Page 1

PIRMAS miesto dienraštis

www.kl.lt

Prem­je­ras A.Ku­bi­lius neat­me­ta, kad prieš rin­ki­mus ga­li tek­ti per­žiū­rė­ti mo­kes­čius.

Lietuva 5p.

ANTRADIENIS, sausio 17, 2012

Nau­ji vais­tai ža­di­na li­go­nių vil­tis.

Sveikata 9p.

13 (19 314)

„Auk­si­nio gaub­lio“ ap­do­va­no­ji­muo­se žvilgs­nius kaus­tė B.Pit­tas ir A.Jo­lie.

Pasaulis 13p.

Plū­du­rai – lyg iš auk­so Smul­kie­ji žve­jai jau­ čia­si lyg pa­ra­ga­vę sū­rio pe­lė­kau­tuo­se – už ES pi­ni­gus ga­ vę tink­lus žy­min­ čius bran­gius plū­du­ rus, jie ne tik jų ne­ga­ li nau­do­ti, bet ir pri­ vers­ti pen­ke­rius me­tus sau­go­ti, o pa­ mė­gi­nę to daik­to at­ si­sa­ky­ti pri­va­lės mo­ kė­ti bau­das.

Kaina 1,30 Lt

„Tik nui­mi ka­me­rą, tą pa­čią die­ną – p...t ir pa­va­sa­ris“. Klai­pė­dos mies­to vi­ce­me­ras Vy­tau­tas Če­pas apie sie­nų tep­lio­to­jus, ku­rie la­bai ope­ra­ty­viai iš­siaiš­ki­na, kur ga­li kenk­ti ne­ma­to­mi.

3p.

Snie­gas iš­bu­di­no švarintojus Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Iš­ban­dy­mą pir­muo­ju di­des­niu snie­gu iš­lai­kė ne vi­si miesto tvar­ kytojai. Pras­čiau­sia si­tua­ci­ja, kaip ir kas­met, yra dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Už vie­ną – be­veik 900 li­tų

„Toks ne­va dy­kai gau­tas plū­du­ ras kai­na­vo 887 li­tus. Vie­nai žve­ jy­bos įmo­nei rei­kia nuo 20 iki 30 to­kių plū­du­rų. Ma­no aki­mis, to­kį ga­li­ma bent pen­kis kar­tus pi­giau pa­ga­min­ti. Tink­lų gai­rė­mis va­di­ na­mi plū­du­rai už­sie­ny­je kai­nuo­ ja apie 150 li­tų, o jie mi­li­jo­ną li­tų šiam pro­jek­tui iš­lei­do“, – pa­ste­ bė­jo bu­vęs prie­kran­tės žve­jys Vik­ to­ras Bu­ta­vi­čius. Per­nai pa­va­sa­rį su Lie­tu­vos žu­ vi­nin­kys­tės pro­duk­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja su­tar­tis dėl šių plū­du­rų ga­vi­mo pa­si­ra­šė be­veik vi­sos prie­ kran­tė­je ir Kur­šių ma­rio­ se žve­jo­jan­čios įmo­nės.

4

Bu­vo sli­džių ruo­žų

„„Įkai­tai: prie­kran­tės žve­jai ne­pa­ten­kin­ti už ES pi­ni­gus pa­ga­min­tų tink­lų plū­du­rų ko­ky­be ir tvir­ti­na, kad už­

sie­ny­je jie ga­li ras­ti ko­ky­biš­kes­nių ir pen­kis­kart pi­ges­nių. 

Daugiau skaitykite 2 p.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Va­kar vi­sos pa­grin­di­nės mies­to gat­vės bu­vo nu­va­ly­tos. Va­žiuo­ja­ mo­ji ke­lio da­lis – šla­pia. Ta­čiau pra­stes­nė padėtis bu­vo šeš­ta­die­nį. Ry­tą da­lies pa­grin­di­ nių mies­to gat­vių, tarp ku­rių yra ir Pries­to­čio, Mo­kyk­los, ruo­žus den­ gė į le­dą vir­tęs su­plūk­tas snie­gas. Anot šiau­ri­nę mies­to da­lį va­ lan­čios įmo­nės va­do­vo Ge­di­mi­ no Ba­go­čiaus, to­kia si­tua­ci­ja ga­ lė­jo bū­ti ne­bent ry­tą. Vė­liau bu­vo už­pil­ta drus­kos, ir snie­ gas iš­tir­po.

2


2

ANTRADIENIS, sausio 17, 2012

miestas

„„Pa­bai­ga: nu­grio­vus bu­vu­sią šau­dyk­lą, ap­lin­ki­nė te­ri­to­ri­ja bus iš­va­ly­ta ir iš­ly­gin­ta. Pa­na­šus li­ki­mas lau­kia ir

ap­leis­to sta­ti­nio Sker­dyk­los gat­vė­je. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Šau­dyk­lą su­ly­gin­o su že­me Cent­ri­nė­je Klai­pė­dos da­ly­je il­gus me­tus ve­šė­ju­si griu­ve­na ne­be­ba­dys praei­vių akių. Iš Bi­ru­tės gat­vė­je 5A stūk­so­ju­sios bu­vu­sios šau­dyk­los li­ko tik griu­vė­siai. Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

„Nug­rio­vė­me, iš­ve­ši­me at­lie­kas, iš­ly­gin­si­me ir bus tuš­čia te­ri­to­ri­ ja“, – apie mies­to ta­ry­bos priim­ to spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mą kal­ bė­jo sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Liud­vi­ kas Dū­da. Vie­nin­te­lį uos­ta­mies­ty­je šau­ dyk­los pa­sta­tą ties Bi­ru­tės ir Bi­jū­ nų gat­vių san­kry­ža nu­spręs­ta nu­ griau­ti praė­ju­siais me­tais, nes to­kio ap­leis­to sta­ti­nio, ko­kį jau ga­vo sa­ vi­val­dy­bė, esą ne­be­bu­vo įma­no­ma už­kon­ser­vuo­ti, o tei­sės ak­tai ne­lei­ do jo per­duo­ti pa­gal pa­nau­dos su­ tar­tį.

„Čia kil­da­vo gais­rų, rink­da­vo­si aso­cia­lūs as­me­nys. Ir klai­pė­die­čiai pik­ti­no­si dėl šio pa­sta­to“, – pri­pa­

Bu­vu­sios šau­dyk­los grio­vi­mo dar­bai at­ sieis apie 70 tūkst. li­tų.

ži­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Pau­li­kie­nė. Bu­v u­s ios šau­dyk­l os grio­v i­m o dar­bai at­s ieis apie 70 tūkst. li­ tų. Pla­n uo­ta, jog vie­to­je jo ga­ lė­t ų iš­dyg­t i vi­s uo­m e­n i­n ės ar

so­c ia­l i­n ės pa­s kir­t ies pa­s ta­tas. „Bu­vo kal­ba­m a ir apie so­c ia­l i­n į būs­tą, bet šie­met pla­nų ką nors sta­ty­ti nė­ra, nes kol kas biu­dže­ tas to da­ry­ti ne­lei­džia“, – tei­gė G.Pau­li­kie­nė. Kad ši mies­to da­lis įgaus vi­siš­kai ki­tą vaiz­dą, maž­daug prieš pen­ke­ rius me­tus vil­čių tei­kė ir in­ves­tuo­ to­jai, vie­to­je ap­leis­to ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­to Bi­ru­tės gat­vė­je 6 už­si­mo­ję įgy­ven­din­ti am­bi­cin­gą ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­tą. Šio­je vie­to­je tu­rė­jo iš­dyg­ti maž­ daug 85 m aukš­čio gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­tas su ko­mer­ci­nė­ mis pa­tal­po­mis, o po juo pla­nuo­ ta įreng­ti tri­jų aukš­tų po­že­mi­nį ga­ ra­žą. Ta­čiau šie už­mo­jai taip ir li­ko po­pie­riu­je. Šie­met ke­ti­na­ma nu­griau­ti ir dar vie­ną sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį pa­lai­kį pa­sta­tą – bu­vu­sį gy­ve­na­mą­jį na­mą su kie­mo sta­ti­niais Sker­dyk­los gat­vė­je 1, ku­ ris pa­ten­ka į Pries­to­čio gat­vės sa­ ni­ta­ri­nę ap­sau­gos zo­ną.

Snie­gas iš­bu­di­no švarint „Ga­li bū­ti, kad, kol nu­ 1 va­lė­me gat­vę, ma­ši­nos pri­spau­dė snie­gą. Tai ga­lė­jo truk­ ti il­giau­siai pus­va­lan­dį“, – ti­ki­no G.Ba­go­čius. Dėl tau­py­mo – le­das

Dau­giau sli­džių ruo­žų šeš­ta­die­nį bu­vo pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je. Ją va­ lan­čios bend­ro­vės va­do­vas Dai­nius Zo­kas pri­pa­ži­no, kad taip at­si­ti­ko ir dėl įmo­nės dar­buo­to­jų kal­tės. „Įsi­bė­gė­jo­me ne­la­bai stip­riai. Iš va­ka­ro ne­pa­bė­rė­me gat­vių. Lau­kė­me, kol baigs snig­ti, ir iš­va­žia­vo­me. Ma­ nė­me, jog eis­mas sa­vait­ga­lį ne­di­de­lis, tad no­rė­jo­me pa­tau­py­ti sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus, o pri­da­rė­me le­do. Dau­giau taip tik­rai ne­sielg­si­me. Va­žiuo­si­me iš kar­to“, – pa­sa­ko­jo va­do­vas. Anot D.Zo­ko, sie­kiant iš­tai­sy­ti klai­dą, įmo­nė sa­vo lė­šo­mis pa­pil­ do­mai bars­tė Ši­lu­tės plen­tą, kad iš­tirp­tų le­das. Pag­rin­di­nes mies­to gat­ves įmo­ nės va­lė ir bars­tė ar­ba tik bars­tė per pa­rą po 3–4 kar­tus.

Skun­dė­si sli­džiais ša­li­gat­viais

Su­dė­tin­ges­nė si­tua­ci­ja va­kar bu­vo ša­lu­ti­nė­se mies­to gat­vė­se. Dau­gu­ mą jų den­gė le­das. Va­kar ke­li­nin­kai lau­kė sa­vi­val­dy­bės nu­ro­dy­mo va­ ly­ti ša­lu­ti­nes gat­ves. Pės­tie­ji skun­dė­si sli­džiais ša­li­ gat­viais. Žmo­nės py­ko, kad šie bu­vo nu­va­ly­ti, bet ne­pa­bars­ty­ti. Ša­li­gat­ vius pri­žiū­rin­čios įmo­nės va­do­vas Ge­di­mi­nas Va­la­ši­nas tvir­ti­no, jog ša­li­gat­viai sa­vait­ga­lį bu­vo ir va­lo­mi, ir bars­to­mi, o pir­ma­die­nio nak­tį tik va­lo­mi, nes snie­gas bu­vo pu­rus. „Ša­li­gat­vius sten­gė­mės vi­sus nu­va­ly­ti. Gal žmo­nės pai­nio­ja su kie­mais?“ – klau­sė G.Va­la­ši­nas. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­ to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Liud­vi­kas Dū­da tvir­ti­no, jog va­ kar jau bu­vo pra­dė­ję dirb­ti vi­si va­ ly­to­jai. Val­dos at­si­bu­do pir­ma­die­nį

L.Dū­dos tei­gi­mu, pra­sčiau­sia si­tua­ ci­ja – kie­muo­se. Dau­gu­ma jų sa­vait­ ga­lį bu­vo nei nu­va­ly­ti, nei pa­bars­

ty­ti. Tik vie­na iš de­šim­ties val­dų tvar­kin­gai pra­dė­jo va­ly­ti kie­mus. „Val­das bu­di­na­me iš mie­go, jos tu­ri pra­dė­ti veik­ti. Jei ne­dir­ba, mes ne­mo­kė­si­me pi­ni­gų. Ži­no­ma, iš kar­to vi­sų plo­tų ne­nu­va­ly­si“, – va­kar tei­gė di­rek­to­rius. Anot L.Dū­dos, val­doms pra­dė­ti dar­buo­tis ga­lė­jo su­truk­dy­ti ir tai, jog sa­vait­ga­liui ne­bu­vo su­da­ry­ti dar­buo­to­jų gra­fik ­ ai. „Pa­si­ro­do, val­doms žie­ma pra­ si­dė­jo ne­ti­kė­tai“, – tvir­ti­no di­rek­ to­rius. L.Dū­da ne­slė­pė, jog dėl kie­mų va­ly­mo pro­ble­mų ky­la nuo­lat. Jo ma­ny­mu, taip yra, kad šią pa­slau­ gą tei­kia sa­vi­val­dy­bė. „Kie­mų va­ly­mu tu­rė­tų rū­pin­tis pa­tys gy­ven­to­jai. Da­bar sa­vi­val­dy­bė – kaip pa­mo­tė tu­ri vi­sus bar­ti, kad ne­tvar­ka kie­muo­se. Ke­le­tas sa­vi­val­ dy­bės žmo­nių ne­ga­li su­kont­ro­liuo­ti, kaip va­lo­mi vi­si kie­mai. Fi­ziš­kai tai neį­ma­no­ma“, – tei­gė di­rek­to­rius. Jei va­ly­to­jai sis­te­min­gai pa­žei­ di­nės su­tar­ties są­ly­gas, bus ski­


3

ANTRADIENIS, sausio 17, 2012

miestas Pre­mi­ja – poe­tei

sau­gyk­lai – Trys pa­siū­ly­mai

Sa­vi­val­dy­bėms siū­lo su­si­telk­ti

26-oji Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės li­te­ ra­tū­ri­nė pre­mi­ja šie­met pa­skir­ ta pa­lan­giš­kei poe­tei Ele­nai Kar­ naus­kai­tei už ei­lė­raš­čių rin­ki­nį „Pa­sau­lio kraš­te“. Ko­mi­si­ja lau­ rea­tę iš­rin­ko iš 4 pre­ten­den­tų. Pre­mi­ja bus įteik­ta I.Si­mo­nai­ty­ tės bib­lio­te­ko­je sau­sio 23 d. mi­ nint ra­šy­to­jos 115-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.

Sau­sio pa­bai­go­je paaiš­kės, kas sta­tys su­skys­tin­tų du­jų sau­gyk­ lą. Šį stra­te­gi­nį ob­jek­tą sta­ty­ ti no­rą pa­reiš­kė trys kom­pa­ni­ jos. Pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­ nas bai­gė­si pir­ma­die­nį po pie­ tų. Vie­šą­jį kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ ja bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“. Ter­mi­na­lą ti­ki­ma­si pa­baig­ti per 2 me­tus.

Pa­lan­go­je lan­kę­sis su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis dar kar­tą ak­cen­ta­vo, jog Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų su­si­telk­ti bei bend­ro­mis jė­go­mis siek­ti iš­plės­ti skry­džių iš Pa­lan­gos oro uos­to geog­ra­fi­ ją. Sa­vi­val­dy­bėms siū­lo­ma rin­ ko­da­ros prie­mo­nėms skir­ti da­lį sa­vo biu­dže­to lė­šų.

Sie­nų tep­lio­to­jai grie­bė­si ži­ba­lo As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Bend­ro­vė „Klai­pė­dos ke­lei­vi­nis trans­por­tas“ su­lau­kė iš­puo­lio – ad­ mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to sie­na su­bjau­ ro­ta ašt­raus kva­po lip­niu skys­čiu, o prieš ke­lias sa­vai­tes to­je pa­čio­je vie­to­je iš­dauž­tas įstai­gos lan­gas. Įta­ria­ma, kad tai ga­li bū­ti au­to­bu­ sų „zui­kio“ kerš­tas.

to­liau va­ži­nė­ja be bi­lie­tų. Įta­ria­ me, kad tai ga­li bū­ti vie­no mū­sų klien­to dar­bas. Tai jo pro­tes­tas, kad ne­b e­ga­l i ne­m o­ka­m ai va­ž i­ nė­tis au­to­bu­su, – sa­vo įta­ri­mus dės­tė G.Ne­niš­kis. – Bur­no­jan­čių daug, bet konk­re­čių veiks­mų ga­ lė­tų im­tis tik tas mū­sų įta­ria­mas as­m uo. Po­l i­c i­ja at­l ie­ka ty­r i­m ą, nu­sta­tys, kas čia bu­vo. Bet tu­rė­ si­me pa­pil­do­mų iš­lai­dų ir var­go, kol pa­ša­lin­si­me tas dė­mes“.

Prieš pa­sta­tą su ži­ba­lu

In­ci­den­tas prie S.Dau­kan­to gat­vė­je esan­čio bend­ro­vės „Klai­pė­dos ke­ lei­vi­nis trans­por­tas“ pa­sta­to įvy­ko vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą. „Įs­tai­go­je dir­bu­si dis­pe­če­rė pa­ ju­to ašt­rų kva­pą, iš­sku­bė­jo į lau­ką pa­si­žiū­rė­ti, kas čia da­ro­si, ir pa­ma­ tė, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to fa­ sa­das yra api­pil­tas neaiš­kios kil­ mės skys­čiu, pri­me­nan­čiu ži­ba­lą. Išk­vie­tė­me po­li­ci­ją, pa­ra­šė­me pa­ reiš­ki­mą. Kva­pas ga­na ašt­rus, tu­ri­ me nuo­la­tos vė­din­ti pa­tal­pas, kad ga­lė­tu­me dirb­ti. Sie­nos bai­sios“, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės „Klai­pė­dos ke­lei­vi­nis trans­por­tas“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ne­niš­kis. Bend­ro­vės va­do­vas įta­ria, kad van­da­las – au­to­bu­sų „zui­kis“, iš ku­rio išieš­ko­ta di­džiu­lė su­ma bau­ dų. Esą prieš tris sa­vai­tes to­je pat vie­to­je bu­vo iš­dauž­tas ir įstai­gos lan­gas. „Kai įmo­nė su­griež­ti­no „zui­ kių“ kont­ro­lę, at­si­tik­ti­nių ke­lei­ vių be bi­lie­tų be­veik ne­be­li­ko. Li­ ko tik pik­ty­bi­niai „zui­kiai“. Jie ir

Skai­čiuo­ja nuo­sto­lius

„Klai­pė­dos ke­lei­vi­nio trans­por­ to“ pa­sta­to sie­nos – ne vie­nin­te­ lės, pa­sta­ruo­ju me­tu nu­ken­tė­ju­sios nuo van­da­lų. Klai­pė­dos cent­re ties se­nuo­ju tur­gu­mi su­nio­ko­tas „Ne­ rin­gos“ pa­mink­las. „Pap­ra­šiau, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė pa­siųs­tų eks­per­tus prie to pa­mink­lo ir nu­sta­ty­tų pa­da­ry­tą ža­lą. Van­da­lams juk teks už tai at­ si­skai­ty­ti. Ma­nau, kad kal­ti­nin­kus vis tiek su­ras. Juk žmo­gų su­gau­na ir pa­gal plau­ką. At­kak­lų­jį tep­lio­to­ ją Mer‘o sla­py­var­džiu juk pa­ga­vo, nu­kė­lė nuo sto­go“, – ne­pra­ran­da vil­ties nu­baus­ti kal­tuo­sius Klai­ pė­dos me­ro pa­va­duo­to­jas Vy­tau­ tas Če­pas. „Pap­ra­š iau dar­b uo­to­j ų už­f ik­ suo­ti vi­sus jo „še­dev­rus“ mies­ te, kad ga­lė­tu­me pa­teik­ti jam są­ skai­t ą. Jau ap­s kai­č ia­vo­m e, jog ža­la sie­kia apie mi­li­jo­ną“, – ne­ slė­pė V.Če­pas. – Jie sa­ko, kad taip gau­na ad­re­na­li­no. Tai te­gul spor­ tuo­ja ir bus tas ad­re­na­li­nas. Jie

„„Kerš­tas: įta­ria­ma, kad „Klai­pė­dos ke­lei­vi­nio trans­por­to“ pa­sta­to sie­nas su­nio­ko­jo au­to­bu­sų „zui­kis“. 

bend­rau­ja in­ter­n e­te, siun­t i­n ė­ja vie­ni ki­tiems, kas kur ko­kią sie­ną su­nio­ko­ja, ver­ti­na vie­ni ki­tus ba­ lais. Kuo ar­čiau po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to yra su­nio­ko­ja­ma sie­na, tuo di­des­nis rei­tin­gas“, – tei­gė vi­ce­ me­ras. V.Če­po įsi­ti­ki­ni­mu, van­da­liz­ mas – men­ko pro­to, že­mo in­te­ lek­to žmo­nių po­mė­gis.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Skel­bia ka­rą van­da­lams

Klai­pė­dos vi­ce­me­ras ti­ki­na, kad van­d a­l ai gau­d o­m i įvai­r iais bū­ dais, ta­čiau vie­na bė­da iš­lie­ka: po­li­ci­ja juos gau­do die­ną, o sie­ nų tep­lio­to­jai daž­niau­siai vei­kia nak­tį. „Kai pa­sta­tom ka­me­ras ko­kio­ je nors vie­to­je, kur jie da­žo, jie ten ne­be­tep­lio­ja. Tik nui­mi ka­me­rą, tą

ntojus

Dienos telegrafas Sa­vi­val­dy­bė. Ant­ra­die­nį ro­tu­šė­je 15.30 val. vyks Sa­vi­val­dy­bės tur­to ko­mi­te­to po­sė­dis. 13.30 val. sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­ džiaus So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Mir­tys. Va­kar Met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­ re­gist­ruo­tos 10 klai­pė­die­čių mir­tys. Mi­ rė Al­bi­nas Da­ra­čius (g. 1924 m.), Ie­va La­ ci­tie­nė (g. 1924 m.), Vy­tau­tas Si­mo­nai­tis (g. 1930 m.), Pet­ras Jus­ti­nas Lyg­nu­ga­ris (g. 1937 m.), Ta­ma­ra Va­si­len­ko (g. 1940 m.), Gra­ži­na Ma­jo­ro­va (g. 1941 m.), Ivan Šav­liuk (g. 1944 m.), Kęs­tu­tis Jo­ku­baus­ kas (g. 1944 m.), Ser­gej Fe­do­tov (g. 1958 m.), Da­rius Alek­sie­rius (g. 1973 m.).

Liud­vi­kas Dū­da:

Pa­si­ro­do, val­doms žie­ma pra­si­dė­jo ne­ti­kė­tai. „„Pir­me­ny­bė: va­kar nu­va­lius mies­to ša­li­gat­vius, pra­dė­ta rū­pin­tis par­kų pės­čių­jų ta­kais. 

ria­mos bau­dos. „Svar­biau­sia, kad pra­dė­tų dirb­ti ir ne­bū­tų už­mi­gę“, – pa­brė­žė L.Dū­da. Pa­dės Dar­bo bir­ža

Įmo­nės „Ci­ty Ser­vi­ce“ Klai­pė­dos pa­da­li­nio va­do­vas Min­dau­gas Ge­

pa­čią die­ną – pyst ir pa­va­sa­ris“, – pik­ti­no­si V.Če­pas. Klai­pė­dos po­li­ci­jos Pre­ven­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ka­zi­mie­ras Sin­ke­vi­čius ti­ki­no, kad dir­ba ir kri­ mi­na­li­nė po­li­ci­ja, yra ir są­mo­nin­ gų žmo­nių, ku­rie pa­de­da tram­dy­ ti nio­ko­to­jus. Už to­kį van­da­liz­mą gre­sia bau­ džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

nys tvir­ti­no, kad duo­me­nys, jog tik vie­na val­da ėmė dirb­ti sa­vait­ ga­lį, ne­tei­sin­gi. „Vi­si ad­mi­nist­ra­to­riai į žie­mos dar­bus įsi­jun­gė sa­vait­ga­lį. Tik vie­ nos dir­bo šeš­ta­die­nį, ki­tos – sek­ ma­die­nį. Svar­biau­sia bu­vo pa­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

bars­ty­ti kie­mus smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu, kad ne­bū­tų sli­du. Snie­go daug ne­bu­vo, te­ko va­ly­ti tik ten, kur pri­pus­ty­ta. 100 pro­c. te­ri­to­ri­ja ne­bu­vo iš­va­ly­ta, bet už tiek ir ne­ pra­šy­si­me sa­vi­val­dy­bės su­mo­kė­ti“, – aiš­ki­no va­do­vas.

Pa­sak M.Ge­nio, sa­vait­ga­lį trū­ ko pa­jė­gų. Ta­čiau nuo pir­ma­die­nio į dar­bą iš Dar­bo bir­žos prii­mi­nė­ja­mi de­ šim­tys žmo­nių, kad uostamies­ čio daugiabučių kie­mai bū­tų ge­ rai nu­va­ly­ti.

Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Pet­ro­nė­lė Vyš­niaus­kie­nė, Be­ne­dik­tas Pep­ce­vi­čius, Gra­ži­na Ma­jo­ro­va, Kęs­tu­ tis Jo­ku­baus­kas, Ser­gej Se­do­tov, Pet­ras Jus­ti­nas Lyg­nu­ga­ris, Al­bi­nas Da­ra­čius, Vy­tau­tas Si­mo­nai­tis. Nau­ja­gi­miai. Per sta­tis­ti­nę pa­rą pa­gim­ dė 8 mo­te­rys. Gi­mė 6 mer­gai­tės ir 2 ber­ niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 17 val. grei­to­sios pa­ gal­bos me­di­kai su­lau­kė 65 iš­kvie­ti­mų.


4

antradienis, sausio 17, 2012

miestas

Plū­du­rai – lyg iš auk­so 1

Tarp klai­pė­die­čių žve­jų at­si­ra­do to­ kių, ku­rie ne­su­si­gun­dė šia pa­ra­ma. Vie­nos įmo­nės va­do­vas šių me­tų sau­sį nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti šių tink­ lų gai­rių. „Iš Lie­tu­vos žu­vi­nin­kys­tės pro­ duk­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos jis ga­vo raš­tą, kad vie­no šio plū­du­ro li­ku­ti­ nė ver­tė yra 847 li­tai, o žmo­gui liep­ ta su­si­mo­kė­ti 22 tūkst. li­tų bau­dą už 26 vie­ne­tus“, – aiš­ki­no Žu­vi­nin­kys­ tės ir lai­vy­bos tarp­ša­ki­nės or­ga­ni­za­ ci­jos pir­mi­nin­kas Pet­ras Cir­tau­tas. De­šimt įmo­nių vie­ni­jan­čios or­ga­ ni­za­ci­jos at­sto­vas ti­ki­no, kad kol kas žve­jai ne­ži­no, kaip nu­trauk­ti plū­du­ rų pa­nau­dos su­tar­tis. „Teks ieš­ko­ti tei­si­nio ke­lio. Ne­su gir­dė­jęs, kad ES, teik­da­ma pa­ra­mą,

„„Sank­ci­jos: klai­pė­die­tis žve­jys, pa­mė­gi­nęs at­si­sa­ky­ti ne­mo­ka­mų plū­du­rų, ga­vo įspė­ji­mą apie 22 tūkst. li­tų

bau­dą. 

kur nors tai­ky­tų bau­das. Ko­kia čia pa­ra­ma, kai žve­jys dar ir sko­loj li­ ko?“ – ste­bė­jo­si P.Cir­tau­tas.

Al­fon­sas Bar­gai­la:

Te­gul ei­na į teis­mą. Ko­dėl pa­si­ra­šė su­ tar­tis, o da­bar kal­tų ieš­ko? Jiems dy­kai duo­da, o jie dar iš­si­ dir­bi­nė­ja.

Įž­vel­gia pi­ni­gų švais­ty­mą?

P.Cir­tau­tas pa­mė­gi­no ke­lio­se įmo­ nė­se su­ži­no­ti, už ko­kią su­mą ga­li­ma bū­tų pa­ga­min­ti to­kius plū­du­rus. „Ke­lios įmo­nės elekt­ro­ni­niais laiš­kais in­for­ma­vo, kad to­kį daik­tą jie pa­ga­min­tų už maž­daug 360 li­ tų. Ir dar pa­ti­ki­no, kad su ma­lo­nu­ mu im­tų­si ga­my­bos, nes tai esą ne­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

su­dė­tin­gos konst­ruk­ci­jos ga­mi­nys“, – sa­kė P.Cir­tau­tas. P.Cir­tau­to pa­ste­bė­ji­mu, ki­ti or­ ga­ni­za­ci­jos na­riai mė­gins vie­ny­tis ir pra­šys Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros išaiš­kin­ti, ar šių plū­du­rų įsi­gi­ji­mo kon­kur­sas yra tei­sė­tas ir ar tei­sin­gai pa­nau­do­tos ES lė­šos. „Mū­sų ma­ny­mu, bau­dų pa­vi­da­lu da­ro­mas biz­nis. Juk už plū­du­rus su­ mo­kė­jo ES fon­dai, ko­dėl už juos rei­ kia ant­rą kar­tą mo­kė­ti žve­jui? Ir dar to­kią ap­va­lią su­mą – ar­ti mi­li­jo­no“, – ne­sup­ra­to P.Cir­tau­tas. Pa­sak pa­šne­ko­vo, po pen­ke­rių me­tų, kai pa­si­baigs pa­nau­dos su­tar­ tis, šie plū­du­rai vis tiek ne­prik­lau­sys žve­jams, o liks aso­cia­ci­jos tur­tas. „Čia pa­si­ty­čio­ta iš žve­jų. Eu­ro­ pa su­ži­nos, bus skan­da­las, kad taip pi­ni­gai švais­to­mi“, – įžvel­gė P.Cir­ tau­tas. Pir­ko už 170 li­tų

Klai­pė­die­tis žve­jys Ma­rius Rums­kas ti­ki­no, kad ne­su­si­gun­dė šiais plū­du­ rais, o juos įsi­gi­jo už­sie­ny­je. „Par­sip­luk­dė­me iš už­sie­nio kar­ tu su lai­vais iš Da­ni­jos. Ten vie­nas toks plū­du­ras kai­nuo­ja apie 170 li­ tų, ta­čiau jie vi­sai ki­taip pa­ga­min­ ti, ran­kų ne­su­sib­rai­žy­si ir ko­ky­bė ma­ty­ti iš kar­to“, – pa­sa­ko­jo žve­ jys. M.Rums­kas ti­ki­no, kad vie­nas jo ko­le­ga, sa­vo san­dė­ly­je sau­go net 100 to­kių plū­du­rų ir su­ka gal­vą, kur da­bar juos dė­ti.

Vie­toj dar­bo – į li­go­ni­nę Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Ne­nu­va­ly­ti ša­li­gat­viai ir kie­mai eg­ za­mi­na­vo klai­pė­die­čių ko­jų ir ran­ kų tvir­tu­mą. Daž­niau­siai me­di­kų pa­gal­bos bu­vo šau­kia­ma­si pie­ti­ nė­je mies­to da­ly­je.

Va­kar Klai­pė­dos grei­to­sios pa­gal­ bos me­di­kai vos spė­jo su­ktis – iš­ kvie­ti­mai dėl gat­vė­se pa­sly­du­sių žmo­nių nuo anks­ty­vo ry­to pa­si­py­ lė vie­nas po ki­to. Kai ku­rie į dar­bą su­si­ruo­šę klai­ pė­die­čiai sa­vo­jo tiks­lo taip ir ne­ pa­sie­kė. Jiems dėl gat­vė­je pa­tir­tų trau­mų pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos. Dau­ giau­sia ken­tė­jo gy­ven­to­jų ko­jos,

Na­cio­na­l i­nės mo­kė­ji­mo agen­t ū­ros Ko­mu­n i­ka­ci­jos sky­r iaus Vie­šų­jų ry­šių po­sky­r io ve­dė­ja

gen­tū­ra yra ga­vu­si skun­dą dėl tink­lų gai­rių pa­nau­dos su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo. Pap­ ra­š ė­me in­for­m a­c i­j os iš Lie­tu­vos žu­vi­nin­kys­tės pro­duk­tų ga­ min­to­jų aso­cia­ci­jos, ko­kios ten su­tar­ tys bu­vo su­da­ry­tos. Ta­čiau at­sa­ky­mo dar ne­ga­vo­me. Sun­ku spręs­ti, kol nė­ ra aiš­ki si­tua­ci­ja. Vis dėl­to agen­tū­ra at­ liks ty­ri­mą ir jei ap­tik­si­me, kad yra nu­ kry­pi­mų nuo to, kas bu­vo su­de­r in­ta su mu­mis, svars­ty­si­me, ką da­ry­ti. Di­ džiau­sia san­kci­ja ga­li bū­ti – iš­mo­kė­tos pa­ra­mos su­si­grą­ži­ni­mas.

Drau­džia­ma nau­do­ti

Gre­sia 22 tūkst. li­tų bau­da

Ais­tė Mi­lei­kai­tė

A

To­kių plū­du­rų įsi­gi­jo apie 100 žve­jy­bos įmo­nių. „Vy­rai ga­vo ka­tę mai­še. Su­sik­ ro­vė tuos plū­du­rus san­dė­liuo­se ir sau­go po pen­kiais už­rak­tais, nes bi­ jo nau­do­ti, juk jei nu­plaus ban­gos ar kas pa­vogs – teks bau­das mo­kė­ ti“, – šiur­po il­ga­me­tis žve­jys V.Bu­ ta­vi­čius. Žve­jai eu­ro­pie­tiš­kus, vi­sus stan­ dar­tus ati­tin­kan­čius plū­du­rus sau­ go, o tink­lus žy­mi sa­va­dar­biais ar­ba anks­čiau įsi­gy­tais plū­du­rais. „Anek­do­tas, o ne ES pa­ra­ma. Žve­ jų kas­ta nė­ra to­kia raš­tin­ga, pa­si­ra­šė vy­rai su­tar­tis dar ne­ma­tę daik­to“, – nuo­mo­nę reiš­kė V.Bu­ta­vi­čius. Tik po ku­rio lai­ko per­skai­tę plū­ du­rų nau­do­ji­mo inst­ruk­ci­ją, žve­jai iš­vy­do, kad iš aliu­mi­nio vamz­džio ir po­lis­ti­re­no plū­dės, ku­ri ap­suk­ta izo­lia­ci­ne juos­ta, bei vė­lia­vė­lės pa­ ga­min­ti plū­du­rai ne­ga­li bū­ti nau­do­ ja­mi nuo lapk­ri­čio 15-osios iki ko­ vo 31-osios. „Tai ka­da juos nau­do­ti? Va­sa­rą? Kai men­kių žve­jy­ba bū­na už­draus­ ta? Cir­kas“, – pik­ti­no­si ki­tas pa­ lan­giš­kis žve­jys. V.Bu­ta­vi­čius pa­ ste­bė­jo, kad iki 30 tink­lų gai­rių ga­li už­tek­ti maž­daug po­rai me­tų. „Aš juk pa­ts jas ga­min­da­vau­si. Ta­čiau mū­sų lai­kais už­tek­da­vo il­ gos bam­bu­ko kar­ties. Jei ją nu­plo­ vė, kai smar­kes­nis vė­jas, bu­vo ne­ gai­la, ki­tą įmerk­da­vau“, – pa­sa­ko­jo patyręs žve­jys.

Komentaras

ran­kos ir gal­vos. Po­ra žmo­nių griū­ da­mi su­si­mu­šė stu­bu­rą. Kaip pa­sa­ko­jo Klai­pė­dos grei­ to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ ja Ni­jo­lė Damb­raus­kie­nė, dėl sli­ džių kie­mų ir ša­li­gat­vių dau­giau­ sia nu­ken­tė­jo dar­bin­go am­žiaus žmo­nių. Tarp trau­muo­tų klai­pė­die­čių bu­ vo vos vie­na gar­baus am­žiaus mo­ te­ris. Nu­ken­tė­ju­sių­jų gre­tas pa­pil­dė ir ma­ža­me­čiai vai­kai, ku­rie pa­sly­dę su­si­ža­lo­jo ran­kas ar­ba ko­jas. Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai daž­niau­siai sku­bė­jo į pie­ti­nę mies­ to da­lį. Pa­sak N.Damb­raus­kie­nės, pir­ mo­sios trau­mų au­kos uos­ta­mies­

ty­je pa­si­py­lė vos ke­lios mi­nu­tės po vi­dur­nak­čio, iš sek­ma­die­nio į pir­ ma­die­nį. Ran­kos trau­mą gat­vė­je pa­ty­rė jau­nas vy­ras. „Atė­ju­si į dar­bą apie 7 val. ry­to ga­ra­že ne­pa­ma­čiau nė vie­no grei­ to­sios pa­gal­bos eki­pa­žo. Vi­si bu­ vo iš­va­žia­vę į iš­kvie­ti­mus“, – itin dar­bin­gą sa­vai­tės pra­džią pri­si­mi­ nė pa­va­duo­to­ja. To­kiu me­tu Grei­to­sios me­di­ci­ nos sto­ty­je įpras­tai bu­di aš­tuo­ni eki­pa­žai. Nors snie­go uos­ta­mies­ty­je su­ lauk­ta dar sa­vait­ga­lį, ta­čiau, kaip pa­ste­bė­jo N.Damb­raus­kie­nė, poil­ sio die­no­mis tiek daug iš­kvie­ti­mų, kaip pir­ma­die­nį, dėl trau­mų vie­šo­ se vie­to­se ne­bu­vo.

Tvar­kos pri­rei­kė po in­ci­den­to

Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vac­lo­vas Pet­kus aiš­ki­ no, kad tvar­ka jū­ro­je tink­lus žy­mė­ti vie­no­dais plū­du­rais ar gai­rė­mis yra įves­ta vi­so­je Eu­ro­po­je. „Anks­čiau ne­bu­vo vie­nin­gos tvar­kos, ta­čiau kai vie­na už­sie­nio jach­ta tarp Ne­mir­se­tos ir Kark­ lės įsi­pai­nio­jo į prie­kran­tės žve­ jų tink­lus, už­sie­nie­čiai krei­pė­si į Klai­pė­dos uos­to ka­pi­to­ną. Ge­rai, kad nie­kas ne­nu­ken­tė­jo. Tink­lai tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ti tin­ka­mai“, – pa­brė­žė V.Pet­kus. V.Pet­kus pri­dū­rė, kad tink­lų žy­ mek­liais ki­to­se ša­ly­se rū­pi­na­si pa­ tys žve­jai. „Tai bran­gus da­ly­kas. Mes ne­ prieš­ta­ra­vo­me, kad žie­mos lai­ko­ tar­piu žve­jai nau­do­tų sa­va­dar­bius plū­du­rus, nes šias gai­res tik­rai le­ do­ne­šis ga­li ap­ga­din­ti. Žie­mą ir tu­ ris­tų nė­ra. Aš pa­ts pa­jū­ry­je ste­bė­jau, kaip gra­žiai at­ro­do šios tink­lų gai­rės – iš to­li ma­ty­ti. Tu­ri bū­ti ir tvar­ka“, – aiš­ki­no V.Pet­kus. Dar ir ap­drau­dė

Ta­čiau pro­jek­tą gau­ti ES pa­ra­mą ruo­šęs Lie­tu­vos žu­vi­nin­kys­tės pro­ duk­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos pir­mi­ nin­kas Al­fon­sas Bar­gai­la ti­ki­no, kad šių tink­lų gai­rių ga­mi­ni­mo kon­kur­ se da­ly­va­vo tik vie­na įmo­nė. „Ji ir lai­mė­jo kon­kur­są. Šią kai­ną, ku­ria pik­ti­na­si žve­jai, įmo­nė „Balt­

se­ta“ ap­skai­čia­vo pa­gal tai, kad šios gai­rės tu­rės tar­nau­ti 5 me­tus, jos yra ap­draus­tos, ir įmo­nė įpa­rei­go­ta vyk­ dy­ti ga­ran­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus“, – ti­ki­no A.Bar­gai­la. Ta­čiau aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas pa­ste­bė­jo, jog šios tink­lų gai­rės yra ap­draus­tos tik dve­jus me­tus. „Pir­mus dve­jus me­tus šiuos ga­ mi­nius drau­džia­me mes, per li­ku­sius me­tus žve­jai tu­rės draus­tis pa­tys. Ta­čiau per me­tus tai jiems kai­nuos vos 100 li­tų. O to rei­kia tam, kad bū­ tų fi­nan­si­nė at­sa­ko­my­bė už daik­tą“, – aiš­ki­no A.Bar­gai­la. Inst­ruk­ci­jas – į šiukš­lių dė­žę?

Iš­gir­dęs, kad šie pra­ban­gūs tink­lų žy­mek­liai dū­la san­dė­liuo­se, A.Bar­ gai­la tik nu­si­juo­kė. „Ne ma­no rei­ka­las, kur jie juos lai­ko – po lo­va ar vo­nio­je. Juk žie­ mą – le­do­ne­šis ir vėt­ros. Mes jiems ne­drau­džia­me nau­do­ti sa­va­dar­bių, te­gul ne­skai­to tų tech­ni­nių inst­ruk­ ci­jų“, – tei­gė A.Bar­gai­la. Jis aiš­ki­no, kad aso­cia­ci­ja su­griež­ ti­no at­sa­ko­my­bę žve­jams už jiems per­duo­tą tur­tą, ta­čiau jei jie ne­no­ rė­jo šių plū­du­rų, rei­kė­jo ne­pa­si­ra­ šy­ti su­tar­čių. „Te­gul ei­na į teis­mą. Ko­dėl pa­si­ ra­šė su­tar­tis, o da­bar kal­tų ieš­ko? Jiems dy­kai duo­da, o jie dar iš­si­dir­ bi­nė­ja“, – pik­ti­no­si A.Bar­gai­la. Pa­sak A.Bar­gai­los, aso­cia­ci­ja tik su­griež­ti­no ES lė­šų pa­nau­do­ji­ mo tvar­ką to­kio­mis su­tar­ti­mis su žve­jais. „O už to­kius da­ly­kus nie­kas ne­ga­li nu­baus­ti. Te­gul tik jie nau­do­ja tuos plū­du­rus. Ga­min­to­jas įsi­pa­rei­go­jęs juos at­sta­ty­ti, žve­jui ne­tu­ri gal­va skau­dė­ti“, – aiš­ki­no A.Bar­gai­la.


5

antrADIENIS, sausio 17, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Prieš rin­ki­mus ga­li keis­tis mo­kes­čiai

STT įsi­su­ko Kau­ne Auš­ra Gar­nie­nė

a.garniene@diena.lt

Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Pir­ma­die­nį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ ny­bos (STT) pa­rei­gū­nai su­lai­kė so­ cial­de­mok­ra­tą vi­ce­me­rą Kęs­tu­ tį Kriš­čiū­ną. Apie tai va­kar su­ži­ no­jęs Kau­no me­ras And­rius Kup­ čins­kas sie­lo­jo­si dėl sa­vi­val­dy­bei mes­to še­šė­lio.

Vy­riau­sy­bė ne­nei­gia, kad per atei­nan­tį pus­me­tį eko­no­mi­nė fi­ nan­si­nė si­tua­ci­ja vi­so­je ES ne­ taps ge­res­nė, tad ga­li tek­ti prieš pat nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mus siū­ ly­ti itin ne­po­pu­lia­rius spren­di­ mus – dar ap­kar­py­ti Lie­tu­vos biu­ dže­to iš­lai­das ar­ba per­žiū­rė­ti mo­ kes­čius. Žiū­rės po pir­mo ket­vir­čio

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius in­ ter­viu dien­raš­čiui su­ti­ko su šio­ mis die­no­mis fi­nan­sų mi­nist­ rės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės iš­sa­ky­ta min­ti­mi, kad 2012 m. biu­dže­tas bus la­bai įtemp­tas ir jo įvyk­dy­ mas taps tik­ru iš­šū­kiu vals­ty­bei, ypač tu­rint gal­vo­je ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus. „Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip sek­sis rink­ti biu­dže­to pa­ja­mas. Jei­gu po pir­mo ket­vir­čio, tai yra po tri­jų pir­mų­jų šių me­tų mė­ne­ sių, ma­ty­si­me, jog si­tua­ci­ja tiek ES, tiek Lie­tu­vo­je įtemp­ta, tuo­met ga­li­mi ir su biu­dže­to per­žiū­ra su­ si­ję spren­di­mai, nes iš­lie­ka mū­sų prin­ci­pi­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas pa­siek­ ti, kad šių me­tų biu­dže­to de­fi­ci­tas ne­vir­šy­tų tri­jų pro­cen­tų bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to“, – dien­raš­čiui kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

„„Eta­pas: pa­sak A.Ku­bi­liaus, ga­

li­mi mo­kes­čių pa­kei­ti­mai bus svars­to­mi po tri­jų mė­ne­sių. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

ir mo­kes­čių kė­li­mais. Apie šią ga­ li­my­bę skep­tiš­kai at­si­lie­pė ir li­ be­ra­lai – kon­ser­va­to­rių par­tne­ riai koa­li­ci­jo­je. Kri­zė dar ne­si­bai­gė

Tos ži­nios, ku­rios atei­na iš eu­ro zo­nos, ne­su­tei­kia pa­grin­do op­ti­mis­tiš­kiau žiū­ rė­ti į 2012 m.

Ti­ki­si opo­zi­ci­jos pa­lai­ky­mo

Pa­sak A.Ku­bi­liaus, ant­ro me­ tų ket­vir­čio fi­nan­si­niai re­zul­ta­ tai ir­gi bus svar­būs. To­dėl A.Ku­ bi­lius neat­me­tė ga­li­my­bės, kad esant pra­stoms ten­den­ci­joms ne­ po­pu­lia­ri biu­dže­to per­žiū­ra – iš­ lai­dų ma­ži­ni­mas ar­ba mo­kes­čių pa­di­di­ni­mas – yra ga­li­ma ir ant­ ra­me šių me­tų pus­me­ty­je, vi­siš­ kai priar­tė­jus spa­lį vyk­sian­tiems nau­jo­jo Sei­mo rin­ki­mams. „Mes vi­sus pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus nuo­sek­liai įgy­ven­di­no­me at­sa­kin­gą biu­dže­to po­li­ti­ką. Ir iki pat ka­den­ci­jos pa­bai­gos jos neat­ si­sa­ky­si­me“, – ti­ki­no prem­je­ras, at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą, ar Vy­ riau­sy­bė ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma ry­šis im­tis ne­po­pu­lia­rių spren­ di­mų prieš pat nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo rin­ki­mus. A.Ku­bi­lius lei­do su­pras­ti, kad rei­ ka­lui esant Vy­riau­sy­bė ga­li pa­teik­ti šių me­tų biu­dže­to pa­tai­sas rugp­jū­ tį ar rug­sė­jį, li­kus vos ke­lioms sa­vai­ tėms ar die­noms iki spa­lio 14-ąją vyk­sian­čių rin­ki­mų. Prem­je­ras ne­ ko­men­ta­vo ga­li­my­bės, kad val­dan­ čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai ne­su­tiks su biu­dže­to per­žiū­ra, net jei­gu ji at­ ro­dys neiš­ven­gia­ma. Bet Vy­riau­sy­bės va­do­vas sa­kė, kad „ir opo­zi­ci­ja, rei­kia ti­kė­tis, pa­de­monst­ruos, jog at­sa­kin­ gos po­li­ti­kos vyk­dy­mas yra ge­riau­sia išei­tis net ir prieš rin­ki­mus“. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai jau ne kar­ tą pa­reiš­kė, kad ne­su­tiks su jo­ kiais nau­jais biu­dže­to kar­py­mais

Per­nai rug­sė­jį Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­tei­ku­si Sei­mui op­ti­mis­tiš­kes­nį šių me­tų biu­dže­to pro­jek­tą. Ta­ čiau dėl di­dė­jan­čios eu­ro zo­nos ir pa­sko­lų kri­zės, taip pat dėl pa­blo­ gė­ju­sių Lie­tu­vos eko­no­mi­nio vys­ ty­mo­si per­spek­ty­vų 2012 m. te­ko lapk­ri­tį ir gruo­dį sku­biai ieš­ko­ti išei­čių, kaip už­kam­šy­ti nau­jai at­ si­ve­rian­čias biu­dže­to sky­les. Eu­ro zo­nos kri­zė dar ne­si­bai­ gė. Tai pri­pa­žįs­ta ir A.Ku­bi­lius; jis tvir­ti­na, kad nau­jau­sios ne­ri­ mą ke­lian­čios fi­nan­si­nės ži­nios kaip tik ir ga­li tap­ti prie­žas­ti­mi, dėl ku­rios Lie­tu­vai ga­li tek­ti dar kar­tą verž­tis biu­dže­ti­nį dir­žą. „Tos ži­nios, ku­rios atei­na iš eu­ ro zo­nos, ne­su­tei­kia pa­grin­do op­ ti­mis­tiš­kiau žiū­rė­ti į 2012 m.“, – kal­bė­jo A.Ku­bi­lius. To­kią pro­gno­zę Vy­riau­sy­bės va­do­vas iš­sa­kė, ko­men­tuo­da­mas tarp­tau­ti­nių agen­tū­rų spren­di­ mą de­vy­nioms eu­ro zo­nos vals­ ty­bėms su­ma­žin­ti sko­li­ni­mo­si rei­tin­gus. „Tai ro­do, kad tarp­tau­ti­nės rin­ kos dar nė­ra įti­kin­tos eu­ro zo­nos ir ES priim­tų spren­di­mų, kad tie spren­di­mai iš­spręs vi­sas eu­ro zo­nos pro­ble­mas. Prob­le­mos yra ne­men­kos, už­si­tę­su­sios. Aki­vaiz­ du, toks rei­tin­gų agen­tū­rų įver­ ti­ni­mas reiš­kia, kad toms ša­lims teks bran­giau sko­lin­tis. Tai ga­ li pa­veik­ti jų eko­no­mi­kos vys­ty­ mą­si. Mes, bū­da­mi at­vi­ra ir la­ bai į eks­por­to rin­kas orien­tuo­ta ša­li­mi, be abe­jo, dėl tų vals­ty­ bių gal­būt pa­ti­ria­mų eko­no­mi­nių pro­ble­mų taip pat ga­li­me pa­tir­ti pa­pil­do­mų iš­ban­dy­mų ir sun­ku­ mų“, – sa­kė prem­je­ras. Maž­daug du treč­da­liai vi­so Lie­ tu­vos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to su­da­ro eks­por­tas, iš jo maž­daug 65 pro­c. ten­ka eks­por­tui į eu­ro zo­nos ša­lis.

„Esu su­pa­žin­din­tas su tuo fak­tu ir ver­ti­nu jį nei­gia­mai. Nes­var­bu, ku­ rios par­ti­jos žmo­gus, bet tai me­ta še­šė­lį vi­sai sa­vi­val­dy­bei“, – tvir­ti­ no me­ras. Pa­sak A.Kup­čins­ko, K.Kriš­ čiū­nas su­lai­ky­tas 48 va­lan­doms. „Dau­giau jo­kios in­for­ma­ci­jos kol kas ne­tu­riu. Ar­ti­miau­siu me­tu tai ap­tar­si­me koa­li­ci­jo­je“, – sa­kė A.Kup­čins­kas. Kaip pra­ne­šė STT, pa­rei­gū­nai su­lai­kė ir vi­suo­me­ni­nę K.Kriš­ čiū­no pa­dė­jė­ją Zi­tą Za­la­gė­nai­tę. Ji taip pat yra bend­ro­vės „Kau­ no ener­gi­ja“ val­dy­bos pir­mi­nin­ ko pa­va­duo­to­ja. Jos na­muo­se at­ lik­ta kra­ta.

Su šiais su­lai­ky­mais su­si­ję ir ki­ ti pa­rei­gū­nų veiks­mai pir­ma­die­nį – su­lai­ky­ti vie­šo­sios įstai­gos „Au­ to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ di­ rek­to­rius Al­gi­man­tas Pui­do­kas ir Kau­no ko­mu­na­li­nio ir bu­tų ūkio di­rek­to­rius To­mas Pil­vi­nis. Su­lai­ ky­tų­jų dar­bo vie­to­se at­lik­tos kra­ tos. Paim­ti ty­ri­mui rei­ka­lin­gi do­ ku­men­tai. Su­lai­ky­tie­ji pri­sta­ty­ti į STT Kau­ no val­dy­bą, čia yra ap­klau­sia­mi. Ar­ti­miau­siu me­tu jiems bus pa­ reikš­ti įta­ri­mai. „Ne­ga­liu nie­ko ko­men­tuo­ti, nes nie­ko ne­ži­nau. Da­bar iš jū­sų iš­gir­ dau“, – pri­si­pa­ži­no so­cial­de­mok­ ra­tų Kau­no sky­riaus ly­de­rė Orin­ ta Lei­pu­tė. Vi­ce­me­ras K.Kriš­čiū­nas, šį po­stą ga­vęs po sa­vi­val­dos rin­ki­mų per­nai pa­va­sa­rį, o vė­liau iš­sau­go­jęs pa­si­ kei­tus Kau­no val­dan­čia­jai dau­gu­ mai, itin rū­pi­no­si dumb­lo rei­ka­lais Ne­mu­no sen­va­gė­je. So­cial­de­mok­ra­tų vi­ce­me­ras taip pat la­bai rū­pi­no­si bend­ro­vės „Būs­ to val­da“ ir Pa­ne­mu­nės bu­tų ūkio, ku­ris bu­vo per­va­din­tas į Kau­no ko­

mu­na­li­nį ir bu­tų ūkį, rei­ka­lais. Nors jam ne­bu­vo pa­ves­ta ku­ruo­ti svei­ ka­tos ap­sau­gos sri­ties, K.Kriš­čiū­ nas ak­ty­viai da­ly­va­vo spren­džiant Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­ to­riaus klau­si­mus. Neo­f i­c ia­l iai kal­b a­m a, kad K.Kriš­čiū­nas ga­lė­jo tu­rė­ti in­te­re­ sų ir Pa­ne­mu­nės til­to re­konst­ruk­ ci­jos kon­kur­se bei re­konst­ruo­jant A.Juo­za­pa­vi­čiaus pro­spek­tą. Kai ku­rie mies­to ta­ry­bos na­riai pri­si­pa­ži­no, kad ži­nia apie K.Kriš­ čiū­no su­lai­ky­mą ne­bu­vo ne­ti­kė­ta. Apie tai, kad spe­cia­lio­sios tar­ny­ bos do­mi­si vi­ce­me­ro veik­la, neo­ fi­cia­liai kal­bė­ta dar prieš nau­juo­ sius me­tus. Va­kar Kau­no vi­ce­me­ras tu­rė­jo da­ly­vau­ti dar­bo gru­pės po­sė­dy­je ir svars­ty­ti šių me­tų Kau­no sa­vi­val­ dy­bės biu­dže­to pro­jek­tą. K.Kriš­čiū­nas at­sa­kin­gas už ap­ lin­kos ge­ri­ni­mą ir eko­lo­gi­ją, eko­ no­mi­nę plėt­rą ir in­ves­ti­ci­jas, mies­ to ūkį, sa­vi­val­dy­bės tur­to ir sta­ty­bų prie­žiū­rą, ur­ba­nis­ti­ką ir ar­chi­tek­ tū­rą bei vers­lo ska­ti­ni­mo ir są­ly­gų vers­lo plėt­rai su­da­ry­mą.


6

antradienis, sausio 17, 2012

nuomonės

Kas ke­lia aist­ras se­niū­ni­jo­je?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Did­vy­rių ša­lis – Lie­tu­va. Kaip skam­ba?

Man­tas Stan­ke­vi­čius

P

ri ­m in­k i­te, kie­no mo­t i­ na yra vil­t is? Šį po­s a­ kį ži­no­me vi­si. Ta­čiau po Lie­tu­vos ir Švei­ca­ri­ jos ran­k i­n in­k ų dvi­ko­vos ga­l i­ma pa­s a­k y­t i, kas yra vil­t ies es­mė. Tai Lie­t u­vos rink­t i­nės pa­g rin­d i­ nis var­ti­nin­kas Arū­nas Vaš­ke­vi­ čius. Kaip sa­kė jo ko­man­dos drau­gas Au­g us­tas Straz­das, šis vy­ras – vi­ sa ko­man­da. O Švei­ca­ri­jos žur­na­ lis­tai, at­vy­kę žiū­rė­ti sa­vo ko­man­ dos žai­di­mo, net ne­ma­nė, kad Lie­

Taip, gim­nas­ti­ka. Yra to­kia spor­to ša­ka Lie­ tu­vo­je. Ar ka­da nors esa­te ma­tę, ko­kio­mis są­ly­go­mis tre­ni­ruo­ja­si gim­nas­tai? tu­vos rink­ti­nė – tai ko­man­da. „Jū­ sų ko­man­dai trūks­ta kon­cent­ra­ ci­jos“, – per pir­mą­jį kė­li­n į pa­sa­kė ša­l ia sė­d in­t is sve­t ys ir pa­su­k io­ jo pirš­tą sau prie smil­k i­nio. Taip, pir­ma­sis kė­li­nys bu­vo ne­sėk­min­ gas, bet kiek­vie­nas are­no­je sė­din­ tis, ma­tyt, gal­vo­jo tą pa­t į: „Ne­ga­li bū­t i, kad mus, lie­tu­v ius, su­t ryps mū­sų pa­čių aki­vaiz­do­je...“ Taip, vie­ną kar­tą taip jau bu­vo: ma­ke­do­nai už­my­nė ant pa­čios skau­d žiau­s ios mū­s ų žaiz­dos – krep­ši­n io. Gal­būt tas kar­tas, tas pra­lai­mė­ji­mas, – li­k i­mo pirš­tas? Li­k i­mas su­tei­kė šan­są ki­tų spor­ to ša­k ų at­sto­vams pa­ro­dy­t i, kad pra­l ai­mė­j i­m ai nė­ra už­prog­ra­ muo­ti. „Pra­lai­mė­si­me“, – dū­sa­vo vi­si su­ si­r in­kę prieš rung­t y­nes, kai pa­ si­g ir­do Ma­r i­jo­no Mi­k u­ta­v i­čiaus „Trys mi­l i­j o­n ai“. Ta­p o­me per daug prie­ta­r in­g i. Ne­lai­mė­jo­me, bet vi­sus svei­k i­no­me su per­ga­le. At­s a­k y­k i­me kiek­v ie­nas sau, ar spė­ja­me bent min­t y­se pa­s vei­ kin­t i spor­t i­n in­k us, ku­r ie par­ve­ ža me­da­l ių ir tau­r ių. Tik­rai ne. Ar kas nors ti­kė­jo­si dvie­jų ke­lia­la­pių į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes iš gim­nas­tų? Taip, gim­nas­t i­ka. Yra to­k ia spor­ to ša­ka Lie­t u­vo­je. Ži­no­ma, ga­lė­

tų Lie­t u­vai be at­ran­kos su­teik­t i ke­lia­la­pius vien už pa­stan­gas. Ar ka­da nors esa­te ma­tę, ko­k io­m is są­ly­go­m is tre­n i­r uo­ja­si gim­nas­ tai? Man te­ko, ne­mie­go­jau ke­lias nak­t is, mąs­t y­da­mas, kas ga­lė­t ų jiems pa­dė­ti. Pa­si­ro­do, lie­t u­v iai yra lie­t u­v iai – jiems pa­gal­bos ne­rei­k ia. Svar­ biau­sia – vil­t is ir ti­kė­ji­mas, kad vi­sos sva­jo­nės ga­l i pil­dy­t is. Lau­ ra Švil­pai­tė – gim­nas­tė – sva­jo­jo apie olim­pi­nes žai­dy­nes. Pa­si­ro­ do, sva­jo­nė­mis rei­k ia ti­kė­ti. Ga­l i­ma la­ž in­t is, kad kiek­v ie­nas da­bar skai­tan­t is šias ei­lu­tes vai­ kys­tė­je yra lan­kęs ko­kias nors tre­ ni­ruo­tes. Ar ka­da nors su­si­mąs­tė­ te, ko­dėl jas ap­lei­do­te? Už­da­rė ba­ sei­ną re­mon­to dar­bams? Užd­rau­ dė tė­vai, kai pa­ma­tė, kad iš bok­so tre­ni­ruo­tės grį­žo­te su mė­ly­ne po aki­m i? Tik dū­sau­da­vo­te, kai ne­ pa­tai­k y­da­vo­te į krep­š į, ir nie­ko net ne­si­ruo­šė­te keis­ti? Štai ko­dėl nei aš, nei jūs ne­ta­po­te olim­pia­dos lai­mė­to­jais. Bet zir­z ian­čiam dėl blo­g ų są­ly­ gų spor­t i­n in­k ui ga­l i­ma už­duo­ ti klau­si­mą: „Tai ko­dėl spor­t uo­ ji?“ O jis pa­mąs­tęs at­sa­k ys, kad dau­g iau nie­ko ir ne­mo­ka da­ry­t i. Toks jo dar­bas: kas­dien siek­ti vis ge­res­n io re­z ul­ta­to ir sva­jo­t i apie me­da­lius. O apie ką sva­jo­ja vals­ty­bė? „Spor­ ti­n in­kai pui­k iai rek­la­muo­ja mū­ sų ša­lies var­dą už­sie­ny­je“, – šyp­ so­si ir link­čio­ja gal­vo­m is val­d i­ nin­kai. Bū­na išim­čių, kai spor­t i­ nin­kams ski­ria­mos pre­mi­jos. To­ kios, kad nie­kas ne­su­vo­k ia, ką su jo­mis da­ry­t i. Ka­ž in ar po pen­ke­ rių me­t ų tu­rė­si­me tos rek­la­mos, kai ne­be­liks per­spek­ty­vaus spor­ tuo­jan­čio jau­ni­mo, ku­ris vis daž­ niau ren­ka­si spor­tą, o ne kom­piu­ te­rio kla­via­tū­rą. „Šian­d ien ta­p au NBA čem­pio­ nu“, „Va­k ar no­k au­t a­vau Ma­r ių Ža­roms­k į“, – vi­si gy­ve­na vir­t ua­ lia­me gy­ve­ni­me, nes tai kai­nuo­ ja ma­ž iau ne­g u pro­fe­s io­n a­lus spor­tas ar bent ban­dy­mas į jį pa­ tek­t i. „Dis­ko­te­kos, kom­piu­te­r iai nu­v i­l io­ja vi­sus nuo spor­to Lie­ tu­vo­je“, – su­sii­ma Lie­tu­vos tre­ne­ riai už gal­v ų, ir ta­da su­si­mąs­tai, ko­k ia ta­len­t in­ga spor­to pa­sau­ly­ je ga­lė­t ų bū­t i Lie­t u­va, jei ne „Fa­ ce­book“. Pas­k u­t i­nę rung­ty­n ių mi­nu­tę tei­ sė­jas ski­ria 7 met­r ų bau­di­n į į Lie­ tu­vos var­t us. Neį­t i­k i­ma! Švei­ca­ ri­jos žai­dė­jas me­ta ir... A.Vaš­ke­vi­ čius. Neį­t i­k i­ma, Lie­t u­vos rink­t i­ nės var­ti­nin­kas tam­pa rung­ty­nių did­vy­riu. Rea­liu, ne vir­tua­liu. Informacija: 397

ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 750

O gal tie­siog, ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, čia sle­pia­si „tam­sio­ sios jė­gos“, ku­rios vi­ sais bū­dais ban­do pa­kenk­ti mū­sų se­niū­ nės re­pu­ta­ci­jai. „„Ne­ti­kė­tu­mai: ta­pu­si Send­va­rio se­niū­ne L.Kup­rie­nė su­lau­kė akib­rokš­tų. 

Ti­kė­ti­na, kad, užim­da­ma šį po­stą, ji, kaip ir kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­ tis, da­ly­va­vo kon­kur­se ir sa­vo ži­nio­ mis bu­vo pra­na­šes­nė už ki­tus kan­ di­da­tus, tarp jų ir V.Plauš­kės žmo­ną Sil­vest­rą Plauš­kie­nę, ku­riai ne­bu­vo leis­ta da­ly­vau­ti kon­kur­se. Pa­žin­da­mi Lo­re­tą kaip ypač darbš­ čią vi­suo­me­ni­nin­kę, at­sa­kin­gą dar­ buo­to­ją, pa­gal­bi­nin­kę, šei­mos žmo­gų, mes vi­sa­da ją pa­lai­kė­me ir pa­lai­ky­si­ me, nes šiuo žmo­gu­mi la­bai pa­si­ti­ki­ me ir di­džiuo­ja­mės. Nors ji Send­va­rio se­niū­ne dir­ba ne­se­niai, ta­čiau jos at­ lik­ti dar­bai ma­ty­ti aki­vaiz­džiai. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad bet koks ne­ pag­rįs­tas se­niū­nės puo­li­mas tu­

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Te­gul pen­si­nin­kai ne­de­juo­ja

Kiek tie mū­sų pen­si­nin­kai ga­li de­juo­ ti – nuo me­tų pra­džios dau­ge­liui jų at­kū­rė su­ma­žin­tas pen­si­jas, vis tiek blo­gai ir blo­gai, dar tu­ri grą­žin­ti už po­rą me­tų, ką bu­vo su­ma­ži­nę. O juk ne vien jiems iš­mo­kos bu­vo su­ma­ žin­tos, bet ir al­gos mo­ky­to­jams, bib­ lio­te­ki­nin­kams, ki­tiems biu­dže­ti­nin­ kams. Ir žmo­nės ty­li, ne­si­skun­džia, kad jiems nie­kas tų pi­ni­gų ne­grą­ži­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ri „už­ku­li­sius“. Siek­da­mi iš­sklai­ dy­ti abe­jo­nes, ban­dė­me su­si­siek­ti su straips­ny­je mi­ni­mu nu­skriaus­ tu po­nu V.Plauš­ke ir bend­rai ap­tar­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, ta­čiau mi­nė­ tas po­nas, vie­ną die­ną tei­gęs, kad ir jam šis su­si­ti­ki­mas yra ak­tua­lus, ki­ tą die­ną kons­ta­ta­vo, kad ne­no­ri su­ si­tik­ti su mu­mis. Dve­jus me­tus bū­da­ma Sud­man­ tų se­niū­nai­te, Send­va­rio se­niū­ni­ jos jung­ti­nės kai­mų bend­ruo­me­nės val­dy­bos, Ja­kų bend­ruo­me­nės cent­ro ta­ry­bos na­re, nuo­lat in­ten­sy­viai rū­ pi­no­si mus su­pan­čios ap­lin­kos ge­ri­ ni­mu, spren­dė ak­tua­lias gy­ven­vie­tės pro­ble­mas. Kas­met or­ga­ni­za­vo pa­va­

sa­ri­nes tal­kas, ku­rių me­tu su­vie­ni­jo kai­mo gy­ven­to­jus, su ku­riais kar­tu tvar­kė gy­ven­vie­tės par­ke­lius, ka­pi­ nai­tes, šva­ri­no sa­vo te­ri­to­ri­jas. Vi­si džiau­gė­si Lo­re­tos or­ga­ni­ za­ci­niais kul­tū­ri­niais su­ge­bė­ji­ mais, nes kas­met or­ga­ni­zuo­da­vo jau tra­di­ci­ja ta­pu­sią „Va­sa­ros pa­ ly­dė­tu­vių“ šven­tę, ku­ri pri­trauk­ da­vo gau­sy­bę žiū­ro­vų. Vis dėl­to ky­la klau­si­mas, ar vi­suo­ me­nė no­ri sklan­daus dar­bo ir ap­ čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų vei­kiant ak­ty­ viai se­niū­nei, ar po­li­ti­nių žai­di­mų, nuo ku­rių nu­ken­čia­me mes, Lie­tu­ vos pi­lie­čiai?

na. Ma­nau, kad pen­si­nin­kai per daug egois­tiš­ki. Aiš­ku, ne vi­si, bet dau­gu­ ma pra­tę de­juo­ti. At­ro­do, kad jiems sun­kiau­sia gy­ven­ti, juk tu­ri ir bu­tus, ir bal­dus, ir ką ap­si­reng­ti, ir daug vi­ so­kių leng­va­tų. Rei­kia tu­rė­ti ir są­ži­ nės. O kaip jau­noms šei­moms iš­si­ vers­ti, kai daž­nam rei­kia gy­ve­ni­mą nuo nu­lio pra­dė­ti.

bu­vo sli­džių, ne­nu­va­ly­tų ir ne­pa­ bars­ty­tų. Keis­ta, jog sa­vo klien­tų pa­to­gu­mu ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti net pre­ky­bi­nin­kai. Štai pir­ma­die­nio ry­ tą sku­bė­jau iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gų ban­ ko­ma­te, įreng­ta­me vie­na­me pre­ky­ bos cent­re prieš nau­ją­ją tur­ga­vie­tę. Ša­li­gat­vis prie pat par­duo­tu­vės laip­ te­lių bu­vo toks sli­dus, kad vos aukš­ tiel­nin­ka neiš­si­tie­siau. Ge­rai, kad stai­giai su­rea­ga­vau ir iš­lai­kiau pu­ siaus­vy­rą. O jei bū­tų koks se­ny­vas, pa­si­li­go­jęs žmo­gus, ne­ži­nia, kaip bū­tų bai­gę­si.

Klai­pė­die­tė

Prie par­duo­tu­vės sli­du

Šie­met ir vėl bū­tų ga­li­ma pa­juo­kau­ ti, kad žie­ma atė­jo ne­ti­kė­tai. Penk­ ta­die­nį pa­sni­gus, o šeš­ta­die­nį pa­ spau­dus šal­tu­kui, ne­ma­žai ša­li­gat­vių

Ja­kų bend­ruo­me­nės cent­ro ta­ry­ba (11 na­rių)

Re­gi­na Pa­ren­gė Li­na Bie­liaus­kai­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija reklamos skyrius: 397

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė – Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

„Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

D

ien­raš­čio straips­ny­je „Se­ niū­nės po­stas ke­lia aist­ras“ („Klai­pė­da“, 2012 01 03) tei­gia­ma, kad „Send­va­rio se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai pa­ki­lo į ko­vą, kad bū­tų pa­nai­kin­ti se­niū­nės rin­ki­ mų re­zul­ta­tai. Žmo­nės nu­si­tei­kę ke­ liau­ti ir iki teis­mo“. Ta­čiau mums, kaip Ja­kų bend­ruo­ me­nės cent­ro at­sto­vams, at­sto­vau­ jan­tiems Ja­kų gy­ven­vie­tei, tai ke­lia ne­ri­mą. Ar ga­li du Send­va­rio se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai at­sto­vau­ti vi­sai se­niū­ni­ jai? O gal tie­siog ar­tė­jant Sei­mo rin­ ki­mams, čia sle­pia­si „tam­sio­sios jė­ gos“, ku­rios vi­sais įma­no­mais bū­dais ban­do pa­kenk­ti mū­sų ger­bia­mos se­ niū­nės re­pu­ta­ci­jai, ar šį po­stą pa­no­ro su­si­grą­žin­ti „il­gaam­žis“ se­niū­nas? Keis­ta, ko­dėl lig šiol dė­me­sio cent­ re yra Send­va­rio se­niū­nė Lo­re­ta Kup­ rie­nė, ku­ri sa­vo veiks­mais dar kar­tą vi­siems įro­dė, kaip rei­kia tvar­ky­tis se­niū­ni­jo­je?

397 772 397 727 397 706 397 725

397 770

711

Platinimo tarnyba:

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

„Namai“: Lina Bieliauskaitė –

397 730

397 713

„Sveikata“: Sandra Lukošiūtė –

Prenumeratos skyrius: 397

397 705

Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 8 200. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

antradienis, sausio 17, 2012

užribis

Dar­be bu­vęs gir­tas pro­ku­ro­ras ap­si­rgo Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Neb­lai­vus dar­be nu­tver­tas Klai­pė­ dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ ku­ro­ras Re­mi­gi­jus Bėt­kis ki­tą die­ ną pra­ne­šė at­si­gu­lęs į li­go­ni­nę.

Tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą dėl ko­le­ gos gir­ta­vi­mo dar­bo me­tu pra­ dė­ję pro­ku­ro­rai kol kas ne­ga­li nei iš­klau­sy­ti pa­ties R.Bėt­kio po­zi­ci­ jos, nei įteik­ti jam ko­kių nors do­ ku­men­tų. Sau­sio 12-ąją prieš dar­bo pa­bai­ gą al­ko­ho­lio ma­tuok­liu už­fik­sa­vus, kad pro­ku­ro­ras dar­bo vie­to­je bu­vo ne­blai­vus, jis tą­dien bu­vo nu­ša­lin­ tas nuo pa­rei­gų. Sau­sio 13-ąją R.Bėt­kis pra­ne­šė, kad į dar­bą nea­teis, nes yra gy­do­ mas li­go­ni­nė­je. Ko­kia li­ga pri­spau­ dė, pro­ku­ro­ras ne­pa­sa­kė.

„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad tai yra sis­te­mos bė­da. Bū­tent šio pro­ku­ro­ ro po­zi­ci­ja disk­re­di­tuo­ja vi­są ins­ti­ tu­ci­ją, nes tai yra pa­rei­gū­nas, daug dir­ban­tis teis­muo­se. Iš teis­mų esa­ me ga­vę sig­na­lų apie vie­ną ar ki­tą ne­ge­ro­vę. Tai ne­puo­šia pro­ku­ra­tū­ ros. To­dėl ne­si­jau­čiu kaž­ką blo­ go pa­da­ręs“, – ti­ki­no vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Gied­rius Da­nė­lius, kal­ bė­da­mas apie tai, kad iš­kvie­tė po­ li­ci­nin­kus pa­tik­rin­ti įta­ri­mų su­kė­ lu­sio pa­val­di­nio gir­tu­mą. „Klai­pė­da“ jau ra­šė, kad sau­sio 12-ąją po 16 va­lan­dos al­ko­ho­lio ma­tuok­liais du­kart ma­tuo­tas pro­ ku­ro­ro R.Bėt­kio gir­tu­mas. 16.24 val. pro­ku­ro­ras įpū­tė 1,42 pro­mi­lės, o po de­šim­ties mi­nu­čių pa­kar­to­jus pro­ce­dū­rą ma­tuok­lio ek­ra­ne nu­švi­to 1,53 pro­mi­lės, tai reiš­kia, kad pro­ku­ro­ras dar­bo vie­ to­je bu­vo vi­du­ti­nio gir­tu­mo.

„„Ne­lai­mė: po le­du pa­ni­ru­sį vai­ką iš­trau­kė gel­bė­to­jai. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Pir­ma­sis le­das neiš­lai­kė Pa­si­vaikš­čio­ji­mai ant už­ša­lu­sių van­dens tel­ki­nių ga­li baig­tis tra­giš­kai. Va­kar pa­va­ka­re ant tven­ki­nio gre­ta sta­čia­ti­kių cerk­ vės, ne­to­li Smil­te­lės gat­vės, silp­nas tven­ki­nio le­das lū­žo po dvie­ jų vai­kų ko­jo­mis. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

„„Ag­re­si­ja: tris die­nas nar­ve lai­ky­tas šuo ne­pri­si­lei­do net gy­vū­nų prie­

glau­dos dar­buo­to­jų, at­ne­šan­čių jam mais­to.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Šuo su­bjau­ro­jo vei­dą Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Anks­tų ry­tą išė­jęs į kie­mą Gi­ri­nin­kų kai­mo (Klai­pė­dos ra­jo­nas) gy­ven­to­ jas bu­vo už­pul­tas sve­ti­mo šuns. Me­ di­kų tei­gi­mu, ant gy­vū­no su­ža­lo­to žmo­gaus vei­do liks ran­dai.

Šeš­ta­die­nį apie pu­sę aš­tun­tos ry­to išė­jęs į sa­vo so­dy­bos kie­mą 1939 m. gi­męs Pet­ras B. pa­su­ko šuns bū­dos link ir ne­ti­kė­tai bu­vo už­pul­tas di­ džiu­lio sve­ti­mo šuns. Ke­tur­ko­jis ne­lo­jo ir iš­kart puo­lė kan­džio­ti žmo­gui vei­dą. „Prie pat akies į skruos­tą įkan­ do. Tam­su dar bu­vo, nie­ko ne­bu­vo ma­ty­ti. Ap­si­py­liau krau­ju ir nu­bė­ gau na­mo, o šuo li­ko tu­pė­ti kie­me“, – pri­si­mi­nė šeš­ta­die­nio ry­to įvy­ kį vy­ras. Pet­ras B. iš­kvie­tė po­li­ci­ ją, gy­vū­nų prie­glau­dos dar­buo­to­ jus ir me­di­kus. Di­de­lis, pa­na­šus į lai­kos ir vo­ kie­čių avi­ga­nio miš­rū­ną šuo iki at­ vyks­tant šun­gau­džiams ne­si­trau­ kė iš kie­mo. Šuo bu­vo la­bai ag­re­sy­vus, net spe­cia­lia tech­ni­ka ap­si­gink­la­vu­ siems gy­vū­nų prie­glau­dos spe­cia­ lis­tams jį pa­gau­ti ir už­da­ry­ti į nar­ vą ne­bu­vo leng­va. Ke­tur­ko­jis gy­nė so­dy­bos šei­mi­ nin­kų ka­lę.

Po in­ci­den­to į „Nua­rą“ iš­ke­lia­vo abu šu­nys. Dar vie­ną kiem­sar­gį šu­niu­ką tu­ rin­tis Pet­ras B. at­si­svei­ki­no su ket­ ve­rių me­tų ka­le ti­kė­da­mas, kad ge­ro bū­do jo au­gin­ti­nei at­si­ras ki­ti na­mai. Ag­re­sy­vu­sis šuo at­bė­go iš maž­daug už ki­lo­met­ro esan­čios lūš­ne­lės, kur žmo­nės lan­ko­si tik va­sa­rą. Žie­mai pa­li­kę lais­vą sa­vo ke­tur­ko­jį šei­mi­ nin­kai juo ne­pa­si­rū­pi­no. Anks­čiau į šį kie­mą at­bėg­da­vęs šuo nei gy­vū­nų, nei žmo­nių ne­pul­ da­vo. Kol kas žmo­gų su­kan­džio­jęs šuo ste­bi­mas, ar neiš­ryš­kės pa­siut­ li­gės simp­to­mų. Net jei jis ne­ser­ ga, ko ge­ro, gy­vū­no lai­ky­ti nie­kas ne­no­rės. Su­kan­džio­tas vy­ras bu­vo nu­ga­ ben­tas į li­go­ni­nę, žaiz­dos bu­vo su­ siū­tos. Žmo­gus pa­sa­ko­jo, kad jo lau­kia dar ne­ma­žai skaus­mų. Mat įkan­di­mai pa­pras­tai sun­kiai gy­ ja. Be to, Pet­ras B. jau pa­skie­py­tas nuo pa­siut­li­gės. Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to pa­rei­gū­nai ban­do aiš­kin­tis, kas yra ag­re­sy­vaus šuns šei­mi­nin­kai ir ko­dėl jie ne­pa­si­rū­pi­no au­gin­ti­niu. Tą pa­čią die­ną Skuo­do ra­jo­ne esan­ čio Ša­čių kai­mo žmo­nės pa­si­skun­dė po­li­ci­jai, kad po gy­ven­vie­tę laks­to ir vai­kus gąs­di­na pa­lai­das šuo. Ša­tiš­ kiai pra­ne­šė, kad ke­tur­ko­jis pri­klau­ so šio kai­mo gy­ven­to­jai.

Pra­ne­ši­mas gel­bė­to­jus pa­sie­kė 16.37 val. Pir­mie­ji at­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai iš įvy­kio vie­to­je su­si­rin­ku­sių žmo­nių iš­gir­do, kad vie­nas vai­kas din­go po įlū­žu­siu le­du. Na­ras grei­tai ra­do vai­ką, jį iš­ trau­kė, ta­čiau bai­min­ta­si, kad jo gy­vy­bės iš­gel­bė­ti ne­pa­vyks. Ber­ niu­kas iš le­di­nio van­dens iš­trauk­ tas be gy­vy­bės ženk­lų. Jis bu­vo iš­ tik­tas ko­mos. Po pus­va­lan­džio gau­ta ži­nia, kad me­di­kams pa­vy­ko at­kur­ti nu­ken­ tė­ju­sio­jo šir­dies dar­bą. Iki vė­lu­mos gy­dy­to­jai ko­vo­jo dėl ber­niu­ko gy­vy­bės. Jis bu­vo nu­ grimz­dęs į gi­lią ko­mą.

Pa­sak me­di­kų, ber­niu­ko kū­no tem­pe­ra­tū­ra nu­kri­tu­si že­miau 27 laips­nių, kai įpras­tai ji tu­rė­tų siek­ ti be­veik 37 laips­nius. At­ša­lęs vai­ kas bu­vo šil­do­mas, pa­lai­ko­mos jo gy­vy­bi­nės funk­ci­jos.

Ar­čiau kran­to įlū­ žu­sį vai­ką iš van­ dens iš­trau­kė praei­vis, le­mia­mą aki­mir­ką iš­gir­dęs pa­gal­bos šauks­mą. Gelbs­tint skęs­tan­čiuo­sius da­ly­ va­vo dvie­jų gel­bė­to­jų au­to­mo­bi­ lių eki­pa­žai, de­vy­ni prieš­gais­ri­nės

gel­bė­ji­mo tar­ny­bos dar­buo­to­ jai. Ar­čiau kran­to įlū­žu­sį vai­ką iš van­dens iš­trau­kė praei­vis, le­mia­ mą aki­mir­ką iš­gir­dęs pa­gal­bos šauks­mą. Rim­čiau ne­nu­ken­tė­jęs vai­kas per­duo­tas tė­vams, jam me­di­kų pa­ gal­bos ne­pri­rei­kė. Įvy­kio vie­to­je bū­ria­vę­si žmo­ nės kal­bė­jo, kad tarp nu­ken­tė­ju­sių vai­kų ga­lė­jo bū­ti ir mer­gai­tė, ta­čiau nei gel­bė­to­jai, nei me­di­kai šios ži­ nios ne­pat­vir­ti­no. Vai­kai už­si­mi­nė, kad ber­niu­kai įlū­žo ban­dy­da­mi pa­siim­ti ant tven­ ki­nio le­do nu­rie­dė­ju­sį ka­muo­lį. Iš gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos grei­tai grįž­ti gel­bė­to­jams ne­pa­vy­ko. Vie­ nas au­to­mo­bi­lis įklim­po šla­pio­ je pie­vo­je.

Žu­vo re­mon­tuo­da­mas au­to­bu­są Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Au­to­bu­są re­mon­ta­vęs vai­ruo­to­ jas žu­vo po pa­ju­dė­ju­sios ma­ši­ nos ra­tais.

Sek­ma­die­nio va­ka­rą apie 19 val. bend­ro­vės „Klai­pė­dos kra­nai“ te­ ri­to­ri­jo­je An­ta­nas M. (gi­męs 1954 m.), pa­lin­dęs po au­to­bu­su, ban­dė jį re­mon­tuo­ti. Vy­ras tik­ri­no au­to­ bu­so va­žiuok­lę, mat bu­vo už­ša­lę stab­džiai. Ne­ti­kė­tai au­to­bu­so ra­tai nu­ sly­do nuo ša­li­gat­vio ir pri­spau­dė žmo­gų. Jis žu­vo dar iki at­vyks­tant grei­ ta­jai pa­gal­bai. Me­di­kams be­li­ko kons­ta­tuo­ti vy­riš­kio mir­tį. Ne­lai­mę ti­ria 2-ojo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

„„Žū­tis: ne­lai­mė vai­ruo­to­ją iš­ti­ko gre­ta ga­ra­žo. „Bal­ti­cum TV“ lai­dos „Rei­das“ nuo­tr.


8

antradienis, sausio 17, 2012

sportas „Žalgirio“ pergalė

D.Maradona išoperuotas

Sunki „Barsos“ sėkmė

Vieningos lygos turnyre pergalę iškovojo Kauno „Žalgirio“ krepšininkai. Jie, namuose įveikę svečius iš Kazachstano – Altanos „Astana“ komandą 82:66 (27:22, 10:12, 19:19, 26:13), su penkiomis pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų užima penktą vietą tarp devynių ekipų.

Argentinos futbolo legendai Diego Maradonai pašalinti inkstų akmenys. Po Dubajuje atliktos operacijos vakar jis išrašytas iš privačios klinikos. Nuo 2011 metų gegužės „Al Wasl“ komandą treniruojantis argentinietis stiprius pilvo skausmus pajuto sekmadienio rytą.

Ispanijos futbolo pirmenybėse čempionų titulą ginanti „Barcelona“ ekipa turėjo vargo su Sevilijos „Real Betis“ vienuolike, kurią palaužė tik rungtynėms baigiantis. Katalonai iškovojo pergalę 4:2. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Lionelis Messi, po vieną įmušė Xavi ir Alexis Sanchezas.

Sporto telegrafas Jubiliejus. Bokso legenda Muhammadas Ali gimtajame mieste Luisvilyje (JAV) dalyvavo septyniasdešimtmečio jubiliejui skirtame pokylyje. Didysis boksininkas gimtadienį šventė šeštadienį. Jubiliatas su žmona Lonnie bei broliene išėjo į balkoną, kad susitiktų su minia. Namo. Nukritęs ir koją vėl susilaužęs bei dar vieną operaciją iškentęs lenktynininkas Robertas Kubica išrašytas iš ligoninės ir grįžo į namus Monake. Pakartotiną „Formulės-1“ sportininko blauzdikaulio lūžį praėjusią savaitę ištyrę Italijos gydytojai nustatė, kad šis tinkamai nesutvirtėjo po praėjusiais metais patirtos avarijos ir apsunkino piloto reabilitacijos procesą. Derybos. 30-metis Dimitaras Berbatovas nuvyko į Vokietiją derėtis su Lėverkuzeno „Bayer“ klubu. „Manchester United“ ekipos puolėjas šį sezoną retai patenka į pagrindinę sudėtį. Be to, vasarą bulgaras, kuriuo taip pat domisi kita Vokietijos ekipa Miuncheno „Bayern“ bei turtingasis Machačkalos „Anži“ iš Rusijos, taps laisvuoju žaidėju. Tenisas. Vakar jubiliejinį 100-ąjį kartą prasidėjo Australijos teniso atvirosios pirmenybės, kurių prizų fondą sudaro net 26,83 mln. Australijos dolerių. Kepinant 33 laipsnių karščiui svo pasirodymą pirmame rate baigė rusas Nikolajus Davydenka (ATP-52). Jis turėjo pripažinti italo Flavio Cipollos (ATP76) pranašumą. Antroji pasaulio raketė ispanas Rafaelis Nadalis neturėjo vargo su JAV atstovu Alexu Kuznecovu, kurį įveikė per 1 val. ir 46 min. Antrame etape 25-erių maljorkietis susitiks su 33-ejų vokiečiu Tommy Haasu (ATP-190). Trečias pagal pajėgumą pasaulyje šveicaras Rogeris Federeris per 1 val. 38 min. įtikinamai nugalėjo Aleksandrą Kudriavcevą (ATP-172) iš Rusijos. Kitas keturių „Australian Open“ titulų savininko varžovas bus 25-erių vokietis Andreasas Beckas (ATP-93). Rinkimai. Lietuvos krepšinio lyga vakar paskelbė tarpinius „Lietuvių“ ir „Time team“ legionierių komandų starto penketų bei trenerių, kurie vadovaus šioms ekipoms, balsavimo rezultatus. Ir toliau aiškiu lyderiu išlieka Kauno „Žalgirio“ puolėjas Sonny Weemsas. Amerikietis turi surinkęs 6230 balsų. Įdomu, ar amerikiečiui pavyks pagerinti praėjusių metų rinkimų rezultatą, kai juose triumfavo „Lietuvos ryto“ aukštaūgis Jonas Valančiūnas, surinkęs daugiau nei 11 tūkst. balsų J.Valančiūnas tapo tokių rinkimų rekordininku. Kitas „Žalgirio“ atstovas Mantas Kalnietis lieka antroje vietoje – 5284. Trečią vietą užima „Žalgirio“ gynėjas Marko Popovičius – 4893. Ilgą laiką ketvirtas buvęs J.Valančiūnas smuktelėjo į penktąją poziciją (4146). Jį aplenkė dar vienas „Žalgirio“ žaidėjas Paulius Jankūnas – 4338.

Teisėjai nesugniuždė lietuvių Lietuvos rankininkai surengė įspūdingą vakarą šalies sporto aistruoliams. Sužaidę lygiosiomis 24:24 su Šveicarijos komanda, jie užėmė pirmą vietą Europos atrankos 5-oje grupėje ir tęs kovą dėl kelialapio į 2013 metų pasaulio čempionatą.

Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Tarp laimingųjų buvo ir du klaipėdiečiai – vyriausiojo trenerio asistentas Artūras Juškėnas ir linijos žaidėjas Tadas Stankevičius. Namie žaidę lietuviai buvo ties praraja. Per paskutiniąsias sekundes kamuolį turėję svečiai surengė tobulą ataką, po kurios šveicarų žaidėjas iššoko vienas prieš vartus. Tačiau smūgį neįtikėtinai atrėmė vartininkas Arūnas Vaškevičius. Tūkstančiai aistruolių ir rinktinės atstovai pastėro, kai čekai teisėjai įžvelgė nebūtą pražangą ir skyrė didžiausią bausmę – 7 m baudinį. Dar kartą nerealią reakciją pademonstravęs A.Vaškevičius atmušė prieš tai tris kartus taikliai atakavusio Manuelio Lingerio mestą kamuolį. „Sunku paaiškinti, kaip arbitrai ryžosi skirti 7 m baudinį, kai net kelis kartus žiūrėdami vaizdo įrašą neįžvelgėme pražangos, – pykčio neslėpė A.Juškėnas. – Jei teisėjai būtų tokį sprendimą priėmę, pavyzdžiui, Vokietijoje, tai būtų paskutinės jų rungtynės.“

Paklaustas, kodėl lietuviai, laimėję Šveicarijoje, namie tik per kraujus iškovojo lygiąsias, klaipėdietis pripažino, kad varžovai gerai išstudijavo mūsų rinktinę. Be to, lietuviams staigmenas teikė prieš tai šešėlyje buvę šveicarų žaidėjai. „Uoliai dengėme lyderius, tačiau varžovai rado slaptų resursų, – sakė A.Juškėnas. – Vieną po kito kamuolį į vartus taikliai siuntė vidutiniokai.“ Su Italijos rinktine vos penkias minutes žaidęs „Žemaitijos dragūno“ rankininkas T.Stankevičius rungtynes su šveicarais abukart pradėjo nuo pirmųjų minučių. Per pirmąjį susitikimą Šveicarijoje ir atsakomąjį Vilniuje klaipėdietis pelnė po įvartį. „Nesisekė žaisti galingajam Gintarui Cibulskiui, todėl vyriausiasis treneris Gintaras Savukynas daugiau laiko leido žaisti T.Stankevičiui, – atviravo A.Juškėnas. – Klaipėdos atstovas pasirodė garbingai. Galbūt per savo karjerą jis turėjo geresnių rungtynių, tačiau ginant nacionalinės rinktinės garbę neturėjome jam priekaištų.“

„„Didvyris: A.Vaškevičius, prieš susitikimą gavęs geriausio Lietuvos ranki-

ninko prizą, po varžybų buvo pripažintas ir geriausiu rungtynių žaidėju.

Pats T.Stankevičius neskubėjo grįžti į Klaipėdą, pasidžiaugti sėkme jis nuvyko pas tėvus – į Panevėžį. „Įspūdis – nerealus, – džiaugėsi jis. – Norėjau daugiau žaisti, tačiau treneriams geriau matyti. Laimė, kad pavyko mums išsigelbėti. Vartininkas A.Vaškevičius dar kartą įrodė, kad jis – geriausias.“ Paklaustas apie savo paties pasi-

ODONTOLOGIJOS KLINIKA PRISTATO 2012 m. sausio 21-22 dienomis

CARLSBERG TENISO ARENOJE Tarptautinį Teniso dvejetų turnyrą VDV odontologijos klinikos taurei laimėti Dalyvauja esami ir buvę profesionalūs teniso žaidėjai iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos. PAGRINDINIS REMĖJAS ODONTOLOGIJOS KLINIKA www.vakarutenisas.lt

S. Daukanto g. 24a 8 610 20661

rodymą, T.Stankevičius buvo lakoniškas: „Galėjau ir geriau žaisti.“ Lietuvos rinktinei, kad patektų į pasaulio čempionatą, reikės perkopti dar vieną varžovą, įveikti vieną komandą, kuri taps žinoma pasibaigus šiuo metu prasidėjusiam Europos čempionate. „Žinau, kad neteks kautis su prizininkais, nes jie į pasaulio pirmenybes pateks tiesiogiai. Su kuo teks susitikti – lems burtai. Po rungtynių pakalbėjome su dievais, tai pašnabždėjo, kad teks susiremti su slovakais“, – juokavo visada geros nuotaikos A.Juškėnas. Lietuviai pasaulio rankinio čempionate dalyvavo tik kartą – 1997 metais Japonijoje, kur užėmė dešimtąją vietą.

Turnyrinė rikiuotė Vieta Rinktinė

Taškai

1.Lietuva 2.Šveicarija 3.Italija

6 5 1

Rungtynių statistika Lietuva – Šveicarija 24:24 (12:15). A.Račkauskas 10, N.Atajevas 5, V.Grosas, T.Eitutis, S.Plėta ir R.Bernatonis po 2, T.Stankevičius, A . St ra zdas, G.Cibu lsk is ir M.Andriuška po 1/M.Vukeličius 5, T.Hofstetteris 4, F.Goepfertas ir M.Linigeris po 3, A.Schmidas 2.


9

ANTRADIENIS, sausio 17, 2012

sveikata@kl.lt Redaktorė Jolanta Juškevičienė

sveikata

Li­go­nių vil­tis – nau­ji vais­tai Ser­gan­tie­siems iš­sė­ ti­ne skle­ro­ze gy­dy­ mas ka­mie­ni­nė­mis ląs­te­lė­mis prieš ke­ le­rius me­tus pri­ly­ go švie­sai tu­ne­lio ga­ le. Šis gy­dy­mo me­to­ das vie­nai pir­mų­jų Lie­tu­vo­je bu­vo pri­ tai­ky­tas ir klai­pė­die­ tei. Ar tuo­me­ti­niai lū­kes­čiai iš­si­pil­dė?

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Ry­žo­si eks­pe­ri­men­tui

Dau­giau nei prieš po­rą me­tų klai­ pė­die­tei Ra­sai vie­nai pir­mų­jų Lie­ tu­vo­je bu­vo at­lik­ta uni­ka­li pro­ce­ dū­ra. Iš­sė­ti­ne skle­ro­ze ser­gan­čiai mo­te­riai bu­vo transp­lan­tuo­tos jos pa­čios ka­mie­ni­nės ląs­te­lės. Ši pro­ ce­dū­ra at­lik­ta Vo­kie­ti­jo­je, Kel­no re­ ge­ne­ra­ci­nės me­di­ci­nos ins­ti­tu­te. Tuo­met ka­mie­ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­ja va­din­ta eks­pe­ri­ men­ti­ne. Ji bu­vo at­lie­ka­ma vos ke­lio­se pa­sau­lio kli­ni­ko­se. Šiai pro­ce­dū­rai pa­si­ry­žu­si 35 me­tų klai­ pė­die­tė nu­spren­dė su­ri­zi­kuo­ti.

Mo­te­ris pri­pa­ži­no, kad su sa­vo li­ga ne tik sun­ku su­si­tai­ky­ ti, bet ir apie tai kal­bė­ti. Iš­sė­ti­nė skle­ro­zė nė­ra iš­gy­do­ma. Bet Vo­kie­ti­jos kli­ni­kos gy­dy­to­jai pa­cien­tei ir ne­ža­dė­jo ste­buk­lin­go pa­gi­ji­mo. Jie mi­nė­jo, kad ka­mie­ ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­ja ga­li pri­stab­dy­ti li­gos pro­gre­sa­vi­mą bei pa­leng­vin­ti simp­to­mus. Kai prieš po­rą me­tų kal­bė­jo­mės su Ra­sa, po pro­ce­dū­ros Vo­kie­ti­jo­je bu­vo praė­ję vos ke­li mė­ne­siai. Mo­te­ris ta­da gy­ ve­no lau­ki­mu, kaip šis gy­dy­mas at­ si­lieps jos svei­ka­tai. Po­ky­čiai nu­ste­bi­no

„Kaip rea­guos or­ga­niz­mas? Gy­dy­ to­jas nie­ko ne­ža­dė­jo, nes ser­gan­

„„Ty­ri­nė­ji­mai: nė vie­na li­ga pa­sau­ly­je ne­su­lau­kia to­kio moks­li­nin­kų su­si­do­mė­ji­mo, kaip iš­sė­ti­nė skle­ro­zė. 

čių­jų iš­sė­ti­ne skle­ro­ze or­ga­niz­mas rea­guo­ja skir­tin­gai. Ne­jau­čiu, kad bū­tų blo­gai“, – prieš po­rą me­tų pa­sa­ko­jo ji. Ar­ti­mie­ji tuo­met pa­ste­bė­jo, kad po pro­ce­dū­ros pa­ge­rė­jo mo­ters koor­di­na­ci­ja. Ji pa­ti jau­tė „tvir­tes­ nes ko­jas“, o kar­tais sa­vo žings­ niais nu­ste­bin­da­vo ir na­miš­kius. Mat iki transp­lan­ta­ci­jos mo­te­ ris sun­kiai vaikš­čio­jo, kliū­ti­mi ga­lė­ jo tap­ti net ke­ly­je pa­si­tai­kiu­si ada­ta. Pa­cien­tė nu­ste­bi­no ir gy­dy­to­jus, kai ne­ti­kė­tai jai pa­vy­ko su­lenk­ti ko­ją. Li­ go­nei tai bu­vo di­de­lis pa­sie­ki­mas.

Nei blo­gai, nei ge­rai

Praė­jus dau­giau nei po­rai me­tų, pa­klaus­ta, ar ver­tė­jo ri­zi­kuo­ti, Ra­ sa at­sa­ko tei­gia­mai. Ta­čiau ryš­kiais po­ky­čiais pa­si­džiaug­ti ji ne­ga­li. „Nei blo­giau, nei ge­riau. Sta­bi­li si­tua­ci­ja“, – taip sa­vo šian­die­ni­nę sa­vi­jau­tą api­bū­di­na mo­te­ris. Pa­na­šiai li­gos ei­gą nu­sa­ko ir pa­ cien­tės gy­dy­to­jai. Ta­čiau Ra­sa tik­ rai ne­si­gai­li, jog pro­ce­dū­rai Vo­ kie­ti­jo­je iš­lei­do paau­ko­tą ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą. Mo­te­ris be­veik tre­jus me­tus ne­ var­to­ja jo­kių vais­tų. Klai­pė­die­tės

is­to­ri­ja su­do­mi­no ne­ma­žai ir mū­ sų skai­ty­to­jų. Mo­te­ris taip pat su­lau­kė be­si­do­ min­čių­jų šia pro­ce­dū­ra. Pa­sak jos, kiek­vie­no or­ga­niz­mas skir­tin­gai rea­guo­ja, tad tvir­tin­ti ki­ tam, kad ši pro­ce­dū­ra ga­li pa­dė­ti, ne­siė­mė.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Pir­mie­ji ga­li­mi li­gos po­žy­miai „„stai­gus re­gė­ji­mo su­si­lpnė­ji­mas „„pu­siaus­vy­ros su­tri­ki­mai „„nuo­var­gis be aiš­kios prie­žas­ties „„gal­vos svai­gi­mas

Vil­tis – nau­ji vais­tai

Paš­ne­ko­vė pa­si­guo­dė, kad pa­sta­ ruo­ju me­tu sa­vi­jau­ta šiek tiek pa­ blo­gė­jo. Ji spė­jo, kad tam įta­kos ga­ lė­jo tu­rė­ti ir ne­se­niai pa­tir­ti iš­gy­ve­ni­mai.

10

„„ga­lū­nių tir­pi­mas „„ne­paaiš­ki­na­mas skaus­mas, ypač

vei­do ir nu­ga­ros


10

ANTRADIENIS, sausio 17, 2012

sveikata

Apie mažai girdėtą li­gą pri­me­na grū­dai Nors ce­lia­ki­ja sve­tur pla­čiai ži­no­ma li­ga, Lie­tu­vo­je apie ją ži­no­ma ne­daug. Spė­ja­ ma, kad šią diag­no­zę pas mus iš­girs­ta 1 iš 13 ser­gan­čių­jų šia ne­pa­gy­do­ma li­ga. Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@kl.lt

Nu­le­mia ge­nai

Klai­pė­dos vai­kų li­go­ni­nės gast­ roen­te­ro­lo­gė Ma­rė Pa­lep­šie­nė pa­ ste­bi, kad ce­lia­ki­jai pas mus ski­ria­ ma per ma­žai dė­me­sio, nors ki­to­se ša­ly­se ser­gan­tiems šia li­ga ga­mi­na­ mi net spe­cia­lūs pro­duk­tai. Ce­lia­ki­ja, ar­ba gliu­te­no en­te­ro­ pa­ti­ja, yra ge­ne­ti­nė, au­toi­mu­ni­nė li­ga, kai or­ga­niz­mas ne­to­le­ruo­ja kvie­čių, mie­žių ar ru­gių bal­ty­ mo. Pas­ta­ra­sis, pa­te­kęs į ser­gan­ čio žmo­gaus plo­ną­ją žar­ną, su­ke­ lia aud­rin­gas reak­ci­jas. Taip nu­tin­ka to­dėl, kad or­ga­niz­ mas tie­siog ne­su­ge­ba pa­si­sa­vin­ti grū­dų bal­ty­mo. „Plo­no­jo­je žar­no­je grū­dų bal­ty­ mas tu­rė­tų bū­ti su­skal­dy­tas ir pa­ si­sa­vin­tas, ta­čiau dėl ge­nų nu­lem­to grū­dų bal­ty­mo ne­to­le­ra­vi­mo pra­ si­de­da su­dė­tin­gos bio­lo­gi­nės imu­ no­lo­gi­nės reak­ci­jos“, – pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja. Dėl šių reak­ci­jų su­nyks­ta plo­ no­sios žar­nos gau­re­liai. Plo­no­jo­ je žar­no­je vyks­ta vi­si virš­ki­ni­mo pro­ce­sai, bal­ty­mų, rie­ba­lų ir ang­ lia­van­de­nių skal­dy­mas bei jų pa­si­ sa­vi­ni­mas. Prik­lau­so­mai nuo li­gos ak­ty­vu­mo, tie gau­re­liai ga­li vi­siš­kai su­nyk­ti ar­ba at­ro­fuo­tis. Kaip paaiš­ki­no M.Pa­lep­šie­nė, ser­gan­tiems ce­lia­ki­ja žmo­nėms ap­tin­ka­mi spe­ci­fin ­ iai ge­nai, ta­ čiau moks­li­nin­kai dar nė­ra iki ga­ lo iš­siaiš­ki­nę pa­vel­dė­ji­mo me­cha­ niz­mo. Li­gos po­žy­miai pa­si­reiš­kia pra­ dė­jus var­to­ti mais­to pro­duk­tus iš grū­dų, o šie daž­nai su­da­ro pa­grin­ di­nį mi­ty­bos ra­cio­ną. Tad ce­lia­ki­ ja ne­re­tai nu­sta­to­ma kū­di­kiams ar anks­ty­vo­jo­je vai­kys­tė­je. Ser­ga nuo ma­žo iki di­de­lio

Pa­sak gast­roen­te­ro­lo­gės, ser­gant ce­lia­ki­ja gau­siai vi­du­riuo­ja­ma ke­ lis kar­tus per die­ną. Iš­ma­tos bū­na

pa­ki­tu­sios: blyš­kios, lip­nios, rie­ba­ lin­gos, nes žar­ny­ne ne­vyks­ta nor­ ma­lūs virš­ki­ni­mo pro­ce­sai. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties vai­ kams ga­li su­trik­ti kū­no ma­sės au­ gi­mas. Jie sa­vo svo­riu at­si­lie­ka nuo bend­raam­žių. Jei li­ga už­si­tę­sia, vys­to­si ma­žak­rau­jys­tė, at­si­ran­da me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų. Li­gos iš­raiš­ka pri­klau­so nuo tu­ ri­mų spe­ci­fi­nių ge­nų. Tad ce­lia­ki­

„„Die­ta: nors ce­lia­ki­ja nė­ra iš­gy­do­ma, ta­čiau li­go­niams ga­li pa­dė­ti tam tik­rų pro­duk­tų at­si­sa­ky­mas. 

Ma­rė Pa­lep­šie­nė:

Jei simp­to­mai nė­ra ryš­kūs, žmo­gus ga­li pra­varg­ti vi­są gy­ve­ ni­mą, taip ir ne­ži­no­ da­mas, kad ser­ga ce­lia­ki­ja.

ja ga­li pa­si­reikš­ti ga­na stip­riai, ar­ ba at­virkš­čiai. Gy­dy­to­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad jei li­gos po­žy­miai pa­si­reiš­kia ne­ stip­riai, žmo­gus ga­li jaus­ti tik dis­ kom­for­tą: pil­vo pū­ti­mą, retsykiais pa­vi­du­riuo­ti. „Li­ga ga­li pa­si­reikš­ti bet ku­rio am­žiaus žmo­gui. Jei simp­to­mai nė­ra ryš­kūs, žmo­gus ga­li pra­varg­ ti vi­są gy­ve­ni­mą, taip ir ne­ži­no­da­ mas, kad ser­ga ce­lia­ki­ja“, – pri­dū­ rė ji. Pa­sak M.Pa­lep­šie­nės, ce­lia­ki­jos po­žy­miai ga­li pri­min­ti ir ki­tas li­

Li­go­nių vil­tis – nau­ji vais­tai Mat ser­gan­čių­jų iš­sė­ti­ne 9 skle­ro­ze svei­ka­tai di­de­lę įta­ką tu­ri sa­vi­jau­ta. Mo­te­ris pri­pa­

ži­no, kad su sa­vo li­ga ne tik sun­ku su­si­tai­ky­ti, bet ir apie tai kal­bė­ti. Ji ne­slė­pė vėl gy­ve­nan­ti lau­ki­mu: gal­būt at­si­ras nau­jų gy­dy­mo me­ to­dų ar vais­tų, pa­de­dan­čių už­kirs­ ti ke­lią iš­sė­ti­nei skle­ro­zei. Da­bar jai vil­ties tei­kia gir­dė­ta ži­nia apie Vo­kie­ti­jo­je nau­do­ja­mus nau­jus vais­tus šiai li­gai gy­dy­ti. Tad klai­pė­die­tė ti­ki­si, kad jie grei­tai tu­rė­tų pa­siek­ti ir Lie­tu­vą. Kai bu­vo nu­sta­ty­ta iš­sė­ti­nė skle­ro­ zė, Ra­sai bu­vo 26 me­tai. Nors pir­ muo­sius klas­tin­gos li­gos po­žy­mius ji pra­dė­jo jaus­ti dar paaug­lys­tė­je.

Kas yra iš­sė­ti­nė skle­ro­zė? Tai ne­pa­gy­do­ma, lė­ti­nė pro­g re­suo­ jan­t i cent­r i­nės ner­v ų sis­te­mos li­ ga, ku­r ia ser­gant nyks­ta tam tik­ros sme­ge­nų da­lys. Tai ir au­toi­mu­ni­nė li­ ga, nes ser­gant iš­sė­ti­ne skle­ro­ze žmo­ gaus imu­ni­te­tas ko­vo­ja prieš sme­ ge­nų bal­ty­mus. Li­ga pa­si­reiš­kia jau­ niems (daž­niau­siai 20–40 me­tų žmo­ nėms) ir su­ke­lia nuo­lat pro­gre­suo­jan­ čią neu­ro­lo­gi­nę ne­ga­lią. Pa­sau­ly­je šia li­ga, ku­rios prie­žas­tys nė­ra aiš­k ios, ser­ga per mi­li­jo­ną žmo­nių, daž­niau – mo­te­rys.

gas: aler­gi­ją kar­vės pie­nui, so­jų bal­ty­mams ir kt. Eu­ro­po­je ce­lia­ki­ja nu­sta­to­ma žmo­nėms, ser­gan­tiems I ti­po cuk­ ri­niu dia­be­tu, imu­ni­nė­mis ke­pe­nų, skyd­liau­kės, odos li­go­mis, gy­dy­ mui ne­pa­si­duo­dan­čia ma­žak­rau­ jys­te. Pris­ki­ria­ma prie re­tų

Ma­no­ma, kad Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je ce­lia­ki­ja ser­ga apie 1 pro­c. žmo­nių, ar­ba vie­nas iš 200 ar 300 gy­ven­to­ jų. Nė­ra duo­me­nų, kiek ser­gan­čių­ jų yra Lie­tu­vo­je. Pa­sak M.Pa­lep­šie­nės, mū­sų ša­ ly­je ce­lia­ki­ja trak­tuo­ja­ma kaip re­ta li­ga. Nors ma­no­ma, kad ši li­ga tie­ siog ne­nus­ta­to­ma. Da­bar at­lik­ti ty­ri­nė­ji­mai ro­do, kad at­pa­žin­tos ce­lia­ki­jos san­ty­kis su ne­diag­no­zuo­ta – nuo 1 iki 5–13. Gast­roen­te­ro­lo­gės spė­ji­mu, Lie­tu­ vo­je ši li­ga at­pa­žįs­ta­ma vie­nam iš 13 ser­gan­čių­jų. Pa­de­da grei­tie­ji tes­tai

Įta­rus ce­lia­ki­ją, da­ro­mas ty­ri­mas – žar­nos biop­si­ja, ku­ri pa­tvir­ti­na ar­ba pa­nei­gia diag­no­zę. Diag­nos­ ti­ką pa­leng­vi­no prieš po­rą me­tų ir Lie­tu­vo­je at­si­ra­dę grei­tie­ji tes­tai. Krau­jo ty­ri­mas jau po ke­lių mi­

Komentaras

Li­na Mal­cie­nė

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Iš­sė­ti­ nės skle­ro­zės cent­ro va­do­vė, gy­dy­to­ja neu­ ro­lo­gė

O

b­j ek­t y­v iai ver­t i­n ant pa­ cien­tės svei­k a­t ą, di­d e­l ių po­k y­čių nė į vie­ną pu­sę ne­ ma­t au. Il­g ą lai­k ą vais­t ų ji ir taip ne­var­to­jo, gau­da­vo tik simp­to­m i­ nius. Tik kai su­s i­rgo iš­s ė­t i­ne skle­ro­ ze, bu­vo skir­t as imu­no­mo­du­l iuo­jan­ tis gy­dy­mas. Gy­dy­mas ka­m ie­n i­nė­m is ląs­te­lė­m is atei­t y­je ga­lė­t ų tu­rė­t i di­de­ lių per­s pek­t y­v ų, bet šian­d ien džiu­g i­ nan­čių nau­jie­nų iš svar­biau­sių cent­r ų ne­t u­r i­me. Tam tik­r u me­t u iš­s ė­t i­nės

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

nu­čių pa­de­da su­ži­no­ti, ar žmo­gus ser­ga ce­lia­ki­ja. Įro­dy­ta, kad šių ty­ ri­mų pa­ti­ki­mu­mas sie­kia nuo 89 iki 100 pro­c. Per­nai Klai­pė­dos vai­kų li­go­ni­ nės Gast­roen­te­ro­lo­gi­jos sky­riu­je 28 vai­kams, ku­riems įtar­ta ce­lia­ ki­ja, pa­da­ry­tas šis tes­tas. Vie­nam pa­cien­tui tes­to ty­ri­mas bu­vo tei­ gia­mas. Prieš po­rą me­tų at­lik­ta 19 ty­ri­ mų. Vi­si jie bu­vo nei­gia­mi. Gy­do die­ta

M.Pa­lep­šie­nė pa­ste­bi, kad ce­lia­ ki­jos gy­dy­mas – la­bai leng­vas ir efek­ty­vus. Šiems žmo­nėms tie­ siog rei­kia lai­ky­tis tam tik­ros die­ tos ir at­si­sa­ky­ti grū­di­nių pro­duk­ tų. Ki­to­kių bū­dų iš­gy­dy­ti šią li­gą kol kas nė­ra. Gast­roen­te­ro­lo­gė at­krei­pia dė­ me­sį, kad pa­kan­ka itin ma­žo grū­ dų bal­ty­mo kie­kio, kad or­ga­niz­ me pa­si­reikš­tų aud­rin­ga reak­ci­ja. Kad bū­tų ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, pa­ tei­kia­mas pa­vyz­dys su pe­le ir Elb­ ru­so kal­nu. Gy­dy­to­ja pa­ti­ki­no, kad, nu­sto­jus var­to­ti grū­di­nius pro­duk­tus, sa­vi­ jau­ta pa­ge­rė­ja po ke­lių sa­vai­čių, o po tri­jų ar ke­tu­rių mė­ne­sių vi­siš­ kai at­si­ku­ria ir plo­no­sios žar­nos skle­ro­z ės gy­dy­mui ka­m ie­n i­n ė­m is ląs­te­lė­m is tarp­t au­t i­nė­s e kon­fe­ren­c i­ jo­se bu­vo ski­r ia­ma daug dė­me­sio, bet da­b ar kal­b os šiuo klau­s i­mu yra ap­t i­ lu­s ios. Ar­b a nie­ko nau­j o ne­nus­t a­to­ ma, ar­b a pe­s i­m is­t iš­k iau ver­t i­n a­m as pa­t s gy­dy­mo me­to­das. Ita­l ai Eu­ro­p o­ je vi­s a­da bu­vo vie­n i iš ly­de­r ių gy­dant lė­t i­nes neu­ro­lo­g i­nes li­g as. Bend­rau­ da­m a su ko­le­go­m is iš Mi­l a­no, pa­s te­ bė­j au, kad jie taip pat ra­m iau ver­t i­ na šį me­to­d ą. Jie iš­s a­kė min­t į, kad gal rei­k ia nau­j es­n ių ty­r i­mų, konk­re­ tes­n ių in­d i­k a­c i­j ų ar įdir­bio šiam gy­ dy­mo me­to­dui. Da­b ar jis ne­b ė­ra „ant ban­gos“, kaip bu­vo prieš po­r ą me­t ų. Lie­t u­vo­je nė­ra daug pa­c ien­t ų, iš­b an­ džiu­s ių šią pro­ce­dū­rą. Ki­t a ver­t us, ir pa­t i ka­m ie­n i­n ių ląs­te­l ių transp­l an­t a­ ci­ja kar­t ais klai­d i­na žmo­nes. Kai kur nu­ro­do­ma No­vo­si­birs­ko kli­n i­ka. Te­ko gy­dy­t i ten pa­bu­v u­s ią pa­c ien­tę. Pers­ kai­č ius jų iš­duo­t ą epik­r i­z ę paaiš­kė­ jo, kad jai bu­vo at­l ik­t a kau­lų čiul­pų transp­l an­t a­c i­j a. Tad ne vi­s os kli­n i­

gau­re­liai. To­kia die­ta – mi­ty­ba be grū­di­nių kul­tū­rų – re­ko­men­duo­ja­ ma ir per­si­rgu­siems sun­kia žar­ny­ no in­fek­ci­ja ar virš­ki­na­mo­jo trak­ to li­go­mis. Šiems žmo­nėms ku­riam lai­kui iš val­gia­raš­čio pa­ta­ria­ma iš­brauk­ti ir pie­no pro­duk­tus. Eu­ro­po­je ir ki­to­se ša­ly­se, kur ce­lia­ki­jos at­ve­jų diag­no­zuo­ja­ma daug, ga­mi­na­mi spe­cia­lūs pro­duk­ tai be grū­dų bal­ty­mo. Tad ser­gan­ tis žmo­gus ne­jau­čia dis­kom­for­to dėl sa­vo li­gos. Lie­tu­vo­je to­kių pro­duk­tų taip pat ga­li­ma įsi­gy­ti, ta­čiau jie yra bran­gūs.

Ce­lia­ki­jos po­žy­miai „„gau­sus vi­du­ria­vi­mas „„spe­ci­fi­nės iš­ma­tos „„svo­rio kri­ti­mas „„ma­žak­rau­jys­tė „„pil­vo pū­ti­mas „„nuo­var­gis „„lak­to­zės ne­to­le­ra­vi­mas

kos, ku­r ios skel­bia­s i at­l ie­k an­č ios ka­ mie­n i­n ių ląs­te­l ių transp­lan­ta­ci­ją, rea­ liai tai da­ro. Da­b ar pa­s au­ly­j e di­de­l is dė­me­s ys ski­r ia­mas bio­lo­g i­nei te­ra­pi­ jai, ge­r ia­m ie­s iems me­d i­k a­men­t ams, atei­n an­t iems ir į Lie­t u­vą. Tai ant­ros pa­ko­p os vais­t ai, ku­r ie var­to­ja­m i li­gai suag­re­s y­vė­jus. Jie, ver­t i­n ant kli­n i­k i­ nius ty­r i­mus, tu­rė­t ų bū­t i efek­t y­ves­n i ag­re­s y­v iai iš­s ė­t i­nei skle­ro­zei gy­dy­t i. Ma­n au, kad šie vais­t ai li­go­n iams tei­ kia vil­č ių. Lie­t u­vo­j e šie vais­t ai yra re­g ist­r uo­t i, bet ne­kom­p en­s uo­j a­m i, skir­t in­gai nei kai ku­r io­s e Eu­ro­p os ša­ ly­s e. Iš­s ė­t i­nė skle­ro­z ė – jau­nų žmo­ nių li­g a, tad ski­r ia­m as di­de­l is dė­me­ sys jos ty­r i­nė­ji­m ams. Sie­k ia­m a, kad li­go­n iai kuo il­g iau gy­ven­t ų vi­s a­ver­t į gy­ve­n i­m ą, vaikš­č io­t ų. Nė vie­na li­ga pa­s au­ly­je tur­būt ne­ga­l i „pa­s i­g ir­t i“ to­ kia gau­s a kli­n i­k i­n ių ty­r i­mų, ban­dy­ mų su gy­v ū­nais, kiek ieš­ko­ma vais­t ų šiai li­gai iš­g y­dy­t i. Bet šiuo me­t u ne­ga­ li­ma pa­s a­k y­t i, kad gy­dant šią li­gą įvy­ ko per­vers­mas.


11

ANTRADIENIS, sausio 17, 2012

sveikata Prieš keletą metų šiaurietiškojo ėjimo entuziastai Kaune buvo laikomi keis­ tuoliais, praeiviai juos palydėdavo užgauliomis replikomis. Nekreipusieji į tai dėmesio, serialų žiūrėjimą iškeitę į pasivaikščiojimą šiandien džiaugiasi puikia savijauta.

Kon­sul­ta­ci­ja Tu­r i­t e klau­s i­m ų, su­s i­j u­s ių su svei­k a­t os prie­ž iū­r a, bet ne­ž i­ no­te, kur kreip­tis? No­rė­tu­mė­ te ko nors pa­si­tei­rau­ti gy­dy­to­ jo, ta­čiau ma­no­te, kad dėl ši­to ne­ver­ta ei­ti į gy­dy­mo įstai­gą? Ra­šy­ki­te mums: sveikata@kl.lt ar­ba skam­bin­ki­te tel. 397 705. At­sa­ky­mų ieš­ko­ti jums pa­dės dien­raš­čio „Klai­pė­da“ prie­das „Svei­ka­ta“.

– Ar an­ti­dep­re­san­tus ga­li­ma var­to­ti kar­tu su kont­ra­cep­ti­ kais ir al­ko­ho­liu? Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės psi­chiat­ri­jos fi­lia­lo Psi­cho­so­ma­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Ba­liū­nie­nė:

– An­ti­dep­re­san­tus kar­tu su kont­ ra­cep­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis ga­li­ ma var­to­ti, o štai su al­ko­ho­liu – jo­kiu bū­du.

„„Iškeitė: pamėgusieji šiaurietiškąjį ėjimą prie televizoriaus ar kompiuterio, naršydami internete, ilgai nenu-

sėdėtų. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Su lazdomis, bet be slidžių Karolina Marcinkeviciute k.marcinkeviciute@diena.lt

Ne nešioti, o naudotis

„Kaip taip paprastai einant gali dirbti net iki 90 proc. visų kūno raumenų?“ – negalėjo patikėti Lietuvos dailininkų sąjungos referentė Dalia Draugelienė. Ji buvo labai skeptiškos nuomonės apie jau kelerius metus Lietuvoje propaguojamą šiaurietiškąjį ėjimą. Šiandien moteris – šio sveikuoliško laisvalaikio užsiėmimo entuziastė, nesiskirianti su ėjimo lazdomis. Vos turėdama laisvą minutę čiumpa jas į rankas ir eina. „Iš pradžių buvo neaišku, kaip reikia teisingai vaikščioti. Šiandien ir pati matau nemažai žmonių, kurie tiesiog nešioja lazdas, o ne jomis naudojasi“, – patyrė D.Draugelienė. Ji visą darbo dieną praleidžia prie kompiuterio. Ilgainiui pajuto, kad dėl to prastėja laikysena, kūnas darosi tarsi sustingęs. Nusprendė treniruotis, tačiau, patyrė, po bėgimo treniruočių kūną mausdavo. „Pasivaikščiojusi su lazdomis jaučiuosi energinga ir žvali“, – džiaugėsi moteris. „Nepamatysi vieno serialo, bet būsi sveikesnė“, – apibendrino D.Draugelienė. Lydėjo kandžios replikos

Iš Suomijos Lietuvą pasiekusia sporto šaka D.Draugelienė susidomėjo prieš kelerius metus, tačiau vis dar su kartėliu prisimena pirmuosius pasivaikščiojimus ir praeivių komentarus. „Net ir vasarą sakydavo: ponia, kur slides palikote?“ – šie pašaipūs žodžiai įsirėžė moters atmintin. D.Draugelienei pritarė ir prie rytinės treniruotės prisijungęs pensininkas Jonas Rakauskas.

„Užgauliotojams storžieviškai atkirsdavau: geriau jau taip, nei nešioti pilvą ar pilstuką gerti“, – juokėsi vyras. Išėjęs užtarnauto poilsio J.Rakauskas pajuto, kad pradėjo šlubuoti širdis, stingti sąnariai. „Tai prasidėjo po pusės metų dykinėjimo. Nebebuvau toks

Jonas Rakauskas:

Užgauliotojams storžieviškai atkirsdavau: geriau jau taip, nei nešioti pilvą ar pilstuką gerti.

lankstus kaip anksčiau. Bet vos tik paėmiau lazdas į rankas, supratau, kad tai – mano sportas. Dabar išeinu pasivaikščioti penkis kartus per savaitę. Besportuodamas sutinku ir daugiau žmonių su šiaurietiškojo ėjimo lazdomis“, – dalijosi patyrimu J.Rakauskas. Garbaus amžiaus vyras prasitarė, kad labiausiai mėgsta sportuoti žiemą, kai sninga ar pučia stiprus vėjas. Tačiau žino, kad po ilgesnės pertraukos nesveika iškart aktyviai sportuoti. Bet, anot jo, du kartus per savaitę pasivaikščioti yra būtina. Sportuoja ir moksleiviai

Pedagogas Romanas Jasulaitis paprastai sportuoja su visa šeima. Pasak jo, taip daug smagiau, einant galima pasikalbėti, aptarti šeimos reikalus. „Portugalijoje, Roko kyšulyje, stebėjau šiaurietiškojo ėjimo žygį. Tai padarė didelį įspūdį“, – pasakojo R.Jasulaitis.

Pedagogas jau dveji metai kasdien pusę šešių ryto pasiima lazdas ir su žmona eina pasivaikščioti. Pajutęs puikius rezultatus vienos Kauno mokyklos direktorius nusprendė su šia nauja sporto rūšimi supažindinti ir mokyklos bendruomenę. „Esame pirmieji Lietuvoje, šiaurietiškąjį ėjimą įtraukę į kūno kultūros pamokų programą. Dabar taip sportuoja penkios klasės. Mokiniams tai labai patiko, nes ėjimas nereikalauja jokių rezultatų ir didelio fizinio pasirengimo. Vaikai ilgai sėdi prie kompiuterių, o tai kenkia stuburui ir bendrai fizinei sveikatai. Užsiėmimams sporto salėje reikia persirengti, o vaikai to vengia, gėdijasi, todėl šiaurietiškasis ėjimas tapo puikia fizinio aktyvumo priemone mokykloje“, – įsitikinęs mokyklos direktorius R.Jasulaitis. Greičio rekordų nesiekiama

Šiaurietiškojo ėjimo treneris Laimontas Rakauskas patvirtina, kad ypatingų tikslų tokių užsiėmimų rezultatams kelti nereikia. Svarbiausias jų – gera savijauta. „Iki šiol nėra tikslaus atsakymo, kas yra šiaurietiškasis ėjimas. Čia nėra varžybų elementų, nesiekiama greičio rekordų, todėl sportu šiaurietiško ėjimo nepavadinčiau“, – aiškino treneris. L.Rakauskas šiaurietiškuoju ėjimu susidomėjo, kai pamatė tai darant bičiulį. Naują sporto rūšį dabartinis treneris perprato ne iš karto. Tik po treniruočių ir šiaurietiškojo ėjimo meistrės iš Vokietijos pamokų pavyko pasiekti maksimalų ėjimo su specialiomis lazdomis teikiamą malonumą. Neoficialus šiaurietiškojo sporto entuziastų klubas nuolatos rengia žygius po Lietuvą. Šiaurietiškasis ėjimas sparčiai populiarėja.

Komentaras Aleksandras Kriščiūnas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Reabilitacijos klinikos vadovas

Š

iaurietiškasis ėjimas ypač tinka vyresniems žmo nėms, nes einant dirba dauguma raumenų grupių, ypač rankų, krūtinės raumenys. Judesiai derinami su kvėpavimu. Įprastas vaikščiojimas yra gerai, bet tai daugiau treniruoja kojų raumenis. Šiaurietišką jį ėjimą skiriame kaip reabilitacijos priemonę. Tai ypač tinka esant koordinacijos, pusiausvyros sutrikimams, padeda išlaikyti kūno balansą. Šiaurietiškojo ėjimo metu dirba 90 proc. visų žmogaus raumenų, kurių priskaičiuojama daugiau kaip 480. Paprastai rekomenduojama vaikščioti penkiskart per savaitę po trisdešimt minučių. Tai yra efektyvu, palaikant gerą savijautą. Vėliau, norint gerinti fizinį pajėgumą, krūvį galima didinti. Tai gali būti bėgiojimo alternatyva. Šiaurietiškasis ėjimas tausoja žmonių, turinčių antsvorį, sąnarius.

Trenerio patarimai „„Lazdų ilgis, kurios kainuoja nuo

120 litų, turi būti apskaičiuotas, ūgį padauginus iš koeficiento 0,66 ir pridėjus arba atėmus 4cm (priklausomai nuo žmogaus kūno proporcijų). „„Rankos turi būti ištiestos, o ne su-

lenktos per alkūnę. „„Lazda pastatoma maždaug 60

laipsnių kampu į žemę. „„Žingsnis pritaikytas judėjimo in-

tensyvumui, 4-5km/val. greičiu.

– Ko­dėl ne­ga­li­ma tie­sio­giai iš­ si­kvies­ti Vla­di­mi­ro Bu­da­no­vo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­ bos? – Dir­ba­me kaip Klai­pė­dos grei­ to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ ties pa­da­li­nys, tad su juo da­li­ ja­mės iš­kvie­ti­mais. Bet mums ga­li­ma pa­skam­bin­ti ir tie­sio­giai. In­ter­ne­te nu­ro­dy­ti ke­li te­le­fo­nai, taip pat mo­bi­lu­sis. Mū­sų grei­tą­ ją pa­gal­bą ga­li iš­si­kvies­ti pie­ti­ nė­je mies­to da­ly­je, nuo Deb­re­ce­ no gat­vės iki Jū­ri­nin­kų pro­spek­to, gy­ve­nan­tys pa­cien­tai. Bet va­ žiuo­si­me to­kiu at­ve­ju, jei rei­kės bū­ti­no­sios sku­bios pa­gal­bos. Dėl blo­gos nuo­tai­kos ar blo­gų sap­ nų mes ne­va­žiuo­ja­me, nors la­ bai daug su­lau­kia­me bū­tent to­ kių skam­bu­čių.


12

antradienis, sausio 17, 2012

ekonomika

OMX Vilnius kl.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

„Sta­toil“

4,67

4,59

2,39

„Apoil“

4,59

4,52

2,37

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­takiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,2469 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1763 JAV do­le­ris 1 2,7274 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6702 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9276 Len­ki­jos zlo­tas 10 7,8134 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,4998 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5482 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8581

99,58 dol. už 1 brl. 111,29 dol. už 1 brl.

pokytis

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Vals­ty­ bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ ba at­rin­ko pro­duk­tų, pa­ženk­lin­tų „Be E“, „Jo­kių E“, „Jo­kių pri­dė­ti­ nių E“, „Be kon­ser­van­tų“ mė­gi­ nius la­bo­ra­to­ri­niams ty­ri­mams. At­li­kus ty­ri­mus Na­cio­na­li­ nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­ jo­je, dau­gu­mo­je mais­to pro­duk­ tų, kaip ir dek­la­ruo­ta jų eti­ke­tė­ se, kon­ser­van­tų ne­nus­ta­ty­ta. Tik dvie­juo­se mė­gi­niuo­se ras­ta gliu­ ta­mo rūgš­ties. Iš šios rūgš­ties pa­ gal for­mu­les iš­skai­čiuo­ti aro­ma­to ir sko­nio stip­rik­lio – nat­rio gliu­ ta­ma­to – kie­kiai bu­vo ne­di­de­li. Nat­rio gliu­ta­ma­to nu­sta­ty­ta silp­ nai sū­dy­to­je sil­kių fi­lė su alie­ju­ mi (dek­la­ruo­ta, kad pro­duk­tai be E-621), jos ga­min­to­jas – „Vi­ čiū­nai ir par­tne­riai“, ir prie­sko­ nių mi­ši­ny­je mal­tai mė­sai „Sau­ da“ (dek­la­ruo­ta, kad prie­sko­­niai be mais­to prie­dų), ga­min­to­jas – bend­ro­vė „Sau­da“.

Kau­no vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pa­tik­ri­no bend­ro­vę „Sau­da“ (Sta­nai­čiai, Kau­no r.). At­lie­kant pa­tik­rą mi­ nė­tų prie­sko­nių įmo­nė­je ne­ras­ta. Iš­siaiš­kin­ta, kad šių prie­sko­nių li­ ku­čiai bu­vo iš­pla­tin­ti į pre­ky­bos cent­rus. Kau­no vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba įpa­rei­go­ jo įmo­nę „Sau­da“ su­rink­ti prie­ sko­nius iš rin­kos ir juos tei­sin­gai per­ženk­lin­ti. „Sie­kiant už­tik­rin­ti, kad tei­ gi­niai mais­to pro­duk­tų ženk­li­ ni­mo eti­ke­tė­se ati­tik­tų tik­ro­vę ir ne­klai­din­tų var­to­to­jų, Vals­ ty­b i­n ė mais­to ir ve­te­r i­n a­r i­jos tar­ny­ba šiais me­tais ir to­l iau griež­ti­na pro­duk­tų, pa­ženk­lin­tų tei­gi­niais „Be jo­kių E“, „Be kon­ ser­van­tų“, „Be da­žik­lių“ ir pan., vals­ty­bi­nę kont­ro­lę. Bus nuo­lat at­lie­ka­mi to­kių pro­duk­tų la­bo­ ra­to­ri­niai ty­ri­mai, ana­li­zuo­ja­mi pa­žei­di­mų at­ve­jai. Ga­min­to­jams už klai­di­nan­čią in­for­ma­ci­ją bus ski­ria­mos draus­mi­nės ir pi­ni­gi­ nės bau­dos“, – tei­gė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­ji ve­ te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja Au­re­li­ja Na­ čie­nė. „Klaipėdos“ inf.

Produktų su klai­di­nan­čiomis eti­ke­tėmis iš­par­da­vi­mas bai­gė­si VMVT in­for­muo­ja, kad ne­ke­t i­na pra­tęs­t i ter­m i­no leis­t i iš­par­duo­t i pro­duk­t ų su klai­d i­nan­čio­m is eti­ ke­tė­mis, ku­rios klai­di­na var­to­to­jus, ir ne­nu­ma­to tai­ky­ti išim­čių. Mais­to tvar­k y­mo su­bjek­tai tu­rė­jo be­veik me­tus su­si­tvar­ky­ti ir ap­gal­vo­ti tin­ ka­mas rek­la­mos stra­te­g i­jas. Nuo

šių me­tų gruo­d žio 1 d. mais­to pro­ duk­tai, pa­ženk­l in­t i tei­g i­n iais „Be jo­k ių E“, „Be kon­ser­van­t ų“, „Be da­ žik­l ių“ ir pan., bus ati­d žiai tik­r i­na­ mi, at­lie­ka­mi jų la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­ mai, sie­k iant už­tik­rin­ti, kad šie tei­ gi­niai ati­tik­tų tik­ro­vę ir ne­k lai­din­ tų var­to­to­jų.–1,34 %

4,1

Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

mlrd. li­tų

gruo­džio pa­bai­go­je sie­kė įmo­nių pra­dels­tos sko­los.

Bend­ro­vė „SEB li­ zin­gas“ teis­me iš klien­tės ne­sėk­min­ gai ban­dė pri­si­teis­ ti nuo­sto­lius, ku­ rie, teis­mo spren­di­ mu, su­si­da­rė ne dėl klien­tės, o dėl SEB ban­ko val­do­mos bend­ro­vės kal­tės.

„„Spren­di­mas: teis­mas nu­spren­dė, kad bend­ro­vė „SEB li­zin­gas“ ne­tei­

sė­tai sie­kė iš klien­tės pri­si­teis­ti sko­lą, tačiau ban­ko bend­ro­vė su tuo ne­su­tin­ka.  „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

At­si­kra­tė sko­lų kup­ros Jo­li­ta Žvirb­ly­tė

j.zvirblyte@diena.lt

Nuos­to­lius su­kro­vė klien­tei

Per­nai spa­lį dien­raš­čio pub­li­ka­ci­ jo­je „Už sa­vo klai­das są­skai­tą pa­ tei­kia klien­tams?“ bu­vo iš­sa­miai ap­ra­šy­ta klai­pė­die­tės A.S. ko­vos su bend­ro­ve „SEB li­zin­gas“ is­to­ ri­ja. Pri­min­si­me, kad mo­te­ris bu­vo as­me­niš­kai lai­da­vu­si už jos val­ do­mos bend­ro­vės iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du įsi­gy­ta pra­ban­gų BMW 7 kla­sės au­to­mo­bi­lį. Bend­ ro­vė­je iš­ki­lus fi­nan­si­niams sun­ku­ mams at­sa­ko­my­bė už au­to­mo­bi­lį kri­to lai­duo­to­jai. Ši sten­gė­si pe­ rim­ti vi­sas tei­ses į au­to­mo­bi­lį as­ me­niš­kai, ta­čiau bend­ro­vė „SEB li­ zin­gas“ esą to­kių są­ly­gų ne­su­da­rė. Au­to­mo­bi­lį te­ko pri­sta­ty­ti į par­da­ vi­mo aikš­te­lę. Klien­tė bu­vo pa­si­ruo­šu­si iš­pirk­ ti au­to­mo­bi­lį už li­ku­ti­nę jo ver­tę, t. y. apie 60 tūkst. li­tų. Kol mo­te­ris lau­kė esą at­lie­ka­mo au­to­mo­bi­lio ver­tės nu­sta­ty­to re­zul­ta­tų, jį iš­per­ ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vė ki­tam as­me­niui par­da­vė be­veik 10 tūkst. li­tų pi­giau nei li­ku­ti­nė jo ver­tė. Nuo au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mo praė­jus be­veik me­tams mo­te­ris ga­ vo teis­mo nu­tar­tį, ku­rio­je juo­du ant bal­to bu­vo pa­ra­šy­ta, kad bend­ro­vė „SEB li­zin­gas“ iš bu­vu­sios klien­ tės no­ri pri­si­teis­ti apie 11 tūkst. li­ tų. su dels­pi­ni­giais. Bu­vo nu­ro­dy­ ta, kad ši sko­la su­si­da­rė par­da­vus jos lai­duo­tą au­to­mo­bi­lį už ma­žes­ nę nei li­ku­ti­nė ver­tė kai­ną. „Pi­ni­gai iš oro“

„„Nek­lai­di­na: nuo gruodžio, jei­gu pa­žy­mė­ta, kad mais­tas be kon­ser­

van­tų, ga­li­ma ti­kė­ti, jog taip ir yra.

OMX Tallinn

Iš apy­var­tos išim­tų pa­dirb­tų eu­rų bank­ no­tų per­nai, pa­ly­gin­ti su 2010-ai­siais, su­ma­žė­jo 19,3 pro­c., ta­čiau vien ant­rą pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su pir­mu, jų pa­dau­ gė­jo 4,7 pro­c., kaip tei­gia Eu­ro­pos cent­ ri­nis ban­kas. Esą pa­ly­gin­ti su apy­var­ to­je cir­ku­liuo­jan­čių tik­rų eu­rų bank­no­ tų skai­čiu­mi (apie 14,4 mlrd. bank­no­tų 2011 m. ant­rą pus­me­tį), pa­dirb­tų bank­ no­tų skai­čius vis dar la­bai ne­di­de­lis.

+2,3065 % +1,0501 % +1,5829 % +1,1708 % –0,1236 % –0,2757 % +0,5160 % +0,6002 % +0,2596 %

Tei­gi­niais „Be E“ ga­li­ma ­ti­kė­ti Iki praė­ju­sių me­tų gruo­džio mais­ to ga­min­to­jai dar ga­lė­jo klai­din­ti pir­kė­jus teig­da­mi, kad pro­duk­ tai be kon­ser­van­tų. Ty­ri­mai ro­ do, kad nuo gruo­džio kon­ser­van­ tų mais­te su­ma­žė­jo.

–1,31 %

Pa­dirb­tų eu­rų ma­žė­ja

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

Du­jos

OMX Riga

–0,38 %

Su­ži­no­ju­si, kad li­ko ban­ko bend­ro­ vės sko­li­nin­ke klai­pė­die­tė neuž­si­

mer­kė ir ak­lai sko­los ne­mo­kė­jo, o krei­pė­si į teis­mą ir jį lai­mė­jo. „Net nea­be­jo­ju, kad ban­kas no­ ri pa­si­pel­ny­ti, nes par­da­vė au­to­ mo­bi­lį ma­žes­ne nei rin­kos kai­na ir man, kaip lai­duo­to­jai, ne­lei­do au­to­mo­bi­lio nu­pirk­ti už li­ku­ti­ nę jo ver­tę“, – ta­da kal­bė­jo klai­ pė­die­tė. Jai pa­si­ro­dė keis­ta ir tai, kad iš­ per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vė pri­skai­čia­vo 1,5 tūkst. li­tų už ta­ria­ mą au­to­mo­bi­lio pri­vers­ti­nį at­ga­be­ ni­mą į par­da­vi­mo aikš­te­lę. „Au­to­mo­bi­lį į aikš­te­lę nu­vai­ra­vo ma­no sū­nus“, – teis­mui sa­kė mo­ te­ris. Jai įta­ri­mą kė­lė ir dar vie­na ap­mo­kė­ti pa­teik­ta są­skai­ta – be­ veik 1,9 tūkst. li­tų už au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mą. Gir­dė­da­mas šias su­mas tei­sė­jas Ed­var­das Juo­zė­nas ne­ga­lė­ jo su­si­lai­ky­ti ne­rep­li­ka­vęs: „Pi­ni­ gai iš oro.“ Teis­mas ban­ko įmo­ne ne­pa­ti­kė­jo

Per­nai gruo­dį, prieš pat di­džią­ sias me­tų šven­tes, Vil­niaus mies­to 2-asis apy­gar­dos teis­mas nu­spren­ dė, kad bend­ro­vės „SEB li­zin­gas“ iš klien­tės pra­šo­ma pri­teis­ti 11 tūkst. li­tų sie­kian­ti su­ma yra ne­pag­rįs­ta. Teis­mas nu­sta­tė, kad ban­ko bend­ ro­vės po­zi­ci­ja par­duo­ti au­to­mo­bi­ lį pi­giu nei siū­lė pe­rim­ti A.S. bu­ vo ne­tei­sė­ta. To­dėl esą bend­ro­vė „SEB li­zin­gas“ vie­na tu­ri pri­siim­ ti ri­zi­ką. Teis­mas taip pat nu­spren­dė, kad klien­tei ne­rei­kia mo­kė­ti nei už esą pri­vers­ti­nį au­to­mo­bi­lio pri­sta­ty­ mą, nei už jo par­da­vi­mą. A.S. bend­ro­vei „SEB li­zin­gas“ tu­rės su­mo­kė­ti tik ke­lis šim­tus li­tų sie­kian­čias ne­su­mo­kė­tas pa­ lū­ka­nas. O ban­ko val­do­ma bend­

Komentaras

Gre­ta Jur­jo­nai­tė

Nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo ban­k ų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė

B

an­kas ne vi­sa­da tei­sus. Su tuo mū­sų aso­cia­ci­jai ten­ka ne­re­ tai su­si­dur­ti gi­nant ne­kal­tuo­ sius. Šis at­ve­jis tik įro­do, kad kar­tais sko­li­nin­kais as­me­nys pri­pa­žįs­ ta­mi ne­pel­ny­tai. Mi­ni­mu at­ve­ju su­da­ ry­tos su­tar­ties pa­grin­dais at­sa­ko­my­bė bu­vo su­vers­ta lai­duo­to­jai, pa­mirš­tant jos ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti sa­vo tei­sė­ mis – pe­rim­ti lai­duo­tą pre­kę. Aso­cia­ci­jos nuo­mo­ne, fi­z i­n is as­muo ne­tu­rė­t ų lai­duo­t i už bend­ro­v ių ima­ mas pa­sko­las, nes tai yra ju­ri­di­nis, o ne fi­zi­nis as­muo ir tu­ri at­sa­ky­ti tik įmo­nei pri­klau­san­čiu tur­tu, ne­lie­čiant as­me­ ni­nio lai­duo­to­jų tur­to. Šis ir pa­na­šūs at­ve­jai, kai pa­pras­ti mū­ sų vals­t y­b ės pi­l ie­č iai lai­m i by­lo­se prieš ga­lin­g us ban­kus, su­tei­k ia žmo­ nėms vil­ties, kad tei­sy­bę vis dėl­to įma­ no­ma ras­ti.

ro­vė, teis­mo spren­di­mu, jai tu­ rė­t ų kom­p en­s uo­t i by­l i­n ė­j i­m o­s i iš­lai­das. Iki ki­tos sa­vai­tės pra­džios šis teis­mo spren­di­mas dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas. Kaip dien­raš­tį in­for­ma­ vo SEB ban­ko Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­ riaus va­do­vė, „bend­ro­vė „SEB li­ zin­gas“ šią priim­tą nu­tar­tį ke­ti­na skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­ mui“.


13

antrADIENIS, sausio 17, 2012

pasaulis Gu­ber­na­to­riai ­ vėl bus ren­ka­mi?

Per­mai­nų ­ ne­bus

Ru­si­jos pre­zi­den­tas Dmit­ri­jus Med­ve­de­ vas (nuo­tr.) pa­tei­kė par­la­men­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl gu­ber­na­to­rių rin­ki­mų grą­ži­ ni­mo – pa­grin­di­nį ža­dė­tos po­li­ti­nės re­ for­mos do­ku­men­tą, ku­ria­me pa­li­ko pre­ zi­den­tui tei­sę at­leis­ti re­gio­nų va­do­vus, jei jie pra­ras­tų pa­si­ti­kė­ji­mą dėl ko­rup­ci­jos skan­da­lų. Gu­ber­na­to­rių rin­ki­mus 2004 m. po te­ro­ro ak­to Bes­la­ne at­šau­kė Vla­di­mi­ ras Pu­ti­nas.

Ka­zachs­ta­no pre­zi­den­to Nur­sul­ta­no Na­ zar­ba­je­vo val­dan­čio­ji par­ti­ja šven­čia triuš­ ki­na­mą sek­ma­die­nį vy­ku­sių rin­ki­mų per­ ga­lę: pir­mi­niai duo­me­nys ro­do, kad „Nur Otan“ lai­mė­jo 80,74 pro­c. bal­sų. Vie­nin­te­ lė at­vi­rai vy­riau­sy­bei opo­nuo­jan­ti Vi­sos ša­lies so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ga­vo tik 1,6 pro­c. bal­sų ir į par­la­men­tą ne­pa­te­ko. Opo­ zi­ci­jos ir už­sie­nio ste­bė­to­jai pra­ne­šė apie gau­sy­bę pa­žei­di­mų.

10

kilometrų il­gio laiš­ką, ku­ria­me pa­lai­ ko­mas Si­ri­jos pre­zi­den­tas Bas­ha­ras al As­sa­das, pra­ dė­jo ra­šy­ti jo ša­li­nin­kai.

Vil­tis mirš­ta pa­sku­ti­nė Prie Ita­li­jos kran­tų ava­ri­ją pa­ty­ręs ir pu­siau nu­grimz­dęs lai­vas va­kar pra­dė­jo ju­dė­ti ir slys­te­lė­jo gi­liau į van­de­nį, to­dėl gel­bė­to­jams te­ko nu­trauk­ti 16-os be ži­nios din­gu­ siais lai­ko­mų žmo­nių paieš­ką.

„„Gro­žis: se­na­sis Ho­li­vu­do spin­de­sys, ne­sens­tan­ti ele­gan­ci­ja, pri­glu­dę kor­sa­žai ir un­di­nių šlei­fai ka­ra­lia­vo ant „Auk­si­nių gaub­lių“ ceremonijos

rau­do­no­jo ki­li­mo. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

„Auk­si­niai gaub­liai“ ža­vė­jo ir fil­mais, ir elegancija „Auk­si­nių gaub­lių“ ap­do­va­no­ji­mų ce­re­ mo­ni­jo­je trium­fa­vo pran­cū­zas lie­tu­viš­ka pa­var­de, o ant rau­do­no­jo ki­li­mo nie­kas ne­ga­lė­jo pri­lyg­ti Ho­li­vu­do po­rai Bra­dui Pit­tui ir An­ge­li­nai Jo­lie. Pel­nė tris „Gaub­lius“

Pag­rin­di­nį „Auk­si­nio gaub­lio“ ap­ do­va­no­ji­mą sek­ma­die­nio va­ka­rą pel­nė dra­ma „Pa­vel­dė­to­jai“, ku­ rio­je su­vai­di­no Ho­li­vu­do žvaigž­ dė Geor­ge’as Cloo­ney. Bet dau­ giau­sia ap­do­va­no­ji­mų su­si­šla­vė ne­by­lu­sis fil­mas „Ar­tis­tas“, su­ kur­tas lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čio pran­cū­zo re­ži­sie­riaus Mi­che­lio Ha­za­na­vi­ciaus. „Ar­tis­tas“, no­mi­nuo­tas še­šiems „Auk­si­niams gaub­liams“, jų pel­ nė tris – ge­riau­sio miu­zik­lo ar­ba ko­me­di­jos, ge­riau­sio ak­to­riaus ir ge­riau­sio mu­zi­ki­nio ta­ke­lio ka­te­ go­ri­jo­se. Ši ne­spal­vo­ta juos­ta, va­ di­na­ma pa­gar­bos ne­by­lio­jo ki­no erai iš­raiš­ka, pa­sa­ko­ja apie ek­ra­no žvaigž­dę Geor­ge’ą Va­len­ti­ną, ku­ rio šlo­vė nu­blanks­ta at­si­ra­dus gar­ si­niam ki­nui. Šį per­so­na­žą vai­di­na Jea­nas Du­jar­di­nas. Neiš­ven­gė kri­ti­kos

„Ma­nė­me, tai bus fil­mas ki­no fes­ ti­va­liams, fil­mas kri­ti­kams <...>, bet tik ne ši­toks. Ši­to ne­si­ti­kė­jo­ me“, – pa­reiš­kė M.Ha­za­na­vi­cius,

išė­jęs į sce­ną su jo fil­me triu­kus at­li­ku­siu šu­ni­mi Ugiu. Li­kus trims die­noms iki „Auk­ si­nių gaub­lių“ vos 12 mln. do­le­rių kai­na­vęs „Ar­tis­tas“ ga­vo ir ke­tu­ ris Kri­ti­kų sim­pa­ti­jų ap­do­va­no­ji­ mus, iš jų – ir ge­riau­sio fil­mo ka­ te­go­ri­jo­je. Fil­mo biu­dže­tą ga­li­ma pa­ly­gin­ti su Mar­ti­no Scor­se­se tri­ ma­čio nuo­ty­kių fil­mo „Hu­go“ biu­ dže­tu – šį su­da­ro maž­daug 170 mln. do­le­rių. Praė­ju­sią sa­vai­tę „Ar­tis­tas“ su­ lau­kė ir neįp­ras­tai griež­tos kri­ti­ kos – ak­to­rė ve­te­ra­nė Kim No­vak pra­mo­gų vers­lo lei­di­ny­je „Va­rie­ty“ per vi­są pus­la­pį kal­ti­na M.Ha­za­ na­vi­cių „iš­ža­gi­ni­mu“ – dėl mu­ zi­kos iš Alf­re­do Hitch­coc­ko fil­mo „Svai­gu­lys“ nau­do­ji­mo. Nep­ri­lygs­ta­ma po­ra

Ant „Auk­si­nių gaub­lių“ rau­do­no­jo ki­li­mo šie­met ne­pri­lygs­ta­mi bu­vo B.Pit­tas ir A.Jo­lie: ak­to­rė pa­si­puo­ šė pri­glu­du­sia bal­to at­la­so „Ate­ lier Ver­sa­ce“ su­kne­le be pet­ne­šė­ lių su rau­do­nos spal­vos blyks­niu, ku­ris kiek pri­mi­nė Mar­le­ne Diet­

rich sti­lių ir idea­liai de­rė­jo prie jos lūp­da­žių bei del­ni­nu­kės, o jos vy­ras vil­kė­jo kla­si­ki­nį „Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo“ smo­kin­gą. Ir at­ski­rai juo­du spin­du­lia­vo vy­ res­nio­sios kar­tos ek­ra­no žvaigž­ džių ža­ve­siu, bet drau­ge su­kė­lė tik­ rą ažio­ta­žą ant rau­do­no­jo ki­li­mo, pa­ties­to prie vieš­bu­čio „Be­ver­ly Hil­ton“ Be­ver­li Hil­se. Ši po­ra la­bai aukš­tai iš­kė­lė sti­liaus kar­te­lę.

Mi­che­lis Ha­za­na­vi­cius:

Ma­nė­me, tai bus fil­ mas ki­no fes­ti­va­ liams, fil­mas kri­ti­ kams <...>, bet tik ne ši­toks. Ši­to ne­si­ti­kė­ jo­me. „Čia yra pa­slap­tis. <...> Ši po­ ra to­kia jau­di­nan­ti, ne­pap­ras­tai ma­lo­nu į ją žiū­rė­ti, – sa­kė sti­lis­ tė Ma­ry Ali­ce Step­hen­son. – Jie to­kie ele­gan­tiš­ki, <...> o ji ne­prie­ kaiš­tin­ga nuo gal­vos iki ko­jų. Ji to­kia gra­ži ir šal­ta, <...> ne­ga­li­ma nuo jos at­plėš­ti akių.“ A.Jo­lie su­ža­vė­jo dau­gu­mą ma­ dos eks­per­tų. Įžy­my­bių di­zai­ne­ ris Bru­no Schia­vi sa­kė: „Ji at­ro­dė nuo­sta­biai. Suk­ne­lės vir­šus bu­vo la­bai struk­tū­riš­kas, la­ži­nuo­si, kad vi­du­je bu­vo koks nors kor­se­tas, ji

bu­vo su ne­di­de­liu šlei­fu, <...> ku­ ris ne­bu­vo per­ne­lyg il­gas. Ji no­rė­ jo, kad žmo­nės žiū­rė­tų į tą rau­do­ ną ak­cen­tą, o rau­do­na spal­va yra drą­si, pa­vo­jin­ga ir sek­sua­li. Ji la­ bai pri­mi­nė fil­mą „Po­nas ir po­nia Smi­tai“, bet ne­per­sis­ten­gė, nes vis dėl­to yra ma­ma.“

Žu­vu­sių­jų pra­ban­gia­me krui­zi­nia­ me lai­ve „Cos­ta Con­cor­dia“ skai­ čius pa­di­dė­jo iki še­šių. Paš­li­jus orams ir lai­vui pa­ju­dė­jus gel­bė­ji­mo dar­bai va­kar bu­vo nu­trauk­ti ne­ri­ bo­tam lai­kui, bet lai­vo sa­vi­nin­kės bend­ro­vės „Cos­ta Crui­ses“ va­do­ vas Pie­ras Lui­gi Fos­chi tei­gė dar tu­rįs vil­ties ras­ti gy­vų­jų. Taip pat bai­mi­na­ma­si, kad pra­si­skver­bę lai­ ne­rio de­ga­lai neuž­terš­tų jū­ros prie Džil­jo sa­los. 17-oje lai­vo cis­ter­nų li­kę apie 1,9 mln. lit­rų de­ga­lų. Bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius P.L.Fos­ chi va­kar pa­reiš­kė, kad lai­vo „Cos­ta Con­cor­dia“ ka­pi­to­nas bu­vo ne­leis­ ti­nai nu­kry­pęs nuo už­prog­ra­muo­ to kur­so, nors ne­ga­vo tam jo­kio lei­ di­mo, o ši žmo­giš­ko­ji klai­da esą ir nu­lė­mė še­šių ke­lei­vių žū­tį, kai lai­ vas penk­ta­die­nio va­ka­rą už­plau­kė ant uo­lų ne­to­li vie­nos Tos­ka­nos sa­ los ir ap­vir­to.

Bai­mi­na­ma­si, kad pra­si­skver­bę lai­ne­ rio de­ga­lai neuž­terš­ tų jū­ros prie Džil­jo sa­los.

Ra­fi­nuo­to sti­liaus pa­ra­das

A.Jo­lie va­do­va­vo to­bu­lą sti­lių de­ monst­ruo­jan­čių ve­te­ra­nų – mo­ti­ nų, mag­na­tų ir gar­siau­sių mo­de­lių – pa­ra­dui. M.A.Step­hen­son iš­sky­rė El­ le Macp­her­son, ku­ri vil­kė­jo įspū­ din­gą „Zac Po­sen“ dramb­lio kau­ lo spal­vos su­kne­lę be pet­ne­šė­lių su va­di­na­mą­ja un­di­nės uo­de­ga; Ka­te Bec­kin­sa­le, ža­vė­ju­sią raus­va ka­ro­ liu­kais siu­vi­nė­ta „Ro­ber­to Ca­val­li“ su­knia; Ree­se Wit­hers­poon, pa­si­ puo­šu­sią rau­do­na „Po­sen“ su­kne­ le su kor­sa­žu; Ni­co­le Kid­man ir jos me­ta­li­niais bliz­gu­čiais nu­sags­ty­tą „Ver­sa­ce“ ap­da­rą; taip pat Sal­mą Hayek su iš­raiš­kin­ga me­ta­lu žvil­ gan­čia „Guc­ci“. Char­li­ze The­ron vil­kė­jo blyš­kiai ro­ži­nę „Chris­tian Dior Cou­tu­re“ su­kne­lę su gi­lia iš­kirp­te, skel­tu­ku bei di­de­liu kas­pi­nu ties lie­me­niu, ji – tar­si at­gi­mu­si La­na Tur­ner sa­ vo šlo­vės me­tais. O Evan Ra­chel Wood bu­vo tie­siog šių die­nų Joan Craw­ford su žė­rin­čia „Guc­ci Pre­ mie­re“ su­kne­le, ku­rios iš­kirp­tė taip pat ko­ne sie­kė juos­me­nį.

Tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai jau suė­ mė ka­pi­to­ną Fran­ces­co Schet­ti­no ir pra­dė­jo ty­ri­mą dėl jo veiks­mų. P.L.Fos­chi sa­kė žur­na­lis­tams, kad bend­ro­vė, ku­ri pri­klau­so di­džiau­ siam pa­sau­ly­je pra­mo­gi­nių jū­ri­nių ke­lio­nių tink­lui „Car­ni­val Corp.“, pa­lai­kys lai­vo ka­pi­to­ną F.Schet­ti­ no ir už­tik­rins jam tei­si­nę pa­gal­bą, ta­čiau at­si­ri­bo­ja nuo jo veiks­mų. Pa­sak ana­li­ti­kų, lai­vo sa­vi­nin­kų nuo­sto­liai ga­li siek­ti 1,5 mlrd. eu­rų. Treč­da­lis šios su­mos – pa­ties lai­vo ver­tė, dar du­kart tiek ga­li tek­ti iš­mo­ kė­ti kaip kom­pen­sa­ci­jas. Vie­no­kio ar ki­to­kio dy­džio kom­pen­sa­ci­ją tu­ rės gau­ti kiek­vie­nas ke­lei­vis. Neat­ me­ta­ma ga­li­my­bė, kad da­lis ke­lei­vių kreip­sis į teis­mą ir rei­ka­laus pa­pil­do­ mų iš­mo­kų. Tie­sa, da­lį nuo­sto­lių tu­ rės pa­deng­ti drau­di­mo bend­ro­vės. Po lai­vo ava­ri­jos „Car­ni­val Corp.“ akcijos smu­ko 30 pro­c. Ana­li­ti­kai tei­gia, kad ši ne­lai­mė at­ bai­dys da­lį klien­tų, to­dėl šie me­tai bend­ro­vei bus ge­ro­kai sun­kes­ni.

BNS inf.

BNS, CNN inf.


14

antradienis, sausio 17, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Akcijų biržoje

Nekilnojamasis turtas

Biržoje savaitė prasidėjo ramiai

Nuoma

Nemokama vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūra. Ginekologų, urologų, kardiologų, dermatovenerologo, endokrinologo, neuro-

Vilnius, sausio 16 d. (BNS). „Nasdaq Omx“ Vilniaus biržoje pirmadienį prekyba staigme-

logo konsultacijos. Nėščiųjų priežiūra. Odos

nų nepateikė, o lyderio pozicijos atiteko Vilniaus „Grigiškių“ akcijoms, kurių perleista dau-

vėžio diagnostika naujausiu vokiečių Foto-

giau kaip už 100 tūkst. eurų. Kitų įmonių vertybinių popierių apyvartos buvo kuklesnės,

Finder firmos dermatoskopu. Neskausmin-

iš jų kiek didesnio dėmesio sulaukė „City Service“ ir „Lietuvos dujų“ akcijos.

gas odos darinių šalinimas. Echoskopijos,

Biržos skelbiamo „Omx Vilnius“ indekso vertė sumažėjo 0,38 proc. iki 306,61 punk-

gastrofibroskopijos, kolonoskopijos, rek-

to, Baltijos šalių akcijų rinkų indekso „Omx Baltic Benchmark“ – 1,02 proc. iki 442,40

toskopijos. Masažai, fizioterapinės proce-

punkto, dešimties likvidžiausių Baltijos šalių akcijų indekso „Omx Baltic 10“ – 1,17 proc. iki 132,91 punkto. Oficialiojo sąrašo Vilniaus „Grigiškių“ akcijų, kurios pabrango 2,88 proc. iki 0,535 euro, parduota už 119,3 tūkst. eurų, 1,48 proc. iki 1,869 euro atpigusių „City Service“ akcijų – už 34 tūkst. eurų, „Lietuvos dujų“ akcijų nepakitusia 0,630 euro kaina – už 31,7 tūkst. eurų.

dūros. Naujiena – smegenų kraujagyslių tyrimas. Turintiesiems siuntimą echosko-

proc. iki 1,930 euro atpigusių „Invaldos“ akcijų – 15,1 tūkst. eurų, 0,72 proc. iki 1,370

proc. iki 1,520 euro atpigusių „Aprangos“ akcijų – už 7,1 tūkst. eurų, 2,16 proc. iki 0,452 euro atpigusių „Linas Agro Group“ akcijų – už 7 tūkst. eurų. Kitų Oficialiojo sąrašo bendrovių akcijų apyvartos buvo mažesnės kaip po 5 tūkst. eurų.

Butus: 3 kambarių naujos statybos Birutės g. (7/4 a., įrengtas, baldai); 4 kambarių priešais „Vingio pasažą“ (5/4 a., tvarkingas). Tel. 8 670 07 280.

891383

900221

1 kambario butą Taikos pr., prie „Akropolio“ (su baldais, buitine technika); 2 kambarių butą I.Simonaitytės g. (maži mokesčiai). Tel. 8 603 78 977, 8 603 78 994.

Butus naujos statybos name, centre. Daugiau informacijos www.TAIKOS4A.lt arba tel. 8 652 09 668.

899985

894400

1 kambario butą Rumpiškės g. (šalia „Topo centro“, 150 Lt); 2 kambarių butą Kretingos g. (pigus išlaikymas). Tel. 8 603 02 718, 8 609 61 072.

urologo konsultaciją dėl galvos svaigimo,

Dirbanti pora išsinuomotų butą ilgesniam laikui (firmoms neskambinti). Tel. 8 658 71 178. 894924

kasa (dermatologui siuntimo nereikia). ProTaikos pr. 28 (3 a.), tel. (8 46) 410 570, (8 698) 87 197, www.kaklinika.lt.

Dirbanti šeima be vaikų ir gyvūnų nori išsinuomoti gyvenamąjį plotą, 1 ar 2 kambarių butą. Mokėsime už 3 mėn. į priekį. Tel. 327 024, 8 673 94 006.

884048

899768

NAUJIENA! Diagnostinė histeroskopija ambulatoriškai (dėl kraujavimų, gimdos gleivinės ligų). Visos ambulatorinės ginekologinės paslaugos. UAB Kuncų ambulatorinė klinika, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. (8 46) 220 455, (8 698) 87 498, www.kaklinika.lt.

Ieškau išsinuomoti nebrangiai atskirą 1 kambario mažagabaritį butą su visais patogumais ir baldais su galimybe ateityje nusipirkti. Tel. 8 652 37 040.

euro atpigusių Vilkyškių pieninės akcijų – 12 tūkst. eurų. 1,60 proc. iki 0,184 euro atpigusių Ūkio banko akcijų perleista už 11,6 tūkst. eurų, 1,30

„Almaneda“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti kambarius, butus paromis. Reikalingi butai nuomai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663.

899767

filaktiniai darbuotojų tikrinimai įmonėms.

0,16 proc. iki 0,613 euro atpigusių „Teo LT“ akcijų apyvarta buvo 17,1 tūkst. eurų, 1,33

899890

piją, gastrofibroskopiją, rektoskopiją, nereabilitacines procedūras apmoka ligonių

Papildomojo sąrašo Alytaus „Snaigės“ akcijų, kurios atpigo 0,39 proc. iki 0,517 eu-

884049

899490

Ilgalaikei nuomai pora ieško buto Klaipėdoje. Abu dirbame. Mokėsime į priekį ir užstatą. Tvarką garantuojame. Tel. 8 603 94 645.

ro, parduota už 9,3 tūkst. eurų, 1,41 proc. iki 0,700 euro atpigusių „Žemaitijos pie-

899982

no“ akcijų – už 5,7 tūkst. eurų. Kitų šio sąrašo įmonių akcijų perleista mažiau kaip po

Išnuomojamas kambarys trijų kambarių bute moteriai. Tel. 8 608 77 429.

4 tūkst. eurų.

900454

Bendra biržos akcijų apyvarta buvo 286,8 tūkst. eurų, iš jų 265,1 tūkst. eurų teko Ofi-

Išnuomojamas 38 kv. m 2 kambarių tvarkingas atskiras butas bendrabutyje Taikos pr. (su baldais ir buities technika). Tel. 8 670 07 280.

cialiojo sąrašo įmonių akcijoms.

Sveikata, grožis

„Salvijos“ medicinos centre konsultuoja, diagnozuoja ir gydo nemokamai bei mokamai suaugusiųjų ir vaikų gydytojai: kardiologai, alergologai, endokrinologai, ginekologai, nefrologai, urologai, traumatologai, onkologai, chirurgai (ir plastinės), pediatrai, terapeutai, homeopatai, radiologai (mamografija), gastroenterologai, otorinolaringologai, psichoterapeutai, okulistai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Herkaus Manto g. 2, tel. (846) 400 816, 8 614 57234. Filialas Jūreivių g. 19, tel. (846) 490 934, 490 936, 8 615 43209. „Salgymeda“ – šeimos gydytojai su odontologais (gydymas ir protezavimas) ir akušerė (nėščiųjų priežiūra). Jūreivių g. 19, tel. (8 46) 490 933, 8 687 41299. „Salgymeda“ filialas Bandužių g. 16 – 40, tel. (8 46) 221 623.

900218

NAUJIENA! Šaltasis lazeris: atjauninimui, skausmų malšinimui, endokrininės sistemos reguliavimui. GROŽIUI: mezoterapija savo krauju – PRP TROMBOCITŲ PLAZMA: veido atjauninimas, krūtų stangrinimas, plaukų atauginimas.Spuogų, probleminės odos gydymas. Raukšlių užpildymas ir veido modeliavimas hialuronu. Odos atjauninimas su ląstelių augimo faktoriais. Profesionali kosmetika kasdienei odos priežiūrai. Hydra FacialTM odos dermabrazija. Anticeliulitinės procedūros. SVEIKATAI: vakuuminiai, limfodrenažiniai masažai. Magneto, ozono, LED šviesos terapijos. Radiochirurginis odos darinių, nepageidaujamų plaukelių, kapiliarų šalinimas.S.Daukanto g. 2, Klaipėda. Tel. 8 46 493767, mob. +370 620 67701, info@g-r.lt, www.grklinika.lt, www.profesionalikosmetika.lt. 894528

765802

SKYDLIAUKĖS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI – BLOGOS SAVIJAUTOS PRIEŽASTIS. Ilgalaikis stresas, įtemptas darbas, jodo stygius, paveldėti genai – tokios dažniausios skydliaukės ligų priežastys. Jos nustatomos dviem iš dešimties Lietuvos gyventojų. Skydliaukės hormonus tirtis patariama esant: dažnam nuovargiui, odos ir plaukų sausumui, plaukų slinkimui, sutrikus cholesterolio lygiui, vidurių užkietėjimui, padidėjusiam kraujospūdžiui, mėnesinių ciklo sutrikimui. Iki 2012 m. sausio 31 d. SKYDLIAUKĖS HORMONAMS taikoma 30 % nuolaida. UAB „Baltic Medics“ diagnostinė laboratorija. Registruotis tel. 8 607 94 033, (8 46) 213 470, 8 699 03 033, Šaulių g. 21 ir Jūreivių g. 19, Klaipėda.

892568

Mokymas

AMBULATORIJA

Išnuomojamas 60 kv. m garažas Šilutės pl. Tel. 8 685 19 045. 896912

Išnuomojamas gražiai įrengtas 3 kambarių butas centre (vaizdas į Danės upę ir senamiestį). Tel. 8 689 89 898. 899673

Išnuomojame 100 kv. m prekybos, biuro patalpas 1 aukšte. Tel. 8 686 91 051. 900443

Išnuomoju 3 kambarių butą Dragūnų g. ilgesniam laikui (su baldais ir buitine technika). Arba parduodu. Tel. 8 650 98 151. 900632

NTA „Laimita“ greitai išnuomoja Jūsų nekilnojamąjį turtą. Birutės g. 22, tel. 494 017, 8 673 38 529. 893794

868955

Klaipėdos priklausomybės ligų centras teikia visapusišką pagalbą (pageidaujant ir anonimiškai) asmenims, turintiems problemų dėl alkoholio, narkotinių bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Taikos pr. 46, Klaipėda. Tel. (8 46) 415 025, www.kplc.lt.

NTA „Memelhaus“ padeda išnuomoti ir išsinuomoti butus, kotedžus, namus. Reikalingi nuomai Jūsų NT objektai. Tel. 235 900, 8 659 56 783, Taikos pr. 78. 894907

Nuosavame name išnuomojamas kambarys (visi patogumai, internetas, atskiras įėjimas nuo šeimininkų). Tel. 8 616 19 455, 8 675 48 147. 900663

Kiti kursai

Unikali technologija Lietuvoje Gydytojų specialistų konsultacijos, echoskopijos, priklausomybių (alkoholio, rūkymo) gydymas lazeriu, masažai, aparatinės kosmetologinės procedūros, mezoterapija, plaukų bei kapiliarų šalinimas IPL aparatu. SAUSIO mėnesį kviečiame naudotis metų pradžios nuolaidomis: visoms veido ir kūno procedūroms – net 30% nuolaida; ypatingi pasiūlymai: jauninanti veido procedūra „Lymphobiony“ – 105 Lt; lipokavitacija+presoterapija – 99 Lt; lipokavitacija+vakuuminis masažas – 129 Lt. Sveikatos ir grožio klinika, Šermukšnių g. 15, Klaipėda; www.sgklinika.lt, tel. 8 615 45 644, el. p. klaipeda@sgklinika.lt.

Ikiklinikinis tyrimas. Viso organizmo ir stuburo būklės funkcinė ekspres diagnostika „Nakatani“ metodu. Labiausiai paplitusių problemų dėl nugaros ir strėnų profilaktika ir reabilitacija. Efektyvus ir saugus stuburo struktūros atstatymo metodas autogravitacinio (veikiant savo paties svoriui) ištempimo būdu. Stuburo raumenų ir sąnarių stiprinimas ir vystymas. Treniruokliai užtikrina biomechaniškai stuburui patogią horizontalią padėtį, sumažina tarpslankstelinių diskų spaudimą. Sukilėlių g. 20 (iš Pilies g.), Klaipėda. Tel. (8 46) 345 917, 8 685 288 85. Lic. Nr.2682.

898591

899333

„Gundos“ floristų kursai ir seminarai pradedantiesiems ir profesionalams. Pažymėjimas. Nuolaidos. Šilutės pl. 79, 1 kab. Tel. 8 672 38 431. 899475

Kursai: buhalterinės apskaitos, fotografijos, makiažo, kompiuterių, raštvedybos, kalbų, sąmatininkų. Tel. (8 46) 380 703, 8 678 68 888; www.vev.lt. 893610

Vairuotojų kursai Alksnynės vairavimo mokykla. B, B(automatas) kategorijos kursai. Patyrę mokytojai ir instruktoriai. Tel. 36 33 99, www.alksnynesmokykla.lt. 892075

Butus: 1 kambario 5/1 a. Sausio 15-osios g., 2 kambarių 3/2 a. J.Zauerveino g., 100 kv. m namą Jotvingių g. (visi patogumai). Arba keičia. Tel. 8 685 29 399.

Prie „Avitelos“ išnuomojamos 40 kv. m patalpos biurui arba parduotuvei. Tel. 8 686 94 634. 899949

Butus: 1 kambario Sausio 15-osios g., su balkonu; 2 kambarių 5/4 a. Debreceno g.; 3 kambarių su holu Poilsio g.; kambarį bendrabutyje. Tel. 420 792, 8 652 22 532. 899341

Namo dalis: 2/1 a. Šatrijos g. (64 kv. m, 3 a žemės, dujos); 2/2 a. Poilsio g. (2 kambariai, virtuvė, terasa, 3 a žemės, atskiras įėjimas). Tel. 8 671 92 803. 899871

Namus: Tauralaukyje (statomas, blokuotas), Alyvų g. (pigus), Šlapšilėje, Kretingoje. Sklypą statybai Doviluose. Butą Naujakiemio g. Tel. 8 676 55 573. 899994

Pusę namo Poilsio g. r. (64 kv. m, 2/1 a., garažas, 4 a žemės) ir mūrinį sodo namą prie „Tilžės“ turgaus (rūsys, ūkinis pastatas, šiltnamis, garažas). Tel. 8 670 07 280. 900219

1 kambario butą Baltijos pr. 1 (5/4 a., 26 kv. m, bendrija, namas mūrinis, suremontuotas, 76 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 654 76 641. 900060

1 kambario butą Baltijos pr. 15 (26 kv. m, 5/1 a., mūrinis, bendrija, suremontuotas, 76 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 676 53 818. 900052

1 kambario butą Taikos pr. 3 (27 kv. m, 9/5 a., tvarkingas, su balkonu, 62 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 676 53 818. 900048

1 kambario butą Žalgirio g. (68 000 Lt) ir namo dalį Mokyklos g. r. (suremontuotas, 3 a žemės, tuščias, 180 000 Lt). Tel. 8 652 92 959. 900631

1 kambario visiškai suremontuotą butą Poilsio g., netoli Taikos pr. (36 kv. m, 5 pl./5 a., didelis įstiklintas balkonas, 120 000 Lt). NTA „Kavintenė“. Tel. 8 604 70 482. 900723

11 a sklypą gyvenamojo namo statybai Klaipėdoje, Rimkuose, Ramunių g. Graži vieta, prie miškelio. Privestos miesto komunikacijos, elektra. Tel. 8 611 07 153. 900633

15 a žemės sklypą 10 min. kelio iki Klaipėdos centro, su visomis komunikacijomis, leidimu statybai, kartotiniu projektu pagal Jūsų pageidavimą. Tel. 8 698 38 863. 897544

2 kambarių butą Laukininkų g. (5/1 a., bendrija, 109 000 Lt). Tel. 8 655 14 390. 900408

2 kambarių butą Taikos pr. 71 (47 kv. m, 5/5 a., blokinis namas, be remonto, 105 000 Lt). Savininkas. Tel. 8 654 76 641. 900056

2 kambarių butą su didžiuoju holu visiškai renovuotame name Laukininkų g. (5/4 a., butas be remonto, 145000 Lt). Savininkas. Tel. 8 699 82 177. 900683

Šiaurinėje Klaipėdos pusėje nuosavame name išnuomojamas 112 kv. m butas su viskuo. Tel. 8 607 68 245.

2 kambarių 42 kv. m butą Rumpiškės g. (5/2 a., su balkonu). Tel. 8 614 07 549.

897732

900001

Parduoda Butus: 1 kambario 5/1 a. Poilsio g., 85 000 Lt; 5/2 a. Statybininkų pr., 93 000 Lt; 2 kambarių 4/1 a. S. Daukanto g.; 5/1 a. Debreceno g., 112 000 Lt. Tel. 8 647 33 319. 899849

2 kambarių 60 kv. m butą su holu Vingio g. (5/2 a., 132 000 Lt). Tel. 8 614 07 549. 900002

2 kambarių suremontuotą butą Budelkiemio g. Kaina 133 000 Lt. Tel. 8 655 14 390. 900405

2 kambarių butus: Taikos pr. 9/3 a., 125000 Lt; Šiaulių g. 9/8 a., 115000 Lt; I.Simonaitytės g. 9/8 a., 105000 Lt; Strėvos g. 5/5 a., 105000 Lt. Tel. 8 652 76 861. 900671

Nukelta į 15 p.


15

antradienis, sausio 17, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Nekilnojamasis turtas Parduoda

Tvarkingą 1 kambario butą 5/3 a. Kauno g., arčiau Taikos pr.; 15 a sklypą namo statybai su miesto komunikacijomis Purmaliuose (Kalotė). Tel. 8 603 30 292. 900677

atkelta iš 14 p. 3 kambarių butą Baltijos pr. 91 (5/2 a., 62 kv. m, suremontuotas, 2 balkonai). Pianiną. Savininkas. Tel. 8 612 37 577, 230 123. 891567

7 a tuščią sklypą Mažajame Kaimelyje, prie „Cento“ parduotuvės (135 000 Lt); kambarį bendrabutyje; 1 kambario butą su balkonu. Tel. 8 670 07 280. 900223

Gerai suremontuotą 3 kambarių butą Puodžių g. (275 000 Lt). Tel. 8 609 07 270. 898421

Gero suplanavimo 3 kambarių butą Nidos g. (raudonų plytų namas, atskiri kambariai). Tel. 8 689 89 898. 899659

Gerus butus: 1 kambario 9/7 a. Ryšininkų g; 5/2 a. Pušyno g.; 3 kambarių 10/1 a. Varpų g.; 5/5 a. Kuncų g.; 3/1 a. Tilžės g.; 9/3 a. Naujakiemio g. Tel. 380 359, 8 675 43 634.

Žemės sklypus namų statybai Slengiuose, su komunikacijomis, 3 km iki centrinio pašto. Tel. 8 609 07 270. 898413

Perka Mišką su žeme, mišką išsikirsti. Pjauname, traukiame mišką. Tel. 8 611 17 726. 899234

UAB „Liepų parkas“ perka ir parduoda nekilnojamąjį turtą, tvarko dokumentus. Baltijos pr. 117, tel. 312 411, 8 686 58 099. 893556

1 -2 kambarių butą (arba 3 kambarių), galima siūlyti be remonto. Tel. 8 605 96 992. 892983

Legalus darbas Anglijoje labdaros maišelių platintojams, apgyvendiname. Kalba nebūtina. Tel. 8 646 43 090, +447586680917.

899343

889107

NTA „Laimita“ perka butus, sodus, namus. Gali būti su skolomis. Tel. 494 017, (8 673) 38 529.

Besiplečianti statybos darbų firma ieško suvirintojų, turinčių MIG ir (arba) TIG sertifikatus. Anglų kalbos žinios - būtinos. Siūlomas geras atlyginimas. Tel. 8 604 55 072 (nuo 10 iki 18 val.).

893843

Naują 2 kambarių 55 kv. m butą (visa apdaila, 1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas (apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

Perku 1, 2, 3 kambarių butus. Sklypus. Gali būti su skolomis arba įkeisti. Atsiskaitome grynais. NTA „Memelhaus“, tel. 8 608 54 937. 894886

898342

898352

Naują, šiltą 104 kv. m kotedžą Ginduliuose (kraštinis, miesto komunikacijos, šildymas dujomis, šildymo sąnaudos 100-300 Lt/mėn.), 320 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

900192

1 arba 2 kambarių butą, gali būti 3 kambarių; siūlyti garažą. Tel. 420 793, 8 652 22 532.

896750

Naują 3 kambarių 60 kv. m butą (1 a., atskiras įėjimas, privatus kiemelis, vieta automobiliui, autonominis šildymas apie 100 Lt/mėn.), 240 000 Lt. Tel. 8 699 97 778.

„Švyturio taksi“ firmai Klaipėdoje reikalinga dispečerė. Tel. 8 600 21 065.

898707

Dirbti prie konvejerio reikalingi darbuotojai (-os). Reikalinga gamybos patirtis. Tel. (8 46) 383 473, 8 687 73 141. 900550

Tarpininkavimas Statinių legalizavimas, perdavimas Valstybinei komisijai. Sklypų matavimai. Detalieji planai. Sodo namelių projektavimas, perdavimas. Tel. 8 676 55 573. 899996

Dirbti Telšiuose reikalingas odontologas ar odontologė. Geros darbo sąlygos, geras atlyginimas, šaunus kolektyvas. Tel. 8 618 25 188.

900669

Paskolos

Maisto prekių parduotuvei reikalinga vedėja ir kasininkė-pardavėja. CV siųsti rital@gruste.lt. Tel. 8 614 36 855.

Teikiame įv. paskolas Jūsų poreikiams. Konsultuojame nemokamai. Herkaus Manto g. 7/M.Mažvydo al. 2, tel. 8 650 33 238, e. p. klaipėda@soscredit.lt, www.soscredit.lt.

Medžio apdirbimo įmonei reikalingi operatoriai ir operatorės. Darbuotojus apmokome. Taip pat reikalingi pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 615 13 047.

893292

Padedu parduoti, pirkti, išnuomoti butus ir kitą nekilnojamąjį turtą, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 655 14 390, ramunas.sobutas@dnbbustas.lt. 900402

Parduodu, nuomoju 100 kv. m komercinės paskirties patalpas pusrūsyje Debreceno g. 5. Kaina 100 000 Lt. Galimas keitimas į vieno kambario butą arba į atitinkamos vertės lengvąjį automobilį. Teirautis tel. 8 686 03 098. 898677

899339

„Almaneda“ - skubios paskolos, palankios sąlygos, už užstatą ir pagal vekselį. Tinka automobiliai. Taikos pr. 55. Tel. 310 212, 8 611 95 950, 8 615 50 663. 891394

PASKOLA PER 1 VALANDĄ. Sprendžiame įvairias finansines problemas. Tel. 8 689 89 898, Liepų g. 3, Klaipėda. www.infobutas.lt. 899658

Skubios paskolos. Suteikiame skubias paskolas už užstatą ir pagal vekselį. Užstatui tinka ir automobiliai. Greitas dokumentų sutvarkymas. Tel. 8 600 96 061; www.ivairiospaskolos.lt.

Naujai atidaromai maisto prekių parduotuvei Kretingos g. 9, Klaipėda, reikalingos darbuotojos: parduotuvės vedėja, vyr. kasininkė-pardavėja, kasininkės-pardavėjos. CV siųsti irma.akavickiene@gmail.com. Tel. 8 614 36 958. 899118

SB „Tauras“ (pelno nesiekianti organizacija) laikinai dirbti - motinystės atostogų metu - reikalinga buhalterė. Tel. 8 670 82 348. 900567

Skandinavijos šalyse reikalingi apdailininkai (be žalingų įpročių). Tel. 8 622 43 056, DK +4527466655. 900518

890440

Pigiai valdos dalį: butą su palėpe, žeme, mūriniu ūkiniu, kiemu; 2 kambarių butą Klaipėdos m. centre; 9 a sklypą namo statybai prie Klaipėdos m. Tel. 8 698 19 967. 900660

Suteikiame skubias paskolas už užstatą nuo 1,5 proc. ir be užstato pagal vekselį. Užstatui tinka nekilnojamasis turtas, sklypai, automobilis. Tel. 8 687 35 637. 898613

Pigiai 4 kambarių butą Nidos g. (5/5 a., 78 kv. m). Tel. 8 685 19 045. 896910

Pigiai suremontuotą 1 kambario 16 kv. m mažagabaritį butą Sulupės g. (4/3 a., virtuvė, vonia, WC). Tel. 8 689 89 898. 899667

Pigų namą (medinis) Kretingoje, Akmenės g. 15, netoli „Maxima“, prie upės. Tel. 8 650 90 890. 898717

Senoje Jakų gyvenvietėje, 12 a sklype, nebaigtą statyti 150 kv. m namą („dėžutė“, visos komunikacijos, 1 a., su mansarda). Arba keičia į butą su priedu. Tel. 8 614 38 488. 892900

Skubiai 3 kambarių naujos statybos butą prie BIG (79 kv. m, 9/1 a., autonominis šildymas, su baldais). Kaina 315000 Lt, derinama. Tel. 8 655 55 650.

Tik 1 proc. paskolos palankiomis sąlygomis. Už užstatą (yra papildomų sąlygų). Vykdome perįkeitimą. NTA „Memelhaus“, Taikos pr. 78, tel. 8 659 34 907. 894861

CENZAS – skubios paskolos palankiomis sąlygomis nuo 1,3 proc. su užstatu, tinka ir automobiliai. S.Šimkaus g. 12–10, Klaipėda. Tel. 314 478, 8 687 29 934. 894842

Darbas Ieško darbo Vyras ieško darbų vadovo darbo (inžineriniai tinklai, aplinkos tvarkymas). Tel. 8 614 27 261. 900678

Taksi įmonė priima vairuotojus dirbti savo arba įmonės automobiliais. Tel. 8 686 94 634. 897047

UAB „Sabelija“ į savo kolektyvą ieško projekto vadovo. Darbo pobūdis: darbų saugos projektų įgyvendinimas. Vadovavimo patirtis - privalumas. Gyvenimo aprašymus siųskite e. paštu personalas@darbusauga.lt. 900498

UAB reikalingas ekskavatorininkas ir buldozerininkas dirbti buldozeriu T-170. Tel. (8 46) 481 335, 8 686 22 280. 900287

Vokiško kapitalo bendrovė UAB „Baier Transport“ ieško transporto vadybininko. Reikalavimai: krovinių gabenimo organizavimo patirtis, vokiečių arba anglų kalbų mokėjimas, organizaciniai sugebėjimai. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 46) 246 485, CV siųsti e. p. info@baiertransport.lt. 900437

Buitis ir technika Paslaugos

Siūlo darbą

Skubiai 5 kambarių butą Klaipėdoje, Liepų g. (166,06 kv. m). Tel. 8 645 75 240.

Legalus darbas užsienyje, įvairiose darbo srityse. Mokesčių grąžinimas dirbusiesiems užsienyje. LITAUPA, tel. 218 222, 8 685 58 698, www.litaupa.lt.

900464

892501

899575

Taiso ir prijungia skalbimo mašinas, indaploves, virykles ir kt. buitinę techniką. Atvyksta į namus. Tel. 8 685 15 289. 896551

899495

898559

Nebrangiai 8 a žemės sklypus Aukštkiemių kaime, 2 km iki Klaipėdos. Savininkas. Tel. 8 616 56 566.

895191

898781

898332

Nebrangiai sklypus Ginduliuose su komunikacijomis; gerai įrengtą 160 kv. m namą Paupiuose su baldais. Tel. 8 686 53 230.

Buitinės technikos remontas. Pigiai ir kokybiškai remontuoja skalbykles, šaldytuvus, el. virykles. Garantija. Pensininkams - nuolaida. Tel. 8 674 12 735.

Automobiliai

Kita Parduoda Naujai atidarytą UAB, veikla nebuvo vykdoma. Tel. 8 600 19 139. 893114

Nuolat įvairias malkas, pjautas po 3 m ilgio, skaldytas. Eglės rąstus statyboms. Tel. 8 611 17 726. 899265

Autoserviso paslaugos Automobilių remontas. Diagnostika, variklio, važiuoklės remontas, automobilių elektriko paslaugos. Paruošiame TA. Nuolaidos. Tel. 8 684 25 364. 900337

Perka Automobilį ar mikroautobusą su variklio, važiuoklės defektu, gali būti nevažiuojantis, siūlyti variantus. Tel. 8 684 25 364. 900338

Įvairių markių automobilius ir mikroautobusus, gali būti su defektais arba be TA. Pasiimame patys. Tel. 8 608 96 220. 895261

Pjuvenų briketus; malkas: beržo, kietmedžio ir kt. lapuočių (skaldytos arba trinkelėmis). Atraižas, pjuvenas. Pristatymas nemokamas. Tel. 8 612 18 464. 900672

Paslaugos Kubilo, pirties, kambarių nuoma, banketai, furšetai, gedulingi pietūs. www.saulys.eu. Tel. 8 685 55 583. 899404

Perka UAB „Metalo laužas“ superka juodųjų, spalvotųjų metalų laužą ir akumuliatorius. Minijos g. 154, Klaipėda. Tel. 8 620 64 444, (8 46) 442 244, darbo dienos I-VI. 895866

Perkame įvairių markių automobilius su defektais ir be jų. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 607 93 120. 896600

Transporto paslaugos

Dėmesio Darbo pažymėjimą Nr. 587, išduotą B.Į. Klaipėdos socialinės paramos centro darbuotojai Amelijai Jonušaitei, ir pinigų priėmimo kvitą Nr. 0568121 laikyti negaliojančiais. 900602

Pigiai perkraustome, pervežame baldus, įvairius krovinius. Tel. 8 607 13 774. 897518

Įvairūs

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija - www.lietuvalondonas.com.

Pelningam verslui plėtoti reikalingas rimtas verslo partneris (pramoninė industrija). Tel. 8 677 97 174.

899082

897817


16

antradienis, sausio 17, 2012

KLASIFIKUOTI SKELBIMAI Statyba ir statybinės medžiagos Statybos paslaugos

Apdaila, pamatai, mūrijimas, stogai, pjovimas, griovimas, santechnika, elektra, priestatai, rekonstrukcija, plytelės, laminatas, tapetai. Tel. 8 681 25 108. 892002

Atliekame kapitalinį butų remontą, statome namus. Tel. 8 650 95 999. 899314

Gaminame, montuojame geros kokybės pušies, uosio, ąžuolo duris, laiptus. Betonuojame laiptus. Tel. 8 683 67 785. 900640

Glaistymas, dažymas, tapetavimas. Tel. 8 686 99 543. 900231

Gręžiame skyles, moderniausia įranga valome kanalizaciją. Atliekame visus santechnikos darbus, taip pat ir smulkiuosius. Tel. 8 616 01 131. 900282

Griauname, išpjauname angas (be dulkių), sutvirtiname. Išvežame šiukšles. Visi santechnikos, namų, butų, biurų apdailos darbai. Tel. 8 613 17 807.

Brigada atlieka remonto darbus: tapetuoja, kloja laminatą, klijuoja plyteles; santechnikos darbai. Tel. 8 655 17 056.

900065

900666

Pjauname sienas, didiname vonių patalpas; gipsas, laminatas, plytelės; dažymas, elektra, santechnika. www.statome.com. Tel. 8 655 22 204.

Gaminame įvairių matmenų medines, faneruotas ir laminuotas duris, įstatome per 20 dienų. Langų, laiptų ir baldų gamyba. Minijos g. 42, Klaipėda. Tel. (8 46) 259 891, 8 656 72 996.

900297

895071

Santechnikos darbai. Keičiame senus nuotekų ir vandentiekio vamzdžius, gyvatukus, vonias, dušo kabinas, klozetus ir kt. Tel. 8 636 78 565.

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus: ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

899514

893688

Statyba, remontas, renovacija, vidaus apdaila. Santechnikos, elektros instaliacijos darbai, stogų remontas. Superka, pristato medžiagas. Tel. 8 606 88 234.

Spalvotųjų metalų ir plieno suvirinimo darbai ceche ir atvykstant pas užsakovą. Gaminame plienines tvoras ir vartus. Tel. 8 650 27 455. 900247

900362

Tinkavimas, betonavimas, dažymas, plytelės, medinės grindys, parketas, laminatas, kiti darbai. Tel. 8 635 39 530.

Varžytinės

Visi santechnikos darbai: vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas, katilinės. Kaminų įdėklai. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 29 345.

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 02 21 16 val. parduoda iš varžytinių Vitalijaus Beriozkino turtą - 1/3 dalį garažo, bendro ploto 20,17 kv. m, Šilutės pl. 43-21, Klaipėda. Pradinė pardavimo kaina 4 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujojo Uosto g. 8A-28, Klaipėda, tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus.

895431

900366

899915

Visa vidaus apdaila: gipsas, dažymas, plytelės ir kt. Tel. 8 611 03 257. 900376

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 02 22 10 val. parduoda iš varžytinių Juozo Skučo turtą - 67,91 kv. m butą Mažoji Smilties g. 2-8, Klaipėdos m. Pradinė pardavimo kaina 264 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujojo Uosto g. 8A-28, Klaipėda, tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 900439

Antstolė Vida Daugirdienė 2012 02 22 11 val. parduoda iš varžytinių Jevgenij Bondar turtą - 5.4030 ha žemės sklypą Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Potrų k. Pradinė pardavimo kaina 160 000 Lt. Varžytinių dalyvio įmoka 10 procentų nuo pradinės kainos. Varžytinės vyks antstolės Vidos Daugirdienės kontoroje, Naujojo Uosto g. 8A-28, Klaipėda, tel. (8 46) 312 868. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytinių turi pateikti antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. 900575

Radiniai Rasta Prie „Klaipėdos“ viešbučio, „Viva Lavita“, rasti automobilio „Mazda“ rakteliai. Savininkui skambinti tel. 8 677 21 636. 900665


17

antradienis, sausio 17, 2012

pramogos restoranai Viešbutis – restoranas „Magnisima“

J. Janonio g. 11, Klaipėda Tel.: 8 610 23 003, 8 615 13 046, 8 46 310 901, www.magnisima.lt Restoranas „Magnisima“ kasdien kviečia pusryčiauti, pietauti bei vakarieniauti jaukioje aplinkoje. Dienos pietūs darbo dienomis nuo 10 Lt. Restorano svečiams suteikiame galimybę nemokamai naudotis Wi–Fi ryšiu. Ruošiame banketus, furšetus, verslo vakarienes, šeimos šventes, gedulingus pietus. Viešbutyje įrengta 17 stilingų kambarių bei konferencijų salė. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Restoranas „JUODASIS VILKAS“

sportas, sveikata

karščiausi kelionių pasiūlymai

Teniso arena

Klaipėda, Šilutės pl. 48. Tel. +370 657 900 97 info@vakarutenisas.lt, www.vakarutenisas.lt Čia ideali vieta tenisui. Kviečiame apsilankyti vienoje iš geriausių Lietuvoje teniso arenų. Jūsų laukia: puikiai įrengti keturi tarptautinius standartus atitinkantys kortai bei trys įvairių matmenų vaikiškos aikštelės, teniso pamokos suaugusiems ir vaikams su treneriais, teniso prekių parduotuvė, kurioje rasite didžiausią teniso prekių pasirinkimą patraukliomis kainomis, bei baras su gaivinančiais gėrimais. Renkame vaikų grupes nuo 5 metų treniruotis į „Vakarų teniso akademiją“. Pasinerkite į nuostabų teniso pasaulį!

kursai Mokymo centras „Gimnazita“

Litamicus

„Krantas Travel“ Teatro a. 5, Klaipėda, tel. 395 111, travel@krantas.lt www.krantas.lt Plaukite apsipirkti Vokietijoje!

Keturvietė kajutė nuo 678 Lt.

Pasinaudokite puikia idėja – pasiimkite

Automobilio perkėlimas nuo 220 Lt.

automobilį ir keliaukite apsipirkti keltu į Kylį.

Kaina pateikta į vieną pusę.

Atstumas nuo Kylio iki Hamburgo

Keltų bilietų kainos gali kisti priklausomai nuo

(išpardavimų sostinės) tik 100 km.

kelionės ir bilieto pirkimo datos, likusių laisvų

Sėdima vieta nuo 64 Lt.

vietų skaičiaus.

Vieta kajutėje nuo 190 Lt.

Daugiau informacijos

Dvivietė kajutė nuo 388 Lt.

www.krantas.lt Kviečiame

pasinaudoti

didžiausiomis

nuolaidomis iki vasario 15 d.: Statybininkų pr. 18, 8 46 246 284; 8 620 38 235. Restoranas „JUODASIS VILKAS“ kviečia  skaniai ir sočiai papietauti bei pavakarieniauti, o savaitgalio vakarus linksmai praleisti  su  gyvos muzikos grupe. Šėlti galime iki 3 val. ryto. Darbo dienomis kompleksiniai pietūs nuo 9 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Priimami užsakymai įvairiems pobūviams, banketams bei gedulingiems pietums. Sekmadienis Cepelinų diena, perkant dvi porcijas trečia už ačiū! Apsilankykite, nenusivilsite!

Tel. 8 (46) 22 44 55, Klaipėda@gimnazita.lt, www.gimnazita.lt Mokymo centras „Gimnazita“ atidarymo proga teikia korepetitorių paslaugoms 20%, o anglų kalbos kursams suaugusiems net 40% nuolaidą. Abiturientų rengimas brandos egzaminams. Nemokamos parodomosios anglų k. paskaitos suaugusiesiems.

American English School

Restoranas „Neringa”

Šilutės pl. 40, Klaipėda; 8 618 38 340; 8 46 341 372. Mes nesigiriame, kad pas mus skanu, pas mus tiesiog skanu! Dienos pietų platus pasirinkimas nuo 8 Lt. Pietaujantiems kava, arbata, sultys tik 1,50 Lt. Ruošiame sočius gedulingus pietus nuo 20 Lt. Priimami užsakymai banketams bei furšetams. Savaitgaliais perkant dvi cepelinų porcijas, trečia už ačiū! Geras privažiavimas, didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Laukiame atvykstant!

Tel. (8 46) 412 312 www.ames.lt, klaipeda@ames.lt KALBŲ MOKYMAI SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE. Kviečiame mokytis: ANGLŲ-NORVEGŲ-VOKIEČIŲ-ISPANŲ ir kt. KALBŲ. Nauja IELTS grupė nuo sausio mėn. 23 d. Norvegų k. dieninė grupė nuo sausio mėn. 18 d.

gėlės Tik gėlės

Restoranas „Vienaragio malūnas“

Kretinga, Birutės g. 19 Tel. 8612 11536 Praverkite duris į restoraną ir Jus aplankys vienaragio nešama sėkmė ir laimė... Senove ir prabanga dvelkiančioje aplinkoje galėsite mėgautis europietiškais bei „Dvaro“ patiekalais, kelti pobūvius. Mes pasirūpinsime, kad Jūsų šventė būtų nuostabi ir nepakartojama.

Liepų g. 54b (įvažiavimas į kiemą), Tel./faks. 347112, mob. Tel. 8 614 05 566, klaipeda@tikgeles.lt Jau dirbame ir sekmadieniais! Darbo laikas I–IV nuo 7 val. iki 18 val. VII nuo 10 val. iki 15 val. Didmeninė – mažmeninė prekyba skintomis ir vazoninėmis gelėmis. Šviežios gėlės gaunamos du kartus per savaitę. Laikomos specialiose patalpose, todėl gėlės žydi daug ilgiau. Pas mus platus įvairių gėlių pasirinkimas: gvazdikai nuo 1,5 Lt, rožės nuo 1 Lt. Perkant gėles pakuotėmis – taikomos ženklios nuolaidos. IŠKIRPUS IR PATEIKUS ŠIĄ REKLAMĄ – 5% NUOLAIDA! (netaikoma akcijinėms prekėms).

Tel. (8 46) 310 311, klaipeda@westexpress.lt, S. Daukanto g. 20, Klaipėda. Tel. (8 46) 340 980, akropolis@westexpress.lt, PPC „Akropolis“, Taikos pr. 61 www.westexpress.lt

• Kelionėms autobusu – 15% nuolaida visoms

Naujas pažintinių kelionių sezonas!

Minimali pradinė įmoka kelionėms autobusu

Jau kviečiame rinktis pavasario/vasaros/

tik 50 Lt asmeniui;

rudens pažintines keliones autobusu ir

Visą kelionės sumą reikia sumokėti ne vėliau

lėktuvu.

kaip 3 savaitės iki išvykimo į kelionę.

kelionėms; • Pažintinėms kelionėms lėktuvu – 10% nuolaida visoms kelionėms.

Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda Tel. (8 46) 257 660 El. paštas: klaipeda@litamicus.lt www.litamicus.lt Vizos: Rusijos viza – nuo 170 Lt Baltarusijos viza – nuo 90 Lt Indijos viza – nuo 350 Lt Kinijos viza – nuo 290 Lt bei kitų šalių vizos. Keltų bilietai: Klaipėda – Kylis – nuo 90 Lt/asm. Klaipėda – Karlshamnas – nuo 90 Lt/asm. Ryga – Stokholmas – nuo 110 Lt/asm. Poilsinės kelionės: Egiptas nuo 1085 Lt/asm. Tenerifė nuo 2080 Lt/asm. Tailandas nuo 3354 Lt/asm. Daugybę puikių kelionių pasiūlymų rasite specializuotoje interneto svetainėje www.kelioniupaieska.lt


18

antradienis, sausio 17, 2012

pramogos teatras Klaipėdos dramos teatras

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70) Bilietai parduodami Žvejų rūmuose dramos teatro kasoje II–VI 10–14 ir 15–18 val., VII 10–15 val. ir www. tiketa.lt. Informacija ir rezervavimas tel. 314 453, www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt. Sausio 20 d. 18 val. – K.Goldoni. „Mirandolina, arba Šiandien vaidiname Goldonį“. 1 dalies spektaklis. Rež. G.Tuminaitė. Sausio 28 d. 18 val. – E.E.Schmitt. „Oskaras ir ponia Rožė“. 2 dalių elegija. Rež. P.Gaidys.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Danės g. 19, www.klaipedosmuzikinis.lt) Jubiliejinis XXV sezonas Sausio 27 d. 18.30 val. – G.Puccini. „Sesuo Andželika, Džanis Skikis“. Vienaveiksmių operų diptikas. Sausio 28 d. 18.30 val. – P.Abraham. „Balius Savojoje“. Atliekama pagal „Octava Music Australia“ Pty.Ltd. aranžuotę. Sausio 29 d. 15 val. Kolonų salėje skelbtas spektaklis „Drambliuko Babaro istorija“ atšaukiamas. Bilietai keičiami arba grąžinami teatro kasoje. Vasario 3 d. 18.30 val. – Z.Liepinš. „Paryžiaus katedra“. 3 v. opera-melodrama.

Klaipėdos koncertų salė (Šaulių g. 36, tel. 410 566, www.koncertusale.lt) Bilietus platina BILIETAI.LT. Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.). Išsamiau apie repertuarą, taikomas nuolaidas – www.koncertusale.lt. Sausio 17 d. 18 val. – „Viduržiemio koncertas“. Vilija Poškutė ir Tomas Daukantas (fortepijoninis duetas, Lietuva–Šveicarija). Sausio 19 d. 18 val. – „Les éléments. Prancūziški muzikiniai receptai XVII–XVIII a. Europoje“. Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Sausio 25 d. 18 val. – „Nuramink mano sielą“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Gintaras Rinkevičius. Solistas Edgaras Montvidas (tenoras, Lietuva–Didžioji Britanija). Sausio 29 d. 12 val. – teatralizuotas koncertas mažiesiems „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. Dalyvauja L.Zubė (aktorius), Klaipėdos brass kvintetas: V.Bružas (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas), S.Sugintas (trombonas), A.Ulteravičius (valtorna), J.Dargis (tūba). Šeimos bilietas: perkant 3 ir daugiau bilietų – 30 proc. Kiti renginiai Sausio 18 d. 19 val. – „Domino“ teatro komedija „Striptizo ereliai“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt. Sausio 23 d. 19 val. – intymi vyrų trupė „Erelis“. Bilietais prekiauja „Tiketa“. Sausio 27 d. 18 val. – humoristinis trio „Čilinam“. Bilietais prekiauja Bilietai.lt.

Žvejų rūmai (Taikos pr. 70, tel. 300 118) Sausio 21 d. 12 val. teatro salėje – klounų teatro studija „Dulidu“. Lėlių vaidinimas vaikams „Klounas ir pelytė Micė“. Rež. K.Kondrotaitė. Bilieto kaina 8 Lt. Bilietų platintojas Bilietai .t. Sausio 21 d. 16 val. didžiojoje salėje – KU MF choreografijos katedros V k. studento E.Lelionio baigiamasis diplominis darbas-koncertas „Žiemos išdaigos“. Nemokamai. Sausio 22 d. 12 val. teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Spektaklis vaikams „Kur tas pasaulio kraštas“. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 10 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Sausio 22 d. didžiojoje salėje – Idioteatras. Y.Reza „Menas“ (premjera!). Rež. D.Kazlauskas. Bilieto kaina 33–53 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Sausio 25 d. 18 val. didžiojoje salėje – Juozas Erlickas (...ir tuo viskas pasakyta!). Bilieto kaina 23–53 Lt. Bilietų platintojas Bilietai.lt. Sausio 29 d. 15 val. Teatro salėje – jaunimo teatras „Be durų“. Premjera „Žvangutis“. 2 dalių spektaklis jaunimui pagal K.Sajos apysaką. Rež. A.Juškevičienė. Bilieto kaina 12 Lt. Bilietų platintojas „Tiketa“. Sausio 29 d. 17 val. didžiojoje salėje – Andrius Kaniava ir sunkiosios muzikos orkestras „Musė“. Bilieto kaina 25 Lt (moksleiviams, studentams ir senjorams – 20 Lt). Bilietų platintojas „Tiketa“.

Klaipėdos lėlių teatras (Vežėjų g. 4, tel. 239 932) Sausio 21 d. 12 val. spektaklis visai šeimai „Vilkas ir ožiukai“. Rež. L.Zubė. Svečiuose šeimos teatras „Lino lėlės“. Sausio 22 d. 12 val. lėlių vaidinimas mažiesiems „Trys paršiukai“. Rež. S.Bartulytė.

Sausio 27 d. 18 val. – premjera. Spektaklis suaugusiesiems „Šalia“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Sausio 28 d. 12 val. – lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė. Sausio 29 d. 12 val. – spektaklis visai šeimai „Suraskim pasaką“. Rež. L.Beržinienė.

parodos KKKC Parodų rūmai (Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2) Sausio 20 d. atidaroma tarptautinė paroda „Jaunieji Europos kūrėjai 2011/2013“. Veiks iki vasario 26 d. Edukacinės ekskursijos po parodas. Registracija virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Sausio 21 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Vitražo motyvai“. Sausio 28 d. 12 val. šeimų savaitgalis: „Mozaikos raštai“. Būtina iš anksto registruotis e. paštu virginija@kulturpolis.lt, tel. 313 691. Užsiėmimo kaina įeina į bilieto kainą – vaikams 2 Lt, suaugusiesiems 4 Lt.

KKKC Meno kiemas (Bažnyčių g. 4) PARODOS Sausio 20 – vasario 10 d. vieno objekto instaliacija „Vitrina“. Projekte dalyvaus A.Stasionytė, L.Kulbytė, J.Skučaitė. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI Tapybos kursai suaugusiesiems. Dėstytoja tapytoja I.Leščinskaitė. Trukmė – 1 mėn. Vyks 6 užsiėmimai, vienas užsiėmimas 3 val. Mokama. Registracija tel. 8 603 76 557, e. paštu ilescinskaite@gmail.com.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Veikia Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, ilgalaikės parodos: „Australijos ir Okeanijos tautų menas“, dailininko marinisto Č.Janušo (1907–1993, JAV) „Prie Baltijos ir prie Atlanto“. Iki kovo 1 d. tarptautinės kaligrafijos ir rašto meno paroda „Kaligrafija ant burių“, skirta Klaipėdos m. 760 metų sukakčiai. Sausio 22 d. 14 val. kaligrafijos edukacinis užsiėmimas suaugusiesiems. Ves M.Petrulis ir L.Skačkauskaitė-Kuklienė. Registruotis tel. 410 421.

„Universa Via“ pagrindinė mokykla (Kretingos g. 44, tel. 351 286) Iki sausio 25 d. I a. holas – J.Vosyliaus tapybos darbų paroda. III a. holas – R.Martinėno tapybos darbų paroda.

bibliotekos Klaipėdos miesto apskrities Klaipėdos savivaldybės ievos simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka Meno skyrius (J.Janonio g. 9) – iki sausio 27 d. J.Vosyliaus freskų fotonuotraukų paroda. Girulių biblioteka-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A) – iki vasario 18 d. Gabrielės Jurevičiūtės personalinė paroda „Požiūris“. „Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11) – iki sausio 25 d. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 4B klasės mokinių kūrybiniai darbai. Debreceno filialo„Pempininkų“ vaikų padalinys (Taikos pr. 79/81A) – iki vasario 4 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio klubo „Draugystė“ dailės studijos darbų paroda „Žiemos vitražai“. „Ruoniuko“ filialas (Kalnupės g. 13) – iki sausio 27 d. moksleivių saviraiškos centro floristikos būrelio mokinės V.Kopylovos autorinių darbų paroda „Žiemiškas kankorėžių šokis“.

Klaipėdos Klaipėdos apskritiesapskrities ievos simonaitytės Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka viešoji biblioteka (Herkaus Manto g. 25, tel. 412 529) Galerija 13L – iki vasario 2 d. fotomenininko V.Strauko fotografijų paroda. III a. holas – iki vasario 3 d. grupės „Ideja Fix“ tapybos darbų paroda „Už paraštės“. Vaikų literatūros skyrius – iki vasario 15 d. Irinos Novičenko fotografijų paroda „Kelionių įspūdis“. Bibliotekos kavinė „Bistro ’25“ – iki sausio 30 d. Petro Šikšnelio fotografijų paroda „Ten, kur...“. Muzikos skyrius (Herkaus Manto g. 9A) – iki vasario 10 d. Jono Tarasevičiaus tapybos paroda „Žiemos vakarais“.

TV programa 6.00 La­bas ry­tas. 9.00 „Mei­lės sko­nis“ (k). 10.00 Sti­lius (k). 11.00 „Tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“. Tie­sio­gi­nė Lie­tu­vos ra­di­jo lai­da. 12.00 Kul­tū­rų kryž­ke­lė. Trem­bi­ta. 12.15 Klau­si­mė­lis.lt. 12.30 Svei­ki­ni­mų kon­cer­tas (k). 14.50 Ži­nios. 15.10 „Vol­ke­ris, Tek­sa­so rein­dže­ris“ (N-7). 16.00 „Mei­lės sko­nis“. 17.05 „Se­nis“ (N-7). 18.15 Šian­dien (su ver­ti­mu į ges­tų k.). 18.35, 21.05 Spor­tas. Orai. 18.45 „Snai­pe­rio tai­ki­ny­je“ (7) (N-7). 19.45 Vie­ša pas­lap­tis. 20.25, 22.10 Lo­te­ri­ja „Per­las“. 20.30 Pa­no­ra­ma. 20.55 Vers­las. 21.00 Kul­tū­ra. 21.15 Die­nos te­ma. 21.30, 22.15 Do­ku­men­ti­nio ki­no va­ka­ras. „Pi­lie­tis Ha­ve­las“ (Če­ki­ja, 2008 m.). 23.00 Klau­si­mė­lis.lt. 23.15 Va­ka­ro ži­nios. 23.25 Orai. 23.30 BBC do­ku­men­ti­ka. „Se­no­vės pa­sau­liai“ (1). „Gyve­ni­mas kar­tu“ (D.Bri­ta­ni­ja, 2010 m.) (k).

6.20 6.50 7.20 7.50 8.50 9.50

„Bet­me­nas“. „Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris II“ (k). Pri­čiu­pom! (N-7). „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“. 24 va­lan­dos (N-7). Ko­me­di­ja „Kau­ka­zo be­lais­vė, ar­ba Nau­ji Šu­ri­ko nuo­ty­kiai“ (Ru­si­ja, 1966 m.) (k). 11.40 Ko­me­di­ja „Kvai­šų šei­my­nė­lės atos­to­gos Las Vega­se“ (JAV, 1997 m.) (k). 13.40 „Vai­kų „War­ner Bros.“ Ma­žie­ji To­mas ir Dže­ris II“. 14.10 „Ogis ir ta­ra­ko­nai“. 14.40 Veiks­mo ko­me­di­ja „Tarp jau­nų ir karš­tų“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (k). 16.40 24 va­lan­dos (N-7). 17.40 Būk ma­no mei­le! (N-7). 18.45 Ži­nios. Kri­mi­na­lai. 19.05, 22.19 Spor­tas. Orai. 19.10 Nuo... Iki... 20.00 Kaž­kas at­si­ti­ko (N-7). 20.30 „Pa­vog­ta lai­mė 2“ (9) (N-7). 21.00 KK2 (N-7). 21.30 Dvi­ra­čio šou. 22.00 Ži­nios. Vers­las. 22.25 Kri­mi­na­li­nė Lie­tu­va (N-14). 22.35 „Ha­va­jai 5.0“ (N-7). 23.35 „V. Vi­zi­tas“ (4) (N-7). 0.30 „Ties ri­ba“ (N-14). 1.30 „Įs­ta­ty­mas ir tvar­ka. Nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vai“ (N-7).

6.40 Te­le­par­duo­tu­vė. 6.55 „Ti­ta­nų kla­sė“. 7.25 „Simp­so­nai“. 7.55 „Vieš­bu­tis „Ba­bi­lo­nas“. 9.00 „Mei­lės sū­ku­ry­je“. 10.00 „Ke­lias na­mo“. 11.00 Anim. nuo­ty­kių f. „Sin­ba­das. Sep­ty­nių jū­rų le­gen­da“ (JAV, 2003 m.). 12.45 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 13.10 „Beib­lei­dai. Me­ta­li­nė ko­va“. 13.40 „Han­ti­kas. Sek­liai ir pas­lap­tys“. 14.10 „Meš­kiu­kai Ga­miai“. 14.40 „Či­pas ir Dei­las sku­ba į pa­gal­bą“. 15.10 „Simp­so­nai“. 15.40 „Li­ki­mo ga­lia“. 16.40 „Mei­lės trium­fas“. 17.40 Pa­ban­dom iš nau­jo. Tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja. 18.45 TV3 ži­nios, kri­mi­na­lai. 19.00 TV3 spor­tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Nai­sių va­sa­ra“. 19.40 Ko­dėl? 20.30 Gy­ve­ni­mas yra gra­žus. 21.00 „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. 21.35 TV3 va­ka­ro ži­nios. 21.50 TV3 spor­tas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Nu­si­vy­lu­sios na­mų šei­mi­nin­kės“. 23.00 „CSI Ma­ja­mis“. 0.00 „Dak­ta­ras Hau­sas“. 1.00 „He­ro­jai“.

6.30 Te­le­vit­ri­na. 7.00 Ži­nios (k). 7.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 7.55 Sa­vai­tės kri­mi­na­lai (N-7) (k). 8.25 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 9.00 „Mar­go­ša: mo­te­ri­mi ne­gims­ta­ma“. 10.00 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7) (k).

11.00 Šeš­ta­die­nio ry­tas (k). 12.00 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 12.30 Ali­bi. „By­la iš praei­ties“ (N-7) (k). 13.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 14.30 „Pra­ga­ro vir­tu­vė“. Ku­li­na­ri­nis rea­ly­bės šou (N-7). 15.30 „Ame­ri­kos ta­len­tai“. Pra­mo­gi­nis šou. 16.30 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7). 17.30 „Sma­giau­sios aki­mir­kos“. Hu­mo­ro lai­da. 18.00 Ži­nios. Spor­tas. Orai. 18.25 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“. 19.00 „Už­kal­nio 5“. Po­kal­bių šou. 20.00 Ži­nios. Vers­las. Spor­tas. Orai. 20.25 „Auk­sa­ran­kiai“. Rea­ly­bės dra­ma (N-7) (k). 21.05 „Lie­jyk­los gat­vė“ (N-7). 23.05 Da­ka­ras 2012. 23.35 „Mu­ch­ta­ro su­grį­ži­mas“ (N-7) (k). 0.35 „Ga­li­leo: no­rin­tiems ži­no­ti“ (k). 1.05 „Tau­ro ra­gas“. Lai­da me­džio­to­jams (N-7) (k). 1.35–6.00 „Bam­ba“.

8.00 „Ta­ra Dan­kan“. 8.30 Kul­tū­ra. Žur­na­lis­tė Va­len­ti­na Paukš­te­ly­tė (k). 8.45 Krikš­čio­nio žo­dis (ru­sų k.). 9.00 La­bas ry­tas. 11.30 Auk­si­nė Agat­hos Ch­ris­tie ko­lek­ci­ja. „Pua­ro“ (N-7). 13.10 Spor­to pa­no­ra­ma. 13.30 „Mei­lės sko­nis“. 14.25 Teat­ro po­pie­tė. V.Ku­ku­las, R.Tu­mi­nas. „Čia ne­bus mir­ties“ (k). 16.55 Ži­nios. 17.10 Mies­to ko­das. 17.25 Tik­ros is­to­ri­jos. 17.55 „Ta­ra Dan­kan“. 18.20 Žmo­ni­jos žo­di­nio ir ne­ma­te­ria­laus pa­vel­do še­dev­rai. Lie­tu­vos dai­nų šven­tė (1998 m.) (3). 19.40 Kai mū­zos pra­by­la. Ak­to­rius Si­gi­tas Ja­ku­baus­kas skai­to poe­to An­ta­no A.Jo­ny­no ei­les. 20.10 Li­te­ra­tų gat­vė (1). 20.45 Pa­sau­lio pa­no­ra­ma. 21.10 Nuo­ty­kių dra­ma „K2. Ri­bi­nis aukš­tis“ (JAV, Ja­po­ni­ja, D.Bri­ta­ni­ja, 1991 m.) (N-7). 23.00 Auk­si­nės me­lo­di­jos. Kon­cer­tas „Mū­sų žie­ma“. Dai­nuo­ja R.Ščio­go­le­vai­tė, At­lan­ta, J.Brūz­ga, A.Ga­ba­ly­tė, V.Vyš­niaus­kas. 0.00 Pa­no­ra­ma. 0.20 Vers­las. 0.25 Kul­tū­ra. 0.30 Spor­tas. 0.35 Orai. 0.40 Pi­ni­gų kar­ta.

10.10, 14.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 10.25, 16.00 „Iš­li­ki­mas“. 11.20 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 12.15, 18.00 „Kau­lai“. 13.10, 20.00 „Darbš­tuo­lis Te­das“. 14.00 Juo­kin­giau­si Ame­ri­kos na­mų vaiz­de­liai. 15.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“. 17.00 „Gra­žuo­lės ir moks­liu­kai“. 19.00, 0.10 „CSI Niu­jor­kas“. 21.00 „Na­ša Ra­ša“. 21.30 Siau­bo f. „Pjūk­las 3“ (JAV, Ka­na­da, 2006 m.). 23.40 „Fu­tu­ra­ma“. 1.00 „Sin­ba­do nuo­ty­kiai“.

8.05, 15.30 Te­le­par­duo­tu­vė. 8.40 „Dra­ko­nų ko­va Z“ (N-7). 9.10 „Bet­me­no nuo­ty­kiai“. 9.35 „Dže­kio Ča­no nuo­ty­kiai“. 10.05 „Lai­ko po­li­ci­ja“. 10.30 Būk ma­no mei­le! (N-7). 11.30 „Mei­lės spar­nai“. 12.30 „Int­ri­gų dva­ras“. 13.30 „In­diš­kos aist­ros“. 14.30 „Lau­ki­nė šir­dis“. 16.00 „Gil­mo­ro mer­gi­nos“. 17.00 „Pa­sau­lio Guin­nes­so re­kor­dai“ (N-7). 18.00 Dak­ta­ras Ozas. Šei­mos gy­dy­to­jo pa­ta­ri­mai (N-7). 18.57 Žo­dis – ne žvirb­lis. 19.00 „Ali­sa. Šir­džiai neį­sa­ky­si“. 20.00 „De­tek­ty­vė Džon­son“ (N-7). 21.00 Melodrama „Al­pių kli­ni­ka“ (Vo­kie­ti­ja, Aust­ri­ja, 2006 m.) (N-7). 22.50 „Drau­gai IX“ (N-7). 23.50 Svei­ka­tos ABC (k).

6.59, 13.00 TV par­duo­tu­vė. 7.15 Te­le­ta­biai. 7.45, 10.25, 14.35 Griūk ne­gy­vas! (N-7). 8.15 Na­mų dak­ta­ras. 8.50 Šian­dien kim­ba. 9.20, 18.20, 22.30 Su­per L.T. 9.55 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 11.00 Sko­nio rei­ka­las.

12.00 24/7. Sa­vai­tės ak­tua­li­jų ana­li­zė ir ko­men­ta­rai. 13.30 „So­do de­tek­ty­vės“ (N-7). 15.10 „Po­ra kaip tvo­ra“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Hai­čio pe­le­nai“. 16.00, 17.00, 18.00 Ži­nios. Orai. 17.20, 21.55 Lie­tu­va tie­sio­giai. 18.55 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 19.55 Dok. f. „Hai­tis. Gy­ve­ni­mas tę­sia­si“. 21.00, 0.05 Re­por­te­ris. 21.52, 0.57 Orai. 23.05 Ne­ga­liu ty­lė­ti. 1.00 Dok. f. „Hai­čio pe­le­nai“.

8.45 Ieš­ko­ki­me ge­riau­sio! 9.00 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 9.30 Rea­ly­bės do­ku­men­ti­ka „Iš­li­ki­mo va­do­vas“. 10.30 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 11.00 S. „Ver­bų sek­ma­die­nis“ (1) (Ru­si­ja, 2009 m.) (N-7). 12.00 Muz. dra­ma „Pa­ry­žius 36“ (Pran­cū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, 2008 m.) (N-7). 14.05 Ke­lio­nių žur­na­las „80 gra­žiau­sių sa­lų“. 14.35 „Bro­liai de­tek­ty­vai“ (3) (N-7). 15.35 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Kaip svar­bu bū­ti rim­tam“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2002 m.). 17.15 Že­mai­ti­jos la­bi­rin­tais. 17.45 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“. 18.15 „Mar­se­lio kri­mi­na­lis­tai“ (N-7). 19.15 Pra­mo­gi­nė lai­da „Ge­riau­sios pa­sau­lio rek­la­mos“. 19.45 Ieš­ko­ki­me ge­riausio! 20.00, 23.10 „Bal­ti­cum TV“ ži­nios. 20.15 „Ką mes val­go­me?“ 20.45 Ki­no­ma­no už­ra­šai. 21.00 Ki­no aka­de­mi­ja. „Tai­kus ka­rys“ (Vo­kie­ti­ja, JAV, 2006 m.) (N-7). 23.25 „Ke­ne­džiai“ (2) (N-7). 0.25 „Dak­ta­rės die­no­raš­tis“ (N-7). 1.25 Hu­mo­ro lai­da „Mas­ki šou“.

7.00 Kri­mi­na­li­nė ko­me­di­ja „Hen­rio nu­si­kal­ti­mas“ (JAV, 2010 m.). 9.00 Ro­man­ti­nė dra­ma „Apie mei­lę ir ki­tus de­mo­nus“. 11.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Mi­tas“. 13.05 Fan­tas­ti­nis ves­ter­nas „Ka­rio ke­lias“ (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, 2010 m.). 15.00 Bio­gra­fi­nė kri­mi­na­li­nė dra­ma „Ka­zi­no Dže­kas“ (Ka­na­da, 2010 m.). 17.00 Ko­miš­ka dra­ma „Vė­ja­vai­kė“. 19.00 Fan­tas­ti­nis nuo­ty­kių f. „Sve­tim­ša­lis“ (JAV, Vo­kie­ti­ja, 2008 m.). 21.00 Mis­ti­nė siau­bo dra­ma „Įsi­leisk mane“ (D.Bri­ta­ni­ja, JAV, 2010 m.). 23.00 Ro­man­ti­nė ko­me­di­ja „Mes iš­ke­liau­ja­me!“ 1.00 Dra­ma „Šal­ti ap­ka­bi­ni­mai“ (Is­pa­ni­ja, 2009 m.).

7.00 La­bas ry­tas. 10.00 Gy­venk svei­kai! 11.00, 14.00 Nau­jie­nos. 11.30 No­riu ži­no­ti. 12.00 Ki­tos nau­jie­nos. 12.40 Ma­dos nuosp­ren­dis. 13.50 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“. 16.00 Va­ka­ro nau­jie­nos. 16.45 „Tei­sė į ap­sau­gą“. 17.50 Su­si­tuo­ki­me. 18.55 Te­gul kal­ba. 20.00 Lai­kas. Lie­tu­vos lai­kas. 21.05, 4.20 „Ve­dy­bos pa­gal pa­li­ki­mą. Sand­ros su­grį­ži­mas“. 22.20 Ko­me­di­ja „Se­ne­lis do­va­nų“. 0.05, 6.50 Lie­tu­vos lai­kas (liet. k.). 0.20 Žvel­giant į nak­tį. 1.05 „Lais­vė ir tei­sin­gu­mas“. 1.45 Sup­ras­ti. At­leis­ti. 2.15 Muzikinė komedija „Šiau­di­nė sk­ry­bė­laitė“. 5.10 „Su­ža­dė­tu­vių žie­das“.

9.00 Te­le­vit­ri­na. 10.00 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 11.45 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. „Minsk-2006“–Ma­riu­po­lio „Azov­maš“. 13.30 Krep­ši­nio pa­sau­ly­je. 14.00 Au­to­mo­to. 14.30 Spor­tas LT. Pa­sau­lio sam­bo čem­pio­na­tas. 15.30 Is­pa­ni­jos „Pri­me­ra“ ly­gos rung­ty­nės. 17.15 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–„As­ta­na“. 19.00, 20.45, 23.00 Ži­nios +. 19.15 Ad­re­na­li­nas. 19.45 Spor­tas LT. Tarp­tau­ti­nis A.Šo­ci­ko bok­so tur­ny­ras. 21.00 Fut­bo­lo die­vai. Sir B.Charl­ton. 21.30 VTB vie­nin­go­ji krep­ši­nio ly­ga. Kau­no „Žal­gi­ris“–Mask­vos sri­ties „Chim­ki“. 23.15 Ke­lias į Lon­do­ną.


19

antradienis, sausio 17, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

Šios savaitės prizas – „Svajonių knygos“ kategorijos leidiniai. Jį įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė.

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Anne Stuart „Našlė“ ir Lindos Howard „Ponas Tobulybė“ knygas.

Anne Stuart. „Našlė“. Ar tai ji nužudė senį? – klausė savęs Magvairas, žvelgdamas į paslaptingąją garsaus dailininko Aristido Pompaso našlę. Bulvariniame laikraštyje dirbančiam žurnalistui kiekviena pikantiška smulkmena būtų tikras grobis. Tai padėtų parašyti išties sensacingą menininko, garsėjusio ne tik genialia kūryba, bet ir potraukiu jaunoms merginoms, biografiją. Apsimetęs draudimo agentu Magvairas atvyksta į mirusio dailininko vilą Toskanoje. Kad atskleistų tiesą, jis pasiryžęs netgi suvilioti jaunąją našlę Čarlę. Tačiau sename name, kur šešėliuose tyko žudikas ir mėnesienoje liepsnoja aistra, viskas yra ne taip, kaip atrodo. Linda Howard. „Ponas Tobulybė“. Koks turi būti tobulas vyras? Šį pikantišką klausimą svarsto Džeinė Brait ir trys jos draugės, po darbo susibėgusios „Pas Ernį“. Aukštas tamsiaplaukis gražuolis? Supratingas ir geros širdies? Stiprus ir raumeningas? Įsiplieskia ginčas, gimsta ponui Tobulybei keliamų humoristinių reikalavimų sąrašas. Juokai baigiasi, kai sąrašas pakliūna į žiniasklaidos rankas ir žiauriai nužudoma viena iš sąrašo kūrėjų... Šis Lindos Howard romanas paslaptingas ir persunktas aistros! Šmaikštūs Semo ir Džeinės dialogai, kandžios replikos išties kelia pasigėrėjimą. „Ponas Tobulybė“ juokina, jaudina, pavergia, intriguoja – be abejo, tai vienas geriausių autorės kūrinių. Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: pirmadienis – Veidmainystė antradienis – Kurapkiukas trečiadienis – Persilaužimas ketvirtadienis – Krikštatėviai penktadienis – česnakas Praėjusios savaitės laimėtoja – Vanda Stonienė.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę

rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, sausio 24 d.

Avinas (03 21–04 20). Gali susidaryti įspūdis, kad gyvenimas klostosi taip, lyg kas nors tyčiotųsi iš jūsų ar bandytų suerzinti. Bus sunku valdytis. Jautis (04 21–05 20). Jei teks bendrauti su jaunesniais žmonėmis, gali kilti nesutarimų ar agresija. Esate pernelyg išmintingas, kad leistumėtės išprovokuojamas. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų mąstymas, idėjos, siekis tobulėti gali keistis. Šiandien bus daug lengviau susikaupti ir užsiimti svarbiais reikalais, niekas nepajėgs jūsų išblaškyti. Vėžys (06 22–07 22). Šiandien būsite labai susikaupęs, būsite labai jautrus, kitaip vertinsite savo emocijas ir veiksmus. Žodžiai šiandien bus jūsų ginklas. Liūtas (07 23–08 23). Galimi emocijų protrūkiai, ypač bendraujant su vaikais ar artimais draugais. Jūsų perdėtas psichologinis spaudimas gali sugadinti santykius. Mergelė (08 24–09 23). Laikas pasinaudoti kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Minėtos savybės ir gebėjimas reikšti mintis trauks ir žavės aplinkinius. Svarstyklės (09 24–10 23). Norėsite daug kalbėti, nes tiesiog netelpate savo kailyje. Bet prieš prabildamas gerai pagalvokite, nes ne visiems jūsų idėjos ir sumanymai gali būti įdomus. Skorpionas (10 24–11 22). Šiandien emocijos veršis per kraštus, turėsite tiek visokių sumanymų, o ir aplinkiniai bus nusiteikę jums padėti. Tereikia tik paprašyti. Šaulys (11 23–12 21). Šiandien prieštaringa diena: dabartinės jūsų idėjos ir mintys neatitinka jūsų paties ar kitų žmonių vertybių. Gali tekti iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Ožiaragis (12 22–01 20). Gali būti, kad būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti komandoje – darbas bus produktyvus ir kūrybingas. Vandenis (01 21–02 19). Puikiai seksis patarinėti asmeniniais klausimais, todėl jūsų patarimų prireiks vis daugiau žmonių. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis ir pasieksite norimų rezultatų. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kieno nors nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Padėtį išgelbės tik, jei laiku suprasite, kad visi žmonės mąsto skirtingai ir būtent tai yra gerai.

Žymi pajūrio grafikė atvers savo kūrybos horizontus Ketvirtadienį „Klaipėdos galerija“ pristatys vienos žymiausių pajūrio grafikių, palangiškės dailininkės Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės jubiliejinę grafikos darbų parodą „Ties horizontu“.

G.Oškinytė-Eimanavičienė gimė 1942 m. sausio 19 d. Kaune, žymaus Lietuvos sklandytuvų konstruktoriaus Broniaus Oškinio ir medicinos sesers Birutės Oškinienės šeimoje. 1959–1965 m. Gražina studijavo grafiką tuomečiame Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Nuo 1965 m. grafikė gyvena Palangoje. Parodose pradėjo dalyvauti 1967 m., Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1978 m. Pasak jaunatviškai ir stilingai atro-

dančios, visada besišypsančios autorės, šiuosyk „Klaipėdos galerijoje“ ji surengs apžvalginę, arba tiesiog retro parodą. Grafikė nekūrė darbų specialiai jubiliejinei ekspozicijai, tiesiog atrinko juos iš pastarųjų dešimties metų kūrybos laikotarpio. Per kelis kūrybos dešimtmečius ji išbandė įvairias technikas – grafitą, pastelę, tušą ir plunksnelę, ofortą, kartono raižinį, monotipiją, akvatintą. Kaip pastebėjo dailėtyrininkė Kristina Jokubavičienė, tarp G.Oškinytės-Eimanavičienės temų ir kūrinių atlikimo technikų egzistuoja įdomus ryšys – kiekviena jų sukurti darbai tiesiog natūraliai klostosi į ciklus, serijas, tęstinius lakoniškus pasakojimus apie dangų, žemę, kalvas, lygumas, dangaus kūnus, horizontus, kurie neskiria, tik atveria.

„Galima vardyti daugybę motyvų, užpildančių nuolat kintančius Gražinos kraštovaizdžius, bet visi jie byloja apie žmogų, kurio esatimi alsuoja tie vizionieriški peizažai, sapno-būdravimo ar kosmogoninio mito išprovokuoti“, – teigė K.Jokubavičienė. Grakščiai apie G.Oškinytės-Eimanavičienės kūrybą yra pasakęs šviesaus atminimo klaipėdietis grafikas Algis Kliševičius: „Maža to, kad moteris – paslaptis, menas – paslaptis. O čia gi – moters menas – dviguba paslaptis“. G.Oškinytės-Eimanavičienės grafikos parodos „Ties horizontu“ vernisažas – sausio 19 d. 17 30 val. „Klaipėdos galerijoje“ (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10). „Klaipėdos“ inf.

„„Pastelė: G.Oškinytės-Eimanavičienės kūrinys „Virš horizonto“.


Orai

Pirmoje savaitės pusėje Lietuvoje vyraus žiemiški orai – šals, pasnigs. Šiandien dieną bus 2–5 laipsniai šalčio. Naktį rytiniuose rajonuose truputį pasnyguriuos, kaip prognozuoja Hidrometeorologijos tarnyba. Rytoj taip pat trumpai pasnigs, dar labiau spustels šaltukas. Naktį temperatūra kris iki 10 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 6 laipsnių šalčio iki 0.

Šiandien, sausio 17 d.

–3

–3

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia)

–4

Šiauliai

Klaipėda

–4

Panevėžys

–3

Utena

–3

Tauragė

8.53 16.38 7.45

17-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 349 dienos. Saulė Ožiaragio ženkle.

–2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +6 Berlynas +3 Brazilija +25 Briuselis +3 Dublinas +9 Kairas +18 Keiptaunas +30 Kopenhaga +5

kokteilis Lai­dy­nė, lai­dab­rau­kis, bė­gia­bė­gis Gal jūs, mie­l i „Kok­tei­l io“ skai­ty­to­jai, at­ sa­ky­si­te, ko­k ius kom­po­tus ge­ria ir ką rū­ko Vals­t y­bi­nės lie­t u­v ių kal­bos ko­ mi­si­jos (VLKK) na­r iai, su­gal­vo­jan­t ys tur­t in­t i mū­sų kal­bą to­k iais nau­ja­da­ rais, nuo ku­rių ga­l i iš juo­ko mir­ti. Vi­s ą gy­ve­n i­mą dra­bu­ž ius ly­g i­no­me ly­g in­tu­vu, o VLKK ne­se­niai su­mąs­tė, jog tas bui­ti­nis prie­tai­sas – joks ly­g in­ tu­vas, o lai­dy­nė. Ne­ž i­nia, kaip jums, ta­čiau „Kok­tei­liui“ lai­dy­nė aso­ci­juo­ja­si su „ra­gat­ke“ ar­ba tim­pa, ku­r ia svai­do­me ak­me­nu­kus. Jei sa­ky­tu­mė­te, kad lai­dė­te dra­bu­žius, „Kok­tei­lis“ gal­vą gul­do, kad žmo­nės su­ pras­tų, jog mė­tė­te juos pro lan­gą. VLKK su­gal­vo­jo ir dau­g iau nau­ja­da­r ų, ver­čian­čių nu­si­šyp­so­ti, o ne var­to­ti šne­ ka­mo­jo­je kal­bo­je. Ar daž­nas žmo­gus tro­ lei­bu­są va­di­na lai­dab­rau­kiu? Anaip­tol. Jei tro­lei­bu­sas vir­to lai­dab­rau­k iu, tai to­k ia pat bai­si sve­ti­my­bė – tram­va­jus tu­rė­tų tap­ti bė­g ia­bė­g iu.

„Kok­tei­lio“ po­zi­ci­ja „Kok­tei­l is“ VLKK pa­teiks pra­š y­mą, kad ko­m i­si­ja 2013-ųjų iš­va­ka­rė­se iš­ leis­t ų įsa­k y­mą, pri­ver­sian­t į žmo­nes mo­to­cik­lus va­din­ti bir­biak­ly­niais.

„„Vil­tis: ga­li bū­ti, kad nuo ki­tų me­

tų šios trans­por­to prie­mo­nės tu­ rės ki­tą pa­va­di­ni­mą.

Pa­siž­val­gius sve­tur Ang­lai ir pran­cū­zai tu­r i abė­cė­lę iš 26 rai­d žių, o ki­nai raš­tui nau­do­ja per 50 tūkst. hie­rog­l i­f ų. To­k ie pa­pras­t i žo­ džiai kaip „lie­tus“, „dan­g us“ yra vie­na­ ženk­liai, o su­dur­ti­niai, pa­vyz­džiui, „te­ le­fo­nas“, su­si­de­da iš ma­žiau­siai dvie­jų ženk­lų „elekt­ri­nis“ ir „kal­ba“.

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+6 +8 –4 –5 +4 –5 +5 +5

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

Vėjas

0–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-5

-3

-3

-3

5

-1

+1

-1

-1

5

rytoj

ketvirtadienį

+1

+1

0

7

Švei­ca­ri­jos ar­cheo­lo­gai Egip­to Ka­ra­lių slė­ny­je ra­do ka­pą, ku­ ria­me be­veik prieš 3 tūkst. me­ tų bu­vo pa­lai­do­ta vie­na dai­ni­ nin­kė, pra­ne­šė se­no­vės pa­vel­ do mi­nist­ras Mo­ham­me­das Ib­ ra­hi­mas.

Šį re­tą at­ra­di­mą at­si­tik­ti­nai pa­ da­rė gru­pė ty­rė­jų iš Ba­ze­lio uni­ ver­si­te­to, va­do­vau­ja­ma Ele­nos Pau­li­ne-Grot­he ir Su­san­ne Bic­ kel, ka­si­nė­da­ma Kar­na­ke ne­to­ li Luk­so­ro Aukš­tu­ti­nia­me Egip­ te, mi­nist­ras sa­kė ži­niask­lai­dai Kai­re. Dai­ni­nin­kė var­du Neh­mes Bas­ tet pri­klau­sė aukš­čiau­sio­jo die­

vo Amo­no Ra šven­tyk­lai, val­dant XXII di­nas­ti­jai, ku­rios fa­rao­nai vieš­pa­ta­vo 945–712 me­tais prieš mū­sų erą, nu­ro­do­ma įra­še ant me­ di­nės len­te­lės, ras­tos mo­ters ka­po krip­to­je. Nus­ta­ty­ta, kad ji bu­vo aukš­ to Amo­no žy­nio duk­ra, nu­ro­dė M.Ib­ra­hi­mas. Šis at­ra­di­mas yra svar­bus, nes „jis ro­do, kad Ka­ra­lių slė­ny­je XXII di­nas­ti­jos lai­kais taip pat bu­vo lai­ do­ja­mi ei­li­niai žmo­nės ir žy­niai“, – pri­dū­rė mi­nist­ras. Iki šiol gar­sia­ja­me Ka­ra­lių slė­ ny­je bu­vo ras­ta tik Egip­to val­do­ vų ir jų ar­ti­mų­jų ka­pų. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

Sū­naus mo­ti­na ofi­cia­liai iš­si­sky­rė

Kas se­k un­dę pa­pras­t u kla­v i­š o pa­ spau­d i­mu mes mir­t i­nai su­t raiš­ko­me ne ma­ž iau kaip tūks­tan­t į mik­ro­bų.

Nu­girs­tas po­kal­bis

Links­mie­ji tirš­čiai Mirš­ta uoš­vė. – Pak­v ies­k i­te žen­tą, no­r iu su juo at­si­ svei­k in­ti. At­bė­ga žen­tas, ne­ši­nas bu­te­liu deg­ti­nės: – Na ką, uoš­ve­le! Pa­da­ro­me po vie­ną ke­l io­nei? Čes­ka (397 719; neuž­mirš­ki­te, du moks­lai – ki­ ber­ne­ti­ka ir ma­te­ma­ti­ka kar­tu – ki­be­ni­ma­ti­ka)

–3

Alytus

Vardai Beatričė, Daujotas, Dovainis, Leonilė, Merūnas, Rozelina, Vida

1835 m. Anykš­čiuo­se gi­ mė An­ta­nas Ba­ra­naus­kas, Sei­nų vys­k u­pas, poe­tas, poe­mos „Anykš­čių ši­le­lis“ au­to­rius. Mi­rė 1902 m. 1860 m. gi­mė ru­sų dra­ ma­t ur­gas An­to­nas Če­ cho­vas. Mi­rė 1904 m. 1863 m. gi­mė ru­sų teat­ ro re­for­ma­to­rius, re­ži­sie­ rius ir ak­to­rius Kons­tan­ ti­nas Sta­nis­lavs­kis. 1899 m. Ita­l i­jo­je gi­mė gar­su­sis Či­ka­gos (JAV) gangs­te­r is Al Ca­po­ne – Alas Ka­po­nė.

1962 m. gi­mė ka­na­die­ čių ak­to­rius Ji­mas Car­ rey, at­l i­kęs vaid­me­n is po­pu­l ia­r iais ta­pu­siuo­ se fil­muo­se „Bu­kas ir bu­ kes­nis“, „Kau­kė“.

1991 m. tuo­me­tė Aukš­ čiau­s io­ji Ta­r y­b a-At­k u­ ria­ma­sis Sei­mas priė­mė įsta­ty­mą, ku­riuo re­mian­ tis bu­vo įkur­ta Sa­va­no­ riš­ko­ji kraš­to ap­sau­gos tar­ny­ba (SKAT). 1995 m. di­džiau­sias per 70 me­tų že­mės dre­bė­ji­ mas Ja­po­n i­jo­je su­g rio­ vė Ko­bę ir ki­tus va­ka­ri­ nės da­l ies mies­t us: žu­ vo dau­g iau nei 5000 žmo­nių, nuo­sto­liai vir­ši­ jo 85 mlrd. do­le­rių.

Egip­te ras­tas buvusios dai­ni­nin­kės ka­pas

La­bai bai­si sta­tis­ti­ka

Va­žia­vo se­nu­tė dvi­ra­čiu. Sus­tab­dė po­ li­ci­ja: – Kur va­ž iuo­ji, bo­bu­te? – Į ka­pi­nes. – O kas dvi­ra­t į par­veš?

Marijampolė

Vilnius

sausio 17-ąją

Rytas

-1

–3

–3

+2 –3 +6 +27 –2 +13 +9 –6

„„Sugriuvo: aktoriaus žmona M.Shri­ver pra­dė­jo ofi­cia­lias sky­ry­bas su­ži­no­ju­si

apie sa­vo vy­ro ne­san­tuo­ki­nį ry­šį su bu­vu­sia jų na­mų tvar­ky­to­ja M.P.Bae­na.

Ar­nol­do Schwar­ze­neg­ge­rio ne­san­ tuo­ki­nio vai­ko mo­ti­na po be­veik ket­ve­rius me­tus tru­ku­sio sky­ry­ bų pro­ce­so ofi­cia­liai iš­si­sky­rė su sa­vo vy­ru.

Kaip skel­bia in­ter­ne­to sve­tai­nė TMZ.com, bu­vu­si na­mų pri­žiū­rė­ to­ja Mild­red Pat­ri­cia Bae­na sky­ry­bų

pra­šy­mą pa­tei­kė dar 2008 m. va­sa­ rį. O prieš sa­vai­tę A.Schwar­ze­neg­ ge­rio ir jį pa­li­ku­sios žmo­nos Ma­rios Shri­ver at­sto­vas pa­nei­gė nau­jau­sius gan­dus apie po­ros su­si­tai­ky­mą. Nors fil­mo „Ter­mi­na­to­rius“ žvaigž­dė bu­vo nu­fo­tog­ra­fuo­tas su ves­tu­vi­niu žie­du ant pirš­to. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

„„Paaiškėjo: Ka­ra­lių slė­ny­je XXII di­nas­ti­jos lai­kais taip pat bu­vo lai­do­ja­

mi ei­li­niai žmo­nės ir žy­niai.

2012-01-17 Klaipeda  

Daugiau skaitykite 2 p. Išbandymą pirmuoju didesniu sniegu išlaikė ne visi miesto tvar­ kytojai. Prasčiausia situacija, kaip ir kasmet, yra...

2012-01-17 Klaipeda  

Daugiau skaitykite 2 p. Išbandymą pirmuoju didesniu sniegu išlaikė ne visi miesto tvar­ kytojai. Prasčiausia situacija, kaip ir kasmet, yra...

Advertisement