Blokka på Bjerke

Page 1

BjørnHatterud

Motnormalt .Norskrøyndom2018

Mjøsarundtmedmor.Eilivsreise 2020,2021

BjørnHatterud BlokkapåBjerke

Trettenåritredjeetasje

Samlaget

Oslo2023

©DetNorskeSamlaget2023

www.samlaget.no

Omslagsfoto:HenrikØrsted,OsloMuseum

Førtrykk:Type-itAS,Trondheim

Skrift:11/15,5pkt.Sabon

Papir:70gHolmenBookCream2.0

Trykkeri:LivoniaPrint

PrintedinLatvia

ISBN978-82-340-1066-8

ForfattarenharfåttstøttefråFrittOrdogDetfaglitterærefond. ForlagetharfåttstøttefråFrittOrd.

Dennebokaertryktpåmiljøvennlegpapir.

InestentrettenårharegbuddiRefstadsvingen3, eihøgblokksomstrekkersegtolvetasjar,37meter opp.Samanmedfireandrejamhøgeblokkerogei liggandelågblokkutgjerhoBjerkeBorettslag.Har dukøyrtriksveg4inntilOslo,serdublokkenemed mønetakpåvenstresidaavvegen,eitlandemerkepå toppenavbyen,påsørsidaavTrondheimsveien,men nordforBjerketravbane.

EgharaldrisettformegåflyttefråBjerke.Eghar ikkjehattlysttilåforlateblokkami,eglikermeg her!Ifleireårharegsagtdetsametilallesomvil høyre,atnestegongegflyttar,skaldetskjemedheis.

Slikharegsettdetformeg:Alletingamine–sofaen,kjøkkenbordet,hylleneogbøkene–skulleberre skuffastinnidendigreheisenrettutanforinngangsdøraitredjeetasje.Såkunneegdraflyttelassetuti einannanetasjeogdyttetingainnieinyogstørreleilegheit,utanåforlateblokka.Detvillevorebekymringslaust,åberreflyttefråeinetasjeiblokkatilein annan.

5

Altkunneveresomdethaddevoredeisisteåra, sofaenistovakunnebliendåslappareiserken,kjøkkenplantameirslunkenibladaogkjøkkenbordet meirslarkete.Livetkunnefortsettesinskakkegang medomtrentsameutsikt,berrelengeroppisame blokk.

Egkunnetauttingafråkjellarbuaogstappedei innattisamerekkefølgeieilikburettved.Skrotet iloftsbuavilleegsleppeåsortereellersjåvidarepå, egkunneberreløftehauganeavgjenstandarinnieit nyttburom.Slikvilleeiflyttingkunneblismertelaus oglivetfortsettesaumlaustinnieinfjernsolnedgang.

Slikskulleframtidamivere,isameblokka,med samenaboane,berrelittfleireromogbetreutsikt.

Einkontinuitet.Samerutepålivsreisa,utanplagsamevegkryss.Altvarkartlagt,ogegsågdetfor meg.Slikskullerestenavlivetvere.Slikblirdetikkje.

DetvarPeder,somegharvoresamanmedimange år,somrealitetsorientertemeg.Hansaatnomåeg tenkeframover.Hanmintemegomdetopenberre:at eger45år,ogategmedminemedføddefunksjonshinderlettkanfådårlegarehelsemedåra.Åratileg erfemti,rasaravgarde,egmåkalkulereinneiframtidsomeruliklivetegharlevdtilno.Vimåflytte foråbueinplassderegkanleveirullestolomeg skulletrengedet.LeilegheitenepåBjerkeervanskelegeågjereomtillivsløpstandard,ogminkroppkan krevjeeituniverseltutformabadførdin.

Egerføddmedeiformforryggmergsbrokkog klumpfot,medbeinlengdeforskjellogeinfotsomer naglafastiéistilling,utanategkanrørehan.Og mykjeanna.Egskrivikkjedetteforåklage,mennår einhareinkroppsommin,målivetleggastoppderetter.Tidablirkortare,alderdommenminkjemnok ikkjetilåblidenbeste.Kroppenminslitstfortare,eg harhelseproblemogmåreknemedulikeformerfor smerterogplagernåregblireldre,sommangeandre sleppunna.

7

DåegflyttatilBjerkefortrettenårsidan,hadde egallereiemistamykjeavkontaktenmedhøgrefoten. Menmeddenvenstrekunneegframleiskjenneom egtråkkapåeinlittstorogtørrbrødsmulepågolvet. Egkjendeomsokkenlågbrettaiskoen.Omeggjekk påmjuktteppeellerhardttregolv.Detgjeregikkje meir.Noharegdensamenomne,summandefølelsenavdårlegdekningtilhudapåbeggeføter.Noko klemmereinplasspåvegenopptilhjernen.Einnevrologsadetkanverepolynevropati.Alternativtkan nervaneutfråryggmergenhakommeihardareklem medåra,ellersåkandetkroniskestrekketiryggmergenhaskadanervanemeirennfør.Uansettkva,det erliteeinkangjeremeddet.Omdetersnakkom nerveskadargrunnaklemellerstrekk,såerryggen minsårisikabelåskjereiateinhelstikkjegjerdet føregfårstorefysiskeutslag.Tildømesdroppfot,at fotbladethenglamma.Dethareghattpådethøgre beinetsidanegvartenåring.Framleiskanegstyre denvenstrefoten.Menegveitikkjekorleisdetteblir iframtida.

Mormiharfølgtdramaetmedkroppenminsidan vibeggeheldtpååstrykemedunderfødselen.Ho harvoremedmegtilsjukehus,operasjonar,behandlingarogundersøkingar.Egringerhenne,oghogir Pederstøtte.«Dekkmåhaetbadsomkæinbygges omtæluniversellutforming!»

Morogfarharbygdombadetibarndomsheimen minno,medtankepåalderdomogkroppslegforfall.

Nohardeifåttsegeitbaddereinlettkantrilleein

8

rullestolinnidusjenogmonterearmleneveddoen, omdettrengst.Morer26ogfar30åreldreennmeg, mendeibegynneråtenkepåalderdomogforfalli taktmedmeg.Sånnerdetnåreinhareinkreativt samansettkropp,slikeghar.

Pågrunnavbeinamineeregheiltavhengigav bilenmin.Menegharikkjegarasje.Omvinteren bliregveldigsliten–avågåtilbilen,skrapeisog mokesnø.Nåreingårsomdeteggjer,medhalting oguryddigganglag,erhålkeogtjukksnøeiplagsam hinderløype.Medlammingarognerveskadarblireg fortnedkjøltibeina,nokosomgjerategkjennermeg dårleg.Eitkaldtbeinhosmegtrengtimevisforåbli varmtigjen.

Egtrenggarasjeforåkunnefortsetteåbrukebilen omvinteren.Fåregikkjedet,måegetterkvartgiopp åhabil.Egsomelskaråkøyrebil.Bilenerbeinamine. Eglikerallerbeståkøyremegbortpåvegartilstader egeigentlegikkjeheiltvissteatfanst.Helstpåvegarså svingeteateineinastesvingtilvillegjortvegenabsoluttheiltrett.SpørmegomobskuresidevegarpåHedmarken,RomerikeellerHadeland.Egharkøyrtdei fleste.Påjaktetterunderlegepostkasser,merkelege hagar,bustadhusiknæsjefargar,slitnecampingvogner,forlatnebilvrak,tommeindustribygg,gammal betong,rustenpiggtrådogsamanrasahus.Alleslike unntaksomgjerlivetlittvakrare.Egersvakfordet smale,marginale,sære,smaklauseogufrivilligavantgardistiskesomeinfinnlangsvegen.Atdetikkjeer garasjeiblokkapåBjerke,hemmarmeg.

9

ItilleggerPederdritleiavåkøyregyngandeleddbusstiljobbetteråhalevdmedkombinasjonen rutebussogbilsjukesidenhanvarlitengut.Vimå bueinplassmedT-bane.Bjerkeharalteintreng,men ikkjeT-bane.

Bjerkeharblitteindelavmeg.Områdeterfyltopp avfortidami,avsmåanekdotaregfortelfolksom kjempåbesøk,avmerkesteinarogstadersomminnermegomdeisisteåra.Overalthelsaregpåfolk.

Ettertrettenårherkjenneregkvarkvadratmeter avområdetmellomTrondheimsveienogBjerketravbane.Ihjørnetlengstvestliggbensinstasjonen,der egharetenattmatellerkjøptpotetgullseinekveldar, derTomEven,einkompis,staltogedigneblomsterbukettartilmegeinattfordihanmeinteeghadde forfåblomstrarheime.Naboentilbensinstasjonen erdengamlestudentblokkaderPederhaddehybel eistund.IbyggetvedsidaaverdeteinKiwi-butikk somersådjupinnvendigategikkjehardekningpå mobilennåreghandlarder.

Lengeraust,påandresidaavrundkøyringa,ligg denfirkantablokkamedbiblioteket.Ideiåraeghar buddher,hareggåttfrååvereeinanonymlånartilå vereeinforfattarpåscena.Isamebyggliggtreningssenteret.Iandreetasjeerdetfulltavfolkeghelsarpå

11

somløftarogsveittarimøtemedapparatogfrivekter.Påkvarsideavbiblioteketliggdetrestaurantar. Entil!,somegtrurharOslosbestepizza,medeksotiskeostarogskinker,importertdirektefråItalia.Og sjølvasteDragens,eininstitusjonaveinkinarestaurant,bydelskroa,einplassderegharetelunsjarog middagar,hangemedvenneroghattmøtemedkollegaer.

Utanforstårdetbenkerogeibytebumedgratisbøker.Omsommarenharrestaurantaneuteservering.Hererfrisørogfysioterapi,legesenterog tannlege.

Påmotsettsideavvegenliggtravbanen,eitdigert områdemedmengderavstallar,hestarpåtrening, kuskaroghestevogner,denovaleløpebanen,ein digerbilsomstartarløp,traktorar,ogpåmidten:ein dammedgrøntgrasrundt.Kvaronsdagkveldog eiogannahelgerdetinnkallingtilløpoverhøgtalaren,meddramatiskmusikkognedteljingforkvar rundegampensveittarogprustarbanenrundt.Egser nedpåbanenfråbalkongenmin,storskjermenover banenlyseroppinneistova.

Detkjennestsomatblokkavilbliståandeattaleine nosomegharbestemtmegforåflytte.Egveitdeter tull,hohareineggafirlingblokkervedsidaavsegog eihalvbrorblokksomliggvedsidaav.Ikvaravdei femhøgblokkeneerdet48leilegheiter,ogslikhardet voresidandensistestodferdigi1962,åretettermi. Iburettslageterdet304bustader,såleilegheitami utgjeraltsåomtrent0,33prosentavbustadeneher.

12

Blokkeneharståttimeirennsekstiår,ogeghar buddieiavleilegheiteneomtrenteinfemtedelav

levetidatilblokka.EgerberreeinparentesihistoriaomBjerke.Menimitt45årlangeliverdeitrettenåraiblokkaeinberebjelkeogeitlangtkapittel.

Blokkaersomeinytrekropp,eittomromfyltavetasjeskiljeogfolk,møblarogkjensler,eithøgreistlandskapibetong.

EinplassmåPederogegbu.EggårinnpåFinn.noog serpåannonsarforleilegheiter,visningarpåplassar dervikanbu.

SamstundesseregpåleilegheiterpåBjerkeforå finneutkormykjeegkanhåpepååfåfordenvesle kåkenmin.Eigenkapitaleneravgjerandeforkjøp,eg harikkjeeinslikøkonomisomgjerategfåreitstørre lån.

Byenerfullavbustader,plassarfolkflyttartileller frå.Nokreskalerernedmedåra,frårekkehustilleilegheit,fråfireromtilto.Andreskalerernedforsiste gong,tildensistebustadenavdeialle,denkvitekista ellerurna.

Mangeflyttarandrevegen,tilstørreellerdyrare.

Deterpopulærtåbusegoppoverihierarkiet,oftast tileinfinareplassibyen.Nokreadressererpenare ennandre,vissepostnummerharhøgarestatus.Vest erbest,ogdessutanerdetstasåeigenokodyrt,noko einkanviseframisosialemediumellerprateom overlunsjenpåjobben.

14

Deterblitteinfolkesportåbustadigfinare. Isosialemediumblafrardetforbifolksompussar opp,kjøpernyttellerbyggerom.Samstundeserdet slikatdeifærrasteeigentlegeigsineigenbustad,det eroftastbankensomeigplassenderfolkbur.Eindyr bustaderfordeisomharrådtilåbetalemykjegjeld. Deterikkjeuvanlegådrapåsegmykjegjeldforå sjårikut.Egtrurdetmåkallasteitparadoks.

Egfårikkjeframannonsarfrådeidyrareplassane ibyen,søketmittgjerategstortsettberreserbustaderaustforbyen,godtutanforRing2.Innimellom kandetdukkeoppeioverraskingpåmeirsentrale plassarsomGrünerløkka,SageneellerTøyen.Men dåveitegateghargjortnokofeilisøket.Allebuområdevestforsentrumersomluftslott:Prøveregå søkeettereinplassåbuder,erdetsomomstadene gåroppirøyk.

EghaddeeitlivførBjerke,egvareinvaksenmanndå egflyttahit.Barndommenogungdomstidahaddeeg iVeldre,eibygdiRingsakerkommune,påHedmarken,eihalvmilnordforBrumunddal.Deiavosssom hugsargeologipensumet,veitatOsloforkastinga,det sværtfruktbarefeltetavjordbruksområdenordover fråOslo,sluttarnedeiBrumunddal.Bygdaegvoks oppi,liggoppeieinåsrettnord,akkuratderdetstore fruktbareområdetharsluttaogsteinrøysatarover.

Deroppemåeinleiteettermatjordaundertjukke lagavsteinkvarvår,ogdeterikkjelangtunna «Steinrøysaneribakken»,derAlfPrøysenvoksopp. DeterfaktiskeitparlinjermellomPrøysenogmeg. Beggebestefedraneminevarsøneravhusmenn,slik Prøysenvar.FarfarjobbasamanmedPrøysenpå gard.MorfarminvartkonfirmertsamanmedPrøysen,ogdeigjekkpådeisamefestaneiungdomstida.

MenderPrøysenforsvannutavkommunensåfort hanklarte,setteminebestefedrarbuder.Ogslikhar detfortsett.IVeldreburframleismorogfar,bror

16

minogniesami.IRingsakerhartolvonklarogtanterlevdheilelivetsitt.Treavfirebesteforeldrevart føddeidennekommunen.Avminenisøskenbarn harberreeittflyttafråkommunen,utanommeg. Deiflesteharheiltvanlegjobb.Einfetterergravemaskinmekanikar.Einannanfetterkøyrerlastebil. Viharhattmangelastebilsjåførarifamilien.Morfarkøyrdelastebil.Morsbrør,Kjell,FinnogThor, køyrdeallelastebildelaravkarrieren.Morsinyrkesdraumsomungdomvaråkøyrelastebil.Farminhar hattlastebillappen,menharjobbasomlandbruksmekanikar.Brorminhartidlegarereparertlastebilar. Nojobbarhanmedåreparerepersonbilar,haner einavdeisomharevnatilåblidyktigieitpraktisk handverk,eievneegsjølvsaknar.Pågrunnavhan voksegoppmedmengderavbilbladoglangesamtalarommotordrivnekøyretøy.

Detvarsjølvsagtategskaffamegmopeddå egvarseksten.Brormintrimmahanopp,sette innstørresylinderoggrøvreeksosanlegg.Mopeden gjekkaldelesstrålande.Egrasaavgarde,køyrdefrå bilaneilyskryss,ogmopedenberrefortsetteåakselereresjølvoppdeibrattastegrusveganeiVeldre.Eg køyrdetilHamartogongerdagleg,drygttomilkvar veg.Inneihjelmensongegavglede.Dåegvarnitten, eittårforseint,fekkegendelegsertifikattilåkøyre bil.Pågrunnavfunksjonsnedsettinganeminefekkeg tilogmednybilfråtrygdeetaten.EinOpelCorsa. Medbilenkøyrdeegvekkdåegflyktafråbrumunddalsområdetsom21-åring.

17

Eghaddeblittforseinkaiskulegangogstudium fordiegfekkrådomåbrukelengretidpåvidaregåandeforåhaldefråværetnede.Deiandrevartferdige tilnormerttid,menegvarthengandeetter,stadig eldreenndeiandreelevane.Diforgjekkegframleis påvidaregåandedåegstodframsomhomo.Dåeg stodfram,vartegspyttaetter,roptetter,truga,bedt omådratilhelvete.Og,sjølvekronapåverket: RundttjuemedelevartrykteoppT-skjortermedslagordmotmeg.«Sammenervisterke…»,stoddetpå dei.Punktumafekkegtovekerseinareviteatstod for«heterofile».Deitjueelevanevarsterkesaman, motskulenseinasteopnehomofile.Egflyttaaltså fråområdetsomeithomofiltmobbeoffermedfunksjonsnedsettingar,iutaktmeddeiandrepåminalder.

AltsomvarfeilmedmegiBrumunddal,varfint detåreteggjekkpåfolkehøgskuleiSkjebergiØstfold.Åvereannleisvartakseptertogfeirader.Egvar ikkjedeneinasteopneskeiveder,egvarikkjeden einastemedrarmusikksmakellerandrekulturelle preferansarheller.

MangefråfolkehøgskulenflyttatilOsloetterskuleåret.Vennerfråbrumunddalsområdethaddealt flyttahit.Dåeg,etterfolkehøgskulen,ogsåflyttatil Oslo,varegdiforaltannaenneinsam.

Iraskrekkefølgebuddeegistudentbustadpå Kringsjå,treårikollektivmedeitungthomoparog såtilsluttsjuårieinstudentbustadieinombygd kornsilo.TiavårabuddeegpåGrünerløkka,ogderifråflyttaegtilBjerke.

DetereintreigstartpådagenpåBjerke,ogegdassarrundtijoggebukseheime.Egmåutoghandleog vurdereromegmåbytetilvanlegbukseføreggårut.

Egharjoikkjelyst!

Eitteiknpåkorsnobbeteeitområdeer,eromein kangåutijoggebuksaellerikkje.Sliktkanendrast overtid.Lameggieitdøme.

OmrådetpåandresidaavTrondheimsveien,litt lengernordoglittnærareKjelsås,erlittdyrareenn Bjerke.HernedepåBjerkeerdethøgblokker,der oppeerdetlågeblokker.Deroppeerdeinærare marka,hernedeervinæraremotorveg,spelog spekulasjonpåtravbanen.KryssareinTrondheimsveien,kjemeintileinlittmeirstriglaoglittkvitare by.ReisereinvidareforbiÅrvolliretningskogkantenpåTonsenhagen,blirbebuaraneikkjeberrekvitare,menslankareogmeirtrena,ogdeiserutsom omdeifiksarlivetgodtogerstolteavdet.

EinkompisavmegflyktafråTonsenhagenog austoverforeitparårsidan.Hansukkaogsaathan

19

ikkjekunnebuderlenger.Plassenvargåttfrååvere eittypiskbuområdeiOsloaust,medromforsynleg sårbarheit,tilåblieinplassfordeisomfiksarlivet. Forågieitkortogpresistbildepåendringaneinabolagetsahanathanikkjekunnegåutijoggebukse lenger.Folksomsaktetråkkarundtijoggebukse,var blitterstattaavandremenneske,somvartraveltpå vegtilårekkenokoviktigogriktigisyntetiskeog tettsittandetreningsklede.

Dendefinitivesosialemarkørenpåateinharlykkastilivet,eromeinjoggarellersyklarisyntetiske ogtettsittandeklede.Allerhelstpåvegtiljobb.Då fåreinvistframatkroppenikkjeberreertilforå brukast,menathanfaktiskblirbruktpårettvis. Denslappejoggebuksaibomullermotsetnaden.Ho skjulermeirennhoviser,ogerplaggettileinkropp somikkjeblirdyrkasomeitmålisegsjølv.Eingongi tidahaddejoggebukseneibomullogdeikroppsnære teknisketreningskledaavsyntetiskmaterialesame funksjon,nokoeintrenari.Noharplaggaendaopp medraktmotsettbetydning.

Egmeinerikkjeåverefullavfordommarognegativetankar,menaverfaringveitegategofteslappar betreavsamanmedfolksomgårieislitenjoggebukse,ennmedfolksomgårinye,dyretreningsklede.

Frånyttår2000tilrettførnyttår2010buddeegpå Grünerløkka.Egvaravgenerasjonensomforalvor fekkfartigentrifiseringaavbydelen.

Gentrifiseringvilseieateitområdeblirettertrakta fornyeogrikarebebuarar,slikatprisanegåroppog dentypenfolksombuddederfør,ikkjeharrådtilå buderlenger.Ofteskjergentrifiseringaiområdesom førstharvorebusetteavfattige,gamle,immigrantar, institusjonaliserteellerrusmisbrukarar.Folksomhar dettilfellesatdeiikkjeharhattrådtilåveljebustad fritt,menharmåttaflytteditdetvarbillig.Det nestestegeteratnabolagetbliroppdagaavkunstnarar,homsaroglesber,kulturarbeidararogandre medmeirsmakennpengar.Deisetprispåatplassen ermangfaldigogbillig.Etterkvart,inspirertavdet stadigmeirspennandenabolaget,kjemdeikreative næringane.Reklamebransje,arkitektkontor,kunstgalleriogdesignstudioflyttarinnislitnebygningar ogpussaropp.Deinyekreativefolkavilòghaein kaféellertoogandremøteplassarsomspeglardet

21

kreativeområdet.Slikblirplassenstadigmeirspennandeogfårpresseomtale,ogdåkjemakademikarar,mediefolkogandremedpengarsomvilkjøpe segadressepåeinspennandeplass.Etterkvart,når buområdetblirstadigmeirpussaoppogdeisomflyttarinn,harstadigbetreråd,stigprisane.Detblirtil sluttfordyrtåbuderforfolksomersårbare,avvikandeellerannleis.Deifattige,rusa,institusjonaliserteoginnvandraraneforsvinn.

EitkjentnorsktilfelleeraltsåGrünerløkka,ogi størremålestokktenkereingjernepåBrooklyni NewYorkellerbydelarsomPrenzlauerBergogFriedrichshainiBerlin.

DåegflyttatilGrünerløkkavednyttårår2000, vardetframleiseinrelativtslitenbydelmedmange ganskebilligebustaderoggrønsakbutikkardrivneav pakistanararogtyrkararogdetfanstframleisfamiliedrivnesmåbakerioggamlesmåmjølkebutikkar somikkjehaddeblittkonkurrerteutellerskvisavekk avhøghusleige.

Isjuårbuddeegisamegatesomredaksjonentilto ganskeulikepublikasjonar,somlikevelsamykjeom bydelenpådentida:Igatamilågredaksjonslokala tilNorgesKommunistiskePartisavisFriheten.Om kveldanekunneegsjågamlekommunistiskearbeidararsomhaddevakseoppmeddraumaromStalin, kommeutfråmøte.Detandreredaksjonslokaleti gatavarforbladetKontakt,somvareiusaligblandingavporno,erotiskenovellerogkontaktannonsarpåpapir.Kommunikasjonenmedlesaranegjekk

22

viabrevborneavuniformskleddeoffentlegetenestemenniPostensraudebilar.Einmåttehatolmodom einvarkåtførinternettdatingkom.

Fleirekunststudentarogpunkeraregkjende, buddepåLøkkaigamlefabrikkbygningar,ulovleg isåkallaatelierfellesskap.Detvarframleisgamle fabrikkarogtommebutikkareinkunneleigeforein billigpenge.Iområdetvardetògframleisfabrikkar medproduksjon.PåRingneslagadeiøl.Freiahadde einstørrefabrikkennidag,medfullproduksjon, sjokoladeluktalågtjukkigatenepåLøkka.Detvar såeingjekkoppeinkiloberreeintokeitmagadrag. DeidaganeIdunprodusertegjæroppevedSagene, luktadetdritomvindenstodifeilretning.Einkunne sjåinnvindaugapåMillsogskimtefolksomstod vedsamlebandet.Detkanhøyrastutsom1960-åra, menvisnakkarfaktiskomtidleg2000-tal.

Iparkanesatframleisgamlefolkogrusaseg,dei varavdensistegenerasjonensomsatuteogdrakki byenpådagtidutanatdetmåttevereeinfancynaturvinellerovergjæraogoverprisaøl.Ungeheroinistar skeinteoppognedfortauaiThorvaldMeyersgate ogtiggaopenlyst,detvarikkjestortannaåfålovlege pengarfråframtilgatemagasinet=Oslokomi2005.

Innimellomtrikkarogbilarrullarusavhengige medknekkikneapårollerblades.Detheittesegat deisneikmedtrikkenoppavoslogrytapåvegheim tilsosialbustadenomkvelden.Medhjulunderføtene kunnedeirullenedtilrusmiljøetisentrumpådagtid.

Etteråhahandlarulladeividareinnpådopåein

23

tvilsampubforåsetteskot.Påeinavdesseplassane varegofte.EinlegendariskpubnedstiThorvald Meyersgate,deregògopplevdeslåstkamparsåville atstolarvartkastarundtirommet.Eingongsågeg nokontennepåeitbordmensegsatvednabobordet ogdrakkøl.Dassdørenehangpåskakke,ogdetvar rikelegmedtagginginnandørs.Detvartingåfinne påførdeisosialemediaòg.

Framleiskunneeinfinnefolksomsovuteunder bruer,icontainerarogoppåristerderdetkomvarm luftfråkjøleanlegg.Framtilnestepatruljemedvektararkom.GatenerundtAkerselvavarfulleavnarkoseljarar,nokoaviseneslooppdaglegimoralsk panikk.

Egskrivikkjedetteforåromantisereoversynleg avhengigheit,fattigdomogsosialsmerte.Egberre lurerpåkordeisårbarepåGrünerløkkaforsvann. Omsårbarefolkgårfrååvereeitsynleginnslagi bybildettilåbliusynleggjorde,erikkjenødvendigvis deteitframsteg.

GrünerløkkaidagliknarmestpåBogstadveien, somerdensnobbetehandlegatapåvestkanten,men medeinannansound,einannankoloritt.Eller,no varegforstreng!Grünerløkkaharframleiskoselege ogfrodigeplassar,menerkanskjeikkjelikespennandeogmangfaldiglenger.

Mykjeavlivetmittharegvoreobjekt,kasuseller pasientihelsevesenet.Livetstartamedategvart drattutmedmakt,fordibådemorogegheldtpåå døy.Dendigreklumpenbrautarmenpåvegutog vistesegseinareåhaeirekkemisdanningar,medføddeskadaravulikart.

Deinestetrettiåragjekkeggjennomtallause behandlingar,operasjonar,oppfølgingar,utgreiingar, medisineringarogtilretteleggingar.Personlegrekord påsjukehuser25besøkiåret.Itilleggkomlegebesøk,fysioterapiogalternativebehandlingar.Deter ikkjemykjeavmegsomikkjeerblittendevendtav menneskeikviteklede.

Einbieffektavåhaeihelsesomstelmykjetidog krefter,ogsommykjemogleggjerlivetkortare,erat egharhattdettraveltilivet.Egharalltidtenktatdet egskalgjereilivet,måeggjereno.

Samstundesgjerkroppenateghardårlegaremed krefterogoverskotennmangejamaldringar.Deteg haravkrefter,måsmørjasttynnareutover,formed

25

einkroppmedhelseproblemerdetmykjeåpasse på.Reseptar,undersøkingar,hjelpemiddel,plutselegesjukdommaroganna.Altsamanertingsomeg

ikkjekantillatemegågifaeni,fordåleveregikkje lenge.Kroppenereinkontinuerlegjobbsomstel krefterogtideghelstskullehabrukttilnokoanna.

Medeinannleiskropperhelsaeitmykjestørretal irekneskapenennhoerfordegsomhareinkropp utanavvik.Tidablirtydelegareavgrensa,ogeinannleiskroppgjerattilværetlettkanblimeirstressande.

Pederogegharsettannonsarfornokreleilegheiter viliker.Viharplukkautnokrevisningar.

Visetossibilen.Deterlengesidaneggjekkpå slikevisningsrundar.Påtrettenårharmykjeendra seg.Tildømessereinikkjeetterbustaderiaviserlenger.Bjerkeharblitteinannanplassennfortrettenår sidan–mangeområdeibyenharendrakarakter.

Detharikkjegåttlikebramedalleplassaneder egsågpåleilegheiterfortrettenårsidan.Egvurderte dengongenåflyttetilBogerud,eitrolegbuområde vedØstensjøvannet,somnoharblittkjentforein serieknivangrep.NotruregikkjeatallepåBogerudgårrundtogstikkkvarandremedkniv.Rykteter nokufortent.Og,rettskalvererett,detvarogsåein mannsomvartdrepenrettutanforkjøkkenvindauget mittpåBjerke.Egkomheimeinettermiddag,ogheile blokkablinkaiblålysogdetvarpolititapemellom trappa,treaogbenkeneutanforvindaugetmitt.Trass idette–plassarmeddårlegrykteskremmerogsåbort meg,såviserikkjepåleilegheiterpåBogerud.

27

Menomegskalvereheiltærleg,erdenviktigaste årsakatilatvivelborttildømesBogerud,atvihelst vilbusånærBjerkesommogleg.Allerhelsthadde egsettatdetranninnnokrehundretalsmillionar påkontoen,slikategkunnebetalegarasjekjellarfor heileburettslagetpåBjerke.

EgogPederhargåttpåmangevisningariområdet rundtBjerke,mendetharblittfordyrtomeinskalha garasje.Herrejemini,såmangefineleilegheiterdeter derute,somviikkjeharrådtil!

Såvikøyrertilvisningarderdeterbillig,men eigentlegforlangtunnaBjerke,sentrumogdetlivet viervandetil.Deternærmarka,grøntogpent.

Romsåserforeksempeleinfavoritt,einnydeleg plass!MendetblirforlangtunnaBjerkefoross.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.