Kin resume 2014

Page 1

.JT

HH


РАЗВИТИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ В АРХИТЕКТУРНАТА ФОТОГРАМЕТРИЯ проф. д-р инж.Пламен Малджански УАСГ Архитектурната фотограметрия е основен метод, използван за документиране на паметници на културата и архитектурата. Тя се отличава със следните особености: няма специални изисквания и ограничения относно използването на фотограметрични камери при заснемане на обекти; достиженията на земната фотограметрия непрекъснато се променят и това налага промяна в технологичните схеми; навлизането на нови технологии и техники за получаване на данни с използване на CCD- камери и наземни лазерни скенери, методите на компютърното зрение, визуализация, анимация, архивиране и анализ на географска информация все повече оказват влияние на развитието на технологичните схеми. В архитектурната фотограметрия се разглеждат системи и методи, които са доста евтини в сравнение с добре познатите продукти, разработени основно за цифровата картография. В използваните фотограметрични технологични схеми за документиране трябва да се вземат под внимание факторите: начин на обработката; вид на потока от данни; управлението на проекта; вход/ изход на данни (картинни формати, параметър на интериора и възможности за ориентация, контрол на информация); вътрешното ориентиране; външното ориентиране (една стъпка или две стъпки); реконструкция на обекта; получените резултати от гледна точка на топология, последователност, точност и надеждност; размерът на фотограметричните знания, необходими за обработка на системата. LEGISLATION AND ISSUES OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION IN NIŠ Milica Igic, Hristina Krstić , Dušan Ranđelović, Nikola Cekic , Miomir Vasov Faculty of Civil Engineering and Architecture of the University of Nis Abstract: City of Niš is one of the biggest cities in Serbia, located on banks of river Nišava on the southeast of the country. According to many written sources, Niš has very long and reach history, and today there are many cultural monuments and buildings standing as a witnesses of past times. Many of the sites are explored and under state protection, but many of them are still not enough studied and they are neglected and unprotected. The reason for this is low level of awareness of their significance and also lack of funds. Many of the sites are on properties that are having unsolved property rights. This paper is about cultural heritage of municipal Niš and about legislation and current problems for their protection. Even that in contemporary legislation there are many strategies and projects for conservation and promotion of cultural heritage, there is no significant progress in solving issues that are endangering rich cultural legacy. The aim of this paper is to present rich cultural legacy of city of Niš and to highlight current problems that hinder heritage protection and preservation. Without bringing all the problems out it is impossible to resolve them. There are many legislation acts and strategies that are part of many United Nations projects but they are all in general for entire country and there are very few dealing with problems of cultural heritage in Niš. IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS IN ARCHITECTONIC HERITAGE Miomir Vasov, Milica Igic, Hristina Krstic, Dusan Randjelovic, Nikola Cekic Faculty of Civil Engineering and Architecture of the University of Nis Abstract: From the standpoint of energy efficiency the most of the existing buildings, including the building that have a special historical or cultural significance, do not meet even the minimum criteria of thermal insulation and energy efficiency. At the time when they were designed and constructed there were no regulations on the thermal protection of buildings, so they do not meet even the minimum criteria of thermal insulation and energy efficiency. Depending on their purpose, there is a need for energy rehabilitation of these buildings, especially if we bear in mind the fact that they represent a significant percentage of the existing building. One of the most common methods of buildings energy revitalization is the application of façade thermal insulation systems ETICS on external walls (outside walls). In the case of buildings belonging to the historical and cultural heritage (buildings with special historical and cultural significance), these systems have a very specific and limited use. It almost can be said that these systems are completely inapplicable. The paper is displayed, when and under which conditions it is possible to implement new material on the system of internal thermal insulation (on the interior side of the walls), for the purpose of energy restoration and revitalization of architectonic heritage.


ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В СВЕТЛИНАТА НА ПРИНЦИПИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА Явор Данков – УНСС, Анджела Андреева - УАСГ Тема на тази статия не е строгостта на юридическите формулировки и правните норми, а да се набележат етическите норми и въпроси, които практиката изважда на бял свят. Какво е културноисторическо наследство? Как един обикновен човек, незапознат със законовите норми би тълкувал това словосъчетание и какво ще се асоциира в съзнанието му? Ако се опитаме да отговорим на този въпрос – това би означавало: всичко, което напомня за предците му, за родината и страната му, за нравите, обичаите, за нещата, които са били важни и които са оставили отпечатък в съзнанието като ценности с най-високо духовно съдържание. Всички се стремим да запазим и съхраним онова, което е скъпо за нас в личен план, но и да бъдем част от колектива и да се идентифицираме и социализираме в Общността, към която принадлежим. Никой не може да избяга от своята културна-историческа идентичност. Тя е генетично заложена, макар че в днешно време наблюдаваме притеснителна тенденция за неглижирането на автентичното културно, архитектурно, етнографско, историческо наследство. Проблеми относно културно-историческото наследство са център на дискусии по цял свят. КИН. ВЪТРЕШНИЯТ ВРАГ Гл.ас. д-р Яким Дейков, УАСГ Културно историческото наследство „се радва” на апологети, изследователи и „обгрижващи”. Има и своите „естествени врагове” – времето и човешката немарливост, престъпното или разрушително поведение. Цел на тази статия е да открие, да обобщи като съвкупност, да персонифицира скритите му (на КИН) противници: онези, които волю или неволю пречат за запазване на паметниците в добър и автентичен вид. Условно ще ги нарека „вътрешен враг”. Статията съдържа „ненаучните” нотки на деликатна ирония. Подозрителните няма да ги подминат, педантите ще ги отрекат. АРХИТЕКТУРА. АРХЕОЛОГИЯ. ПЕЙЗАЖ. Анджела Андреева – УАСГ, Явор Данков – УНСС Едно голямо пътуване из Европа миналата година засили още повече интереса ми към антропологията и възможностите за срещи с непознати лица, култури, земи, вярвания. Обвързаността на човешката архитектура, изкуство, бит с обкръжаващата го среда, мястото, пейзажа, които изплитат сложната плетеница на човешката история, представлява голям интерес за мен. Вдъхнових се да напиша тази статия, след като бях прочела няколко статии и бях изслушала няколко участия в конференции на д-р Уейд Дейвис – канадски антрополог, етноботаник, писател и фотограф, вдъхновяваща личност от екипа на National Geographic – обявен от организацията за изследовател на хилядолетието. Дейвис утвърждава необходимостта от запазване на езиковото, етимологичното богатство на планетата, наред с митологичното, културното, природното. ОТНОСНО ЕСТЕТИКАТА НА РЕТУША Гл.ас. д-р Яким Дейков - УАСГ В тази статия са набелязани както общи принципи и актуални проблеми, така и личното мнение на реставратор, изкушен от професионалните предизвикателства, живописта като изкуство и естетиката като теория. ОПАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ БИБЛИОТЕЧНИ КОЛЕКЦИИ В СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА КАТО ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Мария Бранкова, Столична библиотека Днес библиотеките излизат от рамките на книгохранилища и се превръщат в информационни центрове. Библиотечните им колекции включват и нетрадиционни носители на информация: грамофонни плочи, аудиокасети, видеокасети, CD, DVD, картини, графични издания и др. Наред с книгите те имат огромен принос и значение за културното наследство на различните етноси, нации и човечеството изобщо. Историята на Столична библиотека се свързва тясно със съдбините на столицата София и България, както и с имената на именити политици и дейци на културата.


ФОТОГРАМЕТРИЯТА - СЪВРЕМЕНЕН МЕТОД ЗА ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО гл. ас. д-р Нели Димитрова Здравчева, УАСГ В доклада са разгледани същността и възможностите фотограметрията. Анализирани са нейните предимствата и многостранните ѝ приложения. Авторът споделя своето схващане, че фотограметрията е не просто един от методите за документиране на паметници, а качествено нов революционен подход, който би могъл значително да улесни и облекчи работата на всички специалисти от тази област. Той е твърдо убеден, че съществува реална възможност за ефективно използване на фотограметрията при проучването, археологическите разкопки, заснимането, документирането, изследването, консервацията, реставрацията, популяризирането, социализирането и интерактивното представяне културно историческото ни наследство. АРХИВИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ АРТЕФАКТИ ПО ФОТОГРАМЕТРИЧЕН НАЧИН гл. ас. д-р Нели Здравчева, УАСГ Доклада разглежда предимствата на фотограметричния метод за архивиране на различни артефакти. Авторът аргументира своето становище, че изучаването и опазването на артефактите е интердисциплинарна задача, изискваща тясно сътрудничество и взаимодействие на всички специалисти (археолози, историци, архитекти изкуствоведи, реставратори, консерватори, фотограметристи, компютърни технолози, информатици и т. н.). Правилният подход изисква не конкуренция и съперничество между отделните професионални направления, а точно обратното- професионално сътрудничество, интеграция, „симбиоза“ между тях. Авторът твърди, че фотограметрията далеч не е само средство за визуализиране и представяне на артефактите, а нещо далеч по- значимо - мощно средство за подпомагане, облекчаване на работата на различните специалисти при проучването, откриването, разкопките, заснимането на намерените реликви в тяхната естествена среда, изучаването, документирането, изследването, консервацията, реставрацията, популяризирането и интерактивното представяне на артефактите. БОРИС ХРИСТОВ – МЕСТА И ДОКУМЕНТИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТА ПО НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ. Д-р Ралица Гелева-Цветкова Научноинформационен център „Българска енциклопедия” - БАН През 2014 година се навършиха 100 години от рождението на бележития български оперен изпълнител Борис Христов. За големите му заслуги към развитието на световната култура той беше провъзгласен от ЮНЕСКО за личност на годината. Юбилейните чествания станаха повод Научноинформационен център „Българска енциклопедия” при БАН да предприеме подготовка за издаване на енциклопедичен справочник „Борис Христов и световната култура”. Целта на предстоящото издание е да се събере и прецизира информацията, която до момента е представена в различни научни, справочни и популярни издания, в медийното пространство и в редица лични архиви, като се опита да обобщи цялостната представа за прочутия певец и значимото му място в културата на ХХ век. Един от най-съществените източници за живота и творчеството на Борис Христов, за многобройните му контакти с дейци на изкуството и интелектуалци, е богатият архив на певеца, който се съхранява в дома му в Рим Неговото проучване и систематизацията на материалиалите, съхранявани в него е съществена част от подготовката на предстоящото издание на Енциклопедичния сборник. Цел на настоящата статия е да се представи ролята на използването на съвременните технологии при систематизирането на архивните материали и издирването на допълнителна информация към тях, които да осигуряват най-добри резултати от проучването и популяризирането на материали от архива на Борис Христов.


ПОЧЕРКЪТ, КАЛИГРАФИЯТА, СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА КИРИЛИЦАТА И УЧАСТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАТО СЪЩИНСКА ЧАСТ ОТ ОПАЗВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Д-р Здравка Брайкова – ТУ -София Когато говорим за културно наследство обикновено визираме велики събития, архитектурни и скулптурни паметници, артистични школи, иконопис, живопис, литература и прочие. Правим паралели между развитието на културата и изкуството днес и в миналото, но в мащабни размери, патетично, понякога с гордост, а друг път със съжаление. Като всичко голямо, обаче това наследство се състои от куп малки елементи, детайли, които без да са базисни и същински, са едни от най-важните градивни клетки в организма на значимото цяло. Наясно сме с историята на писмената комуникация, възникването и взаимозависимостите между азбуките и различните цивилизации, и познаваме изкуството на калиграфията, която към днешна дата придобива нови творчески измерения и интерпретации. Но, дали изобщо някой, свързан с образователните реформи се сеща, че вида на писмото, не само показва култура и ниво, но доказва качеството на усвоените знания и е изражение на идентичност. Все по-често се поставя въпросът, грешки ли са тестовете, изместили литературните теми, многобройните учебници по една дисциплина. СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ И ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНОТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И НЕГОВАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ В МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ Райна Йотова, докторант УниБИТ София Историческите, обществените, философските, психологическите и нравствени особености на културата и изкуството носят своеобразни, специфични черти и проявления в общественото и личностно развитие. Те непрекъснато се променят, видоизменят, трансформират, въпреки своята устойчива природа, защото носят в своето зачатие духовните ценности на човека. СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ИЗКУСТВОТО ОТ СКРАП И НЕГОВИЯТ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО МУ В КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО Ивайло Пеев, ДЧЕОПЛ, ТУ – София Докладът ще представи някои от съвременните тенденции в изкуството от метален скрап и неговото място сред модерните течения в пластичните изкуства. Ще се направи опит на базата на илюстративен материал, да се отчете неговият потенциал като форма, можеща да представя културно исторически ценности и самото то да се превърне в такова, чрез обвързаността си със съвременни теми като екология, рециклиране и естетизиране на непотребното и отпадъчното. Също така ще бъдат дадени примери на изкуство от скрап като част от градската среда и нагласите на публиките към него. СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ПРЕД МАСОВА ПУБЛИКА Чавдар Цветков, СУ “Св. Климент Охридски В епохата на постмодерната ситуация реализирана след дигиталната революция настъпват промени във всяко измерение на общественото и личното съществуване свързани с процесите на глобализма. Тези две сфери са повлияни една от друга, но общото помежду им е зависимостта от технологията за комуникация. Тя определя тези сфери като специфичен фактор. Наличието на тази предпоставка поставя и фокуса на настоящия доклад, разглеждащ ефекта на някои широко употребявани технологични постижения в една тясна област засягаща както обществената форма на съществуване така и личната. Развитието на дигиталната технология прави възможен информационният обменен да бъде осъществяван мигновено независимо от разстоянието. Това позволя размяната както на лични, така и на публични данни. Обмена на научно образователни данни притежава значителен дял от общия обмен на данни в дигиталното пространство на глобалната мрежа. Именно и чрез тези причини и се определя актуалността на настоящия доклад.


АНАЛИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ВЪЗСТАНОВКА НА ИЗТОЧНА ГРУПА I НА ДЕВТАШЛАРИТЕ ПРИ ПЛИСКА ПО КАРЕЛ ШКОРПИЛ Десислава Петрова – докторант НХА, гл. ас. д-р инж. Георги Червендинев – ТУ София С развитието на технологиите възможностите за представяне на културно-историческото наследство значително се увеличиха. Умалените модели, скици и рисунки илюстриращи научните текстове отстъпиха място на интерактивни и 3D визуализации. Българското средновековие е област все още не достатъчно облагодетелствана от новите възможности. Настоящата статия има за цел да покаже с помощта на интерактивни и 3D визуализации как са изглеждали девташларите – камъните-духове от Първото българско царство. Възстановката е базирана на научните изследвания на Карел Шкорпил при Плиска публикувани през 1905 г. ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ АРТЕФАКТИ В СЪВРЕМЕННИЯ ДИЗАЙН гл. aс. д-р Боряна Георгиева - Технически университет–София гл. ас. д-р София Ангелова - Технически университет–София Неоспорим факт е, че утвърждаването на етнокултурната идентичност на български национален стил в дизайнае от изключително значение в условията на общоевропейските ценности. Настоящият доклад описвачаст от процеса и резултатите от работата по проект на тема „Изследване на национални артефакти и интерпретацията им в съвременния дизайн“, финансиран от НИС на ТУ–София, осъществен с участието на преподаватели и студенти от специалност „Инженерен дизайн“. ЯСНА ПОЛЯНА – НАСТОЯЩЕ И ТРАДИЦИИ гл. ас. д-р Момчил Мирчев, НХА Настоящата публикация е посветена на 30 годишният юбилей на Националния симпозиум по скулптура в дърво проведен в с. Ясна поляна от 12 до 31 юли 2013г. Село Ясна Поляна, община Приморско се е превърнало в център за изкуство от национално значение. Тук се провежда Националния симпозиум по скулптура в дърво вече 30 години. Идеята да се състои този симпозиум, е на Съюза на българските художници. Началото му е през 1983 г., в царевското село Кости, след което се премества на територията на Международния младежки център в Приморско. От 1998 г. до днес домакин на скулптурния симпозиум е с. Ясна поляна. Селото се намира на 10 километра от морския бряг и е разположено в полите на Странджа планина, между реките Дяволска и Ропотамо. ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗМЕРИТЕ И ФОРМАТА НА НАКЛОНЕНA ЦИЛИНДРИЧНA ПОВЪРХНИНА ПРИ ОРТОГОНАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ Гл. ас. д-р Зоя Цонева ТУ Варна Not clarified the definition of a cylindrical surface of secondary education, what types can be real and what form it has imported the delusion that all cylindrical and conical bodies are rotating, i.e. obtained by the rotation of the leg about an axis, respectively, parallel or at an angle to the latter. What exactly body could be called a cylinder how form and what form would have to be addressed in this publication. Simulations were conducted programs for three-dimensional modeling of objects that give sufficiently complete and definitive vision of the size and shape of the projected cylindrical surfaces. СРАВНИТЕЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ЧЕТИРИ БЪЛГАРСКИ КЕРАМИЧНИ ШКОЛИ Светлозар Пармаков Технически университет – София Целта на настоящата статия е да се направи сравнителен технологичен анализ върху найпредставителните четири български керамични школи: великопреславската, великотърновската, троянската и бусинската.


НАМИРАНЕ ИСТИНСКАТА ГОЛЕМИНА И ЛИЦЕ НА ПОКРИВНА ПОВЪРХНИНА ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА ПРИЛОЖНАТА ГЕОМЕТРИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА AutoCAD Гл.ас. д-р Зоя Цонева, ТУ Варна Roof is called a topcoat of buildings, which protects the interior spaces from the weather. Diversity in terms of the geometry of the roof is great. Pure geometric shapes - pentroof, gable roof and in four levels, can be mixed and their elements to appear in all versions of ramps including cylindrical and conical even elements. Despite the seemingly simple at first glance shaped roof slopes professionals could encounter many difficulties in calculating the surface area thereof. Applying the methods of descriptive geometry in combination with the software AutoCAD, can easily find the true size and shape of the face and roof panels deploying only plan building. АНАЛИЗ ВЪРХУ ЕКИПИРОВКАТА И СИМУЛАЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПЛЪСТЕНЕ Ас. Михаела Гаджева - Неделчева, ТУ - София Проф. дтн Николай Ангелов, ТУ - София Вълнените плъсти, разглеждани като утилитарни продукти или като произведения на изкуството, се получават в резултат от специфична технология на степване (сбиване) на вълнени влакна с помощта на оригинални по своята конструкция игли в рамките на получаването на двуизмерни (равнинни) или триизмерни (обемни) продукти. Смята се, че първобитните хора, използвайки кожите на убитите животни, са изработвали дрехи и от различни видове вълна, реализирайки макар и примитивно плъсти. От тогава датират и първите опити за внасянето на художествени елементи в плъстите, като в наши дни се използват овча, козя, заешка, боброва вълна с различно качество, свързано най-вече с дебелината на влакното и цветовите разновидности на бялото, сивото, бежовото, кафявото и черното. Плъсти се изработват и от синтетични влакна и пресукани конци, както и от смеси от вълна и синтетика. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ МОТИВИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ СЪКРОВИЩНИЦА проф. д-р Пенка Анг. Димитрова, ТУ - София Акцентът в настоящия доклад е върху възникването на художествения замисъл и творческото вдъхновение със съприкосновението на автора с изящните тъкани и костюми от националната ни съкровищница. Силната емоция провокира автора към създаване на абстрактни образци от текстилни композиции и облекло. Асортиментът на облеклото е насочен към всекидневното младежко облекло. Направени са 10 проекти ескизи в цвят, насочени към динамичното и необичайно авангардно младежко облекло. Получената информация е породена от посещението на автора в къщата музей на доц. д-р М. Денчев в село Длъгня, музеите в Дряново, Дряновския манастир и „Етъра” – Габровско. МАТРИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА МАШИННО ИЗРАБОТВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ВЕЗБА Боряна Георгиева, ТУ-София Квадратната или правоъгълната матрица се явяват основен технологичен подход при осъществяването на българската ръчна везба. В редица заглавия като [Духоньова,1990], [Матрова,1982], [Попов,1986], [Радева,1997 и 2007], и др. се анализират орнаментите, колора и в голяма степен технологията за ръчното изработване на българската везба, разглеждана като част от апликациите върху националната ни носия и някои елементи от интериора. Очевидно е, че везбата може да се разглежда като реализирана върху квадратна или върху правоъгълна матрица с произволна размерност и стъпка, определена от мрежата на основата.


ОПТИМИЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА КАЧЕСТВО НА МАШИННАТА БРОДЕРИЯ И ФАКТОРИТЕ ОПЪН НА КОНЕЦА И ГЪСТОТА НА БОДА Боряна Георгиева – ТУ София Машинната бродерия се налага като съвременен ефективен подход при реализацията на мотиви върху различни видове дрехи. От направения обзор върху изследванията, свързани с оптимизиране на качеството на бродираните мотиви, се оказа, че фирми като [Pfaff], [Btother] и [Janome] предлагат на пазара специализирани машини с цифрово програмно управление, предназначени за машинна бродерия. От направения обзор не се намериха, обаче, достатъчно резултати от изследвания и още помалко оптимизационни, които да се отнасят до връзката между качеството на бродирания мотив, разглеждано като параметър на процеса и някои управляеми фактори като опъна на конеца и гъстотата на бодовете при реализацията на мотива, която задача се решава по експериментален път в настоящата разработка. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Доц. д-р Петър Христов, Ас. Красимир Бошнаков Университет по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ), София В доклада се разглежда установяването на техническите параметри, характеризиращи състоянието на конструкцията на сграда паметник на културното наследство, построена в началото на XX-ти век. Извършен е критичен анализ на характеристиките на структурата по отношение на бъдещата й експлоатация и реагиране на сеизмични въздействия. ПОДХОДИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДА ПАМЕТНИК И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА Й ГОДНОСТ И РЕАГИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Ас. инж. Красимир Бошнаков, доц. д-р инж. Петър Христов Университет по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ), София Предлагат се възможности за адаптиране на сграда част от историческото и културното наследство от началото на XX-ти век в модерен банков и административен офис. Предложените подходи са насочени към повишаване на конструктивната носимоспособност, устойчивост и дълготрайност, подобряване на поведението при бъдещи сеизмични въздействия и повишаване на степента на осигуреност. Извършен е критичен анализ на характеристиките на конструкцията по отношение на бъдещата експлоатация и реагиране на сеизмични въздействия. METHODS AND PRINCIPLES OF SUSTAINABLE MANAGEMENT IN THE RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE Assoc. Prof. Dr. Fantina Rangelova University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia The present paper examine the application of the basic methods and principles of the sustainable management in decision making for restoration and conservation of immovable cultural/historical/architectural heritage. The immovable cultural/historical/ architectural heritage encompasses all relics of one country, everything valuable and unique, created by the human hands or by the work of nature. The immovable cultural/historical/architectural heritage defines the identity of the nation. The Bulgarian lands since ancient times are constituted as a main bridge in cultural, economic and political ties between the peoples of Europe and Asia. The rich Bulgarian immovable cultural/historical/architectural heritage requires strong strategy for preservation of the inherited of the past memorable characters that can be passed to the future.


RESTORATION AND STRENGTHENING OF THE BRICK MASONRY ARCHES AS A CHARACTER STRUCTURAL ELEMENT OF CULTURAL HERITAGE Assoc. Prof. Dr. Fantina Rangelova University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia The masonry structures and masonry constructive elements for centuries are one of the most widely applied in the construction of various types of structures, as in Bulgaria as well around the world. Meet masonry in housing, construction of public, administrative and industrial buildings, as well as in cultural, architectural and historical heritage. Experience from numerous conducted surveys of the constructive condition of the existing buildings demonstrates the need of measures for strengthening and rehabilitation, dictated by the requirement to meet current standards for structural resistance or the desire for reconstruction, modernization, preservation and conservation of the existing masonry buildings/heritage. This project aims to conduct experimental and theoretical study of structural, organizational and technological solutions for rehabilitation and strengthening of masonry arches as a character structural element of masonry cultural, architectural and historical heritage. FORMER STUDIES OF CULTURAL HERITAGE: KURT SCHINDLER’S LEGACY AS A SOURCE FOR THE RECEPTION OF EUROPEAN MUSIC AND CULTURE BEFORE THE II WORLD WAR Dr. Matilde Olarte University of Salamanca, Spain One of the most interesting European artist of the first decades of the 20th Century is the German musician Kurt Schindler (1887-1935). His strong personality led him to participate intensively not only in the European cultural life of his time but also in the “happy twenties” of the New York atmosphere, through the concerts of the Schola Cantorum, Carnegie Hall, private parties by the Manhattan personalities of that moment and the experimental theatre of The Neighbourhood Playhouse. ОРГАНИЧНИТЕ ФОРМИ В ДИЗАЙНА ОТ 30-ТЕ ДО 60-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК гл. ас. д-р Рангел Чипев Лесотехнически университет, София Разглежданият период от 30-те до 60-те години на двадесети век не стои самостоятелно в историческото развитие на дизайна, а бива повлиян и предхождан от сецесиона и други модерни движения в изкуствата и архитектурата. Особено важен е стилът сецесион, намиращ се на прехода между свръх декоративните стилове и изместилата го по-късно машинна естетика и авангардното предпочитане на семпли геометрични форми, предизвикани от масовата индустриализация. Поради подчинеността си на декоративните мотиви този стил остава безвъзвратно свързан с fin-de-sièle и не успява развие теоретично и практично подхода на формообразуване чрез органични форми, но като пионер на модернизма дава възможност за развитие на повечето последвали модерни стилове, от които през 30-те и повторно през 90-те години на 20 век започва да се развива стилът органичен дизайн, освободен от бремето на декоративността, особено проявен в творчеството на финландския архитект Ееро Сааринен (Eero Saarinen).