri­glaus­ta prie kak­ lo, taip pat sau­go nuo šių li­gų. Et­ no­lo­gai kol kas ne­ži­no, ko­dėl šią die­ną kar­tais bū­da­vo šven­ti­na­ mos ir eg­lių ša­ke­lės. Šv. Ago­tos sim­bo­lis taip pat su­ si­jęs su ap­sau­ga nuo ug­nies. Ma­ no­ma, kad ikik­rikš­čio­niš­kai­siais lai­kais tai bu­vo ug­nies dei­vės Ga­ bi­jos ir vai­di­lu­tės Bi­ru­tės die­na. Ug­nies ir žmo­gaus kū­ri­nys yra pir­ma­sis ci­vi­li­zuo­to žmo­gaus

mais­tas – duo­na. Šven­tos Ago­tos sim­bo­lis – duo­na – sau­go nuo ži­ di­nio ug­nies. Iki šiol ti­ki­ma, kad gais­rą ga­li su­stab­dy­ti šv. Ago­tos duo­nos ga­ba­lė­lis, ap­neš­tas mel­ džian­tis apie gais­ra­vie­tę ir įmes­tas į ug­nį. O jei­gu lieps­na la­bai siau­tė­ ja, tai to­kia duo­na ga­li­ma ug­nį nu­ vi­lio­ti to­lyn nuo na­mų. Ir mū­sų ra­cio­na­liais lai­kais kar­ tais mo­čiu­tės į to­li iš­vyks­tan­čių vai­kai­čių ki­še­nes įde­da šv. Ago­tos duo­nos ga­ba­lė­lį. Esa­ma ti­kė­ji­mo, kad au­to­mo­bi­lio dė­tu­vė­je lai­ko­ma to­kia duo­na ap­sau­go ke­ly­je. „At­sar­ga gė­dos ne­da­ro“, – tei­ gia et­no­lo­gė G.Ka­džy­tė, ra­gi­nan­ti ne­pa­mirš­ti šių tri­jų šven­čių bei jų tik­rų­jų pra­smių. Uos­ta­mies­čio bend­ro­vė „Klai­ pė­dos duo­na“ ir šie­met va­sa­rio 5 d., sek­ma­die­nį, po mi­šių nuo 11 val. Rum­piš­kės gat­vė­je 2, ša­lia Ma­ri­jos Tai­kos Ka­ra­lie­nės baž­ ny­čios ke­ti­na da­ly­ti pa­lai­min­tą duo­ną.

Varšuvos savivaldybė užėjus spei­ gams priėmė sprendimą Lenkijos sos­ tinės gatvėse pastatyti 43 kokso kros­ neles, prie kurių galės pasišildyti su­ žvarbę praeiviai, pranešė dienraštis „Zycie Warszawy“. Jos skleis šilumą netoli autobusų ir tramvajų sustojimo aikštelių tose vie­ tose, kur sustoja daugiausia viešo­ jo transporto priemonių. Geležiniai krepšiai su degančiu koksu bus taip pat pastatyti kai kuriose geležinkelio stotyse, kur keleiviai persėda į prie­ miestinius traukinius. Kiekvienoje tokioje krosnyje degina­ ma apie 10 kilogramų kokso. Priklau­ somai nuo vėjo stiprumo ir kritulių, to­ kia krosnis dega apie 8 valandas. Kad neužgestų, krosnelės kuro bus pri­ kraunamos tris kartus per parą.

BNS inf., „Życie Warszawy“ nuotr.

2012-02-01 Klaipeda  

D.Gry­baus­kai­tė ne­ke­ti­na­kli­bin­ti A.Ažu­ba­lio kė­dės. „Tegul Seimas eina į darbo biržą.“ trečiADieNiS, vASArio 1, 2012 Nuomonė: klai...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you