Page 1

Nuomonės

Ekonomika

6p. Iš vi­so pa­sau­lio su­si­bū­ru­sių lie­tu­vių vil­tis – dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė, ku­rios ne­lei­džia ša­lies Kons­ti­tu­ci­ja.

Gana že­mos pa­sko­lų li­tais ir eu­rais pa­lū­ka­nos dar tu­rė­tų kris­ti.

8p.

Pasaulis

9p.

Ar netaps Kongo Demokratinė Respublika antrąja Ruanda, apšlakstyta kruvinų skerdynių krauju?

Ypa­tin­ga pi­lig­ri­mi­nė mi­si­ja: į Kau­ną at­ke­liau­ja Čens­ta­ka­vos Die­vo Mo­ti­nos iko­na.

17p.

Trečiadienis rugpjūčio 8, 2012 Nr. 184 (19743) Kaunodiena.lt 2 Lt

Ar Kau­no val­di­nin­kas ga­li rei­ka­lau­ti ky­šio? Kau­ne, Vy­tau­to pro­ spek­te, lie­pos 12-ąją op­ti­ką ati­da­rę vers­ li­nin­kai jau pa­si­ ren­gę nu­leis­ti ran­ kas ir nu­trauk­ti pa­ tal­pų nuo­mos su­ tar­tį. Prie­žas­tis, anot jų, – neaiš­kūs rei­dai ir sa­vi­val­dy­bės tar­ nau­to­jo iš­puo­liai.

Gy­dy­to­jas nu­teis­tas dėl abor­to Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Me­čio Gop­pe­no kar­je­ra bai­gė­si liūd­na gai­da. Gar­baus am­žiaus gy­ dy­to­jas gi­ne­ko­lo­gas nu­teis­tas už tai, kad pa­cien­tės pra­šy­mu nu­trau­ kė jos nėš­tu­mą. Gy­dy­to­jo pra­kti­ka ne­be­si­ver­čian­tis kau­nie­tis ke­ti­na skųs­ti ap­kal­ti­na­mą­jį teis­mo nuo­ spren­dį.

„No­rė­jau pa­dė­ti mo­te­riai, o išė­ jo štai kaip“, – dar lū­ku­riuo­da­mas prie Kau­no apy­lin­kės teis­mo sa­ lės, ku­rio­je po ke­lių mi­nu­čių nu­ skam­bė­jo nuo­spren­dis, du­rų ta­rė M.Gop­pe­nas. Gy­dy­to­jas pri­si­pa­ ži­no, kad vers­tis gy­dy­to­jo pra­kti­ ka bu­vo pla­na­vęs iki 2012-ųjų.

3

Dienos citata „Per die­ną pa­si­klau­sius ša­lies vals­ty­bi­nio ra­di­ jo, ne­ge­ra da­ro­si nuo ang­ lų kal­ba at­lie­ka­mų dai­ nų – vi­sai ne­si­jau­čiu esan­ ti Lie­tu­vo­je“, –

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Keis­tas vi­zi­tas

Bend­ro­vės „Sa­tya“, ku­ri ne­to­ li Kau­no au­to­bu­sų sto­ties ati­da­rė nau­ją op­ti­ką, di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas Vi­ta­lius Pras­cie­nius nu­ spren­dė ne­be­ty­lė­ti ir pa­pa­sa­ko­ ti, su ko­kiais sun­ku­mais su­si­dū­rė pra­dė­ję nau­ją vers­lą. Bend­ro­vės di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­jas sa­ko ne­ga­lįs tvir­tin­ti, kad Kau­no val­di­nin­kas sa­vais me­to­ dais rei­ka­la­vo ky­šio. Bet ele­gan­tiš­ ko paaiš­ki­ni­mo tar­nau­to­jo el­ge­siui vie­nas op­ti­kos sa­lo­no va­do­vų ne­ ran­da. Sa­vo pa­sa­ko­ji­mą V.Pras­ce­vi­čius pra­dė­jo įvy­kiais, ku­rie nu­ ti­ko prieš po­rą sa­vai­čių.

2

sa­ko gar­si išei­vi­jos vei­kė­ja, JAV gy­ve­nan­ti An­ge­lė­ Bar­kaus­kai­tė-­ Nel­sie­nė.

„„Pa­mo­ky­tas: V.Pras­cie­nius sa­ko­si iš­gir­dęs, kaip elg­tis, kad su val­di­nin­kais ne­kil­tų pro­ble­mų. 

Plie­ni­niai Kau­no ug­nia­ge­sių žir­gai 13p.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

15p.


2

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

28

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,26

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

31

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ar Kau­no val­di­nin­kas ga­li re

„Vie­ną die­ną mū­sų op­ 1 ti­ko­je ap­si­lan­kė Kau­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas, pri­si­

sta­tęs Ar­mi­nu Pa­ce­vi­čiu­mi. Iš pra­ džių ne­sup­ra­to­me, ko jis no­ri, nes pra­dė­jo kal­bė­ti apie kos­mo­są, vi­sa­ tą, o sa­vo pri­si­sta­ty­mo kal­bą bai­ gė žo­džiu „amen“. Su di­rek­to­re la­ bai nu­ste­bo­me, ne­sup­ra­to­me, kas čia vyks­ta“, – pri­si­mi­nė V.Pras­ cie­nius. Po keis­tos įžan­gos A.Pa­ce­vi­čius in­for­ma­vo, kad op­ti­kos va­do­vai šiurkš­čiai pa­žei­dė išo­ri­nės rek­la­ mos tai­syk­les: ties įei­ga į op­ti­ką jie su nie­kuo ne­de­ri­nę pa­si­sta­tė ne­di­ de­lį sa­va­dar­bį rek­la­mi­nį sto­vą. Ne­si­gin­či­jo: tai­syk­les pa­žei­dė

„Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas mums prie­kaiš­ta­vo, kad prie op­ti­kos pa­ ste­bė­jo in­for­ma­ci­nį už­ra­šą, ku­ris ne­bu­vo su­de­rin­tas su rei­kia­mo­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis“, – sa­kė di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­jas. Paaiš­kė­jo, kad A.Pa­ce­vi­čius – Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, at­sa­kin­gas už išo­ri­nės rek­la­mos tai­syk­lių lai­ky­mą­si Kau­ne. Bend­ro­vės di­rek­to­rės pa­va­ duo­to­jas V.Pras­cie­nius paaiš­ki­ no A.Pa­ce­vi­čiui, kad sta­cio­na­rios rek­la­mi­nės iš­ka­bos op­ti­ka ne­tu­ri, nes išo­ri­nės vi­zua­li­nės rek­la­mos pro­jek­tas nuo bir­že­lio pa­bai­gos yra de­ri­na­mas su pa­vel­do spe­cia­ lis­tais. „Mes ne­si­gin­či­jo­me, kad pa­žei­ dė­me tai­syk­les. Vis dėl­to nu­ste­bo­ me, kai jis už­si­mi­nė, kad lyg ir ne­ no­ri ra­šy­ti pro­to­ko­lo dėl pa­žei­di­mo. Keis­ta, ko­dėl jis ne­no­rė­jo mū­sų nu­

baus­ti, – svars­tė V.Pras­cie­nius. – Į gal­vą atei­na tik vie­na ver­si­ja – gal ti­kė­jo­si, kad vie­to­je kaip nors „su­ de­rin­si­me“ šį rei­ka­lą?“

Ne­ro­dė dar­bo pa­žy­mė­ji­mo

„Mes sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­no pa­ pra­šė­me pa­ro­dy­ti dar­bo pa­žy­mė­ji­ mą. Ta­da jis už­si­puo­lė ma­ne ir ėmė klau­si­nė­ti, kas aš toks ir ko­kią tei­ sę tu­riu iš jo kaž­ko rei­ka­lau­ti“, – apie Kau­no sa­vi­val­dy­bės tar­nau­ to­jo el­ge­sį to­liau pa­sa­ko­jo vers­lo at­sto­vas.

Jis grie­bė ma­ne už ran­kos, sa­ky­ da­mas, kad rei­kia pa­si­kal­bė­ti lau­ke. Op­ti­kos sa­lo­no di­rek­to­rės pa­va­ duo­to­jas iš­trau­kė įmo­nės di­rek­to­ rės pa­si­ra­šy­tą įga­lio­ji­mą, rei­kia­mus do­ku­men­tus ir pa­dė­jo juos ant sta­ lo prie­šais val­di­nin­ką. „Jis lyg ir ban­dė trauk­ti iš ki­še­ nės kaž­ko­kį pa­žy­mė­ji­mą, bet mes net ne­spė­jo­me jo ap­žiū­rė­ti. Neaiš­ ku, koks do­ku­men­tas ten bu­vo“, – tei­gė V.Pras­cie­nius. „Jis grie­bė ma­ne už ran­kos ir pra­dė­jo temp­ti į lau­ką, sa­ky­da­ mas, kad rei­kia pa­si­kal­bė­ti lau­ ke“, – apie pa­rei­gū­no el­ge­sį pa­sa­ ko­jo vienas iš op­ti­kos va­do­vų. V.Pras­cie­nius, veng­da­mas konf­ lik­ti­nės si­tua­ci­jos, tei­gė tie­siog pa­ si­trau­kęs į šo­ną. Ta­da, pa­sak jo, sa­ vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas pa­si­ša­li­no.

„„Ak­tua­lu: šiuo me­tu pir­kė­jai pri­myg­ti­nai klau­sia, ar dar­žo­vės ir vai­siai

tik­rai lie­tu­viš­ki.

Op­ti­kos sa­lo­no di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas sa­kė, kad A.Pa­ce­vi­ čius at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti į vals­ty­bi­ nių ins­ti­tu­ci­jų tik­rin­to­jų žur­na­lą, nors tvar­ka yra to­kia: vi­si pa­rei­gū­ nai, ku­rie at­lie­ka pa­tik­ri­ni­mą, tu­ri ja­me pa­si­ra­šy­ti. Prob­le­mų ga­li ir ne­kil­ti

Op­ti­kos va­do­vai nu­spren­dė ap­lan­ ky­ti ki­tus vers­li­nin­kus, įsi­kū­ru­sius Vy­tau­to pro­spek­te, ir pa­si­do­mė­ti, ar jiems te­ko su­si­dur­ti su sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­ju A.Pa­ce­vi­čiu­mi – Vie­šo­ sios tvar­kos tar­ny­bos vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu, at­sa­kin­gu už išo­ri­nės rek­la­mos tai­syk­lių lai­ky­mą­si. „Mus in­for­ma­vo, kad jį šio­je gat­ vė­je pa­žįs­ta dau­ge­lis vers­li­nin­kų. Iš­gir­do­me, kaip elg­tis, kad ne­kil­tų pro­ble­mų. Aš ne­ži­nau, ar ši in­for­ ma­ci­ja yra tei­sin­ga, bet sa­kau, ką mums per­da­vė ki­ti vers­li­nin­kai“, – ta­rė V.Pras­cie­nius. Op­ti­kos sa­lo­no va­do­vai iš­gir­do, kad jau iš pat pra­džių pa­da­rė vie­ ną es­mi­nę klai­dą – „ne­tin­ka­mo­je įmo­nė­je“ pra­dė­jo de­rin­ti rek­la­mos di­zai­no pro­jek­tą. „Rek­la­mą rei­kia de­rin­ti ten, kur dir­ba vie­no įta­kin­go sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jo sū­nus“, – pa­ta­rė Vy­ tau­to pro­spek­to vers­li­nin­kai. Ne pir­mas ap­si­lan­ky­mas

Įmo­nės di­rek­to­rė Jū­ra­tė Aleš­ke­vi­ čiū­tė pri­si­mi­nė, kad A.Pa­ce­vi­čius pir­mą kar­tą op­ti­ko­je ap­si­lan­kė po pen­kių die­nų, kai op­ti­ka pra­dė­jo dirb­ti, t.y. lie­pos 17 d. „Per pir­mą vi­zi­tą aš ne­sup­ra­tau, kas jis toks. Ap­žiū­ri­nė­jo aki­nu­kus,

„„Ne­ma­to­ma: ne­tu­rė­da­ma jo­kios iš­ka­bos op­ti­ka ne­su­lau­kia klien­tų. 

o po to iš­si­trau­kė ap­lan­ką ir pra­dė­jo kaž­ką ra­šy­ti. Ta­da da­vė raš­tą, ku­ ria­me bu­vo pa­ra­šy­ta at­vyk­ti į sa­vi­ val­dy­bę ir pa­teik­ti vi­sus do­ku­men­ tus bei lei­di­mus išo­ri­nei rek­la­mai. Ati­da­vęs raš­tą jis išė­jo“, – pa­sa­ko­ jo J.Aleš­ke­vi­čiū­tė. Po to vi­zi­to val­di­nin­kas ne vie­ ną sy­kį skam­bi­no te­le­fo­nu di­rek­to­ rei teig­da­mas, kad šį rei­ka­lą rei­kia kaž­kaip su­tvar­ky­ti, nes jis pro­to­ ko­lo ra­šy­ti ne­no­rįs.

Ne­de­ri­na lei­di­mo

Op­ti­kos va­do­vai su­ne­ri­mę, kad su pa­vel­do spe­cia­lis­tais nie­kaip ne­pa­ vyks­ta su­de­rin­ti fa­sa­do rek­la­mi­nės iš­ka­bos pro­jek­to. „Pa­da­rė­me pir­mą pro­jek­tą, ku­rį pri­da­vė­me de­rin­ti pa­vel­do spe­cia­ lis­tams, bet jiems ne­ti­ko, nes iš­ka­ ba bu­vo per di­de­lė. Pa­da­rė­me ant­ rą pro­jek­tą ir su­ma­ži­no­me iš­ka­bą, ta­da jiems ne­ti­ko spal­va“, – pa­sa­ ko­jo V.Pras­cie­nius.

„„Dzū­kiš­kos: dau­giau­sia vo­ve­rai­čių at­ve­ža­ma iš Va­rė­nos miš­kų. Daugelyje Lietuvos vietų, pasakojo grybau-

tojai, grybai dėl kaitros tiesiog sudžiūvo. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Kol kas tur­gu­je ba­ra­vy­kų – nė kva­po Kris­ti­na Ci­pa­ry­tė Šią va­sa­rą ne vie­nas pa­si­ruo­šė di­ džiu­les pin­ti­nes gry­bų se­zo­nui. Karš­tas ir drėg­nas oras, ro­dos, tu­ rė­jo nu­džiu­gin­ti gry­bau­to­jus. De­ ja, krep­šius ga­li­ma slėp­ti – šie­met der­lius kur kas skur­des­nis ne­gu per­nai. Už­de­rė­jo tik vo­ve­rai­tės

Kau­no sto­ties tur­gu­je va­sa­ros gė­ ry­bė­mis pre­kiau­jan­ti Skais­tė Za­ vis­ta­n a­v i­č iū­t ė bu­vo nu­s i­v y­l u­ si šių me­tų der­liu­mi. „Vo­ve­rai­tes per­ka­me iš Va­rė­nos gry­bau­to­jų, apie ba­ra­vy­kus ga­li­me tik pa­sva­jo­ ti – šie­met jie la­bai su­kir­mi­ję“, –

ap­gai­les­ta­vo mer­gi­na. Ji pri­dū­rė, kad karš­tis iš­džio­vi­no gry­bus, to­ dėl net vo­ve­rai­tės šie­met pra­stes­ nės. Lit­ras vo­ve­rai­čių tur­gu­je kai­ nuo­ja 7 li­tus. „Prieš ke­le­tą die­nų ant vie­no iš tur­gaus pre­kys­ta­lio pa­si­ro­dė ba­ ra­vy­kų. Neį­si­vaiz­duo­ja­te, ko­kia ei­lė prie jų nu­si­drie­kė, – žmo­nės pir­ko, ne­žiū­rė­da­mi į kai­ną, nors pen­ki ba­ra­vy­kai – 15–20 li­tų kai­ na­vo“, – ste­bė­jo­si tur­gu­je pre­ kiau­jan­ti Vi­da. Mo­te­ris pri­si­mi­nė, kad prieš ke­ le­rius me­tus pre­kys­ta­liai to­kiu lai­ ku bu­vo nu­krau­ti įvai­riau­sių gry­ bų, o šie­met įpu­sė­jant rugp­jū­čiui gry­bų – nė kva­po. Gry­bau­to­jai ir

tur­gaus pre­kiau­to­jai pa­ste­bi, kad gry­bų der­lius ap­skri­tai kas me­tai pra­stė­ja.

Neį­si­vaiz­duo­ja­te, ko­ kia ei­lė nu­si­drie­kė, – žmo­nės pir­ko, ne­žiū­ rė­da­mi į kai­ną. Tur­gaus ku­li­na­ri­ja

Lie­tu­vio akiai įpras­tų dar­žo­vių – bul­vių, mor­kų ar ko­pūs­tų – ne­ pa­kei­čia įmant­res­nės, ta­čiau pre­ ky­b i­n in­kai pa­s te­b i, kad žmo­n ės vis daž­n iau mėgs­ta paį­vai­r in­ ti ra­cio­ną.

Bak­la­ža­nais, žie­di­niais ko­pūs­ tais ir špa­ra­gi­nė­mis pu­pe­lė­mis nu­ krau­to pre­kys­ta­lio sa­vi­nin­kė Vi­da sa­kė, kad dar­žo­vių pa­klau­sai da­ ro pa­ste­bi­mą įta­ką ku­li­na­ri­nės TV lai­dos. „Ką va­ka­re pa­ma­tai per te­le­vi­ zi­ją, ry­te iš­vy­si tur­gu­je“, – šyp­so­ jo­si mo­te­ris. Po­nia Vi­da pa­sa­ko­jo, kad vi­sai ne­se­niai pa­ti žiū­rė­jo lai­ dą, pri­sta­tan­čią pa­tie­ka­lą iš špa­ ra­gi­nių pu­pe­lių. Ki­tą die­ną špa­ra­ gi­nės pu­pe­lės bu­vo nu­šluo­tos nuo pre­kys­ta­lių. Anot tur­gu­je dar­žo­vė­mis pre­ kiau­jan­čios mo­ters, pir­kė­jai, su­ si­pa­ži­nę su už­sie­nio ša­lių vir­tu­ve, la­bai pa­mė­go bak­la­ža­nus.

Ren­ka­si lie­tu­viš­kas uo­gas

Ba­na­nai, per­si­kai ir vy­nuo­gės, pra­ si­dė­jus lie­tu­viš­kų miš­ko uo­gų se­ zo­nui, pra­ran­da po­pu­lia­ru­mą. Anot pre­ky­bi­nin­kų, žmo­nės daž­ niau mo­ka 10 li­tų už lit­rą avie­čių nei per­ka im­por­tuo­tas vy­nuo­ges. 250 gra­mų ši­lauo­gių kai­nuo­ja 5 li­tus, už lit­rą rei­kė­tų su­mo­kė­ti net 20 li­tų. „Kai­nos ne­ma­žos dėl men­ ko der­liaus, ta­čiau žmo­nės vi­sa­da klau­sia: „Ar uo­gos lie­tu­viš­kos?“ – pa­sa­ko­jo po­nia Vi­da. Kai ku­rie im­por­tuo­ti mais­to pro­ duk­tai ir­gi ge­rai per­ka­mi. „Kaip vir­ti sly­vų uo­gie­nę, kai lie­tu­viš­kų dar ne­tu­ri­me“, – juo­kė­si veng­riš­ kas sly­vas par­da­vi­nė­jan­ti mer­gi­na.


3

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ei­ka­lau­ti ky­šio? to­jo el­ge­sys ver­čia vers­li­nin­kus svars­ty­ti, ar kar­tais val­di­nin­kas ne­lau­kia kaž­ko­kio at­ly­gio. Ne­ži­no­da­mi, kaip elg­tis to­kio­je si­tua­ci­jo­je, vers­li­nin­kai nu­spren­ dė kreip­tis į Kau­no mies­to sa­vi­ val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­ to­rių, pa­ra­šė skun­dą. At­sa­ky­mo dar ne­ga­vo. Tie­siog kas­die­nis dar­bas

Sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­ tas A.Pa­ce­vi­čius, at­sa­kin­gas už išo­ri­nės rek­la­mos tai­syk­lių lai­ky­ mą­si Kau­ne, ne­slė­pė: „Op­ti­ko­ je Vy­tau­to pro­spek­te tik­rai lan­ kiau­si, nes no­rė­jau pa­žiū­rė­ti, kaip jiems se­ka­si, pa­tik­rin­ti. Mū­sų tar­ ny­bos pa­tal­pos yra vos 200 met­ rų nuo jų.“ „Tai yra ma­no ei­li­nis dar­bas, ku­ rį dir­bu kiek­vie­ną die­ną“, – dės­tė vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas. „Te­le­fo­nu ke­lis kar­tus kvie­čiau op­ti­kos va­do­vę at­vyk­ti į sa­vi­val­ dy­bę. Kvie­čiau ir elekt­ro­ni­niu pa­ štu“, – sa­kė A.Pa­ce­vi­čius. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ša­lia op­ti­kos įsi­kū­rę ki­ti vers­lo ob­jek­tai, anot V.Pras­cie­niaus, lei­ di­mus ga­vo la­bai grei­tai. Ieš­ko­da­mi va­rian­tų, kaip sa­ve rek­la­muo­ti, op­ti­kos sa­vi­nin­kai ša­ lia pa­sta­tė ma­žą ne­šio­ja­mą­jį rek­ la­mi­nį sky­dą, to­dėl pa­žei­dė išo­ri­ nės rek­la­mos tai­syk­les. Op­ti­kos sa­vi­nin­kai su­tin­ka su­ mo­kė­ti bau­dą, ta­čiau ne­su­lau­kė nei pa­žei­di­mo pro­to­ko­lo, nei bau­ dos. Keis­tas sa­vi­val­dy­bės dar­buo­

Pa­sa­ko­ja vi­siš­kai ki­taip

Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos vy­ riau­sia­sis spe­cia­lis­tas A.Pa­ce­ vi­čius kuo pui­kiau­siai pri­si­mi­nė lie­pos 24 d. įvy­kius, ta­čiau kiek ki­taip, nei pa­sa­ko­jo op­ti­kos va­ do­vai. „Kaž­koks vy­ru­kas pra­dė­jo reikš­ ti am­bi­ci­jas, kad jis yra sa­vi­nin­ kas. Aš ne­pri­va­lau su juo kal­bė­ ti. Yra įmo­nės di­rek­to­rė, su ku­ria aš jau bend­ra­vau, to­dėl ne­no­rė­ jau vel­tis į jo­kias dis­ku­si­jas su ki­

tu as­me­niu“, – pri­si­mi­nė tar­nau­ to­jas A.Pa­ce­vi­čius. Anot jo, op­ti­kos sa­lo­no di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­jas tu­rė­jo pa­teik­ti do­ku­men­tus, įro­dan­čius, kad di­ rek­to­rė jam su­tei­kė įga­lio­ji­mą de­ rin­ti vi­sus klau­si­mus, su­si­ju­sius su išo­ri­ne rek­la­ma. „Aš ne­pri­va­lė­jau bend­rau­ti su žmo­gu­mi, ku­ris man yra nie­kas ir dar de­monst­ra­vo prieš ma­ne fi­zi­ nius veiks­mus, be to, jis nė ne­no­ rė­jo man pri­si­sta­ty­ti. Siek­da­mas iš­veng­ti konf­lik­to aš tie­siog pa­ si­ša­li­nau“, – aiš­ki­no sa­vo įvy­kių ver­si­ją spe­cia­lis­tas. A.Pa­ce­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad jei­ gu di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas no­ rė­jo su­kel­ti konf­lik­tą – jam ne­pa­ vy­ko.

Sa­ko­si ro­dęs žmo­niš­ku­mą

„Kau­no die­nai“ pa­si­tei­ra­vus, ko­ dėl pa­rei­gū­nas iš kar­to ne­su­ra­ šė pa­žei­di­mo pro­to­ko­lo, A.Pa­ce­ vi­čius kiek su­dve­jo­jo ir at­sa­kė ne iš kar­to. „Aš ne­la­bai ži­no­jau, kas yra kas, tai kaip aš ga­lė­jau su­ra­šy­ti pro­to­ ko­lą“, – ėmė tei­sin­tis jis. „Juk nie­kas ne­no­ri, kad bū­tų su­ ra­šy­tas pro­to­ko­las, to­dėl aš jiems da­viau lai­ko do­ku­men­tams su­si­ tvar­ky­ti“, – po aki­mir­kos pri­dū­ rė A.Pa­ce­vi­čius. Ar vis dėl­to bus su­ra­šy­tas pa­žei­ di­mo pro­to­ko­las, spe­cia­lis­tas ne­ ga­lė­jo at­sa­ky­ti. „Jie dar vi­sai ne­se­niai dir­ba. Mes tie­siog to­liau vyk­dy­si­me pro­ce­dū­ ri­nius veiks­mus“, – aiš­ki­no A.Pa­ ce­vi­čius.

Vie­šė­jo pran­cū­zų nai­kin­tu­vai Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­me Kau­ne va­kar vi­są va­lan­dą vie­šė­jo dvi pran­cū­zų pi­lo­tų ko­man­dos, at­ skri­du­sios į Kau­ną Ant­rą­jį pa­sau­li­ nį ka­rą me­nan­čiais JAV ga­my­bos nai­kin­tu­vais „Mus­tan­gas“ ir „Ta­ mo­hau­kas“.

Anot ae­rod­ro­mo di­rek­to­riaus Eu­ ge­ni­jaus Rau­bic­ko, nai­kin­tu­vų pi­ lo­tai, skri­dę iš Pran­cū­zi­jos į Mask­ vo­je vyk­sian­čią avia­ci­jos šven­tę, nu­ta­rė lėk­tu­vų de­ga­lų ba­kus pa­ pil­dy­ti S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­ rod­ro­me. Pran­cū­zai už­pil­dė kiek­vie­no lėk­tu­vo de­ga­lų ba­ką po 369 lit­rus avia­ci­nio ben­zi­no. Kai pa­si­tei­ra­vo­me, ką reiš­kia ant nai­kin­tu­vo „Mus­tan­gas“ bor­to kry­žiu­kais pa­žy­mė­ti ap­skri­ti­mai, E.Rau­bic­kas paaiš­ki­no, kad tai by­ lo­ja apie šį lėk­tu­vą ka­ro me­tais pi­ lo­ta­vu­sio la­kū­no nu­kau­tų prie­šo lėk­tu­vų skai­čių – 21. Grei­čiau­siai tik ka­ro pa­bai­go­je į orą pa­ki­lęs ame­ri­kie­čių nai­kin­tu­vas „Ta­mo­ hau­kas“ spė­jo nu­muš­ti vos vie­ną ja­po­nų lėk­tu­vą. Po va­lan­dos vieš­na­gės S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no ae­rod­ro­me pran­cū­ zų la­kū­nai pa­ki­lo į ke­lias va­lan­das truk­sian­tį skry­dį (šių lėk­tu­vų grei­ tis – 500km/val.) iki Mask­vos, kur jie da­ly­vaus Ru­si­jos avia­ci­jos 100me­čiui skir­to­je šven­tė­je.

„„Taik­lus: šio „Mus­tan­go“ pi­lo­tas nu­mu­šė 21 prie­šo lėk­tu­vą.

„„Atsk­leis: M.Gop­pe­nas ža­dė­jo, kad iš­sa­miai vi­są is­to­ri­ją at­skleis, kai

by­la pa­sieks aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mą.And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Gy­dy­to­jas nu­teis­tas dėl abor­to Vis­kas ėjo­si lyg ir pa­gal 1 pla­ną – nuo šių me­tų jis ne­be­dir­ba gi­ne­ko­lo­gu-aku­še­riu.

Ta­čiau per­nykš­čiai įvy­kiai ge­ro­ kai ap­tem­dė jo kar­je­ros pa­bai­gą. Teis­mas M.Gop­pe­ną pri­pa­ži­no kal­tu dėl ne­tei­sė­to abor­to. Jam skir­ta vie­nų me­tų lais­vės atė­mi­ mo baus­mė ją ati­de­dant me­tams. Me­tus gy­dy­to­jas ne­ga­lės keis­ ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos ir iš­vyk­ti be pri­žiū­rin­čios ins­ti­tu­ci­jos lei­ di­mo. Per du mė­ne­sius nuo nuo­ spren­džio įsi­ga­lio­ji­mo M.Gop­ pe­nas tu­rės su­mo­kė­ti 1300 li­tų įmo­ką į nu­ken­tė­ju­sių nuo nu­si­ kal­ti­mų as­me­nų fon­dą. Nu­teis­tas me­di­kas ne­slė­pė su­ krės­tas to­kio teis­mo nuo­spren­ džio. Jis ga­ran­ta­vo pa­si­nau­do­siąs 20 die­nų ter­mi­nu ir spren­di­mą ap­skų­siąs. „Aš ne­pa­da­riau nie­ko ne­leis­ti­no. Abor­tą ga­li­ma at­lik­ ti iki 12-os nėš­tu­mo sa­vai­tės“, – pik­ti­no­si M.Gop­pe­nas. Gy­dy­to­jo teis­tu­mo is­to­ri­ja ga­ na pa­slap­tin­ga. „Tas abor­tas jau bu­vo pra­dė­tas. Kaž­kas jį pra­dė­ jo. Aš tik pa­bai­giau ir vis­ką su­ tvar­kiau“,  – sa­kė M.Gop­pe­nas. Pa­sak gy­dy­to­jo, nėš­tu­mas bu­

vo nu­trauk­tas 5-oje sa­vai­tė­je, ta­ čiau pa­cien­tė la­bai pra­šė už­ra­šy­ti 10-ies sa­vai­čių nėš­tu­mą. Pa­cien­tės mo­ty­vai skam­bė­jo dar mis­tiš­kiau nei gy­dy­to­jo pa­ sa­ko­ji­mas apie pa­stan­gas už­ baig­ti kaž­kie­no pra­dė­tą nėš­tu­mo nu­trau­ki­mą. Pa­sak M.Gop­pe­no, mo­ters vy­ras pa­si­ko­rė, o už­gi­mu­ si gy­vy­bė bu­vo pra­dė­ta uoš­vio.

Nu­teis­tas me­di­kas ne­slė­pė su­krės­tas to­kio teis­mo nuo­ spren­džio. M.Gop­pe­nas ga­ran­ta­vo, kad pa­cien­tė pa­si­ra­šė vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, ji bu­vo su­pa­žin­din­ta su vi­so­mis ga­li­mo­mis ri­zi­ko­mis. „Ki­tą die­ną jai pa­skam­bi­nau ir ji sa­kė, kad jau­čia­si ge­rai. Ne­ži­ nau, kas at­si­ti­ko, kad ji at­si­dū­rė Kli­ni­ko­se“, – ran­ko­mis skės­te­lė­ jo gar­baus am­žiaus gy­dy­to­jas. Iš Kau­no kli­ni­kų, pa­sak M.Gop­ pe­no, in­for­ma­ci­ja pa­sie­kė po­li­ci­ ją, o gy­dy­to­jas gi­ne­ko­lo­gas sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą.

„Atvirų durų dienos „Kauno energijoje“ Visus, besidominčius šilumos tiekimo veikla, maloniai kviečiame į „Atvirų durų dienas „Kauno energijoje“. „Atvirų durų dienos“ – tai renginys, kuriame betarpiškai parodome, kaip ir kur gaminama šiluma, iš kur ir kaip ji atkeliauja į mūsų namus.

„„Ko­vi­nis: vie­na­me „Ta­mo­hau­ko“ spar­ne įtai­sy­ti trys kul­kos­vai­džiai –

ma­ty­ti jų šū­viams pa­leis­ti skir­tos an­gos.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Susirinkusiesiems pristatysime bendrovės veiklą, surengsime ekskursiją į bendrovės tinklo valdymo tarnybą, šilumos tinklų rekonstrukcijos arba remonto vietas, parodysime, kas daroma, kad žiemą virš trasų nežaliuotų žolė, taip pat užsuksime

ir į devintąjį dešimtmetį skaičiuojančią Petrašiūnų elektrinę. Į „Atvirų durų dienas“ kviečiame rugpjūčio 9 ir 13 dienomis nuo 14 val. Renkamės bendrovės aktų salėje, Raudondvario pl. 86A. I aukšte. Registracija tel. 305 885 arba e. paštu info@kaunoenergija.lt. Registruojantis e. paštu, prašom nurodyti savo pavardę ir telefono numerį. Užtruksime tik apie 2 valandas, tačiau per jas Jūs sužinosite, kaip šildomas mūsų miestas ir kas daroma, kad už šilumą mokėti reikėtų mažiau! Maloniai kviečiame! Užs. 1000138


4

trečiADIENIS, rugpjūčio 8, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Nuo­va­ža tam­pa iš­ban­dy­mu Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Po liū­ties už til­to per Ne­rį esan­ti nuo­va­ža tam­pa pa­vo­jin­gu ruo­žu. Prieš po­rą me­tų už 80 tūkst. li­tų su­re­mon­tuo­ta nuo­va­ža ne­re­tai bū­na pa­vo­jin­ga ir ga­li vėl ne­tru­ kus pa­rei­ka­lau­ti re­mon­to.

Kau­ną už­klu­pus smar­kiam lie­tui, švokš­čian­tis van­duo nuo šlai­ tų ne­šė ne tik smė­lį ir žvy­rą, bet ir ak­me­nis. Ant­ra­die­nio ry­tą nuo La­pių pu­sės at­va­žia­vę ir „Me­gos“ link til­to per Ne­rį nuo­va­ža kil­ ti tu­rė­ję vai­ruo­to­jai at­si­dū­rė pa­ vo­jų ruo­že.

Pa­ke­lės ša­lia nuo­va­ žos iš­plau­na­mos po kiek­vie­no di­des­nio lie­taus.

Pa­ke­lės ša­lia nuo­va­žos iš­plau­ na­mos po kiek­vie­no di­des­nio lie­taus, to­dėl kas­dien šiuo ke­

liu va­žiuo­jan­tys žmo­nės bai­mi­ na­si, kad pa­plau­ta as­fal­to dan­ga neiš­lai­kys ir pri­reiks di­des­nio re­ mon­to. „Nuo­va­ža ten plau­na­ma nuo­ lat, nes nuo ma­gist­ra­lės įkal­nės ties „Me­ga“ bė­ga la­bai di­de­lis srau­tas van­dens“, – sa­kė Kau­ no sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­ mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Arū­nas Sa­daus­kas. Rim­to re­mon­to nuo­va­žai rei­kė­jo prieš dve­jus me­tus, kai po di­de­lės liū­ties ke­lio dan­ga su­ski­li­nė­jo, te­ ko už­da­ry­ti eis­mą. Ta­da re­mon­tas at­siė­jo apie 80 tūkst. li­tų. Nuo­va­ža bu­vo su­tvar­ky­ta ir ati­da­ry­ta, ta­čiau eis­mas lei­džia­ mas tik vie­na kryp­ti­mi – Klai­pė­ dos link, o pa­suk­ti į de­ši­nę už til­to per Ne­rį ne­ga­li­ma iki šiol. Tuo ne­pa­ten­kin­ti La­pių, Do­ mei­ka­vos, Ra­di­kių, Sa­lių gy­ven­ to­jai vis ra­šo raš­tus įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms, ta­čiau po­li­ci­ja ir ma­gist­ra­lės pri­žiū­rė­to­jai tei­gia, kad į de­ši­nę su­kti ne­va­lia. Kol per re­mon­to dar­bus po­sū­kis bu­vo už­ da­ry­tas, ava­ri­jų šia­me ruo­že la­bai su­ma­žė­jo, tad nu­spręs­ta po­sū­kio ne­beg­rą­žin­ti.

„„Nep­la­nuo­ta: ar daug bus be­si­krei­pian­čių­jų dėl duo­bių pa­da­ry­tos ža­los, sa­vi­val­dy­bė ne­ži­no. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Kom­pen­sa­ci­ja už pra­kirs­tą pa­dan­gą – riks­mas Kau­no gat­vių duo­bė­se au­to­mo­bi­lių ra­tus pa­li­kę ar pa­dan­gas pra­kir­tę vai­ruo­to­jai sa­ vi­val­dy­bės ma­lo­nės ga­li lauk­ti il­gai. Pi­ ni­gai, nu­ma­ty­ti kom­pen­sa­ci­joms, mo­ka­ mi tik ta­da, kai jų yra.

Man­tas La­pins­kas m.lapinskas@kaunodiena.lt

Atė­jo tei­gia­mas at­sa­ky­mas

Mant­vy­das Žu­raus­kas, ge­gu­žės ant­ro­je pu­sė­je Che­mi­jos gat­vė­ je pra­kir­tęs au­to­mo­bi­lio pa­dan­gą, kaip ir nu­ma­ty­ta, iš­kvie­tė pa­rei­ gū­nus, o vė­liau pa­ra­šė Kau­no sa­ vi­val­dy­bei pra­šy­mą dėl ža­los at­ly­ gi­ni­mo. „At­sa­ky­mą, kad ma­no pra­šy­ mas dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo pa­ten­ kin­tas, ga­vau bir­že­lio vi­du­ry­je. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­ mi­si­jos nu­ta­ri­me pa­ra­šy­ta, kad jei ne­su­tin­ku su jų spren­di­mu, ga­liu kreip­tis į teis­mą. Su ne­tie­sio­gi­ niais dar­bais man ra­to re­mon­tas kai­na­vo apie 500 li­tų, ta­čiau sa­vi­ val­dy­bė ža­dė­jo at­ly­gin­ti tik tai, kas su­ga­din­ta ma­ši­no­je. De­ja, vis dar lau­kiu pi­ni­gų – nie­kas man nie­ko ne­per­ve­dė“, – sa­kė kau­nie­tis vai­ ruo­to­jas. Vy­ras kal­bė­jo, kad jo nuo­sto­liai gal ir ne­mil­ži­niš­ki, ta­čiau jį la­bai pa­pik­ti­no vė­liau se­kę įvy­kiai. „Nu­ta­ri­me ne tik ne­pa­ra­šy­ta, per kiek lai­ko ir ka­da bus per­ves­ ti pi­ni­gai už pa­da­ry­tą ža­lą, ta­čiau ir ne­nu­ro­dy­ta, kur to­liau kreip­tis ir ko­kių veiks­mų im­tis nu­ken­tė­ju­ sia­jam, jei jis su­tin­ka su sa­vi­val­dy­ bės spren­di­mu. Tie­siog at­siun­čia la­pą, ir vis­kas. Ne­ži­nau, ko ti­kė­ tis“, – sa­kė M.Žu­raus­kas. Bend­ra­vi­mo kul­tū­ra pri­bloš­kė

„„Kliū­tys: po liū­ties ke­lias pa­si­den­gia smė­liu, žvy­ru ir ak­me­ni­mis, o

jo dan­ga grau­žia­ma nuo­lat. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ne­su­lauk­da­mas pi­ni­gų, prieš ke­ lias die­nas vy­ras pa­ban­dė at­sa­ky­ mų ieš­ko­ti sa­vi­val­dy­bė­je. „Skam­bi­nau nu­me­riu, ku­ris nu­ ro­dy­tas nu­ta­ri­me, – nie­kas ne­kė­ lė ra­ge­lio. Vė­liau skam­bi­nau pen­ kiems val­di­nin­kams iš ei­lės, bet kiek­vie­nas iš jų nu­kreip­da­vo ma­ ne vis pas ki­tą. Skam­bi­nė­jau nuo pat ry­to, ta­čiau ga­lų ga­le ir pa­sku­ ti­nis žmo­gus neat­si­lie­pė. Tą pa­tį

skam­bu­čių ma­ra­to­ną vėl pa­kar­to­ jau“, – pa­sa­ko­jo M.Žu­raus­kas. „Kai pa­ga­liau kaž­koks val­di­nin­ kas at­si­lie­pė, iš­gir­dau riks­mą, kad šiuo me­tu pie­tau­ja­ma. Po to pa­ kel­tu to­nu man bu­vo paaiš­kin­ta, kad „nė­ra jo­kių ža­lų, nė­ra jų at­ ly­gi­ni­mo ir nė­ra pi­ni­gų – rei­kia lauk­ti!“ – pri­si­mi­nė po­kal­bį su sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais kau­nie­tis. Į ko­kį sky­rių tiks­liai skam­bi­ no, M.Žu­raus­kas tei­g ė neat­s i­ me­nan­tis, ta­čiau ži­no, kad vie­ nas spe­cia­lis­tų, ku­ris jį nu­krei­pė dar ki­tur, bu­vo Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Nau­sė­da, pa­gar­sė­jęs tuo, kad sa­vi­val­dy­bė­je įsi­dar­bi­no te­tu­ rė­da­mas vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Jo tė­vas – mies­to ta­ry­bos na­rys Ka­ zi­mie­ras Nau­sė­da. Ne­ma­žai lai­ko sve­tur pra­lei­ džian­tis M.Žu­raus­kas ste­bė­jo­si to­kia bend­ra­vi­mo kul­tū­ra.

Ats­ki­ra ei­lu­tė ne­nu­ma­ty­ta

„Žmo­nėms ga­li tek­ti lauk­ti ir ke­ le­tą mė­ne­sių, – ne­slė­pė D.Rat­ ke­lis. – Svar­bu, kad žmo­gus ži­no, kad priim­tas tei­gia­mas spren­di­ mas ir taip jam ne­rei­kia im­tis ki­ tų veiks­mų.“ Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­ tvir­ti­no, kad su­da­rant mies­to biu­ dže­tą nė­ra jo­kios at­ski­ros ei­lu­tės, iš ku­rios bū­tų ga­li­ma ap­mo­kė­ ti už pa­va­sa­rį pa­si­pi­lan­čias ava­ri­ jas, su­kel­tas dėl gat­vių duo­bių. Pi­ ni­gai nu­ken­tė­ju­sie­siems mo­ka­mi iš mies­to biu­dže­to sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­vi­mo lė­šų. Per­nai Kau­no sa­vi­val­dy­bė duo­ bė­se au­to­mo­bi­lius su­ga­di­nu­siems vai­ruo­to­jams jau su­mo­kė­jo apie 100 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ci­jų, da­ lis ne­pa­ten­kin­tų at­ly­giu vai­ruo­ to­jų dėl di­des­nės su­mos krei­pė­si į teis­mus.

100 tūkst.

– tiek li­tų Kau­no sa­vi­val­ dy­bė su­mo­kė­jo nu­ken­ tė­ju­sie­siems dėl gat­vių duo­bių.

Ter­mi­nų nė­ra

„Sa­vi­val­dy­bė­je yra su­da­ry­ta ko­ mi­si­ja, ku­ri nag­ri­nė­ja vi­sus pra­šy­ mus – tiek iš fi­zi­nių as­me­nų, tiek iš drau­di­mo bend­ro­vių. Jei yra pa­ grin­do mo­kė­ti, ko­mi­si­ja ad­mi­nist­ ra­ci­jai tei­kia siū­ly­mus, o sa­vi­val­dy­ bė mo­ka“, – apie ga­lio­jan­čią tvar­ką pa­sa­ko­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­ rius Dai­nius Rat­ke­lis. Pak­laus­tas, ar yra reg­la­men­tuo­ tas lai­ko­tar­pis, per ku­rį sa­vi­val­dy­ bė tu­ri at­si­skai­ty­ti su nu­ken­tė­ju­ siuo­ju, D.Rat­ke­lis at­sa­kė, kad ne. „Ter­mi­nų to­kiu at­ve­ju nė­ra, ta­ čiau ža­lą pa­da­ręs as­muo (šiuo at­ve­ju – sa­vi­val­dy­bė) tu­ri at­si­ skai­ty­ti su nu­ken­tė­ju­siuo­ju. O at­ si­skai­to­ma, kai tik bū­na lė­šų – tai juk ne­pla­nuo­tos lė­šos. Kai gau­ na­me pi­ni­gų, tai ir at­ly­gi­na­me“, – aiš­ki­no jis. „Dėl to nu­ken­čia ki­ti dar­bai, ku­ rių ne­ga­li­me at­lik­ti“, – ap­gai­les­ta­ vo di­rek­to­rius.

„„Da­ly­bos: D.Rat­ke­lis ap­gai­les­tau­

ja, kad at­si­skai­čius su vai­ruo­to­ jais ne­be­lie­ka lė­šų ki­tiems svar­ biems rei­ka­lams. 

Artūro Morozovo nuotr.


5

trečiADIENIS, rugpjūčio 8, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

VTEK aki­ra­ty­je – Drus­ki­nin­kų me­ras

Ka­rė su­va­ži­nė­jo dvi­ra­ti­nin­kę

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) aiš­kin­sis, ar Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ga­lė­jo pa­žeis­ti vie­ šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, bal­suo­da­ mas dėl lei­di­mo pre­kiau­ti al­ko­ho­liu Grū­to par­ko ka­vi­nė­je, ku­ri yra su­si­ju­si su jo tė­vu Vi­liu­mu Ma­li­naus­ku. Anot VTEK at­sto­vės Ie­vos Pet­ro­kai­tės, ty­ri­mas ga­li už­truk­ti 3 mė­ne­sius, ta­čiau jo ter­mi­nas ga­li bū­ti pra­ tęs­tas dar 6 mė­ne­siams.

Jur­bar­ko ra­jo­ne pir­ma­die­nio va­ka­rą Lie­ tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­ cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no vy­res­ nio­ji ei­li­nė Lau­ra Dik­šai­tė par­tren­kė ir mir­ ti­nai su­ža­lo­jo 62 me­tų dvi­ra­ti­nin­kę B.G. Ka­rė su­lai­ky­ta. Ar­ti­miau­siu me­tu ji bus at­ leis­ta iš tar­ny­bos. 1982 m. gi­mu­si L.Dik­ šai­tė dvi­ra­ti­nin­kę par­tren­kė ato­sto­gų me­ tu bū­da­ma ne­blai­vi. Prie vai­ro ne­blai­vi ji su­lai­ko­ma ne pir­mą kar­tą.

lietuva

3,18 pro­mi­lės

– toks kie­kis al­ko­ho­lio po ava­ri­jos ap­tik­tas ka­rės krau­jy­je.

JAV lie­tu­vės pra­šy­mas: ne­nu­tau­tė­ki­me Vi­są va­sa­rą gim­to­jo­je ša­ly­je vie­šin­ti gar­ si išei­vi­jos vei­kė­ja, JAV gy­ve­nan­ti An­ge­lė Bar­kaus­kai­tė-Nel­sie­nė at­sto­vau­ja šei­mai, ku­rios na­rių šir­dys jau ant­rą šimt­me­tį pla­ka Lie­tu­vos rit­mu.

Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė v.skucaite@diena.lt

Klau­si­mas kaip vė­lia­va

„Gy­ve­ni­me svar­biau­sia – aist­ra. Ji da­ro ste­buk­lus, – įsi­ti­ki­nu­si A.Bar­ kaus­kai­tė-Nel­sie­nė. – Aki­vaiz­dus to pa­vyz­dys – Rū­tos Mei­lu­ty­tės plau­ki­mas olim­pia­do­je. Ji plau­kė taip, kad brau­kian­čių džiaugs­mo aša­ras tau­tie­čių šir­dys plak­tų vie­ nu rit­mu, ku­ris va­di­na­si Lie­tu­va ir lie­tu­vis.“ Tau­tie­tė sa­ko šiuos žo­džius gir­ dė­ju­si nuo vai­kys­tės, sė­dė­da­ma ant tėvo ar ant jo ar­ti­mo drau­go – bu­ vu­sio Lie­tu­vos prem­je­ro, ku­ni­go My­ko­lo Kru­pa­vi­čiaus – ke­lių. „Pas­ta­ra­sis, kai 1944 m. pa­li­ko­ me ru­sų oku­puo­ja­mą Lie­tu­vą ir il­ gai­niui at­si­dū­rė­me JAV, Či­ka­go­je vis klaus­da­vo ma­nęs: „Na, An­ge­ liu­ke, tai ka­da ei­si va­duo­ti Lie­tu­ vė­lės?“ Tuo­met ma­nęs šis klau­ si­mas ne­do­mi­no, ta­čiau vė­liau jis iš­ki­lo ma­no at­min­ty­je kaip vė­lia­va, ku­rią ne­šiau, iki Lie­tu­va at­ga­vo ne­ prik­lau­so­my­bę. Ir da­bar ją, tą vė­ lia­vą, ne­šu, nes man rū­pi Tė­vy­nės rei­ka­lai, at­ve­dę jau ne­ži­nau ke­lin­tą kar­tą į Lie­tu­vą ir į čia vyks­tan­tį Pa­ sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Sei­ mą“, – pa­sa­ko­jo JAV lie­tu­vė. Ne vie­ną de­šimt­me­tį už­sie­ ny­je ak­ty­viai įvai­riais ly­giais gy­ nu­si Tė­vy­nės lais­vės by­lą, da­bar A.Bar­kaus­kai­tė-Nel­sie­nė su­si­rū­

pi­nu­si tau­tiš­ku­mui, lie­tu­vių ta­pa­ ty­bei ir Lie­tu­vos sau­gu­mui ky­lan­ čio­mis grės­mė­mis. Ne­ma­žai lai­ko pra­lei­du­si Sei­me kaip JAV lie­tu­vių ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nių (PLB) na­rė, da­bar va­do­vau­ja PLB Sei­mo Kont­ro­lės ko­mi­si­jai. „Pa­si­sa­kau prieš miš­rias ir vie­ nos ly­ties as­me­nų san­tuo­kas, ku­ rios silp­ni­na tau­tą ir tau­tiš­ku­mą, pa­trio­tiz­mą. Nep­ri­ta­riu ir kos­mo­ po­li­tiz­mui. Esu lai­min­ga, kad vi­ sos trys ma­no duk­ros iš­te­kė­ju­sios už lie­tu­vių. Tu­riu de­šimt anū­kų – nuo ke­le­rių iki 21 me­tų. Jie kal­ ba lie­tu­viš­kai. Per­nai su vy­ru at­si­ ve­žė­me 16 sa­vo šei­mos na­rių – tris duk­ras su vy­rais ir de­šimt jų vai­ kų“, – su šyp­se­na vei­de pri­si­mi­nė bu­vu­sią ke­lio­nę A.Bar­kaus­kai­tėNel­sie­nė, šį kar­tą at­vy­ku­si į Lie­ tu­vą su vy­ru Ro­mu ir anū­ku To­mu Nar­bu­tu. Stin­ga gim­to­sios kal­bos

Pab­rė­žu­si, kad lie­tu­vy­bę, tau­tiš­ku­ mą puo­se­lė­ti pir­miau­sia tu­ri šei­ma – svar­biau­sia vi­suo­me­nės ląs­te­lė, – A.Barkauskaitė-Nel­sie­nė at­krei­ pė dė­me­sį į tai, kad Lie­tu­vos vie­šo­ jo­je erd­vė­je lie­tu­vy­bė ne puo­se­lė­ja­ ma, o tie­siog ig­no­ruo­ja­ma. „Per die­ną pa­si­klau­sius ša­lies vals­ty­bi­nio ra­di­jo, ne­ge­ra da­ro­si nuo ang­lų kal­ba at­lie­ka­mų dai­nų – vi­sai ne­si­jau­čiu esan­ti Lie­tu­vo­je. Vis dėl­ to pa­ste­biu ir ge­rų da­ly­kų. Pa­vyz­

„„Trau­ka: šį kar­tą A.Bar­kaus­kai­tė-Nel­sie­nė į Lie­tu­vą at­va­žia­vo su anū­ku To­mu Nar­bu­tu ir vy­ru Ro­mu. 

džiui, uni­ka­lias moks­lei­vių dai­nų ir šo­kių šven­tes. Ste­biuo­si ir tuo, kaip no­riai jau­ni­mas va­žiuo­ja į Si­bi­rą, į sa­vo tau­tos trem­ties ir la­ge­rių vie­ tas, tvar­ko iš­li­ku­sius ka­pus – tai ug­ do jų pa­trio­tiš­kus jaus­mus, ska­ti­na do­mė­tis sa­vo tau­tos is­to­ri­ja“, – pa­ sa­ko­jo pa­šne­ko­vė, pri­dū­ru­si, kad Si­ bi­re am­ži­no poil­sio at­gu­lė ir jos se­ ne­liai Guo­gos, išau­gi­nę 10 vai­kų. „Pa­na­šiai el­gia­si ir už­sie­ny­je gy­ ve­nan­tys lie­tu­viai – jie siun­čia sa­vo vai­kus į vie­tos šeš­ta­die­ni­nes lie­tu­ vių mo­kyk­las, tau­ti­nių šo­kių ir ki­ tus bū­re­lius, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jas ar to­bu­lin­ti kal­bos įgū­džių į Lie­tu­ vą. Ne vie­nas toks vai­kas vė­liau su­ sie­ja sa­vo li­ki­mą su Lie­tu­va. Štai ir ma­no ke­li anū­kai jau pa­reiš­kė no­ rą gy­ven­ti se­ne­lių gim­to­jo­je ša­ly­ je“, – džiau­gė­si ji. Toks glau­dus ry­šys su Lie­tu­va A.Bar­kaus­kai­tės-Nel­sie­nės šei­ mo­je neat­si­tik­ti­nis. Štai jos se­ne­lis iš tė­vo, Cip­ri­jo­no Bar­kaus­ko, pu­sės bu­vo ži­no­mas knyg­ne­šys. Po­nios An­ge­lės te­tė­nas Pi­jus Gra­jaus­kas bu­vo vie­nas iš Atei­ti­ nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos, pri­si­dė­ju­sios prie Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės 1918 m. at­ga­vi­mo, stei­gė­jų. Be­je, A.Bar­kaus­kai­tės-Nel­sie­nės duk­ ros Aud­ra Nar­bu­tie­nė ir In­ga Ru­ gie­nie­nė va­do­vau­ja jau­nu­čių atei­ ti­nin­kų kuo­pai Los An­dže­le. Svar­būs dar­bai

„„Šak­nys: An­ge­lės se­ne­liai – knyg­ne­šys Juo­zas Bar­kaus­kas su žmo­na

Ka­ta­ri­na ir sū­nu­mis Cip­ri­jo­nu bei Juo­zu.

Anot A.Bar­kaus­kai­tės-Nel­sie­nės, Lie­tu­vos rei­ka­lai, gy­ve­nant JAV, jai rū­pė­jo nuo jau­nys­tės. Tam vi­siš­kai pri­ta­rė jos vy­ras lie­tu­vis Ro­mas, jau­nos žmo­nos en­tu­ziaz­mą rė­męs fi­nan­siš­kai. „Gy­ve­nau min­ti­mi, kaip pa­dė­ti Lie­tu­vai iš­si­lais­vin­ti, at­si­sto­ti ant

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

ko­jų, pa­si­jus­ti sa­vo kraš­to šei­mi­ nin­ke. Šių tiks­lų sie­kiau su bend­ ra­min­čiais tau­tie­čiais įvai­riais bū­ dais per JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nę ir Bal­tų lais­vės ly­gą (BAFL), už­ megz­da­ma ry­šius su JAV vy­riau­ sy­bė­mis, kong­res­me­nais ir so­ viet­me­čio po­grin­džio at­sto­vais Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­jo A.Bar­kaus­ kai­tė-Nel­sie­nė.

Pa­si­klau­sius ša­lies vals­ty­bi­nio ra­di­jo, ne­ge­ra da­ro­si nuo ang­lų kal­ba at­lie­ka­ mų dai­nų. 1981 m. įstei­gus BAFL, suak­ty­vė­ jo ne tik Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos bei Es­ti­jos sa­va­no­riš­ko įsi­lie­ji­mo į So­ vie­tų Są­jun­gą ne­pri­pa­ži­ni­mo po­ li­ti­ka. Be­je, A.Bar­kaus­kai­tė-Nel­ sie­nė net dvi ka­den­ci­jas va­do­va­vo BAFL, o šiuo me­tu yra ak­ty­vi šios ly­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. Įver­tin­ta abi­pus At­lan­to

Paš­ne­ko­vė la­bai di­džiuo­ja­si sa­ vo pa­čios iš­kel­ta ir įgy­ven­din­ta idė­ja – Bal­ti­jos vals­ty­bių rė­mė­ jų sam­bū­riu JAV Kong­re­se. Šiam sam­bū­riui va­do­vau­ja A.Bar­kaus­ kai­tės-Nel­sie­nės įkal­bė­tas lie­tu­ vių kil­mės JAV kong­res­me­nas Jo­ nas Šim­kus, o po­nia An­ge­lė ta­po JAV Kong­re­so, BAFL ir bal­tiš­ko­ sios vi­suo­me­nės veik­los koor­di­ na­to­re JAV. Ak­ty­vi A.Bar­kaus­kai­tės-Nel­sie­ nės veik­la Lie­tu­vos la­bui bu­vo pa­ ste­bė­ta tiek JAV, tiek gim­to­jo­je ša­ ly­je, kur jai bu­vo įteik­tas ne vie­nas

aukš­tas vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mas. „Ma­no vy­ras Ro­mas ne­mėgs­ta rek­la­muo­tis, ta­čiau jis, kaip vers­ li­nin­kas, taip pat ne­gai­li nei sa­vo lai­ko, nei pi­ni­gų ieš­ko­da­mas bū­ dų, kaip ga­lė­tų ma­žin­ti ne­dar­bą ir emig­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je. Ro­mas įstei­ gė Lie­tu­vo­je įvai­rių fir­mų, ku­rio­ se dir­ba ne vie­na de­šim­tis lie­tu­ vių. Pa­na­šiai ga­lė­tų elg­tis ir ki­ti lie­tu­viai vers­li­nin­kai, gy­ve­nan­tys už­sie­ny­je, ta­čiau juos stab­do ne­ lanks­ti mo­kes­čių sis­te­ma Lie­tu­ vo­je“, – įsi­ti­ki­nu­si A.Bar­kaus­kai­ tė-Nel­sie­nė. Ne­pa­mes­ki­me Lie­tu­vos

Per vieš­na­gę Lie­tu­vo­je ji at­krei­pė dė­me­sį ir į čia gy­ve­nan­čių žmo­nių di­džiu­lį nu­si­vy­li­mą dėl tei­sin­gu­ mo sto­kos, kles­tin­čios ko­rup­ci­jos ir val­džios abe­jin­gu­mo svar­biau­ sioms gy­ven­to­jų vil­tims bei no­ rams moks­lo, švie­ti­mo ir svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­se. „Man skau­du, kad Lie­tu­vą pa­lie­ ka jau­ni, kū­ry­bin­gi žmo­nės. Prie­ žas­tys vi­siems ži­no­mos. Jei pa­dė­tis ne­si­keis, Lie­tu­vą už­plūs ki­ta­tau­ čiai, – įsi­ti­ki­nu­si pa­šne­ko­vė. – Ir ša­lies val­džia tam jau ren­gia­si – lie­tu­vių as­mens do­ku­men­tuo­ se ne­be­li­ko gra­fos „tau­ty­bė“. Tai­ gi, pa­ti Lie­tu­va, sek­da­ma Eu­ro­pos pė­do­mis, sie­kia iš­trin­ti iš mū­sų są­mo­nės tau­tiš­ku­mą, lie­tu­vio ta­ pa­ty­bės po­žy­mius. Ar mes, lie­tu­ viai, to sie­kė­me, su­si­grą­žin­da­mi ne­prik­lau­so­my­bę?! La­bai abe­jo­ju. To­dėl drįs­tu ra­gin­ti Lie­tu­vos žmo­ nes, vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas ne tik ne­pa­mes­ti Lie­tu­vos iš akių ir šir­dies, bet ir bū­ti ak­ty­ves­nius, drą­ses­nius, vie­nin­ges­nius gi­nant tai, dėl ko bu­vo ko­vo­ta.“


6

trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

nuomonės

Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė – lai­ko klau­si­mas? P

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ku­ris auk­sas la­biau ži­ba? Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

L

ie­t u­vos na­c io­n a­l i­n ių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ jų ko­mi­si­ja pa­skel­bė iki rug­sė­jo 1-osios lau­k ian­ ti pre­ten­den­tų į šį ap­do­va­no­ji­mą pa­var­džių. Dėl si­tua­ci­jų, kai mū­sų vi­sų pi­ni­ gus kas nors pa­skirs­to konk­re­ tiems as­me­nims, Lie­tu­vo­je mėgs­ ta­ma aist­rin­gai dis­ku­tuo­ti. Na­cio­ na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos šiuo po­žiū­riu – išim­tis. Kon­teks­tas iš anks­to pa­smer­kia bet ko­kią ki­to­ kią nuo­mo­nę, abe­jo­nę dėl to, ar pi­ ni­gai skirs­to­mi tin­ka­mai. Ko­kios dis­ku­si­jos? Gi kal­ba­ma ne apie bet ką – apie kul­tū­rą! Sri­tį, ku­ ri pas mus ir šiaip yra po­duk­ros vie­to­je. Pre­mi­jos dy­dis „800 ba­zi­ nių so­cia­li­nių iš­mo­kų“ tik skam­ ba ypač iš­di­džiai: tai vi­so la­bo ket­ vir­ta­da­lis su­mos, ski­ria­mos spor­ ti­nin­kams už olim­pi­nį auk­są! Ga­

Nė vie­na po­ten­cia­li ba­ le­to žvaigž­dė, gi­musieji bū­ti me­nu­chi­nais ar sau­ko­mis ne­su­lau­kia tiek vals­ty­bės pa­ra­mos kiek spor­ti­nin­kai. lų ga­le ir su­tei­kia­ma ji tik sy­kį ir ne bet kam – te­bū­nie ji sa­vo­tiš­ka kom­ pen­sa­ci­ja nu­si­pel­niu­siam kū­rė­jui už vi­sa, ko jis ne­ga­vo iš vals­ty­bės, pa­ska­ta vi­siems ku­rian­tiems. Vi­sus šiuos ar­g u­men­tus sun­k u pa­neig­ti. Ir vis dėl­to iš­drįs­ki­me pa­ dis­ku­tuo­ti, juo­lab kad klaus­ti pro­ vo­kuo­ja ne vie­nas fak­tas. Šie­met ypač aki­vaiz­di pre­mi­jos už olim­pi­nį auk­są pa­ra­le­lė su pre­mi­ ja „už reikš­min­giau­sius pa­sta­rų­ jų sep­ty­ne­rių me­tų dar­bus kul­tū­ ros ir me­no sri­ty­je ar­ba už il­ga­me­ tį kū­rė­jo in­dė­lį į kul­tū­rą ir me­ną“ – bū­tent taip for­mu­luo­ja­ma są­ly­ga na­cio­na­li­nei pre­mi­jai gau­ti. Spor­ti­nin­kai, ku­rie dėl ap­verk­ti­ nos pa­si­ren­gi­mo ba­zės Lie­tu­vo­je emig­ruo­ja, už sa­vo pi­ni­gus sam­ do ge­rus tre­ne­rius, kad gim­ti­nei at­sto­vau­tų aukš­čiau­siu ly­giu, yra ver­ti di­džiau­sios pa­gar­bos. Klau­si­ mų ky­la ne tiek dėl jiems ski­ria­mų pre­mi­jų, kiek dėl kul­tū­ros at­sto­vų nuo­pel­nų pi­ni­gi­nės iš­raiš­kos. Kad nu­plauk­tų, nu­va­žiuo­tų, nu­

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojas: Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

Ne­rei­kia iš to da­ ry­ti ko­ kios nors po­li­ti­kos. Įtam­pa, ku­ri da­bar yra, yra leng­vai iš­spren­ džia­ma.

Vil­tis – nau­jas Sei­mas

„Ži­no­ma, kad tai (dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė bus įtei­sin­ta – BNS pa­st.) įvyks. Yra klau­si­mas, ka­da bus po­li­ti­nė va­lia. Šia­me Sei­me dar ne­bu­vo, tai ne­reiš­ kia, kad ki­ta­me Sei­me ir­gi ne­bus“, – va­kar žur­na­lis­tams sa­kė R.Na­ru­šie­nė, da­ly­vau­jan­ti PLB 14-aja­me Sei­me. „Ma­nau, kad Lie­tu­vos žmo­nės pra­ dės su­pras­ti, ir no­riu ti­kė­ti – Sei­mas, jog čia yra tau­tos tęs­ti­nu­mo klau­si­ mas, čia nė­ra tik dvi­gu­bos pi­lie­ty­ bės rei­ka­las“, – pa­brė­žė PLB val­dy­ bos pir­mi­nin­kė. Pa­sak jos, ver­ti­mas žmo­gų rink­tis tik vie­ną pi­lie­ty­bę yra jo pri­gim­ti­nės tei­sės atė­mi­mas. R.Na­ru­šie­nė tvir­ti­ no, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma įtei­ sin­ti įsta­ty­mu, ne­kei­čiant Kons­ti­tu­ ci­jos. „Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas tė­ra pir­mas žings­nis. Da­bar tu­rė­si­me pra­dė­ti aukš­čiau. Ga­li­ma pa­keis­ti, pa­to­bu­lin­ ti Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, bet tu­ri­me pri­ pa­žin­ti, kad yra pri­gim­ti­nė tei­sė lie­tu­ vių kil­mės as­me­niui iš­lai­ky­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę“, – kal­bė­jo PLB va­do­vė.

„„Viltis: R.Narušienė neabejoja, kad dvigubos pilietybės

klausimas anksčiau ar vėliau bus išspręstas užsienio lietuviams naudinga kryptimi. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Ne­rei­kia iš to da­ry­ti ko­kios nors po­ li­ti­kos. Įtam­pa, ku­ri da­bar yra, yra leng­vai iš­spren­džia­ma. (...) Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė nie­kam ne­ken­kia“, – žur­ na­lis­tams sa­kė V.Adam­kus.

Siū­lo re­fe­ren­du­mą

Ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus pa­brė­žė, kad no­rint leis­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiui tu­rė­ti ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę bū­ti­na keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Pag­rin­di­nia­me ša­lies įsta­ty­me nu­ ma­ty­ta, jog, iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis. Be to, ši nuo­sta­ta įra­šy­ta pir­ma­ja­me Kons­ti­ tu­ci­jos skirs­ny­je, ku­ris ga­li bū­ti kei­ čia­mas tik re­fe­ren­du­mu. „Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pa­ siū­ly­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­pil­dy­mo straips­nį, duo­ti tau­tai bal­suo­ti, ir tą klau­si­mą savaime iš­spren­džia­me.

Ne­lei­džia įsta­ty­mai

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ge­ gu­žę vie­šė­da­ma JAV, Či­ka­go­je ir su­ si­ti­ku­si su Ame­ri­kos lie­tu­viais, tei­gė bu­vu­si pri­vers­ta ve­tuo­ti įsta­ty­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, nes ga­vo kons­ti­ tu­ci­nės tei­sės eks­per­tų iš­va­das. 2006 m. ru­de­nį Kons­ti­tu­ci­nis Teis­ mas išaiš­ki­no, jog pa­gal Kons­ti­tu­ ci­ją, dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai tu­ri bū­ti re­ta išim­tis, ir dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pla­čiau lei­džian­čias įsta­ty­mo nor­mas pa­skel­bė prieš­ta­rau­jan­čio­mis pa­grin­ di­niam ša­lies įsta­ty­mui. Pa­gal da­bar­ti­nį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tiems,

ku­rie iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kė iki ne­ prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990-ai­ siais, taip pat tiems, ku­rie pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai – gim­da­mi ar­ba per san­tuo­ką. Dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę tu­ rin­tie­ji nuo gi­mi­mo, su­lau­kę pil­na­ me­tys­tės per tre­jus me­tus tu­ri ap­si­ spręs­ti, ku­rią pi­lie­ty­bę pa­si­rink­ti. Dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ne­ga­li tu­rė­ti tie Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ku­rie sa­vo no­ ru iš­vy­ko iš Lie­tu­vos po jos ne­prik­ lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990 m. ko­vo 11 d. ir taip pat sa­vo no­ru įgi­jo ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. Sei­mas bu­vo priė­męs nau­jos re­dak­ ci­jos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, ku­ris lei­do dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti emig­ran­ tams, ta­pu­siems ES ir NA­TO ša­lių pi­lie­čiais, ta­čiau Pre­zi­den­tė D.Gry­ baus­kai­tė jį ve­ta­vo, ar­gu­men­tuo­da­ ma prieš­ta­ra­vi­mu Kons­ti­tu­ci­jai. KD, BNS inf.

Pra­si­dė­jo PLB Sei­mas Vil­n iu­je, par­l a­men­to rū­muo­s e, va­k ar pra­dė­j o po­s ė­d žiau­t i 14-asis PLB Sei­ mas. Iki penk­t a­d ie­n io vyk­s ian­č iuo­ se jo po­s ė­d žiuo­s e da­ly­vau­ja PLB val­ dy­b os na­r iai, kraš­t ų lie­t u­v ių bend­ ruo­me­n ių ir jau­n i­mo są­jun­g ų pir­m i­ nin­k ai, Lie­t u­vos bend­r uo­me­n ių at­ sto­vai.

bar­ti­nė emig­ra­ci­jos rai­da, dvi­gu­bos pi­ lie­ty­bės klau­si­mai.

PLB Sei­m as šau­k ia­m as kas tre­j us me­t us.

Penk­ta­die­nį PLB Sei­mas rinks nau­ją or­ga­ ni­za­ci­jos va­do­vy­bę. Še­še­rius me­tus prie PLB val­dy­bos vai­ro sto­vė­ju­si tei­si­nin­kė Re­gi­na Na­ru­šie­nė tei­gė ne­ke­ti­nan­ti vėl kan­di­da­tuo­ti į bend­ruo­me­nės va­do­vus.

Ap­ta­r ia­mos bend­r uo­me­nės ak­t ua­l i­ jos, atei­t ies pla­nai, lie­tu­v ių švie­t i­mas bei lie­tu­vių ži­niask­lai­da už­sie­ny­je, ry­ šiai su gim­ti­ne ir jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, da­

PLB taip pat pla­nuo­ja dis­ku­si­jas dėl jos ren­g ia­mo Kons­t i­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­ jek­to, ku­riuo bū­tų įtei­si­na­ma dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė.

Sei­mo pir­m i­n in­kė Ire­na De­g u­t ie­nė ir ka­den­c i­ją bai­gęs pre­z i­den­t as Val­das Adam­k us pa­b rė­ž ė, kad no­r int leis­ ti Lie­t u­vos pi­l ie­č iui tu­rė­t i ir ki­tos ša­ lies pi­l ie­t y­b ę bū­t i­na keis­t i Kons­t i­t u­ci­ ją. Mat Pag­r in­d i­n ia­me ša­l ies įsta­t y­me nu­ma­t y­t a, jog, iš­sky­r us įsta­t y­mo nu­ ma­t y­t us at­ski­r us at­ve­jus, nie­kas ne­ga­ li bū­t i kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­l i­kos ir ki­ tos vals­t y­b ės pi­l ie­t is.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

a­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) val­dy­bos pir­mi­nin­kė Re­ gi­na Na­ru­šie­nė ti­ki­si, kad ki­tas Sei­mas pa­keis Pi­lie­ty­bės įsta­ ty­mą ir įtei­sins dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

bėg­tų grei­čiau už ki­tus, spor­ti­nin­ kai tre­ni­ruo­ja­si pa­pras­tai kur kas dau­giau nei sep­ty­ne­rius me­tus. Tik ar jų iš­lie­tas pra­kai­tas ir paau­ ko­ta svei­ka­ta yra kuo nors ver­tin­ ges­nė nei be­mie­gės aukš­čiau­sio ly­gio me­ni­nin­ko nak­tys, kū­ry­bi­ nė­se kan­čio­se de­gi­na­ma šir­dis? Olim­pi­niais me­tais, kai džiau­gia­ mės kad ir ne­gau­siais, bet vis dėl­ to bran­giais ap­do­va­no­ji­mais Lon­ do­ne, toks klau­si­mas kai kam ga­ li pa­si­ro­dy­ti ne­ko­rek­tiš­kas, nors toks anaip­tol nė­ra. Tai tik kvie­ti­ mas pa­mąs­ty­ti, ar tik­rai pa­sie­ki­ mai kul­tū­ros sri­ty­je ga­li bū­ti ma­ žiau ver­tin­gi (vi­sais po­žiū­riais) nei spor­to lai­mė­ji­mai. O gal mums pa­grin­di­nis pa­sie­ki­ mų ver­ti­ni­mų kri­te­ri­jus vis dar yra pa­sau­li­nis kon­teks­tas, svar­ biau­sia var­žy­tis ir ap­lenk­ti es­tus, ame­ri­kie­čius ar ru­sus? To­kiu at­ ve­ju me­nas pa­smerk­tas pra­lai­ mė­ti spor­tui. Kad ir ko­kia ap­verk­ti­na bū­tų spor­ ti­nin­kų ren­gi­mo ba­zė, nė vie­na po­ ten­cia­li ba­le­to žvaigž­dė, gi­musieji bū­t i me­nu­chi­nais ar sau­ko­mis ne­su­lau­kia tiek vals­ty­bės pa­ra­ mos kiek spor­ti­nin­kai. Da­ly­va­vi­ mas kon­kur­suo­se, tai­gi, ir ga­li­my­ bė lai­mė­ti olim­pi­niam auk­sui svo­ riu pri­lygs­tan­tį ap­do­va­no­ji­mą ba­ le­to ar pia­nis­tų kon­kur­se, pir­miau­ sia yra ma­žo­jo me­nu­chi­no – tiks­ liau, jo tė­vų ki­še­nės – rei­ka­las. Gal vals­ty­bė bent su­tei­k ia ga­l i­ my­bę aukš­čiau­sio ly­gio mu­zi­kan­ tams gro­ti aukš­čiau­sio ly­gio inst­ ru­men­tais? Anaip­tol. Pri­si­l ies­t i prie Hec­ke­lio fa­go­to ar Stra­di­va­ ri­jaus smui­ko jie ga­li tik pri­va­čių rė­mė­jų dė­ka. Ar pa­sta­r ų­jų yra daug, ga­l i­ma spręs­ti iš me­no (ne)po­pu­lia­ru­mo. Kiek re­por­ta­žų (ką jau kal­bė­ti apie tie­sio­gi­nes trans­lia­ci­jas, spe­cia­liai ko­man­di­ruo­ja­mus žur­na­lis­tus) iš pres­ti­ži­nių me­no fes­ti­va­lių, bie­na­ lių pa­sta­rai­siais me­tais ma­tė­me na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo ete­ry­ je? Šio­je ka­te­go­r i­jo­je ly­g i­na­mas su spor­tu me­nas yra ab­so­liu­tus aut­sai­de­ris. Ži­no­ma, spor­to aukš­t u­mų mū­ sų at­le­tai sie­kia ne dėl pi­ni­gų. Ly­ giai kaip ir tik­ri me­ni­nin­kai dir­ba ne tam, kad ka­da nors gau­tų na­ cio­na­li­nę pre­mi­ją. Vis dėlto ko­dėl vals­ty­bė spor­ti­nin­kui lei­džia už­ si­dirb­ti ne­ri­bo­tą skai­čių me­da­lių, o kul­tū­ros ir me­no vei­kė­jai na­cio­ na­li­nę pre­mi­ją ga­li gau­ti tik kar­ tą gy­ve­ni­me? Ar tam, kad nu­sto­ tų kū­rę ir už­leis­tų vie­tą ki­tiems? Tad gal tuo­met są­ži­nin­giau bū­tų iš­da­ly­ti dau­giau ma­žes­nių pre­mi­ jų, ne­ri­bo­jant ga­li­my­bės už­si­dirb­ti ją nors ir kas­met?

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiADIENIS, rugpjūčio 8, 2012

lietuva Po pa­grin­di­nio priė­ mi­mo į stu­di­jas ant­ ro­jo eta­po nau­jie­ ji pir­ma­kur­siai su­ sku­bo pa­si­ra­šy­ ti stu­di­jų su­tar­tis. Ki­ti, rugp­jū­čio 5 d. pra­si­dė­jus pa­pil­do­ mam priė­mi­mui į aukš­tą­sias mo­kyk­ las, lau­kia nau­jos ga­ li­my­bės. Apie stu­ di­jų pro­gra­mas ir li­ ku­sias lais­vas vie­tas pa­sa­ko­jo uni­ver­si­ te­tų ir ko­le­gi­jų at­sto­vai.

„„At­sa­ko­my­bė: aukš­tų­jų mo­kyk­lų at­sto­vai pa­ta­ria prieš ren­kan­tis spe­cia­ly­bę įver­tin­ti, ar ji tik­rai ta, su ku­ria no­rė­sis sie­ti sa­vo atei­tį. 

„Shutterstock“ nuotr.

Dar vie­na ga­li­my­bė: pa­pil­do­mas priė­mi­mas Jolanta Adomaitytė Tikisi padidinti vietų skaičių

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­ je po ant­ro­jo sto­ja­mų­jų eg­za­mi­nų tu­ro li­ko 58 lais­vos vals­ty­bės fi­nan­ suo­ja­mos vie­tos. Ant­ra­ja­me eta­pe stu­di­jų su­tar­tis pa­si­ra­šė 199 stu­den­tai: 162 į vals­ ty­bės fi­nan­suo­ja­mas, še­ši į vals­ ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mas vie­tas su sti­pen­di­jo­mis ir 31 į vals­ty­bės ne­fi­ nan­suo­ja­mas vie­tas. „Ti­ki­mės, kad per pa­pil­do­mą priė­mi­mą ga­lė­si­me pa­di­din­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų skai­čių, tad pla­nuo­ja­me tu­ rė­ti apie 900 vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­ mų stu­den­tų ir apie 600 vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mų“, – sa­kė Klai­pė­ dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­ja stra­te­gi­nei plėt­ rai Ni­jo­lė Gal­di­kie­nė. Di­džio­ji dalis į vals­ty­bės fi­nan­ suo­ja­mas vie­tas yra už­si­re­gist­ra­ vę į bio­me­di­ci­nos moks­lų sri­ties – bur­nos hi­gie­nos, odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­ jų pro­gra­mas; tech­no­lo­gi­jos moks­ lų sri­ties – au­to­mo­bi­lių tech­ni­nio eksp­loa­ta­vi­mo, me­cha­ni­kos in­ži­ne­ ri­jos, in­for­ma­ti­kos, mais­to tech­no­ lo­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mas; so­cia­li­nių moks­lų sri­ties – fi­nan­sų, lo­gis­ti­kos va­dy­bos, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, tu­riz­mo stu­di­jų pro­gra­mas. Pa­sak N.Gal­di­kie­nės, šiais me­ tais po­pu­lia­riau­sios stu­di­jų pro­ gra­mos yra ir per­spek­ty­viau­sios. „Bū­si­mi au­to­mo­bi­lių tech­ni­nio eksp­loa­ta­vi­mo, me­cha­ni­kos in­ži­ ne­ri­jos, mais­to tech­no­lo­gi­jos, gro­ žio te­ra­pi­jos, bend­ro­sios pra­kti­ kos slau­gos, lo­gis­ti­kos va­dy­bos, fi­nan­sų ir bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos stu­di­jų pro­gra­mų ab­sol­ven­tai ga­ li ti­kė­tis bū­ti lau­kia­mi dar­bo rin­ ko­je. Sau­su­mos trans­por­to tech­ no­lo­gi­jų stu­di­jų pro­gra­ma nė­ra tarp po­pu­lia­riau­sių, bet ji, kar­tu su lo­gis­ti­kos va­dy­ba, tu­rė­tų bū­ti vie­nos per­spek­ty­viau­sių pro­gra­ mų atei­ty­je“, – tei­gė ko­le­gi­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja stra­te­gi­ nei plėt­rai.

Pa­si­rin­ki­mas atei­čiai

Po ant­ro­jo sto­ja­mų­jų eg­za­mi­ nų eta­po paaiš­kė­jo, kad Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te (KU) stu­di­juos be­veik tūks­tan­tis pir­ma­kur­sių. Per pa­ grin­di­nio priė­mi­mo ant­rą­jį eta­pą į KU bu­vo pa­kvies­ti 114 sto­jan­čių­jų (41 į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­ tas ir 73 į vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­ mas vie­tas). Di­džio­ji da­lis kvies­tų­ jų su­da­rė su­tar­tis.

Pa­pil­do­ma­me priė­ mi­me sto­jan­tie­ji ga­ lės teik­ti pa­gei­da­vi­ mus užim­ti li­ku­sias lais­vas vie­tas.

„Pa­pil­do­ma­me priė­mi­me sto­ jan­tie­ji ga­lės teik­ti pa­gei­da­vi­mus užim­ti li­ku­sias lais­vas vie­tas. Pab­ rėž­ti­na, kad šia­me eta­pe sto­jan­tie­ ji ga­lės keis­ti ne tik anks­tes­nių pa­ gei­da­vi­mų prio­ri­te­tus, bet rink­tis ir ki­tas pa­gei­dau­ti­nas stu­di­jų pro­ gra­mas“, – sa­kė KU Moks­lo ir stu­ di­jų pro­rek­to­rė doc. dr. In­ga Dai­ li­die­nė. Ant­ra­ja­me eta­pe pa­gal pa­si­rin­ ki­mą po­pu­lia­riau­sios iš­li­ko so­cia­ li­nių moks­lų stu­di­jos. Dau­giau­ sia pa­gei­da­vi­mų su­lau­kė vie­ša­sis ad­mi­nist­ra­vi­mas, rek­rea­ci­ja ir tu­ riz­mas, ki­ne­zi­te­ra­pi­ja, psi­cho­lo­ gi­ja, po­li­ti­kos moks­lai, žur­na­lis­ ti­ka, va­dy­ba, eko­no­mi­ka. Dau­giau pa­kvie­ti­mų ne­mo­ka­mai stu­di­juo­ ti su­lauk­ta į tech­no­lo­gi­jos ir fi­zi­nių moks­lų sri­čių pro­gra­mas. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, šie­met sto­ jan­tie­ji daž­niau rin­ko­si tech­no­lo­ gi­nių ir bio­me­di­ci­nos moks­lų stu­ di­jų sri­ties spe­cia­ly­bes. „Pa­tar­tu­me spe­cia­ly­bę rink­tis vi­sų pir­ma at­si­žvel­giant į sa­vo ge­ bė­ji­mus ir mo­ty­va­ci­ją bei no­rą pa­ gal šią spe­cia­ly­bę dirb­ti atei­ty­je. Juk po­pu­lia­ri spe­cia­ly­bė ne vi­suo­ met yra per­spek­ty­vi. Po­pu­lia­rios spe­cia­ly­bės pa­si­rin­ki­mas le­mia

ne tik ma­žes­nę ti­ki­my­bę pa­tek­ti į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą vie­tą, bet ir atei­ty­je gau­ti dar­bo vie­tą pa­gal įgy­tą spe­cia­ly­bę“, – pa­ta­rė I.Dai­ li­die­nė. Jau tu­ri pa­tir­ties

Kau­no ko­le­gi­jo­je per šių me­tų ant­ rą­jį stu­den­tų priė­mi­mo eta­pą stu­ di­jų su­tar­čių pa­si­ra­šy­ta net dau­ giau nei 2011-ai­siais. Iš 45 stu­di­jų pro­gra­mų nė­ra nė vie­nos, ku­rios ne­si­rin­ko sto­jan­tie­ji, ma­žiau­siai pa­klau­sios bu­vo stu­di­jų pro­gra­ mos re­gio­nuo­se – Tau­ra­gė­je, Kė­ dai­niuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se. „Šie­met nu­ste­bi­no fak­tas, kad 67 pro­c. išau­go sto­jan­č ių­j ų, jau tu­r in­č ių uni­ver­s i­te­t i­n į iš­s i­l a­v i­ ni­m ą, skai­č ius. Aki­vaiz­d u, kad da­lis sto­jan­čių­jų jau yra iš­ban­dę jė­gas dar­bo rin­ko­je ir ieš­ko pra­ ktiš­kų, šiuo­lai­kiš­kų stu­di­jų, nors ki­še­nė­se tu­ri uni­ver­si­te­tų dip­lo­ mus“, – ten­d en­c i­j ą pa­s te­b ė­j o Kau­no ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas ko­mu­ni­ka­ci­jai, priė­ mi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas An­ ta­nas Vai­de­lys. 15 pro­c. dau­giau pra­šy­mų stu­di­ juo­ti su­lau­kė tech­no­lo­gi­jų sri­ties stu­di­jų pro­gra­mos, ku­rios prieš ke­le­rius me­tus ma­žai do­mi­no sto­ jan­čiuo­sius: pa­dau­gė­jo pa­gei­da­vi­ mų stu­di­juo­ti kom­piu­te­ri­nių tink­lų ad­mi­nist­ra­vi­mą, bal­dų ir me­die­nos dir­bi­nių ga­my­bą, mais­to tech­no­lo­ gi­ją, žel­di­nius ir jų di­zai­ną bei ki­tas stu­di­jų pro­gra­mas. „Vi­sos stu­di­jų pro­gra­mos yra per­spek­ty­vios, jei stu­di­juo­jan­tys yra mo­ty­vuo­ti, o stu­di­jų re­zul­ta­tai yra ge­ri. 2012 m. vyk­do­mas priė­mi­ mas į nau­jas stu­di­jų pro­gra­mas – įvaiz­džio di­zai­ną, fo­tog­ra­fi­ją, spor­ to va­dy­bą. Jau ke­le­tą me­tų iš ei­lės abi­tu­rien­tai mie­lai ren­ka­si bio­me­ di­ci­nos sri­ties stu­di­jų pro­gra­mas: dan­tų tech­no­lo­gi­ją, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gą, kos­me­to­lo­gi­ją ir pa­na­šiai. Šie­met pra­šy­mų stu­di­ juo­ti su me­di­ci­na su­si­ju­sias spe­ cia­ly­bes skai­čius išau­go 27 pro­c.“, – pa­sa­ko­jo A.Vai­de­lys.

Star­tas į kar­je­rą

Pa­sak Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­ si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­riaus Pra­no Ži­liu­ko, uni­ver­si­te­tas, nors sa­vo pa­va­di­ni­me tu­ri žo­dį „tech­no­lo­ gi­jos“, yra tik­ra Al­ma Ma­ter ir siū­ lo pla­tų pro­gra­mų spekt­rą: eko­no­ mi­ką, va­dy­bą, fi­nan­sus, rin­ko­da­rą, žmo­nių iš­tek­lių va­dy­bą ir dau­ge­ lį ki­tų. Tad stu­den­tai tu­ri ga­li­my­ bę įgy­ti gre­tu­ti­nės stu­di­jų kryp­ties iš­si­la­vi­ni­mą ir tap­ti pla­taus pro­fi­lio spe­cia­lis­tais. „Vi­si so­cia­li­nių moks­lų stu­den­ tai, jei tik tu­ri no­ro ir am­bi­ci­jų, ga­li pa­si­nau­do­ti pui­kiai iš­vys­ty­ta vers­ lu­mo ska­ti­ni­mo bei ug­dy­mo sis­te­ ma ir pa­nau­do­ti sa­vo ži­nias kar­tu su „tech­no­lo­giš­kai­siais“ ko­le­go­ mis“, – aiš­ki­no P.Ži­liu­kas. „Drą­siai tei­gia­me, kad mū­ sų uni­ver­si­te­tas – star­tas į ga­ran­ tuo­tą kar­je­rą, bet ne tik to­dėl, kad nau­jau­sia­me pa­sau­lio uni­ver­si­te­tų rei­tin­ge Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ ver­si­te­tas pa­ten­ka tarp tūks­tan­čio ge­riau­sių pa­sau­lio uni­ver­si­te­tų (617

vie­ta). Šį fak­tą pa­tvir­ti­na ir nuo­ la­ti­nė Ino­va­ci­jų cent­ro veik­la bei spar­čiai ky­lan­tis „San­ta­kos slė­nis“ – tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­ kan­tis na­cio­na­li­nis at­vi­ros priei­gos moks­li­nių ty­ri­mų ir eks­pe­ri­men­ti­ nės plėt­ros (MTEP) cent­ras, ku­ria­ me bus su­telk­tos ypač per­spek­ty­ vių kryp­čių – dar­nio­sios che­mi­jos ir bio­far­ma­ci­jos, atei­ties ener­ge­ ti­kos, me­chat­ro­ni­kos, in­for­ma­ci­ nių ir ko­mu­ni­ka­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moks­lo ir stu­di­jų – po­ten­cia­las“, – sa­kė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­ te­to stu­di­jų pro­rek­to­rius. Kar­je­ros cent­re uni­ver­si­te­tas ga­ran­tuo­ja su­si­ti­ki­mą su bū­si­mu darb­da­viu: di­džiuo­ja­si to­kiais par­tne­riais, kaip „Ache­ma“, „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, „Elin­ta“, LES­TO ir ki­ti. „O vi­sa ki­ta pri­klau­so nuo pa­ties žmo­gaus. Ta­čiau vis iš­girs­ta­mos mū­sų ab­sol­ven­tų sėk­mės is­to­ri­ jos lei­džia pa­kar­to­ti: uni­ver­si­te­tas – star­tas į ga­ran­tuo­tą kar­je­rą“, – tei­gė uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­ to­rius P.Ži­liu­kas.

STUDIJUOK VILNIAUS UNIVERSITETE KAUNE! Kolegijų absolventams – pokoleginių studijų (2 m.) ir papildomųjų studijų (1 m.) programos Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete: ĩ Ekonomika, ĩ Vadyba ir verslo administravimas.

Abiturientams – pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos* Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete: ĩ Audiovizualinis vertimas, ĩ Anglų ir rusų kalbos, ĩ Ekonomika (Finansai, Verslo ir viešojo sektoriaus ekonomika), ĩ Kultūros vadyba, ĩ Lietuvių filologija ir reklama, ĩ Vadyba ir verslo administravimas (Komercija, Verslo organizavimas), ĩ Verslo informatika (Elektroninio verslo informacinės sistemos, Verslo intelektikos sistemos), ĩ Verslo informatika (Finansų informatika).

*Studijos – nuolatinės (4 m.), organizuojamos pasirenkant dieninį, vakarinį ar sesijinį tvarkaraštį. Daugiau informacijos: VU KHF Priėmimo komisijoje, Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas. Tel. (8 37) 201 501, e. paštas infostudijos@vukhf.lt, Skype vukhf_priemimas, www.khf.vu.lt


8

trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

ekonomika

OMX Vilnius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

De­ga­lų kai­nos Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

€ Du­jos

„Sta­toil“

4,96

4,63

2,37

„Va­koil“

4,94

4,60

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta92,76 dol. už 1 brl. 110,47 dol. už 1 brl.

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3652 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3413 JAV do­le­ris 1 2,7864 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7843 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9585 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,5328 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6785 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7962 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8738

OMX Riga

+0,67 %

OMX Tallinn

–0,47 %

Vers­las ma­ži­na sko­las

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

–0,28 %

pokytis

+0,5558 % –0,3489 % –0,1648 % –0,1220 % +0,0222 % +0,5183 % +0,4164 % +0,7052 % +0,0104 %

Pra­dels­tos vers­lo sko­los per lie­pą su­ ma­žė­jo 2,5 mln. li­tų, iki 5,3 mlrd. Ne­pai­ sant to, tvir­tų mo­ku­mo pa­ge­rė­ji­mo po­ žy­mių vis dar nė­ra, o ar­ti­miau­siu me­tu pro­gno­zuo­ja­mas ne­di­de­lis sko­lų au­gi­ mas, kaip sa­ko kre­di­tų biu­ro „Cre­di­tin­ fo“ at­sto­vai. Lai­ku ne­pa­deng­tų sko­lų tu­ rė­jo maž­daug kas ant­ra Lie­tu­vos įmo­nė – maž­daug 33 tūkst. bend­ro­vių, vi­du­ti­ nė sko­la sie­kia 60 tūkst. li­tų.

260,8

mln . litų

– iš vi­so to­kios ver­tės tau­ py­mo lakš­tų yra iš­pla­ti­ nu­si Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja nuo 2009 m.

Ma­žos pa­lū­ka­nų nor­mos jau ne vie­ nus me­tus džiu­gi­ na pa­sko­las su kin­ ta­mo­sio­mis pa­lū­ ka­nų nor­mo­mis tu­ rin­čius ban­kų klien­ tus. Pa­sak ana­li­ti­kų, to­kia si­tua­ci­ja ga­li truk­ti dar bent po­rą me­tų. „„Fi­nan­sai: kin­ta­moms pa­lū­ka­nų nor­moms krin­tant, pa­sko­lų įmo­kos ma­žė­ja, gy­ven­to­jams lie­ka dau­giau pi­ni­gų tau­py­ti ar var­to­ti. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Ge­riau­sias lai­kas grą­žin­ti pa­sko­las Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Pasiekė žemiausią tašką

Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vos gy­ven­to­jai iš ban­kų būs­tui įsi­gy­ti ir var­to­ti iš vi­so yra pa­ si­sko­li­nę 6,9 mlrd. li­tų ir 18,7 mlrd. eu­rų. Už pa­sko­las li­tais bir­že­lio pa­ bai­go­je vi­du­ti­niš­kai mo­kė­tos 5,47 pro­c. sie­kian­čios pa­lū­ka­nos, už pa­ sko­las eu­rais – 3,49 pro­c. Dar prieš me­tus li­tais paim­tų pa­sko­lų pa­lū­ ka­nos sie­kė 6,11 pro­c., eu­rais – 3,93 pro­c. Šiuo me­tu tiek li­tais, tiek eu­rais paim­tų pa­sko­lų pa­lū­ka­nos yra že­ miau­sio ly­gio nuo jų ste­bė­ji­mo pra­ džios 2004 m. spa­lį Lie­tu­vos ban­ke. Per šį lai­ko­tar­pį di­džiau­sios pa­lū­ka­ nos už pa­sko­las li­tais sie­kė 2009 m. rugp­jū­tį (9,51 pro­c.), už pa­sko­las eu­ rais – 2008 m. spa­lį (6,13 pro­c.). Min­dau­gas Vai­čiu­lis, Lie­tu­vos ban­ko Ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rius, sa­kė, kad tarp­ban­ki­ nės pa­lū­ka­nų nor­mos pa­sko­loms li­tais (VI­LI­BOR) ir pa­sko­loms eu­ rais (EU­RI­BOR) šiuo me­tu sie­kia

že­miau­sius taš­kus. „Tai reiš­kia, kad pa­sko­los, su­sie­tos su kin­ta­mo­sio­ mis pa­lū­ka­no­mis, yra pi­giau­sios“, – tei­gė M.Vai­čiu­lis.

Kęs­tu­tis Ce­lie­šius:

Žmo­nių iš­lai­dos grą­ ži­nant pa­sko­las ma­ žė­ja, ta­čiau pa­ja­mų pa­di­dė­ji­mo per­ spek­ty­vos iš­lie­ka nei­gia­mos.

Palūkanos dar kris

Pa­sak „Dans­ke“ ban­ko Fi­nan­sų mak­le­rio sky­riaus va­do­vo Kęs­tu­ čio Ce­lie­šiaus, nors pa­lū­ka­nų nor­ mos ma­žė­ja ir tai džiu­gi­na esa­mus ban­kų klien­tus, vis dėl­to tai yra ne­ ri­mo dėl atei­ties at­spin­dys. „Eu­ro­ pos cent­ri­nis ban­kas (ECB), ma­žin­ da­mas ba­zi­nes pa­lū­ka­nų nor­mas,

šie­met ne kar­tą ban­dė ska­tin­ ti eko­no­mi­ką, ta­čiau kar­tu tai yra pri­pa­ži­ni­mas, kad eko­no­mi­ka sto­ja. Žmo­nių iš­lai­dos grą­ži­nant pa­sko­las ma­žė­ja, ta­čiau pa­ja­mų pa­di­dė­ji­mo per­spek­ty­vos iš­lie­ka nei­gia­mos. Šį džiaugs­mą pa­va­din­čiau dvip­ras­ miu“, – sa­kė K.Ce­lie­šius. Pa­sak pa­šne­ko­vo, di­de­lė da­ lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­ri pa­sko­ las eu­rais (EU­RI­BOR) su 6 mė­ne­sių truk­mės kin­ta­mą­ja pa­lū­ka­nų nor­ ma. Šiuo me­tu ji yra 0,75 pro­c., 6 mė­ne­sių truk­mės tarp­ban­ki­nė pa­ lū­ka­nų nor­ma EU­RI­BOR šiuo me­ tu sie­kia 0,658 pro­c. Fi­nan­sų rin­kos ti­kė­jo­si, kad praė­ ju­sią sa­vai­tę per ECB su­si­rin­ki­mą bus priim­tas spren­di­mas su­ma­ žin­ti ba­zi­nę pa­lū­ka­nų nor­mą nuo 0,75 iki 0,5 pro­c., ta­čiau tai ne­bu­ vo pa­da­ry­ta. „Fi­nan­sų rin­kos ti­ki­ si, kad iki me­tų pa­bai­gos ECB ba­zi­ nes pa­lū­ka­nų nor­mas su­ma­žins iki 0,5 pro­c. To­dėl šiuo me­tu ga­li­ma la­ biau ti­kė­tis EU­RI­BOR ma­žė­ji­mo nei di­dė­ji­mo“, – tei­gė M.Vai­čiu­lis. Pa­ sak jo, prie­žas­tis la­bai pa­pras­ta –

eu­ro zo­nos vals­ty­bių sko­lų kri­zė vis dar įkarš­ty­je. Juntamas litų perteklius

Pas­ko­lų li­tais kai­na taip pat ma­žė­ ja. Šiuo me­tu 6 mė­ne­sių truk­mės tarp­ban­ki­nė pa­lū­ka­nų nor­ma VI­ LI­BOR sie­kia 1,37 pro­c. „Pas­ko­lų li­tais pa­lū­ka­nų ma­žė­ji­ mas taip pat su­si­jęs su pa­sko­lų eu­ rais pa­lū­ka­nų ma­žė­ji­mu. VI­LI­BOR yra di­des­nis už EU­RI­BOR, nes yra įskai­čiuo­ta di­des­nė ri­zi­kos pre­mi­ ja, su­si­ju­si su ga­li­mu va­liu­tos kur­ so pa­si­kei­ti­mu, fi­nan­sų sis­te­mos mo­ku­mu. Ar­ti­miau­siu me­tu tarp­ ban­ki­nės pa­lū­ka­nos li­tais la­bai ar­ ti­mai seks tarp­ban­ki­nes pa­lū­ka­nas eu­rais ir bus pa­na­šios“, – sa­kė Ne­ rijus Ma­čiu­lis, ban­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas. Portfelis nesipučia

„Nors tiek ba­zi­nės pa­lū­ka­nos, tiek tarp­ban­ki­nės pa­lū­ka­nos, tiek ap­ skri­tai ga­li­my­bės pa­si­sko­lin­ti yra pa­lan­kios, ta­čiau be­veik jo­kio­je ES vals­ty­bė­je pa­sko­lų po­rtfe­lis neau­

ga, di­dė­ja la­bai ne­smar­kiai ar­ba net trau­kia­si. Ban­kai su­si­du­ria su mo­ ku­mo lik­vi­du­mo pro­ble­ma, sten­ gia­si di­din­ti ka­pi­ta­lo pa­kan­ka­mu­ mo ro­dik­lius ma­žin­da­mi pa­sko­lų po­rtfe­lius“, – dės­tė N.Ma­čiu­lis. Pa­sak jo, nors ne­sko­li­na ban­kai, bet sko­lin­tis ne­no­ri ir jų klien­tai. Ma­to­me, kad gy­ven­to­jų ir įmo­nių no­rą sko­lin­tis le­mia vi­sai ne pa­lū­ ka­nų dy­dis, o pa­si­ti­kė­ji­mas eko­no­ mi­ne si­tua­ci­ja, sa­vo fi­nan­si­ne pa­ dė­ti­mi“, – sa­kė jis. Pa­sak N.Ma­čiu­lio, tiems, ku­ rie yra pa­si­sko­li­nę anks­čiau ir tu­ri kin­ta­mą­sias pa­lū­ka­nų nor­mas, yra tei­gia­mos ten­den­ci­jos, nes ti­kė­ti­ na, kad ECB nu­sta­to­mos ba­zi­nės pa­lū­ka­nų nor­mos že­mo ly­gio dar liks bent dve­jus me­tus. „Iki 2013 m. ba­zi­nė pa­lū­ka­nų nor­ma tu­rė­tų iš­lik­ti že­ma, 2014 m. jau gal­būt tu­rė­tų įvyk­ti ko­kių nors po­ky­čių ir eu­ro zo­na su­si­tvar­kys su pro­ble­mo­mis, to­dėl ir ba­zi­nės pa­ lū­ka­nų nor­mos pra­dės kil­ti“, – tei­ gė „Dans­ke“ ban­ko Fi­nan­sų mak­le­ rio sky­riaus va­do­vas K.Ce­lie­šius.


9

trečiADIENIS, rugpjūčio 8, 2012

pasaulis Žy­dų ­ pa­si­pik­ti­ni­mas

Ne­vy­kęs ­ star­tas

„Ket­vir­ta­sis rei­chas“

Ru­mu­ni­jos žy­dai iš­reiš­kė ne­ pa­si­ten­ki­ni­mą dėl spren­di­mo įtrauk­ti į vy­riau­sy­bę 39 me­tų se­na­to­rių Da­ną Şo­vą, ku­ris nei­ gė ša­lies va­do­vo Io­no An­to­nes­ cu at­sa­ko­my­bę už ho­lo­kaus­ tą. D.Şo­va anks­čiau yra pa­reiš­ kęs, kad „Ru­mu­ni­jos te­ri­to­ri­jo­ je mar­ša­lo An­to­nes­cu dė­ka ne­ nu­ken­tė­jo nė vie­nas žy­das“.

Ne­sėk­min­gas ra­ke­tos ne­šė­jos star­tas su­žlug­dė pla­nus iš­kel­ ti į or­bi­tą mi­li­jo­nus do­le­rių kai­ na­vu­sius du ry­šių pa­ly­do­vus – In­do­ne­zi­jos „Te­le­kom 3“ ir Ru­ si­jos „Eksp­ress MD-2“. Jie bu­ vo skir­ti ry­šiams abie­jo­se ša­ly­ se pa­ge­rin­ti. In­ci­den­tas pa­pil­dė vir­ti­nę ne­sėk­mių, per­se­kio­jan­ čių Ru­si­jos kos­mo­so pro­gra­mą.

Ita­li­jos dien­raš­tis „Il Gior­na­le“ iš­spaus­di­no straips­nį pa­va­di­ ni­mu „Ket­vir­ta­sis Rei­chas“. Ja­me pub­li­kuo­ja­ma Vo­kie­ti­ jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel fo­tog­ra­fi­ja, ku­rio­je ji lai­ko iš­ kė­lu­si ran­ką. Straips­ny­je Vo­ kie­ti­jos kanc­le­rė kal­ti­na­ma ne­lei­du­si Eu­ro­pos cent­ri­niam ban­kui pa­gel­bė­ti Ita­li­jai.

Ar ­virs KDR ant­rą­ja Ruan­da? Kol pa­sau­lio akys nu­kreip­tos į Si­ri­ją, Vi­du­rio Af­ri­ko­je, re­gis, bręs­ta rim­ta kri­zė. Ry­ti­nė­je Kon­go De­mok­ra­ti­nės Res­pub­li­kos (KDR) da­ly­je gy­ve­nan­tys žmo­nės kas­dien ma­to žu­dy­nes, prie­ var­ta­vi­mus ir plė­ši­mus. Ar tai kam nors rū­pi? Pa­dė­tis grės­min­ga

Tarp­tau­ti­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­ jos „Ox­fam“ at­sto­vai tvir­ti­na, kad nuo konf­lik­tų ry­ti­nė­je KDR da­ly­ je pra­džios šių me­tų ba­lan­dį pa­lik­ ti sa­vo gy­ve­na­mas vie­tas bu­vo pri­ vers­ti apie pu­sė mi­li­jo­no žmo­nių. „Ox­fam“ pri­dū­rė, kad mi­li­jo­ nai KDR gy­ven­to­jų at­si­dū­rė vie­tos su­ki­lė­lių, va­di­na­mų M23, kont­ro­ liuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, to­dėl re­gio­ ne pa­dau­gė­jo prie­var­ta­vi­mų, plė­ši­ mų ir žu­dy­nių. KDR va­do­vas Jo­sep­has Ka­bi­la ir Jung­ti­nės Tau­tos (JT) kal­ti­na kai­ my­nę Ruan­dą, kad ši re­mia tut­sių et­ni­nės gru­pės do­mi­nuo­ja­mas M23 su­ki­lė­lių pa­jė­gas. Ruan­da kal­ti­ni­

Kas ko­vo­ja KDR? Ar­mi­jos: „„FARDC – KDR re­gu­lia­rio­ji ka­riuo­

me­nė. „„Mo­nus­co – JT taik­da­rių pa­jė­gos.

Už­sie­nio su­ki­lė­liai KDR: „„FDLR (Ruan­dos iš­lais­vi­ni­mo de­

mok­ra­ti­nės pa­jė­gos). Tarp jų yra as­ me­nų, ku­rie tie­sio­giai at­sa­kin­gi už ge­no­ci­dą Ruan­do­je. „„FNL (Na­cio­na­li­nės iš­lais­vi­ni­mo

pa­jė­gos) – Bu­run­džio su­ki­lė­liai, ku­ rie ak­ty­viau­si Pie­tų Ki­vu pro­vin­ci­ jo­je. „„ADF (Su­vie­ny­tos de­mok­ra­ti­nės

pa­jė­gos) – Ugan­dos re­mia­mi Šiau­ rės Ki­vu pro­vin­ci­jo­je vei­kian­tys su­ki­lė­liai. Kon­go su­ki­lė­liai: „„M23 su­for­muo­ta iš ka­rių, ku­rie bu­

vo CNDP su­ki­lė­lių gru­pės na­riai. JT tvir­ti­na, kad šiuos su­ki­lė­lius pa­lai­ ko Ruan­dos vy­riau­sy­bė. Pa­jė­goms va­do­vau­ja ge­ne­ro­las B.Nta­gan­da ir pul­ki­nin­kas Sul­ta­nas Ma­ken­ga. „„FDC („Kon­go gy­ny­bos fron­tas“)

ko­vo­ja su FDLR su­ki­lė­ liais. „„APCLS (Pat­r io­t i­n is

lais­vo ir su­ve­re­naus Kon­go al­jan­sas) ak­ ty­viai vei­kia Ma­si­ si re­gio­ne, į va­ka­ rus nuo Go­mos mies­to. „„FRPI (Itu­rio

pa­trio­ti­nės pa­ si­p rie­š i­n i­m o pa­jė­gos) ak­ty­ viai vei­kia Itu­rio pro­vin­ci­jo­je ne­to­li Ugan­dos sie­nos.

mus ka­te­go­riš­kai nei­gia ir tvir­ti­na, kad KDR re­ži­mas re­mia hu­tų su­ki­ lė­lius re­gio­ne. M23 su­ki­lė­liams KDR va­do­vau­ja bu­vęs ge­ne­ro­las Bos­co Nta­gan­da, dar va­di­na­mas Ter­mi­na­to­riu­mi. Šis as­muo kal­ti­na­mas pa­lai­kan­tis ry­šius su Ruan­dos vy­riau­sy­be, o JT jo ieš­ko dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų. B.Nta­gan­da yra tut­sių kil­mės, kaip ir dau­ge­lis aukš­čiau­sių Ruan­ dos pa­rei­gū­nų. Šie bai­mi­na­si, kad ry­ti­nė­je KDR da­ly­je, ku­ri ri­bo­ja­si su Ruan­da, neį­si­vy­rau­tų hu­tų ka­ ri­nės gru­puo­tės, to­dėl re­mia M23. Bręs­ta et­ni­nis konf­lik­tas?

Ry­ti­nė­je KDR da­ly­je ko­vos tę­sia­si nuo 1994 m. Tais me­tais tūks­tan­ čiai hu­tų įsi­ver­žė į KDR iš kai­my­ nės Ruan­dos. Ge­no­ci­do me­tais hu­tų ra­di­ka­lų ini­cia­ty­va bu­vo iš­žu­dy­ta nuo pu­ sės iki mi­li­jo­no tut­sių ir nuo­sai­kių hu­tų. Ta­čiau tut­siai per­si­gru­pa­vo ir at­ko­vo­jo Ruan­dą, to­dėl hu­tai, tarp ku­rių bu­vo ir ge­no­ci­do or­ga­ni­za­ to­rių, bai­min­da­mie­si tut­sių kerš­ to pa­si­trau­kė į KDR. Hu­tai KDR su­for­ma­vo va­di­na­ mą­ją FDLR su­ki­lė­lių or­ga­ni­za­ci­ją, o ko­vo­ti su šia gru­pe bu­vo su­bur­ ta dau­giau­sia tut­sių do­mi­nuo­ja­ma CNDP or­ga­ni­za­ci­ja, iš ku­rios ir ki­ lo M23. Po ge­no­ci­do ma­žy­tės Ruan­dos vy­riau­sy­bės pa­jė­gos net du kar­tus bu­vo įsi­ver­žu­sios į di­džio­sios kai­ my­nės KDR te­ri­to­ri­ją. Ruan­da ar­gu­men­ta­vo, jog sie­kia už­tik­rin­ti, kad hu­tų maiš­ti­nin­kai ne­siim­tų veiks­mų prieš tut­sius. La­biau­siai ken­čia žmo­nės

Ko­vos tę­sia­si, re­zul­ta­tų nė­ra, o ken­čia pa­pras­ti vie­tos gy­ven­to­jai. „Aš vis­ką pra­ra­dau“, – BBC žur­ na­lis­tams pa­sa­ko­jo 65 me­tų ūki­ nin­kas Mi­che­las. Pa­sak jo, pa­sta­rie­ji ke­li mė­ne­siai re­gio­ne – bai­sūs. Kai mū­šiai pa­ sie­kė Bu­na­ga­nos mies­tą, ku­ria­ me gy­ve­no Mi­che­las, ūki­nin­kas pa­bė­go kur sau­giau. Kai grį­žo, jo ūkis bu­vo su­griau­tas. Mi­che­las sa­kė, kad nie­kuo ne­pa­si­ti­ki – nei su­ki­lė­liais, nei KDR ar­mi­ja: „Vi­si jie ka­ riai, tiek jums ga­liu pa­sa­ky­ ti.“ Ko­dėl tu­rin­tys už­tik­rin­ti tvar­ką sa­vo ša­lies te­ri­to­ri­jo­ je KDR ka­riai el­gia­si kaip su­ ki­lė­liai?

Bu­na­ga­nos mies­te BBC žur­na­lis­tai pa­kal­bi­no du bu­vu­sius KDR ar­mi­jos ka­rius Jus­ti­ną Pa­py ir Joh­ną Mu­sin­ gu­zi. Abu vy­rai ką tik de­zer­ty­ra­vo ir gal­būt pri­si­jungs prie M23. „Ko­vė­mės krū­my­nuo­se ke­tu­ rias die­nas, ta­čiau ne­tu­rė­jo­me nė tru­pi­nė­lio val­gy­ti, – pa­sa­ko­jo vy­ rai. – Mū­sų vy­rai ko­vė­si net ži­no­ da­mi, kad ne­gaus pa­val­gy­ti. Ta­čiau KDR ne­lai­mės ka­ro, jei taip bus to­ liau.“

Ko­vė­mės kaž­ko­ kiuo­se krū­my­nuo­se ke­tu­rias die­nas, ta­ čiau ne­tu­rė­jo­me nė tru­pi­nė­lio val­gy­ti. M23 pa­jė­gos – ne­gau­sios, ta­čiau Bu­na­ga­nos mies­tą su­ki­lė­liai lai­ko ap­su­pę, nors čia dis­lo­kuo­tos JT pa­ jė­gos. Vie­tos gy­ven­to­jai, ku­rie pa­ bė­go iš ap­sup­ties į ne­to­li Ugan­dos pa­sie­nio esan­čią pa­bė­gė­lių sto­vyk­ lą, pa­sa­ko­jo, kad Bu­na­ga­na da­bar – pra­ga­ras že­mė­je. „Mes pa­ma­tė­me su­ki­lė­lius, ku­ rie lei­do­si nuo kal­no, – pri­si­mi­nė Noel­le, su vy­ru ir tri­mis vai­kais į sto­vyk­lą at­vy­ku­si praė­ju­sią sa­vai­ tę. – No­rė­jo­me lik­ti sa­vo kai­me, ta­čiau jie pa­sa­kė, kad vi­si vy­rai ir tie, kas ga­li kau­tis, tu­ri ei­ti ko­vo­ti. Vai­kai – taip pat. Tuo­met kai ku­ rios kai­me­lio mo­te­rys bu­vo iš­prie­ var­tau­tos prieš pat mū­sų akis. To­ dėl mes nu­ta­rė­me bėg­ti.“ Dau­ge­lis vie­ti­nių bai­mi­na­si, kad re­gio­ne ne­kil­tų et­ni­nis konf­lik­tas, kaip Ruan­do­je. An­toi­ne’as, KDR gy­ve­nan­tis tut­ sis, pa­sa­ko­jo, kad ne­se­niai su drau­ gais bu­vo už­pul­tas ne­to­li Go­mos – di­džiau­sio re­gio­no mies­to, kont­ ro­liuo­ja­mo vy­riau­sy­bės – uni­ver­ si­te­to. Va­žiuo­da­mi mo­to­cik­lais ke­li as­ me­nys mė­tė į juos ak­me­nis ir šau­ kė: „Grįž­kit at­gal į Ruan­dą.“ Vy­ras ma­no, kad iš­puo­lis bu­vo et­ni­nis, nes dau­ge­lis tut­sių kil­mės vie­tos žmo­nių kal­ti­na­mi ry­šiais su M23 su­ki­lė­liais. „Po­li­ci­ja at­vy­ko, ta­čiau ne­vai­ kė už­puo­li­kų. Jie pa­pras­čiau­siai su­rin­ko vi­sus žmo­nes, ku­rie bu­vo už­pul­ti, ir nu­ga­be­no prie Ruan­dos sie­nos“, – pa­sa­ko­jo jau­nuo­lis. BBC inf.

„„ Ka­ras: tūks­tan­čiai KDR ry­ti­nės da­lies gy­ven­to­jų kas­dien pa­lie­ka tė­vy­nę

ir žings­niuo­ja į kai­my­nes Ruan­dą bei Ugan­dą, kad iš­veng­tų mir­ties. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ne­ra­mu­mų re­gio­ne chro­no­lo­gi­ja „„1994 m. balandis–birželis. Ruan­dos

ge­no­ci­das. „„1994 m. bir­že­lis. Pau­lo Ka­ga­me va­do­

vau­ja­mi tut­sių maiš­ti­nin­kai iš­va­rė hu­ tus iš Ruan­dos. Dau­ge­lis hu­tų pa­si­trau­ kė į tuo­me­tį Zai­rą (KDR). Tuo pat me­tu Ruan­dos ar­mi­ja įsi­ver­žė į KDR, siek­da­ ma su­nai­kin­ti hu­tų maiš­ti­nin­kus. „„1997 m. Lau­rent’as Ka­bi­la, re­mia­

mas Ruan­dos, pe­rė­mė val­džią KDR. „„1998 m. Ruan­da ap­kal­ti­no L.Ka­bi­

lą, kad šis ne­sii­ma veiks­mų prieš hu­ tų maiš­ti­nin­kus, ir ban­dė jį nu­vers­ti. Tai tarp ša­lių su­kė­lė ka­ri­nį konf­lik­tą, jis tru­ko pen­ke­rius me­tus. „„2009 m. Ruan­da ir KDR pa­si­ra­šė „„2003 m. ka­ras ofi­cia­liai bai­gė­si, ta­ tai­kos su­si­ta­ri­mą, ir CNDP pa­jė­gos in­ čiau hu­tų ir tut­sių maiš­ti­nin­kai tę­sė teg­ruo­tos į KDR ka­riuo­me­nę. ko­vas ry­ti­nė­je KDR da­ly­je. „„2012 m. per maiš­tą KDR ar­mi­jos „„2008 m. tut­sių va­do­vau­ja­mi CNDP

gre­to­se bu­vęs CNDP va­das ge­ne­ro­ su­ki­lė­liai įžen­gė į Šiau­rės Ki­vu pro­ las B.Nta­gan­da su­bū­rė M23 su­ki­lė­lių vin­ci­jos sos­ti­nę Go­mą. Mies­tą bu­vo pa­jė­gas, ku­rios da­bar ko­vo­ja su KDR pri­vers­ti pa­lik­ti 250 tūkst. žmo­nių. pa­jė­go­mis.


10

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

Sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Olimpinis me­da­lis – po 44 me­tų per­trau­kos Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Tre­čią­ją per­ga­lę Lon­do­no olim­pi­ nių žai­dy­nių bok­so tur­ny­re iš­ko­ vo­jęs ir ma­žiau­siai bron­zos me­ da­lį už­si­tik­ri­nęs dvi­de­šimt­me­tis Eval­das Pet­raus­kas įra­šė nau­ją ei­lu­tę į Lie­tu­vos bok­so is­to­ri­ją.

Svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 60 kg ket­ virt­fi­na­ly­je ši­lu­tiš­kis 16:14 (6:5, 6:4, 4:5) nu­ga­lė­jo 2009 m. pla­ ne­tos čem­pio­ną bei 2011-ųjų Eu­ ro­pos vi­ce­čem­pio­ną ir pa­sau­lio pir­me­ny­bių bron­zos me­da­li­nin­ką 28-erių ita­lą Do­me­ni­co Va­len­ti­no ir pa­te­ko į pus­fi­na­lį. Dėl ke­lia­la­pio į fi­na­lą E.Pet­ raus­kas su­si­grums su 27-erių Pie­tų Ko­rė­jos bok­si­nin­ku, 2006ųjų ir 2010-ųjų Azi­jos žai­dy­nių si­dab­ro ir bron­zos me­da­lių lai­ mė­to­ju Soon-Chu­lu Ha­nu, ku­ris ket­virt­fi­na­ly­je 16:13 (7:5, 6:4, 3:4) įvei­kė uz­be­ką Faz­li­di­ną Gaib­na­ za­ro­vą. Ki­to­je pus­fi­na­lio dvi­ko­vo­je su­ si­tiks 2011 m. pa­sau­lio pir­me­ny­ bių fi­na­li­nin­kai: čem­pio­nas uk­ rai­nie­tis Va­si­li­jus Lo­ma­čen­ka iš­mė­gins jė­gas su vi­ce­čem­pio­nu ku­bie­čiu Ya­si­nie­ru To­le­do Lo­ pe­zu. Tai, kad E.Pet­raus­ko ir D.Va­len­ ti­no dvi­ko­vai tei­sė­ja­vęs ma­ro­kie­ tis Has­sa­nas Zou­bi­das sky­rė lie­ tu­viui du įspė­ji­mus ir to­kiu bū­du atė­mė ke­tu­ris taš­kus, yra rim­tas skam­bu­tis mū­sų bok­si­nin­kui bei tre­ne­riams. Neat­si­tik­ti­nai per lie­tu­vio ir ita­lo ma­čą Ma­ro­ko ar­bit­rą įdė­ miai ste­bė­jo vy­riau­sia­sis tei­sė­ jas, vie­nas iš įta­kin­giau­sių vei­ kė­jų Tarp­tau­ti­nė­je bok­so mė­gė­jų aso­cia­ci­jo­je (AI­BA) Fran­co Fal­ci­ nel­li – taip pat ita­las kaip ir D.Va­ len­ti­no. Be to, H.Zou­bi­das bu­vo vie­nas iš ke­tu­rių ar­bit­rų, ku­rie tei­sė­ja­ vo Soon-Chu­lo Ha­no ir bal­ta­ru­ sio Vaz­ge­no Sa­fa­rian­so dvi­ko­vai še­šio­likt­fin ­ a­ly­je. Ma­čas bai­gė­si

13:13, bet į ki­tą eta­pą pa­te­ko Pie­ tų Ko­rė­jos at­sto­vas. Žiū­ro­vai nu­švil­pė nu­ga­lė­to­ją, kai paaiš­kė­jo, kad tre­čia­sis raun­ das bai­gė­si 4:4, nors V.Sa­fa­rian­ sas dik­ta­vo sa­vo są­ly­gas. Bal­ta­ ru­siai pa­reiš­kė pro­tes­tą, bet jų bal­sas aukš­ty­bių ne­pa­sie­kė, nes Tarp­tau­ti­nei bok­so mė­gė­jų aso­ cia­ci­jai (AI­BA) va­do­vau­ja E.Pet­ raus­ko var­žo­vo Soon-Chu­lo Ha­no ne­to­li­mas kai­my­nas – iš Tai­va­no ki­lęs Ching-Kuo Wu. Tad vie­nas iš E.Pet­raus­ko tre­ ne­rių Vla­di­mi­ras Ba­je­vas bu­vo tei­sus, pa­reiš­kęs, kad at­kak­lios ko­vos vyks­ta ir žai­dy­nių už­ku­li­ siuo­se. Iki Eval­do sėk­mės pa­sku­ti­nį kar­tą Lie­tu­vos bok­si­nin­kai olim­ pi­nius me­da­lius bu­vo iš­ko­vo­ ję 1968-ai­siais – tą­kart Me­chi­ke auk­są pel­nė Da­nas Poz­nia­kas, o si­dab­rą – Jo­nas Če­pu­lis.

E.Pet­raus­ko dos­jė „„Gi­mė 1992 m. ko­vo 19 d. Ši­lu­tė­ je. Ūgis – 164 cm, svo­ris – 63 kg. Iš­ si­la­vi­ni­mas: Vil­niaus Ozo vi­du­ri­ nės mo­kyk­los moks­lei­vis. Šei­mi­ nė pa­dė­tis: ne­ve­dęs, duk­ra Gus­ tė. Lais­va­lai­kio po­mė­giai: fut­bo­ las, žai­di­mai. „„Spor­tuo­ja nuo 1999 m. Pir­ma­

sis tre­ne­ris – Vin­cas Mu­raus­kas, da­bar­ti­nis tre­ne­ris – Vla­di­mi­ras Ba­je­vas. „„Kar­je­ra: 2009 m. Eu­ro­pos jau­

ni­mo čem­pio­na­tas – 1-oji vie­ta, 2010 m. pa­sau­lio jau­ni­mo čem­ pio­na­tas – 2-oji vie­ta, 2010 m. 1-o­ sios jau­ni­mo va­sa­ros olim­pi­nės žai­dy­nės – 1-oji vie­ta, 2011 m. tarp­ tau­ti­nis Al­gir­do Šo­ci­ko tur­ny­ras – 1-oji vie­ta, 2011 m. tarp­tau­ti­nis Fe­ lik­so Stam­mo tur­ny­ras – 3-io­ji vie­ ta, 2011 m. Lie­tu­vos čem­pio­na­tas – 1-oji vie­ta, 2012 m. olim­pi­nės at­ran­ kos tur­ny­ras Tur­ki­jo­je – 1-oji vie­ta.

„„Įk­vė­pi­mas: E.Pet­raus­kas prieš dvi­ko­vą su ita­lu D.Va­len­ti­no žiū­rė­jo ani­ma­ci­nį fil­mu­ką „Son­go­kas“. 

Ko­vo­to­jas įtam­pą slo­pi­na ani­ma­ci­niais fil­mu­kais Pir­mų­jų jau­ni­mo olim­pi­nių žai­dy­ nių čem­pio­nas bok­ si­nin­kas Eval­das Pet­raus­kas ži­no, kas ge­riau­siai pa­de­ da įveik­ti jau­du­lį ir įtam­pą prieš svar­ biau­sias ko­vas. „„Sir­ga­lius: Eval­do ko­vas ste­bi ir bro­lis Ar­vy­das (de­ši­nė­je), spe­cia­liai at­

Man­tas Stan­ke­vi­čius Specialiai iš Lon­do­no

– Eval­dai, kaip ver­ti­ni vi­są sa­ vo olim­pi­nį ke­lią? – po­kal­bį su E.Pet­raus­ku pra­dė­jo­me olim­pi­nio kai­me­lio priei­go­se. – Il­gai ruo­šė­mės olim­pi­nėms žai­ dy­nėms, at­ran­ka bu­vo sun­ki. Ži­no­ jau, kad ma­no pa­grin­di­nis tiks­las – Lon­do­no žai­dy­nės. Džiau­giau­si, kad pa­vy­ko į jas pra­si­brau­ti. Da­bar ga­ liu pa­sa­ky­ti, kad pa­ts ne­ti­kė­jau, jog olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ko­vo­siu dėl me­da­lio. Nus­te­bi­nau pa­ts sa­ve, tre­ne­rius, šei­mą. Esu lai­min­gas. – Me­da­lio ki­še­nė­je kol kas ne­ tu­ri... – Jau­čiu jį šir­dy­je! Nu­ga­lė­jau pa­ sau­lio čem­pio­ną, įvei­kiau Eu­ro­ pos čem­pio­ną. Olim­pi­nis me­da­lis – fan­tas­ti­ka! Esu jau­ni­mo olim­pi­ nių žai­dy­nių čem­pio­nas. Šis ti­tu­las man bu­vo di­de­lis šo­kas, ta­čiau su­ pra­tau: juo pa­jė­ges­ni var­žo­vai pa­ si­tai­ko, tuo grei­čiau pa­ts to­bu­lė­ju. Stip­rus var­žo­vas ma­ne mo­ty­vuo­ja ir pri­ver­čia at­ras­ti sa­vy­je jė­gų. „„Klau­si­mai: ar baus­da­mas E.Pet­raus­ką tei­sė­jas H.Zou­bi­das vyk­dė

kie­no nors už­sa­ky­mą, ar tik są­ži­nin­gai at­li­ko sa­vo pa­rei­gą? 

Alf­re­do Plia­džio (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.

Alf­re­do Plia­džio (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.

– Tau dar tik dvi­de­šimt. Ar tik pra­dė­jęs bok­suo­tis pa­gal­vo­da­ vai apie olim­pi­nes žai­dy­nes?

vy­kęs į Lon­do­ną iš Ai­ri­jos. 

Man­to Stan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

– Į bok­so tre­ni­ruo­tes ma­ne at­si­ ve­dė dve­jais me­tais vy­res­nis bro­lis Ar­vy­das. Jam ta­da bu­vo de­vy­ne­ri, o man – sep­ty­ne­ri. Ta­da apie jo­kias olim­pia­das ne­gal­vo­jo­me. Aukš­tes­nį tiks­lą už­si­brė­žiau po jau­ni­mo žai­ dy­nių. Ža­ri­jas dar la­biau įpū­tė ne­ sėk­mė pa­sau­lio čem­pio­na­te: bu­vau ne ge­riau­sios spor­ti­nės for­mos, pir­ mo­sios ko­vos te­ko il­gai lauk­ti. Su­ py­kau ant sa­vęs. Lon­do­ne vis­kas bu­vo ki­taip: star­to il­gai lauk­ti ne­ rei­kė­jo, spor­ti­nė for­ma – pui­ki, ne­ tu­rė­jau jo­kių pro­ble­mų su svo­riu.

ne­tą“, prieš ant­rą­ją – „Ra­tai 2“, o prieš tre­čią­ją – „Son­go­ką“. Jau ži­ nau, kad prieš pus­fin ­ a­lį pa­žiū­rė­siu vėl­gi „Son­go­ką“. Fil­mu­kai ma­ne at­pa­lai­duo­ja, juos žiū­rė­da­mas ne­ gal­vo­ju apie jo­kius blo­gus da­ly­kus.

– Iš kur se­mie­si už­si­spy­ri­mo? – Jau­čiu stip­rų pa­lai­ky­mą iš tė­vų, duk­re­lės. Ir pa­ts sa­vi­mi pa­si­ti­kiu. Ma­ne įveik­ti sun­ku, nes ge­rai gi­ nuo­si, su­ge­bu grei­tai kont­ra­ta­kuo­ ti. Da­rau tai, ką su­ge­bu ge­riau­siai: ei­nu į prie­kį ir pri­ver­čiu ka­pi­tu­liuo­ ti kon­ku­ren­tus. – Kas tau ge­riau­siai pa­de­da įveik­ti įtam­pą prieš var­žy­bas? – Čia, Lon­do­ne, iš pra­džių ne­si­jau­ di­nau, ta­čiau ar­tė­jant ko­voms pra­ dė­jau šiek tiek ner­vin­tis, ne­no­rė­jau net iš kam­ba­rio išei­ti. Ne­ti­kė­tai at­ ra­dau, kas man pa­de­da prieš var­ žy­bas – ani­ma­ci­niai fil­mu­kai. Prieš pir­mą­ją ko­vą žiū­rė­jau „Hal­ko pla­

– Kaip jau­tie­si Lon­do­no olim­ pi­nia­me kai­me­ly­je? – Ap­lin­ka įdo­mi. Gy­ve­nu su drau­ gais – im­ty­ni­nin­kais, bok­si­nin­kais. Džiau­giuo­si, kad jie ma­ne la­bai stip­riai pa­lai­ko. Su im­ty­ni­nin­kais gy­ve­nu vie­na­me bu­te, ta­čiau ats­ kiruose kam­ba­riuo­se. – Ar jau šven­tė­te Alek­sand­rui Ka­za­ke­vi­čiui iškovojus me­da­lį? – Švęsti dar ne­ga­li­ma (juo­kia­si). Man dar teks ko­vo­ti. Kai olim­pia­ da baig­sis, rei­kės atšvęsti. – Sklan­do kal­bos, kad jau da­bar esi su­lau­kęs ne vie­no pa­siū­ly­ mo bok­suo­tis už­sie­ny­je. Ar tai tie­sa? – Pa­siū­ly­mų yra ne­ma­žai, ta­čiau kol kas nie­kur ne­si­ruo­šiu iš­va­žiuo­ ti. Lie­tu­va – ma­no tė­vy­nė, no­rė­čiau dau­giau per­ga­lių jai iš­ko­vo­ti. Sus­ pė­siu ir pro­fe­sio­na­lų rin­guo­se pa­ si­bok­suo­ti, bet pir­miau­sia gal­vo­ju dar bent apie dvi olim­pia­das.


11

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

Sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

V.Alek­nos fi­ni­šas – ket­vir­to­ji vie­ta

Ar tre­čias kar­tas ne­me­luos? Lie­tu­ vos krep­ši­nio rink­ ti­nė šian­dien olim­ pi­nių žai­dy­nių ket­ virt­fi­na­ly­je su­rems gink­lus su Ru­si­jos ko­man­da, ku­riai šie­met yra du kar­ tus pra­lai­mė­ju­si.

Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

Ti­tu­luo­čiau­sias Lie­tu­vos leng­ vaat­le­tis, dis­ko me­ti­kas Vir­gi­li­jus Alek­na sa­vo penk­tą­sias ir tik­riau­ siai pa­sku­ti­nes kar­je­ro­je olim­pi­ nes žai­dy­nes už­bai­gė prie pat pri­ zi­nin­kų pa­ky­los.

„„Kai­my­nai: Lie­tu­vos ir Ru­si­jos krep­ši­nin­kai tu­ri se­nų są­skai­tų. 

Ro­ber­to Dač­kaus (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.

Iš­ban­dy­mas K.Kem­zū­rai – akis­ta­ta su is­to­ri­ja Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ti­ki ki­to­kiu sce­na­ri­ju­mi

Iki šiol Da­vi­do Blat­to tak­ti­nės sche­mos bu­vu­siam jo bend­ra­žy­ giui Kęs­tu­čiui Kem­zū­rai bu­vo neį­ kan­da­mas gal­vo­sū­kis. Nuo 2009-ųjų lapk­ri­čio, kai Lie­tu­vos rink­ti­nės štur­va­las bu­ vo pa­ti­kė­tas K.Kem­zū­rai, jam dar nė sy­kio ne­pa­vy­ko įveik­ti 11 me­tų vy­res­nio sa­vo bi­čiu­lio, su ku­riuo ka­dai­se dir­bo Sankt Pe­ter­bur­go „Di­na­mo“ ir Tre­vi­zo „Be­net­ton“ klu­buo­se. Iki šiol D.Blat­to tre­ni­ruo­ja­mi ru­ sai lai­mė­jo vi­sas tris dvi­ko­vas prieš K.Kem­zū­ros auk­lė­ti­nius, ta­čiau vi­ si trys ma­čai bu­vo drau­giš­ki. Per­nai rugp­jū­tį ko­man­dos su­si­ti­ko Pa­ne­ vė­žy­je ir Ru­si­jos eki­pa šven­tė per­ ga­lę 88:80. Šie­met bir­že­lio 28-ąją Hjus­to­ne prieš olim­pi­nės at­ran­kos tur­ny­rą ru­sai bu­vo stip­res­ni 77:68, o prieš pat olim­pia­dą, lie­pos 22-ąją Chim­kuo­se – 101:79. „Šie­met ru­sai mus tie­siog su­ dau­žė, ta­čiau olim­pia­dos ket­virt­ fi­na­ly­je ir mū­sų, ir jų nu­si­tei­ki­ mas bus vi­siš­kai ki­toks, – kal­bė­jo K.Kem­zū­ra. – Pui­kiai pa­žįs­ta­me sa­vo var­žo­vą, o su kai ku­riais ru­ sų ko­man­dos krep­ši­nin­kais dir­ bau, kai tre­ni­ra­vau Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ eki­pą. D.Blat­tas tu­ri pui­ kų žai­dė­jų de­ri­nį, ta­čiau pa­si­steng­ si­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad ket­virt­fi­ na­liu mū­sų ke­lias ne­si­baig­tų.“ Ar pa­kar­tos is­to­ri­ją?

Nep­rik­lau­so­mos Lie­tu­vos rink­ti­nė dar nie­kuo­met nė­ra pra­lai­mė­ju­si olim­pi­nių žai­dy­nių ket­virt­fi­na­ly­ je, ta­čiau nuo pat bron­zi­nių 1992ųjų lie­tu­viai nė kar­to ket­virt­fin ­ a­lio ne­pra­dė­jo užė­mę ket­vir­tą­ją vie­tą gru­pė­je. K.Kem­zū­ra, sie­kian­tis at­si­sto­ ti gre­ta sa­vo pirm­ta­kų Vla­do Ga­ ras­to, Jo­no Kaz­laus­ko, An­ta­no Si­ rei­kos ir Ra­mū­no Bu­tau­to, pri­va­lo

1. JAV 2. Pran­cū­zi­ja 3. Ar­gen­ti­na 4. Lie­tu­va 5. Ni­ge­ri­ja 6. Tu­ni­sas

Ru­sai Lon­do­ne kol kas pa­ty­rė tik vie­ną ne­sėk­mę – pa­sku­ti­nia­me nie­ko ne­lė­mu­sia­me B gru­pės ma­če 80:82 nu­si­lei­do aust­ra­lams. Įdė­miai pa­sku­ti­nę lie­tu­vių dvi­ ko­vą su Tu­ni­su ste­bė­jęs D.Blat­tas džiau­gė­si, kad jo ko­man­dai teks su­si­kau­ti su K.Kem­zū­ros va­do­vau­ ja­ma rink­ti­ne. „Ko­va su se­nais drau­gais jau tam­pa tra­di­ci­ja. Aust­ra­li­jos rink­ ti­nės tre­ne­ris Bret­tas Brow­nas yra ma­no la­bai ge­ras drau­gas. K.Kem­ zū­ra – taip pat ma­no bi­čiu­lis. Drau­ gai yra drau­gai, bet per­ga­lė man svar­bes­nė. Du kar­tus olim­pia­do­je aš tos pa­čios klai­dos ne­da­ry­siu“, – pa­reiš­kė D.Blat­tas.

And­re­jus Ki­ri­len­ka:

Svar­biau­sias dvi­ko­ vas lie­tu­viai žai­džia su­si­kau­pę ir la­bai pro­tin­gai. Ru­si­jos rink­ti­nės puo­lė­jas And­ re­jus Ki­ri­len­ka siū­lė ne­kreip­ti dė­ me­sio į fak­tą, kad šio­je olim­pia­do­je lie­tu­viai su­ge­bė­jo įveik­ti tik dvi Af­ ri­kos ko­man­das. „Jie yra iš tų, ku­rie ga­li siau­bin­gai blo­gai žais­ti su to­kiu prie­ši­nin­ku kaip Tu­ni­sas, ta­čiau la­ bai ge­rai su­si­grum­ti su ypač stip­ riu opo­nen­tu. Jie su­ge­ba su­žais­ti ma­čus, ku­riuo­se spren­džia­si vis­ kas. Svar­biau­sias dvi­ko­vas lie­tu­ viai žai­džia su­si­kau­pę ir la­bai pro­ tin­gai“, – pa­žy­mė­jo A.Ki­ri­len­ka.

Perg.

Pral.

Taškų sant.

Šalis

5 4 3 2 1 0

0 1 2 3 4 5

589:398 376:378 448:424 395:399 338:456 320:411

1. Ru­si­ja 2. Bra­zi­li­ja 3. Is­pa­ni­ja 4. Aust­ra­li­ja 5. D.Bri­ta­ni­ja 6. Ki­ni­ja

Komentaras

Mo­des­tas Pau­laus­kas

Drau­gai ir var­žo­vai

Olim­pi­n is čem­pio­nas

T

i­k iu, kad ket­v irt­fi ­na­l is mū­ siš­k iams su­si­k los­tys ge­rai. Dau­giau klys­ti jau ne­tu­ri­me tei­sės, o to­kio­se si­tua­ci­jo­se mū­sų vy­rai pa­pras­tai pa­de­monst­ruo­ja cha­rak­te­rį. La­bai tei­sin­gai pa­sa­kė Š.Ja­ si­ke­vi­čius, kad tai bus tik vie­na dvi­ko­ va, 40 mi­nu­čių, o per jas ga­li nu­tik­ti vis­ ko. Kad žai­si­me su ru­sais, mums tur­būt nė­ra pa­ts blo­giau­sias va­rian­tas – akis­ ta­tos su jais vi­suo­met pri­de­da pa­pil­do­ mos mo­ty­va­ci­jos, o prin­ci­pi­niai mū­ šiai tę­sia­si dar nuo Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Mask­vos CSKA lai­kų. D.Blat­tui šie­met pa­vy­ko įveik­ti mū­sų rink­ti­nę, ta­čiau neaukš­tin­ki­me šio spe­cia­lis­to. Mū­sų tre­ne­ris yra K.Kem­z ū­ra ir pri­va­lo­me juo pa­si­ti­kė­ti. Iki šiol dau­giau­sia ne­ri­ mo kė­lė sta­bi­lu­mo sto­ka. Šie­met ne sy­ kį įro­dė­me, kad ga­li­me žais­ti la­bai ge­ rai. Bu­vo ne­ma­žai so­li­džių ma­čų tiek Ve­ne­sue­lo­je, tiek Lon­do­ne, ta­čiau kar­ tais kaž­ko vis pri­trūk­da­vo. Jei vy­rai su­ ge­bės su­žais­ti taip, kaip ga­li, de­monst­ ruos ko­man­di­nę dva­sią ir nu­si­tei­ki­mą, ti­kiu, kad iš­ko­vo­si­me per­ga­lę.

Prieš 20 me­tų 1992-ųjų me­tų Bar­se­lo­nos olim­pi­ nė­se žai­dy­nė­se Lie­t u­vos ir Nep­ rik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos (NVS), ku­rios pa­grin­dą su­da­rė Ru­ si­jos krep­ši­nin­kai, rink­t i­nių ke­l iai su­si­k ir­to taip pat rugp­jū­čio 8-ąją. Tuo­met ma­če dėl bron­zos lie­tu­viai šven­tė per­ga­lę 82:78. Ne­su­lai­ko­mi bu­vo Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­riai – Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis pel­nė 29 taš­ kus, o Ar­vy­das Sa­bo­nis pri­dė­jo 27.

Ket­virt­fi­na­lis

B gru­pė

A gru­pė Šalis

ras­ti bū­dą, kaip pra­muš­ti ypač ga­ lin­gai Lon­do­ne rung­ty­niau­jan­čių ru­sų gy­ny­bą. „Ru­si­jos rink­ti­nė tik­riau­siai stip­res­nė už mus, ta­čiau esu įsi­ti­ ki­nęs, kad ga­li­me ją nu­ga­lė­ti, nes ge­rai pa­žįs­ta­me“, – tvir­ti­no įžai­ dė­jas Ša­rū­nas Ja­si­ke­vi­čius.

Perg.

Pral.

Taškų sant.

4 4 3 3 1 0

1 1 2 2 4 5

400:359 402:349 414:394 410:373 380:405 313:439

Va­kar Lon­do­no olim­pi­nia­me sta­ dio­ne V.Alek­na nu­svie­dė dis­ką 67,38 m ir tarp dvy­li­kos fi­na­li­ nin­kų užė­mė 4-ąją vie­tą. Po pir­mo­sios tri­jų me­ti­mų se­ri­jos Lie­tu­vos olim­pie­tis bu­vo 3-io­jo­je vie­to­je – 67,38 m. Ge­res­nius re­ zul­ta­tus bu­vo pa­sie­kę tik ira­nie­ tis Eh­sa­nas Ha­da­dis – 68,18 m bei du­kart pa­sau­lio čem­pio­nas vo­kie­ tis Ro­ber­tas Har­tin­gas – 67,79 m. Per ant­rą­ją, jau aš­tuo­nių pa­ jė­giau­sių at­le­tų me­ti­mų se­ri­ ją V.Alek­ną iš pri­zi­nin­kų tre­je­ to iš­stū­mė Pe­ki­no olim­pia­dos čem­pio­nas es­tas Ger­das Kan­te­ ris – 68,03 m. Lie­tu­viui ne­pa­vy­ ko pa­ge­rin­ti sa­vo re­zul­ta­to. Auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo R.Har­ tin­gas – 68,27 m. Si­dab­rą pel­nė E.Ha­da­dis – 68,18 m, bron­za ten­ ki­no­si G.Kan­te­ris – 68,03 m.

1996-ai­siais At­lan­tos olim­pia­ do­je V.Alek­na užė­mė 5-ąją vie­ tą, 2000 m. Sid­nė­ju­je ir 2004 m. Atė­n uo­se ta­p o čem­p io­n u, o 2008-ai­siais Pe­ki­ne iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Lie­tu­vos leng­vaat­le­čiui te­bep­ rik­lau­so olim­pi­nis dis­ko me­ti­mo re­kor­das – 69,89 m ir ant­ra­sis re­zul­ta­tas pa­sau­ly­je per vi­są šios rung­ties is­to­ri­ją – 73,88 m. Ne­to­li pri­zi­nės vie­tos bu­vo ir Ed­ga­ras Venc­kai­tis – ant­ra­sis Lie­tu­vos atstovas grai­kų-ro­mė­ nų im­ty­nių varžybose. Svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 66 kg pir­m o­je ko­vo­je 26-erių me­ tų lie­tu­vis įvei­kė Al­žy­ro at­sto­vą Mo­ha­me­dą Se­ri­rą, aš­tunt­fi­na­ ly­je – ka­za­chą Dar­cha­ną Ba­jach­ me­to­vą, ta­čiau ket­virt­fi­na­ly­je nu­si­lei­do ko­rė­jie­čiui Hyeo­no­woo Ki­mui, ku­ris dėl čem­pio­no ti­tu­lo va­kar grū­mė­si su veng­ru Ta­ma­ su Lo­rinc­zu. Pa­guo­dos tur­ny­re E.Venc­kai­tis va­kar pra­lai­mė­jo pa­sau­lio čem­ pio­na­to pri­zi­nin­kui ku­bie­čiui Ped­ro Isaa­cui Mu­len­sui Her­re­ ro­sui ir 7-8 vie­tas pa­si­da­li­jo su ame­ri­kie­čiu Jus­ti­nu Das­hau­nu Les­te­riu.

Lie­pos 8 d. 16 val. Rusija–Lietuva 18.15 val. Prancūzija–Ispanija 22 val. Argentina–Brazilija Lie­pos 9 d. 0.15 val. JAV–Australija

„„Vir­šū­nė: V.Alek­nai pri­klau­san­tis olim­pi­nis dis­ko me­ti­mo re­kor­das

Lon­do­ne li­ko ne­pa­ge­rin­tas. 

„Reuters“ nuo­tr.


12

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

Sportas

S.Kru­pec­kai­tė: „Ma­no pa­sau­ly­je – su­maiš­tis“ Vie­toj dvie­jų lauk­tų olim­pi­nių me­da­lių – 5-oji vie­ta sprin­ to var­žy­bo­se ir 7-oji – kei­ri­no. Si­mo­na Kru­pec­kai­tė pri­pa­ži­ no, kad dėl sa­vo pa­si­ro­dy­mo Lon­do­no žai­dy­nė­se iš­gy­ve­na prieš­ta­rin­gų emo­ci­jų ban­gas.

Man­tas Stan­ke­vi­čius

nau, kad vi­sa­da taip bū­na, kai sa­vo spor­to ša­ko­je esi vie­nas iš ly­de­rių.

– Si­mo­na, ko­kios min­tys ap­ni­ ko jus at­si­svei­ki­nant su olim­ pi­niu tre­ku? – pa­klau­sė­me olim­ pie­tės. – Jaus­mų la­bai daug. Sun­ku pa­ sa­ky­ti, ku­rie yra stip­res­ni. Jau­čiu ir liū­de­sį, ir links­mu­mą, ir gai­les­tį. Su­maiš­tis. Pa­ty­riau di­de­lį stre­są: ma­lo­nūs įspū­džiai mai­šo­si su nu­ si­vy­li­mu. Ge­ra nuo­tai­ka už­plūs­ta ta­da, kai su­pran­ti, kad vis­kas jau bai­gė­si, o dar­bo pa­da­ry­ta tik­rai ne­ ma­žai. Di­ma (dvi­ra­ti­nin­kės tre­ne­ ris ir vy­ras Dmit­ri­jus Leo­pol­das – aut. pa­st.) sa­ko, kad mi­ni­ma­lus pla­nas įvyk­dy­tas su kau­pu, o mak­ si­ma­lus mums ne­pa­si­da­vė. Pa­gal­ vo­jus apie to­kias se­zo­no už­baig­tu­ ves, kar­tais net verk­ti no­ri­si, nors ne­ga­liu pa­sa­ky­ti ko­dėl. Jau­čiu emo­ ci­jų per­tek­lių. No­ro kuo ge­riau pa­ si­ro­dy­ti bu­vo la­bai daug, kau­piau­si tam, to­dėl ap­mau­du. Ži­no­ma, re­ zul­ta­tai nė­ra pra­sti, ta­čiau ket­ve­ rius me­tus nuo­lat bu­vau tarp pri­ zi­nin­kių, o da­bar ne­su­ge­bė­jau tarp jų įsi­terp­ti. Sun­ku pra­lai­mė­ti. Ma­

– Vie­nas iš po­pu­lia­riau­sių klau­ si­mų pa­sta­ruo­ju me­tu jums – ko­kios to­kių olim­pi­nių re­zul­ta­ tų prie­žas­tys? Pak­lau­siu ki­taip: ar kas nors at­si­ti­ko? – Ne, vis­kas bu­vo la­bai ge­rai. Olim­pi­nėms žai­dy­nėms ruo­šė­mės sto­vyk­lo­se, ne­sklan­du­mų ne­bu­vo. Su­sit­var­kė­me vi­sas pro­ble­mas su dvi­ra­čiais. Jo­kio stre­so. Sten­giau­ si vi­są spau­di­mą nu­mes­ti kuo to­ liau. Tu­riu gal­vo­je tai, kad žur­ na­lis­tai ma­ne į olim­pi­nes žai­dy­nes iš­ly­dė­jo jau už­ka­bi­nę auk­so me­da­ lį. Tuo ti­kė­jau ir pa­ti, to­dėl da­bar yra sun­kiau. Pui­kiai su­pran­tu, kad pa­da­riau vis­ką, ką ga­lė­jau, ta­čiau aukš­čiau bam­bos neiš­šok­si. Ma­ ni­mi žmo­nės ti­kė­jo, pa­lai­kė, to­dėl da­bar ma­ne ka­muo­ja la­bai prieš­ ta­rin­gi jaus­mai.

Specialiai iš Lon­do­no

– O jūs pa­ti ne per anks­ti įsi­kal­ bė­jo­te, kad Lon­do­ne vis­kas bus ge­rai? – Tik­rai ne. Nie­ka­da ne­gy­ve­nau po­sa­kiu, kad olim­pi­nė­se žai­dy­nė­

„„Iš­ban­dy­mas: Lie­tu­vos dvi­ra­čių tre­ko ly­de­rė pa­brė­žė, kad per žai­dy­

nes mo­ty­va­ci­jos ne­sto­ko­jo ir jė­gų ne­tau­pė.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

se svar­biau­sia tik da­ly­vau­ti. Vi­sur vi­sa­da va­žiuo­ju ko­vo­ti dėl me­da­lio. Ži­no­jau, kad čia bus stip­ri kon­ku­ ren­ci­ja. Jei­gu spor­ti­nin­kai į olim­pi­ nes žai­dy­nes va­žiuo­ja tik da­ly­vau­ti, va­di­na­si, jie pa­pras­čiau­siai ne­tu­rės jo­se ką veik­ti. Dau­gy­bė žmo­nių – ma­sa­žuo­to­jų, spor­ti­nin­kų, tre­ne­ rių  – į žai­dy­nes at­va­žiuo­ja tik dėl me­da­lių. Mū­sų spor­to ša­ko­je ne­bū­ na at­si­tik­ti­nu­mų, čia šiaip sau ne­ pa­si­se­ka. Bū­na ap­mau­du, kai pra­ lai­mi dėl sa­vo sme­ge­nų ne­veik­los, dėl per di­de­lio jau­du­lio, kaip kad aš kei­ri­no var­žy­bo­se. Iš sa­vęs la­bai daug ti­kė­jau­si. Sau bu­vau iš­si­kė­lu­si kar­te­lę ga­na aukš­tai. Ne­pa­vy­ko. Per­var­go­me. Di­ma la­bai iš­se­kęs, nes tre­ne­ris vi­sa­da pa­vargs­ta la­ biau ne­gu spor­ti­nin­kas. Va­kar nuo įtam­pos Di­mai net krau­jas iš no­sies pra­si­mu­šė. Juk smė­lio pi­lį sta­tė­me kar­tu: aš, tre­ne­ris, olim­pi­nis ko­mi­ te­tas, dvi­ra­čių fe­de­ra­ci­ja. – Iš ša­lies at­ro­do, kad ne­sėk­mė kei­ri­no rung­ty­je jus iš­mu­šė iš vė­žių prieš sprin­to lenk­ty­nes. – Aš tie­siog ne­si­ti­kė­jau, kad kei­ri­ no var­žy­bo­se užim­siu to­kią že­mą vie­tą. Tai, ži­no­ma, iš­mu­šė iš vė­ žių. Tie­siog tris mė­ne­sius kiek­vie­ ną die­ną gal­vo­jau apie šią rung­tį, sta­čiau smė­lio pi­lį, o per vie­ną aki­ mir­ką ta pi­lis ėmė ir su­griu­vo. Gai­la įdė­to dar­bo. Vi­sos pa­stan­gos bu­vo nu­pūs­tos it žai­bu. Jei ga­lė­čiau pa­ sa­ky­ti, kad kaž­ko ne­pa­da­riau, da­ bar bū­tų leng­viau. Sprin­te jau bu­vo sun­kiau, nes kei­ri­no rung­ty­je ga­vau ge­rą an­tau­sį nuo sa­vęs pa­čios. – Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad per­de­ gei prieš olim­pi­nes žai­dy­nes? – Me­tai bu­vo tik­rai įtemp­ti, star­tų ne­ma­žai. At­ro­do, kad jų gau­sa tu­ rė­jo pa­dė­ti įgy­ti dau­giau pa­si­ti­kė­ ji­mo sa­vo jė­go­mis. Pra­na­šu­mas tas, kad su­si­pa­ži­nau su bū­si­mo­mis var­ žo­vė­mis, trū­ku­mas – te­ko ne­ma­žai ke­liau­ti. Dėl per­de­gi­mo – net ne­ ži­nau. Sup­ran­tu vie­ną da­ly­ką: la­ bai sun­ku iš­si­lai­ky­ti vir­šū­nė­je. Kai esi nu­lis ir pa­ky­li aukš­tyn, vi­si ta­ vi­mi džiau­gia­si, pa­lai­ko ir jau­tie­si it fi­gū­rė­lė ant tor­to vir­šū­nės. O kai sto­vi ant tor­to vir­šū­nės ir kas nors duo­da per gal­vą, kad net pa­sie­ki pa­tį dug­ną – sun­ku. Drau­gai ma­ ne pa­lai­ko ir su­pran­ta. Jie sa­ko, kad penk­to­ji vie­ta olim­pi­nė­se žai­dy­nė­ se  – ge­rai, o man tai ne­nor­ma­lu. Ži­nau, kad tai nė­ra ma­no vie­ta, no­ rė­tų­si bū­ti aukš­čiau. Ne­rei­kia pa­ mirš­ti, kad olim­pi­nės žai­dy­nės – tai vi­sai ki­tas pa­sau­lis, var­žy­bų ly­gis jo­se la­bai aukš­tas. Vi­sa­da sa­kiau ir sa­ky­siu, kad to­kioms žai­dy­nėms ruo­šia­si ne spor­ti­nin­kas ir ne tre­ne­ ris. Joms ruo­šia­si at­ski­ros vals­ty­bės – tai yra po­li­ti­ka, fi­nan­sai, moks­

„„Pa­baig­tu­vės: pa­sku­ti­nis S.Kru­pec­kai­tės fi­ni­šas Lon­do­no olim­pia­do­je,

lė­męs 5-ąją vie­tą sprin­to var­žy­bo­se.

las. Ma­nau, Lie­tu­va tu­rė­tų sė­dė­ ti ir ty­lė­ti, kai jos spor­ti­nin­kai dar su­ge­ba užim­ti to­kias aukš­tas po­zi­ ci­jas žai­dy­nė­se. Mū­sų vals­ty­bė vi­ sam ša­lies spor­tui ski­ria tiek pi­ni­ gų, kiek ki­tos vals­ty­bės duo­da pu­sei spor­ti­nin­ko. Tik­rai ži­nau, kad Ru­ si­jos dvi­ra­čių spor­to rink­ti­nės vie­ nos rung­ties gru­pė gau­na 7 mi­li­jo­ nus per me­tus. – Ar jau kal­bė­jo­tės su mū­sų spor­to val­di­nin­kais? – Dar ne­bu­vau jų su­ti­ku­si, ta­čiau gir­dė­jau, kad nie­ko blo­go apie ma­ ne ne­kal­ba (šyp­so­si). Vy­kau ko­vo­ti dėl me­da­lio, Lie­tu­vos tau­ti­nis olim­ pi­nis ko­mi­te­tas įdė­jo ne­ma­žai pa­ stan­gų, kad tu­rė­čiau tai, ką tu­riu. Jie pa­da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo, ta­čiau vi­sa­da no­rė­tų­si dau­giau.

Re­zul­ta­tai nė­ra pra­sti, ta­čiau ket­ ve­rius me­tus nuo­ lat bu­vau tarp pri­ zi­nin­kių, o da­bar ne­su­ge­bė­jau tarp jų įsi­terp­ti. Sun­ku pra­lai­mė­ti. – Ką pa­sa­ky­tu­mė­te kri­ti­kams, tei­gian­tiems, kad to­kių ga­li­ my­bių spor­ti­nin­kės, kaip jūs, re­zul­ta­tai Lon­do­ne – ne­pa­tei­ si­na­mai že­mi? – Daug kas net ne­su­vo­kia, kiek įde­ da­me pa­stan­gų, kad at­va­žiuo­tu­me į žai­dy­nes. Kai­nos juk nie­kas ne­ži­ no. Ne­sup­ran­ta, ką mums reiš­kia pra­lai­mė­ji­mai ir per­ga­lės. Tu­rė­da­ mi to­kias są­ly­gas ir ga­li­my­bes pri­ va­lė­tu­me di­džiuo­tis tuo, ką tu­ri­me. Žmo­nės jau iš­le­pin­ti per­ga­lių. Vi­si pri­pra­to, kad Si­mo­na Kru­pec­kai­tė po­zuo­ja su me­da­liu. Ko­dėl nie­kas ne­si­do­mi, kaip mes tre­ni­ruo­ja­mės? Ko­dėl nie­kas ne­pas­vei­ki­na, kai aš per tre­ni­ruo­tę at­si­sto­ju su 160 ki­ log­ra­mų ant pe­čių? Pa­si­šil­dy­ti me­ da­lio spin­du­liuo­se ma­lo­nu ne vien man. Taip, ky­la klau­si­mų, ko­dėl aš iš pa­sau­lio tau­rės var­žy­bų at­ve­žiau me­da­lį, o iš Lon­do­no – ne. Ta­čiau tai – du skir­tin­gi da­ly­kai. Į tre­kus už­sie­nie­čiai at­va­žiuo­ja su fil­ma­vi­

Ro­ber­to Dač­kaus (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.

mo ka­me­ro­mis, iš­nag­ri­nė­ję kiek­vie­ ną tre­ko mi­li­met­rą ir var­žo­vus. Su Di­ma pa­si­žiū­rė­jo­me, ko­kias tech­ no­lo­gi­jas nau­do­ja kon­ku­ren­tai, ir apa­ko­me – mes esa­me lyg ak­mens am­žiu­je. Jie ku­ria spor­tą, o mes ja­ me tik da­ly­vau­ja­me. – Olim­pi­nia­me kai­me­ly­je gy­ ve­na­te jau be­veik sa­vai­tę. Ko­ kių įspū­džių su­si­kau­pė? – Jau ne­la­bai no­ri­si čia bū­ti. Lo­vos ne­la­bai pa­to­gios poil­siui, kam­ba­ riai ma­ži, juo­se karš­ta. Die­not­var­ kė pa­pras­ta: val­gai, mie­gi ir tre­ni­ ruo­jie­si. Sma­gu, kai spor­ti­nin­kai ga­li sau leis­ti links­min­tis. Vie­nin­ te­lė mū­sų pra­mo­ga – sta­lo fut­bo­ las. Dar spė­jau kny­gą pa­skai­ty­ ti. Ma­ne pra­dė­jo ža­vė­ti Šve­di­jos ra­šy­to­jai, per sa­vai­tę per­skai­čiau „Mer­gi­na su dra­ko­no ta­tui­ruo­te“. Ieš­ko­siu dar ko nors pa­na­šaus. Šve­dai tu­ri sa­vo sti­lių. – Gal skir­si­te lai­ko pir­ki­niams Lon­do­ne? Ar trau­kia na­mai? – O ką na­muo­se veik­ti? Ne­jau­gi sė­dė­ti? No­ri­si su­si­tik­ti ir su drau­ gais, ir pa­bėg­ti nuo žmo­nių akių. Pir­ki­nių są­ra­šo Lon­do­ne dar ne­ su­da­rė­me. – Ar ne­ma­no­te, kad olim­pi­nio cik­lo pa­bai­ga – ge­ra pro­ga šei­ mos pa­gau­sė­ji­mui? – Me­tas bū­tų pa­ts ge­riau­sias. Pla­ nų yra, nors sun­ku tai pla­nuo­ti. Rei­kia pa­si­ruoš­ti emo­ciš­kai, fi­ziš­ kai. Rei­kia iš­si­va­ly­ti nuo nei­gia­mų emo­ci­jų. Rei­kia no­ro tu­rė­ti šei­mą. Pla­nuo­se yra vis­ko, o kaip Die­vas duos – žiū­rė­si­me. Jau­čiuo­si iš­si­ kro­vu­si, ma­ny­je – va­kuu­mas, jė­ gų nė­ra. Ne­ga­lė­čiau ne­tgi štan­gos pa­kel­ti. Pa­si­va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu sa­ vo ma­lo­nu­mui gal ir ga­lė­čiau, ta­ čiau mū­sų tre­ni­ruo­tės to­kios, kad kiek­vie­ną die­ną iš sa­vęs iš­sun­kia­ me vis­ką. Ne­ži­nau, ka­da grį­šiu į sa­vo rė­mus. Vis­kas pri­klau­sys nuo ap­lin­ky­bių, drau­gų, Di­mos. – Kur pra­lei­si­te ato­sto­gas? – No­rė­tų­si ir šen, ir ten nu­vyk­ti, ta­čiau be Di­mos nie­kur ne­va­žiuo­ siu. Kai tik ra­si­me bend­ro lais­vo lai­ko, ką nors su­gal­vo­si­me. Ga­ liu už­tik­rin­ti, kad dvi­ra­tis su mu­ mis nea­tos­to­gaus... Pa­lik­siu jį kur nors.


13

trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

15p.

ratai

Eko­no­miš­kai ga­li­ma vai­ruo­ti ir su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že.

ratai@diena.lt Redaktorius Ta­das Šir­vins­kas

So­vie­ti­niams ZIL-ams vie­tą ma­to tik mu­zie­ju­je

Dar yra se­nų au­ to­mo­bi­ lių, ta­čiau tie au­to­ mo­bi­liai, su ku­riais dir­ba­me kas­dien, – pa­ti­ki­ ma, nau­ja tech­ni­ka.

„„Pa­si­di­džia­vi­mas: Kau­no APGV iš­si­ski­ria 10 kub. m van­dens ga­lin­čia vež­ti au­to­cis­ter­na ir 42 m il­gio ko­pė­čio­mis.

At­ro­do, vi­sai ne­se­niai dėl se­nos su­si­dė­ vė­ju­sios tech­ni­kos skun­dę­si Kau­no ug­ nia­ge­siai gel­bė­to­jai šiuo me­tu dir­ba pa­ čiais mo­der­niau­siais automobiliais. Ne­pa­ti­ki­mų so­vie­ti­nių ZIL-ų ir su­krio­šu­ sių mer­se­de­sų dar li­ko, bet jie be­veik ne­ be­nau­do­ja­mi.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

At­jau­ni­no tech­ni­kos am­žių

Kas­dien gais­rus ge­si­nan­tiems ir ki­ tus gel­bė­ji­mo dar­bus at­lie­kan­tiems Kau­no ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams ne­be­ten­ka gal­vo­ti, ar pa­vyks nu­ va­žiuo­ti iki ne­lai­mės vie­tos. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ug­ nia­ge­sių gel­bė­to­jų tech­ni­ka bu­vo smar­kiai at­nau­jin­ta. Kas­dien nau­ do­ja­mos tech­ni­kos am­žiaus vi­dur­ kis yra vos ke­le­ri me­tai. Vi­sa ug­nia­ge­sių tech­ni­ka skirs­ to­ma į tą, ku­ri nuo­lat pa­si­ruo­šu­si iš­vyk­ti ir re­zer­vą. Kau­ne esan­čių pen­kių ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ko­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

man­dų ga­ra­žuo­se sto­vi po dvi ko­ ne nau­jas au­to­cis­ter­nas ir 1–2 re­ zer­vi­nes, se­nes­nes. „Dar yra se­nų au­to­mo­bi­lių, ta­ čiau tie au­to­mo­bi­liai, su ku­riais dir­ba­me kas­dien, – pa­ti­ki­ma, nau­ ja tech­ni­ka“, – pa­sa­ko­jo Kau­no ap­ skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos (APGV) Ope­ra­ci­nio va­ do­va­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Vy­ tau­tas Jok­šas. Do­mi­na­vo se­nie­nos

Kau­no ug­nia­ge­siams Va­ka­rų Eu­ ro­po­je ga­min­ta tech­ni­ka jau se­ niai nė­ra nau­j ie­n a. Tuo me­t u, kai dau­ge­lis Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių nau­d o­jo so­v ie­t i­n es trans­p or­to

prie­mo­nes, kau­nie­čių ga­ra­žuo­se jau do­mi­na­vo va­ka­rie­tiš­ki auto­ mobiliai. Tie­sa, jie ne­bu­vo nau­ ji, daž­niau­siai do­va­no­ti ar­ba ne­ bran­giai pirk­ti. „Tie au­to­mo­bi­liai ne­bu­vo nau­ ji, bet ga­na tvar­kin­gi. 20–30 me­ tų se­na vo­kiš­ka ma­ši­na dir­bo ge­ riau nei nau­jas ZIL-as“, – aiš­ki­no V.Jok­šas. ZIL-ų ug­nia­ge­siai ne­mėgs­ta, nes jie yra ne­pa­ti­ki­mi, la­bai nee­ko­no­ miš­ki. Tie­sa, šios so­viet­me­čiu ga­ min­tos ma­ši­nos tu­ri vie­ną pra­na­ šu­mą prieš dau­ge­lį kon­ku­ren­tų – pra­va­žu­mą. To­dėl ZIL-ai dar ne­ nu­ra­šo­mi už­mies­ty­je dir­ban­čių ug­nia­ge­sių.

14


14

trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

ratai

So­vie­ti­niams ZIL-ams vie­tą ma­to so Kau­no ap­skri­ 13 Išty­jevi­dar yra li­kę de­vy­ni

ZIL-ai su au­to­cis­ter­no­mis, o Kau­ no mies­te – vie­nas. Au­to­mo­bi­lių par­ko at­nau­ji­ni­mas įsi­bė­gė­jo prieš pen­ke­rius me­tus. Kau­nie­čius nau­jų ug­nia­ge­sių gel­ bė­to­jų au­to­mo­bi­lių ban­ga pa­sie­kė vie­nus pa­sku­ti­nių, nes čia au­to­ mo­bi­lių par­kas bu­vo vie­nas tvar­ kin­giau­sių ir mo­der­niau­sių Lie­tu­ vo­je. Ve­žio­ja­si tan­ko va­rik­lį

V.Jok­šas tei­gia, kad ir ke­lias­de­šim­ ties me­tų se­nu­mo ug­nia­ge­sių au­ tomobiliai ga­li pui­kiai at­lik­ti sa­vo funk­ci­jas, ta­čiau jų pa­ti­ki­mu­mas su­ma­žė­jęs, tad jiems ten­ka skir­ti dau­giau dė­me­sio. „Pa­vyz­džiui, tu­ri­me 32 me­tų se­ nu­mo 22 m aukš­čio kel­tu­vą „Sca­ nia“. Jis ga­na pa­to­gus, jį ne­sun­ku pri­žiū­rė­ti, bet se­nas. O hid­rau­li­ ka ir ne­dirb­da­ma su­gen­da. Atei­na lai­kas, kai vis­kas pra­de­da trū­ki­nė­ti. Du­kart per me­tus tą hid­rau­li­ką rei­ kia per­rink­ti. Vie­ną vie­tą su­tvar­kai, žiū­rėk, jau ki­to­je bė­ga“, – pa­sa­ko­ jo V.Jok­šas. Pir­miau­sia gel­bė­to­jai no­rė­tų pa­keis­ti prie spe­cia­laus trans­por­ to pri­ski­ria­mus na­rų ir che­mi­niam ava­ri­jų lik­vi­da­vi­mui skir­tus au­to­ mo­bi­lius. Šioms reik­mėms nau­do­ ja­mi au­to­mo­bi­liai tie­siog per­dirb­ti, bet nė­ra spe­cia­liai ga­min­ti. Pa­vyz­ džiui, ke­lias­de­šim­ties me­tų se­nu­ mo na­rų automobilių sa­lo­nas net ne­šil­do­mas, o pra­va­žu­mo už­ten­ka tik mies­te, sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mo­ se vie­to­se jie be­jė­giai. O che­mi­nių ava­ri­jų lik­vi­da­vi­mo „Mer­ce­des“ au­to­mo­bi­ly­je nė­ra net vai­ro stip­ rin­tu­vo. Kau­no APGV ga­ra­žuo­se vis dar riog­so ne vie­na trans­por­to prie­ mo­nė, ku­rią jau ga­li­ma krikš­ty­ti an­tik­va­ru ir siųs­ti į mu­zie­jų. Vie­ nu iš įdo­miau­sių eks­po­na­tų ga­lė­ tų tap­ti siurb­li­nė sto­tis. Di­de­liam van­dens kie­kiui per­pum­puo­ti nau­ do­ja­mo­je ma­ši­no­je siurb­lio vaid­ me­nį at­lie­ka ant jos už­kel­tas tan­ko va­rik­lis. Prieš ke­lias de­šim­tis me­ tų šis siurb­lys at­ro­dė la­bai ga­lin­ gas – pum­pa­vo 110 lit­rų van­dens per se­kun­dę. Šiuo me­tu dar di­des­ nį van­dens kie­kį ga­li per­pum­puo­ ti leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio prie­ka­bo­je tel­pan­tys siurb­liai. Tad ZIL-as di­ no­zau­ras be­veik ne­nau­do­ja­mas ir per me­tus nu­rie­da vos ke­le­tą ki­lo­ met­rų. O jei su­ges­tų tan­ko va­rik­ lis, ka­žin ar kas ga­lė­tų jį su­tai­sy­ti, nes de­ta­lių gau­ti grei­čiau­siai bū­tų neį­ma­no­ma. Pats se­niau­sias Kau­no mies­ te esan­tis ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­ lis – „Ma­gi­rus Deutz“. Ši­lai­niuo­ se sto­vin­tis, žar­noms vež­ti skir­tas vo­kiš­kas au­to­mo­bi­lis pa­ga­min­tas 1963 m. Da­žy­da­vo du­kart per me­tus

Ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų gre­to­se ne­ trūks­ta auk­sa­ran­k ių, ta­č iau re­

Au­to­cis­ter­nos Kau­no mies­te Gamintojas

Kiekis

„Re­nault“ MAN „Sca­nia“ „Ive­co“ „Ma­gi­rus“ ZIL

5 4 3 2 1 1

„„An­tik­va­ras: so­vie­ti­niai ZIL

„„Ga­li­my­bės: per­nai įsi­gy­to­mis ko­pė­čio­mis ga­li­ma pa­siek­ti 16-ąjį pa­sta­to aukš­tą.

mon­t uo­t i ma­š i­n as ten­ka vis re­ čiau. „Anks­čiau juk vis­ką pa­tys re­ mon­t uo­d a­vo­m e: ir va­ž iuok­l es tvar­ky­da­vo­me, ir va­rik­lių ka­pi­ta­ li­nį re­mon­tą da­ry­da­vo­me. Da­bar nau­jų ma­ši­nų pa­tys ne­be­tai­so­me. Da­bar jau rei­kia iš­mok­ti nau­do­tis vi­sais jų prie­tai­sais. O mo­ky­tis yra ką“, – kal­bė­jo V.Jok­šas, ku­ris pa­ ste­bi, kad šiais lai­kais ug­nia­ge­siai apie tech­ni­ką iš­ma­no gal šiek tiek ir ma­žiau, bet yra daug tvar­kin­ ges­ni ir su ma­ši­no­mis el­gia­si at­ sa­kin­giau. „Anks­čiau vy­rus bu­vo sun­kiau pri­vers­ti tvar­ky­tis, nes ir tie au­to­ mo­bi­liai bu­vo ap­šnerkš­ti. Juk tais pa­čiais da­žais ir tvo­ras, ir ki­bi­rus, ir au­to­mo­bi­lius da­žy­da­vo­me du­kart per me­tus. Kai pra­dė­jo­me nau­ do­tis šiuo­lai­kiš­kais, nor­ma­lio­mis spal­vo­mis da­žy­tais au­to­mo­bi­liais,

tai ir sti­mu­las tvar­ky­tis at­si­ra­do“, – pa­ste­bė­jo V.Jok­šas.

Vy­tau­tas Jok­šas:

20–30 me­tų se­na vo­kiš­ka ma­ši­na dir­bo ge­riau nei nau­jas ZIL-as.

Mėgs­ta­miau­sia – au­to­cis­ter­na

V.Jok­šas neišs­ki­ria vie­no mėgs­ta­ miau­sio ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo. Tie­sa, pa­sta­ruo­ju me­ tu per­ka­mi ug­nia­ge­sių au­to­mo­ bi­liai su­ren­ka­mi Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je vei­kian­ti įmo­nė per­ka auto­ mobilius be ug­nia­ge­sių įran­gos, o įran­ga su­mon­tuo­ja­ma jau čia.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus, Kau­no APGV nuo­tr.

„Išei­na pi­giau, o su­rin­ki­mo ko­ ky­bė tik­rai ne pra­stes­nė nei ki­tur. Skir­tu­mas ga­li bū­ti tik dėl komp­ lek­tuo­ja­mų de­ta­lių kla­sės, bet ne su­rin­ki­mo“, – ti­ki­no V.Jok­šas. Pap­ra­šy­tas iš­skir­ti vie­ną mėgs­ ta­miau­sią au­to­mo­bi­lį, V.Jok­šas pa­siū­lė ap­žiū­rė­ti apy­nau­jį „Ive­ co“ su 10 kub. m tal­pos van­dens cis­ter­na. „Ug­nia­ge­sys be van­dens – ne ug­ nia­ge­sys, o į šį au­to­mo­bi­lį van­dens tel­pa iš­ties daug“, – au­to­cis­ter­ną gy­rė V.Jok­šas. Au­to­cis­ter­nos iš vi­so bū­na tri­jų kla­sių: sun­kios, vi­du­ti­nės ir leng­ vos. Daž­niau­siai mies­te ma­to­me va­žiuo­jan­čias vi­du­ti­nės kla­sės au­ to­cis­ter­nas, ku­rios ve­ža po 2,5-3 kub. m van­dens. „To­kį van­dens kie­kį ug­nia­ge­ siai ga­li iš­leis­ti per 2–3 min., to­ dėl žmo­nės ir pa­sklei­džia kal­bas,

„„Pa­dė­tis: kas­die­nia­me Kau­n

kad ug­nia­ge­siai į gais­rą at­va­žia­ vo be van­dens. Iš­ties tas van­duo la­bai grei­tai bai­gia­si“, – aiš­ki­no V.Jok­šas. Vie­nu me­tu at­ve­ža­mas di­de­lis kie­kis van­dens ypač nau­din­gas vie­to­vė­se, ku­rio­se nė­ra ar­ti van­ dens tel­ki­nių ir hid­ran­tų. Ma­ši­ na su mil­ži­niš­ka cis­ter­na tu­ri di­ džiu­lį ba­sei­ną, į ku­rį vi­są van­de­nį ga­li iš­pil­ti la­bai grei­tai ir va­žiuo­ ti at­vež­ti dar dau­giau van­dens at­ sar­gų. Pa­si­di­džia­vi­mas – ko­pė­čios

Iš vi­so Kau­no mies­te yra 16 au­to­ cis­ter­nų, ku­rios yra pa­grin­di­nės ug­nia­ge­sių trans­por­to prie­mo­ nės. Ki­tos spe­cia­lio­sios ug­nia­ge­ sių gel­bė­to­jų tech­ni­kos – dvi­gu­ bai dau­giau. Di­džiau­sias kau­nie­čių ug­nia­ge­sių pa­si­di­džia­vi­mas – per­nai prieš Lie­


15

trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

ratai kaunodiena.lt/naujienos

tik mu­zie­ju­je

Mo­to­cik­lu – 200 km/val. grei­čiu Ša­lia Kau­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė 200 km/val. grei­čiu skri­ du­sį mo­to­cik­li­nin­ką. Vy­rui grei­ čiau­siai teks pa­klo­ti tūks­tan­ti­nę bau­dą ir ku­rį lai­ką pa­vaikš­čio­ti pės­čio­mis.

200 km/val. grei­čiu skrie­jan­tis „Hon­da“ mo­to­cik­las praė­ju­sią sa­ vai­tę bu­vo pa­ste­bė­tas Kau­no ra­ jo­ne, ke­lio Kaunas–Marijampo­ lė–Suvalkai 10-aja­me ki­lo­met­re, kur leis­ti­nas mak­si­ma­lus grei­tis yra 90 km/val. Mo­to­cik­lą pa­ste­bė­jo, o vė­liau ir jo vai­ruo­to­ją su­lai­kė Kau­no ap­ skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos Ke­lių pa­tru­lių kuo­pos pa­rei­gū­nai. 110 km/val. leis­ti­ną grei­tį vir­ši­ju­ sio 34 me­tų mo­to­cik­li­nin­ko vai­ra­ vi­mo sta­žas – apie 15 me­tų. Apsk­ri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ te pra­dė­tas įvy­kio ty­ri­mas, o by­ la nu­ke­liaus į teis­mą. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se skrai­dū­nui gre­sian­čios san­kci­jos ap­ra­šy­tos taip: „Nus­ta­ty­to grei­čio vir­ši­ji­mas dau­giau kaip 50 km/val. už­trau­ kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo 1 000 li­tų iki 1 500 li­tų su tei­sės vai­ruo­ ti trans­por­to prie­mo­nes atė­mi­mu nuo vie­no iki tri­jų mė­ne­sių ar­ ba sep­ty­nių pa­rų ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­ to prie­mo­nes atė­mi­mu še­šiems mė­ne­siams. Vai­ruo­to­jams, ne­

L-ai iš­si­ski­ria ne­pa­ti­ki­mu­mu.

„„Skri­do: su­lai­ky­tas mo­to­cik­li­nin­kas leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jo net 110 km/val. 

tu­rin­tiems dve­jų me­tų vai­ra­vi­mo sta­žo, – bau­dą nuo 1 000 li­tų iki 1 500 li­tų su tei­sės vai­ruo­ti trans­ por­to prie­mo­nes atė­mi­mu nuo vie­nų me­tų iki vie­nų me­tų ir še­ šių mė­ne­sių. Vai­ruo­to­jams, ne­tu­ rin­tiems tei­sės vai­ruo­ti trans­por­ to prie­mo­nes, – bau­dą nuo 1 500 iki 2 500 li­tų ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą nuo 20 iki 30 pa­rų.“ Šiais me­tais Lie­tu­vo­je jau žu­vo še­ši mo­to­cik­li­nin­kai. Iš vi­so mū­sų ša­ly­je eis­mo įvy­kiuo­se iki rugp­jū­ čio 2 d. žu­vo 151 žmo­gus, tarp jų 7

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

ne­pil­na­me­čiai. T.y. žu­vo 5 eis­mo da­ly­viais ma­žiau ne­gu praė­ju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Tarp žu­vu­sių­jų: 61 vai­ruo­to­jas, 37 pės­ tie­ji, 34 ke­lei­viai, 14 dviratininkų ir 3 mo­pe­do vai­ruo­to­jai. Tra­giš­ka bu­vo praė­ju­si sa­vai­tė, per ku­rią žu­vo 10 eis­mo da­ly­vių, 127 su­žeis­ti. Tarp pa­sta­rų­jų – 19 ne­pil­na­me­čių. Žu­vo 6 vai­ruo­to­ jai, 2 pės­tie­ji, 1 ke­lei­vis, 1 dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas. Žu­vu­sių­jų am­žiaus vi­dur­kis – 36 me­tai. KD inf.

Eko­no­miš­kai ga­li­ma vai­ruo­ti ir su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že Vie­nos Lie­tu­vos bend­ro­vės eko­ no­mi­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mų re­ zul­ta­tai ro­do, jog vai­ruo­jant au­to­ mo­bi­lį su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­ že de­ga­lų su­tau­py­ti ga­li­ma iš es­ mės tiek pat, kaip ir su me­cha­ni­ ne pa­va­rų dė­že.

n ­ o ug­nia­ge­sių dar­be nau­do­ja­ma tech­ni­ka yra nau­ja ir pa­ti­ki­ma.

tu­vo­je vy­ku­sį Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­ nio čem­pio­na­tą gau­tas au­to­mo­bi­lis su 42 m il­gio ko­pė­čio­mis. Su jo­mis ga­li­ma pa­siek­ti net 16-ąjį pa­sta­to aukš­tą. Ke­lis mi­li­jo­nus li­tų kai­na­ vęs au­to­mo­bi­lis šių me­tų pa­ro­do­se vis dar pri­sta­to­mas kaip nau­jau­sias tech­ni­kos pa­sie­ki­mas. Treč­da­lį automobilio kai­nos su­ da­rė ko­pė­čios. Jo­mis li­pan­čiam ug­nia­ge­siui nė ne­rei­kia su sa­vi­mi temp­tis žar­nos. Pa­čio­se ko­pė­čio­se su­mon­tuo­tos van­dens, pu­tų, oro pa­da­vi­mo sis­te­mos. Su­mon­tuo­tas ap­švei­ti­mas, ko­pė­čių ga­le esan­čio lop­šio ge­si­ni­mo sis­te­ma bei dau­gy­ bė ki­tų mo­der­niau­sių tech­no­lo­gi­ jų. Ko­pė­čias ga­li­ma val­dy­ti ne tik iš automobilio ka­bi­nos ar sto­vint prie jos, bet ir iš di­des­nio at­stu­mo ra­di­ jo ban­go­mis. Šis tech­ni­kos ste­buk­las sto­vi mies­to cent­re, nes iš šios vie­tos

grei­čiau­siai ga­li­ma pa­siek­ti vi­sus mies­to ra­jo­nus bei už­mies­tį. Iš vi­ so Kau­ne yra dve­jos ma­ši­nos su il­ go­mis ko­pė­čio­mis. Ki­tas au­to­mo­ bi­lis sto­vi Ši­lai­niuo­se. Ko­pė­čių il­gis – 37 m.

Aps­kai­čiuo­ta, jog su me­cha­ni­nė­ mis pa­va­rų dė­žė­mis au­to­mo­bi­lius vai­ruo­jan­tys vai­ruo­to­jai iš­moks­ ta su­tau­py­ti vi­du­ti­niš­kai 13–15 pro­c. de­ga­lų. Vai­ruo­jant au­to­mo­ bi­lius su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že, pa­siek­ta vi­du­ti­nė 13,2 pro­c. eko­ no­mi­ja. Tad eko­no­miš­ko vai­ra­vi­ mo mo­kan­tys inst­ruk­to­riai įsi­ti­ki­ no, jog va­di­na­mo­jo eko­vai­ra­vi­mo prin­ci­pai vei­kia vai­ruo­jant bet ko­ kio ga­min­to­jo au­to­mo­bi­lį su bet ko­kia pa­va­rų dė­že.

Lie­pos pa­bai­go­je Kau­ne vy­ku­ sio­se vil­ki­kų eko­no­mi­nio vai­ra­vi­ mo var­žy­bo­se da­ly­va­vę vai­ruo­to­jai su­ti­ko pa­si­var­žy­ti ir leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais su au­to­ma­ti­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis. De­šimt da­ly­vių var­žė­si „Vol­ vo“ au­to­mo­bi­liais. Ly­gi­nant vi­ du­ti­nes de­ga­lų są­nau­das, va­žiuo­ jant jiems įpras­tu vai­ra­vi­mo bū­du ir vė­liau pa­ta­riant inst­ruk­to­riui, de­ga­lų eko­no­mi­ja svy­ra­vo nuo 3,9 iki 21,4 pro­c. Gru­pė, ku­ri vai­ ra­vo „Vol­vo“ su ke­tu­rių ra­tų pa­va­ ra, pa­sie­kė vi­du­ti­niš­kai 11,9 pro­c. ma­žes­nes de­ga­lų są­nau­das, o ki­ta gru­pė, vai­ra­vu­si „Vol­vo“ su prie­ ki­niais va­ro­mai­siais ra­tais, dy­ze­ li­no su­de­gi­no vi­du­ti­niš­kai 14,4 pro­c. ma­žiau. Tad vi­du­ti­nis re­ zul­ta­tas – 13,2 pro­c.

49

– tiek me­tų pa­čiam se­niau­siam Kau­no ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų au­to­mo­bi­liui „Ma­gi­rus Deutz“.

„„Re­zul­ta­tas: įro­dy­ta, kad net ir au­to­ma­ti­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis ap­rū­

pin­tų au­to­mo­bi­lių de­ga­lų są­nau­das ne­sun­kiai ga­li­ma su­ma­žin­ti de­ šim­ta­da­liu.  „Shut­ters­toc­k“ nuotr.

Ge­riau­sius re­zul­ta­tus pa­de­ monst­ra­vo kro­vi­nių per­ve­ži­ mo pa­slau­gas tei­kian­čios Šiau­lių bend­ro­vės Vai­ruo­to­jų val­dy­mo sky­riaus inst­ruk­to­rius Vir­gi­ni­jus Bur­bu­lis. Po pir­mo­jo va­žia­vi­mo jo vai­ruo­to au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­ris ro­dė 6,6 l/100 km vi­du­ti­nes de­ ga­lų są­nau­das. Po inst­ruk­to­riaus pa­mo­ky­mų V.Bur­bu­lis są­nau­das su­ma­ži­no iki 5,9 l/100 km, o tai yra net ma­žiau, nei dek­la­ruo­ja­mos vi­du­ti­nės šio au­to­mo­bi­lio de­ga­lų są­nau­dos. Dar vie­na šių mo­ky­mų da­ly­vė – vie­nos bend­ro­vės di­rek­to­rė Iri­na Stan­čins­ka­ja, pa­de­dant inst­ruk­ to­riui, pa­sie­kė įspū­din­gą eko­no­ mi­ją – 16,1 pro­c. „Dau­ge­lis pa­ta­ri­mų yra mums vi­siems ge­rai ži­no­mi, ta­čiau no­ rint pa­siek­ti re­zul­ta­tą, rei­kia to no­rė­ti, t.y. tu­rė­ti tam tik­rą nuo­ sta­tą pa­są­mo­nė­je“, – sa­kė I.Stan­ čins­ka­ja. Kaip vie­ną iš es­mi­nių da­ly­kų, ma­ži­nan­čių de­ga­lų są­nau­das, mo­ te­ris įvar­di­jo si­tua­ci­jos ste­bė­ji­mą iš anks­to nu­ma­tant ga­li­mus ki­tų eis­mo da­ly­vių ir sa­vo veiks­mus. De­ga­lų tau­py­mo kur­sus Lie­tu­ vo­je jau pe­rė­jo šim­tai vai­ruo­to­jų, vai­ruo­jan­čių au­to­mo­bi­lius su me­ cha­ni­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis. Inst­ ruk­to­riai pa­ste­bė­jo, kad daž­niau­siai pa­si­tai­kan­ti mū­sų vai­ruo­to­jų klai­ da – ne­pa­kan­ka­mas eis­mo ke­ly­je pro­gno­za­vi­mas. Vai­ruo­to­jai daž­ nai neiš­nau­do­ja au­to­mo­bi­lio iner­ ti­nių jė­gų, pa­va­ras per­jun­gia esant di­des­nėms ap­su­koms, nei de­rė­tų. KD inf.


16

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

menas ir pramogos

Rima Mačiulytė. Iš ciklo „Palikai mane vandeny“.

Gra­fi­kė R.Ma­čiu­ly­tė: „Me­nas – ma­no pan­čiai“ „Pro­fe­sio­na­lu­mas – klai­da pro­vin­ci­jo­je, kur siau­tė­ja sa­vi­veik­la“ – taip Kau­no me­ni­nin­kų na­muo­se pri­sta­to­mą sa­vo pro­jek­tą pa­va­di­no gra­fi­kė Ri­ma Ma­čiu­ly­tė, gy­ve­nan­ti Go­niū­nų kai­me (Jur­bar­ko r.). En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Kū­rė­jas pro­vin­ci­jo­je

Pa­ro­dą su­da­ro trys cik­lai: du iš jų tal­pi­na 48 ne­ti­ra­žuo­ja­mos gra­fi­kos kū­ri­nius, tre­čia­ja­me – ta­py­bos (ak­ ri­las ant kar­to­no) dar­bai. „Gra­fi­kos kū­ri­nių cik­le „Me­nas – ma­no pan­čiai“ me­ni­ne kal­ba no­riu pa­pa­sa­ko­ti, kaip mer­din­čio­je pro­ vin­ci­jo­je jau­čia­si kū­rė­jas, tu­rin­ tis di­des­nių am­bi­ci­jų, nei bul­vių ir kiau­lių au­gi­ni­mas“, – da­li­ja­si gy­ ve­ni­miš­ką­ja ir kū­ry­bi­ne pa­tir­ti­mi R.Ma­čiu­ly­tė. Anot kū­rė­jos, me­nas su­pan­čio­ja, ta­čiau kar­tu ir at­pa­lai­ duo­ja žmo­gų, iš­lais­vi­na jį iš bet ko­ kio ne­va­ly­vu­mo, ne­lei­džia for­muo­tis pro­vin­cia­lioms klu­bi­nės sa­vi­veik­ los nor­moms. „Juo­da, bal­ta – mi­ ni­ma­liai do­zuo­ta auk­so ir pur­pu­ro: toks yra šio cik­lo spal­vi­nis ko­das“, – brė­žia pa­ra­le­les R.Ma­čiu­ly­tė. Pa­lie­tu­si skau­džią pro­fe­sio­na­ laus me­ni­nin­ko pro­vin­ci­jo­je te­mą, dai­li­nin­kė vis dėl­to ties ja ne­sus­ to­ja, o de­da ak­cen­tus ties kū­ry­bi­ niais as­pek­tais, su­si­tel­ku­si į jų ga­li­ my­bes, at­ra­di­mus ir me­no tei­kia­mą nu­si­ra­mi­ni­mą, do­va­no­ja­mą pri­si­ lie­ti­mą prie har­mo­ni­jos. Me­nas dai­li­nin­kę su­pan­čio­ ja tiek, jog be jo R.Ma­čiu­ly­tė sa­ vęs neį­si­vaiz­duo­ja, me­nas jai rei­ ka­lin­gas, bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti kaip oras, bet gal­gi – kaip sau­lė, šil­dan­ ti, guo­džian­ti žmo­gų ir jo sie­lą.

me­ni­nin­ką, tarp­tau­ti­nės me­ni­nės fo­tog­ra­fij­ os fo­tog­ra­fą, 2002-ųjų Vy­riau­sy­bės me­no pre­mi­jos lau­ rea­tą – jo de­šim­tų­jų mir­ties me­ti­ nių pro­ga, – pri­ti­lu­si ir su­si­kau­pu­si kal­ba me­ni­nin­kė, – bet ir iš­sa­ky­ ti gė­lą, ku­rią iš­gy­ve­nu vie­nat­vė­je. A.Bud­vy­čio pro­fe­sio­na­lu­mas, kaip, be­je, ir ma­na­sis, taip pat bu­vo klai­ da pro­vin­ci­jo­je, o tiks­liau Go­niū­ nuo­se, į ku­riuos per­si­kė­lė­me gy­ ven­ti 1995-ai­siais, po to, kai mi­rė ma­no tė­vai.“

sve­ti­mas šuo; ir vėl tas krank­lys; mo...to...cik...las; at­si­bu­do ir mu­ sė; bet me­džiai nu­ga­lė­jo“, – poe­ tiš­kai sa­vo kū­ri­nius pri­sta­to R.Ma­ čiu­ly­tė. Dau­ge­ly­je me­ni­nin­kės dar­bų už­ fik­suo­tos Oma­ro Cha­ja­mo, Sta­sio Sant­va­ro kū­ry­bos ei­lu­tės, ku­rios ta­py­bos dar­buo­se ar gra­fi­kos lakš­

tuo­se iš­ny­ra ne­pri­myg­ti­nai ver­ čian­čios jas per­skai­ty­ti: kar­tais išaiš­kė­ja tik fra­zė, kai ka­da – tik ke­li žo­džiai, su­si­lie­jan­tys, iš­tirps­ tan­tys su že­mės spal­vų pa­le­tė­je iš­gau­na­ma nuo­tai­ka, stab­te­lė­ju­ sia, ne­ti­kė­tai nu­švi­tu­sia aki­mir­ ka ar gar­siau su­skam­bu­siu pri­si­ mi­ni­mu.

Rima Mačiulytė. Iš ciklo „Menas – mano pančiai“.

Me­nas su­pan­čio­ja, ta­čiau kar­tu ir at­ pa­lai­duo­ja žmo­gų, iš­lais­vi­na jį iš bet ko­kio ne­va­ly­vu­mo.

Kū­ri­ny­je „Pa­li­kai ma­ne van­de­ ny“ pa­nau­do­ta A.Bud­vy­čio fo­tog­ ra­fij­ a ir tik­ros, ke­ly­je žu­vu­sios ir ant to pa­ties ke­lio su­džiū­vu­sios var­lės, ku­rias me­ni­nin­kė per­kė­lė ant si­ dab­riš­kais da­žais pa­deng­tų ne­di­ de­lių kar­to­no ga­ba­lė­lių tar­si ant­ ka­pio, o gal ša­li­gat­vio plokš­te­lių, o gal...? „Ne­ži­nau, – juo­kia­si R.Ma­ čiu­ly­tė, – jums spręs­ti, kai ku­riu, su­si­tel­kiu į pa­čią kū­ry­bą, spal­vas, dė­mes, gra­fi­nius ele­men­tus, ir tik pa­skui mė­gi­nu api­bend­rin­ti.“ Įk­vė­pi­mas poe­zi­jo­je

Dar­buo­se – tik­ros var­lės

„Pa­li­kai ma­ne van­de­ny“ – tai 24 ne­ti­ra­žuo­ja­mos gra­fi­kos dar­bų cik­ las, su­kur­tas tai­kant ko­lia­žo tech­ ni­ką. Pas­ta­ra­sis skir­tas vy­ro – fo­ to­me­ni­nin­ko Al­fon­so Bud­vy­čio at­mi­ni­mui. „Šiuo cik­lu no­riu ne tik pri­min­ ti vi­suo­me­nei A.Bud­vy­tį – fo­to­

„Go­niū­nai: Ry­tas at­si­me­na va­ka­ rą“ – 12 ta­py­bos dar­bų cik­las, įkū­ ni­jan­tis gy­vo­sios gam­tos pa­jau­tas ašt­riau­sio­mis pa­ros virs­mų aki­ mir­ko­mis: bils­mas į lan­gą – pa­bu­ di­mas; krank­lys dan­gu­je; lau­ki­nis aguo­nų žy­dė­ji­mas; paukš­tis, ku­rio ne­pa­žįs­tu; vo­lun­gė?; me­džių šla­ mė­ji­mas; ry­to gai­dys; to­li, to­li –

„„Šauks­mas: R.Ma­čiu­ly­tė sa­ko me­ni­ne kal­ba no­rin­ti pa­pa­sa­ko­ti, kaip mer­din­čio­je pro­vin­ci­jo­je jau­čia­si kū­rė­jas. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


17

Trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

menas ir pramogos

Kau­nas – pa­sau­li­nės pi­lig­ri­mys­tės sto­te­lė Šian­dien Kau­ną pa­sieks Čens­ta­ka­vos Die­vo Mo­ti­nos iko­na, ku­ rios pa­sau­li­nės pi­lig­ri­mys­tės ke­lias „Nuo van­de­ny­no iki van­ de­ny­no“ nu­si­drie­kė nuo Ra­mio­jo van­de­ny­no iki At­lan­to. Pa­si­ren­gi­mas Die­vo Mo­ti­nos iko­ nos pi­lig­ri­mys­tei, ku­ri skir­ta gy­vy­ bės ir mei­lės ci­vi­li­za­ci­jai ap­gin­ti, pra­si­dė­jo sau­sio 29 d. Čens­ta­ka­ vo­je, Jas­na Gu­ros vie­nuo­ly­ne, ku­ ria­me su­si­rin­ko 16 Eu­ro­pos ir Azi­ jos ša­lių bei JAV gy­vy­bę ir šei­mą gi­n an­č ių or­ga­n i­za­c i­j ų at­s to­v ų. Čens­ta­ka­va pa­sau­li­nės pi­lig­ri­ mys­tės pra­džiai pa­si­rink­ta neat­ si­tik­ti­nai – ste­buk­lin­go­ji Čens­ ta­ka­vos Die­vo Mo­ti­nos iko­na yra svar­bi tiek ka­ta­li­kams, tiek or­to­ dok­sams. To­kio mas­to ak­ci­ja gy­vy­bei, mei­lei ir šei­mai ap­gin­ti yra ren­ gia­ma pir­mą kar­tą pa­sau­ly­je. Be to, pir­mą kar­tą į gy­vy­bės ir mei­ lės gy­ni­mo ak­ci­ją vie­nin­gai įsi­jun­ gė abi di­džio­sios krikš­čio­nių Baž­ ny­čios. Die­vo Mo­ti­nos iko­nos pi­lig­ri­mi­ nė ke­lio­nė pra­si­dė­jo prie Ra­mio­jo van­de­ny­no, Vla­di­vos­to­ke, bir­že­lio 15 d. ir tu­rė­tų baig­tis prie At­lan­

Pi­lig­ri­mys­tė Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jo­je Rugp­jū­čio 8 d. 11 val. Pa­veiks­lo su­ti­k i­mas prie Ši­ lu­vos kop­ly­čios. Pa­si­t in­ka Kau­no ar­k i­v ys­k u­p as, Ši­lu­vos skau­t ai ir jau­n i­mas, gie­da Ra­sei­n ių baž­ny­ čios cho­ras. 11.30 val. Ka­te­che­zė te­ma „Čens­ta­ ka­vos Die­vo Mo­t i­nos is­to­r i­ja ir pi­ lig­ri­mys­tės tiks­las“. 12 val. Šv. Mi­šios, va­do­vau­ja Kau­no ar­k i­vys­ku­pas. 13 val. Mal­da ty­lo­je (prie pa­veiks­lo). 14 val. Iš­vyks­ta­ma į Kau­ną. 15.30 val. Pa­s i­t i­k i­m as Kau­ne, M.Va­lan­čiaus g. pra­d žio­je. Pa­si­t in­ ka Kau­no mies­to ku­ni­gai, klie­ri­kai, vie­nuo­l iai, pa­sau­l ie­čiai. Tuo me­tu gie­da­mos gies­mės Ma­r i­jai. 15.45 val. Pa­si­t i­k i­mas prie Kau­no ar­k i­ka­ted­ros du­r ų. Pa­si­t in­ka ar­k i­ vys­ku­pas. 16 val. Bend­ra Ro­ž i­n io mal­da. Va­ do­vau­ja vie­nuo­l iai. 17 val. Mal­da ty­lo­je (prie pa­veiks­lo). 17.30 val. Ka­te­che­zė te­ma „Čens­ta­ ka­vos Die­vo Mo­t i­nos is­to­r i­ja ir pi­ lig­r i­mys­tės tiks­las“. 18 val. Šv.Mi­š ios, au­ko­ja Kau­no mies­to ku­n i­gai su ga­ny­to­ju. Gie­ da Kau­no ar­k i­ka­ted­ros ba­z i­l i­kos cho­ras. 19 val. Aka­tis­tą gie­da vie­nuo­liai ir ku­ni­gai. 20 val. Kau­no šei­mos cent­ro mal­ dos vi­g i­l i­ja. Rugp­jū­čio 9 d. 9 val. Šv.Mi­šios, jų me­tu – jung­ti­nis gie­do­ji­mas. 10 val. Mal­da ty­lo­je (prie pa­veiks­lo). 11 val. Pa­veiks­lo iš­ly­dė­ji­mas į Kai­ šia­do­r ių vys­ku­pi­ją.

to van­de­ny­no, ap­lan­kiu­si 23 ša­ lis bei įvei­ku­si 18 tūkst. ki­lo­met­ rų. Rugp­jū­čio 5 d. kir­tu­si Lat­vi­jos sie­ną iko­na bu­vo iš­kil­min­gai per­ duo­ta Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos at­sto­ vams ir iki rugp­jū­čio 12 d. ap­lan­ kys vi­sas Lie­tu­vos vys­ku­pi­jas. Kiek­vie­no­je ša­ly­je ir kiek­vie­no­ je šven­to­vė­je, ku­rio­je per pi­lig­ri­ mi­nę ke­lio­nę ap­si­lan­ko Die­vo Mo­ ti­nos pa­veiks­las, į Die­vo Mo­ti­ną krei­pia­ma­si šiais žo­džiais: „Įsi­ga­ li mir­ties kul­tū­ra. Kas­dien žu­do­mi vai­kai pa­čia­me sau­giau­sia­me prie­

globs­ty­je – mo­ti­nų įsčio­se. Tarp­ tau­ti­niai įsta­ty­mai ne­gi­na ne­gi­ mu­sio­jo gy­vy­bės... Ma­žiau­sias žmo­gus tam­pa mo­der­nių­jų tech­ no­lo­gi­jų pro­duk­tu... Prie­mo­nės, nai­ki­nan­čios vai­sin­gu­mą ir gy­vy­ bę, ta­po kas­die­nio gy­ve­ni­mo da­li­ mi... Puo­la­ma san­tuo­ka ir šei­ma... Sto­vi­me prieš Ta­ve, mū­sų At­pir­ kė­jo Mo­ti­na, su­vok­da­mi, kad vie­ni ne­sa­me pa­jė­gūs lai­mė­ti glo­ba­li­nės ko­vos. Stip­rink mus vi­sus. Glo­bok šei­mą. Ap­sau­gok gy­vy­bę.“

„„Vie­ni­ja: Čens­ta­ka­vos Die­vo Mo­ti­nos iko­na yra svar­bi tiek ka­ta­li­kams,

KD inf.

nuovandenynoikivandenyno.lt nuotr.

tiek or­to­dok­sams. 

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Vytauto Žutauto knygą „Mirties fabrikas“.

Knygos autorius daugiau kaip du de­ šimtmečius dirba „AKISTATOS“ lai­ kraščio vyriausiuoju redaktoriumi. Daug rašo kriminalinėmis temomis Žilvino Vizgirdos, Petro Ivanausko, Pe­ tro Kurmelio slapyvardžiais. „Mirties farbikas“ parašytas remian­ tis Tulpinių ir Gaidjurginių baudžia­ mosiomis bylomis. Paskelbti teismų nuosprendžiai jau praėję visas nagri­ nėjimo stadijas ir yra įsiteisėję. Trys Tulpiniai ir du Gaidjurginiai, nužudę daugiau kaip 50 žmonių, nuteisti iki gyvos galvos. Tarp nužudytųjų – ne tik nereikalingais liudininkais tapę gaujų nariai, bet ir garsūs verslininkai, ir net prokuratūros, policijos, saugumo dar­ buotojai.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugpjūčio 14 d.


18 2

trečiaDIENIS, rugpjūčio 8, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19

skelbimai

Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� �������������������������������������������������������20 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Kviečia� ����������������������������������������������� 20, 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Ieško darbo

DARBo skelbimai

Ieškau slaugytojos darbo (dirbti antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais) Kauno mieste. Galiu slaugyti neįgalią moterį. Tel. 8 676 95 319.

Siūlo darbą Dirbti nedidelėje maisto prekių parduotuvėje Garliavoje reikia pardavėjos (-o). Pageidaujama gyvenanti Garliavoje ar Aleksoto rajone. Tel. 8 686 33 019. 999299

999511

Paslaugos Medikų

997387

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas šaltkalvis. Metalo suvirinimo, pjaustymo, gręžimo darbai. Tel. 8 600 65 000. 999987

Miško technikos gamybos įmonei papildomam darbui reikalingi: vadybininkas, laisvai kalbantis vokiškai (prekiauti internetu); vadybininkas, laisvai kalbantis angliškai (būtinas techninis išsilavinimas – mechanika ar elektrotechnika). E. paštas info@afa-machinery.lt. Tel. 8 698 74 558.

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

Naujai atidaromai „CanCan pizza“ picerijai Kaune reikalingi: MAISTO RUOŠIMO TECHNOLOGAI, GAMYBOS VADOVAI, VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI, PADAVĖJAI, INDŲ PLOVĖJAI. Tel. 8 659 84 902.

Efektyvus ūmaus ir lėtinio skausmo, stuburo, sąnarių ligų, trofinių opų gydymas. LAZERIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt.

984849

999522

990011

998349

Reikalinga pagalbinė darbuotoja (-as) siuvimo įmonei. Privalumas – patirtis siuvimo įmonėje. Kauno centras, 1 pamaina. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 608 06 591. 998859

Reikalingas automobilių šaltkalvis, turintis patirties šioje srityje. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 687 36 825, 8 614 60 063. 999470

Reikalingas darbuotojas ardyti krovininius automobilius, turintis patirties šioje srityje. Darbas Kauno r., Domeikavoje. Tel. 8 616 16 655, e. paštas buhalterija@ferikas.lt. 998778

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 973475

Skubiai reikalinga siuvėja siūti ir taisyti drabužius. Laiku mokamas atlyginimas, visos soc. garantijos. Tel. 8 673 06 774, e. paštas nebranga@yahoo.com. 999184

Statybos įmonei reikalingi: gipskartonio plokščių montuotojai; fasadų šiltintojai; dažytojai; PVC, linoleumo grindų klojėjai; plytelių klojėjai. Tel. (8 37) 375 331. 998746

Tarptautinių pervežimų įmonė ieško: vyr. buhalterio, vadybininko, mechaniko. Kreiptis tel. 8 676 23 382. 998147

UAB „Corpus A“ ieško darbuotojų specialiesiems valymo darbams. Reikalavimai: aukštalipio pažymėjimas ir panašaus darbo patirtis. Kreiptis tel. 8 685 21 244; personalas@corpusa.lt. 999710

UAB „Statybų vizija“ reikalingi staliai. Tel. (8 37) 260 431. 998252

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų, suvirintojų, pagalbinių darbininkų. Darbas Vilniuje ir Kaune. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086, 8 656 41 798 (8-17 val.). 998605

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989208

Gydytojos D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus ir suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šaliname karpas, papilomas, atliekami odos rūgštiniai pilingai. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuojame dėl lytiškai plintančių ligų. IĮ „Gedimino klinika“, Gedimino g. 34, tel. 207 396. 994300

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 295 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 994255

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

997436

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900. 999617

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996625

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 999682

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 997394

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981335

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 999626

Statybos, remonto

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 997997

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577. 999003

Atliekame buto, namo, sodybos, biuro statybos ir remonto darbus. Tel. 8 600 92 790.

979637

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881.

988897

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 996815

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

993755

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495.

998552

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904.

996796

996587

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985432

999619

981387

995551

Gaminame iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklus, laiptus, grotas, stogelius, tvoras, garažų, sandėliukų duris ir kita. www.keisida.lt. Tel. 262 354, 8 601 05 644. 999945

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

Žurnalui reikalingas reklamos vadybininkas. Tel. 8 620 44 223.

998386

Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas, betonavimo darbai, monolitinių laiptų įrengimas. Tel. 262 354, 8 601 05 644.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

„Bobcat“, mini ekskavatoriaus nuoma. Gręžiame polius pamatams, kasame tranšėjas, lyginame. Klojame drenažą. Tel. 8 646 22 440, e. paštas info@kasita.lt.

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566.

999208

Atlieku kasimo darbus mini ekskavatoriumi. Tel. 8 657 49 315.

Buitinės technikos remonto

996840

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

999621

990965

997983

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878.

993548

999966

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

999584

Bituminių, šlaitinių stogų remontas (ir nedidelių plotų). Tel. 8 699 31 989. info@dregme.lt.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas.

991695

994008

Betonuojame laiptus, klojame plyteles, sukame gipsą, glaistome, dažome, įrengiame santechniką ir šildymo sistemas. Šiltiname namus. Tel. 8 650 51 581.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

999454

Automobilininkams

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

998220

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

970471

990814

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220.

978066

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val.

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

999457

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667.

996821

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751.

996182

997859

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą, grindis. Dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 999092

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

980686

999983

Griovimo darbai. Savivarčiu savikroviu išvežame statybines atliekas. Ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Tel. 8 635 04 000. 996359

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 996500

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430. 995233

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 988925

Klijuoju plyteles. Darau nuimamus vonios, vamzdžių uždengimus, plastikines lubas. Keičiu unitazus. Kokybė, garantija. Tel. 454 854, 8 617 24 686. 999717

Klojame trinkeles. Betonuojame grindis, pamatus. Lietaus drenažo nuotakynas. Savivarčiai. Ekskavatoriai. Tel. 8 600 22 703. 996342

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 996781

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 993877

Nukelta į 19 p.


193

trečiaDIENIS, rugpjūčio 8, 2012

klasifikuoti skelbimai Šilumą taupantys dažai ir tinkas. Fasadų ir vidaus patalpų šiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paštas info@termofasadai.lt.

Paslaugos Statybos, remonto Klojame trinkeles, klinkerį. Tel. 8 671 53 040. 997499

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenažą, vandentiekį. Žemės gręžimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996706

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 992361

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930786

Nuomojame ekskavatorių krautuvą (dideli ratai), mini ekskavatorių, „Bobcat“. Kasame, lyginame, gręžiame. Iškrauname, pakrauname. Tel. 8 616 50 615.

996851

Skardinimo darbai. Sienų, stogų dengimas skarda. Lietaus, vėdinimo sistemų, įvairių lankstinių gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 998442

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių dažymo, mūro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501. 998017

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 980787

991615

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 997931

Pigiai ir kokybiškai atliekame siūlių hermetizavimą, hidroizoliavimą, šiltinimą. Suteikiame garantiją. Tel. 8 677 49 776, 8 607 93 500. 999360

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 990449

Plastikiniai langai – tik nuo 250 Lt už kvadratinį metrą. Kaina su pakeitimu ir palangėmis. Senus langus išsivežame nemokamai. Taip pat balkono stiklinimas, durys, roletai, žaliuzės, tinkliukai. Daugiau informacijos www.languera.lt; e. paštas info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355. 995487

Plastikiniai langai, šarvo durys, tinkleliai nuo vabzdžių, ritininės užuolaidos, žaliuzės. UAB „Jemesta“, Bijūnų g. 16, tel. 8 650 91 166. 991052

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. 996515

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 996072

Profesionalus vonių restauravimas. Vieninteliai Lietuvoje atnaujiname vonią su ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 992433

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 987685

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995411

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 998993

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

999750

993804

996098

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 998892

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kambario butą Dainavos r. (III a., b. pl. 20,02 kv. m, maži mokesčiai, tvarkingas, galima gyventi iš karto, su baldais, didelis balkonas). Kaina 55 000 Lt. Tel. 8 651 67 132.

994359

995186

Vežame savivarčiu savikroviu atsijas, juodžemį, kompostą, šiukšles, medieną iki 21 kub. Ekskavatorių paslaugos. Tel. 8 635 04 000.

2 k. butą Ž. Šančiuose. B. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mūrinis namas, autonominis šildymas, po kapitalinio remonto, signalizacija, galima įrengti židinį. Tel. 8 674 64 821.

996374

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

993051

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 989533

995704

2 kambarių butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (II a., bendr. pl. 51 kv. m, šarvuotos durys, naujos balkono durys su plastikiniais langais). Kaina 94 000 Lt. Tel. 8 648 56 081. 999582

3 kambarių butą Šilainiuose, Rasytės g., 12/12 a. Kaina 92 000 Lt. Tel. 8 634 47 957. 999297

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 998066

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 995434

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 998961

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 993906

Aptraukiame minkštuosius baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Transportas nemokamai. Pensininkams – 10 % nuolaida. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 993979

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 998987

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963865

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985365

Šventėms Gyvai grojantis ir dainuojantis muzikantasšvenčių vedėjas Kaune (žmogus-orkestras). Tel. 8 686 97 021. 999735

995218

Sienų, grindų šiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

997785

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490.

994931

Kitos

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 916841

7,78 a namų valdos sklypą Šančiuose su gyvenamuoju namu. Reikalingas kapitalinis remontas. Kaina 109 000 Lt. Tel. 8 634 47 957.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. 1 k. butą Dainavoje, Draugystės g. (9/8 a., mūrinis, b. pl. 33 kv. m, erdvi virtuvė, holas, tamsus kambarėlis, balkonas). Tel. 302 535, 8 676 22 955. KNTPA. Sodą netoli Raudondvario, SB „Vejuona“ (6 a, taisyklingos formos, karkasinis 26 kv. m namelis, laistymo vanduo). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 1 k. butą Dainavoje, Chemijos g. (5/5 a., b. pl. 34 kv. m, plast. langai, šarvo durys, signalizacija, su baldais ir buit. technika). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9 a. blok. namo 6 a., b. pl. 61 kv. m, padarytas kosmetinis remontas). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a, namų valda, elektra yra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 3 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (12/5 a., plytinis, b. pl. 64 kv. m, dažytos sienos, parketas, plast. langai, balkonas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Pusę namo Vilijampolėje, Panerių g. (2 aukštas, 3 kambariai, padarytas kap. remontas, šildymas autonominis, dujomis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 999614

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 3 ha tvarkingą sodybą Prienų r. (gyvenamasis namas, lauko baldai, pavėsinė, lauko virtuvė, ūkiniai pastatai) su visais patogumais. Tel. 8 614 01 881. 998166

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

999296

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 914194

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993446

Parduodamas 2 aukštų namas Neveronyse. Tel. 8 686 23 568. 999150

Skubiai parduodamas 2 kambarių butas (bendr. pl. 45 kv. m) mūriniame name Panemunėje. Tel. 8 650 15 829. 999998

Sodą SB „Inkaras 2“, prie Zatyšių karjero (6 a sklypas, 2 a. mūrinis namas, apšiltintas, su šildymu, prie pat miško, iki karjero 300 m, šulinys). Kaina 80 000 Lt. Tel. 8 698 29 369. 998774

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 988869

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 995598

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 998712

985406

Dviejų kambarių butą Šilainiuose, Jotvingių g. (5/1 a., suremontuotas, šalia mokykla, darželis, maži mokesčiai). Kaina 110 000. Tel. 8 634 47 957.

998602

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 988747

999295

999363

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, Kaunas, skelbia atsargų pardavimą materialinėms vertybėms (metalo laužui, t. y. išmontuotiems plieniniams vamzdžiams) parduoti. Materialines vertybes galima apžiūrėti iki 2012 m. rugpjūčio 21 d. darbo dienomis: pirmadieniais–penktadieniais nuo 9 iki 13 val. Visa informacija apie parduodamas materialines vertybes yra bendrovės interneto puslapio www.kaunoenergija.lt skyriuje „Konkursai“ ir bendrovės skelbimų lentoje, esančioje Raudondvario pl. 84, Kaunas, 1-ajame aukšte. Pasiūlymai parduodamoms materialinėms vertybėms pirkti priimami užklijuotuose ir antspauduotuose (juridinių asmenų) vokuose. Ant voko turi būti užrašyta „Pasiūlymas materialinėms vertybėms pirkti pagal 2012 m. rugpjūčio 8 d. skelbimą“. Pasiūlyme turi būti nurodytas perkamų materialinių vertybių pavadinimas, perkamas kiekis ir siūloma pirkimo kaina, pirkėjo juridinis adresas bei telefonai. Materialinės vertybės bus parduodamos prie skelbiamos kainos pridedant pridėtinės vertės mokestį. Pasiūlymai, pasirašyti pirkėjų, materialinėms vertybėms pirkti priimami Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, 208 kab., iki 2012 m. rugpjūčio 21 d. 10 val. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, t. y. po galutinio pasiūlymų pateikimo termino, neatplėštas vokas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui. Aukciono dalyvių vokai atplėšiami 2012 m. rugpjūčio 21 d. 10 val. Informacija tel. 8 698 14 346, 8 698 44 578, 8 698 08 289.

821571

Statybinės medžiagos

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 999448

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 999152

Įvairios malkos (skaldytos, trinkelėmis, rąsteliais). Pristatymas nemokamai. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com. 992386

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736. 995391

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 991859

Latvišką uosinį parketą (23 kv. m). 1 kv. m kaina 50 Lt. Tel. 8 698 29 369. 998782

Sausos uosinės ir ąžuolinės lentos 50 mm storio. Pjauname statybinę medienę pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125.

990176

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 995332

Parduodu atraižas, malkas ir pjuvenų briketus. Tel. 8 698 37 233. 990779

Parduodu beržines, alksnines, drebulines malkas. Tel. 8 601 18 811. 999690

Parduodu įvairias malkas, medienos atraižas. Atvežu į vietą. Tel. 8 686 18 627. 995740

Kitos prekės

Totalus prekių išpardavimas

„THOMAS PHILIPPS“ parduotuvėje tik Baltų pr. 49F, Kaune,

20% visoms prekėms Iki rugpjūčio 10 d.

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 987931

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 992662

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. 998098

3 m malkos. Spygliuočių rąstai. Miškavežio nuoma. Tel. 8 612 18 535. 979815

Žemės sklypą Amaliuose, Bruknių t. Yra visos miesto komunikacijos, ruošiamas namo statybos projektas. Tel. 8 687 36 825.

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559.

999473

992012

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915.

Sodo sklypą SB „Drobė“, ribojasi su Kauno mariomis (9 a, medinis namelis, šimtamečiai medžiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

Atvešime malkų. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt.

995569

989851

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997581

Skaldytas beržo, juodalksnio malkas. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485, 378 914.

999261

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 993348


20 2

trečiaDIENIS, rugpjūčio 8, 2012

klasifikuoti skelbimai Perka

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 996120

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998586

AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998569

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992890

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992108

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 997605

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 998509

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Įmonė perka miškus visoje Lietuvoje: malkinius (1 ha – 5 000 Lt), senus eglynus, beržynus, pušynus (1 ha – 10 000 Lt). Atsiskaito iš karto. Tel. 8 688 82 727. 995072

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

998642

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 614 22 030, 8 614 21 015.

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

998431

989026

999000

992134

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994919

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059. 987246

Perkame butus, namus, žemės sklypus, patikimai ir operatyviai teikiame profesionalias nekilnojamojo turto paslaugas. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 699 73 711. 999622

Perkame nekilnojamąjį turtą: miškus, butus, sklypus. Gali būti su skolomis ar areštuoti. Tel. 8 659 40 213.

Įvairūs Nuomoja Ilgesniam laikotarpiui – dviejų kambarių butą Neries kr., Vilijampolėje, su visais baldais. Pigus išlaikymas. Kaina 350 Lt + mokesčiai. Tel. 8 604 39 040. 999720

Kauno centre, prie parko, nuomojamas 4 kambarių butas. Kaina 1000 Lt ir komunalinės išlaidos (galima derėtis). Yra garažas ir uždaras kiemas. Tel. 227 374. 999274

Studentams nuomoja 2 kambarių butą K.Donelaičio g. 63, šalia VDU (su baldais, pirmajame aukšte). Tel. 8 682 42 425.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Veikiančią kavinę su visa virtuvės, prekybos ir salės įranga. Kavinė yra Šiaurės pr., Kaune. Yra lauko reklama ir sukurtas internetinis puslapis. Tel. 8 685 56 606.

995838

988603

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 900 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404. 999343

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997637

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 308 866, 8 609 96 653.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994313

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 993217

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.. 999350

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251. 996234

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 985327

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978734

998123

986236

997686

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 614 23 050.

Gabenimai „Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047. 996159

Atvešiu pigiausiai (nuo 1 iki 4 kub. m) žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 699 91 442, 8 620 35 691. 997564

Atvešiu: žvyro, smėlio, akmenų, juodžemio, durpių briketų, sunkvežimio su manipuliatorium nuoma. Tel. 8 614 88 448, e. paštas gtamasauskas9@gmail.com. 999512

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 995118

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 998366

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 997888

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 999307

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 998980

A.Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. 971369

Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras (toliau – Kauno DDRMC), viešoji įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 232749860, buveinė V.Krėvės pr. 120, Kaune, praneša, kad Kauno DDRMC viešoji istaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 232749860, buveinė V.Krėvės pr. 120, Kaune, nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. reorganizuojama prijungimo būdu prie Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro (toliau – Kauno MPPMC, juridinio asmens kodas 190804742), kuris tęs savo veiklą ir kuriam pereis visos reorganizuojamo Kauno DDRMC teisės ir pareigos. Kauno DDRMC po reorganizavimo baigs savo veiklą ir bus išregistruotas iš Juridinių asmenų registro. Po reorganizavimo pasibaigsiančio Kauno DDRMC turtas, teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui. Nuo šio pranešimo paskelbimo dienos per 20 kalendorinių dienų kreditoriai ir suinteresuoti asmenys gali pareikšti savo pretenzijas, kreditorinius ir kitus reikalavimus teisių perėmėjui Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui, Taikos pr. 133, Kaunas. Su reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, Taikos pr. 133, Kaunas. 999497

Paskolos

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 992788

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 985340

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE! Pigi namelių (Pušyno g. 3A), butų ir kambarių (Lieknų g. 18) nuoma iš pirmų rankų. Tel. 8 699 09 444, www.kambariaisventojoje.lt. 977975

Kiti

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 994897

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 994967

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 994874

Astrologės paslaugos (taro kortomis): apie darbą, sveikatą, gyvenimo lemtį ir kt. Tel. 8 673 56 319. 998533

Pranešame, kad Roberts Budahs, g. 1976 12 11, adresas K.Škirpos g. 11–24, Kaunas, pagal 2012 06 01 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 059 uždarajai akcinei bendrovei REIKALAVIMAS.LT, kodas 302642184, adresas Vytenio g. 42A, Vilnius, perleido reikalavimo teisę į skolininko Raimondo Šliukaičio, g. 1974 01 20, adresas Architektų g. 87–41, Kaunas, 3 000 Lt skolą + palūkanos, delspinigiai ir kiti mokėjimai. Skolininkas reikalavimo perleidimo sutarties originalą gali atsiimti Vytenio g. 42A, Vilnius. 999266

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 994404

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 994277

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 994389

Reikalinga 50 000 Lt paskola už užstatą (nekilnojamasis turtas), 1–2 metams. Tel. 8 698 74 558. 999533

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Kviečia Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Venecija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 989055

Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 30 Lt. Kreiptis Savanorių pr. 3 (kieme), Kaunas. Tel. 205 898, 8 673 97 498. 993970

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


213

trečiaDIENIS, rugpjūčio 8, 2012

klasifikuoti skelbimai informuoja

Pramogos, šventės, laisvalaikis Šokiai, dainavimas

Rugpjūčio 18 d. organizuojama ekskursija į Molėtų observatoriją. Tel. 8 678 43 472.

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Stu­ dijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimas vyks rugpjūčio 20, 27, 28 d. nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 675 95 749, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

1000043

NEMOKAMOS EKSKURSIJOS PO KAUNO MUZIEJUS „Mū­sų odi­sė­ja” kvie­čia vi­sus kau­nie­čius ir mies­to sve­čius da­ly­vau­ti ne­mo­ka­mo­se mo­ ko­mo­sio­se eks­kur­si­jo­se kar­tu su gi­dų kur­sų klau­sy­to­jais: rug­pjū­čio 8 d. 14 val. – „Lie­ tu­vos me­di­ci­nos is­to­ri­jos ir far­ma­ci­jos mu­ zie­jaus įdo­my­bės”; rug­pjū­čio 9 d. 14 val. – „Per­kū­no na­mas ir Jė­zui­tų vie­nuo­ly­no te­ ra­si­nė ap­žval­gos aikš­te­lė”; rug­pjū­čio 10 d. 14 val. – „T.Iva­naus­ko zo­o­lo­gi­jos mu­zie­jus ir tak­si­der­mis­tų la­bo­ra­to­ri­ja”. Vi­siems da­ly­viams kai­nuos tik įė­ji­mo bi­lie­ tai į mu­zie­jus. Pra­tur­tin­ki­te sa­vo ži­nių ba­ ga­žą ir su­si­pa­žin­ki­te ­su Lai­ki­no­sios sos­ti­nės įdo­my­bė­mis. In­for­ma­ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­ nas. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.mu­suo­di­se­ja.lt, in­fo@tu­rin­fo.lt.

997545

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ 4 naktų kruizo kaina nuo 550 Lt Italija–Ispanija–Prancūzija Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

NEMOKAMOS EKSKURSIJOS Ke­lio­nių va­do­vė Ri­ma Če­pur­nie­nė kvie­ čia į ne­mo­ka­mas eks­kur­si­jas: rug­pjū­čio 11 d. 11 val. – PASIVAIKŠČIOJIMAS PO KAU­ NĄ; rug­pjū­čio 15 d. 8 val. – KELIONĖ Į ŠIR­ VINTŲ KRAŠTĄ. Pa­ke­liui ap­lan­ky­si­me kar­di­ no­lo V.Slad­ke­vi­čiaus gim­ti­nę-me­mo­ria­lą, to­liau ke­liau­si­me į ži­lą­ją Ker­na­vę. Su­ži­no­ si­me, kur ga­mi­na­mi ska­niau­si Lie­tu­vo­je ož­ kos pie­no sū­riai. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja. Vie­tų skai­ čius ri­bo­tas. Kreip­tis dar­bo die­no­mis nuo 9 iki 13 val. tel. (8 37) 205 482, 8 689 54 571, e. p. r.ce­pur­nie­ne@gmail.com. ŽOLINĖS ŠVENTĖ Rugpjūčio 14 d. 17 val. Kovo 11-osios parke („Girstučio slėnyje’’) – ŽOLINĖS ŠVENTĖ! Puiki programa ir gera nuotaika garan­ tuota. Dalyvauja: Vytautas Šiškauskas, liaudiškos muzikos kapela „Sodžius“, Didžiųjų Lapių kapela „Girnapusė”. Šventės vedėjas Petras Venslovas. Jūsų lauks siurprizai. Renginys nemokamas. AŠ GALIU! „Integracijos ir sugrąžinimo į darbo rinką programa: AŠ GALIU!”. Projekte teikiamos nemokamos paslaugos (profesinis orienta­ vimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir konsul­ tavimas, bendrųjų ir profesinių įgūdžių ug­ dymas) ilgalaikiams bedarbiams (nedarbo trukmė per 24 mėn.). Kviečiame dalyvauti programoje. Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos prašom kreiptis į VšĮ Šeimos santykių institutas, L.Zamenhofo g. 9, Kau­ nas, arba telefonu (8 37) 750 935.

TAPKITE ĮTĖVIAIS ARBA GLOBĖJAIS! Jei gal­vo­ja­te apie vai­kų glo­bą ar įvai­ki­ni­mą, kreip­ki­tės į mus. Jau rug­pjū­čio 22 d. 18 val. Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­te – pir­ma­sis GIMK mo­ky­mų su­si­ti­ki­mas. Kvie­čia­me žmo­nes, ap­si­spren­du­sius ar svars­tan­čius apie ga­li­mybź sa­vo šei­mo­je au­ gin­ti vai­ką, at­vyk­ti į šį su­si­ti­ki­mą. Prieš gru­ pę bū­ti­na re­gist­ruo­tis in­di­vi­du­al­ioms kon­ sul­ta­ci­joms. De­ta­les­nė in­for­ma­ci­ja VšĮ Šei­mos san­ ty­kių ins­ti­tu­tas, L.Za­men­ho­fo g. 9, Kau­ nas, ar­ba tel. (8 37) 750 935. Taip pat www.ssins­ti­tut.lt.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

KRUIZAI – NEUŽMIRŠTAMOS IR ĮSPŪDINGOS ATOSTOGOS! Ryga–Stokholmas–Ryga 2 naktų kruizo kaina nuo 110 Lt Talinas–Helsinkis–Stokholmas–Sankt Peterburgas

4 naktų kruizo kaina nuo 990 Lt (asm). Graikijos salos–Kroatija 7 naktų kruizo kaina nuo 2044 Lt (asm). 10 priežasčių, kodėl verta rinktis kruizą: kaina, romantika, virtuvė, įvairovė, vei­ klos sritys, paprastumas, naujos erdvės, šeima, išskirtinis dėmesys, ypatingas aptarnavimas. Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų pasiūlymų www.krantas.lt

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

AB „Ūkio bankas“ LT 12 7010 4000 0177 0651

Užpildę kvitą, prenumeratą galite užsisakyti „Kauno spaudos“ kioskuose.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

kas, kur, kada teatras

Vladas PAŠKEVIČIUS

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

(1927–2012)

Rug­pjū­čio 12 d. 12 val. – PAGRANDUKAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

Rugpjūčio 5 d. po sunkios ligos mus paliko profesorius habilituotas daktaras Vladas Paškevičius, gimęs 1927 m. rugsėjo 14 d. 1951 m. būsimasis profesorius bai­ gė Kauno politechnikos institutą. Studijavo Cheminės technologijos fakultete. Po studijų dirbo Fizikos ir tech­ nikos institute. Nuo 1960 m. – Lietuvos tekstilės institute. 1966 m. pradėjo dėstytojo darbą Kauno politechnikos institute, Inžinerinės ekonomikos fakul­ tete. Vadovavo katedroms, ilgus metus ekonomikos ir gamybos organizavi­ mo subtilybių mokė Cheminės technologijos fakulteto studentus. Dirbdamas akademinį darbą, kartu toliau dirbo Lietuvos tekstilės insti­ tute. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – audinių iš dirbtinių ir sintetinių pluoštų apdailos technologijų tobulinimas ir naujų kūrimas. 1977 m. apgynė technikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro disertaciją). 1983 m. profesorius pradėjo dėstyti Liaudies ūkio specialistų tobulinimo­ si institute, vėliau akademinį darbą dirbo Vilniaus universiteto Kauno vaka­ riniame fakultete. Prieš dvidešimt metų profesorius išėjo į pensiją, bet aktyvios veiklos, kol leido sveikata, nenutraukė. Dalyvavo mokslinėse tarybose, rašė analitinius straipsnius spaudoje aktualiais tuo metu Lietuvai ekonomikos klausimais, dalyvavo visuomeninių judėjimų veikloje. Velionis pašarvotas šarvojimo salėje „Gedulas”, Panemunėje, Perlojos g. 37, Kaune. Šv. Mišios bus aukojamos šiandien, rugpjūčio 8 d., trečiadienį, 9 val. Pa­ nemunės bažnyčioje, Vaidoto g. 7. Laidotuvės rugpjūčio 8 d. Petrašiūnų kapinėse. Karstas išnešamas 13 val. Artimieji

Amžinąjį atilsį Skaudžią netekties valandą, mirus ilgamečiam buvusiam KTU Mašinų gamybos fakulteto darbuotojui ir draugui doc. Vytautui JŪRĖNUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia doc. Antanas Pociūnas su šeima. Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mamytei, Daivą MIKALKĖNAITĘ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos darbuotoją Vandą VIŠINSKIENĘ, mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučia poliklinikos administracija ir darbuotojai. PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 987276

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 994539

su atnaujinta muziejaus ekspozicija ir į vaidybinio filmo „Zodiakas” peržiūrą. Jono Vaitkaus filmas „Zodiakas” sukurtas 1986 m. Tai filmas apie M.K.Čiurlionį, ne biogra­ finis pasakojimas, bet bandymas atskleisti menininko asmenybės legendą. Paroda veiks iki 2012 10 20.

Sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“

renginiai KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Ra­das­tų g. 2

Vytauto g. 55

Rug­pjū­čio 9 d. 17.30 val. Kau­no ru­sų kul­ tū­ros cen­tras „Moks­las – Švie­sa” kvie­čia į su­si­ti­ki­mą su Tat­ja­na Rin­ke­vi­čie­ne. Da­ly­vau­ja: Rū­ta Rin­ke­vi­čiū­tė (for­te­pi­jo­ nas), Sau­lė Rin­ke­vi­čiū­tė (smui­kas), Ne­ri­jus Ba­ku­la (akor­de­on ­ as). Pro­gra­mo­je – As­to­ro Piazzollos, ar­gen­ti­nie­ tiš­ko tan­go meist­ro, kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

Rugpjūčio 8 d. 20 val. – Bažnytinės muzi­ kos valanda. JURGITA KAZAKEVIČIŪTĖ (vargonai), ALLA­ RAS KAASIKAS (violončelė, Estija). Programoje – J.S.Bachas, G.F.Händelis, W.A.Mozartas, K.Sinkas, A.Pärtas, G.Grigorjeva, J.Naujalis. Rugpjūčio 13 d. 20 val. – Maironio skai­ tymai. RIMANTAS BAGDZEVIČIUS (aktorius). Valstybinis Kauno choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas PETRAS BINGELIS. Programoje – Č.Sasnauskas, J.Naujalis, J.Juzeliūnas, A.Kačanauskas, J.Tallat-Kelpša.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Rug­pjū­čio 9 d. 18 val. – ka­me­ri­nės mu­ zi­kos kon­cer­tas. Klar­ne­tu gros Žil­vi­nas Bra­zaus­kas (Lie­tu­va–Vo­kie­ti­ja), for­te­pi­jo­ nu Ro­ber­tas Lo­zins­kis (Lie­tu­va). Pro­gra­ mo­je: F.DEVIENNE, C.M. von WEBERIO, J.BRAHMSO, K.PENDERECKI, F.POULENCO, J.HOROVITZO kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki rugpjūčio 31 d. Parodų salėje veikia grafikės Rimos Mačiulytės paroda MENAS – MANO PANČIAI. Grafikės Rimos Mačiulytės teigimu, paroda „Menas – mano pančiai” – tai 24 kūrinių netiražuojamos grafikos ciklas, kuriame pasakojama, kaip merdinčioje provincijoje jaučiasi kūrėjas, turintis didesnių ambicijų nei bulvių ir kiaulių auginimas. Pasak R.Mačiulytės, savo kūriniais ji steng­ sis paprovokuoti provinciją, mat ši paroda bus eksponuojama ne tik Kauno menininkų namuose, bet ir Klausučių, Veliuonos, Raudonės kultūros centruose. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val. Įėjimas nemokamas. Iki rugpjūčio 31 d. veikia Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių paroda ATSIMINIMAI KLAJOJANT. Mokiniai, remdamiesi savo vizualine patir­ timi, per simbolius perteikia savo supantį pasaulį. Tapyboje kiekvienas vaikas nori išreikšti save per kolorito, faktūros, stiliaus ypatumus. Kiekvienas, ieškodamas savo individualybės, savaip išreiškia jį kūryboje, vieni per monochromiją, kiti per formą, dar kiti per ekspresiją. Galbūt tai pirmieji žingsniai kūryboje, bet jie pilni nuoširdaus ir kūrybiško proceso. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val.

M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS M.K.Čiurlionio g. 35, Druskininkai

Rugpjūčio 12 d. 16 val. – Claros Arnheim (1865–1942) akvarelių parodos JŪROS MOTYVAI: PARAFRAZĖS atidarymas. C.Arnheim, žydų kilmės vokiečių dailininkė, gimė 1865 m. Berlyne. Tapybos mokėsi pas Helmutą Skarbiną ir Alfredą Mayerį, vėliau tobulinosi pas Edmundą Amaną-Jeaną ir Ernestą Laurentą Paryžiuje. Nuo 1904 m. iki 1927 m. ji buvo Berly­ no dailininkų sąjungos narė, 1914 m. C.Arnheim buvo apdovanota aukso meda­ liu pasaulinėje „Knygų leidybos ir grafikos parodoje” Leipcige. Daugybę vasarų C.Arnheim praleido Vite kaimelyje Hidenzė (Hiddensee) saloje Balti­ jos jūroje. Dailininkė yra viena iš „Hidden­ soer dailininkų asociacijos” įkūrėjų 1922 m. C.Arnheim darbuose atsiskleidžia subtilūs Hiddensee salos gyventojų ir kraštovaizdžio motyvai. Vėliau lankytojai bus pakviesti susipažinti

Palangos gintaro muziejaus terasA

8 d. 20 val.

LIETUVOS KAMERINIO ORKESTRO koncertų ciklas NAKTIES SERENADOS Palanga

Rugpjūčio 8 d., trečiadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS. Solistė SEFIKA KUTLUER (fleita). Programa: JOHANNAS PACHELBELIS – Kanonas ir žiga In D; GUSTAVAS HOLS­ TAS – „Šv. Pauliaus siuita“, op. 29 Nr. 2; ANTONIO VIVALDI – „Metų laikai“, keturi koncertai smuikui ir styginių orkestrui: Nr. 1 E-dur, „Pavasaris“, RV 269; Nr. 2 g-moll, „Vasara“, RV 315; Nr. 3 F-dur, „Ruduo“, RV 293 ir Nr. 4 f-moll, „Žiema“, RV 297. Rugpjūčio 9 d., ketvirtadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Dirigentas ROBERTAS ŠERVENIKAS. Solistė NADEŽDA CHADŽEVA (mecosopranas). Programa: GEORGAS FRIEDRICHAS HÄNDE­ LIS – Uvertiūra iš operos „Kserksas“, Rinal­ do arija „Cara sposa“ iš operos „Rinaldas“, Orlando arija „Fammi combattere“ iš ope­ ros „Orlandas“; WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Arija „Va, l’error mio palesa“ iš operos „Mitridatas, Ponto karalius“, Simfonija Nr. 5 B-dur, KV 22; OTTORINO RESPIGHI – Siuita Nr. 3 „Senovinės arijos ir šokiai“, P. 172; „Saulėlydis“ (Il Tramonto) mecosopranui ir styginių orkestrui (ž. P. B. Shelley), P. 101. Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKES­ TRAS. Dirigentas ir solistas SERGEJUS KRYLOVAS(smuikas). Solistas MAKSIMAS RYSANOVAS (altas). Programa: FRANZAS SCHUBERTAS – Rondo A-dur smuikui ir styginių orkestrui, D. 438; FRANZAS SCHUBERTAS–DOBRINKA TABA­ KOVA – Fantazija f-moll styginių orkestrui; WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Sin­ fonia concertante smuikui, altui ir styginių orkestrui Es-dur, KV 364. Palangos gintaro muziejus Vytauto g. 17

Rugpjūčio 10 d. 20 val. – magiškas gitaros skambesys… BALTIJOS GITARŲ KVARTETAS: Zigmas Čepu­ lėnas, Sergejus Krinicinas, Saulius S.Lipčius, Chrisas Ruebensas. Programoje – J.S.Bachas, Ch.Ruebensas, Á.Piazzolla. Rugpjūčio 12 d. 20 val. – apie tai, kas svarbiausia... EGLĖ JUOZAPAITIENĖ (sopranas), IEVA JUOZAPAITYTĖ (sopranas), VYTAUTAS JUO­ ZAPAITIS (baritonas). NIJOLĖ RALYTĖ (fortepijonas). Programoje – F. Shubertas, G.F.Händelis, A.Ponchilelli, J.Tallat-Kelpša.

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 8 d. 21.30 val.

Sveikatos centras „Energetikas“ Kuršių takas 1, Šventoji

Rugpjūčio 9 d. 19 val. – sakralinės muzi­ kos vakaras. Vokalinis ansamblis ARS CANTUS: Audronė Levickytė (sopranas), Rokas Spa­ linskas (baritonas), Virgilija Smilgytė (for­ tepijonas), Sandra Dirgėlaitė (smuikas), Tomas Mikalauskas (violončelė) Programoje – J.S.Bachas, G.Caccini, C.Saint-Saënsas, C.Franckas, P.Mascagni, G.Giordani, G.Donizetti, V.Bellini, F.Mendelssohnas, A.Raudonikis, A.Kačanauskas, R.Lovlandas, C.Gardel, J.Bockas, G.Gershwinas, J.Sandersonas. Įėjimas į koncertus laisvas.

XIV tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nės mu­zi­kos va­sa­ros fes­ti­va­lis KURŠIŲ NERIJA 2012 Ni­da, Juod­kran­tė

Rug­pjū­čio 11 d., šeš­ta­die­nį, 20 val. Juod­ kran­tės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (evan­ ge­li­kų liu­te­ro­nų) baž­ny­čio­je, rug­pjū­čio 12 d., sek­ma­die­nį, 20 val. Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je – šeš­ta pro­gra­ma J.S.BACHO ARIJOS IR KONCERTAI. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. So­lis­tai: ILONA GIRDŽIŪ­ NAITĖ (smui­kas), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ (smui­kas), IGNAS MISIŪRA (bo­sas-ba­ri­to­ nas), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus), BALYS VAITKUS (kla­ve­si­nas). Pro­gra­ma: JOHANNAS SEBASTIANAS BACHAS – Kon­cer­tas dviem smui­kams, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo d-moll, BWV 1043; Dvi ari­jos ir re­či­ta­ty­vas iš kan­ta­tos „Ich will den Kreuz­stab ger­ne tra­gen”, BWV 56; Ari­ja iš siu­i­tos Nr. 3 D-dur, BWV 1068; Fan­ta­zi­ja G-dur var­go­nams, BWV 572; Kon­cer­tas F-dur obo­jui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, BWV 1053; Kan­ta­ta „Ich ha­be ge­nug” bo­sui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, BWV 82. Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 20 val. Juod­ krantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evan­ gelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 12 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – šešta programa: „J.S.Bacho arijos ir koncertai“ Atlikėjai: Festivalio orkestras MUSICA HUMANA, meno vadovas ir dirigentas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. Solistai: ILONA GIRDŽIŪ­ NAITĖ (smuikas), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ (smuikas), IGNAS MISIŪRA (bosas-barito­ nas), ROBERTAS BEINARIS (obojus), BALYS VAITKUS (klavesinas) Programa: JOHANNAS SEBASTIANAS BACHAS – Koncertas dviem smuikams, stygi­ niams ir basso continuo d-moll, BWV 1043; Dvi arijos ir rečitatyvas iš kantatos „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“, BWV 56; Arija iš siuitos Nr. 3 D-dur, BWV 1068; Fantazija Gdur vargonams, BWV 572; Koncertas F-dur obojui, styginiams ir basso continuo, BWV 1053; Kantata „Ich habe genug“ bosui, styginiams ir basso continuo, BWV 82.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – iki 9 d. 19.55*, 22.15 val. (*išsk. 8 d.). „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 9 d. 17.40, 19.55* val. (*tik 8 d.). „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja” – iki 9 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.15 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas” – iki 9 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30 val. „MS1: Ka­lė­ji­mo griū­tis” – iki 9 d. 19.45 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras” – iki 9 d. 17, 20.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas” 3D (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 11.30, 13.40, 15.40 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas” (dub­ liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 val. „Ro­ko am­žius” – 21.45* val. (*tik 8 d.).

„ROMUVOS“ KINO TEATRAS 

10 d. 19 val.


23

trečiadienis, rugpjūčio 8, 2012

kas, kur, kada „Ma­da­gas­ka­ras 3” (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 11.05, 13.05, 15.05 val. „Čer­no­by­lio die­no­raš­čiai” – iki 9 d. 21.45* val. (*išsk. 8 d.). „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ 3D (premjera) – iki 9 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ (premjera) – iki 9 d. 13.30, 15.45, 18.15, 21 val. DELFI.LT SEANSAS. „Nesunaikinami 2“ – 17 d. 19 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 9 d. 13.45, 17.15, 20.15, 21.15 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 9 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.15 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 9 d. 16.30, 19.15, 21.45 val. „Šokis hiphopo ritmu: revoliucija“ 3D – iki 9 d. 10.45, 13, 18, 20.45 val. „Raudonos šviesos“ – iki 9 d. 17.30, 20 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.45, 14 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 9 d. 15.30 val. „Nepaprastas žmogus-voras“ – iki 9 d. 14.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Kaip prisijaukinti slibiną“ (liet. k.) – iki 9 d. 12 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Žaislų istorija 3“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.30 val. Bilieto kaina 6 Lt.

„ROMUVOS“ KINO TEATRAS Lais­vės al. 54

Rug­pjū­čio 10 d. 19 val. – „Vie­na die­na” (JAV, 2011 m., T, ro­man­ti­nis, dra­ma, vai­ di­na An­ne Hat­ha­way, Jimas Stur­gessas). 21 val. – Ki­no nak­tys. Du se­an­sai už vie­no kainą! „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­ chi­ni). „Klas­tin­gi na­mai” (JAV, 2011 m., tri­le­ris, dra­ma, mis­ti­nis, T, vai­di­na Da­niel Craig, Ra­chel Weisz, Na­o­mi Watts). Rug­pjū­čio 11 d. 17 val. – „Klas­tin­gi na­mai” (JAV, 2011 m., tri­le­ris, dra­ma, mis­ti­nis, T, vai­di­na Da­niel Craig, Ra­chel Weisz, Na­o­mi Watts). 19 val. – „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­chi­ni). Rug­pjū­čio 12 d. 15 val. – „Blitz” (Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja, 2011 m., T, tri­le­ris, vai­di­na Ja­sonas Stat­hamas, Lu­ke’as Evansas). 17 val. – „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­chi­ ni). 19 val. – „Vie­na die­na” (JAV, 2011 m., T, ro­man­ti­nis, dra­ma, vai­di­na An­ne Hat­ha­ way, Jimas Stur­gessas).

KRANTINĖS KINAS Prie­plau­kos kran­ti­nė

Šį tre­čia­die­nį, rug­pjū­čio 8 d., 21.30 val. „Kran­ti­nės ki­nas” ir „Ul­ja­nos Kim stu­di­ja” kvie­čia jau­kiai įsi­kur­ti re­ži­sie­riaus Kris­ti­jo­ no Vil­džiū­no pa­sta­ty­ta­me me­džio na­me­ ly­je „Aš esi tu” (Lie­tu­va, 2006 m.). Vie­ni­šas ar­chi­tek­tas (An­drius Bia­lob­žes­ kis), ge­na­mas nu­si­vy­li­mo gy­ve­ni­mu, nu­ spren­džia įkū­ny­ti sa­vo sva­jo­nę – pa­si­sta­ ty­ti na­me­lį me­dy­je ir ap­si­gy­ven­ti miš­ke. Šia­me fil­me-sak­mė­je apie ke­lio­nę į sa­ve, ku­rio­je fan­ta­zi­ja su­si­pi­na su re­a­ly­be, o džiaugs­mas ir liū­de­sys su­si­lie­ja, at­si­ran­da nuo­šir­daus ro­man­tiz­mo gi­jos, pa­siū­lan­ čios sa­vo­tiš­ką iš­si­lais­vi­ni­mo, su­si­tai­ky­mo su sa­vi­mi ir pa­sau­liu ke­lią, ku­ria­me pa­si­ tai­ko tiek pra­ei­ties ske­vel­drų, tiek at­ei­ties iliu­zi­jų. Ta­čiau ar­chi­tek­tui-sva­jo­to­jui teks dar pa­lauk­ti, kol at­eis da­bar­tis... Ne­pra­leis­ki­te ga­li­my­bės pa­ma­ty­ti pir­mą lie­tu­vių fil­mą, pri­sta­ty­tą Ka­nų ki­no fes­ ti­va­ly­je!

KRANTINĖS KINAS

8 d. 21.30 val.

TV programa 10.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė transliacija. 11.50, 15.45, 17.45, 20.00 Olimpinė studija. 12.00, 15.04 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Atranka. Tiesioginė transliacija. 14.50 Žinios. 16.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio rungtynės. Tiesioginė transliacija. Rusija–Lietuva. Per pertrauką – „Olimpinė studija“. 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.10, 20.55 Sportas. Orai. 18.20 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio turnyro rungtynės. Antras ketvirtfinalis. Prancūzija–Ispanija. Tiesioginė transliacija. 20.00 A.Kazakevičiaus ir E.Petrausko bronzinių kovų įrašai. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 21.00 „Londoniada“. Dienos apžvalga. 21.55 Loterija „Perlas“. 22.00 Auksinės olimpinės čempionės Rūtos Meilutytės sutiktuvės. Tiesioginė transliacija iš Rotušės aikštės. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“ (9). 0.10 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio turnyro rungtynės. Ketvirtas ketvirtfinalis. JAV–Australija. Tiesioginė transliacija.

6.20 6.50 7.20 7.50 9.45

„Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). „Šeimynėlė“ (N-7) (k). „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). Humoro s. „Ponas Bynas“ (1) (D.Britanija, 1990 m.) (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Karamelinės naujienos (N-7). 11.40 Dainuok, jei gali. 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 „Ponas Bynas“ (2) (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Drama „Striptizas“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 1.05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00, 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30, 15.10 „Simpsonai“. 8.00 „Tusono sūnūs“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Pačiūžomis į šlovę“ (JAV, 2007 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.07 LT geriausi. Olimpiados apžvalga. 19.10 Baimės akys. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 Veiksmo trileris „Ugnikalnis“ (JAV, 1997 m.). 1.10 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 8.00 „Gyvenimo spalvos“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“.

DATOS (rugpjūčio 8 d.) 12.00 „Plėšrūnai. Keisčiausi pasaulio gyvūnai“. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 Kalbame ir rodome (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Užkalnio 5. 21.25 Kriminalinis trileris „Vagių pasaulis“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-14). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.40 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 „Neskubėk gyventi“ (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Senieji Lietuvos vienuolynai. Tytuvėnų bernardinų vienuolynas ir bažnyčia (2007 m.) (k). 12.05 Kauno dramos teatro spektaklis. J.O’Nilas. „Virvė“ (1994 m.) (k). 13.00 Prisiminkime. Dainos jūros tema. 13.15 Žiogelio legenda. 14.00 Aktoriaus Stasio Petronaičio 80-mečiui. LKS vaid. f. „Atpildo diena“ (1975 m.). 15.20 Etnokultūros ratas. Apie medžioklę praeityje ir dabar. 15.45 „Neskubėk gyventi“. 16.15 Netradicinės pamokos. 17.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. BMX dviračiai. Atranka. Dalyvauja V.Rimšaitė. Tiesioginė transliacija. 18.30 Kūrybos metas. Dailininkas Stasys Eidrigevičius. 19.00 Aktoriaus Stasio Petronaičio 80-mečiui. Veidai. Aktorius S.Petronaitis. 20.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Finalai (gali dalyvauti E.Staišiūnaitė). Tiesioginė transliacija. 21.50 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio turnyro rungtynės. Ketvirtfinalis. Brazilija–Argentina. 23.45 Prisiminkime. Dainos jūros tema (k). 23.55 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Paplūdimio tinklinis. Moterų finalas. Įrašas. 0.55 Panorama (k). 1.05 Verslas (k). 1.10 Kultūra (k). 1.15 Sportas (k). 1.20 Orai (k). 1.25 „Londoniada“. Dienos apžvalga (k). 2.05 Emigrantai (k).

9.30, 14.30 Teleparduotuvė. 9.45 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.15, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.10, 17.00 „Medikopteris“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00 „Viena už visus“. 16.00, 1.45 „Gyvenimas Marse“ (2). 19.00, 0.55 „CSI kriminalistai“. 22.30 „Klivlando šou“. 23.00 Komedija „Jackass. Antras numeris“ (JAV, 2006 m.). 2.30 „Psichiatras“.

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 0.35 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“ (4). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Kovotojas Reksas“. 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 Būk mano meile! (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Mistinis trileris „Tiesa apie Čarlį“ (JAV, Vokietija, 2002 m.) (N-7). 23.05 „Mano puikioji auklė“. 23.35 „4400“ (N-7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30, 8.00 Ryto reporteris. 7.45, 13.00 Lietuva–Londonas. 9.15, 14.45, 18.45 Vasara su Asta. 10.15 Namų daktaras. 10.50 Dok. f. „Kas nužudė Staliną?“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10 Dok. f. „Katynė“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 20.00 UEFA čempionų lyga. III kvalifikacinio etapo rungtynės. Panevėžio „Ekranas“– Briuselio „RSC Anderlecht“ (Belgija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus LFF stadiono. Per pertrauką – Žinios. 21.55 Lietuva–Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 23.45 Žinios. 23.53 Orai. 23.55 Lietuva–Londonas. 0.10 Dokumentinis f. „Katynė“ (N-7).

9.00 Lietuvos dvarai (k). 9.30 Kriminalinė komedija „Perskaityk ir sudegink“ (N-7). 11.05 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.45 Nuotykių f. „Nimės sala“ (N-7). 13.20 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 14.55 Melomano pusvalandis. 15.25 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7). 17.00 Gyvenu čia (k). 17.30 Telelaikraštis. 18.00 Sigitos virtuvė. 18.20 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 18.30 „Marselio kriminalistai“ (k). 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 22.35 Istorinis trileris „Liepsna ir Citrina“ (N-14). 0.50 Trileris „Nesusekamas“ (N-14).

7.00, 18.00, 20.00 Žinios. Orai. 7.20, 18.20, 20.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30, 19.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Kovotojas Reksas“. 17.00 „San Fransisko raganos III“. 19.00 „Tautos ženklai“. 19.55 Skaitmeninė TV. 20.30 „Kur Nemunėlis teka“. 21.00 Mistinis trileris „Tiesa apie Čarlį“. 23.05 „Mano puikioji auklė“. 23.35 „4400“. 0.35 „Vaiperis“ (k).

8.00 Komiška drama „Bointono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 9.55 Drama „Ačiū, užteks“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 11.35 Komedija „Devintam danguj“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Romantinė drama „Tėvelio mažoji mergaitė“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 19.45 Drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 21.55 Trileris „išdavikas“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 23.55 Siaubo trileris „Katakomba“ (JAV, 2007 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Sporto metraštis. 13.15 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Kalnų dviračių sportas Europoje. 13.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 15.20, 19.15, 21.45 Olimpinės žaidynės. 15.35 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Lucentum Alicante“–„Valencia Basket“. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. Milano „Inter“– „Milan“. 19.30 Barselonos triatlonas. 20.00 Sportas LT. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos. 21.15 Automoto. 22.00 Sportas LT. Jaunimo kultūrizmo čempionatas. 22.30, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

1929 m. gimė choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius Lionginas Abarius. 1930 m. gimė kino režisierius, scenarijų autorius Arūnas Žebriūnas. 1937 m. gimė amerikiečių aktorius Dustinas Hoffmanas, dviejų „Oskarų“ laimėtojas. 1948 m. gimė Svetlana Savitskaja, rusų kosmonautė, pirmoji moteris išėjusi į atvirą kosmosą. 1981 m. gimė šveicarų tenisininkas Roger Federeris. 1992 m. Barselonos vasaros olimpinėse žaidynėse Lietuvos krepšinio rinktinė, nugalėjusi NVS rinktinę, iškovojo bronzos medalius.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena tvarkyti nekilnojamojo turto, finansinius ir juridinius reikalus. Pasikliaukite savo jėgomis bei sugebėjimais ir jums bus įveikiamos net sudėtingiausios užduotys. Jautis (04 21–05 20). Bus sunku susikaupti, kils įvairių pagundų. Tai sunkus ir emocionalus laikas, galimi kivirčai. Gerai apmąstykite savo žodžius ir veiksmus, kad neprisidarytumėte sau didelių problemų. Dvyniai (05 21–06 21). Net jei viskas atrodys beviltiška ir gyvenimas nusidažys tamsiausiomis spalvomis, atminkite, kad visa tai vis tiek praeis ir ateis geresnių dienų. Vėžys (06 22–07 22). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų verslo partnerių ar rėmėjų. Tikėtinas sėkmingas sandoris. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi ir kitais. Liūtas (07 23–08 23). Manote, kad labai gerai pažįstate žmones ir esate puikus psichologas, bet tai nesuteikia jums teisės kištis į kitų žmonių gyvenimą. Galite tik patarti ir pasidalyti patirtimi. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų siekiai gali prieštarauti jūsų vertybėms. Teks iš naujo apsvarstyti jau priimtus sprendimus. Būsite suirzęs ir savo niūrumu erzinsite kitus. Svarstyklės (09 24–10 23). Galbūt klaidingai įvertinote karjeros galimybes ir per aukštai išsikėlėte kartelę. Neverta nusiminti ir pasiduoti. Jums pakaks atkaklumo siekti tikslo. Skorpionas (10 24–11 22). Būsite nusiteikęs melancholiškai, nuklysite į prisiminimus apie jaunystę ir malonius praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis gali kilti nesutarimų dėl skirtingo požiūrio į svarbiausius dalykus. Šaulys (11 23–12 21). Neigiamai vertinsite tradicijas, nesutiksite su vyresniais arba autoritetingais žmonėmis. Pasistenkite dėl savo abejonių nesusikivirčyti su aplinkiniais. Ginčas su viršininku vėliau gali smarkiai pakenkti jūsų karjerai. Ožiaragis (12 22–01 20). Asmeninės problemos gali kliudyti darbo reikalams. Tai tikrai nepatiks jūsų vadovui. Tad darbe pasistenkite atsiriboti nuo visų pašalinių reikalų. O jei nepavyksta, laikas eiti atostogų. Vandenis (01 21–02 19). Nepatiks kitų žmonių idėjos ir mintys, norėsite ginčytis ir prieštarauti. Jei jaučiatės 100 procentų teisus, drąsiai išsakykite savo nuomonę, bet jei yra bent menkiausia abejonė, verčiau patylėkite. Žuvys (02 20–03 20). Viskas erzins ir pykdys. Nesulaikysite savo emocijų, nekontroliuosite elgesio. Bus nelengva išlikti ramiam, atsipalaiduoti ir pamiršti problemas.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis prognozuojami vėsoki orai, beveik visoje šalyje trumpai palis. Šiandien oro temperatūra sieks 17–19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį taip pat numatomas trumpas lietus, oro temperatūra naktį bus 12–16, dieną 18–21 laipsnis šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 8 d.

+17

+19

Telšiai

+17

Šiauliai

Klaipėda

+18

Panevėžys

+18

Utena

+17

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.42 21.05 15.23 22.47 13.27

221-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 145 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+18

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +37 Berlynas +25 Brazilija +28 Briuselis +20 Dublinas  +18 Kairas +34 Keiptaunas  +14 Kopenhaga  +21

Londonas +22 Madridas +30 Maskva +27 Minskas  +31 Niujorkas +28 Oslas +22 Paryžius +23 Pekinas +32

orai kaune šiandien

Praha +28 Ryga +26 Roma +34 Sidnėjus  +17 Talinas +23 Tel Avivas +32 Tokijas +29 Varšuva +32

+19

+17

Vėjas

4–11 m/s

Marijampolė

Vilnius

+19

Alytus

Vardai Daina, Dainius, Dominykas, Domas, Elidijus, Gustavas, Taulgirdas.

Ga­lin­gas po­tvy­nis

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+17

+18

+16

+16

7

+16

+19

+16

+14

5

+15

+17

+15

+13

2

rytoj

poryt

Fi­l i­pi­nus nu­siau­bus po­t vy­n iui, ma­ žiau­siai pen­ki žmo­nės žu­vo, o dar sep­ ty­ni din­go. Pot­vy­nius Ma­ni­los apy­lin­ kė­se su­kė­lė smar­k ios liū­tys. Van­duo su­kė­lė ir že­mės nuo­šliau­ž ą sos­t i­nė­ je. Vie­nas vy­ras žu­vo, o dar še­ši din­ go nu­slin­k us že­mės nuo­šliau­žai, ku­ ri ant­ra­die­nio ry­tą už­ver­tė ke­tu­ris na­ mus vie­na­me lūš­ny­ne Ma­ni­los šiau­ri­ nia­me ra­jo­ne. Gel­bė­to­jai kas­tu­vais at­ ka­sė še­šis že­mės nuo­šliau­žos už­vers­ tus, ta­čiau gy­vus li­ku­sius žmo­nes, ku­ rie bu­vo iš­vež­ti į li­go­ni­nę. Po­li­ci­ja pra­ ne­šė apie ke­tu­ris nu­sken­du­sius ir vie­ ną din­g u­sį žmogų. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Ti­kin­čiuo­sius ap­stul­bi­no ero­ti­niu pa­moks­lu Vys­ba­de­ne (Vo­kie­ti­jo­je) vie­tos dva­si­nin­kas per pa­moks­lą mė­gi­ no įti­kin­ti pa­ra­pi­jie­čius, kad kū­ niš­ka mei­lė nė­ra nuo­dė­mė. Sa­vo pa­moks­le Ral­fas Schmid­ tas pa­ra­gi­no ne­bi­jo­ti sek­so, pa­ reikš­da­mas, kad kū­no no­rai atei­ na iš Die­vo, o ne iš vel­nio. „Nė­ra gy­ve­ni­mo be ero­ti­kos, ir nė­ra gy­ve­ni­mo be Die­vo“, – pa­ brė­žė dva­si­nin­kas. Per pa­mal­das R.Schmid­tas pa­pra­šė pa­ra­pi­jie­ čius su­siim­ti už ran­kų ir pa­jus­ti vie­nas ki­to ar­tu­mą. Var­go­ni­nin­ kas tuo me­tu gro­jo El­vio Pres­ley dai­nos „Lo­ve Me Ten­der“ me­lo­ di­ją.

Pa­sik­ly­dę Ber­mu­dų tri­kam­py­je Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@diena.lt

Sa­vo pa­mal­das R.Schmid­tas anon­sa­vo iš anks­to, bet nuo­gąs­ ta­vo, kad jo žo­džius ga­li iš­krai­py­ ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, ku­rios la­bai su­si­do­mė­jo pa­moks­lu, to­dėl jis bu­vo pri­vers­tas su­švel­nin­ti jo teks­tą, vi­sų pir­ma – at­si­sa­kė ap­ tar­ti ne­cen­zū­ri­nius po­sa­kius, api­ bū­di­nan­čius sek­są. Į pa­mal­das su­ si­rin­ko apie 200 pa­ra­pi­jie­čių, ku­rie pa­lan­kiai žiū­rė­jo į pa­moks­lą. Nek­ ri­ti­ka­vo dva­si­nin­ko su­ma­ny­mo ir Pro­tes­tan­tų baž­ny­čia, ku­riai pri­ klau­so pa­ra­pi­ja. Jos at­sto­vai pa­ žy­mė­jo, kad kū­niš­kos mei­lės te­mą dva­si­nin­kai ke­lia ga­na re­gu­lia­riai. BNS inf.

Ber­mu­dų tri­kam­py­je pa­si­kly­do ke­ lio­nę ap­link pa­sau­lį vyk­dan­ti Uk­ rai­nos jach­ta „Scor­pius“. Per di­džiu­lę aud­rą žai­bas tren­kė į jach­tos stie­bą ir su­ga­di­no vi­sas jach­tos sis­te­mas, iš­sky­rus pa­ly­ do­vi­nio ry­šio. Po ke­lių die­nų ka­pi­ to­nas per pa­ly­do­vi­nį ry­šį aiš­ki­no, kad per aud­rą Ber­mu­dų tri­kam­ py­je ma­tė neįp­ras­tus reiš­ki­nius – sta­čius de­be­sis, pa­na­šius į rū­ko sie­ną, di­džiu­lius ap­va­lius švie­su­ lius virš van­dens, ku­rie tai už­ges­ da­vo, tai vėl at­si­ras­da­vo. Uk­rai­nos jach­ta „Scor­pius“ iš­skir­ti­nė tuo, kad ke­liau­da­ma ap­link pa­sau­lį tu­ri ypa­tin­gą mi­si­ją – ji pla­nuo­ja api­ plauk­ti pa­sau­lį ap­juos­da­ma Pie­tų ir Šiau­rės aši­ga­lius.

Areš­tas už vie­šą bu­či­nį

„„Mis­ti­ka: „Scor­pius“ įgu­la sa­ko per in­ci­den­tą ma­čiu­si keis­tų reiš­ki­nių,

Kon­ser­va­ty­via­me Leo­no mies­ te Mek­si­ko­je vie­nos baž­ny­čios priei­go­se įvai­raus am­žiaus po­ros su­ren­gė neįp­ras­tą ak­ci­ją. Pro­tes­ tuo­da­mos dėl in­ci­den­to, kai sa­vo gy­ve­ni­mo drau­gę pa­bu­čia­vu­siam vy­rui bu­vo skir­tas areš­tas, po­ros su­si­glau­dė lū­po­mis. Ma­si­nio bu­čia­vi­mo­si ak­ci­ja,

At­vi­ru­kai iš dramblių mėš­lo

su­reng­ta sek­ma­die­nio vi­dur­die­ nį, Ka­ta­li­kų baž­ny­čio­je vyks­tant mi­šioms. To­kio neįp­ras­to pa­lai­ky­mo su­ lau­kė 38 me­tų uni­ver­si­te­to dės­ ty­to­jas Ma­n ue­l is Be­r u­m e­n as, ku­ris, ket­vir­ta­die­nį vaikš­ti­nė­ da­mas ša­lia baž­ny­čios esan­čio­je aikš­tė­je su ket­ve­rių me­tų sū­nu­ mi, vie­šai pa­bu­čia­vo sa­vo gy­ve­ ni­mo drau­gę. „Ap­ka­bi­nau May­rą ir ją pa­bu­ čia­vau – nie­ko neįp­ras­ta. Ta­da iš­ gir­do­me šau­kiant vie­ną mo­te­rį: „Čia esa­ma vai­kų!“, tar­si bū­tu­ me ap­si­nuo­gi­nę ar­ba už­siim­tu­me gat­vė­je ko­kia nors po­rnog­ra­fi­ja“, – sa­kė M.Be­ru­me­nas, ku­riam dėl vie­šo aist­ros de­monst­ra­vi­mo bu­ vo skir­tas 12 va­lan­dų areš­tas. Gva­na­chua­to vals­ti­ja, ku­rios sos­ti­nė yra Leo­nas, lai­ko­ma vie­ na iš kon­ser­va­ty­viau­sių Mek­si­ko­ „„Mo­ra­lė: kon­ser­va­ty­vio­jo­je Gva­ je. Jo­je jau ne kar­tą yra įvy­kę pa­ na­chua­to vals­ti­jo­je už vie­šą ne­ na­šių in­ci­den­tų dėl nu­ma­no­mų kal­tą bu­či­nį ga­li­ma at­si­dur­ti „mo­ra­lės pa­žei­di­mų“. areš­ti­nė­je. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

KD, BNS inf.

ta­čiau pa­ti ne­nu­ken­tė­jo.

Kaip ori­gi­na­liai pa­svei­kin­ti my­ li­mą žmo­gų? At­vi­ru­kų ga­min­to­ jas iš In­di­jos pa­siū­ly­tų pa­do­va­no­ ti at­vi­ru­ką, pa­ga­min­tą iš dramb­lių iš­ma­tų. Vi­jen­de­ris Shek­ha­wa­tas, tu­ rin­tis sa­vi­tą ir uni­ka­lų ro­man­ti­ kos jaus­mą, jau ruo­šia­si štur­muo­ ti rin­ką, ra­šo www.oran­ge.co.uk. Jo kom­pa­ni­ja „Haat­hi Chaap“ (angl. „Elep­hant Stamp“, liet. „Dramb­ lių spau­das“) per mė­ne­sį pla­nuo­ja ap­do­ro­ti 30 t dramb­lių mėš­lo ir pa­ ga­min­ti spe­cia­lų po­pie­riaus pluoš­ tą iš ne­pa­si­sa­vin­tos žo­lės ir la­pų skai­du­lų, per­ke­lia­vu­sių per dramb­ lių virš­ki­ni­mo sis­te­mą. Vers­li­nin­ kas ti­ki­na, kad to­kiu bū­du gau­na­ ma po­pie­riaus ma­sė iš­si­ski­ria itin aukš­ta ko­ky­be, o uni­ka­lus po­pie­ riaus pluoš­tas ga­li bū­ti nau­do­ja­mas bet ko­kios pa­skir­ties at­vi­ru­kui. „Dramb­lių virš­ki­ni­mo trak­tas ne­ge­ba ge­rai su­virš­kin­ti skai­du­lų.

Maž­daug 40 pro­c. vi­sų suės­tų žo­ lių ir la­pų pa­ša­li­na­mi nė ne­pa­lies­ti, tik šiek tiek su­minkš­tė­ję. Štai dėl ko dramb­lių mėš­las yra pui­ki me­ džia­ga po­pie­riaus pluoš­tui ruoš­ti“, – aiš­ki­na V.Shek­ha­wa­tas. Be­je, bū­si­muo­sius pir­kė­jus vers­ li­nin­kas už­tik­ri­na, kad šie eg­zo­tiš­

ki at­vi­ru­kai jo­kio ne­ma­lo­naus kva­ po ne­sklei­džia. „Žmo­nės vi­suo­met ne­ri­mau­ja dėl ne­ma­lo­naus kva­po, ta­čiau, pa­ti­kė­ki­te, šie at­vi­ru­kai kve­pia taip pat, kaip ir bet ku­rie ki­ti, esan­tys par­duo­tu­vė­se“, – ti­ ki­no V.Shek­ha­wa­tas. lrt.lt inf.

„„Kvapas: originalių atvirukų kūrėjai tikina, kad jie visiškai nedvokia.

2012-08-08 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you