Page 1

EAPPREN ΑΝΑΠΤΥΞΗΙ ΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙ ΑΕΝΔΙ ΑΜΕΣΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ


Περιεχόμενα 1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

4

2. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

8

3.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

29

4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

36

0

2


3


1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.1. Τι είναι ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο Το να έχεις μια καλή επιχειρηματική ιδέα δεν είναι παρά μόνο το πρώτο βήμα. Η καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να υποστηριχθεί μόνο αν το περιεχόμενό της είναι καλά διατυπωμένο. Η ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου δίνει τη δυνατότητα στον εμπνευστή της ιδέας αυτής να διατυπώσει και να οργανώσει το σκεπτικό του εγγράφως. Είναι εκείνο το έγγραφο, το οποίο οι ενδεχόμενοι χρηματοδότες θα θελήσουν οπωσδήποτε να πάρουν στα χέρια τους και με βάση αυτό θα αποφασίσουν στην ουσία, αν θα προχωρήσουν στην υποστήριξη της επιχειρηματικής πρότασης. Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία σύνταξής του, είναι καλό να θέσετε στον εαυτό σας τρία απλά ερωτήματα, τα οποία και θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού: • Πού βρισκόμαστε την παρούσα στιγμή; • Πού θέλουμε να βρεθούμε; • Πώς θα κατορθώσουμε να βρεθούμε εκεί;

0

4


Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκινά με βάση την πλήρη κατανόηση της κατάστασης ενός ήδη υπάρχοντος οργανισμού, ή την αποσαφήνιση του τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, αν πρόκειται για μια υπό σχεδιασμό επιχείρηση. Η διαδικασία αυτή καθοδηγείται από τους εκάστοτε στόχους και σκοπεύει να δεσμεύσει τους ανθρώπους του οργανισμού σε ένα κοινό όραμα. Επιπλέον, η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου βοηθά τον επιχειρηματία να αποκτήσει τη δική του προοπτική για την καινοτομία του ή γενικότερα τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που θέλει να αναπτύξει. Είναι κατά κάποιο τρόπο, μια εργασία επί χάρτου όπου ένα άτομο προσπαθεί να μετατρέψει τις σκέψεις του σε προτάσεις, να δοκιμάσει καταστάσεις σε θεωρητικό επίπεδο, να κάνει λάθη σε αυτό το στάδιο πριν προχωρήσει στην πράξη και να τα διορθώσει. 1.2 Η Επιχειρηματική Ιδέα. Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο είναι αυτό που βοηθά στο να γίνει αυτή η ιδέα πραγµατικότητα. Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να σας κατευθύνει στα βήµατα για την ανάπτυξη και την τελειοποίηση του επιχειρηµατικού σας σχεδίου. 5


1.3 Το Επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ένα οδικό χάρτη. ∆είχνει από πού ξεκινάτε, τον επιθυµητό σας προορισµό (τους επιχειρηµατικούς σας στόχους) και πώς σχεδιάζετε να φτάσετε εκεί (την επιχειρηµατική σας στρατηγική). Και, όπως κάθε καλός χάρτης, θα απεικονίζει την περιοχή µέσα στην οποία ταξιδεύετε (τις αγορές, την πελατειακή βάση, τους ανταγωνιστές σας), τα εµπόδια (ανταγωνισµός, πιθανές δυσκολίες ανεύρεσης πόρων ή ελλείµµατα ρευστότητας, σηµεία συµφόρησης στην παραγωγική διαδικασία), τις εναλλακτικές διαδροµές (σχέδια έκτακτης ανάγκης, άλλες πηγές ανεύρεσης πόρων), κ.ο.κ. Και σας επιτρέπει να ελέγχετε την πρόοδό σας καθώς προχωράτε – να δείτε πόση απόσταση έχετε καλύψει προς τον προορισµό σας – και πόση απόσταση πρέπει να καλύψετε ακόµη. Ο σηµαντικότερος λόγος για τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου θα πρέπει να είναι το ότι αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για ε σ ά ς . Ένα επιχειρηµατικό σχέδιο είναι απλά ένα έγγραφο που 0

6


περιγράφει την µελλοντική πορεία µιας επιχείρησης. Ένα καλό επιχειρηµατικό σχέδιο: Παρέχει µια σαφή εικόνα των επιχειρηµατικών σας σκοπών και καθορίζει στόχους που πρέπει να επιδιώξετε. Σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τον επιχειρηµατικό κλάδο όπου εισέρχεστε και τη δραστηριότητα µε την οποία καταπιάνεστε. Εκθέτει τα πιθανά πλεονεκτήµατα και αδυναµίες της επιχείρησής σας Παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές τα µέσα για να διαπιστώσουν αν η εταιρεία σας αποτελεί κατάλληλη επένδυση. Σας παρέχει µια χρονολογική σειρά από γεγονότα και οικονοµικά ορόσηµα µε τα οποία µπορείτε συγκρίνετε.

7


2.ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περιεχόµενα 1. Εξώφυλλο – Σελίδα Τίτλου 2. Πίνακας Περιεχοµένων 3. Συνοπτική Παρουσίαση (Executive Summary)

Επισκόπηση της Επιχειρηµατικής (Business Overview)

∆ραστηριότητας

Χαρακτηριστικά Προϊόντων ή Υπηρεσιών Ανάλυση της Αγοράς (Market Analysis) Στρατηγική Εµπορικής Προώθησης (Marketing Strategy) Βασικοί Στόχοι (Key Objectives) και Χρηµατοοικονοµική Επισκόπηση (Financial Overview)

0

8


4. Αναλυτική Περιγραφή (Detailed Plan) 4.1 Ανάλυση της Αγοράς (Market Analysis) 4.2 Προϊόντα ή Υπηρεσίες 4.3 Στρατηγική Εµπορικής Προώθησης (Marketing Strategy) 4.4 Ανάλυση S.W.O.T. (Θετικών & Αρνητικών Στοιχείων) 4.5 ∆οµή και Ιδιοκτησία της Επιχείρησης 4.6 ∆ιοίκηση ( Management) 4.7 Βασικοί Στόχοι (Key Objectives) 4.8 Κίνδυνοι (Risks) 4.9 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 4.9.1 ∆απάνες Εγκατάστασης 4.9.2 Πρόβλεψη Αποτελεσµάτων Πρώτου Έτους 4.9.3 Ταµειακή Ροή 4.9.4 Ισολογισµός 4.9.5 Πηγή Χρηµατοδότησης 4.9.6 Προσδιορισµός Νεκρού Σηµείου (Break-even Analysis) 4.9.7 Απόδοση Επένδυσης 9


4.10 Σχέδιο ∆ράσης

5. Επίλογος 2.1 Εξώφυλλο – Σελίδα Τίτλου Αναγράφεται η επωνυµία της επιχείρησης, η φυσική της διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και φαξ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e- mail) και τα ονόµατα των κύριων ιδιοκτητών. Πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης και ο αριθµός αντιτύπου. 2.2 Πίνακας Περιεχοµένων Μία σελίδα στην οποία παρατίθενται οι τίτλοι των ενοτήτων µε τους αντίστοιχους αριθµούς σελίδων (όπως τα περιεχόµενα του παρόντος Οδηγού, στην προηγούµενη σελίδα). 8.2.3 Συνοπτική Παρουσίαση (Executive Summary) 0

10


Η Συνοπτική Παρουσίαση θα πρέπει να γράφεται μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Πρόκειται για µια σύντοµη (µίας ή δύο σελίδων) περίληψη των κύριων θεµάτων που καλύπτει το επιχειρηµατικό σχέδιο. Αυτή η ενότητα µπορεί να αποτελεί το σ η µ α ν τ ι κ ό τ ε ροµέροςτουεπιχειρηµατικούσαςσχεδίο υ. Επισκόπηση της Επιχειρηµατικής (Business Overview)

∆ραστηριότητας

Ποιο είναι το αντικείµενο της επιχείρησης σε γενικές γραµµές; Σε ποιον επιχειρηµατικό κλάδο ανήκει; Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτηµά της, σε σχέση µε το προϊόν ή την υπηρεσία που πρόκειται να παρέχετε; Ποια είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, ποιος τα αγοράζει και µια γενική δήλωση αναφορικά µε την κατάσταση της επιχείρησης στο διάστηµα των επόµενων δύο έως πέντε ετών και πώς αυτή θα επιτευχθεί. 11


Χαρακτηριστικά Προϊόντων ή Υπηρεσιών. Περιγράψτε συνοπτικά το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών και τα γενικότερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία θα σας δώσουν την κορυφαία θέση στην αγορά. Αναφέρετε µε σαφήνεια τι ακριβώς πρόκειται να πουλάτε. Ανάλυση της Αγοράς (Market Analysis) Περιγράψτε συνοπτικά σε ποια αγορά πρόκειται να απευθυνθούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες και γιατί. Τι είδους έρευνες έχουν γίνει(αν έχουν γίνει), στις οποίες βασίζονται οι επιχειρηµατικές σας προσδοκίες; Στρατηγική Εµπορικής Προώθησης (Marketing Strategy) Γενική αναφορά του σχεδίου εµπορικής προώθησης (marketing plan) των προϊόντων ή υπηρεσιών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. Βασικοί Στόχοι (Key Objectives) και Χρηµατοοικονοµική Επισκόπηση (Financial Overview) 0

12


Παραθέστε τους Βασικούς σας Στόχους. Εξηγήστε τις βασικές χρηµατοοικονοµικές ανάγκες της νέας επιχείρησης, ξεκινώντας µε το αρχικό κεφάλαιο και τις εκτιµώµενες ταµειακές σας ανάγκες για τη λειτουργία της επιχείρησης. 2.4 Αναλυτική Περιγραφή (Detailed Plan) Αυτή η ενότητα υπεισέρχεται σε λεπτοµερή στοιχεία, τα οποία καθιστούν το Επιχειρηµατικό Σχέδιο έγγραφο «εργασίας» και, τελικά, έγγραφο «ελέγχου». Είναι συνεπώς σηµαντικό, να φροντίσετε ώστε να συνταχθεί σωστά. ∆εν πρόκειται απλά για µια συλλογή από λέξεις, αλλά για ένα έγγραφο, το οποίο περιγράφει τι πρόκειται να συµβεί και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή, για να ελεγχθεί η σχετική πρόοδος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Επιχειρηµατικό Σχέδιο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων, θα γίνεται κριτική επισκόπησή του.

13


2.5 Ανάλυση της Αγοράς (Market Analysis) Είναι βασικό να καταδείξετε ότι υπάρχει ισχυρή πελατειακή βάση για την επιχείρηση. • Η αγορά είναι αναπτυσσόµενη ή έχει πτωτική πορεία; • Ποιος είναι ο γεωγραφικός χώρος; • Έχει γίνει τµηµατοποίηση της αγοράς και, αν ναι, µε ποιόν τρόπο; Με την τµηµατοποίηση της αγοράς, µπορείτε να επικεντρώσετε τις προσπάθειες εµπορικής προώθησης στα τµήµατα που είναι περισσότερο πιθανό να αγοράσουν τα προϊόντα/τις υπηρεσίες σας •

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αγορά;

Πώς σκοπεύετε να προσεγγίσετε τους πελάτες σας;

Υπάρχουν εποχικές/περιοδικές τάσεις;

Πόσο τιµολογιακά ευαίσθητη είναι η αγορά;

Ποια είναι η ανταγωνιστική σας θέση;

Εξηγήστε πώς πραγµατοποιήσατε την έρευνα πελατών και την έρευνα αγοράς – από πού προέρχονται οι 0

14


πληροφορίες που συγκεντρώσατε (έρευνα γραφείου ή / και επιτόπια έρευνα) 2.6 Προϊόντα ή Υπηρεσίες Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση στον αναγνώστη των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα πωλείτε. • Περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας και των κύριων χαρακτηριστικών τους. Γιατί θα αγοράζουν οι πελάτες τα δικά σας προϊόντα/υπηρεσίες αντί εκείνων άλλης εταιρείας; Εξηγήστε τι είναι αυτό που καθιστά τα προϊόντα/τις υπηρεσίες σας µοναδικά στην αγορά και πώς θα διαφέρουν από εκείνα των ανταγωνιστών σας • Περιγράψτε πώς θα παράγονται τα προϊόντα/οι υπηρεσίες σας. Μπορείτε επίσης να επισηµάνετε τους πόρους που χρησιµοποιούνται (ανθρώπινοι πόροι και υλικά) καθώς και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στην παραγωγή των προΪόντων/υπηρεσιών σας 15


• Επισηµάνετε τυχόν µελλοντικά σχέδια που έχετε για αναβάθµιση των υφιστάµενων προϊόντων/υπηρεσιών ή για την παρουσίαση νέων προϊόντων/υπηρεσιών • Υπάρχει κάτι σχετικά µε τις δυνατότητες παραγωγής σας που θα µπορούσε να σας προσφέρει πλεονέκτηµα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό; Για παράδειγµα, διαθέτετε εξειδικευµένες γνώσεις, νέα τεχνολογία, πρόσβαση σε φθηνότερα ή έχετε χαµηλά γενικά έξοδα; 2.7 Στρατηγική Strategy)

Εµπορικής

Προώθησης

(Marketing

Οι αναγνώστες σας, αφού κατανοήσουν τον κλάδο σας (βλ. Ανάλυση Αγοράς), θα θέλουν να πληροφορηθούν πώς θα ενταχθεί σε αυτόν η επιχείρησή σας. Μια καλή στρατηγική εµπορικής προώθησης είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία µιας επιχείρησης. Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν για τα προϊόντα/υπηρεσίες ώστε να είναι δυνητικοί αγοραστές τους. Αναφέρετε αναλυτικά τις βασικές στρατηγικές και εξηγήστε τον τρόπο λειτουργίας τους. 0

16


2.8 Αγορές Στόχοι Στην ενότητα για την Ανάλυση της Αγοράς, περιγράψατε τα κυριότερα τµήµατα της αγοράς στον κλάδο σας. Σε ποιες από αυτές τις οµάδες πελατών και τα τµήµατα της αγοράς θα στοχεύει συγκεκριµένα η επιχείρησή σας; Μπορείτε να προσδιορίσετε τις αγορές στόχους σας, ανά τύπο πελατών και ανά γεωγραφική περιοχή. Εξηγήστε πώς µπορεί να µεταβληθούν οι αγορές στόχοι σας κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου. 8.2.9 Ανταγωνισµός Θα υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις ή ανταγωνιστές που διεκδικούν επίσης αυτές τις αγορές στόχους. Παραθέστε τους βασικούς σας ανταγωνιστές µαζί µε σύντοµη περιγραφή των επιχειρήσεών τους, αναφέροντας την τοποθεσία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις στρατηγικές εµπορικής προώθησης και τις θέσεις τους στην αγορά. Μην βιάζεστε να συµπεράνετε ότι δεν υπάρχουν ανταγωνιστές – ψάξτε καλά! Ελέγξτε το Χρυσό Οδηγό, κοιτάξτε σε περιοδικά, ερευνήστε στο 17


∆ιαδίκτυο, ψάξτε σε µέρη που θα περιµένατε να διαφηµιστούν για σχετικά στοιχία συµβουλευθείτε τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια. Ανάλυση Ανταγωνιστικής Θέσης Στη συνέχεια, πρέπει να κάνετε σύγκριση της επιχείρησής σας µε εκείνες των ανταγωνιστών σας. Με ποιους τρόπους θα αποκτήσετε πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών σας και µε ποιους τρόπους θα υστερείτε έναντι του ανταγωνισµού; Σε ποιες αγορές θα έχετε το µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα; 2.10 Στρατηγική Στρατηγική Τιµολόγησης (Pricing Strategy) Σχολιάστε εν συντοµία τον τρόπο τιµολόγησης των προϊόντων / υπηρεσιών. Πώς συγκρίνεται η τιµολόγηση των προϊόντων / υπηρεσιών σας µε την τιµολόγηση των ανταγωνιστών σας; Για παράδειγµα, θα ακολουθήσετε τιµολογιακή πολιτική διείσδυσης (δηλ. θα προσφέρετε

0

18


χαµηλές τιµές προκειµένου να µεγαλύτερους τζίρους πωλήσεων);

δηµιουργήσετε

Στρατηγική Προβολής (Promotion Strategy) Το να έχετε κάποιο κάλο προϊόν/υπηρεσία δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Πρέπει να γνωστοποιήσετε τα προϊόντα σας στους πιθανούς πελάτες και να τους πείτε πώς και πού µπορούν να τα αγοράσουν. Περιγράψτε πώς θα ενηµερώσετε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Επισηµάνετε τα είδη των δραστηριοτήτων προβολής που θα αναλάβετε, όπως διαφήµιση στα ΜΜΕ, εµπορικές εκθέσεις, απευθείας αλληλογραφία, τηλεφωνικές πωλήσεις και οποιαδήποτε άλλα µέσα προβολής που θα χρησιµοποιήσετε για να προσεγγίσετε τις αγορές στόχους σας. Στρατηγική ∆ιανοµής ( Distribution Strategy) Πώς θα πραγµατοποιήσετε τη διανοµή των προϊόντων/των υπηρεσιών σας στις αγορές στόχους σας; Αναφέρετε πού θα µπορούν οι πελάτες σας να αγοράσουν το προϊόν/την υπηρεσία σας και πώς θα

19


παρέχετε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών υποστήριξη µετά την πώληση (after sales support).

και

8.2.11 Ανάλυση S.W.O.T. (Θετικών & Αρνητικών Στοιχείων) Η εξέταση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί σηµαντικό τµήµα της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού. Οι εσωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες της επιχείρησης συνήθως µπορούν να ταξινοµηθούν σε θετικά (Strengths) ή αρνητικά στοιχεία (Weaknesses) και οι εξωτερικοί παράγοντες µπορούν να ταξινοµηθούν σε δυνατότητες/ευκαιρίες (Opportunities) ή απειλές (Threats). Η ανάλυση του στρατηγικού περιβάλλοντος κατ’ αυτόν τον τρόπο αναφέρεται ως ανάλυση SWOT. Θετικά στοιχεία (Strengths) Τα θετικά στοιχεία µια επιχείρησης είναι οι πόροι και οι δυνατότητές της που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 0

20


βάση για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Στα θετικά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται τα εξής: •διπλώµατα ευρεσιτεχνίας •ισχυρές ονοµασίες προϊόντων •καλή φήµη στους πελάτες •πλεονεκτήµατα από πλευράς αποκλειστικής τεχνογνωσίας • αποκλειστική πρόσβαση φυσικούς πόρους

σε

κόστους υψηλής

λόγω

ποιότητας

• ευνοϊκή πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής Αρνητικά Στοιχεία (Weaknesses) Η απουσία ορισµένων θετικών στοιχείων µπορεί να θεωρηθεί και ως αρνητικό στοιχείο. Για παράδειγµα, κάθε ένα από τα παρακάτω µπορεί να θεωρηθεί αρνητικό στοιχείο: • έλλειψη προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας • ασθενής ονοµασία προϊόντος • κακή φήµη στους πελάτες

21


• δοµή υψηλού κόστους • αδυναµία πρόσβασης στους καλύτερους φυσικούς πόρους • αδυναµία πρόσβασης στα κύρια κανάλια διανοµής Σε ορισµένες περιπτώσεις, ένα αρνητικό στοιχείο µπορεί να βρίσκεται στην άλλη όψη ενός θετικού στοιχείου. ∆υνατότητες/Ευκαιρίες (Opportunities) Η εξωτερική περιβαλλοντική ανάλυση (νοµικό, πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, ανταγωνιστικό και ηθικό περιβάλλον) µπορεί να αναδείξει ορισµένες νέες δυνατότητες/ευκαιρίες κέρδους και ανάπτυξης. Σε αυτές τις δυνατότητες/ευκαιρίες συµπεριλαµβάνονται οι εξής: µια µη καλυφθείσα ανάγκη πελάτη • άφιξη νέων τεχνολογιών • χαλάρωση των κανονισµών • κατάργηση συναλλαγές Απειλές (Threats) 0

22

εµποδίων

στις

διεθνείς

εµπορικές


Οι µεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον µπορεί επίσης να παρουσιάσουν απειλές για την επιχείρηση. Σε αυτές τις απειλές συµπεριλαµβάνονται οι εξής: • µεταβολές στις προτιµήσεις των πελατών, οι οποίες τους αποµακρύνουν από τα προϊόντα/τις υπηρεσίες της επιχείρησης •εµφάνιση αντίστοιχων προϊόντων/υπηρεσιών

εναλλακτικών

•νέοι κανονισµοί • αυξηµένα εµπόδια στις εµπορικές συναλλαγές 2.12 ∆οµή και Ιδιοκτησία της Επιχείρησης Υπάρχουν πολλές επιλογές ως προς τη δοµή µιας νέας επιχείρησης. Για παράδειγµα, θα είναι Ατοµική Επιχείρηση, Συνεταιρική Επιχείρηση ή Μετοχική Εταιρεία (Limited Company); υπάρχουν Εµπορικά Σήµατα ή ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας και θα ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µε εµπορική ή εταιρική επωνυµία;. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής περιγραφή της προτεινόµενης

23


ιδιοκτησιακής δοµής και να εξηγούνται οι λόγοι, για τους οποίους επιλέχθηκε. 2.13 ∆ιοίκηση (Management) Μια ισχυρή διοίκηση αποτελεί το κλειδί για µια επιτυχηµένη επιχείρηση. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν µια αφοσιωµένη διοίκηση µε ικανότητες στο marketing, καθώς και τεχνικές, λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές ικανότητες και εµπειρία. Θα πρέπει να καταδείξετε ότι η διοίκηση της επιχείρησής σας διαθέτει αυτές τις απαραίτητες ικανότητες ή καταβάλλει προσπάθειες για να τις αποκτήσει. • αναφέρετε αναλυτικά τα µέλη της διοίκησης και τις θέσεις που καταλαµβάνουν στην επιχείρηση. Υπογραµµίστε τις δεξιότητες και τις ικανότητες που κάθε άτοµο θέτει στη διάθεση της επιχείρησης •αν η διοίκηση διαθέτει άµεση εµπειρία στο συγκεκριµένο επιχειρηµατικό τοµέα, θα πρέπει να αναφερθεί. Πιστοποιήστε την ανωτέρω εµπειρία 0

24


παραθέτοντας επιτυχίες που συνδέονται µε άλλες επιτυχηµένες επιχειρήσεις •αν η επιχείρησή σας είναι πολύ µεγάλη, συµπεριλάβετε οργανόγραµµα. Είναι απαραίτητο για την εταιρία, να προσδιορίζονται οι σχέσεις µεταξύ των βασικών διοικητικών ρόλων. Επιπλέον, αναφέρετε ποιος είναι εξουσιοδοτηµένος και αρµόδιος για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε λειτουργίας της επιχείρησης. Ένα οργανόγραµµα πιθανόν να διευκολύνει εσάς στο να εξηγήσετε τη συγκεκριµένη ενότητα και τον αναγνώστη στο να την κατανοήσει. 2.14 Βασικοί Στόχοι (Key Objectives) Αυτή η ενότητα προσδιορίζει τους µακροπρόθεσµους και τους βραχυπρόθεσµους στόχους που θα συµβάλουν στην ευρύτερη αποστολή της επιχείρησης. Οι εν λόγω στόχοι θα καθορίζουν την κατεύθυνση για τις µελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης και θα λειτουργούν ως το όργανο µέτρησης της επιτυχίας της.

25


Θα πρέπει να απαριθµήσετε τους σκοπούς ή τους στόχους σας για το πρώτο έτος λειτουργίας. Είναι σηµαντικό να διαχωρίσετε τους σκοπούς/στόχους σας σύµφωνα µε τους τοµείς λειτουργίας της επιχείρησής σας, όπως Πωλήσεις & Marketing, Παραγωγή, Οικονοµικά κ.λπ. Θα πρέπει να είναι ουσιώδεις και ευσύνοπτοι και επιπλέον ποσοτικοποιηµένοι, επιτεύξιµοι και µετρήσιµοι. Για παράδειγµα: Πωλήσεις & Marketing: Πραγµατοποίηση πωλήσεων ύψους €X στο πρώτο τρίµηνο. Πραγµατοποίηση πωλήσεων ύψους €X στο δεύτερο τρίµηνο. Εξασφάλιση µεριδίου αγοράς της τάξης του X%. Παραγωγή: Μηδενικός αριθµός ελαττωµατικών προϊόντων Μείωση του χρόνου παραγωγής ποσότητας X κατά Y%. Οικονοµικά: Επίτευξη µέγιστου χρόνου εξόφλησης των τιµολογίων σας Χ 0

26


ηµερών. Μείωση του χρεωστικού υπολοίπου από €X σε € Y. 2.15 Κίνδυνοι (Risks) Σε αυτήν την ενότητα, πρέπει να προσδιορίσετε τυχόν κινδύνους που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την επιτυχία της επιχείρησής σας και να εξετάσετε τους πιθανούς τρόπους αντιµετώπισής τους. Κίνδυνοι της Αγοράς Υπάρχουν συµβάντα τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανάγκη ή τη ζήτηση των πελατών σας για τα προϊόντα/τις υπηρεσίες σας κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου; Εάν ναι, εξετάστε πόσο είναι πιθανό να επέλθουν τα εν λόγω συµβάντα κ θα λάβετε για να περιορίσετε τον αντίκτυπο σε περίπτωση επέλευσης αυτών των συµβάντων. Άλλοι Κίνδυνοι

27


Εξετάστε τυχόν άλλους κινδύνους που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την επιτυχία της επιχείρησής σας και πώς θα τους αντιµετωπίσετε. Τέτοιοι κίνδυνοι µπορεί να περιλαµβάνουν ασταθείς οικονοµικές συνθήκες, την απώλεια σηµαντικών µελών της διοίκησης, νέους κρατικούς κανονισµούς, την αδυναµία εξασφάλισης της απαιτούµενης χρηµατοδότησης, µεταβολή της τεχνολογίας, µεταβολή της διαδικασίας παραγωγής, έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (Contingency Plan) Σε περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης, ποιο είναι το είδος στρατηγικής εξόδου που έχετε εξετάσει; Σε κανένα νέο επιχειρηµατία δεν αρέσει να εξετάζει αυτό το ενδεχόµενο. Ωστόσο, εάν αναγκαστείτε, από παράγοντες που δεν ελέγχετε, να διακόψετε την επιχειρηµατική σας δραστηριότητα, θα πρέπει να έχετε εξετάσει τα πιθανά µέτρα που µπορείτε να λάβετε για να περιορίσετε τα προβλήµατα που παρουσιάζει αυτή κατάσταση.

0

28


3.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υπάρχουν ορισµένα βασικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία πρέπει να έχετε προετοιµάσει για να καταδείξετε την πρόοδο και την υγεία της επιχείρησης. 3.1 ∆απάνες Εγκατάστασης Έχει ζωτική σηµασία να έχετε εκτιµήσει τα συνολικά απαιτούμενα κεφάλαια για τη σύσταση και εγκατάσταση της επιχείρησης και την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών έως ότου γίνει προσοδοφόρος. Αυτά πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά και να έχουν αθροιστεί. Θα πρέπει να διαχωρίζονται σε δαπάνες πριν την εγκατάσταση και σε αρχικές δαπάνες λειτουργίας. 3.2 Πρόβλεψη Αποτελεσµάτων Πρώτου Έτους Πρέπει να υπολογιστούν τα αποτελέσµατα για το πρώτο δωδεκάµηνο. Για µια νέα επιχείρηση, αυτό πρέπει να γίνεται σε µηνιαία βάση και να συµπεριλαµβάνει τις δαπάνες εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συµπεριλάβει όλα τα Έσοδα από τις Πωλήσεις, το Κόστος των Πωλήσεων (ποιό είναι το κόστος των προϊόντων), τα Ακαθάριστα Αποτελέσµατα που προκύπτουν και όλα τα Γενικά Έξοδα. 29


Η Πρόβλεψη των αποτελεσμάτων του πρώτου έτους παρουσιάζονται με αυτήν την μορφή σε ένα πίνακα excel Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Πρώτου Έτους 3.3 Ταµειακή Ροή Αυτή είναι πιθανότατα η σηµαντικότερη κατάσταση ελέγχου που χρειάζεται κάθε νέα επιχείρηση. Ανεξάρτητα από την κερδοφορία της επιχείρησης, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να διασφαλίσετε ότι τα σχέδιά σας δεν θα καταλήξουν στο να µείνετε χωρίς µετρητά. Η πρόβλεψη ταµειακής ροής αναδεικνύει τα πλεονάσµατα και τα ελλείµµατα ρευστότητας. Στην απλουστευµένη της µορφή, καταγράφει πότε έχετε εισροή µετρητών από τις πωλήσεις (σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις όπου µπορεί να εκδίδετε τιµολόγιο για κάποιο προϊόν) σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής και οποιεσδήποτε άλλες εισπράξεις µετρητών µείον τις καταβολές

0

30


µετρητών που πραγµατοποιούνται για την αγορά προϊόντων, πρώτες ύλες, γενικά έξοδα, φόρους κ.λπ. Η κατάσταση Ταµειακής Ροής θα πρέπει να ξεκινά άµεσα µε τη σύσταση και εγκατάσταση της νέας επιχείρησης µε µηδενικό Τραπεζικό Υπόλοιπο και καταχωρηµένη την αρχική επένδυση σε µετρητά. Έτσι διασφαλίζεται η παρακολούθηση των πραγµατικών αναγκών ρευστότητας της επιχείρησης, από την έναρξη λειτουργίας. Η Πρόβλεψη της Ταμειακής Ροής του πρώτου έτους παρουσιάζονται με αυτήν την μορφή σε ένα πίνακα excel Πρόβλεψη της Ταμειακής Ροής Πρώτου Έτους 3.4 Ισολογισµός Ο Ισολογισµός προσδιορίζει την καθαρή περιουσία των ιδιοκτητών (συνήθως επίσης και µετόχων) της επιχείρησης και τη σύστασή της σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ενοποιεί τα αποτελέσµατα της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και της Κατάστασης Ταµειακής Ροής. Αποτελεί συνεπώς µια χρήσιµη Οικονοµική Κατάσταση 31


προς συµπλήρωση, ιδιαίτερα αν η νέα επιχείρηση πρόκειται να βασιστεί στο δανεισµό χρηµάτων. Η έλλειψη επαρκών ιδίων κεφαλαίων σε µια νέα επιχείρηση αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία αποτυχίας. Συνιστάται η σύνταξη Ισολογισµού για την έναρξη της επιχείρησης, έπειτα από διάστηµα έξι µηνών και στο τέλος του πρώτου έτους, αντλώντας τις πληροφορίες από την Κατάσταση Αποτελεσµάτων και την Κατάσταση Ταµειακής Ροής. Παρακάτω, παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγµα Ισολογισµού, το οποίο µπορεί να αναπτυχθεί αν χρειαστεί. Ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα Χρήσεως του 1ου αλλά και των 5 ετών αν χρειάζεται παρουσιάζονται με αυτήν την μορφή σε ένα πίνακα excel Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως. 3.5 Πηγή Χρηµατοδότησης Η πρόβλεψη ταµειακής ροής θα δείξει πόσα χρήµατα απαιτούνται για τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας 0

32


της επιχείρησης. Πρέπει να εξηγήσετε από πού προέρχονται τα χρήµατα και, από πού, αν χρειαστεί, µπορεί να αντληθεί πρόσθετη µελλοντική χρηµατοδότηση, π.χ. για επέκταση της επιχείρησης. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σηµαντικό, αν το Επιχειρηµατικό Σχέδιο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης. 3.6 Προσδιορισµός Analysis)

Νεκρού

Σηµείου

(Break-even

Ο Προσδιορισµός Νεκρού Σηµείου είναι ο υπολογισµός των απαιτούµενων πωλήσεων ή υπηρεσιών για την πληρωµή όλων των γενικών εξόδων της επιχείρησης και τουλάχιστον τη διασφάλιση µη ύπαρξης χρέους. Ο υπολογισµός αυτός θα πρέπει να πραγµατοποιείται για 12µηνη περίοδο και τεκµαίρεται εύκολα από τις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων και Ταµειακής Ροής. Μια απλή ερµηνεία των στοιχείων αρκεί για την ερµηνεία της εικόνας του νεκρού σηµείου. Η ανάλυση νεκρού σημείου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάλυση κόστους – όγκου παραγωγής και κέρδους. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του 33


απαιτούμενου ύψους παραγωγής που πρέπει να πωληθεί ώστε η μονάδα να λειτουργεί χωρίς ζημίες (δηλ. συνολικά έσοδα = συνολικά έξοδα), απαντώντας σε ερωτήματα όπως, π.χ. αν οι πωλήσεις μειώνονται, πέρα από πιο σημείο θα παρουσιαστούν ζημίες στην επιχείρηση; Τα συνολικά έξοδα αποτελούνται από τα σταθερά, εκείνα δηλ. που δεν μεταβάλλονται με τη μεταβολή του βαθμού της δραστηριότητας και υφίστανται βραχυπρόθεσμα ακόμη και αν οι πωλήσεις μειωθούν στο μηδέν. Υπολογίζονται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσης ως ακολούθως: Σταθερά έξοδα = Κόστος μόνιμου προσωπικού + Σύνολο λοιπών εξόδων + Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων + Αποσβέσεις Τα μεταβλητά έξοδα είναι εκείνα, το μέγεθος των οποίων μεταβάλλεται ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων και υπολογίζονται ως εξής: Μεταβλητά έξοδα = Κόστος προσωπικού μερικής και εποχικής απασχόλησης + Κόστος α’ και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας + Ενέργειας Όσο χαμηλότερο είναι το νεκρό σημείο (εκφρασμένο είτε ως μονάδες παραγωγής είτε ως ποσοστό των 0

34


προϋπολογισμένων πωλήσεων) τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση. Το νεκρό σημείο υπολογίζεται με τη βοήθεια του ακόλουθου τύπου: Νεκρό Σημείο = Σταθερά έξοδα / (Πωλήσεις - Μεταβλητά έξοδα) 3.7 Απόδοση Επένδυσης Η δέσµευση προσωπικών κεφαλαίων στην επιχείρηση αποτελεί επένδυση. Αν δεν δεσµεύονταν στην επιχείρηση, προφανώς θα απέφεραν κέρδος από κάποια άλλη µορφή επένδυσης. Θα αποφέρει η επιχείρηση απόδοση στην επένδυση και, αν ναι, τι είδους απόδοση και πότε, ενώ, αν όχι, αυτό θα αποτελεί πρόβληµα;

35


4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο πρέπει να χρησιµοποιείται για τη διαχείριση της επιχείρησης και όχι µόνο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηµατοδοτήσεις. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα χρησιµοποιηθεί για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της επιχείρησής σας, είναι σηµαντικό να καθορίσετε τώρα αυτά ακριβώς που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των Σκοπών/Στόχων που έχουν τεθεί. Αυτό γίνεται ετοιµάζοντας ένα Σχέδιο ∆ράσης. Πρέπει να έχει τη µορφή πίνακα και διαµορφώνεται από τους τοµείς λειτουργίας της επιχείρησης. Τα καθήκοντα του πίνακα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά αναλυτικά, διαφορετικά θα γίνουν µη εκτελέσιµα. Σκοπός του Σχεδίου ∆ράσης είναι να χρησιµεύει ως κατάλογος των βασικότερων προς εκτέλεση καθηκόντων, του προβλεπόµενου χρόνου εκτέλεσης και του εκάστοτε υπευθύνου για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος.

0

36


37


0

38


EAPPREN ΑΝΑΠΤΥΞΗΙ ΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙ ΑΕΝΔΙ ΑΜΕΣΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ

Business plan 1  
Business plan 1  
Advertisement