Memòria funcional 2018 Residència Teresa Duran

Page 1


Índex

Presentació

3

Grup Cuidadors

7

Treball Social

8

Equip assessor en ACP

9

Educació Social

11

Psicologia

15

Teràpia Ocupacional

17

Fisioteràpia

18

Servei Mèdic i Infermeria

19

Equip professional

21

Serveis Generals i Opcionals

22

Recursos econòmics

23

2


Presentació

Durant aquest any s’ha treballat decididament en la renovació del projecte d’atenció centrat en la persona. Considerar aquest element com a prioritari no ens ha fet oblidar un altre aspecte que sempre volem potenciar: les bones pràctiques professionals. Aquest repte ha requerit implícitament l’activació i l’actualització d’accions de millora en les competències professionals del personal. D’altra banda hem reforçat l’atenció a les persones usuàries amb un perfil clarament sanitari degut a l’increment significatiu de persones amb quadres de cronicitat, pluripatologia i dependència, avançant en l’especialització dels que disposem. El compromís del centre, que potencia un model d’atenció que vol fer compatible una millor organització i l’harmonia i el benestar de les persones que viuen i de les que treballen a la residència, està requerint un important esforç per part de tot l’equip professional. Per fer possible aquest important desenvolupament personal i professional, implementem un procés de formació continuada caracteritzat pel reconeixement de l’altre i el del posicionament com a escolta activa en un context heterogeni, que sempre es presenta com un desafiament. Així doncs, ens trobem en un moment d’oportunitat on no existeix una “recepta” i on caldrà seguir identificant elements facilitadors del canvi, tot establint estratègies per superar dificultats i seguir construint una manera de fer des del respecte a la singularitat de cada persona atesa. Per tot això és necessari seguir una metodologia de treball, tan qualitativa com quantitativa, que aporti una visió global i integral de la qualitat assistencial. Som conscients que és un procés en continua evolució i que planteja moltes fites i resulta complex, però és del tot necessari i il·lusionant. D’aquí en endavant s’obre un recorregut que ens permetrà avançar cap a la millora contínua, amb l’objectiu que el servei que prestem esdevingui un recurs complementari per a la família i l’entorn més íntim de les persones que atenem. Ens aproparem a l’objectiu acompanyar-los en el procés d’envellir tot oferint-los aquell lloc amigable i desitjable on tots voldríem viure. Per últim, i acompanyant el model ACP com a eix de qualitat assistencial, mantenim el rigor tècnic que ens ha caracteritzat en el passat i que s’ha traduït en les diferents accions dutes a terme al llarg d’aquest any: Inici del “Projecte Vida” Hem iniciat la implantació d’un nou model metodològic d’atenció centrat en la persona usuària que persegueix dos principals reptes: perfeccionar el model ACP, ja vigent al centre, i millorar la professionalització de l’equip multidisciplinari basat en aquest model d’intervenció. Les accions realitzades han estat: 3

Formació a tot l’equip sobre la metodologia ACP (transformació de la “mirada del professional”).


Realització d’una enquesta de clima laboral (amb resultats força positius).

Configuració de “l’equip persona”, encarregat d’impulsar el projecte.

Inici de l’elaboració del “Decàleg de bones pràctiques”, basat en les observacions en diferents moments del dia: aixecada, allitada i àpats, junt amb els resultats de tres enquestes realitzades a tot l’equip sobre aquests moments.

Revisió constant dels responsables per establir calendari d’actuacions, prioritats, l’anàlisi de processos, avanços, etc.

Canvi de format del document PIAI-ACP, que ara prioritza les necessitats psicològiques i de benestar subjectiu, és a dir, “Com vol que l’atenguem i com vol viure al centre” d’acord als seus desitjos i preferències.

Canvis rellevants a l’equip professional

Millora substancial del circuït de “Benvinguda” dels nous professionals, amb una formació inicial més extensa. Aquesta formació la imparteix l’equip d’assessors tècnics en ACP i té com a missió principal reforçar i aclarir dubtes en matèries com: projecte vida (ACP), activitats lúdiques, alimentació i disfàgia, transferències i contencions, intervenció amb persones usuàries amb conductes disruptives, administració de medicació i actuació en cas d’emergència. També ha estat significativa l’assignació d’un “Professional Mentor” a cada nou professional, que s’encarrega d’acompanyar l’entrada del nou professional a l’entitat i de verificar si s’han assolit el coneixements dels circuïts de treball i de lectura i comprensió de la documentació existent per al correcte desenvolupament de la seva tasca.

Millora de la qualitat de les reunions multidisciplinaris en el moment del traspàs d’informació entre els torns de treball, gràcies a la utilització d’una guia preestablerta que recull els aspectes rellevants de la jornada, que prioritzen les necessitats subjectives de les persones usuàries i la planificació de les intervencions.

S’ha potenciat el rol del Responsable de planta de l’equip cuidador com a vetllador i coordinador dels cuidadors referents de les diferents unitats de convivència. Això ens ajuda a garantir el compliment dels acords establerts amb la persona atesa.

Canvi en el perfil de direcció i modificació de l’organigrama del servei, assumint les tasques de gestió directa amb l’equip cuidador. Això ha permès augmentar les hores d’atenció directa amb més presència de l’equip cuidador.

Major compromís i lideratge de l’equip d’assessors tècnics en ACP amb l’equip cuidador. S’ha complementat la seva formació de millora de les competències professionals i de la gestió emocional. Aquest equip ha esdevingut, conjuntament amb el cuidador referent, una figura imprescindible per a les famílies en relació als aspectes quotidians de la vida en les unitats de convivència.

Formació en Coaching.

4


Incorporació de tres nous professionals al servei de centre de dia: psicòleg, terapeuta ocupacional i cuidador referent.

Les ràtios de personal es mantenen molt superiors als requeriments establerts per la normativa de la Generalitat: 35% superior el personal d’atenció directa i 100% el personal d’atenció indirecta.

Contenció de l’absentisme laboral en un 30%.

Increment de salaris: aplicació de millores significatives que permeten que tot el personal tingui retribucions superiors a les establertes per conveni, especialment les categories professionals amb salaris més baixos.

Altres aspectes destacats:

El 94% de les persones usuàries i familiars manifesten que el funcionament del centre és bo o molt bo. No s’ha registrat cap valoració negativa.

El nivell d’ocupació de les places residencials privades ha estat molt alt, amb una ocupació màxima de 32 places (95%). Les llistes d’espera per places públiques a final d’any registraven un total de 240 persones inscrites per residència i de 65 persones per a centre de dia.

El Servei de Menjador, per a persones del barri, ha atès a de 36 beneficiaris.

Les sortides i excursions de les persones usuàries de la Residència s’han incrementat en un 27% respecte l’any anterior. Destaquen, per la seva bona acollida, les sortides a la platja, les visites a centres culturals a Cornellà i de l’entorn.

Realització de 5 assemblees amb persones usuàries i familiars del centre.

Realització el 8è Consell de Participació de Centres de la residència.

Celebració del VIII aniversari, amb actuacions musicals i culturals.

Participació al 5è Torneig de Dòmino Interresidències de Gent Gran “Ciutat de Cornellà”, una iniciativa conjunta de totes les residències de la ciutat i de la Peña del Dominó, coincidint amb Festa Major del Corpus.

Participació a la Mostra del Còmic de Cornellà. Taller de lectura del còmic “La casa”, de Paco Roca, amb la participació de les voluntàries del grup de lectura.

Participació de 102 persones voluntàries: 20 persones que han realitzat activitats de lectura, passejades, jocs de taula i aniversaris, 62 persones del programa MASE que han realitzat activitats lúdiques, 6 estudiants de l’Escola SAMCE i 14 estudiants de l’IES Cornellà.

 5

Mercat Solidari de Nadal, amb l‘intercanvi de les manualitats creades pels residents a canvi d’aliments i productes a favor de la Botiga Solidària de Cornellà (114,2 kg recaptats).


Increment del 17% de visites de l’Equip d’Atenció Residencial (EAR) especialment els caps de setmana i festius. Aquest equip intervé com a part del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, que persegueix evitar la derivació d’usuaris a urgències mèdiques externes.

Inici de l’adequació de les habitacions del centre: pintura, protecció de parets i canvi de cortines. També s’ha millorat l’accés i ambientació de les terrasses de la planta entresol, i es segueix modificant el disseny d’espais de les sales comuns de la unitat de les unitats de convivència per millorar el confort de les persones que viuen al centre.

Ampliació del sistema assistencial de control d’errants a la planta entresol del centre.

Renovació d’un forn per la cuina del centre.

Adaptació al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

6


Activitat Grup Cuidadors

Un dels aspectes més rellevants d’aquest període ha estat la motivació i la implicació per part de l’equip cuidador referent en el “Projecte Vida”. Aquest fet s’ha traduït en un millor coneixement teòric del model ACP, fet que ha permès millorar la capacitació professional de l’equip cuidador i el desenvolupament i aplicació de més activitats lúdiques amb les persones usuàries i famílies. S’ha incrementat de manera significativa el nombre d’activitats d’oci liderades per l’equip cuidador a les unitats de convivència. S’han començat a celebrar els aniversaris de les persones usuàries en les respectives unitats de convivència, amb l’objectiu que aquest dia tan assenyalat sigui encara més transcendent. D’altra banda, s’han desenvolupat moltes activitats lúdiques de caire divers com ara jocs de taula, estètica, manualitats, balls, decoracions, festes populars i d’altres. L’equip cuidador també ha liderat l’activitat relacional “Berenar amb les famílies” que es realitza un dissabte de cada mes als menjadors de les unitats de convivència. Aquesta activitat ha suposat un moment d’intercanvi força satisfactori entre les persones usuàries, les famílies i els professionals. L’equip cuidador també organitza l’activitat de cinema dels diumenges a la tarda i col·labora activament en altres activitats extraordinàries com festes, actuacions musicals, sortides pel barri i, enguany la sortida a “Catalunya en miniatura”. Un altre fet destacable, i molt ben valorat per l’equip cuidador, ha estat la formació inicial de “Benvinguda” que s’ofereix als nous membres de l’equip quan s’incorporen a la residència. Els assessors tècnics en ACP són els encarregats d’impartir aquesta formació i s’ha considerat un element important en el marc de les seves competències. Un dels canvis més significatius es la modificació organitzativa amb la reconfiguració de les tasques dels i les vuit Responsables de planta de l’equip cuidador, un cop que es va reestructurar la responsabilitat dels torns de treball per dotar de més hores d’atenció directa a l’equip cuidador. A hores d’ara aquest repte s’ha superat amb èxit i ha suposat un desafiament professional i personal considerable per aquests professionals. S’ha reforçat i incrementat de manera significativa la comunicació entre l’equip multidisciplinari. Diàriament es fan reunions de traspàs en les que les responsables de planta de l’equip cuidador reparteixen l’activitat diària del centre entre els diferents torns del dia/nit amb els cuidadors referents de les unitats de convivència. Per altra banda, els cuidadors referents han participat activament en l’elaboració del nou format de Pla interdisciplinari d’atenció individualitzada de les persones usuàries (PIAIACP). S’ha millorat notablement el protagonisme i l’aportació d’iniciatives del cuidador referent sempre que ha calgut fer propostes de millora per assolir el major benestar de les persones usuàries i dels seus familiars. 7


Activitat Treball Social

Les places públiques de residència s’han mantingut ocupades al 100% tot l’any, considerant l’ampliació de 17 noves places públiques a finals de l’any 2017. Seguint la tendència de l’any anterior, la llista d’espera s’ha reduït de manera important. Cal destacar les 60 renúncies a ingressar en plaça pública pel desig de mantenir-se al propi domicili per considerar que no estaven preparats per aprofitar el recurs públic. Les places de residència en règim privat s’han mantingut ocupades per sobre del 90% durant tot l’any, malgrat que l’obertura d’una nova residència al barri ha suposat major oferta de places disponibles per a les famílies del nostre entorn. L’ocupació de les places públiques del servei de centre de dia s’ha mantingut al 100%. L’impuls de la Fundació per atendre més persones en les places privades del centre de dia i el nou Espai Memòria ha fet que a final d’any s’atenguessin 5 persones usuàries amb diferents graus de dependència. A l’Espai Memòria s’han iniciat tallers i activitats per a persones no prescriptores de serveis de centre de dia, amb un total de 6 persones ateses durant l’any. S’ha actualitzat el cost de les places privades d’acord a la variació de costos. S’ha donat resposta a 612 demandes d’informació, s’han fet 120 trucades telefòniques de seguiment de l’estat social en l’àmbit familiar de les persones usuàries. La coordinació i lideratge per part d’aquest servei del Pla interdisciplinari d’atenció individualitzat de les persones usuàries s’ha traduït en un total de 155 valoracions: 40 inicials i 115 revisions anuals de persones usuàries que fa entre 2 i 9 anys que viuen a la residència. S’han realitzat un total de 140 coordinacions externes amb, entre d’altres: Serveis Territorials Generalitat, Serveis Socials de l’Ajuntament de Cornellà, jutjats, hospitals, empadronaments, centres d’atenció primària, i altres residències. Aquest any cal assenyalar que la Generalitat assumiria d’ofici les modificacions de PIA’s de les persones usuàries que, fins al moment, es feien des de les residències

8


Equip d’assessors tècnics en ACP

Per a l’ inici de la implantació del “Projecte Vida” l’equip format pels serveis d’educació social, psicologia, teràpia ocupacional i fisioteràpia han potenciat el seu rol d’assessors. La formació rebuda en ACP i la creació del “Grup persona” han suposat l’empenta necessària per poder valorar i concretar els punts de millora del model conceptual en ACP vigents en l’activitat quotidiana al centre. Aquest nou replantejament del model d’atenció ha significat una nova adaptació de l’activitat de l’assessor tècnic, sobretot pel que fa a la tasca formativa amb l’equip cuidador referent. Aquesta tasca s’ha incrementat de manera notable en relació al desenvolupament de competències professionals en matèria d’ètica assistencial, autonomia, esperit d’equip, organització, gestió d’emocions, comunicació, entre d’altres. L’equip d’assessors forma part de l’equip de formació que s’encarrega de la formació inicial de “Benvinguda” dels professionals que s’incorporen a la residència. Per establir unes bones bases i assumir tots aquests processos l’equip d’assessors ha rebut formació específica en “coaching grupal” que facilita diferents eines per millorar el rendiment del treball en equip i poder integrar i interioritzar els canvis organitzatius que requereix un model d’atenció en continua construcció. Pel que fa a les activitats, destaquem el canvi organitzatiu en la manera de programarles, gràcies a que l’equip ha treballat conjuntament en la seva planificació, gestió i execució en el moment que es fa l’anàlisi de les històries de vida de les persones usuàries. En aquesta fase es valora de manera molt acurada quines son les preferències i les demandes per tal d’oferir dinàmiques i tallers específics. Amb aquest propòsit s’han creat diferents activitats entre les que destaquen: taller de cuina, taller d’estètica, sortides pel barri, activitats intergeneracionals, jocs de taula, festes temàtiques i també s’ha aprofitat a reforçar d’altres que funcionaven molt bé, com el cinema, les sortides i les activitats productives. L’activitat que continua mantenint una gran rellevància, tant per la seva freqüència com pels beneficis que s’hi extreuen, és la dinàmica de menjadors. Amb aquesta activitat s’afavoreix una comunicació directa, continua i ràpida entre els diferents professionals que ens ajuda a poder intervenir en diferents aspectes del “dia a dia”. D’altra banda, s’han fet propostes per la implementació de noves activitats terapèutiques: canina i nines. Ambdues propostes han tingut molt bona acollida i estan en espera de ser desenvolupades de forma constant. L’equip assessor va presentar els seus objectius a les famílies a mitjans d’any, detallant els canvis i el camí en el que ens trobem respecte la filosofia ACP. Això ens ha permès mantenir informats puntualment als familiars i a tenir una millor comprensió de com és el treball multidisciplinari. Aquest moment d’inflexió es va aprofitar per animar al familiars a participar en el procés de canvi. Un altre element rellevant d’aquest període ha estat implicació de les famílies com a ga9

rantia d’assoliment del projecte de vida de les persones usuàries. S’ha aconseguit la inclusió de gairebé totes les famílies a les reunions de PIAI-ACP, el que ha millorat molt


el vincle amb l’equip, afavorint la distensió. S’ha efectuat una revisió del format del document amb la inclusió de preguntes més personalitzades. En aquest nou document no només es valora l’estat general de la persona usuària, fruit dels objectius establerts per cadascun dels professionals, sinó que amb la formulació de preguntes obertes (com: ”Què podem fer per tu?” i “Què esperes de nosaltres en cas d’empitjorar?”) s’aconsegueixen establir uns “Acords” a assolir durant fins a la següent revisió del document. Considerem que la revisió ha de ser anual sempre i quan no sigui necessari avançar-la perquè es produeix un canvi no previst en l’estat de la persona usuària. Tot acord sempre és resultat d’un consens amb la persona usuària, o bé amb la seva família, si s’ha detectat a temps un potencial deteriorament cognitiu no previst. L’augment de la participació de les famílies en les activitats adreçades a les persones usuàries ha permès emfatitzar la nostra relació amb elles. En l’actualitat són un element clau a l’hora de complementar moltes de les activitats planificades: aporten material decoratiu per a les festes, col·laboren en les sortides fora del centre i sovint també en la intervenció en les activitats extraordinàries. Ha estat molt significativa la participació de l’equip en el condicionament dels diferents espais comuns, el que ha permès convertir aquests espais en llocs més càlids i polivalents. Aquest esforç ha tingut especial impacte en les unitats de convivència i l’entresòl. Tanmateix, relacionat amb aquest punt i reforçant el tema de l’adaptació dels espais, es van adequar les terrasses del centre per poder realitzar diverses activitats. D’una banda es va remodelar l’hort d’una de les terrasses amb la incorporació del cultiu de noves plantes i la instal·lació de dispensadors d’aigua de les que en té cura una persona usuària gràcies a la detecció dels seus gustos i aficions. D’altra banda s’ha condicionat una terrassa amb espais polivalents per gaudir-ne els mesos amb bon temps. En aquests espais s’inclou un sorral per fer activitats propioceptives (de marxa i equilibri), dues piscines per realitzar activitats aquàtiques recreatives i un espai de repòs amb una taula i para-sol. El terra es va adaptar amb gespa.

10


Activitat Educació Social

El principal canvi durant aquest any ha estat el d’assumir el lideratge i fer seguiment del “Projecte Vida”, convertint-se en l’observador de les necessitats, demandes, interessos i preferències recollides en les “Històries de Vida” de les persones usuàries. L’educador social ha impulsa tel desenvolupament d’activitats significatives d’oci en la dinàmica diària a les unitats de convivència, conjuntament amb la resta d’assessors, l’equip multidisciplinari i els cuidadors referents. L’activitat de dinàmica de menjadors - activitat implantada fa dos anys - és una de les activitats més satisfactòries per a les persones usuàries dins de les activitats de la vida quotidiana. L’educador social ha estat responsable de les activitats d’ACP de la planta 3a. D’aquesta forma s’ha facilitat un clima relacional entre les persones usuàries durant el matí, moment en el que es realitza l’acompanyament diari amb una cronologia establerta: activació de la persona usuària a l’aixecada, acompanyament fins als menjadors amb dinàmica d’orientació temporo-espaial, coneixement de l’actualitat, l’esmorzar i adaptació de l’entorn. En les activitats quotidianes i les rutines destaquen les sortides exteriors culturals i lúdiques, afavorit pel vehicle de transport adaptat de la Fundació. Aquest recurs ens permet planificar sortides diverses durant tot l’any amb periodicitat mensual: centres comercials propers a la zona (Splau, Gran Via, Ikea, etc.), Can Mercader, Colònia Güell, entre d’altres. A l’estiu també es programen sortides per anar a la platja, activitat que te un especial atractiu pel nostre col·lectiu d’usuaris. Aquesta demanda ens ha fet incrementar aquestes sortides fins a tres o quatre cops per setmana. Al 2018 s’han potenciat les relacions amb les famílies, i les hem volgut fer partícips en les activitats de la vida diària que fan els seus familiars. Així s’ha incrementat el 34% la participació en les activitats del centre. Paral·lelament, tots el mesos es fa un berenar a les unitats de convivència en els que també participen els familiars, sent una activitat amb molt bona acollida. Es continua registrant una alta participació en les activitats lúdiques, com ara el bingo, i també en les activitats productives i en les activitats d’estimulació cognitiva. Agraden especialment les relacionades amb la música, com les actuacions de grups musicals i festes dels centre. També es manté una bona participació en l’activitat de cinema i la celebració de les festes populars. Amb motiu de la implementació de la metodologia ACP, i per tal d’adequar-nos millor a cada persona, aquest any s’ha modificat el format de les celebracions d’aniversari. Ara les celebrem a la mateixa planta i en el mateix dia de l’aniversari de la persona usuària. D’aquesta forma la celebració es converteix en més íntima perquè es celebra amb les 11

persones que desitja i/o conviu.


Entre les activitats relacionals que es duen a terme tornem a destacar l’acte “In memoriam” que es realitza al novembre tot coincidint amb el dia de “Tots Sants”. Aquest és un dia molt especial on es recorden les persones que han viscut amb nosaltres i que ens han deixat al llarg de l’any. És una cita que sempre ha tingut molt bona acollida, aquest any ha tingut una participació destacada amb un total de 63 famílies. S’han realitzat les següents activitats dins l’àmbit de col·laboració amb les entitats del barri i de la ciutat:

Cinquè Campionat de Dòmino Interresidències de Gent Gran de Cornellà, amb la col·laboració de la Peña de Dominó de Cornellà i la participació del Centre Residencial Blau Almeda, Sanitas Cornellà, Residència Jaume Nualart, Domusvi Sant Jordi.

“Mes del Còmic de Cornellà”. Lectura del còmic “La Casa” de Paco Roca, amb la participació de les voluntàries del grup de lectura. L’activitat va tenir una gran acceptació per part de tots els participants.

Trobades Intergeneracionals: un grup de nens del club infantil Sant Ildefons van visitar-nos per realitzar una activitat conjunta.

Visita de Nadal de les escoles del barri (cantada de nadales al centre).

Visites al Palau de Can Mercader.

La col·laboració dels familiars en les activitats del centre ha estat molt bona, tan en les activitats diàries com en les especials que s’han anat realitzant al llarg de l’any Destaquem:

Participació en el Concurs de postals de Nadal.

Col·laboració durant el Nadal en la recollida d’aliments per la Botiga Solidària de Cornellà.

Col·laboració en les audicions musicals, activitats lúdiques, sortides, actuacions musicals, festes i celebracions populars del centre.

Projecte “Amb to i so”, realitzat per una familiar del centre, que fa una activitat musical quinzenalment.

La col·laboració dels diferents grups de voluntariat en gran part de les activitats continua sent molt important: les activitats setmanals del grup de passeig, la del grup de lectura i l’activitat de jocs de taula, han estat les més destacades i desenvolupades pel voluntariat.

12


Les activitats més destacades al centre durant l’any 2018, han estat les següents

Mes

Activitats

Gener

Visita dels Reis Mags i dels voluntaris de Creu Roja i entrega dels regals a les persones usuàries

Febrer

Festa de Carnestoltes (temàtica professions).

Març

Festa d’Andalusia. Festa de la primavera. Actuació del grup de Playback “Grupo Sonrisas” del Casal GG Jaume Nualart. Calçotada.

Abril

“Cantada de Caramelles” de l’Orfeó Catalònia. Diada de Sant Jordi. Lectura de poemes per part de les persones usuàries, familiars i voluntariat del grup de lectura. S’entreguen punts de llibre i una rosa, manualitats realitzades per les persones usuàries.

Maig

Barbacoa Festa de la Primavera. 6è Campionat de Dòmino “Residència Teresa Duran”. Actuació pel Corpus, “Som de La Havana”, organitzada per l’Ajuntament de Cornellà. Festa final de primavera a les unitats de convivència de primera i segona planta

Juny

Sortides a la platja del Prat de Llobregat. Dinar grupal al restaurant “Jarita” del barri de Sant Ildefons. Cantada d’Havaneres amb el Grup “Coral Ilusión”, de l’AAVV de la Miranda. Actuació “Som Cabaret”. Festa de Sant Joan. 5è Campionat de Dòmino Interesidències de Gent Gran de Cornellà

Juliol

Festa estiu. Sortides a la platja del Prat de Llobregat. Festa d’inauguració de la Terrassa exterior planta entresol.

13


Mes

Activitats

Agost

Lectura poemes a càrrec del Ricardo Walter. Sortides a la platja del Prat de Llobregat. Sortides pel barri i vermuts. Sortides centres comercials del Baix Llobregat.

Setembre

Setmana de l’Alzheimer. Diada de Catalunya. Cantada d’Havaneres amb el Grup “Coral Ilusión”, de l’AAVV de la Miranda.

Octubre

8è Aniversari del centre. Fotomató. Actuació musical del grup de rumba catalana “Sabor de Gràcia”. Exhibició canina Creu Roja. Festival Internacional de Pallassos de Cornella. Taller de panellets a càrrec d’un grup d’usuaris i degustació posterior. Sortida “Catalunya en miniatura”. Festa de la Castanyada amb berenar especial: panellets, moniatos i castanyes.

Novembre

Mes del Còmic. Lectura del còmic “La casa” del Paco Roca amb les Voluntàries del Grup de Lectura. 4r acte “In Memoriam”.

Desembre

Lectura de poemes i escrits de Nadal a càrrec del grup “El camiller azulè” i el grup de voluntariat de lectura. Festa de Nadal: trobada a l’entresol per celebrar junts el Nadal amb un pica - pica especial i cantada de nadales. Entrega del premi del “Concurs de postals de Nadal” a la Sra. Marina Bona. Actuació del grup de Playback “Grupo Sonrisas” del Casal GG Jaume Nualart. Acte de reconeixement al voluntariat. Visita de l’Escola Sant Ildefons, cantada de nadales en totes les plantes. Visita de l’Escola Jacint Verdaguer, els alumnes de 5è i 6è, cantada de nadales en totes les plantes. Mercat solidari: intercanvi de manualitats de Nadal realitzades per les persones usuàries del centre per aliments i productes que seran donats a la “Botiga Solidària de Cornellà”. Entrega de postals de Nadal a les persones usuàries i professionals del centre. Festa de Cap d’Any i entrega del cotilló de Cap d’Any amb sopar espe-

14


Activitat Psicologia

Les valoracions psicològiques que s’han realitzat al llarg de l’any a les persones usuàries del servei de residència i de centre de dia determinen un empitjorament respecte l’any anterior: només el 26% no pateix cap deteriorament cognitiu o bé pateix una disminució cognitiva molt lleu. El 74% restant pateix algun tipus de deteriorament cognitiu, que es detalla amb que el 10% pateix un deteriorament cognitiu lleu, el 27% presenta una afectació moderada o moderada-greu i el 37% restant te una afectació greu o molt greu. Cal destacar un important augment de persones usuàries amb deteriorament cognitiu a la unitat de convivència de la quarta planta. A les dues unitats de convivència de psicogeriatria, els dèficits cognitius es distribueixen de la següent manera:

A la primera planta ha empitjorat el nivell cognitiu de les persones usuàries, augmentant el dèficit cognitiu dels rangs moderat i greu. El 20% amb dèficit cognitiu molt greu (GDS 7), el 64% amb dèficit cognitiu greu (GDS 6) i el 16% amb dèficit cognitiu moderadament greu (GDS 5).

A la segona planta es registra una disminució del nombre de persones usuàries amb deteriorament cognitiu molt greu i un augment del dèficit cognitiu moderadament greu: 18% de dèficit cognitiu molt greu (GDS 7), 38% de dèficit cognitiu greu (GDS 6) i 24% de dèficit cognitiu moderadament greu (GDS 5). Finalment el 20% restant es situa entre un (GDS 4) i (GDS 3).

El perfil cognitiu a les unitats de convivència obertes és:

A la tercera planta s’observa una disminució del nombre de persones usuàries amb absència de deteriorament cognitiu i un augment de persones amb deteriorament cognitiu moderat i greu. En concret, el 28% mostra absència d'alteració cognitiva (GDS 1), el 25% presenta una disminució cognitiva molt lleu (GDS 2), el 16% dèficit cognitiu lleu (GDS 3), el 13% dèficit cognitiu moderat (GDS 4), el 12% dèficit cognitiu moderadament greu (GDS 5) i el 6% dèficit cognitiu molt greu (GDS 7).

A la quarta planta registrem un augment de persones usuàries amb deteriorament cognitiu: el 11% presenten absència d’alteració cognitiva (GDS 1), el 23% disminució cognitiva molt lleu (GDS 2), el 23% dèficit cognitiu lleu (GDS 3), el 17% dèficit cognitiu moderat (GDS 4), el 9% dèficit cognitiu moderadament greu (GDS 5), el 11% dèficit cognitiu greu (GDS 6) i el 6% restant dèficit cognitiu molt greu (GDS 7).

Com és habitual, els trastorns de conducta i agitació es troben concentrats a les unitats de psicogeriatria on s’han identificat 48 casos. Els trastorns de l’estat d’ànim estan repartits de forma equitativa entre totes les unitats de convivència amb un total de 56 casos. També hi ha 4 casos de persones amb trastorn de tipus psicòtic i 2 casos de trastorn de 15

la personalitat.


Pel que fa a les valoracions psicològiques de les persones usuàries del servei de centre de dia privat, les dades obtingudes determinen que el 100% presenten un deteriorament cognitiu molt lleu (GDS 2). Cal destacar que tampoc s’identifica cap persona que presenti un trastorn de l’estat d’ànim, pensament o conducta. En el servei de psicologia es segueixen duent a terme intervencions individuals amb les persones usuàries, amb els familiars i,

puntualment, a professionals que ho han

sol·licitat. Pel que fa a les activitats de caire lúdic lligades al model ACP, el psicòleg i assessor tècnic en ACP de primera planta col·labora amb la resta de l’equip tècnic assessor. Amb les persones usuàries de les places privades del centre de dia i de l’Espai Memòria s’han realitzat activitats força productives amb l’objectiu de mantenir i millorar les funcions cognitives conservades per tal de reduir i prevenir potencials trastorns afectius. Per altra banda, cal distribuir les activitats cognitives efectuades en grupals i individuals. En les grupals s’han realitzat tallers de memòria i estimulació mitjançant la interacció i comunicació entre les persones usuàries. En quant a les individuals, aquest any s’ha implantat el programa informàtic “NeuroPersonalTrainer” de l’Institut Guttmann, que permet que la persona usuària realitzi exercicis (memòria, atenció i funcionament executiu) que s’adapten a les capacitats preservades de la persona per tal de treballar i mantenir les funcions cognitives de manera individual i personalitzada. En ambdós casos també han participat persones usuàries del servei residencial.

16


Activitat Teràpia Ocupacional

Les activitats desenvolupades des de la teràpia ocupacional segueixen estant lligades principalment a la valoració de l’estat funcional de les ABVD i al seu manteniment en el desenvolupament de les rutines diàries, tenint en compte les preferències i necessitats de la persona usuària. Continua tenint una especial rellevància l’activitat de dinàmica de menjadors a la unitat de convivència de la segona planta (unitat de psicogeriatria) amb l’objectiu de mantenir les capacitats preservades en el moment dels àpats. Les activitats del servei amb més participació són les activitats extraordinàries, les productives i d’exteriors en les que hi participen un nombre elevat de persones usuàries i en les que es fomenta la interacció de totes les unitats. Enguany s’han incrementat les activitats planificades conjuntament amb el servei de centre de dia i l’Espai Memòria, que també compta amb teràpia ocupacional, el que permet la interacció de les persones usuàries de la residència amb que van demanar participarhi. Les activitats més programades van ser les quotidianes, les lúdiques i les cognitives. De les activitats quotidianes, destaca l’orientació, moment en el qual parlem sobre el dia (quin dia és i quines activitats farem durant la setmana), d’aquesta manera donem l’oportunitat a les persones usuàries perquè proposin altres tallers que els puguin interessar. Els valors dels diferents nivells d’autonomia que presenten les persones usuàries han variat en funció del seu estat de dependència: ha disminuït fins al 22,58% el percentatge de persones usuàries amb un nivell de dependència total però ha augmentat el percentatge dels que presenten dependència greu fins al 19,36% del total. A continuació, el 24,52% presenta dependència moderada i el 33,55% presenta una dependència lleu, que representa un augment respecte l’any anterior. D’altra banda no hi ha cap persona usuària que presenti total autonomia per a la realització de les ABVD. Totes les persones usuàries del servei de centre de dia privat presenten un nivell de dependència lleu per a la realització de les ABVD. En quan al nivell d'incontinències de les persones usuàries del centre el 39% és de tipus mixta, el 32,2% urinària, el 31,05% de tipus ocasional, el 11,5% mixta ocasional, el 11,5% d’esforç i el 6,9% d’incontinència d’urgència. Només el 50% de les persones usuàries del servei de centre de dia privat registren incontinència urinària (la meitat incontinència urinària d’esforç i l’altre meitat incontinència urinària d’urgència). No es va enregistrar cap altre tipus d’incontinència. Tampoc es va registrar cap cas de disfàgia o problema de masticació. Amb l’objectiu de poder prevenir problemes d’ennuegament s’han tractat 45 casos de problemes de deglució i/o masticació conjuntament amb el Responsable higiènic-sanitari i el facultatiu del centre. S’han modificat les dietes i s’han adaptat els entorns de les persones usuàries en funció de les necessitats funcionals. 17


Activitat Fisioteràpia

Seguint la línia d’anys anteriors, es confirma que les dues figures que composen l’equip de fisioteràpia comparteixen funcions similars. Gran part de les activitats del servei es centren en desenvolupar tasques en qualitat d’assessor, compartides amb la resta de l’equip tècnic. També s’han de posar de relleu les tasques específiques de manteniment funcional i dinàmica de gimnàs, tan individuals com grupals. Pel que fa a l’activitat del fisioterapeuta en qualitat d’assessor, aquest any ha centrat la seva intervenció en estimular de forma rellevant el desenvolupament i l’adaptació d’activitats relacionades amb la vida quotidiana. S’ha perseguit la promoció de l’autonomia funcional tot englobant a diferents perfils de persones usuàries mitjançant activitats físiques especialment estimulants, com poden ser les sortides a exteriors, passejos, compres, etc. D’aquesta manera s’ha donat resposta a la prominent demanda d’un important nombre de persones usuàries que, en conseqüència, ha provocat que la participació en aquesta tipologia d’activitat augmentés exponencialment. Una altra missió del servei de fisioteràpia és la d’estructurar i gestionar les activitats funcionals dels serveis. Amb aquest propòsit s’han dut a terme alguns canvis rellevants com, per exemple, la modificació de l’espai d’actuació per a perfils amb major grau de dependència, que ha anat acompanyada d’actuacions individuals i col·lectives en les respectives unitats de convivència. Això ha facilitat que es pugui arribar a un major nombre de persones usuàries que comparteixen aquest perfil. S’han realitzat 8.099 assistències de fisioteràpia, i s’ha aconseguit mantenir un important índex d’incidència de les dinàmiques funcionals i rehabilitadores especifiques (ICTUS, EPOC, IQ, degeneracions osteo-articulars, etc.) destacant una major participació de l’activitat de fisioteràpia individual, seguida per l’activitat de grup de manteniment i per l’activitat de deambulacions. En concret s’aprecia la següent participació per activitats:

Fisioteràpia individual, amb 5.675 assistències, de les quals el 67% han estat desenvolupades pel fisioterapeuta i el 33% restant han estat realitzades pel fisioterapeuta junt amb l’assessor tècnic en ACP.

Activitats grupals de manteniment, amb 1.527 assistències, de les quals el 59% han estat desenvolupades pel fisioterapeuta i el 41% restant han estat efectuades pel fisioterapeuta junt amb l’assessor tècnic en ACP.

Deambulacions, amb 897 assistències. El 49% han estat realitzades pel fisioterapeuta i el 51% restant han estat realitzades pel fisioterapeuta junt amb l’assessor tècnic.

Es manté molt actiu l’assessorament adreçat a les famílies per part dels dos professionals, relatiu a l’autonomia, productes de suport, mesures de confort, etc. S’han tramitat 37 informes de PAO’s per a l’obtenció dels productes de suport. Es manté el rol dels professionals d’aquest servei en el Pla interdisciplinari d’atenció Individualitzada de les persones usuàries perquè continuen realitzant les valoracions funcionals pertinents a l’ ingrés i, de forma periòdica (anual), sempre que es requereix la revaloració de l’estat de la persona usuària. Aquest

18


Activitat Servei Mèdic i Infermeria fet ens permet desenvolupar i mantenir L’alta complexitat sanitària de les persones usuàries posa de nou en evidència la necessitat d’una revisió de l’actual model d’intervenció col·laboratiu entre les diferents tipologies de serveis sanitaris i socials. És fonamental donar un enfoc multidisciplinari a aquest model perquè inclogui quan abans una orientació rehabilitadora que permeti atendre l’augment constant de persones grans fràgils que requereixen de més atenció. Tot i les sinergies consensuades amb els diferents serveis sanitaris, aquest any s’ha incrementat el nombre de persones usuàries amb una major cronicitat de patologies. Aquest fet ha evidenciat que els equips cuidadors i sanitari de la residència han estat sotmesos a una major pressió assistencial. Encara que es garanteix la qualitat de la prestació sanitària, cal entendre que també ha augmentat el risc d’empitjorament de l’estat de salut de totes les persones que viuen al centre. Per poder pal·liar aquesta situació es requereixen tècniques d’infermeria i tractaments preventius més complexos que la residència no pot oferir per no ser un servei sanitari. La conseqüència ha estat un major nombre de derivacions a centres sociosanitaris i a hospitals, degut a l’agudització de moltes de les patologies de base. Així doncs, aquest any s’evidencia un perfil marcadament sanitari de persona usuària, caracteritzat perquè recull 3 o més diagnòstics actius (pluripatologies i polimedicats), amb un alt risc de patir lesions per pressió, amb una condició de dependència total i, molt freqüentment, amb les funcions cognitives alterades (Alzheimer, altres demències, trastorns mentals, malalties de l’aparell cardiocirculatori, AVC, HTA, diabètics). Cal considerar que molts d’aquestes persones usuàries tenen un pronòstic de vida limitat. En relació a les malalties de les persones usuàries que han ingressat en aquest període, 1 de cada 3 ingressos ha patit un AVC (accident vascular cerebral) i tots han estat diagnosticats de diabetis, el que fa evident l’increment del nivell de dependència física que s’ha viscut entre les persones usuàries en les unitats de convivència de les plantes 3a. i 4a. En general, però, totes les persones ingressades al centre l’any 2018 presenten un perfil de salut més complex que el dels anys anteriors; la majoria (72%) han estat dones de, almenys, 86 anys amb alt risc vascular,amb limitacions funcionals severes i amb deteriorament cognitiu moderat-greu. Tanmateix, s’ha incrementat notablement el nombre de persones usuàries que pateixen malalties cerebrovasculars i els que pateixen insuficiència cardíaca i/o respiratòria cròniques. Destaca també l’increment de persones usuàries diabètiques, amb el 72% de prevalença, i que el 74% de persones usuàries presenten deteriorament cognitiu. El nombre d’èxitus ha estat de 38 persones, xifra que es tradueix en un increment del 40% respecte l’any anterior. 19

Aquest any la mitjana de visites mèdiques ha augmentat significativament, degut a que


les persones usuàries que han ingressat compartien un perfil més delicat. A la vegada, els registres mostren que la mitjana d’edat i el grau de dependència són més elevats (majors de 86 anys). Malauradament també hem viscut un repunt d’aguditzacions de patologies cròniques de les persones ja ingressades, per tant, amb aquesta situació, les visites del facultatiu del centre s’han elevat fins a les 12 diàries. Respecte a l’indicador de lesions per pressió, aquest any ha estat el millor des de l’inici de l’activitat de la residència, amb la taxa més baixa d’incidència en persones amb algun tipus de lesió. A final d’any només havia un total de 3 LPP actives (2 de grau II i 1 de grau III). Pel que fa a la prescripció de mesures terapèutiques excepcionals (subjeccions), s’han registrat les següents: 4 cinturons abdominals, 5 cinturons de llit, 7 cinturons perineals i 1 manyopla. També s'han prescrit 8 braçalets de monitorització de deambulacions en persones usuàries amb demència i 73 baranes de llit que, en relació a l’any anterior, representa una disminució del 59,3%.

20


L’equip de professionals

La Fundació ha mantingut el seu compromís d’atenció a les persones usuàries de la Residència, fent-lo sostenible durant tot l’any. Aquest compromís ha requerit dedicar tots els recursos necessaris per mantenir les ràtios assistencials del pla funcional del centre davant les eventuals absències i/o baixes del personal estable. Tot i que s'ha registrat una millora de la taxa d’absentisme la Fundació ha continuat suplint amb la major rapidesa possible al persona absent, amb un important esforç de gestió i recursos, amb 69 contractacions de professionals. També s’han millorat les condicions salarials i s’ha avançat en l’estabilitat laboral de l’equip professional, superant el 91% de contractació indefinida. Ràtio de personal El pla funcional i la destinació de recursos dissenyats per la Fundació ha permès comptar amb una ràtio de personal assistencial del 35% superior a l’exigit per la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya. La Fundació no ha aplicat mai la reducció de ràtios assistencials aprovada per la Generalitat l’any 2013 i ha aconseguit mantenir els mateixos nivells assistencials anteriors a la publicació del decret destinat a acontentar les entitats mercantils d’atenció a la gent gran i en situació de dependència. Personal en pràctiques Hem acollit 11 alumnes en pràctiques a través de convenis de col·laboració amb diferents centres formatius: Institut Bonanova, Fundació Pere Tarrés, Fundació El Llindar, Fundació Ared, Institut Obert de Catalunya i l’Institut TorreRoja de Viladecans. Pla de formació anual El pla de formació anual de la Fundació adreçat als professionals de l’entitat ha estat estructurat per àmbits:

Àmbit Sanitari: Suport vital bàsic amb desfibril·lador extern automatitzat. Manipulació d’aliments (on-line). Higiene bucal. Taller de constants.

Àmbit Educació social: Atenció centrada en la persona (ACP), Model d’implantació ACP. Planificació d’activitats d’oci i temps lliure.

Àmbit Social: La mediació en resolució de conflictes.

Àmbit Psicologia: Estimulació cognitiva en gent gran. Coaching.

Àmbit Fisioteràpia: Posicionament de l’usuari dins la sedestació i el decúbit.

Àmbit Teràpia Ocupacional: Laborteràpia.

Altres formacions: III Jornades de psicogerontologia: una neuropsicologia centrada en la persona, Teràpia amb nines i mascotes robots, X Jornades tècniques de Quvitec, Jornada professional de FEATE. Prevenció de riscos laborals.

21


Activitat Serveis Generals, Opcionals i Altres

Serveis generals

Servei de Cuina: s’han servit un total de 54.089 serveis complets. El servei està adjudicat a l’empresa Eurest Catalunya.

Servei de Neteja, fer llits, bugaderia i repàs de roba: s’han realitzat totes les tasques programades de neteja de les instal·lacions i s’han fet un total de 6.720 cicles de rentat de roba, acompanyats de 1.009 arranjaments de roba. S’han etiquetat un total de 2.430 peces de roba. El servei està adjudicat l’empresa Clece.

Servei de Manteniment: s’han efectuat 3.756 intervencions per atendre i/o solucionar incidències. El servei està adjudicat a Ferrovial S.A. i a Comsa Service Facility Management, S.A.U.

Serveis opcionals

Servei d’Imatge personal: s’han realitzat un total de 803 atencions a persones usuàries. El servei l’atén la Fundació El Llindar.

Servei de Podologia: s’han efectuat 476 atencions a persones usuàries

Seguretat i higiene S’ha fet la revisió del Pla d’Autoprotecció (PAU) i s’han dut a terme les següents activitats relacionades amb la seguretat i la higiene: 9 sessions formatives especifiques de Cap d’intervenció i de Cap d’emergència i 11 simulacres previstos en el PAU que van ser comunicats a les administracions competents mitjançat l’aplicació HERMES.

22


Els recursos econòmics

Per fer efectiu el pla funcional i assistencial del centre, així com per a atendre les millores de les condicions laborals del personal i la resta de necessitats de funcionament, la Fundació ha treballat per mantenir un alt nivell d’ocupació del centre i s’ha ampliat l’atenció diürna amb places de centre de dia privades i l’Espai Memòria. La Fundació comptabilitza els comptes per centres de cost, d’aquesta manera podem contrastar la contribució de cadascuna de les activitats que es realitzen. Un cop auditats i aprovats els comptes anuals de la Fundació el resultat econòmic de la Residència ha estat d’un excedent de 129.073,17€ que ha permès a la Fundació el desenvolupament de la resta de programes i serveis assistencials, així com el compliment de totes les obligacions legals i econòmiques. El detall del compte de resultats és el següent.

23

Ingressos

3.050.940,57 €

Aprovisionaments

1.011.231,38 €

Despeses personal

1.486.720,51 €

Altres despeses d’explotació

445.291,44 €

Amortitzacions

332.599,22 €

Resultat Financer

-10.690,14 €


Av. Salvador Allende, 45 08940 CornellĂ de Llobregat (Barcelona) Tel: 93.375.00.10 info@dependents.cat www.dependents.cat