Page 1

VEILING DER DINGEN CAMPO VICTORIA FRATERSPLEIN 7 GENT

KIJKDAG 9 MEI 14 - 18u

VEILING

10 MEI Laatste kijkmoment 12u30 tot 14u45 Veiling start om 15u


ONBETAALBAAR is een collectief van makers en ­denkers dat streeft naar ­materialisme met ­emotie. Het collectief werkt rond ­ afgedankte en restmaterialen, die het ­transformeert tot nieuwe objecten met een ­functie en een verhaal. De concepten en objecten die in het kader van ONBETAALBAAR worden ontwikkeld zijn een ode aan maatschappelijke ­basisbegrippen als uniciteit, identiteit en duurzaamheid Veiling der dingen/kinderen 04 MEI TOT 10 MEI 2015

Makerscollectief ONBETAALBAAR werkte voor deze speciale editie van de VEILING DER DINGEN samen met MUS-E Belgium die 70 kinderen meenam in een langdurig, artistiek traject rond het ­creëren van een nieuwe betekenis aan ­afgedankte ­objecten. De klassen van juffen Lisa, Kim, ­Janne en van meester Guillaume bedachten samen met ­kunstenaars Tine Guns en Ellen Janssens de knotsgekke concepten. Hun ­enthousiasme en ­creativiteite inspireerde ONBETAALBAAR om hun ideeën waar te maken. De kinderen en hun ­juffen en meesters werden meegenomen in een traject rond het creëren van duurzame ­objecten. Al de objecten worden tentoongesteld en per opbod verkocht in een echte veiling in CAMPO Victoria. Sommige van deze ­voorwerpen worden niet voor geld, maar in ruil voor ­diensten verkocht. Zo kan een uurtje klussen in de klas of het bakken van een taart jou ook een designobject opleveren. Er is dus voor elk wat wils! Van een stoel met grote tanden tot een droevige kast; elk afgewerkt object heeft zijn eigen verhaal en ­ persoonlijkheid. Daarom krijgt de koper niet enkel zijn nieuwe aanwinst mee naar huis, maar ook een paspoort dat erbij hoort. Daarin staan de naam, de oorsprong, en het verhaal van zijn object, samen met foto’s en tekeningen. De veiling der dingen draait rond ­samenwerken. Deze keer maakten we een verbinding ­tussen ­O NBETAALBAAR , de basisscholen De Triangel en Sint-Salvator , twee kunstenaars van MUS-E ­Belgium, Tine Guns en Ellen Janssens , CAMPO ­Victoria en Stad Gent. MUS-E Belgium i s een platform voor ­kunstenaars in co-creatie die vanuit een sociaal ­engagement hun kunstpraktijk vertalen in artistieke t­rajecten binnen het onderwijs, de vrije tijd en de welzijnssector. ­Hierbij worden er v­erbindingen gemaakt met ­andere k­unstinstituten. Het MUS-E programma is in tien landen aanwezig, samen het MUS-E ­netwerk van de International Yehudi Menuhin ­Foundation.

Productions en Zonen brengt theater in vele vormen. Bezielend, sfeerscheppend, publieksgericht en interactief. Met een humoristische bijsmaak en een vleugje poëzie. Voor deze VEILING DER DINGEN gaven zij de kinderen een snelcursus in hoe ze zichzelf en de objecten voor kunnen ­stellen ­onder het motto: “There’s no Business like Showbusiness.“ CAMPO is een Gents kunstencentrum met een uiterst gevarieerd programma. Jaarlijks maken, presenteren of ondersteunen ze meer dan 400 voorstellingen en evenementen, gaande van theater en dans over performance tot beeldende kunst. De tentoonstelling en de veiling vinden plaats in Campo Victoria op 9 en 10 mei. Met dank aan Stad Gent, stichting Koningin Paola & Wock.

H T

E E

T A

M

ONBETAALBAAR team: Sophie De Somere, Lotta MÄchs, Richard Duyck, Wannes De Bruycker, Dries Warlop, Flora Vervaet, Jan Fack, Nick MATTAN, MAARTEN VAN WINCKEL / Kunstenaars MUS-E: Tine Guns, Ellen Janssens, Jozefien Muylle / Scholen de Triangel en St Salvator: juf Kim, Lisa, Janne en meester ­G uillaume en de kinderen: Eduard, Saeed, Armaan, Bilal, Nisa, Selma, Natali, ­S amet, Javeria, ­S tanislava, Sultan, ­Ummahan, Asli, Izel, ­N afiso, Maria, Helin, Esma, ­C agla, ­Yagmur, Milena, Burcu, Betül, ­B elgis, ­K laudia, ­S udenaz, ­G ülsena, Lina, Selinay, Asya, ­S ebile, Junaid, Damla, Aylya, Gizem, Ezgi, Souliman, Onur, Ferah, Elif. Y. , ­M elisa, ­T eoman, Elif, Ayvin, Aslan, Yonus, Sezar, ­A arun, ­F urkan, ­M ikail, Batu, Mesut, Sedat, Bryan, Mert, ­M ehmet, Yussein, Cemal, Altan, Mitko, Mevlüt, Emre, Talha, Abdul


N° 0001

zwaard

MAKER ONBETAALBAAR Wa n n e s naar idee van: M a r i a Ooit vlijmscherp, maar nu mag je er o n b e v re e s d j e j a s o p h a n g e n .

BEGINWAARDE € 2

N° 0002

bobijntafel

MAKER ONBETAALBAAR E l l e n naar idee van: E d u a rd , S a e e d , A r m a a n , Bilal

N a d u i ze n d - e n é é n o m w e n te l i n g e n i n w o l n u e e n i d e a a l b i j ze t t a f e l t j e .

BEGINWAARDE € 3

N° 0003

skistoel

MAKER ONBETAALBAAR D r i e s , F l o ra & J a n naar idee van: N i s a , S e l m a , N a t a l i , S a m e t Met de zomer voor de boeg kan je ook d o o r h e t z a n d p ro b e re n g l i j d e n m e t d e ze s to e l o p s k i l a t te n .

BEGINWAARDE

€ 5

4


N° 0004

spiegel aan de wand

MAKER ONBETAALBAAR F l o ra naar idee van: J a v e r i a We e s e l ke d a g d e m o o i s te v a n h e t l a n d met een spiegel die je in de bloemetjes ze t .

BEGINWAARDE

€ 2

N° 0005

prinsessenstoel

MAKER ONBETAALBAAR J a n naar idee van: S t a n i s l a v a , S u l t a n O p d e ze s to e l p a s t e n ke l e e n e c h te p r i n s e s .

BEGINWAARDE

€ 5

N° 0006

gekleurde kast

MAKER ONBETAALBAAR L i s s e naar idee van: U m m a h a n , A s l i , I ze l ,

­ a f i s o , M a r i a , H e l i n , E s m a , Ca g l a , N Ya g m u r, M i l e n a Op elk laatje past een diertje. E e n i n g e b o u w d e k a s m e t to e g e v o e g d e f a u n a e n f l o ra .

BEGINWAARDE

€ 7 5


N° 0007

zwart-wit duo

MAKER ONBETAALBAAR Wa n n e s & F l o ra naar idee van: B u rc u , B e t ü l , B e l g i s , K l a u d i a E e n d o n ke re s te r re n h e m e l e n e e n l i c h te plant op pootjes.

BEGINWAARDE/ PRIX DE DEPART

N° 0008

1 taart

stempels

MAKER ONBETAALBAAR M i e ke naar idee van: S u d e n a z , G ü l s e n a , Lina, Selina

S i n t - S a l v a to r g o e s P i c a s s o . S te m p e l j e e i g e n k u n s t w e r k .

BEGINWAARDE

€ 2

N° 0009

feeststoel

MAKER ONBETAALBAAR J a n , F l o ra & M i e ke naar idee van: M a r i a , A s y a , S e b i l e , J u n a i d O p d e ze s to e l z i t j e o p w o l k j e s m a a r sta je in het middelpunt van de ­b e l a n g s te l l i n g .

BEGINWAARDE

€ 5

6


N° 0010

tombola

MAKERS k l a s v a n J u f J a n n e De afwezigen hebben ongelijk, w a n t h i e r v a l t i e t s te w i n n e n !

N° 0011

rabotkast

MAKER ONBETAALBAAR J a n & M i e ke naar idee van: D a m l a , Ay l y a , G i ze m E e n w o l ke n k ra b b e r o p w o o n k a m e rformaat, met een knipoog naar de g e s t r i p te ra b o t - to re n s .

BEGINWAARDE

€ 7

N° 0012

verlichte roos

MAKER ONBETAALBAAR J a n naar idee van: E z g i E e n l a m p o m v e r l i e f d o p te w o rd e n .

BEGINWAARDE

€ 2

7


N° 0013

snelle stoel

MAKER ONBETAALBAAR J a n naar idee van: S o u l i m a n , O n u r, Fe ra h M e t d e ze g e v l e u g e l d e s to e l v l i e g j e v o o r u i t a l s e e n ra ke t .

BEGINWAARDE

€ 5

N° 0014

kattekrabpaal

MAKER ONBETAALBAAR J a n & F l o ra naar idee van: M e r t , E l i f Y. , M e l i s a , Te o m a n

Wa t w i l e e n k a t m e e r d a n s p e l e n e n slapen?

BEGINWAARDE 1u

klussen

N° 0015

melancholische kast

MAKER ONBETAALBAAR J a n & M i e ke naar idee van: k l a s J u f L i s a Ook een kast mag soms eens d ro e v i g z i j n .

BEGINWAARDE

€ 7

8


N° 0016

foto in de bloemetjes

MAKER ONBETAALBAAR F l o ra naar idee van: E z g i , J a v e r i a , E l i f , Ay v i n Ze t j e ze l f o f j e g e l i e f d e i n d e b l o e m e t j e s .

BEGINWAARDE

€ 2

N° 0017

sportstoel

MAKER ONBETAALBAAR D r i e s & F l o ra naar idee van: A s l a n , Yo n u s , S e z a r, A a r u n E e n m u s t - h a v e v o o r e c h te s p o r te r s d i e d ro m e n v a n i n te r n a t i o n a l e c a r r i è re .

BEGINWAARDE

€ 5

N° 0018

potlood ensemble

MAKER ONBETAALBAAR S a m naar idee van: Fu r k a n , M i k a i l , B a t u , Mesut, Sedat

Ta f e l te n n i s , t a f e l v o e t b a l , … O p d e ze t a f e l s p e e l j e s p e l l e t j e s

BEGINWAARDE

€ 7

9


N° 0019

slangenlamp

MAKER ONBETAALBAAR J a n & Wa n n e s naar idee van: B r y a n , M e r t , M e h m e t , Yu s s e i n

D e ze s l a n g i s n i e t m e e r g i f t i g m a a r l i c h t i g .

BEGINWAARDE

€ 2

N° 0020

karatestoel

MAKER ONBETAALBAAR F l o ra naar idee van: C e m a l Zit zacht, maar je kan er ook flink op uithalen.

BEGINWAARDE

€ 5

N° 0021

rasplamp

MAKER ONBETAALBAAR J a n & M i e ke naar idee van: A l t a n , M i t ko , M e v l ü t , E m re , Ta l h a & A b d u l

K a n j e l i c h t ra s p e n ?

BEGINWAARDE

€ 2

10


11


VEILINGVOORWAARDEN PRAKTISCHE VOORWAARDEN 1.Betalingen gebeuren ter plaatse op 10 mei 2015 (kassa ONBETAALBAAR met CASH of via overschrijving (enkel met objecten met een kostprijs hoger dan 50 EURO). Het ­afhaallokaal is geopend na de verkoop van lotnummer 21 en geopend tot en met 18u. 2.De hamerprijs is de verkoopprijs. Er worden geen veilingkosten aangerekend. 3.De objecten dienen meteen meegenomen te worden op 10 mei 2015. 4.Iedereen die mee dingt op de Veiling dient in het bezit te zijn van een biednummer. 5.Telefonisch bieden kan door contact op te nemen met maartenvanwinckel@gmail.com of 0494 72 76 47 6.Commissieformulieren (met een overzicht van uw maximum biedingen en lotnummers, wij kopen voor u het object zo goedkoop mogelijk tot aan uw maximum bod) kunnen worden ­opgevraagd via maartenvanwinckel@gmail.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze veiling kadert in een artistiek creatieproject dat onder de curatelen valt van “Onbetaalbaar vzw” met ondernemingsnummer 0501.971.436. 2.Elke persoon bevindt zich tijdens de kijkmomenten, veiling of afhaalperiode op ­eigen risico en gevaar ter plaatse, zonder verhaalmogelijkheid naar “Onbetaalbaar vzw”. “­Onbetaalbaar vzw” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de kijkmomenten, veiling of afhaalperiode. 3. Door het ter veiling uitbrengen van een bod wordt de bieder geacht zich onverkort te onderwerpen aan deze algemene voorwaarden. 4. Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook ­indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het hoogste bod te ­weigeren, zal het voorlaatste bod gelden. 5. Onbetaalbaar vzw behoudt zich het recht een bod te weigeren, hieromtrent een ­beslissing te nemen, de loten te groeperen of in te houden zonder haar beslissing te motiveren. 6. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder enige waarborg, ook als de aard, hoeveelheid of ­benaming niet conform is met de catalogus. (maten, bouwjaar, inhoud, zijn louter ­informatief).

12


De kopers worden geacht de goederen te hebben geïnspecteerd gedurende de bezichtigingsuren. “Onbetaalbaar vzw” biedt geen garantie op de aangekochte objecten en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele defecten of gevolgen daarvan. Als koper bent u verplicht om bij doorverkoop en/of doorgave van het object deze informatie te melden aan de nieuwe eigenaar. 7. Het risico van beschadiging en/of tenietgaan en/of diefstal van de te veilen zaak blijft bij de verkoper totdat de veilingkoop tot stand is gekomen ten gevolge ­waarvan het risico overgaat op de koper. De verkoper behoudt evenwel de eigendom totdat de ­koper de koopsom heeft voldaan. 8. De kopers mogen niet over de goederen beschikken alvorens deze volledig zijn ­betaald. 9. De koper is gehouden de gekochte zaak binnen vijf dagen na het einde van de veiling ter plaatse van de gehouden veiling dan wel op een door “Onbetaalbaar vzw” ­bepaalde andere plaats in ontvangst te nemen. Indien de gekochte zaak niet wordt ­opgehaald (of er geen contact werd opgenomen binnen de vijf dagen na de aankoop op de ­veiling, zelfs indien deze werden betaald), wordt de gekochte zaak beschouwd als eigendom van “­Onbetaalbaar vzw”. De veilinghoudster is gerechtigd om aan de koper die een ter ­veiling gekochte kavel niet binnen de hier boven genoemde termijn in ontvangst neemt kosten in rekening te brengen voor opslag en eventueel transport. 10. Indien de koper van een lot binnen de 5 dagen na de veiling het totaal verschuldigde bedrag niet heeft betaald zal “Onbetaalbaar vzw” regelingen treffen vermeld ­onder voorwaarde 9 van de verkoopsvoorwaarden gedrukt in de catalogus met als doel het ­totaal verschuldigde bedrag te vorderen. Indien omstandigheden “Onbetaalbaar vzw” niet in staat stellen de verkoper op de hoogte te brengen van de onregelmatigheden geeft de verkoper de toelating aan “Onbetaalbaar vzw”: een termijn voor betaling vast te leggen, het verkochte lot te transporteren om het in bewaring te houden of te geven, het te verzekeren gedurende deze termijn, naar eigen goeddunken de nodige stappen te ­ondernemen tot betaling van het totaal verschuldigde bedrag of de verkoop te ontbinden mits schadevergoeding door de koper. 11. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de geveilde voorwerpen als mede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/ of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de “ De Veiling der Dingen”, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij “Onbetaalbaar vzw”. De aankoop van ­voorwerpen strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 12. De koper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Onbetaalbaar” de geveilde voorwerpen op enige wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. 13. Op alle verbintenissen tussen “Onbetaalbaar vzw” en de bieder en/of de koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 13


met de steun van stichting Koningin Paola & Wock


COLOFON MUS-E Belgium Coördinatie: Jozefien Muylle Kunstenaars: Ellen Janssens en Tine Guns www.mus-e.be ONBETAALBAAR Coördinatie: Sophie De Somere, Maarten Van Winckel Tekeningen: Lotta Mächs Fotografie: Richard Duyck Vorm: Nick Mattan Tekst: Mieke Hooghe www.onbetaalbaar.com Productions en Zonen: Presentatie: Wouter Verdegem, Karlijn Sonderen www.productionsenzonen.be Met dank aan: Kunstencentrum CAMPO, Stad Gent en stichting Koningin Paola & Wock


Profile for nick mattan

Veiling Der Dingen - Campo - MUS-E  

Makerscollectief ONBETAALBAAR werkte voor deze speciale editie van de VEILING DER DINGEN samen met MUS-E Belgium die 70 kinderen meenam in e...

Veiling Der Dingen - Campo - MUS-E  

Makerscollectief ONBETAALBAAR werkte voor deze speciale editie van de VEILING DER DINGEN samen met MUS-E Belgium die 70 kinderen meenam in e...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded