Page 1

MARCH201 7|WWW. DE SI E XPRE SSUSA. COM

Comi cVi rDa si n At l a nt aonMa r25 a t ThePunc hl i ne Come dyCl ub . . . . 54

L i v eConc e r tMi k a S i ng hwi t hBa ndi n At l a nt aonApr8a t F oxThe a t r e. . . 80

L i v eConc e r tb y Us t a dRa ha tF a t e h Al i Kha ni nAl a ba ma onApr9. . . 09

‘ Duba i ’ sn umbe rone De s i DJS ha dowi n At l a nt aonApr i l 14 a tCompound… 05


Des iExpr es s PUBLI CATI ON SHAMROZEENTERPRI SESI NC

S. LALANI-CEO /Edi t or I nChi e f

s bl a l a ni @y a hoo. c om |4042463256

DESI GN

Rozi naGadhi y a

CONTACTUS DESIEXPRESSMAGAZI NE

P . O. Box930531, Nor cr os s , GA 30093

Ph:4042463256 4046445893 Fax: 8666355804

des i expr es s @ymai l . com www. des i expr es s us a. com -

CONTRI BUTORS

Dr . Pa nc ha j a n y aPa ul , MD Ha r i c ha r a nPudi pe ddi Vi s ha l Gul a t i S a ng e e t aVe l a s k a r I ndoAs i a nNe wsS e r v i c e

I MAGES/ PHOTOS I ndoAs i a nNe wsS e r v i c e

DI SCLAI MER

Sha mr oz eEnt er pr i s esI nca nd/ orDes iExpr es s , r es er v es t her i ghtt or ef us ea dv er t i s ement sf ora nyr ea s on. Al lpr i c es ofa dv er t i s ementa r es ubj e c tt oc ha ngea ndona v a i l a bi l i t y . Thepubl i s her soft hi sma ga z i nea s s umenor es pons i bi l i t yf or s t a t ement sma debyt hei ra dv er t i s er s , nordot he ya s s ume r es pons i bi l i t yf ors t a t ement s/opi ni onse xpr es s edori mpl i ed i nt hec ol umns / a r t i c l esoft hema ga z i ne. Nopa r toft hi s publ i c a t i onma yber epr oduc edort r a ns mi t t edi na nyf or m or bya nymea ns , el e c t r oni corme c ha ni c a l , wi t houtt he per mi s s i onf r om Sha mr oz eEnt er pr i s esI nc , Adv er t i s i ng c opy , l ogos , phot os , a nda r t wor ka ppea r i ng i nt he a dv er t i s ement sa r et hes ol er es pons i bi l i t yofi ndi v i dua l a dv er t i s er s , notofSha mr oz eEnt er pr i s esI nc/ Des iExpr es sMa ga z i ne. Al ledi t or i a lphot osa r e l i c ens edundert hei rr es pe c t i v eowner s .

10|Des iExpr es sMa ga z i ne


WHAT’ SI NSI DE

Cont ent s DESIEXPRESSMAGAZI NE-MARCH 2017I SSUE

22 Enj oyHol iFes t i valwi t hCar e( Fes t i vi t i es )

Hol i i sma r k e dwi t hmuc hf una ndf e r v ourt hr oug houtt hec ount r ya ndot he rpa r t soft hewor l d. Andwhi l et he f e s t i v a l br i ng smuc hc ol oura ndj oyi nt oy ourl i f e , s k i na ndha i rbe a rt hebr untofi t . Tha t , howe v e r , doe st hi s me a nt ha tones houl dnotc e l e br a t et hef e s t i v a l . Ande xpe r ts ug g e s t st ha twi t hs omeba s i c si npl a c e , onec a n l ookfla wl e s se v e ndur i ngt hef e s t i v a l ofc ol our .

Beaut ySecr et s

S i mpl es t e psl i k ee g gma s k , hone yc a n he l py oug e tr i dofs uc hha i rpr obl e ms .

14|Des iExpr es sMa ga z i ne

58

54

34 Bol l ywoodBuzz

L a t e s tNe wsa ndg os s i psonHi ndi Bol l y woodF i l ma ndTVI ndus t r ys t a r s .

Mov i eBuz z

Ne wsa ndUpda t e sonupc omi ngHi ndi Bol l y woodBl oc k bus t e rmov i e s .

F a s hi onT r e nds : Mode r ni z e‘ Cont e mpor a r y T r a v e l og ue : L a da k h: “ Cul t ur eRe i g nS upr e me Be a ut yS e c r e t s : S pl i te ndswi t hhomer e me di e s L i f e s t y e : S i l e nc e db yDe pr e s s i onI ns t a g r a mt oy ourr e s c ue He a l t hWa t c h: Howt oRe duc eBl oodPr e s s ur eNa t ur a l l y Cha i L oung e : I ndi a nmut ua l f unds As t r ol og y-Ma r2017 Cl a s s i fie ds

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


I nt er v i e w

S h r u t i Ha a s a n : (I n t e r v i e w)

“ I tb e c o me sy o u rwo r l dwh e ny o us e ei ta sAr t ” Thegl i t za ndgl a mo uro fc i ne mac a nc ha ngeape r s o n, butno tt hemul t i f a c e t e dShr ut iHa a s a n, who be l i e v e si tha so nl yma dehe rs t r o nge r . Shes a y ss hei ss t i l lt hes a mepe r s o nwhoe nj o y sdo i ngwha t s hel i k e sa ndr e ma i nsa c c e s s i bl et ohe rf r i e nds . Shr ut is e e sc i ne maa smo r et ha nj us ta saj o b . " I t be c o me sy o urwo r l dwhe ny o us e ei ta sa r t " s a i dShr ut i Shr ut if e el spr oudt obepa r toft he s er i es . " Ther e c ept i onha sbe enwonder f ul . Thes uc c es sof' Si nga m' f r a nc hi s ei spr oofofhowmuc hpe opl e ha v eenj oy edt hes er i es , "s hes a i d. Whi l et hefil m openedt omi x ed r e v i e ws , c r i t i c spoi nt edoutt ha tShr ut i ha dv er yl es st oc ont r i but e.

“ I

‘ v ebe ena c t i ngf orei ght y ea r s . WhenIl ookba c k , Ir ea l i s ec i nemaha s ma demes t r onger . “

" Wha tpe opl es e ea sabi gf a i l ur e, I don' tne c es s a r i l yl ooka ti tt hes a me wa y . I ' m pr oudoffil msl i k e' OhMy Fr i end' a nd' 7a m Ar i v u' be c a us et he y wer es pe c i a l . Somet hi nga boutt hem s t a ndsoute v ent oda y , "s hes a i d.

“ Not hi ngel s ea boutmeha sc ha nged des pi t egr owi ngupa st heda ught erof Ka ma lHa a s a na ndSa r i k a . I ' ms t i l lt he I twa swi t hPa wa nKa l y a n' sT el ugu s a meper s onf ormyf r i endsa ndIs t i l l a c t i oner" Ga bba rSi ngh" , ar ema k eof enj oydoi ngwha tIl i k e, "s hes a i d. " Da ba ngg" , t ha tShr ut ic a t a pul t edt o t hebi gl ea gue." I ' l la l wa y sbegr a t ef ul Shr ut iha das ha k ys t a r tt oherc a r e er , t oPa wa nKa l y a nf orgi v i ngmea n wi t hfil mss uc ha s" L uc k " , " Ana ga na gaO oppor t uni t yt obepa r toft hepr oj e c t . Dhe er udu"a nd" 7a m Ar i v u"notdoi ng As t a rofhi sc a l i br ec oul dha v eea s i l y wel l . Shedoes n' tr e gr etdoi ngt hes e s a i dnot ome. Buthewa sv er ys uppor t fil ms . " I nt hes efil ms , Idi dt hebes tI i v ea ndI ' l lne v erf or geti t , "s hes a i d, c oul da ndf ol l owedt hei ns t r uc t i onsof e xpr es s i ngi mmens ej oyi nr euni t i ng mydi r e c t or s . Ana c t orc a n' tbes ol el y wi t hhi mi nupc omi ngT el ugua c t i oner r es pons i bl ef orafil mf a i l i ngors uc c e ed- " Ka t a ma r a y udu" . " I twi l la l wa y sbe i ng. Thef a t eofafil m dependsons o s pe c i a lt owor kwi t hhi m, "s hes a i d. ma nyot herf a c t or s , "s hes a i d. She a l s os a i ds hedoes n' tl ooka tf a i l ur es Ba s k i ngi nt hes uc c es sof" SI 3" , t he l i k eot her sdo. t hi r dpa r ti nt he" Si nga m"f r a nc hi s e,

18|Des iExpr es sMa ga z i ne

" Iha v enot hi ngt oc ompl a i na boutmy r ol e. Y ouc a n' tj udgear ol ebyi t s s c r e ent i meorbyt henumberof s c enes . Iwa spa r tof' DDa y ' f orj us t 11mi nut esbutpe opl el ov edi t . Somet i mese v eni fy ouha ppent obepa r tof afil mf r om t hefir s tt ol a s tf r a me, t her e ' snogua r a nt e et ha tpe opl e mi ghtl i k ei t , "s hes a i d. Shr ut iwa nt st oc ont i nuewor k i ng a c r os si ndus t r i esa nds t r ongl ybel i e v esi nt her ea c hofc ommer c i a l fil ms ." Iwi l lt r ya nddor ol est ha ti nt er es tme. Iha v enoqua l msofbei ng pa r tofc ommer c i a lc i nemabe c a us eI bel i e v et her e ' sgr ea tr ea c hi ns uc h fil ms , "s hes a i d. Wi t ht hr e efil msi nher k i t t y , i nc l udi ngt heme ga budget T a mi lhi s t or i cdr a ma" Sa ngha mi t r a " , Shr ut is a y ss hel ov esbei ngbus y . " Mywor kt a k esmee v er y wher e. The onl yt hi nga boutt r a v el l i ngt ha tget s t omei spa c k i nga ndunpa c k i ng. Ot her wi s e, Ir ea l l yl ov emyj oba ndI ' m gr a t ef ult ha tI ' mt hi sbus y , "s hea dded.

— ByHa r i c h a r a nPu d i p e d d i Ch e n n a i , ( I ANS)


Fes t i v i t i es

” l a v i t s e F i l ” o e r H a y C o j h t En i “

H

Hol ii sma r k edwi t h muc hf una ndf er v our t hr oughoutt hec ount r y a ndot herpa r t soft he

wor l d. Andwhi l et hef es t i v a lbr i ngs muc hc ol oura ndj oyi nt oy ourl i f e, s k i n a ndha i rbea rt hebr untofi t . Tha t , howe v er , doest hi smea nt ha tones houl d notc el ebr a t et hef es t i v a l . Ande xper t s ugges t st ha twi t hs omeba s i c si n pl a c e, onec a nl ookfla wl es se v en dur i ngt hef es t i v a lofc ol our .

Doesoi l i ngy ours k i na ndha i r r ea l l yhel p?

W “

t or ea c hf orc l ea ni nga r es pot sl i k eea r l obes , bel l ybut t onet c . So, a ppl yt wo l a y er sofoi lt oy ourbody , a ndhea dout a ndenj oys omeHol if unwi t houtf ea r .

Howma nyt i mesc a nIba t hei na da yt ogett hec ol ourout ?

Af t erHol i , y ours k i ni sa l r ea dys ens i t i v e a ndha spr oba bl ye v enr ea c t edt ot he c ol our s . I ns uc has t a t ey ouwoul dnot wa ntt of ur t hers t r i py ours k i nofi t sna t ur a lmoi s t ur e, a nda l t eri t sPHba l a nc e byba t hi ngmul t i pl et i mesada y . I dea l l y , t r ynott oba t hemor et ha nt wot i mesa da y , unl es sa bs ol ut el yne c es s a r y . Mos t i mpor t a nt l y , ens ur et ha ty oumoi s t ur i s e a de qua t el yea c ht i me.

Defini t el y . Thec hemi c a l si nt hec ol our a ndt hee xpos ur et os uns t r i py ours k i n a ndha i roft hei rna t ur a loi l sa ndmoi s - I st her ea nywa yt ok eept he t ur e. Oi lf or msapr ot e c t i v eba r r i er , c ol ouroutofmyna i l s ? k e epsy ours k i nnour i s heda ndma k esi t Na i l sa r epor ousi nna t ur ehenc et he y ea s yt ogetc ol ourout . Es pe c i a l l yt ough t endt oa bs or bal otofc ol or , whi c h

22|Des iExpr es sMa ga z i ne

ma k est hehol ic ol ors t a i nmor e pr omi nent . Appl yal a y erof c l ea rna i lpol i s hora nyc ol orof y ourc hoi c et opr e v entt hem f r om a bs or bi nga r t i fic i a lc ol or .

So, t hec ol ouri sout , but mys k i na ndha i ri ss t i l l dul la nddr y , wha tdoIdo? Y ours k i nr e gener a t esa ndr epa i r si t s el fa tni ght , s oi ti st he bes tt i met or es t or ees s ent i a l nut r i ent s , moi s t ur ea ndana t ur a lgl owt oy ours k i n. I nv es ti na goods er um t ha tc a nbea ppl i ed bef or egoi ngt obed, a nda n t hebounc et oy ourt r es s es . Y ou woul dbea bl et os e er es ul t s wi t hi nt wot of ourwe ek sdependi ngont hepr oduc t sus ed.

-BySa n g e e t aVe l a s ka r( I ANS)

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


Fa s hi onT r ends

Mo d e r n i z e‘ C o n t e mp o r a r y ’

M

a nyI ndi a ndes i gner sa r ee xpl or i ng t hedept hsofc ont empor a r ya ppa r el f ori ns pi r a t i ona ndc r ea t i ngt hei r owns t y l et oma k ei tper f e c tf or

mi l l enni a l . Fr om e xper i ment i ngwi t hf a br i c sa nd pr i nt st oa ddi ngs omej e wel l er yc a ndot het r i c k a ndmoder ni s ey ourI ndi a nt r a di t i ona ll ook , s a y s a ne xper t . I s hi t aSa ngha lGupt a , FounderofZur ov a . c om, s ha r edt i psonhowonec a n moder ni s et hei r c ont empor a r ywea r .

C o n t e mp o r a r ywe a rcanalwaysbeupdat-

edwi t ht hel a t es tf a s hi ont r endsa ndf a dsdependi ngonper s ona ls t y l ea ndt a s t e.

ma k i ngas t y l es t a t ement . Y ouc a ngi v ey ourout fitabol da nddr a ma t i cef f e c tbyc ol ourbl oc k i ngus i ngbol da ndr i s quéc ol or st ha t onec a nc a r r yof fwel l .

Ad i f f e r e n tp e r s p e c t i v etogiveamodernizedvibetoyour

c ont empor a r yout fitc a nbebygi v i ngt hefini s hi ngt ouc hesf r om ma k eupa ndha i r . Asoft hec ur r entt i mes , t henudesa ndpl ums , a s wel la sdr a ma t i c a l l ye y epoppi ngbol dc ol our sha v ehi tof fa s popul a rs ha desl ook i nga tt hef a c epa l et t e.

T h eh a i r s t y l i n ga r e a

s pea k smor eofi nt r i c a t eha i r s t y l es t ha tha v ec omei nt ot hepi c t ur el ea v i ngt hes i mpl eonesi n t hepa s t . Fr om anumberofbr a i di ngs t y l est obea c hywa v es , a l ll endahel pi ngha ndt ogi v et heul t i ma t efini s hi ngt ouc ht o ac hi ca ndmoder nc ont empor a r yout fit .

-ByNe wDe l h i ( I ANS)

T h el a t e s tf a s h i o nt r e n d slikeAthleisure

ha v eof t enbe eni nc or por a t edwi t hc ont empor a r y pi e c est oc r ea t eauni quel ookwhet herl ook i ng a ts t r e ets t y l eorf a s hi onwe ek s .

J e we l l e r yi sad e f i n i t e

wa yofc ha ngi ng t hepur v i e wofa nyc ont empor a r yc l ot hi ng, one c a nc hoos ef r om av a r i et yofha i ra c c es s or i es , s t a t ementea r r i ngsorne c k pi e c es , ha ndj e wel r y l i k ec uf f s , br a c el et s , wa t c hes , ha ndha r nes s esa nd defini t el yr i ngs .

T ou p d a t ec o n t e mp o r a r y

wea ra nd moul di ti nt oamoder ni z edv er s i onofy our per s ona ls t y l e, onec a nhugel ydependon a c c es s or i z i ngwi t hba gs , bel t s , c ov er upsor s c a r v es . Onec a na l s ot r yj e wel l er y . t ogl a m up y ourc ont empor a r yl ook .

Ass e e na ss t r e e ts t y l e

e xper i ment i ng wi t hc ol oura ndma t er i a l sc a na l s os uppor ti n

26|Des iExpr es sMa ga z i ne

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


T r a v el ogue

L adak h: “ Cul t ur eRe i gnSupr e me ” L a da k ho nc et hehubo ft hea nc i e ntSi l kRo ut e i sa pt l yde s c r i be da sapl a c ewhe r e Buddhi s ts pi r i t ua l i t ya ndi t sa nc i e ntc ul t ur er e i gns upr e mea mi ds tv i r gi nna t ur e . I t ' sac ol ddes er ti nnor t her nI ndi a , dot t ed byt i nyha ml et ss pr ea dov ert heHi ma l a y a n pea k sa dj oi ni ngTi bet , wher eonec a n s i mul t a ne ous l yha v eac l os ebr us hwi t h s unbur na ndf r os t bi t ei ns ummer . L eh, t hehea dqua r t er sofL a da k h, i s c onne c t edbyr oa dopenonl yfiv emont hsa y ea rduet ohea v ys nowf a l lf r om Sr i na ga r a ndt hedi s t a nc eof434k mt a k est woda y s wi t hani ghtha l ta tKa r gi lt own;a nd a l mos te qui di s t a ntf r om t hepi c t ur es que Ma na l it our i s tr es or ti nHi ma c ha lPr a des h v i at hepi c t ur es queL a ha ulVa l l e y . The l a t t err out ei smor et r ea c her ous . T r a v el l i ngbya i ri st hemos tc onv eni ent wa yt or ea c hL eh, a v a i l a bl er oundt hey ea r . " I t ' sapl a c ewher es pi r i t ua l i t ya ndc ul t ur e c oe xi s t , wher et r a di t i ona ll i f ei st hr i v i ng bya da pt i nggr e en, moder nt e c hnol ogi es . I t ' st r ul yc a l l edac r ownj e wel , "r ema r k ed Br i t i s ht our i s tAl f r edMa r t i n. " Fr om J ul yt i l ll a t eOc t oberi st hebes t per i odt oe xpl or ea nc i entmona s t er i es

30|Des iExpr es sMa ga z i ne

Fr om J ul yt i l ll a t eOc t oberi st hebes t per i odt oe xpl or ea nc i entmona s t er i es a ndt r ekt oahos tofmount a i npa s s es . Thes t a pl ef oodi sba r l e y , whea t , pea s , r i c e, r a pes e eda nds a l t edt eami x ed wi t hy a kbut t er . Fr om t hewor l da c c l a i medHemi smona s t er yt oDr ukPa dmaKa r poSc hool , a l s ok nowna s" Ra nc ho ' sSc hool "a f t er t heAa mi rKha nc ha r a c t eri nt hefil m' 3 I di ot s ' , t hes epl a c ess pea ka boutt he uni ques pi r i tofL a da k h, f r om a na nc i entpa s tt ot hei nnov a t i v epr es ent . Chemdr e y , oneofL a da k h' sgr ea t es tf or t r es smona s t er i es , i s45k mf r om L eh, enr out et ot hepi c t ur es queNubr a Va l l e ya ndt hewor l d' shi ghes ts a l t wa t erl a k ePa nggongt ha tf r e e z esi n wi nt er . Thes t a t ut eofPa dma s a mbha v ai s t hemos ti mpor t a nts t a t uei nt he Chemdr e ymona s t er y .TheShr e y Pa l a c e, l oc a t ed15k ms out hofL eh,

hous esa12f oots t a t ut eof Buddhai nt het empl eof Sha k y a muni , oneoft hel a r ges t met a ls t a t uesi nL a da k h. Thepa l a c e, whi c hboa s t sofa v i e wof108s t upa s, i sowned byar oy a lf a mi l yofL a da k h. Monk soft heDr uk pal i nea ge a r et a k i ngc a r eofi t . Adv ent ur e a ndt hr i l l sl i ewes tofL eh. Themi ght yI ndusa ndZa ns k a r r i v er sa r epopul a rf orwhi t e wa t err a f t i ng. Thepl a c ewher et he bl uewa t er soft heZa ns k a ra nd t hegr e enoft heI ndusj oi n, s ome36k mf r om L eh, i sk nown f ori t smos tbea ut i f ulv i e ws . Ther ei sa l s ot hef a mousSi k h s hr i ne, Gur dwa r aPa t a rSa hi b, ma na gedbyt heI ndi a nAr my , 20 k mf r om L eh.

-ByVi s h a l Gu l a t i ( I ANS)

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


Bea ut ySe c r et s

W

i t ht hegr owi ngf a s hi on ďŹ es t a ,ha i rt ooa ddsa l ott ot heper s ona l i t y . T oa c hi e v et hei rl ookof

c hoi c e, c ons umer sus emor eha i r c ol or a nt s , bl ea c hes , hea t i ng a ppl i a nc esc a us i ngdr y nes sa nd mos ti mpor t a nt l ys pl i tends . Exper t ss ugges t st ha ts omes i mpl e s t epsl i k ee ggma s k , hone ya ndopt i ng f orr e gul a rha i rc utc a nhel py ouget r i dofs uc hha i rpr obl ems . Ke epi ngt hes ec onc er nsi nmi nd, ha i r e xper t sf r om Adv a nc edHa i rSt udi o gi v ess omet i pst ot a k ec a r eofy our s pl i tendsa ndda ma gedha i r .

-ByNe wDe l h i ( I ANS)

Spl i tendswi t hhomer emedi es

Eggmas k , Ho ne y. . Eggmas k :

Eggsa r eav er yi mpor t a nts our c eof es s ent i a lf a t t ya c i dsa ndahuge numberofpr ot ei nst oo, t ous i nga pa c korma s kc ont a i ni nge ggswi l l hel py ous t r engt hent her oot sa s wel la sc ondi t i ony ourha i rt oget r i dofs pl i tends . Thr ows omec ur d a ndy ouwi l ls e ey ourha i rbe c ome v i s i bl ys moot her , unt a ngl eda nd hea l t hi er .

Ho ne y:

Hone ymi x edwi t hc ur da nd a ppl y i ngi tont heendsofy ourha i r i sami r a c l et r ea t mentf ors t ubbor n s pl i tends .

Us eawi de t o o t hc o mb : Af t ery oua ppl yc ondi t i oneri nt he s hower , s l owl yr unawi det oot h c ombt hr oughha i runt i la l lt hea l l t het a ngl esa r eout . Thi spr e v ent s

34|Des iExpr es sMa ga z i ne

t hes na psa ndbr ea k a gey ouc a ni nc ur wheny out r yt obr us houtha i rt ha ti s r oughedupf r om at owel dr y .

Li mi t damagi ngs e r v i c e s : Hone ymi x eTher e ' sunf or t una t el yno wa ya r oundi t t r ea t ment sl i k eha i r c ol our , hi ghl i ght s , s t r a i ght eni ng, a nd per msa l lc a us et r a umat ha tc a nr es ul t i nabe v yofs pl i tends . T r yt ol i mi t s er v i c et oj us tonema j orha i rc onc er n a ndr ef r a i nf r om wa s hi ngs t r a ndsf or a tl ea s t48hour sa f t er wa r d, when t he y ' r emos tpor ousa ndl i k el yt o br ea ka nds pl i t .

Ge t r e gu l arc u t s :

Al t houghaha i r c uti st heonl ywa yt o getr i dofs pl i tends , r e gul a rt r i msa r e y ourbes tpr ot e c t i ona ga i ns tt hem. Thel ongery ouwa i tt ot r i m, t he gr ea t ert hec ha nc ey ouha v eof s pl i tendswor s eni nga ndt r a v el l i ng upt hes ha f t .

l i f t ?EggI sy ourha i ri nne edofamoi s t ur i z i nga ndol i v eoi l , t woi ne xpens i v e k i t c heni ngr edi ent s , c a nt a k ey ourha i r f r om l i f el es sa nddul lt os i l k ya nds hi ny a f t erj us tonet r ea t ment . Nour i s hy our ha i ronc eawe ekwi t ht hi sma s kt ok e ep y ourha i rl ook i nghea l t hya ndv i br a nt , noma t t ert hes ea s on.

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


Li f es t y l e

S i l e n c e db yDe p r e s s i o n

I n s t a g r a mt oy o u rr e s c u e

W

hi l et hef ea rofbei ngs t i gma t i s edpr e v ent sma nyof usf r om ma k i ngs ens i t i v e s el f di s c l os ur es , onewa y

wa ype opl ei npa i na r eov er c omi ng s i l enc ei sbyus i ngt hephot os ha r i ng a ppI ns t a gr a m, as t udys a y s . SomeI ns t a gr a m us er sa r eus i ng pi c t ur est ohel pe xpl a i nt hef e el i ngsa nd e xper i enc est ha ta r eof t ent oopa i nf ulor c ompl i c a t edt oputi nt owor ds , t he r es ea r c her ss a i d. " Wewa nt edt os e ehow pe opl emi ghtbeha v edi f f er ent l yonamor e i ma gec ent r i cpl a t f or m, r a t hert ha none t ha ti sdr i v ens ol el ybyt e xt ua lpos t sa nd c omment s , "s a i doneoft her es ea r c her s Na z a ni nAnda l i bif r om Dr e x elUni v er s i t y i nPhi l a del phi a , US. " Phy s i c a lorment a lhea l t ha ndbody i ma gec onc er nsa r es t i gma t i s ed, r a r el y di s c l os eda ndf r e quent l yel i c i tne ga t i v e r es pons eswhens ha r edwi t hot her s , "t he s t udya ut hor ss a i d.

s ens i t i v edi s c l os ur es , butt he ya r e a l s oget t i ngmos t l ypos i t i v es uppor t f r om t hepe opl ewhor es pondt o t hepos t s , a ndl i t t l ei nt hewa yof ne ga t i v eora ggr es s i v ec omment s .

e xi s t sont hes i t e, I ns t a gr a mr e c ent l y r ol l edoutas ui c i depr e v ent i ont ool t ha ta l l owsus er st oa l er toper a t or s whent he yt hi nks ome onemi ghtbei n s er i oust r oubl e.

Someus er sv i e wI ns t a gr a ma sa s a f emedi um f ors ha r i ngs ens i t i v e i nf or ma t i ona boutt hems el v esa nd r ea c hi ngoutf orhel p, t hes t udys a i d.

Theoper a t or sa r ea bl et opr ov i dehel p orc onne c tus er swi t ht hei nf or ma t i on t he yne edt ofindi t .Whi l et hi si sas t ep i nt her i ghtdi r e c t i on, a c c or di ngt oAnda l i bi , i ti sonl yt hefir s tofma nyt ha t Thefindi ngsa r es c hedul edt obepr e- ne edt obet a k ent ot r ul yr ea c ht hes e s ent eda tt heAs s oc i a t i onf orComc ommuni t i esofus er s . put i ngMa c hi ner y ' sI nt er na t i ona l Conf er enc eonComput er Suppor t ed " Soc i a lmedi apl a t f or msl i k eI ns t a gr a m, Cooper a t i v eWor ka ndSoc i a lComt ha tpe opl eha v ea dopt edt oc onne c t put i ngt obehel df r om Febr ua r y25 wi t h' s i mi l a rot her s ' t os ha r et hei r t oMa r c h1, i nPor t l a nd, Or e gon, US. di f fic ul te xper i enc es , a nds e eka nd pr ov i des uppor t , s houl de xpl or ewa y s Per ha psanodofa c k nowl edgement t of a c i l i t a t es a f ea nds uppor t i v e t ot hef a c tt ha tt hi sc ommuni t y c onne c t i ons , " Anda l i bis a i d.

" Wef oundt ha tt hes edi s c l os ur es , i n a ddi t i ont ode epa nddet a i l eds t or i esof one ' sdi f fic ul te xper i enc es , a t t r a c tpos i t i v e s oc i a ls uppor tonI ns t a gr a m, "t hes t udy s a i d. Ther es ea r c her se xa mi nedt he r es pons est oas a mpl eof800I ns t a gr a m pos t spul l edf r om mor et ha n95, 000 phot ost a ggedwi t h" #depr es s i on"t ha t wer epos t edby24, 920uni queus er s ov ert hec our s eofamont h. Thefindi ngss howedt ha tnotonl ya r e pe opl eus i ngI ns t a gr a mt oma k e

38|Des iExpr es sMa ga z i ne

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


Hea l t hWa t c h Bus yL i f es t y l e Wear econst ant l ydr i vi ngf r om onepoi ntt ot heot her ,eat i ngf ast f oodwhi l ewewor kt osavet i me, spendi ngl esst i mewi t hf ami l y andf r i ends,t aki ngf ewer vacat i ons,andsl eepi ngl ess. Al lt hewhi l ewear ewor ki ng mor eandmor e. Thi schr oni c st r essoft heur banl i f ei mpact s ourment alandphysi calheal t h.

-ByDr . P a n c h a j a n y aP a u l , MD

BL OODPRESSURE How t oReduc eBl oodPr es s ur eNat ur al l y? Hi ghBl oodPr es s ur eorHy per t ens i oni sac ondi t i on whent hebl oodpr es s ur ei nt hea r t er i esr ema i nsel e v a t ed ov ert i me. Hy per t ens i oni sas er i ousmedi c a lc ondi t i on. Per s i s t entbl oodpr es s ur ea bov e140/ 90mm Hgi sdefined a shy per t ens i on. I ti sr e c ommendedt ha tpe opl es houl d t a k ea c t i one v enbef or et ha ta ndk e ept hebl oodpr es s ur e bel ow120/ 80mm Hg. Chr oni chy per t ens i oni sadi r e c t r i s kf a c t orf ors t r ok ea ndhea r tAt t a c k , k i dne ydi s ea s e, v i s i onl os sa ndma nyot her s . Thee xa c tc a us ei sunk nowni nma j or i t yofc a s es . Ther e i sar i s ei nt henumberofc a s esofhy per t ens i ona c r os s t hewor l d. I ti spr oba bl yduet oac ombi na t i onofmul t i pl e f a c t or si nc l udi ngt hegenesa ndt heenv i r onment . Asmor epe opl ea r emov i ngi nt ot hec i t i es , t het r a di t i ona l wa y sofl i v i nga r ebei ngr epl a c edwi t hf a s tur ba nwa y s ofl i v i ng. Thi sha sl edt oas ur gei nt hel i f es t y l edi s ea s es l i k ehy per t ens i on, hy per c hol es t er ol emi a , di a bet es , obes i t ywor l dwi dea nd, t henumberi se xpe c t edt o gr ow i nt hec omi ngy ea r s . Al t hough, i ti sa c k nowl edged, t ha thy per t ens i oni sa di s ea s eoft hel i f es t y l e;i tr ema i nsac ha l l enget or e gul a t e t hebl oodpr es s ur e. Ourl i f eha sbe c omebus i er .

42|Des iExpr es sMa ga z i ne

Howe v er , wec a na l wa y sma k ec ha ngest oourl i f es t y l e a ndus et hena t ur a lhea l i ngme c ha ni s msoft hebodyt o r es t or eouthea l t ha ndr educ ebl oodpr es s ur e. Ther ea r e e v i denc eba s edl i f es t y l emodi fic a t i onst ha tha ss hown t or educ et hebl oodpr es s ur ena t ur a l l y . The ya r eea s yt o s t a r t , butr e qui r esmot i v a t i ona nddi s c i pl i net oc ont i nue. Her ea r eaf e wma j oroneswhi c ha r eea s yt of ol l owa nd r educ ebl oodpr es s ur e.

E x er c i s e: Swi t c hi ngt oa na c t i v el i f es t y l er ema i nst he

qui nt es s ent i a lpa r tofa nyl i f es t y l ec ha nge. Ex er c i s e r educ esbl oodpr es s ur e. Aer obi ce x er c i s esl i k er unni ng, j oggi ng, wa l k i ng, a ndwei ghtl i f t i nge x er c i s esc a nr educ e t hebl oodpr es s ur e.Thei mpor t a ntpa r ti sphy s i c a l mov ement . I t ’ snotenought or ema i ns edent a r ya l lda y , a ndt hene x er c i s ef or1houra ndhopet os e et he c ha nges . Noma t t erofe x er c i s ec a nmi t i ga t et he23 hour sofi na c t i v i t y . Thust hek e yi st ok e eponmov i ng a l lda ya tr e gul a ri nt er v a l s . Hy per t ens i onwa sv i r t ua l l y unk nowni nt hepr i mi t i v es oc i et i eswher epe opl ea r e a l wa y smov i nga ndwor k i ng. Ma nyofusc a nr e c a l l ourgr a ndpa r ent sorgr ea tgr a ndpa r ent sl i v i ngi nt he v i l l a geswor k i nga l lda ya ndne v erha v i ngt owor r y a boutobes i t yofhy per t ens i on.

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


Hea l t hWa t c h S t r es s : Thel e v elofs t r es si nt hemoder nAmer i c a n

s oc i et yi shi gh. I nt hepa s t , onedea l twi t ht hea c ut e s t r es soff a mi ne, wa r , a ndpes t i l enc e. The yha dama r k ed be gi nni nga nda nendf ort hos el uc k yt os ur v i v e. Butnow, i nt hede v el opedwor l d, t her ei snoa c ut eda nger . Li f ei s mor es a f ea nds e c ur ed. I ns t ea dweha v ec hr oni cs t r es s . Pe opl ea r emor ei s ol a t eda ndl onel yt ha ne v er . Theques t f orma t er i a ls uc c es sdr i v esust owor kmor ea ndmor e. Theenc r oa c hmentoft hedi gi t a lwor l di nourhomeha s mea ntt ha tt her ei snobounda r ybet we enwor ks pa c e a ndhome. Thec onne c t i v i t yofc el lphonea ndi nt er net mea nst ha twec a nnowwor k24x7 . Wea r ewi t nes s i ngar i s eofment a lhea l t hi l l nes sl i k e depr es s i ona nda nxi et ydi s or der sa c r os st hewor l d. St r es sk i ndl est hefightorfli ghtr es pons ei nourbr a i n. I tl ea dst os y mpa t het i cs y s t em a c t i v a t i onwhi c hc a us es c ons t r i c t i onoft hebl oodv es s el s , t husi nc r ea s i ngt he bl oodpr es s ur ea st hehea r tha st opumpha r dera ga i ns t t hena r r owv es s el st os endt hebl ooda c r os st hebody . Ther ea r ema nypr ov enwa y st or emov es t r es sl i k e medi t a t i on, y oga , bet t erwor kl i f eba l a nc ewhi c hwi l lgo al ongwa yt or educ et hebl oodpr es s ur e. Al t houghwea l l f e els t r es st hes a mewa y , wer el a xdi f f er ent l y . Ev er yda y , t r yt oc a r v eouts omet i mef ora c t i v i t i est ha tr el a xy ou. .

Obes i t y : Obes i t yi sbi gr i s kf a c t orf orhy per t ens i ona nd

di a bet es . Aswea gewega i nwei ghta ndbe c omemor e s edent a r y . Thi sput susa tr i s kf orhy per t ens i on. Themor e wei ghtweha v e, t heha r dert hehea r tha st opumpt hebl ood a c r os st hebody .I na ddi t i on, obes epe opl ea r emor el i k el yt o ha v es l e epa pnea , whi c hi sadi r e c tc a us eofhy per t ens i on. L os i ngt hewei ghtwi l lr educ eone ’ sbl oodpr es s ur e. Howe v er , l os i ngwei ghti snotea s ya ndwi l lr e qui r ema nyoft hea bov e ment i onedl i f es t y l ec ha nges . Thus , a l lt hel i f es t y l ec ha nges goha ndi nha nd. Gooddi et , goods l e ep, goode x er c i s ewi l l r educ ewei ghta ndi mpr ov es l e ep, whi c hi nt ur nwi l lk e ept he bl oodpr es s ur e, bl oodc hol es t er ol , a ndbl oods uga rnor ma l .

Di et : Ther ei sas a y i ngt ha twea r ewha t

weea t . Di eti nfluenc ese v er ya s pe c tofour l i f e. I nea r l i ert i mes , pe opl eus edt oea t f r es hf r ui t s , f r es hv e get a bl esa ndf r es hmea t . Nowmos t ofusbuyourf oodf r om t hebi ggr oc er ys t or esl i k e Wa l Ma r t , Cos t c o, Kr oger , a ndPubl i x.

Weenj oyt hec onv eni enc et ogett hef oodwhenwewa nt a ndwha twewa nt . Butt hi ss hi f tf r om ea t i ngf r es ha nd s ea s ona lha sc ons e quenc es . Al lna t ur a la ndwhol ef ood c omeswi t hmor epot a s s i um a ndl es ss odi um. Buta s s oona st hef oodt hes t or eda ndpr oc es s ed, s odi um i sa ma i ni ngr edi entt oa i di npr es er v a t i on.

46|Des iExpr es sMa ga z i ne

Thei nc r ea s eds odi um c ont entoft hepr oc es s edf ood c ha ngest heba l a nc e. Mos tofusnowc ons umemor e s odi um t ha npot a s s i um. J us tel i mi na t i ngs a l tf r om t he di etwi l lnothel p. Anyf oodwebuyl i k et hes i mpl ebr ea d c omeswi t hhi ghs odi um. Al lf oodi nna t ur ec omes pa c k edwi t hv i t a mi nsa nda nt i oxi da nt s . Thenut r i ent l e v eli sa ti t spea kwhent hef r ui torv e get a bl ei s pl uc k edf r om t het r e e, a ndf ormea ta ti t ss our c e. Buta s t hef oods t a y si nc ol ds t or a ge, i tl os esnut r i ent sov er t i me. Thus , t hek e yi st oea tl oc a la ndea ta smuc h unpr oc es s edf ooda spos s i bl e. T r yt ofindl oc a lf a r mer s i ny ourea r s , a ndi ft i mea ndmone yper mi t s , gett he f r es hpr oduc ei ns ea s on. Ther ei ss omef oodwhi c h s pe c i fic a l l yr educ esbl oodpr es s ur e. I tha sbe ens hown t ha toni ona ndga r l i cc ons umpt i onr educ esbl ood pr es s ur e. Foodr i c hi nome ga3f a t t ya c i dsl i k efis h, or ga ni ce ggsc a nhel pt or educ ebl oodpr es s ur e. Ve get a r i a nsc a nt a k efla xa ndc hi as e edswhi c ha r e r i c hs our c esf orome ga3f a t t ya c i ds .

Out door s : Wea r enows t a y i ngmos tofourt i me i ndoor s . Thi si sabi gs hi f tf r om t hepa s t . Ti mes pendi n out door sa mongna t ur eha smul t i pl ehea l t hbenefit s . Weha v ea c c es st of r es ha i rf ul lofoxy gena ndhea l t hy mi c r obes . Wegets une xpos ur ewhi c hhel pst he bodyt oma k ena t ur a lv i t a mi nD. L owv i t a mi nD l e v el si nbl oodha v ebe enc or r el a t edwi t hhy per t ens i on. Thuss une xpos ur ei nmoder a t i onwi l lboos t t hev i t a mi nDl e v el si nt hebodya ndhel pl owert he bl oodpr es s ur e. Spendi ngt i meout door sa l s oboos t t heendor phi nl e v el swhi c hma k esusf e elgood a ndde c r ea s est hes t r es shor mones . Al lt hi shel ps t or educ et hebl oodpr es s ur e. Thea geol da dv i c eof 1hourofmor ni ngwa l kout s i def orgoodhea l t hi s t r uert ha ne v er . I nI ndi at her ei sapr a c t i c ec a l l ed ‘ T a ha l ’ wher epe opl ewi l lwa l ke v er yda ywi t h f r i endsora l onea ndr el a xt hems el v es .

S l eep: Sl e epi st hehea l i ngt i mef ort hebody . Ev er yni ghtwhenwegot os l e ep, t hebodyr epa i r s t hewea ra ndt ea r , r emov est heger msa ndt oxi ns , a nddoesr out i nema i nt ena nc et a s k ses s ent i a lf or s ur v i v a l . Ast hebodypr epa r esf ors l e ep-t hepul s e r a t edr ops , bl oodpr es s ur ede c r ea s es , t emper a t ur e dr ops , met a bol i s ms l ows . S uppl ement s : Ia m notabi gf a nofs uppl e-

ment s . Al lt henut r i ent ss houl di dea l l ybeobt a i ned f r om f ood. Howe v er , i ti snota l wa y spos s i bl e. Due t opol i t i c a lr ea s onsl i k ef a r ms ubs i di es , f r es hf ood i smor ee xpens i v et ha npr oc es s edf oodi nUS. Thus f orma ny , s uppl ement sbe c omea ne c onomi c a la nd pr a c t i c a la ppr oa c h.

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


Cha iL ounge

I ndi a nmut ua lf undst ha ta l l ow

NRI st oI nv es ti nI ndi a

T

nonr epa t r i a bl eba s i ss ubj e c tt o Ma nyNRIi nv es t or sa r e e gul a t i onspr es c r i bedundert he s t i l la s k i ngwhenwi l lt he y r ei gnEx c ha ngeMa na gementAc t bea bl et oi nv es ti nI ndi a n For ( FEMA) . Forgener a lNRI s( notf r om mut ua lf undsa ga i n. ndCa na da )t hepr oc es sofi nv es t Mos tf undhous esi nI ndi adon' ta l l ow USAa i n g i n I n d i a n mu t u a l f u n d s i s a s NRI sf r om USa ndCa na dabe c a us eof i mpl ea si ti sf ort heI ndi a ni nv es t or s . t hec umber s omec ompl i a nc er e qui r e- s T h e y j u s t n e e d t o c o mp l y b y c e r t a i n ment sunderFATCAorFor ei gnAc c ount mss etbyt hec ount r yt he ya r e T a xCompl i a nc eAc t . " WhenFATCAc a me nor b a s e d i n . i nt opl a c e, f undhous ess t oppedt a k i ng i nv es t ment sf r om t heUSAa ndCa na da fa ni nv es t orha si nv es t ment si nI ndi a be c a us eoft hec ompl e xi t ya s s oc i a t ed I a n d mo v e s t o U S A o r C a n a d a a s a n wi t ht hec ompl i a nc e. NRI , t hei nv es t ment sc a nbes t opped b y t h e A M C . " Wh e n t h e i n v e s t o rmov es UnderFATCA, i ti sc ompul s or yf ora l lfit o e i t h e r U S A o r C a n a d a , t h e f u n d na nc i a li ns t i t ut i onst os ha r et hedet a i l s ewi l ls t opt a k i ngf ur t heri nv es t oft r a ns a c t i onsi nv ol v i ngUSc i t i z ens , i n-hous me n t s i f t h e p a r t i c u l a r f u n d h o u s e c l udi ngNRI swi t ht heUSGov er nment . n' ta l l owi nv es t ment sf r om USA FATCAens ur est ha tt her ei snodel i ber - does a n d C a n a d a . I f t h e f u n d h o u s ea c c ept s a t et a xe v a s i onbyUSc i t i z enson s u c h i n v e s t me n t s , t h e n y o u j u s t h a v e i nc omegener a t edov er s ea s . t oupda t et hene ededdoc ument s , " s a y s S n e h a K a l s e k a r , F i n a n c i a l P l a nner , NRI sa r ea l l owedt oi nv es ti nmut ua l M y F i n a n c i a l A d v i s o r . f undsi nI ndi aonar epa t r i a bl eor

I ndi a nOr i gi n Neur os ur geon pi c k edf orNAS A s pa c emi s s i on

Li s toff undhous est ha ta c c ept i nv es t ment sf r om NRI sba s edi n USa ndCa na da Bi r l aSunLi f eMut ua lFund SBIMut ua lFund  U TIMut ua lFund  I CI CIPr udent i a lMut ua lFund  D HFLPr a mer i c aMut ua lFund  L &TMut ua lFund  P PFASMut ua lFund  S unda r a m Mut ua lFund  

A

nI ndi a nor i gi nneur os ur geonc ur r ent l y ba s edi nCa na daha sbeens hor t l i s t edby NASAf ori t s2018s pa c emi s s i onundert he Ci t i z enSc i enc eAs t r ona ut( CSA)pr ogr a m.

I fe v er y t hi nggoesa sperpl a n, DrSha wnaPa ndy a( 32)ma yj oi nt he l ea gueofKa l pa naCha wl aa ndSuni t aWi l l i a ms . Pa ndy a , whowa sbor n i nCa na da , i sagener a lphy s i c i a nwi t ht heAl ber t aUni v er s i t yHos pi t a l . Sheha sherr oot si nMumba i , wher ehergr a ndmot herc ur r ent l y l i v esi nMa ha l a xmia r ea . Pa ndy a , whoi si nMumba ihol di ngt a l k s wi t hmedi c a lpr of es s i ona l s , wa ss hor t l i s t eda f t ers e c ur i ngt ops c or e i nt heCSApr ogr a m. Bes i desha v i ngpa s s i ont obe c omeadoc t or a nda s t r ona uts i nc e herc hi l dhood, s hei sa l s oa noper as i nger , a ni nt er na t i ona lc ha mpi on i nt a ek wondoa ndha sa l s odonehert r a i ni ngi nMua yTha iwi t h aNa v ySEAL, a sperherbi oda t a .

50|Des iExpr es sMa ga z i ne

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


Bol l y woodBuz z Ac t or c omedi a nVi rDa s ' sT wi t t era c c ountt ouc hedt hef our mi l l i onma r koff ol l ower s . Vi rt ookt ot hemi c r obl oggi ngs i t et o s ha r et hene ws . " He y !Fourmi l l i on. Tha nk sguy s , "hepos t ed. Vi ri s c ur r ent l yonwor l dt ourt i t l edt heBoa r di ngDa sWor l dT our .The a c t or , whof ea t ur edi n" Shi v a a y " , i si nt heUSa ndwi l ls oonmov e t oCa na dabef or er et ur ni ngt oI ndi ai nMa r c h. Ac t or c omedi a nVi rDa s , whoi ss etf ort heBoa r di ngDa sWor l d T our , pl a nst odoc umenti t . I twi l lha v ea nof fic i a lr el ea s ei n t hea t r esne xty ea r . Hei spl a nni ngt oc a pt ur ebehi ndt hec ur t a i ns , r ehea r s a l s , t r a v eldi a r i es , i nt er v i e wsa ndmor e.

" Knownea c hot herf or25y ea r sa ndt hi s i st hefir s tpi c t ur eweha v et a k ent oget herofour s el v es . I twa saf unni ght "SRK t we et ed. Wi t hov er28, 000l i k esa nd 8, 000r et we et s , t hei ma gei s v i r a lnow.

" I t ' sa na bs ol ut epl ea s ur ef ormet obe pa r tofs uc hapa t hbr ea k i ngs how, a nd Ia ml ook i ngf or wa r dt oa nent er t a i ni ng a ndmus i c a lni ght ! " Ac t orGov i ndawi l l gol i v eont hes ma l ls c r e en“ Ri s i ngSt a r ”

Shewa smoc k edf orhera c c enta nd dr es ss ens ea ndf orherout s pok en na t ur e. Ka nga naRa na uts a y ss hewel c omesc ons t r uc t i v ec r i t i c i s m, butbul l y i ngi ss omet hi ngs hec a nnott ol er a t e.

Ac t orNa wa z uddi nSi ddi qui , whowi l lbe s e enpor t r a y i ngSa a da tHa s a nMa nt oi n fil mma k erNa ndi t aDa s ' fil m" Ma nt o " , s a y shei squi t ee x c i t edt owor kwi t h hera ss hei sa n" a bl edi r e c t or " .

Vet er a nof f s pi nnerHa r bha j a nSi ngh, whowel c omedhi sfir s tc hi l dada ught erna medHi na y aHe erwi t hwi f el a s t y ea r , s a y sbe c omi ngaf a t heri st hebes t t hi ngt ha tha sha ppenedt ohi m.

Super s t a rSha hRuk hKha nha sdeni edr epor t st ha thedi dn' twa ntt owor kwi t ha c t r es sKa nga naRa na uti naSa nj a yL e el a Bha ns a l ifil m. Hewa se xpe c t edt os ha r e s c r e ens pa c ewi t hKa nga na .

54|Des iExpr es sMa ga z i ne

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


Mov i eBuz z

Rel ea s i ngonFeb24, 2017 , s t a r r i ng Ar ba a zKha n, As hut os hRa na , Pr em Ka nga naRa na ut , Sha hi dKa poor , Sa i fAl i Kha n. I ti sa nI ndi a nDr a mafil m.

Rel ea s i ngonMa r03, 2017 , t hefil m s t a r sVi dy utJ a mwa l , Ada hSha r ma , Fr eddyDa r uwa l a , Es haGupt a . Thefil m i saa c t i onfil m, s e quelofComma ndo.

Rel ea s i ngonMa r10, 2017 ,s t a r r i ng Va r unDha wa n, Al i aBha t t , Ga ua ha r Kha n. I ti sa nupc omi ngI ndi a nr oma nt i c c omedyfil m pr oduc edbyKa r a nJ oha r .

Rel ea s i ngonMa r24, 2017 , t hefil m s t a r sAnus hk aSha r ma , Di l j i tDos a nj h, Sur a jSha r ma . Thefil mi sa nupc omi ng I ndi a nHi ndir oma nt i cc omedyfil m.

Rel ea s i ngonMa r31, 2017 , s t a r r i ng T a a ps e ePa nnu, Ak s ha yKuma r , Ma noj Ba j pa y e e, El l iAv r a m. I ti saI ndi a n a c t i ons pyt hr i l l erfil m.

Rel ea s i ngonApr07 , 2017 , t hefil ms t a r s Ra nbi rKa poor , Ka t r i naKa i f , Ada h Sha r ma . Thefil mi saI ndi a nmus i c a la dv ent ur er oma nt i cc omedyfil m.

F i l m: " Ra e e s " ;Di r e c t o r :Ra hulDho l a k i a ;Ca s t :Sha hRuk hKha n, Ma hi r aKha n, Mo ha mme d Z e e s ha nAy y ub , At ulKul k a r ni , Na r e ndr aJ ha , She e baCha ddha , SunnyL e o ne ;Ra t i ng:* * *

" Ra e es "i sat y pi c a lBol l y woodbl oc k bus t erdes i gnedl i k efil msoft he ea r l y1980s , wi t hov er t het opy ett hr i l l i nga c t i on, dr a maa ndat i ngeof r oma nc e. I ti sabi ogr a phyofadi s c i pl i nedbus i nes s ma n, a l bei twi t h r a ggededges . Wi t he x c el l entpr oduc t i onv a l ues , t heer ai sr ea l i s t i c a l l yc r ea t ed. But t her ea r ec er t a i ns c eneswhi c ha r ema r r edbyt hedi r e c t or ' si na bi l i t yt o c ont r olhi sa c t or sf r om t a k i ng" s t a rl i ber t i es " . Ev i denta mongt hem a r e t hef e ws c eneswher eSha hRuk hKha ni ss e enwi t houthi ss pe c t a c l es . Ov er a l l , " Ra e es "i sawel lma defil mt ha twoul da ppea lt ot hema s s es .

58|Des iExpr es sMa ga z i ne

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


As t r ol ogy-Ma r2017 Ar i e s( 21Mar c h–1 9Ap r i l ) -Y ouha v eener gyf orment a lpur -

s ui t s , a ndc a nt hi nkbi gi ny ourhea d, butma ynotf ol l owt hr ough ona ny t hi ng. Y ouwa ntt obemor ei ndependent , mor eofa ni ndi v i dua l , a nddon’ twa ntt of ol l owt hec r owdl i k es he ep. Ther ei sa l s o t i met oc ha ngey ourper s ona la ppea r a nc e;goa hea da nde xper i ment , i twi l lbef un. I fy ouha v ec hi l dr en, t he ydema nde xt r at i me a ndener gyr i ghtnow. Y ouc oul dbe c omemor ef oc us edony our

s t y l e. Fa v or a bl eDa t es: Ma r1, 2, 10, 11, 19, 20 Fa v or a bl eCol or s: Gr e en&Y el l ow

Tau r u s( 20Ap r i l –20May) -Yous houl dha v ea nea s i ert i me

r e

Ear t h

Ai r

Wat e r

Li b r a( 23Se p t e mb e r–22Oc t o b e r) -Youcananal y z es i t ua t i ons , c i r c ums t a nc es , pe opl e, a ndemot i ons . . Dea l i ngswi t hot herpe opl e ' s mone yi . e. t a x es , debt s , l oa ns , i nher i t a nc es , j oi ntfina nc esc a ngo wel l . Y ouwi l lne edt oc ommuni c a t es omeoft hepl a nsy ou' v e ma det oy ours oc i a lorof fic i a lc i r c l e. Y oua r emor ea na l y t i c a li n y oura ppr oa c ht os i t ua t i ons , t r y i ngt obedet a c hedemot i ona l l ys o y ouc a nbea spr a c t i c a la spos s i bl e.Y ourpa r t ner ' sfina nc esa r e l i k el yt obefluc t ua t i ng, Y ouma yfindy our s el fne edi ngt ohel p. Une xpe c t edbenefit sc omey ourwa y . Y ouwi l lenj oys oc i a la c t i v i t i es t ha tma ya r i s es pont a ne ous l y .Fa v or a bl eDa t es: Ma r1, 7 , 10, 16, 19, 25 Fa v or a bl eCol or s: Y el l ow& Gr e en

dea l i ngwi t hy ourc a r e er . De c i s i onst ha tmus tbema dec omeea s i er t oy ou, a nda dv a nc ement sy ou’ r et r y i ngt oma k ec omewi t hl es s ef f or t .Apos i t i v ede v el opmentc oul doc c urwi t hy ourj oi ntfina nc es .Some onec oul dgi v eba c kmone yowedt oy ou, orv i c ev er s a . Wor kwi l lbei nt ens ea l lt hr ought hemont h, butt a k ec a r eofy our s el fphy s i c a l l y , be c a us et het a xi ngpa c ey ous etc a nma k ey ous i c k . Homewi l lbeagr ea tpl a c et oes c a pet o. I ti sagoodt i met o c ementapa r t ner s hi porf r i ends hi p. Fa v or a bl eDa t es: Ma r2, 3, 11, 12, 20, 21 Fa v or a bl eCol or s: Red& Whi t e

Sc o r p i o( 23Oc t o b e r–21No v e mb e r) -Youmayf e elmor eopt i -

Ge mi ni ( 21May–20J u ne) -Youf e elmos tl i k ey our s el fwhen y ou’ r ement a l l ys t i mul a t ed, enga gi ngwi t hot herpe opl ei nt el l e c t ua l l y , a nds ha r i ngy ourt hought sa ndi dea swi t hot her s . Y oua l s of e el mor es c a t t er ed, a ndy ouc a nbemor efidget ya ndner v ous . Y ou’ r e mor es er i ouswheny ou’ r et a k i ngt i meof f , a ndc a nbeal i t t l ei nt ens e. I fi nar el a t i ons hi p, y ouc a nbemor epa s s i ona t ewi t hy our pa r t ner . I fs i ngl e, y ouwa ntt obewi t hs ome one, buty ouwa nti tt o bei nt ens e, notac a s ua lfli ng. Soc i a loppor t uni t i esa twor kma ybe f unt opur s uet oo. Fa v or a bl eDa t es: Ma r2, 6, 11, 15, 20, 24 Fa v or a bl eCol or s: Pur pl e& Gr e y

Sagi t t ar i u s( 22No v e mb e r21De c e mb e r) -Youcanbedr i v en

Canc e r( 21J u ne–22J u l y) -Youwantt oma k es ur et ha ty ou’ r e

pl a nni nga hea da ndha v ea l lofy ourduc k si nar ow. Y ouma ys e em mor eha r dwor k i ng, f oc us ed, det a c hed, a nda mbi t i ous . Y ouc oul dbe r e c ogni z edf ory ourwor ka ndfindy our s el ft hr us ti nt ot hes pot l i ght . Y oua l s ot r yt obr i ngmor eba l a nc ei nt oy ourl i f e, ne edi ngi tt of e el s e c ur ea ndc onfident . Y ouc a nc omea c r os sa smor ef a i r , gr a c ef ul , a ndv a c i l l a t i ng. Y ourr el a t i ons hi pwi t hpa r t neri sl i k el yt obes t a bl e, butma ybeadr a g, s opl a ns omeups c a l eent er t a i nment Da t es: Ma r1, 2, 10, 11, 19, 20 Fa v or a bl eCol or s: Whi t e& Gr e y

mi s t i cdur i ngt hi smont ha ndwa ntt ogoouta nds e et hewor l d, e x per i enc es omet hi ngne w, a ndbr oa deny ourhor i z onswi t hal i t t l e a dv ent ur e. Y ou’ r emor ef oc us edony ourmi nd, a ndy ouwa ntt oc onne c twi t hot herpe opl ement a l l y . Y ou’ r enots a t i s fiedwi t hl ea v i ng t hi ngst hewa yt ha tt he ya r e, a ndf e ely ouc a nc onne c tona not her l e v el . Thi swi l lbeagoodt i mef ory out of a l lba c kony ourna t ur a l

5, 10, 14, 19, 23 Fa v or a bl eCol or s: Y el l ow& Gr e y

t oha v emor efina nc i a ls e c ur i t y . Y ouma yt a k eonas e c ondj ob, doa s i degi gf ore xt r amone y , ort r yt ur ni ngahobbyi nt oaj ob. Y ouc a n l ooka ty ourfina nc esa nds e ewher ey oune edt oc utba c ka ndhow t ofixy ourbudget . I fy ou’ r ei nar el a t i ons hi p, y ou’ l lwa ntmor er oma nc e, a ndi fy ou’ r es i ngl e, y ou’ l lwor kha r dera tha v i ngar el a t i ons hi p. Thi si sagoodt i met odoama k e ov er , t r yl os i ngwei ght , or ma k ea nyphy s i c a li mpr ov ement s . 18, 21, 27Fa v or a bl eCol or s: Whi t e& Bl ue

Cap r i c o r n( 22De c e mb e r–1 9J anu ar y) -You’ r emor eda r i ng

a nda dv ent ur ous , wa nt i ngt ot r yt hi ngst ha twi l ll ea dt one wl i f ee x per i enc est ha t ’ l lopeny ourmi nd. Y ouma ys e em mor ef r e edoml ov i nga ndopt i mi s t i c . Y ouma ys e em mor ei nt el l e c t ua l l y f oc us ed, emot i ona l l ydi s t a nt , a ndopent ope opl ef r om a l lwa l k sofl i f e. Y ou’ r e dr i v ent oi mpr ov ey ourr el a t i ons hi psa ndha v emor ec ommi t ment i ny ourl i f e. Y oue xpe c tmor ef r om ot her s , a ndwa ntt hem t os how

r el a t i ons hi psa nds e ewha tne edst obei mpr ov ed. Fa v or a bl eDa t es : Ma r3, 5, 12, 14, 21, 23 Fa v or a bl eCol or s: Gr e en& Bl ue

Le o( 23J u l y–22Au gu s t ) -Yourpr i ma r yf oc usr ema i nsy our da y -t oda ywor k .Y ou’ r emor ea mbi t i ous , a ndy ouwa ntt os uc c e ed. Al lofy ourf oc usc a ngot owa r da c c ompl i s hi ngac er t a i ngoa la tt he e xpens eofe v er y t hi ngel s ei ny ourl i f e.Y ouc a nt a k eonamor ei mpor t a ntr ol ei nagr oupy oubel ongt o, ory ouc a nwa l ka wa yf r om oney ou’ v ebe enwi t hf ors omet i me. Bec a r ef uloft oomuc ht unnel v i s i on.Hea l t horhea l i ngi s s uesma ybei l l umi na t edt hi smont h. A c l a ndes t i ner el a t i ons hi pora c t i v i t yma ya t t r a c ty ou. Da t es: Ma r3, 5, 12, 14, 21, 23 Fa v or a bl eCol or s: Red& Bl ue

Aq u ar i u s( 20J anu ar y–1 8Fe b r u ar y) -I fy ouha v eac r ea t i v e

Vi r go( 23Au gu s t –22Se p t e mb e r) -Thi si sagoodt i met os t a r t ac r ea t i v epr oj e c t , a ndy ouf e elmor egener ousa ndopenhea r t ed. Y ouma yma k ec ha ngeswi t ht hedi r e c t i ony ourl i f ei sgoi ngi n. Y ou ma yf e elmor eemot i ona l l ya t t a c hedt oy oura c c ompl i s hment s , a nd howy ouf e ela bouty our s el fi sdi c t a t edbyhowmuc hs uc c es sor f a i l ur ey ou’ v eendur ed. I fy ou’ r ei nar el a t i ons hi p, y ouc a nbemor e r oma nt i ca nda f f e c t i ona t ewi t hy ourpa r t ner . I fy ou’ r es i ngl e, y ou c a na t t r a c tmor epe opl et oy oua ndy ouc r a v eac ommi t t edr el a t i ons hi p, notac a s ua lone. Fa v or a bl eDa t es: Ma r5, 6, 14, 15, 23, 24 Fa v or a bl eCol or s: Gr e y& Bl ue

Pi s c e s( 1 9Fe b r u ar y–20Mar c h) -Youcoul dbepr es ent ed wi t hane woppor t uni t y , butma yt a k ey ourt i mepur s ui ngi t . Y ou c a nc omea c r os sa smor egr e ga r i ous , i ndependent , a nds punk y . Good beha v i ora ndc hoi c esa r er e wa r ded, a ndba donesa r epuni s heds e v er el y . Y ouc a ns e ey ourdr ea msc omet r ue, orha v et hem f a l la pa r tbef or ey ourv er ye y es . Noma t t erwha t , y ou’ r emor eemot i ona l , a ndmor eout wa r dwi t hy oure xpr es s i ons . Y ouma ypl a na

pr oj e c tt owor kon, t hi si sagoodt i mef ori t . Y ouc a ne xper i enc el a z i nes swi t hy ourwor kt hough, s ot r yt ok e epy our s el ff r om f a l l i ng behi ndont hej ob. Thi si sa l s ogoodper i odf ory ourhea l t h, a ndy ou c a nt a c k l ei s s uest ha tne edt obea ddr es s eda ndha v eabet t er c ha nc eofget t i ngt hi ngst owor k . Y ouf e ely oune edt ot a k eabr ea k f r om y ourwor kt oenj oyy our s el f . Y ouc a ns pendmor et i meona hobby , ma k ene wone, ors pendmor et i megoofingof f . Da t es: Ma r2, 3, 11, 12, 20, 21 Fa v or a bl eCol or s: Whi t e& Bl ue

t i mewi t hpe opl ef r om ba c k gr oundst ha ta r edi f f er entf r om y our own.Fa v or a bl eDa t es: Ma r4, 7 , 13, 16, 20, 25 Fa v or a bl eCol or s: Whi t e& Y el l ow

Mani s hKu marAr o r a-K. P . As t r ol oger , Numer ol ogi s t , T a r otCa r dRea der& Va s t uCons ul t a nt

Phone: +919871062000 | Ema i l : ma ni s ha s t r ol oger @r edi f f ma i l . c om | Fa c ebook : www. f a c ebook . c om/ ma ni s ha s t r oc ons ul t a nt

62|Des iExpr es sMa ga z i ne

ForAdv er t i s i ngCa l l : 4042463256


AS T RONUME ROP AL MI S T AS HOKKUMAR S CI E NT I F I CRE ADI NGOFYOURP AL M I MPRE S S I ONSF ORET E L L SCOS MI C I NF L UE NCEOFPL ANET ARYAS PE CT SI N YOURHOROS COPE . DEVE L OPYOUR NAT URALGI F T L OVE MARRI AGE CHI L DRE NE DUCAT I ONT RAVE L L I NGBUS I NE S S PROS PE RI TYAND VOCAT I ONALABI L I T I E S BOOKAPPOI NT ME NT CAL LT E L : 4047350760 : : : : : : : MI KAS I NGH: : : : : : L I VEI NCONCE RT S a t , Apr08a t8: 00pm F oxT hea t r e . F ort i c k et spl ea s ec a l l Ri c k yWa l i aa t4045520566, Vi r a ni Rohi l a t7706303244or470400S HOW. E XPRE S SPRI NT I NG Dec a t ur-( PH: 4042463256) v i s i tusonl i ne www. e x pr es s pr i nt i ngdepot . c om Andgeti ns t a ntquot es . Nos ur pr i s esa ta l l Getquot e , Des i gnonl i neorupl oa d y oura r t wor k , a ndt r a c kev er ys t ep bys t eppr oc es s Wa l ki nt oourl oc a t i onf orhel p des i gni nga r t wor ka ndpl a c i ngor der Wea r ec onv eni ent l yl oc a t edi nt he hea r tofDes i Ar eaDec a t ur E XPRE S SPRI NT I NG 2179L a wr enc ev i l l ehwy , S ui t eE Dec a t urGA30033 Ne x tt oMa dr a sMa nt r a , Nea rNew Goodwi l l l oc a t i on, oppos i t epubl i x . Ac r os sNor t hDek a l bMa l l . Adv er t i s ei nDes i E x pr es sMa ga z i nea nd r ea c hy ourpot ent i a l c l i ent s . Des i E x pr es sMa ga z i nea v a i l a bl ea ty our nea r es tI ndi a nL oc a t i onf orF r ee . Nowa v a i l a bl ef r eea tmor et hen125 l oc a t i onsnowa ndonl i nea t www. des i e x pr es s ma ga z i ne . c om

Af t ers uc c es s f ul 2016, ZNF a s hi onsi se x c i t edt obr i ngaf a bul ouse x hi bi t i oni n Dul ut hGeor gi aa tpr i mel oc a t i on, S ones t aGwi nnet tPl a c eAt l a nt aonApr i l 30, 2017. Cel ebr a t eS pr i ngwi t hZNF a s hi onsa nd c ompl et ey ours pr i nga nds ummers hoppi ngonApr i l 30. T opnot c hv endor sf r om a l l ov erUSwi l l bet her ewi t ht hel a t es t 2017s pr i nga ndea r l ys ummerc ol l ec t i ons . Don' tmi s soutt hi shea v i l l yma r k et edev ent . S pr ea dt hi se x c i t i ngnews F orboot hbook i ng, c a l l ZNF a s hi onsa t 6307769407ors hoota nema i l t oz nf a s hi ons 01@gma i l . c om. T heT r i but eT our2017byUs t a dRa ha t F a t ehAl i Kha n Onewor l d-OneL egend-OneT ourOnePer f omer T heT r i but eT our2017by Us t a dRa ha tF a t ehAl i Kha n Remember i ng Us t a dNus r a tF a t ehAl i Kha nonhi s20t h Anni v er s a r y S UNDAYAPRI L92017a t S a mf or dUni v er s i t yWr i ghtAr tCent er Bi r mi ngha m AL Res er v ey ourt i c k et sCa l l Now 2563937964/2052439679 : : : : : : : MI KAS I NGH: : : : : : L I VEI NCONCE RT S a t , Apr08a t8: 00pm F oxT hea t r e . F ort i c k et spl ea s ec a l l Ri c k yWa l i aa t4045520566, Vi r a ni Rohi l a t7706303244or470400S HOW. J us tas i mpl ev i ny l s t i c k erorHuge Ba nner , NOJ OBI ST OOS MAL LOR T OOBI G E XPRE S SPRI NT I NG DE CAT UR PH: 4042463256 v i s i tusonl i ne www. e x pr es s pr i nt i ngdepot . c om

Wa l i aHos pi t a l i t yGr oup, GAAT LGa mes , a ndDJS onnyPr oduc t i onsPr es ent s DJS ha dow F r i da yApr i l 14t h, CL UBCOMPOUND, wi l l bei nt r oduc i ngust ot he# 1DJDes i DJofDUBAI ! ! ! DJS ha dowt r a v el sf r om t heE a s tt o br i ngushi suni ques k i l l snev erhea r d bef or ei nAmer i c a . F or T i c k et s , I nf or ma t i ona ndT a bl eRes er v a t i on. Pl ea s ec a l l Ri c k yWa l i a : 4045520566, Vi r a ni Rohi l : 7706303244 S onnyMol u: 4049156658 PL ACEYOURCL AS S I F I E DADHE RE! ! F or$30/ Mont hupt o20wor ds E a c ha ddi t i ona l wor d$0. 75c ent s Dea dl i nei s20t hofea c hmont h E ma i l @des i e x pr es s @y ma i l . c om Ca l l : 4042463256 $0. 29CE NT SPE RCOL ORCOPY E XPRE S SPRI NT I NG 2179L a wr enc ev i l l ehwy , S ui t eE Dec a t urGA30033 Ne x tt oMa dr a sMa nt r a , Nea rNew Goodwi l l l oc a t i on. S t a nda r dWhi t es-20l bP APE RS I ZE8. 5X11

FORONL Y $30/MONTH UPTO 20WORDS ( E a c ha ddi t i ona l wor d$. 75c ent s )

DEADLI NEI S20TH OFTHEMONTH


INSIDE PATEL PLAZA: 1685 CHURCH STREET, STE # 210, DECATUR, GA 30033


Desi Express March 2017  

Desi Express March 2017

Desi Express March 2017  

Desi Express March 2017

Advertisement