Page 1

Lietuva Teo­riš­kai Sei­mas dir­ba, bet pra­ktiš­kai ja­me tvy­ro ato­sto­gų dva­sia.

5p.

Ekonomika

7p.

Pasaulis

Vi­dur­va­sa­rį su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mų už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas.

8p. Pasaulio sikhai piktinosi beprasmėmis žudynėmis JAV Viskonsino valstijoje.

Ho­li­vu­do žvaigž­dės N.Port­man ves­tu­vės – pus­me­čiu vė­liau, nei skel­bė gan­do­ne­šiai.

24p.

Antradienis rugpjūčio 7, 2012 Nr. 183 (19742) Kaunodiena.lt 2 Lt

Po­li­ci­nin­kai ban­dė iš­traukti ko­le­gos sū­nų?

Stu­den­čių būs­to paieš­kos Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Pa­sik­lau­sius dvie­jų mer­gi­nų is­to­ri­ jos, kaip jos Kau­ne ieš­ko­jo kur ap­ si­gy­ven­ti, ga­li praei­ti no­ras stu­di­ juo­ti ki­ta­me mies­te. Stu­den­tės tei­ gė pa­si­gai­lė­ju­sios, kad su­si­dė­jo su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra. Iš­kart – 200 li­tų mo­kes­tis

Ne­no­rė­ju­sios įvar­dy­ti sa­vo pa­var­ džių 22 me­tų bū­si­mo­sios spe­cia­lis­ tės iki šios va­sa­ros nuo­mo­ja­ma­me bu­te gy­ve­no su dar vie­na kam­ba­ rio drau­ge. Šį bu­tą su­si­ra­do la­bai leng­vai – pa­gal skel­bi­mus. De­ja, kai mer­gi­nos, nu­spren­du­sios ieš­ ko­tis ma­žes­nio bu­to dviem, su­si­ dū­rė su agen­tū­ra, pra­si­ dė­jo pro­ble­mos.

2

Dienos citata „Aš jau ne­be­no­riu plau­ kio­ti. Pa­sie­kiau vis­ką, apie ką sva­jo­jau“, –

„„Pri­si­dir­bo: ant ap­derg­to Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to mun­du­ro vis teš­kia­mos nau­jos dė­mės. 

Kau­no Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bręs­ ta di­de­lis skan­da­las. „Kau­no die­nai“ pa­ vy­ko su­ži­no­ti, kad ty­liai vyks­ta iki­teis­mi­ nis ty­ri­mas, ku­rio cent­re – ga­li­mai ban­dę nu­slėp­ti nu­si­kal­ti­mą, do­ku­men­tus klas­to­ ję ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Įk­liu­vo dėl nar­ko­ti­kų

Kau­no Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ te dir­ban­čiam Ope­ra­ty­vaus val­dy­ mo sky­riaus Cent­ro gru­pės vy­res­ nia­jam po­sti­niui Li­nui Ku­ri­la­vi­čiui ne­tru­kus ga­li bū­ti pa­reikš­ti rim­ ti įta­ri­mai.

Lai­ki­no­jo va­do­vo iš­pa­žin­tis

„Ma­no šir­dis ser­ga dėl li­go­ni­ nės“, – liūd­nai ta­ria lai­ki­na­sis Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­ vas gy­dy­to­jas trau­ma­to­lo­gas Rai­ mon­das Ku­nic­kas. Mir­tis, pa­va­sa­ rį nu­si­ne­šu­si 11 mė­ne­sių kū­di­kio gy­vy­bę, ne tik su­krė­tė šį gy­dy­ to­ją bei vi­są ligoninės ko­lek­ty­ vą, bet ir at­vė­rė žaiz­das, ku­rios opė­jo, me­di­kams su­tel­kus dė­me­ sį į ko­vą dėl dvie­jų su­jung­tų di­de­ lių Kauno li­go­ni­nių va­do­vo kė­dės, užuo­t jį sky­rus pa­cien­tams. R.Ku­ nic­kas, pri­vers­tas im­tis rea­lių re­ for­mų, pa­tvir­ti­na: pro­ble­mų bu­vo daug. 12p.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„Kau­no die­nos“ šal­ti­niai pasa­ ko­ja, kad ko­vą į Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą bu­vo pri­sta­ty­ti ke­tu­ri jau­nuo­liai, tu­rė­ję nar­ko­ti­nių me­ džia­gų. Vie­nas ­jų – Kau­no ap­skri­ ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no sū­nus. Įtariama, kad L.Ku­ri­la­vi­čius ban­dė su­klas­to­ti įra­šus taip, kad apie jau­nuo­lių su­lai­ky­mą ne­lik­tų jo­kios žy­mės.

Lon­do­no olim­pia­do­je iš­ko­vo­jęs nau­ją po­rci­ją me­da­lių ge­riau­sias vi­sų lai­kų plau­ki­kas Mi­chae­las Phelp­sas ne­liū­di at­si­svei­kin­da­mas su di­džiuo­ju spor­tu.

11p.

4

Kla­si­kas įkvė­pė Kau­no teks­ti­li­nin­kes 17p.


2

Antradienis, rugpjūčio 7, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

19

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,17

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0 13

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Karš­čiai Zoo­lo­gi­jos so­de „Šal­to­jo kli­ma­to gy­vū­nus nuo karš­čio gelbs­ti­me juos lais­ty­da­mi šal­tu van­de­niu, duo­da­mi į le­dą su­šal­dy­to mais­to. Pa­vyz­džiui, dau­ge­lio nu­my­lė­ti­nis bal­ta­sis lo­kys Kas­pa­ras kait­rią va­sa­ros die­ną mė­gau­ja­si le­di­nė­mis žu­vi­mis“, – aiš­ki­no Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­do zoo­lo­gė Rim­gai­lė Pė­te­ly­tė-Bra­zai­tie­nė. Kau­no vals­ty­bi­nės mais­ to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Li­ni­jus Va­liuš­ka aiš­ki­no, kad per karš­čius tu­ri bū­ti su­kur­tos ypa­tin­gos są­ly­gos gy­vū­nams – jie pri­va­lo tu­rė­ti, kur pa­si­slėp­ti nuo sau­lės. „Už­da­ro­se pa­tal­po­se vei­kia me­cha­ni­nė ven­ti­lia­ci­jos sis­ te­ma, sau­gan­ti gy­vū­nus nuo per­kai­ti­mo“, – tei­gė L.Va­liuš­ka. Karš­tis – ne vie­nin­ te­lė gy­vū­nų bė­da va­sa­rą. Len­te­lės su už­ra­šu „Ne­šer­ti gy­vū­no“ yra pa­ka­bin­tos ant kiek­vie­no so­do gy­ven­to­jo ap­tva­ro, ta­čiau žmo­nės įspė­ji­mą daž­nai ig­no­ruo­ja. „Mū­ sų lan­ky­to­jai nė­ra draus­min­gi“, – ap­gai­les­ta­vo zoo­lo­gė R.Pe­te­ly­tė-Bra­zai­tie­nė. Kris­ti­nos Ci­pa­ry­tės, And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus fo­to­re­por­ta­žas

Stu­den­tiš­ko

„Skel­bi­mų sve­tai­nė­se iš­ 1 si­rin­ko­me ke­tu­ris pui­kius pa­siū­ly­mus: bu­tai pi­gūs, tvar­kin­gi,

„„Su­kal­ba­mas: A.Bra­zys dėl sa­vo au­gin­ti­nio Bak­so el­ge­sio at­si­pra­šė ir su­si­mo­kė­jo. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ant­sto­lis ne­ga­vo 435 li­tų Dia­n a Kra­pa­v ic­k ai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pen­s i­n in­k us Bra­z ius šo­k i­r a­v o ant­sto­lio laiš­kas, ku­riuo rei­ka­ lau­ja­ma su­mo­kė­ti be­veik 1 tūkst. li­tų sko­lą. Kau­nie­čiai pri­pa­ži­no, kad jiems bu­v o skir­t a bau­d a. Pen­si­nin­kai ją su­mo­kė­jo. Ter­mi­ nas, skir­tas bau­dai su­mo­kė­ti, net ne­bu­vo įpu­sė­jęs, kai ant­sto­lis at­ siun­tė sa­vo pa­tvar­ky­mą. Kal­ti­nin­kas – Bak­sas

Kau­nie­čius Bra­zius iki tūks­tan­ ti­n ės bau­d os at­ve­d u­s i is­to­r i­ ja pra­si­dė­jo šie­met pa­va­sa­rį. Jos kal­ti­nin­kas – Bra­zių au­gin­ti­nis rot­vei­le­ris Bak­sas. „Jam kaž­ko­dėl nie­ka­da ne­pa­ ti­ko kai­my­nės šar­pė­jus. Dėl nie­ ko jis taip ne­ska­ly­da­vo, kaip dėl to šuns“, – is­to­riš­kai su­si­klos­ čiu­sius šu­nų san­ty­kius api­bū­di­ no Vai­du­tė Bra­zie­nė. Vie­ną pa­va­sa­rio die­ną rot­vei­le­ ris Bak­sas pa­si­nau­do­jo šei­mi­nin­ kų neap­dai­riai pa­lik­tais pra­vi­ rais var­te­liais ir, pa­ma­tęs gat­vė­je kai­my­nų šar­pė­jų, puo­lė jį. Šu­nų grum­ty­nės, pa­sak Bra­zių, tru­ ko neil­gai. Al­gir­das Bra­zys puo­lė į gat­vę ir at­plė­šė sa­vo au­gin­ti­nį Bak­są nuo šar­pė­jaus. De­ja, Bak­so ko­vos žy­mės ant šar­pė­jaus kū­no jau bu­vo pa­lik­tos. „Iš kar­to nuė­jau pas kai­my­nę, at­si­pra­šiau ir pa­ti­ki­nau, kad ap­ mo­kė­si­me šuns gy­dy­mo iš­lai­ das“, – pa­sa­ko­jo bu­vu­si gy­dy­ to­ja V.Bra­zie­nė. Kaip ža­d ė­jo, taip ir pa­d a­r ė. Šar­pė­jaus šei­mi­nin­kės nu­ro­dy­tą su­mą – 235 li­tus iš­siun­tė pa­štu.

Pen­si­nin­kai ti­kė­jo­si, kad tuo ne­ ma­lo­ni is­to­ri­ja bai­gė­si. Vis dėl­to ne­tru­kus juos pa­sie­kė ži­nia, kad Ad­m i­n ist­ra­c i­n ė ko­m i­s i­ja prie Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ bos pa­gal Alek­so­to po­li­ci­jos nuo­ va­dos su­ra­šy­tą pro­to­ko­lą A.Bra­ ziui sky­rė 500 li­tų bau­dą.

mi na­mo, už­su­ko į Alek­so­to po­ li­ci­jos nuo­va­dą. „Vir­ši­nin­kas priė­mė bau­dos mo­ kė­ji­mą pa­tvir­ti­nan­tį če­kį. Ori­gi­na­ las li­ko jam, o mums ati­da­vė ko­pi­ ją su pa­ra­šu“, – do­ku­men­tus ro­dė pen­si­nin­kai. Ne­ti­kė­tai lai­min­ga pa­bai­ga

Su­mo­kė­jo anks­čiau

A.Bra­zys krei­pė­si į Kau­no mies­ to apy­lin­kės teis­mą. Pen­si­nin­ kas pra­šė su­ma­žin­ti ko­mi­si­jos jam skir­tą 500 li­tų bau­dą. Vy­ ras pri­pa­ži­no kal­tę – šei­mi­nin­ kas at­sa­ko, kad au­gin­ti­nis ne­ kel­tų grės­mės. Vy­ras pa­tvir­ti­no nuo­š ir­d žiai ap­gai­l es­tau­j ąs dėl ne­ma­lo­naus in­ci­den­to, įvy­ku­sio tarp šu­nų.

Ants­to­lis net ne­ži­ no­jo, kad mes krei­ pė­mės į teis­mą ir bau­da bu­vo su­ma­ žin­ta. Teis­mas at­si­žvel­gė į nie­ka­da ne­baus­to kau­nie­čio at­si­pra­šy­ mą ir pra­šy­mą. Kau­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu, bau­da bu­vo su­ma­žin­ta iki 200 li­tų. Nu­tar­tį apie su­ma­žin­tą bau­ dą A. ir V.Bra­ziai ti­ki­na ga­vę lie­ pos 2 d. Nu­tar­ty­je nu­ro­dy­ta, kad skir­tą bau­dą pri­va­lo su­si­mo­kė­ti per 40 die­nų. Nors ir tu­r ė­d a­m i lai­ko be­ veik iki rugp­jū­čio vi­du­rio, A. ir V.Bra­ziai bau­dą su­mo­kė­jo lie­pos 27-ąją ir tą pa­čią die­ną, grįž­da­

Praė­jus vos ke­lioms die­noms po to, kai su­mo­kė­jo 200 li­tų, A. ir V.Bra­ zių lau­kė akib­rokš­tas. Ants­to­lis Val­das Zu­bi­nas at­siun­tė jiems pa­ tvar­ky­mą dėl sko­los išieš­ko­ji­mo. Ants­to­lis pri­mi­nė, kad Bra­zys yra ne­su­mo­kė­jęs 500 li­tų jam skir­tos bau­dos, to­dėl pri­va­lo su­mo­kė­ti ją, o ant­sto­lio dar­bą ir ki­tus mo­kes­ čius už sko­los išieš­ko­ji­mą įver­ti­ no 435 li­tais. „Ants­to­lis net ne­ži­no­jo, kad mes krei­pė­mės į teis­mą ir bau­da bu­vo su­ma­žin­ta. Dar taip ne­man­da­giai te­le­fo­nu at­šo­vė, kad į jį krei­pė­si, to­dėl jis dir­ba sa­vo dar­bą“, – pe­ čiais gūž­te­lė­jo V.Bra­zai­tie­nė. Pen­si­nin­kai ne­links­mai šyp­so­jo­ si, kad bau­dų mo­kė­ji­mas pri­žiū­ri­ mas itin uo­liai, to ne­pa­sa­ky­si apie ki­tas val­diš­kų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gas. Pen­si­nin­kai jau bu­vo nu­si­tei­kę pra­dė­ti il­gus ir daž­nai ne pi­lie­čių lai­mė­ji­mais pa­si­bai­gian­čius žy­ gius. Su­si­dė­jo do­ku­men­tus, ap­ ta­rė veiks­mų pla­ną – man­da­giai ir nuo­sek­liai po­li­ci­nin­kams, ant­ sto­liui paaiš­kin­ti, kad vis­ką pa­da­ rė kaip do­ri Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Vis dėl­to ne­ti­kė­tas skam­bu­tis lei­do Bra­ziams at­si­pūs­ti – pa­rei­ gū­nai ap­si­žiū­rė­jo pa­sku­bė­ję rei­ ka­lau­ti sko­los išieš­ko­ji­mo ir nu­ra­ mi­no pen­si­nin­kus, kad 935 li­tai liks jų šei­mos biu­dže­te.

ap­sta­ty­ti, su bui­ti­ne tech­ni­ka. Tik kraus­ty­kis ir gy­venk“, – džiau­gė­ si stu­den­tės. Jos no­rė­jo kuo grei­čiau per­žiū­rė­ti nuo­mo­ja­mus bu­tus ir bu­vo tik­ros, kad ku­ria­me nors jų jau ne­tru­kus įsi­kurs. „De­ja, pa­skam­bi­nus te­le­ fo­nu at­si­liep­da­vo ta pa­ti ne­kil­no­ ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra“, – pa­sa­ko­ jo stu­den­tės. Vie­toj bu­tų ad­re­sų joms bu­vo pa­ dik­tuo­tas agen­tū­ros ad­re­sas Tai­kos pro­spek­te. „Klau­sė­me, koks agen­ tū­ros pa­va­di­ni­mas, bet iš­gir­do­me, kad su­ži­no­si­me tik ta­da, kai su­si­ tar­si­me“, – nu­ste­bo mer­gi­nos. At­vy­kus į agen­tū­rą, stu­den­čių lau­kė staig­me­na: 200 li­tų są­skai­ ta, ku­rią rei­kė­jo ap­mo­kė­ti, jei esą mer­gi­nos no­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) pro­fe­sio­na­lų pa­gal­bos. „Mus spau­dė lai­kas, to­dėl su­ tar­tį pa­si­ra­šė­me. Po ke­lių sa­vai­čių jau tu­rė­jo­me iš­si­kraus­ty­ti iš se­no­ jo bu­to, to­dėl pa­ma­nė­me, kad per agen­tū­rą grei­čiau ra­si­me kur gy­ ven­ti“, – aiš­ki­no mer­gi­nos. Bru­ko vis­ką iš ei­lės

Pir­mą­ją sa­vai­tę bu­tai, anot mer­gi­ nų, joms bu­vo siū­lo­mi kon­ve­je­riu. Nors būs­tai, pa­sak stu­den­čių, vi­sai nea­ti­ti­ko jų lū­kes­čių, agen­tū­ros at­ sto­vė bu­vo at­kak­li. „Mes aiš­kiai pa­sa­kė­me, kad no­ ri­me tvar­kin­go ir ne­bran­gaus bu­ to. Vie­nas iš bu­tų, ku­rio mus siun­tė ap­žiū­rė­ti, bu­vo re­mon­tuo­ja­mas, ki­ ta­me ne­bu­vo bal­dų ir pan. Iš­gir­du­si apie tai, kad to­kie bu­tai mū­sų ne­do­ mi­na, agen­tū­ros dar­buo­to­ja vis tiek lai­kė­si sa­vo: nu­vy­kit, pa­si­žiū­rė­sit, gal pa­tiks“, – pri­si­mi­nė stu­den­tės. Mer­gi­nos nie­kaip ne­sup­ra­to, ko­ dėl jų ne­ve­da į tuos gra­žius bu­tus, apie ku­riuos agen­tū­ra skel­bia in­ ter­ne­te. Bet agen­tū­ros at­sto­vė kas­ kart tu­rė­da­vo pa­si­tei­si­ni­mą.

„„ Slap­ta: nė neį­tar­tum, kad už šių du­rų

„Iš­girs­da­vo­me, kad štai tas gra­ žus bu­tas jau iš­nuo­mo­tas, ki­to bu­to sa­vi­nin­kas ne­no­ri stu­den­čių, tre­ čia­me bu­te pa­gei­dau­ja­mi tik vai­ki­ nai ir taip to­liau“, – pa­sa­ko­jo mer­ gi­nos. Stu­den­tės ne­nu­si­lei­do

Stu­den­tėms ne­su­tin­kant nuo­mo­tis nė vie­no iš pa­siū­ly­tų bu­tų, agen­ tū­ros at­sto­vės, anot mer­gi­nų, ėmė irz­ti. Stu­den­tėms bu­vo paaiš­kin­ta, kad už jų pa­gei­dau­ja­mą su­mą – 500 li­ tų – ka­žin ko ne­ver­ta ti­kė­tis. Agen­ tū­ros at­sto­vė pa­ta­rė nu­si­leis­ti ant že­mės ir si­tu­ci­ją ver­tin­ti rea­liai: už to­kią su­mą bu­to be trū­ku­mų ne­ ver­ta ti­kė­tis – taip ne­bū­na, kad bu­ tas bū­tų ir pi­gus, ir gra­žus. O kaip agen­tū­ros skel­bi­mai, ku­ riais stu­den­tės ir su­si­vi­lio­jo? Jie – tik jau­kas?

„„ Sezonas: šiuo metu prasidėjo pats studentų būstų paieškų įkarštis.


3

Antradienis, rugpjūčio 7, 2012

Miestas Karš­čiai Zoo­lo­gi­jos so­de

os būs­to paieš­kos pa­dės iš­ka­ba. Bet nie­ko pa­na­šaus ne­ra­do­me. Įė­jus į laip­ti­nę jo­kių užuo­mi­nų apie čia įsi­kū­ru­sią fir­ mą taip pat ne­bu­vo. Žur­na­lis­tais neap­si­džiau­gė

ų vei­kia ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Su­tar­tą va­lan­dą nu­vy­ku­sios ap­ žiū­rė­ti vie­no bu­to mer­gi­nos la­bai nu­ste­bi­no ja­me dar te­be­gy­ve­nan­ čią nuo­mi­nin­kę. Stu­den­tės pa­ sa­ko­jo, kad joms pra­si­žio­jus, jog atė­jo at­siųs­tos agen­tū­ros, nuo­ mi­nin­kė la­bai nu­ste­bo: jos ži­nio­ mis, bu­to sa­vi­nin­kas nė­ra krei­pę­ sis į jo­kią agen­tū­rą. Tą pa­tį va­ka­rą, pa­sa­ko­jo mer­ gi­nos, jos su­lau­kė ne itin ma­lo­ naus agen­tū­ros at­sto­vės skam­bu­ čio. Stu­den­tės iš­gir­do prie­kaiš­tų, ko­dėl ne­ga­li pa­lai­ky­ti lie­žu­vio už dan­tų ir pliauš­kia vi­so­kias ne­są­ mo­nes. Stu­den­čių tei­gi­mu, joms prie­kaiš­tau­ta, kad pa­pa­sa­ko­jo, jog jas siun­tė agen­tū­ra. Pa­ma­čiu­sios, kad bend­rau­da­ mos su agen­tū­ra vei­kiau­siai bu­to ne­su­si­ras, stu­den­tės nu­mo­jo ran­ ką į su­mo­kė­tus 200 li­tų ir bu­to ėmė ieš­ko­ti sa­va­ran­kiš­kai. Ne­bū­na, kad neiš­si­rink­tų?

„Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tė pa­ban­ dė pa­ti pa­skam­bin­ti pa­slap­tin­ga­ jai agen­tū­rai pa­gal vie­ną jos vi­lio­ ja­mų skel­bi­mų. At­si­lie­pęs vy­ras iš kar­to įspė­jo, kad bu­tas nuo­mo­ja­mas per agen­ tū­rą, nors skel­bi­me apie tai nė neuž­si­me­na­ma. Į klau­si­mą, ka­da bū­tų ga­li­ma ap­žiū­rė­ti būs­tą, at­sa­ky­mo ne­su­ lau­kė­me. „Pir­miau­sia at­vy­ki­te į agen­tū­rą, o po to jau bu­tus rink­ si­tės. Agen­tū­ros mo­kes­tis – 200 li­tų“, – su tvar­ka su­pa­žin­di­no at­ sto­vas. „Ten mo­te­riš­kė bus, aš pa­ts į bu­tus iš­va­žiuo­ju“, – per­spė­jo vy­ ras ir pa­dik­ta­vo ad­re­są bei laip­ti­ nės du­rų už­rak­to ko­dą.

Ko­kios su­tar­ties są­ly­gos? Kiek lai­ko bus siū­lo­mi bu­tai? „Tol, kol iš­si­rink­si­te“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas. Anot jo, pro­ce­sas bus ga­na grei­tas: „Per sa­vai­tę ar dvi iš­si­nuo­mo­si­te iš mū­sų“, – op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kė agen­tū­ros at­sto­vas. „O jei ne­pa­vyks? – sua­be­jo­jo­ me. – Jei bu­to paieš­kos ge­ro­kai už­ si­tęs?“ „Taip ne­bū­na“, – už­tik­ri­no agen­ tas. Jis pa­si­gy­rė, kad agen­tū­ros duo­me­nų ba­zė di­de­lė ir kas die­ną pa­si­pil­do apie de­šim­čia nau­jų bu­ tų, tad iš­si­rink­ti ne­bus sun­ku.

Tas gra­žus bu­tas jau iš­nuo­mo­tas, ki­to sa­vi­nin­kas ne­no­ri stu­den­čių, tre­čia­me bu­te pa­gei­dau­ja­mi tik vai­ki­nai. Jo­kios iš­ka­bos ar už­ra­šo

Agen­to pa­klau­sė­mė, ko­kiai agen­ tū­rai at­sto­vau­ja, ta­čiau jis at­sa­kė ne iš kar­to. Iš pra­džių vy­ras pa­dik­ta­vo tik ad­re­są, kur ga­li­ma at­vyk­ti pa­si­ra­ šy­ti su­tar­ties. Dar kar­tą pa­klau­sę pa­va­di­ni­mo, iš­gir­do­me grei­ta­kal­bę: „Ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to „Il­min­ta“. Jei­gu ne­bū­ tu­me po­kal­bio įsi­ra­šę ir ke­lis kar­ tus jo iš­klau­sę, taip grei­tai iš­ber­tą pa­va­di­ni­mą bū­tų bu­vę sun­ku su­ pras­ti. Nu­vy­kę į vie­tą ir su­si­ra­dę rei­ kia­mą dau­gia­bu­tį, ieš­ko­jo­me laip­ ti­nės. Ti­kė­jo­mės, kad orien­tuo­tis

Du­ris ati­da­rė mo­te­ris ir ran­kos mos­tu pa­kvie­tė užei­ti vi­dun. Vė­ liau vėl ran­kos mos­tu pa­siū­lė įsi­ tai­sy­ti ant minkš­ta­suo­lio dar­bo kam­ba­ry­je. Šei­mi­nin­kė ke­lis kar­ tus at­si­pra­šė, kad pri­ver­čia lauk­ti, kol ji per gar­sia­kal­bį šne­ka su ki­tu klien­tu. Su­ži­no­ju­si, kad pas ją ap­si­lan­ kė ne po­ten­cia­lūs klien­tai, o žur­ na­lis­tai, mo­te­ris neap­si­džiau­gė, ta­čiau vi­sus klau­si­mus iš­klau­sė ir ban­dė į juos at­sa­ky­ti. Tie­sa, ji ne­ no­rė­jo, kad at­sa­ky­mus fik­suo­tu­me už­ra­šuo­se, jau ne­kal­bant apie dik­ to­fo­ną. „Il­min­tos“ at­sto­vė ne­bu­vo lin­ ku­si nei pri­si­sta­ty­ti, nei įvar­dy­ti sa­vo pa­rei­gų. „Jūs su­pras­kit, man ne­rei­kia an­ ti­rek­la­mos. Be to, aš nie­kuo ne­pra­ si­kal­tau“, – pra­šė įsi­jaus­ti į jos si­ tua­ci­ją ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos ži­no­vė. Skun­dą pa­va­di­no šan­ta­žu

„Aš esu lyg tarp dvie­jų ug­nių. Dir­ bi, sten­gie­si, o po to tau dar prie­ kaiš­tau­ja! Jau ge­riau to­kie klien­ tai iš­vis nea­tei­tų“, – ta­rė mo­te­ris. Stu­den­čių pa­sa­ko­ji­mą apie kar­čią pa­tir­tį bend­rau­jant su agen­tū­ra ji pa­va­di­no tie­siog šan­ta­žu. „Juk jos pa­čios pas ma­ne atė­jo. Pa­si­ra­šė su­tar­tį, jo­je iš­dės­ty­tos vi­ sos są­ly­gos“, – aiš­ki­no fir­mos at­ sto­vė ir pri­sė­du­si ša­lia pa­ro­dė ke­ lias pa­sku­ti­nes pa­ten­kin­tų klien­tų trum­pą­sias ži­nu­tes, ku­rio­mis bu­vo pra­ne­ša­ma, kad iš­si­nuo­mo­jo bu­tą. Anot fir­mos at­sto­vės, kai ku­rie klien­tai iš­si­nuo­mo­ja bu­tą jau pir­ mą­ją paieš­kos die­ną, nes fir­mos pa­siū­la – itin di­de­lė. Prie to­kių ge­rų re­zul­ta­tų pri­si­de­da ir per 13 veik­los me­tų, anot ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tės, su­kaup­ta mil­ži­niš­ka dar­bo su klien­tais pa­tir­tis. Pak­lau­sus, ko­dėl vis dėl­to skųs­tis į re­dak­ci­ją atė­ju­sios mer­gi­nos ne­ bu­vo pa­kvies­tos ap­žiū­rė­ti nė vie­ no iš joms pa­ti­ku­sio bu­to, apie ku­ rių nuo­mą fir­ma skel­bė in­ter­ne­te, agen­tė sa­vo kal­tės neįž­vel­gė. „Kaip aš ga­liu siųs­ti ką nors ap­ žiū­rė­ti bu­to, jei­gu sa­vi­nin­kas to­ kio nuo­mi­nin­ko ne­pa­gei­dau­ja? Vie­ni ne­no­ri šei­mų su ma­žais vai­ kais, ki­ti – stu­den­čių. Kas iš to, jei nu­siųs­čiau ap­žiū­rė­ti? Pas­kui man šei­mi­nin­kas prie­kaiš­taus, ką aš jam at­siun­čiau ir ko­dėl jo lai­ką gaiš­ tu“, – aiš­ki­no mo­te­ris. O kur jų iš­ka­ba? Ji esą nu­ka­bin­ta sau­gan­tis va­gių – vos tik fir­ma čia įsi­kū­rė, bu­tas bu­vo api­plėš­tas.

Rau­dond­va­ry­je – že­mės me­nas Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Rau­dond­va­rio pi­lies par­ke star­ ta­vo uni­ka­lus že­mės me­no fes­ti­ va­lis „Land Art Rau­dond­va­ris“. Čia me­ni­nin­kai iš įvai­rių pa­sau­ lio ša­lių sa­vai­tę kurs ins­ta­lia­ci­ jas, ku­rios, ti­ki­ma­si, taps staig­ me­na ap­si­lan­kiu­sie­siems pi­lies dvar­vie­tė­je. Svar­biau­sia – ne­pa­kenk­ti gam­tai

Rau­dond­va­rio pi­lies dva­ras tarp­ tau­ti­niam pro­jek­tui pa­si­rink­ tas neat­si­tik­ti­nai. Po il­gai už­si­tę­ su­sios re­konst­ruk­ci­jos rau­do­nų ply­tų pi­lis at­gims­ta nau­jam gy­ ve­ni­mui ir tam­pa erd­ve, at­vi­ra pro­fe­sio­na­liam me­nui. „No­ri­me, kad vi­si mū­sų lan­ ky­to­jai gro­žė­tų­si ne tik įspū­din­ ga gam­ta, dva­ro sta­ti­niais. Rau­ dond­va­rio pi­lies dva­ras atei­ty­je taps pro­fe­sio­na­laus me­no trau­kos cent­ru. Fes­ti­va­lio idė­ja mums la­ bai pa­ti­ko, nes jo pa­grin­di­nis tiks­ las yra su­ža­vė­ti ir nu­ste­bin­ti lan­ ky­to­ją iš­skir­ti­niu me­nu“, – sa­kė Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­ja Ra­min­ta Po­po­vie­nė. Anot žy­maus švei­ca­rų flo­ris­to Pe­te­rio Hes­so, že­mės me­no fes­ ti­va­lio pa­grin­di­nis tiks­las – su­ kur­ti par­ko lan­ky­to­jams staig­ me­ną. Pro­fe­sio­na­lūs me­ni­nin­kai ža­da, kad gra­žaus gam­to­vaiz­džio ne­pa­keis, bet pri­sta­tys jį iš ki­tos pu­sės. „Že­mės me­no iš­skir­ti­nis bruo­ žas yra tai, kad kur­si­me po at­vi­ru dan­gu­mi iš na­tū­ra­lių prie­mo­nių: ša­kų, ak­me­nų, gė­lių. Be to, la­bai svar­bu, kad vi­sos me­džia­gos bū­tų pa­val­džios lai­kui“, – aiš­ki­no fes­ ti­va­lio su­ma­ny­to­jas flo­ris­tas Ma­ ri­jus Gvil­dys. Jis pa­brė­žė, kad ku­riant me­no kū­ri­nius la­bai svar­bu ne­pa­kenk­ ti gam­tai.

„Gam­ta yra to­bu­la, jos neį­ma­ no­ma dar la­biau pa­to­bu­lin­ti, bet su­ga­din­ti ga­li­ma leng­vai“, – tei­ gė M.Gvil­dys. Suk­vie­tė ge­riau­sius

Uni­ka­lia­me pro­jek­te da­ly­vaus žy­ miau­si 22 pa­sau­lio me­ni­nin­kai iš 11 vals­ty­bių: Ka­na­dos, Tai­va­no, Ita­ li­jos, Švei­ca­ri­jos, Is­pa­ni­jos, Pran­ cū­zi­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos, Ny­der­ lan­dų, Veng­ri­jos ir Lie­tu­vos. „Esu be ga­lo dė­kin­gas, kad mū­ sų gra­žią me­ni­nin­kų šei­mą priė­ mė­te čia, Rau­dond­va­rio pi­lies dva­re“, – dė­ko­jo flo­ris­tas, Pab­ lo Pi­cas­so mo­ki­nys, de­ko­ra­vi­mo me­no ži­no­vas P.Hes­sas. Gar­sus flo­ris­tas že­mės me­no fes­ti­va­lius pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti 1999 m. Šia įdo­mia idė­ja jis už­ krė­tė kau­nie­tį flo­ris­tą M.Gvil­dį. „Daug kas ma­no, kad per fes­ti­ va­lį mes par­ką de­ko­ruo­si­me gė­lė­ mis, gal­būt net per­ka­si­me lys­ves. Jie la­bai klys­ta. Mes eks­pe­ri­men­ tuo­si­me, imp­ro­vi­zuo­si­me. Ti­kiu, kad par­ko lan­ky­to­jai liks su­ža­vė­ ti“, – pa­sa­ko­jo M.Gvil­dys. Že­mės me­no fes­ti­va­ly­je su gar­ siais ko­le­go­mis da­ly­vaus ir jau­ nie­ji Lie­tu­vos me­ni­nin­kai, ku­rie ban­dys pa­si­sem­ti nau­jos pa­tir­ ties iš šios sri­ties gu­ru. Do­va­na Kry­žių kal­nui

Me­ni­nin­kų lau­kia ne tik dar­bas, bet ir pra­mo­gos. Jie ža­da ap­lan­ky­ ti žy­miau­sias Kau­no ra­jo­no vie­tas ir bū­ti­nai nu­vyk­ti į Šiau­lius, Kry­ žių kal­ną. „Nusp­ren­dė­me su­kur­ti bend­rą kū­ri­nį – kry­žių, ku­rį nu­ ve­ši­me į Kry­žių kal­ną. Šis kry­žius lan­ky­to­jams leis dau­giau su­ži­no­ ti apie že­mės me­ną“, – pa­sa­ko­jo M.Gvil­dys. Vi­są sa­vai­tę, kol me­ni­nin­kai kurs sa­vo kū­ri­nius, Rau­dond­va­rio pi­lies dva­ro lan­ky­to­jai ga­lės bal­ suo­ti ir iš­rink­ti, jų nuo­mo­ne, gra­ žiau­sias me­ni­nes ins­ta­lia­ci­jas.

Uni­ka­lia­ me pro­ jek­te da­ ly­vaus žy­ miau­si 22 pa­sau­lio me­ni­nin­ kai iš 11 vals­ty­bių.

„„Vil­tin­gai: „Ti­kiu, kad par­ko lan­ky­to­jai liks su­ža­vė­

ti“, – vy­lė­si flo­ris­tas M.Gvil­dys. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


4

antrADIENIS, rugpjūčio 7, 2012

Užribis kaunodiena.lt/naujienos

Alek­so­to tur­ga­vie­tė­je pre­kiau­ja­ma gink­lais Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­n o pa­r ei­g ū­n ai sa­v ait­g a­l į tik­ri­no Alek­so­to tur­ga­vie­tę. Du pre­kys­ta­liai bu­vo nu­klo­ti ri­bo­ tos ci­vi­li­nės apy­var­tos daik­tais. Alek­so­to tur­ge­lis pra­no­ko Sto­ ties tur­ga­vie­tę, ku­rio­je pa­rei­gū­ nai pri­čiu­po tik pre­kiau­to­jus rū­ ka­lais.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, 24 me­ tų L.K. pre­kys­ta­lį bu­vo pa­puo­šęs pneu­ma­ti­niais šau­tu­vais, pneu­ ma­ti­niu pis­to­le­tu, op­ti­niu tai­kik­ liu, kas­te­tu, me­ta­li­ne te­les­ko­pi­ne laz­da su dėk­lu, la­ze­riu, pneu­ma­ ti­nio gink­lo šo­vi­niais. Pa­na­šias pre­kes siū­lė ir 19-me­ tis Ž.M. Ant jo pre­kys­ta­lio pui­ka­ vo­si op­ti­niai tai­kik­liai, me­ta­li­nė te­les­ko­pi­nė laz­da.

Pa­rei­gū­nai gal ir ti­kė­jo­si di­ des­nio lai­mi­kio, ta­čiau nu­sta­ty­ti du ofi­cia­lūs pa­žei­di­mo at­ve­jai – pre­ky­ba pneu­ma­ti­niais gink­lais, gink­lų prie­dė­liais op­ti­niais tai­ kik­liais, te­les­ko­pi­nė­mis laz­do­mis, du­jų ba­lio­nė­liais, kas­te­tais. Per tur­ga­vie­tės pa­tik­rą ras­ti trys pneu­ma­ti­niai šau­tu­vai, vie­ nas pneu­ma­ti­nis pis­to­le­tas, 14 įvai­rių dy­džių op­ti­nių tai­kik­lių, du kas­te­tai, dvi me­ta­li­nės te­les­ ko­pi­nės laz­dos, la­ze­ris, 21 dė­žu­tė pneu­ma­ti­nio gink­lo šo­vi­nių. Abu pre­kiautojai bu­vo su­lai­ky­ ti ir pri­sta­ty­ti į Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Pra­dė­ti iki­teis­mi­ niai ty­ri­mai dėl ne­tei­sė­to dis­po­ na­vi­mo ne­šau­na­muo­ju gink­lu. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už ne­tei­ sė­tą dis­po­na­vi­mą ne­šau­na­muo­ju gink­lu nu­ma­to bau­dą, areš­tą ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki vie­nų me­tų.

P.Gra­žu­lio au­to­mo­bi­lis – kaip už­keik­tas

„„Ato­maz­ga: P.Gra­žu­lis aiš­ki­no, kad eis­mo įvy­kį su­kė­lė neat­sar­gus

„Volks­wa­gen“ vai­ruo­to­jas, ku­ris esą Sei­mo na­rio iš­kart at­si­pra­šė. 

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Ne­be pir­mą kar­tą į eis­mo įvy­kius pa­kliū­van­tis Sei­mo na­rys Pet­ras Gra­žu­lis sek­ma­die­nį va­ka­re prie Kau­no pa­ty­rė dar vie­ną ava­ri­ją. Žmo­nės jo­je ne­nu­ken­tė­jo, pir­mi­ niais duo­me­ni­mis, kal­tas ne par­ la­men­ta­ras.

Sei­mo na­rio vai­ruo­ja­mas vi­su­rei­ gis „BMW X5“ apie 18.30 val. su­ si­dū­rė su au­to­mo­bi­liu „Volks­wa­ gen Pas­sat“ ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“, ties po­sū­kiu į Gar­lia­vą. P.Gra­žu­lis pa­sa­ko­jo va­žia­vęs pa­skui au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Pas­sat“, ta­čiau ne­ti­kė­tai jo vai­ ruo­to­jas su­ma­nė ap­si­suk­ti ne­leis­ ti­no­je vie­to­je, per iš­ti­si­nę juos­tą. Sei­mo na­rio vai­ruo­ja­mas au­to­ mo­bi­lis rė­žė­si į stab­te­lė­ju­sį au­ to­mo­bi­lį. „Vai­ruo­to­jas ne­nei­gia sa­vo kal­ tės, abi ma­ši­nos draus­tos, lai­mė, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo“, – ne­ tru­kus po eis­mo įvy­kio kal­bė­jo P.Gra­žu­lis.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Jo vi­su­rei­gis ap­lanks­ty­tas, ta­ čiau par­la­men­ta­ras ga­lė­jo tęs­ti ke­lio­nę, o „Volks­wa­gen Pas­sat“ au­to­mo­bi­lį te­ko iš­ga­ben­ti. Ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas prie vai­ro P.Gra­žu­liui – ne pir­ma­sis. Sei­mo na­rys ne kar­tą tu­rė­jo pro­ ble­mų dėl sa­vo nuo­mo­ja­mo au­to­ mo­bi­lio. Tas pa­ts „BMW X5“ ne kar­tą bu­vo pa­žei­dęs Ke­lių eis­mo tai­syk­les. Nors iš Lat­vi­jos bend­ ro­vės nuo­mo­ja­mas au­to­mo­bi­ lis dau­giau kaip 30 kar­tų vir­ši­ jo grei­tį, ta­čiau kal­tų ras­ti taip ir ne­pa­vy­ko – au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ kas at­si­sa­kė pa­ro­dy­ti, kas vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę. Praė­jus ke­liems mė­ne­siams, po­li­ti­ko au­to­mo­bi­lis pa­ste­bė­ tas vie­no­je Gargž­dų au­to­mo­bi­ lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je pa­lik­ tas ant ke­lio, ties įvaža į aikš­te­lę ir truk­dan­tis eis­mui. Sei­mo na­ rys vėl gy­nė­si – esą tai ne jis, o jo pa­dė­jė­jas ne­tin­ka­mai pa­sta­tė vi­ su­rei­gį. P.Gra­žu­lis tei­gia nie­ka­da ne­pa­ da­ręs sun­kios ava­ri­jos, tik gal tris kar­tus nu­va­žia­vęs nuo ke­lio.

Po­li­ci­nin­kai ban­dė iš­traukti ko­le­gos sū­nų? 1

Visgi klas­to­ji­mo fak­tas bu­vo pa­ste­bė­tas. Pra­ dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. To­je pa­čio­je by­lo­je įta­ria­muo­ ju ga­li tap­ti ir ki­tas Cent­ro po­li­ ci­jos ko­mi­sa­ria­te dir­bęs pa­rei­gū­ nas And­re­jus Riam­zi­nas. Kal­ba­ma, kad pa­grin­di­nis nu­si­kal­ti­mo or­ga­ ni­za­to­rius yra L.Ku­ri­la­vi­čius, o A.Riam­zi­nas tie­siog at­si­dū­rė ne lai­ku ir ne vie­to­je. Įra­šus ga­li­mai klas­to­jęs L.Ku­ri­la­vi­čius pa­skui sa­ ve nu­si­tem­pė ir ko­le­gą. Nei po­li­ci­ja, nei pro­ku­ra­tū­ra šia te­ma nie­ko ne­ko­men­tuo­ja. „Jei­gu ty­ri­mas bū­tų bent įpu­sė­ tas, gal ir bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti. Šiuo me­tu dar anks­ti“, – sa­kė Kau­ no mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Vir­gi­ni­ja Vi­ge­lie­nė.

„„Tvenkiasi: Kauno Cent­ro PK jau ne pirmą kartą minimas miglotose

istorijose. 

Kaip jau įpras­ta, įta­ria­mai­siais ga­ lin­tys tap­ti pa­rei­gū­nai iš­kart su­si­rgo – ga­vo pa­žy­mas apie ne­dar­bin­ gu­mą. Ty­ri­mo spar­tą lė­ti­no ir šios pa­žy­mos, ir by­lą ti­rian­čių pa­rei­ gū­nų ato­sto­gos. Iki šiol nei L.Ku­ ri­la­vi­čiui, nei A.Riam­zi­nui įta­ri­mai nė­ra pa­reikš­ti, to­dėl pa­si­gir­do kal­ bų, kad by­lą ban­do­ma nu­ma­rin­ti. „Nie­kas čia ne­strin­ga ir apie vil­ ki­ni­mą ne­ga­li bū­ti jo­kios kal­bos. Įta­ri­mai jau grei­tai bus pa­reikš­ti. O dau­giau bus ga­li­ma pa­ko­men­ tuo­ti ta­da, kai by­la pa­sieks apy­lin­ kės teis­mą“, – ža­dė­jo by­lą ti­rian­ tis Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kals­ta­ mų vei­kų vals­ty­bės tar­ny­bai ir vie­ šie­siems in­te­re­sams ty­ri­mo gru­pės vyr. ty­rė­jas Ar­tū­ras Ab­ra­ma­vi­čius. A.Riam­zi­nas jau at­leis­tas iš tar­ ny­bos, ta­čiau, pa­sak A.Ab­ra­ma­vi­ čiaus, tai įta­ri­mams pa­reikš­ti ne­ sut­ruk­dys.

Kau­no Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to mun­du­rą der­gian­čių is­to­ri­jų. Prieš mė­ne­sį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba dar­bo vie­to­se su­lai­kė ko­ mi­sa­ria­te dir­bu­sius Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­jus Ole­gą Sam­so­ną ir And­rių Alim­ki­ną. Šie pa­rei­gū­nai įta­ria­mi rei­ka­la­vę ky­ šio už tai, kad ne­pra­dė­tų iki­teis­ mi­nio ty­ri­mo. Šią va­sa­rą „Kau­no die­na“ jau po­ rą kar­tų ra­šė apie Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų el­ge­siu pa­ si­pik­ti­nu­sius žmo­nes. Ira­nie­tis M.M.A. (var­das ir pa­var­ dė re­dak­ci­jai ži­no­mi) tei­gė ko­mi­sa­ ria­te pa­ty­ręs pa­ty­čias. Už­sie­nie­čio pa­sa­ko­ji­mu, jis į ko­mi­sa­ria­tą at­vy­ ko ra­šy­ti pa­reiš­ki­mo dėl va­gys­tės, o vie­toj pa­gal­bos su­lau­kė už­gau­lio­ji­ mų ir bu­vo įgrūs­tas į ka­me­rą. Po ku­rio lai­ko už­sie­nie­tis su­ ži­no­jo, kad jis ta­po įta­ria­muo­ju – pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­rei­gū­no įžei­di­mo. Ira­nie­čio ad­ vo­ka­tas ma­no ga­lin­tis įro­dy­ti, jog ty­ri­mui pa­teik­ta vaiz­do me­džia­ga ga­li bū­ti su­klas­to­ta.

Skun­džia­si pa­rei­gū­nų el­ge­siu

Už ini­cia­ty­vą įki­šo už gro­tų

Ti­ria įtar­ti­nai il­gai

Ga­li­mas do­ku­men­tų klas­to­ji­mas yra tik vie­nas iš pa­sta­ruo­ju me­tu

Pa­na­šią is­to­ri­ją žur­na­lis­tams pa­sa­ ko­jo ir Ka­ro po­li­ci­jos Kau­no įgu­los

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

vir­ši­nin­kas ka­pi­to­nas Re­mi­gi­jus Mi­ka­laus­kas. Ka­ri­nin­kas krei­pė­si į Cent­ro PK dėl vie­no res­to­ra­no ap­ sau­gos dar­buo­to­jo. Ka­pi­to­nas R.Mi­ka­laus­kas pa­ste­ bė­jo, kad res­to­ra­no ap­sau­gos dar­ buo­to­jas tu­ri ne­le­ga­lų gink­lą – te­ les­ko­pi­nę laz­dą (pa­vo­jin­gą šal­tą­jį gink­lą, ku­rio ne­šio­tis ne­ga­li­ma, – red.pa­st.). Ka­ri­nin­kas Cent­ro po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­te no­rė­jo ra­šy­ti pa­reiš­ki­ mą, ta­čiau iki ry­to at­si­dū­rė už gro­t ų. Jis bu­vo ap­kal­t in­tas įžei­d ęs po­l i­c i­jos pa­rei­g ū­n us – anot po­ li­c i­n in­k ų, ne­b lai­v us ka­r i­n in­kas juos kei­k ė, gra­s i­n o at­l ei­s iąs iš dar­b o. R.Mi­ka­l aus­kas pa­p ra­š ė, kad po­li­ci­ja teis­mui pa­teik­tų ko­mi­sa­ ria­to vaiz­do ka­me­rų fil­muo­tą me­ džia­gą. Po­li­ci­ja at­sa­kė, kad lyg ty­ čia tuo me­tu, kai ko­mi­sa­ria­te bu­vo R.Mi­ka­laus­kas, dėl tech­ni­nių kliū­ čių vaiz­do fik­sa­vi­mo ka­me­ros ne­ vei­kė. R.Mi­ka­laus­kas Kau­no mies­ to apy­lin­kės teis­me lai­mė­jo by­lą prieš Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nus, ta­čiau po­li­ci­ja teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė.

Va­do­vas neslepia: vie­nam ko­lek­ty­vui įvy­kių dau­go­ka sio ly­gio va­do­vais kal­ba­me, kont­ro­ lės me­cha­niz­mus ap­ta­ria­me, griež­ ti­na­me įvy­kių ap­skai­tą, ban­do­me pa­lik­ti kuo ma­žiau ga­li­my­bių pa­ rei­gū­nams nu­si­ženg­ti.

Ne ge­ru dar­bu, o įta­ri­mais gar­sė­ jan­tis Cent­ro po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ tas (PK) ga­di­na vi­so Kau­no ap­skri­ ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ ria­to (VPK) var­dą. VPK va­do­vas Al­ gir­das Ka­mins­kas tei­gia, kad šiam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui jau ski­ria­ mas di­des­nis dė­me­sys.

„Pa­vyz­džiui, And­rius Alim­ki­nas bu­vo jau­n as, vil­č ių tei­k ęs, ini­ cia­ty­vus ir kva­li­fi­kuo­tas dar­buo­ to­jas. Ne­ži­nau, kas jį pa­ska­ti­no taip pa­sielg­ti. Gai­la, bet sve­ti­ mos klai­dos kol kas ne­pa­mo­ko“, – pa­klaus­tas apie Cent­ro PK ali­ nan­čius skan­da­lus kal­bė­jo A.Ka­ mins­kas. – Pas­ta­ruo­ju me­tu apie Cent­ ro PK nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos ne­trūks­ta. Gal tos pa­čios bė­dos ka­muo­ja ir ki­tus ko­mi­sa­ria­tus, o mes apie tai tie­siog ne­ži­no­ me? – „Kau­no die­na“ pa­klau­sė A.Ka­mins­ko.

„„Va­das: A.Ka­mins­kas ne­nei­gia,

kad pa­dė­tis Kau­no Cent­ro PK ke­lia ne­ri­mą.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

– Vi­sur taip tik­rai nė­ra, o Cent­ re vis at­si­tin­ka. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ ti konk­re­čių prie­žas­čių, ko­dėl taip yra, bet aki­vaiz­du, kad vie­nam ko­ lek­ty­vui tų įvy­kių dau­go­ka. – Kaip ke­ti­na­te spręs­ti pro­ble­ mas? – Prie­mo­nių ima­mės. Ir Imu­ni­te­to tar­ny­ba vis do­mi­si, ir su aukš­čiau­

– Kaip se­ka­si tir­ti by­las, ku­rio­ se pa­rei­gū­nai – įta­ria­mie­ji? – Ty­ri­mai vyks­ta, o pa­sku­ti­nė la­ bai ne­ma­lo­ni Ole­go Sam­so­no ir A.Alim­ki­no by­la ne­tru­kus tu­rė­tų pa­siek­ti teis­mą, nes nu­si­kal­ti­mas pa­kan­ka­mai aiš­kus. – Su Cent­ro PK va­do­vu Gin­tau­ tu Dir­mei­kiu apie jo pa­val­di­nių el­ge­sį ne­si­kal­bė­jo­te? – Ne­pa­sa­ko­siu, ko­kius veiks­ mų pla­nus su ko­mi­sa­ria­to va­do­vu G.Dir­mei­kiu ap­ta­rė­me, bet prieš jo ato­sto­gas kal­bė­jo­mės ta te­ma. Kiek­vie­nas pa­rei­gū­nas at­sa­ko už sa­vo veiks­mus, bet kai ta­me pa­čia­ me ko­lek­ty­ve nu­tin­ka ke­li pa­na­šūs in­ci­den­tai, jau pra­de­di ieš­ko­ti prie­ žas­čių, ko­dėl taip yra.


5

antradienis, rugpjĹŤÄ?io 7, 2012

lietuva

Parlamentarai dirba poilsiaudami Sei­mo eti­kos sar­gĹł va­do­vas nė­ra tik­ras, kad da­bar­ti­niai par­la­ men­ta­rai iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos no­rÄ—s priim­ti Sei­mo na­riĹł dar­bo są­ly­gĹł ÄŻsta­ty­mÄ…, ku­ris nau­jai reg­la­men­tuo­tĹł ki­tos ka­ den­ci­jos tau­tos iť­rink­tų­jĹł veik­lÄ…. Sta­sys Gu­da­vi­Ä?ius s.gudavicius@diena.lt

Dau­gu­ma il­si­si

Lie­pos pra­dĹžio­je bai­gė­si Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja. Iki pat rug­sė­ jo 10-osios par­la­men­ta­rai ne­tu­rÄ—s ple­na­ri­niĹł po­sė­dĹžiĹł. To­dÄ—l da­bar Sei­mo na­riai fak­tiť­kai il­si­si, nors for­ma­liai ne­tu­ri ÄŻtei­sin­tĹł ato­sto­gĹł. Tarp Sei­mo se­si­jĹł par­la­men­ta­ rai tu­rė­tĹł tÄ™s­ti dar­bÄ… ko­mi­te­tuo­se, ko­mi­si­jo­se, su­si­ti­ki­nė­ti su rin­kė­ jais, dirb­ti su do­ku­men­tais. Tik­ riau­siai kai ku­rie taip ir el­gia­si. Vis dÄ—lto ab­so­liu­ti dau­gu­ma nÄ— ne­sle­pia, kad il­gÄ…, be­veik dvie­ jĹł mė­ne­siĹł, lai­ko­tar­pÄŻ tarp se­si­ jĹł iť­nau­do­ja tin­giam poil­siui, ato­ sto­goms Lie­tu­vo­je ar­ba uŞ­sie­ny­je. Tik kart­kar­tė­mis uŞ­su­ka dar­ban per­Şiō­rė­ti vie­no ki­to do­ku­men­to, pa­si­kal­bė­ti su rin­kė­jais ar suin­te­ re­suo­tų­jĹł gru­piĹł at­sto­vais. Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dō­rĹł ko­mi­ si­jos (EPK) pir­mi­nin­kas Al­gi­man­ tas Sa­la­ma­ki­nas dien­rať­Ä?iui pri­pa­ Ĺži­no be­veik ato­sto­gau­jan­tis. „Vie­nÄ… die­nÄ… iĹĄ tik­rų­jĹł il­sie­si, ki­tÄ… die­nÄ… pa­dir­bi ĹĄiek tiek. Ka­dan­gi Sei­mo na­riĹł ato­sto­gos nie­kaip ne­reg­la­ men­tuo­tos, ĹĄÄŻ lai­ko­tar­pÄŻ tarp se­si­jĹł trak­tuo­ja­me kaip kas su­pran­ta­me. Jo­kiĹł san­kci­jĹł uĹž tai ne­nu­ma­ty­ta. IĹĄs­ky­rus, jei­gu tuo me­tu vyks­ta ko­ kie nors ko­mi­te­tĹł ar ko­mi­si­jĹł po­ sė­dĹžiai. Bet jie la­bai re­ti“, – tei­gÄ— A.Sa­la­ma­ki­nas.

Pa­sak jo, EPK po­sė­dĹžiai iki pat se­si­jos, pra­si­de­dan­Ä?ios rug­sė­jo 10-Ä…jÄ…, ne­tu­rė­tĹł vyk­ti. Ir to­dÄ—l, kad ne­la­bai yra svars­ty­ti­nĹł klau­si­mĹł, ir to­dÄ—l, kad bō­tĹł sun­ku su­rink­ti iť­si­ bars­Ä?iu­sius ko­mi­si­jos na­rius. Ko­re­guo­ja rin­ki­mai

Tie­sa, ĹĄiĹł me­tĹł Sei­mo na­riĹł „ato­ sto­gĹłâ€œ gra­fi­kÄ… kiek ko­re­guo­ja ar­tė­ jan­tys par­la­men­to rin­ki­mai. „Per rin­ki­mĹł kam­pa­ni­jÄ… ten­ka kiek dau­ giau su rin­kė­jais pa­bend­rau­ti, ne vien poil­siau­ti“, – pa­brė­Şė A.Sa­ la­ma­ki­nas. „Tos ato­sto­gos gal­bĹŤt ne to­kios, ko­kiĹł no­rė­tu­me, to­dÄ—l, kad rin­ki­ mai ar­tė­ja, o rin­ki­mai yra mō­sĹł, po­li­ti­kĹł, dar­bo da­lis“, – yra sa­ kiu­si Sei­mo pir­mi­nin­kÄ— Ire­na De­ gu­tie­nÄ—. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas dar 2004 m. pa­ra­gi­no at­ski­ru ÄŻsta­ty­mu nu­ sta­ty­ti tau­tos iť­rink­tų­jĹł pa­rei­ gas, tei­ses ir ga­ran­ti­jas. Be ki­ta ko, Kons­ti­tu­ci­jos prie­vaiz­dai nu­ro­dÄ— ÄŻtei­sin­ti ir Sei­mo na­riĹł ato­sto­gas. Deja, tai iki ĹĄiol ne­pa­da­ry­ta. Tei­ sÄ—s eks­per­tai dar per­nai pa­ren­gÄ— Sei­mo na­riĹł ÄŻsta­ty­mo pro­jek­tÄ…, ku­ ria­me bu­vo nu­ma­ty­tos Sei­mo na­ riĹł dar­bo są­ly­gos, pri­vi­le­gi­jos, taip pat ato­sto­gĹł truk­mÄ—, jĹł pra­dĹžia ir pa­bai­ga. Sei­me su­da­ry­ta dar­bo gru­pÄ—, va­do­vau­ja­ma Tei­sÄ—s ir tei­sÄ—t­var­ kos ko­mi­te­to va­do­vo Sta­sio Ĺ ed­ ba­ro, nu­spren­dÄ— ge­ro­kai ap­kar­py­ti

P.Gy­lys pri­pa­Şin­tas ne­kal­tu Teis­mas pa­skel­bė, kad bu­vęs uŞ­ sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Po­vi­las Gy­lys ne­bu­vo ge­gu­Şės 19 d. prie pre­zi­den­tō­ros vy­ku­sio ne­sank­ cio­nuo­to mi­tin­go or­ga­ni­za­to­rius ir ne­ga­li bō­ti bau­dŞia­mas uŞ su­si­ rin­ki­mų tvar­kos pa­Şei­di­mą.

Vil­niaus mies­to 3-ia­sis apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė, kad iť by­los me­dŞia­gos ir liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mų ma­ty­ti, jog P.Gy­lys bu­vo tik vie­ nas iť pa­kvies­tų da­ly­vių. Ad­mi­ nist­ra­ci­nė by­la eko­no­mis­to at­Şvil­ giu nu­trauk­ta ne­sant pa­Şei­di­mo ir įvy­kio su­dė­ties. Teis­mas nu­spren­ dė, kad nė­ra ob­jek­ty­vių įro­dy­mų, kad vi­suo­me­ni­nin­kas bu­vo mi­tin­ go or­ga­ni­za­to­rius. Su­si­rin­ku­sie­ ji teis­mo spren­di­mą pa­si­ti­ko plo­ ji­mais. Ge­gu­Şės 19 d. prieť duk­ters per­ da­vi­mą mo­ti­nai Lai­mu­tei Stan­ kō­nai­tei pro­tes­ta­vę mi­tin­guo­to­jai su­ren­gė ne­sank­cio­nuo­tą mi­tin­gą Vil­niu­je prie pre­zi­den­tō­ros ir ei­ ty­nes Ge­di­mi­no pro­spek­tu. Po­l i­c i­ja P.Gy­l į kal­t i­n o bu­v us ne­tei­sė­to ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riu­ mi. Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­ bėn trau­kia­mas po­li­ti­kas ne­nei­

gia da­ly­va­vęs mi­tin­ge, pa­lai­kęs jo idė­jas. P.Gy­liui grė­sė pi­ni­gi­ nė bau­da nuo 500 iki 2 tōkst. li­ tų, ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nis areť­tas iki 30 pa­rų.

Ad­mi­nist­ra­ci­nė by­ la eko­no­mis­to at­ Şvil­giu nu­trauk­ta ne­sant pa­Şei­di­mo ir įvy­kio su­dė­ties.

Sa­vo by­lÄ…, pa­na­ťias ad­mi­nist­ ra­ci­nes by­las, iť­kel­tas Bro­niui Gen­ze­liui ir ki­tiems vi­suo­me­ ni­nin­kams, P.Gy­lys ver­ti­na kaip po­li­ti­nes, sie­kiant iť­gÄ…s­din­ti vi­ suo­me­ni­nin­kus, ku­rie drÄŻs­ta pa­ sa­ky­ti, kad „neto­ta­liai“ my­li val­ dĹžiÄ…, kai ku­riuos da­ly­kus aĹĄt­riai kri­ti­kuo­ja. Po­li­ci­ja dÄ—l Su­si­rin­ki­mĹł ÄŻsta­ ty­mo pa­Şei­di­mo yra kė­lu­si ad­mi­ nist­ra­ci­nes by­las Ro­mual­dui Ozo­ lui, Al­vy­dui Me­da­lins­kui, ta­Ä?iau jas vi­sas teis­muo­se pra­lai­mė­jo. KD, BNS inf.

pa­reng­tą­jÄŻ pro­jek­tÄ…. IĹĄ jo bu­vo iĹĄbrauktos nuo­sta­tos dÄ—l par­la­men­ ta­rĹł ato­sto­gĹł. „Kons­ti­tu­ci­jo­je apie Sei­mo na­riĹł ato­sto­gas nė­ra nÄ— Ĺžo­ dĹžio, o tau­tos iť­rink­tie­siems ne­ ga­lio­ja Dar­bo ko­dek­sas ar Vals­ty­ bÄ—s tar­ny­bos ÄŻsta­ty­mas“, – tei­gÄ— S.Ĺ ed­ba­ras.

Ab­so­liu­ti dau­gu­ma nė ne­sle­pia, kad il­gą, be­veik dvie­jų mė­ne­ sių, lai­ko­tar­pį tarp se­si­jų iť­nau­do­ja tin­ giam poil­siui, ato­ sto­goms Lie­tu­vo­je ar­ba uŞ­sie­ny­je. Skir­tas ki­tam par­la­men­tui

A.Sa­la­ma­ki­nas su juo ne­su­tin­ ka. „Tai, kad Kons­ti­tu­ci­jo­je tie­ sio­giai ne­pa­ra­ťy­ta apie Sei­mo na­ riĹł ato­sto­gas, dar nie­ko ne­reiť­kia. Nes Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne vie­ nÄ… ir ne du kar­tus yra pa­sa­kÄ™s, kad bō­ti­na at­ski­ru ÄŻsta­ty­mu nu­sta­ty­ti par­la­men­ta­rĹł ato­sto­gas“, – ti­ki­no EPK va­do­vas. Anot A.Sa­la­ma­ki­no, Sei­me vy­ rau­ja nuo­tai­ka ne­nus­ta­ty­ti ato­ sto­gĹł. „S.Ĺ ed­ba­ras yra taip uŞ­ si­mi­nÄ™s – ge­riau jau priim­ti ko­kÄŻ nors Sei­mo na­riĹł veik­los ÄŻsta­ty­ mÄ… ne­gu jo­kio. O, pa­sak jo, jei­gu

„„Iliu­zi­ja: teo­riť­kai Sei­mas dir­ba, bet pra­ktiť­kai ja­me tvy­ro ato­sto­gų

dva­sia. 

pro­jek­te lik­tĹł nuo­sta­tos dÄ—l ato­ sto­gĹł, tuo­met joks ÄŻsta­ty­mas ne­ bō­tĹł iť­vis priim­tas“, – pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas. A.Sa­la­ma­ki­nas nė­ra tik­ras, ar Sei­mas ne­pas­kan­dins bet ko­kio par­l a­m en­ta­r Ĺł veik­l Ä… re­g u­l iuo­ jan­Ä?io ÄŻsta­ty­mo. „Prie ĹĄio pro­ jek­to Sei­m e tu­r ė­t Ĺł bō­t i grįŞ­ ta per du pa­sku­ti­nius da­bar­ti­nÄ—s ka­den­ci­jos mė­ne­sius. Bet Sei­me tik­rai ne­ma­Şai ko­le­gĹł, ÄŻsi­ti­ki­nu­ siĹł, kad to­kio ÄŻsta­ty­mo iť­vis ne­ rei­kia, kad ne­va vis­kÄ… ga­li­ma su­ ra­ťy­ti ÄŻ Sei­mo sta­tu­tÄ…. Bet taip, anot Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, ne­

Margaritos Vorobjovaitės nuo­tr.

ga­li­ma. Bō­ti­nas at­ski­ras ÄŻsta­ty­ mas“, – pa­brė­Şė jis. EPK va­do­vas at­krei­pÄ— dė­me­sÄŻ, kad Sei­mo priim­tÄ… ÄŻsta­ty­mÄ… ga­li ve­tuo­ti Pre­zi­den­tÄ— Da­lia Gry­baus­ kai­tÄ—. To­dÄ—l, jei­gu ja­me ne­bus kai ku­riĹł nuo­sta­tĹł, vals­ty­bÄ—s va­do­vÄ— tu­rÄ—s ga­li­my­biĹł jas pa­siō­ly­ti. „Sei­mo na­riĹł dar­bo są­ly­gĹł ÄŻsta­ty­ mas, jei­gu jis bō­tĹł ĹĄia­me par­la­men­te priim­tas, bō­tĹł tai­ko­mas ki­tam Sei­ mui“, – pri­dō­rÄ— A.Sa­la­ma­ki­nas. Jis spė­jo, kad Sei­mo na­riai tik po pir­ mo­jo rin­ki­mĹł tu­ro spa­lio 14-Ä…jÄ… ga­ lu­ti­nai ap­si­sprÄ™s, ar jiems „ap­si­mo­ ka priim­ti nau­ją­jÄŻ ÄŻsta­ty­mÄ….“

.ĉGDU\WLMHLQXVLSLUNXVQDXMĉSULHGÄ–OÄŹWHOHYL]RULXV YLVYLHQQHURGRVNDLWPHQLQLĹŚSURJUDPĹŚ" 3LUPLDXVLD UHLNĆĄWÇ? ĆłVLWLNLQWL NDG VNDLWPHQLQLV SULHGĆĄOLV ĆłMXQJWDV Ćł HOHNWURVOL]GÄ…7DGDUHLNWÇ?SDWLNULQWL DUSULHGĆĄOLVJHUDLVXMXQJWDVVXWHOH YL]RULXPLÂąWDPUHLNLDDSĂĽLÇŒUĆĄWLJD OLQĆĄMH WHOHYL]RULDXV SXVĆĄMH HVDQĂžLDV MXQJWLV

-XQJLDQW VHQHVQLR PRGHOLR WHOHYL ]RULXRVHHVDQWĆł5&$NDEHOĆłUHLNĆĄWÇ? DWNUHLSWLGĆĄPHVƳƳMXQJĂžLÇ?VSDOYÇ?VX GHULQDPXPÄ…

'DĂĽQLDXVLDL QDXGRMDPD 6&$57 MXQJWLV

HDMI jungtis

RCA jungtis

SCART jungtis

1DXMDXVLXRVH DXNĂŁĂžLDXVLRV VNLULD PRVLRVJHERV +'79 WHOHYL]RULXR VHĆłWDLV\WD+'0,NDEHOLRMXQJWLV

ƲMXQJXV SULHGĆĄOĆł Ćł HOHNWURV OL]GÄ… UHL NLD ĆłMXQJWL MĆł LU WHOHYL]RULÇ? 3ULHGĆĄOĆł WHLVLQJDLSULMXQJXVSULHWHOHYL]RULDXV QHWUXNXV WHOHYL]RULDXV HNUDQH WXUĆĄ WÇ? DWVLUDVWL SULHGĆĄOLR PHQLX ODQJDV 1DXGRMDQWLVYDOG\PRSXOWHOLXĂŁLDPH ODQJHJDOLPDSDVLULQNWLQRULPÄ…PHQLX NDOEÄ… LU WHOHYL]LMRV NDQDOÇ? SDLHĂŁNRV UHĂĽLPÄ… 9DOG\PR SXOWX SDVLULQNXV DXWRPDWLQÄŠ79NDQDOÇ?SDLHĂŁNÄ…SXOWH O\MH WHUHLNLD SDVSDXVWL P\JWXNÄ… 2. NDGVXUDVWLNDQDODLEÇŒWÇ?LĂŁVDXJRWL

Daugiau suĹžinosite tel. 8 800 00 150 www.skaitmenine2012.lt


6

antrADIENIS, rugpjūčio 7, 2012

nuomonės

Kam rei­ka­lin­ga ly­čių ly­gy­bė?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

P

rieš dve­jus ar tre­jus me­tus at­ si­lai­kė­me prieš bru­ka­mą ly­ gių ga­li­my­bių pro­jek­tą keis­tu pa­va­di­ni­mu „Gen­der Loops“. Šių me­tų va­sa­rą „Gen­der Loops“ su­ grį­žo, bet jau pa­keis­tu ir pa­gra­žin­tu pa­va­di­ni­mu: Ly­čių ly­gy­bės ug­dy­mo pro­gra­ma dar­že­li­nu­kams. Ar ga­li to­ kie da­ly­kai vyk­ti nor­ma­lio­je vals­ty­ bė­je? Nor­ma­lio­je, ko ge­ro, ne. Bet ar ES yra nor­ma­li ne­prik­lau­so­ma vals­ ty­bė? Lie­tu­vo­je to­kie da­ly­kai tik­rai vyks­ta – pa­ts įsi­ti­ki­nau, lie­pos 31 d. da­ly­vau­da­mas dis­ku­si­jo­je apie mi­nė­ tą pro­gra­mą. Šiau­rės mi­nist­rų ta­ry­bos biu­ro pa­ ta­rė­ja Vi­da Gin­tau­tai­tė pro­gra­mos pa­skir­tį api­bū­di­no bend­rais žo­džiais: ji skir­ta so­cia­li­niams ge­bė­ji­mams ug­ dy­ti, san­ty­kiams tarp ly­čių ge­rin­ti, ki­tos ly­ties ga­li­my­bėms iš­ban­dy­ti ir ly­čių ly­gy­bei plė­to­ti. Ir pa­ti­ki­no, kad pro­gra­ma ne apie ly­ties kei­ti­mą. Ly­čių ly­gy­bė, ly­gios ga­li­my­bės, tei­sė ar lais­vė pa­si­rink­ti... At­ro­do to­kie gra­žūs žo­džiai, ku­riems tu­rė­ tu­me bea­to­dai­riš­kai pri­tar­ti. Jei lais­ vės ar ly­gy­bės iš tie­sų rei­kia ir ten­ka už jas ko­vo­ti, ta­da taip – tai ver­ty­bės, bet kai lais­vė ar ly­gy­bė yra siū­lo­ma, pra­de­di gal­vo­ti, kad ne­mo­ka­mas sū­ ris bū­na tik spąs­tuo­se. Įdo­mus, tar­si už­kra­tas plin­tan­tis reiš­ki­nys: kal­ba­me tik apie for­mą, apie išo­ri­nius reiš­ki­nius, pa­mirš­da­ mi es­mę. Kal­ba­me tik apie tai, kaip vyks­ta ar da­ro­ma, bet vi­sai ne­kal­ba­ me, ko­dėl ar kam taip da­ro­ma. Tas pa­ts bu­vo ir te­bė­ra, svars­tant nau­ją­jį šei­mos api­brė­ži­mą, ku­ris pa­ ten­kin­tų ES ko­mi­sa­rus. Vėl­gi bu­vo svars­to­ma ir te­bes­vars­to­ma, ko­kia šei­ma ga­lė­tų bū­ti, bet nie­kas ne­ke­lia klau­si­mo: kam šei­ma yra skir­ta? Kal­ ba­ma tik apie ga­li­mas šei­mos for­mas, vi­sai pa­mirš­tant es­mę. Tai­gi, ko­dėl no­ri­ma su­ly­gin­ti ly­tis? Ką tai duo­da, ko­kie to pa­da­ri­niai? Ogi to­kios pa­čios ar bent la­bai pa­na­šios, kaip ir šei­mos išar­dy­mas – ma­žė­ja vai­kų, trau­kia­si mū­sų atei­tis. Ly­tis yra so­cia­li­nis-kul­tū­ri­nis konst­ruk­tas, – taip tei­gia nau­jo­ji ideo­lo­gi­ja. Per­sa­kant pa­pras­tais žo­ džiais išei­na, kad ly­ti­mi tam­pa­ma. Tai tik pu­sė tie­sos. Ber­niu­ku ar mer­ gai­te gims­ta­ma, ta­čiau tik­ru vy­ru ar mo­te­ri­mi tam­pa­ma. Dar ne taip se­ niai ir psi­cho­lo­gai kal­bė­jo, kad ly­ti­ nis ta­pa­tu­mas (iden­ti­te­tas) yra la­bai svar­bus, o jo neaiš­ku­mas su­trik­do as­ mens rai­dą. Da­bar vis­kas ap­si­ver­tė – yda ta­po do­ry­be. At­ro­do, kad grei­tai gy­ven­si­me iš­virkš­čia­me pa­sau­ly­je. Ly­tiš­ku­mas yra ga­na tra­pus reiš­ki­ nys, to­dėl vi­sos kul­tū­ros la­bai rū­pi­ no­si bio­lo­gi­nio ly­tiš­ku­mo įtvir­ti­ni­ mu so­cia­li­nė­je-kul­tū­ri­nė­je plot­mė­je, šiuo­lai­kiš­kai sa­kant, – ly­ti­niu ta­pa­ tu­mu. Tik­tai ta­da, kai vy­ras yra vy­ ru, o mo­te­ris yra mo­te­ri­mi, vi­suo­me­ nė ga­li sėk­min­gai gy­vuo­ti ir plės­tis. San­ty­kiai tarp vy­ro ir mo­ters yra kul­ tū­ros pa­grin­das. Gen­de­ri­nė kul­tū­ra,

Skęs­tan­ti tau­ta Lu­kas Mik­ne­vi­čius

A

r­ba lie­t u­v iams vi­siš­ kai ne­bū­d in­gas sa­v i­ sau­gos jaus­mas, ar­ba itin bū­din­ga sa­vi­dest­ ruk­ci­ja. Nie­kaip ki­taip neį­ma­no­ ma paaiš­k in­t i sken­duo­l ių ša­l ies van­de­ny­s e skai­č iaus. Pa­v yz­ džiui, vien praė­ju­sią sa­vai­tę ga­ lą po van­de­n iu ga­vo ma­ž iau­siai de­vy­ni žmo­nės, šie­met iš­trauk­tų sken­duo­lių skai­čius spar­čiai ar­tė­ ja prie 200. Ga­l i­ma pa­pras­t ai pa­skai­č iuo­t i: 200 sken­duo­l ių per me­t us – tai be­veik pus­p enk­to tūks­t an­č io žmo­n ių per ne­prik­lau­so­my­b ės lai­ko­t ar­pį. Pa­s i­tel­k us ga­na pri­ mi­t y­v ų pa­ly­g i­n i­mą, ko­k į mėgs­ ta apie emig­ra­ci­jos mas­tą ra­šan­ tys ap­ž val­g i­n in­kai, ga­l i­ma tar­ ti, kad jau nu­sken­do Laz­d i­jų dy­ džio mies­te­l is.

Jei to­kiu tem­pu ir to­ liau, grei­tai ga­lė­si­me ne­be­suk­ti gal­vos dėl „Sod­ros“ de­fi­ci­to – tau­ ta grei­čiau iš­si­skan­dins nei pa­sens. Jei to­k iu tem­pu ir to­l iau, grei­tai ga­lė­s i­me ne­b e­s uk­t i gal­vos dėl „Sod­ros“ de­fi­ci­to – tau­ta grei­čiau iš­si­skan­dins nei pa­sens. Pap­lū­d i­m iuo­s e bu­d in­č ius gel­ bė­to­jus tu­rė­t ų im­t i ne­v il­t is. Ne tik šie­met – kiek­vie­ną va­sa­rą tas pa­ts per tą pa­t į. Koks re­zul­ta­tas? Ab­so­l iu­čiai jo­k io, nes di­d žio­ji da­ lis tau­tie­čių šven­tai ti­k i, kad mo­ ka pui­k iai plauk­ti ir jo­k ie pa­vo­jai van­de­ny­je jiems ne­g re­sia. Šis įsi­ ti­k i­n i­mas daž­nu at­ve­ju su­stip­r i­ na­mas gau­siu al­ko­ho­lio kie­k iu. Taip pat kaip žie­mą al­ko­ho­l iu mal­ši­na­ma bai­mė pa­si­plau­k io­t i ant le­do ly­ties po Kur­šių ma­rias. Juk stin­tos ei­na! Ži­no­ma, vi­sai ga­l i bū­t i, kad iš tų 200 sken­duo­lių per me­tus bū­ta ir

iš­ties ge­r ų plau­k i­k ų. Ta­čiau pus­ bu­te­l is deg­t i­nės sau­lės ato­kai­to­ je, po­ra ieš­mų šaš­ly­k ų ir bea­to­ dai­r iš­kas šuo­l is į šal­t ą van­de­ nį nie­ko bend­ra su mo­kė­ji­mu ar ne­mo­kė­ji­mu plauk­ti ne­tu­ri. Už­tat tu­ri la­bai daug bend­ra su pro­to ir at­sa­ko­my­bės sto­ka. „Iki ki­to kran­to nu­plauk­siu lais­ vai“, „ta juo­da vė­lia­va – ne­są­mo­nė, ei­nu mau­dy­tis“, „žiū­rėk, ko­kį sal­to pa­da­r y­siu nuo liep­to“. To­k ių pa­ reiš­ki­mų nea­be­jo­ti­nai esa­me gir­ dė­j ę kiek­v ie­n as. Ir daž­n ai taip el­g ia­si ne pa­si­ro­dy­t i trokš­tan­t ys paaug­l iai, o suau­gę, iš pa­ž iū­ros pro­t in­g i žmo­nės. Ta­č iau ato­s to­ gau­t i išė­ju­s iems ir prie van­dens at­s i­dū­r u­s iems lie­t u­v iams kaž­ kas tar­s i už­tem­do pro­t ą. Kas lie­t u­v iams iš­muš­t ų iš gal­ vos no­r ą ne­pro­t in­g ai ri­z i­k uo­t i? At­ro­do, kad tik fi­n an­s i­nės prie­ mo­nės. Juk nuo­s ek­l iai griež­t i­n ant at­s a­ ko­my­b ę už Ke­l ių eis­mo tai­s yk­ lių pa­ž ei­d i­mus šioks toks re­z ul­ ta­t as bu­vo pa­s iek­t as – žu­v u­s ių­ jų ke­l iuo­s e skai­č ius kas­met ma­ žė­j a, o ne­m a­ž ai vai­r uo­to­j ų pa­ liu­dy­t ų, kad ir at­s a­ko­my­b ės gat­ vė­s e dau­g iau. Ana­lo­g iš­k ai rei­kė­t ų elg­t is ir su van­de­nų ere­l iais: pri­ver­tei gel­ bė­to­jus pa­plu­šė­t i – būk ma­lo­nus, su­si­mo­kėk, įsi­r iog­l i­nai į van­de­n į gir­tas – krapš­t yk pi­n i­g us bau­dai, nes ri­z i­k uo­ji ne tik sa­vo, bet ir ki­ tų žmo­n ių sau­g u­mu. Juk, pa­v yz­ džiui, pa­kel­t i sraig­t as­p ar­n į, kad nuo at­s ki­lu­s ios le­do ly­t ies nu­ krapš­t y­t ų ten įstri­g u­s ius žve­ jais sa­ve va­d i­n an­č ius ašt­r ių po­ jū­č ių mė­gė­jus, kai­nuo­j a de­š im­ tis tūks­t an­č ių li­t ų. Kas už tai su­ mo­k a? Mes vi­s i. O juk už ke­l ių idio­t ų nuo­t y­k ius mo­kė­t i nė vie­ nas ne­no­r i­me. De­j a, vi­s a­m e šia­m e kon­teks­te nai­v iai skam­b a val­d žios žmo­ nių sam­pro­t a­v i­mai apie tai, kad Rū­tos Mei­lu­t y­tės ir ki­t ų mū­s ų plau­k i­k ų lai­mė­j i­m ai pa­s ka­t ins lie­t u­v ius mo­k y­t is plauk­t i ir taip gal­būt pri­s i­dės prie to, kad po­ li­c i­j os su­ves­t i­n ė­s e pra­ne­š i­mų apie pa­s ken­du­s ius žmo­nes su­ ma­ž ė­t ų. Ta­č iau nie­ko pa­n a­š aus ne­bus. Nie­ko keis­t a, jei kas nors nu­ sken­do po to, kai triukš­m in­g ai ir svai­g iai at­š ven­tęs Rū­tos per­ ga­lę su­gal­vo­jo iš­si­mau­dy­ti.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Vyr. redaktoriaus pavaduotojas: Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

forma, ne turinys. 

„Shutterstock“ nuotr.

ne­ži­nau kaip ją pa­va­din­ti – be­ly­te, vie­na­ly­te ar dau­gia­ly­te, – ko ge­ro, ne­ga­li eg­zis­tuo­ti, bent jau il­gai. To­kio pa­vyz­džio žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je nė­ra. Ar vai­kai, ku­riems bus su­trik­dy­tas ly­ti­nis ta­pa­tu­mas, no­rės tap­ti tė­vais, ir ar iš vi­so ga­lės? Kas lau­kia to­kios vi­suo­me­nės? Se­nė­ji­mas ir lė­ta mir­tis.

už bū­vį trum­pa­lai­kia­me že­miš­ka­me var­to­to­jų ro­ju­je. Mas­kuo­tė ir klas­ta, su ku­ria yra at­ ne­ša­mi į Lie­tu­vą ir į ki­tas ša­lis iš už­ sie­nio (šiuo at­ve­ju iš Šiau­rės ša­lių) fi­ nan­suo­ja­mi pro­jek­tai, la­bai pri­me­na le­gen­di­nį Tro­jos ark­lį. Iš tie­sų po sau­le nie­ko nau­ja – is­to­ri­ja nuo­lat kar­to­ja­si, kaip sa­ko Ek­le­zias­to kny­gos au­to­rius. Ir mes, kaip tie Tro­jos gy­ven­to­jai, pa­ ma­tę pa­lik­tą me­di­nį ark­lį, svars­to­me, kas tai ga­lė­tų bū­ti, kam jis tin­ka­mas, ar rei­kia jį įsi­temp­ti į mies­tą, ar tai ne­ prieš­ta­rau­ja esa­miems įsta­ty­mams ir pan. Vis dėlto nie­kas ne­si­do­mi es­me: kas yra jo vi­du­je. Ma­nau, vi­si su­pran­ta, kad mo­ky­ti ber­niu­kus bū­ti mer­gai­tė­mis, o mer­ gai­tes ber­niu­kais yra ab­sur­das, ne­są­ mo­nė, bet la­bai rim­tais vei­dais kal­ ba­me ir apie tai, ir iš kur ta pro­gra­ma fi­nan­suo­ja­ma, ir kiek jos stū­mi­mas ati­tin­ka įsta­ty­mus, kiek ji pa­de­da ar ken­kia vai­kams ir pan. Vi­sai kaip H.Ch.An­der­se­no pa­sa­ko­je „Nau­ji ka­ra­liaus dra­bu­žiai“. Nie­kas ne­pa­ sa­ko, kad to­kių ab­sur­dų iš vi­so ne­ tu­rė­tų bū­ti, kad ka­ra­lius yra nuo­gas. Tie­sa, kaž­kas iš­ta­rė, kad už tuos pi­ ni­gus ge­riau bū­tų at­spaus­din­ti vai­ kams H.Ch.An­der­se­no pa­sa­kas. Jas ver­tė­tų ir suau­gu­sie­siems pa­si­skai­ ty­ti, kad su­pras­tu­me, jog ty­ras vai­ko žvilgs­nis ga­li bū­ti iš­min­tin­ges­nis už pro­tin­gų­jų gud­ru­mą. Jei­gu ir to­liau to­kio­je plot­mė­je vyks dis­ku­si­jos apie do­va­nai at­ve­ža­mus (fi­nan­suo­ja­mus) pro­jek­tus, anks­čiau ar vė­liau juos priim­si­me ir įtei­sin­si­ me. Se­na tie­sa: dy­ki pi­ni­gai iš­tvir­ki­ na žmo­nes. Pag­rin­di­nės ver­ty­bės, už­tik­ri­nan­ čios žmo­nių bend­ruo­me­nės ir kul­tū­ ros sta­bi­lu­mą, yra iš­ju­din­tos ir kei­ čia­mos. Rei­kia at­si­min­ti, kad yra to­kios pa­ma­ti­nės, ga­li­ma sa­ky­ti, pa­ ties Kū­rė­jo nu­sta­ty­tos ver­ty­bės, be ku­rių bet ku­ri bend­ruo­me­nė iš­si­ gims­ta ir iš­nyks­ta. To­kios ver­ty­bės yra šei­ma ir ly­tis.

Pa­si­rin­ko­me mo­der­ nią, ra­fi­nuo­tą ko­vą už bū­vį trum­pa­lai­kia­me že­miš­ka­me var­to­to­jų ro­ju­je.

Iš kur tas vi­suo­ti­nis ak­lu­mas, kaip Han­so Chris­tia­no An­der­se­no pa­ sa­ko­je „Nau­ji ka­ra­liaus dra­bu­žiai“? Rei­kia žiū­rė­ti gi­liau. Svar­biau­sia, kaip paaiš­kin­ti, kad nie­kas ne­bū­tų kal­ti­na­mas. Var­to­to­jų ci­vi­li­za­ci­ja priė­jo nau­ ją, la­bai svar­bią ri­bą, už ku­rios ma­ty­ ti dvi ga­li­my­bės, vi­siš­kai prie­šin­gos ir pa­gal vei­ki­mo bū­dus, ir pa­gal pa­da­ri­ nius. Pir­mo­ji ga­li­my­bė: iš es­mės ma­ žin­ti var­to­ji­mą ir gy­ven­ti eko­lo­giš­kai, nea­li­nant pla­ne­tos, o ant­ro­ji – įvai­riais bū­dais ma­žin­ti var­to­to­jų skai­čių. Ir vie­nas, ir ki­tas va­rian­tas ky­la iš tam tik­ros gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­jos ar­ ba pa­sau­lė­žiū­ros. Ri­ba jau per­ženg­ ta. Mes jau pa­si­rin­ko­me, nors ne­bu­vo jo­kių de­ba­tų, bal­sa­vi­mo ar re­fe­ren­du­ mo. Tur­būt vi­si leng­vai at­spė­jo­te, ką pa­si­rin­ko­me. Ži­niask­lai­da kal­ba tik apie eko­no­mi­kos au­gi­mą. Var­to­to­jų vi­suo­me­nei rei­kia nuo­la­ti­nio au­gi­mo. Esa­me šio pa­si­rin­ki­mo įkai­tai ir ti­ ki­mės, kad var­to­to­jų nai­ki­ni­mas ar­ba bio­po­li­ti­ka pa­lies ki­tus, bet ne ma­ne. „Vi­si abor­tų ša­li­nin­kai – tai žmo­nės, ku­rie su­spė­jo gim­ti“, – yra pa­sa­kęs bu­vęs JAV pre­zi­den­tas Ro­nal­das Rea­ ga­nas. Ne­pa­si­rin­ko­me mei­lės, ne­no­ ri­me au­ko­tis, sa­vęs ap­ri­bo­ti, bet pa­ si­rin­ko­me mo­der­nią, ra­fi­nuo­tą ko­vą

Alek­sand­ras Žars­kus

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„„Problema: kalbant apie lyčių lygybę, anot A.Žarskaus, akcentuojama tik

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antrADIENIS, rugpjūčio 7, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,68 %

6

–0,24 %

+0,33 %

Iš­siur­bė ­ ma­žiau naf­tos Naf­tos ga­vy­bos bend­ro­vės šie­met pir­mą pus­me­tį iš­ga­vo 53,4 tūkst. to­nų naf­tos, ar­ba 2,8 pro­c. ma­žiau nei per­nai to­kiu pat lai­ku, kai jos iš­siur­bė 54,9 tūkst. to­ nų. Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad dau­giau­sia naf­tos pir­mą pus­me­tį iš­ ga­vo Len­ki­jos naf­tos per­dir­bi­mo bend­ro­ vės „Lo­tos“ val­do­ma įmo­nė „Lo­tos Geo­ naf­ta“ – 19,8 tūkst. to­nų, ar­ba 13,6 pro­c. ma­žiau nei per­nai.

proc. kri­to sunk­ve­ži­mių par­da­vi­mas Eu­ro­po­je per pir­mą šių me­tų pus­me­tį.

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3466 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3565 JAV do­le­ris 1 2,7910 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7877 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9574 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4888 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6591 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7346 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8735

pokytis

–1,6545 % –0,9053 % –1,4199 % –1,0085 % –0,0706 % +0,9478 % –0,5677 % +0,3470 % –0,0244 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,95

4,62

2,37

„Kvis­ti­ja“

4,85

4,53

2,37

„Va­koil“

4,89

4,57

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta91,02 dol. už 1 brl. 108,28 dol. už 1 brl.

Lie­tu­vių idė­jos – pa­sau­lio ly­de­riams Va­sa­rą Vil­niaus dai­lės aka­ de­mi­jos stu­den­tų su­kur­tos bui­ti­nių prie­tai­sų kon­cep­ci­ jos pa­te­ko į pa­sau­ lio ge­riau­sių tris­de­ šim­tu­ką.

„„Pa­siū­ly­mai: ži­no­mo bui­ti­nių prie­tai­sų ga­min­to­jo kon­kur­se lie­tu­viai

pri­sta­tė kon­cep­ci­nius projektus „Šal­dy­tu­vo no­sis“ ir „Drus­ki­nantis šaukš­tas“. „Elect­ro­lux“ ar­chy­vo nuo­tr.

Dau­giau nei 1200 pro­jek­tų šie­met su­lau­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me bui­ ti­nių prie­tai­sų kon­cep­ci­jų kon­kur­ se „Elect­ro­lux De­sign Lab 2012“ iš 30-ies ge­riau­sių pa­te­ko dvie­jų lie­ tu­vių dar­bai. Šie Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos stu­den­tų te­mai „Po­ ty­rių di­zai­nas“ su­kur­ti pro­jek­tai yra iš­skir­ti­nio di­zai­no, ino­va­ty­vūs ir pa­rem­ti įvai­riais ju­ti­mais. „Elect­ro­lux De­sign Lab“ ko­ mi­si­ja į pus­fi­na­lį at­rin­ko Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos ant­ro kur­so di­ zai­no stu­den­tų Bar­bo­ros Ado­ mo­ny­tės „Drus­ki­nan­tį šaukš­tą“ (angl. – „Salt Spoon“) ir Vi­liaus Drin­ge­lio pro­jek­tą „Šal­dy­tu­vo no­ sis“ (angl. – „Frid­ge No­se“). Da­ly­ viai iš Lie­tu­vos kon­kur­sui iš vi­so bu­vo pa­tei­kę 27 pro­jek­tus. B.Ada­mo­ny­tės prie­tai­sas „Drus­ ki­nan­tis šaukš­tas“ lei­džia iš­spręs­ ti pro­ble­mą, kai vie­nam iš val­gy­ to­jų sriu­bo­je (ar ki­ta­me skys­ta­me pa­tie­ka­le) trūks­ta drus­kos ar ko­

ma­žiau sko­lų

Ke­le­tas pa­siū­ly­tų idė­jų

kio prie­sko­nio, o ki­tam ro­do­si per daug. Šis kon­cep­tua­lus šaukš­tas, ku­rio kor­pu­sas už­pil­dy­tas kap­ su­lė­mis, su­tei­kia ga­li­my­bę in­di­ vi­dua­liai do­zuo­ti įvai­rius skys­tos kon­sis­ten­ci­jos pa­gar­dus – drus­

Kon­kur­sas ska­ti­no stu­den­tus su­kur­ti prie­tai­sus na­mams, ku­rie šei­mi­nin­kams su­teik­tų įvai­res­nės ju­ti­mi­nės pa­tir­ties. ką, alie­jų, prie­sko­nius ir t.t. Te­rei­ kia ju­tik­li­nia­me ek­ra­ne pa­spaus­ ti pliu­so ar­ba mi­nu­so ženk­lą, ir šaukš­tas au­to­ma­tiš­kai nu­sta­tys no­ri­mą prie­sko­nių iš­purš­ki­mo ly­gį ir, pa­len­kus šaukš­tą, iš­purkš juos smul­kiais la­še­liais.

V.Drin­ge­lio su­kur­tas prie­tai­sas „Šal­dy­tu­vo no­sis“ rū­pi­na­si šal­dy­ tu­ve lai­ko­mo mais­to sau­gu­mu var­ to­to­jui. Tar­si šal­dy­tu­vo no­sis vei­ kian­tis tik­rik­lis su­da­ry­tas iš vy­riš­ko del­no dy­džio pa­grin­di­nio prie­tai­so, tvir­ti­na­mo prie šal­dy­tu­vo du­re­lių, ir 15 spe­cia­lių pa­ga­liu­kų, ku­riuos rei­kia su­smeig­ti į šal­dy­tu­ve lai­ko­ mus pro­duk­tus. Kiek­vie­nas iš jų, ana­li­zuo­da­mas pro­duk­to mo­le­ku­ les, pa­grin­di­niam prie­tai­sui duo­da sig­na­lą, kad konk­re­tus pro­duk­tas jau pra­dė­jo ges­ti ir var­to­to­jui lai­ kas jo at­si­kra­ty­ti. Šių me­tų kon­kur­so te­ma „Pa­ty­ ri­mo di­zai­nas“ ska­ti­no stu­den­tus sem­tis įkvė­pi­mo iš pro­fe­sio­na­lių kū­rė­jų – vir­tu­vės še­fų, res­to­ra­ nų val­dy­to­jų, ar­chi­tek­tų, in­ter­je­ ro ir ma­dos di­zai­ne­rių, tech­no­ lo­gi­jų gu­ru – pa­tir­ties ir su­kur­ti prie­tai­sus na­mams, ku­rie šei­mi­ nin­kams su­teik­tų įvai­res­nės ju­ti­ mi­nės pa­tir­ties.

Dau­gu­ma į ge­riau­sių tris­de­šim­tu­ką at­rink­tų kon­cep­ci­nių prie­tai­sų yra skir­ti nau­do­ti vir­tu­vė­je ir ne vie­ nam iš jų pa­nau­do­tos gar­so tech­ no­lo­gi­jos. Pa­vyz­džiui, gė­ri­mų ma­ tuok­lis „Me­lo­di“ (aut. Ele­na Sit­ni­ko­ va, Ka­na­da) iš­pil­tą skys­čio kie­kį lei­ džia įver­tin­ti ne po fak­to, o pro­ce­so me­tu skleis­da­mas ati­tin­ka­mus gar­ sus. Iš­ma­nu­sis plak­tu­vas (aut. Ock Hwa-Jin, Pie­tų Ko­rė­ja) plak­da­mas ir skleis­da­mas gar­są lei­džia pa­jus­ ti pla­ki­nio fak­tū­rą – nuo gru­bios iki vie­na­ly­tės. O ki­tas plak­tu­vas „Tem­ po“ pa­ren­ka ir gro­ja to­kios truk­mės mu­zi­ki­nį kū­ri­nį, kiek rei­kia lai­ko iš­ plak­ti ar su­trin­ti kok­tei­liui, sriu­bai ar pa­da­žui. „Ti­de“ mai­šy­mo įran­ kiai (aut. An­ne Be­rit Ki­gen-Bje­ring, Nor­ve­gi­ja) taip pat mais­to kon­sis­ ten­ci­ją ir tem­pe­ra­tū­rą pa­ver­čia ati­ tin­ka­mais gar­sais. Pa­na­šiai „el­gia­si“ ir iš­ma­nio­ji lėkš­tė „SmartP­la­te“ (aut. Ju­lian Ka­rau­la­ni, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ru­mu­ni­ja), ku­ri iden­ti­fi­kuo­ja su­de­ da­mą­sias da­lis, pa­ren­ka na­tas, har­ mo­ni­ją ir rit­mą, taip pa­ma­lo­nin­da­ ma ne tik pa­tie­ka­lo ra­gau­to­jo akis, bet ir au­sis.

„Ma­nau, kad mū­sų ju­tik­li­ nio su­vo­ki­mo svar­ba ne­pa­kan­ka­ mai įver­tin­ta šian­die­nos di­zai­ne – per­ne­lyg daug reikš­mės tei­kia­ ma iš­vaiz­dai. O kas, jei į di­zai­ ną įtrauk­tu­me dau­giau po­jū­čių – pa­vyz­džiui, ga­lė­tu­me užuo­sti, kas skam­bi­na, ar­ba pa­jus­ti, ką ro­do te­le­vi­zo­rius“, – sa­kė Hen­ri­kas Ot­ to, „Elect­ro­lux“ glo­ba­laus di­zai­no vy­res­ny­sis vi­cep­re­zi­den­tas. Aukš­čiau­si lie­tu­vių stu­den­ tų lai­mė­ji­mai šia­me tarp­tau­ti­nia­ me kon­kur­se bu­vo 2009 m. (te­ma „90 me­tų į prie­kį“): VDA stu­den­ tės Ine­sos Ma­la­fej dau­gia­funk­cė du­šo ka­bi­na „Smart Spa­ce“ pa­ te­ko tarp 25 ge­riau­sių, o ba­ka­lau­ rės To­mos Brun­dzai­tės in­dap­lo­vė „Bi­fo­lia­te“ su ki­tais 7 ge­riau­siais var­žė­si fi­na­le. KD inf.

Lie­pą Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pra­dels­ tos sko­los išau­go 42 mln. li­tų ir pa­ sie­kė 3,16 mlrd. li­tų.

Vi­du­ti­nė vie­no vy­ro pra­dels­ta sko­la sie­kia 4,7 vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­ čio (ne­to), o vie­nos mo­ters – 2,8. Šiuo me­tu pra­dels­tų sko­lų tu­ri dau­giau nei 244 tūkst. gy­ven­to­jų, kaip ro­do as­me­ni­nės kre­di­to is­to­ri­jos sis­te­mos „Ma­noc­re­di­tin­fo.lt“ duo­me­nys.

La­biau­siai strin­ga gy­ven­to­jų at­si­skai­ ty­mai už fi­nan­si­nes pa­slau­gas.

„Lie­pa bu­vo ant­ras mė­nuo iš ei­lės, kai žmo­nių sko­los au­go lė­čiau, be to, vi­dur­va­sa­rį su­ma­žė­jo ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų bend­ro­vių sko­li­nin­kų. Ta­ čiau šie po­ky­čiai trum­pa­lai­kiai, nu­ lem­ti va­sa­rai bū­din­gų se­zo­ni­nių dar­ bų ir su­ma­žė­ju­sių iš­lai­dų už būs­tą“, – sa­kė Ma­rius Zai­kaus­kas, gy­ven­to­ jams skir­tos as­me­ni­nės kre­di­to is­to­ ri­jos sis­te­mos „Ma­noc­re­di­tin­fo.lt“ pro­jek­to va­do­vas. De­rė­tų ne­pa­mirš­ti ir bend­ros sko­lų pa­den­gi­mo ei­lu­tės, kaip at­ krei­pė dė­me­sį M.Zai­kaus­kas, ku­ rio­je reikš­min­ges­nių po­slin­kių ne­ fik­suo­ja­mi. Tei­gia­ma, kad lie­pą, kaip ir bir­že­lį, gy­ven­to­jai pa­den­gė 55 mln. li­tų anks­tes­nių sko­lų. „Ir to­liau la­biau­siai strin­ga gy­ven­to­ jų at­si­skai­ty­mai už fi­nan­si­nes pa­ slau­gas“, – sa­kė ji. Pag­rin­di­nė pra­dels­tų sko­lų po­rtfe­ lio da­lis ten­ka vy­rams – 72 pro­c. vi­ sų pra­dels­tų sko­lų, o mo­te­rims – 28 pro­c. Vi­du­ti­nė vie­no vy­ro pra­dels­ tos sko­los su­ma sie­kia 7968 li­tus, ati­tin­ka­mai vie­nos mo­ters – 4790 li­tus. Di­džiau­sia įsi­sko­li­nu­sių žmo­ nių da­lis yra Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je. BNS, KD inf.

Nub­rė­žė sau­ges­nio in­ves­ta­vi­mo gai­res Lie­tu­vos ban­kas, siek­da­mas ge­ rin­t i ša­l ies fi­n an­s i­n ių prie­m o­ nių rin­ko­je tei­kia­mų in­ves­ti­ci­ nių pa­slau­gų ko­ky­bę ir už­tik­rin­ ti in­ves­tuo­to­jų ap­sau­gą, pa­ren­ gė gai­res.

Tai Bend­ro Eu­ro­pos pi­ni­gų rin­ kos fon­dų api­brė­ži­mo gai­rės bei Pag­rin­di­nės in­for­ma­ci­jos in­ves­ tuo­to­jams do­ku­men­to ren­gi­mo ir in­for­ma­ci­jos šia­me do­ku­men­te pa­tei­ki­mo gai­rės.

Pag­rin­di­nės in­for­ma­ci­jos in­ves­ tuo­to­jams do­ku­men­to ren­gi­mo ir in­for­ma­ci­jos šia­me do­ku­men­te pa­tei­ki­mo gai­rių tiks­las – paaiš­ kin­ti svar­biau­sius pa­grin­di­nės in­ for­ma­ci­jos in­ves­tuo­to­jams do­ku­ men­to ren­gi­mo as­pek­tus ir pa­dė­ti val­dy­mo įmo­nėms tin­ka­mai įgy­ ven­din­ti ati­tin­ka­mų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus. Gai­rė­se ap­ra­šy­ti ge­ros pra­kti­ kos pa­vyz­džiai ir bū­dai, kaip pa­ siek­ti do­ku­men­to re­gu­lia­vi­mo

tiks­lą, kad in­ves­tuo­to­jams pri­ va­lo­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ja bū­ tų aiš­ki ir pa­pras­ta. Taip pat nu­ ro­dy­ti veiks­niai, į ku­riuos tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma pa­si­ren­kant struk­t ū­r i­z uo­t ų­j ų ko­l ek­ty­v i­n io in­ves­ta­vi­mo su­bjek­tų veik­los re­ zul­ta­tų sce­na­ri­jus, pa­tei­kia­mi pa­ ta­ri­mai, kaip šie sce­na­ri­jai tu­rė­tų bū­ti pri­sta­ty­ti in­ves­tuo­to­jams. Pri­dė­tas pa­grin­di­nės in­for­ma­ci­ jos in­ves­tuo­to­jams do­ku­men­to pa­vyz­dys. Bend­ro Eu­ro­pos pi­ni­

Gy­ven­to­jų sko­lų au­gi­mas 2012 m.

gų rin­kos fon­dų api­brė­ži­mo gai­ rių pa­grin­di­nis tiks­las – at­kreip­ti rin­kos da­ly­vių dė­me­sį į vi­so­je Eu­ ro­po­je bend­rą pi­ni­gų rin­kos fon­ do api­brė­ži­mą ir taip už­tik­rin­ti ne tik tei­si­nį aiš­ku­mą, bet ir pa­ge­rin­ ti in­ves­tuo­to­jų ap­sau­gą. Ti­ki­ma­si, kad bend­ras pi­ni­gų rin­kos fon­dų api­brė­ži­mas leis aiš­kiau at­skir­ ti fon­dus, ku­rių veik­la yra la­bai griež­tai ap­ri­bo­ta nuo fon­dų, ku­ rių veik­la yra ne taip ri­bo­ja­ma. BNS, KD inf.

Mė­nuo Sau­sis Va­sa­ris Ko­vas Ba­lan­dis Ge­gu­žė Bir­že­lis Lie­pa Rugp­jū­tis

Pra­dels­ti mo­kė­ji­mai (mlrd. li­tų) 2,76 2,80 2,82 2,88 2,93 3,05 3,12 3,16 Šal­ti­nis: „Ma­noc­re­di­tin­fo.lt“


8

antrADIENIS, rugpjūčio 7, 2012

pasaulis Ne­ke­ti­na ­ kiš­tis

Pa­gal­bos ­ ne­rei­kia

Ro­bo­tas ­ jau Mar­se

Len­ki­jos pre­zi­den­tas Bro­nis­ła­ was Ko­mo­rows­kis (kairėje) iš­reiš­ kė nuo­mo­nę, kad ne­tiks­lin­ga bū­ti tar­pi­nin­ku dia­lo­ge tarp Uk­rai­nos pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus (dešinėje) ko­man­dos ir opo­zi­ci­ jos. Pa­sak Len­ki­jos va­do­vo, tar­pi­ nin­ku ga­li­ma bū­ti ta­da, kai yra dvi ša­lys, pa­si­ren­gu­sios dia­lo­gui, ta­ čiau Uk­rai­no­je to nė­ra.

Ita­li­ja šiuo me­tu ne­rei­ka­lau­ja eu­ro zo­nos sta­bi­lu­mo me­cha­ niz­mo pa­gal­bos – su­pirk­ti ša­ lies vals­ty­bi­nių ob­li­ga­ci­jų, kad su­ma­žė­tų sko­li­ni­mo­si kai­na. Apie to­kį spren­di­mą pra­ne­šė Ita­li­jos ban­ko va­do­vas Ig­na­cio Vis­co. Pa­sak jo, kreip­sis Ita­li­ja į fon­dą ar ne, pri­klau­sys nuo Ita­li­jos biu­dže­to ir re­for­mų.

NA­SA sėk­min­gai Mar­se nu­tup­ dė 2,5 mlrd. do­le­rių kai­na­vu­ sį ty­ri­mų ro­bo­tą „Cu­rio­si­ty“, ofi­ cia­liai ži­no­mą kaip Mar­so moks­ lo la­bo­ra­to­ri­ja. Pa­sak NA­SA moks­li­nin­kų, ma­žo au­to­mo­bi­lio dy­džio mar­saei­giu su su­dė­tin­ gais che­mi­nių ty­ri­mų prie­tai­sais bus ieš­ko­ma Mar­se gal­būt eg­ zis­ta­vu­sios gy­vy­bės pėd­sa­kų.

Pri­si­mi­nė Hi­ro­ši­mos au­kas 1945 m. rugp­jū­čio 6 d., bai­gian­tis Ant­ra­jam pa­sau­li­niam ka­rui, ame­ ri­kie­čių bom­bo­ne­šis B-29 nu­me­tė ato­mi­nę bom­bą ant Ja­po­ni­jos Hi­ ro­ši­mos mies­to.

Se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, li­kę gy­ vi per šį bom­bar­da­vi­mą, au­kų ar­ ti­mie­ji, vy­riau­sy­bės pa­rei­gū­nai ir sve­čiai iš už­sie­nio da­ly­va­vo kas­me­ tė­je ce­re­mo­ni­jo­je Hi­ro­ši­mos tai­kos me­mo­ria­li­nia­me par­ke. Ato­mi­nės bom­bos spro­gi­mas Hi­ro­ši­mą pa­ver­tė bran­duo­li­niu pra­ga­ru, ku­ris nu­si­ne­šė apie 140 tūkst. žmo­nių gy­vy­bę. Ce­re­mo­ni­ja pra­si­dė­jo su­gau­dus šven­tyk­los var­pui, tuo me­tu su­si­ rin­ku­sie­ji nu­len­kė gal­vas ty­los mi­ nu­tei. Var­pas su­skam­bė­jo 8.15 val. vie­tos lai­ku – tiks­liai tą mi­nu­tę, kai nu­mes­ta ato­mi­nė bom­ba Hi­ro­ši­ mo­je. Dar po tri­jų die­nų ame­ri­kie­ čiai su­bom­bor­da­vo Ja­po­ni­jos uos­ ta­mies­tį Na­ga­sa­kį. Čia žu­vo dar 80 tūkst. gy­ven­to­jų. Są­jun­gi­nin­kai ar­gu­men­ta­vo, kad ato­mi­niai bom­bar­da­vi­mai pa­dė­ jo grei­čiau už­baig­ti ka­rą – taip pa­ spar­tin­ta Ja­po­ni­jos ka­pi­tu­lia­ci­ja ir iš­veng­ta vė­liau tai me­tais pla­nuo­ tos sau­su­mos pa­jė­gų in­va­zi­jos. Po še­šių die­nų, rugp­jū­čio 15-ąją, Ja­ po­ni­jos im­pe­ra­to­rius Hi­ro­hi­tas pa­ skel­bė be­są­ly­giš­ką Ja­po­ni­jos ka­pi­ tu­lia­ci­ją. Mi­nė­ji­mas vy­ko tuo me­tu, kai Ja­ po­ni­jo­je ne­ty­la dis­ku­si­jos dėl bran­ duo­li­nės ener­gi­jos po Fu­ku­ši­mos ne­lai­mės. Bir­že­lį ša­lies prem­je­ras Yos­hi­hi­ko No­da nu­ro­dė iš nau­jo įjung­ti du su­stab­dy­tus reak­to­rius. Pa­sak vy­riau­sy­bės va­do­vo, ša­lis pri­sti­go elekt­ros ener­gi­jos. Ta­čiau prieš ato­mi­nę ener­ge­ti­ką pa­si­sa­kan­tys japonai kri­ti­ka­vo to­ kį vy­riau­sy­bės spren­di­mą. 38 me­tų Ku­mi­ko Oka­mo­to, per­si­ kė­lu­si gy­ven­ti į Hi­ro­ši­mą iš ka­tast­ ro­fų nu­nio­ko­tos Šiau­rės Ja­po­ni­ jos, pa­reiš­kė: „Nė­ra jo­kio skir­tu­mo tarp ato­mi­nių bom­bų ir bran­duo­li­ nių ava­ri­jų.“ BNS inf.

140 tūkst.

žmo­nių gy­vy­bę nusinešė atominės bombos sprogimas Hirošimoje.

Tie, ku­rie po kru­vi­ nų sker­dy­nių Ko­lo­ ra­do vals­ti­jo­je kal­ bė­jo, kad tai – ne pa­sku­ti­nė to­kia tra­ge­di­ja Ame­ri­ ko­je, yra pra­na­šai. Nuo žu­dy­nių dar neat­si­ga­vu­sią ša­ lį vėl su­krė­tė krau­ pus in­ci­den­tas. Šį kar­tą Vis­kon­si­ne.

„„Pyk­tis: si­kų bend­ruo­me­nė Ame­ri­ko­je ne­sle­pia, kad nuo­lat tam­pa vie­tos ekst­re­mis­tų tai­ki­niu. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Šūviai už re­li­gi­nes pa­žiū­ras? Įsi­ver­žė į šven­to­vę

Šau­dy­mas Ouk Kri­ke, JAV vi­du­rio va­ka­ruo­se, – jau ant­ras pa­na­šus iš­puo­lis Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se per pa­sta­rą­sias tris sa­vai­tes. Šį kar­tą žu­di­ko tai­ki­niu ta­po si­ kų šven­to­vė. Aukš­tas pra­pli­kęs apie 40 me­tų bal­tao­dis, gink­luo­tas pu­siau au­ to­ma­ti­niu 9 mm gink­lu, įžen­gė į si­kų šven­tyk­lą sek­ma­die­nį 10.30 val. vie­tos lai­ku. Tuo me­tu šven­ to­vės vir­tu­vė­je mo­te­rys ga­mi­no sek­ma­die­ni­nius val­gius. Iš vi­so, pa­sak po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nų, šau­lys šven­to­vė­je ir jos priei­ go­se nu­šo­vė še­šis žmo­nes. Vy­ro ta­pa­ty­bės po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nai ne­pa­vie­ši­no, nors iš kar­to nu­sta­tė, kas jis toks. Va­kar bu­vo at­lik­tos kra­tos ir žu­ di­ko na­muo­se šiau­ri­nia­me Ouk Kri­ko prie­mies­ty­je Ka­da­hy­je. Bai­ min­da­mie­si, kad na­mas, kaip Ko­ lo­ra­de, ga­lė­jo bū­ti už­mi­nuo­tas, pa­rei­gū­nai sku­biai eva­ka­vo žmo­ nes iš tri­jų ap­lin­ki­nių na­mų. Šau­lį įvy­kio vie­to­je pir­mie­ji pa­ si­ti­ko sku­biai į šven­tyk­lą at­vy­kę du pa­rei­gū­nai. Vie­ną po­li­ci­nin­ ką žu­di­kas iš pa­sa­lų su­žei­dė. Ta­ čiau jo par­tne­ris ne­sut­ri­ko ir šau­ lį nu­ko­vė. Kaip pra­neš­ta iš Mil­vo­kio li­go­ ni­nės, į ku­rią bu­vo pri­sta­ty­ti su­ žeis­tie­ji, me­di­kų, tri­jų nu­ken­tė­ ju­sių­jų, taip pat pa­rei­gū­no, būk­lė – sun­ki. Kaip ra­šė dien­raš­tis „The Mil­ wau­kee Jour­nal Sen­ti­nel“, tarp su­žeis­tų­jų bu­vo ir šven­to­vės va­

do­vas Sat­wan­tas Ka­le­ka. Pa­sak liu­di­nin­kų, jis ne­sėk­min­gai ban­ dė su­stab­dy­ti už­puo­li­ką.

Dėl Die­vo mei­lės, pa­li­ki­te pa­ga­liau mus vi­sus ra­my­bė­je. Ra­sis­ti­nis iš­puo­lis?

Pa­rei­gū­nai ir fe­de­ra­li­niai agen­tai iš­puo­lį įvar­di­jo kaip bui­ti­nio te­ro­ riz­mo ak­tą. Ta­čiau apie nu­si­kal­ti­ mo mo­ty­vus jie ne­kal­bė­jo. Pa­sak ži­niask­lai­dos, nu­si­kal­tė­lis bu­vo ne­se­niai iš­si­sky­ręs su mer­gi­na. „Mes ver­ti­na­me mas­tą ir ga­li­ mus iš­puo­lio pa­da­ri­nius. Ver­ti­na­ me tai kaip vi­daus te­ro­riz­mo in­ci­ den­tą“, – sa­kė Ouk Kri­ko po­li­ci­jos va­das Joh­nas Ed­ward­sas. Kai ku­rie liu­di­nin­kai pa­sa­ko­jo, kad už­puo­li­kas bu­vo iš­si­ta­tui­ra­ vęs skai­čius 9/11, žy­min­čius te­ ro­ro iš­puo­lį Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se 2001 m. rug­sė­jo 11-ąją. „Jis tu­rė­jo ta­tui­ruo­čių – tiks­liai ne­ži­nau, ko­kie tai bu­vo ženk­lai, ar jie sim­bo­li­za­vo ko­kius nors jo įsi­ ti­ki­ni­mus, ap­skri­tai ką jie iš vi­so reiš­kia“, – sa­kė JAV al­ko­ho­lio, ta­ ba­ko, šau­na­mų­jų gink­lų ir sprog­ me­nų biu­ro at­sto­vas Tho­ma­sas Aher­nas, ap­klau­sęs liu­di­nin­kus. Si­kai JAV daž­nai pai­nio­ja­mi su mu­sul­mo­nais, to­dėl ne­re­tai tam­ pa prieš is­la­mą nu­si­sta­čiu­sių ak­ ty­vis­tų tai­ki­niais. Ži­niask­lai­dos lei­di­niai pa­brė­žė, kad už­puo­li­

kas ga­lė­jo bū­ti ra­sis­tas ar skus­ ta­gal­vis. Liu­di­nin­kai pa­sa­ko­jo, kad šau­ liui įsi­ver­žus į šven­tyk­lą ki­lo chao­ sas. 29 me­tų Ja­pa­las Sing­has, ku­ris po in­ci­den­to kal­bė­jo su mal­di­nin­ kais, sa­kė, kad dau­ge­lis liu­di­nin­kų pa­ty­rė šo­ką, bet pri­si­mi­nė kai ku­ rias de­ta­les. „Jis įė­jo į šven­tyk­lą, vė­liau pa­ te­ko į pa­tal­pą, kur lai­ko­mas Šven­ ta­sis Raš­tas, ir tie­siog pa­šo­vė ten dau­giau žmo­nių, daug žmo­nių“, – pa­sa­ko­jo J.Sing­has. 42 me­tų ga­myk­los dar­bi­nin­kas Nav­ree­tas Ra­ma­nas tei­gė: „Tai ke­lia siau­bą. Tai mū­sų mal­dos vie­ta. Jei­gu šven­to­vė ne­bė­ra sau­ gi vie­ta, kur tuo­met sau­gu? Nie­ kur ne­be­sau­gu.“ Vy­ras guo­dė­ si bent jau tuo, kad šios šau­dy­nės įvy­ko apie 10.30 val. vie­tos lai­ku, nes vė­liau mal­dos na­muo­se tu­ rė­jo pra­si­dė­ti po­pie­ti­nės pa­mal­ dos, į ku­rias bū­tų su­si­rin­kę dau­ giau nei 300 žmo­nių. Jag­ji­tas Sing­has Ka­le­ka, vie­ no iš žu­vu­sių per šau­dy­mą bro­ lis, tram­dy­da­mas aša­ras pa­sa­kė: „Dėl Die­vo mei­lės, pa­li­ki­te pa­ga­ liau mus vi­sus ra­my­bė­je.“ Iš­puo­liai su­krė­tė

Šau­dy­nės Ouk Kri­ke nea­be­jo­ti­ nai pa­di­dins spau­di­mą pre­zi­den­ tui Ba­rac­kui Oba­mai ir jo var­žo­vui res­pub­li­ko­nui Mit­tui Rom­ney at­ kreip­ti dė­me­sį į gink­lų kont­ro­lės pro­ble­mas. JAV va­do­vas po ne­lai­mės pa­ skel­bė, kad jis ir pir­mo­ji ša­lies

Si­kai – ekst­re­mis­tų tai­kik­ly­je „„Pa­gal re­li­gi­nę tra­di­ci­ją si­kai dė­

vi tur­ba­nus, den­gian­čius jų ne­ker­ pa­mus plau­kus, taip pat žel­do il­ gas barz­das. JAV gy­ve­na 500–700 tūkst. šios bend­ruo­me­nės na­rių. „„ Si­kiz­mą iš­pa­žįs­tan­čių žmo­nių

skai­č ius pa­s au­l y­j e sie­k ia apie 30 mln. Dau­giau­sia jų gy­ve­na In­ di­jo­je. „„Nuo 2001 m. rug­sė­jo 11-osios

ata­kų JAV prieš bend­ruo­me­nę bu­vo įvyk­dy­ta apie 700 ra­sis­ti­nių iš­puo­lių. „„Praė­ju­siais me­tais Ka­li­for­ni­jos

Sak­ra­men­to mies­te bu­vo nu­šau­ ti du si­kai. Ta­me pa­čia­me mies­te bu­vo su­muš­tas ir si­kas tak­si vai­ ruo­to­jas. „„Mi­či­ga­no vals­ti­jo­je bu­vo nu­nio­

ko­ta si­kų šven­to­vė, o Va­šing­to­ne vie­na si­kų šei­ma ga­vo gra­si­na­mą­ jį laiš­ką.

po­nia Mi­chel­le Oba­ma bu­vo la­bai nu­liū­din­ti su­ži­no­ję apie šias šau­ dy­nes. M.Rom­ney taip pat pa­ siun­tė sa­vo užuo­jau­tą. Žu­dy­nės su­krė­tė ir In­di­jos prem­je­rą Man­mo­ha­ną Sing­hą, ku­ri taip pat yra si­kas: „Tai, kad šio be­pras­mio smur­to ak­to tai­ki­ niu ta­po re­li­gi­nio gar­bi­ni­mo vie­ ta, yra ypač skau­du. Esu la­bai su­ krės­tas ir nu­liū­din­tas.“ „Dai­ly Mail“, „Reu­ters“, BBC, BNS inf.


9

Antradienis, rugpjūčio 7, 2012

Sportas

Var­žo­vus ma­tė vie­na aki­mi Olim­pi­nį bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jęs Lie­tu­vos im­ty­ni­ nin­kas Alek­sand­ras Ka­za­ke­vi­čius pir­ miau­sia pa­dė­ko­jo tė­vams, vai­kys­tė­je at­ve­du­siems į spor­ to mo­kyk­lą.

Pri­rei­kė dū­rio ada­ta

Be­veik pu­sant­ros va­l an­d os pra­ lei­dęs do­pin­go kont­ro­lė­je, mū­sų im­ty­n i­n in­kas pa­te­ko į Lie­t u­vos

„„Gi­mė 1986 m. bir­že­lio 12 d. Vil­niu­

je. Ūgis – 176 cm, svo­ris – 79 kg. Iš­si­ la­vi­ni­mas: Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to spor­to ir svei­ka­tos fa­ kul­te­to stu­den­tas. Šei­mi­nė pa­dė­ tis: ne­ve­dęs. Lais­va­lai­kio po­mė­ giai: au­to­mo­bi­liai, ki­no fil­mai. „„Spor­tuo­ja nuo 1998 m. Pir­ma­sis

tre­ne­ris – Re­mi­gi­jus Gus­tas, da­bar­ ti­niai tre­ne­riai – Gri­go­ri­jus Ka­zovs­ kis, Rus­la­nas Var­ta­no­vas. „„Kar­je­ra: 2003 m. Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­tas – 1-oji vie­ta, 2005 m. pa­sau­lio čem­pio­na­tas – 13-oji vie­ta, 2005 m. pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­ na­tas – 3-io­ji vie­ta, 2006 m. pa­sau­ lio čem­pio­na­tas – 7-oji vie­ta, 2006 m. Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­na­ tas – 3-io­ji vie­ta, 2006 m. pa­sau­lio ka­riš­kių čem­pio­na­tas – 2-oji vie­ta, 2007 m. „Grand Prix“ var­žy­bos Slo­ vė­ni­jo­je – 1-oji vie­ta, 2008 m. olim­ pi­nės at­ran­kos tur­ny­ras Ser­bi­jo­je – 2-oji vie­ta, 2008 m. Pe­ki­no olim­pi­ nės žai­dy­nės – 15-oji vie­ta, 2009 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­tas – 14-oji vie­ta, 2010 m. pa­sau­lio čem­pio­na­tas – 12oji vie­ta, 2010 m. Eu­ro­pos čem­pio­ na­tas – 12-oji vie­ta, 2011 m. tarp­tau­ ti­nis tur­ny­ras Ang­li­jo­je – 3-io­ji vie­ta, 2012 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­tas Belg­ ra­de – 3-io­ji vie­ta, 2012 m. olim­pi­nės at­ran­kos tur­ny­ras Suo­mi­jo­je – 1-oji vie­ta, 2012 m. olim­pi­nės žai­dy­nės – 3-io­ji vie­ta.

Įvei­kė ti­tu­luo­tą­jį da­ną

A.Ka­za­ke­vi­čius – ant­ra­sis ne­prik­ lau­so­mos Lie­tu­vos grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių meist­ras, pel­nęs olim­pi­nį ap­do­va­no­ji­mą. 2008-ai­siais Pe­ki­ no žai­dy­nė­se taip pat bron­zą iš­ko­ vo­jo Min­dau­gas Miz­gai­tis. Svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 74 kg var­ žy­bų ma­ža­ja­me fi­na­le 26-erių vil­ nie­tis, Eu­ro­pos pir­me­ny­bių bron­ zos me­da­li­nin­kas A.Ka­za­ke­vi­čius nu­ga­lė­jo 2007 ir 2009 m. pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­ną da­ną Mar­ką Over­ gaar­dą Mad­se­ną. Pus­fi­na­ly­je Lie­tu­vos at­sto­vas nu­si­lei­do bū­si­ma­jam čem­pio­nui ru­sui Ro­ma­nui Vla­so­vui, ku­ris fi­ na­le pri­ver­tė pa­si­duo­ti pa­sau­lio vi­ ce­čem­pio­ną ar­mė­ną Ar­se­ną Džul­ fa­la­kia­ną. Alek­sand­ras grū­mė­si ne­pai­sy­da­ mas su­žei­di­mo – jam bu­vo stip­riai su­muš­tas an­ta­kis, su­si­kau­pė krau­ jos­ru­va. „Pa­si­ro­do, vie­na aki­mi ir­gi ne­ blo­gai ma­tau“, – po bron­zi­nės dvi­ ko­vos juo­ka­vo A.Ka­za­ke­vi­čius.

A.Ka­za­ke­vi­čiaus dos­jė

„„Vir­šū­nė: olim­pi­nis me­da­lis A.Ka­za­ke­vi­čiui – at­ly­gis už at­kak­lu­mą, iš­tver­mę, va­lią.

olim­p i­n ės rink­t i­n ės vy­r iau­s io­ jo gy­dy­to­jo Da­l iaus Bar­kaus­ko ran­kas. Po­lik­li­ni­ko­je, ste­bint ir bri­tų me­ di­kams, D.Bar­kaus­kas at­li­ko mi­ni­ ma­lią in­va­zi­ją į Alek­sand­ro akies vo­ką. „An­ta­kis ne­pra­kirs­tas. Tik di­de­ lė krau­jos­ru­va. Per var­žy­bas plo­na ada­tė­le ją pra­dū­riau, bet ta­da ne­ ga­lė­jau iš­trauk­ti su­kre­šė­ju­sio krau­ jo. Taigi, tik pleist­rais kė­liau an­ta­kį, kad Alek­sand­ras bent kiek ta aki­ mi ma­ty­tų“, – pa­pa­sa­ko­jo D.Bar­ kaus­kas. „Alek­sand­ras – la­bai va­lin­gas spor­ti­nin­kas. Prieš žai­dy­nes, nuo

lie­pos 26-osios, nu­me­tė apie 8 kg svo­rio. Tai ne­leng­va, nors ir įpras­ ta pro­ce­dū­ra. Čia ko­vė­si kaip liū­

Tai, ką pa­sie­kiau, pa­ro­do, kad ne vel­ tui dir­bau. Ma­nau, iš­pil­džiau vi­sus lū­ kes­čius. tas. Bu­vo in­ter­ne­te nu­si­žiū­rė­jęs automobilį, apie 40 tūkst. li­tų kai­ nuo­jantį. Sa­ko: no­rė­čiau to­kio! Pa­ sa­kiau jam: lai­mė­si me­da­lį ir nu­si­ pirk­si. Da­bar ga­lės įgy­ven­din­ti sa­vo

Ro­ber­to Dač­kaus (fo­to­die­na.lt) inf.

sva­jo­nę“, – svars­tė tre­ne­ris Rus­la­ nas Var­ta­no­vas. Ber­niu­kas ta­po ko­vo­to­ju

Im­ty­ni­nin­kas pa­brė­žė, kad Lon­ do­no žai­dy­nė­se iš­ko­vo­tas me­da­lis įpras­mi­no vi­są jo spor­ti­nę kar­je­rą. „Tai, ką pa­sie­kiau, pa­ro­do, kad ne vel­tui dir­bau. Pir­miau­sia dė­ ko­ju tė­vams, ku­rie ma­ne at­ve­dė į šį spor­tą, taip pat tre­ne­riams, me­ di­kams. Vi­siems, ku­rie bu­vo ša­lia, in­ves­ta­vo į ma­ne. Ma­nau, iš­pil­ džiau vi­sus lū­kes­čius“, – kal­bė­jo olim­pie­tis. „Alek­sand­ras nuė­jo il­gą ke­lią – nuo ma­žo lie­so ber­niu­ko iš Vil­niaus

gat­vės iki už­grū­din­to ko­vo­to­jo, pa­ ki­lu­sio ant olim­pi­nio pje­des­ta­lo. Di­džiuo­ja­mes Alek­sand­ru ir sa­vo ša­li­mi, ku­ri su­ge­ba, ne­pai­sant vi­ sų lai­ki­nų eko­no­mi­nių ne­pri­tek­ lių, išug­dy­ti olim­pi­nius me­da­li­ nin­kus. Steng­si­mės, kad ir atei­ty­je im­ty­ni­nin­kai gar­bin­gai at­sto­vau­tų Lie­tu­vos vals­ty­bei ir sa­vo per­ga­lė­ mis gar­sin­tų ją“, – pa­reiš­kė Lie­tu­ vos im­ty­nių fe­de­ra­ci­jos (LIF) pre­ zi­den­tas Da­rius Če­paus­kas. Šian­dien olim­pia­do­je jė­gas iš­ mė­gins ant­ra­sis Lie­tu­vos grai­kųro­mė­nų im­ty­nių meist­ras – Ed­ga­ ras Venc­kai­tis (iki 66 kg). KD, LTOK inf.

Nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti kartu no­ri net kons­teb­liai Man­tas Stan­ke­vi­čius

da­l is – tai gar­b ė Lie­t u­vai, man, vi­siems.

Tu­rė­ti olim­pi­nį bron­zos me­da­lį – ne­men­ka naš­ta. Tuo įsi­ti­ki­no im­ ty­ni­nin­kas Alek­sand­ras Ka­za­ke­ vi­čius, jau iš­da­li­jęs dau­gy­bę au­ tog­ra­fų spor­to ger­bė­jams iš vi­so pa­sau­lio.

– Ko­kia, ta­vo nuo­mo­ne, gar­bės kai­na? – Į tiks­lą ėjau nuo vai­kys­tės. Jau pen­kio­li­ka me­tų esu im­ty­nių pa­ sau­ly­je, o kiek­vie­no spor­ti­nin­ko sva­jo­nė – olim­pi­nis me­da­lis. Ma­ nau, kad šiais me­tais tik­rai bu­vau jo ver­tas. Sun­kiau­sia šį­kart bu­vo nu­ga­lė­ti sa­ve. Vi­sos ko­vos ne­bu­vo leng­vos, kiek­vie­nai iš jų ruo­šiau­si psi­cho­lo­giš­kai ir fi­ziš­kai. Juk pui­ kiai su­pran­ta­me, kad mū­sų spor­ te ne­ma­žai le­mia tei­sė­ja­vi­mas, bur­tai. Rugp­jū­čio 5-oji bu­vo ma­ no die­na.

Specialiai iš Lon­do­no

– Alek­sand­rai, ar ta­vęs dar ne­ nu­ka­ma­vo spor­to aist­ruo­lių dė­me­sys? – pa­klau­sė­me Lie­tu­ vos olim­pie­čio. – Iš tie­s ų dė­m e­s io ne­t rūks­t a. Gat­v ė­j e me­d a­l į už­s i­k a­b i­n u ant kak­lo – iš­kart bū­re­lis žmo­nių ap­ sto­ja. Vi­si no­ri nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, ap­žiū­rė­ti tro­fė­jų. Ma­lo­nu. Džiau­g iuo­s i ir tuo, kad lie­t u­ viai stip­riai pa­lai­ko. Po pa­sku­ti­ nės ko­vos ga­vau la­bai daug trum­ pų­j ų ži­n u­č ių su svei­k i­n i­m ais. In­t er­n e­t e net ne­s pė­j au skai­t y­ ti svei­ki­ni­mų. Jų su­lau­kiau ne­tgi iš ne­pa­ž įs­t a­m ų žmo­n ių. Šis me­

Komentaras Rus­la­nas Var­ta­no­vas Lie­tu­vos im­ty­n ių rink­t i­nės vy­r iau­sia­sis tre­ne­r is

A Man­to Stan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

– At­siim­si­me ap­do­va­no­ji­mus, pre­ mi­jas, pail­sė­si­me ir iš naujo kib­si­ me į dar­bą. Ki­to se­zo­no treniruo­ čių stovyklų ir var­žy­bų gra­fi­kas jau yra aiš­kus, to­dėl daug lai­ko dy­ka­ duo­niau­ti ne­bus.

– Ar su tre­ne­riu jau su­si­ta­rė­te dėl ato­sto­gų? – Sa­kė, kad iš­leis... Grį­šiu į Lie­tu­ vą, po to iš­vyk­siu su drau­gais į Tur­ ki­ją pail­sė­ti. Nau­jas se­zo­nas pra­si­ dės nuo rug­sė­jo.

„„Me­da­li­nin­kas: Lon­do­no gat­vė­se A.Ka­za­ke­vi­čius ne­sto­ko­ja dė­me­sio. 

– Net olim­pi­nių žai­dy­nių sa­va­ no­riai klau­si­nė­ja, kas gi at­si­ti­ ko ta­vo akiai. – Per pir­mą­ją dvi­ko­vą Eu­ro­pos čem­pio­nas iš Veng­ri­jos tren­kė man gal­va. An­ta­kis iš­ti­no, per ki­tas ko­ vas ta aki­mi nie­ko ne­ma­čiau. Juo­

lek­sand­ro iš­ko­vo­tas bron­ zos me­da­lis – nau­jas Lie­tu­ vos im­ty­nių is­to­ri­jos pus­la­ pis ir kar­tu – tra­di­ci­ja, ku­rią Pe­ki­no olim­pia­do­je pra­dė­jo Min­dau­ gas Miz­gai­t is. Sta­bi­lu­mas – meist­r iš­ ku­mo ro­dik­lis, pa­tvir­ti­nan­tis, kad ei­ na­me tei­sin­ga link­me. Mū­sų spor­to ša­kai olim­pi­nis ap­do­va­no­ji­mas – la­bai aukš­tas re­zul­ta­tas. Me­da­lio ti­kė­jo­mės, nes Alek­sand­ras šie­met ne kar­tą įro­dė, kad yra pa­jė­gus var­žy­tis dėl vie­tos ant olim­pia­dos pri­zi­nin­kų pa­ky­los.

kau­ju, kad su ki­tais prie­ši­nin­kais ėmiau­si ir juos įvei­kiau lyg pi­ra­ tas... – Ko­kie ta­vo ar­ti­miau­si pla­ nai?


10

antradienis, rugpjūčio 7, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

V.Alek­na ko­vos dėl olim­pi­nio me­da­lio Ti­tu­luo­čiau­sias Lie­tu­vos leng­ vaat­le­tis Vir­gi­li­jus Alek­na šian­ dien da­ly­vaus sa­vo penk­ta­ja­me olim­pi­nių žai­dy­nių dis­ko me­ti­ mo fi­na­le.

Va­kar Lon­do­ne įvy­ku­sio­se A gru­ pės at­ran­kos var­žy­bo­se lie­tu­vis, nu­svie­dęs įran­kį 63,88 m, neį­ vyk­dė nor­ma­ty­vo (65 m), iš­kart ga­ran­tuo­jan­čio vie­tą fi­na­li­nin­kų dvy­lik­tu­ke. Sėk­min­giau už Lie­tu­vos olim­ pie­tį šio­je gru­pė­je pa­si­ro­dė in­das Vi­kas Gow­da – 65,20 m, ira­nie­tis Eh­sa­nas Ha­da­dis – 65,19 m bei Pe­ki­no olim­pia­dos vi­ce­čem­pio­ nas len­kas Piot­ras Ma­la­chows­kis – 64,55 m. Užė­męs 4-ąją vie­tą, V.Alek­na lau­kė B gru­pės re­zul­ta­tų. Paaiš­kė­jo, kad Lie­tu­vos dis­ko me­ti­kas pa­te­ ko į fi­na­lą iš de­šim­to­sios po­zi­ci­jos. Šio­je gru­pė­je to­liau už lie­tu­vį dis­ ką nu­me­tė es­tas Ger­das Kan­te­ris – 66,39 m, pa­sau­lio čem­pio­nas vo­ kie­tis Ro­ber­tas Har­tin­gas – 66,22 m, ar­gen­ti­nie­tis Jor­ge Fer­nan­de­ zas – 65,34 m, bri­tas Law­ren­ce’as Okoye – 65,28 m, vo­kie­tis Mar­ti­ nas Wie­ri­gas – 64,13 m ir aust­ra­las Ben­nas Har­ra­di­ne’as – 64 m. „Fi­na­le ti­kiuo­si ge­res­nio re­ zul­ta­to“, – po at­ran­kos var­žy­bų V.Alek­na bu­vo ra­mus. Va­kar le­mia­ma­me „La­ser Ra­ dial“ jach­tų kla­sės plau­ki­me da­ ly­va­vu­si Pe­ki­no olim­pia­dos vi­ce­ čem­pio­nė ir pla­ne­tos čem­pio­nė

Gin­ta­rė Scheidt fi­ni­ša­vo sep­tin­ to­ji ir ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je su 82 bau­dos taš­kais tarp 41 da­ly­vės užė­mė 6-ąją vie­tą. Auk­so me­da­lis įteik­tas pla­ne­tos vi­ce­čem­pio­nei ki­nei Li­jia Xu (35 tšk.), si­dab­ro – 2011 m. pa­sau­lio čem­pio­nei olan­dei Ma­ri­tai Bouw­ mees­ter (37 tšk.), bron­zos – bel­ gei Evi Van Ac­ker (40 tšk.). Dėl ke­lia­la­pio į dvi­ra­čių tre­ ko sprin­to var­žy­bų pus­fi­na­lį va­ kar ko­vo­jo Si­mo­na Kru­pec­kai­tė. Lie­tu­vė iš­mė­gi­no jė­gas su vo­kie­ te Kris­ti­na Vo­gel. KD inf.

Lie­tu­vių star­tai Leng­vo­ji at­le­ti­ka „„Mo­te­rys. 400 m bar­je­ri­nis bė­ gi­mas, at­ran­ka: Eg­lė Stai­šiū­nai­tė – 57,79 sek. (34-oji vie­ta, į ki­tą eta­pą ne­pa­te­ko). 100 m bar­je­ri­nis bė­gi­ mas, at­ran­ka: So­na­ta Ta­mo­šai­ty­tė – 13,59 sek. (34-oji vie­ta, į ki­tą eta­pą ne­pa­te­ko). „„Įtam­pa: Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai lai­mė­jo ner­vų ka­rą su tu­ni­sie­čiais. „„Vy­rai. Šuo­liai į aukš­tį, at­ran­ka:

Rai­vy­das Sta­nys – 216 cm (27-oji vie­ta, į fi­na­lą ne­pa­te­ko). „„Bu­ria­vi­mas. Vy­rų RS:X kla­sės

bur­len­tės: Juo­zas Ber­no­tas – 120 bau­dos taš­kų (12-oji vie­ta, var­žy­ bo­se dėl me­da­lių ne­da­ly­vaus).

„Reu­ters“ nuo­tr.

Į Tu­ni­so eki­pos krep­šį per kė­li­nį – vos 7 taš­kai Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nė, į Tu­ni­so eki­ pos krep­šį per pir­mą­jį kė­li­nį teį­me­tu­si 7 taš­kus, vis dėl­to iš­ven­gė gė­dos ir įšo­ko į Lon­do­no olim­pi­nio žai­dy­nių ket­virt­fin ­ a­ lio trau­ki­nį.

Sta­tis­ti­ka Lie­tu­va–­Tu­ni­sas 2012 08 06, Lon­do­no krep­ši­nio are­na.

76:63

(7:18, 22:17, 21:19, 26:9) Lie­tu­va: Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

„„Po­zi­ci­ja: V.Alek­na iš at­ran­kos eta­po į fi­na­lą pa­te­ko su de­šim­tuo­ju

re­zul­ta­tu. 

Alf­re­do Plia­džio (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.

76:63 – to­kiu re­zul­ta­tu mū­siš­kiai A gru­pė­je po di­de­lių var­gų įvei­kė Af­ ri­kos čem­pio­nus, ku­rie dar ket­vir­ ta­ja­me kė­li­ny­je pir­ma­vo 54:50. Per pir­mą­jį kė­li­nį Lie­tu­vos rink­ ti­nė su­kly­do net 9 kar­tus – dau­ giau, nei su­rin­ko taš­kų (juos vi­sus pel­nė Ri­man­tas Kau­kė­nas – aut. pa­st.). Pir­mą kar­tą per­sver­ti re­ zul­ta­tą (56:54) lie­tu­viams pa­vy­ ko tik ket­vir­to­jo kė­li­nio pra­džio­je, kai tri­taš­kį pa­tai­kė Si­mas Ja­sai­tis ir grei­tą ata­ką dvi­taš­kiu su pra­ žan­ga už­bai­gė Da­rius Son­gai­la. Bū­tent jis bei tik prieš pat olim­ pi­nes žai­dy­nes į rink­ti­nės dvy­lik­ tu­ką pa­te­kę S.Ja­sai­tis ir Re­nal­das Sei­bu­tis ini­ci­ja­vo spur­tą, ku­ris ta­ po le­mia­mas. „Ad­re­na­li­nas nė­ra ge­rai, bet po per­trau­kos su­si­kau­pė­me ir klai­ dų be­veik ne­be­da­rė­me, at­si­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi“, – per­ga­le džiau­gė­si ko­man­dą į prie­kį tem­ pęs D.Son­gai­la. 13 taš­kų su­rin­kęs Ša­rū­nas Ja­si­ ke­vi­čius blan­kų žai­di­mą įver­ti­no daug ties­mu­kiš­kiau. „Ne­ga­li­ma sa­ ky­ti, kad var­žo­vas – toks ar anoks. O kas jau to­kie mes esa­me? Pri­va­ lo­me į vis­ką žiū­rė­ti rea­liai: tin­ka­

mai ne­nu­si­tei­kus, olim­pia­do­je bus sun­ku žais­ti su bet ku­riuo prie­ši­ nin­ku“, – reik­lu­mu sau ir ko­man­ dos drau­gams iš­si­sky­rė Š.Ja­si­ke­ vi­čius.

D.Son­gai­la ir Š.Ja­si­ke­vi­čius (5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai, 3 klai­dos) po 13 taš­kų, S.Ja­sai­ tis, R.Sei­bu­tis ir R.Kau­kė­nas po 10, A. Ka­ va­liaus­kas 6, M.Kal­nie­tis 5 (9 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), L.Klei­za 4 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai), P.Jan­kū­nas 3, J.Ma­čiu­lis 2.

Šarūnas Jasikevičius:

Tu­ni­sas:

Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad var­žo­vas – toks ar anoks. O kas jau to­ kie mes esa­me?

„Nu­si­teik­ti to­kioms rung­ty­nėms bu­vo la­bai sun­ku, nes net at­si­lik­ da­mi pa­są­mo­nė­je vis tiek gal­vo­ jo­me, kad esa­me stip­res­ni ir lai­ mė­si­me. Po per­trau­kos pra­dė­jo­me ma­žiau klys­ti, pro­tin­giau gy­nė­mės ir ne­si­gin­či­jo­me su tei­sė­jais. To­dėl per­lau­žė­me rung­ty­nes ir už­tik­rin­ tai jas bai­gė­me“, – po ma­čo kal­bė­jo Lie­tu­vos rink­ti­nės stra­te­gas Kęs­tu­ tis Kem­zū­ra. Ant­rą­ją per­ga­lę iš­ko­vo­ję lie­tu­viai A gru­pė­je užė­mė 4-ąją vie­tą ir ry­ toj ket­virt­fi­na­ly­je su­si­tiks su B gru­ pės nu­ga­lė­to­ja Ru­si­jos rink­ti­ne. „Ma­čas su Lie­tu­va bus tik­ros pjau­ty­nės. Pui­kiai lie­tu­vius pa­

A.Rzi­gas 17, S.Mej­ris 16 (12 at­ko­vo­tų ka­ muo­lių), M.Ben Romd­ha­ne’as 12, M.El Mab­rou­kas 6, R.Sli­ma­ne ir M.Lagh­ne­jus po 3, N.Knioua, M.Ha­did­da­ne’as ir M.Ghaya­ za po 2.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 16/34 (47 pro­c.) ir 20/45 (44 pro­c.), tri­taš­kiai – 11/24 (46) ir 6/15 (40), bau­dų me­ti­mai – 11/17 (65) ir 5/9 (56), at­ ko­vo­ti ka­muo­liai – 37 ir 32, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 24 ir 10, klai­dos – 16 ir 19, pe­rim­ti ka­muo­liai – 9 ir 8, blo­kai – 4 ir 4, pra­žan­gos – 18 ir 19.

žįs­ta­me, nes žai­dė­me su jais kont­ ro­li­nes rung­ty­nes olim­pia­dos iš­ va­ka­rė­se“, – sa­kė Ru­si­jos eki­pos snai­pe­ris Vi­ta­li­jus Fri­dzo­nas. Var­žo­vui pri­ta­rė K.Kem­zū­ra. „Šie­met su ru­sais du kar­tus žai­dė­ me ir jie mus su­dau­žė, ta­čiau šį­syk ir jų, ir mū­sų nu­si­tei­ki­mas bus vi­sai ki­toks. Tai yra vie­nos rung­ty­nės ir jo­se ga­li nu­tik­ti vis­ko“, – sa­kė tre­ ne­ris.


11

antradienis, rugpjūčio 7, 2012

sportas

Po­zi­ci­jos Eu­ro­po­je dar labiau sustip­rėjo Lie­tu­vos krep­ši­nio ve­te­ra­nai įro­dė, kad yra stip­riau­si Eu­ro­po­je – Kau­ne įvy­ku­sia­me 7-aja­me že­my­no sen­jo­rų čem­pio­na­te mū­siš­ kiai iš­ko­vo­jo dau­giau­sia aukš­čiau­sios pra­bos ap­do­va­no­ji­mų. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Mū­sų ša­lies ko­man­dos lai­mė­jo net 6 am­žiaus gru­pių var­žy­bas. Dar tiek pat eki­pų pel­nė si­dab­ro ap­do­ va­no­ji­mus. Vy­rų tur­ny­ruo­se ryš­kiau­siai ži­ bė­jo Kau­no ve­te­ra­nai. „Žal­gi­rio“ at­sto­vai trium­fa­vo 55 ir 65 me­tų gru­pė­se, o „Top Sport“ ne­sun­kiai nu­ga­lė­jo 35-me­čių tur­ny­re. Tarp mo­te­rų sa­vo są­ly­gas var­ žo­vėms dik­ta­vo 35-me­čių tur­ny­rą lai­mė­ju­sios Kau­no „Ko­man­dos“ krep­ši­nin­kės, 40-me­čių gru­pė­je – Vil­niaus „Sva­ja“, 55-me­čių – Vil­ niaus „Ka­ma­nė“. Dar dvi lie­tu­vių eki­pos džiau­gė­ si bron­zos ap­do­va­no­ji­mais, o vie­ na pra­lai­mė­jo ma­žą­jį fi­na­lą. Ve­ te­ra­nų var­žy­bo­se me­da­lius gau­na ne tris pir­mą­sias vie­tas užė­mu­sios eki­pos, bet ir ket­vir­to­jo­je po­zi­ci­jo­ je li­kęs ko­lek­ty­vas. 15 me­da­lių iš­ko­vo­ję lie­tu­viai ko­ man­dų ri­kiuo­tė­je ap­len­kė ru­sus, ku­rių są­skai­to­je – 13 ap­do­va­no­ ji­mų. „Ti­kė­jau­si, kad mes ap­lenk­si­ me vi­sus var­žo­vus. Ma­no nuo­mo­ ne, mū­sų ša­lies ko­man­dų me­da­lių krai­tis ga­lė­jo bū­ti dar gau­ses­nis, jei

bū­tu­me vie­nin­ges­ni. O šį­kart pa­ jė­gūs krep­ši­nin­kai iš­si­skirs­tė po ke­lias eki­pas“, – sa­kė čem­pio­na­ to or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vas Ana­to­li­jus Čup­ko­vas.

Mū­sų ša­lies ko­man­ dų me­da­lių krai­tis ga­lė­jo bū­ti dar gau­ ses­nis, jei bū­tu­me vie­nin­ges­ni. – Mū­sų ša­lis to­kio krep­ši­nio ve­te­ra­nų ren­gi­nio iki šiol dar nie­ka­da ne­bu­vo or­ga­ni­za­vu­si. Ar pir­ma­sis bly­nas ne­pris­vi­lo? – pa­klau­sė­me A.Čup­ko­vo. – Ne iš vie­no sve­čio iš­gir­do­me, kad tai bu­vo ge­riau­sias ka­da nors su­ reng­tas Eu­ro­pos ar pa­sau­lio čem­ pio­na­tas. Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio ve­te­ra­nų or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ru­be­nas Rod­ri­gue­zas La­mas bei jo ko­le­gos taip pat ne­slė­pė su­si­ža­vė­ ji­mo. Ki­ta ver­tus, bu­vo ir kar­tė­ lio, ir pyk­čio. Vie­na Vil­niaus eki­pa aki­vaiz­džiai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ ni­mą or­ga­ni­za­ci­niu ko­mi­te­tu, ta­ čiau vi­siems neį­tik­si. Sten­giuo­ si jų keiks­mus iš­trin­ti iš at­min­ties,

o pri­si­min­ti tik tuos, ku­rie dė­ko­jo nuo­šir­džiai ir džiau­gė­si šia šven­te. Esu la­bai pa­ten­kin­tas, kad įgy­ven­ di­no­me tai, ką ir bu­vo­me su­ma­nę, – pir­me­ny­bės Lie­tu­vo­je bu­vo pui­ki rek­la­ma ve­te­ra­nų ju­dė­ji­mui. – Lie­tu­viams tai bu­vo sėk­min­ giau­sias čem­pio­na­tas? – Tiek me­da­lių dar nie­ka­da ne­bu­ vo­me iš­ko­vo­ję. Džiau­giuo­si, kad vi­sų Eu­ro­pos čem­pio­na­tų įskai­to­je dar la­biau su­stip­ri­no­me sa­vo po­ zi­ci­jas. Da­bar pa­gal ap­do­va­no­ji­ mų skai­čių mes nu­si­lei­džia­me tik ru­sams. No­rė­tų­si pa­lin­kė­ti, kad ir mū­sų pė­do­mis se­kan­čios ki­tos kar­ tos sėk­min­gai pe­rim­tų es­ta­fe­tę. – Vis gar­siau kal­ba­ma apie ban­dy­mą Lie­tu­vo­je su­reng­ti ir pa­sau­lio ve­te­ra­nų krep­ši­nio pir­me­ny­bes. Ar yra to­kių am­ bi­ci­jų? – Jei­gu no­ri pra­juo­kin­ti Die­vą, pa­ sa­kyk, ką veik­si ry­toj... Ki­ta ver­tus, šis čem­pio­na­tas pa­ro­dė, kad tik­ rai esa­me pa­jė­gūs su­reng­ti pla­ne­ tos čem­pio­na­tą. Kol kas apie tai su or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­riais dar ne­kal­bė­jo­me. Da­bar no­ri­me pail­sė­ti ir pa­si­džiaug­ti tuo, kas įvy­ko, po to svars­ty­si­me nau­jus iš­šū­kius.

„„Iš­šū­kis: A.Čup­ko­vo nuo­mo­ne, Lie­tu­va pa­jė­gi su­reng­ti ir pa­sau­lio ve­te­

ra­nų krep­ši­nio čem­pio­na­tą. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Lie­tu­vių pa­sie­ki­mai „„Eu­ro­pos čem­pio­nai. Vy­rai: Kau­no

„Top Sport“ (35 me­tų gru­pė), Kau­no „Žal­gi­ris“ (55 me­tų), Kau­no „Žal­gi­ris“ (65 me­tų); mo­te­rys: Kau­no „Ko­man­ da“ (35 me­tų), Vil­niaus „Sva­ja“ (40 me­ tų), Vil­niaus „Ka­ma­nė“ (55 me­tų). „„Vi­ce­čem­pio­nai. Vy­rai: „Lie­tu­va“ (30 me­tų), Vil­niaus „Dast­ra-Al­ka­jas“ (40 me­tų), Vil­niaus „Sa­li­li­ta“ (50 me­

tų), Vil­niaus „Sta­ty­ba“ (60 me­tų), „Lie­ tu­va“ (70 me­tų); mo­te­rys: Vil­niaus „Ka­ma­nė“ (50 me­tų). „„Bron­zos me­da­liai. Vy­rai: Kau­no

„Ome­ga“ (35 me­tų), Kau­no „Pat­van­ ka (35 me­tų). „„4-oji vie­ta. Vy­rai: Vil­niaus „Sa­li­li­ta“

(55 me­tų).

Plau­ki­kas pasiekė viską, sprin­te­ris trokšta re­kor­dų do­zę ener­gi­jos iš žiū­ro­vų – jie vi­ sa­da man pa­de­da“, – kal­bė­jo nu­ ga­lė­to­jas. U.Bol­tas jau pa­kar­to­jo le­gen­di­ nio ame­ri­kie­čio, de­vy­nis­kart olim­ pi­nio čem­pio­no Car­lo Le­wi­so, žai­ dy­nė­se taip pat iš­ko­vo­ju­sio 3 auk­so me­da­lius 100 m ir 200 m bė­gi­muo­ se, pa­sie­ki­mą, bet Ja­mai­kos at­le­tas Lon­do­ne dar iš­mė­gins jė­gas ir 200 m var­žy­bo­se. Si­d ab­r ą pel­n ė Usai­n o tau­t ie­ tis Yo­n at­h a­n as Bla­ke’as – 9,75 sek., bron­z os me­d a­l is ati­te­k o Atė­n ų olim­p ia­d os čem­p io­n ui ame­r i­k ie­č iui Jus­t i­n ui Gat­l i­n ui – 9,79 sek.

JAV plau­ki­kas Mi­chae­las Phelp­sas ir Ja­mai­kos sprin­te­ris Usai­nas Bol­ tas at­ver­tė nau­jus olim­pi­nių žai­dy­ nių is­to­ri­jos pus­la­pius. Su­pe­rat­le­tas bai­gė kar­je­rą

27-erių M.Phelp­sas pa­sie­kė fe­no­ me­na­lų re­kor­dą – pro­fe­sio­na­laus spor­ti­nin­ko kar­je­rą bai­gė iš­ko­vo­jęs 22 olim­pi­nius me­da­lius: 18 auk­so, 2 si­dab­ro ir 2 bron­zos. Lon­do­no žai­dy­nė­se JAV at­le­tas pel­nė 4 auk­so ir 2 si­dab­ro ap­do­va­ no­ji­mus. Pa­si­bai­gus var­žy­boms, Tarp­tau­ti­nės van­dens spor­to fe­ de­ra­ci­jos (FI­NA) pre­zi­den­tas Ju­lio Ce­sa­ras Mag­lio­ne įtei­kė ame­ri­kie­ čiui spe­cia­lų pri­zą su iš­gra­vi­ruo­tu už­ra­šu: „Mi­chae­lui Phelp­sui – ge­ riau­siam spor­ti­nin­kui olim­pia­dų is­to­ri­jo­je.“ „Jau­čiuo­si ne­jau­kiai, skai­ty­da­ mas tą įra­šą. Ste­bė­jau, kaip krep­ ši­nį žai­dė ir meist­riš­ku­mo vir­šū­ nių sie­kė Mi­chae­las Jor­da­nas. Jo pa­vyz­dys ir ma­no tre­ne­ris pa­dė­ jo man tap­ti ge­riau­siu vi­sų lai­kų plau­ki­ku. Aš jau ne­be­no­riu plau­kio­ti. Pa­ sie­kiau vis­ką, apie ką sva­jo­jau, to­ dėl atė­jo me­tas im­tis kaž­ko ki­to. Kar­je­rą bai­giau taip, kaip no­rė­jau. Ren­giuo­si daug ke­liau­ti. Per 12 me­tų, ku­riuos sky­riau JAV rink­ti­ nei, ma­čiau tik ba­sei­nus ir vieš­bu­ čius. No­rė­čiau įdė­miau pa­si­žval­gy­ti po Eu­ro­pą, Aust­ra­li­ją, Pie­tų Af­ri­ką. Dau­giau lai­ko skir­siu sa­vo lab­da­ros fon­dui ir vai­kų plau­ki­mo mo­kyk­lai.

Sut­ram­dė kei­kū­ną

„„Grei­čiau­sias: U.Bol­tas 100 m bė­gi­mo fi­na­le nu­stel­bė ir tau­tie­tį Y.Bla­ke’ą, ir var­žo­vus iš JAV.

Ne­jau­čiu jo­kio liū­de­sio. Esu lai­ min­gas“, – tvir­ti­no M.Phelp­sas. Mė­sai­niai – ne­mo­ka­mai

JAV plau­ki­kai Lon­do­no olim­pia­do­ je su­si­žė­rė 30 me­da­lių: 16 auk­so, 8 si­dab­ro bei 6 bron­zos ir nu­stel­bė ki­nus (5 auk­so, 2 si­dab­ro, 3 bron­ zos) bei pran­cū­zus (4 auk­so, 2 si­ dab­ro, 1 bron­zos). Lie­tu­va su Rū­tos Mei­lu­ty­tės auk­ su ko­man­dų ri­kiuo­tė­je – aš­tun­ta. Ame­ri­kie­tė Re­bec­ca So­ni, ku­rią R.Mei­lu­ty­tė ap­len­kė plau­ki­mo 100

m krū­ti­ne fi­na­le, su­lau­kė ne­tra­di­ci­ nės do­va­nos iš gim­ta­ja­me Nau­jo­jo Džer­sio mies­te įsi­kū­ru­sio grei­to­jo mais­to res­to­ra­no „Smash Bur­ger“. Du auk­so me­da­lius Lon­do­ne iš­ ko­vo­ju­si R.So­ni vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­ mą ga­lės ne­mo­ka­mai kas­dien su­ kirs­ti „Smash Bur­ger“ res­to­ra­ne po mė­sai­nį, po­rci­ją kep­tų bul­vy­čių ir at­si­gai­vin­ti gė­ri­mu. Ener­gi­ja – ir iš žiū­ro­vų

U.Bol­tas iš­ko­vo­jo pir­mą­jį, bet tik­ riau­siai ne pa­sku­ti­nį Lon­do­no žai­

AFP nuo­tr.

dy­nių me­da­lį – ja­mai­kie­tis trium­ fa­vo 100 m bė­gi­mo fi­na­le. Ket­vir­tą kar­tą olim­pi­niu čem­ pio­nu ta­pęs 25-erių sprin­te­ris dis­ tan­ci­ją įvei­kė per 9,63 sek. ir 0,06 sek. pa­ge­ri­no jam pa­čiam pri­klau­ siu­sį olim­pi­nį re­kor­dą. „Po at­ran­kos var­žy­bų su­pra­tau, kad tu­riu daug ga­li­my­bių lai­mė­ ti fi­na­lą. Le­mia­mą bė­gi­mą pra­dė­ jau ne pa­čiu ge­riau­siu star­tu, bet po ke­lių aki­mir­kų nu­si­ra­mi­nau, įjun­giau aukš­tes­nę pa­va­rą ir vis­kas bai­gė­si pui­kiai. Be to, ga­vau di­de­lę

Prieš sprin­te­rių fi­na­lą po­li­ci­ja su­ lai­kė vy­rą, ku­ris į bė­gi­mo ta­ke­lį me­tė plas­ti­ki­nį bu­te­lį. „As­muo pa­žei­dė vie­šą­ją tvar­ką – gar­siai kei­kė­si, įžei­di­nė­jo žiū­ro­vus bei spor­ti­nin­kus ir me­tė į var­žy­bų zo­ną pa­ša­li­nį daik­tą“, – in­for­ma­vo po­li­ci­jos spau­dos tar­ny­ba. Ša­lia iš­si­šo­kė­lio tri­bū­no­je bu­ vu­si olim­pia­dos bron­zos me­da­ lio lai­mė­to­ja, Ny­der­lan­dų dziu­do meist­rė Edi­ta Bosch pa­pa­sa­ko­jo: „Pa­ma­čiau, kad įkau­šęs vy­ras kaž­ ką švys­te­lė­jo į bė­gi­mo ta­ke­lį. Čiu­ pau jį už marš­ki­nių apy­kak­lės ir truk­te­lė­jau at­gal. Net­ru­kus prie jo pri­šo­ko pa­rei­gū­nai. Ap­mau­du, kad dėl šio in­ci­den­to ne­ma­čiau fan­tas­ tiš­ko bė­gi­mo.“ Pa­ren­gė Ro­mas Po­de­rys


12

antrADIENIS, rugpjūčio 7, 2012

16p.

Me­di­ka­men­ti­nis abor­tas ir sa­vi­gy­da – nesuderinama.

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

Kū­di­kio mir­tis Kau­ no kli­ni­ki­nė­je li­go­ ni­nė­je at­vė­rė žaiz­ das, ku­rios opė­jo: me­di­kams su­tel­kus dė­me­sį į ko­vą dėl dvie­jų su­jung­tų li­ go­ni­nių va­do­vo kė­ dės, jo sumažėjo pa­ cien­tams. Lai­ki­na­sis li­go­ni­nės va­do­vas Rai­mon­das Ku­nic­ kas pa­tvir­ti­na: pro­ ble­mų bu­vo daug.

sveikata

„„Pa­šau­ki­mas: gy­dy­to­jui trau­ma­to­lo­gui R.Ku­nic­kui mie­liau­sia dar­bo sri­tis – li­go­nių gy­dy­mas. 

And­riaus Ale

Skau­dūs lai­ki­nu­mo pa­da­ri Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

Kaž­kas tu­ri va­do­vau­ti

Ket­ve­ri ne­baig­tų per­mai­nų me­tai da­bar­ti­nės Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ ni­nės ko­lek­ty­vui vis dar pil­ni ne­ ži­nios, lai­ki­nu­mo ir ne­ri­mo. Vi­du­ ry šio lai­ko­tar­pio su­jun­gus bu­vu­sią šim­ta­me­tę Kau­no Rau­do­no­jo Kry­ žiaus kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę su ge­ro­kai jau­nes­ne Kau­no 2-ąja kli­ni­ki­ne pro­ble­mų ne­su­ma­žė­jo. Ko­lek­ty­ve il­gai tvy­ro­ju­si įtam­ pa šį pa­va­sa­rį smo­gė tra­ge­di­ ja: mi­rė vos su­ne­ga­la­vęs į li­go­ni­ nę at­vež­tas 11 mė­ne­sių kū­di­kis. Šis fak­tas pri­bloš­kė ne tik vai­ko ne­te­ ku­sius tė­vus, bet ir lai­ki­ną­jį li­go­ni­ nės va­do­vą R.Ku­nic­ką, nie­ka­da ne­ pre­ten­da­vu­sį sės­ti nei į Rau­do­no­jo Kry­žiaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės, nei į nau­jos, su­jung­to­sios, di­rek­to­riaus

kė­dę, dėl ku­rios var­žo­si de­šim­tys pre­ten­den­tų, pra­lai­mė­ju­sie­ji kon­ kur­se by­li­nė­ja­si teis­me. „Kaž­kas net ir šiuo lai­ko­tar­piu tu­ri va­do­vau­ti įstai­gai, ku­rio­je dir­ba žmo­ nės. Rei­kia jiems mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus, pirk­ti dar­bo prie­mo­nes, pa­si­ra­šy­ti do­ku­men­tus“, – da­bar­ti­nę sa­vo pa­ dė­tį api­bend­ri­na gy­dy­to­jas trau­ma­ to­lo­gas R.Ku­nic­kas, Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės stei­gė­jo – Kau­no sa­vi­val­ dy­bės – įpra­šy­tas va­do­vau­ti li­go­ni­ nei, kol baig­sis teis­mai dėl li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­so lai­mė­to­jo. Gy­dy­to­jo šir­dis ser­ga

– Kaip jau­čia­tės, jau be­veik me­ tai bū­da­mas lai­ki­nuo­ju Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės, ku­rio­je ap­stu pro­ble­mų, va­do­vu? – Ma­no šir­dis ser­ga dėl šios li­go­ni­ nės, bet kal­bė­ti rei­kia ne apie ma­ne. To­dėl at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą no­

riu pri­min­ti tai, kas bu­vo šiek tiek anks­čiau. Dar prieš ket­ve­rius me­ tus bu­vo priim­tas spren­di­mas iš pra­džių vie­ną prie ki­tos pri­jung­ti, po to – su­jung­ti dvi Kau­no li­go­ni­ nes: Rau­do­no­jo Kry­žiaus kli­ni­ki­nę, ku­rio­je dir­bu jau 33 me­tus, ir Kau­ no 2-ąją. Po įvai­rių il­gų dis­ku­si­jų teo­riš­kai li­go­ni­nės yra su­jung­tos, bet rea­liai nie­kas ne­si­kei­tė. Su­jun­gi­mo idė­ja yra ge­ra. Tai lei­ džia op­ti­mi­zuo­ti val­dy­mo sis­te­mą, funk­ci­jas, kad li­go­niams tei­kia­mos pa­slau­gos iš­lik­tų sau­gios ir ne­si­ dub­liuo­tų. Vis dėl­to rest­ruk­tū­ri­za­ ci­ja įvy­ko tik teo­riš­kai, nes iki šiol nė­ra nuo­la­ti­nio nau­jo­sios li­go­ni­nės va­do­vo. Pra­lai­mė­ju­sie­ji jo kon­kur­ są ap­skun­dė teis­mui, to­dėl praė­ju­ sių me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį ma­ne pa­ sky­rė va­do­vau­ti li­go­ni­nei lai­ki­nai. At­ro­dė, kad la­bai trum­pam lai­ko­ tar­piui, di­rek­to­riaus pro­ble­ma la­

bai grei­tai iš­si­spręs, to­dėl ryž­tin­gų veiks­mų im­tis ne­no­rė­jau. – Ir jau grei­tai bus me­tai, kai esa­te lai­ki­nuo­ju, ku­riam te­ ko ne­ma­žai iš­ban­dy­mų ir kri­ ti­kos. – Teis­mų pro­ce­sas už­tru­ko, o li­go­ ni­nei dirb­ti rei­kia. Prob­le­mų bu­vo daug. Pra­dė­jo­me gal­vo­ti, kaip jas ša­lin­ti. Su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Vy­gau­du Mo­liu pra­dė­jo­me ini­ci­juo­ ti dar­bo gru­pės dėl rest­ruk­tū­ri­za­ci­ jos tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo su­da­ry­mą. Į ją su­bū­rė­me li­go­ni­nės pa­da­li­nių, dar­buo­to­jų pro­fsą­jun­gos, ste­bė­to­ jų ta­ry­bos at­sto­vus. Dis­ku­ta­vo­me, kaip op­ti­mi­zuo­ti kiek­vie­nos gran­ dies dar­bą. Bu­vo nu­ma­ty­ta keis­ti me­di­ci­nos pa­gal­bos vai­kams pa­da­ li­nių struk­tū­rą. Tai, kas vei­kė, ne­ bu­vo to­bu­la, to­dėl rei­kė­jo po­ky­čių.

Tra­ge­di­ja pa­spar­ti­no tem­pus

– Ir dėl ap­lai­du­mo įvy­ko skau­ di tra­ge­di­ja, kai ne­ti­kė­tai mi­rė iki tol bu­vęs svei­kas 11 mė­ne­ sių kū­di­kis? – Vai­ku­čio skau­di mir­tis mus vi­ sus pri­bloš­kė. Ne­ga­na to, su­kė­lė ažio­ta­žą. Vai­kų li­gų sky­riu­je, ku­ ria­me įvy­ko ši ne­lai­mė, per pa­ tik­ri­ni­mą ras­ta pa­žei­di­mų. Jų iš­ ties bu­vo, nes li­go­ni­nės val­dy­mas iki tol tik­rai bu­vo su­dė­tin­gas: po li­go­ni­nių su­jun­gi­mo iš dar­bo išė­ jo vi­si bu­vę di­rek­to­rių pa­va­duo­to­ jai, ad­mi­nist­ra­to­riai. Nau­jų žmo­ nių įdar­bin­ti ne­bu­vo ga­li­ma, tik kiek įma­no­ma pa­lai­ky­ti jos veik­ lą. Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ ri­jos li­go­ni­nė­je at­lik­tas pa­tik­ri­ni­ mas pa­ska­ti­no grei­čiau keis­ti pa­ gal­bos vai­kams struk­tū­rą.


13

antrADIENIS, rugpjūčio 7, 2012

sveikata britų kri­ti­ka che­mo­te­ra­pi­jai

Ka­lo­ri­jų ko­ky­bė ir svo­ris

On­ko­lo­gi­nių li­gų gy­dy­mas che­mo­te­ra­pi­ja ga­li su­kel­ti prie­šin­ gą, nei ti­kė­ta­si, efek­tą – ne iš­gy­dy­ti vė­ži­nes ląs­te­les, o pa­kenk­ ti svei­koms. Tai ga­lė­tų paaiš­kin­ti, ko­dėl kai ku­riems žmo­nėms toks gy­dy­mas tam­pa nee­fek­ty­vus, skel­bia BBC. Spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad gy­dy­mas che­mo­te­ra­pi­ja nee­fek­ty­vus gy­dant me­ tas­ta­zi­niu ar­ba ant­ri­niu vė­žiu – kai vė­ži­nės ląs­te­lės iš pir­mi­nio ži­di­nio jau iš­pli­tu­sios į ki­tus or­ga­nus, o che­mo­te­ra­pi­ja ska­ti­na vė­ži­nes ląs­te­les, su­pan­čias svei­ką­sias, ga­min­ti bal­ty­mą, pa­de­ dan­tį vė­žiui at­lai­ky­ti gy­dy­mą. Bri­tų moks­li­nin­kai sa­ko, kad da­ bar svar­biau­sia už­duo­tis – už­kirs­ti to­kiam che­mo­te­ra­pi­jos pa­ da­ri­niui ke­lią.

Har­var­do uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad no­rint nu­ mes­ti svo­rio ne­pa­kan­ka su­ma­žin­ti su­var­to­ja­mų ka­lo­ri­jų kie­kio. Svar­bu jų ko­ky­bė. Tai pa­tvir­ti­no eks­pe­ri­men­tas, ku­rio da­ly­viai lai­kė­si tri­jų skir­tin­gų mi­ty­bos re­ži­mų. Lai­kan­tis die­tos, kai la­bai ri­bo­ja­mi rie­ba­lai, or­ga­niz­mas su­de­gi­na dau­giau ka­lo­ri­jų. Efek­ ty­viau­sias yra ma­žai ang­lia­van­de­nių tu­rin­tis mi­ty­bos pla­nas, ta­čiau taip mai­tin­da­ma­sis žmo­gus pa­ti­ria stre­są, jau­čia ne­ri­ mą. Su­ma­ži­nu­sie­ji aukš­to gli­ke­mi­jos in­dek­so mais­to pro­duk­ tų var­to­ji­mą svo­rį me­tė svei­kiau­siai – su­de­gi­no daug ka­lo­ri­jų, o stre­so rod­me­nys ne­di­dė­jo. Gli­ke­mi­jos in­dek­sas ma­tuo­ja ang­lia­ van­de­nių įta­ką gliu­ko­zės kie­kiui krau­jy­je.

Per pa­sta­ruo­ sius tre­jus me­tus li­go­ ni­nės Vai­kų gast­roen­te­ ro­lo­gi­jos sky­ riu­je bu­vo gy­ dy­ti 7,5 tūkst. vai­kų, bet iš jų tik de­šim­ čiai rei­kė­jo gast­roen­te­ro­ lo­go spe­cia­li­ za­ci­jos. Dau­ gu­ma li­go­nių bu­vo gy­do­mi dėl ki­tų pa­to­ lo­gi­jų.

ek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

i­niai – Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba pa­gra­ si­no už­da­ry­ti Vai­kų gast­roen­ te­ro­lo­gi­jos sky­rių, jei neuž­tik­ ri­na­ma šios sri­ties spe­cia­lis­to pa­gal­ba vi­są pa­rą? Juk toks rei­ ka­la­vi­mas jums bu­vo iš­kel­tas, ku­rį pri­va­lė­jo­te įvyk­dy­ti iki rugp­jū­čio 1 d.? – To­kia trak­tuo­tė, ku­ri bu­vo pa­skleis­ ta, yra ne­tei­sin­ga. Bu­vo­me įspė­ti, kad bus su­stab­dy­ta li­cen­ci­ja gast­roen­te­ ro­lo­gi­jos veik­lai. Sky­rius ga­lė­jo funk­ cio­nuo­ti ir be šios sri­ties spe­cia­lis­to. Spe­cia­li­zuo­ti vai­kų gast­roen­te­ ro­lo­gi­jos, pul­mo­no­lo­gi­jos ir in­fek­ ci­nių li­gų sky­riai bu­vu­sio­je Kau­no 2-ojo­je kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je, kaip ir ki­to­se mū­sų ša­ly­je, bu­vo įkur­ti to­dėl, kad už spe­cia­li­zuo­tą pa­gal­ bą li­go­nių ka­sos ap­mo­ka dau­giau. Tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai šiems sky­ riams ne­bu­vo griež­ti, o pi­ni­gai – daug di­des­ni.

15

He­pa­ti­to klas­ta ga­li tū­no­ti ir krau­jo mė­gin­tu­vė­ly­je Au­gus­tas Ado­mo­nis Ne­ma­to­ma grės­mė yra daug ar­ čiau, nei ma­no­me. Tai – he­pa­ti­ tas, ku­rio ne­by­lus vi­ru­sas smo­gia ūmiai, tie­sio­giai ir skau­džiai. Dar bai­siau, kad tai ga­li at­si­tik­ti dėl ne­pa­kan­ka­mai iš­tir­to ir li­go­niui per­pil­to he­pa­ti­tu už­krės­to do­no­ rų krau­jo. Už­sik­rė­tė nuo do­no­rų krau­jo

Žur­na­lis­tas, le­gen­di­nės lai­dos „Krep­ši­nio pa­sau­ly­je“ kū­rė­jas Vi­ das Ma­čiu­lis – ener­gin­gas, vi­sa­da pa­si­tem­pęs, ge­ros nuo­tai­kos. To­kį jį pa­žįs­ta dau­gu­ma Lie­tu­vos žmo­ nių. Ir tik pa­tys ar­ti­miau­sie­ji ma­ tė, kaip sun­ku jam bu­vo, kol įvei­ kė sun­kią li­gą – he­pa­ti­tą. Jo vi­ru­su V.Ma­čiu­lis už­si­krė­ tė tuo­met, kai dar nie­kam į gal­ vą ne­bu­vo šo­vę tik­rin­ti per­pi­la­ mo krau­jo ko­ky­bės. Pri­va­lo­mas do­no­rų krau­jo tik­ri­ni­mas įdieg­tas tik 1993 m. „Jau­nys­t ė­je vie­n as gy­dy­to­ jas, bend­ra­kur­sės vy­ras, grį­žęs iš JAV par­ve­žė te­nykš­tę pa­tir­tį nu­ si­lpu­sį or­ga­niz­mą stip­rin­ti krau­ jo per­py­li­mu. Pa­si­nau­do­jau ta pa­tir­ti­mi, bet kas ga­lė­jo ži­no­ti, kad ta­me krau­jy­je ga­li bū­ti he­pa­ ti­to vi­ru­sų?“ – pri­si­mi­nė V.Ma­ čiu­lis. Dau­gy­bę me­tų jis bu­vo he­pa­ti­to vi­ru­so ne­šio­to­jas, bet apie tai ne­ ži­no­jo ir ne­sup­ra­to, ko­dėl jau­čia­ si pra­stai. Iki tol, kol vie­ną die­ną bu­vo nu­sta­ty­ta diag­no­zė. Ji tren­kė vi­su smar­ku­mu. Pri­rei­kė ne vie­no

il­go gy­dy­mo kur­so, ku­riuos iš­tver­ ti bu­vo ne­leng­va. Lai­mė, šian­dien vy­ras jau svei­ kas, jau­č ia­s i ge­rai. Jis drą­s i­ na ser­gan­čiuo­sius, ra­gi­na ne tik iš­si­tir­ti svei­ka­tą, jau­čiant bent men­kiau­sių jos pro­ble­mų, bet ir gy­dan­tis pa­si­ti­kė­ti gy­dy­to­jais bei sa­vo jė­go­mis, ku­rios pa­de­da iš­ tver­ti.

Diag­no­zė tren­kė vi­ su smar­ku­mu. Pri­ rei­kė ne vie­no il­go gy­dy­mo kur­so, ku­ riuos iš­tver­ti bu­vo ne­leng­va.

Paaiš­kė­ja la­bai vė­lai

„Daž­nas, iš­gir­dęs žo­dį „he­pa­ti­ tas“, ma­no, kad tai – pa­pras­ta li­ ga. Pap­ras­čiau­sia jos for­ma – he­ pa­ti­tas A, va­di­na­mo­ji gel­ta. De­ja, B ir C he­pa­ti­tai yra daug klas­ tin­ges­ni“, – Vil­niu­je, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je, kaip su­val­dy­ti spar­ čiai plin­tan­čią li­gą, vi­suo­me­nės ži­nių sto­ką ak­cen­ta­vo svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė No­ra Ri­ bo­kie­nė. Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­kų He­ pa­to­lo­gi­jos, gast­roen­te­ro­lo­gi­jos ir die­to­lo­gi­jos cent­ro va­do­vas Jo­nas Va­lan­ti­nas pa­ty­rė: 90 pro­c. žmo­ nių, už­si­krė­tu­sių he­pa­ti­to C vi­

Ser­ga net ir vai­kai „„Nau­jau­siais PSO duo­me­ni­mis, pa­

sau­ly­je kas­met už­si­krė­tu­sių­jų vi­ru­ si­niu he­pa­ti­tu A (VHA) yra už­re­gist­ ruo­ja­ma apie 1,4 mln. at­ve­jų, vi­ru­si­ niu he­pa­ti­tu B (VHB) – 240 mln., vi­ ru­si­niu he­pa­ti­tu C (VHC) – apie 150 mln. Kiek­vie­nais me­tais apie 600 tūkst. žmo­nių mirš­ta nuo he­pa­ti­to B su­kel­tų komp­li­ka­ci­jų, o 350 tūkst. už­si­krė­tu­sių as­me­nų mirš­ta nuo ke­ pe­nų pa­žei­di­mų. „„Nors Lie­tu­vo­je 2006–2011 m. su­

si­rgi­mo he­pa­ti­tu A ro­dik­liai ne­ki­to, šie­met ste­bi­mas su­si­rgi­mų VHA pa­ di­dė­ji­mas. Vien tik Vil­niaus ap­skri­ ty­je per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį už­re­gist­ruo­ta 17 VHA at­ve­jų, iš ku­ rių VHA nu­sta­ty­tas aš­tuo­niems vai­ kams. Pas­ku­ti­nis šios in­fek­ci­jos su­si­ rgi­mų skai­čiaus pa­di­dė­ji­mas ste­bė­ tas 2006 m. (99 at­ve­jai). „„2011 m. epi­de­mio­lo­gi­niai duo­me­

nys ro­do, kad be­veik pu­sė VHA at­ ve­jų (47 pro­c.) už­si­krė­ti­mo vie­ta nė­ ra išaiš­kin­ta. Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro duo­me­ni­mis, na­muo­

ru­su, net neį­ta­ria esan­tys už­kra­ to ne­šio­to­jai. „Li­ga be­veik be­si­mpto­mė – ji pa­ste­bi­ma tik tuo­met, kai iš­si­ vys­to grės­min­gi ke­pe­nų funk­ci­jos pa­žei­di­mai, o jų gy­dy­mas yra la­ bai su­dė­tin­gas“, – pa­brė­žė pro­fe­ so­rius J.Va­lan­ti­nas.

se už­si­kre­čia 35 pro­c., ke­lio­nė­se – 18 pro­c. Daž­niau­siai VHA ga­li­ma už­ si­krės­ti per ne­šva­rias ran­kas, to­dėl no­rint iš­veng­ti už­kra­to, ypač svar­ bu lai­ky­tis as­mens hi­gie­nos. Efek­ty­ viau­sia pro­fi­lak­ti­nė prie­mo­nė nuo VHA – vak­ci­na­ci­ja. „„ Pas­t a­r uo­j u me­t u dau­g e­l y­j e pa­

sau­l io ša­l ių pa­k i­t o epi­d e­m io­l o­g i­ niai VHB ir VHC in­fek­ci­jų pli­ti­mo ypa­tu­mai. Šie po­ky­čiai ste­bi­mi ir Lie­tu­vo­je. 2011 m. duo­me­ni­mis, iš vi­s ų 229 vi­r u­s i­n io he­p a­t i­t o at­v e­ jų, 60 už­re­gist­ruo­ta ūmių VHB, 43 – ūmūs VHC, 17 ūmių VHA, li­ku­sie­ ji – lė­t i­n iai ar­b a ne­p a­t iks­l in­t i. Be­ veik vi­s ų už­s i­k rė­t u­s ių­j ų he­p a­t i­ tu B ir C už­s i­k rė­t i­m o vie­t a ir bū­ das lie­k a nei­š aiš­k in­t i. Re­m ian­t is 2001–2011 m. ro­d ik­l iais, ser­g a­m u­ mas ūmiu vi­ru­si­niu he­pa­ti­tu B ir C ma­žė­ja. VHB ir VHC re­tai pa­si­reiš­ kia ūmio­mis for­mo­mis, to­dėl dau­ ge­lis at­ve­jų lie­ka ne­nus­ta­ty­ti. He­ pa­ti­tas nė­ra leng­vai su­val­do­ma už­ kre­čia­mo­ji li­ga, ji daž­nai plin­ta ne­ pas­te­bi­mai.

Jį pa­pil­dė vi­ce­mi­nist­rė N.Ri­bo­ kie­nė, sa­ky­da­ma, kad he­pa­ti­to C gy­dy­mas ne tik su­dė­tin­gas, bet ir la­ bai bran­gus, kas­met su­nau­do­ja liū­to da­lį vals­ty­bės lė­šų. He­pa­ti­to vi­ru­sai su­ke­lia ūmią ar lė­ti­nę in­fek­ci­ją, ke­ pe­nų už­de­gi­mą, ke­pe­nų ci­ro­zę ar net vė­žį.

16

„„Pi­lie­tiš­ku­mas: dis­ku­si­jos da­ly­viai, pri­si­jun­gę prie Pa­sau­lio he­pa­ti­to al­jan­so ak­ci­jos „Ne­ma­tau, ne­gir­džiu, ne­kal­bu“ de­monst­ra­vo, kad ne­gir­

dė­ti, kaip spar­čiai plin­ta he­pa­ti­tas, ne­ma­ty­ti ser­gan­čių­jų ir ne­kal­bė­ti apie šią pro­ble­mą ne­va­lia. 

Au­gus­to Ado­mo­nio nuo­tr.


14

antrADIENIS, rugpjūčio 7, 2012

sveikata

Dar­bas, vi­ suo­me­ni­ nė veik­la ir spor­tas. Šias prie­žas­tis bū­ ti svei­kai iš­ ski­ria vers­ li­nin­kė Ona Bal­že­kie­nė, klau­sia­ma, iš kur ji tu­ ri tiek daug ener­gi­jos, idė­ jų, gy­ve­ni­mo džiaugs­mo.

„„Ma­lo­nu­mas: dvi­ra­čiu mėgs­tan­ti va­ži­nė­ti O.Bal­že­kie­nė ne­re­tai lai­ką lei­džia su anū­ke Ag­ne.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Vers­li­nin­kei svei­ka­ta svarbiau už pi­ni­gus Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

rią jau paaug­lys­tė­je drau­gai va­din­ da­vo Ge­le­ži­ne Ona.

Tik­ras lau­kų vai­kas

Dvi­ra­tis ir plau­ki­mas

„Ona, tu tur­būt ren­gie­si gy­ven­ ti ant­rą šim­tą me­tų?“ – ener­gi­ ja trykš­tan­čios 67-erių O.Bal­že­ kie­nės ak­ty­vu­mu neat­sis­te­bi jos drau­gės. „Kai dir­bi, spor­tuo­ji ir tu­ri daug veik­los, už­mirš­ti, kiek tau me­tų, – šyp­so­si darbš­ti mo­te­ris. – Tik su­ stok, ap­tink ir ne­tru­kus pa­ju­si ko­ kią nors li­gą, ku­ri smeigs it ada­tos dū­ris.“ O.Bal­že­kie­nė pa­ste­bi, kad šiais lai­kais daug jau­nų žmo­nių, vai­kų gy­ve­na prie kom­piu­te­rio, ma­žai ju­da, ne­spor­tuo­ja, ne­svei­kai mai­ti­ na­si, to­dėl ne­re­tai skun­džia­si įvai­ riais svei­ka­tos su­tri­ki­mais. „Po­ka­rio žmo­nių kar­tą ga­li­ma pa­va­din­ti lau­kų vai­kais, nes mes au­go­me gam­to­je, – ran­da pa­ly­gi­ ni­mą O.Bal­že­kie­nė, pra­kal­bus apie jos vai­kys­tę, paaug­lys­tę. – Tarp ran­kų tru­pi­no­me ru­gių var­pas, raš­ kė­me uo­gas ir val­gė­me noks­tan­čius miš­ko obuo­lius.“ Plauk­ti ji, dar ma­ža bū­da­ma, mo­k ė­s i sa­va­ran­k iš­kai, be tė­v ų ir plau­ki­mo tre­ne­rių. Dėl duo­ nos kąs­nio tė­vai dir­bo nuo anks­ ty­vo ry­to iki vė­ly­vos nak­ties. Iš­ ra­d in­g iems vai­kams da­bar­t i­n es gel­bė­ji­mo lie­me­nes at­sto­da­vo iš nend­r ių pa­č ių su­r iš­t i neįp­ras­t i plauk­me­nys. „Au­gau prie upės, ne­to­li ma­lū­ no, to­dėl anks­ti pra­dė­jau mau­dy­tis, šo­ki­nė­da­vo­me ant ly­čių ir kar­tais per­ne­lyg ri­zi­kin­gai va­ži­nė­da­vo­me ro­gu­tė­mis ant plo­no le­do“, – pa­ me­na įvai­rio­se spar­ta­kia­do­se da­ly­ va­vu­si, leng­vą­ją at­le­ti­ką, krep­ši­nį lan­kiu­si ir re­tai sir­gu­si mo­te­ris, ku­

„Plau­ki­mą ir da­bar la­bai mėgs­ tu“, – at­vi­ruo­se van­de­ny­se mo­te­ ris plau­kio­ja nuo anks­ty­vo ba­lan­ džio iki spa­lio. Kar­tą anks­ty­vą pa­va­sa­rį, pa­bu­ du­si 4 val. ry­to ir ne­ga­lė­ju­si už­ mig­ti, O.Bal­že­kie­nė nu­spren­dė nu­va­žiuo­ti iš­si­mau­dy­ti Lam­pė­ džių kar­je­re. Grį­žo pa­mė­lu­sio­mis lū­po­mis ir no­si­mi, bet la­bai pa­ ten­kin­ta.

Rū­pin­tis svei­ka­ta tu­ ri ne tik dėl sa­vęs.

Dar vie­na svei­ka­tos su­tei­kian­ ti prie­mo­nė – dvi­ra­tis, ku­rį O.Bal­ že­kie­nė pa­mė­go nuo anks­ty­vos vai­kys­tės, o da­bar nuo­lat va­ži­nė­ja anks­ti ry­tais ir vė­lai va­ka­re. Pri­si­mi­nu­si pir­mą­sias pa­mo­ kas dvi­ra­čiu, mo­te­ris nu­si­juo­kia: tai bu­vo ne tri­ra­tu­kas, o se­nas, ka­ ri­nis vo­kiš­kas dvi­ra­tis, ku­rį, bai­ gian­tis Ant­ra­jam pa­sau­li­niam ka­ rui, bėg­da­mi pa­li­ko ka­riš­kiai. „Bu­vo­me ma­ži, ne­ga­lė­jo­me už­ lip­ti ir ap­žerg­ti ho­ri­zon­ta­laus dvi­ ra­čio rė­mo, to­dėl mo­kė­mės va­ žiuo­ti pra­lin­dę pro jį ir per­si­len­kę į šo­ną“, – juo­kia­si O.Bal­že­kie­nė, pri­si­mi­nu­si, kaip mo­kė­si va­žiuo­ ti dvi­ra­čiu. Mėgs­ta šiau­rie­tiš­ką ėji­mą

To O.Bal­že­kie­nei, no­rin­čiai bū­ ti svei­kai, dar ne­ga­na. Jau se­niai ji sli­di­nė­ja. Juo­kia­si pri­si­min­da­ma, kai, įpra­tu­si prie ly­gu­mų, pir­mą

kar­t ą iš­b an­d ė kal­n ų sli­d es. „Jau­čiau­si kaip ka­lė­ji­me“, – ste­ bė­jo­si O.Bal­že­kie­nė, pir­mą kar­ tą gy­ve­ni­me ap­sia­vu­si spe­cia­lius ba­tus. Tai bu­vo Slo­vė­ni­jo­je. Tie­sa, nors mo­te­ris sli­di­nė­da­ma su­si­žei­dė ko­ jos raiš­čius, ta­čiau trau­ma neat­bai­ dė nuo šio ekst­re­ma­laus spor­to. O pir­ma­sis inst­ruk­to­rius iš­kart gar­ siai pa­ste­bė­jo, kad lie­tu­vė – spor­ tiš­ka. Daug ra­mes­nė, ta­čiau ma­lo­nu­ mą su­tei­kian­ti lais­va­lai­kio for­ma – vaikš­čio­ji­mas su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis. Vers­li­nin­kė jas iš­ban­dė jau se­niai, kai Lie­tu­vo­je apie to­kią svei­ka­tos stip­ri­ni­mo prie­mo­nę dar ma­žai kas te­ži­no­jo. „Ka­dai­se, žie­mą, su­si­tik­ti su inst­ruk­to­riu­mi atei­nu ne­ši­na šiau­ rie­tiš­ko­mis laz­do­mis, o šis pa­ste­bi, kad jos skir­tos vaikš­čio­ti as­fal­tu, – ne­bi­jo sa­vii­ro­ni­jos O.Bal­že­kie­nė, ne­tru­kus su­ži­no­ju­si, kad laz­dos tu­ ri dau­gy­bę įvai­rių ant­ga­lių, skir­tų įvai­riam orui bei grun­tui. – La­bai svar­bu iš­mok­ti tai­syk­lin­gai vaikš­ čio­ti. Kaip, be­je, mankš­ti­nan­tis at­ lik­ti kiek­vie­ną pra­ti­mą.“ Rū­pin­tis sa­vi­mi dėl ki­tų

„Rū­pin­tis svei­ka­ta rei­kia ne tik dėl sa­vęs, – įsi­ti­ki­nu­si O.Bal­že­kie­ nė, ne­kart sa­vo vai­kams sa­kiu­si: jei ne­bus svei­ka­tos, ne­bus nie­ko. – Nuo svei­ka­tos pri­klau­so gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. O kuo il­giau ne­bū­si naš­ta ar­ti­mie­siems, vai­kams, tuo ge­riau bus vi­siems. Tuo­met ga­li dau­giau im­tis veik­los ir tu, ir ar­ti­mie­ji, nes anks­čiau ar vė­liau ateis lai­kas, kai ta­ve pa­siims Die­vu­lis.“ O.Bal­že­kie­nė ap­gai­les­tau­ja, kad pa­sta­ruo­ju me­tu vi­suo­me­nę už­val­ dęs jau­nys­tės ir tuš­ty­bės kul­tas, o

sen­jo­rai, ypač mo­te­rys, nu­ra­šo­mos anks­čiau lai­ko, nes į juos for­muo­ ja­mas nei­gia­mas po­žiū­ris. „Su­lau­kus 60 me­tų lai­kas su­sto­ jo“, – my­li­mai anū­kei juok­da­ma­si aiš­ki­na O.Bal­že­kie­nė, kai mer­gai­ tės per mo­čiu­tės gim­ta­die­nį pa­si­ tei­ra­vo jos me­tų. Mo­te­ris pri­pa­žįs­ta, kad veik­la ir dar­bas pa­de­da vy­res­niems žmo­ nėms il­giau bū­ti jau­nat­viš­kiems. Bet ne­rei­kia už­mirš­ti ir mi­ty­bos. Taip, ji ven­gia rie­baus mais­to, ry­te pir­miau­sia iš­ge­ria van­dens. Val­go daug dar­žo­vių, vai­sių. Mėgs­ ta iš ža­lios spal­vos dar­žo­vių, au­ga­lų ga­mi­na­mą daug chlo­ro­fi­lo ir mais­ ti­nių sa­vy­bių tu­rin­tį ža­lią­jį gy­vy­bės kok­tei­lį. Ret­kar­čiais or­ga­niz­mą va­ lo ry­te ger­da­ma iš va­ka­ro ant džio­ vin­tų sly­vų už­pil­to van­dens, ku­ris su­si­mai­šo su iš­si­sky­ru­sio­mis sul­ ti­mis. Nuo per­si­dir­bi­mo – dar­bas

O.Bal­že­kie­nė ne­sle­pia, kad, kaip ir dau­gu­ma žmo­nių, su­lau­ku­sių bran­dos, daž­nai su­si­mąs­to, ką ga­ lė­jo pa­da­ry­ti dar ge­riau. „Ne­rei­kė­jo rū­ky­ti ir ne­ga­liu pa­ si­tei­sin­ti, kad jau­nys­tė­je tai bu­ vo ma­din­ga, – O.Bal­že­kie­nė da­bar juo­kia­si iš sa­vęs pri­si­mi­nu­si, kaip ka­dai­se džiū­ga­vo, jog dve­jus me­tus rū­kiu­si pa­ga­liau iš­mo­ko už­trauk­ ti dū­mą ele­gan­tiš­kai. Tie­sa, prieš ke­lias­de­šimt me­tų nu­spren­du­siai mes­ti rū­ky­ti mo­te­riai ne­pri­rei­kė pa­pil­do­mų tab­le­čių ar spe­cia­laus pleist­ro. – Me­čiau la­bai grei­tai“. Van­duo, mi­ty­ba, fi­zi­niai pra­ti­ mai, spor­tas, ju­dė­ji­mas. Ne­pai­sant šių da­ly­kų, O.Bal­že­kie­nė ma­no, kad vie­nas iš pa­grin­di­nių jos svei­ ka­tos šal­ti­nių vis dėl­to yra veik­la ir dar­bas.

Ne­jau­gi nuo dar­bo po 10–14 va­ lan­dų per die­ną ji ne­per­vargs­ta, ne­jau­gi nuo per­si­dir­bi­mo jos ne­ ka­muo­ja ne­mi­ga? „Ret­kar­č iais pa­va­ž iuo­ja sto­ gas, – kva­to­ja O.Bal­ž e­k ie­n ė, o jos duk­ra Si­gi­ta pa­ste­bi, kad be­ mie­gė­mis nak­ti­mis ma­mai gims­ ta ge­nia­lių spren­di­mų. – Per­si­ dir­bus ge­riau­siai pa­de­da dar­bas. Tie­sa, ne pro­t i­n is, bet fi­z i­n is. To­dėl mie­lai pjau­nu, grė­biu žo­ lę, ge­nė­ju, ap­ri­šu me­džius, dir­bu so­de. Ir la­bai svar­bu tu­rė­ti pa­ti­ ki­mų drau­gų.“ Kai gy­ve­ni­mas ei­na pro ša­lį

Ar veik­li ir spor­tiš­ka mo­te­ris ne­pa­ si­ti­ki šiuo­lai­ki­ne me­di­ci­na? O.Bal­ že­kie­nė pur­to gal­vą, tvir­tin­da­ma, kad me­di­ci­ną ger­bia. Mo­te­ris pui­kiai pa­me­na, kai Kau­no kli­ni­ko­se pri­ty­ru­si me­di­kė, vos ap­žiū­rė­ju­si jos su­si­rgu­sį sū­nų, nu­sta­tė: skaus­mus ke­lia su­si­su­ku­ si žar­na. „Ži­no­ma, ne­rei­kia sku­bė­ti ger­ ti vais­tų ir pir­miau­siai, jei ga­li­ma, pa­dė­ki­me sau tei­sin­gai at­lik­da­ mi fi­zi­nius pra­ti­mus“, – nea­be­jo­ ja mo­te­ris ir vėl kar­to­ja, kad rei­kia daug dirb­ti ir mankš­tin­tis. Pa­si­tei­ra­vus, kiek lai­ko ji ga­li ra­ miai il­sė­tis per ato­sto­gas, O.Bal­že­ kie­nė su­si­mąs­tė. „Kaip nie­ko ne­da­ry­ti? Vi­sai nie­ko? Tik pa­plū­di­mys, sau­lė ir van­duo? Na, tris die­nas iš­tver­čiau. Sa­vai­tę? Bū­tų la­bai la­bai sun­ku. To­kio­mis aki­mir­ ko­mis aš sau prie­kaiš­tau­ju, kad gy­ ve­ni­mas ei­na pro ša­lį.“ Gal O.Bal­že­kie­nė per­ne­lyg sku­ ba gy­ven­ti? „Oi, ne, ne­ma­nau, – at­ker­ta ener­gin­ga mo­te­ris. – Nei sku­bu, nei ką. Aš tie­siog gy­ve­nu.“


15

antrADIENIS, rugpjĹŤÄ?io 7, 2012

sveikata

Skau­dōs lai­ki­nu­mo pa­da­ri­niai Tai, kad spe­cia­li­zuo­to 13 sky­riaus ne­rei­kė­jo, įro­do sta­tis­ti­ka. Per pa­sta­ruo­sius tre­jus

me­tus li­go­ni­nÄ—s Vai­kĹł gast­roen­te­ ro­lo­gi­jos sky­riu­je bu­vo gy­dy­ti 7,5 tĹŤkst. vai­kĹł, bet iĹĄ jĹł tik de­ťim­Ä?iai rei­kė­jo gast­roen­te­ro­lo­go spe­cia­li­za­ ci­jos. Dau­gu­ma li­go­niĹł bu­vo gy­do­ mi dÄ—l ki­tĹł pa­to­lo­gi­jĹł. Da­bar Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba trak­ta­vo, kad pa­Şei­dė­me tei­sÄ—s ak­ tus, neuŞ­tik­rin­da­mi gast­roen­te­ ro­lo­go pa­slau­gĹł vi­sÄ… pa­rÄ…. Siau­rĹł spe­cia­ly­biĹł, iĹĄ jĹł ir vai­kĹł gast­roen­ te­ro­lo­gais, dirb­ti no­rin­Ä?ių­jĹł ne­ daug. Li­cen­ci­jÄ… gau­ti sun­ku ir var­ gu ar ver­ta, nes gy­ven­to­jĹł, o kar­tu ir ser­gan­Ä?iĹł vai­kĹł, ma­Şė­ja. Li­go­ni­nė­je vai­kĹł li­gĹł sky­riai taip pat bu­vo per di­de­li, ati­tin­ka­mai daug lė­ťų rei­kė­jo jiems iť­lai­ky­ti, to­ dÄ—l pla­nuo­ta sky­rius ma­Şin­ti, sie­ kiant su­kur­ti sau­giÄ… struk­tō­rÄ… nuo to mo­men­to, kai vai­kas pa­ten­ka ÄŻ li­ go­ni­nÄ™, iki tol, kol jis pa­sveiks­ta. To siek­da­mi tris sky­rius pe­ror­ ga­ni­za­vo­me ÄŻ du, at­si­sa­kÄ™ spe­cia­ li­za­c i­j os. ÄŽkō­r ė­m e du vai­k Ĺł li­g Ĺł sky­rius, ku­riuo­se dirbs pul­mo­no­ lo­gai, gast­roen­te­ro­lo­gai, in­fek­to­ lo­gai. Gy­dy­to­jai bu­dÄ—s vi­sÄ… pa­rÄ…, teiks pa­gal­bÄ… ir sa­vo pro­fi­lio, ir ki­t iems pa­c ien­t ams. Priė­m ė­m e ÄŻ dar­bÄ… dar vie­nÄ… gast­roen­te­ro­lo­gÄ… ir bus mak­si­ma­liai uŞ­tik­rin­tas ĹĄio pro­fi­lio pa­gal­bos sau­gu­mas, kaip rei­ka­la­vo Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba. – Ar ji pri­ta­rÄ— ĹĄiam pro­jek­tui? – Taip, ji mums prie­kaiť­tĹł ne­tu­ri, li­go­ni­nÄ—s veik­la da­bar ati­tin­ka vi­ sus rei­ka­la­vi­mus. Pa­Şei­di­mai ir per­mai­nos

– Vis­gi bu­vo ras­ta ir ki­tĹł pa­Şei­ di­mĹł? Juos pa­ťa­li­no­te? – Bu­vo­me ga­vÄ™ pa­sta­bĹł dÄ—l me­di­ci­ nos prie­mo­niĹł uti­li­za­vi­mo, nes bu­vo me­di­ci­ni­niĹł kau­kiĹł, en­dot­ra­chė­ji­ niĹł vamz­de­liĹł, ku­riĹł var­to­ji­mo lai­ kas jau pa­si­bai­gÄ™s. Tai – ne vais­tai, prie­mo­nÄ—s bu­vo nau­do­ja­mos ne li­ go­niams, o stu­den­tams mo­ky­ti. Dar bu­vo­me ÄŻspė­ti dÄ—l in­fu­zi­niĹł po­mpĹł, skir­tĹł vais­tams do­zuo­ti ir in­jek­ci­ joms, priei­na­mu­mo Priė­mi­mo sky­ riaus dar­buo­to­jams. Jie ĹĄio­mis prie­ mo­nė­mis nau­do­jo­si su Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­mi, kol vyks­ta vie­ťų­jĹł pir­ki­ mĹł kon­kur­sas. Rei­kia pri­pa­Şin­ti, kad bu­vÄ™ li­go­ni­nÄ—s va­do­vai ne­pa­si­ rō­pi­no su­reng­ti ĹĄÄŻ kon­kur­sÄ… lai­ku, dÄ—l to in­fu­zi­niĹł po­mpĹł at­sar­gĹł vi­ suo­se li­go­ni­nÄ—s pa­da­li­niuo­se ne­bu­ vo daug. Vis­gi jĹł ne­trō­ko, nes be jĹł li­go­ni­nÄ— dirb­ti ne­ga­li. Dar­bo op­ti­mi­za­vi­mui, pa­cien­tĹł ap­Şiō­ros ope­ra­ty­vu­mui, sau­gu­mui ir pa­to­gu­mui ÄŻkō­rė­me Vai­kĹł priė­ mi­mo, sku­bios pa­gal­bos ir kon­sul­ ta­ci­jĹł sky­riĹł. ÄŒia vei­kian­tis nuo­la­ ti­nis po­stas uŞ­tik­ri­na pa­gal­bÄ… vi­sÄ… pa­rÄ…. Ja­me ÄŻ li­go­ni­nÄ™ at­vy­kÄ™ pa­cien­ tai kon­sul­tuo­ja­mi, jei nė­ra gul­dy­mo ÄŻ sta­cio­na­rÄ… in­di­ka­ci­jĹł – ste­bi­mi, kol klau­si­mĹł dÄ—l svei­ka­tos pro­ble­mĹł ne­ be­lie­ka. Jei rei­kia – gul­do­mi ÄŻ Rea­ni­ ma­ci­jos ar Vai­kĹł li­gĹł sky­riĹł. Or­ga­ ni­zuo­ta me­di­ci­nos pa­gal­ba vai­kams uŞ­tik­ri­na ope­ra­ty­vĹł jos priei­na­mu­ mÄ… ir sau­gu­mÄ…. Tai yra svar­biau­sia. DĹžiau­giuo­si, kad tai ÄŻvyk­dė­me ir uŞ­ tik­rin­si­me dar­bu, o ne Ĺžo­dĹžiais. – Ar to­kio sky­riaus ne­rei­kė­tĹł ir li­go­ni­nÄ—s suau­gu­sių­jĹł kor­ pu­se?

– Ne tik re­for­ma­vÄ™ me­di­ci­nos pa­ gal­bos struk­tō­rÄ…, bet ir li­go­ni­nÄ—s bei rė­mė­jĹł lė­ťo­mis at­nau­ji­nÄ™ vie­no Vai­kĹł li­gĹł sky­riaus pa­tal­pas, bal­ dus, dÄ—l ko pa­ge­rė­jo są­ly­gos vai­ kams ir ma­moms, im­si­mÄ—s ki­tĹł dar­bĹł. Li­go­ni­nė­je daug kas uŞ­leis­ ta – tai­sy­si­me. Nu­ma­to­ma per­tvar­ky­ti Suau­gu­ sių­jĹł priė­mi­mo, sku­bios pa­gal­bos ir kon­sul­ta­ci­jĹł sky­riĹł. Jau da­bar prie kon­sul­ta­ci­jĹł sky­riĹł ÄŻreng­ta vie­na re­ gist­ra­tō­ra, o bu­vo trys, ir tai klai­di­ no li­go­nius, su­da­rÄ— jiems pa­pil­do­mĹł rō­pes­Ä?iĹł. Jei rei­kė­da­vo su­si­mo­kė­ti uĹž pa­slau­gÄ…, ka­sa bu­vo dar ki­tur. Da­ bar vis­kas vie­no­je vie­to­je: vie­na re­ gist­ra­tō­ra, gre­ta ka­sa, dra­bu­Şi­nÄ—. Bu­vu­sio­je Rau­do­no­jo Kry­Şiaus kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je Trau­ma­to­lo­ gi­jos punk­tÄ… rei­kia su­jung­ti su Priė­ mi­mo sky­riu­mi, kad atė­jÄ™s Ĺžmo­gus Ä?ia gau­tĹł komp­lek­si­nÄ™ pa­gal­bÄ….

Ma­no ťir­dis ser­ga dėl ťios li­go­ni­nės, bet kal­bė­ti rei­kia ne apie ma­ne.

Re­for­ma ne­ge­ro­vėms ťa­lin­ti?

– Ar jĹŤs ma­to­te li­go­ni­niĹł su­ jun­gi­mo, jĹł glo­ba­li­za­ci­jos nau­ dÄ…? Juk nie­kas neuŞ­da­ro­ma, plo­tĹł ir li­go­niĹł ne­ma­Şė­ja, ne­ bent pa­di­dė­ja va­do­vo ga­lios, kaŞ­kam at­si­ran­da ga­li­my­bÄ— juo tap­ti? – Svars­t o­m e, kaip op­t i­m i­z uo­ ti su­j ung­t Ĺł li­go­n i­n iĹł val­dy­m Ä…. Kiek­vie­na­me pa­da­li­ny­je tu­ri bō­ ti va­do­vas, nes vie­nas di­rek­to­rius neap­rÄ—ps vi­sĹł sri­Ä?iĹł. Juk da­bar mō­sĹł li­go­ni­nė­je yra du tĹŤks­tan­ Ä?iai dar­buo­to­jĹł. – Va­di­na­si, dek­la­ra­ci­jos apie eko­no­mi­nÄŻ efek­tÄ… yra tik dek­ la­ra­ci­jos? – Sun­ku pa­sa­ky­ti. Mes ga­lu­ti­nai neaps­kai­Ä?ia­vo­me, kiek ga­li­ma su­ tau­py­ti. Kai ku­rie pa­da­li­niai, ypaÄ? ĹŤkio, bu­vo iť­pĹŤs­ti. Rō­bi­nin­kai bu­ vo ÄŻdar­bin­ti vi­siems me­tams, nors jĹł dar­bas se­zo­ni­nis. Tris re­gist­ra­ tō­ras su­jun­gus ÄŻ vie­nÄ…, su­tau­pė­me ke­le­tÄ… eta­tĹł. – Bet juk tam ne­bō­ti­na jung­ti li­go­ni­niĹł? Gal­bĹŤt pa­kan­ka pa­ keis­ti va­do­vÄ…, kad nau­ju Ĺžvilgs­ niu pa­Şiō­rė­tĹł? JĹŤs tiek daug pa­ma­tė­te, bō­da­mas lai­ki­na­sis. Gal­bĹŤt ban­dy­si­te tap­ti nuo­la­ ti­nis? – Ma­nau, kad li­go­ni­nei tu­rė­tĹł va­ do­vau­ti jau­ni, ener­gin­gi Ĺžmo­nÄ—s, Ĺžiō­rin­tys ÄŻ prie­kÄŻ. AĹĄ ne­no­riu at­si­ sa­ky­ti to, kÄ… su­pran­tu ir my­liu. Tai – or­to­pe­di­ja trau­ma­to­lo­gi­ja, dar­ bas su li­go­niais. Ne­ma­tau ki­tur sa­vÄ™s, tik Trau­ma­to­lo­gi­jos punk­te, ku­riam va­do­vau­ju jau 25 me­tus. Ty­ri­mas dar ne­si­bai­gÄ—

– Ir vis dėl­to, ko­kia ber­niu­ko, ku­rio gy­vy­bė stai­ga uŞ­ge­so jō­sų li­go­ni­nė­je, mir­ties prie­Şas­tis? – Ga­lu­ti­nių teis­mo eks­per­tų iť­va­ dų dar nė­ra. – Ko­dėl taip il­gai? Juk jau praė­ jo ke­tu­ri mė­ne­siai. – Ty­ri­mams, juo­lab bio­che­mi­niams,

„„Są­Şi­nin­gu­mas: įpra­ťy­tas bō­ti lai­ki­nuo­ju li­go­ni­nės va­do­vu, R.Ku­nic­kas ėmė­si ryŞ­tin­gų veiks­mų ne prie jo

darbo stalo, o ligoninėje, nes ne­ga­li bō­ti abe­jin­gas ne­tvar­kai. 

vi­sų ter­pių, or­ga­nų, rei­kia lai­ko. Ir do­ku­men­ta­ci­jos daug. Tai at­sa­kin­ gas dar­bas, to­dėl rei­kia lai­ko. – Slau­gy­to­ja, ku­ri su­lei­do kō­ di­kiui vais­tus, nuo pa­rei­gų nu­ ťa­lin­ta? – Ku­rį lai­ką ji ato­sto­ga­vo, da­bar ser­ga, jos svei­ka­tos pro­ble­mos tik­ rai rim­tos. – Nuo ko, jō­sų nuo­mo­ne, vai­ ku­tis mi­rė? – Ne­ga­liu ko­men­tuo­ti.

– Vis dÄ—l­to li­go­ni­nei rei­kia grieŞ­to val­dy­mo, kad neat­si­ tik­tĹł nau­jĹł ne­lai­miĹł? – Bō­tĹł ge­rai, kad kuo grei­Ä?iau iť­ si­sprÄ™s­tĹł li­go­ni­nÄ—s va­do­vo kon­kur­ so tei­sė­tu­mo ar ne­tei­sė­tu­mo klau­si­ mas. Rei­kia nuo­la­ti­nio va­do­vo, nes dar­buo­to­jams rei­kia sta­bi­lu­mo. Pra­dė­jÄ™s dirb­ti lai­ki­nuo­ju va­do­vu pa­ma­Ä?iau, kad kai ku­rie bu­vu­sios 2-osios kli­ni­ki­nÄ—s li­go­ni­nÄ—s dar­ buo­to­jai bu­vo ge­ro­kai at­si­pa­lai­da­ vÄ™, ne­draus­min­gi. Rei­kė­jo ska­tin­ti pa­si­temp­ti, mo­ty­vuo­ti, aiť­kin­ti.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­Ä?iaus nuo­tr.

Net li­go­ni­nės pa­va­di­ni­mo iť­ ka­bos per dve­jus me­tus dar ne­bu­ vo pa­keis­tos. Tai iliust­ruo­ja po­Şiō­ rį į dar­bą. – Vis dėl­to nau­ja­sis pa­va­di­ni­ mas Şmo­nes klai­di­na, Kau­no kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę da­bar jie ta­ pa­ti­na su Kau­no kli­ni­ko­mis. – Po­l i­t i­k ams, sa­v a­ran­k iť­k ai ir sku­b o­t ai priė­m u­s iems to­k į spren­d i­m ą, tik­rai rei­k ė­j o pa­s i­ tar­t i dėl su­j ung­t ų li­go­n i­n ių pa­ va­d i­n i­m o.

Gyvybė ir jaunystė – tavo kraujagyslėms

!K

Kraujagyslių ir ťirdies ligomis serga kas ketvirtas suaugęs planetos gyventojas. Tai daŞniausia mirties prieŞastis. raujagyslėse cholesterolio junginiai kaupiasi sulaukus 25 metų. Tai pablogina gyvenimo kokybę, iťvaizdą.

gerino organizmo bĹŤklÄ™, savijautÄ…, iĹĄvaizdÄ…. Mano paŞįstamam po ozono kurso sustiprÄ—jo kraujagysliĹł elastingumas, iĹĄnyko trombai, jis net liovÄ—si plikti ir pamirĹĄo ÄŻtampÄ…, nemigÄ…. NebĹŤÄ?iau moteris, bet... gera iĹĄvaizda ir savijauta man – gero gydymo rodiklis.â€?

„Mano diagnozÄ— – ĹĄirdies liga ir kraujagysliĹł aterosklerozÄ—, – pasakoja vilnietÄ— Judita S. – Tai giminÄ—s paveldas. Nejudrus gyvenimo bĹŤdas, cholesterolis, stresai... Mano broliui pernai net operavo uĹžsikimĹĄusias kraujagysles. Operacija skausminga, gydymas ilgas ir brangus, bet kraujagyslÄ—s tebekalkÄ—ja, jam teks operuoti ir deĹĄinÄ™ kojÄ…. To sau nelinkÄ—jau! PradÄ—jau domÄ—tis, ar ÄŻmanoma sustabdyti trombĹł ir cholesterolio plokĹĄteliĹł atsiradimÄ… kraujagyslÄ—se. Ir suradau. ViskÄ… apsvarsÄ?iusi (esu kritiĹĄka, reklama nelabai pasitikiu) pasirinkau sau tinkamÄ… metodÄ…. Tai ozonoterapija.“

Žinios iť medicinos ťaltinių Vadinamasis gyvybės elementas ozonas (O3) skatina deguonies, reikalingo sveikatos funkcijoms, iťsiskyrimą; normalizuoja kraujagyslių ir ťirdies bōklę, ozonas profilaktiťkai gali apsaugoti nuo chirurginio įsikiťimo; didina atsparumą; naikina patologinius mikroorganizmus, gydo Şaizdas; pagerina gyvenimo kokybę (pvz., sergant tokiomis ligomis kaip diabetas, psoriazė, virťkinamojo trakto ir kt.); ozonas gydo tam tikrų rōťių nevaisingumą ar lytinės sveikatos sutrikimus; EU ir JAV gyventojai, besirōpinantys savo fizine, nervine, psichine sveikata, reguliariai atlieka ozonoterapijos procedōras. Daugelis pasaulio sporto, meno ir verslo įŞymybių naudojasi ozonoterapija, kad jų savijauta ir iťvaizda bōtų be priekaiťtų!

Gaiva kraujo indams „Žinau atvejų, kai ozonas sustiprino kraujagysles ir iťtirpdė cholesterolio plokťteles, pa-

Sveika ir gaivi „Savo bĹŤsenÄ… po ozonoterapijos pavadinÄ?iau „sveika ir gaivi“. Jau po keliĹł procedĹŤrĹł

iĹĄnyko fiziĹĄkai juntami aterosklerozÄ—s ir ĹĄirdies nepakankamumo simptomai – sunkumas kojose, dusulys, nuovargis, kraujospĹŤdĹžio ĹĄokÄ?iojimas, odos pablyĹĄkimas, galvos skausmas. Pasijutau energinga ir darbinga! Gydytojas pripaĹžino, kad kraujagysliĹł bĹŤklÄ— pagerÄ—jo. „Žinant jĹŤsĹł ĹĄeimos paveldÄ…, tai man netikÄ—ta, – pripaĹžino jis. – Nyksta net celiulito poĹžymiai. Gal laikotÄ—s dietos?“ Ne, nesilaikau. Tik laiku pasirinkau ozonoterapijÄ…! OzonÄ… pripaĹžino ir anksÄ?iau skeptiĹĄkai nusiteikÄ™s mano brolis. Nes ozonas iĹĄmoko mylÄ—ti savo kraujagysles.â€? AgnÄ— TARVYDAITÄ–

6XV_bT]WĂ­Ă˜V\Q!\g\[\aR_N]VW\`]_\PRQĂ­_\`b XNV[Ă–

?246@A?B<86AÂź@1./.?

SavanoriĹł 11A, Vilnius. Tel. (8 5) 212 5566 arba 8 676 07 774; Vytauto pr. 23, Kaunas. Tel. (8 37) 333 557 arba 8 606 91 120; Minijos g. 2, I korp., V a., KlaipÄ&#x2014;da. Tel. (8 46) 315 111 arba 8 606 91 183.

Ozonoterapija gydoma sergant lÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;mis kvÄ&#x2014;pavimo takĹł ligomis, cukriniu diabetu ir jo komplikacijomis, ĹĄirdies ir kraujagysliĹł ligomis, troďŹ nÄ&#x2014;mis opomis, migrena, ÄŻvairiomis lÄ&#x2014;tinÄ&#x2014;mis infekcijomis ir kt. Konsultuoja ĹĄeimos gydytojas, pediatras, urologas, ginekologas, angiochirurgas, endokrinologas, skausmo gydytojas, kosmetologas. Atliekamos skydliaukÄ&#x2014;s, vidaus organĹł echoskopijos ir kraujagysliĹł tyrimas â&#x20AC;&#x17E;Doplerâ&#x20AC;? aparatu! www.mirameda.lt


16

antrADIENIS, rugpjūčio 7, 2012

sveikata sveikata.diena.lt/lt/naujienos

He­pa­ti­to klas­ta ga­li tū­no­ti ir krau­jo mė­gin­tu­vė­ly­je 13 Du ty­ri­mų me­to­dai

Sta­t is­t i­kos duo­m e­ ni­m is, Lie­t u­vo­je už­re­g ist­r uo­ta 3000 ser­gan­č ių­j ų he­pa­t i­t u C. Me­di­kų įsi­ti­ki­ni­mu, to­kių li­go­ nių, juo­lab vi­ru­so ne­šio­to­jų, yra daug dau­giau – apie 80 000. Užk­re­č ia­m ų­j ų li­g ų ir AIDS cent­ro di­rek­to­r ius do­c en­tas Sau­lius Čap­lins­kas pa­tei­kė dar vie­n ą fak­t ą: Lie­t u­vo­je he­pa­t i­ to C vi­r u­sas kas­m et nu­s ta­to­ mas maž­daug 500 do­no­rų. Pa­ ly­gin­ti su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, tai la­bai daug, vi­r u­so pa­p li­t i­ mas 17 kar­tų di­des­nis nei Len­ ki­jo­je ir net 375 kar­tus di­des­nis nei Vo­kie­ti­jo­je. He­pa­ti­tu už­krės­to krau­jo per­ py­li­mas li­go­niui ga­li bū­ti vie­na iš li­gos prie­žas­čių. Dis­ku­si­jos da­ ly­viai tvir­ti­no, kad tai le­mia du pa­grin­di­niai veiks­niai: ne­sau­gūs krau­jo ty­ri­mai ir at­ly­gin­ti­na do­ no­rys­tė.

VHB ga­li­ma už­si­krės­ti „„per ly­ti­nius san­ty­kius, „„per ne­ste­ri­lius me­di­ci­ni­nius

įran­kius, „„bend­rai nau­do­jant dan­tų še­pe­

tė­lį, ada­tas, skus­tu­vus, ma­ni­kiū­ro, pe­di­kiū­ro reik­me­nis, „„per krau­ją. „„Mo­ti­na ga­li vi­ru­są per­duo­ti vai­

siui nėš­tu­mo ar­ba gim­dy­mo me­ tu. „„ Pag­r in­d i­n is VHC už­s i­k rė­t i­

mo ke­lias – per už­krės­tą vi­ru­su krau­ją.

Lie­tu­vo­je do­no­rų krau­jas ti­ria­ mas dviem me­to­dais: in­di­vi­dua­ liai, kai vie­na­me mė­gin­tu­vė­ly­je ti­ria­mas tik vie­no do­no­ro krau­ jas, ir gru­pė­mis, kai su­mai­šo­mas ke­lių ar net ke­lias­de­šim­ties do­ no­rų krau­jas. „Ne­rei­kia di­de­lių su­ge­bė­ji­ mų, kad su­vok­tu­me, kaip mi­ši­ ny­je su­ma­žė­ja vi­ru­so nu­sta­ty­mo jaut­ru­mas“, – at­krei­pė dė­me­sį S.Čap­lins­kas ir pa­ly­gi­ni­mui pa­ siū­lė įsi­vaiz­duo­ti la­še­lį už­krės­to krau­jo, pa­te­ku­sio į olim­pi­nio dy­ džio ba­sei­ną.

In­ter­ne­ti­nių su­si­ra­ši­ nė­ji­mų sve­tai­nės pil­ nos mer­gi­nų pa­gal­ bos šauks­mų – joms sku­biai rei­ka­lin­gi vais­tai ne­pa­gei­dau­ ja­mam nėš­tu­mui nu­ trauk­ti. De­ja, to­kie vais­tai, var­to­ja­mi be me­di­kų pri­ta­ri­mo ir prie­žiū­ros, ga­li pri­ šauk­ti mir­tį.

Sau­gu­mą už­tik­rin­ti pri­va­lu

In­di­vi­dua­lus do­no­rų krau­jo ty­ ri­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je lai­ko­ mas sau­giau­siu, nuo to­kio krau­ jo ne­bu­vo už­krės­tas nė vie­nas žmo­gus. Vie­n a­m e mė­g in­t u­v ė­ly­j e ti­ riant ke­l ių do­n o­r ų krau­j ą, ga­ li­my­bė ap­tik­ti he­pa­ti­to C vi­ru­ są su­ma­žė­ja nuo 19 iki 57 kar­tų. Spren­di­mą, ko­kį me­to­dą rink­ tis, prii­m a krau­jo do­n o­rys­t ės įstai­ga. „At­si­ran­da vis dau­giau cent­ rų, ku­riuo­se dėl sau­ges­nio me­ to­do pa­si­rin­ki­mo nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių“, – pa­si­džiau­gė Kau­ no kli­ni­kų Krau­jo cent­ro va­do­ vė Jo­lan­ta Je­roch. – Pri­va­lo­me už­tik­rin­ti mak­si­ma­lų sau­gu­mą, ir apie tai net ne­tu­rė­tų bū­ti dis­ ku­tuo­ja­ma.“ Priei­ta prie iš­va­dos, kad gru­ pi­nis krau­jo ty­ri­mas gal­būt pa­ si­tei­sin­tų ša­ly­se, kur nė­ra mo­ ka­mos krau­jo do­no­rys­tės. Už pi­n i­g us ne­re­tai krau­j ą duo­d a at­sa­ko­my­bės jaus­mo sto­ko­jan­ tys žmo­nės. Na­cio­na­li­nio krau­ jo cent­ro va­do­vas Vy­te­nis Ka­li­ ba­tas pa­tei­kė pa­vyz­dį: nuo 2005 iki 2010 m. bu­vo nu­sta­ty­ti 165 he­pa­ti­tu už­krės­ti krau­jo mė­gi­ niai, iš jų di­džio­ji da­lis – net 157 pri­klau­sė at­ly­gin­ti­niems do­no­ rams.

„„Dvi­gu­bai: mo­te­rys, pa­si­ry­žu­sios nu­trauk­ti už­si­mez­gu­sią gy­vy­bę, ri­

zi­kuo­ja ir sa­vą­ja. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Me­di­ka­men­ti­nis abor­tas ir sa­vi­gy­da – ne­su­de­ri­na­ma Ona Zo­ny­tė

„Vais­tai, skir­ti me­di­ka­men­ti­nam abor­tui, Lie­tu­vo­je nė­ra įtei­sin­ ti, o par­da­vi­nė­ja­mi ne­le­ga­liai. Kai nė­ra vais­tų par­da­vi­mo ir var­to­ ji­mo kont­ro­lės, mo­te­rys juos ge­ ria leng­va­bū­diš­kai, neat­sa­kin­gai ir la­bai ri­zi­kuo­ja svei­ka­ta – ga­li kil­ti komp­li­ka­ci­jų. Pa­vyz­džiui, stai­gus ir stip­rus krau­ja­vi­mas. Lai­ku ne­ su­tei­kus me­di­ci­nos pa­gal­bos ga­ li­ma mir­ti­nai nu­krau­juo­ti“, – pa­ sa­ko­ja gy­dy­to­ja gi­ne­ko­lo­gė Zi­ta Daub­lie­nė. Lie­tu­vo­je ne­le­ga­li pre­ky­ba vais­ tais ga­na pa­pli­tu­si. Įsi­gy­ti skir­tų nėš­tu­mui nu­trauk­ti taip pat ne­su­ dė­tin­ga. „Par­duo­du vais­tus nėš­ tu­mui nu­trauk­ti. Jie iki šios die­

nos dar nie­ko ne­nu­vy­lė, tai­gi 100 pro­c. pa­ti­ki­mi. Siun­čiu į vi­sus mies­tus bei už­sie­nio ša­lis“, – ra­ šo­ma in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės skel­ bi­me.

Lai­ku ne­su­tei­kus me­di­ci­nos pa­gal­bos, ga­li­ma mir­ti­nai nu­ krau­juo­ti.

To­kių vais­tų kai­na – 300 li­tų. Inst­ru­men­ti­nis abor­tas gy­dy­mo įstai­go­je, kai nė­ra me­di­ci­ni­nių in­ di­ka­ci­jų jam at­lik­ti, at­siei­na apie 320 li­tų.

„Ma­no dar­bo pra­kti­ko­je yra pa­ si­tai­kę at­ve­jų, kai mo­te­rys krei­pė­ si pa­gal­bos dėl me­di­ka­men­ti­nio abor­to su­kel­tų komp­li­ka­ci­jų. Nėš­ tu­mas bu­vo nu­trauk­tas, bet pra­si­ dė­jęs krau­ja­vi­mas ne­si­lio­vė. Lai­mė, pa­gal­ba mo­te­rims bu­vo su­teik­ ta lai­ku ir jas pa­vy­ko iš­gel­bė­ti“, – pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja Z.Daub­lie­nė. Ji pa­tvir­ti­no, kad me­di­ka­men­ti­ nis nėš­tu­mo nu­trau­ki­mas yra vie­ nas iš me­to­dų, nau­do­ja­mų pa­sau­ ly­je. Vie­nur jis yra įtei­sin­tas, ki­tur – ne. Pa­sak me­di­kės, pir­miau­siai vais­tas tu­ri bū­ti ski­ria­mas pa­gal in­di­ka­ci­ją, nėš­tu­mo dy­dį, mo­ters svei­ka­tą. Lie­tu­vo­je šie vais­tai neį­tei­sin­ti, va­di­na­si, ir toks nėš­tu­mo nu­trau­ ki­mo bū­das taip pat ne­tei­sė­tas.

Svar­bu, kad ži­no­tų

VHB ir VHC pro­fi­lak­ti­ka „„Ap­si­sau­go­ti nuo VHB pa­de­da

skie­pai, nuo VHC skie­pų nė­ra. „„Ne­si­nau­do­ki­te ki­tų as­me­nų

sku­ti­mo­si pei­liu­kais, ada­to­mis, švirkš­tais, ma­ni­kiū­ro, pe­di­kiū­ro reik­me­ni­mis, dan­tų še­pe­tu­ku ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis. „„Nau­do­ki­te gu­mi­nes pirš­ti­nes, jei

ten­ka lies­ti krau­ją, au­di­nius, krau­ juo­tus ar ki­tais bio­lo­gi­niais skys­ čiais su­terš­tus tam­po­nus, žaiz­ das ir kt.

Tik­r in­t is krau­j ą ir at­s a­k in­gai ver­t in­t i sa­vo bei ar­t i­m ų­j ų svei­ ka­t ą kvie­t ė tie, ku­r iems he­pa­ ti­tas – ne tik sau­s as sta­t is­t i­ kos skai­č ius, bet ir ser­gan­tys žmo­n ės. Žmo­gaus at­sa­ko­my­bės ir stip­ ry­bės vaid­me­nį pa­brė­žė ir ki­ta he­pa­ti­to au­ka – dis­ku­si­jos da­ly­ vis Min­dau­gas, dir­ban­tis Užk­re­ čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­re. Kaip siek­ti­ną pa­vyz­dį S.Čap­ lins­kas įvar­di­jo si­tua­ci­ją diag­no­ zuo­jant ŽIV. „Pa­si­mo­ky­ti ga­li­ma bū­tų iš si­ tua­ci­jos su ŽIV. Kai ski­ria­mas fi­ nan­sa­vi­mas pre­ven­ci­jai, ne­tau­po­ ma diag­nos­ti­kai, tai ir re­zul­ta­tai ati­tin­ka­mi“, – api­bend­ri­no Užk­ re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro va­ do­vas. Ska­tin­ti ne­mo­ka­mą krau­jo do­ no­rys­tę, ne­gai­lė­ti lė­šų diag­nos­ ti­kai, ra­gin­ti vi­suo­me­nę, kad rū­pin­tų­si svei­ka­ta, – to­kio­mis iš­va­do­mis baig­ta dis­ku­si­ja. Svar­ biau­sia – neuž­si­merk­ti prieš pro­ ble­mas ir jas ope­ra­ty­viai spręs­ti. Prie to­kios iš­va­dos priė­jo dis­ku­ si­jos da­ly­viai ir sve­čiai, pri­si­jun­gę prie ži­nių apie he­pa­ti­tą po­pu­lia­ ri­ni­mo ak­ci­jos „Ne­ma­tau, ne­gir­ džiu, ne­kal­bu“.

Peilis mažo vaiko širdžiai Pir­muo­sius šir­dies li­gų simp­to­mus pa­jau­čia jau 2 me­tų vai­kai, jei jie tu­ ri ant­svo­rio. Tai nu­sta­tė Ams­ter­da­ mo uni­ver­si­te­to svei­ka­tos cent­ro moks­li­nin­kai, at­li­kę ty­ri­mą.

Ty­ri­me da­ly­va­vo 307 vai­kai, tu­ rin­tys ant­svo­rio. Jų am­žius – 2–12 me­tų. Sun­kus nu­tu­ki­mo laips­nis pri­ pa­žįs­ta­mas ma­ža­me­čiams, ku­rių kū­no ma­sės in­dek­sas vir­ši­ja 20,5. Aš­tuo­nio­lik­me­čiams su­si­rū­pin­ti rei­kė­tų, jei jų kū­no ma­sės in­dek­ sas yra di­des­nis nei 35. Ty­ri­mo iš­va­dos at­sklei­dė, kad 62 pro­c. ant­svo­rį tu­rin­tiems vai­ kams iki dvy­li­kos me­ tų bu­vo diag­no­zuo­ta šir­dies ir krau­ja­ gys­lių su­tri­ki­mų. Dau­giau nei pu­ sei ti­ria­mų­jų už­fik­ suo­tas pa­di­dė­jęs krau­jos­pū­dis, su­ ma­žė­jęs ge­ro­jo cho­les­te­ro­lio kie­kis ir pa­di­dė­jęs cuk­raus kie­kis krau­jy­ je. Pas­ta­ra­sis fak­to­rius vė­liau ga­ li su­kel­ti 2 ti­po cuk­ri­nį dia­be­tą. Moks­li­nin­kų tei­gi­mu, vi­si šie po­

žy­miai yra anks­ty­vi šir­dies ir krau­ ja­gys­lių li­gų simp­to­mai. Di­d žio­s ios Bri­ta­n i­jos šir­dies fon­do vy­riau­ sia­sis kar­dio­lo­gas Doi­rean­nas Mad­ doc­kas tei­g ia, kad nors šis ty­ ri­mas neap­rė­pė pla­taus spekt­ro ti­ria­mų­jų, jis vis tiek ver­čia su­si­ mąs­ty­ti ir pa­da­ ry­ti iš­va­das. „Mums tu­r i kel­ti rū­pes­

tį fak­tas, kad tiek daug ma­ža­me­čių vai­kų, tu­rin­čių ant­svo­rį, ken­čia šir­dies li­gų simp­to­mus. Si­tua­ci­ją ga­li­ma pa­keis­ti stab­dant ma­ ža­me­čių nu­tu­ki­mą. Svar­bu dar la­biau ak­cen­tuo­ti, kad jau nuo anks­ty­vo am­žiaus vai­kai pri­va­lo svei­kai mai­ tin­tis ir dau­giau spor­tuo­ ti“, – pa­žy­mi D.Mad­ doc­kas. Pa­ren­gė Mo­ni­ka Vi­soc­ky­tė

„„Bū­ti­ny­bė: vai­kai nuo ma­žens tu­ri bū­ti mai­ti­na­mi svei­kai – tai svei­ka­

tos są­ly­ga. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


17

Antradienis, rugpjūčio 7, 2012

menas ir pramogos

„„Meist­rys­tė: kai ku­rie „Esa­me“ na­rių dar­bai pri­bloš­kia ne tik įtai­gu­mu, bet ir dy­džiu. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Kla­si­ko poe­zi­jos ai­dai, su­gau­ti teks­ti­lė­je Pa­si­ro­do, poe­zi­ją ga­ li­ma ne tik skai­ty­ti, dai­nuo­ti, bet ir išaus­ ti, iš­siu­vi­nė­ti, iš­kai­ šy­ti. Tą pui­kiai įro­ do Kau­no teks­ti­li­ nin­kės, su­ren­gu­sios pa­ro­dą „Pra­žy­do, pa­ skli­do...“, skir­tą Mai­ ro­nio 150-osioms gi­ mi­mo me­ti­nėms. „„Ši­lu­ma: iš­skir­ti­nė­je erd­vė­je eks­po­nuo­ja­mi įvai­rių spal­vų, raš­tų ir fak­tū­rų kū­ri­niai įgau­na nau­jų pra­smių.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Su­si­bū­rė me­no en­tu­zias­tės

„Nors nuė­jo į praei­tį epo­cha, su­ for­ma­vu­si Mai­ro­nį kaip as­me­ny­bę, me­ni­nin­ką, bet ir šian­dien gy­va jo pa­trio­ti­nė, es­te­ti­nė kū­ry­bos pra­ smė, nau­jai iš­gy­ve­na­mas įtai­gios poe­zi­jos gro­žis“, – pa­žy­mi pa­ro­ dos or­ga­ni­za­to­rė Zi­nai­da Dar­gie­nė, neat­si­džiau­gian­ti, kad vi­sos gru­ pei „Esa­me“ pri­klau­san­čios kū­ rė­jos en­tu­zias­tin­gai ėmė­si pa­ro­dai kur­ti sa­vo dar­bus, ref­lek­tuo­da­mos poe­to ei­lė­raš­čius. Teks­t i­l ės dai­l i­n in­k ių gru­p ė „Esa­me“ (pil­nas trum­pi­nio pa­va­ di­ni­mas – En­tu­zias­tų są­jun­ga at­ vi­ro­se me­nui erd­vė­se) su­si­bū­rė 2006 m. Gru­pės įkū­ri­mo ini­cia­to­ rė – Z.Dar­gie­nė. Po­rei­kį su­si­bur­ti

to­kiai gru­pei pa­ska­ti­no no­ras ap­ jung­ti gau­sias teks­ti­li­nin­kų pa­jė­ gas, ku­rios dėl įvai­rių su­bjek­ty­vių ar ob­jek­ty­vių prie­žas­čių dar bu­vo neį­si­jun­gu­sios į pa­ro­di­nę veik­lą. Me­no­ty­ri­nin­kė Kot­ry­na Dži­ lav­jan pa­ste­bė­jo, kad „svar­bu, jog šis dai­li­nin­kių su­si­vie­ni­ji­mas ne­ bu­vo at­si­tik­ti­nis, lai­ki­nas ar pro­ gi­nis pro­jek­tas – jis at­si­ra­do kaip tiks­lin­gos ir iš­ties en­tu­zias­tin­gos me­ni­nės pro­gra­mos vai­sius. Ga­li­ ma teig­ti, kad po­rei­kis in­ten­sy­viau da­ly­vau­ti pa­ro­dų lau­ke (ne tik kur­ ti, bet ir ini­ci­juo­ti kū­ry­bą, reng­ti pa­ro­das) bu­vo vie­nas iš svar­biau­ sių po­stū­mių gru­pei su­si­kur­ti“. „Šio­je gru­pė­je – vi­si ly­gūs, at­ sa­kin­gi už veik­los gy­vy­bin­gu­mą bei plėt­rą, – šyp­so­si gru­pės va­do­ vė Z.Dar­gie­nė. – Šio su­si­vie­ni­ji­mo tiks­las – kur­ti me­ną, at­lie­pian­tį

šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio ak­tua­li­joms, kar­tu įsi­klau­sant į žmo­gaus dva­ sios pa­jau­tas, at­sklei­džiant vi­di­ nį ry­šį tarp praei­ties ir da­bar­ties, dva­sios ir ma­te­ri­jos, žmo­gaus ir gam­tos“. Raš­tų ri­mas ir rit­mas

Kau­no pi­ly­je eks­po­nuo­ja­mos pa­ ro­dos „Pra­žy­do, pa­skli­do...“ kū­ ri­niuo­se sklei­džia­si poe­ti­nė dva­ sia, ku­rią teks­ti­li­nin­kės pa­sklei­dė ir pra­žy­di­no gi­liai ap­mąs­čiu­sios Mai­ro­nio poe­zi­ją, in­di­vi­dua­lius iš­ gy­ve­ni­mus, tau­ti­nį sa­vi­tu­mą. Pa­ro­dos pa­grin­dą su­da­ro poe­ ti­nių aso­cia­ci­jų vi­su­ma, gims­tan­ ti iš at­ski­rų me­ta­fo­riš­kų vaiz­di­ nių, iš­si­lie­jan­ti lais­vo­mis ei­lė­raš­čių imp­ro­vi­za­ci­jo­mis bei or­na­men­ti­ nių liau­dies raš­tų ir teks­tų rit­mi­ ka. Pa­vyz­džiui, pa­sku­ti­nio Kau­no

pi­lies aukš­to erd­vė­je ka­bo 4 m il­ gio išaus­tos, įvai­rio­mis tech­ni­ko­ mis su­kur­tos juos­tos, ku­rio­se iš­ pin­ti, iš­siu­vi­nė­ti, šil­ke iš­de­gin­ti poe­to po­smai. „Ši pa­ro­da – tai pa­ti gi­liau­sia at­si­vė­ri­mo ir bend­ra­vi­mo iš­raiš­ka, ty­lus teks­ti­lės kū­rė­jų dia­lo­gas su poe­tu, žiū­ro­vu, lai­ku ir tė­vy­ne, – džiau­gia­si is­to­ri­nė­je Kau­no vie­to­je su­ren­gu­sios pa­ro­dą gru­pės „Esa­ me“ me­ni­nin­kės. Kū­ri­niai, ne­no­rin­tys pa­leis­ti

Šil­tais, nuo­šir­du­mu spin­du­liuo­ jan­čiais kū­ri­niais jau do­mi­si Kau­ no pi­lies lan­ky­to­jai. „Vie­na mo­te­ris tris kar­tus li­po aukš­tyn ir že­myn, vis neat­si­žiū­rė­da­ma, prie kai ku­ rių teks­ti­lės kū­ri­nių vis su­grįž­da­ ma“, – da­li­jo­si įspū­džiais mu­zie­ jaus dar­buo­to­ja.

Tai­gi vie­no­je sa­lė­je eks­po­nuo­ ja­mos pin­tos, aus­tos, riš­tos, ori­ gi­na­lia tech­ni­ka su­kur­tos juos­tos, ki­to­je – at­sklei­džia­mos fak­tū­ri­nės teks­ti­lės ga­li­my­bės ir nau­jo­vės. „Ne­ga­lė­čiau iš­skir­ti nė vie­nos iš 18 pa­ro­do­je da­ly­vau­jan­čios teks­ti­ li­nin­kės“, – pa­ste­bi Z.Dar­gie­nė, – kiek­vie­na iš jų tu­ri sa­vi­tą tech­ni­ką, sa­vi­tą ma­ty­mą ir iš­pil­dy­mą. Teks­ti­li­nin­kė pra­si­ta­rė, kad pa­ ro­dą ke­ti­na plė­to­ti, ją pa­pil­dy­ti nau­jais kū­ri­niais ir gal­vo­ja, kad ji pa­sklis ir pra­žys ne tik Kau­ne, bet tai – atei­ties pa­mąs­ty­mai. kas: teks­ti­lės dai­li­nin­kių gru­pės „Esa­me“ kū­ri­nių pa­ro­da „Pra­žy­do, pa­skli­do...“. kur: Kau­no pi­lies pa­ro­dų erd­vė­je. kada: iki rug­sė­jo 30 d.


18

Antradienis, rugpjūčio 7, 2012

menas ir pramogos

Smui­ko vir­tuo­zai su­si­tiks Kau­no sce­no­je Penk­ta­die­nį į Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos sce­ną kops du ryš­ kiau­si sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lai: smui­ki­nin­kas Ser­ge­jus Kry­lo­vas ir al­ti­nin­kas Mak­si­mas Ry­sa­no­ vas. Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio klau­sy­to­jai tu­rės pro­gos įsi­ti­kin­ ti, kad kon­cer­ti­nė pro­gra­ma neat­ si­tik­ti­nai pa­va­din­ta „Vir­tuo­zų su­ si­ti­ki­mas“.

„„Geog­ra­fi­ja: Ru­si­jo­je gi­męs, Ita­li­ją na­mais va­di­nan­tis

S.Kry­lo­vas ne tik sėk­min­gai tę­sia smui­ki­nin­ko kar­je­rą, bet ir va­do­vau­ja Lie­tu­vos ka­me­ri­niam or­kest­rui.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Eu­ genijus Paciūnas. Teisingi atsakymai: NOBELIO PREMIJA (pirm.), MAIŠTININKAS (antr.), VIRVAGALYS (treč.), MALŪNSPARNIS (ketv.), LAUKINĖ AIRIJA (penkt.).

Šią savaitę laimėkite Vytauto Žutauto knygą „Proto pergalė“.

Knygos autorius daugiau kaip du dešimtmečiai dirba „AKISTATOS“ laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi. Daug rašo kriminalinėmis temomis Žilvino Vizgirdos, Petro Ivanausko, Petro Kurmelio slapyvardžiais. „Mirties farbikas“ parašytas remiantis Tulpinių ir Gaidjurginių baudžiamosiomis bylomis. Paskelbti teismų nuosprendžiai jau praėję visas nagrinėjimo stadijas ir yra įsiteisėję.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, rugpjūčio 14 d.

„„Pri­pa­žin­tas: M.Ry­sa­no­vas – daž­nas kon­cer­tų

pres­ti­ži­nė­se įvai­rių ša­lių sa­lė­se da­ly­vis.Mar­ty­no Alek­sos nuo­tr.

Kon­cer­te taip pat da­ly­vau­siantis Lie­tu­vos ka­me­ri­nio or­kest­ro me­ no va­do­vas, vie­nas iš iš­skir­ti­niau­ sių Eu­ro­pos smui­ki­nin­kų S.Kry­lo­ vas yra gi­męs Ru­si­jo­je, ta­čiau sa­vo na­mais lai­ko Ita­li­ją. Tarp­tau­ti­nės mu­zi­kos bend­ruo­ me­nės dė­me­sį vir­tuo­zas at­krei­ pė po per­ga­lių An­to­nio Stra­di­va­ri bei Frit­zo Kreis­le­rio kon­kur­suo­se. Po jų smui­ki­nin­kui at­si­vė­rė di­de­ lių grei­čių mu­zi­ki­nės kar­je­ros ma­ gist­ra­lė. Jis de­biu­ta­vo gar­siau­sio­se Eu­ro­pos kon­cer­tų erd­vė­se, pres­ ti­ži­nė­se To­ki­jo „Sun­to­ry Hall“ ir Bue­nos Ai­rių „Teat­ro Colón“ sa­lė­

se, pa­si­ro­dė San­tan­de­ro, Gra­na­dos, „Pra­hos pa­va­sa­rio“ fes­ti­va­liuo­se. S.Kry­lo­vas grie­žia 1734 m. A.Stra­di­va­ri pa­ga­min­tu smui­ku „Ško­ti­jos uni­ver­si­te­tas“ iš SauWing Lam ko­lek­ci­jos, ku­rį jam pa­ sko­li­no A.Stra­di­va­ri fon­das. Prieš ke­le­tą me­tų gar­su­sis vio­lon­če­li­ nin­kas Mstis­la­vas Rost­ro­po­vi­čius šį mu­zi­kan­tą pri­sky­rė ge­riau­sių smui­ki­nin­kų pen­ke­tu­kui. Pats smui­ki­nin­kas pri­pa­žįs­ ta, kad pa­žin­tis su maest­ro ta­po reikš­min­gu jo gy­ve­ni­mo įvy­kiu. Ki­ta ver­tus, apie iš­skir­ti­nį at­li­kė­jo ta­len­tą by­lo­ja ir kri­ti­kos straips­nių ant­raš­tės: „Vel­niš­kai ge­rai“, „Ak­ ro­ba­tas, ne­ži­nan­tis ap­ri­bo­ji­mų“, „Nep­rie­kaiš­tin­gas Kry­lo­vo smui­ ka­vi­mas“, „Kry­lo­vas or­kest­rui su­ tei­kė spar­nus“ ir t.t. 2008 m. gruo­dį S.Kry­lo­vas bu­vo pa­kvies­tas tap­ti Lie­tu­vos ka­me­ri­ nio or­kest­ro me­no va­do­vu ir nuo to lai­ko šis ko­lek­ty­vas iš­gy­ve­na tik­rą at­gi­mi­mą, gar­bin­gai iš­lai­ky­ da­mas or­kest­ro įkū­rė­jo pro­f. Sau­ liaus Son­dec­kio aukš­tai iš­kel­tą at­ li­ki­mo ko­ky­bės kar­te­lę. Ki­tas kon­cer­to so­lis­tas, Uk­rai­no­ je gi­męs, šiuo me­tu Lon­do­ne gy­ve­ nan­tis M.Ry­sa­no­vas yra vie­nas iš ge­riau­sių ir cha­riz­ma­tiš­kiau­sių šių die­nų al­ti­nin­kų. At­li­kė­jui te­ko gro­ti su gar­siau­ siais pa­sau­lio or­kest­rais, pa­si­ro­dy­ti ne vie­na­me pres­ti­ži­nia­me fes­ti­va­ ly­je ar kon­cer­te. Tarp­tau­ti­nį at­li­kė­ jo pri­pa­ži­ni­mą pa­tvir­ti­na jo pel­ny­ti pres­ti­ži­niai „Clas­sic FM Gra­mop­ ho­ne“ bei BBC Nau­jo­sios kar­tos ap­do­va­no­ji­mai, taip pat – pla­čiai ži­no­mų Že­ne­vos, Lio­nel Ter­tis, Va­ len­ti­no Buc­chi kon­kur­sų lau­rai. At­li­kė­jo re­per­tua­re gau­su ka­me­ ri­nės mu­zi­kos, ku­rią jis su pa­sau­ly­je iš­gar­sė­ju­siais sce­nos par­tne­riais at­ lie­ka pres­ti­ži­nė­se įvai­rių ša­lių kon­ cer­tų erd­vė­se. Mu­zi­kas sten­gia­si nuo­lat plės­ti al­to inst­ru­men­to re­ per­tua­rą, ak­ty­viai pro­pa­guo­ja šiuo­ lai­ki­nę mu­zi­ką, bend­ra­dar­biau­ja su kom­po­zi­to­riais, spe­cia­liai jam ku­ rian­čiais nau­jus kū­ri­nius, įra­ši­nė­ ja kom­pak­ti­nes plokš­te­les. M.Ry­sa­no­vas džiau­gia­si, kad Eli­se Mat­hil­de fon­das su­da­rė ga­ li­my­bę gro­ti Giu­sep­pe Gua­dag­ni­ ni 1780 m. pa­ga­min­tu inst­ru­men­ tu, o kri­ti­kai apie jo gro­ji­mą sa­ko: „M.Ry­sa­no­vo gar­sas yra sod­rus ir ap­čiuo­pia­mai spal­vin­gas, jo or­na­ men­tuo­tė tiks­li ir neį­ky­ri, o in­di­vi­ dua­lų al­to temb­rą ir spal­vų spekt­rą jis iš­nau­do­ja la­bai ap­gal­vo­tai.“ Kon­cer­te klau­sy­to­jai iš­girs spal­ vin­gą pro­gra­mą, ku­rio­je skam­bės ori­gi­na­lūs Fran­zo Schu­ber­to kū­ri­ niai, to pa­ties kom­po­zi­to­riaus dai­ nų transk­rip­ci­jos or­kest­rui ir al­tui, bul­ga­rų kil­mės kom­po­zi­to­rės Dob­ rin­ka Ta­ba­ko­va, ku­rian­čios mu­zi­ką spe­cia­liai M.Ry­sa­no­vo pro­gra­moms, aran­žuo­tes. Vir­tuo­zų su­si­ti­ki­mą vai­ni­kuos vie­nas iš nuo­sta­biau­sių kū­ri­nių, ku­ria­me su­si­tin­ka du to­kie gi­mi­nin­gi, bet kar­tu skir­tin­gi inst­ ru­men­tai: Wolf­gan­go Ama­deus Mo­ zar­to „Sin­fo­nia Con­cer­tan­te“ smui­ kui, al­tui ir or­kest­rui. KD inf.

kas: S.Kry­lo­vo, M.Ry­sa­no­vo ir Lie­tu­vos ka­me­ri­nio or­kest­ro kon­cer­tas. kur: Kau­no vals­t y­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je. kada: rugp­jū­čio 10 d. 18 val.


193

antraDIENIS, rugpjūčio 7, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai�������������������������� 19 Paslaugos����������������������������������19, 20

skelbimai

Parduoda� ����������������������������������������� 20 Perka� ���������������������������������������������������� 21 Įvairūs� ����������������������������������������� 20, 21 Kviečia� ������������������������������������������������ 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai����������������� 21 Rasta������������������������������������������������������ 21

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

Ieško darbo

DARBo skelbimai

Rimtas statybininkas ieško betonavimo, klinkerinio mūro, plytelių klijavimo, gipskartonio montavimo darbų (darbo patirtis 25 m.). Tel. 8 641 50 705.

Siūlo darbą AB „Kauno baldai“ kviečia dirbti siuvėjus, baldų apmušėjus, pakuotojus, krovėjus. Kreiptis Drobės g. 66, Kaunas, tel. (8 37) 341 768. 998268

Baldų gamyklai Domeikavoje reikalingi: baldžiai, baldų surinkėjai, montuotojai, staliai specialistai, pagalbiniai darbininkai (-ės). Tel. 8 657 52 722.

998975

Paslaugos

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981386

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 997435

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Medikų

991509

999094

Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių specialistai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909. 995157

Dirbti Senamiestyje ir Centre reikalingi: barmenai (-ės) ir padavėjai (-os). Tel. 8 600 21 771. 997853

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993453

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas šaltkalvis-suvirintojas. Tel. 8 612 12 796, 8 611 44 558. 996409

Naujai atidaromai „CanCan pizza“ picerijai Kaune reikalingi: MAISTO RUOŠIMO TECHNOLOGAI, GAMYBOS VADOVAI, VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI, PADAVĖJAI, INDŲ PLOVĖJAI. Tel. 8 659 84 902. 998348

Reikalinga pagalbinė darbuotoja (-as) siuvimo įmonei. Privalumas – patirtis siuvimo įmonėje. Kauno centras, 1 pamaina. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 608 06 591. 998858

Reikalinga siuvėja (-as). 1 pamaina. Visos socialinės garantijos. Nemokančias apmokysime. Tel. (8 37) 362 955, e. paštas angliskas.stilius@gmail.com. 991544

Reikalinga slaugė prižiūrėti močiutę namuose nuo rugsėjo 1 d. Tel. 8 679 75 761.

997360

Reikalinga SPAUDOS PARDAVĖJA Savanorių pr. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293.

999145

Reikalingas vyriškis, galintis gyventi ir dirbti kaime, Kauno apskrityje. Tel. 8 635 86 293.

998210

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

987893

Reikalingos (-i) pardavėjos (-ai)-kasininkės (-ai) ir salės pardavėjos (-ai). Tel. 8 656 08 246. Kepyklai: konditeris (-ė)-kepėjas (-a). Tel. 8 614 10 211. IKI Girstupis. 996950

Statybos įmonei reikalingi: gipskartonio plokščių montuotojai; fasadų šiltintojai; dažytojai; PVC, linoleumo grindų klojėjai; plytelių klojėjai. Tel. (8 37) 375 331. 998745

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C kat., patirtis važinėjant po Europą būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777. 993867

Transporto kompanijai reikalingas vilkiko vairuotojas, turintis CE kategorijas ir ADR pažymėjimą (daliniai ADR kroviniai), gyvenantis Kaune arba Kauno rajone. Skambinti tel. 8 699 59 009. 996495

UAB „Longlita“ reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 990481

UAB „Statybų vizija“ reikalingi staliai. Tel. (8 37) 260 431.

998251

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 996181

BIOFIRST klinikoje ilgametę patirtį turinti medicinos mokslų daktarė, radiologė-echoskopuotoja atlieka įvairių sričių ECHOSKOPINIUS TYRIMUS. Naujuoju išskirtinės kokybės 2D/3D vaizdą atkuriančiu ultragarsiniu aparatu Jums bus atlikti tikslūs pilvo ir dubens organų, skydliaukės, krūtų, prostatos, sąnarių, minkštųjų audinių ECHOSKOPINIAI TYRIMAI bei ypač efektyviai ištiriami kūdikių klubo sąnariai dėl įgimtos klubo sąnarių displazijos. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 999289

Dėmesio! Net 36 % nuolaida vėžinių žymenų kraujo tyrimams. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 994261

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 992182

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 996820

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 998326

Profesionali masažistė atlieka klasikinį gydomąjį (osteochondrozės, po insultų ir kt.) masažą. Gali ateiti į namus. Lic. Nr. 4002. Tel. 377 103, 8 615 24 926. 993845

Profesionalus MASAŽISTAS atliks viso kūno masažą, pagelbės atsiradus problemoms. Taikau klasikinio-energetinio masažo formulę. Tel. 8 611 40 061. 996833

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996624

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

„RUNESA“ siūlo LANGUS, ŠARVUOTAS DURIS į butus ir namus (sandarumas 42 dB), stiklina BALKONUS. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641. 999199

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Kompiuterininkų

995198

Remontuoju kompiuterius, pildau kasetes. Esant reikalui atvykstu. Parduodu kokybiškus nenaudotus nešiojamuosius ir stacionarius kompiuterius. Tel. 8 667 72 222. 994592

Statybos, remonto

990758

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224.

996224

AKCIJA! Plastikiniai ir mediniai langai, šarvuotos ir vidaus durys, balkonų stiklinimas. Tel. 705 900, 8 656 39 353, Sukilėlių pr. 3. www.roplastitus.lt. 998659

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

997512

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441. 991575

996499

995282

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt.

993547

994225

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

988896

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 999207

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 996215

995143

Atlieku namų, fasadų struktūrinio dažymo ir tinkavimo darbus. Turiu nuosavus pastolius. Tel. 8 626 31 415. 996954

991008

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Pjauname, genime medžius. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985431

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

994007

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 993943

980616

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Atvežame: žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Miškavežio, ekskavatoriaus paslaugos. Parduodame malkas. Griauname pastatus, darome kelius. Tel. 8 685 16 068, 8 685 27 410.

Buitinės technikos remonto

996358

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

998933

996680

Griovimo darbai. Savivarčiu savikroviu išvežame statybines atliekas. Ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Tel. 8 635 04 000.

999002

996795

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI.

998385

Greitai ir kokybiškai remontuojame daugiabučių namų laiptines. Turime 10 metų patirtį. Dirbame už prieinamą kainą. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162.

Atliekamas visas sienų paruošimas, dažome. Kokybė, garantija. Pensininkams – nuolaidos. Idv Nr. 433900. Tel. 8 638 40 305.

986196

990964

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinų nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566.

HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Plokščiųjų STOGŲ dengimas, šiltinimas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

997463

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881.

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Vidaus ir lauko darbai – staliaus, dažymo ir tinkavimo. Meistro konsultacija. Tel. 8 699 54 577.

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

983269

998207

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862.

996839

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315.

Automobilininkams

996787

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8-22 val.

997858

981334

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

980685

Deimantinio pjovimo įranga pjauname, gręžiame angas. Plauname ir baliname sandėlių ir kt. pramoninių patalpų sienas bei lubas. Tel. 8 611 18 737.

AKCIJA! Dengiame plokščius ir šlaitinius stogus, pirmenybė daugiabučiams. Parduodame ruloninę stogų dangą ir ilgaamžę iš Vokietijos. AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361.

997393

AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

Dažau fasadus, sodo namelius, butus, laiptines. Atlieku plastikinių langų apdailą. Esu rimtas meistras. Tel. 8 607 03 388, 8 672 77 316. www.m-apdaila.lt. 993497

995232

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas ir kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 988924

Klojame trinkeles. Betonuojame grindis, pamatus. Lietaus drenažo nuotakynas. Savivarčiai. Ekskavatoriai. Tel. 8 600 22 703. 996341

Kloju trinkeles. Tel. 8 641 53 152.

994475

Metalo gaminiai: rekonstrukcijos, laiptai, tvoros, grotos, vartai, kaltiniai gaminiai, durys. Tel. 8 600 04 449. 990550

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenažą, vandentiekį. Žemės gręžimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996689

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. Universalūs, tinka mūro ir kitiems darbams. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386; www.stogudengimasjums.lt. 990728

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994930

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 997930

Renovuojame, rekonstruojame individualius pastatus. Betonuojame pamatus, mūrijame, įrengiame tvoras, terasas, dengiame stogus ir t.t. Tel. 8 612 17 917, 8 679 73 878. 980265

Nukelta į 20 p.


20 2

antraDIENIS, rugpjĹŤÄ?io 7, 2012

klasifikuoti skelbimai Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

Paslaugos Statybos, remonto

998999

Plastikiniai langai â&#x20AC;&#x201C; tik nuo 250 Lt uĹž kvadratinÄŻ metrÄ&#x2026;. Kaina su pakeitimu ir palangÄ&#x2014;mis. Senus langus iĹĄsiveĹžame nemokamai. Taip pat balkono stiklinimas, durys, roletai, ĹžaliuzÄ&#x2014;s, tinkliukai. Daugiau informacijos www. languera.lt; e. paĹĄtas info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355. 995486

ProfesionalĹŤs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB â&#x20AC;&#x17E;Deinaâ&#x20AC;&#x153;, PartizanĹł g. 87A. 996071

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 987684

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995410

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dirbtuvÄ&#x2014;se ir pas klientÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 993905

Aptraukiame minkĹĄtuosius baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;. Transportas nemokamai. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; 10 % nuolaida. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 993978

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083.

999187

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ&#x2026; termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos! Tel. 8 674 44 496. 996526

Ĺ iltiname sienas, stogus ir grindis, uĹžpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7â&#x20AC;&#x201C;10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 996274

Ĺ ilumÄ&#x2026; taupantys daĹžai ir tinkas. FasadĹł ir vidaus patalpĹł ĹĄiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paĹĄtas info@termofasadai.lt. 996850

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ&#x2014;gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 997784

StogĹł dengimas, ĹĄiltinimas. TarpblokiniĹł siĹŤliĹł remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034. 980786

Tinkuojame kalkiniu cementiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565.

995655

Tinkuoju vidaus ir lauko patalpas tinkavimo aparatĹŤra. Tel. 8 683 68 599, 8 600 51 408.

994629

TRINKELIŲ KLOJIMAS. KokybiĹĄkai kloju trinkeles, vejos bortelius, ÄŻrengiu vandens nutekÄ&#x2014;jimo sistemas. KokybÄ&#x2122; garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

985364

Kitos â&#x20AC;&#x17E;AUJAMAâ&#x20AC;&#x153; VERTÄ&#x2013;JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

â&#x20AC;&#x17E;ABDONOâ&#x20AC;&#x153; kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB â&#x20AC;&#x17E;ABDONASâ&#x20AC;&#x153; (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt.

998013

Tveriame ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł tvoras. Konsultuojame. Tel. 8 671 94 586, 8 671 94 581.

996200

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ&#x2026;ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas. Tel. 8 688 30 990. 975957

VeĹžame savivarÄ?iu savikroviu atsijas, juodĹžemÄŻ, kompostÄ&#x2026;, ĹĄiukĹĄles, medienÄ&#x2026; iki 21 kub. EkskavatoriĹł paslaugos. Tel. 8 635 04 000. 996373

Vidaus ÄŻrangos Gaminame iĹĄ puĹĄies, uosio, Ä&#x2026;Ĺžuolo ÄŻvairaus dizaino filingines duris, laiptus, palanges ir kt. gaminius. Tel. 8 607 34 168. 993001

KokybiĹĄkos puĹĄies, uosio DURYS. ÄŽstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. UĹžsakymai tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254, 10â&#x20AC;&#x201C; 21 val. 993955

LANGAI, ROLETAI, Ĺ˝ALIUZÄ&#x2013;S, MARKIZÄ&#x2013;S, ROMANETÄ&#x2013;S, tinkleliai nuo vabzdĹžiĹł. GaraĹžo vartai. BalkonĹł stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 989749

Vidaus ir ĹĄarvuotos durys, laminuotos, faneruotos, medinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; uĹž maĹžiausiÄ&#x2026; kainÄ&#x2026;. SpalvĹł, raĹĄtĹł vairovÄ&#x2014;. Montavimas. Garantija. Tel. 8 616 50 545. 994291

BaldĹžiĹł

Defektuota, naudota, nauja buitinÄ&#x2014; technika. VirtuvÄ&#x2014;s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 985405

Nauja ir nukainota buitinÄ&#x2014; technika (orkaitÄ&#x2014;s, ĹĄaldytuvai ir t.t.), virtuvÄ&#x2014;s reikmenys. Atidavus senÄ&#x2026; buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; taikomos nuolaidos! AEG, â&#x20AC;&#x17E;Boschâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Liebherrâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Siemensâ&#x20AC;&#x153; ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821570

Ĺ aldytuvĹł ir ĹĄaldikliĹł vasaros sezono iĹĄpardavimas. SkalbyklÄ&#x2014;s, viryklÄ&#x2014;s, nauji modeliai integruojamos technikos. Taikomos ypatingos nuolaidos. BUITEX â&#x20AC;&#x201C; Taikos pr. 43; Vytauto pr. 1. Tel. 8 614 70 570, www.buitex.lt.

Baldai Nauja ir naudota prekybos ÄŻranga â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;NNPIâ&#x20AC;&#x153;: kokybiĹĄkai montuojame, parduodame prekybos ÄŻrangÄ&#x2026;, suteikiame nuolaidas. Tel. 8 684 22 221; www.nnpi.lt.

998891

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. TvorelÄ&#x2014;s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001, akmensgaminiai@gmail.com. 993928

Profesionalios medĹžiĹł prieĹžiĹŤros paslaugos: genime, ĹĄaliname, nupjauname kelianÄ?ius pavojĹł medĹžius, iĹĄfrezuojame kelmus. Tel. 8 645 34 444. 989888

Ĺ˝olÄ&#x2014;s, krĹŤmĹł pjovimas trimeriu (1 a kaina nuo 4 Lt). Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 998055

parduoda Atliekame ĹžemÄ&#x2014;s, pastatĹł kadastrinius matavimus, topografinius planus, detaliuosius planus, ruoĹĄiame statiniĹł ÄŻteisinimo dokumentus. Tel. 8 687 19 540, 222 696; info@georaimonda.lt. 992847

MĹŤrinÄŻ 2 a. su mansarda sodo namÄ&#x2026; (125 kv. m, 1995 m., ĹĄulinys, garaĹžas, 6 arai, iki Kauno 12 km, tinka gyventi ĹžiemÄ&#x2026;). Tel. 8 682 05 236.

Maisto prekÄ&#x2014;s Parduodu bulves, morkas, burokÄ&#x2014;lius, svogĹŤnus, kopĹŤstus, agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ&#x2026;, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 992947

Kitos prekÄ&#x2014;s

992011

AKCIJA baltarusiĹĄkiems durpiĹł briketams. SaulÄ&#x2014;grÄ&#x2026;Şų lukĹĄtĹł briketus, medienos pjuvenĹł briketus. Patiems pasiimant â&#x20AC;&#x201C; dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 995568

999278

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707 (skambinti visÄ&#x2026; parÄ&#x2026;).

974970

AtveĹžame iki 12 t smÄ&#x2014;lio, Ĺžvyro, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio, durpiĹł. IĹĄveĹžame statybinÄŻ lauĹžÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Bobcatâ&#x20AC;&#x153; ir savivarÄ?iĹł paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 980165

AtveĹžame ÄŻvairaus juodĹžemio, smÄ&#x2014;lio, ĹžemÄ&#x2014;s grunto, durpiĹł, molio, Ĺžvyro. IĹĄveĹžame statybinÄŻ lauĹžÄ&#x2026;. RaĹĄome sÄ&#x2026;skaitas. Tel. 8 698 25 082. AtveĹžame nuo 1 iki 10 kub. m Ĺžvyro, smÄ&#x2014;lio, atsijĹł, skaldos, juodĹžemio. KroviniĹł perveĹžimas. Tel. 8 618 20 971. 998365

AtveĹžu (20 t â&#x20AC;&#x201C; 12 kub. m 6X6) juodĹžemio darĹžui ir pievelei, malto betono, molio ir statybinio lauĹžo. Savikroviu iĹĄveĹžu molÄŻ, statybinÄŻ lauĹžÄ&#x2026;. Tel. 8 638 33 222.

991955

AtveĹžu Ĺžvyro, smÄ&#x2014;lio, akmens skaldos, akmenukĹł, atsijĹł, juodĹžemio iki 12 kub. m. SavivarÄ?io paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

BerĹžines, puĹĄines, juodalksnio, Ä&#x2026;Ĺžuolo malkas â&#x20AC;&#x201C; skaldytas arba trinkelÄ&#x2014;mis. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 608 55 554.

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus â&#x20AC;&#x17E;Ford Transitâ&#x20AC;&#x153; (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146.

999447

BerĹžo, uosio, Ä&#x2026;Ĺžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

999151

998754

994937

993249

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams ÄŻteisinti, keiÄ?iu paskirtÄŻ. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru.

Malkos pigiau. Supjautos trinkelÄ&#x2014;mis. AtveĹžame. Tel. 8 631 33 736.

995390

NebrangĹŤs baltarusiĹĄki durpiĹł briketai (sufasuoti didmaiĹĄiuose po 500 kg) ir pjuvenĹł briketai. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974151

Parduodame Ä&#x2026;Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ&#x2026;stais, trinkelÄ&#x2014;mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ&#x2026; visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 995331

Parduodame sausas Ä&#x2026;Ĺžuolo, uosio, berĹžo, juodalksnio malkas, atraiĹžas ir pjuvenĹł briketus. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001. 990765

999306

998979

991265

PerveĹžame krovinius iki 5 t Lietuvoje. Galime ir perkraustyti. Tel. 8 687 57 902. 996774

VeĹžame keleivius, siuntinius ir automobilius ÄŻ VokietijÄ&#x2026;, DanijÄ&#x2026;, OlandijÄ&#x2026;. Tel. 8 699 01 428, e. paĹĄtas pervezimai.info@gmail.com. 986107

KelionÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Vikraâ&#x20AC;&#x153; (buvusi J.PraneviÄ?ienÄ&#x2014;s ÄŻm.) kasdien veĹža poilsiautojus ÄŻ PalangÄ&#x2026; ir Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026;. KeleiviĹł draudimas. Keleivius paimame prie namĹł. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978733

A.VainorienÄ&#x2014;s firma veĹža ÄŻ (iĹĄ) KlaipÄ&#x2014;dÄ&#x2026;, PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (minkĹĄtos sÄ&#x2014;dynÄ&#x2014;s, keleiviĹł draudimas). Paima iĹĄ vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. 971368

G.Babensko ÄŻmonÄ&#x2014; kasdien veĹža ÄŻ (iĹĄ) PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (minkĹĄtos sÄ&#x2014;dynÄ&#x2014;s, keleiviĹł draudimas). Paima iĹĄ sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

992787

Paskolos

Parduodamos sausos, skaldytos malkos. PakuotÄ&#x2014;s ir kiekiai ÄŻvairĹŤs. Tel. 8 620 29 252, 8 614 74 247, e. paĹĄtas malkucentras@gmail.com.

993435

993200

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ&#x2014;je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ&#x2014;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1 kambario butÄ&#x2026; Jonavoje, ChemikĹł g. (5/3 a., nauji plastikiniai langai, balkonas ÄŻstiklintas, ĹĄarvuotos durys, dalis baldĹł, b. pl. 35,63, kambarys 17,08, virtuvÄ&#x2014; 9,11 kv. m). Kaina 29 000 Lt. DerÄ&#x2014;simÄ&#x2014;s. Tel. 8 618 06 918.

Supjautos atraiĹžos: puĹĄies â&#x20AC;&#x201C; 300 Lt; juodalksnio, berĹžo, Ä&#x2026;Ĺžuolo â&#x20AC;&#x201C; 380 Lt. AtraiĹžos maiĹĄuose: puĹĄinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; 6 Lt (vnt.); Ä&#x2026;Ĺžuolo, berĹžo, juodalksnio â&#x20AC;&#x201C; 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999.

998034

Nuomoja Kauno centre, prie parko, nuomojamas 4 kambariĹł butas. Kaina 1000 Lt ir komunalinÄ&#x2014;s iĹĄlaidos (galima derÄ&#x2014;tis). Yra garaĹžas ir uĹždaras kiemas. Tel. 227 374.

AtveĹžame malkas miĹĄkaveĹžiu. Brangiai perkame miĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 646 23 031, 8 601 25 955.

1 k. butÄ&#x2026; Jonavoje, PaneriĹł g. (9/6 a., gyv. pl. 12, virtuvÄ&#x2014; 5 kv. m, WC ir pusvonÄ&#x2014; kartu, balkonas, naujas remontas, naujai renovuotas). Kaina 20 000 Lt. Galimas keitimas ÄŻ butÄ&#x2026; Kaune. Tel. 8 698 20 630 d. d.

998960

ÄŽvairĹŤs

AtveĹĄime geros kokybÄ&#x2014;s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł, akmens angliĹł. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463.

986865

997480

Parduodu malkas â&#x20AC;&#x17E;iĹĄ pirmĹł rankĹłâ&#x20AC;&#x153;. AtveĹžu miĹĄkaveĹžiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

993347

994873

994403

Akcija GREITOS PASKOLOS. UĹžstatas â&#x20AC;&#x201C; nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 994388

TrumpalaikÄ&#x2014;s paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be uĹžstato. Pinigai ÄŻ namus Kaune, Vilniuje, Ĺ iauliuose, PanevÄ&#x2014;Ĺžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000. 994276

AtveĹžu pigiai GAZ-53 (1â&#x20AC;&#x201C;5 kub. m) juodĹžemio, mÄ&#x2014;ĹĄlo, durpiĹł, Ĺžvyro, skaldos, smÄ&#x2014;lio, atsijĹł. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Aptraukiame audiniu baldus. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 998065

997580

995117

AKCIJA â&#x20AC;&#x201C; PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenĹł briketus, durpiĹł briketus. AtveĹžame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559.

Malkas (berĹžo 3 m, kaina sutartinÄ&#x2014;). AtveĹžimas, iĹĄkrovimas nemokamai. Tel. 8 611 38 939.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiĹĄki durpiĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł briketai; medĹžio pjuvenĹł granulÄ&#x2014;s. Dirbame Iâ&#x20AC;&#x201C;V 9â&#x20AC;&#x201C;17 val. Adresas A.JuozapaviÄ?iaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

997563

999159

997990

998097

996158

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;.

Skubiai parduodamas 2 a. mĹŤrinis namas Garliavoje, ramioje gatvÄ&#x2014;je netoli centro, arti mokykla, prekybos centrai, poliklinika (namas 250 kv. m, su visais patogumais, kĹŤrenamas dujomis ir kietuoju kuru, plastikiniai langai, ĹĄarvo durys, 2 garaĹžai, malkinÄ&#x2014;, kieme pirtis, aptverta, apĹželdinta 9 a teritorija, signalizacija, internetas). Patalpos tinkamos vaikĹł darĹželiui ar kitai ÄŻstaigai. IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija tel. 8 601 93 915.

992661

Pigiai parduodu ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł malkas ir Ä&#x2026;Ĺžuolo bei juodalksnio atraiĹžas. Tel. 8 688 55 419.

AtveĹĄiu pigiausiai (nuo 1 iki 4 kub. m) Ĺžvyro, smÄ&#x2014;lio, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio ir kt. SavivarÄ?io paslaugos. Tel. 8 699 91 442, 8 620 35 691.

Malkas â&#x20AC;&#x201C; lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130.

986993

Skubi paskola uĹž maĹžiausias palĹŤkanas. UĹžstatas â&#x20AC;&#x201C; auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visĹł dokumentĹł tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

â&#x20AC;&#x17E;Metrampaâ&#x20AC;&#x153; pigiai atveĹža biriĹł ir nebiriĹł statybiniĹł medĹžiagĹł (0â&#x20AC;&#x201C;5 t), krovinius, iĹĄveĹža nenaudojamÄ&#x2026; buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

984086

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

Parduodu malkas: uosio, berĹžo, Ä&#x2026;Ĺžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraiĹžas maiĹĄuose. PerveĹžu krovinius. Tel. 8 630 41 245.

Gabenimai

StatybinÄ&#x2014;s medĹžiagos

Aplinkotvarka, medĹžiĹł, gyvatvoriĹł genÄ&#x2014;jimas, augalĹł sodinimas, tujĹł prieĹžiĹŤra, sodininko paslaugos. TinklinÄ&#x2014;s ir segmentinÄ&#x2014;s tvoros. Tel. 8 600 92 922. NEMOKAMAI iĹĄveĹžame bet kokÄŻ nereikalingÄ&#x2026; metalo lauĹžÄ&#x2026;, buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Mokamai â&#x20AC;&#x201C; senus baldus, ĹĄiukĹĄles ir visa kt. Pjauname medĹžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. UĹžstatas â&#x20AC;&#x201C; auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. VisĹł dokumentĹł tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

988361

996097

999245

Parduodu malkas, turime spygliuoÄ?iĹł ir lapuoÄ?iĹł. VeĹžame skaldytas arba trinkelÄ&#x2014;mis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku miĹĄkÄ&#x2026;. Tel. 8 618 07 508. 987930

BuitinÄ&#x2014; technika

999501

994358

Tvarkingi mĹŤro, tinko, betonavimo, gipskartonio, plyteliĹł, laiptiniĹł daĹžymo, padailos, griovimo, rekonstrukcijos, stogĹł, tvorĹł darbai. Tel. 8 648 27 119.

998921

998986

VirtuvÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt.

998992

Ĺ arvuotos durys sandÄ&#x2014;liukams, butams ir namams. GaraŞų vartai. Gamyba, montavimas. Tel. 8 685 05 590, 8 677 39 385.

SodybÄ&#x2026; KumelioniĹł k., MarijampolÄ&#x2014;s r. (2 ha ĹžemÄ&#x2014;s, gyv. namas). Kaina sutartinÄ&#x2014;. Tel. 8 652 75 919.

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;.

994896

Paskolos per 1 valandÄ&#x2026; (turintiesiems uĹžstatÄ&#x2026;), perkreditavimai, konsultacijos, visĹł dokumentĹł tvarkymas. Firma â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34. Tel. 412 960. 994966

Paskolos palankiausiomis salygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 995693

Kiti Bankrutavusios UAB â&#x20AC;&#x17E;ProjektĹł gamaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Lagivaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;PTA Prekybaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Heraldijos statybaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Ikodaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Erotasâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Nauvisaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;AutolagĹŤnaâ&#x20AC;&#x153;, UAB NORDLIFT, UAB â&#x20AC;&#x17E;Savojaâ&#x20AC;&#x153;, UAB â&#x20AC;&#x17E;Vilkeraâ&#x20AC;&#x153; ir UAB â&#x20AC;&#x17E;ElniaragÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; iĹĄparduoda nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;, finansinÄŻ turtÄ&#x2026;, ilgalaikÄŻ kilnojamÄ&#x2026;jÄŻ ir trumpalaikÄŻ turtÄ&#x2026; bei reikalavimo teises pagal ÄŻmonÄ&#x2014;s skolininkĹł neÄŻvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sÄ&#x2026;raĹĄais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipaĹžinti UAB ÄŽmoniĹł bankroto administravimo ir teisiniĹł paslaugĹł biure, Jonavos g. 16A, Kaunas. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 686 32 435, 8 682 32 296, faksas (8 37) 308 948, www.adminbiuras.lt, e. paĹĄtas biuras@adminbiuras.lt. 998930

Informuojame apie pradedamÄ&#x2026; rengti ĹžemÄ&#x2014;s sklypo planÄ&#x2026; prie esamĹł pastatĹł AkacijĹł g. 12, Kaune, prilyginamÄ&#x2026; detaliojo teritorijĹł planavimo dokumentui. Planavimo pagrindas: Kauno m. sav. administracijos direktoriaus ÄŻsakymas Nr. A-2619, 2011 07 22; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-7697, 2011 07 22. Plano rengimo tikslas: sklypo suformavimas prie esamĹł pastatĹł. PareiĹĄkÄ&#x2014;ja: Milda GervinienÄ&#x2014;, gyv. AkacijĹł g. 12, Kaune, tel. 8 651 84 697. Plano rengÄ&#x2014;ja UAB â&#x20AC;&#x17E;Ateivis LTâ&#x20AC;&#x153; (Tunelio g. 16, Kaunas, tel. (8 37) 438 726, 8 675 47 596, e. paĹĄtas info@ateivis.lt). Su parengtu ĹžemÄ&#x2014;s sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijĹł planavimo dokumentui, galima susipaĹžinti nuo 2012 08 07 iki 2012 08 28 plano rengÄ&#x2014;jos UAB â&#x20AC;&#x17E;Ateivis LTâ&#x20AC;&#x153; patalpose (Tunelio g. 16, Kaune, darbo dienomis 9-17 val.). Teikti pasiĹŤlymus ar pastabas galima nuo 2012 08 07 iki 2012 08 28 Kauno miesto savivaldybÄ&#x2014;s administracijai (LaisvÄ&#x2014;s al. 96, Kaunas). 998939

Informuojame apie pradedamÄ&#x2026; rengti ĹžemÄ&#x2014;s sklypo planÄ&#x2026; prie esamĹł pastatĹł Romuvos g. 83, Kaune, prilyginamÄ&#x2026; detaliojo teritorijĹł planavimo dokumentui. Planavimo pagrindas: Kauno m. sav. administracijos direktoriaus ÄŻsakymas Nr. A-1476, 2012 04 23; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos skyriaus sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8116, 2012 05 04. Plano rengimo tikslas: suformuoti naudojamÄ&#x2026; valstybinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; esamiems pastatams Romuvos g. 83, Kaune, eksploatuoti. PareiĹĄkÄ&#x2014;jai: Robertas Garliauskas, Vytautas GreiÄ?ius, gyv. Romuvos g. 83, Kaune, tel. 8 679 44 617. Plano rengÄ&#x2014;ja: UAB â&#x20AC;&#x17E;Ateivis LTâ&#x20AC;&#x153; (Tunelio g. 16, Kaunas, tel. (8 37) 438 726, 8 675 47 596, e. paĹĄtas info@ateivis.lt). Su parengtu ĹžemÄ&#x2014;s sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijĹł planavimo dokumentui, galima susipaĹžinti nuo 2012 08 07 iki 2012 08 28 plano rengÄ&#x2014;jos UAB â&#x20AC;&#x17E;Ateivis LTâ&#x20AC;&#x153; patalpose (Tunelio g. 16, Kaune, darbo dienomis 9â&#x20AC;&#x201C;17 val.). Teikti pasiĹŤlymus ar pastabas galima nuo 2012 08 07 iki 2012 08 28 Kauno miesto savivaldybÄ&#x2014;s administracijai (LaisvÄ&#x2014;s al. 96, Kaunas). 998947

Informuoju, kad 2012 m. rugpjĹŤÄ?io 17 d. 10 val. bus atliekami sklypo, esanÄ?io Kauno r., UĹžliedĹžiĹł kaime (kad. Nr. 5283/0005:62), priklausanÄ?io Tadui GrieĹžei, ribĹł tikslinimai. Sklypo (kad. Nr. 5283/0005:405) savininkus, paveldÄ&#x2014;tojus ar igaliotus asmenis praĹĄom atvykti nurodytu laiku ir dalyvauti tikslinant ribas. Nuo 14 val. bus atliekamas sklypo (kad. Nr. 5293/0006:325), esanÄ?io Kauno r., Dievogalos k., priklausanÄ?io Jonui KriauÄ?iĹŤnui, ribĹł tikslinimai. Sklypo (kad. Nr. 5293/0006:801) savininkÄ&#x2122; TatjanÄ&#x2026; FomkinienÄ&#x2122; ar jos ÄŻgaliotus asmenis praĹĄom atvykti nurodytu laiku ir dalyvauti tikslinant ribas. Jei nurodytu laiku neatvyksite, praĹĄom per 30 dienĹł nuo matavimo datos pateikti pastabas, pasiĹŤlymus raĹĄtu UAB GEOERA, tel. 8 618 52 585, SavanoriĹł pr. 287â&#x20AC;&#x201C; 413, Kaunas. 998918

Nukelta ÄŻ 21 p.


213

antraDIENIS, rugpjūčio 7, 2012

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai

XVII PAÞAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

2012 m. birþelio 3 – rugpjûèio 26 d. Festivalio bankas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS MINISTERIJA

Didysis rëmëjas

Festivalá pristato

Festivalá remia:

Festivalio dienraðtis

Informacinis partneris

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Pagrindiniai rëmëjai:

KRUIZAI – NEUŽMIRŠTAMOS IR ĮSPŪDINGOS ATOSTOGOS! Ryga–Stokholmas–Ryga 2 naktų kruizo kaina nuo 110 Lt Talinas–Helsinkis–Stokholmas–Sankt Peterburgas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBË

Rugpjûèio 10 d., penktadiená, 18 val. Kauno valstybinëje filharmonijoje Virtuozø susitikimas LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas Sergej Krylov Solistai: SERGEJ KRYLOV (smuikas, Italija) MAXIM RYSANOV (altas, Didþioji Britanija) Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Franz Schubert-Dobrinka Tabakova, Leonid Desiatnikov Bilietø kaina: 10, 15, 20 Lt Rugpjûèio 11 d., ðeðtadiená, 17 val. Zapyðkio Ðv. Jono Krikðtytojo baþnyèioje Nuostabiausi rusø vokalinës muzikos puslapiai SABINA MARTINAITYTË (sopranas) ANDRIUS APÐEGA (baritonas) MANTAS GACEVIÈIUS (baritonas) AUDRONË EITMANAVIÈIÛTË (fortepijonas) Programoje – rusø romansai, operø arijos ir duetai Bilieto kaina 15 Lt Rugpjûèio 12 d., sekmadiená, 18 val. Taujënø dvare Dþentelmenø duetas VILHELMAS ÈEPINSKIS (smuikas) SERGEJ KRINICIN (gitara) Niccolo Paganini, Pablo de Sarasate, Franz Schubert, Astor Piazzolla, M?ximo Diego Pujol, rusø kompozitoriø romansai Bilieto kaina 20 Lt

Rëmëjai:

10 priežasčių, kodėl verta rinktis kruizą: kaina, romantika, virtuvė, įvairovė, veiklos sritys, paprastumas, naujos erdvės, šeima, išskirtinis dėmesys, ypatingas aptarnavimas. Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų pasiūlymų www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „KELIONIŲ CENTRAS“

Sergej Krylov

Maxim Rysanov, Martyno Aleksos nuotr.

Mantas Gacevièius, Sabina Martinaitytë, Audronë Eitmanivièiûtë, Andrius Apðega

KELIONĖS IŠ KAUNO BE PAPILDOMŲ MOKESČIŲ (degalai) 08 10 – Krokuva–Zakopanė–Velička. 3 d./2 n. 355 Lt. Gidas Ričardas Jakutis.

08 11 – Seinai–Vygriai–Augustavas (plaukimas laivu – 25 Pln). 79 Lt. 08 17 – Varšuva–Krokuva–Osvencimas–Čenstakava. 3 d./2 n. 355 Lt. Gidas R.Jakutis. 08 17 – Torunė–Malborkas–Sopotas– Gdanskas–Elblongas. 3 d./2 n. 399 Lt. 08 20 – Kroatijos istorijos ir gamtos lobiai. 10 d./9 n. 1285 Lt. 08 24 – Seinai–Varšuva–Velička–Krokuva–Čenstakava. 3 d./2 n. 399 Lt. Gidas R.Jakutis. Kelionių programos www.travelcentre.lt

Perka

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

Tel. (8 41) 399 544, 8 642 19 000, 8 698 07 197, travelcentre@splius.lt.

989895

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992889

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992107

Sergej Krinicin, Vilhelmas Èepinskis

Bilietus galima ásigyti visose bilietø platinimo bendrovës„Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar uþsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; uþsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, uþsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Bilietams taikomos nuolaidos iki 10 procentø: 1. atsiskaitant Ûkio banko mokëjimo kortelëmis „Tiketa“ kasose. Perkant bilietus internetu, nuolaida netaikoma; 2. pateikus Ûkio banko mokëjimo kortelæ Kauno valstybinës filharmonijos kasoje ir renginio vietoje; 3. IKI lojalumo korteliø turëtojams. Nuolaidos galioja tik vienam bilietui. Nuolaidos nesumuojamos. P. S. Á koncertà, vyksiantá Zapyðkyje, nuo Filharmonijos klausytojus nuveð ir parveð autobusas. Iðvykimas 16 val. Autobuso bilieto kaina 5 Lt. Informaciniai rëmëjai:

4 naktų kruizo kaina nuo 550 Lt Italija–Ispanija–Prancūzija 4 naktų kruizo kaina nuo 990 Lt (asm). Graikijos salos–Kroatija 7 naktų kruizo kaina nuo 2044 Lt (asm).

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 997604

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 998508

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

Partneriai:

INIT ÁMONIØ GRUPË

994370

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997685

Kiti 2011 m. spalio 27 d. UAB MATAVIMŲSFERA atliko kadastrinius matavimus sklypui, esančiam Kauno r. sav., Rokų sen., Patamulšėlio k., proj. Nr. 291-2, ir reikalingi suderinimai su gretimo sklypo, kad. Nr. 5273/0019:206; 207, ribomis. Šių sklypų savininkas Kazys Algirdas Ražauskas – miręs, paveldėtojus prašom kreiptis tel. 8 677 40 362 arba K.Donelaičio g. 79–3, Kaunas, e. paštas RAM_MS@inbox.lt.

998926

Rengiamas žemės sklypo Vijūkuose, Kaune (kad. Nr. 1901/0281:1787), detalusis planas. Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, sklypą padalyti į 2 sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas – 2012 m. III–IV ketv. Pasikonsultuoti dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių galima nuo 2012 m. rugpjūčio 22 d iki 2012 m. rugsėjo 24 d. Tunelio g. 16, Kaune. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 9 val. Tunelio g. 16, Kaune. Vieša ekspozicija rengiama 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo Šilainių seniūnijos patalpose ir Tunelio g. 16, Kaune. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Detaliojo plano organizatoriai A.Jankauskas, V.Jankauskienė, tel. 8 699 58 312, detaliojo plano rengėja UAB „Ateivis LT“, tel. 8 675 47 596, e. paštas info@ateivis.lt. 998932

Suformuota ūkininkės Guodos Vaidalauskaitės ūkininko sodyba 1,5730 ha, kadastrinis Nr. 5260(0008:839), Ražiškių k., Garliavos apylinkės sen., Kauno r. 998879

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt. 996119

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998585

AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 998568

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 998641

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 994312

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Parduodame malkas. Kitos miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 068, 8 685 27 410.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992133

Perku žemės grąžinimo dokumentus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 970891

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 988602

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 984801

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 900 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I–V 8–17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404. 999342

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 997636

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 955. Nebrangiai pirksiu namą Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo arba kotedžas. Tel. 8 609 96 653, 8 614 22 030. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 300 915, 8 614 21 023. 998430

990993

Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116. 999349

RASTA Rug­pjū­čio 5 d., po pie­tų, 29-ojo marš­ru­ to au­to­bu­se ras­tas te­le­fo­nas. Tel. 8 650 22 135.


22

antradienis, rugpjūčio 7, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

renginiai

Mirus KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Inžinerinio projektavimo katedros ilgamečiam darbuotojui docentui Vytautui JŪRĖNUI, dėl tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Mechatronikos katedros docentą Vytautą JŪRĖNĄ. Fakulteto bendruomenė Netekties valandą, mirus mylimai Mamai, Aleksoto bendruomenės centro narį, Aleksoto seniūnijos Birutės seniūnaitį Povilą ALESIŲ nuoširdžiai užjaučia Aleksoto bendruomenės centro bičiuliai ir Aleksoto seniūnija.

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2

Rug­pjū­čio 9 d. 17.30 val. Kau­no ru­sų kul­ tū­ros cen­tras „Moks­las – Švie­sa” kvie­čia į su­si­ti­ki­mą su Tat­ja­na Rin­ke­vi­čie­ne. Da­ly­vau­ja: Rū­ta Rin­ke­vi­čiū­tė (for­te­pi­jo­ nas), Sau­lė Rin­ke­vi­čiū­tė (smui­kas), Ne­ri­jus Ba­ku­la (akor­de­on ­ as). Pro­gra­mo­je – As­to­ro Piazzollos, ar­gen­ti­nie­ tiš­ko tan­go meist­ro, kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI

Gilaus liūdesio valandą, mirus mamai, UAB „Vilkijos gija” gamybos direktorę Laimą JUKNIENĘ, jos šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia AB „Gija” kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame gamybos direktorę Laimą JUKNIENĘ, jos šeimą ir artimuosius, mirus mylimai mamai. UAB „Vilkijos gija” kolektyvas

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės ima ir palieka, Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa Ir atminty gyvi išlieka… Aušrą LUKENČIKIENĘ, profesijos mokytoją, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bendruomenė. Nesugrąžint padangėje nukritusios žvaigždės. Skaudžią netekties valandą, mirus Kęstučio PAULAUSKIO mamai, artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno medžiotojų klubas „Iltis“.

Dėkoja Nuoširdžiai dėkojame Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios vadovui kunigui Kęstučiui Rugevičiui, ponams Daivai ir Petrui Garniams, VšĮ Kauno slaugos ligoninės gydytojoms Vilūnei Bučinskienei, Ritai Kabašinskienei, Marijai Inesai Poniškaitienei, velionio sielos broliams, kolegoms notarams ir jų darbuotojams, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus senjorų klubo MES nariams, UAB „Liūdinga“ kolektyvui, draugams, giminėms, kaimynams ir artimiesiems, padėjusiems sunkią netekties valandą išlydėti į paskutinę kelionę mylimą sutuoktinį ir brolį Povilą Vytautą VALAITĮ. Žmona Danutė ir sesuo Laima „Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kur­ so lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parvežimas iš užsienio. Platus ge­ dulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poilsio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Aleksoto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994722

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, drabužių, lai­ dojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįga­ liuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimaskremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 977852

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštė­ mis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partne­ riai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 987275

Kviečia Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Ve­ necija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 989054

Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010. 992988

Naujas privatus darželis Aukštuosiuose Šančiuose, Kaune! Laukiame vaikučių nuo me­ tukų iki šešerių. Mažos grupės, visas maitinimas, naujos patalpos, erdvus kiemas, meni­ niai ir sportiniai užsiėmimai, lankstus priežiūros grafikas. Informacija ir registracija tel. 8 656 52 203 ir www.7nykstukai.lt. 998770

Nebrangus poilsis Šventojoje, privačiame vienkiemyje. Patogumai bendri. Pasiūlymas tinka mėgstantiems ramybę. Galima statyti palapines. Tel. 8 638 54 440. 997872

Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 30 Lt. Kreiptis Savanorių pr. 3 (kieme), Kaunas. Tel. 205 898, 8 673 97 498.

V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Rug­pjū­čio 9 d. 18 val. – ka­me­ri­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. Klar­ne­tu gros Žil­vi­nas Bra­ zaus­kas (Lie­tu­va–Vo­kie­ti­ja), for­te­pi­jo­nu Ro­ber­tas Lo­zins­kis (Lie­tu­va). Pro­gra­mo­je: F.DEVIENNE, C.M. von WEBER, J.BRAHMS, K.PENDERECKI, F.POULENC, J.HOROVITZ kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki rugpjūčio 31 d. Parodų salėje veikia grafikės Rimos Mačiulytės paroda MENAS – MANO PANČIAI. Grafikės Rimos Mačiulytės teigimu, paroda „Menas – mano pančiai” – tai 24 kūrinių netiražuojamos grafikos ciklas, kuriame pasakojama, kaip merdinčioje provincijoje jaučiasi kūrėjas, turintis didesnių ambicijų nei bulvių ir kiaulių auginimas. Pasak R.Mačiulytės, savo kūriniais ji steng­ sis paprovokuoti provinciją, mat ši paroda bus eksponuojama ne tik Kauno menininkų namuose, bet ir Klausučių, Veliuonos, Raudonės kultūros centruose. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val. Įėjimas nemokamas.

XIV tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nės mu­zi­kos va­sa­ros fes­ti­va­lis KURŠIŲ NERIJA 2012 Ni­da, Juod­kran­tė

FESTIVALIO PROGRAMA Rug­pjū­čio 7 d., ant­ra­die­nį, 20 val. Juod­ kran­tės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (evan­ ge­li­kų liu­te­ro­nų) baž­ny­čio­je, rug­pjū­čio 8 d., tre­čia­die­nį, 20 val. Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je – penk­ta pro­gra­ma XVII–XVIII a. ITALIJOS BAROKO MUZIKA LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMUOSE. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. DUO BAROCCO: RENATA DUBINSKAITĖ (me­co­sop­ra­nas), SAULĖ ŠERY­ TĖ (me­co­sop­ra­nas). So­lis­tai: IEVA BAUBLYTĖ (iš­il­gi­nė flei­ta, ar­fa, būg­ne­lis), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus), PAULIUS BIVEINIS (smui­kas), BALYS VAITKUS (kla­ve­si­nas). Pro­gra­ma: MUSICA ANTIQUA VILNENSIS (Ano­ni­mas, XVII a.) – Šo­kių siu­i­ta; GIO­ VANNI LEGRENZI – Mo­te­tas „Lu­mi, po­te­te pian­ge­re” dviem bal­sams, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo; DIOMEDES CATO – Kan­ co­na ir šo­kis iš­il­gi­nei flei­tai ir kla­ve­si­nui iš „Brauns­ber­go var­go­nų ta­bu­la­tū­ros”; TARQUINIO MERULA – „Fol­le è ben che si cre­de” vo­ka­lui, ar­fai ir smui­kui; BENEDETTO MARCELLO – Ada­gio iš Kon­cer­to d-moll obo­jui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, SF 935; GIULIO CACCINI – „Amor ch’at­ten­di” me­co­sop­ra­nui, iš­il­gi­nei flei­tai, vio­lon­če­ lei ir būg­ne­liui; ANONIMAS – „Ve­ni de Li­ba­no” ar­fai ir bas­so con­ti­nuo; CLAUDIO MONTEVERDI – Mad­ri­ga­las „Io son pur vez­zo­set­ta pa­sto­rel­la” dviem bal­sams ir bas­so con­ti­nuo, SV 121 ir „Ze­fi­ro tor­na” dviem bal­sams, ar­fai, flei­tai, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo; GIROLAMO FRESCOBALDI – „Ber­ga­mas­ca” iš rin­ki­nio var­go­nams „Fio­ri Mu­si­ca­li”; BENEDETTO FERRARI – „Aman­ti, io vi sòdi­re” me­co­sop­ra­nui, flei­tai, smui­kui ir bas­so con­ti­nuo; ANDREA FALCONIERI – „La so­a­ve me­lo­dia” išil­gi­nei flei­tai ir bas­so con­ti­nuo; LUZZASCHO LUZZASCHI – „Deh vie­ni or­mai cor mio” dviem bal­sams ir bas­

so con­ti­nuo; ARCANGELO CORELLI – Con­ cer­to gros­so g-moll „Fat­toe per la Not­te di Na­ta­le” („Ka­lė­di­nis kon­cer­tas”) sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, op. 6 Nr. 8; BARBARA STROZZI – „Che si può fa­re” me­co­sop­ra­nui, ar­fai ir bas­so con­ti­nuo. Rug­pjū­čio 11 d., šeš­ta­die­nį, 20 val. Juod­ kran­tės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (evan­ ge­li­kų liu­te­ro­nų) baž­ny­čio­je, rug­pjū­čio 12 d., sek­ma­die­nį, 20 val. Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je – šeš­ta pro­gra­ma „J.S.BACHO ARIJOS IR KONCERTAI”. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. So­lis­tai: ILONA GIRDŽIŪ­ NAITĖ (smui­kas), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ (smui­kas), IGNAS MISIŪRA (bo­sas-ba­ri­to­ nas), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus), BALYS VAITKUS (kla­ve­si­nas). Pro­gra­ma: JOHANNAS SEBASTIANAS BACHAS – Kon­cer­tas dviem smui­kams, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo d-moll, BWV 1043; Dvi ari­jos ir re­či­ta­ty­vas iš kan­ta­tos „Ich will den Kreuz­stab ger­ne tra­gen”, BWV 56; Ari­ja iš siu­i­tos Nr. 3 D-dur, BWV 1068; Fan­ta­zi­ja G-dur var­go­nams, BWV 572; Kon­cer­tas F-dur obo­jui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, BWV 1053; Kan­ta­ta „Ich ha­be ge­nug” bo­sui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, BWV 82. Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 20 val. Juod­ krantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evan­ gelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 12 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – šešta programa: „J.S.Bacho arijos ir koncertai“ Atlikėjai: Festivalio orkestras MUSICA HUMANA, meno vadovas ir dirigentas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. Solistai: ILONA GIRDŽIŪ­ NAITĖ (smuikas), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ (smuikas), IGNAS MISIŪRA (bosas-barito­ nas), ROBERTAS BEINARIS (obojus), BALYS VAITKUS (klavesinas) Programa: JOHANNAS SEBASTIANAS BACHAS – Koncertas dviem smuikams, stygi­ niams ir basso continuo d-moll, BWV 1043; Dvi arijos ir rečitatyvas iš kantatos „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“, BWV 56; Arija iš siuitos Nr. 3 D-dur, BWV 1068; Fantazija Gdur vargonams, BWV 572; Koncertas F-dur obojui, styginiams ir basso continuo, BWV 1053; Kantata „Ich habe genug“ bosui, styginiams ir basso continuo, BWV 82.

LIETUVOS KAMERINIO ORKESTRO koncertų ciklas NAKTIES SERENADOS Palanga

Rugpjūčio 7 d., antradienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS. Solistai: RAMINTA VAICEKAUSKAITĖ (sopra­ nas), MERŪNAS VITULSKIS (tenoras. Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MO­ ZARTAS – Serenada styginiams G-dur Nr. 13 „Mažoji nakties muzika“, KV 525; GEORGAS FRIEDRICHAS HÄNDELIS – Kserkso arija „Ombra mai fu“ iš operos „Kserksas“; JO­ SEPH HAYDN – Arija „Nun beut die Flur“ is oratorijos „Pasaulio sukūrimas“; GAETANO DONIZETTI – Norinos arija „Quel guardo il cavaliere“ iš operos „Don Paskualė“, Nemorino kavatina iš operos „Meilės eliksyras“, Adinos ir Nemorino duetas iš operos „Meilės eliksyras“; GEORGES BIZET – Interliudas iš operos „Karmen“ IV veiksmo; FRANZAS LEHÁRAS – Fredžio dai­ na „Dein ist mein ganzes Herz“ iš operetės „Šypsenų šalis“, Hanos ir Danilo duetas (valsas) „Lippen schweigen“ iš operetės „Linksmoji našlė“. Rugpjūčio 8 d., trečiadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS. Solistė SEFIKA KUTLUER (fleita). Programa: JOHANNAS PACHELBELIS – Kanonas ir žiga In D; GUSTAVAS HOLS­ TAS – „Šv. Pauliaus siuita“, op. 29 Nr. 2; ANTONIO VIVALDI – „Metų laikai“, keturi koncertai smuikui ir styginių orkestrui: Nr. 1 E-dur, „Pavasaris“, RV 269; Nr. 2 g-moll, „Vasara“, RV 315; Nr. 3 F-dur, „Ruduo“, RV 293 ir Nr. 4 f-moll, „Žiema“, RV 297.

Rugpjūčio 9 d., ketvirtadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Dirigentas ROBERTAS ŠERVENIKAS. Solistė NADEŽDA CHADŽEVA (mecosopranas). Programa: GEORGAS FRIEDRICHAS HÄNDE­ LIS – Uvertiūra iš operos „Kserksas“, Rinal­ do arija „Cara sposa“ iš operos „Rinaldas“, Orlando arija „Fammi combattere“ iš ope­ ros „Orlandas“; WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Arija „Va, l’error mio palesa“ iš operos „Mitridatas, Ponto karalius“, Simfonija Nr. 5 B-dur, KV 22; OTTORINO RESPIGHI – Siuita Nr. 3 „Senovinės arijos ir šokiai“, P. 172; „Saulėlydis“ (Il Tramonto) mecosopranui ir styginių orkestrui (ž. P. B. Shelley), P. 101. Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKES­ TRAS. Dirigentas ir solistas SERGEJ KRYLOV (smuikas). Solistas MAKSIMAS RYSANOVAS (altas). Programa: FRANZAS SCHUBERTAS – Rondo A-dur smuikui ir styginių orkestrui, D. 438; FRANZAS SCHUBERTAS–DOBRINKA TABA­ KOVA – Fantazija f-moll styginių orkestrui; WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Sin­ fonia concertante smuikui, altui ir styginių orkestrui Es-dur, KV 364.

Sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“ Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Vytauto g. 55

Rugpjūčio 8 d. 20 val. – Bažnytinės muzi­ kos valanda. JURGITA KAZAKEVIČIŪTĖ (vargonai), ALLA­ RAS KAASIKAS (violončelė, Estija). Programoje – J.S.Bachas, G.F.Händelis, W.A.Mozartas, K.Sinkas, A.Pärtas, G.Grigorjeva, J.Naujalis. Rugpjūčio 13 d. 20 val. – Maironio skai­ tymai. RIMANTAS BAGDZEVIČIUS (aktorius). Valstybinis Kauno choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas PETRAS BINGELIS. Programoje – Č.Sasnauskas, J.Naujalis, J.Juzeliūnas, A.Kačanauskas, J.Tallat-Kelpša. Palangos gintaro muziejus Vytauto g. 17

Rugpjūčio 6 d. 19 val. – vakaras su Mairo­ niu ant Birutės kalno. GRAŽINA URBONAITĖ (aktorė), PETRAS VYŠNIAUSKAS (saksofonas). Programoje – poezijos ir muzikos impro­ vizacijos. Rugpjūčio 10 d. 20 val. – magiškas gitaros skambesys… BALTIJOS GITARŲ KVARTETAS: Zigmas Čepu­ lėnas, Sergejus Krinicinas, Saulius S.Lipčius, Chris Ruebens. Programoje – J.S.Bachas, Ch.Ruebens, Á.Piazzolla. Rugpjūčio 12 d. 20 val. – apie tai, kas svarbiausia... EGLĖ JUOZAPAITIENĖ (sopranas), IEVA JUOZAPAITYTĖ (sopranas), VYTAUTAS JUO­ ZAPAITIS (baritonas). NIJOLĖ RALYTĖ (fortepijonas). Programoje – F. Shubertas, G.F.Händelis, A.Ponchilelli, J.Tallat-Kelpša. Sveikatos centras „Energetikas“ Kuršių takas 1, Šventoji

Rugpjūčio 7 d. 19 val. – poezijos vakaras. GRAŽINA URBONAITĖ (aktorė). Programoje – poezijos improvizacijos. Rugpjūčio 9 d. 19 val. – sakralinės muzi­ kos vakaras. Vokalinis ansamblis ARS CANTUS: Audronė Levickytė (sopranas), Rokas Spa­ linskas (baritonas), Virgilija Smilgytė (for­ tepijonas), Sandra Dirgėlaitė (smuikas), Tomas Mikalauskas (violončelė) Programoje – J.S.Bachas, G.Caccini, C.Saint-Saënsas, C.Franckas, P.Mascagni, G.Giordani, G.Donizetti, V.Bellini, F.Mendelssohnas, A.Raudonikis, A.Kačanauskas, R.Lovlandas, C.Gardel, J.Bockas, G.Gershwinas, J.Sandersonas. Įėjimas į koncertus laisvas.

993969

Kviečia mokytis JAU nuo rugpjūčio 11 d. (savaitgaliais) – buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai, tik 399 Lt (30 ak. val.). www.docinta.lt. Tel. 8 685 07 009. info@docinta.lt.

998762

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, dekupažo, vil­ nos, vėlimo, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 209 698, 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

993923

KAUNO MENININKŲ NAMAI

9 d. 18 val.

Palangos gintaro muziejaus terasA

7 d. 20 val.

Kino centras „cinamon“

7 d. 20.45 val.


23

antradienis, rugpjūčio 7, 2012

kas, kur, kada kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – iki 9 d. 19.55*, 22.15 val. (*išsk. 8 d.). „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 9 d. 17.40, 19.55* val. (*tik 8 d.). „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja” – iki 9 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.15 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas” – iki 9 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30 val. „MS1: Ka­lė­ji­mo griū­tis” – iki 9 d. 19.45 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras” – iki 9 d. 17, 20.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas” 3D (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 11.30, 13.40, 15.40 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas” (dub­ liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 val. „Ro­ko am­žius” – 21.45* val. (*tik 8 d.). „Ma­da­gas­ka­ras 3” (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 11.05, 13.05, 15.05 val. „Čer­no­by­lio die­no­raš­čiai” – iki 9 d. 21.45* val. (*išsk. 8 d.). „FORUM CINEMAS“

6.00 Labas rytas. 9.00 „Ryto suktinis“. 10.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 11.00 LRT vasaros studija. 11.50, 14.45, 23.20 Olimpinė studija. 12.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Atranka. 14.35 Žinios. 15.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Graikų–romėnų imtynės. Atranka. 17.45 Šiandien. 18.05, 20.55 Sportas. Orai. 18.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Dviračių trekas. Pusfinaliai. Finalai. (gali dalyvauti S.Krupeckaitė). Tiesioginė transliacija. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. 20.50 Kultūra. 21.00 „Londoniada“. Dienos apžvalga. 21.45, 22.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Disko metimo finalas. Tiesioginė transliacija (gali dalyvauti V.Alekna). 23.45 Vakaro žinios. 23.50 Sportas. Orai. 0.00 „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“ (8).

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ 3D (premjera) – iki 9 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ (premjera) – iki 9 d. 13.30, 15.45, 18.15, 21 val. DELFI.LT SEANSAS. „Nesunaikinami 2“ – 17 d. 19 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 9 d. 13.45, 17.15, 20.15, 21.15 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 9 d. 10.15, 12.45, 15.15, |17.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.15 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 9 d. 16.30, 19.15, 21.45 val. „Šokis hiphopo ritmu: revoliucija“ 3D – iki 9 d. 10.45, 13, 18, 20.45 val. „Raudonos šviesos“ – iki 9 d. 17.30, 20 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.45, 14 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 9 d. 15.30 val. „Nepaprastas žmogus-voras“ – iki 9 d. 14.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Kaip prisijaukinti slibiną“ (liet. k.) – iki 9 d. 12 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Žaislų istorija 3“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.30 val. Bilieto kaina 6 Lt.

„ROMUVOS“ KINO TEATRAS Lais­vės al. 54

Rug­pjū­čio 10 d. 19 val. – „Vie­na die­na” (JAV, 2011 m., T, ro­man­ti­nis, dra­ma, vai­ di­na An­ne Hat­ha­way, Jimas Stur­gessas). 21 val. – Ki­no nak­tys. Du se­an­sai už vie­no kainą! „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­ chi­ni). „Klas­tin­gi na­mai” (JAV, 2011 m., tri­le­ris, dra­ma, mis­ti­nis, T, vai­di­na Da­niel Craig, Ra­chel Weisz, Na­o­mi Watts). Rug­pjū­čio 11 d. 17 val. – „Klas­tin­gi na­mai” (JAV, 2011 m., tri­le­ris, dra­ma, mis­ti­nis, T, vai­di­na Da­niel Craig, Ra­chel Weisz, Na­o­mi Watts). 19 val. – „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­chi­ni). Rug­pjū­čio 12 d. 15 val. – „Blitz” (Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja, 2011 m., T, tri­le­ris, vai­di­na Ja­sonas Stat­hamas, Lu­ke’as Evansas). 17 val. – „Sub­ti­lu­mas” (Pran­cū­zi­ja, 2011 m., ko­me­di­ja, ro­man­ti­nis, T, vai­di­na Aud­rey Tau­tou, François Da­miens, Bru­no To­des­chi­ ni). 19 val. – „Vie­na die­na” (JAV, 2011 m., T, ro­man­ti­nis, dra­ma, vai­di­na An­ne Hat­ha­ way, Jimas Stur­gessas).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Nuotykių komedija „Juodasis riteris“ (JAV, 2001 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.14 Sportas. 19.17 Orai. 19.19 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.10 Humoro s. „Ponas Bynas“ (1) (D.Britanija, 1990 m.) (N-7). 20.45 Karamelinės naujienos (N-7). 21.20 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Drama „Galutinis tyrimas“ (JAV, 1992 m.) (N-14). 1.10 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Tusono sūnūs“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Komedija „Pykčio regimybė“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, 2005 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.07 LT geriausi. Olimpiados apžvalga. 19.10 Baimės akys. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Liudininkai“. 23.00 Komedija „Pačiūžomis į šlovę“ (JAV, 2007 m.). 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

„ROMUVOS“ KINO TEATRAS

10 d. 21 val.

Televitrina. Žinios (k). „Galileo: norintiems žinoti“. „Plėšrūnai. Keisčiausi pasaulio gyvūnai“ (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Kenijos savanos“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k).

DATOS (rugpjūčio 7 d.) 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 Kalbame ir rodome (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Prajuokink mane. 21.25 Komedija „Diktatoriaus sūnus“ (Kanada, JAV, 2009 m.) (N-14). 23.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.10 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.40 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Koncertas „Meilės laiptai“ (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Muzikos istorijos. R.Wagnerio opera „Tristanas ir Izolda“ (k). 12.00 Akademinio dramos teatro spektaklis. Žemaitės „Marti“ (k). 14.00 Septynios Kauno dienos. 14.40 Vakaro autografas (k). 15.25 Laiko ženklai. 16.15 Grynas gyvenimas. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 17.30 Gimtoji žemė. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Senieji Lietuvos vienuolynai. Tytuvėnų bernardinų vienuolynas ir bažnyčia (2007 m.). 19.05 Emigrantai. 19.45 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Graikų–romėnų imtynės. Finalai. (gali dalyvauti E.Venckaitis). Tiesioginė transliacija. 22.15 Medininkų pilis. 22.30 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Boksas. Dalyvauja E.Kavaliauskas. Tiesioginė transliacija. 0.30 Panorama (k). 0.40 Verslas (k). 0.45 Kultūra (k). 0.50 Sportas (k). 0.55 Orai (k). 1.00 „Londoniada“. Dienos apžvalga (k). 1.35 Barbora Didžiokienė ir Vladas Didžiokas: du dailininkai po vienu stogu (k).

9.30, 14.30 Teleparduotuvė. 9.45 Tavo augintinis. 10.15, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.10, 17.00 „Medikopteris“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00, 21.00, 23.55 „Viena už visus“. 16.00, 1.25 Kriminalinė drama „Gyvenimas Marse“ (1) (D.Britanija, 2006 m.). 19.00, 0.25 „CSI kriminalistai“. 22.00 Fantastinė melodrama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40, 0.10 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas iš ateities“ (9). 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“ (3). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Kovotojas Reksas“. 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 Būk mano meile! (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Namas prie kelio 2“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.40 „Mano puikioji auklė“. 23.10 „4400“ (N-7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 18.00, 22.25 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30, 8.00 Ryto reporteris.

7.45, 13.00, 21.45, 0.20 Lietuva–Londonas. 9.15, 14.45, 18.45 Vasara su Asta. 10.15 Šiandien kimba. 10.50 Dok. f. „Globalaus atšilimo iššūkis“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 15.45, 16.10, 0.35 Dok. f. „Kas nužudė Staliną?“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „Katynė“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.42, 0.17 Orai. 22.00 Lietuva tiesiogiai. 22.35 Vasara su Asta. 23.35 Reporteris.

1858 m. gimė Martynas Jankus, lietuvių švietėjas, spaudos, visuomenės veikėjas, publicistas. 1938 m. mirė rusų aktorius, režisierius, pedagogas Konstantinas Stanislavskis. 1941 m. mirė Rabindranatas Tagorė, indų rašytojas, Nobelio premijos laureatas. 1960 m. gimė amerikiečių aktorius Davidas Duchovny. 1975 m. gimė Donalda Meiželytė, Seimo narė, renginių, televizijos bei radijo laidų vedėja, dainininkė.

horoskopai 9.00 Gyvenu čia (k). 9.30 Drama „Trotskis“ (N-7). 11.25 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.55 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (N-7). 13.40 Komedija „Kitas!“ (N-7). 15.05 Melomano pusvalandis. 15.35 Romantinė komedija „Meilės vadyba“ (N-7). 17.05 Nuoga tiesa (k). 17.35 Telelaikraštis. 18.00 Lietuvos dvarai. 18.30 „Nenuorama Seidė“. 19.20 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 „Naisių vasara“ (N-7). 21.00 „Marselio kriminalistai“. 22.50 Fantastinis veiksmo f. „Svetimšalis“ (N-14). 0.45 Veiksmo komedija „Galingasis Stenas“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30, 18.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Kovotojas Reksas“. 17.00 „San Fransisko raganos III“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Lietuva – poezijos skambesy (k). 21.00 Veiksmo f. „Namas prie kelio 2“. 22.40 „Mano puikioji auklė“. 23.10 „4400“. 0.10 „Vaiperis“ (k).

8.00 Drama „45 kalibras“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 9.40 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 11.20 Veiksmo f. „Mafiozai“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 18.00 Komiška drama „Bointono pakrantės našlių klubas“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 19.55 Drama „Ačiū, užteks“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 21.35 Komedija „Devintam danguj“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.15 Kriminalinė komedija „Reikalai Briugėje“ (D.Britanija, Belgija, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Sporto metraštis. 13.15 Tarptautinis Weihai triatlonas. 13.45 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Ekstremalūs šuoliai. 14.15 Futbolo dievai. Ronaldo. 14.45, 19.15, 21.45 Olimpinės žaidynės. 15.00 Italijos „Serie A“ lyga. „Napoli“–„Palermo“. 16.45 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.30 Automoto. 19.30 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Kalnų dviračių sportas Europoje. 20.00 2010 m. pasaulio Lotynų Amerikos šokių čempionatas. 21.15 Futbolo dievai. R.Gullitas. 22.00 Kelias į Londoną. 22.30, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“. 23.00 Sporto metraštis.

Avinas (03 21–04 20). Būsite neįprastos nuotaikos, galbūt aplinkiniams ji visai nepatiks. Valdykite savo emocijas ir liežuvį, nes galite įsivelti į nemalonų konfliktą, kurio padariniai gali būti ganėtinai skaudūs. Jautis (04 21–05 20). Aplinkiniai gali nesutikti su jūsų idėjomis. Nieko keista – jie taip pat turi teisę turėti savo nuomonę, net jei jums ji atrodo nepriimtina. Iš ryto labai tiksliai suplanuokite visus dienos reikalus. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas svarbiems sprendimams. Tik iki rytojaus viso to nepamirškite. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad jums nelemta įgyvendinti savo svajonių ir tikslų, jausitės taip, lyg kas nors jums specialiai trukdytų. Bet net jei kol kas užsibrėžtos aukštumos jums nepasiekiamos, atminkite, kad tai laikini sunkumai ir atkaklumas anksčiau ar vėliau bus vainikuotas. Liūtas (07 23–08 23). Puikiai seksis suprasti aplinkinius, dėl to labai tinkamas laikas dirbti komandoje. Jūs gebate ne tik vykdyti nurodymus, bet esate gimęs būti lyderiu ir vadovu. Nebijokite imtis šio vaidmens. Mergelė (08 24–09 23). Gresia priimti neteisingą sprendimą, kuris gali neigiamai paveikti tolesnius jūsų planus. Būkite pasirengę įvairioms staigmenoms. Svarstyklės (09 24–10 23). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Nesigėdykite dalytis savo patirtimi net ir su vyresniais ir autoritetingesniais asmenimis. Skorpionas (10 24–11 22). Esate susidomėjęs kūryba. Rašydamas ar piešdamas lengvai išreikšite svajones, jausmus. Pernelyg neįsijauskite – kils pavojus nuskęsti fantazijose. Šaulys (11 23–12 21). Būsite pasinėręs į romantiką, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Jei dar nesate sutikęs savo antrosios pusės, tikėtina, kad būtent šią dieną gali tai įvykti. Ožiaragis (12 22–01 20). Sunkumai darbe gali sugadinti nuotaiką ir numušti jūsų entuziazmą. Nepasiduokite iškilus pirmai problemai. Tvarkykite būtiniausius reikalus, susikoncentruokite į reikšmingiausius dalykus, o ateityje laukia geresni laikai. Vandenis (01 21–02 19). Pajusite, kad galite pasiekti užsibrėžtų tikslų. Domins politika, istorija, religija. Kils noras tapti geresniam. Žuvys (02 20–03 20). Leisite laiką su brangiais žmonėmis ir patirsite malonių įspūdžių. Galbūt tai bus romantiškas pasimatymas, triukšmingas vakarėlis ar išvyka į gamtą.


Orai

Artimiausios dienos nebus karštos, numatomi lietūs su perkūnija. Šiandien termometrai rodys 20–22 laipsnius šilumos. Palyti turėtų daug kur, galima perkūnija. Trečiadienio naktį trumpas lietus numatomas pajūry, dieną trumpas lietus su perkūnija prognozuojamas daugelyje rajonų. Naktį bus 12–16, dieną apie 20–22 laipsnius šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 7 d.

+20

+20

+21

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

+21

Panevėžys

+21

Utena

+20

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.40 21.07 15.27 22.25 12.18

220-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 146 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +40 Berlynas +22 Brazilija +27 Briuselis +20 Dublinas +19 Kairas +35 Keiptaunas +16 Kopenhaga +20

Londonas +21 Madridas +31 Maskva +31 Minskas +27 Niujorkas +29 Oslas +19 Paryžius +23 Pekinas +31

orai kaune šiandien

Praha +23 Ryga +20 Roma +33 Sidnėjus +20 Talinas +20 Tel Avivas +34 Tokijas +31 Varšuva +22

+20

+22

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+20

Alytus

2–8 m/s

Vardai Donatas, Drąsutis, Jogailė, Jogilė, Kajetonas, Klaudija, Sikstas.

Karš­tis ir kli­ma­to kai­ta

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+20

+21

+19

+17

4

+18

+21

+17

+15

6

+16

+20

+17

+15

3

rytoj

poryt

Ką bend­ro tu­ri karš­čio ban­ga Ru­si­jo­ je, saus­ra Tek­sa­se ir 2003 m. karš­čio ban­ga Eu­ro­po­je? JAV NA­SA eks­per­ tas Ja­me­sas Han­se­nas sa­ko, kad ekst­ re­ma­lius oro po­ky­čius le­mia kli­ma­to kai­ta. Pa­sak moks­li­nin­ko ana­li­zės, nė­ ra ki­to paaiš­ki­ni­mo, ko­dėl pa­sau­lį už­ klum­pa ekst­re­ma­lios karš­čio ban­gos, kaip be­si­kei­čian­tis kli­ma­tas. Pa­sak stu­ di­jos, 1951–1980 m. lai­ko­tar­piu ekst­re­ ma­liai aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros vy­ra­vo ma­žiau nei 0,2 pro­c. Že­mės te­ri­to­ri­jos, o da­bar – 10 pro­c. J.Han­se­nas kri­ti­ka­vo po­žiū­rį, kad aukš­tą tem­pe­ra­tū­rą le­mia spe­ci­fi­nės orų ano­ma­li­jos. CNN inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės Do­ku­men­ti­kos žvaigž­dė aus vo­ra­tink­lius

Iš­te­kė­jo juo­do­ji Ho­li­vu­do gul­bė

Gar­sus Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos do­ku­ men­ti­nių fil­mų apie gam­tą kū­rė­jas se­ras Da­vi­das At­ten­bo­roug­has nuo šiol ga­lės di­džiuo­tis, kad jo pa­var­de pa­va­din­ta vie­na nau­ja vo­rų rū­šis. Oo­no­pi­dae šei­mai pri­klau­san­tys vo­rai Pret­ho­pal­pus at­ten­bo­roug­ hi, ku­rių kū­no il­gis tik kiek di­des­ nis nei mi­li­met­ras, gy­ve­na Hor­no sa­lo­je ne­to­li Aust­ra­li­jos Kvins­lan­ do kran­tų. Ko­men­tuo­da­mas šį neįp­ras­tą vo­ rų ty­rė­jų spren­di­mą, Bri­ta­ni­jos na­ cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo BBC ve­te­ ra­nas pa­reiš­kė: „Var­do su­tei­ki­mas rū­šiai yra di­džiau­sias komp­li­men­ tas, ko­kio ga­li­ma pra­šy­ti bet ku­rios moks­lo bend­ruo­me­nės, ir aš jums tik­rai la­bai, la­bai už tai dė­ko­ju.“ D.At­ten­bo­roug­ho pa­var­dė anks­ čiau bu­vo pa­nau­do­ta su­tei­kiant var­dus nau­joms žu­vų, au­ga­lų ir me­džių rū­šims. BNS inf.

„„Li­ki­mas: vaid­muo „Juo­do­jo­je gul­bė­je“ N.Port­man at­ne­šė dvi­gu­bą lai­

mę – „Os­ka­rą“ kaip ge­riau­siai ak­to­rei ir šei­mos lai­mę.

„„Garbė: D.At­ten­bo­roug­hą įamžins

miniatiūrinio voro vardas.rackcdn.com nuotr.

Ho­li­vu­do ak­to­rė Na­ta­lie Port­man iš­te­kė­jo už ba­le­to cho­reog­ra­fo Ben­ ja­mi­no Mil­le­pied. Po­ra su­si­tuo­kė pa­gal ju­dė­jų pa­ pro­čius šeš­ta­die­nio va­ka­rą vie­no­je pri­va­čio­je re­zi­den­ci­jo­je ne­to­li Big Su­ro Ka­li­for­ni­jo­je, sa­vo ar­ti­mų­jų ir drau­gų aki­vaiz­do­je, o tarp sve­ čių bu­vo gla­mū­ri­nio eli­to at­sto­vė Ivan­ka Trump. 31 me­tų „Os­ka­ro“ lau­rea­tė pra­ dė­jo su­si­ti­ki­nė­ti su pran­cū­zu B.Mil­le­pied 2009 m. pa­bai­go­je, kai su­si­pa­ži­no su juo ku­riant fil­mą „Juo­do­ji gul­bė“.

2010-ųjų gruo­dį N.Port­man pa­ skel­bė, jog yra su­si­ža­dė­ju­si ir lau­ kia­si kū­di­kio, o jųd­vie­jų sū­nus Alep­has gi­mė ki­tų me­tų bir­že­lį. Ži­nia apie N.Port­man ves­tu­ves bu­vo pa­skelb­ta praė­jus še­šiems mė­ne­siams po to, kai gar­se­ny­bės iš­pro­vo­ka­vo gan­dus, jog jie­du slap­ ta su­si­tuo­kė. Šie­met va­sa­rį per JAV Ki­no aka­de­mi­jos ap­do­va­no­ji­mų ce­ re­mo­ni­ją žvaigž­dės pa­ste­bė­ti mū­ vin­tys vie­no­dus žie­dus. Tą­syk sa­ vo pri­va­tu­mą bud­riai sau­gan­ti po­ra at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti šiuos gan­dus.

„„Už­da­ru­mas: sū­nų au­gi­nan­tys ak­to­rė ir cho­reog­ra­fas su­si­tuo­kė pa­si­

BNS, KD inf.

AFP nuo­tr.

slė­pę nuo sve­ti­mų akių. 

2012-08-07 Kauno diena  
2012-08-07 Kauno diena  
Advertisement