Page 1


6–8 klasėms


Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

Pirmasis leidimas 2017 m.

6–8 klasėms

Projekto vadovas ir vyriausiasis kartografijos redaktorius Rytas Šalna Kartografai: Jurgita Čeberiakaitė, Remigijus Sereika Redaktoriai: Remigijus Martinavičius, Daina Šalnienė Kalbos redaktorė Erika Laumytė Dailininkas Marius Zavadskis Viršelio autorė Monika Daužickaitė Maketuotoja Jurgita Čeberiakaitė Žemėlapių recenzentai ir konsultantai: dr. Vidmantas Daugirdas, doc. dr. Virginijus Gerulaitis, dr. Jurga Lazauskienė, prof. dr. Jurgita Mačiulytė, mokyt. ekspertas Georgijus Sapožnikovas

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2016

Išleido leidykla DIDAKTA Architektų g. 184-3, LT–04206 Vilnius tel. +370 5 2137701, mob. +370 653 98 98 6 www.didakta.lt info@didakta.lt facebook.com/LeidyklaDidakta © Leidykla DIDAKTA, 2017 Spausdino Standartų spaustuvė Dariaus ir Girėno g. 39, LT-02189 Vilnius www.standart.lt info@standart.lt

ISBN 978-609-442-116-7 (kieti viršeliai) ISBN 978-609-442-117-4 (minkšti viršeliai)

Šis leidinys arba jo dalis negali būti reprodukuojama ir platinama jokiomis elektroninėmis ar kitomis priemonėmis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą į kitas informacijos kaupimo ir atgaminimo sistemas, kompiuterių tinklus (internete) be leidėjo išankstinio raštiško sutikimo. Draudžiama šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose arba archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeniniais tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose. Remiantis Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų bei Baudžiamuoju kodeksu, pažeidėjams numatytos griežtos sankcijos.


6–8 klasėms

Vilnius / 2017


Turinys

4

Europa................................................ 22

Patogesnė paieška

Šiaurės Amerika................................. 46

Gamtiniai žemėlapiai Politiniai ir administraciniai žemėlapiai Metodiniai patarimai, statistika ir aiškinamieji piešiniai

1 Žemėlapio numeris atvarte ar puslapyje

Orientavimasis..................................6–7

Europos Sąjunga............................................... 23 Politinis žemėlapis......................................24–25

2 Karibai.............................................................................. 47 2  Europa 1938 m. ............................................................ 25 Gamtinis žemėlapis.......................................... 48 3  Europa 1989 m. ............................................................ 25 Klimatas.............................................................. 49 Gamtinis žemėlapis....................................26–27 1  Vidutinė sausio mėnesio temperatūra................. 49 Ledynmetis ir tektonika.................................. 27 2  Vidutinė liepos mėnesio temperatūra.................. 49 1  Paskutinysis apledėjimas.......................................... 27 3  Vidutinis sausio mėnesio kritulių kiekis............... 49 2  Tektonika......................................................................... 27 4  Vidutinis liepos mėnesio kritulių kiekis................ 49

Klimatas........................................................28–29

1 Geografinis tinklas .........................................................6 2  Orientavimasis vietovėje .............................................6 3  Globalinė padėties nustatymo

sistema (GPS)....................................................................6 4 Geografinės koordinatės..............................................7 5  Aukščių ir gylių skalė.....................................................7 6  Orientavimasis atlase – objekto paieška................7

Nuo vaizdo iki žemėlapio...................................8

Politinis žemėlapis............................................ 47

Ūkis................................................................50–51

1 Vidutinė sausio mėnesio temperatūra................. 28 1  Žemės naudojimas...................................................... 50 2  Vidutinė liepos mėnesio temperatūra.................. 28 2  Naudingosios iškasenos ir pramonė..................... 51 3  Vidutinis metų kritulių kiekis................................... 29 4  Geografinės zonos....................................................... 29 Pietų Amerika.................................... 52

Gyventojai....................................................30–31

1 Gyventojų tankumas.................................................. 30 2  Gyventojų skaičiaus kaita......................................... 30 3  Kalbos ir tautos............................................................. 31 4  Religijos........................................................................... 31

Žemės naudojimas.....................................32–33

1 Aeronuotrauka.................................................................8 2  Kultūriniai augalai........................................................ 33 2  Klaipėdos senamiesčio aeronuotrauka...................8 3  Naminiai gyvuliai ........................................................ 33 3  Klaipėdos senamiesčio planas...................................8 Ūkis................................................................34–35 Mastelių įvairovė..................................................9 2  Naudingųjų iškasenų gavyba.................................. 35 4  Klaipėdos centrinės dalies žemėlapis......................9 3  Pramonė ......................................................................... 35 5  Klaipėdos žemėlapis......................................................9 Turizmas ir transportas..............................36–37 6  Vakarų Lietuvos gamtinis žemėlapis........................9 1  Turizmo regionai.......................................................... 36 2  Turistų skaičius Europos šalyse............................... 36 Geografinės kelionės ir atradimai...........10–11 Laiko juostos................................................12–13 3  Transportas.................................................................... 37 4  Automobilių skaičius 1000 gyventojų.................. 37 Baltijos šalys...................................................... 38 Šiaurės Europa ir Islandija............................... 39

Lietuva................................................ 14

Afrika.................................................. 40

Politinis žemėlapis............................................ 53 Gamtinis žemėlapis.......................................... 54 Klimatas.............................................................. 55

1 Vidutinė sausio mėnesio temperatūra................. 55 2  Vidutinė liepos mėnesio temperatūra.................. 55 3  Vidutinis sausio mėnesio kritulių kiekis............... 55 4  Vidutinis liepos mėnesio kritulių kiekis................ 55

Ūkis................................................................56–57

1 Žemės naudojimas...................................................... 56 2  Bananų kelias iki vartotojo....................................... 56 3  Naudingosios iškasenos ir pramonė..................... 57

Azija.............................................. 58–59

Gamtinis žemėlapis....................................14–15 Administracinis žemėlapis ir regionai...............16–17

1 Administracinis suskirstymas.................................. 16 2  Etnografiniai regionai ir

tautinės mažumos...................................................... 16

Metų laikai ir orai.............................................. 18 Pavasaris................................................................................ 18 Vasara..................................................................................... 18 Ruduo..................................................................................... 19 Žiema...................................................................................... 19

Turizmas............................................................. 20 Žemės naudojimas ir ūkis............................... 21

Politinis žemėlapis............................................ 41 Gamtinis žemėlapis.......................................... 42 Klimatas.............................................................. 43

1 Vidutinė sausio mėnesio temperatūra................. 43 2  Vidutinė liepos mėnesio temperatūra.................. 43 3  Vidutinis sausio mėnesio kritulių kiekis............... 43 4  Vidutinis liepos mėnesio kritulių kiekis................ 43

Ūkis................................................................44–45

Politinis žemėlapis......................................58–59 Gamtinis žemėlapis....................................60–61

2 Cunamio judėjimas po žemės drebėjimo .......... 61 3  Salų lankų susidarymas ............................................ 61 4  Himalajų susidarymas................................................ 61

Žemės ūkis ir klimatas...............................62–63

1 Žemės naudojimas...................................................... 21 1  Žemės naudojimas...................................................... 44 1  Žemės naudojimas...................................................... 62 2  Ūkis................................................................................... 21 2  Naudingosios iškasenos ir pramonė..................... 45 2  Vidutinė sausio mėnesio temperatūra................ 63


5

3 Vidutinė liepos mėnesio temperatūra.................. 63 4  Vidutinis metų kritulių kiekis................................... 63 5  Musonai........................................................................... 63

Pasaulis......................................... 72–73

Ką reiškia spalvos? Atlase kiekvienas regionas išskirtas savita spalva

Ūkis................................................................64–65

1 Naudingosios iškasenos ir pramonė..................... 64 2  Japonijos ūkis................................................................ 65

Lietuva

Australija ir Okeanija................... 66–67

Europa Gamtinis žemėlapis ...................................72–73

2 Žemynai ir vandenynai.............................................. 73 3  Žemynų palyginimas.................................................. 73

Litosferos plokštės, žemės drebėjimai ir vulkanizmas.................................................74–75

Gamtinis žemėlapis ir gyventojai............66–67

2 Plokščių pjūvis.............................................................. 74

Klimatas ir vandenynų srovės..................76–77 Vidutinė oro temperatūra ir krituliai..........................................................78–79

1 Australijos aborigenai................................................ 67 1  Vidutinė sausio mėnesio temperatūra................. 78 Žemės naudojimas ir klimatas.................68–69 2  Vidutinė liepos mėnesio temperatūra.................. 78 2  Vidutinė sausio mėnesio temperatūra................. 69 3  Vidutinis sausio mėnesio kritulių kiekis............... 79 3  Vidutinė liepos mėnesio temperatūra.................. 69 4  Vidutinis liepos mėnesio kritulių kiekis................ 79 4  Vidutinis metų kritulių kiekis................................... 69 Geografinės zonos......................................80–81

Poliarinės sritys............................ 70–71

Politinis žemėlapis......................................82–83 Gyventojų tankumas ir miestai................84–85

2 Pasaulio gyventojų skaičiaus kaita........................ 84 3  Didžiausi pasaulio miestai (gyv. mln.).................. 84

Afrika Šiaurės Amerika Pietų Amerika Azija Australija ir Okeanija Poliarinės sritys Pasaulis

Gyventojai....................................................86–87

1 Pasaulio religijos.......................................................... 86 2  Pasaulio kalbos............................................................. 86 3  Gyvenimo lygis............................................................. 87 4  Švietimas......................................................................... 87

Aplinkos tarša..............................................88–89 Geografiniai rekordai.................................90–91 Arktis................................................................... 70 Antarktis............................................................. 71

Apžvalginis pasaulio žemėlapis padeda lengviau susiorientuoti

Pavadinimų rodyklė.......................... 92 arktis 70 p. europa 22–39 p.

lietuva 14–21 p. azija 58–65 p.

Šiaurės Amerika 46–51 p.

Afrika 40–45 p. Pasaulis 72–91 p.

pietų Amerika 52–57 p.

antarktis 71 p.

australija ir Okeanija 66–69 p.


orientavimasis

12

Pasaulis | Laiko juostos 165° 150° 135°

120° 105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

laiko juostos (zonos) teritorijos, kuriose laikas skiriasi nuo juostinio

laiko zonos riba, laikas datos keitimosi linija

Pavyzdys © Leidykla DIDAKTA

165°

150°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

+


Mastelis 1 : 70 000 000 30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

700

1400

2100 km

13 orientavimasis

15°

0

135° 150° 165° 180°

Draft Pavyzdys © Leidykla DIDAKTA

15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°

150°

165°

180°

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

+12


52 Valstybių vėliavos ir gyventojų skaičius antigva ir barbuda

brazilija

Argentina

ekvadoras

paragvajus

sent vinsentas ir grenadinai

gajana

peru

surinamas

barbadosas

čilė

grenada

sent kitsas ir nevis

trinidadas ir tobagas

bolivija

dominika

kolumbija

sent lusija

urugvajus

venesuela

10 mln. gyventojų 1 mln. gyventojų

pietų AMERIKA

(duomenys suapvalinti)

Pietų Amerika


Pietų Amerika | Politinis žemėlapis 2 90°

3

4

80°

0

Mastelis 1 : 30 000 000 5

70°

6

60°

300

7

50°

600

40°

53

900 km 8

A

A

20°

20°

B

B

10°

10°

C

C

D

D

Pavyzdys © Leidykla DIDAKTA

10°

10°

Š

R

V

20°

P

20°

F

F

30° 30°

G G

40° 40°

H Miestai

H

sostinės kiti miestai

GAJANA valstybės I

50°

valstybių sienos

50° 110°

1

100°

I 2

90°

3

80°

4

70°

5

60°

6

50°

7

40°

8

30°

9

20°

10

pietų AMERIKA

E

E


Pavadinimų rodyklė | Šim–Val

102

Šimkaičiai 16 C4 Šimonys 17 B6 Šingu 54 E6 Šipapilis 14 E1 Šipliškė 16 E4 Širazas 58 G8 Širvinta 15 C5 Širvinta 14 D3 Širvintos 17 C5 Šyša 14 C2 Šri Džajavardanapura Kotė 59 I11 Šri Lanka 59 I11 Šri Lankos sala 60 I11 Štutgartas 24 D5 Šumskas 17 D6 Šunskai 16 D4 Šušvė 15 C4 Šv. Elenos sala 42 G3 Šv. Karolio kyšulys 48 D15 Šv. Lauryno įlanka 48 E14 Šv. Lauryno sala 48 C4 Šv. Lauryno upė 48 E13 Šv. Luko kyšulys 48 G9 Šv. Petro ir Pauliaus salos 72 F13–14 Šv. Pranciškaus upė 54 E7 Šv. Valentino kalnas 54 H4 Švarcvaldas 26 D5 Švedija 24 B6 Šveicarija 24 D5 Švėkšna 16 B2 Švenčionėliai 17 C6 Švenčionys 17 C7 Švenčionių aukštuma 15 C7–D7 Šventežeris 17 E4 Šventoji 16 A2 Šventoji 15 C5 Šverinas 39 E3 Švėtė 14 A4 Švitinys 15 A4

rodyklė

T Tabana Ntleniana 42 H6 Tabuaeranas 67 C10 Tachas 26 E4 Tachumulkas 48 H11 Tadžikija 59 F9 Tahatas 42 C4 Tahkunos pusiasalis 38 A2 Taikos upė 48 D9 Tailandas 59 H13 Taimyro pusiasalis 60 B13 Taipėjus 59 G15 Taivanas 59 G15 Taivano sala 61 G15 Tajuanas 59 F14 Takla Makano dykuma 60 F10–11 Talavos žemuma 38 C3–4 Talinas 24 C7 Talsai 38 C2 Tamanrasetas 41 C4 Tambora 61 J14

Tampa 47 G12 Tamperė 24 B7 Tana 42 D7 Tanamio dykuma 66 E3–F3 Tanganikos ežeras 42 F7 Tanimbaro salos 66 D3 Tanzanija 41 F7 Tapa 38 A3 Tapažosas 54 D6 Taro dykuma 60 G10 Tartu 24 C7 Tasmanija 66 H4 Tasmano jūra 66 G5–6 Taškentas 59 E9 Tatrai 26 D6–7 Tatula 15 A5 Taujėnai 17 C5 Taunsvilis 66 E4 Tauragė 16 C3 Tauragnai 17 C6 Tauragnas 15 C6 Tauro kalnai 26 E8 Tavda 27 C11 Tbilisis 25 D9 Tebrizas 58 F7 Tegusigalpa 47 H12 Teheranas 58 F8 Tehuantepeko sąsmauka 48 H11 Teidė 42 C2 Teksasas 47 F10 Telemarkas 39 D2 Telšiai 16 B3 Teneniai 16 C2 Tenenys 14 C2 Tenesis 47 F12 Tenesis 48 F12 Tenojokis 39 A6 Tepliava 38 F1 Tian Šanis 60 E10–11 Tiandzinas 59 F14 Tibestis 42 C5 Tibetas 60 F11–12 Tichuana 47 F9 Tigras 60 F7 Tiksis 59 B15 Tilžė 16 C2 Tilžė 14 D3 Timišoara 24 D7 Timoras 66 D2 Timoro jūra 66 E2 Timpu 59 G11 Tirana 24 D6 Tirėnų jūra 26 D6–E6 Tirkšliai 16 A3 Tyruliai 16 B4 Tisa 26 D7 Titikaka 54 E4–5 Tytuvėnai 16 B4 Tiumenė 59 D9 Tiūris 38 B3 Tjoursau 39 B2

Togas 41 E4 Tokantinsas 54 E7–D7 Tokelau 67 D8 Tokijas 59 F16 Toljatis 25 C9 Tolminkiemis 16 E3 Tolo įlanka 66 D2 Tonga 67 E8 Topozeras 39 B7 Torenso ežeras 66 G3 Toreonas 47 G10 Toreso sąsiauris 66 D4–E4 Tornetreksas 39 B5 Torontas 47 E13 Trabzonas 25 D8 Trakai 17 D5 Traksėdžiai 16 C2 Transantarktiniai kalnai 71 A17–B9 Trapėnai 16 C3 Traupis 17 B5 Treleborgas 39 D3 Triglavas 26 D6 Trinidadas ir Tobagas 47 K16 Tripolis 41 B5 Tripolitanija 42 C5 Tryškiai 16 A3 Triškoniai 17 A4 Trobos 17 E6 Trondheimas 24 B6 Trondheimsfjordenas 39 C2–3 Troškūnai 17 B5 Truchiljas 53 D4 Trumsė 39 B4 Tuamotu salynas 67 E11 Tubkalis 42 B3 Tukumanas 53 F5 Tukumas 38 D2 Tuloma 39 B7 Tulūza 24 D5 Tunisas 41 B5 Turano žemuma 60 E8–9 Turec Bajarai 17 E7 Turfano įduba 60 E12 Turinas 24 D5 Turkanos ežeras 42 E7 Turkija 25 E8 Turkmėnija 58 F8 Turku 24 B7 Turmantas 17 B7 Turneelvenas 39 B5 Tuvalu 66 D7 Tverai 16 B3 Tverečius 17 C7

U Ubangis 42 E5 Ubiškė 16 B3 Ufa 58 D8 Uganda 41 E7 Ugnies Žemė 54 I5 Uhanas 59 F14

Ukajalis 54 D4 Ukmergė 17 C5 Ukraina 24 D7 Ūla 15 E5 Ulan Batoras 59 E13 Ulan Udė 59 D13 Uluru 66 F3 Umba 39 B7 Umdurmanas 41 D7 Umeelvenas 39 C4 Umeo 39 C5 Ungavos pusiasalis 48 C13 Uogrė 38 D3 Uolainė 38 D2 Uoliniai kalnai 48 D8–F10 Upyna 16 B3 Upyna 16 C3 Upytė 15 B5 Upsala 24 C6 Uralas 27 D10 Uralo kalnai 27 B10–C10 Urmija 27 E9 Urugvajus 54 F6 Urugvajus 53 G6 Urumči 59 E11 Usmos ežeras 38 C2 Utena 17 B6 Utra 39 D2 Uzbekija 58 E8 Uzvara 17 A5 Užpaliai 17 B6 Užventis 16 B3

V Vabalninkas 17 B5 Vadaktai 17 B4 Vadokliai 17 C5 Vadsė 39 A6 Vadžgirys 16 C3 Vagadugu 41 D3 Vainutas 16 C2 Vaithorsas 47 C7 Vajaku 67 D7 Vajomingas 47 E10 Vakarų Antarktida 71 B15 Vakarų Aukštaičių plynaukštė 15 C5–A6 Vakarų Australijos dubuma 73 G22–H23 Vakarų Estijos žemuma 38 A2–B3 Vakarų Gatai 60 H10 Vakarų Indijos gūbrys 72 I19–H20 Vakarų Sachara 41 C2 Vakarų Sibiro žemuma 60 C9–11 Vakarų Virdžinija 47 F12 Vakarų Žemaičių plynaukštė 14 A2–B3 Valažinas 17 E7 Valdajaus aukštuma 26 C8 Valdivija 53 G4 Valensija 53 B5


Pavadinimų rodyklė | Val–Žvi Verseka 15 E5 Vertsjervas 38 B4 Veru 38 C4 Vesterdalelvenas 39 C3 Vesterolenas 39 B3–4 Vesterosas 39 D4 Vestfjordenas 39 B3 Veternas 26 C6 Vezuvijus 26 D6 Vėžaičiai 16 B2 Viatka 27 C10 Viborgas 39 D2 Vyborgas 39 C6 Vyčegda 27 B10 Vidauja 14 C4 Videniškiai 17 C6 Vidiškiai 17 C5 Vydmantai 16 B2 Viduklė 16 C3 Vidurio Indijos dubuma 73 G21–H21 Vidurio Lietuvos žemuma 14 D4–A6 Vidurio Lygumos 48 E11–F11 Vidurio Rusijos aukštuma 26 C8 Vidurio Sibiro plokščiakalnis 60 C12–14 Viduržemio jūra 42 B5–7 Vidžemės aukštuma 38 C3–4 Vidžiai 17 C7 Viečiūnai 17 E5 Viekšniai 16 A3 Viena 24 D6 Vientianas 59 H13 Viesytė 17 A6 Viesytė 38 D3 Viešintos 17 B5 Viešvilė 16 C3 Vietnamas 59 H13 Vievis 17 D5 Vygriai 14 E4 Vija 17 F6 Vijoliai 16 B4 Vikas prie Mirdalio 39 B2 Vikna 39 C3 Viktorija 47 E8 Viktorijos ežeras 42 F7 Viktorijos krioklys 42 G6 Viktorijos sala 48 C9–B10 Viktorijos Žemė 71 B9 Vileika 38 F4 Vilhelmina 39 C4 Vilhelmo kalnas 66 D4 Vilija 15 D7 Viliujus 60 C14–15 Viljandis 38 B3 Vilka 14 C3 Vilkaviškis 16 D4 Vilkija 17 C4 Vilkyškiai 16 C3 Vilkokšnis 15 D5 Vilkso Žemė 71 B7–8

Vilnia 15 D6 Vilnius 17 D6 Vilsandis 38 B1 Vilsono kyšulys 66 G4 Vindelelvenas 39 C4 Vindhukas 41 H5 Vinipegas 47 E11 Vinipego ežeras 48 D11 Vinsono masyvas 71 B16 Virbalis 16 D3 Virčiuvis 15 A4 Virdžinija 47 F12 Virinta 15 C6 Virvytė 14 B3 Visaginas 17 B7 Visbis 39 D4 Visinčia 15 E6 Viskonsinas 47 E11 Vysla 26 C6 Višakis 15 D4 Viškiai 17 A7 Viškių ežeras 15 A7 Vyšnevas 17 D7 Vištyčio ežeras 14 E3 Vištytis 16 E3 Vitnis 48 F9 Vižainis 16 E3 Vyžuona 15 A6 Vyžuonos 17 B6 Vladivostokas 59 E16 Vogėzai 26 D5 Vokietija 24 C5 Volga 27 C9 Volgogradas 58 E7 Volgogrado tvenkinys 27 D9 Volisas ir Futūna 67 E8 Voltos ežeras 42 E3 Voluinės aukštuma 26 C7–D7 Vorkuta 59 C9 Vormsis 38 A2–B2 Voronežas 58 D6 Vostoko sala 67 D10 Vrangelio sala 60 B20 Vroclavas 24 C6

Ž Žadiškės 16 D7 Žagarė 16 A4 Žaiginys 16 C4 Žaliasis kyšulys 42 D2 Žaliasis Kyšulys 82 E14 Žaliojo Kyšulio dubuma 72 F13–14 Žaliojo Kyšulio salos 72 E14 Žalpiai 16 C3 Žarėnai 16 B3 Žasliai 17 D5 Žeimelis 17 A4 Žeimena 15 C6 Žeimiai 17 C5 Železnodorožnas 14 E2 Želva 17 C6 Žemaičių aukštuma 14 A2–C4 Žemaičių Kalvarija 16 A3 Žemaičių Naumiestis 16 C2 Žemaitkiemis 17 C5 Žemoji Panemunė 17 C4 Žemutinė Tunguska 60 C12–13 Žemutinis Naugardas 58 D7 Ženeva 24 D5 Židikai 16 A3 Žydkiemis 16 E3 Žiemgalos žemuma 15 A4–5 Žiežmariai 17 D5 Žygaičiai 16 C3 Žirmūnai 17 E6 Žiupronys 17 E7 Žižma 15 E6 Žuvintas 15 E4 Žuvinto palios 15 E4 Žvingiai 16 C3 Žvirgždaičiai 16 D4

Z Zabalacė 17 F5 Zagrebas 24 D6 Zagroso kalnai 60 F7–G8 Zalcburgas 24 D6 Zalesė 17 E7 Zalvė 17 A6 Zambezė 42 G6 Zambija 41 G6 Zapyškis 17 D4 Zaporožė 25 D8 Zarasai 17 B7 Zasnicas 39 E3 Zelandija 39 D3 Zibalai 17 C5 Zimbabvė 41 G6

Santrumpos ež. ežeras įl. įlanka klng. kalnagūbris kln. kalnas kyš. kyšulys pss. pusiasalis s. sala sąs. sąsiauris tv. tvenkinys ugnk. ugnikalnis

rodyklė

Valensija 24 E4 Valeta 24 E6 Valga 38 C4 Valis 42 H6 Valka 38 C4 Valkininkai 17 E5 Valmiera 38 C3 Valparaisas 53 G4 Vandžiogala 17 C4 Vankuverio sala 48 E8 Vankuveris 47 E8 Vano ežeras 27 E9 Vanuatu 66 E6 Varanasis 59 G11 Varanavas 17 E6 Varangerio pusiasalis 39 A6–7 Varduva 14 A3 Varėna 17 E5 Varna 24 D7 Varniai 16 B3 Varnionys 17 D7 Varšuva 24 C7 Vasa 39 C5 Vašingtonas 47 E8 Vašingtonas 47 F13 Vaškai 17 A5 Vatikanas 24 D6 Vatnajokudlis 39 B2 Vecekrugo kalnas 14 C2 Vedelio jūra 71 B18–19 Vega 39 B3 Veisiejai 17 E4 Veisiejis 15 E4 Veiveriai 17 D4 Veiviržas 14 B2 Veiviržėnai 16 B2 Vekšė 39 D3 Veličkos 16 F3 Velikaja 38 C5 Velykų sala 72 H8 Velingtonas 66 H7 Veliuona 16 C4 Velslio salos 66 E3–4 Velso Princo kyšulys 48 C4 Venecija 24 D6 Venernas 26 C6 Venesuela 53 C5 Vengrija 24 D6 Venta 16 A3 Venta 14 B3 Ventos vidurupio žemuma 14 A3 Ventspilis 38 C1 Vepriai 17 C5 Verakrusas 47 H11 Verbiškės 17 C6 Verchojanskas 59 C16 Verchojansko kalnynas 60 C15–16 Verknė 15 D5 Vermlandas 39 C3–D3 Vermontas 47 E13 Vernamu 39 D3

103


Iliustracijų šaltiniai www.bilder-fotos.ch; Energieoptimisten; Greenpeace; www.inhabitat.com, Lietuvos etnokosmologijos muziejus; Misereor Blog; „Orlen Lietuva“; Rytas Šalna; Lukas Šalna; https://slmaonline.info; www.mintpressnews.com; UAB „Sicor Biotech“, TEVA; www.wetter.de; wikipedia.org; www.zerohedge.com

www.didakta.lt +370 5 2137701

6–8 klasėms Projekto vadovas ir vyriausiasis kartografijos redaktorius Rytas Šalna Kartografai: Jurgita Čeberiakaitė, Remigijus Sereika Redaktoriai: Remigijus Martinavičius, Daina Šalnienė Kalbos redaktorė Erika Laumytė Dailininkas Marius Zavadskis Viršelio autorė Monika Daužickaitė Maketuotoja Jurgita Čeberiakaitė Žemėlapių recenzentai ir konsultantai: dr. Vidmantas Daugirdas, doc. dr. Virginijus Gerulaitis, dr. Jurga Lazauskienė, prof. dr. Jurgita Mačiulytė, mokyt. ekspertas Georgijus Sapožnikovas 6,5 sp. l. Užsakymas 162899 Tiražas 3000 vnt. Išleido leidykla „Didakta“ Architektų g. 184-3, LT-04206 Vilnius Tel. (+370 5) 213 77 01, faks. (+370 5) 213 79 14, el. paštas: info@didakta.lt, Interneto svetainė: www.didakta.lt Spausdino Standartų spaustuvė Dariaus ir Girėno g. 39, LT-02189 Vilnius Interneto svetainė: www.standart.lt


ISBN 978-609-442-117-4

9 786094 421174 www. di da kta . l t

Profile for Leidykla Didakta

Mano GAUBLYS. Geografijos atlasas 6-8 klasėms  

MANO GAUBLYS – įvadas į žemėlapių pasaulį. Vienas atlasas skirtas 3 mokslo metams. Tai ekonomiška ir naudinga. Atlasą sudaro apie 110 žemėla...

Mano GAUBLYS. Geografijos atlasas 6-8 klasėms  

MANO GAUBLYS – įvadas į žemėlapių pasaulį. Vienas atlasas skirtas 3 mokslo metams. Tai ekonomiška ir naudinga. Atlasą sudaro apie 110 žemėla...

Profile for didakta
Advertisement