Memòria cop de calor 2016

Page 1

[Seleccionar fecha]

2016

MEMÒRIA “COP DE CALOR”

Amb el suport de

Fundació per a l’atenció a persones dependents


INDEX

3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 21

RESUM EXECUTIU VALORACIÓ GENERAL METODOLOGIA RESULTATS DADES GENERALS DADES PER BARRIS GESTIÓ TELEFÒNICA GESTIÓ A DOMICILI PROPOSTA DE CONTINUAT ASSISTENCIAL EQUIP FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA PREMSA ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

Staff de la Fundació: Director Gerent: Josep Serrano Coordinadora campanya: Mª Victoria Cortés Pájaro Avda de Salvador Allende, 45 – 08940 Cornellà de Llobregat (Bacelona) Telèfon: 93 375 00 10 Fax: 93 375 63 35 www.dependents.cat info@dependents.cat

RESUM EXECUTIU

Memòria Cop de Calor 2016

2


RESUM EXECUTIU

99% CONTACTE domicilis gestionats

1.536 CONTACTES TELEFÒNICS

1.256 VISITES a domicilis

9,25/10 VALORACIÓ de la població

La Fundació per a l’atenció a persones dependents (en endavant La Fundació), ha executat enguany la 12ª campanya Cop de Calor de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquesta campanya va adreçada a informar dels efectes nocius de les altes temperatures de l’estiu al col·lectiu de persones majors de 75 anys que viuen soles o amb altra persona de la mateixa edat, a la ciutat de Cornellà. Un total de 17 persones voluntàries i personal de la Fundació han prestat la seva col·laboració i han format l’equip d’efectius de la Campanya 2016, que ha comptat també amb la col·laboració del Punt de Voluntariat i Solidaritat de Cornellà per incorporar persones a l’equip de voluntariat. El període d’actuació s’ha concentrat al mes de juliol. No obstant això, els objectius plantejats per aquest estiu s’han assolit força respecte a les gestions de contacte, arribant a contactar amb el 99% dels 2.817 domicilis objecte de seguiment, mitjançant contacte telefònic o amb visites. S’han realitzat 1.536 contactes telefònics i 1.256 visites a domicili durant tot el període (duplicant el nombre de visites de l’any 2015), i 4 ciutadans han contactat amb La Fundació, a través del telèfon obert per a aquesta campanya. El col·lectiu de ciutadans beneficiaris ha valorat la campanya de manera global amb un 9,25 sobre 10 (segons una enquesta de satisfacció realitzada a 100 beneficiaris del programa).

Memòria Cop de Calor 2016

3


VALORACIÓ GENERAL Cal destacar que aquest estiu, les temperatures mitjanes enregistrades han estat més altes que les habituals per aquests mesos de l'any, augmentant la sensació tèrmica per varies onades de calor patides aquest any al litoral de Barcelona. La gent gran de la ciutat ha estat informada un estiu més respecte a com protegir-se de les altes temperatures i de com prevenir un “cop de calor”. Aquest col·lectiu manifesta una actitud receptiva i col·laboradora quant a les indicacions de l’equip d’ informadors. El fet de que enguany ha estat la dotzena edició augmenta la sensibilitat i reconeixement envers aquesta campanya. Aquest estiu, el percentatge del grau de contacte es situa en el 99% (percentatge superior al de l’edició anterior, que va ser del 95,5%). Les circumstàncies habituals que acompanyen a aquesta franja d'edat, com el nombre de canvis de domicili o la baixa del contracte de la línia telefònica dels titulars, fan que establir contacte directe amb les persones sigui la tasca més complicada en cada edició. S’ha arribat a un nombre elevat de domicilis contactats, ja que s’ha establert contacte telefònic amb l'usuari o familiars en 1.536 casos. Com a mitjana, han estat necessàries 2 trucades per establir cadascun dels contactes. Continuant amb la metodologia iniciada edicions passades, els contactes s'efectuen directament amb l'usuari, els seus familiars o els seus veïns, la qual cosa incrementa la qualitat de la gestió. Respecte al telèfon d’atenció de La Fundació, el seu ús per part dels usuaris és similar a anys anteriors i aquest estiu l'han fet servir un total de 4 ciutadans. Entre aquestes trucades s'han rebut mostres d'agraïment per l'atenció prestada a aquest col·lectiu i, una de les trucades sol·licitava ajuda i orientació pel seu familiar dependent el qual presentava alteració de l’estat emocional i físic, procedint la Fundació a informar a Servei Socials. El grau de contacte telefònic ha estat del 55% del total de contactes efectuats i la de visites als domicilis del 45% del total. En la present campanya, tampoc s'ha pogut realitzar el servei de seguiment habitual al mes d’agost com a campanyes anteriors, donat que la campanya es va tancar al finalitzar el mes de juliol.

Memòria Cop de Calor 2016

4


Des de fa alguns anys, La Fundació ha hagut de fer front als canvis derivats de l'actual situació econòmica i la mantinguda contenció dels recursos que manté la campanya des de fa uns anys, tot i que s’ha de destacar el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, es va crear una funció col·laborativa oberta a la participació de voluntariat, que en total ha registrat la participació de 17 persones voluntàries, sent el Punt de Voluntariat i Solidaritat de Cornellà una figura important per facilitar la difusió de la campanya . Sense el seu compromís i esforç juntament amb l'equip de La Fundació durant aquesta edició, no hauria estat possible l'execució de la campanya Cop de Calor 2016. No tenim constància de casos de persones que hagin patit un cop de calor durant el període d’execució de la campanya, i durant la gestió domiciliària no hi ha hagut necessitat d’atendre cap cas d’emergència.

Memòria Cop de Calor 2016

5


METODOLOGIA Al mes de juny, La Fundació va iniciar la preparació de la campanya. L’ experiència d'anys anteriors és una ajuda valuosa durant els processos de preparació i execució i incideix directament en l'alta eficàcia de la campanya. El marc d’actuació ha estat el següent:

La Fundació, a l’igual que en anys anteriors,continua centrant-se en la població que encara no està dintre dels circuits d'atenció social. La campanya s’inicia amb l’enviament als domicilis dels ciutadans d’una carta de l’Ajuntament de Cornellà amb les recomanacions generals a tenir en consideració davant les altes temperatures de l’estiu. Posteriorment, s’ha contactat telefònicament amb aquests domicilis per verificar la recepció de la carta i contrastar que la informació facilitada ha estat ben entesa per la població. En els casos en els que no s’ha pogut establir contacte telefònic, ja sigui per falta de resposta o per no comptar amb el número de contacte, s’han realitzat visites a domicili. En els domicilis on no s’ha trobat ningú en el moment de la visita, els agents socials de La Fundació han deixat un avís a la bústia dels interessats.

Memòria Cop de Calor 2016

6


Durant tota la campanya, La Fundació ha habilitat un telèfon d’atenció a aquest col·lectiu (93 375 16 93) atès en horari de 9 a 15 hores tots els dies feiners durant el mes de juliol. RESULTATS En aquest quadre oferim les dades referents a la població objectiu de la campanya, així com els resultats finals de les gestions realitzades, estructurades per barris.

BARRI

TOTAL TOTAL DOMICILIS USUARIS DIANA PER CONTACTAR

DOMICILIS AMB UNA PERSONA

DOMICILIS AMB TELÈFON MÉS D'UNA amb PERSONA contacte

VISITES amb contacte

TOTAL CONTACTES

PES DELS BARRIS TOTAL NO DETALL DE EN EL TOTAL DELS CONTACTATS LA GESTIÓ DOMICILIS (Visites) PER BARRIS CONTACTATS

ALMEDA

117

85

53

32

43

37

80

5

94,12%

2,87%

CENTRE

645

462

279

183

270

183

453

9

98,05%

16,22%

FONTSANTA FATJO

100

69

39

30

37

32

69

0

100,00%

2,47%

GAVARRA

1201

834

471

363

483

347

830

4

99,52%

29,73%

LINDAVISTA

87

64

42

22

41

23

64

0

100,00%

2,29%

PEDRÓ

278

197

118

79

95

100

195

2

98,98%

6,98%

RIERA

209

141

73

68

74

67

141

0

100,00%

5,05%

SANT ILDEFONS

1360

965

571

394

493

467

960

5

99,48%

34,38%

1.536

1.256

55%

45%

TOTAL

DETALL DE LA GESTIÓ

3.997

2.817

1.646

1.171

2.792

99%

25

1%

Tal com mostra el quadre, la població original està formada pel nombre de ciutadans majors de 75 anys de Cornellà de Llobregat que viuen sols o amb altra persona gran. El nombre d'usuaris es tradueix a nombre de domicilis per optimitzar la gestió de la campanya i evitar duplicar les trucades i visites en el cas dels usuaris que conviuen en parella o altre grup. Per altra banda, la Fundació rep la col·laboració dels Serveis Socials de l'Ajuntament, que han tret del llistat les persones que ja estan ateses per circuits socials. D'aquesta manera, hem restat aquest nombre de ciutadans que ja estan atesos a la població original i, així, tenim com a resultat la població diana que serà finalment la població objectiu de la campanya 2016.

Memòria Cop de Calor 2016

7


La majoria dels domicilis han estat objecte d’algun tipus de gestió i la taxa de no contactats (1%) és el resultat de les persones que no s’han pogut contactar durant la gestió de les visites domiciliàries, bé per què han canviat de domicili o perquè aquest domicili ja no existeix o no és accessible, o bé perquè no s’han pogut gestionar per un altre motiu.

DADES GENERALS

Memòria Cop de Calor 2016

8


DADES PER BARRIS

Memòria Cop de Calor 2016

9


GESTIÓ TELEFÒNICA Per establir contacte amb els domicilis diana, els agents socials han realitzat 3.276 trucades, amb un resultat de 2 trucades de mitjana per domicili per establir contacte o passar a una altra acció de seguiment. Cal destacar que el 50,6% dels contactes telefònics s’ha assolit amb una trucada als domicilis, amb 2 trucades el 45,3% del total dels contactes telefònics i el 4,1% restant s’ha assolit amb 3 trucades. Aquestes xifres reflecteixen l'optimització del recurs en la seva utilització, continuant amb el plantejament d'edicions anteriors. Aquest resultats han estat possibles pels següents factors:  

Manteniment del criteri de 3 trucades abans d’activar visita (mateix criteri que l’any anterior). Manteniment del criteri de trucar en diferents horaris dintre de l’ interval de 9 h. a 15 h.

Els següents gràfics detallen la gestió telefònica d'enguany necessària per establir contacte amb un domicili, així com el promig de trucades per cadascun dels barris. Domicilis contactats telefònicament

Activitat telefònica per barri

Domicilis contactats amb X trucades

Memòria Cop de Calor 2016

10


GESTIÓ A DOMICILI Enguany, l’ activitat al carrer s’ha realitzat amb un nombre de 17 agents socials. Un equip professional i voluntari amb formació específica per part de La Fundació per a l'execució de la campanya, donant una atenció de qualitat a l'usuari. El nombre de visites ha estat d'un total de 1.256, sensiblement superior al de l'any passat (611 visites), a causa de l'augment de voluntariat que ha col·laborat en la present campanya. De les visites realitzades, s'han obtingut un total de 467 contactes, bé amb els titulars o familiars o bé amb algun veí que ens ha facilitat la informació (36% del total de les visites efectuades). A la resta dels usuaris amb els quals no s'ha pogut contactar directament, se'ls ha deixat un avís al seu domicili amb el nº de telèfon de contacte de la Fundació. S'ha comptabilitzat un total de 798 avisos (62% del total de les visites efectuades). Finalment, els 25 domicilis restants es corresponen als domicilis no contactats , bé perquè no ha estat possible la seva gestió o bé perquè l'usuari ha canviat de domicili i no hi ha ningú que pugui facilitar informació, o perquè el domicili no existeix físicament (enderrocats, solars...), etc. A continuació mostrem un resum de les visites efectuades. FONTSANTA GAVARRA LINDAVISTA FATJÓ

PEDRÓ

RIERA

ST. ILDEFONS

TOTAL

3

53

18

143

411

32,72%

18

0

0

4

29

56

4,46%

21

214

20

47

45

295

789

62,82%

9

0

4

0

2

0

5

25

1,95%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3 0

0 0 0

0 2 0

0 0 0

0 2 0

0 7 0

0,00% 28,00% 0,00%

5

9

0

1

0

0

0

3

18

72,00%

37

183

32

347

23

100

67

467

1256

3%

15%

3%

28%

2%

8%

5%

37%

ALMEDA

CENTRE

Contacte Titular

17

51

11

115

Contacte Veí

2

3

0

Avisos

18

129

No Contactats

5

Defunció Canvi Domicili No identificats No s'ha pogut gestionar

TOTAL VISITES AMB EXIT

Memòria Cop de Calor 2016

11


En el grĂ fic segĂźent mostrem el detall de les gestions efectuades als domicilis durant la campanya per cadascun dels barris de la ciutat.

Memòria Cop de Calor 2016

12


A continuació detallem la distribució dels 25 domicilis no contactats durant les gestions a domicili. El gràfic posa de manifest que la relació de no contactats de la present edició fa referència a: defunció, canvi de domicili, no identificat (enderrocats i solars) i no s’ha pogut gestionar.

Memòria Cop de Calor 2016

13


PROPOSTA DE CONTINUAT ASSISTENCIAL Abans de l´inici de la campanya, amb els Serveis Socials de l´Ajuntament es va concretar la possibilitat de derivar els casos que els agents de La Fundació consideressin susceptibles d’un seguiment específic per part de l'administració local, en funció dels resultats obtinguts a les entrevistes telefòniques o domiciliàries. D’altra banda s´han trobat casos de persones grans en circumstàncies de fragilitat. Tal és el cas de persones amb problemes de salut, de mobilitat i amb una xarxa social i familiar molt fràgil que els pugui donar suport. Les necessitats d’ajuda que manifesten aquestes persones són, des de l’atenció més bàsica a un suport puntual per a tràmits i gestions. Amb freqüència, algú que els hi doni suport i companyia per a efectuar tràmits senzills com anar al metge, a l’ajuntament o sol·licitar entrevista amb la treballadora social. La gent gran, en general, acostuma a manejar-se amb suficiència en aquestes situacions. De vegades, però, n’hi ha alguns que per una situació de fragilitat física o mental (problemes sensorials, de mobilitat, detriment cognitiu, etc…) afegida a una absència de lligams familiars o socials (un veí, un familiar que els ajudi) entren en una espiral d’angoixa, depressió i impotència. Aquestes persones, quan senten que algú manifesta algun interès en ajudar-les, els hi aboquen tota aquesta angoixa i reclamen més ajuda, de vegades, només companyia per pal·liar la solitud. Des del Cop de Calor ens trobem molt sovint amb persones en aquestes situacions, i des de la Fundació entenem que són casos que mereixien una atenció especial i continuada i pels quals fora positiu contemplar alguna actuació orientada a atendre’ls i a alleugerir la seva situació.

Memòria Cop de Calor 2016

14


EQUIP Per a la realització d’aquesta campanya, La Fundació ha format un equip de 17 agents socials, encarregats de realitzar el seguiment de la població, amb el suport d’ una coordinadora que dona suport a la tasca de l’equip informador. L’equip ha estat format per: Informadors                 

Adán Asensio Rosa Ana Boix Cristina Moya Juana Solano Laura Márquez Castro Lucinda Estruga Laporta Manuela Ballesteros Trufero Maria Iglesias María Márquez Castro Marta Molero Rodríguez Miguel Ángel Hurtado Montserrat Grande Raquel Claudio Yago Sara Gutiérrez Sergio Llorente Talia Bustos Salguero Tamara Campos Pérez

Coordinadora de la campanya  Mª Victoria Cortés Pájaro

Memòria Cop de Calor 2016

15


FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA La Fundació per a l’atenció a les persones dependents, ha assumit el 100% del cost de la campanya d’enguany i ha comptat amb aportacions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (aportacions incloses en les subvencions de les activitats i projectes de la Fundació). Entre d’altres, la Fundació ha hagut de fer front a les següents despeses: -

Despeses del personal propi Telèfon Mailing Materials i desplaçaments Despeses associades al voluntariat

Memòria Cop de Calor 2016

16


PREMSA El Departament de Premsa de l’Ajuntament de Cornellà ha estat responsable de la comunicació d’aquesta campanya, elaborant una nota de premsa prèvia, i concertant espais de difusió i reportatges tant als mitjans propis de la ciutat com als mitjans de comunicació que s’han interessat en ampliar la cobertura de la iniciativa. La repercussió als mitjans ha estat la següent:    

Web Ajuntament Cornellà Cornella Informa Setmanari El Far Ràdio Cornellà

Juny 2016 Juny 2016 Juny 2016 Juliol 2016

Ràdio Cornellà ha emès 236 falques en aquest període de campanya amb recomanacions generals per a la prevenció dels efectes del Cop de Calor, facilitant el número de telèfon de la Fundació.

Memòria Cop de Calor 2016

17


CORNELLAWEB - JUNY 2016

Memòria Cop de Calor 2016

18


CORNELLÀ INFORMA - JUNY 2016

Memòria Cop de Calor 2016

19


EL FAR. CAT - 29 JUNY 2016

Memòria Cop de Calor 2016

20


ENQUESTA DE SATISFACCIÓ Realitzada l’última setmana de juliol a 100 domicilis triats aleatòriament del cens de la campanya, mantenint la proporció segons nombre de domicilis per barri. 1) Valoració de la informació facilitada

2) Valoració general de la campanya de 1 a 10

3) Puntuació mitja de la campanya 9,2 Punts.

Memòria Cop de Calor 2016

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.