Page 1

lietuva Pi­lie­ti­nio ka­ro ­ dras­ko­ma ­ Si­ri­ja ­ lie­tu­vių ­ ma­jo­rui pa­li­ko ­ slo­gų įspū­dį.

7p.

ekonomika

8p.

pasaulis

Tur­ki­jos svei­ka­tos­ ap­sau­gos sis­te­ma lie­tu­vį­ nu­ste­bin­tų pri­va­lu­mais.

9p.

Di­le­ma: In­di­ją ­ vi­lio­ja Ira­no ­ ener­ge­ti­niai ­ iš­tek­liai, ta­čiau ­ Nau­ja­sis De­lis bi­jo su­pyk­dy­ti JAV.

Te­le­fo­nu tur­to ža­lą ­ nu­sta­tan­tys ­ drau­di­kai su­lau­kia ­ klien­tų įta­ri­mų ­ dėl sie­kio ­ juos ap­kvai­lin­ti.

12p.

Antradienis rugpjūčio 28, 2012 Nr. 200 (19759) Kaunodiena.lt 2 Lt

ve­gų V.Ma­ti­jo­šai­tis siū­buo­ja Nor­ siau­bas – Kau­no val­džios val­tį lie­tu­viai And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Ypač žiau­rūs lie­tu­vių gau­jų siau­ tė­j i­m ai Nor­v e­g i­j o­j e ne juo­k ais gąs­di­na šios tur­tin­giau­sia Eu­ro­ pos vals­ty­be lai­ko­mos ša­lies gy­ ven­t o­j us. Kas ver­č ia lie­t u­v ius plėš­ti, žu­dy­ti ar pre­kiau­ti nar­ko­ ti­kais, Lie­tu­vo­je aiš­ki­no­si nor­ve­ gų žur­na­lis­tai.

Vie­n o di­d žiau­s ių Nor­ve­g i­j os dien­raš­č ių „Dagb­l a­ted“ žur­n a­ lis­tas Gun­na­ras Tho­ren­feld­tas ir jo ko­le­ga, karš­tuo­siuo­se taš­kuo­ se be­s i­d ar­b uo­jan­t is fo­tog­ra­fas Tom­mas Wil­gaar­das Chris­tian­ se­nas Lie­tu­vo­je lan­kė­si jau ant­rą kar­tą ir pla­nuo­ja at­vyk­ ti dar kar­tą.

4

Dienos citata „Aš nuo bro­lių nie­kaip ne­ pa­bė­gu. Šeš­ti me­tai ar­ba su vie­nu, ar­ba su ki­tu. Jau­čiu juos net nu­si­su­kęs“, – „„Veikia: opo­zi­ci­jo­je esan­tis „Vie­nin­go Kau­no“ ly­de­ris V.Ma­ti­jo­šai­tis (kairėje) šio­mis die­no­mis bu­vo ke­le­tą kar­tų su­si­ti­kęs su A.Kup­čins­ku.  

Artūro Morozovo nuotr.

Po va­kar va­ka­re įvy­ku­sio po­sė­džio Kau­ no kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja pa­reiš­kė ne­san­ ti pa­ten­kin­ta kai ku­rių koa­li­ci­jos par­tne­rių veiks­mais dėl Ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės par­da­vi­mo ir neat­me­tė ga­li­my­bės, kad koa­li­ci­jo­je bus per­mai­nų. N.Jelcinos reveransas Lietuvai

5p.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

„Mes esa­me pa­si­ren­gę per­mai­ noms koa­li­ci­jo­je. Šian­dien neį­var­ dy­siu par­tne­rių, ku­riais ne­sa­me pa­ ten­kin­ti. Vi­si ir taip ma­to“, – vakar sa­kė me­ras And­rius Kup­čins­kas. Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, kon­ ser­va­to­riams la­biau­siai kliū­va li­

be­ral­cent­ris­tų ir par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas na­rių po­zi­ci­ja dėl Kau­ no ter­mo­fi­ka­ci­jos elekt­ri­nės par­da­ vi­mo. Ar tai reiš­kia, kad Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, po Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų ak­ty­viai bū­ręs val­dan­čią­ją dau­gu­mą, ku­ri iš­plė­šė iš A.Kup­ čins­ko me­ro re­ga­li­jas, da­bar bus pa­ kvies­tas prie val­dan­čio­ sios koa­li­ci­jos sta­lo?

2

juo­ka­vo Ri­man­tas Kau­kė­nas, „Žal­gi­rio“ eki­po­je vėl rung­ty­niau­sian­tis su bro­liais Dar­ju­šu ir Kšyš­to­fu Lav­ri­no­vi­čiais.

10p.


2

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

miestas

Oro kokybė Kaune 0

19

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,71

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

35

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

V.Ma­ti­jo­šai­tis siū­buo­ja Kau­n Ar tie­sa, kad V.Ma­ti­jo­šai­ 1 čio pa­gei­da­vi­mas – pa­ lik­ti už bor­to Ar­vy­dą Gar­ba­ra­vi­

kas stai­ga pra­bi­lo, kad tai esą dar tik kal­bos, o ne ofi­cia­lus pa­siū­ly­mas.

čių, gal­būt ir Auš­rą Ru­čie­nę? To­kie klau­si­mai ta­po ak­tua­lūs po va­ka­rykš­čio kon­ser­va­to­rių frak­ci­ jos po­sė­džio. „Frak­ci­ja įpa­rei­go­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių at­šauk­ti „Kau­no ener­gi­jos“ ste­bė­to­jų ta­ry­ bą ir val­dy­bą. Pas­ta­ro­sios spren­di­ mas dėl pri­ta­ri­mo elekt­ri­nės par­ da­vi­mui grei­čiau­siai bus ap­skųs­tas teis­mui“, – tei­gė A.Kup­čins­kas. Ak­ty­vus flir­tas

„„Flirtas: P.Mačiulis (kairėje) neneigia, kad pokalbiai su A.Kupčinsku vyksta.

Artūro Morozovo nuotr.

Šio­mis die­no­mis Kau­no kon­ser­ va­to­rių ly­de­ris ne kar­tą bu­vo su­si­ ti­kęs su opo­zi­ci­jo­je esan­čio „Vie­ nin­go Kau­no“ ly­de­riu Vis­val­du Ma­ti­jo­šai­čiu. „Nie­ko ne­kvie­čiau, bet ma­no du­ rys at­vi­ros. Bu­vau su­si­ti­kęs ir su V.Ma­ti­jo­šai­čiu, ir su Po­vi­lu Ma­čiu­ liu, ir su Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vais. Po­kal­biai vyks­ta. Frak­ci­ja įpa­rei­go­ jo ma­ne de­rė­tis, jei­gu koa­li­ci­ja bū­tų ple­čia­ma“, – aiš­ki­no A.Kup­čins­kas. Flir­to su kon­ser­va­to­riais ne­nei­gė ir „Vie­nin­go Kau­no“ frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je se­niū­nas Po­vi­las Ma­čiu­lis. Jis už­si­mi­nė, kad kon­ser­va­to­riams pa­ra­ma siū­lo­ma „ne­pre­ten­duo­jant į jo­kius po­stus“, ta­čiau vė­liau po­li­ti­

Stanislovas Buškevičius:

Pir­mą kar­tą apie tai gir­džiu. Jei­gu tik­rai to­kių pa­siū­ly­mų bū­ ta, apie juos rei­kė­jo in­for­muo­ti koa­li­ci­jos par­tne­rius. Va­ka­rykš­čia­me kon­ser­va­to­rių po­sė­dy­je net pra­bil­ta, kad „Vie­ nin­gas Kau­nas“ esą bū­tų idea­lus koa­li­ci­jos par­tne­ris, nes jų frak­ ci­jos na­riai ne­ga­li užim­ti ofi­cia­lių pa­rei­gų, ka­dan­gi Vy­riau­sio­ji tar­ny­ bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pri­pa­ži­ nu­si juos su­pai­nio­jus in­te­re­sus.

Miesto Ki­no stu­di­ja – paslaptinga vie­ta, Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Mies­to ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­ to ini­cia­ty­va sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­ja at­li­ko Kau­no ki­no stu­ di­jos au­di­tą. Jo iš­va­dos re­ko­men­ da­ci­nės, bet tai, kas išaiš­kė­jo, ga­li pri­vers­ti už gal­vos stver­tis ne vie­ ną kau­nie­tį. Mi­nis­te­ri­jos nuo­spren­dis

Gar­sio­ji Kau­no ki­no stu­di­ja (KKS), tu­rė­ju­si pri­blokš­ti aukš­to me­ni­nio ly­gio kū­ri­niais – pra­de­dant KKS glo­bė­jo Sta­nis­lo­vo Buš­ke­vi­čiaus iš­sva­jo­tu fil­mu apie 1863-ių­jų su­ ki­li­mo va­dą An­ta­ną Mac­ke­vi­čių, bai­giant so­cia­li­nė­mis dra­mo­mis ir ko­me­di­jo­mis, apie di­din­gus pro­ jek­tus keis­tai pri­ti­lo. Ži­no­ma tik tiek, kad stu­di­ja Kul­ tū­ros mi­nis­te­ri­jai ir Kul­tū­ros rė­mi­ mo fon­dui įtei­kė ke­tu­rias pa­raiš­kas. Bet mi­nis­te­ri­ja ir fon­das ne­pa­no­ro fi­nan­suo­ti kau­nie­čių pro­jek­tų. „Trys pa­raiš­kos ne­bu­vo pa­ten­ kin­tos, dėl vie­nos at­sa­ky­mo dar lau­kia­me“, – trum­pai api­bū­di­ no si­tua­ci­ją ir fi­nan­si­nių šal­ti­nių paieš­kas KKS di­rek­to­rius Ed­vi­nas Bin­do­kas. „Ki­no stu­di­jai iki šiol lė­šų pa­vy­ ko pri­trauk­ti tik iš pri­va­čių kom­ pa­ni­jų. Be­je, tai ga­nė­ti­nai ne­ma­ža su­ma“, – sa­kė E.Bin­do­kas. Ko­ kia ta su­ma ir ko­kios tos „pri­va­ čios kom­pa­ni­jos“, di­rek­to­rius neį­ var­di­jo. Ne­pa­nei­gia­mas fak­tas tas, kad pa­grin­di­nis Ki­no stu­di­jos fi­nan­si­ nis šal­ti­nis – mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai. Skirs­tant mies­to biu­dže­ tą Ki­no stu­di­jai bu­vo skir­ta dau­ giau­sia iš vi­sų sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ ros įstai­gų – 330 tūkst. li­tų.

Truk­do įvaiz­dis

Praė­ju­sių me­tų kū­ry­bi­nis stu­di­jos re­zul­ta­tas kuk­lus: su­kur­ti du do­ ku­men­ti­niai fil­mai iš cik­lo „Su­ si­tik­si­me Kau­ne“ (fil­mai „Juo­dai bal­tas sapnas“ ir „Teks­ti­lė. Tarp teks­to ir kon­teks­to“) ir ani­ma­ci­nis fil­mu­kas „Kau­nas ci­ne­ma“. Ki­ no stu­di­jos ko­lek­ty­vas pri­si­dė­jo ir prie fil­mų „Ana­pus til­to“ ir „Mes už Lie­tu­vą“. Be fil­mų, mies­tie­čiams bu­vo pa­ siū­ly­ti še­ši ne­mo­ka­mi ren­gi­niai ki­no teat­re „Ro­mu­va“, už ku­riuos Kau­no ki­no stu­di­ja ne­ga­vo nė li­to, o per me­tus iš­da­li­jo 2 500 ne­mo­ka­ mų kvie­ti­mų.

Pro­to­ko­lo au­di­to­riai Kau­no ki­no stu­di­jo­ je ne­ra­do, nes jis „ne­ bu­vo iš­sau­go­tas“.

Kons­ta­tuo­ta, kad „įstai­gos veik­ los re­zul­ta­tas bu­vo 0 li­tų. Pa­ja­mos su­da­rė 53 375 li­tus, o są­nau­dos 53 318 li­tus“. 57 li­tus pa­ja­mų Ki­no stu­di­ja ga­vo už ban­ke lai­ko­mas lė­šas. 2011 m. pra­džio­je di­rek­to­riaus E.Bin­do­ko va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­ je dir­bo pen­ki dar­buo­to­jai. Po ke­ lių mė­ne­sių, at­lie­kant au­di­tą, čia jų jau plu­šo de­vy­ni. Au­di­tą at­li­ku­si sa­vi­val­dy­bės Vi­ daus au­di­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­ duo­to­ja Li­vi­ja Ra­jec­kie­nė pa­brė­žia, kad KKS pa­tvir­tin­tos su­pap­ras­tin­ tų vie­šų­jų pir­ki­mų tai­syk­lės bu­vo pa­reng­tos ne­tin­ka­mai. To­kias tai­syk­les, ko­kias nau­do­ jo Ki­no stu­di­ja, ga­lė­jo nau­do­ti tik įstai­gos, ne­gau­nan­čios biu­dže­to asig­na­vi­mų iš vals­ty­bės. Stu­di­ja vi­sus sa­vo pi­ni­gus – 330 tūks­t. li­ tų – praė­ju­siais me­tais ga­vo iš sa­ vi­val­dy­bės. Per­ka, kaip no­ri

Pag­rin­di­nė­mis Kau­no ki­no stu­ di­jos pro­ble­mo­mis E.Bin­do­kas įvar­di­jo du da­ly­kus: pir­mo­ji pro­ ble­ma – „for­muo­ja­mas nei­gia­mas įvaiz­dis iš išo­rės“, ant­ro­ji – ne­pa­ vy­ko gau­ti lė­šų iš Kul­tū­ros mi­nis­ te­ri­jos. Sa­vi­val­dy­bės Vi­daus au­di­to sky­ rius, at­li­kęs KKS au­di­tą, įžiū­ri ir ki­tų pro­ble­mų. Veik­los re­zul­ta­tas – 0 li­tų

Kau­no ki­no stu­di­ją sa­vi­val­dy­bės Vi­daus au­di­to sky­rius tik­ri­no no­ rė­da­mas įver­tin­ti mies­to biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­kė­tus pir­ki­mus per aš­tuo­nis veik­los mė­ne­sius – nuo praė­ju­sių me­tų lie­pos iki šių me­tų ko­vo pa­bai­gos.

Kau­no ki­no stu­di­ja, ku­rios da­li­ nin­kai yra di­rek­to­rius E.Bin­do­kas, re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Bal­sys ir sa­vi­ val­dy­bė, ne­pa­tei­kė Vie­šų­jų pir­ki­ mų tar­ny­bai praė­ju­sių me­tų pir­ki­ mo pro­ce­dū­rų ata­skai­tų. „Au­di­tas nu­ro­dė, kad bu­vo pa­ teik­tos ne vi­sos ata­skai­tos. Tai bus iš­tai­sy­ta ar­ti­miau­siu me­tu“, – „Kau­no die­nai“ aiš­ki­no E.Bin­ do­kas Di­džio­ji da­lis iš 70 tūkst. li­tų, skir­tų tech­ni­nei KKS ba­zei for­ muo­ti, pa­nau­do­ta ne pa­gal nu­ma­ ty­tą pro­gra­mą. Ki­no stu­di­ja įsi­gi­jo ka­me­rą, kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos ir pro­gra­ mi­nės vaiz­do bei gar­so ap­do­ro­ji­mo įran­gos. Už šiuos pir­ki­nius su­mo­ kė­ta ge­ro­kai dau­giau, nei pla­nuo­

ta. Be to, nu­sta­tė au­di­tas, „vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros at­lik­tos neeg­ zis­tuo­jan­čiu būdu“. Per­kant tech­ni­ką, E.Bin­do­kas su­da­rė vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­ją. Ji ne­pro­to­ko­la­vo sa­vo po­sė­džių, nors tech­ni­kos pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se pa­žy­mi­ma, kad pro­to­ko­lai yra – jie esą pa­tvir­tin­ti vie­šo­jo pir­ki­mo ko­ mi­si­jos pro­to­ko­lu. De­ja, šio pro­to­ko­lo au­di­to­riai Kau­no ki­no stu­di­jo­je ne­ra­do, nes jis „ne­bu­vo iš­sau­go­tas“. Slaptieji pro­to­ko­lai

Kau­no ki­no stu­di­jo­je trūks­ta to­ kių pro­to­ko­lų, iš ku­rių bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kaip at­rink­tas ir iš­rink­ tas tech­ni­kos tie­kė­jas. Kal­bin­tas E.Bin­do­kas la­ko­niš­kai at­sa­kė, kad „pro­to­ko­lai yra įstai­gos do­ku­men­ tų by­lo­je“, ta­čiau ko­dėl jų ne­pa­tei­ kė au­di­to­riams, ne­paaiš­ki­no. Iš vi­so „Kau­no ki­no stu­di­ja“ per 2011 m. be vie­šų­jų pir­ki­mų pa­nau­ do­jo 98 tūkst. li­tų pre­kėms ar­ba pa­slau­goms pirk­ti. Dar 152 tūkst. li­tų iš­leis­ti ne­tin­ka­mai vyk­dant vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras. „Au­di­tas nu­ro­dė pro­ce­dū­ri­ nius trū­ku­mus or­ga­ni­zuo­jant vie­ šuo­sius pir­ki­mus. To­dėl ne­ga­li­ma teig­ti, kad lė­šos pa­nau­do­tos ne­ tin­ka­mai. Jie pa­tei­kė re­ko­men­da­ ci­jas, kaip tuos trū­ku­mus iš­tai­sy­ti. Tai ir da­ro­ma šiuo me­tu“, – ti­ki­no E.Bin­do­kas. Ko­ky­bei ri­bų nė­ra

Pak­laus­tas, ar dėl ne­pa­lan­kių au­ di­to iš­va­dų ne­bus kei­čia­mi Kau­no ki­no stu­di­jos va­do­vai, Kul­tū­ros ir tu­riz­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­jas Al­bi­nas Vil­čins­kas bu­vo nu­ste­bęs. „O dėl ko­kios prie­žas­ties tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mi? Au­di­to iš­va­dos – re­

ko­men­da­ci­nio po­bū­džio. Jos ro­do, ką įstai­ga tu­rė­tų pa­keis­ti ir į ką sa­vo veik­lo­je tu­rė­tų at­si­žvelg­ti. Jos nė­ ra to­kios, kad rei­kė­tų keis­ti įstai­gos va­do­vą“, – kal­bė­jo A.Vil­čins­kas. Pak­laus­tas, ar ma­no, kad stu­di­ jos ku­ria­miems fil­mams už­ten­ka ko­ky­bės, ve­dė­jas sa­kė, kad ko­ky­ bei ap­skri­tai nė­ra ri­bų. Dvel­kia ne­skaid­riais san­do­riais?

Mies­to ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­ te­to pir­mi­nin­kas Si­mo­nas Kai­rys bu­vo nu­ste­bęs, kad ki­no stu­di­jo­je eg­zis­tuo­ja slap­tie­ji pro­to­ko­lai, ku­ rie, pa­sak di­rek­to­riaus E.Bin­do­ko, „nė­ra iš­li­kę“. „Kaip taip ga­li bū­ti? – ste­bė­jo­si S.Kai­rys. – Neiš­li­ko tie pro­to­ko­lai, ku­rie kal­ba apie kon­kur­so da­ly­vių tech­ni­nei įran­gai pirk­ti pa­rin­ki­mą, įver­ti­ni­mą. Iš­va­da tik to­kia – ar­ba di­rek­to­riui trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos, ar­ba kve­pia ne­skaid­riu san­do­riu.“ „Ma­nau, tvir­ti­na­si nuo­gąs­ta­vi­ mai, kad KKS įsi­gy­jant tech­ni­ką bu­vo ne­si­lai­ko­ma vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo, be to, ge­ro­kai vir­šy­tos nu­ma­ty­tos lė­šos šiai apa­ra­tū­rai įsi­ gy­ti. Ar dar kam įdo­mu, ko­kia sa­vi­ va­lė vyks­ta sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se ir kas už tai at­sa­kin­gas?“ – klau­sė mies­to ta­ry­bos na­rys.

57

litai

– tiek pa­ja­mų Ki­no stu­di­ja ga­vo už ban­ke lai­ko­mas lė­šas.


3

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

no val­džios val­tį Part­ne­riai su­glu­mę

Va­kar die­ną tiek „Jau­no­sios Lie­ tu­vos“, tiek par­ti­jos Tvar­ka ir tei­ sin­gu­mas at­sto­vai vie­šai ti­ki­no, kad koa­li­ci­ja – sta­bi­li ir apie jo­kias per­mai­nas ne­kal­ba­ma. „Pir­mą kar­tą apie tai gir­džiu. Jei­gu tik­rai to­kių pa­siū­ly­mų bū­ta, apie juos rei­kė­jo in­for­muo­ti koa­ li­ci­jos par­tne­rius“, – iš­gir­dęs apie kon­ser­va­to­rių flir­tą su „Vie­nin­go Kau­no“ at­sto­vais, ste­bė­jo­si Kau­no vi­ce­me­ras jau­na­lie­tu­vis Sta­nis­lo­ vas Buš­ke­vi­čius. „Kad „Vie­nin­gas Kau­nas“ pa­tei­ kė kaž­ko­kį rim­tą pa­siū­ly­mą kon­ ser­va­to­riams, man nė­ra ži­no­ma, ta­čiau gir­dė­jo­me to­kių gan­dų“, – sa­kė vi­ce­me­rė Orin­ta Lei­pu­tė. Kal­bė­da­ma apie gal­būt pa­teik­ tą pa­siū­ly­mą, O.Lei­pu­tė sa­kė, kad bū­tų įdo­mu pa­ma­ty­ti, koks jo tu­ ri­nys. „Opo­zi­ci­ja kiek­vie­nai pro­gai pa­ si­tai­kius ban­do ini­ci­juo­ti po­li­ti­nius kei­ti­mus. Ma­tyt, šis pro­ce­sas glau­ džiai sie­ja­si su ener­ge­ti­niais da­ly­ kais. Ban­do­ma pa­si­nau­do­ti pro­ga“, – svars­tė O.Lei­pu­tė. Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­sto­vė Auš­ra Ru­čie­nė ir Kau­no li­be­ral­cent­ris­tų ly­de­ris Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius va­kar va­ka­re mo­bi­ lio­jo ry­šio te­le­fo­nais neat­si­lie­pė.

Kaip at­si­ra­do Kra­bo pra­var­dė? „Din­go me­ro kė­dė! Ne­pat­v ir­t in­tais duo­me­n i­m is, ją oku­pa­vo Kra­bas!“ – to­k ia ak­ci­ja praė­ju­sių me­t ų ko­vą (Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.), dar ne­pra­dė­jus dirb­ti šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai, bu­vo su­reng­ta Lais­ vės alė­jo­je. Tuo­met ak­ci­jos ren­gė­ jai ven­gė vie­šu­mos, ta­čiau ne­slė­pė sim­pa­t i­jų kon­ser­va­to­r iams ir And­ riui Kup­čins­kui.

Tie­sa, vė­liau kon­ser­va­to­rius ne­ven­ gė ir ašt­res­nių pasakymų. „Mes tik­rai ne­dė­l io­ja­me kaž­ko­k ių nak­ti­nių kra­bų koa­li­ci­jų“, – sa­kė da­ bar­ti­nis me­ras. Ap­link V.Ma­ti­jo­šai­t į bu­ria­mą koa­li­ci­ją tuo­met A.Kup­čins­ kas ap­da­li­jo ir ki­tais epi­te­tais – oli­gar­ chų, pen­kių mi­li­jar­dų.

„„Vil­tis: ne­pai­sant kas­met ma­žė­jan­čio moks­lei­vių skai­čiaus, tiek

mies­te, tiek ra­jo­ne šie­met lau­kia­ma dau­giau pir­mo­kų nei per­nai.1,5 tūkst. ma­žiau moks­lei­vių

Kra­b o pra­var­dė tuo­met nu­s kam­ bė­j o neat­s i­t ik­t i­n ai, nes „Vie­n in­go Kau­no“ ly­de­r is Vis­val­das Ma­t i­jo­š ai­ tis, kra­bų laz­de­les ga­m i­nan­č ių „Vi­ čiū­nų“ sa­v i­n in­k as, bu­vo su­bū­ręs koa­l i­c i­j ą ir ke­t i­no tap­t i me­r u. Tie­ sa, šiems pla­nams ne­bu­vo lem­ta iš­ si­pil­dy­t i.

Man­tas La­pins­kas Liūd­na ten­den­ci­ja ne­si­bai­gia: moks­lei­vių Kau­ne kas­met ma­žė­ ja. Tie­sa, šiuos moks­lo me­tus pra­ dės 4 pro­c. dau­giau pir­mo­kų nei per­nai.

„Jei­g u kas nors ban­do pri­k iš­t i ši­t ą ak­c i­j ą man, aš tik­r ai ne­s u nė pirš­ to pri­k i­š ęs: ne­pri­s i­dė­j au, neor­g a­n i­ za­v au, nie­k am ne­d a­r iau įta­kos, nė ne­pa­gal­vo­jau apie tai. Ga­l iu ne­b ent tik nu­j aus­t i, kas or­g a­n i­z a­vo. Jei­g u ten bu­vo jau­n i­m as, rei­kės pa­s i­do­ mė­t i. Jau­nų­j ų kon­s er­v a­to­r ių ly­g a yra vi­s uo­me­n i­n ė or­g a­n i­z a­c i­j a, ne­ pa­v al­d i kon­s er­v a­to­r ių par­t i­j ai“, – tuo­met sa­kė A.Kup­č ins­k as.

Kal­ta ir emig­ra­ci­ja

kurioje dings­ta pi­ni­gai

Mo­ki­nių Kau­no bend­ro­jo ug­dy­ mo mo­kyk­lo­se in­ten­sy­viai ma­žė­ jo nuo 2005 m. – ta­da jų bu­vo 52 tūkst. Kas­met mo­ki­nių gre­tos ap­ tirp­da­vo maž­daug 2–3 tūkst. Šie­ met į mo­kyk­las ateis 37,5 tūkst. mo­ki­nių, o nuo per­nai jų su­ma­ žė­jo 1 546. Ma­no­ma, kad pa­grin­ di­nės prie­žas­tys – gims­ta­mu­mo ma­žė­ji­mas ir emig­ra­ci­ja. Kau­ne su­ma­žė­jo ir mo­ky­to­jų: per še­še­rius me­tus mies­te ne­li­ko 535 pe­da­go­gų, o per­nai – 64. Džiau­gia­si per­tvar­ka

„„Ne­si­se­ka: E.Bin­do­ko (kairėje) ir V.Balsio va­do­vau­ja­ma stu­di­ja kal­ti­na­ma pra­sta va­dy­ba.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Kau­no val­džia ne­sle­pia džiaugs­mo dėl mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos, ku­ ri, kaip skel­bia­ma, pa­de­da tau­py­ti lė­šas ir ge­ri­na mo­ky­mo ko­ky­bę. Šv. Ma­to vi­du­ri­nė mo­kyk­la ta­ po gim­na­zi­ja. Ne­for­ma­laus ug­dy­ mo Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus jau­no­jo ka­rio mo­kyk­la per­tvar­ky­ ta į for­ma­lio­jo ug­dy­mo mo­kyk­lą, ku­rio­je bus vyk­do­mos ir tei­sės bei ka­ry­bos pra­dme­nų pro­gra­mos. Šiais me­tais Kau­ne veiks še­šios pro­gim­na­zi­jos. Ša­lia jau įsteig­tų Vin­co Ku­dir­kos, Ža­lia­kal­nio ir Se­na­mies­čio pro­gim­na­zi­jų nuo rug­sė­jo pra­džios pra­dės veik­ti Ka­zio Gri­niaus, Jo­no Že­mai­čioVy­tau­to ir KTU Vaiž­gan­to pro­ gim­na­zi­jos. Ke­tu­rios mo­kyk­los iš vi­du­ri­nių ta­po pa­grin­di­nės (Mar­ty­no Maž­ vy­do, Pet­ra­šiū­nų, Pi­lė­nų, Jo­no ir

Pet­ro Vi­lei­šių). Dar pen­kios mo­ kyk­los pra­de­da­mos per­tvar­ky­ti į pro­gim­na­zi­jas ir nuo rug­sė­jo 1 d. ne­komp­lek­tuos 9 kla­sių („At­ža­ ly­no“, Si­mo­no Dau­kan­to, „Pu­ rie­nų“, Ta­do Iva­naus­ko vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir Jo­no ir Pet­ro Vi­lei­ šių). Še­šios mo­kyk­los per­tvar­ ko­mos į pa­grin­di­nes mo­kyk­las ir ne­komp­lek­tuos 11 kla­sių (Dai­na­ vos, Šv. Ka­zi­mie­ro, Vik­to­ro Kup­ re­vi­čiaus, „Ne­mu­no“, „Vers­mės“, „Ži­bu­rio“). Bu­dės prie pe­rė­jų

„Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, Rug­sė­ jo 1-ąją Kau­ne šeš­ta­die­nį švęs 34 mo­kyk­los – vi­sas pės­čių­jų pe­rė­jas prie šių mo­kyk­lų pri­žiū­rės po­li­ci­ jos pa­rei­gū­nai, šau­liai sa­va­no­riai ar­ba po­li­ci­jos rė­mė­jai. Nuo pir­ ma­die­nio, rug­sė­jo 3-io­sios, bus bu­di­ma prie vi­sų Kau­no mo­kyk­ lų, taip pat pri­žiū­rė­si­me in­ten­sy­ vias pe­rė­jas“, – sa­kė Kau­no ke­ lių po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Da­nas Čes­naus­kas.

Ra­jo­ne – pa­na­šios ten­den­ci­jos Į Kau­no ra­jo­no mo­k yk­las moks­ lei­v ių su­g u­žės taip pat ma­ž iau nei per­nai. Šie­met bend­ro­jo ug­ dy­mo mo­k yk­lo­se ir ne­for­ma­l io­ jo ug­dy­mo įstai­go­se Kau­no ra­jo­ ne dirbs 1 254 mo­k y­to­jai, ku­r ie mo­k ys per 9 600 mo­k i­n ių (per­ nai mo­kė­si 9 797). Pla­nuo­ja­ma, kad pir­mo­k ų šiais me­tais bus dau­g iau nei praė­ju­ siais me­tais – apie 780 (per­nai – 706), o iki­mo­kyk­li­nu­k ų bus apie 259 (2011 m. – 258).


4

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

tema

Nor­ve­gų siau­bas – lie­tu­viai Sa­vo ty­ri­mą šios skan­di­ 1 na­vų ša­lies ži­niask­lai­dos at­sto­vai ruo­šia­si baig­ti tuo­met, kai

bus at­sa­ky­ta į pa­grin­di­nį klau­si­mą – ko­dėl iš Lie­tu­vos at­vyks­ta tiek nu­si­kal­tė­lių. Sa­vo įžval­go­mis ko­le­gos iš Nor­ ve­gi­jos pa­si­da­li­jo ir su „Kau­no die­ nos“ žur­na­lis­tais.

– Kas jus pri­ver­tė ši­taip su­si­ do­mė­ti lie­tu­vių nu­si­kal­tė­liais? – pa­si­tei­ra­vo­me G.Tho­ren­feld­to. – Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus Nor­ ve­gi­jo­je bu­vo įvyk­dy­ta ir at­skleis­ta ne­ma­žai su lie­tu­viais su­si­ju­sių nu­ si­kal­ti­mų. Per 2–3 me­tus lie­tu­viai nu­žu­dė pen­kis žmo­nes. Mū­sų ša­liai, ku­rio­je žmog­žu­dys­tė yra di­de­lė re­ te­ny­bė, tai la­bai daug. At­vy­kė­liai iš jū­sų ša­lies yra pa­da­rę ne­ma­žai nu­si­kal­ti­mų ir mū­sų spau­ da sky­rė tam ne­ma­žai dė­me­sio.

Kaž­ko­dėl lie­tu­viai įsi­ti­ki­nę, kad Nor­ve­ gi­jos ka­lė­ji­mai kaip sa­na­to­ri­jos. Nie­ko pa­na­šaus, ka­lė­ji­mas yra ka­lė­ji­mas. – Sa­ko­te, kad dau­ge­lis tų at­ve­jų yra ap­ra­šy­ti spau­do­je, tad kam kar­to­tis? – Žur­na­lis­tai tik kons­ta­ta­vo fak­tą, ta­čiau ne­ban­dė su­vok­ti, ko­dėl lie­ tu­viai va­žiuo­ja pas mus ir da­ro tuos nu­si­kal­ti­mus. Pats skai­čiau dau­ge­lį straips­nių, ta­čiau at­sa­ky­mo, ko­dėl taip yra, ne­ra­dau. Tuo­met su­pra­ tau, kad tu­ri­me va­žiuo­ti į Lie­tu­vą ir ieš­ko­ti blo­gio šak­nų čia. Ži­no­ma, jei tai bū­tų įvy­kę anks­ čiau, min­ties va­žiuo­ti į Lie­tu­vą tik­ rai ne­kil­tų. Da­bar mes gy­ve­na­me vie­nuo­se na­muo­se – pri­klau­so­me bend­rai Šen­ge­no erd­vei. Ir jei­gu vie­ no­je ša­ly­je yra kaž­kas ne­ge­rai, ki­tos ša­lys pri­va­lo pa­gel­bė­ti kai­my­nei. Šiuo me­tu Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­na apie 40 tūkst. lie­tu­vių. Dau­gu­ma jų yra kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai, pui­ kūs dar­bi­nin­kai, be ku­rių mes neiš­ si­vers­tu­me. Vis dėl­to į ša­lį at­vy­ko ir ne­ma­žai nu­si­kal­tė­lių. Jau šiuo me­tu Nor­ve­gi­jos ka­lė­ji­muo­se lie­tu­vių nu­ si­kal­tė­lių dau­giau nei nor­ve­gų. Tad mums svar­bu su­pras­ti prie­žas­tis. Taip pat no­ri­me iš­sklai­dy­ti pa­čių nor­ve­gų streo­ti­pus. Lie­tu­viai pri­ sta­to­mi kaip nu­si­kal­tė­lių tau­ta, o tai nė­ra tie­sa. – Kuo iš­si­ski­ria lie­tu­vių nu­si­ kal­tė­liai? Ko­kius nu­si­kal­ti­mus daž­niau­siai vyk­do? – Be lie­tu­vių, Nor­ve­gi­jo­je taip pat vei­kia or­ga­ni­zuo­tos Ko­so­vo al­ba­ nų, bul­ga­rų, Šiau­rės Af­ri­kos tau­ tų gau­jos. Taip pat yra ir nor­ve­ gų gau­jų, ta­čiau lie­tu­viai pa­si­žy­mi ypa­tin­gu žiau­ru­mu, ne­pa­kan­tu­mu. Be to, jie kont­ro­liuo­ja pra­ktiš­kai vi­ sas sun­kiau­sių nu­si­kal­ti­mų sri­tis. Išei­vių iš Lie­tu­vos gau­jos pre­kiau­ja nar­ko­ti­kais, žmo­nė­mis ir vyk­do or­ ga­ni­zuo­tas va­gys­tes. – Bet ar tuo neuž­sii­ma vi­so pa­ sau­lio nu­si­kal­tė­liai? – Taip, bet lie­tu­viai kas­met el­gia­si vis ag­re­sy­viau. Anks­čiau bu­vo ga­

be­na­mas am­fe­ta­mi­nas, o da­bar di­ de­liais kie­kiais įve­ža­mas he­roi­nas ir ko­kai­nas. Pre­ky­ba žmo­nė­mis – tai jau ne tik sek­so pa­slau­gas tei­kian­ čios mer­gi­nos, bet ir dar­bi­nin­kai, ku­rie ver­čia­mi ver­gais. Nor­ve­gi­jo­je di­de­lio at­gar­sio su­ lau­kė at­ve­jis, kai vy­ras 16 me­ tų mer­gi­nai pa­ža­dė­jo dar­bą, iš­ve­ žė ją į Nor­ve­gi­ją ir pri­ver­tė vog­ti kos­me­ti­ką iš par­duo­tu­vių. Ir tai ne vie­nin­te­lis at­ve­jis. Yra gau­jos, ku­ rios už­sii­ma bū­tent tuo, – ver­čia ne­pil­na­me­čius vog­ti iš par­duo­tu­ vių, o vė­liau pa­vog­tas pre­kes ga­be­ na į Lie­tu­vą.

Ke­lio­nę vai­ni­kuos nuo­trau­kų pa­ro­da Per sa­vo du vi­z i­tus Lie­tu­vo­je nor­ ve­gai su­si­t i­ko su įvai­r iais nu­si­kal­ ti­mais Nor­ve­g i­jo­je kal­ti­na­mais lie­ tu­viais, jų ar­t i­mai­siais, lan­kė­si Lu­ kiš­k ių ka­lė­ji­me, pre­k y­bos žmo­nė­ mis pro­ble­mą ti­r ian­čio­se or­ga­n i­ za­ci­jo­se. Fo­tog­ra­fas T.Wil­gaar­das Chris­tian­ se­nas pri­si­pa­ž i­no, kad jam šis dar­ bas ne­bu­vo pa­pras­t as. Karš­t uo­ siuo­se taš­k uo­se dir­bęs, pres­t i­ž i­n į „Lei­ca Os­kar Bar­nack Award“ ap­ do­va­no­ji­mą 2012 m. pel­nęs nor­ ve­gas Lie­t u­vo­je fik­sa­vo įta­r ia­mų­ jų nu­si­kal­ti­mais, nu­ken­tė­ju­sių­jų ir jų ar­ti­mų­jų vei­dus.

– Tai vis dėl­to, ko­kie jū­sų ty­ri­ mo re­zul­ta­tai? Koks lie­tu­viš­ ko­jo nu­si­kals­ta­mu­mo fe­no­me­ nas? – So­cia­li­nis. Tai pa­ts pa­pras­ čiau­sias at­sa­ky­mas. Į gau­jų pink­ les pa­ten­ka so­cia­liai jaut­riau­si gy­ ven­to­jai. Daž­niau­siai gy­ve­nan­tie­ji pro­vin­ci­jo­je, men­ko iš­si­la­vi­ni­mo, ne­tu­rin­tys tė­vų jau­ni žmo­nės. Kai at­va­žia­vo­me į Lie­tu­vą, mes ke­lia­vo­me po pro­vin­ci­ją, sve­čia­vo­ mės bū­tent pas to­kius žmo­nes. – Ar, jū­sų ži­nio­mis, Nor­ve­gi­jos val­džia ieš­ko spren­di­mo bū­dų, kad lie­tu­vių nu­si­kal­tė­liai ne­ vyk­tų į jū­sų ša­lį? – Da­rė­me ne vie­ną in­ter­viu su aukš­čiau­siais mū­sų ša­lies pa­rei­ gū­nais, po­li­ci­jos, sau­gu­mo tar­ny­ bų at­sto­vais. Prie­mo­nių jau da­bar ima­ma­si. Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­ tų bū­ti pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas dėl ka­li­nių ekst­ra­di­ci­jos. Šiuo me­tu tik trys lie­tu­viai, pa­da­rę nu­si­kal­ti­mų Nor­ve­gi­jo­je, ka­li Lie­tu­vo­je. Be to, tu­rė­tų keis­tis ir jū­sų ka­lė­ ji­muo­se eg­zis­tuo­jan­ti pe­rauk­lė­ji­ mo sis­te­ma. Rei­kia da­ry­ti taip, kad išė­jęs iš ka­lė­ji­mo žmo­gus ga­lė­tų in­ teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę, o ne vėl nu­ si­kals­tų. Nor­ve­gi­ja in­ves­tuo­ja pi­ni­ gų į to­kius bend­rus pro­jek­tus. Taip pat pi­ni­gai ski­ria­mi įvai­ riems pro­jek­tams, skir­tiems plė­to­ ti jau­ni­mo užim­tu­mą pro­vin­ci­jo­je. Prob­le­mos ky­la bū­tent dėl to, kad jau­ni žmo­nės ne­tu­ri kur sa­vęs rea­ li­zuo­ti, o Nor­ve­gi­ja yra be ga­lo tur­ tin­ga vals­ty­bė. – Ko­kį re­cep­tą siū­ly­tu­mė­te? – Kai kas kal­ba apie sie­nos už­da­ ry­mą, bet tai neį­ma­no­ma. Mes jau esa­me drau­ge ir ne­ga­li­me at­si­skir­ ti. Drau­ge tu­ri­me ieš­ko­ti spren­ di­mo bū­dų. Pa­vyz­džiui, sklai­dy­ ti ste­reo­ti­pus. Kaž­ko­dėl lie­tu­viai įsi­ti­ki­nę, kad Nor­ve­gi­jos ka­lė­ji­ mai kaip sa­na­to­ri­jos. Nie­ko pa­ na­šaus, ka­lė­ji­mas yra ka­lė­ji­mas. Gal są­ly­gos ir kiek ge­res­nės nei jū­ sų Lu­kiš­kė­se. Ma­nau, kad rei­kia ir to­liau in­ves­ tuo­ti į žmo­nes. Taip pat pa­ti Lie­tu­ va tu­ri spręs­ti sa­vo pro­ble­mas. Iš tik­rų­jų, nors tai at­ro­do ne­rea­ lu, ta­čiau Lie­tu­va ir Nor­ve­gi­ja tu­ ri daug ką bend­ro. Mes jau esa­me iš­gy­ve­nę tai, ką šiuo me­tu iš­gy­ve­ na­te jūs. Ka­dai­se Nor­ve­gi­ja taip pat bu­vo la­bai var­gin­ga vals­ty­bė ir XVIII a. pa­bai­go­je apie treč­da­lis vi­ sų nor­ve­gų emig­ra­vo į JAV. Da­bar ta pa­ti pro­ble­ma ka­muo­ja lie­tu­vius, o Nor­ve­gi­ja yra vie­na iš tų ša­lių, tre­ čio­ji po Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Ai­ ri­jos, kur emig­ruo­ja lie­tu­viai.

„Tai ne­bu­vo pa­pras­tas dar­bas. Tai žmo­nės, ku­rie la­bai daž­nai ne­no­ri nė bend­rau­ti. Juo­lab ne­no­ri fo­tog­ ra­fuo­tis“, – dės­tė pa­šne­ko­vas. Pa­sak T.Wil­gaar­do Chris­t ian­se­no, te­ko ieš­ko­t i komp­ro­m i­sų – vei­dus fik­suo­ti taip, kad jų ne­ga­li­ma bū­tų at­pa­ž in­ti. „To­k ių nuo­trau­k ų yra tik­rai ne­ma­ žai. Tik vie­no nu­ž u­dy­to lie­t u­v io mo­ti­na su­ti­ko pa­ro­dy­ti sa­vo vei­dą vie­šai, o ki­tus fo­tog­ra­fa­vau iš šo­no, iš nu­ga­ros – įvai­r iai. Te­ko ieš­ko­t i įvai­rių me­ni­nių for­mų“, – at­sklei­dė dar­bo ypa­tu­mus fo­tog­ra­fas. Bai­gęs dar­bą Lie­t u­vo­je T.Wil­gaar­ das Chris­t ian­se­nas pla­nuo­ja ati­ da­ry­ti nuo­trau­k ų pa­ro­dą.

„„Ty­ri­mas: Lie­tu­vo­je be­si­lan­kan­tys nor­ve­gų žur­na­lis­tai ban­do su­pras­ti,

iš kur Lie­tu­vo­je tiek daug nu­si­kal­tė­lių.

„Pla­nuo­ju dar ne kar­tą at­va­ž iuo­ ti į Lie­tu­vą, ieš­ko­t i au­k ų ir nu­ken­ tė­ju­sių­jų, juos fik­suo­ti. Tuo­met bū­ ti­nai su­reng­siu pa­ro­dą“, – pa­ža­dė­ jo nor­ve­gas.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

„„Sugrąžins: Norvegijoje nusikaltę lietuviai nenori bausmių atlikti Lietuvos įkalinimo įstaigose, tačiau ar­ti­

miau­siu me­tu tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas dėl ka­li­nių ekst­ra­di­ci­jos.

Tomo Raginos nuotr.


5

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

lietuva

„„Su­si­ti­ki­mas: B.Jel­ci­nui skir­tą ap­do­va­no­ji­mą iš D.Gry­baus­kai­tės ran­kų at­siė­mė bu­vu­sio Ru­si­jos va­do­vo naš­lė N.Jel­ci­na. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Lietuvos gestas pravirkdė N.Jelciną Pre­zi­den­tū­ro­je at­siim­da­ma jos vy­rui, pir­ ma­jam Ru­si­jos pre­zi­den­tui Bo­ri­sui Jel­ci­ nui, skir­tą Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Di­dį­jį kry­žių naš­lė Nai­na Jel­ci­na ap­do­va­no­ji­mą pa­bu­čia­vo. Ji taip pat kal­bė­jo, kad Ru­si­ja vis dar sun­kiai žen­gia tik­ros lais­vės ke­liu. Kvie­tė sau­go­ti san­ty­kius

„B.Jel­ci­nas bu­vo nuo­šir­dus Lie­tu­vos drau­gas“, – sa­kė N.Jel­ci­na per ap­ do­va­no­ji­mo įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją. Ji pri­mi­nė, kad Ru­si­ja vie­na pir­ mų­jų pa­sau­ly­je pri­pa­ži­no Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę ir, anot jos, bu­ vo pa­si­ren­gu­si plė­to­ti ge­ros kai­ my­nys­tės bei tar­pu­sa­vio su­pra­ti­ mo san­ty­kius, skai­tan­tis vie­na su ki­tos in­te­re­sais. Pre­zi­den­to naš­lė sa­kė, kad Ru­si­ ja, kaip ir Lie­tu­va, ga­na skaus­min­ gai iš­gy­ve­no pe­rė­ji­mą iš so­vie­ti­ nės praei­ties į de­mok­ra­ti­jos ke­lią ir mė­gi­na juo ei­ti to­liau. „Mū­sų ša­lis tę­sia sun­kų ke­ lią tik­ros lais­vės link“, – kal­bė­jo N.Jel­ci­na. Ji ra­gi­no Lie­tu­vą ir Ru­si­ją pa­nau­ do­ti vi­są tu­ri­mą po­ten­cia­lą. „Mū­sų ša­lių la­bui bū­ti­na vi­sa apim­ti­mi pa­nau­do­ti ne­rea­li­zuo­tą dvi­ša­lių san­ty­kių po­ten­cia­lą. Bo­ri­sas Ni­ko­la­je­vi­čius yra pa­sa­kęs: „Sau­ go­ki­te Ru­si­ją“, o šian­dien no­riu pa­ sa­ky­ti – sau­go­ki­te Lie­tu­vą ir ge­rus mū­sų tau­tų san­ty­kius“, – kal­bė­jo pir­mo­jo Ru­si­jos pre­zi­den­to naš­lė. Dė­ko­jo B.Jel­ci­nui

B.Jel­ci­nas po mir­ties ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Di­džiuo­ju kry­žiu­mi už as­me­ni­nį in­dė­lį įtvir­ti­ nant Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą ir plė­ to­jant Lie­tu­vos bei Ru­si­jos Fe­de­ra­ ci­jos tarp­vals­ty­bi­nius san­ty­kius. Pa­sak Lie­tu­vos Pre­zi­den­tės Da­ lios Gry­baus­kai­tės, B.Jel­ci­nas Ru­ si­jo­je ska­ti­no de­mok­ra­ti­nius po­ky­ čius, o šie kei­tė žmo­nių mąs­ty­mą ir at­vė­rė du­ris tarp­tau­ti­niam Bal­ti­jos vals­ty­bių pri­pa­ži­ni­mui. „Iš so­vie­ti­nės praei­ties be­si­va­ duo­da­ma nau­jo­ji de­mok­ra­tė­jan­ti Ru­si­ja su­ge­bė­jo ob­jek­ty­viai įver­ tin­ti is­to­ri­ją ir pri­pa­žin­ti Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės sie­kį. Ji

tai pa­da­rė B.Jel­ci­no as­me­niu. Lie­ tu­va yra dė­kin­ga tuo­me­tei Ru­si­jai“, – tvir­ti­no ša­lies va­do­vė. Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­ to pir­mi­nin­kas Ema­nue­lis Zin­ge­ris pir­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me pa­brė­žė, jog „rei­kia ti­kė­tis, kad da­ bar­ti­nė Ru­si­jos po­li­ti­nė va­do­vy­bė, pri­tar­da­ma dau­giau nei prieš du de­šimt­me­čius pre­zi­den­to B.Jel­ci­ no iš­sa­ky­tam nei­gia­mam ša­lies so­ vie­ti­nės praei­ties įver­ti­ni­mui, bus iš­ti­ki­ma jo ta­da aiš­kiai nu­brėž­tam Ru­si­jos kur­sui į lais­vę ir de­mok­ra­ ti­nes ver­ty­bes“. Jis taip pat pa­siū­lė, kad Lie­tu­vos sos­ti­nė­je Vil­niu­je bū­tų B.Jel­ci­no var­du pa­va­din­ta gat­vė ar aikš­tė. Su­si­ju­sios tau­tos

Prieš ce­re­mo­ni­ją pre­zi­den­tū­ro­je su Sei­mo pir­mi­nin­ke Ire­na De­gu­ tie­ne su­si­ti­ku­si N.Jel­ci­na tei­gė, kad

ti­ki ge­ra Lie­tu­vos ir Ru­si­jos san­ty­ kių atei­ti­mi. Pa­sak jos, dėl to rei­kia nu­sto­ti gy­ven­ti praei­ti­mi ir ne­bed­ ras­ky­ti praei­ties žaiz­dų. N.Jel­ci­na pa­brė­žė, kad spren­di­mus, skaus­ min­gus Lie­tu­vai, priė­mė ne ru­sų tau­ta, o anuo­me­čiai va­do­vai. „Mū­sų tau­tos su­si­ju­sios is­to­riš­ kai, ir nors bu­vo tam tik­rų ka­tak­liz­ mų, tau­tos dėl nie­ko ne­kal­tos, vi­sa tai da­rė po­li­ti­kai, va­do­vai. Jei mū­ sų atei­tis gy­vens praei­ti­mi, tai bus ne ėji­mas ge­rų tar­pu­sa­vio san­ty­kių įtvir­ti­ni­mo ke­liu, o vi­sa­da bus lyg gy­vos žaiz­dos dras­ky­mas, ir to rei­ kia at­si­sa­ky­ti“, – va­kar par­la­men­te žur­na­lis­tams sa­kė N.Jel­ci­na.

Mū­sų ša­lių la­bui bū­ ti­na vi­sa apim­ti­mi pa­nau­do­ti ne­rea­li­ zuo­tą dvi­ša­lių san­ ty­kių po­ten­cia­lą. Ji taip pat pa­brė­žė, kad Ru­si­jo­ je žmo­nės Lie­tu­vos at­žvil­giu nu­si­ tei­kę ge­ra­no­riš­kai. „Nuo to, ko­kius mes pa­da­ry­si­me sa­vo san­ty­kius, to­ kie jie ir bus. Tu­ri­me pa­tys su­pras­ ti, ko no­ri­me, ir nuo to pri­klau­so mū­sų atei­tis. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Ru­si­jo­je Lie­tu­vos at­žvil­giu žmo­nės nu­si­tei­kę ge­ra­no­riš­kai, atei­tis mū­

sų ran­ko­se ir ji bus, be jo­kios abe­jo­ nės, ge­ra“, – sa­kė N.Jel­ci­na. Da­bar – ki­to­kie lai­kai

Pap­ra­šy­ta pa­ly­gin­ti Lie­tu­vos ir Ru­ si­jos tar­pu­sa­vio san­ty­kius, kai ša­ liai va­do­va­vo B.Jel­ci­nas ir šiuo me­ tu, N.Jel­ci­na sa­kė, jog tai per­ne­lyg skir­tin­gi lai­kai. „Šiuos lai­kus su­dė­tin­ga ly­gin­ti su tais, kai Ru­si­jai va­do­va­vo B.Jel­ci­nas, nes tuo­met bu­vo vis­ko pra­džia. Da­ bar kaip tik kal­bė­jom, pri­si­mi­nėm, kai B.Jel­ci­nas bu­vo čia at­va­žia­vęs, tai bu­vo pa­tys ge­riau­si san­ty­kiai. Bori­ sas Ni­ko­la­je­vi­čius la­bai my­lė­jo Bal­ ti­jos ša­lis ir Lie­tu­vą, ir tai ne­bu­vo tik žo­džiai, vis­kas bu­vo pa­tvir­ti­na­ma veiks­mais“, – kal­bė­jo N.Jel­ci­na. Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­ riaus iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me I.De­ gu­tie­nė tei­gia, jog ti­ki­si, kad At­ gi­mi­mo lai­kų ir B.Jel­ci­no įkvėp­ti san­ty­kiai ly­dės Lie­tu­vos bei Ru­si­ jos bend­ra­dar­bia­vi­mą. „Lie­tu­viai pui­kiai pa­žįs­ta ru­sų tau­tą ir ži­no, ko­kie nuo­šir­dūs žmo­ nės yra ru­sai. Ma­nau, kad prie to­kio su­pra­ti­mo itin daug pri­si­dė­jo ir ve­ lio­nis pre­zi­den­tas B.Jel­ci­nas. Tu­ri­me su­pras­ti, kad lie­tu­viai, ru­sai ir ki­tos tau­tos yra vie­no­dai nu­ken­tė­ju­sios nuo nu­si­kals­ta­mų re­ži­mų žiau­ru­mo. Ir tai su­pras­da­mi pri­va­lo­me ženg­ti pir­myn“, – sa­kė I.De­gu­tie­nė. KD, BNS inf.

Pri­pa­ži­no Lie­tu­vos vals­ty­bę 1991 m. lie­pos 29 d. Bo­ri­sas Jel­ci­nas pa­si­ra­šė Lie­t u­vos ir Ru­si­jos tarp­ vals­ty­bi­nių san­ty­k ių pa­g rin­dų su­ tar­t į. Ja pri­pa­ž in­ta su­ve­re­ni Lie­tu­ vos vals­t y­b ė ir įsi­pa­rei­go­ta kur­ ti dvi­ša­l ius san­t y­k ius drau­g ys­tės, ge­ros kai­my­nys­tės, ly­g ia­tei­siš­k u­ mo ir abi­pu­sės nau­dos prin­ci­pais pa­gal vi­suo­t i­nai pri­pa­ž in­tas tarp­ tau­ti­nės tei­sės nor­mas. Pre­zi­den­tū­ros iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ ši­me pa­brė­ž ia­ma, kad B.Jel­ci­no in­ dė­lis bu­vo le­mia­mas iš­ve­dant SSRS ka­r iuo­me­nę iš Lie­tu­vos ir 1997 m. pa­si­ra­šant su­tar­t į dėl Lie­tu­vos bei Ru­si­jos vals­ty­bi­nės sie­nos. Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Di­dy­sis kry­ žius yra vie­nas aukš­čiau­sių vals­ty­ bi­nių ap­do­va­no­ji­mų. Jis ski­ria­mas Lie­t u­vos bei už­s ie­n io vals­t y­bių va­do­vams ir pi­lie­čiams už ypa­tin­ gus nuo­pel­nus Lie­tu­vos vals­ty­bei. Vals­ty­bi­nis ap­do­va­no­ji­mas B.Jel­ci­ nui skir­tas mi­nint Lie­tu­vos ir Ru­si­ jos san­ty­k ių 20-me­t į. B.Jel­ci­nas Ru­si­jos pre­zi­den­tu bu­vo 1991–1999 m. Mi­rė 2007-ai­siais.


6

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

nuomonės

Rak­tas nuo vi­sų du­rų P

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Žmo­gus iš praei­ties Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

N

e­su­vai­din­tos aša­ros ir pro­to­ko­lo rė­mams ne­pak­lūs­tan­tis nuo­šir­du­ mas – toks va­kar bu­vo Nai­nos Jel­ ci­nos ap­si­lan­ky­mas Lie­tu­vos pre­ zi­den­tū­ro­je. Pir­mo­ji Ru­si­jos po­nia, at­vy­ku­si at­ siim­ti jos ve­lio­niui vy­rui skir­to vie­no iš aukš­ čiau­sių mū­sų ša­lies ap­do­va­no­ji­mų, grą­ži­no į visai kitus lai­kus. Anuo­met, kaip sa­kė pa­ti N.Jel­ci­na, bu­vo vi­sa ko pra­džia. Pir­mie­ji ru­sų – o ir dau­gu­mos ki­ tų SSRS tau­tų – sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo žings­ niai, nai­vi viltis, kad de­mok­ra­ti­ją ga­li­ma im­por­ tuo­ti sy­kiu su trūks­ta­mais mais­to pro­duk­tais, ga­liau­siai – des­pe­ra­tiš­ki ban­dy­mai pa­sta­ty­ti mo­der­nią ša­lį ant se­nų iš­kli­bu­sių pa­ma­tų. Bo­ri­sas Jel­ci­nas bu­vo pir­ma­sis de­mok­ra­tiš­ kai iš­rink­tas Ru­si­jos pre­zi­den­tas, su ku­rio val­ do­ma ša­li­mi Lie­tu­vą sie­ję san­ty­kiai bu­vo ar­

Šian­dien pre­zi­den­tai spon­ta­niš­kai ne­be­li­pa ant tan­kų ir ne­lei­džia sau per­ne­lyg at­si­pa­lai­duo­ti. ti­mes­ni nei su kai ku­riais šių die­nų ta­ria­mai­ siais są­jun­g i­nin­kais. Jis tiesiog bu­vo ki­toks, nei pa­sau­l is bu­vo įpra­tęs ma­ty­ti pa­grin­di­n į žmo­gų „iš Mask­vos“. Jis ga­lė­jo bū­ti nuo­šir­dus ir nuo­žmus kaip de­ ra si­bi­rie­čiui, ga­lė­jo trink­te­lė­ti kumš­čiu ar su­ tryp­ti pro­to­ko­lo tai­syk­les. Lip­ti ant tan­ko, sa­ ky­ti su­si­skal­džiu­sią tau­tą už­de­gan­čias kal­bas, į eli­to gre­tas at­si­ves­ti li­be­ra­liai mąs­tan­čius po­ li­ti­kos jau­nik­lius, eko­no­mi­kos re­for­ma­to­rius. B.Jel­ci­nas lei­do sau bū­ti nuo­šir­dus ir be­tar­piš­ kas net bend­rau­da­mas su pa­brėž­ti­nai šal­tais Va­ka­rų pre­zi­den­tais, lei­do sau per­ne­lyg at­si­ pa­lai­duo­ti, di­ri­guo­ti tik­riems or­kest­rams – ir, re­gis, pa­ts ne­pas­te­bė­jo, kaip vir­to mu­zi­kan­tu, gro­jan­čiu ki­tų di­ri­gen­tų pa­rink­tas me­lo­di­jas. 1994 m. B.Jel­ci­no įsa­ku Ru­si­jos pa­jė­gos įžen­gė į ne­prik­lau­so­my­bės sie­kian­čią Če­čė­ni­ją. Jis ne­ su­ge­bė­jo ap­sau­go­ti sa­vęs, sa­vo šei­mos ir Ru­si­ jos nuo kla­nų kul­tū­ros Krem­liu­je įsi­ga­lė­ji­mo. B.Jel­ci­no at­si­sta­ty­di­ni­mas 1999-ai­siais reiš­kė nau­ją erą Ru­si­jo­je. Su vis silp­niau al­suo­jan­čia se­no­sios par­ti­nės no­menk­la­tū­ros dva­sia, ta­ čiau spar­čiai au­gan­čia še­šė­li­nio ka­pi­ta­lo įta­ka, žai­biš­kai stip­rė­jan­čia slap­tų­jų tar­ny­bų įta­ka. Šian­dien ki­to­kia ne tik Ru­si­ja, daug kas ki­taip ne tik Lie­tu­vo­je – šian­d ien pre­z i­den­tai tie­ siog spon­ta­niš­kai ne­be­li­pa ant tan­kų ir ne­lei­ džia sau per­ne­lyg at­si­pa­lai­duo­ti. Šian­dien jie tai da­ro tik pa­gal vie­šų­jų ry­šių stro­piai su­sty­ guo­tus sce­na­ri­jus. Da­bar – ki­ta era, o kli­ma­ tas vi­siš­kai ne­pa­lan­kus ras­tis „ki­to­kiems“ ly­ de­riams, koks ir bu­vo B.Jel­ci­nas. informacija:

302 250

i­lie­tiš­ku­mas. Štai at­sa­ky­ mas į dau­gy­bę klau­si­mų, dėl ku­rių šian­dien gal­vas lau­žo po­li­ti­kai, vi­suo­ me­nės ak­ty­vis­tai ir kiek­vie­nas iš mū­sų. Kad ir ku­rią gy­ve­ni­mo sri­tį paim­tu­me, vi­sur iki to­bu­ lu­mo trūks­ta dau­giau ar ma­žiau mo­zai­kos da­lių, ta­čiau net jei į tin­ka­mą vie­tą įdė­tu­me pi­ni­gus, įsta­ty­mo ba­zę, kom­pe­ten­tin­gų žmo­nių bū­rį at­spin­din­čias de­ ta­les, be pi­lie­tiš­ku­mo pa­veiks­ las ne­bus pil­nas. Tar­ki­me, pi­ni­gų trūks­ta svei­ ka­tos ap­sau­gos sek­to­riui. Ki­ša­ me juos ir mes, ir ES fon­dai, bet gy­dy­to­jų vis tiek trūks­ta, ei­ lės vin­gu­riuo­ja mė­ne­sių mė­ne­ siais. Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad nė­ra žai­džia­ma taip kaip su po­ lik­li­ni­ko­mis? Pa­vyz­džiui, no­riu re­gist­ruo­ tis pas gy­dy­to­ją sa­vo po­lik­li­ni­ ko­je in­ter­ne­tu – gra­fik ­ as rau­ do­nuo­ja: lais­vų vie­tų nė­ra. Bet jau­čiuo­si la­bai blo­gai, to­dėl pė­ di­nu į po­lik­li­ni­ką. Ir ką ma­tau nuė­ju­si – ogi tuš­čias lau­kia­ma­ sis. Pa­gal in­ter­ne­tą, prie ko­ri­ do­riaus tu­rė­tų bū­riuo­tis mi­ nios li­go­nių, ta­čiau taip nė­ra. Ko­dėl? Ne­ži­nau, bet spė­ju, kad kal­tin­ti rei­kia žmo­giš­ką­jį fak­to­ rių. Ar­ba ko­kie nors tau­tie­čiai pri­si­re­gist­ruo­ja, bet neat­vyks­ta ir neiš­sib­rau­kia ir anks­to, ar­ba kaž­ką kom­bi­nuo­ja po­lik­li­ni­kos. Abiem at­ve­jais vais­tas vie­nas: jei bū­tų pa­gal­vo­ta apie ša­lia esan­tį­ jį, apie tai, ką šian­dien pat ga­li­ me pa­da­ry­ti vals­ty­bei, si­tua­ci­ja (t.y. li­go­nių srau­tai ir ga­li­my­bės pa­tek­ti pas gy­dy­to­ją) bū­tų kont­ ro­liuo­ja­ma. Ki­tas pa­vyz­dys la­bai bui­tiš­ kas. Taip jau nu­ti­ko, kad praė­ ju­sią sa­vai­tę mu­du su vy­ru grį­ žo­me iš so­dy­bos į Kau­ną jau su­te­mus. Tiks­liau, bu­vo jau ir po vi­dur­nak­čio. Na­mo grį­žo­me, nes ūmai pri­si­mi­nė­me, kad pa­li­ko­me neuž­da­ry­tas bal­ko­no du­ris. Tai­gi, at­vy­ko­me prie sa­vo pen­ kiaaukš­čio, ra­ki­na­me ko­duo­tas du­ris – ir su­pran­ta­me, kad už­ lau­žė­me spy­ną. Ge­di­mas pa­tai­ so­mas, bet pa­tai­sy­ti jį ga­li­ma tik iš vi­daus ir tai mo­ka pa­da­ry­ti tik vie­nas kai­my­nas. Skam­bin­ti kai­my­nams vi­du­ry nak­ties pa­si­ro­dė per­ne­lyg įžū­

Šių me­t ų lie­pos 26 d. dien­raš­t y­je „Kau­no die­na“ pub­l i­k uo­ta­me Sta­ sio Gu­da­v i­č iaus straips­ny­je „Są­ sa­jos ir su­ta­pi­mai“ bu­vo pa­skelb­ ta klai­d in­ga in­for­ma­ci­ja: „<...> Dėl „Vil­n iaus Vik­to­r i­jos“ pri­va­t i­z a­v i­

lu. Vil­da­mie­si, kad gal ku­ris iš­ kiš gal­vą pro lan­gą, mes net gar­ siai kal­bė­jo­mės, bet nie­ko. Nors de­gė švie­sa kai ku­riuo­se lan­guo­ se, nie­kam mes ne­bu­vo­me įdo­ mūs. Ne­bu­vo­me įdo­mūs net ir ta­da, kai pra­dė­jo­me lip­ti į ant­ ra­me aukš­te esan­tį sa­vo bal­ko­ną. Tie­są sa­kant, ne­gal­vo­jau, kad tai bus taip leng­va: pir­mo­jo aukš­to bal­ko­nas gro­tuo­tas, o gro­tos la­ bai pa­to­gios lip­ti.

Abu už­li­po­me nie­kie­no ne­ truk­do­mi. Nei mū­sų gar­sūs šūk­ čio­ji­mai vie­nas ki­tam (tie­są sa­

kant, aš ge­ro­kai bi­jo­jau, to­dėl vy­rui te­ko drą­sin­ti ma­ne), nei li­ pi­mo gar­sai nie­ko ne­su­do­mi­no. Kai įli­po­me ir at­si­to­kė­jo­me, su­ vo­kė­me, koks neap­sau­go­tas yra mū­sų tur­tas ir mes pa­tys. Juk nie­kam ne­pa­rū­po pa­žiū­rė­ti, ko­ kie rėks­niai vi­du­ry nak­ties lai­ pio­ja bal­ko­nais! Kas kal­tas dėl to, kad tiek daug ne­tvar­kos mies­te, kad mū­sų jau­ ni­mas rū­ko? Juk dū­mą trau­kia net de­šimt­me­čiai – ne kar­tą ir ne du ma­čiau be­si­slaps­tan­čius tar­pu­var­tė­se. Slap­tė­si, ži­no­ ma, ne nuo praei­vių – nuo lie­ taus ar snie­go. Praei­viai jiems neį­do­mūs – ma­nau, to­dėl, kad ir praei­viams tie vai­kai neį­do­ mūs. Gal ku­ris ir su­draus­min­tų, bet bi­jo, kad pyp­lys lep­te­lės ko­ kią ne­švan­ky­bę. O aš vi­sa­da su­ drau­džiu. Mer­gai­tėms pa­sa­kau, kad su­si­raukš­lės. Nes­kai­tau pa­ skai­tų – tie­siog drau­giš­kai pa­ šne­ku. Jei bū­tu­me pi­lie­tiš­kes­ni, ma­nau, tiems vai­kams tiek įky­

mo bu­vo kreip­ta­si ir į Sei­mo An­t i­ ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją. Ta­čiau jos va­ do­vas Li­g i­tas Ker­na­g is, pa­si­ž y­mė­ jęs smar­k io­je ko­vo­je dėl FNTT bu­ vu­sių va­do­vų su­grą­ž i­ni­mo, nė gir­ dė­t i ne­no­r i apie prem­je­r ui ar­t i­mų

vers­l i­n in­k ų veik­los ty­r i­m ą. <...>“ Po straips­n io pub­l i­k a­c i­jos dien­ raš­čio re­dak­ci­jai ta­po ži­no­ma, jog tuo me­t u, kai bu­vo gau­t as skun­ das dėl bank­r u­t a­v u­s ios AB „Vil­ niaus Vik­to­r i­ja“, ir tuo me­t u, kai Fi­

Gal ku­ris ir su­ draus­min­tų, bet bi­jo, kad pyp­lys lep­te­lės ko­kią ne­ švan­ky­bę. O aš vi­ sa­da su­drau­džiu.

Re­do Vi­li­mo (BFL) nuo­tr.

rė­tu­me su sa­vo pa­moks­lais, kad jie gal ir rū­ky­ti mes­tų. Te­ko ma­ty­ti sce­ną, kaip į vais­ ti­nę at­sliū­ki­nu­si žmo­gys­ta, vei­dą slė­pu­si po gob­tu­vu, pra­šė švirkš­ to. Vais­ti­nin­kė, aiš­ku, par­da­vė. Šva­rus juk ge­riau nei pa­nau­do­ tas. Bet... Na, ne­ti­kiu, kad tiems varg­šams nar­ko­ma­nams neį­ma­ no­ma nie­kaip ki­taip pa­dė­ti. Tik duo­ti šva­rų švirkš­tą. Ko­dėl neįsp­rau­dus į ran­ką ir spe­cia­lis­tų, pa­de­dan­čių at­si­ kra­ty­ti pri­klau­so­my­bių, te­le­ fo­no? Ko­dėl ap­skri­tai vais­ti­nė­ se nė­ra net so­cia­li­nės rek­la­mos, skir­tos tiems bė­džiams? „Ne­ var­to­ti – daug pi­giau ir pa­ pras­čiau“ ar „Kai rei­kia do­zės – ateik pas mus“ – na, kaž­ką pa­na­šaus tik­rai su­gal­vo­tų ati­ tin­ka­mos ins­tan­ci­jos, jei tik jo­ se dirb­tų pi­lie­tiš­ki žmo­nės, ku­ riems rū­pi ne tik sa­va ki­še­nė ir kė­dė po sa­va sė­dy­ne, bet ir jį su­pan­tys žmo­nės. Gra­ži­na Stan­ke­vi­čie­nė

nan­si­n ių nu­si­kal­t i­mų ty­r i­mo tar­ ny­ba bei Ge­ne­ra­l i­nė pro­k u­ra­t ū­ra Ko­mi­si­jos raš­t ų pa­g rin­du at­si­sa­kė pra­dė­t i iki­teis­m i­n į ty­r i­mą, Sei­mo An­t i­ko­r up­ci­jos ko­m i­si­jai L.Ker­na­ gis ne­va­do­va­vo.

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

dan­čius at­kreip­ti dė­me­sį į žmo­giš­ku­mo ir pi­lie­tiš­ku­mo sto­ką. 

Patikslinimas

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Te­ma: Lie­tu­vo­je tvy­ran­tis vi­suo­me­nės abe­jin­gu­mas įkve­pia net me­ni­nin­kus, sa­vo­mis ak­ci­jo­mis ban­

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

lietuva

Konf­lik­tas Si­ri­jo­je lie­tu­vių ma­jo­ro aki­mis Ne­per­šau­na­ma lie­me­nė, mė­ly­nas šal­ mas ir jo­kio gink­lo. Ka­ri­nio ste­bė­to­jo duo­nos pi­lie­ti­nio ka­ro dras­ko­mo­je Si­ri­ jo­je ra­ga­vo Lie­tu­vos ma­jo­ras And­rius Smil­ga.

Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­k is j.galisanskis@diena.lt

Nuo pa­vo­jaus ne­pa­bėg­si

Konf­lik­tas lieps­no­ja vi­sa jė­ga, dar­ buo­ja­si sun­kio­ji tech­ni­ka – ar­ti­le­ ri­ja, mi­nos­vai­džiai, sun­kie­ji kul­ kos­vai­džiai. „Nuo to nie­kur ne­pa­bėg­si“, – ta­rė iš mi­si­jos Si­ri­jo­je grį­žęs ka­ ri­nin­kas, va­kar per spau­dos kon­ fe­ren­c i­j ą Vil­n iu­j e žur­n a­l is­t ų pa­klaus­tas, ar bu­vo at­si­dū­ręs pa­ vo­jin­go­se si­tua­ci­jo­se. Per vie­ną mė­ne­sį bu­vo ap­šau­dy­ ta ar­ba ki­taip su­ga­din­ta 15 Jung­ ti­n ių Tau­t ų (JT) au­to­m o­b i­l ių. Lai­mė, nė vie­nas iš 300 šios tarp­ tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ste­bė­to­jų ne­nu­ken­tė­jo. Nors ste­bė­to­jai gy­ve­no vie­nu iš sau­giau­sių lai­ko­ma­me vieš­bu­ty­je, ku­rį sau­go­jo vie­tos val­džios pa­jė­ gos, bet ir virš jo skrai­dė svie­di­niai bei mi­nos, o spro­gi­mai griau­dė­jo vos už ke­lių šim­tų met­rų.

Vai­kai yra ge­riau­ sias tai­kos sim­bo­lis. Jei­gu at­vyks­ti į ra­jo­ną ir ma­tai, kad vai­kai žai­džia, va­di­na­si, čia vis­kas ge­rai. „Iš­va­žiuo­da­mas pa­tru­liuo­ti ne­ ži­nai, kas ta­vęs lau­kia. Net jei­gu bū­da­vo pa­siek­tas abi­pu­sis su­si­ta­ ri­mas, kad ne­bus ko­vi­nių veiks­mų, bet, gal­būt tai le­mia karš­tas ara­ biš­kas cha­rak­te­ris, vis vien kaž­kas pra­de­da šau­dy­ti. Tu at­si­ran­di ko­ vos lau­ke ir tu­ri iš­gy­ven­ti“, – pa­ sa­ko­jo A.Smil­ga. Gy­ve­ni­mas tę­sia­si

Bet ne­tgi ka­ro rea­ly­bė tu­ri dvi pu­ ses. Ne­pai­sant jau pu­sant­rų me­tų te­be­si­tę­sian­čio konf­lik­to, gy­ve­ni­ mas ne­sus­to­ja. „Hom­sas yra ap­šau­do­mas nuo praė­j u­s ių me­t ų lapk­r i­č io, bet žmo­nės jau prie to pri­pra­to. Vyk­ da­mas į pa­tru­lia­vi­mo mi­si­jas su­ si­du­ri su to­kiais vaiz­dais: vie­no­ je gat­vė­je vyks­ta ap­šau­dy­mas, ir Si­ri­jos ka­riuo­me­nės pa­jė­gos mū­ sų ten neį­lei­džia, o ki­to­je gat­vė­ je vyks­ta pre­ky­ba, ver­da gy­ve­ ni­mas. Ka­dan­gi žmo­nėms rei­kia val­gy­ti, rei­kia gy­ven­ti“, – pa­sa­ ko­jo A.Smil­ga. Gy­ven­to­jai pa­tys sten­gia­si ap­si­ sau­go­ti, ra­jo­nus, kur vei­kia snai­ pe­riai, už­tve­ria aukš­to­mis blo­ki­ nė­mis sie­no­mis. Kai ku­rie vieš­bu­čiai, kad ir ap­ šau­dy­ti iš au­to­ma­ti­nių gink­lų, vis

tiek dir­ba. Nors da­bar yra ato­sto­ gos, vei­kia ir Hom­so uni­ver­si­te­tas, į ku­rį stu­di­juo­ti jau­nuo­liai va­žiuo­ ja iš vi­sos Si­ri­jos. „Vai­kai yra ge­riau­sias tai­kos sim­bo­lis. Jei­gu at­vyks­ti į ra­jo­ną ir ma­tai, kad vai­kai žai­džia, va­di­na­ si, ši­ta­me ra­jo­ne yra vis­kas ge­rai. O vai­kai net ne­sup­ran­ta, kas yra ka­ras. Jie žai­džia su plas­ti­ki­niais pis­to­le­tais ir au­to­ma­tais, nes to­ kia rea­ly­bė su­pa juos. Bū­da­vo, kad jie at­neš­da­vo amu­ni­ci­jos, kaž­ko­ kių mi­nų de­ta­lių, tuš­čių tū­te­lių, – pa­sa­ko­jo A.Smil­ga. – Tai­gi ga­ liu pa­sa­ky­ti, kad žmo­nės gy­ve­na. Jie gy­ve­na ne­tgi tuo­se ra­jo­nuo­se, ku­rie yra ap­šau­do­mi, ir iš jų nei­ šei­na. Kiek gir­dė­jau, žmo­nės gy­ ve­na net vo­nios kam­ba­riuo­se, kad tik ne­pa­lik­tų sa­vo na­mų.“ Tre­čios jė­gos ne­pa­dės

Ma­jo­ras A.Smil­ga JT tarp­tau­ti­nė­ je ste­bė­ji­mo mi­si­jo­je Si­ri­jo­je da­ly­ va­vo nuo bir­že­lio vi­du­rio ir na­mo grį­žo rugp­jū­čio 23 d., JT Sau­gu­mo Ta­ry­bai nu­spren­dus ne­bep­ra­tęs­ti šios mi­si­jos man­da­to dėl di­dė­jan­ čio smur­to pa­vo­jaus. Be pa­tru­lia­vi­mo, lie­tu­vis su tar­ ny­bos drau­gais iš dar 20-ies ša­lių nuo Hom­so vieš­bu­čio sto­go ste­ bė­jo pa­dė­tį ir ver­ti­no ug­nies in­ ten­sy­vu­mą. Ka­ro ste­bė­to­jai taip pat tal­ki­no žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­joms, rin­ko in­for­ma­ci­ją apie rei­kia­mą hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, kaip gink­ luo­tės ži­no­vai pa­dė­jo tir­ti žmog­ žu­dys­tes. Tiek tai­kūs gy­ven­to­jai, tiek abi konf­lik­to pu­sės į JT ste­bė­to­jus žiū­rė­jo tei­gia­mai, nes jie at­li­ko ir tar­pi­nin­ka­vi­mo funk­ci­ją. „Pa­v yz­d žiui, nu­t rū­k us ry­š io prie­mo­nėms ar­ba ko­kiems nors ka­be­liams, Hom­so mies­to gu­ber­ na­to­rius skam­bi­no mū­sų sek­to­ riaus va­dui ir pra­šė su­de­rin­ti su opo­zi­ci­jos at­sto­vais klau­si­mą, ar dar­buo­to­jai ga­lė­tų at­vyk­ti ir pa­ ša­lin­ti ge­di­mus. Ly­giai taip pat opo­zi­ci­jos ly­de­riai su­si­siek­da­ vo su mu­mis ir pra­šė or­ga­ni­zuo­ ti su­si­ti­ki­mus ir spręs­ti įvai­rius pa­gal­bos klau­si­mus“, – pa­sa­ko­ jo A.Smil­ga. Su­si­lai­kęs nuo po­li­ti­nių ver­ti­ni­ mų, ka­ri­nin­kas pri­pa­ži­no, kad Si­ ri­jos gy­ven­to­jai la­bai su­si­skal­dę: vie­ni pa­lai­ko pre­zi­den­tą Bas­ha­rą al As­sa­dą, ki­ti, gal­būt nu­ken­tė­ ję nuo jo re­ži­mo, de­da vil­tis į su­ ki­lė­lius. „Aš ga­liu tik­tai tiek pa­sa­ky­ti – čia ma­no as­me­ni­nė nuo­mo­nė – kad Si­ri­jos žmo­nės pa­tys tu­ri iš­ spręs­ti tą klau­si­mą, pa­tys iš­spręs­ti tą pro­ble­mą. Ma­no ma­ny­mu, jo­ kios tre­čios jė­gos ne­pa­dės“, – re­ ziu­ma­vo A.Smil­ga.

„„Pa­tir­tis: į tė­vy­nę grį­žęs A.Smil­ga pa­sa­ko­jo, kad pa­vo­jus Si­ri­jo­je ty­ko už kiek­vie­no kam­po. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.


8

antrADIENIS, rugpjūčio 28, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3135 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3690 JAV do­le­ris 1 2,7635 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7881 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9591 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4505 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,7302 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6683 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8749

pokytis

+0,1844 % +0,0595 % +0,4252 % +0,6825 % – +0,0568 % +0,4054 % +0,1629 % –0,0139 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

5,12

4,78

2,38

„Va­koil“

5,10

4,76

2,39„Brent“ naf­ta–0,19 %

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tis ša­ly­je, iš­ sky­rus au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą bei re­mon­ tą ir mai­ti­ni­mo bei gė­ri­mų įmo­nes, šių me­ tų sausį–liepą sie­kė 14,74 mlrd. li­tų, ar­ba 5,9 pro­c. dau­giau nei 2011-ai­siais. Va­rik­li­nių trans­por­to prie­mo­nių ir mo­to­cik­lų did­me­ ni­nės bei maž­me­ni­nės pre­ky­bos ir re­mon­to įmo­nių apy­var­ta šie­met au­go 5,1 pro­c., iki 4,3 mlrd. li­tų, mai­ti­ni­mo ir gė­ri­mų įmo­nių apy­var­ta – 16,8 pro­c., iki 611,6 mln. li­tų.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

+0,19 %

2,4

Pre­ky­bos ­ apim­tis au­go

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,28 %

96,40 dol. už 1 brl. 113,28 dol. už 1 brl.

kar­to daugiau šiemet, pa­ly­gin­ti su per­nai rugpjūčiu, su­pirk­ta nau­jo der­liaus grū­dų.

Ava­ri­jos ža­lą nu­sta­to ak­lai Tau­py­da­mi nu­ken­tė­ju­sių klien­tų lai­ką ir sa­vo pi­ni­gus drau­di­kai ža­lą jau ke­le­rius me­tus nu­sta­to ak­lai – te­le­fo­nu. Į to­kią si­ tua­ci­ją pa­te­kę klien­tai įva­ro­mi į kam­pą ir yra pri­vers­ti pa­tir­ti pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Ieš­ko kvai­lių

Dien­raš­čio skai­ty­to­ja Ge­no­vai­ tė praė­ju­sią sa­vai­tę pa­te­ko į eis­mo įvy­kį. Apie jį, kaip ir pri­klau­so, pra­ ne­šė sa­vo drau­di­mo bend­ro­vei. „Iš kar­to te­le­fo­nu ma­nęs ėmė klau­si­ nė­ti, kaip yra su­ga­din­tas au­to­mo­ bi­lis. Pa­sa­kiau, kad šiek tiek įlenk­ tos du­re­lės, tru­pu­tį api­broz­din­tas spar­nas. Net nu­ste­bau, kai drau­di­ mo bend­ro­vės va­dy­bi­nin­kas iš­kar­to įvar­di­jo ža­los su­mą – 700 li­tų. Sa­ ko, jei­gu jus ši su­ma ten­ki­na, pri­ sta­ty­ti au­to­mo­bi­lio ap­žiū­rai ne­rei­ kia“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Ap­sisp­ręs­ti ji pa­si­li­ko šiek tiek lai­ko, ir tai ta­po tik­ru gal­vos skaus­

R

mu – ar au­to­mo­bi­lio re­mon­tui už­ teks tiek pi­ni­gų? „Nu­va­žia­vau į ar­ti­miau­sią au­to­ mo­bi­lių ser­vi­są, ten meist­rai aiš­ kiai pa­sa­kė, kad to­kios su­mos tik­rai neuž­teks. Pa­si­ro­do, kad tik vie­ną de­ta­lę nuim­ti, su­tvar­ky­ti, per­da­ žy­ti kai­nuo­ja apie 700 li­tų, o ma­no au­to­mo­bi­lio at­ve­ju rei­kia per­da­žy­ ti ne tik du­re­les, bet ir spar­ną. Tai su­ži­no­ju­si nu­va­riau au­to­mo­bi­lį į drau­di­mo bend­ro­vę, kad bū­tų at­ lik­ta iš­sa­mi ap­žiū­ra ir įver­tin­ta ža­ la“, – sa­kė Ge­no­vai­tė, au­to­mo­bi­ lių ser­vi­se už ap­žiū­rą meist­rams at­sei­kė­ju­si ke­lias de­šim­ti­nes. „Jau­čiau­si stu­mia­ma į kam­pą – iš kur aš ga­liu ži­no­ti, kiek kai­nuos au­to­mo­bi­lio re­mon­tas? Pa­teik­ da­mos išanks­ti­nį ža­los pa­siū­ly­mą

UAB „Selita“ ir Ko

UAB „Selita“ ir Ko įgyvendina aplinkosaugos ir ekologijos tikslus Vaisvandenių gamintoja UAB „Selita“ ir Ko savo veiklą pradėjo 1993 m. Jau 2005 m. įmonei buvo suteiktas Socialinės įmonės statusas, o po ketverių metų UAB „Selita“ ir Ko įgijo „Gazelė 2009“ sertifikatą ir buvo pripažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių bendrovių Lietuvoje.

2011 m. įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės ir maisto saugos vadybos sistema, atitinkanti standartų ISO 9001 ir ISO 22000 reikalavimus. Vis dėlto įmonės tikslai tuo nesibaigia. Pagrindinis UAB „Selita“ ir Ko 2012 m. aplinkosauginis tikslas – taupyti žaliavas ir energiją, naudoti kaip galima daugiau ekologiškesnių žaliavų, taip maži nant ga mybos poveikį ap linkai. Šiuo metu bendrovėje baigtas įgy ven din ti ap lin ko sau gos pro jek tas – Ši lu minės energi jos ga myba, vie toj ak mens ang lių naudojant gamtines dujas ir perei nant nuo ga ro ga mybos prie vandens šildymo sistemos. Projektas iš dalies finansuojamas iš LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos inves ti cijų fon do) (2012 04 04 su tar ties Nr. LAAIF-11; su-

bsidijos suma – iki 102 tūkst. litų). Šiuo me tu įmonė je sunaudojama šilumos energija gaminama nau ja me vi siš kai au to ma ti zuotame, gamtinėmis dujomis kūrenamame vandens šildymo katile „Vitoplex 200“ su mažų NOx (azo to oksidų) iš lakų de gik liu. Gamtinių dujų sąnaudoms optimi zuo ti įdieg tas kon den sa ci nis ekonomaizeris. Šio prevencinio projekto įdiegimas leidžia sumažinti šilumos energijos nuostolius gamybos ir naudojimo metu. Dėl ekologiškesnio kuro naudoji mo mi ni mi zuo ja mos de gi mo produktų išlakos į aplinkos orą, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų. Ti ki ma si, kad dėl eko logiškes nio ku ro nau do ji mo de gimo produktų iš lakos į ap linkos orą sumažės iki 190 t per metus, įskai tant šilt na mio efektą sukeliančių CO2 dujų kiekį. Eliminuojamos sieros dvideginio (SO2) ir kietųjų dalelių išlakos, kurios susidarydavo, deginant akmens anglis. Pradžiugino atlikti NOx išlakų matavimo rezultatai – koncentracija nesiekia net 120 mg/ Nm3, tai atitinka ES GPGB kurą deginantiems įrenginiams.

„„Ad­mi­nist­ra­vi­mas: per eis­mo įvy­kį pa­tir­tos ža­los dy­dį drau­di­kai ga­li nu­sta­ty­ti te­le­fo­nu, ta­čiau ne vi­si klien­

tai to­kia tvar­ka pa­si­ti­ki. 

drau­di­mo bend­ro­vės ieš­ko kvai­ lių ir pro­gų neat­ly­gin­ti vi­sos ža­los. Gal už to­kius pi­ni­gus ga­li­ma su­si­ re­mon­tuo­ti ko­kia­me nors ga­ra­že ne­le­ga­liai, bet kaip tuo­met drau­di­ mo bend­ro­vei įro­dy­si, kad pri­trū­ ko pi­ni­gų?“ – pa­si­pik­ti­nu­si kal­bė­ jo mo­te­ris.

Pa­teik­da­mos išanks­ ti­nį ža­los pa­siū­ly­mą drau­di­mo bend­ro­ vės ieš­ko kvai­lių ir pro­gų neat­ly­gin­ti vi­ sos ža­los. Ma­ži­na biu­rok­ra­ti­ją

Drau­di­mo bend­ro­vės aiš­ki­na, kad iš anks­to nu­sta­ty­da­mos ga­li­mą ža­ los dy­dį tau­po klien­tų lai­ką ir ma­ ži­na biu­rok­ra­ti­ją. „Sten­gia­mės vis la­biau pa­pras­tin­ ti ža­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­dū­ras ir tau­py­ti klien­tų, ku­rių au­to­mo­bi­liai nu­ken­tė­jo per drau­džia­muo­sius įvy­ kius, lai­ką. Ma­žin­da­mi biu­rok­ra­ti­nes pro­ce­dū­ras klien­tams su­tei­kė­me ke­ lias ga­li­my­bes grei­čiau gau­ti drau­di­mo iš­mo­ką ir su­si­re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­ lį“, – sa­kė bend­ro­vės „PZU Lie­tu­va“ Ža­lų de­par­ta­men­to Val­dy­mo sky­riaus va­do­vė In­ga Pi­ra­gy­tė. Pa­sak jos, ne­ di­de­lių ir ne­su­dė­tin­gų ža­lų at­ve­jais ne­be­rei­ka­lau­ja­ma iš klien­tų at­vyk­ti į drau­di­mo bend­ro­vę, kad eks­per­tai įver­tin­tų ža­los dy­dį. „Va­do­vau­da­mie­si vi­du­ti­niais rin­ ko­je ga­lio­jan­čiais de­ta­lių ir re­mon­ to dar­bų įkai­niais, su­de­ri­na­me su klien­tu drau­di­mo iš­mo­kos dy­dį ir ne­dels­da­mi ją iš­mo­ka­me, ne­rei­ka­ lau­ja­me pa­pil­do­mų blan­kų pil­dy­mo ir klien­to vi­zi­to pas drau­di­ką. Ne­di­

de­lių ap­ga­di­ni­mų at­ve­ju drau­di­mo iš­mo­kos su­ma ga­li bū­ti ap­skai­čiuo­ ja­ma iš­kart, per po­kal­bį te­le­fo­nu“, – sa­kė I.Pi­ra­gy­tė. Tei­gia­ma, kad ši jau dve­jus me­tus nau­do­ja­ma sis­ te­ma, pa­rem­ta pa­si­ti­kė­ji­mu sa­vo klien­tu, pa­si­tei­si­no. Drau­di­mo bend­ro­vės „ER­GO Lie­tu­va“ Ža­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Ne­ri­jus Gied­rai­tis pa­ste­bi po­pu­lia­rė­jan­čią prieš po­rą me­tų įdieg­tą nau­jo­vę. „Tarp vai­ ruo­to­jų pa­leng­va tam­pa po­pu­lia­ru iš­kart te­le­fo­nu su­si­tar­ti dėl iš­mo­kos dy­džio. Jiems te­rei­kia nu­pa­sa­ko­ti, kas per eis­mo įvy­kį bu­vo ap­ga­din­ta. Tuo­met drau­di­mo eks­per­tas pa­gal ža­los nu­sta­ty­mo sis­te­mą ap­skai­ čiuo­ja ža­los dy­dį ir pa­siū­lo į ban­ko są­skai­tą per­ves­ti ap­skai­čiuo­to dy­ džio iš­mo­ką. To­kiu bū­du vai­ruo­to­ jas iš­mo­ką ga­li gau­ti ir per va­lan­ dą“, – pa­sa­ko­jo N.Gied­rai­tis. Bend­ro­vės „ER­GO Lie­tu­va“ duo­ me­ni­mis, anks­čiau te­le­fo­nu tar­tis dėl drau­di­mo iš­mo­kos dy­džio pa­gei­ dau­da­vo smul­kių ap­ga­di­ni­mų pa­ty­rę vai­ruo­to­jai. Šiuo me­tu per­ve­da­mos ir 2 tūkst. li­tų sie­kian­čios drau­di­mo iš­mo­kos. Vi­du­ti­nė to­kiu bū­du iš­mo­ ka­ma su­ma sie­kia 1–1,2 tūkst. li­tų. Jei per ma­žai, pri­mo­ka

Drau­di­mo bend­ro­vės ti­ki­na, kad klien­tai nu­si­vy­lę ne­lie­ka. „Tais at­ ve­jais, jei klien­tui nu­vy­kus į re­mon­ to įmo­nę paaiš­kė­ja, kad ap­skai­čiuo­ ta drau­di­mo iš­mo­ka ne­pa­den­gia re­mon­to iš­lai­dų, su­si­ju­sių su drau­ džia­muo­ju įvy­kiu, drau­di­mo bend­ ro­vė per­ve­da trūks­ta­mą su­mą – svar­bu apie rei­kia­mą su­mą in­for­ muo­ti drau­di­ką prieš pra­de­dant re­ mon­to dar­bus“, – dės­tė I.Pi­ra­gy­tė. Pa­sak drau­di­kų, jei­gu vai­ruo­to­ jui te­le­fo­nu pa­siū­ly­tas iš­mo­kos dy­ dis ne­tin­ka, jis ga­li at­vyk­ti į drau­

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

di­mo bend­ro­vę, kad ža­los dy­dis bū­tų nu­sta­ty­tas au­to­mo­bi­lį ap­ žiū­rė­jus, ar­ba vyk­ti tie­siai į au­to­ mo­bi­lių ser­vi­są ir pa­lik­ti au­to­mo­ bi­lį re­mon­tuo­ti.

Komentaras

Da­rius And­riu­kai­tis Lie­tu­vos ban­ko Prie­ž iū­ros tar­ny­bos Fi­nan­si­n ių pa­slau­g ų ir rin­k ų prie­ž iū­ros de­par­ta­men­to Var­to­to­jų ap­sau­gos ir švie­t i­mo sky­r iaus vir­ši­n in­kas

D

rau­d i­kas ne­pri­va­lo ap­ž iū­ rė­ti su­ga­din­to tur­to. Rei­kia pa­brėž­t i, kad drau­d i­mo įmo­nės to­k į įvy­k io ad­m i­ nist­ra­vi­mo mo­de­lį tai­ko bū­tent klien­ tų pa­to­gu­mui. Ne­pa­mirš­ki­me, kad to­ kiu at­ve­ju drau­d i­mo įmo­nė taip pat ri­zi­kuo­ja, nes ga­li „pra­slys­ti“ ne­są­ži­nin­ gi klien­tai. Ta­čiau toks mo­de­lis įpras­tai tai­ko­mas tik ne­di­de­lės ža­los at­ve­jais, kai ir pa­ts įvy­kis ne­su­dė­tin­gas. Tie­siog taip tau­po­mos ir klien­tų, ir drau­di­mo įmo­nės lė­šos. Klien­tas vi­sa­da tu­ri tei­ sę rink­tis ki­tą ke­lią – nu­vež­ti au­to­mo­ bi­lį ap­žiū­rė­ti. Per ga­na il­gą pra­kti­ką ne­te­ko su­lauk­ ti skun­do, kad žmo­gus skųs­tų­si bū­tent to­k ia įvy­k io ad­m i­n ist­ra­v i­mo tvar­ka. Na, o gin­čai dėl drau­di­mo iš­mo­kos dy­ džio pa­tys po­pu­lia­riau­si. Per pir­mą šių me­tų pus­me­tį dėl drau­di­mo iš­mo­kos dy­džio au­to­mo­bi­lių drau­di­mo (pri­va­ lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­ mo ir kas­ko) sri­ty­je gin­čy­ta­si 27 kar­tus, tai su­da­rė 16 pro­c. vi­sų gin­čių. Ati­tin­ ka­mu lai­ko­tar­piu per­nai už­fik­suo­ti 29 gin­čų at­ve­jai, ar­ba 18 pro­c. vi­sų gin­čų.


9

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

pasaulis Krau­pi ­ eg­ze­ku­ci­ja

For­muos ­ vy­riau­sy­bę

Ar­do ­ sto­vyk­las

Vie­na­me Pie­tų Af­ga­nis­ta­no kai­me 17-ai ci­vi­lių žmo­nių bu­ vo nu­kirs­tos gal­vos. Re­gio­ne ak­ty­viai vei­kia Ta­li­ba­no su­ki­lė­ liai, ku­rie ir praei­ty­je bu­vo kal­ ti­na­mi už vie­tos kai­mų gy­ven­ to­jų žu­dy­mą nu­ker­tant gal­vas, dau­giau­sia – dėl įta­ri­mų šni­pi­ nė­jus af­ga­nų ir JAV va­do­vau­ ja­mų NA­TO pa­jė­gų nau­dai.

Kir­gi­zi­jos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ga­vo man­da­tą su­da­ ry­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją. So­ cial­de­mok­ra­tai ant­rą kar­tą ga­vo tei­sę su­da­ry­ti koa­li­ci­ją. Pir­mą kar­tą man­da­tas jiems bu­vo įteik­tas per­nai gruo­ dį, bet su­da­ry­ta koa­li­ci­ja iši­ro praė­ju­sią sa­vai­tę dėl to, kad dvi frak­ci­jos pa­si­trau­kė iš jos.

Pran­cū­zi­jos po­li­ci­ja išar­dė vie­ną ro­mų sto­vyk­lą ne­to­li Pa­ry­žiaus ir iš­va­rė į gat­vę 70 žmo­nių. Sto­vyk­la bu­vo pri­pa­ žin­ta ne­sau­gia, nes ji bu­vo įsi­ kū­ru­si dyk­vie­tė­je ša­lia ge­le­ žin­ke­lio, ku­riuo va­ži­nė­ja prie­ mies­ti­niai trau­ki­niai. Pran­cū­ zi­jo­je ne­le­ga­lio­se sto­vyk­lo­se gy­ve­na 15 tūkst. ro­mų.

Svar­bios net die­nos

Ar In­di­ja mes dip­lo­ ma­ti­nį iš­šū­kį są­jun­ gi­nin­kėms JAV ir ims bi­čiu­liau­tis su Ira­nu? Ko­dėl In­di­ jai rei­kia Ira­no, o Ira­nui – In­di­jos?

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel per­spė­jo, kad sko­lų pri­slėg­tai Grai­ ki­jai vyk­dant sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus ir sie­kiant iš­lik­ti eu­ro zo­no­je svar­ bi kiek­vie­na die­na.

„„Vi­lio­ja: Ira­no naf­tos ir ki­tų iš­tek­lių klo­dai vi­lio­ja in­dus megz­ti ak­ty­ves­nį dia­lo­gą su Te­he­ra­nu. „Scan­pix“ nuo­tr.

Su­dė­tin­ga dip­lo­ma­ti­nė di­le­ma? Af­ga­nis­ta­no klau­si­mas

In­di­jos žai­džia­mas žai­di­mas keb­ lus. Nau­ja­sis De­lis – vie­nas ar­ti­ miau­sių Va­šing­to­no są­jun­gi­nin­kų Piet­ry­čių Azi­jos re­gio­ne. Tiek In­di­jai, tiek JAV Ki­ni­jos ga­lios au­gi­mas Azi­jo­je ne­pa­tin­ka, to­dėl abi ša­lys nuo pat Šal­to­jo ka­ro lai­kų pa­lai­ko ge­rus san­ty­kius. Ta­čiau In­di­jai svar­bus ir Ira­nas, o JAV Ira­nas yra prie­ši­nin­kas. Vis­gi In­di­jos pro­ble­ma – ne vien Ki­ni­ja. Opi pro­ble­ma yra ir Pa­kis­ ta­nas bei Af­ga­nis­ta­nas. Abi ša­lys – ne­sta­bi­lu­mo re­gio­ne ži­di­nys. In­di­ja jau nu­ken­tė­jo nuo Pa­kis­ ta­ne vei­kian­čių su­ki­lė­lių, o ir ap­ skri­tai tarp Is­la­ma­ba­do bei Nau­ jo­jo De­lio tvy­ran­ti įtam­pa taip nie­kuo­met ir neats­lū­go. Kuo čia dė­tas Ira­n as? Te­h e­ ra­n as, ži­n o­m a, nė­ra pa­ten­k in­ tas pa­dė­ti­mi Af­ga­nis­ta­ne. Ira­nui ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ypač ke­lia ne­ le­ga­li imig­ra­ci­ja ir kvai­ša­lų kont­ ra­ban­da. Drau­ge Ira­nas ne­bū­tų pa­ten­kin­ tas ir ga­li­mu Ta­li­ba­no su­grį­ži­mu į val­džią ša­ly­je kai­my­nė­je, nes ira­ nie­čių ir ta­li­bų san­ty­kiai ne­bu­vo drau­giš­ki. Tie­sa, kai ku­rie Af­ga­nis­ta­no po­ li­ti­kai ne sy­kį kal­ti­no Te­he­ra­ną, kad šis fi­nan­suo­ja ta­li­bus. Esą ka­ te­go­riš­kai prie­šin­da­mie­si va­ka­rie­ čių bu­vi­mui Af­ga­nis­ta­ne ira­nie­čiai žai­džia dvi­gu­bą žai­di­mą – pa­lai­ko da­bar­ti­nę Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sy­bę, ta­čiau kar­tu re­mia su są­jun­gi­nin­ kais ko­vo­jan­čias su­ki­lė­lių gru­pes. Vis dėl­to net pa­ts Af­ga­nis­ta­no va­do­vas Ha­mi­das Kar­zai nei­gė,

kad kas nors iš gre­ti­mų kraš­tų re­ mia ta­li­bus. Ta­čiau la­biau­siai Ira­no ir In­di­ jos drau­gys­tę kurs­to ener­ge­ti­kos rei­ka­lai. In­di­jai rei­kia ža­lia­vų, o Ira­ nui rei­kia ke­lio iš­tek­liams į Azi­jos rin­ką trans­por­tuo­ti ir pa­čios rin­ kos. Griež­tė­jant Va­ka­rų san­kci­ joms Ira­nas kuo to­liau, tuo ak­ty­ viau ieš­ko būdų įvairinti energijos iš­tek­lių tie­ki­mą.

In­di­ja vi­suo­met sa­ vo na­cio­na­li­nius in­ te­re­sus ma­to kaip pir­maei­lius. Kaip iš­si­suk­ti?

In­di­ja, re­gis, pa­ma­žu ren­ka­si ba­ lan­sa­vi­mo tarp JAV ir Ira­no po­li­ ti­ką. Nors per pa­sta­ruo­sius me­tus ener­gi­jos iš­tek­lių im­por­tą In­di­ja iš Ira­no ge­ro­kai su­ma­ži­no, pa­dė­ tis, pa­sak kai ku­rių eks­per­tų, ga­ li keis­tis. Ne­nuos­ta­bu, kad iš­tek­lių tur­tin­ gas Ira­nas, nors ir su­pran­ta glau­ džius In­di­jos ry­šius su JAV, dek­la­ ruo­ja, kad san­ty­kiai su Nau­juo­ju De­liu – vie­ni prio­ri­te­ti­nių. „In­di­ja su­si­dū­rė su ga­na keb­lia dip­lo­ma­ti­ne di­le­ma, – ana­li­za­vo Ira­no už­sie­nio po­li­ti­kos eks­per­tas Qa­ma­ras Ag­ha. – Ga­li bū­ti, kad kuo ar­ti­mes­nės bus In­di­ja ir JAV, tuo la­biau di­dės spau­di­mas Nau­ ja­jam De­liui at­si­ri­bo­ti nuo Te­he­ ra­no.“

Ta­čiau eks­per­tas pri­dū­rė: „Vis­ gi svar­bu tai, kad In­di­ja vi­suo­met sa­vo na­cio­na­li­nius in­te­re­sus ma­ to kaip pir­maei­lius. Paž­vel­gus į au­gan­čią In­di­jos eko­no­mi­ką aki­ vaiz­du, kad In­di­jai rei­kia ener­gi­ jos ir naf­tos.“ Eko­no­mi­niai in­te­re­sai

Re­za Tag­hi­za­de­has, Glaz­go uni­ ver­si­te­to eks­per­tas, pa­brė­žė, kad In­di­ja, no­rė­da­ma vie­nu šū­viu nu­ šau­ti du zui­kius, tu­rė­tų veik­ti ne dvi­ša­lia­me, o dau­gia­ša­lia­me fron­ te – pir­miau­sia, per Nep­ri­si­jun­gu­ sių ša­lių ju­dė­ji­mą (NŠJ). „Vei­ki­mas per NŠJ lei­džia In­di­jai plės­ti san­ty­kius su Te­he­ra­nu. Ki­ ta vertus, NŠJ – fo­ru­mas, ku­ria­me Nau­ja­sis De­lis ga­li ban­dy­ti įti­kin­ ti Ira­ną į tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­ nės ke­lia­mas są­ly­gas žvelg­ti kiek nuo­sai­kiau“, – svars­tė R.Tag­hi­za­ de­has. Šiuo me­tu NŠJ ša­lių na­rių yra 120. Vi­sos kar­tu jos at­sto­vau­ ja 55 pro­c. pa­sau­lio po­pu­lia­ci­jos. Nors NŠJ bu­vo įkur­tas kaip po­li­ ti­nė są­jun­ga ša­lių, ku­rios Šal­to­jo ka­ro me­tais ne­da­ly­va­vo Ry­tų bei Va­ka­rų konf­lik­te, da­bar NŠJ pa­ ma­žu orien­tuo­ja­si į eko­no­mi­nius san­ty­kius. „Nuo to lai­ko, kai bai­gė­si Šal­ ta­sis ka­ras, or­ga­ni­za­ci­ja pa­ma­žu tols­ta nuo po­li­ti­nių klau­si­mų ir žen­gia į eko­no­mi­kos sri­tį“, – sa­kė eks­per­tas Q.Ag­ha ir pri­dū­rė, kad tai pa­ran­ku Nau­ja­jam De­liui, jei šis no­ri plės­ti eko­no­mi­nį bend­ra­dar­ bia­vi­mą su Ira­nu. Šiuo me­tu In­di­ja iš Ira­no gau­na apie 10 pro­c. su­var­to­ja­mos naf­tos.

Ira­nas yra ant­ra­sis po Sau­do Ara­ bi­jos pre­ky­bos naf­ta par­tne­ris su In­di­ja. Eks­per­tas R.Tag­hi­za­de­has pa­ brė­žė: „Ira­nui rei­kia In­di­jos taip pat, kaip In­di­jai Ira­no. Tie­sa, In­ di­ja kol kas ne­tu­ri dėl ko jau­din­ tis. Tiek Sau­do Ara­bi­ja, tiek Ira­ kas mie­lai par­duo­da naf­tos, ta­čiau Nau­ja­sis De­lis, re­gis, ne­no­ri su­dė­ti vi­sų kiau­ši­nių į vie­ną krep­šį.“ Ira­no ana­li­ti­kas Q.Ag­ha iš­sky­ rė ir geo­po­li­ti­nį as­pek­tą. Pa­sak jo, In­di­ja įžvel­gia ga­li­my­bę pa­si­nau­ do­ti Ira­nu kaip til­tu ple­čiant sa­vo įta­ką Vi­du­rio Azi­jos re­gio­ne. „Šal­to­jo ka­ro me­tais In­di­jai kar­ti pi­liu­lė bu­vo Tur­ki­jos, Ira­no ir Pa­ kis­ta­no al­jan­sas. Tai bu­vo sun­kūs lai­kai. Šian­dien, jei pa­ly­gin­si­me, di­džiau­sia Nau­jo­jo De­lio prie­ši­ nin­kė – Ki­ni­ja. Au­gan­ti šios ša­lies ga­lia re­gio­ne, ypač Af­ga­nis­ta­ne ir Ira­ne, nie­ko ge­ro In­di­jai ne­ža­da“, – sa­kė eks­per­tas.

Pak­laus­ta, kiek pa­si­ti­ki nau­juo­ ju Grai­ki­jos prem­je­ru An­to­niu Sa­ ma­ru ir Atė­nų ga­li­my­bė­mis vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus, Vo­kie­ti­jos vy­riau­ sy­bės va­do­vė pa­brė­žė, kad per pa­ sta­ruo­sius pust­re­čių me­tų bu­vo pra­ras­ta di­de­lė da­lis pa­si­ti­kė­ji­mo. „Kaip ir ki­ti, sa­kiau, kad Grai­ki­ jos prem­je­rui dar rei­kia daug nu­ veik­ti“, – tvir­ti­no A.Mer­kel. Pa­gal 130 mlrd. eu­rų fi­nan­si­nio gel­bė­ji­mo pa­ke­to, ku­rį su­tei­kė ES ir Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das (TVF), są­ly­gas Grai­ki­ja įsi­pa­rei­go­jo įvyk­ dy­ti di­de­lių re­for­mų ir 2013–2014 m. su­tau­py­ti apie 11,5 mlrd. biu­ dže­to iš­lai­dų. Da­bar Atė­nai lau­kia nau­jos 31,5 mlrd. eu­rų in­jek­ci­jos, ta­čiau tam bū­ti­na tei­gia­ma va­di­ na­mo­jo tre­je­to – ES, TVF ir Eu­ro­ pos cent­ri­nio ban­ko – ata­skai­ta. Tie­sa, kai ku­rie Vo­kie­ti­jos cent­ro de­ši­nio­sios koa­li­ci­jos na­riai vie­šai kal­bė­jo apie ga­li­my­bę, kad Grai­ki­ ja pa­liks eu­ro zo­ną. Ta­čiau A.Mer­ kel at­rė­žė, kad „kiek­vie­nas tu­ri ge­ rai ap­gal­vo­ti, ką kal­ba“. Sek­ma­die­nį vo­kie­čių laik­raš­tis „Bild am Sonn­tag“ ci­ta­vo Vo­kie­ ti­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ma­ žes­nio­sios par­tne­rės Krikš­čio­nių so­cia­li­nės są­jun­gos ge­ne­ra­li­nį sek­ re­to­rių Ale­xan­de­rį Dob­rind­tą – šis pa­reiš­kė, kad Grai­ki­ja pa­si­trauks iš eu­ro zo­nos atei­nan­čiais me­tais. Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ir Vo­kie­ti­ jos eko­no­mi­kos mi­nist­ras Phi­lip­pas Rösle­ris, ku­ris yra A.Mer­kel vi­ce­ kanc­le­ris, iš­sa­kė abe­jo­nių, ar Grai­ ki­jai pa­vyks iš­lik­ti eu­ro zo­no­je. Vo­kie­ti­jos spau­da pra­ne­šė, kad A.Mer­kel pa­si­sa­ko už nau­ją ES su­tar­tį, tu­rin­čią pa­di­din­ti Eu­ro­ pos in­teg­ra­ci­ją, bet ki­ti Bend­ri­jos partne­riai šiuos ra­gi­ni­mus ver­ti­na ga­na skep­tiš­kai. BNS inf.

„Deuts­che Wel­le“, „Asia Ti­mes On­li­ne“ inf.

NŠJ ju­dė­ji­mas Ira­nas, ku­r is pe­rė­mė pir­mi­nin­ka­ vi­mą NŠJ, ir ki­tos ša­lys šį ju­dė­ji­mą lai­ko al­ter­na­t y­v iu fo­r u­mu da­bar­ ti­nėms pa­sau­lio dis­ku­si­joms. NŠJ, su­si­k ū­ręs per Šal­tą­jį ka­rą, vie­n i­ ja ša­l is, ku­r ios sa­ve lai­ko ne­prik­ lau­so­mo­m is nuo pa­g rin­d i­n ių pa­ sau­lio blo­k ų. Šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­ klau­so 120 vals­ty­bių ir 17 ša­lių ste­ bė­to­jų. NŠJ ša­lys su­da­ro treč­da­l į JT vals­ty­bių na­r ių, taip pat at­sto­ vau­ja 55 pro­c. pa­sau­lio žmo­nių.

„„Pa­reiš­ki­mas: A.Mer­kel pa­brė­

žė, kad lai­ko dels­ti tau­py­ti grai­ kai ne­tu­ri ir ne­tu­rės. „Reu­ters“ nuo­tr.


10

antrADIENIS, rugpjūčio 28, 2012

sportas

Ne­mu­no sa­lo­je tre­ ni­ruo­tę su­ren­gu­ sių Kau­no „Žal­gi­ rio“ krep­ši­nin­kų krū­viai kol kas ne­ bau­gi­na, ta­čiau dau­gu­ma žai­dė­jų jau pri­pa­žįs­ta, kad pra­de­da gal­vo­ti apie rug­sė­jo 5-ąją lau­kian­tį prin­ci­ pi­nį Su­per­tau­rės ma­čą su Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ ko­ man­da.

„„Tvar­ka: „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai no­riai klau­sė nau­jo­jo ko­man­dos fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­rio Ne­ri­jaus Na­vic­ko (vi­du­ry­je) nu­ro­dy­mų.

Naujasis treneris žalgiriečių negaili Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Tre­ne­ris trykš­ta en­tu­ziaz­mu

„La­bas ry­tas“, – su mū­sų ša­lies ži­ niask­lai­da po­kal­bį pra­dė­jo „Žal­gi­ rio“ ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris Joa­nas Pla­za. At­ro­do, kad 48-erių is­pa­nas pri­si­me­na sa­ vo pa­ža­dą ir jau pra­dė­jo mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos. „Taip, jau iš­mo­ kau ke­le­tą pa­grin­di­nių fra­zių, tie­ sa ne­daug. Vis dėl­to pa­kar­to­siu, kad steng­siuo­si iš­mok­ti kal­bė­ti jū­ sų kal­ba kaip ga­li­ma anks­čiau“, – pri­si­pa­ži­no spe­cia­lis­tas. Ka­ta­lo­nas kol kas yra pa­ten­kin­ tas sa­vo auk­lė­ti­nių dar­bu per tre­ni­ ruo­tes. „Ma­tau, jog vai­ki­nai sten­ gia­si, jau­čia per­ga­lių al­kį. Ma­lo­nu dirb­ti su jau­na ir to­kią pui­kią vi­ di­nę at­mos­fe­rą tu­rin­čia ko­man­da. Džiu­gu, kad net vy­res­ni žai­dė­jai dir­ba taip no­riai, kaip ir jau­ni­mas. Kol kas di­džiau­sia mū­sų pro­ble­ ma, kad il­gam iš ri­kiuo­tės iš­kri­to Ro­ber­tas Jav­to­kas, ta­čiau ti­kiuo­si, kad ki­ti vai­ki­nai sun­kiu dar­bu su­ ge­bės kom­pen­suo­ti šią ne­tek­tį“, – ti­ki­no tre­ne­ris. Pak­laus­tas, ar ne­bus ieš­ko­ma pa­ stip­ri­ni­mo iš ri­kiuo­tės ma­žiau­siai pus­me­čiui iš­kri­tus pa­grin­di­niam vi­du­rio puo­lė­jui, stra­te­gas kol kas dar ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. „Gal­būt ir ieškosime, ka­dan­gi Eu­ro­ly­go­je pa­ te­ko­me į tik­rai sun­kią gru­pę. Se­ zo­no pra­džia lau­kia sun­ki, tad jau pra­dė­jo­me dai­ry­tis žai­dė­jų rin­ko­je. Vis dėl­to įvy­kių ne­sku­bi­na­me, ne­ no­ri­me su­ga­din­ti šios nuo­sta­bios at­mos­fe­ros. Jei ir ieš­ko­me, tai tik to­kio žmo­gaus, ku­ris su­pras­tų, kas yra „Žal­gi­ris“, – ti­ki­no stra­te­gas. Ka­pi­to­nas lau­kia der­bio

„Lais­vo lai­ko tu­rė­jo­me šiek tiek dau­giau nei dvi sa­vai­tes, tad pail­

sė­ti tik­rai spė­jo­me. Vi­sų žai­dė­jų nuo­tai­ka pa­ki­li, vy­rai dir­ba la­bai en­tu­zias­tin­gai. Ko­man­da dar vi­ siš­kai nau­ja, tad pra­ti­na­mės vie­ni prie ki­tų, mo­ko­mės de­ri­nius“, – kal­bė­jo ko­man­dos ka­pi­to­nas Pau­ lius Jan­kū­nas.

ly­go­je (LKL) su­si­tin­ka­me ga­na re­ tai, tad pa­si­var­žy­ti per pa­pil­do­ mas dve­jas rung­ty­nes bus įdo­mu tiek mums, tiek opo­nen­tams. Įdo­ mu tu­rė­tų bū­ti ir vi­sai krep­ši­nio vi­suo­me­nei. Džiau­gė­si šil­tu priė­mi­mu

Pau­lius Jan­kū­nas:

Bū­si­me nu­si­tei­kę tik­ rai ge­rai. Ar ga­li­ma žai­džiant su „Lie­tu­ vos ry­tu“ nu­si­teik­ti ki­taip? – Kaip ko­man­dos nau­jo­kai įsi­ lie­jo į ko­lek­ty­vą? – pa­klau­sė­me puo­lė­jo. – Dar ne iki ga­lo, ta­čiau su­si­pa­žin­ti su jais jau spė­jo­me. Vi­si pui­kiai su­ pran­ta­me, ko­dėl čia esa­me ir ko tu­ ri­me pa­siek­ti. Ma­nau, kad kuo bus ge­res­nis tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas, tuo ko­man­dai bus dau­giau nau­dos. – Ko­kius tiks­lus kel­si­te nau­ją­ jį se­zo­ną? – Da­bar apie tiks­lus kal­bė­ti dar anks­ti. Mū­sų tiks­las kuo ge­riau pa­si­reng­ti nau­jam se­zo­nui ir lai­ mė­ti kiek­vie­nas rung­ty­nes. O pro­ gno­zuo­ja te­gul spe­cia­lis­tai ir eks­ per­tai. – Šie­met krep­ši­nio klu­bų se­zo­ nas pra­si­dės nau­jo­ve – dėl Su­ per­tau­rės kau­si­tės su prin­ci­ pi­niu sa­vo var­žo­vu „Lie­tu­vos ry­tu“. Ar bū­si­te tam pa­si­ren­gę? – Bū­si­me nu­si­tei­kę tik­rai ge­rai. Ar ga­li­ma žai­džiant su „Lie­tu­vos ry­ tu“ nu­si­teik­ti ki­taip? (Šyp­so­si.) Su vil­nie­čiais Lie­tu­vos krep­ši­nio

Ypač šil­ta at­mos­fe­ra džiau­gė­ si ir ko­man­dos nau­jo­kai – Ri­man­ tas Kau­kė­nas ir bro­liai Dar­ju­šas ir Kšyš­to­fas Lav­ri­no­vi­čiai. „Nuo­tai­kos jau tik­rai yra dar­ bi­nės. Pra­si­dė­jo pa­si­ruo­ši­mo se­ zo­n as, to­d ėl rei­k ia kib­t i į dar­b ą ir pra­kai­t uo­t i (šyp­so­s i). Nau­jo­ je ko­man­do­je jau­čiuo­si tik­rai ge­ rai, nes su dau­g u­m a vy­r ų žai­ džiau rink­t i­n ė­j e, pa­ž įs­t u juos ge­rai. Sma­gu, kad ma­ne priė­mė la­bai drau­giš­kai ir šil­tai. Tai tik­ rai ma­l o­n us jaus­m as“, – ti­k i­n o po 10 me­t ų per­t rau­kos vėl Lie­ tu­vos klu­b o marš­k i­n ė­l ius už­s i­ vil­kęs R.Kau­kė­nas. 35-erių gy­nė­jas pa­ti­ki­no, kad nau­ja­sis tre­ne­ris J.Pla­za kol kas pa­ lie­ka la­bai griež­to bei reik­laus stra­ te­go įspū­dį. „Taip ir rei­kia“, – tuoj pat nu­kir­to ve­te­ra­nas. „Žal­gi­rio“ eki­po­je R.Kau­kė­nas vėl rung­ty­niaus su bro­liais Lav­ ri­n o­v i­č iais. Su vie­n u ar­ba ki­t u dvy­n iu šis krep­š i­n in­kas žais jau šeš­tus me­tus iš ei­lės. Su Kšyš­to­ fu pra­dė­jęs 2007–2008 m. se­zo­ ną Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ eki­po­ je, 2009 m. per­si­kė­lęs į Mad­ri­do „Real“ turėjo pro­g ą me­t us pa­ rung­ty­n iau­t i ir su Dar­j u­š u. Vė­ liau su­grį­žęs į Sie­ną vėl džiau­gė­ si Kšyš­to­fo drau­g i­ja, kol šie­m et vi­s i trys su­k ir­to ran­ko­m is su „Žal­gi­riu“. „Aš nuo jų nie­kaip ne­pa­bė­gu. Šeš­ti me­tai ar­ba su vie­nu, ar­ba su ki­tu. Jau­čiu juos net nu­si­su­kęs“, – juo­ka­vo R.Kau­kė­nas.

„„Star­tas: pir­mo­sios LKL čem­pio­nų tre­ni­ruo­tės – gre­ta Kau­no „Žal­gi­

rio“ are­nos.

„„Šta­bas: vy­riau­sia­sis tre­ne­ris J.Pla­za (vi­du­ry­je) tu­ri apie ką pa­si­kal­bė­

ti su sa­vo asis­ten­tais Sau­liu­mi Štom­ber­gu ir Oli­ve­riu Kos­ti­čiu­mi (pir­ mas iš dešinės), gy­dy­to­ju Pet­ru Mi­ku­čio­niu (ant­ras iš de­ši­nės) ir ma­ sa­žuo­to­ju Pau­liu­mi Ja­ci­ku (pirmas iš kai­rės). Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Bro­liai tei­gė, kad yra pa­si­ruo­šę nau­jiems iš­šū­kiams ir ne­bi­jo at­ sa­ko­my­bės, ku­ri juos už­grius iš ri­ kiuo­tės iš­kri­tus R.Jav­to­kui. „Ma­nau, kad tai di­de­lė ne­tek­ tis ko­man­dai, nes Ro­ber­tas bu­ vo pa­g rin­d i­n is vi­d u­r io puo­l ė­ jas. Jo ne­tek­tis kaip krep­ši­nin­ko, kaip as­me­ny­bės – di­džiu­lė. Bet žiū­rė­sim, rei­kia ti­kė­ti sa­vo jė­go­

mis ir ban­dy­ti pa­siek­ti ge­riau­sius re­zul­ta­tus. Esa­me pa­si­ren­gę pri­ siim­ti at­sa­ko­my­bę, ku­ri da­bar už­ grius mū­sų pe­čius. Jau pa­si­ra­šy­ da­mi kont­rak­tą bu­vo pa­si­ruo­šę ir ži­no­jo­me, kad ne­bū­si­me ei­li­niai žai­dė­jai. Mums teks di­de­lis krū­ vis ir ban­dy­si­me pa­tei­sin­ti klu­bo va­do­vų lū­kes­čius“, – kal­bė­jo Lav­ ri­no­vi­čiai.


11

antrADIENIS, rugpjūčio 28, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Pa­ža­dų da­li­ji­mo me­tas. Ka­da dar­bai? Pen­ki olim­pi­niai me­da­liai ir juos iš­ko­vo­ju­sių spor­ti­nin­kų kal­ bos apie siau­bin­gas pa­si­ren­gi­mo są­ly­gas. Ar kas nors pa­si­keis? Rea­lių pa­ža­dų nė vie­na iš me­da­liais be­si­džiau­gian­čių spor­to fe­ de­ra­ci­jų dar ne­su­lau­kė. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Lau­kia eu­fo­ri­jos pa­bai­gos

„Vi­si gir­dė­jo­me Vil­niaus vi­ce­me­ro pa­ža­dą, kad mies­te tuoj sto­vės ba­ sei­nas. Ma­nau, kad rim­ti žmo­nės su­pran­ta, kad nie­ka­da to ne­bus, – šyp­so­da­ma­sis kal­bė­jo Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­ nis sek­re­to­rius Gin­tau­tas Bart­kus. – Rei­kės ra­miai at­si­sės­ti ir žiū­rė­ ti, kas bus. Iš Vil­niaus mies­to dau­ giau pa­ža­dų ne­su­lau­kė­me.“ Plau­ki­mo fe­de­ra­ci­jos dar ne­pa­sie­ kė ži­nios, kad plau­ki­mo ba­sei­nui jau yra ieš­ko­ma lė­šų. „Tik gir­di­me, kad Laz­dy­nų ba­sei­no re­no­va­ci­jai pi­ni­gų ieš­ko­ma ki­tais me­tais. Tai ne pir­mas kar­tas. To­dėl į vi­sa tai žiū­ri­me la­bai ra­miai, – sa­kė G.Bart­kus. – Vi­si ži­ no, kad šį ba­sei­ną rei­kia tvar­ky­ti, ta­ čiau jei­gu jį už­da­rys, plau­ki­kai vi­sus me­tus ne­tu­rės kur tre­ni­ruo­tis. Ta­da vis­ką rei­kės pra­dė­ti iš nau­jo, o ki­tos al­ter­na­ty­vos Vil­niu­je nė­ra. Ateis ru­ duo, baig­sis eu­fo­ri­ja ir ga­lė­si­me ra­ miai tęs­ti sa­vo dar­bus.“ Ki­tuo­se mies­tuo­se, pa­sak ge­ne­ ra­li­nio sek­re­to­riaus, rei­ka­lai į prie­kį ju­da la­bai lė­tai. „Kau­ne, „Girs­tu­čio“ cent­re, pa­gal fe­de­ra­ci­jos ka­len­do­ rių, jau per­nai tu­rė­jo vyk­ti var­žy­ bos, su­lau­kė­me pa­ža­dų, kad tuoj vis­kas bus ati­da­ry­ta. Klai­pė­do­je jau po­rą me­tų dis­ku­tuo­ja­me dėl ba­sei­ no, – var­di­jo G.Bart­kus. – Ga­li­ma sa­ky­ti, kad kol kas nie­ko nau­jo nė­ra, iš­skir­ti­nių pa­ža­dų – taip pat.“ Po­pu­liz­mas – įpras­tas rei­ka­las

Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­ mo fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­ rius Vir­man­tas Gal­di­kas, pa­klaus­ tas, kiek su­lau­kė pa­ža­dų iš po­li­ti­kų, at­si­du­so. „Dar nie­kas ne­spė­jo pa­ žer­ti tik­rų pa­ža­dų. Pas mus pa­ža­ dai tu­ri bū­ti po­pie­riu­je, – juo­kė­si V.Gal­di­kas. – Rei­kia į vis­ką žiū­rė­ti rea­liai. Skųs­tis ga­li­me tik dėl inf­ rast­ruk­tū­ros ob­jek­tų. Tai reiš­kia, kad rei­kia sta­ty­ti, rei­kia pro­jek­tų. Tai už­trun­ka ne tris die­nas.“

Fe­de­ra­ci­ja kol kas džiau­gia­si, kad po olim­pi­nių žai­dy­nių bu­vo pa­si­ do­mė­ta spor­ti­nin­kų pa­si­ruo­ši­mo są­ly­go­mis. „Dė­me­sį at­krei­pė­me, rin­ki­mai į Sei­mą pa­ro­dys, kas bus val­džio­je. Žmo­nės kaž­ką gal­vo­ja. Vis dėl­to rea­lių pi­ni­gų dėl to, kad į Lie­tu­vą bu­vo par­vež­tas me­da­lis,

Vik­to­ras Ma­jaus­kas:

Konk­re­čių pa­ža­dų, kad Vil­niu­je at­si­ras ba­sei­nas, nė­ra. Val­ džios tie­siog vie­na ki­ tai per­lei­džia at­sa­ko­ my­bę už sa­vo žo­džius. ne­dau­gė­ja, – kal­bė­jo V.Gal­di­kas. – Po­pu­lis­ti­nių po­li­ti­kų kal­bų neklau­ some. Ir taip aiš­ku, kad dau­gu­ma ža­dės ir kal­bės apie gra­žią atei­tį. Da­bar be­lie­ka džiaug­tis, kad kaž­ kas apie mus bent šne­ka.“ Pa­sak V.Gal­di­ko, anks­čiau fe­de­ ra­ci­ja į vi­sus klau­si­mus su­lauk­da­vo vie­no at­sa­ky­mo: „Jūs net ne­tu­ri­te me­da­lio.“ „Da­bar mes jį tu­ri­me, tai su­tei­kia mums pa­grin­do ti­kė­tis vi­ sai ki­to­kių kal­bų“, – šyp­te­lė­jo ge­ ne­ra­li­nis sek­re­to­rius. Ne­to­bu­la sis­te­ma?

„Per įvai­rius su­si­ti­ki­mus, priė­mi­ mus pa­ža­dų iš­girs­ta­me. Da­lis jų – la­bai gra­žūs. Pa­si­žiū­rė­si­me, kaip vis­kas bus, kai vis­kas at­slūgs. Pa­ ža­dų yra, o kas iš to? Jie mus do­mi­

na ta­da, kai ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas tam tik­riems pro­jek­tams ir stra­te­ gi­joms. Tu­ri­me aiš­kią vi­zi­ją, kaip rei­kia ruoš­ti spor­ti­nin­kus. Ver­čia­ mės per gal­vą ieš­ko­da­mi pi­ni­gų“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos bok­so fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Da­rius Ša­lu­ga. Jo tei­gi­mu, vals­ty­bė­je rei­kė­ tų keis­ti vi­są spor­ti­nin­kų ren­gi­mo sis­te­mą. „Spor­ti­nin­kas tu­rė­tų bū­ti nuo­lat ska­ti­na­mas siek­ti re­zul­ta­tų. Vien­kar­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas nė­ra pa­ ts ge­riau­sias va­rian­tas. Tu­rė­tu­me gal­vo­ti apie tai, kaip spor­ti­nin­kas ruo­šia­si olim­pi­nėms žai­dy­nėms, o ne ko­kius me­da­lius jis par­ve­ža. Spor­ti­nin­kams lė­šų rei­kia skir­ti prieš per­ga­les. Jei­gu vi­sus ket­ve­ rius me­tus prieš Lon­do­no žai­dy­nes bū­tu­me ga­vę to­kį fi­nan­sa­vi­mą kaip pa­sku­ti­niais me­tais, ga­ran­tuo­ju – me­da­lių bū­tu­me at­ve­žę dau­giau“, – dės­tė D.Ša­lu­ga. Du me­da­liai nie­ko ne­pa­kei­tė

Šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės fe­de­ra­ ci­jos va­do­vas Vik­to­ras Ma­jaus­kas pri­si­pa­ži­no, kad val­džios pa­ža­dais ten­ka ti­kė­ti. „O ką da­ry­ti? Ki­to va­ rian­to nė­ra. Konk­re­čių pa­ža­dų, kad Vil­niu­je at­si­ras ba­sei­nas, nė­ra. Val­ džios tie­siog vie­na ki­tai per­lei­džia at­sa­ko­my­bę už sa­vo žo­džius. Di­ džiau­sia pro­ble­ma dėl ba­sei­no yra Vil­niu­je. Pa­ža­do lau­kia­me iš mies­ to me­ro. Dar ne­sa­me su juo šne­kė­ ję“, – kal­bė­jo V. Ma­jaus­kas. Pak­laus­tas, ar kas nors pa­si­kei­ tė prieš ket­ve­rius me­tus, kai pen­ kia­ko­vi­nin­kai į Lie­tu­vą par­ve­žė du olim­pi­nius me­da­lius, V.Ma­jaus­kas su­si­mąs­tė. Pa­si­ro­do, pa­si­kei­tė: „Kaž­ka­da pri­gra­siau, kad kvie­siu spau­dos at­sto­vus ir jiems pa­ro­ dy­siu, ko­kio­mis są­ly­go­mis mū­sų spor­ti­nin­kai ruo­šia­si jo­ji­mo tre­ni­ ruo­tėms. Per­si­ren­gi­mo kam­ba­riu­ kas bu­vo 3 kv. m plo­to. Ja­me per­si­ reng­da­vo 10 žmo­nių. Ta­da ga­vo­me 70 tūkst. li­tų ir Bel­mon­to žir­gy­ne si­tua­ci­ja pagerėjo. Tai bu­vo pir­mas, ta­čiau vie­nin­te­lis žings­nis mū­sų fe­de­ra­ci­jos at­žvil­giu.“

„„Ro­dik­lis: V.Alek­nai iki šiol pri­klau­so ge­riau­sias „Dei­man­ti­nės ly­gos“

var­žy­bų re­zul­ta­tas, pa­siek­tas 2005 m. Lo­za­no­je – 70,53 m. 

AFP nuo­tr.

V.Alek­na – tre­čias Ant­ra­ja­me pa­gal dy­dį Ang­li­jos mies­te Bir­min­ga­me vy­ku­sio­ se pres­ti­ži­nė­se „Dei­man­ti­nės ly­ gos“ var­žy­bo­se Lie­tu­vos dis­ko me­ti­kas Vir­gi­li­jus Alek­na užė­mė tre­čią vie­tą. Ge­riau­siu ban­dy­mu 40-me­tis ve­te­ra­nas įran­kį nu­me­ tė 65,63 m.

Bir­min­ga­me pen­ki lie­tu­vio ban­ dy­mai skrie­jo virš 60 m ri­bos, o vie­nas me­ti­mas bu­vo neįs­kai­ty­tas (62,65 m, 64,27 m, 65,63 m, neįs­ kai­ty­tas, 63,99 m, 64,05 m). Lie­tu­vį ap­len­kė tik Lon­do­

no olim­pi­nis čem­pio­nas Ro­ber­tas Har­tin­gas iš Vo­kie­ti­jos (66,64 m) ir es­tas Ger­tas Kan­te­ris (65,79 m). Bend­ro­je įskai­to­je V.Alek­na su 5 taš­kais uži­ma 4 vie­tą. „Dei­man­ ti­nės ly­gos“ ly­de­rio po­zi­ci­jo­je įsi­ tvir­ti­no G.Kan­te­ris (11 tšk.), ant­ras yra var­žy­bo­se ne­da­ly­va­vęs ira­nie­ tis Eh­sa­nas Ha­da­dis (6 tšk.). Dis­ko me­ti­mo rung­ties var­žy­ bos fi­ni­šuos rug­sė­jo 7 d. Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja) vyk­sian­čia­me fi­na­li­nia­me „Dei­man­ti­nės ly­gos“ eta­pe, ku­ria­ me už­dirb­ti taš­kai dvi­gu­bin­sis. KD inf.

Ne­te­ko bron­zos me­da­lio Iš Ru­si­jos krep­ši­nio rink­ti­nės žai­ dė­jo Vi­ta­li­jaus Fri­dzo­no (nuotr.) bu­to pa­vog­tas XXX Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių bron­zos me­ da­lis.

„„Lau­ki­mas: jei Lazdynų baseiną uždarys renovuoti, plaukikai visus metus neturės kur treniruotis. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Vie­ną svar­biau­sių šio žai­dė­jo ap­do­ va­no­ji­mų ne­ži­no­mi as­me­nys pa­vo­gė rugp­jū­čio 25-osios nak­tį iš V.Fri­dzo­ no bu­to, esan­čio Maks­vos Chim­kų Kliaz­mos-Star­be­je­vo ra­jo­ne. Iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­ gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­ nį „Va­gys­tė“. Ru­si­jos VRM pra­ ne­ši­me skel­bia­ma, kad iš 26-erių krep­ši­nin­ko bu­to taip pat din­go du švei­ca­riš­ki laik­ro­džiai, mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas, ne­šio­ja­ma­sis ir plan­še­ ti­nis kom­piu­te­riai ir fo­toa­pa­ra­tas. V.Fri­dzo­nas nuo 2004 m. žai­

džia Mask­vos sri­ties „Chim­ ki“ klu­be. Jis su Ru­si­jos rink­ti­ne 2011 m. iš­ko­vo­jo Eu­ro­pos čem­ pio­na­to bron­zos me­da­lį, o 2012ai­siais Lon­do­ne pa­si­puo­šė olim­ pi­niu bron­zos me­da­liu. KD inf.


12

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

14p.

Vienas šaukštas medaus – ne panacėja.

sveikata

sveikata@diena.lt Redaktorė Violeta Juodelienė

Tur­ki­jos svei­ka­tos sis­te­ma – pa Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­si Me­di­ci­ni­nio tu­riz­mo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Re­nee Ma­rie Step­ha­no pa­ste­bė­jo, kad Tur­ki­ja, po­pu­lia­ri ato­sto­ gų ša­lis, spar­čiai ple­čia tarp­tau­ti­nių li­go­ni­nių tink­lą. Jų ša­ly­je yra dau­giau kaip 20, o gy­ven­to­jai už vais­tus tep­ri­mo­ka 10–20 pro­c. kai­nos, vie­nas dir­ban­ty­sis ga­ran­tuo­ja svei­ka­tos drau­di­mą vi­ sai šei­mai. Kaip tur­kams pa­vy­ko to pa­siek­ti?

Dai­va Čer­vo­kie­nė Treč­da­lis pa­la­tų – vien­vie­tės

Tur­ki­jo­je yra Stam­bu­lo svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja. Mies­te, ku­ris tę­sia­si pu­sant­ro šim­to ki­lo­met­rų ir ku­ria­ me gy­ve­na 14 mln. gy­ven­to­jų, to­kia įstai­ga ne­ste­bi­na. Svei­ka­tos de­par­ta­men­to di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­jas eks­per­tas Fe­ti­ nas Rüștü Yil­di­zas ti­ki­na: Tur­ki­jos po­li­ti­kai ir me­di­kai la­bai sten­gia­si, kad ša­lis pel­ny­tų so­li­džių me­di­ci­ nos pa­slau­gų tei­kė­jos var­dą. To sie­kia­ma įvai­riais bū­dais. Pir­miau­sia bu­vo iš­plės­tas gy­dy­ mo įstai­gų tink­las: per de­šimt­me­tį Stam­bu­lo li­go­ni­nių plo­tas pa­di­dė­jo dau­giau nei ke­tu­ris kar­tus ir da­bar iš vi­so su­da­ro pus­penk­to mi­li­jo­no

kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą. Sun­kiems li­go­niams pri­tai­ky­tų gy­dy­mo vie­ tų pa­dau­gė­jo de­šim­te­rio­pai ir da­ bar to­kių – dau­giau kaip 8000. Net treč­da­lis pa­la­tų li­go­ni­nė­se – vien­vie­tės su tua­le­tu ir vo­nia. Pla­ nuo­ja­ma, kad atei­ty­je vi­sos pa­la­tos bus tik to­kios. Prie­mo­ka už vais­tus – mi­ni­ma­li

Tur­kams pa­vy­ko ge­ro­kai su­ma­žin­ti vais­tų kai­nas ir da­bar jos ne­vir­ši­ja ES ša­lių vi­dur­kio. At­pi­go ir krau­ jo ty­ri­mai: ne­se­niai kai­na­vę 15 Tur­ ki­jos li­rų, da­bar jie be­veik tris kar­ tus pi­gesni. Mums be­lie­ka tik pa­vy­dė­ti, kad ir vals­ty­bi­nė­se, ir pri­va­čio­se gy­dy­ mo įstai­go­se be­veik vi­sos pa­slau­ gos tei­kia­mos ne­mo­ka­mai. Kom­

pen­suo­ja­ma di­džio­ji vais­tų, skir­tų am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui, kai­nos da­lis: dir­ban­tys pi­lie­čiai už juos mo­ka 20 pro­c., pen­si­nin­kai – 10 pro­c. kai­nos. Tur­ki­jo­je vais­tams tai­ko­mas vos 1 pro­c. PVM, kai ki­ toms pre­kėms – 18 pro­c.

Ir vals­ty­bi­nė­se, ir pri­va­čio­se gy­dy­mo įstai­go­se be­veik vi­ sos pa­slau­gos tei­kia­ mos ne­mo­ka­mai.

Tur­ki­jo­je me­di­ci­na ne­mo­ka­ma? To pri­myg­ti­nai klau­sia­mi Stam­bu­ lo svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai sa­kė, kad jei pi­lie­tis pa­ts su­gal­vo­ ja iš­si­tir­ti, už re­gist­ra­ci­ją pas gy­dy­ to­ją mo­kės 3–5 do­le­rius, o ty­ri­mai, vais­tai, ku­rie gy­dy­to­jui at­ro­do bū­ ti­ni, jam bus ski­ria­mi ne­mo­ka­mai. Net as­pi­ri­nas, vi­ta­mi­nai.

„„Alternatyva: sporto užsiėmimus turkams atstoja pasivaikščiojimai gamt

Re­for­ma nu­ga­lė­jo prie­ši­nin­kus Dir­ba vie­nas – ap­draus­ti vi­si

„„Der­mė: jau­ni­mas Tur­ki­jo­je reiš­kia ypa­tin­gą pa­gar­bą se­no­liams, to­dėl

se­nat­vė šio­je ša­ly­je nė­ra bau­gi­nan­ti.

Dai­vos Čer­vo­kie­nės nuo­tr.

Svei­ka­tos ap­sau­gai Tur­ki­jo­je ski­ ria­ma 6 pro­c. ša­lies biu­dže­to. Vai­ kų ir jau­nuo­lių iki 18 me­tų bei stu­ den­tų svei­ka­ta ap­draus­ta vals­ty­bės lė­šo­mis. Jei­gu dir­ba bent vie­nas žmo­gus šei­mo­je, so­cia­liai draus­ti tam­pa vi­si šei­mos na­riai. Tur­ki­ja ypač di­džiuo­ja­si su­ma­ žė­ju­siu kū­di­kių iki me­tų mir­tin­ gu­mu: 2003 m. jis sie­kė 28,5 mir­ čių tūks­tan­čiui gi­mi­mų, o 2010 m. su­ma­žė­jo iki 10,2. Ki­tas di­de­lis pa­ sie­ki­mas – Tur­ki­jos, ku­ri pri­klau­so vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čių ša­lių gru­pei, gy­ven­to­jai skie­pi­ja­mi ne ma­žiau, kaip aukš­tes­nes pa­ja­mas gau­nan­čių ša­lių. Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ ja (PSO) pro­gno­za­vo, kad iki 2025 m. vi­du­ti­nė Tur­ki­jos pi­lie­čių gy­ ve­ni­mo truk­mė pa­sieks 75 me­tus. Da­bar iki šios ri­bos trūks­ta be­veik me­tų. Pa­sak F.R.Yil­di­zo, PSO duo­me­ ni­mis, to­kiai pa­žan­gai rei­kia ke­lių de­šim­čių me­tų, o Tur­ki­jo­je tai pa­ siek­ta be­veik per de­šimt­me­tį.

Tur­ki­jos gy­dy­to­jams už­draus­ta vie­nu me­tu dirb­ti ir vals­ty­bi­nė­je, ir pri­va­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je, nors dar prieš me­tus to­kia pra­kti­ka ver­ tė­si ko­ne kas ant­ras. Kai gy­dy­to­jai bu­vo pri­vers­ti pa­ si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų – pri­va­ čią ar vals­ty­bi­nę gy­dy­mo įstai­gą, dau­gu­ma pa­si­rin­ko vals­ty­bi­nę. Pa­ sak Stam­bu­lo svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ jos at­sto­vų, tai su­pran­ta­ma: me­di­ kų spe­cia­ly­bė yra vie­na ge­riau­siai ap­mo­ka­mų ša­ly­je. Vi­du­ti­nis me­di­kų at­ly­gi­ni­mas yra 1100 JAV do­le­rių per mė­ne­sį, o kai ku­rių sri­čių gy­dy­to­jų – tris kar­ tus di­des­nis. At­ly­gi­ni­mų re­for­ma svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je pa­ dė­jo su­ba­lan­suo­ti pa­slau­gų rin­ką: me­di­kai pe­rė­jo dirb­ti į tas veik­los sfe­ras, kur jų la­biau­siai trū­ko. Sun­ kiau­sia Tur­ki­jo­je pa­tek­ti pas he­ ma­to­lo­gus, jų kon­sul­ta­ci­jų ten­ka lauk­ti apie mė­ne­sį. Pa­si­tei­ra­vus, kaip pa­vy­ko pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų, Stam­bu­lo svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas F.R.Yil­di­zas ne­daug kal­bė­jo apie ky­lan­čią ša­lies

eko­no­mi­ką (ji šeš­ta Eu­ro­po­je). Spe­ cia­lis­tas ak­cen­ta­vo, kad pi­ni­gai tie­ siog efek­ty­viau pa­skirs­to­mi. Prieš de­šimt me­tų pra­si­dė­ju­si svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­ma tu­rė­jo daug po­li­ti­nių prie­ši­nin­kų, bet jos pla­nas bu­vo priim­tas, o da­bar ša­ lies gy­ven­to­jai yra pa­ten­kin­ti. Nau­jo­vių ir tra­di­ci­jų der­mė

Gal Tur­ki­jos svei­ka­tos sis­te­ma už­ prog­ra­muo­ta sėk­mei dėl to, kad ša­ ly­je la­bai daug jau­nų gy­ven­to­jų, o svei­ka­ta yra ver­ty­bė, ku­rią sau­go ne­tgi tra­di­ci­jos? Pa­vyz­džiui, Tur­ki­jo­je nė­ra se­ne­ lių na­mų – pa­pras­tai šei­mos sa­vo se­nu­kus pri­žiū­ri pa­čios. Ras­ti at­sa­ky­mą į šį klau­si­mą pa­ dė­jo vieš­na­gė tra­di­ci­nė­je tur­kų šei­ mo­je, ku­rios ke­tu­ri suau­gę vai­kai gy­ve­na ta­me pa­čia­me na­me, gre­ ta vie­nas ki­to esan­čiuo­se bu­tuo­se. Bend­ra šei­mos va­ka­rie­nė – įpras­ tas reiš­ki­nys. Vy­riau­sio sū­naus šei­ma gy­ve­na su tė­vais to­dėl, kad mo­ti­nai skau­ da ko­jas. Ap­ka­bi­nęs mo­ti­ną vy­ras sve­čius ti­ki­no, kad pen­si­jos dy­dis


13

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

sveikata Sto­ru­liai ren­ka­si ­ leng­viau­sią ke­lią

Lie­tu­vos gė­jai ­ jau­čia­si vie­ni­ši

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vals­ty­bi­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ go­se at­lie­ka­mų skran­džio ma­ži­ni­mo ope­ra­ci­jų per pa­sta­ ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­dau­gė­jo dau­giau nei pen­kis­kart. Kaip tei­gia laik­raš­tis „Lon­do­no ži­nios“, 2011–2012 m. Ang­ li­jo­je bu­vo at­lik­tos 5407 to­kios ope­ra­ci­jos, pa­ly­gin­ti su tik 858 ope­ra­ci­jo­mis, at­lik­to­mis 2006–2007 m. Sta­tis­ti­ka taip pat ro­do, kad skran­džio ap­juo­si­mo ope­ra­ci­jų be­veik pa­dvi­ gu­bė­jo – nuo 715 iki 1316 ope­ra­ci­jų. 2011–2012 m. bu­vo at­ lik­ta 1618 ko­rek­ci­nių ope­ra­ci­jų skran­džio ma­ži­ni­mo at­ve­jais, o 124 at­ve­jais svo­rio ma­ži­ni­mo prie­mo­nė bu­vo pa­ša­lin­ta.

22,7 pro­c. Lie­tu­vos gė­jų sa­ko ga­lin­tys at­vi­rai pa­si­sa­ky­ti dėl sa­vo sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Eu­ro­po­ je šis ro­dik­lis sie­kia 40 pro­c. Užk­re­čia­mų li­gų ir AIDS cent­ ro ini­cia­ty­va at­lik­to­je ap­klau­so­je da­ly­va­vę Lie­tu­vos gė­jai pa­ de­monst­ra­vo ge­ras ži­nias apie ŽIV/AIDS, be­veik pu­sė jų nė­ ra pa­si­skie­pi­ję nuo vi­ru­si­nio he­pa­ti­to B, ku­ris plin­ta per ly­ ti­nius san­ty­kius. Pre­zer­va­ty­vus su ne­nuo­la­ti­niais ly­ti­niais par­tne­riais daž­nai ar vi­sa­da nau­do­ja 67 pro­c. res­pon­den­tų. 49,7 pro­c. jų nu­ro­dė ne­tu­rin­tys vie­no nuo­la­ti­nio ly­ti­nio par­ tne­rio.

a­vyz­dys Lie­tu­vai?

toje ir parkuose. 

se­nat­vė­je ne­svar­bus: suau­gu­sių vai­kų pa­rei­ga – ap­rū­pin­ti tė­vus. Vi­sa šei­ma drau­ge spren­džia, kam ir ko­kie pir­ki­niai rei­ka­lin­giau­ si. Kri­ti­niu at­ve­ju spren­džia­mąjį žodį ta­ria tė­vas, o gau­sios šei­mos san­tau­pos ban­ke sau­go­mos mo­ti­ nos var­du.

Tur­ki­jo­je nė­ra jau­ nys­tės ir gra­žaus kū­ no kul­to, la­biau­siai šei­mo­je ir vi­suo­me­ nė­je ger­bia­mi ne tur­ tuo­liai, o pa­gy­ve­nę žmo­nės. Kai gar­bin­giau­sios šei­mos mo­ ters – ma­mos ir se­ne­lės – pa­si­tei­ ra­vo­me, ką ji da­ro sa­vo svei­ka­tai pa­lai­ky­ti, ši tar­si ne­sup­ra­to klau­ si­mo. At­sa­kė, kad svei­ka­ta ne­ga­ li skųs­tis, me­di­kų pa­gal­bos jai ne­ rei­kia. O skau­da­mas ko­jas gy­do­si na­mų prie­mo­nė­mis.

Vai­kų akys vis pra­stes­nės Gy­dy­to­jai of­tal­mo­lo­gai skambi­ na pa­vo­jaus var­pais: per pa­sta­ ruo­sius pen­ke­rius me­tus vai­kų re­gė­ji­mas kaip nie­ka­da su­pras­tė­ jo. No­sis aki­niais pa­bal­no­ja ne tik mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai, bet ir vis dau­giau dar­že­li­nu­kų.

Tam įta­kos tu­ri pa­si­kei­tu­sios gy­ ve­ni­mo są­ly­gos: vai­kai per daug lai­ko pra­lei­džia prie kom­piu­te­rio ir te­le­vi­zo­riaus, per ma­žai ju­da ir bū­na gry­na­me ore. „Tai kad ma­no sū­nus ne­šio­ ja aki­nius, man ne­ke­lia jo­kio su­ si­rū­pi­ni­mo. Rei­kia – tai rei­kia, ką jau čia pa­da­ry­si“, – tvir­ti­na vers­li­nin­kė In­ga Bud­rie­nė. Anot mo­ters, Man­tas aki­nius ne­šio­ ja be­veik nuo kū­di­kys­tės, jo re­gos su­tri­ki­mas įgim­tas. „Ži­no­ma, yra pa­si­tai­kę at­ve­ jų, kad, žais­da­mas su ki­tais vai­ kais dar­že­ly­je, ber­niu­kas aki­nu­ kus ne­ty­čia ap­ga­di­na. Ir su­lau­žęs ne per se­niau­siai bu­vo, tad rei­ kė­jo va­žiuo­ti į op­ti­ką už­si­sa­ky­ ti nau­jų. Pa­na­šių nu­ti­ki­mų ga­li bū­ti ir mo­kyk­lo­je, mat rug­sė­jį jis su bro­liu Ker­niu­mi pra­de­da ei­ ti į pir­mą kla­sę, – pa­sa­ko­ja pa­ šne­ko­vė. – Nau­jus aki­nius vi­sa­ da ren­ka­mės kar­tu. Man­tas pa­ts spren­džia, ko­kio mo­de­lio aki­nių no­rė­tų, aiš­kiai iš­sa­ko sa­vo nuo­ mo­nę. Da­bar iš­si­rin­ko aki­nius su ryš­kių spal­vų rė­me­liais. At­siž­vel­ giu į sū­naus pa­gei­da­vi­mus, nors man kur kas svar­biau, kad aki­niai bū­tų ko­ky­biš­ki, tvir­ti, pa­to­gūs, ne­spaus­tų.“ Ar Man­tas ka­da nors skun­dė­si, kad iš jo dar­že­ly­je dėl to šai­po­ma­ si? „Ne, nie­ko pa­na­šaus gir­dė­ti ne­te­ko, – ti­ki­na mo­te­ris. – Lai­ kai da­bar ki­ti. Da­bar dau­giau vai­ kų su aki­nu­kais, o ir pa­tys aki­niai gra­žes­ni. Kai ku­rie paaug­liai juos net kaip sti­liaus de­ta­lę ne­šio­ja. Ne­bė­ra prie­žas­čių šai­py­tis.“ Paš­ne­ko­vės iš­sa­ky­toms min­ tims pri­ta­ria gy­dy­to­ja of­tal­mo­

„Shutterstock“ nuotr.

Stip­ri­na mal­da ir pa­snin­kas

Be­veik me­tus Stam­bu­le gy­ve­nan­ ti lat­vių ra­šy­to­ja ir žur­na­lis­tė Lai­ ma Muk­tu­pa­ve­la, iš­te­kė­ju­si už tur­ kų poe­to Ah­me­to Ko­to, už kny­gą „Pie­vag­ry­bių tes­ta­men­tas“ pel­niu­ si Lat­vi­jos me­tų kul­tū­ros žmo­gaus ti­tu­lą, pa­ste­bė­jo, kad tur­kų svei­ka­ tos pa­grin­das yra kiek ki­toks ne­gu eu­ro­pie­čių. Dau­gu­ma tur­kų mel­džia­si pen­kis kar­tus per die­ną, per ra­ma­da­ną lai­ ko­si griež­to pa­snin­ko. Be to, Tur­ki­ jo­je nė­ra jau­nys­tės ir gra­žaus kū­no kul­to, la­biau­siai šei­mo­je ir vi­suo­ me­nė­je ger­bia­mi ne tur­tuo­liai, o pa­gy­ve­nę žmo­nės. Per pen­kias vieš­na­gės Stam­bu­ le die­nas akis už­kliu­vo už spor­to klu­bo pa­sta­to, ku­ris, be­je, ne­vei­ kė. Spor­to kul­tą tur­kams pa­kei­ čia jų mėgs­ta­mi pa­si­vaikš­čio­ji­mai su šei­mo­mis va­ka­rais po par­kus ar Bos­fo­ro pa­kran­te mil­ži­niš­ko did­ mies­čio pa­kraš­čiuo­se, ku­rie yra ku­ror­ti­nės zo­nos. O gal įta­kos tu­ri tie­siog ki­toks po­ žiū­ris į gy­ve­ni­mą? Su­si­da­rė įspū­dis, kad tur­kai my­li sa­vo ša­lį. Re­gis, tai

by­lo­ja virš svar­bes­nių pa­sta­tų ple­ vė­suo­jan­čios vals­ty­bės vė­lia­vos, jas iš­kė­lę ran­ko­se gi­dai ve­da eks­kur­si­ jas tu­ris­tams, jos ka­bo net tur­gu­je. Lan­kan­tis pri­va­čio­je Stam­bu­lo mo­ kyk­lo­je, į pa­mo­kas vai­kus pa­kvie­ tė skam­bu­tis su po­pu­lia­rios tur­kų liau­dies dai­nos me­lo­di­ja. To­kia pat su­skam­bo ir vie­no mus ly­dė­ju­sio tur­ko mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne.

Dar šiek tiek skai­čių „„In­ten­sy­vaus gy­dy­mo lo­vų Stam­

lo­gė Do­lo­re­sa Mar­ge­le­vi­čie­nė. Jos tei­gi­mu, šian­dien aki­nius ne­šio­ jan­tys vai­kai su­si­du­ria su vi­siš­ kai ki­to­kiu po­žiū­riu, nei jis bu­vo prieš ke­lis de­šimt­me­čius. „Pir­miau­sia ne­šio­jan­čių­jų aki­ nius da­bar kur kas dau­giau nei anks­čiau. Ko­dėl? At­sa­ky­mas pa­ pras­tas – pa­si­kei­tė vai­kų gy­ve­ ni­mo bū­das: vai­kai va­lan­dų va­ lan­das spok­so į kom­piu­te­rių, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, te­le­vi­zo­rių ek­ra­nus. Be to, pa­ge­rė­jo diag­nos­ ti­ka“, – ma­no me­di­kė. Anot D.Mar­ge­vi­čie­nės, anks­ čiau kla­si­ki­nė mo­kyk­li­nė trum­ pa­re­gys­tė pra­si­dė­da­vo paaug­lys­ tė­je. O da­bar šis re­gos su­tri­ki­mas nu­sta­to­mas jau pra­di­nė­se kla­ sė­se ar dar anks­čiau. Ne­ma­ žai diag­no­zuo­ja­ma to­lia­re­gys­ tės, as­tig­ma­tiz­mo at­ve­jų, kai dėl pa­sto­vaus re­gi­mo vaiz­do iš­krai­ py­mo vai­kams ski­ria­mi aki­nu­kai nuo­lat ne­šio­ti.

Svar­biau­si – pir­mie­ji me­tai „„Spar­čiau­siai vai­kų akys kei­čia­

si per pir­muo­sius tre­jus jų gy­ve­ ni­mo me­tus. Iki tre­jų me­tų vai­ko akys iš­moks­ta dirb­ti kar­tu. „„Pap­ras­tai vi­si vai­kai iki sep­ty­

ne­rių me­tų yra to­lia­re­giai, ži­no­ ma, jų to­lia­re­gys­tė ne­di­de­lė. To­ lia­re­gys­tei vir­ši­jant am­žiaus nor­ mą, vai­kui bū­ti­na ne­šio­ti aki­nius, prie­šin­gu at­ve­ju jis ge­rai ne­ma­tys nei to­li­mų, nei ar­ti­mų daik­tų. „„Jei kū­di­kis gi­mė mė­ly­no­mis ar

pilkš­vo­mis aki­mis – tai dar ne­reiš­ kia, kad akių spal­va ne­pa­si­keis. Per pir­muo­sius vai­ko gy­ve­ni­mo me­tus akys ga­li tap­ti vais­kiai žyd­ ros, ru­dos ar ža­lios.

Vargina veninës kraujotakos ar limfos apytakos sutrikimai – kojø nuovargis, iðryðkëjæs kapiliarinis tinklas, iðsiplëtusios venos ar galûniø tinimas? Kvieèiame apsilankyti naujame konsultacijø centre

Sveikatos Arka

bu­lo li­go­ni­nė­se nuo 2002 m. pa­ dau­gė­jo be­veik 9 kar­tus: nuo 869 iki 8007.

Partizanø g. 17 (áëjimas ið Birþelio 23-iosios g.), Kaunas. Pasiteirauti ir registruotis galite tel. 8 610 41 007. I-V 9-18 val., VI* 9-13 val. *iðskyrus rugpjûèio mënesá.

„„In­ten­sy­vios te­ra­pi­jos gy­dy­to­jų

Konsultuoja, tiria ir Jums tinkamiausià gydymà skiria:

skai­čius išau­go nuo 762 iki 3500. „„At­l ie­k a­m ų kom­p iu­t e­r i­n ės to­

mog­ra­fi­jos ty­ri­mų skai­čius pa­di­dė­ jo 3, mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mų – 14 kar­tų.

KD inf.

• • • •

kraujagysliø chirurgas; proktologas; kineziterapeutas; ortopedas-traumatologas.

INDIVIDUALIAI pritaikomos profilaktinës ir gydomosios kompresinës kojinës, rankovës, atliekamos limfodrenaþo procedûros.


14

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

sveikata

Lie­tu­viš­kas me­dus: mi

„„Galimybė: iš pirmo žvilgsnio įprastą tomografą primenantis prie-

taisas – vienas pažangiausių diagnostikos aparatų.

Lie­tu­vo­je – pa­žan­giau­sios medicinos tech­no­lo­gi­jos Kau­no kli­ni­ko­se – pir­ma­sis Lie­tu­ vo­je po­zit­ro­nų emi­si­jos to­mog­ra­ fas, lai­ko­mas viena pa­žan­giau­sių diag­nos­ti­kos priemonių.

Po­zit­ro­nų emi­si­jos to­mog­ra­fas (PET) įreng­tas rug­sė­jo 3 d. du­ ris at­ver­sian­čia­me Ra­dio­lo­gi­ nės diag­nos­ti­kos cent­re, ku­ris ap­rū­pin­tas ir dau­giau pa­čių pa­ žan­giau­sių diag­nos­ti­kos apa­ra­ tų. Kli­ni­kų pa­cien­tai nuo šiol bus ti­ria­mi ir vie­nin­te­liu Lie­tu­vo­je nau­jos kar­tos 320 pjū­vių kom­piu­ te­ri­niu to­mog­ra­fu bei mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ra­tu, ku­rio iš­plės­ tos ga­li­my­bės (pa­pil­do­mi re­ži­ mai) leis at­lik­ti ir šir­dies pa­ki­ti­ mų ty­ri­mus. PET įdie­gi­mas Lie­tu­vo­je iš­ties la­bai reikš­min­gas vi­siems pa­ cien­tams – iki šiol, pri­rei­kus šio ty­ri­mo, jie bū­da­vo siun­čia­mi į kai­my­ni­nes ša­lis – Es­ti­ją, Len­ki­ ją, Vo­kie­ti­ją. Bran­duo­li­nės me­di­ci­nos ty­ri­ mai – vie­no fo­to­no emi­si­nė to­ mog­ra­fi­ja ir po­zit­ro­nų emi­si­jos to­mog­ra­fi­ja – su­dė­ti­nė kli­ni­ki­ nės diag­nos­ti­kos da­lis, lei­džian­ti ver­tin­ti funk­ci­nius mo­le­ku­li­nius pa­ki­ti­mus or­ga­niz­me. Šie ty­ri­mai at­lie­ka­mi nau­do­jant ra­dioin­di­ ka­to­rius, ku­rie kau­pia­si ti­ria­ma­ ja­me or­ga­ne ar­ba jo da­ly­je – taip yra ma­to­mi pa­ki­ti­mai. At­lie­kant PET ty­ri­mą fik­suo­ ja­mas ra­dioak­ty­vios me­džia­gos su­si­kau­pi­mas žmo­gaus or­ga­niz­ me ir ga­li­ma įver­tin­ti vi­daus or­ ga­nų funk­ci­nius pa­ki­ti­mus. Pa­sak me­di­kų, PET ty­ri­mas yra tar­si trūks­ta­ma bei ga­lu­ti­nė mo­ zai­kos da­lis – jis ski­ria­mas ta­da, kai no­ri­mai diag­no­zei nu­sta­ty­ti

ne­gelbs­ti ki­ti priei­na­mi ra­dio­lo­gi­ nės diag­nos­ti­kos me­to­dai – kom­ piu­te­ri­nė to­mog­ra­fi­ja ar mag­ne­ti­ nis re­zo­nan­sas. Kaip ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se, di­džiau­sius Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo ir mirš­ta­mu­mo ro­ dik­lius nu­le­mia šir­dies ir krau­ja­ gys­lių bei on­ko­lo­gi­nės li­gos. Šio­ mis li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų iš­gy­ve­na­mu­mo ro­dik­lius smar­ kiai nu­le­mia anks­ty­va šių li­ gų diag­nos­ti­ka bei diag­nos­ti­kos me­to­dų ga­li­my­bės. Jau yra įro­ dy­ta PET reikš­mė on­ko­lo­gi­jo­je – pa­sak me­di­kų, PET ty­ri­mas yra la­bai reikš­min­gas, kai ki­tais ty­ri­ mo me­to­dais ne­pa­vyks­ta nu­sta­ ty­ti pir­mi­nio na­vi­ko lo­ka­li­za­ci­jos, kai rei­kia įver­tin­ti tai­ko­mo gy­dy­ mo efek­ty­vu­mą. PET taip pat yra nau­do­ja­mas įvai­rių lo­ka­li­za­ci­jų na­vi­kams nu­sta­ty­ti, tiks­liai biop­ si­jos vie­tai pa­rink­ti, spin­du­li­niam gy­dy­mui pla­nuo­ti, na­vi­kų re­ci­dy­ vų diag­nos­ti­kai. Su­jun­gus PET ir kom­piu­te­ri­nę to­mog­ra­fi­ją, ty­ri­ mai ypač nau­din­gi diag­no­zuo­ jant ir gy­dant plau­čių, sto­ro­sios žar­nos, gal­vos sme­ge­nų, stemp­ lės, krū­ties, skyd­liau­kės lim­fo­ mas, ki­tus, re­čiau pa­si­tai­kan­ čius na­vi­kus. PET ty­ri­mas ga­li bū­ti tai­ko­mas neu­ro­lo­gi­jo­je, sie­ kiant ge­ro­kai anks­čiau nu­sta­ty­ti de­men­ci­jos, epi­lep­si­jos prie­žas­ tis bei iš­pli­ti­mą. PET kar­dio­lo­gi­ jo­je at­lie­ka­ma, sie­kiant nu­sta­ty­ti mio­kar­do gy­vy­bin­gu­mą. Įdie­gus PET, pa­ge­rės pa­cien­tų gy­dy­mo ko­ky­bė, pa­dės iš­veng­ ti ne­pag­rįs­tų chi­rur­gi­nių bei te­ ra­pi­nių pro­ce­dū­rų bei pa­kar­to­ti­ nių ope­ra­ci­jų. KD inf.

Gri­kių me­dus ar rap­sų? Pa­va­sa­ri­ nis ar ru­de­ni­nis? Ne vie­nam pir­kė­jui iš­ ky­la di­le­ma, ko­kį me­dų ge­riau­sia pa­ si­rink­ti. Ap­suk­res­ni par­da­vė­jai kar­tais net tei­rau­ja­si, ko­ kiam tiks­lui ieš­ko­ ma me­daus. Bi­ti­nin­ kai siū­lo pa­si­kliau­ti jų gar­bės žo­džiu.

Sand­ra Lu­ko­šiū­tė s.lukosiute@diena.lt

Ver­ti­na lie­pų me­dų

Dau­giau nei 20 me­tų pa­tir­tį tu­rin­ tis bi­ti­nin­kas Gin­tau­tas Gri­gai­tis pa­ste­bi, kad tai, ko­kia me­daus rū­ šis dažniau pa­si­rink­ama, pri­klau­so ir nuo re­gio­no. Že­mai­čiams sun­ku įsiū­ly­ti gri­kių me­daus, nes šio­se vie­to­vė­se šis au­ga­las nė­ra įpras­tas. O štai dzū­kai ver­ti­na nuo dau­ge­lio li­gų gelbs­tin­tį gri­kių me­dų. Sun­kiai ke­lią tarp pir­kė­jų ski­na­si ir rap­sų me­dus, su­lau­kian­tis skir­ tin­gų ver­ti­ni­mų. Bi­ti­nin­kas pa­ste­ bi, kad ga­na daug rap­sų me­daus iš­ke­liau­ja į už­sie­nio ša­lis, kur gy­ ven­to­jai jo ne­si­bai­do. Pa­sak G.Gri­gai­čio, nors rap­sų me­dus tin­ka ir aler­giš­kiems žmo­ nėms, ta­čiau jis sua­be­jo­jo, ar rap­ suo­se neiš­lie­ka che­mi­ka­lų pėd­ sa­kų. Mat šių au­ga­lų neį­ma­no­ma užau­gin­ti ne­purš­kiant. Bi­ti­nin­kas pa­ste­bi, kad lie­tu­viai la­biau­siai ver­ti­na lie­pų me­dų. Nors juo ga­li­ma gar­džiuo­tis ne kas­met. „Lie­pa – gra­žus me­dis, dai­no­ se ap­dai­nuo­tas, bet ne­kta­ro iš jos gau­na­ma tik kas ke­le­rius me­tus“, – įspė­jo pa­šne­ko­vas. Bi­ti­nin­kas paaiš­ki­no, kad bū­na lie­pų ir lie­pos mė­ne­sio me­do­ne­šis. Šiuo lai­ko­tar­piu žy­di us­nys, rau­ do­nie­ji do­bi­lai, o štai iš pa­čios lie­ pos ga­li ne­bū­ti jo­kios nau­dos. Šie­ met lie­pų me­daus taip pat su­rink­ta ne­daug – pra­si­dė­jus žy­dė­ji­mui orai at­vė­so.

„„Nau­da: bi­ti­nin­kų ma­ny­mu, ver­tin­ges­nis yra įvai­rių au­ga­lų me­dus. 

Konk­re­tu­mas ke­lia abe­jo­nių

Pa­sak G.Gri­gai­čio, leng­viau­sia bi­ ti­nin­kui skirs­ty­ti me­dų pa­gal me­tų lai­kus: į pa­va­sa­ri­nį, va­sa­ri­nį ir ru­de­ ni­nį. Jo ne­ste­bi­na, kad pir­kė­jai daž­ niau­siai pa­gei­dau­ja pa­va­sa­ri­nio. Šiuo me­tų lai­ku žy­di daug au­ga­ lų, tad me­dus esąs mais­tin­ges­nis, pa­si­žy­min­tis la­bai švel­niu sko­niu ir ge­ru aro­ma­tu. Be to, dau­ge­lis žmo­nių pa­va­sa­ri­nį me­dų nau­do­ ja vais­tams. Bi­ti­nin­kas ga­na skep­tiš­kai ver­ ti­na pa­sta­ruo­ju me­tu iš­po­pu­lia­ rė­ju­sią ma­dą me­dų skirs­ty­ti pa­gal konk­re­čius au­ga­lus. „Kaip da­bar ko­ry­je at­skir­ti, kur avie­čių, mė­ly­nių ar ko­kio ki­to au­ ga­lo me­dus? – ste­bi­si pa­šne­ko­vas. – Vie­nos kul­tū­ros me­dus ga­li bū­ ti ne­bent tuo­met, jei avi­lį pa­sta­tai prie di­de­lio šių au­ga­lų lau­ko ir bi­ tės bū­tent iš jo ne­ša me­dų.“ Kar­tą bi­ti­nin­ką nu­ste­bi­no ko­le­ ga, ku­ris iš­var­di­jo, iš ko­kių konk­ re­čių au­ga­lų su­rink­tas me­dus. Pa­ si­ro­do, jis tie­siog nu­ro­dė tuo me­tu žy­din­čius au­ga­lus, ku­rie ati­ti­ko me­daus spal­vą. Nau­din­ges­nis įvai­rus me­dus

G.Gri­gai­tis paaiš­ki­no, kad vie­nos kul­tū­ros, ar­ba va­di­na­ma­sis mo­ nof­lo­ri­nis, me­dus bū­na tuo­met, kai

70 pro­c. su­da­ro konk­re­taus au­ga­lo žie­da­dul­kės. Vis dėl­to Lie­tu­vo­je to­kie ofi­cia­lūs la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai neat­lie­ka­mi, tad, bi­ti­nin­ko spė­ji­mu, triu­kai dėl mo­nof­lo­ri­nio me­daus la­biau skir­ ti pir­kė­jams. Bi­ti­nin­ko nuo­mo­ne, me­dus iš dau­ge­lio au­ga­lų yra ver­ tin­ges­nis nei mo­nof­lo­ri­nis. Jis pa­ts avi­lius sta­to miš­ke. Svei­ka gy­ven­se­na ir bi­ti­nin­kys­ te be­si­do­min­tis Klai­pė­dos uni­ver­ si­te­to Rek­rea­ci­nės ar­chi­tek­tū­ros ir kraš­tot­var­kos ka­ted­ros pro­fe­so­rius Al­gi­man­tas Me­čis­lo­vas Ol­šaus­kas taip pat ma­no, kad iš kuo dau­giau au­ga­lų su­rink­tas me­dus, tuo jis ver­tin­ges­nis. To­kį me­dų jis pa­ly­gi­no su kar­vės ir ož­kos pie­nu. Kar­vė daž­niau­siai ėda vos ke­lių au­ga­lų žo­lę, o štai ge­ro­kai įvai­res­nę žo­lę ska­ban­čios ož­kos pie­ nas yra kur kas ver­tin­ges­nis. Gud­ry­bės – gar­bės rei­ka­las

Nes­tin­ga is­to­ri­jų apie gud­ry­bes, su­si­ju­sias su me­du­mi. Pa­vyz­džiui, kai vie­toj na­tū­ra­laus pa­siū­lo­ma iš­ tir­pin­to cuk­rus, į ku­rį pri­mai­šy­ta šiek tiek me­daus dėl sko­nio. Pir­ kė­jams ne­ri­mo ke­lia ir pa­sa­ko­ji­mai apie iš Ki­ni­jos at­vež­tą me­dų. Tad, kaip at­skir­ti, ku­ris me­dus yra lie­tu­viš­kas ir na­tū­ra­lus, o ku­

Nau­ja mir­ti­na li­ga su AIDS simp­to­mais

„„Tyrimai: naują ligą identifikavę mokslininkai kol kas apie ją ne daug

ką gali pasakyti. 

„Shutterstock“ nuotr.

JAV moks­li­nin­kai iden­ti­fi­ka­vo li­ gą, ku­rios simp­to­mai pa­na­šūs į AIDS. Su­sir­gus šia mįs­lin­ga li­ga, žmo­gaus imu­ni­te­tas pa­žei­džia­mas tiek, kad or­ga­niz­mas ne­be­pa­jė­gia ko­vo­ti su vi­ru­sais ir bak­te­ri­jo­mis.

Pa­na­šiai kaip ir AIDS at­ve­ju, praei­na ne vie­ni me­tai, kol ima reikš­tis li­ga.

Kaip ra­šo me­di­kų žur­na­las „New Eng­land Jour­nals of Me­di­ci­ne“, nau­jo­ji li­ga už­klum­pa 50-me­ tį per­žen­gu­sius žmo­nes. Spė­ja­ ma, kad li­gą iš­pro­vo­kuo­ja vi­ru­sas, bak­te­ri­ja ar gry­be­lis. Žur­na­le ci­tuo­ja­ma JAV na­cio­ na­li­nio aler­gi­jų ir in­fek­ci­nių li­gų

ins­ti­tu­to at­sto­vė Sa­rah Brown tei­ gė, kad dau­giau­sia su­si­rgi­mų nuo 2004 m. už­re­gist­ruo­ta Tai­lan­de ir Tai­va­ne. Nė vie­no šių pa­cien­tų ty­ri­mai ne­bu­vo ŽIV po­zi­ty­vūs, ne­

bu­vo pa­žeis­tos ir va­di­na­mo­sios T ląs­te­lės, svar­bios imu­ni­nės sis­te­ mos ko­vo­to­jos, ku­rios pa­žei­džia­ mos AIDS at­ve­ju. Pa­n a­š iai kaip ir AIDS at­ve­j u, praei­n a ne vie­n i me­tai, kol ima reikš­t is li­ga. Kai ku­r ie iš ti­r ia­ mų pa­cien­tų mi­rė po to, kai nau­ jo­s ios li­gos suar­dy­ta jų imu­n i­ nė sis­te­ma ne­be­pa­jė­gė ko­vo­ti su nau­ja in­fek­ci­ja. Kol kas moks­li­nin­kai guo­džia­ si tik tuo, kad ši li­ga, at­ro­do, nė­ra už­kre­čia­ma ir nė­ra pa­vel­di­ma. KD inf.


15

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

sveikata kaunodiena.lt/naujienos

i­tai ir tik­ro­vė

Me­dų rei­ kia val­gy­ ti vi­sus me­ tus, o ne ta­ da, kai su­ ser­ga­ma. Li­ga už­ puo­la nu­ si­lpus imu­ ni­nei sis­ te­mai, tad šaukš­tas me­daus ste­buk­lo ne­pa­da­rys.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ris at­vež­ti­nis? G.Gri­gai­čio tei­gi­ mu, me­daus kil­mę ga­li nu­sta­ty­ti tik Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ ba. Ji iš­siaiš­ki­na la­bo­ra­to­ri­jo­je pa­ gal žie­da­dul­kes. Pa­sau­ly­je pa­si­tai­ko ir to­kių at­ ve­jų, kai me­dus bū­na taip iš­va­ly­ tas, jog ne­lie­ka žie­da­dul­kių. Tuo­ met neį­ma­no­ma nu­sta­ty­ti, koks tai me­dus ir ko­kia iš jo nau­da. Bi­ti­nin­ kas spė­jo, kad toks me­dus yra vi­so la­bo sal­dus pro­duk­tas. A.M.Ol­šaus­kas pri­ta­rė, kad iš pa­ žiū­ros sun­ku nu­sta­ty­ti, ar me­du­je nė­ra prie­mai­šų. Vis dėl­to, jei me­dus dirb­ti­nis, jo iš­vaiz­da ne­pa­si­kei­čia ir per il­gą lai­ką. Na­tū­ra­lus me­dus lai­ kui bė­gant pra­de­da cuk­rė­ti. G.Gri­gai­tį skau­di­na pir­kė­jų po­ žiū­ris, kad bi­ti­nin­kai esą dau­giau nie­ko ne­vei­kia, tik ieš­ko prie­mo­ nių, kaip su­ga­din­ti me­dų bei ap­ gau­ti žmo­nes. Abu pa­šne­ko­vai pa­ta­rė pirk­ti me­dų iš pa­žįs­ta­mo ar­ba bi­ti­nin­ko, ku­ris ant pro­duk­ci­jos nu­ro­do sa­vo kon­tak­tus. G.Gri­gai­čio ma­ny­mu, tik­ras bi­ti­nin­kas tik­rai ne­ri­zi­kuos sa­vo re­pu­ta­ci­ja.

ti­nin­kas spė­ja, kad kai ku­rie par­da­ vė­jai pre­kiaus per­nykš­čiu me­du­mi. „Jei me­dus tin­ka­mai lai­ky­tas, ne­svar­bu, kad per­nykš­tis“, – ti­ki­ no bi­ti­nin­kas. G.Gri­gai­čio įsi­ti­ki­ni­mu, me­dų rei­kia val­gy­ti vi­sus me­tus, o ne ta­ da, kai su­ser­ga­ma. Mat li­ga už­puo­ la nu­si­lpus imu­ni­nei sis­te­mai, tad šaukš­tas me­daus ste­buk­lo ne­pa­ da­rys.

Me­daus po­vei­kis „„Lie­pų me­dus pa­de­da nuo ne­mi­

gos, per­ša­li­mo, ke­pe­nų, inks­tų li­gų. „„Avie­čių me­dus vei­kia ra­mi­na­

Pa­sak G.Gri­gai­čio, šie­met dėl ne­pa­ lan­kių orų me­daus su­rink­ta 30 pro­c. ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais. Bi­

Eu­ro­pos žmonėms su persodin­ tais organais skirtose spor­to žai­ dy­nė­se kau­nie­tė Ir­ma Juo­die­nė lai­mė­jo si­dab­rą.

Rugp­j ū­č io 18–24 d. Zag­re­ be (Kroa­ti­ja) vy­ku­sio­se 7-osio­se Europos žmo­nėms su persodin­ tais organais skirtose spor­to žai­ dy­nė­se run­gė­si ke­li šim­tai da­ly­vių iš dau­giau nei 20-ies Se­no­jo že­ my­no ša­lių. 11 me­tų su per­so­din­tu inks­tu gy­ve­nan­ti I.Juo­die­nė mi­ni ma­ra­ to­no (3 km) rung­ty­je lai­mė­jo ant­ rą vie­tą. Tai pir­mas me­da­lis, ku­rį tarp­tau­ti­nė­se žmo­nėms su per­ sodintais organais skirtose spor­ to žai­dy­nė­se lai­mė­jo Lie­tu­vos at­ sto­vė. „Bėg­ti bu­vo sun­ku dėl Zag­re­ be tvy­ran­čio 42 laips­nių karš­čio, – sa­kė mo­te­ris, ku­riai inks­tų ne­ pa­kan­ka­mu­mas bu­vo diag­no­zuo­ tas po gri­po komp­li­ka­ci­jų, – ta­ čiau re­zul­ta­tu esu pa­ten­kin­ta.“ Tris ki­lo­met­rus Ir­ma nu­bė­go per 15 mi­nu­čių. Kau­nie­tei inks­tą do­va­no­jo ma­ ma – sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad gy­vo do­no­ro inks­tas ge­riau pri­gy­ja ir il­giau vei­kia. Ma­mos do­va­na su­ tei­kė I.Juo­die­nei ga­li­my­bę gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą, au­gin­ti sū­nų To­mą, dirb­ti, va­do­vau­ti Lie­tu­vos aso­cia­ci­jos „Gy­vas­tis“ re­gio­ni­nei or­ga­ni­za­ci­jai „Kau­no gy­vas­tis“ ir spor­tuo­ti. Vi­sa­da ak­ty­viai gy­ve­ nu­si kau­nie­tė, reng­da­ma­si šioms žai­dy­nėms, krei­pė­si į pro­fe­sio­na­ lų tre­ne­rį Al­fon­są Bu­liuo­lį. Lie­tu­vos aso­cia­ci­ja „Gy­vas­tis“, jun­gian­ti žmo­nes, gy­ve­nan­čius po per­so­din­to inks­to, šir­dies, ke­pe­ nų, plau­čių, ar­ba tuos, ku­rie lau­ kia transp­lan­ta­ci­jos, jau 18 me­tų pri­klau­so Eu­ro­pos inks­tų li­go­mis ser­gan­čių žmo­nių fe­de­ra­ci­jai. Per

„„ Lai­mė­ji­mas: I.Juo­die­nės pa­sie­ki­mas liu­di­ja – transp­lan­ta­ci­ja ne

tik pra­tę­sia žmo­gaus gy­ve­ni­mą, bet ir lei­džia siek­ti spor­ti­nių aukš­ tu­mų.

pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus „Gy­ vas­tis“ ta­po ir pa­sau­lio bei Eu­ro­ pos žmo­nėms su persodintais or­ ganais skirtų žai­dy­nių fe­de­ra­ci­jų na­re. To­kių žai­dy­nių tiks­las – pa­ro­ dy­ti vi­suo­me­nei, kad žmo­nės su per­so­din­to­mis šir­di­mis, inks­tais, ke­pe­ni­mis, plau­čiais ga­li gy­ven­ ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą, pa­dė­ko­ti do­no­rų šei­mos na­riams ir do­no­ rams, do­va­no­ju­siems ar­ti­mie­ siems inks­tą ar­ba da­lį ke­pe­nų, at­kreip­ti dė­me­sį į or­ga­nų do­no­ rys­tę. Da­ly­vau­ti žai­dy­nė­se – ne­pi­gus ma­lo­nu­mas. Re­gist­ra­ci­jos mo­ kes­tis sie­kia 500–700 eu­rų, taip pat rei­kia su­si­mo­kė­ti ke­lio­nės iš­

mai, pa­de­da nuo ne­mi­gos, per­ša­li­ mo li­gų.

Lie­tu­va – tarp aut­sai­de­rių

„„Rap­sų me­dus ge­ri­na ke­pe­nų bei

Per­nai ir už­per­nai Lie­t u­va pa­gal transp­lan­ta­ci­jas, skai­čiuo­jant mi­ li­jo­nui gy­ven­to­jų, Eu­ro­po­je bu­vo maž­daug 25-a.

ki­tų vi­daus or­ga­nų veik­lą, tin­ka aler­giš­kiems žmo­nėms. „„Miš­ko, vir­žių me­dus su­tei­kia

ener­gi­jos. „„Gri­kių me­dus pa­de­da krau­ja­

Me­du­ne­šiui truk­dė orai

Me­da­lis – ir inks­tą do­va­no­ju­siai ma­mai

gys­lėms neap­kal­kė­ti, ge­ri­na šir­ dies veik­lą, su­tei­kia ener­gi­jos, pa­ de­da nuo ma­žak­rau­jys­tės.

Šiuo me­t u Lie­t u­vo­je gy­ve­na apie 700 žmo­n ių po įvai­r ių or­ga­nų (dau­g iau­sia inks­to – 610 pa­cien­tų) transp­lan­ta­ci­jų. 44-iems per­so­din­ tos šir­dys, dviem – plau­čiai, maž­ daug 40-iai – ke­pe­nys.

Na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ci­jos biu­ ro duo­me­n i­m is, šių me­t ų lie­pos 31 d. ko­k io nors or­ga­no ar ra­ge­nos transp­lan­ta­ci­jos lau­kė 577 žmo­ nės. 239 pa­cien­t ai lau­kė inks­to ar­ba inks­to ir ka­sos, 23 – šir­dies, 3 – plau­ čių, 4 – šir­dies ir plau­čių, 56 – ke­pe­ nų, 252 – ra­ge­nų transp­lan­ta­ci­jų. Iš jų – 18 vai­k ų.

lai­das, pa­si­rū­pin­ti ap­ran­ga ir kt. Dau­ge­ly­je ša­lių šio­se žai­dy­nė­ se da­ly­vau­jan­tys spor­ti­nin­kai as­ me­niš­kai ieš­ko rė­mė­jų. Lie­tu­vo­je vers­las kol kas ne­lin­kęs rem­ti to­ kių ini­cia­ty­vų, to­dėl už vi­sas žai­ dy­nių Zag­re­be iš­lai­das I.Juo­die­nė su­si­mo­kė­jo pa­ti. Pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­gal transp­lan­ta­ci­jų skai­čių Eu­ ro­po­je pir­mau­jan­ti Kroa­ti­ja kaž­ ka­da taip pat ge­ro­kai at­si­li­ko nuo ki­tų ša­lių. Da­bar ši Bal­ka­nų ša­ lis pa­gal tai yra ly­de­rė. Bū­tent dėl ge­rų re­zul­ta­tų or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos sri­ty­je Kroa­ti­ ja bu­vo pa­si­rink­ta šių me­tų žai­dy­ nių or­ga­ni­za­to­re. KD inf.

350

– maž­daug tiek Lie­tu­vos žmo­nių kas­met iš­girs­ta me­di­kų ver­dik­tą, kad nu­sto­jo funk­cio­nuo­ti ku­ris nors or­ga­nas.


16

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

menas ir pramogos

„Mė­nuo Juo­da­ra­gis“ len­kė­si spar­n u Vi­są sa­vait­ga­lį Za­ra­ so sa­lą dre­bi­nęs jau pen­kio­lik­ta­sis fes­ti­ va­lis „Mė­nuo Juo­da­ ra­gis“ su­lau­kė pa­ čios mar­giau­sios pub­li­kos, o ge­ros nuo­tai­kos ne­tirp­dė ne­tgi tik kart­kar­tė­ mis pa­si­trauk­da­vęs lie­tus.

Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

„„Tra­di­ci­jos: fes­ti­va­lio lan­ky­to­jai bu­vo su­pa­žin­din­ti su ki­to­mis kul­tū­ro­mis, taip pat su dra­bu­žių da­žy­mo, py­ni­mo me­nu, ga­lė­jo pa­tys kur­ti pie­ši­

nius. 

Ig­no Ja­čaus­ko nuo­tr.

Dvi die­n as – nuo penk­ta­d ie­n io iki sek­m a­d ie­n io – Za­ra­sai bu­vo ta­p ę Lie­t u­vos mu­z i­kos sos­t i­n e. Ke­l i tūks­tan­č iai klau­sy­to­j ų pa­ lydėti vasaros susirinko į mies­to sa­lo­je surengtą al­ter­na­ty­vio­sios mu­zi­kos ir bal­tų kul­tū­ros po­pu­ lia­ri­ni­mo fes­ti­va­lį „Mė­nuo Juo­ da­ra­gis“. Nors dan­gus jau penk­ta­die­nį ne­pa­gai­lė­jo šiek tiek lie­taus, tri­ jo­se sce­no­se, prie sa­los ąžuo­lo,


17

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

menas ir pramogos

uo­čiams ir gai­nio­jo lie­taus de­be­sis „Ru­mu­ni­ja“ su ge­ra hu­ mo­ro do­ze pa­ro­dė, kas yra šių die­nų folk­lo­ro al­ter­na­ty­va.

„„Ne­ti­kė­tu­mas: šių­me­čia­me festivalyje „Mė­nuo Juo­da­ra­gis“ su­ži­bė­ju­si gru­pė „Ru­mu­ni­ja“ iš Rad­vi­liš­kio vi­sus pribloškė sa­vo ori­gi­na­lu­mu.

ama­tų bei gam­ti­nin­kų kie­me­liuo­ se, pa­skai­tų pa­la­pi­nė­je klau­sy­to­ jų ne­trū­ko. Fes­ti­va­lio ak­cen­tui – paukš­čiams – ke­lias­de­šimt kon­cer­ta­vu­sių gru­ pių sky­rė dai­nas, orei­viai de­di­ka­vo įspū­din­gą oro ba­lio­nų pa­si­ro­dy­mą, o vi­si, tu­rin­tys paukš­te­lius-švil­ py­nes, bu­vo kvie­čia­mi į vi­suo­ti­nę „są­švil­pą“. Be Lie­tu­vos mu­zi­kos žvaigž­džių – And­riaus Ma­mon­to­vo (jo įžieb­ta „Lau­žo švie­sa“ iš tie­sų su­lieps­no­ jo vi­sai ne­to­li sce­nos), Ali­nos Or­ lo­vos, Ve­ro­ni­kos Po­vi­lio­nie­nės, de­šimt­me­tį šven­čian­čios gru­pės „Žal­va­ri­nis“, Ais­tės Smil­ge­vi­čiū­ tės ir gru­pės „Sky­lė“ – kon­cer­tų, fes­ti­va­lio da­ly­vius iš­ju­di­no ir už­ sie­nio at­li­kė­jai.

Paukš­čiams ke­lias­ de­šimt kon­cer­ta­ vu­sių gru­pių sky­rė dai­nas, orei­viai de­ di­ka­vo įspū­din­gą oro ba­lio­nų pa­si­ro­ dy­mą.

Cha­riz­ma­tiš­ko­ji es­tų bei uk­rai­ nie­čių gru­pė „Svja­ta-Vat­ra“ rit­ min­ga mu­zi­ka vi­sus šok­di­no iš sė­ di­mų pu­šy­no est­ra­dos vie­tų, jų pa­si­ro­dy­mą ly­dė­jo il­gai lauk­ti uk­ rai­nie­čiai „Dak­ha Brak­ha“, su­jun­gę eks­pe­ri­men­ti­nės mu­zi­kos ir folk­lo­ ro ele­men­tus. Šeš­ta­die­nio po­pie­tę ma­lo­nią staig­me­ną pa­tei­kė tie­siai iš Rad­vi­ liš­kio mu­zi­kos po­grin­džio iš­ni­ru­si gru­pė eg­zo­tiš­ku pa­va­di­ni­mu „Ru­ mu­ni­ja“. Ji su ge­ra hu­mo­ro do­ze pa­ro­dė, kas yra šių die­nų folk­lo­ro al­ter­na­ty­va. Be mu­zi­ki­nių pa­si­ro­dy­mų, fes­ti­ va­lio da­ly­viai bu­vo kvie­čia­mi į pa­ skai­tas (dau­gu­ma jų – apie paukš­ čius, jų sim­bo­li­ką bal­tų ir ki­to­se kul­tū­ro­se), bu­vo ro­do­ma spe­cia­ li ki­no pro­gra­ma, o ama­tų kie­me­ ly­je pri­sta­ty­ti tra­di­ci­niai lie­tu­vių dir­bi­niai, gink­lai. Vi­są sa­vait­ga­lį vy­ko ka­rių ko­vos, kai­miš­kos ris­ty­ nės, šau­dy­mas iš lan­ko ir ki­tos at­ rak­ci­jos.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Laimutis MACKEVIČIUS. Teisingi atsakymai: KRETINGA (pirm.), VAIDUOKLIS (antr.), PLEIBOJUS (treč.), JERALAŠAS (ketv.), SALDUMAS (penkt.).

Šią savai­ tę laimėki­ te Xaviero Herberto knygą „Kaprikor­ nija“.

Australijos romanas pasakoja kvapą gniaužiančią australiečių – baltųjų, aborigenų ir azijiečių – istoriją, kuri kupina išdavysčių, žmogžudysčių ir kraują kaitinančios aistros niekinamoms, bet geidžiamoms aborigenėms moterims – Juodajam Aksomui.

1904 m. broliai Oskaras ir Markas Šilingsvortai atplaukia į Port Zodiaką Kaprikornijos pakrantėje dirbti eiliniais klerkais valdžios tarnyboje. Oskaras greitai pritampa, suklesti, pradeda naują gyvenimą kaip džentelmenas. O nutrūktgalvis Markas susideda su senuoju Nedu Kreiteriu, supažindinusiu jį su alkoholiu ir apsukusiu galvą pasakojimais apie jūrą, salas ir nuotykius su Juoduoju Aksomu.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugsėjo 4 d.


18 2

antraDIENIS, rugpjūčio 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia� ����������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Rasta������������������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Tel. pasiteirauti 8 37 261 013, 8 610 43 909. 1005118

Dirbti užsienyje reikalingas dažytojas, turintis patirties (be žalingų įpročių). Tel. 8 684 20 598. 1006240

Įmonė UAB „Plasteks“ ieško įrengimų priežiūros operatoriaus, turinčio neįgalumo grupę. Darbo pobūdis – įrengimų priežiūros darbai. CV siųskite e. paštu plastikogaminiai@gmail.com. Tel. 8 679 41 188.

Statybos įmonei reikalingi: 1) Staliai-gipso kartono plokščių montuotojai. 2) Fasado šiltintojai. 3) Dažytojai. 4) PVC, linoleumo grindų klojėjai. 5) Plytelių klojėjai. 6) Metalo konstrukcijų montuotojai. 7) Tinkuotojai. 8) Suvirintojas. 9) Kitų specialybių darbininkai. Skambinti tel. 8 37 375 331. 1006256

Taksi firmai reikalinga patyrusi operatorė (-ius), neturinti žalingų įpročių, dirbti pamainomis. Pageidautina iš Dainavos mikrorajono. Tel. 8 624 63 230. 1007179

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą – būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777. 1007168

Tekstilės gamybos įmonė ieško lygintojos (-o). Teirautis tel. 8 672 53 888.

1004031

1006330

Komplektuojama taksistų grupė dirbti firmoje, turinčioje puikią dispečerinę, daug užsakymų, neturinčioje skolų ir praeities šleifo. Ateik drąsiai, net iš ten, kur esi apgaudinėjamas. Šioje firmoje tave gins LR įstatymai. Tel. 8 678 33 255. 1007446

Konditerijos įmonė priims į darbą Kauno regione vairuotoją-ekspeditorių, vadybininką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel. 8 611 45 000.

1005392

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993459

Kviečiame dirbti siuvėjus, baldų apmušėjus, pakuotojus, sukirpėjus, stalius, staklininkus, krovėjus (aplinkos tvarkymo darbams). Kreiptis: Drobės g. 66, Kaunas. Tel. (8 37) 341 768. 1004315

Metalo apdirbimo įmonei Ilgakiemyje reikalingi pagalbiniai darbuotojai. Tel. (8 37) 536 110. 1006484

Nauja, norvegiško kapitalo, PVC langų gamybos įmonė ieško gamybos vadovo, meistro. Siūlome kokurencingą atlyginimą, galimybę tobulėti. Tel. 8 656 34 410. 1007238

Nuo 09 15 d. siūlome darbą kvalifikuotoms siuvėjoms naujai atsidarančiame siuvimo salone, prie PC „Kalniečiai’’. Tel. 8 602 16 970. 1006126

Pastoviam darbui ieškome sąžiningų, darbščių, darbo patirtį turinčių santechnikų ir elektrikų. Tel. (8 37) 261 486, 8 698 41 077, CV siųsti e. paštu info@spyglys.lt. 1005495

Reikalingas vamzdžių klojėjas. Privalumas turintiesiems C1 kat. vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8 698 35 923.

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 16 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800. 996759

Transporto įmonei reikalingi transporto priežiūros vadovas (mechanikas) ir transporto vadybininkas. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777. 1007173

Transporto logistikos įmonė ieško C kat. vairuotojų-ekspeditorių. Darbo pobūdis: prekių išvežiojimas į prekybos taškus Lietuvoje. Skambinti nuo 9 iki 17 val. Tel. 8 613 09 799. 1007646

Transporto logistikos įmonė priims į darbą sunkvežimių autošaltkalvį. Atlyginimas 2 700 Lt per mėnesį. Skambinti nuo 9 iki 17 val. Tel. 8 613 09 799.

1007644

UAB „Longlita“ reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 1001708

UAB „Medienos era“ ieško staliaus-staklininko nestandartinių ąžuolinių baldų gamybai ir šlifuotojo plačiajuostėmis šlifavimo staklėmis. Būtina darbo patirtis. Tel. 8 620 77 262. 1006515

BIOFIRST klinikoje ilgametę patirtį turinti medicinos mokslų daktarė, radiologė-echoskopuotoja atlieka įvairių sričių ECHOSKOPINIUS TYRIMUS. Išskirtinės kokybės 2D/3D vaizdą atkuriančiu ultragarsiniu aparatu Jums bus atlikti tikslūs pilvo bei dubens organų, skydliaukės, krūtų, prostatos, sąnarių, minkštųjų audinių ECHOSKOPINIAI TYRIMAI bei ypač efektyviai ištirti kūdikių klubo sąnariai dėl įgimtos klubo sąnarių displazijos. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1006008

Efektyvi anonimiška pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt. 994242

Gyd. NEUROLOGAS Arūnas Ščiupokas diagnozuoja ir gydo įvairius NERVŲ SISTEMOS SUSIRGIMUS, tokius kaip Parkinsono, Alzheimerio ligas, išsėtinę sklerozę, neuropatiją, neurozę, nemigą; PIRMINIUS GALVOS SKAUSMO SINDROMUS, tokius kaip migreną, įtampos tipo galvos skausmą; ŪMINIUS IR LĖTINIUS SKAUSMO SINDROMUS, tokius kaip nugaros, galūnių ar neuropatinį skausmus. BIOFIRST klinika, Studentųg.37, Kaunas.Tel.(837)750866; www.bioklinika.lt. 1006009

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Urvikienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

1003696

Reikalingi žolės pjovėjai su trimeriu. Tel. 8 656 20 895, (8 37) 796 732.

1006078

Reikalingi: virėja(-as) (maisto išdavimas) ir indų plovėja(-as) dirbti valgykloje darbo dienomis. Tel. 8 674 29 327. 1006565

Saugos tarnybai reikalingi apsaugos darbuotojai dirbti reagavimo ekipažuose. Darbas pamainomis. Visos socialinės garantijos. Atlyginimas iki 1 800 Lt. atskaičius mokesčius. Kontaktinė informacija: e. paštas apsauga@jungtis.lt; tel. 8 37 361354. 1004692

Siuvyklai plečiant gamybą reikalingi: siuvėja (-as) meistrės (-o) pareigoms, lygintoja (-as) ir siuvimo kokybės kontrolierė (-ius) – pakuotoja (-as). Tel. 363 423, 8 686 44 025.

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

1007473

992188

Medikų

993948

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996638

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1004979

Kompiuterininkų

1007115

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 998665

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1004830

Profesionalus kompiuterių remontas. Komponentų keitimas, operacinės sistemos atkūrimas ir kitos paslaugos. Kaune atvyksime nemokamai. Tel. 8 672 00 861. 1001006

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 1004419

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

999642

995206

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

1004235

Automobilininkams Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1005102

Paslaugos

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai su 30% nuolaida ir vidine apdaila. Šarvo durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16, (Urmo bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

1002876

1004598

1005058

999205

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Sveikatingumo prekių parduotuvė (buvo V.Lašo g. 3, prie Klinikų) persikelia į Kovo 11-osios g. 130, priešais PC SAVAS. POLTAVOS BIŠOFITAS sąnariams, vandens jonizatoriai, įtvarai su gintaro danga, kompresinės kojinės. Nuolaidos atidarymo proga! Tel. 8 642 11 840.

Reikalingas (-a) vienišas (-a) vyras arba moteris prižiūrėti smulkų ūkelį ir vienišą močiutę (gyventi nuolat). Tel. 8 610 13 499.

981403

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900.

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641.

981351

UAB „Rokų keramika“ reikalingi: keraminių blokų krovėjai. Darbas trimis pamainomis, slenkančiu grafiku. Atlyginimas – nuo 1400 iki 1800 Lt. Formavimo sk. operatoriai. Gali dirbti ir moterys. Apmokome darbo vietoje. Pamainos meistras. Gali dirbti ir moterys. Tel. 34 66 10, 8 699 10 971.

Reikalinga

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

998329

996195

Buitinės technikos remonto

1003402

MASAŽAS. Profesionalus nugaros ir viso kūno masažas – pagalba, varginant skausmams, nuovargiui, depresijai. Kūno gražinimo procedūros. Tel. 8 611 40 061.

1004795

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

1005400

Atlieka dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Kokybę ir darbo kultūrą garantuoja. Patirtis – 20 metų. Pristato medžiagas. Tel. 8 677 50 219, 707 989.

1007099

Reikalingi autovežių vairuotojai dirbti naujais autovežiais. Maršrutas Lietuva-Vakarų Europa. Darbo patirtis autovežiais būtų privalumas. Neturinčius patirties galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 686 79 004, e. paštas litaksa@autominute.lt, egidijus088@gmail.com.

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V.Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842.

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1007593

996828

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas siūti vienasiūle siuvimo mašina, bei trikotažinių-tekstilinių gaminių lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1000993

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Autobokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1003917

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I-VI. 998937

Statybos, remonto

1004671

993554

999794

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 999235

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1005415

Atliekame santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Garantija. Tel. 8 600 61 309. 1003665

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315.

995149

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162. 999974

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 996809

Atvežame: žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Miškavežio, ekskavatoriaus paslaugos. Parduodame malkas. Griauname pastatus, darome kelius. Tel. 8 685 16 068, 8 685 27 410. 991014

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985448

Nukelta į 19 p.


19 3

antraDIENIS, rugpjĹŤÄ?io 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ&#x2014;gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

Paslaugos

997798

Statybos, remonto

Tveriame ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł tvoras. Konsultuojame. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581.

996207

Tveriame, remontuojame tvoras. Gaminame ir montuojame vartus, vartelius. Atliekame suvirinimo darbus. Metalo darbai. Tel. 8 674 52 897.

â&#x20AC;&#x17E;AUJAMAâ&#x20AC;&#x153; VERTÄ&#x2013;JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel.  

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1005344

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ&#x2026;ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990.

1 kambario butÄ&#x2026; P.LukĹĄio g., KalnieÄ?iuose (III a., balkonas ÄŻstiklintas, plastikiniai langai, yra duĹĄo kabina, pusvonÄ&#x2014;). Kaina 70 000 Lt. Tel. 8 623 93 456.

Ĺ˝emÄ&#x2014;s kasimo, pamatĹł, drenaĹžo, tranĹĄÄ&#x2014;jĹł bei grÄ&#x2122;Ĺžimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi â&#x20AC;&#x17E;Kubotaâ&#x20AC;&#x153;. VeĹžu ĹžvyrÄ&#x2026;. Tel. 8 685 43 966.

15,7 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; Islandijos pl., KalnieÄ?iuose, ĹĄalia STATOIL degalinÄ&#x2014;s ir kavinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ĺ alia kelioâ&#x20AC;&#x153;. TiktĹł automobiliĹł servisui ar kitai veiklai. Ĺ alia visos komunikacijos. Kaina 186 000 Lt. Tel. 8 699 83 228.

975963

1003788

1007316

Vidaus ÄŻrangos Gaminame iĹĄ puĹĄies, uosio, Ä&#x2026;Ĺžuolo ÄŻvairaus dizaino filingines duris, laiptus, palanges ir kt. gaminius. Tel. 8 607 34 168. 993004

Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ&#x2026;, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

994024

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsÄ&#x2026;, glaistome, daĹžome, ÄŻrengiame santechnikÄ&#x2026; ir ĹĄildymo sistemas. Ĺ iltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

1004479

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smÄ&#x2014;lio, skaldos, juodĹžemio stumdymas, perveĹžimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 998228

BĹŤsto remonto darbai lanksÄ?iomis kainomis. DaĹžome, glaistome, klijuojame plyteles, dedame grindis. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 641 53 418, 8 602 03 306. 1005713

Darome stogĹł konstrukcijas, dengiame ÄŻvairia danga, remontuojame senus stogus, stato stoglangius, karkasinius namus, pavÄ&#x2014;sines. Tel. 8 689 04 980.

Klojame trinkeles, klinkerÄŻ. Tel. 8 671 53 040. 997506

Klojame trinkeles, statome ÄŻvairius bortus, laiptus. Turime 10 m. patirtÄŻ. Dirbame su savo arba uĹžsakovo medĹžiagomis. Be tarpininkĹł. Tel. 8 678 89 926. 1005694

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenaĹžÄ&#x2026;, vandentiekÄŻ. Ĺ˝emÄ&#x2014;s grÄ&#x2122;Ĺžimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996703

MĹŤrininkĹł brigada atlieka ÄŻvairius mĹŤro darbus. MĹŤrija klinkerÄŻ. Tel. 8 676 22 632, 8 600 44 502, 8 600 23 064. 1004214

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;.

994935

DaĹžau fasadus, sodo namelius, butus, laiptines. Atlieku plastikiniĹł langĹł apdailÄ&#x2026;. Esu rimtas meistras. Tel. 8 607 03 388, 8 672 77 316. www.m-apdaila.lt.

Plastikiniai langai â&#x20AC;&#x201C; tik nuo 250 Lt uĹž kvadratinÄŻ metrÄ&#x2026;. Kaina su pakeitimu ir palangÄ&#x2014;mis. Senus langus iĹĄsiveĹžame nemokamai. Taip pat balkono stiklinimas, durys, roletai, ĹžaliuzÄ&#x2014;s, tinkliukai. Daugiau informacijos www.languera.lt; e. paĹĄtas info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355.

Deimantinio pjovimo ÄŻranga pjauname, grÄ&#x2122;Ĺžiame angas. Plauname ir baliname sandÄ&#x2014;liĹł ir kt. pramoniniĹł patalpĹł sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737.

Plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys, balkonĹł stiklinimas, apdaila. LangĹł reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. SavanoriĹł pr. 287-316, tel. 8 606 28 921.

Dengiame ir remontuojame plokĹĄÄ?iuosius stogus ir garaĹžus prilydomÄ&#x2026;ja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8â&#x20AC;&#x201C;22 val.

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB â&#x20AC;&#x17E;Deinaâ&#x20AC;&#x153;, PartizanĹł g. 87A.

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862.

Santechnikai atlieka visus darbus. Padeda ÄŻsigyti prekes pigiau ir jas pristato. Dirba be poilsio dienĹł. Tel. 8 630 60 166.

DrenaĹžo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo ÄŻrengimĹł montavimas. MedĹžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentacijÄ&#x2026;. Tel. 8 674 13 881.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

1001847

1003938

1002942

1003853

997473

1007089

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visĹł tipĹł) transporto paslaugos. ÄŽrengiame komunikacijas: vandentiekÄŻ, drenaĹžÄ&#x2026;, buitines nuotekas ir kt. Tel. 8 677 45 566. 998399

Elektriko paslaugos. Greitai ir kokybiĹĄkai. Suteikiame garantijÄ&#x2026;. Tel. 8 651 73 760, 8 609 83 349. 1004593

Gaminame iĹĄ metalo laiptus, laiptinÄ&#x2014;s duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancĹŤziĹĄkus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 1004505

995495

996088

1007188

999143

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995424

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1004201

Ĺ arvuotos durys sandÄ&#x2014;liukams, butams ir namams. GaraŞų vartai. Gamyba, montavimas. Tel. 8 685 05 590, 8 677 39 385. 999198

HIDROIZOLIACIJA: pamatĹł, rĹŤsiĹł, baseinĹł, terasĹł. PlokĹĄÄ?iĹłjĹł STOGŲ dengimas, ĹĄiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ&#x2026; termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos! Tel. 8 674 44 496.

KaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klai, dĹŤmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt.

Ĺ iltiname sienas, stogus ir grindis, uĹžpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7â&#x20AC;&#x201C;10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

996507

994228

KaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. StogĹł dengimas. Tel. 8 619 29 430.

995246

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, veĹžame savivarÄ?iais ĹžvyrÄ&#x2026;, skaldÄ&#x2026;, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas bei kelius ÄŻ statybĹł aikĹĄteles. Tel. 8 699 77 162. 999819

Kasu ĹĄulinius, vietinÄ&#x2122; kanalizacijÄ&#x2026;. Valau ir gilinu ĹĄulinius. Surandu vandens gyslÄ&#x2026;. AtveĹžu ĹĄuliniĹł Ĺžiedus. Tel. 8 606 29 150, 8 645 31 863. 1004523

KeiÄ?iame asbestinius stogus ÄŻ kt. stogĹł dangÄ&#x2026; ir padedame kaimo tipo vietoviĹł gyventojams susitvarkyti dokumentus kompensacijai dÄ&#x2014;l asbestiniĹł stogĹł keitimo iĹĄ ES gauti. Tel. 8 687 75 804. 1006098

BaldĹžiĹł Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 1001981

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dirbtuvÄ&#x2014;se ir pas klientÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 993919

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;. Transportas nemokamai. Nuolaidos. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 1001990

KietĹłjĹł baldĹł gamyba: virtuvÄ&#x2014;s, prieĹĄkambario, svetainÄ&#x2014;s komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, Ĺžur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 1003359

VirtuvÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985378

Ĺ ventÄ&#x2014;ms

996532

996280

Skardinimo darbai. SienĹł, stogĹł dengimas skarda. ÄŽvairiĹł lankstiniĹł, lietaus ir vÄ&#x2014;dinimo sistemĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 1004984

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1001090

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome pavÄ&#x2014;sines ir tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1001163

TRINKELIŲ KLOJIMAS. KokybiĹĄkai kloju trinkeles, vejos bortelius, ÄŻrengiu vandens nutekÄ&#x2014;jimo sistemas. KokybÄ&#x2122; garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 994364

20 a namĹł valdos sklypÄ&#x2026; JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ&#x2014; elektra, arti dujos, galimybÄ&#x2014; prijungti kanalizacijÄ&#x2026;, sklypÄ&#x2026; galima dalyti). Tel. 8 699 83 228. 1007314

20 arĹł ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; (paskirtis â&#x20AC;&#x201C; kita) prie kelio Kaunasâ&#x20AC;&#x201C;Garliavaâ&#x20AC;&#x201C;MarijampolÄ&#x2014;, RaĹžiĹĄkiĹł k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginÄ&#x2014; vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. 1003161

2012 m. spalio 1 d. 10 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22â&#x20AC;&#x201C;3, Kaunas) vyks pirmosios varĹžytynÄ&#x2014;s EglÄ&#x2014;s JuozapaviÄ?ienÄ&#x2014;s vardu registruoto buto-kirpyklos (bendras plotas 68,89 kv. m) su 5,57 kv. m sandÄ&#x2014;liuku, Un. Nr. 1992-70022014:0001, esanÄ?io adresu M.DaukĹĄos g. 5-1, Kaunas. PradinÄ&#x2014; parduodamo turto kaina â&#x20AC;&#x201C; 176 400 Lt. Norintieji dalyvauti varĹžytynÄ&#x2014;se privalo ÄŻmokÄ&#x2014;ti ÄŻ antstolio depozitinÄ&#x2122; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinÄ&#x2014;s parduodamo turto kainos varĹžytyniĹł dalyvio mokestÄŻ, kas sudaro 17 640 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ parduodamÄ&#x2026; turtÄ&#x2026;, iki varĹžytyniĹł pradĹžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. InformacijÄ&#x2026; tel. 8 683 59 513 teikia antstolio pad. Vitalijus Verikas. Antstolis informacijÄ&#x2026; teikia tel. 422 053. 1007281

3 k. butÄ&#x2026; Baltijos g., VII a., abipusis iĹĄplanavimas, bendr. pl. 68 kv. m, suremontuotas, su dalimi baldĹł ir buitine ÄŻranga. Tel. 8 699 83 228.

1007320

Gyva liaudiĹĄka muzika. Grojame ir vedame ÄŻvairias ĹĄventes, jubiliejus, vakarones. Tel. 8 687 64 771. 1007127

996523

1006391

4 kambariĹł butÄ&#x2026; Taikos pr., Ĺ˝aliakalnyje (5 mĹŤr./5 a., b. pl. 75, virtuvÄ&#x2014; 9 kv. m, WC ir vonia atskirai, balkonas, ĹĄarvo durys, plastikiniai langai, remontas, tvarkingas). Kaina 140 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 1003147

FinansĹł, audito UAB tvarko maŞų ir vidutiniĹł ÄŻmoniĹł apskaitÄ&#x2026; nuo pirminiĹł dokumentĹł iki balanso, ÄŻmoniĹł steigimas. Tai pigiau, saugiau ir patikimiau. Tel. (8 37) 704 930, 8 603 26 118. 1003430

Kitos ABDONO kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB ABDONAS (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 996111

Aplinkotvarka. MedĹžiĹł, gyvatvoriĹł, tujĹł genÄ&#x2014;jimas. AugalĹł sodinimas, kvalifikuoto sodininko paslaugos. TinklinÄ&#x2014;s ir segmentinÄ&#x2014;s tvoros. Tel. 8 600 92 922.

1007449

Modernia valymo ÄŻranga â&#x20AC;&#x17E;Rainbowâ&#x20AC;&#x153; giluminiu bĹŤdu valome dangÄ&#x2026;, Ä?iuĹžinius ir minkĹĄtuosius baldus. Tel. 8 604 02 322. 993941

NEMOKAMAI iĹĄveĹžame bet kokÄŻ nereikalingÄ&#x2026; metalo lauĹžÄ&#x2026;, buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Mokamai â&#x20AC;&#x201C; senus baldus, ĹĄiukĹĄles ir visa kt. Pjauname medĹžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1004550

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. TvorelÄ&#x2014;s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 993934

SPAUDĹ˝IAME SULTIS. Kauno m. LEZ NarÄ&#x2014;pĹł k. 1 km. Tel. 8 650 38 017, e. paĹĄtas myndouwe@yahoo.com. 1007395

Valau kaminus ir krosnis (peÄ?ius). Atlieku griovimo darbus. Tel. 8 671 70 006.

1005500

Ĺ˝olÄ&#x2014;s, krĹŤmĹł pjovimas trimeriu. 1 a kaina nuo 4 Lt. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 1001815

8,5 a namĹł valdos sklypÄ&#x2026; Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ&#x2014;ĹžutÄ&#x2014;, privaĹžiavimas). Tel. 8 676 22 944.

1006453

Antstolis Marius LekeÄ?inskas antrosiose varĹžytynÄ&#x2014;se parduoda Daivai Kleinaitei priklausantÄŻ dviejĹł kambariĹł, 51,77 kv. m bendro ploto butÄ&#x2026; su rĹŤsiu, esantÄŻ MedvÄ&#x2014;galio g. 19â&#x20AC;&#x201C;11, Kaune. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina â&#x20AC;&#x201C; 60 000 Lt. Savininkei apribota disponavimo teisÄ&#x2014;. VarĹžytynÄ&#x2014;s vyks 2012 m. spalio mÄ&#x2014;n. 03 d. 10 val. adresu: KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 80-3, Kaune. Asmenys, norintys dalyvauti varĹžytynÄ&#x2014;se, privalo ÄŻmokÄ&#x2014;ti 6 000 Lt ÄŻ antstolio Mariaus LekeÄ?insko depozitinÄ&#x2122; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT60 7044 0600 0302 2411, esanÄ?iÄ&#x2026; AB SEB banke. Informacija teikiama tel. (8 37) 323 097, 8 676 32 656. Asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ ĹĄÄŻ turtÄ&#x2026;, iki varĹžytyniĹł antstoliui turi pateikti savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1007385

Antstolis Marius LekeÄ?inskas antrosiose varĹžytynÄ&#x2014;se parduoda Natalijai Nilmajer priklausantÄŻ dviejĹł kambariĹł, 50,68 kv. m bendro ploto butÄ&#x2026; su rĹŤsiu, esantÄŻ Piliakalnio g. 9â&#x20AC;&#x201C;68, Kaune. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina â&#x20AC;&#x201C; 54 000 Lt. Savininkei apribota disponavimo teisÄ&#x2014;. VarĹžytynÄ&#x2014;s vyks 2012 m. spalio mÄ&#x2014;n. 03 d. 11 val. adresu: KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 80-3, Kaune. Asmenys, norintys dalyvauti varĹžytynÄ&#x2014;se, privalo ÄŻmokÄ&#x2014;ti 5 400 Lt ÄŻ antstolio Mariaus LekeÄ?insko depozitinÄ&#x2122; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT60 7044 0600 0302 2411, esanÄ?iÄ&#x2026; AB SEB banke. Informacija teikiama tel. (8 37) 323 097, 8 676 32 656. Asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ ĹĄÄŻ turtÄ&#x2026;, iki varĹžytyniĹł antstoliui turi pateikti savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1007386

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 999379

EkonomiĹĄkÄ&#x2026; 2 k. butÄ&#x2026; Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose. B. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mĹŤrinis namas, autonominis ĹĄildymas, po kapitalinio remonto, internetas. Tel. 8 674 64 821. 1002664

GyvenamÄ&#x2026;jÄŻ namÄ&#x2026; su mansarda S.Dariaus ir S.GirÄ&#x2014;no g. (ĹĄildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 270 000 Lt. Tel. 8 635 42 249. 1006386

Antstolis Marius LekeÄ?inskas antrosiose varĹžytynÄ&#x2014;se parduoda Rimantui Rusoniui ir Gintei Rusonei priklausantÄŻ turtÄ&#x2026;: 400/813 daliĹł ĹžemÄ&#x2014;s sklypo (gyvenamosios paskirties), viso sklypo plotas 0,0813 ha), esanÄ?io Pikulo g. 39, Kaune, su 3/4 dalimis ĹŤkinio pastato, kurio viso uĹžstatytas plotas 10 kv. m ir 3/4 dalimis ĹŤkinio pastato, kurio viso uĹžstatytas plotas 20 kv. m. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina 34 200 Lt. Savininkei apribota disponavimo teisÄ&#x2014;. VarĹžytynÄ&#x2014;s vyks 2012 m. spalio mÄ&#x2014;n. 03 d. 13.30 val. adresu: KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 80-3, Kaunas. Asmenys, norintys dalyvauti varĹžytynÄ&#x2014;se, privalo ÄŻmokÄ&#x2014;ti 3 420 Lt ÄŻ antstolio Mariaus LekeÄ?insko depozitinÄ&#x2122; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT60 7044 0600 0302 2411, esanÄ?iÄ&#x2026; AB SEB banke. Informacija teikiama tel. (8 37) 323 097, 8 676 32 656. Asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ ĹĄÄŻ turtÄ&#x2026;, iki varĹžytyniĹł antstoliui turi pateikti savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1007392

Antstolis Marius LekeÄ?inskas varĹžytynÄ&#x2014;se parduoda Ĺ˝ydrĹŤnui Kvietkauskui priklausantÄŻ dviejĹł kambariĹł , 50,02 kv. m bendro ploto butÄ&#x2026; su rĹŤsiu, esantÄŻ UkmergÄ&#x2014;s g. 16â&#x20AC;&#x201C;30, Kaune. PradinÄ&#x2014; pardavimo kaina â&#x20AC;&#x201C; 76 000 Lt. Savininkui apribota disponavimo teisÄ&#x2014;. VarĹžytynÄ&#x2014;s vyks 2012 m. spalio mÄ&#x2014;n. 03 d. 09 val. adresu: KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 80-3, Kaune. Asmenys, norintys dalyvauti varĹžytynÄ&#x2014;se, privalo ÄŻmokÄ&#x2014;ti 7 600 Lt ÄŻ antstolio Mariaus LekeÄ?insko depozitinÄ&#x2122; sÄ&#x2026;skaitÄ&#x2026; Nr. LT60 7044 0600 0302 2411, esanÄ?iÄ&#x2026; AB SEB banke. Informacija teikiama tel. (8 37) 323 097, 8 676 32 656. Asmenys, turintys teisiĹł ÄŻ ĹĄÄŻ turtÄ&#x2026;, iki varĹžytyniĹł antstoliui turi pateikti savo teises patvirtinanÄ?ius dokumentus. 1007387

BUTAS Ĺ˝aliakalnyje, Taikos Pr. 44, mĹŤriniame name. Parduodamas 4 kambariĹł butas. 5/4 a â&#x20AC;&#x201C; 75,25 kv. m. Kaina sutartinÄ&#x2014;. Papildomai kieme 18 kv. m garaĹžas. Tel. 8 682 21 787. 1007440

Namo dalÄŻ SargÄ&#x2014;nuose, RadviliĹĄkio g. (3 a., mĹŤr., b. pl. 84 kv. m, dal. apdaila, rekonstruotas, apĹĄiltintas, komunikacijos) Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 1006454

Nebrangiai naujos statybos kotedĹžÄ&#x2026; ir 2, 3 kambariĹł butus NoreikiĹĄkÄ&#x2014;se. DalinÄ&#x2014; apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1007313

Palankiausiomis sÄ&#x2026;lygomis 14 a sklypÄ&#x2026; Domeikavoje. 1 a kaina 3550 Lt. Elektra, vanduo, kelias, graĹži vieta, ĹĄalia miĹĄkas. Tel. 8 612 23 323. 1001052

Parduodama dalis medinio namo (50 kv. m plotas) su 1,8 aro ĹžemÄ&#x2014;s sklypu Kaune, PanemunÄ&#x2014;je, Vaidoto g. Ĺ ildymas kietuoju kuru, miesto vandentiekis, kanalizacija. Kaina 99 000 Lt. Kreiptis tel. 8 687 95314. 1005505

Parduodama gyvenamojo mĹŤrinio namo dalis su garaĹžu Aleksote, ErdvÄ&#x2014;s g. (visas II a. â&#x20AC;&#x201C; b. pl. 83 kv. m ir pusÄ&#x2014; I a. â&#x20AC;&#x201C; b. pl. 47 kv. m, 3,6 aro ĹžemÄ&#x2014;s, atskiras ÄŻÄ&#x2014;jimas, autonominis ĹĄildymas, namas ĹĄiltas, tvarkingas). Kaina 177 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. 1003167

Parduodamas 3 k. butas KalnieÄ?iĹł r., S.Ĺ˝ukausko g. Bendras plotas 58,13 kv. m. Reikalingas remontas. Tel. 8 672 88 254.

1007384

Parduodamas kolektyvinis sodo namas GervÄ&#x2014;nupyje, tinkantis gyventi ĹžiemÄ&#x2026;. Tel. 8 610 61 919. 1005191

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;.

994940

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 k. butÄ&#x2026; Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ&#x2014; 5 kv. m, WC ir pusvonÄ&#x2014; kartu, balkonas, naujas remontas, naujai renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Galimas keitimas ÄŻ butÄ&#x2026; Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d. 993441

Skubiai Ĺ ventojoje dviejĹł kambariĹł butÄ&#x2026;. Iki pajĹŤrio 500 m. Tel. 8 612 14 248, e. paĹĄtas miusle@mail.lt. 1004321

BuitinÄ&#x2014; technika BUITINÄ&#x2013;S TECHNIKOS IĹ PARDUOTUVÄ&#x2013;! Nauja technika iĹĄ VakarĹł uĹž puikiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;! Apsilankykite bei derÄ&#x2014;kitÄ&#x2014;s. Jums prieinamos kainos. Jonavos g. 204A, Kaunas. Tel. 8 673 79 925. 1004362

Defektuota, naudota, nauja buitinÄ&#x2014; technika. VirtuvÄ&#x2014;s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985422

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antraDIENIS, rugpjūčio 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Atvešime geros kokybės baltarusiškus durpių briketus, akmens anglį. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463.

Parduoda Buitinė technika

999108

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821584

Šaldytuvų ir šaldiklių vasaros sezono išpardavimas. Skalbyklės, viryklės, nauji modeliai integruojamos technikos. Taikomos ypatingos nuolaidos. BUITEX – Taikos pr. 43; Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt. 999510

Automobiliai ir detalės 2012 m. spalio 1 d. 9.50 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytynės UAB „Žvejų sala“ priklausančio automobilio Peugeot 406, 1998 m. laidos (nevažiuojantis). Pradinė parduodamo turto kaina 640 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį, kas sudaro 64 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teisių į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Informaciją tel. 8 683 59 513 teikia antstolio pad. Vitalijus Verikas. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 1007284

Statybinės medžiagos

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 646 23 031, 8 601 25 955 986875

Atvežame malkas miškavežiu. Malkos trinkelėmis. Brangiai perkame mišką. Tel. 8 618 28 211. 1007132

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

1004919

Nebrangiai parduodu malkas trinkelėmis ir skaldytas. Tel. 8 610 78 126. 1003956

Nebrangūs baltarusiški durpių briketai (sufasuoti didmaišiuose po 500 kg) ir pjuvenų briketai. Atvežame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974157

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 995348

Parduodame sausas ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio malkas, atraižas ir pjuvenų briketus. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001.

998189

Parduodu įvairias malkas, medienos atraižas. Atvežu į vietą. Tel. 8 686 18 627.

995747

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 993206

1002032

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 1000082

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

1002246

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 991867

Maisto prekės Parduodu bulves, morkas, burokėlius, svogūnus, kopūstus, agurkus. Pristatau į vietą, išrašau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393.

998106

Pigiausios malkos ir statybinė mediena. Atvežame. Tel. 8 651 11 564, 8 656 29 692. 1002024

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997597

Saulėgrąžų briketai – supakuota po 8 kg (kaloringumas – 4 300–5 300 kcal/kg; pelningumas – 1–3 %; degimo laikas – 5–7 val.). Tinka visiems katilams. Tel. 8 678 16 731. 1006903

992953

Skaldytas sausas beržo, uosio, ąžuolo malkas. 6,5 m kaina 750 Lt. Tel. 8 696 49 350.

Grynaveislius 1 mėn. nykštukinius toiterjerus (rudą ir juodą) ir 2 m. kinų kuoduotąjį (dvasinis šuo). Tel. 8 683 59 705.

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999.

Gyvūnai

1006399

1006584

1007257

Kitos prekės

Totalus prekių išpardavimas

„THOMAS PHILIPPS“ parduotuvėje tik Baltų pr. 49F, Kaune,

50% visoms prekėms Iki rugpjūčio 31 d.

3 m ilgio beržo malkas. Atvežu miškovežiu. Mažiausias kiekis – 18 metrų. Tel. 8 656 37 982.

1003985

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 1005528

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 1003197

Armoniką „Čaika“, vaikišką konstantinka „Sandner“ (italų gamybos); akordeoną „Teza“ (60 bosų), akordeoną „Weltmeister“ (96 bosai). Tel. 8 687 64 771. 1007128

1002569

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 998525

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 994379

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997702

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 998655

990771

Parduodame stambias atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkelėmis ir skaldytas. Atvežame. Tel. 8 699 35 992, 8 614 08 432.

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba kaladėmis, po 10 arba 6 ertmetrus. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas.

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2 000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 996133

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1004809

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1004822

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992903

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992124

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994326

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Parduodame malkas. Kitos miškovežio paslaugos. Tel. 8 685 16 068, 8 685 27 410. 990999

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 1007182

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992150

kviečia

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 999656

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707 (skambinti visą parą).

974973

Perku namą arba dalį namo Žaliakalnyje. Gali būti be remonto. Tel. 8 650 51 581.

Nuomoju 46 kv. m atskirą namelį be patogumų gražioje vietoje, Erdvės g. (kūrenamas malkomis). Tel. 8 683 59 705.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

SUREMONTUOTĄ 4 kambarių butą Žaliakalnyje, Taikos pr., prie „Linijos“ (b. pl. 75 kv. m, su baldais, rakinama laiptinė). Kaina 900 Lt+mokesčiai. Tel. 425 506, 8 698 86 009.

1004474

999959

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 1000927

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 940 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404. 998633

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

997653

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 600 27 072. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 609 96 653, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus.Tel. 300 915, 8 61 023. 1006452

1006597

1007149

Trijų kambarių bute išnuomojamas kambarys merginai. Kaunas, Taikos pr. Kaina 250 Lt/mėn. Tel 457 120, 8 37 457 120. 1007397

Trijų kambarių bute, miesto centre, Vytauto pr., išnuomojamas vienas kambarys studentei. Skambinti po 19 val. Tel. (8 37) 220 123. 1007346

Išsinuomoja Tvarkinga pora išsinuomotų vieno arba dviejų kambarių butą Kaune, ilgalaikei nuomai. Gali būti ir nuosavoje valdoje. Tel. 8 684 55 498. 1006841

Gabenimai IVECO, MAN savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1006521

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 996172

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, šakas, statybinį laužą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1004206

Įvairūs Nuomoja 1 kambarį su visais patogumais ir baldais Šiaurės pr. vienai/dviems studentėms arba dirbančiai vadybininkei. Kaina be mokesčių po 300 Lt. Tel. 8 687 10 576. 1005155

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995131

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 998378


21 3

antraDIENIS, rugpjūčio 28, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Gabenimai Atvežu pigiai GAZ-53 (1-5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Mokyklėlės „Rudnosiuko“ studija Šilainiuose kviečia 2–6 metų vaikučius mokytis dailės, darbelių, muzikos, teatro – saviraiškos, gimtosios kalbos, matematikos ir anglų kalbos pradmenų. Šešiamečius rengiame pirmajai klasei. Tel. 231 508, 8 611 20 212. Daugiau informacijos rasite www.rudnosiukas.lt.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

999317

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

1006702

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1007657

Pervežame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251.

www.krantas.lt

1002936

1002626

Vežame keleivius, siuntinius ir automobilius į Vokietiją, Daniją, Olandiją. Tel. 8 699 01 428, e. paštas pervezimai.info@gmail.com.

RUOŠKITE ROGES VASARĄ Pasinaudokite galimybe nusipirkti žiemos kelionę už mažiausią kainą:

Slidinėjimas Italijoje – nuo 1569 Lt 2149 Lt. Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1635 Lt 1687 Lt. Hurgada (Egiptas) – nuo 1392 Lt 1449 Lt. Šarm El Šeichas (Egiptas) – nuo 1429 Lt 2669 Lt. Taba (Egiptas) – nuo 2039 Lt 2739 Lt. Tenerifė (Ispanija) – nuo 2152 Lt 2219 Lt. Dubajus (JAE) – nuo 2899 Lt 3799 Lt. Pataja (Tailandas) – nuo 3679 Lt 4419 Lt. Goa (Indija) – nuo 3199 Lt.

1002139

Kauno vaikų ir jaunimo šokio teatras „Gijelė“ rugsėjo 4, 6, 11 d. 18 val. kviečia naujus narius – vaikus nuo 5 iki 15 metų. Priėmimas vyks kultūros ir sporto centre „Girstutis“ (Kovo 11-osios g. 26). Informacija tel. 8 615 30 299, 8 687 99 315.

1005728

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ (Kovo 11-osios g. 108, vilkolakis.lt, teatras@vilkolakis.lt) kviečia mergaites ir berniukus, merginas ir vaikinus tapti teatro aktoriais! Priėmimas į visas grupes vyks rugsėjo 15 d. (šeštadienį): 10 val. – į teatro pradžiamokslio grupę (5–7 m.); 11.30 val. – į parengiamąją aktorinę studiją (8–12 m.); 13 val. – į teatro trupę (13–17 m.). Informacija ir naujų narių registracija tel. 8 37 313 712 10–16 val. 1002473

Vaikus ir jaunuolius (nuo 2 iki 18 m.), norinčius lankyti teatro mokyklėlę „Mano teatras“ (prie Dramos teatro) kviečiame ateiti rugsėjo 5 d. nuo 16 val. iki 19 val. į Kęstučio g. 62 (Dramos teatro mažųjų scenų kiemelis). Informacija www.manoteatras.visiems.lt. Tel. 8 682 14 209, 8 614 44 521, 778 453, 424 276.

986113

1003462

Kelionių AgentūrA „KELIONIŲ CENTRAS“

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978750

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

992804

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994913

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Tel. (8 41) 525 059, 8 413 99 544, 8 698 07 197, travelcentre@splius.lt. Kelionės autobusais iš Kauno (nėra degalų mokesčio) 09 07, 09 21 – Varšuva–Velička–Krokuva–Zakopanė. 3 d./2 n. – 355 Lt. 09 12 – Vengrija. Egeris–Budapeštas– Hevizas– Balatonas–Sentendre. 5 d./4 n. – 690 Lt.

994887

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 994417

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. Tel. 8 700 55 000; www.europrovidus.lt. 1002888

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 994394

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kviečia 3–12 klasių moksleivius savaitgaliais mokytis programavimo, robotikos, fotografijos, muzikos medijos, architektūros ir dizaino, e. leidybos, e. verslo ir kitų programų. Registruotis Studentų g. 48A–321. Tel. 300 615, 8 610 64 208; www.jkm.lt. 994566

Pramogos Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com. 1000899

Šokiai, dainavimas NEMOKAMI linijinių šokių užsiėmimai pirmą rugsėjo savaitę Centre ir Vilijampolėje! Ateikite, pabandykite ir likite su VIENA LINIJA, nes tik čia madingiausi ir linksmiausi šokiai be porų. Patyrę ir energingi vadovai išmokys jus jaustis komfortiškai ant parketo. Pradėję šokti linijinius, atrasite daugiau šviesių gyvenimo pusių! Registracija www.line-dance.lt arba tel. 240 633, 8 615 93 665.

Kviečia Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 20 lt. Kreiptis Savanorių pr. 3 (kieme), Kaunas. Tel. 20 58 98, 8 673 97 498.

1007425

1004662

994980

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Mokymai

09 15 – Lenkija. „Vilko guolis“ Gerložo girioje – Šv.Lipka–Gdanskas–Malborkas. 2 d./1 n. – 250 Lt. 09 22 – Lenkija. Varšuva. 2 d./1 n. – 225 Lt. 10 05 – Varšuva–Velička–Krokuva–Kalvarija Zebrzydovska–Čenstakavas. 3 d./2 n. – 355 Lt. Kelionės iš Šiaulių miesto 09 15 – Senasis Talinas ir gražuolė Hiumaa. 2 d./1 n. – 200 Lt. 09 22 – Saremaa ir senasis Talinas. 2 d./1 n. – 200 Lt. 10 05 – Mini kruizas: Ryga–Stokholmas – Krimulda. 3 d./2 n. – 345 Lt. Daugiau apie mus ir keliones www.travelcentre.lt

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Studijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimas vyks rugpjūčio 28 d. nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 671 94 283, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

informuoja ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Rug­sė­jo 13 d. 16–17.30 val. – KAS TAI YRA PRIKLAUSOMYBĖ NUO PINIGŲ? Su­si­ti­ki­mas su Au­ri­mu Guo­ga, gy­ve­ni­mo bū­do mo­ky­to­ ju, ra­šy­to­ju, ver­sli­nin­ku, as­me­ni­nio ug­dy­mo pra­di­nin­ku Lie­tu­vo­je, ver­slo įmo­nių kon­sul­ tan­tu, ra­di­jo lai­dų au­to­riu­mi ir ve­dė­ju. Pi­ni­ gų pri­klau­so­my­bės te­ma: lek­to­rius at­skleis me­cha­niz­mus, kaip mes siek­da­mi pi­ni­gų skurs­ta­me. Rug­sė­jo 20 d. 16–17.30 val. – NAUJOS UŽKREČIAMŲ LIGŲ GRĖSMĖS. Su­si­ti­ki­mas su Sau­liu­mi Čap­lins­ku, me­di­ci­nos moks­lų dak­

įvairūs

Kiti IĮ „Kelionių gama“ (įmonės kodas 135834311, buveinės adresas: Ryšių g. 19–25, Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT100005343619) savininkas Kęstutis Petkevičius 2012 08 20 priėmė sprendimą pertvarkyti IĮ „Kelionių gama“ į uždarąją akcinę bendrovę, kuri perims visas IĮ „Kelionių gama“ teises ir pareigas. Po pertvarkymo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas bus UAB INFO BALTIC, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Ryšių g. 19–25, Kaunas. Informuojame, jog su UAB INFO BALTIC steigimo dokumentais galima susipažinti adresu Ryšių g. 19–25, Kaunas. Tel. 8 610 42 240, e. paštas kestas@gismeteo.com. 1007235

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Armališkėse, kad. Nr. 1901/0294:412 detaliojo plano rengimo baigiamasis etapas. Planavimo tikslas: 12 033 kv. m žemės sklypo Armališkėse pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, žemės sklypo padalijimas į sklypus, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą, teritorijos tvarkymo, naudojimo bei statybos reglamentų nustatymas. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 09 04 iki 2012 10 02, darbo dienomis Panemunės seniūnijoje, nuo 8 iki 17 val. adresu: Perlojos g. 29, Kaunas. Vieša ekspozicija vyks nuo 2012 09 04 iki 2012 10 02 ten pat. Informaciją apie detaliojo plano eigą teikia planavimo organizatoriaus atstovas Elena Regina Savickienė tel. 8 620 89 558 bei planavimo rengėjas UAB „Kančo studija“ tel. 8 687 30 703. Pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti iki susirinkimo dienos planavimo rengėjui. Viešas susirinkimas numatomas Panemunės seniūnijoje, 2012 10 02 dieną, 11 val., adresu Perlojos g. 29, Kaunas.

ta­ru, do­cen­tu, Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro di­rek­to­riu­mi, 72 kny­gų (tarp jų 38 mo­nog­ra­fi­jų), 1023 moks­li­nių, moks­lo po­ pu­lia­ri­ni­mo straips­nių au­to­riu­mi ir ben­dra­ au­to­riu­mi; 63 lei­di­nių re­dak­to­riu­mi; 402 tarp­tau­ti­nių pra­ne­ši­mų au­to­riu­mi; Niu­jor­ ko moks­lų aka­de­mi­jos na­riu. Uni­ka­li ga­li­my­bė „iš pir­mų lū­pų” su­ži­no­ti nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją, su­si­pa­žin­ti su nau­jų li­gų iš­šū­kiais pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je. Rug­sė­jo 27 d. 16–19 val. (su per­trau­ka) – GELBĖKITE – PROBLEMOS SU STUBURU. STUBURO LIGOS – NE TIK SENATVĖJE. Su­si­ ti­ki­mas su Al­fre­du Ma­ruš­ka, gy­dy­to­ju neu­ ro­pa­to­lo­gu-re­a­bi­li­to­lo­gu, ma­ni­pu­lia­ci­nės me­di­ci­nos me­to­do kū­rė­ju, Sei­mo Svei­ka­ tos rei­ka­lų ko­mi­te­to ne­eta­ti­niu eks­per­tu, A.Ma­ruš­kos kli­ni­kos va­do­vu, re­flek­so­te­ra­pi­ jos spe­cia­lis­tu. Bus pri­sta­to­mi se­niau­si Ko­ rė­jos, Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos (saAm, sid­lo-mu Su Džok tech­ni­ka) bei nau­jau­si diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo me­to­dai, gy­vai de­monst­ruo­ja­ma mo­der­ni apa­ra­tū­ra. Ren­gi­niai vyks UAB „Pir­mas žings­nis” kon­fe­ ren­ci­jų sa­lė­je, Rau­dond­va­rio pl. 150. Yra spe­cia­lus įva­žia­vi­mas ir lif­tas ne­įga­lie­ siems. JAU TREJUS METUS VISI RENGINIAI YRA NEMOKAMI!

997556

Sportas Kyokushin karate treniruotės vaikams, paaugliams, jaunimui, suaugusiesiems, vyresniesiems! Treneris G.Tankevičius – Pasaulio karate vicečempionas, Kauno Klinikų sporto medicinos gydytojas, didelį dėmesį skiriantis saugiam sportui, sveikatos stiprinimui, tvirtam fiziniam parengimui, pasitikėjimo savimi ugdymui. Naudojamos efektyvios, moksliškai pagrįstos metodikos, modernus inventorius. G.Tankevičiaus individualios treniruotės atsigaunantiems po sportinių traumų, operacijų, geresniam fiziniam pasirengimui, sveikatos stiprinimui, traumų profilaktikai. Adresas: Savanorių pr. 206. Tel. 8 678 34748; www.stoikas.lt. 1002585

Kita Rugsėjo 11 d. 18 val. kviečiame į įvadinį taichi senojo Jang stiliaus seminarą. Seminarą ves tarptautinės mokyklos Central Equalibrium mokytojas Bob Honiball iš Didžiosios Britanijos; www. bobhoniball.lt. Registruotis tel. 8 612 77 899 nuo 17 val. Vėliau užsiėmimai vyks antradienais, ketvirtadieniais nuo 18 val. 1006443

rasta 20 d. ras­tas laik­ro­dis prie „Girs­tu­pio“ (laik­ro­dis pa­lik­tas „Girs­tu­pio“ par­duo­tu­vė­je ra­di­nių sky­riu­je). Tel. 778 104.

Kviečia mokytis

1007158

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vilnos, vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

Dingusį Kauno Eigulių vidurinės mokyklos brandos atestatą B Nr. 002667, išduotą 1999 06 18, laikyti negaliojančiu.

Kviečiame mokytis: plataus profilio kirpėjo specialybės (1 160 val., 6 mėn.); manikiūristės specialybės (3 mėn.). Išduodami valstybiniai pažymėjimai. Tel. 8 688 45 243, 8 685 35 343, 393 326.

993925

Pamesta 1007637

Dingusį LKKA bakalauro diplomą BB Nr. 000423, reg. Nr. 10017 ir diplomo priedą, laikyti negaliojančiais.

1007640

Pamestą Kauno 2-osios profesinės technikos mokyklos diplomą Nr. 533551, išduotą 1990 07 16, Andrejui Danilovui, laikyti negaliojančiu.

1007242

AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1001036

1007103

Matematika ir fizika vyresniųjų klasių moksleiviams bei studentams. Individualus parengimas egzaminams. Stažas 25 m. Žemaitės g. 9-6, tel. 425 520, 8 688 18 707. 1002229


22

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras TEATRO KLUBAS

Netekties valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučiame Kauno klinikų gydytoją Virginiją AŠMONIENĘ. Pulmonologijos ir imunologijos klinikos bendradarbiai Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, gydytoją neurochirurgą Algirdą Blazgį ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia LSMUL Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos darbuotojai. Skaudžią netekties valandą, mirus Tėveliui, LSMUL KK Neurochirurgijos klinikos gydytoją neurochirurgą Algirdą BLAZGĮ nuoširdžiai užjaučia Kauno klinikų Neurochirurgijos-anesteziologijos skyriaus kolektyvas.

Vilniaus g. 22, Architektų namų salė (2 a.), www.teatroklubas.lt, info@teatroklubas.lt

Rug­pjū­čio 29 d. 19 val. – I.Pu­ke­ly­tės ko­ me­di­ja „Bren­džio trims”. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”.

,,Nykš­tu­ko“ lė­lių te­at­ras Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­jus, Ro­tu­šės a. 19

Rug­sė­jo 2 d. 12 val. – „Par­še­lių nuo­ty­kiai”. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

Moks­lo ir ži­nių die­nos pro­ga svei­ki­na­me ir kvie­čia­me moks­lei­vius, jų tė­ve­lius bei mo­ ky­to­jus rug­sė­jo 1 ir 2 d. ap­lan­ky­ti Kau­no mies­to mu­zie­jų ir Kau­no pi­lį ne­mo­ka­mai.

renginiai V.Put­vins­kio g. 56

Lietuvos motorlaivių sporto rinktinės narius Mindaugą KUKCINAVIČIŲ, jo sūnų Mantą, visus artimuosius, mirus tėvui bei seneliui, sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučia Lietuvos motorlaivių federacija.

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994737

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 999025

Kau­no mies­to mu­zie­jus M.Va­lan­čiaus g. 6

Kau­no me­ni­nin­kų na­mai

Mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Galvos smegenų traumų skyriaus gydytoją neurochirurgą Algirdą Blazgį. Skyriaus darbuotojų kolektyvas

Ro­tu­šės a. 13, Kau­nas, re­konst­ra­vi­mas”, todėl dėl su­dė­tin­gų re­mon­to dar­bų mu­zie­ jaus du­ris lan­ky­to­jams at­ver­si­me rug­sė­jo 11 d. At­si­pra­šo­me dėl ne­pa­to­gu­mų, pri­rei­ kus skam­bin­ti te­le­fo­nais: (8 37) 201 284, (8 37) 206 842, (8 37) 207 477. In­for­ma­ci­ ja sve­tai­nė­je www.mai­ro­nio­mu­zie­jus.lt.

Rug­pjū­čio 28 d., ant­ra­die­nį, 18 val. – ži­no­ mo per­ku­si­nin­ko Irak­lio Koi­a­vos (Gru­zi­ja) so­li­nis kon­cer­tas. Pro­gra­mo­je džia­zo ir et­no folkrit­mai bei me­lo­di­jos. Bi­lie­tų ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no me­ni­nin­kų na­mų „Mū­zų sve­tai­nė­je” I–IV 10–13 val., 14–17 val., V 10–13 val., 14–16 val. ir prieš ren­gi­nį),taip pat vi­so­se TIKETA ka­so­se. Bi­lie­to kai­na 10 litų (moks­lei­viams, stu­den­ tams, sen­jo­rams, žmo­nėms su ne­ga­lia ir tu­rin­tiesiems „Dai­ly Card” nuo­lai­dų kor­te­lę – 8 litai). In­for­ma­ci­ja tel. (8 37) 223 144; www.kmn.lt.

NAcionalinio M.K.Čiurlionio muziejaus Pa­veiks­lų ga­le­ri­ja K.Do­ne­lai­čio g. 16

Rug­pjū­čio 30 d. 17 val. – vyks pa­ro­dos „Jau­na Kau­no ta­py­ba 2012”, pri­sta­tan­čios VDA KDF ta­py­bos ab­sol­ven­tus, ati­da­ry­mas. Tai jau­niau­si me­ni­nin­kai, stu­di­jas baigę prieš ke­le­rius me­tus ir ak­ty­viai da­ly­vau­ jan­tys pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je: Žyd­ri­ja Ja­nu­šai­tė, Vai­da Ta­mo­še­vi­čiū­tė, Po­vi­las Ra­ma­naus­kas, Mil­da Sta­ni­nie­nė, Jū­ra­tė Kluo­nė, Mil­da Gai­liū­tė, Jus­tė Svirs­ kai­tė, Ai­nė Ja­cy­tė, Ig­nas Gleix­neris, Ju­li­ja Kle­vins­kai­tė, Lu­kas Kol­mo­gor­ce­vas, Ed­vi­nas Kli­mas, Li­na Šni­rai­tė, Al­ma Vei­ve­ry­tė, Gin­ ta­rė Mar­čiu­ly­nai­tė, Mo­ni­ka Ado­ma­vi­čiū­tė, Lau­ry­nas Le­o­nai­tis. Pa­ro­do­je pri­sta­to­mi ir ma­gist­ran­tū­ro­je te­ bes­tu­di­juo­jan­tys, dar tik at­ran­dan­tys sa­vo kal­bą ta­py­bo­je: Si­gi­ta Da­buls­ky­tė, Do­vi­lė Stru­mi­lai­tė, Gied­rius Zau­ra, Dai­va Ja­siu­kai­ ty­tė, Mil­da Pal­kaus­kai­tė. Pa­ro­do­je jau­nie­ji me­ni­nin­kai pa­tei­kia spek­trą šiuo­lai­ki­nės ta­py­bos, ku­ri pra­tur­ tin­ta nau­jų tech­no­lo­gi­jų, ne­ti­kė­tų plas­ti­nių spren­di­mų, so­cia­li­nė­mis ar la­bai in­di­vi­du­a­ lio­mis te­mo­mis įsi­lie­ja į tarp­tau­ti­nį ta­py­bos kon­teks­tą. Pa­ro­da veiks iki spa­lio 7 d.

Kau­no Cho­ra­li­nė „Ohel Ja­kov“ si­na­go­ga

Kau­no mies­to mu­zie­ju­je – Ma­to Rau­ do­nio mar­mu­ra­vi­mo bū­du da­žy­to šil­ko pa­ro­da „Pa­slap­tin­gas miš­kas”; fo­to­gra­fi­jų eks­po­zi­ci­ja „Mies­to gat­vė” su 1920–1940 m. Kau­no vaiz­dais; is­to­ri­nė eks­po­zi­ci­ja „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se: nuo iš­ta­kų iki 1940 me­tų”. Kau­no pi­ly­je – Kau­no teks­ti­lės dai­li­nin­kių gru­pės ESAME pa­ro­da „Pra­žy­do, pa­skli­ do...”, skir­ta 150-osioms Mai­ro­nio gi­mi­mo me­ti­nėms; eks­po­zi­ci­ja „Kau­no pi­lies is­to­ri­ jos mo­zai­ka”.

„EINAM KAUNAS 2012“ Rug­pjū­čio 29 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­pjū­čio 30 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­vės al. 93). „Mei­lės du­e­tai”. Da­ly­vaus Kris­ti­na Siur­by­tė (sop­ra­nas) ir Ža­nas Vo­ro­no­vas (te­no­ras); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Ka­ma­nių ši­le­lis” (eks­pe­ri­ men­ti­nis nau­ja­sis fol­klo­ras). Rug­pjū­čio 31 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro); 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fi­nė gru­pė. Rug­sė­jo 5 d., tre­čia­die­nį, 18–20 val. – „Šo­kam lin­di­ho­pą” (Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­lis). Rug­sė­jo 6 d., ket­vir­ta­die­nį, 18–19 val. – „Kla­si­ka Mies­to so­de” (Lais­ vės al. 93). „At­si­svei­ki­ni­mas su va­sa­ra”. Da­ly­vaus Skaid­ra Jan­čai­tė (sop­ra­nas) ir drau­gai, Gra­ži­na Za­la­to­rie­nė (akom­pa­nia­ to­rė); 20 val. „Ro­mu­vos pa­sa­žas” (Lais­vės al. 54). „Be­to­ni­niai triu­šiai” (au­dio­po­e­ti­nio spengs­mo gru­pė). Rug­sė­jo 7 d., penk­ta­die­nį, „Dū­dos Lais­vės alė­jo­je”. 16 val. ei­ty­nės nuo Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ ny­čios (So­bo­ro), 16.30–17 val. kon­cer­tas Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je. Da­ly­vaus Kau­no­ pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras „Ąžuo­ly­ nas” ir mer­gi­nų cho­re­og­ra­fi­nė gru­pė. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi!

E.Ožeš­kie­nės g. 13

Rug­sė­jo 9 d. 15 val. ati­da­ro­ma tre­čio­ji, pas­ku­ti­nė pa­ro­da iš cik­lo „Is­to­ri­ja. At­min­tis. Da­bar­tis”. Pa­ro­dos ati­da­ry­me pri­sta­ty­si­me si­na­go­go­se nau­do­tus ri­tu­a­li­nius ob­jek­ tus – To­ros ri­ti­nio pa­puo­ša­lus, ki­du­ši­nes tau­res, cha­nu­ki­nes žva­ki­des, Aron Ko­de­šą (al­to­rių), Aron Ko­de­šo užuo­lai­dą, To­ros už­val­ka­lą – To­ros man­ti­ją, Tal­mu­dus ir mal­ dak­ny­ges. Žy­dų ri­tu­a­li­nio me­no eks­po­na­ tai, nors ir frag­men­tiš­kai, ne­gau­siai, mus iš tur­tin­gos pra­ei­ties pa­sie­kia pa­pil­dy­da­mi vie­ni ki­tus, pa­de­dan­tys įsi­vaiz­duo­ti, koks bu­vo žy­dų ri­tu­a­li­nis me­nas Lie­tu­vo­je. Pa­ro­dą pri­sta­tys­žy­dų kul­tū­ros ty­ri­nė­to­ja Asia Gu­ter­ma­nai­tė.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

LANKYTOJAMS! Vyk­do­mas vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tas „Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

TEATRO KLUBAS

29 d. 19 val.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS V.Putvinskio g. 64

Iki rugsėjo 9 d. veikia Saulės Kisarauskie­ nės darbų paroda SUPLYŠĘ ANTIGONĖS KELIONĖS. S.Kisarauskienė (g. 1937, Kaune) priklauso kartai, kurios kūryba formavosi sudėtingais sovietiniais metais. Menininkė yra viena iš tų asmenybių, kurios nepakluso ideolo­ giniams sistemos reikalavimams ir ėjo modernistinių ieškojimų keliu. Jos kūrybai būdinga drąsi ir laisva meninė raiška, kupina eksperimentų. Garbingos sukakties progai skirtoje parodoje eksponuojami dailininkės darbai, sukurti 1961–2011 m. Ekspozicijos darbų spektrą sudaro kartono raižiniai, molio­ tipijos, monotipijos, tapyba ant drobės ir kartono, mišria technika atlikti kūriniai. Technikų įvairovė – vienas iš išskirtinių S.Kisarauskienės kūrybos bruožų. Autorė itin pamėgo gan retai Lietuvos dailėje

Mies­to so­das

6 d. 18 val.

naudotas moliotipijas. Parodos koncepcijai akstiną davė S.Kisarauskienės kūrinys – grafikos triptikas „Suplyšę Antigonės kelionės” (2003). Antigonė – tarsi pačios dailininkės vidinis autoportretas. Ekspozicijoje apibendrinamas menininkės kūrybinis kelias, kuris yra neatsiejamas nuo jos kaip moters – žmonos, motinos – likimo. Moters tema, vaizdinys dailininkės kūryboje užima žymią vietą ir kartojasi visuose kūrybos laikotarpiuose. Dailininkei įdomios dramatiškos, aistringai su likimu kovojančios antikos tragedijų moterys – Antigonė, Ismenė, Medėja. Menininkės kūriniuose herojės iš pažiūros yra trapios, subtilios, tačiau spinduliuoja vidinę stipry­ bę ir veržlumą. Kita svarbi grupė S.Kisarauskienės kūryboje yra sakralinės temos darbai. Religinių siužetų įvairovė nėra didelė, autorė mieliau renkasi skirtingas vienos ar kitos pamėgtos temos variacijas. Septintojo dešimtmečio kartono raižiniuose išskirtinai dominuo­ ja siužetas „Prie stalo”. Tai Paskutinės vakarienės interpretacijos, atskleidžiančios savitą dailininkės santykį su sakralia tikro­ ve: Paskutinė vakarienė yra permanentinis įvykis, jos dalyviai yra ne tik Kristus bei apaštalai, bet ir visa žmonija, ir pati autorė bei jos laiko, aplinkos žmonės. Simboliška, kad jubiliejaus proga S.Kisarauskienė ir jos kūryba sugrįžta į gimtąjį miestą. Prieškario Kaune prabėgo dailininkės vaikystės metai, menininkės pri­ siminimuose išlikę to laikotarpio vaizdiniai turėjo įtakos ir kūrybai.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 1 44

Iki rugpjūčio 31 d. Parodų salėje veikia grafikės Rimos Mačiulytės paroda MENAS – MANO PANČIAI. Grafikės Rimos Mačiulytės teigimu, paroda „Menas – mano pančiai” – tai 24 kūrinių netiražuojamos grafikos ciklas, kuriame pasakojama, kaip merdinčioje provincijoje jaučiasi kūrėjas, turintis didesnių ambicijų nei bulvių ir kiaulių auginimas. Pasak R.Mačiulytės, savo kūriniais ji steng­ sis paprovokuoti provinciją, mat ši paroda bus eksponuojama ne tik Kauno meninin­ kų namuose, bet ir Klausučių, Veliuonos, Raudonės kultūros centruose. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val. Įėjimas nemokamas. Iki rugpjūčio 31 d. veikia Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių paroda ATSIMINIMAI KLAJOJANT. Mokiniai, remdamiesi savo vizualine patir­ timi, per simbolius perteikia savo supantį pasaulį. Tapyboje kiekvienas vaikas nori išreikšti save per kolorito, faktūros, stiliaus ypatumus. Kiekvienas, ieškodamas savo individualybės, savaip išreiškia jį kūryboje, vieni per monochromiją, kiti per formą, dar kiti per ekspresiją. Galbūt tai pirmieji žingsniai kūryboje, bet jie pilni nuoširdaus ir kūrybiško proceso. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val.

Vinco Kudirkos vieŠoji biblioteka Lampėdžių padalinys Romuvos g. 48

Atidaryta istorinių fotografijų paroda (ren­ gėjas – Raimundas Kaminskas). Dainavos padalinys Savanorių pr. 380

Atidaryta Antano Sadecko fotografijų paro­ da „Pusę amžiaus tamsos”. JAUNIMO, MENO IR MUZIKOS SKYRIUS Sa­va­no­rių pr. 377, tel. 411 185

Iki rug­sė­jo pa­bai­gos veikia Os­val­do Jab­lons­kio ak­va­re­lės pa­ro­da RAŠYTOJŲ TĖVIŠKĖS.

Kino centras „cinamon“

28 d. 19.15 val.


23

antradienis, rugpjūčio 28, 2012

kas, kur, kada kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ne­su­nai­ki­na­mi 2“ – iki 30 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15 val. „Pa­ry­žiaus monst­ras 3D“ (liet. k.) – iki 30 d. 12.45 val.; 29 d. 10.45 val. „Su­die, ma­no ka­ra­lie­ne“ – 29 d. 20.30 val. „Te­dis“ – iki 30 d. 12, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Viską pri­si­min­ti“ – iki 30 d. 18.30, 21 val. „Ka­ra­liška drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 30 d. 14.45, 17, 19.15 val. „Ka­ra­liš­ka drąsa“ (liet. k.) – iki 30 d. 11.30, 13.45, 16 val.; 29 d. 18.15 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 30 d. 21.30 val. „Šo­kis hipho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ – iki 30 d. 14.15, 18.15* val. (*išsk. 29 d.). „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas“ – iki 30 d. 20.30* val. (*išsk. 29 d.) „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D. (liet. k.) – iki 30 d. 10.45* val. (*išsk. 29 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (liet. k.) – iki 30 d. 11.15, 13.15, 16.30 val. „FORUM CINEMAS“

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Šilko kelias (k). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.05 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Europos vidury. 19.20 „Tamplierių kraujas“ (2) (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 20.55 Sportas. 20.58 Orai. 21.00 Stilius. 22.00, 22.15 Šilko kelias. 23.05 Vakaro žinios. 23.10 Sportas. 23.15 Orai. 23.20 „Tamplierių kraujas“ (2) (N-7) (k).

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Nesunaikinami 2“ (premjera) – iki 30 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 val.; 30 d. 22.50, 23.55 val. „Paryžiaus monstras“ 3D (premjera, liet. k.) – iki 30 d. 10.15, 12.30, 14.45, 17, 19.15 val. „Kartu iki pasaulio pabaigos“ (premjera) – iki 30 d. 14.15, 16.45, 19.30, 21.45 val.; 30 d. 23.45 val. IŠANKSTINIAI KINO SEANSAI. „Demonas viduje“ – 30 d. 20.15, 22.30 val. „Tedis“ – iki 30 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 30 d. 11, 13.30, 15.30, 18, 20.15 (seansas nevyks 30 d.) val. „Karališka drąsa“ 3D (liet. k.) – iki 30 d. 10.30, 13.15, 15.45, 18.15, 20.30 val. „Karališka drąsa“ (liet. k.) – iki 30 d. 11.15, 16 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 30 d. 13.45, 18.30 val. „Viską prisiminti“ – iki 30 d. 20.45 val. „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžioto­ jas“ 3D – iki 30 d. 21.15 val. „Prometėjas“ 3D – 30 d. 23.15 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ 3D – 24, 25, 30 d. 23.30 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 30 d. 12 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 30 d. 10.45 val. Bilieto kaina 6 litai. Rugpjūčio 31 d. 22 val. visuose mūsų šalies „Forum Cinemas“ kino teatruose (bei kinuose daugelyje kitų Europos šalių) vienu metu bus transliuojamas vieno iš geriausiai pasaulyje žinomų ir vertinamų šokių muzikos atlikėjų – FATBOY SLIM – koncertas. Bilieto kaina 32 litai. Studen­ tams – 21 litas.

KRANTINĖS KINAS Prie­plau­kos kran­ti­nė

Štai ir bai­gia­si va­sa­ra, o kar­tu su ja pas­ku­ti­ nį šil­tą šių me­tų tre­čia­die­nį – ir „Kran­ti­nės ki­no” se­an­sai. Rug­pjū­čio 29 d. 21.30 val. „Kran­ti­nės ki­nas” kar­tu su JAV am­ba­sa­da kvie­čia vi­sus į auk­si­nę va­sa­ros bur­tų pa­bai­gą pa­ma­ty­ti vie­ną iš to­bu­liau­sių Char­le­so Chap­li­no kū­ri­ nių – nuo­ty­kių ko­me­di­ją „Auk­so karšt­li­gė” (The Gold Rush, JAV, 1925, rež. Char­les Chap­lin). 1898-ie­ji Klon­dai­ke. Čar­lis, ku­rį nie­ki­na gra­ žuo­lė Džor­dži­ja, ieš­ko auk­so, pa­de­da­mas drau­go stip­ruo­lio Dži­mo. Ne­ti­kė­tai abu drau­gai ap­tin­ka auk­so gyslą. Tapęs tur­tuo­ liu, Čar­lis su­lau­kia ir mer­gi­nos pa­lan­ku­mo. Iki su­si­ti­ki­mų ki­ne ki­tą va­sa­rą!

KRANTINĖS KINAS

29 d. 21.30 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (5). 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9) (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Ponas Bynas“ (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Romantinė komedija „Meilės receptas“ (Australija, JAV, 2007 m.) (N-7). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Veiksmo trileris „Panikos kambarys“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 0.55 „Skaičiai“ (N-7). 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Buvusieji“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Anim. f. „Ilja Muromietis ir Lakštingala Galvažudys“ (Rusija, 2007 m.). 12.35 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Drąsi meilė“ (5, 6). 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 100 000 € grynais. 20.10 „Kitą kartą Pietų Amerikoje 2012“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Komedija „Žandaras bastosi“ (Prancūzija, Italija, 1970 m.). 1.05 „Kaltės kaina“. 2.05 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Raudonas dangus“ (N-7). 8.25 „Užkalnio 5“ (k). 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Prancūzijos Alpės“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7).

DATOS (rugpjūčio 28 d.) 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Prajuokink mane. 21.25 Komedija „Jaunos ir karštos“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30, 18.00 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 VADT spektaklis. Vinco Krėvės „Skirgaila“ (1, 2) (1992 m.) (k). 13.50 Kultūra. Kazimieras Šimonis (k). 14.00 Septynios Kauno dienos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.25 Laiko ženklai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 17.30 Gimtoji žemė. 18.30 LNOBT spektaklis. L.A.Minkus. Baletas „Don Kichotas“. Dirigentas Vytautas Viržonis. 20.15 Morisas Meterlinkas. „Nekviestoji viešnia“ (1990 m.). 21.00 Senieji Lietuvos vienuolynai. Linkuvos karmelitų vienuolynas ir bažnyčia (2008 m.). 21.35 Emigrantai. 22.10 „Prokurorai“. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Vienuolio pašaukimas“ (3, 4). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 „Vilniaus knygų mugė 2012“. Gintauto Genio knygos „Pagaunės medžioklė“ pristatymas (k). 1.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Fortepijoninės muzikos žvaigždės. Groja pianistas Aleksejus Gryniukas (1).

9.20, 14.30 Teleparduotuvė. 9.35 Tavo augintinis. 10.05, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.00 „Motopatruliai“ (3). 12.00, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Viena už visus“. 16.00 „Gyvenimas Marse“. 17.00 „Motopatruliai“ (4). 19.00 „CSI kriminalistai“. 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.35 Kriminalinė drama „Naktis virš Manhatano“ (JAV, 1996 m.). 1.50 Kriminalinė drama „Gryn Riverio žudiko gaudynės“ (JAV, 2008 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Žaibo smūgis“. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“ (2). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 17.30 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 18.30 „Mano virtuvė“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Nuotykių f. „Legenda apie Zoro“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 23.35 „Gyvenimas pagal Harietą“ (5) (N-7) (k). 0.30 „4400“ (N-7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.55 Nomeda. 12.45 „Mano vaikas“. 13.40 „Aistrų verpetai“. 14.40, 22.05 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“.

16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Mano vaikas“. 18.00, 22.35 „Moteris be praeities“. 19.00 „Aistrų verpetai“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.15 Nomeda.

6.14, 13.00 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 9.15, 14.45, 18.45, 22.25 Vasara su Asta. 10.15 Šiandien kimba. 10.55 Dok. f. „Šių dienų piratai“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10, 0.10 Dok. f. „Kas šovė į Leniną? (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20, 21.45 Lietuva tiesiogiai. 19.45 Dok. f. „Izraelio gimimas“. 21.00, 23.25 Reporteris. 21.42, 0.07 Orai.

9.00 Laida „Sigitos virtuvė“ (k.). 9.30 Komedija „Didelė mažytė aš“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis (k.). 11.30 Muzikinė drama „Paryžius 36-ieji“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.50 Komedija „Kietos mergiotės“ (N-7). 17.30 Nuo šeštadienio iki šeštadienio (k.). 18.00 Žinios. 18.20 Laida „Gyvenu čia“. 18.50 Nuotykinis filmas „Nimės sala“ (N-7). 20.25 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė komedija „Sugrįžk!“ (N-7). 23.05 Žinios (k.). 23.25 Drama „Sankt Peterburgo demonai“ (N-7). 1.25 Drama „Taikus karys“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 „Ozis ir Driksas“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ogis ir tarakonai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 Juokas juokais. 17.00 „Dešimčia metų jaunesni per 10 dienų“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Nuotykių f. „Legenda apie Zoro“. 23.35 „Gyvenimas pagal Harietą“ (k). 0.30 „4400“.

8.00 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.50 Romantinė drama „Myliu tave, Paryžiau“ (Prancūzija, Lichtenšteinas, Šveicarija, 2006 m.) (N-14). 11.55 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Kriminalinė komedija „Didelis ir šaltas“ (Vokietija, Kanada, JAV, Naujoji Zelandija, 2005 m.) (N-14). 19.50 Trileris „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.50 Kriminalinė komedija „Kitos dienos paštas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.20 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup“ (Snetterton). 14.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „AirAsia Renault Clio Cup“ (Snetterton). 15.00 Ispanijos ACB krepšinio lyga. Madrido „Real“–„Lucentum Alicante“. 16.45 Italijos „Serie A“ lyga. „Udinese“–„Milan“. 18.30 Automoto. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Talino „Kalev“–Kijevo „Budivelnik“. 21.15 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Mutua Joventut“–„Barcelona Regal“. 22.45, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

1749 m. gimė vokiečių poetas, dramaturgas ir filosofas Johannas Wolfgangas von Goethe. 1828 m. gimė rusų rašytojas Levas Tolstojus. 1937 m. Japonijoje įkurta automobilių gamintoja „Toyota“. 1961 m. gimė pianistas pedagogas Zbignevas Ibelhauptas. 1969 m. gimė serialo „Beverly Hills“ žvaigždė aktorius Jasonas Priestley. 1990 m. gimė serbų kilmės ispanų futbolininkas Bojanas Krkićius. 1996 m. Velso princas Charlesas oficialiai išsiskyrė su princese Diana.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Labai energingas laikotarpis, galite įgyvendinti planus arba rūpintis turimu verslu. Būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės arba romantiškai praleiskite laiką. Tačiau nepraraskite saiko. Jautis (04 21–05 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Tik pasistenkite neįskaudinti seno draugo. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas suvokti savo mintis ir priimti tinkamus sprendimus. Tik iki rytojaus viso to nepamirškite. Vėžys (06 22–07 22). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Bus gana sunku objektyviai įvertinti įvykius, todėl rizikuojate susipainioti net pačiose paprasčiausiose gyvenimo situacijose. Liūtas (07 23–08 23). Esate labai įsitempęs, todėl galite būti irzlus. Jūsų mintys neatitiks jausmų, o tai gali tapti nesutarimų su aplinkiniais priežastimi. Todėl šiandien geriau patylėkite ir venkite konfliktų. Mergelė (08 24–09 23). Ne tik slėpsite, bet ir ignoruosite savo emocijas bei poreikius. Jūsų požiūris į vertybes prieštaraus jūsų jausmams. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nusiraminkite ir nieko naujo nesiimkite. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas, vertybes, veiksmus. Skorpionas (10 24–11 22). Jūsų mintys ir idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai bei konfliktai su jaunais žmonėmis. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Šaulys (11 23–12 21). Ginčysitės su aplinkiniais. Nesulauksite pritarimo ir paaiškės, kad kai kurie žmonės išvis nebenori jūsų remti. Kas nors gali jums mesti iššūkį. Pasistenkite būti kantrus. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų troškimai bus be galo stiprūs. Tikėtinas meilės romanas. Kils poreikis branginti gyvenimą, nes esate truputėlį išvargintas darbo ir iškilusių sunkumų. Stabtelėkite ir atsipūskite. Vandenis (01 21–02 19). Daug ginčysitės. Galbūt nesutiksite su aplinkinių nuomone arba sunkiai bendrausite. Galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Žuvys (02 20–03 20). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai.


Orai

Nuo savaitės vidurio kritulių turėtų mažėti, kaip prognozuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Šiandien dieną lietaus tikimybė jau nedidelė, temperatūra sieks 18–19 laipsnių šilumos. Panašūs orai išliks ir rytoj.

Šiandien, rugpjūčio 28 d.

+18

+18

Telšiai

+18

Šiauliai

Klaipėda

+18

Panevėžys

+18

Utena

+18

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

6.18 20.19 14.02 18.27 1.22

241-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 125 dienos. Saulė Mergelės ženkle.

+19

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +30 Berlynas +22 Brazilija +27 Briuselis +22 Dublinas +17 Kairas +35 Keiptaunas +17 Kopenhaga +19

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+22 +32 +18 +16 +29 +16 +26 +34

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+25 +16 +30 +20 +17 +32 +33 +20

+18

+19

Vėjas

4–8 m/s

Marijampolė

Vilnius

+18

Alytus

Vardai Augustinas, Hermetas, Mėta, Patricija, Steigvilė, Tarvilas.

Stip­rus dre­bė­ji­mas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+19

+13

+13

5

+12

+19

+14

+9

2

+13

+20

+16

+10

2

rytoj

poryt

Ra­m ia­j a­me van­de­ny­ne prie Sal­v a­ do­ro kran­t ų va­k ar anks­t i ry­te įvy­ko stip­r us, 7,4 ba­lo že­mės dre­b ė­j i­m as. Apie tai pra­ne­š ė JAV geo­lo­g i­j os tar­ ny­b a. Įvy­k u­s io dre­b ė­j i­mo epi­cent­ ras bu­vo 111 km į pie­t us nuo Sal­va­do­ ro mies­to Puer­to El Triun­fo. Ra­m io­ jo van­de­ny­no įspė­j i­mų apie cu­n a­ mius cent­r as pra­ne­š ė, kad dre­b ė­j i­ mo hi­p o­cent­ras bu­vo 54 km gy­ly­j e, ir pa­skel­b ė cu­na­m io pa­vo­jų vi­soms cent­r i­nės Ame­r i­kos vals­t y­bėms, taip pat ir Mek­s i­k ai. Tie­s a, ki­lu­s ios ban­ gos ne­bu­vo di­de­lės ir sie­kė apie 10 cen­t i­met­r ų. CNN inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Ko­mu­nis­tai: Le­ni­no per­lai­do­ti ne­lei­si­me Ru­si­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos ly­ de­ris Ge­na­di­jus Ziu­ga­no­vas dar kar­tą pa­reiš­kė, kad ko­mu­nis­ tai ne­leis per­lai­do­ti Le­ni­no, pa­ reikš­da­mas nuo­mo­nę, kad bol­še­ vi­kų re­vo­liu­ci­jos ly­de­rio bu­vi­mas mau­zo­lie­ju­je ati­tin­ka krikš­čio­ ny­bę. „To­kia Le­ni­no lai­do­ji­mo for­ ma ati­tin­ka or­to­dok­sų ka­no­nus ir tra­di­ci­jas. Nu­si­ra­min­ki­te ir ne­šo­ki­nė­ki­te. Jūs (per­lai­do­ji­mo ša­li­nin­kai) ke­ti­na­te or­ga­ni­zuo­ti dar vie­ną Če­čė­ni­ją Rau­do­no­jo­ je aikš­tė­je“, – sa­kė G.Ziu­ga­no­ vas va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­ je Mask­vo­je.

Drau­ge jis at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad Le­ni­no pa­lai­do­ji­mo for­ ma nė­ra vie­nin­te­lis at­ve­jis. Jis at­krei­pė dė­me­sį į Ki­je­vo Pe­čio­rų vie­nuo­ly­ną, kur mi­ru­sie­ji ne­pa­ lai­do­ti že­mė­je, ga­li­ma net pa­ma­ ty­ti Il­jos Mu­ro­mie­čio pa­lai­kus. G.Ziu­ga­no­vas taip pat pa­žy­mė­ jo, kad ne­ga­li­ma per­lai­do­ti ir tų, ku­rių pa­lai­kai yra prie Krem­liaus sie­nos. „Per­lai­do­ti ga­li­ma tik su­ti­kus gi­mi­nai­čiams, bet nie­kas iš jų ne­pa­sa­kė, kad no­ri per­lai­do­ti iš Rau­do­no­sios aikš­tės“, – paaiš­ ki­no jis. „In­ter­fax“-BNS inf.

„„Per­si­vai­ši­no: Kau­no oro uos­te sa­vait­ga­lį įkliu­vo du gir­tuok­liai. 

Kęstučio Vanago (BFL) nuotr.

Gir­ti ke­lei­viai iš dar­bo „at­lei­do“ pa­sie­nie­čius Sa­vait­ga­lį Kau­no oro uos­te pa­ sie­nie­čiai su­lai­kė du gir­tu­tė­lius ke­l ei­v ius. Aly­t iš­k is neiš­l eis­tas skris­ti į Os­lą, o iš Lon­do­no at­vy­ kęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­ to­jas už­mi­go ant grin­dų at­vy­ki­mo sa­lė­je prie ba­ga­žo at­siė­mi­mo vie­ tos. Abu al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nę vy­ rai juos su­lai­kiu­sius pa­sie­nie­čius gra­si­no at­leis­ti iš dar­bo, pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ ba (VSAT). Šeš­ta­die­nį prieš vi­du­die­nį į Kau­ no oro uos­tą at­skri­do lėk­tu­vas iš Lon­do­no. Juo grį­žo ir 42-ejų Rie­ ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas. Šis įkau­šęs ke­lei­vis po do­ku­men­tų pa­ tik­ros be­lauk­da­mas ba­ga­žo dar ap­ si­lan­kė oro uos­te vei­kian­čio­je ka­ vi­nė­je. Net­ru­kus oro uos­te bu­dė­ję pa­ sie­nie­čiai pa­ma­tė, kad sun­kiai ap­

lin­ko­je be­sio­rien­tuo­jan­tis vy­ras ke­lei­vių ter­mi­na­le ne­to­li ba­ga­žo at­siė­mi­mo vie­tos įsi­tai­sė ant grin­ dų. Pa­sie­nie­čiai gir­tu­tė­lį vy­rą pa­ ža­di­no ir pa­kė­lę nuo že­mės nu­ve­ dė į tar­ny­bi­nes pa­tal­pas. Rie­ta­viš­kis dėl to su­py­ko ir pa­ gra­si­no jį su­lai­kiu­siems pa­rei­gū­ nams, kad šie bus at­leis­ti iš tar­ny­ bos. Išk­vies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vy­rui nu­sta­tė 3,98 pro­mi­lės gir­tu­ mą. Pa­sie­nie­čiai su­lai­ky­tą­jį per­da­ vė Kau­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ku­rie ke­lei­vį baus už gir­to pa­si­ro­ dy­mą vie­šo­je vie­to­je. Kau­no oro uos­to pa­sie­nie­čius sek­ma­die­nį iš dar­bo at­leis­ti nu­ spren­dė ir su­lai­ky­tas 22-ejų aly­ tiš­kis. Jis va­ka­rop su­si­ruo­šė skris­ ti į Os­lą. Aly­tiš­kio el­ge­sys, nuo jo sklin­dan­tis al­ko­ho­lio dvo­kas ir tai, kad jam sun­kiai se­kė­si orien­

tuo­tis ap­lin­ko­je, su­kė­lė įta­ri­mų ke­lei­vių ant­že­mi­nio ap­tar­na­vi­mo dar­buo­to­jams. Šie apie to­kį ke­lei­ vį in­for­ma­vo or­lai­vio va­dą, ku­ris at­si­sa­kė į lėk­tu­vą priim­ti gir­tą vy­ rą, ga­lin­tį su­kel­ti grės­mę skry­džio sau­gu­mui. Bu­vo iš­kvies­ti Kau­no oro uos­ to pa­sie­nie­čiai, ku­rie šli­ti­niuo­jan­tį vy­rą su­lai­kė. Aly­tiš­kiui tai ne­pa­ti­ ko, to­dėl jis VSAT pa­rei­gū­nams ža­ dė­jo pa­si­rū­pin­siąs, kad pa­sie­nie­čiai bū­tų at­leis­ti iš dar­bo. Į oro uos­tą at­vy­kę po­li­ci­jos pa­ rei­g ū­n ai smar­k uo­l iui nu­s ta­t ė 3,64 pro­mi­lės gir­tu­mą. Pa­sie­nie­ čiai jį per­da­vė Kau­no po­li­ci­nin­ kams, ku­rie aly­tiš­kį tu­rė­tų baus­ti už ad­mi­nist­ra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­ mą. Į Nor­ve­gi­ją vy­ras sek­ma­die­nį neišsk­ri­do. KD, BNS inf.

2012-08-28 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you