De Wilp - dorpsvisie 2021-2031

Page 1

Dorpsvisie De Wilp 2021-2031 Jong en Oud voor Vooruitgang


2


Voorwoord Het geeft Plaatselijk Belang handvatten en een duidelijk mandaat richting de gemeente Westerkwartier om ideeën die de inwoners van De Wilp belangrijk vinden onder Beste inwoners van De Wilp,

de aandacht van de gemeente te brengen of te houden. Zeker nu we deel uitmaken van zo’n grote gemeente is

Voor jullie ligt de derde dorpsvisie met daarin jullie idee-

het belangrijk dat we onze ideeën en gedachten goed op

ën en aandachtspunten voor een blijvend leefbaar De

papier hebben staan met nadrukkelijk ook de inbreng van

Wilp. De dorpsvisie is bedoeld als leidraad voor de peri-

onze mededorpsgenoten. Het gaat namelijk om wat we

ode 2021-2031.

samen wel en niet willen. Die boodschap kunnen wij nu namens jullie overbrengen.

De inhoud is verzameld in het eerste kwartaal van 2020 toen Corona nog voornamelijk in Azië was. Er zijn drie

Tot slot nog een kleine oproep. Ben je nog geen lid van

avonden geweest, waarop een deel van de inwoners heeft

Plaatselijk Belang, wordt het dan. En voel jij je betrokken

deelgenomen aan keukentafelgesprekken. Eenieder die

bij het dorp en wil je ook helpen als vrijwilliger, meld je

heeft meegepraat ziet hopelijk zijn of haar inbreng terug

dan aan. Achterin het boekje vind je hoe en waar je bei-

in deze dorpsvisie. Belangrijke thema’s hadden we al ver-

de kunt doen.

zameld in de jaarvergadering van 2019, als voorbereiding

Een fijn dorp om te wonen maken we uiteindelijk samen.

op de meepraatavonden. Namens het voltallige bestuur van Vereniging Plaatselijk Uiteindelijk heeft het helaas ruim een jaar geduurd, voor-

Belang ‘Vooruitgang’ De Wilp,

dat we vanaf de eerste voorbereidingen nu dit gedrukte document aan jullie kunnen voorleggen. Maar we zijn te-

Arjan Vonk, voorzitter.

vreden met het resultaat. Deze dorpsvisie geeft inzicht in ambities en voorstellen vanuit het dorp om De Wilp aantrekkelijk te laten blijven om te wonen of voor nieuwe inwoners om zich te vestigen.

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

3


4


Inhoudsopgave Voorwoord

3

Inhoudsopgave

5

Inleiding dorpsvisie De Wilp 2021-2031

7

Aanleiding dorpsvisie

7

Werkwijze ontwikkeling Dorpsvisie

7

Vier grote thema’s voor de toekomst van De Wilp

8

Werken aan de uitvoering van de Dorpsvisie

9

Wat vinden Wilpsters van hun dorp?

11

Woningaanbod voor jong en oud

12

Feiten en cijfers over De Wilp tav woningaanbod

12

Toekomstwensen Wonen volgens De Wilp

14

Actiepunten wonen

15

Samenwerkende organisaties en hun activiteiten

17

Algemeen

17

Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’

17

Samenwerking met de gemeente Westerkwartier

18

Actiepunten samenwerking

18

De openbare ruimte in en om De Wilp

20

Algemeen

20

Openbare inrichting

20

Actiepunten openbare ruimte in en om De Wilp

21

Voorzieningen voor jong en oud

23

Aandacht voor ouderen

23

De Wilp in beweging

23

Recreatie rondom De Wilp

24

Actiepunten recreatiemogelijkheden en andere voorzieningen

25

Top 10 meest aansprekende actiepunten vanuit ledenvergadering 2020 26 Wordt u ook lid?

27

Colofon 28 Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

5


6

Inleiding dorpsvisie De Wilp 2021-2031


Inleiding dorpsvisie De Wilp 2021-2031

Werkwijze ontwikkeling dorpsvisie Op de Ledenvergadering van Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ in april 2019 zijn de thema’s voor de nieuwe dorpsvisie benoemd en in januari 2020 zijn deze intensief besproken met ongeveer 75 dorpsgenoten. Er hebben op drie avonden keukentafelgesprekken plaatsgevon-

Aanleiding dorpsvisie

den, waarvan twee in de voormalige kerk, die als nieuwe

De Wilp is inmiddels ervaren in het maken van een dorps-

genomen. Ook de hoogste klassen van de beide basis-

visie in samenwerking met Groninger Dorpen. Zo ver-

scholen brachten aanvullende ideeën in, die zijn meegeno-

scheen de eerste dorpsvisie eind jaren negentig. In 2011

men in het geheel. Helaas zorgde de coronapandemie voor

werd ‘Jong en Oud voor Vooruitgang’ gerealiseerd. In

vertraging. De ledenvergadering van april 2020 waar

2019 was de tijd opnieuw rijp om aan de slag te gaan

de uitkomsten teruggekoppeld zouden worden, moest

met een actualisatie.

worden afgeblazen en verplaatst.

De gemeentelijke herindeling is inmiddels een feit. De

Kort voordat het coronavirus voor de tweede keer toe-

gemeente Marum is opgegaan in de gemeente Wester-

sloeg in Nederland, zijn de uitkomsten van de meepraat-

kwartier en De Wilp is nu één van de 41 dorpen en 94

sessies gepresenteerd op de uitgestelde ledenvergadering

buurtschappen in deze nieuwe gemeente. Daarnaast is de

van 2020.

aanbouw van dorpshuis De Wilp recent in gebruik was

vernieuwing van het bestuur van Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ een goede tweede aanleiding.

Dat was op donderdag 17 september 2020. De opkomst was noodgedwongen klein en het prioriteren van de actie-

Het maken van een dorpsvisie is een mooie aanleiding

punten moest op een aangepaste manier verlopen. Aan-

om erachter te komen wat er leeft in De Wilp en wat de

wezigen moesten op zijn/haar eigen plek blijven zitten,

wensen zijn. Ondanks de coronapandemie heeft Plaatse-

maar de opbrengst was voldoende als input voor het eind-

lijk Belang ook deze keer de dorpsvisie voor en door de

product: een nieuwe dorpsvisie voor De Wilp.

bewoners van De Wilp tot stand weten te brengen. Lees o.a. hoe dit is aangepakt.

De provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier droegen financieel bij aan dit project. De geplande dorpsvisie voor 2020-2030 werd een dorpsvisie voor 2021-2031.

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

7


1.3 Vier grote thema’s voor de toekomst van De Wilp Alle samenhangende thema’s van de ledenvergadering van 2019 zijn lopende het dorpsvisietraject geclusterd in de hoofdstukken: 1. Woningaanbod voor jong en oud. 2. Samenwerkende organisaties en hun activiteiten. 3. De openbare ruimte in en om De Wilp.

1.4 Werken aan de uitvoering van de Dorpsvisie

(verkeersveiligheid, openbare inrichting, verlichting, groen…) 4. Voorzieningen voor jong en oud. (dorpshuis, onderwijs, zorg, sport, …)

Aan de hand van de prioritering van actiepunten zal Plaatselijk Belang met de nieuwe dorpsvisie aan de slag gaan, als aanjager. Door mensen en activiteiten in gang te zetten via werkgroepen en/of samen met samenwerkings-

Volgens de bewoners vormen ze de belangrijkste thema’s

partners binnen en buiten het dorp. De meest dringende

voor de toekomst van De Wilp.

of kansrijke komen als eerste aan de beurt. De minder belangrijke daarna. En zo wordt het lijstje actiepunten gestaag afgewerkt. Steeds kijkend naar kansen, voortdurend afwegend met de mensen die het aangaat en met tussentijdse aandacht voor veranderende omstandigheden. Maar steeds in samenwerking met bewoners, samenwerkingspartners en overige organisaties binnen en buiten het dorp. Samen de schouders eronder voor de uitvoering!

8

Inleiding dorpsvisie De Wilp 2021-2031


Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

9


10


Wat vinden de Wilpsters van hun dorp? “De Wilp is een dorp met sociale samenhang. Bewoners voelen zich verbonden met het dorp en met elkaar. Dit geldt ook voor de jongere generatie. De sfeer is ongedwongen. Er is veel diversiteit en men accepteert elkaar. Samen, heel gewoon, in De Wilp. Er zijn veel vrijwilligers in het dorp en er is veel expertise. Mensen zijn vaak bereid om wat te doen voor het dorp. Het vrijwilligerswerk ontwikkelt zich en staat niet stil. De recente verbouwing van het dorpshuis laat dat zien. Daar hebben veel verschillende mensen aan meegewerkt. Ook zijn er veel actieve sport- en andere verenigingen in De Wilp. Er worden in De Wilp diverse activiteiten georganiseerd door enthousiaste inwoners voor de bewoners (o.a. wielerrondes, midzomerfestival, feestweek met Classic Race, mooie fietsroutes, speelweek en ook een actieve kerkelijke gemeenschap). Er is in De Wilp relatief veel werkgelegenheid (industrie en zzp-ers), ook vanwege de ligging nabij de A7. Maar er is ook veel rust en ruimte in De Wilp. Een groene leefomgeving met schone lucht in een mooi coulissenlandschap. De Wilp is trots op zijn voorzieningen, zoals de supermarkt, het dorpshuis/de kerk, de huisarts, het openbaar vervoer, de vuilnisophaaldienst van de gemeente, de dagbesteding op zorgboerderijen in de regio, de kinderopvang en de aanwezigheid van basisscholen. De Wilp is met dat laatste ook aantrekkelijk voor jonge gezinnen en dat is belangrijk voor de toekomst van De Wilp.”

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

11


Woningaanbod voor jong en oud Terwijl de gesprekken en de voorbereidingen voor de Dorpsvisie van De Wilp al aan de gang waren, startte de gemeente Westerkwartier met het opstellen van haar Woonvisie. De plannen en ideeën uit het dorp zijn door Plaatselijk Belang De Wilp gebruikt als input voor een reactie vanuit De Wilp op de Concept-Woonvisie. Hieronder staat de denkrichting vanuit de gemeentelijke woonvisie, met aansluitend de woonwensen vanuit het dorp De Wilp zelf.

12

Woningaanbod voor jong en oud


Feiten en cijfers over De Wilp t.a.v. woningaanbod (uit: Concept Woonvisie Westerkwartier 2020-2025)

Met de instrumenten verkoop, nieuwbouw en sloop kan

In 2018 woonden in De Wilp 580 huishoudens en in de

de voorraad meebewegen met de vraag. Per dorp is een

omliggende woondorpen nog eens 460.

eigen programma nodig voor beheer, renovatie en eventu-

Nieuwbouw, vraag en aanbod

eel nieuwbouw. Kijkend naar de algemene trend, gaan we ervan uit dat nieuwbouw in veel gevallen geschikt moet

Voor De Wilp geldt, net zoals voor vele dorpen in de ge-

zijn voor zowel jonge als oudere kleine huishoudens. Soms

meente Westerkwartier, dat er een grote behoefte is aan

ontbreekt een aanbod van appartementen, maar ook niet

uitbreiding en nieuwbouw. Het gaat om koopwoningen

in elk dorp is hier vraag naar.

in allerlei vormen en prijscategorieën en eventueel ook appartementen. De Wilp heeft nog voldoende bouw-

Voorzieningen

mogelijkheden en er zijn plekken denkbaar waar in- en

De Wilp wordt beschouwd als een basisdorp met een

uitbreiding mogelijk is.

aanbod van voorzieningen, dat voorziet in de dagelijkse

In de woonvisie, die door de gemeente Westerkwartier

behoeften, zoals een toekomstbestendige supermarkt,

is vastgesteld, is de verwachting dat na 2030 woningen

basisonderwijs en een plek voor ontmoeting. Ook de om-

beschikbaar komen door natuurlijk verloop. De verwach-

liggende dorpen maken gebruik van deze voorzieningen.

ting is ook, dat de woningen die beschikbaar komen in aantal onvoldoende zijn én niet direct passend bij de woonwensen van doelgroepen. Bijvoorbeeld woningen die door natuurlijk verloop vrij zouden komen, zijn niet

Woningmarktonderzoek Westerkwartier. Benoemd als belangrijkste doelstellingen:

persé geschikt voor jonge gezinnen. Voor De Wilp geldt,

1. Het Westerkwartier groeit verder

net zoals alle middelgrote dorpen: bied ruimte voor maat-

2. Plannen aanpassen aan de behoefte

werk en maak een plan voor die woningen, die zonder

3. Een variatie aan gevraagde producten realiseren

ingrijpen geen toekomst meer hebben.

4. Ouder worden en/of zorg

Huurwoningen

5. Sociale huur: een ‘rollende voorraad’ in elk dorp 6. Vernieuwing van bestaande buurten en woningen

In De Wilp zijn 152 corporatiewoningen aanwezig, dat

7. Een duurzamer Westerkwartier

is 14% van de totale woningvoorraad. De wachttijd voor

8. Het Westerkwartier betaalbaar houden

direct woningzoekenden is gemiddeld 39 maanden voor een sociale huurwoning in De Wilp. De Wilp is één van de dorpen met een toekomstbestendige voorzieningenbasis om ook sociale huurders te kunnen blijven binden, jong en oud en uitgaande van een stabiele voorraad.

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

13


Toekomstwensen Wonen volgens De Wilp In de gesprekken van januari 2020 was Wonen één van de belangrijke thema’s. De ideeën die zijn opgehaald zijn:

Nieuwbouw Het zou goed zijn als lege plekken binnen de kom opge-

Het realiseren van meer betaalbare huurwoningen is

vuld worden met nieuwbouw (inbreiden) en het zou ook

gewenst, vooral voor tweepersoonshuishoudens. Voor-

mooi zijn als er kleinere kavels worden aangeboden én

komen moet worden dat mensen De Wilp noodgedwon-

dat er mogelijkheden komen voor zelfbouwers. Het aantal

gen verlaten bij gebrek aan passende huisvesting. Dit

nieuw te bouwen woningen, dat in de Concept-Woonvisie

gevaar ligt in De Wilp op de loer voor wat betreft de

gepland staat, lijkt onvoldoende om te kunnen voorzien

starters en de senioren. Het is daarom noodzakelijk om

in de vraag in De Wilp. Er is daarnaast ook nog behoefte

te blijven bouwen.

aan een uitbreidingsplan.

14

Woningaanbod voor jong en oud

Huurwoningen


Seniorenwoningen

Woonwensen algemeen

Eén van de meest concrete ideeën is het creëren van

Betaalbare woningen, met bijvoorbeeld 50% koop en 50%

woonruimte voor senioren/gepensioneerden volgens de

huur, een mix van starters en ouderen is wat men noemt

Knarrenhof-formule. Een geschikte locatie zou één van

als algemene woonwensen voor De Wilp. Mensen zijn be-

de basisschoollocaties zijn, die vrijkomt met de nieuw-

nieuwd naar wat het woningmarktonderzoek gemeente

bouw van de fusieschool. Andere locaties zijn eventueel

Westerkwartier van begin 2020 heeft opgeleverd.

ook denkbaar.

Er zijn voldoende bouwlocaties denkbaar, maar die moeten eerst nog bouwrijp gemaakt worden.

Juist seniorenhuisvesting zal een doorstroming op gang kunnen brengen. Mogelijk verlaat deze groep zijn/haar grote woning en komt er dan woonruimte vrij voor

Actiepunten wonen

bijvoorbeeld een gezin. De vrijgekomen woningen zullen

• Een Knarrenhof (een soort hofje – samen maar

mogelijk niet volledig voldoen aan de woonwensen van

apart wonen, met aandacht voor elkaar en even-

een gezin en dus aangepast moeten worden voor ze

tueel enkele gedeelde voorzieningen) realiseren

helemaal geschikt zijn voor de nieuwe doelgroep.

op een van de voormalige schoolterreinen. • Uitbreidingslocatie ontwikkelen met vrije kavels waar ook zelfbouw mogelijk is.

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

15


16

Samenwerkende organisaties en hun activiteiten


Samenwerkende organisaties en hun activiteiten Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ Plaatselijk Belang is vanuit het verleden de organisatie die o.a. het initiatief neemt voor een dorpsvisie om te weten te komen wat de Wilpsters willen of nodig vinden, maar ook waar zorgen over zijn.

Algemeen

Helaas blijkt het dorp niet erg bekend met de werkzaam-

De leefbaarheid in een dorp is wat mensen er zelf van

heden van Plaatselijk Belang. Aan de zichtbaarheid van

maken, maar daarbinnen hebben verenigingen een belang-

Plaatselijk Belang moet gewerkt worden. Dan melden

rijke verbindende functie. De Wilp heeft een breed aanbod

zich mogelijk meer nieuwe leden aan en dat verstevigt de

aan sportverenigingen en daarnaast ook nog verenigin-

achterban en de positie van Plaatselijk Belang.

gen met een ontmoetings- of andere functie. Een kleine

Leden en bestuur kunnen niet zonder elkaar. Kortom meer

ondernemersclub voor de vele zzp-ers die in De Wilp

communicatie van bestuur naar de leden en vice versa is

werken, ontbreekt.

een must.

Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ is een vereniging met een bijzondere rol binnen het dorp en een belangrijke schakel

Zichtbaarheid vraagt per doelgroep om een andere bena-

naar de gemeente Westerkwartier, die ook een belangrijke

dering. De ouderen hebben wellicht liever nog een papier

externe samenwerkingspartij is voor De Wilp.

dorpskrant maar de jeugd is meer van de sociale media. Het is zoeken naar een goede aansluiting. Mailtjes die

In De Wilp is veel informele samenwerking van dorpsorga-

via de website binnenkomen, zouden sneller beantwoord

nisaties. Het aantal vrijwilligers dat heel actief is, is veelal

moeten worden.

dezelfde groep. Het zou goed zijn voor het dorp als er meer nieuwe vrijwilligers zich zouden aanmelden. Zo is er bij-

Plaatselijk Belang zou graag werken met werkgroepen,

voorbeeld regelmatig behoefte aan verkeersregelaars en

zoals dat ging in de voorbereiding van 75 jaar bevrijding.

jongere vrijwilligers in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.

Je kunt op die manier beter profiteren van ieders talenten, je leert elkaar beter kennen en als grotere groep

In het kader van de landelijke beweging naar reductie van

vrijwilligers heb je gezamenlijk meer tijd te besteden.

overlast met Oud en Nieuw wordt er af en toe gesproken

Ook meer samenwerken met de andere verenigingen

over een gezamenlijk te vieren Oud en Nieuw op een cen-

zou helpen, want samen kun je meer.

trale locatie met vuurwerk , voor meer plezier en contact en minder overlast.

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

17


Actiepunten samenwerking Algemeen: • Informatie zoals eventueel de dorpsagenda via Plaatselijk Belang staat goed bekend bij de gemeente Westerkwartier. Het ophalen van ideeën via de dorpsvisie is een waardevolle inspanning om namens het dorp te kunnen spreken. Het wordt door de gemeente zeer op prijs gesteld dat De Wilp opnieuw aan een nieuwe dorpsvisie werkt.

meerdere kanalen verspreiden om meerdere doelgroepen te bereiken. • Centrale Oud en Nieuw activiteit in het dorp organiseren. • Het dorpshuis als voorbeeldproject voor Verduurzaming. (Onderzoeken of er draagvlak is voor de doelstelling Verduurzaming binnen de gemeente Westerkwartier)

Samenwerking met de gemeente Westerkwartier

Plaatselijk Belang

De gemeentelijke herindeling heeft de gemeente meer

• Vergroten van de bekendheid van Plaatselijk

op afstand gezet. Plaatselijk Belang heeft goed en nauw

Belang binnen het dorp door meer en via diver-

contact met de betreffende Leefbaarheids-adviseurs van

se kanalen te informeren en te communiceren.

de gemeente. De communicatie vanuit de gemeente kan beter, het Huis-aan-Huis nieuws wordt slecht bezorgd en er

• Ledenwervingsactie: doelstelling minimaal 70% van de huisadressen lid.

zijn zorgen over praktische zaken. Hoe zit het met informa-

• Nieuwe inwoners informeren over voorzienin-

tievoorzieningen aangaande subsidies en vergunningen?

gen, organisaties en activiteiten in het dorp.

De Wilp ziet voordeel bij onderlinge afstemming met buur-

Gemeente Westerkwartier

dorpen over gedeelde thema’s. Glasvezel is er een voor-

• Regelmatige afstemming van prioriteiten:

beeld van. Wat doet de gemeente daaraan? (hoewel het feitelijk geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is). De bouw van de nieuwe basisschool kan mogelijk al in 2025 plaatsvinden, maar inwoners van De Wilp willenook graag tussentijds informatie over de voortgang.

wat vindt De Wilp belangrijk en wat vindt de gemeente? • Bij de gemeente aandacht vragen voor Glasvezel en nieuwbouw in De Wilp. • Bijdragen aan het verspreiden van gemeentelijke nieuws over bijvoorbeeld subsidies en vergunningen, bijvoorbeeld standaard een linkje op de website of anders. • Goede en tijdige afspraken maken over de oude en de nieuwe locaties van de nieuwe/ voormalige basisscholen.

18

Samenwerkende organisaties en hun activiteiten


Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

19


De openbare ruimte in en om De Wilp Algemeen Gevoel van onveiligheid ontstaat in De Wilp veelal vanuit

Een buurtapp en de vermelding ervan op bordjes, kan als

verkeerssituaties, omdat er te hard gereden wordt in, maar

preventieve maatregel werken. Ook goede straatverlichting

ook buiten de bebouwde kom. Men maakt zich zorgen over

(meer licht, langer aan op kritische plekken en bedrijfsze-

de veiligheid van de middelbare schoolkinderen op de fiets

ker) met ledverlichting draagt daaraan bij.

naar school (richting Drachten) en de basisschoolkinderen rondom de basisscholen. De laatste herinrichting van de Meester Nennstiehlweg is niet succesvol uitgevallen. Er wordt nog steeds te hard gereden. Samen met de gemeente moet de situatie in de gaten gehouden worden. De obstakels zijn inmiddels geruild voor beter zichtbare alternatieven, stoepranden zijn wit geverfd en struiken zijn gesnoeid voor beter zicht op ander verkeer. Daarnaast heeft de gemeente de weg aangemeld als prioriteit locatie voor snelheidsmetingen door onopvallende politiesurveillance. Er zijn suggesties ten aanzien van de kunstwerken bij de entrees van De Wilp. Die zouden weleens mogen veranderen, bijvoorbeeld kiezen voor ‘nuchter of nostalgisch’. Ze maken het inkomend verkeer bewust van het betreden van een bebouwde kom.

Openbare inrichting De Wilp zou het plein, de nieuwe Driesprong, graag opwaarderen voor meer veiligheid en een mooier dorpsaanzicht. Strooibeleid tussen gemeente Opsterland en Westerkwartier vraagt om afstemming, want De Wilp ligt in het grensgebied en heeft last van de verschillen. De obstakels op de Meester Nennstiehlweg zijn inmiddels zichtbaarder gemaakt. Er wordt bij de gemeente gevraagd of we in de toekomst anders of beter betrokken kunnen worden bij dit soort van werkzaamheden in het dorp.


Meer aandacht voor zwerfafval, sloopafval, slib- en slootafval en hondenpoep is nodig in De Wilp. De schoolkinderen helpen ieder jaar al een dagje met opruimen. Dat is top! Hopelijk gaan ze dat in de toekomst volhouden samen. Er zou best nog meer openbaar en divers groen in het dorp mogen komen, maar dan niet op die plekken waar ze het zicht van de verkeersgebruikers hinderen. Bij kruisingen wordt er aandacht gevraagd voor de hoogte van struiken en bosjes die soms het zicht op ander verkeer hinderen door hun hoogte. Nestkastjes aan de eikenbomen zou mogelijk een goed wapen zijn tegen de processierupsen.

Actiepunten openbare ruimte in en om De Wilp Veiligheid • Snelheid op de Meester Nennstiehlweg volgen en korte lijntjes houden naar de gemeente. Eventueel nogmaals aanpassen, er wordt te hard gereden, obstakels zijn wel beter zichtbaar. • Veilig alternatief of aanpassing aan de fietsroute naar Frieschepalen richting Drachten voor het deel Langpaed en de Oude Molenweg • Buurtapp-bordjes plaatsen voor preventieve werking.

Openbare inrichting • Plaatsen van meer vuilnisbakken met hondenpoepzakjes zoals in de gemeente Smallingerland. • Nestkastjes maken en ophangen tegen overlast eikenprocessierupsen.

Ideeën voor de toekomst


22

Voorzieningen voor jong en oud


Voorzieningen voor jong en oud Bewoners van De Wilp zijn blij met de aanwezige voorzieningen. Het is belangrijk om geen concurrerende voorzieningen te creëren, maar aan te sturen op onderlinge afstemming van het aanwezige aanbod en te zoeken naar functies die goed combineren. Denk aan: boeken lenen (voor alle leeftijden) op school en skeeleren op de ijsbaan. Voorzieningen zijn op die manier nog te versterken. Ook zou je nog kunnen kijken naar het aanboren van nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld de jeugd naar het dorpshuis) of kunnen bijdragen aan het behoud van voorzieningen door het aanbod beter bekend te maken (bijvoorbeeld buurtbussen, routes en tijden).

Aandacht voor Ouderen

De Wilp in beweging

Binnen het dorp heeft men oog voor elkaar en wil men

De kinderen van de twee basisscholen deden een aantal

elkaar graag helpen. Denk met name aan de doelgroep

goede suggesties voor voorzieningen waar zij warm van

ouderen. Voor deze doelgroep zijn er een aantal idee-

worden: een chill-plek voor oudere kinderen, een zwem-

ën, zoals een telefooncirkel. Ouderen spreken elkaar zo

plek in het dorp, jaarlijks op kamp, een trampoline- en free

dagelijks en weten dan van elkaar hoe het gaat. Ook het

run park, een skatebaan, een survivalbaan en een midget-

oprichten van een werkgroep vanuit de kerk of een andere

golfbaan.

groep gelijkgestemden (bijvoorbeeld een mannenclub) is een idee. Een dergelijke groep zou zich kunnen inzetten

Een panna-kooi, een evenementenkoepel, een beweeg-

voor het verrichten van kleine klusjes voor en bij ouderen

tuin aan de route van Rondje De Wilp en een speeltuin

of mindervaliden. Naast deze twee doelgroepen wordt dit

voor kinderen van 4-8 werden daaraan toegevoegd door

ook genoemd als idee om ook nog andere dorpsbewoners

de anderen.

te ondersteunen. Een dorpskamer in het dorpshuis waar samen koffie gedronken kan worden en gepraat, kan ook

Met het realiseren van enkele van deze ideeën zou je het

een goede bijdrage zijn aan het voorkomen van eenzaam-

buitenspelen en bewegen kunnen stimuleren. Dat is goed

heid en het verbeteren van de sociale cohesie.

voor de gezondheid van alle leeftijdsgroepen en aanvullend ook bankjes plaatsen om even weer op adem te

Uit de woonvisie van gemeente Westerkwartier zijn

komen en bij te praten.

de volgende punten ook voor De Wilp relevant. • Aanpasbaarheid van bestaande woningvoorraad. • Inrichten en onderhouden van de fysieke ruimte. • Bereikbaarheid van voorzieningen en gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. • De mogelijkheid om techniek in te zetten. • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

23


Recreatie rondom De Wilp Kenmerkend voor het Westerkwartier is het coulissenland-

De promotie van de regio Westerkwartier in zijn geheel

schap met houtwallen. Zo ook rondom De Wilp. Het nodigt

vindt men een verantwoordelijkheid van de gemeente,

uit tot een wandeling of een fietstocht. Niet alleen door de

maar De Wilp draagt graag een steentje bij. Er is een mooi

bewoners zélf maar ook door bezoekers van elders.

orgel in de kerk dat in een kerkenroute opgenomen zou

Er zouden volgens de Wilpsters best nog wat meer bos,

kunnen worden. En De Wilp heeft met het eerdergenoem-

natuur en (historische) wandel- en ruiterpaden toegevoegd

de ‘Rondje De Wilp’ een interessante trekker, maar de

kunnen worden aan de omgeving van De Wilp. Voor recreatie

route zou mogelijk nog uitgebreid kunnen worden en ook

in de natuur zijn er nu voornamelijk het Rondje De Wilp met

de voorzieningen langs de route, zodat er meer doelgroe-

als onderdeel het Slibsterbos, waar ook intensief gebruik

pen kunnen meegenieten van deze route rondom het dorp.

van gemaakt wordt. Het onderhoud van het landschap en

Een skatebaan of een midgetgolfbaan zouden De Wilp

de houtwallen kan prima geregeld worden via agrarisch

completer maken, vonden de schoolkinderen.

natuurbeheer.

24

Voorzieningen voor jong en oud


Actiepunten recreatie- en andere voorzieningen • Verkennen van mogelijkheden ijsbaan (in overleg met de eigenaar), voor meervoudig gebruik. • Het openbaar vervoer, specifiek de buurtbus naar Leek en Marum, meer promoten. • Een kleine-klusjes-dienst opzetten voor ouderen door vrijwilligers. • De evenementenkoepel herbouwen op zijn oorspronkelijk plek bij de vijver. • De vijver bij de nieuwe evenementenkoepel uitbaggeren en schoonhouden en eventueel geschikt maken om in te zwemmen. • Visvlonders aanleggen bij de vijver. • Een beweegparkje realiseren bij de vijver en de evenementenkoepel. Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

25


Top 10 meest aansprekende actiepunten vanuit ledenvergadering 2020 1. Uitbreidingslocatie met vrije kavels, waar zelfbouw mogelijk is. 2. Een Knarrenhof realiseren op een van de voormalige schoolterreinen. 3. Vijvergebied inrichten als gemeenschappelijke ruimte eventueel met evenementenkoepel. 4. Goede en tijdige afspraken met de gemeente over locaties nieuwe/voormalige basisschool. 5. Oud en Nieuw activiteit in het dorp organiseren. 6. Plaatsen van meer vuilnisbakken met hondenpoepzakjes. 7. Verkennen mogelijkheden ijsbaan voor meervoudig gebruik. 8. Bekendheid Plaatselijk Belang vergroten, ledenwerving. 9. Nieuwe inwoners informeren over voorzieningen, organisaties en activiteiten. 10. Fietsroute tot Frieschepalen richting Drachten veiliger maken.

DeWilp

RAL 6024 - Pantone Solid 3415 RAL 9005 - Pantone Solid 426 RAL 9010 - Pantone Solid Warm Gray 1 RAL 1023 - Pantone Solid 7405

26


Wordt u ook lid? Velen van u zijn al jaren lang lid van Plaatselijk Belang. Dank voor uw steun. Echter er zijn ook nog veel bewoners van ons mooie dorp nog geen lid. En voor die bewoners is deze oproep bedoeld. Wij zouden het mooi vinden als we ons ledental, nu ruim 300 leden, kunnen verhogen. Bent u nog geen lid? Dan vragen we u beleeft om zich aan te melden met bijgaand inlegvel bij deze dorpsvisie. Plaatselijk Belang De Wilp is een vereniging met als doel het bewaken en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid van De Wilp. Wij zijn uitdrukkelijk geen politieke vereniging en hebben geen kerkelijke of andere binding. Als vertegenwoordiger van het dorp streven wij er naar de belangen van De Wilp te verdedigen bij gemeente, provincie en andere overheden. Onze inzet kan zowel gericht zijn op het voor elkaar krijgen van wensen van het dorp, als op het verhinderen van onwenselijke ontwikkelingen. Omdat we namens het hele dorp willen spreken is iedere inwoner van De Wilp als lid van harte welkom. Het lidmaatschap kost 4,50 euro per jaar. Ja! Ik wil lid worden. Als u bijgaande machtiging heeft ingevuld en voorzien van een handtekening, wilt u dan dit formulier bij onze secretaris/penningmeester in de brievenbus doen? Wim de Boer, Plantsoen 4, 9367PJ De Wilp secretaris/penningmeester Plaatselijk Belang De Wilp Mocht het machtigingsformulier ontbreken dan kunt u een formulier per email aanvragen: info@vooruitgang-dewilp.nl

Ontwikkeling dorpsvisie De Wilp

27


COLOFON Deze dorpsvisie is een uitgave van Plaatselijk Belang ‘Voortuitgang’ De Wilp.

Bestuur Plaatselijk Belang v.l.n.r. Paul Varekamp, Arjan Vonk, Hans Hovius, Wim de Boer en Gerard Nabring.

Financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en de Gemeente Westerkwartier. Verschijningsdatum: April 2021 Oplage: 800 stuks Eindredactie: Bestuur Opmaak: Jaap de Mars - MarsWorx Foto’s: Herman Duursma Procesbegeleiding en tekst: Nienke Vellema - Groninger Dorpen