Memòria funcional Residència Teresa Duran 2016

Page 1


Presentació La finalització de la implantació del model d’atenció centrat en la persona (ACP) a totes les unitats de convivència durant aquests darrers dos anys ens ha permès obtenir una millor visió de les particularitats dels usuaris. Aquest llarg procés ens ha desvetllat que l’enfocament professional que volem potenciar en el futur anirà adreçat a invertir el màxim en l’acompanyament dels nostres usuaris en seu projecte vital. Un cop assolides les fites del “Projecte Fènix”, consolidada la figura del cuidador com a professional de referència i la del tècnic assessor en ACP, amb activitats i un PIAI adequat al model ACP, seguim fermament decidits a impulsar accions innovadores orientades a un model de gestió organitzatiu més flexible, facilitador i proveïdor de suport basats en plans personalitats d’atenció. Hem pogut avançar-nos a les demandes dels usuaris i les famílies aplicant un mètode de treball proactiu, basat en les bones pràctiques. Aquest fet es reflecteix un any més en l’enquesta de satisfacció, en la que un 97% dels usuaris valoren entre bo i molt bo el funcionament del centre i no s’ha registrat cap valoració negativa. Alguns dels aspectes més rellevants del 2016 han estat els següents:

S’ha incrementat amplament el que exigeix la normativa en les ràtios de personal d’atenció directa (+24%) i indirecta (+100%).

S’ha aconseguit mantenir el nivell d’ocupació de les places residencials privades en un màxim de 32.

La llista d’espera de plaça residencial pública registrava 270 persones inscrites a final d’any, i d’un total de 35 persones en la llista d’espera per plaça pública de centre de dia.

El Servei de Menjador Social ha registrat un màxim de 23 beneficiaris, el que representa un creixement del 35% respecte l’any anterior

S’han incrementat en un 77% les sortides i excursions dels usuaris de la Residència. S’han fet sortides a la platja, visites a centres culturals a la ciutat de Cornellà i ciutats de l’entorn.

Celebració del VIè aniversari de la Residència va comptar amb una actuació de ball “Bollywood”.

Participació al 3è Torneig de Dòmino Interresidències Ciutat de Cornellà, amb la col·laboració de la Peña del Dominó en el marc de la Festa Major del Corpus.

Mostra del còmic de Cornellà; exposició de còmics al centre i lectura del còmic “Presas Fáciles” de Miguel Pardo.

Finalització de la preparació i enregistraments del projecte “A través de la mirada; Un homenatge als records de la gent gran de Sant Ildefons que són el nostre present”. Aquest projecte ha estat realitzat conjuntament amb la biblioteca i el Centre cívic de Sant Ildefons i ha estat presentat al juny de 2017.

Mercat Solidari de Nadal, amb l‘intercanvi de les manualitats creades durant l’any pels residents per aliments i productes a favor de la Botiga Solidària de Cornellà (recaptats 222 kg.)

Significatiu increment de visites de l’Equip d’Atenció Residencial (EAR) dins del marc del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat que persegueix evitar la derivació d’usuaris a urgències mèdiques externes Extens programa formatiu d’“Ecologia emocional”, adreçat a tot el personal de la Fundació amb l’objectiu de promoure el desenvolupament personal i la capacitat d’aprendre a gestionar les pròpies emocions (síndrome burnout).

2


Activitat Grup Cuidadors

L’equip cuidador ha intensificat durant aquest any el seu rol com a professionals de referència, que ha aconseguit desenvolupar un paper fonamental per a poder assolir la confiança i el suport emocional de l’usuari i la família. Seguint el referent bàsic en l’atenció centrada en la persona, l’equip cuidador s’ha convertit en el recurs fonamental on es recolza el Pla d’atenció interdisciplinar. La biografia de l’usuari ha estat la raó essencial on es reflexa la singularitat del mateix, afavorint d’aquesta manera una veritable atenció personalitzada. L’evolució de les competències en ACP de l’equip cuidador i un coneixement més profund de les necessitats, preferències i desitjos de la persona atesa, ha suposat un intens esforç que ha permès assolir una molt alta satisfacció de les expectatives tant de l’usuari com de la seva família. Aquest afany professional, que mereix un especial reconeixement, s’ha evidenciat amb una excel·lent valoració en l’enquesta anual de satisfacció. Entre els beneficis obtinguts amb l’aplicació d’aquest model trobem la notable millora en la gestió de la informació. Aquesta millora s’ha aconseguit gràcies a circuits de comunicació més fluids i àgils amb l’usuari, la família i l’equip interdisciplinar. Aquests circuits han estat creats a mida de cada persona atesa i s’han materialitzat amb un seguiment exhaustiu, amb reunions diàries entre els professionals dels diferents serveis implicats. Hem detectat un increment de la satisfacció en les famílies gràcies a que s’ha intensificat el contacte amb elles i s’ha gestionat millor la seva participació en la cura dels usuaris. D’aquesta manera s’ha aconseguit augmentar la confiança vers al professional cuidador i també s’ha millorat la relació amb el sistema organitzatiu, tot prevenint possibles dificultats e imprevistos. El recolzament professional per part de l’Assessor tècnic en ACP ha contribuït a una millora continuada en les habilitats professionals dels cuidadors i en el seu exercici de les bones pràctiques. Aquesta millora ha estat molt significativa gràcies a la seva especialització en diferents matèries, junt amb el rol que ha exercit com a consultor i formador de l’equip d’atenció directa. Durant el 2016 s’han flexibilitzat les funcions i s’ha potenciat el treball d’aquest equip, això ha fet que millorés l’ambient laboral i que les decisions s’hagin pres sempre de manera col·legiada. Això ha contribuït a la construcció del perfil professional del cuidador com a referent de les persones ateses. S’ha de destacar l’increment de la participació activa i el protagonisme del cuidador referent en el disseny del PIAI-ACP. Aquest major protagonisme també s’ha traslladat a les reunions amb l’equip interdisciplinar, l’usuari i la família, en les que s’han establert els acords del Pla d’intervenció. Pel últim, les millores d’espais en les unitats de psicogeriatria han contribuït a un gaudir d’un ambient més confortable al centre i la una millora del benestar psicològic, tant pels professionals de les unitats de convivència com pels usuaris i els familiars

3


Activitat Treball Social

La labor del treballador social s’ha intensificat d’acord amb el model d’atenció personalitzat que s’ofereix als usuaris: es persegueix promoure el dret de les persones a escollir per si mateixos segons la seva opció de vida. Amb la nova vessant d’assessor tècnic en ACP ha vetllat, junt amb la resta de l’equip de tècnics, per millorar l’atenció integral als usuaris des d’un enfocament més social i menys assistencial. Un valor afegit d’aquest nou paradigma ha estat el canvi en el llenguatge emprat amb els usuaris i els familiars, amb l’objectiu que sigui més proper i entenedor, que ha donat com a resultat una major confiança en el nou model de funcionament. Així doncs, el paper d’aquest professional s’ha potenciat com a facilitador des del mateix moment que un usuari ingressa al centre, aconseguint que tota l’organització fonamenti la seva atenció en ACORDS que han de garantir com vol viure l’usuari i que quedaran recollits en el seu Pla d’atenció. Cal indicar la implicació i la col·laboració de les famílies en la cura de la persona, que des de la quotidianitat han estat primordials per assolir els objectius d’atenció personalitzats que s’han marcat. Pel que fa a l’ocupació del centre, al 2016 el servei s’ha realitzat un total de 31 ingressos, 20 en places concertades i 11 en places privades. En servei d’acolliment diürn (centre de dia) s’han regsitrat un total de 5 ingressos. Cal destacar que 5 usuaris que van ingressar en plaça de residència privada varen obtenir posteriorment plaça de residència concertada; 2 usuaris del servei de centre de dia van ser baixa voluntària per ingrés en residència privada i només 1 usuari de centre de dia va obtenir plaça concertada de residència. Durant l’exercici 2016 hem registrat 18 èxitus i 7 baixes voluntàries; dues d’aquestes baixes voluntàries corresponen a traslladats a centres socio-sanitaris de llarga estada psicogeriàtrica i la resta per haver obtingut plaça publica de residència. Es manté la tendència de l’any anterior, tant al servei de residència com de centre de dia, amb el 74% dels ingressos han estat dones amb Grau-II i el 26% d’homes amb Grau-II. L’ocupació de les places concertades s’ha mantingut al 100% durant l’any 2016. Aquest fet és és fruit d’una molt òptima gestió de les llistes d’espera, que permet la reducció del temps vacant de les places entre diferents usuaris. Cal recordar que el Departament de Treball, Afers Socials i Família permet als centres concertats un temps màxim de 15 dies per cobrir una plaça vacant. S’ha millorat la planificació de les 24 entrevistes de preingrés per a plaça de residència concertada, agilitant la gestió i l’obtenció de les dades de la calculadora PIA. Així, els ingressos dels usuaris s’han realitzat en una mitjana d’entre 4 i 7 dies. D’ altra banda, s’han tramitat 22 modificacions de PIA dels usuaris. Hem de destacar que aquest any la Generalitat ha inclòs als usuaris amb Grau-I a la llista d’espera de centre de dia, el que ha fet incrementat notablement el nombre d’usuaris registrats, amb un total de 35 persones. L’ocupació de les places privades ha millorat en el segon semestre de l’any , amb una ocupació mitja anual similar a la del 2015 (29,6 places) amb algun registre mensual de fins a 32 usuaris privats. L’ocupació del servei de centre de dia privat continua sent pràcticament anecdòtic. Tots els ingressos en règim residencial privat d’aquest any reben prestació econòmica vinculada al servei (PEVS). Gràcies a això els usuaris i les famílies poden assumir el pagament mensual. Aquest factor ha requerit una estreta coordinació amb els Serveis

4


Socials d’Atenció Primària, que és l’organisme responsable de gestionar aquest tipus d’ajuda. Per tal de dur a terme el seguiment social en l’àmbit familiar d’usuaris ingressats, l’any 2016 s’han efectuat 100 entrevistes telefòniques i s’han orientat/informat fins a 153 famílies que han sol·licitat dades sobre diferents recursos socials privats: PEVR, LAPAD, SAD, servei de centre de dia, etc. També s’ha donat resposta per correu electrònic a moltes peticions d’informació rebudes a través del web de la Fundació, principalment sobre les condicions d’accés a la residència. Pel que fa a les coordinacions amb recursos externs, es manté la mateixa tendència que l’any 2015, amb 145 coordinacions amb diferents entitats: Serveis Territorials de la Generalitat, Ajuntament de Cornellà, jutjats, hospitals, empadronaments, CAP’s, residències assistides, socio-sanitaris, etc. S’han reduït el nombre de gestions externes respecte a anys anteriors ( només s’han fet 20 gestions externes com ara empadronaments, jutjats, serveis especialitzats) i no des de Treball Social no s’ha fet cap acompanyament a visita mèdica. Això ha estat possible amb l’alta impliació i bon suport familiar (amb una mitja de 8 visites setmanals per usuari) i la contractació de serveis d’acompanyaments de SAD privat de las Fundació. En quant a processos de tràmits judicials, s’ha tramitat 1 curatela que va ser descartada pel fiscal i 1 procés d’incapacitació pendent de resolució. Cal assenyalar que en totes les entrevistes de preingrés i/o visites informatives on l’usuari presenta un important dèficit cognitiu, s’informa a la família del tràmit que cal dur a terme per poder iniciar un procés d’incapacitació. En el cas de no existir afectació cognitiva se’ls orienta a realitzar poders notarials amb clàusula de subsistència. Al 2016 s’han realitzat 48 reunions interdisciplinars, amb 153 valoracions de Plans Individualitzats d’Atenció Interdisciplinària (PIAI-ACP), dels quals 30 van ser PIAI’s inicials, 28 PIAI’s anuals, 25 PIAI’s bianuals, 14 PIAI’s valoracions triennals i 14 valoracions quadriennals, i addicionalment 35 valoracions quinquennals i 7 valoracions sixeannuals. Seguint la línia de l’any anterior no ha estat necessària cap mediació entre usuaris i les incidències s’han solucionat de manera immediata gràcies a la coordinació amb el servei de psicologia i també al bon resultat del grup de convivència on es treballen aspectes com el respecte i la tolerància.

5


Activitat Educació Social

El canvi de rol professional de l’educació social el converteix en l’observador de les necessitats, demandes, interessos i preferències recollides en les “Històries de Vida” dels usuaris. Aquest servei s’ha encarregat del desenvolupament d’activitats significatives d’oci en la dinàmica diària de les unitats de convivència, conjuntament amb l’equip interdisciplinar i els cuidadors referents. Una de les activitats mes satisfactòries implantades durant aquest any - dins del marc de les activitats de la vida quotidiana - ha estat la posada en marxa de la “Dinàmica de Menjadors”. Aquesta activitat ha requerit de forma especial a l’educador social en qualitat d’encarregat de les activitats d’ACP de la planta 4a. S’ha facilitat un clima relacional entre els usuaris durant el matí, moment en el que es realitza l’ acompanyament diari amb una cronologia establerta: activació de l’usuari a l’aixecada, acompanyament fins als menjadors amb dinàmica d’orientació temporo-espaial, coneixement de l’actualitat, l’esmorzar i li ha requerit dur a terme una adaptació a l’entorn per a les següents activitats. Respecte a les activitats que denominem “Quotidianes i rutines”, destaca l’important augment de les sortides exteriors culturals i lúdiques, gràcies al vehicle de transport adaptat del que disposem. Durant tot l’any es realitzen sortides mensuals diverses: centre comercials propers a la zona (Splau, Gran Via, Ikea, etc.), Cosmo Caixa, Can Mercader, Colònia Güell, etc. A l’estiu es realitzen sortides a la platja, que resulten especialment atractives i acollidores entre els usuaris i, donat l’èxit de la iniciativa, ha acabant sent de periodicitat setmanal. Es continua registrant una alta participació en les activitats lúdiques, com per exemple el bingo, i també per les activitats productives i les activitats d’estimulació cognitiva. Agraden especialment les relacionades amb la música, com per exemple les actuacions de grups musicals i festes dels centre amb balls que s’incrementen durant l’any amb la celebració dels aniversaris. També es manté una bona participació en l’activitat del cinema i la celebració de les festes populars. Una altra activitat que ha canviat gràcies a la nova organització d’activitats ACP és la celebració dels aniversaris dels usuaris. Aquest any s’ha introduït un nou format per a aquesta activitat; tots els usuaris que han fet anys en el mes corrent es reuneixen el darrer divendres del mes acompanyats per companys de totes les plantes. S’ha demostrat que aquest format de ‘celebració grupal’ estimula favorablement l’individu, la sinèrgia de grup i la convivència. A l’octubre, i dins del marc de la celebració del 6è aniversari del centre, es realitzà una Exposició de Manualitats realitzades pels usuaris del centre durant l’any, amb molt bona acollida per part d’usuaris i familiars. Entre les activitats relacionals que es duen a terme tornem a destacar l’acte “In memoriam” que es realitza al novembre coincidint amb el dia de “Tots Sants”. Aquest és un dia molt especial on es recorden els avis i àvies que han viscut amb nosaltres i ens han deixat durant l’any. És una cita que sempre ha tingut molt bona acollida entre els usuaris. AL 2016 també s’ha participat en la ruta del “Festival internacional de pallassos de Cornellà”, amb l’actuació del Pallasso Miquelet, molt ben valorada . S’han realitzat les següents activitats dins l’àmbit de col·laboració amb les entitats del barri i de la ciutat: 6

Tercer Campionat de Dòmino Interresidències de Gent Gran de Cornellà, amb la col.laboració de la Peña de Dominó de Cornellà i la particpació de Centre Residencial Blau Almeda, Residència Jaume Nualart i Residència Teresa Duran.


“Mes del Còmic de Cornellà”. Es duu a terme la lectura del còmic “Presas fáciles” amb la participació de les voluntàries del grup de lectura. L’activitat va tenir una gran acceptació per part de totes les participants.

Trobades Intergeneracionals: Alumnes de “l’Escola de Música Municipal Roser Cabanes” (interpretacions instrumentals).

 

Alumnes de “Institut Esteve Terrades” ( concert de flautes). Visita de Nadal de les escoles del barri ( cantada de nadales al centre).

La col·laboració per part dels familiars en les activitats del centre és molt bona, amb una participació molt alta, tan en les activitats diàries com en les especials que s’han anat realitzant al llarg de l’any. Podem destacar: Participació en el Concurs de postals de Nadal. Col·laboració en la recollida d’aliments durant el Nadal per la Botiga Solidària de Cornellà. També hem de destacar el compromís de les famílies i la seva col·laboració en les audicions musicals, les activitats lúdiques, les celebracions mensuals de les festes d’aniversaris, les actuacions musicals, les festes i les celebracions populars del centre. La col·laboració dels diferents grups de voluntaris en gran part de les activitats continua sent molt important per mantenir-les: l’activitat setmanal del grup de passeig, del grup de lectura i de l’activitat dels jocs de taula, han estat les activitats més destacades desenvolupades amb el voluntariat.

Mes

Activitats

Gener

Visita dels Reis Mags dels voluntaris de Creu Roja i entrega dels regals als usuaris. Sortida al Garden Cornnatur de Cornellà. Passeig per les instal·lacions i compra de flors i plantes per replantar el jardí

Febrer

Festa de Carnestoltes (disfressa de fruites). Rua de Carnestoltes de l’Escola St. Ildefons, sortida pel barri. Actuació del grup de Playback “Grupo Sonrisas” del Casal GG Jaume Nualart. Sortida al CC Splau de Cornellà. Els usuaris realitzen compres i aperitiu

Març

Actuació musical, de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanes. Sortida al CC Splau de Cornellà. Els usuaris realitzen compres i fem aperitiu.

Abril

“Cantada de Caramelles” de l’Orfeó Catalònia. Celebrem la Feria d’Abril amb una ballada de Sevillanes, amb el grup “Abanicos de Colores” de la AAVV La Miranda. Diada de Sant Jordi. Lectura de poemes per part d’usuàries, familiars i voluntàries del grup de lectura. Entrega roser de pitiminí com a obsequi. S’entreguen punts de llibre de St. Jordi realitzats pels usuaris a tots els residents. Sortida al CC Gran Via 2. Es fan compres i aperitiu.

7

Actuació Musical dels alumnes de 4t d’ESO de l’IES Esteve Terrades. Cicle Especial de Cinema de Sarsueles cada divendres.


Activitat Educació Social Mes

Activitats

Maig

Visita al Cosmo Caixa de Barcelona: visita guiada pel “Bosc inundat” i visita lliure a la resta del museu. “Visca El Rocío”, amb actuació musical amb el “Coro Celeste” que forma part del “Semillero Azul”. Actuació dels Pallassos Solidaris de Creu Roja. Tercer Campionat de Dòmino Interesidències de Gent Gran de Cornellà. Es celebra a la Peña de Dominó de Cornellà. Participen: “Centre Residencial Blau Almeda”, “Residència Jaume Nualart” i “Residència Teresa Duran”.

Juny

Barbacoa Festa de Final de Primavera. Actuació Musical amb el grup playback “Vivimos cantando” , del Casal de Gent Gran de Sant Ildefons. Sortida a la platja del Prat de Llobregat. Cantada d’Havaneres amb el Grup “Coral Ilusión”, de l’AAVV de la Miranda.

Juliol

4at Campionat de Dòmino “Residència Teresa Duran”. S’entreguen diplomes a tots els participants i copes pel guanyador i els 3 finalistes, amb pica-pica per a tots els participants.

Setembre

Sortides setmanals a diferents espais comercials i culturals dels voltants. Setmana de l’Alzheimer: DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER. Cinefòrum amb la pel·lícula: “Siempre Alice”. Activitat: “Posa a prova la teva memòria”.

Octubre

6è Aniversari del centre. Paella gegant per a tots els usuaris i treballadors del centre i actuació “Bollywood”. Festival Internacional de Pallassos: actuació del pallasso Miquelet. Taller de panellets a càrrec d’un grup d’usuaris, amb degustació posterior. Festa de la Castanyada. Berenar especial: panellets, moniatos i castanyes.

Novembre

Mes del Còmic. Participem a la Mostra del Còmic de Cornellà .Lectura del còmic “Presas fáciles” amb les Voluntàries del Grup de Lectura de AAVV St. Ildefons. 3er acte “In Memoriam”. Acte en record als usuaris que ens han deixat durant l’any, amb la participació dels familiars, amics, usuaris i treballadors del centre.

Desembre

Lectura de poemes i escrits de nadal a càrrec del grup “El semillero azul”. Cantada de nadales a càrrec del grup rociero “Coro Celeste”. Festa de nadal: Tots els usuaris de la residència ens trobarem a l’entresol per celebrar plegats el Nadal amb un berenar especial i cantada de nadales. També es fa l’entrega del premi 4t “Concurs de postals de Nadal”a la Sra. Dolores Vera. Visita de l’Escola Sant Ildefons, els alumnes de 5è varen cantar nadales en totes les plantes. Visita e l’Escola Jacint Verdaguer, els alumnes de 5è i 6è varen cantar nadales a totes les plantes. Cantada de nadales a càrrec de l’AAVV de la Miranda. Concert a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música Roser Cabanes. Mercat solidari, intercanvi de manualitats de Nadal realitzades pels usuaris del centre per aliments i productes que seran donats a la “Botiga Solidària de Cornellà”. Entrega de postals de nadal als usuaris, familiars i treballadors del centre.

8

Cinema familiar de nadal “Arthur Christmas: Operación regalo”; es programa una edició especial de cinema d’animació tot aprofitant que els néts i besnéts estan de vacances escolars i així poden venir al centre a veure una pel·lícula amb els avis/besavis. Festa de Cap d’Any; celebració dels aniversaris del mes de desembre. i entrega del cotilló de Cap d’Any, amb ball, abans del sopar especial de fi d’any.


Activitat Psicologia

Al 2016 s’ha consolidat el projecte d’implantació i desenvolupament del model ACP que es va iniciar l’any 2014. La redefinició d’activitats per part de l’equip tècnic assessor en ACP garanteix i vetlla per l’assoliment de les necessitats psicològiques bàsiques de la persona atesa. S’han unificat les activitats que, finalment, han quedat dividides en dos grans grups: “Dinàmica de menjadors” i “Activitats quotidianes i rutines”. Aquest pas ha suposat un canvi en l’oferta d’activitats habituals que ara estan més centrades en activitats quotidianes, més significatives i personalitzades, més adaptades a l’estil de vida dels usuaris i al seu l’entorn. S’ha aconseguit crear un clima més distés, còmode, amè i fluït. L’activitat de dinàmica de menjadors que es desenvolupa en la unitat de psicogeriatria (Planta 1) consisteix en l’activació de la persona durant els esmorzars de manera individualitzada. Es tenen en compte les seves capacitats, necessitats, gustos i preferències per facilitar la realització de l’activitat principal de l’alimentació, tot potenciant l’autonomia i les relacions interpersonals. Pel que fa a les activitats quotidianes i les rutines ara sumen tot tipus d’activitats, sempre obertes a l’evolució i lligades a les capacitats, inquietuds, preferències i a l’estat de salut que l’usuari presenta en cada moment. Això ens permet augmentar o disminuir la durada de l’activitat, definir cada activitat, els participants així com la seva ubicació. Exemples d’aquestes activitats són: les festes d’aniversari, sortides a l’exterior, excursions lúdico-culturals, hàbits diaris, oci, festivitats, manualitats orientades en temps i espai, estimulació sensorial, relació amb l’entorn, orientació, etc. Les valoracions cognitives realitzades ens detallen que dels usuaris del centre (residència i centre de dia), el 86% pateix deteriorament cognitiu i que la majoria d’aquestes situen en el rang de GDS 6 (27%) tot mantenint-se estables respecte l’any anterior (28% en el 2015). Igual que l’any passat, només el 14% del total dels usuaris no pateix cap tipus de deteriorament cognitiu. En concret, en les dues unitats de psicogeriatria els dèficits cognitius es distribueix de la següent manera: 32% dèficit cognitiu molt greu (GDS 7), 45% dèficit cognitiu greu (GDS 6) i 13% deteriorament cognitiu moderadament greu (GDS 5). S’observa un augment del deteriorament dels usuaris, concretament en GDS 7, que corresponen a usuaris que abans tenien un GDS inferior i que malauradament han viscut un procés de pèrdua natural amb el pas dels anys. El 10% restant són usuaris amb nivells de GDS de 2 a 4. El perfil cognitiu en les unitats de plantes obertes és heterogeni i la majoria de persones no pateixen de demència. De les dades recollides es conclou que es mantenen nivells similars a l’any 2015. El 29% dels usuaris no presenten cap dèficit cognitiu, el 18 % presenta GDS 2, el 18% GDS 3 i el 9% DS 4. El 26% d’usuaris d’aquestes plantes obertes tenen perfils que van del GDS 5 al 7 (a partir d’un GDS 5 es considera que l’usuari pateix de demència). Respecte els usuaris del servei de centre de dia, la majoria (80%) pateixen deteriorament cognitiu en tots els seus graus. Per nivells d’afectació dels usuaris, el 13% pateixen deteriorament cognitiu molt lleu , el 13% presenten deteriorament lleu, el 20% presenten deteriorament moderat i el 34% restant pateix demència. No hi ha cap usuari amb GDS 7. 9

Com en anys anteriors, els trastorns de conducta i agitació es troben concentrats en les unitats de psicogeriatria on s’identifiquen fins a 38 casos (1 de centre de dia). Els trastorns de l’estat d’ànim, amb o sense ansietat, estan repartits de forma equitativa entre totes les plantes amb un total de 45 casos. També hi ha 5 casos de persones amb trastorns de tipus psicòtic i només es registra 1 cas de trastorn de personalitat.


Activitat Servei Mèdic i d’Infermeria

La contribució de l’equip sanitari al model ACP s’ha fet més visible durant aquest any perquè ha cooperat des d’una visió holística per a la promoció del benestar de la persona i també perquè ha intervingut més intensament amb l’equip interdisciplinar, l’usuari i la família. S’ha mantingut l’objectiu de promoure la millora de la salut respectant els drets, els interessos i les preferències de l’usuari. Una de les accions prioritàries de l’any ha estat fer participar activament a la família en la planificació del pla de cures, no només per “curar la malaltia” i prevenir complicacions de les malalties cròniques, sinó per atendre als usuaris amb la garantia de que se senten ben cuidats respecte la seva percepció de salut i interessos. En el marc d’aquest model, on el feedback és continu amb l’usuari i la família, s’ha continuat incrementant les reunions informatives amb (una mitja de 71 sessions amb el facultatiu i 29 amb el Responsable higiènic sanitari-RHS) amb un major dedicació a atendre de forma informal i sobrevinguda les peticions dels familiars en les unitats de convivència. Respecte a la mitja de visites mediques mensuals realitzades S’han registrat una mitjana mensual de 234 visites mèdiques, i de 126 visites per part del RHS. Una altre objectiu assolit per part de l’equip sanitari ha estat la reducció de la polifarmàcia fruit d’una constant revisió del valor terapèutic dels medicaments i l’adequació de la prescripció farmacològica al estat de salut dels usuaris, evitant molts efectes no desitjats. Es demostra que el treball preventiu per part de l’equip cuidador i sanitari és un indicador fonamental que marca la diferencia real de salut dels usuaris, amb un baix nombre de lesions per pressió (LPP). Al finalitzar l’any es comptabilitzaven 9 LPP actives, de les quals 7 corresponen a un grau II i 2 corresponent a un grau III, i 1 lesió vascular corresponent a un grau II que encara no està resolta. El perfil de l’usuari del centre continua sent el d’una dona de 86,5 anys, amb deteriorament cognitiu, amb risc vascular i amb limitacions funcionals severes. Comptem amb un elevat nombre de persones amb malalties cardiorespiratòries: HTA (80%), insuficiència cardíaca crònica (25%), malaltia respiratòria crònica (21%), malaltia cerebrovasculars (20%) i cardiopatia isquèmica (17%). Destaca el 27% d’usuaris diabètics i el 65% d’usuaris que presenten deteriorament cognitiu. La resta de patologies no han presentat variacions significatives en la seva prevalença respecte l’any 2015. Destaquem el baix nombre d’èxitus (18) durant aquest període, en comparació a la mitja estadística amb centres de les mateixes característiques. Seguint amb l’objectiu de disminuir la prescripció de mesures terapèutiques excepcionals (subjeccions) a final d’any només el 15% d’usuaris (22) tenien prescrit algun tipus de dispositiu. La distribució ha estat de 8 cinturons abdominals, 7 cinturons de llit, 12 cinturons perineals i 2 manyoples. També s'han prescrit 2 braçalets de monitorització de deambulacions en usuaris amb demència i 111 baranes de llit. D’ altra banda, i degut a la disminució de les pautes de contenció, s’ha considerat espaiar les reunions del “Comitè de contencions” que actualment es realitzen cada mes i mig. Tot i l’èxit en la implementació del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC) del Departament de Salut (Generalitat) aquest any no s’ha acabat d’assolir l’objectiu marcat per tal que tots els usuaris del centre tinguin elaborat el PIIC (Pla d’intervenció individualitzat compartit), aquesta circumstància ha estat causada pels canvis en l’equip EAR i la coordinació del ABS de referència. S’han reduït notablement les derivacions a urgències i els ingressos hospitalaris.

10


Activitat Teràpia Ocupacional

Es continua amb la integració i el desenvolupament del model d’atenció centrat en la persona tot mantenint l’evolució del rol de la terapeuta ocupacional com Assessor tècnic en ACP en la unitat de psicogeriatria (Planta 2). En concret, l’eix vertebrador de les activitats en aquesta unitat són les de reentrenament de les ABVQ (dinàmica de menjador) i AIVQ (d’orientació a la realitat), seguides per les activitats productives, les d’adaptació a l’entorn i les d’oci. L’alt nivell de dependència cognitiva i física dels usuaris que viuen en aquesta planta fa necessari treballar intensament per mantenir les capacitats que encara conserven. A la resta de plantes s’intervé en les activitats quotidianes i rutines, també amb accions personalitzades i d’altres de significatives que es desenvolupen dins i fora dels espais de la residència, potenciant d’aquesta manera la interacció social entre els usuaris. Les activitats del servei que tenen més participació són les activitats de reentrenament de les ABVD’s en el marc d’una dinàmica relacional. S’han incorporat més activitats exteriors i es porten a terme d’altres activitats com la d’orientació a la realitat, les activitats extraordinàries o l’adequació a l’entorn, tot seguint la mateixa metodologia de l’ACP. Es continuen tractant els casos de problemes de deglució i/o masticació (43 casos) conjuntament amb el servei mèdic i d’infermeria, amb l’objectiu de poder prevenir futurs problemes d’ennuegament així com per fomentar l’autonomia d’aquests usuaris durant els àpats, per això sempre que es creu adient es modifica els tipus de dieta i s’adapta l’entorn a les seves necessitats funcionals. S’han realitzat 26 reunions d’assessorament a familiars on s’han ofert estratègies de millora específiques per a cadascun dels usuaris respecte a les ABVD’s i també s’han ofert productes de suport. S’han fomentat les reunions informals amb les famílies implicades per tal d’informar i conscienciar sobre la importància de portar una dieta adequada per a la prevenció de futures incidències. Una prioritat d’aquest servei en qualitat d’assessor tècnic en ACP ha estat implicar a l’equip cuidador referent sobre quines són les necessitats detectades per marcar objectius concrets relacionats amb ABVD, que siguin senzills i realitzables. Aquest fet ha repercutit molt positivament en el benestar i millora de l’autocura. Aquest rol d’assessor s’ha materialitzat amb reunions diàries en les diferents unitats i amb interaccions informals amb l’equip cuidador. Els diferents nivells d’autonomia que presenten els usuaris del servei de residència i del centre de dia són semblats als de l’any anterior. S’ha incrementat lleugerament fins al 39% el percentatge d’usuaris amb un major nivell de dependència total, el 28% el d’usuaris presenten dependència greu, el 15% dependència moderada i el 16% dependència lleu. Es manté el 2% d’usuaris autònoms per a la realització de les ABVQ. Respecte el nivell d'incontinències que presenten els usuaris en regim residencial, el 52% és de tipus mixta, el 27% urinària, el 13% de tipus ocasional i un 8% mixta ocasional. Pel que fa als usuaris de centre de dia, el 42% presenten incontinència de tipus mixta, el 41% urinària ocasional i el 17% mixta ocasional i d’esforç.

11


Activitat Fisioteràpia

El servei de fisioteràpia està integrat per 2 professionals i desenvolupen el rol d’assessor tècnic en ACP en les plantes obertes 3a i 4a. Tots dos s’han convertit en els professionals de referència tan pels usuaris/famílies com pels cuidadors referents, assessorantlos sobre algunes competències professionals necessàries en l’atenció gerontològica centrada en la persona. Com la resta d’assessors, assumeixen el lideratge de les reunions interdisciplinàries de les unitats de convivència i en són referents. També en fan seguiment de les accions de millora proposades per l’equip, usuaris i familiars. Durant l’any 2016 s’han realitzat un total de 12.798 assistències de fisioteràpia de caire rehabilitador, amb un lleuger descens del número d’aquest tipus d’activitat degut al desenvolupament d’altres activitats relacionals de les activitats de la vida quotidiana, com ara la “Dinàmica de menjadors” i les activitats individuals d’acompanyament de promoció d’autonomia funcional en les rutines diàries dels usuaris (sortides exteriors, passejos, compres, etc.). D’entre les activitats rehabilitadores específiques (AVC, EPOC, intervencions quirúrgiques, artrosi, artritis, etc.) ofertes als usuaris, la que registra una major participació és la de fisioteràpia individual, seguida de l’activitat de grup de manteniment, les deambulacions i les actuacions amb usuaris allitats i la dinàmica d’escales. S’han realitzat 104 canvis de pautes als usuaris en relació a canvis posturals, transferències, deambulacions, mesures de protecció i de contenció. S’han dut a terme 26 assessoraments a famílies i usuaris en relació a les necessitats d’autonomia i confort, així com de la correcta utilització de productes de suport i d’elements passius. S’ha registrat un descens de 5,25% del nombre de caigudes respecte l’any anterior. A diferència d’altres anys, en el 2016 trobem una variabilitat més gran del patró d’usuaris que pateixen caigudes, a la vegada que es detecta que el perfil d’usuaris amb risc de caigudes també s’ha incrementat durant aquest període. Destaca també que les caigudes son majoritàriament sense danys. Només el 16,89% van requerir trasllat sanitari, ja fos al CUAP o a l’hospital, amb un molt baixa incidència (4,5%) de traumatismes de consideració.

12


Activitat Serveis Generals i Opcionals

Serveis generals Servei de Cuina: s’han servit un total de 52.195 serveis complerts d’alimentació. El servei el realitza l’empresa Eurest Catalunya.

Servei de Neteja, fer llits, bugaderia i repàs de roba: s’han realitzat totes les tas ques programades de neteja de les instal·lacions i s’han fet un total de 5.599 cicles de rentat de roba. S’han realitzat 693 arranjaments de roba. També s’han etiquetat un total de 2.451 peces de roba, que suposa un increment del 66% respecte l’any anterior. El servei el realitza l’empresa Clece.

Servei de Manteniment: s’han efectuat 2.430 intervencions per atendre i/o solució nar incidències. El servei el realitza l’empresa Ferrovial. La Fundació ha incorporat un professional a l’àrea de manteniment que realitza tasques de millora general i actualitzacions d’espais del centre.

Serveis opcionals Servei d’Imatge personal: s’han realitzat un total de 756 atencions als usuaris. El servei l’atén la Fundació El Llindar.

Servei de Podologia: s’han efectuat 496 atencions als usuaris.

13


L’equip de professionals

L’any 2015 La Fundació ha mantingut el seu compromís amb el sosteniment de l’atenció als usuaris i usuàries de la Residència, dedicant tots els recursos que han estat necessaris per mantenir les ràtios assistencials del pla funcional del centre, davant absències i baixes del personal estable, amb un considerable esforç econòmic i de gestió, que ha suposat fins a 101 contractacions de personal.

Ràtio de personal El pla funcional dissenyat per la Fundació ha permès comptar amb una ràtio de personal assistencial del 24% superior a l’exigit per la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya La Fundació no ha aplicat la reducció de ratios assistencials aprovada per la Generalitat al 2013, i manté els mateixos nivells assistencials anteriors a la reducció d’atenció impulsada per la Generalitat i les entitats mercantils d’atenció a la gent gran i en situació de dependència. La Fundació dona impuls a la FP Dual, amb la incorporació de 6 cuidadors a l’equip d’atenció directa. Personal en pràctiques Durant l’any 2016 han realitzat pràctiques en el centre un total de 11 alumnes, amb convenis de col·laboració amb diferents centres formatius: Institut Bonanova, Formapràctic, Fundació Pere Tarrés, Tecnofisio, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Institut Obert de Catalunya, IDFO i l’Institut TorreRoja de Viladecans. Pla de formació anual L’any 2016 la Fundació ha ofert als professionals de l’entitat un ample catàleg de d’accions formatives que enumerem a continuació estructurades per àmbits: Àmbit Sanitari: Síndrome confusional agut, Tipologies de sondes i cures. Àmbit Educació social: Activitats per afavorir la vida quotidiana. Àmbit social: Genograma familiar. Àmbit Psicologia:Tècniques de relaxació, Habilitats comunicatives al domicili. Àmbit fisioteràpia: Prevenció de caigudes. Altres formacions: Ecologia Emocional, Atenció al pacient pal·liatiu, Atenció al pacient crònic complex i amb malaltia avançada, UPDATE en Geriatria, Qualitat assistencial, El rol assessor en ACP, Complicacions del sistema respiratori, Reminiscència, Elaboració PIAS nivell avançat, Prevenció de caigudes, Gestió de la informació assistencial, Habilitats directives, Prestacions de la seguretat social, 10es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de gent Gran (Col·legi de metges de Barcelona).

Seguretat i higiene En el 2016 s’ha efectuat la revisió del Pla d’Autoprotecció (PAU) i s’han realitzat 7 simulacres previstos en el PAU que van ser comunicats a les administracions competents mitjançat l’aplicació HERMES.

14


Els recursos econòmics

La Fundació ha pogut mantenir el nivell d’ocupació d’usuaris de la Residència, el que ha permès generar els recursos suficients per fer efectiu el pla funcional i assistencial del centre, tot i que la Fundació ha vist reduïts de nou els preus de les places concertades amb la Generalitat un 1% respecte a l’any 2015 (3% acumulat des del 2014). Així, el resultat econòmic del servei de residència i centre de dia ha estat d’un excedent de 105.820,52 € que han permès a la Fundació el desenvolupament de la resta de programes i serveis assistencials i complir amb les totes les obligacions legals i econòmiques. Les dades del servei corresponent a l’exercici 2016, un cop han estat auditades i aprovades pel Patronat de la Fundació, són les següents:

Ingressos

15

2.935.317,45 €

Aprovisionaments

905.985,06 €

Despeses personal

1.720.604,95 €

Altres despeses d’explotació

399.050,80 €

Amortitzacions

384.309,00 €

Resultat Financer

-22.291,92 €


Av. Salvador Allende, 45 08940 CornellĂ de Llobregat (Barcelona) Tel: 93.375.00.10 info@dependents.cat www.dependents.cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.