Page 1

Visie op vooruitgang

Dorpsvisie De Wilp - april 2011


Chr. school Oosterweg

Boelewijk

Mr. Nennstiehlweg

Chr. kerk Oosterweg

Langpaed Plantsoen

2

Visie op vooruitgang


Inhoudsopgave

Voorwoord

H1

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

1.1 Aanleiding

1.2 Wat is een dorpsvisie?

H2

De Wilp

H3

Inventarisatie

3.1 Thema’s dorpsvisie

3.2 Per thema inleiding en uitkomst keukentafelgesprekken

3.3 Bewonersavond: actiepunten/prioritering

H4

Aanzet tot vervolg

Hoe nu verder

Tot slot

Visie op vooruitgang

3


4

Visie op vooruitgang


Voorwoord Aan de inwoners van De Wilp, Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft de ambitie veel Met enige trots presenteren wij hierbij de dorpsvisie van

wensen en ideeën - waar mogelijk - ook werkelijk te reali-

De Wilp met als titel:

seren, waarbij ze uiteraard niet kan zonder de steun van de bevolking, maar zeker ook niet zonder de medewerking van de

‘Visie op vooruitgang’

gemeente Marum en de provincie Groningen.

De Werkgroep Dorpsvisie heeft geruime tijd met veel plezier

Met deze ‘Visie op vooruitgang’ denkt Plaatselijk Belang het

en enthousiasme gewerkt aan een visie op de toekomst van

mogelijk te maken om de leefbaarheid nu en in de toekomst

De Wilp, waarbij de werkgroep op een deskundige manier is

veilig te stellen en waar mogelijk te verbeteren, zodat alle inwo-

ondersteund door de Vereniging Groninger Dorpen (VGD).

ners van De Wilp trots kunnen zijn en blijven op ons vitale dorp.

De werkgroep bestond uit het bestuur van Plaatselijk Belang ‘De Vooruitgang’ en enkele inwoners van De Wilp.

De werkgroep dorpsvisie bestond uit: Bestuur:

Inwoners:

Na het maken van een sterkte - zwakte analyse zijn er drie keuken-

Sake de Vries (vz.)

Auke Gatsonides

tafelgesprekken georganiseerd waaraan ruim 70 inwoners

Evelien ten Hage (penn.)

Jannie de Mars

in een plezierige sfeer hebben meegedaan en hun mening

Menzo de Groot (secr.)

Klaas Geertsma

hebben gegeven over diverse onderwerpen die belangrijk zijn

Ciska Jansma

Robert Duursma

voor ons dorp.

Piet Oldewarris

Bruin Bruinsma

Hun ideeën en wensen, die kunnen bijdragen aan de leef-

Gosse Wouda

baarheid van De Wilp, zijn beschreven in deze dorpsvisie, die

Jan Tienstra

geldt voor de komende tien jaren en die voor Plaatselijk Belang richtinggevend zijn voor de toekomst.

De vormgeving en opmaak werd verzorgd door Jaap de Mars. De fotografie door Jakob-Jan van der Laan.

De actiepunten bij de verschillende onderwerpen worden steeds aangegeven voor de korte termijn (één jaar), de middellange

Namens Plaatselijk Belang wil ik alle mensen die meegewerkt

termijn (2-5 jaar) en de lange termijn (6-10 jaar).

hebben aan het tot stand komen van deze dorpsvisie heel

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen en verande-

hartelijk bedanken voor hun medewerking.

rende inzichten zullen daarbij ongetwijfeld hun invloed hebben en daar moet dan ook aandacht aan worden besteed. Sake de Vries, Voorzitter Plaatselijk Belang ‘De Vooruitgang’.

Visie op vooruitgang

5


H1 Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

6

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp


Aanleiding

1.1

De aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuwe dorpsvisie voor De Wilp was het feit dat nagenoeg alle punten uit de oude dorpsvisie van 1998 waren gerealiseerd. Als dorpen - zeker nu - meer invloed willen hebben op het realiseren van hun wensen en ideeën, dan is het opstellen van een dorpsvisie een belangrijke eerste stap.

De dorpsvisie wordt opgesteld voor een termijn van 10 jaar. De dorpsvisie moet door het dorp gedragen worden. In de dorpsvisie gaat het niet alleen om wensen en ideeën, maar ook om wie wat doet en wanneer. Met het opstellen van een dorpsvisie wordt een aantal doelen gediend. Er wordt duidelijk wat leeft binnen een dorp, waardoor ook duidelijk wordt op welke zaken Plaatselijk Belang zich kan richten om de leefbaarheid van De Wilp te versterken. De band tussen de inwoners van De Wilp en Plaatselijk Belang wordt versterkt, doordat er gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de dorpsvisie. Met een goede dorpsvisie heeft het uitvoeren van de wensen

1.2 Wat is een dorpsvisie?

en ideeën meer kans van slagen bij de gemeente en andere

Een dorpsvisie is een plan waarin een dorpsbelangenorganisa-

organisaties, omdat er binnen het dorp draagvlak voor bestaat.

tie aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is van de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving.

Door het beschikken over een dorpsvisie kan het dorp een snelle en eenduidige reactie geven op plannen van de overheid,

Belangrijke kenmerken van een dorpsvisie zijn:

zoals bv. bestemmingsplannen en kan zelfs op die planvorming

De dorpsvisie wordt opgesteld door inwoners en organisaties

vooruit worden gelopen.

binnen het dorp onder leiding van een dorpsbelangenorganisatie, zoals Plaatselijk Belang.

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

7


H1 Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

Op vrijdag 2, donderdag 8, en vrijdag 30 oktober 2009 hebben in dorpshuis ‘Op de Welle’ de keukentafelgesprekken plaatsgevonden, waaraan ruim 70 mensen hebben deelgenomen. De uitkomsten van alle keukentafelgesprekken zijn op 22 april 2010 op de Algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang ‘De Vooruitgang’ teruggekoppeld. Bij deze gelegenheid, waarvoor alle bewoners van De Wilp waren uitgenodigd, zijn de prioriteiten nogmaals getoetst. Het uiteindelijke rapport zal in april 2011 aan de bevolking van De Wilp en later aan de gemeente Marum worden aangeboden. Als leidraad voor de ontwikkeling van de dorpsvisie is gebruik gemaakt van de standaard aanpak van het loket leve(n) de dorpen: de keukentafelaanpak. Hiervoor is een subsidie beschikbaar gesteld van € 8.000,-. Voor het ontwikkelen van de dorpsvisie heeft Plaatselijk Belang een werkgroep ingesteld, die een sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen analyse heeft gemaakt. Hieruit zijn de thema’s voor de keukentafelgesprekken voortgekomen. De werkgroep heeft de inwoners van De Wilp opgeroepen om actief mee te denken over de kansen en mogelijkheden van De Wilp, zodat het een goede plek is om te wonen, te werken en te verblijven en waar ook voor de jeugd toekomst is.

8

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp


Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

9


H2 De Wilp

10

De Wilp


De Wilp is gesticht door Friese arbeiders die hier kwamen werken in de vervening en werd officieel een dorp in 1872. De naam van het dorp komt van de weidevogel de wulp, die op het uithangbord van de lokale herberg stond en die in het Fries met wylp wordt aangeduid. De Wilp is een veenkolonie en lag aan een vaart - de Wilpster Hoofdvaart - die tegenwoordig ten zuiden en ten oosten om het dorp heen loopt. Het dorp is een van de latere veenkoloniën; daardoor dateert bijna de gehele bebouwing uit de twintigste eeuw, met uitzondering van de Hervormde Kerk uit 1868 en de Gereformeerde Kerk uit 1897. Het huidige De Wilp telt 1625 inwoners en heeft 646 woningen.

Naast gemeentelijk beleid heeft De Wilp ook te maken met provinciaal beleid in de vorm van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). De centrale uitgangspunten van het POP zijn ook van belang voor De Wilp.

1 werken aan een duurzame samenleving, inclusief wonen, welzijn en zorg en daarbij zoeken naar een goede balans tussen leefbaarheid, milieu en economie.

2 het handhaven van het eigen karakter van de provincie Groningen, waarbij het Zuidelijk Westerkwartier – met daarin o.a. De Wilp – wordt gezien als een van de karakteristieke deelgebieden. Dat gebied kan zijn eigenheid versterken en benutten, maar moet het ook beschermen.

3 sterke steden en vitaal platteland, waarbij de provincie streeft naar zuinig ruimtegebruik en het belangrijk vindt dat de leefbaarheid op het platteland en in de kernen van Groningen behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Plaatselijk Belang kan hierbij mogelijk een rol spelen door bv. te adviseren bij het zorgvuldig inpassen van nieuwe bebouwing.

De Wilp

11


H3 Inventarisatie

12

Inventarisatie


Thema’s dorpsvisie

3.1

De thema’s van de dorpsvisie komen voort uit een sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen analyse van de werkgroep dorpsvisie.

De thema’s zijn:

De sterke punten van De Wilp zijn:

-

landelijk en groen

-

gemoedelijk

-

veilig en actief

-

woning- en voorzieningenaanbod

-

centrale ligging

1.

woningbouw

2.

onderwijs

3.

verenigingsleven

4.

jeugdvoorzieningen

5.

dorpshuis

6.

openbaar vervoer

7.

natuur en recreatie

8.

9.

10.

De zwakke punten zijn: -

verkeerssituaties

-

huisvesting jong en oud

voorzieningen

-

onderhoud openbaar groen

verkeer

-

herkenbaarheid dorpscentrum

overig

-

voorzieningen en activiteiten voor jong en oud

Deze thema’s zijn tijdens de keukentafelgesprekken besproken en de resultaten daarvan worden in dit hoofdstuk kort verder uitgewerkt.

De kansen zijn: -

subsidies Landelijk Gebied

-

actievere samenwerking met de gemeente

-

recreatieve mogelijkheden

-

betere bekendheid van De Wilp

De bedreigingen zijn: -

regelgeving bedrijvigheid

-

minder schoolkinderen

-

meer ouderen

Thema’s dorpsvisie

13


3.2 Uitkomsten keukentafelgesprekken

1 Woningbouw

Leeftijdsbestendige woningen Meer leeftijdsbestendige woningen bouwen, zodat hulp-

De Wilp mag zich volgens de woonvisie van Marum 2009-2015 een compleet dorp noemen. Hierdoor is het aantal nieuwbouwwoningen in De Wilp beperkt. Nieuwbouw is het grootst in het kerndorp Marum.

behoevenden en ouderen niet hoeven te verhuizen en dus in het dorp kunnen blijven wonen. Het is echter ook van belang dat er voldoende gezinswoningen zijn om het inwoneraantal en de voorzieningen op peil te houden.

Huurwoningen Het aantal huurwoningen in De Wilp is ca.150 en het aantal

Modernere huurwoningen bouwen, omdat de bestaande

koopwoningen ca. 500.

woningen zijn verouderd. Dat kan door oude woningen te

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn er diverse ideeĂŤn aange-

slopen en te vervangen voor nieuwe woningen en/of oude

dragen voor het aanpassen van de huidige woningvoorraad van

woningen te moderniseren.

De Wilp, namelijk:

Starters

14

Leeftijdsbestendige woningen Huurwoningen Starters Nieuwbouw Ouderen Uitkomsten keukentafelgesprekken

Meer aanbod van betaalbare woningen voor de jeugd/starters op de woningmarkt in De Wilp, zodat deze groep in het dorp kan blijven wonen. Daarom betaalbare koopwoningen blijven bouwen voor starters van max. â‚Ź 150.000. Via een soort koopgarantregeling zou een huurwoning aan een huurder


Ideeën voor de toekomst

Conclusie: De Wilp wil zowel aan jong als oud de gelegenheid bieden om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen. De Wilp is een dorp waar men nog zorg en aandacht heeft voor elkaar. Men voelt zich er veilig. Nieuwbouw moet gedoseerd plaatsvinden om deze sfeer in het verkocht kunnen worden, waardoor er geen leegstand in de

dorp te kunnen vasthouden. Om starters op de koopmarkt kansen

huursector ontstaat. Ook voormalige bejaardenwoningen

te bieden, het aanbod richten op de lagere prijsklasse, daarnaast

lenen zich goed voor jongerenhuisvesting.

gezinswoningen en leeftijdsbestendige woningen voor ouderen. De bestaande huurwoningen kunnen verbeterd worden, of

Nieuwbouw

anders overgaan naar een andere doelgroep (zoals bij de bejaar-

Uitbreiding van De Wilp moet beperkt blijven om de sfeer in

denwoningen).

het dorp niet te verliezen. In de huidige omvang van het dorp

Als de zorg voor hulpbehoevende ouderen binnen De Wilp

kent iedereen elkaar nog, maar met teveel nieuwbouw ineens

geboden kan worden en de huidige voorzieningen in stand

raakt het dorp dat kwijt. Verdere toekomstige uitbreiding moet

blijven, dan kunnen de ouderen in het eigen dorp blijven wonen.

met aandacht voor het aanzicht van het dorp gebeuren. Een locatie als de huidige ijsbaan moet in geen geval worden opgeofferd aan nieuwbouw.

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10) Kort:

Om de tafel met Wold en Waard en de Gemeente

Ouderen

over het vernieuwen van de seniorenwoningen aan

Huisvesting en zorg voor ouderen in De Wilp beter regelen.

De Loede en de Veenweg/De Stoeken. Tevens de wens

Dit kan betekenen dat ouderen niet langer gedwongen hoeven

bespreken om een aantal leeftijdsbestendige huur-

te verhuizen. Misschien voorziet een woonvorm voor ouderen in een behoefte. Genoemd is ook om een dependance van

woningen te realiseren op de middellange termijn. Middel: Plaatselijk Belang moet op de middellange termijn

De Hoorn te bouwen in De Wilp.

weer aan de slag met de voorbereidingen voor het

Met betrekking tot voorzieningen voor ouderen wordt bijvoor-

realiseren van een toekomstig uitbreidingsplan, met

beeld gedacht aan een soort bezoekregeling voor ouderen, opgezet door bijvoorbeeld de buurtvereniging. Ook zouden

deels grote kavels, deels betaalbare starterswoningen. Lang:

Oriëntatie op toekomstige inbreidingslocaties voor

er overdag meer activiteiten voor ouderen in De Welle

kleinschalige nieuwbouwprojecten en eventuele nieu-

kunnen worden georganiseerd.

we locaties buiten het dorp. Ideeën voor de toekomst

15


16

Uitkomsten keukentafelgesprekken


2 Onderwijs De Wilp heeft een Christelijke basisschool ‘De Wegwijzer’ met op 1 oktober 2010, 79 leerlingen en een openbare basisschool ‘De Dorpel’ met op 1 oktober 2010, 70 leerlingen. De leerlingenaantallen van de scholen vertonen een dalende tendens. In een deel van o.b.s. De Dorpel is de peuterspeelzaal ’De Speel-

• De tussenschoolse opvang en de kinderopvang (0-4 jari-

doos’ gevestigd.

gen) goed blijven regelen en betaalbaar houden. Wachtlijsten

Kindercentrum ‘Babbel’ verzorgt de kinderopvang voor kinderen

moeten zoveel mogelijk worden weggewerkt. De samen-

in en rond De Wilp.

werking met de scholen kan nog intensiever en er is behoefte aan flexibiliteit, waardoor het ook voor jonge gezinnen

In de keukentafelgesprekken zijn onderstaande ideeën aangedragen voor het onderwijs:

aantrekkelijk is en blijft om in De Wilp te wonen of te gaan

• Aandacht voor de identiteit (christelijk of openbaar) wordt

• Over het functioneren van de huidige peuterspeelzaal is men

belangrijk gevonden, maar ook is genoemd de brede school,

wonen. tevreden in De Wilp.

waarin de twee scholen, het dorpshuis, de kinderopvang en andere diensten ondergebracht kunnen worden.

Conclusie:

• Men vindt het heel belangrijk dat er basisonderwijs in De

Voor de bewoners van De Wilp is de aanwezigheid van de twee

Wilp blijft, waarbij het samenvoegen van de huidige twee

basisscholen, met elk hun eigen identiteit, een sterk punt van het

basisscholen door de dalende leerlingenaantallen op

dorp. Om deze voorziening voor de toekomst te behouden lijkt

termijn niet uitgesloten moet worden. Buiten kijf staat dat

samenwerking een kans om kosten te besparen en de kwaliteit

er op de scholen gewoon goed onderwijs gegeven moet

te verhogen, waardoor ook de doorstroming naar het voortge-

worden. Meer samenwerking tussen de scholen zou kwali-

zet onderwijs verbetert. Met meer vernieuwende activiteiten op

teitsverhogend en kostenbesparend kunnen werken.

school en betere aanvullende voorzieningen (buitenschoolse

• Betere kansen voor en resultaten van de leerlingen kunnen bereikt worden door het doorgaan met het ontwikkelen van vernieuwende activiteiten op de scholen. Een goede mix van jongere en oudere leerkrachten kan er toe bijdragen dat de kinderen met meer plezier naar school gaan en het basisonderwijs in De Wilp aantrekkelijker wordt. Door goed onderwijs te bieden van goede kwaliteit krijgen de kinderen betere kansen in het voortgezet onderwijs.

opvan en tussen de middag opvang) blijven de scholen aantrekkelijk in de toekomst.

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10) Kort:

Dorpsvisie De Wilp aanbieden aan de scholen, kinderopvangorganisaties en het Gastouderbureau.

Middel: Het aanbod van kindvoorzieningen als sterk punt van het dorp promoten. Lang: Onderzoek naar de haalbaarheid van een samenwerkingsschool.

Ideeën voor de toekomst

17


3 Verenigingsleven De Wilp heeft traditioneel een rijk aanbod aan verenigingen en activiteiten. Het huidige, onderstaande, aanbod is hiervan een afspiegeling.

18

Biljartclub Sportlust Begrafenisvereniging Buurtverenigingen Christelijke plattelandsvrouwenbond Dartclub ‘Double Trouble’ Gospelgroep Sjir el shaddai Gym 55-plus Handelsvereniging IJsclub De Twa Wylpen Jeu de Boulesclub Kaartclub Opkomen Klaverjasclub ’87 Muziekvereniging de Volharding NBvP, Vrouwen van Nu Nieuwjaarsloop Postduivenvereniging De Snelle Vlucht Stichting ’t Wylpke Stichting Activiteiten Tennisvereniging Toneelvereniging Wilskracht, Vereniging Plaatselijk Belang Vooruitgang Voetbalvereniging De Wilper Boys Vrijwillige Vrouwenhulpvereniging Wielerstichting Uitkomsten keukentafelgesprekken

De Wilp heeft ten aanzien van het verenigingsleven de volgende ideeën ingebracht: Saamhorigheid De saamhorigheid in De Wilp neemt weliswaar wat af, maar men beschouwt dit meer als een maatschappelijke tendens. Misschien verschuiven ook de interesses, iets wat gepeild zou kunnen worden via een enquête.

Communicatie Actief zijn in het vrijwilligerswerk is voor veel mensen een positieve ervaring. Dit kan, samen met activiteiten van het verenigingsleven, in een dorpsgids en op een website bekend worden gemaakt. Het vertelt meteen ook wat over de identiteit van het dorp. Hoe gaan we met elkaar om en wat zijn zo de gewoontes? Nieuwe bewoners zouden verwelkomd kunnen worden met een dorpsgids. Met een website voor het dorpshuis (ruimteverhuur stimuleren) zou de functie van het dorpshuis nog beter kunnen worden benut ten behoeve van het verenigingsleven. In een dorpsfilm zouden bewoners met een aansprekend beroep of hobby gefilmd kunnen worden, leuk om bijvoorbeeld te vertonen op een jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Dit maakt mensen bewust van het unieke van De Wilp en haar bewoners.


Samenwerking Stichting Activiteiten, buurtverenigingen, Stichting ‘t Wylpke en

activiteiten voor o.a. de buurtverenigingsactiviteiten. De organi-

Plaatselijk Belang kunnen bewonersinitiatieven ondersteunen en

satiekracht van de jeugd kan gestimuleerd worden door hen ook

activiteiten in het dorp stimuleren en onderling beter afstemmen.

de ruimte te geven dingen zelf te doen en op hun eigen manier.

Door het bundelen van hun organisaties en activiteiten kunnen

Bekendheid en betrokkenheid van het complete aanbod vraagt

de verenigingen efficiënter werken. Plaatselijk Belang zou hierbij

om meer PR-inspanningen.

de gemeentelijke subsidies kunnen verdelen.

Jongeren Jongeren moeten ook ruimte krijgen om het voortouw te nemen en hun eigen werkwijze te kiezen. Misschien leidt het ertoe dat dingen soms anders gaan dan nu, maar het zou kunnen voorkomen dat buurtactiviteiten helemaal doodbloeden. De jeugd kan actief worden betrokken bij het verenigingsleven in De Wilp. Hierin kunnen de scholen ook een rol spelen. Conclusie: De Wilp heeft een breed scala aan verenigingen op het terrein van sport, cultuur en algemeen belang. Om het verenigingsleven in stand te houden moet onderlinge samenwerking worden gezocht,

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10) Kort:

Dorpsgids De Wilp, met verenigings- en activiteitenaanbod voor (nieuwe) bewoners.

Overleg Plaatselijk Belang met Stichtingsbestuur Dorpshuis over een website. Onderzoek naar vergroten financiële mogelijkheden voor de verenigingen. Middel: Het peilen van de behoefte aan het toekomstig verenigingsaanbod door middel van een enquête. Lang: Onderzoeken mogelijkheden nieuwe dorpsfilm te ontwikkelen bijvoorbeeld met behulp van filmclub Westerkwartier.

met een coördinerende rol voor Plaatselijk Belang en Stichting Ideeën voor de toekomst

19


4 Jeugdvoorzieningen MFC ‘t Marheem is een stichting die in opdracht van de gemeente

De uitgaansmogelijkheden voor tieners zijn beperkt in en rond

allerlei activiteiten uitvoert op het gebied van welzijn. Een belangrijk

De Wilp. Het dorpshuis wordt aantrekkelijker voor de jeugd

onderdeel daarvan is het jongerenwerk. ’t Wylpke is een stichting, bestuurd door jongeren, met het doel om

wanneer er een tafelvoetbaltafel, een biljart, een tafeltennistafel etc. zouden komen. De ijsbaan zou ook ‘s zomers gebruikt kunnen worden. Door de

activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren uit De Wilp en

baan (gedeeltelijk) te verharden wordt hij veel functioneler. De

omgeving.

ijsbaan kan dan ook voor evenementen worden gebruikt. Het ijsbaanhokje zou zich goed kunnen lenen voor nieuwe activiteiten. Stichting ’t Wylpke zou weer nieuw leven ingeblazen kunnen

In de keukentafelgesprekken kwamen de volgende ideeën met betrekking tot de jeugd naar voren:

worden en deze ideeën als trekker op zich moeten nemen.

Jeugdwerk Nieuwe activiteiten

Het Marheem zou veel kunnen betekenen in de informatievoor-

Nieuwe activiteiten zijn gewenst, omdat ze beter aansluiten

ziening voor de jeugd. Het jeugdwerk zou de oudere jeugd kun-

bij de behoefte van de jeugd van nu. Een aantal wensen voor

nen begeleiden bij het organiseren van activiteiten. Ook zou het

nieuwe activiteiten zijn: Jeugdtoneel; Streetdance; Halloween/

jeugdwerk meer contact moeten zoeken met de jeugd op een

spokentocht; Speelweek; Instuif; Disco; Kinderdisco; Buiten-

hangplek. Opvang na afloop van de sporttrainingen zou zeker in

activiteiten zoals een dropping.

een behoefte voorzien en door het Marheem opgepakt kunnen

De Speelweek/timmerweek zou weer terug moeten komen, zodat

worden. Binnen Plaatselijk Belang zou een jongere de belangen

er voor de jeugd in de vakantie ook wat te doen is.

van de jeugd moeten behartigen.

Ontmoetingsplekken De jeugd wil graag een ontmoetingsplek hebben. Er zou een overdekte ontmoetingsplek gemaakt kunnen worden. Maar waar? Belangrijk is dat de ontmoetingsplek niet afgelegen en niet onverlicht is en dat er sociale controle is.

20

3.2 Uitkomsten keukentafelgesprekken


Speelvoorzieningen

Conclusie:

Bewoners van De Wilp zouden graag meer speelplekken willen

Vraag en aanbod sluiten niet altijd even goed aan, maar soms

creëren, met name voor de jongste jeugd in het nieuwbouwplan

is het aanbod ook onvoldoende bekend. Een grote wens is een

Wilpstervaart. Op het terrein bij De Dorpel zou een basketbalpaal

ontmoetingsplek voor de oudere jeugd. Bewoners in De Wilp

geplaatst kunnen worden voor de wat oudere jeugd. Een idee voor

zijn overtuigd van de eigen organisatiekracht van de jeugd. De

een nieuwe speelvoorziening is het ontwikkelen van een speelbos.

kleintjes zijn gebaat bij vooral zichtbare en veilige speelplekken.

De speelplaats op De Jutte zou beter verlicht kunnen worden en

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10)

meer bekendheid moeten krijgen. In het nieuwbouwplan Zetveld ontbreekt een speelveld op een zichtlocatie. De meeste speelplekken zijn nu ‘verstopt’, waardoor de sociale controle ontbreekt. De hangjeugd kan er zijn gang gaan, waardoor de jonge kinderen er niet graag meer komen.

Kort: Overleg tussen Plaatselijk Belang en ’t Wylpke over een te ontwikkelen ontmoetingsplek en te organiseren activiteiten voor de oudere jeugd, zoals bv. streetdance en jeugdtoneel. Dit in samenwerking met het Marheem oppakken. Middel: Ontwikkelen speelplek in de nieuwbouw bij de Wilpstervaart en het Zetveld in samenwerking met de buurt en de gemeente en een speelbos met bijvoorbeeld een survivalbaan. Lang: De jeugd begeleiden tot toekomstige bestuurders van dorpsverenigingen.

Ideeën voor de toekomst

21


5 Dorpshuis Dorpshuis ‘Op de Welle’ is een multifunctioneel dorpshuis, waar de

Ideeën voor (nieuwe) activiteiten:

volgende functies zijn ondergebracht:

- Het dorpshuis toegankelijker maken voor de jeugd, ook tijdens de schoolvakanties (bv. cursussen en naschoolse activiteiten in samenwerking met het Marheem).

• Consultatiebureau • Uitvaart (incidenteel) • Vergaderruimte • Sportaccommodatie • Bibliotheek • Inloopfunctie • Disco • Onderdak verenigingen • Apotheek uitgiftepunt

- Concrete activiteiten voor jong en oud: dansschool, gymnastiek voor peuters, kleuters en volwassenen, disco, filmavonden, optredens, klaverjassen, sjoelen, shantykoor, streetdance, countrylinedancing of stijldansen, kinderkledingbeurs, Sinterklaas en meer sportactiviteiten, ouderenmiddag, samen eten, bingo en/ of kaarten, computerles voor senioren, biljarten. - Vrijwilligers zouden de dorpshuisorganisatie kunnen ondersteunen, het beheer versterken en flexibeler maken. Het dorpshuis samen opknappen, het een beter aanzien geven en gezelliger maken. De parkeerruimte rondom het dorpshuis is wat beperkt

In de sportzaal vinden trainingen voor voetbal, korfbal, volleybal

en vraagt aandacht.

en gym plaats. Bij feesten is er plaats voor 250 stoelen. Daarnaast heeft het dorpshuis nog een toneelzaal voor 125 personen, een

Conclusie:

grote vergaderzaal voor 24 personen, een bestuurskamer voor

Dorpshuis ‘Op de Welle’ heeft een belangrijke functie voor het

12 personen en een kleine vergaderzaal voor 6 personen.

dorp, maar het kan nog beter, vinden de dorpsbewoners. Daar

Een beheerdersechtpaar is verantwoordelijk voor de dagelijkse

willen ze als vrijwilligers ook best een steentje aan bijdragen.

gang van zaken.

Samen de schouders eronder om de toekomst van het dorpshuis en zijn functies veilig te stellen en zo mogelijk uit te breiden.

Tijdens de keukentafelgesprekken hebben de Wilpsters de volgende ideeën genoemd:

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10)

De dorpsbewoners willen graag dat er nog meer activiteiten in

Kort: Overleg met stichting Dorpshuis starten naar aan-

het dorpshuis georganiseerd worden om de sociale functie van het dorpshuis te versterken en om deze voorziening voor de toekomst zeker te stellen. De bibliotheek en het consultatiebureau in het dorpshuis worden gezien als een waardevolle voorziening. Het dorpshuis zou zich sterk moeten maken voor het behoud van de bestaande verenigingen, maar ook nieuwe activiteiten kunnen aantrekken. Bij een betere bezetting kunnen de kosten per gebruiker omlaag. De plaatselijke horeca rekent geen zaalhuur en dat werkt concurrerend.

22

3.2 Uitkomsten keukentafelgesprekken

leiding van de dorpsvisie. Samenwerking met ’t Wylpke (jeugd) en het Marheem verstevigen. Beter inzicht krijgen in de functies en mogelijkheden van de ruimtes in het dorpshuis. Middel: Groter activiteitenaanbod ontwikkelen in het dorpshuis. Lang: Bestaande verenigingen behouden voor de toekomst. Plan de campagne maken.


6 Openbaar vervoer Het Openbaar Vervoer in De Wilp wordt verzorgd door Qbuzz met lijn 89 die van maandag t/m vrijdag een uursdienst rijdt van Drachten naar Groningen v.v., via De Wilp, van ’s morgens rond 6.00 uur tot ’s avonds rond 22.00 uur. In de weekenden en tijdens vakanties wordt de dienstregeling aangepast. De verbinding met Leek loopt via Marum. Nachtbus 404 rijdt van Groningen via Marum (A7) naar Drachten van zaterdag op zondag van 1.45 uur t/m 5.45 uur.

Over het Openbaar Vervoer is tijdens de keukentafelgesprekken het volgende gezegd: - Qua vervoersaanbod wil men graag behouden wat er nu is. ’s Morgens zijn de bussen (te) vol, maar de verbinding en de frequentie zijn goed (2 keer per uur). Bustijden en schooltijden zouden iets beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Voor mensen die naar hun werk gaan is regelmaat van groot belang. - Er zouden goede fietsenstallingen geplaatst moeten worden bij de bushaltes om schade aan fietsen en auto’s en overlast voor bewoners in te perken en het aanzicht van de haltes te verbeteren. Conclusie: De gebruikers van de bus zijn op hoofdlijnen best tevreden met het huidige aanbod. Daarom streven naar handhaven hiervan voor de toekomst. Een oplossing voor rondzwervende fietsen bij de bushaltes in het dorp zou het aanzien van het dorp ten goede komen.

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10) Kort: Goede fietsenstallingen realiseren bij de vijver en het Plantsoen. Lang: Huidige dienstregeling handhaven.

Ideeën voor de toekomst

23


7 Natuur en recreatie De omgeving van De Wilp biedt goede mogelijkheden voor wandelen, fietsen en recreëren. Daar is al veel tijd en energie aan besteed, denk aan rondje De Wilp en het Slibsterbosje. De Wilp heeft ten aanzien van natuur en recreatie de volgende ideeën aangedragen: Voorzieningen Eén van de wensen is een hertenkampje c.q. kinderboerderij te realiseren, in of rond het bos. Dat is leuk voor de kinderen. Boerencampings zijn er voldoende in en rond De Wilp, maar een naturistencamping ontbreekt nog. Evenals een fietscrossbaan, een skatebaan en een vissteiger. • De ijsbaan mag multifunctioneler. Water(recreatie) • Er zou een folder ter promotie van (voorzieningen en activiteiten in) De Wilp ontwikkeld moeten worden, toegespitst op toeristen. Daarnaast mogen er ook best wat betere waterrecreatievoorzieningen komen, bijvoorbeeld aanlegsteigertjes mede om het kanoën en de reeds bestaande kanoroute beter te promoten. Het zou leuk zijn om het oude water terug te brengen in De Wilp, maar men is zich ervan bewust dat dit heel moeilijk te realiseren zal zijn. • De vijver uitbaggeren en opknappen en de Oosterweg verfraaien zijn andere wensen. De vijver en de Oosterweg vormen het centrum van het dorp. De bewoners aan de Nennstiehlweg en de Stichting Activiteiten willen zich graag inzetten om de omgeving van de vijver te verfraaien. De muziekkoepel zou herbouwd kunnen worden om de centrumfunctie nog te versterken en de muziekverenigingen een stimulans te geven.

24

3.2 Uitkomsten keukentafelgesprekken


• Om het rondslingeren van zwerfvuil te voorkomen zouden

• Het rondje De Wilp wordt erg gewaardeerd.

prullenbakken en blikvangnetten (o.a.) bij de vijver en de

• Paardenroutes zouden een goede aanvulling zijn op het

Verlengde Wilpsterweg geplaatst kunnen worden. Ook zouden

huidige routenet. Aansluiting op het fietsknooppuntennetwerk

er met kinderen zwerfvuilacties op touw gezet kunnen worden.

van het gehele Westerkwartier zou ook veel nieuwe mogelijkheden bieden.

Landschap • Eén van de ideeën is om meer natuur te ontwikkelen rond

• Er mag nog meer aandacht komen voor het koppelen van de bestaande routes.

De Wilp. Aan de zuidkant bij de voetbalvelden zou extra bos aangeplant kunnen worden, het Slibsterbos zou uitgebreid

Conclusie:

kunnen worden en verbonden kunnen worden met het andere

Er zijn nog veel mogelijkheden om het landschap rondom

bos door middel van een bruggetje. Schelpen- of zandpaden

De Wilp te verbeteren en beter te benutten. Het is aantrekkelijk

door het bos aanleggen is gewenst, omdat de paden nu ’s winters

voor recreatie. Binnen de bebouwde kom gaat het om meer groen.

veel te nat en onbegaanbaar zijn. De bebossing aan de Wilp-

De link met de historie kan worden versterkt en het aanzien van

stervaart moet open gehouden worden.

het dorp worden verbeterd.

• Het openbaar groen mag best wat meer en gevarieerder met gras en beplanting en bloemperken. Dat geeft het dorp een

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10)

vriendelijker aanzicht en maakt het ook aantrekkelijker voor

Kort: Opschoonactie met de scholen weer opstarten.

toeristen.

Middel: Vissteigers en aanlegsteigers aanleggen in de Wilp-

• De smederij, de molen en de muziekkoepel waren van oudsher dé beeldbepalende elementen in de dorpskern. Nadenken over het herstel hiervan. De speeltuintjes moeten goed zichtbaar zijn, waardoor er sociale controle mogelijk is. • De begraafplaats moet steeds goed onderhouden worden.

stervaart; de vijver opschonen en de omgeving ervan verfraaien. Overleg met de ijsclub over het multifunctioneler maken van de ijsbaan buiten het winterseizoen. Lang: Herstellen en uitbreiden paden rondom De Wilp, in samenwerking met Landschapsbeheer en de

Paden en routes

Gemeente Marum.

• Men ziet nog goede mogelijkheden voor nieuwe wandel- en fietspaden en herstel van oude paden. • Wandelen over boerenland en langs de wijken zou beter mogelijk gemaakt moeten worden en het grenspalenpad zou doorgetrokken kunnen worden. Als het laatste stukje Houtwal verhard werd en daarmee geschikt om te fietsen, zou het een veilige alternatieve route naar Marum kunnen worden.

Ideeën voor de toekomst

25


8 Voorzieningen De Wilp mag zich een compleet dorp noemen en dat betekent dat er behoorlijk wat voorzieningen zijn. Dat zijn: een postagentschap, een bibliotheek, een dorpshuis met een gymzaal, twee basisscholen, een kindercentrum, een peuterspeelzaal, een huisarts en een consultatiebureau. Daarnaast heeft de Wilp een supermarkt, twee cafés, een slijterij, twee snackbars, een fietsenwinkel, twee garages, een schildersbedrijf, een klein warenhuis, een accordeonwinkel, een woninginrichter, een plaatverwerkende industrie, enz. In de keukentafelgesprekken is door de aanwezigen het volgende genoemd aan ideeën:

Conclusie:

• Met betrekking tot de supermarkt hecht men aan een goede

in en wil de supermarkt voor de toekomst behouden.

De Wilp ziet het belang van winkels, bedrijven en voorzieningen

prijs/kwaliteit verhouding en een aanbod dat aansluit bij de dagelijkse behoefte. Een klantenpanel zou bevraagd kunnen

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10)

worden over de wensen m.b.t. de supermarkt. De dorps-

Kort: De supermarkt informeren over de uitkomst van de

super wordt van groot belang geacht voor de leefbaarheid van

keukentafelgesprekken.

De Wilp, zeker als je geen eigen vervoer hebt om elders bood-

Middel: Voorzieningen behouden en bedrijvigheid stimule-

schappen te halen. maar ook om het voor nieuwe bewoners

ren door daarvoor adviezen in te winnen en moge-

aantrekkelijker te maken zich in De Wilp te vestigen. • De winkels en bedrijven die in De Wilp zijn gevestigd, dragen allemaal in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid. Zonder klandizie worden ze alle bedreigd in hun bestaan. • De gemeente zou middenstanders gemakkelijker een vergunning moeten verlenen wanneer die willen uitbreiden. Anders vertrekken er nog meer bedrijven en aanverwante werkgelegenheid en/of voorzieningen uit het dorp.

26

3.2 Uitkomsten keukentafelgesprekken

lijkheden te verkennen. Lang:

Onderzoeken haalbaarheid bedrijvenverzamelgebouw, in samenwerking met de Handelsvereniging.


9 Verkeersveiligheid De Wilp is een veenkoloniaal dorp, dat zich heeft ontwikkeld aan de vaart. Dit is mede bepalend geweest voor de huidige structuur van het dorp. In de keukentafelgesprekken is door de aanwezigen het volgende genoemd aan ideeën: Conclusie: De inwoners van De Wilp zijn het er allemaal over eens dat de

Er moet bekeken worden hoe het dorp De Wilp in zijn totaliteit

inrichting van het dorp uitnodigt tot te snel rijden. Bestaande

verkeersveiliger gemaakt zou kunnen worden.

snelheidsremmende maatregelen leiden niet overal tot het gewenste resultaat. De hoge snelheid van motorvoertuigen in

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10)

combinatie met andere weggebruikers, zoals voetgangers en

Kort: 

voldoende verlichting, onoverzichtelijke plaatsen en geparkeerde

Middel: Instellen werkgroep verkeersveiligheid, die een plan-

auto’s en het ontbreken van voetpaden creëren gevaarlijke situaties. Er zijn zo’n tien situaties genoemd, die veiliger gemaakt

Een verkeerskundige zou de inrichting van het dorp eens kritisch moeten bekijken.

fietsers, leidt voortdurend tot verkeersonveilige situaties. Ook on-

ning maakt voor de uitvoering. Lang:

Uitvoering van de noodzakelijke maatregelen.

zouden moeten worden.

Ideeën voor de toekomst

27


10

Overig

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn nog zaken genoemd, die niet

Aanpakken van het (groene) zwerfafval en zorgen dat het

zijn besproken bij de andere onderdelen van de inventarisatie. Daarom

afvalriet bijvoorbeeld eerder wordt opgeruimd. Toename van

hieronder een opsomming zonder een conclusie maar wel met actiepunten voor de korte, middellange en lange termijn.

zwerfafval is ontstaan door het diftar systeem, waardoor men moet betalen voor het afval dat je wegbrengt. ‘Blikvangers’ plaatsen, afvalbakken bij de Dagwinkel vaker legen, paadje bij het dorpshuis glasvrij en onkruidvrij maken.

Het dorpsaanzicht is saai. Het heeft weinig van een dorpskarakter. Misschien kunnen straatklinkers i.p.v. asfalt, aangepaste

Historisch besef vergroten onder dorpsbewoners m.b.v. de Heem-

verlichting, bebossing en een muziekkoepel op het dorpsplein

kundekring. Bijvoorbeeld door hun nieuwe website te promoten,

dit verbeteren.

een excursie te organiseren, of oude foto’s tentoon te stellen in het dorpshuis.

Meer prullenbakken plaatsen in het dorp. Hondenpoepzakjes of schepjes beschikbaar stellen aan hondeneigenaren om de

Meer culturele activiteiten in de Hervormde Kerk. Dit is een mooie

hondenpoepoverlast op te lossen. Het aanleggen van een

kerk met een mooi orgel dat zich leent voor orgelconcerten.

hondentoilet of het uitdelen van boetes onder overtreders zijn

Orgel moet zeker behouden blijven.

twee andere suggesties..

Actiepunten in termijnen kort (1), middel (2-5), lang (6-10) Kort:

spel in de terug te bouwen muziekkoepel.

Middel: Dorpsaanzicht verbeteren Lang:

Trottoirs rolstoel- en kinderwagenvriendelijk maken.

28

Zwerfafval- en hondenpoepprobleem oplossen

Organiseren van een concert met shanty-koren of een openlucht-

3.2 Uitkomsten keukentafelgesprekken

Historisch besef dorpsbewoners vergroten


3.3. Bewonersavond actiepunten/prioritering Op de algemene ledenvergadering van Plaatselijk belang op 22 april 2010 is door de aanwezigen een top 10 gemaakt van onderwerpen uit de dorpsvisie. Een groene sticker was voor een onderwerp dat aandacht moest krijgen en een rode sticker betekende geen aandacht. De uitslag was als volgt: 1.

Seniorenwoningen (korte termijn)

1.

Herstel (oude) paden (lange termijn)

2.

Dorpsaanzicht (lange termijn)

2.

Samenwerkings- of brede school (lange termijn)

2.

Uitbreidingsplan (middellange termijn)

3.

Bedrijvigheid (middellange termijn)

3.

Bedrijvenverzamelgebouw (lange termijn)

3.

Ontmoetingsplek jeugd (korte termijn)

3.

Zwerfvuil en hondenpoep (korte termijn)

3.

Verkeerskundig advies (korte termijn)

Heropenen water Langpaed

Bewonersavond: actiepunten/prioritering

29


H 4 Aanzet tot vervolg Op basis van de in deze dorpsvisie genoemde actiepunten, zullen eerst de zaken worden aangepakt die op de bewonersavond de prioritering kregen van de korte termijn. Dat zijn:

- seniorenwoningen - ontmoetingsplek jeugd - zwerfaval en hondenpoep - verkeerskundig advies Daarna volgen de andere zaken voor de korte termijn en zal er de komende jaren worden gewerkt aan de zaken van de middellange en lange termijn. Informatie over de te ondernemen acties zal steeds worden vermeld in het Achtdorpennieuws en via de website.

30

Aanzet to vervolg


Brug Plantsoen Van Akenweg

Van Akenweg

Jan Gosses Wijk - Oude

Molenweg

Van Akenweg

Plantsoen

Visie op vooruitgang

31


Veenweg

Plantsoen

Jan Gosses Wijk Vijverstraat Schoolstraat Middenstraat

Oudewijk De Wilp Boelewijk Dwarsstraat

Laweistraat

Keuningsweg

Bremerweg

Veenweg

Oosterweg

W.F. de Boerstraat

Van Akenweg

Plantsoen

Vijverstraat Schoolstraat Middenstraat Jan Gosses Wijk

Oudewijk Koppelweg De Wilp Boelewijk Dwarsstraat Zetveld

Achterwijkseweg Akkermanstraat Verlengde Oosterweg Laweistraat Keuningsweg Nieuwlandweg De Stoeken Drie Roe Jonkersvaart Turfstraat Commissieweg

Meester Nennstiehlweg

Veldbloemstraat

Oudemolenweg

Dijkswijk

Koppelweg

Zuidsingel

Oudemolendwarsweg

De Loede

Wilpstervaart Kerkstraat

Zetveld

Turfstraat

De Jutte

Otterspol

Jonkersvaart

Commissieweg

Achterwijkseweg Akkermanstraat Verlengde Oosterweg De Stoeken Drie Roe

Nieuwlandweg

Vlijt

Dijkswijk

Vlijt

Bremerweg

Oudemolenweg

De Loede

De Jutte

Otterspol

Wilpstervaart Kerkstraat

Zuidsingel

Meester Nennstiehlweg

W.F. de Boerstraat

Oosterweg Van Akenweg Oudemolendwarsweg

Veldbloemstraat

Tekst Nienke Vellema (VGD) Redactie Menzo de Groot, Klaas Duursma Fotografie Jakob-Jan van der Laan Vormgeving/opmaak Jaap de Mars

Visie op Vooruitgang - april 2011  

Dorpsvisie De Wilp

Advertisement