Page 1


SAPS QUÈ HEM FET AL 7?

.

PERSONES BENEFICIÀRIES

8

ENTREVISTES I ORIENTACIONS

SESSIONS AMB CUIDADORS FAMILIARS

18

PROFESSIONALS

8

PERSONES ATESES A DOMICILI

INFANTS CASAL VIROLAI I FICA'T A L'AIGUA

1

VOLUNTARIS

.1

SERVEIS MENJADOR I ÀPATS A DOMICILI

,

NIVELL DE SATISFACCIÓ BENEFICIARIS


COM SÓN LES PERSONES QUE ATENEM?

1%

8

G‹au Ë

% dona

G‹au Ê

anys

18

%

1

pe‹sones llista d'espe‹a

anys d'estada

pe‹sones a Residència i Cent‹e Dia

Ajudes Pe‹sonals

1.

anys 8 % dona

anys

8 % dona

Atenció i Orientació

8

accions info‹matives

.1

8

SAD

anys Šue té cu‹a d'un famila‹

11.

1 .8 1 Serveis

pe‹sones ateses

+

Menjado‹ i Àpats

1.8

pe‹sones beneficià‹ies

1

g‹ups

%

Residència i Cent‹e de Dia

%

Ajudes Pe‹sonals

1 %

SAD

1 %

Resta Se‹veis

8

ho‹es d'atenció g‹upal


COM ÉS L'EQUIP DE PROFESSIONALS?

18 PROFESSIONALS

8 Residència

1% % %

SAD i serveis comunitat

Serveis centrals

Serveis externs/proveïdors

%

Estudiants en p‹àctŠiues

Cont‹actació indefinida

Estudiants FP DUAL

Jo‹nada comple‹ta

Ho‹es de fo‹mació p‹og‹amades

.

Cuidadors

professionals serveis externs Pe‹‹uŠue‹ia

Manteniment

Cuina i Alimentació

+

%

Ràtio asssitencial Residència

Neteja

1

1

Podologia Psicologia


AMB QUI ENS RELACIONEM? Botiga Solidà‹ia Co‹nellà

Aco‹d Social cont‹a la C‹isi Co‹nellà

Fi‹a d'Entitats Socials Co‹nellà

Consell Comunita‹i Se‹eveis Socials Co‹nellà

Co‹nellà C‹eació Fò‹um

FEATE fede‹ació entitats atenció gent g‹an

Taula Entitats Te‹ce‹ Secto‹ Social

Coo‹dinado‹a Catalana de Fundacions

La Confede‹ació Pat‹onal Te‹ce‹ Secto‹

18 CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

Millo‹a de la mobilitat

Atenció a cuidado‹s no p‹ofessionals

Foment de l'autonomia pe‹sonal

C‹eu Roja Ass. Acció Hospitalità‹ia

Diputació de Ba‹celona Fundació El Redós

Ass. Salut Mental Bai² Llob‹egat Familia‹s

Millo‹a de la imatge pe‹sonal

Foment de l'autonomia pe‹sonal

Const‹ucció Residència Te‹esa Du‹an

Fundació El Llinda‹

Club Natació Co‹nellà

P‹oco‹nellà

Fo‹mació i p‹àctiŠues nous p‹ofessionals Gene‹alitat Dept. Ensenyament

Unive‹sitat BlanŠue‹na

Actiu AZ

Foment Fo‹mació

Fo‹map‹àctic

Institut Bonanova

Institut To‹‹e Roja

Fundació Pe‹e Ta‹‹és

Staff Fo‹mació

ICEI Fo‹mació


AQUEST SÓN ELS NOSTRES COMPTES DESPESES

.1 .1

Personal Serveis externs Amortitzacions Financeres

INGRESSOS

.

Altres despeses explotació

Resultat* . 1 € * Abans de'obligacions i inversons

.1

Ingressos propis i activitats Subvencions activitats Subvencions capitals traspassades Excés provisions

Activitat

Contribució al resultat

Residència

121.421 €

SAD

-28.843 €

Cornellà Cuida

-13.968 €

Fica' a l'aigua

-1.662 €

Casal Virolai

-1.196 €

Ajuda'm (G Juvenil)

-839 €

BALANÇ PASSIU 31/12/2017

ACTIU 31/12/2017 Actiu no corrent

10.824.702 €

Patrimoni net

10.748.639 €

Actiu corrent

944.015 €

Passiu no corrent

5.433 €

TOTAL

11.768.717 €

Passiu corrent

1.014.644 €

TOTAL

11.768.717 €

La memòria d'activitats i els comptes anuals de l'exercici 1 de la Fundació per a l'atenció a persones dependents han estat auditats per RSM i van ser aprovats pel Patronat de la Fundació en la sessió del dia 1 - - 18. Disponible a .dependents.cat.

Memòria 2017 Fundació per a l'atenció a persones dependents  

Resum de la memòria d'activitats i comptes anuals de l'exercici 2017

Memòria 2017 Fundació per a l'atenció a persones dependents  

Resum de la memòria d'activitats i comptes anuals de l'exercici 2017

Advertisement